Page 1

PORTFOLIO Cha t ma ne e Se e phue ng De pa r t me ntofi nt e r i orde s i gn Si l pa kor n Uni v e r s i t y 201 9


pro file CHAT MANEE SEEPHUENG (NUNE)

b or n:8J un e1 997 21ye a r sol d n a t i on a l i t y:T ha i a d d r e s s:50/ 4M. 6,Kr a t huml om,Sa mp r a n ,Na khon p a t hom 73220 E-ma i l:n un _c ha t ma n e e @hot ma i l . c om n n un un e e @g ma i l . c om 082-251 -2299 n n un e e e e Cha t ma n e e Se e p hue n g ma yb e n un e


con tents 201 6-p r e s e n t

De p a r t me n tofi n t e r i ord e s i g n Fa c ul t y ofDe c or a t i v e Ar t s Si l p a kor n Un i v e r s i t y (GPA 3. 38)

201 6-201 3

As s ump t i on Col l e g eT hon b ur i (Sc i e n c e-Ma t hs p r og r a m)

201 3-2001

J os e p h Up a t ha m Sc hool


PR O J E C T OFFI CE I NT ERI ORDESI GNFORCO-WORKI NGSPACE LOCAT I ON:S ANAMC HANDRAP ALACEC AMPUS I NT ERI ORDESI GN:CHAT MANEE SEEPHUENG PROJ ECTADVI SOR:CHAI NARONG ARI YAPRASERT Í Í ¡á ºº¾× ¹·Õ é ã è ªŒ ÊÍ Âã ËŒ Ã Í § à º¡Ñ Ñ ºÍ Ò ¤Ò à ªÑ ¹6ấÂÁÕ é ËŒ Í § à Ã Â¹Ã Õ Ç ÁÍ ÂÙ ÀÒ ‹ Âã ¹ ªÑ ¹6´Œ é Ç Âà »š ¹ÊÓ ¹Ñ ¡§ Ò ¹·Õ è̈ Ñ́·Ó ¢ ¹à é Ö ¾× Í è ·Ò § ÁËÒ Ç ·ÂÒ Ô ÅÑ ÂÈÔ Å»Ò ¡Ã ä́Œ ã ªŒ ã ¹ ¡Ò à ã ËŒ Í § ¤ ¡Ã µ‹ Ò § æÁÒ µỐµ‹ Í ÁÍ º·Ø ¹¡Ò à ÈÖ ¡ÉÒ á ¡‹ ¹Ñ ¡ÈÖ ¡ÉÒ ÈÔ Å»Ò ¡ÃấÂ Í Í ¡á ººã ËŒ ÁÕ ¾× ¹·Õ é ã è ªŒ ÊÍ Â·Õ ÊÐ́Ç è ¡ÁÒ ¡¢ ¹à é Ö »š ¹Ã Ð ººá ÅÐ ¹Ñ ¡ÈÖ ¡ÉÒ ¡ç ä́Œ ã ªŒ ¾× ¹·Õ é è Ã Ç ‹ Á¡Ñ ¹¡Ñ ºÊÓ ¹Ñ ¡§ Ò ¹ä »´Œ Ç ÂấÂ¹Ñ ¡ÈÖ ¡ÉÒ ÊÒ ÁÒ Ã ¶à Ëç ¹¡Ò à ·Ó § Ò ¹¢ Í § ÊÓ ¹Ñ ¡§ Ò ¹ä́Œ́Œ Ç Âá µ‹ ä Á‹ à »š ¹¡Ò à à º¡Ç ¹á ¡‹ ¾¹Ñ ¡§ Ò ¹«Ö § è ä́Œ ÁÕ ¡Ò à ¨ Ñ́Êà à ¾× ¹·Õ é è Í Â‹ Ò § à »š ¹ÊÑ́Ê‹ Ç ¹


RECEPT I ON AREA PERSPECT I VE


GLASS ADJ OI NI NG CONFERENCE ROOM PERSPECT I VE


SOUND DOME WORK ST AT I ON PERSPECT I VE


MANAGER ROOM PERSPECT I VE


MY O

PROJ ECT

LOCAT I ON:KHAO SI ZE 1 , 2

MAST ER PLAN FLOOR 1


OZONE

T HOUSE 1

AOYAI ,T HAI LAND , 200SQ. M.

MAST ER PLAN FLOOR 2


LI VI NG AREA 1 PERSPECT I VE

BEDROOM PERSPECT I VE


LI VI NG AREA 2 PERSPECT I VE

KI T CHEN&DI NNI NG PERSPECT I VE


WAVE PROJ ECT HOUSE 2

LOCAT I ON:PHUKET ,T HAI LAND SI ZE 5, 200SQ. M.

MAST ER PLAN FLOOR 4

MAST ER PLAN FLOOR 1

BASEMENT FLOOR PLAN


BAR&DI NNI NG BASEMENT FLOOR PERSPECT I VE

LI VI NGAREA BASEMENT FLOOR PERSPECT I VE


OUT DOOR FLOOR 1 PERSPECT I VE

LI VI NG AREA 1 FLOOR 1 PERSPECT I VE

BEDROOM FLOOR 4 PERSPECT I VE


LI VI NG AREA 2 FLOOR 1 PERSPECT I VE


WORKI NG


GD RAWI NG


WORKI NG


GD RAWI NG


GAM

PROJ ECT

LOCAT I ON:NAKHON SI ZE 2


MER

T CONDO1

NPAT HOM,T HAI LAND 29SQ. M.


Í Ò ÂØ 32»‚ ¼Ù Œ̈ Ñ́¡Ò à ¸ ¹Ò ¤Ò Ã·Ó § Ò ¹Í ÂÙ ã ‹ ¹ºÃ ÉÑ Ô · ¸ ¹Ò ¤Ò à á Ë‹ § Ë¹Ö § è ã ¹¡Ã § Ø à ·¾Ï ¹Ô Ê Â:à Ñ »š ¹¤¹ÁÕ Ã Ð à ºÕ ÂºÊ ¢ Ø Áá Ø Å Ð à ¹Õ Âº é ªÍ º¡Ò Ã á µ‹ § µÑ Ç á ººÁÕ Ê ä µÅ  à »š ¹ªǾÊ ·Ê Ù § è Ñ µÑ́ à ¹ç ¡ä ·´ à ¢ Ò Œ ªǾªÍ º·Ò ¹Í Ò ËÒ Ã ·Õ ¤Í è ¹ấ ÁÒ ¡¡Ç Ò ‹ ¢ Ò Œ § ¹Í ¡ªÍ ºá º¡§ Ò ¹¡Å ºÁÒ Ñ ·Ó ·Õ ¤Í è ¹ấ à ¾× Í è ·Ó ã ËŒ à Ê Ã ç̈

Í Ò ÂØ 27»‚ ¼Ù Œ̈ Ñ́¡Ò à ¸ ¹Ò ¤Ò Ã·Ó § Ò ¹Í ÂÙ ã ‹ ¹ºÃ ÉÑ Ô · ¸ ¹Ò ¤Ò à á Ë‹ § Ë¹Ö § è ã ¹¡Ã § Ø à ·¾Ï ¹Ô Ê Â:à Ñ »š ¹¤¹Í ¹Ò ÁÑ Âà ¹Õ Âºá è Å Ð ·Ñ ¹Ê ÁÑ Â ªÍ ºá µ‹ § µÑ Ç µÒ Áà ·Ã ¹´ á ¿ªÑ ¹ªÍ è ºÊ Ð Ê Á Ã Í § à ·Œ Ò á Å Ð ¡Ã Ð à »‰ Ò á ºÃ ¹´ à ¹ÁªÍ ºà ¢ Ò Œ SPA&BEUAT Yà »š ¹¤¹·Ó Í Ò ËÒ Ã à ¡‹ § ªÍ º·Ó § Ò ¹ºŒ Ò ¹à Í §


W O R K I N GD R A W I N G


LOCAT I ON:NAKHON

ADVI SOR:AJ . SAN

LAYOUT PLAN FLOOR 1

LAYOUT PLAN FLOOR 2


NPAT HOM,T HAI LAND

ANYA SOOKPOOL


FLOOR 1 PERSPECT I VE


FLOOR 2 PERSPECT I VE


I SOMET RI C


MOD

P ROJ SHOPD


ODEL

OJ EGC T DESI N


PROJECT PLANTS


my wo r k


l l i k s d han


dr awi ngde l i ne


d r a w i n g


Portfol i ob y C hat mane es e e phue ng 201 9

Profile for Chatmanee Seephueng

Hi ! This is my portfolio, let's enjoy my portfolio. Portfolio 2019 by Chatmanee Seephueng  

Hi ! This is my portfolio, let's enjoy my portfolio. Portfolio 2019 by Chatmanee Seephueng  

Profile for maybenune
Advertisement