Page 1

Zomer 2013

INFORMATIEGIDS STAD AMSTERDAM

Met specials over: ■ Huren of kopen? ■ Voordelige dagtrips Gemeentelijke diensten en bedrijven • Wonen • Kinderopvang Activiteiten & Cursussen • Onderwijs • Zakenregister


2

Gemeentelijke belastingen voor particulieren en ondernemers

Gemeentebelastingen 2013 onroerende zakenbelasting

reinigingsrecht

toeristenbelasting

reclamebelasting

precariobelasting roerende ruimtenbelasting

binnenhavengeld

vermakelijksheidsretributie afvalstoffenheffing rioolheffing hondenbelasting

parkeerbelasting

Op de website www.amsterdam.nl/belastingen

Voor welke belastingsoorten u wordt aangeslagen is

informeert de Gemeente Amsterdam u – als inwoner

afhankelijk van uw persoonlijke situatie: bent u

of ondernemer – over gemeentelijke belastingen.

huurder of eigenaar, betreft het een woning of

U heeft, als direct betrokkene, recht op deze

bedrijfsruimte etc.

informatie. Met uw betalingen draagt u immers bij aan het welzijn, de leefbaarheid en voorzieningen in onze

Als u ondernemer bent, kunt u ook nog

stad. Dat zijn de zaken die onze stad zo prettig maken

belastingplichtig zijn voor een aantal andere

om in te wonen, werken en recreëren.

belastingsoorten. Deze belastingen (en toelichting) vindt u ook op de website.

Op uw aanslagbiljet 2013 staan maximaal vier belastingsoorten:

Heeft u een hond? Dan ontvangt u een aparte aanslag

Q Onroerende-zaakbelastingen

hondenbelasting

Q Roerende-ruimtenbelasting Q Rioolheffing Q Afvalstoffenheffing (voor particulieren) / of

reinigingsrecht (voor ondernemers)


Centrale Stadsbestuur

3

Burgemeester; Mr. E. E. (Eberhard) van der Laan Verantwoordelijk voor Openbare Orde en Veiligheid, Algemene zaken, Intergraal veiligheidsbeleid, Communicatie, Juridische Zaken, Bestuurlijk Stelsel, Internationale Samenwerking. Wethouder Carolien Gehrels (locoburgemeester) Beheert de portefeuilles Economische Zaken, Waterbeheer, Monumenten, Kunst en Cultuur, Lokale Media, Bedrijven, Deelnemingen, Bedrijfsvoering en Inkoop. Wethouder Eric van der Burg Beheert de portefeuilles Zorg en welzijn, Sport en Recreatie, Luchthaven, Personeel, Organisatie en Integriteit, Dienstverlening en Externe Betrekkingen en Dierenwelzijn. Wethouder Andrée van Es Beheert de portefeuilles Werk, Inkomen en Participatie, Burgerschap en Diversiteit, Bestuurlijk Stelsel. Foto: Mirande Phernambucq / Hollandse Hoogte.

De Meteor LR

Wethouder Freek Ossel Beheert de portefeuilles Wonen en Wijken, Armoede, Openbare Ruimte en Groen, Programma Maatschappelijke Investeringen (PMI), Koers Nieuw West, Zeehaven en Westpoort. Wethouder Eric Wiebes Beheert de portefeuilles Verkeer Vervoer inclusief de Noord/Zuidlijn, ICT, glasvezel en Luchtkwaliteit.

Wethouder Maarten van Poelgeest Beheert de portefeuilles Ruimtelijke Ordening (incl. Bouw en Woningtoezicht), en Grondzaken, Klimaat en Energie.

ONDERHOUD, REPARATIE EN SCHADEHERSTEL VAN ALLE SOORTEN

Wethouder Pieter Hilhorst Beheert de portefeuilles Jeugd, Onderwijs en Financiën.

LAND ROVER MODELLEN

GESPECIALISEERD IN DEFENDER MODIFICATIES EN CHASSIS HERSTEL

Bloemendalerweg 54 • 1382 KC Weesp 0294 - 415 240 • www.lr-meteor.nl

Gemeentesecretaris Arjan van Gils Arjan van Gils is gemeentesecretaris van Amsterdam. Hij is eerste adviseur van het college van B&W en eindverantwoordelijk voor de diensten van de centrale stad.


Chat- en telefonische hulpdienst Amsterdam is dag en nacht bereikbaar voor een gelijkwaardig gesprek voor iedereen die daar behoefte aan heeft. 4

Sensoor chat- en telefonische hulpdienst Amsterdam brengt haar werk onder de aandacht door het plaatsen van “Blokken tot Contact” bij buurthuizen in de stad. Met deze plaatsing wil Sensoor niet alleen haar maatschappelijke betekenis in Amsterdam verder uitdragen maar ook vrijwilligerswerk onder de aandacht brengen. Sensoor staat voor 24 uur echte aandacht, van mens tot mens, via een gelijkwaardig, anoniem gesprek. Eenzaamheid maar ook gezondheid, gezin en relatie, financiën en psychosociale zaken zijn onderwerpen waarover contact gezocht wordt. Sensoor is er dag en nacht, dus ook als andere organisaties gesloten zijn. Voor veel mensen in onze samenleving is het vinden van contact niet makkelijk, met eenzaamheid tot gevolg. Sensoor wil mensen in beweging brengen om naast de gesprekken ook naar buiten te treden en het contact in de buurt te zoeken. Op straat, met elkaar en voor elkaar.

Blokken tot Contact bij Huis van de Wijk Lydia, Roelofhartplein

Sensoor staat ook voor een vrijwilligersorganisatie die ruim 80 vrijwilligers inte-

ressant vrijwilligers- werk biedt waarin vrijwilligers investeren in hun medemens

en in zichzelf. Ze geven hun tijd en energie en krijgen opleiding en een fijne werkplek in een warme en open organisatie. Het werken bij Sensoor is in de delen naar eigen agenda en kost ongeveer 20 uur per maand verdeeld over diensten van ongeveer 4 uur. De hulpdienst is altijd bereikbaar op 020 - 675 75 75. Chatten kan via de website www.sensoor.nl/amsterdam. Heeft u interesse in boeiend vrijwilligerswerk bij Sensoor chat- en telefonische hulpdienst? Binnenkort start de basistraining! Kijk op www.sensoor.nl/amsterdam of bel met 020-6758888


5

Belangrijke telefoonnummers Alarmnummers:

Alarmnummer (Politie, Brandweer, Ambulance) . . . . . . . . . . . .112 Geen spoed wel Politie . . . . . . . . . . . .0900 - 8844

Centrale Doktersdienst...............................................088 0030600 Dag en nacht bereikbaar voor patienten van aangesloten huisartsen. Patiënten dienen eerst hun eigen huisarts te bellen. Dierenambulance (24 uur per dag)............... (20 cpm) 626 21 21 Tandarts Bemiddelingsbureau ............................0900 - 8212230 (24 uur per dag)............................................................020 - 506 38 41 Stichting ATA, personenalarmering....................020 - 592 31 31 Alarmeringssysteem voor senioren en gehandicapten. Informatienummers: (7 dagen per week) ................................................................623 65 65 Informatie en advies aan Homoseksuele mannen en vrouwen Milieu Centraal Informatielijn (15 cpm) .......................0900-1719

Telefonische hulpdiensten: Sensoor chat- en telefonsche hulpdienst Amsterdam ................................................020 - 675 75 75 of 0900 - 0767 (5 cpm) (Sensoor is er voor iedereen die ergens mee zit en daarover wilt praten, 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar) Telefonische Meldpunten: Dierenbescherming en Dierenkwijtlijn..........................470 50 00 Inspectie Dierenbescherming (10 cpm)................0900 - 202 1210 Advies- en Meldpunt Kindermishandeling A’dam........314 17 14 Meldpunt Discriminatie A’dam ........................................638 55 51 Telefonische hulpdiensten: Blijf van mijn lijf (Meldpunt Vrouwenopvang A’dam).......................................................................................611 60 22 Steunpunt Relationeel Geweld ..........................................613 02 45 Ambulante hulpverlening aan vrouwen die geconfronteerd worden met geweld of met dreiging ervan binnen relaties. Kindertelefoon.....................................................................0800-04 32 (Elke dag bereikbaar van 14.00-20.00 uur.) Steunpunt Huiselijk Geweld...............................................611 60 22 Telefonische bemiddeling voor vrouwen met of zonder kinderen die in een crisissituatie terecht zijn gekomen en opvang nodig hebben. Tel. bereikbaar 24 u. p.d. 7 dagen p.w. Vervoer: Ziekentaxivervoer .................................................................570 95 00

Milieuvragen en milieuklachten.....................................551 34 56 Publieksvoorlichting (DBM) Storingsnummers: Gas & licht thuis ................................................................0800 - 9009 Openbare Verlichting...........................................................597 26 26 Waternet (24 per dag) .......................................................0900 - 9394 Verkeerslichten......................................................................597 26 26 Dienst Waterbeheer en Riolering ..................................0900 - 9394 (verstoppingen buitenshuis; dag en nacht/grondwaterproblemen)

COLOFON De Informatiegids Stad Amsterdam is een uitgave van: Uitgeverij Maypress, Postbus 53, 1700 AB Heerhugowaard T 072 - 5715013 I www.infowebamsterdam.nl Foto’s: Maypress, Shutterstock, Amsterdam Mediabank e.a. Redaktie: Maypress Advertentie acquisitie: Peter Knaap, Nico Ridder, Ilonka Luikel Verspreiding: Op 760 punten in Amsterdam, verkrijgbaar bij het Voorlichtingscentrum, Stadsdeelkantoren, Wijkcentra, activiteitencentra, artsen, apotheken, ziekenhuizen, politie wijkposten, bibliotheken en diverse middenstanders. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Hoewel deze gids met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, aanvaardt de uitgever geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van niet of onjuiste vermelding van gegevens in deze gids. De uitgever acht zich slechts te houden tot verbetering in de eerstvolgende editie.

Polikliniek voor seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) en Sense Onderzoek op SOA/HIV en hulpverlening bij al u vragen rondom seksualiteit zoals (on)gewenste zwangerschap, abortus, anticonceptie, inclusief plaatsing spiraaltjes. (Sense) Verwijsbrief niet nodig. Een SOA/HIV onderzoek is gratis. Een Sense consult is onder de 25 jaar gratis, boven de 25 jaar zijn er kosten aan verbonden. Voor een afspraak kunt u bellen op werkdagen naar 020-5555822. Kijk voor actuele informatie op www.ggd.amsterdam.nl Weesperplein 1, 1018 XA, Amsterdam.


Gemeentelijke diensten en bedrijven

6 ARCHIEF Stadsarchief....................... 251 15 11 Vijzelstraat 32, 1017 HL Amsterdam stadsarchief.amsterdam.nl Bezoekers: di t/m vr van 10.00-17.00 uur. Zaterdag en zondag 12.00 - 17.00 uur. Het Stadsarchief is er voor iedereen die belangstelling heeft voor de geschiedenis van zijn stad, buurt of familie en voor degene die het Stadsarchief nodig heeft bij zijn studie voor een scriptie of publicatie. BANKEN Stadsbank van Lening ............14 020 Postbus 992, 1000 AZ Amsterdam Internet: www.sbl.nl Filialen: Nes 57 (uitsl. voor sieraden) Osdorpplein 516-518 (uitsl. voor sieraden) Albert Cuypstraat 181 Gerard Doustraat 156 Bijlmerplein 133 (uitsl. voor sieraden) Telefoonnummer voor alle kantoren: ...............................................................14 020 BELASTINGEN Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam..............................14 020 Bijlmerplein 395, 1102 DK Amsterdam Postbus 23475, 1100 DZ Amsterdam www.gemeentebelastingen.amsterdam.nl Geopend: ma. t/m vr. van 08.30-16.00 uur. Telefonisch bereikbaar: van 8.00-18.00 uur Nieuw: Avondopening op afspraak, elke donderdag tot 20.00 uur. Let op! U dient wel tijdig van te voren een afspraak te maken met een van onze medewerkers. Taak: het taxeren van (on)roerend goed;

het heffen en invorderen van gemeentelijke belastingen Klantenservice.......14 020 (particulieren) .............................14 020 (ondernemingen) BESTUUR Gemeentebestuur .................. 14 020 Stadhuis, Amstel 1 1011 PN Amsterdam Burgemeester en Wethouders BINNENWATERBEHEER Waternet ........................0900 - 9394 De Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam (BBA) en Waternet functioneren sinds 1 januari 2011 als ĂŠĂŠn bedrijf, onder

de naam Waternet. Korte Ouderkerkerdijk 7 1096 AC Amsterdam www.waternet.nl Vragen over woonboten? Bel het woonbotenspreekuur, telefoon 0900 - 9394, op werkdagen bereikbaar. BRANDWEER Brandweer Amsterdam-Amstelland ...........................................555 66 66 Karspeldreef 16, Amsterdam Landelijk alarmnummer ....................112 www.brandweer.nl/amsterdam-amstelland ECONOMISCHE ZAKEN Economische Zaken, gemeente Amsterdam........552 21 39 Gebouw Metropool, 4e etage Weesperstraat 89, 1018 VN Amsterdam Postbus 2133, 1000 CC Amsterdam E-mail: communicatie@ez.amsterdam.nl Internet: www.amsterdam.nl/ez Economische Zaken bewaakt het vestigingsklimaat en de vestigingsmogelijkheden voor bedrijven in Amsterdam. GEZONDHEIDSZORG GGD Amsterdam ................55 55 911 Geneeskundige & Gezondheidsdienst Nieuwe Achtergracht 100 1018 WT Amsterdam Postbus 2200, 1000 CE Amsterdam Fax:..................................................555 52 77 www.gezond.amsterdam.nl


7

Gemeentelijke diensten en bedrijven Sanquin Bloedbank. 0800 - 366 67 36 Meld je aan als bloeddonor. www.sanquin.nl Jellinek ........................020 – 590 15 15 Info, advies en voorlichting over alcohol, drugs en psychische klachten. Afd. Preventie: 2e C. Huygensstr. 39 www. jellinek.nl PuntP...........................020 – 590 44 44 2e Constantijn Huygensstraat 39/2 1054 CP Amsterdam Aanmelding voor behandeling (middelengebruik en/of psychische klachten) kan via uw huisarts. Voor info over geestelijke gezondheidszorg in heel Amsterdam: www.puntp.nl Informentaal .............020 - 590 46 00 2e Constantijn Huygensstraat 39/1 1054 CP Amsterdam www.informentaal.nl Informentaal is een informatie- en adviespunt voor mensen met psychische of psychiatrische problemen, hun familie en omgeving, en professionals. HAVENBEDRIJF Haven Amsterdam...................14 020 De Ruijterkade 7, 1013 AA Postbus 19406, 1000 GK www.portofamsterdam.nl Geopend: ma. t/m vr. 8.00-17.30 Ontwikkeling, beheer en exploitatie van de Amsterdamse Havens. afd. Havendienst ....................... 523 45 00 Taak: Toezicht op het scheepvaartverkeer en de veiligheid in de havens.

JEUGDCRIMINALITEIT Bureau Halt .......................346 82 70 Baarsjesweg 224, 1058 AA Amsterdam www.halt.nl haltregioamsterdam@spirit.nl Geopend: ma t/m vr van 09.00-17.00 uur. Taak: In samenwerking met politie en justitie jongeren die opgepakt zijn voor veel voorkomende jeugdcriminaliteit, onder andere vandalisme, te bestraffen door hen de schade te laten betalen en hen te laten werken. KABEL UPC (0,10 cpm)..................0900-1580 UPC Nederland Hoofdkantoor Postbus 80900 1005 DA Amsterdam Kabelweg 51, 1014 BA Amsterdam Internet: www.upc.nl

meente, dan kan men daarover een klacht indienen bij de Gemeentelijke Ombudsman. LOKET ZORG EN SAMENLEVEN Voor algemene vragen over de Wmo kunt u terecht bij het Loket Zorg en Samenleven in uw stadsdeel. Antwoord . . . . . . . . . . . . . . .14 020 www.amsterdam.nl Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Amsterdamse servicenummer Antwoord. Wmo Helpdesk . . . . . . . .0800 0643 werkdagen 09.00-17.00 uur. Voor de indicatiestelling voor het aanvullend openbaar vervoer (AOV) en informatie over hulp bij het huishouden kunt u terecht bij de Wmo Helpdesk.

KLACHTEN Centraal Punt Inspraak/ Beklagcommissie Inspraak . . . . . . . . . . . . . .14 020 Amstel 1, 1011 PN Amsterdam Taak: Informatie en advies over inspraak op het beleid en/of beïnvloeding van de besluitvorming van het centrale gemeentebestuur van Amsterdam. Ombudsman ......................625 99 99 Singel 250, 1016 AB Amsterdam Postadres: Postbus 11131, 1001 GC Amsterdam www.gemeentelijkeombudsman.nl Telefonisch spreekuur ma t/m vr van 10.00 - 12.00 uur. Als men meent onbehoorlijk behandeld te zijn door de gemeente, een stadsdeelraad, een dienst of ambtenaar van de ge-

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) . . . .088-7891300 (AWBZ) . . . . . . . . . . . . . . .0800 0087 (WMO) werkdagen 08.30-17.00 uur Voor het aanvragen van voorzieningen en indicatiestelling voor hulp bij het huishouden, woningaanpassingen en individuele vervoersvoorzieningen kunt u terecht bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Centraal Administratie Kantoor-bz (CAK) .0800 1925 (gratis) werkdagen 08.00-18.00 uur www.cak-bz.nl Voor vragen over de verrekening van de eigen bijdrage kunt u terecht bij het Centraal Administratie Kantoor-bz (CAK). MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling ............020 - 251 80 00 Weesperstraat 101, 1018 VN A’dam Postbus 1840, 1000 BV Amsterdam www.dmo.amsterdam.nl info@dmo.amsterdam.nl Bereikbaar: ma. t/m vr. van 07.30 - 17.30 uur De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling is actief op zes beleids-terreinen: Onderwijs, Jeugd, Educatie & Inburgering, Sport & Recreatie, Kunst & Cultuur en Maatschappelijke & Gezondheidszorg. Sportservice Amsterdam................020 - 251 82 20 Burgerweeshuispad 54 1076 EP Amsterdam www.amsterdam.nl/sport


Reizigersadvies- en vaccinatiebureau 8

Voor een groot aantal buitenlandse reisbestemmingen worden vaccinaties tegen ziektes zoals buiktyfus, gele koorts, en hepatitis A aanbevolen. Van veel landen is algemeen bekend dat daar vaccinaties voor nodig zijn, maar er zijn ook landen waar men dat minder snel van verwacht. Denk aan Turkije, Roemenië en Egypte. Bovendien vermelden sommige reisorganisaties nog steeds dat vaccinaties bij bepaalde bestemmingen niet verplicht zijn, terwijl het wel of niet verplicht zijn weinig zegt over de gezondheidsrisico’s die je ermee kunt voorkomen. Neem geen risico’s met uw gezondheid en kijk via www.reizigersvaccinatieamsterdam.nl welke vaccinaties u nodig heeft voor een goede bescherming.

Reizigersadvies- en vaccinatiebureau Inloopspreekuur: maandag t/m vrijdag 8.00 - 10.00 uur (inschrijfbalie open vanaf 7.30 uur) Wanneer beginnen met vaccinaties: Kan direct na het boeken van de reis, de vaccinaties zijn jaren geldig. ‘Last-minute boeking’? Zelfs op de dag van vertrek zijn vaccinaties/malaria-advies mogelijk! www.gezond.amsterdam.nl

Informatielijn: 020 - 55 55 260 Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam


9

Gemeentelijke diensten en bedrijven

tistiek van de gemeente Amsterdam. Wij leveren onderzoeksinformatie ten behoeve van het ontwikkelen en evalueren van beleidsinitiatieven. ONTWIKKELINGSBEDRIJF

Geopend van ma. t/m vr. van 8.00 - 16.30 uur Sport-o-theek ....................... 020 251 82 25 Gyroscoopweg 62 A, 1042 AC A’dam Geopend 09.00 - 16.30 uur. Op afspraak. E-mail sportotheek@dmo.amsterdam.nl www.amsterdam.nl/sport Taak: uitleen van sportmaterialen MARKTWEZEN Food Center Amsterdam ..........................................580 67 20 Jan van Galenstraat 4, 1051 KM A’dam www.foodcenter.nl Openingstijden Markt: ma t/m vrij van 06.30-17.00 uur en op zaterdag van 06.30-16.30 uur Kantoor: ma t/m vrij van 08.00-16.00 uur MILIEU Afval Energie Bedrijf ..........587 62 99 Australiehavenweg 21, 1045 BA Postadres: Postbus 58292, 1040 HG www.afvalenergiebedrijf.nl www.afval.amsterdam.nl info@afvalenergiebedrijf.nl Amsterdam telt 6 Afvalpunten waar inwoners en bedrijven in Amsterdam hun grof afval, elektrische apparaten en klein chemisch afval kunnen brengen. De chemokarren halen in de stadsdelen het klein chemisch afval en kleine elektrische apparaten op. Bedrijven kunnen het Afval Energie Bedrijf inschakelen voor het sorteren en ophalen van gevaarlijk afval, of het zelf gesorteerd aanleveren op het Depot gevaarlijk afval van het Afval Ener-

gie Bedrijf, tussen 08.00 en 17.00 uur.. Alle ingezamelde afvalstoffen worden zoveel mogelijk hergebruikt. Gemeente Amsterdam .......551 38 88 Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB) Weesperplein 4, 1018 XA Amsterdam Postadres: Postbus 922 1000AX De Dienst Milieu en Bouwtoezicht, is een samenvoeging van de Milieudienst en onder meer de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de Stedelijke Woningdienst. De dienst voert de wettelijke milieutaken uit in opdracht van stadsdelen en de centrale stad en het bouw- en woningtoezicht voor grootstedelijke projecten. Publieksvoorlichting ................14 020 (buiten kantooruren) ...........5513 456 Voor milieuvragen, milieuklachten (geen klachten over huisvuil) en voor vragen en klachten over grootstedelijke bouwprojecten. Voor klachten over bedrijven 24-uur per dag telefonisch bereikbaar. e-mail: dmb@amsterdam.nl www.dmb.amsterdam.nl

Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam..............................14 020 Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam Postbus 1104, 1000 BC Amsterdam www.oga.amsterdam.nl e-mail: info@oga.amsterdam.nl Het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam geeft invulling aan stedelijke gebieden en ambities. Kerntaken zijn: het bouwrijp maken van gemeentelijk grond, het in erfpacht uitgeven daarvan, beheer van onroerend goed, financieel-economische projectbegeleiding en -management. Via de sectoren Programma, Projecten en dienstverlening & Beheer wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van de stad. Erfpachtinformatie ..........................14 020 www.erfpacht.amsterdam.nl erfpacht@oga.amsterdam.nl POLITIE Politie Amsterdam Amstelland ......................0900 - 8844 Elandsgracht 117, 1016 TT Amsterdam www.politie.nl Alarmnummer ........................................112 Geen spoed, wel politie .........0900 - 8844 Meld Misdaad Anoniem .........0800 - 7000 Telefonische Aangifte .............0900 - 8844 Vreemdelingenpolitie ......0900 - 8844 Johan Huizingalaan 757, 1066 VH Amsterdam Wijkteams........................0900 - 8844 Alle wijkteambureaus zijn te bereiken via bovenstaand nummer. Commissie voor de Politieklachten Klachtencoördinator politiekorps A’damAmstelland. Postadres: Postbus 2287, 1000 CG, A’dam. Klachten over de regiopolitie kunt u schriftelijk bij deze commissie indienen. PROJECTMANAGEMENTBUREAU

ONDERZOEK EN STATISTIEK O+S, Dienst Onderzoek en Statistiek ...........................................251 03 33 Oudezijds Voorburgwal 300 1012 GL Amsterdam Postbus 658, 1000 AR Amsterdam www.os.amsterdam.nl e-mail: algemeen@os.amsterdam.nl O+S is het Bureau voor Onderzoek en Sta-

Projectmanagementbureau ...........................................552 96 96 Weesperstraat 432, 1018 DN Amsterdam Postadres: Postbus 1269, 1000 BG www.pmb.amsterdam.nl Taak: Management, bouwmanagement en planning van (complexe) ruimtelijke projecten. Verzorgingsgebied: Amsterdam en de Amsterdamse regio.


Gemeentelijke diensten en bedrijven

10 DIENST BASISINFORMATIE Dienst Basisinformatie.............14 020 Amstel 1, 1011 PN Amsterdam www.amsterdam.nl/dpg Openingstijden:maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.30 tot 15.00 uur (op afspraak tot 16.00 uur) donderdag van 13.00 tot 19.00 uur (op afspraak tot 20.00 uur) Gevonden paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen (op afspraak), het afhalen van afschriften van akten, het aanvragen van een verblijfsvergunning, het indienen van een naturalisatieverzoek, het afleggen van een optieverklaring, het ophalen van uw verblijfsdocument. RUIMTELIJKE ORDENING Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) ...........................................255 15 50 Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam www.dro.amsterdam.nl Medewerkers van de DRO adviseren het gemeentebestuur over het ruimtelijkeordeningsbeleid van Amsterdam, voeren planologisch onderzoek uit en maken stedenbouwkundige plannen en ontwerpen. Informatiecentrum de Zuiderkerk.....................680 68 06 Zuiderkerkhof 72, 1011 WB Amsterdam E-mail: zuiderkerk@dro.amsterdam.nl Website: www.zuiderkerk.amsterdam.nl Bij de informatiebalie van de Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) kunt u terecht met vragen over de ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam en over

specifieke grote projecten in de stad. U kunt er ook bestemmingplannen van stadsdeel Centrum inzien. Openingstijden: op werkdagen van 09.00 17.00 uur, zaterdag van 12.00 - 16.00 uur. STADSBOEKWINKEL Stadsboekwinkel / Stadsarchief Amsterdam.........................625 09 50 Vijzelstraat 32, 1017 HL Amsterdam www.stadsboekwinkel.nl Openingstijden: di t/m vr van 10.00 - 17.00 uur za/zo van 12.00 - 17.00 uur De stadsboekwinkel is de specialist voor publikaties over Amsterdam. STADSDELEN Stadsdeel Noord .....................14 020 - Buikslotermeerplein 2000 1025 XL Amsterdam Stadsdeel Centrum..................14 020 - Amstel 1, 1011 PN Amsterdam Stadsdeel Zuidoost .................14 020 - Anton de Komplein 150 Stadsdeel Nieuw-West ............14 020 Samenvoeging: Geuzenveld-Slotermeer, Osdorp en Slotervaart - Pieter Calandlaan 1  - Osdorpplein 1000 - Plein ’40-’45 nr. 1 Voor Burgerzaken kunt u op alle locaties terecht. Voor vergunningen gaat u naar het loket aan het Osdorpplein 1000.

Stadsdeel West .......................14 020 Samenvoeging: Westerpark, Oud-West, De Baarsjes, Bos en Lommer - Bos en Lommerplein 250 Overige locaties: - Haarlemmerweg 8-10 en Baarsjesweg 224 (Burgerzaken) - Ten Katestraat 67-73 (informatiebalie/loket Zorg en Samenleven)   (Het loket aan het Bellamyplein is gesloten.) Stadsdeel Zuid ........................14 020 Samenvoeging: Oud-Zuid en ZuiderAmstel - President Kennedylaan 923 - Tripolis, Burgerweeshuispad 100-300. In beide gebouwen zijn loketten voor Burgerzaken. Voor vergunningen gaat u naar loket Tripolis. (De locaties aan de Koninginneweg en de Karel du Jardinstraat zijn gesloten.)                Stadsdeel Oost..........020 - 253 54 44 Samenvoeging: Zeeburg en OostWatergraafsmeer - Oranje-Vrijstaatplein 2 (De locatie aan de Cruquiusweg is gesloten.)  Verruimde openingstijden Stadsdeel Oost begint als eerste stadsdeel met openstelling op zaterdagmorgen en maandagen dinsdagavond. Op afspraak kunt u dan terecht voor burgerzaken en vergunningen.      STADSPAS Team Stadspas ...................251 82 51 Antwoordnummer 10202, 1000 PA Amsterdam www.stadspas.nl Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 10.00-12.00 uur VERKEER EN VERVOER Stadstoezicht...........................14 020 D. Goedkoopstraat 9, 1096 BD Amsterdam Postbus 551, 1000 AN Amsterdam www.amsterdam.nl/stadstoezicht Met vragen over weggesleepte voertuigen, milieu- en parkeerontheffingen kunt u contact opnemen met het contactcentrum van de gemeente Amsterdam, telefoon 14 020 , bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. GVB Klantenservice ............................0900-8011 Openbaar vervoer ......................0900-9292 Kaartverkoop, verkoop abonnementen en informatie stads- en streekvervoer: Stationsplein. www.gvb.nl


Gemeentelijke diensten en bedrijven

11

Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer ......................... 556 5000 Nieuwevaart 5-9, 1018 AA Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam www.ivv.amsterdam.nl IVV werkt in opdracht van het gemeentebestuur aan een bereikbare en veilige stad. Stadsmobiel.........................460 5272 Jan Tooropstraat 647 1061 AE Amsterdam Bezoek alleen op afspraak. Bereikbaar ma t/m vrij 09.00 - 17.00 uur www.stadsmobiel.nl HĂŠt beschermd vervoer voor Amsterdammers met een lichte handicap en voor Amsterdammers van 65 jaar of ouder (in het bezit van een pas). Ook groepsvervoer voor elke groep mensen met willekeurig welk vervoer. VOORLICHTINGSLOKET Voorlichtingsloket ...................14 020 Amstel 1, 1011 PN Amsterdam www.amsterdam.nl Geopend: ma, di, wo, vr van 08.30-16.00 uur en do 13.00-20.00 uur. Bij het Voorlichtingsloket kunt u ondermeer terecht voor het inzien van bouwplannen, raadstukken, informatie over stadsdeel Amsterdam Centrum en over de gemeente Amsterdam. WATERNET Waternet .......................0900 - 93 94 Klantenservice ma t/m vrij 08.00 - 18.00 uur. Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam www.waternet.nl WERKVOORZIENING REGIO AMSTERDAM Pantar Amsterdam ....020 - 41 68 000 Kriekenoord 3, 1111 PT Diemen Pantar Amsterdam begeleidt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Doel is een gewone baan of zo dicht mogelijk daarbij. Mensen die willen re-integreren kunnen bij ons terecht voor alle denkbare trajecten. Mensen met een handicap bieden we een opstap via de sociale werkvoorziening. Kom ook eens gezellig winkelen in onze kringloopwinkels. Of bezoek, op een unieke locatie aan de Gaasperplas, Boerderij Langerlust met een brasserie en zalenverhuur. Voor meer informatie: www.pantaramsterdam.nl en www.langerlust.nl.

WERK EN INKOMEN (DIENST) Dienst Werk en Inkomen ........ 14 020 Telefonisch Informatiecentrum www.amsterdam.nl/dwi Dienst Werk en Inkomen, kortweg DWI, neemt het initiatief om samen met werkgevers, het onderwijs en reĂŻntegratiepartners werk te maken van mensen zonder werk. WONEN Dienst Wonen, Zorg en Samenleven ...............................................14 020 Jodenbreestraat 25, 1011 NH Amsterdam Postadres: Postbus 1900 1000 BX Amsterdam E-mail: wooninformatie@amsterdam.nl Website: www.wonen.amsterdam.nl Huurcommissie ........0800 - 488 72 43 De Ruyterkade 7, 1013 AA Amsterdam www.huurcommissie.nl De Huurcommissie probeert zoveel mogelijk informatie via de website te geven. Kijk hier dus eerst voor een antwoord op uw vraag. ZIEKENHUIZEN Onze Lieve Vrouwe Gasthuis locatie Oosterpark.............020 - 599 91 11 Oosterpark 9, 1091 AC Amsterdam

locatie Prinsengracht.......020 - 599 41 00 Prinsengracht 769, 1017 JZ Amsterdam locatie IJburg ......................020 - 599 91 11 Gezondheidscentrum Haveneiland IJburglaan 727, 1087 CH Amsterdam www.olvg.nl Academisch Medisch Centrum (AMC) ........................020 - 566 91 11 Meibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam (Zuid-Oost) www.amc.nl VU Medisch Centrum 020 - 444 44 44 De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam www.vumc.nl Anthoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis .................020 - 512 91 11 Plesmanlaan 121, 1066 CX Amsterdam www.nki.nl Boven IJ ziekenhuis ...020 - 634 63 46 Statenjachtstraat 1, 1034 CS Amsterdam www.bovenij.nl Slotervaart Ziekenhuis..020 - 512 93 33 Louwesweg 6 1066 EC Amsterdam www.slotervaartziekenhuis.nl Sint Lucas Andreas Ziekenhuis ..................................020 - 510 89 11 Jan Tooropstraat 164, 1061 AE Amsterdam www.sintlucasandreasziekenhuis.nl


12 WOCB Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert Adres WOCB MFC Binnenhof A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam Telefoon: 020-644 99 36 E-mail: info@wocbuitenveldert.nl Het kantoor van het WOCB is geopend op maandag van 9.00 tot 16.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Veel informatie over onze activiteiten vind u op onze website: www.wocbuitenveldert.nl Doelstelling Het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert (WOCB) is een organisatie van vrijwilligers, van en voor de bewoners van Buitenveldert . Het WOCB richt zich op het activeren van bewoners. Het WOCB heeft een kleine 100 vrijwilligers die allen meewerken aan het voorkomen van sociaal isolement en vereenzaming door activiteiten te organiseren en informatie te verschaffen. Het WOCB stimuleert, ondersteunt of coördineert de diverse activiteiten. Het bestuur wordt gevormd door de Wijkraad, die in openbare vergaderingen bijeenkomt. Het WOCB kent diverse commissies, die hieronder genoemd worden. Andere taken Tot de taken van het WOCB behoort eveneens het ontwikkelen en stimuleren van goed onderbouwd en gedragen sociaal cultureel werk. Ook verzorgt het WOCB het opleiden en begeleiden van vrijwilligers zodat zij hun werkzaamheden naar behoren kunnen uitvoeren. Tenslotte is er de vertegenwoordiging in allerhande maatschappelijke organisaties, op zowel wijk-, grootstedelijk als regionaal niveau, om zodoende de informatie naar de wijk en haar bewoners toe te waarborgen. Commissies Het WOCB heeft een aantal commissie: • Culturele Commissie • 4 en 5 mei Comité Buitenveldert • Commissie Ruimtelijke Ordening • Commissie Publiciteit • Redactie Wijkkrant • Commissie Kerst-Inn • Commissie Vlieghinder • Commissie Zorg • Initiativo Social Network Heeft u vragen op het terrein van bovenstaande commissies? Neem dan contact op met het WOCB en de desbetreffende

Activiteiten & cursussen commissie zal u gaarne helpen. Het WOCB kan ook een schakel zijn tussen bewoners en bijvoorbeeld de Stadsdeelraad of de gemeenteraad, waarbij u er van verzekerd kunt zijn dat wij de belangen van de bewoners voorop stellen en in redelijkheid tot een oplossing proberen te komen. Een overzicht van de Commissies en hun werkzaamheden. Culturele Commissie De Culturele Commissie organiseert muzikale voorstellingen. Het repertoire bestaat uit de zondagmiddagsalon, jazzconcerten, lunchconcerten en het MFC Music Café. De commissie heeft de activiteiten uitgebreid met o.a cursus “filosofie en kunst” ism Volksuniversiteit van Amsterdam en op vele verzoek wordt er regelmatig een rommelmarkt georganiseerd. De commissie benadert kunstenaars uit Buitenveldert , die een expositie kunnen openen in het Huis van de Wijk. 4 en 5 mei Comité Buitenveldert De medewerkers van het 4 en 5 mei Comité van het WOCB verzorgen al jarenlang de 4 mei herdenking. Die blijkt in een grote behoefte te voorzien. De herdenking, die plaats heeft op het Ontmoetingseiland in het Gijsbrecht van Amstelpark, trekt ieder jaar een groeiend aantal mensen. Hiernaast organiseert het Comité het nu al traditioneel geworden Bevrijdingsbal op 5 mei. Commissie Ruimtelijke Ordening Vier deskundige vrijwilligers behartigen belangen van bewoners en bedrijven op dit gebied,. Zij zijn aanspreekpunt en bemiddelaar voor zaken rond stedelijke ontwikkeling, verkeer en infrastructuur, cultuur en monumenten, openbare ruimte en groen en milieu en water. Ze onderhouden contacten met Raadsleden en diverse andere belangenorganisaties. Zij leveren inspraken en zienswijzen , verdedigen die in commissievergaderingen van de gemeente en Stadsregio Amsterdam. .Zij organiseren themabijeenkomsten, al dan niet in samenwerking, ten behoeve van informatie en communicatie. Zij rapporteren aan de Wijkraad. Eind 2012 is, in samenwerking met Stichting Milieudefensie en de Stichting Vrienden WOCB, een nieuw bewonersinitiatief tot stand gekomen: GezondeluchtinZuid. Dit heeft geleid tot twee nieuwe meetpunten in Amsterdam Zuid om de luchtkwaliteit in het steeds drukker wordende Amsterdam Zuid goed in de gaten te houden en te verbeteren. Door alle uitlaatgassen dreigt de volksgezondheid af te nemen van diegenen die zich lopend of

fietsend in de openbare ruimte begeven. Onlangs heeft de Commissie het initiatief genomen voor de campagne Vrienden Bijzonder Buitenveldert ten behoeve van een informatie- en kenniscentrum over verleden, heden en toekomst van Buitenveldert in de vorm van een dependance van het Van Eesteren Museum. Informatie en inspraken zijn te vinden op de website van het WOCB. U kunt ook een e-mail sturen naar mrbmdisselhoff@hotmail.com. Commissie Publiciteit De belangrijkste taak van de commissie is het voorbereiden en begeleiden van de interne en externe publiciteit van het WOCB. Dit gebeurt via de Wijkkrant, de Nieuwsbrief, de Programmagids, persberichten en voor de evenementen en andere bijzondere activiteiten via raambiljetten en flyers. Tevens houdt de commissie toezicht op de gratis huis aan huis bezorging van de Programmagids en de Wijkkrant. Redactie Wijkkrant De Wijkkrant Buitenveldert en Prinses Irenebuurt is een krant die wordt uitgegeven door het WOCB in samenwerking met het Huis van de Wijk Buitenveldert en heeft een onafhankelijke redactie. De redactie stelt zich ten doel de bewoners informatie te verschaffen over nieuws uit beide wijken en activiteiten van het Huis van de Wijk. Redactieadres: wijkkrantredactie@gmail.com Commissie Kerst-inn Deze commissie organiseert jaarlijks op tweede Kerstdag een kerstlunch voor buurtbewoners, met aansluitend een culturele middag. Commissie Vlieghinder Het Doel De commissie Vlieghinder stelt zich als doel bewoners in Buitenveldert te ondersteunen, te informeren en te adviseren over onderwerpen die met vliegen te maken zoals veiligheid, geluidsoverlast en de luchtkwaliteit. Initiatieven op dit gebied zullen door de commissie ondersteund en gefaciliteerd worden. De commissie Vlieghinder wil dit doel bereiken door het verder opbouwen van een netwerk waarin alle belangrijke organisaties, instellingen en de gemeente Amsterdam vertegenwoordigd zijn. De commissie zoekt contact met vertegenwoordigers van deze organisaties om deel te nemen aan deze commissie, ervaringen te delen en actuele onderwerpen te bespreken.


Activiteiten & cursussen

13

Activiteiten van de commissie Vlieghinder zijn onder meer: • Ondersteuning bewoners initiatieven • Bevorderen openheid over overlast • Stimuleren samenwerking organisaties in de regio • Verbeteren bereikbaarheid informatie voorziening door publicaties in de Wijkkrant • Het verspreiden van informatie d.m.v. thema-avonden Heeft u belangstelling voor deze commissie dan kunt u zich opgeven bij het WOCB: telefoon 020-644 99 36 of email info@wocbuitenveldert.nl Commissie Zorg De commissie Zorg stelt zich als doel bewoners in Buitenveldert te ondersteunen, te informeren en te adviseren over onderwerpen die de zorg aangaan. Initiatieven op dit gebied zullen door de commissie ondersteund en gefaciliteerd worden. De commissie Zorg werkt samen met organisaties in de zorg en welzijn en stimuleert deze organisaties om deel te nemen aan deze commissie om ervaringen te delen en actuele onderwerpen te bespreken. Activiteiten van de commissie Zorg zijn Onder meer: • Ondersteuning Cliëntenraden van instellingen • Bevorderen openheid over problemen in de zorg • Stimuleren samenwerking organisaties in de zorg met omgeving • Het actief werven van vrijwilligers in de zorg • Verbeteren bereikbaarheid apothekers (avond, nacht) • Stimuleren gezondheidscentrum • Bevorderen van een gezonde levensstijl • Het uitbreiden van logeeradressen in instellingen. • Het uitbreiden van liften in flats. De commissie organiseert thema-avonden om bewoners te informeren over de stand van zaken in de Zorg in Buitenveldert. Heeft u belangstelling voor deze commissie dan kunt u zich opgeven bij het WOCB. Diverse activiteiten en bewonersinitiatieven die het gehele jaar plaats vinden zijn o.a.: Individuele computerlessen Individuele lessen om kennis te maken met de computer, internet en e-mail. Het streven is dat met name oudere bewoners de drempel om achter de computer plaats te nemen te laten verdwijnen en dat men op weg is geholpen in de wereld van het World Wide Web en e-mail. Een docent, een vrijwilliger , geeft deze

introductielessen. € 7,00 per les. Informatie WOCB tel 020-644 99 36 Computerinloop café De commissie begeleidt twee Computerinloop cafés per maand, namelijk de 1e en 3e woensdag van de maand. Buurtbewoners kunnen hier binnenlopen en op ongedwongen wijze al dan niet met behulp van een docent, praten over problemen die men ondervindt bij het computergebruik. Digitale nieuwsbrief Informatie over activiteiten in Buitenveldert wordt wekelijks via de nieuwsbrief verspreid. Voor een abonnement op de nieuwsbrief kan men zich gratis aanmelden bij info@wocbuitenveldert.nl Initiativo Social Nework Dit sociaal maatschappelijk netwerk voor bewoners en bedrijven in Amsterdam Zuid werd in 2012 opgericht. Doel is initiatieven te ondersteunen die van sociaal maatschappelijk belang zijn om daarmee de eigen kracht te bevorderen, nieuwe doelgroepen te bereiken en samenwerking tussen bewoners en (sport)organisaties te bevorderen. Succesvolle initiatieven zijn: het Expat Café, het Kunstcafé, de Uitgaansclub Buitenveldert, het Literair Café, Workshop Ont-moet Jezelf.. E-mail uw initiatief naar: initiativo@live.nl. Juridisch spreekuur Elke dinsdagavond van 20 tot 21 uur wordt het juridisch spreek uur gehouden in het WOCB, A.J. Ernststraat 112. De bedoeling van dit spreekuur is om mensen uit de buurt met juridische vragen op het gebied van o.a. personen- en familierecht, arbeidsrecht, consumentenrecht en ondernemingsrecht, te informeren/adviseren. In beginsel worden geen vragen die

specifiek betrekking hebben op belastingen, uitkeringen en maatschappelijke voorzieningen behandeld, aangezien dit bij uitstek het terrein is van de Sociaal Raadsman. Het spreekuur is gratis en geprobeerd wordt om mensen direct te helpen met informatie en/of advies. Indien nodig of gewenst zullen wij mensen doorverwijzen naar gespecialiseerde (rechts)hulp. Burenlunch Op de derde dinsdag in de maand organiseert het WOCB een Burenlunch. Een ieder uit de wijk kan komen lunchen en genieten van de verschillende broodjes met een keur aan beleg en koffie toe. Buurtbewoners ontmoeten elkaar aan tafel en de “nieuwkomers” worden goed opgevangen. De kosten bedragen € 3,50. Café Buitenveldert De tweede en laatste vrijdag van de maand van 16.00 tot 18.00 uur bent u van harte welkom in het inloop Café Buitenveldert. ( uitgezonderd juli, augustus en datum december wordt aangekondigd in de Wijkkrant). De sfeer wordt verhoogd door de live muziek en diverse hapjes. Omstreeks 18 uur wordt er door vrijwilligers, voor degenen die nog wat na willen blijven genieten, een smakelijk buffet geserveerd voor slechts € 7,50. We verwelkomen u graag in het Huis van de Wijk Binnenhof, A.J. Ernststraat 112, Amsterdam Culturele Zondagmiddag Iedere eerste zondag van de maand, te beginnen op zondag 1 september 2013, organiseert de Culturele Commissie van het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert de Zondagmiddagsalon en op de derde vindt het MFC Music Café van 14 tot 16 uur plaats. Tijdens deze Zondagmiddagen


14

Activiteiten & cursussen

Kunstcafé De Kunstgroep Buitenveldert zet zich in voor meer kunst in Buitenveldert. Ruim 15 kunstenaars hebben zich verenigd om kunst en buurt te verbinden. De groep organiseert verschillende activiteiten waaronder een Kunstcafé, exposities en een kunstfestival. In het Kunstcafé geniet u van kunst, een drankje en goed gezelschap. Er is een wisKoffie concert selende invulling. Meestal is er een miniIn de Andrieskerk (A.J. Ernststraat 869) expositie, verlevendigd met een worden de koffieconcerten gehouden. beamerpresentatie met werk van alle Het programma bestaat uit (kamer) muziekensembles voor viool, saxofoon, hobo, kunstenaars. Vaak zijn er verrassende piano of zang, maar ook een verhalenver- gastoptredens: life muziek of zang, dan weer een schrijver of dichter die voorleest teller of dichter met bijzondere anekdouit eigen werk. tes over Amsterdam en Buitenveldert. Gelegenheid voor een praatje, en het ontVoor de exacte data en musici kunt u moeten van (nieuwe) mensen in een ontmeer lezen in de wijkkrant Buitenvelder spannen sfeer is er altijd! Iedereen is en op www.wocbuitenveldert.nl. welkom. Komt u binnenkort eens langs? Wij kijken uit naar uw komst. Eetcafé Data Kunstcafé Het eetcafé is onder veel bewoners van • 31 augustus 2013 vanaf 15.00 uur, tijBuitenveldert bekend. Mensen genieten dens het Kunstfestival in het WOCB voor een schappelijke prijs van een ge• 28 september 2013 tijdens de Kunstzonde driegangen menu. Elke tweede route op het Gelderlandplein dinsdag van de maand kan weer worden gesmuld. De exacte data en wijze van aan- • 24 oktober 2013 19.30 uur in het WOCB. Tevens opening expositie fotomelden wordt vooraf bekend gemaakt in graaf Anton Groenescheij de Wijkkrant Buitenveldert. U bent van Kijk voor actuele informatie ook op de harte welkom op de A.J. Ernststraat 112. website: www.kunstgroepbuitenveldert.nl Op stap met de Taxibus Slecht ter been, komt u er zelden uit, Uitgaansclub Buitenveldert maak dan een uitstapje met de taxibus Voor mensen die het leuk vinden om naar o.a. de markt, een museum, tuincen- samen uit te gaan en nieuwe vrienden te trum, Ikea of Amsterdamse Bos. Op vrijmaken. Sluit je dan aan bij uitgaansclub dag en woensdag, om de twee weken, rijdt buitenveldert. Info initiativo@live.nl de taxibus. Die haalt de deelnemers tussen tien en kwart voor elf van huis op en Literair Café brengt ze rond half twee weer thuis. De Iedereen in Amsterdam Zuid die zijn of kosten: slechts € 2,50. De exacte data haar schrijverstalent (korte verhalen of wordt vooraf bekend gemaakt in de Wijk- gedichten) wil delen is van harte welkom. krant. U kunt zich opgeven bij het WOCB, Svp aanmelden bij initiativo@live.nl. telefoon 020-644 99 36, of via info@wocbuitenveldert.nl. Dit is een samenwerExpatcafé kingsproject met de Algemene Hulpdienst All expats in Amsterdam Zuid are welBuitenveldert en Amstelland Thuiszorg. come to meet and enjoy our hospitality during their stay in Holland. We offer entertainment and information about actiRepaircafe vities for both singles and couples with In het repaircafe Buitenveldert kan men children. You will find us on facebook as terecht met kapotte spullen. Samen met well as on the website of WOCB. E-mal adeen vrijwilliger kan men aan het reparedress: initiativo@live.nl. ren slaan. Er zijn geen garanties, want het is al kapot. Maar samen zet men zich in om wat kapot is weer heel te maken. Workshop Ont-Moet Jezelf Het repair cafe is een plek om elkaar te Met name jong volwassenen tussen 18 en ontmoeten en gezamenlijk proberen 35 jaar die de druk voelen van het zoveel duurzaam om te gaan met de spullen die moeten doen in hun leven en daardoor we al hebben. Op 14 september, 12 oktogestresst raken zijn van harte welkom om ber en 9 november van 13 tot 16 uur kan via deze gratis workshop te leren hoe men terecht aan de A.J. Ernststraat 112. daar beter om te gaan. Info: 06 13825661 Voor informatie: g.meedendorpvda@ of via de website www.openhartigcoagmail.com of WOCB : 644 99 36 ching.nl. wordt een aantrekkelijk cultureel programma aangeboden. Let op: in de plaatselijke kranten, de Wijkkrant Buitenveldert en op posters vindt u informatie over de programmering. Tevens wordt het op zondagochtend tussen 8.00 en 10.00 uur op Radio Noord-Holland aangekondigd.

Club Aan-moederen Voor single mamma’s en woonachtig in A’dam Zuid of Buitenveldert die het leuk vinden om gelijkgestemde vrouwen te ontmoeten. Voor gezelligheid, steun en ontspanning om met elkaar te delen en de kids lekker kunnen spelen. Aanmelden: Stuur een mailtje naar: clubaanmoederen@hotmail.com of kom gewoon gezellig langs op de 2e zondag van de maand van 14-16 uur, in het Café in het MFC Binnenhof aan de AJ Ernststraat 112 in Buitenveldert. De entree is gratis en er is speelruimte voor je kinderen(tip: neem speelgoed of spelletjes mee). Het WOCB is een ANBI instelling Het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Niet Beogende Instelling (ANBI) Als u het werk van het WOCB financieel wilt steunen dan is uw gift aftrekbaar voor de belastingen (raadpleeg voor de voorwaarden de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl) Stichting Vrienden van het Wijkontmoetingscentrum BuitenveldertHet doel is middelen te werven voor het financieren van activiteiten die in het belang zijn van het WOCB. Om dit doel te verwezenlijken gaat men sponsoren, giften, legaten en dergelijke werven. De Vrienden is een ANBI instelling. Voor informatie; vriendenwocb@gmail.com Een financiële bijdrage voor de vrienden kan overgemaakt worden op rekening 6008937. Bewonersplatform Zuidas Het Bewonersplatform Zuidas (BPZ) is een koepel van organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkelingen in Zuidas. Daarbij gaat het zowel om de plannen voor de toekomst als om de leefbaarheid in de huidige situatie. Ook de te verwachten overlast voor de bewoners tijdens de werkzaamheden is een aandachtspunt. Het Bewonersplatform overlegt regelmatig met het stadsdeel Zuid en de dienst Zuidas. Het BPZ organiseert thema-avonden over onderwerpen die met Zuidas te maken hebben. In de wijkkrant wordt verslag gedaan van de plannen en de gevolgen voor bewoners en gebruikers. Iedere week wordt een e-mail nieuwsbrief verzonden. U kunt zich hierop gratis abonneren via bpz@wocbuitenveldert.nl. Zie voor meer informatie: www.bewonersplatformzuidas.nl Secretariaat Bewonersplatform Zuidas, telefoon: 020-644 99 36. Bereikbaar op dinsdag- en woensdag


Wijkcentrum Ceintuur, dĂŠ plek voor bewoners en ondernemers in de Pijp! Activiteiten & cursussen

Bewonersondersteuning, wijkinitiatieven, groeninformatie, huurspreekuur; alles wat je als bewoners en ondernemer wilt weten van je buurt of doen voor je buurt. Wij helpen graag met uw ideeen, plannen voor samenwerking, buurtverbetering, leefbaarheidsvraagstukken en zorg voor elkaar. Wijkcentrum Ceintuur is een onafhankelijke stichting, waar alle bewoners en ondernemers van de Pijp kosteloos gebruik van kunnen maken. Kijk op onze website voor activteiten in de wijk, de spreekuren en de openingstijden. Iedereen is welkom! Gerard Doustraat 133 1073 VT Amsterdam 020-6764800 info@wijkcentrumceintuur.nl www.wijkcentrumceintuur.nl

Het Wijksteunpunt Wonen (WSWonen) is er voor huurders en eigenaar-bewoners van stadsdeel Zuid een geeft gratis informatie en advies. Eigenaar-bewoners kunnen hier terecht met vragen over de VvE. Huurders met allerhande vragen op het terrein van het huurrecht, zoals over onderhoudsverplichtingen, maximale huurprijsgrenzen en woningruil. Het wijksteunpunt wonen helpt ook met het opzetten en ondersteunen van bewonerscommissies. Eigenaar-bewonerspreekuur: woensdag van 14.30 - 16.30 uur Rijnstraat 115 Huurdersspreekuur: woensdag van 9.00 - 12.00 Gerard Doustraat 133 zie voor meer spreekuurlocaties: www.wswonen.nl/zuid e-mail zuid@wswonen.nl telefoon 020-6645383

15


Kopen of huren

16

OP ZOEK NAAR JE EERSTE HUIS?

PROFITEER VAN DE STARTERSLENING ÉN EEN VOLLEDIG INGERICHT HUIS 6OORMEERINFOGANAAR


17

Kopen of huren

Zelfbouwkavels, mogelijkheden voor ruim 300 woningen verspreid over de stad Wethouder Maarten van Poelgeest heeft het nieuwe aanbod zelfbouwkavels gepresenteerd. Op deze stukken grond kunnen Amsterdammers zelf een woning gaan bouwen. Door de bredere spreiding over de stad en de introductie van een nieuw type kent het aanbod een grotere diversiteit dan in voorgaande jaren. Het nieuwe kavelaanbod is bekend gemaakt tijdens een feestelijke bijeenkomst in DeFlat, een klushuizenproject in de laatste originele Bijlmerflat in Zuidoost. Het aantal individuele kavels (177) is groter dan ooit en meer verspreid over de stad dan in voorgaande jaren. De gemeente biedt vijf locaties aan voor bouwgroepen. Op deze plekken kunnen in totaal circa 156 woningen worden gerealiseerd. Het aanbod kent twee bestaande panden voor bouwgroepen: aan de Zaaiersweg in Oost en het voormalige stadsdeelkantoor aan het President Kennedyplantsoen in Zuid. Een nieuwe vorm zijn kavels voor drie of vier gezinnen. Deze vorm zit tussen individuele kavels en kavels voor bouwgroepen in. Extra kavels Het aanbod is nog niet compleet. De komende maanden zullen meer bestaande panden beschikbaar komen. Ook zal het kavelaanbod worden uitgebreid met aanbod van corporaties en een ontwikkelaar. Het meest actuele aanbod is te zien op de kavelkaart op de website www.amsterdam.nl/zelfbouw.

MAKELAARS O.G. Aan- en verkoop, taxaties, beheer en assurantiĂŤn

Studio appartementen in Amsterdam nu reeds vanaf

â‚Ź 80.000,Paulus Potterstraat 26, 1071 DA Amsterdam Telefoon: (020) 577 53 33 Fax: (020) 671 61 08 www.keij-stefels.nl e-mail: info@keij-stefels.nl


Kopen of huren

18

De Waterhof

Schip holw eg

Herenhuizen

hofvijver Stadswoningen

HET BEGIN VAN IETS MOOIS De Hoftuin

duinen vlakbij: Haarlem is een heerlijke stad om te wonen. Een mooie stad bovendien. De stad van Frans Hals, Haarlem Culinair,

Am er ik aw eg

an aavela Boerh

Niet te druk, niet te groot, gemoedelijk en gezellig, strand en

Haarlem Jazz, Toneelschuur en Teylers Museum is rijk aan monumenten, oude hofjes en stadstuinen, parken en pleinen

DE WATERHOF

zoals de Haarlemmerhout en natuurlijk de Grote Markt. In onderzoeken scoort Haarlem als woon- en winkelstad dan ook steevast hoog.

!

Riante herenhuizen en stadswoningen met 3 woonlagen

Daar waar je als bezoeker Haarlem binnenrijdt, vlak voor je het

!

Compleet afgewerkt met luxe sanitair, tegelwerk en keuken

De naam zegt het al: u woont hier letterlijk op de drempel van

!

Afgesloten privébinnenterrein voor bewoners

de oude stad, maar wèl lekker makkelijk aan de snelle invalswegen

!

Separate berging in de tuin

!

Parkeren op eigen erf

Spaarne oversteekt, wordt De Entree van Haarlem gerealiseerd.

vanuit Schiphol/Hoofddorp en Amsterdam. Eénentwintigsteeeuws comfort in een modern, Haarlems jasje.

BINNENKORT

IN VERKOOP

Wonen in De Entree is wonen op z’n Haarlems: warme baksteen,

Meld je vast aan op de website en blijf op de hoogte.

groene hofjes en tuinen, wonen aan de mooie hofvijver met aandacht voor detail en veel afwisseling in woningtypes en gevels.

DE WATERHOF Binnenkort gaat De Waterhof in verkoop: riante herenhuizen en stadswoningen met drie woonlagen. Blijf op de hoogte van de start verkoop. Meld je aan op: www.entreevanhaarlem.nl

!

MOMENTEEL

IN DE NIEUWSTE WIJK VAN HAARLEM

IN AANBOUW

!

Woonoppervlakte woningen: 134 m2 tot 156 m2 2 ! Woonoppervlakte appartement: 83 m

Alle woningen en appartementen met eigen parkeerplaats ! Kopen is wonen zomer 2013

HUIDIG AANBOD ! ! !

Stadswoningen 1 269.000* Laatste appartement 1 195.000 Laatste herenhuis 1 320.000

*betreft alle stadswoningen, behalve de modelwoning


19

Kopen of huren

Mokum zoekt student!

Villa Mokum is: Eindelijk lijk lekker op je jezelf wonen Op fietsafstand van de UVA, de VU en het centrum Wonen met leuke buurmeisjes Vlakbij het Amstelstation Prijzen vanaf € 79.500,-* *Op basis van jaarlijkse erfpachtcanon

villa-mokum.nl

HET BESTAAT EN HEET

KOPEN VANAF

€ 61.500,-

*

IS WONEN VANAF

€ 375,-

DE STUDIO

PER MAAND *VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN

Modelwoning op afspraak te bezichtigen Studio’s van 28, 38, 47m2 Eigen keuken en badkamer Stadspark voor de deur Op fietsafstand van het centrum Binnen de ring van Amsterdam Miele wasserette aanwezig Mogelijkheid parkeerplaats te huren

JOUW WONING HEET DE STUDIO


Kopen of huren

20

P O O VERK AMSTERDAM NIEUW WEST

T R A GEST

EENGEZINSWONINGEN Prijzen vanaf € 219.500,- v.o.n. INFO: Hoekstra en Van Eck Makelaars T 020 636 05 80

ZELFBOUW KAVELS! Kavel € 62.500,Bouw uw eigen rijwoning; richtprijs € 210.500,- v.o.n. inclusief kavel INFO: Ymere, Christine Blankert of Marja Baard T 020 555 91 81

wonenophetleukstepunt.nl


Voor elk wat wils op ‘Het Leukste Punt’ Amsterdam Nieuw- West 21

Kopen of huren

Ymere biedt op ‘Het leukste Punt’ mensen met een bescheiden budget de mogelijkheid om een eigen eengezinswoning te laten bouwen. Kopers beslissen zelf hoe de woning eruit komt te zien. Een unieke kans om een woning heel persoonlijk te maken. Daarnaast biedt Ymere ook nog ruime en betaalbare eengezinswoningen met tuin aan. Voor elk wat wils! UitgangsPUNT Kavels Op ‘Het leukste Punt’ zijn 16 kavels te koop waarop kopers een eengezinswoning kunnen bouwen. Zij kunnen zelf een architect en bouwer in de arm nemen of kiezen uit één van de woningen uit een brochure. De woningen uit de brochure zijn nog, samen met de architect, geheel aan eigen wensen aan te passen. Vanzelfsprekend moet de woning wel aan vastgestelde eisen en voorwaarden voldoen maar verder kan deze heel persoonlijk gemaakt worden. Zelf een eengezinswoning bouwen kan al vanaf circa € 210.500 VON voor een tussenwoning. HoogtePUNT ‘Het Leukste PUNT’ is het hart van de Waterschapsbuurt in Amsterdam NieuwWoningen West. Een buurt die met de dag leuker Daarnaast komen er op ‘Het Leukste Punt’ in totaal 20 ruime eengezinswonin- wordt. Hier maken oude flats plaats voor nieuwe eengezinswoningen en kleinschagen. De verkoop is gestart met de eerste lige appartementengebouwen. Het is er 10 woningen. Deze woningen zijn vanaf lekker rustig, en toch stads. Winkels, re115 m2 en hebben een tuin met berging creatie- en sportmogelijkheden zijn er in op het zuiden. Prijzen vanaf € 219.500 overvloed. Kinderen krijgen hier de VON.

ruimte. Lekker buiten spelen, lopend naar school en er is altijd iets leuks te doen.

AgendaPUNT Geïnteresseerden vinden meer informatie op www.wonenophetleukstepunt.nl en kunnen zich aanmelden om meer informatie op te vragen. Het Leukste PUNT is ook te volgen op Facebook.


Kopen of huren

22

ze Al on n op nge i n o w lek één p kijk op de websi te

KOOPAPPARTEMENT zoekt nieuwe eigenaar

veel meer woningen op zoek naar jou …en nog

www.rochdale.nl/verkoop


Parkeren op kenteken sinds 1 juli verplicht Parkeren

Sinds afgelopen juli is Amsterdam overgestapt op volledig digitaal parkeren. Niet alleen alle parkeervergunningen zijn dan digitaal, ook bij de parkeerautomaat kunnen parkeerders alleen nog betalen door het kenteken van de auto in te voeren. De controle vindt ook volledig digitaal plaats, door het scannen van het kenteken van de auto. Betalen bij de automaat kan alleen met pin, chip of creditcard. Parkeerkaartje verdwijnt Omdat het kenteken moet worden ingevoerd, hoeft er geen parkeerkaartje meer achter de autoruit te worden gelegd. Dat scheelt na het betalen een loopje terug naar de auto. Vanaf juli komt er dan ook geen parkeerkaartje meer uit de automaat. Wel is het altijd mogelijk een betaalbewijs te printen. Minder automaten Door de volledige digitalisering zijn minder automaten op straat nodig. In de afgelopen periode zijn in heel Amsterdam ongeveer 1500 automaten verwijderd of omgewisseld. Er staat nu één type automaat in de gehele stad waarbij op een touchscreen het kenteken kan worden ingevoerd. In het geval een parkeerautomaat niet in het zicht staat, wordt hier met borden naar verwezen. Alternatieven Het is ook mogelijk om te betalen voor parkeren via de mobiele telefoon. De verschillende aanbieders zijn op www.parkeerenbel.nl te vinden. Het vijfcijferige nummer voor belparkeren wordt op de borden op straat vermeld. U hoeft dan dus niet meer naar de automaat te lopen

en u betaalt per minuut. Daarnaast kunt u via www.cition.nl/webwinkel digitale dag-, week- en maandkaarten verkrijgen. Bezoekers kunnen ook terecht op de P+R terreinen aan de rand van de stad waar 24 uur geparkeerd kan worden voor 8 euro met gratis OV. Hoe werkt parkeren op kenteken? Parkeren op kenteken wil zeggen dat u uw kenteken invoert in de parkeerautomaat. Zo legt u vast dat u betaald hebt. Ticket voor eigen gebruik Voor uw eigen administratie kunt u uit de automaat nog wel een kwitantie krijgen, maar u hoeft deze niet in de auto te leggen. Ook na 1 juli kunt u uit de automaat een kwitantie krijgen voor uw eigen administratie. Op de kwitantie staat ook het kenteken. Controle Bij kentekenparkeren gaat de controle ook via uw kenteken. Cition controleert met behulp van een scanauto of er betaald is. Voor vergunninghouders verloopt de controle al langer op deze manier, de meeste vergunningen zijn namelijk al digitaal.

23

Parkeerboete per post Een parkeerboete gaat op termijn niet langer achter de ruitenwisser, maar wordt dan per post verstuurd. Betaalwijze Bij de parkeerautomaten met kentekeninvoer kunt u alleen betalen met een chippas, pinpas of creditcard. U kunt dus geen muntgeld meer in de automaat gooien. Wel kunt u in de hele stad gebruikmaken van Parkeer en Bel. Verkeerd kenteken Hebt u een verkeerd kenteken ingevoerd? Betaal dan nog een keer. Het teveel betaalde parkeergeld kunt u terugvragen via het restitutieformulier. Komt mijn privacy in gevaar bij parkeren op kenteken? Nee, uw privacy komt niet in gevaar bij parkeren op kenteken. • De geregistreerde kentekens worden alleen gebruikt voor controle en handhaving. • De kentekens worden digitaal opgeslagen in een database, maar de parkeercontroleur krijgt van het systeem alleen het signaal terug of het opgevraagde kenteken in de database voorkomt of niet. • Er is geen koppeling met uw persoonsgegevens. • De kentekens waarvoor is betaald, worden 24 uur na het einde van de parkeertijd gewist. • De gegevens worden anoniem gebruikt voor statistische informatie, zoals het meten van de bezettingsgraad of de parkeerdruk. • De gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

Wat moet ik doen als ik bij parkeren op kenteken een verkeerd kenteken heb ingevoerd? Zolang u nog niet betaald hebt (en de transactie dus nog niet is afgerond), kunt u het kenteken nog wijzigen. U kiest dan op de parkeerautomaat voor 'wissen' of 'vorige'. Al betaald Zodra u betaald hebt, kunt u het kenteken niet meer wijzigen. Betaal dan opnieuw. Het teveel betaalde parkeergeld kunt u terugvragen via het restitutieformulier.


Vijftig plus

24

Personenalarmering van ATA Veilig en vertrouwd in uw eigen huis blijven wonen.

Natuurlijk hoopt u de alarmering nooit nodig te hebben. Maar mocht het toch een keer niet anders kunnen dan krijgt u met één druk op de knop contact met ons zorgcontactcentrum. Medisch opgeleid personeel schakelt voor u de juiste hulp in: snel en deskundig, van mantelzorg tot professionele hulp bij u thuis..

Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neem u dan tijdens kantooruren contact op met onze klantenservice via 020 - 5923131. U kunt zich ook aanmelden via onze website.

www.alarmering.nl

Elke dag, net iets meer!

Passievolle thuiszorg. Het bestaat écht! Als erkende en gecertificeerde thuiszorginstelling bieden wij, indien nodig binnen 24 uur: • • • •

Hulp bij huishouden Verpleging Persoonlijke verzorging Slaap- en waakdiensten

• • • •

Palliatieve terminale zorg Particuliere zorg Begeleiding Individueel Uitleenservice

Meer informatie? Wij horen graag van u! 020-416 03 03 | info@mensenzorgthuiszorg.nl


Amsterdam versoepelt regels voor aanvraag Pgb

25

Vijftig plus

Amsterdammers die zelf hun zorg willen regelen via een Persoons gebonden budget (pgb) kunnen dit vanaf 2015 ook aanvragen als zij minder dan 10 uur ondersteuning of zorg per week nodig hebben. Hiermee laat Amsterdam de landelijke 10-uursgrens los. Als vanaf 2015 zorg en ondersteuning door de gemeente worden aangeboden, hebben Amsterdammers de mogelijkheid dit met een Amsterdams pgb te regelen. Dit biedt voor mensen met een chronische en grote zorgvraag de mogelijkheid zoveel mogelijk zelf te bepalen hoe zij de benodigde zorg en ondersteuning willen organiseren. Eind mei presenteerde wethouder Eric van der Burg zijn beleidsbrief Zorg II "Amsterdamse zorg. Noodzaak voorop". Hierin staan de voorwaarden voor een Amsterdams pgb: geen bedrag op de eigen rekening maar een voucher of trekkingsrecht, het is bedoeld voor langdurige ondersteuning- en zorgvragen en er worden kwaliteitseisen aan de hulpverleners gesteld. De in de beleidsbrief genoemde regel van een 10-uursgrens komt te vervallen. Wanneer kunnen mensen zorg regelen via een pgb Vanaf 2015 wordt in Amsterdam zorg en ondersteuning via wijkzorgteams* aangeboden. Door de zorg in de stad op deze manier te organiseren kan Amsterdam gebiedsgericht zorg op maat leveren. Het wijkteam levert een breed aanbod aan zorg en ondersteuning, die kortdurend of structureel kan worden ingezet. De inzet van deze zorg en ondersteuning wordt bepaald door de professionals in het wijkzorgteam. Dit is de eerstelijnszorg. Voor deze ondersteuning en zorg kan geen PGB worden aangevraagd. Als het wijkzorgteam niet de ondersteuning en zorg kan bieden die nodig is, verwijzen zij door naar het specialistische aanbod (de 2e-lijnszorg). Dit kan variĂŤren van gespecialiseerde dagbesteding, hulp bij huishouden voor hen die het zelf niet kunnen regelen tot kortdurend verblijf. Voor deze vormen van zorg en ondersteuning kan wel worden gekozen voor een pgb. Tien-uursgrens overbodig De 10-uurs grens heeft als belangrijkste doel om de pgb-regeling betaalbaar te houden. Wethouder zorg Eric van der Burg: "In de gesprekken die ik met verschillende betrokkenen heb gevoerd bleek dat het niet altijd helder is welke uren precies meetellen voor het 10-uurscriterium. Daarnaast biedt Amsterdam vanaf 2015 met de wijkzorgteams een breed professioneel zor-

gaanbod, wat de vraag naar een pgb zal verlagen. Dit maakt de 10-uursgrens overbodig. We hebben de regel dus geschrapt. Er is dan geen verwarring over de uren en Amsterdammers houden de keuze om een deel van hun zorg zelf te organiseren." Ook de regel dat het pgb niet voor mantelzorg kan worden ingezet wordt aangepast. Dit houdt niet automatisch in dat alle mantelzorg dan via een pgb geregeld kan worden. Amsterdam waarborgt dat de diensten en hulpmiddelen die via een pgb worden betaald van goede kwaliteit zijn. Als een mantelzorger dit kan regelen dan kan dit met een pgb worden betaald. (Bron: www.amsterdam.nl)

Meer Bewegen voor Ouderen organiseert in heel Amsterdam diverse bewegingsactiviteiten voor mensen van 55-100 jaar en voor mensen met chronische aandoeningen. Informatie hierover vindt u op onze website: www.mbvo-amsterdam.nl of bel 020 - 886 10 70 e-mail: mbvo_amsterdam@hotmail.com

Shirley Hessels Gediplomeerd ziekenverzorgster Particuliere thuiszorg dat binnen uw (PGB) budget past Voor informatie kunt u bellen naar telefoonnummer: 06 - 227 611 10 www.maatwerkzorg.nl


Onderwijs

26 VOORTGEZET ONDERWIJS Amsterdam International Community School (AICS) Internationaal Georiënteerd Voortgezet Prinses Irenestraat 59, 1077 WV A’dam Tel. 020 - 577 12 40 www.aics.espritscholen.nl Amsterdams Lyceum, Het VWO Valeriusplein 15, 1075 BJ Amsterdam Tel. 020 - 574 77 44 www.amsterdamslyceum.nl Amsterdamsche School, De VWO HAVO VMBO Nieuwezijds Voorburgwal 68, 1012 SE Amsterdam Tel. 020 - 625 46 90 www.amsterdamscheschool.nl Dir.: mw. drs. G. R. Mertens

Berkhoff, De - VOvA Horeca, Brood & Banket, VMBO Wibautstraat 220-222, 1097 DN A’dam Tel. 020 - 579 72 72 www.berkhoffschool.nl

Calvijn met Junior College VMBO Schipluidenlaan 12, 1062 HE Amsterdam Tel. 020 - 615 34 09 www.calvijnmetjuniorcollege.nl

Berlage Lyceum VWO HAVO VMBO P. L. Takstraat 33, 1073 KJ Amsterdam Tel. 020 - 572 12 00 www.berlage.espritscholen.nl

Capabel Onderwijs Groep MBO Bos en Lommerweg 357, 1061 DH A’dam Tel. 020 - 681 05 00 www.capabel.nl

Bindelmeer College VMBO Dubbelink 1, 1102 AL Amsterdam Tel. 020 - 699 02 21 www.bindelmeercollege.nl

Cartesius Lyceum VWO HAVO Frederik Hendrikplantsoen 7a 1052 XN Amsterdam Tel. 020 - 584 96 77 www.cartesius.espritscholen.nl

Bredero Beroepscollege -VOvA VMBO Meeuwenlaan 132, 1022 AM Amsterdam Tel. 020 - 579 72 00 www.brederoberoepscollege.nl

Apollo, De HAVO VMBO Oudaen 6, 1081 BZ Amsterdam Tel. 020 - 644 83 57 www.deapollo.nl Dir.: mw. A. Dee

Bredero Lyceum - VOvA VWO HAVO Buiksloterweg 85, 1031 CG Amsterdam Tel. 020 - 579 72 10 www.brederolyceum.nl

Atlant, De Praktijkcollege Praktijkonderwijs Teilingen 4, 1082 JS Amsterdam Tel. 020 - 644 72 90 www.de-atlant.nl

Bredero Mavo - VOvA vmbo-t, VMBO Gare du Nord 5, 1022 LD Amsterdam Tel. 020 - 579 72 30 www.brederomavo.nl

Barlaeus Gymnasium VWO Weteringschans 29-31, 1017 RV A’dam Tel. 020 - 626 33 96 www.barlaeus.nl

Calandlyceum VWO HAVO VMBO Pieter Calandlaan 182, 1068 NT A’dam Tel. 020 - 667 53 53 www.calandlyceum.nl

Cheider, Joodse VWO HAVO VMBO Zeelandstraat 11, 1082 BV Amsterdam Tel. 020 - 646 55 64 www.cheider.nl

Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert (CSB) VWO HAVO VMBO De Cuserstraat 3, 1081 CK Amsterdam Tel. 020 - 642 39 02 www.csb-amsterdam.nl Clusius College Amsterdam VMBO Groenschool Rode Kruisstraat 40, 1025 KN Amsterdam Tel. 020 - 636 36 36 www.clusius.nl

College De Meer VMBO Radioweg 56, 1098 NJ Amsterdam Tel. 020 - 694 52 03 www.demeer.org Comenius Lyceum VWO HAVO Derkinderenstraat 44, 1062 BJ A’dam Tel. 020 - 614 03 05 www.comeniuslyceum.nl Cygnus Gymnasium VWO Linnaeushof 48, 1098 KM Amsterdam Tel. 020 - 468 88 80 www.cygnusgymnasium.nl Gymnasium Damstede VWO HAVO Rode Kruisstraat 83, 1025 KM Amsterdam Tel. 020 - 635 23 60 www.damstede.net


27

Onderwijs Esprit Scholen VWO HAVO VMBO Burgemeester Hogguerstraat 2a 1064 EB Amsterdam Tel. 020 - 585 48 11 www.espritscholen.nl EuroCollege MBO+ Particuliere school, MBO Concertgebouwplein 12, 1071 LN A’dam Tel. 020 - 020 672 75 75 www.eurocollege.nl Exellius VWO Ravenswaaipad 3, 1106 AW Amsterdam Tel. 020 - 563 30 69 I: www.exellius.nl Fons Vitae Lyceum Havo, Atheneum, Gymnasium Reijnier Vinkeleskade 53 1071 SW Amsterdam Tel. 020 - 571 24 10 www.fonsvitae.nl Geert Groote College Amsterdam VWO HAVO VMBO Fred. Roeskestraat 84, 1076 ED A’dam Tel. 020 - 574 58 30 www.ggca.nl Gerrit van der Veen College VWO HAVO Gerrit van der Veenstraat 99 1077 DT Amsterdam Tel. 020 - 679 99 05 www.gerritvdveen.nl

Gymnasium, Het 4e VWO Stavangerweg 902, 1013 AX Amsterdam Tel. 020 - 584 90 10 www.het4egymnasium.nl

Hervormd Lyceum West VWO HAVO VMBO Hemsterhuisstraat 79, 1065 JX A’dam Tel. 020 - 346 34 56 www.hlw.nl Hervormd Lyceum Zuid VWO HAVO Brahmsstraat 7, 1077 HE Amsterdam Tel. 020 - 662 79 83 www.hlz.nl Hogelant VMBO Duinluststraat 20, 1024 VK Amsterdam Tel. 020 - 634 47 37 www.hogelant.nl HMC mbo vakschool MBO Arlandaweg 173-175, 1043 HR Amsterdam Tel. 020 - 680 28 28 www.hmcollege.nl Hogeschool Tio mbo-hbo MBO Tempelhofstraat 5, 1043 EA Amsterdam Tel. 020 - 020 475 10 57 www.tio.nl

Hubertus Vakschool - VOvA VMBO Reinaert de Vosstraat 27, 1055 CL A’dam Tel. 020 - 579 71 90 www.hubertusvakschool.nl Huygens College VMBO Tweede Constantijn Huygensstraat 31 1054 NN Amsterdam Tel. 020 - 788 08 80 www.huygens-college.nl

ECOLE FRANCAISE D’AMSTERDAM

Système éducatif français appartenant au réseau de l’AEFE Classes maternelles et primaires Classe bilingue français-anglais en maternelle Rustenburgestraat 246 - 1073 GK Amsterdam Tel/fax +31 20 644 65 07 (école) Annexe du Lycée Français Vincent van Gogh Scheveningseweg 237 – 2584 AA Den Haag Tél : + 31 70 306 69 20 (standard) Fax : + 31 70 306 69 30 Internet : www.lyceevangogh.nl

Hyperion Lyceum - VOvA VWO Tolhuisweg 6, 1031 CL Amsterdam Tel. 020 - 579 72 20 www.hyperionlyceum.nl Iedersland College VMBO Dr. Jan van Breemenstraat 1 1056 AB Amsterdam Tel. 020 - 408 12 04 www.iederslandcollege.nl

Ignatiusgymnasium VWO Jan van Eijckstraat 47, 1077 LH A’dam Tel. 020 - 676 38 68 www.ignatiusgymnasium.nl IJburg College VWO HAVO VMBO Pampuslaan 1, 1087 HP Amsterdam Tel. 020 - 344 30 00 www.ijburgcollege.nl Imko uiterlijke verzorging Amsterdam MBO Noordhollandstraat 59, 1081 AS A’dam Tel. 020 - 624 68 67 www.imko.nl Kaderlyceum initiatief van ISA en ROC ASA (MBO) ms. Oslofjordweg 701, 1033 SL A’dam Tel. 020 - 630 46 00 www.kaderlyceum.nl Kolom praktijkcollege De Dreef Praktijkonderwijs Dubbelink 3, 1102 AL Amsterdam Tel. 020 - 519 50 70 www.dedreef.net

De leukste muziekschool van Amsterdam Ruimte voor muzikale vrijheid Jong ooff ooud, Jong ud, ve veel el of of weinig weinig ervaring, ervaring, klassiek, klassiek, pop pop of of jazz? azz? Onze pprofessionele rofessionele docenten docenteen geven geven de de muziekles muziekles die die bij bij je je past. past. Alberdingk Alberd ingk Thijmstraat Thijmstraat 1199 ((vlakbij vlakbij ddee K Krakeling) rakeling)

www.muziekpakhuis.nl


Onderwijs

28 Kolom praktijkcollege Noord Praktijkonderwijs Oostzanerdijk 139, 1035 EX Amsterdam Tel. 020 - 630 11 99 www.kpcn.nl Kolom praktijkcollege Het Plein Praktijkonderwijs Jan de Louterpad 5, 1063 ME Amsterdam Tel. 020 - 480 10 48 www.het-plein.net LUCA Praktijkschool - VOvA Praktijkonderwijs Javaplantsoen 24, 1095 CS Amsterdam Tel. 020 - 579 71 50 www.lucapraktijkschool.nl Luzac College Amsterdam Particulier onderwijs, VWO HAVO Prinsengracht 927, 1017 KD Amsterdam Tel. 020 - 428 65 60 www.luzac.nl Luzac Lyceum Amsterdam Particulier onderwijs, VWO HAVO VMBO Uiterwaardenstraat 263, 1079 CR A’dam Tel. 020 - 671 40 04 www.luzac.nl

Montessori Lyceum Amsterdam VWO HAVO VMBO Algemeen Bijzonder Pieter de Hoochstraat 59, 1071 ED A’dam Tel. 020 - 676 78 55 www.montessorilyceumamsterdam.nl Montessori College Oost VMBO Polderweg 3, 1093 KL Amsterdam Tel. 020 - 597 98 99 www.montessori-college-oost.nl Montessori Amstellyceum VWO HAVO VMBO Mauritskade 58, 1092 AD Amsterdam Tel. 020 - 597 93 00 www.amstellyceum.nl Montessori IVKO School HAVO VMBO Rustenburgerstraat 15, 1074 EP A’dam Tel. 020 - 597 93 60 www.ivko.nl Cosmicus Montessori Lyceum CML avo, VWO HAVO Polderweg 1, 1093 KL Amsterdam Tel. 020 - 597 98 04 www.hetcml.nl

Maimonides, Joodse Scholengemeenschap VWO HAVO VMBO Noordbrabantstraat 15-17, 1083 BE A’dam Tel. 020 - 642 61 61 www.jsgmaimonides.nl

Nicolaaslyceum, St. VWO HAVO Prinses Irenestraat 21, 1077 WT A’dam Tel. 020 - 644 51 51 www.nicolaas.nl

Marcanti College HAVO VMBO Jan van Galenstraat 31, 1051 KM A’dam Tel. 020 - 606 90 00 www.marcanti.espritscholen.nl

Nieuwe School, Stichting de VWO HAVO VMBO Herengracht 274, 1016 BW Amsterdam Tel. 020 - 623 48 09 www.denieuweschool.com

Mediacollege Amsterdam VMBO MBO Contactweg 36, 1014 AN Amsterdam Tel. 020 - 850 95 00 www.ma-web.nl

Nova College Amsterdam HAVO VMBO Praktijkonderwijs Burgemeester Hogguerstraat 2 1064 EB Amsterdam Tel. 020 - 585 48 54 www.nova.espritscholen.nl

Dintelstraat 15, 1078 VN Amsterdam Tel. 020 - 850 95 00 Meridiaan College VMBO Karel Klinkenbergstraat 1-3 1061 AH Amsterdam Tel. 020 - 617 64 26 www.meridiaancollege.nl Montessori Scholengemeenschap Amsterdam Centraal bureau VWO HAVO VMBO Polderweg 3, 1093 KL Amsterdam Tel. 020 - 597 98 88 www.msa.nl

Overige locaties: Piet Mondriaanstr 140, 1061 TT A’dam Tel. 020 - 480 27 00 Herman Poortstraat 17, 1064 BR A’dam Tel. 020 - 589 30 30 Open Schoolgemeenschap Bijlmer VWO HAVO VMBO Gulden Kruis 5, 1103 BE Amsterdam Tel. 020 - 690 90 50 www.openschoolgemeenschapbijlmer.nl Locaties Orion College Amsterdam • Orion College West (AG Bell)

VSO – cluster 2 (spraak/taal & slechthorend) praktijkonderwijs, vmbo, havo Burgemeester Eliasstraat 76, 1063 EX Amsterdam Tel. 020 - 611 12 13 www.orioncollegeamsterdam.nl • Orion College West VSO – cluster 3 en 4 (LZK/internaliserende gedrags- en psychiatrische problematiek/LG) praktijkonderwijs, vmbo, havo Zekeringstraat 45, 1014 BD Amsterdam Tel. 020 - 611 12 13 www.orioncollegeamsterdam.nl • Orion College Noord VSO – cluster 3 (zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk) praktijkonderwijs) Beijerlandstraat 2, 1025 NN Amsterdam Tel. 020 - 636 24 87 www.orioncollegeamsterdam.nl • Orion College Noord VSO – cluster 3 (zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk) praktijkonderwijs) Wognumerplantsoen 2-4, 1023 EP Amsterdam Tel. 020 - 636 33 93 www.orioncollegeamsterdam.nl • Orion College Zuidoost (VSO – cluster 3 zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk) praktijkonderwijs Frankemaheerd 12, 1102 AN Amsterdam Tel. 020 - 638 10 71 www.orioncollegeamsterdam.nl • Orion College Zuid VSO – cluster 4 (praktijkonderwijs, vmbo) Gaasterlandstraat 7, 1079 RH Amsterdam Tel. 020 - 644 22 32 www.orioncollegeamsterdam.nl • Drostenburg (Mytylschool) SO & VSO – cluster 3 (school voor lichamelijk en/of meervoudig gehandicapte kinderen Drostenburg 1, 1102 AM Amsterdam Tel. 020 - 398 77 55 www.drostenburg.nl Over-Y College HAVO VMBO Floraweg 170, 1032 ZG Amsterdam Tel. 020 - 435 09 99 www.over-y.nl Passie Amsterdam, De Evangelische School VWO HAVO VMBO Zekeringstraat 38-40, 1014 BT Amsterdam Tel. 020 - 088-3372760 amsterdam.passie.net


29

Onderwijs Pieter Nieuwland College VWO HAVO Nobelweg 6, 1097 AR Amsterdam Tel. 020 - 665 47 30 www.pieternieuwland.nl Reigersbos Scholengemeenschap VWO HAVO VMBO Ravenswaaipad 3, 1106 AW Amsterdam Tel. 020 - 563 30 50 www.sgreigersbos.nl ROC ASA • Locatie Oost MBO Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam Tel. 020 - 462 01 00 www.rocasa.nl • ROC ASA, Locatie van Breemenstraat MBO Dr. Jan van Breemenstraat 1 1056 AB Amsterdam Tel. 020 - 589 13 33 • ROC ASA, Locatie De Klencke MBO De Klencke 4, 1083 HH Amsterdam Tel. 020 - 487 94 31 • ROC ASA, Locatie Schipluidenlaan MBO Schipluidenlaan 12, 1062 HE A’dam Tel. 020 - 615 34 09 • ROC ASA, Locatie NDSM Terrein ms. Oslofjordweg 701, 1033 SL A’dam Tel. 020 - 630 46 00 • ROC ASA, Sportacademie Amsterdam MBO Burgerweeshuispad 54, 1076 EP A’dam Tel. 020 - 891 26 92 • ROC ASA, Locatie Waterlant MBO Rode Kruisstraat 14, 1025 KN A’dam Tel. 020 - 630 19 00 • ROC ASA, Locatie De Vlaardingenlaan MBO Vlaardingenlaan 25, 1062 HM A’dam Tel. 020 - 487 94 00 • ROC ASA, Locatie Dongestraat MBO Dongestraat 8, 1078 JW Amsterdam Tel. 020 - 570 88 00 • ROC ASA, Wibautcollege MBO Wibautstraat 135-139, 1097 GL A’dam Tel. 020 - 568 14 10 • ROC ASA, Locatie De Boelelaan MBO De Boelelaan 1109, 1081 HV Amsterdam Tel. 020 - 495 24 00 ROC van Amsterdam VMBO MBO Fraijlemaborg 141, 1102 CV Amsterdam Tel. 020 - 579 10 00 www.rocva.nl • ROC van Amsterdam Service &

Informatiecentrum Europaboulevard 13, 2e verdieping 1079 PC Amsterdam Tel. 020 - 0900-9599 • ROC van Amsterdam, Kenniscentrum Alfabetisering Nederlandssprekende Postjesweg 1, 1054 DT Amsterdam Tel. 020 - 569 75 90 • ROC van Amsterdam Voortgezet Algemeen VWO HAVO VMBO Reijnier Vinkelsekade 62, 1071 SX Amsterdam Tel. 020 - 573 06 03 • ROC van Amsterdam Educatie en Inburgering Postjesweg 1, 1057 DT Amsterdam Tel. 020 - 579 76 79 • ROC van Amsterdam MBO College West Delflandlaan 15, 1062 EA Amsterdam Tel. 020 - 579 77 99 • ROC van Amsterdam MBO College Centrum Da Costastraat 60, 1053ZP Amsterdam Tel. 020 - 579 16 00 • ROC van Amsterdam MBO College Airport Opaallaan 25, 2132 XV Hoofddorp Tel. 020 - 023-569 36 00 • ROC van Amsterdam MBO College Zuidoost Fraijlemaborg 135, 1102 CV Amsterdam Tel. 020 - 579 11 11 • ROC van Amsterdam MBO College Hilversum Arena 301, 1213 NW Hilversum Tel. 020 - 035-689 20 20 • ROC van Amsterdam MBO College Westpoort Tempelhofstraat 80, 1043 EB A’dam

Tel. 020 - 579 14 00 • ROC van Amsterdam MBO College Noord Gare du Nord 13, 1022 LD Amsterdam Tel. 020 - 579 15 00 I: www.rocva.nl/mbocollegenoord • ROC van Amsterdam MBO College West Laan van Spartaan 2, 1061 MA A’dam Tel. 020 - 579 73 00 www.rocva.nl/mbocollegewest • ROC van Amsterdam MBO College Zuid Europaboulevard 13, 1079 PC A’dam Tel. 020 - 579 18 00 www.rocva.nl/mbocollegezuid • ROC van Amsterdam MBO College Amstelland Maalderij 37, 1185 ZC Amstelveen Tel. 020 - 579 12 99 www.rocva.nl/mbocollegeamstelland ROC Op Maat West - VOvA VMBO MBO Erik de Roodestraat 18, 1056 AM A’dam Tel. 020 - 579 71 71 www.rocopmaat.nl

ROC Op Maat Zuidoost - VOvA VMBO MBO Bijlmerdreef 1289, 1103 TV Amsterdam Tel. 020 - 579 11 96 www.rocopmaat.nl Rosa Beroepscollege Zorg en Welzijn VMBO Schoenerstraat 7, 1034 XZ Amsterdam Tel. 020 - 631 67 11 www.derosa.nl


Onderwijs

30

opleidingen voor

HMC cursus en training

volwassenen

“Deze vakschool ademt de sfeer van ateliers!” Toe aan iets anders? Weleens gedacht aan een “Creatief, praktisch en ondernemend, dit zijn de kernwoorden die de cursussen en opleidingen van het HMC cursus en training

vakopleiding

(onderdeel van het Hout- en Meubileringscollege) perfect beschrijven”, vertelt Gijsbert Verweij, directeur van HMC cursus en training. “Of het nou het maken van een designstoel is, het herkennen van hout of het geven van interieuradvies; op het HMC leer je het allemaal.” Naast alle hobbycursussen zijn er ook herscholingsmogelijkheden die op dit moment erg populair zijn omdat er veel mensen zijn die een “nieuwe” start willen maken. Het betreft de Vakopleidingen meubelmaken en meubelstofferen op mbo 2 niveau die leiden tot

Meubelstofferen, Meubelmaken of Meubelrestauratie? voor 2 dagdelen

een branchediploma. Deze opleidingen worden ook gevolgd door mensen die hun hobby op een professioneel niveau willen brengen.

in de week

Deze opleidingen duren 2 jaar van 36 weken en elke week 2

Kijk voor de startdatum en ons complete cursusaanbod op

dagdelen. Daarnaast wordt er ook een éénjarige specialisatie meubelrestauratie aangeboden.

www.hmccursusentraining.nl of bel 010 – 285 55 54.

Amsterdam - Arlandaweg 173-175 Rotterdam - Erasmuspad 10

cursussen en trainingen voor particulieren en bedrijven

www.hmccursusentraining.nl

Voortgezet Onderwijs van Amsterdam VWO HAVO VMBO Praktijkonderwijs Meeuwenlaan 132, 1022 AM Amsterdam Tel. 020 - 579 71 00 www.vova.nl

Vossius Gymnasium VWO Messchaertstraat 1, 1077 WS Amsterdam Tel. 020 - 662 09 34 www.vossius.nl

Winford Stebo Amsterdam VWO HAVO VMBO Speerstraat 6, 1076 XN Amsterdam Tel. 020 - 573 60 20 www.winford.nl

Spinoza Lyceum Daltonscholengemeenschap VWO HAVO VMBO P. van Anrooystraat 8, 1076 BH A’dam Tel. 020 - 577 74 44 www.spinozalyceum.nl

Waterlant Beroepsopleidingen IJdoorn VMBO Rode Kruisstraat 14, 1025 KN Amsterdam Tel. 020 - 630 19 00 www.waterlant.nl

Wissel, De onderdeel van Het Nova College, Esprit Scholen VMBO Herman Poortstraat 17, 1064 BR A’dam Tel. 020 - 589 30 38 www.nova.espritscholen.nl

Stelle College - VOvA VMBO Mr. Treublaan 1-3, 1097 DP Amsterdam Tel. 020 - 579 71 30 www.stellecollege.nl

Wellantcollege Linnaeus VMBO MBO Praktijkonderwijs Archimedesplantsoen 87, 1098 JZ A’dam Tel. 020 - 692 90 60 www.wellant.nl Wellantcollege Sloten VMBO Jan van Zutphenstraat 60, 1069 RS A’dam Tel. 020 - 619 02 55 www.wellant.nl

Zuiderlicht College VMBO Rustenburgerstr. 436-438, 1072 HK A’dam Tel. 020 - 662 00 11 www.zuiderlicht.org

Sweelinck College VMBO Moreelsestraat 21, 1071 BJ Amsterdam Tel. 020 - 572 11 50 www.sweelinckcollege.nl Tobiasschool - VOvA VMBO Poeldijkstraat 255, 1059 VL Amsterdam Tel. 020 - 579 72 95 www.vova.nl

Westburg College - VOvA VMBO Schipluidenlaan 14, 1062 HE Amsterdam Tel. 020 - 579 72 50 www.westburgcollege.nl

HOGER ONDERWIJS Academie Artemis Hogeschool voor styling en vormgeving Prinsengracht 400, 1016 JB Amsterdam Tel. 020 - 689 51 00 www.academieartemis.nl Academie Verloskunde Amsterdam Louwesweg 6, 1066 EC Amsterdam Tel. 020 - 512 42 31 www.verloskunde-academie.nl


31

Onderwijs Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Jodenbreestraat 3, 1011 NG Amsterdam Tel. 020 - 527 77 10 www.ahk.nl Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (Academie van Bouwkunst) Waterlooplein 211-213, 1011PG A’dam Tel. 020 - 531 82 18 www.academievanbouwkunst.nl Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (Academie voor Beeldende Vorming) Hortusplantsoen 2, 1018TZ Amsterdam Tel. 020 - 527 72 20 www.bvo.ahk.nl Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (Conservatorium van Amsterdam) Oosterdokskade 151, 1011 DL Amsterdam Tel. 020 - 527 75 50 www.conservatoriumvanamsterdam.nl Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (Nederlandse Film en Televisie Academie) Markenplein 1, 1011 MV Amsterdam Tel. 020 - 527 73 33 www.filmacademie.nl Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (Reinwardt Academie) Dapperstraat 315, 1093 BS Amsterdam Tel. 020 - 527 71 00 www.reinwardtacademie.nl Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (De Theaterschool) Jodenbreestraat 3, 1011 NG Amsterdam Tel. 020 - 527 78 37/ Akademie VOGUE Rozengracht 133/1, 1016 LV Amsterdam Tel. 020 - 683 28 93 www.akademievogue.nl DasArts De Theaterschool/AHK Mauritskade 56, 1092 AD Amsterdam Tel. 020 - 586 96 36 www.dasarts.nl Gerrit Rietveld Academie dag- en avondopleidingen Fred. Roeskestraat 96, 1076 ED A’dam Tel. 020 - 571 16 00 www.gerritrietveldacademie.nl

Hogeschool van Amsterdam Studievoorlichting Wibautstraat 2-4, 1091 GM Amsterdam Tel. 020 - 599 54 22 www.hva.nl • Hogeschool van Amsterdam Bewegen Sport en Voeding Dr. Meurerlaan 8, 1067 SM Amsterdam Tel. 020 - 595 34 00 • Hogeschool van Amsterdam AMFI - Amsterdam Fashion Institute Mauritskade 11, 1091 GC Amsterdam Tel. 020 - 595 45 55 • Hogeschool van Amsterdam Gezondheid Tafelbergweg 51, 1105 BD Amsterdam Tel. 020 - 595 41 11 • Hogeschool van Amsterdam Techniek Weesperzijde 190, 1097 DZ Amsterdam Tel. 020 - 595 11 11 • Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding Wibautstraat 2 - 4, 1091 GM Amsterdam Tel. 020 - 595 55 55 • Hogeschool van Amsterdam, Economie en Management Fraijlemaborg 133, 1102 CV Amsterdam Tel. 020 - 523 63 11 • Hogeschool van Amsterdam Economie en Management H.J.E. Wenkelbachweg 144-148 1096 AR Amsterdam Tel. 020 - 595 11 11 • Hogeschool van Amsterdam Economie en Management Weesperzijde 190 (gebouw 'Leeuwenburg'), 1097 DZ Amsterdam Tel. 020 - 595 11 11 • Hogeschool van Amsterdam Media Creatie en Informatie Duivendrechtsekade 36-38 1096 AH Amsterdam Tel. 020 - 595 11 11 • Hogeschool van Amsterdam Media Creatie en Informatie Wibautstraat 2-4 (Kohnstammhuis) 1091 GM Amsterdam Tel. 020 - 595 55 55 • Hogeschool van Amsterdam Media Creatie en Informatie Rhijnspoorplein 1, 1091 GC Amsterdam Tel. 020 - 595 47 00 • Hogeschool van Amsterdam Maatschappij en Recht Wibautstraat 80-86, 1091 GP A’dam Tel. 020 - 548 81 00 • Hogeschool van Amsterdam Maatschappij en Recht James Wattstraat 79, 1097 DL A’dam Tel. 020 - 595 32 00

Hogeschool INHolland Amsterdam/Diemen Wildenborch 6, 1112XB Diemen Tel. 020 - 495 11 11 info@INHolland.nl www.inholland.nl • Locatie De Boelelaan De Boelelaan 1109, 1081HV Amsterdam Tel. 020 - 495 14 14 • Locatie Prof. J.H. Bavincklaan Prof. J.H. Bavincklaan 7, 1183AT A’veen Tel. 020 - 495 11 11 • Hogeschool INHolland Hoofddorp Saturnusstr. 2-24, 2132 HB Hoofddorp Tel. 020 - 023 543 80 00 Hogeschool IPABO Amsterdam/Alkmaar Jan Tooropstraat 136, 1061AD Amsterdam Tel. 020 - 613 70 79 www.hs-ipabo.edu

Hogeschool Tio Hospitality en Toerisme Tempelhofstraat 5, 1043 EA Amsterdam Tel. 020 - 020 475 10 57 www.tio.nl Hoger Technisch Instituut (HTI) Amsterdam, Stichting Tempelhofstraat 80, 1043 EB Amsterdam Tel. 020 - 684 57 80 www.HTI-opleidingen.nl Hotelschool The Hague, Amsterdam Campus Jan Evertsenstraat 171, 1057 BW A’dam Tel. 020 - 851 29 00 www.hotelschool.nl Open Universiteit Studiecentrum Amsterdam Amstelveenseweg 390, 1076 CT A’dam Tel. 020 - 578 84 11 http://www.ou.nl Sandberg Instituut (verbonden aan de Gerrit Rietveld Academie) Fred. Roeskestraat 98, 1076 ED A’dam Tel. 020 - 588 24 00 www.sandberg.nl Universiteit van Amsterdam Service en Informatiecentrum Binnengasthuisstraat 9, 1012 ZA A’dam Tel. 020 - 525 80 80 www.uva.nl Vrije Universiteit Amsterdam VU-hoofdgebouw De Boelelaan 1105, 1081HV Amsterdam Tel. 020 - 598 50 00 www.vu.nl


Uit in eigen regio

32

. . . g e w l a a m e l e h Even erdam

t s m A rondom

wiske, ude, Het T o w rn a a p kunt ebieden S gebieden recreatieg e e z d e d n e In g . g mstelland sterdam li a voor ngebied A Vlakbij Am e ro G e natuur. G n d e n d a n v a n rl te te l p Wa en genie Landscha rdholland.n o o recreĂŤren n k e ij rl ti e a e e h r c de stad www.re u dichtbij itjes naar u e k u le n deeĂŤn e recreatie-i


Uit in eigen regio

Even hééélemaal weg uit de stad...

33

De mooiste recreatiegebieden bij jou om de hoek Amsterdam is een compacte wereldstad. Alles wat je nodig hebt, vind je om de hoek. Zelfs voor recreatie hoef je helemaal niet ver weg. De vier mooiste recreatiegebieden rondom jouw stad.

tenhotel in de Weertuin. Verder is er natuurlijk ontzettend veel groen, waar je kunt fietsen, skeeleren en wandelen. Kijk vooral op de website, want de bijzondere activiteiten wisselen met het seizoen: van boerengolf en vlotten bouwen, van Highland games tot rolskiën. Leuk voor kinderen (en hun ouders) is boerderij Zorgvrij, met ’s winters echte koeien en een stier op stal, lammetjes in het voorjaar en een pannenkoekenrestaurant om weer helemaal op te laden. Waar Spaarnwoude ligt tussen AmsterdamWest, Haarlem en het Noordzeekanaal.

Pal boven Noord: Het Twiske Net buiten de Ring-Noord vind je een grote recreatieplas midden in het groen. Een ideaal gebied om te fietsen, skeeleren en zwemmen. Je komt er voor je rust én voor gezellige waterrecreatie. Maar je kunt er ook heerlijk wandelen! Er zijn terrasjes en restaurants, en er is een knusse jachthaven. Hier huur je een bootje, of waterfiets (in de vorm van een zwaan!). Of verwen jezelf met een lekkere lunch in het eetcafé. Voor kinderen is er de Avonturenspeelplaats, compleet met kabelbaan, buizenfort en pontje over het water.

Bijzonder • Grote festivals, een klimwand, een skipiste. • Her en der vind je nog oude forten van de Stelling van Amsterdam. • Je mag er barbecueën! Kijk op de website voor de spelregels. Meer info www.spaarnwoude.nl

Waar Het Twiske vind je net boven AmsterdamNoord, tussen Landsmeer en Oostzaan in. Bijzonder • Speel- en zwemplaatsen voor de kinderen. • Je kunt er een GPS-tocht maken met een sloep vanaf 10 personen. • Avontuurlijke speurtocht vanuit het bezoekerscentrum. • Schotse Hooglanders en landgeiten in de natuurgebieden. Meer info www.hettwiske.nl Richting Haarlem: Spaarnwoude Het is ongelofelijk wat je in dit gebied allemaal kunt doen! Hier, tussen Haarlem en Amsterdam-West, ligt een gebied dat vooral bekend is van grote festivals, zoals Dance Valley en Awakenings. Maar er valt echt nog veel meer te ontdekken. Heel groot: een overdekte skipiste met sneeuw en een outdoor-klimmuur. Heel klein: de modelspoorbaan en het insec-

Rond Zuidoost: Groengebied Amstelland De Gaasperplas, Ouderkerkerplas, Diemerpolder en De Hoge Dijk. Het zijn bekende plekken waar menig Amsterdammer graag zijn vrije tijd doorbrengt. Lekker ontspannen in het groen, met op de achtergrond steeds de indrukwekkende skyline van Amsterdam. Neem de Gaasperplas, dat als een stadspark door de bebouwing van Zuidoost wordt omsloten. Je kunt er duiken tot 40 meter diep, surfen en natuurlijk ook zwemmen. Pal naast de A2 vind je een golfbaan en rond de Amstel kun je outdoorsporten beoefenen. Ook leuk: bezoek eens een boerderij, of ontdek de historische buitenplaats

Wester-Amstel, gelegen in een prachtig park. Waar Amstelland bestaat uit een lint van waterrijke groengebieden, van Amstelveen tot Diemen. Bijzonder • De Amstel: om lekker ontspannen langs te fietsen of wandelen. • Boerderij Polderzicht: dé plek voor een potje boerengolf. • Speelboerderij Elsenhove waar je op een speelse manier leert over natuur, milieu en duurzaamheid. • Brasserie/Boerderij Langerlust: geniet van dagverse streekproducten in een idyllische omgeving. • Ouderkerkerplas: slenteren over de wandelvlonder. Meer info www.groengebied-amstelland.nl Naast het IJsselmeer: Landschap Waterland De naam zegt het al: hier vind je heel veel water. En water is leuk! Zeker als je in een gehuurd fluisterbootje tussen het riet door glijdt. Ontdek – lekker spannend – de kruip- en sluipdoorgangen van het speelbos in Purmerbos. Of ga - lekker artistiek - op het terras zitten bij Atelier Elly Koot. En ken je Marken al? Of Jachthaven Hemmeland bij Monnickendam? Een mooie plek voor watersport, om te picknicken en te kamperen. Waar Waterland is heel uitgestrekt, van Zaanstad tot Marken. Bijzonder • Heel veel leuke dorpen en stadjes. • In de winter: ijszeilen op de Gouwzee. • Midden op Marken: cafetaria De Verkeerde Wereld, voor kipsaté of palingop-toast. Meer info www.landschapwaterland.nl


Uit in eigen regio

34

Voordelig genieten in de restaurants van de Hotelschool Wij ontvangen u graag in een van onze drie restaurants voor lunch en diner. Zowel het publiek, als de culinaire vakpers waardeert onze gelegenheden met het cijfer 8+. Wij nodigen u dan ook graag uit om te genieten van de verrichtingen van onze studenten. Kijk op www.heerlijkamsterdam.nl voor onze menu’s en reserveringen. Restaurant DinnerClub

Brasserie ROCKS

Da Costastraat 64, 1053 ZP Amsterdam / 020 – 579 1666

Da Costastraat 64, 1053 ZP Amsterdam / 020 – 579 1666

In dit stijlvol ingerichte restaurant worden culinaire hoogstandjes geserveerd en de bediening laat hier speciale tafelbereidingen zien. Ook beschikt dit restaurant over een ruim assortiment geselecteerde wijnen, die aantrekkelijk geprijsd zijn. Ons restaurant is geopend voor lunch en diner. Stel zelf uw menu samen: 3-gangen lunchmenu voor € 12,50, culinair 3-gangen dinermenu voor € 17,50 en 4-gangen voor € 19,50. Wist u dat wij ook beschikken over prachtige vergaderlocaties? Ook uw verjaardag, bruiloft of andere vieringen kunnen wij voor u verzorgen op onze locaties.

In deze modern ingerichte locatie maken onze leerlingen kennis met het brasserie concept.Het is mogelijk om in de brasserie ROCKS te genieten van een snelle lunch, gewoon een kopje koffie of even iets te drinken aan de bar.De lunchkaart bestaat uit een selectie van verse ambachtelijke lunchgerechten die regelmatig wisselen. Vanaf 17:30 uur serveren wij in de brasserie ROCKS een 3-gangen menu voor € 17,50. Onze brasserie ROCKS is geopend van 10:30 uur tot 21:00 uur. Bestellen vanuit onze keuken kunt u van 12:00 uur tot 13:30 uur en van 17:30 uur tot 19:30 uur.

Restaurant Elements Roelof Hartstraat 6-8, 1071 Amsterdam / 020 – 579 1717 Op deze locatie wordt u ontvangen door onze studenten, die dit restaurant Elements zo zelfstandig mogelijk draaien, onder begeleiding van onze docenten. De basis van restaurant Elements is de elementaire keuken. Gewone pure, smaakvolle biologische gerechten van het seizoen en bij voorkeur uit eigen streek! U kunt hier op deze unieke locatie dineren van maandag tot en met vrijdag vanaf 17:30 uur. De prijs voor een 4-gangen keuzemenu is € 24,50.


35

Uit in eigen regio

tuur en leefstijlen in Amsterdam in kaart te brengen. De vierde editie van Open Monumentendag Amsterdam 2013 is op zaterdag 14 en zondag 15 september. Veel belangrijke gebouwen, monumenten en woningen zullen de deuren gratis openen voor publiek. Dit speciale weekend legt de nadruk op de ontstaansgeschiedenis van de wereldberoemde Amsterdamse grachten. Gedurende twee dagen zijn er zo’n 60 gebouwen en monumenten gratis toegankelijk voor publiek, met vele extra activiteiten rond het landelijke thema ‘Macht & pracht’. www.openmonumentendag.nl Wanneer? Zaterdag 14 september 2013 en zondag 15 september 2013

Dam tot Damloop

Hiswa te Water 2013

Amsterdam City Swim

Europa’s meest complete in-water bootshow vindt dit jaar plaats van dinsdag 3 tot en met zondag 8 september 2013 in de nieuwe Amsterdam Marina op de NDSM-werf in Amsterdam. Geniet van de crème de la crème van de Nederlandse en internationale jachtbouw. Ontdek, Ervaar en Geniet De HISWA te water 2013 biedt een overzicht van boten in alle soorten en maten en laat bezoekers kennismaken met het plezier van varen en watersport. Het aanbod, met ook dit jaar weer veel (wereld)primeurs, is zonder meer indrukwekkend te noemen. www.hiswatewater.nl/

Op 8 september 2013 vindt de tweede editie plaats van de Amsterdam City Swim. Een zwemtocht door de Amsterdamse Amstel en de Amsterdamse grachten met als doel geld ophalen voor onderzoek naar ALS en bekendheid voor deze ziekte. www.amsterdamcityswim.com/

Wanneer? Dinsdag 3 september 2013 t/m zondag 8 september 2013 ma: gesloten di-zo: geopend

24H West Herontdek Amsterdam in 2013 met 24H! De vierde editie van 24H vindt in september plaats in Amsterdam West, wat betekent dat dit deel van de stad 24 uur lang al zijn pareltjes laat zien. Of je nu een rasechte Amsterdammer bent, nog maar kort in de stad woont, of een dagje op bezoek bent: dompel je onder in het aanbod van Zuid. Theaters, musea, clubs, winkels en bekende bezienswaardigheden openen hun deuren voor publiek en hebben speciale verrassingsevenementen in petto. Wanneer? Zaterdag 7 september 2013 en zondag 8 september 2013

Wanneer? Zondag 8 september 2013

Open Monumentendag Amsterdam In het bijzondere feestjaar 2013 zijn er in Amsterdam vier edities van Open Monumentendag. De evenementen brengen samen 400 jaar van de rijke stadscultuur tot leven, door de veranderende architec-

Op zondag 22 september 2013 vindt de Dam tot Damloop plaats. Het grootste hardloopevenement van Nederland in haar soort. De deelnemers lopen van het centrum van Amsterdam naar het centrum van Zaandam. Honderdduizenden toeschouwers creëren een unieke sfeer langs de parkoersen. De Dam tot Damloop biedt behalve de traditionele 10 Engelse Mijl (16,1 km) ook de 4 Engelse Mijl (6,4 km) en de Mini Dam tot Damlopen voor kinderen. In hetzelfde weekend vinden ook de Dam tot Dam Wandeltocht en de Dam tot Dam Fiets Classic plaats. www.damloop.nl/ Wanneer? Zondag 22 september 2013


Uit in eigen regio

36

VEREN OP DE ZAAN DIENSTREGELING ZAANHOPPER De Zaanhopper vaart van 1 mei tot 1 oktober iedere vrijdag, zaterdag en zondag tussen Zaandam en Wormerveer. De mooiste veerdienst van Nederland gaat langs molens, industrieel erfgoed, traditionele houtbouw en natuurgebieden. Prijs per zone H 1,50 | Enkele reis H 6,00 | Retour H 12,00 Vertrektijden Noordwaarts Zaandam, Beatrixbrug, noordzijde

10.30

12.30

14.30

16.30

Zaandam, Verkadefabriek

10.40

12.40

14.40

16.40

Zaanse Schans, Landje De Haan

11.00

13.00

15.00

17.00

Wormer, Batavia Veerdijk

11.20

13.20

15.20

17.20

Wormerveer, Markstraat

11.30

13.30

15.30

17.30

11.30

13.30

15.30

17.30

Vertrektijden Zuidwaarts Wormerveer, Marktstraat Wormer, Batavia Veerdijk

11.40

13.40

15.40

17.40

Zaanse Schans, Landje De Haan

12.00

14.00

16.00

18.00

Zaandam, Verkadefabriek

12.20

14.20

16.20

18.20

Zaandam, Beatrixbrug, noordzijde

12.30

14.30

16.30

18.30

HET HEEN EN WEER IN ZAANDIJK Stichting Voetveer Zaandijk verzorgt met tientallen vrijwilligers van 1 mei tot 1 oktober een veerverbinding tussen de Zaanse Schans en Zaandijk. Kosten H 1,00 p.p. en kinderen tot 10 jaar gratis. Afgelopen jaren hebben duizenden toeristen gebruik gemaakt van de verbinding tussen het karakteristieke Zaandijk en de Zaanse Schans.

De Zaanhopper mag max. 12 opvarenden vervoeren. Reserveren is helaas niet mogelijk. Meer informatie op www.zaanhopper.nl. Zaanhopper

DIENSTREGELING ZAANBOOT De Zaanboot vaart van 8 juni tot 1 oktober op zaterdag en zondag tussen de kade bij het Zaantheater (zie kaart centrum) en Centraal Station Amsterdam. Prijs enkele reis H 3,00 | kinderen tot 12 jaar gratis | fiets gratis

Zaanboot

overstap tussen de Zaanboot en -hopper

Verbinding Zaandam Centrum - Hembrugterrein - Amsterdam CS, steiger 14 Veer

1

2*

1

2*

1

2*

1

2*

1

2*

Zaandam, kade Zaantheater

10.30

11.30

12.30

13.30

14.30

15.30

16.30

17.30

18.30

19.30

Hembrugterrein

10.40

11.40

12.40

13.40

14.40

15.40

16.40

17.40

18.40

19.40

Amsterdam CS, steiger 14

11.25

12.25

13.25

14.25

15.25

16.25

17.25

18.25

19.25**

20.25

Verbinding Amsterdam CS, steiger 14 - Hembrugterrein - Zaandam Centrum Veer Amsterdam CS, steiger 14

1 9.30

2*

1

2*

1

2*

1

2*

1

2*

10.30

11.30

12.30

13.30

14.30

15.30

16.30

17.30

18.30

Hembrugterrein

10.15

11.15

12.15

13.15

14.15

15.15

16.15

17.15

18.15

19.15

Zaandam, kade Zaantheater

10.25

11.25

12.25

13.25

14.25

15.25

16.25

17.25

18.25

19.25

2* Alleen in de weekenden van 8/9 juni, 16/17 augustus en 14/15 september. ** Op zaterdag wordt bij de NDSM haven gestopt, zodat overstap op de Havensafari mogelijk is. Meer informatie op www.zaanboot.nl en www.havensafari.nl.


37

Uit in eigen regio Dam tot Dam FietsClassic Op zondag 22 september 2013 vindt de zevende editie plaats van de Dam tot Dam FietsClassic! Start en Finish zijn op de Dam in Amsterdam. Evenals voorgaande jaren zijn zowel de snelle renners als de mensen op een stadsfiets welkom. Voor iedereen is er een prachtige route te rijden! Na de start worden onder meer Zaandam, Volendam, Monnickendam, Edam en Durgerdam aangedaan. Er zijn verschillende afstanden te rijden tijdens de Dam tot Dam FietsClassic: 40, 60, 100 en 140 kilometer. Net als elk jaar doen er weer veel mensen uit de streek aan deze fietstocht mee. De tocht gaat door diverse pittoreske dorpjes en de wat grotere plaatsen in Noord-Holland. www.damtotdamfietsclassic.nl Wanneer? Zondag 22 september 2013

Amsterdam Dance Event Elk jaar staat oktober vijf dagen lang in het teken van het Amsterdam Dance Event (ADE), het mekka voor liefhebbers van de internationale elektronische muziek scene. Het grootste clubfestival ter wereld biedt ook onderdak aan Europa’s grootste elektronische muziekconferentie, waar de nieuwste trends en ontwikkelingen op muziekgebied aan bod komen. ADE in Amsterdam De line-up voor de aankomende editie van Amsterdam Dance Event is weer goed gevuld: van elektro, acid, techno, trance, house tot hiphop en drum ’n bass. Naast gevestigde artiesten als Afrojack, David Guetta, Carl Cox en vind je er ook aanstormend dance talent. Vijf dagen feesten met dj's en artiesten Het event trekt jaarlijks 2500 professionals uit de elektronische muziekwereld en zo'n 200.000 festivalgangers aan. Tijdens ADE kan  het publiek uit zijn dak op de muziek van zo'n 800 dj's en artiesten in de 75 beste clubs van Amsterdam, verdeeld over meer dan 300 events. Het Amsterdam Dance Event vindt van 17 t/m 21 oktober plaats. ADE conferenties Naast vele optredens staat het Amsterdam Dance Event ook elk jaar in het teken van verschillende ADE conferenties, die een platform bieden aan mensen uit het vak. Professionals kunnen hier debatteren, de laatste ontwikkelingen in de

elektronische muziek scene volgen, netwerken en kennis met elkaar uitwisselen.   ADE dagprogramma Als nieuw onderdeel van Amsterdam Dance event in 2012 wil de organisatie met ADE Playground de ADE 'vibe' door de hele stad verspreiden. Met speciale evenementen op uiteenlopende creatieve locaties als winkels, bioscopen en dakterrassen belooft Amsterdam de grootste pop-up store ter wereld te worden. Ook tijdelijke podia duiken tijdens Amsterdam Dance Event overal in de stad op. www.amsterdam-dance-event.nl Wanneer? Woensdag 17 t/m zondag 21 oktober 2013

Zesdaagse van Amsterdam Van 21 t/m 26 oktober 2013 vindt het grootste baanwielerevenement van Amsterdam plaats in de Velodrome. Zes bloestollend spannende dagen nemen internationale rennerskoppels het tegen elkaar op. Kom kijken naar de puntenkoers, sprints, tijdritten en Keirinraces! www.zesdaagseamsterdam.nl Wanneer? Maandag 21 oktober t/m zaterdag 26 oktober 2013

Cinekid Cinekid is een jaarlijks film-, televisie- en nieuwe mediafestival speciaal voor de jeugd en trekt elk jaar meer dan 50.000 kinderen en (internationale) gasten. Tijdens dit kinderfilmfestival bekijk je de

beste films en televisieprogramma’s voor kinderen van over de hele wereld. Cinekid is van 16 tot en met 25 oktober 2013 in Amsterdam. Kinderfilmfestival Cinekid trekt jaarlijks zo’n 50.000 kinderen tussen vier en veertien jaar oud en is hiermee het grootste kinderfilmfestival ter wereld. Naast films en televisieprogramma’s vind je er als jonge filmfan in het Medialab ook verschillende activiteiten en workshops. Filmprofessionals Er is ook een programma voor volwassenen. Tijdens het vierdaagse Cinekid Professionals, van 22 tot en met 25 oktober kunnen (inter)nationale mediaprofessionals seminars volgen en een geselecteerd aanbod van jeugdfilms en televisieprogramma’s bekijken. www.cinekid.nl Wanneer? Dinsdag 16 tot met donderdag 25 oktober 2013

TCS Amsterdam Marathon Zondag 20 oktober 2013 vindt de 38e editie van de TCS Amsterdam Marathon plaats. Meedoen? Online inschrijven voor de 38e editie kan t/m 29 september 2013. Naast de marathon kun je ook inschrijven voor de Mizuno Halve Marathon, 8 km, Olympic Kids Run en de Echo Mini Marathon. www.tcsamsterdammarathon.nl/ Wanneer? Zondag 20 oktober 2013


Kanoverhuur Amsterdamse Bos 38

Uit in eigen regio

Op het mooiste plekje van Amsterdam (midden in de natuur) Terras aan het water midden in het Amsterdamse bos. Kano's, waterfietsen, electro-boten en zelfs een varend terras vlot voor 10 personen. Arrangementen met bbq, picknick, lunch of kinderpartijtjes, survivaltocht, outdoor activiteiten en meer. Kijk op www.kanoverhuur-adam.nl of bel 020 - 645 78 31. KANOVERHUUR

AMSTERDAMSE BOS

Grote Speelweide 5 1182 AD Amstelveen info@kanoverhuur-adam.nl www.kanoverhuur-adam.nl 020 - 645 78 31

Ga met de Fast Flying Ferry watervlug naar het strand van IJmuiden aan Zee! Met de snelste OV verbinding over water beleeft u de immense havens van Amsterdam en aanschouwt u op enkele meters afstand de imponerende zeeschepen. Opstapplaats is De Ruijterkade achter Amsterdam Centraal Station. Vaar in circa 30 minuten naar IJmuiden voor een leuk dagje uit. Ontdek de havens met haar visafslag en cruiseterminals, de zeesluizen, het ruime strand met de gezellige strandtenten of het natuurreservaat tussen IJmuiden en Bloemendaal. Een dagretour kost maar € 8,60. Voor gezinnen, ouderen en kinderen zijn er speciale aanbiedingen. Uw fiets kan ook mee. Voor meer informatie over de dienstregeling en tarieven zie www.fff.nl.

Voor al uw juridisch advies:

Mevrouw mr. T.C. TEN ROUWELAAR - ADVOCAAT -

Specialisaties: Personen- en Familierecht, Strafrecht

Postbus 71880, 1008 EB AMSTERDAM Telefoon: 0648930346 • Fax: 0203790244 • E-mail: info@rouwelaar-advocaat.nl


39

Uit in eigen regio 24H Noord Herontdek Amsterdam in 2013 met 24H! De vijfde editie van 24H vindt in september plaats in Amsterdam-Noord, wat betekent dat dit deel van de stad 24 uur lang al zijn pareltjes laat zien. Of je nu een rasechte Amsterdammer bent, nog maar kort in de stad woont, of een dagje op bezoek bent: dompel je onder in het aanbod van Noord. Theaters, musea, clubs, winkels en bekende bezienswaardigheden openen hun deuren voor publiek en hebben speciale verrassingsevenementen in petto. Wanneer? Zaterdag 26 oktober 2013 zondag 27 oktober 2013

Museumnacht Dit jaar openen Amsterdamse musea voor de veertiende keer hun deuren tijdens Museumnacht. Geïnspireerd op de vaste collectie of tijdelijke tentoonstellingen is er door zo'n 50 deelnemende musea een speciaal programma samengesteld. Geniet tijdens Museumnacht van onder andere muziek, mode en speciale rondleidingen in de vele musea die Amsterdam rijk is. www.n8.nl/ Wanneer? Zaterdag 2 november 2013

Verjaardagsconcert Koninklijk Concertgebouworkest Op 3 november 1888 presenteerde Het Koninklijke Concertgebouworkest zich officieel aan het publiek. Precies 125 jaar later trakteert het orkest op een verjaardagsconcert, met twee gedenkwaardige stukken van Richard Strauss en Louis Andriessen.

125 jaar muziekgeschiedenis Het orkest brengt Ein Heldenleben van Richard Strauss ten gehore, een symfonisch gedicht dat de componist in 1898 opdroeg aan het toen 10-jarige Concertgebouworkest. Het stuk symboliseert de strijd van een held tegen zijn vijanden, en doet denken aan een verre voorloper van filmische soundtracks uit de 20ste eeuw. Ook pakt het orkest uit met een gloednieuw werk: Mysteriën van Louis Andriessen, dat vanavond zijn wereldpremière beleeft. Het concert wordt gedirigeerd door Mariss Jansons. Wanneer? Zondag 3 november 2013, 14:15 uur

MTV European Music Awards De MTV European Music Awards, een van de highlights van de internationale muziekindustrie, zet op 10 november 2013 Amsterdam op zijn kop. De 2013 MTV EMA wordt live gebroadcast vanuit de Ziggo Dome voor miljoenen mensen over de hele wereld, en de show presenteert de hotste artiesten en beste muzikale acts van het moment. Wereldsterren De line-up wordt pas later dit jaar bekendgemaakt, maar MTV pakt altijd groots uit tijdens de EMA’s. Eerder stonden Beyoncé, Katy Perry, Taylor Swift, Jay-Z, Rihanna, Green Day, Madonna, Justin Bieber, Shakira en Kanye West op het podium. Alles wordt uit de kast gehaald tijdens deze global awardshow in onze eigen Ziggo Dome! Wanneer? Zondag 10 november 2013

Hortus Botanicus Amsterdam De Hortus Botanische tuin met ca. 8000 soorten planten uit alle continenten. In de Hortus bevindt zich een monumentale palmenkas uit 1912 en een hypermoderne drieklimatenkas. De Amsterdamse Hortus uit 1638 is een van de oudste botanische tuinen ter wereld. Hij werd opgericht door het Amsterdamse stadsbestuur als 'Hortus Medicus', kruidentuin voor artsen en apothekers. In 1682 werd de tuin gevestigd op de huidige plek in de Plantagebuurt vlakbij het centrum van de stad. De collectie De Hortus is een 'levend museum' met meer dan 4000 verschillende plantensoorten. De planten groeien hier zoals ze in de natuur voorkomen. Vaak zijn ze opgekweekt uit zaad dat in het wild is verzameld. Steeds vaker zijn botanische tuinen een bewaarplaats voor planten die dreigen uit te sterven. De tuin De tuin en kassen bieden onderdak aan planten uit maar liefst zes verschillende klimaten. Er staan vele monumentale bomen, waaronder de Quercus x turnerii, Ginkgo's, een Anna Paulowna en de oudste boomhazelaar van Nederland. De tuin is zeer gevarieerd met een vijverpartij, een kruidentuin met geneeskrachtige planten die 300 jaar geleden al in de Hortus groeiden, het halfrond naar 17eeeuws voorbeeld, heesters en een rosarium. De kassen De Hortus is beroemd om zijn cycaspalmencollectie, waarvan één exemplaar meer dan 300 jaar oud is. Het grootste deel van die collectie is te zien in de monumentale Palmenkas (1912). De drieklimatenkas is gebouwd in 1993. In deze kas treft u drie verschillende klimaatzones aan. Het subtropische deel is ingericht met planten uit Australië en Nieuw-Zeeland, maar vooral uit ZuidAfrika. De planten in het woestijndeel komen uit Zuid-Amerika en Zuid-Afrika: opvallend is de collectie Aloë’s waaronder de kokerboom (Aloe dichotoma). Heel bijzonder is de Welwitschia mirabilis. Deze woestijnplant uit Namibië kan meer dan 2000 jaar oud worden en maakt in dat lange leven maar twee bladeren. Het tropische deel van de kas is ingericht als een echte jungle. Typerend zijn de vele orchideeën en bromelia’s, zogenaamde epifyten, die hoog in de bomen groeien om zoveel mogelijk licht


In ieder mens schuilt een vrijwilliger Uit in eigen regio

40

De Vrijwilligers Centrale Amsterdam is er voor iedereen. Voor mensen die vrijwilligerswerk zoeken, voor vrijwilligersorganisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers, voor scholen die hun leerlingen een maatschappelijke stage laten lopen, voor ambtenaren en politici die verantwoordelijk zijn voor het vrijwilligerswerk in de stad.

boerderij, wereldwinkel, voetbalclub of een basisschool. Je kunt assisteren bij allerlei activiteiten, rondleidingen geven, een decor opbouwen, dieren verzorgen, spullen verkopen, een team coachen of lezen met kinderen. En er is nog veel meer! Kies uit ruim 1700 vacatures in onze vacaturebank www.vrijwilligersnetwerk.nu.

Je levert als vrijwilliger een bijdrage een maatschappelijk doel dat jij belangrijk vindt, zoals een schoner milieu, het welzijn van vluchtelingen, een filmfestival in de buurt. Dat is goed voor de stad, en goed voor jou.

Je kunt ook een afspraak maken voor een bemiddelingsgesprek op ĂŠĂŠn van onze vestigingen in de stad. Dan informeren we je over diverse mogelijkheden en helpen bij het maken van een keuze. Kijk op www.vca.nu.

Waar kun je als vrijwilliger allemaal terecht? Denk eens aan een museum, een festival, burenhulpdienst, kinder-

Hoofdkantoor Geldersekade 101 020-5301220 www.vca.nuJA A R

In ieder mens schuilt een vrijwilliger!

(HQOHXNHGDJKRHIW QLHWGXXUWH]LMQEen leuk dagje uit voor weinig geld voor klein en groot voor jong en oud voor elk wat wils

- Grote speeltuin (gratis toegankelijk) - Diverse attracties - Monument en bezoekerscentrum - Unieke wandelmogelijkheden - Grote parkeergelegenheid

0HHUGDQVSHHOWRHVWHOOHQHQDWWUDFWLHV ]RDOV]ZHHIEDQHQZDWHUĂ€HWVHQKHW3LUDWHQ QHVWWUDPSROLQHVHQVSULQJNXVVHQV IXQQ\ZKHHOVKHW3LRQLHUVGRUSPRQRUDLO HQQRJYHHOPHHU9DQXLWGHPRQRUDLO KHEMHXLW]LFKWRSDOOHVZDW/LQQDHXVKRI ]ROHXNPDDNW

(HQGDJ YRODFWLH YRRUDOOHOHHIWLMGHQ

Zeisterweg 98 • 3931 MG Woudenberg (aan de weg tussen Zeist en Woudenberg) Telefoon 0343-491421 www.pyramidevanausterlitz.nl

2SHQLQJVWLMGHQYDQDSULOWRWRNWREHU GDJHOLMNVYDQWRWXXU

speelt

schoolplein

e . en ite uit bu b

Gewoon lekker buitenspelen, dat wil ieder kind. Daarom werkt Jantje Beton samen met kinderen om vrij buitenspelen weer mogelijk te maken. Help ook mee! Kijk op www.jantjebeton.nl


41

Uit in eigen regio te vangen. De grote palmencollectie bevat vele bekenden, zoals oliepalm en vissenstaartpalm. Na een wandeling kunt u op het terras van de Oranjerie nagenieten van dit bijzonder stukje groen. Op 12 november 2013 is het precies 375 jaar geleden dat de Hortus Botanicus werd opgericht. dehortus.nl/ Wanneer? Dagelijks van 10:00 - 17:00 uur

PAN Amsterdam PAN Amsterdam is een eigentijdse kunstbeurs die staat voor verrassing, varieteit en kwaliteit, met werken vanaf de klassieke oudheid tot aan hedendaagse fotograďŹ e en kunst. In 2013 vindt de beurs plaats van 24 november t/m 1 december in de Amsterdam RAI. Kwaliteit en echtheid Voor de beurs opent, wordt elk kunstwerk uitgebreid gekeurd op kwaliteit, echtheid en conditie door ruim tachtig experts. De gegarandeerde kwaliteit is een van de redenen dat meer dan 50.000 kunstliefhebbers, professionele en particuliere verzamelaars elk jaar in november weer hun weg weten te vinden naar PAN Amsterdam. www.pan.nl Wanneer? Zondag 24 november 2013 t/m zondag 1 december 2013

Sinterklaas Intocht Amsterdam Zie ginds komt de stoomboot! Ook in 2013 komt de Goedheiligman weer uit Spanje met zijn zak vol koekjes, speelgoed en prentenboekjes. De hoofdstad staat drie weken volledig in het teken van Sinterklaas, zijn Zwarte Pieten en trouwe schimmel. De intocht van Sinterklaas is dit jaar op 17 november met een feestelijke optocht, eerst per boot door de grachten en dan

per paard door de stad. Sinterklaas is weer in het land! Wanneer? zondag 17 november 2013

Kerstmatinee met Andris Nelsons Het traditionele Kerstmatinee in Het Koninklijk Concertgebouw is de stijlvolle afsluiting van het 125-jarig jubileum van Het Koninklijk Concertgebouworkest. Onder leiding van Andris Nelsons brengt het orkest werken van twee giganten uit zijn muzikale geschiedenis ten gehore: Richard Wagner en Richard Strauss. Schitterend kerstprogramma Het orkest schittert met Wagners Siegfried-Idyll, delen uit de opera Tannhäuser en het symfonische gedicht Also sprach Zarathustra van Strauss. www.concertgebouw.nl Wanneer? Woensdag 25 december 2013,

Oud & Nieuw Nieuwe ronde, nieuwe kansen: het nieuwe jaar wordt ingeluid! Dit jaar wordt extra groots uitgepakt om het feestjaar 2013 in stijl af te sluiten. Dit is het moment om terug te kijken op de gedenkwaardige evenementen van het afgelopen jaar en de blik te richten op 2014. Weet jij al waar je oud & nieuw viert? De lijst feesten in Amsterdam is zo lang als de Prinsengracht! Check deze pagina later dit jaar voor de oud & nieuwfeesten van 2013/2014. Wanneer? Dinsdag 31 december 2013


42

Ruimte voor ieder kind! Kinderopvang

Elk kind is uniek en is gebaat bij een veilige ruimte en de persoonlijke aandacht om zich te uiten, te groeien en te ontwikkelen. Kinderopvangorganisatie KinderRijk biedt u die ruimte. De kinderdagopvang van KinderRijk biedt u alle ruimte om de zorg van uw kind en arbeid optimaal te combineren. U kunt uw kind met een gerust hart achterlaten. Wij bieden uw kind de ruimte zich op zijn of haar eigen, unieke wijze te ontwikkelen daarbij natuurlijk gesteund door onze medewerkers. Bovendien heeft of krijgt uw kind behoefte aan contact met leeftijdgenootjes. Wij zorgen ervoor dat uw kind zorgeloos plezier kan maken met andere kinderen en leert respectvol om te gaan met anderen.

Kinderopvang 2013 in Amsterdam

Welkom Vanaf acht weken oud is uw kindje welkom bij één van onze 22 vestigingen. Een veilige en vertrouwde omgeving voor uw kind tot zijn of haar 4e verjaardag. Vrolijk ingerichte, transparante ruimtes, waar uw kind heerlijk veilig kan spelen, rusten, eten en drinken. Ook is er altijd een ruime, groene buitenruimte. Meer weten? Wij helpen u graag persoonlijk verder. Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft of wanneer u een vrijblijvend kennismakingsgesprek wilt hebben. Kom langs en proef de sfeer op de vestigingen. We zien ernaar uit u te ontmoeten!

Toeslagen Kinderopvang Vanaf 1 januari 2013 is de Wet Kinderopvang veranderd , de Belastingdienst betaalt nu de hele kinderopvangtoeslag. De vergoeding voor kinderopvang (kinderopvangtoeslag) bestond uit Geef uw kind de ruimte, geef het KinderRijk! 2 delen: het zogenaamde werkgeversdeel en het inkomensafhankelijke deel. De gemeente bijvoorbeeld betaalde tot eind vorig jaar aan klanten met een WWB-uitkering, inburgeraars en studenten die kinderopvang nodig hebben, het werkgeversdeel. De Belastingdienst betaale het inkomensafhankelijk deel. Vanaf dit jaar betaalt de Belastingdienst dus beide bedragen. Kosten Opvang Ondanks dat de meeste opvancentra hun prijzen niet of een klein beetje hebben verhoogd dal de kinderopvang voor de meesten onder ons duurder uitvallen als in 2012. Dit jaarwil de overheid ruim 200 miljoen euro minder gaan uitgeven aan de kinderopvangtoeslag. Door deze “besparing” is het gemiddelde gezin voor kinderopvang dit jaar dus duurder uit. Ten eerste wordt de kinderopvangtoeslag voor hoge inkomens stopgezet. Ouders die een gezamenlijk inkomen hebben van ongeveer 118.000 euro of meer, krijgen vanaf dit jaar geen kinderopvangtoeslag meer voor het eerste kind. Hiermee wordt bedoeld: het kind waar de meeste opvanguren voor worden ingekocht. De totale grootte van de verlaging is nog niet bekend, maar het staat wel vast dat alle ouders te maken krijgen met een verlaging van de toeslag voor het eerste kind. De verlaging van de toeslag zal afhankelijk worden van het gezinsinkomen. Een derde maatregel is de vaste bijdrage. Er komt voor iedereen, ongeacht het inkomen, een vaste bijdrage van ongeveer 15 euro per maand. Alleen ouders met een inkomen van meer dan vier keer modaal, betalen een vaste ouderbijdrage van plus minus 191 euro per maand. De vierde verandering heeft vooral invloed voor de toeslag van het tweede kind voor ouders met de hoogste inkomens. De toeslag komt voor de hoogste inkomens uit op 58,2 procent. Voor de hoogste inkomens was de kinderopvangtoeslag voor deze kinderen in 2012 ruim 82 procent.


43

Zakenregister ADVOCATEN

BELASTINGEN

DIERENARTSEN

Ten Rouwelaar Advocaat Gemeentebelastingen Amsterdam Zie onze advertentie op pagina 38. Zie onze advertentie op pagina 2.

BIBLIOTHEKEN

Advocatuur 4 4 4 4 4

Arbeidsrecht en Ontslagrecht Contracten en alg. voorwaarden Huurrecht en Appartementsrecht Aansprakelijkheidsrecht/schade Incassoprocedures Eerste gesprek gratis

mr. Miki Krau, Advocaat 020 472 13 32 • 06 14 69 10 82 www.mikipedia-advocatuur.nl AUTOMOBIELBEDRIJVEN

Openbare Bibliotheek Amsterdam Zie onze advertentie op pagina 48.

BOTENVERHUUR Kanoverhuur Het Amsterdamse Bos Zie onze advertentie op pagina 38.

Met hart en ziel een ster in Zorg Uiterwaardenstraat 109 Tel: 020 - 697 60 35 Krugerplein 13 Tel: 020 – 692 71 97 Elpermeer 41 Tel: 020 – 636 58 58

BOUWBEDRIJVEN

www.sterkliniekamsterdam.nl

AM Bouw Zie onze advertenties op pagina 18 en 19.

DOE HET ZELF ZAKEN

De Meteor Zie onze advertentie op pagina 3.

BEGRAAFPLAATSEN

Informatie

0800 5080

BROMFIETSEN EN FIETSEN Bike Shop 66 Uit voorraad leverbaar: Giant, Sparta, Batavus, Cortina, Montego, Kawasaki, Loekie, Alpina en diverse andere merken leverbaar. www.bikeshop66.nl Scheldestraat 66 1078 GM Amsterdam 020 - 664 12 43 BUIKDANSEN

Ookmeerweg 275 1067 SP Amsterdam

pc.nl

BEGRAFENISSEN/UITVAARTVERZORGING

Oriëntaalse danswinkel Jeanines Souk Czaar Peterstraat 107, 1018 PE A’dam tel 06 21858734 Sjaals, sluiers, dans/feestkleding, sieraden, kralen en veel meer. www.buikdanswinkel.nl info@buikdanswinkel.nl Dans & bewegingstudio Lijfwijs Laagte Kadijk 20, 1018 BB Amsterdam tel 06 21858734, www.lijfwijs.nl Jeanine Korrelboom geeft sinds 1984 cursussen en workshops Buikdansen. Kijk voor up-to-date informatie over lessen en workshops op de website.

Melding van overlijden

0800 5080

DANSSCHOLEN

Dag en nacht bereikbaar

Kabelweg 22 1014 BB Amsterdam

pc.nl

Studio Lijfwijs Zie onze advertentie op pagina 43.

DEUREN Hubo Wittenburg Zie onze advertentie op pagina 43.

KASTEN OP MAAT met schuifdeuren dealer o.a. Raffito - MW kasten en Regalo systemen Erkend SIKKENS specialist FLEXA dealer

Hout - Plaatmateriaal Vloeren - Zonwering Unieke OP MAAT ZAAG kwaliteit KOM EENS LANGS BIJ: DOE HET ZELF WITTENBURG Wittenburgergracht 103 - 113 1018 MX Amsterdam Telefoon: 020 - 6224065 info@hubowittenburg.nl www.hubowittenburg.nl


Zakenregister

44 DRUKKERIJEN

Drukkerij Atlantic BV Maatwerk in Drukwerk

• Vormgeving • Drukken • Afwerken

Gespecialiseerd in kleine oplages Tel 6242576 Fax 6204863 Prinsengracht 220 1016 HD Amsterdam Email druk.atlantic@planet.nl ECONOMISCHE ZAKEN

Economische Zaken Amsterdam 020 - 552 2139 Gebouw Metropool, 4e etage* Weesperstraat 89, 1018 VN Amsterdam Postbus 2133, 1000 CC Amsterdam E-mail: info@ez.amsterdam.nl Internet: www.amsterdam.nl/ez

GEZONDHEIDSCENTRA Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG) Donker Curtiusstraat 7, unit 303 1051 JL Amsterdam Postbus 80417, 1005 BK Amsterdam 020 - 582 20 80 www.sag-amsterdam.nl De Gezondheidscentra: - Banne Buiksloot ..............020 - 631 91 57 - Bocholtstraat ...................020 - 617 56 70 - Borgerstraat ....................020 - 612 26 96 - Haveneiland ....................020 - 416 53 30 - Helmersstraat ..................020 - 683 85 83 - De Koempoelan..............020 - 665 26 81 - De Keyzer .......................020 – 626 98 90 - Osdorp ............................020 - 610 32 05 - Slotermeer ......................020 - 613 32 12 - Staatsliedenbuurt............020 - 686 98 07 - Steigereiland ...................020 - 495 22 56 - Synergia ..........................020 - 398 73 30 - De Vaart ..........................020 - 667 66 66 - Watergraafsmeer ............020 - 463 72 52 - Zeeburg...........................020 - 418 30 97

AM Bouw Zie onze advertenties op pagina 18 en 19.

De Entree van Haarlem Zie onze advertentie op pagina 18.

De Studio Zie onze advertentie op pagina 19.

Villa Mokum Zie onze advertentie op pagina 19.

Punt Amsterdam Nieuw West Zie onze advertentie op pagina 20.

KAPSALONS

Herman Deen kapper behandeling volgens afspraak telefoon 624 60 58 wolvenstraat 13 amsterdam

* Op 11 november 2013 verhuist Economische Zaken Amsterdam naar de Jodenbreestraat 25, 1011 NH Amsterdam. Het postadres blijft ongewijzigd.

HOBBY

GESTALT THERAPEUTEN

Hubo Wittenburg Zie onze advertentie op pagina 43.

maandag en dinsdag gesloten

KINDEROPVANG Bartele

Niet lekker in je vel ? Zin om een stap verder te komen ?

Zie onze advertentie op pagina 42. HUBO Hubo Wittenburg Kinderrijk Zie onze advertentie op pagina 43. Zie onze advertentie op pagina 42.

Ien van Duijnhoven Coach Gestalt-psychotherapeut 020 638 66 27 www.ienvanduijnhoven.nl

HUREN OF KOPEN

MAKELAARDIJ

De Alliantie Key & Stefels Makelaars O.G. Zie onze advertentie op pagina 16. Zie onze advertentie op pagina 17.

Woningstichting Rochdale Zie onze advertentie op pagina 22.

MUSEA Purmerends Museum Zie onze advertentie op pagina 40.

Ymere Zie onze advertentie op pagina 20. MUZIEKSCHOLEN Key & Stefels Makelaars O.G. Muziekpakhuis Zie onze advertentie op pagina 17. Zie onze advertentie op pagina 27.


45

Zakenregister ONDERWIJS HMC Zie onze advertentie op pagina 30

POLIKLINIEKEN

TUINONTWERP

GGD Amsterdam, IZ/SOA Polikliniek Zie onze advertentie op pagina 5.

RECREATIE

Lycée Français Vincent van Gogh Zie onze advertentie op pagina 27.

dubbelgroen

Recreatie Noord Holland Zie onze advertentie op pagina 32. ROC van Amsterdam Zie onze advertentie op pagina 34 REIS INFORMATIE EN INENTINGEN ONGEDIERTE BESTRIJDING

GGD Amsterdam Zie onze advertentie op pagina 8.

Een groen en stedelijk concept Workshops, Aanleg en Onderhoud

RESTAURANTS Ongediertepreventie en -bestrijding

Gyroscoopweg 116 1042 AX Amsterdam Tel: 020-4200122 pcdamsterdam@rentokil.nl www.rentokil.nl OUDEREN

Restaurant Dinnerclub Zie onze advertentie op pagina 34.

Restaurant Elements Zie onze advertentie op pagina 34.

Openingstijden: Kijk op www.dubbelgroen.com

UIT IN EIGEN REGIO Restaurant ROCKS Zie onze advertentie op pagina 34. Kanoverhuur Het Amsterdamse Bos Zie onze advertentie op pagina 38.

Meer Bewegen voor Ouderen Zie onze advertentie op pagina 25.

SPEELTUIN

OUDERENZORG

Linnaeushof Zie onze advertentie op pagina 40.

ATA Zie onze advertentie op pagina 24.

Tuin & Ontwerpwinkel

Czaar Peterstraat 95 1018 PD Amsterdam Telefoon : 06 - 42 50 11 81

TELEFONISCHE HULPDIENST

De Zaanboot Zie onze advertentie op pagina 36.

Fast Flying Ferry Zie onze advertentie op pagina 38.

Sensoor PANNEKOEKENRESTAURANTS

Zie onze advertentie op pagina 4. Purmerends Museum Zie onze advertentie op pagina 40.

De Pyramide van Austerlitz Zie onze advertentie op pagina 40.

THUISZORG

PEDICURESALONS

Mens & Zorg Zie onze advertentie op pagina 24.

ANNEMIEK PEDICURE Gediplomeerd pedicure, manicure, diabetische voet en voetreflexoloog Behandeling volgens afspraak Ook op zaterdag! Behandeling volgens NAT techniek Lid Provoet Hartelstein 10, 1082 AJ Amsterdam Tel. 020 - 661 01 97

Linnaeushof Zie onze advertentie op pagina 40.

De Pyramide van Austerlitz Zie onze advertentie op pagina 40.

Recreatie Noord Holland Zie onze advertentie op pagina 32.

Restaurant Dinnerclub Zie onze advertentie op pagina 34.

Restaurant Elements Zie onze advertentie op pagina 34.


Zakenregister

46 UIT IN EIGEN REGIO

VRIJWILLIGERSCENTRALE

WONINGBOUW

Restaurant ROCKS Vrijwilliger Centrale Amsterdam De Entree van Haarlem Zie onze advertentie op pagina 34. Zie onze advertentie op pagina 40. Zie onze advertentie op pagina 18.

UITVAARTCENTRA

WIJNHANDEL

De Studio Zie onze advertentie op pagina 19.

Villa Mokum Zie onze advertentie op pagina 19.

informatie

0800 5080

Punt Amsterdam Nieuw West Zie onze advertentie op pagina 20.

■ Uitvaartcentrum Amsterdam Noord ■ Uitvaartcentrum Watergraafsmeer, Amsterdam-Oost ■ Uitvaartcentrum Westgaarde, Amsterdam-West ■ Begraafplaats en Crematorium Westgaarde

WONINGBOUWCOÖRPORATIES De Alliantie Zie onze advertentie op pagina 16.

VEERDIENSTEN De Zaanboot Zie onze advertentie op pagina 36.

Woningstichting Rochdale Zie onze advertentie op pagina 22.

Ymere Fast Flying Ferry Zie onze advertentie op pagina 38.

Zie onze advertentie op pagina 20.

YOGA VERPLEEGKUNDIGEN Particulier verpleegkundige Shirley Hessels Zie onze advertentie op pagina 25.

Studio Lijfwijs Zie onze advertentie op pagina 43.

Informatiebon voor advertentie mogelijkheden in de Informatiegids Stad Amsterdam Voor inlichtingen kunt u deze bon insturen.

Naam (bedrijf): Adres:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Postcode/plaats: Telefoon: Fax:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Naam inzender:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Deze bon gefrankeerd in een envelop zenden aan of faxen naar:

Uitgeverij Maypress • Postbus 53 • 1700 AB Heerhugowaard Fax: 072 - 5715214


47

Amsterdam in cijfers 790.044 2.266.782 183 600.000 220.000 600.000 28 255 9 21 1 6.179 165 24 165 1 1.281 8 1 112 2.500 8.863 654 1 302 6 51 141 22 1 206 1 140 6.100 4 9 42 40 55 1 67 1.021 36 1.150 377 48.775 5 9.984.300 12.198.236

inwoners inwoners Groot Amsterdam nationaliteiten ďŹ etsen bomen bloembollen in parken en tuinen parken trams veerboten markten bloemenmarkt winkels antiekwinkels diamantslijperijen grachten grachtengordel op UNESCO werelderfgoedlijst bruggen houten ophaalbruggen Magere Brug rondvaartboten met glazen dak woonboten 16e, 17e en 18e eeuwse gebouwen historische gevelstenen Koninklijk Paleis standbeelden windmolens musea kunstgaleries werken van Rembrandt Nachtwacht werken van Van Gogh Schuttersgalerij wassen beelden in Madame Tussauds dieren in Artis Dierentuin pijporgels carillions historische kerkorgels concerten en theater voorstellingen per dag theaters en concertzalen Koninklijk Concertgebouw Orkest bioscoopzalen cafe's en bars clubs en discotheken restaurants hotels hotelbedden campings hotelnachten bezoekers


lezen studeren luisteren internetten ontmoeten werken lenen zoeken kijken en meer. Kom naar de OBA Zie www.oba.nl/vestigingen voor een vestiging bij u in de buurt.

Informatiegids Amsterdam Zomer 2013  

De informatiegids van Amsterdam met in deze zomer editie alles over uitgaan, huizen, gezondheidszorg en veeeeeel meer

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you