Page 1

GÜNE YBAT I ( PHOE NI X, ARI ZONA) P AZARI NDAS İ T E/YE RL E Ş İ M

Pi y a s aa r a ş t ı r ma s ı , s t r a t ej i kpl a nl a ma , ür ün y a t l a ndı r ma , pa z a r l a mas t r a t ej i s i , gel ec ekt a hmi nl er i v e5s enel i ks t r a t ej i l er :Dr . Mur a tMa y or Müs t a k i l KonutS a y ı s ı : 27, 000 Y eni s t r a t ej i : 2011

GUNEYBATI (PHOENIX, ARIZONA) PAZARINDA SITE / YERLESİM  

Piyasa araştırması, stratejik planlama, ürün fiyatlandırma, pazarlama stratejisi, gelecek tahminleri ve 5 senelik stratejiler: Dr. Murat Ma...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you