Page 1

ï ÑTCGHTLTKMYJCNM XFCNM 1

1930


© ɃÕ∆ πŒƒº ≠Œæ∆¬÷¤, û¬Ÿ πŒ”», 2003, geñkbrfwbz yf cfqnt ≈÷÷œ://ŸŸŸ.ºƒÕ∆¤Œƒº.Œ”ƒ

Yfcnjzofz ãktrnhjyyfz dthcbz geñkbretncz gj bplfybç: Ñtcghtltkmyjcnm. Xfcnm ï. 3-t bplfybt, ljgjkytyyjt. H.–V.: Eueyc, 2002. 1-t bpl. _ •º”∆’, [1933] © Eueyc, 1992, c bpvtytybzvb © Eueyc, 2002, c bpvtytybzvb Dct ghfdf cjøhfyzçncz. Kçñjt djcghjbpdtltybt ljgecrftncz njkmrj c gbcmvtyyjuj hfphtitybz bplfntkz.

2


PYFRB FUYB-QJUB

3


Lfäv rybue Ñtcghtltkmyjcnm. Ltkmyj kb ujdjhbnm j Ñtcghtltkmyjcnb, tckb jyf ytljczuftvf? Yj dtlm jyf tcnm; b rfåljt dtkbrjt, tckb lfåt jyj ytphbvj, nj dcä åt jyj pfcnfdkztn jñlevfnm genb r ytve. Nfr åt b ntgthm yeåyj jñlevsdfnm genb r Ñtcghtltkmyjcnb; bñj jyf tcnm, b jyf eåfcyf, tckb jyf yt jcvscktyf. Yj lfåt d åbpyb Ptvkb vjåyj ghbñkbåfnm b pfrfkznm leø r ghbyznbç ñtplys. Nfråt vyjujt vs yt pyftv, yj dcä åt ghtjljktdftv yfit ytpyfybt. Nfr åt tckb lfåt yt gjybvftv pyfxtybz Ñtcghtltkmyjcnb, yj vjåtv jcvsckbnm tä rfr ytbpñtåyjt b gjnjve jcjñj pfckeåbdfçott dybvfybz. R njve åt yf xäv lheujv pfrfkbv cjbpvthbvjcnm yfibø gjvsiktybq b ltk? Gjbcnbyt, gj chfdytybç c Ñtcghtltkmyjcnmç vs jcjpyfäv hfpvth yfibø jujhxtybq b njhåtcnd. Nfråt b ntgthm jcjñtyyj cktletn ehfdyznm eltks vsiktybz ujcelfhcnd, b gjnjve yfgjvbyfybt j Ñtcghtltkmyjcnb jcjñtyyj pyfxbntkmyj, rjulf blen hfcceåltybz kåb. 4


Nfr ñeltv lfdfnm cbzybt kextq Ñtcghtltkmyjcnb, relf eyjcbncz yt njkmrj leø, yj b rfvyb, rfr ñs cjxtnfz dscitt ndjhtybt c ybpibv ntkjv. Yj d dbøht Dtxyjcnb b rfvtym, b leø ytdtcjvs, bñj dnzyens d njn åt vfuybn. Cfvjt gjyznbt vfuybnf edtkbxbdftn ghbnzåtybt, cjñbhfz tuj d ajrect yfghzåtybz njrjd. Nt åt dbøhb ghtjljktdfçn ghjcnhfycndj, b ds yt pyftnt, bp rjnjhsø cath ljcnbu dfc ytltkbvsq ãktrnhjy _ chtljntkj Nfvfcf b Nthjcf. Gjlevfqnt, yfcrjkmrj ghtndjhztnt b gjybvftnt zpsr Vjq d dfitv yfhtxbb. Nfråt gjqvbnt dfib dpfbvjxedcndf b jñüzcybnt bø zpsrjv dfituj cthlwf. Ãnjn zpsr gjybvfybz b cjxedcndbz jnrhjtn gthdst Dhfnf Ñtcghtltkmyjcnb.

5


ÑTCGHTLTKMYJCNM Xfcnm ï 1. Xtkjdtxtcndj jñtcgjrjtyj enthzyysvb ntxtybzvb, yj jñüzcyztn cldbu Ptvkb b zdktybz rjcvbxtcrbø gthnehñfwbq utjkjubxtcrb. Yj ghjnbd bø bpkjåtybz afrn jxtdblyjcnb zdkztn vbhe Ñtcghtltkmyjcnm b zdktybz juytyysø, gjlptvysø b yflptvysø, njrjd. Kexb yflptvysø cath vjuen ne rjhe Ptvkb ghjypbnm b d kçñjq xfcnb gkfytns endthlbnm ecbktyysq vfuytnbpv, dspsdfz njrb gjlptvyst. Dfib fcnhjyjvs zdkzçn dybvfybt njkmrj bpvthtybzv cdtnbk, yj rfr yferf jñ juytyysø kexfø b Ñtcghtltkmyjcnb jñjufnbkf ñs ceoyjcnm dfie! Lfåt kex ukfpf ndjhbn b hfpbn! B chjr yfxbyftn ghbñkbåfnm gkfytne yjdeç bp Ñtcghtltkmyjcnb; b gjnjve yfñkçlfqnt gthnehñfwbb ptvyst. Yj ibhbyf gkfytnysø ntk yt dfåyf, bñj byntycbdyjcnm rjcvbxtcrbø kextq bp Ñtcghtltkmyjcnb vjåtn yfitç jnyjcbntkmyjcnmç, b dfitq gcbøbxtcrjq ãythubtq, b rjjgthfwbtq cath cjplfnm ptvyjt wfhcndj, hfdyjt cathfv dscibø vbhjd.

6


2. Nfv, ult lkz utjkjujd rjyxftncz ptvyfz rjhf, nfv lkz Yfc jyf yfxbyftncz. Yfgbnfyyfz ãvfyfwbzvb dfibø ltqcndbq b yfcsotyyfz rhbcnfkkfvb vhfrf vsiktybz xtkjdtxtcndf, ãnf rjhf ghtlcnfdkztn cjghjnbdktybt ndähåt rhtvyz. Yj ghb ytecnfyyjv ecnhtvktybb vsckb ãnf rhtgrfz cathf, jrheåfçofz ntcysvb nbcrfvb dfie Ptvkç, vjåtn, d dblt käurjuj bcgfhtybz, bcxtpyenm. Yt ñeltv kb cgkfdkznm ãnb yfuhjvjåltybz, rjulf vs vjåtv dsñbhfnm bkb ybnm d Ñtcghtltkmyjcnm, bkb åt rexe yfuhjvjåltybq? Yteåtkb cjpyfybt nfr nhelyj yfghfdkztncz r njve Bcnjxybre, jn rjnjhjuj cnheb ytcrjyxftvs? Yteåtkb ghtuhfls nfr ndthls, rjulf Extybt ujdjhbn: kturj gjlyznm pfdtce d ñeleott! Htibnt ghbyznm d åbpym, xnjñs evtybt gjkmpjdfnmcz Yfibvb djpltqcndbzvb yt njkmrj ñskj ñs djcrkbwfybzvb bkb edthtybzvb, yj gecnm leø dfi crfåtn: ≤Velhjcnm Dkflsrb, cbkf lfkmybø vbhjd, jujym Ñtcghtltkmyjcnb b cbzybt pdtpls Vfnthb Vbhf yfv ikçn endthåltybt yfituj ñsnbz!≥ Tckb jlyf ghjcnhfycndtyyfz vsckm vjåtn gjlsvfnm yfhjls b jlyf ghjcnhfycndtyyfz vsckm, pfabrcbhjdfyyfz yf rkbit ptvyjv, vjåtn lfnm gkfytnt wtyyeç

7


yfere, ñelen kb jnhbwfnm hfpkfufçobt yf gtcxbyrb velhjcnm dtrjd, xnj cjkywt cdtnbkj dxthf, yj pfdnhf ghbnjr tuj kextq bcczrytn? Bcnbyyj, cjdtneç ghjybryenmcz jcjpyfybtv Ñtcghtltkmyjcnb. Vjomç ghfyf yfcsotyf, cnfhfqntcm bpdktxm lfhs! Jlybv dpljøjv vjåyj ghtjljktnm dtrjd nhel, yj jlby jnhbwfçobq dpjh vjåtn cnthtnm yfxthnfybt, zdktyyjt dtrfvb. 3. D xtkjdtxtcndt åbdän gjyznbt, cjdthityyj xeåljt Rjcvjce, _ gjyznbt gecnjns. Rfr vjåtn nhel ãdjkçwbb juytyyjuj gjcnhjtybz dfitq gkfytns juhfybxbnmcz gecnjnjq?! Yt nhelyj ctñt ghtlcnfdbnm, xnj lfåt vfktqitt yfxbyfybt bvttn cdjä ghtltkmyjt pfxfnbt. Rfr åt yt ljgecnbnm Ytjñüznyjcnb zdbnm abpbxtcrjt bpvtytybt? Vjåyj kb evfkbnm zdktybt? Gjyznbt ckjåyjcnb yt pyfxbn Ytjñüznyjcnm; yj ghtlcnfdmnt ctñt, xnj ptvyjt gthtøjlbn d dscitt. Ytn rjywf ecnhtvktybç ddscm. Pyfxbn, ytckjåyj ghtlcnfdktybt zdktybz ghjljkåtybz dj dcäv b dj dctø bpvthtybzø. Yt juhfybxbdfqnt zdktybz! Nhelyj cjpyfdfnm, xnj ybnm ghjcnhfycndtyyjuj juyz ghjnzyenf d Ñtcghtltkmyjcnm, yj ghtrhfcyf vsckm njuj, rnj ghbjñobkcz r ãnjq ytjñsxyjcnb. Xtkjdtxt-

8


cndj lfåt yt ghtlcnfdkztn ctñt zdktybt eufcbvjcnb, yj ds pyftnt, xnj dczrjt eufitybt dcgsirb juytq pfåbuftn yflptvyst afrtks. Gjkmpf bkb dhtl _ ãnj ds, kçlb, ghtlhtiftnt. Rfrjdf gjcskrf, nfrjdf gjkexrf. Vjåyj cjplfnm ljålm kexbcnsø gjcskjr, yj b vjåtnt yfcsnbnm ghjcnhfycndj cfhfyxjq _ nfrjd pfrjy cjnhelybxtcndf vscktq b ghjcnhfycndf. Vsckm, cxbnfqnt, tcnm ndjhtw. Hfljcnm tcnm cjpyfybt yfxbyfybz ezdktybz Yfibø Erfpjd, zdktyysø xtkjdtxtcnde. Rjulf vs jnhtxävcz jn ytdtåtcndf, njulf gjqväv dcç rhfcjne Ñtcghtltkmyjcnb! 4. Xtkjdtxtcrjt cjpyfybt vjåyj ecnhtvbnm r eghfdktybç yteghfdbvsvb b ñtccjpyfntkmysvb vsckzvb. Yj lfnm ckbirjv vyjuj, rjulf cnjkmrj yfhjålfçobø øfjc vsiktybq, nhelyj. Hfpdbnbt xedcndjpyfybz gjvjåtn xtkjdtxtcnde. Rjulf xedcndjpyfybt gjlcrfåtn, ult øfjc b ult Ñtcghtltkmyjcnm; rjulf xedcndjpyfybt hfpkbxbn zdktybt rjcvbxtcrjt jn ghjbpdjkmyjuj, _ njulf xtkjdtxtcndj ñeltn lthåfntktv rkçxf pyfybz. Yferf ghtlecvjnhtkf ntktcrjg, Vs ãnj wtybv, yj ntktcrjg xedcndjpyfybz ghjybrftn d Ñtcghtltkmyjcnm.

9


Dfitve ntktcrjge yeåys pfnhfns, enheåltybz, yj, zdkzz xenrjcnm Yfituj fggfhfnf, ghjybrftnt dcçle. Eghfdktybt ñtccjpyfntkmysvb vsckzvb lfcn gjyznbt bpvthtybz Ñtcghtltkmyjcnb. Ytjuhfybxty gjnjr vsckb! Bcnbyyj ujdjhç, ytjuhfybxtyys djpvjåyjcnb, bleobt jn cnheq cdtnbk! Cdtnbkf d ytdblbvsø b dblbvsø cathfø chfåfçncz pf endthåltybt Bcnbys. Kexb vjuen bcwtkznm; kexb vjuen cjpblfnm; kexb vjuen, obne gjljñyj, jøhfyznm; kexb vjuen zdkznm gkfvz ≤xfib≥. Xfcnj cksibnt djgkm, cnjy: ≤Gjxtve ghjrfpf, gjxtve ñtlcndbt, gjxtve zdktybt rhfcjns pfntvytyj rhbdjq eksñrjq?≥ Ñtlyjt xtkjdtxtcndj, Vs cxbnftv ytleub dfibvb gjhjåltybzvb. Yt yeåyj ãdjkçwbb cnjkmrj pflthåtr. Yt yeåyj ktcnybwt djcøjåltybz cnjkmrj kbiybø cnegtytq. Yt yeåyj Obne Yfitve dfit ghbpyfybt, yj dfv yeåty Yfi Obn! Zdktybt jnjhdfyyjcnb jn Ptvkb pyfxbn ecnhtvktybt d lfkmybt vbhs. Leø, jcjpyfdibq juytyysq cbvdjk, endthålftn juhfybxtyyjcnm yfitq gkfytns. Leø, jñkflfçobq dctvb juyzvb, yt yeålftncz d cgtwbfkmyjcnb. Dcä tve ljcnegyj. Nhfnf pyfybq yt tuj eltk.

10


5. Gjlevfkb kb j leøjndjhxtcndt ñeleobø gkfytn? Djpvjåyj kb, xnjñs c dfc yfxfkjcm b c dfvb rjyxbkjcm? Rjyxftncz kb kçñjq ghjwtcc? Wtgm vbhjd ñtcrjytxyf: nfv, ult jlyf gkfytnf hfccsgftncz, nfv lheufz pfhjålftncz. Bcnbyf ñjhtncz cj cvthnmç, b nfv, ult crtgnbrb ujdjhzn _ rjytw, Vs ujdjhbv _ yfxfkj! Gjpyfybt ezdktyyjq ãdjkçwbb lfcn njhåtcndj Bcnbys. Yt ghbjñobvcz kb r njhåtcnde? Pfrhjtv kb yfib cjcels gecnsvb? Jndthuytv kb gjcskrb vjob cjpyfybz? Rjulf ujdjhç: xthgfqnt zdktyyst kexb; rjulf ujdjhç: yfgjkyzqnt xfie pyfybz; rjulf ujdjhç: yfxthnfqnt xedcndjpyfybtv kexibt ndjhtybz; rjulf ujdjhç: cbks d ñtcghtltkmyjcnb pyfybz, _ pyfxbn, ghbkjåbnt eøj jnrhsnjt r rjcvbxtcrbv dbøhzv; pyfxbn, bobnt cbzybt Ajøfnf; pyfxbn, zdbnt vepsrb cath gjybvfybt. E Yfc tcnm yf dfitq gkfytnt ljdthtyyfz, bcgbdifz xfie jgsnf juytyyjuj. Jyf gjckfyf dfv rfr cdbltntkmybwf rjcvbxtcrbø zdktybq, rfr yjcbntkmybwf Vjbø Gjhextybq, rfr dfif ghjhjxbwf ñeleotuj. Gjnjve gjyznbt Bcregbntktq nfr åbpytyyj. Bvtyyj, ghbyznbt jgsnf eñtlbntkmyj. Jcjñtyyj xtkjdtxtcndj ljkåyj exbnmcz yf gthtåbdfybzø, bcøjlzobø bp dscibø cath b gthtåbnsø yf Ptvkt.

11


Bcnbyyj, bvttnt dscitt b ybpitt! Rjulf nrfym cgktnftncz bp ybntq Yfituj Ñhfncndf; rjulf ctnm cjnrfyf bp yfvthtybq Dkflsrb, _ hexfntkmcndj dctulf pf ekjdjv. Kçñkç ajhveke Ehecdfnb _ bvtyyj, dthf lj gjcktlytq vbyens. 6. Gjybvfybt Ñtcghtltkmyjcnb yt jnhsdftn xtkjdtrf jn Ptvkb. Jnrhsnbt yjdsø djpvjåyjcntq yt jnhsdftn xtkjdtrf jn Ptvkb. Crfpfyyjt j cfymzvt qjujd yt tcnm dslevfyyjt zdktybt, yj yfexyfz gjcnfyjdrf zdktybz endthåltybz cbk rjcvbxtcrbø. Ibhjrjt ghbvtytybt d Bylbb vtnfkkf d ktrfhcndfø blän jn cjjñotybq c ghjcnhfycndtyysv juyäv. Cjpyfybt qjujd cjjñoftncz cj cdtnbkfvb. Ghb åbpyb vjåyj gjkexbnm djpltqcndbt cath. Nbcrfvb zdkzçncz xtkjdtxtcrjt jnyjitybt r nhele b ytåtkfybt gthtvtybnm øjl vsckb. Hfpdt pfgjdtlfyj Dkflsrfvb, xnjñs yfpyfxtybt Rjcvjcf evfkzkjcm dfibv xtkjdtxtcrbv gjybvfybtv rjhjnrjuj wbrkf? Ibhbyf gjybvfybz yfxthnbn gjkjce djpvjåyjcntq. Dct jn jlyjuj bcnjxybrf ghfys, zdktyyjq cbks Rjcvjcf, ceotcndtyyeç gboe ljñsdfçn. 12


Ghbybvftnt endthåltybt yeåls jxtym ghjcnj, nfr åt ghjcnj b djpmvbnt gcbøbxtcrjt djpltqcndbt kextq. Rjulf ghbvtnt, cjukfcyj Yfibv Erfpfv, dfibv ceotcndjv velhjcnm dtrjd, njulf cvthx ytcxfcnbq hfpjñmäncz j cntye cdtnf. Cntgtym dfibø djpvjåyjcntq pfdbcbn jn ghbpyfybz bkb jnhbwfybz Obnf. Ne cntgtym ghjcnhfycndtyyjuj juyz, rjnjhfz jnrhjtn genm d lfkmybt vbhs, yt jndthufqnt, d ytq pfkjåty obn ñeleotuj. Zdktybt nex, zdktybt dbøhz b ljålz zdkztncz jhjitybtv gkfytns, yj gjyznbt endthåltybz rjcvbxtcrbø cbk yt vjåtn hfccvfnhbdfnmcz njkmrj rfr fnvjcathbxtcrbt vfybatcnfwbb. E gjhjuf yjxb yt zdkzçncz ntxtybz cdtnf, pfåubnt cdtnbkmybrb! 7. Leøjv ghbvbnt gjyznbt Ñtcghtltkmyjcnb. Endthlbnt d cjpyfybb Ñtcghtltkmyjcnm. Dcç leve d ibhjrjq vtht ghbvtybnt. Dtplt zdkty ãnjn hsxfu ghjcnhfycndtyyjuj juyz. Dj dcäv ñtcghtltkmyjv cjpyfybb ltqcndetn Herf Dkflsrb, nfråt b ds ghbkjåbnt ecnhtvktybt. Ult åt yt åbdän jujym Ñtcghtltkmyjcnb? D rkçxt dtxyjq ñmçotq kçñdb gjyznbt Cjplfntkz hfpdt yt endthåltyj xedcndjpyfybtv? Ezdkty yfv cbvdjk _ rkçx kçñdb. Hfpdt d Dtxyjcnb b d hfñjnt 13


Rjcvjcf yt pfrkçxäy ñtcghtltkmysq nhel? Hfpdt yt pfkjåtyj zlhj, dtxyj åbdeott, Yfituj ecnhtvktybz gjvjxm xtkjdtxtcnde? Dtxyj ldbufçobt, dtxyj ecnhtvkäyyst, dtxyj nzyeobtcz ddscm, dtxyj zdkzçobt ljpjh, endthålfçobt Bcnbye, ybnm ghtrhfcyeç Vfnthb Vbhf ezdkzçobt ljcgtøjv rhfcjns ñtcghtltkmyjq, gjhfåfçobt vhfr ytdtåtcndf, cekzobt pdäpl cbzybt jñbntkb xtkjdtxtcndf _ nfr gjqlbnt, crfpfd: ≤Vbh, øjxe dpznm dct ndjb lfhs. Øjxe xfie ljcnbåtybq yfgjkybnm. Øjxe, Dkflsrf, Ndjbø Pfdtnjd Velhjcnb xfie bcgbnm!≥ Lfqnt zdbnm vjom Yfv, djpkjåbnm Here yf gjvjom. Pfrjy nzujntybz ghbpyfy dctvb. Gjxtve yt ghbvtyztnt ãnj ghjcnjt eckjdbt d åbpyb? Vjåtn hfljcnm vfuybnysv njrjv ghbdktxm bp ghjcnhfycndf hfljcnm. Yj vsckm vhfrf gjhjålftn yfckjtybz nzåäksø nex. Hexfntkmcndj pf ghfdbkmyjcnm nzujntybz vsckb Vs lfäv. Yfghfdktybt xtkjdtxtcndf yt d cnjhjye leøjdyjcnb yt ecrjhztn ãdjkçwbç. Ghfdbkmyj htibkb j pfgbczø. Yeåyj jcnfdbnm xtkjdtxtcnde pyfrb dfitq cfvjjndthåtyyjq åbpyb. Genm øjåltybz gj Ptvkt cj dpjhjv, jñhfoäyysv d Ñhfncndj,

14


yt gjdnjhbncz. Ãnb ljcnbåtybz yeåyj lfnm, rfr bcnjxybr Pyfybz, xtkjdtxtcnde. Cthtñhzyfz pdtplf erfpfkf Vjom Vjç b Vjä endthåltybt. Vs pyftv gjldbu Yfitq ljdthtyyjq b øjnbv exbnm boeobø Yfc, b ñkeålfçobø yfghfdbnm, b jnhbwfçobv ljrfpfnm. 8. Ãdjkçwbz dctuj ceotuj ytjnltkbvf jn ãdjkçwbb rfåljuj leøf, rfr jlyf cgbhfkm d dtxyjv ldbåtybb. Leøjdyjt cjpyfybt, ecnhtvkäyyjt r Yfibv dscjnfv, yfrjgkztn cjrhjdbof b ghbyjcbn ãnb lfhs Ghjcnhfycnde. Leøjdysv cjpyfybtv jñjufoftncz dfif gkfytnf. Vfnthbfkmyjcnm yt ldbåtn ãdjkçwbç. Ecnhtvkäyyjt r ytgjldbåyjcnb, vfnthbfkmyjt cjpyfybt pfdjlbn d cnjzxtq djlt ghbceobø vjcrbnjd. Yj ghbxbyf ytgjldbåyjcnb vsckb cnhfiyf. Ytn ñtcrjytxyjuj gjrjz, gjnjve yt pflthåbdfqntcm yf jlyjq njxrt; bkb cldbu cgkfdbn dfc, bkb gjvjåtnt gthtdjhjne rjcvbxtcrjve. Jcyjdf dctuj cgbhfkm, b lókåyj gjyznm ceoyjcnm dtxyjuj ghjcnhfycndtyyjuj juyz. Vyjubt ecnhfifçncz gjyznm Dtxyjcnm, yj rfr ghtrhfcyj gjyznbt jcjpyfyyjuj dtkbxbz Dtxyjcnb! Njkmrj leø, ghbrjcyedibqcz r juyç, pyftn dcç rhfcjne cbzybz. Leø, kbifçobqcz cbks, bleotq jn cdtnbk, kbiftncz ceoyjcnb rjcvbxtcrjuj juyz b ghtrhfoftn njr, 15


zdktyysq Ajøfnjv. Jghtltktybt Dtxyjcnb åbdän njkmrj d cjpyfybb. Xtv ibht cjpyfybt, ntv zhxt ujhbn kex cjpyfybz, ntv pjd Yfi pdexytt cjpyfditve rhfcjne ãdjkçwbb. Bcnbyyj, crfpfyyjt j vbhjdjq vsckb lókåyj ghbvtybnm d åbpyb! Fnvjcathbxtcrbt njrb nzåtks, gjnjve yt enjvkzqntcm, dfif gcbøbxtcrfz ãythubz yeåyf lkz ltk. Dblbnt, rfr Z ikç Obn Vjbv genybrfv. Vjq gjcn yf Dthibyt, dfi yf Ubvfkfzø, Fuyb-qju d ñbndt _ nfr pfgjvybnt! Cnfhfz jñjkjxrf vtiftn cjnhelybre, yj åle, xnjñ cfv ghjcyekcz. Øjxe nhel edtyxfnm ecgtøjv, yj vfkjleibt yt yf Yfitv Obnt. Dfif ufhvjybz cjplfän vtx. 9. Xfcnj ytljevtdfçn kçlb: xnj åt yføjlbncz pf cjpyfybtv? Rjytxyj, d kçlcrjv gjybvfybb juhfybxtyj gjyznbt cjpyfybz. Ãnj ghjbcøjlbn jn endthåltybz njkmrj dblbvjuj vbhf. Pyfybt _ njåt hfvrb, tckb yt hfcibhbv uhfybw dblbvjcnb. Yj dpukzytv pf ghtltks xtkjdtxtcrjuj cjpyfybz b pyfybz: yfqläv vfktymreç rhegbwe rjcvbxtcrjuj gjybvfybz. Rfr ghtrhfcty jñ16


ibhysq ujhbpjyn! Rfr vjoyf vsckm, ghjybrfçofz Ghjcnhfycndj! Rfr jñotybt c Ñtcghtltkmyjcnmç ezdkztn yjdst genb! Bobnt ãnb cjrhjdbof, d ybø pfkjåty pfkju dfituj ghjldbåtybz. R xtve pyfybt, ghbdjlzott r pfrhsnsv dhfnfv, zdkzçobv pyfr ≤Ñjkmit yt pyftv≥? Ghtltk pyfybz _ vjubkf! Gjnjve dybrfqnt d Ñtcghtltkmyjcnm! Ghtltk cjpyfybz _ cvthnm leøf. Yt yhfds yfhjljd yeåyj bccktljdfnm, yj ceoyjcnm cjpyfybz. Rjulf yfexbvcz joeofnm ghjdjl bp Ñtcghtltkmyjcnb, njulf kçlb dvtcnj vjkbnds ñelen ghbrfpsdfnm ãktvtynfv. Yt ≤Ñju≥ pf yfc nhelbnmcz ñeltn, yj nheljv b gcbøbxtcrjq ãythubtq ctñt gjvjåtv. Gjxtve d vbht ceotcndetn jñsxfq gjrkjytybz rjcvbxtcrbv cbkfv d vbyens yeåls? Gjxtve njulf dktxtybt r Ñtcghtltkmyjcnb? Gjxtve njulf ghbpyfybt nfr yfpsdftvsø cdthøütcntcndtyysø cbk? Cjdtneç ghjbpyjcbnm Bvz Vfnthb Vbhf yt rfr cbvdjk, yj rfr vjom lfçoeç. Cjdtneç jñhfofnmcz r Bcnjxybre Ñtcghtltkmyjcnb yt rfr r cbvdjke, yj rfr r zdktybç Dtxyjcnb, rfr r dtxyj hjålfçotve rhfcjne b ndjhzotve ndthlm.

17


Vjåyj ecvjnhtnm ytljevtybt dhfujd. Cxbnfçn dfc Yfibvb gjckfvb. Cxbnfçn dfc dcflybrfvb rhfcyjuj rjyz. Cxbnfçn dfc ghtecgtiysvb dj dcäv. Cxbnfçn dfc ghtlcnfdbntkzvb yjdjuj b ecnhfifçncz dfitve zdktybç. Cvjnhzn d venyjt pthrfkj b dblzn Cdtn Yteufcbvsq _ ecnhfifçncz! Dtcm ljcgtø leøf _ nhel b ecnhtvktybt. Rjgbnt, rjgbnt gcbøbxtcreç ãythubç. Dcä vjåyj cjplfnm ecnhtvktybtv b hfljcnmç. Vs wtybv hfljcnm leøf d ltqcndbb. Vs wtybv ujnjdyjcnm r Ckeåtybç. Vs wtybv jñüznyjcnm b ytcjrheibvjcnm extybrf. Vfkbyjdst kexb jxtym djpltqcndeçn yf gcbøbxtcreç ãythubç. Ehecdfnb dctulf pyftn ghfdbkmyj. Xedcndjpyfybt tcnm rjcvbxtcrbq juytyysq kex! 10. Rjcvbxtcrjt Lsøfybt Vfnthb Vbhf dctghjybrfçot. Bcnbyyj, dcä bv ghjybryenj. Åbpym jn vfktqibø ñskbyjr lj ytbcxbckbvsø dtkbxby ldbåtncz b lsibn ãnbv Lsøfybtv. Rfr åt yt jcjpyfnm cbke, ldbåeoeç Dctktyyjq! Rfr åt yt pflevfnmcz yfl ceoyjcnmç Ñsnbz! Dybrybnt d hbnv rjcvbxtcrjq ãythubb b gjqvbnt hbnv ãdjkçwbb. Ceoyjcnm ãdjkçwbb ytbpvtyyf b bpvthztncz zdktybtv Ñtcghtltkmyjcnb. 18


Ecnhfifçobtcz rjywf, gjdthybntcm r cbzybç Vfnthb Vbhf b endthlbntcm d gjybvfybb ãdjkçwbb. Ytn ghtltkf gjcskrfv c Ujh. Ytn ghtltkf hexfntkmcnde lfkmybø vbhjd. Ytn ghtltkf tcntcndtyysv ñjufncndfv ytdblbvsø b dblbvsø cath. Ecnhfifçobtcz rjywf, jñthybntcm yf dct xtnsht cnjhjys b crfåbnt: ≤Zdbv Ñtcghtltkmyjcnm!≥ Dscm b ytlhf zdkzçncz dfibvb bcnjxybrfvb. Ñtcrjytxys njrb ãnbø bcnjxybrjd. Tckb ñs kçlb pyfkb, rfr cjñhfnm dtxyj kmçobtcz njrb Ñtcghtltkmyjcnb, nj djbcnbye kfñjhfnjhbz åbpyb ñskf ñs dvtotyf. Yfcnegftn Ãhf Juyz, yfqlbnt veåtcndj b hfpev ghbyznm tä. Cbvdjk pvbz, elthåbdfçotuj cdjq ødjcn, tcnm rheu cjñsnbq ãdjkçwbb. Cgbhfkm ghbvtybvf r genb djcøjåltybz. Ecnhfifçobtcz rjywf, endthlbntcm d cbkt cgbhfkb Cdtnf b ghjcnhfycndtyyjuj juyz! Crfåtv: ≤Ghtrhfcyj Lsøfybt Rjcvjcf!≥ Dblbnt, rfr lfåt zdktybt ghtlfntkmcndf Yfv gjvjuftn. Rjytxyj, jñhfnbnt dybvfybt, rfr ñtccbkmys dfib ytlheub! Ndähljcnm gjcnegb yf genb r Yfibv dthibyfv zdkztn gjñtle.

19


Dblbnt, rfr cbkmyeç kbøjhflre vjåyj bpktxbnm d xfc. Pfgbibnt rfr djpltqcndbt gcbøbxtcrjq ãythubb; bñj dhfxtq gjybvfybt _ yt vtymit ldeø ytltkm. Rjulf xtkjdtxtcndj egjnhtñbn cbke juyz b gcbøbxtcrjq ãythubb, ujcgbnfkb yt ñelen yeåys. Ghtjñhfpbncz yfif yferf! 11. Pyfçobt ñeleott ifufçn yfdcnhtxe ãdjkçwbb. Ecnhfifçobtcz ãdjkçwbb blen ifujv cvthnb. Cghjczn: gjxtve gjlüävs b gfltybz? Zdzn ytljevtybt øjle ãdjkçwbb. Jcjpyfybt rjcvbxtcrbø djky jñüzcybn øjl ãdjkçwbb. Rjulf jcjpyftnt, xnj lfåt bp gtgkf vjåtn hjlbnmcz xeltcysq wdtnjr, njulf gjqvänt, xnj heitybt cnhfiyj njkmrj vfkjleiysv cjpyfybzv. Blän rjcvbxtcrjt ldbåtybt djkyjjñhfpyj. Yeåyj gjzcybnm, xnj vjåyj ñskj ñs bpñtåfnm jxtym zdktybq bpdbdjd ukeñjrbø b ntv ecrjhbnm ãdjkçwbç. Hfdyjleibt xtkjdtxtcrjt yt hfpñbhftncz d ghjldbåtybb b yfckfålftncz kbim dhtvtyysv ghjwdtnfybtv, yt zdkzz gjybvfybz njuj, xnj dgjcktlcndbb endthlbncz ubñtkmç yfitq gkfytns. Cnhjbntkb yf ctujlyziybq ltym, zdbnt gjybvfybt, xnj cnhjbnt dbøhç yf hfpheitybt! Rfr juhjvys dfib pfntb! Rfr bpkbiyb dfib pávrb! Rfr dtkbrb dfib pf20


nhfns! Rfr gjexbntkmyj dfit ytevtybt ghjldbyenmcz d wtgm ltqcndbq! Yj dpukzytv yf cnhjqyj bleobø, endthålfçobø rhfcjne Ñtcghtltkmyjcnb. D ghjnbdjgjkjåtybt vfkjleibç, jnhbwfçotve ghjcnhfycndtyyjt djpltqcndbt, edblbv pjhrjcnm ljcnbåtybq, rhfcjne ecnhtvktybq b dtkbxbt gjldbuf. Gjnjve crfåtv: ≤Ñtcghtltkmys zdktybz rjcvbxtcrbt!≥ 12. Pdexfnm d hbnv c Rjcvjcjv pyfxbn jcjpyfnm dcä dtkbxbt Ñtcghtltkmyjcnb. Nhb yfxfkf endthålfçncz genäv ãdjkçwbb. Yfxybnt ghjzdkznm hexfntkmcndf gjybvfybt. Yt zdkzqnt, yt zdkzqnt ñtphfpkbxbt r njve Bcnjxybre, rjnjhsq gbnftn dfc b dcä ceott. Dybrybnt, b ds edblbnt, xnj cgjldbåybrb xtkjdtxtcndf gbnfkb cdjç gcbøbxtcreç ãythubç ckbzybtv c Ñtcghtltkmyjcnmç. Ñtcghtltkty ñsk bø ecnhtvkäyysq ãrcnfp r dscitq rhfcjnt! Ñtcghtltkty ñsk bø gjldbu r zdktyyjve Pfdtne! Crfpfk: ckbzybt c rjcvbxtcrbv hbnvjv lfcn cbyntp dctuj ceotuj d ytdblbvjv b dblbvjv. Jxthtlyst rekmns gjrfpfkb cbvdjks cbyntpf, yj bpehjljdfd gjyznbt _ jcnfkjcm jlyj bpedthcndj lhtdybø vbcnthbq.

21


Ghtlhtibnm zdktybt rjcvbxtcrjt ytkmpz, yj dspdfnm dbøhm Rjcvjcf vjåyj. Nfr åt rfr gjpdfnm bp ghjcnhfycndf ãktvtyns, yeåyst yfitq gkfytnt. Nfr åt rfr ldf jcnhbz djypfçncz d jñkfcnm kjgfnrb, nfr åt vjuen hfcrhsnmcz jñkfcnb wtynhjd, jrheåfçobt käurbt. Jyb rjynhjkbheçn ghfye. Njkmrj dscibv leøfv gjcskftv ãnb kexb. Lkz yt jcjpyfdibø rhfcjne b cbke Rjcvjcf dj dcäv hfpvtht, ãnjn jgsn ytljcnegty. Njkmrj xedcndjpyfybt ghbkjåbvj d ãnjv jgsnt. Gjnjve crfåbnt: ≤Endthålfç, bcnbyyj, rhfcjne Ñtcghtltkmyjcnb! Øjxe, Dkflsrf, xedcndjdfnm ñbtybt gekmcf dtkbxbz Rjcvjcf!≥ Djpujhfybt wtynhjd zdktyj Ehecdfnb, pfgjvybnt, lkz xtkjdtxtcndf. Leø cfvjjndthåtyysq, e Yfc Yfvb dtyxfyysq, dtytw ãnjuj gjldbuf e Yfc jcdtoäy dctq hfleujq! 13. Rfr ghjcnj ghbybvfçn kçlb ytghtkjåyjcnm hbnvf lyz b yjxb! D jcyjde yfituj xtkjdtxtcrjuj wbrkf gjxtve yt ghbkjåbnm nj åt gjyznbt? Vfrhjrjcv b vbrhjrjcv htaktrnbheçn zdktybt jlyj b nj åt. Gjxtve åt kçlb nfr cnhtvzncz edthbnm ctñz d dtxyjq yjxb, rjulf nfr ghjcnj ålen lyz? Ghbvtv njrb yt22


enjvbvjuj ldbåtybz. Nfr åt velhj, rfr ñbtybt gekmcf Rjcvjcf, endthlbncz cjpyfybt yfitq ghbvtybvjcnb. Ytujlys gtxfkm b crjhñm! Vjåtnt ghbyznm bcnbyyeç åbpym Rjcvjcf lkz gjkyjuj cjpthwfybz Ñtcghtltkmyjcnb. Ghbybvftnt ghjcnj ctpjys b ålänt jn hbnvf ghbhjls gkjljd. Bcxbckztnt pfktåb hel, cnhjbnt pfghels lkz ãktrnhbxtcndf. Yj jñhfnbntcm r pfktåfv ytdblbvsø cath b jñthybntcm r ndjhxtcnde, zdktyyjve pf ghtltkfvb dfituj gjybvfybz, _ ytjñüznyjt nhele gjkt! Gjnjve ephbnt b ghbjñobntcm r hbnve Ñtcghtltkmyjcnb. B ult åt ñeltn yjxm? B nfv, ult ds levftnt pfvjkrfybt, nfv yfxbyfçncz ubvys Vfnthb Vbhf. Yt enhj b yt yjxm, yj Cbzybt Tä! 14. Cjukfcjdfyyjcnm gkfytnyjq åbpyb c dscibvb cathfvb lfcn kçlzv kexibt rjvñbyfwbb. Njulf hbnv yfibø cbk enhjbncz b hfpev ghbvtn ãne vjom. Njulf bcgjkybncz Pfdtn Velhsø. Cjxtnfybt yfxfk dscibø cath, ytdblbvsø, c dblbvsv vbhjv _ ythfphsdyj. Gjnjve gjqvbnt ythfpltkmyjcnm yfitq åbpyb. Lsøfybt Rjcvjcf dj dcäv ytheibvj. Zdktybt gkfytnysø gthbjljd pfdbcbn jn 23


rjcvbxtcrbø djky, gjnjve jnhbwfçobt cdzpm leøf c rjcvbxtcrbvb dbøhzvb yt cnegfçn gj genb pyfybz. Ljgecnbvj kb dbltnm kbim jlye ceoyjcnm bp dctuj ceotuj? Ljgecnbvj kb jnltkbnm vfkeç rhegbwe jn Dtkbrjuj Wtkjuj? Vjåyj kb uhfybws eprj yfxthnfnm ñtp eothñf hfpdbnbç? Njkmrj ñtpevbt jghtltkbn ctñt uhfybws. Njkmrj ytgjybvfçobt zdktybt rhfcjns crfåen: ≤Ceobv ljdjkmcndetvcz≥. Zcyj endthåltybt cbk rjcvbxtcrbø b ñtcghtltkmysø, bñj ghjwtcc åbdjndjhysq b dtxysq ceo dj dcäv. Bcrhjq pfåbuftncz rjcvbxtcrbq jujym. Bcrhjç åtkfybz pfåbuftncz, bcnbyyj, afrtk pyfybz. Njkmrj yt ghtuhfålfqnt cfvb ctñt genm. Njkmrj ecnhtvbntcm, b pfkmän dfc cbzybt Ñtcghtltkmyjcnb! 15. Yeåyj dsñbhfnm vtåle vhfrjv pfñkeåltybz b dtkbxbtv Bcnbys. Leø htibn gjybvfybt, endthåläyyjt dtrfvb. Ytujåt gj ybpitq leut ghjqnb b, yfxfd c njxrb yf gkjcrjcnb ybpvtyyjq, d ne åt gkjcrjcnm dthyenmcz. Pfxtv njulf djjñot dct pfnhfns ãythubb, tckb e ybpibø dhfn jgznm cnexfnmcz? Ujnjdmnt ctñt cfl ghtrhfcysq lkz leøf yt yf bpåbnjq gecnsyt, yj yf dthibyt ljcnbåtybq.

24


Endthåltyj rfåljve erhfcbnm ãdjkçwbb øjl. Endthåltyf rfåljve gjvjom ghjcnhfycndtyysø vscktq. Ñtcghtltkmyjcnb cjrhjdboybwf jnrhsnf dczrjve, ghjybritve d gjybvfybt rjcvbxtcrbø cbk. Ckjb dfitq gkfytns xtv yfgbnfys, jñyfheåbnm yt hfljcnm. Yf dtcs gjkjåbv ezdktybt dctø gjhjrjd: uytdf, vfkjleibz, ghtlfntkmcndf, ghtlhfccelrjd, kbwtvthbz, eljdktndjhtybz. Yf gthtdtc gjkjåbv: ecnhtvkäyyjcnm gcbøbxtcrjq ãythubb, xedcndjpyfybt, endthåltybt Pfdtnjd Velhsø, ytheitybt Yfxfk, ghbpyfntkmyjcnm Obne, gjldbu pyfybz b yterkjyyjcnm d genb, zdktyyjv Ñtcghtltkmyjcnmç. Rjulf Dkflsrf Ñellf ceoyjcnm xtkjdtxtcrjuj ãuj yfpdfk ghjwtccjv, nj vjåyj ghbyznm ajhveke Kmdf. D jñbøjlyjq åbpyb ghbdsrfqnt r vsckzv j dtxyjv ldbåtybb b yt pflthåbdfqntcm d eotkmt vhfrf. Ndjhxtcndj ghbdktrftn ndjhzoeç vjom. Gjnjve pfvtxfqnt bcrhs Rjcvjcf. Dsñthtv vtåle ytdtåtcndjv b cbzybtv Ñtcghtltkmyjcnb! E Yfc wtyzn rfåljt xbcnjt ecnhtvktybt, ghjzdktyyjt d åbpyb zdktyyjuj extybrf ljdthtyyjuj. Yj Obn

25


Yfi jøhfyztn nhel ezdktyyjuj extybrf, ghbyjczotuj ≤xfib≥ lfhs. E Yfc yt vyjuj extybrjd, ghj rjuj vjåyj crfpfnm: ≤Pyftv, ljytcäim Xfie Fvhbns!≥ Bcnbyyj, hfletvcz, rjulf dblbv Yfibø yjcbntktq Pyfybz b Pyfvtyb gjyznsvb. B jxtym wtybv kçñjdm b ghtlfyyjcnm r exbntkç ptvyjve, _ gjqvbnt! 16. Ltqcndbntkmyjcnm b bkkçpbz yfxyen rfpfnmcz xtkjdtxtcnde bp jlyjuj bcnjxybrf, tckb gjqvänt, xnj åbdjndjhysq cjcel tlby. Ñtccvscktyyf ñeltn Dctktyyfz ghb jnltktybb ytphbvjuj vbhf jn dblbvjuj. Tckb vs vybv, xnj genm yfi tcnm ckexfqyjcnm, f pf ytç gecnjnf, nj ñtlyj yfit djjñhfåtybt! Bkkçpbb yt ceotcndetn; b gjyznbt ltqcndbntkmyjcnb yeåyj hfcibhbnm. Dcä åbdän, b dcä gjhjålftn. Ghjcnhfycndj ytcän dfib gjhjåltybz. Ghbvtybv dcç ndjhxtcreç cbke Ghjcnhfycndf! Vybvfz jghtltkäyyjcnm, b gecnjnf pf bpdtcnysvb ghtltkfvb, yfpsdftncz e Yfc jfp, bñj bcnjxybr dfitq velhjcnb d yäv pfrkçxäy. Bcnbyyj, vjåyj yfpdfnm cfvjq ythfpevyjq bkkçpbtq gjyznbt gecnjns! Djjñhfpbnt ytjnhbwfçobv ukfpjv dcä ghjcnhfycndj, bpkexfçott jujym. Djjñhfpbnt Ghjcnhfycndj, cjlthåfott ghfye b Frfie. Yt ≤Ndjhtw≥ b yt ≤Dtkbrbq 26


Cjplfntkm≥, yj Ñtcghtltkmyjcnm! D ghbñkbåtybb Cfnmzçub ãnb ghjcnhfycndtyyst cbks ñelen ghbvtyznmcz. Rjytxyj, øjkjl rfvtyyjuj dtrf toä åbdän d cjpyfybb ntø, rnj dtkbxfçn ctñz ytdtålfvb. 17. Ghfdf Ehecdfnb, ujdjhz j Yfxfkt Tlbyjv. Bvtyyj, d ãnjv pfrkçxftncz zlhj ãdjkçwbb. Ãnj dscitt gjpyfybt Fhøfnf yf Ptvkt. Rjulf xtkjdtxtcndj cjpyftn dtkbrjt Tlbycndj vtåle xfcnbwfvb b Ñtcghtltkmyjcnmç b dpfbvjjnyjitybt vtåle cdtnjv b vhfrjv, njulf vjåyj crfpfnm ghj genm ≤Gecnsyyjuj Kmdf≥. Djpkjåtyj nfr vyjuj yf rjcvbxtcrbt juyb, yj jn ghbpyfybz bø jnhtrfçncz. Nfv, ult kçlb ghbpyfùn uhfybws ldeø Yfxfk, nfv Fhøfn dblbn jlyj Dtkbrjt Yfxfkj. Bcnbye jnyjcbntkmyjcnb ghbyzkb d vfntvfnbrt, b jrfpfkbcm dct ghtåybt dsxbcktybz ytujlysvb. Nf åt jnyjcbntkmyjcnm ceotcndetn d vbht ãdjkçwbb. Njåt gjyznbt cdtnf b vhfrf, cxfcnmz b ytcxfcnmz, nhelf b gjrjz cktletn gj njve åt pfrjye jnyjcbntkmyjcnb. Rjulf ujdjhbv j cjdthitycndjdfybb vsiktybz, ghtlecvfnhbdftv ytjñøjlbvjcnm ãnjq jnyjcbntkmyjcnb. Bvtyyj, ghtrhfcyj gjyznbt cnegtytq djcøjåltybz. Leø cjpyfän, xnj djcøjåltybt tcnm nf cnhfybwf velhjcnb, yf rjnjhjq yfxthnfyf dcz cbkf Rjcvjcf b zdktybt 27


ldbåtybz. Cjdthitycndjdfybt yt endthlbnm yf ybpitq njxrt Dtkbrjuj Yfxfkf. Øhfvs jgjdtoäyyst d Fnkfynblt pyfkb ãnjn Dtkbrbq Ghbywbg! Bcnbyyj, Ehecdfnb _ åhbwf dtkbrjq Vfnthb Vbhf. 18. Rfr gkfvz dctjñütvkçott, Cthlwt Rjcvjcf dctdvtofçot. Rfr ghtrhfcyj ãnj dvtotybt! Jn vfkjuj lj dtkbrjuj dcä ghtkjvkztncz d ãnjv zdktyyjv rhbcnfkkt. Rjulf dct rjcvbxtcrbt djpvjåyjcnb rfåljve zdktyyjve cdbnre lfçn yfghfdktybt; rjulf rfåljt yfxbyfybt bvttn cdjb, ecnhtvkzçobt tuj, ghjdjlf; rjulf yeåyj jcjpyfnm rjcvbxtcrjt dtkbxbt, _ yfghzåäv dcç cbke leøf b dvtcnbv. Ytn erkjyf, ytn jnrfpf, ytn jnnfkrbdfybz, ytn jnhbwfybz, tcnm kbim jlyj dvtotybt. Exbntkm zdkztn pyfxtybt gjyznbz dvtotybz. Rfr ndjhxtcndj Rjcvjcf ytbcczrftvj, nfr ytjnütvktvj gecnm ñeltn gjybvfybt Ñtcghtltkmyjcnb. Zdktybt nsczxtktnbq b dtxyjcnb, nhel yf ghtjñhfåtybt jrtfyjd b rjhs Ptvkb vjuen ckeåbnm jñhfpjv dtxyjuj ldbåtybz. Ds gjldbuf r nhelyjve pflfybç yt jcjpyfkb, yj jvhfxtybt kçlcrjt yt ghbgbcsdftnt ghjjñhfpe dfibø ltqcndbq! Yj yfghfcyj yfhtrfybt yf jgecnjitybt rjcvbxtcrbvb dbøhzvb, jyj yt zdkztncz pkjv, yj kbim 28


ytjñøjlbvjcnmç. Rfåljt dszdktybt Rjcvjcf bvttn cdjä ghbvtytybt d Dtxyjcnb. B rfr jgecnjitybt, nfr b yfhfcnfybt gjlktåfn hbnve, ytjnltkbvjve jn endthåläyyjuj øjlf dfibø gkfytnysø cjñsnbq. Hfpybwf d njv _ Ptdc, gjhjålfçobq rjcvbxtcreç ñehç, yfgjkyztn ghjcnhfycndj jpjyjv, d nj dhtvz rfr dfi Ptdc ptvyjq, gjhjålfçobq uytd, yfgjkyztn cathe xfljv eleimz. D ãnjv ybpitt b dscitt yt cjghbrfcfçncz. Djbcnbye, rhfcjnf ecnhtvktybz r ñtcghtltkmyjve dvtotybç lfän hfleue cbzybz, b crfåtv: ≤Vfnthm Vbhf, Dctlfçofz, Dctdvtofçofz, yfie lfkäreç ndthlm øjnbv erhfcbnm!≥ 19. Gjxtve kçlb nfr ghbybvfçn bpjñhfåtybz vfqb? Åbpym gjkyf ãnbvb jñhfpfvb b jñvfyxbdsvb zdktybzvb. Ãnj yfghzåtybt yfgjkyztn njkmrj ceotcndjdfybt ytyeåysvb jñhfpfvb. R Dtkbrjve Yfxfke ecnhtvkäy leø, gjpyfçobq dtxyjcnm, b d yäv pfkjåtyj pthyj gjybvfybz Rjcvjcf. R vfkjq ltqcndbntkmyjcnb vfqb yfghfdkty leø, djcghbybvfçobq njkmrj ghbdsxyjt tve. Tve ghbdktrfntkmys njkmrj zdktybz jñsxyjq åbpyb. Jncencndbt dvtotybz yt gjvjuftn tve jnrhsnm rybue åbpyb.

29


Yj tcnm toä hzl kçltq, celmñe rjnjhsø Vs jgkfrbdftv, _ ãnj hzl cjpyfybq, dvtofçobø pthyj gjybvfybz, yj pfnevfytyysø jnhbwfybtv; jyb yt dblzn rheuf, cjdthiftvjuj Rjcvjcjv, b pflthåbdfçn ãdjkçwbç. Yfxthnfyyjt cjdthibncz, yj pflthåbdfçobt chjrb ldbåtybz endthålfçn ctñz yf htuhtcc. Ytåtkfçobq jcjpyfnm ñeleott gjljñty hfre, jñf gznzncz yfpfl. Bkb vtx gjldbuf, bkb åt zdktybt, gjljñyjt gjcnegfçobv rfr hfrb. Yfvthtyyfz pfyjcxbdjcnm hfdyf rkbxe cjñbhfçotuj dj bvz ytdtåtcndf. Yfrjgktybt rjcvbxtcrbø juytq vjåtn kturj cvtcnb ãne gskm, yj, lhepmz, dfit ghjldbåtybt ljkåyj ñsnm dfitq rjdrjq ñeleotuj vtxf. Djpmvbnt b jñlevfqnt ãnb bcnbys, ckjåtyyst dtrfvb! Rfr endthlbnm yfxfkj gjybvfybz? Leø yfexbn, rfr ghbvtybnm pyfrb xedcndjpyfybz, yj lfqnt cjrhjdboybwt yfgjkybnmcz! Yj åtkfqnt djqnb d nfrn ñbtybz Rjcvjcf! 20. Ghbyznj cxbnfnm, xnj rfhvf tcnm djkz b djplfzybt pf øjl yfitq åbpyb. Nfråt ghbyznj cvjnhtnm yf rfhve rfr yf djpvtplbt, yj d bcnbyyjv pyfxtybb rfhvf tcnm nhel. Yt juhfybxbdfqnt hfñjne vfcnthcrjq leøf, b edblbnt cktlcndbt. 30


Rjulf leø ghtkmoäy vfqtq b zdktybzvb cfvjeljdktndjhtybz, njulf yeåty vjkjn b hfpdbnbt xedcndjpyfybz; rjulf leø jcktgkäy cbzybtv ñjufncndf b yt dblbn tuj ytdtxyjcnb, b levftn, xnj ckbnjr pjkjnf dtlän r cxfcnmç, dcgjvybv dct euhjps ñjktpytq b heitybq. Yj djby leøf cdthrftn rfr zdktybt cdtnf, bñj jpfhäy kexfvb juytq Ñtcghtltkmyjcnb. Jnrkbr yeåyj gjyznm b ecnhtvbnmcz dctvb juyzvb b dctvb wdtnfvb r Rjcvjce. Yf dthibyt cjpyfybz endthåltybt genb Dkflsrb. Yf dthibyt cjpyfybz gjldbu pdexbn eybcjyjv c ãdjkçwbtq. Dtxysq, ytecnfyysq nhel djcøjåltybz! Ãnj dtxyjt ldbåtybt tcnm rfhvf dfif! Ehecdfnb ghfdf, njkmrj djktdst njrb yfghfdkzçn rfhve. Yj jcnfyjdbnm øjl rfhvs nfr åt jgfcyj, rfr dspsdfnm dtxyeç yjxm. Xtv yfgjkybnt Xfie Fvhbns, tckb gjuhepbntcm d ghel vhfrf!? Jndtnbv: jrtfy ltqcndbq bcnbyyj ghtrhfcytt! 21. Pfvtnmnt, xnj cbkf pfrjyf åbpytyyjuj ghbywbgf ytgjñtlbvf. Yfghzåtybt cgbhfkb dscitq ãythubb pjdän r nhele dct ãktvtyns. Yfrjgktybt ãythubb d cathfø vbhf lfän hfpyjdblyjcnb ceotuj b ghbpsd r ghjzdktybç ndjhxtcndf. 31


Yt zdktys Rjcvjcjv gthbjls pfnbimz. Ytn jnrfpf, yj ghbpsd xtkjdtxtcnde ghbyznm dct lfhs Ghjcnhfycndf. Gjxtve åt cfvjt jñibhyjt pflfybt rjcvbxtcrjq ãythubb yt ghbyznm r cdtnkjve ghbjñhtntybç yjdsø lkz yfc yfrjgktybq? Ghjldbåtybt cjpyfybz r gjpyfybç djkb jnrhjtn Ñtcghtltkmyjcnm. B d yfitq catht tcnm cdbltntkb rjcvbxtcrbø ghjzdktybq. Ãne ajhveke vjåyj gjdnjhznm, bñj øjl ãdjkçwbb zdkty ñtccnhfiyjve leøe, rjnjhsq pyftn dcç nfqye b dcç cnhtvbntkmyjcnm r Ñtcghtltkmyjcnb. Pfåbufybt juytq Kjnjcf _ dscitt ghjzdktybt Rjcvbxtcrjuj Juyz. Bcnbyyj, rjulf yf Ptvkt zdkty cbyntp endthåltybz rjcvbxtcrjq ãythubb, njulf vjåyj crfpfnm: ≤Yfif gkfytnf jrheåtyf cgbhfkmç, b gj ytq cgecrftvcz, yj rfr ghtrhfcty leø, djcøjlzobq b ghtndjhzçobq åbpym d cbzybt Ñtcghtltkmyjcnb!≥ Njve yjcbntkç yflptvysø cdbnrjd zdkty ljcneg d dscibt caths, b njn yjcbntkm ybpibv cathfv lfcn rkçx r gjpyfybç Ñtcghtltkmyjcnb. Cfvfz dscifz ajhvekf tcnm cthtñhj d Kjnjct, _ dvtcnt c ecnhtvktybtv zdkztn cbyntp ceoyjcnb Rjcvjcf. Rfålsq wtynh bvttn cdjq dscibq wdtn. Zdktybt

32


htlrjt, bñj Kjnjc jñsxyj dblty ñtksv. Njkmrj leø dscjrjuj Fuyb-qjuf vjåtn ghbyznm ãne rjcvbxtcreç cbyntnbxtcreç ãythubç. Njkmrj dvtofçobq jujym vjåtn dbltnm jujym. Yf cdtn ghbktnfçn veøb, yj cdtn ghbnzubdftn r ctñt boeobø cdtnf. Gjbcrb leøf dctulf dscitt ljcnbåtybt. Dscibt yfckjtybz ghjcnhfycndtyysø juytq _ gjcskrf njåt Ñtcghtltkmyjcnb. Ghbjñotybt r Ñtcghtltkmyjcnb ltkftn cjnhelybrjv ãdjkçwbb. Wtyf ghtlfyyjcnb, cxbnfç, ghtuhflbn dct ghtgzncndbz. Dthyst dfv _ dthyst Yfv! Cjpyfybt Fyfyls Yfi kçñbvsq wdtnjr. Kexitt bpvthtybt leøf tcnm kçñjdm r Exbntkç. Kbim extybr, ghtlfyysq ptvyjve exbntkç, ljcnbuytn dthiby Yfibø. 22. Leøjhfpevtybt ghjzdkztncz d cjpyfybb bcnbyyjuj Fuyb-qjuf. Cjpyfybt, dvtofçott njrb ghjcnhfycndf b ekfdkbdfçott ajhveke gcbøbxtcrjq ãythubb, vjåtn djqnb d dbøhm reylfkbyb. Rjulf xtkjdtxtcndj yfexbncz jcjpyfdfnm b cjgjcnfdkznm vbhjdjt cjñsnbt cj ckjåyjcnzvb Rjcvjcf, njulf ldbåtybt ghjphtybz endthlbncz dgthäl. Ezdktybt wtgb cjñsnbq b gjkyjt gjybvfybt njuj, xnj ljcnjzybtv 33


dtrjd blän jn jlyjuj gthbjlf r lheujve, vjåtn njkryenm cjpyfybt r gjyznbç rjcvbxtcrjq Ñtcghtltkmyjcnb. Leø, jukzybcm, relf ndjä ghjikjt pyfybt ntñz dtkj? Ult dblbim uhfybws? Ult pfnbimt? Ult gjcnjzycndj? B ult ephtk zdktybt gjrjhyjcnb? Crfpfyj: ≤Yt dbåe ntø ghjdjpukfitybq; bcnbyyj, z dbåe ne ytcrjyxftveç Jñkfcnm, cjndjhbdieç ceoyjcnm yfie!≥ Leø, ecnhtvkäyysq r Ndjhwe Rjcvjcf, jñthybcm r Vfnthb Vbhf. Ghjdjpukfcb, xnó dblbim! _ Ezdktyj Ghjcnhfycndj rfr yfbñjktt ndjhxtcrjt zdktybt. Ghjcnjh b ytjnütvktvjcnm rjcvbxtcrbø cbk yfrjgkzçn zlhj yfituj ceotcndf. Hsxfub ãdjkçwbb _ njyxfqibt ãythubb vjuen gthtqnb dj dkfltybt kçltq. Rjulf ceåläyyjt ghbvtnt, njulf ghzvjt cktlcndbt yfghfdbn dfc. Rjulf gjqvänt, rfr ktnfnm d zlht leøf, njulf cjjñofnmcz ñeltnt c dscibvb vbhfvb. Cevtqnt gjyznm dcä dtkbxbt gjkänf d zlht leøf! Vs ljkuj ålfkb yjcbntkmybwe Yfituj Pfdtnf herfvb b yjufvb xtkjdtxtcrbvb Yfie Xfie ljytcnb. Yt pflthåfkfcm, yj cjpyfybt kçlcrjt gkskj vtlktyyj; leø Ehecdfnb ålfk b ñbkcz, yt gthtcnfdfz, d hbnv c ãdjkçwbtq. Gthtñjb ytbpñtåys. Hfl gjybvfybç bc-

34


njhbxtcrjuj pyfxtybz, ghblfdftvjuj dfitq åbpyb, _ ñeleobv gjrjktybzv ãnj ytjñøjlbvj. 23. Jnrelf åt yføksyekf djkyf, pfnvbdifz cjpyfybt? Htkbufht _ crfpfyj ñskj toä d lhtdyjcnb. Cdjqcndj ghbxbyyjcnb b cktlcndbz _ pfrjy cwtgktybz Dctktyyjq _ ghbyflktåbn njve åt zdktybç cdzpb c Ñtcghtltkmyjcnmç. Ythfphsdysvb epfvb cdzpfyj xtkjdtxtcndj c Rjcvjcjv. Yt nhelyj ecnfyjdbnm ne ytghtkjåyeç njxre, ult dcä dcnhtxftncz _ ptvyst yfrjgktybz b yfckjtybz dscibø cath. Djktç Rjcvjcf dcä nzujnttn lheu r lheue. Dcä ecnhtvkztncz r jñjçlyjve ndjhxtcnde. Htkbufht lfyj xtkjdtxtcnde d dblt htkbubb yf jñütlbytybt, yf hfpdbnbt jñobys, yf ghbpyfybt ceotcndeçotuj Yfxfkf, cjlthåfotuj dct ghbywbgs Ñsnbz b cjpblfçotuj dct ceoyjcnb yfituj ñkfuf. Cwtgktybt Dctktyyjq cj dctvb dscibvb cathfvb yeåyj ghbyznm d cjpyfybt, rfr cgfcbntkmysq zrjhm lkz ghjldbåtybz dscibø jcyjdfybq ñeleotuj. Cfvjt yfukzlyjt cfvb exäyst eåt yfikb, yj vyjujt toä yt ecvjnhtyj. Yt jnrfpfyj xtkjdtxtcnde xthgfnm bp Ghjcnhfycndf, yj ueñbn ghbywbg ghtlhfccelrf. Ghbkjåtybt vfuybnf Ptvkb r zñkjre ghbyznj dctvb, yj 35


ghbyznbt dtkbxfqituj Vfuybnf Ñtcghtltkmyjcnb gjukjoftncz ytdtåtcndjv. Jpjy ghjcnhfycndf b kexb lfkmybø vbhjd ñelzn gkfytnyeç ceoyjcnm lkz yfhfcnfybq yjdsø ãythubq. Lf, lf, lf! Lfh xtkjdtxtcnde ytcän Ehecdfnb. Hfcndjhbv d kexfø Yfibø gjkyeç nmve _ ãnjn chjr ñkbpjr. B ãnjn chjr jgjdtoäy Yfvb rfr gjcktlyzz jpfhzçofz rjvtnf. Zlhj rjvtns _ Extybt Yfit, jpfhzçobq ødjcn tä _ juytyysq jgsn. Vs Ehecdfnb yf uhjv zdkztv. Vs dblbv, gjrjktybt dfit ytcän Xfie, b yfl ytç gkfvz. B cbvdjk Ehecdfnb ñeltn Kjnjc, gskfçobq cthtñhjv! B Vs cksibv bp ghjcnhfycndf øjh leøjdysø ujkjcjd, pjdeobø: ≤Vfnthm Fuyb-Qjub!≥ E Yfc hfljcnm, e Yfc tcnm toä jlyj Pyfvz lkz cgfctybz Ptvkb _ juytyysq jgsn! 24. Ghbxbyyjcnm zdkztncz ntv afrnjhjv, rjnjhsq ldbåtn Dctktyyeç. Yfltznmcz, xnj bp pkjltzybz ghjbpjqlän Kjnjc Ñkfuf, ytcjbpvthbvj. Vjåyj gjyznm cktlcndbt rfåljuj ltqcndbz rfr ghzvjt jnhfåtybt yfxfkf. Zlhj ytñkfujgjkexbz kturj yf jñott ghbvtytybt pdexbn ntv åt ntvgjv. Pfxfnjr ytdtåtcndf hjålftn

36


jnhfdktybt nbøbø cnbøbq. Yj ñeieçofz cnbøbz lfän yfhfcnfybt hbnvf Rjcvjcf. Rjulf bpkextybt yfghfdktyj r cjpyfntkmyjve ghbyznbç dctø jhyfvtynjd rjcvbxtcrbø djky, nj ghbvbnt bø. Ytbcgjkmpjdfyyst cbks, rfr hfphzls ecnhtvkäyysø zlth, ytcencz d jñkfcnb ghjcnhfycndf. Pfvtnmnt, xnj ytjñøjlbvj ghtålt dctuj jñeplfnm vbhjdjq jrtfy; gjnjv cktlcndbt gjrfåtn, rfrjd jgsn. Ndthlm yfif vyjujuj nhtñetn, xnjñs pfktxbnm ñhtib. Vyjuj ajynfyjd ñskj ghjkbnj ajhvekfvb Dkflsr. Gjvjom gjcskfkfcm Obnjv Extybz, b ytjwtybvst cjrhjdbof leøf hfpktntkbcm jcrjkrfvb d ghjcnhfycndj. Yj ghjcnhfycndj _ dtkbrbq cjñbhfntkm b yfrjgbntkm dctø ytghbvtyäyysø dfvb cjrhjdbo. Ybxnj Rjcvjcjv yt bphfcøjljdfyj, b pfgfc yf cnhfåt. Rjulf gjpyftnt, njulf bcrhs pyfybz jnrhjçn dfv dct nfqys ceotcndjdfybz. Cnbøbz Juyz cnhfiyf njkmrj pyfçotve nktybt yfcnjzotq åbpyb. Njn, rnj dblbn b ghbdtncndetn ghbxbyyjcnm rfr endthåltybt cktlcndbz, njn zdktyysq cjgenybr ãdjkçwbb. Crhsnst ghjzdktybz Rjcvjcf cbzçn ukfpe boeotuj. Yj ñtcghjcdtnty vbh njuj, rnj dblbn tuj pfvbhfybt cj cdjtq rjyxbyjq.

37


Yfif ljdthtyyfz pyftn rjcvbxtcrbt ghjzdktybz dgthäl. Zdktybz pfgbcb ghbxbys b cktlcndbz gjktpys. Endthålfç rybub jgsnf juytyyjuj c Yfibvb erfpfybzvb rfr wtyytqibq htrjhl lkz ñeleotuj. 25. Hfcwdtn cnhfys dctulf ndjhbncz c rjcvbxtcrbvb djpltqcndbzvb. Rjkktrnbd ecnhtvkäyysø vscktq ghbnzubdftn bp ghjcnhfycndf yeåyst yfckjtybz zdktyysø gjcskjr. Rkbit jnrhsnbq dtkbrbø yjczncz d ghjcnhfycndt. Nt, rnj vjuen yfghzxm cdjç gcbøbxtcreç ãythubç d hbnv rjcvbxtcrbø ãythubq, nt ghbven d cjpyfybt cjrhjdbof. Hfcibhtybt cjpyfybz yfghfdbn r wtgb cjtlbytybz dctø ndjhxtcrbø cbk Rjcvjcf. Egfljr cnhfys, yfrjgbditq eåt bp cjrhjdboybws, tcnm htpekmnfn jnhbwfybz zdktybz ghbxbyyjcnb rjcvbxtcrbø djpltqcndbq. Rjulf kçlcrjt cfvjvytybt ljdjlbn cjpyfybt lj uhfybws ghtdhfotybz b ãuj ltkftncz bljkjv, njulf pfrhsdfçncz Dhfnf. Kbxyjcnm cnfyjdbncz jnhfåtybtv eksñrb rjcvbxtcrjuj ltqcndbz, rjulf jyf cxbnftn ctñz ytjnütvktvjq xfcnmç ceotcndeçotuj, zdktyyjuj Rjcvjcf. Bcnbyyj, xtkjdtr tcnm dscitt ghjzdktybt Rjcvjcf. Bcnbyyj, jy bpñhfy yfhtxäyysv cnhjbntktv b cjñb38


hfntktv dctø cjrhjdbo Dctktyyjq. Bcnbyyj, yfpdfybt xtkjdtr jpyfxftn endthåltybt ndjhxtcndf. Lfdyj rkçx ñsk lfy xtkjdtre, yj rjulf jnrhjdtybt jctyzkj, njulf gjzdkzkbcm neibntkb juytq. Crfåtv: rjulf yjujç d cjkywt dcnhtnbvcz, njulf gjqväv dcä dtkbxbt Rjcvjcf. Elevfqnt cjkywt rfr hexfntkmcndj yjdjq yferb. Ghbvbnt jujym Ñtcghtltkmyjcnb rfr zdktybt jpfhtybz, rfr zdktybt njxysø ghbcencndbq Yfibø. Ghbvbnt yfxthnfyyjt Yfvb! Z crfpfk: ≤Hfleqntcm!≥ Z ujdjhç: ≤Hfleqntcm!≥ Rjulf jñf gjkçcf yfvfuybxtys, njulf ezdkzçncz gjcskrb. Vyjujt yeåyj cltkfnm, b pthyj ecgtøf Yfvb jøhfytyj. Vs dblbv zdktyyeç hfñjne Ehecdfnb yf pfobne xtkjdtxtcndf. Cxbnfç, vyjuj cbk gjkjåtyj, dtkbr ñeltn gjctd. Ehecdfnb _ Nfhf, ytceofz Kjnjc Cthtñhzysq. Ljcnbåtybt, bcnbyyj, ghtrhfcyj! 26. Dcä, dtleott r pflfxt ghjldbåtybz xtkjdtxtcndf d wtgb ãdjkçwbb, rjjhlbybhetn yfghfdktybt tä ptvyjt c Ñtcghtltkmyjcnmç. Pflfybt njkrftn ndjhxtcrbt evscks yf ghbvtytybt yføjåltybq d jñkfcnb Ghjcnhfycndf. Eothñ dtkbr, rjulf pfvscks ptvyst dtkzn pfvryenm ytceott cjdthitycndjdfybt dctø ajhv. 39


Kbim rjulf yfceoyjcnm ghjcnhfycndtyysø ñjufncnd ñeltn jcjpyfyf, vjåyj ñeltn yfibv ptvysv ajhvfv lfnm cjdthitycndjdfybt. Ceott endthåltyj ñskj lj gjkyjuj jcjpyfybz xtkjdtxtcndjv, b dct ajhvs åbpyb yføjlbkbcm d hfpkbxysø cnflbzø. Crjkmrj cnegtytq cjpyfybz, cnjkmrj cnflbq d Ñtcghtltkmyjcnb. Dcä jndtxftn lheu lheue. Dcä dpfbvyj ghbnzubdftncz, b dcä jnhfåftncz d ñtpljyyjv jrtfyt ndjhxtcndf. Leø, evtçobq dvtofnm dscitt yf gkfytnt b pyfçobq ytpfrjyxtyyjcnm jlyjq åbpyb, tcnm jhäk leøf, d åbpyb jy ñtp jrjd dbnftn, zdkzz yfl gecnsytq cjkywt pyfybz. Lfyj leøe pyfnm rjcvbxtcrbt juyb! 27. Bpüznj bp ktnjgbcb ãdjkçwbjyyjuj ldbåtybz gjyznbt ytwtktcjjñhfpyjcnb. Jñhfpyjt endthåltybt lhtdybø jñ juyt lfän kexitt ghtlcnfdktybt j zdktybb ythfcndjhbvjcnb d gecnjne. Lhtdybt pfdtns ujdjhzn, xnj jujym, cåbufçobq dtcm ujhçxbq vfnthbfk, yt eybxnjåty, yj djpdhfoftncz r gthdbxyjq cnflbb, ajhvt ytdblbvjuj juyz, cnflbb dscituj ghjzdktybz juyz ghjcnhfycndf. Nfr ghjzdkztncz yfif åbpym. Rjulf cjååtyj ntkj åbpytyysv genäv, vjåyj kb endthålfnm, xnj jyj hfcndjhbkjcm d ybxnj? Rjulf 40


Rjcvjcjv ghbvtyäy rfålsq cdjl b rfålfz gthtvtyf pf cjñjç dktxän wtgm lheubø gthtvty, njulf rfr åt yt ecvjnhtnm dct ñtcrjytxyst wtgb djcøjåltybq yfituj leøf?! Ghbywbg zdkty juyäv, cjlthåfobv d cdjtq ytphbvjq dscitq ajhvt dct ãktvtyns. Leø, jnjitlibq jn ptvkb, b leø, djpdhfofçobqcz r zdktybç ptvyjve, cjlthåfn d ctñt endthåltybt dctø ghbywbgjd. Hfpkbxbt njkmrj d cntgtyb yfrjgktybq. Nfr lj ytljczuftvsø dscjn Ñtcghtltkmyjcnb! Rjulf Vs ujdjhbv: ≤Gjñtlf!≥ _ pyfxbn, dct yf ljpjht. Z crfpfk: ≤Hfleqntcm!≥ _ pyfxbn, ezdkç Here. Gjn yf kñe Exbntkz lfän htitybt b htpekmnfn. Rjulf åt jnlsøftn Dkflsrf? Djpyfuhfåltybt d nhelt b ecgtøt. Vs hfljcnyj dcä gjkfuftv, rjulf ljdthtyyst pyfçn pyfr Vjbø htitybq. B ds ytvfkj gjkjåbkb. B e Yfc ctujlyz hfljcnm. Wtvtynbhetncz ghjcnhfycndj b c ujh, b c dthiby, b c ljkby _ nhteujkmybr. Rfr åt yt hfljdfnmcz b ult åt yfqnb ñjktt jnlfçobø yf Jñott Ñkfuj b ghjybwfçobø nmve! Bcnbyyj crfåe _ e Yfc hfljcnm, rjulf cjpyfybt ghjcnhfycndf yfgjkyztncz Yfibvb njrfvb.

41


28. Dtpltceo Hfpev Rjcvjcf. Dj dcäv Ghjcnhfycndt ghjzdkty pfrjy herb tuj. Ytexbckbvs dct djpltqcndbz b yjdst rjvñbyfwbb tuj. Jn øbvbpvf cdtnbk lj aeyrwbq zdktybq åbpyb jy eghfdkztn yfxfkjv dctuj Ñsnbz. Ãnjn djghjc djkyjdfk vyjubt cjpyfybz. Nhelyj jnhbwfnm ãnjn dctvjueobq Hfpev Rjcvjcf, rjnjhsq cdjbv Lsøfybtv ghjybrftn dct ckjb ndthlb. Yj kçlb jñsxyj jndjhfxbdfçncz jn bcnbys cjpyfntkmyj. Rjulf leø cnhtvbncz r vbyenyjve gjrjç bp dktxtybz r jñvfyxbdjq vfqt, njulf jy ghjcsgftn kexibt cdtnjkexb Rjcvjcf. Jpfhtybt vjåtn bcgeufnm ytåtkfçotuj ghjcdtnktybz. Ghfdf Ehecdfnb, endthålfz, xnj Dkflsrf Ñellf ljkåty ñsk lfnm vbhe gjyznbt Ybhdfys, bñj vfkj åtkfçobø nhelbnmcz dtxyj yf ndjhxtcndj yjdsø ajhv. Ybhdfyf njkmrj cnegtym rjcvbxtcrbø ytcrjyxftvsø gthbjljd. Yfib extybrb vjuen njhåtcndjdfnm, yfrjgkzz ptvyjt ljcnjzybt, ecnhtvkäyysv cjpyfybtv gthtyjczcm r dscibv vbhfv. Yt kexit kb ckeåbnm zdktybç dtkbrjq, dtxyjq gththfñjnrb b nhfycajhvfwbb bp ybpituj r dscitve, xtv ñsnm ckeujç pfcnjz? Gjcvjnhbv _ lfåt ytpyfxbntkmyst pfghels djl dspsdfçn uybkm. Ghbvthjd vyjuj, rjulf pfktåfdib-

42


tcz jcnfnrb gkjlbkb eybxnjåtybt cath. Rfrjd åt ñeltn htpekmnfn jn pfcnjz djkb b cjpyfybz? Gjhjlbntkm gjrjz vjåtn dspdfnm pktqibq dphsd, yj jlyf dcgsirf juyz leøf, d eybcjy c Rjcvjcjv, vjåtn dspdfnm evbhjndjhtybt wtkjuj yfhjlf. Leø Ehecdfnb, htibdibq nhelbnmcz ñtcghtltkmyj, dktxän ecnhtvkäyysø pf cjñjç. Nfr vsckm juytyyfz pfåbuftn vjcn ghjcnhfycndf, b vfuybn leøf cbztn ecnhtvktybtv Rjcvjcf. 29. Vbh dscibq rfåtncz byjulf kçlzv ñhtljv bkb åt bkkçpbtq. Rfålsq gjybvftn gj-cdjtve, b rfålsq eñjbncz ghbpyfnmcz d gjybvfybb Rjcvjcf. Yt njkmrj c njxrb phtybz cnbøbq, yj b c njxrb phtybz ≤Vjueotcndtyyjuj Ndjhwf≥ yt ñjbncz xtkjdtr cjplfdfnm hfpyst afynfcvfujhbb b yt jcnfyjdbncz gthtl cjplfybtv kbiytuj ñfufåf. Vyjuj eptkrjd ytcän leø xtkjdtxtcrbq, b gjnjve nzåtcnm djcøjåltybz d dscieç cathe. Gthtecnhjqcndj åbpyb genäv rjcvbxtcrbø juytq zdbncz cgfctybtv, yj cnhfø gjukjoftn kçltq ghb vsckb j gthtecnhjqcndt åbpyb. Cnfhst, jnåbnst ajhvs ghbnzubdfçn, b djpybrkb nhflbwbb. Tckb yf gjyznbt nhflbwbb gjcvjnhtnm rfr yf dtleott r yfxfke, nj vjåyj bpdktxm gjkmpe, bñj hfcibhtybt cjpyfybz ghbdtlän r pfdtne velhjcnb. Yj nhflbwbb yfibø dht43


väy yt gjpdjkzçn leøe ecnhtvbnmcz r dscibv cathfv. Wthrjdm bvttn ljuvs; ctvmb bvtçn hfvrb, cjjheåäyyst ghfltlfvb; yfhjls bvtçn pfrjys, kbibdibt bø endthåltybz cfvjltzntkmyjcnb. Kbiäyyst leøf rhfcjns, rfr gjpyáçn Ñtcghtltkmyjcnm? Ghfdf Ehecdfnb, åtkfz lfnm ltnzv d irjkt cjpyfybt dctq ytcrjyxftvjcnb ndjhxtcrjq ltzntkmyjcnb. Pfxtv yfhzl ltlf jñktrfnm yjdsv cbzybtv! Gsnfqntcm gjøjlbnm yf ltzntktq yjdsø vjoysø vjcnjd b ldbufqntcm r cbzybç dscibø vbhjd. Yt afynfcvfujhbz, yj åbpym! 30. Dsñjh gentq yt ghzvj erfpetncz. Ghtljøhfytybt b yfpyfxtybt endthåläyyjuj genb zdktyj, yj ceoyjcnm ljkåyf ezdbnmcz d xtkjdtrt, b ãnj yfpyfxbn cktlcndbt. Rjulf cksibnt gjyjitybt Pfdtnjd Yfibø, lfçobø ytcrjyxftvsq ghjcnjh ghjzdktybzv leøf d cnhtvktybb r rhfcjnt, nj yteåtkb bvttnt ljcnbåtybt, rjnjhjt lsibn bcnbyyjq rhfcjnjq? Rjulf zdktys ytgjyznyst eåbvrb leøf, yteåtkb gjcktletnt pf ytecgtdfçobv pf hbnvjv Rjcvjcf? Yf xnbvjv vtcnt, ghfdbkmyj erfpfkf Ehecdfnb, e Yfc cdjñjlf djkb, b ñtcrjytxys genb r ghbvtytybç ãnjuj cbvdjkf. Gjnjve yt yfcbkbt, yj gjkän ecnhtvkäyyj-

44


uj leøf! Vjuexbq, cnhjqysq djby, cnhjbntkm åbpyb, pyfvtytv ãnbv blän. Dbåe, rfr wtynhs ujhzn. Jxtym dfåyj xtkjdtxtcnde lfnm gjybvfybt _ ytcän Ehecdfnb tve gjkyeç Xfie. Ghjphtybt gkfnf cjñsnbq b jujym Kjnjcf vyjuj endthlbkb, b pfnhfnf cbk abpbxtcrbø ytvbyetvf. Bcnbyyj, lfåt ñjkttn Fuyb-qju rhfcbdj; rfr gkfvz tuj gcbøbxtcrfz ãythubz, dcä bp ctñz bpdktrftn gjljñyj dekrfye. Bcnbyyj, kçlb ljkåys ghbyznm ghjcneç, velheç ajhveke b, dvtcnj zdktybz ñjzpyb b ghjljkåbntkmyjcnb hfpkfufçobø bø ñjktpytq, ghbyznm jxbotybt juyäv. Jujym leøf b jujym, gjckfyysq Yfvb, cjåuen ezdktyyst yfckjtybz, hjålfçobtcz ghb nfrjv jgsnt. Øbvbxtcrfz hfñjnf jxtym dtkbrf. Dtxyfz hfñjnf, dtleofz r yfbñjktt zdktyyjve enjyxtybç jhufybpvf, rfrjuj djpvjåyj ljcnbxm yf gkfytnt chtlb jrtfyf venyjq åbpyb. Ljcnbukb ytdblfyysø toä htpekmnfnjd yf gkfytnt. Lf, lf, lf! 31. Exfcnbt dctø ghjzdktybq yfxfkmysø ajhvek Kjnjcf Rjcvjcf ljkåyj herjdjlbnm xtkjdtxtcndjv d tuj hfpdbnbb ãdjkçwbb. Rjulf leø ghbvtybn zdktybt 45


ghjcnhfycndtyyjuj juyz b lsøfybt Bcnbys rjcyäncz Bcnjxybrf åbpyb, njulf vjåyj gjhexbnmcz pf cldbu cjpyfybz. Exfcnm çks, zdkzçotq dhfotybt djrheu cdjtq jcb, tcnm cbvdjk xtkjdtrf, hfpütlbyzçotujcz c dtxysv ldbåtybtv. Ytceobq Kjnjc, b jnrhsnsq yfdcnhtxe Rjcvjce, b zdkzçobq kexieç ufvve cdtnjltkbvjcnb wtynhjd cbvdjkbpbhetn cnhjbntkmcndj åbpyb, cjbpvthzz pfvryenjcnm c jnrhsnbtv wtynhjd. Yfqläv njxyjt jghtltktybt åbpytyyjve ghbywbge. Jnrhsnsq Kjnjc dcä dvtoftn, cdtnjltkbvjcnm tuj gkfvtyysø ktgtcnrjd jñhfoftncz rheujv, yf dct cnjhjys. Rjulf cdzotyysq Jujym, pyfr leøf, rfcftncz dctuj ceotuj, njulf rjcvbxtcrjt rjkmwj b rjktcj åbpyb ldbufçncz cjdvtcnyj. Yt jndtxfçn enjyxäyyjve leøe pfjcnhäyyst çks. Leø, ghtlgjxbnfçobq rjcvbxtcrbt djkys ukflrjq, ckturf rjktñkçotqcz gjdthøyjcnb, bcnbyyj, pyftn Ñtcghtltkmyjcnm! Yfif erfpfyyfz ajhvekf blän, yfghfdkzzcm r ytexbckbvsv ghjcnhfycndtyysv juyzv. Rjulf xtkjdtxtcndj ghbvtn endthåltybt Ñtcghtltkmyjcnb, njulf exfcnm zdbncz yt yfrfpfybtv, yj ghjcnjhjv rjcvbxt-

46


crbv. Rhfcjnf ghjcnjhf åbpyb bpvthztncz cjpyfybtv cjpblfntkmcndf. Ndthlbv jñ Juyt lkz xtkjdtxtcndf. Juytyysq jgsn lfcn rjktce cjpyfybt. Ehecdfnb pyftn, rfr yeålftncz vsiktybt xtkjdtxtcrjt d yjdjv afrtkt! 32. Ltkbvjcnm vbhf yf ceotcndeçobq b ytceotcndeçobq pfvsrftn vsiktybt. Jndthufybt njuj, xnj ytphbvj, b jndthufybt wtkjuj rjcvbxtcrjuj ghjcnjhf lfän ne epreç vthe Rjcvjcf, rjnjheç xtkjdtxtcndj ghbvtyztn. Rjcvbxtcrfz ibhbyf genb åbpyb yfpyfxtyf Ñtcghtltkmyjcnmç. D lhtdyjcnb cbvdjks htkbubq ñhfkbcm bp cjrhjdboybws Rjcvjcf. Rekmns zdkzkb yfpyfxtybt ≤Ndjhwe≥ Rjcvjcf. Dshjåltybt kexibø bp rjcvbxtcrbø jñkbrjd cbvdjkbpbhetncz yfibvb jnhbwfybzvb. Nfv åt, ult toä yfxfkj ãktvtynf juyz gjxbnftvj, nfv endthlbkjcm eåt cjpyfybt ghbvbnbdyjuj leøf. Njkmrj jcjpyfybt b hfpevyjt ghbyznbt ñtcghtltkmysø rjcvbxtcrbø cbk yfexbn xtkjdtxtcndj bø ghbvtytybç. Extybt Dkflsrb Ufenfvs endthålfkj, xnj Cdtne nmvf yt cnhfiyf. Gjñtålfçobq Cdtn gjukjoftn dcä. Nfr b rjcvbxtcrbq jujym dcä ghjybrftn, dj dcäv ceo b vjuex, b ñtcghtltkmyf cbkf tuj. 47


33. Ghb rjcvbxtcrbø juyzø dtcm jhufybpv gththjålftncz, b xeålst ãktvtyns ecnhfyzçncz cdjbv åt gkfvtytv. Djjheåäyysq leø gjrjhztn cdjbv ecnhtvktybtv, b gjnjve zdktybt Ñtcghtltkmyjcnb erfpsdftn dctghjybrfçobq jujym yfpyfxtyysv wtkbntkmysv ghbpyfrjv. Gjhextyj rfåljve yfqnb genm r dscitq catht; yj rjulf xtkjdtxtcndj levftn, xnj hfñjnf, yfpyfxtyyfz lkz gththfñjnrb leøf b dctø yfckjtybq, vjåtn ghjbcøjlbnm bpdyt, nj hsxfu Rjcvjcf jgecnjibn yfrjgktybt. Njkmrj cdjtç herjç, njkmrj cdjtç djktç, njkmrj cdjtç ecnhtvkäyyjcnmç, njkmrj cdjtç hfñjnjç vjåtn leø cnfnm cjpyfntkmysv cjnhelybrjv Ñtcghtltkmyjcnb. Hsxfu jgecnbncz yf pfvryensq rheujpjh lkz jgecnjitybz njuj, xnj lkz ãdjkçwbb pfntvyztn øjl. Yj hsxfu ldbåtybq wtkmyjq åbpyb, endthåläyyjq rfr cjtlbytybt c dscitq cathjq, jgecnbncz rfr djphjålfçobq jujym. Zdktybt tlbycndf, zdktybt ythfcxktybvjcnb b cjpyfybt zlhf leøf rfr cjplfntkz lflen kexieç ajhveke ceoyjcnb Ñsnbz.

48


Celjhjub rjytxyjcntq _ pfvsrfybt njrf, b xfcnj Fuyb-qju bcgsnsdftn ãnj zdktybt. Gjnjve jxtym yeåyj jnrhsnsv wtynhfv abpbxtcrbt eljñcndf. Ujdjhç j leøt-xtkjdtrt, rjnjhsq, lfdyj lfd ctñz yf ãdjkçwbç, zdkztn xtkjdtxtcnde pyfybt jnjhdfyyjcnb jn ptvyjq åbpyb, b ytceotvcz d Ñtcghtltkmyjcnm. 34. Lf, lf, lf! Rjcvbxtcrbq chjr b gkfytnyfz gjldbåyjcnm vjuen cjdgfcnm. Cjxtnfybt lfkj ñs kexieç ajhveke Ñsnbz. Ghfdf Ehecdfnb, yfpdfd leø ndjhwjv Rjcvjcf. Gjlxbyäyyjcnm cnbøbzv ltkftn xtkjdtrf gjlåblfçobv d cdjäv euke, bp pfcfls, dhfuf. Yt åbdän d leøt ghfdlbdjt gjybvfybt cnbøbq. Nfr yfpsdftvjt ≤rfhfybt Ujcgjlf≥ zdkztncz zhrbv zdktybtv dtkbrjuj gjyjitybz rjcvbxtcrjuj juyz. Åthnd yt yeåyj. Jlyb ecrjhtyyst ifub yeåys lkz ãdjkçwbb. Ytghtlecvjnhtyysq afrnjh ytjñeplfyysø cnbøbq yt tcnm rfhf, yj kbim njkmrj njn ytbcgjkmpjdfyysq ghbnjr ubufyncrbø cbk Rjcvjcf. Rfr d vfkjv, nfr b d dtkbrjv. Yfqltys chtlcndf vfksø b ñjkmibø erhjotybq cnbøbq. Rfr yb ybxnjåys ãnb erhjotybz, yj dcä åt zcyj erfpsdfçn yf yfghfdktybt. Gjxtve åt yt ghjljkåbnm d jñhfnyeç cnjhjye? Htpekmnfn ñeltn wtyysv. Zdktybt endthåltybz gjnthb pfvtybn ezdktyyfz cnhtvbntkm49


yjcnm cjpyfybz. Ãnjn pfrjy ytheibv b tlby c ghjwtccjv Dctktyyjq. Pjdäv cjpyfybt r ghjñeåltybç. 35. Jlyjjñhfpbt åbpyb ltkftn ceoyjcnm åbpyb cnjkm kbiäyyjq rhfcjns. Rfr åt vjukf åbpym kçltq gjrhsdfnmcz cnjkm crexyjq, jlyjjñhfpyjq jltåljq, njulf rfr hfpyjjñhfpbt Rjcvjcf gjkyj rhfcjns? Rjulf Rjcvjcf cjxtnfybz nfr hfpyjjñhfpys! Dtlm jnhfåtybt Rjcvjcf ljkåyj htaktrnbhjdfnmcz yf gkfytnyjq åbpyb. B rfr endthlbkjcm yf rjht Ptvkb nfrjt jlyjjñhfpyjt åbnmä, rjulf rfålsq leø tlby d cdjäv hjlt? Rjulf rfåljt zdktybt vjåtn ghbybvfnm hfpkbxyst ajhvs! Jnrelf åt ãnb yfyjcyst ghbxbys? Vfrhjrjcv b vbrhjrjcv cdzpfys b tlbys b cbkf jlyjuj b njuj åt cfvjuj Lsøfybz! Xtkjdtxtcndj pyftn dct dblbvst ajhvs Rjcvjcf, b kçlb gjkmpeçncz ghjzdktyysvb cjxtnfybzvb lkz ekexitybz bø ceotcndjdfybz. Tckb ñs ljgecnbnm, xnj Rjcvjc d cdjäv ytdblbvjv fcgtrnt toä ñjkmit, d ytbcxbckbvjt xbckj hfp, jñjufnbn ceotcndjdfybt, nj cjpyfybt ghbvtybkj ñs dct ytcrjyxftvst ajhvs rjcvbxtcrbø juytq. Rjcvjc ñsk cjplfy b xtkjdtxtcndj ñskj cjplfyj. Rfr tlbyfz ajhvf Ñsnbz vjukf hfcxktybnmcz 50


d cjpyfybb? Rjulf cjpyfybt dthyäncz jgznm r ghbyznbç xbcnjuj Juyz rfr hjåltybz dctuj Ceotuj _ njulf gjpyftv Ñtcghtltkmyjcnm! Yt levfqnt, xnj Jujym jndktxäyyjt gjyznbt. Yt pjdäv yf rjcnäh, yt jndktrftv jn jñbøjlf. Bcnbyyj, Vs dblbv Jujym lfåt d cfvjv vfktymrjv hfñjnybrt, tckb d leøt tuj åbdän gtcym ytcrjyxftvjq hfljcnb nhelf. Crfåtv: Vs wtybv rfåljt ghjzdktybt bcnbyyjuj nhelf, dtleott r ãdjkçwbb. Yfqlbnt njåltcndtyyjcnm, b njåltcndtyys ñeltnt dscitve! Z Ifvñfks gjckf bvtyeç gjvfpfyybrjv Yfibv. Z Ifvñfks gjckf b Nfhe Ehecdfnb bvtyeç Yfibvb. Vfqnhtz endthålftn Yfit gjhextybt; Yfit ghbrfpfybt e dthysø nsczxtukfpysø her xtkjdtxtcnde ytcäncz. Ghjdjl jxtym cbkäy; nräv, reäv, ikäv, ktnbn cnhtkf. 36. Tckb gjcvjnhbv yf zdktybz c jñhfnyjq cnjhjys, nj elbdbvcz bø cktlcndbzv. Rfr cnbøbb, nfr b yfib åbpytyyst ghjzdktybz ghbdtlen r jlyjve htitybç _ ghbxbyyjcnm b cktlcndbt. Cvthnm kb xtkjdtrf bkb jujym, jñeukbdibq lthtdj, zdktybt kb bcgfhtybz djls _ dcä ghbøjlbn r cdjtve gthdbxyjve pthye. Gjnjve d rfåljv pfxbyfybb bobnt tuj xbcnjt pfhjå51


ltybt. Rjulf bcxthgftnt yføjåltybz gcbøbxtcrjq ãythubb, njulf bp kçlcrjuj ujhybkf rjdfnm ñeltnt rjcvbxtcrjt ibhjrjt yfxthnfybt. Cxbnfqnt, vjåyj ghtndjhbnm cfvjt åfkrjt ceotcndjdfybt d cbzybt rjcvbxtcrbø juytq. Tckb djpmväv lfyyjt r cbkmyjve ntxtybç rfhvs, nj ghbpyfr zdktyyjq Ñtcghtltkmyjcnb dcnfytn yt rfr afynfcvfujhbz, yj rfr ltqcndbntkmyjcnm. Gjrhjd cbzybz Vfnthb Vbhf ñeltn pfdthiäy yfibv ecnhtvktybtv. ≤Leø, jñyfheåbdibq d cdjtq ceoyjcnb rhfcjne cjrhjdtyyjuj pyfybz, gjxtve ndjq cnhfø dtkbr gthtl yfcvtirfvb ndjbø cjñhfnmtd? Gjxtve ns crhsdftim cdzotyyjt pthyj, lfyyjt ntñt, d eujle vfktymrbv kçlzv?≥ Gjcvjnhbv yf njuj, rnj r gjrhsdfke Vfnthb Vbhf cjpyfntkmyj jnytcäncz. Ephbv _ bp dctø ytbcxthgfyysø, ytcvtnysø cjpyfybq ãnjn ujhzobq rjcvbxtcrbvb juyzvb djby ytcäncz nelf, ult cbkf Ñtcghtltkmyjcnb cbztn. Pltcm åt, yf ptvkt, djby ytcän dcç ≤xfie≥. Ghtrhfcyj ghtndjhtybt gjyznbz nelf, d yfie åbpym yfcnjzoeç! Bcnbyyj, njkmrj cjpyfybt Ñtcghtltkmyjcnb jñütlbybn dct ãktvtyns. Zdktybt rjcvbxtcrjq åbpyb ghbvtn ajhve d yfitq cjpyfntkmyjq vsckb.

52


Zdktyysq cjnhelybr, cgtib, cgtib! E Yfc vyjuj pfujnjdktyj, rfålsq cfv jnvthbn. Crfåe: uhjpyjt dhtvz, ghtrhfcyjt dhtvz! Pfrfkäyysq leø hfletncz. 37. Jlyj hjålftn lheujt. Ghtjñhfåtybt b dtxyjt ldbåtybt rjcvbxtcrbø cbk tcnm endthåltybt yfitq åbpyb. Leø, bp dctø cdjbø ñtcxbcktyysø ajhv, xfcnj ghbrjdsdftncz r jlyjve bp cdjbø ghjzdktybq. Jxtym pfnhelyztn nfrjt ghbdktxtybt; ãnj yfheiftn øjl rheuf, bñj vbvj ghjøjlzn ytpfvtybvst cbks. Tckb jcjpyftv ghtlyfpyfxtyyeç wtgm rjcvbxtcrbø åbpytq, nj ghbvtybv dcç rjcvbxtcreç ãythubç, b leø zdktyyjuj ndjhwf yfv ghbrfåtn zdktyysq genm. Ndjhtw dkfcnysq yfif djkz; jyf, gjdthø yfv zdktyysø b ytghbyznsø ãythubq, dbnftn rfr erhjofçofz cbkf. Ghbpjdbnt yfceoyeç cbke! Yfexbntcm åtkfnm d yfghfdktybb rjcvbxtcrbø djky! Yfexbntcm åtkfnm ghjcnhfycndtyysø ãythubq! Veåtcndtyyj åtkfqnt! Veåtcndtyyj jcjpyfqnt ñtcghtltkmyjt rjkbxtcndj ajhv dfibø! Bcnbyyj, leø b djkz ghtndjhzçn åbpym! B ytcrjyxftvj ezdktybt ãythubq. 38. Tckb cjgjcnfdbnm hfñjne Rjcvjcf c hfñjnjç xtkjdtrf, nj dblbv, xnj ñkbåfqibt cjxtnfybz vjuen ñsnm

53


cjñhfys yf yfitq gkfytnt. Gjcvjnhbv, d xäv åt endthlbkjcm cjpyfybt cjnhelybxtcndf c ãktvtynfvb: hfcnbntkmyjt wfhcndj ñthän yeåyjt tve lkz hfpdbnbz, zcyf rjjgthfwbz xtkjdtrf c rjcvbxtcrbv ñjufncndjv. Ñthäv bp pjjkjubxtcrjuj wfhcndf, xnj yfv ytjñøjlbvj lkz ceotcndjdfybz, b ghbybvftv ljkåyjt yfv rfr zdktybt jñsxyjcnb. Rjulf kçlb cnhjbntkmcndjdfkb yf jpähfø b dsheñfkb cdjb åbkbof d crfkfø, ujhlj xtkjdtr njulf gthdtycndjdfk b gjlxbyzk ctñt cdtn. Ntgthm gthdtycndetn njn åt xtkjdtr, yj, jñjufnbdibcm dctvb bpscrfyysvb chtlcndfvb, ghjldbyekcz r gjybvfybç ghjcnhfycndtyyjuj ñjufncndf. Ckjdj vfnthbfkbpv ghbyzkj xeljdboyjt gjyznbt. Dvtcnt c ntv vfnthbfkbpv ghjbcøjlbn jn dtpltceotq ceoyjcnb cbks Ñtcghtltkmyjcnb. Gjxtve nfrjt bpdhfotybt rjcvbxtcrjq cbks? Cbvdjk Vfnthb Vbhf, lfçotq dctve Lsøfybç Rjcvjcf ajhve b yfpyfxtybt, ghtndjhzçotq zlhj d ytbcxbckbvst ghjzdktybz, edtyxfk yfie Ptvkç Rhfcjnjç. Vfnthm Vbhf _ dtkbrfz ndjhxtcrfz cbkf d yfitq ceoyjcnb. ≤Ns åbkf d rekmnfø lhtdybø rfr ptvkz, rfr cjkywt, rfr jujym, rfr djpleø, rfr djlf.

54


Ns, dctve Lfntkmybwf! Ns, dctve Jnrhjdtybt lfçofz! Ns, zdbdifz xtkjdtxtcnde dtkbrjt hfljcnyjt gjpyfybt Vfnthb! Ns, erfpfdifz gjldbu b cjrhsdifz Kbr Cdjq! Ns, lfdifz yfv zdktybt Ghjcnhfycndtyyjuj Juyz! Ns, ghbyzdifz yf gktxb Ndjb nzåtcnm xtkjdtxtcrbø ltqcndbq! Ntñt gjzdbv vjkmñs dthyenm yfv yfie enthzyyeç eksñre. Zdb yfv jdkfltybt cdzotyyjq Juytyyjq Cbkjq!≥ Gjxtve kçlb ghjljkåfçn endthålfnm, xnj ctvz, pfhjåläyyjt d xtkjdtxtcrjq chtlt, ñeltn åthndjq bkb ndjhxtcrbv ghbvthjv? Vs endthålftv, xnj leø dtkbrbø Gjldbåybrjd tcnm ndjhtw chtls b tä dljøyjdbntkm, bkb cjrheibntkm gjikjcnb. Z crfåe: yt xtkjdtxtcrjt gjybvfybt ltkftn leøjdysø djlbntktq, yj jujym leøf djålz jxboftn ghjcnhfycndj. Leø ñeltn cdtnbnm dcçle _ crfpfnm ãnj yeåyj kçlzv. R Yfv ghbñkbåfçncz crjhj nt, gjpyfdibt xbcnsq jujym herjdjlbntkz ptvyjuj. Zhrj ujhbn pdtplf Ehecdfnb!

55


39. Rjulf lbaathtywbfwbz ãktvtynjd ghjbpjikf, yt hfpjñobkfcm rjcvbxtcrfz cbkf. Hfpyjt ghjzdktybt rjcvbxtcrbø juytq tcnm jlyj dhfotybt rjktcf Ajøfnf. Ajøfn dj dcäv, b hfpyst zdktybz ytcen tuj dshfåtybt. Ehecdfnb pyftn vbhbfls bcrh Ajøfnf, rjulf bcrhs Vfnthbb Vfnhbrc yfgjkyzçn ghjcnhfycndj. Rfålfz bcrhf tcnm ceoyjcnm Ñsnbz. Rfålfz xfcnbwf tcnm ceoyjcnm hfpyjjñhfpysø ajhv. Rfålsq fnjv lsibn Ajøfnjv. Tlby Ajøfn b tuj bcrhs, nfråt b Dctktyyfz tlbyf dj dctø tä ajhvfø. Lbaathtywbfwbz ghjbcøjlbn jn dhfotybz, yj ghjbpdjkf ytn. Cbkf dhfotybz b dktxtybz jñjufoftn Rjcvjc zdktybzvb ltqcndbz juytq. Cktlcndbt ghjcnhfycndtyysø djky ghbpsdftn cjpyfntkmyjt ndjhxtcndj. Ndjhxtcndj Rjcvjcf b bvgekmc cjpyfybz zdkzçncz ldbufntkzvb ãythubb, gjnjve hfpjñobnm d Dtxyjcnb ybxnj ytkmpz. Ghjcnhfycndj ekexiftn cnhjbntkmcndj, b dtkbr bpñsnjr yfghzåäyyj ytceobøcz cbk! Ehecdfnb ghfdf, zdkzz crjhñm j ytgjybvfybb xtkjdtxtcndf. Fltgne dctulf nhelyj ghbvbhbnmcz c ptvysv cjpyfybtv. Yj rnj åt, rfr yt Fltgn, lfcn Ptvkt gjybvfybt dscibø cath! Jyb nt rfyfks, gj rjnjhsv

56


Vs vjåtv elfhznm gj cjpyfybç. Rfr gjuhzpkj ñs xtkjdtxtcndj, tckb ñs ãnb juytyyst leøb yt endthlbkb cjpyfybt dscibø cath! 40. Crfpfk lfdyj: d pfrjyxtyyjcnb cvthnm! Njkmrj d ytghthsdyjcnb ltqcndbz vjåyj ldbufnmcz d yfghfdktybb rhfcjns. Lfåt d cjcnjzybb Ghfkfqb ceoyjcnm vfnthbb ghjljkåftn ldbufnmcz. Ytdjpvjåyj ctñt ghtlcnfdbnm njxre rjcvbxtcrjq pflthårb. Ytdjpvjåyj jnytcnb njxre pflthårb, rjulf ghbvtybv ghbvth lfyyjq ghbxbys, d hfphzl jñsxysø zdktybq. Ytn njuj pfvbhfybz, j rjnjhjv vtxnfçn kçlb. B crjhjcnm ldbåtybz yt vjåtn ñsnm zdktyf rfr vtlktyyjcnm pfnbøfybz. Ghjwtcc, ytdblbvsq yfv, yt gthtcnfän ñsnm ghjwtccjv ndjhxtcrjuj Juyz. Rjulf kçlb levfçn jñ ãrjyjvbb cdjbø djcghbznbq, njulf Vs vjåtv crfpfnm _ ldbufqntcm, ldbufqntcm, ldbufqntcm; xtv crjhtt, ntv kexit! Crjhjcnm djcghbznbq ghbñkbpbn djpltqcndbz. Ghbnzåtybt ytvbyetvj nfv, ult dct cbks yfghzåtys. Pfrjy tlby dj dcäv Rjcvjct. Ghtgzncndbz, hjålfçobt ckfñjcnm leøf, ñelen gjhjåltybtv ytecgtiyjcnb. Ghtgzncndbz, pjdeobt dtcm jujym leøf r ñbndt, ltqcndeçn rfr ndjhxtcrjt yfxfkj. Velhjcnm lhtdyzz ujdjhbn: ≤Ghbpjdb chjr ñbnds, yt 57


erkjybcm jn ghtgzncndbz≥. Nfv, ult erkjyxbdjcnm, nfv yt cgfctybt, yj kbim pflthårf. Yteñjzdibqcz cnfnm cjexfcnybrjv dtxyjuj, ñtcghtltkmyjuj ldbåtybz, bcnbyyj, vjåtn ghbyznm jñhfp djbyf. Ujnjdyjcnm b chjxyjcnm hbnvf hbyen tuj d cbzybt Rjcvjcf. Pfvtnmnt, cnhfø b rjktñfybt _ pfghels lkz leøf. Leø, joeofçobq njcre gkfytns yfitq, Ehecdfnb, gjkjy cbzybtv Vfnthb Vbhf. Zdbv hfljcnm dvtcnt. Rjulf yeåyj pfdthifnm, njulf crfåtv: yt chfdytybt, yj jñjçlysq gjldbu! Z, b xtkjdtxtcndj, b lfkmybt vbhs, b Vfnthm Vbhf bvttv jñkbr Vfnthb Fuyb-Qjub, jcbzyysq obnjv dctuj Rjcvbxtcrjuj Juyz, rfr ghjjñhfp dctø dscibø vfybatcnfwbq. Rfrfz juhjvyfz vbccbz! 41. Ghbjñhtntybt rjcvbxtcrbø cbk rfr cjnhelybrjd ghbñkbåftn yfc r bcnjxybre ãythubb fnjvbxtcrjq. Yfif yferf vjåtn ljcnbxm yfghzåtybz ãythubb, tckb njkmrj dphsd cjpyfybz ghjbpjqlän. Vyjuj vjåyj bpdktxm bp ckjåysø rjcvbxtcrbø rjvñbyfwbq. Ptvyst ghtlcnfdktybz jñktrfçncz d jlyjjñhfpyjt zdktybt bkb d ghtlhfcceljr. Ghbjñobntcm r Ñtcghtltkmyjcnb b dj

58


dctq rhfcjnt ãythubb cnfymnt xfcnmç tä. Vs ytecnfyyj ñeltv ndthlbnm jñ ãythubb Ñtcghtltkmyjcnb. Rjulf xtkjdtxtcndj gjqvän bcrhs Ajøfnf b ghbvtn ytbcxbckbvst ghjzdktybz ytcwtgktyyjq toä vfnthbb, njulf ñeltv ezdkznm yjdst ajhveks. Gjkjdbyf zdktybq rjcvbxtcrbø cbk ålän d Dtxyjcnb b lkz xtkjdtxtcndf. Rfr yt bcgjkmpjdfnm dct hflbjfrnbdyst cbks b dct hflbfwbb vbkkbfhljd kextq! Xnj yfitq gkfytnt jcnfkjcm bpdktxm bp Gthdjbcnjxybrf, zdktyj dshfåtybtv Ñtcghtltkmyjcnb. Yfif gkfytnf yfckjtyf b ghjybpfyf cdjqcndfvb rjcvbxtcrbø juytq, b xtkjdtr vjåtn, rfr vfu, gj-cdjtve ecnhtvkznm cdjç vfuytnbxtcreç cbke, vjåtn dshfåfnm cdjä ecnhtvktybt yfghzåtybtv gcbøbxtcrjq ãythubb d Ghjcnhfycndj. Zcyfz vsckm lfän njr yfghfdktybç. Yt ujdjhbv j vfubb b ajhvekfø, yj øjnbv gjdthyenm leø dfi r ñtcghtltkmysv djpvjåyjcnzv. Njkmrj evfktybt cdjbø ghjzdktybq dspsdftncz dfibv vytybtv, xnj dcä bkkçpbz. Rjcvjujybz b fcnhjøbvbz nfr åt ghbtvktvs, rfr utjuhfabz b bcnjhbz. Tckb ñs ds pyfkb nj, xnj dbltkb Dkflsrb, njulf ds ñs zdbkb gjybvfybt dctq ytcwtgktyyjq vfnthbb. Yt nfqyf øhfvf, yj Nfbycndj Ñtcghtltkmyjcnb!

59


42. Fccbvbkzwbz dscibø ãythubq ghb zdktybb yfghzåtybz vjåtn ajhvbhjdfnm yjdst ãythubb. Vfnthbz b leø hfcnen dpfbvyj. Rjulf yfghzåäyysq djktdjq njr ntxän c ecrjhzçotq crjhjcnmç, vfnthbz gjukjoftncz leøjv b bcgjkyztn aeyrwbb ndjhwf leøf; njulf ajhvs gjkexfçncz enjyxäyyst. Cbkf juyz leøf _ rfr cbkf juyz, hfcgkfdkzçotuj vtnfkks. Njkmrj ghb zdktybb hfcgkfdktybz vjåyj ajhvbhjdfnm yjdst cjxtnfybz. Leø, åtkfçobq hfcrfkbnm cdjç ãythubç, zdkztncz gkfdbkmobrjv vfnthbb. Rfrbt ajhvs b hfpvths vjåtn leø gkfdbnm bp dctø ghjcnhfycndtyysø vfnthbq b yfibø åbpytq! Hfcgkfdktybt cjpyfybz bplfdyf Dkflsrb ghbyzkb yf ctñz. Dtxyjcnm zdkztncz ntv gkfvtytv, d rjnjhjv ñtcghtltkmyj rjvñbybheçncz yjdst cjxtnfybz. Bcnbyyj, zdktybt bcrfybq ikj dtrfvb. Ult jyj, yfxákj? Crfåtv gjrf _ d dtxyjv åtkfybb yjdsø ajhv. C nfrjq åt ibhjrjq vtxnjq ñeltv ckfufnm yfit ñeleott! 43. Njhåtcndj ghjhjxtcndf Ghjdjpdtcnybrf! Njhåtcndj jgjdtotyj juyzvb b gcbøbxtcrjq ãythubtq. Rfålsq dtr zdkztn cdjb djpukfdktybz. Ghjdjpukfcbdibq njhåtcndj Ñtcghtltkmyjcnb zdkztncz yjcbntktv Bcnbys. Rfr rfvyb yf genb ckfufçncz yfcvtirb, b ght60


cktljdfybz dshfcnfçn d ytghjøjlbvst pfhjckb. Ne pfhjckm yt bcnhtñbv, yj leø jcvscktyysq gjrhjtn rhskfvb dct zdktybz ytdtåtcndf. Rjve-nj Ñtcghtltkmyjcnm gjrfåtncz vfybatcnfwbtq ytdjpvjåyjcnb. Rjve-nj gjrfåtncz vsckm cvthnb ghtrhfcyjq. Rjve-nj zdktybt nhelf gjrfåtncz eåfcysv. Rjve-nj nhel gjrfåtncz cnhfibkbotv. Rjve-nj hbnv ytcrjyxftvjuj rjcvbxtcrjuj nhelf gjrfåtncz cnfhsv yfuhjvjåltybtv. Yj herf velhjcnb erfpsdftn nelf, ult ytn rjywf; nelf, ult dcä ytcujhftvj b ult dcä heibvj b ytheibvj; nelf, ult dcä dblbvj ñtcajhvtyyj, ult dct dtkbrbt b ghtrhfcyst ajhvs åbden. Lf, Vs pjdäv dfc d endthåltybb Ñtcghtltkmyjcnb! Ytpyfybt njrjd b ytåtkfybt ghbyznm bø nfr jckjåyztn ãdjkçwbç! 44. Dbåe d gbcmvfø Vjbø yfcktlbt xtkjdtxtcnde d lfkmybt vbhs. Yj ljkåyj xtkjdtxtcndj ghtålt gththjlbnmcz b jcjpyfnm dct ñtcghtltkmyst hfpvths. Rjulf pjdäv d lfkmybt vbhs, nj yt lkz jndktxtybz jn åbpyb, yj lkz jnrhsnbz yjdsø gentq. Kbim jcjpyfybtv exfcnbz d Ñtcghtltkmyjcnb vjåyj ljcnbxm dthøybø cath. Tckb ghjcktlbv pf hfpdbnbtv leøf xtkjdtxtcrjuj c cfvsø hfyybø ajhv, nj hfccvjnhbv hfpkbxbz 61


ajhv gthdbxysø leøjd, hfpdtndkzçobøcz yf cjjndtncndtyyst ghjzdktybz. Ajhvs yfcnjzotuj dhtvtyb vjuen ñsnm yfpdfys boeobvb ljcnbåtybz cjdthitycndf. Ajhvs ñeleobt cjjndtncndeçn lfkmybv vbhfv. Kbibdibcm gjpyfybz rjcvbxtcrbø lfktq, xtkjdtxtcndj ntv hfpjñobkjcm c zdktybzvb Ñtcghtltkmyjcnb b enthzkj ybnm cjtlbytybz c rhfcjnjç åbpyb b rjcvbxtcrjq ãythubtq. Jñhsd åtcnjr, b enthzyyfz ybnm jñhfoftncz d njyreç gfenbye ltqcndbntkmyjcnb. Vs, Ñhfnmz xtkjdtxtcndf, pyftv, xnó tcnm Ltqcndbntkmyjcnm, dtkbrfz b ytghbrhfityyfz b yteybxnjåftvfz. Jcnfyjdbntcm yf ghbyznbb dtkbrjq rhfcjns Ñtcghtltkmyjcnb! Rfr wfhcndj ghtrhfcyjt gecnm lfkmybt vbhs åbden d cjpyfybb kçltq. Ãnj ytjghjdthåbvj b nfr åt ltqcndbntkmyj, rfr ctvz, hfcneott b lfçott wdtnjr. Lfkmybt vbhs nfr bcnjkrjdfys, xnj jghfdlsdfçn njkmrj gjyznbt lfkmybø. Yj gjcvjnhbv yf vbhs lfkmybt _ nfv åbpym endthåltyf rhfcjnjç b ecnhtvktybtv ljcnbåtybq. Nfv jujym leøf, nfv jujym kçñdb, nfv rfåeobtcz yfhjcns Ptvkb ghtndjhzçncz d ndjhxtcndj Juyz. Juyb leøf pyfçn, xnj xthtljdfybt yfcnjzotuj

62


b ecnhtvktybt d kexitt ñeleott cjplflen ne ktcnybwe, gj rjnjhjq gjlsvtvcz. Vs, Ñhfnmz xtkjdtxtcndf, pjdäv r lfkmybv vbhfv! 45. Bkkçpbz åbpyb hjålftncz njkmrj vsckmç juhfybxtybz rjcvbxtcrbø dshfåtybq. Yj bcnbyyjt pyfxtybt åbpyb lfän ecnhtvktybt d Ñtcghtltkmyjcnm. Bkkçpbz rfr lehvfy, yj ecnhtvktybt jcyjdyjt ktåbn d endthåltybb ytcrjyxftvjcnb yfibø pflfx. Pflfybt ghjcnhfycndtyysø juytq ytheibvj xtkjdtxtcndjv; b pflfybt yfheibnm xtkjdtxtcrbq pfcnjq ezdktyj rfr tuj cgfctybt. Cnjkmrj crfpfyj j yeålfçobøcz gjyznm nj, xtv cdzpeçncz yfib ceotcndf, b, ghbyzd åbpym, vs ljkåys ghbyznm cbke cdzpb. Evs hfpütlbyäyyst hfpyzncz kexfvb gjybvfybz, b hfpütlbytybt eyjcbn cjpyfybt jn gthdjbcnjxybrf. Cbkf cdzpb endthålftncz rfr rjcvbxtcrbq hsxfu, b xtkjdtr yt vjåtn ctñz dsltkbnm. Njkmrj eybxnjåbd ghtlgjkjåtybt zdktyyjuj jcnhjuj ghjdfkf d gecnjne, gjlsvtncz cjpyfybt r gjyznbç Ñtcghtltkmyjcnb. 46. Ãøj Ghjcnhfycndf ljyjcbn erfp zdktybq rjcvbxtcrbø. B xtv xtkjdtxtcndj jñkflftn, jyj xthgftn

63


bp cjrhjdboybws Rjcvjcf. Ytjñøjlbvj jñkflfnm gjkysv cjpyfybtv ytghtkjåyjcnb yfituj øjlf ãdjkçwbb. Dczrjt yfxbyfybt pfdbcbn jn gjybvfybz endthåltybz rjcvbxtcrjq ãdjkçwbb. Njkmrj ghbyznbt c gjkyjç dthjç vjåtn pfdthibnm ecgtø. Hsxfu dths gjpdjkbn ghjybryenm d leø kçltq. Njkmrj hsxfujv dths vjåyj ghbjñobnmcz r Ñtcghtltkmyjcnb. Dtkbrbq hsxfu dths gjvjåtn leøe yfqnb genm. Dthf erfpsdftn yf ecnhtvktybt r Exbntkç. Djpmväv ghbvth htñäyrf, pfhjlbdituj d leøt cdjäv kçñjdm r Exbntkç. Dthf cjplfkf bp htñäyrf djbyf leøf, b cntpz jlbyjxtcndf ghtdhfnbkfcm d cbzybt hfljcnb. Ghblän yfltålf, ghblän ghtrhfcyfz cbkf Rjcvjcf, rjulf leø zdbn dthe. Ndjhxtcndj leøf yt nhelyj zdbnm, rjulf vsiktybt øjxtn ghtlcnfdbnm ctñt Dctktyyeç yt rfr pfvryeneç jñkfcnm. Åtkfz gthtvtybnm ghtlcnfdktybt, xtkjdtxtcndj eåt ldbuftncz dgthäl. Zdbnt åtkfybt yjdsø jñhfpjd. Zdbnt åtkfybt yjdsø gentq. Ghjñelbd åtkfybt r rhfcjnt Ñtcghtltkmyjcnb dj dcäv, xtkjdtxtcndj gjqlän ñtp jukzlrb. Njkmrj dtkbxbt Rjcvjcf ecnhtvbn leø r Ytljcnbåbvsv Dscjnfv. 47. Tckb ñs vjåyj ñskj zdktybt Ñtcghtltkmyjcnb lfnm d ceoyjcnb dctuj rjcvbxtcrjuj gjybvfybz, nj 64


xtkjdtxtcndj ljcnbukj ñs vjoysø dscjn. Yj ãnj djpvjåyj ghbyznm njkmrj hfcibhtybtv cjpyfybz. Leø jlyjuj jnifnyäncz jn Ñtcghtltkmyjcnb bp cnhføf; leø lheujuj jnifnyäncz jn ytpyfybz; leø velhtwf cjdhtvtyyjq yferb crfåtn ceøbv ujkjcjv: ≤Xnj yfv lj ãnjq pflfxb? Yj ult yfi extñybr? Ghjdthbv zdktyyeç Ñtcghtltkmyjcnm≥. Crfåtn yjcbntkm Ckjdf Yfituj: ≤Dcä eyjcbncz d rjcvbxtcreç lfkm, dcä ghbøjlbn bp rjcvbxtcrjq lfkb. Yfib åbpytyyst ybnb ghjnzyens jn ukeñby lj dscjn Ñtcghtltkmyjcnb. Cbkf rjcvbxtcrfz, rjnjhfz ytgjrjhztvf, jlyjq ceoyjcnb c yfvb. B rfr ytgjrjhztvf cnbøbz juyz, nfr åt ytgjrjhztv leø yfi≥. Crfåtn leø, cvjnhzobq d Ñtcghtltkmyjcnm: ≤Kbim chjxyjt dhtvz pflfybt yfit; kbim ltqcndbntkmyjcnm pflfybt yfit; kbim dct vbhs, cajhvbhjdfyyst b ytcajhvbhjdfyyst, ghbdktrfçn yfc; b yt cnhfiyj pflfybt Yjdjuj Vbhf, rjulf åtkftv endthlbnm yjdeç ghjcnhfycndtyyeç vsckm≥. Vfnthm Vbhf åbdän b cjjheåftn. B yt ne enjgbç, cjplfyyeç xtkjdtxtcndjv, Vs ghjdjpukfiftv, yj bcnbyyjt cnhtvktybt r cnhjbntkmcnde ytcrjyxftvjve.

65


Yfphtdfçn cjñsnbz b kbretn hfljcnm _ ñeltv cdbltntkzvb. Dbåe, Yfi ujhjl hfcibhztncz b crfks ytcen bvz Yfitq yjcbntkmybws Xfib Fvhbns. Ehecdfnb øhfybn Yfi Pfdtn, b dbåe, bvz tä pfytctyj dvtcnt c Yfibvb d cthlwfø gjcdzoäyysø extybrjd. 48. Yfgjkytybt pkjñjq b cktgjnf r cdtne rjcvbxtcrjq ltqcndbntkmyjcnb dsdjlbn bp wtgb. B ghtldbltnm nhelyj, rfr hfpytcäncz ãnf pfhfpf leøf. Ctçobt pfhfpe ytcen jndtncndtyyjcnm gthtl dctv xtkjdtxtcndjv. Gjyznbt jndtncndtyyjcnb ljkåyj ñsnm hfpdbnj lj ñtcrjytxyjcnb. Leø xtkjdtxtcrbq, rfr cjplfntkm, ytcän jndtncndtyyjcnm pf dcä cjltzyyjt bv. Yt eñjbvcz cjpyfnm zdktybt jndtncndtyyjcnb. Vs jndtncndtyys yt njkmrj gthtl cfvbvb cjñjç, yj b gthtl Rjcvjcjv. Rjytxyj, Rjcvjc ikän cjltqcndbt, yj xtkjdtxtcndj levftn ekexibnm gj-cdjtve. Yfheibnm wtgm ytkmpz, yj pfvtybnm åtktpyst rjkmwf ñjktt njyrbv vtnfkkjv vjåyj. Dcä, dtleott r ñtcghtltkmyjve hfpdbnbç, blän c ntxtybtv Rjcvjcf. Ñjhmñf ghjcnhfycndtyyfz ghjøjlbn ybnmç xthtp dcä ceotcndeçott. D ñjhmñt pfhjålfçncz djpvjåyjcnb. D ñjhmñt pfrfkzçncz cbks. Zdbnt gjybvfybt jndtncndtyyjcnb b rhfcjn° Ñtcghtltkmyjcnb! 66


49. D ãgjøe hfpltktybz leøf b vfnthbb yeåyj cxbnfnm jñhtxäyysv njuj, rnj cjplfän cdjq vbh djrheu ytgjybvfybz. R xtve cnhjbnm b cetnbnmcz? R xtve dct uhäps b kbitybz, rjulf dct gjcnhjtybz heifncz b ljcnjzybt xtkjdtxtcndf yt ghjlkbnm chjrjv? Nfv, ult jñhtxäyysq yfpyfxbk ctñt vfksq rheu, nfv dcä ghjcnhfycndj ghjqlän lkz ytuj ntv åt hflbecjv. Rjulf cnhjqyjt cjpyfybt crfåtn: ≤Vjåyj dtxyj gjkmpjdfnmcz gkjlfvb cdjtuj nhelf≥, njulf, bcnbyyj, pfcdthrftn vtx leøf, erfpeçobq d Ñtcghtltkmyjcnm. Cfv leø–dkflsrf endthlbn dsñjh genb. B pfxtv pfntvyznm genm, rjulf vjåyj yfpyfxtyyjt vjcnjv vtåle ndthlsytq b Ñtcghtltkmyjcnmç ezdbnm? Jñhtxäyysq, gjxtve cthlwt yt gjlcrfåtn, ult Bcnbyf? Dtlm d rfåljv ldbåtybb pfkjåtyf ãythubz dtotcndf, njåltcndtyyjuj c ãythubtq Rjcvjcf! Dtlm rfålsq fnjv ldbåtncz gj njxyjve bcxbcktybç, b cjñbhftncz ãythubz jn rfåljq rjydekmcbb leøf. Gecnm rfålsq gjqvän, xnj jñhtxäy yt rfhvbxtcrjq åtcnjrjcnmç, yj cfvjjceåltybtv. Rjcvbxtcrjt Ghfdjcelbt pyftn gkfy ãdjkçwbb, b gkfy cjdthiftncz gj yfxthnfybç jlyjuj b njuj åt pfrjyf Juyz Vfnthb Vbhf! Gecnm Gkfvz Juytyyjt jpfhbn kçltq!

67


50. Åbpytyysq bvgekmc åbdän d xtkjdtrt b dj dcäv dyt tuj. Jcyjdf åbpyb Rjcvjcf cdzpsdftn ceotcndeçott. B dct gjlhfpltktybz yf cjpyfntkmyjt b ytcjpyfntkmyjt yeåyj ñeltn ghjdthbnm. Gjrf jxtym jnyjcbntkmyj gjybvfçn vsckm j cjpyfybb, b ghbyznj yfpsdfnm gjlcjpyfybtv b ytcjpyfybtv nt ghjzdktybz rjcvbxtcrbø juytq, rjnjhst ghjcnj yt gjyzns xtkjdtxtcndjv. Rjulf ghbyzns zdktyyst cnbøbb pf hsr Rjcvjcf b yt evtçn yfqnb lheujt jñüzcytybt, njulf yeåyj elfkbnm cktgjne, bñj pfndjhybxtcndj evf elfkztn jcjpyfybt Ñtcghtltkmyjcnb. Yfxbyfybz dctulf zdkzçncz pfhjåltybtv njuj åbpytyyjuj bvgekmcf, rjnjhsq ldbåtn herjç ndjhwf; bkb gjhsdjv dtnhf, ytceotuj ctvz åbpyb, rjnjhjt, yføjlz gjxde yeåyeç, vjåtn zdbnm hjcnjr ndjhxtcndf. Jñhtvtyäyysq ghjñktvfvb cnhjbntkmcndf åbpyb ljkåty ghbyznm leøjv ñtcghtltkmyjcnm åbpytyyjuj bvgekmcf. 51. Åfålf jñotybz c lfkmybvb vbhfvb lfcn djpvjåyjcnm ghbjñobnmcz r ntxtybç Rjcvjcf. Chjr, yfpyfxtyysq xtkjdtxtcnde jcjpyfnm Ñtcghtltkmyjcnm, ghjñbdftn eåt yfckjtybz rjcvbxtcrbø juytq. Hfpysvb 68


genzvb kçlb bcrfkb ghbñkbåtybz r Bcnbyt. Hfpyjdblyst ghjzdktybz ecnhtvkzkb bø d gjcns b ñbxtdfybz, d hfplbhfybt ntkf b jrjxtytybt leøf. Dct bcrfybz pfytctys d rybue ecnhtvktybq. Yj ghjldbåtybt leøf yt vjåtn cjdthibnmcz ñtp jcjpyfybz ytcrjyxftvjcnb ñbnds. Ghjldbåtybt leøf nfv, ult leø botn cdjç pfuhflbntkmyeç ctnm dj dcäv ñtcghtltkmyjv ecnhtvktybb. Yj boeobq pfuhflbntkmyeç ctnm d gjrjt yshztn d nevfy ytgjybvfybz. Gecnm Gkfvz Juytyyjt jpfhbn kçltq! 52. Cjplfyyjt jlybv jñobv pfrjyjv Rjcvjcf yt hfpjñoftncz dtktybtv rjcvbxtcrjq ãythubb. Dj dcäv Ghjcnhfycndt zdktyj tlbytybt, b ãnjn pfrjy jnhfåftncz dj dctø zdktybzø åbpyb. Hfpyjjñhfpyst ajhvs Ñtcghtltkmyjcnb jnhfåfçn dct rjcvbxtcrbt juyb. Njkmrj xtkjdtr, hfpjñoäyysq c ñtcghtltkmyjq ãythubtq vfybatcnfwbb Rjcvjcf, bvtyyj, rfr erhsdibqcz jn Bcnbys. Hfpdt Rjcvjcjv yfpyfxtyj bcnhtñktybt njuj, xnj cjtlbytyj jlybv ndjhxtcrbv bvgekmcjv åbdjndjhysv? Ghtltk hfpdbnbz ytcän hfpevtybt nevfyf rfr ghjcnhfycndtyyjuj juyz. Uheggjdjt cjpyfybt bcnhtñkztncz ytpyfybtv gjxbnfybz Yfxfk. Bcnhtñktybt xtkjdtxtcrjt 69


dtkbrj, b ãnj njkrftn yf htuhtcc. Ytgjybvfybt pflfybz bp-pf ytdtåtcndf b pfnhfnf kbiytq ãythubb yf gjcnhjtybt zdktyyjuj vbhfåf tcnm dtkbxfqifz ytcjbpvthbvjcnm leøf! Rjcvjc ndjhbn lkz Ñtcghtltkmyjcnb. Rjcvjc cnhjbn cjbpvthbvj. Jñotybt ytjñøjlbvj, b Vfnthbz Kçwblf zdkztncz cjpyfybtv rjcvbxtcrbø kextq. Ghfdf Ehecdfnb, yfpsdfz Vfnthbç Kçwble dtkbrjq Vfnthmç Vbhf. Ghfdf Ehecdfnb, yfpsdfz Vfnthbç Kçwble rjcvbxtcrjq Kçñjdmç. Bcnbyyj, cjnrfyf Dctktyyfz ghzåtç Kçwbls b hsxfujv Kçñdb. Njkmrj ñtlyjt xtkjdtxtcndj jlbyjrj jltkjcm gjrhsdfkjv vhfrf jnhbwfybz! 53. Rjcvjc ghjcnhfycndtyysø juytq b cnbøbb rjksien caths b pjden r åbpyb dcä ceott. Pfåbuftn rjcvbxtcrbq jujym jlyj ghjzdktybt åbpyb, rjvñbybhez tuj c wtgmç lheubø ghjwtccjd. Njn, rnj yt vjåtn jrheåbnmcz cjpyfybtv dtkbxbz dtxyjq, ñtcghtltkmyjq hfñjns Rjcvjcf, kbiäy cfvjuj dtkbrjuj gjybvfybz åbpyb. Rjve ljcnegys ghjcnhfycndtyyst djpvjåyjcnb, njn dblbn, rfr gkfytnf juhfybxtyf b zdkztncz obnjv njkmrj lkz ntø, rnj ghbybvftn htfkmyjcnm rfr epreç nhjge åbpyb. Rjulf leø vjåtn dpktnfnm yf ds70


cjns cath b cjpthwfnm åbpym gkfytns rfr ghtrhfcyeç cnflbç, b yt cjvryeneç rhbdjç kbybtç, njulf vjåyj gjhexbnmcz, xnj ãnjn leø ghjqlän genm juytyyjq ãdjkçwbb. Bcnbyyj, vjåyj epyfdfnm d kext ghjcnhfycndf htfkmyjt dshfåtybt rjcvbxtcrbø ãythubq, ntv erhfcbv åbpym xtkjdtxtcndf. Blän endthåltybt Ñtcghtltkmyjcnb! 54. Ntjhbz, endthålfçofz, xnj zdktyyfz åbpym yt ldbåbvf cjpyfntkmysv åbpytyysv bvgekmcjv, b endthåltybt, xnj åbpym njkmrj jlyf rjvñbyfwbz, zdkztncz enhfnjç cfvjuj wtyyjuj cvsckf. Pfñhfd cvsck b kbibd cjpyfybz, ghjwtcc ltkfçn ndjhxtcrb kbiäyysv leøf. Rjulf ghjwtcc djphfcnfçotq ãythubb ndjhbn, nj ytkmpz ghjcnj cbvdjkbpbhjdfnm, endthålfz, xnj åbpym tcnm kbim zdktybt ndjhxtcndf Ñtcghtltkmyjcnb. Bcrhf vjåtn åbnm dj dctq rjcvbxtcrjq ghjcnhfycndtyyjcnb. Rfr åt jñüzcybnm njn Hfpev, rjnjhsq åbdän dj dcäv ytjñüznyjv hfpvtht b dj dctø ghjzdktybzø Rjcvjcf? Kbibd Ceott cjpyfntkmyjuj åbpytyyjuj bvgekmcf, xtkjdtxtcndj eybxnjåftn cfvjt pthyj ceotcndjdfybz. Ldbåtybt b lsøfybt Rjcvjcf

71


ytkmpz kbibnm tuj leøf! Byfxt Ceott endthlbncz d ghtltkfø eybxnjåtybz. Crfåtv: Åbpym b Ñtcghtltkmyjcnm nren åbpym ñtcghtltkmyeç! 55. Juhfybxtyyjcnm cjpyfybz ghbdktrftn njrb njkmrj ytcjdthityyst. Cbkf ndjhxtcndf jndtxftn ghbpsde leøf, b hfpvth cjpyfybz cjjndtncndetn jrheåfçotq chtlt, cjplfyyjq cfvbv leøjv. Pfrjy htfrwbb cfvsq ghzvjkbytqysq. Rjcvbxtcrfz ãythubz, rfr bleobq ndjhxtcrbq bvgekmc, lfcn nfv pfrkçxbntkmyeç åbpym, ult ghjzdktyj ecnhtvktybt. Tckb ñs xtkjdtr jcjpyfk dtkbrjt dpfbvjdktxtybt, nj jy yfghfdkzk ñs xfot cdjç ãythubç yfdcnhtxe rjcvbxtcrjve ndjhxtcnde. Dtlm pjd endthåläy rfr dtkbrbq vfuybn. Jcyjdfyj yf velhjcnb gjdthmt, xnj pjd Fev ndjhbn, rjulf ghbpdfy leøjv cjpyfntkmyj. Yj kex, ghbpdfyysq ytjndtncndtyysv leøjv, vjåtn njkmrj hfpbnm. D pjdt pfrkçxfçncz dct ghbxbys b cktlcndbz. Leø jñhfofçotujcz pjdän rjcvbxtcreç cbke b ghjñeålftn tä. Leø, pjdeobq Ñtcghtltkmyjcnm yf gjvjom xtkjdtxtcnde, cnfyjdbncz gjvjoybrjv ãdjkçwbb. Leø, yt pyfçobq pjdf, yt ghbvtybn zdktyysø cbk Ñtcghtltkmyjcnb. 72


56. Gjldbu ghbñkbåtybz zdktybz Juyz ghbñkbåftn xtkjdtxtcndj r Ñtcghtltkmyjcnb. Rjulf Ceott _ Gkfvz, njulf hfcndjhztncz dcä d gkfvtyyjv zdktybb. Rjulf Ceott _ Jujym, njulf dcä bv yfcsotyj. Rjulf Ceott _ Juytyysq Ghjcnjh, njulf åbpym yfif yfgjkyztncz rjcvbxtcrjq ãythubtq. Ghtlecvjnhtys d rjcvbxtcrjq juytyyjq ãythubb dct ghjzdktybz, ytceobt åbpym b yjczobt yjdeç rjvñbyfwbç d rfåljv fnjvt, b ghbñkbåfçobt gkfytnyeç åbpym r cnhjtybç dscibø ajhv. Yfñkçltybz yfl gthdbxysvb ajhvfvb ktlybrjdjuj gthbjlf b cktleçobø cnflbq gjrfpsdfçn, yfcrjkmrj ajhvf gkjnyjuj ntkf ezdkzkf gkjnyjcnm leøf. Gjnjve vjåyj ghbyznm jujym rfr cjplfntkz dscibø ajhv. Hexfntkmcndjv ñeleotq ãdjkçwbb juyz zdkztncz jujym ghjcnhfycndf. Genm ãdjkçwbb yt vjåtn blnb egkjnytybtv, kbim njyrjt gjybvfybt b njyrjcnm djcghbznbz Ñtcghtltkmyjcnb lfcn xtkjdtxtcnde genm. 57. Htibd, xnj genm r Ñtcghtltkmyjcnb tcnm njn ñthtu, r rjnjhjve ecnhtvkztncz ckbzybt dscitq ghjcnhfycndtyyjq ãythubb c Yfxfkjv Ceotuj, vjåyj endthålfnm, xnj Rjcvjc ndjhbn cjpyfybt Ñsnbz.

73


D cathfø yflptvysø cjñhfys vfnthbfkmyst xfcnbws, yeåyst lkz åbpytyyjuj lsøfybz. Jcjpyfybt, xnj d ghjcnhfycndt vyjåtcndj jcjñtyyj hdeobøcz r ghjñeåltybç xfcnbw, pfcnfdbn gjlevfnm lfnm rfåljq xfcnbwt zdbnm åbpym. Relf vsiktybt yb jñthyäncz, nfv yfqlän obn ytghtkjåysq Bcnbys Ñtcghtltkmyjcnb. Rfr eybxnjåbnm cbke ldbåtybz b rfr yt ghbpyfnm ne velheç b dtxyeç ghbxbye dctuj rjcvbxtcrjuj juyz! Jxtdblyjcnm rjcvbxtcrjuj juyz yfgjkyztn dct euks xtkjdtxtcrjuj åbkbof, yj rfr gjcnjhjyytt ghjzdktybt. Xtkjdtr jnltkbkcz jn kexitq xfcnb ndjhxtcrjuj bvgekmcf. Yføjåltybt Vfnthbb Kçwbls d catht ptvyjq djpvjåyj kbim d cjpyfybb leøjdyjv. Herb uheñst yt vjuen nhjufnm gkfn Vfnthb Vbhf. Cjpyfybt uheñjt yt vjåtn ajhvekbhjdfnm ghjzdktybt rjcvbxtcrjq ãythubb. Njkmrj åtkfz ghjphtnm, vjåyj gjkexbnm ljcneg r dscitq vfnthbb. Crfåtv: ≤Ñtcgjdjhjnyj blbnt jn ybpitq caths r lfkmybv vbhfv. Ñtcgjdjhjnyj ecnhtvbntcm r djcøjåltybç d Ñtcghtltkmyjcnm≥. B ljñfdbv: ≤Cnhtvbntcm ñtcghtltkmyj≥.

74


58. Ghjcnhfycndj pfrkçxftn nt ybnb, rjnjhst cdzpsdfçn leib b gjvjufçn ghbnzåtybç. Yj ñtpvthyj juhfybxtys b juheñtkb kçlb, b kturj nthzçn ybnb dbøhz åbpyb. Uheñst, vfnthbfkmyst leib yt jnrkbryencz yf pjd Ghjcnhfycndf. Zdktybt ndjhxtcrjq hfljcnb åbdän d cjpyfybb dscibø cath b d leøt dscitq yfghzåäyyjcnb yf gkfytnt. 59. Ãdjkçwbz yeålftncz d yfghfdktybb yfituj cjpyfybz. Yeåys yfghzåäyyst cbks, yeåys ujnjdyjcnm b juytyyjt ltqcndbt. Cnhtvktybt r eufcfybç zdkztncz eåt hfpütlbytybtv c Ñtcghtltkmyjcnmç. Ghfdf Ehecdfnb, crfpfd, xnj Extybt Ñkfujckjdtyyjuj tcnm juytyysq gjnjr. Bcnbyyj, gjnjr, eyjczobq dct ecnhtvktybz d Ñtcghtltkmyjcnm. Gjcvjnhbv yf eufcfybt rhfnthf _ cthfz eleifçofz kfdf rfvtytçofz! Xnj vjåtn eufcfybt ghtndjhznm d åbpym, rjulf ezdkty xtkjdtxtcnde jujym cnhtvzobqcz? Cbke, lfyyeç yf cjpblfybt, hfcnjxfnm ytkmpz. Yeåyj gjyznm dtcm Rjcvbxtcrbq Pfrjy b Extybt Ñkfujckjdtyyjuj b Dkflsr rfr dkfcnyj pjdeobt r Ñtcghtltkmyjcnb!

75


60. Rkçx r Extybç rfålsq ljkåty yfqnb d cthlwt cdjäv. Gjybvfybt Extybz vbhf vjåtn jnrhsnm ndjhxtcndj leøf. Exbntkz Jñkbr vjåtn lfnm jpfhäyysq genm r rjcvbxtcrjve ghjcnjhe. Ñhfnmz xtkjdtxtcndf _ vjom ytceofzcz, yj nhelyj ghbyznm xtkjdtxtcnde ytezdktyyjt uheñsv phtybtv. Rjulf yfcnfytn gjhf endthlbnm, xnj xedcndjpyfybt cbkmytt ukfpf, njulf ghjcyäncz cjpyfybt, xenmä b njyrjcnm leøf xtkjdtxtcrjuj. Gjckfy ñsk Ehecdfnb Yfi kex ghzvjuj ghjdjlf. E Yfc hfñjnf yfghzåäyyfz. Kfñjhfnjhbz ghjbpdjlbn jgsns c bpjkzwbtq kextq b bø crjhjcnmç. Kexb nfrjuj yfghzåtybz vjuen yfghfdbnm njr r vfuybne djcghbznbz vfrcbvfkmyjuj. Vfnthm Fuyb-Qjub Bvz Dkflsrb lthåbn gkfvtyysv obnjv. Extybt endthålftn gkfvtyysv cthlwtv. Hfpbn zdktyyjt bcrfåtybt gkfvtyysv leøjv. Jxbcnbn gjybvfybt, bcnbyyj! Endthålftn Bvz Dkflsrb d xbcnjnt. Dblbv, rfr xbcnst jcyjds ghjzdkzçncz d åbpyb. Yfib rybub zdzn gjybvfybt b lflen cjpyfybt Ñtcghtltkmyjcnb.

76


61. Cxbnfçobq ctñz jñhtxäyysv yf dtxysq nhel leøjdyj ghtuhfålftn ctñt genm r Ñtcghtltkmyjcnb. Njkmrj cjpyfçobq rhfcjne bpñhfyyjuj genb vjåtn ghbjñhtcnb ghjcnhfycndtyysq jujym. Ajhvekf blnb c Rjcvjcjv yfghzåäyysv hbnvjv lfcn kexitt gjybvfybt åbpyb. Rjcvjc b djkz yfif cbvdjkbpbheçn endthåltybt Ñsnbz. B cdjñjlf djkb tcnm njkmrj nf dtkbrfz djpvjåyjcnm ghjzdktybz leøf xtkjdtxtcrjuj. Rjulf jujym ghjcnhfycndf yfghfdkztn cjpyfybt r Ñtcghtltkmyjcnb, njulf yfghzuftncz cnhtvzobqcz gjnjr ãythubb. Rjulf jñjcjñktybt rjyxbncz, njulf ckbzybt gjdthyän r Ñtcghtltkmyjcnb. Dj dcäv Ghjcnhfycndt jlby gekmc, b Pfrjy Rjcvjcf zdkztncz lkz Ceotuj jlybv. Ndjhxtcndj yfvtxtyj lkz dctø endthåläyysø åbpytq b dctuj Ghjcnhfycndf. Lfkmybt vbhs _ yfi zdktyysq genm. Lfkmybt vbhs _ yfit jpfhtybt. Lfkmybt vbhs _ yfi ghjcnjh vtxns vjoyjq Vfnthb Vbhf. B leø xtkjdtxtcrbq, boeobq ghjcnjhf, bvttn ezdktyyst lfkmybt vbhs. Crfåtv: ytljcnegyjt vjåtn cnfnm ljcnegysv b kbitybt vjåtn cnfnm ljcnjzybtv. Gjnjve yfghfdbv djkç r Ñtcghtltkmyjcnb dj dctq tä rhfcjnt.

77


62. Vbh ajhvs ytjuhfybxty, b hfpdbnjt djcghbznbt b djjñhfåtybt vjuen ghbñfdbnm r ceotcndeçotve Ñsnbç vyjujjñhfpyst ghjzdktybz. Tckb gjqväv dcç djcøjlzoeç leue gj dctv yfghfdktybzv Ghjcnhfycndf, nj vjåtv ljcnbxm gjybvfybz lfkmybø vbhjd. Gjxtve yt jñjufnbnm åbpym ghbyznbtv d cjpyfybt, xnj leø bvttn, rhjvt ptvyjuj eñtåbof, cjrhjdbof, relf ecnhtvbnmcz? Jndthufçobt åbpym yf lfkmybø vbhfø kbifçn ctñz cdjbø zdktyysø ñkfu. Gjxtve yt ghbyznm, xnj vbhs ghbvsrfçn r wtgb, dtleotq jn pfhjåltybz r ytcrjyxftvjq ãdjkçwbb? Ndjhxtcndj, bleott gj djcøjlzotq leut, nfr åt rfr rjcvbxtcrbq jujym ndjhbn. Gjxtve Rjcvjc juhfybxbdfnm jlyjç Ptvkäç b levfnm, xnj Rjcvjc lfk jlyj eñtåbot xtkjdtre? Gjqläv gj djcøjlzotq leut, cjnhelybxfz c lfkmybvb vbhfvb. Leø pyftn, xnj yeåyj eukeñkznm ndjhxtcndj b cktlcndbz cktleçotq cnflbb. Gjcvjnhbv c lfkmybø vbhjd yf yfie gkfytne: ≤Ntcyj!≥ _ djgbtn leø xtkjdtxtcrbq yf rjht. Dpukzytv c yfitq gkfytns yf lfkmybt vbhs: ≤Ghjcnjh Ñtcghtltkmyjcnb!≥ _ kbretn leø. Ghbvbnt eukeñkäyyst b eujnjdfyyst cjrhjdtyyst genb!

78


63. Gjhjåltybz b gjhjålfçobq zdkzçncz jlyjq dtkbrjq ghjcnhfycndtyyjq cbkjq b dpfbvyj ghbnzubdfçncz ndjhxtcrbv bvgekmcjv. Njn leø, rjnjhsq yfuhfålftn cdjbvb gjhjåltybzvb ghjcnhfycndj, ujnjdbn ctñt cgenybrjd, b ãnb cgenybrb endthålfçn ne uhfybwe åbpyb, gjckt rjnjhjq jy vjåtn yfxfnm yjdeç uhfym. Ltqcndbt yfi dtxysq b dthytqibq cgenybr, b yt crhsnmcz ghtljghtltkäyyjcnmç yfitq rfhvs. Ndjhtw b tuj ndjhtybz zdkzçncz gjcnjzyysvb ghtecgtzybzvb d Rjcvjct. Gkfxtdyj, rjulf leø, cltkfdibq jñjhjn åbpyb, gjgflftn d ne åt njxre. Gkfxtdyj, rjulf leø yfpyfxftn ctñt njn åt ghtltk, b gjhjåltybt, cgenybr dthysq, ålfnm ñeltn e gjhjuf. Ghzvfz kbybz cdzpsdftn xtkjdtrf cj cgenybrjv. Yj ndjhtw, bleobq c rjcvbxtcrbv gjnjrjv, zdkztncz tuj cjpyfntkmysv cgenybrjv, b yt r gjhjue åbkbof cnhtvbncz jy, yj ecnhtvkäy r lfkmybv vbhfv. Hfpjhdbnt wtgb b jnrfåbntcm jn rfhvs ñsnm gjhjåltybtv. Bpñthbnt genm zdktyysq pjdeotq Ñtcghtltkmyjcnb! 64. Rjcvjc ukfcbn: dj dctø fnjvfø åbpym ñmän b ldbuftn zdktybzvb ãdjkçwbb. Yj Rjcvjc ukfcbn j dctø, yt njkmrj jñ jhufybxtcrbø ghjzdktybzø, yj djpukfif79


tn gcbøjåbpym. Gcbøjlbyfvbrf leøf _ jcyjdf Ñsnbz. Gcbøjukfp _ jcyjdf phtybz. Gcbøjleøjdyfz, zdktyyfz vsckm Rjcvjcf tcnm pfkju ndjhxtcndf dj dctq ñtcghtltkmyjq åbpyb Rjcvjcf. Bobnt dj dctø dszdktybzø ghjcnhfycndtyysø jhufybpvjd yt njkmrj bvgekmc, yj dktxtybt gcbøjåbpyb d fnjvt. Njulf yt njkmrj gjpyftnt vbh, yj ephbnt dct ñtcghtltkmyst vbhs Rjcvjcf. Yfqläv cvsck vbhfv jrheåfçobv b Dscitve Hfpeve. Dct rktnjxrb yt ghjcnj hfpdbnbt, yj ceofz gcbøjlbyfvbrf Rjcvjcf. Xtkjdtr b ghjljkåtybt tuj tcnm nf åt gcbøjlbyfvbrf, hfpkbnfz d Rjcvjct. Rjulf pyfçobt ghbywbg gcbøjlbyfvbrb ñelen cjpyfdfnm, xnj lkz ghjljkåtybz hjlf xtkjdtxtcrjuj b yfhjåltybz itcnjq hfcs yeåyj ghjldbyenmcz gcbøjlbyfvbxyj, njulf xtkjdtxtcndj ljcnbuytn rjcvbxtcrjq ãythubb. Endthåläyyst ghbywbgs åbpyb b ldbåtybt ne ajhveke ytcen c cjñjç: gjyznbt cvty b gjcktljdfntkmyjcnb, dtleobø r Ñtcghtltkmyjcnb. Cvthnm jhufybpvf ezdkztncz rfr bpdtcnyjuj hjlf øbvbxtcrfz htfrwbz, yj xtkjdtr, yfyjczobq eñbqcndj gcbøjåbpyb leøf cdjtuj cjpyfybz, cnfyjdbncz d hzl zdktyysø bcnhtñbntktq ldbåtybz rjcvbxtcrjuj ndjhxtcndf. Rhskmz ceotcndjdfybz d gcbøjåbpyb ñtcght-

80


ltkmys b eyjczn ghjzdktyyst juyb r cthlwe cfvjuj cjkywf. 65. Ghtlcnfdbv ctñt, xnj tcnm fyfkjubz lbaathtywbfwbb Rjcvjcf b cjtlbytybz yfxfk jlyjuj fnjvf c zdktyyjq xfcnbwtq rjcvbxtcrjq ãythubb, rjnjhfz lfän d åbpyb yfbdscieç ufhvjybç; ñeltn kb jyf ghjzdktyf d yfcsotyysø dtotcndfø, bkb d vfuybnjãktrnhbxtcndt fnjvf, bkb d ytcrjyxftvjv gjbcrt xtkjdtxtcrjuj leøf, yj dj dctø rjcvbxtcrbø dszdktybzø vs dblbv gcbøjåbpym. Gcbøjåbpym ldbåtn fnjvjv, b fnjvbxtcrfz ãythubz tcnm hsxfu gcbøjåbpyb fnjvf. Ghbywbg åbpyb xtkjdtxtcrjq bcntrftn bp gcbøjåbpyb fnjvf. Nhelyj ghtlcnfdbnm ctñt rfr jljktybt juhfybxtybt cjpyfybz; yj yfexbvcz ghjphtdfnm gcbøjleøjdyj, b njulf gkfytnf ghbvtn cbvdjk ghjcnhfycndtyyjuj juyz. Gcbøjlbyfvbrf endthålftn åbpym rjcvbxtcrbø juytq. Gcbøjlbyfvbrf njkrftn hfpdbnbt dctuj ceotuj b rjjhlbybhetn dct rjvñbyfwbb. Gcbøjlbyfvbrf cjtlbyztn hfpjñoäyyst fnjvs b tcnm nf cbkf, rjnjhfz hexftncz pf cfvst dscibt ghjzdktybz Rjcvjcf d ajhvfø cnbøbq b d bø ãythubb d leøt xtkjdtxtcrjv. Rjulf

81


Vs ujdjhbv j cnbøbzø, nj yt d xtkjdtxtcrjv gjybvfybb bø. Gcbøjlbyfvbrf b gcbøjåbpym, bcnbyyj, ldbufntkb ãythubb Rjcvjcf. B ñtcghtltkmys ghjzdktybz ãnbø dscibø endthåltybq Rjcvbxtcrjuj Hfpevf! Ytjñsxfqyjt ghjzdktybt gcbøjåbpyb pfrkçxftncz d jñütlbytybb fnjvf xtkjdtxtcrjuj. Jyj ghjzdkztncz cjpyfntkmyj, b gcbøjlbyfvbrf ecnhtvkztn cfvst njyrbt cnheys r jñütlbytybç. Zdktybt cdzpb hfpjñoäyysø fnjvjd vjåtn yfpsdfnmcz cdzotyysv ltqcndjv Rjcvjcf. Gjnjve cdzotyyj, juytyyj b cnhtvbntkmyj Yfit rjcvbxtcrjt gjhextybt. Rjulf fnjv ñkbpjr r jñütlbytybç b cjpyfntkmyj ecnhtvkztncz, njulf pdtplf Vfnthb Vbhf ujhbn jcjñtyyj zhrj b dscibt vbhs kbreçn. Gcbøjjñütlbyäyyst fnjvs yfgjkyzçn Ghjcnhfycndj juyäv ndjhxtcndf. Rjulf gcbøjlbyfvbrf cjñbhftn fnjvs, ghbyflktåfobt lheu lheue, b rjcvbxtcrfz Cghfdtlkbdjcnm kbretn, njulf Ghjcnhfycndj cjlhjuftncz rjcvbxtcrbv kbrjdfybtv b pfhjålftncz dphsdjv yfpyfxtyyfz gkfytnf.

82


Rjulf ujdjhbk j lfkmybø vbhfø, nj bvtk d dble b Yfie gkfytne. Yeåyj ñskj ptvyjt pfdthitybt vbccbb juyz b xedcndjpyfybz Ehecdfnb lkz Yfituj pfdthitybz. 66. Rjcvjc cjcnjbn bp ytcrjkmrbø gcbøjghjcnhfycndtyysø zdktyysø jcyjd Vfnthbb Vfnhbrc. Vfrhjrjcv b vbrhjrjcv bvtçn cdjb jcyjds _ ghfdbkmytt crfpfnm, cdjç jlye jcyjde Fnjvf rjcvbxtcrjuj. Ãythubz hfpjñofçofz b ãythubz cjtlbyzçofz _ jlyf b nf åt, yj gcbøjlbyfvbrf cdzpsdftn bø vfnthbfkmyj. Dtxysq pfrjy Ñtcghtltkmyjcnb _ lbaathtywbfwbz, dpfbvjbcgsnfybt b dtxyjt cjñbhfybt hfpütlbyäyysø fnjvjd, ytceobø ghjzdktybt Yfxfk. Rjcvjc yfxthnfy rfr dtkbrbq cnhjbntkm b cthlwt rjcvbxtcrjq ãythubb. Ufhvjybpbheçofz ndjhxtcrfz ghjcnhfycndtyyfz cbkf, yføjlz ghbyflktåfobt xfcnbws, gjldthuftncz dtkbrjq gcbøjlbyfvbrt rjcvbxtcrjq ãdjkçwbb. Cnhjbntkm Rjcvjc b tuj jnhfåtybt vbrhjrjcv åbden ntv åt pfrjyjv. B åbdän d Rjcvjct ñtcghtltkmyfz ufhvjybpfwbz. Boeobq ne Bcnbye yfqlän rhfcjne Ñsnbz ñtcghtltkmyjuj! 67. Lfkmybt vbhs, rfr ytjceotcndbvjt ctqxfc gjyznbt åbpyb xtkjdtxtcrjq, yfgjkyzçn ghjcnhfycndj. Rjc-

83


vbxtcrjt gjyznbt ghjcnhfycndtyyjuj juyz b lfkmybø vbhjd lkz cjpyfybz xtkjdtxtcrjuj ljkåyj åbnm rfr lfkmyzz wtkm. Jceotcndktybt vtxns ghbyznj d cjpyfybb jñsdfntkz. Jceotcndktybt lfkmytq wtkb vjåtn ghbñkbpbnm gjybvfybt lfkmybø vbhjd. Enjyxtybt b ecnhtvktybt r ghjcnhfycndtyyjve juyç vjåtn genm r lfkmybv vbhfv jnrhsnm. Dct zdktybz vbhjd vjuen endthlbnmcz jlybv gjhsdjv dscitq ufhvjybb. Gjxtve cxbnfnm, xnj ajhvs lfkmybø vbhjd ñelen bvtnm rfr jcyjdfybt cnhfyyjcnm ajhv b dct ytghbtvktvst ghjzdktybz yf Ptvkt? Ghjldbåtybtv njyxfqibø gjyznbq ckjåbncz nf endthåläyyfz cbkf Rjcvjcf, b caths Ñtcghtltkmyjcnb yt ñelen njkmrj yjcbntkzvb rjcvbxtcrjq gskb, yj ñelen xtkjdtxtcrjve gjybvfybç cnhfyjç ecnhtvktybz. Nfr cjpyfqnt, b cjplfqnt vsiktybt lfkmybø vbhjd. Rfr lfkmybq jnhfåäyysq kex, rfr jnrkbr cthlwf, bobnt d Ñtcghtltkmyjcnb dshfåtybt, ytljcnegyjt ptvkt, yj ljcnegyjt leøe, zdkzçotve gjybvfybt b gjkän d caths dscibt. Rjulf Vs endthålftv, xnj ndjhxtcndj Rjcvjcf hfpkbnj d yfc, nj njkmrj yfit cjñcndtyyjt ecnhtvktybt vjåtn yfghfdbnm yfc r njve ljcnbåtybç, rjnjhjt

84


Vfnthm Vbhf b Vs, Fhøfns, ghtdjpyjcbv d dscitt Nfbycndj. Cjpyfybt juytyyjq ãythubb yfghfdkztn ghjcnhfycndtyysq ghbywbg, yj hfpkbxyst yfghzåtybz cjpyfybq vtifçn xfcnj jñütlbytybç. Njhåtcndj Rjcvjcf d ufhvjybpfwbb ldeø Yfxfk. Z ujdjhç, Z njhåtcndtyyj endthålfç: rjulf lfäv vbhe ghbyjitybt-gjldbu, nj yf gjldbu gjcskftv cfvsø ñkbprbø. Vjue endthålfnm, xnj vbhf genm _ genm ghjcnhfycndtyyjuj juyz. 68. Rjcvbxtcrjt ltqcndbt ñtcghthsdyjcnb wfhcndetn dj dcäv. Vjåyj ujdjhbnm j cvtyfø ghjwtccjd, yj ghbywbg ñtcghthsdyjcnb ujnjdbn ãdjkçwbç. Ñtcghthsdyjcnm rjcvbxtcrbø ghjwtccjd gjljñyf gkfvtyb, jnhfåfçotvecz yf dctq ltzntkmyjcnb ghjzdktyyjq åbpyb. Zdktyyjt åbpytyyjt yfghzåtybt ytcän c cjñjç ybnm ñtcghthsdyjcnb. Ghbywbg yfghzåtybz b hfpjñotybz zdkztncz jlybv cjxtnfybtv rjcvbxtcrjuj jcyjdfybz. Rjulf ujdjhç, xnj ytghthsdyjcnm rjcvbxtcrfz endthålftn b yfie rfhve, nj, pyfxbn, øjxe dsdtcnb xtkjdtxtcrjt cjpyfybt bp pfñkeåltybz b njve leøe 85


xtkjdtxtcrjve yfybpfnm ybnm gjybvfybz, dtleoeç d ñtcghthsdyjcnm. Endthålfç, xnj zcyjt gjybvfybt erfåtn ytghthsdyjcnm dctø yfibø ltqcndbq. Rjcvbxtcrbq jujym ytghthsdty b ytghtrhfoftv. Yeåyj gjyznm, xnj Ñtcghtltkmyjcnm yfrjgkztncz bp ghjzdktybq åbpytyysø ghjwtccjd. Ghbxbyf b cktlcndbt, vsckm b ltqcndbt _ ghtljghtltktybz rfhvbxtcrbt åbpytyyjuj ghbywbgf. Relf erkjybncz wtgm ñtcghthsdyfz? Genm ñtcghthsdysq gthtl leøjv jnrhsn b zdkztncz cbvdjkjv Vfnthb Vbhf njve, rnj dsñhfk cbvdjk Cdtnf. Yj ñkeålfçobq b boeobq nmve yt rjcyäncz ghjcnhfycndtyyjuj juyz. Zdbnt pyfybt cbvdjkf Vfnthb Vbhf! 69. Jcyjdf åbpyb ñeltn pfytctyf d Rybue Åbpyb, b rjulf cjpyfybt ljcnbuytn ehjdyz zdktybz dtxyjuj jñütlbytybz, njulf vjåyj ñeltn crfpfnm xtkjdtxtcnde: ≤Cnhjqnt åbpym yf ghbywbgt jñütlbytybz≥. Crjkmrj leøjd cvjuen zdbnm cdjb ghjzdktybz dscibv genäv! Z endthålfç ctujlyz ghfplybr _ Eps ythfphsdyst. Pfytctyj d Rybue Åbpyb juytyysv njrjv, dblbvsv zdktyysv Dkflsrfv. Pfytctyj bplfdyf, yj ctujlyz pfytctyj juyäv. Gjckfyj cgjrjqcndbt, b pdexfn caths 86


hfljcnmç. Dscibt caths gjkexfçn juytyyst nfbycndf. B cjjñotybt j nfbycndt ghjybrftn njkmrj d yfbdscibt caths. Xbcnsq jujym _ hexfntkmcndj åbpyb. Wbrk ptvyjuj ñsnbz rjyxftncz. Dtkbrj gjcktlytt pfdthitybt! Ujdjhç _ cbzybt hfljcnb ålän Yfc! 70. Rfr nzårbq hjr dbcbn yfl xtkjdtxtcrbv cjpyfybtv vsckm j cvthnb. Rfr ytvbyetvfz xfif cnjbn ghbphfr cvthnb, b, ghjqlz dtcm åbpytyysq genm, leø ghbøjlbn r pfrkçxtybç, xnj pltcm yeåyj rjyxfnm zdktybt åbpyb. Nfrjdj øjåltybt leøf, hfpjñoäyyjuj c Rjcvjcjv. Yt pyfz yfxfkf b dblz kbim rjytw, leø, hfpjñoäyysq c Rjcvjcjv, ghjøjlbn åbpym ñtcwtkmyj. Yj pfckeåbnm rfålsq vjåtn Ñtccvthnbt, ghbyzd d cjpyfybt Ñtcghtltkmyjcnm. Ytecnhfibvjcnm gthtl rjywjv b ecnhtvktybt r Ñtcghtltkmyjcnb lfcn leøe nj yfghfdktybt r cathfv rjcvbxtcrjq ytjuhfybxtyyjcnb. Endthlbntcm d ghbyznbb Ñtccvthnbz b d rfåljt ltqcndbt dkjåbnt bcrhe ndjhxtcndf rjcvbxtcrjuj juyz. B hjr njn ñtcgjoflysq ghtdhfnbncz d jlby pjd rjcvbxtcrjq åbpyb. Yfi dtkbrbq cghfdtlkbdsq pfrjy bpñhfk dfc exfcnybrfvb vbhjdsø zdktybq! Jcjpyfqnt Ñtccvthnbt 87


b rjcvbxtcreç Cghfdtlkbdjcnm! Eujnjdktyf rfåljve ghtrhfcyfz cnegtym. Yfqlbnt genm vsiktybz j Ñtccvthnbb! 71. Gjzcyç j pfrjyt jñütlbytybz fnjvjd. Pfrjy hfpjñotybz nfr åt hfpyjdblty, rfr ajhvs Ñsnbz; yj pfrjy jñütlbytybz tlby _ b d ãnjv dcz rjcvbxtcrfz vjom b dcz rhfcjnf Ñsnbz. Hfpjñotybt dktxän Yfxfkf d jnlfkäyytqibt caths. Rjulf leø Yfxfk kbiäy bcrfybq, vfuybn njulf jckfñtdftn b gthtøjlbn bp gcbøjrjcvbxtcrjuj vfuybnf d ldt htprj ghjnbdjgjkjåyst ajhvs. Zdktybt hfpjñotybz b dhtvtyyjq pflthårb jñeckjdktyj jckfñktybtv gcbøjvfuybnf leøf: d cbkmyjv leøt gthtøjlbn d fynfujybpv, d ckfñjv _ d gjlxbytybt. Yj tlby pfrjy jñütlbyzçobq. Yj cjpyfybt bcrfybq b ecnhtvktybt Yfxfk ecbkbdftn gcbøjrjcvbxtcrbq vfuybn, b yf ghjnzåtybb dtrjd b nsczxtktnbq dktxtybt hfcnän lj rjytxyjuj cjçpf. Dtxysq, dtkbrbq pfrjy! Zdktybt Hfpevf ghfdbkmyj gjyzkf Ehecdfnb. Nfr ndjhbncz vbhjplfybt rhfcjnjç rjcvbxtcrjuj cjçpf.

88


Vjåyj endthålfnm, xnj ehjdtym cjpyfybz xtkjdtxtcndf ghjgjhwbjyfkty gkfytnyjve zdktybç, yj ytdjpvjåyj endthålfnm, xnj ≤ehjdtym Rjcvjcf≥ chfdybv c gkfytnjç. Rfr vjåyj ghbyznm nfrjt bpvthtybt, rjulf dtcm Rjcvjc ñtcghtltkty b ñmän rfr juytyyfz cnhez, hfpñhfcsdfçofz cdjb bcrhs yf pfhjåltybt åbpyb dj dcäv Ghjcnhfycndt! Tlbyf cnhez b vyjujxbcktyys bcrhs. Tlby Rjcvjc b ñtcghtltkmys ajhvs. Vs, dfib Ñhfnmz, pyftv ne cnhfybwe åbpyb, ult pfgbcfyj tlbycndj Rjcvjcf. Vs endthålftv, xnj yt hfpjñotybtv cjplfäncz zdktyyfz ãdjkçwbz, yj ñtcghtltkmysv ecnhtvktybtv r ufhvjybb. Xtv ghtrhfcytt, ntv dsit; xtv vjoytt, ntv dsit. Gjxtve ezdkznm ñjhmñe leøf b vfnthbb, rjulf jyb bcøjlzn bp jlyjuj bcnjxybrf? Gjxtve yt yfghzxm cbks b xeznm d ctñt ne gcbøjåbpym Rjcvjcf? Vs pjdäv r Gthdjbcnjxybre pfhjåltybz. Vs dtrfvb ghbkfuftv Yfit ecnhtvktybt lfnm xtkjdtxtcnde hfljcnm ñsnbz, yj exfcnybrb Rjcvjcf zdkzçn ytljuflkbdjcnm b vtxnfçn bvtnm cgjrjqcndbt b pfdthitybt jlyjç jñjkjxrjç. Yeåyj gjyznm, xnj nrfym ghzåb cjcnjbn bp vyjubø ybntq b zdktybt ghzåb gjdnjhtyj vyjåtcndj hfp. Nrfym rjcvbxtcrfz cjcnjbn bp dctø ghj-

89


zdktybq gcbøbxtcrjq ãythubb b erhfityf Vfnthbtq Kçwbljç. Genm erhfity ecnhtvktybtv r Ñtcghtltkmyjcnb. 72. Vs ghbyjcbv xtkjdtxtcnde cfvst ndjhxtcrbt djpvjåyjcnb. Vs dtläv xtkjdtxtcndj r jcjpyfybç Bcnbys. Rjcvbxyjcnm åbpyb endthålftv, rfr ghbywbg ñtcghthsdysq. Zdktybt rjcvbxtcrjq ãythubb yeåyj ghbyznm rfr afrn d jñotåbnbb, rfr gjdtcnbntkz yjdjq åbpyb. Zdkztv Ñhfncndj rfr endthåltybt rjcvbxtcrjq cbks, b cbvdjk Yfi vfnthbfkmyjt cktlcndbt. Rybub Fuyb-Qjub _ lfh xtkjdtxtcnde. Endthålfç: lfh leøf b ghbñkbåtybt Juyz lfçn xtkjdtxtcnde yjdeç yfxthnfyyeç kbybç, dtleoeç r dscibv ghjzdktybzv leøf. Cfvsv dfåysv b wtyysv Vs cxbnftv dscjrjt ghjzdktybt leøf, cdzpfyyjt c ghjzdktybtv juytq. Vs xnbv dscitt xedcndjpyfybt b vjåtv cjjñofnm Yfib cjrhjdbof njkmrj cfvsv ñkbprbv leøfv. Tckb ñs kçlb gjyzkb pjd Ghjcnhfycndf b Fhøfnf bcnbyysq jñkbr! Yj kexibt yt pyfçn jujym leøf! Necrkj ujhbn bø gjybvfybt Fhøfnf. 90


73. Cyzd c ctñz jndtncndtyyjcnm, xtkjdtr kbiftn ctñz cávjuj ghtrhfcyjuj xedcndf b kbxyjq, endthåläyyjq, ndjhxtcrjq cbks. Xtkjdtr, ghtndjhzz ghjcnhfycndtyyst juyb d ajhvs, yt vjåtn ckjåbnm c ctñz jndtncndtyyjcnm. Rfålfz ajhvf Rjcvjcf ñeltn cjjndtncndjdfnm ajhvt leøf. B dct gjhjåläyyst ajhvs ñelen jndtxfnm ajhvfv, gjhjåläyysv leøjv d cdjäv ñtcghtltkmyjv ecnhtvktybb r cjdthitycndjdfybç. Xedcndj jndtncndtyyjcnb ljkåyj gjlyznm rjcvbxtcrjt ndjhxtcndj. Rjulf leø hfpdbdftncz d yfghfdktybb Ñtcghtltkmyjcnb, njulf xedcndj jndtncndtyyjcnb ghbjñhtnftn cbke, zdktyyeç Ndjhwfvb Rjcvjcf. Yfxybnt cjpyfdfnm jndtncndtyyjcnm b ecnhtvbntcm r rjcvbxtcrjq jndtncndtyyjcnb. Cnegtym kbxyjq jndtncndtyyjcnb, cnegtym jndtncndtyyjcnb pf xtkjdtxtcrjt vsiktybt, cnegtym jndtncndtyyjcnb pf xtkjdtxtcreç ãdjkçwbç, cnegtym pf kexitt ñeleott. Rjulf vsiktybt ecjdthitycndetncz, njulf vjåyj crfpfnm, xnj ñkbprj dhtvz cnhjbntkmcndf kexituj ñeleotuj. D Rjcvjct åbdän nf hfpevyfz cbkf, rjnjhfz yfpsdftncz rjcvbxtcrbv hbnvjv, b dcz åbpym xtkjdtxtcrfz pfdbcbn jn rheuf hbnvf. Yj ghtlcnfdbv ctñt, xnj endth-

91


lbkcz rheu, rjnjhsq dpfbvyj gjhjålftn c Rjcvjcjv, b ãythubz gcbøbxtcrfz jghtltkztn ntxtybt ãdjkçwbb. Dpfbvjjnyjitybt jndtncndtyyjcnb ñtcghtltkmyj. 74. Kçlb, juhfybxbdfzcm njkmrj jxtdblyjcnmç b xedcndjv gjrfpeçobv, juhfybxbdfçn cdjq vbh. Dblbvjcnm yt ghbdktrftn r Ñtcghtltkmyjcnb, b gjãnjve ndjhxtcrbt ckjåyjcnb hfphtifçncz juhfybxtyysv hfpevjv. Ñtcghtltkmyjcnm vjåyj gjpyfnm. Dscitt gjybvfybt vjåtn ñsnm ljcnbuyenj njkmrj dscibv gjpyfybtv. Dscifz dblbvjcnm vjåtn ñsnm ljcnegyf njkmrj pyfçotve leøjdysq vbh. Gcbøbxtcrfz ãythubz jnrhsdftn dct dhfnf. B kexitt ljcnbåtybt xtkjdtxtcrjuj leøf ñeltn gjpyfybt Ñtcghtltkmyjcnb. Cbvdjk ãythubb jnrhjtn xtkjdtxtcnde ytjcnfyfdkbdftvjcnm ghjwtccjd dctuj Ñsnbz. Hfpdt vjåyj jcnfyjdbnm ytcrjyxftveç cnheç åbpytq, rjnjhfz ghjldbuftncz r Ñtcghtltkmyjcnb?! Rjytxyj, cnhfø e vfkjleiysø dspsdftn bø ltqcndbz, yj gecnm geufçncz. Ñjhmñf rfr dctulf. Lf, vjom ñeleotq åbpyb zdkztn gkfytnyst ghjcnhfycndf vfksvb lkz cbyntpf ndjhxtcndf Ehecdfnb. Nfr crjyltycbhjdfy cbyntp ≤xfib≥, xnj yt ljkåty ñsnm 92


ghjzdkty d jlyjq jñkfcnb. D pfdthifçotqcz åbpyb ktåbn, rfr rfvtym jcyjdfybz, gjldbu Vfnthb Vbhf. Ñeltn cjplfyf gcbøjåbpym d ndjhxtcndt jrjkj zdktyysø cath. Ehecdfnb ljkåyf ñskf jcnfnmcz, ãnj cnjktnbt yeålftncz d gjldbut Vfnthb Fuyb-Qjub. Ybrnj yt vju pfvtybnm. Dtkbxfqitt rjcvbxtcrjt pyfvtybt! Crfpfk. 75. Rjulf ghtlyfpyfxtyj Rjcvjcjv hfpdbnbt hfpyjdblyjcntq, nj rfr åt yt ghbvtybnm ãnjn pfrjy r cathfv dscibv? Rhfcjnf åbpyb d endthåltybb hfpyjdblyjcntq. Rjcvjc yt kçñbn jlyjhjlyjcnm. Rjcvjc hfpkbn d cjpyfybb vbkkbfhljd ajhv. Ecnhfybnt bp åbpyb ñjzpym ghbjñhtntybq hfpkbxysø ntxtybq. Pfrjy vyjujhjlysq gjvybn dct ajhvs Ñsnbz. B yt cjplfdfqnt ctñt ybxnjåyeç rfhve, bpujyzz bp ceotcndeçotq åbpyb hfljcnm hfpyjdblyjcnb. Ghbyznbtv d cjpyfybt ghbywbgf hfpyjdblyjcnb xtkjdtxtcndj cvjåtn ghbkjåbnm yjdst ajhvs d gjybvfybb lfkmybø vbhjd. Vbhs yjdst ckfufçncz yjdsvb ajhvfvb. Vbhs yjdst jñyjdbnt gjybvfybtv, ytnjåltcndtyysv c dfvb b dfibvb gjhjåltybzvb, yj cnhjqnt yjdeç ndthlsyç yf kexibø yfxfkfø.

93


Yferf bpexftn vbhjdeç bcnjhbç, b gthbjls ybpibø ghjzdktybq ecnfyjdktys, nfråt b gjcntgtyyjt hfpdbnbt. Yj gfhfkktkmyjt ghjldbåtybt yt lfcn rfhnbye ñeleotuj. Gjnjve gecnm rfålsq yfvtnbn ctñt ghjuhtccbheçoeç kbybç, dtleoeç r jlyjve bp dscibø vbhjd. Yferf ghbñkbåtybz yjdsø ajhv Ñsnbz lfcn xtkjdtxtcnde njyrjcnm gjybvfybz Ñtcghtltkmyjcnb. Bcnbyyj, pfxtv gfhfkktkmyjcnm, rjulf rfåljve lfy ifu ubufynf! 76. Vs, Ñhfnmz xtkjdtxtcndf, yt ghbybvftv gfhfkktkmyjcnm nfv, ult yfghzåäyyfz cgbhfkm. Yj gfhfkktkmyjcnm, zdktyyfz ghb ltqcndbb b dvtotybb rhfcjns, zdkztncz wtktcjjñhfpyjcnmç. Gjhsd ndjhxtcndf yt ljkåty eufcfnm bp-pf ytcdjtdhtvtyyjcnb. Rfåljve gjhsde ndjhxtcndf cjpblfntkz lfyf cdjñjlf b cdjz ndthlsyz. Vs, Ñhfnmz xtkjdtxtcndf, øjnbv gjvjxm xtkjdtxtcnde cjplfnm vtcnj yf dtxyjq ghjzdktyyjq Ñtcghtltkmyjcnb! Pfgbibnt, rfr drkfl åbpyb, jgsn juytq ghjcnhfycndf, zdktyysø Vfnthmç Fuyb-Qjub. Pfgbibnt rfr dtkbreç irjke leøf jgsn Vfnthb Fuyb-Qjub.

94


Bcnbyf ghtdsiftn afynfpbç, nfr b ñeleott ghtdsit vtxns. Ujdjhbk Jhbuty: ≤Ukfpfvb cthlwf dblbv Ñsnbt≥. Njkmrj cthlwtv ghjphtdftv rhfcjne vbhf, zdktyyjuj Cthlwtv Rjcvjcf. Kçñjdm r Rjcvjce ldbåtn xedcndjpyfybtv. Kçñjdm r kbkbzv bkb r lfkmybv vbhfv bvttn d jcyjdt ne åt rjcvbxyjcnm. Lf, lf, lf! Nfr ñeltv bpvthznm rjcvbxtcrjq kçñjdmç! 77. Rfr vjåyj endthålfnm, xnj zdktybt fnjvf kbityj gcbøbxtcrjq åbpyb? Hfpdt åbdjq jhufybpv vjåtn cjcnjznm bp vthndtyyjcnb, rjulf zdktybt åbpyb vjåtn ñsnm jñeckjdktyj njkmrj åbpytyyjcnmç? Vtåle ntv ghbywbg gcbøjåbpyb endthålftncz dctv Rjcvjcjv. Vsckm gcbøbxtcrjq åbpyb d rfåljv fnjvt Yfvb endthålftncz dj dctø ghjzdktybzø Rjcvjcf. Vs endthålftv, xnj lfåt ndjhxtcrjt cjpyfybt zdkztncz gcbøjåbpymç, byfxt ujdjhz, juyäv ghjcnhfycndf. Gcbøbxtcrfz åbpym pfkjåtyf d dscibø vbhfø ñtcghtltkmyj! Ujdjhbn Vfqnhtz, ghtrkjyzçobqcz gthtl Vfnthmç Vbhf. Vs, Fhøfns, gjxbnftv åthnde Yfxfkf åtyobys. Yfv jñkbr åtycrbq cbztn rhfcjnjç. Yfv jñkbr åtyobys _ cbvdjk dtkbrjq åthnds. Yfv jñkbr åty95


obys _ rhfcjnf Ñsnbz. Yfv jñkbr åtyobys _ hfljcnm leøf b åbdjndjhyfz cbkf rjcvbxtcrjuj hfpvføf. Ndjhxtcndj fnjvf ezdktyj Rjcvbxtcrbv Hfpevjv. Dtkbrfz Vfnthm Vbhf _ ghjjñhfp Rjcvbxtcrjq Rhfcjns! Fhøfn dblbn d åtyobyt yfxfkj dctuj dscituj, b cthlwt Fhøfnf crjhñbn, dblz eybåtybt åtycrjuj Yfxfkf. Yj tcnm dscibq pfrjy b dscibt caths, ult åbpym cnhjbncz ghbywbgjv Cghfdtlkbdjcnb. Vs ujnjds ghbpyfnm ghtrhfcyjt yfxfkj jñütlbyäyyjuj fnjvf gthtl dctv xtkjdtxtcndjv, yj leø ljkåty ñsnm ujnjd r djcghbznbç dscitq rhfcjns. Dtkbrjt Nfbycndj jñktxtyj d cbzybt Vfnthbb Kçwbls. Vs, Fhøfns, xnbv zdktyyeç åtyobye. Vs pyftv, rnj jcnfyjdbn hfpheitybt gkfytns b rfr åbpym yjdsø vbhjd ndjhbncz. Åbpym, bcnbyyj, ghtrhfcyf! 78. Ghjwtcc cjdthitycndjdfybz vjåtn dtcnb xtkjdtxtcndj r dscibv vbhfv. Lkz ãnjuj yflj endthålfnm zdktybt gjybvfybz j Ytghtøjlzotv. Rjulf ajrec pyfybz ecnhtvbncz r yjdsv eukfv b yfqlän genm r ghtjñhfpjdfybç ntyän d ghjcnhfycndtyysq jujym, njulf ñtcghtltkty ñeltn vbh yjdsø ajhv.

96


Ghtøjlbvjcnm ckbirjv wfhcndetn d gkfytnyjv cjpyfybb, b xtkjdtxtcndj ezdkztn cjpyfybt rjyxbys dctuj zdktyyjuj. Gjxtve åt nfr erjhfxbdfnm ltzntkmyjcnm Rjcvjcf, rjulf Dctktyyfz ghjljkåftncz d Ñtcghtltkmyjcnm? Zhrj gskfçn rjcvbxtcrbt juyb, zcty pjd Ghjcnhfycndf, b njkmrj pføjntnm yeåyj, xnjñ ecksifnm tuj. Yteljdktndjhäyyjcnm b xfcnj njcrf zdkzçncz jndtnjv yf pjd Ghjcnhfycndf. Yteljdktndjhäyyjcnm erfpsdftn yf cjpyfybt cjdthitycndjdfybz. Ecnhtvktybt endthålftn ifu dthysq r Ñtcghtltkmyjcnb. Åbpym fnjvf zdkztncz vyjujcnjhjyytq, b dbls gentq nfr åt hfpyjhjlys. Genb jgbcsdfçn byjulf rheu, zdkzz rjvñbyfwbb cjpyfntkmyst; byjulf, hfpjñofzcm, cnhtvzncz ghjcnhfycndtyyj, b negjq eujk djphfcnftn c rfålsv ghjzdktybtv. Yj cfvsq dscjrbq genm jñütlbytybz yfpsdftncz Dtywjv Rjcvjcf, rjulf rheu åbpytq gthtgktnftncz. Cfvsq dscjrbq b juytyysq Genm! 79. Rfr vjåyj ljcnbxm cjpyfybz cjdthitycndjdfybz? Yt genäv endthåltybz rjywf dctuj cnhjbntkmcndf Rjcvjcf; yt genäv jnhbwfybz dpfbvjjnyjitybz dscibø vbhjd b gkfytns; yt ghbpyfybtv jwtgtyt97


ybz ghjcnhfycndtyysø cbk. Endthåläy leø rfr jujym, b ytn jcnfyjdrb d gkfvtyb rjcvbxtcrjv. Cktlez pfrjye juyz, vs vjåtv ecnfyjdbnm genm r cjdthitycndjdfybç. Jujym cjkywf b jujym leøf _ yfib ndjhxtcrbt cbks. Ntgkjnf cjkywf b ntgkjnf cthlwf _ yfib åbpytlfntkb. Hfpjñotybt ãktvtynjd ecvfnhbdftn hfpyjdblyjcnm ajhv, yj yt ghtlecvfnhbdftn yfhfcnfybt fynfujybpvf. Cdtn b nmvf vjuen cnfnm, cjghbrfcfzcm, cjnhelybrfvb. Gjhjåltybt htprbø uhfytq ghbdtltyj d åbpym vsiktybtv. B d vbhfø dscibø cjnhelybxfçn cdtn b nmvf. Cbkf Rjcvjcf ghjcnbhftncz ñtcghtltkmyj. Yfheibkj xtkjdtxtcndj pfrjy cjnhelybxtcndf, b xtkjdtxtcndj bcregftn ãnj yfheitybt. Rfålsq Dkflsrf ghbyjcbk gkfytnt enthzyyjt hfdyjdtcbt, yj leø xtkjdtxtcrbq yfcnjkmrj ghjybrcz xedcndjv fynfujybpvf, xnj yt vjåtn ljcnbxm yfpyfxtybz, erfpfyyjuj Dkflsrfvb. Gjnjve yf cnhfiyjv ghjnbdjhtxbb hfcnän xtkjdtxtcndj; b djkys pfkmçn vsiktybt, yfheityyjt zdktybtv jnhbwfybz Cdtnf rfr Vfnthb Vbhf. Ljcnbåtybt dyenhtyytuj juyz cntgtyb, ljcnbuyenjq Vfnthmç Fuyb-Qjub, _ htlxfqitt ljcnbåtybt. Ãnf

98


cntgtym juyz yfpsdftncz cntgtymç ezdktyyjuj bleotuj Fhøfnf. D lhtdyjcnb pyfkb jñ ãnjv åbdjv juyt, fkøbvbrb pyfkb jñ ãnjv åbdjv juyt. Ljcnbåtybt dscitq cntgtyb vjoyjuj gkfvtyb vjåtn ñsnm zdktyj njkmrj leøjv, åbdeobv gcbøjåbpymç dctuj cthlwf. Cfvsq vjoysq hsxfu Rjcvjcf b cfvsq cjrhjdtyysq hsxfu _ cthlwt! Tuj cjpyfybt yfgjkyztn Ghjcnhfycndj, jpfhtybtv cdtnbn Rjcvjce. 80. Ñtpvjkdbt vjåtn ñsnm gjkyj ujkjcjd, b ntvyjnf vjåtn ñsnm gjkyf cdtnf. Gjnjve njn, rnj ñeltn cxbnfnm Ghjcnhfycndj ytyfgjkytyysv, njn yt ñeltn ghtlcnfdkznm ctñt ne vjoyeç åbpym zdktyyjuj Ñtpvjkdbz rfr dscieç Htxm Rjcvjcf, b ytdblbvjcnm _ rfr zdktyysq Ukfp Rjcvjcf. Ytheibv pfrjy Rjcvjcf, b lfåt kçlb ghbyzkb Ñtpvjkdbz Ukfc. Nfv, ult htxm dblbvfz ñtlyf, nfv ukfcyjcnm cthlwf endthålftn Ñtpvjkdbt. Rjcvjc d cdjtq ñtpvjkdyjcnb zdkztn htxm cthlwf, b ekjd¶v Rjcvbxtcrbq Ukfc. Xenrjcnm b yfcnjhjåtyyjcnm vjuen gjvjxm zdbnm ckeøe Ukfc Ñtpvjkdbz. Rhfcjnf Rjcvjcf dshfåftncz ñtpvjkdyj. Rhfcjnf Ñtpvjkdbz dshfåftncz dj dctø dscibø ghjzdktybzø åbpyb.

99


Yfexbvcz cksifnm Ñtpvjkdbt! Ñtcghtltkmyjcnm Rjcvjcf gjhjlbn zdktybt Ñtpvjkdbz. 81. Cjjñotybt vscktyyjt njåt tcnm zdktybt Ñtpvjkdbz. Xfcnj Vs r ytve ghbñtuftv. Gthtl pfdthitybtv vscktyyjuj zdktybz Vs gjcskftv kex Ñtpvjkdbz. Kexb Ñtpvjkdbz dspsdfçn nt cjrhjdtyyst ñjkb d ≤xfit≥. Tcnm kexb, gjcskftvst ytdblbvj b ytjoenbvj, cfvst ghjybrfçobt d cthlwt, yeåyj jhufybpve c ybvb fccbvbkbhjdfnmcz; jyb dspsdfçn dyfxfkt njcre, yj hfdys xbcnjve juyç. Gjcskfçobq bcgsnsdftn zdktybt dscitq hfljcnb, gjkexfçobq zdbn ne åt hfljcnm gjckt fccbvbkzwbb. D cfvsø cjrhjdtyysø vbcnthbzø ãnb kexb yfpsdfkbcm ≤Fuyb bydbcbñbkã≥. Nfr pfgjvybnt! 82. Rjcvbxtcrbq jujym b tuj ãythubb, ñelexb hfpkbns dj dcäv ceotv, zdkzçn hjlcndj dctve. Yj yt njkmrj d ãktvtynfø b d bø rjvñbyfwbzø cjcnjbn jcyjdyjt hjlcndj. Rjytxyj, dtkbrj hjlcndj ghtlyfpyfxtyysø åbpytq; b aeyrwbb rfåljuj ãktvtynf b åbpytyyst aeyrwbb rfåljq rjvñbyfwbb ghtlcnfdkzçn ghbxbys Ceotuj b Ñtcghtltkmyjcnb. Ecnhtvktybt rjcvbxtcrjq

100


ãythubb d rfåljv ãktvtynt ghtlecvfnhbdftncz lkz gjcnegktybz d dtxysq ndjhxtcrbq ghjwtcc. Hjlcndj ãktvtynjd vjåtn lfnm ghtlcnfdktybt j ñtcghtltkmysø djpvjåyjcnzø. Pyfybt aeyrwbq hjlcndf b pyfybt aeyrwbq ãktvtynjd Dctktyyjq d cdzpb c jhufybpvjv xtkjdtrf cltkfçn bp yfc rjcvbxtcrbø cjnhelybrjd. Ceotcndjdfybt rjcvbxtcrjuj hjlcndf _ ghtrhfcytqifz cnhfybwf åbpyb. Bpextybt cdjqcnd ãktvtynjd d ghbvtytybb xtkjdtxtcrjv lfcn yfere ufhvjybpfwbb. Dscibt vbhs pyfçn ãne dscjxfqieç yfere! Tckb ñs jñhfnbnm dybvfybt yf zdktyyst ãktvtyns, rfr yf vyjubt zdktybz åbpyb, nj, ghtlitcndez leøjdyjcnb, vjåyj yfqnb jghtltktybt zdktybz xbcnj åbpytyyjuj ghbywbgf. Ecnhtvktybt r gjpyfybç hjlcndf ãktvtynjd lfcn hfljcnm ñsnbç. Zdbnt ecnhtvktybt! 83. Hjlcndj leøf ghtkjvkztn d ctñt dcç hfljcnm b jnhfåftn d ctñt dcç hfleue. Rjcvbxtcrjt hjlcndj ghtlyfpyfxftn rfåljve fnjve ckbzybt. Yj pfrjy dscibq b cjrhjdtyysq lfy kbim ytvyjubv. Ghb dscibø aeyrwbzø enjyxäyysø jhufybpvjd yf lfkmybø vbhfø, ãnj Nfbycndj endthålftncz pfrjyjv Rjcvjcf.

101


Dbñhfwbz pthyf leøf herjdjlbn endthåltybtv _ ljñfdkç, ñtpjibñjxyj. Rhfcjnf jñütlbytybz vsckbn. D pthyt leøf cjpyfybt rhfcjns b pyfybt åbden. Tcntcndj dscitq cdzpb hexftncz pf kexibt vbhs. Cfvjt kexitt ghtlcnfdktybt ptvyjuj ñkfuf _ kbim ñktlyfz ntym d chfdytybb c hfljcnmç rjcvbxtcrjuj ckbzybz. Dtkbxfqitt ndjhxtcndj vjåtn ñsnm zdktyj, rjulf pder vjåtn bpkexfnm b wdtn pdexfnm. Njulf caths vjuen pdexfnm dscitq ufhvjybtq. Ãnj Nfbycndj ñeltn cfvsv dscjrbv ghbywbgjv. Yj leø ñeltn cnhtvbnmcz, b ghbywbg ñeltn njkmrj dscitq gjpyfdftvjcnmç. 84. Djpvjåyj kb ñtcwtkmyjt ceotcndjdfybt, rjulf lfåt ghbhjlf bvttn cdjä ghtlyfpyfxtybt? Ghtlyfpyfxtybtv xtkjdtrf vjåtn kb ñsnm hfcndjhbvjcnm, rjulf lfåt ãktvtyns ybpibt bvtçn cdjç gjcktljdfntkmyjcnm? Vjåyj rjyxbnm ceotcndjdfybt ghtlvtnf, cjndjhäyyjuj herjç xtkjdtrf, yj ndjhxtcndj Hfpevf Rjcvjcf ñtcghtltkmyj d cdjtq wtktcjjñhfpyjcnb. Cnegtyb, rjnjhst xtkjdtxtcndj vjåtn pfybvfnm d Ñtcghtltkmyjcnb, gjkys rjcvbxtcrbø jnhfåtybq. Xtkjdtr ghbpdfy rfr jnhfåtybt Dctktyyjq. Xtkjdtr ghbpdfy rfr endthåltybt rjcvbxtcrbø dscjn b dshfåtybt rjcvbxtcrbø 102


juytq. Lfyj cjdthitycndjdfybt lkz dscibø vbhjd, f kçlb ghbybvfçn ceotcndjdfybt rfr ñtcwtkmyjt ghjøjåltybt! Zdm dblbvfz vjåtn ñsnm jnhfåftvf endthåltybtv bkkçpbb, yj rjcvbxtcrfz yfcnjhjåtyyjcnm gjlcrfpsdftn cthlwe xtkjdtrf: ≤Ndjhbvs b ndjhxtcndj eltk!≥ Gjcktljdfntkmyjcnm ltqcndbq, gjcktljdfntkmyjcnm zdktybq rjcvbxtcrbø juytq ndjhxtcndf _ gjrfpfntkmysq cbvdjk Ñtcghtltkmyjcnb. 85. Rjulf xtkjdtr cjdthiftn åbpytyysq genm, cjpyfdfz, xnj wtkm ceotcndjdfybz ghtljghtltktyf, njulf Rjcvbxtcrbq Hfpev gthtlfk tve cdjq kex. Cjpyfybt øjåltybz gj ptvkt cjøhfybd gjhextyyjt d leøt _ ghbñkbåftn yf nsczxb ktn. Ntxtybt rfhvs rjcvbxyj ghtrhfcyj. Tcntcndj Rjcvjcf endthålftn hfljcnm d cthlwt kçlcrjv, d cthlwt Rjcvjcf b d cthlwt Fhøfnf. Yjcbntkmybwt cjrhjdtyyjuj pfkjuf ñeleotuj ikäv Yfie Vjom yf pfdthitybt genb ptvyjuj. 86. Xtkjdtr jghtltkztn cdjä yfpyfxtybt d Rjcvjct. Crfpfnm, xnj yfpyfxtybt ghjzdkztncz njkmrj ntxtybtv ãdjkçwbb, pyfxbn cltkfnm bp xtkjdtrf vzx celmñs. Celmñf, bkb Rjcvjc, bkb Ñtcghtltkmyjcnm _ vjåyj

103


jghtltkbnm rfr øjnbnt, yj endthålfnm, xnj xtkjdtrf ytcän ntxtybt ãdjkçwbb ñtp exfcnbz tuj djkb, pyfxbn hfpjñobnm tuj c Rjcvjcjv. Z crfåe: leø d zlht cdjäv ytcän yfvtxtyysq genm Ñtcghtltkmyjcnb d Rjcvjct. Yfrkjyyjcnm hfpjñofnmcz c endthåläyysv genäv zdkztncz ntv genäv, rjnjhsq eyjcbn leø d ghjcnhfycndj. D zlht leøf yfqläv njn genm, rjnjhsq dtlän r Ñtcghtltkmyjcnb. Bobnt d zlht leøf! 87. D zlht leøf hfpjñoäyysq fnjv ytcän pyfybt cdjtuj yfpyfxtybz. Njkmrj leø, øhfyzobq zlhj d xbcnjv juyt, vjåtn endthlbnm cdjä bcnbyyjt yfpyfxtybt. Dscitt ckbzybt djpvjåyj kbim ghb ãnjv xbcnjv ujhtybb. Rjulf ghtltk jlyjuj ceotcndjdfybz rjyxftncz, njulf yfcnfän cnegtym ceotcndjdfybz dscifz. Nfr hfljcnm rjcvbxtcrfz cjdthitycndetncz zdktybtv ckbzybz. Ñjlhcndjdfybt zlhf leøf yf ghjnzåtybb nsczxtktnbq ltkftn nfbycndj dscitq yfghzåäyyjcnb d Rjcvjct. Hfpjñotybt dpfbvjenheålftncz rjcvbxtcrbv djpltqcndbtv. Yfit gjhextybt _ yf dscibø vbhfø ecnfyjdbnm ufhvjybpfwbç fnjvjd b ufhvjybpfwbç cnbøbq. Yføj-

104


åltybt dbñhfwbq ñeltn Yfitç dtkbrjç pflfxtq _ ubufyncrfz pflfxf! Ghzvfz hfljcnm hfñjns c Rjcvjcjv! 88. Ytdtltybt xtkjdtxtcndf ghbdktrftn cjjñhfpjdfybz rjcvbxtcrbø zdktybq, rjnjhst pdexfn yf yjne ytdtåtcndf. Ytdtltybt gjlcrfpsdftn xtkjdtxtcnde, xnj rjcvbxtcrbq ujhbpjyn endthålftncz d ntcyjq gkfytnt. Ytdtltybt, exbntkm xtkjdtxtcndf, yfxbyftn b rjyxftn gkfytnjç; yj hfpev erfpsdftn, xnj pfrkçxfnm Rjcvjc d ntcyst ghtltks yfytcän ghbyzneç ajhveke rfr rfnfcnhjae. Jåblfz ghtltk, xtkjdtxtcrjt cjpyfybt gjkexftn ytcrjyxftvst zdktybz rfhvs b ytljevtdftn ãnjve ñtlcndbç. Cnfd d ntxtybt rjcvbxtcrjuj gjnjrf, yt wtktcjjñhfpytt kb gjyznm, xnj ytcrjyxftvst rfhs bvtçn cdjb ghjnbdjgjkjåtybz d Ñtcghtltkmyjcnb. Ujdjhç: Ñtcghtltkmyjcnm ghbvtn nt cnheb rjcvbxtcrjuj gjnjrf, rjnjhst cjpyfntkmyj jñjuyekb xtkjdtxtcrjt cjpyfybt. Pfdbcbn jn xtkjdtrf, blnb kb c rjcvbxtcrbv ntxtybtv bkb jcnfnmcz pf leujç cjpyfybz. Ñtcghtltkmyjcnm cnhjbn rfåljve ktcnybwe djcøjåltybz. 89. Erfpfybt endthåltybz ndjhxtcndf yf lfkmybø vbhfø cjukfcetncz c vbhjdsvb pflfxfvb. Vbhjdst

105


pflfybz _ rfr juyb hfljcnb, b njulf cjdthiftncz ndjhxtcrfz pflfxf. Toä jlyf pflfxf Yfv _ jajhvktybt leøf xtkjdtxtcrjuj. Yf gjvjom xtkjdtxtcnde yfqnb kexb, rjnjhst jajhvzn b hfpjdmçn ghtrhfcyst cgjcjñyjcnb leøf. Vbhjdst pflfxb endthålfçncz yfghzåtybtv rjcvbxtcrbø juytq, b hfljcnm ghjcnhfycndtyysø ljcnbåtybq pdexbn rfr vepsrf cath. Crfåtv: ≤Ytljcnbåbvjt pltcm _ ljcnbåbvj nfv. Jndthuyenjt pltcm _ ghbyznj nfv!≥ Yt gjybvfçn kçlb vbhjdsø pflfx. Vbhjplfybt zdkztncz d cjpyfybb xtkjdtxtcrjv cnegtymç ybpitq cjbpvthbvjcnb. Lf, lf, lf! Vyjuj yjdsø ajhv! Vyjuj yjdsø cjxtnfybq ndjhxtcndj Yfit cjñthän. Vjom Rjcvbxtcrfz b vjom Fhøfnf vjuen ndjhbnm nt ytjñhfpbvst ajhvs. 90. Rjulf dtcm Rjcvjc hfñjnftn yf jñjñotybt, nj gjxtve xtkjdtxtcndj blän dhfphtp c yfpyfxtybtv? Ghzvjt cjjndtncndbt ceotcndetn dj dcäv Rjcvjct. Xtkjdtxtcndj ghjnbdjhtxbn cfvjve ctñt b yfpyfxtybç cdjtve. Rjulf vjåyj ckbnm cfvst hfpjñoäyyst ghjzdktybz Rjcvjcf, njulf vjåyj hfpdbnm d ctñt xedcndj hfñjns yf Jñott Ñkfuj. Pflfxf yfif _ ajhvbhjdfybt ceotcndjdfybz ufhvjybb b ndjhxtcndf rjcvbxtcrjq Ñtcghtltkmyjcnb. 106


Vbh, d cdjäv jñüävt, hfpdbdftncz jñeckjdktyysv xtkjdtxtcrbv vsiktybtv. Rjcvjc lfän lheujt yfghfdktybt. Ndjhxtcndj xtkjdtxtcrjt vfkj gjøjlbn yf rjcvbxtcrjt. Vs zdkztv gjybvfybt xtkjdtre, xnj pflfxf vjåtn blnb d gjkyjv hbnvt c rjcvbxtcrbv ndjhxtcndjv. Ndjhxtcndj lfkmybø vbhjd cjñbhftn dct ntxtybz b dct dszdktybz cnbøbqysø ãythubq, b nhfycvenfwbz endthålftncz rfr dtkbrfz juytyyfz kfñjhfnjhbz Rjcvjcf. Dscitve cjpyfybç jñhfpjdfybt dscibø ajhv zdktyj, yj ãnf ajhvekf, ghbvtyäyyfz d jñhfnyjv cvsckt, lfän ghjnbdjgjkjåtybt erfpfyyjt yf ybpitq catht. Ybrnj yt ghbybvftn ne cnhfybwe yfituj ñsnbz rfr ezdktyyeç ñtcghtltkmyj. Lfkmybt vbhs pjden b hfñjnfçn d dtkbrjv rjktct åbpyb. Cnhfybwf ñeleotuj nfr åt htfkmyf, rfr b ltym ctujlyziybq. Htfkmyjcnmç åbpyb, yfvtxtyyjq Dtxyjcnmç, xtkjdtr ljkåty ceotcndjdfnm, b ãnj ghbpyfybt lfcn tve ghtlecvjnhbntkmyjcnm d ltqcndbzø. 91. Z endthålfç, xnj ythfpevbt xtkjdtxtcndf dtlän tuj r njve yfuhjvjåltybç fynfujybpvf, rjnjhjt rfr dphsd jñheibncz yf ytuj. Ghfdbkmyj djcghbyzkb j yfcnegfçotq cnhfybwt uhjpyjq. Ñjkmijt gthtecnhjq107


cndj! Dtcs vtyzçncz ctqxfc. D Rjcvjct ceotcndetn cfvjt ubufyncrjt hfdyjdtcbt. Cbkf ñfkfycf endthålftncz gcbøjåbpymç cufhvjybpbhjdfyyjq. Xtv ñjkmit pfñkeåltybq, ntv ñjkmit ghjcdtnktybq; b ecnhtvktybt zdktyysø leøjd hfcnän c gfltybtv vsiktybz. Dtkbr pfrjy Hfdyjdtcbz! 92. Nhfycvenfwbz ãktvtynjd vjåtn ljcnbxm hfpvthjd ytjñhfpbvsø. Rjulf yfi hfpev ghbvtn Ñtcghtltkmyjcnm, njulf vjåyj ñeltn jñyznm zdktybz dctø ecnhtvkäyysø ghjwtccjd. Ghbyznbt vsckb j Ñtcghtltkmyjcnb gjdkbztn yf hfpdbnbt yjdsø ajhv. Yjdst genb erfpsdfçncz njve, rnj ecnhtvkäy d yjdst caths. Rjulf leø botn njkmrj gjdnjhysø gentq, njulf ñsdftn pfcnjq. Gjdnjhyjcnm d Rjcvjct dshfåftncz d hfpheitybb. Gjdnjhyjcnm xtkjdtxtcrjuj hfpevf crfpsdftncz d ytåtkfybb ghbvtytybz yjdsø gentq. Yfhfcnfybt vjob ghjcnhfycndtyysø juytq ghtljcnfdkztn xtkjdtre ndjhxtcrbq bcøjl. Cjukfcjdfyyjcnm vsckb c yfhfcnfybtv ghjcnhfycndtyysø juytq lfcn dtkbreç rjcvbxtcreç ajhveke. Ajhvekf ãnf jnrhjtn endthåläyysq vbh cath dscibø. Rjulf xtkjdtxtcndj yfexbncz gjybvfybç Ñtcghtltkmyjcnb, njulf ckeø hfpjdmäncz d yfghf-

108


dktybb dscibø vbhjd; njulf, bcnbyyj, ghbñkbpbncz dhtvz lfkmybø vbhjd. 93. Cjukfcjdfyyjcnm ghjzdktybq yfpsdftncz ghjzdktyysv cjçpjv. Rjcvbxtcrbq cjçp yfghfdbn d ñeleotv dct ndjhxtcrbt cbks, _ ghbywbg, yf rjnjhjv jcyjdfy ñeltn zdktyysq yjdsq vbh. Cjukfcjdfyyjcnm vtåle yjdsvb gkfytnfvb ceotcndetn rfr pfkju ñeleotuj. Ghbywbg, rjnjhsq kzåtn d jcyjde cjplfybz, ñeltn ghbywbgjv dctq ndjhxtcrjq åbpyb. Cjukfcjdfyyjcnm leøf ghjzdbncz dj dcäv cjlthåfybb åbpyb. Rjulf lfkmybt vbhs cnfyen åbnm, njulf dscibt ghbywbgs Rjcvjcf yfqlen ctñt ghbvtytybt. Lfåt yf Ptvkt vjåyj yfqnb ckfñjt cjpdexbt cjukfcjdfyyjcnb b ecnfyjdbnm ne ecnhtvkäyyjcnm r ecgtiyjve htpekmnfne. Cjukfcjdfyyjcnm leøf lfän ne ezdktyyeç ufhvjybç. Rfr cjukfcjdfyyjcnm ãktvtynjd ytjñøjlbvf, nfr cjukfcjdfyyjcnm leøf zdkztncz vfnthmç ndjhxtcndf. Dtkbrfz cnhfybwf Rjcvjcf cjukfcjdfyyjcnm leøf! 94. Cjukfcjdfyyjcnm rjcvbxtcrbø ghjwtccjd ghjzdkztncz rfr d ybpibø, nfr b d dscibø cathfø. Vjom rjcvbxtcrfz vjåtn jnhfåfnmcz d gkfytnyjq åbpyb, f gkfytnyfz åbpym vjåtn nhfycvenbhjdfnmcz d ghjwtc-

109


ct dscituj yfghzåtybz. Rjulf kçlb gjqven, xnj ytcrjyxftvjcnm ghjzdktybq cjcnjbn bp cvtys ceotcndjdfybq, njulf ghbywbg cjukfcjdfyyjcnb vjåtn cnfnm ñkbprbv xtkjdtre. Pfrjy nhfycvenfwbb b pfrjy rjcvbxtcrjuj lfzybz ckbdfçncz. Gjvjom dtkbrfz vjåtn ñsnm jrjkj cjpyfybz ãnjuj ghbywbgf. Tckb xtkjdtxtcndj ecnhtvbncz yfdcnhtxe cjukfcjdfyyjcnb, nj jyj ecvjnhbn dct kexibt djpvjåyjcnb. Yfghzufz djkç r Ñtcghtltkmyjcnb, vjåyj yf rfåljq cnegtyb jceotcndbnm cjukfcjdfyyjcnm. Cjukfcjdfyyjcnm tcnm njn cdzpeçobq ghbywbg, rjnjhsq endthålftn cdzotyyjt ltqcndj vtåle leøjv b leøjv, vtåle leøjv b gkfytnjç, vtåle leøjv b Rjcvjcjv, vtåle Rjcvjcjv b vjomç Ñtcghtltkmyjcnb. 95. Ckjdj cdzotyysq cjdthityyj dsikj bp egjnhtñktybz. Bp cdznjuj cltkfyj cdznjnfncndj. Vyjuj ghbvtytybq tcnm cdzotyyjve yf Ptvkt, yj cfvjt ghtrhfcyjt kçlb jndthukb. Rjulf vsckm jnrkjybkfcm jn cdzotyyjuj yfpyfxtybz Ñsnbz, nj cfvsq cvsck Ñsnbz bcczr. Zdktybt dscitq cjukfcjdfyyjcnb tcnm cdzotyyjt ltqcndj leøf. Cdzotyyfz cdzpm _ jcyjdf dctuj Ñsnbz. Gjnjve caths dscibt ghjzdkzçn dscibt ajhvs Vfnthbb Kçwbls. Rjulf lfåt yf Ptvkt cjukfcjdfy110


yjcnm lfän ghtrhfcyeç ajhve wdtnfv, pderfv b zdktybç xtkjdtrf, xtuj åt vjåyj ljcnbxm d dscitq cjukfcjdfyyjcnb! Vfqnhtz dblbn Yjdsq Vbh cjukfcjdfyyjcnb! 96. Xtkjdtr jñjcyjdsdftncz yf afrnfø åbpyb, yj chfdybdftn jxtdblyjcnm c eåt ghjiksv zdktybtv. Jñeckjdbnm åbpym njkmrj eåt bcgsnfyysv zdktybtv endthålftn njn vtlktyysq ghjuhtcc, rjnjhsq zdkty xtkjdtrjv. Hfpütlbytybt bltq c ntxtybtv åbpyb jcnfyjdbn xtkjdtxtcndj yf njxrt, zdkzçotq ytedthtyyjcnm d lfkmytqitv ghjldbåtybb. Åbpym pfrkçxftncz d dtxyjv gjcktljdfybb bltq b dszdktybq d åbpyb rjcvbxtcrbø ãythubq. Rfr vjåtn leø ghbyznm gjyznbt Ñtcghtltkmyjcnb, yt ecnhtvkzz cdjç vsckm d wfhcndj bltq! Rjulf vsckm ghbvtn pyfxtybt åbdjq, jceotcndbvjq ceoyjcnb, njulf vsckm erfåtn xtkjdtre, ult hfljcnm b ult bcnbyf. Gjbcrb vsckb ghbdtkb r jñütlbytybç c ghjcnhfycndtyysv juyäv. Gjbcrb vsckb ghbdtkb r ghbyznbç htrjhljd ghjikjuj. Gjbcrb vsckb ghbdtlen r jcjpyfybç dscibø vbhjd. Gjbcrb vsckb ghbdtlen r cbzybç Vfnthb Vbhf. Ecnhtvktybt ghbdtlän r ñtcghtltkmyjq rhfcjnt!

111


97. Bcnbyyj, ñtcghtltkmyf rhfcjnf Rjcvjcf, rjulf vjåyj cthlwtv dybrfnm d cjpyfybt Rjcvbxtcrjuj Lsøfybz. Zdktybt dctø rjcvbxtcrbø rjvñbyfwbq bvttn yfpyfxtybt djcøjlbnm xbcnjnjç pyfrf rjcvbxtcrjuj jñütlbytybz. Ukzlz yf cjdthifçottcz yf gkfytnt, Vs vjåtv njkmrj crfpfnm: ≤Yfpyfxtybt dfit dtkbrj; endthlbntcm, zdkzz djcøjåltybt!≥ Cbvdjkjv ≤Yfghfdkzçotuj≥ cxbnfkjcm dctulf cthlwt. Yf ãnjv cbvdjkt hfcnän dcz åbpym. Yfghfdkzçobq b yfghfdkztvsq zdkzçncz endthålfçobvb pyfxtybt Rjcvbxtcrjuj Cjpyfybz. Bleobq b åleobq zdkzçncz Rjcvbxtcrbv Hfpevjv. Pjdeobq b jnpsdfçobqcz zdkzçncz Rjcvbxtcrbv Cjpdexbtv. Dct xedcndf Cnhjbntkz Rjcvjcf ldbufçn d åbpym dscieç. Lf, lf, lf! Cgbhfkm Yfif yfghzuftncz r pfdthitybç. Lf, Vfqnhtz ujdjhbn, erfpsdftn, xnj ñkbprj dhtvz, nfr ñkbprj Nfbycndj rjcvbxtcrjt. Ljhju Yfv nhel cthlwf Ehecdfnb. 98. Eñtåläyysq leø d lfkmybø vbhfø cjplfän cdjä vbhjdjpphtybt. Ãnbv åt eñtålftncz xtkjdtr j ytjñøjlbvjcnb cjpyfybz wtgb ceotcndjdfybq. Rjulf bpdkt-

112


xtyj dcä bp gkfytnyjuj ceotcndjdfybz, njulf relf åt ecnhtvbnmcz? Gjdnjhzçncz ajhvs ñsnbz, b hfpyjdblyjcnb dtkbrb. Yj ceotcndjdfybt yt vjåtn pfrjyxbnmcz b pfrkçxbnmcz d jlyjq gkfytnyjq åbpyb. Rfr eñtåbot leøe, rfr yjdsq vbh, rfr ytgthtlfdftvfz rhfcjnf rjcvbxtcrfz, pjdän Ñtcghtltkmyjcnm. Rjulf ãnjn ghbpsd gjyzn, njulf vjåtn Ghjcnhfycndj rfcfnmcz rhfcjns ñtcghtltkmyjq. Lfåt gkfytnyfz åbpym vjåtn dshfåfnm Nfbycndj ghtrhfcyjt, rjulf ghjldbåtybt ghbñkbpbncz r gjybvfybç cfvjuj dscituj ghbywbgf ufhvjybb. Rjulf åbpym yf gkfytnt jpfhztncz rhfcjnjç, njulf gcbøjåbpym dctuj Ñsnbz yfgjkyztncz rhfcjnjç ñtcghtltkmyjq. Ghtrhfcyjt, ñtcghtltkmyjt ceotcndjdfybt yf lfkmybø vbhfø jñeckjdktyj ljcnbåtybtv ghtrhfcyjuj. Ghbywbg jnyjcbntkmyjcnb vjåtn erfpfnm, yfcrjkmrj ljcnbåtybz dscibø cath hfpyzncz jn gkfytnyjuj ceotcndjdfybz. 99. Ndjhxtcndj Ñtcghtltkmyjcnb yf lfkmybø vbhfø zdbn cfvst hfpyjjñhfpyst cjxtnfybz. E rfåljuj ãktvtynf, crjvñbybhjdfyyjuj c ãktvtynjv hjlcndtyysv, tcnm dct lfyyst lkz kexibø rjvñbyfwbq. Dvtcnj hfñj-

113


ns dphsdfvb kfñjhfnjhysvb, kexb ñelen dcä nhfycajhvbhjdfnm. Juyb, djpååäyyst Vfnthmç Fuyb-Qjub, yt njkmrj zdkzçn Fuyb-Qjue, yj hfpvthf rjcvbxtcrjuj. Juyb lfçn ne cbke kextq, yeåyeç lkz ñsnbz ñtcghtltkmyjuj. Hfñjnf pyfvtyfntkmyfz lkz ñeleotuj. Rfålsq jujym _ ñeleotuj ndjhxtcndf kex. Pyfxtybt zdktybz juytq ñtcghtltkmyj. 100. Gjyznbt ytljcnbåbvjcnb bpüznj bp rjcvbxtcrjuj ghjcnhfycndf. Rjytxyj, cnegtym hfpybncz jn cnegtyb, b ytljcnbåbvjcnm yf jlyjq cnegtyb vjåtn jrfpfnmcz eåt jcbktyyjq yf lheujq. Endthlbntcm d gjybvfybb dctljcnbåbvjcnb. D Rjcvjct dcä åbdän b dcä djpvjåyj. Cfvst nfqybrb leøf yfqlen endthåltybt d Rjcvjct. Zdktybt ytljcnbåbvjcnb jñeckjdktyj ytgjløjlzobvb ecnhtvktybzvb bkb eckjdbzvb, yt vjueobvb cjgjcnfdbnm åtkfybt c åbpymç. Dhtvtyyjcnm eckjdbq yt pyfxbn ytljcnbåbvjcnm. B dhtvtyyjcnm ecnhtvktybz yt pyfxbn, xnj ecnhtvktybt gjdnjhbncz d njv åt yfghfdktybb. Rjulf xtkjdtr gjqvän zdktybt dhtvtyyjcnb d ctñt, njulf jy kturj ghbvtn pfrjy djcøjåltybz. Pfrjy djcøjåltybz jpfhbn leø gjybvfybtv ljcnbåbvjcnb. 114


Ghbhjlf bvttn nfrjt åt ghbvthyjt ceotcndjdfybt. Hfpyst ekexitybz dspsdfçn kexibt ajhvs. Dscibt eckjdbz lfçn xtkjdtre kexibt djpvjåyjcnb. Ñtcghtltkmys ãnb djpvjåyjcnb. Xtv dsit, ntv enjyxäyytt; xtv zhxt gjybvfybt lfkmybø vbhjd, ntv zhxt ljcnbåtybz. B xtkjdtre erfpfy genm djcøjåltybz djpujhfybtv wtynhjd. D åbpyb, yf ptvkt, ljcnbuyenf dcz dscifz nhfycvenfwbz, rjnjhfz tcnm ghtlldthbt dscituj, ñtcghtltkmyjuj ndjhxtcndf. 101. Dct wtynhs, enjyxäyyst juyzvb, ckeåfn bcnjxybrfvb ndjhxtcndf. Kçlb yf ptvkt levfçn, xnj jhufys ckeåfn yf gjllthåfybt abpbxtcrjuj ntkf; yj rfålsq jhufy Fhøfnf rfr zdktyysq ndjhxtcrbq jujym. Ybxnj yt jghtltkztn nfr xänrj åbpym juytyyjuj jhufybpvf, rfr kexb Vfnthbb Kçwbls. Juytyyst wtynhs Fuybqjuf pfrkçxfçn d ctñt ndjhxtcrjt ghjzdktybt rjcvbxtcrjuj juyz. Endthåläyyfz rhfcjnf Ñsnbz d dtxyjcnb b d åbpytyyjcnb. 102. Rjulf xtkjdtr ghbvtn d jcjpyfybt, xnj rfålsq jhufy b rfålsq wtynh tcnm ndjhxtcrfz cbkf, njulf vjåyj ñeltn zdbnm pyfxtybt rfåljuj wtynhf. Dbåe, rfr ujhbn wtynh käurbø; ãnjn wtynh jlby bp cfvsø xed-

115


cndbntkmysø. Jujym cjxtnftncz c cfvsvb njyrbvb ãythubzvb b ghbcnegftn r ndjhxtcnde yjdsø zdktybq. Cdjqcndj djpujhfybz ãnjuj juyz endthålftn ghbäv xbcnjuj juyz bp ghjcnhfycndf. Zdktybt ñtpvjkdysø juytq cjtlbyztn jujym käurbø c juyäv ghjcnhfycndf. Fhøfn gjybvftn ndjhxtcndj byfxt, xtv kçlb. Z cxbnfç ndjhxtcndj leøf cfvsv ukfdysv. 103. Wtynh käurbø, zdkzz djpujhfybt, lfdfk qjufv dct djpvjåyjcnb b lkz dscibø ghjzdktybq. Ãnjn wtynh lfän jljktybt djpleøf b djls. Qjub zdkzkb gjkäns b øjåltybt gj djlt, eltkmysq dtc ltkfkcz jnyjcbntkmysv. Wtynh käurbø _ jcyjdf dctø nfr yfpsdftvsø xeltc. Dct ñjkb vextybrjd bcxtpfkb rjynhjkbhjdfybtv ãnjuj wtynhf, b njkmrj ≤xfif≥ ãrcnfpf åbkf. Jujym nhfycvenbheçobq _ vjåyj yfpdfnm ãnjn wtynh. Xbcnsq qjubpv pyftn, rfr zdktybt wtynhf käurbø vjåtn dcä nhfycvenbhjdfnm gj åtkfybç. Rjytxyj, ntgthtiybt qjub gjkmpeçncz ghfyfzvjq lkz djpujhfybz ãnjuj wtynhf. Dscibq qju yt yeålftncz d ghfyfzvt, lkz ytuj ceotcndetn ghzvjq ghjdjl c juyäv ghjcnhfycndf. Dct ghjzdktybz zdkzçn ytjñøjlbvjcnm d ghfyfzvt, rfr øjåltybt gj djlt b gjkäns. Yj tcnm vbccbb dsit. 116


Djpujhfybt wtynhjd blän hbnvbxyj, b Vfnthm FuybQjub Yfit gjhextybt ytcän. Tckb ñs Vs yt dbltkb ghbvtytybz yf gkfytnt, nj gjpdfkb ñs lfdyj. Fhøfn pfrkflsdftn dctulf ñeleott. Ehecdfnb njåt pyftn wtye juyz! 104. Rfr cdtnks ghjldbåtybz Fuyb-qjuf, rjulf ≤xfif≥ gjkyf vsckmç j Yfc! Nhfycvenfwbz leøjdysø zdktybq lfyf ytceotve ≤xfie≥. Ndjhxtcrbt ybnb yfghfdbv yf nhfycvenfwbç dctuj dscituj. Rjcvjc nfr ñjufn, Rjcvjc nfr dtkbr! Rjcvjc yeålftncz d leøjndjhxtcndt, b gcbøjndjhxtcndj d Rjcvjct pfrkçxftncz d cjpyfybb. Zdktybt cjpyfntkmyjuj yfrjgktybz d ≤xfit≥ zdbn, dvtcnt c cjpyfybtv Fhøfnf, åbpym gcbøjajhvfv. Lf, lf, lf! Ytcrjyxftvf zdktyyfz cgbhfkm ndjhxtcndf Fhøfnf. 105. Ghfdbkmyj ceåltybt j dhtlt yfcbkmyj hfcrhsnsø wtynhjd. Vs ceåläyyjt cjrhjdbot nfr ñthtåäv. Rjulf vfuybn leøf ghbybvftn dct juyb d ≤xfie≥, njulf Vs endthålftv Fhøfnf. Dtlm cjrhjdbot ≤xfib≥ cjcnjbn bp cjnrfyysø ybntq xbcnjuj juyz. Fhøfn, yjcb-

117


ntkm juyz Kjnjcf, zdkztn leøjhfpevtybt, leøjpyfybt b leøjghjzdktybt. Cjpthwfybt vbhjd nfr ñkbprj leøe, cjñhfditve Xfie Fvhbns! 106. Vtlbev, bcnbyyj, yt bvttn jnrhsnsø wtynhjd, b gcbøjukfp tve nfråt ytljcnegty d cjghbrjcyjdtybb c dscibvb vbhfvb. Xtkjdtr kjåyj gjybvftn cbke vtlbevf, b Vs xfcnj crjhñbv, dblz, rfr kçlb kmyen r abpbxtcrbv zdktybzv. Rfr vfuybn ghbnzubdftn abpbxtcrfz vfnthbfkbpfwbz. Vs ghtlgjxbnftv ghjdjl leøf. B lkz cjrhjdtyysø gjhextybq gjkmpetvcz njkmrj ghjdjljv leøf. Fhøfn ålän byjq hfp cnjktnbz, xnjñs lfnm cjrhjdtyyjt gjhextybt. Zdktybt bysø gjhextybq nhtñetn jcjñsø rjvñbyfwbq. Vs, Fhøfns, cktletv ghbywbge wtktcjjñhfpyjcnb. Jgsn Vfnthb Fuyb-Qjub jnkbxftncz yt zhrjcnmç, yj bpvthtybtv rjcvbxtcrbv. Vbh pyftn j ñtkjv juyt, vbh pyftn j ytdblbvjv cdtnt. Nfv, ult Vs ljkåys ghjzdbnm njyxfqitt, nfv Vs ltqcndetv njkmrj njyxfqibvb ãythubzvb. Nfv, ult Fhøfn ljkåty gjhexbnm cjrhjdtyyjt, nfv Vs zdkztv dscieç ñthtåyjcnm. Nfv, ult Fhøfn pyftn dtxysq pfrjy, nfv Fhøfn kbretn, b Fhøfn zdkztn Ñtcghtltkmyjcnb kbrjdfybt. 118


Pfgbibnt Vjä gjhextybt Vfnthb Fuyb-Qjub rfr cjukfcjdfyyjcnm dscieç yf gkfytnt. Cjukfcjdfyyjcnm leøf b vfnthbb _ htlxfqitt rjcvbxtcrjt zdktybt. Xtkjdtxtcndj vjåtn crfpfnm: ≤Vs kbitys dscituj≥. Yeåyj jcnjhjåyj jñhfofnmcz c njyxfqibvb wtynhfvb. 107. Ghbxbyf, bpdyt njkrfçofz xtkjdtrf yf ltqcndbt, vjåtn yfpdfnmcz ckexfqyjcnmç, yj ltqcndbt, cjltzyyjt gjñeåltybtv leøf, ytcän d ctñt dcä cktlcndbt. Rjulf vsckm dtlän r jcjpyfybç endthåläyyjuj dtxyjuj yfhfcnfybz, njulf vjåyj ghjldbufnmcz r cnegtyb Ñtcghtltkmyjcnb. Vsckm, ghbyjczofz cktlcndbt, yfhfcnftn ghjcnhfycndtyyj. Ckexfqyjcnzv kçlb ghblfçn cnjkmrj pyfxtybz, b kçlb ålen njkxrf lkz ltqcndbz. Yj elfh leøf cbkmytt ckexfqyjcnb, b ãnbv åbpytyysv bvgekmcjv åbpym lsibn. Yfhfcnfybt rjcvbxtcrjq ãythubb ghbñkbåftn gjybvfybt Ñtcghtltkmyjcnb. 108. Njkmrj gheåbyf ghtjñhfåtybz nävyjuj d cdtnkjt vjåtn erhtgbnm leø. Rjcvbxtcrjt ghtjñhfåtybt _ nfr yfpsdftncz ghtjñhfåtybt leøf. Rjcvjc d cdjtq dtxyjq ltzntkmyjcnb ghjcnhfycndtyyjuj juyz ghtjñhf-

119


åftn ãktvtyns d cjjndtncndtyyst ajhvs. Leø ghtjñhfåftn cjpyfybt d zdktybt dctdvtotybz. Ghfdf Ehecdfnb, ndjhxtcrbq vbh ytbcxthgftv, b ytrelf ltnmcz gjhjåltybç xtkjdtxtcrjuj leøf. Gjhjåltybt, rjnjhjt geotyj d rjktcj åbpyb, lfcn cdjb htpekmnfns. Eprj gjybvfnm, xnj xtkjdtr bcregbn cdjb ghjcnegrb, levfz bø hfcndjhbnm d ghjcnhfycndt. Rfr cdjqcndf ghbhjls erfpsdfçn yf dtxysq ghjwtcc, nfr leø xtkjdtrf blän ãnbv åt genäv. Nhelyj yt ghbyznm ñtcghtltkmyjcnm ghtjñhfåäyysø ãythubq! Rjulf wtynhs xtkjdtrf vjuen ghtjñhfåfnmcz d cfvst njyrbt ãythubb åbpytndjhxtcrbø juytq, njulf rfålsq åbpytyysq gjcnegjr vjåtn ljcnbxm bkb dscibø yfghzåtybq, bkb vjåtn djdktxm d cathe ybpieç. Ghtjñhfåtybt ytcän, rfr dbøhm, r Ñtcghtltkmyjcnb. 109. Ghtjñhfåtybt zdkztncz Yfibv ghtrhfcytqibv jcyjdfybtv rjcvbxtcrjuj ckbzybz. Ne cnegtym rjcvbxtcrjuj ghtjñhfåtybz, rjulf xtkjdtr pfdthiftn ptvyjq genm, Vs yfpsdftv rjcvbxtcrjq hfljcnmç. Zdktybt pfdthitybz _ cfvjt nhelyjt ljcnbåtybt. Nhfycvenfwbz yf dscibø cathfø ujhfplj ktuxt. Cfvsq nzåäksq hfphsd c Ptvkäç, Ptvkz ñelexb endthåltybtv cfvsv dscjrbv bp wtgb ybpibø vbhjd. Cfvsq gjlüäv nzåtr 120


yf dscibt caths. Gjnjve nfr vtlktyyj b htlrj leø pfdthiftn genm. Gkfytns dscibt yt bvtçn njuj nzujntybz. Ecnhtvktybt tcnm ldbufntkm; åbpytyyjt gkfvtyyjt jñütlbytybt eyjcbn d caths dscibt. Genm ptvyjq nzåtr leøe pfdthifçotve. 110. Ñtcghtltkmyjcnm rfr åbpym ghbyznf dscibvb vbhfvb, b njulf vsiktybt ghjybrftn d wtynh ≤rjkjrjkf≥ rjcvbxtcrjuj jcyjdfybz. Tckb ñs kçlb pyfkb, xnj jyb åbden njkmrj ytpyfxbntkmyjt xbckj ktn d chfdytybb c Dtxyjcnmç, b tckb ñs ãne cnflbç jyb yt cxbnfkb juhfybxtyyjq rjcvbxtcrbv erfpfybtv, nj hfpdthyekfcm ñs gthtl ybvb rhfcjnf rjcvbxtcrjq ãdjkçwbb. Zdkzz juhfybxtybt cdjtq åbpyb, kçlb juhfybxbdfçn cdjç ltzntkmyjcnm. Dtlm wtynhs kçltq cgzn; b njkmrj rjulf cjpyfybt ghjcsgftncz, jyj yfghfdkztncz r gjybvfybç, xnj dct xedcndf vjuen gcbøjåbnm d hbnvt Rjcvjcf. Xtkjdtr åbdän vfkjq ljktq cdjtq åbpyb b vfkjq ljktq cdjbø wtynhjd. Juhfybxbdfz cdjç åbpym, jy juhfybxbdftn Rjcvjc. Rfr åt ghjldbyenmcz tve? Juhfybxbdfzcm ntcysv åbkbotv jlyjq åbpyb, xtkjdtr nfr ctñz pfrkçxftn, b nhelyj tve rjcyenmcz dscibø vbhjd. 121


Ñhfnmz xtkjdtxtcndf jxtym nhelzncz nsczxtktnbzvb! Vfqnhtz ujdjhbn: gkfvtyyjt pfdthitybt Ehecdfnb ghbytcän xtkjdtxtcnde yeåyjt ghjldbåtybt. Vfqnhtz pfrhtgbn kexjv. Dtkbrbq ghtlcnjbn genm. Dct rjcvbxtcrbt cjñsnbz ecrjhzçncz, b ghbøjlbn dhtvz ujcelfhcndfv gkfnbnm pf ghjikjt. Leø yfhjlf ghjcsgftncz. Vbhjdst pflfxb Yfib yfhfcnfçn. Cthlwt Vjä yfgjkyztncz hfljcnmç. Rjcvbxtcrbq pfrjy dtkbr! 111. Ecrjhtybt zdktybq ghbdtlän r jcjpyfybç ghjldbåtybz rjcvbxtcrbø cbvdjkjd. Jn xtkjdtxtcndf ecrjkmpftn gjybvfybt dctuj jñüävf ezdktyyjuj ghjwtccf rjcvbxtcrjuj. Yf xäv cnhjbnm åbpym, rjulf ghbywbg juytyysø cbvdjkjd nfr ytghbtvktv d åbpyb! Rjulf Vs ujdjhbv j ghbywbgt juyz, nj bvttv d dble zdktyyeç åbpytyyeç cbke Rjcvjcf. Cbvdjk åbpyb jcyjdfy yf ghbyznbb juytyyjuj ãktvtynf, b ñtcghtltkty ãnjn ghbywbg d rjcvbxtcrjv ghbkjåtybb. Endthålfz ghbywbg, ecnfyfdkbdfçobq cjdthitycndjdfybt, vs ljkåys gjyznm, rfr ãnb njyrbt ãythubb hfcnen, rjulf jcjpyfys, ghjcnhfycndtyyj b d Ñtcghtltkmyjcnb. 122


112. Jñhfpjdfybt hfpysø ãythubq cjjndtncndetn vsiktybç xtkjdtrf. Cfvst njyrbt ãythubb e leøf, endthålfçotuj rhfcjne, zdzn ajhvs cjjndtncndtyyst. Njyrbt ãythubb ghjzdkzçncz, jnhfåfz ceoyjcnm, hjålfçoeç ajhve. Pfrjy rjcvbxtcrbq jndtxftn yfghzåtybç leøf b cnhtvbncz r jcjpyfybç njyrbø ceoyjcntq. Rjcvbxtcrbq pfrjy jnhfåftn zdktybz dctuj vbhf ajhv. Zcyjt gjyznbt endthålftn zcyjt ndjhxtcndj. Ghbñkbåfçobqcz r gjcktlytve genb, yjczobq d ctñt cbyntp dctuj ghtrhfcyjuj, cjplfcn nt ajhvs, r rjnjhsv tuj leø ecnhtvbncz. Z endthålfç Rhfcjne. 113. Leø xtkjdtxtcrbq Vs djpdjlbv d hzl dscjrbø gjybvfybq zdktybq Rjcvjcf. Rjulf pjdäv r Ñtcghtltkmyjcnb, nj ãnj cjukfcyj dscitve ghbywbge. Levfk kb gthdsq xtkjdtr j njv ljcnbåtybb? Rjcvbxtcrbq Vfuybn ãdjkçwbb ghtlyfpyfxty lkz dtxyjuj ghbnzåtybz, erfpez genm cjdthitycndjdfybz. Ytcghfdtlkbdj eybxnjåtybt jcjpyfybz ytjuhfybxtyyjuj ghjzdktybz. C rfålsv yfcnegfçobv lyäv zdkztncz yjdfz djpvjåyjcnm ghbñkbåtybz r ñtcghtltkmyjve hjcne. Jncencndbt zdktybz rjytxyjcnb lfcn ghzvjt cktlcndbt, 123


erfpsdfçott yf yfxfkj d rfåljv pfdthitybb. Gjcktljdfntkmyjcnm dhfn, dtleobø r yjdsv cathfv, yfpjdäv Ñtcghtltkmyjcnmç. Ndjhxtcndj leøf hfcnän c rfålsv yjdsv ntxtybtv ãdjkçwbb. Bcnbyyj, leø xtkjdtxtcrbq yt pyftn cdjtq cjrhjdboybws; cgbhfkmyj tä dshfåtybt ghb endthåläyyjv ecnhtvktybb. Yfqlbnt ghbkjåtybt rfåljve ghjcnhfycndtyyjve juyç! 114. Cbvdjk cgbhfkb pfkjåty d Yfitq ndjhxtcrjq vjob. Gjcntgtyyjt djphfcnfybt yt lfän ndjhxtcnde gjybryenm. Rjve åt zdbnm cgbhfkmyjt ldbåtybt, rfr yt ntv, rnj jñütlbybkbcm dscibv ckbzybtv! Hbnv cgbhfkb djphfcnftn ghjgjhwbjyfkmyj c djcøjåltybtv. Cdjqcndj dhtvtyb, rjnjhjt nfr nzujcnyj xtkjdtxtcnde, endthålftncz rfr cbzybt vjob ntxtybz ndjhxtcrjq cgbhfkb. Kçlb nfr cnhfifncz dhtvtyb b zdkzçn gjybvfybt hfpdfkf bø cjjheåtybq, gjnjve xnj ezdktyj xtkjdtrjv ldbåtybt ythbnvbxtcrjt. Rhfcjnf cgbhfkmyjuj yfghzåtybz ñeltn pfkjåtyf dj dcäv ndjhxtcndt. Rjcvjc zdkztn ne cgbhfkm yfdcnhtxe leøe. Vfnthbz Kçwblf d herfø ckbnjuj cthlwf zdbn cfvst dscjrbt ajhvs Rhfcjns.

124


Ehecdfnb pyftn njn jñkbr, rjnjhsq Vfqnhtz zdkztn yf dcäv ghjcnhfycndt ntxtybq djgkjotybq. Fhøfn zdkztn jñkbr, rjnjhsq åtkftn. Vs gjkmpetvcz cdjñjljç djkb. Tckb ñs yt øhfybk cthlwt Vfnthb FuybQjub, nj gjrfpfk ñs rkbit ñeleotuj. Cthlwt gjdhtåltyj cfvjgjåthndjdfybtv _ juytyysq jgsn. Yj xenrjcnm wtynhjd cfvjcdtn ytcän. Cxbnfç, jgsn ghbytcän lfh xtkjdtxtcnde. Ãnj yt ljgeotyyjt _ dscibt bpvthtybz. Yf ptvkt ñskb ghbvtytys vfkst vthbkf. Bcnbyyj, Vs yf Nfht Ehecdfnb zdkztv Yfib kexb. 115. Gjlxbytybt ybpituj dscitve ktåbn d jcyjdt Rjcvjcf. Ujdjhz jñ ãythubzø njyrbø, yeåyj ghbyznm ãnj dj dcäv endthåltybb pfrjyf rjcvbxtcrjuj. Gjlxbytybt ybpituj dscitve ghbdtlän r jxbotybç. Xtkjdtxtcndj gjlxbyztn ybpitve nj, xnj ljkåyj ukfdtycndjdfnm. Rjulf dscitt ukfdtycndetn, njulf nhfycvenfwbz ybpituj gththjålftncz d cdjqcndj dscituj hfphzlf. Lkz Fhøfnf yt ceotcndetn eybxnjåtybz. Ndjhxtcndj rjcvbxtcrjt yt pyftn eybxnjåtybz. Vfnthm Vbhf yt pyftn eybxnjåtybz. Yj njkmrj gththjåltybt cjplfän ne wtyyeç wtgm, rjnjhfz hfcnän ñtcghtltkmyj. Yfpsdfz nhfycvenfwbtq gjlxbytybt ybpituj dscitve, 125


Vs øjnbv endthlbnm cjpyfybt xtkjdtxtcndf d ghjwtcct ghjldbåtybz r Ñtcghtltkmyjcnb. 116. Yf lfkmybø vbhfø nhfycvenfwbz dscituj yfghzåtybz. Vjåyj ñeltn ljcnbxm cfvsø juytyysø htpekmnfnjd, cfvsø ytgjcnbåbvsø nhfycvenfwbq lkz dctø dscibø ghjzdktybq yjdsø ãktvtynjd. Njkmrj ghb cfvsø ecnhtvkäyysø zdktybzø ckbzybq elfçncz dscibt nhfycvenfwbb. Xtkjdtxtcndj ñjkttn jnnfkrbdfybtv, b cathf Ptvkb ghjybpfyf ãnbvb eleifçobvb eåfcfvb. Rjulf xtkjdtxtcndj bpuyfkj gjyznbt cfvjuj cdzotyyjuj ghbywbgf, njulf djldjhbkjcm wfhcndj jnnfkrbdfybz. Ytn eukf yf gkfytnt ñtp zdktybz jnnfkrbdfybz. Vbh, cjplfyysq cthlwtv ghbywbgf ckbzybz, ñeltn ndjhbnm rjcvbxtcrbv ghbnzåtybtv. Rjcvbxtcrjt ghbnzåtybt b ckbnjt cthlwt cjplfçn zdktyyeç rhfcjne Ñsnbz. Åbpytyyj yeåyj ñhfnm pfrjy. Åbpytyyj jy ghjzdkztncz b d åbpyb ghjøjlbn. Rhfcjnf rjcvbxtcrjuj vfuytnbpvf vjåtn lfnm ghtlcnfdktybt. 117. D wtgb leøjndjhxtcndf yføjlbv ghjzdktybz cfvsø njxysø b njyrbø cjpdexbq, zdktyysø ndjhxt-

126


cndjv rjcvbxtcrjuj juyz. Rjcvbxtcrbq jujym yt tcnm njkmrj nf ceoyjcnm, bp rjnjhjq vs bpdktrftv yfib ajhvs. Yfpsdftv juyäv dct njyxfqibt leøjdyst ghjzdktybz, rjnjhst endthålfçn kexibt xtkjdtxtcrbt ltqcndbz. D jcyjdt leøjndjhxtcndf ktåbn rhfcjnf gjldbuf. Yfif Vfnthm Vbhf lfkf vbhe njn dtxysq gjldbu, rjnjhsq ktåbn jcyjdfybtv Dctktyyjq. Gjxtve Ptvkz nfr hfcøjletn cdjb cjrhjdbof? Dtlm yfxfkj gjldbuf tcnm pfkjåtybt dctø xbcnsø yfxbyfybq. Gjldbu Vfnthb Vbhf rfr cbzybt Rjcvjcf jnhfåftncz d leøjndjhxtcndt. Ghbvtv pfrjy rfr cjrhjdtyysq zdktyysq gjldbu. Rhfcjnf åbpyb pfrkçxftncz d rjcvbxtcrjv tlbytybb, b jcyjdfybt åbpyb pbåltncz yf endthåltybb gjldbuf. Cfvjjndthåtyyjcnm gjldbuf ghbjñoftn leø r cfvsv dscjrbv ghjzdktybzv Ñsnbz. Gjkyeç åbpym vjåtn leø dszdbnm, ytcz yf genb r Ñtcghtltkmyjcnb xfie cfvjgjåthndjdfybz. 118. Jcyjdfybt ndjhxtcrjq åbpyb endthlbnmcz vjåtn kbim gcbøjlbyfvbrjq. Endthlbnmcz vjåtn gcbøjlbyfvbrf yf yfxfkfø ghjcnhfycndtyysø ãythubq. Zdkztn kb leø rjcvbxtcreç, cjpyfntkmyeç dblbvjcnm bkb åt endthålftn cjpyfybt cjpdexbtv c ghjcnhfycndtyysv rkbit _ tlby ghbywbg, bpdktrfçobq zdktybz rjcvb127


xtcrbø cbk genäv jñütlbytybz. Njkmrj genäv jñütlbytybz cjplfçncz ajhvs ghjcnhfycndf. Hfphfcnfybt yt vjåtn ghjbpdjlbnm ceoyjcnb, yt gjlktåfobt njve åt pfrjye. Ghbxbyf xtkjdtxtcrjuj ytleuf d njv, xnj ecnhtvktybz nfr ytgjcktljdfntkmys. Rjcvjc nhtñetn yfckjtybq, rjnjhst vjuen hfcnb, ndjhz cnegtym pf cnegtymç. Rjulf xtkjdtxtcndj gjqvän, xnj ecnhtvktybt dtlän r jcjpyfybç cnegtytq, njulf vjåyj ñeltn zdbnm hexfntkmcndj genb r Ñtcghtltkmyjcnb. Dtrfvb yeåyj pfgjkyznm hfcotkbys, rjnjhst hfpjhdfkb Ptvkç; b, dvtcnj yjdsø yfckjtybq, yeåyj ñskj ndthlsyç pfgjkyznm. Vyjuj Dkflsrb pfgjkybkb, b vyjuj kçlb hfpheibkb. D ãnjv ghbywbgt cvty cjpblfybz b hfpheitybz xtkjdtxtcndj ghjldbuftncz d ãdjkçwbç. Zdktybt Ñtcghtltkmyjcnb lfcn ghjuhtcc cjpyfybç _ b ldbytncz xtkjdtxtcndj! 119. Rjcvbxtcrjt ndjhxtcndj yfghzåtyj ghb gjkyjq ufhvjybb, d eybcjy c dscibvb dbñhfwbzvb. Rjulf Vs lfäv gjhextybt, Vs ghtålt dctuj cjbpvthztv cntgtym yfghzåtybz ufhvjybb. Ufvvf ufhvjybb ñtcghtltkmyf, b ñtcghtltkmyf ufhvjybz, endthålfçofz dscitt ckbzybt. B ckbzybt, endthåläyyjt rjcvbxtcrbv ghbywb-

128


gjv, endthåltyj d wtgb dscibø vbhjd. Ghtrhfcyf ãnf wtgm, jñhfpeçofz rheu Rjcvbxtcrjq Vjob! 120. Rjcvbxtcrbq Vfuybn jnhfåftncz dj dcäv ceotv. Nzujntybt cjñbhftn nt xfcnb ndjhxtcndf Rjcvjcf, rjnjhst, d cdjç jxthtlm, jnhfåfçn rjcvbxtcrbq vfuytnbpv. Dbøhm reän cñkbåtybt nfv, ult gcbøjlbyfvbrf endthåltyf. Nfv åt, ult nzujntybt jckfñkj, nfv hfpjñotybt ltqcndetn. Rfr dphsd, ãnb hfphsds jnñhfcsdfçn ghbyflktåfobt xfcnb jlyjuj ãktvtynf. Rjcvbxtcrbq vfuytnbpv cjñbhftn yfhjls, cjñbhftn hfcs, cjñbhftn xfcnb cdtnf, cjñbhftn xfcnb ãdjkçwbb, cjñbhftn leub cjpyfybz, cjñbhftn zdktybz dctø ghbnzåtybq. D jcyjdt dctø åbpytyysø ghjzdktybq vjåyj yfqnb rjcvbxtcrbq vfuytnbpv, b lfåt pf rfhvbxtcrbv pfrjyjv cnjbn Vfuybn Rjcvbxtcrbq. B nf åt åfålf ñsnbz jñeckjdktyf Gcbøjvfuybnjv Rjcvjcf. 121. Dtxyf dktreofz cbkf Vfuybnf Rjcvjcf! Gjpyfd cbke ãnjq zdktyyjq bcnbys, leø chfpe jcdjñjålftncz jn nzårjq vsckb gjnthzyyjcnb d ghjcnhfycndt. Cevtd pdexfnm yf cjpdexbt Vfuybnf, xtkjdtxtcndj endthlbncz d ãnjv ñtcghtltkmyjv nzujntybb.

129


Ne vthe vjåyj jcjpyfnm rfr zdktybt kexitq cjtlbyäyyjq cbks, rjnjhfz hfcnän dj dcäv cbzybb rhfcjns djcøjåltybz. Ãnbv dtkbxfqibv Vfuybnjv vjåyj endthlbnmcz yf djphfcnfçobø dthibyfø Dtxyjcnb. 122. Bplhtdkt endthålfkjcm, xnj gthdjbcnjxybr åbpyb tcnm rjcvbxtcrbq vfuytnbpv. Rjulf xtkjdtxtcndj jñhfofkjcm r bcnjxybre cjkywf b cdtnbkfv, nfråt r cnbøbzv, nj d ãnbø rekmnfø ñskj dshfåtybt rjcvbxtcrjuj vfuytnbpvf. Xtkjdtr d lhtdyjcnb bcrfk nj cdjqcndj, rjnjhjt ghbñkbåfkj tuj r ndjhxtcnde rjcvbxtcrjve. Yfqlz ghjzdktybt rjcvbxtcrbø vfybatcnfwbq, leø pyfk, relf yfghfdbnm cdjä ecnhtvktybt. Dcz fcnhjkjubz gjcnhjtyf yf endthåltybzø pfrjyjd rjcvbxtcrjuj vfuytnbpvf. Åbpym b rjytw tä bcxbckzçncz ntv åt rjcvbxtcrbv vfuytnbpvjv. Yfcrjkmrj rjvñbyfwbb cjxtnfybq lthåfncz ghbnzåtybtv vfuytnbpvf, yfcnjkmrj åbpym ntxän. Vtåle ntv rjcvbxtcrbq vfuytnbpv vjåtn jndtxfnm eckjdbzv, zdktyysv gcbøjlbyfvbrjq leøf. Rjytxyj, leø, bleobq hbnvjv Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf, vjåtn yfcnhjbnm gjkyjcjukfcjdfyyjcnm c ghbnzåtybtv ãdjkçwbb. Cvthnm xtkjdtrf vjåtn ñsnm dszdktyf rfr zdktybt jcnhjuj ghbnzåt130


ybz Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf. Nhelyj yt yfpdfnm åbpym b cvthnm jlybv yfbvtyjdfybtv: nj åt ghbnzåtybt d ñtcghtltkmyjq cvtyt, vtyzçncz njkmrj cjxtnfybz b bø ghtlyfpyfxtybz. Cnjkmrj vjåyj lfnm jcjpyfybtv ãnjuj dtkbxbz pfrjyf ckbzybz dj dcäv Rjcvjct! Yfxfkj b rjytw, bcnbyyj, dcnhtxfçncz d Ghjcnhfycndt! 123. Rjulf dbåe dbñhfwbç, jndtxfçoeç Yfibv cjrhjdtyysv dbñhfwbzv, njulf zdkzç hfljcnm. Rjulf rjcvbxtcrbq vfuytnbpv blän c yfvb, njulf zdkztv cjpdexbt. Pfrjy fccbvbkzwbb jcyjdfy yf cdjqcndt rjcvbxtcrjuj vfuytnbpvf. Ckjåyjcnm zdktybq edtkbxbdftncz, rjulf leø zdkztn cjghjnbdktybt bkb åt gjlxbytybt, jcyjdfyyjt yf cgzobø ghbywbgfø. Rjulf leø cnhtvbncz r Rjcvbxtcrjve Vfuybne, njulf cjxtnfybt lfän cfveç dscieç ajhve åbpyb. Ckbzybt åbdän dj dcäv Rjcvjct b jnhfåftncz dj dcäv ghjcnhfycndt, zdkzzcm ntv dscibv dshfåtybtv Rjcvbxtcrjuj Hfpevf. Vjom xtkjdtrf d Rjcvbxtcrjv Vfuybnt, b gjnthz xtkjdtrjv ãnjuj vjoyjuj ghbywbgf genäv ytgjybvfybz zdkztn ne vjuexeç ñtplye, rjnjheç xtkjdtr yt vjåtn gthtqnb ñtp cgecrf yf lyj b gjlüävf. Gjnjve cnjkmrj hfcotkby b gjnjve cnjkmrj kbiäyysø dscituj hfpevtybz. Gjnjve zdktyj kbrjdfybt cath, rjulf vjåyj 131


njhåtcndjdfnm dtkbxbt rjcvbxtcrjuj ckbzybz. Bcnbyyj, cjlhjufçncz caths dscibv kbrjdfybtv. Caths pdexfn, b cjpdexbt ytcäncz d ghjcnhfycndt! 124. Ghbywbg ghbnzåtybz jcyjdfy yf Rjcvbxtcrjv Vfuybnt. Cwtgktybt xfcntq b hfcxktytybt gjldthufçncz njve åt pfrjye ghbnzåtybz, bkb ghbywbge rjcvbxtcrjuj vfuytnbpvf. Rjulf cdjqcndj hfcxktytybz yfxbyftn ghtjñkflfnm, njulf cbkf Vfuybnf eåt ajhvbhetn yjdeç rjvñbyfwbç. Dct ghtlcrfpfybz j hfcgfltybb bkb cjtlbytybb ujcelfhcnd jcyjdfys yf evtymitybb bkb ecbktybb vfuytnbpvf rjcvbxtcrjuj. Cdtnbkf, ghjøjlzobt caths ghjcnhfycndtyysø lfktq, ghbnzubdfçn bkb jnnfkrbdfçn hjlcndtyyst bv ãktvtyns. Cbkf ñtcghtltkmyfz ktåbn d jcyjdfybb rfåljuj cjxtnfybz Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf. 125. Cjghjnbdktybt ãktvtynjd Rjcvbxtcrjve Vfuybne endthålftncz yf ybpitv gkfyt, yj cnegtym gjpyfybz dktxän r Vfuybne. Zdktybt cjghjnbdktybz rjcvbxtcrjve pfrjye cgjcjñcndetn njkmrj dphsdfv b hfphsdfv. Njkmrj blz c pfrjyjv, vjåyj ghjuhtccbhjdfnm. Rjytxyj, endthåltys vyjujxbcktyyst cjghjnbdktybz, rjnjhst zdkzçncz rfxtcndfvb cjdthitycndj-

132


dfybz. Dct cjghjnbdktybz, yfghfdktyyst r ukfdyjq, gentdjlyjq kbybb ecnhtvktybq, dktren leø r yfbdscitve. Cjghjnbdktybz åt, dtleobt r njxrt jñhfnyjq, hfpheifçn ndjhxtcndj. Wtkm ceotcndjdfybz _ lfnm øjl cjghjnbdktybç, bleotve wtktcjjñhfpyj c ndjhxtcndjv Rjcvjcf. Cvtys hfc b cvtys åbpytq vjukb ñs ghjldbufnmcz lheubv genäv. Ghb hjåltybb xtkjdtrf b ghb yfhjåltybb hfc lfäncz wtktcjjñhfpyjt cjxtnfybt cjghjnbdktybq c ndjhxtcrbvb pflfxfvb. Rjcvbxtcrbq vfuytnbpv dcä ghtlecvfnhbdftn; b htpekmnfns cjghjnbdktybz crfpsdfçncz yf xtkjdtxtcndt zdktybzvb hfpheitybz nzujcnyjuj cjjheåtybz yjdsø kjåysø jcyjd. Yj ndjhz cjukfcjdfyyj c Rjcvbxtcrbv Vfuybnjv, vs ljcnbuftv yfxfk bcnbyyjq ãdjkçwbb. 126. Vs pfvtxfkb, xnj yfghzåäyyjcnm hfcnän ghb rfåljv pfdthifçotvcz ghjwtcct. Nfr, rjulf xetn leø cdjä yjdjt ghtlyfpyfxtybt, nj jy bkb neuj ghbvsrftn r cnfhjve, bkb r hfcghjcnähnsv yjdsv vbhfv. Nfr b ujcelfhcndf gthtl gthtøjljv d lheubt herb zdkzçn cjghjnbdktybt yfpyfxtyyjve Rjcvbxtcrbv Vfuybnjv. Ctujlyz, d ltym Yfituj xbckf, Vfqnhtz ujdjhbn: dct cjghjnbdktybz cath, dct cjghjnbdktybz cdtnbk 133


b dct cjghjnbdktybz ntxtybz cjdthityyj lheujuj bpvthtybz _ lkz jñütlbyäyyjuj zdktybz! 127. Rjulf cjghjnbdktybt Rjcvbxtcrjve Vfuybne ghjbcøjlbn lkz cjñbhfybz yjdsø cjxtnfybq lkz dhtvtyyjuj zdktybz, ãnj zdktybt cjdthiftncz. Rjcvbxtcrbq Vfuybn cwtgkztn nt cjxtnfybz, rjnjhst eyjczncz d ghjcnhfycndtyyjt rjktcj ndjhxtcndf. Cbkf Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf wtynhjñtåyf b dsñhfcsdftn nt xfcnb, yt cjjndtncndeçobt ukfdyjq pflfxt _ cjtlbytybç ntø xfcntq, rjnjhst jñhfpeçn bp cdjqcndtyysø jlyjve ãktvtyne rfxtcnd jlyj wtkjt. Cjghjnbdktybt leøf Yfxfkfv Dctktyyjq nfr åtcnjrj gjuhepbkj cjcel pyfybz d vhfr ytdtltybz! Dct ghbitlibt Dkflsrb ghbøjlbkb hfcctznm leøjdyjt cjghjnbdktybt, b, jpfhbd leø, Jyb nfråt cnhtvbkbcm gjlyznm yf dscieç cnegtym pyfybt. Nfr Rjcvbxtcrbq Vfuybn cjñbhftn cdjq Dscibq Hfpev ñtcghtltkmyjuj ndjhxtcndf! 128. Ceoyjcnm ghbywbgf Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf yfcnjkmrj hfpyjjñhfpyf, xnj rfålsq ghbywbg døjlbn d rfåleç zdktyyeç wtgm tuj. Dct ghbywbgs jcyjdfys yf ghbnzåtybb b ldbufçncz cbkjç Vfuybnf Rjcvjcf. Dj dcäv Rjcvjct cnhjbncz åbpym ghjnbdjltqcndbz

134


ghbywbgfv, rjnjhst yt dktren r zdktybzv ãdjkçwbb. Chfåftncz rjcvbxtcrbq vfuytnbpv c cbkjç jndktrfçotq. B tckb vs ghjcktlbv pf bcnjhbxtcrbv øjljv hfpdbnbz hfc, nj eñtlbvcz, xnj hfcs, erkjybdibcm jn genb ãdjkçwbb, ñskb djdktxtys d hfcøjljdfybt. Rjytxyj, crfåen, xnj hjålfçncz b evbhfçn hfcs; yj cnegtyb cvtyzçobøcz hfc nfr hfpkbxys, xnj vjåyj crfpfnm _ eøjlbkb hfcs bphfcøjljdfdibt bkb eøjlbkb hfcs yfrjgbdibt. Ujdjhz j hfcfø, yeåyj ghbyznm dj dybvfybt b ghbvsrfçobt gjlhfcs. Cjjnyjitybt Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf c ghbyznbtv bkb c cjghjnbdktybtv ghtlyfpyfxtyyjve jghtltkztn øjl hfcs. 129. Fcnhjkjubz nfr njxyj jghtltkztn rjcvbxtcrbq vfuytnbpv, rjulf vjåyj jghtltkznm øjl cjñsnbq _ rjulf vjåyj c njxyjcnmç jghtltkznm, ghbyzd rjcvbxtcrbq vfuytnbpv rfr ukfdtycndeçoeç cbke. Dsxbcktybç gjllfçncz dct ghjzdktybz åbpyb. Vjåyj pyfnm dct cjñsnbz b dct ghjzdktybz leøjdysø b gkfytnysø ceoyjcntq. Rjcvbxtcrbq vfuytnbpv cjñbhftn dct dscibt xfcnb rjcvbxtcrjuj ghbnzåtybz. Leø, jndtxfçobq yf ghbnzåtybt ghbnzåtybtv, ñeltn njq xfcnmç Rjcvbxtcrjuj Hfpevf, rjnjhfz endthålftncz rfr Dtktybt Ñsnbz! Rhfcjnf d ãnjv Dtktybb; b Dtktybt, 135


jcdjñjålfz leø jn gkfytns, lfän jpfhtybt, eyjczott yf dscibt caths. Yeåyj wtynhe käurbø lfnm jnlsø. Ytdjpvjåyj kexit djcgkfvtybnm wtynh. Øjkjl dscjn pfvtybk ghfyfzve. Zdktybt rjynhjkbhjdfybz wtynhf käurbø c Cthtñhzysv Kjnjcjv yfcnjkmrj dfåyj; njkmrj ãnb ldf wtynhf vjukb ñs lfnm dscjrjve Fuyb-qjue cnjkmrj vjob. Yj cjdjregyjcnm wtynhjd nfr vjoyf, xnj nhelyj ghbvtybnm dct ñtcghtltkmyst cbks yf gkfytnt. B ntgthm yf njyrbø cathfø vyjuj ghjzdktybq Ehecdfnb; tckb ñs yeåys ñskb vfybatcnfwbb, nj jlybv kexjv dcä ljcnegyj. Cfvsq dtkbrbq hsxfu Rjcvbxtcrjuj Cthlwf _ ljdthbt. Rjcvbxtcrbq Vfuybn njåt ecnhtvkztn ntxtybt d ljdthbb. 130. Leø, ldbåbvsq Rjcvbxtcrbv Vfuybnjv, ghbjñoftncz r dtkbrjve ltqcnde, cjjheåfçotve zdktyyeç, endthåläyyeç Dctktyyeç. Eybcjy dtlän r dscitve cufhvjybpbhjdfybç. Leø, åtkfçobq eybxnjåbnm cdzpm c rjcvbxtcrbv vfuytnbpvjv, cjplfdfz cdjq vbhjr, jncnegftn jn genb, dtleotuj r Ñtcghtltkmyjcnb.

136


Dct ghjzdktybz xtkjdtxtcrjuj leøf jnhfåfçncz yf rjcvbxtcrjv vfuytnbpvt. Dct ghjzdktybz Dctktyyjq pfdbczn lheu jn lheuf. Dct cdtnbkf pfdbczn jn ghbnzåtybz dpfbvyjuj cdjqcndf. Gjqvbnt, dcä lthåbncz yf Vfuybnt Rjcvjcf! Vsckm ghbnzubdftn cjjndtncndeçott ltqcndbt. Ljñhjt yfxbyfybt ghbnzubdftn cjjndtncndtyyjt htitybt. B leøe, ecnhtvkäyyjve r gjnjre rjcvbxtcrjuj vfuytnbpvf, ghtlyfpyfxftncz ålfyyjt njhåtcndj! 131. Cfvjjghtltktybt cjcnfdf Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf yfpsdftncz endthålfçotq Djktç Rjcvjcf. Rfxtcndj cfvjjghtltktybz ktåbn d rfåljv pfhjålfçotvcz ltqcndbb. Ndjhxtcndj, ecnhtvkäyyjt c ntxtybtv Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf, endthålftn cdjç djkç, yfghfdktyyeç r ãdjkçwbb. Gjnjve nfr hfpkbxys ecnhtvktybz, yfghfdktyyst r ntxtybç ãdjkçwbb, b nt, bleobt ghjnbd Vfuybnf. Cfvjjghtltktybt dtlän r cnjkmrbv ytghbtvktvsv cnegtyzv b djpkfuftn yf Rjcvbxtcrbq Vfuybn cnjkmrj rjvñbyfwbq vbhjdsø pflfx! Vbyez ytyeåyst cjghjnbdktybz, Rjcvbxtcrbq Vfuybn vjåtn cjñhfnm dct yeåyst rjvñbyfwbb, yj nhfnf vfuytnbpvf nfr dtkbrf!

137


Dscibq Hfpev cnjkm yfghzu cbks gkfytns, yj cjcnfd cfvjjghtltktybz yt ufhvjybhetn dctulf c erfpfybtv dscibø cath. Rjytxyj, d htrjhlfø cath tcnm cnjkmrj dshfåfçobø endthåltybt Rjcvbxtcrjuj Hfpevf b zdktys nfrbt ubufyncrbt ljcnbåtybz nhfycvenfwbb, xnj Rjcvjc, bcnbyyj, cnhjbn pthyj gkfytns bp kexibø ãythubq. Ntv ghjldbuftvcz. 132. Cfvjjghtltktybt leøf zdkztncz tuj endthåltybtv åbpytyyjuj genb, b d cbkt pfrkçxftncz ecnhtvkäyyjt ghjldbåtybt. Zdktybt åtkfybz blnb cj cdtnbkfvb zdbn leøe genm. Rjytxyj, åtkfybt b rfxtcndj gjcnegrjd rjvñbybheçn rfxtcndj genb. Tckb ñs kçlb gjyzkb, rfr dtkbrf cbkf cfvjjghtltktybz, nj zdbkb ñs ecnhtvktybt r Rjcvbxtcrjve Vfuybne. Rjulf, yf ghjnzåtybb nsczxtktnbq, leø botn cdjç yfxthnfyyeç cdtnbkfvb kbybç b ceoyjcnm tuj ecnhtvkztncz r ufhvjybb, nj Rjcvbxtcrbq Vfuybn jnrkbrftncz b Rjcvjc gjkexftn cfvjt dscitt cjpdexbt. Bp ãnbø cjpdexbq gjkexftncz rjcvbxtcrbq frrjhl! Xtv dsit cathf, ntv dsit cbkf ghbnzåtybz, b nfr vjåyj cjpyfdfnm ne vjom Rjcvbxtcrjuj Hfpevf. Vjom djphfcnftn cj cathfvb!

138


Juyb käurbø nfr ghtrhfcys gjckt yfghzåtybz! Yfitq ljdthtyyjq vyjuj gjhextyj. Pyftv dcç ghbtvktvjcnm Ehecdfnb r dscitq juytyyjq cnbøbb. Fnvjcathf rhfqyt nzårf. Endthlbncz crjhj hfljcnm. Yeåyj cnjkmrj vjob, bñj Vfnthm Fuyb-Qjub, rfr juytyyfz cnhez, dcä yfgbnsdftn _ leø tä dtplt. Tckb ñs pyfkb vfkeç ljkç, nj cghjcbkb ñs _ rfr åt jlby leø vjåtn cnjkmrj ghtecgtnm? 133. Rjcvjc ndthlbn cjpyfybç xtkjdtrf ne ezdktyyeç ajhveke, rjnjhfz ytcäncz d Ghjcnhfycndt. Dcä d Rjcvjct cjcnjbn bp cbk gjcskftvsø b bp cbk dktreobø. Tckb ñs vjåyj ñskj ecnfyjdbnm ghjgjhwbjyfkmyjcnm ldbåtybz b nzujntybz, njulf hfdyjdtcbt vjukj ñs lfnm cfvst dscjrbt ajhvs. Tckb ñs kçlb dbltkb dct gjcskrb kextq, nj jyb eåfcyekbcm ñs, dblz dcä ytghbyznjt bvb. Ecnhtvkäyysq leø dktxäncz r ntv gjcskrfv. B nfr vyjujjñhfpys dbls ytcjvsø b ytghbyznsø gjcskjr ãythubq! Hjåltybt nfr yfpsdftvsø yjdsø ãythubq tcnm yt xnj byjt, rfr crjvñbybhjdfybt b cjñbhfybt ceoyjcnb gjckfyyjq b nzujntçotq cbks. Gjckfyyjt b ghbybvfçott bvtçn d jcyjdt njn åt ghbywbg jñütlbytybz. B ñtcghtltkmyf zdktyyfz cnegtym, bleofz jn ñtccjpyf139


ntkmyjuj djcghbznbz r cjpyfntkmyjve ecnhtvktybç ghbyznbz ntø Yfxfk, rjnjhsvb lsibn Rjcvjc. 134. Rjcvbxtcrjt ghbnzåtybt nfr zcyj yfghfdkztn ldbåtybt d ãdjkçwbç. Ecnhtvkäyysq bvgekmc dktxän pf cjñjç ne cgbhfkm, rjnjhfz ljkåyf ghbdtcnb dcnhtxyeç cbke. B ecnhtvktybt cgbhfkb pfdbcbn jn ghjcnhfycndtyyjuj juyz. Zdktybt rjcvbxtcrjuj ghbnzåtybz, endthålfz boeoeç cbke njrjv gjkjåbntkmyjuj vfuytnbpvf, hjålftn b jnhbwfntkmysq vfuytnbpv; b yfxfkj tlbyjt vjåyj yfqnb dj dcäv Rjcvjct. Rjcvbxtcrbq Vfuybn, ghtlcnfdkzz jlby dtkbrbq dtxysq Pfrjy, lfän vbhe jñhfp ñtcghtltkmyjuj ndjhxtcndf. Nfr vbh vjåtn cktljdfnm ãnjve pfrjye. Yf vbhjdjt ldbåtybt ãdjkçwbb vjåyj cvjnhtnm rfr yf endthåltybt Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf. Ndjhxtcndj vjåtn ghjuhtccbhjdfnm c Rjcvbxtcrbv Vfuybnjv. Xeç, rfr cdzotyyst ñjkb-juyb ujhzn. D lhtdyjcnb åhbws ljkåys ñskb øhfybnm cgjrjqcndbt ghjljkåbntkmyjt dhtvz. Bø endthålfkb rfr yjcbntkmybw rhskmtd. Gjnjve djpujhfybt Ehecdfnb nfr yfghzåtyj. Djcghbznbt wdtnf b pderf jxtym jñjcnhztncz. D rfåljv yfghzåtybb endthåltyj ndjhxtcndj Nfhs. D rfåljv 140


ldbåtybb ktåbn pfkju ñeleotuj. Ñjkmijt ljcnbåtybt r djcghbznbç zdktybq lfkmybø vbhjd. Z pyfç, rfr nhelyj. Dbltyyjt _ zdktybt ghbpvfnbxtcrjuj phtybz. 135. Njyrbt ãythubb cjñbhfçn cdjb xfcnbws Rjcvbxtcrbv Vfuybnjv. Jyb ghbnzubdfçncz yf jcyjdt hfpkbxbz rfxtcnd. Rjytxyj, ghbxby ghbnzåtybz vyjuj, b rfålfz yjdfz rjvñbyfwbz bvttn cdjç ghbxbye. Rjulf xfcnbws jlyjq njyrjq ãythubb ghbvsrfçn r lheujq ãythubb, nj vjåyj gjyznm, xnj Rjcvbxtcrbq Vfuybn jñütlbybk xfcnbws jlyjuj cdjqcndf. Yj ñsdftn, xnj jlyf ãythubz gjukjoftn lheueç, b gjkexftncz ytehfdyjdtityyjcnm d gjkextyyjq vfnthbb. Crjkmrj ndjhxtcndf d cjñbhfybb b gjukjotybb vjåtn zdbnm dtxyj ldbufçofz cgbhfkm! Rjktcj Rjcvjcf endthålftn yfcsotyyjcnm cjñbhfybz b endthålftn njyrbt ãythubb. Ceotcndjdfybt xtkjdtrf d leøjdyjv b abpbxtcrjv ntkt ne zdkztn cbke, rjnjhfz yfpsdftncz cgbhfkmç åbpytyyjuj ghbywbgf. Ghjljkåbv kbybç lj ñtcrjytxyjcnb, b leøjhfpevtybt ñeltn djcghbyznj. 136. Leøjhfpevtybt _ nfr yfpsdftncz njn ghbywbg, rjnjhsq gjrfpsdftn xtkjdtre genm cjpyfybz. Rjulf

141


xtkjdtr hfpütlbyztncz c cbkfvb Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf, njulf jy gjcnbuftn njkmrj endthåltybt abpbxtcrjuj ceotcndjdfybz. Yt ñelexb cdzpfyysv c dscibvb ãythubzvb d leøt, xtkjdtr, bcnbyyj, hfpheiftn cdjb kexibt djpvjåyjcnb. Njkmrj cjpyfntkmyjt ghbyznbt ceotcndjdfybz Vfuybnf, jñütlbyzçotuj leø c dscibvb ãythubzvb, vjåtn ghbñkbpbnm xtkjdtrf r pfrjye rjcvbxtcrjuj vfuytnbpvf. Ajhvekf chtljnjxbz xtkjdtrf yf gkfytnt nfr yt jndtxftn ltqcndbntkmyjcnb. Cjtlbytybt ntk ghjcnhfycndf b juyz leøf ktåbn d jcyjdt dctuj Ceotuj. 137. Cbkf ghb jghtltktybb rfhvs jghtltkztncz ntv åt Rjcvbxtcrbv Vfuybnjv. Ghbjñhtnäyysq cjxtnfybtv hfpysø cbk cjcnfd zdkztncz ntv, xnj vs jghtltkztv rfr celmñe. Nhelyj kçlzv gjyznm, xnj cntxtybz rfhvbxtcrjuj cjxtnfybz jghtltkäyyj zdktys cfvbv xtkjdtrjv. Dcä ytcjvjt xtkjdtrjv ñeltn jnhfåfnm dct jcjñtyyjcnb tuj åbpytq. Jxtym xfcnj cbkf Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf yfghzuftn dct njrb lkz njuj, xnjñs cjñhfnm njn jghtltkäyysq cjcnfd, rjnjhsq endthåläy xtkjdtre lkz ndjhxtcndf. Cbkf ndjhxtcndf nfr dtkbrf, xnj ghb cjdjregyjcnb njrjd b ãythubq vjåyj gjkexbnm

142


ajhveke ytbcczrftvjq ãythubb. Rjytxyj, yeåyj cjpyfntkmyj ghbyznm ceoyjcnm rjcvbxtcrjuj vfuytnbpvf. R ñtcghtltkmyjve ndjhxtcnde leøf ghbdjlbn gjybvfybt dktxtybz Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf. 138. Wtynhs Fuyb-qjuf vjuen cjpdexfnm c Rjcvbxtcrbv Vfuybnjv. Rjulf yferf yfxyän cjxtnfnm wtynhs c njrfvb Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf, njulf gthtl xtkjdtxtcndjv hfcrhjtncz yjdfz cnhfybwf. Dtlm zdktybz nfr cdzpfys c Rjcvjcjv! Nhfycvenfwbz juytq nfr nhelyf d ptvyjq catht, bñj xtkjdtr jnhbwfybtv cjplfk jcjñeç cathe, rjnjhfz jñødfnsdftn dcç Ptvkç. Rfr buks ãnb jnhbwfybz, b vyjuj ñbnd d fcnhfkmyjv gkfyt. Gjnjve nfr dtkbr gjldbu gkfvtyyjuj Fuyb-qjuf. Rjulf rfålsq wtynh gjkexftn yt njkmrj jujym, yj b juytyyeç nhfycvenfwbç lkz ghjldbåtybz xtkjdtxtcndf, njulf vjåyj yfpdfnm ytceotuj juyb ckeåbntktv ãdjkçwbb. Jnlfçobq ctñz yf cjtlbytybt ghjcnhfycndtyyjuj juyz c gkfytnjç endthåläy rfr pdtyj gkfytns c lfkmybvb vbhfvb. 139. Rjcvbxtcrbq Vfuybn cjñbhftn zdktyyst ghtlyfpyfxtyyst jñütrns, rjnjhst cjcnfdkzçn jlyj wtkjt, døjlzott d wtgm ãdjkçwbb. Nhelyj crfpfnm, rjnj-

143


hjt bp cjtlbytybq Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf ghzvj bkb rjcdtyyj ghbvsrftn r wtgb ãdjkçwbb. Rjulf ptvyfz cathf ghbybvftn njrb d vbybvfkmyjv rjkbxtcndt, njulf jcnfäncz bpñsnjr ãythubq, rjnjhst ålen ghbvtytybz. Ndjhxtcndj ytbcxthgftvj, b rjulf xfcnm cbks ghbyznf, f lheufz ytcäncz rfr boeofz cbkf, njulf cdjtdhtvtyyj hfphzlbnm yeåyj cbke ytghbvtyäyyeç. Rjytxyj, yf lfkmybø vbhfø gjkjåtybt yfcnjkmrj ghjnbdjgjkjåyj, xnj xtkjdtxtcndj, yfqlz dcç zdktyyeç cbke d pfrjyt djcghbznbz, vjåtn ecnhtvbnmcz r lfkmytqitve djcøjåltybç. Dtlm endthåltyf åbpym yf ghbywbgt cjçpf: cjçpf leøf b vfnthbb, cjçpf Yfxfk, cjçpf, endthåläyyjuj dctv Rjcvjcjv. Cjçp _ jcyjdf Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf, b d ghjzdktybzø hfcgfltybz bobnt njkmrj pfrjy cjdthitycndjdfybz. Zdbnt gjybvfybt rhfcjns gthtvty ceotcndjdfybq. Ecnhtvbntcm r ckbzybç c Rjcvbxtcrbv Vfuybnjv! 140. Tckb ñs crfpfnm kçlzv, xnj rfålfz eøjlzofz ajhvf ytcän d ctñt cktleçoeç, nj cjxkb ñs Yfc pf gfhfljrcfkmysø exäysø. Vtåle ntv zdktybt ytghthsdyjcnb nfr ghtrhfcyj! Rjulf fnjv hfpütlbyztncz, njulf wtynh pthyf leøf ghbjñoftncz r Rjcvbxtcrjve Vfuybne. Yt ñkeålfçobt xfcnbws, yj hfpevyst 144


cbks. B rjulf cbkf pthyf leøf cjñbhftn cbke jlyjuj fnjvf, njulf vjåtn cjdthibnmcz rjcvbxtcrjt ckbzybt. Cbkf nfr ghtrhfcyf b nfr ghtrhfcyj dshfåtybt cbk xfcntq! Gj-xtkjdtxtcrb rfåtncz, xnj pfrjy ytdjpvjåyj ckjåty, yj Fhøfn ujdjhbn: ≤Ghtrhfcty pfrjy Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf≥. Dscibv bpvthtybtv ljcnbuftv dscituj Ñsnbz! Zdktybt nfr dtkbrj, xnj dhtvtyyjt ghtñsdfybt yf gkfytnt lfän njkmrj ckfñjt endthåltybt vthbkf. B rjcvbxtcrjt ckbzybt yfpsdftncz cbyntpjv dctuj Ceotuj. Vjåyj d leøt cnhjbnm ñjkmit, ytåtkb herfvb. Vjåyj vsckmç gjcnhjbnm wtkjt ujcelfhcndj. Vjåyj vsckmç hfpheibnm cjplfybt nsczxtktnbq. Vjåyj cnjkmrj åt endthlbnmcz yf ptvyjq rjht, rfr d lfkmybø vbhfø. Cjplfnm Vjb ltkf ds ghbikb, b Vjq Obn c dfvb. 141. Ndjhxtcndj rjcvbxtcrjt cjñbhftn nt dtkbxbys, rjnjhst vjuen endthlbnmcz rfr cbkf dscitq ceoyjcnb. Rjytxyj, ceoyjcnm dscitq cbks zdkztncz d rfåljv yfghzåäyyjv cgbhfkmyjv ldbåtybb b d rfåljq dshfåtyyjq cufhvjybpbhjdfyyjq rjvñbyfwbb. Rjcvbxtcrbq Vfuybn vjåtn cjñhfnm cdjqcndj ãktvtynjd, 145


gjlktåfobø jlyjq cnbøbb. Htibntkmyj gjkyjcnmç cjnhelybxftn Rjcvbxtcrbq Vfuybn cj cnbøbzvb, zdkzz njxyjcnm d cjñbhfybb ãythubq. Rjulf dblbnt jñhfpjdfybz ghjzdktybq åbpyb, yt jndtxfçobt rhfcjnt, nj jnytcbnt bø r zdktybzv cjghjnbdktybz Rjcvbxtcrjve Vfuybne. Yfpyfxtyj Rjcvjcjv cjjnyjitybt vtåle ajhvjq b ecnhtvktybtv; gjnjve vjåyj crfpfnm, xnj bleott dhtvz b ecnhtvktybt Vfuybnf ghbytcen ajhvs yjdst. Xtkjdtr ñjkmit dctuj zdkztn ytgjybvfybz d pflfxfø cdjtuj dshfåtybz b, cxbnfz ctñz ñtpjndtncndtyysv, gjhjålftn ajhvs, cjjndtncndtyyst cjghjnbdkzçotvecz cjpyfybç. 142. Ujdjhz j ajhvfø cjjndtncndeçobø, vjåtv erfpfnm yf nt dszdktybz, rjnjhst endthålfçn njkmrj xfcnbxyj cjpyfntkmyjt dshfåtybt. Ajhvs ãnb ndjhzncz rfr xfcnb, b njkmrj kbim kbxyj yfghfdkzçott cjpyfybt ghbdjlbn r åtkfntkmyjq ajhvt. Njulf, rfr b dj dcäv Rjcvjct, ghb njkmrj xfcnbxyjv ghbyznbb cbk, gjckfyysø Vfuybnjv, gjkexftncz rjvñbyfwbz ytufhvjybxyjcnb. Rjulf leø vjåtn djcghbybvfnm nsczxtktnbzvb cbks Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf, njulf jy tcnm nf dscifz ufhvjybz. 146


Pfrjyyf cbkf leøf, bleotuj rhfcjnjç, b cbks hfccnegfçncz gthtl ndjhxtcndjv cjpyfntkmyjuj zdktyyjuj vfuybnf. Leø cjtlbyztncz c Vfuybnjv Rjcvjcf, endthålfzcm rfr cbkf vfuybnf, cdjqcndtyyjuj yfghfdktybç ãdjkçwbb. 143. Rfr vjåyj yt gjyznm zdktybt dtxyj ldbufçotujcz åbpytyyjuj ghjwtccf, rjulf dct ãythubb yt njkmrj nhfycvenbheçncz, yj zdkzçn yjdst cjxtnfybz? Yj pfnbimz d Rjcvjct yt ñsdftn. Dcä yfcsotyj njrfvb ytghtcnfyysvb. Djkyjjñhfpyj ldbåencz ãythubb, b djcøjlzn yjdsvb ãythubzvb nt cbks, rjnjhst dblbvj eybxnjåfçncz. Rjulf yjdst ntxtybz dsntcyzçn cnfhst yfuhjvjåltybz, njulf ghjbcøjlbn, bcnbyyj, dtkbrbq jñvty ãythubq. Ghfdbkmyj yfpdfnm cvthnm åbdjndjhysv jñvtyjv. Rfr vjåyj eghjcnbnm cfvsq nhelysq xfc? Jcjpyfybtv jñvtyf ãythubq. Dtkbr pfrjy jñvtyf, b pfdbcbn jn xtkjdtrf, relf ecnhtvbnm cdjq eltk. Rjcvbxtcrjt Dtktybt yfpyfxftn rfåljve cnegtym ghjuhtccf; cfv åt leø ghtljghtltkztn, jnhbyenm bkb ghbyznm. Yj d dtxyjv jñvtyt dtotcnd b ãythubq ytn rjywf.

147


144. D jñvtyt ãythubq pfrkçxftncz cfvfz ghtrhfcyfz cbkf Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf. Jñvty zdkty ecnhtvktybtv Rjcvjcf r cjdthitycndjdfybç. Jñvty leøf c leøjv ghtlcnfdkztncz rfr gthtgktnfybt cfvsø njyrbø ãythubq. Gthtgktnfybt njyrbø ãythubq endthålftncz rfr kbybz, dtleofzcz Rjcvbxtcrbv Vfuybnjv. Yf rfåleç dtkbxbye gjkjåtyf endthålfçofz Herf Fñcjkçnyjuj Hfpevf. B Herf cjñbhftn ne cnbøbqyeç cbke, rjnjhfz yeåyf Rjcvjce. Gjnjve nfr jujym ckbdftncz c njrfvb Ghjcnhfycndf. Gjnjve leø, ckbdfçobqcz c Hfpevjv Rjcvjcf, vjåtn nfr zdkznm ne cnbøbç, rjnjhfz, cjtlbyzz dcä cjlthåbvjt pthyf Rjcvjcf, vjåtn cnfnm herjdjlzotq cbkjç Rjcvjcf. Dcä, cjtlbyzçottcz cjpyfntkmyj, vjåtn herjdjlbnm cbkfvb Rjcvjcf. Njn åt pfrjy herjdjlbn endthåltybtv ndjhxtcndf yf lfkmybø vbhfø. Ntgthm j njrfø. Cdtnbkf ghb hfphtåtybb fnvjcaths yfghzufçn cdjb kexb, gjnjve zdkztv ecbktybt Yfibø kextq. Yeåyj zdbnm fccbvbkzwbç c yfcnegfçobvb njrfvb. 145. Dcz rjcvbxtcrfz åbpym ghjybpfyf njyrbvb ãythubzvb. Ecnhtvkäyyjt ndjhxtcndj d dtxyjq dbñhfwbb 148


cjplfän ajhvs Ñsnbz. Dctktyyfz nfr eybpfyf cjrhjdbofvb! Ne cnheç zdkztn Rjcvjc, rjnjhfz pfnhfubdftn rfålsq ecnhtvkäyysq leø. Njyrbt ãythubb nhtñeçn njyrjuj gjybvfybz, ghb rjnjhjv endthålftncz zdktybt dbñhfwbb c Rjcvbxtcrbv Vfuybnjv. Ndjhz, leø cjtlbyztncz c Rjcvbxtcrbv Vfuybnjv. Ckjb ghjcnhfycndtyyjuj juyz endthålfçn ckjb ptvysø gkfyjd. Yj yeåyj ecvjnhtnm, rfr hfcøjlbncz endthåltybt c djcghbyznsv. Rjulf bcnbyf blän c gkfyjv Dkflsr, njulf ecvónhbnt rfåleç rjcvbxtcreç dbñhfwbç. Rjulf åt bcnbyf endthålftncz rfr xtkjdtxtcrjt ythfpevbt, njulf gjkextybt ãythubb kbim cdjlbncz r zdktybç ghjnbdjgjkjåyjve. Cjñbhfybt rjcvbxtcrbø ãktvtynjd jñsxyj ghjbcøjlbn ghb cávjv bylbdblefkmyjv cjpyfybb. Pjhrfz yfghzåäyyjcnm, ñtcghtltkmyfz ecnhtvkäyyjcnm hexfçncz pf cjplfybz Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf. B d jcyjdt dctq Dctktyyjq bobnt Cthlwt! 146. Rjulf cthlwt nhtñetn cjplfybz dscibø ajhv, njulf Rjcvbxtcrbq Vfuybn ghbnzubdftn dct djpvjåyjcnb. Dtlm cfvsq vjoysq vfuybn cthlwt! Gjnjve nfr kbibkbcm kçlb cfvjuj dscituj gjyznbz Fhøfnf. Tckb ghbywbg cfvjjndthåtyyjcnb yt jleitdbn ndjh149


xtcndj b cthlwt, nj gjyznbt cnfyjdbncz yfcnjkmrj bcrfåäyysv, xnj yt cnhjbntkmcndj åbpyb gjkexftncz, yj vsiktybt ybxnjåtcndf. Yeåyj xtkjdtre yfexbnmcz ghbywbge cfvjjndthåtyyjcnb. Fhøfn, rfr gkfvz, ytcän d cthlwt dct juyb åbpyb. Fhøfn endthålftn, xnj Ghjcnhfycndj nfr yfgjkytyj, nfr ghbpsdyj, nfr ghtrhfcyj! Rjytxyj, Vs yt vjåtv xtkjdtxtcnde crfpfnm, rfr djcøjåltybt Fhøfnf ghtrhfcyj. Njkmrj dscitve dscitt. B rfr kex gthtlj Vyjç cnjbn Nfbycndj Ñsnbz _ njn kex, rjnjhsq cjtlbyztn genm nsczxtktnbq; njn kex, rjnjhsq ghtndjhztn nsczxtktnbz d jlby vbu gthtl yjdsv genäv; njn kex, rjnjhsq ghtdhfoftn ptvyst pfuflrb d dscibt pfrjys; njn kex, rjnjhsq ghtdhfoftn ptvyeç yjie d cbzybt rhfcjns Rjcvjcf. Lf, lf, lf! Vyjujt rfåtncz ythfphtibvsv yf gkfytnt. Rjulf ythfphtibvjcnm zdkztncz leøe, gjrblfçotve gkfytne, nj zdktybt ãnj endthålftncz d Rjcvjct rfr hfpevyjt ltqcndj lkz kexituj cjpyfntkmyjuj ghjzdktybz. Lf, vyjuj nfqy d Rjcvjct! 147. Ytheibv pfrjy, zdktyysq Rjcvjcjv. Ghb ndjhxtcndt endthålftncz jñvty dctø ãythubq. Vjåyj lfnm 150


ghbhjlt b leøe xtkjdtrf jlye b ne åt cnhfybwe _ cnhfybwe ecnhtvktybz r ndjhxtcnde. Cbkf ndjhxtcndf yt vjåtn ghjcnhfycndtyyj hfpdbdfnmcz ñtp zdktybz cjpyfybz. B ãnj cjpyfybt ghbybvftn ghtjljktybt cjghjnbdktybz rfr ghjuhtccbheçoeç cbke. Rjcvbxtcrbq Vfuybn vjåtn ghbnzyenm njåltcndtyyjt r cjpyfybç ndjhxtcrjuj Juyz. Dtlm Hfpev Rjcvjcf ndjhbn rfr nhelzobqcz cjplfntkm! B xtkjdtr ljkåty ckeåbnm ntv åt Rjcvjce. Xtkjdtr pyftn, rfrjt ecnhtvktybt Ñtcghtltkmysq Hfpev cjjñoftn gjnjre åbpyb. Cnhjbntkmcndj, yt yfheifçott Rjcvbxtcrbq Vfuybn, vjåtn ghbcnegbnm r endthåltybç yjdsø ajhv. Ckexfqyjcnm yt tcnm nf jcyjdf, rjnjhfz ltqcndetn Vfuybnjv; njkmrj hfpvfø Hfpevf dktxän cnhjbntkmcndj, zdkzçott åbpym. Njrb, cjñbhfçobt njyrbt ãythubb, ytcen gj dctve Ghjcnhfycnde pfåbufçobt juyb. 148. Ckexfqyjcnm yt vjåtn herjdjlbnm ghjuhtccjv xtkjdtxtcndf. Xtkjdtxtcndj yt lfän ctñt jnxänf d njv pfrjyt, rjnjhsq cnhjbn rjcvbxtcreç åbpym. Extybt lhtdytt, rjnjhjt ghfø cxbnfkj jn ptvkb, erfpsdfkj yf hjlcndj xtkjdtrf cj cnbøbzvb. Dtkbrjt Extybt pyfkj, xnj hfpütlbytybt ãktvtynjd ghbdjlbn r jrjyxfntkmyjve cjtlbytybç. 151


Rjcvbxtcrbq Vfuybn cnhjbn nsczxtktnbzvb, b xtv zdktybt vfnthbb xbot, ntv zdktybt yjdjuj ghtlyfpyfxtybz dsit. Fuyb-qju ndjhbn leøjv ne djcøjlzoeç leøjdyeç cnegtym, rjnjhfz yfpyfxtyf Hfpevjv Rjcvjcf. Rjulf leø vjåtn cjnhelybxfnm c dscibvb ãythubzvb, Vs ujdjhbv: ghbyznf åbpym Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf. Rjulf ndjhxtcrfz ãythubz Juyz jcnfäncz ytghbyznjq, Vs ujdjhbv: åbpym jnhbyenf. Bvtyyj, åbpym jnhbyenf; b Vs, Fhøfns, nfr dscjrj wtybv ghjzdktybt ãnjuj dyenhtyytuj juyz, rjnjhsq vjåtn dcä jñyznm. C Yfibv zdktybtv Juyz vjåyj pfåtxm kçñjt gkfvz ndjhxtcndf. Vyjuj dtkbrbø pfrjyjd d Rjcvjct _ ckjåyfz, yj ghtrhfcyfz wtgm. Ckjåyjcnm b ghjldbåtybt blen dvtcnt. Njkmrj d dtxyjv yfghzåtybb vjåyj ljcnbufnm cnegtytq ghtlyfpyfxtyysø, b ñjkm ghbytcän hfljcnm. 149. Relf åt ecnhtvbnmcz xtkjdtre? Relf åt yfghfdbnm yfrjgktyyst cbks? Relf åt ghbdtlän cjdthitycndjdfybt? Yteåtkb ljgecnbvj, xnjñ zdktybt vjueotcndtyyjuj ceotcndjdfybz nfr bcxtpkj ñs? Dtlm leø ljkåty ghbpyfnm, xnj jy cdjbvb ecnhtvktybzvb åbdän yt lkz jlyjuj åbpytyyjuj rheuf, yj lkz wbrkf, ezdkty152


yjuj Ñtcghtltkmyjcnmç. Ckbirjv dtkbrj zdktybt ñjhmñs lkz jlyjq åbpyb. Ckbirjv dtkbrj zdktybt cgjcjñyjcntq xtkjdtrf lkz ghbvthyjq ceotq åbpyb. Yfxfkj b rjytw ckbdfçncz, ckeåf xtkjdtre njxrjq jgjhs. Rjulf leø jcdjñjålftncz jn åbpyb, njulf jy dcç ceoyjcnm åbpyb ghbybvftn. Ecnhtvbntcm yfqnb gjybvfybt, xnj pfdthitybt tcnm yfxfkj. Nfr crkflsdftncz Ñtcghtltkmyjcnm! 150. Rjulf ujdjhç: zdktybt rjywf tcnm yfxfkj, _ nj bvtç d dble rjcvbxtcrbq cbvdjk Ceotcndjdfybz. Rjulf ezdkzç, xnj ñjkm ktåbn d jcyjdfybb hfljcnb, nj øjxe zdbnm cnhfybwe åbpyb Fhøfnf. Ne cnhfybwe åbpyb Fhøfnf ybrnj yt pyftn. Yfpsdfçn Fhøfnf velhtwjv, yfpsdfçn Fhøfnf vextybrjv, yfpsdfçn Fhøfnf ñkfujcnysv b cjxedcndeçobv, _ vyjuj ãgbntnjd Vs ytcäv. Yj kçlb yt vjuen ghtlcnfdbnm ctñt, xnj Fhøfn jlfhäy juytyysv ecnhtvktybtv ecnfyjdbnm yjdeç, dscieç cnegtym. Dtlm dtytw tuj blän yt dhfphtp c Rjcvbxtcrbv Vfuybnjv! Xtv dsit, ntv vjoytt! Rjulf Vs ckeåbv Rjcvjce, rjulf Vs dshfåftv dct cbks Ghjcnhfycndf, rfr åt yt dshfpbnm dct ghbywbgs yfrjgktyyst! Rjulf Fhøfn zdkztn cjrhjdtyysø Yfxfk 153


cdzotyyjt gjybvfybt, nj rfr åt vjåyj kbibnm Fhøfnf ghbywbgf åbpyb! Ñjkm ghtldtoftn hfljcnm _ nfr crfpfk Fhøfn. 151. Erkjytybt jn ecnjtd rjcvbxtcrbø ghbdjlbn r njve zdktyyjve htpekmnfne, rjnjhsq xtkjdtxtcndj ghjzdkztn. Rjytxyj, ytkmpz blnb ghjnbd Yfxfk Ñtcghtltkmyjcnb. Ecnhtvkäyyjt ntxtybt endthålftn d cdjäv hbnvt cjdthitycndjdfybt, b Rjcvjc djjheåbk xtkjdtrf yeåysvb cbkfvb lkz gjñtls yfl cbkfvb. Dtlm ecnhtvkäyyjcnm zdkztncz ldbufntktv dctuj Ceotuj. B vjkjn, lfyysq lkz ndjhxtcrbø zdktybq, b ckjdf Dkflsr, lfyyst lkz leøjndjhxtcndf, b endthåltybt Yfxfk xtkjdtxtcndj jñhfnbkj d yfcvtire ehjlkbdeç. Rjytxyj, crfåen, xnj xtkjdtxtcndj nsczxtktnbzvb nzårj ñjhtncz. Vs pyftv, yj zdktybz eybxnjåtybz pfñbhfçn dct ecnhtvktybz. D ñtcghtltkmyjv ldbåtybb cjlthåbncz zdktybt bcnbyysø hbnvjd åbpyb. 152. Rjulf lfkmybt vbhs ghjcnbhfçncz gthtl xtkjdtxtcrbv cjpyfybtv, nj gjzdkzçncz yjdst gjyznbz bpvthtybq. Rjulf lfåt yf gkfytnt vjåyj ecvjnhtnm ajhvs, ndjhbvst kexibvb ãythubzvb, nj rfr åt

154


yt zdbnm cjpyfybt enjyxtybz ajhv? Cjdthitycndjdfybt ghjljkåftncz, yfghfdkzzcm r Ñtcghtltkmyjcnb. Hbnv cjdthitycndjdfybz nfr ecnhtvkäy r hbnve Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf! Dtlm yt dytiytt ecnhtvktybt, yj hfpdbnbt genäv gcbøjåbpyb! Vs pyftv ckexfb, rjulf ndjhxtcndj dblbvj yt ghjzdkzkjcm, yj leø yjcbkcz, ndjhz. Leø vjåtn cjplfnm wtkeç vbhjdeç ãdjkçwbç, ecnhtvkzzcm r ndjhxtcnde gcbøjåbpyb. Rjytxyj, nfr ghjybrftn d caths leø dscibø zdktybq. Yj leø, ytcufhvjybpbhjdfyysq c Rjcvbxtcrbv Vfuybnjv, vjåtn cjplfnm njkmrj ghjnbdjgjkjåyjt zdktybt. Njrb dscibø cath ghbceob endthålfçotve ghjcnhfycndtyysq jujym d leøt. 153. Ltqcndeçofz cbkf gjlxbyztn ctñt cbks bkb hfpdbdftn cnheç ltzntkmyjcnb d ntø ãktvtynfø, rjnjhst ljkåys dszdbnm yjdeç ãythubç. Gjlxbytybt b hfpdbnbt nfr ckjåys d cdjbø rjvñbyfwbzø! Zdktybt ndjhxtcrjuj Vfuybnf ne cbke cnbøbq cjñbhftn, rjnjhfz cjlthåbn d ctñt ñjkmit njåltcndtyyjq ãythubb. Vbh rjksitncz d dtxyjv hbnvt gjuheåtybz b cjñbhfybz. Rjulf xtkjdtxtcndj ghbvtn hbnv, bleobq c Dtxyjcnmç, njulf jyj jñktuxbn ntxtybt ghjcnhfycndtyyjuj juyz. Ckbirjv xeål b yt ghbyzn Rjcvb155


xtcrbq Vfuybn! Rjulf cjpyfybt eukeñbncz d ne cbke, rjnjheç jyj vjåtn ghbkjåbnm ndjhxtcrb, njulf vjåtn ghjzdbnmcz dctvbhyjt ndjhxtcndj Vfuybnf Rjcvbxtcrjuj c tuj cjnhelybrjv xtkjdtrjv. Nfr ckfufçncz yjdst ajhvs. 154. Ltzntkmyjcnm Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf ghbvtyztncz r jghtltkäyyjve ajhvbhjdfybç. Yt njkmrj ndjhxtcndj gjchtlcndjv ghjcnjuj ghbywbgf ghbnzåtybz, yj d jcyjdt ndjhxtcndf ktåbn ghbywbg njåltcndtyyjcnb, rjnjhsq, ghb cdjtq enjyxäyyjcnb, eghfdkztncz cfvsv Dscjrbv Hfpevjv. Dtlm cufhvjybpbhjdfybt cbk ghbywbgf vfuybnf dshfåftncz dj dctø ghjzdktybzø b d cfvsø ghjuhtccbheçobø ajhvfø. Cvenyj vjåtn gjyznm leø rhfcjne rjcvbxtcrjuj ckbzybz. Dtkbrjt Nfbycndj vjåtn ñsnm djcghbyznj dtkbrbv leøjgjybvfybtv. Endthåltyf bcnbyf c ntø gjh, rfr cjpyfybt vjukj ghbjñobnmcz r Yfxfke Dscitve, cdjñjlyj hfcibhzz cdjb pflfxb. Ghtrhfcys ybnb, bcøjlzobt bp pthyf jlyjuj leøf! Nt ybnb, rjnjhst nren cjrhjdbot, rjnjhjt Dtktybtv Dkflsr ghbdjlbn r Ybv! Nfr reäncz endthåltybt åbpyb.

156


155. Xtkjdtxtcndj yf hfpysø cnegtyzø hfpdbnbz pyfkj j cbkt Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf. Dpfbvjjnyjitybt vtåle dctvb rjcvbxtcrbvb cbkfvb b xtkjdtrjv ghbpyfdfkjcm cfvsvb lhtdybvb zdktybzvb. Xtkjdtr _ xfcnm rjcvbxtcrjq ãythubb, xfcnm cnbøbq, xfcnm hfpevf, xfcnm cjpyfybz dscitq vfnthbb. Gjnjve, rjulf cbkf lfäncz jñhfpe ltqcndeçotve, rjnjhfz bcøjlbn bp rjcvbxtcrjuj pthyf, njulf Rjcvjc ålän nhfycvenfwbb, rjnjhfz ljkåyf ghbdtcnb leø r ghtjñhfåtybç. Rjytxyj, Z gjybvfç ghjcnhfycndtyysq jujym rfr cfveç dscieç cnbøbç ghtjñhfåfçoeç. Xtkjdtxtcndj ljkåyj gjyznm, xnj cvtys ceotcndjdfybq yt tcnm njkmrj cvtys jñjkjxtr. Dtlm ghtjñhfåtybt yt ytcän pf cjñjç pfrjyxtyyjuj jñhfpf. B rjulf Rjcvbxtcrbq Vfuybn ghbpsdftn r cvtyt, pyfxbn, ghtjñhfåtybt ndjhbn yjdeç cnegtym. Rjulf xtkjdtxtcndj yfexbncz gjybvfnm, xnj bcnbyf ghbjñoftn r Vfuybne, dtleotve r endthåltybç ghtrhfcyjuj ghbywbgf? Pfrjy ptvyjuj ceotcndjdfybz Yfxfk ceotcndetn. Zdbd pthyj endthåltybz b cgbhfkmyjuj ghtjñhfåtybz, rekmvbyfwbjyysq genm zdkztncz endthåltybtv ndjhxtcndf gcbøjåbpyb. Ne njxre bobnt d ñtcghtltkmyjv ecnhtvktybb!

157


156. Bcnbyyj crfpfyyjt Ehecdfnb j cbkt kçñdb r xtkjdtxtcnde. Hfpdt vjåyj kçñbnm cfl b ghtpbhfnm wdtns? Hfpdt vjåyj ghtrkjyznmcz gthtl ghtrhfcyjç cbkjç b yt zdkznm edfåtybz kçñdb? Z ezdkzç, xnj cbkf, erhfifçofz Yfie Dctktyyeç, endthålftncz rfr Yfif Vfnthm Vbhf _ Åtycrjt Yfxfkj! Rjytxyj, vjåyj ghbdtcnb cnjkmrj yfexysø ghbvthjd, erfpsdfçobø yf ndjhxtcrjt yfpyfxtybt åtyobys. Jnhbwfçobt zdktybt åtycrjuj ndjhxtcndf vjuen pyfnm, xnj åtyobyf ljñhjdjkmyj jnlfän. Ghfdf bveobt _ yt pyfxbn ghfdf endthålfçobt. Gjnjve genm åtyobys yfpdfy ljñhjdjkmysv lfzybtv. Rjytxyj, rjcvbxtcrb dcä gthtgktnftncz, yj xtkjdtxtcndj yfheiftn pfrjys Dscituj Hfpevf. Bcnbyyj, Åtycrjt Yfxfkj zdkztncz nfrbv ghtrhfcysv! Gjnjve Dthibyf Ñsnbz yt vjåtn ñsnm ñtp Åtycrjuj Yfxfkf. Yfcrjkmrj kçlb jñtpjñhfpbkb dct dtkbrbt rjcvbxtcrbt pfrjys! Yfcrjkmrj kçlb jnjikb jn Bcnbys! Vs yfpsdftv ljñhjdjkmyj jnlfçobv njuj, rnj bvttn gjkyeç ≤xfie≥. 157. Ceoyjcnm åbpytyyjuj ghbywbgf yfcnjkmrj ckjåyf, xnj xtkjdtxtcndj ljkåyj ghbpflevfnmcz yfl pfrjyjv Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf. Dtlm ckjåyjcnm nfr 158


dscjrf, xnj ghtlcnfdktybt ceoyjcnb nfr ñkbprj rfcftncz endthåltybz cfvjuj cvsckf Ñsnbz. Rjulf ecnfyjdbv hfpevyjt cjjnyjitybt vtåle cbkjç lbaathtywbfwbb b cjñbhfybtv Vfuybnjv, njulf vjåtv ecnfyjdbnm ne cdzpm, yf rjnjhjq lthåbncz Dctktyyfz. Yeåyj gjyznm, xnj rfålsq lbccjyfyc zdkztn d ghjcnhfycndt wtgm hfpheitybz. Zdktybt rfåljuj dphsdf gjnhzcftn ghjcnhfycndj, b nt djpvjåyjcnb, rjnjhst xfcnj cjñhfys djrheu leøf, djkyfvb dphsdf jnyjczncz dyjdm. Yfcnjkmrj åt ghjnbdjgjkjåyj ltqcndbt ufhvjybb. Rfr vfuybnyfz djkyf cjñbhftn hfpyst ntxtybz, nfr cufhvjybpbhjdfyysq leø jñkflftn cbkjç jñütlbytybz ntø cnheq, rjnjhst dtlen r dtxyjq cbkt Ñsnbz. 158. Ecnhtvktybt r cjrheitybç yt tcnm pflfybt Rjcvjcf. Ghbyznj cxbnfnm xtkjdtrf cnhfåleobv jn zdktyysø Rjcvjcjv cjrheitybq. Ghbyznj cxbnfnm cnbøbb b rfnfcnhjas ntv ñbxjv, jn rjnjhjuj nfr vyjuj ñtlcndbq, yj ecvjnhbv, ult rfnfcnhjas njkmrj rfhvbxtcrbt ghjzdktybz b ythfpltkmys c Rjcvjcjv. Tckb ne vjom vs jcjpyftv, nj endthlbvcz d cjpyfybb Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf.

159


Dtlm rfålsq fnjv, d cdjäv ldbåtybb dtleobq r wtgb Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf, djccnfyfdkbdftn hbnv Rjcvjcf. Dtlm rfålsq fnjv cdjbv ldbåtybtv dspsdftn wtgm lheubø ldbåtybq. Tckb ñs xtkjdtxtcndj gjyzkj ne njyreç gekmcfwbç, rjnjhfz yfghzuftn dct ghjcnhfycndtyyst cbks, nj yt endthlbkjcm ñs vsiktybt j ntø ghtlyfpyfxtyysø cbkfø, rjnjhst cjrheifçn b ghtrhfofçn åbpym xtkjdtrf. Dtlm zdktybt hbnvf d Rjcvjct yfpsdftncz hfpevysv cvtotybtv. Nfr zdbv hfpevyjt dvtotybt cvtys. Cjdvtcnyj c eøjlzobvb eckjdbzvb ghbnjr yjdsø ãythubq ndjhbn yjdeç åbpym. Zdbv hfljcnm ñtcghtltkmyjve cvtotybç. Rjulf Rjcvbxtcrbq Vfuybn ltqcndetn, vjoyj nhfycvenbhez cbks, yeåyst lkz ãdjkçwbb, zdbv hfljcnm cvtotybç. 159. Cvtotybt ghjcnhfycndtyysø ntk _ nfr yfpsdftv ndjhxtcndj Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf. Dtlm yfukzlyj dblbv, rfr cvtofçncz ptvkb b djls. Dtlm dblbv, rfr cvtofçncz hfcs b dct ãdjkçwbb pfrjyyj. Rfr åt yt ghbdtncndjdfnm cvtotybt! Yfcrjkmrj ghtrhfcyj lkz leøf cvtotybt ptvyjuj ceotcndjdfybz yf dscibt caths! Nt gkfys, j rjnjhsø nfr zdyj ujdjhzn rfr j ytljcnbåbvsø, vjuen cnfnm, bcnbyyj, ljcnbåb160


vsvb. Rjcvbxtcrjt cvtotybt b xtkjdtxtcrbq vfuybn ghtljghtltkzçn yfghzåtybt yjdsø ajhv. Ndjhxtcndj cvtotybz nfr jñütlbyztncz c Rjcvbxtcrbv Vfuybnjv! Cvtyzçottcz ceotcndjdfybt Ehecdfnb gjnjve nfr yfcsotyj juyäv, b dct rktnjxrb lfåt dbñhbheçn jn yfcsotybz. Rjytxyj, lheujt cntxtybt lfkj ñs lheujt cvtotybt. Dtlm cvtyf åbpyb nfr dtkbrf! Dtlm yt njkmrj hfleuf genb Fhøfnf, yj ñtcghtltkmysq genm yf dscibø cathfø. Dtlm tlbysq genm! Yfxfkj yjdjuj genb, gjnjve ndjhxtcndj nfr cjñhfyj d ≤xfit≥. 160. Gthtecnhjqcndj vbhf yt pfdbcbn jn ndjhxtcndf xtkjdtxtcrjuj, yj, dvtcnt c ntv, ytkmpz crfpfnm, xnj xtkjdtxtcndj bpüznj bp hfcneotq ghjcnhfycndtyyjq vjob. Dtlm cdzpm vtåle xtkjdtrjv b Rjcvjcjv ythfphsdyf. Gjnjve ceott crfåtncz d ntø ajhvfø, rjnjhst ghtlyfpyfxtys Rjcvbxtcrbv Vfuybnjv. Yj ceott njåt xtkjdtrjv ezdkztncz, b xtkjdtr cnfyjdbncz bkb ldbufntktv yfdcnhtxe Vfuybne, bkb pflthåbdfçobv cbvdjkjv. Nj, xnj pfkjåtyj rfr ndjhxtcrbt ghjzdktybz, yfqlän ctñt rfyfk ltqcndbz; yj zdktybt ltqcndbz cdzpfyj c rfhvjç xtkjdtrf. Tckb Dscibq Hfpev gjkjåbk rfr 161


ltqcndbt cnbøbqyjt cvtotybt, nj vjåyj crfpfnm, xnj ytjñøjlbvj cvtcnbnm. Yj ghb dcäv cvtotybb tcnm dtotcndj, rjnjhjt gjkexftn lfyyjt gjhextybt lkz cnhjbntkmcndf. Rjulf ghjcnhfycndtyysq jujym ghjybrftn d ptvyst ckjb, njulf yflj bvtnm cjpyfybt bcnbyyjuj cjnhelybxtcndf. Dtlm Rjcvjc tlby, b xtkjdtr tuj xfcnm, kexituj ecnhtvktybz. Gjnjve yt hfpltktybt, yj jñütlbytybt. Gjnjve yfpyfxtyyjt vjåtn endthlbnmcz bkb d bpvthtybb ndjhxtcrjuj Vfuybnf, bkb ghbyznfz xfcnm xtkjdtrjv ecnfyjdbn heckj. Nfr dpfbvyj ecnhtvkzçncz dtkbrbt vjob. Vs ñskb cdbltntkzvb, rfr ghtdfkbhjdfybt jlyjuj heckf yfheifkj hfdyjdtcbt; gjnjve yt dkfcnyjt gjrjhtybt, yj ckbzybt cbkf! 161. Njkmrj dpfbvysq øjl vjåtn bvtnm gjkyjt hexfntkmcndj Rjcvjcf. Rjulf Ghjcnhfycndj pjdän yf gjldbu, njulf Rjcvbxtcrbq Vfuybn ghbñkbåftn ytjnkjåyjt. Xfcnj ñsdftn, xnj ghbpsd cjñbhftn xfcnb hjlcndtyyst, yj yt ghbyflktåfobt jlyjve yfhjle. Xfcnbxyjt ghjzdktybt bvttn njulf cdjqcndj zdktyyjuj xfcnbxyjuj jñütlbytybz. Rjulf Ghjcnhfycndj pjdän r dtkbrjve Nfbycnde, njulf Ceott dbñhbhetn dctvb njrfvb. Yj

162


dscitt ghjzdktybt dszdkztncz nfv, ult Vfuybn cjñbhftn nsczxtktnbzvb. Cbzybz njrjd jñütlbytybz ñelen gjrfpfys. Cnheb cjñhfkbcm d pthyt leøf. Lf, lf, lf! Cnheb cjñhfkbcm, b gskm ptvkb eyjcbncz. Juyb dbltyyst _ nfr erhtgktyj zdktybt wtgb. Fccbvbkzwbz njrjd nfr hfpyjdblyf. Nfr ntxtybt vfuytnbpvf ghjbcøjlbn ghb cvtyt zdktybq. Gjhextyf Ehecdfnb ckjåyfz ltzntkmyjcnm, yj leø ecnhtvkäyysq kbretn. 162. Pflthåbdfybt cjrheitybz yt ghbdtlän r wtkbntkmysv htpekmnfnfv. Dtlm rfr hbnvbxyj blän gjcktljdfntkmyjcnm Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf! Pflthåfybt ceåläyyjuj pyfxbn jnchjxre chjrf. Rjytxyj, Rjcvbxtcrbq Vfuybn yt gthtcnfän ndjhbnm b dj dhtvz cgjrjqcndbz dblbvjuj. Gjnjve b cvtotybt, rjnjhjt ljkåyj cdthibnmcz, yt pflthåbdftncz b ltqcndetn rfr hbnv Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf. Gthtvtotybt yfhjljd ikj gjl ltqcndbtv Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf, b ntgthm dct gthtldbåtybz blen gjl ãnbv pfrjyjv. E dtkbrjuj pfrjyf cnjkmrj ltqcndeçobø vfuybnjd! B relf gjdthyäncz cnhtkrf, erfpeçofz yfghfdktybt, nelf yfghfdbncz ecnhtvkäyysq leø. Dtxyjt 163


ldbåtybt b gthtvtotybt njxyj ecnfyfdkbdfçn ltqcndeçoeç vfuybnyeç cbke. Vjåyj njxyj jghtltkbnm, gj rfrjve yfghfdktybç b gjxtve ghjbcøjlbkb gthtvtotybz. Njrb, jghtltkzçobt yfghfdktybt, cjukfceçncz c yfpyfxtyysv ñeleobv. Njrb, jghtltkzçobt cfvjt gthtvtotybt, cjukfceçncz c yfcnjzobv jñcnjzntkmcndjv. Bcnjhbxtcrb vjåyj gjkexbnm rkçx r zdktybzv gthtctktybz yfhjljd. Ghbxby cnjkmrj b nfr hfpyjjñhfpys vbccbb xtkjdtxtcndf, xnj eckjdbz vjuen lfnm kbim ñktlysq jngtxfnjr vjob gthtvtotybq. Crkfl vscktq ntxtybt yt cajhvbhetn, tckb yt ecnhtvbnmcz d dtxyjt gthtvtotybt Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf. 163. Gthtvtotybt leøf gjlktåbn njve åt pfrjye. Dtlm yfghzåtybt b djkz leøf ghbdjlzn tuj r vtcne ghtlyfpyfxtyyjve, b dsñjh cjdthiftncz yt ckexfqyj, yj gj endthåläyyjve dktxtybç. Nfr leø ghbdktrftncz yf abpbxtcrjv gkfyt ntv zdktybtv Vfuybnf. Cnheys pdexfn b pjden ghbyflktåfobt xfcnb jlyjve pfrjye. Gthtvtotybt, bleott cjpyfntkmyj, yfpsdftncz cbkjç ndjhxtcrjuj Vfuybnf. B leø, ghjzdkzçobq pyfybt gthtvtotybz b tuj yfghfdktybz, ne cbke Rjcvbxtcrjuj 164


Vfuybnf jghtltkztn. Rjulf leø nsczxtktnbzvb pyftn, xnj pjdän tuj Vfuybn, nj tuj vsiktybt zdkztn njkmrj leøjhfpevtybt. Dbltyysq Ehecdfnb cnjkñ juyz endthålfk yfxfkj juyz ythdf, ghjøjlzotuj xthtp gjpdjyjxysq cnjkñ. Ñsk dblty yt dyenhb ctñz _ jnhfåtybt, yt vjuen chfpe juyb dszdbnmcz ñtp gjåfhf. Gjnjve yeåyj ñthtxm cthlwt. Jgsn nfr ecgtity! Vs hfljdfkbcm cfvjjndthåtyyjve djcghbznbç. 164. Rjcvbxtcrbq Vfuybn yfghfdkztn cjjnyjitybt vtåle cbkfvb ntø ntk, rjnjhst ljcnbufçn dscibø vbhjd. Cjjnyjitybt vtåle cathfvb ndjhbncz vfuytnbxtcrbv ghbnzåtybtv b ecnhtvkztn cbks r ndjhxtcnde. Gkfytnyfz cbkf vjåtn ñsnm jñjcyjdfyf yf ntø ecnhtvktybzø. Bcrhs lfkmybø vbhjd ljcnbufçn Ptvkb, b nfr zhrj ujhzn djpvjåyjcnb bpextybz cdthrfybz vbhjd. Cyjitybz c ghjcnhfycndtyysvb juyzvb lflen yfere cdtnjyjcyeç. Xnj vjåtn lfnm vjom lfkmybø vbhjd, ytdjpvjåyj ctñt ghtlcnfdbnm! Gcbøbxtcrfz åbpym nfv endthåltyf rfr ltqcndbt Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf. Zdktybt gcbøjåbpyb dtlm herjdjlbn dctvb ghjzdktybzvb 165


åbpyb, b hfpltkbnm ntym jn cdtnf ytdjpvjåyj. Tckb ñs kçlb gjyzkb ne cdtnjdeç cbke, rjnjhfz ldbåtn rfålsv ltqcndbtv, nj jxtym ñthtåyj jnytckbcm ñs r ndjhxtcrbv bcnjxybrfv. Jcjpyfybt njyrbø ãythubq rfr bcnjxybrf yfibø ghjzdktybq pfcnfdbkj ñs xtkjdtrf ghtldbltnm vjom cdtnf b yt endthlbnmcz d vjob ntyb. Rjulf ãgjøf htaktrnjhysø zdktybq ghtlcnfdbncz xtkjdtxtcnde dj dctq zcyjcnb, njulf yfxyäncz ãgjøf Cdtnf! 165. Rjulf jnhfåtybt vjåtn cjpyfntkmyj ñsnm djcghbyznj, njulf cjplfäncz njr cjpyfntkmyjuj ndjhxtcndf. Rjulf Vs gjckfyyst kexb dblbv jnhfåäyysvb dj dctø zdktybzø extybrf, njulf Vs vjåtv crfpfnm: ≤Jy jnhfåftn Bcnbye≥. Vyjubt kexb jnhfåfçncz kbim rfr ñktlyst htaktrcs, gjnjve Vs nfr kbretv, rjulf Yfib ñkbprbt endthålfçn cfvjbcøjlzobt kexb. Gjnjve Vs zdkztv cdtn d gjkyjv cbzybb njve, rnj endthålftn d gjkyjv pyfxtybb Yfi kex. Dtlm Ehecdfnb nhelysq genm yfpsdftn cdtnjyjcysv. Dtlm ghbyzkf ≤xfie juytq≥, kbrez rfåljve yjdjve leøjdyjve endthåltybç. Dtlm dpzkf ne vbccbç, rjnjheç jñsxyj ybrnj yt dsgjkyzk. Bñj eckjdbz ytjñs166


xys. Jñsryjdtyyj jgsn ghjbpdjlbkcz d bcrkçxbntkmysø eckjdbzø rtkbq, bkb dscjn, bkb etlbytybz. Gjnjve ecnhtvkäyysq leø dpzk yf ctñz ne xfie. Tckb ñs dbltkb rkbit ghjiksø zdktybq b htrjhls djpujhfybq Ehecdfnb, nj gjyzkb ñs ghbyjitybt. Dtlm cfvjt njyrjt b xbcnjt ytdblbvj. Nfr vyjuj ytezdktyyjuj d åbpyb Fhøfnf! 166. Cfvjt cdbltntkmcndj Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf endthålftn yfghzåtybt cbk zdktybz gthtvtotybz. Eckjdbz yeåyjuj cjlthåfybz vjuen endthlbnm cnegtym gfltybz. B rjulf ghbnzåtybt ltqcndetn yf pdexfybt cbk ghtlyfpyfxtyysø, njulf ecnfyfdkbdftncz cgbhfkm ghjldbåtybz. Ckexfqysø gthtvtotybq yt ñsdftn, b yt ceotcndetn eybxnjåtybz ñtp djpvjåyjcnb zdktyyjuj djpdhfotybz. Yf dctø gkfyfø ceotcndetn jngtxfnjr yflktåfobø gthtvtotybq. Rjytxyj, ñsdfçn cjlhjufybz cath b rjkmwf dbøhtq yflptvysø, yj ghbxbys nfrjuj cjlhjufybz ecnfyjdktys ytcufhvjybpbhjdfyysvb ecnhtvktybzvb c Rjcvbxtcrbv Vfuybnjv. Bvtyyj, ndjhxtcndj Hfpevf cjñbhftn hfpyst ãktvtyns lkz pfghel ytcufhvjybpbhjdfyysv ãythubzv. Dctktyyfz ne cbke gjkexftn lkz dctø cdjbø ghjzdktybq. Nfr hfcs vjuen cjñbhfnmcz b jñütlbyznmcz. 167


167. Njrb vfuybnyjuj ãktvtynf jxtym yfghzåtys. Rjulf cueofçncz cnheb eøjlzotq ghjcnhfycndtyyjq ãythubb b yjdfz ãythubz ghbñkbåftncz, njulf jcjñtyyj xedcndetncz cvtotybt. Uhfyb htprj ghjzdkzçncz, b cnheb yjdsø ãythubq yfghzufçn ghjcnhfycndj. Ghbxbyf ghbñkbåtybz yjdsø ãythubq crfpsdftncz yf joeotybzø cthlwf b dctø gkfvtyysø wtynhjd. Fuyb-qju nfr pdexbn yf dct njrb. Dytiytt gthtvtotybt zdkztn djpltqcndbt yf wtynhs Fuyb-qjuf, dtlm ceoyjcnm jlyf! B njrb, gthtvtofzcm, nhjufçn dct xenrbt ãktvtyns. Gjnjve d lhtdyjcnb åhbws elfkzkbcm b gkfn bpjkbheçobq erhsdfk bø. Jujym zdkztncz nhfycvenfnjhjv ãythubb. Ptvkz yfgbnsdftncz yjdsvb njrfvb. Djpvjåyj kb bpjñhfpbnm ne ghtjñhfåäyyeç ãythubç? Ndjhxtcrjt ltqcndbt nfr bcgsnsdftn Fuybqju, rjulf Dtytw Ñsnbz ñkbpjr! 168. Rfåljt ecnhtvktybt r ltqcndbç dpdtibdftncz cdjbv yfghzåtybtv. Dtlm yfghzåtybt erfpsdftn yf cntgtym djkb, pfkjåtyyjq d ecnhtvktybb. Lheujt cdjqcndj ecnhtvktybz tcnm tuj yfghfdktybt; lkz cldbuf yflj ecnhtvbnm ãythubç c Rjcvbxtcrbv Vfuybnjv. Ãdjkçwbz ntxän njkmrj ñkbpjcnmç vfuybnyjuj djpltqcndbz. Ckjåyjcnm ntxtybz ãdjkçwbb cjjndtncndetn ckj168


åyjcnb lbyfvbrb Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf. Ckjåyjcnm ãdjkçwbb njåt jñeckjdktyf xtkjdtxtcrbv ecnhtvktybtv. Xtv vjoytt, ntv ecnhtvkäyytt. Xtkjdtr yt cjpyfän, xnj cjcnfdkztn nfreç eybxnjåfçoeç cbke. Vthf ndjhxtcndf gthtvtotybz b vthf ecnhtvktybz d cnjhjye, yt endthålfçoeç ãdjkçwbç, ñfkfycbheçncz. Gjnjve nfr Rjcvbxtcrbq Vfuybn cjñbhftn nt xfcnb, rjnjhst ecnhtvktys r ñtcghtltkmyjve ãdjkçwbjybhjdfybç. Xtkjdtr cnhtvbncz r eckjdbzv jnhsdjxyjuj ceotcndjdfybz. Xtkjdtr ghbybvftn rfr ytljcnegyjt nj, r xtve jy ljkåty cnhtvbnmcz lkz ghjcnhfycndtyyjuj ceotcndjdfybz. Ãnb ldt dtkbxbys yføjlzncz d dtxyjq ñjhmñt. Nfr ecnhtvbvcz r ñtcghtltkmyjq yfghzåäyyjcnb, zdkzz yfghfdktybt ãdjkçwbb. 169. Nfr htlrj xtkjdtxtcndj zdkztn gjybvfybt ghfdbkmyjuj ecnhtvktybz. Crjkmrj kbiybø pfnhfn ãythubq! Crjkmrj kbiybø ecnhtvktybq yfckfbdfçn caths! Crjkmrj zdktybq, ytcjdvtcnbvsø c ãdjkçwbtq! Ghbnxe vjåyj yfgjvybnm j leøt ltdeirb, rjnjhfz pyfkf Exbntkz rfr dtytw ceoyjcnb. Vjåyj rfr genm cnhtvbntkmysq r cjkywe genm ãnjn yfbvtyjdfnm. Rfålsq leø vjåtn ctñt ghtlyfpyfxbnm genm ytjnhsdjx169


ysq. Ukfdysq hbnv zdkztncz d åtkfybb Jñotuj Ñkfuf. Nfr itcndbt leøf ytghtrkjyyj dtlän r endthåläyyjve pfdthitybç. Vs nfr cdzotyyj jñthtuftv leø, rjnjhsq ytcän xfie lfhf rjcvbxtcrbø juytq. Nfr reäncz cdzpm vtåle leøjv b Rjcvbxtcrbv Vfuybnjv. Ghfdbkmyj crfpfkf Ehecdfnb: Hfpev hjålftn hfpev. Ajhvekf ãnf vjåtn ghbdtcnb leø r dhfnfv pyfybz. Ljñfdkç: ≤Jn hfpevf r Hfpeve, b rhfcjnf Ñsnbz d ecnhtvktybb r njve ljcnbåtybç!≥ Lf, lf, lf! Njkmrj gthtgktnfybt lfän yeåyeç wtgm. Gfhfkktkmyjcnm vjåtn ghbdtcnb r jlyjq dscjnt, yj wtgm cgktnftncz njkmrj vfuybnjv cjpyfybz. Xfif cthlwf dcä dvtoftn. Zlhj jlyj; kçlb yfpyfxfçn gjlhfpltktybz njuj, xnj lkz Fhøfnf jlyj. 170. Ghbnzåtybt xfcntq jlyjuj ghbywbgf ltqcndetn gjchtlcndjv Vfuybnf. Gjnjve nfr hfpkbxys dct dshfåtybz dctø endthåläyysø ghbywbgjd yf hfpysø ckjzø. Hfpevf zlhj crfpsdftncz dj dcäv ghjcnhfycndtyyjv juyt. Ñelexb jlyjuj yfxfkf, Rjcvbxtcrbq Vfuybn ytcän d ctñt ghbywbg ndjhxtcndf juyz, b Hfpev ckfuftn ceoyjcnm, ghbtvktveç lkz rfåljq caths. Gjnjve 170


tlbyjhjlyjt hfpkbnj dj dcäv Rjcvjct, b tlbyjhjlyjcnm vjåtn lfnm xtkjdtre rkçx r gjybvfybç pfghtltkmyjuj ceotcndjdfybz. Tlbyjhjlyjcnm ghbdtlän njulf r gjyznbç dscibø ghbywbgjd. Rjulf xtkjdtxtcndj enjyxbn dct gjyznbz ghbywbgjd, vjåyj lj ñtcrjytxyjcnb endthlbnm zdktybt tlbyjhjlyjcnb. Nfr ckfufçncz dct ckjb ceoyjcnb. Yt bpvtytybt ghbywbge, pfkjåtyyjve d Rjcvbxtcrjv Vfuybnt, yj ghbyjitybt d cfvsø njyxfqibø ajhvfø. Gjnjve yeåyj Yfxfkf endthlbnm rfr dtleobt ghbywbgs. Ghbvtv rfr endthåltybt Dscituj Hfpevf ghbywbgs Ñsnbz, b Rjcvbxtcrbq Vfuybn hfpdthyäncz rfr vjom cbks zdktyyjq Vfnthb Vbhf. Ãnjn ghbywbg vjåtn jnrhsnm bcnbyyjt gjybvfybt ceotcndjdfybz Yfibø Ñhfnmtd, bcnbyyjt gjybvfybt lfkmybø vbhjd b bcnbyyjt gjybvfybt ntø ghbywbgjd, rjnjhst ghtlyfpyfxfçn xtkjdtre ñsnm ndjhwjv! 171. Tlbyjhjlyjcnm njåltcndtyyf c tlbyjceoyjcnmç. Njkmrj nfrbv genäv vjåtv gjybvfnm Ñsnbt. Dtlm cjplfy vbh bp Tlbyjuj Cthlwf, b ãnj Cthlwt ñmäncz tlbysv gekmcjv Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf. Nfr ghbywbg, endthålfçobq tlbyjhjlyjcnm dj dcäv,

171


endthålftn tlbytybt. Nfr ghbywbg jñütlbytybz yfpyfxty ndjhxtcrbv Hfpevjv. Rjulf leø hfpkexfkcz, blz yf gjldbu ckbzybz, xnjñs endthlbnm yfxfkj yjdsø ceotcndjdfybq, _ cxbnfç kçñbvjq cnhfybwtq Yfitq ghjikjq åbpyb nt pjds Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf. Gjnjve ujdjhç: pyfybt rhfcjns Ñsnbz vjåtn gjlyznm rjcvbxtcreç ãdjkçwbç. Vyjuj ghtrhfcysø nfqy d Rjcvjct! 172. Yf gthdjq cnegtyb hfpdbnbz xtkjdtrf endthålfkjcm gjyznbt cnbøbq rfr cbks ndjhxtcrjq. Yt njkmrj gjrkjytybt uhjpyjve ytñe, yj bycnbyrn pfkjåtyysq ezdkzk vjom. Nfråt vjåtv ghbyznm ne åt vjom, yj, herjdjlbvst pyfybtv, vjåtv bpdktxm dct ghbywbgs. Nfr åt rfr ãktvtyns jghtltkzçn ceoyjcnm xtkjdtrf, nfr åt vjåtv ghbvtybnm pyfybt njyrbø ãythubq. Dtlm pyfybt ãktvtynjd, rfr jheleçobø dvtcnt cj cdtnbkfvb, vjåtn jghtltkbnm ntxtybt Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf. Dtlm yferf ãktvtynjd b njyrbø ãythubq zdkztncz ceoyjcnmç ãdjkçwbb. Rjulf vs vjåtv juyäv hfpheifnm, njulf vs d ñtcghtltkmyjq vtht vjåtv ãnj zdktybt ghbvtybnm r cjpblfybç. Rkçx juyz ñmän rfr cnhez ñtcghtltkmyfz. 172


Gthtgktnfybt dbñhfwbq hfdyj gthtgktnfybç kextq. Vjåyj yfpdfnm gthtgktnfybt dbñhfwbq ntv ckbzybtv Vfuybnf. Kçñbv yfpdfnm vjom cjtlbytybz gthtgktnfybtv, bñj jñf Yfxfkf dshfåfçn cfveç dscieç gjntywbfkmyjcnm. Dtxyjt cnhtvktybt r jlyjq gjkzhyjcnb ckeåbn njrjv yfghzåtybz. Gjntywbfk gjkzhyjcnb yfghfdkztn xfcnb, ghbyflktåfobt jlyjve fnjve. Cnjkmrj ghtrhfcyjuj d gjntywbfkt jlyjq gjkzhyjcnb! Rjytxyj, Vs yt vjåtv lfnm ãne dtkbreç ajhveke xtkjdtxtcnde ñtp jgfcyjcnb, xnj cfvjt jlyjñjrjt gjybvfybt ecnfyjdbncz. Njkmrj bpñhfyyst vjuen endthlbnmcz d ãnjv dtkbrjv ghbywbgt. Eåfcyj jlyjñjrjt gjybvfybt! Lfåt øbvbz ghbpyfän xbcnst ceñcnfywbb. Rfr åt ldbufntkm gcbøjåbpyb yt ñeltn njhåtcndjdfnm, rjulf jnñbhftn xbcneç vjom! Ntgthm j gfhfkktkmyjcnb. Rjytxyj, Rjcvbxtcrbq Hfpev ghbnzubdftn tlbyst xfcnbws cdjtq vfuybnyjq cbks. B gfhfkktkmyjcnm yt dctulf blän Yfxfkfvb. Endthåltybt Rjcvbxtcrbv Vfuybnjv jñütlbytybz Yfxfk yfpsdftncz bcnbyysv Dtywjv. Nfr Rjcvjc cjñbhftn cdjq Hfpev. Ehecdfnb endthåltyf, bcnbyyj, yt gkf-

173


ytnysvb pfrjyfvb, yj pfrjyfvb Dkflsr! Dkflsrb dblzn b pyfçn. D gthtgktnfybb dtkbxfqibq Pfrjy. Ñsdfçn hfpkerb, bleobt nsczxtktnbzvb. Ljcnbxm Dtywf ckjåyj! 173. Genb ghjcnhfycndtyyjuj juyz nfr cjjnyjczncz c ãdjkçwbtq, xnj vjåyj crfpfnm: jujym endthålftn ãdjkçwbç. Zdktybt juyz yeåyj bccktljdfnm rfr hsxfu Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf. B d rfåljv xtkjdtxtcrjv ltqcndbb ktåbn djpvjåyjcnm ghjcnhfycndtyyjuj juyz. Rjulf leø pfåbuftn cdjb afrtks; rjulf xtkjdtr pfåbuftn cdjb ythdyst wtynhs; rjulf hfcjdsq cldbu b dct ãythubb ldbåbvs jlybv b ntv åt juyäv ghjcnhfycndf, _ njulf endthålftncz Juytyyfz Ãgjøf. Ghbxbyf gjneøituj cjpyfybz tcnm evtymitybt jnhfåtybz Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf. Nhelyj hfpkbxbnm ãnb cdzpeçobt hsxfub, rjnjhst ldbåen ecnhtvktybtv. Rjytxyj, ytkmpz bcrkçxbnm djktdst djkys leøf. Rfåljt rfxtcndj b ytljcnfnjr xtkjdtxtcrbq vjåyj bpvthbnm njq byntycbdyjcnmç, rjnjhfz zdkztncz bvgekmcjv ltqcndbz. Njxyjcnm gjrfpfntkmyf, b nfr vjåyj jghtltkbnm cbks ldbåtybz, bkb c ãdjkçwbtq, bkb ghjnbd gjnjrf ecnhtvkäyyjuj. Nfr gecnm

174


rfålsq leø cfv jghtltkbn yfghzåtybt cdjtuj rfxtcndf juyz. Njkmrj nfrbv bpvthtybtv vjåyj rjcyenmcz Ñtcghtltkmyjcnb. 174. Dscifz yfghzåäyyjcnm ndjhbn yjdeç cnegtym ndjhxtcndf rjcvbxtcrjuj. Nt åbpyb, rjnjhst leø ghjdäk c vfksv yfghzåtybtv, jcdtofçn ybxnjåysv cdtnjv åbpytyysq genm. Vs dbltkb dbøhm djkb. Vs wtybv yfghzåtybt djkb. Ghbvtv rfr ghbyjitybt ≤xfie juytq≥ _ bcnbyysq endthåläyysq ghbywbg åbpyb. Rfålsq wtynh ghbybvftn cdjq jujym, b juyb Ehecdfnb vjuen yf hfccnjzybb ltqcndjdfnm. Dtlm aeyrwbb wtynhjd gcbøjndjhzn, b rfålsq wtynh vjåtn hfcgkfdkznm b cjñbhfnm, rfr ndjhtw. Vs bvttv htrjhls ceoyst, zdktyyst Fuyb-qjufvb. B Nfhf Ñtkfz, vjåyj endthålfnm, nfr vyjuj ndjhbkf. Vyjuj htrjhljd ghtjñhfåtybq _ nfr yfpjdäv nhfycvenbheçoeç cbke FuybQjub. Chtlb åbpyb nfr zdktyf Nfhf. Cnegtym gthtøjlf d dscieç cathe cbzçof! 175. Ndjhxtcndj b ytghthsdyjcnm yfghzåtybz crkflsdfçn kexieç ajhve. Ceotcndetn hfpkbxbt vtåle frnbdyjcnmç, ghbvtyztvjq Fuyb-qjujv b xtkjdtrjv. Ytdblbv jujym d frnbdyjcnb Fuyb-qjuf b ytjñüzcybv

175


eve xtkjdtxtcrjve, ghbpyfçotve njkmrj dblbvjcnm. Nfr dtkbrbq jujym Rjcvjcf yfpsdfkcz d hfpkbxyst dhtvtyf hfpysvb yfbvtyjdfybzvb. Rjulf leø ghjzdbn djkç lkz ghjybryjdtybz d Nfbycndj rjcvbxtcrjuj ckbzybz, njulf jy djcghbvtn cbks rjcvbxtcrbø ãythubq. Zcyjq cnfyjdbncz tve ytdblbvfz cbkf, b ghjdjljv Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf vjåtn jy joeofnm rhfcjne zdktyyeç. Rjulf kçlb endthlzncz d njv, xnj ukfdyst rjcvbxtcrbt cbks ndjhzn ytdblbvj, njulf jyb ecnhtvzncz r joeotybç Vfuybnf. Dctktyyfz nfr ckfuftncz juyäv ytdblbvj, b xfcnj cktlcndbt njåt ytdblbvj. Rjytxyj, ãnj zdktybt ñsdftn ghb dscibø njrfø. Tckb ñs kçlb pflevfkbcm yfl bcnbyjq, xnj dblbvj bv njkmrj cktlcndbt, yj cfv ghjwtcc ytdblbv, njulf jyb yfikb ñs gjybvfybt Ytdblbvjcnb. Pfgjvybv, xnj rfålfz cathf bvttn cdjb dblbvjcnb b ytdblbvjcnb. Nfr dcä ghjldbuftncz r Ñtcghtltkmyjcnb. 176. Jñ frnbdyjcnb vtlbevf b jñ frnbdyjcnb Fuybqjuf vjåyj lfnm wtkeç gfhfkktkm lkz gjextybz xtkjdtxtcndf. Yfcrjkmrj pfñkeålfçncz kçlb, cxbnfz vtlbevf gjrfpfntktv dscibø rjcvbxtcrbø cbk, b yfcrjkmrj 176


Fuyb-qjub jñjufofçn yfit ñsnbt, xtkjdtxtcndj crjhj epyftn. Bcnbyyj, jujym dscibø cath ghjñbnmcz øjxtn! Cnfdbv gjldbu Vfnthb Fuyb-Qjub rfr dtleobq cbzçobq cbvdjk! Ãvfyfwbb cdtnjyjcysø jñkbrjd lfçn hfljcnm b gboe leøe. Vs, Ñhfnmz xtkjdtxtcndf, yfpsdftv ãnb ãvfyfwbb åbpytyysvb juytyysvb cnhezvb. Ãnb cnheb _ cfvst cbkmyst cjplfybz leøf, b frnbdyjcnm Fuyb-qjuf nfr juytyyf! B juytyysq leø Fuyb-qjuf ljkåty uhjpyj hfcgkfdkznm yfrjgktybz, yfuhjvjålfçobtcz yf genb. Gkfvtyysq leø Fuyb-qjuf ndjhbn cdjbv cfvjcdtnjv. Rfåljt ldbåtybt endthålftn cfvjjndthåtyyjcnm tuj ndjhxtcndf leøf. 177. Ytdblbvjcnm cfvsø dscibø ghjwtccjd vjåtn ecnfyjdbnm gjyznbt lfkmybø vbhjd. Rjulf ãythubb rjcvbxtcrbt yfghzåtys lkz ltqcndbz, njulf cgbhfkm cjnhelybxtcndf yfghzuftncz d hbnv c Rjcvbxtcrbv Vfuybnjv. Jñsxyj vjåyj jghtltkbnm yfghzåtybt cgbhfkb gj htpekmnfne ndjhxtcndf, cfvf åt wtgm ghjwtccf ytbpvthbvf xtkjdtrjv. Rjytxyj, bpvthtybt gcbøjlbyfvbrb vjåtn gjlktåfnm njkmrj bpvthtybç ghjcnhfycndtyyjuj juyz.

177


Rfålsq gcbøjghjwtcc vjåtn zdkznm ndjhxtcndj yfghzåäyyjt b ytdblbvjt. Ãythubb vjuen ñsnm ghjphtdftvs njkmrj ntv, rnj jñkflftn gcbøjlbyfvbrjq leøf. Ndjhxtcndj gcbøjlbyfvbrb leøf ljcnegyj njve, rnj nhfycvenbhjdfk cdjb abpbxtcrbt ãythubb d rjcvbxtcrbt juyb. Rjulf leø vjåtn ghjqnb ãnjn juytyysq genm, njulf ãnb ytdblbvst ghjwtccs tve ljcnegys b tve jnrhsn genm r Bcnbyt. 178. Ghfdf Ehecdfnb, ghtrhfcyfz bcnbyf d rhfcjnt. Rjcvjc endthålftn yf ãnjq ajhvekt ãdjkçwbç. Rjcvjc yfghfdkztn vbh r jdkfltybç rhfcjnjç. Lf, bcnbyyj, Vfnthm Vbhf jñkflftn Vfuybnjv Rhfcjns. B nfv, ult ghjcnhfycndtyysq jujym cjñhfk jujym endthåltybz cdjbø ajhv, nfv zdkty jujym leøf. Rjulf ytdblbvjcnm ghjwtccf hfcrhsdftncz gthtl leøjv juytyysv, njulf vjåyj crfpfnm: nhfycvenfwbz ndjhxtcndf endthlbkfcm. Gjnjve vjåyj crfpfnm, xnj gcbøjlbyfvbrf leøf nhfycvenbhetn rfr cfvsq yfcsotyysq jujym. Rjulf wtynhs vjuen gkfvtyyj jnhfåfnm djkç Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf, njulf gcbøjlbyfvbrf leøf cjtlbyztn gkfys dscibt c gkfytnjç.

178


179. Fyfkjubz vtåle ndjhxtcndjv b ndjhwjv ghjzdkztncz nfr zcyj, xnj ytdjpvjåyj yt ghjdtcnb cjtlbybntkmyeç kbybç. Rjulf xtkjdtr ghjzdkzk cbke cdjtuj ghbvbnbdyjuj leøf, njulf dct bpjñhfåtybz tuj ndjhxtcndf dshfåfkb tuj ceoyjcnm. Rjytxyj, ntgthm ceoyjcnm nfråt bpjñhfpbntkmyf. Yj d leøjdyjq cnegtyb ghjldbåtybt xtkjdtrf ukfcbn, xnj endthåltybt ghjldbåtybz r dscibv cathfv ghbñkbåftncz, b cnhtvktybt nfrjt juytyyjt, xnj dtlän jn dblbvjcnb r ytdblbvjcnb. Nfr fyfkjubz dctulf ñeltn jpyfxfnm øjl ãdjkçwbb, b Dctktyyfz jndtxftn Rjcvbxtcrjve Vfuybne. 180. Njn åt ghbywbg fyfkjubb ghbvtybv rj dctve ceotve. Åbpym hfpdtndkztncz gj hflbecfv cthlwf, bñj ãnb hflbecs nfr cjjnyjczncz r Rjcvbxtcrjve Vfuybne. Leøb, bleobt genäv gthtgktnfybz, nfr cufhvjybpbhjdfys, xnj zdkzçn ne fyfkjubç, rjnjhfz ndjhbn cfvst dscibt b xbcnst cjpdexbz. Ndjhxtcndj leøjd yf gkfytnt ñeltn jpyfxtyj rfr yjdsq cnheyysq frrjhl, cjplfyysq zdktybtv cufhvjybpbhjdfybz. Nt cjpdexbz gjnjve nfr ghtrhfcys, bñj jnyjczncz r cjpdexbç dscibø cath. Rjulf vjåyj ghjzdbnm ndjhxtcndj leøf, rjnjhjt yfghfdktyj r cbzybç Vfnthb Vbhf, njulf, bcnbyyj, 179


jnhfåftncz vbh dscibø yfghzåtybq. B fyfkjubz ghbdjlbn r dtxyjve cnhtvktybç d caths, ezdktyyst Rjcvbxtcrbv Vfuybnjv. Chjr ñeleotq endthåläyyjq ghjcnhfycndtyyjq ñkbpjcnb ezdkty vfuybnjv Yfxfk. Ndjhxtcndj cnbøbq nfr yfghzåtyj! Ctujlyz ñskj hfcgkfdktybt vyjubø yfxbyfybq b yfxfkj vyjubø pflfybq. Rjcvbxtcrbq Vfuybn nfr yfghzåäy b njrb nfr hfpyjhjlyj yfcsotys! Rjcvbxtcrbq njr nfr joeoftncz Fuyb-qjujv, b jujym ghjcnhfycndf yfghzåäy. Gjnjve rfålsq rjcvbxtcrbq cldbu nfr yfghzuftn jujym Fuyb-qjuf. Lf, lf, lf! Nfr ghbvtv hfljcnm cath dscibø! Nfr, xez rjcvbxtcrjt njhåtcndj Hfpevf b njr Vfuybnf, crfåtv: ≤Ezdkty cthlwtv Rjcvjcf, b Vs xetv dct dtkbrbt cbks Vfuybnf!≥ 181. Hfcghtltktybt rjcvbxtcrbø cbk jñjcyjdfyj yf endthåltybb Vfuybnf. Cdjñjlf cjxtnfybq jñeckjdktyf Yfxfkfvb. Rjulf cjxtnfybt nhtñetn zdktyyjuj gthtdtcf lkz yfpyfxtyyjuj ltqcndbz, njulf ecnhfyztncz njr, gjlktåfobq pfrjye ecnhfytybz, dj bvz kexitq rjvñbyfwbb.

180


Rjytxyj, nfr ghbdsrkb kçlb r cdjtve bpkjåtybç hfdyjdtcbz, xnj levfçn jñ jlbyfrjdjv hfcghtltktybb cbk. Vtåle ntv yt gjlktåfn nfrjve hfcghtltktybç rjcvbxtcrbt cbks _ ñskj ñs d zdktyyjv Rjcvjct dpfbvjeybxnjåtybt! Rfr hfpevyjt ltqcndj, Rjcvbxtcrbq Vfuybn yt vjåtn cjplfdfnm lkz dpfbvjeybxnjåtybz; b ndjhxtcndj Dctktyyjq nfr dtkbrj, b ghtjñkflftn dctulf dbøhm, ytceobq d Ñtcghtltkmyjcnm! 182. D ãnjv pfrjyt endthålfçncz dct ceotcndjdfybz. Rhfcjnf Ñsnbz d dtleotv ghbywbgt ndjhxtcrjuj Vfuybnf. Yfcrjkmrj ãnjn ghbywbg ghtrhfcty, nhelyj gjyznm eprjvsckzotve xtkjdtre. Njkmrj dscjrbq leø vjåtn gjyznm ãne cbke. Dtleobq ghbywbg Vfuybnf nfr ckbdftncz c tuj cbkjç jñütlbytybz. Gjnjve ndjhxtcndj endthålftncz cbkjç zdktyyjuj ghbywbgf Vfuybnf. Njn åt ghbywbg, bcnbyyj, dtlän xtkjdtrf r ãdjkçwbb. Njn åt ghbywbg dtlän yfpyfxtyysq leø r cbzybç dtkbxbz pfdthitybz. C ndjhxtcrbv Vfuybnjv, bcnbyyj, ghjldbuftncz yfhtxäyysq b zdktyysq leø. Gjnjve Vs ujdjhbv, xnj ceott njulf jnhfåftn dscibt pfrjys. Njrb jxtym nzårb. Rjcvbxtcrbt dbøhb cjjndtncndeçn xtkjdtxtcrjve yfckjtybç. Dcgsirb ghjcnhfy181


cndtyyjuj juyz b xtkjdtxtcrjuj cjpyfybz cjjnyjczncz, b juytyysq leø Fuyb-qjuf dcä gthtåbdftn. Gjnjve ghjie ñthtxm pljhjdmt. Ytcän Ehecdfnb jnhfåtybt cfvjuj dscituj ghbywbgf, gjnjve caths Ptvkb nfr nzårb. 183. Dtleobq ghbywbg Vfuybnf yfcnjkmrj cbkäy, xnj tve gjlxbytys cbks, yt jndtxfçobt pfrjye ghbnzåtybz. Vjåyj jghtltkbnm dkfcnm rjcvbxtcreç rfr vjom b leø ndjhxtcrjuj Vfuybnf. Gjyznbt dkfcnb vjåyj ghbvtybnm r vjob Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf. B nthvby hfpheitybt gjlxbyäy dkfcnb Vfuybnf. Nfr cnhjbncz Dctktyyfz, b dbøhm cnhjbntkmcndf zdkty rfr cdtnjyjcysq pfrjy. Gjnjve gjyznbt hfcndjhbvjcnb yeåyj gthtbvtyjdfnm d nhfycvenfwbç. Cbkf ndjhxtcrfz endthålftncz ghjwtccjv nhfycvenfwbb, b dj dcäv Rjcvjct nhfycvenfwbz dtleott yfxfkj. Dbøhm dtleobq cjñbhftn dct rjcvbxtcrbt juyb. Dbøhm dtleobq gjukjoftn cjghjnbdktybt cbk. Dbøhm dtleobq ecnhtvkztn dct ghjzdktybz r wtktcjjñhfpyjcnb. Nfr ckfuftncz ndjhxtcrfz Ñtcghtltkmyjcnm! 184. Zdktybt rjcvbxtcrjuj yfghzåtybz dspsdftncz njrjv gkfytnyjuj dphsdf. Rfr cvtotybt, nfr b yjdjt

182


yfghzåtybt htfubhetn yf juyb ghjcnhfycndf. Nfråt vjåyj crfpfnm, xnj jujym Fuyb-qjuf htfubhetn yf rjcvbxtcrbt gjnhzctybz. Cjdjregyjcnm dctø rjvñbyfwbq ytcän gkfytnt nhfycvenfwbç, b lkz yjdjuj vbhf cjñbhfçncz dscibt ãythubb. Nfr cnhez åbpyb ñtcghtltkmyf, b pfrjys ãnb nfr ghtrhfcys! Vjåyj, bcnbyyj, zdbnm hfljcnm rjcvbxtcrjq cjrhjdtyyjq cbkt! 185. Åbpym njkmrj njhåtcndetn d tlbytybb. Cnegtym xtkjdtxtcndf yfcnjkmrj yfcbketn dct pfrjys, xnj zdktybt cfvjheitybz ljcnbuftn cdjtq wtkb. Rjulf leø vjåtn djpytcnbcm ghb cntxtybb kexibø njrjd, njulf ljcnbufçncz caths dscibt, rjnjhst endthålfçn cbke, yeåyeç lkz ghbjñotybz r åbpyb, _ ne cbke, cntxtybt rjnjhjq eghfdkztn leøjv ghb chjrt ghbøjlf. Pfrjy eøjlf eghfdkztn cbkjq jñhfnyjq, b Vfuybn cdzpsdftn jñf gjkçcf. Tckb ñs kçlb pyfkb, rfr endthåläy Vfuybn b cbkf gjkextybz chjrjd, yfcsotyysø njrfvb, njulf ñs vyjuj hfpev ghjzcybkcz. Chjr cdzpsdftn leø c endthåltybtv ghtlyfpyfxtyysv. Dtlm chjr lfän eitlitve leøe endthåltybt genb. Dtlm Ghjcnhfycndj yt tcnm nfrjt zdktybt ghjcnjhf, d rjnjhjv leø ljkåty cfv bcrfnm dsøjlf. Leø blän yfvtxtyysv genäv. Nfr endthålf183


çncz yfvtxtyyst genb. Cnbøbz juyz endthålftn yjdsq hjr. Vyjuj nfqy d Rjcvjct! 186. Pfgjdtlm ckfuftncz ntgthm, b Rjcvbxtcrbq Vfuybn yfghzuftn cdjb ntxtybz. Pfgjdtlfyj, xnj eøjlzobt cnhfys cnhjzn cdjb yjdst ptvkb. Eøjlzobt cbks jlyjuj ãktvtynf cvtofçncz lheubvb. Eøjlzobq leø ghbujnjdkztn yjdeç ajhve. Gjnjve nfr dfåyj endthåltybt chjrf nhfycvenfwbb. 187. Cbkf Ghjcnhfycndf ghjybpsdftn dct ceotcndf. Tlbycndj zdktybq crfpsdftncz dj dcäv. Wtgb Ghjcnhfycndf pfrkçxfçn d ctñt dct dshfåtybz åbpyb. Cdjqcndj jlyjuj wfhcndf ecnfyfdkbdftn cdjqcndj lheujuj b tcnm njkmrj ntytdfz cnjhjyf tuj. Ghjzdktybt cdtnf ghjcnhfycndtyyjuj ghtlecvfnhbdftn dcä hfpdbnbt ãktvtynjd, b juheñtkfz vfnthbz ghtlecvfnhbdftn cdjb cnegtyb. Gjnjve crfåtv: cdjqcndj rfåljuj ghjzdktybz pfdbcbn jn lheujuj, b rfxtcndj rfåljuj ghjzdktybz jndtxftn ghtlgjckfyyjve ecnhtvktybç. Dtlm hfpdbnbt ljkåyj pfcnfdbnm kçltq ghjybryenmcz gjybvfybtv jndtncndtyyjcnb. Pfrjy cjjnyjitybz ajhv b ecnhtvktybz ytghtkjåty. Ghb cjxtnfybzø nfr dfåyj pyfnm pfrjy! Ndjhxtcndj xtkjdtxtcndf ytcän gtxfnm ãnjuj yt-

184


cjukfcbz. Rjulf Vs ujdjhbv j ytcjukfcbb, Vs bvttv d dble nj hfpkbxbt vtåle zdktyysv ghtlyfpyfxtyysv genäv d dscibt caths b genäv, cktletvsv xtkjdtxtcndjv. Ghtuhfåltybt genb ghjldbåtybz endthålftn zdktybt nfrjuj vtlktyyjuj ghjuhtccf. Ñtcghtltkmys genb dscibt, b pfrkçxtys d ybø ndjhxtcrbt juyb. 188. Rjulf juyb Ptvkb ñeieçn, njulf jujym Fuybqjuf jndtxftn. Rjulf leø yf dct rjcvbxtcrbt ghjzdktybz jndtxftn, njulf vjåyj crfpfnm, xnj endthåltyj rjcvbxtcrjt ckbzybt. Rjytxyj, nfr dbñhfwbb vjuen djcghbybvfnm njrb, bleobt c ntxtybtv byntycbdysø njrjd cfvjuj Fuyb-qjuf. Ntgthm Vs cjñbhftv leøjd itcnjq hfcs, b FuybQjuf tcnm rkbx! B cbyntp Kjnjcf endthålftn yjdeç ndjhxtcreç cnegtym. 189. Rfr ytgjyznty vbh cktlcndbq xtkjdtxtcnde! Ghjbpdjkf ytn d Rjcvjct. Njn, rnj ñfpbhetncz yf ckexfqyjcnb, njn nfr åt vfkj ghbvsrftn r wtgb ãythubb åbpyb. Ãythubz, dspsdfçofz r åbpyb, lfän htitybt yfghfdktybç ecnhtvktybz. Gjnjve vsckm ghjbpdjkmyfz ghbytcän htitybt ytjghtltkäyyjt. Ghjbpdjkmyfz vsckm lfcn gjxde hfpheitybç, yj ecnhtvktybt lfcn

185


øfjnbxtcrjve zdktybç dshfpbnmcz d ajhve. Chtlb ajhv, zdktyysø yf Ptvkt, nfr vyjuj åthnd ghjbpdjkf. Nfr åt rfr b ltqcndbt cjlhjuftn caths, njn åt ghjbpdjk cjlhjuftn vbh cktlcndbq. Pfrjy yfcnjkmrj ytghtkjåty, xnj vjåyj crfpfnm, xnj ghb hfpdbnbb njyrjcnb vsckb vjåyj ñeltn cjpyfntkmyj ajhve gthtltkfnm. Ghtlcnfdbv ctñt vbhs rfr vbhs enjyxäyysø ghbywbgjd b dj dctq ñtcghtltkmyjq rhfcjnt. 190. Cjñbhfz yjdeç hfce, Fltgn, åbdeobq chtlb kçltq, endthålftncz rfr cfvjjndthåtyysq cgjldbåybr. Bcnbyyj, ndjhxtcndj jcyjdfybz yjdjq hfcs endthålftncz. Jujym endthåläyyjuj cgjldbåybrf pfåbuftn leø bpñhfyysø. Rjulf leø cgjldbåybrf nhfycvenbhetn cdjb juyb, njulf jy jlyjdhtvtyyj pfåbuftn afrtks lheubø. Rfr d Rjcvjct dcä gthtlfäncz, zdkzz caths hfleub, nfr cgjldbåybr hfccsgftn ctvtyf hfleåyst. C jcyjdfybtv hfcnän cnhjtybt. Ndjhxtcndj cgjldbåybrf ghbñkbåftn vbh dscibq. Cbyntp ≤xfib≥ _ vfuybn cthlwf. Xedcndjpyfybt zdkztn cgjldbåybre cbvdjk yjcbntkz xfib Rhfcjns. Nfr Ehecdfnb _ Yfif vjoyfz cgjldbåybwf. Rjcvbxtcrjt ghtlyfpyfxtyyjt Nfbycndj lfän vjom Fhøfnf. Ytcäncz leø, jñütlbyäyysq c Yfibv. Yjdeç hfce 186


yt kturj cjñbhfnm. Vfuybn cthlwf ckbdftncz c Yfibv; nfr ñkbpbvcz r pfdthitybç. Wtyç kçñjdm rj Vyt. Xbcnjt ecnhtvktybt åbdän d cthlwt dfitv. Djpyjcbvcz kçñjdmç. Cthlwt _ dtkbxfqibq hsxfu. Vs, Fhøfns, bv åbdäv. 191. Ytghbvtnyjt xtkjdtxtcnde zdktybt rjcvbxtcrbø juytq ghtlcnfdkztn cfvjt ukfdyjt ltqcndbt Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf. Endthåltybt Vfuybnf d åbpyb yferjç cnfkj lkz lfkmytqibø ghjldbåtybq xtkjdtxtcndf. Cdzpm Vfuybnf c åbpymç lfcn cjjnyjitybt cj dctv rjcvbxtcrbv wbrkjv. Vs gjlsvftv xtkjdtxtcndj bp cjcnjzybz ybpitq caths d cathe ñtcghtltkmyjq vsckb. Juhfybxtybt pfrkçxftn leø d ne pfvryeneç wtgm, rjnjhfz nfr eybxnjåftn kexibt rjcvbxtcrbt ntxtybz. D ñtcghtltkmyjq vsckb pfrkçxftncz dcä rjcvbxtcrjt ltqcndbt, b Ajøfn ndjhbn bp Vfnthbb Kçwbls. Gjexbntkmyj pyfnm, xnj cfvsq juytyysq ghjwtcc vjåtn ñsnm ljcnbuyen leøjv, b nhfycvenfwbz juytq ecnhtvkztn r lfkmytqitve ghjwtcce. Nfr wtgm ghjzdktybq ecnhtvktybq endthålftn ñtcghtltkmysq vbh cjdvtcnyjuj ndjhxtcndf.

187


192. Ñtcghtltkmyfz vsckm pfrkçxftn d ctñt dct xtkjdtxtcrbt ljcnbåtybz. Nfr yeåyj endthåläyysq ghbywbg yfhfcnfybq ghbvtybnm rj dctve. Zdktybt cjñbhfybz hfcs ecnfyfdkbdftncz pfrjyjv Vfuybnf, b d jcyjdt ktåbn ñtcghtltkmyfz vsckm. Tckb ñs jujym ghjzdkzkcz xtkjdtrjv rfr cjpyfntkmyfz hfñjnf leøf lkz ñeleotuj, njulf hfcf jñütlbybkfcm ñs kturj; yj ghb ntø eckjdbzø, ghb rjnjhsø cjñbhftncz hfcf Yfvb ntgthm, nhel dtkbr! Fuyb-qju ljkåty hfcgkfdkznm cnfhst pfktåb d cjpyfybb b yfghfdkznm xtkjdtxtcndj r yjdjve cjpyfybç. Dtlm cjpyfybt ñeleotuj yfcnjkmrj ecnhtvktyj r endthåltybç rjcvbxtcrbø juytq, xnj yeåyj jnñbhfnm bp cfvsø çysø, zdkzz yjdjt gjrjktybt. Gjnjve nfr yfghzåtyj ndjhxtcndj juytq Ehecdfnb, ghjybrfçott d ckjb dctø cath. Jxtym ñelbv cjpyfybt. Xfc ñkbpbncz! Lf, lf, lf! 193. Ytpfdbcbvjcnm ceotcndjdfybz xtkjdtrf zdkztncz ytdjpvjåyjcnmç. Ceoyjcnm Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf yfcnjkmrj cdzpsdftn rjcvbxtcrbt zdktybz vtåle cjñjç, xnj ytdjpvjåyj ghtlcnfdbnm ctñt ytpfdbcbvjt ceotcndjdfybt. Njkmrj Rjcvbxtcrbq Vfuybn

188


vjåtn jlyj ceotcndjdfybt drkçxbnm d wtgm lkz ghjzdktybz. Nfr ckjåyj cjxtnfybt dctø ãktvtynjd, xnj ytljcnegyj xtkjdtre ecvjnhtnm dct ghjzdktybz åbpyb. Dctktyyfz d juyt, b ñeietn jujym ghjcnhfycndtyysq. Kturj ghjcktlbnm, rfr jlyj rjkmwj dktxän pf cjñjç lheujt, rfr jlby yfhjcn endthålftn lheujq, rfr jlyf åbpym ghtlcrfpsdftn lheueç. Yj yt kturj xtkjdtre ghbyznm bcnbye j tuj pfdbcbvjcnb. Dtlm ne wtgm ceotcndjdfybq yt ghthdfnm, yt dsltkbnm ctñz, yt ghbjcnfyjdbnm ntxtybt. Rfr jlby gjnjr Dctktyyfz! Cdjñjlf, rjnjhfz nfr vfybn xtkjdtrf, tcnm bkkçpbz. D Ñtcghtltkmyjcnb tcnm cdjñjlf dsñjhf, b d ãnjv dcz rhfcjnf. Cdjñjlf dsñjhf endthålftn xtkjdtrf, b yfpyfxftn xtkjdtr cfv ctñt vbh cktlcndbq. Nfr ndjhbncz åbpym pfdbcbvjcnb. Ytcrjyxftvs ceotcndjdfybz b cdzpfys zdktybzvb cnhjbntkmcndf. 194. Pfdbcbvjcnm vsiktybz cnfdbn rfåljuj åbdeotuj xtkjdtrf d endthåltybt, xnj cfv yt ghjldbytncz. Nfr rfålsq jghtltkztn cfv cdjq genm. Ecnhtvktybt ndjhbn åbpym. Gjnjve gecnm rfålsq leø yfqlän cdjq genm. Vs nfr xnbv Yfitq Ehecdfnb cfvjjndthåtyyjt cfvjjghtltktybt! Rjulf leø pyftn cdjä yfpyfxtybt b 189


cnhtvbncz r ytve djghtrb jxtdblyjcnb, njulf endthålftncz wtgm dtkbrfz. Tckb ñs Vs vjukb gjrfpfnm xtkjdtxtcnde htrjhls xtkjdtxtcrbø ltzybq, nj, bcnbyyj, eåfcyekbcm ñs! Gjnjve cjñbhfnm yjdeç hfce nfr nhelyj. Gjuheåtybt d nmve nhtñetn nfrjuj yfghzåtybz! Gjnjve Vs ñthäv rfr cbvdjk jujym, zdktyysq rfr xbcnjt ecnhtvktybt. Zdktybt Cdtnf ytcän cthlwt Ehecdfnb. ≤Gecnsyysq Ktd≥ nfr vyjuj ytcän. Nfhf Cthlwf, Nfhf Cdtnf _ nfr yfpsdftv Ehecdfnb d Ñhfncndt. Endthålfç, vjåyj Yfie ñkbpjcnm xeznm. 195. Hfpkbxbt dpukzlf yf Dctktyyeç ghbjnrhsdftn ljcneg r hfpysv cathfv. Rfrbvb åt ukfpfvb cvjnhbn xtkjdtxtcndj? Ukfp jñsdfntkz yt ghjybrftn dsit abpbxtcrjuj gkfyf. Rjytxyj, bcrfybt vfnthbfkmysø ghjzdktybq vjåtn ghbdtcnb r ecnhtvktybç r dblbvjve uheñsv phtybtv, b zdktybt dscibø cath bv jndthuftncz. Vbhjdjq ukfp jñybvftn ndjhxtcndj Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf, b xtkjdtr vjåtn ghjybrfnm d ckjb dscibt. Njq bcnbys vjåyj ljcnbxm, yfpyfxtyyjq Rjcvjcjv. Rjulf vbhjdjq ukfp ecnhtvkztncz d ghjcnhfycndj, njulf 190


jy pfvtxftn dct pfrjys. Yj vbhjdjq ukfp bvttn cdjb ghtltks b cdjqcndtyyst tve yfpyfxtybz; rheu tuj ecnhtvktybq yføjlbncz d ñkbåfqitq catht. Bcrfybt tuj ñeltn ghjcnbhfnmcz yf caths jrjkj ptvkb. Ghjcnhfycndtyysq jujym vjåyj jñyznm phtybtv Ñtcghtltkmyjcnb. B leøe, ghbñkbpbditvecz r ghjcnhfycndtyyjve juyç, jnrhsn ñtcghtltkmysq ukfp. Gcbøjåbpym ghjcnhfycndtyyjuj juyz vjåtn jñyznm caths ghbtvktvjcnmç gcbøbxtcrjq ãythubb. Leø, jñyzdibq ghjcnhfycndtyysq jujym, åbdän ndjhxtcrjq cbkjç Vfnthbb Kçwbls. Leøjdysq vbh ñtcghtltkty; b abpbxtcrbq ev yt vjåtn ghjzdbnm pyfybt Ñtcghtltkmyjcnb. Njkmrj gcbøjlbyfvbrf leøf ytcän xtkjdtrf d caths dscibt. Ñtcghtltkmysq ukfp, bcnbyyj, jnrhsdftn genb r Cthlwe Rjcvjcf. 196. Rjulf phtybt ecvfnhbdftn vbhjdjt pyfxtybt, nj jnrhsdfçncz genb r ñtcrjytxyjve zdktyyjve ñsnbç. Vbhjdjq ukfp zdkztn njkmrj ceott d åbpyb, yj ñtcghtltkmysq ukfp jnrhsdftn ñtcrjytxyjt Ñsnbt. Ndjhxtcndj Rjcvjcf ytghtrhfoftvj, b nfv, ult vbhjdjq ukfp dblbn ghtltk, nfv ñtcghtltkmysq ukfp ecvfnhbdftn yjdst ujhbpjyns. 191


Nfbycndj endthåltybz Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf ghtlcnfdkztncz rjcvbxtcrbv phtybtv Dscituj Hfpevf. Nfr ckjåysq pfrjy vjåtn hfpdähnsdfnmcz rfr cnbøbqyfz cbkf Cthlwf Rjcvjcf. Zcyjcnm rjcvbxtcrjuj pfrjyf ujdjhbn xtkjdtre, rfr ghtrhfcty vbh. Yfit endthåläyyjt Nfbycndj ghbdktrftn ndjhxtcndj Vfnthbb Kçwbls. Pjd Vjq endthålftn jnrkbr cthlwf Ehecdfnb. Nfr ckfufçncz yjdst zdktyyst vbhs. Rjulf Nfhf Cdtnf jpfhbn vbh lfkmybvb vbhfvb, njulf jyf djldjhbncz rfr zdktybt rhfcjns. Rjulf Nfhf Cthlwf jpfhztn vbh kçñjdmç, njulf jyf endthålftncz zdktybtv rhfcjns. 197. Ñtcghtltkmyjt phtybt ghbceot Fuyb-qjue. Rjcvbxtcrbq Vfuybn gjnjve nfr xedcndetncz cthlwtv, xnj cfvsq jnlfkäyysq zdktyysq jnpder jnhfåftncz yf tuj wtynhfø. Ehecdfnb, zdkzz phtybt ñtcghtltkmyjcnb, jnhfåftn dct rjcvbxtcrbt ghjzdktybz. Rjcvbxtcrbq Vfuybn b ghjcnhfycndtyysq jujym yfghzufçn wtynhs. Rjulf wtynhs nfr dbñhbheçn, rjytxyj, Fuyb-qju gjkexftn cjnhzctybt, b wtynhs cxbnfçncz c njrfvb ghjcnhfycndf. Vyjuj cbk eøjlbn yf gjcskrb b yfvfuybxbdfybt leøjd itcnjq hfcs. Rjytxyj, lókåyj jñthtufnm endthåläyyst ndjhxtcrbt cbks. 192


Nfr crfåe: wtynhs Fuyb-qjuf _ juytyysq gjnjr, bcnbyyj! 198. Gjxtve åt xtkjdtxtcndj nfr ñmäncz d ñtpevbb? Cjlhjuftncz Dctktyyfz jn ghjzdktybq, endthåläyysø xtkjdtrjv. B vjåyj kb jåblfnm, xnj xtkjdtr ñeltn ghjldbufnmcz ñtp ghbjñotybz r Rjcvbxtcrjve Vfuybne? Ajhvf ljkåyf cjjndtncndjdfnm dscitq ajhvt lkz ufhvjybb. Endthåltybt ãdjkçwbb ñeltn yfhfcnfnm njkmrj njulf, rjulf xtkjdtr ñeltn njåltcndty hfpdbnbç Dctktyyjq. Bkb xtkjdtr zdbn hjcn b cjdthityyj zcyjt ghjldbåtybt, dcnfd d gjnjr ãdjkçwbb b cjdthitycndezcm, xnjñs pfyznm vtcnj d Rjcvjct dscituj yfghzåtybz, bkb ljkåyj cjrheibnmcz nj gjkjåtybt, rjnjhsv xtkjdtr dkfcndetn. Dct ecnhtvktybz xtkjdtrf nfr vfkj ldbufçn ãdjkçwbç. Tckb tuj ecnhtvktybt yt tlbyj c Dctktyyjq yf ekexitybt, yf tlbytybt, yf endthåltybt yf Jñott Ñkfuj, njulf wtgm ghjzdktybq ytljcnjqyf. Vs cjlhjuftvcz ghb vyjubø gjcnhjtybzø b vyjubø ñbndfø. Crjkmrj kjvfçn rjcvbxtcrbø yfxbyfybq _ ñtcghtltkmyj! Yj ñtcghtltkty vbh, b bleofz yjdfz hfcf lfcn Rjcvbxtcrbq Jujym d cfvsø dscibø ghjzdktybzø. 193


Ujdjhç: cthlwt gjlsvftn dct yfxbyfybz, njkmrj cthlwt vjåtn cjñhfnm dct xfcnb, rfr vfuybn. Njkmrj cfvst ecnhtvkäyyst kexb gjlsvfçn leø. Yt zdkzçn Obnf gjybvfybt. Cnhfiyj nj dkfcnyjt ecnhtvktybt, yt oflzott jñkbr Uehe. Gecnm gjqven, xnj Z lfk Uehe lkz gjxbnfybz, lkz ghjldbåtybz, lkz jñütlbytybz, lkz gjcnhjtybz. Ytujåt erhsdfnmcz gjl obnjv Uehe. Gecnm zdzn ñthtåkbdjcnm r ckjdfv Uehe. Rjytxyj, vjåyj ghtctxm, yj rfålsq ljkåty cfv ljqnb. Yf hfñjne Z ghbpdfk dctø cjnhelybrjd, b xktys yt celmb ecnhfyznm lheu lheuf. Gecnm jñhfpevzncz! Yeåyj Bvz Exbntkz lthåfnm dscjrj. Ytkmpz ljgecnbnm gjyjitybt nfrbv genäv. Rjulf ckjdf Uehe dshfåtys d ljdthbb, nj pkjegjnhtñkznm bvb hfdyztncz ghtlfntkmcnde. Cthlwt Ehecdfnb vjåtn yfexbnm kçñbnm Extybt yt ujkjdjç, yj cthlwtv. Cnjkmrj yeåyj dfibø ndjhxtcrbø cbk! Fhøfn pyftn, Nfhf pyftn. Rjytxyj, pfdthitybt ljcnbuftncz kbim dscibv genäv.

194


199. Lfkmybt vbhs cjlthåfn cbke fnjvbxtcrjq ãythubb. Dctktyyfz, jcyjdfyyfz yf zdktybb dtxyjuj ldbåtybz, endthålftncz dj dctø ghjzdktybzø nhtgtnjv åbpyb. Rfr zdktybt lbaathtywbfwbb, nfr b zdktybt jñütlbytybz endthålftncz nhtgtnjv åbpyb. Ãnf dbñhbheçofz åbpym yfgjkyztn Ghjcnhfycndj, b ãnbv bvgekmcjv cjplfçncz åbpyb. Rjulf Ndjhxtcrjt Yfxfkj ghjzdbkjcm, njulf Vfnthbz Kçwblf ndjhbkf Ajøfnjv, b ãnf uhfyekzwbz Ceotuj ghjcnhfycndtyyj ytcän åbpym. Yeåyj ghtndjhbnm yfit xtkjdtxtcrjt cjpyfybt, xnjñs gjyznm, rfr caths hfpvtotys. Ãnb uhfyekzwbb vbhjd yt ghtlcnfdkzçn ajøfnbxtcrbt bcrhs, yj endthålfçn åbpytcgjcjñyjcnm hfpysø yfghzåtybq. Nhtgtn åbpyb yf rfåljq catht ghjzdkztncz c hfpkbxyjq yfghzåäyyjcnmç b ljkåty rfålsv bvgekmcjv gjlsvfnmcz r Ñtcghtltkmyjcnb. Rjulf lbaathtywbfwbz fnjvjd ghjbpjikf, njulf åbpytyysq nhtgtn ytcän xfcnbws r hfpysv rjywfv. Rjvñbyfwbz xfcnbw ytcäncz, ldbåbvfz cbkjç juyz. Ghb jñütlbytybb fnjvf, zdktybt gjlktåbn pfrjye ghbhjls Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf. Cjpyfybt cjñbhftn,

195


rfr cbkf Vfuybnf. Ghb hfpütlbytybb bycnbyrn dtlän yfghzåtybt rfåljuj yfxfkf rfr yjdeç rjcvbxtcreç cbke. Ptvyjt ceotcndjdfybt fnjvf b tuj cjpyfybt endthålftncz rfr cfvf gcbøjåbpym. Tckb ñs kçlb pyfkb bcnbyyeç rhfcjne Ñsnbz b rhfcjne nhtgtnf åbpyb, nj jyb bpñhfkb ñs genm r lfkmybv vbhfv. Bvtyyj, yt eybxnjåtybt, yj åbpym dtxyfz! Nfr vyjuj dscibø pfrjyjd endthålftncz. Ghjcnj b ckjåyj b ghtrhfcyj! Endthålfç _ Ñsnbt ghtrhfcyj! 200. Wtynhs Rjcvjcf hfdys wtynhfv xtkjdtrf. Xtkjdtr ytcän d ctñt dct ghjzdktybz Rjcvjcf. Pyfxbntkmys nt zdktybz aeyrwbq Rjcvjcf d xtkjdtrt. Rjulf jy jnhfåftn d ctñt dct rjcvbxtcrbt aeyrwbb, jy bpvthztn cjñjç nt djpvjåyjcnb, rjnjhst ghjzdkzçncz d Rjcvjct. Fuyb-qju _ ≤Ktd gecnsyb≥ _ ytcän d cthlwt dct xtkjdtxtcrbt djgkb. Jy ytcän dct dphsds Rjcvjcf b xetn dct cldbub cjpyfybz. Jy dvtoftn dct cnheb rjcvbxtcrbø ntxtybq. Jy bvttn d ctñt pyfybt cbyntpf, endthålfçott cjñbhfybt zdktyysø leøjd lkz jñyjdktybz cjpyfybz. Rjulf cbyntp leøf ckfuftncz bp rjcvbxtcrbø juytq b gcbøjåbpyb cthlwf, njulf vjåyj xtkjdtre crfpfnm, xnj ãnb wtynhs rjcvbxtcrbø juytq 196


zdkzçn cjjndtncndbt wtynhfv Rjcvjcf; ãnf gfhfkktkm vjåtn lfnm kexieç åbpym. Ghbywbg ndjhxtcrbq ecnfyjdkty rfr jujym ñtcghtltkmysq, rfr ukfp ñtcghtltkmysq, rfr ckeø ñtcghtltkmysq, rfr dctjñütvkçott cthlwt. Ecnhtvbntcm r endthåltybç juyz ñtcghtltkmyjuj! 201. Nfr nhelyj jghtltkbnm uhfybws vtåle nfr yfpsdftvsvb gfccbdyjcnmç b frnbdyjcnmç d Rjcvjct. Tckb crfpfnm, xnj dct cbks frnbdys, njulf xtkjdtr yfqlän gfhfljrcfkmyjcnm d ãnjv endthåltybb; yj dscitt cjpyfybt gjybvftn, rjulf Vs ecvfnhbdftv dct cbks Yfxfk rfr frnbdyst. Gjlhfpltktybt nfr yt njyrj, xnj nhelyj crfpfnm kçlzv j njv ghbywbgt, rjnjhsq åbdän d zdktyyjq vjob Vekfghfrhbnb. Nfr åt rfr ytkmpz ghbywbg åbpyb endthlbnm ñtp gjyznbz Åtycrjuj Yfxfkf. Nfr åt rfr d Rjcvjct, Vekfghfrhbnb zdkztncz b vbhjdsv ghbywbgjv. Yfxfkf yt vjuen jnyjcbnmcz rfr cbks cjhtdyeçobt, njkmrj jñütlbytybt cbk cnhjbn åbpym. B Vs, yf dscibø vbhfø, zdkztv cdzotyyjt gjxbnfybt Yfxfke, rjnjhjt xtkjdtxtcndj yfpsdftn gfccbdysv. Lf, lf, lf! Dscitt cjpyfybt pyftn Bcnbye, b Vs ujnjds jgjdtcnbnm ãne Bcnbye xtkjdtxtcnde, yj lkz ãnjuj xtkjdtxtcndj ljkåyj cnfnm yf dscieç cne197


gtym. Lf, lf, lf! Rjulf rfålsq Dkflsrf ljkåty ñsk ñsnm lfy vbhe vfnthmç, rfr åt yt xnbnm Ntñz, Vfnthm Vbhf! Rjulf rfålsq ghjcnhfycndtyysq jujym ljkåty ñsnm ghjzdkty d ajhvt, rfr åt yt xnbnm Lfçoeç åbpym? Lf, lf, lf! Rfr åt yt ghbyznm rfr dscitt zdktybt Rjcvjcf _ cbke yfghzåäyyjuj cbvdjkf Vfnthb! Rjulf Nfhf ghbikf r endthåltybç yf ptvkt, pfpdexfkb nhb kexf Dkflsr. Nt uhfyb rjcvbxtcrbø juytq vjuen ñsnm dblbvs yf Nfht xedcndbntkmysv ukfpjv. Zdktybt uhfytq nfr zdktyj vjoyj, xnj cbzybt hfcgkfdkztn dct ecvjnhtyyst ghtgzncndbz. Bcnbyyj vjåyj crfpfnm: Cdtnksq Jñhfp lfcn yjdjt gjybvfybt! 202. Rheujdjt ecnhtvktybt åbdän dj dcäv Rjcvjct. Relf leø ecnhtvkäyysq ytcäncz, nfv pfhjålfçncz rheub tuj åbpytq. Gjnjve yfpyfxtybt njxyjq cgbhfkb djcøjåltybz ecnfyfdkbdftncz cfvbv leøjv. Ecnhtvktybt leøf r uheñsv ghjzdktybzv endthålftn d Rjcvjct rheu cjjndtncndtyysq. Cnhtvktybt leøf r dscibv ghjzdktybzv endthålftn rheu cjjndtncndeçobq. Ãnjn pfrjy rfcftncz dctø ghjzdktybq. Ujdjhz j wtynhfø Rjcvjcf, Vs yfpsdftv cjjndtncndtyyst wtynhs Fuybqjuf. Cbks ãythubq hfcghtltktys gj njåltcndtyyjcnb,

198


b vjom njyxfqibø ãythubq ñeltn djcghbyznf njyrbv jhufybpvjv. Nfr fccbvbkzwbz njyrbø ãythubq zdkztn yfvtxtyysq rheu, b rheu rjcvbxtcrbq cjdgflftn. Gjnjve cbyntp Fuyb-qjuf bvttn cdjç rheujdeç cgbhfkm. Xtkjdtxtcndj ljkåyj pflevfnmcz yfl ytghtcnfyyjq ndjhbvjcnmç cdjtq cgbhfkb. Dctktyyfz yfctktyf ãnbvb vbhfvb. Pfgbibnt velheç bcnbye, crfpfyyeç Ehecdfnb: xtkjdtr tcnm vbh. Ecnhtvktybt tuj cjplfän vbh; b rfhvf ljkåyf bcregbnm yt njkmrj vbhjxtkjdtrf, yj b vbhjecnhtvktybt, gjrf yt cjkmäncz vbh d xbcnjnt ecnhtvktybz. Nfr ñtcghtltkmyj endthålftn vbh ntxtybt ãdjkçwbb. 203. Åtvxeåbyf cthlwf _ njyxfqifz yfghzåäyyjcnm. Njkmrj ãnjq yfghzåäyyjcnmç cjplfäv vbhs. Dtlm vbh ecnhtvktybq cnhjbn ñeleott. Bcnjxybr kçñdb jñütlbyztn ceott! Crfåe, bcnbyyj, jñkbr Vfnthb Fuyb-Qjub jñktxäy d Vfnthbç Kçwble. B Vjz Herf cdbltntkmcndetn, rfr herf Nfhs ndjhbn.

199


Uehe ljkåty gjxbnfnmcz, b ljdthbt zdktyyjt lókåyj øhfybnm rfr hexfntkmcndj Yfxfk. Cjnhelybrfv yeåyj zdbnm cghfdtlkbdjcnm r ctñt _ cehjdjt jnyjitybt r ctñt. Ukfp ljñhsq ndjhbn. Cnhfå vjåtn ghjldbufnmcz, njkmrj celz ctñz, yt celz ckjdfvb Uehe. Uehe yfghfdkztn ljñhsv ukfpjv. Vfkj gjyznm ckjdf, pfnvbd bø dkfcnyjcnmç. Uehe gecnm xnen _ yt lkz cdjbø dsujl, yj lkz jñotuj ñkfuf. 204. Xtkjdtxtcndj yt vjåtn yfghfdbnmcz r rfrjqkbñj wtkb ñtp ghtljghtltkäyyjuj htitybz. Htitybt ñeltn yfvtxtyj ntvb ecnhtvktybzvb, rjnjhst xtkjdtrjv herjdjlbkb. Vjom htitybz ktåbn d ghzvjv cjjnyjitybb c ecnhtvktybtv b njq cbkjq, rjnjhfz hexftncz pf zdktybt htitybz, ldbufçotuj åbpym. Nfrbv jñhfpjv ecnfyfdkbdftncz gthdbxyfz ghbxbyf xtkjdtxtcrjuj ltqcndbz. Vsckm b ecnhtvktybt htitybz lfçn yfghfdktybt dctve gjnjre xtkjdtxtcrjuj ltqcndbz. Ytdjpvjåyj gjyznm, rfr vjukb kçlb gjuhepbnmcz d nmve cjpyfybz b jnhbwfnm nj, xnj cdzpfyj c Rjcvbxtcrbv Vfuybnjv, rjulf dcä lthåbncz yf ntø vfuytnbxtcrbø ybnzø, rjnjhst ckbdfçncz d Rjcvjct. Ktutylf j cbkt ldjqcndtyyjq d jlyjv jñhfpt jcyjdfyf yf ckbz200


ybb. Cjxtnfçofz cbkf ñtcghtltkmyf. Jñf Yfxfkf, vbhs dscibt b ybpibt _ ghbywbgs Dctktyyjq. Dcä ckbnj vfuybnjv ndjhxtcrjq cbks ghbnzåtybz. Rfåljt ltqcndbt Fhøfnf yfcsotyj Yfxfkfvb. Rjulf Fhøfn yf cnegtyb pfdthitybz d catht jnlfkäyyjq bkb ptvkb, nj pfrjyjv Vfuybnf jy ljkåty ndjhbnm ckbzybtv leøf. Nfr vyjuj cjrhjdtyysø ltqcndbq d Rjcvjct! Lf, lf, lf! Dtlm Vfnthm Vbhf yfghzåtyf d jñütlbytybb. Dtlm cthlwt Ehecdfnb yfghzåtyj d jñütlbytybb. Dtlm Yfit cthlwt yfghzåtyj d jñütlbytybb. Dtlm Fuyb-qju yfghzåäy d jñütlbytybb. _ Jñütlbytybt leøf xtkjdtxtcrjuj lkz ndjhxtcndf. Nfr cnhtvbncz vfuybn åbpyb. 205. Cgbhfkm ghjldbuftncz rfr rjcvbxtcrfz cbkf. Ghjldbåtybt jcyjdfybz Vfuybnf ecnhtvkztncz rfr cgbhfkm ndjhxtcrjq cbks ãythubb. Rheujdjt ldbåtybt nfr yfghzuftncz ghb ghbnzåtybb r cdjtve bcnjxybre pfhjåltybz. Ghbnzåtybt r njve ghbñkbåtybç lfän bvgekmc r lfkmybv vbhfv. Ecnhtvktybt cnfnm yf djcøjlzoeç cnegtym ecnhtvkztn pfrjy cgbhfkb. B rheujdjt ldbåtybt njulf yfghzuftncz rfr vfuybnyfz vjom, rjulf yfxfkmyfz cnegtym zdkztncz njxrjç, relf gjgflftn njxrf ltqcndbz gjckt pfdthiäyyjuj rheuf. 201


Yt ecnhtvbvcz kb r cgbhfkmyjve djcøjåltybç, rjulf ãnjn genm dtlän r Ñtcghtltkmyjcnb? Zdktybt vjob Vfuybnf yfpsdftncz ndjhxtcrbv yfxfkjv. 206. D ldbåtybb ybntq cjtlbytybz ldeø vbhjd pfkjåtyf åbpym. Ghjdjl, rjnjhsq yfvfuybxbdftncz jlybv juyäv, bvttn cdzpm c ghjdjljv, rjnjhsq zdkztn gfhfkktkmyjcnm. Gjnjve endthålftncz zdktyyfz cdzpm Fuyb-qjuf c vbhjv dscibv. Dct vjoyst ãythubb ljkåys ghjzdkznmcz rfr zdktybt jlyjq wtgb. Zdktybt juyz Fuyb-qjuf bvttn cdjä yfpyfxtybt yf ptvkt b d cathfø dscibø. Gjnjve Fuybqju _ ybnm cdzpeçofz vtåle vbhfvb. Gjnjve Ehecdfnb _ cdzpm vtåle xtkjdtxtcndjv b Ñhfncndjv. Lf, lf, lf! Bcnbyyj, Nfhf _ wtkbntkmybwf leøf. Bcnbyyj, lsøfybt yjdjt lfkf vfnthb. Rhfcjnjç cthlwf cjplfçncz vbhs. Lf, lf, lf! Ghtrhfcyjt, uhjpyjt dhtvz! 207. Ctnm cjñsnbq jñeckfdkbdftncz Rjcvbxtcrbv Vfuybnjv. Bvtyyj ctnm, bñj ndjhxtcrfz cbkf jnpsdftncz yf dctø djkyfø ntxtybz cjñsnbq. Gjnjve ãnf ctnm, pfødfnsdfz d cdjä ntxtybt ãktvtyns, yt endthålfçobt

202


cufhvjybpbhjdfybt c Rjcvbxtcrbv Vfuybnjv, ghbyjcbn rjcvbxtcrjq ctnb ltqcndbz zdktybz ytcjdthitycndf. Ãnb ghbdøjlzobt cbks nfr xfcnj yfheifçn ghjzdktybt ntxtybz ecnhtvktybz. Ctnm cjñsnbq vjåtn hfpkjåbnm cdjç wtgm yf ãktvtyns hfpkbxyjuj cjxtnfybz. Jlyj ghbdøjlzott jñcnjzntkmcndj vjåtn njrb yfcnjkmrj bpvtybnm, xnj gj pfrjye Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf ñelen ghbjñotys cbks, rjnjhst yfghfdktys r cjplfybç lheubø heck. Nfr åt b c xtkjdtxtcrbvb ltqcndbzvb. Vtåle ctnmç cjñsnbq, yfpyfxtyysø xtkjdtrjv, b ctnmç cjñsnbq, yfpyfxtyysø Rjcvbxtcrbv Vfuybnjv, ktåbn nf vhfxyfz nexf. Ne yfpyfxtyyeç ctnm xtkjdtr eybxnjåftn cdjbv cjpyfybtv. Rjulf cjpyfybt ecnhtvkztncz r Rjcvbxtcrjve Vfuybne, njulf, bcnbyyj, ecnfyfdkbdftncz cdzpm c Ñtcghtltkmyjcnmç. 208. Fhøfn cjñbhftn ctnb cjñsnbq b dct yfhjlyst ybnb. Bp ãnbø cgktntybq cjplfäncz yjdfz hfcf, b ãnj cjltqcndetn cjplfybç cbyntpf hfcs. Rfr ñs yb ñskj dtkbrj ghjzdktybt leøf d jlyjq catht, jy yt vjåtn cjplfnm cjñbhfybt hfcs, bñj njkmrj cbyntp ≤xfib≥ vjåtn endthlbnm yfvfuybxbdfybt. Zdktybt yf ptvyjq

203


catht yfghzåäyysø juytq vjåtn dspdfnm ecnhtvktybt hfpysø njrjd, gjnjve nfr ndjhbn Fuyb-qju. Nfhf Pyfybz yfvfuybxbdftn ecnhtvkäyysø r pyfybç. Nfhf Rhfcjns pjdän ecnhtvkäyysø r rhfcjnt. Nfhf Gjldbuf pjdän ecnhtvkäyysø r gjldbue. Nfhf Cbyntpf vjåtn cjñhfnm jñütlbyäyysø leøjd. Nfr ckbnjt cthlwt bcgjkyztn Pfdtn Rjcvbxtcrjuj Hfpevf. Lf, lf, lf! 209. Cjpyfybt Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf ajhvbhetn crhsnst ajhvs. Cnjkmrj ñskj crfpfyj j ytbpvtyztvjcnb pfrjyf Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf, xnj zcyj ghjcnjt pfrkçxtybt. Ytpsñktvjcnm pfrjyf ecvjnhtyf dj dcäv Rjcvjct. Ghjcnjnf pfrjyf ljkåyf ektxmcz d xtkjdtxtcrjt cjpyfybt, b juytyyfz ajhvekf xbcnjns zdbncz c djcghbznbtv juyz ghjcnhfycndf. Njkmrj ceoyjcnm hfpevf vjåtn jñyznm ghjcnjne pfrjyf. Pfrjy jñybvftn dcç juytyyeç ecnhtvkäyyjcnm ghbywbgf Ñsnbz. Rjulf nhelyjcnm gjybvfybz edjlbn leø d caths, yfghzåäyyst yfrjgktybtv ghjnbdjgjkjåysø pfrjyjd, njulf leø ndjhbn rjcvbxtcrb nhelysq ghjwtcc. Ytbpñtåyjcnm ghjnbdjltqcndbz pfrkçxftncz d ãnjq gjrkfåt. Ytbpvtyztvjcnm pfrjyf Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf blän, gthtgktnfzcm cj dctvb ãythubzvb. B dct ghjzdktybz hfpdbdfçncz d ghbnzåtybb ãythubq. Rjytxyj, ghbdsrkb 204


yfpsdfnm b ghbywbg jnnfkrbdfybz, yj Vs crfåtv: ghbnzåtybt ltqcndeçofz cbkf! 210. Ytbpvtyztvjcnm pfrjyf dtlän Rjcvbxtcrbq Vfuybn dj dctø cathfø; b jcyjdjç endthåltybz pfdthitybz ckeåbn njn åt ytbpvtyysq pfrjy. Njn åt pfrjy ghjcnbhftncz yf ghbnzåtybt jñütlbytybz fnjvjd. Ltqcndbt ecnhtvktybz yf ghjldbåtybt ãdjkçwbb yfghzuftn cdjb ãythubb. Ãnj yfghzåtybt dspsdftn yfghzåtybt ckjäd rjcvbxtcrbø njrjd. Nfr åt b c ltqcndbtv Fuyb-qjuf: gjuheåfzcm d caths yeåyst, jy yfghzuftn cdjb ãythubb, b gthtlfäncz leøe dcä ytcjdthitycndj ckjäd gjctoftvsø. Rjulf Vjq Ñhfn gjuheåfkcz d caths ptvyst, Jy nzårj gkfnbk. Vs, Fhøfns, endthålftv, xnj dtkbxbt ltzybz leøf yt dctulf gjpyfdftvj cjpyfybtv ñtp gjdhtåltybz. Leø Nfhs nfr yfcsoftn Yfib ltkf! Nfhs leø cvtnftn gskm! Afrtkjv céhlwf cjplfän. Crfåe: Nfhs xedcndjpyfybt endthålftn gjñtle. Bcnbyyj, Vfnthm Vbhf! Bvtyyj, Nfhf xedcndetn cthlwtv djgkb xtkjdtxtcrbt b ktxbn xtkjdtxtcndj, yj xenrjt cthlwt yeåyj jøhfybnm. Gecnm cjnhelybrb gjvyzn, xnj cbyntp leøf b cbvdjks, erfpfyyst Ehecdfnb, yt vjuen ñsnm ghbceob leøe, 205


endthåläyyjve d catht ptvyjq lkz zdktybz hjcnf. Gecnm gjvyzn Bthfhøbç. Gecnm gjvyzn ezdktyysø Uehe. Crfpfk. 211. Cbkf Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf yfghzuftn gcbøjåbpym ãktvtynjd. Rjcvbxtcrbq Vfuybn cjñbhftn rjvñbyfwbb hfpyjhjlysø juytq, rjnjhst, cjxtnfzcm, lfçn ajhveke ghjcnhfycndtyyjq, jñktxäyyjq ajhvs. Ytbpvtyztvjcnm pfrjyf ndjhxtcrjq Vfnthbb Kçwbls lfän Dctktyyjq rfåleç ajhve. Pfrjy tä endthålftn gcbøjåbpym rfr pthyj ajhvs. Gjnjve dcä ghbdøjlzott ñeltn ghtljcnfdktyj cbkt dpfbvjltqcndeçotq. Nfrjt cnhtvktybt ktåbn d xtkjdtrt, b pthyj leøf ñeltn dctulf jnpsdfnmcz yf Rjcvbxtcrbq Vfuybn. Dct lheubt ecnhtvktybz leøf ñelen bkb cjjndtncndjdfnm yfpyfxtybç pthyf, bkb tuj yfheitybç. C ãnbv pfrjyjv pthyf leøf rfålsq xtkjdtr ljkåty cjjnyjcbnm cdjä ecnhtvktybt. Tckb ñs kçlb dlevfkbcm d pfrjy gcbøjåbpyb, rjnjhsq d jcyjdt bvttn jujym pthyf leøf, nj vjåyj ñskj ñs endthlbnm zdktybt åtvxeåbys, rjnjheç rfålsq ytcän d ctñt. B dvtcnj ecnhtvktybz r dytiytq ceoyjcnb kçlb ecnhtvbkbcm ñs r cjrhjdboe gcbøjåbpyb.

206


212. Bcnbyyj crfpfyj, xnj bleobq Fltgn yfghfdkztn dcä ntxtybt juytyyjq ãdjkçwbb. Rjulf ghjzdkztncz endthåltybt yjdjuj wbrkf Ãgjøb Vfqnhtb, nj vjåtn ghjzdbnmcz njkmrj Fltgn, bleobq r Yfv. D cjpyfybb kçltq ljkåyj endthlbnmcz njxyjt gjybvfybt hfpkbxbz vtåle bycnhevtynjv, zdktyysv lkz hfpkbxysø wtktq, b endthåläyysv Ldbufntktv ãdjkçwbb. Rjulf Vs ujdjhbv j nhfycvenfwbb juytq, njulf yeåyj ghbyznm rfr endthåltybt cávjuj yfghzåäyyjuj juyz Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf. Rjulf åt xtkjdtxtcndj gjqvän dcç ndjhxtcreç cbke leøf Fuyb-qjuf, njulf vjåyj ñeltn crfpfnm, rfr dct wtynhs dbñhbheçn, jndtxfz yf rjcvbxtcrbt cjñsnbz. Njn bycnhevtyn, rjnjhsq egjnhtñkztncz lkz ghjcnjuj cybvrf, ytdjpvjåyj egjljñbnm zdktybç, jnhfåfçotve rfåljt lsøfybt Rjcvjcf. Gjnjve gecnm ecnhtvkäyyst r Fuyb-Qjut yfqlen cfvjt dscjrjt gjybvfybt jnrhsnsø wtynhjd. Vyjuj dscjrbø leøjd cujhfkj jn ytdjpvjåyjcnb dvtcnbnm dct juyb d ptvyjq jñjkjxrt. Genm Fhøfnf ytkäujr! Ndjhxtcrfz cbkf Fuyb-qjuf cfvfz xeltcyfz b xenrfz. 213. Vbhjdjt dtotcndj, rjnjhjt pfgjkyztn dcä ghjcnhfycndj Rjcvjcf, jndtxftn ghbnzåtybç Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf. Cjpyfybt, jndtxfçott rjcvbxtcrjve juyç, 207


rjytxyj, vjåtn ghjybryenm d pfrjys Ñsnbz. Gjnjve ajhvekf ndjhxtcrjq cbks vjåtn ñsnm lfyf rfr ajhvekf njve, rnj ghbjñobkcz r Hfpeve ljñhjdjkmyj b c yfrjgktyyjq ≤xfitq≥. Gjnjve ajhvekf ãnjq cbks yt vjåtn endthlbnmcz yf ãnjq gkfytnt. Gjcskrb cbk, rjnjhst yfvfuybxtys Dkflsrfvb b Fltgnjv, yfcnjkmrj ghtdsifçn xtkjdtxtcrjt djcghbznbt, xnj ecnhtvktybt vjåtn zdbnm gthtdtc hfdyjdtcbz, b cbks gjcskjr hfcgflfçncz yf bcrhs, rjnjhst jcnfçncz d herfø xtkjdtxtcndf. Vbhjdjt dtotcndj, yfgjkyzçott Ghjcnhfycndj, ytljcnegyj leøe ñtp ghbnzåtybz Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf. Dlsøfz b dslsøfz c Rjcvjcjv, nhfycvenbhez b ndjhz c Rjcvjcjv, vjåyj yfqnb bcnbyyeç ajhveke ecnhtvkäyyjuj Juyz. Ñtcghtltkmys djpvjåyjcnb b ñtcghtltkmys genb! 214. Ghb cjxtnfybb ãktvtynjd, nfr yfpsdftvsø, cjjnyjczobøcz r ghbnzåtybç Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf, dfåyj bvtnm eckjdbt njxyjuj zdktybz njåltcndtyyjcnb bkb rjvñbyfwbb cufhvjybpbhjdfybz. Ghb cjñbhfybb yjdjq hfcs njn åt ghbywbg bvttn gthdtycndeçott pyfxtybt. Rjulf pfkjåtyj jcyjdfybt hfcs, nj cjñbhfybt endthålftncz yf kexibø ghbywbgfø. 208


Rjcvbxtcrbq Vfuybn ecnhtvkztn pthyj, b djrheu ytuj hfpdbdftncz vjoyfz vjyflf. Rfåljt pthyj bvttn cdjq wbrk, rjnjhsq hfpdbdftncz jñobv ghbywbgjv. Rjulf gthdtycndeçott yfxfkj ãktvtynf juytyyj, njulf b ghbywbg yjdjq hfcs ñeltn cnhjbnmcz yf juyt. Fcnhjkjubz, lhtdytqifz yferf, pyftn hfcgjkjåtybt rfåljq hfcs b yfhjljd. Rjulf yfhjålftncz yjdfz hfcf, njulf jcyjdyjt yfxfkj herjdjlbn dctvb ghjzdktybzvb ãdjkçwbb. Gjnjve, rfr vjåyj jghtltkbnm dsxbcktybt yfhjljd gj fcnhjkjubb, nfr åt vjåyj ghtljghtltkbnm øfhfrnth yfhjålfçotqcz hfcs. Dct jnntyrb yfcnjkmrj njyrb, xnj njkmrj dscitt gjpyfybt vjåtn cjxtnfnm ãnb ctnb Vfnthbb Kçwbls. 215. Ndjhxtcrfz cbkf Cjñbhfçotuj yjdeç hfce ghbnzubdftn r ctñt dct ãktvtyns, rjnjhst yfrjgktys d Kjnjct cbyntpf. Ybnb ndjhxtcrbt d ghzvjq cdzpb c ecnhtvktybtv ≤xfib≥. Gjnjve nfr zcyf nf kbybz ghbnzåtybz; gjnjve endthålftncz ghbnzåtybt Kjnjcf b jnpder leøjd. Eckjdbz nzårb lkz ntxtybz hfpldjtyyjuj ecnhtvktybz. Leø, jñkflfçobq juyäv Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf, vjåtn gjkjåbnm yfxfkj dctv ntxtybzv juyz. Jnrkbr ezdkztn leø Ehecdfnb, b yf pjd tä jn-

209


rkbrfçncz ghjldbufçobtcz r enjyxtybç. Nfr cbyntp erhtgkztn ghtlyfpyfxtybt wtgb lj Ñtcrjytxyjcnb. 216. Rfxtcndj juyz endthålftncz yfghzåtybtv Vfuybnf. Vfuybn leøf jghtltkztn ne cnegtym, rjnjhfz vjåtn ghjzdbnmcz. Rjulf leø vjåtn ghbjñobnmcz r dscibv cathfv, nj jy djcghbybvftn njrb Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf. Ãnjn åt endthåläyysq jujym leøf ghtljghtltkztn juyb gkfytns. Rjytxyj, ujdjhz j ghtljghtltktybb juytq gkfytns, Vs bvttv d dble kbim njn jujym, rjnjhsq xtkjdtxtcndj djcghbybvftn. Ytn cjjndtncndbz vtåle gjcskrfvb b djcghbznbtv, yfcnjkmrj dtkbrb bpvthtybz lheubø cath. Gjnjve ghb cjñbhfybb hfcs nfr nhelyj jñütlbybnm. Hfcs endthålfçncz rfr gjnjr yjdsø cbk, b tckb heckj edtrjdtxtyj ãdjkçwbjyysv ldbåtybtv, nj rfålsq yjdsq gjnjr bvttn cdjç rjcvbxtcreç yjne. B nfr Vfuybn rjcvbxtcrb ñtcghtltkty d cdjäv ndjhxtcndt! 217. Nt åt ghbywbgs herjdjlzn pfåbufybtv wtynhjd. Leø yf ybpibø cathfø yt vjåtn pfåtxm juyb dscibø wtynhjd. Rjytxyj, njkmrj dscitt ghbnzubdftn dscitt, b ult åbdän njkmrj abpbxtcrjt ecnht-

210


vktybt, nfv ñeltn cjjñhfpyjt djcghbznbt. D ãgjøe ghbñkbåtybz Fuyb-Qjub yeåyj pyfnm ghbywbg yfcbkmcndtyyj gjcskftvsø zdktybq. D ghbhjlt njåt erfpsdftncz nj ghzvjt cjjnyjitybt, rjnjhjt bvttn cdjb uhfybws. Njkmrj njyrjt vjåtn ñsnm djcghbyznj njyrbv. Njkmrj njyxfqitt ecnhtvkztncz r njyxfqitve. B pltcm ghbywbg Vfuybnf. Rfr ghbywbg njyrbø ãythubq ghbceo njkmrj cávjve dscjrjve Fuyb-qjue, nfr abpbxtcrjt djcghbznbt dktxän zdktybt cjjndtncndtyyjt. Dcä yfcbkmcndtyyjt, dcä uheñj gjrfpyjt, dcä abpbxtcrb ghjzdktyyjt ecnegftn njyrjve ghbywbge. B gjnjve yfxfkj yjdjq hfcs pfrkflsdftncz yf ghjzdktyyjv endthåläyyjv ghbywbgt juyz yf Ptvkt. Gjnjve ndjhxtcrbq cbyntp ñelbn cjpyfybz. Yjdfz hfcf endthålftncz juyäv, endthåläyysv ndjhxtcndjv cbyntpf Kjnjcf Cthtñhzyjuj. Rfålfz yjdfz rjcvbxtcrfz cbkf gthtlfäncz. Lf, lf, lf! Nfr ytdblbvj døjlbn d ñsnbt xtkjdtxtcndf yjdfz cbkf. Nfhf ndjhbn! Lf, lf, lf! 218. Vbhjdjt cjjnyjitybt jñybvftn dct ghjzdktybz Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf. Ndjhxtcndj cjghjdjålftncz vyjåtcndjv ecnhtvkäyysø ghjzdktyysø ãythubq, rj211


njhst ghbnzubdfçncz Rjcvbxtcrbv Vfuybnjv. Rjulf ãythubb ghbnzubdfçncz Rjcvbxtcrbv Vfuybnjv rfr cbkf, cjjnyjczofzcz c ptvyjç rjhjç, nj ghjzdktybt ãythubq ñeltn pfrkçxfnmcz d njv, xnj Vfuybn zdbn nt cbks, rjnjhst rjhf gkfytns vjåtn djcghbyznm. Tckb ñs ezdktybt ñskj ghtdjcøjlzobv gkfytnyjt djcghbznbt, nj zdktybt yt vjukj ñs endthlbnmcz rfr cjplfçofz cbkf. Dphsds b hfpheitybz endthlbkbcm ñs yf gkfytnt. Gjnjve juytyyjt yfghzåtybt ghbñkbåftncz njulf, rjulf gkfytnf yeålftncz d jrjyxfntkmyjq nhfycvenfwbb. Nfr vbhjdjt cjjnyjitybt ceotcndetn vtåle rjcvbxtcrbvb ghjzdktybzvb. Nfr vbhjdjt cjjnyjitybt endthålftn ltqcndbt b ghbnzåtybt ãythubq. Endthåltybt cjdjregyjcnb dctø ãythubq lfän endthåläyyeç ajhveke Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf. 219. Cjjnyjitybt yfcnjkmrj dtkbrj, xnj vjåyj crfpfnm: jlyj endthålftn lheujt. Nfr ghjzdktybt juyz lfcn endthåltybt zdktyyjq bleotq hfct. Nfr Cjñbhfçobq cdjbv juyäv lfcn cjjnyjitybt cdjbv ghjzdktybtv. Rjytxyj, rjulf cjñbhfçobq cbvdjk endthåläy rfr yjcbntkm juyz dscituj yfghzåtybz, nj b dct ãythubb ghjzdkzçncz rfr dscitt yfghzåtybt.

212


Vfqnhtz endthålftn rjcvbxtcrjt yfghzåtybt juyz Vfnthb Fuyb-Qjub. Ecnhtvktybt ãnjq ndjhxtcrjq cbks eåt lfkj ajhvs. Nfr cjjnyjitybt vtåle juyäv leøf b juyäv ghjcnhfycndf endthlbn yjdeç åbpym. Nfr vjåyj endthålfnm, xnj Nfhf cnhtvbncz r bcregktybç xtkjdtxtcndf. Nfr genm cfvjjndthåtybz dtlän r pfdthitybç! 220. Vbhjdjt cjjnyjitybt ecnfyfdkbdftn hfdyjdtcbt, rjnjhjt gjllthåbdftn dcç wtgm ghjzdktybq. Ytltkbvjt cjcnjzybt dctuj rjcvbxtcrjuj ghjwtccf nhtñetn ghfdbkmyjcnb cjjnyjitybz. Xtv vjoytt, ntv ecnhtvkäyytt ltqcndetn Vfuybn; xtv egjhytt, ntv ecnhtvkäyytt; xtv ndähåt, ntv ecnhtvkäyytt. Nfr ghbnzåtybt cbk jcyjdyjuj Vfuybnf ltqcndetn cjjnyjitybtv vbhjdjuj ghjwtccf. Nfr rfr ltqcndeçofz cbkf pfrkçxftncz d ecnhtvktybb Vfuybnf, nj ecnhtvkäyyjcnm vbhjdjuj cjjnyjitybz cjñbhftn yeåyst ãythubb. Xtkjdtxtcndj ghbnzubdftncz ntv åt ghjwtccjv Vfuybnf vbhjdjuj cjjnyjitybz. Dct ltqcndbz xtkjdtxtcrbt dyjczn d vbhjdjt cjjnyjitybt cdjç ljgjkybntkmyeç xfcnm, ñelexb cjpyfntkmysv afrnjhjv. Nfr vbhjdjt hfdyjdtcbt vjåtn gjkexbnm jn xtkjdtrf hfpyjdtcbt.

213


Gjcvjnhbv, rfr endthålftncz ãnj hfpyjdtcbt. Dj dcäv bcnjhbxtcrjv ntxtybb vjåyj d rfåljq ãgjøt dbltnm nj egjhyjt bkb yfghzåäyyjt cntxtybt jñcnjzntkmcnd, rjnjhjt endthålfkj hfpyjdtcbt. Afrnjh ndjhxtcndf, yfpyfxtyysq rfr cbkf, ldbåeofz ljcnbåtybt rjcvbxtcrjuj hfdyjdtcbz, dctulf ñeltn ldbåbv ghbywbgjv Vfuybnf. Njkmrj endthåltybt Yfxfk vjåtn vbhjdjt cjjnyjitybt ghbdtcnb r hfdyjdtcbç. Dtxyj yfheifçott ldbåtybt ecnfyfdkbdftn hfpyjdtcbt. Gjnjve Yfxfkf b bø gjxbnfybt ñelen ntv afrnjhjv, rjnjhsq xtkjdtxtcndj vjåtn endthlbnm rfr cgfctybt vbhf. 221. Nfr cjjnyjitybt endthålftncz yt njkmrj uheggjdsv ecnhtvktybtv, yj b tlbysv leøjv. Ghtldtcnybrjv uheggjdjuj ecnhtvktybz zdkztncz dctulf tlbysq leø. Dct nt ntxtybz, rjnjhst ecnhtvkzkbcm xtkjdtxtcndjv r cjpyfntkmyjve ezdktybç Ñsnbz, yfgbnsdfkbcm tlbysv leøjv. Nfr ndjhxtcndj leøf Cjñbhfntkz hfcs dctulf ecnhtvkztn ntxtybt jlybv cdjbv cbyntpjv. Fuyb-qju _ dscitt hfdyjdtcbt, bñj cfvjjndthåtyyjt ndjhxtcndj tuj leøf dtlän r ehfdyjdtibdfybç vbhjdjuj cjjnyjitybz. Gjnjve hfpyjdtcbt b hfpyjukfcbt wtynhjd ehfdyjdtibdfçncz. Extybt ndthlbn jñ ãnbø 214


njyrbø hfpkbxbzø; gjnjve lkz ghjldbåtybz yf cktleçoeç cnegtym yeåyj gjyznm hfpyjdtcbt d ybpibø ghjzdktybzø b ufhvjybç d dscibø. Rjulf Vs lfkb gjhextybt Yfitq cgjldbåybwt dtcnb xtkjdtxtcndj yf yjdeç cnegtym, nj zdktybt Yfitq yjcbntkmybws juytq nfr dscjrj, xnj ghbhfdyznm dczrjt vtlbevbxtcrjt ghjzdktybt ñeltn hfdyj rfgkt venyjq djls d juytyyjq xfit. Gjnjve crfåe: dszdktybt gjybvfybz dscjrbø juytq ghbdtlän yf dscjne xbcnjuj juyz. Yjcbntkmybwf ≤xfib juytq≥ lfcn yjdeç cnegtym xtkjdtxtcnde. 222. Dctvjueotcndj Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf jndtxftn gcbøjlbyfvbrt Ghjcnhfycndf. Ghbnzåtybt ãythubq jndtxftn yfghzåtybç Vfuybnf. Cdjqcndj ghbywbgf ghbnzåtybz ktåbn d rfåljv xtkjdtxtcrjv ltqcndbb. Ecnhtvktybt bvgekmcf lfän ajhveke zdktybç htifçotve; gjnjve vjåyj endthlbnm rfåljt ltqcndbt b tuj rfxtcndj ghbnzåtybz. Yfcbkmcndtyyjt, dspsdfçott ltqcndbt, rjytxyj, ghbnzubdftn ghjwtccs ytecnjqxbdst. Ecnhtvktybt Vfuybnf b ghbnzåtybt zdkzçn cjjnyjitybt, b gjnjve nfr dfåyj nj endthåltybt Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf, rjnjhjt cdzpsdftn cbks ecnjqxbdst. Rfåljt 215


rjktñfybt dspsdftn dbñhfwbç, rjnjhfz yfheiftn ntxtybt Vfuybnf. Nfr cdjqcndj ghbnzåtybz ljkåyj yfvfuybxbdfnm cktlcndbz. 223. Yfvfuybxbdfybt xtkjdtxtcrbø ecnhtvktybq _ jlyj bp nhelytqibø eckjdbq. J ckjåytqitq pflfxt Nfhf pyftn. Wtvtynbhjdfybt ghjcnhfycndf b ltqcndbt vfuybnf cthlwf _ cfvst juytyyst jcyjdfybz. Vfqnhtz ujdjhbn: ndjhxtcndj Yfit nfr cnhtvbntkmyj, xnj Vfuybn ghtjljktdftn dct ghtgzncndbz. Rfr dbøhtdst rjkmwf, Yfif cbkf eyjcbn dct ghjnbdjltqcndbz. Gjnjve Vs cvtoftv b hfcf cjñbhftncz. Xtkjdtxtcrjt pfdjtdfybt b yfheitybt ntxtybz Vfuybnf cjtlbyzçncz d ajhvekt ptvyjuj yfpyfxtybz. Juyb Vfnthb Fuyb-Qjub zhrj gskfçn, b cbyntp ≤xfib≥ gjrfpfk rheu pfrkçxäyyjq gtnkb _ gthtgktnfybt zdktyyjq ≤xfib≥ c ltqcndbtv. Zdktybt pfrkçxäyyjq gtnkb jñüzcyztn ltqcndbt, jñyznjt rjkmwjv. Yfghzåäyyjt dhtvz! Vs bläv ckbnsv cthlwtv. Xtkjdtxtcrbt ltqcndbz ñtp Yfituj yfghfdktybz nfr ñtcgkjlys!

216


Ujdjhbk, xnj dct cbks ytñtcyst yt cjñthen cnjkmrj, crjkmrj jlby xtkjdtxtcrbq gjldbu. B Ehecdfnb, b Z _ yf Ptvkt, rfr åt yfvfuybxbdfnm b yfghfdkznm xtkjdtxtcrjt cjpyfybt! Rfpfkjcm, ujhfplj ktuxt gcbøjkjubhjdfnm b yfvfuybxbdfnm, ñelexb d egkjnyäyyjq fcnhfkmyjq jñjkjxrt. Vs ñs ghbvtybkb ãnb vths, tckb ñs ptvyst njrb zdbkb hfphzåtybt. 224. Rjulf yfhjls ecnhtvbkbcm r yfxfke hfpyjdtcbz, nj ghbywbg cfvjeybxnjåtybz djldjhbkcz. B ghjnbdjltqcndbt cfvjeybxnjåtybç vjåtn ñsnm njkmrj djldjhtyj hfdyjdtcbtv. Xtkjdtxtcndj yt cjbpvthztn ghbywbg cjpblfybz b ntv yfheiftn jcyjds Ñsnbz. Rjulf gj pfrjye Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf ceotcndetn gjlxbytybt ybpituj dscitve, nj ãnj rfcftncz kbim ãythubq, rjnjhst gj cdjtq ceoyjcnb ljkåys nhfycvenbhjdfnmcz. Yj rjulf Yfxfkf ghbpdfys r åbdjndjhzotve cjpblfybç, nj yt vjuen kçlb ecnhfybnm ñtp cfvjeybxnjåtybz jlyj bp Yfxfk. Gjnjve ñeltn xtkjdtxtcndj ecnhtvkznmcz r cjpyfntkmyjve hfpdbnbç, rjulf jyj zdbn gjybvfybt endthåltybz ldeø Yfxfk. Dct ghbywbgs, kbiäyyst ãnbø ldeø Yfxfk, vjuen ecbkbnm ytehfdyjdtityyjcnm. Zdbnm ljkåyj xtkjdtxtcndj pfrjyf Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf gjybvfybt. Vjåyj vyjuj ghj217


ldbåtybz d wtgm ãdjkçwbb ghjzdbnm jcjpyfybtv dtkbxbz ldeø Yfxfk rfr jcyjds Ñsnbz! 225. Rjcvbxtcrbq Vfuybn cjtlbyztn gjkçcs Yfxfk lkz åbdjndjhzotq cbks. Tckb gjkçcs yt cjjndtncndeçn ghbnzåtybç Vfuybnf, nj gjkexftncz gjukjotybt ãythubb. Cnjkmrj ghbvthjd, rjulf gjukjotybt hfpdbdfkj gjukjofçoeç cbke, rjnjhfz hfpheifkf nrfyb. Vyjuj hfpheitybq b ñjktpytq gjhjålfkjcm jn ãnjuj hfpyjdtcbz. Xtkjdtxtcndj ndjhbn cdjä ljcnbåtybt cdjbv ecnhtvktybtv. Rjulf leø botn dsøjlf, yt cjpyfdfz cdjtuj ecnhtvktybz, nj, rjytxyj, htlrj vjåyj ljcnbxm ntø dscjrbø ghjzdktybq. Gjnjve Vs yfgbnsdftv ghjcnhfycndj pjdjv xbcnjuj juyz. Rjcvbxtcrjt ckbzybt ghjbpjqlän _ rhfcjnf Ñsnbz nfr velhf b ghtrhfcyf! Dct dtkbrbt ghbywbgs gjlktåfn dscibv bpvthtybzv. B dct ndjhxtcrbt ghbywbgs bpvthzçncz d dscibø bpvthtybzø. Dcä dscitt bpvthztncz dscibv! Lf, lf, lf! 226. Ljcnbåtybt hfdyjdtcbz zdkztncz yfcnjkmrj ghtdsifçobv dcä jcnfkmyjt, xnj Vfuybn zdkztn cfvjt ecnhtvkäyyjt ghbnzåtybt lkz ãnjuj ehfdyjdtibdfybz.

218


Dj dcäv Rjcvjct hbnv erfpsdftn yf ãnjn ghbywbg, rjnjhsq jheletn dctvb ghbhjlysvb ghjzdktybzvb. Cnhjbntkmcndj cdjlbncz r ãnjve dscjrjve ghbywbge. Rfr åt yt jcjpyfnm ghjwtcc ghbhjls? B d cnhjbntkmcndt åbpyb ytbpñtåty njn åt ghbywbg. B hbnv, b dphsds, b vfuybnyjt dktxtybt _ dct cbks ljkåys ghtndjhbnmcz d ghbywbg ehfdyjdtibdfybz. Rjulf eøjlzofz hfcf ecnhtvbkfcm r yfheitybç pfrjyf Yfxfk, njulf yjdfz hfcf lkz rjcvbxtcrjuj hfdyjdtcbz lfcn endthåltybt yjdjq cbkt. Rjytxyj, ghbywbg Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf blän djcøjlzotq cgbhfkmç, b ytdjpvjåyj hfpütlbybnm dtkbxbt rjcvbxtcrbø cgbhfktq ãdjkçwbjyysø djcøjåltybq. Rjulf yjdfz hfcf lfcn endthåltybt cbks Yfxfk, njulf, bcnbyyj, ecnfyjdbncz rjcvbxtcrjt hfdyjdtcbt! 227. Vs, Ñhfnmz xtkjdtxtcndf, nfr ñjhtvcz pf ehfdyjdtibdfybt b djldjhtybt Yfxfkf Vfnthb Vbhf. Rjulf endthlbncz cjpyfybt cjpblfybz, njulf vjåyj ñeltn xtkjdtxtcnde zdbnm ndjhxtcreç cbke juyz. Xtkjdtxtcndj nfr yfheibkj Vfuybn Ñsnbz, xnj yeåyj ecnfyjdbnm cnhjbntkmcndj yjdjq åbpyb. Njkmrj ãnbv cgjcjñjv vjåyj ecnhfybnm yfhjåltybt njrjd, rjnjhst ctqxfc nfr gjukjofçn xtkjdtxtcndj. Vs, Ñhfnmz 219


xtkjdtxtcndf, ñjhtvcz pf Vfuybn Rjcvbxtcrbq b ghbywbg åbpyb. Ckjåyjt dhtvz, yj dtkbrjt dhtvz! D yfghzåtybb, chtlb xeljdboyjuj ytgjybvfybz xtkjdtxtcndjv ghbywbgjd Ñsnbz, Vs lfäv Yjdsq Pfdtn. R ãnjve Pfdtne Vs pjdäv xtkjdtxtcndj. D ãnjv dtkbrjv Pfdtnt ktåbn ghbywbg Ñsnbz! Crfåtv xtkjdtxtcnde: ≤Xnbnt Yfxfkf; xnbnt Vfnthm Vbhf; xnbnt dtkbxbt Pfdtnf Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf!≥ Lf, lf, lf! Nfr Vfqnhtz ujdjhbn! 228. Hfpdt xtkjdtxtcndj pflevsdftncz yfl cdjtç cdzpmç c vbhjdjq åbpymç? Ntxtybt vbhjdsø cjñsnbq ytghtrkjyyj b ytghthsdyj. Cdzpm vtåle xtkjdtrjv b vbhjdsvb zdktybzvb ghjzdkztncz rfr cjjnyjitybt vfuybnyjuj zdktybz. Xtkjdtr gjnjve yt vjåtn ctñz dsltkbnm rfr dtkbxbye cfvjcnjzntkmyeç bp dctuj rjcvbxtcrjuj ghjwtccf. Rjulf vbhjdfz åbpym ecnhtvbkfcm r rjcvbxtcrjve ghbnzåtybç, njulf dct ãktvtyns, rjnjhst ghbnzyens r Vfuybne, ltqcndjdfkb rfr jghtltkzçobt åbpym cbks. Gjnjve dpfbvjghbnzåtybt lfän ajhveke rjcvbxtcrjuj ghbnzåtybz. Nfr ltqcndbt Vfuybnf ytecnfyyj ghbnzubdftn; nfr vbhjdfz åbpym ecnhtvkztn xtkjdtxtcndj r Ñtcghtltkmyjcnb. 220


229. Fuyb-qju døjlbn d ntvg vbhjdjuj ntxtybz b ntv yfghfdkztn ntxtybt vbhjdjq vsckb; yfcsofz cjñjç ghjcnhfycndj, ntv ghbnzubdftn r yfpyfxtyyjve yjdjve endthåltybç leøjd. Ndjhxtcndj vbhjdjt nfr ckjåyj b nfr gthtgktntyj c njyxfqibvb ãythubzvb. Ghjzdktybt ghjcnhfycndtyyjuj juyz ecnhtvkztn r cjpblfybç vbhjdsø ntxtybq. Ghbywbg juyz lfän yfghfdktybt dctv yjdsv rjcvbxtcrbv ntxtybzv. Gjnjve rfr rkçx r itcnjq hfct ghjzdktyj ñeltn endthåltybt ckbzybz. Njrb, pfkjåtyyst d jcyjdfybt åbpyb, ghtlyfpyfxfçn ntxtybt yjdjt. Nfr Vs endthålftv ãnj dtkbrjt yfghfdktybt. Gjnjve leø Ehecdfnb nfr njyrj xedcndetn ne dtkbreç ybnm. Nfr Vs cnhjbv dtkbreç, xúlyeç cnegtym vbhjdjq åbpyb. Nfr yfvfuybxbdftv ghjcnhfycndj. 230. Ujdjhz jñ ãdjkçwbb, xtkjdtxtcndj ybrjulf yt ghbybvfkj dj dybvfybt, rfrjq wtyjç zdkztncz ghjldbåtybt lkz Ldbufntkz ãythubb. Ghbyznj endthålfnm, xnj ãythubz ghjldbåtybz ãdjkçwbb ecnfyfdkbdftn ghjldbåtybt cj cnegtyb yf cnegtym. Yj yeåyj ukfdyjt ghbxbyyjt ltqcndbt erfpfnm. Rjcvbxtcrbq Vfuybn bvttn cdjä yfghfdktybt, nfråt cdjä yfpyfxtybt. Dj dcäv ãdjkçwbjyyjv ldbåtybb yeåyj bcrfnm tuj yfpyf221


xtybt, b yeåyj ecnfyjdbnm wtynh ãdjkçwbb. Yt njkmrj djcøjåltybt zdkztncz bvgekmcjv, yj b wtynh ãdjkçwbb tcnm pthyj dctq rjcvbxtcrjq ltzntkmyjcnb. Wtgm cjñsnbq cjñbhftncz d jrheåyjcnb ãnjuj pthyf, b gjrf yt ñeltn ecnfyjdktyj hfdyjdtcbt vtåle ãdjkçwbjyysv b bydjkçwbjyysv xtkjdtxtcrbv ecnhtvktybtv, lj ntø gjh ytkmpz ecnfyjdbnm cnegtym dscieç. Wtynh ãdjkçwbb ndjhbn hfdyjdtcbt. Wtynh xtkjdtxtcrjuj vsiktybz tuj yfheiftn. Gjnjve dj dhtvz ãgjøb hfpyjdtcbz ljñhf b pkf xtkjdtxtcndj ljkåyj dszdbnm xänrjt yfghfdktybt gthtl ãgjøjq Cfnmz-çub. Gjnjve rkbx juytyysq lfän xtkjdtxtcnde yfghfdktybt. Wtynh ãdjkçwbb d cdjäv ñtcghtltkmyjv ntxtybb bvttn jcyjde Yfxfk. 231. Rjytxyj, endthåltybt yjdjq hfcs ljkåyj ecnhtvkznmcz r ghbywbge wtynhf ãdjkçwbb. Hfpyjdtcbt, rjnjhjt ntgthm zdktyj yf gkfytnt, ljkåyj ytvbyetvj dspdfnm njn cldbu: bkb ghjljkåbnm exfcnbt gcbøbxtcrjq ãythubb, bkb hfpheitybt. Gjnjve ghjljkåtybt ceotcndjdfybz pfdbcbn jn ãnjq endthåläyyjq cbks. Nfr Vfnthm Fuyb-Qjub ytcän xtkjdtxtcnde xfie cgfctybz. Nfr Fhøfn b Nfhf ytcen cgfctybt d cnhjbntkmcndt kexituj ñeleotuj. D ckbnsø Yfxfkfø Vs ytcäv xtkj222


dtxtcnde cgfctybt. Nfr Vs pfrkflsdftv yjdeç hfce b cnegtym dscituj ckbzybz. 232. Gcbøjleøjdyst hsxfub d xtkjdtxtcndt jnrhjçn nt bcnbys, rjnjhsvb åbpym jñkflftn. Njrb ãnbø ãythubq pfkjåtys d xtkjdtrt, yj uheñjcnm vfnthbb yt gjpdjkztn djcghbyznm ãnb ntxtybz. Yf erfpfyysø gcbøjleøjdysø hsxfufø vjåyj ghjcktlbnm, rfr xtkjdtxtcndj djcghbybvftn njrb ghjcnhfycndtyyjuj juyz. Nfr cjrhjdtyyst ghtlyfpyfxtyyst ghjzdktybz vjuen endthlbnmcz rfr ecnhtvktybz r juytyyjve djcghbznbç. Gcbøjleøjdyst hsxfub ndjhzn rfåljt åbpytyyjt ghjzdktybt. Tckb ñs xtkjdtxtcndj hfpevyj ghjcktlbkj pfrjys ldbåtybz Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf, nj, rjytxyj, jyj ghbyzkj ñs zdktybt gcbøjleøjdyjcnb. Rfr åt jnhbwfnm ne cbke, rjnjhfz ldbuftn dctv åbpytyysv bvgekmcjv? Ecnhtvktybt gcbøjleøjdyjcnb jñybvftn dct ghjzdktybz Dctktyyjq. Bcnbyyj, pfrjy ytghtkjåty. 233. Ghzvjt cjjnyjitybt ceotcndetn vtåle Fuybqjujv b zdktybtv rjcvbxtcrbø ghjzdktybq. Cdzpm vtåle zdktybzvb nfr yfghzåtyf, xnj zdkztn ghzveç kbybç. Nfråt ceotcndetn ghzvfz cdzpm vtåle Fuyb-

223


qjujv b vbhjdsvb cjñsnbzvb. Nfr åt jnhfåftncz vbhjdfz vsckm yf gjzdktybb juytq Nfhs. Rjulf cbyntp ghjzdkztn cdjç cbke, nj dct rjcvbxtcrbt cjñsnbz jnhfåfçncz yf jhufybpvt, kexitv b dthytqitv endthlbntkt rjcvbxtcrbø b gkfytnysø ghjzdktybq. Tckb pyfnm dct juytyyst pyfrb yf Ptvkt, nj chjr åbpyb rhfnjr. Ãvfyfwbb Ptvkb Yfif Ehecdfnb cdbltntkmcndjdfkf, cjlhjufzcm jn nzujcnb fnvjcaths. Rjhf ptvyfz cjlhjuftncz, b yjdfz cnegtym ujnjdbncz ndjhxtcndjv jñütlbytybz. Gcbøjleøjdyst hsxfub ñelen ecnhtvkznm itcneç hfce. Rfr cnhtvbntkmys ntxtybz! Djpujhfçncz juyb rfr juytyyst cnheb! Gjnjve cthlwt Nfhs ytcän d ctñt dct åbpytyyst njrb b jnhfåftn dct zdktybz xtkjdtxtcrbt. Genm ktåbn gjl pyfrjv Vfnthb Vbhf. 234. Ghbnzåtybt cbk rjcvbxtcrbø juytq cjjndtncndetn cfvsv ecnhtvkäyysv kexfv cjkywf. Cbkf ndjhxtcndf xtkjdtrf hfdyf kexfv juyz ghjcnhfycndf. Gjnjve vjåyj crfpfnm, xnj åbdjndjhzofz cbkf xtkjdtrf bpvthztncz cdjbv bpkextybtv. Bpvthtybt ecnhtvkäyyjuj leøjndjhxtcndf vjåtn gjkjåbnm endthåltybt ntø dtcjd, rjnjhst erfpsdfçn yf ghbjñotybt bkb hfpütlbytybt c øjljv ãdjkçwbb. Bpvthtybt ltqcndbq

224


vjåtn ecnfyjdbnm njxyjt cjjnyjitybt ghbywbgjd, nfr yfpsdftvsø rjcvbxtcrbø bcnby. Zdktybt ghbnzåtybz ãythubb cjkytxysø kextq ehfdyjdtibdftncz c njq gjxdjq, yf rjnjheç gflfçn kexb. Nfr åt ltqcndetn ghbnzåtybt rjcvbxtcrbø juytq yf leø xtkjdtrf. Ghjcnhfycndj yfgjkytyj vfuybnfvb, b xtkjdtxtcrfz fehf ytcän cnjkmrj vfuybnysø bpkextybq! Ecnfyjdktyj, xnj Rjcvjc ndjhbn Vfuybnjv b cbkf ghbnzåtybz lfän xtkjdtre åbpym. Ndjhxtcndj yf ãnjv ghbywbgt jcyjdfyj. Ytghtkjåysq pfrjy! 235. Gthdjbcnjxybr zdkztncz ndjhxtcrbv bvgekmcjv ãythubb Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf. Bvgekmc pfhjålftncz d Ghjcnhfycndt, b yfheityysq pfrjy zdkztn hfpheitybt. Gthdjbcnjxybr, pfhjålfçobq bvgekmc Ñsnbz, herjdjlbn ntxtybtv dctuj rjcvbxtcrjuj juyz. Gjnjve dct rjcvbxtcrbt zdktybz jcyjdfys yf ghjzdktybzø juyz. Jlyf rfgkz yt vjåtn hfpheibnm ntxtybt, gjnjve njkmrj cjpyfntkmyjt ghbyznbt Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf vjåtn yfghfdbnm leø r ghbjñotybç r njrfv njyxfqibø ãythubq. Cnhjbntkmcndj rjcvbxtcrjt nfr ecnhtvktyj r ghbjñotybç r njyxfqibv ãythubzv b rj dctv ghjwtccfv ytdblbvjuj juyz! 225


236. Gcbøjleøjdyjcnm zdkztncz rfxtcndjv dctø ghjzdktybq Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf. Ñtcghtltkmyjcnm ghjzdktybq gcbøjleøjdyjcnb ndjhbn rjcvbxtcrbt vbhs. Ndjhxtcndj Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf ytdjpvjåyj endthlbnm d cjpyfybb ñtp ibhjrjuj gjybvfybz ãdjkçwbb. Cjpyfybt yfcnjkmrj endthålftn hsxfu Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf, xnj nhelyj yt ghbvtybnm zdktybt ãnjuj hsxfuf. Ghbxbyysq ghbywbg lfän bvgekmc åbpyb b hfpdbnbç ãythubb gcbøjleøjdyjcnb. Jcyjdfybt åbpytyyjuj bvgekmcf endthålftn gcbøjleøjdyjcnm, b ghbnzåtybt lfän zdktybt cjjnyjitybz c ghbxbyysv ghbywbgjv. Nfr jcyjdfybt gcbøjleøjdyjcnb endthålftn åbpytyysq bvgekmc. Rjulf Yfxfkf endthlzncz d cjpyfybb xtkjdtxtcndf rfr ehfdyjdtibdfybt cbk Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf, njulf åbpym endthlbncz rfr zdktybt cktlcndbz dtkbrjuj pfrjyf. 237. Ghjzdktybt gcbøjleøjdyjcnb hfpdbdftncz c rjcvbxtcrbv vfuytnbpbhjdfybtv. Rjulf leø vjåtn djcghbyznm juyb dscibø cath, njulf jy ghjzdkztn vfuytnbpfwbç rjcvbxtcrbø juytq. Gcbøjleøjdyjcnm ldbåtn dctvb ãythubzvb b ecnfyfdkbdftn dct cjjnyjitybz. Leø b ghjzdkztvst juyb cjjnyjczncz. Rfåljt ltq226


cndbt, ñelexb cktlcndbtv ghbxbys, jnhfåftn ceoyjcnm dctq gcbøjleøjdyjcnb. Gjnjve Fuyb-qju endthålftncz rfr ghzvfz cdzpm c lfkmybvb vbhfvb. Ytghtkjåyj ltqcndbt juytyyjuj cbyntpf; gjnjve Vs ujdjhbv, xnj zdktybt njrjd dscibø vbhjd vjåtn njkmrj ñsnm gthtlfyj njrfvb dscibø juytq. Ñsdftn nfr yfpsdftvfz gthtlfxf xthtp jñjkjxre eitlibø leøjd, yj yeåyj dctulf endthålfnm, xnj ybpitt ghjzdktybt ghbnzubdftn ybpitt. Gjnjve Vs endthålftv, rfr jujym dscjr b rfr nhfycvenfwbz ghjbcøjlbn yf cfvjq dscitq njxrt. Nfr Yfif yjcbntkmybwf Xfib cjrhjdtyyjuj Juyz lfcn gkfytnt yfitq gkfvtyyjt jxbotybt. Nfr ndjhxtcndj gcbøjleøjdyjcnb drkflsdftncz d yjdeç cnegtym. Rjulf rjcvbxtcrfz vfuybnyfz cbkf endthlbn zdktybt juytq, njulf vjåyj crfpfnm, xnj ñkbpbncz Dhtvz Yjdjt. Z endthålfç. 238. Gcbøjleøjdyjcnm yf ptvyjv gkfyt vjåtn ñsnm dszdktyf juyäv, rfr ghjzdktybt dscitq caths. Fuybqju zdkztncz cdzpmç vtåle gkfytnjç b dscibvb vbhfvb. Ghbyjitybt yf Ptvkt yfpyfxtyysø ãythubq gjhexftncz njkmrj leøe, evtçotve ghjzdbnm dscibt juyb. Rfr ñtcghtltkmys caths b njrb, ytceobt zdktybt juytq! 227


Fuyb-qju, bcnbyyj, åbdän d ldeø vbhfø. Fuyb-qju, bcnbyyj, gjuheåftncz d ytdblbvst caths. Njkmrj njxyst bccktljdfybz vjuen lfnm njyrbt endthåltybz. Gjnjve dktreobq vfuybn xbcnjuj juyz ytcän Fuybqjuf d dscibt caths. Gjnjve ghbywbg xbcnjuj juyz lfän cjjnyjitybt vtåle vbhfvb dblbvsvb b ytdblbvsvb. 239. Uheñfz vfnthbfkbpfwbz ghb ãnbø zdktybzø endthålftncz xtkjdtxtcndjv, boeobv ãnbø ghjzdktybq lkz ghjybryjdtybz d caths, ytljcnegyst ukfpe. Ghjwtcc ghbnzåtybz egkjnyäyysø ghjcnhfycndtyysø ghjzdktybq ecnfyfdkbdftncz gjñeåltybtv xtkjdtrf. Rjytxyj, ecnhtvkzzcm r egkjnytybç ajhvs lkz tä dblbvjcnb, xtkjdtr enhfxbdftn cfvjt dscitt ecnhtvktybt; gjnjve ghjwtcc nhfycvenfwbb juyzvb zdkztncz cfvsv dscjrbv. Jujym åbpytyyjuj ghjwtccf zdkztncz ldbufntktv xtkjdtxtcndf. Gjnjve Vs nfr wtybv cfvjjndthåtyyjcnm Vfnthb Fuyb-Qjub. Ecnhtvktybt nhfycvenfwbb yfghzåtybtv xbcnjuj juyz dktxän c cjñjç dct ndjhxtcrbt cgjcjñs b ãnbv djpyjcbn jrheåfçoeç cathe. Nfr yfghzåtybt juytq Nfhs zdkztn endthåltybt yjdsø cnegtytq. Nfr Vs, cldbufz cnfhjt, cnhjbv yjdjt. Nfr Vs 228


cnhtvbvcz ckbnsv cthlwtv yf yjdeç cnegtym. Nfr ndjhxtcndj Yfit cjpblftn yjdst vbhs. Endthålfç. 240. Pfkjåtybt Vfuybnf lkz rjcvbxtcrbø ghbywbgjd ghjbcøjlbn nfr åt pfrjyyj, rfr b cávjt ltqcndbt. Yf ntø åt eckjdbzø ghjzdkztncz xtkjdtxtcrfz ltzntkmyjcnm. Ghtlitcndeçott ltqcndbt rfåljuj ghjzdktybz zdkztncz vfuybnjv lkz gjcktleçotuj. Gjnjve ndjhxtcndj, ghtlitcndeçott zdktybç Vfuybnf, tcnm Gthdbxysq Bcnjxybr, rjnjhsq yfgjkyztn Ghjcnhfycndj. Erfpfyj yf ndjhxtcndj Vfuybnf rfr yf bcnjxybr xtkjdtxtcrbø ltqcndbq. Nfr yfpsdftvst ytelfxyst ltqcndbz yeåyj gjybvfnm rfr pfkjåtybt vfuybnf, yt ghbyjczotuj njrf lkz cktlcndbz. Tckb ñs xtkjdtxtcndj ghjcktlbkj ntxtybt rfåljuj pfkjåtyyjuj bv ltqcndbz, nj, rjytxyj, vjåyj ñskj ñs yfqnb ghbxbye ytelfxb b ghzvjt cktlcndbt. Rjcvbxtcrjt ndjhxtcndj jndtxftn ghzvj yfxthnfybç dctø pfrjyjd Vfnthb Vbhf. 241. Rjytxyj, cktlcndbt, pfkjåtyyjt d rfåljv ltqcndbb, endthålftncz nfr juytyyj d ltzntkmyjcnb Fuyb-qjuf, rjulf jujym yfxbyftn gskfnm tuj wdtnjv. Jcjñtyyj zhrj ujhbn cbyntnbxtcrfz cbkf. Ãythubz Fuyb-qjuf yfghfdkztncz d hfpkbxyst rfyfks ndjhxt-

229


cndf rfr cbkf nhfycvenbheçofz, rfr cbkf cjñbhfçofz, rfr cbkf jcnhfz, zdkzçofz genm nfv, ult pfrhsns dct pfndjhs. Nfr endthålftncz ndjhxtcndj Nfhs. 242. Vbhjdfz ãythubz rfcftncz dctuj ceotcndeçotuj, gjnjve gjlhfpltktybt yf dtotcndtyyjt b ytdtotcndtyyjt _ ytdtåtcndtyyj. Nfr vjåyj endthålfnm ceotcndeçoeç cbke ãythubb dj dcäv Rjcvjct. Dtotcndj ytghbvtybvj rfr tlbycndtyyfz cbkf, bñj lkz ghjzdktybq yeåys ltqcndeçobt ãythubb. Njxyj nfr åt yeåys ecnhtvkzçobt åbpym ãythubb, _ bø Vs yfpsdftv ldbufntkzvb ceoyjcnb. Jcjñtyyj yeåyj ghjcktlbnm, rfr ltqcndetn ãythubz gcbøjleøjdyjcnb. Rfr vjom hfcneofz ãnf ecnhtvkäyyfz ãythubz, b ghbywbg ecnhtvkäyyjcnb ktåbn rfr cbkf jcyjdyfz. Yf gkfytnt lfys xtkjdtxtcnde ãythubb, rjnjhst vjuen cjplfnm åbpym ghjcnhfycndtyysø ntk, yj cjjñhfpyj c ecnhtvktybtv. Nfr ghtlyfpyfxtyysv ntkfv yeåyj ecnhtvbnmcz d ghjcnhfycndj. Ajhvekf hfcneotq vjob zdkztncz rfr jcyjdfybt ecnhtvktybz Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf. Nfr ghjcnhfycndj yfgjkyztncz ñtcajhvtyysvb ghjwtccfvb b ñtcghtltkmysvb ecnhtvktybzvb. 230


243. Ajhvs ytghbyznst, rjulf chjr yfcnegbk, ecnhtvkzçncz d lheubt caths bkb ghjzdkzçncz d dblt nfr yfpsdftvsø ckexfqysø ghjcnhfycndtyysø ntk. Ndjhxtcndj, rjnjhjt ajhvbhetn ãnb ckexfqyst rjvñbyfwbb, ecnfyfdkbdftn ghbywbg cjjndtncndbz. Yj tcnm toä cfvjt dscitt pfrjyyjt egkjnytybt, rjnjhjt dtlän r wtgb kexibø ajhv, b ãnb wtgb cjñbhfçncz bp ãnbø åleobø ãythubq. Ndjhxtcndj ghjzdkztncz yf dcäv ceotv, b åleobt ãythubb yføjlzn cdjb ghbvtytybz bkb d lheubø wbrkfø, bkb d lheubø vbhfø b ajhvfø. Nfr jujym Fuyb-qjuf cjplfän cdjb ajhvs, nhfycvenbhez cbks djrheu ctñz. Nfr Nfhf ecnhtvkztn ntxtybt b yfghfdkztn herjndjhxtcndj yjdjq cnegtyb. 244. Dbñhfwbb hexfçncz pf ghbyznbt ghjzdktybz juyz. Rjulf gjcskftncz kex, njulf jndtnyfz ecnhtvkäyyjcnm ghbybvftn ghjcnhfycndtyysq jujym. Njrb dctø ghjcnhfycndtyysø juytq ndjhzn cdjb ntkf. Rjcvbxtcrfz dbñhfwbz ecnfyfdkbdftn njåltcndtyyjcnm dctø ãythubq. Vyjuj ujdjhzn j vjktrekzhysø dbñhfwbzø, yj yeåyj ljñfdbnm, xnj cnjkmrj dbñhbheçobø ãktvtynjd, xnj ghjcnhfycndtyysq jujym dbñhbhetn dj dcäv Rjcvjct, dspsdfz jndtnyst njrb. Vjåyj jghtltkäyyj endthålfnm, xnj vjom dbñhfwbq ndjhxtcrjq ãythubb 231


cjjndtncndetn cbkt ntxtybz Vfuybnf. Dj dctø xtkjdtxtcrbø ndjhxtcrbø yfxbyfybzø cjpdexbn rjcvbxtcrfz dbñhfwbz, b xänrj gthtgktnftncz jlby ghbxbyysq vbh c lheubv; nfr vjåyj cdzpfnm ghjikjt c ñeleobv. Ecnfyfdkbdfz ltqcndbntkmyjcnm rfr jndtnyeç dbñhfwbç, zdbnm vjåyj cjjnyjitybt rfhvbxtcrjt. 245. Xenrj jnpsdftncz yf rjcvbxtcreç dbñhfwbç Fuyb-qju. Rfålfz dbñhfwbz dspsdftn djcgkfvtytybt wtynhjd. Ecnhtvktybt rfåljt dspsdftn rjcvbxtcreç dbñhfwbç. Vs yfpsdftv ãnj pdexfybt gcbøjfrnbdyjcnmç. Gjnjve ecnhtvkäyyjcnm Fuyb-qjuf zdkztncz jndtnjv yf rjcvbxtcreç dbñhfwbç; nfr endthålftncz gcbøjfrnbdyjcnm. Yfghzåäyyjcnm d dscibø vbhfø yfghzåtyf, rfr rjcvbxtcrfz cbkf. Ghfdf Ehecdfnb, endthålfz gcbøjlbyfvbre. Nfr yfpsdftvjt Rjcvbxtcrjt Lsøfybt tcnm gcbøjlbyfvbrf, rjnjhfz pjdän r åbpyb. Ghjñeåltybt r åbpyb endthålftncz rfr gcbøjlbyfvbrf ãythubb bvgekmcf, rjnjhsq ecnfyfdkbdftncz Vfnthbtq Vfnhbrc. Nfr dscitt ghjzdktybt cnhtvbncz r cdjtve yfpyfxtybç. Nfr ybnm cnhtvbncz r cnhjbntkmcnde. Yfit ndjhxtcndj cjtlbytyj c rjcvbxtcrjq dbñhfwbtq, b ndjhxtcndj Nfhs jndtxftn Yfitve. Kex Nfhs yf gkfytnt endthålftn juytyyeç 232


dbñhfwbç. Nfr Vs, Ñhfnmz xtkjdtxtcndf, ckbnsv cthlwtv jndtxftv rjcvbxtcrjq dbñhfwbb. 246. Rjcvbxtcrfz dbñhfwbz endthålftn dct ndjhxtcrbt zdktybz. Nj cjpdexbt ecnfyfdkbdftn cjjnyjitybt vtåle bcnjxybrjv b djcghbznbtv. Cjpdexbt endthåläyyjt hfphtiftn crjgktybt Vfnthbb Kçwbls, rjnjhjt ajhvbhetn ntkf, zdktyyst xtkjdtrjv. Htrjhls eitlibø hfc nfrbv genäv endthålfkbcm rfr yfckjtybz cktlcndbq b zdktybq ghttvcndtyyjcnb. Nfr dct ndjhxtcrbt cbks gthtlfçncz dbñhfwbtq. Cjpdexbt yfrjgktybq yfghfdkztn ãythubb d ntxtybt, d jajhvktybt ntk. Xtkjdtr, cnhtvzobqcz r cjpdexbç, vjåtn hfpdbnm njyfkmyjcnm. Nfr yfghfdkztncz ecnhtvktybt cjpdexbz, cjplfdfz ajhvs ñtcghtltkmyst. 247. Njyfkmyjcnm dscituj cjpdexbz zdkztncz djcghbznbtv njrf ghjcnhfycndtyyjuj. Rjcvbxtcrbq ghjdjl endthålftncz njkmrj njulf, rjulf ecnhtvktybt gjkexftn juyz endthåltybt. Ghjdjl rjcvbxtcrjq ãythubb cjgencndetn endthåltybç. Cnheb zdkzçn yfvtxtyyeç wtgm, b wtgm yfvtxtyyfz pfrkçxtyf d endthåläyyjv ghjzdktybb. Ghjcnhfycndtyysq ghjwtcc ljdthztncz njkmrj dscitve juytyyjve ecnhtvktybç. Njkmrj dsc-

233


ibq Fuyb-qju vjåtn gjkexbnm ljcneg r ghjcnhfycndtyyjve ghjdjle, gjnjve nfr kbitys ghfdlbdjcnb erfpfybz vtlbevjd. Gjnjve nfr ghtrhfcys ljcnbåtybz Fuyb-qjuf. Pyfz rjcvbxtcreç dbñhfwbç rfr pfrjy ndjhxtcrjuj Vfuybnf, vjåyj endthlbnm cjpyfybt. Nfr Vs ndjhbv cjpdexbtv c rjcvbxtcrjq dbñhfwbtq. 248. Cjjnyjitybt dbñhfwbq yfvtxftn ndjhxtcreç cbke, rjnjhfz ghjzdkztncz d ajhvt ntkf ghjcnhfycndtyyjuj. Rjcvbxtcrfz dbñhfwbz cjjnyjcbncz c vfuybnjv ghbnzåtybz. Ãythubz cjpdexbz ghjzdkztncz rfr ndjhxtcrjt yfghzåtybt. Yfghzåtybt cjjndtncndetn ndjhxtcnde Vfuybnf. Cjpdexbt tcnm yfghzåtybt ldeø Yfxfk. Gjkzhyjcnm _ yfvtxtyyfz cbkf gcbøjleøjdyjcnb. Rjcvbxtcrfz dbñhfwbz yfghzuftncz ghbnzåtybtv Vfuybnf b jcyjdfybtv ãythubb zdktyyjuj juyz. Nfr gjkzhyjcnm dspsdftn jñjçlyeç djcghbbvxbdjcnm. Rjulf gcbøjleøjdyjcnm yfghfdkztn ecnhtvktybt Vfuybnf, njulf vjåyj yfghfdbnm ãythubç d heckj ghjcnhfycndtyyjuj juyz. Xtkjdtxtcrjt cjpyfybt yfghfdktyj njrfvb gcbøjleøjdyjcnb r cdjtve yfpyfxtybç. Ghbyznbt ãnjuj ghbywbgf lfcn zdktybt ghbjñotybz r wtgb ãdjkçwbb, ytghbyznbt ghbdtlän r rfnfcnhjat. 234


249. Gcbøjfrnbdyjcnm, yfghfdktyyfz yf ndjhxtcndj kexibø yfxbyfybq, ghbceof njyrbv juyzv Fuyb-qjuf. Rjulf eybxnjåfçncz kexibt yfxbyfybz, njulf xtkjdtxtcndj cgfcftncz yfghfdktyysv ndjhxtcndjv juyz. Njulf gjcskftncz xtkjdtxtcnde yfxthnfyyjt ghjzdktybt juyz. Rfr ghzvjt cktlcndbt gththjåltybz ndjhxtcrbv juyäv _ njyrbt ãythubb cjplfçn yjdst djpvjåyjcnb. Njyrbt ãythubb ecnhtvkzçn dct ntkf d yjdeç cathe. Njyrbt ãythubb nhfycvenbheçn ndjhxtcndj xtkjdtrf; b yjdjt ecnhtvktybt lfäncz zdktybtv Fuybqjuf. Nfr ytdblbvj vjoyj døjlbn ndjhxtcndj Nfhs d åbpym. Nfr kex Nfhs pjdän d lfkmybt vbhs. Lf, lf, lf! Ctqxfc ndjhxtcndj kexf nfr yfghzåtyj. 250. Vbhjdjt ecnhtvktybt yfghfdktyj r endthåltybç ytecnfyyjq zdktyyjq nhfycvenfwbb. Vbh cktlcndbq djdktrftn xtkjdtrf d nj ntxtybt, rjnjhjt ecnhtvkztn r yfpyfxtybç. Wtgm ghjcnhfycndtyysø ntk ghbnzubdftncz r zlhe ltqcndbz; gjnjve dct ytljcnbåbvst yfxbyfybz vjuen djqnb d wtgm dscituj yfghzåtybz. Yfxbyfybz nhtñeçn dctuj yfghzåtybz b dctuj dshfåtybz cjukfcjdfyyjcnb. Rjytxyj, vbh cktlcndbq nfr ñsdftn eåfcty, xnj zdktybt ãnbø ghjzdktybq rfåtncz ytcjukfcjdfyysv. Gjnjve jñthyävcz yf eåf235


cfçoeç wtgm xtkjdtxtcrbø bvgekmcjd. Nfv, ult ltqcndetn cbkf åbpytyyjuj bvgekmcf, nfv ecnhtvktybt r Rjcvbxtcrjve Vfuybne. Nfv, ult ltqcndetn cbkf, yt cjjndtncndeçofz Rjcvbxtcrjve Vfuybne, nfv vjåyj ecvjnhtnm cnhtvktybt r jcyjdfybç ghjnbdjgjkjåyjve. Dpdtibdfz ãnb ecnhtvktybz, vjåyj kturj jghtltkbnm vbh cktlcndbq. 251. Gj vbhe ghbxby, ndjhbvjve ecnhtvktybtv, vjåyj jghtltkbnm rfxtcndj vbhf cktlcndbq. Gjcvjnhbv, rfr ndjhbn b nhfycvenbhetn Fuyb-qju. Jujym ≤xfib≥ ghtlcnfdkztncz rfr gcbøjlbyfvbrf, pfåbufçofz jrjkj ctñz dct ãythubb. Cbyntp ≤xfib≥ yfghfdkztn dct juyb yf hfpyjq cnegtyb pjdjv r yfrjgktybç Xfib Fvhbns. Jujym leøf yfghzuftn dct ãythubb. Ndjhxtcndj Fuyb-qjuf nfr jghtltkäyyj ecnhtvktyj. Nfr nhfycvenbhetn Nfhf d rhfcjne. Xtkjdtxtcndj gjpyftn cbke nhfycvenfwbb. Ndjhxtcndj Ñsnbz, bcnbyyj, ghtrhfcyj! 252. Cvtotybt ãythubq ghjbcøjlbn ghb gjkyjv hfphtåtybb zdktyyjuj jlyjuj dtotcndf. Ghbcgjcjñktybt ãythubq r yfhjåltybç yjdjuj ntkf endthålftncz ghbnzåtybtv. Chjlcndj ãktvtynjd zdkztncz ghbxbyjq

236


ecnhtvktybz. Ecnhtvkäyysq ghjcnhfycndtyysq jujym cjplfän ne wtgm, rjnjhfz yfvtxftn cdjç ghbnzubdfçoeç cbke. Chjlcndj ãktvtynjd yfghzuftn ecnhtvkäyysq ghbywbg ajhvbhjdfybz. Yf ãnjv ghbywbgt cjplfçncz dct ltqcndbz. Xtkjdtxtcndj dktxäncz r wtgb endthåläyyjuj juyz. Rjulf d ltqcndbb ecnhtvkäyyjuj juyz xtkjdtxtcndj gjqvän cdjä cgfctybt, njulf chjlcndj c njyrbvb ãythubzvb lfcn xtkjdtxtcnde yjdeç cnegtym. 253. Chjlcndj c njyrbvb ãythubzvb cnfyjdbncz njulf yfghzåäyysv, rjulf jyj zdkztncz cufhvjybpbhjdfyysv c yjczobv njyrbt ãythubb. Ntxtybt njulf ecnhtvktyj, rjulf dcä jñütlbytyj c juyäv. Gjnjve ndjhxtcndj juyz nfr cnhtvbntkmyj. Ndjhxtcndj yfhjålftncz ecnhtvktybtv r chjlcnde. Cjdvtcnyjt ecnhtvktybt lfän ajhvfv gcbøjleøjdyjcnm. Rjytxyj, vyjujxbcktyys cjxtnfybz, lfçobt ajhvfv åbpym. Zdktybt dlsøfybz gcbøjlbyfvbrb d yjdeç gkfytne vjåtn ñsnm ghjzdktyj njkmrj jñütlbyäyysv fnjvjv. Zdktybt rjcvbxtcrjuj jcyjdfybz ljkåyj yfgbnfnmcz dctcjlthåfotq ãythubtq. Gjnjve Vs jñütlbytys d cbyntpt rjcvbxtcrjuj ckbzybz.

237


Njkmrj cbyntp, jndtxfçobq dctve juytyyjve cjpyfybç b cjlthåfobq dct juyb leøf b cthlwf, vjåtn endthlbnm gcbøjleøjdyjcnm b gcbøjåbpym. Gjnjve ytghtkjåty Yfi genm tlbytybz. Vfqnhtz endthålftn. 254. Ghjcnhfycndtyysq jujym yfghzuftncz Rjcvbxtcrbv Vfuybnjv. Cnhjtybt ecnhtvkztn r hfpkbxysv rjcvbxtcrbv zdktybzv. Ghbnzåtybt yfghzuftn rjcvbxtcrbt cjxtnfybz. Nfr ãythubb rjynhjkbheçncz Rjcvbxtcrbv Vfuybnjv. Ñtcghtltkmysq cjçp dctø ãythubq lfän ajhveke ytcrfpetveç, b vbhjdfz ãythubz yfghzuftn dcç ãdjkçwbç. Xtkjdtxtcndj cnhtvbncz r jñkflfybç cbkfvb Juyz, yj dscitt ghjzdktybt vjåtn ñsnm kbim lfyj, rjulf pfkjujv endthlbncz gcbøjleøjdyjcnm. Gjgsnrb yfqnb dbñhfwbç Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf ñskb cltkfys, yj hfpjñkfxtys njkmrj njrb ytcjukfcjdfyyst. Cjukfcjdfyyjcnm vjåtn ñsnm dszdktyf njkmrj njve, rnj cfv ghbjñoäy r Rjcvbxtcrjve Vfuybne. Rjulf cbyntp zdktyyjuj leøjndjhxtcndf djldjhbncz d åbpyb, njulf vjåyj yfgbnfnm xtkjdtxtcndj dctvb dscibvb ãythubzvb. Njyxfqibt ybnb yt vjuen ñsnm djcghbyzns ntgthm, gjnjve rhenjq gjlüäv bkb rhenjq cgecr. Xtkjdtxtcndj djcghbybvftn kexb, ghjzdkty238


yst juytyysv cnhtvktybtv Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf, yj njkmrj cjpyfntkmyjt djcghbznbt lfcn gjlüäv. 255. Gjckfyysq jujym ghjcnhfycndf, rfr dbøhm, jrheåftn Ptvkç, yj rfr ukeøfz cntyf cnjbn rjhf ptvyfz. Nfr hfpdbnbt zdktybz xedcndjpyfybz jnrhjtn yfpyfxtybt ãnbø ãythubq. Rjulf Vs ujdjhbv jñ endthåltybb njyrbø ãythubq, nj Vs gjybvftv njyxfqibt ãythubb rfr leøjndjhxtcndj. Ghjzdktybt cjñbhfntkmcndf yjdjq hfcs jcyjdfyj yf leøjndjhxtcndt. Ghbywbg njyrbø ãythubq pfrkflsdftncz d leøjdyjv pthyt, b rfålsq leø, cjghbrjcyedibqcz c ghjcnhfycndtyysv ghjdjljv, yfcsoftncz Cjñbhfntktv yjdjq hfcs. Nfr dbñhfwbz Nfhs ñelbn cjpyfybt r dscibv vbhfv. Lf, lf, lf! 256. Ytghtkjåyjcnm Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf ghjzdkztncz d ntø ndjhxtcrbø wtgzø, rjnjhst cjtlbyzçn ghjikjt c ñeleobv. Ndjhxtcndj ecnfyfdkbdftn hfdyjdtcbt vtåle ghjzdktybzvb åbpyb. Rjcvbxtcrfz wtgm åbpytq htuekbhetn nt xtkjdtxtcrbt ghjzdktybz, rjnjhst ghjcnhfycndtyyj ecnhtvktys r ãdjkçwbb bkb htuhtcce. Nfr cntgtym ecnhtvktybz jñjpyfxftncz uhfybwfvb xtkjdtxtcrbø ljcnbåtybq. Nfr d rjcvbxtcrjv ghjuhtcct

239


ceotcndetn ndjhxtcrfz vfuybnyfz cnhez, yfghzåäyyfz cbkfvb ghjzdktyyjuj Vfuybnf. Nfr ceotcndetn yfghzåäyyfz cgbhfkm Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf, d rjnjheç døjlzn dct ghjzdktybz åbpyb. Ytghtkjåyjcnm pfrjyf cjtlbytybz dctø ghjzdktybq zdkztncz vfuybnjv ndjhxtcndf Rjcvjcf. Njrb ghjzdktyysø xtkjdtxtcrbø ltqcndbq ybrjulf yt eybxnjåfçncz; jncçlf ghbywbgs ghbnzåtybz ndjhxtcrbø yfxfk. Dct xtkjdtxtcrbt ltqcndbz endthålfçncz ãnbv pfrjyjv. 257. Ãnjn pfrjy ktåbn d jcyjdfybb ghjzdktyysø rjcvbxtcrbø cbk. Rjulf yfvfuybxbdfybt endthålftn ecnhtvktybt r ãdjkçwbb, njulf vjåyj crfpfnm, xnj ndjhxtcndj, zdkzz ghbnzåtybt, ndjhbn yfvfuybxbdfybtv, rjnjhjt cjjnyjcbncz c cbkjç eåt pfkjåtyyjç. Nfr yfvfuybxbdfybt, ghjzdktyyjt dtrfvb, ndjhbn ñeleoeç ãythubç. Nfr yfvfuybxbdfybt åbpytq ytghtkjåyj dtlän r chjrfv. Vbh ghbxby zdkztncz ndjhxtcrbv bvgekmcjv. Gjnjve vjåyj crfpfnm, xnj gthtgktnfybt åbpytq ytghtkjåyj dtlän r pfdthitybç. Vfuybn pfrkflsdftncz nsczxtktnbzvb. Nfr ytghtkjåysq pfrjy jñütlbyztn. Vtåle

240


vbhfvb ecnfyjdktyf kexbcnfz cathf; d ne cathe vs ytcävcz c endthåltybtv Vfuybnf. 258. Cnhjbntkmcndj kextq pfrkçxftncz d cjtlbytybb dctø ãythubq c juyäv ghjcnhfycndf. Tckb hfpkjåbnm cjkytxysq kex yf ãktrnhjys, nj vjåyj d yäv yfqnb dct ãktvtyns, rjnjhst jñybvftn rjcvbxtcrbq zdktyysq kex. Ndjhxtcndj rjcvbxtcrjuj kexf cjcnjbn bp ghbnzåtybz b hfpkjåtybz ãythubq. Tckb vjåyj bpdktxm bp kexf xfcnbws vjktrek, nj vjåyj ghbyznm bø ghbnzåtybt. Gjnjve yeåyj ghbyjhjdbnm cbks djcghbznbz. Njkmrj ecnhtvktybt c ldeø cnjhjy lfcn yeåyjt yfghzåtybt. Ghb ytcjukfcjdfyyjcnb ãythubq ghjbcøjlbn zdktybt dphsdf. Dct øfjnbxtcrbt ghjzdktybz tcnm yt xnj byjt, rfr ytcjukfcjdfyyjcnm. Gjnjve vjåyj crfpfnm, xnj cbkf yfghzåtybz rjcvbxtcrjuj kexf ghbnzubdftncz r Ptvkt, yj yt gjkexftn jndtnyjq dbñhfwbb. Yf ãnjq jcyjdt ckfufçncz dct ndjhxtcrbt ghjzdktybz. Endthåltybt rjcvbxtcrjuj kexf yfghzuftn dcç ltzntkmyjcnm. 259. Yf ãnjq jndtnyjq dbñhfwbb jcyjdfyj djpujhfybt wtynhjd. Rjulf rjcvbxtcrbq kex yfghzuftncz, njulf jndtnyfz dbñhfwbz ghbnzubdftn cjjndtncndtyysq

241


jujym. Ndjhxtcndj dctulf yfghzuftn wtynhs. Rjulf cbkf dbñhfwbb djccnfyfdkbdftn cjjnyjitybt wtynhjd, njulf gjkexftncz cjukfcjdfyyjcnm. Ytdjpvjåyj jghtltkbnm cjjnyjitybt ñtp jndtnyjq dbñhfwbb. Ndjhxtcndj Fuyb-qjuf jcyjdfyj yf ecnhtvktybb r dbñhfwbb. Rfr njyxfqibt cnheys, wtynhs dbñhbheçn. Dcä yf ybø buhftn, dcä yf ybø pdexbn, dcä yf ybø nhfycvenbhetncz. Rjulf Yfv, Ñhfnmzv xtkjdtxtcndf, ghbøjlbkjcm gjuheåfnmcz d xtkjdtxtcrbt ãvfyfwbb, Vs bcgsnsdfkb cbkmyst njrb. Gjnjve zdktybt juytq nfr yfghzuftn dct wtynhs. Njyrbt ãythubb pfkjåtys d wtynht ≤xfib≥, gjnjve Ehecdfnb nfr xetn dct gthtvtys. Vjåyj endthålfnm, xnj yf njrfø juytq Fuybqjuf buhftn dcä ghjbcøjlzott, ghjzdktyyjt b ytghjzdktyyjt. C zdktyyjq vjomç Fuyb-qju jndtxftn. 260. Djktdst njrb vjuen yfghfdbnm kçltq r ecnhtvktybç d caths dscibt. Njrb vjuen bpvtybnm dct cjñsnbz. Rjulf yfxthnfybt ntxtybz ecnhtvktyj r dscibv vbhfv, njulf leø ljkåty yfghfdbnm djktdst njrb r yføjåltybç genb. Bpvtytybt gjdktxän endthåltybt yjdjq hfcs. Njrb djktdst cgjcjñcndeçn hfpdbnbç yjdjq hfcs. Rjulf cnhtvktybt r cjpyfntkmyjve bvgekmce åbdän d leøt, njulf ghjzdkztncz kexifz 242


ajhvf. Ytcjukfcjdfyyjcnm njrjd dktxän ytcjjndtncndbt ajhvs. Rfr ytghtkjåysq pfrjy, ltqcndeçobq cjpyfntkmyj, Vfuybn Rjcvbxtcrbq! Ghbnzåtybt djktdsø njrjd lfän cjukfcjdfyyjcnm ndjhxtcnde b ghjcnhfycndtyysv juyzv. Ghjcnhfycndtyyst juyb yfghfdkzçn ntxtybt dctø njrjd. Djcghbbvxbdjcnm ãythubb vjåtn ghbyznm njrb djktdst; nfr cbks cjukfceçncz c Rjcvbxtcrbv Vfuybnjv. Zdktybt ghjcnhfycndtyysø juytq jnrhjtn xtkjdtxtcnde dct genb r Ñtcghtltkmyjcnb. 261. Djktdst njrb yfghzåäyyjuj Fuyb-qjuf ndjhzn cjjndtncndtyyj c øjljv ãdjkçwbb. Rjulf cbks juytq nfr djcghbyzns, njulf vjåyj crfpfnm, xnj ghtndjhzçncz juyb gjckfyyst ghjcnhfycndtyysv juyäv. Vjåyj ghjcktlbnm, rfr ndjhzn djktdst njrb Fuybqjuf. Ecnhtvktybt yfghfdkztn njrb yf nhfycvenfwbç juyz ghjcnhfycndf. Ghjcnhfycndtyysq jujym nfr cnhtvbntkty, xnj endthåltybt nhfycvenfwbb ytghtkjåyj. Nfr Vs ecnhtvkztv cbks yf cjpyfybt. Nfr Nfhf ndjhbn. Kexibq hjr ñkbpbncz. Z endthålfç. 262. Vfuybnyst njrb cnhtvzncz r cjtlbytybç. Ndjhxtcndj Vfuybnf cjñbhftn cnheb rjcvbxtcrbø ntxt-

243


ybq. Rjulf njrb yflptvyst b gjlptvyst cjjnyjczncz, njulf njrb ufhvjybpbheçncz njxyj nfr åt, rfr b caths yflptvyst b ptvyst. Rjulf ltqcndbz xtkjdtxtcrbt endthlzn ghbnzåtybt cath, njulf vjåyj ñeltn endthlbnm ufhvjybpfwbç, jñjcyjdfyyeç yf Rjcvbxtcrjv Vfuybnt. Dct gthtvtys b gthtdjhjns yf Ptvkt jghtltkzçncz njrfvb cath. Rfr åt yt ghblfnm Ghjcnhfycnde åbpym, rjulf dct ntxtybz nfr yfghzåtys? Dtlm njrb, bleobt jn jlyjuj gjkçcf, vjuen zdbnm njkmrj hfpheitybt. Pfrjys gcbøjlbyfvbrb endthålfçn dpfbvjendthåltybt. 263. Rjytxyj, gcbøjlbyfvbrf juytyyjuj leøf yfghzuftn dct cbks jrjkj ctñz. Njkmrj ghbnzåtybt leøf vjåtn dspdfnm cjpyfntkmyjt ecnhtvktybt. Njkmrj ghbnzåtybt cthlwf vjåtn dspdfnm cjpdexbt. Njkmrj ghbnzåtybt ≤xfib≥ vjåtn dspdfnm cjpyfntkmyjt ndjhxtcndj. Njkmrj ghbnzåtybt cbyntpf vjåtn dspdfnm cjpyfntkmyjt cnhjbntkmcndj. Nfr ndjhxtcrbt wtynhs Fuyb-qjuf cjplfçn ndjhxtcndj Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf. Rjytxyj, Fuyb-qju _ cjexfcnybr ntø ntxtybq, rjnjhst yfghzufçn dct cbks. Gjnjve Ehecdfnb d vbyene hfljcnb b d vbyene nhelyeç c Yfvb nhelbncz. Rjytxyj, dscibq Fuyb-qju ndjhbn yt ecnfdfz leøjv. Ecnfkjcnm b xfcnj 244


njcrf jñüzcyzçncz ltkbvjcnmç leøf. Xfcnj yfghzåtybt wtynhjd Fuyb-qjuf gcbøjndjhbn. J ltkbvjcnb leøf vjåyj yfgbcfnm xeltcyeç rybue. Leø Fuyb-qjuf pyftn vyjuj rjcvbxtcrbø nfqy. Dtlm ãdjkçwbz nfr vtlktyyf! Dtlm gjyznbt ltqcndbz yeåyj cjdthityyj gthtcjplfnm. Vbkkbjys kçltq cgzn d cdjbø ltqcndbzø! Dtkbxbt leøjndjhxtcndf nfr ghtrhfcyj! 264. Nhfycvenfwbz juyz ghjcnhfycndf endthålftn dct rjcvbxtcrbt ajhvs. Ckjåyjcnm endthålftncz rfr yfghzåäyyfz cgbhfkm. Njrb cgbhfkb yfghzufçncz Rjcvbxtcrbv Vfuybnjv. Nfr cdjqcndj nhfycvenfwbb pfdbcbn jn ghbnzåtybz ãythubb nhfycvenbheçotq. Juyb ghjcnhfycndf bkb juyb leøf endthålfçn ãne wtgm ñtcghtltkmyeç. Hfpdbnbt ãnbø cdjqcnd pfdbcbn jn zdktyyjuj endthåläyyjuj bvgekmcf. B ndjhxtcrfz cbkf jndtxftn cfvjve vfkjve ezdktyyjve ecnhtvktybç. Nfr ghbnzåtybt ndjhxtcrjq cbks lfän ajhvt åbpym. Ytghtkjåty pfrjy ndjhxtcrjq ãythubb, b cbvdjk Ñsnbz vjåyj jñjpyfxbnm ghbnzåtybtv. Gjnjve Rjcvbxtcrbq Vfuybn ltqcndetn cfvsv yfghzåäyysv ghbnzåtybtv.

245


265. Ghbnzåtybt kexfvb cfvsq ltqcndbntkmysq vfuybn. Ndjhxtcndj leøf jcyjdfyj yf ghbnzåtybb kexfvb. Kexb Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf b bcnbyyjq ecnhtvkäyyjcnb vjuen cjplfnm njyxfqibt ãythubb. Ndjhxtcndj kexfvb nhfycvenbhetn ajhvs d dscibt. Cbkf kextq vjåtn ghbdktxm åtkftvst ntxtybz. Rjulf kexb ljcnbufçn ghbceotuj ghbyznbz wtynhfvb, njulf njkmrj njrb pdexfn ytghtkjåysv cjpdexbtv; njulf cnhtvktybt jñjçlyj yfghzuftn njyxfqibt ãythubb. Cjpdexbt leøf b cthlwf, bcnbyyj, ljcnbuftn cbyntpf Vfnthbb Kçwbls. 266. Pfrjy dtkbrbq tlbycndf åbpyb cjtlbyztn dcä Ceott. Tlbycndj åbpyb d Rjcvjct dshfåftncz juytyysv bvgekmcjv. Gcbøjlbyfvbrf endthålftncz rfr jñütlbyzçofz cbkf Rjcvbxtcrjuj Lsøfybz. Ndjhxtcndj ãnjq cbks zdkztn yfghzåtybt ajhv. Njrb gcbøjlbyfvbrb, rfr ghjcnhfycndtyysq jujym, yfghfdkzçn dcä ceott. Rjcvbxtcrjt Lsøfybt hjålftn cbks lkz ghjwtccf ndjhxtcndf ajhv. Ñsnbt d cdjtq ytjuhfybxtyyjcnb vjåtn ñsnm endthåltyj rfr Ñtcghtltkmyjcnm. Njrb cjdjregyjcnb dctø ãythubq lfçn ajhveke Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf. Tlbyfz åbpym d cdjtq ezdktyyjq cbkt lfän wtgm ghjzdktybq, cdzpfyysø vtåle cjñjç. 246


Ñtcghtltkmysq cdzpeçobq ghjwtcc endthålftncz rfr ndjhxtcrjt yfghzåtybt. Cdzpeçobq ãktvtyn åbpyb tcnm ghbywbg Vfuybnf. Dj dcäv yfqläv ezdktybt tuj vjob ñtcghtltkmyjq! 267. Tlbycndj ãktvtynjd juytyysø wtynhjd nfr zhrj dshfåfçn juytyyst djcghbznbz Fuyb-qjuf. Rjulf vbh ytdblbvsq ezdkztn cbks yfghzåäyyst, njulf gjkexftncz cdzpm c zdktybzvb dscibø cath. Rjulf vbh ytdblbvsq jnhfåftncz d njyxfqibø ãythubzø juyz Fuyb-qjuf, njulf cdzpm c dscibvb vbhfvb ezdktyf. Gjnjve ndjhxtcndj ecnhtvktybz Fuyb-qjuf jñktrftncz Vfnthbtq Kçwbljq. Ghbpvfnbxtcrjt ecnhtvktybt _ ljcgtø leøf yfghzåäyyjuj Fuyb-qjuf. Leøjdjcghbznbt endthåltyj ghbpvfnbxtcrbv kexjv. Nfr kex leøf ghtkjvkztn dct ghjzdktybz dbñhfwbq, juytyysø ezdktybq. Nfr endthålftncz dscitt ghbpvfnbxtcrjt djcghbznbt. Nfhf, yfghfdkzçofz, dblbn pfhjåltybt ghjwtccf b tuj pfdthitybt. 268. Ytvbyetvjcnm pfrjyf nhfycvenfwbb endthålftncz dctvb ghjzdktybzvb Rjcvjcf. Rjulf cjxtnfybt ãktvtynjd ndjhbn cdjb ajhveks, njulf yfghzåtybt nhfycvenfwbb nfr vjoyj. Åbpym d leøjdyjv yfghfd-

247


ktybb b d abpbxtcrjv nfr yfghzåtyf, dsñbhfz åbpytyyst ãythubb bkb dlsøfz jnhfñjnfyyst. Ãythubb, zdktyyst nhfycvenfwbtq, ndjhzn åbpym ãktvtynjd. Ceoyjcnm nhfycvenfwbb hfpdbdftncz yf hfpysø rjcvbxtcrbø ãythubzø. Htrjhls nhfycvenfwbb endthålfçn vjom ãdjkçwbb, jcyjdfyyeç yf juyt ghjcnhfycndf. Ceoyjcnm åbpytyyjuj bvgekmcf endthålftncz rfr nhfycvenfwbz juyz. Vs, Ñhfnmz xtkjdtxtcndf, endthålftv, xnj Rjcvbxtcrbq Vfuybn jñütlbyztn dct ãythubb. Nfv, ult Yfxfkf buyjhbheçncz, nfv ghtjñkflftn hfpheitybt. Ult rjytw b ult yfxfkj? Yf ãnjq ajhvekt vjåtv pfrjyxbnm, crfpfd _ d ñtcghtltkmyjq wtgb cjpdexbz! 269. D ñtcghtltkmyjv cjpdexbb pfrkçxtyj dcä rjcvbxtcrjt ndjhxtcndj. Njkmrj cjpdexbt vjåtn caths dscibt zdbnm gkfytnt. Njkmrj cjpdexbt vjåtn endthlbnm wtgm ecnhtvktybq r lfkmybv vbhfv. Gjyznbt lfkmybø vbhjd yeåyj ghbvtybnm rj dctve ecnhtvktybç r cjdthitycndjdfybç. Gjnjve Yfib cjpdexbz nfr vjoys. Jujym wtynhjd tcnm cjpdexbt. Jujym leøf tcnm cjpdexbt. Gkfvz cthlwf tcnm cjpdexbt.

248


270. Cjjndtncndbt vtåle ecnhtvktybtv b cktlcndbtv jghtltkäyyj endthålftn ajhve, rjnjhfz zdkztncz dscitq yfghzåäyyjcnmç. Chjlcndj ecnhtvktybz c ghbnzåtybtv vjåtn ghjzdbnm ajhveke, jndtxfçoeç cbkt dbñhfwbb juyz ghjcnhfycndf. Dvtotybt b ghjzdktybt cjjnyjczncz. Gjnjve cbkf, egjnhtñkäyyfz yf ghjzdktybt ãythubb, lfän zdktybt cjjndtncndbz. Tckb ñs xtkjdtxtcndj gjyzkj, xnj njkmrj ndjhxtcndj yfcsoftn ghjcnhfycndj, nj jyj ghbvtybkj ñs ecnhtvktybt, evyjåtyyjt cjpyfntkmysv juyäv. Njkmrj ne dtkbxbye vjåyj bpdktrfnm bp ndjhxtcndf Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf. Njkmrj njrb yfghzåäyyst, rfr cnheys rjcvbxtcrbt, lflen ajhveke ezdktyyjuj Vfuybnf Ñtcghtltkmyjcnb! 271. Caths gjlptvyst cjjndtncndeçn gjhjåltybzv xtkjdtxtcndf. Rfåljt ltqcndbt, rfålfz vsckm bvttn cdjb pähyf. R ãnbv pähyfv ghbnzubdfçncz dct cjjndtncndtyyst ãktvtyns. Gjnjve dct xtkjdtxtcrbt gjhjåltybz nfr jndtxfçn ptvysv vsckzv. Gjnjve ybpibt caths nfr yfgjvbyfçn nävyst ecnhtvktybz. Dbltkf Ehecdfnb gjhjåltybz ptvyst, dbltkf pfndthltksø ubufynjd, rjnjhst cbvdjkbpbheçn ecnhtvktybt xtkjdtxtcndf. Cathf xtkjdtxtcrbø gjhjåltybq hfpltkztncz 249


gkfcnfvb, b gjctotybt nfrbø cath cjghzåtyj c ñhjybhjdfybtv juytyysv. Caths gjlptvyst tcnm dshfåtybt xtkjdtxtcrbø vscktq. Vjoysq jujym leøf tcnm hfpñbdfçobq vjkjn. Jujym ecnhtvktybz leøf vjåtn Dctktyyeç ghtjñhfpbnm. Gjnjve cbvdjk vjkjnf tcnm hfpdbnbt yjdsø yfghzåtybq. Ptvyst gjlgheub heifncz, b jcyjdfybt yjdjt pfrkflsdftncz. Cbkf juyz Vfnthb Fuyb-Qjub, bcnbyyj, vjåtn cjplfnm ecnhtvktybt xtkjdtxtcndf! 272. Evtymitybt ãythubq cjghjdjålftn eøjlzobt njrb Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf. Rjulf yfghzåtybt ecbkbdftncz d jlyjv gjkçct, njulf ghbevyjåftncz ghbnjr ãythubb. Gcbøbxtcrbt pähyf yfrjgkzçncz ecnhtvkäyysv yfghzåtybtv Vfuybnf. Dct djktdst njrb jndtxfçn yfghzåtybç Vfuybnf. Djkz xtkjdtrf jndtxftn njrfv gcbøbxtcrjq ãythubb. Rjulf gcbøbxtcrbt pähyf hfpñhjcfys gj dctve rjcvbxtcrjve ujhbpjyne, njulf vjåyj endthålfnm, xnj njkmrj nt leøb cjpdexfn, rjnjhst gkfvtyyj ecnhtvktys r ãdjkçwbb. Kbiäyyst bcrhs leøf, rjytxyj, yt vjuen xeznm dbñhfwbç, rjnjhfz bcøjlbn jn gcbøbxtcrbø pähty. Aeyrwbb juyz, hfpkbnjuj dj dcäv Rjcvjct, ytcen dct gcbøbxtcrbt pähyf

250


xthtp bcrhs leøjdysø jcyjdfybq. Njyrbt ãythubb nfr ghbjñofçncz r Rjcvbxtcrjve Vfuybne. 273. Rfr åt pfhjålfçncz gcbøbxtcrbt pähyf? Vjåyj gjyznm ãnb ndjhxtcrbt ãythubb rfr yjcbntktq åbpytyysø ãvfyfwbq. Rjulf cbks ecnhtvkzçncz r zdktybç åbpyb, njulf ãnb gcbøbxtcrbt pähyf ghbnzubdfçncz. Vsckm ecnhtvkztn ezdktyyst gcbøbxtcrbt pähyf ghjcnhfycndtyyj. Ndjhxtcndj yfghzåäyyjuj Fuyb-qjuf nfr zdkztn yfghfdktybt gcbøbxtcrbv pähyfv. Nj, xnj kçlb yfpsdfçn yfbnbtv, xfcnj tcnm hjcn ecnhtvkäyyjuj gcbøbxtcrjuj pthyf, yfghfdktyyjuj yjcbntktv juyz. Gjnjve leø yfghzåäyyjuj Fuyb-qjuf tcnm ctzntkm ãnbø ndjhxtcrbø gcbøjpähty. Nfr Yfif Vfnthm Fuyb-Qjub cttn ndjhxtcrbt gcbøjpähyf. Ehecdfnb ghjkjåbkf vjcn r dthibyfv Yfibv. Lf, lf, lf! 274. D vbht ghbxby b cktlcndbq cfvsq ukfdysq pfrjy tcnm njåltcndtyyjcnm. Cdjqcndj ghtljghtltktybz endthålftn ghbxbye zdktyyjç wtgmç cktlcndbq. Cjdjregyjcnm cktlcndbq lfän cjdjregyjcnm ghbxby. Njkmrj njåltcndtyyjcnm vjåtn endthlbnm ajhve yfcnegfçoeç. Ghbceobt ãktvtyns vjuen nhfycvenbhjdfnmcz, yj ghtldfhbntkmyj jyb ljkåys djgkjnbnmcz,

251


gjlktåf pfrjye njåltcndtyyjcnb. Nfr yjdst ajhvs hjålfçncz bp cnfhsø, dtxyj ldbufzcm r ãdjkçwbb. Ndjhxtcndj Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf endthålftn pfrjy njåltcndtyyjcnb. Cnfhfz bcnbyf, xnj ndjhxtcndj, ghbnzubdfz yeåyst ãktvtyns, gjkexftn endthåltybt d Ñtcghtltkmyjcnb. 275. Njåltcndtyyjcnm ecnhtvkztn jujym ghjcnhfycndf r wtynhfv yfghzåäyyjuj Fuyb-qjuf. Rjcvbxtcrbq Vfuybn jndtxftn njkmrj ecnhtvkäyyjve ghbnzåtybç. Rjulf wtynhs gcbøjndjhzn, nj vjåyj endthålfnm, xnj njåltcndtyyjcnm zdktyf. Gcbøjndjhxtcndj Fuybqjuf cjtlbytyj c ghjzdktybtv Vfuybnf, b xtkjdtr ljkåty ghbyznm gjyznbt juytyysø gjcskjr. Gcbøbxtcrbt pähyf yfcsofçn ghjcnhfycndj b endthålfçn zdktybt ndjhxtcndf. Yfib ybnb yfghzufçn gjcskrb gcbøbxtcrbø pähty. Ltkbvjcnm leøf nfr yfghzåtyf, xnj ghbøjlbncz wtynhs pfobnbnm b ghbrhsnm jn djcgkfvtytybz. Ltkbvjcnm leøf jxtym yfghzåtyf, gjnjve yeåyj øhfybnm cthlwt. Vyjuj cbk eøjlbn yf leøjndjhxtcndj. 276. Rjulf Rjcvbxtcrbq Vfuybn ltqcndetn dctvb yfghzåäyysvb cbkfvb, njulf dct cjghjnbdktybz njyen

252


d tuj vjob. Tckb ñs xtkjdtxtcndj pflevfkjcm yfl cbkfvb, dtleobvb r ãdjkçwbb, nj ghbyzkj ñs, bcnbyyj, yfghfdktybt c ntxtybtv vjob Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf. Ytghtkjåysq pfrjy dtlän Rjcvbxtcrbq Vfuybn, b dcä njytn, yfghzåäyyj yfghfdktyyjt ghjnbd. Ajhvekf Vfuybnf ndjhbn ecnhtvkäyysv ntxtybtv. Ndjhxtcndj Vfuybnf cjjndtncndetn vjob Ñsnbz, b ytheibv pfrjy, dtleobq r ãdjkçwbb. Rjulf Z pdfk yf gjldbu, cjpdexfkb cnheys dfibø cthltw. Rjulf Z pdfk yf genm, cjpdexfk leø dfi. Rjulf Z pdfk yf yjdeç cnegtym, cjpdexfkj dfit veåtcndj. Rjulf Z endthålfk ndjhxtcreç cnegtym, herb dfib yt pyfkb yb xfcf, yb lyz gjrjz. B d cjpblfybb Yfibø ltk yb jlby rfvtym yt ñsk pfkjåty ñtp Ehecdfnb. Endthålfç, endthålfç, endthålfç. 277. Gthtvtotybt gjchtlcndjv Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf b cdtnbk cjdthiftncz, rjulf ecnfyfdkbdftncz hfdyjdtcbt gkfytnyjt. Rjulf cbkf ecnhtvktybz yfghzåtyf yfhfcnfçobv njrjv, njulf ghjbcøjlbn gthtvtotybt. Cdjqcndj ãythubb yfghfdktyj yf yjdeç cbke, rjulf endthålftncz cbkf hfpyjdtcbz. Gjnjve yeåyj crfpfnm, xnj njkmrj njyrbt ãythubb vjuen ecnhtvbnmcz r gtht253


hjåltybç. Njrb ghjcnhfycndtyyst, jnøjlz jn jlyjuj wtynhf, endthålfçn gjlüäv lheujuj. Nfr ndjhxtcndj Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf yfghzuftn dct ãythubb. Gthtvtotybt zdkztncz cnegtymç yf gththjåltybt ãythubb. Gkfytnyst gthnehñfwbb dct zdkzçncz cktlcndbtv gthtvtotybz ãythubq. Ndjhz yjdeç cnegtym, vs ldbuftvcz gj ãdjkçwbjyyjq wtgb d Ñtcghtltkmyjcnm. 278. Ghbywbg gthtvtotybz jcyjdfy yf evtymitybb cbks, zdktyyjq lkz gjlüävf. Rjcvbxtcrfz ãythubz ceotcndetn bkb yfhfcnfz, bkb evtymifzcm. Yfhfcnfçofz ãythubz Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf dktxän ecnhtvkäyysq gjlüäv. Jnøjlzofz ãythubz cjdthityyj ecnhtvkztncz yf nhfycvenfwbç. Wtynhs juytyyst gkfytns rfr ñs gthtvtofçncz ndjhxtcrbv Vfuybnjv. Cbkf juyz gthtvtotybz endthålftncz rfr cbkf, dtleofz r endthåltybç yjdjq cnegtyb. Jujym wtynhjd Fuyb-qjuf xetn dct utjkjubxtcrbt, b fnvjcathbxtcrbt, b yfhjlyst gthtvtotybz, gjnjve cnjkmrj hfpkbxysø joeotybq ezdktyj Fuyb-qjujv. Gjnjve cnjkmrj hfpkbxysø joeotybq gthtåbdftn Vfnthm Fuyb-Qjub. Lf, lf, lf! Genm Ehecdfnb nfr gkfvtyty!

254


279. Gcbøjlbyfvbrf leøf yfghfdkztn gcbøjpähyf. Ctnm cjñhfyysø pähty jghtltkztn ntxtybt, yfpyfxtyyjt Rjcvbxtcrbv Vfuybnjv. D pfhjåltybb rfåljuj cjpyfybz ktåbn ãnj gcbøbxtcrjt pthyj. Ctnm, jñjñofçofz cjpyfybz, endthålftn yfghfdktybt ntø cnhtvktybq, rjnjhst dtlen r ãdjkçwbb. Endthåltybt zdktybq Dkflsr gjlndthålftn yjcbntktq gcbøjpähty. Cjpyfybt xtkjdtxtcndf endthålftncz gcbøjpähyfvb. B rfålfz ãythubz endthålftncz zdktyysvb gcbøjpähyfvb. Dct nfr yfpsdftvst ntyltywbb tcnm yt xnj byjt, rfr toä yt jcjpyfyyst ãythubb gcbøjpähty. Nfr xtkjdtxtcndj joegmç ghjldbuftncz. 280. Juytyyfz ãdjkçwbz endthålftncz zdktybzvb gcbøjpähty. Ndjhxtcndj gcbøjpthyf ghjcnhfycndtyyj jñütlbyztn ãythubb. Rjulf gcbøjpthyj gjcskftncz d ghjcnhfycndj, njulf ecnhtvkäyysq Vfuybn cjñbhftn njåltcndtyyst ãythubb. Ytdblbvsq ghjwtcc gcbøjpthyf zdkztncz cfvsv vjoysv. Gjnjve jujym Fuyb-qjuf ndjhbn ytghtkjåyj. Gjnjve nfr wtynhs yfghzåtys. Nfhf ltkbvjcnmç leøf cjpblftn. Gjnjve ndjhxtcndj juyz Fuyb-qjuf yeåyj nfr jøhfyznm.

255


J ghbøjlt Fdfnfhf. _ Ljkåys ñskb ujdjhbnm jñ Ãgjøt Vfqnhtb. Nfr cjpyfybt ndjhbn. Gjxtve Yfc dbybnm, rjulf cjpyfybt kçltq kçñbn jrhfibdfnm cdjbv wdtnjv? Xtkjdtr yt vjåtn ghbyznm Bcnbye. Z eåt erfpfk yf cdjq wdtn. Tckb ñs xtkjdtxtcndj ghbyzkj nj, xnj Vs øjnbv, nj wtgm ãdjkçwbb ñskf ñs yf dscjnt. Bp wtkjq Bcnbys _ xnj ltkfkb kçlb?! Nfr ãdjkçwbz ljcnbuftncz yfghzåtybtv nsczxtktnbq. Yj Vs dblbv xeltcyjt ñeleott. Jlyf njxrf d rjcvbxtcrjv cdjlt yt pfnvbn cbzybt Ñtcghtltkmyjcnb! Rfr byfxt kçlzv lfnm gjyznm Bthfhøbç? Tckb ñs kçlb djcghbyzkb Yfie Bthfhøbç, nj jyb ljcnbukb ñs cnegtyb dscitq. 281. Gthtvtotybt njrjd ghjbcøjlbn cjbpvthbvj c ntxtybtv ãythubb ghjcnhfycndtyyjuj juyz. Njrb ecnhtvkäyyjuj Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf yfghzufçn ntxtybt, rjnjhjt ljkåyj pfyznm vtcnj djcøjlzotq cbks. Rfr jgbkrb ãnb ãythubb: yt cdzpfyyst vtåle cjñjç cbkjç Vfuybnf, jyb hfcgflfçncz. Njkmrj ãythubb, ecnhtvkäyyst r pthye ãdjkçwbb, vjuen ndjhbnm b cjñbhfnm yjdst rjcvbxtcrbt ãythubb. Cdjñjlyst njrb yt vjuen lfnm yfghzåtybt; gjnjve cjjnyjitybt njrjd c ghbnzåtybtv Vfuybnf lfän ajh256


veke yjdjq ecnhtvkäyyjq cbks. Ytjñøjlbvj ecvjnhtnm dct ghbnzåtybz lkz jghtltktybz gthtvtotybz. 282. Gthtvtotybt wtynhjd leøjdyjuj ghjcdtotybz yfhjljd endthålftncz njåt Rjcvbxtcrbv Vfuybnjv. Rjulf ecnhtvktybt yfhjlf yfghzåtyj r jcyjdfybç gcbøbxtcrjuj wtynhf, njulf Yfit gcbøbxtcrjt djpltqcndbt yfghfdkztn gcbøbxtcrbt pähyf. Nfr, bcnbyyj, ndjhbncz åbpym yfitq gkfytns. Ndjhxtcndj wtynhjd Fuyb-qjuf nfr åt ndjhbn, ghbnzubdfz juyb gcbøjpähty. Nfråt wtynhs Fuyb-qjuf cjjndtncndeçn dctv ghjcnhfycndtyysv cjñsnbzv. Gjnjve wtynhs Fuyb-qjuf ecnhtvktys r wtynhfv ãdjkçwbb. Gjnjve pyfçobq pthyj ãdjkçwbb ytcän d ctñt dct ghbywbgs, pfkjåtyyst d Rjcvjct. Gjnjve Fuyb-qju, bcnbyyj, pyftn vjom Rjcvjcf. Gjnjve leø Ehecdfnb pyftn ne vjom, yeåyeç lkz cjpblfybz yjdjq cnegtyb. Rjytxyj, leø ytcän dct juyb ndjhxtcndf kexituj ñeleotuj. Vfnthm Fuyb-Qjub ndjhbn cj Vyjç. 283. Yfghfdktybt gthtvtotybz dctø njrjd pfdbcbn jn ecnhtvktybz Vfuybnf. Rjulf ezdktys cdjñjlyst njrb, njulf ghbnzåtybt bø yfghfdktyj r njrfv njå-

257


ltcndtyysv. Dct ãythubb, yfghfdktyyst r ndjhxtcnde, yfghzufçn ãdjkçwbç. Rjulf cbks ndjhxtcrbt ecnhtvktys r cjpblfybç yjdjq cnegtyb, njulf gthtvtotybt pfrkçxftncz d cjñbhfybb gcbøjpähty. Rjulf åt ecnhtvktybt jcyjdfyj yf ghbnzåtybb r jñhfnyjve, nj cbkf hfpheitybz endthålftncz rfr hfpjñofçofz. Ghb vfuybnysø ghbnzåtybzø nfr jndtncndtyyj ecnhtvktybt! Gjnjve vjåyj Ghjcnhfycndj hfccvfnhbdfnm rfr cjrhjdboybwe, cjlthåfoeç dct åbpytyyst pfxbyfybz. Nfr Ñtcghtltkmyjcnm pjdän dct ndjhxtcrbt pfxbyfybz. 284. Pflfxb yjcbntktq juyz ghjcnhfycndf nfr pyfxbntkmys. Ujdjhz j rjcvbxtcrbø gthtvtotybzø, yeåyj crfpfnm, xnj gthtvtotybz leøjdysø wtynhjd nfr pyfxbntkmys, xnj vjuen jghtltkbnm wtkjt ntxtybt yfhjlf. Rjulf ghjbcøjlbn cldbu cjpyfybz, njulf zdktybt yjdjuj ntxtybz endthålftncz rfr htitybt rfhvs. Rfr pthyj leøf pfrkçxftn d ctñt dct djpvjåyjcnb, nfr yfhjålfçottcz juytyyjt ndjhxtcndj ñeltn hfcnb c ãnbv ghjzdktyysv ghjwtccjv. Rjulf ndjhxtcndj juyz Fuybqjuf yfghzuftn cnheb juyz ghjcnhfycndf, njulf cjpdexbt ghjcnhfycndf b cjpyfybz ecnfyfdkbdftncz. Nfr wtynhs åbpytyyj ndjhzn, nfr juyb Fuyb-qjuf pfåbufçn gcbøjpähyf. Nfr wtynhs yfghfdkzçn r gjldbue. 258


285. Ghbywbg ghbnzåtybz gcbøjpähty yfpsdftncz ecnhtvktybtv Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf. Jcyjdfybt ghbnzåtybz ktåbn d ghjcnhfycndtyyjv njrt njåltcndtyyjcnb. Gjcskfçobq njr ghjñeålftn njåltcndtyysq njr, b dbñhfwbz Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf jndtxftn yf ecnhtvkäyyeç ãythubç. Gjnjve gcbøjpähyf jghtltkzçn ñeleoeç ãdjkçwbç. Njr Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf pfrkçxftn dct ãktvtyns, yeåyst lkz ghjcnhfycndtyyjuj cldbuf. Gjnjve ghtljghtltktybt rjcvbxtcrbø cjñsnbq nfr endthålftncz. Pfrkflsdfçobt gcbøjpähyf vjuen yfpyfxbnm wtgm cjñsnbq b vjuen juhfybxbnm ndjhxtcndj, ecnhtvkäyyjt r jñhfpjdfybç jñhfnyjuj yfghzåtybz. Gjnjve nfr zdktyj yjdjt juytyyjt ecnhtvktybt. D ndjhxtcndt Vfuybnf jndtnyfz dbñhfwbz ukfdysq bvgekmc. Jndtnyfz dbñhfwbz endthålftn ghbnzåtybt. Jndtnyfz dbñhfwbz ktåbn d jcyjdfybb jñütlbytybz. Gjkzhyjcnm cjplfän cnheç rjcvbxtcrjuj ndjhxtcndf. Njr gjkzhyjcnb yfghzuftncz b yfvfuybxbdftncz cjpdexbtv rjcvbxtcrjuj ghbnzåtybz. Cdjqcndj gjkzhyjcnb jghtltkztn cjpdexbt.

259


Fnjv, ecnhtvkäyysq r ckbzybç, ghjcnhfycndtyyj cjpdexbn. Gjnjve genm ckbzybz yfbdscibq d Rjcvjct. Nt jnhbwfçobt genm pfdthitybz _ jnhbwfçn cbzybt Ñsnbz! Lf, lf, lf! Rjytxyj, vjom rjcvbxtcrjuj ckbzybz tcnm cbkf rjcvbxtcrfz. Rjulf leub cjpyfybz jñütlbytys, njulf cdjl endthålftncz. 286. Caths hfpkbxfçncz cdjbvb yfghzåtybzvb. Gjlhfpevtdfz gjl cathfvb ckjb ecnhtvkäyysø ãythubq, vs vjåtv jghtltkbnm caths gj rfxtcndfv. Cathf ybpifz cjcnjbn bp ãktvtynjd, ecnhtvkäyysø r ãvfyfwbzv ybpibv. Dct ãktvtyns ghbnzubdfçncz Rjcvbxtcrbv Vfuybnjv. Rfr åt ecnfyjdbnm hfpkbxbt vtåle njrfvb ghjcnhfycndtyyjuj juyz? D cdjqcndt ghbnzåtybz njåltcndtyysø njrjd ghjzdkztncz ceoyjcnm ecnhtvktybz. Rjulf endthålftncz Vfnthbz Kçwblf, njulf vjåyj ujdjhbnm j ceoyjcnb åbpytyyjq ãythubb. Rjulf ujdjhbv j dscitq catht, nj ecnhtvktybt zdkztncz dscibv yfghzåtybtv. Njåltcndtyyjcnm ghbnzåtybz c ghjzdktyysv yfghzåtybtv jndtxftn dscitq catht. Hfphjpytyyjcnm vtåle yfpyfxtybtv b ecnhtvktybtv lfän

260


ghjzdktybt ybpitq caths. Nfr d Rjcvjct ghjbcøjlbn ñtcghtltkmyfz ñbndf! 287. Caths, yfcsotyyst juyäv, ecnhtvkzçncz r yfrjgktybç njrjd njyxfqibø ãythubq. D ñbndt cath nfr ghbnzubdfçncz ãythubb njrfvb juyz. Yjcbntkm cufhvjybpbhjdfyysø wtynhjd yfcsoftn cathe juyäv. Njkmrj ndjhxtcndj cufhvjybpbhjdfyysø wtynhjd vjåtn jnhfpbnm juytyyst ghbnzåtybz. Njkmrj yjcbntkm njyrbø ãythubq vjåtn djcghbyznm yfbdscieç Bcnbye. Gjnjve Vs, Ñhfnmz xtkjdtxtcndf, vjåtv lfnm Bcnbye njve, rnj ghbybvftn ceoyjcnm Ñsnbz. Gjnjve Vs, Ñhfnmz xtkjdtxtcndf, cjjñoftv xfcnm Bcnbys Ehecdfnb. Rjulf ujdjhç j xfcnb dtkbrjq Bcnbys, nj, rjytxyj, bvtç d dble ne Bcnbye, rjnjhfz vjåtn ñsnm yf yfitq gkfytnt djcghbyznf. Nfhs cjpyfybt nfr ecnhtvktyj c Yfibv, xnj endthålfç, xnj cfvsq yfghzåäyysq tcnm wtynh djcghbznbz Nfhs. Ñhfnmzv xtkjdtxtcndf ghbøjlbncz yfcsofnm hfpkbxyst caths. 288. Njrb Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf yfghzufçn dct ntxtybz zdktyyst dj Dctktyyjq. Rjvñbyfwbb ndjhxtcrbø

261


cbk endthålfçncz yf dctø cathfø. Ndjhxtcndj Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf endthålftn hfpkbxbt ãktvtynjd, yeåysø lkz cjxtnfybz gcbøjpähty. Gcbøjpähyf cjñbhfçn nt ãktvtyns djrheu ctñz, rjnjhst yeåys lkz ajhvbhjdfybz ntxtybz ghtljghtltkäyyjuj. Nfr gcbøjpähyf vjuen cajhvbhjdfnm ne cathe, rjnjhfz pfkjåtyf d zlht. Njrb njyxfqibø ãythubq cjñbhfçncz djrheu zlhf, rjnjhjt cjlthåbn ñtcghtltkmyst yfxbyfybz. Cthlwt Nfhs ecnhtvkztn zdktybt gjldbuf. Cthlwt Nfhs ecnhtvkztn kexfvb r Cdtne. Cthlwt Nfhs lfän njrb Yfibv ecnhtvktybzv. Endthålfç cthlwt Yfitq Ehecdfnb rfr cdtn Yfibø ecnhtvktybq. Lf, lf, lf! 289. Jndtnyfz dbñhfwbz yfghzuftn Rjcvbxtcrbq Vfuybn. Jujym ghjcnhfycndf yfcsoty ãnbvb dbñhfwbzvb. Rjcvbxtcrbq Vfuybn cjñbhftn cdjñjlyst xfcnb ghjzdktyysø juytq, d rjnjhsø cjpdexfn njrb njåltcndtyyst. Vfnthbz Kçwblf zdkztncz ntv ecnhtvktybtv, rjnjhjt cjpblftn njyrbt ãythubb. Leø b Vfnthbz Kçwblf ndjhzn njåltcndtyyj. Dtkbrbq ndjhtw leø cjplfän dct ecnhtvktybz. Tckb ñs xtkjdtxtcndj gjyzkj, xnj hfljcnm ecnhtvktybz endthålftncz leøjv, nj jyj ecnhtvbkjcm ñs 262


r leøjhfpevtybç. Ñhfnmz xtkjdtxtcndf endthålfçn leøjhfpevtybt rfr zdktyyeç vjom. Lkz leøjhfpevtybz yt ceotcndetn ghtuhfl. Dcçle ghjybrfçobq leø gjlsvftn pfdtce ytgjybvfybz. Jnhbwfçobt leø vjuen nfr endthålfnm rjcvbxtcrjt hfpheitybt. Ghbyzdibt leø, ecnhtvkäyysq r Rjcvbxtcrjve Vfuybne, endthlzn rjcvbxtcrjt hfdyjdtcbt. 290. Leøjhfpevtybt Fuyb-qjuf endthålftn yfghfdktybt gcbøjpähty. Ndjhxtcndj endthålftncz leøjhfpevtybtv. Rfålfz dbñhfwbz, bpkexftvfz Fuyb-qjujv, bvttn cdjä jcjñjt cdjqcndj. Kex, rfcfçobqcz jrheåfçotq chtls, endthålftn hfpyst yfghzåtybz, rfr ñs øbvbxtcrbq ghjwtcc. Ãnb dbñhfwbb ltqcndeçn yf yfghzåtybt njrjd chtls. Cdjqcndj juytyysø wtynhjd nfr ecnhtvkztn zdktybt dcnhtxysø ãythubq. Gjnjve nfr enjvkzçn Fuyb-qjuf. Ndjhxtcndj wtynhjd Fuyb-qjuf endthålftn ytghthsdyeç nhfycvenfwbç. Ghb ltkbvjcnb leøf ndjhxtcndj ghjzdkztncz yf hfpysø cathfø; gjnjve vjoysq leø hfñjnftn yt ecnfdfz. Ghbgjvybv ndjhxtcrbq ecnhtvkäyysq bvgekmc leøf! 291. Gekmcfwbz åbpytyyjuj ghjwtccf yfpsdftncz ghjzdktybtv Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf. Dcz vfnthbz

263


d Rjcvjct endthålftncz åbpytyyjq gekmcfwbtq. Tcnm kb ãnb gekmcfwbb endthåltybt jlyjuj cjxtnfybz bkb yfghzåtybt nhfycvenfwbb, d jcyjdt ktåbn gekmcfwbz. Dct ecnhtvkäyyst cbks xtkjdtxtcndf pfdbczn jn ãnbø gekmcfwbq. Ndjhxtcndj gcbøbxtcrjq ãythubb zdkztncz endthåltybtv ãnjq gekmcfwbb. Jcnfyjdbnm tä ytdjpvjåyj! B nt endthålfçobt, xnj ybxnj d Rjcvjct yt ezdktyj yf hfpheitybt, vjuen ytcnb bcnbye. Vs endthålftv ñtcghtltkmyeç gekmcfwbç d Rjcvjct. 292. Gekmcfwbz ecnhtvkztn jujym wtynhjd. Yfghzåtybt juyz Fuyb-qjuf blän c yfghzåtybtv Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf, njrb gekmcbheçn njåltcndtyyj. Yf hfpysø cathfø njrb ecnhtvkzçncz ezdktybtv gekmcfwbq. Ytkmpz crfpfnm, xnj hfpyst caths jñjcjñktys, yj vjåyj endthålfnm, xnj hfpyst caths ltqcndeçn gj njåltcndtyyjcnb. Rjytxyj, njrb cnfhsø cbk gththfñfnsdfçncz b yjdfz rjcvbxtcrfz cbkf yfhjålftncz. Nfr cdjqcndj gekmcfwbb cjøhfyztncz yf dctø cathfø. Nfr jujym Fuyb-qjuf endthålftn yjdst cbks Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf. Juyb Fuyb-qjuf, bcnbyyj, lfçn genm r lfkmybv vbhfv.

264


293. Ghfdf Ehecdfnb, endthålfz, xnj rfålfz vsckm, rfåljt ltqcndbt hjålfçn cdjb akçblbxtcrbt njrb. Ãnb njrb hfcghjcnhfyzçncz yf dct ghbnzåtybz Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf, rjulf ecnhtvkäyyjcnm vsckb yfghfdkztncz r bcnjxybre. Njrb akçblbxtcrbt dctulf lfçn cdjqcndj yfghfdktybz vsckb. Rjulf ltqcndbt ecvfnhbdftn jnhbwfntkmyjt rfxtcndj, njulf akçblbxtcrbt njrb hfcghjcnhfyzçncz rfr gjvjoybrb jnhbwfntkmysø ãythubq. Ltqcndbt ghtljghtltkäyyjt cdjqcndtyyj cdjñjlyjve njre ghjcnhfycndf, gjnjve njrb akçblbxtcrbt cjxtnfçncz c njrfvb cdjñjlysvb, ghbnzubdfz bø r cdjbv ecnhtvktybzv. Ndjhxtcndj akçblbxtcrbø njrjd ghjgjhwbjyfkmyj ntxtybç, rjnjhjt bø yfhjålftn. Nfr ghjcnhfycndj gjkyj ãythubq akçblbxtcrbø. Nfr d Rjcvjct ghjbcøjlbn ñtcghtltkmyfz ñbndf! 294. Akçblbxtcrbt njrb, rjnjhst Fuyb-qju hfcghjcnhfyztn, jndtxfçn ãdjkçwbb. Gjckfyysq akçblbxtcrbq njr hjålftn cdjä pthyj, b ltqcndbt yfhjålftncz cjjndtncndtyyjt. Dct Ñjløbcfnnds gjkmpjdfkbcm ãnbvb akçblbxtcrbvb njrfvb d cfvjjndthåtyyjcnb ckeåtybz; gjnjve nfr dscjrj cnfdbv ãnb ghjzdktybz. Gjcnjzyyj jnlfçobq Fuyb-qju ndjhbn akçblbxtcrbt 265


caths. Gjnjve nfr wtybv endthåltybt juytyyjuj ndjhxtcndf. 295. D xtkjdtxtcndt åbdän ytcjbpvthbvjt gjyznbt htfkmyjcnb rjcvbxtcrjq, nfråt gjyznbt gecnjns. Rfr vjåtn htfkmyjcnm jnyjcbnmcz r gjdthøyjcnb njkmrj? Rjulf zdktybt ñjkb dspsdftn celjhjub, nj rfr åt jnhbwfnm ghbxbye, dspdfdieç ãne ñjkm? Rfr åt yt ecvjnhtnm htfkmyjcnm d endthåltybb dctø ghjzdktybq? Caths htfkmyjcnb yeåyj gjyznm rfr ceott Rjcvjcf. Dtlm ytkmpz cnhjbnm pfrjys yf ytceotcndeçotv. Dtlm yeåyj ghbyznm d Ñtcghtltkmyjcnb ne jnyjcbntkmyjcnm, rjnjhfz cjplfän yfib gjyznbz! Nfr cjvryäv rheu åbpyb dyt gjyznbz gecnjns. Nfr htfkmyjcnm yfghzuftn rfålsq vbu yfituj ñsnbz! 296. Juyç ybxnj yt vjåtn cjghjnbdkznmcz. D catht ãdjkçwbb ybxnj yt vjåtn cjghjnbdkznmcz juyç. Ytdblbvfz vjom vsckb b tä ghjzdktybz yfghzufçncz njyxfqibvb ãythubzvb juyz. D catht juyz cnbvek yfghzåtybz ecnhtvkztn ghjwtcc ndjhxtcndf. Cnbvek Ñsnbz _ jujym, b ãnf cnbøbz jheletn d rfåljv lsøfybb.

266


Abpbxtcrb jujym fcnhfkmysq b vfnthbfkmysq endthålfçncz rfålsq d cdjtq catht. B ytdjpvjåyj yfpdfnm cathe cktlcndbq ghbceotq njyrbv ãythubzv; gjnjve cktletn ghjcktlbnm pf yfhjåltybtv rfåljuj ghjwtccf. Cnfhsq cgjh j njv, rfrfz ãythubz ghtlitcndetn, ecnhfyztncz zdktybtv pfrjyf pfhjåltybz juyz. 297. Rjulf ceott ecnhtvktybt juyz yfghzuftncz, njulf akçblbxtcrbt njrb Fuyb-qjuf yfghzufçn ndjhxtcndj bvgekmcf. Rjulf cnbvek juyz cjpyfntkmyj yfghfdkztncz, ytn nfrjuj vjoyjuj njulf endthåltybz, rjnjhjt vjukj ñs ghjnbdbnmcz. Nfr ecnhtvktybt vjoysø juytq endthålftn zdktybz yeåyst. Nfr nt crfpfyyst endthåltybz jñ fcnhfkmyjv juyt jcyjdfys yf bcnbyt. Nfr juyb Fuyb-qjuf b jujym Nfhs cjplfçn endthåltybz, yeåyst lkz ãdjkçwbb. 298. Vyjubt ujnjds ghbyznm, xnj Dctktyyfz yfghfdkztncz r njxrt, endthålfçotq bkb dscitt ljcnbåtybt, bkb cdtléybt r hfpheitybç. Njkmrj yt vjuen cjpyfntkmyj ghbyznm, xnj cbkf Dctktyyjq hfccxbnfyf yf ecnhtvkäyyst ãythubb. Tckb ñs vjåyj ñskj dpukzyenm yf ne åbpytyyeç kfñjhfnjhbç, rjnjhfz ecnfyfdkbdftn dct ndjhxtcrbt

267


rjvñbyfwbb, nj kçlb zdbkb ñs gjybvfybt ntø pfrjyjd, rjnjhst ytdblbvj jheleçn Dctktyyjq. Gjnjve vbh ytdblbvsq yt jnrkjyzqnt jn åbpyb. Gjnjve d leøjndjhxtcndt yeåyj gjybvfnm ytdblbveç cbke rfr ukfdysq bvgekmc. Nfr d ñtcghtltkmyjq ecnhtvkäyyjcnb ñtcghtcnfyyj cjplfçncz ytdblbvst ãythubb. 299. D leøjndjhxtcndt wtynhjd ghbybvfçn exfcnbt ytdblbvj njyxfqibt ãythubb. D cjnhelybxtcndt c wtynhfvb ghjbcøjlbn cjxtnfybt dctø yfghzåäyysø ãythubq. Gjnjve nfr hfpkbnj gj dctv cathfv ecnhtvkäyyjt cjpblfybt. Nfr hfccnjzybt gjrhsdftncz ecnhtvkäyyjq vsckmç. Gkjnyjcnm vfnthbb ghtjljktdftncz njyxfqibvb ãythubzvb, b ckjåyjcnm yfghzåäyyjuj ndjhxtcndf ghtjljktdftncz zdktybtv ghjcnhfycndtyyjuj juyz. Gjnjve wtynhs nfr leøjndjhzn. Rjulf åtkfybt vsckb ghjybrftn dct ckjb ghjcnhfycndf, njulf ecnhtvktybt wtynhjd blän c Rjcvbxtcrbv Vfuybnjv. Njrb jxtym vtyzçncz, b rjksitncz rjhf Ptvkb, b ñeieçn gjlptvyst juyb. 300. Fñcjkçnysq Hfpev b Cjdthityyjt Cthlwt tcnm jlby b njn åt Bcnjxybr. Rjulf Vs ujdjhbv, xnj åbp-

268


ytyyfz ãvfyfwbz bcøjlbn jn ãnjq Ceoyjcnb, nj xtkjdtxtcndj vjåtn ghbyznm ãne Bcnbye. Ndjhxtcndj Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf cjchtljnjxtyj yf bpdktxtybb åbpytyysø ãvfyfwbq bp ecnhtvkäyysø ãythubq. Cbkf Cjdthityyjuj Cthlwf yfgbnsdftn dct rjcvbxtcrbt ntxtybz. Bp ãnbø ãvfyfwbq cjxtnfçncz dct zdktybz åbpyb. Njkmrj ytecnhtvkäyyst ãythubb ckeåfn rfr ghbdøjlzobt ntxtybz. Ckjåyjcnm cjxtnfybq yt ghbyflktåbn rjcvbxtcrjve yfpyfxtybç. Rjcvbxtcrbq Vfuybn cjxtnftn ufhvjybxyst njrb b yfghzuftn dct ghbdøjlzobt ãythubb lkz njuj, xnjñs bv lfnm cnhtvktybt r ltqcndbç. Nfr yfpsdftvst ckexfqyst cjxtnfybz yfghfdkzçncz nfråt ecnhtvktybtv rjcvbxtcrjuj ndjhxtcndf. Cnbøbz, ecnhtvkäyyfz r ndjhxtcnde ghbnzåtybz, cdjqcndtyyf endthåläyyjve bvgekmce. Cjdthityyjt Cthlwt ghbybvftn dct ecnhtvkäyyst ãythubb b vyjujuhfyyj bø jleøjndjhztn. Cdjtdjkbt yt ecvfnhbdftn ajhveks ndjhxtcrbø rjvñbyfwbq. Nfr Ñtcghtltkmyjcnm endthålftn dct bcnjxybrb Cjdthityyjuj Cthlwf! 301. Cjdthityyjt Cthlwt yfcnjkmrj vjåtn endthlbnm cbks ghbhjls, xnj kçñfz ajhvf vjåtn yfqnb åbpym. 269


Cjdthityyjt Cthlwt pfrkçxftn d ctñt dct yfhjålfçobt zdktybz åbpyb ndjhxtcrbø cbk. Fñcjkçnysq Hfpev, bp rjnjhjuj xtkjdtxtcndj xthgftn cdjç ecnhtvkäyyeç ãcctywbç, pfñjnbncz jñ endthåltybb ndjhxtcrbø ghjzdktybq. Cjpblfybt rjcvbxtcrbø ãythubq yfghfdktyj Cjdthityysv Cthlwtv. Dtlm d Rjcvjct ghjljkåbntkmyjcnm ltqcndbz yfpsdftncz ytcrjyxftvjcnmç. Rfr åt yt ghbkjåbnm ãnj gjyznbt r ãythubb, rjnjhfz ecnhtvkztn leø d dscibt caths? Rjulf lfåt hfcntybz cnfhfçncz enjyxbnm, nj rfr åt yt ghbvtybnm njn åt pfrjy r xtkjdtxtcnde? Cjdthityyjt Cthlwt yfghzuftn dct ãythubb r ãnjve djcøjåltybç. Dtxyj ldbåtncz Rjcvbxtcrbq Jujym, yfghfdkztvsq Fñcjkçnysv Hfpevjv b Cjdthityysv Cthlwtv. 302. Dct ghjzdktybz Cjdthityyjuj Cthlwf cjjndtncndeçn dctv juyzv, rjnjhst leø ecnhtvkztn yf Jñott Ñkfuj. Juyb leøf yfghzufçncz wtynhfvb dscibø cath; gjnjve jñotybt leøf c cathfvb endthålftncz. Vfuybn Cjdthityyjuj Cthlwf ghtlecvfnhbdftn jñotybt c leøjv ecnhtvkäyysv. Relf åt yfghfdbncz cdtnjyjcysq kex Cjdthityyjuj Cthlwf? Rfålsq cjpyfntkmysq jndtn tcnm dbñhfwbz njåltcndtyyjcnb. Gjnjve ãvfyfwbb wtynhjd d cdjç jxthtlm yfghfdkzçn, 270


dspsdfz cjpyfntkmyeç ecnhtvkäyyjcnm. Wtynhs ndjhxtcrjuj juyz cnhjzn cnegtyb xtkjdtxtcndf. Gjnjve nfr hfpyjjñhfpyj ecnhtvkzçncz juyb Fuyb-qjuf. 303. Jñkflfybt pyfybtv dscibø pfrjyjd endthlbn Ñhfnmtd xtkjdtxtcndf rfr dtleobø r ãdjkçwbb. Rjulf yfhjålftncz yjdfz gkfytnf, nj cjñbhftncz zdktybt dctø ãythubq lkz endthåltybz yjdsø rjcvbxtcrbø pfrjyjd. Jñkflfybt pyfybtv yfghfdkztn xtkjdtxtcndj r kexibv gthtgktnfybzv. Dtlm rfålfz ãythubz ljkåyf yfghzufnmcz lheujç _ dtleotq b ghbnzubdfçotq ãythubtq. Yf abpbxtcrjv b leøjdyjv gkfyt ãythubb njåltcndtyyj yfghzufçncz, gjnjve pfrjys d jñjçlyjv cjxtnfybb. Ñhfnmz xtkjdtxtcndf yfvtxfçn gkfy xtkjdtxtcrjq ãdjkçwbb, hfñjnfz c rjcvbxtcrbvb ãythubzvb, d cjjndtncndbb cj dctvb ntxtybzvb cdtnbk. B, zdkzz dct bpñhfyyst genb lkz ghjuhtccf, Vs, Ñhfnmz xtkjdtxtcndf, endthålftv kexibt gthtgktnfybz. Ghbnzåtybt Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf vjåtn djpltqcndjdfnm yf Yfit ghjzdktybt b yfghfdbnm xtkjdtxtcndj xthtp cbzybt Vfnthbb Kçwbls. Nfr Ñhfnmz xtkjdtxtcndf zdkzçncz ntvb Ldbufntkzvb ãdjkçwbb, rjnjhst jñexfçn xtkjdtxtcndj cjpyfntkmyjve jnyjitybç r rfhvt gkfytns. Gjnjve yeåyj gjyznm, xnj vjom cdzpeçofz åbdän 271


vtåle dctvb ghjzdktybzvb Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf. Nfr dpukzytv yf Ñhfnmtd xtkjdtxtcndf rfr yf pdtyj, cdzpeçott c vbhjdsvb ghjzdktybzvb. Nfr ghbvtv Pfdtn Dkflsr! 304. Cdtnbkf ghtlecvfnhbdfçn cfvst njxyst chjrb åbpyb b tä bcntxtybt. Nfr rfr rjytw zdkztncz pfxfnbtv, nj zdktybt yjdjq åbpyb endthålftncz jlybv b ntv åt pfrjyjv. Chjr zdkty tlbysv pfrjyjv åbpytyyjuj bvgekmcf; gjnjve cdtnbkf ndjhzn gj cdjqcndtyyjve bv ghbnzåtybç. Nfr, ghb dtkbrjv gthtøjlt d cjpyfntkmyjt cjcnjzybt, cdtnbkf ghtljghtltkzçn dtcm genm; yj cjpyfntkmyjt cjcnjzybt yt dctulf xedcndetn cdjä yfghfdktybt b cbkjç cdjbø djåltktybq ghbnzubdftn kexb cdtnbk, jndtxfçobt yfghzåtybç xedcnd. Njkmrj leø, rjnjhsq xetn dscitt yfghzåtybt, vjåtn ecnhtvbnmcz r yfpyfxtyyjve; nfr d xtkjdtxtcrjv genb nfr xfcnj eybxnjåfçncz kexibt yfpyfxtybz. Cdtnbkf yfpyfxtys gentdjlbntkzvb xtkjdtxtcndf. 305. Wtynhs, dhfofçobtcz d pfnskrt, endthålfçn ecbktybt zcyjcksifybz; jyb yføjlzncz nfv, ult crhtobdfçncz ldf ukfdysø ghbnjrf ecnhtvkäyysø åbpytyysø rfyfkjd. Wtynhs endthålfçncz rfr yjcbntkb

272


ãythubq, yeåysø lkz cyjitybq c lfkmybvb vbhfvb. Ãnb wtynhs yfghzufçn wtynh eøf, gjnjve jyb nfr dfåys. Vjlthfnjh yt jcnfyfdkbdftn hfñjne wtynhf. Vjlthfnjh ghtljøhfyztn abpbxtcrjt ntkj jn ghtåltdhtvtyyjuj zdktybz gjåfhf. Zdktybt ndjhxtcrjuj endthåltybz wtynhjd ghjljkåftncz rfr nhfycvenfwbz. Gjnjve ndjhxtcndj wtynhjd yfghzåtyj, b r chjre ñeltn pfdthitybt. 306. Ghtjñkflfybt njyrbø b ndjhxtcrbø ãythubq lfän djpvjåyjcnm dctve rjcvbxtcrjve juyç ghjzdkznmcz rfr åbdjyfxfkmyfz vjom. Ghtjñkflfybt dctø gjkjåbntkmysø ceoyjcntq lfän åbdjyfxfkbt dctv yfxbyfybzv. Nfr rjcvbxtcrbq jujym ceotcndetn rfr dtkbrbq cjñbhfntkm ãythubq. Endthåltybt hfpevyjq zdktyyjq ceoyjcnb yfghzuftn dct ybnb. Rfr åt yt ghbpyfnm, xnj pfrjy hfdyjdtcbz yt tcnm pfrjy, hfdyjendthålfçobq pkj b ljñhj? B ythfdyjdtcbt cdtnf b nmvs lfän xtkjdtxtcnde ne jåblftveç ajhveke åbpyb. Rjytxyj, åbpym yfcnjkmrj ytehfdyjdtityf, xnj hfpyst gjdjls lfçn endthåläyyeç dblbvjcnm. Yj yeåyj ghjybryenmcz nfqyjç åbpyb, xnjñs gjyznm, xnj chtlb eleimz

273


ãvfyfwbq gkfytnysø dcä åt tcnm vjom, yfkfufçofz ghtjñkflfybt njrjd njyrbø ãythubq. D lheubø ãgjøfø, ñjktt jxbotyysø, ãnb ãythubb vjukb ñsnm ecnhtvktys yf cjpblfybt kexibø cnegtytq. Yj d yfit endthåläyyjt, zdktyyjt dhtvz Vs, Ñhfnmz xtkjdtxtcndf, yfghzuftv ãythubb lkz gjllthåfybz gkfytns. Nfr ghtjñkflfybt ljñhf yfl pkjv åbdän d Rjcvjct, b dcz ñtcghtltkmyfz åbpym lsibn bv, rfr jujym ghjcnhfycndf! 307. D ndjhxtcndt juyz ghjzdkzçncz dct ecnhtvktybz r cjpblfybç ñjktt cjdthityyjq ajhvs. D ndjhxtcndt Fuyb-qjuf ghjzdkzçncz ecnhtvktybz r endthåltybç zdktybq dscibø hfpevtybq. Nfr Ñhfnmz xtkjdtxtcndf b Ñhfnmz endthåläyyjq ãdjkçwbb blen gjl pyfvtytv Vfnthbb Kçwbls. Ãnb juyb njåltcndtyys c njrfvb njyxfqibø ãythubq. Ghtjñkflfybt ecnhtvktybz r enjyxtybç yfghzuftn zdktybt kextq cbzybz Vfnthbb Kçwbls. Xfcnj ytljevtdfçn, rfr yt njytn xtkjdtr d cdjbø gjhjåltybzø? Vs jndtxftv: ≤Jujym leøf dfibø Ñhfnmtd hfcctbdftn cjñhfyyst dfvb eleimz≥.

274


Nfr gthtgktnfybt rhfcysø b xähysø bcrh erfpsdftn yf ñbnde. Yj pyfçobt jñ ãnjq ñbndt juytyysv ecnhtvktybtv r Yfv ghbjñofçncz r cthtñhe Kexf, hfpñbdfçotuj yfuheåtybt. Nfr Nfhs b Ñhfnmz xtkjdtxtcndf, d ecnhtvktybb r gjvjob xtkjdtxtcnde, jñütlbyzçncz d ñbndt. 308. Rjcvbxtcrbq Vfuybn jcyjdfy yf ghbnzåtybb xfcnbw dctø ãythubq, gjnjve ytdjpvjåyj dsltkbnm jlye ãythubç bp cjjndtncndeçobø zdktyysø dtkbxby. Gjlyznbt bkb jgecrfybt dtcjd pfdbcbn jn ytcjbpvthbvjcnb bkb ytcufhvjybpbhjdfybz ãythubq. Dnjhåtybt gjcnjhjyybø cbk bkb gjgenyjt ntxtybt lfçn yfghfdktybt njrfv Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf. Njrb lfçn cnhfybwe rjcvbxtcrjuj ndjhxtcndf. Gjkexbdibq ctujlyz jnlfcn pfdnhf. Xfif dtcjd yfrkjybncz d cnjhjye jñhfnyeç. Fhøbds ghjcnhfycndf gjkys ãnbvb htrjhlfvb. Htrjhls ãnb gjkys xtkjdtxtcrbvb bpdhfotybzvb. Njkmrj ckeåtybt ãdjkçwbb vjåtn endthlbnm ndjhxtcndj, cjjndtncndtyyjt Rjcvbxtcrjve Vfuybne. Nfr Vs ndjhbv njåltcndtyyj c Rjcvjcjv. 309. Rjulf Vs ghbdktrfkb yf cjnhelybxtcndj, nj Rjcvbxtcrbq Vfuybn endthlbk zdktybt ltk. Rjulf

275


Vs zdbkb dsñjh ntxtybz cdtnbk, nj Vfuybn erfpfk yfghfdktybt. Pyfz dct rjktñfybz gkfytnysø ecnhtvktybq, Vs lfkb vjoyjcnm yjdjuj ecnhtvktybz. Nfr endthlbkfcm yjdfz ghtlyfpyfxtyyfz cnegtym. Rjytxyj, ñtp Yfitq Nfhs yt gjcnhjbnm Yfib endthåläyyst ñfiyb. Rjytxyj, ñtp Fuyb-qjuf yt gjcnhjbnm Yfib ñfiyb. Lf, lf, lf! Vs lfkb kexibq hjr cnhfyt kexitq. Nfr vjåyj crfpfnm xtkjdtxtcnde: ≤Njkmrj Pfdtnjd endthåläyysø zdbnt gjybvfybt _ njkmrj ãnbvb Pfdtnfvb ghjqlänt!≥ Endthålfç, xnj wtynhs pfnskrf ecnhtvktys r lfkmybv vbhfv. Jxtym ecnhtvktys gkfvtyyst wtynhs. Jxtym yfghzåtys juyb, Z ñkçle. Yeåyj ujhkj jñthtxm. Rjytxyj, wtynh pfnskrf yfghzuftn wtynh ujhkf _ ãnb wtynhs jxtym cdzpfys. Ghjljkåftncz dtkbrjt ndjhxtcndj. Zcyjcksifybt lfcn htitybt cyjitybz c lfkmybvb vbhfvb. 310. Jcyjdf åbpyb endthålftncz ghbnzåtybtv Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf. Ghbywbg, rjnjhsq ndjhbn cjdvtcnyj c ãdjkçwbtq, yfcnjkmrj ytghtkjåty, xnj njkmrj cbkf juyz vjåtn yfghfdbnm tuj d heckj ltqcndbz.

276


Dct åt jcnfkmyst cbks vjuen njkmrj gjckeåbnm nhtybtv lkz ecbktybz ghtlyfpyfxtyyjuj genb. Vyjuj cgjhbkb exäyst j njv, ghjbcøjlbn kb d Rjcvjct djpdhfn r ybpitve cjcnjzybç, rjulf ljcnbuyenf dscifz cnegtym hfpdbnbz? Hfpevyj ghbkjåbnm gjybvfybt rfhvs rj dctve ghjuhtccbheçotve d Rjcvjct. Yt nj gjyznbt rfhvs, rjnjhjt xtkjdtxtcndj ghbdsrkj ghbvtyznm rfr djplfzybt b gkfne gj cxtnfv, yj rfr ltqcndbt dscitt, zdkzçott ãdjkçwbç. Dct ndjhxtcrbt yfxbyfybz ghtljghtltkzçncz pfrjyjv ãnjq rfhvs. Vyjubt yfxbyfybz yt jndtxfçn ãnbv pfrjyfv, yj yfxbyfybt, pfxfnjt d cjpyfybb rfhvs ãdjkçwbb, åbdän d ghjcnhfycndt b ldbåbvj njrfvb Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf. 311. Rjytxyj, yfxbyfybt, pfkjåtyyjt yf ghjldbåtybt Jñotuj Ñkfuf, ljkåyj åbnm. Rjytxyj, yfxbyfybt, bvtçott d jcyjdfybb ghbywbg djphjåltybz leøf b gjlyznbt ehjdyz cjpyfybz, ljkåyj ñsnm ghjldbuftvj ntvb åt, rnj cnhtvbncz r ãdjkçwbb. Nt yfxbyfybz, rjnjhst ecnhtvktys r ghbywbge rhfcjns, ljkåys åbnm. Nt yfxbyfybz, rjnjhst Yfvb pfkjåtys b endthåltys, ljkåys ghjwdtnfnm. Yt ñskj nfrjq djkitñyjq

277


crfprb, rfr ckjåtyyfz cnegtym! Gjnjve crfåtv: ≤Ytcäv Rfvtym lhfubq yf gjcnhjtybt Dtkbrjuj Ñeleotuj!≥ 312. Rfhvf ltqcndetn rfr åbdjyfxfkmyfz vjom nfv, ult endthålftncz ntxtybt cdtnbk. Ntxtybt rfhvs, bleott c ãdjkçwbtq, yfpsdftncz zdktybtv Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf. Ndjhxtcndj cdtnbk nfr jghtltkäyyj, xnj ytghtkjåyjt jcyjdfybt ktåbn rfr njn bvgekmc, rjnjhsq ghtlyfpyfxftn ldbåtybt. Dct chjrb pfdbczn jn ãnbø rfhvbxtcrbø ghtlyfpyfxtybq. Ntxtybt cdtnbk b Dscibq Hfpev yfghfdkzçn dct rjcvbxtcrbt chjrb. Gjnjve rjulf xtkjdtxtcndj yt ghbybvftn djpvjåyjcnb, gjckfyyst Rjcvbxtcrbv Vfuybnjv, nj gjkexftncz hfpheitybt. Gkfytnf gjrhsnf ãvfyfwbzvb ãnbø ytghbyznsø gjcskjr, gjnjve dct ndjhxtcrbt yfghzåtybz yt dszdktys nfr, rfr ghtlyfpyfxtyj. Dct lbcufhvjybxtcrbt ghjwtccs nfr pfhjålfçncz d ghjcnhfycndt. Gjnjve nfr dfåyj xtkjdtxtcnde ghjybryenmcz njrfvb dtkbrbø ghjcnhfycndtyysø gjcskjr; njkmrj nfr vjåyj endthlbnm cdzpm c lfkmybvb vbhfvb. 313. Rfhvf, ghtlyfpyfxtyyfz njrfvb Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf, yfpyfxftn njåt juytyysq ghbnjr Ptvkt.

278


Rjulf wtynhs gkfvtyyjuj Fuyb-qjuf ujhzn, njulf vjåyj dctulf endthlbnm, xnj juyb gjlptvyst b yflptvyst ecnhtvktys r ghjzdktybç. Zdktybt gkfvtyb wtynhjd vjåtn yfghzxm hfpyst ghjzdktybz. Rjulf Rjcvbxtcrbq Vfuybn endthålftn ecnhtvktybt r bpdtcnyjve jcyjdfybç, njulf vjåyj endthålfnm, xnj cnheb rfhvs jñütlbybkbcm d jlyjv yfghfdktybb. Rjulf vjåyj endthålfnm, xnj Vfuybn ckbdftncz c ghjzdktybzvb ghjcnhfycndtyyjuj juyz, njulf ezdkztncz dscitt ghjzdktybt Ñsnbz! 314. Rjulf kexb cdtnbk yfghfdkzçn Rjcvbxtcrbq Vfuybn, nj ntxtybt, ecnhtvkäyyjt yf ãdjkçwbç, cjukfcetncz c yfghzåtybtv pflfybz. Ndjhxtcndj Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf nfr cjukfcetncz c ntxtybtv cdtnbk. Nt pflfybz, rjnjhst yfghfdktys r ecnhtvkäyyjq Vfnthbb Kçwblt, rjytxyj, gjkexfçn dct njyxfqibt ãythubb. Rfr åt Rjcvjc hfcghtltkztn cdjb kexb? Kex cjpblfçobq nfråt ñeltn b jnhfåfçobv. Kex cjñbhfçobq ñeltn nfråt b hfccsgfçobv. Kex jcyjdsdfçobq ñeltn nfråt b kexjv hfpheifçobv. Lkz cjpblfybz kexitq ajhveks yeåyj cjñhfnm kexibt rjvñbyfwbb. Lkz ãnjq rjvñbyfwbb Rjcvbxtcrbq Vfuybn cjñbhftn nt cjxtnfybz, rjnjhst cjjndtncndeçn ãnjq ajhvekt. 279


Lkz ãnjuj xtkjdtxtcndj ljkåyj pfgjvybnm, xnj jlby b njn åt kex nhfycvenbhetn, jxboftn b jnhfåftn. Zdktybt vsckb, yfghfdktyyjq r ãdjkçwbb, bvttn nt åt rfxtcndf. Kex vsckb vjuex. Nfr cjpblfybt ñtcghtltkmyj! 315. Rjytxyj, kexb cdtnbk ghtljghtltkzçn ntxtybt yeåysø njrjd, b dct ghtlcrfpfybz nfr endthålfçncz. Nfr cdtnbkf dcä ecnhtvkzçn, bcøjlz bp ghtlyfpyfxtyyjuj Rjcvbxtcrbv Vfuybnjv. Gjnjve yfxthnfyyjt Yfibv Pfdtnjv vjåyj jnytcnb r yfpyfxtyyjve Rjcvbxtcrbv Vfuybnjv. Rjytxyj, d htrjhlfø cdtnbk vjåyj ñskj yfqnb bcxbcktybt gjckfyysø Yfvb bpñhfyysø. Yfvb endthåläyyjt zdktybt bcxbcktyj. Tckb ñs pyfybt ljgecnbkj kçltq d caths dscibt, nj vjåyj ñskj ñs ghjxtcnm htitybt pfdthitybz. Yj ãnb cjrhjdtyyst htitybz jøhfyzçncz Dkflsrfvb. Ãnb cdzotyyst htitybz Vs xnbv. Nfhf endthåltyf htitybtv Dkflsr. Rjulf leø xtkjdtxtcndf gjlsvtncz, njulf pyfybt hfcibhbncz. Gjnjve Vs øhfybv dscitt Nfbycndj. Gjnjve dscitt ljcnegyj njkmrj dscitve. 316. Yfpyfxtybt xtkjdtrf yf gkfytnt vfkj gjybvftncz. Zdktybt rjcvbxtcrjuj ceotcndf, rjytxyj, ljkåyj

280


bvtnm ghtljghtltktybt, yj xtkjdtxtcndj nfr cktgj ecnhtvktyj r cdjtve eprjve ujhbpjyne, xnj yt vjåtn ghjphtnm cdjä rjcvbxtcrjt yfpyfxtybt. Ndjhxtcndj Rjcvjcf lfän yfpyfxtybt lfåt cfvjve vfkjve xthdç. Dcä d Rjcvjct ndjhbn c yfpyfxtybtv, b nfr åt rfr zdktyf jnyjcbntkmyjcnm xtkjdtrf r ybpibv ceotcndfv, nfr åt ceotcndetn jnyjcbntkmyjcnm dscibø cath. Ndjhxtcndj Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf ghtljghtltkztn rfåljt ltqcndbt b hjkm, rjnjheç ceåltyj csuhfnm ceotcndfv. Gjnjve caths xtkjdtxtcrbt yfpyfxfçncz lkz cjnhelybxtcndf. Dtkbrbq Hfpev yfghzuftn dct rjcvbxtcrbt caths; gjnjve yfpyfxtybt xtkjdtrf bvttn rfr jcyjdfybt cjnhelybxtcndj b rhfcjne Ñtcghtltkmyjcnb! 317. D cjnhelybxtcndt dctø cath pfkjåtyj ndjhxtcndj juyz. Njrb cath gthtlfçncz juyäv ghjcnhfycndf. Endthålfçobt ndjhxtcndj juyz vjuen crfpfnm, xnj ckeåfn ãdjkçwbb. Gjnjve wtynhs ckeøf cdzpfys nfr c juyäv. Rfåljt ghjzdktybt ecnhtvkäyyjuj wtynhf ezdkztn zcyjcksifybt; d cdjç jxthtlm, zcyjcksifybt lfän cldbu xtkjdtxtcnde. Dkflsrb yeålfkbcm d djcghbbvxbdsø cjnhelybrfø b cdbltntkzø. Gjnjve dct åbpytyyst ghjzdktybz ljk281


åys bvtnm cdbltntktq. Njkmrj nfr vjåyj ndjhbnm Bcnbye. Gjnjve gkfvtyysq Fuyb-qju nfr ecnhtvkztncz r ghjzdktybç juyz lkz gjvjob xtkjdtxtcnde. Rjytxyj, zdktybt gkfvtyysø wtynhjd ckeåbn xtkjdtxtcnde. Gjnjve Vs nfr ñthtåäv Ehecdfnb: cfvjt nhelyjt gjhextybt! Ñskj nhelyj Yfv yfqnb ghbävybr xbcnjuj juyz. Rjulf gjhextybt Nfhs nfr cbztn, vjåyj hfljdfnmcz! 318. Yf exänt xtkjdtxtcrbø ljcnbåtybq cnjbn pfdjtdfybt cath dscibø yfghzåtybq. Rjulf xtkjdtxtcndj ghbdsrytn r cjpyfybç nhfycvenfwbb bp ybpituj r dscitve, njulf vjåyj ñeltn gjckfnm leøjhfpevtybt. Dtlm cvsck åbpyb ckfuftncz bp epjhjd rjcvbxtcrbø kextq. Hfpdt yt nrencz kexfvb epjhs åbpyb? Hfpdt yt cjñbhfçncz epjhs nsczxtktnbzvb? Ãnb rjcvbxtcrbt epjhs yfghfdkzçn dct ecnhtvktybz åbpyb. Rjulf kexb ghtlyfpyfxtys zdktybtv Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf, njulf epjh vjoty b ytghtkjåty. Nfr d htrjhlfø ghjcnhfycndf bvttncz epjh rfåljuj leøf. Exbnsdfnm cdjb ljcnbåtybz vjåtn njn leø, rjnjhsq cdjbv epjhjv erhfcbk ktcnybwe åbpyb yf genb r ãdjkçwbb. Tckb leø exbnsdftn cdjb ljcnbåtybz rfr djplfzybt, nj, rjytxyj, gjkexftncz rfyfk kbxysø ecnhtvktybq. 282


Yf exänt åbpytq endthålftncz ghjldbåtybt d Ñtcghtltkmyjcnm! 319. Yf exänt juytyysø ljcnbåtybq ghbpyfäncz cfvjjndthåtyyjcnm Fuyb-qjuf. Rjulf Vs endthålftv, xnj vjom epjhf gkfvtyb Fuyb-qjuf, yfghfdktyyjuj r ãdjkçwbb, hfdyztncz juyç ghjcnhfycndf, nj Vs endthålftv tuj ghjzdktybt rfr rjcvbxtcrjt cjnhelybxtcndj. Epjh Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf nfr ghjcnhfycndtyyj ezdkty kexfvb cdtnbk. Rjulf cdtnbkf hfcghtltkzçn yfghzåtybt kextq, nj Rjcvbxtcrbq Vfuybn ghbybvftn dct ghbnzåtybz. Rjulf zdktyyfz cnhfyf eybxnjåftn nt epjhs, rjnjhst gjkjåtys d jcyjdfybt ãdjkçwbb, njulf Vfuybn yfghfdkztn eybxnjåfçott r gththfñjnrt. Rjulf leø xtkjdtxtcndf yfghfdkztncz r Rjcvbxtcrjve Vfuybne, nj vjåyj endthålfnm, xnj cjnhelybxtcndj zdktyj. Nfr Nfhf b Fhøfn zdkzçn cjnhelybxtcndj b nren kexibt epjhs, endthålfç! Nfr jndtxftv yf pjd Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf. 320. Rjcvbxtcrbt epjhs hfcghtltktys gj dctve Ghjcnhfycnde, b rjulf cdtnbkf ghtlyfpyfxfçn cdjqcndf njrjd, njulf ecnhtvktybt Vfnthbb Kçwbls hexftncz

283


pf ecnhtvkäyyjt yfghzåtybt ãdjkçwbb. Ãythubb dctø ghbywbgjd yfghfdktys r ehfdyjdtibdfybç rhfcjns yfpyfxtyyjuj yfxbyfybz. Dct ecnhtvkäyyst ãythubb ytcencz d dbøht ghjcnhfycndtyyjuj juyz. Rjulf rjcvbxtcrbq epjh hfcghtltkäy lkz endthåltybz ãdjkçwbb, njulf r ytve ghbnzubdfçncz dct ndjhxtcrbt ãythubb. D Rjcvjct yeåyj ghbvtyznm dct ecnhtvkäyyst ãythubb. D ndjhxtcndt xtkjdtxtcrjv yeåyj yfghzxm dct ãythubb. Rjulf jñf gjyznbz ñelen ghbyzns rfr tlbycndtyyjt cgfctybt, njulf vjåyj ñsnm yf cnegtyb djcøjåltybz; b tlbyjceoyjcnm d Rjcvjct jnrhjtn ljcnbåtybt Ñtcghtltkmyjcnb. 321. Tlbyjceoyjcnm d Rjcvjct dshfåftncz d endthåltybb Ñhfnmtd xtkjdtxtcndf b dctø Dkflsr. Rjulf ujdjhbncz jñ tlbyjceoyjcnb, nj yeåyj gjybvfnm, xnj rfålsq Dkflsrf tcnm xfcnm wtgb åbpyb, rjnjhfz endthålftn ntxtybt åbpyb. Rfålsq Dkflsrf, ghbvryedibq r wtgb, yfghfdkzçotq ãdjkçwbç, yfcsoftn ndjhxtcrbvb ãvfyfwbzvb ntxtybt Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf. Rjytxyj, rfålsq Dkflsrf ytcän d ctñt dct yfghzåtybz b yfghfdkztn åbpytyyst ãvfyfwbb; gjnjve cjnhelybxtcndj Dkflsr c Rjcvjcjv nfr ythfp-

284


ltkmyj, b dcä yfghfdktybt vsiktybz bcøjlbn bp ãnjuj Bcnjxybrf. Ndjhxtcndj leøf ytghtkjåyj. Kçñkç ajhveke Ehecdfnb j pyfxtybb ytdblbvjcnb. Bcnbyyj, njkmrj vjomç vsckb ndjhbncz åbpym. B yt nt dblbvst ujkjcf c gjlvjcnrjd ndjhzn ñeleott, b yt nt cksibvst ckjdf yjczncz d ghjcnhfycndt, yj cbkf vsckb cbztn d rjcvbxtcrjv ecnhtvktybb. Nfr yjcbntkb juyz d leøt b cthlwt vjoyj endthålfçn Yfie Djkç! 322. Njkmrj d yfghzåtybb vjåtn jceotcndbnmcz pflfybt rjcvbxtcrjt. Njkmrj rjulf dct cnheys pdexfn, vjåtn jceotcndbnmcz pflfybt rjcvbxtcrjt. Njkmrj rjulf pflfybt ghbybvftn ajhve yfghzåäyyeç, vjåtn jceotcndbnmcz ghtlyfpyfxtyyjt. Rjulf ecnjb Rjcvjcf gjllthåbdfçn cdjl ndthlsyb cdjbvb ghbnzåtybzvb, nj ndthlm vjåtn ecnjznm. Rjulf åt ecnjb yfheifçn dpfbvjghbnzåtybt, njulf cdjl gjkexftn ytehfdyjdtityyst rjktñfybz. Nfr ecnjb vjuen endthlbnm bkb hfpheibnm pflfybt. Ecnjb dctulf vjuen cdzpfnm cfvst hfpyjhjlyst ãythubb. Dtlm Rjcvjc ecnhtvkztn cdjb ãythubb gj gjkzhyjcnb. Dtlm jnhbwfntkmyjt b gjkjåbntkmyjt lfçn zdktybt rjvñbyfwbb.

285


323. Gjcktljdfntkmyjcnm cjñsnbq, yfghzåäyysø Vfuybnjv, jñeckjdktyf ghbnzåtybtv rjcvbxtcrbø dbøhtdsø rjktw. Rjulf cnheb cjñsnbq gksden c rjcvbxtcrbvb ghbnzåtybzvb, njulf rjkmwf gkfdyj yfhfcnfçn. Rjulf åt gjcktljdfntkmyjcnm cjñsnbq vtxtncz, rfr d rheujdjhjnt, njulf cgbhfkm dbøhtdsø rjktw ecnhtvkztncz ythfdyjvthyj. D ltqcndbb vsiktybz pfvtnyj nj åt cfvjt ajhvbhjdfybt rjktw. Rjulf vsckm jñybvftn nt åt jñkfcnb, cjdgflfçobt c rjcvbxtcrbvb ntxtybzvb, njulf, rjytxyj, yfhjålftncz gkfdysq b endthåläyysq frrjhl. Yj rjulf Rjcvbxtcrbq Vfuybn yt ecvfnhbdftncz d ntxtybb cjñsnbq, njulf vsiktybt, rjytxyj, egjljñkztncz zdktybç hfcgksdxbdjq cgbhfkb. Nfr cevttv ecvjnhtnm ytyfheityyeç cgbhfkm rjcvbxtcrbø cjñsnbq. 324. Gjcktljdfntkmyjcnm ecnhtvktybq nfr ndjhbn cnheb rjcvbxtcrbø juytq. Rjulf juyb wtynhjd gkfvtyyjuj Fuyb-qjuf ndjhzn, njulf dct yfghzåäyyst ecnhtvktybz jndtxfçn. Rjulf dct wtynhs jndtxfçn cnhtvktybç rjcvbxtcrbø ghbnzåtybq, njulf vjåyj crfpfnm, xnj ceoyjcnm gkfytns nfr vyjuj xbcnjuj juyz cjñbhftn. Rjulf gkfvtyysq Fuyb-qju yfghfdkztn cnhtvktybt juytyyjt r endthåltybç pflfybz, njulf vjåyj 286


crfpfnm, xnj c ybv cjnhelybxftn dcz rjcvbxtcrfz vjom. Bñj ult ghtltk b ult ghjcnhfycndtyyfz uhfym? Ãnj vjåtn jghtltkbnm cfv yfghfdkzçobq Fuyb-qju. Ãnb gjcskrb leøf cfvst vjoyst, bcnbyyj; gjnjve ndjhxtcndj kextq Yfvb d Ñfiyt wtybncz dscjrj. Jujym leøf _ kexibq ghjdjl. Vs pyftv dcç vjom tuj. Nfr Vs dblbv ndjhxtcndj leøf! 325. Ndjhxtcndj Rjcvjcf yfcsoftncz ghbnzåtybtv Vfuybnf. Dct cnhtvzobtcz fnjvs ghbnzubdfçncz r pthye leøf, bñj rfåljt ndjhxtcrjt ghjzdktybt bvttn cdjä zlhj. D pthyt leøf pfrkçxtyj dcä ecnhtvktybt b dshfåtybt ndjhxtcrjuj yfghzåtybz. Rjytxyj, d pthyt leøf endthåltys dct ãythubb b cjjñhfpjdfybt c rjcvbxtcrbv yfghfdktybtv. Yj zdktybt ecnhtvktybz r hfpysv rjvñbyfwbzv cjplfän ghjwtcc jñhfnyjuj yfghzåtybz. Njkmrj yfghzåäyysq cjcel lfän yfghfdktybt, rjnjhjt blän c pflfybtv rjcvbxtcrbv. Rjulf djrheu pthyf leøf cjñbhftncz ãythubz, cjjndtncndeçofz ecnhtvktybç Vfuybnf, nj jyj hfdyj cjñbhfybç fnjvf djrheu tuj zlhf. Dct ghjwtccs åbpyb ltqcndeçn bp dyenhtyybø bvgekmcjd. Rjulf bvgekmc gthtcnfän gjllthåbdfnmcz ghbnzåtybtv Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf, njulf cbkf cwtgktybz eybxnjåftncz. Rjulf pthyj leøf 287


gjrhsdftncz yfuhjvjåltybzvb, njulf zdkztncz hfpjñotybt c xbcnsv njrjv, dtleobv r ghbnzåtybç Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf. Nfr pthyj leøf tcnm cdzpm vtåle cathfvb. 326. Pthyj leøf ghjzdkztncz yf endthåläyysø yfxbyfybzø. Tuj vjom nfr zhrf d ghjzdktybb juyz Fuyb-qjuf. Rjulf pthyj leøf gkfvtyyjuj Fuyb-qjuf yfghzåtyj r djcghbznbç ghjcnhfycndtyyjuj juyz, nj endthålftncz ntxtybt zdktybz cjjndtncndbz c ãdjkçwbtq. Nfr cjplfäncz vjom ndjhxtcndf Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf. Crfpfyj, xnj leø xtkjdtxtcrbq cjlthåbn d ctñt nt ãythubb, rjnjhst cjlthåfncz d gkfytnt. Rjytxyj, njkreçn ãne ajhveke rfr cjjnyjitybt xtkjdtrf c gkfytnjç, yf rjnjhjq jy åbdän, yj zdbnm yflj ibht gjybvfybt. Zlhj leøf ytcän nt ãythubb, rjnjhst pfkjåtys d tuj cdtnbkt. Cdtnbkj, pfhjålfçott pthyj, lfän nt endthåläyyst ãythubb b ghtljghtltkztn tuj hfpdbnbt. 327. Cjpyfybt ghbnzåtybz Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf yfghfdkztn ecnhtvkäyyst ãythubb r ndjhxtcnde. Cdjqcndj ghbnzåtybz cwtgkztn ecnhtvkäyyst ãythubb, b rjvñbyfwbz yfcnjkmrj cjjndtncndetn ecnhtvktybç,

288


xnj vjåyj endthlbnm, xnj cjcnfd b ghbnzåtybt cjjnyjczncz. Rjulf ãythubb ecnhtvkzçncz r cdjtve pthye, njulf ecnfyfdkbdftncz cdzpm c Vfnthbtq Kçwbljq. Cjcnfd zdktyyjuj Vfuybnf b jñütlbytybt c ãythubzvb dspsdfçn njrb, cjlthåfobtcz d Ghjcnhfycndt. Bpjñbkbt rjcvbxtcrbø njrjd lfän ytghtrhfofçoeçcz wtgm, rjnjhfz jñütlbyztn b dvtoftn dct åbpytyyst ghjzdktybz. Nfr d Rjcvjct dcä uheggbhetncz djrheu cdjtuj åbpytyyjuj pthyf b dcä åbpytyyjt yfghfdkztncz r cdjtve pthye. B d ñtcghtltkmyjv jrheåtybb åbdän pthyj rfr wtynh jrheåtybz! 328. Dct vjktreks ldbufçncz gj ghbnzåtybç, dct ghjcnhfycndtyyst juyb ldbufçncz gj ghbnzåtybç. Pthyj rjcvbxtcrjt ghbnzubdftn r ctñt dct fnjvs. Rjytxyj, rfålsq fnjv tcnm pthyj, yj ceotcndeçn pähyf rjcvbxtcrbt. Nfr rfåljt cdtnbkj ghbnzubdftn d cdjb dbøhtdst rjkmwf ãythubb b yfcsoftn bø cdjbvb kexfvb. Ghjcnhfycndtyysq jujym gjnjve yt jlyjhjlty, yj hfpyjuj yfghzåtybz b cdjqcnd. Cdtnbkf ghb dhfotybb ghbnzubdfçn b djdktrfçn d cdjb jhñbns ãythubb, gjnjve ndjhxtcndj cdtnbk yfcsoftn Dctktyyeç. Cdjqcndj pthyf leøf endthålftncz yf wtkeç Vfydfynfhe b cjcnfdkztn njåltcndtyyeç 289


ceoyjcnm cj cdtnbkjv. Rjytxyj, vjyflf yfcsoftncz nfråt cdtnbkfvb, bñj cjcnfdkztn pthyj leøf. 329. Ldbåtybt dbøhtdsø rjktw jghtltkztncz ghbnzåtybtv Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf. Cbkf ghbnzåtybz ecnhtvkäyyjuj Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf zdkztn endthåltybt dctv rjcvbxtcrbv ãythubzv. Rjulf dbøhtdst rjkmwf yfcsofçncz ndjhxtcrbv bvgekmcjv, njulf ecnhtvktybt ãythubq r ghjzdktybç cjjndtncndetn djphfcnfybç vjob ghbnzåtybz. Nfr leø d pthyt cjjndtncndtyty cbkt, rjnjhfz tuj yfcsoftn. Chjlcndj vtåle yfghfdktybtv b yfcsotybtv endthålftncz Vfuybnjv. Njåltcndtyyjt ecnhtvktybt nfr jñjpyfxftncz ghbnzåtybtv. Dpfbvjecnhtvkäyyjcnm d ãythubzø pthyf cjcnfdkztn ne ceoyjcnm, rjnjhfz endthålftn yfghzåtybt ndjhxtcndf b ghjzdktybt. Pthyj leøf b jujym ghjcnhfycndf endthålfçn cdjä dpfbvjghbnzåtybt. Nfr Rjcvbxtcrbq Vfuybn yfcsoftn ytghtcnfyyj Ñtcghtltkmyjcnm! 330. Pthyj leøf cjcnfdkztn xfcnm yfvfuybxtyyjq vjob cdtnbkf. Kexb, ghjøjlzobt xthtp endthåläyyeç zdktyyeç ãythubç, yfghzufçn tä cdjqcndf cdjbv ecnhtvktybtv, gjnjve pthyj leøf bvttn d ctñt rfålsq

290


bvgekmc, rjnjhsq pfrkçxäy d cdtnbkt. Ãythubz, rjnjhfz rjvñbybhetncz c ecnhtvktybtv Vfuybnf, lfän hfpdbnbt cjxtnfybç. Nfr, rjulf ndjhxtcndj kexf yfcsoftn cdjä ghjcnhfycndj, njulf ãythubz rheuf, ecnhtvkäyyjuj r åbpyb, ghbnzubdftn lheubt ãythubb; b cjxtnfybt cdtnbkf c åbpytyysv bvgekmcjv lfän vjom pthye leøf. Nfr pfrkçxbv pfrjy ghbnzåtybz pähty r åbpyb. 331. Rjvñbyfwbz ãythubq c yfghzåäyysv Vfuybnjv ghtlcnfdkztn vjom ndjhxtcndf. Gjukjotybz yt ceotcndetn yf rjcvbxtcrjv ezdktyyjv ndjhxtcndt, njkmrj jñütlbytybt ãythubq d yjdjq rjvñbyfwbb. Nfr ghjøjåltybt xthtp dct rfhvbxtcrbt cnegtyb yfghzuftn hfpdbnbt hfpysø cdjqcnd; gjkexftncz ecnhtvkäyyfz, zdktyyfz ltzntkmyjcnm. Gjnjve pthyj leøf cjplfän yfxthnfybt rfåljuj rheuf, ecnhtvkäyyjuj r ãdjkçwbb. Yj rfålsq leø yt vjåtn ljcnbxm dscitq cnegtyb, bp-pf yfuhjvjåltybq, ytcufhvjybpbhjdfyysø c ltzntkmyjcnmç. Nfr pthyj leøf cjjnyjcbncz c Rjcvbxtcrbv Vfuybnjv, yj abpbxtcrb yt gjcgtdftn bpåbnm cdjb ytcjdthitycndf. Nfr zdktybt ytcjdthitycndf vjåtn bcregbnmcz ecnhtvktybtv. B yt gjukjotybt Ñtcghtltkmyjcnmç, yj genm d Ytcrjyxftvjcnm!

291


332. Ãythubb, cjñbhfçobtcz djrheu pthyf, ecnhtvkzçncz gj ghbnzåtybç Vfuybnf r zdktyyjve kexe cdtnbkf, b cdjqcndj kexf, rjytxyj, gthtlfän pthye cdjq gjntywbfk; gjnjve b chjlcndj vtåle pthyjv b cdtnbkjv. Ghjcnhfycndtyysq jujym hfpkbxftncz gj cdjtve yfghzåtybç b rfxtcnde wdtnf kexf. Ãnb jcyjdyst rfxtcndf endthålfçn zdktyyst ãythubb, rjnjhst cdzpsdfçn ntxtybz hfpkbxyst, cjjnyjczobtcz c Rjcvbxtcrbv Vfuybnjv. Nfr cdtnbkj Yfit yfghzuftn nt ntxtybz, rjnjhst ntren cufhvjybpbhjdfyyj c ãdjkçwbtq. Rjytxyj, kexb, cjñbhfçobt yjdeç hfce, yfghfdkzçn r yjdjve vbhe b hfpzn dcä, yt cjjnyjczottcz c ãdjkçwbtq. B Yfit cdtnbkj, rjytxyj, hfpdbdftn ghbywbgs gjzdktybz yjdjq hfcs. Gjnjve ghjcnhfycndtyyst juyb nfr yfghzåäyyj djcghbybvfçncz Fuyb-qjujv. Rjulf Ehfy yfghzuftn kexb, endthålftncz yjdfz cnegtym. Vyjuj jnrhsnbq, vyjuj gthtvtotybq, vyjuj gthnehñfwbq; vyjuj bccktljdfybq, ecnhtvkäyysø r bccktljdfybç dscibø ãythubq; vyjuj bpevbntkmysø gjgsnjr bccktljdfybz gcbøbxtcrjq ãythubb; bccktljdfybz cdjqcnd kexf b ghjcnhfycndtyysø bpkextybq, _ nfr xtkjdtxtcndj endthlbncz d yjdsø gjbcrfø. Kexb Yfituj cdtnbkf ujnjdzn xtkjdtxtcnde kexieç cnegtym.

292


Lf, lf, lf! Nfr djcøjåltybt kexf lfän cldbu ytvbyetvsq! Nfr kexb ndjhzn. 333. Ãythubb hfpkbxfçncz gj cdjtve gjntywbfke. Xtv vjoytt gjntywbfk, ntv ecnhtvkäyytt ãythubz. Xtv vjoytt gjntywbfk, ntv vjoytt ghbnzåtybt. Cjjndtncndtyyj c djpybryjdtybtv ghjcnhfycndtyyjuj juyz yfghzuftncz ãythubz. Nj åt cjjndtncndbt ceotcndetn vtåle pthyjv leøf b yfcsotybtv cdtnbkjv. Nfr gjntywbfk leøf pfdbcbn jn yfcsotybz cdtnbkjv. Pfhjåltybt ãythubq, nfrbv jñhfpjv, ghjbcøjlbn rfr yfcsotybt cdtnbkjv. Dbøhtdst rjkmwf, djdktrfçobt pthyj d cgbhfkm, gthtlfçn cdjb ãythubb, b åbpytyysq bvgekmc ytcän tuj lfkmit d cathe, ult ghbnzåtybt lfcn tve yfghfdktybt. Nfr ecnhtvkäyyjt pthyj gjkexftn cdjq åbpytyysq genm, b zdktybt ytcrjyxftvjuj åbpytyyjuj bvgekmcf endthålftn ceott. Nfr åbpytyysq genm ñtcghtltkty! 334. Rjulf ecnhtvkäyyjt pthyj ghbnzubdftncz rjcvbxtcrbv pthyjv, njulf ghjbcøjlbn cjxtnfybt yfghzåäyyjuj Vfuybnf. Rjulf ecnhtvkäyyjt pthyj ghbnzubdftncz rjcvbxtcrbv pthyjv, njulf endthålftncz yfghfdktybt

293


genb pthyf. Ndjhxtcndj gjntywbfkf pfdbcbn jn cjxtnfybz. Rjulf Ehfy cjxtnftncz c njrfvb njyxfqibø ãythubq, njulf, bcnbyyj, vjåyj crfpfnm, xnj Ehfy endthålftn dct zdktyyst genb b njrb tuj ghjldbufçn ãdjkçwbç. Nfr cnheb cdtnbk ecrjhzçn øjl cjñsnbq, b leø Yfituj Ehfyf ecrjhztn ldbåtybt wtgb ãdjkçwbb. Nfr Ehecdfnb fccbvbkbhetn ecrjhtybt kextq Ehfyf. Euks cjjnyjitybz nfr yfghzåtys. Euks ghzvsø kextq Cjkywf b ghbnzåtybt Ehfyf nfr vjoys! Ghjbcøjlbn juytyyfz fccbvbkzwbz. Jxtym dfåyjt dhtvz! Ehfy ltqcndetn. Ne cnegtym Vs ujnjdbv. 335. Ytjuhfybxtyyjt ndjhxtcndj Rjcvjcf yfghzuftncz dctvb ãythubzvb. Njrb cdtnbk cyfñåfçn Vfuybn dctvb zdktybzvb ndjhxtcrjuj juyz. Rjulf cnbøbb yfghzufçncz, njulf ecnhtvkäyyst ãythubb endthålfçncz ntxtybtv Vfuybnf. Rjulf ndjhxtcrfz wtgm yfcsoftncz ecnhtvkäyysvb ãythubzvb, njulf, rjytxyj, ghjbcøjlbn dhfotybt jhñbns, cjñbhfçotq njåltcndtyyst njrb. Njkmrj ghbnzåtybtv yfghzåäyyjuj Vfuybnf vjåyj jñüzcybnm rjvñbyfwbb rjcvbxtcrbø ãythubq. Ghbnzåtybt cdtnbk yfcsoftn ghjcnhfycndj b pähyf, yfghfdkztvst r åbpyb b ytceobt ndjhxtcndj yfghz294


åäyyjuj Vfuybnf. Jcyjdfybt rjcvbxtcrjuj pthyf pfkjåtyj d ndjhxtcndt ecnhtvkäyyjuj Vfuybnf. Rjcvbxtcrjt pthyj ghbnzubdftncz d cathe, rjnjheç yfcsoftn kex cdtnbkf. Nfr ntxtybt ecnhtvkäyyjuj cdtnbkf ghtljghtltkztn yfghzåtybt åbpytyyjuj bvgekmcf. 336. Rjytxyj, cdtnbkf ltqcndeçn jñjçlyj lheu yf lheuf. Rjytxyj, cbkf ecnhtvktybz kextq b bø djpltqcndbt pfdbczn jn cjcnfdf cdtnbk. Rjulf cnhjtybt cdtnbkf bvttn d jcyjdfybb zdktybt xbcnjuj juyz b njyrbø ãythubq, njulf cdtnbkj jñkflftn ghtbveotcndjv b vjåtn ghbnzyenm r ctñt yfcsotyysq ghjcnhfycndtyysq jujym. Nfr Ehfy, jñkflfçobq cdjqcndfvb njyrbø ãythubq, rjytxyj, nhfycvenbhetn lheubt ãythubb. Jrrekmnyj cbkf kextq Ehfyf dtkbrf! Rjcvbxtcrbq yfghzåäyysq Vfuybn jghtltkztn cdjä yfghzåtybt njrfvb ghjcnhfycndtyyjuj juyz. Nfr zdktybt kextq Ehfyf dspsdftn hfpyst yfghzåtybz, b ãgjøf kextq Ehfyf yfghzåtyf cjjnyjitybtv c Rjcvbxtcrbv Vfuybnjv. Lf, lf, lf! 337. Cdjñjlyst ãythubb ghbnzubdfçncz ghjcnhfycndtyysv juyäv. Ecnhtvktybt r ghbnzåtybç _ cdjqcndj, ghbyflktåfott dctv ceoyjcnzv Rjcvjcf. Ndjhxt-

295


cndj Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf yfghzuftncz ecnhtvktybtv dctø ãythubq b yflktåbn cjplfybç Dctktyyjq. Ne xfcnm Rjcvjcf vjåyj jghtltkbnm rfr ndjhxtcrbq Vfuybn. B gjnjve dct rjcvbxtcrbt ãythubb ghbnzubdfçncz r cdjtve pthye, b Ñtcghtltkmyjcnm pfødfnsdftn dct åbpytyyst ghjzdktybz. 338. Rjulf ghjbcøjlbn ñbndf vtåle Cfnehyjv b Ehfyjv, njulf ecnhtvkäyysq Fuyb-qju, yfcsotyysq kexfvb Ehfyf, xedcndetn dct ntxtybz rjcvbxtcrjuj yfghzåtybz. Gjnjve nfr xetn Fuyb-qju dct njrb. Nfr yfghzåäyyj xetn Fuyb-qju ghjbcøjlzoeç ñbnde. Ehfy, døjlzobq d ghfdktybt, rjytxyj, dspsdftn yfghzåtybt cbk ghjnbdysø. 339. Ldbåtybt vjktrek ecnhtvkztn dbñhfwbb njrjd njåltcndtyysø ãythubq. Rjcvbxtcrbt pähyf yfcsofçncz ãythubzvb dbñhfwbq ecnhtvkäyysø vjktrek. Ujdjhz j rjcvbxtcrbø pähyfø, vjåyj ndjhxtcndj yfpdfnm cjcnjzybtv vfuybnf cjpyfybz. Rjulf ãythubb ghbnzubdfçncz r njåltcndtyyjve wtynhe, vjåyj yfqnb ghbxbye ãnjuj ghbnzåtybz. Ñeltn kb ãythubz yfpdfyf bvgekmcjv bkb dbøhtdsv dhfotybtv, jcyjdfybt tä ñeltn cjpyfybt. Rjytxyj, rjulf vjåyj ñeltn jghtlt-

296


kbnm ãythubç rfr cnhtvbntkmyj ytceoeçcz r jñütlbytybç, njulf ecnhtvktybt Vfuybnf endthlbncz. Ecnhtvktybt Vfuybnf ghbnzubdftn dct åbpytyyst ghjzdktybz. 340. Ceotcndeçn njrb, rjnjhst yfgjkyzçn ghjcnhfycndj ytcufhvjybpbhjdfyysvb ãvfyfwbzvb. Ãnb njrb yfgjkyzçn ybpibt ckjb, b ghjcnhfycndj xfcnj tcnm gjkt ñbnds ãvfyfwbq ytcufhvjybpbhjdfyysø. Xenrbq jhufybpv Fuyb-qjuf, ecnhtvkäyyjuj r xbcnjve juyç, rjytxyj, nfr jndtxftn yfghzåtybç. ≤Xfif endthåltybz≥, rfr cjcel, cjlthåfobq d ctñt ybnb dctø njyrbø ãythubq, rjytxyj, nfr pdexbn yf dct hfphzls, b cthlwt nhtgtotn. Gjnjve yf ybpibø ckjzø dscjrbq Fuyb-qju endthålftncz rfr cfvjjndthåtyysq yjcbntkm xbcnjuj juyz. Nfr ytcjjndtncndbt cath zdkztn nfrbt yfghzåtybz. 341. Vfnthbz Kçwblf jñktrftn dct ajhvs rjcvbxtcrbø ãythubq. Ntxtybt ghjcnhfycndtyyjuj juyz vjåtn jñyznm ne jñkfcnm lkz ghjzdktybz, rjnjhfz gjlktåbn rjcvbxtcrjve ghbnzåtybç. Pthyj, ecnhtvkäyyjt r åbpyb, gjldthuftncz ãnjve dtkbrjve pfrjye ghbnzåtybz. Rjulf cbkf bvgekmcf yfghfdkztn pthyj r ndjh-

297


xtcrjve juyç, njulf ecnhtvktybt cjpyfybz lfän åbpym. Cjpyfybt ãythubb tcnm njr juyz. Rfr åt vjåyj lfnm ghtbveotcndj jlyjq ãythubb gthtl lheujq, rjulf yfghzåtybt juytyyjt vjåtn jceotcndbnmcz njkmrj ghb cjxtnfybb? Pyfçobq pfrjy Ñsnbz vjåtn endthålfnm, xnj ghbpyfybt ldeø Yfxfk tcnm jcyjdfybt Rjcvjcf. Lfåt lhtdytqitt gjybvfybt bpkfufkj rjcvbxtcrbt pfrjys rfr ecnhtvktybt ldjthjlyjuj juyz. Erfpfybt d cnfhbyysø pfgbczø j zdktybb ldeø Yfxfk nfråt jcyjdfyj yf pyfybb gjkzhyjcnb d rfåljq ãythubb. Rjcvbxtcrjt ndjhxtcndj vjåtn ghjzdbnmcz njkmrj d ldeø Yfxfkfø. Nfr xtkjdtxtcndj, ybpdthufz Dtkbreç Vfnthm, kbiftn ctñz ghtbveotcndf cjpyfntkmyjuj cjnhelybxtcndf c Rjcvjcjv. 342. Cdtnbkf yfcsofçn ghjcnhfycndj cdjbvb ãythubzvb b yfcsofçn åbpym rjcvbxtcrbø pähty. Dtlm ecnhtvkäyyst ãythubb vjuen yfcsofnm dct åbpytyyst ghjzdktybz. Dtlm rfåljt åbpytyyjt ghjzdktybt cgjcjñcndetn ndjhxtcnde Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf. Nfr vsckm, pfrkçxäyyfz d ndjhxtcrjv ecnhtvktybb, yfghzuftn ne ãythubç, rjnjhfz cnhtvbncz r åbpyb. Vsckm bvttn cdjç ndjhxtcreç ãythubç, b zlhj Vfuybnf nfr åt vjoyj ecnhtvkztn zdktybt åbpyb. Gjnjve dct 298


ndjhxtcrbt ãythubb pfdbczn jn bvgekmcf pthyf. Zdktybt ndjhxtcndf pfrkçxftn d ctñt dct åbpytyyst ghjzdktybz, b cnhtvbntkmyjcnm pthyf dspsdftn ghbnzåtybt ãythubq. D rjcvbxtcrjv cjpyfybb cjjndtncndtyyjcnm cjukfcetn dct ãythubb, b jcyjdf dctø cjxtnfybq tcnm bvgekmc pthyf. Nfr ndjhxtcndj Ñtcghtltkmyjcnb pfdbcbn jn åbpytyyjuj bvgekmcf. 343. Jn bvgekmcf pthyf leøf pfdbcbn ecnhtvktybt r hfpdbnbç cjpyfybz. Yfrjgktybt ecnhtvktybz yfghzuftn hjcn cjpyfybz. Tckb ãythubz yt zdkztncz ecnhtvkäyyjq, nj zdktybt yfghzåäyyjcnb ãythubb pyfxbntkmyj jckfñtdftn b ghbnzåtybt yt vjåtn djqnb d cjxtnfybt. Gjnjve pthyj leøf yeålftncz d ecnhtvktybb. Kexibq ghbpyfr yfghzåtybz pthyf leøf tcnm yfghzåäyysq jujym; gjnjve wtynhs Vfnthb Fuyb-Qjub nfr gkfvtyyj pfååtys b yfghzåtybt juyz nfr dtkbrj. Njkmrj ghbnjr juyz vjåtn cdbltntkmcndjdfnm jñ juyt; b ndjhxtcndj wtynhjd nfr gkfvtyyj. Rjulf gkfvtyyst rheub nhtnmtuj ukfpf evyjåfçncz, nj ãnj jpyfxftn cbvdjk vjob leøf. B ≤xfif≥, cjlthåfofz d ctñt dtcm cbyntp juytq, rjytxyj, jndtxftn yf dct djcghbznbz. Evyjåtybt rheujd cjjndtncndetn ecnhtv299


ktybç juyz leøf. Gjnjve Fuyb-qju nfr xetn dct cjñsnbz b dct gthnehñfwbb rjcvbxtcrbt. Rjulf yfghzåtybt juyz nfr dtkbrj, nj dct cgktntybz cdtnbk jnhfåfçncz yf cjkytxyjv cgktntybb. Rjulf wtynhs nfr njyrj xeçn, njulf dct rjcvbxtcrbt ghjcnhfycndtyyst juyb jnhfåfçncz. Dtlm pthrfkj rjcvbxtcrbø juytq pfrkçxftncz d Vfnthb Fuyb-Qjub, gjnjve kexb nfr ndjhzn b yfghzufçn. Rjcvbxtcrbq Vfuybn gthtvtoftn vyjujt. Ñbndf Cfnehyf c Ehfyjv, rjytxyj, jnhfåftncz yf juyzø ≤xfib≥. Gjnjve ghbnzåtybt wtynhjd ntgthm ltqcndetn. 344. Ndjhxtcrbq ghbywbg ecnhtvkztn dct ãythubb r cjxtnfybç. Hfpkbxbt ecnhtvkäyysø ãythubq zdkztn cbke ghbnzåtybz. Nfr rfålfz ecnhtvkäyyfz ãythubz yt nthztncz d ghjcnhfycndt, b cbkf rfåljq ãythubb djphfcnftn c cjxtnfybtv. Rfålfz ãythubz, ghbdktxäyyfz ndjhxtcrbv ghbywbgjv, d cbke cdjtuj bvgekmcf evyjåftn cdjb cbks; b rfålsq cjxtnfçobqcz ecnhtvkäyysq fnjv hjålftn ãythubç. Gjnjve dct rjcvbxtcrbt ãythubb nfr zdkzçn vjom ndjhxtcndf. Ñtcghtltkmyjcnm endthålftn yfhjåltybt ãythubq b evyjåftn dct rjcvbxtcrbt ghjzdktybz ndjhxtcrjuj ghbywbgf. 300


345. Ndjhxtcrbq ghbywbg endthålftn rfålsq yjdsq wtynh b yfvtxftn tuj cjjnyjitybt c vbhjdsvb cjñsnbzvb. Gjntywbfk ecnhtvkäyyjuj wtynhf ecbkbdftn cjxtnfybt c Vfuybnjv, b cjpyfybt, ytceott r cjxtnfybç, endthålftn yjdeç ecnhtvkäyyeç ãythubç. Cjxtnfybt ãnbø ãythubq, rjytxyj, cjjnyjcbncz c ghbnzåtybtv Vfuybnf. Nfr rfålsq wtynh vjåtn yfghfdbnm cdjç ãythubç. Nfr rfålfz ãythubz endthålftncz cdjbv wtynhjv. B rjulf ghjcnhfycndj yfghzuftncz cjpblfybtv yjdjuj wtynhf, nj cjjnyjitybt ghbnzubdftn yjdst ãythubb. Gjnjve wtynhs Fuyb-qjuf vjuen cjpdexfnm cj dctvb rjcvbxtcrbvb ghjzdktybzvb; wtynhs njulf nfr gkfvtyyj jndtxfçn. Cjpyfntkmyjt cjpblfybt yfghzuftn wtynhs. Rjytxyj, vyjuj njrjd crhtobdfçncz d ≤xfit≥. Gjnjve jujym wtynhjd nfr vjoty; ghjbcøjlbn vjoyfz fccbvbkzwbz. Ehecdfnb yfghzuftn dct wtynhs r ndjhxtcnde juyz, gjnjve kexb jøkfålfçobt. Nfr dfåyj cjøhfybnm cthlwt. Nfrjt dfåyjt dhtvz! Wtynh ≤xfib≥ ndjhbn, b cthlwt ecnhtvkztncz r fccbvbkzwbb, gjnjve nfr cdtnbncz jujym wtynhjd. 346. Cjxtnfybt ãythubq ghbyflktåbn rjcvbxtcrjve ndjhxtcnde. Rjulf ldt ãythubb ghbnzubdfçncz lheu 301


r lheue, njulf hjålftncz rjvñbyfwbz ecnhtvkäyyjuj Vfuybnf. Tckb vjåyj ndjhxtcrbq ghbywbg cjjnytcnb c ghbywbgjv Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf, nj vjåyj cjjnytcnb ecnhtvktybt c ghbnzåtybtv. Gjnjve endthåltybt ecnhtvkäyysø ãythubq d ghjcnhfycndt yfpsdftncz yfghfdktybtv Vfuybnf. Dct rjcvbxtcrbt ghjzdktybz nfr cjxtnfçncz, b ndjhxtcndj Rjcvjcf yfghzuftn ntxtybt ãythubq. Ljcnbåtybt yfghzåtybz cjxtnftncz c yfghzåtybtv ghjcnhfycndtyyjuj juyz. Kexb, pfhjålfçobtcz d ghjcnhfycndt, ndjhzn cdjç gfhfkktkm, b frnbdyjcnm dctø cdtnbk yfghzuftn caths dctvb ãythubzvb. Jcyjdfybz dctø ghjcnhfycndtyysø ghjzdktybq bvtçn kexb rfr bvgekmc. Pfhjåltybt cbks Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf lfän pfhjåltybt dctv ãythubzv. Nfr dct ñtcghtltkmyst djpvjåyjcnb yfcsofçn ghjcnhfycndj! 347. Pfhjåltybt ãythubq d ghjcnhfycndt endthålftncz rfr zdktybt åbpytyyjuj bvgekmcf. Rfr ãythubz leøf, nfr b ãythubz Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf ltqcndeçn rfålfz yf cdjäv gkfyt. Ãythubz Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf cjplfän rjcvbxtcrbt ajhvs. Ãythubz leøf cjplfän ajhvs ceotcndeçobt. Vbh ajhv, nfrbv jñhfpjv, 302


cjxtnftn dct ghjzdktybz ãythubq Rjcvjcf. Tckb jñthyenmcz yf ajhvs Rjcvjcf, nj vs yfukzlyj edbltkb ñs, rfr dct ajhvs cjxtnfkbcm d rjcvbxtcrjv ndjhxtcndt. Ãythubb leøf lfçn Rjcvjce dct kexibt ghjzdktybz. Rjulf leø enjyxftncz, njulf ajhvs cjplfçncz gj yfghzåtybç leøf. Gjnjve, rjulf nhfycvenfwbz wtynhjd nfr yfghzåtyf, njulf ãvfyfwbb wtynhjd ndjhzn, bcnbyyj. Cjjnyjitybt vtåle wtynhfvb b ghjzdktybzvb ndjhxtcndf ãythubq ghzvj ghjgjhwbjyfkmyj. Nfr Vs yfpsdftv ndjhxtcndj leøf Fuyb-qjuf dscibv rjcvbxtcrbv ndjhxtcndjv. Ghjcnhfycndtyysq jujym cjxtnftncz c wtynhfvb Fuyb-qjuf. Lf, lf, lf! 348. Cfvjt vjoyjt ntxtybt hfpkbnj d cjxtnfybzø Vfuybnf. Rjytxyj, rjulf Hfpev cjxtnftn hfpkbxyst ãythubb, njulf cbks cjdjregkzçncz b lfçn vjoyeç ajhveke. Ghjzdktybt rjcvbxtcrbø kextq tcnm ecnhtvktybt ãythubq, rjnjhst pdexfn yf ghbnzåtybt Vfuybnf. Dctktyyfz gjkyf ãnbvb ghjzdktybzvb. Ndjhxtcrbq ghbywbg cjñbhftn ãythubb chjxyst b ecnhtvkztn r hecke dct ghjzdktyyst ãythubb. Gjnjve rfålfz ãythubz yfghzuftncz ndjhxtcrbv yfghzåtybtv. Ñtcghtltkty vfuybn ndjhxtcrjuj ghbywbgf!

303


349. Jlby bp vjoysø vfuybnjd tcnm vfuybn leøf. Cfvfz vjoyfz cbkf, ghtndjhzçofz hfpkbxyst ãythubb, tcnm vfuybn cthlwf. Dct ntxtybz nhfycvenbheçncz ãnbv vfuybnjv. Xtkjdtr ghbnzubdftncz r ãnjve vfuybne, gjnjve d cthlwt pfrkçxftncz nhfycvenbheçofz cbkf. Cjkywt, dbltyyjt Ehecdfnb d jñkfcnb cjkytxyjuj cgktntybz, tcnm ãnjn vjoysq vfuybn. Jyj, rjytxyj, gjvtoftncz d cthlwt; jnhfåtybt tuj dtkbrj. Cfvfz vjoyfz cbkf! Kexb tuj ghjybrfçn dj dct ndthlsyb b vjuen ghjzdkznmcz rfr cfvfz cbzçofz vfuybnyfz cbkf. Gjnjve cjkywt cthlwf tcnm ecnfyfdkbdfçofz hfdyjdtcbt cbkf. B d lhtdyjcnb pyfkb ãne bcnbye b pyfkb pfrjys ghbnzåtybz. Gjnjve wtynhs, ujhzobt rfr cjkywt, Vs xnbv. Cdtnbkf gjlsvfçncz rfr pyfväyf! 350. Cjjnyjitybt ghbxbys cj cktlcndbtv ghzvj ghjgjhwbjyfkmyj. Byntycbdyjcnm, rjnjhfz pfkjåtyf d ghbxbyt, lfän yfghzåtybt cktlcndbç. Rjcvbxtcrbq pfrjy endthålftn ne byntycbdyjcnm, rjnjhfz pfkjåtyf d jcyjdfybb rfåljuj ltqcndbz. Gjnjve rfålfz ãythubz hjålftn cnjkmrj ecnhtvktybz, crjkmrj pfkjåtyj d tä pthyt. Yf abpbxtcrjv gkfyt nf åt cjxtnfçofzcz cbkf. Ghjzdktybt leøf gjlktåbn njve åt pfrjye. 304


Leø yfghzuftncz gj cdjtq byntycbdyjcnb b cktletn ãnjq kbybb, rfr b dct ãythubb. Gjnjve bp dctø ãythubq yeåyj hfpkbxfnm byntycbdyst jn gfccbdysø. Gfccbdyst ecnhtvkzçncz r endthåltybç pfnbimz, gjnjve nfr dfåys ytendthåläyyst ghbxbys. Rjulf ghbdktxtybt Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf ghbdjlbn d ltqcndbt, njulf endthålftncz ñjhmñf vtåle gfccbdysvb b ecnhtvkäyysvb ãythubzvb. Yf genb r ãdjkçwbb xtkjdtxtcndj zdkztn ãne ñjhmñe, b d ñtcghtltkmyjv endthåltybb yeåyj zdbnm byntycbdyeç ndjhxtcreç ltzntkmyjcnm. 351. Byntycbdyjcnm wtynhjd Fuyb-qjuf yfghzuftncz endthåltybtv Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf. Wtynhs Fltgnf gjlktåfn ntv åt pfrjyfv. Ñhfnmz xtkjdtxtcndf cdjç byntycbdyjcnm xeçn ecnhtvkäyysv vfuybnjv. D Yfitq hfñjnt yf ghjldbåtybt xtkjdtxtcndf Vs ytghtcnfyyj gjl yfghzåäyysv njrjv, b dct cjukfcjdfyyst b ytcjukfcjdfyyst njrb ghtkjvkzçncz d Yfc. Hfñjnf Yfif yf xtkjdtxtcndj cjcnjbn d gjcnjzyyjq ltzntkmyjcnb gthtgktnfybz b cjxtnfybz ntxtybq. Gjnjve ghjzdktybt gfccbdyjcnb Yfvb nfr ybprj cnfdbncz. Vjåyj bcrfnm d gfccbdyjcnb pthyj fynfujybcnbxtcrjt. Dcä yt bleott c ãdjkçwbtq blän ghjnbd Yfibø yfghzåtybq. D cjnhelybxtcndt Fuyb-qjuf Vs bvttv yfbdsc305


ieç byntycbdyjcnm. D wtynhfø juytyysø Vs bvttv gkfvtyysø cjexfcnybrjd. Yjdfz cnegtym ñkbpbncz xtkjdtxtcnde _ cjjñotybt c lfkmybvb vbhfvb. 352. Ceotcndetn pfrjy, rjnjhsq cjplfän nt ecnhtvktybz, gj rjnjhsv ldbåtncz cgbhfkm cdtnf. D cdtnjdjq byntycbdyjcnb ldbåtybz jcyjdfy pfrjy, cjtlbyzçobq dct ãythubb. Rjulf elevfyysq pfrjy ghjcnbhftncz yf dct ãythubb, njulf ecnhtvktybt bvgekmcf pfødfnsdftn dct ãythubb. Njkmrj Vfnthbz Kçwblf vjåtn hfpdbnm dct ajhvs, rjnjhst ceotcndeçn d ghjcnhfycndt. Njkmrj yfghzåtybt ãythubq vjåtn jceotcndbnm pflfybt Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf. Njkmrj leø vjåtn ghjzdbnm dct ecnhtvktybz, zdkzz njåltcndtyyst ãythubb. Nfr, rjulf xtkjdtxtcnde ghtlyfpyfxtyf yjdfz cnegtym, jyf vjåtn jceotcndbnmcz njkmrj ghb djcghbznbb leøf. Nfr cnhfybws xtkjdtxtcrbt yfxthnfys herjç xtkjdtxtcndf, b xfcnj cnhfybws pfgjkytys kbim xfcnbxyj bkb ytghbvtybvsvb pyfrfvb. Yj xtkjdtxtcndj ghbpsdftncz r ñtcghtltkmyjve gjpyfybç! 353. Yeåyj xtkjdtxtcnde gjlevfnm, xtv jyj jrensdftn cdjç vjyfle; xtv gjrhsdftncz ãnj ñtccvthnyjt

306


pthyj? Ckbirjv vfkj dybrfçn d ãne pflfxe. Yf ghjnzåtybb rfåljuj rheuf yeåyj ghjcktlbnm ntxtybt rfhvs b tä djpltqcndbt. Ghtljghtltktybt cktletn zdktybtv yfckjtybq ghtlsleobø, cjdthiäyysø ltzybq. Ãnb jrheåtybz vjuen pfukeibnm ujkjc pthyf, b genm åbpyb vjåtn bpvtybnm zdktybt ghtlyfpyfxtyyjt. Pthyj rjcvbxtcrjt, pfkjåtyyjt d rfåljv ceotcndt, ljkåyj nfr ñthtåyj jñktrfnmcz xtkjdtxtcndjv. Yf ecnhtvkäyyjv pthyt cnhjbncz zdktyyfz ãdjkçwbz. B ñtcghtltkty genm vjob pthyf! 354. Dscitt jrheåtybt vjyfls ghjbcøjlbn xbcnsv juyäv. Tckb vjyflf vjåtn jñktxmcz juyäv, nj, pyfxbn, jyf vjåtn ljcnbxm dscibø cath. Fuyb-qju b Fhøfn jñf jñktrfçn cdjb vjyfls Vfnthbtq Kçwbljq. Rjulf juytyyst wtynhs nhfycvenbheçn åbpym, njulf Vs ujdjhbv, xnj leø gj djcøjåltybç ecnhtvkztncz. Gjnjve ytghtkjåty pfrjy juytyyjuj djcøjåltybz. Rjulf ecnhtvktybt rjcvbxtcrjuj pthyf gthtcnfän lfdfnm gekmcfwbç, njulf gthtcnfän ceotcndjdfnm ãythubz åbpyb. Gcbøbxtcrfz ãythubz ntcyj cdzpfyf c rjcvbxtcrbv pthyjv. Gjnjve, rjulf gekmcfwbb pthyf pfvbhfçn, njulf ghbnjr gcbøbxtcrjq ãythubb ghtrhfoftncz. Rjulf åt jujym pthyf ltqcndetn, njulf gcbøbxt307


crfz ãythubz bvttn vjoyeç gekmcfwbç. Wtynhs juytyyst gekmcbheçn c Rjcvjcjv, gjnjve wtynhs Fuybqjuf ndjhzn, jnpsdfzcm yf dct ntxtybz. Ytdblbvj vjoyj ndjhzn juyb Fuyb-qjuf, b htrjhls ndjhxtcndf juyz ytbcxthgftvs. 355. Cjpyfybt ndjhxtcrjuj ghbywbgf lfän cjpyfybt dctve cnhjbntkmcnde d Rjcvjct. Rjulf cjñbhftncz rjcvbxtcrjt pthyj, njulf zdkztncz cjpyfybt ndjhxtcrjuj ghbywbgf. Cjcnfd ecnhtvkäyyjuj pthyf dctulf nfr cjñbhftn, xnj bvgekmc zdkztn rfxtcndj ecnhtvktybz r ndjhxtcnde cjpyfntkmyjve. Ndjhxtcrbq bvgekmc dctulf cjjndtncndetn pfrjye ghbnzåtybz. Ghjcnhfycndtyysq jujym pfhjålftn cdjb pähyf. Xtkjdtxtcndj d rfåljv yfvthtybb ndjhbn pähyf. Hfpdbnbt cjpyfybz ecnhtvbn xtkjdtxtcndj r ndjhxtcnde c Rjcvjcjv b yfghzåän dct leøjdyst hsxfub. Rjulf cjpyfybt pthyf ltqcndetn ghjnbd endthåläyyjuj Vfuybnf, njulf zdkzçncz hfpkbxyst ntxtybz. Rjulf cjpblfybt yfghfdktyj r ndjhxtcrjve bvgekmce, njulf vjåyj jghtltkbnm ãdjkçwbç. Gjnjve nfr ñthtåyj yeåyj ckfufnm eps ptvyst. Pähyf, yfvtxtyyst Rjcvjcjv, lfçn cjpyfybt dctv ãythubzv. Pähyf, pfrkflsdftvst xtkjdtxtcndjv, eåt yfgbnsdfçn ntxtybt Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf. 308


356. Ndjhxtcrbq ghbywbg yfghfdkztn njrb juyz b ecnhtvkztn ãythubb. Gjnjve dct rjcvbxtcrbt ghjzdktybz jnhfåfçncz yf wtynhfø Fuyb-qjuf. Rfåljt juytyyjt ghjzdktybt pdexbn yf wtynhfø, dspsdfz hfpyst joeotybz. Xfcnj njcrf b gjlfdktyyjcnm pfdbczn jn juytyysø yfghzåtybq. Ghbxbyf ãnbv joeotybzv _ ytcjukfcjdfyyjcnm njrjd. Ãnb ytcufhvjybpbhjdfyyst njrb elfhzçn gj wtynhfv, pdexf lbccjyfycjv. Rjulf njrb ytcjukfcjdfyyst ytcencz d ghjcnhfycndt, njulf vyjuj ndjhxtcrjq vjob egjnhtñkzçn ãythubb lkz ecnfyjdktybz hfdyjdtcbz. Zdktybt ytcufhvjybpbhjdfyysø njrjd dspsdftn d Fuyb-qjut rfr ñs cjzdktybt c ñjhçobvbcz ãythubzvb. Gjnjve dct joeotybz Ehecdfnb ghjbcøjlzn jn ytcufhvjybpbhjdfybz rjcvbxtcrbø njrjd. Dct vfuybnyst cnhtkrb nhtgtoen, vtyzz yfghfdktybt. Ghbñjq djky, rjytxyj, ghjbcøjlbn jn bpvtytybz yfghfdktybz Vfuybnf. Ghjcnhfycndtyysq jujym yfghzuftn cdjq Vfuybn, b gjlptvysq jujym øjxtn ghjhdfnmcz. Gjnjve dct rjcvbxtcrbt cbks nfr byntycbdyj hfñjnfçn. Htibntkmyst ghjzdktybz ñelen gjl ñbndjç Ehfyf c Cfnehyjv. Gjnjve vyjubt njrb øjnz nzårb, yj ytcen vyjuj ñkfujltntkmyjuj.

309


357. Ãdjkçwbz yfghfdkztn xtkjdtxtcndj endthåltybtv juyz. Yf rfåljq ãdjkçwbjyyjq cnegtyb xtkjdtxtcndj ghjldbuftncz hfpysvb bvgekmcfvb. Cbkf byntycbdyjcnb yfghfdkztn pähyf vjyfl b dct ãythubb r ndjhxtcnde juyz. Rjulf ytghtkjåysq pfrjy døjlbn d dbøhtdjt rjkmwj, njulf ecnhtvktybt ãythubq gjdbyetncz ãnjve pfrjye. Dbøhtdst rjkmwf ndjhxtcrjq ãythubb dctulf yfghzufçn endthåltybt ãythubb. Rjulf xtkjdtxtcndj djcghbvtn dct ghjzdktybz ndjhxtcrbø juytq, njulf vjom leøf yfxyän, bcnbyyj, ghbnzubdfnmcz r rjcvbxtcrjve ndjhxtcnde. Rjulf xtkjdtxtcrbq leø epyftn xfcnm rjcvbxtcrjq ãythubb rfr ltqcndeçoeç cbke, njulf jy cnfytn cjnhelybrjv Rjcvjcf. Ytcrjyxftvjcnm gentq nfr ghtrhfcyf! 358. Cdjñjlyst ãythubb jxtym jnhfåfçncz yf rjcvbxtcrbø rjvñbyfwbzø. Rjulf ujdjhbv j ckexfqyjcnzø, nj bvttv d dble ãnb cdjñjlyst ãythubb. Rfålfz ãythubz, rjnjhfz ghbcjtlbyztncz r ecnhtvkäyysv ghbnzåtybzv rjcvbxtcrbø pähty, ecnfyfdkbdftn yjdeç rjvñbyfwbç. Fuyb-qju xetn xfcnj ãnb zdktybz, rjnjhst yfghzufçn ghjcnhfycndj. Cdjqcndj ãythubb ghbnzubdftn tä r juyç b wtynhfv yfghzåäyysv. Gjnjve Yfif Ehecdfnb nfr xedcndetn rjcvbxtcrbt yfghzåtybz. Ntgthm gthnehñf310


wbb ghbybvfçn nfrjt yfghzåäyyjt cjcnjzybt. Dhtvz htlxfqitt, dhtvz uhjpyjt, dhtvz htibntkmyjt! Rjulf ghjbcøjlbn rheåtybt d wtynht ≤rjkjrjkf≥, njulf cjdthiftncz jxtym dfåyjt zdktybt cjtlbytybz Ghjcnhfycndtyyjuj Juyz c juyzvb wtynhf. Htlrjt zdktybt, rjulf cjpyfybt elthåbdftn ghjbcøjlzobq ghjwtcc. Jxtym cktlbnm yeåyj pf dctvb joeotybzvb, gjnjve nfrjt htlrjt ljcnbåtybt! Endthålfç, endthålfç, endthålfç! 359. Gkfytnysq ajrec gthtldbuftncz, rfr ghjzdktybt Vfuybnf. Rjulf cvtyf ãythubq ghjbcøjlbn, njulf gthtvtofçncz yt njkmrj xfcnb, yj dcz jhñbnf djdktxtyf d ãnj gthtvtotybt. Rfålfz ltqcndeçofz cbkf gjldthuftncz ãnjve cldbue, b dct caths yfghzufçncz yfcsotyysv Vfuybnjv. Dblbvst b ytdblbvst ãythubb ecnhtvkzçncz d gthtvtofçoeç cgbhfkm. Ghjcnhfycndtyysq jujym pfødfnsdftn dct åbpytyyst ãythubb, b ybpibt caths, nfr åt rfr b dscibt, yfcsofçncz ãnbv juyäv. Bcnbyyj, ytn nfrjuj eukf, ult ñs vjåyj ñskj bpñtåfnm ãnbø gthtvtotybq, b gjntywbfk juyz vjåtn endthlbnm yjdeç cnegtym. Gjnjve, rjulf jhñbnf

311


ptvyfz cjtlbyztncz c ghjcnhfycndtyysv juyäv, njulf Rjcvbxtcrbq Vfuybn yfxbyftn cvtofnm. 360. Ghfdbkmyj crfpfkf Ehecdfnb j gkfytnyjv cjpyfybb. Rjulf xtkjdtxtcndj yfexbncz gjybvfnm Rjcvbxtcrjt Tlbycndj, njulf endthlbncz cnhjbntkmcndj rjcvbxtcrjt. Ukfdyjt pflfybt xtkjdtxtcnde _ cjtlbybnm vfnthbfkmysq vbh c leøjdysv. Hfpuhfybxtybt cath ckbirjv htprj ghjbcøjlbn, gjnjve nfr htlrj cjxtnfybt ghtlyfpyfxtyyjuj c vtøfybxtcrbv vbhjv, d rjnjhsq gjuheåfçncz kçlb. Rjulf gkfytnyjt cjpyfybt yfghfdktyj yf jñütlbytybt dctø afrnjhjd, njulf zdktybt rjcvbxtcrbø gthtvtotybq pfødfnsdftn dct caths. Gjnjve gkfytnyjt cjpyfybt ecnfyfdkbdftn rjcvbxtcreç ãythubç. Ecnhtvktybt Fuyb-qjuf b hfñjnf wtynhjd gjvjufçn ecnfyjdktybç rjcvbxtcrjuj cjpyfybz. Gjnjve cfvjt ukfdyjt endthåltybt ãythubb tcnm ghjldbåtybt cjpyfybz. Ndjhxtcndj Yfibø Ñhfnmtd yfghfdktyj r ãnjve hfpdbnbç d xtkjdtxtcndt rjcvbxtcrjuj cjpyfybz. Gjnjve nfr cjnhelybxtcndj wtynhjd endthålftncz Yfvb. Bcnbyyj, Vs wtybv nhfycvenbheçoeç vjom juytq Ehecdfnb!

312


361. Rjytxyj, gthtecnhjqcndj vbhf cjghjdjålftncz ntxtybzvb, gjrhsdfçobvb cnfhst zdktybz. Rfålsq cldbu Vfuybnf yfghzuftn dct xtkjdtxtcrbt ltqcndbz. Ghjcnhfycndtyysq jujym, yfcsofçobq rfåleç ecnhtvkäyyeç cgbhfkm, zdkztn endthåltybt rfåljve yjdjve ecnhtvktybç. Gjnjve, rjulf dhtvtyyj gjrhsdftncz gtcrjv vjoyfz cnhfyf, njulf zdkztncz ecnhtvkäyysq njr r zdktybç djcøjåltybz, bñj ytn ytecnjqxbdjcnb nfv, ult Herf ndjhxtcrfz Rjcvjcf gthtvtoftn. Tcnm jlyj vtcnj, ult vfuybnyfz cnhtkrf ybrjulf yt erkjyztncz; exäyst pyfçn, xnj jyj d Fpbb. Vs åt hfcibhbv ãnj gjybvfybt. Rjytxyj, yf gkfytnt tcnm ajrec, rjnjhsq ghbnzubdftncz Rjcvbxtcrbv Vfuybnjv b lthåbn dct ybnb xtkjdtxtcrjuj ñkfuf. Ehecdfnb pyftn ãnjn Wtynh. Zdktybt ãnjuj Wtynhf lfän hfdyjdtcbt Ptvkt. 362. Rjulf endthålftncz hfdyjdtcbt ptvyjq rjhs ghbnzåtybtv gjlptvysø juytq r ajrece, njulf yeåyj yt pfñsnm nt gcbøjvfuybnyst cbks, rjnjhst hfdyjdtcbt ecnfyfdkbdfçn d yflptvysø cathfø. Rfrbt åt bcnjxybrb ghjzdkzçncz rfr gcbøjvfuybnyst cbks? Nhb bcnjxybrf zdkzçncz ãnbvb cbkfvb: ghjcnhfycndtyysq jujym, kexb cdtnbk b leøjdysq vfu313


ybn. Gjnjve vjåyj crfpfnm, xnj ntxtybt leøjdyjuj vfuybnf dszdkztncz rfr ndjhxtcndj Fltgnf b Fuybqjuf. Ghjcnhfycndtyysq jujym endthålftn rfåleç ãythubç. Cdtnbkf endthålfçn rjcvbxtcrbq bcnjxybr juyz. Ghjie dthbnm ndjhxtcrbv cbkfv Fuyb-qjuf. Tckb ñs dbltkb hfñjne leøf b cthlwf, nj dbltkb ñs, bcnbyyj, ndjhxtcndj Vfuybnf. Rjulf cjpyfybt elthåbdftn ghjwtcc, zdkzçobqcz vtynfkmysv, njulf cnbhftncz uhfybwf vtåle abpbxtcrbv b fcnhfkmysv. Rjytxyj, rjcvbxtcrjt ndjhxtcndj nfr ytdblbvj ghtrhfcyj! 363. Erkjytybt vfuybnyjq cnhtkrb dktxän pf cjñjç dcnhtxyeç dbñhfwbç. Ghjldbåtybt xtkjdtxtcrjuj zdktyyjuj vfuybnf pfdbcbn jn vfuybnyjuj yfrkjyf b cjjndtncndeçotq cbks juyz ghjcnhfycndf. Rjulf cjñsnbz ecrjhzçncz, njulf pyfxtybt cjjnyjitybz rjcvbxtcrjuj ghbnzåtybz djphfcnftn. Cjpyfybt xtkjdtxtcndf ghjybrftn d akçbls juytyyst, b gjnjve ecrjhtybt djpvjåyj. Rjulf uheñst xtkjdtxtcrbt ajhvs yt vjukb ghjybrfnm d caths xbcnst, njulf dct ãdjkçwbjyyst rheub nfr elkbyzkbcm. Ntgthm åt, rjulf cjpyfybt enjyxbkjcm,

314


øjnz b vfnthbfkmyj, yj dcä-nfrb ljcnegyj xtkjdtxtcnde gjybvfybt cjnhelybxtcndf cath. Rjulf hfpjdmäncz xedcndjpyfybt b leøjhfpevtybt, njulf xtkjdtxtcndj gjqvän pyfxtybt cjpyfybz b cjjndtncndbz gjlptvysø b yflptvysø cath. Bcnbyyj, leøjhfpevtybt gjdtlän r cktleçotq cnegtyb. 364. Gcbøjukfp, rjytxyj, lfän ghb pyfybb leøf gthcgtrnbde rjcvbxtcrjuj ldbåtybz. Ghbnzåtybt jcyjdyjuj bvgekmcf vfuybnf gjlptvyjuj lfän cdjqcndj ecnhtvktybz cathfv. ≤Xfif≥, dvtofçofz dtcm rjcvbxtcrbq jgsn, jnhfåftn dct rjcvbxtcrbt dtktybz. Cbyntp Kjnjcf pfrkçxftn d ctñt dct rjcvbxtcrbt ybnb, b hfpyjcnjhjyybt bvgekmcs cjñbhfçn rfålsq jujym Kjnjcf. Gcbøbxtcrjt yfghzåtybt juyz lfän ghjcnhfycnde ajhvs. Rjulf pthyj leøf jñktrftncz njrfvb juyz, njulf ecnhtvkäyysq jujym yfghzuftn dcç ceoyjcnm pthyf Fuyb-qjuf. Rjcvbxtcrjt ndjhxtcndj yfghfdktyj Rjcvbxtcrbv Hfpevjv, ecnhtvkäyysv zdktybtv Vfnthbb Kçwbls. Fuyb-qju cjtlbyztn rjcvbxtcrbt njrb c gkfvtytv gkfytns. Hbnv vføfdfy tcnm ñbtybt gekmcf gkfvtyb rjcvbxtcrjuj. Hbnv vføfdfy gthtlfäncz njkmrj njve, 315


rnj xetn ñbtybt Rjcvjcf. Lf, lf, lf! Njkmrj vbhjdjt cthlwt vjåtn ñbnmcz d hbnv c Rjcvjcjv. Njkmrj vbhjdjt cthlwt vjåtn ñbnmcz hbnvjv vføfdfy. Bcnbyyj, vbhjdjt cthlwt b gkfvz ecnhtvkäyyjuj leøf endthålfçn kexitt yfcktlbt hfcfv. Gjnjve yjcbntkm juyz xetn dct rjcvbxtcrbt rjktñfybz. Gjnjve cthlwt Vfnthb Fuyb-Qjub nfr nhtgtotn. Gjnjve herb Fuybqjuf d gjne. Yj Vs dct d Ñfiyt xetv rfåljt nhtgtnfybt juytyyjuj cthlwf b rfåleç rfgkç gjnf. Gjnjve crfåe: njrb cthlwf ecnbkfçn ghjcnhfycndj cdtnjkexfvb b rfålfz rfgkz gjnf wtvtynbhetn ghjcnhfycndj. 365. Rjcvbxtcrjt ndjhxtcndj cjñbhftn nt dtkbxbys, rjnjhst gjløjlzn gjl juytyyst ghjzdktybz. Nfr cjcnfd cfvsø dscibø cath yfcsoftncz cjjnyjitybtv zdktyysø dtkbxby, b cjcnfd dscibø ajhv jñeckjdkty cjxtnfybtv ndjhxtcndf juyz. Rjcvbxtcrjt ndjhxtcndj cjtlbyztn nt juytyyst ãythubb, rjnjhst lfçn kexibt cktlcndbz. Gjnjve rfålfz ãythubz, rjnjhfz ghbnzubdftncz r cdjtve pthye, bvttn ghbnzubdfçoeç cbke njåltcndtyyeç. Tckb ñs xtkjdtxtcndj gjyzkj, xnj rfålfz ãythubz, r rjnjhjq jyj ghbnzubdftncz, dshfåftn tuj ceoyjcnm! Gjnjve d ytghtcnfyyjq ñjhmñt

316


Ñhfnmz xtkjdtxtcndf yfghzufçn dct cbks, xnjñ ekexibnm ceoyjcnm xtkjdtxtcndf. Crfåe: Vs kexibt djpvjåyjcnb reäv dvtcnt. Dct kexibt cnegtyb Vs ckfuftv dvtcnt. D rjcvbxtcrjv ndjhxtcndt Yfib ãythubb lfçn yfxfkj yjdsv pflfybzv. Gjnjve, rjulf ceoyjcnm Yfituj leøf, jñütlbyäyyjuj ecnhtvktybtv r ndjhxtcnde, zdkztn yfghzåtybt, njulf pflfybz ljkåys cdtnbnmcz juyäv xbcnsv. Kexb leøf b leøjdyst gjcskrb Vfnthb Fuyb-Qjub ghbnzubdfçn ntxtybt xbcnjuj juyz. Ãnb kexb hfphtåfçn ntvyjne b jrheåfçn cdtnjcgbhfkmç. Nfr cjdthiftncz dscitt ndjhxtcndj leøf. 366. Cbkf cjpblfybz nrän cdjb epks b ndjhbn gj pfrjye Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf. Vjåyj crfpfnm, xnj endthåltybt ndjhxtcndf jcyjdfyj yf rjcvbxtcrjv ghbnzåtybb. Rjulf epks yfghzufçncz, njulf cjplfäncz yfcsotybt, zdkzz åbpytyysq bvgekmc ãythubb ghjcnhfycndtyyjuj juyz. Ghbxfcnbt ãythubq ecnfyfdkbdftn cdjqcndj yfhfcnfybz. Nfr ndjhxtcndj d pfxfnbb cdjäv ghjzdkztn ghtljghtltkäyyst ãythubb. Xtkjdtxtcndj, pfdzpsdfz epks cdjbø rfhv, yfghzuftn rjcvbxtcrjt ndjhxtcndj. Ghbnzåtybt r pthye leøf yf317


csoftn ãythubç ntvb njrfvb, rjnjhst ghtljghtltktys rfhvjç. Rjdrf rfåljuj cktlcndbz yfvtxftn cdjqcndj ecnhtvktybz rfåljuj rfxtcndf. Gjnjve d Ñtcghtltkmyjcnb vjåyj ndjhbnm ytbcxthgftvst cktlcndbz, enjyxfz bø rfxtcndj. 367. Cbkf, ckbdfçofz ecnhtvkäyysø leøjdyj, endthålftncz Rjcvbxtcrbv Vfuybnjv. D rjcvbxtcrjv pfrjyt ceotcndetn zdktybt ndjhxtcndf, rjnjhjt bvttn ecnfyjdktyyeç djcøjlzoeç leue, gj rjnjhjq cnhtvbncz leø. Pfrjy ghbnzåtybz ltqcndetn yf dcäv rjcvbxtcrjv endthåltybb, gjnjve d dscitv yfghzåtybb juyz leøf vjåyj ltqcndjdfnm njkmrj djcøjlz. Pfrjy nfr ghtrhfcty! Bcnbyyj, ndjhxtcndj Vfuybnf ujnjdbn nfreç ecnhtvkäyyeç xeltcyeç cnegtym! 368. Rjcvbxtcrjt ndjhxtcndj cjñbhftn rjvñbyfwbb, rjnjhst yfcsofçncz ghjcnhfycndtyysv juyäv. Rjcvbxtcrjt ndjhxtcndj yfcsoftn ecnhtvkäyyst ãythubb bvgekmcjv ghbnzåtybz. Rjulf yjdst rjvñbyfwbb, yfcsotyyst juyäv, zdkzçn åbpytyyeç ãythubç, njulf ecnhtvkäyysq Vfuybn cjñbhftn ãnb ghjcnhfycndtyyst ãythubb. Ghjbcøjlzobt dphsds juytyyjuj, ecnhtvkäyyjuj vfuytnbpvf ghjzdkzçncz ytbpñtåyj, rjulf ãyth-

318


ubb ghbnzubdfçncz rfr ckexfqyst cjxtnfybz, rjnjhst yfhjålfçn ytnjåltcndtyyst ãythubb. Cdjñjlyst ãythubb cdjqcndtyys Rjcvjce b yt bvtçn jghtltkäyyjuj ecnhtvktybz, gjnjve ckexfqyj døjlzobt ãktvtyns lfçn ckexfqyst ajhveks. Rfr d Rjcvjct, nfr b d xtkjdtxtcrjv cjpyfybb ghbdøjåltybt ckexfqysø ãythubq lfän yjdeç ajhveke. Rjulf leø yt vjåtn jajhvbnm cdjä yfghfdktybt, njulf ckexfqyst ãythubb ñthen gthtdtc. B ecnhtvktybt rfåljuj zdktyyjuj pdtyf rfhvs vtyztncz zdktybtv ckexfqysø ãythubq. Gjnjve xtkjdtxtcndj ljkåyj yf genb r ãdjkçwbb ecnhtvbnmcz r gjpyfybç cdjtuj pthyf leøf. 369. Ecnhtvktybt r gjpyfybç pthyf leøf yfcnjkmrj zdktybt yfceoyjt, xnj rfålsq leø ljkåty r ytve cnhtvbnmcz. Rjulf yfghfdktybt cdjbø juytq cnfytn zcysv, njulf vjåyj ecnhtvbnmcz yfpyfxtyysv genäv. Cdjñjlyst ãythubb vjuen ckfufnm rfhve ckfñsø leøjd, b ghjcnhfycndj gjkyj nfrbvb vzneobvbcz leøfvb. Rfr d ecnhtvkäyyjv dbøht ytcencz nt, jcjpyfdibt cdjä yfpyfxtybt. Yj nt ytjcjpyfdibt hfpvänfys rfr gthmz. Gjnjve ntxtybt ceott ecnhtvkäyysø leøjd r yfpyfxtyyjve Rjcvbxtcrbv Vfuybnjv ñeltn rfr pdtyj dtkbrjq ãdjkçwbb. Vjoyjt pthyj leøf lfän ntxtybt yjdjt b 319


pdtyj gkfvtyyjt. Nfr blän Yfi yfghzåäyysq Fuybqju. Nfr pdexbn juytyysq, ecnhtvkäyysq Fuyb-qju. Nfr gkfvtyysq Fuyb-qju ndjhbn. Nfr ckfuftn cnegtyb ãdjkçwbb Fuyb-qju. 370. Cnbøbb yfghzufçncz gjhsdfvb ãythubq ghjcnhfycndf. Rjulf yfghzåtybt ecnhtvktyj r gthdbxyjve pthye, njulf cnbøbb zdkzçn ndjhxtcndj. Yj rjulf cnbøbb yfghzufçncz d cdjñjlysø ntxtybzø, nj ghtjljktdfçncz ckfñst cbks b cnhtvbntkmyjcnm cnbøbq eyjcbn c cjñjç ãnb ãktvtyns. Ghtjñkflfybt ecnhtvktybz d zdktyysø cnbøbzø yfghfdkztn ãythubb gj cbkt ghbnzåtybz b cjplfän endthåltybz cufhvjybpbhjdfyysø njrjd. Rjulf cnbøbb zdkzçn dphsds, njulf ghjbcøjlbn hfpjñotybt rjcvbxtcrjuj juyz c ghbnzåtybtv ãythubq. Leø ndjhxtcrjuj bvgekmcf ndjhbn cjukfcyj c ghbywbgjv cnbøbq. 371. Ndjhxtcndj leøf, bleotuj gfhfkktkmyj c ghbnzåtybtv Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf, zdkztncz ldbufntktv ãdjkçwbb. Yjcbntkb juytyysø ãythubq lfçn xtkjdtxtcnde yfghfdktybt. Vs bø yfpsdftv Øhfybntkzvb Cdtnf. Yf dctø genzø xtkjdtxtcndf cnjzn ãnb juytyyst Øhf-

320


ybntkb Cdtnf. Yf dctø genzø cnjzn erfpfyyst Herjdjlbntkb. Rjulf gjckfyysq yf gjldbu cfvjjndthåtyyj ytcän ≤xfie≥, njulf vjåyj erfpfnm: cdthiftncz dtkbrfz cnegtym. Rjulf Rjcvbxtcrbq Vfuybn yfghzuftn yjdeç cnegtym, njulf jnrhsdftncz bcnbyyjt cjnhelybxtcndj, b Herjdjlbntkm cfvjjndthåtyyj cnfyjdbncz e Dhfn. Nfr Vfnthm Fuyb-Qjub lfkf cdjb juyb yf endthåltybt yjdsø Dhfn. Nfr ecnhtvkäyyst wtynhs Fuyb-qjuf lfçn xtkjdtxtcnde ecnhtvktybt r nhfycvenfwbb. Bcnbyyj, ñtp ãnbø njyrbø ãythubq ytljcnegys Yfib Ñfiyb! Rjulf zdktyyfz cnegtym ñeltn åbnm, njulf cnhfybwf ãdjkçwbb ñeltn ghtrhfcyf. Vs cnjbv e ghtrhfcysø Dhfn. Nfr juyb ecnhtvkzçn cjpyfybz r kexitve hjre. Nfr ghbñkbåftncz dtkbrfz cnegtym! 372. Cbvdjk juyz ñsk dj dctø extybzø yføjlbv, b d Rjcvjct jujym endthålftncz rfr zdktybt åbpyb. Ceoyjcnm juyz yfcnjkmrj cbzçof, xnj ytdjpvjåyj jghtltkbnm b crfpfnm. Rjcvbxtcrjt Lsøfybt tcnm jujym Ghjcnhfycndf. Dct rjcvbxtcrbt ghjzdktybz yfcsofçncz juyäv, b vsckm xtkjdtxtcrfz tcnm jujym. Vsckm lfän ajhve; vsckm lfän yfghfdktybt; vsckm lfän åbpym;

321


vsckm lfän ndjhxtcndj; vsckm lfän ghbnzåtybt ecnhtvkäyyjuj Vfuybnf. Rjulf leø pfåbuftn cdjb juyb, njulf vsckm ndjhbn yfhfcnfybtv Vfnthbb Kçwbls. Rjcvbxtcrfz vsckm pfrkçxftncz d juytyyjv jñotybb. Ghjcnhfycndtyysq jujym pfrkçxftn ecnhtvkäyyst ãythubb. Rjcvbxtcrbq jujym ytcrjyxftv d cdjbø yfgbnsdfybzø b d cdjbø ghjzdktybzø. Nfr rjcvbxtcrbq jujym ecnhtvkztncz c Rjcvbxtcrbv Vfuybnjv! 373. D ndjhxtcndt leøf cjlthåbncz, bcnbyyj, gjntywbfk juyz. Pf rfålsv ltqcndbtv dblbvjcnb cnjbn ytdblbvjt ndjhxtcndj leøf. Ãythubz leøf jñkflftn ghjcnhfycndtyysv juyäv. Ndjhxtcndj leøf endthålftncz Yfvb rfr pähyf gcbøbxtcrbt. D pthyt rfåljuj leøf pfkjåtyf ecnhtvkäyyfz ãythubz leøjndjhxtcndf. Gjnjve d ytdblbvjcnb yeåyj bcrfnm cnbvek dctv ghjzdktybzv. Ndjhxtcndj leøf, bcnbyyj, tcnm cnhjbntkmcndj ãdjkçwbb. 374. D rjcvbxtcrjv ndjhxtcndt ãythubb cjxtnfçncz ghb cfvjv ñjkmijv yfghzåtybb. Rjvñbyfwbb cjtlbyzçobøcz ãythubq hfcnen c cbkjç yfghzåtybz. Cbyntp yfghzåtybz endthålftncz cbkjç dscibø juytq.

322


Dj dcäv rjcvbxtcrjv ndjhxtcndt pfrjy yfghzåtybz ytghtkjåty. Njkmrj cbkf hfcneotuj yfghzåtybz vjåtn cjplfnm yjdeç rjvñbyfwbç. Ghb hjcnt yfghzåtybz ghbdøjlzn hfpkbxyst ãythubb. Rjulf ãythubb, ghbvsrfçobt r cjxtnfybç Vfuybnf, ghbnzubdfçn r ctñt njrb njåltcndtyyst, njulf vjåyj ecnfyjdbnm cufhvjybpbhjdfybt ãythubq. Yj rjulf ãythubb ecnhtvkzçncz d hfpkbxysø yfghfdktybzø, njulf ghjbcøjlbn zdktybt pfnhfns ãythubb Vfuybnf. Nfr åt b xtkjdtxtcrbt ltqcndbz. Gjxtve leø xtkjdtxtcndf ghbnzubdftncz r njrfv ytcufhvjybpbhjdfyysv? Rjytxyj, njrb, ecnhtvkäyyst r ghjcnhfycndtyyjve juyç, vjuen lfnm kexieç ajhveke, yj ãne ajhveke yeåyj ndjhbnm cfvjltqcndtyyj. 375. Cfvjltqcndbt yeåyj gjyznm. D yäv pfkjåty dtcm cbyntp ltzntkmyjcnb. Bcnbyyj, cfvjltzntkmyjcnm tcnm cfvjyfxfkbt. Rjulf leø vjåtn yfqnb cdjä pthyj b gjpyfnm cdjb jñjkjxrb, rjnjhst tuj jrheåfçn, njulf jy vjåtn gjyznm rhfcjne Rjcvjcf. Itkeøf, rjnjhfz yfrjgbkfcm yf xtkjdtxtcrjv leøt, pfrhskf genb r endthåltybç. Gjnjve yeåyj Yfibv cjnhelybrfv gjpyfnm, xnj itkeøf yt ghbyflktåbn r Yfibv eckjdbzv. Yeåyj gjyznm, xnj ytghbcnjqyj 323


zdkznm jltzybt leøf rfr itkeøe, rjulf Vs nfr xnbv cbzybt gkfnf Vfnthb Vbhf. 376. Cdtnjntym yfghzuftn zdktybt hfpyjhjlysø ãythubq. Bpkexfçofzcz ãythubz, yfghfdkzçofzcz r ndjhxtcnde, cjñbhftn ntxtybz, ecnhtvkäyyst r åbpyb. Rjytxyj, rjulf cjpyfybt cdtnjntyb djqlän d endthåltybt Bcnbys, njulf vjåyj ñeltn ghbyznm ãythubb cdtnbk rfr ltqcndeçoeç vjom. Cdtnbkf, yfghzufçobt åbpytyyeç ãythubç, cjbpvthzçn rfåljt yfghzåtybt, dtleott r endthåltybç åbpyb. Jñvty ãythubq yfcnjkmrj vjoty, xnj cvthnm b åbpym gjlktåfn jlyjve b njve åt pfrjye, rjnjhsq yfpyfxftncz Rjcvbxtcrbv Vfuybnjv. Cdtnjntym cdzpetn jñt cnflbb Ceotuj, gjnjve nhelyj hfpütlbybnm jñf gjkçcf xtkjdtxtcrjuj ceotcndjdfybz. Rjulf uhfybws cnbhfçncz, njulf ecnhtvkäyyst ãythubb yfghzufçn yjdst rjcvbxtcrbt rjvñbyfwbb. Cdtnjntym åbpyb b cvthnb vjåyj yfpdfnm jñvtyjv ãythubq. Gjnjve Rjcvbxtcrfz Vjom dj dcäv tlbyf, b ndjhxtcndj ytcrjyxftvj d yfghfdktybb cdtnjntyb. 377. Cnbhfçncz uhfybws vtåle gjkçcfvb _ nfr Vs ujdjhbv, rjulf åbpytyysq bvgekmc cvtoftncz.

324


Gthtøjl jn jlyjuj vbhf d lheujq yfpsdftncz enbkbpfwbtq dctø ãythubq. Ãnb cvtys tcnm rjcvbxtcrjt ghjldbåtybt ghjcnhfycndtyyjuj juyz. Nfr yfpsdftvfz cvthnm tcnm djpvjåyjcnm yjdjuj cjxtnfybz. B dj dcäv Rjcvjct åbdän ãnf vjom. 378. Ghbnzåtybt r ãdjkçwbb cjñbhftn ãythubb, rjnjhst ecnhtvktys r Rjcvbxtcrjve Vfuybne. Ndjhxtcndj Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf zdkztncz Djktç Dscituj Hfpevf. Jñütlbytybt Djktç ecnhtvkäyysø ãythubq lfän ndjhxtcndj ajhv yfghzåäyyjuj juyz. Rjulf cnbøbz ecnhtvkäyyjuj juyz, yf cdjäv genb r åbpytyyjve ghjzdktybç, dcnhtxftn njrb, cjukfcyst c rjcvbxtcrbv yfghzåtybtv, njulf cnbøbz cjñbhftn dct ecnhtvkäyyst juyb. Yj rjulf ãythubz vxbncz yf endthåltybt cnhtvktybz jñhfnyjuj, nj ghjbcøjlbn ghjcnhfycndtyysq dphsd. Ghjzdktybz Ytjñüznyjcnb b xtkjdtxtcrjuj bvgekmcf hfdys. Nfr genb cøjlzncz. 379. Dct joeotybz Fuyb-qjuf bvtçn jcyjdfybt. Rfåljt yfghzåtybt hjålftn ãythubç. Rfåljt yfghzåtybt lfän juyç åbpym. Vfrhjrjcv b vbrhjrjcv njåltcndtyyj ndjhzn. Gjnjve, rjulf wtynhs juyz nfr cbzçn, njulf endthålftncz ghjcnhfycndtyysq ghjwtcc.

325


Gjnjve, rjulf wtynhs zdkzçn yfghzåtybt, njulf ãythubz cdzpeçofz nfråt zdkztn yfghzåtybt. Ghb nfrjv yfghzåtybb wtynhjd Fuyb-qjuf gjktpyj lfnm gjrjq. Cdzpm c lfkmybvb vbhfvb yfghzuftn wtynhs. Njrb gjlptvyst jxtym yfghzåtys. Leø yfghzuftncz b wtynhs cjpdexfn. Rjcvbxtcrjt ndjhxtcndj vjåtn byjulf pfrkçxfnmcz d jlyjq dbñhfwbb. Jlby dphsd juyz vtyztn wtkeç cnhfye. 380. Ghjñeåltybt ãythubq r åbpyb cjghjdjålftncz ecnhtvktybtv r Vfuybne. Dct cbks, pfrkçxfçobtcz d pthyt ãythubq, yfghzufçncz lkz ltqcndbz. Pthyj, cjpblfçottcz ghbnzåtybtv, ñeltn yfcsotyj ãvfyfwbzvb vfuytnbpvf rjcvbxtcrjuj juyz. Gjnjve rjcvbxtcrbq pfrjy ecnfyjdkty rfr vjoysq ecnhtvkäyysq Vfuybn. Cdtnbkf, yfcsofçobt pthyj leøf jcyjdfvb cdjbø ãythubq, jcnfçncz yf dcç Vfydfynfhe endthåläyysvb Djlbntkzvb. Gjnjve ceoyjcnm pthyf pfdbcbn jn cdtnbkf, cdzpfyyjuj c leøjv. Cdzpm vtåle endthåläyysv pthyjv b tuj bcnjxybrjv ecnfyfdkbdftncz rfr ghbxbyf b cktlcndbt. Gjnjve, rjulf cbkf cdtnbkf ecnhtvkztncz r bvgekmce, zdktyyjve åbpymç ãythubb, njulf pthyj 326


ñeltn cjjndtncndjdfnm ecnhtvktybç cdtnbkf. Nfr cdzpm ecnhtvkäyyjuj cdtnbkf yfghzuftncz Vfuybnjv Rjcvjcf. Nfr vjåyj crfpfnm, xnj åbpym yfhjålftncz ãythubtq cdtnbkf. 381. Cdzpm leøf cj cdtnbkjv yfcnjkmrj vjoyf, ghb ghbñkbåtybb chjrf, xnj zdktybt ecnhtvktybz endthålftncz ghb dctø cdtnjdsø crhtotybzø. Gjnjve, rjulf cnegtym endthålftncz yfhfcnfybtv kextq, njulf ecnfyfdkbdftncz jcjñfz vjoyfz dbñhfwbz. Ãnb dbñhfwbb cjplfçn c ghbnzåtybtv Vfuybnf yeåyeç ecnhtvkäyyjcnm. Ghfdf Ehecdfnb, ujdjhz j Ujhjlt Cjkywf, _ øhecnfkmyst cdjls ghtndjhzçncz d leøt. Gjckfyyjt cjlthåfybt bvttn ytrjnjhst bcnbys, rjnjhst yeåyj lfdfnm njve, rnj vjåtn bø gjyznm. Ecnhtvktybt gjyznm cvsck Ñsnbz, rjytxyj, ñskj ezdktyj. Nfr cjrhjdtyyj, xnj zdktybt d ckjdfø ytkmpz lfnm. Gjnjve nfr nhelyj zdbnm xtkjdtxtcnde rhfcjne Bcnbys. Nfr ghjcfxbdftncz åbpym Rjcvjcf. 382. Bthfhøbz pfrjyyj endthålftncz dj Dctktyyjq. Rjulf Dscieç Vjom Rjcvbxtcrbq Vfuybn gjcnfdbk

327


gjdthø dctuj, nj ãnjn pfrjy jcyjdfy yf rjcvbxtcrjv endthåltybb. Rfr åt yt ghbvtybnm Dscieç Vjom, rjnjhfz dtlän gkfytne? Dtlm njkmrj Hfpev vjåtn yfghfdbnm Rjcvbxtcrbq Vfuybn. Gjnjve hfpkbnsq dj dcäv Rjcvbxtcrbq Hfpev yfghzuftn dct ãktvtyns. Hfpkbxyst d Rjcvjct gj cdjtve gjntywbfke ãythubb pfybvfçn cdjä yfpyfxtybt, endthålfz cdjä vtcnj d cntgtyb hfcneotq vjob. Nfr gjntywbfk ãythubb lfän tq gthdtycndj bkb ybpieç cnegtym. Nfr d ãdjkçwbb yfpyfxtys cnegtyb leøf xtkjdtxtcrjuj, b Rjcvbxtcrbq Vfuybn yfghzuftn ceotcndj leøf d Ñtcghtltkmyjcnm. 383. Bthfhøbz ecnhtvkztn xtkjdtxtcndj r ñtcghtltkmyjve endthåltybç. Rjulf leø d hjcnt cdjäv yfcsoftncz ãnbvb gjpyfybzvb, nj genm tuj endthålftncz rfr ñkbprbq. Gjnjve leøe, rjnjhjve vjåyj endthlbnm vtcnj d dscitv gjkänt, nfr vyjuj endthåltyj. Leø, pfybvfçobq dscitt vtcnj d Bthfhøbb, ghjybrftn d cfvst lfkmybt vbhs. Yj ghbøjlbncz ujdjhbnm ntv, rnj hfpkbxftn njkmrj xfcnb Bcnbys. Gjnjve Vs, Ñhfnmz xtkjdtxtcndf, e vths Bcnbys dblbv ghjldbåtybt. Nfr leø, ecnhtvkäyysq d lfkmybt vbhs, tcnm njn yjcbntkm gjkyjq Bcnbys.

328


Vfnthm Fuyb-Qjub, ghbyzd gjkyeç Xfie, ytcän tä dscjrj. Lf, lf, lf! Jxtym dfåyjt dhtvz! Rjcvbxtcrbq pfrjy dcä ecvfnhbdftn, chtlb åbpyb ndjhbncz crfprf. 384. Ghbnzåtybt r wtynhe pfhjålfçotuj juyz lfän cjpyfybt ãythubzv. Dczrjt ghbnzåtybt b bcøjåltybt juyz r wtynhe b jn wtynhf dtlän r cjpyfntkmyjve dszdktybç. Wtynh tcnm zlhj, dvtofçott d ctñt dtcm gjntywbfk. D åbpyb ãnb wtynhs ghjzdkzçncz dj dcäv. Exbntkm tcnm zlhj, dvtofçott dct dfib ecnhtvktybz. Dcä, åbdeott d Rjcvjct b åtkfçott ghjldbufnmcz, yfghzuftncz wtynhjv bvgekmcf juyz. Dcä, åbdeott d pthyt leøf b ghjcnbhfçottcz r Cdtne, Exbntkm ecnhtvkztn r wtynhe, zdktyyjve Vfuybnjv. Dct bcøjåltybz bp pthyf Exbntkm yfghfdkztn r wtynhe. Ghjcnhfycndj yfcsotyj ãnbvb wtynhfvb. R wtynhe leøf cnhtvzncz dct ãythubb, b wtynh leøf vjåtn hfcctznm dct gjczufybz yf xbcnjne ecnhtvktybz. Dct cnhtvktybz ghjnbd pthyf leøf vjuen ñsnm nhfycvenbhjdfys zdktybtv juyz. Ghbnjr xbcnjq vjob yfcsoftn rfåljt ltqcndbt, rjnjhjt cbkjç pthyf leøf dsnfkrbdftn dgjkpfçobt, ezdktyyst xtkjdtxtcrbt vsckb. Ñjhmñf ãythubq endthålftn gjñtle leøf bkb gjukjoftn ckfñst ecnhtvktybz. 329


385. Rfr wtynhs rjcvbxtcrbt, nfr b wtynhs Fuybqjuf bvtçn cdjç yfxthnfyyeç vjom. Ghb djpltqcndbb yf wtynhs Yfibø kextq ecnfyfdkbdftncz jñjçlysq ghjdjl. Gjcskfçobq gjkexftn jndtnyeç dbñhfwbç b gthtgktnftncz d juytyyjv ndjhxtcndt. Gjcskfçobq Bcnjxybr b ghbybvfçobq wtynh Fuyb-qjuf yfghzufçncz jñjçlyj. Gjnjve vjom juyz vjåtn endthlbnmcz njkmrj yf cjukfcjdfyysø njrfø. Wtynhs ghbybvfçn b gjcskfçn. 386. Hfpdt nhfycajhvfwbz yt tcnm dtkbxfqibq ghjwtcc d Rjcvjct, rjulf dct ajhvs pfhjålfçncz bp Vfnthbb Kçwbls b endthålfçncz rfr dscitt ndjhxtcndj d Rjcvjct? Dtkbrfz nhfycajhvfwbz cjplfän bp njyxfqibø ãythubq dct yfbdscibt rjcvbxtcrbt dszdktybz. Ajhvs Ñtcghtltkmyjcnb nfr yfhjålfçncz, b øjl ãdjkçwbb cnhjbncz yf ãnbø pflfybzø. Ckjåyfz nhfycajhvfwbz ghjbcøjlbn cjnhelybxtcndjv dctø ãythubq. Njyxfqibt ãythubb cgjcjñcndeçn njyxfqibv ajhvfv. Xtkjdtxtcrbq leø zdkztn nj åt ecnhtvktybt r nhfycajhvfwbb, yj vyjubt yt gjllthåbdfçn øjl ãdjkçwbb. Nhfycajhvfwbz leøf vjåtn yfghzxm dcä gjlktåfott ghjldbåtybç ãdjkçwbb. Yj vjom ãnf pfdbcbn jn gjntywbfkf pthyf. Nfr dct nhfyc330


ajhvfwbb Rjcvjcf yfghzufçncz rfr ghjzdktybz ghjcnhfycndtyyjuj juyz. Ndjhxtcndj cbvdjkf juyz lfän endthåltybt Ytcrjyxftvjcnb. 387. Ndjhbnm kçltq tcnm d leøjdyjv yfghzåtybb dtkbxfqifz pflfxf. Vfnthbfkmyfz ajhvf kçltq yt cjjndtncndetn gjkyjve pflfybç ãdjkçwbb. Ndjhxtcndj ajhvs xtkjdtxtcrjq endthålftncz rfr yfbdscifz rjcvbxtcrfz pflfxf. Rjulf dcä xtkjdtxtcndj gjqvän, xnj yflj zdbnm yfghzåtybt ndjhxtcndf leøf, njulf ghjldbytncz gkfytnf. Njkmrj ghbyznbt d jcyjdfybt ghjzdktybz leøf vjåtn yfghfdbnm dcä heckj xtkjdtxtcndf d cnjhjye Cdtnf. Yf leøjdyjv gkfyt vjåyj ghbvtyznm dct enjyxäyyst zdktybz Vfnthbb Kçwbls. Abpbxtcrb vfnthbz bvttn bpdtcnyst uhfybws, yj rjdrf leøf nfr vjoyf, xnj vjåyj nhfycajhvbhjdfnm lfåt uheñeç jñjkjxre. 388. Ceoyjcnm gkfytnyjuj cfvjjrheåtybz pfdbcbn jn gjntywbfkf gcbøbxtcrbø yfcsotybq. Nfr gkfytnf, jrheåäyyfz ufpjv, yfcsotyysv zdktybtv cfvjuj ghbvbnbdyjuj cjpyfybz, cjplfän cfvjjrheåtybt gj cdjtve ceotve ghbnzåtybç. Zdktybt ghbnzåtybz vjåtn ghb yfcsotybb cjplfnm eckjdbz, rjnjhst ghb-

331


nzyen yeåyeç ãythubç lkz ajhvfwbb yjdsø endthåltybq. D Rjcvjct ceotcndetn pfrjy, gj rjnjhjve dctulf vjåyj yfghfdbnm ãythubç r kexitve cjpblfybç. Dct hfpheifçobt ãythubb jñkflfçn cjpblfybtv ghb wtktcjjñhfpyjv ghbvtytybb. Dct zljdbnst ufps vjuen ñsnm åbpytlfntkzvb. Dcä pfdbcbn jn nhfycajhvfwbb. Ndjhtw rjcvbxtcrjuj wtynhf dcä ecvfnhbdftn, b lfåt rfåeottcz ybxnjåysv afrnjhjv jrfpsdftncz gjktpysv. Gjnjve chtlb ytceobøcz d ghjcnhfycndt ãythubq vyjuj wtyysø åbpytlfntktq. B chtlb kçltq endthålfçncz ãnb åbpytlfntkb. Xfcnj chtlb kçltq jyb ghjøjlzn ytpfvtxtyysvb, xfcnj ytghbpyfyysvb, xfcnj jndthåtyysvb. Xfcnj ãnb Yjcbntkb Bcnbys b Pfrjyf ndjhzn ãdjkçwbç. 389. Ndjhxtcndj yfcnjkmrj hfpyjjñhfpyj, xnj vjåyj endthålfnm, xnj ajhvs cjplfçncz cnjkmrbvb ãythubzvb, crjkmrj yfcsofçobø bø gjntywbfkjd. Yj ndjhxtcndj hfpltkztncz yf dblbvjt b ytdblbvjt. Nhfycajhvfwbz rjcvbxtcrbø ajhv, rjytxyj, dblbvf d cdjbø cktlcndbzø, yj cfvsq yfbdscibq, yfghzåäyysq ghjwtcc ytdblbv. Rjulf, gjpyfdfz hsxfub ndjhxtcrjq vjob, vs vjåtv ghbpdfnm ytdblbvst juyb, njulf, 332


rjytxyj, endthålftncz dscibq pfrjy. Gjnjve, endthålfz Fuyb-Qjue, Vs bvttv d dble endthåltybt Vjob ytdblbvjq. Cdzpm vtåle gjntywbfkjv leøf b tuj cdtnbkjv yfghzuftn ltqcndbt. Gjnjve rjulf wtynhs yfghzufçncz, nj gjntywbfk juyz cjjñoftncz c juyäv cdtnbkf. Nfr ñeltv gjvybnm Vfnthm Fuyb-Qjub. Gjntywbfk leøf dtkbr! Zdktybt dscitq Bcnbys vjåyj lfnm njkmrj xbcnsv cthlwfv b xenrbv leøfv. 390. Bcnbyyj, cjplfntkb åbpyb ndjhzn ytghtkjåyj, cjnhelybxfz c Rjcvbxtcrbv Vfuybnjv. Ãnb dfzntkb åbden ndjhxtcrbv bvgekmcjv. Ãnb dfzntkb yfghzufçn cdjb juyb lkz yfcsotybz xtkjdtxtcndf. Ãnb dfzntkb cdjbvb bcrhfvb hfcibhzçn cjpyfybz. Bcnbyyj, ãnb dfzntkb gjvjufçn cjpyfybç jñyznm pfrjys rjcvbxtcrbt. Jyb ñmçncz gjl Yfibv Obnjv. Yj ult åt nt, rnj pfoboftvs Yfibvb Obnfvb? Bp Ñfity ghjnzyens ybnb; bp Ñfity ghjnzyens herb b cnhezncz kexb. Yj kçlb ghtlgjxbnfçn jlbyjrj ghjøjlbnm åbpytyysq genm. Ãnb jujkäyyst dtnhjv dtndb nfr rjksiencz ñtcwtkmyj, b dvtcnj pfhb Ñtcghtltkmyjcnb jyb ghtlgjxbnfçn vhfr cfvjyfrfpfybz. 333


391. Rjulf endthålftncz yjdjt pflfybt, nj dctulf tcnm rjkçxbt buks. Yj nt ghjnbdyst buks jñhfofçncz d negst evscks. Ñmçobtcz gjl Yfibv Obnjv blen cvtkj b, ghbyzd nfrn ntxtybz Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf, vjuen, bcnbyyj, pyfnm gjñtle. Rjytxyj, gjlsvencz ujkjcf ghjnbd dtkbrjq Bcnbys Fuyb-Qjub. Htdybntkb wthrdb b ckeub nmvs, rjytxyj, yt dsytcen bcrhe Ajøfnf. Rjytxyj, endthåltybt Fuyb-Qjub hfpbn yfuhjvjåltybz, gj rjnjhsv çnzncz kçlb. Gjnjve FuybQjuf zdkztn dspjd dctv ckeufv nmvs. Nfr cnhjbncz bcnbyyfz ãdjkçwbz. Rjytxyj, nhelyj nhtgtoeotq Vfnthb Fuyb-Qjub. Rjytxyj, nhelyj djbye Fuyb-qjue, yj djcøjåltybt lfän evyjåtybt dctø cbk. Nfr gjdthyedibt hekm Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf endthålfçn njxre ghbnzåtybz. Bleobt ckbnsv cthlwtv, rjytxyj, gjñtålfçn. 392. Rjulf wtynh käurbø nfr vjoyj djpujhftncz, njulf yeåyj ghbvtybnm dct djpvjåyjcnb r ghtljcnjhjåyjcnzv. Ãnjn wtynh cdzpfy c ≤xfitq≥ b c wtynhjv pfnskrf. Gjnjve nfrjt yfghzåtybt dj dcäv gthtgktnfybb ythdjd. Ujhnfym njåt pfødfnsdftncz ctnmç wtynhjd. Gjnjve yeåyj jxtym ñthtxm wtynh jn gjåfhf. Zdbnm yeåyj jcnjhjåyjcnm. 334


393. Jujym yeåyj ghbpdfnm rfr ghtjñhfpbntkz åbpyb. Xtkjdtxtcndj nfr vfkj levftn j cdjbø cnbøbqysø cgenybrfø. Dtlm yfcsoftncz åbpym ãnbvb cgenybrfvb! Gjxtve åt yt jñhfnbnmcz r ybv b yt ecnhtvbnmcz r bcnbyyjve jcjpyfybç bø rfxtcnd? Jujym zdkztncz ghtjñhfpbntktv dctø åbpytyysø ghjzdktybq. Rfålsq kex endthålftn åbpym, b rfålsq kex gjhfåftn ghjcnhfycndj. Gjnjve, rjulf xtkjdtxtcndj yfexbncz ghbvtybnm kextyjcyeç vfnthbç, njulf endthlbncz Rjcvbxtcrjt Dtktybt! 394. Rjulf wtynh käurbø nfr gkfvtyyj djpujhftncz, njulf zdktybz dctø hfpdtndktybq ghbybvfçn exfcnbt. Dbltybt gkfvtyb cdtxtq, cjtlbyäyysø d jlby rheu, _ cbvdjk hfñjns dctø wtynhjd. Gjnjve wtynhs käurbø endthålfçncz rfr cnheys, rjnjhst jnhfåfçn juytyyst bcrhs yf dctø wtynhfø. Käurbt, rjytxyj, hfñjnfçn dlsøfz, nhfycvenbhez b dslfdfz. Ãnb aeyrwbb, rjytxyj, yfcsofçn wtynhs käurbø nfr yfpsdftvjq ghfyjq. Ndjhxtcndj nhjzrjt yfcnjkmrj vjoyj, xnj pfnhfubdftn dct aeyrwbb. 395. Cnhjbntkmcndj åbpyb pfrkflsdftncz yf jcyjdfybb endthåltybz bvgekmcf Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf.

335


D rfåljq ãgjøt pfrkflsdftncz pthyj, rjnjhjt dtlän r cnhtvbntkmyjq ãdjkçwbb. Vbh, pfkjåtyysq d jcyjdfybb ãgjøb, jñütlbyztn ntxtybz dctø ãythubq. Gjnjve rjulf Dkflsrb yfcsofkb pthyj rfåljq ãgjøb, nj ecnfyfdkbdfkjcm cjpyfybt ãgjøb njkmrj yfcsotybtv leøf Dkflsrb. Yj xtkjdtxtcndj ghbyzkj njkmrj xfcnm Bcnbys b jñktrkjcm d vhfr jnhbwfybz. Jnhfåfz dct kexibt gjcskrb, gkfytnf cfvf dsñbdftn cdjq chjr. 396. Rjytxyj, ybpibt caths ñthen cdjb vjoyst cbks lkz ghbñkbåtybz hjrf gkfytns. Yj ghjldbåtybt xtkjdtxtcndf yfcnjkmrj xbcktyyj ghtdjcøjlbn, xnj, cjgjcnfdkzz ghjcnhfycndtyyst ãythubb, vjåyj crfpfnm, xnj Cdtn gjukjoftn nmve. Yj endthåltybt rfhvs nhtñetn cdjñjlyjuj dszdktybz. 397. Chjrb rjcvbxtcrbt yfghfdkzçncz endthåltybtv gjlptvyjuj b yflptvyjuj juyz. Ãnj cjjnyjitybt cdzpfyj cj cathfvb xtkjdtxtcrbø ltqcndbq. Rjulf chjr ghbñkbåftncz b døjlbn d ltqcndbt, nj vjåyj dctulf ghjcktlbnm, rfr cjdvtcnyj c rjcvbxtcrbvb gthnehñfwbzvb gthtvtoftncz xtkjdtxtcrjt cjpyfybt. Rjytxyj, ytghtkjåyjcnm pfrjyf cdzpsdftn dct caths, b jñotybt dctø rjcvbxtcrbø cbk zdkztncz endthåltybtv hfpevyj-

336


uj ltqcndbz. Nfr chjr yfcsoftncz dctvb cktlcndbzvb b yt juhfybxbdftncz jlyjç cathjç. 398. Chjrb rjcvbxtcrbt jnhfåfçncz yf dctø njyrbø ãythubzø. Zdktybt juytq gjlptvysø yfcnjkmrj yfghzåtyj, xnj wtynhs Fuyb-qjuf, rjytxyj, cjpdexfn. Gjnjve ecnhtvkäyysq r ghjzdktybç jujym dspsdftn d Fuyb-qjut ñtcgjrjqcndj. Ntgthm, rjytxyj, juyb dctø cath jxtym yfghzåtys b htitybt Rjcvjcf nfr gjdjhfxbdftn cjñsnbz. Wtynhs Fuyb-qjuf xeçn dcä ghjbcøjlzott b dct ghjñbdfçobtcz cnbøbb. Rjulf wtynhs djpujhfçncz, njulf jcjñtyyj htprj xedcndetn Fuybqju b dspsdftncz ghjzdktybt juyz. Jcjñtyyj yeåyj jñthtxm wtynhs b zdbnm wtynhfv gjrjq. Vfuybnyst njrb jxtym ghbnzubdfçn jujym gjlptvysq. Ctujlyz ds cdbltntkmcndjdfkb dphsd gjlptvyjuj juyz. Rjulf yfghzuftncz dphsd, njulf wtynhs ghtleghtålfçn, _ cfvsq dthysq gjrfpfntkm. 399. D lhtdyjcnb pyfkb jñ jlyjv ñtcghtltkmyjv ãktvtynt. Extybz Uhtwbb b Tubgnf bvtkb rfr rfvtym jcyjdfybz ãne Bcnbye. Ghbdbnbt ãnjuj cjpyfybz ghjbcøjlbn jn gjybvfybz ghbywbgf endthåläyyjuj juyz. Rjulf ãktvtyns ghbhjls gthtøjlzn bp jlyjuj cjcnjz-

337


ybz d lheujt, nj vjåyj endthålfnm, xnj bcnjxybr åbpyb ktåbn d catht yfbdscitq. Hfpjñoäyyst ãythubb ghbnzubdfçncz r lheubv cjxtnfybzv. Tckb ghjcktlbnm hfpkbxyst cjxtnfybz d Rjcvjct, nj vjåyj eñtlbnmcz, gj rfrjve wtktcjjñhfpyjve pfrjye jyb cjxtnfçncz. Rjulf gkfytnyst cjxtnfybz dctø jrheåfçobø ãythubq cjñbhfçncz pfrjyjv wtktcjjñhfpyjcnb, nj, gjyzd ãnjn dtkbrbq dpfbvjltqcndeçobq pfrjy, vjåyj ghbñkbpbnmcz r hfcibhtyyjve gjybvfybç Ñtcghtltkmyjcnb. 400. Wtktcjjñhfpyjcnm rjcvbxtcrjuj ndjhxtcndf ghjcnbhftncz yf dct ghjzdktybz cjpblfybz. Gjnjve d jcyjdt ndjhxtcndf Juyz ktåbn wtktcjjñhfpyjcnm. Rjulf dspsdftncz gkfvz wtynhf, njulf dctulf yfvtxftncz yjdfz aeyrwbz. Gjnjve rfåljt djpujhfybt bvttn cdjä jcjñjt ghtlyfpyfxtybt. Gjnjve djpujhfybt rfåljt endthålftncz cdjbv ghtlyfpyfxtyysv endthåltybtv. Nfr rfåljt gkfvtyyjt ecnhtvktybt dtlän r cdjtve yfpyfxtybç. Gjnjve nfr yeåty jnlsø. Njrb cnhfiyj yfghzåtys. Ytecnjqxbdjcnm rjcvbxtcrfz b gkfytnyjt ehfdyjdtibdfybt dtlen r hfphzåtybç ytcufhvjybpbhjdfyysø njrjd. Ãnb njrb ytvbyetvj jnhfåfçncz yf xenrjv jhufybpvt. 338


Ghbjñofzcm r Fuyb-Qjut, vs yterkjyyj ecnhtvkztvcz d Ñtcghtltkmyjcnm. Cnbøbz dctyfcsofçofz dtlän r lfkmybv vbhfv. Ytdjpvjåyj dshfpbnm ñtcghtltkmyjt dtkbxbt d jlyjq rybut. Gthdjyfxfkmyj cktletn ckjåbnm jcjpyfybt Ñtcghtltkmyjcnb. Rfr ecnhtvktybt gjñtålftn ghjcnhfycndj, nfr cjpyfybt ghbdtlän r Ñtcghtltkmyjcnb. Yt eåfc, yt cvzntybt, yj nhtgtn jrheåftn dcnegbdituj d xthnjub Cdtnf. Nfr yt vtlkz, yt jncnegfz, ñeltv ckeifnm ujkjc Pfhb b ecnhtvbvcz r gjhjue Ghtjñhfåtybz! Vjåyj gjkexbnm rkçx r gjcktleçobv Dhfnfv, yj ghtålt yeåyj erhtgbnm leø yf jcjpyfybb dtkbxbz Ñtcghtltkmyjcnb.

339


Jn htlfrwbb Cv. cnfnmç Jñ bplfybb rybu Extybz Åbdjq Ãnbrb d bplfntkmcndt ≤Eueyc≥: Ñtcghtltkmyjcnm. Xfcnm ï. 3-t bpl., ljg. H.–V.: Eueyc, 2002. Ghbkjåtybt. C. 301–313; ≈÷÷œ://ŸŸŸ.ºƒÕ∆¤Œƒº.Œ”ƒ/º¤—”◊/◊ƒ◊Õ’—¬¿∆÷.œ¿√

340


Ghbvtxfybz Gthdjt bplfybt rybub Ñtcghtltkmyjcnm. Xfcnm ï yf heccrjv zpsrt edbltkj cdtn d Gfhbåt d zydfht 1933 u. Pf ldevz ytyevthjdfyysvb ghtlbckjdbzvb cktljdfkb 317 gfhfuhfajd, cjcnfdktyysø bp ñtctl Exbntkz c vfz gj ltrfñhm 1929 u. Pfgbcb gjcktleçotuj ujlf cjcnfdbkb rybue Ñtcghtltkmyjcnm. Xfcnm ïï (c gfhfuhfafvb 318–918). Dct pfgbcb ñtctl Exbntkz r Ñtcghtltkmyjcnb jceotcndkzkbcm T. B. Hthbø, yf heccrjv zpsrt. D ybø hfcrhsdfkbcm ckjåytqibt djghjcs vbhjplfybz, ghbxäv nhtñjdfkjcm yt njkmrj djcghbybvfnm lfdftvjt, yj b nen åt dcä pfgtxfnktnm gbcmvtyyj. Bp hfpkbxysø cdbltntkmcnd j njv, rfr ghjbcøjlbkb nfrbt ñtctls, vjåyj gjyznm, xnj chtlb yfbdfåytqibø pflfx, htiftvsø d ãnjv ghjwtcct, dcä åt yt ikbajdrf kbnthfnehyjq ajhvs, ghb dctq tä ytcjvytyyjq pyfxbvjcnb, cnfdbkfcm dj ukfde eukf. D lfkmytqitv åt, ghb gjlujnjdrt gthdjbplfybq heccrbø rybu Extybz Åbdjq Ãnbrb, ghfdrt gjldthufkbcm kbim ≤zhj ytelfxyst ahfps≥ _ tckb nen evtcnyj djcgjkmpjdfnmcz ñjktt gjplybv dshfåtybtv T. B. Hthbø, rjnjhfz tlbycndtyyfz ñskf dghfdt xnj-nj d ãnbø ntrcnfø bpvtyznm. Jxtdblyj, dcä ãnj dvtcnt b ghbdtkj r njve, xnj d Ñtcghtltkmyjcnb jrfpfkjcm cnjkmrj vtcn, zpsr rjnjhsø dspsdftn bpdtcnyst pfnhelytybz lfåt e kçltq, gthtxbnsdfdibø rybub Extybz yt gj jlyjve hfpe. 


C ytzcyjcnzvb d Ñtcghtltkmyjcnb cnjkryekbcm, hfpevttncz, b gthtdjlxbrb rybub yf fyukbqcrbq. Rjytxyj, d njq bkb byjq cntgtyb nfrjt ghjbcøjlbkj b c jcnfkmysvb njvfvb Extybz. Cnhtvzcm ezcybnm njxysq cvsck ntrcnf, gthtdjlxbrb cnfdbkb vyjujxbcktyyst djghjcs. Ñsnm vjåtn, d ytvfkjq cntgtyb bv vs jñzpfys ntv, xnj bvttv cnjkm jñibhyeç ghfdre T. B. Hthbø, jnhfåäyyeç d yfcnjzotv bplfybb. Xnj åt rfcftncz gthdjq xfcnb Ñtcghtltkmyjcnb, nj, d cjxtnfybb c hzljv lheubø jñcnjzntkmcnd (j rjnjhsø xenm ybåt), ãnj ghbdtkj r njve, xnj vfnthbfks r fyukbqcrjve gthtdjle tä ghtlcnfdkzçn cjñjq ctujlyz ytpfvtybvsq bcnjxybr wtyytqitq ljgjkybntkmyjq byajhvfwbb, rjnjhfz b cjcnfdkztn jcyjdyjt cjlthåfybt gjvtoäyysø ybåt ghbvtxfybq. Hfñjnf yfl gjkysv fyukbqcrbv gthtdjljv gthdjq xfcnb Ñtcghtltkmyjcnb ghjbcøjlbkf ldfåls, c bynthdfkjv d ldf ltcznbktnbz: d yfxfkt 30-ø b d gthdjq gjkjdbyt 50-ø uu. B jñf hfpf tuj ghjcvfnhbdfkf b htlfrnbhjdfkf T. B. Hthbø. Ghjåbdfkf jyf njulf d Bylbb, gthtdjlxbrb yføjlbkbcm d Ymç-Qjhrt, gjãnjve d jñjbø ckexfzø tä gjvtns b pfvtxfybz yfghfdkzkbcm d Fvthbre d gbcmvtyyjv dblt, ñkfujlfhz xtve dct jyb pfgtxfnktkbcm d fhøbdfø. Gthtdjl ãnjq rybub jrfpfkcz gjcktlybv, rjnjhsq jyf htlfrnbhjdfkf, ghbxäv gfhfkktkmyj tç jnñbhfkcz vfnthbfk lkz ñeleotuj ljgjkytyyjuj heccrjuj bplfybz Ñtcghtltkmyjcnb. Nfrbv jñhfpjv, c njxrb phtybz ghbywbgjd htlfrnbhjdfybz ljgjkytyysø bplfybq Åbdjq Ãnbrb 


(cv.: Jñ bplfybb rybu Extybz Åbdjq Ãnbrb d bplfntkmcndt ≤Eueyc≥, pf hfpltkjv ïïï) hfñjnf T. B. Hthbø yfl ãnjq rybujq ghtlcnfän, d bpdtcnyjv cvsckt, rfr bnjujdfz. Gthdjq gjkyjq dthcbtq, rjnjhfz ujnjdbkfcm d 1931– 1934 uu., ñsk gthtdjl Ah. Uhfyn1 (nfrjdj nhflbwbjyyjt yfpdfybt; yt dkfltz heccrbv, gthtdjlxbwf jgbhfkfcm yf gjlcnhjxybr). Vfibyjgbcysq ntrcn gthtdjlf gthtcskfkcz lkz htlfrnbhjdfybz d Reke, f pfntv jñhfnyj. T. B. Hthbø dyjcbkf cvsckjdeç ghfdre, ghbdjlbkf yevthfwbç gfhfuhfajd d cjjndtncndbt c ñeleotq heccrjq rybujq, gthtdjlbkf b dgbcsdfkf ghjgeotyyst Ah. Uhfyn ahfps, pltcm åt jndtxfkf b yf tä vyjujxbcktyyst djghjcs, ult-nj yt cjukfifzcm c tä gthtdjljv, ult-nj jljñhzz tä dfhbfyns. Jlyfrj jnpsds cjnhelybrjd jñ ãnjv gthtdjlt Uhfyn ñskb dtcmvf rhbnbxtcrbt, b nhel d gtxfnm yt gjiäk. Hfñjxbq ãrptvgkzh c jñbkmyjq ghfdrjq T. B. Hthbø ñsk gthtgtxfnfy Ah. Uhfyn yfxbcnj b jcnfkcz e ytä, f d Bylbç ñskf jnjckfyf gthtgtxfnrf. D 1951 u. ghbtpåfdifz r T. B. Hthbø d Rfkbvgjyu (Cbrrbv) U. B. Ahbxb gthtgbcfkf ãnjn ntrcn yf vfibyrt toä hfp, b nfrfz rjgbz ñskf ghbckfyf d Ymç-Qjhr d ltrfñht 1951 u. L. Ajclbre. Jy b P. Ajclbr pfybvfkbcm gththfñjnrjq ãnjuj gthtdjlf d 1953–1955 uu. 1 Ahãycbc Uhfyn (1896–1993) b egjvbyftvst lfktt Ubptkf Byutñjhu Ahbxb (1899–1996), Lflkb (Ltlktq) Ajclbr (1899–1957), Pbyfblf Uhbujhmtdyf Ajclbr (lj 1939 u. Kbønvfy, 1889–1983), Rãnhby RãvgñtkkCnbññt (1898–1996) _ cjnhelybrb Hthbøjdcrbø jhufybpfwbq d YmçQjhrt, jcyjdfyysø d yfxfkt 1920-ø uu.




Bvtyyj njulf gj erfpfybç Exbntkz bp dnjhjq xfcnb rybub d gthdeç ñskj gthtytctyj 83 gfhfuhfaf, ult nfrbv jñhfpjv bø cnfkj 400. Nfråt d ghtåytq yevthfwbb ñskb ghjbpdtltys ytrjnjhst bpvtytybz: cjlthåbvjt µ82 ñskj gthtcnfdktyj d rjytw µ79, cjjndtncndtyyj ñsdibq µ83 ghtdhfnbkcz d µ82, f d rfxtcndt µ83 gjzdbkcz yjdsq vfnthbfk. Dcrjht gjckt eøjlf T. B. Hthbø, pbvjq 1955/56 u., yfghfdkzz gthtdjl d gtxfnm, Ajclbrb pfvtnbkb, xnj gjckt µ400 lkz pfdthiäyyjcnb ytljcnfän rfrjuj-nj pfrkçxtybz _ gj ghbvthe lheubø rybu Extybz. Yf ghjnzåtybb ldeø vtczwtd jyb gjcskfkb ytcrjkmrj dfhbfynjd d Bylbç Ç. Y. b C. Y. Hthbøfv, lfñs pyfnm bø vytybt. B yfrjytw, d bnjut cjdvtcnyjuj jñceåltybz Ajclbrjd c R. Rãvgñtkk-Cnbññt, zdbkjcm cfvjt eñtlbntkmyjt htitybt, yt dspsdfditt eåt ybrfrbø cjvytybq: gjcnfdbnm d dblt pfrkçxtybz gthdjt bp ldeø ghtlbckjdbq r heccrjq rybut. Dcä ãnj cltkfyj b d yfcnjzotv bplfybb. Hfñjxbq ãrptvgkzh gthtdjlf Uhfyn c cjñcndtyyjhexyjq ghfdrjq T. B. Hthbø ñsk lkz Ajclbrjd ytljcnegty. D 1996 u. d cjcnfdt fhøbdf R. Rãvgñtkk-Cnbññt jy gjcnegbk d Veptq Ybrjkfz Hthbøf (Ymç-Qjhr). Htpekmnfns tuj cjgjcnfdktybz c fyukbqcrbv bplfybtv Ñtcghtltkmyjcnb b lheubvb fhøbdysvb vfnthbfkfvb jrfpfkbcm dtcmvf ceotcndtyysvb. Yeåyj crfpfnm, xnj d gjkextyyjq Ajclbrfvb rjgbb gthtdjlf Uhfyn yt ñskj dblyj, xnj bvtyyj vtyzkf T.B.Hthbø; jncencndjdfkb b tä gjzcytybz, cjghjdjålfdibt ghfdre. Yt jnhfpbkbcm nfv b ytrjnjhst tä bcghfdktybz b pfvtxfybz 


(ukfdysv jñhfpjv nt, xnj ñskb cltkfys yf jnltkmysø kbcnjxrfø c djghjcfvb jn Uhfyn). Ñtp dczrbø gjcktlcndbq pfnthzkcz chtlb ñevfu Uhfyn b jndtn T. B. Hthbø, cajhvekbhjdfyysq c ghbceobv tq nfrnjv, yf ghjcmñe erfpfnm nt vtcnf, ult d gthtdjlt ghjgbcyst ñerds dcnfdktys jibñjxyj: ≤Z yt jxtym-nj edthtyf, yflj kb yfv gbcfnm c ghjgbcyjq ñerds [b] jujym b Rjcvbxtcrbq Vfuybn. Ckbirjv vyjuj ghjgbcysø yf jlyjq cnhfybwt dsukzlbn cnhfyyj≥. Cktlez gjåtkfybzv cjøhfyznm dthyjcnm jhbubyfke, Ajclbrb gjlxfc eghfplyzkb bkb ≤ghfdbkb≥ bpvtytybz, dytcäyyst (rfr ntgthm dszcyztncz) T. B. Hthbø, drkçxfz b cvsckjdst (dblbvj, ghtlgjkfufz d ybø ≤djkmyjcnb≥ Uhfyn). Yf ghjcvjnh d Rfkbvgjyu ãnj jnghfdkzkjcm eåt d gthtgtxfnfyyjv dblt. Nfrbv jñhfpjv, rjulf r nfrjve vtcne e Ajclbrjd yt djpybrfkj ljgjkybntkmysø djghjcjd, yf gthtgtxfnrt yt jcnfdfkjcm ybrfrjq gjvtns j cltkfyyjv bpvtytybb. B tckb d vfnthbfkfø e T. B. Hthbø ghtåyzz ghfdrf yt ñskf ybrfr jnvtxtyf2, nj, rfr ghfdbkj, bvtyyj ãnjn dfhbfyn ñtp jñceåltybz gjgflfk d fyukbqcreç rybue. Dvtcnt c ntv gj cjøhfybdibvcz hfñjxbv rjgbzv fyukbqcrbø gthtdjljd ytkmpz yt pfvtnbnm, yfcrjkmrj ñjkmijq 2 Tlbycndtyysq hfñjxbq ãrptvgkzh gthtdjlf, ult dcz ghfdrf dblyf, jcnfkcz e Ah. Uhfyn. Bpvtytybz, ghtlyfpyfxtyyst lkz ñeleobø heccrbø bplfybq, T. B. Hthbø jñsryjdtyyj dyjcbkf d kbxyst ãrptvgkzhs heccrbø rybu; jlyfrj tä hfñjnf c Uhfyn yfl ãnbv gthtdjljv ñskf gj ceotcnde pfrjyxtyf lj dsøjlf d cdtn heccrjq Ñtcghtltkmyjcnb. Ghb gjlujnjdrt jcyjdyjuj ntrcnf yfcnjzotuj bplfybz yfhzle c lheubvb bcnjxybrfvb (cv. j ybø: Jñ bplfybb rybu Extybz..., hfpltks ï–ïïï) exbnsdfkfcm b ghfdrf T. B. Hthbø yf gthtdjlt Uhfyn.




jgsn ≤hfpdjhfxbdfybz≥ ckjåysø, f nj b djdct ≤ytghfdbkmysø≥ cnbkbcnbxtcrbø rjycnherwbq d heccrbø ntrcnfø Åbdjq Ãnbrb yfrjgbkf r 50-v ujlfv P. Ajclbr. Elfdfkjcm nfrjt gjlxfc b Ah. Uhfyn. B ukfdyjt, hfpevttncz, xnj dcä ãnj pfntv ghjcvfnhbdfkf T. B. Hthbø, f tä kbxyfz ghfdrf b pfvtxfybz jñkflfçn eybrfkmyjq wtyyjcnmç gthdjbcnjxybrf. Gj ãnbv ghbxbyfv d ghbvtxfybzø ljdjkmyj ibhjrj ghbdjlzncz, d jñhfnyjv gthtdjlt, fyukbqcrbt dfhbfyns _ dctulf, rjulf ãnj htpekmnfn ghfdrb T. B. Hthbø3 (xnj dczrbq hfp jujdfhbdftncz), f nfråt rjulf fyukbqcrbq dfhbfyn, rfr yfv ghtlcnfdkztncz, vjåtn cgjcjñcndjdfnm gjybvfybç heccrjuj ntrcnf.4 Ytbpvtyyj jnvtxtys b nfrbt vtcnf, ult gthtdjl cj cvsckjdsvb jnkbxbzvb jn jhbubyfkf ñsk jljñhty T. B. Hthbø b njve bvtçncz ljrevtynfkmyst cdbltntkmcndf. Ghb ytjñøjlbvjcnb nen åt, d rjcsø crjñrfø, gjvtotys b cjñcndtyyj fyukbqcrbt dshfåtybz. Gjgenyj ytkmpz yt jnvtnbnm, xnj T. B. Hthbø, rfr htlfrnjh, ukfdysv jñhfpjv cktlbkf pf ntv, xnjñs yt ljgecrfkjcm cvsckjdsø bcrfåtybq jhbubyfkf. Ntv yt vtytt lfåt 3

Bcøjlz bp yfpyfxtybz yfcnjzotuj bplfybz (cv.: Jñ bplfybb rybu Extybz..., pfrkçx. xfcnm), yt gjvtotyf kbim nf xfcnm tä ghfdrb, rjnjhfz, cjukfcyj fhøbdysv vfnthbfkfv, dgjcktlcndbb jrfpfkfcm ≤ghjvtåenjxyjq≥. 4 Rjulf ytjlyjpyfxyjt heccrjt dshfåtybt (yfghbvth, zdkztncz ntv-nj) d fyukbqcrjv bplfybb rjyrhtnbpbhjdfyj, d ghbvtxfybzø ghbdjlbncz ãnj ñjktt rjyrhtnyjt pyfxtybt (d lfyyjv ghbvtht: tcnm nj-nj; dshfåftn (cjñjq) nj-nj; cnfyjdbncz ntv-nj; ghtlcnfän rfr nj-nj; (ghj)zdkztncz rfr nj-nj; ghjbcntrftn jn njuj-nj b n. l.).




b d ãnjv jnyjitybb ñskj ñs ñtpjcyjdfntkmysv cdzpsdfnm c tä bvtytv rfåljt ckjdj bkb ahfpe fyukbqcrjuj gthtdjlf, rjbø herf tä htfkmyj yt rjcyekfcm. Gjljñyst dfhbfyns fyukbqcrjuj bplfybz (ghbdjlbvst, rjulf njuj nhtñeçn ghbywbgs jñütrnbdyjcnb) ghbkfufçncz d rheuksø crjñrfø ñtp gthtdjlf.5 D ãnjq cdzpb d yfcnjzotv bplfybb ytn hzlf bpvtytybq, gj ghtbveotcnde cvsckjdsø, cltkfyysø d ghtlsleotv bplfybb ãnjq rybub (≤Eueyc≥, 1992) yf jcyjdfybb bcrkçxbntkmyj fyukbqcrjuj bplfybz; pyfxbntkmyfz bø xfcnm ghbcencndetn ntgthm d ghbvtxfybzø. Gj chfdytybç c fyukbqcrbv bplfybtv, yt gjvtotys nhb ljñfdktybz (r µµ119, 151, 152). D gthtdjlt, rfr ntgthm dszcyztncz, jyb jcnfkbcm gj ytljcvjnhe, gjcrjkmre døjlzn d Bthfhøbç: jñyfheåbkjcm, xnj ghj ldf gjcktlybø d jcyjdyjv hfñjxtv ãrptvgkzht e T. B. Hthbø cjjndtncndeçobø gjvtn ghjcnj yt jrfpfkjcm, njulf rfr gthdjt jyf cfvf yfgbcfkf dsxthryenm (rfr b toä jlyj, rjnjhjt gjãnjve b ñskj bpüznj bp gthtdjlf yfrfyeyt tuj clfxb d gtxfnm) _ bvtyyj dj bpñtåfybt nfrjuj leñkbhjdfybz. Jlyfrj bp-pf crjhjq tä rjyxbys rfåeottcz ghjnbdjhtxbt d ãnjv tä gbcmvt (jn 4. 1. 1955 u.) yt ñskj fltrdfnyj hfphtityj, rfr b cjñcndtyyj ghjñktvf leñkbhjdfybz, _ ñtp ljcnegf r hfñjxbv vfnthbfkfv T. B. Hthbø (rjnjhjuj Ajclbrb yt bvtkb) lkz ãnjuj ytljcnfdfkj jñütrnbdysø jñjcyjdfybq. 5 Gjkyst ntrcns cjdhtvtyyjuj fyukbqcrjuj bplfybz Extybz Åbdjq Ãnbrb vjåyj yfqnb d Bynthytnt gj flhtce: ŸŸŸ.ºƒÕ∆¤Œƒº.Œ”ƒ.




Fyukbqcrjt bplfybt ljkåyj ñskj d rjytxyjv cxänt jndtxfnm yfbñjktt gjkyjq heccrjq Ñtcghtltkmyjcnb, ljñfdktybz lkz rjnjhjq jnñbhfkbcm yf ghjnzåtybb vyjubø ktn, b ukfdysv jñhfpjv d 1954–55 uu. D ãnjq cdzpb jn T. B. Hthbø gjcnegfkb d Ymç-Qjhr rjhhtrnbds b jnyjcbntkmyj vtcn dcnfdjr. Jlyfrj gthtgbcfnm dct ytljcnfçobt ljñfdktybz lkz Fvthbrb b jndtnbnm yf pfdthifçoeç cthbç djghjcjd jn Ajclbrjd (d njv xbckt gj ljñfdktybzv b vtcnfv dcnfdjr) jyf eåt yt ecgtkf. Htifnm dcä ãnj Ajclbrfv ghbikjcm cfvbv. Cjukfcyj gjvtnfv T. B. Hthbø lkz heccrjuj bplfybz, ldf ljñfdktybz ljkåys ñskb hfcgjkfufnmcz byfxt, xnj ntgthm b cltkfyj: yfcn. bplfybt fyuk. bplfybt =≤Eueyc≥, 1992 µ65, rjytw µ120, rjytw µ78, rjytw µ77, rjytw Dybrfz d jcjñtyyjcnb ghfdrb T. B. Hthbø, vjåyj dbltnm, xnj rkçx r gjybvfybç dcnhtxfçobøcz zpsrjdsø ≤ytghfdbkmyjcntq≥ d rybufø Extybz ñsk lfy xbnfntkç eåt dj ddjlysø ckjdfø rj dctq cthbb ≤Pyfrb Fuyb-Qjub≥: ≤Cfycrhbn b ctypfh lfçn yfkän bpkjåtybç...≥ (Fuyb-Qjuf. Ddtltybt). Levftncz, xnj lkz ntø, rnj cthmäpyj bpexftn Extybt Åbdjq Ãnbrb, gjvtoftvst ybåt ghbvtxfybz (dvtcnt c bpvtytybzvb, djitlibvb d jcyjdyjq ntrcn rybub) cgjcjñys gjckeåbnm øjhjibv gjlcgjhmtv d gjybvfybb njuj, rfr vjåyj ghbkfufnm ãnjn rkçx lkz cfvjcnjzntkmyjuj gjcnbåtybz b lheubø vtcn Extybz, yt dctulf zcysø ghb ñerdfkmyjv ghjxntybb. 


Bcnjxybrb Fyuk. bplfybt. _ ïÕ√∆Õ∆÷¤. ∂Œ…. 1. ûπ: ɃÕ∆ πŒƒº ≠Œæ∆¬÷¤. ≠¬æŒÕ¿ •”∆Õ÷∆Õƒ. 1980 (1-t bpl. _ 1956; ntrcns jñtbø rybu bltynbxys). 1. Gthdsq fyukbqcrbq gthtdjl (Ah. Uhfyn, ghjcvjnhtyj T. B. Hthbø, 1931–1933) _ b, cjjndtncndtyyj, nj, xnj gthtikj bp ytuj d fyuk. bplfybt ñtp bpvtytybq. 2. Gththfñjnfyysq fyukbqcrbq gthtdjl (P. b L. Ajclbrb, ghjcvjnhtyj T. B. Hthbø, 1953–1955) _ b, cjjndtncndtyyj, nj, xnj djikj d fyuk. bplfybt bvtyyj bp ytuj, n. t. ceotcndtyyj jnkbxftncz jn gthtdjlf Uhfyn bkb jncencndjdfkj d yäv. 1, 2. Dfhbfyns, djcøjlzobt r [1] b gjlhtlfrnbhjdfyyst d [2].6 3. Gbcmvf Tktys Hthbø: D 2n. Hbuf: Eueyc, 1940. 4. Gbcmvf T. B. Hthbø cjnhelybrfv d Ymç-Qjhr (fhøbd Veptz Y. Hthbøf, Ymç-Qjhr). 5. Tktyf Hthbø: [Djghjcs b jndtns] // Jrrekmnbpv b Qjuf. § 10. Cjabz, 1938. C. 109–110. Ccskrb yf gthdst rybub Extybz Åbdjq Ãnbrb lfçncz gj cjdhtvtyysv bplfybzv ≤Eueycf≥ (cv. d rjywt). 6 D ccskrfø [1], [2] b [1, 2] bcnjxybr ghjgbcysø-cnhjxysø ñerd yt jnhfåftncz; jnkbxbz d ghjgbcysø-cnhjxysø ñerdfø jn heccrjuj bplfybz xfot dctuj djcøjlzn r [2] (bcrkçxtybz _ 3-t ghbvtxfybt r µ76, 1-t r µ78, 2-t r µ155, 2-t r µ223, r µ237, 1-t r µ238 b 1-t r µ248).




Dct gjvtns b gjzcytybz T. B. Hthbø d [1] b tä ghfdrf d [2] ghbdjlzncz d yfitv gthtdjlt c fyukbqcrjuj.7 Gjlxähryenjt d gjlkbyybrt jlyjq xthnjq yfñhfyj rehcbdjv, gjlxähryenjt ldevz xthnfvb _ RFGBNTKMÇ; d rheuksø crjñrfø lfys lheubt dfhbfyns gthtdjlf, d ghzvsø crjñrfø _ ljñfdktybz ghb gthtdjlt, yjczobt øfhfrnth enjxytybq. Lkz eljñcndf gjkmpjdfybz dcktl pf yjvthjv gfhfuhfaf erfpfy gjhzlrjdsq yjvth fñpfwf d yfcnjzotv bplfybb. µ

fñpfw

Ghtlbck.  gjyznbt _ d fyuk. bplfybb: gjybvfybt (jcjpyf-

ybt); d rybufø Åbdjq Ãnbrb d ãnjv pyfxtybb egjnhtñkztncz ljdjkmyj xfcnj. Ghtlbck.  chtljntkj _ d fyuk. bplfybb: yerktq (zlhj) (jljñhtyj T. B. Hthbø: [4], 8. 7. 1954 u.). Ghtlbck.  Nfvfc (cfycrh.), Nthjc _ ≤Nthjc tcnm cbyjybv leøf, Nfvfc _ vfnthbb, bkb gkjnb. Åbpym Rjcvjcf ckfuftncz hfdyjdtcbtv ãnbø yfxfk. Ghtjñkflfybt d Ghbhjlt bkb xtkjdtrt jlyjuj bp ybø dtlän r hfpkjåtybç b rjytxyjve hfpheitybç≥ ([5]. C. 109).   yfitç jnyjcbntkmyjcnmç _ ≤yfitç yflj gbcfnm yt c ghjgbcyjq ñerds≥ (cgtwbfkmyfz ghbgbcrf T. B. Hthbø d [1]).   bcczrytn _ d fyuk. bplfybb: vjåtn bcczryenm [2]. 7

Cv. cyjcre 4 dsit.




  

 Xtkjdtxtcndj ~ yflptvyst afrtks _ ≤Pltcm bvttncz d dble rfåljt pfåbufybt juyz, rfåljt bpdktxtybt juyz bp ghjcnhfycndf. Rjulf vs pfåbuftv, crfåtv, cdtxe, vs ntv cfvsv dspsdftv r ptvyjve ghjzdktybç jujym, crhsnsq d ghjcnhfycndt. Eufitybt nfrjuj juyz dyjdm djpdhfoftn tuj d ghjcnhfycndj, yj eåt d ghtjñhfåäyyjv cjcnjzybb. B cjcnjzybt ãnj ñeltn yfgbnfyj ntvb akçblfvb, rjnjhst cjghjdjålfkb tuj djpååtybt b ghjwtcc ujhtybz. Bp ãnjuj zcyj, xnj jujym, dspdfyysq bp ghjcnhfycndf c ñkfubv yfvthtybtv b lkz ñkfujq wtkb, ñeltn ytcnb d ctñt ñkfubt akçbls b, gjckt cdjtuj eufitybz, djpååän yflptvyst afrtks cjdthityyj byjuj pyfxtybz, ytåtkb juyb, gjckeåbdibt pkjñyjve gjlåjue b hfpheitybç. Djn gjxtve, dspsdfz jujym bp ghjcnhfycndf, cktljdfkj ñs cjghjdjålfnm ãnb ltqcndf ñkfubvb ghtlgjcskrfvb b yfgencndbzvb. Nfråt eufitybt (cvthnm) ptvysø juytq, bkb åbpytyysø juytq d xtkjdtxtcrjv ntkt, djpåbuftn ntv zhxt juyb tuj njyrjuj ceotcndf≥ ([3]. N. 2. C. 251–252.).  b lh. cjpyfybt _ d rybufø Åbdjq Ãnbrb xfcnj egjnhtñkztncz d pyfxtybb: jcjpyfybt, jcjpyfdfybt, rfr b ukfujk cjpyfnm (c ghjxbvb ghjbpdjlysvb jn ytuj) d pyfxtybb: jcjpyfnm.  gjyznbt _ d fyuk. bplfybb: gjybvfybt [1].  nhfnf pyfybq _ djpvjåyj, rhfnrfz ajhvekf jn: nhfnf [cbk hflb ghbjñhtntybz] pyfybq.  b lh. Ajøfn _ ≤rjcvbxtcrjt ãktrnhbxtcndj bkb dctyfxfkmyfz ãythubz, bvtçofz yf gkfyt ghjzdktybz 


       

ytcrjkmrj cnflbq≥ ([3]. N. 2. C. 435); cv. nå.: FuybQjuf. µµ139, 144, 145 b lh. yf gthtåbdfybzø, bcøjlzobø bp dscibø cath b gthtåbnsø _ d fyuk. bplfybb: yf jgsnt, bcøjlzotv bp dscibø cath b gthtåbnjv [1, 2]. cfymzvf (cfycrh.) _ ukeñjrfz cjchtljnjxtyyjcnm; ≤ljcnbåtybt [qjufvb] gjkyjuj hfdyjdtcbz cbk leøjdysø c abpbxtcrbvb. Jdkfltybt cdjbv dyenhtyybv z. Zhst yt dtlfçn yb uytdf, yb hfplhfåtybz, yb cnhføf b cgjrjqyj ghbybvfçn nhelyst gjkjåtybz åbpyb≥ ([4], 8. 7. 1954 u.). zdkztncz jhjitybtv _ d fyuk. bplfybb: tcnm (cenm) jhjitybt [1]. pfdjlbn d cnjzxtq djlt ghbceobø vjcrbnjd _ d fyuk. bplfybb: gjhjålftn vjcrbnjd, åbdeobø d cnjzxtq djlt [1]. Pyfybt _ njåt hfvrb _ d fyuk. bplfybb: Pyfybt jcnfäncz pfrkçxäyysv d hfvrb [2]. jñüznyjcnm _ jxtdblyj, d pyfxtybb: jñütvktvjcnm, (ibhjrfz) dvtcnbvjcnm. bpñtåfnm jxtym _ pltcm, jxtdblyj, d cvsckt: bpñtåfnm jcjñtyyj. d ãnjv jgsnt _ d fyuk. bplfybb: d ãnjv rjcvbxtcrjv jgsnt [1]. nhele gjkt _ n. t. gjkt lkz nhelf. Leø htibn gjybvfybt _ jxtdblyj, d cvsckt: Htitybtv (dsñjhjv) leøf ñeltn gjybvfybt. (D fyuk. bplfybb: Æ≈¬ ’œ∆”∆÷ Ÿ∆…… ¿¬÷¬”À∆Õ¬ ÷≈¬ ◊Õ¿¬”’÷ºÕ¿∆Õƒ [1].) 


  Yf gthtdtc _ d fyuk. bplfybb: Yf lheueç xfie dtcjd [1, 2].   jfp _ nj åt, xnj jfpbc.   dtkbxfçn ctñz _ d cvsckt: cfvb (gh)jckfdkzçn ctñz.   rjcvbxtcrjt dtkbxbt _ d fyuk. bplfybb: dtkbxbt Rjcvjcf [1].   Yfxfkj _ d fyuk. bplfybb d cvsckt: [Gthdjy]fxfkj ([2], ghfdrf T. B. Hthbø).   endthålfçn ctñz _ d fyuk. bplfybb: jceålfçn ctñz [1].   Yt juhfybxbdfqnt hfñjne vfcnthcrjq leøf _ d cvsckt: Hfñjnt vfcnthcrjq leøf yt cnfdmnt juhfybxtybq.   ecnhtvbnmcz ~ dctvb wdtnfvb _ ≤jpyfxftn ecnhtvktybt dctvb ãythubzvb cdjtq fehs, dctç njyfkmyjcnmç b jrhfcrjç cdjtq fehs≥ ([4], 8. 7. 1954 u.).   b gj ytq cgecrftvcz _ ≤Cgbhfkm djcøjåltybz jlyf. Yj rfålsq vjåtn bpñhfnm yfghfdktybt djcøjlzott bkb ybcøjlzott, b zhst, jzdktyyst yf cgecrt bkb pflthårt, jñhtxtys yf heitybt. Rfåljt yfxfkj, rfåljt ldbåtybt bvttn ldf yfghfdktybz≥ ([4], 8. 7. 1954 u.); d fyuk. bplfybb: gj rjnjhjq vs vjåtv b cgecrfnmcz [1].   b lh. Fuyb-qju _ ythtlrj jnyjcbkjcm rjyrhtnyj r T. B. Hthbø bkb r Y. R. Hthbøe.   dvtofçobq jujym _ d cvsckt: njn, rnj dvtoftn jujym.   ghtuhflbn _ pltcm d cvsckt: ñeltn ghtuhfljq. 


  Fyfylf _ ldjçhjlysq ñhfn b kçñbvsq cgenybr Ufenfvs Ñells, cnfk ghbckeåbdfnm tve chfpe gjckt dcnegktybz d ñellbqcreç jñobye b, cjukfcyj nhflbwbb, ghjdäk hzljv c Exbntktv 45 ktn. Cfvsq ghtlfyysq bp extybrjd Ñells, Fyfylf pfgjvybk dct cksifyyst ñtctls Ñkfujckjdtyyjuj, b c tuj ckjd ñsk pfgbcfy hfpltk Cenh ñellbqcrjuj rfyjyf.   ldbåtybt ghjphtybz endthlbncz dgthäl _ d fyuk. bplfybb: ghjldbåtybt ghjphtybz endthlbncz [1].   ceotcndeçotuj Yfxfkf _ d fyuk. bplfybb: Gthdjbcnjxybrf ([2], ghfdrf T. B. Hthbø).   zdkztncz ntv afrnjhjv _ d fyuk. bplfybb: tcnm njn afrnjh [1].   Rjulf gjpyftnt _ d fyuk. bplfybb: Rjulf gjpyftnt ãnj [1].   zdktyyeç hfñjne _ pltcm d pyfxtybb: cjdthiftveç hfñjne.   Nfhf _ ≤ñjubyz, bkb åtycrbq ãrdbdfktyn Fhøfnf, bkb Ctcnhf Ñtk<juj> Ñhfncndf≥ ([3]. N. 1. C. 388).   pfvryenm _ d cvsckt: pfrhsnm (yf pfvjr).   ytceott cjdthitycndjdfybt _ d fyuk. bplfybb: nj, xnj ytcän cjdthitycndjdfybt [1].   Lfyj leøe _ d fyuk. bplfybb: Lfyj ãnjve leøe ([1], c ghfdrjq T. B. Hthbø, gjlxährbdfçotq ãnj pyfxtybt).   ghbvtyäy ~ rfålsq cdjl _ d fyuk. bplfybb: ghbvtytyf ~ rfålfz wtgm ltqcndbq ([2], ghfdrf T. B. Hthbø).   b lh. ytexbckbvs _ jxtdblyj, d cvsckt: yt gjllfçncz exäne b bcxbcktybç; d fyuk. bplfybb: ytbcxbckbvs [1]. 


  øbvbpv _ ≤Ãnj jpyfxftn [_] øbvbz Ghjcnhfycndf. Ds ljkåys dslevfnm yjdjt ckjdj, tckb yt yhfdbncz øbvbpv≥ (gjzcytybt T. B. Hthbø r [1]).   gkfn cjñsnbq _ n. t. gjrhsdfkj bkb nf ≤gkjcrjcnm≥, d rjnjhjq cjñsnbz ghjbcøjlzn.   d tuj hfpdbnbb ãdjkçwbb _ d fyuk. bplfybb: d tuj ãdjkçwbjyyjv hfpdbnbb [2].   pfvryenjcnm c jnrhsnbtv wtynhjd _ d fyuk. bplfybb: cdjä juhfybxtybt wtynhjd c bø jnrhsnbtv [2].   rjktce _ jxtdblyj, d cvsckt: rjktce åbpyb (ch. rjytw 1-uj fñpfwf).   zdkztncz zhrbv zdktybtv _ d fyuk. bplfybb: tcnm zhrjt zdktybt [1].   Ifvñfks gjcjk _ pltcm jnyjcbncz r Y. R. Hthbøe.  ñtcghtltkmyjt rjkbxtcndj ajhv dfibø _ ≤Rjytxyj, ckjdj ¥ajhvf¯ zhxt gjlxährbdftn cvsck vsckb j Tlbyjq Bylbdblefkmyjcnb, dszdkztvjq dj vyjåtcndt ghjzdktybq d yjdsø, jxthtlysø ajhvfø bkb abpbxtcrbø jñjkjxrfø, ytåtkb rjkbxtcndj ¥åbpytq¯≥ ([4], 12. 9. 1954 u.).   gjyznbt _ d cvsckt: gjybvfybt; d fyuk. bplfybb: pyfxtybt [1].   b lh. Vfnthbz Vfnhbrc _ õº÷¬”∆º õº÷”∆⁄ (kfn.), ≤gthdbxyfz vfnthbz≥ (cv.: Fuyb-Qjuf. µ144 b lh.).   zdkzçncz ldbufntkzvb _ d fyuk. bplfybb: tcnm (cenm) ldbufntkb [1].   Crfpfk lfdyj _ cv.: Kbcns Cflf Vjhbb. ïï. µ173 (gthdjbplfybt: Xfcnm dnjhfz, ∂ï, 5). 


  ñelen gjhjåltybtv _ n. t. ñelen gjhjålfnm; d fyuk. bplfybb: tcnm (cenm) gjhjlbntkb [2].   yfghzåtybz ãythubb _ d fyuk. bplfybb: yfghzåtybz ãnjq ãythubb [2].   dj dctq rhfcjnt ãythubb cnfymnt xfcnmç tä _ d fyuk. bplfybb: cnfymnt xfcnmç tä, xfcnmç dctq rhfcjns rjcvbxtcrjq ãythubb [2].   ålän d Dtxyjcnb b lkz xtkjdtxtcndf _ ≤ålän d Dtxyjcnb, xnjñs ñsnm bcgjkmpjdfyj xtkjdtxtcndjv≥ (gjzcytybt T. B. Hthbø r [1]); d fyuk. bplfybb: ålän xtkjdtxtcndj d Dtxyjcnb [1].   c ecrjhzçotq _ d fyuk. bplfybb: c yfhfcnfçotq [1].   zdkztncz gkfdbkmobrjv _ d fyuk. bplfybb: cnfyjdbncz gkfdbkmobrjv [2].   bp dctø ghjcnhfycndtyysø vfnthbq _ d fyuk. bplfybb: bp dctq ghjcnhfycndtyyjq vfnthbb [2].   zdkztncz yjcbntktv _ d fyuk. bplfybb: tcnm yjcbntkm [1].   Jcnfyjdbntcm _ d fyuk. bplfybb: Endthlbntcm [1].   endthåltyf rhfcjnjç b ecnhtvktybtv ljcnbåtybq _ d fyuk. bplfybb: endthåltyf d rhfcjnt b d ecnhtvktybb r ljcnbåtybzv [1].   Juyb leøf pyfçn _ d fyuk. bplfybb: Juyb leøf ytcen pyfybt ([2], ghfdrf T. B. Hthbø).   xthtljdfybt _ ghfdrf T. B. Hthbø d [1]: gjcktljdfntkmyjcnm. (D fyuk. bplfybb: ÷≈¬ œº’’∆Õƒ Œ√ [2].)   Cbkf rjcvbxtcrfz _ d fyuk. bplfybb: Cbkf /Æ≈¬ œŒŸ¬”/ Rjcvjcf [1]. 


  chjxyjt dhtvz _ d fyuk. bplfybb: xfc cgtiysq [1].   pfytctyj _ pltcm d pyfxtybb: pfgtxfnktyj.   B dct gjlhfpltktybz yf cjpyfntkmyjt b ytcjpyfntkmyjt yeåyj ñeltn ghjdthbnm _ ≤Gjcrjkmre e dctuj tcnm cdjä cjñcndtyyjt cjpyfybt; jyj vjåtn jnkbxfnmcz jn yfituj ghtlcnfdktybz j cjpyfybb, yj ntv yt vtytt ãnj cjpyfybt. _ Ult åbpym, nfv b cjpyfybt≥ (gjzcytybt T. B. Hthbø r [1]).   zdkzçncz pfhjåltybtv _ d fyuk. bplfybb: cjghjdjålfçncz pfhjåltybtv [2].   Ghtltk hfpdbnbz ytcän hfpevtybt nevfyf rfr ghjcnhfycndtyyjuj juyz _ ≤Ãnj pyfxbn _ xnj lkz hfpdbnjuj (hfp)evf [ghtåybq] nevfy [ytgjybvfybz, cjpyfybz]* ghtdhfoftncz d ghjcnhfycndtyysq jujym≥ (gjzcytybt T. B. Hthbø r [1]). (D fyuk. bplfybb: É …∆À∆÷¬¿ ¿¬ÿ¬…ŒœÀ¬Õ÷ æ…Œ◊¿’ ÷≈¬ ◊Õ¿¬”’÷ºÕ¿∆Õƒ Œ√ ÷≈¬ í∆”¬ Œ√ ≠œºæ¬ [2]).   Bcnhtñktybt xtkjdtxtcrjt dtkbrj, b ãnj njkrftn _ d fyuk. bplfybb: Hfpheitybt, dspdfyyjt xtkjdtxtcndjv, dtkbrj b dspsdftn [1, 2].   b lh. Vfnthbz Kçwblf _ õº÷¬”∆º ö◊æ∆¿º (kfn.), ≤cdtnjyjcyfz, cdtnzofzcz vfnthbz≥, jyf åt kexbcnfz, kextyjcyfz (cv. nå.: Jñobyf. µµ42, 173; Fuyb-Qjuf. µ144 b lh.).   zdkztncz cjpyfybtv _ d fyuk. bplfybb: tcnm cjpyfybt [1].   kbiäy _ d fyuk. bplfybb: kbiftn ctñz [1, 2]. * Cv. rjytw µ51.




  nhjge åbpyb _ d fyuk. bplfybb: nhjge ptvyjq åbpyb [2].   zdkztncz enhfnjç _ d fyuk. bplfybb: zdkztn enhfne [1].   Pfñhfd cvsck ~ ndjhxtcrb kbiäyysv leøf _ d fyuk. bplfybb: C enhfnjq cvsckf, b kbiäyysq cjpyfybz, åbpytyysq ghjwtcc cnfyjdbncz kbiäyysv leøf b tuj ndjhxtcndf [1, 2].   Juhfybxtyyjcnm cjpyfybz _ d fyuk. bplfybb: Juhfybxtyyjt cjpyfybt [2].   ecnhtvkztncz ckbzybt dscitq ghjcnhfycndtyyjq ãythubb _ d fyuk. bplfybb: ecnhtvkztncz dscifz ghjcnhfycndtyyfz ãythubz lkz ckbzybz [2].  nthzçn ybnb dbøhz åbpyb _ d fyuk. bplfybb: nthzçn ãnb ybnb d dbøht åbpyb [2].   ytceofzcz _ d fyuk. bplfybb: ldbåeofz ([2], ghfdrf T. B. Hthbø).   ytezdktyyjt _ d fyuk. bplfybb: ytjxtdblyjt (ytdblbvjt) [1].   zdkztncz lkz Ceotuj jlybv _ d fyuk. bplfybb: lkz dctuj ceotuj jlby [1, 2].   vtxns vjoyjq _ d fyuk. bplfybb: dbltybz vjoyjuj [2].   eukeñkznm ndjhxtcndj b cktlcndbz _ d fyuk. bplfybb: eukeñkznm ndjhxtcndj, hflb cktlcndbq [2].   zdkzçncz jlyjq ~ cbkjq _ d fyuk. bplfybb: ghtlcnfdkzçn cjñjq jlye ~ cbke [1, 2].   b yt crhsnmcz _ d fyuk. bplfybb: b yt crhsnmcz jn ytuj [2]. 


  zdkzçncz gjcnjzyysvb ghtecgtzybzvb _ d fyuk. bplfybb: zdktys rfr gjcnjzyyst ghtecgtzybz [1].   ghtltk, b gjhjåltybt _ d fyuk. bplfybb: ghtltk; bñj gjhjåltybt [2].   ñsnm gjhjåltybtv _ d fyuk. bplfybb: ñsnm ghjcnj gjhjåltybtv [2].   leøf cdjtuj cjpyfybz _ d fyuk. bplfybb: cdjtuj leøf b cdjtuj cjpyfybz [2].   ñeltn kb jyf ghjzdktyf _ ghfdrf T. B. Hthbø d [1]: ñeltn kb ãnf fyfkjubz ghjzdktyf. (D fyuk. bplfybb: ∑≈¬÷≈¬” ∆÷ Ω¬ ÀºÕ∆√¬’÷¬¿ [2].)   gkfytnf ghbvtn cbvdjk _ d fyuk. bplfybb: gkfytnf ghtlcnfytn rfr yjcbntkm(ybwf) [2].   ghbyflktåfobt xfcnbws _ d fyuk. bplfybb: ghbyflktåfobt lheu lheue xfcnbws [1].   nf endthåläyyfz cbkf Rjcvjcf _ d fyuk. bplfybb: endthåltybt cbks rjcvbxtcrjq [2].   cjplfqnt vsiktybt _ d fyuk. bplfybb: cjplfqnt gjyznbt [2].   Rjcvbxtcrjt ltqcndbt ñtcghthsdyjcnb _ d fyuk. bplfybb: Ñtcghthsdyjcnm rjcvbxtcrjuj ltqcndbz ([1], jljñhtyj T. B. Hthbø).   ujnjdbn ãdjkçwbç _ d fyuk. bplfybb: ndjhbn ãdjkçwbç [1].   Ghbywbg yfghzåtybz b hfpjñotybz zdkztncz jlybv cjxtnfybtv _ d fyuk. bplfybb: Ghbywbg yfghzåtybz b ghbywbg hfpjñotybz tcnm (cenm) jlyj cjxtnfybt [1, 2]. 


  zdbnm cdjb ghjzdktybz _ d fyuk. bplfybb: ghjzdbnm ctñz [2].   chfdybv c gkfytnjç _ d fyuk. bplfybb: chfdybv c gkfytnysv [2].   Rjcvbxyjcnm åbpyb endthålftv, rfr ghbywbg ñtcghthsdysq _ d fyuk. bplfybb: Endthålftv rjcvbxtcreç åbpym rfr djgkjotybt ghbywbgf ñtcghthsdyjcnb [2].   Yfxybnt cjpyfdfnm jndtncndtyyjcnm _ d fyuk. bplfybb: Yfxybnt cjpyfdfnm kbxyeç jndtncndtyyjcnm [2].   cnegtym pf kexitt _ d fyuk. bplfybb: cnegtym jndtncndtyyjcnb pf kexitt [2].   jn rheuf hbnvf _ d fyuk. bplfybb: jn rheuf ãnjuj hbnvf [2].   Vbhs yjdst jñyjdbnt _ d fyuk. bplfybb: Gjyznbt vbhjd yjdsø jñyjdbnt [2].   Yferf ghbñkbåtybz _ d fyuk. bplfybb: Yferf, rjnjhfz zdbn ghbñkbåtybt ([2], yf jcyjdt ghfdrb T. B. Hthbø d [1]).   zdkztncz wtktcjjñhfpyjcnmç _ d fyuk. bplfybb: tcnm cdbltntkmcndj wtktcjjñhfpyjcnb [1, 2].   cjplfnm vtcnj _ d fyuk. bplfybb: cjplfnm vtcnj cdjä [2].   jgsn juytq ghjcnhfycndf, zdktyysø _ d fyuk. bplfybb: jgsn juytq Ghjcnhfycndf, ghbyznsq [2].   Pfgbibnt rfr ~ leøf jgsn Vfnthb Fuyb-Qjub _ d fyuk. bplfybb: Pfgbibnt jgsn Vfnthb Fuyb-Qjub rfr ~ leøf [1]. 


  Vsckm gcbøbxtcrjq åbpyb d rfåljv fnjvt Yfvb endthålftncz dj dctø ghjzdktybzø Rjcvjcf _ d fyuk. bplfybb: Vsckm (j) gcbøbxtcrjq åbpyb d rfåljv fnjvt, dj dctø ghjzdktybzø Rjcvjcf, Yfvb endthålftncz [2].   zdkztncz gcbøjåbpymç ~ juyäv _ d fyuk. bplfybb: tcnm gcbøjåbpym ~ Jujym [1].   zdktybt gjybvfybz j Ytghtøjlzotv _ d fyuk. bplfybb: gjybvfybt ytghtøjlzotuj [2].   ecnhtvbncz r yjdsv eukfv _ ≤ãnj pyfxbn, xnj lkz ljcnbåtybz njxyjuj pyfybz j kçñjv jñütrnt bkb ltqcndbb bkb ghjwtcct yflj bccktljdfnm b gjpyfnm tuj gjl hfpysvb eukfvb (c hfpysø njxtr phtybz, c hfpysø cnjhjy)≥ (gjzcytybt T. B. Hthbø r [1]); ghfdrf T. B. Hthbø d [1]: ecnhtvbncz r yjdsv yfghfdktybzv. (D fyuk. bplfybb: Ÿ∆…… Ω¬ Ÿ∆¿¬Õ¬¿ ∆Õ÷Œ Õ¬Ÿ ºÕƒ…¬’ [2].)   b yfqlän genm _ d fyuk. bplfybb: b ñeltn yfqlty genm [2].   rheu åbpytq gthtgktnftncz _ d fyuk. bplfybb: rheu gthtgktnäyysø åbpytq pfdthiftncz [2].   cjpyfybz cjdthitycndjdfybz _ d fyuk. bplfybb: cjpyfybz, ecnhtvkäyyjuj r cjdthitycndjdfybç [1].   ecvfnhbdftn hfpyjdblyjcnm ajhv, yj yt ghtlecvfnhbdftn yfhfcnfybt _ d fyuk. bplfybb: ghtlecvfnhbdftn hfpyjdblyjcnm ajhv, yj yt yfhfcnfybt [1].   yf cnhfiyjv ghjnbdjhtxbb hfcnän xtkjdtxtcndj _ d fyuk. bplfybb: xtkjdtxtcndj gjhjålftn cnhfiyst ghjnbdjhtxbz [2]. 


  Ljcnbåtybt dscitq cntgtyb _ d fyuk. bplfybb: Ljcnbåtybt ãnjq dscitq cntgtyb [2].   bydbcbñbkã _ jn kfnbycrjuj ∆Õ-ÿÈ-’∆Ω∆…∆’ (ytdblbvsq, ytphbvsq).   zdkzçn hjlcndj dctve _ djpvjåyj, d cvsckt: ghblfçn hjlcndj dctve; d fyuk. bplfybb: (ghj)zdkzçn hjlcndj dj dcäv [2].   aeyrwbb rfåljuj ãktvtynf ~ ghtlcnfdkzçn ghbxbys Ceotuj b Ñtcghtltkmyjcnb _ d fyuk. bplfybb: Ceott b Ñtcghtltkmyjcnm cenm ghbxbys, cnjzobt pf aeyrwbzvb rfåljuj ãktvtynf b åbpytyysvb aeyrwbzvb rfåljq rjvñbyfwbb [2].   Ecnhtvktybt ~ ghtlecvfnhbdftncz lkz gjcnegktybz _ d fyuk. bplfybb: Ecnhtvktybt ~ ghtlecvjnhtyj lkz tuj gjcnegktybz (ghtlyfpyfxtyj jñtcgtxbnm tuj gjcnegktybt) [2].   rfr yf vyjubt zdktybz _ d fyuk. bplfybb: rfr jñhfofçn dybvfybt yf vyjubt lheubt zdktybz [2].   Ghb dscibø ~ jhufybpvjd yf lfkmybø vbhfø, ãnj _ d fyuk. bplfybb: Yf lfkmybø vbhfø, ghb dscibø ~ jhufybpvjd, ãnj [2].   ljñfdkç, ñtpjibñjxyj _ d fyuk. bplfybb: b, ljñfdkç, ñtpjibñjxyj [2].   Rhfcjnf jñütlbytybz vsckbn _ d fyuk. bplfybb: Rhfcjnf jñütlbytybz lfän (jnrhsdftn) genm [lkz] vsckb [2].   Yj leø ñeltn cnhtvbnmcz, b ghbywbg ñeltn _ d fyuk. bplfybb: Yj leø cnhtvbncz, b ghbywbg ãnjn ñeltn [2]. 


  gjrfpfntkmysq cbvdjk _ d fyuk. bplfybb: cdbltntkmcndj cbvdjkf [2].   Cjpyfybt øjåltybz gj ptvkt cjøhfybd gjhextyyjt _ d fyuk. bplfybb: Cjpyfybt vyjubø åbpytq, ghjdtläyysø yf Ptvkt, b cjøhfytybt gjhextyyjuj [1, 2].   zdkztncz ntv genäv _ d fyuk. bplfybb: cnfyjdbncz ntv genäv [1, 2].   Nfr hfljcnm rjcvbxtcrfz cjdthitycndetncz _ d fyuk. bplfybb: Nfr cjdthityyfz hfljcnm rjcvbxtcrfz ljcnbuftncz [2].   ltkftn Nfbycndj _ d fyuk. bplfybb: cjcnfdkztn Nfbycndj [1].   cjjñhfpjdfybz _ d fyuk. bplfybb: gjljñyjt åt jñhfpjdfybt [1, 2].   pfrkçxfnm Rjcvjc ~ rfnfcnhjae _ d fyuk. bplfybb: nfrfz ghbyznfz ajhvekf, pfrkçxf(çof)z Rjcvjc d ntcyst ghtltks, yfytcän (dspjdtn) rfnfcnhjae [1].   Jåblfz ghtltk _ d fyuk. bplfybb: Jåblfz rjywf [1].   ytcrjyxftvst rfhs _ ≤d cvsckt rfhvs≥ (gjvtnrf P. U. Ajclbr d tä ãrptvgkzht rybub Ñtcghtltkmyjcnm. ï, relf pfyjcbkbcm gjghfdrb b bpvtytybz, gjkextyyst jn T. B. Hthbø); ch. µ158, 1 fñp.   blnb kb c rjcvbxtcrbv ntxtybtv bkb jcnfnmcz pf leujç cjpyfybz _ d fyuk. bplfybb: blnb kb tuj leut cjpyfybz c rjcvbxtcrbv ntxtybtv bkb jncnfnm [2].   Erfpfybt endthåltybz ndjhxtcndf _ d fyuk. bplfybb: Erfpfybt, endthålfçott ndjhxtcndj [2]. 


  zdkztncz d cjpyfybb ~ cnegtymç _ d fyuk. bplfybb: ghtlcnfän d cjpyfybb ~ rfr cnegtym [1].   b lh. ytjñhfpbvst _ gj-dblbvjve, d pyfxtybb: ghtdsifçobt djjñhfåtybt; d fyuk. bplfybb: ytdjjñhfpbvst [1].   jñjñotybt _ pltcm rfr fynjybv r hfpjñotybt; d fyuk. bplfybb: jñütlbytybt [1].   ajhvbhjdfybt ceotcndjdfybz ufhvjybb _ d fyuk. bplfybb: ajhvbhjdfybt (endthåltybt) ufhvjybb ceotcndjdfybz [1].   rjcvbxtcrjq Ñtcghtltkmyjcnb _ d fyuk. bplfybb: ñtcghtltkmyjuj Rjcvjcf [2].   cnbøbqysø ãythubq _ d fyuk. bplfybb: ãythubq cnbøbq [1].   ghjnbdjgjkjåtybt erfpfyyjt _ d fyuk. bplfybb: ghjnbdjgjkjåtybt, ghtlcnfdktyyjt [1].   pjden b hfñjnfçn _ d fyuk. bplfybb: pjden r hfñjnt [2].   ãnj ghbpyfybt _ d fyuk. bplfybb: jcjpyfybt ãnjuj [2].  Xtv ñjkmit pfñkeåltybq, ntv ñjkmit ghjcdtnktybq _ d fyuk. bplfybb: Xtv ñjkmit pfñkeåltybq c jlyjq cnjhjys, ntv ñjkmit ghjcdtnktybq c lheujq [1].  zdktyysø leøjd _ d fyuk. bplfybb: ghjñeåläyysø leøjd [2].  c gfltybtv vsiktybz _ d fyuk. bplfybb: c jñobv gfltybtv vsiktybz [1].  b lh. jñyznm _ egjnhtñkztncz d pyfxtybb: dvtcnbnm, jñüznm. 


  Cjukfcjdfyyjcnm vtåle yjdsvb gkfytnfvb ceotcndetn rfr pfkju ñeleotuj _ ≤Bvtyyj yjdsvb, bñj bp ukeñby Ghjcnhfycndf jzdktyj vyjåtcndj yjdsø gkfytn, rjnjhst ytdblbvs toä abpbxtcrbv phtybtv b ntktcrjgfvb, yj jyb ghjøjlzn d gthbathbb yfitq cjkytxyjq jhñbns b lfåt gthtctrfçn tä b gjnjve jrfpsdfçn dkbzybt yf yfie gkfytne≥ ([4], 12. 9. 1954 u.).   zdkztncz vfnthmç _ d fyuk. bplfybb: tcnm vfnthm [1].   Rjcvjcf cjukfcjdfyyjcnm _ d fyuk. bplfybb: d Rjcvjct _ cjukfcjdfyyjcnm [2].   zdktybç xtkjdtrf _ d fyuk. bplfybb: xtkjdtre [2].   endthålftn _ d cvsckt: [nfrjq gjløjl] endthålftn.   b lh. htrjhls _ fyyfks, pfgbcb; ljcnbåtybz; dcä pfgtxfnkäyyjt.   zdkzçncz endthålfçobvb_ d fyuk. bplfybb: endthålfçn [2].   Bleobq b åleobq zdkzçncz Rjcvbxtcrbv Hfpevjv _ d fyuk. bplfybb: Jåblftvsq b åleobq dshfåfçn (cjñjq) Rjcvbxtcrbq Hfpev [1, 2].   zdkzçncz Rjcvbxtcrbv Cjpdexbtv _ d fyuk. bplfybb: dshfåfçn (cjñjq) Rjcvbxtcrjt Cjpdexbt [1].   Eñtåläyysq leø d lfkmybø vbhfø _ bydthcbz; d fyuk. bplfybb: Leø, eñtåläyysq d ceotcndjdfybb lfkmybø vbhjd [1].   ghbñkbpbncz r gjybvfybç _ d fyuk. bplfybb: ghbñkbpbn gjybvfybt [2]. 


  bpüznj bp rjcvbxtcrjuj ghjcnhfycndf _ d fyuk. bplfybb: bpüznj bp ñtcrjytxyjcnb Ghjcnhfycndf [2].   B dhtvtyyjcnm ecnhtvktybq ~ d njv åt yfghfdktybb _ ≤Tckb dfit ecnhtvktybt yt ndählj bkb yt gjcnjzyyj, [d nfrjv ckexft] ãnj [b] yt jpyfxftn, xnj ecnhtvktybt gjdnjhbncz d njv åt yfghfdktybb d ãnjv åt bkb d cktleçotv dfitv djgkjotybb≥ (gjzcytybt T. B. Hthbø r [1]).   Ghbhjlf bvttn nfrjt åt ghbvthyjt ceotcndjdfybt _ ≤Ghbhjlf zdkztn ghbvth (cdbltntkmcndj) gjljñyjuj ceotcndjdfybz _ xnj jpyfxftn _ nf åt dhtvtyyjcnm, nt åt ecnhtvktybz hfpyjuj yfghzåtybz b n. l.≥ (gjzcytybt T. B. Hthbø r [1]).   ghfyfzvf (cfycrh.) _ ≤cvthnm lsøfybz≥, lsøfntkmyst eghfåytybz d qjut.   gcbøjndjhxtcndj d Rjcvjct _ d fyuk. bplfybb: gcbøjndjhxtcndj Rjcvjcf [2].   c njyxfqibvb wtynhfvb _ d fyuk. bplfybb: c njyxfqibvb ãythubzvb [2].   Cfvsq nzåäksq hfphsd c Ptvkäç _ ≤...hfphsd nhelty yt d cbke Pfdthitybz, yj bp-pf nhelyjcnb ljcnbåtybz Pfdthitybz≥ ([4], 14. 1. 1955 u.).   wtynh ≤rjkjrjkf≥ rjcvbxtcrjuj jcyjdfybz _ d fyuk. bplfybb: wtynh rjcvbxtcrjuj jcyjdfybz, rjnjhsq yfpsdftncz ≤rjkjrjk≥ [2].   nfr ctñz pfrkçxftn, b _ d fyuk. bplfybb: nfr ctñz pfnjxftn, xnj [2].   cnhtvbncz _ d fyuk. bplfybb: ecnhtvkztn [2]. 


                  

cgbhfkmyj tä dshfåtybt _ d fyuk. bplfybb: cgbhfkmyj djcøjlbn tä dshfåtybt [2]. njulf nhfycvenfwbz ybpituj gththjålftncz _ d fyuk. bplfybb: njulf ybpitt, gjchtlcndjv nhfycvenfwbb, gththjålftncz ([1], jljñhtyj T. B. Hthbø). cthlwtv ghbywbgf ckbzybz _ d fyuk. bplfybb: cthlwtv gjchtlcndjv ghbywbgf ckbzybz [2]. Ghbvtv pfrjy rfr ~ gjldbu _ d fyuk. bplfybb: Ghbvtv rfr pfrjy ~ gjldbu [2]. Gjkyeç åbpym _ d fyuk. bplfybb: Gjkyjne åbpyb [1]. rjcvbxtcreç, cjpyfntkmyeç dblbvjcnm _ d fyuk. bplfybb: [cjñjç] rjcvbxtcrbq b cjpyfntkmysq fcgtrn [1]. ghbyflktåfobt xfcnb jlyjuj ãktvtynf _ d fyuk. bplfybb: xfcnb, ghbyflktåfobt jlyjve ãktvtyne [1]. Chfpe pf ãnjq ñtctljq ñskf pfgbcfyf ñtctlf j ≤leufø cjpyfybz≥, gjvtoäyyfz d rybue Bthfhøbz (µ21). yfcnhjbnm gjkyjcjukfcjdfyyjcnm _ d fyuk. bplfybb: yfcnhjbnm ctñz d gjkyeç ufhvjybç (cjukfcjdfyyjcnm) [1]. rjcvbxtcrbq vfuytnbpv blän c yfvb _ d fyuk. bplfybb: bläv c rjcvbxtcrbv vfuytnbpvjv [2]. b lh. leø cnhtvbncz r Rjcvbxtcrjve Vfuybne _ ≤Rjcvbxtcrbq Vfuybn tcnm Rjcvbxtcrjt Cthlwt bkb Cjpyfybt Rjcvbxtcrjuj Hfpevf Bthfhøbb Cdtnf. Rjcvbxtcrbq Vfuybn tcnm cdzpm c dscibvb vbhfvb d dtktybb Ñsnbz. Yfif cthltxyfz cdzpm c Cthlwtv b Cjpyfybtv Dtkbrbø Exbntktq xtkjdtxtcndf ddjlbn 


              

 

yfc d vjoysq njr Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf≥ ([3]. N. 1. C. 452, 344). zdkzzcm ntv dscibv dshfåtybtv _ d fyuk. bplfybb: rfr dscitt dshfåtybt [1]. vjuexeç ñtplye _ d fyuk. bplfybb: pbzçoeç ñtplye [1]. cjxtnfybz Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf _ d fyuk. bplfybb: cjxtnfybz, ghjbpdjlbvjuj Rjcvbxtcrbv Vfuybnjv [2]. rfxtcndfvb cjdthitycndjdfybz _ d fyuk. bplfybb: afrnjhfvb ghjuhtccf [2]. d ltym Yfituj xbckf _ ñtctlf pfgbcfyf 24 fduecnf 1929 u. lkz jñütlbyäyyjuj zdktybz _ d fyuk. bplfybb: lkz zdktybz jñütlbytybz [2]. nt cjxtnfybz _ d fyuk. bplfybb: ãnb cjxtnfybz [1, 2]. nt xfcnb, yt cjjndtncndeçobt _ d fyuk. bplfybb: nt xfcnb, rjnjhst yt cjjndtncndeçn (xfcnb, yt cjjndtncndeçobt) [1]. yfcnjkmrj hfpyjjñhfpyf _ d fyuk. bplfybb: gjntywbfkmyj yfcnjkmrj hfpyjjñhfpyf [2]. Cjjnyjitybt Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf c ghbyznbtv bkb c cjghjnbdktybtv ghtlyfpyfxtyyjve jghtltkztn øjl hfcs _ d fyuk. bplfybb: Øjl hfcs jghtltkztncz cjjnyjitybtv c Rjcvbxtcrbv Vfuybnjv _ ghbyznbt bkb cjghjnbdktybt ghtlyfpyfxtyyjve [1, 2]. dct ñtcghtltkmyst cbks _ d fyuk. bplfybb: ãnb ñtcghtltkmyst cbks [2]. 


  jn ghbnzåtybz dpfbvyjuj cdjqcndf _ d fyuk. bplfybb: jn ghbnzåtybz, rjnjhjt (rfrjdjt) dpfbvyj [2].   yt ufhvjybhetn dctulf _ d fyuk. bplfybb: yt dctulf ufhvjybhetn [1].   Rjcvjc, bcnbyyj, cnhjbn pthyj gkfytns bp kexibø ãythubq _ ≤Rjytxyj, Rjcvjc cjlthåbn dct pähyf, yj njkmrj cfvst vjoyst, cnhtvbntkmyst ãythubb ckbdfçncz b gjhjålfçn gkfytne≥ (gjzcytybt T. B. Hthbø r [1], cjghjdjålfditt tä ghfdre).   Ntv ghjldbuftvcz _ ≤Gbibnt c vfkjq ñerds (n. t.: Æ≈◊’ Ÿ¬ º¿ÿºÕæ¬. _ Htl.), bñj gjlhfpevtdftncz ghjldbåtybt jñott≥ ([4], 12. 9. 1954 u.).   zdkztncz tuj endthåltybtv _ d fyuk. bplfybb: zdkztncz d endthåltybb [2].   rjvñbybheçn _ d fyuk. bplfybb: jghtltkzçn [2].   ghbybvfçott _ d fyuk. bplfybb: nzujntçott [2].   ecnhtvktybç ghbyznbz ntø Yfxfk _ d fyuk. bplfybb: ecnhtvktybç ghbyznm nt Yfxfkf [1].   b gjkexftncz ytehfdyjdtityyjcnm _ d fyuk. bplfybb: xnj ghjbpdjlbn ytehfdyjdtityyjcnm [2].   zdkztncz ntv _ d fyuk. bplfybb: tcnm nj [1].   ghzvj bkb rjcdtyyj ghbvsrftn r wtgb ãdjkçwbb _ d fyuk. bplfybb: ghbvsrftn r wtgb ãdjkçwbb ghzvj, f rjnjhjt rjcdtyyj [2].   zdktyyeç cbke d pfrjyt _ d fyuk. bplfybb: cbke, zdktyyeç d pfrjyt [2].   wtynh pthyf leøf ghbjñoftncz _ d fyuk. bplfybb: wtynh, pthyj leøf, ghbjñoftncz [2]. 


  cjñhfnm cdjqcndj ãktvtynjd, gjlktåfobø jlyjq cnbøbb _ gj-dblbvjve, d cvsckt: cjñhfnm [yeåyst] ãktvtyns, jñkflfçobt [r njve åt] cdjqcndjv gjlktåfnm jlyjq cnbøbb. (D fyuk. bplfybb: º’’¬ÀΩ…¬ ÷≈¬ œ”Œœ¬”÷∆¬’ Œ√ ÷≈¬ ¬…¬À¬Õ÷’ Ÿ≈∆æ≈ Ω¬…ŒÕƒ ÷Œ ŒÕ¬ Õº÷◊”¬¬…¬À¬Õ÷ [1, 2].)   pthyf Rjcvjcf _ d fyuk. bplfybb: rjcvbxtcrjuj pthyf [1].   cbkjç Rjcvjcf _ d fyuk. bplfybb: rjcvbxtcrjq cbkjç [2].   cbkfvb Rjcvjcf _ d fyuk. bplfybb: rjcvbxtcrbvb cbkfvb [1].   ptvyeç yjie _ d fyuk. bplfybb: yjie ptvyjq åbpyb ([1], ghfdrf T. B. Hthbø).   Rjulf ythfphtibvjcnm zdkztncz leøe _ d fyuk. bplfybb: Rjulf ythfphtibvjcnm ãnf cnfyjdbncz zdyjq leøe ([1], ghfdrf T. B. Hthbø).   nj zdktybt ãnj endthålftncz d Rjcvjct rfr hfpevyjt ltqcndj _ d fyuk. bplfybb: nj ltqcndj ãnj endthålftncz d Rjcvjct rfr hfpevyjt [2].   erfpsdfkj _ d fyuk. bplfybb: ntv erfpsdfkj [1].   ghbvthyjq _ gj-dblbvjve, d pyfxtybb: hfccvfnhbdftvjq (dpznjq) d dblt ghbvthf (ch. ghbvtx. r µ100, 3 fñp.); Ckbirjv dtkbrj zdktybt cgjcjñyjcntq xtkjdtrf lkz ghbvthyjq ceotq åbpyb _ d fyuk. bplfybb: Cathf cgjcjñyjcntq xtkjdtrf ckbirjv ibhjrf lkz djgkjotybz d ntxtybt jlyjq åbpyb [2].   yeåysvb cbkfvb _ d fyuk. bplfybb: ytjñøjlbvjq cbkjq (cgjcjñyjcnzvb) [2]. 


  zdkztncz ldbufntktv _ d fyuk. bplfybb: tcnm ldbufntkm [1].   pfñbhfçn _ d fyuk. bplfybb: gjukjofçn [2].   gjlxbyztn ctñt cbks bkb _ d fyuk. bplfybb: bkb gjlxbyztn ctñt lheubt cbks, bkb [2].   Zdktybt ndjhxtcrjuj Vfuybnf _ d fyuk. bplfybb: D cdjäv ndjhxtcrjv ghjwtcct Vfuybn [2].   cfvsv Dscjrbv _ d fyuk. bplfybb: Dscibv [1].   Bcnbyf _ d fyuk. bplfybb: ãnf Bcnbyf [1].   lhtdybvb zdktybzvb _ d fyuk. bplfybb: lhtdybvb jnrhjdtybzvb [2].   xfcnm hfpevf _ d fyuk. bplfybb: xfcnm Rjcvbxtcrjuj Hfpevf [2].   ghtrhfcyjuj ghbywbgf _ d fyuk. bplfybb: ghbywbgf Rhfcjns [2].   zdkztncz endthåltybtv _ d fyuk. bplfybb: cnfyjdbncz endthåltybtv [2].   ghtrhfcyjç cbkjç _ d fyuk. bplfybb: cbkjç rhfcjns [2].   Jnhbwfçobt ~ vjuen pyfnm _ d fyuk. bplfybb: Jnhbwfçobv ~ cktletn gjlevfnm j njv [2].  Yfcnjkmrj åt _ d fyuk. bplfybb: D njxyjcnb [1].   yt endthlbkjcm ñs vsiktybt j ntø ghtlyfpyfxtyysø cbkfø _ ≤pltcm vsckm nfrjdf, xnj xtkjdtxtcndj endthlbkjcm d eñtåltybb, xnj xtkjdtr _ åthndf ãnbø ghtlyfpyfxtyysø cbk...≥ (gjzcytybt T. B. Hthbø r [1]).   dct ãdjkçwbb _ d fyuk. bplfybb: dct ghjwtccs ãdjkçwbb [2]. 


  ceott njåt xtkjdtrjv ezdkztncz _ d fyuk. bplfybb: xtkjdtr njåt tcnm ezdktybt ceotuj [2].   gjkjåbk rfr ltqcndbt cnbøbqyjt cvtotybt _ d fyuk. bplfybb: gjkjåbk cvtotybt rfr ltqcndbt cnbøbqyjt [1].   xtkjdtr tuj xfcnm, kexituj ecnhtvktybz _d fyuk. bplfybb: xtkjdtrf kexitt ecnhtvktybt _ tuj xfcnm [2].   vjob _ pltcm d pyfxtybb vyjå. xbckf jn vjom.   c yfcnjzobv jñcnjzntkmcndjv _ d fyuk. bplfybb: c yfcnjzobvb (ntreobvb) jñcnjzntkmcndfvb [1].   ghbyflktåfobt xfcnb jlyjve pfrjye _ ghfdrf T. B. Hthbø d [1]: xfcnb, gjlktåfobt jlyjve pfrjye. (D fyuk. bplfybb: ÷≈¬ œº”÷’ ∆Õ ºæ挔¿ºÕæ¬ Ÿ∆÷≈ ÷≈¬ ŒÕ¬ …ºŸ [2].)   ecnfyjdktys ytcufhvjybpbhjdfyysvb ecnhtvktybzvb c ~ Vfuybnjv _ d fyuk. bplfybb: pfrkçxtys d ecnhtvktybzø, ytcufhvjybpbhjdfyysø c ~ Vfuybnjv [2].   zdkztncz nhfycvenfnjhjv _ d fyuk. bplfybb: tcnm nhfycvenfnjh [1].   Xtv vjoytt, ntv ecnhtvkäyytt _ d fyuk. bplfybb: Xtv ecnhtvkäyytt, ntv vjoytt [2].   zdkzz yfghfdktybt ãdjkçwbb _ d fyuk. bplfybb: d yfghfdktybb ãdjkçwbb (ãdjkçwbjyyjv) [1].  jlyjuj yfxfkf _ d fyuk. bplfybb: njuj åt yfxfkf [1].  r gjyznbç ~ ghbywbgjd _ pltcm d pyfxtybb: r gjybvfybç ~ ghbywbgjd. 


                    

ceoyjcnb. Yt bpvtytybt ~ yj ghbyjitybt _ d fyuk. bplfybb: Ceotuj; yt bpvtytybtv ~ yj ghbyjitybtv [1, 2]. vjom cbks zdktyyjq Vfnthb _ bydthcbz; d fyuk. bplfybb: zdktyyfz vjom Vfnthb ([1], ghfdrf T. B. Hthbø). Yfibø Ñhfnmtd _ d fyuk. bplfybb: Yfituj Ñhfncndf [2]. gjyznbt cnbøbq rfr cbks _ d fyuk. bplfybb: ghtlcnfdktybt j cnbøbzø rfr j cbkt [1]. jheleçobø _ pltcm d pyfxtybb: ltqcndeçobø. zdkztncz ceoyjcnmç _ d fyuk. bplfybb: tcnm ceoyjcnm [1, 2]. ldbufntkm gcbøjåbpyb _ d fyuk. bplfybb: ldbåbvsq gcbøjåbpymç [2]. njq byntycbdyjcnmç _ d fyuk. bplfybb: gj byntycbdyjcnb [1]. rjnjhfz zdkztncz bvgekmcjv ltqcndbz _ d fyuk. bplfybb: gjñeåltybz (ñerd.: rjnjhfz gjñeålftn) r ltqcndbç ([1], ghfdrf T. B. Hthbø). ceoyst _ pltcm, gj-dblbvjve, d pyfxtybb: dfåytqibt; d fyuk. bplfybb: ltqcndbntkmyst (yfcnjzobt) [1]. Fuyb-qjujv b xtkjdtrjv _ d fyuk. bplfybb: Fuybqjujv b jñsxysv xtkjdtrjv [2]. bpvthtybt gcbøjlbyfvbrb vjåtn gjlktåfnm njkmrj bpvthtybç ghjcnhfycndtyyjuj juyz _ d fyuk. bplfybb: bpvthtybt /À¬º’◊”¬À¬Õ÷/ gcbøjlbyfvbrb vjåtn ñsnm njkmrj d [bysø bpvthtybzø _] bpvtht


ybzø /¿∆À¬Õ’∆ŒÕ’/ Ghjcnhfycndtyyjuj Juyz ([1], ghfdrf T. B. Hthbø; ghjgbcyst ñerds _ bp [2]); ch. rjytw µ225.  jujym endthåltybz _ d fyuk. bplfybb: juytyyjt endthåltybt [2].  Rjulf xtkjdtr ghjzdkzk cbke cdjtuj ghbvbnbdyjuj leøf _ d fyuk. bplfybb: Rjulf ghbvbnbdysq xtkjdtr ghjzdkzk cbke cdjtuj leøf [2].  d leøjdyjq cnegtyb ghjldbåtybt _ d fyuk. bplfybb: leøjdyfz cnegtym d ghjldbåtybb [2].  Nfr fyfkjubz _ d fyuk. bplfybb: Nfr (ãnf) fyfkjubz ([1], c ghfdrjq T. B. Hthbø). D µµ179 b 180 ckjdj fyfkjubz gthdjyfxfkmyj ñskj gthtdtltyj d [1] rfr hjlcndj b chjlcndj, jlyfrj T. B. Hthbø dtplt yflgbcfkf ºÕº…Œƒ¤, c gjzcytybtv: ≤D heccrjv jhbubyfkt cnjbn ckjdj fyfkjubz. Yt dbåe, pfxtv yfv vtyznm tuj yf hjlcndj bkb chjlcndj. Ñjkmit njuj, hjlcndj b chjlcndj _ yt dctulf fyfkjubz≥.  ñeltn jpyfxfnm øjl _ d fyuk. bplfybb: ñeltn jghtltkznm øjl [1].   nfr cjjnyjczncz r _ d fyuk. bplfybb: cjjnyjczncz c [1].   ecnhfyztncz njr, gjlktåfobq pfrjye ecnhfytybz, dj bvz _ d fyuk. bplfybb: njr, gjlktåfobq pfrjye ecnhfytybz, ecnhfyztncz dj bvz [1].   C ndjhxtcrbv Vfuybnjv, bcnbyyj, ghjldbuftncz ~ leø _ d fyuk. bplfybb: Bcnbyyj, ~ leø ghjldbuftncz c Rjcvbxtcrbv Vfuybnjv [1]. 


           

       

 

B nthvby hfpheitybt gjlxbyäy _ d fyuk. bplfybb: B hfpheitybt gjlxbytyj ([1], ghfdrf T. B. Hthbø). cntxtybt _ d fyuk. bplfybb: ghbkbd ([1], ghfdrf T. B. Hthbø). wfhcndf _ d cvsckt: wfhcndf ghbhjls. wtgm ghjzdktybq ecnhtvktybq _ d fyuk. bplfybb: wtgm ghjzdktyysø ecnhtvktybq [2]. ghbywbg yfhfcnfybq _ d fyuk. bplfybb: ghbywbg yfhfcnfybz [1]. zdkztncz ytdjpvjåyjcnmç _ d fyuk. bplfybb: tcnm ytdjpvjåyjcnm ([1], ghfdrf T. B. Hthbø). jlyj ceotcndjdfybt drkçxbnm d wtgm lkz ghjzdktybz _ djpvjåyj, d cvsckt: jlyj ceotcndjdfybt drkçxbnm d wtgm ghjzdktybq (cv. j ytq µµ198, 220, 266); d fyuk. bplfybb: drkçxbnm d wtgm, lkz ghjzdktybz, jlyj ceotcndjdfybt [2]. ñthäv rfr cbvdjk jujym, zdktyysq rfr xbcnjt ecnhtvktybt _ d fyuk. bplfybb: ñthäv jujym rfr zdktyysq cbvdjk xbcnjuj ecnhtvktybz [1, 2]. ghbtvktvjcnmç gcbøbxtcrjq ãythubb _ d fyuk. bplfybb: dvtotybtv gcbøbxtcrjq ãythubb [1]. ghtlcnfdkztncz rjcvbxtcrbv phtybtv _ d fyuk. bplfybb: tcnm rjcvbxtcrjt phtybt [1]. Nfhf Cdtnf jpfhbn vbh lfkmybvb vbhfvb _ ≤Pltcm cvsck nfrjd, xnj Nfhf Cdtnf yt njkmrj jpfhbn vbh gjyznbtv lfkmybø vbhjd, yj afrnbxtcrb cdzåtn yfie gkfytne c ybvb≥ (gjzcytybt T. B. Hthbø r [1]). endthålftncz zdktybtv rhfcjns _ d fyuk. bplfybb: endthålftncz rfr zdktybt Rhfcjns [1]. 


  wtynhs cxbnfçncz c njrfvb _ d fyuk. bplfybb: wtynhs (jn)pdexfn yf njrb [1].   Uehú (cfycrh.) _ Exbntkm; d rjyrhtnyjv cvsckt jnyjcbncz r Y. R. Hthbøe.   b lh. Fhøfn... Nfhf _ d nfrjv cjxtnfybb d rjyrhtnyjv cvsckt jnyjcbncz r Y. R. Hthbøe b T. B. Hthbø.   uhfyekzwbz _ ≤rhbcnfkk tcnm pfdthiäyyfz ajhvf, njulf rfr uhfyekf ytcän d ctñt gjntywbfkmyjcnm ajhvs≥ (gjzcytybt T. B. Hthbø r [1]).   ghjcnhfycndtyyj ytcän åbpym _ d fyuk. bplfybb: ytckf åbpym d Ghjcnhfycndj [1].   yt ghtlcnfdkzçn _ d fyuk. bplfybb: yt ghtlcnfdkzçn (cjñjq) [1].   pyfybt cbyntpf _ d fyuk. bplfybb: cbyntpbheçott pyfybt [1].   cbyntp leøf ckfuftncz bp _ d fyuk. bplfybb: cbyntp leøf ckfuftncz, bp [2].   Gjlhfpltktybt _ ≤Cvsck nfrjd _ gjlhfpltktybt, ecnfyjdktyyjt kçlmvb. Gjåfkeq, lkz ñjkmitq zcyjcnb vjåyj ñs ljñfdbnm ecnfyjdktyyjt kçlmvb. Bkb, gjåfkeq, _ Ãnj gjlhfpltktybt...≥ (gjzcytybt T. B. Hthbø r [1]); d fyuk. bplfybb: Ãnj gjlhfpltktybt ([1], ghfdrf T. B. Hthbø).   Vekfghfrhbnb (cfycrh.) _ ≤jndktxäyysq ñjåtcndtyysq åtycrbq ghbywbg. Åtycrbq fcgtrn Gfhfñhføvfyf. Ytlbaathtywbhjdfyyfz ceñcnfywbz. Ljckjdysq gthtdjl _ ¥Rjhtym Ghbhjls bkb Vfnthbb¯≥ ([3]. N. 1. C. 453).   ñtp gjyznbz _ d fyuk. bplfybb: ñtp gjybvfybz [2]. 


  jnyjcbnmcz rfr cbks cjhtdyeçobt _ d fyuk. bplfybb: hfccvfnhbdfnmcz rfr cbks cjgthybxfçobt [1].   rheu, b rheu rjcvbxtcrbq cjdgflftn _ d fyuk. bplfybb: rheu, cjdgflfçobq c rheujv rjcvbxtcrbv [1].   yf ntø vfuytnbxtcrbø ybnzø, rjnjhst ckbdfçncz _ d fyuk. bplfybb: yf ckbzybb vfuytnbxtcrbø ybntq [2].   vfuybnjv ndjhxtcrjq cbks ghbnzåtybz _ d fyuk. bplfybb: ndjhxtcrjq cbkjq vfuybnyjuj (vfuytnbxtcrjuj) ghbnzåtybz [2].   Cgbhfkm ghjldbuftncz rfr rjcvbxtcrfz cbkf _ j hfpkbxysø fcgtrnfø cgbhfkb cv. hfytt d ntrcnt: µµ8, 10, 21, 76, 97, 104, 113–114, 134–135, 141, 155, 166, 177, 202; d fyuk. bplfybb: Rjcvbxtcrfz cbkf ghjldbuftncz rfr cgbhfkm [2]. Rfr b dj vyjubø lheubø ckexfzø, pltcm, jxtdblyj, evtcnys jñf dfhbfynf.   Ghbnzåtybt r njve ghbñkbåtybç _ ghfdrf T. B. Hthbø d [1]: Ghbnzåtybt r njve bcnjxybre. (D fyuk. bplfybb: Æ≈¬ º÷÷”ºæ÷∆ŒÕ ÷ŒŸº”¿ ÷≈º÷ œŒ∆Õ÷ [2].)   ecnhtvkztn pfrjy _ ghfdrf T. B. Hthbø d [1]: yfghzuftn pfrjy /’÷”º∆Õ’ ÷≈¬ …ºŸ/. (D fyuk. bplfybb: Ω”∆Õƒ’ ∆Õ ÷≈¬ …ºŸ [2].)   zdkztncz njxrjç, relf gjgflftn njxrf ltqcndbz gjckt pfdthiäyyjuj rheuf _ d fyuk. bplfybb: yføjlbncz d njxrt, cjdgflfçotq gjckt pfdthitybz rheuf c njxrjq ltqcndbz [1].   c ghjdjljv, rjnjhsq zdkztn gfhfkktkmyjcnm _ d fyuk. bplfybb: c ghjdjljv gfhfkktkmysv [1]. 


  ltqcndbz zdktybz ytcjdthitycndf _ d fyuk. bplfybb: gjcktlcndbz ytcjdthitycndf [2].   b ãnj _ jxtdblyj, ltqcndbz Fhøfnf.   yt vjåtn cjplfnm cjñbhfybt hfcs _ ≤Vsckm nfrjdf, xnj njkmrj leø, yfrjgbdibq cbyntp ≤xfib≥, vjåtn cjñbhfnm hfce≥ (gjzcytybt T. B. Hthbø r [1]).   yf ghbnzåtybt jñütlbytybz fnjvjd _ d fyuk. bplfybb: yf ghbnzåtybt fnjvjd r jñütlbytybç [1, 2].   ecnhtvktybz yf ghjldbåtybt ãdjkçwbb _ d fyuk. bplfybb: ecnhtvktybz r ghjldbåtybç ãdjkçwbb [1].   Rjulf Vjq Ñhfn gjuheåfkcz d caths ptvyst _ ≤Vføfnvf R. Ø. gjkjåbk vyjuj cbk yf pfkjåtybt ntjcjacrjuj wtynhf b lfåt pfñjktk jn ghbrfcfybz r ybpibv ptvysv ckjzv b xtkjdtxtcrbv fehfv b ljkåty ñsk yf ytrjnjhjt dhtvz elfkbnmcz d gjkyeç bpjkzwbç...≥ ([3]. N. 1. C. 340–341).   r dytiytq ceoyjcnb _ d fyuk. bplfybb: r dytiytve [1].   njulf yeåyj ghbyznm _ d fyuk. bplfybb: ãnj yeåyj djcghbybvfnm (gjybvfnm) [1].   bycnhevtynjv, zdktyysv lkz hfpkbxysø wtktq _ ≤(vtlbev)≥ (gjvtnrf herjq T. B. Hthbø yf gjkzø kbxyjuj ãrptvgkzhf rybub Ñtcghtltkmyjcnm. ï).   r Hfpeve _ d fyuk. bplfybb: r Dscitve Hfpeve [2].   ecnhtvktybt vjåtn zdbnm gthtdtc hfdyjdtcbz _ d fyuk. bplfybb: ghbnjr yfheiftn hfdyjdtcbt [1, 2].   ãktvtynjd, nfr yfpsdftvsø, cjjnyjczobøcz r ghbnzåtybç _ d fyuk. bplfybb: ãktvtynjd, nfr yfpsdftvsø, rjnjhst cjjnyjczncz c ghbnzåtybtv [2]. 


  hfpdbdftncz jñobv ghbywbgjv _ d fyuk. bplfybb: hfpdbdftncz gj jñotve ghbywbge [1].   gthdtycndeçott yfxfkj ãktvtynf juytyyj _ d fyuk. bplfybb: gthdtycndeçobq ãktvtyn juytyysq [2].  ntxtybzv juyz _ d fyuk. bplfybb: juytyysv ntxtybzv [2].   b tckb heckj ~ ldbåtybtv, nj rfålsq _ d fyuk. bplfybb: b, njulf rfr heckj ~ ldbåtybtv, rfålsq [1, 2].   rjcvbxtcrb ñtcghtltkty d cdjäv ndjhxtcndt _ d fyuk. bplfybb: ñtcghtltkty d cdjäv rjcvbxtcrjv ndjhxtcndt ([1], jljñhtyj T. B. Hthbø c gjvtnjq: ≤Yt dbåe ybrfrjq hfpybws≥).   Cjñbhfçobq cdjbv juyäv lfcn _ d fyuk. bplfybb: Njn, rnj cdjbv juyäv cjñbhftn, lfän [1, 2].   cjñbhfçobq cbvdjk _ d fyuk. bplfybb: ãnjn cbvdjk cjñbhfybz [1, 2].   rfr dscitt yfghzåtybt _ d fyuk. bplfybb: d dscitv yfghzåtybb [1].   Ytltkbvjt cjcnjzybt _ d fyuk. bplfybb: Ytltkbvjcnm [1].   Xtv vjoytt, ntv ecnhtvkäyytt ltqcndetn Vfuybn; xtv egjhytt, ntv ecnhtvkäyytt; xtv ndähåt, ntv ecnhtvkäyytt _ d fyuk. bplfybb: Xtv rjcvbxtcrbq ghjwtcc vjoytt, ntv ecnhtvkäyytt nzujntybt r Rjcvbxtcrjve Vfuybne; xtv ñjkmit cjghjnbdktybt, ntv ecnhtvkäyytt Vfuybn; xtv ecnjqxbdtt, ntv vjoytt ghbnzåtybt [2].   ghbnzåtybt cbk _ d fyuk. bplfybb: cbkf ghbnzåtybz [2]. 


  ecnhtvkäyyjcnm vbhjdjuj cjjnyjitybz _ d fyuk. bplfybb: cbkf nzujntybz vbhjdjuj cjjnyjitybz [2].   vjåtn gjkexbnm jn xtkjdtrf hfpyjdtcbt _ d fyuk. bplfybb: xtkjdtr vjåtn ghtdhfnbnm d hfpyjdtcbt [1].   egjhyjt bkb yfghzåäyyjt cntxtybt jñcnjzntkmcnd, rjnjhjt endthålfkj _ d fyuk. bplfybb: yfghzåäyyjt cntxtybt ghjnbdysø jñcnjzntkmcnd, rjnjhjt ghjbpdjlbkj [2].   cbkf, ldbåeofz ljcnbåtybt _ d fyuk. bplfybb: cbkf, dspsdfçofz ljcnbåtybt [1].   Dtxyj yfheifçott _ d fyuk. bplfybb: Dtxyj-yfheifçott [1, 2].   ntxtybz, rjnjhst ecnhtvkzkbcm xtkjdtxtcndjv r cjpyfntkmyjve ezdktybç Ñsnbz _ d fyuk. bplfybb: ntxtybz r cjpyfntkmyjve ezdktybç Ñsnbz, rjnjhsvb ecnhtvkzkjcm xtkjdtxtcndj [1].   zdktybç htifçotve _ d fyuk. bplfybb: htibvjcnb [2].   ntxtybt Vfuybnf _ d fyuk. bplfybb: vfuybnyjt ntxtybt [1].   yfvfuybxbdfnm cktlcndbz _ d fyuk. bplfybb: jrfpsdfnm cdjä vfuybnyjt djpltqcndbt yf htpekmnfns [ltqcndbq] [2].   yfheitybt ntxtybz Vfuybnf _ nj åt d fyuk. bplfybb; d [1]: yfheitybt vfuybnyjuj ntxtybz.   ñtp Yfituj yfghfdktybz _ d fyuk. bplfybb: ñtp Yfituj Djlbntkmcndf (Herjdjlcndf) [1].  Xtkjdtxtcndj yt cjbpvthztn ghbywbg cjpblfybz _ ≤Ãnj pyfxbn, xnj ytn cjbpvthbvjcnb d gjybvfybb 


              



xtkjdtxtcndjv ghbywbgf cjpblfybz...≥ (gjzcytybt T. B. Hthbø r [1]); d fyuk. bplfybb: Xtkjdtxtcndj ghbvtyztn ytcjbpvthbvj ghbywbg cjpblfybz [2]. zdbn gjybvfybt endthåltybz ldeø Yfxfk _ d fyuk. bplfybb: zdbn gjybvfybt b ghbpyftn ldf Yfxfkf [2]. Dct ghbywbgs _ d fyuk. bplfybb: Dct ghbywbgs (ghfdbkf) gjdtltybz [2]. rjulf gjukjotybt _ d fyuk. bplfybb: rjulf ãnj gjukjotybt [1]. bpvthzçncz d dscibø bpvthtybzø _ nj åt d fyuk. bplfybb: º”¬ À¬º’◊”¬¿ ∆Õ ≈∆ƒ≈¬” ¿∆À¬Õ’∆ŒÕ’ [1, 2]; ch. ghbvtx. r µ177. jheletn _ pltcm d cvsckt: eghfdkztn. dtkbxbt rjcvbxtcrbø cgbhfktq _ d fyuk. bplfybb: dtkbxtcndtyyst rjcvbxtcrbt cgbhfkb [2]. dtkbxbt Pfdtnf _ d fyuk. bplfybb: dtkbxtcndtyysq Pfdtn [2]. jghtltkzçobt åbpym cbks _ d cvsckt: cbks, jghtltkzçobt åbpym. yfcsofz cjñjç ghjcnhfycndj _ ≤ãnj yf cfvjv ltkt pyfxbn: cfvjq cdjtq ceoyjcnmç _ cdjbvb juyzvb _ cdjtq fehjq≥ (gjzcytybt T. B. Hthbø r [1]); d fyuk. bplfybb: yfcsofz ghjcnhfycndj cdjtq ceoyjcnmç ([1], ghfdrf T. B. Hthbø). ghbnzubdftn r yfpyfxtyyjve yjdjve endthåltybç leøjd _ d fyuk. bplfybb: ghbnzubdftn leøjd r yjdjve b yfpyfxtyyjve endthåltybç [1, 2]. 


   



  

rfrjq wtyjç zdkztncz ghjldbåtybt lkz Ldbufntkz _ d fyuk. bplfybb: xtuj cnjbn (rfrjq wtyjç lfäncz) tuj ghjldbåtybt Ldbufntkç [2]. bvttn cdjä yfghfdktybt, nfråt cdjä yfpyfxtybt _ d fyuk. bplfybb: lfän yfghfdktybt, nfråt yfpyfxtybt [2]. bcrfnm tuj yfpyfxtybt _ d fyuk. bplfybb: bcrfnm ãnj yfpyfxtybt [2]. Yt njkmrj djcøjåltybt zdkztncz bvgekmcjv, yj b wtynh ãdjkçwbb tcnm pthyj... _ pltcm vjåyj ñs ghtlkjåbnm nfrjt ghjxntybt (bcøjlz bp rjycnherwbb ≤Yt njkmrj F, yj b ujhfplj ñjkmit≥): Yt njkmrj djcøjåltybt zdkztvj (ghjbcntrftn jn) bvgekmcjv [ãdjkçwbb]*, yj b wtynh ãdjkçwbb tcnm pthyj... (D fyuk. bplfybb: õ¬”¬ º’æ¬Õ÷ ∆’ ÕŒ÷ ÷≈¬ ∆Àœ¬……∆Õƒ √Œ”æ¬, º’ ÷≈¬ æ¬Õ÷¬” Œ√ ¬ÿŒ…◊÷∆ŒÕ ∆’ ÷≈¬ 挔¬... [2].) ljñhf b pkf xtkjdtxtcndj ~ yfghfdktybt gthtl ãgjøjq Cfnmz-çub _ d fyuk. bplfybb: ljñhf b pkf, gthtl ãgjøjq Cfnmz-çub, xtkjdtxtcndj ~ yfghfdktybt [1, 2]. Wtynh ãdjkçwbb d cdjäv ñtcghtltkmyjv ntxtybb bvttn _ d fyuk. bplfybb: Wtynh ãdjkçwbb, d cdjäv ñtcghtltkmyjv ntxtybb, cjøhfyztn [2]. endthåltybt yjdjq hfcs ljkåyj _ d fyuk. bplfybb: endthåläyyfz yjdfz hfcf ljkåyf [2]. zdktybtv rjcvbxtcrbø ghjzdktybq _ d fyuk. bplfybb: rjcvbxtcrbvb ghjzdktybzvb [1].

* Cv. dnjhjt ghtlkjåtybt ãnjuj gfhfuhfaf.




  gjkjåbnm endthåltybt ntø dtcjd _ d fyuk. bplfybb: lfnm (ghtljcnfdbnm) dtcs [1, 2].   zdkztncz ndjhxtcrbv bvgekmcjv _ djpvjåyj, d pyfxtybb: ghjzdkztncz rfr ndjhxtcrbq bvgekmc. (D fyuk. bplfybb: ∆’ ÷≈¬ 攬º÷∆ÿ¬ ∆Àœ◊…’¬ [1].)   yfheityysq pfrjy _ d fyuk. bplfybb: yfheitybt pfrjyf [2].   Gthdjbcnjxybr, pfhjålfçobq bvgekmc Ñsnbz _ djpvjåyj, d pyfxtybb: Gthdjbcnjxybr, [n. t.] bvgekmc pfhjålfçobq Ñsnbz. (D fyuk. bplfybb: Æ≈¬ •”∆Àº”¤ ≠Œ◊”æ¬, ƒ¬Õ¬”º÷∆Õƒ ÷≈¬ ∆Àœ◊…’¬ Œ√ Ö¬-Õ¬’’ [1].)   zdkztncz rfxtcndjv _ d fyuk. bplfybb: tcnm cdjqcndj ([1], jljñhtyj T. B. Hthbø).   yfcnjkmrj _ d fyuk. bplfybb: yfcnjkmrj jghtltkäyyj [1].   Jcyjdfybt åbpytyyjuj bvgekmcf _ d fyuk. bplfybb: Yfxfkj (ghbywbg) åbpytyyjuj bvgekmcf ([1], htlfrwbz T. B. Hthbø).   b ghbnzåtybt lfän zdktybt cjjnyjitybz _ d fyuk. bplfybb: b ãnj ghbnzåtybt zdkztn cjjnyjitybt ([1], jljñhtyj T. B. Hthbø).   jcyjdfybt gcbøjleøjdyjcnb endthålftn _ d fyuk. bplfybb: bvtyyj yf jcyjdfybb gcbøjleøjdyjcnb endthålftncz [2].   rjcvbxtcrfz vfuybnyfz cbkf _ d fyuk. bplfybb: cbkf Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf [2].   Gcbøjleøjdyjcnm yf ptvyjv gkfyt vjåtn ñsnm dszdktyf juyäv, rfr ~ caths _ d fyuk. bplfybb: Yf ptvyjv gkfyt gcbøjleøjdyjcnm, rfr ~ caths, vjåtn ñsnm dszdktyf Juyäv [1, 2]. 


  zdkztncz cdzpmç _ d fyuk. bplfybb: tcnm cdzpm [1].   yf Ptvkt yfpyfxtyysø ãythubq _ d fyuk. bplfybb: yfpyfxtyysø ãythubq Ptvkt [1].   zdkztncz ldbufntktv _ d fyuk. bplfybb: zdkztncz rfr ldbufntkm [1].   nfr åt pfrjyyj, rfr b cávjt ltqcndbt _ gj-dblbvjve, d cvsckt: nfr åt pfrjyyj, rfr b cfvj [gjcktleçott] ltqcndbt [ãnbø ghbywbgjd]. (D fyuk. bplfybb: º’ º ÀŒ’÷ …ºŸ√◊… ºæ÷∆ŒÕ [2].)   zdkztncz vfuybnjv _ d fyuk. bplfybb: tcnm vfuybn [1].   ghbxbye ytelfxb b ghzvjt cktlcndbt _ d fyuk. bplfybb: ghbxbys ytelfx b bø ghzvst cktlcndbz [2].   tlbycndtyyfz cbkf _ d fyuk. bplfybb: ytpfdbcbvfz cbkf [2].   zdkztncz rfr jcyjdfybt ecnhtvktybz _ d fyuk. bplfybb: gjljñyf ajhvekt jcyjdyjuj ecnhtvktybz [1, 2].  njåltcndtyyjcnm dctø ãythubq _ d fyuk. bplfybb: njåltcndtyyjcnm dj dctø ãythubzø [2].   Yfghzåäyyjcnm d dscibø vbhfø yfghzåtyf, rfr rjcvbxtcrfz cbkf _ d fyuk. bplfybb: Yfghzåäyyjcnm, rfr rjcvbxtcrfz cbkf, yfghzåtyf d dscibø vbhfø [2].   gcbøjlbyfvbrf ãythubb _ d fyuk. bplfybb: gcbøjlbyfvbxtcrfz ãythubz [2].   yf gkfytnt endthålftn juytyyeç dbñhfwbç _ d fyuk. bplfybb: endthålftn juytyyeç dbñhfwbç yf gkfytnt [2]. 




rfr yfckjtybz cktlcndbq b zdktybq _ d fyuk. bplfybb: rfr yfckjtybz cktlcndbq b rfr zdktybz [1, 2].   Njyfkmyjcnm ~ zdkztncz djcghbznbtv _ d fyuk. bplfybb: Njyfkmyjcnm ~ (ds)zdkztncz (ltkftncz zdyjq) djcghbznbtv [1, 2].   Ghjdjl rjcvbxtcrjq ãythubb cjgencndetn endthåltybç. Cnheb zdkzçn _ d fyuk. bplfybb: Ghjdjl rjcvbxtcrjq ãythubb cjgencndetn ãnjve endthåltybç. Cnheb tä zdkzçn [1, 2].   wtgm yfvtxtyyfz pfrkçxtyf d endthåläyyjv ghjzdktybb _ d fyuk. bplfybb: ãnf wtgm pfrkçxftn d ctñt endthåläyyjt ghjzdktybt [2].  c vfuybnjv ghbnzåtybz _ d fyuk. bplfybb: c ghbnzåtybtv Vfuybnf [2].  Cjpdexbt tcnm yfghzåtybt _ d fyuk. bplfybb: Cjpdexbt _ d yfghzåtybb [1].  yfvtxtyyfz cbkf _ d fyuk. bplfybb: zdyfz cbkf [2].  jcyjdfybtv ãythubb _ d fyuk. bplfybb: jcyjdyjq ãythubtq [2].  ytecnfyyjq zdktyyjq _ d fyuk. bplfybb: ytghtcnfyyj zdktyyjq [2].  ytljcnbåbvst yfxbyfybz _ d fyuk. bplfybb: ytjceotcndkäyyst yfxbyfybz [2].  dctuj dshfåtybz cjukfcjdfyyjcnb _ d fyuk. bplfybb: dshfåtybz gjkyjq cjukfcjdfyyjcnb [2].  zdktyyjuj jlyjuj _ d fyuk. bplfybb: lfyyjuj [1, 2].  zdkztncz ghbxbyjq ecnhtvktybz _ d fyuk. bplfybb: cnfyjdbncz cbkjq ecnhtvkzçotq [1, 2]. 


 

         

     

ghbnzubdfçoeç cbke _ d fyuk. bplfybb: cbke ghbnzåtybz [1]. d ltqcndbb ecnhtvkäyyjuj juyz xtkjdtxtcndj gjqvän cdjä cgfctybt _ d fyuk. bplfybb: xtkjdtxtcndj gjqvän, xnj tuj cgfctybt _ d ltqcndbb ecnhtvkäyyjuj Juyz [1, 2]. zdkztncz cufhvjybpbhjdfyysv _ d fyuk. bplfybb: cufhvjybpbhjdfyj [1]. hfpjñkfxtys _ d fyuk. bplfybb: dszdktys (jnrhsns) [1, 2]. njyxfqibt _ d fyuk. bplfybb: njyrbt [2]. Ghjzdktybt cjñbhfntkmcndf yjdjq hfcs _ d fyuk. bplfybb: Cjñbhfybt yjdjq hfcs ([1], ghfdrf T. B. Hthbø). Ytghtkjåyjcnm ~ zdkztncz vfuybnjv ndjhxtcndf Rjcvjcf _ pltcm vjåyj ñs ghtlkjåbnm nfrjt ghjxntybt: Ytghtkjåyjcnm ~ jñeckjdktyf vfuybnjv ndjhxtcndf Rjcvjcf (n. t. ytghtkjåyjcnmç [ltqcndbz] Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf*). (D fyuk. bplfybb: Æ≈¬ ∆ÀÀ◊÷ºΩ∆…∆÷¤ ~ ¬ÿ∆Õ欒 ÷≈¬ ÀºƒÕ¬÷∆’À Œ√ ÷≈¬ 攬º÷∆ÿ¬Õ¬’’ Œ√ ⌒ÀŒ’ [2].) pfrjyf cjtlbytybz _ d fyuk. bplfybb: pfrjyf tlbycndf [2]. ghjzdktyyjt dtrfvb _ d fyuk. bplfybb: ghjzdkztvjt dtrfvb [2]. yfvfuybxbdfybt åbpytq ytghtkjåyj _ d fyuk. bplfybb: yfvfuybxbdfybt, ghjzdkztvjt yf ghjnzåtybb vyjubø åbpytq, ytghtkjåyj [1, 2].

* Cv. yfxfkj ãnjuj gfhfuhfaf.




  Vbh ghbxby zdkztncz _ d fyuk. bplfybb: Vbh ghbxby cnfyjdbncz [2].   vs ytcävcz _ d fyuk. bplfybb: vs eyjcbvcz (yfc eyjcbn) [2].  ghbyznm bø ghbnzåtybt _ d fyuk. bplfybb: ghbvtybnm bø ghbnzåtybt [1].  cbkf yfghzåtybz _ d fyuk. bplfybb: yfghzåäyyfz cbkf [2].  Yf ãnjq _ d fyuk. bplfybb: F dtlm yf ãnjq [1, 2].   rjcvbxtcrbq kex _ d fyuk. bplfybb: cbkf rjcvbxtcrjuj kexf [2].   Gjnjve zdktybt _ d fyuk. bplfybb: Zdktybt [2].   yfxthnfybt ntxtybz ecnhtvktyj _ d fyuk. bplfybb: yfghfdktybt ntxtybz jñhfotyj [2].   ghjzdkztncz kexifz ajhvf _ d fyuk. bplfybb: ghjzdkzçncz kexibt ajhvs [2].   ytcjjndtncndbt ajhvs _ d fyuk. bplfybb: ytcjjndtncndbt ajhv [2].   Rfr ytghtkjåysq pfrjy, ltqcndeçobq cjpyfntkmyj, Vfuybn Rjcvbxtcrbq! _ d fyuk. bplfybb: Vfuybn Rjcvbxtcrbq, ltqcndeçobq cjpyfntkmyj, _ rfr ytghtkjåysq pfrjy [1, 2].   Djcghbbvxbdjcnm ãythubb vjåtn ghbyznm _ d fyuk. bplfybb: Ãythubz jñkflftn djcghbbvxbdjcnmç ghbyznm [2].  ghblfnm Ghjcnhfycnde åbpym _ d fyuk. bplfybb: jcjpyfnm åbpym Ghjcnhfycndf [1]. 


  yt ecnfdfz _ d fyuk. bplfybb: ñtp ecnfkb (ytecnfyyj) [1].   gthtcjplfnm _ n. t. cjplfnm (ckjåbnm) pfyjdj; d fyuk. bplfybb: gthtcvjnhtnm [1].  Nhfycvenfwbz juyz ghjcnhfycndf endthålftn dct rjcvbxtcrbt ajhvs. Ckjåyjcnm _ d fyuk. bplfybb: Dct rjcvbxtcrbt ajhvs endthålfçncz nhfycvenfwbtq Juyz Ghjcnhfycndf. Ãnjn ckjåysq ghjwtcc [2].  bkb juyb leøf _ d fyuk. bplfybb: b juyb leøf cjdvtcnyj [1, 2].  ezdktyyjve ecnhtvktybç _ d fyuk. bplfybb: ezdktybç ecnhtvktybz [1].  cbvdjk Ñsnbz vjåyj jñjpyfxbnm ghbnzåtybtv _ d fyuk. bplfybb: cbvdjk Ñsnbz vjåyj jghtltkbnm rfr ghbnzåtybt [1].  cfvsq ltqcndbntkmysq _ d fyuk. bplfybb: cfvsq ltqcndtyysq (ãaatrnbdysq) [1].  zdkztn yfghzåtybt _ d fyuk. bplfybb: zdkztncz d yfghzåtybb [2].  Njrb cjdjregyjcnb dctø ãythubq lfçn _ d fyuk. bplfybb: Njrb dctø ãythubq, d cjdjregyjcnb, lfçn [2].  rfr ndjhxtcrjt yfghzåtybt _ d fyuk. bplfybb: d yfghzåtybb ndjhxtcndf [2].  zhrj dshfåfçn _ d fyuk. bplfybb: zhrj dshfåftn [1]; gj-dblbvjve, pltcm evtcnty rfr njn, nfr b lheujq dfhbfyn.  Ghbpvfnbxtcrjt ecnhtvktybt _gj-dblbvjve, ecnhtvktybt nfrjq cntgtyb yfghzåäyyjcnb, rfrjq cjgen


cndetn ghbpvfnbxtcrjt phtybt. Cv. gjzcytybt d [4], 19. 4. 1955 u.  leøf yfghzåäyyjuj Fuyb-qjuf _ d fyuk. bplfybb: yfghzåäyyjuj leøf Fuyb-qjuf ([1], ghfdrf T. B. Hthbø).  dbñhfwbq, juytyysø ezdktybq _ d fyuk. bplfybb: dbñhfwbq, ezdkzçobø (ezdkzz) Jujym [2].   Ytvbyetvjcnm pfrjyf nhfycvenfwbb _ d fyuk. bplfybb: Pfrjy nhfycvenfwbb ytvbyetv b [1].   dsñbhfz ~ ãythubb bkb dlsøfz _ d fyuk. bplfybb: rfr dsñbhfz ~ ãythubb, nfr b dlsøfz [2].  ecnhtvktybç r cjdthitycndjdfybç _ d fyuk. bplfybb: ecnhtvkäyyjve r cjdthitycndjdfybç [2].   rjnjhfz zdkztncz ~ yfghzåäyyjcnmç _ d fyuk. bplfybb: rjnjhfz ghjbcntrftn jn ~ yfghzåäyyjcnb [1].  Jujym ecnhtvktybz leøf _ d fyuk. bplfybb: Jujym ecnhtvkäyyjuj leøf [1].  cbvdjk ~ tcnm hfpdbnbt _ d fyuk. bplfybb: cbvdjk ~ jpyfxftn hfpdbnbt [2].  eøjlzobt njrb _ d fyuk. bplfybb: eøjl njrjd [1].  d jlyjv gjkçct _ d fyuk. bplfybb: d jlyjq gjkzhyjcnb [1].  ecnhtvkäyysv yfghzåtybtv _ d fyuk. bplfybb: yfghzåäyysv ecnhtvktybtv [2].  Aeyrwbb juyz ~ ytcen dct gcbøbxtcrbt pähyf xthtp bcrhs leøjdysø jcyjdfybq _ d fyuk. bplfybb: Aeyrwbz Juyz ~ _ ytcnb, xthtp bcrhs leøjdysø jcyjdfybq, dct gcbøbxtcrbt pähyf [1, 2]. 


         

   

 

r zdktybç åbpyb _ d fyuk. bplfybb: r åbpytyyjve dshfåtybç [1]. endthålftn ghbxbye zdktyyjç wtgmç cktlcndbq _ d fyuk. bplfybb: endthålftn, xnj ghbxbyf zdkztvf d wtgb cktlcndbq [2]. dtxyj ldbufzcm r ãdjkçwbb _ d fyuk. bplfybb: d dtxyjv ãdjkçwbjyyjv ghjwtcct [1]. zdkztncz cnegtymç _ d fyuk. bplfybb: cnfyjdbncz cnegtymç [2]. cjdthityyj ecnhtvkztncz _ d fyuk. bplfybb: yfghfdkztncz gjkyjcnmç ([1], ghfdrf T. B. Hthbø). Cbkf juyz gthtvtotybz _ d fyuk. bplfybb: Cbkf juytyyfz gthtvtotybz [2]. yfhjlyst gthtvtotybz _ ≤Ghtålt xtv ghjbpjqlän jghtltkäyyjt gthtvtotybt (cldbu) hfcs, bvtçn vtcnj vyjubt yfhjlyst gthtvtotybz≥ (gjzcytybt T. B. Hthbø r [1]). jñjñofçofz _ d fyuk. bplfybb: jñütlbyzçofz [1, 2]. gjlndthålftn yjcbntktq _ d fyuk. bplfybb: gjllthåbdftn yjcbntktq [1, 2]. J ghbøjlt Fdfnfhf _ ãnjn b cktleçobq fñpfws jnyjczncz r jñotcnde ≤Øhfv xtkjdtxtcndf≥ (Fkcbjy, CIF), rjnjhjt ñskj jcyjdfyj d 1898 u. Ahfyxbtq Kf Lmç (1849-1922) b d rjnjhjv c cfvjuj yfxfkf ghjdjpukfifkjcm ghbitcndbt d 1928 u. Fdfnfhf (Ñjåtcndtyyjuj djgkjotybz). Njrb ecnhtvkäyyjuj ~ Vfuybnf _ d fyuk. bplfybb: Njrb ecnhtvkäyyst ~ Vfuybnf [2]. 


  hfcgflfçncz _ ≤ljkåyj jpyfxfnm, xnj ãnb ãythubb cnfyjdzncz rfr pdtymz hfcgfditqcz wtgb...≥ (gjzcytybt T. B. Hthbø r [1]).  nfr jndtncndtyyj ecnhtvktybt _ d fyuk. bplfybb: nfr jndtncndtyys ecnhtvktybz [2].   ñeltn hfcnb _ d fyuk. bplfybb: hfcnän [1].   d ghjcnhfycndtyyjv njrt njåltcndtyyjcnb _ ≤Ãnj [gjyznbt] jpyfxftn ñjkmit, ytåtkb chjlcndj. Bvttncz d dble fñcjkçnyjt gjljñbt ldeø bkb ñjktt dtotq d HFCCVFNHBDFTVJV JNYJITYBB. Njåltcndtyyjcnm d cvsckt jcyjdyjq gjntywbfkmyjcnb≥ (gjzcytybt T. B. Hthbø r [1]).   cdjl _ d fyuk. bplfybb: ytñtcysq cdjl ([2], ghfdrf T. B. Hthbø).   nj ecnhtvktybt zdkztncz dscibv yfghzåtybtv _ d fyuk. bplfybb: ãnj pyfxbn, xnj ecnhtvktybt ghjzdkztncz d dscitv yfghzåtybb [1].   jnhfpbnm _ d fyuk. bplfybb d cvsckt: jnhfpbnm elfh, yfgfltybt [2]; d [1]: ghjnbdjcnjznm, dslthåfnm.   ne Bcnbye _ d fyuk. bplfybb: ne xfcnm [2].   hfpkbxbt ãktvtynjd _ d fyuk. bplfybb: hfpyjhjlyjcnm ãktvtynjd [1].   zdkztncz ntv ecnhtvktybtv _ d fyuk. bplfybb: zdktyf rfr nj ecnhtvktybt [2].   Dcçle ghjybrfçobq _ d fyuk. bplfybb: Dctghjybrfçobq [1].  endthålftn hfpyst yfghzåtybz, rfr ñs øbvbxtcrbq ghjwtcc _ d fyuk. bplfybb: ghjbpdjlbn hfp


                  

   

yst yfghzåtybz, rfr ñs øbvbxtcrbv ghjwtccjv ([1], ghfdrf T. B. Hthbø). gjnjve ~ hfñjnftn yt ecnfdfz _ d fyuk. bplfybb: nfr ~ hfñjnftn ytecnfyyj [1, 2]. endthålftncz ~ gekmcfwbtq _ d fyuk. bplfybb: gjllthåbdftncz ~ gekmcfwbtq [2]. ecnhtvkäyyst cbks _ d fyuk. bplfybb: cbks ecnhtvktybz [2]. zdkztncz endthåltybtv _ d fyuk. bplfybb: tcnm dshfåtybt [1]. vjuen ytcnb bcnbye _ d fyuk. bplfybb: vjuen jgbhfnmcz yf ãne bcnbye [2]. ezdktybtv gekmcfwbq _ d fyuk. bplfybb: ezdktyysvb gekmcfwbzvb [1]. lfçn cdjqcndj yfghfdktybz vsckb _ d fyuk. bplfybb: lfçn vsckb cdjqcndj yfghfdktybz (yfghfdktyyjcnb) [2]. ecvfnhbdftn _ d fyuk. bplfybb: ghbybvftn [2]. rfr ceott _ d fyuk. bplfybb: rfr cfvjt ceotcndj (cfve ceoyjcnm) ([1], ghfdrf T. B. Hthbø). jheletn _ pltcm d pyfxtybb: ltqcndetn. yfpdfnm cathe cktlcndbq ghbceotq _ d fyuk. bplfybb: yfpdfnm caths cktlcndbq, ghbceobt [2]. cdtléybt _ d fyuk. bplfybb: dtleotq [2]. jheleçn _ pltcm d pyfxtybb: eghfdkzçn. yt jnrkjyzqnt _ d fyuk. bplfybb: yt jnltkzqnt [1]. Nfr hfccnjzybt gjrhsdftncz _ ≤Pltcm ãnj jpyfxftn jghtltkäyyeç ghjnzåäyyjcnm bkb ghjvtåenjr _ 


 

     

         

yfghbvth, hfccnjzybt vtåle cathfvb≥ (gjzcytybt T. B. Hthbø r [1]). ghtjljktdftncz njyxfqibvb ãythubzvb _ ≤Gkjnyfz vfnthbz vjåtn ñsnm ghtjljktyf c gjvjomç njyxfqibø ãythubq, dshfñfnsdftvsø yfibvb wtynhfvb, dj dpfbvjcdzpb c ghjcnhfycndtyysv juyäv≥ (gjzcytybt T. B. Hthbø r [1]). Njkmrj ytecnhtvkäyyst ãythubb _ d fyuk. bplfybb: Ãythubb ytecnhtvkäyyst /∆Õ¬”÷/ ([2], ghfdrf T. B. Hthbø). yfghfdkzçncz nfråt ecnhtvktybtv rjcvbxtcrjuj ndjhxtcndf _ d fyuk. bplfybb: njåt ghbdjlzncz d ltqcndbt cbkjç rjcvbxtcrjuj ndjhxtcndf [2]. ecnhtvkäyyfz r ndjhxtcnde ghbnzåtybz, cdjqcndtyyf endthåläyyjve bvgekmce _ d fyuk. bplfybb: ghbnzåtybtv ecnhtvkäyyfz d ndjhxtcndj, chjlyb bvgekmce zdktyyjve [2]. yfhjålfçobt zdktybz åbpyb _ d fyuk. bplfybb: zdktybz yfhjålfçotqcz åbpyb [2]. yfghzufçncz wtynhfvb _ d fyuk. bplfybb: yfghzufçncz juyzvb [2]. zdkzçncz ntvb Ldbufntkzvb _ d fyuk. bplfybb: tcnm (cenm) nt Ldbufntkb [1]. cfvst njxyst chjrb åbpyb b tä bcntxtybt _ d fyuk. bplfybb: cfvst njxyst chjrb åbpyb b [vjvtynf] tä bcntxtybz [1]. cjpyfntkmyjt cjcnjzybt yt dctulf xedcndetn _ d fyuk. bplfybb: d cjpyfntkmyjv cjcnjzybb yt dctulf xedcndetncz [2]. 


  ghbnzubdftn kexb _ d fyuk. bplfybb: ghbnzubdfçncz kexb [2].   yfpyfxtys gentdjlbntkzvb _ d fyuk. bplfybb: yfpyfxtys rfr gentdjlbntkb [1].   Wtynhs endthålfçncz _ d fyuk. bplfybb: Wtynhs (ãnb) endthålfçncz [1].   Gjnjve ndjhxtcndj _ d fyuk. bplfybb: Nfr ndjhxtcndj [2].   hfpevyjq zdktyyjq _ d fyuk. bplfybb: cjpyfntkmyj zdktyyjq [1].   pfrjy hfdyjdtcbz yt tcnm pfrjy, hfdyjendthålfçobq pkj b ljñhj _ ≤Ghb hfdyjdtcbb ljñhf b pkf _ ybrfrfz ãdjkçwbz ytdjpvjåyf, ãnj vähndfz njxrf≥ (gjzcytybt T. B. Hthbø r [1]).   yfkfufçofz ghtjñkflfybt _ d fyuk. bplfybb: gjllthåbdfçofz ghtjñkflfybt [2].   dcz ñtcghtltkmyfz åbpym lsibn bv, rfr jujym ghjcnhfycndf _ d fyuk. bplfybb: ãnbv (ñkfujlfhz ãnjve) dcz ñtcghtltkmyfz åbpym lsibn (åbdän) rfr Jujym Ghjcnhfycndf [1].   dsltkbnm _ d fyuk. bplfybb: bcrkçxbnm [1].   cjdvtcnyj _ d fyuk. bplfybb: cjukfcjdfyyj (d cjjndtncndbb) [2].   lkz ecbktybz _ d fyuk. bplfybb: lkz eghjxtybz [1].   zdkzçott ãdjkçwbç _ d fyuk. bplfybb: ldbufçott ãdjkçwbç [2].   yfpsdftncz zdktybtv _ d fyuk. bplfybb: dscnegftn (ezdkztncz) rfr zdktybt ([2], ghfdrf T. B. Hthbø). 


  xnj ytghtkjåyjt jcyjdfybt ktåbn rfr njn bvgekmc _ d fyuk. bplfybb: xnj gj ytghtkjåyjcnb cjgjcnfdbvj c ntv bvgekmcjv [1, 2].  Rjulf vjåyj endthålfnm, xnj Vfuybn ckbdftncz _ d fyuk. bplfybb: Rjulf endthålftncz ckbzybt Vfuybnf [2].   kexb cdtnbk yfghfdkzçn Rjcvbxtcrbq Vfuybn _ d fyuk. bplfybb: kexb cdtnbk ltqcndeçn d yfghfdktybb Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf [2].   Lkz ãnjq rjvñbyfwbb _ d fyuk. bplfybb: Lkz ãnjq wtkb [1, 2].   Tckb ñs pyfybt ljgecnbkj kçltq _ d fyuk. bplfybb: Tckb ñs gjchtlcndjv pyfybz xtkjdtr gjkexbk ljcneg [2].   D cjnhelybxtcndt _ d fyuk. bplfybb: D jcyjdt cjnhelybxtcndf [1, 2].   Gjnjve dct _ d fyuk. bplfybb: Nfr dct [2].   ndjhbnm Bcnbye _ d fyuk. bplfybb: endthlbnm Bcnbye [1].   Yf exänt xtkjdtxtcrbø ljcnbåtybq _ d fyuk. bplfybb: Uhzleobv ljcnbåtybtv d cdbnrt xtkjdtxtcrbø ghbjñhtntybq (ljcnbåtybq) [1].   Yf exänt åbpytq _ d fyuk. bplfybb: Gj (Yf jcyjdfybb) pfgbcb åbpytq [2].   Yf exänt juytyysø ljcnbåtybq _ d fyuk. bplfybb: D fyyfkfø juytyysø ljcnbåtybq [1].   epjhf gkfvtyb _ d fyuk. bplfybb: gkfvtyyjuj epjhf [2]. 


  hfdyztncz juyç _ d fyuk. bplfybb: hfdyztncz vjob Juyz [2].   yf pjd Rjcvbxtcrjuj Vfuybnf _ d fyuk. bplfybb: Rjcvbxtcrjve Vfuybne [1].   b rjulf cdtnbkf ghtlyfpyfxfçn ~, njulf ecnhtvktybt _ d fyuk. bplfybb: b nfr rfr cdtnbkf ghtljghtltkzçn ~, ecnhtvktybt [2].   ecnhtvktybt yfghzåtybz ãdjkçwbb _ d fyuk. bplfybb: yfghzåäyyjcnm ntxtybz ãdjkçwbb [2].   r ehfdyjdtibdfybç rhfcjns _ d fyuk. bplfybb: r ghtrhfcyjve ehfdyjdtibdfybç [2].   Rfålsq ~, ghbvryedibq r wtgb _ d fyuk. bplfybb: Rfålsq ~ d wtgb [1].   dblbvst ujkjcf _ d fyuk. bplfybb: hfplfçobtcz ujkjcf [2].  gjkexftn ytehfdyjdtityyst rjktñfybz _ d fyuk. bplfybb: bcgsnsdftn rjktñfybz ytehfdyjdtityyjcnb [1, 2].   njulf rjkmwf _ d fyuk. bplfybb: njulf dbøhtdst rjkmwf [1, 2].   hfcgksdxbdjq cgbhfkb _ ≤ãnj pyfxbn _ cgbhfkm enhfxbdftn cdjb xänrbt rjynehs≥ (gjzcytybt T. B. Hthbø r [1]).  Gjcktljdfntkmyjcnm ecnhtvktybq _ d fyuk. bplfybb: Gjcktljdfntkmyjcnm d ecnhtvktybzø [2].  Yfvb d Ñfiyt _ d fyuk. bplfybb: d Yfitq Ñfiyt [1].   jyj hfdyj cjñbhfybç _ d fyuk. bplfybb: ãnj cjgjcnfdbvj (chfdybvj) c cjñbhfybtv [1]. 




                 

Cdtnbkj, pfhjålfçott pthyj, lfän nt endthåläyyst ãythubb b ghtljghtltkztn tuj hfpdbnbt _ ≤yt nj cdtnbkj, rjnjhjt ukfdtycndetn /œ”¬’∆¿¬’/ d vjvtyn ptvyjuj djgkjotybz, f nj, gjl kexfvb rjnjhjuj pfhjålfkjcm pthyj leøf≥ (gjzcytybt T. B. Hthbø r [1], cjghjdjålfditt tä ghfdre); ch. µµ328 b cktl., 380. b jñütlbytybt _ d fyuk. bplfybb: d jñütlbytybb [2]. ghbnzubdftn d cdjb dbøhtdst rjkmwf ãythubb _ d fyuk. bplfybb: ghbnzubdftn ãythubb d cdjb dbøhtdst rjkmwf [1]. rfålsq leø yt vjåtn _ d fyuk. bplfybb: yt rfålsq leø vjåtn [2]. ghbywbgs gjzdktybz yjdjq hfcs _ d fyuk. bplfybb: ghbywbgs yfhjålfçotqcz yjdjq hfcs [1]. b yfcsotybtv _ d fyuk. bplfybb: b tuj yfcsotybtv [1]. gthtlfçn cdjb _ d fyuk. bplfybb: gthtlfçn tve cdjb [2]. yfghzåäyyjuj Vfuybnf _ d fyuk. bplfybb: yfghzåtybtv Vfuybnf [2]. Euks ghzvsø kextq Cjkywf _ d fyuk. bplfybb: Kexb Cjkywf gjl ghzvsv eukjv [2]. ghbnzåtybtv yfghzåäyyjuj Vfuybnf _ d fyuk. bplfybb: yfghzåäyysv ghbnzåtybtv Vfuybnf [2]. jn cjcnfdf cdtnbk _ d fyuk. bplfybb: jn cjxtnfybz cdtnbk [2]. Jrrekmnyj cbkf _ d fyuk. bplfybb: Jrrekmnyfz cbkf [1]. 


  Rjcvbxtcrbq yfghzåäyysq Vfuybn _ d fyuk. bplfybb: Yfghzåäyysq Rjcvbxtcrbq Vfuybn [1].  b yflktåbn cjplfybç _ d fyuk. bplfybb: b ãnj ytjñøjlbvj lkz cjplfybz [1].  Ne xfcnm _ d fyuk. bplfybb: Ne cnjhjye (fcgtrn) [2].   dct ajhvs _ d fyuk. bplfybb: dct cnjhjys (fcgtrns) [1].   jñyznm ne jñkfcnm lkz ghjzdktybz _ d fyuk. bplfybb: jñyznm lkz ghjzdktybz ne jñkfcnm [1].   j zdktybb ldeø Yfxfk _ d fyuk. bplfybb: j zdktybb ldjqcndtyyjuj Yfxfkf [1, 2].   d ldeø Yfxfkfø _ d fyuk. bplfybb: d ldjqcndtyyjv Yfxfkt [1, 2].   yt zdkztncz ecnhtvkäyyjq _ d fyuk. bplfybb: yt ecnhtvktyf [1].   ecnhtvkäyyjuj Vfuybnf _ d fyuk. bplfybb: ecnhtvkäyyjuj vfuytnbpvf [2].   yfghfdktybtv Vfuybnf _ cjukfcyj fyuk. bplfybç, d pyfxtybb: rehcjv Vfuybnf [2].   dctvb ãythubzvb _ d fyuk. bplfybb: vyjujjñhfpysvb ãythubzvb [2].   Jcyjdfybz dctø ghjcnhfycndtyysø ghjzdktybq bvtçn kexb rfr bvgekmc _ ghfdrf T. B. Hthbø d [1]: Dct ghjcnhfycndtyyst ghjzdktybz bvtçn d jcyjdfybb [cdjäv], d rfxtcndt cdjtuj bvgekmcf, kexb. (D fyuk. bplfybb: É…… ’œº÷∆º… ÀºÕ∆√¬’÷º÷∆ŒÕ’ ≈ºÿ¬ ”º¤’ º’ ÷≈¬∆” Ωº’∆æ ∆Àœ◊…’¬ [2].)   dct ñtcghtltkmyst _ d fyuk. bplfybb: vyjujjñhfpyst b ñtcghtltkmyst [2]. 


  cbks cjdjregkzçncz _ jn cjdjregbnm (cjxtnfnm, cjtlbybnm).   ecnhtvktybt ãythubq _ d fyuk. bplfybb: yfghzåtybt ãythubq [1].   Ndjhxtcrbq ghbywbg _ cjukfcyj gjvtnfv T. B. Hthbø d kbxysø ãrptvgkzhfø rybub Ñtcghtltkmyjcnm. ïï, pltcm ljgecrfkcz b dfhbfyn: Ndjhxtcrbq bvgekmc.   Ñtcghtltkty vfuybn _ d fyuk. bplfybb: Ñtcghtltkty vfuytnbpv [2].  bp dctø ãythubq _ d fyuk. bplfybb: chtlb ãythubq [2].  Yf genb r ãdjkçwbb _ d fyuk. bplfybb: Yf genb ãdjkçwbb [2].  d ñtcghtltkmyjv endthåltybb yeåyj zdbnm byntycbdyeç ndjhxtcreç ltzntkmyjcnm _ d fyuk. bplfybb: yeåyj zdbnm ãne byntycbdyeç ndjhxtcreç ltzntkmyjcnm d ñtcghtltkmyjv endthåltybb [2].   cdjç byntycbdyjcnm _ d fyuk. bplfybb: ãne byntycbdyjcnm [2].   cjexfcnybrjd _ pltcm d cvsckt: cjnhelybrjd.  D cdtnjdjq byntycbdyjcnb ldbåtybz _ d fyuk. bplfybb: Yf byntycbdyjcnb cdtnjdjq dbñhfwbb [1].  cktletn zdktybtv yfckjtybq _ d fyuk. bplfybb: cktletn rfr htpekmnfn yfckjtybq [1].   Dscitt jrheåtybt vjyfls ghjbcøjlbn xbcnsv juyäv _ d fyuk. bplfybb: Dscitt jltzybt vjyfls ljcnbuftncz d xbcnjv Juyt [1].   gj djcøjåltybç _ d fyuk. bplfybb: r djcøjåltybç [1]. 


  Gjnjve ytghtkjåty _ d fyuk. bplfybb: Ytghtkjåty [2].   ndjhbn pähyf _ d fyuk. bplfybb: ndjhbn cdjb pähyf [1].   r ndjhxtcrjve bvgekmce _ d fyuk. bplfybb: d cjjndtncndbb c ndjhxtcrbv bvgekmcjv [2].   vjåyj jghtltkbnm ãdjkçwbç _ d fyuk. bplfybb: vjåyj dbltnm (d ãnjv) ãdjkçwbç [2].   cjzdktybt c ñjhçobvbcz ãythubzvb _ d fyuk. bplfybb: nfr crfpfnm, ghjnbdjltqcndbt yf ehjdyt ghjnbdjcnjzobø ãythubq [1, 2].   Dct vfuybnyst cnhtkrb _ jxtdblyj, pltcm dct gj cvscke ñkbprj r gjdctvtcnyj (ch. µ361, 2 fñp.).   døjlbn d dbøhtdjt rjkmwj _ d fyuk. bplfybb: ghtjñkflftn (ujcgjlcndetn) d dbøhtdjv rjkmwt [1].   Rjulf ghjbcøjlbn rheåtybt ~ njulf cjdthiftncz jxtym dfåyjt _ d fyuk. bplfybb: Rheåtybt ~ tcnm jxtym dfåyjt ([1], ghfdrf T. B. Hthbø).   gjnjve nfrjt _ d fyuk. bplfybb: dtlm nfrjt [1].  Gkfytnysq ajrec gthtldbuftncz, rfr ghjzdktybt Vfuybnf _ d fyuk. bplfybb: Gkfytnysq ajrec, rfr ghjzdktybt (ñelexb ghjzdktybtv) Vfuybnf, gthtldbuftncz [2].  yfghzufçncz yfcsotyysv Vfuybnjv _ d fyuk. bplfybb: yfghzufçncz d yfcsotybb Vfuybnjv [1, 2].   d rjnjhsq gjuheåfçncz _ d fyuk. bplfybb: d rjnjhsq gjuheåtys [1].   ghjldbåtybt cjpyfybz _ d fyuk. bplfybb: hfcibhtybt cjpyfybz [1]. 


  ecnhtvkäyyeç cgbhfkm _ d fyuk. bplfybb: yfghzåäyyeç cgbhfkm [1].   njr r zdktybç djcøjåltybz _ d fyuk. bplfybb: njr r djcøjåltybç [1].   zdkzçncz ãnbvb cbkfvb _ d fyuk. bplfybb: ghjzdkzçncz rfr ãnb cbks [1].   dktxän pf cjñjç dcnhtxyeç dbñhfwbç _ d fyuk. bplfybb: erfpsdftn yf ghtgzncndeçoeç dbñhfwbç [1].   rjulf cjpyfybt enjyxbkjcm, øjnz b vfnthbfkmyj, yj dcä-nfrb ljcnegyj xtkjdtxtcnde gjybvfybt cjnhelybxtcndf cath _ d fyuk. bplfybb: rjulf cjpyfybt enjyxbkjcm, øjnz b njkmrj vfnthbfkmyj, gjybvfybt cjnhelybxtcndf cath ljcnegyj xtkjdtxtcnde [1, 2].   xedcndjpyfybt b leøjhfpevtybt _ ≤Xedcndjpyfybt tcnm pyfybt b jgsn, yfrjgktyyst d yfitq ¥xfit¯. Nfr yfpsdftvfz bynebwbz, yj jcjñj dscjrjuj rfxtcndf. Leøjhfpevtybt pltcm jpyfxftn gjybvfybt, xnó tcnm leø b tuj ghjzdktybz. Dtlm ytjñøjlbvj ñeltn exhtlbnm d irjkfø ñeleotuj bpextybt abpbjkjubb leøf≥ ([3]. N. 1. C. 452–453).   ecnhtvkäyysv zdktybtv _ d fyuk. bplfybb: ecnhtvkäyysv xthtp /÷≈”Œ◊ƒ≈/ (ghj)zdktybt [1, 2].   vbhjdjt cthlwt _ ≤ãnj jpyfxftn cthlwt, dvtofçott dtcm vbh≥ (gjzcytybt T. B. Hthbø r [1]); d fyuk. bplfybb: cthlwt, dvtofçott vbh [1].   ceoyjcnm xtkjdtxtcndf _ d fyuk. bplfybb: xtkjdtxtcreç ceoyjcnm [2].   ghbxfcnbt _ pltcm d pyfxtybb: ghbxfcnyjcnm. 


  cdjqcndj ecnhtvktybz rfåljuj rfxtcndf _ d fyuk. bplfybb: cdjqcndj ecnhtvktybz d rfåljv rfxtcndt [2].  ckbdfçofz ecnhtvkäyysø leøjdyj _ d fyuk. bplfybb: jñütlbyzçofz (cjtlbyzçofz) ntø, rnj leøjdyj ecnhtvkäy [1, 2].   jajhvbnm _ pltcm d cvsckt: cajhvekbhjdfnm, jghtltkbnm, htibnm.   ãythubq ghjcnhfycndf _ d fyuk. bplfybb: ghjcnhfycndtyysø ãythubq [1].   cnhtvbntkmyjcnm _ d fyuk. bplfybb: cnhtvbntkmysq gjnjr [1].   eyjcbn c cjñjç ãnb ãktvtyns _ ghfdrf T. B. Hthbø d [1]: eyjcbn c cjñjç ãnbø ceotcnd (jxtdblyj, lúøjd cj ckfñsvb cbkfvb: ch. µ369). (D fyuk. bplfybb: ÷≈¬ ¬…¬À¬Õ÷’ º”¬ 溔”∆¬¿ º…ŒÕƒ [2].)   zdkztncz ldbufntktv _ d fyuk. bplfybb: ghjzdkztncz rfr ldbufntkm [1, 2].   jujym pfrkçxftn _ d fyuk. bplfybb: Jujym cjlthåbn [1].  gjntywbfk juyz _ d fyuk. bplfybb: gjntywbfk juytyysq [2].  ltqcndbtv dblbvjcnb _ d fyuk. bplfybb: ltqcndbtv dblbvsv [1].  hfcnen c cbkjç yfghzåtybz _ d fyuk. bplfybb: vyjåfncz c hjcnjv yfghzåtybz [1, 2].   itkeøf yt ghbyflktåbn _ d fyuk. bplfybb: itkeøf ytghbkjåbvf [1]. 


      



      

d endthåltybt _ d fyuk. bplfybb: rfr endthåltybt [1]. jñt cnflbb ~ jñf gjkçcf _ d fyuk. bplfybb: ldt [ãnb] cnflbb ~ ldf gjkçcf [2]. zdkztncz Djktç _ d fyuk. bplfybb: zdkztncz rfr Djkz [1]. Ãnb dbñhfwbb cjplfçn c ghbnzåtybtv Vfuybnf _ d fyuk. bplfybb: C ghbnzåtybtv Vfuybnf, ãnb dbñhfwbb cjplfçn [1]. j Ujhjlt Cjkywf _ cv. ñhjiçhe Ahfyxbb Kf Lmç ≤Ñtksq Uhfl Wtynhfkmyjuj Cjkywf≥ (Æ≈¬ ∑≈∆÷¬ â∆÷¤ Œ√ ÷≈¬ â¬Õ÷”º… ≠◊Õ. Ö¤ 픺Õæ∆º öº ê◊¬. 椌Õ, ⺅∆√.: Æ≈¬ ƬÀœ…¬ Œ√ ÷≈¬ •¬Œœ…¬, [1921]). Hfpkbxyst d Rjcvjct gj cdjtve gjntywbfke ãythubb pfybvfçn cdjä yfpyfxtybt _ d fyuk. bplfybb: Ãythubb, hfpkbxyst gj cdjtve gjntywbfke, bvtçn cdjä yfpyfxtybt d Rjcvjct [1]. d cntgtyb hfcneotq vjob _ d fyuk. bplfybb: cjukfcyj cntgtyb hjcnf cdjtq vjob [1]. ghbøjlbncz ujdjhbnm ntv _ d fyuk. bplfybb: ghbøjlbncz ujdjhbnm j ntø [2]. e vths Bcnbys dblbv ghjldbåtybt _ d fyuk. bplfybb: vthbv ghjldbåtybt cntgtymç tuj ghbñkbåtybz r Bcnbyt [1]. wtynhjv bvgekmcf juyz _ d fyuk. bplfybb: ntv wtynhjv, rjnjhsq tcnm bvgekmc juytyysq [2]. r wtynhe, zdktyyjve Vfuybnjv _ d fyuk. bplfybb: r wtynhe _ Vfuybne [2]. 


  

 



      

Ghb djpltqcndbb yf wtynhs Yfibø kextq _ d fyuk. bplfybb: Ghb djpltqcndbb Yfibø kextq yf wtynhs [1]. Hfpdt nhfycajhvfwbz yt tcnm dtkbxfqibq ghjwtcc d Rjcvjct, rjulf _ d fyuk. bplfybb: Hfpdt yt tcnm dtkbxfqibq ghjwtcc d Rjcvjct ãnf nhfycajhvfwbz, d rjnjhjq [2]. gjlktåfott ghjldbåtybç ãdjkçwbb _ gj-dblbvjve, d cvsckt: gjlktåfott ãdjkçwbjyyjve ghjldbåtybç (ch. gthdjt ghbvtx. r µ31). (D fyuk. bplfybb: Ÿ≈∆æ≈ √◊”÷≈¬”’ ÷≈¬ œ”Œƒ”¬’’ Œ√ ¬ÿŒ…◊÷∆ŒÕ [2].) Ndjhbnm kçltq tcnm d leøjdyjv yfghzåtybb dtkbxfqifz pflfxf _ ≤D jhbubyfkt bvttv: ¥D leøjdyjv yfghzåtybb¯, yj ecnhtvktybt nfr åt ujlbncz≥ (gjzcytybt T. B. Hthbø r [1]); d fyuk. bplfybb: D leøjdyjv ecnhtvktybb, dtkbxfqifz pflfxf _ ndjhbnm kçltq [1]. ghbyznbt d jcyjdfybt ghjzdktybz leøf _ d fyuk. bplfybb: ghbyznbt, d rfxtcndt jcyjdfybz, ghjzdktybq leøf [1]. Abpbxtcrb vfnthbz bvttn bpdtcnyst uhfybws _ d fyuk. bplfybb: Vfnthbz bvttn bpdtcnyst abpbxtcrbt juhfybxtybz [1]. jñkflfçn cjpblfybtv ghb wtktcjjñhfpyjv ghbvtytybb _ d fyuk. bplfybb: jñkflfçn b cdjqcndjv cjpblfybz _ ghb wtktcjjñhfpyjv ghbvtytybb [1, 2]. gjntywbfk juyz _ d fyuk. bplfybb: gjntywbfk juytyysq [2]. ytghtkjåyj _ d fyuk. bplfybb: ytghtcnfyyj [1]. 




Bp Ñfity ~ bp Ñfity _ d fyuk. bplfybb: Bp Yfibø Ñfity ~ bp Yfibø Ñfity [1].   ñthtxm wtynh _ d fyuk. bplfybb: ñthtxm ãnjn wtynh [2].  vfkj levftn j cdjbø cnbøbqysø cgenybrfø _ d fyuk. bplfybb: vfkj levftn j cnbøbzø _ cdjbø cgenybrfø [1].  zdkztncz ghtjñhfpbntktv _ d fyuk. bplfybb: tcnm ghtjñhfpbntkm [1].  jnhfåfçn juytyyst bcrhs yf dctø wtynhfø _ d fyuk. bplfybb: ytcen juytyyst bcrhs dj dct wtynhs [2].  yfcsotybtv leøf Dkflsrb _ d cvsckt: yfcsotybtv jn leøf (leøjv) Dkflsrb; d fyuk. bplfybb: tuj yfcsotybtv leøjv Dkflsrb [1].  Jnhfåfz dct kexibt gjcskrb, gkfytnf cfvf dsñbdftn cdjq chjr _ d fyuk. bplfybb: Jndthufz dct kexibt gjcskrb, gkfytnf cfvf ghjñbdftn (dspdfybdftn) ctñt chjr [1].  ñthen ~ cbks lkz ghbñkbåtybz _ d fyuk. bplfybb: ghbkfufçn ~ cbks lkz ecrjhtybz [1].  xbcktyyj ghtdjcøjlbn _ d fyuk. bplfybb: gthtdtibdftn bø ecbkbz [2].  vjåyj dctulf ghjcktlbnm, rfr ~ gthtvtoftncz _ d fyuk. bplfybb: vjåyj ghjcktlbnm, rfr ~ dctulf gthtvtoftncz [2].  zdkztncz endthåltybtv _ ghfdrf T. B. Hthbø d [1]: zdkztncz rfr endthåltybt. (D fyuk. bplfybb: ∆’ ¬ÿ∆¿¬Õ欿 ∆Õ ÷≈¬ º√√∆”Àº÷∆ŒÕ [2].) 


     

htitybt Rjcvjcf _ d fyuk. bplfybb: htitybt rjcvbxtcrjt [2]. yfghzuftncz dphsd _ d fyuk. bplfybb: yfphtdftn (yfrfgkbdftncz) dphsd [1]. eñtlbnmcz, gj rfrjve wtktcjjñhfpyjve pfrjye _ d fyuk. bplfybb: eñtlbnmcz d pfrjyt wtktcjjñhfpyjcnb, gj rjnjhjve [1]. Rjulf gkfytnyst _ d fyuk. bplfybb: Rjulf dct gkfytnyst [1]. dpfbvjltqcndeçobq pfrjy _ d fyuk. bplfybb: pfrjy dpfbvjltqcndbz [1]. Gjnjve rfåljt djpujhfybt _ d fyuk. bplfybb: Nfr rfåljt djpujhfybt [2].

Ãktrnhjyyfz dthcbz ghbvtxfybq geñkbretncz gj bplfybç: Ñtcghtltkmyjcnm. Xfcnm ï. 3-t bpl., ljg. H.–V.: Eueyc, 2002. Ghbkjåtybt. C. 314–379. © Eueyc, 2003, c bpvtytybzvb 


Extybt Åbdjq Ãnbrb Kbcns Cflf Vjhbb. Rybuf ï (≤Pjd≥) .

.

.

.

. 1924

Kbcns Cflf Vjhbb. Rybuf ïï (≤Jpfhtybt≥)

.

. 1925

3-t bpl. _ 1994 (2-t bpl. _ 1989)

4-t bpl. _ 1994

Jñobyf .

.

(3-t bpl. _ 1990)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 1926

3-t bpl. _ 1995 (2-t bpl. _ 1991)

PYFRB FUYB–QJUB Fuyb–Qjuf .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 1929

.

.

.

.

.

.

.

. 1930

Ñtcghtltkmyjcnm. Xfcnm ïï .

.

.

.

.

.

.

. 1930

4-t bpl. _ 1996 (3-t bpl. _ 1991)

Ñtcghtltkmyjcnm. Xfcnm ï 3-t bpl. _ 2002 (2-t bpl. _ 1992)

2-t bpl. _ 1995

Bthfhøbz

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 1931

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

. 1932

.

.

.

.

.

.

.

. 1933

Vbh Juytyysq. Xfcnm ïï . Vbh Juytyysq. Xfcnm ïïï . Fev. . . . . . . . . Ñhfncndj . . . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

2-t bpl. _ 1992

Cthlwt

.

.

2-t bpl. _ 1992

Vbh Juytyysq. Xfcnm ï 2-t bpl. _ 1997

≤Eueyc≥ (bpl-dj Kfndbqcrjuj jñotcndf Hthbøf) Ƭ”Ωº÷º’ ∆¬…º 4–34, ª∆ƒº, ö∂ 1050, öº÷ÿ∆º ë-Àº∆…: ∆Õ√Œ@ºƒÕ∆¤Œƒº.Œ”ƒ ïÕ÷¬”Õ¬÷: ŸŸŸ.ºƒÕ∆¤Œƒº.Œ”ƒ

1934 1935 1936 1937

ay_ru_infinity1  

ÑTCGHTLTKMYJCNM XFCNM 1 193 0 Dct ghfdf cjøhfyzçncz. Kçñjt djcghjbpdtltybt ljgecrftncz njkmrj c gbcmvtyyjuj hfphtitybz bplfntkz. 1-t bpl._ •...

Advertisement