Page 1

cid.ekof.bg.ac.rs

Katalog izdanja 2012 i p r v i i p r av n 1937 O s n ova


O CID-u Centar za izdavačku delatnost (CID) Ekonomskog fakulteta osnovan je 1975. godine kao posebna organizaciona jedinica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. CID je od podrške nastavno-naučnom procesu, kao primarnoj delatnosti Fakulteta izrastao u najvećeg domaćeg izdavača ekonomske literature sa prosekom od oko 80 naslova godišnje. Misija Centra za izdavačku delatnost je da svojim korisnicima obezbedi najkvalitetnije resurse za ostvarivanje vrhunskih rezultata u oblastima: teorijske ekonomije, međunarodne ekonomije, bankarstva, menadžmenta, marketinga, organizacije, poslovnih finansija, računovodstva, statistike, matematike, informatike i drugih oblasti i disciplina. Autori CID-ovih izdanja su nastavnici i saradnici na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, autori najpriznatijih prevedenih svetskih udžbenika iz ekonomije i povezanih disciplina, kao i istaknuti praktičari koje su svoje bogato znanje i iskustvo pretočili u naslove koji čine „Riznicu znanja iz ekonomije“!


Prevedena izdanja

StIglItZ JoSEpH

EKONOMIJA JAVNOG SEKTORA Centralna tema knjige odnosi se na preispitivanje nesavršenosti tržišta i države, kako bi se odredio optimalan odnos između javnog i privatnog sektora u privredi jedne zemlje. Analiza ekonomskih funkcija države i utvrđivanje najefikasnijeg načina upravljanja tim funkcijama vrši se prvenstveno na primeru SAD, ali je pristup univerzalan i primenjiv u zemljama koje imaju drugačiji istorijat razvoja javnog sektora i trenutno stanje u njemu. U tom smislu, ovo izdanje je značajno ne samo kao univerzitetski udžbenik, već i kao vodič za domaće policymaker-e u kreiranju adekvatne poreske politike, koncipiranju programa zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanja, odbrane, zaštite životne sredine i dr.

U pripremi.

šAJ oZ

INDUSTRIJSKA ORGANIZACIJA Udžbenik je namenjen studentima na višim godinama studija i daje uvod u teoriju industrijske organizacije. Koristeći moderan pristup ali bez naglašavanja matematičke opštosti koja je inherentna mnogim dokazima, on premošćava jaz između postojećih neteorijskih tekstova koji su napisani za studente na dodiplomskom nivou i visoko tehničkih tekstova koji su napisani za studente poslediplomskih studija. Razmatra se širok opseg modela najčešće korišćenih tržišnih struktura, sredstava strateškog marketinga, kompatibilnosti i standarda, oglašavanja, I&R, kao i tradicionalne teme. šifra 1385 / ISBN 86-403-0647-8 / Meki povez, 470 strana godina izdanja 2005. 4


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

HARvEY S. RoSEN, tED gAYER

JAVNE FINANSIJE oblast javnih finansija, relativno mlada samostalna naučna disciplina, predstavlja oblast koja se veoma burno i često menja. Iako postoje neki opšti principi koji su primenljivi u raznim periodima i u raznim sredinama, brojna nova pitanja i ideje dospevaju u žižu njenih interesovanja. šifra 1885 / ISBN 978-86-403-1160-1 / Meki povez, 648 strana godina izdanja 2011.

MAJKl BURDA, čARlS vIploš

MAKROEKONOMIJA Makroekonomija: evropski udžbenik pruža sveobuhvatnu analizu savremenih makroekonomskih pitanja kako u evropskom, tako i u globalnom kontekstu. Autori uravnoteženo prikazuju teorijske tme i daju najsavremenije primere ekonomske politike, dozvoljavajući čitaocu da poveže teorijske koncepcije i rešenja sa prilikama i politikama u sopstvenoj zemlji. šifra 1911 / ISBN 978-86-403-1205-9 / Meki povez, 556 strana godina izdanja 2012.

5


Prevedena izdanja

olIvIJE BlANšAR

MAKROEKONOMIJA Knjiga se odlikuje time što je u njoj uspostavljena bliska veza sa tekućim makroekonomskim kretanjima, između ostalog i na način opisa bitnih globalnih dešavanja – od uvođenja evra u Zapadnoj Evropi do velikih deficita u Sjedinjenim Državama i privrednog uspona Kine. tekst je zasnovan na jednom osnovnom modelu. taj model prikazuje implikacije uslova ravnoteže na tri vrste tržišta – tržištu dobara, finansijskom tržištu i tržištu rada. U zavisnosti od teme koja se razmatra, odgovarajući delovi modela se razvijaju detaljnije, dok se ostali pojednostavljuju ili ostavljaju u pozadini, pri čemu osnovni model ostaje uvek isti. šifra 1945 / ISBN 978-86-403-1223-3 / Meki povez, 596 strana godina izdanja 2012.

AKER DEJvID v. KUMAR DEJ DŽoRDŽ

MARKETINŠKO ISTRAŽIVANJE Knjiga počinje posmatranjem marketinškog istraživanja iz makroperspektive: šta ono predstavlja, koja mu je uloga u nekoj kompaniji i kako pomaže rukovodstvu u donošenju odluka. U glavnom delu teksta primenjuje se mikropristup i do detalja razlaže svaki pojedinačni korak u procesu marketinškog istraživanja. Knjiga se završava razmatranjem konkretnih aplikacija iz marketinškog istraživanja na makronivou. Autori se bave tradicionalnim 4p istraživanjem kao i savremenim temama, kao što su vrednost brenda, istraživanje zadovoljstva potrošača, ali i pitanjima kao što je elektronska trgovina, direktni marketing, marketing pomoću baza podataka i marketing odnosa.

6

šifra 1516 / ISBN 978-86-403-0865-6 / Meki povez, 773 strane godina izdanja 2008.


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

vARIJAN HAl

MIKROEKONOMIJA Knjiga sa analitičkim pristupom mikroekonomiji na studentskom nivou. ona daje takvo tumačenje mikroekonomskih metoda koje studentima omogućava da samostalno primenjuju te instrumente, a ne da samo pasivno usvajaju detaljno analizirane slučajeve opisane u tekstu. viša matematika izostavljena je iz glavnine teksta. Međutim, na kraju mnogih poglavlja priloženi su matematički dodaci koji se bave matematičkom analizom. šifra 1796 / ISBN 978-86-403-1069-7 / Meki povez, 744 strane godina izdanja 2010.

DoMINIK SAlvAtoRE

MEĐUNARODNA EKONOMIJA ovo je prevod devetog izdanja na engleskom jeziku jednog od najčuvenijih svetskih udžbenika iz Međunarodne ekonomije. ovaj udžbenik strukturiran u četiri dela, daje prikaz svih ključnih principa i teorija koje su neophodne za razumevanje međunarodne ekonomije. prvi deo knjige obrađuje teoriju spoljne trgovine, drugi deo obrađuje spoljnotrgovinsku politiku, treći deo bavi se merenjem platnog bilansa, deviznim tržištima, i determinacijom deviznog kursa, a četvrti obrađuje makroekonomiju otvorene privrede ili makroekonomske relacije između domaće privrede i ostatka sveta, kao i funkcionisanje međunarodnog monetarnog sistema. šifra 1645 / ISBN 978-86-403-0975-2 / Meki povez, 848 strana godina izdanja 2009.

7


Prevedena izdanja

EJDŽI voREN KAMERoN glEN olt FIlIp vIlKoKS DENIS

ODNOSI S JAVNOŠĆU Knjiga se koristi kao udžbenik na dodiplomskim studijama na predmetu odnosi s javnošću, kao i na diplomskim studijama na predmetu Upravljanje odnosima s javnošću. pored toga, zahvaljujući brojnim primerima iz prakse i praktičnim uputstvima koje nudi, može se preporučiti i svim profesionalcima koji nastoje da unaprede svoje svakodnevno bavljenje navedenim aktivnostima. Knjiga je strukturirana u pet logično povezanih celina: Uloga, proces, Strategija, primena, taktike. šifra 1400 / ISBN 86-403-0771-7 / Meki povez, 584 + 50 strana godina izdanja 2006.

DŽEJ HEJZER BERI RENDER

OPERACIONI MENADŽMENT U ovoj knjizi predstavljan je moderan pogled na aktivnosti operacione funkcije. operacije čine zanimljiv deo menadžmenta i imaju veliki uticaj na produktivnost, kako proizvodnje, tako i usluga. Cilj ove knjige je da na realističan i praktičan način napravi širi uvod u oblast operacija. operacioni menadžment obuhvata mešavinu tema iz računovodstva, industrijskog inženjerstva, menadžmenta, nauke o menadžmentu i statistike. Smatramo je izuzetno korisnom za ovladavanje znanjima iz operacionog menadžmenta, ali isto tako smatramo da će biti od velike koristi i studentima iz dodirnih oblasti – marketinga, finansija, računovodstva, menadžment informacionih sistema i dr. šifra 1679 / ISBN 978-86-403-1136-6 / Meki povez, 894 strane godina izdanja 2011. 8


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

MENKIJU gREgoRI

PRINCIPI EKONOMIJE Svrha ove knjige je da pomogne studentima da nauče osnovne lekcije iz ekonomije i pokaže kako se to znanje može primeniti u svetu u kojem živimo. ova kompletna verzija knjige sadrži 36 poglavlja. Namenjena je uvodnom kursu koji pokriva i mikroekonomiju i makroekonomiju. teme obrađene u knjizi: ponuda i tražnja (kako funkcionišu tržišta; tržište i blagostanje), ekonomika javnog sektora, ponašanje preduzeća i industrijska organizacija, ekonomija rada, makroekonomski podaci, realna ekonomija na dugi rok, novac i cene na dugi rok, makroekonomija otvorene privrede, kratkoročne ekonomske fluktuacije. šifra 1634 / ISBN 978-86-403-0909-7 / Meki povez, 848 strana godina izdanja 2008.

gIDDENS ANtHoNY

SOCIOLOGIJA Jedan od svetski najpriznatijih udžbenika sociologije razmatra konvencionalne i savremene sociološke fenomene. Centralno mesto zauzimaju teme, kao što su: kultura i društvo, društvena interakcija i svakodnevni život, rad i seksualnost, porodica i brak, kriminal i prestupničko ponašanje, rasa, etnicitet i migracije, klasa, stratifikacija i nejednakost, siromaštvo, socijalna zaštita i društvena izopštenost, rad i ekonomski život, vladavina i politika, obrazovanje, religija, priraštaj stanovništva i ekološka kriza i dr. Knjiga može da se čita zasebno, ali je napisana tako da je treba koristiti zajedno s obiljem materijala na njenom vebsajtu. šifra 1534 / ISBN 978-86-403-0804-5 / Meki povez, 750 strana godina izdanja 2007.

9


Prevedena izdanja

MANN pREM S.

UVOD U STATISTIKU Knjiga predstavlja standardni univerzitetski udžbenik iz osnova statistike koji je namenjen, pre svega, studentima ekonomije i srodnih društvenih nauka. Svojim sadržajem obuhvata deskriptivnu statistiku, postupke ocenjivanja nepoznatih parametara i testiranja statističkih hipoteza, kao i osnove korelacione i regresione analize. Na brojnim studijama slučaja i primerima iz prakse studentima se objašnjava kako da izvrše pravilan izbor, a zatim i primene odgovarajuće statističke metode i interpretiraju dobijene rezultate. Na kraju svakog poglavlja nalaze se i kratka uputstva za upotrebu određenih statističkih softvera u rešavanju prethodno opisanih problema. šifra 1693 / ISBN 978-86-403-0980-6 / Meki povez, 770 strana godina izdanja 2009.

10


Ekonomska teorija i analiza

tRIFUNovIĆ DR DEJAN

AUKCIJE U knjizi aukcije se razmatraju kao igre sa nesavršenim informacijama. Aukcije predstavljaju oblast u kojoj je najočiglednija primena teorije igara u praksi. poznavanje teorije aukcija prodavcu može da omogući da ostvari veći prihod od prodaje, dok licitant može manje da plati za predmet. Knjiga je napisana kao monografija, ali od velike koristi može da bude studentima master i doktorskih studija, kao i ljudima iz prakse. šifra 1928 / ISBN 978-86-403-1206-6 / Meki povez, 234 strane godina izdanja 2012.

DIMItRIJEvIĆ DR BoJAN FABRIS DR NIKolA

EKONOMSKA POLITIKA - Teorija i analiza Knjiga treba da pomogne čitaocima da razumeju način na koji funkcionišu savremene privrede, šta su ključni ekonomski problemi, kojim instrumentima, merama i mehanizma ekonomska politika može pomoći u rešavanju, ili ublažavanju tih problema, koji su osnovni ekonomski i razvojni ciljevi savremenog društva, zašto su rasprave o budžetskim, poreskim i monetarnim pitanjima u javnosti toliko važne. čitaoci se ujedno osposobljavaju da lakše razumeju složenu ekonomsku stvarnost, da je dijagnostikuju i da budu u stanju da primene odgovarajuće terapije u praksi, u cilju efikasnijeg i racionalnijeg funkcionisanja privrede.

12

šifra 1580 / ISBN 978-86-403-0850-2 / Meki povez, 500 strana godina izdanja 2007.


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

JAKšIĆ DR MIoMIR pRAščEvIĆ DR AlEKSANDRA

ISTORIJA EKONOMIJE Studenti i čitaoci upoznaju se sa velikim ekonomskim teorijama (Merkantilizam, Fiziokratizam, Klasična ekonomija, itd.) i ekonomskom istorijom (višelinijski razvoj u svetskom sistemu, periferna privreda, azijski način proizvodnje, prelazak iz feudalizma u kapitalizam, velika ekonomska kriza, ciklusi u XIX i XX veku, globalizacija). Autori povezano predstavljaju ekonomske ideje i prelomne ekonomske događaje, bez izlaganja mnoštva činjenica kao nepovezanih tačkastih događaja. Knjiga ima tri dela: Razvoj ekonomske misli, Nastanak i obeležja svetskog sistema, i Svetska privreda u XIX i XX veku. šifra 1859 / ISBN 978-86-403-1131-1 / Meki povez, 548 strana godina izdanja 2011.

JAKšIĆ DR MIoMIR pRAščEvIĆ DR AlEKSANDRA

MAKROEKONOMSKA ANALIZA Knjiga je univerzitetski udžbenik za predmet “Makroekonomska analiza”. Studenti i ostali čitaoci se u knjizi upoznaju sa najvažnijim makroekonomskim agregatima, makroekonomskom dinamikom i modelima makroekonomske politike, problemima političkih poslovnih ciklusa, samostalnosti i odgovornosti centralne banke, otvorene makroekonomije, odnosom inflacije i nezaposlenosti u makroekonomskim modelima, ulogom novca u makroekonomiji, budžetom i budžetskom politikom, principima monetarne i fiskalne politike. šifra 1828 / ISBN 978-86-403-1101-4 / Meki povez, 464 strane godina izdanja 2011. 13


Ekonomska teorija i analiza

MIlovANovIĆ DR MIlIĆ

MIKROEKONOMSKA ANALIZA Mikroekonomska analiza je udžbenik za studente treće godine Ekonomskog fakulteta. U njemu se mikroekonomske teme obrađuju na srednjem nivou, između varijanove elementarne Mikroekonomije i njegove Microeconomic Analysis, ili Microeconomics gravela i Risa, koje zahtevaju više matematičkih predznanja. U ovom udžbeniku matematički aparat se koristi minimalno, pretežno za pronalaženje ekstremnih vrednosti funkcija više promenljivih sa i bez ograničenja, i akcenat se stavlja na ekonomska objašnjenja izloženih modela. Na kraju svakog poglavlja daje se rezime i spisak osnovnih pojmova. takođe, daje se kratka literatura koja uključuje kako izvorne radove, tako i novije tretmane analiziranih problema. šifra 1870 / ISBN 978-86-403-1155-7 / Meki povez, 392 strane godina izdanja 2011.

StoJANovIĆ DR BoŽo

OSNOVE AUSTRIJSKE TEORIJE U knjizi su predstavljeni osnovni elementi austrijske ekonomske teorije. Noseći stubovi analize su teorija tržišnog procesa (s naglaskom na neravnotežu i preduzetništvo), teorija proizvodnje (i teorija kapitala koja je njena osnova), kao i austrijska teorija privrednog ciklusa. U obrazlaganju ovih tema autor koristi kako radove ključnih austrijanaca prve i druge generacije tako i radove “novih” austrijanaca. šifra 1680 / ISBN 978-86-403-0951-6 / Meki povez, 426 strana godina izdanja 2009.

14


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

JAKšIĆ DR MIoMIR

OSNOVI MAKROEKONOMIJE Studenti i čitaoci upoznaju sa sa najvažnijim makroekonomskim teorijama (kejnzijanska, monetaristička, novoklasičarska), makroekonomskim agregatima, bazičnim makroekonomskim modelima (IS-lM, Filips-okunov, AS-AD, Mandel-Flemingov i drugi). U posebnim delovima razmatra se odnos inflacije i nezaposlenosti u makroekonomskim modelima, uloga novca u makroekonomiji, budžet i budžetska politika, principi monetarne i fiskalne politike, modeli stabilizacione politike i otvorena makroekonomija. Knjigu prati edukativni softver pv Ekonomija prof. dr M. Jakšića koji studentima omogućava korišćenje dostavljenih materijala. šifra 1903 / ISBN 978-86-403-1181-6 / Meki povez, 402 strane godina izdanja 2012.

JAKšIĆ DR MIoMIR FABRIS DR NIKolA pRAščEvIĆ DR AlEKSANDRA

OSNOVI MAKROEKONOMIJE - Primeri U knjizi su, u odgovarajućim poglavljima, obuhvaćeni: (1) primeri, (2) pitanja za diskusiju, (3) pitanja sa dopunjavanjem odgovora, (4) zadaci, i (5) pC-vežbe - materijal koji olakšava praćenje pC paketa koji se koriste na vežbama za deo Makroekonomija (a) osnovne jednačine, (b) promene egzogenih varijabli, (c) parametara, (d) grafički i (e) tabelarni pregledi za pC softvere. Knjiga je praktikum koji se kao dopunsko učilo koristi za pripremu ispita iz predmeta osnovi makroekonomije. šifra 1904 / ISBN 978-86-403-1182- / Meki povez, 328 strana godina izdanja 2012.

15


Ekonomska teorija i analiza

MEDoJEvIĆ DR BRANKo CERovIĆ DR BoŽIDAR

OSNOVI KLASIČNE POLITIČKE EKONOMIJE - Skripta tekstovi sabrani u ovoj publikaciji namenjeni su studentima ekonomskih fakulteta kao dopunski izvor saznanja o ekonomskoj nauci, njenoj evoluciji tokom vremena, a posebno o ekonomskim temama koje su retko obuhvaćene nastavnim programima. Klasična ekonomska misao je tokom dvadesetog veka bila prilično potisnuta iz nastave osim na jednom malom broju fakulteta. Ipak, proteklo stoleće je dalo više vrednih doprinosa u tradiciji klasične škole koji su ukazali i na izvesne kontroverze glavnog toka ekonomske nauke oličenog u tzv. neoklasičnoj doktrini nastaloj na temeljima marginalističke revolucije. osim toga, problem kriza teško se mogao objasniti, razumeti ili suzbiti bez oslonca na klasične ideje, metodologiju i rezultate. šifra 1963 / ISBN 978-86-403-1241-7 / Meki povez, 156 strana godina izdanja 2012.

JAKšIĆ DR MIoMIR pRAščEvIĆ DR AlEKSANDRA

POLITIČKA MAKROEKONOMIJA Knjiga politička makroekonomija je posvećena značajnom i važnom području makroekonomske teorije i politike, posebno za zemlje sa nastajućim tržištima i institucijama, suočenim sa političkim manipulisanjem ekonomskom i makroekonomskom politikom. četiri važna područja političke makroekonomije na koja ukazuju autori ove monografije su: 1. priroda monetarne i fiskalne politike: kada je potrebna podrška birača autput se veštački uvećava, kupuje podrška birača, a odloženi efekti inflacije dolaze naknadno; postoji konflikt monetarne i fiskalne politike; 2. odnos vlade, radnika i centralne banke: kada radnici ne znaju da li je vlada i centralna banka jaka (drži se ravnotežnog autputa) ili slaba (uvećava autput iznad ravnotežnog); ovo je područje teorije signalne igre; 3. politički poslovni ciklusi: cilj je doći i ostati na vlasti, instrument je rast autputa, a ograničenje inflacija, 4. međuzavisnost u svetskoj privredi: kooperativna igra ili strategija lider - sledbenik. 16

šifra 1857 / ISBN 978-86-403-1129-8 / Meki povez, 360 strana godina izdanja 2011.


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

pRAščEvIĆ DR AlEKSANDRA

POSLOVNI CIKLUSI U MAKROEKONOMSKOJ TEORIJI I POLITICI Monografija je posvećena jednom od najvažnijih pitanja makroekonomije: cikličnim fluktuacijama privredne aktivnosti u tržišnim ekonomijama. U njoj se prati razvoj ekonomskih teorija koje su razmatrale ovo važno pitanje. Istovremeno se daje vrlo iscrpan pregled svih relevantnih makroekonomskih škola i njihovih preporuka za vođenje makroekonomske politike. posebna je pažnja posvećena danas dominantnim teorijama realnih poslovnih ciklusa i političkih ciklusa u makroekonomiji. šifra 1607 / ISBN 978-86-403-0876-2 / Meki povez, 366 strana godina izdanja 2008.

BAJEC DR JURIJ JoKSIMovIĆ DR lJUBINKA

SAVREMENI PRIVREDNI SISTEMI Knjiga upoznaje čitaoce sa komparativnim izučavanjem privrednih sistema, koordinacionim mehanizmima i instrumentima razvijenih tržišnih privreda, karakteristikima privreda u tranziciji, i daje preporuke za uspešnost i dalji razvoj savremenih privrednih sistema. šifra 1818 / ISBN 86-403-1090-1 / Meki povez, 564 strane godina izdanja 2010.

17


Ekonomska teorija i analiza

CERovIĆ DR BoŽIDAR

TRANZICIJA - Zamisli i ostvarenja Delo je proizvod autorovog već dužeg od dve decenije istraživanja fenomena tranzicije. Knjiga je organizovana u dve veće celine, odnosno četiri dela. prva velika celina nosi naziv Zamisli (Knjiga prva) i bavi se polaznim idejama na kojima je utemeljen proces tranzicije. U njenom prvom delu analizirane su početne ideje o procesu tranzicije, a njen drugi deo posvećen je razlozima i oblicima privatizacije povodom i tokom tranzicionog perioda. Druga velika celina (Knjiga druga), nosi naslov ostvarenja. Njen prvi, a treći deo ove knjige bavi se problemom ostvarivanja reformi i rastom privreda u tranziciji. Njen drugi, a četvrti deo ove knjige je posvećen tranziciji u Srbiji i ostvarenjima dostignutim u tom procesu. šifra 1947 / ISBN 978-86-403-1224-0 / Meki povez, 682 strane godina izdanja 2012.

ARADARENKo DR MIHAIl

TRŽIŠTE RADA U SRBIJI - Trendovi, institucije, politike Knjiga se bavi tržištem rada Srbije posle 2000. godine u uporednoteorijskoj perspektivi. ona pokušava da doprinese objašnjenju uzorka stalnog pogoršanja stanja na tržištu rada tokom protekle decenije, uprkos visokim stopama privrednog rasta zabeleženim sve do 2009. godine. taj cilj je opredelio i strukturu knjige. U prvom delu predstavljaju se trendovi, a u preostala dva dela prikazuju se faktori koji su mogli da utiču na njih – institucije u drugom delu i politike u trećem delu. Knjiga je istraživačka monografija, ali i pregled relevantnih radova – sinteza i primarnih istraživanja – o srpskom tržištu rada. takođe, ona je pisana i sa namerom da njeni odgovarajući delovi postanu literatura na jednom broju redovnih i master kurseva na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. 18

šifra 1860 / ISBN 978-86-403-1132-8 / Meki povez, 274 strana godina izdanja 2011.


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

BABIĆ DR StoJAN MIlovANovIĆ DR MIlIĆ StoJANovIĆ DR BoŽo tRIFUNovIĆ DR DEJAN

ZBIRKA ZADATAKA IZ TEORIJE CENA Zbirka zadataka iz teorije cena ilustruje određene delove varijanove knjige Mikroekonomija kroz numeričke primere. ovi primeri omogućavaju bolje razumevanje mikroekonomskih modela koji su razmatrani u knjizi. U zbirci su obrađeni aspekti potrošačevog, investitorovog i proizvođačevog optimalnog izbora, parcijalne i opšte ravnoteže, tržišnih struktura, teorije igara i nedostataka tržišnog mehanizma. Svaki primer je detaljno rešen, a dati su i zadaci za vežbu pomoću kojih čitalac može da proveri razumevanje materije. šifra 1959 / ISBN 978-86-403-1236-3 / Meki povez, 286 strana godina izdanja 2012.

19


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

KočovIĆ DR JElENA

AKTUARSKE OSNOVE FORMIRANJA TARIFA U OSIGURANJU LICA Knjiga je namenjena studentima redovnih i master studija na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, kao i svim stručnjacima koji se bave poslovima osiguranja. ona se bavi temama, kao što su: principi funkcionisanja osiguranja, tehnička organizacija osiguranja, karakteristike i vrste osiguranja lica, tehničke osnove osiguranja lica, računske osnove kod obračuna tarifa u osiguranju lica, obračun tarifa (neto premija) za pojedine različite vrste osiguranja života, obračun tarifa (bruto premija) u osiguranju života i osiguranje na dva života. šifra 1506 / ISBN 86-403-0774-1 / tvrdi povez, 240 strana godina izdanja 2006.

ŽIvKovIĆ DR AlEKSANDAR StANKIĆ DR RADE KRStIĆ DR BoRKo

BANKARSKO POSLOVANJE I PLATNI PROMET Udžbenik je rezultat višegodišnjih istraživanja tri autora u oblastima: monetarne ekonomije, poslovne politike banaka, bankarstva, teorije i politike platnog prometa i informatike u finansijskoj sferi. Najveći deo svojih istraživanja autori su do sada pojedinačno objavljivali kao udžbenike, monografije i naučne članke. šifra 1817 / ISBN 978-86-403-1088-8 / Meki povez, 600 strana godina izdanja 2010.

21


Ekonomska politika i razvoj

BoŽIĆ DR vlADAN

EKONOMIJA SAOBRAĆAJA osnovna orijentacija udžbenika prirodno je usmerena na problematiku razvoja i funkcionisanja saobraćajnog sistema, saobraćajne politike, saobraćajnog tržišta, troškova i cena u saobraćajnoj delatnosti. U tretmanu te problematike uvaženi su savremeni svetski i domaći teorijski i praktični ekonomsko-politički pristupi i rešenja u izučavanju i funkcionisanju ove izuzetno značajne delatnosti. poslednje poglavlje udžbenika, posvećeno je izučavanju transporta kao najbitnijeg elemenata logističkog sistema. šifra 1891 / ISBN 978-86-403-1164-9 / Meki povez, 438 strana godina izdanja 2011.

ZAKIĆ DR ZoRKA StoJANovIĆ DR ŽAKlINA

EKONOMIKA AGRARA tekst otvara niz problemskih područja počev od samog poimanja poljoprivrede, preko posledica transformacije agrosektora, do osnovnih pravaca reformisanja agrarne politike ili prevođenja sektorskog u teritorijalni pristup razvoju. Udžbenik fokusira pristup istraživanju od tražnje ka ponudi na tržištu poljoprivredno-prehrambenih proizvoda, posebno ističući probleme vezane za kvazi-stabilnu ravnotežu imanentnu agrosistemu i načine za njihovo prevazilaženje u smislu stvaranja nacionalne prehrambene sigurnosti i bezbednosti kao strateškog cilja. šifra 1627 / ISBN 978-86-403-0897-7 / tvrdi povez, 580 strana godina izdanja 2008.

22


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

MANDAl DR šAHIN MIHAJlovIĆ MIlANovIĆ DR ZoRANA NIKolIĆ DR MIlENKo

EKONOMIKA ENERGETIKE Knjiga je podeljena na sedam poglavlja u kojima su detaljno razmatrana odabrana tematska područja: (I) Energetske osnove i energetski bilans, (II) proizvodnja i potrošnja energije, (III) Energetska politika i privredni razvoj, (Iv) Ekonomija proizvodnje i upotrebe energije, (v) Ekonomske karakteristike energetskog sektora, (vI) Energetika, prirodna i radna sredina, (vII) Strategija i politika dugoročnog razvoja energetike. pored relevantne literature, autori su imali pogodnost da koriste rezultate i iskustva koja su stekli tokom učešća u izradi različitih studija i projekata za potrebe EpS-a i NIS-a. šifra 1774 / ISBN 978-86-403-1049-9 / Meki povez, 504 strane godina izdanja 2010.

SAvIĆ DR lJUBoDRAg

EKONOMIKA INDUSTRIJE Ekonomika industrije se bavi izučavanjem najvažnijih teorijskih i praktičnih pitanja dosadašnjeg i budućeg razvoja industrije. U njoj se razmatraju najvažnija pitanja industrijalizacije i analize industrijske politike, detaljno se analiziraju industrijske politike nekih zemalja sveta i industrijska politika naše zemlje, a zatim se razmatraju najvažnije pretpostavke industrijskog razvoja naše zemlje. Udžbenik analizira i najvažnije efekte domaće industrijske politike, a u poslednjem delu je prezentirana strategija razvoja domaće industrije u narednom periodu. šifra 1768 / ISBN 978-86-403-1041-3 / Meki povez, 480 strana godina izdanja 2010.

23


Ekonomska politika i razvoj

UNKovIĆ DR SloBoDAN ZEčEvIĆ DR BoJAN

EKONOMIKA TURIZMA ovo izdanje obuhvata aktuelizovanu celovitu problematiku ekonomike turizma kao naučne discipline. to se odnosi kako na teorijsko-metodološku analizu, tako i na njihovu primenu u istraživanju karakteristika razvoja turizma i turističke politike u svetu a posebno u Evropi i važnijim turističkim zemljama. poseban značaj dat je delu rada u kome se razmatraju uslovi i perspektive razvoja turizma u našoj zemlji. šifra 1950 / ISBN 978-86-403-1227-1 / tvrdi povez, 474 strane godina izdanja 2012.

šošKIĆ DR DEJAN ŽIvKovIĆ DR BošKo

FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE ova knjiga je nastala sa ambicijom da bude celovito učilo za studente, ali i za sve zainteresovane koji žele da dobiju temeljno i sveobuhvatno znanje iz principa funkcionisanja i osnovnih elemenata savremenih finansijskih tržišta. Izdvajamo nekoliko osobina ove knjige: ekstenzivan osvrt na globalne aspekte savremenih finansija; naglasak na fundamentalnim principima; osvrt na domaću praksu i izazove finansijskih sistema zemalja u tranziciji; celoviti prikaz osnovnih instrumenata i tržišta. šifra 1848 / ISBN 978-86-403-1118-2 / Meki povez, 582 strane godina izdanja 2011.

24


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

MANIĆ DR EMIlIJA

GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEMI I PROSTORNE ANALIZE U TRGOVINI Knjiga je nastala kao proizvod višegodišnjeg rada i istraživanja autora za potrebe doktorske disertiacije, ali je zbog akutelnosti teme, delom izmenjena i prerađena u monografiju. organizovana kroz osam poglavlja, knjiga pokušava da pruži koncizan presek teorijskog i metodološkog okvira razvoja teorije lokacije trgovinske aktivnosti ipremene gIS-a u poslovnom okruženju. šifra 1814 / ISBN 978-86-403-1062-8 / Meki povez, 206 strana godina izdanja 2010.

šošKIĆ DR DEJAN

HARTIJE OD VREDNOSTI: Upravljanje portfoliom i investicioni fondovi Knjiga se zasniva na autorovoj doktorskoj disertaciji “portfolio menadžment i investicione kompanije: ekonomsko-statistička analiza na primeru SAD”. ovde se tretira moderna teorija investiranja u hartije od vrednosti, koja je dala nekoliko nobelovaca, a koja sve više postaje osnov donošenja racionalnih investicionih odluka u praksi razvijenih finansijskih sistema. takođe, analiziraju se investicioni fondovi koji predstavljaju institucionalnu inkarnaciju funkcije portfolio menadžmenta koja se nalazi u osnovi moderne teorije investiranja. šifra 1781 / ISBN 978-86-403-1053-6 / Meki povez, 438 strana godina izdanja 2010. 25


Ekonomska politika i razvoj

popovIĆ MR SvEtlANA

MENADŽMENT AKTIVE I PASIVE BANAKA Upravljanje rizicima je uvek bilo kritično za banke. U prirodi bankarskog poslovanja jeste preuzimanje različitih rizika finansijske intermedijacije kao što su kamatni, rizik likvidnosti i kreditni rizik. Kamatni rizik je jedan od najznačajnijih rizika kojem su one izložene s obzirom na veliku volatilnost kamatnih stopa danas. Banke poseduju veliki iznos kratkoročnih obaveza koje koriste za finansiranje aktive sa različitim rokovima dospeća. Brojni su primeri gubitaka banaka zbog lošeg koordinisanja odluka vezanih za aktivu i pasivu. Menadžment aktive i pasive predstavlja okvir za definisanje, merenje, monitoring i upravljanje kamatnim i rizikom likvidnosti. šifra 1763 / ISBN 978-86-403-1037-6 / Meki povez, 248 strana godina izdanja 2010.

ŽIvKovIĆ DR AlEKSANDAR KoŽEtINAC DR gRADIMIR

MONETARNA EKONOMIJA ova knjiga predstavlja jedan moderan i sveobuhvatan pristup istraživanju uloge i značaja novca u privredi. U svetlu tog pristupa, daje se kompleksan prikaz mreže relacija novca sa ekonomskim varijablama preko kojih se opisuje funkcionisanje privrede. teme obrađene u udžbeniku su: monetarna analiza, monetarne teorije i monetarna politika. Knjiga je udžbenik na predmetu Monetarna ekonomija na dodiplomskim akademskim studijama na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, ali se koristi, u celini ili delom, kao udžbenik na drugim fakultetima i/ili na akademskim studijama - master.

26

šifra 1917 / ISBN 978-86-403-1191-5 / Meki povez, 632 strane godina izdanja 2012.


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

DEvEtAKovIĆ DR StEvAN JovANovIĆ gAvRIlovIĆ DR BIlJANA RIKAlovIĆ DR goJKo

NACIONALNA EKONOMIJA Knjiga je udžbenik za predmet Nacionalna ekonomija koji se izučava na drugoj godini redovnih studija na Ekonomskom fakultetu. U koncipiranju udžbenika, pošlo se od predmeta izučavanja ove discipline, a to je sveukupna ekonomska stvarnost zemlje, posmatrana kroz jedinstvo ekonomskog rasta, strukturnih promena i načina funkcionisanja, odnosno kroz dinamiziranje privrede po horizontali i vertikali, njeno menjanje, obnavljanje i unapređivanje u funkciji ukupnog društvenog napretka i jačanja odnosa naše zemlje sa užim i širim okruženjem. šifra 1951 / ISBN 978-86-403-1228-8 / Meki povez, 402 strane godina izdanja 2012.

lUKIĆ MR vElIMIR

NOVI PRISTUP U UPRAVLJANJU I MERENJU KREDITNOG RIZIKA U FINANSIJSKOJ INDUSTRIJI Knjiga je namenjena zaposlenima u bankama i drugim finansijskim institucijama koji su angažovani na poslovima kreditne analize i upravljanja rizicima, kao i studentima master studija iz oblasti ekonomije. glave: priroda kreditnog rizika, Kreditni menadžment i njegov uticaj na kreiranje vrednosti u bankama, Upravljanje rizikom u kontekstu kreditnog menadžmenta, Moderan koncept kreditne politike, tradicionalna kreditna analiza, Uzroci promena u načinu na koji se upravlja kreditnim rizikom, Bazel II – nove smernice za upravljanje kreditnim rizikom, Modeli kreditnog rizika. šifra 1675 / ISBN 978-86-403-0937-0 / Meki povez, 232 strane godina izdanja 2009.

27


Ekonomska politika i razvoj

KočovIĆ DR JElENA RAKoNJAC-ANtIĆ DR tAtJANA šUlEJIĆ DR pREDRAg

OSIGURANJE Udžbenik je namenjen prvenstveno studentima Ekonomskog fakulteta u Beogradu, kao i svim stručnjacima koji se bave poslovima osiguranja. Neke od tema koje se obrađuju u udžbeniku su: istorija osiguranja, tehnička organizacija osiguranja, rizik, premija osiguranja, osigurani slučaj, lica u osiguranju, dokumenta u osiguranju, poslovanje organizacije za osiguranje, vrste osiguranja, osiguranje imovine, osiguranje lica, saosiguranje i reosiguranje, osiguravajuće kompanije na finansijskom tržištu, utvrđivanje tarifa u osiguranju imovine, utvrđivanje tarifa u osiguranju lica i druge. šifra 1824 / ISBN 86-403-1098-7 / tvrdi povez, 542 strane godina izdanja 2010.

RAKoNJAC-ANtIĆ DR tAtJANA

PENZIJSKO I ZDRAVSTVENO OSIGURANJE predmet analize u knjizi su načini funkcionisanja različitih sistema penzijskog i zdravstvenog osiguranja, kao oblasti od posebnog društvenog značaja. Knjiga je sastavljena iz dve celine: penzijskog osiguranja i Zdravstvenog osiguranja. Na kraju knjige nalazi se praktikum koji olakšava razumevanje i savladavanje gradiva, kao primenu stečenih znanja iz ovih oblasti. Udžbenik je prvenstveno namenjen studentima Ekonomskog fakulteta u Beogradu, ali je mogu koristiti i svi teoretičari i praktičari iz oblasti penzijskog i zdravstvenog osiguranja. šifra 1930 / ISBN 978-86-403-1207-3 / tvrdi povez, 304 strane godina izdanja 2012. 28


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

ARSIĆ DR MIloJKo NoJKovIĆ DR AlEKSANDRA RANđElovIĆ MR SAšA MIĆKovIĆ DR SlAvEN

STRUKTURNI FISKALNI DEFICIT I DINAMIKA JAVNOG DUGA SRBIJE Monografija daje prikaz osnovnih koncepata, kao što su strukturni deficit, ciklično prilagođeni deficit, proizvodni jaz, apsorpcioni jaz i dr., kao i objašnjenje načina njihovog ocenjivanja. U knjizi se kombinuju ekonomska teorija, ekonometrijsko ocenjivanje i analiza strukturnih karakteristika privrede Srbije u cilju dobijanja relevantnih rezultata u vidu ocena prethodnih veličina u srpskoj privredi.

šifra 1962 / ISBN 978-86-403-1249-3 / Meki povez, 144 strane godina izdanja 2012.

DRAgUtINovIĆ DR DIANA FIlIpovIĆ DR MIloRAD CvEtANovIĆ DR SloBoDAN

TEORIJA PRIVREDNOG RASTA I RAZVOJA U ovoj knjizi prikazane su teorija privrednog rasta i teorija privrednog razvoja. obe teorije su pokušale da odgovore na pitanje zašto su neke zemlje bogate, a druge siromašne? ovo pitanje zaokupljalo je veliki broj ekonomista, od klasičnih do ekonomista današnjih dana. U traganju za konačnim odgovorom, teorije su se menjale tokom vremena. Knjiga je namenjena studentima Ekonomskog fakulteta, ali i drugima koji su zainteresovani za razumevanje privrednog rasta i razvoja. šifra 1960 / ISBN 86-403-1237-0 / Meki povez, 604 strane godina izdanja 2012. 29


Ekonomska politika i razvoj

SAvIĆ DR lJUBoDRAg

TRANZICIJA SRPSKE PRIVREDE: Kriza razvoja industrije Monografija predstavlja koncizan i sveobuhvatan prikaz najvažnijih ekonomskih i socijalnih problema koji prate razvoj industrije i ukupne privrede naše zemlje posle 2000. godine. ona sadrži brižljivo odabrane empirijske podatke o proteklom razvoju Srbije, koji su oplemenjeni analizom pređenog puta i sugestijama za budućnost. poseban kvalitet radu daju poređenja sa drugim zemljama - kako razvijenim, tako i zemljama u tranziciji - kao nezaobilazan elemenat u formulisanju objektivnih ocena i izvođenju valjanih zaključaka o tempu i kvalitetu ostvarenih promena u industriji i privredi Srbije. šifra 1655 / ISBN 978-86-403-0923-3 / Meki povez, 173 strane godina izdanja 2008.

đUKIĆ DR đoRđE

UPRAVLJANJE RIZICIMA I KAPITALOM U BANKAMA Knjiga je koncipirana saglasno inoviranom nastavnom planu i programu na Ekonomskom fakultetu u Beogradu za predmet Bankarstvo. U njenim okvirima se prvi put u domaćoj literaturi na sveobuhvatan način obrađuje problematika rizika u komercijalnom i investicionom bankarstvu sa tehnikama zaštite od tih rizika i upravljanje kapitalom u bankama. Zato je knjiga namenjena ne samo studentima, već i svim drugim zainteresovanim licima, a pre svega, bankarima poslovnih i centralnih banaka. šifra 1868 / ISBN 978-86-403-1139-7 / tvrdi povez, 292 strane godina izdanja 2011.

30


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

šEĆIBovIĆ DR REFIK MAKSIN-MIĆIĆ MARIJA KoMlENovIĆ đURđICA MANIĆ DR EMIlIJA

UVOD U GEOGRAFIJU TURIZMA SA OSNOVAMA PROSTORNOG PLANIRANJA Knjiga jeste pokušaj da se na novi način posmatra fenomen turizma, kao sve značajniji segment društvenog i ekonomskog razvoja uopšte. geografski pristup izučavanju turizma nije jednoznačan, niti je uzak, kako to može da izgleda na prvi pogled. on je veoma kompleksan i, pri tom, izuzetno povezan sa nizom praktičnih vrednosti. Stoga je neophodno da zaposleni u turizmu upoznaju sve aspekte ove delatnosti, uključujući i njenu prostornu komponentu. šifra 1459 / ISBN 86-403-0728-8 / tvrdi povez, 208 strana godina izdanja 2006.

31


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

KovAčEvIĆ DR RADovAN

EKONOMSKI ODNOSI SRBIJE SA INOSTRANSTVOM U knjizi su obrađene ključne karakteristike ekonomskih odnosa Srbije sa inostranstvom, polazeći od nastanka Kraljevine Srbije, za vreme Kraljevine Jugoslavije, zatim iz perioda Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, odnosno Savezne Republike Jugoslavije, do savremenih tendencija u odnosima Srbije sa inostranstvom. Knjiga je udžbenik za istoimeni predmet na dodiplomskim studijama na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, ali je namenjena i istraživačima i čitaocima koji se bave materijom ekonomskih odnosa Srbije sa inostranstvom. šifra 1965 / ISBN 978-86-403-1246-2 / Meki povez, 446 strana godina izdanja 2012.

SIlAšKI DR NADEŽDA đURovIĆ DR tAtJANA

ENGLESKI JEZIK Udžbenik Engleski jezik namenjen je studentima II godine Ekonomskog fakulteta u Beogradu, na kome se engleski jezik izučava tri godine. glavni cilj udžbenika jeste da osposobi studente za samostalno čitanje literature iz oblasti ekonomske nauke na engleskom jeziku, da im omogući da savladaju vokabular i jezičke izraze karakteristične za oblast koju studiraju, kao i da im pomogne u sticanju komunikativne kompetencije usvajanjem najfrekvetnijih gramatičkih konstrukcija ekonomskog diskursa. šifra 1953 / ISBN 978-86-403-1232-5 / Meki povez, 116 strana godina izdanja 2012.

33


Ekonomska politika i razvoj

đURovIĆ DR tAtJANA SIlAšKI DR NADEŽDA

ENGLESKI JEZIK ZA EKONOMISTE Udžbenik Engleski jezik za ekonomiste namenjen je studentima II godine Ekonomskog fakulteta u Beogradu, na kome se engleski jezik izučava tri godine. leksička i gramatička građa u udžbeniku predstavljena je na način koji odražava nastavni plan i program uobičajen za nastavu poslovnog i ekonomskog engleskog jezika, te se može preporučiti i studentima drugih ekonomskih fakulteta, polaznicima različitih kurseva, kao i onima čija profesija zahteva poznavanje specifične, stručne upotrebe engleskog jezika. šifra 1927 / ISBN 978-86-403-1204-2 / Meki povez, 114 strana godina izdanja 2012.

SIlAšKI DR NADEŽDA

ENGLESKI ZA EKONOMISTE 2 Udžbenik Engleski jezik za ekonomiste 2 prestavlja deo nastavnog paketa za predmet Engleski jezik za ekonomiste na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i namenjen je studentima treće godine studija. Kroz sedamnaest tekstova sa vežbanjima, udžbenikom su obuhvaćene razvnovrsne oblasti ekonomije i biznisa: menadžment, organizacija preduzeća, finansije, bankarstvo, berzansko poslovanje, jer, bez obzira na sve specifičnosti uže stručne oblassti kojom će se baviti po završetku fakulteta, svim budućim ekonomistima i poslovnim ljudima neophodno je poznavanje kategorija koje su zajedničke za uspešno poslovanje (organizaciona struktura preduzeća, korporativna kultura, međukulturološke razlike u načinu poslovanja, elektronsko poslovanje, bankarsko poslovanje, poslovna korespondencija, itd.).

34

šifra 1967 / ISBN 978-86-403-1247-9 / Meki povez, 202 strane godina izdanja 2012.


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

đURovIĆ DR tAtJANA

ENGLESKI ZA EKONOMISTE 3 Udžbenik se sastoji iz tekstova različite tematike (restrukturiranje preduzeća, globalizacija poslovanja, oglašavanje, ekonomika turizma, poslovni aspekt zaštite životne sredine, Evropska unija…). Uz prateća vežbanja, čitaoci sistematično, uvežbavanjem relevantnih gramatičkih i leksičkih struktura, ovladavaju složenijim pojmovima i misaonim obrascima u ekonomskoj nauci i poslovanju. Udžbenik ima i prilog (Business English Skills) u kojem se čitaoci upoznaju sa specifičnim jezikom i procedurom vođenja poslovnih sastanaka i pregovora, kao i sa osnovnim zahtevima dobro izvedene prezentacije. šifra 1880 / ISBN 978-86-403-1153-3 / Meki povez, 218 strana godina izdanja 2011.

SIlAšKI DR NADEŽDA đURovIĆ DR tAtJANA

ENGLISH GRAMMAR FOR ECONOMISTS English grammar for Economists podeljena je na dva dela. U prvom delu izložena je gramatička građa, odnosno, strukture koje su vezane za specifičan diskurs ekonomskog engleskog jezika. U gramatici je vidno naglašen funkcionalni pristup u prezentiranju gramatičkih jedinica i struktura, kao i njihovih najfrekventnijih upotreba. Drugi deo knjige sadrži dvanaest dodataka (Appendices), koji se mogu podeliti u dve grupe: dodaci koji su prošireni deo određenih tema iz prvog dela knjige, i selektivno izabrani dodaci koji se čine važnim sa aspekta upotrebe u kontekstu stručnog, poslovnog jezika. šifra 1954 / ISBN 978-86-403-1233-2 / Meki povez, 252 strane godina izdanja 2012.

35


Međunarodni ekonomski odnosi

đURovIĆ DR tAtJANA SIlAšKI DR NADEŽDA

ENGLISH PRACTICE IN ECONOMICS AND BUSINESS priručnik gramatičkih vežbanja English practice in Economics and Business predstavlja dopunu udžbenika English grammar for Economists. ovaj praktikum ima za cilj da omogući lakše usvajanje određenih gramatičkih struktura neophodnih za ovladavanje specifičnim jezičkim mehanizmima ne samo poslovnog engleskog jezika, nego i engleskog kao jezika ekonomske nauke. poseban kvalitet ovog priručnika jeste to što su za sva gramatička vežbanja na kraju knjige data i rešenja, te se on može koristiti ne samo u organizovanoj nastavi nego i u individualnom radu. šifra 1955 / ISBN 978-86-403-1234-9 / Meki povez, 230 strana godina izdanja 2012.

DŽUNIĆ-DRINJAKovIĆ DR MARIJA

FRANCUSKI ZA EKONOMISTE Francuski za ekonomiste je udžbenik prvenstveno namenjen studentima ekonomije koji uče francuski jezik, ali i svima onima koji žele da upotpune i usavrše svoje poznavanje francuskog kao jezika ekonomske struke. prilikom izbora tekstova nastojalo se da oni po temama koje obrađuju (novac, preduzeće, multinacionalne kompanije, investiranje, banke, berza, hartije od vrednosti itd.) i po izvorima (tekstovi iz stručnih časopisa, biltena međunarodnih organizacija i studija iz pojedinih oblasti) budu što raznovrsniji kako bi bio obuhvaćen širok spektar različitih stilova i registara francuskog jezika. šifra 1888 / ISBN 978-86-403-1157-1 / Meki povez, 204 strane godina izdanja 2011.

36


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

BJElIĆ DR pREDRAg

GLOBALNA ELEKTRONSKA TRGOVINA Monografija tretira upotrebu savremenih tehnologija u poslovanju bez koje danas preduzeća ne mogu biti konkurentna na međunarodnom tržištu. Knjiga je strukturirana u šest poglavlja, i to: Koncept elektronskog poslovanja, Informaciono-komunikacione tehnologije, Internet, Elektronska trgovina, ostale aktivnosti elektronskog poslovanja, Elektronska trgovina u Srbiji šifra 1941 / ISBN 978-86-403-1216-5 / Meki povez, 262 strane godina izdanja 2012.

BJElIĆ DR pREDRAg

MEĐUNARODNA TRGOVINA Knjiga ”Međunarodna trgovina” je podeljena u tri celine, što je i naznačeno u podnaslovu ”teorija, poslovanje, politika”. U prvom delu se razmatraju teorijski aspekti međunarodne trgovine. U drugom delu knjige objašnjavaju se poslovni aspekti međunarodne trgovine, opisivanjem konkretnih poslovnih aktivnosti, institucija i aktivnosti u međunarodnom poslovanju. treći deo knjige posvećen je međunarodnoj trgovinskoj politici, i to kako bilateralnim, regionalnim, a ponajviše multilateralnim aspektima ove oblasti. poslednje poglavlje opisuje položaj naše zemlje u međunarodnoj trgovini. šifra 1862 / ISBN 978-86-403-1133-5 / Meki povez, 508 strana godina izdanja 2011.

37


Međunarodni ekonomski odnosi

KovAčEvIĆ DR RADovAN

MEĐUNARODNE FINANSIJE U knjizi su obrađene glavne karakteristike međunarodnih finansija u današnjoj globalizovanoj svetskoj privredi. Knjiga je napisana u 13 poglavlja. Knjiga je udžbenik za istoimeni predmet na dodiplomskim akademskim studijama na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a delom se koristi kao štivo na akademskim studijama – master. šifra 1847 / ISBN 978-86-403-1117-5 / Meki povez, 704 strane godina izdanja 2010.

KoZoMARA DR JElENA StoJADINovIĆ-JovANovIĆ DR SANDRA

MEĐUNARODNO POSLOVNO FINANSIRANJE Međunarodne poslovne transakcije, a pre svih trgovinske, krajem dvadesetoga i početkom dvadesetprvog veka, pokazale su veliku zavisnost od obima i formi finansiranja. Raznovrsnost formi formi i učesnika u finansiranju međunarodnih poslovnih transakcija nametnula je potrebu da se fenomen finansiranja međunarodnih poslovnih transkacija, odnosno međunarodno poslovno finansiranje, detaljnije prouči i prikaže na jednom mestu. Knjiga se sastoji od četrnaest celina – glava koje će čitaoca provesti kroz najvažnije učesnike u poslovima međunarodnog finansiranja, zatim se ukazuje na rizike koji se u ovim poslovima javljaju, kao i na načine njihovog prevazilaženja. Instrumentima i oblicima međunarodnog poslovnog finansiranja posvećen je centralni deo rada.

38

šifra 1849/ ISBN 978-86-403-1119-9 / Meki povez, 474 strane godina izdanja 2011.


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

pERovIĆ DR JElENA

MEĐUNARODNO PRIVREDNO PRAVO Knjiga je vođena idejom da čitaoce upozna sa osnovnim pravnim principima i pravilima bitnim za oblast poslovnog prometa, kako bi ih u praksi mogli što bolje primeniti. U knjizi se analiziraju pravni instituti najznačajniji za oblast poslovnog prometa iz oblasti uvoda u pravo, stvarnog prava i obligacionog prava i to sa aspekta domaćeg i uporednog prava, kao i međunarodnih uniformnih pravila, sa posebnim osvrtom na njihovu praktičnu primenu u poslovnoj praksi. Knjiga je namenjena studentima ekonomije i studentima prava, poslovno-privrednim krugovima, kao i svima onima koji pravo izučavaju, koji pravo stvaraju i koji pravo primenjuju. šifra 1875 / ISBN 978-86-403-1148-9 / Meki povez, 428 strana godina izdanja 2011.

UZElAC SoNJA

NEMAČKI JEZIK ZA EKONOMISTE ovo štivo je namenjeno prvenstveno studentima Ekonomskog fakulteta u Beogradu, kao i svim onim fakultetima i višim školama ekonomske usmerenosti koji su spoznali značaj nemačkog jezika i uvrstili ga u svoje programe. osnovni ciljevi udžbenika su da korisnici ovladaju veštinom čitanja i razumevanja teksta ekonomske struke na nemačkom jeziku, da im omogući obnovu relevantnih gramatičkih područja za jezik struke, da usvoje ekonomsku terminologiju i da steknu veštinu da usvoje tekst, interpretiraju ga i da izađu iz okvira datog teksta i produkuju novi tekst uz drugačiju argumentaciju. Udžbenik pruža načine za razumevanje teksta na nivou reči, rečenice i teksta uz korišćenje svih strategija čitanja, poznatih još iz maternjeg jezika, kao što su orijentaciono čitanje, kurzorno, selektivno i totalno čitanje. šifra 1879 / ISBN 978-86-403-1152-6 / Meki povez, 258 strana godina izdanja 2011.

39


Međunarodni ekonomski odnosi

MARoJEvIĆ DR MIlENA

RUSKI JEZIK ZA EKONOMISTE Udžbenik je namenjen studentima druge godine Ekonomskog fakulteta u Beogradu, a takođe našim privrednim poslenicima, koji imaju poslovne kontakte sa ruskim partnerima. Cilj knjige je da nauči studente komunikaciji u realnim situacijama, da im pomogne da govore na ruskom jeziku u uslovima savremene ruske stvarnosti, da ih podstakne da razvijaju usmeni govor u okvirima stilske raznovrsnosti, da ih upozna sa nekim ruskim kulturnim običajima i tradicijama. šifra 1737 / ISBN 978-86-403-1009-3 / Meki povez, 388 strana godina izdanja 2009.

MARoJEvIĆ DR MIlENA

RUSKI JEZIK ZA EKONOMISTE 2 Udžbenik Ruski jezik za ekonomiste 2 namenjen je prevashodno studentima Ekonomskog fakulteta u Beogradu. U njemu se realizuje diskursni prilaz učenju stranog jezika kroz brojna vežbanja, između ostalog i kroz leksičko-gramatičke zadatke sa komentarima. leksičkogramatički zadaci pretpostavljaju proveru razumevanja i usvajanja nove leksike, sintagmi i leksičko-gramatičkih konstrukcija, kao i koncentrisanje pažnje studenata na određenim gramatičkim temama. Svaki odeljak sadrži dovoljno kreativnih komunikativnih zadataka, na osnovu kojih se aktivno koristi izučavana gramatička pojava u vezanom govoru. šifra 1653 / ISBN 978-86-403-0920-2 / Meki povez, 406 strana godina izdanja 2008. 40


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

MARoJEvIĆ DR MIlENA

RUSKI JEZIK ZA EKONOMISTE 3 Udžbenik predstavlja treći deo udžbeničkog kompleta, namenjenog, u prvom redu, studentima treće i četvrte godine Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Cilj i ovog udžbenika je razvijanje navike upotrebe ruskog jezika u profesionalnoj sferi, dalje izgrađivanje i unapređivanje navike analitičkog čitanja tekstova različitih žanrova: osposobljavanje za prijem, razumevanje i analizu primljene informacije, i u slučaju potrebe njene transformacije u neki drugi oblik teksta: razne vrste planova, anotacije, referate, saopštenja itd. šifra 1843 / ISBN 978-86-403-1114-4 / Meki povez, 412 strana godina izdanja 2010.

pERovIĆ DR JElENA

STANDARDNE KLAUZULE U MEĐUNARODNIM PRIVREDNIM UGOVORIMA Ideja nastanka knjige je bila da se u ovoj knjizi potraže odgovori na brojna i često vrlo složena pitanja koja se postavljaju u kontekstu pojedinih standardnih klauzula međunarodnih privrednih ugovora. Knjiga je pisana u nastojanju da bude lako razumljiva za one koji izučavaju pravo međunarodnih ugovornih odnosa i korisna za potrebe prakse poslovnog prometa. šifra 1943 / ISBN 978-86-403-1219-6 / Meki povez, 168 strana godina izdanja 2012.

41


Međunarodni ekonomski odnosi

42


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

vElJKovIĆ DR SAšA

BREND MENADŽMENT u savremenim tržišnim uslovima Stvoriti uspešan brend, koji može da se sa vodećim svetskim brendovima ravnopravno uključi u borbu za potrošače, na domaćem tržištu ali i na drugim tržištima, postaje ključ uspeha savremenog poslovanja. Stoga je cilj knjige Brend menadžment da kroz logički povezane celine čitaoce uputi u specifičnosti građenja brendova. pisana je tako da na moderan i jasan način, uz relevantne i aktuelne koncepte i primere, približi čitaocima različite aspekte brend menadžmenta, sa posebnim osvrtom na stanje u Srbiji i u neposrednom okruženju. šifra 1816 / ISBN 978-86-403-1087-1 / Meki povez, 420 strana godina izdanja 2010.

pAUNovIĆ DR BlAgoJE

EKONOMIKA PREDUZEĆA - Preduzeće, okruženje i ulaganja Knjiga je koncipirana sa ciljem da se prikažu bitne karakteristike preduzeća, specifičnosti osnovnih vrsta preduzeća, složenost okruženja u kome posluju savremena preduzeća, kao i raznovrsnost poslovnih problema i kompleksnost poslovanja savremenog preduzeća. teme koje su obuhvaćene udžbenikom su: uvod u ekonomiku preduzeća, preduzeće, efikasnost i efektivnost preduzeća, okruženje preduzeća, troškovi i investicije.

šifra 1909 / ISBN 978-86-403-1185-4 / Meki povez, 258 strana godina izdanja 2012. 43


Poslovna ekonomija i menadžment

poKRAJčIĆ DR DRAgANA

EKONOMIKA PREDUZEĆA - Principi i ciljevi U knjizi se izlažu osnovni principi poslovanja preduzeća, a to su produktivnost, ekonomičnost i rentabilnost, koji su preduslov njihove efikasnosti i tradicionalni i savremeni pristupi ciljevima preduzeća u tržišnoj privredi. obrađene teme u udžbeniku su: razlozi postojanja preduzeća, prihod preduzeća, tehnologija, proizvodnja i produktivnost, ljudski resursi i unapređenje produktivnosti, ekonomičnost, profit, rentabilnost, poslovni ciljevi. Knjiga je deo udžbeničke literature na predmetu Ekonomika preduzeća na osnovnim akademskim studijama na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. šifra 1910 / ISBN 978-86-403-1186-1 / Meki povez, 298 strana godina izdanja 2012.

ogNJANov DR gAlJINA

INTEGRISANE MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE Knjiga je nastala kao rezultat višegodišnjeg izučavanja teorijske literature ali i praktične primene ovog relativno novog koncepta marketinških komunikacija u razvijenim zapadnim zemljama, Srbiji i njenom neposrednom orkuženju. Namenjena je prvenstveno studentima master studija iz poslovnog upravljanja na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, ali i svima onima koji žele da se bave konceptom integrisanih marketinških komunikacija. Delovi: teorijske osnove IMK, Integracija komunikacija, Integracija kanala komuniciranja, geografska integracija marketinških komunikacija. šifra 1684 / ISBN: 978-86-403-0956-1 / Meki povez, 282 strane godina izdanja 2009. 44


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

lovREtA DR StIpE pEtKovIĆ DR goRAN KoNčAR DR JElENA

KANALI MARKETINGA po svom sadržaju i strukturi knjiga odražava standardnu materiju koja se u inostranoj literaturi pojavljuje pod naslovom Marketing Channels ili Distribution Channels Management. određene specifičnosti rezultat su teorijskog nasleđa i karijere autora koji su dugo godina prevashodno bili vezani za oblast trgovine. Utoliko je i poseban akcenat u trećem delu ove knjige stavljen na institucije u kanalima marketinga: trgovinu i posebne tržišne institucije. Na CD-u koji se prilaže uz knjigu dati su brojni primeri koji su sadržajno vezani za 30 osnovnih poglavlja u knjizi. šifra 1850 / ISBN 978-86-403-1120-5 / tvrdi povez, 574 strane godina izdanja 2011.

UšĆUMlIĆ DR DUšANKA URošEvIĆ DR SlAvolJUB JovANovIĆ DR lIDIJA MIlovANovIĆ DR RUŽICA

KOMERCIJALNO POZNAVANJE ROBE Knjiga pruža osnovna znanja iz poznavanja šest, za naše uslove, najvažnijih grupa materijalnih proizvoda. Kod svake grupe su navedene sirovine, ostali materijali i energija neophodna za njihovo dobijanje, osnovni tehnološki postupci i osnovni elementi za ocenu njihovog kvaliteta. Knjiga je udžbenik na predmetu Komercijalno poznavanje proizvoda na osnovnim akademskim studijama na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu, ali je korisna i svima ovima koji se, direktno ili indirektno, bave problematikom dobijanja i plasmana proizvoda u različitim organizacijama. šifra 1755 / ISBN 978-86-403-1028-4 / Meki povez, 368 strana godina izdanja 2010.

45


Poslovna ekonomija i menadžment

MARIčIĆ DR BRANKo đoRđEvIĆ DR AlEKSANDAR

KREIRANJE I ISPORUČIVANJE VREDNOSTI POTROŠAČIMA Monografija je rezultat zajedničkog rada dvojice autora iz oblasti marketinga koji je pisan sa ciljem da se detaljnije analizira pojam vrednosti za potrošače, kao i proces njenog kreiranja i isporučivanja. S jedne strane fokus analize su različiti elementi vrednosti iz perspektive potrošača. S druge strane, fokus rada je na analizi uticaja različitih poslovnih i marketinških aktivnosti na kreiranje vrednosti potrošačima. šifra 1958 / ISBN 978-86-403-1229-5 / Meki povez, 130 strana godina izdanja 2012.

BoŽIĆ DR vlADAN AĆIMovIĆ DR SloBoDAN

MARKETING LOGISTIKA Knjiga je univerzitetski udžbenik koji u naučnom i praktičnom smislu pokriva najveći deo tematike iz domena logističkog menadžmenta. Strukturirana kao i većina relevantnih svetskih udžbenika iz ovog domena poslovnog upravljanja, knjiga ima 9 osnovnih delova, dok se kao dodatak daje rečnik izabranih poslovnih logističkih pojmova koji se najčešće primenjuju u logističkoj praksi. Svaki teorijski deo je potkrepljen različitim primerima, istraživanjima iz domaće i svetske prakse i prezentacijom uspešno rešenih problema iz domena logistike. šifra 1915 / ISBN 978-86-403-1189-2 / Meki povez, 602 strane godina izdanja 2012.

46


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

vElJKovIĆ DR SAšA

MARKETING USLUGA Cilj knjige je da čitaoce uputi u specifičnosti primene marketinga u rastućem sektoru usluga, i ukaže im na koje načine da u praksi uspešno primenjuju marketinšku filozofiju razmišljanja i poslovanja u ovoj oblasti. pisana jednostavnim i razumljivim jezikom, strukturirana na način da pokaže i teoretske koncepcije, ali pre svega praktičnu primenu, veoma je korisna za sve one koji rade u uslužnom sektoru ili se obučavaju za poslove iz oblasti marketinga. U knjizi je dato 30 zaokruženih poslovnih primera iz najbolje inostrane i domaće prakse uslužnih kompanija, kao i više desetina ilustracija. šifra: 1706 / 1708 / ISBN: 978-86-403-0894-6 / Meki / tvrdi povez, 470 strana / godina izdanja: 2009.

đURIčIN DR DRAgAN JANošEvIĆ DR StEvo KAlIčANIN DR đoRđE

MENADŽMENT I STRATEGIJA Knjiga je posvećena menadžmentu i strategiji, kao i njihovoj interakciji. ona je učilo za studente Ekonomskog fakulteta u Beogradu i Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu. takođe, ona je namenjena i teoretičarima i praktičarima iz oblasti menadžmenta, kao celovit pogled na koncepciju koju karakterišu brze i radikalne promene. Knjiga može biti korisno štivo i za laike koji menadžment doživljavaju kao dodirnu oblast svoje specijalnosti. Strukturirana je u sedam delova: Razvoj menadžmenta, proces menadžmenta, Analiza okruženja, Formulisanje strategije, vrednovanje strategije, Implementacija strategije i Upotreba strategijskih resursa. šifra 1905 / ISBN 978-86-403-1183-0 / tvrdi povez, 632 strane godina izdanja 2012. 47


Poslovna ekonomija i menadžment

BogEtIĆ DR ZoRAN

MENADŽMENT KATEGORIJE PROIZVODA Knjiga obuhvata zaokruženu koncepciju inovativne poslovne prakse, uključujući elemente poslovnog procesa i taktičkog instrumentarijuma u trgovini. U njoj se polazi od praktične realnosti da je trgovina, prihvatanjem i afirmacijom koncepta menadžmenta kategorije proizvoda, počela da daje dominantan doprinos harmonizaciji odnosa u kanalima marketinga. Knjiga nudi i viziju strategijskog razvoja menadžmenta kategorije, prvenstveno na planu oplemenjivanja idejama drugih probojnih poslovnih strategija. šifra 1717 / ISBN 978-86-7478-039-8 / tvrdi povez, 360 strana godina izdanja 2007.

BogIĆEvIĆ MIlIKIĆ DR BIlJANA

MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA Knjiga je prevashodno namenjena studentima Ekonomskog fakulteta u Beogradu, ali i svima onima koji imaju interes da nešto više nauče iz ove oblasti. Knjiga ima trinaest poglavlja u kojima su detaljno objašnjena izabrana tematska područja: Uvod u menadžment ljudskih resursa, Analiza i dizajn posla, planiranje ljudskih resursa, Regrutacija potencijalnih kandidata, Selekcija kandidata, obuka zaposlenih, ocenjivanje performansi zaposlenih, Razvoj zaposlenih, Sistem zarada, Zarade bazirane na performansama, Beneficije, Radni odnosi i kolektivno pregovaranje, Napuštanje organizacije. šifra 1884 / ISBN 978-86-403-1159-5 / Meki povez, 432 strane godina izdanja 2011. 48


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

lovREtA DR StIpE BERMAN DR BARRY pEtKovIĆ DR goRAN

cid.ekof.bg.ac.rs

BogEtIĆ DR ZoRAN vElJKovIĆ DR SAšA CRNKovIĆ DR JAKov

MENADŽMENT ODNOSA SA KUPCIMA U knjizi renomiranog srpsko-američkog autorskog tima, koji čine profesionalci različitih specijalnosti, možete pronaći kompaktan tekst o preporučenom viđenju i tretmanu savremenog kupca, za bolje poslovne rezultate. ovde se radi o proučavanju najnovije literature, softverske ponude i najbolje prakse odnosa sa kupcima, na konzistentan i lako čitljiv način. Knjiga nudi poslovna i terminološka razgraničenja, koja olakšavaju valorizaciju značajnih investicija u informacione tehnologije, i omogućavaju inovativnu marketinšku praksu odnosa sa kupcima. preporučuje se široj naučno-stručnoj javnosti, istraživačima i praktičarima namernim da saznaju koncepciju i proces menadžmenta odnosa sa kupcima, najvrednijeg resursa svakog privrednog subjekta. šifra 1787 / ISBN 978-86-7478-129-6 / Meki povez, 466 strana godina izdanja 2010.

đURIčIN DR DRAgAN loNčAR DR DRAgAN

MENADŽMENT POMOĆU PROJEKATA Svrha knjige je da postavi paradigmu Menadžmenta pomoću projekata, objasni ulogu Menadžmenta projektom kao glavnog alata ovog koncepta i diskutuje mogućnosti primene respektujući, prvenstveno, how to do it zahteve. Knjiga je namenjena studentima ekonomije, menadžmenta kao i tehničkih nauka, privrednim praktičarima, poslovnim konsultantima kao i svim zainteresovanim ljudima koji ovim interdisciplinarnim problemom imaju nameru da se bave kao strukom ili u znatiželji. šifra 1964 / ISBN 978-86-403-1243-1 / tvrdi povez, 632 strane godina izdanja 2012. 49


Poslovna ekonomija i menadžment

KAlIčANIN DR đoRđE

MENADŽMENT VREDNOSTI PREDUZEĆA U knjizi je predstavljen koncept i proces strategijskog menadžmenta u koji je u potpunosti integrisan princip stvaranja vrednosti za akcionare. takav proces je zasnovan na konceptu menadžmenta zasnovanog na vrednosti. Knjiga nudi niz praktičnih instrumenata kojima se obezbeđuje mogućnost primene ovakvog procesa u praksi. Knjiga je namenjena prvenstveno studentima master studija, ali i svima onima koji su posvećeni formulisanju i primeni strategija koje vode cilju uvećanja vrednosti preduzeća. šifra 1517 / ISBN 86-403-0785-7 / Meki povez, 404 strane godina izdanja 2006.

RAKItA DR BRANKo

MEĐUNARODNI BIZNIS I MENADŽMENT ovo je prvo izdanje knjige pod nazivom Međunarodni biznis i menadžment. Knjiga predstavlja potpuno izmenjeno i unapređeno prethodno izdanje knjige pod nazivom Međunarodni menadžment. Knjiga se sastoji iz tri dela i jedanaest tematskih oblasti ili poglavlja. pored kratkih i ilustrativnih poslovnih priča, integrisanih u tekst pojedinih tematskih oblasti, svaka glava je završavana poslovnim primerima, u formi kraćih studija slučajeva. Knjiga može poslužiti i biti od značajne koristi, ne samo studentima, već i poslovnim ljudima, kao i državnim i vladinim službenicima i šire. šifra 1513 / ISBN 86-403-0780-6 / tvrdi povez, 652 strane godina izdanja 2006. 50


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

RAKItA DR BRANKo

MEĐUNARODNI MARKETING U koncipiranju i pisanju knjige pošlo se od stava da međunarodni marketing predstavlja strategijsko usmeravanje, instrumentalno kreiranje i efektivnu realizaciju tržišnih aktivnosti, radi što uspešnije internacionalizacije privrednih subjekata i njihovog što adekvatnijeg uklapanja u inostranu sredinu, od lokalnog do globalnog nivoa. Delovi knjige: Međunarodni usmeravajući marketing, Međunarodni instrumentalni marketing, Međunarodni efektivni marketing. Izdanje je namenjeno studentima redovnih, master i doktorskih studija, kao i zaposlenima u organizacijama realnog, finansijskog i javnog sektora, državnim organima. šifra 1944 / ISBN 978-86-403-1221-9 / Meki povez, 634 strane godina izdanja 2012.

pEšAlJ MR BIlJANA

MERENJE PERFORMANSI PREDUZEĆA - Tradicionalni i savremeni koncepti ova knjiga pruža sistematizaciju različitih pokazatelja i koncepta merenja performansi preduzeća uz prikaz teorijske i metodološke osnove sistema pokazatelja i koncepata koji su danas opšte prihvaćeni u literaturi i široko primenjivani u praksi. Delovi : Merenje performansi preduzeća, tradicionalni sistemi merenja performansi preduzeća, Savremeni pokazatelji performansi preduzeća i dodata ekonomska vrednost kao jedan od savremenih pristupa, Balanced Scorecard kao savremeni pristup merenju performansi preduzeća. šifra 1481 / ISBN 86-403-0741-5 / Meki povez, 216 strana godina izdanja 2006. 51


Poslovna ekonomija i menadžment

pEtKovIĆ DR MIRJANA JANIĆIJEvIĆ DR NEBoJšA BogIĆEvIĆ MIlIKIĆ DR BIlJANA

ORGANIZACIJA Knjiga organizacija je udžbenik za predmet organizacija preduzeća, koji se izučava na poslovnim smerovima osnovnih studija na Fakultetu. U skladu s tim, u knjizi su sumirana fundamentalna znanja iz četiri osnovna područja organizacije i menadžmenta. Delovi: Dizajn organizacije, organizaciono ponašanje, Menadžment ljudskih resursa, organizacione promene. šifra 1906 / ISBN 978-86-403-1184-7 / tvrdi povez, 620 strana godina izdanja 2012.

pEtKovIĆ DR MIRJANA

ORGANIZACIONO PONAŠANJE organizaciono ponašanje je interdisciplinarno područje organizacije i menadžmenta, koje se bavi ljudima u organizaciji, sa ciljem da objasni menadžerima i zaposlenima od čega zavisi njihovo ponašanje i kako se na ponašanje ljudi u organizaciji može uticati. Knjiga je strukturirana u četiri dela. prvi deo obrađuje teme koje objašnjavaju ponašanje na pojedinim nivoima, drugi deo obrađuje teme iz oblasti teorije i dizajna, treći deo bavi se temama iz oblasti ljudskih resursa, a četvrti deo temama iz oblasti organizacionog razvoja i promena. šifra 1900 / ISBN 978-86-403-1172-4 / Meki povez, 534 strane godina izdanja 2011. 52


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

MIlISAvlJEvIĆ DR MoMčIlo MARIčIĆ DR BRANKo glIgoRIJEvIĆ DR MIRJANA

OSNOVI MARKETINGA Udžbenik se odlikuje naporom autora da u svim bitnim aspektima marketinga prate i inkorporiraju najnovije domete kojim se karakteriše ova naučna disciplina. Rađen je u skladu sa usvojenim standardima u nastavi koje zahteva primena Bolonjske deklaracije. Za studente, to znači prilagođenost teksta standardnim normama, ali mnogo više od toga precizniji i jasniji način izlaganja predmetne materije. to se dobrim delom može uočiti na osnovu selektirane i korišćene literature u pisanju ovog izdanja udžbenika. šifra 1914 / ISBN 978-86-403-1188-5 / tvrdi povez, 720 strana godina izdanja 2012.

MARIčIĆ DR BRANKo

PONAŠANJE POTROŠAČA Udžbenik “ponašanje potrošača” za manje od dve decenije doživeo je osam izdanja. Svako izdanje odlikovale su novine kojima se karakteriše razvoj ove mlade i dinamične naučne discipline u svetu. prema ustaljenoj praksi, u knjigu su uključeni potpuno novi primeri (aneks) radi dodatnog pobuđivanja interesa i praktične spoznaje određenih koncepata i metoda. Ažurirani su relevantni podaci domaće i međunarodne statistike. takođe, inovirani su predmetni indeks, indeks imena i indeks slika i tabela u cilju da čitaocima omoguće lakše pretraživanje i razumevanje teksta knjige. šifra 1812 / ISBN 978-86-403-1084-0 / tvrdi povez, 712 strana godina izdanja 2011.

53


Poslovna ekonomija i menadžment

glIgoRIJEvIĆ DR MIRJANA ogNJANov DR gAlJINA

POSLOVNO PREGOVARANJE Knjiga se bavi savremenim teorijskim pristupima poslovnom pregovaranju. U knjizi je dat pregled najnovijih naučnih istraživanja iz poslovnog pregovaranja. Sa naučnog i stručnog stanovišta analizira se proces pregovaranja i primena pregovaračkih veština, a poseban naglasak je stavljen na izbor pregovaračkih strategija i taktika. Cilj je ne samo naučna analiza ove problematike, već u skladu sa tim i pružanje odgovorajuće pomoći poslovnim ljudima u Srbiji, kroz davanje smernica i preporuka na koje ukazuju prihvaćeni teorijski modu i rezultati naučnih istraživanja. Istovremeno, ova monografija je kao pomoć namenjena i studentima master studija Ekonomskog fakulteta u Beogradu za predmet poslovno pregovaranje i odnosi sa klijentima. šifra 1882 / ISBN 978-86-403-1156-4 / Meki povez, 270 strana godina izdanja 2011.

glIgoRIJEvIĆ DR MIRJANA

POSLOVNI MARKETING Knjiga je koncipirana u osam poglavlja u kojima su detaljno objašnjena izabrana tematska područja: priroda i oblast poslovnog marketinga, ponašanje poslovnih kupaca, Marketing strategija: segmentacija, targetiranje i pozicioniranje, Strategija proizvoda u poslovnom marketingu, Strategija cena proizvodnih dobara, Strategija distribucije u poslovnom marketingu, Strategija poslovnog komuniciranja, Upravljanje poslovnim marketingom. Udžbenik je prevashodno namenjen studentima Ekonomskog fakulteta u Beogradu, ali i svima onima koji imaju interes da nešto više nauče iz ove oblasti. šifra 1924 / ISBN 978-86-403-1202-8 / Meki povez, 380 strana godina izdanja 2012.

54


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

pAUNovIĆ DR BlAgoJE ZIpovSKI MR DIMItRAKI

POSLOVNI PLAN - Vodič za izradu Knjiga je prvenstveno namenjena studentima Ekonomskog fakulteta u Beogradu koji izučavaju problematiku preduzetništva i upravljanja malim preduzećem. Uvereni smo, međutim, da ova knjiga može pomoći preduzetnicima, menadžerima i drugim stručnjacima iz prakse u pripremi detaljnog i sveobuhvatnog poslovnog plana za osnivanje novih preduzeća ili upravljanje rastom i razvojem postojećih preduzeća. Sastavni deo ovog udžbenika je kompakt disk sa računarskim programom koji treba da olakša praktičnu izradu poslovnog plana. šifra 1867 / ISBN 978-86-403-1138-0 / Meki povez, 294 strane godina izdanja 2011.

pAUNovIĆ DR BlAgoJE

PREDUZETNIŠTVO I UPRAVLJANJE MALIM PREDUZEĆEM U knjizi se razmatraju najznačajnije karakteristike preduzetničkog procesa, tako što se obuhvataju sve funkcije i aktivnosti povezane sa opažanjem poslovnih mogućnosti i kreiranjem organizacije za iskorišćavanje tih mogućnosti i stvaranje vrednosti. Uspešno osnivanje preduzeća i upravljanje njegovim poslovanjem pretpostavlja raznovrsna upravljačka znanja i poznavanje svih oblasti poslovne ekonomije. Zato je i namera autora bila da čitaocima pruži uravnotežen uvid u probleme, oblasti i područja poslovnog upravljanja od značaja za mala preduzeća. šifra 1942 / ISBN 978-86-403-1220-2 / Meki povez, 222 strane godina izdanja 2012. 55


Poslovna ekonomija i menadžment

AĆIMovIĆ DR SloBoDAN

SERVIS POTROŠAČA osnovna ideja ove knjige bila je da se ukaže na značaj logističkog upravljanja, kome se naročito u poslednjih 10-15 godina pridaje posebna pažnja u svakodnevnom funkcionisanju preduzeća u razvijenim zapadnim ekonomijama. Delovi knjige: Koncept logističkog menadžmenta, Upravljanje marketing logistikom, logistički informacioni sistem u funkciji upravljanja servisom potrošača, okviri za donošenje politike servisa potrošača kao proizvod logističko-marketinške strategije firme, Strategijsko upravljanje konkurentnim nivoom servisa potrošača, globalni kontekst politike servisa potrošača. šifra 1263 / ISBN 86-403-0526-9 / Meki povez, 236 strana godina izdanja 2003.

vRAčAR DR DRAgUtIN

STRATEGIJE TRŽIŠNOG KOMUNICIRANJA Knjiga se bavi najvidljivijim aspektima marketinga – različitim načinima komuniciranja između preduzeća i njegovih klijenata. Delovi: Elementi procesa komuniciranja, lična prodaja kao oblik tržišnog komuniciranja, privredna propaganda kao oblik tržišnog komuniciranja, Unapređenje prodaje kao oblik tržišnog komuniciranja, publicitet i public relations kao oblik tržišnog komuniciranja. Knjiga se koristi kao udžbenik na dodiplomskim studijama za predmet tržišno komuniciranje, ali može biti korisno štivo za sve one koji se bave ili zanimaju za ovu vrlo zanimljivu oblast marketinga. šifra 1819 / ISBN 978-86-403-1089-5 / Meki povez, 580 strana godina izdanja 2010. 56


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

MIlISAvlJEvIĆ DR MoMčIlo

STRATEGIJSKI MARKETING Rad je primarno namenjen studentima i menadžerima. prvima da bolje razumeju ovo značajno područje marketinga a drugima da lakše prepoznaju pitanja od strategijskog značaja i pronalaze adekvatne načine odgovora na njih. Strategijski marketing nije od interesa samo za one koji rade u marketing sektoru preduzeća, već za sve menadžere u razvijenoj organizacionoj strukturi preduzeća. teme obrađene u knjizi su: usklađivanje potencijala preduzeća sa potrebama tržišta, prilagođavanje ponude preduzeća, spektar marketing strategija, pretpostavke uspeha strategijske akcije. šifra 1809 / ISBN 978-86-403-1082-6 / Meki povez, 402 strane godina izdanja 2010.

MIlISAvlJEvIĆ DR MoMčIlo

STRATEGIJSKI MENADŽMENT U radu je izvršena rigorozna selekcija onoga što je fundamentalni doprinos teoriji, a istovremeno relevantno za privrednu praksu. Svrha je da se unapredi strategijsko razmišljanje, odlučivanje i akcija menadžera u preduzećima. Knjiga ima četiri dela sa dvadesetdve glave. U prvom delu se razjašnjavaju dimenzije strategijskog menadžmenta, a ostala tri su posvećena aktivnostima strategijskog menadžmenta. Knjiga je namenjena studentima master programa i menadžerima. prvima da razumeju i ovladaju ovom akademskom disciplinom, a drugima da unaprede svoj način strategijskog razmišljanja, odlučivanja i akcije. šifra 1969 / ISBN 978-86-403-1250-9 / Meki povez, 594 strane godina izdanja 2012. 57


Poslovna ekonomija i menadžment

RIStIĆ DR MIloš

STRATEŠKO POZICIONIRANJE MALOPRODAJE U knjizi su opisani aktuelni odnosi između vodećih primarnih subjekata u kanalima marketinga i to proizvođača, maloprodaje i potrošača, sa posebnim akcentom na odnose između kompanija na tržištu Republike Srbije u poređenju sa praksom u regionu Centralne i Istočne Evrope. Istaknute su osnovne mogućnosti za unapređenje nivoa odnosa između dobavljačkih kompanija i vodećih maloprodajnih lanaca, kako bi se kreirala dodatna vrednost za potrošače finalnih proizvoda. Knjiga je namenjena kako poslovnoj javnosti, tako i studentima na diplomskim i doktorskim studijama. šifra 1644 / ISBN 978-86-403-0924-0 / tvrdi povez, 476 strana godina izdanja 2008.

pAvlIčIĆ DR DUBRAvKA

TEORIJA ODLUČIVANJA Knjiga obuhvata normativni i deskriptivni pristup, individualno i grupno odlučivanje kao i odlučivanje u konfliktnim situacijama, sa ciljem da buduće menadžere osposobi za donošenje dobrih poslovnih odluka. Knjiga je prvenstveno namenjena studentima redovnih i master studija, ali svakako može biti korisna svim donosiocima odluka, nezavisno od delatnosti kojom se bave, pa i svakom pojedincu u privatnom životu. šifra 1782 / ISBN 978-86-403-1054-3 / Meki povez, 504 strane godina izdanja 2010.

58


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

lovREtA DR StIpE pEtKovIĆ DR goRAN

TRGOVINSKI MARKETING ova knjiga javlja se u kontinuitetu istraživanja sve složenije problematike marketinga u trgovini koja se već duži niz godina sprovode na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. težište je stavljeno na izučavanju savremenih aktivnosti marketinga koje obavljaju trgovinska preduzeća. pošlo se od pretpostavke dobrog poznavanja opštih marketing aktivnosti preduzeća. otuda je učinjen napor da se izlože samo one aktivnosti i funkcije marketinga koje su specifične za trgovinsko preduzeće. A one nisu male, posebno kada se upoređuju sa proizvodnim preduzećima. šifra 1776 / ISBN 978-86-403-1052-9 / Meki povez, 546 strana godina izdanja 2010.

lovREtA DR StIpE

TRGOVINSKI MENADŽMENT U knjizi se iz različitih uglova istražuju savremeni problemi kojima je preokupiran menadžment trgovinskog preduzeća. poseban deo knjige posvećen je integralnom menadžmentu u trouglu produktivnosti, profitabilnosti i konkurentnosti trgovinskog preduzeća. U nameri da se celovito sagleda poslovno okruženje istražena je problematika koja se odnosi na etička i pravna ograničenja slobode trgovinskog preduzetništva. trgovinski biznis posmatra se i kroz prizmu rešavanja sve složenijih pitanja menadžmenta prodaje. šifra 1890 / ISBN 978-86-403-1163-2 / Meki povez, 618 strana godina izdanja 2011.

59


Poslovna ekonomija i menadžment

SpIRovIĆ-JovANovIĆ DR lUCIJA DABIĆ DR StoJAN

TRGOVINSKO (PRIVREDNO) PRAVO ovaj udžbenik je namenjen, pre svega studentima ekonomije, ali i drugim profilima studenata kojima su potrebna znanja iz ove oblasti prava. Udžbenik može biti od koristi i drugima koji se bave naročito statusnim trgovinskim pravom i privrednim ugovorima iz bilo kog razloga. Materija je strukturirana tako da zadovolji uslove nastavnog plana i programa za rpedmet poslovno pravo na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, kao i da bude usaglašena sa potrebama koje nameće bolonjski sistem obrazovanja. šifra 1858 / ISBN 978-86-403-1030-4 / Meki povez, 612 strana godina izdanja 2011.

UšĆUMlIĆ DR DUšANKA lUKIĆ DR RADoJKo

UPRAVLJANJE KVALITETOM MATERIJALNIH PROIZVODA Knjiga pruža osnovna znanja iz teorije kvaliteta uopšte, kao i kvaliteta proizvoda (onako kako se on tretira u standardima serije ISo 9000, ISo 14000). o kvalitetu se svakodnevno emituje ogroman broj informacija, često i kontradiktornih, koje najvećim delom nisu znanje i ne doprinose razumevanju. Knjiga je udžbenik na predmetu Menadžment kvaliteta, ali je korisna i svima koji se direktno ili indirektno bave problematikom kvaliteta u različitim organizacijama. šifra 1919 / ISBN 978-86-403-1193-9 / Meki povez, 228 strana godina izdanja 2012.

60


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

JANIĆIJEvIĆ DR NEBoJšA

UPRAVLJANJE ORGANIZACIONIM PROMENAMA Knjiga je pisana tako da bude univerzitetski udžbenik ali istovremeno i praktični priručnik menadžerima za upravljanje organizacionim promenama. Knjiga je podeljena na dva dela. U prvom delu, koji je posvećen teorijama i konceptima organizacionih promena, istražuju se priroda, uzroci i tok organizacionih promena iz ugla 4 perspektive: perspektiva organizacionog razvoja, perspektiva organizacione transformacije, perspektiva organizacione adaptacije i procesna perspektiva. U drugom delu, koji je posvećen praktičarima, izložen je model upravljanja organizacionih promena. šifra 1872 / ISBN 978-86-403-1143-4 / Meki povez, 506 strana godina izdanja 2011.

61


62


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

lUKIĆ DR RADoJKo

BANKARSKO RAČUNOVODSTVO Knjiga je posvećena specifičnostima bankarskog računovodstva. tretirana problematika obrađena je sa gledišta opštih računovodstvenih principa, čije je poznavanje pretpostavka za uspešno rešavanje konkretnih praktičnih problema računovodstva banaka, sa gledišta važećih zakonskih propisa. Knjiga u ovom dopunjenom obliku namenjena je ne samo studentima ekonomije, već i svima onima koji žele da se iz bilo kog razloga upoznaju sa fundamentalnim principima računovodstva i revizije u bankama. šifra 1863 / ISBN 978-86-403-1134-2 / Meki povez, 620 strana godina izdanja 2011.

lUKIĆ DR RADoJKo

BANKARSKO RAČUNOVODSTVO: Primeri - Zadaci - Testovi problematika bankarskog računovodstva izložena je kroz praktične primere, sa detaljnim objašnjenjima i elementima teorije. ovakav modelski pristup omogućuje da se lakše shvati složenost ove problematike i pravilno rešavanje praktičnih problema računovodstva u bankama. Knjiga je prvenstveno namenjena studentima ekonomije, budućim bankarskim menadžerima, ali, isto tako, može korisno da posluži i svima onima koji se interesuju - teorijski ili praktično - za ovu problematiku računovodstva. šifra 1864 / ISBN 978-86-403-1135-9 / Meki povez, 286 strana godina izdanja 2011. 63


Računovodstvo, poslovne finansije i revizija

šKARIĆ-JovANovIĆ DR KAtA

FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO Udžbenik je komponovan od dva dela: (1) osnove i principi sistema dvojnoj knjigovodstva (2) primena sistema dvojnog knjigovodstva. U prvom delu, nakon razmatranja opštih pitanja računovodstva i sistema dvojnog knjigovodstva, predmet obrade je globalna procedura u knjigovodstvu i osnovna pitanja organizacije knjigovodstva. U drugom delu nastavljeno je de facto razvijanje sistema dvojnog knjigovodstva. pri tome, nije se pošlo od razmatranja pojedinačnih ekonomskih promena, već je poslovni ciklus proizvodnog i trgovinskog preduzeća raščlanjen i prikazano je obuhvatanje poslovnih promena koje nastaju u svakoj od njegovih faza. šifra 1916 / ISBN 978-86-403-1199-1 / Meki povez, 410 strana godina izdanja 2012.

JovIĆ MR DANICA MIRovIĆ DRAgANA MIlEtIĆ MR SNEŽANA RADIĆ MR SINIšA

ZBIRKA ZADATAKA IZ FINANSIJSKOG RAČUNOVODSTVA praktikum koji je kompatibilan sa udžbenikom Finansijsko računovodstvo. Zbirka treba da posluži studentima da lakše, brže i potpunije savladaju ispitnu materiju koja je prevashodno, ali ne i isključivo, metodološkog karaktera. Delovi: Dokumentacija u knjigovodstvu, primeri za vežbe, Zadaci za samostalan rad, Nerešeni ispitni zadaci - Metodološki deo. šifra 1913 / ISBN 978-86-403-1190-8 / Meki povez, 260 strana godina izdanja 2012. 64


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

lUKIĆ DR RADoJKo

EVALUACIJA POSLOVNIH PERFORMANSI U MALOPRODAJI U knjizi se, u skladu sa predmetom i ciljem istraživanja, ukazuje, pre svega, na to kako finansijska analiza može biti od koristi za procenu efikasnosti i efektivnosti maloprodavčeve marketing strategije – za kontrolu maloprodavčevih performansi, za utvrđivanje uzroka zašto su njegove performanse bolje ili lošije od očekivanih, kao i za preduzimanje odgovarajućih akcija za poboljšanje ako su, kratkoročno posmatrano, performanse ispod očekivanih. U cilju što kompleksnije obrade tretirane problematike analizirane su tradicionalne i, posebno, savremene tehnike merenja i upravljanja performansama u maloprodaji. šifra 1967 / ISBN 978-86-403-1247-9 / Meki povez, 694 strane godina izdanja 2012.

JABlAN StEFANovIĆ DR RADMIlA

INTERNI OBRAČUN osnovna intencija jeste upoznavanje sa praktičnom primenom odnosno sprovođenjem obračuna troškova i učinaka u proizvodnom preduzeću. U centru pažnje jeste njegovo organizaciono modeliranje. Knjiga je namenjena prvenstveno studentima Ekonomskog fakulteta u Beogradu i predstavlja udžbenik za spremanje ispita iz predmeta Interni obračun, kao i dela ispita iz predmeta organizacija računovodstvenog informacionog sistema na diplomskim akademskim studijama - master, kao i svima onima koji se, bilo teorijski bilo praktično, bave odnosnom problematikom. šifra 1921 / ISBN 978-86-403-1196-0 / Meki povez, 480 strana godina izdanja 2012.

65


Računovodstvo, poslovne finansije i revizija

MAlINIĆ DR DEJAN

POLITIKA DOBITI KORPORATIVNOG PREDUZEĆA polazna ideja u koncipiranju ovog izdanja bila je da politika dobiti prioritetno pretpostavlja odgovor na tri ključna pitanja: 1) koji su izvori dobitaka i kako projektovati ciljna dobitna ostvarenja, 2) kako dobitak meriti i, s tim povezano, koji dobitak treba iskazati i 3) na koji način raspodeliti iskazani dobitak, a da to bude u funkciji maksimiranja tržišne vrednosti preduzeća. Knjiga se koristi kao udžbenik na master studijama, ali je istovremeno namenjena i svima onima koji se na bilo koji način bave problemima koji zadiru u suštinu funkcionisanja korporativnog preduzeća. šifra 1564 / ISBN 86-403-0823-6 / tvrdi povez, 514 strana godina izdanja 2007.

toDoRovIĆ DR MIRoSlAv

POSLOVNO I FINANSIJSKO RESTRUKTURIRANJE PREDUZEĆA Izlaganja u okviru knjige organizovana su tako što je najpre istraživan korporativni kontekst u kome se restrukturiranje preduzeća zbiva, potom je sagledan proces iniciranja restrukturiranja, razmotrene institucionalne pretpostavke, karakteristike, motivi i načini izvršenja pojedinih tehnika restrukturiranja, njihovi efekti i izvori vrednosti. Knjiga sadrži brojne kratke realne primere pojedinih tehnika restrukturiranja, kvantitativne, grafičke i tabelarne ilustracije, rešenja iz poslovno-pravne, računovodstvene i poreske regulative, koja treba da omoguće jasnije sagledavanje mogućnosti za praktičnu aplikaciju teorijskih stavova i posluže kao putokaz za rešavanje praktičnih problema iz ovog domena. 66

šifra 1785 / ISBN 978-86-403-1056-7 / Meki povez, 450 strana godina izdanja 2010.


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

IvANIšEvIĆ DR MIloRAD

POSLOVNE FINANSIJE Udžbenik je napisan prema nastavnom programu za predmet poslovne finansije na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Udžbenik pored uvoda sadrži četiri dela sa ukupno dvadeset i jednom glavom. Delovi: Finansijska analiza i planiranje novčanih tokova, Upravljanje obrtnim sredstvima, planiranje i ocena efektivnosti kapitalnih ulaganja, Izvori finansiranja i cena kapitala. šifra 1961 / ISBN 978-86-403-1239-4 / Meki povez, 444 strane godina izdanja 2012.

lUKIĆ DR RADoJKo

RAČUNOVODSTVO PENZIJSKOG OSIGURANJA - Skripta U ovom radu se nastojalo da se kompleksno izlože principi novog računovodstva troškova penzijskog osiguranja. pomenuta problematika veoma je složena zato što je neizvestan iznos isplate penzijskih nadoknada. Računovodstvo penzijskog osiguranja zasnovano je na akutarskim pretpostavkama, i posebno, na korišćenju penzijskih šema – radnih beleški za potrebe što potpunijeg informisanja o svim bilansnim i vanbilansnim elementima troškova penzijskog osiguranja, kao i na primeni razvijenih posebnih metoda amortizacije izvesnih elemenata troškova penzijskog osiguranja. Rad je prvenstveno namenjen studentima Ekonomskog fakulteta u Beogradu, ali i svim praktičarima koji žele da se upoznaju sa principima novog računovodstva penzijskog osiguranja. šifra 1866 / ISBN 978-86-403-1137-3 / Meki povez, 52 strane godina izdanja 2011.

67


Računovodstvo, poslovne finansije i revizija

lUKIĆ DR RADoJKo

RAČUNOVODSTVO OSIGURAVAJUĆIH KOMPANIJA U knjizi je ukazano na specifičnosti: računovodstvenog tretmana premije osiguranja, zarađene premije, nezarađene premije, isplate odštetnih zahteva, neisplaćenih odštetnih zahteva, preventive i prevencije, matematičke rezerve, rezerve sigurnosti, rizika kapitala, rezervisanja, šteta i troškova sprovođenja osiguranja; sadržine i forme bilansa uspeha, bilansa stanja i izveštaja o tokovima novčanih sredstava; upravljanja plasmanom sredstava fonda osiguranja-matematičke rezerve; revizije finansijskih izveštaja; analize i ocene performansi – boniteta osiguravajućih kompanija. šifra 1934 / ISBN 978-86-403-1213-4 / Meki povez, 334 strane godina izdanja 2012.

lUKIĆ DR RADoJKo

REVIZIJA U BANKAMA Knjiga odgovara izazovima koji danas stoje pred revizijom u bankama, a čiji je osnovni cilj upoznavanje osnovnih karakteristika postupka revizije finansijskih izveštaja, razumevanje međunarodnih standarda revizije, posebno onih koji se odnose na odgovornost revizora, planiranje postupka revizije, internu kontrolu, kao i na druge usluge srodne reviziji. ona je namenjena kako teoretičarima, tako i praktičarima koji žele da se na jednom mestu što potpunije upoznaju sa specifičnostima revizije u bankama i da stečena znanja koriste kao osnovu za rešavanje konkretnih revizorskih problema u bankama. šifra 1786 / ISBN 978-86-403-1057-4 / Meki povez, 212 strana godina izdanja 2010.

68


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

lUKIĆ DR RADoJKo

RAČUNOVODSTVO TRGOVINSKIH PREDUZEĆA Sadržinom ove knjige obuhvaćeno je sve ono što je karakteristično za problematiku računovodstva trgovinskih preduzeća, a uslovljeno samom prirodom njihovog poslovanja. ta materija je obrađena problemski, u svetlu opštih računovodstvenih principa, čije je poznavanje pretpostavka za uspešno rešavanje konkretnih računovodstvenih problema u praksi trgovinskih preduzeća zasnovanoj na važećim zakonskim propisima. Za svaki konkretan obrađeni trgovinski posao izložena je ukratko njegova suština - tehnika obavljanja, kao pretpostavka za shvatanje računovodstvenog tretmana. šifra 1920 / ISBN 978-86-403-1194-6 / Meki povez, 646 strana godina izdanja 2012.

lUKIĆ DR RADoJKo

RAČUNOVODSTVO TRGOVINSKIH PREDUZEĆA - Kroz primere ova knjiga je zbirka oglednih primera iz računovodstva trgovinskih preduzeća, sa detaljnim objašnjenjima metodološkog postupka dobijenih rezultata. Iz sadržaja izdvajamo nekoliko tema: osnovi teorije i obračun troškova, Analiza odnosa: troškovi – prodaja – profit, Kalkulacija, Sniženje i povećanje prodajnih cena roba, obračun uvoza i izvoza roba, Finansijsko planiranje, Utvrđivanje troškova prodatih roba i periodičnog poslovnog rezultata, obračun troškova po baznim aktivnostima, Ekonomska dodatna vrednost, lizing, porez na dodatnu vrednost u spoljnoj trgovini, Analiza performansi trgovinskog preduzeća i dr. šifra 1856 / ISBN 978-86-403-1128-1 / Meki povez, 336 strana godina izdanja 2011.

69


Računovodstvo, poslovne finansije i revizija

lUKIĆ DR RADoJKo

PRAKTIKUM IZ TRGOVINSKOG RAČUNOVODSTVA problematika trgovinskog računovodstva obrađena je ovde kroz ključna pitanja, sa kratkim odgovorima. pri tom su, u cilju njene sveobuhvatnosti, izložene na ovaj način sledeće najvažnije oblasti: kalkulacije, troškovi, prelomna tačka, zalihe, finansijski izveštaji, racio analiza, međunarodno računovodstvo, problemi računovodstva multinacionalnih preduzeća, berzansko poslovanje i finansijski derivati. Knjiga je namenjena prvenstveno studentima ekonomije, ali i svima onima koji žele da se na što jednostavniji način upoznaju ili provere svoja znanja iz problematike računovodstva trgovinskih preduzeća. šifra 1918 / ISBN 978-86-403-1192-2 / Meki povez, 188 strana godina izdanja 2012.

StEvANovIĆ DR NIKolA

SISTEMI OBRAČUNA TROŠKOVA glavna namena ove knjige je da posluži studentima za izučavanje materije obračuna troškova i učinaka (pogonskog obračuna) zasnovanog na sistemima obračuna po stvarnim, po standardnim i po standardnim varijabilnim troškovima. Međutim, kako su izlaganja u njoj morala da uvažavaju i najnovije računovodstvene propise u nas, a zbog njihovog značajnog približavanja onome što nazivamo teorijom i metodologijom obračuna troškova i učinaka, knjiga pruža i neophodne teorijsko-metodološke osnove za ustrojstvo delotvornog obračuna troškova i učinaka u praksi. šifra 1896 / ISBN 978-86-403-1171-7 / Meki povez, 514 strana godina izdanja 2011. 70


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

šKARIĆ-JovANovIĆ DR KAtA SpASIĆ DR DEJAN

SPECIJALNI BILANSI Značajne promene okruženja u kome posluju privredna društva doprinele su povećanju učestalosti posebnih događaja i time rastu značaja specijalnih bilansa. otuda, iako je knjiga u prvom redu namenjena studentima ekonomskih fakulteta, ona predstavlja koristan izvor znanja o specijalnim bilansima menadžerima, računovođama i revizorima. Korisnicima specijalnih bilansa – potencijalnim i postojećim poveriocima privrednih društava, njihovim vlasnicima, kao i sudijama privrednih sudova, u knjizi razmatrana pitanja mogu biti od pomoći da na pravi način razumeju informacije koje su u njima predstavljene. šifra 1968 / ISBN 978-86-403-1248-6 / Meki povez, 330 strana godina izdanja 2012.

lUKIĆ DR RADoJKo

UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA U POLJOPRIVREDNOM PREDUZEĆU U ovom radu izložene su najvažnije specifičnosti troškova, obračuna troškova, kalkulacija, obračuna vrednosti prirasta stada, merenja poslovnog uspeha i strategijske analize troškova u poljoprivrednom preduzeću. Značajna pažnja posvećena je zbog izrađenog problema prodaje, uticaju marketing troškova na cene i profitabilnost alternativnih kanala prodaje poljoprivrednih proizvoda. Knjiga je prvenstveno namenjena studentima ekonomije koji već poseduju odgovarajuće znanje iz ekonomike poljoprivrede, marketinga, računovodstva, teorije troškova i sistema obračuna troškova, ali i svim onim akoji se interesuju za upoznavanje sa najvažnijim problemima teorije i prakse obračuna i analize troškova u poljoprivrednom preduzeću. šifra 1815 / ISBN 978-86-403-1086-4 / Meki povez, 88 strane godina izdanja 2010.

71


Računovodstvo, poslovne finansije i revizija

MIlIĆEvIĆ DR vlADE

STRATEGIJSKO UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO Knjiga je prevashodno namenjena top menadžerima preduzeća u nameri da im predstavi informacioni opus koncepta strategijskog upravljačkog računovodstva čija je pojava motivisana činjenicom da za uspešno strategijsko upravljanje više nisu dovoljne informacije koje su interno generisane. Stoga je u knjizi predstavljeno nekoliko analitičkih oruđa koja se u osnovi bave prikupljanjem, obradom i prezentovanjem informacija: o dobavljačima i distributerima, o proizvodima i uslugama preduzeća, o profitabilnosti kupaca, o strukturi i visini troškova konkurencije i informacija o sveukupnoj konkurentskoj poziciji preduzeća na postojećim i potencijalnim tržištima. šifra 1286 / ISBN 86-403-0553-6 / Meki povez, 442 strane godina izdanja 2003.

RANKovIĆ DR JovAN

TEORIJA BILANSA Udžbenik tretira prepoznatljive teme ove naučne discipline: opšta pitanja bilansiranja, problematiku redovnog godišnjeg zaključka, konsolidovanja godišnjih zaključaka, specijalnih bilansa i, konačno, teoriju bilansa i probleme održavanja kapitala. Izdanje predstavlja istovremeno udžbenički materijal za studente i koristan materijal za sve one koji se pojavljuju u ulozi direktora, prokuriste i odgovornih za sastavljanje ili utvrđivanje i ocenu godišnjih zaključaka, koji su ne samo osnova polaganja računa nego i odluka o ulaganju ili povlačenju kapitala. šifra 1820 / ISBN 978-86-403-1091-8 / Meki povez, 522 strane godina izdanja 2010.

72


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

StEvANovIĆ DR NIKolA MAlINIĆ DR DEJAN MIlIĆEvIĆ DR vlADE

UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO Knjiga je prvenstveno namenjena studentima Ekonomskog fakulteta u Beogradu, ali i je i vrlo korisno štivo za menadžere različitih upravljačkih ingerencija i profesionalne računovođe. Neki od teorijsko-metodoloških aspekta prikazanih u ovom izdanju su: opšta i racio analiza finansijskih izveštaja; analiza profitabilnosti preduzeća iz perspektive investitora; analiza stanja i tokova neto obrtnog kapitala; analiza novčanih tokova; analiza praga rentabilnosti; analitička aparatura računovodstva odlučivanja i računovodstva odgovornosti, izveštavanje i merenje divizionih performansi, informaciona podršku sistemu motivisanja i nagrađivanja i dr. šifra 1925 / ISBN 978-86-403-1203-5 / tvrdi povez, 676 strana godina izdanja 2012.

MAlINIĆ DR DEJAN MIlIĆEvIĆ DR vlADE

UPRAVLJAČKO RAČUNOVODSTVO - Zbirka zadataka Kroz širu ponudu zadataka iz različitih oblasti upravljačkog računovodstva učinjen je napor da se praktični upravljačko-računovodstveni problemi približe studentima, da se, kroz zadatke koji često fingiraju realne probleme u praksi, prepoznaju stvarne informacione potrebe menadžmenta preduzeća i mogućnosti upravljačkog računovodstva da izađe u susret iskazanim potrebama, ali i da se popuni jedna praznina u pogledu šire razrade metodoloških aspekata upravljačko-računovodstvenih problema. Sistematizacija materije prati izlaganja u knjizi Upravljačko računovodstvo, sa namerom da se na potpuniji način predstavi ova materija. šifra 1923 / ISBN 978-86-403-1200-4 / tvrdi povez, 302 strane godina izdanja 2012.

73


74


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

URošEvIĆ DR BRANKo

DINAMIČKA OPTIMIZACIJA VLASNIČKE STRUKTURE KORPORACIJE predmet monografije je optimalno ponašanje kontrolnih paketa akcija korporacija u uslovima moralnog hazarda. Ključno pitanje koje se razmatra je kako se u modelu opšte ravnoteže formira cena preduzeća ukoliko u kompaniji postoji jedan ili više velikih akcionara, odnosno koji faktori deluju na ponašanje relativne vrednosti kontrolnih paketa akcija. ova monografija je nastala na osnovu rezultata istraživanja autora u periodu od 2000. do 2006. na University of California, Berkeley, Universitat pompeu Fabra u Barseloni i Ekonomskom fakultetu u Beogradu. šifra 1540 / ISBN 86-403-0810-1 / tvrdi povez, 160 strana godina izdanja 2007.

KoStIĆ DR goRDANA šošKIĆ DR DEJAN

EKONOMSKA STATISTIKA Knjiga je primarno udžbenik za studente osnovnih studija Ekonomskog fakulteta, ali je mogu koristiti i svi oni koji su zainteresovani za osnovne koncepte i metode merenja makroekonomskih pojava iz različitih oblasti statistike, kao što su: nacionalni računi, javne finansije, cene, tržište rada, blagostanje stanovništva, platni bilans i finansijski sektor. od velike pomoći može biti svima onima koji svakodnevno koriste indikatore ekonomske statistike da ih bolje razumeju, pravilno upotrebljavaju i adekvatno protumače njihovo kretanje. šifra 1933 / ISBN 978-86-403-1212-7 / Meki povez, 434 strane godina izdanja 2012. 75


Računovodstvo, poslovne finansije i revizija

JovIčIĆ DR MIlENA DRAgUtINovIĆ-MItRovIĆ DR RADMIlA

EKONOMETRIJSKI METODI I MODELI Izloženi su najsavremeniji ekonometrijski metodi, uz orijentaciju na najvažnije i uz oslanjanje na moderne kompjuterske programe. Knjiga je namenjena studentima na svim nivoima nastave i u praksi. Redosled izlaganja sledi preporučenu proceduru ekonometrijske metodologije, kroz specifikaciju modela, ocenjivanje, statističke i ekonometrijske testove, testiranje stabilnosti i moći predviđanja. osim klasičnog modela i testiranja statističkih hipoteza, razmatrana su odstupanja od početnih pretpostavki kroz izvore, testove, posledice i korektivne akcije. Razrađeni su i: modeli simultanih jednačina, analiza vremenskih serija, modeli panela, modeli kvalitativne i ograničene zavisne varijable i metodi izbora među modelima sa dijagnostičkim testovima. Na kraju je indeks za oko 300 pojmova. šifra 1893 / ISBN 978-86-403-1167-0 / Meki povez, 332 strane godina izdanja 2011.

JovIčIĆ DR MIlENA KovAčIĆ DR ZlAtKo

ZBIRKA ZADATAKA IZ TEORIJSKE I PRIMENJENE EKONOMETRIJE Zbirka sadrži zadatke međusobno različitog tipa koji pokrivaju materijal obuhvaćen programom nastave za predmet Ekonometrija na Iv godini Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Svi zadaci su rešeni uz priložena objašnjenja i zaključke od opštijeg značaja. Za rešavanje zadataka potrebno je znanje statistike i više matematike i mestimično linearne algebre. Kratak sadržaj: linearni regresioni model, Ekonometrijski problemi, Modeli simultanih jednačina. šifra 1434 / ISBN 86-403-0701-6 / Meki povez, 166 strana godina izdanja 2005. 76


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

BACKovIĆ DR MARKo vUlEtA DR Jovo popovIĆ DR ZoRAN

EKONOMSKO MATEMATIČKI METODI I MODELI Udžbenik Ekonomsko matematički metodi i modeli predstavlja osnovni udžbenik za istoimeni predmet, koji se izučava na drugoj godini Ekonomskog fakulteta u Beogradu. osim studentima, ova knjiga može veoma korisno poslužiti stručnjacima iz domena ekonomske analize i menadžmenta, koji žele steći ili upotpuniti znanja iz matematičkog modeliranja ekonomskih fenomena, kao i mogućih metoda koji se mogu koristiti za rešavanje praktičnih problema. glave: Ekonomsko matematičke funkcije, Redovi čekanja, Model zaliha, linearno programiranje, transportni problem, teorija igara, Mrežno planiranje, Dinamičko programiranje, Markovljevi modeli. šifra 1895 / ISBN 978-86-403-1170-0 / Meki povez, 620 strana godina izdanja 2011.

BACKovIĆ DR MARKo vUlEtA DR Jovo pRICA DR IvANA popovIĆ DR ZoRAN

EKONOMSKO MATEMATIČKI METODI I MODELI - Zbirka rešenih problema Matematički metodi i modeli - Zbirka rešenih problema, sadrži niz primera, koji predstavljaju relativno realne ekonomske probleme, čije rešenje je određeno primenom odgovarajućih ekonomsko matematičkih metoda. Na taj način, čitaocu je olakšan postupak usvajanja različitih znanja iz domena matematičkog modeliranja i rešavanja ekonomskih problema. Kako se predstavljeni matematički metodi i modeli mogu veoma uspešno koristiti za rešavanja praktičnih ekonomskih problema, to njihovo usvajanje i efikasna primena od strane kompetentnih stručnjaka značajno utiče na podizanje opšteg nivoa i rezultata procesa poslovnog odlučivanja. šifra 1956 / ISBN 978-86-403-1235-6 / Meki povez, 538 strana godina izdanja 2012.

77


Statistika i matematika

StANKIĆ DR RADE

ELEKTRONSKO POSLOVANJE pored osnovnih teoretskih i praktičnih znanja o elektronskom poslovanju, u udžbeniku su posebno obrađeni modeli elektronskog poslovanja u trgovini, bankarstvu, platnom prometu, marketingu, osiguranju, turizmu i saobraćaju. Materija je obrađena na osnovu savremene naučno-stručne literature, kao i na osnovu iskustva autora u projektovanju poslovnih informacionih sistema i primeni računara u poslovanju. Centralno mesto zauzimaju: poslovna primena računara, elektronsko poslovanje, elektronska razmena podataka po granama delatnosti i ekonomski potencijali globalnih računarskih mreža. šifra 1705 / ISBN 978-86-403-0988-2 / Meki povez, 282 strane godina izdanja 2009.

URošEvIĆ DR BRANKo

FINANSIJSKA EKONOMIJA Cilj ove knjige je da na jasan i intuitivan ali i matematički i logički dobro zasnovan način čitaoca sa našeg jezičkog područja uvede u ovu izuzetno zanimljivu, dinamičnu, i praktičnu oblast. U knjizi je primetan fokus na suštinskom razumevanju najvažnijih elemenata teorije savremenih finansija, kao i na uspostavljanju jasnih logičkih veza između različitih osnovnih elemenata te teorije. Kroz primere je pokazano kako se takve, naizgled apstraktne teorije, primenjuju u praksi. šifra 1615 / ISBN 978-86-403-0882-3 / tvrdi povez, 236 strana godina izdanja 2008.

78


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

KočovIĆ DR JElENA pAvlovIĆ DR MIRoSlAv

UVOD U FINANSIJSKU MATEMATIKU U ovoj knjizi je prikazan niz problema povezanih sa izračunavanjem krajnje vrednosti kapitala ako je data njegova početna vrednost koja je uložena uz složen interes i obrnuto, izračunvanjem početne vrednsoti kapitala, zatim izračunavanjem zbira sukcesivnih uloga, kao i njihove sadašnje vrednosti i amortizacije zajma. Svi ti problemi su određeni kvanitativno uz pomoć metoda finansijske matematike kao što su: diskontna i anuitetna metoda, metoda interne stope prinosa i neto sadašnje vrednosti. Međutim, nije izostala ni ekonomska analiza, koja je neophodna da bi se čitalac primorao da probleme rešava ne samo preko formula, već i da shvati njihovu suštinu. šifra 1823 / ISBN 978-86-403-1097-0 / Meki povez, 262 strane godina izdanja 2010.

KočovIĆ DR JElENA RAKoNJAC-ANtIĆ DR tAtJANA

ZBIRKA REŠENIH ZADATAKA IZ FINANSIJSKE I AKTUARSKE MATEMATIKE Zbirka pokriva materiju koja se izučava u okviru naučne discipline Finansijska i aktuarska matematika i svakako će pomoći studentima da lakše savladaju ovu naučnu disciplinu. Zadaci su strukturirani u dva dela: Finansijska matematika (procentni račun, prost interesni račun) i Aktuarska matematika (verovatnoća života i smrti jednog lica, osiguranje jednokratnom premijom, osiguranje godišnjom premijom, premijska rezerva). šifra 1822 / ISBN 978-86-403-1094-9 / Meki povez, 146 strana godina izdanja 2010. 79


Statistika i matematika

SolDIĆ AlEKSIĆ DR JASNA CHRoNEoS KRASAvAC DR BIlJANA

KVANTITATIVNE TEHNIKE U ISTRAŽIVANJU TRŽIŠTA ova knjiga je namenjena, pre svega studentima Ekonomskog fakulteta u Beogradu, ali, naravno i drugim studentima ekonomskih i poslovnih studija, kao i stručnjacima koji se bave istraživanjem tržišta i marketinškim istraživanjima, sa ciljem da se približi i olakša praktična primena određenih kvantitativnih tehnika iz ove oblasti. U tom smislu, knjiga se može shvatiti i kao priručnik ili vodič za praktičan rad. U knjizi su izloženi brojni primeri za čije rešavanje je primenjen statistički računarski paket za društvene nauke SpSS (engl. Statistical package for Social Sciences). šifra 1696 / ISBN 978-86-403-0967-7 / Meki povez, 270 strana godina izdanja 2009.

URošEvIĆ DR BRANKo

KVANTITATIVNE METODE U KORPORATIVNIM FINANSIJAMA Cilj knjige je da upozna čitaoce sa metodama kvantitativnih finansija, kao i sa nekim od najvažnijih primena ovih metoda u korporativnim finansijama. Knjiga sadrži odsta rezultata koji se po prvi put prezentuju na srpskom jeziku. Uložen je značajan napor da bude razumljiva ekonomistima koji se interesuju za finansije bez obzira na nivo njihove matematičke pripremljenosti. šifra 1747 / ISBN 978-86-403-1018-5 / tvrdi povez, 184 strane godina izdanja 2009.

80


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

BoRIčIĆ DR BRANISlAv

LINEARNA ALGEBRA ova knjiga se koristi kao udžbenik za predmet Matematika II na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Kratak sadržaj: Algebarske strukture i linearna algebra. Dodaci: princip nepokretne tačke, Elementi teorije izračunljivosti, Elementi teorije informacija, Beta i gama-funkcija. šifra 1711 / ISBN 978-86-403-0984-4 / Meki povez, 182 strane godina izdanja 2009.

BoRIčIĆ DR BRANISlAv

LOGIC AND PROOF Knjiga pokriva fundamentalne aspekte klasične i intuicionističke logike sa stanovišta teorije dokaza. osnovna ideja je da se elaboriraju elementi sintaksnih i semantičkih osobina klasičnog i intuicionističkog pristupa matematici, razvijanjem paralelizma između ova dva pristupa od početka do kraja samog teksta. Delovi knjige su takođe posvećeni nekim neklasičnim logičkim sistemima, među kojima su superintuicionističke iskazne logike, modalne logike, rasplinute logike i logike preferencija. šifra 1825 / ISBN 978-86-403-1096-3 / Meki povez, 154 strane godina izdanja 2011.

81


Statistika i matematika

BoRIčIĆ DR BRANISlAv IvovIĆ DR MIoDRAg IlIĆ DR MIRJANA

MATEMATIKA ovaj udžbenik obuhvata gradivo matematike predviđeno programom za prvu godinu studija Ekonomskog fakulteta, ali isti može biti koristan i studentima drugih fakulteta, kao i čitaocima koji žele da inoviraju znanje iz matematike. Kratak sadržaj: osnovni pojmovi, Elementi linearne algebre, Uvod u matematičku analizu, Elementi teorije realnih funkcija jednog argumenta, Elementi diferencijalnog računa, Neodređeni, određeni i nesvojstveni integral, Funkcije više promenljivih i dvojni integral, Diferencijalne i diferencne jednačine, Elementi teorije verovatnoće, Elementi matematike finansija i osiguranja šifra 1948 / ISBN 978-86-403-1225-7 / Meki povez, 348 strana godina izdanja 2012.

IvovIĆ DR MIoDRAg BoRIčIĆ DR BRANISlAv IlIĆ DR MIRJANA AZDEJKovIĆ MR DRAgAN StANoJEvIĆ MR JElENA

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE pomoćno učilo za predmet Matematika na prvoj godini redovnih studija Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Kratak sadržaj: Skupovi, relacije, funkcije i operacije, Elementi linearne algebre, Nizovi i redovi, granična vrednost funkcije i neprekidnost, Elementi diferencijalnog računa, osnovne teoreme diferencijalnog računa, Ispitivanje funkcija pomoću izvoda, Neodređeni integral, određeni integral i nesvojstveni integral, Funkcija više promenljivih, Dvojni integral, Diferencijalne jednačine, Diferencne jednačine, Uvodni pojmovi teorije verovatnoća, Elementi finansijske matematike 82

šifra 1949 / ISBN 978-86-403-1226-4 / Meki povez, 306 strana godina izdanja 2012.


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

BošKovIĆ DR olgICA DRAgUtINovIĆ-MItRovIĆ DR RADMIlA pAvlIčIĆ DR DUBRAvKA

METODI STATISTIČKE ANALIZE - Zbirka rešenih zadataka Zbirka je namenjena prvenstveno studentima prve godine Ekonomskog fakulteta u Beogradu za pripremu ispita iz predmeta osnovi statističke analize, ali može korisno poslužiti svima koji koriste kvantitativne metode u izučavanju varijabilnih pojava. šifra 1912 / ISBN 978-86-403-1198-8 / Meki povez, 144 strane godina izdanja 2012.

BACKovIĆ DR MARKo popovIĆ DR ZoRAN

MATEMATIČKO MODELIRANJE I OPTIMIZACIJA osnovni problem koji se razmatra u monografiji jeste problem optimizacije, odnosno određivanje optimalnih rešenja, različitih matematičkih modela i ispitivanje mogućnosti njihove primene u rešavanju praktičnih problema u raznim oblastima, a posebno u oblasti ekonomije. Monografija je podeljena u pet zasebnih poglavlja, i to: Modeli matematičkog programiranja, višekriterijumska optimizacija, Dinamičko programiranje, Dinamička optimizacija, teorija igara. šifra 1939 / ISBN 978-86-403-1215-8 / Meki povez, 340 strana godina izdanja 2012. 83


Statistika i matematika

URošEvIĆ DR BRANKo BoŽovIĆ DR MIloš

OPERACIONA ISTRAŽIVANJA I KVANTITATIVNE METODE INVESTICIJA Knjiga je nastala na principima praktične primenljivosti, te je od velike koristi svima koji žele da se pripremaju ili već rade kao investicioni savetnici, portfolio menadžeri ili risk menadžeri. Materijal može značajno pomoći i onima koji se pripremaju za polaganje standardizovanih međunarodnih ispita kao što su CFA, pRMIA ili FRM. Najzad, knjiga je od interesa i za one koji žele da suštinski razumeju kvantitativne metode investicija. šifra 1762 / ISBN 978-86-403-1036-9 / tvrdi povez, 346 strana godina izdanja 2009.

BošKovIĆ DR olgICA DRAgUtINovIĆ-MItRovIĆ DR RADMIlA

OSNOVI STATISTIČKE ANALIZE - Elementi analize vremenskih serija Dopunsko učilo osnovi statističke analize: Elementi analize vremenskih serija namenjeno je studentima prve godine Ekonomskog fakulteta u Beogradu, kao dodatak udžbeniku Uvod u statistiku, autora prem Mann-a, koji ne pokriva dve oblasti, predviđene postojećim nastavnim programom. Kratak sadržaj: Indeksni brojevi (Individualni indeksi, grupni indeksi) i Analiza vremenskih serija (vremenske serije - pojam, podela i različiti pristupi analize, Klasična dekompozicija vremenske serije, Metodi prognoziranja vremenskih serija, osnovni pojmovi savremene analize vremenskih serija).

84

šifra 1922 / ISBN: 978-86-403-1195-3 / Meki povez, 78 strana godina izdanja 2012.


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

MlADENovIĆ DR ZoRICA NoJKovIĆ DR AlEKSANDRA

PRIMENJENA ANALIZA VREMENSKIH SERIJA Udžbenik primenjena analiza vremenskih serija namenjen je studentima koji na osnovnim, diplomskim i doktorskim studijama izučavaju disciplinu Analiza vremenskih serija. Za studente ekonomije značajno je da se metodi analize vremenskih serija razmatraju i sa aspekta praktične primene. otuda je posebna pažnja posvećena analizi realnih ekonomskih podataka na osnovu adekvatne primene statističkih i ekonometrijskih metoda. Svi izloženi empirijski rezultati mogu se samostalno dobiti, budući da su korišćene vremenske serije dostupne na sajtu Analiza vremenskih serija, http://avs.ekof.bg.ac.rs. šifra 1931 / ISBN 978-86-403-1208-0 / Meki povez, 426 strana godina izdanja 2012.

SolDIĆ-AlEKSIĆ DR JASNA

PRIMENJENA ANALIZA PODATAKA Knjiga primenjena analiza podataka je namenjena studentima Ekonomskog fakulteta u Beogradu kao osnovna literatura za predmet Analiza podataka. Sadržaj knjige je podeljen na dva dela: prvi deo je posvećen analizi podataka u programskom paketu za statitstičku analizu IBM SPSS Statistics, a drugi deo modelima analize podataka u programu za tabelarna izračunavanja Microsoft Excel. šifra 1902 / ISBN 978-86-403-1180-9 / Meki povez, 390 strane godina izdanja 2011.

85


Statistika i matematika

pEtRovIĆ DR lJIlJANA

TEORIJA UZORAKA I PLANIRANJE EKSPERIMENATA Knjiga je namenjena pre svega studentima redovnih i poslediplomskih studija Ekonomskog fakulteta iz oblasti ekonomske statistike i informatike, a može koristiti i istraživačima koji u svom radu koriste razne metode teorije uzoraka ili koji se bave eksperimentalnim istraživanjima, kao i u anketnim istraživanjima. ova knjiga i Zbirka rešenih zadataka iz teorije uzoraka i planiranja eksperimenata, čine celinu i pisane su prema programu za predmet teorija uzoraka i planiranje eksperimenata na redovnim studijama Ekonomskog fakulteta u Beogradu. šifra 1592 / ISBN 978-86-403-0859-5 / Meki povez, 206 strana Meki izdanja 2008.

pEtRovIĆ DR lJIlJANA

ZBIRKA REŠENIH ZADATAKA IZ TEORIJE UZORAKA I PLANIRANJA EKSPERIMENATA Zbirka sadrži rešene zadatke iz predmeta teorija uzoraka i planiranje eksperimenata i namenjena je pre svega studentima redovnih i master studija ekonomskog fakulteta iz oblasti ekonomske statistike i informatike, a može koristiti i istraživačima koji u svom radu primenjuju razne metode teorije uzoraka ili koji se bave eksperimentalnim istraživanjima, kao i u anketnim istraživanjima. ova zbirka čini celinu sa knjigom teorija uzoraka i planiranje eksperimenata i pisana je prvenstveno s ciljem da studentima pomogne kod pripremanja odgovarajućeg dela ispita. 86

šifra 1940 / ISBN 86-403-1241-1 / Meki povez, 162 strane godina izdanja 2012.


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

MlADENovIĆ DR ZoRICA pEtRovIĆ DR pAvlE

UVOD U EKONOMETRIJU Udžbenik je namenjen studentima osnovnih i diplomskih studija Ekonomskog fakulteta u Beogradu koji izučavaju ekonometriju. U njemu su izloženi osnovni ekonometrijski metodi, a njihova primena ilustrovana je na većem broju konkretnih empirijskih istraživanja, od kojih neka predstavljaju originalne rezultate autora. Centralno mesto zauzimaju: raspodele verovatnoće, statističko zaključivanje, jednostavna regresiona analiza, svojstva ocena, klasični jednostavni i višestruki linearni regresioni model, heteroskedastičnost i autokorelacija, specifikacija i izbor modela, analiza vremenskih serija, ekonometrijski modeli i dr. šifra 1835 / ISBN 978-86-403-1104-5 / Meki povez, 300 strana godina izdanja 2011.

MlADENovIĆ DR ZoRICA NoJKovIĆ DR AlEKSANDRA

ZBIRKA REŠENIH ZADATAKA IZ EKONOMETRIJE Zbirka je namenjena studentima osnovnih i diplomskih studija Ekonomskog fakulteta u Beogradu koji izučavaju ekonometriju. Zbirka sadrži rešenja 82 zadatka koji su razvrstani u osam poglavlja. Deveto poglavlje objašnjava primenu programskog paketa Eviews. Na početku svakog poglavlja nalazi se sažet prikaz teorijskih osnova. Izložena rešenja daju mogućnost studentima da nauče kako da primenjuju ekonometrijske metode u praktičnom radu i da interpretiraju dobijene rezultate. pojedini zadaci formulisani su na osnovu modeliranja konkretnih podataka privrede Srbije. šifra 1836 / ISBN 978-86-403-1105-2 / Meki povez, 222 strane godina izdanja 2011. 87


Statistika i matematika

StANKIĆ DR RADE

POSLOVNA INFORMATIKA Udžbenik za istoimeni predmet koji izučavaju studenti Ekonomskog fakulteta u Beogradu koji će istovremeno biti od koristi i širem krugu čitalaca koji su u dodiru sa poslovnim informacionim sistemima. Udžbenik je urađen na osnovu najnovije naučno stručne literature, kao i na osnovu iskustva u primeni informacione tehnologije u mnogim poslovnim sistemima. Delovi: Informatika, računarstvo i kibernetika, Informacioni sistemi, Internet-globalna računarska mreža, Savremene računarske mreže, Elektronsko poslovanje, Upravljački sistem baze podataka, Radne tabele. šifra 1932 / ISBN 978-86-403-1209-7 / Meki povez, 372strane godina izdanja 2012.

pEtRovIĆ DR lJIlJANA

TEORIJA VEROVATNOĆA Knjiga je namenjena pre svega studentima redovnih i master studija Ekonomskog fakulteta u Beogradu, a može koristiti i studentima drugih fakulteta. Izlaganje je praćeno primerima koji ilustruju izloženu teoriju. Na kraju svake glave dati su zadaci sa rezultatima. glave: Slučajni događaji, Slučajne promenljive, Matematičko očekivanje, Funkcije generatrise i karakteristične funkcije, granične teoreme teorije verovatnoća, pregled nekih raspodela sa osnovnim karakteristikama. šifra 1897 / ISBN 86-403-1174-8 / Meki povez, 162 strane godina izdanja 2011.

88


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

pEtRovIĆ DR lJIlJANA

TEORIJSKA STATISTIKA - Teorija statističkog zaključivanja Knjiga je namenjena pre svega studentima redovnih i master studija Ekonomskog fakulteta u Beogradu, a može koristiti i studentima drugih fakulteta i svima koji u svom eksperimentalnom radu koriste statističke metode. ovaj udžbenik čini celinu sa knjigom teorija verovatnoća, i pisan je prema programu za predmet teorijska statistika. glave: populacija i uzorak, granične teoreme, Uzoračke raspodele, teorija odlučivanja, ocenjivanje nepoznatih parametara, testiranje statističkih hipoteza, Neparametarski testovi. šifra 1807 / ISBN 86-403-1080-2 / Meki povez, 244 strane godina izdanja 2010.

89


Statistika i matematika

90


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

REDAKtoR đUKIĆ DR đoRđE REDAKtoR JAKšIĆ DR MIoMIR

DUŽNIČKA KRIZA U ZEMLJAMA EVRO ZONE I NJEN UTICAJ NA PRIVREDU SRBIJE U ovoj naučnoj monografiji objavljeni su radovi posvećeni reperkusijama širenja drugog talasa dužničke krize u evro zoni u 2011. godini na realan i finansijski sektor u Srbiji. čitaocima je u ovoj knjizi dostupno deset radova koji su posvećeni tematici drugog talasa krize u evro zoni, makroekonomskom modelu za privrede sa nastajućim tržištima, izazovima koordinacije ekonomskih politika, krizi javnih dugova u evro zoni, bankarskoj krizi i krizi evra, kapitalnoj adekvatnosti banaka u EU i jugoistočnoj Evropi, uticaju dužničke krize na privredu Srbije. šifra 1933 / ISBN 978-86-403-1212-7 / Meki povez, 434 strane godina izdanja 2012.

REDAKtoR DR BRANISlAv pElEvIĆ

EKONOMISTI NOBELOVCI U monografiji su obuhvaćeni dobitnici Nobelove nagrade za ekonomiju u poslednjih 14 od ukupno 35 godina od njenog ustanovljavanja sa radovima: Izbor portfolija, problem društvenog troška, teorija nadmetanja među grupama koje vrše pritisak radi postizanja političkog uticaja, Ekonomski rast, populaciona teorija i fiziologija: uticaj dugoročnih procesa na stvaranje ekonomske politike, Uspon zapadnog sveta, problem pregovaranja, Monetarna neutralnost, Informacije i posticaji:ekonomika štapa i šargarepe, Buduće mogućnosti finansijske teorije i finansijske prakse, Racionalnost i društveni izbor, i dr. šifra 1356, 1363 / ISBN 86-403-0616-8 / Meki / tvrdi povez, 580 strana / godina izdanja 2004.

91


Ostala izdanja

glAvNI REDAKtoR DR MIoMIR JAKšIĆ

EKONOMSKI REČNIK Ekonomski rečnik je namenjen kao podsetnik ekonomistima, menadžerima, pravnicima, profesorima i studentima ekonomskih fakulteta i škola, te kao savetnik svima onima koji se u bavljenju svojom profesijom susreću sa tržišnim problemima. ovo izdanje predstavlja kolektivni rad većeg broja autora tekstova. Sadrži preko 7.000 odrednica, u dvobojnoj štampi. Najveći broj odrednica dat je i na engleskom jeziku. šifra 1797 / ISBN 978-86-403-1070-3 / tvrdi povez, 1062 strane godina izdanja 2010.

REDAKtoR JANIĆIJEvIĆ DR NEBoJšA REDAKtoR lovREtA DR StIpE

NOVI METODI MENADŽMENTA I MARKETINGA U PODIZANJU KONKURENTNOSTI SRPSKE PRIVREDE Monografija sadrži naučne radove u kojima su objavljeni rezultati najnovijih istraživanja domaćih istraživača u oblasti menadžmenta i marketinga. Uključuje 25 radova koje napisalo 47 autora. Radovi su, pre nego što su pripremljeni za ovu monografiju, predstavljeni na naučnom skupu «Novi metodi menadžmenta i marketinga u podizanju konkurentnosti srpske privrede» koji je održan 15.10.2011. godine u Subotici u organizaciji Ekonomskog fakulteta u Subotici, Ekonomskog fakulteta u Beogradu i Naučnog društva ekonomista Srbije. 92

šifra 1908 / ISBN 978-86-403-1179-3 / Meki povez, 402 strane godina izdanja 2012.


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

REDAKtoR DR BRANISlAv BoRIčIĆ

PRIJEMNI ISPIT 2013. priručnik je pripremljen sa željom da kandidatima koji nameravaju da se upišuva Ekonomski fakultet u Beogradu olakša pripreme za polaganje prijemnog ispita. U njemu se nalaze: opte informacije o predmetima iz kojih se vrši testiranje kandidata i literatura za pripremu, testovi sa prijemnog ispita obavljenog 2009, 2010, 2011. i 2012. godine sa odgovarajućim rešenjima, zatim primeri za vežbu po predmetima, među kojima su pitanja kakva bi mogla, po svojoj formi, biti zastupljena na testiranju. Na samom kraju, prilažu se i anketni list, koji kandidati zainteresovani za časove pripremne nastave predaju na Fakultet i konkursna prijava za upis u I godinu osnovnih akademskih studija. šifra 1966 / ISBN 978-86-403-1245-5 / Meki povez, 268 strana godina izdanja 2012.

EDItED BY BoZIDAR CERovIC

PRIVATISATION IN SERBIA: EVIDENCE AND ANALYSIS this book was prepared as part of a broader research project conducted between 2002 and 2005 at the Belgrade University – Faculty of Economics under title: “privatisation Effects in Serbia: Firm’s performance, Business Competitiveness and Corporate governance”. the project has been supported by the Serbian Ministry for Science and Environmental protection. During the research period over 300 papers, 20 books and several phD theses have been published. In 2005, we have prepared this book that comprises new results but also includes some earlier selected contributions and is intended for an international audience. šifra 1473 / ISBN 86-403-0761-X / Meki povez, 336 strana godina izdanja 2006. 93


Ostala izdanja

REDAKtoR BogIĆEvIĆ MIlIKIĆ DR BIlJANA

SAVREMENI TRENDOVI U MENADŽMENTU I MARKETINGU Reč je o tematskom zborniku radova koji je naučna publikacija vodećeg nacionalnog značaja. ona sadrži sedam radova istaknutih stručnjaka iz poslovne ekonomije. Izabrani radovi su tokom 2011. godine prezentovani u okviru redovnih kvartalnih seminara Katedre za poslovnu ekonomiju i menadžment Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, i svi su recenzirani od strane eminentnih naučnika iz relevantnih oblasti. šifra 1946 / 978-86-403-1217-2 / Meki povez, 172 strane godina izdanja 2012.

REDAKtoR DR StIpE lovREtA

STRATEGIJA RAZVOJA TRGOVINE REPUBLIKE SRBIJE Rezultati istraživanja publikovani u monografiji obuhvataju dva segmenta. prvi se odnosi na strategiju razvoja trgovine u sklopu ukupne strategije razvoja privrede Republike Srbije do 2012. godine. Drugi se odnosi na koncept i sadržaj moderne trgovinske politike kojom treba da se usmeravaju tokovi u trgovini. Centralno mesto zauzimaju: polazni okviri i ključna opredeljenja u izradi strategije, strukturne i poslovne performanse trgovine Srbije, definisanje strategije trgovine u Republici Srbiji do 2012. godine, trgovinska politika i pravna regulativa i upravljački modeli operacionalizacije predloženih rešenja.

94

šifra 1694 / ISBN 978-86-403-0966-0 / tvrdi povez, 612 strana godina izdanja 2009.


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

SPOMENICE EKONOMSKOG FAKULTETA 70 GODINA I 75 GODINA – TRADICIJA I RAZVOJ Spomenica povodom sedamdesetogodišnjice Ekonomskog fakulteta u Beogradu ukratko prikazuje najvažnije događaje iz istorije Ekonomskog fakulteta, njegove korene i tradiciju, ključne karakteristike njegovog rasta i razvoja, i posebno se fokusira na proteklu deceniju koja je i osnovni povod za njeno objavljivanje. U njoj možete naći sve relevantne podatke i pokazatelje našeg sedam decenija dugog razvitka. takođe, ona omogućava čitaocima ove Spomenice da formiraju pravu sliku o najvažnijim vrednostima Ekonomskog fakulteta i o jednom kontinuiranom toku razvoja naučnog i nastavnog rada obeleženog stalnim naporom da se teži ka novom, da se dostižu najviši standardi i da se gradi, jača i čuva liderski položaj naše škole u regionu.

95


Ostala izdanja

ECONOMIC ANNALS Economic Annals is an academic journal published quarterly by the Faculty of Economics, University of Belgrade. the journal publishes papers in English language, covering a wide range of economic areas, from business to general economy. the current issue is available on the website, as well as the earlier issues for the last five years. the journal stimulates publishing results of both theoretical and empirical research, with a tendency to bridge the gap often occuring between the two. All papers are subject to anonymous reviews and can be published only if two positive references are obtained. the authors are expected to follow the standard publication procedures, and to recognize the values of democratic society and modern economics. the Editorial Board particularly welcomes contributions that explore issues of transition economies. Editor-in-Chief Milena Jovičić Editorial office and administration FACUltY oF ECoNoMICS 11000 Belgrade, Kamenička 6, Serbia tel: (381)(11)3021- 068 Fax: (381)(11)2639-560 E-mail: ea@ekof.bg.ac.rs 96

Website: http://ea.ekof.bg.ac.rs


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

NAUČNO DRUŠTVO EKONOMISTA SRBIJE SERBIAN SCIENTIFIC SOCIETY OF ECONOMISTS

Naučno društvo ekonomista Srbije (NDES) je selektivna naučna asocijacija ekonomista izabranih prema proceduri predviđenoj Statutom, koji se bave naučnim i pedagoškim radom na visokoškolskim i istraživačkim ustanovama, u Srbiji ili u inostranstvu. Nastanak NDES datira od 1937. godine, kada je osnovana i prva ustanova za visoko ekonomsko obrazovanje u Srbiji, visoka ekonomsko-komercijalna škola u Beogradu. od 1991. godine NDES deluje kao autonomna naučna, neprofitna i nepolitička asocijacija ekonomista - naučnih radnika, sa svojstvom pravnog lica (do tada je NDES delovalo kao Naučna sekcija Saveza ekonomista Jugoslavije). NDES ima 52 redovnih članova i veći broj članova. predsednik NDES je prof. dr Božidar Cerović. U sastavu NDES je i Akademija ekonomskih nauka (AEN) sa 13 redovnih članova i 10 članova. predsednik AEN je prof. dr ljubomir Madžar. NDES je organizator brojnih naučnih skupova čiji su pisani tragovi oličeni u publikacijama i zbornicima radova koji predstavljaju značajan i prepoznatljiv izdavački opus ove asocijacije. Naučno-stručne skupove NDES i AEN održane u periodu oktobar 2011. - oktobar 2012. godine, kao i štampane publikacije sa njih, ilustruje sledeći pregled: Datum održavanja skupa

Naslov publikacije

17.12.2011.

privreda Srbije u drugom talasu krizeIzgledi za 2012

16.03.2012.

globalna kriza i ekonomska naukaNeoliberalizam i alternative

05.05.2012.

Evropska unija i Srbijaod tranzicije do pridruživanja

19.10.2012.

Aktuelna kretanja u evropskoj i svetskoj privredi i njihove implikacije na Srbiju

97


Ostala izdanja

98


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

Aćimović dr Slobodan Dr Slobodan Aćimović je rođen 1968. godine u Beogradu gde je završio osnovnu i srednju školu. Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu je diplomirao 1993. magistrirao 1997. i doktorirao 2001. godine. Redovni je profesor na predmetima Marketing logistika i Ekonomika saobraćaja. Na master studijama vodi predmet Menadžment lanca snabdevanja i participira na predmetima Upravljanje distribucijom i Međunarodna logistika. Koautor je knjige “Marketing logistika”, autor je monografije “Servis potrošača” i većeg broja samostalnih naučnih radova i referata u relevantnim domaćim i stranim časopisima, odnosno na skupovima.

Marketing logistika

46

Servis potrošača

56

Arandarenko dr Mihail Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. U zvanju redovnog profesora od 2011. godine. Na osnovnim studijama je predavao Sociologiju sa sociologijom rada (1989-2003), a od 1999. predaje Ekonomiju rada. Od 2007. je predsednik Upravnog odbora Fonda za razvoj ekonomske nauke. Profesor Arandarenko je prodekan za međunarodnu saradnju. Kao stručnjak za tržište rada i socijalnu politiku bio je angažovan kao dugoročni ili kratkoročni konsultant vodećih međunarodnih organizacija, uključujući Program za razvoj Ujedinjenih nacija, Evropsku agenciju za rekonstrukciju, Svetsku banku, Međunarodnu organizaciju rada, Evropsku fondaciju za obuku, itd.

TRŽIŠTE RADA U SRBIJI – TRENDOVI, INSTITUCIJE, POLITIKE

18

99


Ostala izdanja

Azdejković dr Dragan Dragan Azdejković je predavao/predaje Matematika, Matematička ekonomija, Teorija sistema na osnovnim studijama. Predavao je/predaje i na Slobomir P Univerzitetu u BiH. Koautor je dve knjige i autor preko 10 studija i članaka, prvenstveno u oblastima Teorije igara i Teorije društvenog izbora.

Zbirka zadataka iz matematike

82

ARSIĆ dr MILOJKO Rođen je 1964. godine u opštini Rudo, Bosna i Hercegovina. Diplomirao je 1989. godine, magistrirao 1996. godine, a doktorirao 2006. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. U periodu 1989-1992. radio je u Institutu za statistiku u okviru Saveznog zavoda za statistiku i u Zavodu za razvoj Republike Srbije. Od početka 1992. do 2007. godine radio je, sa povremenim prekidima, u konsultantskoj kući CES MECON. U periodu 2001-2002. godina i 2007-2008. godina bio je angažovan kao specijalni savetnik ministra finansija. Tokom 2003-2004. godine bio je na funkciji viceguvernera Narodne banke Srbije zadužen za monetarnu politiku i istraživanja.

100

Strukturni fiskalni deficit i dinamika javnog duga Srbije

29


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

Babić dr Stojan Dr Stojan Babić predaje predmete Teorija cena (na II godini osnovnih studija), Industrijska organizacija (na IV godini osnovnih studija), Ekonomika regulacije (u okviru diplomskih master studija). Predavao je na Ekonomskom fakultetu u Podgorici i Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Bio je član Saveta EFB u periodu 2002-2004. godine i šef Katedre za ekonomsku teoriju i analizu na EFB u periodu 2006-2009. godine.

zbirka zadataka iz teorije cena

19

Backović dr Marko Dr Marko Backović na Ekonomskom fakultetu u Beogradu predaje na osnovnim studijama Ekonomsko matematičke metode i modele i Matematičku ekonomiju, dok na poslediplomskim studijama predaje Modele poslovnog odlučivanja, Operaciona istraživanja i Matematičku ekonomiju. Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu bio je direktor Centra za izdavačku delatnost, član Saveta, prodekan u periodu 2002-2006 i dekan u periodu 2006-2012. godine. Autor je nekoliko knjiga i monografija, urednik dva zbornika i autor preko 50 studija i članaka, prvenstveno u oblastima kvantitativnog modeliranja u ekonomiji, teorije igara, finansijske analize i poslovnog odlučivanja.

matematičko modeliranje i optimizacija

83

Ekonomsko matematički metodi i modeli

77

Ekonomsko matematički metodi i modeli - Zbirka rešenih problema

77

101


Indeks autora

Bajec dr Jurij Dr Jurij Bajec je na EFB bio šef Katedre za ekonomsku teoriju i analizu, Predsednik Komisije za naučne veze sa inostranstvom, član Saveta EFB, rukovodilac magistarskih kurseva Privredni razvoj i Makroekonomska analiza i transformacija jugoslovenske privrede. Stalni je saradnik Ekonomskog Instituta, Beograd. Autor je većeg broja knjiga i monografija, urednik više zbornika i autor preko 50 studija i članaka objavljenih u zemlji i inostranstvu prvenstveno u oblasti privrednog razvoja, privrednog sistema i ekonomske politike.

Savremeni privredni sistemi

17

Berman dr Beri Berman dr Beri je redovni profesor biznisa i direktor Executive MBA na Zarb School of Business, Hofstra University, New York, USA. Koautor je jedne od najpoznatijih i najčitanijih knjiga na svetu iz oblasti trgovine «Retail Management: A Strategic Approach», kao i knjige «Marketing in the 21st Century». Osim toga, profesor Berman je objavio značajan broj članaka u najprestižnijim svetskim naučnim časopisima.

102

MENADŽMENT ODNOSA SA KUPCIMA 

49


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

Bjelić dr Predrag Dr Predrag Bjelić je rođen 1974. godine u Beogradu gde je i stekao ekonomsko obrazovanje, specijalizujući se za međunarodnu trgovinu. Kao doktor i magistar ekonomskih nauka, ali i magistar političkih nauka, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu drži predmete Međunarodna trgovina i Elektronska trgovina. Usavršavao se na London School of Economics, Harvard University, University of Oslo Department of Economics. Predavao je na univerzitetima širom regiona, prisustvovao brojnim međunarodnim konferencijama i bio angažovan na brojnim međunarodnim i domaćim naučnim ali i stručnim projektima. Pisac je šest knjiga i preko sto naučnih i stručnih radova. Akademski sarađuje sa Svetskom trgovinskom organizacijom i UNCTAD-om, a član je i brojnih naučnih i profesionalnih udruženja.

globalna elektronska trgovina

37

Međunarodna trgovina

37

Bogetić dr Zoran Zoran P. Bogetić radi kao vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Angažovan je na predmetima Kanali marketinga, Trgovinski menadžment, Trgovinski marketing i menadžment prodaje i Menadžment lanca snabdevanja. Bogetić je učestvovao u izradi nekoliko knjiga, a samostalno je objavio više članaka, sve iz oblasti savremene trgovine, marketinga i marketing menadžmenta. Kourednik je prestižnog udžbenika Marketing menadžment 12e, Kotler&Keller, za srpsko tržište.

Menadžment kategorije proizvoda

48

menadžment ODNOSA SA KUPCIMA

49

103


Indeks autora

Bogićević Milikić dr Biljana Dr Biljana Bogićević Milikić je redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Oblasti njenog profesionalnog rada i interesovanja su menadžment ljudskih resursa, organizaciono ponašanje i organizacioni dizajn. Izvodi nastavu na osnovnim i diplomskim akademskim studijama. Autor je dve knjige i preko 70 radova. Kao konsultant sarađivala je sa velikim brojem preduzeća i učestvovala u većem broju međunarodnih projekata.

SAVREMENI TRENDOVI U MENADŽMENTU I MARKETINGU, REDAKTOR

94

Menadžment ljudskih resursa

48

Organizacija52

Boričić dr Branislav Branislav Boričić je pored kurseva algebre, linearne algebre, analize, matematičke logike, teorije skupova i teorije sistema na osnovnim studijama, držao nastavu i na poslediplomskim studijama iz teorije sistema, funkcionalne analize, metodologije naučnog istraživanja, matematičke logike i osnova matematike, teorije algoritama, automatskog dokazivanja teorema i veštačke inteligencije. Autor je (ili koautor) niza stručnih i metodičkih radova i učila namenjenih nastavnicima, studentima i učenicima srednjih škola, kao i monografija. Bio je šef Katedre za statistiku i matematiku, prodekan za nastavu, a sada obavlja funkciju dekana Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Bavi se i prevođenjem.

logic and proof

81

Linearna algebra

81

Matematika82 104

Zbirka zadataka iz matematike

82


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

Bošković dr Olgica Dr Olgica Bošković je, osim na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, vežbe i predavanja izvodila i na: Vojno-tehničkoj akademiji u Beogradu (predmet Osnovi statističke analize); Višoj poslovnoj školi u Novom Sadu (predmet Statistika i teorija verovatnoće); Geografskom fakultetu (smer Demografija) (predmet Osnovi statistike); u Vrnjačkoj Banji (odeljenje Ekonomskog fakulteta iz Beograda) (predmet Osnovi statističke analize). Autor je većeg broja radova iz oblasti statistike, analize tržišta i kretanja na tržištu rada.

Metodi statističke analize - Zbirka rešenih zadataka

82

Osnovi statističke analize - Elementi analize vremenskih serija

84

Božić dr Vladan Dr Vladan Božić je izborom za asistenta na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1973. godine započeo karijeru univerzitetskog nastavnika, gde je 1995. izabran u zvanje redovnog profesora. Izvodio je nastavu na redovnim i poslediplomskim studijama iz više naučnih disciplina. Problematikom fizičke distribucije i logistike bavi se 20 godina. Prvi je student koji je na Univerzitetu obavljao funkciju studenta prodekana, a kao profesor Ekonomskog fakulteta obavljao je funkciju prodekana za nauku. Objavio je veći broj naučnih radova od čega: 5 univerzitetskih udžbenika, 2 monografije, 32 članka i 17 referata na naučnim skupovima. Prof. Božić predaje nastavne discipline Ekonomija saobraćaja, Marketing logistika i Upravljanje fizičkom distribucijom.

Ekonomija saobraćaja

22

Marketing logistika

46

105


Indeks autora

Cerović dr Božidar Dr Božidar Cerović predavao je Političku ekonomiju, Mikroekonomsku analizu, Teoriju proizvodnje, a sada predaje Ekonomiku tranzicije i Osnove ekonomije. Predavao je i predaje i na više postdiplomskih/master kurseva, uključujući i međunarodne master kurseve sa HEC i sa Univerzitetom Sofija-Antipolis iz Nice (Ekonomska analiza, odnosno, Proces tranzicije i ekonomska politika). Predavao je i na ekonomskim fakultetima u Podgorici i Prilepu. Bio je na specijalizaciji u Velikoj Britaniji (1980. i 1989, Cambridge i LSE) i u SAD (1990, Illinois State University). Izlagao ili držao predavanja i na više inostranih univerziteta. Pokrenuo je ili je učestvovao u osnivanju i organizaciji više međunarodnih master kurseva na Fakultetu, u pribavljanju međunarodnih projekata i posebno se angažovao na razvoju međunarodne saradnje Fakulteta; formirao je Centar za međunarodne studije na Fakultetu. Prof. dr Božidar Cerović je predsednik Naučnog društva ekonomista Srbije.

tranzicija - zamisli i ostvarenja

18

OSNOVI KLASIČNE POLITIČKE EKONOMIJE - Skripta16 Privatisation in Serbia: Evidence and Analysis

93

Chroneos Krasavac dr Biljana Rođena je 1964. godine u Novom Sadu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Na Ekonomskom fakultetu u Novom Sadu diplomirala je 1988. godine. Magistrirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1994. godine. Godine 1989. primljena je za asistenta-pripravnika na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Za asistenta je izabrana 1994. godine. U nastavi na četvorogodišnjim studijama izvodila je vežbe iz sledećih predmeta: Istraživanje marketinga i marketinški informacioni sistemi, Istraživanje tržišta, Projektovanje informacionih sistema i Osnovi statističke analize. Saradnik je Naučnog društva ekonomista i član Statističkog društva Srbije.

106

Kvantitativne tehnike u istraživanju tržišta

80


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

Crnković dr Jakov (Jaša) Crnković dr Jakov (Jaša) predaje na Katedri za informacione tehnologije na Poslovnoj školi – New York State University, New York, USA i Univerzitetu UDG u Podgorici. Radio je kao profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, University of Miami (Florida, USA), University of Binghamton (New York, USA) i College of Saint Rose (New York, USA). Autor je ili koautor preko 10 stručnih knjiga i preko 25 udžbenika iz oblasti informacionih sistema, programskih jezika i poslovnih primena informacione tehnologije. Objavio je više od 30 naučnih radova u časopisima, a svoje radove je predstavio na preko 45 konferencija u Evropi i SAD.

MENADŽMENT ODNOSA SA KUPCIMA

49

Cvetanović dr Slobodan Dr Slobodan Cvetanović je redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Nišu. Angažovan je na predmetu Teorija i politika privrednog razvoja. Nastavu drži ili je držao na mnogim drugim ekonomskim fakultetima - u Kragujevcu, Prištini, Podgorici, Novom Sadu. Autor je nekoliko knjiga iz oblasti privrednog razvoja koje se koriste kao obavezna literatura na mnogim ekonomskim fakultetima u Srbiji i bivšim jugoslovenskim republikama

Teorija privrednog rasta i razvoja

29

107


Indeks autora

Dabić dr Ljubiša Diplomirao, magistrirao i doktorirao na Pravnom fakultetu u Beogradu. U periodu od 1979 – 2003. godine radio je u Institutu za uporedno pravo u Beogradu, gde je stekao sva naučnoistraživačka zvanja (od asistenta pripravnika do naučnog savetnika). U nastavi na četvorogodišnjim studijama na Ekonomskom fakultetu u Beogradu u zvanju redovnog profesora predaje Privredno pravo. U objavljenim radovima bavi se, naročito, trgovinskim i međunarodnim trgovinskim pravom. Član je brojnih domaćih i stranih strukovnih udruženja.

TRGOVINSKO (PRIVREDNO) PRAVO

60

Devetaković dr Stevan Dr Stevan R. Devetaković je redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu u penziji. Na osnovnim studijama predavao je Ekonomiku Jugoslavije i nekoliko srodnih premeta na Katedri za ekonomsku politiku i razvoj, a po aktuelnom Nastavnom planu predavao je Nacionalnu ekonomiju. Predavao je i na drugim ekonomskim fakultetima po pozivu. U poslediplomskoj nastavi najpre je bio angažovan na magistarskom kursu Privredni razvoj i drugima. Učestvovao je na master studijama u realizaciji predmeta: Tehnološki progres i organska poljoprivreda, Menadžment socijalne infrastrukture, te Ekonomika nauke i obrazovanja.

108

Nacionalna ekonomija

27


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

Dimitrijević dr Bojan Dr Bojan Dimitrijević (dok je bio u radnom odnosu na EFB) izvodio je nastavu na predmetu Razvoj i savremena ekonomska misao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu od 1989. godine, a od 2003. godine izvodio je i nastavu na predmetu Teorija i analiza Ekonomske politike. U okviru poslediplomskih studija, vodio je predmet Ekonomika lokalne samouprave. Bio je povremeni predavač na Beogradskoj otvorenoj školi, kao i na drugim fakultetima i institucijama u Srbiji.

Ekonomska politika - Teorija i analiza12

Dragutinović dr Diana Dr Diana Dragutinović je vanredni profesor, školovana je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde je završila osnovne studije (1981), poslediplomske studije i doktorat. Profesionalnu karijeru započela je u nekadašnjem Institutu za ekonomiku industrije u Beogradu, potom u Centru za ekonomske studije CES MECON, odakle 2000. godine prelazi na Ekonomski fakultet u zvanju docenta na predmetu Društveno planiranje, a u kasnijem periodu i na predmetu Teorija i planiranje privrednog razvoja. Autor je ili koautor velikog broja studija, od kojih su mnoge rađene za Svetsku banku, MMF i druge međunarodne institucije. Trenutno obavlja funkciju viceguvernera NBS.

Teorija privrednog rasta i razvoja

29

109


Indeks autora

Dragutinović-Mitrović dr Radmila Dr Radmila Dragutinović na osnovnim studijama predaje na predmetu Osnovi statističke analize, a na diplomskim akademskim studijama na predmetu Ekonometrijski modeli uporednih podataka i panela (studijski program - Master: Kvantitativna analiza) i na predmetu Ekonometrija II (studijski program - Master: Međunarodne finansije i međunarodna trgovina). Pre dolaska na Ekonomski fakultet, radila je u Centru za ekonomske studije Ces Mecon. Autor je jedne i koautor pet monografija.

ekonometrijski metodi i modeli

76

Metodi statističke analize - Zbirka rešenih zadataka

83

Osnovi statističke analize - Elementi analize vremenskih serija 

84

Džunić-Drinjaković dr Marija Dr Marija Džunić-Drinjaković predaje na osnovnim i diplomskim studijama na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Od 2004. godine drži nastavu francuskog jezika na međunarodnom master kursu „Menadžment i poslovna ekonomija“, koji Ekonomski fakultet organizuje u saradnji sa HEC, a od 2006. i nastavu francuskog jezika na međunarodnom master kursu „Makroekonomija privreda u tranziciji“, koji se organizuje u saradnji sa Univerzitetom iz Nice (Sophia-Antipolis).

110

Francuski za ekonomiste

36


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

Đorđević dr Aleksandar Rođen 1979. godine u Ćupriji. Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu diplomirao 2002. godine, magistrirao 2005. godine i doktorirao 2011. godine. U toku profesionalne karijere radio je na Beogradskoj berzi, Akcijskom fondu Republike Srbije, stažirao 9 meseci u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Od oktobra 2004. godine izvodi nastavu na Ekonomskom fakultetu na predmetima iz oblasti turizma (Marketing u turizmu i Menadžment u turizmu) i predmetima iz oblasti marketinga (Marketing i Ponašanje potrošača). Član je Naučnog društva ekonomista (NDE), Srpskog udruženja za marketing (SeMA) (sekretar) i Udruženja diplomaca francuskog visokoobrazovanog sistema (ADEF). Autor je više od 20 članaka iz oblasti turizma i marketinga objavljenih na internacionalnim i domaćim konferencijama, časopisima i monografijama. Učestvovao je u izradi većeg broja naučnoistraživačkih projekata u okviru NICEF-a za potrebe Vlade Republike Srbije i privrednih subjekata u Srbiji.

KREIRANJE I ISPORUČIVANJE VREDNOSTI POTROŠAČIMA

46

Đukić dr Đorđe Dr Đorđe Đukić je redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu na predmetu Bankarstvo. Od 1996. je šef poslediplomskih kurseva: Monetarni, bankarski i finansijski menadžment i Bankarski i finansijski menadžment. Na stručnom usavršavanju je boravio u Velikoj Britaniji (1984. i 1997.) i u SAD (1986, 1988/89, 1994, 1996. i 2002/2003. godine). Dobitnik je Fulbright-ove stipendije za postdoktorske studije u SAD-u (Stanford University) u 1988. godini i Fulbright-ove stipendije za istrazivanja u SAD-u u 2002. godini. Bio je član je Naučne sekcije Saveza ekonomista Srbije, član redakcije časopisa “Ekonomska misao”, sekretar Naučnog društva Saveza ekonomista SR Jugoslavije, član Ekonomskog saveta Savezne vlade, član Saveta Narodne banke Jugoslavije, član Komisije za hartije od vrednosti. Učestvovao je u realizaciji dva međunarodna istraživačka projekta za potrebe Svetske banke i Evropske unije.

DUŽNIČKA KRIZA U ZEMLJAMA EVRO ZONE I NJEN UTICAJ NA PRIVREDU SRBIJE, REDAKTOR

91

upravljanje rizicima i kapitalom u bankama

30

111


Indeks autora

Đuričin dr Dragan Dr Dragan N. Đuričin predaje na predmetima: Strategijski menadžment i Menadžment projekata (osnovne studije) i Poslovna strategija i Strategijske finansije (poslediplomske/master studije). Napisao je desetak knjiga iz oblasti strategijskog menadžmenta, upravljanja projektima i ekonomike tranzicije od kojih su najznačajnije: „Menadžment i Strategija“, „Upravljanje pomoću projekata“, „Strategijski menadžment“, „Vodič za primenu Zakona o vlasničkoj transformaciji“, „Economies in Transition: Privatisation and Related Issues“, „Privatizacija: neophodnost ili sloboda izbora“, „Programiranje i kontrola istraživačko razvojnih projekata“. Objavio je preko trideset radova u domaćim i stranim časopisima iz oblasti ekonomske tranzicije. Kao konsultant Deloitte radi od 1994. godine, a od 2007. izabran je za predsednika. Bio je dugogodišnji predsednik Saveza ekonomista Srbije. Takođe, bio je gostujući profesor Univerziteta u Veneciji i profesor Fulbright fondacije.

Menadžment i strategija

47

Menadžment pomoću projekata

49

Đurović dr Tatjana Dr Tatjana Đurović, vanredni profesor, predaje Engleski jezik za ekonomiste na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Kao istraživač i autor zainteresovana je za oblasti primenjene lingvistike i kognitivne lingvistike.

112

Engleski jezik

33

Engleski jezik za ekonomiste

34

Engleski za ekonomiste 3

35

English Grammar for Economists

35

English Practice in Economics and Business

36


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

Fabris dr Nikola Dr Nikola Fabris izvodi nastavu iz predmeta: Osnovi makroekonomije i Teorija i analiza ekonomske politike na osnovnim studijama, a na diplomskim studijama izvodi nastavu iz predmeta Ekonomska politika i privredni razvoj. Izvodio je i nastavu na predmetu Razvoj i savremena ekonomska misao. Stalni je saradnik Ekonomskog instituta iz Beograda. Od 2004. godine obavlja funkciju glavnog ekonomiste Centralne banke Crne Gore. Član je Odbora za ekonomske nauke Crnogorske akademije nauka i umjetnosti.

Ekonomska politika - Teorija i analiza

12

Osnovi makroekonomije - Primeri15

Filipović dr Milorad Dr Milorad Filipović je karijeru započeo u Ekonomskom institutu u Beogradu (nekadašnjem Institutu za ekonomiku industrije) 1982. godine. Od 1997-2000. obavljao je funkciju direktora Saveznog zavoda za razvoj i ekonomsku politiku, a iste godine prelazi na Ekonomski fakultet gde drži nastavu na predmetima Privredni razvoj i Teorija i planiranje privrednog razvoja. Autor je tri knjige, urednik više monografija, objavio je preko 50 radova u domaćim i međunarodnim zbornicima i časopisima.

Teorija privrednog rasta i razvoja

29

113


Indeks autora

Gligorijević dr Mirjana Dr Mirjana Gligorijević, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, izvodi nastavu i vežbe na na predmetima Marketing i Poslovni marketing na dodiplomskim studijama, na drugoj, trećoj i četvrtoj godini; i na Integrisanim marketing komunikacijama i Pregovaranju i ličnoj prodaji na masteru i poslediplomskim studijama.

Osnovi marketinga

53

Poslovni marketing

54

poslovno pregovaranje

54

Ilić dr Mirjana Mirjana Ilić, diplomirala na Matematičkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer Matematičke strukture i primene, 1990. godine, gde je magistrirala 1995. godine i doktorirala 2008. godine. Od 1991. godine radila na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kao asistent na predmetu Matematika. Od 2009. godine radi kao docent na Ekonomskom fakultetu.

MATEMATIKA82 114

ZBIRKA ZADATAKA IZ MATEMATIKE

82


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

Ivanišević dr Milorad Dr Milorad Ivanišević je redovni profesor na predmetima Poslovne finansije i Finansijsko prestrukturiranje preduzeća. Bio je šef katedre za računovodstvo i poslovne finansije. Član je redakcije časopisa „Računovodstvo“ i „Revizor“. Bio je član Saveta Narodne banke Srbije (2003-2004). Predaje na fakultetima: Istočnom Sarajevu, Banja Luci, Nišu, Podgorici kao i na Vojnoj akademiji.

Poslovne finansije

67

Ivović dr Miodrag Miodrag Ivović je redovni profesor Ekonomskog fakulteta u penziji.

Matematika82 Zbirka zadataka iz matematike

82

115


Indeks autora

Jablan Stefanović dr Radmila Radmila Jablan Stefanović je redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, na kome je diplomirala, magistrirala i doktorirala. Izvodi nastavu i ispite na predmetima Računovodstvo troškova, Računovodstveni informacioni sistemi, Interni obračun, kao i na predmetu Organizacija računovodstvenog informacionog sistema na diplomskim akademskim studijama - master Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Takođe, izvodi nastavu i ispite iz predmeta Računovodstvo troškova na Vojnoj akademiji u Beogradu. Autor je naučnih i stručnih radova iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija od kojih su neki prezentovani i na stručnim simpozijumima i savetovanjima. Učestvovala je i u izradi projekata iz oblasti računovodstva i poslovnih finansija. Obavlja funkciju prodekana za naučno-istraživački rad.

Interni obračun

65

Jakšić dr Miomir Dr Miomir Jakšić, redovni profesor, predavao je na predmetu Razvoj ekonomske misli, Ekonomska istorija na osnovnim studijama, a sada predaje predmete Osnovi makroekonomije, Makroekonomska analiza, Istorija ekonomije na osnovnim studijama. Na diplomskim studijama predaje predmete Makroekonomija i ekonomska strategija, Makroekonomija i finansiranje razvoja, i Macroeconomics na međunarodnim diplomskim studijama Magistratura bilingue de Macroéconomie. Bio je šef katedre, prodekan, dekan, član Saveta Univerziteta i predsednik Saveta EFB. Autor je 24 knjige i monografije, urednik 12 zbornika i autor preko 140 studija i članaka, od toga 19 radova u inostranstvu prvenstveno u oblastima ekonomske teorije, razvoja ekonomske misli, makroekonomske teorije i politike, istorije ekonomije, azijskog načina proizvodnje, teorije načina proizvodnje. Učesnik je više međunarodnih konferencija.

dužnička kriza u zemljama evro zone i njen uticaj na privedu srbije, redaktor

91

Istorija ekonomije

13

Makroekonomska analiza

13

Osnovi makroekonomije

15

Osnovi makroekonomije - Primeri15 116

politička makroekonomija

16


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

Janićijević dr Nebojša Dr Nebojša Janićijević, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Rođen je 1960. godine u Mladenovcu gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu je diplomirao 1983, a magistrirao 1987. i doktorirao 1993. godine. Predaje predmete Organizacija preduzeća i Upravljanje organizacionim promenama na redovnim studijama kao i Organizaciono ponašanje, Organizaciona kultura i Strategijski menadžment ljudskih resursa na master studijama. Do sada je objavio kao samostalan autor više knjiga: „Upravljanje organizacionim promenama“, „Organizacione promene i razvoj“, „Organizaciona kultura“, „Korporativna transformacija“ i „Organizaciona struktura i strategijsko upravljanje“. Kao koautor objavio je udžbenike „Organizacija preduzeća“ i „Upravljanje prodajom“. Bio je i šef Katedre za poslovnu ekonomiju i menadžment.

novi metodi menadžmenta i marketinga u podizanju konkurentnosti srpske privrede, redaktor92

Organizacija52 Upravljanje organizacionim promenama

61

Janošević dr Stevo Dr Stevo Janošević, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu, na predmetima Strategijski menadžment i Planiranje i poslovna politika preduzeća. Na redovnim studijama izvodi nastavu i iz predmeta Inovacije i preduzetništvo. Angažovan je u nastavi na poslediplomskim studijama na Fakultetu i izvan Fakulteta i na projektima osnovnih istraživanja Ministarstva za nauku. Autor je ili koautor sledećih knjiga: Strategijsko planiranje istraživanja i razvoja u preduzeću, Inovacije i tehnološka strategija preduzeća, Strategijski menadžment i Menadžment ukupnog kvaliteta. Rukovodio je izradom preko 30 studija i projekata za potrebe preduzeća.

Menadžment i strategija

47

117


Indeks autora

Joksimović dr Ljubinka Dr Ljubinka Joksimović na osnovnim studijama predaje Savremene privredne sisteme od 1976. godine. Predavala je isti predmet na Vojno-tehničkoj akademiji, Beograd (1996-2004). Na VŠ za sportski menadžment predavala je Planiranje u menadžmentu sporta (1997-2005); na FABUS-u u Novom Sadu predavala je Novu evropsku ekonomiju i Uvod u ekonomiju na osnovnim studijama i Javne finansije i Menadžment javnih usluga na diplomskim studijama (2002-2005), a na Slobomir Univerzitetu u Bijeljini i Doboju predaje Menadžment javnog sektora (2006-2007). Član je NDE, SES, EACES i član Predsedništva DEB.

Savremeni privredni sistemi

17

Jovanović dr Lidija Dr Lidija Jovanović je bila vanredni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Predavala je na predmetu Komercijalno poznavanje robe.

118

Komercijalno poznavanje robe

45


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

Jovanović Gavrilović dr Biljana Dr Biljana Jovanović Gavrilović, redovni profesor, na predmetu Nacionalna ekonomija na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Na master studijama, koje organizuje Ekonomski fakultet, predaje predmete: Razvojna ekonomija, Raspodela i socijalna politika, Stanovništvo, ruralna područja i održivi razvoj, Ekonomika rada i kadrovski menadžment. Autor je većeg broja radova iz oblasti privrednog rasta i razvoja, održivog razvoja, siromaštva, nejednakosti, zaposlenosti i nezaposlenosti, socijalne i ekonomske politike. Šef je Katedre za ekonomsku politiku i razvoj i predsednik Saveta Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

Nacionalna ekonomija

27

Jovičić dr Milena Dr Milena Jovičić je diplomirala i doktorirala na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, a magistrirala na University of Michigan, SAD. Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu predaje od 1973. godine, prvo u zvanju asistenta, a zatim u svim višim zvanjima; redovni profesor je od 1989. godine. Osnovala je i predavala predmet Ekonometrija na Ekonomskom fakultetu od 1980. godine, a predavala je i predmete Statistička kontrola kvaliteta, Statistika, a na postdiplomskim studijama Teorijska ekonometrija i Ekonometrijsko modeliranje. Osnivač je i rukovodilac postdiplomskog kursa Ekonometrija.

Ekonometrijski metodi i modeli

76

Zbirka zadataka iz Teorijske i primenjene ekonometrije

76

119


Indeks autora

Jović mr Danica Danica Jović na osnovnim studijama, na predmetu Finansijsko računovodstvo, izvodi časove vežbi. Predavala je i na Vojno-tehničkoj akademiji u Beogradu. Ovlašćeni je računovođa i član je Saveza računovođa i revizora Srbije. Autor je većeg broja monografija i većeg broja članaka prvenstveno u oblastima računovodstva, finansijskog izveštavanja, korporativnog upravljanja i revizije.

Zbirka zadataka iz Finansijskog računovodstva

64

Kaličanin dr Đorđe Đorđe M. Kaličanin je vanredni profesor na predmetu Strategijski menadžment na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, gde je diplomirao, magistrirao i doktorirao. Na diplomskim akademskim studijama - master Ekonomskog fakulteta u Beogradu izvodi nastavu na predmetima Strategijske finansije i Poslovna strategija. Autor je radova iz oblasti strategijskog menadžmenta, biznis planiranja i menadžmenta vrednosti. Vodio je i učestvovao na projektima strategijskog, investicionog i biznis planiranja, organizacionog strukturiranja, procene i kreiranja sistema nagrađivanja. Od maja 2006. godine direktor je Centra za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu.

120

Menadžment i strategija

47

Menadžment vrednosti preduzeća

50


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

Kočović dr Jelena Dr Jelena Ž. Kočović, redovni profesor na predmetima: Finansijska i aktuarska matematika, Osiguranje, Tarife u osiguranju na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Na diplomskim akademskim studijama-master izvodi nastavu iz predmeta Finansijska matematika i Aktuarska matematika. Autor je radova iz oblasti osiguranja, finansijske matematike, investicija i aktuarstva. Objavila je preko 200 radova, od toga 4 udžbenika i tri monografije. Udžbenik Finansijska matematika objavila je u Moskvi (prodat je u preko 200.000 primeraka) i po njemu se radi na svim ekonomskim fakultetima bivšeg Sovjetskog Saveza. Bila je predsednik i Udruženja aktuara Srbije i poseduje licencu ovlašćenog aktuara. Bila je rukovodilac velikog broja projekata, a sada obavlja funckiju direktora NICEF-a.

Aktuarske osnove formiranja tarifa u osiguranju lica

21

uvod u Finansijsku matematiku

79

Osiguranje28 Zbirka rešenih zadataka iz finansijske i aktuarske matematike

79

Komlenović Đurđica Đurđica Komlenović je od 2002. godine zaposlena je kao savetnik u Ministarstvu za prosvetu i sport na poslovima izrade plana i programa, plana udžbenika i drugih nastavnih sredstava za geografiju. Objavila je veliki broj naučnih i stručnih radova, a uža naučna oblast interesovanja je metodika nastave geografije, geografija turizma, razvoj nastave geografije turizma u obrazovnim institucijama na različitim nivoima obrazovanja.

Uvod u geografiju turizma sa osnovama prostornog planiranja

31

Končar dr Jelena Dr Jelena A. Končar, redovni profesor na predmetu Kanali marketinga i trgovina na Ekonomskom fakultetu u Subotici, gde je diplomirala, magistrirala i doktorirala. Na diplomskim akademskim studijama - master Ekonomskog fakulteta u Subotici izvodi nastavu na predmetima Elektronska trgovina, Menadžment maloprodaje i Direktni marketing. Autor je radova iz oblasti trgovine i trgovinske politike, elektronske trgovine i novih tehnoloških inovacija u trgovini. Učestvovala je i vodila projekte primene savremenih tehnologija u menadžmentu trgovinskih organizacija, strategijskog razvoja i politike trgovine, koncepcije integrisanih informacionih sistema u trgovini i razvijanja direktnog marketinga.

Kanali marketinga

45

121


Indeks autora

Kovačević dr Radovan Kao redovni profesor angažovan je u nastavi na predmetu Ekonomski odnosi Srbije sa inostranstvom na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, gde je diplomirao, magistrirao i doktorirao. Autor je 15 monografija i udžbenika iz oblasti međunarodne ekonomije, spoljne trgovine i ekonomskih odnosa sa inostranstvom, kao i preko 400 naučnih i stručnih radova objavljenih u zbornicima radova i naučnim i stručnim časopisima. Vodio je i učestvovao na projektima iz oblasti ekonomskih odnosa sa inostranstvom. Član je redakcije časopisa Ekonomski anali. Redovni je član Naučnog društva ekonomista Srbije.

Ekonomski odnosi Srbije sa inostranstvom

33

međunarodne finansije

38

Kozomara dr Jelena Od 2004. godine u zvanju redovnog profesora. U nastavi na četvorogodišnjim studijama uvela je i razvila predmet Spoljnotrgovinsko poslovanje, a osim ovog, predaje i na predmetu Međunarodno poslovno finansiranje. Na diplomskim akademskim studijama (master) predaje predmet Menadžment spoljnotrgovinskih poslova. Šef je Katedre za Međunarodne ekonomske odnose.

MEĐUNARODNO POSLOVNO FINANSIRANJE

38

Kovačić Zlatko Zbirka zadataka iz Teorijske i primenjene ekonometrije

76

Kožetinac dr Gradimir Gradimir Kožetinac je docent na Beogradskoj bankarskoj akademiji u Beogradu. Izvodi nastavu na dodiplomskim akademskim studijama na predmetima Monetarna ekonomija, Bankarstvo i Bankarsko poslovanje.

122

Monetarna ekonomija

26


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

Krstić dr Borko Dr Borko Krstić je u svojoj profesionalnoj karijeri bio angažovan na brojnim projektima koje je radio za potrebe Narodne banke Jugoslavije, Savezne komisije za hartije od vrednosti i finansijsko tržište, Ministarstva za nauku i tehnologiju i drugih institucija. U periodu od 1998. do 2000. godine obavljao je funkciju dekana Ekonomskog fakulteta u Nišu, gde od 2001. godine predaje kao redovni profesor.

Bankarsko poslovanje i platni promet

21

Krstić dr Gorana Rođena je 1967. godine u Beogradu. Diplomirala je 1990. godine, a magistrirala 1996. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Doktorirala je 2002. godine na Saseks univerzitetu u Brajtonu (School of Social Sciences, Sussex University, Brighton) sa temom “Empirical Analysis of the Formal and Informal Labour Markets in FR Yugoslavia (1995-2000)”. U periodu 1991-2002. godine radila je u Saveznom zavodu za statistiku, a od 19962008. radila je kao saradnik Ekonomskog instituta u Beogradu. Od 2002-2008. bila je angažovana kao konsultant Svetske Banke na projektima siromaštva i tržišta rada za Jermeniju, Gruziju, Azerbejdžan i Srbiju. Od 2008. godine radi na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, u zvanju docenta, na predmetu Ekonomska statistika.

Ekonomska statistika

75

Lončar dr Dragan Dr Dragan M. Lončar drži nastavu na predmetima Strategijski menadžment i Menadžment projekata na osnovnim studijama, kao i na predmetu Analiza tržišta na master kursu Strategijski finansijski menadžment. Fokus njegovih istraživanja je na metodologiji finansijske evaluacije projekata, analizi tržišta, strategijskom planiranju, poslovnoj strategiji, korporativnom upravljanju, korporativnoj socijalnoj odgovornosti i upravljanju rizicima. Autor je petnaest istraživačkih studija i članaka i desetak komercijalnih projekata. Trenutno obavlja funkciju prodekana za finansije i organizaciju.

Menadžment pomoću projekata

49

123


Indeks autora

Lovreta dr Stipe Naučna oblast Stipe Lovrete je trgovina, menadžment i marketing. Doprineo je nastanku i razvoju sledećih univerzitetskih disciplina: Ekonomika trgovine, Trgovinska politika, Trgovinski menadžment, Trgovinski marketing, Menadžment kanala marketinga i Menadžment prodaje. Discipline sa sličnim sadržajima predavao je ili predaje na redovnim i postdiplomskim master studijama na većem broju fakulteta u zemlji i inostranstvu. Iz navedenih oblasti objavio je 15 knjiga i monografija za univerzitetsko i srednje obrazovanje, 55 referata na domaćim i međunarodnim konferencijama, 230 članaka u domaćim časopisima i zbornicima radova sa konferencija.

Kanali marketinga

45

menadžment ODNOSA SA KUPCIMA

49

Strategija razvoja trgovine Republike Srbije, redaktor

94

Trgovinski marketing

59

Trgovinski menadžment

59

novi metodi menadžmenta i marketinga u podizanju konkurentnosti srpske privrede, redaktor92

Lukić dr Radojko Dr Radojko Lukić, redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, gde je diplomirao, magistrirao i doktorirao. Drži nastavu na predmetima Računovodstvo trgovinskih preduzeća, Bankarsko računovodstvo i Specijalna računovodstva na osnovnim akademskim studijama, kao i na nekoliko predmeta na master studijama. Objavio je više naučno-stručnih radova (referata, članaka i dr.) iz oblasti računovodstva i upravljanja finansijama u uslužnom sektoru. Koautor je nekoliko studija. Obavlja funkciju šefa Katedre za računovodstvo, poslovne finansije i reviziju.

124

Bankarsko računovodstvo Bankarsko računovodstvo: Primeri - Zadaci - Testovi

63 63

Praktikum iz trgovinskog računovodstva Računovodstvo osiguravajućih kompanija

70 68

Računovodstvo trgovinskih preduzeća Računovodstvo trgovinskih preduzeća - Kroz primere revizija u bankama

69 69 68

UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA U POLJOPRIVREDNOM PREDUZEĆU71 Upravljanje kvalitetom materijalnih proizvoda 60 evaluacija poslovnih performansi u maloprodaji 65


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

Lukić mr Velimir Mr Velimir Lukić je diplomirao 2003. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Tokom studija koristio je stipendiju Vlade republike Srbije i stipendiju zadužbine “Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića”. Magistrirao je 2007. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu sa temom: “Novi pristup u upravljanju i merenju kreditnog rizika u finansijskoj industriji”. Proširena verzija magistarske teze je objavljena kao monografija u izdanju Centra za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu. U julu i avgustu 2003. godine boravio je u Narodnoj banci Srbije, u prvoj generaciji polaznika letnje prakse. U februaru 2005. godine učestvovao na seminaru “Razvoj akademskih kompetencija univerzitetskih nastavnika” u organizaciji Filozofskog fakulteta u Beogradu. Tokom 2007. proveo je pet meseci na stručnom usavršavanju u Katz Graduate School of Business, University of Pittsburgh.

Novi pristup u upravljanju i merenju kreditnog rizika u finansijskoj industriji

27

Maksin-Mićić Marija Marija Maksin-Mićić je trenutno zaposlena na Institutu za arhitekturu i urbanizam Srbije. Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, bila je angažovana na izvođenju dela nastave iz predmeta: Organizacija i zaštita prostora u turizmu i Upravljanje prostorom u turizmu. Objavila je veliki broj naučnih i stručnih radova i angažovana u izradi velikog broja projekata, studija, prostornih planova, strategija i programa.

Uvod u geografiju turizma sa osnovama prostornog planiranja

31

125


Indeks autora

Maričić dr Branko Dr Branko Maričić, redovni profesor, predaje predmete Marketing i Ponašanje potrošača na osnovnim studijama; školske 2003/04. i školske 2004/05. godine organizuje i učestvuje u izvođenju nastave i ispita na predmetu Odnosi s javnošću. Na diplomskim akademskim (master) studijama na Ekonomskom fakultetu u Beogradu angažovan je na predmetima Istraživanje potrošača u marketingu, Istraživanje potrošača u turizmu, Marketing menadžment u agrobiznisu i Strategijski marketing. Rukovodilac je master kursa Marketing menadžment. Učestvuje u izvođenju nastave i ispita na predmetu Marketing 2 na Međunarodnom master kursu Menadžment i poslovna ekonomija u organizaciji Grupe HEC iz Pariza i Ekonomskog fakulteta iz Beograda.

kreiranje i isporučivanje vrednosti potrošačima

46

Osnovi marketinga

53

Ponašanje potrošača

53

Manić dr Emilija Dr Emilija Manić je diplomirala, magistrirala i doktorirala na Geografskom fakultetu u Beogradu. Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu izvodi nastavu na predmetima: Ekonomska geografija sveta, Ekonomska geografija, Organizacija i zaštita prostora u turizmu. Objavila je nekoliko naučnih i stručnih radova, a uža naučna oblast interesovanja je: problematika teorije lokacije ekonomskih aktivnosti, prostorni aspekt delatnosti tercijarnog sektora, odnos trgovine i urbanizacije.

126

GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEMI I PROSTORNE ANALIZE U TRGOVINI

25

Uvod u geografiju turizma sa osnovama prostornog planiranja

31


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

Malinić dr Dejan Dr Dejan Malinić, redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Na redovnim studijama izvodi nastavu na predmetima Upravljačko računovodstvo i Specijalni bilansi, a na poslediplomskim studijama na predmetima Politika dobiti preduzeća, Finansijski aspekti marketinga, Poslovne finansije i Strategijski kontroling. Na međunarodnom magistarskom kursu Menadžment i poslovna ekonomija, koji zajedno organizuju Ekonomski fakultet u Beogradu i francuska škola menadžmenta HEC, predaje na predmetu Upravljačko računovodstvo. Autor je dve knjige: Politika dobiti preduzeća i Divizionalno računovodstvo - računovodstveno izveštavanje po profitnim i investicionim centrima. Kao koautor objavio je knjigu Upravljačko računovodstvo i Zbirku zadataka iz Upravljačkog računovodstva. Pored ovoga objavio je i veći broj naučnih i stručnih radova u vidu simpozijumskih referata i članaka u različitim časopisima. Bio je član Komisije za hartije od vrednosti.

Politika dobiti korporativnog preduzeća

66

Upravljačko računovodstvo 

72

Upravljačko računovodstvo - Zbirka zadataka

72

Marojević dr Milena Dr Milena Marojević je diplomirala na dvema studijskim grupama, magistrirala i doktorirala na Filološkom fakultetu u Beogradu. Boravila je u Moskvi u periodu od 1988. do 2001. godine. Bila je na specijalizaciji na Lenjingradskom univerzitetu, na Moskovskom državnom univerzitetu „Lomonosov“ (dva puta), na Varšavskom i Krakovskom univerzitetu (dva puta). Naučno-stručna interesovanja dr Milene Marojević obuhvataju: kontrastivna gramatička istraživanja (magistarski rad i doktorska disertacija, brojni pojedinačni radovi), udžbeničku literaturu (objavila 8 udžbenika, samostalno ili u koautorstvu), leksikologiju i leksikografiju (teorijska istraživanja i koautorstvo u rečniku), prevođenje (objavljene tri knjige prevoda kao i pojedinačni prevodi).

Ruski jezik za ekonomiste 

40

Ruski jezik za ekonomiste 2

40

Ruski jezik za ekonomiste 3

41

127


Indeks autora

Mandal dr Šahin Dr Šahin Mandal, vanredni profesor, predavao predmete Tehnološki razvoj i politika i Ekonomika energetike na osnovnim studijama i predmet Metodologija naučnoistraživačkog rada na postdiplomskim studijama. Predavao je predmet Upravljanje inovacijama i transferom tehnologije na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu u periodu 1993-1996. godine.

ekonomika energetike

23

Medojević dr Branko Dr Branko Medojević, redovni profesor izvodi nastavu na redovnim studijama na predmetu Osnovi ekonomije. Na poslediplomskim studijama angažovan je na smeru Tržišna ekonomija i upravljanje državom, na predmetu Tržište faktora proizvodnje i na master studijama na predmetu Politika konkurentnosti. Do sada objavio preko 100 radova. Na Fakultetu je bio predsednik Saveta, prodekan, dekan (1997-1998, jula 1998. po tadašnjem Zakonu o univerzitetu, smenjen sa funkcije dekana odlukom Vlade Srbije), i (2000-2002). Bio je šef Katedre za ekonomsku analizu i politiku (2004-2006). Bio je član redakcije časopisa Gledišta (1983-88).

128

OSNOVI KLASIČNE POLITIČKE EKONOMIJE - Skripta

16


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

Mihajlović Milanović dr Zorana Dr Zorana Z. Mihajlović Milanović je rođena 1970. Diplomirala, magistrirala i doktorirala (2001) na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, sa temama iz oblasti energetike. Izabrana u naučno zvanje docenta 2008. godine na Univerzitetu u Beogradu. Ima bogato radno iskustvo u poslovima na polju energetike I energetske bezbednosti. Bila je zaposlena u JP za prenos električne energije EPS -“Elektroistok”, u Vladi Srbije, kao savetnik za energetiku potpredsednika Vlade. Bila je član Upravnog odbora JP “Elektroprivreda Srbije”. Jula 2012. izabrana je za ministra energetike u Vladi republike Srbije. Član je Ženske vlade, Saveza ekonomista Srbije kao i NVO Evropski pokret u Srbiji. Kao autor i koautor objavila dve knjige iz oblasti kojom se bavi - “Energetika i ekonomski razvoj” i “Ekonomija energetike - strategija, ekologija i održivi razvoj”.

ekonomika energetike

23

Miletić mr Snežana Snežana Miletić, asistent, izvodi vežbe iz Finansijskog računovodstva na prvoj godini osnovnih studija. Koautor je Zbirke zadataka iz finansijskog računovodstva.

Zbirka zadataka iz Finansijskog računovodstva

64

129


Indeks autora

Milićević dr Vlade Dr Vlade Milićević, vanredni profesor, diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu kao student generacije, a na istom fakultetu je magistrirao i doktorirao. Na četvorogodišnjim studijama izvodi nastavu na predmetu Upravljačko računovodstvo, dok na master studijama izvodi nastavu na predmetima Strategijski kontroling i Politika dobiti. Na međunarodnom master kursu koji Ekonomski fakultet u Beogradu organizuje zajedno sa HEC grupom iz Pariza angažovan je na predmetu Compatibilite Menageriale. Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu obavljao je funkciju prodekana za finansije i organizaciju (dva mandata), dok je ranije obavljao funkciju direktora i odgovornog urednika Centra za izdavačku delatnost. Član je UO Republičke agencije za telekomunikacije (RATEL).

Strategijsko upravljačko računovodstvo

73

Upravljačko računovodstvo

72

Upravljačko računovodstvo - Zbirka zadataka

72

Milisavljević dr Momčilo Momčilo Milisavljević, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u penziji, nastavu je izvodio iz predmeta Planiranje i razvojna politika preduzeća i Marketing. Predavao je i na odeljenjima Fakulteta u Kragujevcu i Nišu. Na magistarskom kursu Poslovna ekonomija predavao je Međunarodni marketing, na kursevima Marketing i Poslovna ekonomija predmet Upravljanje marketingom, a na kursevima Strategijski menadžment i Marketing predmet Strategijsko upravljanje. Izvodio je poslediplomsku nastavu u Kragujevcu, Subotici, Nišu, Prištini, Skoplju, Dubrovniku, Sarajevu, Banjaluci, Zagrebu i Mariboru. Na specijalističkim studijama na našem fakultetu bio je angažovan na predmetima: Marketing i Upravljanje međunarodnim poslovanjem.

130

Osnovi marketinga

53

Strategijski marketing

57

Strategijski menadžment

57


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

Milovanović dr Milić Rođen je u Beogradu 1953. godine, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Ekonomski fakultet u Beogradu završio je 1975, a magistrirao 1979. godine. Doktorirao je na istom fakultetu 1982. godine sa temom “Austrijska teorija kapitala”. Za asistenta izabran 1976, a za redovnog profesora 1995. godine. Mikroekonomija mu je osnovna oblast interesovanja. Poslednjih deset godina bavi se problemima privatizacije u zemljama tranzicije. Posebno ga interesuje analiza strukture vlasničkih prava u okviru teorije javnog izbora i nove institucionalne ekonomije. Takođe se bavi problemima regulacije sektora u okviru teorije industrijske organizacije.

Mikroekonomska analiza

14

Zbirka zadataka iz teorije cena

19

Mićković Slaven Dr Slaven Mićković je šef budžetskog odeljenja Ministarstva finansija Slovenije i član Evropskog ekonomskog komiteta.

strukturni fiskalni deficit i dinamika javnog duga srbije

29

Mirović Dragana Dragana Mirović je do 2011. godine bila zaposlena kao asistent-pripravnik na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Izvodila je vežbe na predmetu Finansijsko računovodstvo.

Zbirka zadataka iz Finansijskog računovodstva

64

131


Indeks autora

Mladenović dr Zorica Dr Zorica Mladenović, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, predaje Ekonometriju i Analizu vremenskih serija. Objavljuje radove u međunarodnim časopisima i monografijama. Gostovala je na Evropskom Univerzitetskom Institutu u Firenci i Nafild koledžu Univerziteta u Oksfordu. Učestvovala je u izradi nekoliko makroekonomskih projekata.

primenjena Analiza vremenskih serija

85

Uvod u ekonometriju

87

Zbirka rešenih zadataka iz ekonometrije

87

Nojković dr Aleksandra Dr Aleksandra Nojković, docent Ekonomskog fakulteta u Beogradu, izvodi vežbe iz Ekonometrije i Analize vremenskih serija. Boravila je na stručnom usavršavanju na Univerzitetu Njujork i Univerzitetu u Kopenhagenu. Učestovovala je u izradi večeg broja projekata.

132

primenjena Analiza vremenskih serija

85

strukturni fiskalni deficit i dinamika javnog duga srbije

29

Zbirka rešenih zadataka iz ekonometrije

87


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

Ognjanov dr Galjina Dr Galjina Ognjanov, vanredni profesor, rođena je u Beogradu 1974. godine. Diplomirala je 1997, magistrirala 2001, a doktorsku disertaciju odbranila je 2004. godine na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Predaje predmete Tržišno komuniciranje i Odnosi s javnošću na osnovnim studijama. IMK i Upravljanje odnosima s javnošću na diplomskim studijama. Bavi se marketinškim komuniciranjem, ličnom prodajom, pregovaranjem i odnosima s javnošću. Oblast obrazovanja predstavlja još jednu sferu njenog interesovanja kojom se aktivno bavi od 2001. godine. Objavila je veći broj stručnih radova - članaka i prikaza u naučnim časopisima, zbornicima radova i drugim publikacijama i dve monografije. Izlagala je svoje radove na nekoliko međunarodnih konferencija. Jedan je od osnivača Društva Srbije za odnose s javnošću, osnovanog maja 2004. godine u Beogradu.

Integrisane marketinške komunikacije

44

poslovno pregovaranje

54

Paunović dr Blagoje Dr Blagoje Paunović, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, na osnovnim studijama predaje predmete: Ekonomika preduzeća i Preduzetništvo i upravljanje malim preduzećem; na master studijama: Investicije, Upravljanje rizikom i investicijama i Preduzetništvo i kooperacija; na magistarskim studijama predavao je: Investicije u preduzeću, Teorija verovatnoće i upravljanje rizikom, Analiza rizika, Analiza rizika i teorija odlučivanja, Evaluacija investicionih projekata, Strategijsko upravljanje, Upravljanje međunarodnim projektima, Upravljanje sredstvima osiguravajućih kompanija itd. Šef je katedre za katedre za Poslovnu ekonomiju i menadžment od oktobra 2012. godine.

Ekonomika preduzeća - Preduzeće, okruženje i ulaganja

43

Poslovni plan - Vodič za izradu

55

PREDUZETNIŠTVO I UPRAVLJANJE MALIM PREDUZEĆEM

55

133


Indeks autora

Pavličić dr Dubravka Dr Dubravka Pavličić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu u penziji, na dodiplomskim studijama predavala je Osnove statističke analize i Teoriju odlučivanja. Osnove statističke analize je držala i u odeljenjima EFB u Šapcu i Užicu, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu - grupa za Sociologiju, i na Vojno-tehničkoj akademiji u Beogradu. Na EFB je učestvovala i u nastavi Uvoda u kibernetiku. Na poslediplomskim/master studijama na EFB predavala je Teoriju odlučivanja i Statističku analizu, a učestvovala je u nastavi na kursu Opšte teorijske ekonomije. Teoriju odlučivanja je predavala i na poslediplomskim studijama na univerzitetima u Sarajevu i Mostaru (sa dr Z. Baračkaiem, 1990), na Filozofskom fakultetu u Beogradu (sa prof. dr A. Kronom, 1993) i na Ekonomskom fakultetu u Subotici (sa prof. dr N. Balabanom, 1997).

Metodi statističke analize - Zbirka rešenih zadataka

83

Teorija odlučivanja

58

Pavlović dr Miroslav Redovni profesor Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

UVOD U FINANSIJSKU MATEMATIKU

79

Perović dr Jelena Dr Jelena Perović predaje na predmetima: Međunarodno privredno pravo (osnovne studije) i Pravo EU i Međunarodni poslovni ugovori (poslediplomske - master studije). Stalni je inostrani saradnik časopisa Revue de Droit international et de Droit comparé, Bruylant, Bruxelles, Univerziteta Louvain u Belgiji. Arbitar je Stalnog Arbitražnog suda pri Privrednoj i industrijskoj komori Slovenije. Urednik je sekcije “Privredni ugovori” Kopaoničke škole prirodnog prava. Član je i predavač Međunarodne unije advokata iz Pariza.

134

Međunarodno privredno pravo

39

STANDARDNE KLAUZULE U MEĐUNARODNIM PRIVREDNIM UGOVORIMA

41


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

Pešalj dr Biljana Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu je radila kao asistent od 1999 do 2011. Učestvovala je u određenom broju projekata u okviru Naučno istraživačkog centra Ekonomskog fakulteta. Takođe je bila angažovana i na projektima misije OEBS u Srbiji i Crnoj Gori, Međunarodne organizacije Crvenog Krsta, Evropske agencije za rekonstrukciju i organizacije SEED (Organizacija za razvoj preduzeća Jugoistočne Evrope).

Merenje performansi preduzeća - Tradicionalni i savremeni koncepti

51

Petković dr Goran Dr Goran K. Petković, redovni profesor na grupi predmeta iz oblasti trgovine, menadžmenta i marketinga. Na osnovnim i master studijama učestvuje u izvođenju nastave iz većeg broja predmeta, kao što su: Trgovinski marketing i menadžment prodaje, Kanali marketinga, Trgovinski menadžment, Upravljanje prodajom i odnosima sa kupcima i Upravljanje markom. Iz navedenih oblasti autor je ili koautor većeg broja univezitetskih udžbenika. Objavio je veći broj članaka i referata u domaćim i međunarodnim časopisima i konferencijama. Vodio je i učestvovao na brojnim projektima strategijskog planiranja, restrukturiranja i organizovanja u trgovinskoj i turističkoj delatnosti. Od 2007. godine je državni sekretar u Ministarstvu ekonomije i regionalnog razvoja, zadužen za turizam.

Kanali marketinga

45

menadžment ODNOSA SA KUPCIMA

49

Trgovinski marketing

59

135


Indeks autora

Petković dr Mirjana Dr Mirjana Petković u zvanje redovnog profesora na Ekonomskom fakultetu u Beogradu izabrana je 1992. godine. Na osnovnim studijama predaje Organizaciju preduzeća i Menadžment ljudskih resursa. Na poslediplomskim/master studijama predaje Organizacioni dizajn, Organizaciono ponašanje i Menadžment ljudskih resursa II. Autor je i koautor većeg broja knjiga, monografija, studija i članaka iz oblasti organizacionog dizajna, organizacionog ponašanja i menadžmenta ljudskih resursa. Direktor je Centra za karijerno vođenje i savetovanje na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

Organizacija52 Organizaciono ponašanje

52

Petrović dr Ljiljana Dr Ljiljana Petrović, redovni profesor, diplomirala je i doktorirala na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu, a magistirala je Prirodno-matematičkom fakultetu u Beogradu. Do 1997. godine radila je na PMF-u u Kragujevcu. Na redovnim studijama predaje predmete Matematika II, Teorijska statistika i Teorija uzoraka i planiranje eksperimenata. Na poslediplomskim studijama na smeru Stohastička analiza predaje predmete Teorija uzoraka i Analiza varijansi i planiranje eksperimenata, a na smeru Ekonometrija predmet Teorijska statistika. Predaje Verovatnoću i statistiku na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu i Linearne statističke modele na Matematičkom fakultetu u Beogradu. Šef je Katedre za statistiku i matematiku.

136

Teorija uzoraka i planiranje eksperimenata

86

Teorija verovatnoća

88

Teorijska statistika - Teorija statističkog zaključivanja

89

Zbirka rešenih zadataka iz Teorije uzoraka i planiranje eksperimenata

86


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

Petrović dr Pavle Dr Pavle Petrović, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, predaje Ekonometriju. Gostovao je na vodećim univerzitetima u SAD: Harvard, Prinston i Kornel. Objavljuje u međunarodnim časopisima. Rukovodio je i radio na značajnom broju makroekonomskih studija. Bio je predsednik Saveta Narodne banke Srbije i sada je predsednik Fiskalnog saveta Republike Srbije.

Uvod u ekonometriju

87

Pokrajčić dr Dragana Dr Dragana M. Pokrajčić, redovni profesor na predmetu Ekonomika preduzeća na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, gde je diplomirala, magistrirala i doktorirala. Na diplomskim akademskim studijama - master Ekonomskog fakulteta u Beogradu izvodi nastavu na predmetima Poslovanje multinacionalnih kompanija i Menadžersko odlučivanje. Autor je radova iz oblasti teorije i ekonomije preduzeća, inovacija i preduzetništva, organizacije preduzeća i upravljanja. Obavlja projektantsko konsultantske i istraživačko-razvojne aktivnosti iz oblasti svoje stručnosti.

Ekonomika preduzeća - Principi i ciljevi

44

137


Indeks autora

Popović dr Zoran Dr Zoran Popović predaje i izvodi vežbe iz predmeta: Ekonomsko matematički metodi i modeli (osnovne studije) i Matematička ekonomija (osnovne studije). Predavao je i na Vojno-tehničkoj akademiji.

t

Ekonomsko matematički metodi i modeli

77

Ekonomsko matematički metodi i modeli - Zbirka rešenih problema

77

matematiČko modeliranje i optimizacija

83

Popović mr Svetlana Rođena je u Beogradu. Osnovne studije na smeru Finansije, bankarstvo i osiguranje završila je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1999. godine sa prosečnom ocenom 9,94 i magistarske studije na smeru Monetarni, bankarski i finansijski menadžment sa prosečnom ocenom 10,00. Magistrirala je na temi: „Menadžment aktive i pasive banaka sa posebnim osvrtom na regulativu centralne banke“ 2006. godine. Završila je master: The New Europe Master in Banking and Entrepreneurship, Scuola Superiore di Specializzazione, Treviso u Italiji, gde je magistrirala sa temom: “Asset-Liability Management” 2004. godine. Od juna 2000. godine radi na Ekonomskom fakultetu kao asistent. Drži vežbe na predmetima: Monetarna ekonomija i Bankarsko poslovanje i platni promet na redovnim studijama. Učestvovala je u izvođenju nastave na predmetu Bankarski menadžment na poslediplomskim studijama kao i na Brokerskom kursu u organizaciji Komisije za hartije od vrednosti.

138

MENADŽMENT AKTIVE I PASIVE BANAKA

26


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

Praščević dr Aleksandra Dr Aleksandra Praščević, vanredni profesor, je predavala na predmetu: Razvoj i savremena ekonomska misao - na osnovnim studijama i Makroekonomska analiza - na poslediplomskim (magistarskim) studijama. Predaje na predmetima: Osnovi makroekonomije, Makroekonomska analiza, Istorija ekonomije, Makroekonomija i ekonomska strategija, Makroekonomija: analiza i politika i Poslovni ciklusi i institucije - na master kursu Makroekonomija privreda u tranziciji koji se realizuje zajedno sa Univerzitetom u Nici „Sofia Antipolis“. U dva madata bila je prodekan je za naučno-istraživački rad na EFB. Član je NDE.

Istorija ekonomije

13

Makroekonomska analiza

13

Osnovi makroekonomije - Primeri15 Poslovni ciklusi u makroekonomskoj teoriji i politici

17

politička makroekonomija

16

Prica dr Ivana Dr Ivana Prica predaje Ekonomsko matematičke metode i modele i Istraživanje tržišta na osnovnim akademskim studijama. U svojim istraživanjima prvenstveno se bavi primenom matematičkih metoda (u oblastima informacione asimetrije, finansija i trgovine uslugama), kao i ekonomskom analizom procesa tranzicije, posebno u sektoru finansijskih usluga.

Ekonomsko matematički metodi i modeli - Zbirka rešenih problema

77

139


Indeks autora

Radić mr Siniša Siniša Radić, asistent, izvodi vežbe iz Finansijskog računovodstva na prvoj godini osnovnih studija. Bio je sekretar Katedre za računovodstvo i poslovne finansije. Koautor je Zbirke zadataka iz finansijskog računovodstva.

Zbirka zadataka iz Finansijskog računovodstva

64

Rakita dr Branko Dr Branko Rakita, redovni profesor, predaje na osnovnim studijama predmete Međunarodni menadžment i Međunarodni marketing, a na master studijama predaje Međunarodni biznis i menadžment, Upravljanje međunarodnim marketingom i Međunarodne marketing strategije. Predavao je na Ekonomskim fakultetima u Kragujevcu, Nišu i Prištini, a trenutno predaje kao gostujući profesor na Ekonomskim fakultetima u Podgorici, Istočnom Sarajevu i Banja Luci. Objavio je oko stotinu radova, među kojima i više knjiga.

Međunarodni biznis i menadžment

50

Međunarodni marketing 

51

Rakonjac-Antić dr Tatjana Dr Tatjana N. Rakonjac-Antić je vanredni profesor na predmetima Osiguranje i Penzijsko i zdravstveno osiguranje na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Na diplomskim akademskim studijama - master izvodi nastavu iz predmeta Analiza osiguranja i Penzijsko i zdravstveno osiguranje. Od početka rada na Ekonomskom fakultetu (gde je diplomirala, magistrirala i doktorirala) u Beogradu do sada je objavila veći broj radova u naučnim i stručnim časopisima i zbornicima. Bila je angažovana na brojnim projektima i učestvovala je na mnogim domaćim i međunarodnim naučnim i stručnim skupovima.

osiguranje28

140

Penzijsko i zdravstveno osiguranje

28

Zbirka rešenih zadataka iz finansijske i aktuarske matematike

79


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

Ranđelović mr Saša Ranđelović Saša je rođen 1982. godine. Diplomirao je 2005., a magistrirao 2008. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od januara 2006. do oktobra 2007. godine bio je zaposlen u društvu za reviziju i finansijski konsalting KPMG d.o.o. Beograd, na poslovima poreskog savetovanja. Od 1. novembra 2007. godine zaposlen je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, gde i danas radi kao asistent na predmetu Javne finansije. Koredaktor je prevoda knjige Javne finansije autora Harvija Rozena i Teda Gejera, sa engleskog na srpski jezik, koja je izdata 2009. godine. Koautor je studije o sveobuhvatnoj reformi poreskog sistema Srbije „Poreska politika u Srbiji – pogled unapred“, publikovane u aprilu 2010. godine. Član je redakcije Kvartalnog monitora ekonomskih trendova i politika u Srbiji, pri Fondu za razvoj ekonomske nauke, zadužen za analizu fiskalnih trendova i politika. Takođe je i član Srpskog fiskalnog društva. Bio je i član radne grupe Ministarstva finansija Republike Srbije za izradu Zakona o fiskalnoj odgovornosti.

Strukturni fiskalni deficit i dinamika javnog duga Srbije

29

Ranković dr Jovan Dr Jovan Ranković, redovni profesor Ekonomskog fakulteta, u penziji. Karijeru univerzitetskog profesora i naučnika je započeo 1958. godine kao asistent na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, gde je 1964. godine doktorirao na Teoriji bilansa koja mu postaje glavna životna i radna orijentacija i naučno-istraživačka disciplina. Kao univerzitetski profesor držao je nastavu i održao veliki broj predavanja iz predmeta, odnosno naučnih disciplina, kao što su: Finansiranje preduzeća, Investiciona politika, Konsolidovanje, Upravljačko računovodstvo, Teorija bilansa i Specijalni bilansi. Među najznačajnije radove, odnosno monografije spadaju: Teorija bilansa, Upravljanje finansijama preduzeća, Konsolidovani bilansi i Specijalni bilansi. U naučnim i stručnim časopisima objavio je preko 100 naučnih radova, članaka, rasprava, eseja i analiza.

Teorija bilansa

73

141


Indeks autora

Rikalović dr Gojko Dr Gojko M. Rikalović, redovni profesor, na osnovnim studijama izvodi nastavu iz predmeta Nacionalna ekonomija (Katedra za ekonomsku politiku i razvoj). Pored toga, predaje i na diplomskim (master) studijama (kursevi Upravljanje privrednim razvojem, Fiskalni i monetarni menadžment i upravljanje socijalnom infrastrukturom, Ruralna ekonomija i agrobiznis) na predmetima Upravljanje prirodnim resursima i zaštita životne sredine, Institucije i privredni razvoj, Strateško upravljanje ruralnom ekonomijom i Preduzetništvo i kooperacija.

Nacionalna ekonomija

27

Ristić dr Miloš Dr Miloš Ristić, rođen 1980. godine u Beogradu. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu je diplomirao, odbranio magistarsku tezu i doktorsku disertaciju. U prethodnih nekoliko godina je bio na stručnim usavršavanjima na programima vodećih poslovnih škola od kojih izdvajamo Harvard Business School, London Business School, Management Center Europe, Bled School of Management, GfK Academy. Objavio je preko 20 radova u renomiranim domaćim časopisima iz oblasti ekonomije. Dr Miloš Ristić je učestvovao u izradi nekoliko projekata i istraživanja za potrebe pojedinih ministarstava u Vladi Republike Srbije. Dobitnik je više prestižnih nagrada i priznanja. Oblasti interesovanja su moderan menadžment i marketing trgovinskih kompanija, upravljanje kategorijama proizvoda i značaj strateškog razvoja nabavke u pozicioniranju maloprodaje.

142

Strateško pozicioniranje maloprodaje

58


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

Savić dr Ljubodrag Dr Ljubodrag Savić, redovni profesor na predmetu Ekonomika industrije, držao je predavanja i iz predmeta Naučno-tehnički progres. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1980, magistrirao 1985, a doktorirao 1992. godine. Oženjen, otac troje dece. Izučava detaljnije pitanja vezana za razvoj industrije i industrijske politike. Bio je rukovodilac Centra za izradu investicionih projekata. Rukovodilac je inovacionog kursa «Kako napraviti biznis plan». Rukovodio je izradom više projekata vezanih za procenu vrednosti kapitala. Član je Naučnog društva ekonomista.

Ekonomika industrije

23

Tranzicija srpske privrede: Kriza razvoja industrije

30

Silaški dr Nadežda Dr Nadežda Silaški, vanredni profesor, predaje Engleski jezik za ekonomiste na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Uporedo se bavi lingvističkim istraživanjima i prevođenjem stručne literature sa engleskog jezika.

Engleski jezik

33

Engleski jezik za ekonomiste

34

Engleski za ekonomiste 2

34

English Grammar for Economists

35

English Practice in Economics and Business

36

143


Indeks autora

Soldić Aleksić dr Jasna Dr Jasna Soldić Aleksić na Ekonomskom fakultetu u Beogradu radi od 1989. godine, od 2005. u zvanju redovnog profesora. Ekonomski fakultet u Beogradu - smer Statistika i Informatika završila kao najbolji diplomirani student generacije. Magistarsku tezu i doktorsku disertaciju odbranila 1993. godine, takođe na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Angažovana je u izvođenju nastave na osnovnim akademskim studijama na predmetima: Analiza podataka i Poslovni Infomacioni sistemi, kao i na diplomskim akademskim studijama (poslediplomskim studijama) na predmetima: Baze i analiza podataka, Informacioni sistemi za poslovno odlučivanje. Objavila je veći broj naučnih radova, predstavljenih na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima i objavljenih u domaćim i inostranim časopisima.

Kvantitativne tehnike u istraživanju tržišta

80

primenjena analiza podataka

85

Spasić dr Dejan Rođen je 1968. godine. Osnovne studije završio je na Ekonomskom fakultetu u Nišu. Magistrirao je i doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Na Ekonomskom fakultetu u Nišu drži nastavu iz predmeta Finansijsko računovodstvo i Specijalni bilansi. Angažovan je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu na predmetu Specijalni bilansi (osnovne studije) i Konsolidovani bilansi (master studijama). Objavio je više desetina naučnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima i drugim publikacijama. Učestvovao je u realizaciji više domaćih i menđunarodnih naučnih i drugih projekata. Član je Evropske asocijacije računovođa.

Specijalni bilansi

71

Spirović-Jovanović dr Lucija Redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu u penziji. Na Pravnom fakultetu u Beogradu je diplomirala, magistrirala i odbranila doktorsku disertaciju.

144

TRGOVINSKO (PRIVREDNO) PRAVO

60


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

Stankić dr Rade Dr Rade Stankić, redovni profesor je predavao/predaje predmete na osnovnim studijima: Poslovna informatika, Projektovanje informacionih sistema, Upravljački informacioni sistemi, Programski jezici, Bankarsko poslovanje i platni promet (deo Informaciona tehnologija u bankarskom poslovanju i platnom prometu), Računari u računovodstvu. Predavao je/predaje predmete na diplomskim studijima: Računarstvo, Baze i analiza podataka, Elektronsko poslovanje, ERP softver, Finansijski informacioni sistem, Informatika.

Bankarsko poslovanje i platni promet

21

Elektronsko poslovanje

78

Poslovna informatika

88

Stanojević mr Jelena Jelena Stanojević, asistent je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu na predmetima Matematika 1 i Matematika 2. Član je projektnog tima na projektu Ministarstva prosvete pri Matematičkom institutu.

Zbirka zadataka iz matematike

82

Stevanović dr Nikola Dr Nikola Stevanović, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu u penziji. Objavio je više knjiga među kojima su najvažnije: Održavanje realne supstance preduzeća u inflatornoj ekonomiji. Upravljačko računovodstvo i Sistemi obračuna troškova. Autor je više desetina simpozijumskih referata, članaka u časopisima, osvrta i sl. Rukovodio je ili učestvovao u izradi brojnih studija i projekata, kao i zakonskih podzakonskih akata iz oblasti računovodstva i revizije, u čemu je i sada angažovan. Bio je ili je i sada nosilac značajnih aktivnosti u Savezu računovođa Srbije, Saveza ekonomista Srbije i Nacionalnoj komisiji za računovodstvo Srbije.

Sistemi obračuna troškova

70

Upravljačko računovodstvo

72

145


Indeks autora

Stojadinović-Jovanović dr Sandra Diplomirala na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu i magistrirala i doktorirala na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu zaposlena je od 2000. godine kao asistent-pripravnik na predmetu Organizacija i poslovanje u spoljnoj trgovini. U zvanje asistenta na istom nastavnom predmetu izabrana je 2007. U zvanje docenta izabrana je 2010. godine. Aprila 2012. godine izabrana je za docenta na Ekonomskom fakultetu univerziteta u Beogradu na predmetima Međunarodno poslovno finansiranje i Ekonomski odnosi sa inostranstvom.

MEĐUNARODNO POSLOVNO FINANSIRANJE

38

Stojanović dr Božo Dr Božo Stojanović je redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

Osnove austrijske teorije

14

ZBIRKA ZADATAKA IZ TEORIJE CENA

19

Stojanović dr Žaklina Dr Žaklina Stojanović, vanredni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, predaje predmete Ekonomika agrara na osnovnim studijama i Savremena agrarna ekonomija i Finansijski menadžment u agrobiznisu na diplomskim studijama. Urednik je četiri zbornika i autor preko 50 studija i članaka. Oblasti naučno-istraživačkog rada: agrarna ekonomija, agrarne finansije i održivi razvoj. Od oktobra 2012. godine obavlja funkciju prodekana za nastavu. 146

Ekonomika agrara

22


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

Šećibović dr Refik Dr Refik Šećibović (dok je bio u radnom odnosu na EFB) držao je predavanja na osnovnim studijama iz više predmeta: Ekonomska geografija sveta, Ekonomska geografija, Organizacija i zaštita prostora u turizmu. U periodu 2001-2003. godina vršio je funkciju pomoćnika ministra za srednje obrazovanje u Vladi Republike Srbije. Stručno se bavi sledećim oblastima: ekonomskom geografijom, geografijom religije i geografijom obrazovanja, istraživanjima odnosa stručnog obrazovanja i nezaposlenosti, alternativnim obrazovanjem. Objavio više knjiga i veliki broj naučnih i stručnih radova.

Uvod u geografiju turizma sa osnovama prostornog planiranja

31

Škarić Jovanović dr Kata Dr Kata Škarić Jovanović, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Za redovnog profesora izabrana je 1995. godine. Pored udžbenika Finansijsko računovodstvo, monografije Koncepcije bilansa, gde je koautor sa prof. dr Radišom Radovanovićem objavila je preko trideset članaka u stručnim časopisima u Republici Srbiji i Republici Srpskoj. Više od dvadeset referata je objavila i izlagala na simpozijumima i kongresima računovođa i revizora održanim u Republici Srbiji, Republici Makedoniji i Republici Srpskoj. Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu drži nastavu iz Finansijskog računovodstva, Bilansne teorije i politike i Specijalnih bilansa na osnovnim studijama. Na diplomskim studijama je predavač na predmetima Finansijsko izveštavanje i Konsolidovani bilansi. Na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci i Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu je angažovana na poslediplomskim studijama.

Finansijsko računovodstvo

64

specijalni bilansi

71

147


Indeks autora

Šoškić dr Dejan Dr Dejan B. Šoškić, vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Nastavna aktivnost: Ekonomska statistika (redovne studije), Finansijska tržišta (redovne studije) Međunarodna finansijska tržišta i bankarstvo (poslediplomske studije), Analiza rizika i portfolio strukture (poslediplomske studije), Finansijski derivati (na engleskom jeziku) na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Pored toga izvodio je nastavu iz Finansijskih tržišta i institucija (redovne studije), Finansijski menadžment (redovne studije), i Međunarodni biznis i Ekonomija (executive MBA program) na Univerzitetu Nebraska, Omaha, USA (2002). Takođe, tokom 2002, bio je gostujući predavač na University of California at Berkeley, University of New Heaven i University of Rhode Island. Dr Dejan Šoškić je bio guverner Narodne banke Srbije u periodu jul 2010. - avgust 2012.

Ekonomska statistika

75

Finansijska tržišta i institucije

24

Hartije od vrednosti: Upravljanje portfoliom i investicioni fondovi

25

Šulejić dr Predrag Osiguranje28

Todorović dr Miroslav Miroslav Todorović izvodi nastavu na predmetima Poslovne finansije i Finansijsko prestrukturiranje preduzeća (osnovne akademske studije), Specifični problemi poslovnih finansija i Strategijske finansije (master akademske studije) i Korporativni finansijski menadžment (međunarodni master kurs sa HEC-Pariz). Ima objavljene naučne radove iz oblasti poslovnih finansija, restrukturiranja preduzeća, korporativnog upravljanja, finansijskih tržišta i finansijskog izveštavanja. Autor je jedne i koautor tri knjige. Učestvovao je na nekoliko domaćih strateških i međunarodnih projekata i brojnim konsultantskim i komercijalnim projektima.

148

Poslovno i finansijsko restrukturiranje preduzeća

66


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

Trifunović dr Dejan Dr Dejan Trifunović na osnovnim studijama predaje predmete: Teorija cena i Industrijska organizacija. Bio na specijalizaciji na univerzitetima Nica (Sofija Antipolis) i Koimbra u okviru TEMPUS projekta, 2007. Bio je sekretar Katedre za Ekonomsku teoriju i analizu.

aukcije12 ZBIRKa ZADATAKA IZ TEORIJE CENA

19

Unković dr Slobodan Dr Slobodan Unković, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu u penziji. Sada je redovni profesor Fakulteta za turistički i hotelijerski menadžment, Univerziteta Singidunum, Beograd.

Ekonomika turizma

24

Urošević dr Branko Dr Branko Urošević, vanredni profesor, predaje Operaciona istraživanja i Finansijsku ekonomiju na osnovnim studijama, i Financial Economics, Financial Derivatives, Modelling and Managing Market Risk, Real Estate Finance and Investments, i IPOs, Mergers and Acquisitions na međunarodnim diplomskim studijama iz kvantitativnih finansija (IMQF). Rukovodilac je (od 2004) Međunarodnog diplomskog programa iz Kvantitativnih finansija (IMQF) i suosnivač Južnoevropskog centra za savremene finansije.

Dinamička optimizacija vlasničke strukture korporacije

75

Finansijska ekonomija

78

Kvantitativne metode u korporativnim finansijama

80

operaciona istraživanja i kvantitativne metode investicija

84

149


Indeks autora

Urošević dr Slavoljub Dr Slavoljub Urošević je redovni profesor u penziji. Na Ekonomskom fakultetu u Beogradu predavao je na predmetima Komercijalno poznavanje robe, Tehnologija, Tehnički progres.

Komercijalno poznavanje robe

45

Ušćumlić dr Dušanka Dr Dušanka Ušćumlić, redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, na predmetima Menadžment kvaliteta i Komercijalno poznavanje proizvoda. Diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Tehnološko-metalurškom fakultetu u Beogradu. Autor je radova iz oblasti kvaliteta, tehnologije i poznavanja robe.

Komercijalno poznavanje robe

45

Upravljanje kvalitetom materijalnih proizvoda

60

Uzelac Sonja Studirala u Frajburgu, Strasburu i Beogradu. Radila kao profesor nemačkog jezika, rukovodilac Odeljenja za nemački jezik u Centru za učenje stranih jezika u Beogradu, a u periodu 1975-1987. bila je i direktor Centra za učenje stranih jezika. Od 1987. godine radi neprekidno na Filološkom fakultetu u Beogradu u zvanju višeg lektora.

150

nemački jezik za ekonomiste

39


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

Veljković dr Saša Dr Saša Veljković, vanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, izvodi nastavu iz predmeta Marketing i Marketing usluga na redovnim studijama i iz predmeta Upravljanje markom i Direktni marketing na Master studijama. Objavio je samostalno ili kao koautor veći broj članaka u časopisima, i radova na domaćim i međunarodnim savetovanjima, i učestvovao u pisanju tri monografije. Stekao je bogato praktično iskustvo u organizacijama i preduzećima iz različitih delatnosti. Bio je rukovodilac ili učesnik u izradi više od 20 projekata iz oblasti marketinga, marketinga usluga, istraživanja tržišta, strategija tržišnog nastupa, menadžmenta i organizacije. Držao je predavanja i inovacione kurseve u desetak poznatih preduzeća i organizacija, i na više fakulteta, a ima i bogato konsultantsko iskustvo.

brend menadžment 

43

Marketing usluga

47

menadžment ODNOSA SA KUPCIMA

49

Vračar dr Dragutin Dr Dragutin Vračar, bio je redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, na predmetima Marketing, Privredna propaganda, Tržišno komuniciranje i Odnosi s javnošću. Predavao je na osnovnim i postdiplomskim studijama na Fakultetu. Bio je prvi doktorant iz oblasti privredne propagande na prostoru bivše SFRJ. Bio je rukovodilac prvog specijalističkog kursa iz oblasti odnosa s javnošću na Ekonomskom fakultetu u Beogradu. Autor je više udžbenika iz oblasti privredne propagande i tržinog komuniciranja, kao i većeg broja naučnih članaka i stručnih radova.

Strategije tržišnog komuniciranja

56

151


Indeks autora

Vuleta dr Jovo Dr Jovo Vuleta, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu u penziji. Nastavu je izvodio i na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu i na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Autor je ili koautor 12 knjiga i monografija, bio je urednik pet Zbornika radova SYMOP-IS-a, a bio je jedan od dva redaktora i Zbornika radova Prvog međunarodnog simpozijuma iz aktuarstva, kao autor ili koautor objavio je 48 radova prvenstveno iz oblasti operacionih istraživanja i primene kvantitativnih metoda i modela u ekonomskim istraživanjima.

Ekonomsko matematički metodi i modeli

77

Ekonomsko matematički metodi i modeli - Zbirka rešenih problema

77

Zakić dr Zorka Dr Zorka Zakić, redovni profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu, izvodila je nastavu na predmetu Ekonomika poljoprivrede. Bila je angažovana i na poslediplomskim studijama, na magistarskom kursu Ruralna ekonomija i agrobiznis, predmeti: Menadžment u poljoprivredi i Zadrugarstvo u poljoprivredi. Autor je pet udžbenika i preko 170 studija i članaka. U penziji je od 2002. godine.

Ekonomika agrara

22

Zečević dr Bojan Dr Bojan Zečević, vanredni profesor, predaje predmete: Ekonomika turizma, Marketing u turizmu (osnovne studije), Strategijski menadžment turističkih preduzeća, Strategijski menadžment turističkih destinacija (diplomske studije).

152

Ekonomika turizma

24


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

Zipovski dr Dimitraki Dr Dimitraki Zipovski, izvršni direktor za finansije i računovodstvo i član UO EP Industrija.

Poslovni plan - Vodič za izradu

55

Živković dr Aleksandar Dr Aleksandar Živković, redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, predaje predmete: Monetarna ekonomija i Bankarsko poslovanje i platni promet (osnovne studije); Monetarni menadžment, Monetarna politika, Bankarski menadžment, Finansijski menadžment, Međunarodni platni promet (diplomske studije).

Bankarsko poslovanje i platni promet

21

Monetarna ekonomija

26

Živković dr Boško Dr Boško Živković, redovni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Predaje predmete Finansijska tržišta i Analiza hartija od vrednosti. Boško Živković je učestvovao je u stručnim grupama grupama koje su formulisale nacrte zakona o privatizaciji, o privrednim društvima, o investicionim fondovima i finansijskim tržištima i zakona o preuzimanju. Takođe, učestvovao je na brojim konsultantskim projektima u Srbiji i okolnim zemljama u različitim granama finansijskog i realnog sektora. Bio je član konsultantskog tima koji je radio za Guvernera Dragoslava Avramovića. Godine 1989. je bio član tima koji je formirao Beogradsku berzu, prvu berzu u Istočnoj Evropi posle Drugog svetskog rata. Bio je predsednik saveta NBS. Objavio je, samostalno i u koautorstvu, nekoliko knjiga i veći broj stručnih i naučnih radova u međunarodnim i domaćim časopisima.

Finansijska tržišta i institucije

24

153


Indeks inostranih autora

154

Aker Dejvid

Marketinško istraživanje

6

Beri Render

OPERACIONI MENADŽMENT

8

Čarls Viploš

makroekonomija5

Dej Džordž

Marketinško istraživanje

6

Dominik Salvatore

Međunarodna ekonomija

7

Džej Hejzer

OPERACIONI MENADŽMENT

8

Ejdži Voren

Odnosi s javnošću

7

Harvey S. Rosen

javne finansije

5

Giddens Anthony

Sociologija9

Kameron Glen

Odnosi s javnošću

Majkl Burda

makroekonomija5

Mann Prem S.

Uvod u statistiku

9

Menkiju Gregori

Principi ekonomije

8

Olivije Blanšar

MAKROEKONOMIJA5

Olt Filip

Odnosi s javnošću

7

Stiglitz Joseph

Ekonomija javnog sektora

4

Šaj Oz

Industrijska organizacija

4

Ted Gayer

javne finansije

5

V. Kumar

Marketinško istraživanje

6

Varijan Hal

Mikroekonomija6

Vilkoks Denis

Odnosi s javnošću

7

7


Detaljne informacije o izdanjima možete pronaći na našoj web adresi

cid.ekof.bg.ac.rs

Izdavač Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu Kamenička 6, tel. 3021-2045, faks 3021-065 E-mail: cid@ekof.bg.ac.rs Dekan Ekonomskog fakulteta Prof. dr Branislav Boričić Direktor i odgovorni urednik Dr Đorđe Kaličanin Autor Riznice znanja iz ekonomije Dr Đorđe Kaličanin Dizajn korice i kataloga MaxNova www.maxnova.rs Štampa i dorada ČUGURA PRINT – Beograd www.cugura.rs Godina 2012. ISBN: 978-86-403-1252-3

155


Kontakt Ekonomski fakultet Centar za izdavačku delatnost Kamenička 6, 11000 Beograd Telefoni: Uredništvo i redakcija: +381 (0)11 3021045 Fax: +381 (0)11 3021065 Knjižara: +381 (0)11 3021093 E-mail: cid@ekof.bg.ac.rs

PIB: 100223295 Matični broj: 7001983 Žiro račun Fakulteta: 840-1109666-73 Radno vreme fakultetske knjižare: svakim radnim danom od 8:00 do 18:00 Dekan Fakulteta: Prof. dr Branislav Boričić Direktor CID-a: dr Ðorde Kaličanin Tehnički sekretari: Nadežda Stamatović i Snežana Minić

Riznica znanja iz ekonomije 2012  

Katalog izdanja Centra za izdavačku delatnost (CID) Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Riznica znanja iz ekonomije 2012  

Katalog izdanja Centra za izdavačku delatnost (CID) Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Advertisement