Page 1


-

Que entenem per il·lustració?

La il·lustració es un moviment cultural i intel·lectual pel desenvolupament d’Europa, amb el que els pesadors sostenien que la raó podia combatre amb la ignorància. -

A quins aspectes de la vida van afectar les idees del moviment il·lustrat?

Majoritàriament va a afectar a la burgesia, a les idees religioses i aquest va comportar adoptar nous pensaments intel·lectuals. -

Com creien els il·lustrats que podien resoldre’s els problemes de les persones?

Els il·lustrats a partir dels seus coneixements desenvoluparen una teoria mitjançant la raó per a resoldre els problemes d’algunes persones. -

Els il·lustrats tenien la seua pròpia visió sobre la igualtat o la desigualtat de les persones davant la llei, quina era?

La visió que tenien els il·lustrats sobre la igualtat o la desigualtat de les persones era que malgrat que estigueren en altres classes socials tenien que te tindre els mateixos drets davant la llei. -

Quin valor donava el moviment il·lustrat a la experiència sensible?

El valor que donava el moviment il·lustrat es que tot es redueix a la raó i a l’experiència sensible i que lo que ella no admitix no pot ser cregut per ningú. -

Entenem per segle de les Llums?

Entenem per Segle de les llums el corresponent al segle XVIII Europeu i es caracteritza pel moviment cultural de la Il·lustració. Els intel·lectuals de l'època creien que seria un segle de progrés, de domini de la raó, que faria sortir la humanitat de la superstició. -

El Cosmopolitisme il·lustrat vol dir?

El Cosmopolitisme és una teoria i un enfocament d'anàlisi que sosté que tots els tipus de races humanes formen part d'una única comunitat, basada en una moralitat compartida. Això contrasta amb les teories de comunitarisme i particularisme, especialment pel que fa a les idees de patriotisme i nacionalisme. El cosmopolitisme pot comprendre algun tipus de govern mundial o pot simplement referir-se a relacions, entre


nacions o individus de diferents nacions, més inclusives des d'un punt de vista moral, econòmic i polític. -

Quin paper feren servir els llibres durant el Segle de les Llums?

Els llibres al segle XVIII, feren servir el paper dels pergamins per a poder crear nous llibres. Tots aquestos llibres que sorgien els feien els copistes, per a que arribaren a llegar-los el major nombre de persones. -

Que és l’Enciclopèdia i per a que la varen utilitzar els il·lustrats?

L’Enciclopèdia va ser on es van agrupar tots els gran coneixements de l’època i va ser utilitzada per a que tothom poguera accedir i assabentar-se dels coneixements que s’havien adquirit fins eixe moment. -

El paper de la premsa i de l’opinió pública durant aquest temps va ser?

El paper de la premsa i de l’opinió pública durant aquest segle van crear el segle de les llums, ja que eixos eren els mitjans pels que la gent rebia l’ informació de nous coneixements. -

Despotisme il·lustrat que significa aquesta frase i on es va ficar en pràctica ?

El Despotisme il·lustrat es un concepte polític que sorgeix al segle XVIII , que apareix dintre de les monarquies absolutes i que pertany als sistemes de govern de l’Antic Règim Europeu, malgrat que inclueix les idees filosòfiques de la il·lustració segons els quals, les decisions de l’home son guiades per la raó. -

Que entenem per liberalisme ?

Entenem per liberalisme un grup social i econòmic que afirma la dignitat de la persona i la supremacia de l'acció voluntària per sobre de la col·lectiva. Això implica que les nacions redueixen la seua intervenció al mínim necessari per a garantir la convivència, seguint la filosofia del "deixar fer, deixar passar". -

Quines son les idees principals del liberalisme polític ?

Podem dir que les idees principals del liberalisme polític son : que el que distingeix al liberalisme polític en cada període de la història és la fe en l'existència dels drets fonamentals i inviolables de les persones i la igualtat dels ciutadans davant la llei. -

Les idees mes importants del liberalisme econòmic.


Les idees mes importants del liberalisme econòmic son: és un moviment polític segons el qual no s'ha d'intervindre econòmicament en la economia, ja que, segons els seus seguidors, aquesta s’autoregula. Així, en principi l'Estat no hauria de voler modificar cap mena d'oferta ni de la demanda. Són partidaris de pocs impostos, en especial els progressius i d'un sistema d'impostos senzill, sense casos adaptats a cada situació. S'associa amb el que popularment s'anomena política "de dretes". -Que significa la frase ''deixar fer deixar passar'' ? La fisiocràcia era una escola de pensament econòmic del segle XVIII fundada per François Quesna i Anne Robert Jacques Turgot a França. Afirmava l'existència d'una llei natural per la qual el bon funcionament del sistema econòmic estaria assegurat sense la intervenció del govern. La seva doctrina queda resumida en l'expressió «laissez faire, laissez passer» (deixar fer, deixar passar).

la ilustración  

muy bonita

Advertisement