Page 1

YENİKONUTMARKASI/YeniKonutİ nşaatFi r ması

Washi ngt onDCmer kezl ikonuti nşaatf i r ması ,2006 Kur ul uş,i şpl anl ar ı ,büt çevef ı nans,5senel i kpl anl ama,or gani zasyonyapı sı , mar kayar at ı mı ,pazar agi r i şst r at ej i l er i :Dr .Mur atMayor HedefPazar l ar :A. B. D.doğusahi l ieyal et l er i

YENI KONUT MARKASI / Yeni Konut Insaat Firmasi, Murat Mayor  

Washington DC merkezli konut inşaat firması, 2006 Kruluş, iş planları, bütçe ve fınans, 5 senelik planlama, organizasyon yapısı,marka yaratı...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you