Page 1

COPYRIGHT 2014 \ UITGEVER: MATOS MEDIA BV \ MARC SCHEL \ 06 422 72 872 \ INFO@MATOSMEDIA.NL ONTWERP: NEW VISION BV \ 088 01 02 700 \ INFO@NEWVISION.NL \ WWW.NEWVISION.NL DRUK: WEGENER NIEUWSDRUK, APELDOORN OPLAGE: 23.000 EX.

TH

\ BRUGSTRAAT 33 TE ‘S - HERTOGENBOSCH HRS BEDRIJFSMAKELAARS \ HRSBEDRIJFSMAKELAARS.NL \ 073 80 000 08

BRUGSTRAAT 33 TE ‘S-HERTOGENBOSCH Dit markant en uniek onder architectuur gebouwd kantoor is gelegen op een prominente locatie op zichtlocatie aan de voet van de Diezebrug.

KARIN HUISMAN VAN IERSEL LUCHTMAN ADVOCATEN

TH-TK \ KANTOORRUIMTE VELMOLENWEG 153 TE UDEN

Het gebouw is een ware eyecather voor de stad en een visitekaartje van elke onderneming. De kantoorruimte wordt turn-key aangeboden en heeft een buitenterras aan de Dommel. De kantoorruimte beschikt over 4 eigen parkeerplaatsen. In de directe omgeving zijn tevens voldoende parkeermogelijkheden. De kantoorruimte heeft een totale vloeroppervlakte van circa 445 m² groot en is als volgt verdeeld: Begane grond: circa 85 m² Dommeletage: circa 360 m² Huurprijs:

TH \ WINKELRUIMTE HOOFSTRAAT 104 TE SCHIJNDEL

nader overeen te komen.

TH-TK \ COMPLEET BEDRIJFSGEBOUW WEVERSTRAAT 14 TE UDEN

BEDRIJFSHUISVESTING


RAADHAGE MAKELAARDIJ VEGHEL, MR. VAN COOTHSTRAAT 11

VEGHEL, EVERTSENSTRAAT 1A

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING

Verkoop bij inschrijving: Voormalig schoolgebouw, vroeger ook bekend als de Maria meisjesschool. Totale perceelgrootte ca. 0.23.31 ha. Het betreft een gemeentelijk monument en heeft als bestemming maatschappelijk.

Verkoop bij inschrijving: Voormalig schoolgebouw gelegen op een perceel van ca. 2.829 m² in kindvriendelijke woonwijk, nabij buurtwinkelcentrum met supermarkt. Het object heeft als bestemming maatschappelijk.

Aanbiedingsprijs Oppervlakte BVO Perceelsoppervlak Kijkdagen

Aanbiedingsprijs : Oppervlakte BVO : Perceelsoppervlak :

Verkoop bij inschrijving ca. 1.100 m² ca. 2.829 m²

Inschrijven

:

Tot uiterlijk 19 maart 2014, tijd 15.00 uur

Notaris

:

Schepers & Van Nunen Netwerk Notarissen Veghel

Inschrijven Notaris

: : : :

: :

Verkoop bij inschrijving ca. 860 m² ca. 2.331 m² Zaterdag 29 maart 2014, van 14.00 uur tot 16.00 uur Donderdag 03 april 2014, van 15.00 uur tot 17.00 uur Tot uiterlijk 15 mei 2014 Schepers en van Nunen notarissen te Veghel

VEGHEL, STIRLINGWEG 12

TE HUUR Vrij indeelbare bedrijfsruimtes met een oppervlakte van ca. 450 m² en 365 m² (of totaal van ca. 815 m²) gelegen op bedrijventerrein “De Dubbelen” te Veghel. Vloeroppervlak: ca. 450 m² / 365 m² (of geheel, totaal ca. 815 m²) Huurprijs : N.O.T.K.

STATIONSSTRAAT 20 • 5461 JV VEGHEL TEL. 0413-37 89 21 • E-MAIL INFO@RAADHAGE.NL

WWW.RAADHAGE.NL


CLMN | LEXPERIENCE Notariaat

Een erfenis kan worden aanvaard of verworpen. Aanvaarding kan zuiver of onder het voorrecht van boedelbeschrijving. Het laatste wordt ook wel genoemd beneficiair aanvaarden. Zuivere aanvaarding brengt met zich mee dat een erfgenaam met zijn privévermogen aansprakelijk is voor de schulden van de overledene. In deze tijden van economische teruggang (het herstel mag nog geen naam hebben) en onvoorspelbaar gedrag van banken, verdienen met name ook erfenissen met vastgoed aandacht op dit gebied. De portefeuille kan “onder water” staan. Bij verkoop manifesteert zich die onderwaterstand maar de bank kan dezer dagen ook ineens aflossing eisen. In een erfenis draaien de erfgenamen daar in beginsel voor op. Door beneficiair te aanvaarden kun je je privévermogen beschermen tegen dergelijke claims. Beneficiair aanvaarden kan eenvoudig door een verklaring af te leggen bij de rechtbank, eventueel via een volmacht die de notaris voor je opstelt. Erfgenamen hebben na het overlijden drie maanden de tijd om te onderzoeken of ze willen aanvaarden of niet. Maar pas op, door je te gedragen als erfgenaam – je verlengt bijvoorbeeld een huurcontract of je begint alvast met het wegdoen van spullen van de overledene – kun je de

Altijd beneficiair aanvaarden! procedure leidt die veel geld kost. Hiervoor hebt u gelezen dat er bij de lichte vereffening nauwelijks formaliteiten spelen en dat de erfgenamen (vereffenaars) eigenlijk de normale werkzaamheden moeten verrichten die bij elke erfenis moeten worden verricht. Vandaar de titel van dit stukje.

bevoegdheid om nog beneficiair te aanvaarden kwijtraken. In dat geval wordt je dus met je privévermogen aansprakelijk voor de schulden van de nalatenschap (zonder dat je het al doorhebt). Dus, op weg naar het sterfhuis eerst even langs de rechtbank! Na beneficiaire aanvaarding moet de erfenis worden afgewikkeld volgens bepaalde regels. Belangrijkste regel is dat de nalatenschap moet worden vereffend. Dat wil zeggen dat de erfenis financieel moet worden afgehandeld. Deze regels gelden ook wanneer bijvoorbeeld maar één erfgenaam beneficiair heeft aanvaard. Alle erfgenamen zijn dan vereffenaar. En om hen te helpen met de formaliteiten, kunnen de vereffenaars een boedelnotaris aanwijzen. De vereffening begint met een beschrijving van de boedel, waarin ook de schulden van de erfenis zijn opgenomen. De boedelbeschrijving moet ter inzage worden gelegd bij de rechtbank of bij de boedelnotaris. Maar om nieuwsgierigen niet zomaar inzicht te hoeven geven in de erfenis, kan de kantonrechter ontheffing

verlenen van deze verplichting. Dat zal hij doen wanneer aannemelijk is dat de erfenis solvabel is en de schulden vlot kunnen worden voldaan. Vervolgens kunnen de vereffenaars de schulden van de erfenis voldoen, waarna de vereffening in principe al is geëindigd en de erfgenamen verder kunnen gaan met de verdeling van de erfenis. Dit is de zogenoemde “lichte vereffening”, eenvoudig en niet al te kostbaar. In bepaalde gevallen kan de vereffening zelfs helemaal achterwege blijven. Met name wanneer er een bevoegde executeur is die kan aantonen dat het saldo van de erfenis ruimschoots voldoende is of wanneer de baten van een erfenis te gering zijn. In andere gevallen is echter de

zogenoemde “zware vereffening” van toepassing. Dan gelden bepaalde extra verplichtingen van de wettelijke vereffening zoals: ter inzage leggen van de boedelbeschrijving, schriftelijk en openlijk (Staatscourant en dagbladen) oproepen van schuldeisers, beoordelen van schulden, opstellen en ter inzage leggen van een lijst van schuldenaars, opstellen van een uitdelingslijst, afleggen van rekening en verantwoording, openlijke bekendmaken daarvan en uitkering van de uitdelingslijst. Deze vereffening kan zeer ingewikkeld zijn en zal ook meer kosten met zich meebrengen. De boedelnotaris kan de vereffenaars hierbij helpen. Over het algemeen wordt van beneficiaire aanvaarding gedacht dat het tot een ingewikkelde

NB Het is wel van belang dat de vereffenaars hun taak serieus nemen. Bij ernstig en verwijtbaar tekortschieten kunnen schuldeisers van de overledene zich toch op het privévermogen van die erfgenaam verhalen, ook al heeft die beneficiair aanvaard. Lexperience boedelnotaris kan u bij de afwikkeling van een nalatenschap volledig adviseren en begeleiden. Onze kennis van ondernemingsrecht en vastgoed is daarbij een pré. Eric de Jong

LEXPERIENCE Notariaat Gebouw Zandstaete Julianaplein 10A, Postbus 1942 5200 BX ‘s Hertogenbosch T: +31 (0) 73 – 615 80 10 F: +31 (0) 73 – 615 80 20 M: +31 (0) 651 – 199 155

www.lexperience.nl

CLMN | Van Iersel Luchtman Advocaten

Recht van overpad door verjaring

De gebruiker – zo omschreef rechtbank Overijssel het in een vonnis dat op 15 januari 2014 is gepubliceerd – moet zich zodanig gedragen dat daaruit niet anders kan worden afgeleid dan dat de bezitter pretendeert rechthebbende tot de erfdienstbaarheid te zijn. Volgens de rechtbank was het niet voldoende dat de gebruiker met zijn auto, (motor)fiets en te voet al vanaf 1992 over het pad kwam. Dat lijkt meer op het gewoon gebruik maken van het pad, volgens de rechter. Een gebruiker moet dus eigenlijk doen alsof het pad van hem is. Pas dan bestaat de kans om een erfdienstbaarheid, dus een recht van overpad, te verkrijgen door verjaring.

Het komt geregeld voor dat iemand een stuk grond van een ander gebruikt bijvoorbeeld als pad om bij zijn eigen tuin of garage te komen. Soms is bekend dat het pad van een ander is, soms ook niet. Kan de gebruiker door verloop van tijd recht krijgen op het gebruik van het stuk grond of kan de echte eigenaar het gebruik verbieden? Hoe zit het met verjaring van een recht van overpad, wanneer krijg je rechten en wanneer verlies je ze? Termijn Er gelden kort gezegd twee termijnen. Namelijk een termijn van 10 jaar als de gebruiker ‘te goeder trouw’ is. Er wordt echter niet snel voldaan aan dit criterium. Indien uit de openbare registers zoals het Kadaster blijkt dat je geen eigenaar bent, ben je niet te goeder trouw. In veel gevallen dat gebruik wordt gemaakt van een pad van een ander, staat in het Kadaster geregistreerd dat die ander eigenaar is. Daardoor kon de gebruiker weten dat het pad niet van hem was en is dus geen sprake van goede trouw. In de meeste gevallen is sprake van een gebruiker die niet te goeder trouw is. In die gevallen geldt een verjaringstermijn van 20 jaar. Deze termijn is per 1 januari 1992 is het Burgerlijk Wetboek (BW) opgenomen.

> Karin Huisman

Daarvoor was het 30 jaar. Situaties die al voor 1992 waren ontstaan, verjaarden op 1 januari 2012 zodat de gebruiker rechten verkreeg en de eigenaar rechten verloor. Uiteraard leidt verjaring tot discussies en procedures, er komt dan ook steeds meer jurisprudentie over dit onderwerp. Erfdienstbaarheid Het recht van overpad over een stuk grond van een ander is een erfdienstbaarheid. Dit houdt in dat de eigenaar van het ene perceel – het

dienende erf – moet toestaan dat de eigenaar van een ander erf – het heersende erf – gebruik maakt van zijn perceel. Over het algemeen wordt een erfdienstbaarheid gevestigd door het inschrijven van een notariële akte in het kadaster. Maar een erfdienstbaarheid kan ook verjaren. Dat gebeurt niet zo maar. Hoewel de wet sinds 1992 niet meer eist dat sprake moet zijn van een voortdurend en zichtbaar gebruik van een stuk grond, moet de gebruiker zich wel als bezitter gedragen.

Stuiting Als eigenaar kan het van belang zijn om – indien bekend is dat iemand anders gebruik maakt van jouw eigendommen – de eventuele verjaring te stuiten. Dat kan vrij eenvoudig met een schriftelijke aanmaning of mededeling. Er moet wel duidelijk in staan dat het recht op nakoming wordt voorbehouden en een waarschuwing dat ook na het verloop van de verjaringstermijn geen sprake is van verjaring of het prijsgeven van rechten. Indien een eigenaar de verjaring niet stuit, kan hij tegen het gebruik van zijn perceel of pad niets meer ondernemen als de verjaring is voltooid.

Hij kan dan niet meer volledig en vrij beschikken over zijn eigendom, maar moet rekening houden met het gebruik door de ander. Conclusie De conclusie is dat een gebruiker na 20 jaar rechten kan verkrijgen – zoals een recht van overpad – mits hij zich gedraagt als bezitter van het pad. Anderzijds kan een eigenaar geconfronteerd worden met een gebruiker zonder dat daar nog iets tegen kan worden gedaan. Voor alle betrokkenen is het van belang om afspraken over gebruik van elkaars grond schriftelijk vast te leggen om onduidelijkheden en discussies te voorkomen. Zo worden ook eventuele verjaringsperikelen voorkomen. Voor meer informatie: Karin Huisman k.huisman@vil.nl

Van Iersel Luchtman N.V. Kantoor Breda Wilhelminapark 15 Postbus 4810, 4803 EV Breda Tel. +31 (0)88 90 80 936 Fax. +31 (0)88 90 80 600 www.vil.nl


Monumentale kantoorruimte!

Vrijstaand bedrijfscomplex!

Representatief kantoorgebouw!

BEL ROB 073 - 80 000 08 / 06 - 14 69 93 63

BEL ARJAN 073 - 80 000 08 / 06 - 25 28 94 46

BEL MIKE 073 - 80 000 08 / 06 - 13 14 20 30

TE HUUR

ca. 240

TE HUUR

TE HUUR

ca. 5.500

v.a. ca.

M2

200 M2

2

M

Parade 16 te ‘s-Hertogenbosch Markant geschakelde kantoorvilla gelegen in de (historische) Bossche binnenstad, direct aan de Parade. De villa bestaat uit circa 240 m² kantoorruimte, verdeeld over drie bouwlagen, alsmede een kelderruimte. Openbare parkeergelegenheid in de directe omgeving. De villa is voorzien van een representatieve entree, pantry, sanitaire voorzieningen, presentatie-/vergaderruimte en op de eerste verdieping meerdere kantoorkamers. Aanvaarding in overleg.

Marconilaan 4 te Drunen Vrijstaand representatief bedrijfscomplex gelegen op bedrijventerrein “Groenewoud”, op zichtlocatie aan de A59. Ca. 4.200 m² bedrijfsruimte met kantoorruimte. Het complex beschikt over een groot, bestraat, omheind buitenterrein ten behoeve van opslag en manoeuvreerruimte. Voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein. Aanvaarding in overleg.

Pettelaarpark 10 te ’s-Hertogenbosch “Het Brabanthuis” is een representatief kantoorgebouw gelegen op kantorenpark “Pettelaarpark”. Op dit moment is er circa 1.570 m² kantoorruimte beschikbaar. Deelverhuur per verdieping is mogelijk vanaf circa 200 m². Op de 4e verdieping is deelverhuur per kantoorkamer van ca. 25 m² bespreekbaar. Er geldt een parkeernorm van 1:40 m². Uitstekend gelegen direct aan de op- en afritten van de A2. Aanvaarding in overleg.

Modern kantoorgebouw!

Hoogwaardige bedrijfsruimte!

Bijzonder kantoorgebouw!

BEL MIKE 073 - 80 000 08 / 06 - 13 14 20 30

BEL ROB 073 - 80 000 08 / 06 - 14 69 93 63

BEL MIKE 073 - 80 000 08 / 06 - 13 14 20 30

TE HUUR/KOOP

TE HUUR

TE HUUR/KOOP

ca. 579

ca. 530

ca. 845

2

2

M

M2

M

PRIJS VERLAAGD! Rembrandterf 1 te Vught Een ruim geschakeld kantoorgebouw gelegen op een herkenbare locatie aan één van de invalswegen van Vught. Kantoorruimte circa 579 m², verdeeld over drie bouwlagen. Het gebouw is onder andere voorzien van een representatieve entree, pantry en een dakterras op de tweede verdieping. Ruim voldoende parkeergelegenheid. Deelverhuur is bespreekbaar! Aanvaarding in overleg.

Hambakenwetering 18B te ’s-Hertogenbosch Het betreft een hoogwaardige bedrijfsruimte gelegen nabij de op- en afritten van de A59 op bedrijventerrein “High Tech Park” Ideaal geschikt voor opslag en assemblage De bedrijfsunit maakt onderdeel uit van een middelgroot representatief bedrijfscomplex en is ca. 530 m² groot Aanvaarding in overleg.

Bosscheweg 2 te Den Dungen Een bijzonder monumentaal kantoorgebouw gelegen op een uitstekende locatie aan de doorgaande weg in Den Dungen. Het kantoorgebouw beschikt over een compleet en hoogwaardig opleveringsniveau. De totale vloeroppervlakte is circa 845 m² kantoorruimte, alsmede een bijbehorende garage van circa 27 m². De A2 is op enkele autominuten afstand gelegen. Er behoren 20 parkeerplaatsen bij het object. Aanvaarding in overleg.

Hoogwaardige kantoorruimte!

Centrum locatie!

Bouwgrond!

BEL MIKE 073 - 80 000 08 / 06 - 13 14 20 30

BEL MIKE 073 - 80 000 08 / 06 - 13 14 20 30

BEL MIKE 073 - 80 000 08 / 06 - 13 14 20 30

TE HUUR

TE HUUR

TE KOOP

v.a. ca.

ca. 375

ca. 1.464

445 M2

Hugo de Grootlaan 29 te ‘s-Hertogenbosch Een centraal gelegen kantoorgebouw “Le Carrefour” in het “Paleiskwartier”. De verhuurbare kantoorruimte is circa 1.871 m², te huur in units vanaf circa 445 m². De kantoorruimte beschikt over een hoogwaardig opleveringsniveau en een ondergrondse parkeerkelder, hier zijn voldoende plaatsen beschikbaar. Aanvaarding in overleg.

2

M2

M

Parade 18 te ‘s-Hertogenbosch Monumentale kantoorruimte, onderdeel van een markant geschakelde kantoorvilla, gelegen in het centrum van ’s-Hertogenbosch. De kantoorruimte bestaat uit circa 375 m², verdeeld over de begane grond en eerste verdieping. De kantoorruimte beschikt over 1 parkeerplaats, op het achtergelegen terrein. Aanvaarding in overleg.

Het Wielsem 4 te ’s-Hertogenbosch

WIE DAAGT ONS UIT MET EEN BIEDING? Tevens mogelijk: realisatie van een turn-key kantoor-/bedrijfsgebouw 2.050 m² (huur of koop) In collegiale samenwerking met

073 - 80 000 08 | www.hrsbedrijfsmakelaars.nl partner in Dynamis


Vrijstaand bedrijfscomplex!

Winkelruimte in centrum!

Kantoorgebouw in het centrum!

BEL MIKE 073 - 80 000 08 / 06 - 13 14 20 30

BEL ARJAN 073 - 80 000 08 / 06 - 25 28 94 46

BEL MIKE 073 - 80 000 08 / 06 - 13 14 20 30

TE HUUR/KOOP

TE HUUR

TE HUUR

1.560 M2

ca. 80

v.a. 275

Hambakenwetering 13 te ’s-Hertogenbosch Een vrijstaand bedrijfscomplex met kantoorruimte gelegen op bedrijventerrein “High Tech Park” te ’s-Hertogenbosch, nabij de op- en afritten van de A59. Het complex heeft een totale vloeroppervlakte van circa 1.560 m², verdeeld over circa 485 m² bedrijfsruimte annex werkplaats en circa 1.075 m² kantoorruimte, verdeeld over twee bouwlagen. O.a. voorzien van een groot buitenterrein met parkeerplaatsen, representatieve entree, kantineruimte en een overheaddeur. Aanvaarding in overleg.

2

M2

M

Hinthamerstraat 214F te ’s-Hertogenbosch Functionele winkelruimte ter grootte van circa 80 m² gelegen in het kernwinkelgebied van ’s-Hertogenbosch. Voor de deur is parkeren mogelijk. Casco oplevering. O.a. inclusief een moderne pui, pantry, toilet en verwarming. Collegiaal met Van Hamond Vastgoed. Aanvaarding in overleg.

Kluisstraat 79 te Schijndel Representatief kantoorgebouw in het centrum van Schijndel. Ca. 580 m² kantoorruimte verdeeld over de begane grond en eerste verdieping Voldoende (openbare) parkeergelegenheid aan de voorzijde van het gebouw en in de directe omgeving Goed bereikbaar via de A50 en de A2 Aanvaarding in overleg.

Moderne kantoorruimte ‘Paleiskwartier’

Modern bedrijfsgebouw!

Centrum locatie, nabij het Centraal Station!

BEL ROB 073 - 80 000 08 / 06 - 14 69 93 63

BEL ARJAN 073 - 80 000 08 / 06 - 25 28 94 46

BEL ROB 073 - 80 000 08 / 06 - 14 69 93 63

TE HUUR/KOOP

TE HUUR

TE HUUR

ca. 150

v.a. 750

v.a. 110

2

2

M

M

Statenlaan 283 te ‘s-Hertogenbosch Gebouw “Het Markiezenhof” is gelegen in het “Paleiskwartier” te ’s-Hertogenbosch, nabij het Centraal Station. De zelfstandige kantoorunit bestaat uit circa 150 m² kantoorruimte, verdeeld over 2 bouwlagen. In de directe omgeving zijn diverse openbare parkeergelegenheden gelegen. Aanvaarding in overleg.

De Amert 158-158A te Veghel Modern bedrijfsgebouw gelegen op bedrijventerrein “De Amert” in Oss, nabij de N279 en de A50. Het gebouw is midden jaren negentig gerealiseerd en later gemoderniseerd en heeft daardoor een hoog afwerkingsniveau. De totale vloeroppervlakte is circa 1.585 m². Het pand is in zijn geheel te huur of te splitsen in unit I ca. 750 m² en unit II ca. 835 m². Ruim voldoende parkeer- manoeuvreer gelegenheid. Aanvaarding in overleg.

M2

Emmaplein 4 te ’s-Hertogenbosch Representatief kantoorgebouw in het centrum van ’s-Hertogenbosch op loopafstand van het Centraal Station Gelegen aan de Noord-Zuid tangent met directe aansluiting op de snelweg A59 (Breda-Oss) en de A2 (Amsterdam-Maastricht) Meerdere units beschikbaar v.a. ca. 110 m² Turn key opleveringsniveau Aanvaarding per direct!

Monumentale kantoorvilla!

Nu ook te koop!

Vrijstaand bedrijfsobject!

BEL ROB 073 - 80 000 08 / 06 - 14 69 93 63

BEL MIKE 073 - 80 000 08 / 06 - 13 14 20 30

BEL ROB 073 - 80 000 08 / 06 - 14 69 93 63

TE HUUR

TE HUUR/KOOP

TE KOOP

v.a. 100

320 M2

ca. 170

2

M

Aloysiuslaan 2 te Vught Representatieve kantoorvilla op zichtlocatie aan de N65 De beschikbare kantoorruimten ca. 225 m² groot is gelegen op de eerste en tweede verdieping Goed bereikbaar via de A2 en de N65 Turn-key opleveringsniveau Deelverhuur v.a. ca. 100 m² is bespreekbaar Aanvaarding in overleg.

Stationsweg 19 te ’s-Hertogenbosch Markant geschakeld monumentaal gebouw aan de Stationsweg Ca. 320 m² balie-/kantoorruimte, verdeeld over drie bouwlagen Gelegen op de aanlooproute van en naar het kernwinkelgebied en Centraal Station van ’s-Hertogenbosch Koop is bespreekbaar Aanvaarding in overleg.

073 - 80 000 08 | www.hrsbedrijfsmakelaars.nl partner in Dynamis

M2

Hogesteeg 27A te Ammerzoden Vrijstaand bedrijfs-kantoorgebouw gelegen aan de doorgaande weg, op steenworp afstand van het dorpshart van Ammerzoden. Het gebouw heeft een totale vloeroppervlakte van circa 170 m² BVO, gelegen op de begane grond. Groot buitenterrein met separate berging en ruimte voor circa 15 auto’s. Perceelgrootte 979 m². Aanvaarding in overleg.


Markt 25 te Boxtel Te huur/ Te koop karakteristiek winkelobject gelegen aan de markt in het centrum van Boxtel. Het object heeft een totale oppervlakte van circa 184m² verdeeld over 3 bouwlagen. De markt kenmerkt zich door een gevarieerd aanbod van winkels in detailhandel en horeca. In de directe omgeving zijn o.a. gevestigd: D-Reizen, Abn-Amro, Optiek Joop van den Borne, Den Ouden Kompleet Wonen, Hema, Schellens Bakkerij, 3-Trend, Bruna en Filipe Mode. Verder zijn er de volgende horecazaken gevestigd aan de markt: Café Hart van Boxtel en restaurants Le Temps Perdu, Engarde en De Waag. Daarnaast is het object gelegen op steenworp afstand van het onlangs gerealiseerde winkelcentrum De Croon en verdere winkelstraten.

Stationsstraat 31 te Boxtel Te huur/ Te koop unieke winkelruimte gelegen in het centrum van Boxtel aan de Stationsstraat met een bijzonder groot winkeloppervlak van circa 495m². De Stationsstraat is het verlengde van de kernwinkelstraat, de Rechterstraat in Boxtel. Deze straat kenmerkt zich door het gevarieerde aanbod van winkels in detailhandel, zoals Scapino, Burned Basketball, The Read Shop, Eye Wish Opticiens, Van Boxtel Hoorwinkel, Xenos en Womens Dignity. Daarnaast is de winkelruimte gelegen op loopafstand van het centraal station van Boxtel en is er in de directe omgeving voldoende openbare parkeergelegenheid aanwezig.

MAKELAARDIJ - NIEUWBOUWINITIËRING - BEDRIJFSHUISVESTING - ASSURANTIËN & HYPOTHEKEN

Keizerstraat 91-93, 4811 HL Breda T (076) 52 41 555 Keiweg 24, 4901 JA Oosterhout T (0162) 447 443 Bredaseweg 368, 5037 LG Tilburg T (013) 5 952 960


TH

BEDRIJFSCOMPLEX

Het complex is gelegen op bedrijventerrein “Loopkant-Liessent” in Uden.

Uden, Frontstraat 2

Op het complex bevinden zich in totaal 5 opstallen, bestaande uit kantoren, productiehallen, opslagruimten en technische ruimten. Het gehele terrein is afgesloten door middel van een hekwerk en er is een portiersloge gelegen op het terrein. Nabij de entree is een groot parkeerterrein gelegen ten behoeve van het gehele terrein. Enkele jaren geleden zijn diverse moderniseringen doorgevoerd aan voornamelijk de kantoorgebouwen, waaronder de vernieuwing en modernisering van de entreegebieden en de modernisering van de kantoren. Op het terrein zijn nog ruim voldoende uitbreidings- en

Partner Bedrijshuisvesting B.V. Velmolenweg 149 Postbus 456 5400 AL Uden

herontwikkelingsmogelijkheden aanwezig.

Tel. 0413-255 366 Fax 0413-268 400

Oppervlakten:

info@pbhv.nl www.pbhv.nl

Gebouw J : circa 5.120 m² bedrijfsruimte en circa 1.640 m² kantoorruimte Gebouw K : circa 544 m² Gebouw M : circa 210 m² Huurprijs: Op aanvraag

Gebouw T : circa 840 m²

Aanvaarding: per direct

Gebouw X : circa 160 m²

www.pbhv.nl TH

KANTOORRUIMTE

Uden, Vluchtoord 1

TH | TK

KANTOORRUIMTE

Uden, Velmolenweg 153

Partner Bedrijshuisvesting B.V. Velmolenweg 149 Postbus 456 5400 AL Uden Tel. 0413-255 366 Fax 0413-268 400 info@pbhv.nl www.pbhv.nl

Huurprijs: €32.500,- per jaar

Huurprijs: €16.000,- per jaar Koopprijs: €185.000,- k.k.

Aanvaarding: In overleg

Aanvaarding: In overleg

• Representatieve kantoorruimte met hoge attentiewaarde gelegen te Uden aan Vluchtoord 1 op bedrijventerrein “Vluchtoord”.

• Het betreft kantoorruimte gelegen op de eerste verdieping. • Circa 145 m2.

• Het kantoorgebouw is gebouwd in 2006 en bestaat uit 3 bouwlagen, waarbij de begane grond (Mediacentrum) optioneel is. • Indeling; Begane grond: Entree, garderobe, sanitaire ruimte, mediatheek met keuken, circa 120 m2. 1e verdieping: Kantoren, sanitaire ruimte, pantry, circa 150 m2. 2e verdieping: Kantoren, sanitaire ruimte en c.v.-ruimte, totaal groot 135 m2. • Parkeren op eigen omheind terrein mogelijk. • Gezamenlijk gebruik van het media centrum op de begane grond. • In overleg zou dit media centrum exclusief erbij gehuurd kunnen worden.

• Indeling: Begane grond: Entree/hal met intercom, doorgang naar gezamenlijke wachtruimte, trapopgang naar eerste verdieping. Eerste Verdieping: Entree, 3 werkkamers, 1 archiefkamer, keuken met doorgang naar wasruimte en wc. • Nabij het centrum gelegen • Parkeren op eigen terrein


TE HUUR Een vrijstaand kantoorobject gelegen aan de rand van de snelweg A2, aan de voet van het kantorencluster “Soetelieve”. Het gebouw beschikt over een turn-key opleveringsniveau o.a. voorzien van een auditorium en bedrijfsrestaurant. De parkeerfaciliteiten zijn uitstekend. 105 plaatsen in de parkeerkelder en 15 plaatsen op maaiveld.

BRUISTENSINGEL 500 TE ‘S-HERTOGENBOSCH

Het kantoorgebouw heeft een verhuurbaar vloeroppervlak van circa 4.552 m², verdeeld over 5 bouwlagen. Kelderruimte: Begane grond: Eerste verdieping: Tweede verdieping: Derde verdieping: Vierde verdieping:

circa 382 m² circa 906 m² circa 841 m² circa 1.024 m² circa 979 m² circa 420 m²

Totaal:

circa 4.552 m²

Deelverhuur vanaf circa 900 m² is bespreekbaar. Huurprijs: Op aanvraag.

TAXATIE VAN UW VASTGOED NODIG?

Wij taxeren op uniforme wijze op basis van de taxatie richtlijnen zoals gesteld door o.a. banken, de Belastingdienst, RICS en IFRS. Voor meer informatie neem contact met ons op.


TE HUUR

DE STEENBOK 30-32 TE ‘S-HERTOGENBOSCH

Hoogwaardige distributiecentrum gelegen op bedrijventerrein “De Brand” nabij de op- en afritten van de A2. Het bedrijfscomplex beschikt over voldoende parkeerplaatsen, gesitueerd aan de voorzijde van het object. De totale vloeroppervlakte bedraagt circa 17.852 m², verdeeld over bedrijfs- en kantoorruimten en beschikt over een verhard buitenterrein van circa 5.000 m². Voor de verhuur is het volgende metrage beschikbaar: circa 11.570 m² Bedrijfsruimte: Kantoorruitme unit I: circa 506 m² Kantoorruimte unit II: circa 506 m² Totaal:

circa 12.852 m²

Deelverhuur vanaf circa 3.000 m² is bespreekbaar. Huurprijs: op aanvraag.

TE HUUR / TE KOOP

DE WEEGSCHAAL 15 TE ‘S-HERTOGENBOSCH

Een multifunctioneel, vrijstaand bedrijfscomplex op bedrijventerrein “De Brand”. De op- en afritten van deze A2 zijn direct gelegen aan de entree van het bedrijventerrein. Dit complex beschikt over een hoog afwerkings- en opleveringsniveau en is o.a. voorzien van glasvezelverbinding. Er behoren 25 parkeerplaatsen tot het object. De totale vloeroppervlakte is circa 2.547 m² en is als volgt verdeeld: Bedrijfsruimte: Showroom:

circa 1.543 m² circa 146 m²

Kantoorruimte: Bedrijfskantoor: Entresol:

circa circa circa

Totaal:

circa 2.547 m²

592 m² 62 m² 204 m²

Huur-/Koopprijs: op aanvraag.


Van de Zande Makelaardij Grotestraat 344 5142 CD Waalwijk

bog@zande.nl www.zande.nl

Postbus 692 5140 AR Waalwijk

Tevens vestigingen in • Tilburg • Kaatsheuvel • Vlijmen

T. 0416 - 33 30 59 F. 0416 - 33 33 96

TH BEDRIJFSOBJECT

MIDDELWEG 20, NIEUWKUIJK

Te huur logistiek bedrijfsobject gelegen op een uitstekende zichtlocatie nabij de op en afritten van de A59 (‘s-Hertogenbosch - Waalwijk). Het object is voorzien van alle gebruikelijke voorzieningen die voor een logistieke dienstverlener gewenst zijn.

Huurprijs Kantoorruimte: € 60,- per m² per jaar exclusief BTW.

Het gebouw heeft een moderne zakelijke uitstraling en is vervaardigd middels een staalskeletconstructie met geïsoleerde stalen gevel- en dakbeplating in combinatie met een steens borstwering. Het complex bestaat uit twee bouwdelen met bijbehorende inpandige kantoorruimte. De totale vloeroppervlakte van de bestaande bouw bedraagt circa 6.365 m² en kan zowel in zijn geheel als in delen worden aangeboden.

Bedrijfsruimte: € 40,- per m² per jaar exclusief BTW;

In overleg met de verhuurder kan het bedrijfsobject worden uitgebreid met circa 5.000m² bedrijfsruimte (nieuwbouw) aan de snelwegzijde. De totale verhuurbare oppervlakte bedraagt na uitbreiding circa 11.365m².

Bedrijfsruimte (entresolvloer): € 20,- per m² per jaar exclusief BTW.

Oppervlakte: De totale vloeroppervlakte van het object bedraagt circa 6.365 m², waarvan 410 m² kantoorruimte en 5.955 m² bedrijfsruimte. In overleg bestaat de mogelijkheid om het bedrijfsobject te splitsen in twee afzonderlijke gedeeltes.

In collegiale opdracht met Van de Water Bedrijfsmakelaars

Opleveringsdatum: De oplevering geschiedt in onderling overleg.

TH

WINKELRUIMTE

Voorzieningen: Buitenterrein • verharding d.m.v. klinkerbestrating; • afsluitbare toegangspoorten; • laad- en losruimten; • goede buitenverlichting boven de laad en loskuilen; • volledig omheind middels hekwerk. Bedrijfsruimte • maximale vloerbelasting circa 5.000 kg/m²; • 9 loadingdocks met levelers; • monolithisch afgewerkte betonvloeren; • de bedrijfsruimte is te separeren in twee afzonderlijk bedrijfsruimtes; • vrije hoogte tot circa 11 meter; • koeling aanwezig op de gehele entresolvloer; • rookdetectie en brandmeldsysteem; • heaters en ventilatoren; • lichtlijnen met TL-verlichtingarmaturen; • uitgebreide alarminstallatie.

TH

Boxtel, Winkelcentrum De Croonpassage

WINKELRUIMTE

Schijndel, De Glazen Boerderij 4

VP&A Makelaardij B.V. Hoevestein 27 4903 SE Oosterhout Tel. 0162 - 44 77 99

Huurprijs: €285,per m2 b.v.o. op jaarbasis excl. btw

Spoorlaan 432 5038 CX Tilburg Tel. 013 - 539 0000

Midden op de markt in Schijndel, op een absolute toplocatie, is de prachtige Glazen Boerderij gerealiseerd. In dit unieke gebouw, ontworpen door wereldberoemd architect Winny Maas, is nog één winkelruimte van 104 m² te huur.

makelaardij@vpagroep.nl www.vpagroep.nl

De winkel ligt te midden van winkels als Hema, Jeans Centre, Durlinger, Scapino, Kruidvat, Charles Vögele, MS Mode, etc. Daarmee bent u als huurder altijd verzekerd van winkelend publiek. De winkel wordt nagenoeg startklaar opgeleverd en heeft een frontbreedte van 7 meter. De Glazen Boerderij is met de huidige invulling en gezellige terras een aanvulling gebleken voor Schijndel en omgeving. Meer informatie: VP&A Makelaardij 013 – 539 0000 www.vpagroep.nl

TH

WINKELRUIMTE

Schijndel, Hoofdstraat 104

In het gezellige centrum van Boxtel ligt winkelcentrum De Croonpassage. Met huurders als Bart Smit, Durlinger, Lake Side, De Tuinen, La Gare Fashion, Brownies & Downies en Peelen Schoenmakerij is dit winkelgebied een sfeervol verlengstuk geworden van het winkelhart van Boxtel. Op de kop van de markt zijn nog 2 prachtige winkelruimten te huur. Het betreft de Croonpassage 1 van 144 m² en Croonpassage 2 van 192 m². Beide winkels hebben door hun ligging een enorme attentiewaarde! Met een front van maar liefst 7 meter aan de Markt en respectievelijk 15 en 22 meter etalagemogelijkheid in de Croonpassage vallen beide winkels voor het winkelend publiek niet te missen. Naast deze twee panden is ook nog Croonpassage 39 beschikbaar van 106 m² met een frontbreedte van 11 meter! Huurprijs en huurvoorwaarden zijn nader overeen te komen.

Op een zeer goede locatie in de hoofdwinkelstraat van Schijndel – de Hoofdstraat- komt deze winkelruimte van ca.131 m² te huur met een frontbreedte van ca. 7 meter. De winkel ligt recht tegenover Scapino en Belcompany en vak bij Hema, Zeeman, Harense Smid en Bakker Bart. Tevens zijn er in de omgeving vele verswinkels en dagelijkse boodschappenwinkels te vinden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

RSP Makelaars Ronald Borrenbergs, tel: 073-6488750 r.borrenbergs@rspmakelaars.nl

Huurprijs: €225,per m2 b.v.o. op jaarbasis excl. btw

VP&A Makelaardij Björn Voogt, tel. 013-5390000 b.voogt@vpagroep.nl

Schijndel heeft een goed functionerend en gezellig centrum waar de consument graag komt. In het hele centrum is een ruim aanbod van gratis parkeergelegenheid. De winkel wordt opgeleverd in de huidige staat met keukenblok, toilet en cv-installatie. Meer informatie: VP&A Makelaardij 013 – 539 0000 www.vpagroep.nl


TE HUUR KANTOORRUIMTE VANAF CA. 30 M²: Het zakencentrum Bolduc betreft een kantorenpark van vier bijzondere gebouwen gelegen aan de A2. De totale kantoorontwikkeling is circa 22.500 m² en beschikt verder over een ruim eigen parkeerterrein (570 parkeerplaatsen). In het gebouw A van het zakencentrum Bolduc zal een business center gerealiseerd worden, op deze manier kunt u een kantoorunit vanaf 1 á 2 werkplekken huren en daarnaast profiteren van alle faciliteiten van Bolduc! Bolduc Business Center: • Full service, volledig nieuwe kantoorunits, o.a. inclusief: • een snelle internetverbinding • gezamenlijke spreekkamer en kantinefaciliteiten. • Ruimtes te huur vanaf ca. 30 m². • All-in huurprijzen vanaf € 450,00 per maand, excl. btw. • Onderdeel uitmaken van een sterk zakelijk cluster met aansprekende bedrijven.

Noordoost Brabant 1-2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you