__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

PORTFOLIO Cha t ma ne e Se e phue ng De pa r t me ntofi nt e r i orde s i gn Si l pa kor n Uni v e r s i t y 201 9


pro file CHAT MANEE SEEPHUENG (NUNE)

b or n:8J un e1 997 21ye a r sol d n a t i on a l i t y:T ha i a d d r e s s:50/ 4M. 6,Kr a t huml om,Sa mp r a n ,Na khon p a t hom 73220 E-ma i l:n un _c ha t ma n e e @hot ma i l . c om n n un un e e @g ma i l . c om 082-251 -2299 n n un e e e e Cha t ma n e e Se e p hue n g ma yb e n un e


con tents 201 6-p r e s e n t

De p a r t me n tofi n t e r i ord e s i g n Fa c ul t y ofDe c or a t i v e Ar t s Si l p a kor n Un i v e r s i t y (GPA 3. 38)

201 6-201 3

As s ump t i on Col l e g eT hon b ur i (Sc i e n c e-Ma t hs p r og r a m)

201 3-2001

J os e p h Up a t ha m Sc hool


PR O J E C T OFFI CE I NT ERI ORDESI GNFORCO-WORKI NGSPACE LOCAT I ON:S ANAMC HANDRAP ALACEC AMPUS I NT ERI ORDESI GN:CHAT MANEE SEEPHUENG PROJ ECTADVI SOR:CHAI NARONG ARI YAPRASERT Í Í ¡á ºº¾× ¹·Õ é ã è ªŒ ÊÍ Âã ËŒ Ã Í § à º¡Ñ Ñ ºÍ Ò ¤Ò à ªÑ ¹6ấÂÁÕ é ËŒ Í § à Ã Â¹Ã Õ Ç ÁÍ ÂÙ ÀÒ ‹ Âã ¹ ªÑ ¹6´Œ é Ç Âà »š ¹ÊÓ ¹Ñ ¡§ Ò ¹·Õ è̈ Ñ́·Ó ¢ ¹à é Ö ¾× Í è ·Ò § ÁËÒ Ç ·ÂÒ Ô ÅÑ ÂÈÔ Å»Ò ¡Ã ä́Œ ã ªŒ ã ¹ ¡Ò à ã ËŒ Í § ¤ ¡Ã µ‹ Ò § æÁÒ µỐµ‹ Í ÁÍ º·Ø ¹¡Ò à ÈÖ ¡ÉÒ á ¡‹ ¹Ñ ¡ÈÖ ¡ÉÒ ÈÔ Å»Ò ¡ÃấÂ Í Í ¡á ººã ËŒ ÁÕ ¾× ¹·Õ é ã è ªŒ ÊÍ Â·Õ ÊÐ́Ç è ¡ÁÒ ¡¢ ¹à é Ö »š ¹Ã Ð ººá ÅÐ ¹Ñ ¡ÈÖ ¡ÉÒ ¡ç ä́Œ ã ªŒ ¾× ¹·Õ é è Ã Ç ‹ Á¡Ñ ¹¡Ñ ºÊÓ ¹Ñ ¡§ Ò ¹ä »´Œ Ç ÂấÂ¹Ñ ¡ÈÖ ¡ÉÒ ÊÒ ÁÒ Ã ¶à Ëç ¹¡Ò à ·Ó § Ò ¹¢ Í § ÊÓ ¹Ñ ¡§ Ò ¹ä́Œ́Œ Ç Âá µ‹ ä Á‹ à »š ¹¡Ò à à º¡Ç ¹á ¡‹ ¾¹Ñ ¡§ Ò ¹«Ö § è ä́Œ ÁÕ ¡Ò à ¨ Ñ́Êà à ¾× ¹·Õ é è Í Â‹ Ò § à »š ¹ÊÑ́Ê‹ Ç ¹


RECEPT I ON AREA PERSPECT I VE


GLASS ADJ OI NI NG CONFERENCE ROOM PERSPECT I VE


SOUND DOME WORK ST AT I ON PERSPECT I VE


MANAGER ROOM PERSPECT I VE


MY O

PROJ ECT

LOCAT I ON:KHAO SI ZE 1 , 2

MAST ER PLAN FLOOR 1


OZONE

T HOUSE 1

AOYAI ,T HAI LAND , 200SQ. M.

MAST ER PLAN FLOOR 2


LI VI NG AREA 1 PERSPECT I VE

BEDROOM PERSPECT I VE


LI VI NG AREA 2 PERSPECT I VE

KI T CHEN&DI NNI NG PERSPECT I VE


WAVE PROJ ECT HOUSE 2

LOCAT I ON:PHUKET ,T HAI LAND SI ZE 5, 200SQ. M.

MAST ER PLAN FLOOR 4

MAST ER PLAN FLOOR 1

BASEMENT FLOOR PLAN


BAR&DI NNI NG BASEMENT FLOOR PERSPECT I VE

LI VI NGAREA BASEMENT FLOOR PERSPECT I VE


OUT DOOR FLOOR 1 PERSPECT I VE

LI VI NG AREA 1 FLOOR 1 PERSPECT I VE

BEDROOM FLOOR 4 PERSPECT I VE


LI VI NG AREA 2 FLOOR 1 PERSPECT I VE


WORKI NG


GD RAWI NG


WORKI NG


GD RAWI NG


GAM

PROJ ECT

LOCAT I ON:NAKHON SI ZE 2


MER

T CONDO1

NPAT HOM,T HAI LAND 29SQ. M.


Í Ò ÂØ 32»‚ ¼Ù Œ̈ Ñ́¡Ò à ¸ ¹Ò ¤Ò Ã·Ó § Ò ¹Í ÂÙ ã ‹ ¹ºÃ ÉÑ Ô · ¸ ¹Ò ¤Ò à á Ë‹ § Ë¹Ö § è ã ¹¡Ã § Ø à ·¾Ï ¹Ô Ê Â:à Ñ »š ¹¤¹ÁÕ Ã Ð à ºÕ ÂºÊ ¢ Ø Áá Ø Å Ð à ¹Õ Âº é ªÍ º¡Ò Ã á µ‹ § µÑ Ç á ººÁÕ Ê ä µÅ  à »š ¹ªǾÊ ·Ê Ù § è Ñ µÑ́ à ¹ç ¡ä ·´ à ¢ Ò Œ ªǾªÍ º·Ò ¹Í Ò ËÒ Ã ·Õ ¤Í è ¹ấ ÁÒ ¡¡Ç Ò ‹ ¢ Ò Œ § ¹Í ¡ªÍ ºá º¡§ Ò ¹¡Å ºÁÒ Ñ ·Ó ·Õ ¤Í è ¹ấ à ¾× Í è ·Ó ã ËŒ à Ê Ã ç̈

Í Ò ÂØ 27»‚ ¼Ù Œ̈ Ñ́¡Ò à ¸ ¹Ò ¤Ò Ã·Ó § Ò ¹Í ÂÙ ã ‹ ¹ºÃ ÉÑ Ô · ¸ ¹Ò ¤Ò à á Ë‹ § Ë¹Ö § è ã ¹¡Ã § Ø à ·¾Ï ¹Ô Ê Â:à Ñ »š ¹¤¹Í ¹Ò ÁÑ Âà ¹Õ Âºá è Å Ð ·Ñ ¹Ê ÁÑ Â ªÍ ºá µ‹ § µÑ Ç µÒ Áà ·Ã ¹´ á ¿ªÑ ¹ªÍ è ºÊ Ð Ê Á Ã Í § à ·Œ Ò á Å Ð ¡Ã Ð à »‰ Ò á ºÃ ¹´ à ¹ÁªÍ ºà ¢ Ò Œ SPA&BEUAT Yà »š ¹¤¹·Ó Í Ò ËÒ Ã à ¡‹ § ªÍ º·Ó § Ò ¹ºŒ Ò ¹à Í §


W O R K I N GD R A W I N G


LOCAT I ON:NAKHON

ADVI SOR:AJ . SAN

LAYOUT PLAN FLOOR 1

LAYOUT PLAN FLOOR 2


NPAT HOM,T HAI LAND

ANYA SOOKPOOL


FLOOR 1 PERSPECT I VE


FLOOR 2 PERSPECT I VE


I SOMET RI C


MOD

P ROJ SHOPD


ODEL

OJ EGC T DESI N


PROJECT PLANTS


my wo r k


l l i k s d han


dr awi ngde l i ne


d r a w i n g


Portfol i ob y C hat mane es e e phue ng 201 9

Profile for Chatmanee Seephueng

Hi ! This is my portfolio, let's enjoy my portfolio. Portfolio 2019 by Chatmanee Seephueng  

Hi ! This is my portfolio, let's enjoy my portfolio. Portfolio 2019 by Chatmanee Seephueng  

Profile for maybenune
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded