Page 1

Winter 2014

INFORMATIEGIDS STAD AMSTERDAM

Met special over de NDSM werf Gemeentelijke diensten en bedrijven • Wonen • Kinderopvang Activiteiten & Cursussen • Onderwijs • Zakenregister


2

Gemeentelijke belastingen voor particulieren en ondernemers

2014 Gemeentebelastingen 2013 onroerende zakenbelasting

reinigingsrecht

toeristenbelasting

reclamebelasting

precariobelasting roerende ruimtenbelasting

binnenhavengeld

vermakelijksheidsretributie afvalstoffenheffing rioolheffing hondenbelasting

parkeerbelasting

Op de website www.amsterdam.nl/belastingen

Voor welke belastingsoorten u wordt aangeslagen is

informeert de Gemeente Amsterdam u – als inwoner

afhankelijk van uw persoonlijke situatie: bent u

of ondernemer – over gemeentelijke belastingen.

huurder of eigenaar, betreft het een woning of

U heeft, als direct betrokkene, recht op deze

bedrijfsruimte etc.

informatie. Met uw betalingen draagt u immers bij aan het welzijn, de leefbaarheid en voorzieningen in onze

Als u ondernemer bent, kunt u ook nog

stad. Dat zijn de zaken die onze stad zo prettig maken

belastingplichtig zijn voor een aantal andere

om in te wonen, werken en recreëren.

belastingsoorten. Deze belastingen (en toelichting) vindt u ook op de website.

Op uw aanslagbiljet 2013 staan maximaal vier belastingsoorten:

Heeft u een hond? Dan ontvangt u een aparte aanslag

Q Onroerende-zaakbelastingen

hondenbelasting

Q Roerende-ruimtenbelasting Q Rioolheffing Q Afvalstoffenheffing (voor particulieren) / of

reinigingsrecht (voor ondernemers)


Centrale Stadsbestuur

3

Burgemeester; Mr. E. E. (Eberhard) van der Laan Verantwoordelijk voor Openbare Orde en Veiligheid, Algemene zaken, Intergraal veiligheidsbeleid, Communicatie, Juridische Zaken, Bestuurlijk Stelsel, Internationale Samenwerking. Wethouder Carolien Gehrels (locoburgemeester) Beheert de portefeuilles Economische Zaken, Waterbeheer, Monumenten, Kunst en Cultuur, Lokale Media, Bedrijven, Deelnemingen, Bedrijfsvoering en Inkoop. Wethouder Eric van der Burg Beheert de portefeuilles Zorg en welzijn, Sport en Recreatie, Luchthaven, Personeel, Organisatie en Integriteit, Dienstverlening en Externe Betrekkingen en Dierenwelzijn. Wethouder Andrée van Es Beheert de portefeuilles Werk, Inkomen en Participatie, Burgerschap en Diversiteit, Bestuurlijk Stelsel. Foto: Mirande Phernambucq / Hollandse Hoogte.

De Meteor LR

Wethouder Freek Ossel Beheert de portefeuilles Wonen en Wijken, Armoede, Openbare Ruimte en Groen, Programma Maatschappelijke Investeringen (PMI), Koers Nieuw West, Zeehaven en Westpoort. Wethouder Eric Wiebes Beheert de portefeuilles Verkeer Vervoer inclusief de Noord/Zuidlijn, ICT, glasvezel en Luchtkwaliteit.

Wethouder Maarten van Poelgeest Beheert de portefeuilles Ruimtelijke Ordening (incl. Bouw en Woningtoezicht), en Grondzaken, Klimaat en Energie.

ONDERHOUD, REPARATIE EN SCHADEHERSTEL VAN ALLE SOORTEN

Wethouder Pieter Hilhorst Beheert de portefeuilles Jeugd, Onderwijs en Financiën.

LAND ROVER MODELLEN

GESPECIALISEERD IN DEFENDER MODIFICATIES EN CHASSIS HERSTEL

Bloemendalerweg 54 • 1382 KC Weesp 0294 - 415 240 • www.lr-meteor.nl

Gemeentesecretaris Arjan van Gils Arjan van Gils is gemeentesecretaris van Amsterdam. Hij is eerste adviseur van het college van B&W en eindverantwoordelijk voor de diensten van de centrale stad.


4

+

vijftig

indekijker Een heel jaar lang voor slechts

€9

90 ,

Nu me t gratis Vijftig + Tafela genda

HET VoordEligsTE VijfTig+ magaziNE VaN NEdErlaNd. mET iN ElkE EdiTiE: lEzErsaaNbiEdiNgEN, gEzoNdHEid, boEkEN, rEcEpTEN, puzzEls, rEcrEaTiE EN HaNdigE Tips. VijfTig+ iN dE kijkEr VErscHijNT 6x pEr jaar iN fEbruari, april, juNi, augusTus, okTobEr EN dEcEmbEr. bEl Nu 072 - 57 150 13 Voor mEEr iNformaTiE of EEN aboNNEmENT


5

Belangrijke telefoonnummers Alarmnummers:

Alarmnummer (Politie, Brandweer, Ambulance) . . . . . . . . . . . .112 Geen spoed wel Politie . . . . . . . . . . . .0900 - 8844

Centrale Doktersdienst...............................................088 0030600 Dag en nacht bereikbaar voor patienten van aangesloten huisartsen. Patiënten dienen eerst hun eigen huisarts te bellen. Dierenambulance (24 uur per dag)............... (20 cpm) 626 21 21 Tandarts Bemiddelingsbureau ............................0900 - 8212230 (24 uur per dag)............................................................020 - 506 38 41 Stichting ATA, personenalarmering....................020 - 592 31 31 Alarmeringssysteem voor senioren en gehandicapten. Informatienummers: (7 dagen per week) ................................................................623 65 65 Informatie en advies aan Homoseksuele mannen en vrouwen

Telefonische hulpdiensten: Hulplijn Amsterdam ..................................................020 - 675 75 75 Telefonische Meldpunten: Dierenbescherming en Dierenkwijtlijn..........................470 50 00 Inspectie Dierenbescherming (10 cpm)................0900 - 202 1210 Advies- en Meldpunt Kindermishandeling A’dam........314 17 14 Meldpunt Discriminatie A’dam ........................................638 55 51 Telefonische hulpdiensten: Blijf van mijn lijf (Meldpunt Vrouwenopvang A’dam).......................................................................................611 60 22 Steunpunt Relationeel Geweld ..........................................613 02 45 Ambulante hulpverlening aan vrouwen die geconfronteerd worden met geweld of met dreiging ervan binnen relaties. Kindertelefoon.....................................................................0800-04 32 (Elke dag bereikbaar van 14.00-20.00 uur.) Steunpunt Huiselijk Geweld...............................................611 60 22 Telefonische bemiddeling voor vrouwen met of zonder kinderen die in een crisissituatie terecht zijn gekomen en opvang nodig hebben. Tel. bereikbaar 24 u. p.d. 7 dagen p.w. Vervoer: Ziekentaxivervoer .................................................................570 95 00

Milieu Centraal Informatielijn (15 cpm) .......................0900-1719 Milieuvragen en milieuklachten.....................................551 34 56 Publieksvoorlichting (DBM) Storingsnummers: Gas & licht thuis ................................................................0800 - 9009 Openbare Verlichting...........................................................597 26 26 Waternet (24 per dag) .......................................................0900 - 9394 Verkeerslichten......................................................................597 26 26 Dienst Waterbeheer en Riolering ..................................0900 - 9394 (verstoppingen buitenshuis; dag en nacht/grondwaterproblemen)

COLOFON De Informatiegids Stad Amsterdam is een uitgave van: Uitgeverij Maypress Postbus 53, 1700 AB Heerhugowaard T 072 - 5715013 I www.infowebamsterdam.nl Foto’s: Maypress, Shutterstock, Amsterdam Mediabank e.a. Redaktie: Maypress Advertentie acquisitie: Peter Knaap, Nico Ridder, Ilonka Luikel Verspreiding: Op 760 punten in Amsterdam, verkrijgbaar bij het Voorlichtingscentrum, Stadsdeelkantoren, Wijkcentra, activiteitencentra, artsen, apotheken, ziekenhuizen, wijkposten, bibliotheken en diverse middenstanders. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Hoewel deze gids met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, aanvaardt de uitgever geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van niet of onjuiste vermelding van gegevens in deze gids. De uitgever acht zich slechts te houden tot verbetering in de eerstvolgende editie.

Polikliniek voor seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA) en Sense Onderzoek op SOA/HIV en hulpverlening bij al u vragen rondom seksualiteit zoals (on)gewenste zwangerschap, abortus, anticonceptie, inclusief plaatsing spiraaltjes. (Sense) Verwijsbrief niet nodig. Een SOA/HIV onderzoek is gratis. Een Sense consult is onder de 25 jaar gratis, boven de 25 jaar zijn er kosten aan verbonden. Voor een afspraak kunt u bellen op werkdagen naar 020-5555822. Kijk voor actuele informatie op www.ggd.amsterdam.nl Weesperplein 1, 1018 XA, Amsterdam.


Gemeentelijke diensten en bedrijven

6

BINNENWATERBEHEER Waternet ........................0900 - 9394 De Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam (BBA) en Waternet functioneren sinds 1 januari 2011 als ĂŠĂŠn bedrijf, onder de naam Waternet. Korte Ouderkerkerdijk 7 1096 AC Amsterdam www.waternet.nl Vragen over woonboten? Bel het woonbotenspreekuur, telefoon 0900 - 9394, op werkdagen bereikbaar. BRANDWEER Brandweer Amsterdam-Amstelland ...........................................555 66 66 Karspeldreef 16, Amsterdam Landelijk alarmnummer ....................112 www.brandweer.nl/amsterdam-amstelland ECONOMISCHE ZAKEN

ARCHIEF Stadsarchief....................... 251 15 11 Vijzelstraat 32, 1017 HL Amsterdam stadsarchief.amsterdam.nl Bezoekers: di t/m vr van 10.00-17.00 uur. Zaterdag en zondag 12.00 - 17.00 uur. Het Stadsarchief is er voor iedereen die belangstelling heeft voor de geschiedenis van zijn stad, buurt of familie en voor degene die het Stadsarchief nodig heeft bij zijn studie voor een scriptie of publicatie. BANKEN Stadsbank van Lening ............14 020 Postbus 992, 1000 AZ Amsterdam Internet: www.sbl.nl Filialen: Nes 57 (uitsl. voor sieraden) Osdorpplein 516-518 (uitsl. voor sieraden) Albert Cuypstraat 181 Gerard Doustraat 156 Bijlmerplein 133 (uitsl. voor sieraden) Telefoonnummer voor alle kantoren: ...............................................................14 020 BELASTINGEN Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam..............................14 020 Bijlmerplein 395, 1102 DK Amsterdam Postbus 23475, 1100 DZ Amsterdam www.gemeentebelastingen.amsterdam.nl Geopend: ma. t/m vr. van 08.30-16.00 uur. Telefonisch bereikbaar: van 8.00-18.00 uur Nieuw: Avondopening op afspraak, elke

donderdag tot 20.00 uur. Let op! U dient wel tijdig van te voren een afspraak te maken met een van onze medewerkers. Taak: het taxeren van (on)roerend goed; het heffen en invorderen van gemeentelijke belastingen Klantenservice.......14 020 (particulieren) .............................14 020 (ondernemingen)

Economische Zaken, gemeente Amsterdam........552 21 39 Gebouw Metropool, 4e etage Weesperstraat 89, 1018 VN Amsterdam Postbus 2133, 1000 CC Amsterdam E-mail: communicatie@ez.amsterdam.nl Internet: www.amsterdam.nl/ez Economische Zaken bewaakt het vestigingsklimaat en de vestigingsmogelijkheden voor bedrijven in Amsterdam.

BESTUUR GEZONDHEIDSZORG Gemeentebestuur .................. 14 020 Stadhuis, Amstel 1 1011 PN Amsterdam Burgemeester en Wethouders

GGD Amsterdam ................55 55 911 Geneeskundige & Gezondheidsdienst Nieuwe Achtergracht 100


7

Gemeentelijke diensten en bedrijven 1018 WT Amsterdam Postbus 2200, 1000 CE Amsterdam Fax:..................................................555 52 77 www.gezond.amsterdam.nl Sanquin Bloedbank. 0800 - 366 67 36 Meld je aan als bloeddonor. www.sanquin.nl

KABEL UPC (0,10 cpm)..................0900-1580 UPC Nederland Hoofdkantoor Postbus 80900 1005 DA Amsterdam Kabelweg 51, 1014 BA Amsterdam Internet: www.upc.nl KLACHTEN

Jellinek ........................020 – 590 15 15 Info, advies en voorlichting over alcohol, drugs en psychische klachten. Afd. Preventie: 2e C. Huygensstr. 39 www. jellinek.nl PuntP...........................020 – 590 44 44 2e Constantijn Huygensstraat 39/2 1054 CP Amsterdam Aanmelding voor behandeling (middelengebruik en/of psychische klachten) kan via uw huisarts. Voor info over geestelijke gezondheidszorg in heel Amsterdam: www.puntp.nl Informentaal .............020 - 590 46 00 2e Constantijn Huygensstraat 39/1 1054 CP Amsterdam www.informentaal.nl Informentaal is een informatie- en adviespunt voor mensen met psychische of psychiatrische problemen, hun familie en omgeving, en professionals. HAVENBEDRIJF Haven Amsterdam...................14 020 De Ruijterkade 7, 1013 AA Postbus 19406, 1000 GK www.portofamsterdam.nl Geopend: ma. t/m vr. 8.00-17.30 Ontwikkeling, beheer en exploitatie van de Amsterdamse Havens. afd. Havendienst ....................... 523 45 00 Taak: Toezicht op het scheepvaartverkeer en de veiligheid in de havens.

JEUGDCRIMINALITEIT Bureau Halt .......................346 82 70 Baarsjesweg 224, 1058 AA Amsterdam www.halt.nl haltregioamsterdam@spirit.nl Geopend: ma t/m vr van 09.00-17.00 uur. Taak: In samenwerking met politie en justitie jongeren die opgepakt zijn voor veel voorkomende jeugdcriminaliteit, onder andere vandalisme, te bestraffen door hen de schade te laten betalen en hen te laten werken.

Centraal Punt Inspraak/ Beklagcommissie Inspraak . . . . . . . . . . . . . .14 020 Amstel 1, 1011 PN Amsterdam Taak: Informatie en advies over inspraak op het beleid en/of beïnvloeding van de besluitvorming van het centrale gemeentebestuur van Amsterdam. Ombudsman ......................625 99 99 Singel 250, 1016 AB Amsterdam Postadres: Postbus 11131, 1001 GC Amsterdam www.gemeentelijkeombudsman.nl Telefonisch spreekuur ma t/m vr van 10.00 - 12.00 uur. Als men meent onbehoorlijk behandeld te zijn door de gemeente, een stadsdeelraad, een dienst of ambtenaar van de gemeente, dan kan men daarover een klacht indienen bij de Gemeentelijke Ombudsman. LOKET ZORG EN SAMENLEVEN Voor algemene vragen over de Wmo kunt u terecht bij het Loket Zorg en Samenleven in uw stadsdeel. Antwoord . . . . . . . . . . . . . . .14 020 www.amsterdam.nl Voor algemene vragen kunt u altijd terecht bij het Amsterdamse servicenummer Antwoord. Wmo Helpdesk . . . . . . . .0800 0643 werkdagen 09.00-17.00 uur.

Voor de indicatiestelling voor het aanvullend openbaar vervoer (AOV) en informatie over hulp bij het huishouden kunt u terecht bij de Wmo Helpdesk. Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) . . . .088-7891300 (AWBZ) . . . . . . . . . . . . . . .0800 0087 (WMO) werkdagen 08.30-17.00 uur Voor het aanvragen van voorzieningen en indicatiestelling voor hulp bij het huishouden, woningaanpassingen en individuele vervoersvoorzieningen kunt u terecht bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Centraal Administratie Kantoor-bz (CAK) .0800 1925 (gratis) werkdagen 08.00-18.00 uur www.cak-bz.nl Voor vragen over de verrekening van de eigen bijdrage kunt u terecht bij het Centraal Administratie Kantoor-bz (CAK). MAATSCHAPPELIJKE ONTWIKKELING Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling ............020 - 251 80 00 Weesperstraat 101, 1018 VN A’dam Postbus 1840, 1000 BV Amsterdam www.dmo.amsterdam.nl info@dmo.amsterdam.nl Bereikbaar: ma. t/m vr. van 07.30 - 17.30 uur De Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling is actief op zes beleids-terreinen: Onderwijs, Jeugd, Educatie & Inburgering, Sport & Recreatie, Kunst & Cultuur en Maatschappelijke & Gezondheidszorg. Sportservice Amsterdam................020 - 251 82 20 Burgerweeshuispad 54 1076 EP Amsterdam www.amsterdam.nl/sport


Reizigersadvies- en vaccinatiebureau 8

Voor een groot aantal buitenlandse reisbestemmingen worden vaccinaties tegen ziektes zoals buiktyfus, gele koorts, en hepatitis A aanbevolen. Van veel landen is algemeen bekend dat daar vaccinaties voor nodig zijn, maar er zijn ook landen waar men dat minder snel van verwacht. Denk aan Turkije, Roemenië en Egypte. Bovendien vermelden sommige reisorganisaties nog steeds dat vaccinaties bij bepaalde bestemmingen niet verplicht zijn, terwijl het wel of niet verplicht zijn weinig zegt over de gezondheidsrisico’s die je ermee kunt voorkomen. Neem geen risico’s met uw gezondheid en kijk via www.reizigersvaccinatieamsterdam.nl welke vaccinaties u nodig heeft voor een goede bescherming.

Reizigersadvies- en vaccinatiebureau Inloopspreekuur: maandag t/m vrijdag 8.00 - 10.00 uur (inschrijfbalie open vanaf 7.30 uur) Wanneer beginnen met vaccinaties: Kan direct na het boeken van de reis, de vaccinaties zijn jaren geldig. ‘Last-minute boeking’? Zelfs op de dag van vertrek zijn vaccinaties/malaria-advies mogelijk! www.ggd.amsterdam.nl

Informatielijn: 020 - 55 55 090 Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam


9

Gemeentelijke diensten en bedrijven

tistiek van de gemeente Amsterdam. Wij leveren onderzoeksinformatie ten behoeve van het ontwikkelen en evalueren van beleidsinitiatieven. ONTWIKKELINGSBEDRIJF

Geopend van ma. t/m vr. van 8.00 - 16.30 uur Sport-o-theek ....................... 020 251 82 25 Gyroscoopweg 62 A, 1042 AC A’dam Geopend 09.00 - 16.30 uur. Op afspraak. E-mail sportotheek@dmo.amsterdam.nl www.amsterdam.nl/sport Taak: uitleen van sportmaterialen MARKTWEZEN Food Center Amsterdam ..........................................580 67 20 Jan van Galenstraat 4, 1051 KM A’dam www.foodcenter.nl Openingstijden Markt: ma t/m vrij van 06.30-17.00 uur en op zaterdag van 06.30-16.30 uur Kantoor: ma t/m vrij van 08.00-16.00 uur MILIEU Afval Energie Bedrijf ..........587 62 99 Australiehavenweg 21, 1045 BA Postadres: Postbus 58292, 1040 HG www.afvalenergiebedrijf.nl www.afval.amsterdam.nl info@afvalenergiebedrijf.nl Amsterdam telt 6 Afvalpunten waar inwoners en bedrijven in Amsterdam hun grof afval, elektrische apparaten en klein chemisch afval kunnen brengen. De chemokarren halen in de stadsdelen het klein chemisch afval en kleine elektrische apparaten op. Bedrijven kunnen het Afval Energie Bedrijf inschakelen voor het sorteren en ophalen van gevaarlijk afval, of het zelf gesorteerd aanleveren op het Depot gevaarlijk afval van het Afval Ener-

gie Bedrijf, tussen 08.00 en 17.00 uur.. Alle ingezamelde afvalstoffen worden zoveel mogelijk hergebruikt. Gemeente Amsterdam .......551 38 88 Dienst Milieu en Bouwtoezicht (DMB) Weesperplein 4, 1018 XA Amsterdam Postadres: Postbus 922 1000AX De Dienst Milieu en Bouwtoezicht, is een samenvoeging van de Milieudienst en onder meer de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de Stedelijke Woningdienst. De dienst voert de wettelijke milieutaken uit in opdracht van stadsdelen en de centrale stad en het bouw- en woningtoezicht voor grootstedelijke projecten. Publieksvoorlichting ................14 020 (buiten kantooruren) ...........5513 456 Voor milieuvragen, milieuklachten (geen klachten over huisvuil) en voor vragen en klachten over grootstedelijke bouwprojecten. Voor klachten over bedrijven 24-uur per dag telefonisch bereikbaar. e-mail: dmb@amsterdam.nl www.dmb.amsterdam.nl

Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam..............................14 020 Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam Postbus 1104, 1000 BC Amsterdam www.oga.amsterdam.nl e-mail: info@oga.amsterdam.nl Het Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam geeft invulling aan stedelijke gebieden en ambities. Kerntaken zijn: het bouwrijp maken van gemeentelijk grond, het in erfpacht uitgeven daarvan, beheer van onroerend goed, financieel-economische projectbegeleiding en -management. Via de sectoren Programma, Projecten en dienstverlening & Beheer wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van de stad. Erfpachtinformatie ..........................14 020 www.erfpacht.amsterdam.nl erfpacht@oga.amsterdam.nl POLITIE Politie Amsterdam Amstelland ......................0900 - 8844 Elandsgracht 117, 1016 TT Amsterdam www.politie.nl Alarmnummer ........................................112 Geen spoed, wel politie .........0900 - 8844 Meld Misdaad Anoniem .........0800 - 7000 Telefonische Aangifte .............0900 - 8844 Vreemdelingenpolitie ......0900 - 8844 Johan Huizingalaan 757, 1066 VH Amsterdam Wijkteams........................0900 - 8844 Alle wijkteambureaus zijn te bereiken via bovenstaand nummer. Commissie voor de Politieklachten Klachtencoördinator politiekorps A’damAmstelland. Postadres: Postbus 2287, 1000 CG, A’dam. Klachten over de regiopolitie kunt u schriftelijk bij deze commissie indienen. PROJECTMANAGEMENTBUREAU

ONDERZOEK EN STATISTIEK O+S, Dienst Onderzoek en Statistiek ...........................................251 03 33 Oudezijds Voorburgwal 300 1012 GL Amsterdam Postbus 658, 1000 AR Amsterdam www.os.amsterdam.nl e-mail: algemeen@os.amsterdam.nl O+S is het Bureau voor Onderzoek en Sta-

Projectmanagementbureau ...........................................552 96 96 Weesperstraat 432, 1018 DN Amsterdam Postadres: Postbus 1269, 1000 BG www.pmb.amsterdam.nl Taak: Management, bouwmanagement en planning van (complexe) ruimtelijke projecten. Verzorgingsgebied: Amsterdam en de Amsterdamse regio.


Gemeentelijke diensten en bedrijven

10 DIENST BASISINFORMATIE Dienst Basisinformatie.............14 020 Amstel 1, 1011 PN Amsterdam www.amsterdam.nl/dpg Openingstijden:maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 08.30 tot 15.00 uur (op afspraak tot 16.00 uur) donderdag van 13.00 tot 19.00 uur (op afspraak tot 20.00 uur) Gevonden paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen (op afspraak), het afhalen van afschriften van akten, het aanvragen van een verblijfsvergunning, het indienen van een naturalisatieverzoek, het afleggen van een optieverklaring, het ophalen van uw verblijfsdocument. RUIMTELIJKE ORDENING Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) ...........................................255 15 50 Weesperplein 8, 1018 XA Amsterdam Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam www.dro.amsterdam.nl Medewerkers van de DRO adviseren het gemeentebestuur over het ruimtelijkeordeningsbeleid van Amsterdam, voeren planologisch onderzoek uit en maken stedenbouwkundige plannen en ontwerpen. Informatiecentrum de Zuiderkerk.....................680 68 06 Zuiderkerkhof 72, 1011 WB Amsterdam E-mail: zuiderkerk@dro.amsterdam.nl Website: www.zuiderkerk.amsterdam.nl Bij de informatiebalie van de Dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) kunt u terecht met vragen over de ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam en over

specifieke grote projecten in de stad. U kunt er ook bestemmingplannen van stadsdeel Centrum inzien. Openingstijden: op werkdagen van 09.00 17.00 uur, zaterdag van 12.00 - 16.00 uur. STADSBOEKWINKEL Stadsboekwinkel / Stadsarchief Amsterdam.........................625 09 50 Vijzelstraat 32, 1017 HL Amsterdam www.stadsboekwinkel.nl Openingstijden: di t/m vr van 10.00 - 17.00 uur za/zo van 12.00 - 17.00 uur De stadsboekwinkel is de specialist voor publikaties over Amsterdam. STADSDELEN Stadsdeel Noord .....................14 020 - Buikslotermeerplein 2000 1025 XL Amsterdam Stadsdeel Centrum..................14 020 - Amstel 1, 1011 PN Amsterdam Stadsdeel Zuidoost .................14 020 - Anton de Komplein 150 Stadsdeel Nieuw-West ............14 020 Samenvoeging: Geuzenveld-Slotermeer, Osdorp en Slotervaart - Pieter Calandlaan 1  - Osdorpplein 1000 - Plein ’40-’45 nr. 1 Voor Burgerzaken kunt u op alle locaties terecht. Voor vergunningen gaat u naar het loket aan het Osdorpplein 1000.

Stadsdeel West .......................14 020 Samenvoeging: Westerpark, Oud-West, De Baarsjes, Bos en Lommer - Bos en Lommerplein 250 Overige locaties: - Haarlemmerweg 8-10 en Baarsjesweg 224 (Burgerzaken) - Ten Katestraat 67-73 (informatiebalie/loket Zorg en Samenleven)   (Het loket aan het Bellamyplein is gesloten.) Stadsdeel Zuid ........................14 020 Samenvoeging: Oud-Zuid en ZuiderAmstel - President Kennedylaan 923 - Tripolis, Burgerweeshuispad 100-300. In beide gebouwen zijn loketten voor Burgerzaken. Voor vergunningen gaat u naar loket Tripolis. (De locaties aan de Koninginneweg en de Karel du Jardinstraat zijn gesloten.)                Stadsdeel Oost..........020 - 253 54 44 Samenvoeging: Zeeburg en OostWatergraafsmeer - Oranje-Vrijstaatplein 2 (De locatie aan de Cruquiusweg is gesloten.)  Verruimde openingstijden Stadsdeel Oost begint als eerste stadsdeel met openstelling op zaterdagmorgen en maandagen dinsdagavond. Op afspraak kunt u dan terecht voor burgerzaken en vergunningen.      STADSPAS Team Stadspas ...................251 82 51 Antwoordnummer 10202, 1000 PA Amsterdam www.stadspas.nl Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 10.00-12.00 uur VERKEER EN VERVOER Stadstoezicht...........................14 020 D. Goedkoopstraat 9, 1096 BD Amsterdam Postbus 551, 1000 AN Amsterdam www.amsterdam.nl/stadstoezicht Met vragen over weggesleepte voertuigen, milieu- en parkeerontheffingen kunt u contact opnemen met het contactcentrum van de gemeente Amsterdam, telefoon 14 020 , bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. GVB Klantenservice ............................0900-8011 Openbaar vervoer ......................0900-9292 Kaartverkoop, verkoop abonnementen en informatie stads- en streekvervoer: Stationsplein. www.gvb.nl


Gemeentelijke diensten en bedrijven

11

Dienst Infrastructuur Verkeer en Vervoer ......................... 556 5000 Nieuwevaart 5-9, 1018 AA Postbus 95089, 1090 HB Amsterdam www.ivv.amsterdam.nl IVV werkt in opdracht van het gemeentebestuur aan een bereikbare en veilige stad. Stadsmobiel.........................460 5272 Jan Tooropstraat 647 1061 AE Amsterdam Bezoek alleen op afspraak. Bereikbaar ma t/m vrij 09.00 - 17.00 uur www.stadsmobiel.nl HĂŠt beschermd vervoer voor Amsterdammers met een lichte handicap en voor Amsterdammers van 65 jaar of ouder (in het bezit van een pas). Ook groepsvervoer voor elke groep mensen met willekeurig welk vervoer. VOORLICHTINGSLOKET Voorlichtingsloket ...................14 020 Amstel 1, 1011 PN Amsterdam www.amsterdam.nl Geopend: ma, di, wo, vr van 08.30-16.00 uur en do 13.00-20.00 uur. Bij het Voorlichtingsloket kunt u ondermeer terecht voor het inzien van bouwplannen, raadstukken, informatie over stadsdeel Amsterdam Centrum en over de gemeente Amsterdam. WATERNET Waternet .......................0900 - 93 94 Klantenservice ma t/m vrij 08.00 - 18.00 uur. Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam www.waternet.nl WERKVOORZIENING REGIO AMSTERDAM Pantar Amsterdam ....020 - 41 68 000 Kriekenoord 3, 1111 PT Diemen Pantar Amsterdam begeleidt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Doel is een gewone baan of zo dicht mogelijk daarbij. Mensen die willen re-integreren kunnen bij ons terecht voor alle denkbare trajecten. Mensen met een handicap bieden we een opstap via de sociale werkvoorziening. Kom ook eens gezellig winkelen in onze kringloopwinkels. Of bezoek, op een unieke locatie aan de Gaasperplas, Boerderij Langerlust met een brasserie en zalenverhuur. Voor meer informatie: www.pantaramsterdam.nl en www.langerlust.nl.

WERK EN INKOMEN (DIENST) Dienst Werk en Inkomen ........ 14 020 Telefonisch Informatiecentrum www.amsterdam.nl/dwi Dienst Werk en Inkomen, kortweg DWI, neemt het initiatief om samen met werkgevers, het onderwijs en reĂŻntegratiepartners werk te maken van mensen zonder werk. WONEN Dienst Wonen, Zorg en Samenleven ...............................................14 020 Jodenbreestraat 25, 1011 NH Amsterdam Postadres: Postbus 1900 1000 BX Amsterdam E-mail: wooninformatie@amsterdam.nl Website: www.wonen.amsterdam.nl Huurcommissie ........0800 - 488 72 43 De Ruyterkade 7, 1013 AA Amsterdam www.huurcommissie.nl De Huurcommissie probeert zoveel mogelijk informatie via de website te geven. Kijk hier dus eerst voor een antwoord op uw vraag. ZIEKENHUIZEN Onze Lieve Vrouwe Gasthuis locatie Oosterpark.............020 - 599 91 11 Oosterpark 9, 1091 AC Amsterdam

locatie Prinsengracht.......020 - 599 41 00 Prinsengracht 769, 1017 JZ Amsterdam locatie IJburg ......................020 - 599 91 11 Gezondheidscentrum Haveneiland IJburglaan 727, 1087 CH Amsterdam www.olvg.nl Academisch Medisch Centrum (AMC) ........................020 - 566 91 11 Meibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam (Zuid-Oost) www.amc.nl VU Medisch Centrum 020 - 444 44 44 De Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam www.vumc.nl Anthoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis .................020 - 512 91 11 Plesmanlaan 121, 1066 CX Amsterdam www.nki.nl Boven IJ ziekenhuis ...020 - 634 63 46 Statenjachtstraat 1, 1034 CS Amsterdam www.bovenij.nl Slotervaart Ziekenhuis..020 - 512 93 33 Louwesweg 6 1066 EC Amsterdam www.slotervaartziekenhuis.nl Sint Lucas Andreas Ziekenhuis ..................................020 - 510 89 11 Jan Tooropstraat 164, 1061 AE Amsterdam www.sintlucasandreasziekenhuis.nl


12 WOCB Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert Adres WOCB MFC Binnenhof A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam Telefoon: 020-644 99 36 E-mail: info@wocbuitenveldert.nl Het kantoor van het WOCB is geopend op maandag van 9.00 tot 16.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Veel informatie over onze activiteiten vind u op onze website: www.wocbuitenveldert.nl Doelstelling Het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert (WOCB) is een organisatie van vrijwilligers, van en voor de bewoners van Buitenveldert . Het WOCB richt zich op het activeren van bewoners. Het WOCB heeft een kleine 100 vrijwilligers die allen meewerken aan het voorkomen van sociaal isolement en vereenzaming door activiteiten te organiseren en informatie te verschaffen. Het WOCB stimuleert, ondersteunt of coördineert de diverse activiteiten. Het bestuur wordt gevormd door de Wijkraad, die in openbare vergaderingen bijeenkomt. Het WOCB kent diverse commissies, die hieronder genoemd worden. Andere taken Tot de taken van het WOCB behoort eveneens het ontwikkelen en stimuleren van goed onderbouwd en gedragen sociaal cultureel werk. Ook verzorgt het WOCB het opleiden en begeleiden van vrijwilligers zodat zij hun werkzaamheden naar behoren kunnen uitvoeren. Tenslotte is er de vertegenwoordiging in allerhande maatschappelijke organisaties, op zowel wijk-, grootstedelijk als regionaal niveau, om zodoende de informatie naar de wijk en haar bewoners toe te waarborgen. Commissies Het WOCB heeft een aantal commissie: • Culturele Commissie • 4 en 5 mei Comité Buitenveldert • Commissie Ruimtelijke Ordening • Commissie Publiciteit • Redactie Wijkkrant • Commissie Kerst-Inn • Commissie Vlieghinder • Commissie Zorg • Initiativo Social Network Heeft u vragen op het terrein van bovenstaande commissies? Neem dan contact op met het WOCB en de desbetreffende

Activiteiten & cursussen commissie zal u gaarne helpen. Het WOCB kan ook een schakel zijn tussen bewoners en bijvoorbeeld de Stadsdeelraad of de gemeenteraad, waarbij u er van verzekerd kunt zijn dat wij de belangen van de bewoners voorop stellen en in redelijkheid tot een oplossing proberen te komen. Een overzicht van de Commissies en hun werkzaamheden. Culturele Commissie De Culturele Commissie organiseert muzikale voorstellingen. Het repertoire bestaat uit de zondagmiddagsalon, jazzconcerten, lunchconcerten en het MFC Music Café. De commissie heeft de activiteiten uitgebreid met o.a cursus “filosofie en kunst” ism Volksuniversiteit van Amsterdam en op vele verzoek wordt er regelmatig een rommelmarkt georganiseerd. De commissie benadert kunstenaars uit Buitenveldert , die een expositie kunnen openen in het Huis van de Wijk. 4 en 5 mei Comité Buitenveldert De medewerkers van het 4 en 5 mei Comité van het WOCB verzorgen al jarenlang de 4 mei herdenking. Die blijkt in een grote behoefte te voorzien. De herdenking, die plaats heeft op het Ontmoetingseiland in het Gijsbrecht van Amstelpark, trekt ieder jaar een groeiend aantal mensen. Hiernaast organiseert het Comité het nu al traditioneel geworden Bevrijdingsbal op 5 mei. Commissie Ruimtelijke Ordening Vier deskundige vrijwilligers behartigen belangen van bewoners en bedrijven op dit gebied,. Zij zijn aanspreekpunt en bemiddelaar voor zaken rond stedelijke ontwikkeling, verkeer en infrastructuur, cultuur en monumenten, openbare ruimte en groen en milieu en water. Ze onderhouden contacten met Raadsleden en diverse andere belangenorganisaties. Zij leveren inspraken en zienswijzen , verdedigen die in commissievergaderingen van de gemeente en Stadsregio Amsterdam. .Zij organiseren themabijeenkomsten, al dan niet in samenwerking, ten behoeve van informatie en communicatie. Zij rapporteren aan de Wijkraad. Eind 2012 is, in samenwerking met Stichting Milieudefensie en de Stichting Vrienden WOCB, een nieuw bewonersinitiatief tot stand gekomen: GezondeluchtinZuid. Dit heeft geleid tot twee nieuwe meetpunten in Amsterdam Zuid om de luchtkwaliteit in het steeds drukker wordende Amsterdam Zuid goed in de gaten te houden en te verbeteren. Door alle uitlaatgassen dreigt de volksgezondheid af te nemen van diegenen die zich lopend of

fietsend in de openbare ruimte begeven. Onlangs heeft de Commissie het initiatief genomen voor de campagne Vrienden Bijzonder Buitenveldert ten behoeve van een informatie- en kenniscentrum over verleden, heden en toekomst van Buitenveldert in de vorm van een dependance van het Van Eesteren Museum. Informatie en inspraken zijn te vinden op de website van het WOCB. U kunt ook een e-mail sturen naar mrbmdisselhoff@hotmail.com. Commissie Publiciteit De belangrijkste taak van de commissie is het voorbereiden en begeleiden van de interne en externe publiciteit van het WOCB. Dit gebeurt via de Wijkkrant, de Nieuwsbrief, de Programmagids, persberichten en voor de evenementen en andere bijzondere activiteiten via raambiljetten en flyers. Tevens houdt de commissie toezicht op de gratis huis aan huis bezorging van de Programmagids en de Wijkkrant. Redactie Wijkkrant De Wijkkrant Buitenveldert en Prinses Irenebuurt is een krant die wordt uitgegeven door het WOCB in samenwerking met het Huis van de Wijk Buitenveldert en heeft een onafhankelijke redactie. De redactie stelt zich ten doel de bewoners informatie te verschaffen over nieuws uit beide wijken en activiteiten van het Huis van de Wijk. Redactieadres: wijkkrantredactie@gmail.com Commissie Kerst-inn Deze commissie organiseert jaarlijks op tweede Kerstdag een kerstlunch voor buurtbewoners, met aansluitend een culturele middag. Commissie Vlieghinder Het Doel De commissie Vlieghinder stelt zich als doel bewoners in Buitenveldert te ondersteunen, te informeren en te adviseren over onderwerpen die met vliegen te maken zoals veiligheid, geluidsoverlast en de luchtkwaliteit. Initiatieven op dit gebied zullen door de commissie ondersteund en gefaciliteerd worden. De commissie Vlieghinder wil dit doel bereiken door het verder opbouwen van een netwerk waarin alle belangrijke organisaties, instellingen en de gemeente Amsterdam vertegenwoordigd zijn. De commissie zoekt contact met vertegenwoordigers van deze organisaties om deel te nemen aan deze commissie, ervaringen te delen en actuele onderwerpen te bespreken.


Activiteiten & cursussen

13

Activiteiten van de commissie Vlieghinder zijn onder meer: • Ondersteuning bewoners initiatieven • Bevorderen openheid over overlast • Stimuleren samenwerking organisaties in de regio • Verbeteren bereikbaarheid informatie voorziening door publicaties in de Wijkkrant • Het verspreiden van informatie d.m.v. thema-avonden Heeft u belangstelling voor deze commissie dan kunt u zich opgeven bij het WOCB: telefoon 020-644 99 36 of email info@wocbuitenveldert.nl Commissie Zorg De commissie Zorg stelt zich als doel bewoners in Buitenveldert te ondersteunen, te informeren en te adviseren over onderwerpen die de zorg aangaan. Initiatieven op dit gebied zullen door de commissie ondersteund en gefaciliteerd worden. De commissie Zorg werkt samen met organisaties in de zorg en welzijn en stimuleert deze organisaties om deel te nemen aan deze commissie om ervaringen te delen en actuele onderwerpen te bespreken. Activiteiten van de commissie Zorg zijn Onder meer: • Ondersteuning Cliëntenraden van instellingen • Bevorderen openheid over problemen in de zorg • Stimuleren samenwerking organisaties in de zorg met omgeving • Het actief werven van vrijwilligers in de zorg • Verbeteren bereikbaarheid apothekers (avond, nacht) • Stimuleren gezondheidscentrum • Bevorderen van een gezonde levensstijl • Het uitbreiden van logeeradressen in instellingen. • Het uitbreiden van liften in flats. De commissie organiseert thema-avonden om bewoners te informeren over de stand van zaken in de Zorg in Buitenveldert. Heeft u belangstelling voor deze commissie dan kunt u zich opgeven bij het WOCB. Diverse activiteiten en bewonersinitiatieven die het gehele jaar plaats vinden zijn o.a.: Individuele computerlessen Individuele lessen om kennis te maken met de computer, internet en e-mail. Het streven is dat met name oudere bewoners de drempel om achter de computer plaats te nemen te laten verdwijnen en dat men op weg is geholpen in de wereld van het World Wide Web en e-mail. Een docent, een vrijwilliger , geeft deze

introductielessen. € 7,00 per les. Informatie WOCB tel 020-644 99 36 Computerinloop café De commissie begeleidt twee Computerinloop cafés per maand, namelijk de 1e en 3e woensdag van de maand. Buurtbewoners kunnen hier binnenlopen en op ongedwongen wijze al dan niet met behulp van een docent, praten over problemen die men ondervindt bij het computergebruik. Digitale nieuwsbrief Informatie over activiteiten in Buitenveldert wordt wekelijks via de nieuwsbrief verspreid. Voor een abonnement op de nieuwsbrief kan men zich gratis aanmelden bij info@wocbuitenveldert.nl Initiativo Social Nework Dit sociaal maatschappelijk netwerk voor bewoners en bedrijven in Amsterdam Zuid werd in 2012 opgericht. Doel is initiatieven te ondersteunen die van sociaal maatschappelijk belang zijn om daarmee de eigen kracht te bevorderen, nieuwe doelgroepen te bereiken en samenwerking tussen bewoners en (sport)organisaties te bevorderen. Succesvolle initiatieven zijn: het Expat Café, het Kunstcafé, de Uitgaansclub Buitenveldert, het Literair Café, Workshop Ont-moet Jezelf.. E-mail uw initiatief naar: initiativo@live.nl. Juridisch spreekuur Elke dinsdagavond van 20 tot 21 uur wordt het juridisch spreek uur gehouden in het WOCB, A.J. Ernststraat 112. De be-

doeling van dit spreekuur is om mensen uit de buurt met juridische vragen op het gebied van o.a. personen- en familierecht, arbeidsrecht, consumentenrecht en ondernemingsrecht, te informeren/adviseren. In beginsel worden geen vragen die specifiek betrekking hebben op belastingen, uitkeringen en maatschappelijke voorzieningen behandeld, aangezien dit bij uitstek het terrein is van de Sociaal Raadsman. Het spreekuur is gratis en geprobeerd wordt om mensen direct te helpen met informatie en/of advies. Indien nodig of gewenst zullen wij mensen doorverwijzen naar gespecialiseerde (rechts)hulp. Burenlunch Op de derde dinsdag in de maand organiseert het WOCB een Burenlunch. Een ieder uit de wijk kan komen lunchen en genieten van de verschillende broodjes met een keur aan beleg en koffie toe. Buurtbewoners ontmoeten elkaar aan tafel en de “nieuwkomers” worden goed opgevangen. De kosten bedragen € 3,50. Café Buitenveldert De tweede en laatste vrijdag van de maand van 16.00 tot 18.00 uur bent u van harte welkom in het inloop Café Buitenveldert. De sfeer wordt verhoogd door de live muziek en diverse hapjes. Omstreeks 18 uur wordt er door vrijwilligers, voor degenen die nog wat na willen blijven genieten, een smakelijk buffet geserveerd voor slechts € 7,50. We verwelkomen u graag in het Huis van de Wijk Binnenhof, A.J. Ernststraat 112, Amsterdam


14 Culturele Zondagmiddag Iedere eerste zondag van de maand, te beginnen op zondag 1 september 2013, organiseert de Culturele Commissie van het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert de Zondagmiddagsalon en op de derde vindt het MFC Music Café van 14 tot 16 uur plaats. Tijdens deze Zondagmiddagen wordt een aantrekkelijk cultureel programma aangeboden. Let op: in de plaatselijke kranten, de Wijkkrant Buitenveldert en op posters vindt u informatie over de programmering. Tevens wordt het op zondagochtend tussen 8.00 en 10.00 uur op Radio Noord-Holland aangekondigd. Koffie concert In de Andrieskerk (A.J. Ernststraat 869) worden de koffieconcerten gehouden. Het programma bestaat uit (kamer) muziekensembles voor viool, saxofoon, hobo, piano of zang, maar ook een verhalenverteller of dichter met bijzondere anekdotes over Amsterdam en Buitenveldert. Voor de exacte data en musici kunt u meer lezen in de wijkkrant Buitenvelder en op www.wocbuitenveldert.nl. Eetcafé Het eetcafé is onder veel bewoners van Buitenveldert bekend. Mensen genieten voor een schappelijke prijs van een gezonde driegangen menu. Elke tweede dinsdag van de maand kan weer worden gesmuld. De exacte data en wijze van aanmelden wordt vooraf bekend gemaakt in de Wijkkrant Buitenveldert. U bent van harte welkom op de A.J. Ernststraat 112. Op stap met de Taxibus Slecht ter been, komt u er zelden uit, maak dan een uitstapje met de taxibus naar o.a. de markt, een museum, tuincen-

Activiteiten & cursussen trum, Ikea of Amsterdamse Bos. Op vrijdag en woensdag, om de twee weken, rijdt de taxibus. Die haalt de deelnemers tussen tien en kwart voor elf van huis op en brengt ze rond half twee weer thuis. De kosten: slechts € 2,50. De exacte data wordt vooraf bekend gemaakt in de Wijkkrant. U kunt zich opgeven bij het WOCB, telefoon 020-644 99 36, of via info@wocbuitenveldert.nl. Dit is een samenwerkingsproject met de Algemene Hulpdienst Buitenveldert en Amstelland Thuiszorg. Uitgaansclub Buitenveldert Voor mensen die het leuk vinden om samen uit te gaan en nieuwe vrienden te maken. Sluit je dan aan bij uitgaansclub buitenveldert. Info initiativo@live.nl Literair Café Iedereen in Amsterdam Zuid die zijn of haar schrijverstalent (korte verhalen of gedichten) wil delen is van harte welkom. Svp aanmelden bij initiativo@live.nl. Expatcafé All expats in Amsterdam Zuid are welcome to meet and enjoy our hospitality during their stay in Holland. We offer entertainment and information about activities for both singles and couples with children. You will find us on facebook as well as on the website of WOCB. E-mal address: initiativo@live.nl. Workshop Ont-Moet Jezelf Met name jong volwassenen tussen 18 en 35 jaar die de druk voelen van het zoveel moeten doen in hun leven en daardoor gestresst raken zijn van harte welkom om via deze gratis workshop te leren hoe daar beter om te gaan. Info: 06 13825661 of via de website www.openhartigcoaching.nl.

Club Aan-moederen Voor single mamma’s en woonachtig in A’dam Zuid of Buitenveldert die het leuk vinden om gelijkgestemde vrouwen te ontmoeten. Voor gezelligheid, steun en ontspanning om met elkaar te delen en de kids lekker kunnen spelen. Aanmelden: Stuur een mailtje naar: clubaanmoederen@hotmail.com of kom gewoon gezellig langs op de 2e zondag van de maand van 14-16 uur, in het Café in het MFC Binnenhof aan de AJ Ernststraat 112 in Buitenveldert. De entree is gratis en er is speelruimte voor je kinderen(tip: neem speelgoed of spelletjes mee). Het WOCB is een ANBI instelling Het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Niet Beogende Instelling (ANBI) Als u het werk van het WOCB financieel wilt steunen dan is uw gift aftrekbaar voor de belastingen (raadpleeg voor de voorwaarden de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl) Stichting Vrienden van het Wijkontmoetingscentrum BuitenveldertHet doel is middelen te werven voor het financieren van activiteiten die in het belang zijn van het WOCB. Om dit doel te verwezenlijken gaat men sponsoren, giften, legaten en dergelijke werven. De Vrienden is een ANBI instelling. Voor informatie; vriendenwocb@gmail.com Een financiële bijdrage voor de vrienden kan overgemaakt worden op rekening 6008937. Bewonersplatform Zuidas Het Bewonersplatform Zuidas (BPZ) is een koepel van organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkelingen in Zuidas. Daarbij gaat het zowel om de plannen voor de toekomst als om de leefbaarheid in de huidige situatie. Ook de te verwachten overlast voor de bewoners tijdens de werkzaamheden is een aandachtspunt. Het Bewonersplatform overlegt regelmatig met het stadsdeel Zuid en de dienst Zuidas. Het BPZ organiseert thema-avonden over onderwerpen die met Zuidas te maken hebben. In de wijkkrant wordt verslag gedaan van de plannen en de gevolgen voor bewoners en gebruikers. Iedere week wordt een e-mail nieuwsbrief verzonden. U kunt zich hierop gratis abonneren via bpz@wocbuitenveldert.nl. Zie voor meer informatie: www.bewonersplatformzuidas.nl Secretariaat Bewonersplatform Zuidas, telefoon: 020-644 99 36. Bereikbaar op dinsdag- en woensdag


Wijkcentrum Ceintuur, dĂŠ plek voor bewoners en ondernemers in de Pijp!

15

Activiteiten & cursussen

Bewonersondersteuning, wijkinitiatieven, groeninformatie, huurspreekuur; alles wat je als bewoners en ondernemer wilt weten van je buurt of doen voor je buurt. Wij helpen graag met uw ideeen, plannen voor samenwerking, buurtverbetering, leefbaarheidsvraagstukken en zorg voor elkaar. Wijkcentrum Ceintuur is een onafhankelijke stichting, waar alle bewoners en ondernemers van de Pijp kosteloos gebruik van kunnen maken. Kijk op onze website voor activteiten in de wijk, de spreekuren en de openingstijden. Iedereen is welkom! Gerard Doustraat 133 1073 VT Amsterdam 020-6764800 info@wijkcentrumceintuur.nl www.wijkcentrumceintuur.nl

Het Wijksteunpunt Wonen (WSWonen) is er voor huurders en eigenaar-bewoners van stadsdeel Zuid een geeft gratis informatie en advies. Eigenaar-bewoners kunnen hier terecht met vragen over de VvE. Huurders met allerhande vragen op het terrein van het huurrecht, zoals over onderhoudsverplichtingen, maximale huurprijsgrenzen en woningruil. Het wijksteunpunt wonen helpt ook met het opzetten en ondersteunen van bewonerscommissies. Eigenaar-bewonerspreekuur: woensdag van 14.30 - 16.30 uur Rijnstraat 115 Huurdersspreekuur: woensdag van 9.00 - 12.00 Gerard Doustraat 133 zie voor meer spreekuurlocaties: www.wswonen.nl/zuid e-mail zuid@wswonen.nl telefoon 020-6645383


Kanoverhuur Amsterdamse Bos 16

Op het mooiste plekje van Amsterdam (midden in de natuur) Terras aan het water midden in het Amsterdamse bos. Kano's, waterfietsen, electro-boten en zelfs een varend terras vlot voor 10 personen. Arrangementen met bbq, picknick, lunch of kinderpartijtjes, survivaltocht, outdoor activiteiten en meer. Kijk op www.kanoverhuur-adam.nl of bel 020 - 645 78 31. KANOVERHUUR

AMSTERDAMSE BOS

Grote Speelweide 5 1182 AD Amstelveen info@kanoverhuur-adam.nl www.kanoverhuur-adam.nl 020 - 645 78 31

Job Cohen benoemd tot voorzitter Amsterdams 4 en 5 mei comité Het college van B&W heeft de heer Cohen, oud-burgemeester van Amsterdam, per 1 november benoemd tot voorzitter van het Amsterdams 4 en 5 mei comité. Job Cohen volgt Sijbolt Noorda op die aftreedt als voorzitter van het comité. Het college is de heer Noorda dankbaar voor zijn inspanningen. Hij heeft het comité met succes geleid naar een vernieuwing van het stedelijk programma. Het Amsterdamse 4 en 5 mei comité heeft de opdracht om de vrijheidslievende en tolerante tradities van Amsterdam hoog te houden en het bevorderen van waakzaamheid en strijdbaarheid tegen verschijnselen en praktijken die herinneringen oproepen aan het tijdperk van de opkomst van het fascisme en nazisme en de weerslag daarvan op de periode daarna.

Onder voorzitterschap van de heer Noorda is het programma in de stad gegroeid van 60 naar 350 activiteiten. Met programma's als Open Huizen, Vrijheidsmaaltijd en Theater Na de Dam werden honderden organisaties en talloze Amsterdammers opnieuw bij de twee histori-

sche dagen betrokken. De benoeming van de heer Cohen geldt voor de resterende tijd van de huidige voorzitter en daarna voor een nieuwe bestuursperiode van vier jaar vanaf 27 april 2014. (Bron: www.amsterdam.nl)

Voor al uw juridisch advies:

Mevrouw mr. T.C. TEN ROUWELAAR - ADVOCAAT -

Specialisaties: Personen- en Familierecht, Strafrecht

Postbus 71880, 1008 EB AMSTERDAM Telefoon: 0648930346 • Fax: 0203790244 • E-mail: info@rouwelaar-advocaat.nl


NDSM

1894 – 2014 Het NDSM terrein 120 jaar bron van activiteiten

17


NDSM

18

In 1894 is in Amsterdam Oost de Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij opgericht. De eerste directeur werd Daniel Goedkoop. Hij ging zich toeleggen op het bouwen van ijzeren schepen. De werf kon de vraag naar opdrachten nauwelijks aan. Diverse infrastructurele uitbreidingen vonden plaats en groeide uit zijn jas. Het bleek noodzakelijk dat de werf een andere locatie zou betrekken. Na veel onderzoek werd dit gevonden in de Noordelijke IJ polder bij het in aanleg zijnde Tuindorp Oostzaan. Daarheen werd de werf vanaf 1919 gefaseerd verplaatst. In die tijd werd 400 meter westelijk begonnen met de bouw van de Nederlandsche Dok Maatschappij . Deze nieuwbouw- en reparatiewerf had 3 hellingen, 3 betonnen dokken, eigen gieterij, machinefabriek en bouwde ook scheepsmotoren. Na de door de bezetter gepleegde vernielingen zijn de bedrijven voortvarend aan de wederopbouw begonnen en in 1946 is besloten dat beide bedrijven samen zouden verder gaan. 1946 was het oprichtingsjaar van de Nederlandsche Dok en Scheepsbouw Maatschappij (NDSM). Deze werf was net als beide voorgangers een zeer inventieve, innovatieve en creatieve onderneming. Hier bedachte technische ontwikkelingen worden nog steeds wereldwijd toegepast. De kwalitatieve maatstaf lag hoog en dit

werd een van de handelskenmerken van de NDSM. Het bouwen van mammoettankers in twee afzonderlijke delen was een ontwikkeling die de wereld verbaasde, het onmogelijke bleek mogelijk. In 1979 kwam aan het huwelijk een einde, de Amsterdamsche Droogdok Maatschappij vertrok vanaf de locatie waar het bedrijf sinds 1877 was gehuisvest en nam het reparatiedeel van de NDSM over.

is de projectgroep NDSM-Herleeft opgericht waarmee een begin werd gemaakt met het bijeenbrengen en behouden van de geschiedenis van de voornoemde werven. In april 2013 werd de projectgroep een stichting. De Stichting NDSM-Herleeft heeft als doelstelling het behoud, conserveren, reconstrueren en weer zichtbaar maken van het roemrijke scheepsbouw en –reparatieverleden. Teneinde dit doel te kunnen realiseren is het voornemen onder een der hellingen een kenniscentrum in te richten. Daarom zoekt de stichting Vrienden, donateurs en sponsors.

Het nieuwbouwdeel werd onder de oude naam NSM voortgezet. Helaas hebben politieke, infrastructurele en economische oorzaken in 1984 het einde van deze bedrijven betekend. Het bleek een beerput die resulteerde in de RSV enquĂŞte. In 2011 www.ndsm-herleeft.nl


19

NDSM

Deze bijzondere, biologische snackbar vindt u direct bij de aanlegsteiger van de NDSM veerdienst. Het PontStation is van dezelfde eigenaren als het schitterende café restaurant Noorderlicht en ze serveren er heerlijke, vaak huisgemaakte snacks en maaltijden. Zie ook: www.pontstation.nl

sKh^d^// DƐ͘ǀĂŶZŝĞŵƐĚŝũŬǁĞŐϰϭ ϭϬϯϯZŵƐƚĞƌĚĂŵͲEŽŽƌĚ нϯϭ;ϬͿϮϬͲϲϭϮϳϵϳϵ ǀŽƵƐĞƚĞƐΛdžƐϰĂůů͘Ŷů ǁǁǁ͘ǀŽƵƐĞƚĞƐŝĐŝ͘Ŷů

EŝĞƵǁĂŬŽƚĂ DƐ͘ǀĂŶZŝĞŵƐĚŝũŬǁĞŐϰϭ ϭϬϯϯZŵƐƚĞƌĚĂŵͲEŽŽƌĚ нϯϭ;ϬͿϮϬͲϯϯϭϴϯϭϭ ŝŶĨŽΛŶŝĞƵǁĚĂŬŽƚĂ͘ĐŽŵ ǁǁǁ͘ŶŝĞƵǁĚĂŬŽƚĂ͘ĐŽŵ

'ĂůůĞƌLJĨŽƌŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌLJƌƚ

WůĂƞŽƌŵĨŽƌŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌLJƌƚ

Scarlett Hooft Graafland, Two Trucks, 2010-2011. VOUS ETES ICI vertegenwoordigt het werk van Scarlett Hooft Graafland in Nederland sinds 2005.

POLLUX ETEN EN DRINKEN

De Pollux, menig oud Amsterdammer heeft hem jaren zien liggen bij het Scheepsvaart museum. Nu ligt de Pollux op het voormalig NDSM terrein omgebouwd tot restaurant en feest locatie. In het hele schip proeft U nog de sfeer van hoe het geweest moet zijn. Maar de keuken is van nu; geen rotmok te bekennen. Fijne gerechten voor een mooie prijs, van een kip sateetje tot een (h)eerlijke steak, dag specialiteiten in vis en vlees en alles van € 16,50 tot € 18,50, kortom van een kop koffie of een biertje op dek, tot een geweldig feest, lekker eten en een prachtig uitzicht.

Pollux eten en drinken NDSM-pier 6 1033 RE Amsterdam. 020 - 492 28 48

Pllek is een creatieve horeca gelegenheid met veel aandacht voor bewust leven en duurzaamheid, gelegen op de kop van de NDSM werf in Amsterdam-Noord. De opeengestapelde industriële zeecontainers waaruit het gebouw bestaat passen goed in de omgeving van de oude scheepswerf, toch weet Pllek een zachte, warme sfeer te bieden met een openheid die uniek is binnen de Amsterdamse horeca. Een eilandgevoel midden in de stad, waardoor mensen zich thuis kunnen voelen en zich kunnen verwonderen, verrast en geprikkeld worden. Gelegen aan Strand Noord aan het IJ en met het grootste terras en het mooiste uitzicht van Amsterdam is Pllek perfect geschikt om even te ontsnappen aan de drukte. Pllek serveert heerlijk eten maar is meer dan een horecagelegenheid, het is een creatieve hangout - Pllek heeft elke week muziek, films, kunst, workshops, werkplekken, yogalessen en meer op het programma staan. In de aangrenzende zaal kun je tevens zelf je fantasie op de vrije loop laten en samen met Pllek een eigen (bedrijfs)evenement organiseren.


NDSM

20

STICHTING NDSM-WERF Stichting NDSM-werf ontwikkelt de komende jaren de voormalige scheepswerf in Amsterdam-Noord als stadsoase. De NDSM-werf is in essentie een werkplek waar creatieve industrie, maak-industrie, nautische bedrijvigheid, een brede culturele programmering en creatieve zelfstandigen naast elkaar en met elkaar werken, experimenteren, innoveren, leren en ondernemen.

Dagelijks werkt Stichting NDSM-werf aan het beheer en programma van het tien hectare buitengebied van de NDSM-werf. Met de focus op wat echt bij de werf hoort: werken, het experimentele karakter en de ruige sfeer. Het karakter van de werf komt in onze eigentijdse context weer tot leven. Zonder geschiedenis geen toekomst! Heb je zelf een leuk initiatief voor buiten? Kom dan eens kijken op de werf en volg ons online op ndsm.nl.

Ook gaat de renovatie van de hellingen van start. Tijdens de renovatie van de Y-Helling kunnen bestaande festivals zoals Henk, Voltt en Valtifest gewoon plaatsvinden op de NDSM-werf. De hellingen worden zo opgeknapt dat evenementen over twee jaar duurzaam geproduceerd worden. De NDSM-werf wil als één van de grootste broedplaatsen van Europa ruimte bieden aan experiment, ontwikkeling, vernieuwing en uitwisseling. Samen met de

Fotograaf: Sander Baks

broedplaats initiëren, (co)-produceren en presenteren wij diverse initiatieven. De Stichting NDSM-werf is opgericht om de werf te beheren en leuke evenementen te organiseren zodat alle Amsterdammers kunnen genieten van deze mooie plek. Dus, neem de pont naar de overkant en verken de ‘sunny side’ van Amsterdam! Voor meer informatie kunt u terecht op www.stichtingndsm-werf.nl

In 2014 creëren verschillende kunstenaars parkeerplaatsen op de werf, waardoor het karakter van de werf behouden blijft. Vanaf het voorjaar 2014 kunt u op eigenwijze parkeren op de werf. Foto: Stichting NDSM-werf


21

OP ZOEK NAAR JE EERSTE HUIS?

PROFITEER VAN DE STARTERSLENING ÉN EEN VOLLEDIG INGERICHT HUIS 6OORMEERINFOGANAAR


22

DE STUDIO DAT ZIJN WIJ

KOPEN VANAF

71.500,-*

IS WONEN VANAF

395,-

*

PER MAAND

MOGELIJKHEID TOT AMSTERDAMSE

STARTERS

LENING

QBezoek de modelwoning, kijk op www.de-studio.nl voor de openingstijden Q5 min. van het centrum (binnen de ring) QGemeenschappelijke lounge ruimte QMogelijkheid tot berging QStudio’s vanaf ca. 28 m2 QPark voor de deur *Informeer naar de voorwaarden

JOUW WONING HEET DE STUDIO

Verkoop: Eefje Voogd Makelaardij,020-3050560, info@eefjevoogd.nl

ERA van de Steege, 020-4357040, projecten@vandesteege.nl

Mokum um zoe zoekt ekt sta starters! arters!

V Villa illa Mokum is: Eindeliijk lekker op jezelf wonen Prachtige studio’s voor starters en studenten Vlakbij het Amstelstation Villa Mokum is in aanbouw Prijzen vanaf € 81.500,-* *Op basis van jaarlijkse erfpachtcanon

villamokum.nl


23

Kopen of huren

Kopen of huren? Koopwoning

Huurwoning

Nadelen U heeft minder vrijheid om wijzigingen in de woning aan te brengen. ■ U kunt in een huurwoning geen vermogen opbouwen. ■ U heeft vrijwel zeker te maken met een jaarlijkse huurverhoging. Lees meer over de inkomensafhankelijke huurverhoging (wijzeringeldzaken.nl). ■

Huis kopen Met een eigen huis kunt u vermogen opbouwen. Maar kopen heeft ook nadelen. Het is daarom raadzaam om goed te overdenken of dit ook in uw situatie de beste keus is. Voordelen U bouwt vermogen op. De betaalde hypotheekrente kunt u aftrekken voor de belasting. Dit geldt alleen voor lineaire en annuïtaire hypotheken. ■ U kunt uw woning aanpassen aan uw eigen wensen. ■ Zolang de rente niet verandert, zijn de hypotheeklasten meestal stabiel. ■

Voordelen Als huurder heeft u wettelijke huurbescherming: de verhuurder kan niet zomaar het huurcontract opzeggen. ■ Huurders kunnen in aanmerking komen voor huurtoeslag. ■ U kunt een huurcontract binnen korte tijd opzeggen en u bent niet afhankelijk van de situatie op de huizenmarkt. ■ U bent niet aansprakelijk voor (groot) onderhoud aan de woning. Dit behoort tot de verantwoordelijkheden van de eigenaar/verhuurder. ■

(Bron: Nibud)

De woningmarkt Nadelen ■ U bent minder mobiel als u wilt verhuizen. ■ De woonlasten kunnen wijzigen wanneer de rente omhoog of omlaag gaat. Die veranderingen zijn van tevoren niet met zekerheid vast te stellen. ■ U bent zelf aansprakelijk voor het onderhoud van uw woning. ■ U heeft te maken met extra verzekeringen en belastingen: de opstalverzekering en gemeentelijke heffingen.

Weeg dus de voor- en nadelen zorgvuldig tegen elkaar af voordat u besluit op zoek te gaan naar een koopwoning. Naast persoonlijke wensen en mogelijkheden kan uw beslissing ook afhangen van de markt, zoals de rentestand, de ontwikkeling van de huizenprijzen en het aanbod van koopwoningen. Ga zorgvuldig na of de woning die u wilt kopen voor u betaalbaar is en blijft.


24

MAKELAARS O.G. Aan- en verkoop, taxaties, beheer en assurantiën

Laminaat PVC vloeren Lamel parket Traprenovatie Houten vloeren Schuren & afwerken

Middenweg 186 • 1701 GG Heerhugowaard • Tel. 072 - 57 285 72 • www.profloorhoutenvloeren.nl Donderdag en vrijdag geopend van 10.00 - 17.00 uur, zaterdag van 10.00 - 16.00 uur

Luxe appartementen in Amsterdam nu reeds vanaf

€ 125.000,Paulus Potterstraat 26, 1071 DA Amsterdam Telefoon: (020) 577 53 33 Fax: (020) 671 61 08 www.keij-stefels.nl e-mail: info@keij-stefels.nl

ze Al on n op nge woni plek é é n kijk op de websi te

KOOPAPPARTEMENT zoekt nieuwe eigenaar

veel meer woningen op zoek naar jou

…en nog

www.rochdale.nl/verkoop


Gratis parkeren in parkeergarages? Parkeren

De gemeente stelt parkeerplekken in parkeergarages open voor vergunninghouders. Zo wordt de parkeerdruk op straat minder. De parkeergarages liggen in gebieden waar de parkeerdruk het hoogst is. Dat zijn vooral gebieden in de binnenstad (stadsdeel Centrum), de PijpNoord en een gebied in West. U kunt met uw parkeervergunning voor bewoners niet alleen op straat parkeren, maar ook gratis in een van de deelnemende parkeergarages. Aanmelden niet mogelijk Aanmelden voor gratis parkeren in parkeergarages is niet mogelijk. Deelnemers worden per brief uitgenodigd. In uw brief staat in welke garage u mag parkeren. Hierbij is een garage geselecteerd die voor u het dichtstbij ligt. In een andere deelnemende garage parkeren is niet mogelijk.

25

is in de garage krijgt u tegen betaling van de brief staat vermeld. Deze auto is gekoppeld aan uw parkeervergunning voor € 30,45 (incl. BTW) een sleutelhanger. bewoners. Er is geen plek voor een tweede Willemspoort garage auto U kunt tot 31 januari 2014 gratis de sleutelhanger aanvragen met het aanvraagAutomatisch in- en uitrijden formulier op deze pagina. Uw parkeervergunning is gekoppeld aan uw kenteken. Dit wordt aan de garagedeur elektronisch herkend, zodat u de ga- Extra sleutelhanger rage in- en uit kunt rijden. U hoeft niets Een extra sleutelhanger voor de deelnete activeren of extra te betalen. U hebt al- mende garages kunt u bestellen via de afleen een sleutelhanger met een token deling Verkoop van Parkeergebouwen , nodig om als voetganger de garage in- en telefoonnummer 020 5632 970. Een extra uit te kunnen. sleutelhanger kost € 30,45 (incl. BTW). Sleutelhanger met token aanvragen U hebt een sleutelhanger met een token nodig om als voetganger de garage in- en uit te kunnen. De sleutelhanger is gekoppeld aan uw kenteken. U kunt alleen de garage in als uw auto ook daadwerkelijk binnen staat.

U krijgt één sleutelhanger. Een extra sleuAls u geen brief hebt ontvangen, zit u nog niet bij de selectie. Uiteindelijk zal ie- telhanger bestellen is mogelijk tegen bedere vergunninghouder uit het centrum- taling van € 30,45. gebied een uitnodigingsbrief krijgen. Markenhoven garage Voor parkeergarage Markenhoven hebt u De parkeergarages bij uw brief een sleutelhanger gekregen. De deelnemende parkeergarages zijn: ■ Markenhoven Piet Hein garage ■ Piet Hein U vraagt de sleutelhanger aan door een e■ Willemspoort mail te sturen naar parkeerplan@ivv.amsterdam.nl. Vermeld in uw e-mail uw Toegang voor één auto U mag alleen parkeren met de auto die in naam, adres en kenteken. Als er nog plek

Kenteken wijzigen U kunt de normale procedure volgen bij Cition. Cition meldt aan u bij Parkeergebouwen wanneer het kenteken gewijzigd is. Hierna duurt het nog twee werkdagen voordat uw nieuwe kenteken ingevoerd is bij de garage. Token aanpassen U moet wel bij de beheerder van de garage uw token laten aanpassen aan het nieuwe kenteken. Wat te doen bij problemen? Bij problemen of met uw vragen kunt u terecht bij de beheerder van de garage. Als de beheerder afwezig is kunt u bellen met de meldkamer van Parkeergebouwen 020 563 2990. (bron: www.amsterdam.nl)


26

9(56YDQ)(%2

Chronisch ziek, autisme of NAH? Lichamelijke of verstandelijke beperking? Dan kunt u met vr vragen agen terecht terecht bij MEE Amstel Amstel en Zaan.

Meer Bewegen voor Ouderen organiseert in heel Amsterdam diverse bewegingsactiviteiten voor mensen van 55-100 jaar en voor mensen met chronische aandoeningen. Informatie hierover vindt u op onze website:

ormatie Wij bieden ondersteuning, ondersteuning, inf informatie erder kunt. en cursussen cursussen zodat u weer weer vverder Meer informatie: informatie: meeaz.nl of 020-5127272.

www.mbvo-amsterdam.nl of bel 020 - 886 10 70 e-mail: mbvo_amsterdam@hotmail.com

Personenalarmering van ATA Veilig en vertrouwd in uw eigen huis blijven wonen.

Natuurlijk hoopt u de alarmering nooit nodig te hebben. Maar mocht het toch een keer niet anders kunnen dan krijgt u met ĂŠĂŠn druk op de knop contact met ons zorgcontactcentrum. Medisch opgeleid personeel schakelt voor u de juiste hulp in: snel en deskundig, van mantelzorg tot professionele hulp bij u thuis..

Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neem u dan tijdens kantooruren contact op met onze klantenservice via 020 - 5923131. U kunt zich ook aanmelden via onze website.

www.alarmering.nl


Amsterdam versoepelt regels voor aanvraag Pgb

27

Vijftig plus

Amsterdammers die zelf hun zorg willen regelen via een Persoons gebonden budget (pgb) kunnen dit vanaf 2015 ook aanvragen als zij minder dan 10 uur ondersteuning of zorg per week nodig hebben. Hiermee laat Amsterdam de landelijke 10-uursgrens los. Als vanaf 2015 zorg en ondersteuning door de gemeente worden aangeboden, hebben Amsterdammers de mogelijkheid dit met een Amsterdams pgb te regelen. Dit biedt voor mensen met een chronische en grote zorgvraag de mogelijkheid zoveel mogelijk zelf te bepalen hoe zij de benodigde zorg en ondersteuning willen organiseren. Eind mei presenteerde wethouder Eric van der Burg zijn beleidsbrief Zorg II "Amsterdamse zorg. Noodzaak voorop". Hierin staan de voorwaarden voor een Amsterdams pgb: geen bedrag op de eigen rekening maar een voucher of trekkingsrecht, het is bedoeld voor langdurige ondersteuning- en zorgvragen en er worden kwaliteitseisen aan de hulpverleners gesteld. De in de beleidsbrief genoemde regel van een 10-uursgrens komt te vervallen. Wanneer kunnen mensen zorg regelen via een pgb Vanaf 2015 wordt in Amsterdam zorg en ondersteuning via wijkzorgteams* aangeboden. Door de zorg in de stad op deze manier te organiseren kan Amsterdam gebiedsgericht zorg op maat leveren. Het wijkteam levert een breed aanbod aan zorg en ondersteuning, die kortdurend of structureel kan worden ingezet. De inzet van deze zorg en ondersteuning wordt bepaald door de professionals in het wijkzorgteam. Dit is de eerstelijnszorg. Voor deze ondersteuning en zorg kan geen PGB worden aangevraagd. Als het wijkzorgteam niet de ondersteuning en zorg kan bieden die nodig is, verwijzen zij door naar het specialistische aanbod (de 2e-lijnszorg). Dit kan variĂŤren van gespecialiseerde dagbesteding, hulp bij huishouden voor hen die het zelf niet kunnen regelen tot kortdurend verblijf. Voor deze vormen van zorg en ondersteuning kan wel worden gekozen voor een pgb. Tien-uursgrens overbodig De 10-uurs grens heeft als belangrijkste doel om de pgb-regeling betaalbaar te houden. Wethouder zorg Eric van der Burg: "In de gesprekken die ik met verschillende betrokkenen heb gevoerd bleek dat het niet altijd helder is welke uren precies meetellen voor het 10-uurscriterium. Daarnaast biedt Amsterdam vanaf 2015 met de wijkzorgteams een breed professioneel zor-

gaanbod, wat de vraag naar een pgb zal verlagen. Dit maakt de 10-uursgrens overbodig. We hebben de regel dus geschrapt. Er is dan geen verwarring over de uren en Amsterdammers houden de keuze om een deel van hun zorg zelf te organiseren." Ook de regel dat het pgb niet voor mantelzorg kan worden ingezet wordt aangepast. Dit houdt niet automatisch in dat alle mantelzorg dan via een pgb geregeld kan worden. Amsterdam waarborgt dat de diensten en hulpmiddelen die via een pgb worden betaald van goede kwaliteit zijn. Als een mantelzorger dit kan regelen dan kan dit met een pgb worden betaald. (Bron: www.amsterdam.nl)

´$ZOUIJB[PVFFOLJOEWBONFLVOOFO[JKOµ $PSOFMJBWBO)VOOJL7FFSJTNFUIBBSKBBSFFO PQNFSLFMJKLWJUBMF BMMFFOTUBBOEFWSPVX)FUIVJT IPVEFOIFMFNBBMJOIBBSFFOUKFEPFO MVLUOJFU NFFS%BBSPNLSJKHU[FESJFVVSQFSXFFLUIVJT[PSH WBO$ZOUIJB8JMMFNTF $POUBDUNFUNFOTFO ;FTKBBSHFMFEFOLXBN$ZOUIJBCJKIBBSPWFSEF WMPFSBMTUIVJTIVMQ´)FUNPPJFWBOEJUCFSPFQWJOE JLIFUQFSTPPOMJKLFDPOUBDUNFUNFOTFO.FUNF WSPVX7BO)VOOJLIFCJLFFOIFFMHPFEFCBOE FFO WFSUSPVXFOTCBOE)FUHBBUOJFUBMMFFOPNQPFUTFO

JOIVJT NBBSPPLPNEFNFOTFO[FMG*FEFSFFOJT XFFSBOEFST¾ ;FLFSIFJE $ZOUIJBIFMQUNFUIFUPQNBLFOWBOIFUCFE EF BGXBT SBNFOMBQQFO TUPG[VJHFO EFXBT IFU TDIPPONBLFOWBOIFUTBOJUBJSFOBOEFSFIVJTIPVEF MJKLFUBLFO;FJT$PS¾T´WBTUFLSBDIU¾$PSJTNBBSXBU CMJKNFU$ZOUIJB´*LLBOOPHIFFMWFFM[FMGFOWFSWFFM NFHFFOEBH8BUJLOJFUNFFSLBO EPFU$ZOUIJB ´$ZOUIJB[PV[PNBBSFFOLJOEWBONFLVOOFO[JKO¾  [FHU$PS´*LIPPQEBU[FOPHMBOHCMJKGU¾

    

     

.FFSJOGPSNBUJFPWFS5[PSH ,JKLEBOPQPQXXXU[PSHOMPGCFM MPLBBMUBSJFG 


Onderwijs

28 VOORTGEZET ONDERWIJS Amsterdam International Community School (AICS) Internationaal Georiënteerd Voortgezet Prinses Irenestraat 59, 1077 WV A’dam Tel. 020 - 577 12 40 www.aics.espritscholen.nl Amsterdams Lyceum, Het VWO Valeriusplein 15, 1075 BJ Amsterdam Tel. 020 - 574 77 44 www.amsterdamslyceum.nl Amsterdamsche School, De VWO HAVO VMBO Nieuwezijds Voorburgwal 68, 1012 SE Amsterdam Tel. 020 - 625 46 90 www.amsterdamscheschool.nl Apollo, De HAVO VMBO Oudaen 6, 1081 BZ Amsterdam Tel. 020 - 644 83 57 www.deapollo.nl Atlant, De Praktijkcollege Praktijkonderwijs Teilingen 4, 1082 JS Amsterdam Tel. 020 - 644 72 90 www.de-atlant.nl Barlaeus Gymnasium VWO Weteringschans 29-31, 1017 RV A’dam Tel. 020 - 626 33 96 www.barlaeus.nl Berkhoff, De - VOvA Horeca, Brood & Banket, VMBO Wibautstraat 220-222, 1097 DN A’dam Tel. 020 - 579 72 72 www.berkhoffschool.nl

Berlage Lyceum VWO HAVO VMBO P. L. Takstraat 33, 1073 KJ Amsterdam Tel. 020 - 572 12 00 www.berlage.espritscholen.nl Bindelmeer College VMBO Dubbelink 1, 1102 AL Amsterdam Tel. 020 - 699 02 21 www.bindelmeercollege.nl Bredero Beroepscollege -VOvA VMBO Meeuwenlaan 132, 1022 AM Amsterdam Tel. 020 - 579 72 00 www.brederoberoepscollege.nl Bredero Lyceum - VOvA VWO HAVO Buiksloterweg 85, 1031 CG Amsterdam Tel. 020 - 579 72 10 www.brederolyceum.nl Bredero Mavo - VOvA vmbo-t, VMBO Gare du Nord 5, 1022 LD Amsterdam Tel. 020 - 579 72 30 www.brederomavo.nl Calandlyceum VWO HAVO VMBO Pieter Calandlaan 182, 1068 NT A’dam Tel. 020 - 667 53 53 www.calandlyceum.nl Calvijn met Junior College VMBO Schipluidenlaan 12, 1062 HE Amsterdam Tel. 020 - 615 34 09 www.calvijnmetjuniorcollege.nl Capabel Onderwijs Groep MBO Bos en Lommerweg 357, 1061 DH A’dam Tel. 020 - 681 05 00 www.capabel.nl

Cartesius Lyceum VWO HAVO Frederik Hendrikplantsoen 7a 1052 XN Amsterdam Tel. 020 - 584 96 77 www.cartesius.espritscholen.nl Cheider, Joodse VWO HAVO VMBO Zeelandstraat 11, 1082 BV Amsterdam Tel. 020 - 646 55 64 www.cheider.nl Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert (CSB) VWO HAVO VMBO De Cuserstraat 3, 1081 CK Amsterdam Tel. 020 - 642 39 02 www.csb-amsterdam.nl Clusius College Amsterdam VMBO Groenschool Rode Kruisstraat 40, 1025 KN Amsterdam Tel. 020 - 636 36 36 www.clusius.nl College De Meer VMBO Radioweg 56, 1098 NJ Amsterdam Tel. 020 - 694 52 03 www.demeer.org Comenius Lyceum VWO HAVO Derkinderenstraat 44, 1062 BJ A’dam Tel. 020 - 614 03 05 www.comeniuslyceum.nl Cygnus Gymnasium VWO Linnaeushof 48, 1098 KM Amsterdam Tel. 020 - 468 88 80 www.cygnusgymnasium.nl Gymnasium Damstede VWO HAVO Rode Kruisstraat 83, 1025 KM Amsterdam Tel. 020 - 635 23 60 www.damstede.net Esprit Scholen VWO HAVO VMBO Burg. Hogguerstraat 2a, 1064 EB A’dam Tel. 020 - 585 48 11 www.espritscholen.nl EuroCollege MBO+ Particuliere school, MBO Concertgebouwplein 12, 1071 LN A’dam Tel. 020 - 020 672 75 75 www.eurocollege.nl


29

Onderwijs Exellius VWO Ravenswaaipad 3, 1106 AW Amsterdam Tel. 020 - 563 30 69 I: www.exellius.nl

Hervormd Lyceum West VWO HAVO VMBO Hemsterhuisstraat 79, 1065 JX A’dam Tel. 020 - 346 34 56 www.hlw.nl

Hubertus Vakschool - VOvA VMBO Reinaert de Vosstraat 27, 1055 CL A’dam Tel. 020 - 579 71 90 www.hubertusvakschool.nl

Fons Vitae Lyceum Havo, Atheneum, Gymnasium Reijnier Vinkeleskade 53 1071 SW Amsterdam Tel. 020 - 571 24 10 www.fonsvitae.nl

Hervormd Lyceum Zuid VWO HAVO Brahmsstraat 7, 1077 HE Amsterdam Tel. 020 - 662 79 83 www.hlz.nl

Huygens College VMBO Tweede Constantijn Huygensstraat 31 1054 NN Amsterdam Tel. 020 - 788 08 80 www.huygens-college.nl

Geert Groote College Amsterdam VWO HAVO VMBO Fred. Roeskestraat 84, 1076 ED A’dam Tel. 020 - 574 58 30 www.ggca.nl Gerrit van der Veen College VWO HAVO Gerrit van der Veenstraat 99 1077 DT Amsterdam Tel. 020 - 679 99 05 www.gerritvdveen.nl Gymnasium, Het 4e VWO Stavangerweg 902, 1013 AX Amsterdam Tel. 020 - 584 90 10 www.het4egymnasium.nl

Hogelant VMBO Duinluststraat 20, 1024 VK Amsterdam Tel. 020 - 634 47 37 www.hogelant.nl HMC mbo vakschool MBO Arlandaweg 173-175, 1043 HR Amsterdam Tel. 020 - 680 28 28 www.hmcollege.nl Hogeschool Tio mbo-hbo MBO Tempelhofstraat 5, 1043 EA Amsterdam Tel. 020 - 020 475 10 57 www.tio.nl

Hyperion Lyceum - VOvA VWO Tolhuisweg 6, 1031 CL Amsterdam Tel. 020 - 579 72 20 www.hyperionlyceum.nl Iedersland College VMBO Dr. Jan van Breemenstraat 1 1056 AB Amsterdam Tel. 020 - 408 12 04 www.iederslandcollege.nl Ignatiusgymnasium VWO Jan van Eijckstraat 47, 1077 LH A’dam Tel. 020 - 676 38 68 www.ignatiusgymnasium.nl

ECOLE FRANCAISE D’AMSTERDAM

Système éducatif français appartenant au réseau de l’AEFE Classes maternelles et primaires Classe bilingue français-anglais en maternelle Rustenburgestraat 246 - 1073 GK Amsterdam Tel/fax +31 20 644 65 07 (école) Annexe du Lycée Français Vincent van Gogh Scheveningseweg 237 – 2584 AA Den Haag Tél : + 31 70 306 69 20 (standard) Fax : + 31 70 306 69 30 Internet : www.lyceevangogh.nl

De leukste muziekschool van Amsterdam Ruimte voor muzikale vrijheid Jong ooff ooud, Jong ud, ve veel el of of weinig weinig ervaring, ervaring, klassiek, klassiek, pop pop of of jazz? jazz? Onze pprofessionele rofessionele docenten docenteen geven geven de de muziekles muziekles die die bij bij je je past. past. Alberdingk Alberd ingk Thijmstraat Thijmstraat 1199 ((vlakbij vlakbij ddee K Krakeling) rakeling)

www.muziekpakhuis.nl

Open dagen

2014 Hotelschool, Horeca, Bakkerij en Facilitaire Dienstverlening, Toerisme en Recreatie

Zaterdag 18 januari 10.00-14.00 uur

Dinsdag 11 maart 16.00-20.00 uur

Donderdag 5 juni 16.00-20.00 uur MBO College Centrum: Da Costastraat 64 1053 ZP Amsterdam Elandsstraat 175 1016 SB Amsterdam (Bakkerij)


Onderwijs

30 IJburg College VWO HAVO VMBO Pampuslaan 1, 1087 HP Amsterdam Tel. 020 - 344 30 00 www.ijburgcollege.nl Imko uiterlijke verzorging Amsterdam MBO Noordhollandstraat 59, 1081 AS A’dam Tel. 020 - 624 68 67 www.imko.nl Kaderlyceum initiatief van ISA en ROC ASA (MBO) ms. Oslofjordweg 701, 1033 SL A’dam Tel. 020 - 630 46 00 www.kaderlyceum.nl Kolom praktijkcollege De Dreef Praktijkonderwijs Dubbelink 3, 1102 AL Amsterdam Tel. 020 - 519 50 70 www.dedreef.net Kolom praktijkcollege Noord Praktijkonderwijs Oostzanerdijk 139, 1035 EX Amsterdam Tel. 020 - 630 11 99 www.kpcn.nl Kolom praktijkcollege Het Plein Praktijkonderwijs Jan de Louterpad 5, 1063 ME Amsterdam Tel. 020 - 480 10 48 www.het-plein.net LUCA Praktijkschool - VOvA Praktijkonderwijs Javaplantsoen 24, 1095 CS Amsterdam Tel. 020 - 579 71 50 www.lucapraktijkschool.nl Luzac College Amsterdam Particulier onderwijs, VWO HAVO Prinsengracht 927, 1017 KD Amsterdam Tel. 020 - 428 65 60 www.luzac.nl Luzac Lyceum Amsterdam Particulier onderwijs, VWO HAVO VMBO Uiterwaardenstraat 263, 1079 CR A’dam Tel. 020 - 671 40 04 www.luzac.nl Maimonides, Joodse Scholengemeenschap VWO HAVO VMBO Noordbrabantstraat 15-17, 1083 BE A’dam Tel. 020 - 642 61 61 www.jsgmaimonides.nl Marcanti College HAVO VMBO Jan van Galenstraat 31, 1051 KM A’dam

Tel. 020 - 606 90 00 www.marcanti.espritscholen.nl Mediacollege Amsterdam VMBO MBO Contactweg 36, 1014 AN Amsterdam Tel. 020 - 850 95 00 www.ma-web.nl Dintelstraat 15, 1078 VN Amsterdam Tel. 020 - 850 95 00

Montessori IVKO School HAVO VMBO Rustenburgerstraat 15, 1074 EP A’dam Tel. 020 - 597 93 60 www.ivko.nl Cosmicus Montessori Lyceum CML avo, VWO HAVO Polderweg 1, 1093 KL Amsterdam Tel. 020 - 597 98 04 www.hetcml.nl

Meridiaan College VMBO Karel Klinkenbergstraat 1-3 1061 AH Amsterdam Tel. 020 - 617 64 26 www.meridiaancollege.nl Montessori Scholengemeenschap Amsterdam Centraal bureau VWO HAVO VMBO Polderweg 3, 1093 KL Amsterdam Tel. 020 - 597 98 88 www.msa.nl Montessori Lyceum Amsterdam VWO HAVO VMBO Algemeen Bijzonder Pieter de Hoochstraat 59, 1071 ED A’dam Tel. 020 - 676 78 55 www.montessorilyceumamsterdam.nl

Nicolaaslyceum, St. VWO HAVO Prinses Irenestraat 21, 1077 WT A’dam Tel. 020 - 644 51 51 www.nicolaas.nl

Nova College Amsterdam HAVO VMBO Praktijkonderwijs Burgemeester Hogguerstraat 2 1064 EB Amsterdam Tel. 020 - 585 48 54 www.nova.espritscholen.nl

Montessori College Oost VMBO Polderweg 3, 1093 KL Amsterdam Tel. 020 - 597 98 99 www.montessori-college-oost.nl

Overige locaties: Piet Mondriaanstr 140, 1061 TT A’dam Tel. 020 - 480 27 00 Herman Poortstraat 17, 1064 BR A’dam Tel. 020 - 589 30 30

Montessori Amstellyceum VWO HAVO VMBO Mauritskade 58, 1092 AD Amsterdam Tel. 020 - 597 93 00 www.amstellyceum.nl

Open Schoolgemeenschap Bijlmer VWO HAVO VMBO Gulden Kruis 5, 1103 BE Amsterdam Tel. 020 - 690 90 50 www.openschoolgemeenschapbijlmer.nl

Nieuwe School, Stichting de VWO HAVO VMBO Herengracht 274, 1016 BW Amsterdam Tel. 020 - 623 48 09 www.denieuweschool.com


31

Onderwijs Locaties Orion College Amsterdam • Orion College West (AG Bell) VSO – cluster 2 (spraak/taal & slechthorend) praktijkonderwijs, vmbo, havo Burg. Eliasstraat 76, 1063 EX A’dam Tel. 020 - 611 12 13 www.orioncollegeamsterdam.nl • Orion College West VSO – cluster 3 en 4 (LZK/internaliserende gedrags- en psychiatrische problematiek/LG) praktijkonderwijs, vmbo, havo Zekeringstraat 45, 1014 BD Amsterdam Tel. 020 - 611 12 13 www.orioncollegeamsterdam.nl • Orion College Noord VSO – cluster 3 (zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk) praktijkonderwijs) Beijerlandstraat 2, 1025 NN Amsterdam Tel. 020 - 636 24 87 www.orioncollegeamsterdam.nl • Orion College Noord VSO – cluster 3 (zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk) praktijkonderwijs) Wognumerplantsoen 2-4, 1023 EP Amsterdam Tel. 020 - 636 33 93 www.orioncollegeamsterdam.nl • Orion College Zuidoost (VSO – cluster 3 zeer moeilijk lerende kinderen (zmlk) praktijkonderwijs Frankemaheerd 12, 1102 AN Amsterdam Tel. 020 - 638 10 71 www.orioncollegeamsterdam.nl • Orion College Zuid VSO – cluster 4 (praktijkonderwijs, vmbo) Gaasterlandstraat 7, 1079 RH Amsterdam Tel. 020 - 644 22 32 www.orioncollegeamsterdam.nl • Drostenburg (Mytylschool) SO & VSO – cluster 3 (school voor lichamelijk en/of meervoudig gehandicapte kinderen Drostenburg 1, 1102 AM Amsterdam Tel. 020 - 398 77 55 www.drostenburg.nl Over-Y College HAVO VMBO Floraweg 170, 1032 ZG Amsterdam Tel. 020 - 435 09 99 www.over-y.nl Passie Amsterdam, De Evangelische School VWO HAVO VMBO Zekeringstraat 38-40, 1014 BT Amsterdam Tel. 020 - 088-3372760 amsterdam.passie.net Pieter Nieuwland College VWO HAVO Nobelweg 6, 1097 AR Amsterdam Tel. 020 - 665 47 30 www.pieternieuwland.nl

Reigersbos Scholengemeenschap VWO HAVO VMBO Ravenswaaipad 3, 1106 AW Amsterdam Tel. 020 - 563 30 50 www.sgreigersbos.nl ROC ASA • Locatie Oost MBO Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam Tel. 020 - 462 01 00 www.rocasa.nl • ROC ASA, Locatie van Breemenstraat MBO Dr. Jan van Breemenstraat 1 1056 AB Amsterdam Tel. 020 - 589 13 33 • ROC ASA, Locatie De Klencke MBO De Klencke 4, 1083 HH Amsterdam Tel. 020 - 487 94 31 • ROC ASA, Locatie Schipluidenlaan MBO Schipluidenlaan 12, 1062 HE A’dam Tel. 020 - 615 34 09 • ROC ASA, Locatie NDSM Terrein ms. Oslofjordweg 701, 1033 SL A’dam Tel. 020 - 630 46 00 • ROC ASA, Sportacademie Amsterdam MBO Burgerweeshuispad 54, 1076 EP A’dam Tel. 020 - 891 26 92 • ROC ASA, Locatie Waterlant MBO Rode Kruisstraat 14, 1025 KN A’dam Tel. 020 - 630 19 00 • ROC ASA, Locatie De Vlaardingenlaan MBO Vlaardingenlaan 25, 1062 HM A’dam Tel. 020 - 487 94 00 • ROC ASA, Locatie Dongestraat MBO Dongestraat 8, 1078 JW Amsterdam Tel. 020 - 570 88 00

• ROC ASA, Wibautcollege MBO Wibautstraat 135-139, 1097 GL A’dam Tel. 020 - 568 14 10 • ROC ASA, Locatie De Boelelaan MBO De Boelelaan 1109, 1081 HV Amsterdam Tel. 020 - 495 24 00 ROC van Amsterdam VMBO MBO Fraijlemaborg 141, 1102 CV Amsterdam Tel. 020 - 579 10 00 www.rocva.nl • ROC van Amsterdam Service & Informatiecentrum Europaboulevard 13, 2e verdieping 1079 PC Amsterdam Tel. 020 - 0900-9599 • ROC van Amsterdam, Kenniscentrum Alfabetisering Nederlandssprekende Postjesweg 1, 1054 DT Amsterdam Tel. 020 - 569 75 90 • ROC van Amsterdam Voortgezet Algemeen VWO HAVO VMBO Reijnier Vinkelsekade 62, 1071 SX Amsterdam Tel. 020 - 573 06 03 • ROC van Amsterdam Educatie en Inburgering Postjesweg 1, 1057 DT Amsterdam Tel. 020 - 579 76 79 • ROC van Amsterdam MBO College West Delflandlaan 15, 1062 EA Amsterdam Tel. 020 - 579 77 99 • ROC van Amsterdam MBO College Centrum Da Costastraat 60, 1053ZP Amsterdam Tel. 020 - 579 16 00 • ROC van Amsterdam MBO College Airport Opaallaan 25, 2132 XV Hoofddorp Tel. 020 - 023-569 36 00


Onderwijs

32 • ROC van Amsterdam MBO College Zuidoost Fraijlemaborg 135, 1102 CV Amsterdam Tel. 020 - 579 11 11 • ROC van Amsterdam MBO College Hilversum Arena 301, 1213 NW Hilversum Tel. 020 - 035-689 20 20 • ROC van Amsterdam MBO College Westpoort Tempelhofstraat 80, 1043 EB A’dam Tel. 020 - 579 14 00 • ROC van Amsterdam MBO College Noord Gare du Nord 13, 1022 LD Amsterdam Tel. 020 - 579 15 00 I: www.rocva.nl/mbocollegenoord • ROC van Amsterdam MBO College West Laan van Spartaan 2, 1061 MA A’dam Tel. 020 - 579 73 00 www.rocva.nl/mbocollegewest • ROC van Amsterdam MBO College Zuid Europaboulevard 13, 1079 PC A’dam Tel. 020 - 579 18 00 www.rocva.nl/mbocollegezuid • ROC van Amsterdam MBO College Amstelland Maalderij 37, 1185 ZC Amstelveen Tel. 020 - 579 12 99 www.rocva.nl/mbocollegeamstelland ROC Op Maat West - VOvA VMBO MBO Erik de Roodestraat 18, 1056 AM A’dam Tel. 020 - 579 71 71 www.rocopmaat.nl ROC Op Maat Zuidoost - VOvA VMBO MBO Bijlmerdreef 1289, 1103 TV Amsterdam Tel. 020 - 579 11 96 www.rocopmaat.nl Rosa Beroepscollege Zorg en Welzijn VMBO Schoenerstraat 7, 1034 XZ Amsterdam Tel. 020 - 631 67 11 www.derosa.nl Voortgezet Onderwijs van Amsterdam VWO HAVO VMBO Praktijkonderwijs Meeuwenlaan 132, 1022 AM Amsterdam Tel. 020 - 579 71 00 www.vova.nl Spinoza Lyceum Daltonscholengemeenschap VWO HAVO VMBO P. van Anrooystraat 8, 1076 BH A’dam Tel. 020 - 577 74 44 www.spinozalyceum.nl

Stelle College - VOvA VMBO Mr. Treublaan 1-3, 1097 DP Amsterdam Tel. 020 - 579 71 30 www.stellecollege.nl

Rustenburgerstr. 436-438, 1072 HK A’dam Tel. 020 - 662 00 11 www.zuiderlicht.org

Sweelinck College VMBO Moreelsestraat 21, 1071 BJ Amsterdam Tel. 020 - 572 11 50 www.sweelinckcollege.nl

Academie Artemis Hogeschool voor styling en vormgeving Prinsengracht 400, 1016 JB Amsterdam Tel. 020 - 689 51 00 www.academieartemis.nl

Tobiasschool - VOvA VMBO Poeldijkstraat 255, 1059 VL Amsterdam Tel. 020 - 579 72 95 www.vova.nl

Academie Verloskunde Amsterdam Louwesweg 6, 1066 EC Amsterdam Tel. 020 - 512 42 31 www.verloskunde-academie.nl Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Jodenbreestraat 3, 1011 NG Amsterdam Tel. 020 - 527 77 10 www.ahk.nl

Vossius Gymnasium VWO Messchaertstraat 1, 1077 WS Amsterdam Tel. 020 - 662 09 34 www.vossius.nl Waterlant Beroepsopleidingen IJdoorn VMBO Rode Kruisstraat 14, 1025 KN Amsterdam Tel. 020 - 630 19 00 www.waterlant.nl

Wellantcollege Linnaeus VMBO MBO Praktijkonderwijs Archimedesplantsoen 87, 1098 JZ A’dam Tel. 020 - 692 90 60 www.wellant.nl Wellantcollege Sloten VMBO Jan van Zutphenstraat 60, 1069 RS A’dam Tel. 020 - 619 02 55 www.wellant.nl

HOGER ONDERWIJS

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (Academie van Bouwkunst) Waterlooplein 211-213, 1011PG A’dam Tel. 020 - 531 82 18 www.academievanbouwkunst.nl Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (Academie voor Beeldende Vorming) Hortusplantsoen 2, 1018TZ Amsterdam Tel. 020 - 527 72 20 www.bvo.ahk.nl Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (Conservatorium van Amsterdam) Oosterdokskade 151, 1011 DL Amsterdam Tel. 020 - 527 75 50 www.conservatoriumvanamsterdam.nl

Westburg College - VOvA VMBO Schipluidenlaan 14, 1062 HE Amsterdam Tel. 020 - 579 72 50 www.westburgcollege.nl

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (Nederlandse Film en Televisie Academie) Markenplein 1, 1011 MV Amsterdam Tel. 020 - 527 73 33 www.filmacademie.nl

Winford Stebo Amsterdam VWO HAVO VMBO Speerstraat 6, 1076 XN Amsterdam Tel. 020 - 573 60 20 www.winford.nl

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (Reinwardt Academie) Dapperstraat 315, 1093 BS Amsterdam Tel. 020 - 527 71 00 www.reinwardtacademie.nl

Wissel, De onderdeel van Het Nova College, Esprit Scholen VMBO Herman Poortstraat 17, 1064 BR A’dam Tel. 020 - 589 30 38 www.nova.espritscholen.nl

Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (De Theaterschool) Jodenbreestraat 3, 1011 NG Amsterdam Tel. 020 - 527 78 37/

Zuiderlicht College VMBO

Akademie VOGUE Rozengracht 133/1, 1016 LV Amsterdam Tel. 020 - 683 28 93 www.akademievogue.nl


33

Onderwijs DasArts De Theaterschool/AHK Mauritskade 56, 1092 AD Amsterdam Tel. 020 - 586 96 36 www.dasarts.nl Gerrit Rietveld Academie dag- en avondopleidingen Fred. Roeskestraat 96, 1076 ED Amsterdam Tel. 020 - 571 16 00 www.gerritrietveldacademie.nl Hogeschool van Amsterdam Studievoorlichting Wibautstraat 2-4, 1091 GM Amsterdam Tel. 020 - 599 54 22 www.hva.nl • Hogeschool van Amsterdam Bewegen Sport en Voeding Dr. Meurerlaan 8, 1067 SM Amsterdam Tel. 020 - 595 34 00 • Hogeschool van Amsterdam AMFI - Amsterdam Fashion Institute Mauritskade 11, 1091 GC Amsterdam Tel. 020 - 595 45 55 • Hogeschool van Amsterdam Gezondheid Tafelbergweg 51, 1105 BD Amsterdam Tel. 020 - 595 41 11 • Hogeschool van Amsterdam Techniek Weesperzijde 190, 1097 DZ Amsterdam Tel. 020 - 595 11 11 • Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding Wibautstraat 2 - 4, 1091 GM Amsterdam Tel. 020 - 595 55 55 • Hogeschool van Amsterdam, Economie en Management Fraijlemaborg 133, 1102 CV Amsterdam Tel. 020 - 523 63 11 • Hogeschool van Amsterdam Economie en Management H.J.E. Wenkelbachweg 144-148 1096 AR Amsterdam Tel. 020 - 595 11 11 • Hogeschool van Amsterdam Economie en Management Weesperzijde 190 (gebouw 'Leeuwenburg'), 1097 DZ Amsterdam Tel. 020 - 595 11 11 • Hogeschool van Amsterdam Media Creatie en Informatie Duivendrechtsekade 36-38 1096 AH Amsterdam Tel. 020 - 595 11 11 • Hogeschool van Amsterdam Media Creatie en Informatie Wibautstraat 2-4 (Kohnstammhuis) 1091 GM Amsterdam Tel. 020 - 595 55 55 • Hogeschool van Amsterdam Media Creatie en Informatie

Rhijnspoorplein 1, 1091 GC Amsterdam Tel. 020 - 595 47 00 • Hogeschool van Amsterdam Maatschappij en Recht Wibautstraat 80-86, 1091 GP A’dam Tel. 020 - 548 81 00 • Hogeschool van Amsterdam Maatschappij en Recht James Wattstraat 79, 1097 DL A’dam Tel. 020 - 595 32 00 Hogeschool INHolland Amsterdam/Diemen Wildenborch 6, 1112XB Diemen Tel. 020 - 495 11 11 info@INHolland.nl www.inholland.nl • Locatie De Boelelaan De Boelelaan 1109, 1081HV Amsterdam Tel. 020 - 495 14 14 • Locatie Prof. J.H. Bavincklaan Prof. J.H. Bavincklaan 7, 1183AT A’veen Tel. 020 - 495 11 11 • Hogeschool INHolland Hoofddorp Saturnusstr. 2-24, 2132 HB Hoofddorp Tel. 020 - 023 543 80 00 Hogeschool IPABO Amsterdam/Alkmaar Jan Tooropstraat 136, 1061AD Amsterdam Tel. 020 - 613 70 79 www.hs-ipabo.edu Hogeschool Tio Hospitality en Toerisme Tempelhofstraat 5, 1043 EA Amsterdam Tel. 020 - 020 475 10 57 www.tio.nl

Hoger Technisch Instituut (HTI) Amsterdam, Stichting Tempelhofstraat 80, 1043 EB Amsterdam Tel. 020 - 684 57 80 www.HTI-opleidingen.nl Hotelschool The Hague, Amsterdam Campus Jan Evertsenstraat 171, 1057 BW A’dam Tel. 020 - 851 29 00 www.hotelschool.nl Open Universiteit Studiecentrum Amsterdam Amstelveenseweg 390, 1076 CT A’dam Tel. 020 - 578 84 11 http://www.ou.nl Sandberg Instituut (verbonden aan de Gerrit Rietveld Academie) Fred. Roeskestraat 98, 1076 ED A’dam Tel. 020 - 588 24 00 www.sandberg.nl Universiteit van Amsterdam Service en Informatiecentrum Binnengasthuisstraat 9, 1012 ZA A’dam Tel. 020 - 525 80 80 www.uva.nl Vrije Universiteit Amsterdam VU-hoofdgebouw De Boelelaan 1105, 1081HV Amsterdam Tel. 020 - 598 50 00 www.vu.nl


Uit in eigen regio

34 Amsterdam Light Festival Het Amsterdam Light Festival doet Amsterdam letterlijk oplichten. Het culturele festival zet de Amsterdamse binnenstad en de grachten van 6 december 2013 t/m 19 januari 2014 in de schijnwerpers. Winters lichtfestival Het thema van Amsterdam Light Festival is dit jaar 'Building with Light'. Het programma van deze editie bevat een vaarroute en een avondwandelroute langs spectaculaire lichtinstallaties en een betoverende Canal Parade. Ook is er een uitgebreid randprogramma met evenementen in verschillende musea, theaters, restaurants, winkels en andere locaties in Amsterdam. Illuminade wandelroute De Illuminade is een spectaculaire avondwandeling door de betoverende Plantagebuurt van Amsterdam, met speciaal geïnstalleerde verlichte kunstwerken die voor het festival zijn gemaakt door jonge en gevestigde kunstenaars. De openluchttentoonstelling is van 12 december 2013 tot en met 5 januari 2014 tussen 17.00 en 22.00 uur te bezoeken. Als onderdeel van de wandelroute is de Hortus Botanicus op deze avonden open en gratis toegankelijk, zodat je onder het genot van een warme glühwein, chocola-

demelk of soep op adem kunt komen. Een kaart met de wandelroute en informatie over de lichtsculpturen is beschikbaar op de Amsterdam Light Festival website. Amsterdam Light Shopping Night Als onderdeel van het festival is er op zaterdag 14 december een speciale winkelroute in het centrum, waarbij deelnemende winkels tot 22.00 uur open blijven. Bij diverse winkels langs de route (Damrak, Nieuwendijk, Dam, Kalverstraat/Heiligeweg en Rokin) kun je terecht om op de late avond de nodige kerstinkopen te doen. De winkels langs de route organiseren speciale evenementen en de warme chocolademelk en glühwein vloeit rijkelijk. Meer informatie over het lichtfestival, de lichtprojecten en het volledige programma is te vinden op www.amsterdamlightfestival.com.

Whisky Weekend Amsterdam Op 17 en 18 januari 2014 is de Posthoornkerk in Amsterdam West voor de zesde keer het decor voor het Whisky Weekend. De kerk wordt getransformeerd in een proeverij en walhalla voor whiskyliefhebbers.

Jaarlijks whisky festival Toegangskaarten zijn inclusief whisky met een souvenirglas en een flesje water. Neem even pauze van het whisky ruiken en proeven en steek een sigaartje op in de kelder, probeer whisky-vriendelijke kaas en andere Schotse producten of geniet simpelweg van de traditionele Schotse muziek. Ga naar www.whiskyamsterdam.nl voor meer informatie en kaarten (€37,50)

Beethoven Experience De vijf pianoconcerten van Beethoven behoren tot de meest uitgevoerde werken van het klassieke repertoire. Van 5 tot en met 7 februari laat het Orkest van de Achttiende Eeuw in het Muziekgebouw aan ‘t IJ zien dat de concerten nog steeds verfrissend en verrassend kunnen zijn. Authentieke optredens Het Orkest van de Achttiende Eeuw is in 1981 opgericht door Frans Brüggen. Zijn doel is om klassieke muziek zo puur en zuiver mogelijk te presenteren met behulp van authentieke instrumenten en een bijzondere chemie tussen het orkest en de solist. Ze laten alle vijf de pianoconcerten van Beethoven horen tijdens


35

Uit in eigen regio dit driedaagse festival, maar ook andere favorieten van Beethoven, zoals Triple Concerto, Choral Fantasy en Die Geschöpfte des Prometheus. De concerten beginnen iedere avond om 20.15 uur in het Muziekgebouw aan ’t IJ.

Cross-linx festival Dit jaarlijkse, rondreizende festival doet verschillende steden aan om verfrissende combinaties van indie en klassieke muziek te promoten. Cross-Linx keert op donderdag 6 februari 2014 terug naar Amsterdam. Cross-Linx Amsterdam Hoogtepunten op het programma in 2014 zijn onder meer José Gonzáles en Ólafur Arnalds, beiden in samenwerking met philharmonie zuidnederland. Ook is aangekondigd dat My Brightest Diamond en de bekende Nederlandse harpiste Lavinia Meijer hun opwachting maken. Houd ook het Music Mining programma van het festival in de gaten. Dit festival binnen het festival trakteert het publiek op intieme concerten op onverwachte plekken, zoals ondergrondse gangen en kelders. Informatie en kaartverkoop Het Cross-Linx evenement is in Paradiso en People’s Place.

Food Film Festival

Chocoa Festival

Kijk op www.cross-linx.nl voor meer informatie, het volledige programma en kaartverkoop.

Elk jaar kun je in maart het Food Film Festival in Studio/K te bezoeken. Drie dagen lang kunnen smulpapen hier terecht voor films over eten.

Cinedans

Food Film Festival Het Food Film Festival is uitgegroeid tot een internationaal event over alles dat met eten te maken heeft. Bij de derde editie van het festival zijn er verschillende documentaires en films te zien die allemaal in het teken staan van eten, voeding, duurzaamheid, gastronomie en culinaire hoogstandjes.

Van 28 tot en met 31 maart 2014 komen de dromen van chocoladeliefhebbers uit op het Chocoa Festival: een vierdaags festival dat de oorsprong, productie en de rijke smaak van chocolade onderzoekt.

Cinedans is een internationaal festival waarbij de dansfilm centraal staat. Korte en lange dansfilms, -documentaires, installaties en een kinderprogramma maken deel uit van het festival. Cinedans vierde in 2013 zijn tiende verjaardag met een extra lange editie bij het EYE Filmmuseum en keert terug van 12 tot en met 16 maart 2014. 10 jaar Cinedans Naast het uitgebreide filmprogramma maken ook lezingen, debatten en workshops deel uit van het festival. Hierbij komen alle aspecten van dans en film aan bod. De Britse film- en documentairemaker David Hinton was ter gelegenheid van de jubileumeditie speciale gast van Cinedans in 2013. Kijk op www.cinedans.nl voor het volledige programma de Cinedans.

Een programma vol eten Naast de vele films en documentaires zijn er ook unieke (kook)workshops, debatten en lezingen. Voor de jongste bezoekers is er een speciaal kinderprogramma waarbij kleine fijnproevers leren hoe leuk eten is. En hoe lekker. En soms ook een beetje vies. Want smaken verschillen nou eenmaal. Kaarten en informatie Kijk op www.foodfilmfestival.nl voor het programma en online kaartverkoop.

Amsterdam: cacao stad De haven van Amsterdam is een van de meest drukke cacaohavens in de wereld, dus is Het Scheepvaartmuseum de plek bij uitstek om chocola in alle mogelijke vormen in de schijnwerpers te zetten op een chocoladefestival. Chocolade proeven Net zoals wijn heeft chocolade smaaknuances die alleen kunnen worden ontdekt door op de juiste manier te proeven. Ga naar het Chocoa Festival om te leren langzaam te proeven en bezoek kraampjes om alles te leren over de geschiedenis van chocolade. Bezoek vooral ook de workshops die zijn georganiseerd door de chocolademakers. Bekijk www.chocoa.nl voor meer informatie.


Uit in eigen regio

36 Imagine Film Festival Van 9 t/m 18 april 2014 vindt in EYE Filmmuseum de nieuwste editie van het Imagine Film Festival plaats. Dit jaar kunnen filmliefhebbers hun hart ophalen aan het beste, gekste en avontuurlijkste dat de genres fantasy, science fiction, animatie, horror en thriller te bieden hebben. Imagine @ EYE Dit populaire evenement is door de jaren heen veranderd in een internationaal film festival met een allesomvattende selectie van films. Tijdens het festival zijn er de beste nieuwe horrorfilms te zien, maar ook fantasie, animatie en science fiction.

Kijk voor meer informatie over de films, kaartverkoop of het volledige programma op www.imaginefilmfestival.nl.

gemeenschappen over de hele wereld. Speciale thema's van voorgaande festivals waren onder anderen 'Carribbean Classics', 'Gay Africa' en 'Black British Third Cinema'.

Africa in the Picture Na jaren in de herfst te hebben plaatsgevonden, is filmfestival Africa in the Picture in 2014 in het voorjaar te zien. Het festival richt zich op film en kunst over en uit Afrika, en is daarnaast het enige festival ter wereld met een gay Afrika filmprogrammering. Naast het festival organiseert AITP het hele jaar door diverse evenementen.

Afrikaans filmfestival Met een enorm filmaanbod, variërend van korte tot lange films, en van drama Meer dan film Imagine Film Festival toont niet alleen tot science fiction, heeft Africa in the zo’n 50 lange en korte films. Nationale en Picture ook oog voor films uit landen internationale regisseurs worden uitgeals de Bahama's, Mali, Groot-Brittannië nodigd te discussiëren over hun werken. en Nederland. Het festival vertegenEn dan is er ook nog de beruchte Night of woordigt niet alleen het Afrikaanse conTerror in Pathé Tuschinski! tinent maar ook de Afrikaanse

Kijk voor meer informatie op www.africainthepicture.nl

Koningsdag in Amsterdam Op Koningsdag (voorheen Koninginnedag) kleurt Amsterdam oranje. De hoofdstad biedt voor zowel jong als oud, op straat, de grachten en in de parken de leukste openluchtfestiviteiten. Met alle live optredens, pleinfeesten en de vele vrijmarkten is Koninginnedag het grootste straatfeest van het jaar. Geschiedenis Koningsdag (en Koninginnedag) Amsterdam zal in 2014 voor het eerst Koningsdag vieren, nadat koning WillemAlexander op 30 april 2013 (toen nog Koninginnedag) is ingehuldigd.


37

Uit in eigen regio

Sinds 31 augustus 1885 kennen we in Nederland Koninginnedag, waar jaarlijks de geboorte van de voormalig koningin Wilhelmina mee gevierd wordt. Toen dochter Juliana in 1949 de troon besteeg, is de feestdag verplaatst naar de verjaardag van de nieuwe koningin op 30 april. Koningsdag: 26 april 2014 Toen prinses Beatrix koningin werd, besloot zij de feestdag op haar moeders verjaardag te behouden. Vanaf 2014 zal Koningsdag officieel op 27 april gevierd worden, de verjaardag van koning Willem-Alexander. De feestdag vindt volgens traditie echter nooit op een zondag plaats, dus de eerste Koningsdag is op zaterdag 26 april 2014. De naam is dan misschien iets anders maar de feestdag zal op dezelfde manier gevierd worden. Er staat je een groots oranje feest te wachten! De stad als een grote vrijmarkt Op zoek naar fijne koopjes? Breng een bezoekje aan de vele vrijmarkten verspreid door Amsterdam. Struin bijvoorbeeld de vrijmarkt in Oud-Zuid af waar de Beethovenstraat elk jaar vol staat met de leukste prulletjes. Hier scoor je mooie spullen voor een prikkie. Je kunt Koningsdag ook aangrijpen om zelf wat overbodige huisraad te verkopen. Op de vrijmarkt kun je niet alleen tweedehands shoppen, er zijn ook overal kraampjes waar je je tegoed

kunt doen aan lekker eten en drinken. Lees meer over de vrijmarkten in de stad.

en de bruggen deel je net zo goed in de feestvreugde.

Familiepret Kinderen kunnen tijdens Koningsdag speelgoed, limonade of koekjes verkopen. Of ze zijn zoet met de vele andere activiteiten in en rondom de vrijmarkten. Denk aan schminken, zelf muziek maken of meedoen aan verschillende sportfestiviteiten. Bekijk de Koningsdag met kinderen pagina voor meer informatie.

Musea op Koningsdag De meeste grote musea en bezienswaardigheden zijn gesloten op Koningsdag, maar een aantal bekende hotspots in Amsterdam zijn doorgaans geopend. In april 2014 is hier te vinden welke locaties open zijn op Koningsdag.

Feesten Koningsnacht & -dag Koningsdag is een nationale feestdag waarop het feesten letterlijk centraal staat. Voor 2014 zijn de plannen nog niet bekend maar normaal gesproken begint de pret al tijdens Koningsnacht - de nacht voorafgaand aan Koningsdag.

In Nederland staan herdenken en feest vieren dichtbij elkaar. Op 4 mei herdenken wij tijdens de Nationale Dodenherdenking op de Dam burgers en militairen die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties, zijn omgekomen. Op 5 mei vieren wij onze vrijheid met Bevrijdingsdag, waarbij openluchtfeesten en concerten vaak centraal staan.

Op Koningsdag zelf staan ook jaarlijks kleine en grote events op de kalender, waarbij dj's op straat of in de kroeg zorgen voor een uitgelaten stemming. Lees meer over Koningsdag events. Koningsdag op de grachten Ook op de Amsterdamse grachten is het op Koningsdag een groot oranje feest. Duizenden versierde boten varen over de grachten en zorgen vaak voor een gezellig oponthoud. Op een boot Koningsdag vieren is natuurlijk het allerleukst, maar vanaf de kant

Dodenherdenking & Bevrijdingsdag

Nationale Dodenherdenking Voorafgaand aan de Dodenherdenking op 4 mei, waarvan de eerste in 1945 op de Dam werd gehouden, wonen leden van de koninklijke familie en regeringsvertegenwoordigers, oorlogsgetroffenen en nabestaanden een plechtigheid bij in de Nieuwe Kerk. Woon de herdenking op de Dam bij en houd na het luiden van de klok van de Nieuwe Kerk om 20.00 uur 2 minuten stilte.


Uit in eigen regio

38 Bevrijdingsdag Op 5 mei staat heel Nederland en uiteraard ook Amsterdam in het teken van Bevrijdingsdag. Vandaag wordt de overgave van het Duitse leger in 1945 gevierd, waarmee het einde van de Tweede Wereldoorlog voor Nederland een feit was.

Pacha Festival de unieke setting met te gekke dj's en live sets waarbij deep house, techno, minimal en en tech house de boventoon voeren. Tel daar de populaire Ibiza hippiemarkt en hopelijk een flinke dosis zon bij op en het belooft een spetterend festival te worden!

Vrijheidsmaaltijd Sinds 2012 is de Vrijheidsmaaltijd op Bevrijdingsdag een initiatief om Amsterdammers en andere gegadigden met elkaar te verenigen met een heerlijke maaltijd en een dialoog. In 2013 doen meer dan 200 locaties mee en worden inwoners van de stad aangemoedigd om hun eigen Vrijheidsmaaltijd te organiseren voor vrienden, familie en buren. Ook op de Dam kun je op 5 mei met elkaar een Vrijheidsmaaltijd nuttigen. www.4en5meiamsterdam.nl

Kijk op www.pachafestival.com voor het laatste nieuws en tickets.

Pacha Festival Het zomerfestivalseizoen brandt elk jaar los in mei als het Pacha Festival in Amsterdam op de agenda staat! Na twee succesvolle edities keert de bekende club terug met de derde editie van het dance festival op het Java eiland in Amsterdam. Pacha Festival: de start van het zomerseizoen Met de Amsterdamse skyline als indrukwekkende achtergrond, combineert het

Taste of Amsterdam Elk jaar neemt Taste of Amsterdam het Amstelpark over voor vier dagen met eten, drinken en entertainment. Van 15 tot en met 18 mei 2014 is het park weer een mekka voor liefhebbers van lekker eten. Festival voor liefhebbers van eten Chef-koks maken kleine versies van hun favoriete gerechten om aan de bezoekers te laten proeven. Natuurlijk is eten een perfecte manier om de tijd mee door te komen, maar doe ook mee met een kookworkshop, wijnproeverij of een van de andere activiteiten. Voor de jongste koks zijn er diverse activiteiten om hun gevoel voor eten en koken te stimuleren. En je gaat niet met lege handen naar huis, want op de festivalmarkt kun je allerlei lekkernijen kopen. Bekijk www.tasteofamsterdam.com voor meer informatie en kaartjes.

Vondelpark Openluchttheater Het Vondelpark Openluchttheater, midden in het beroemde Vondelpark in Amsterdam, leent zich iedere zomer perfect voor bijzondere concerten en verrassende optredens van Nederlands neusje van de zalm op het gebied van cabaret, dans, kindervoorstellingen en muziek. Al ruim 30 jaar worden hier gratis openluchtvoorstellingen aangeboden aan Amsterdammers en bezoekers. Een zomer lang Ook deze zomer, van juni tot en met augustus 2014, is er weer moderne dans te zien, zijn er kindervoorstellingen en jazz optredens en is er volop cabaret en kleinkunst. Ook zijn er klassieke lunchconcerten en is er elk jaar het populaire zondagmiddagprogramma variĂŤrend van pop, rock, Nederlandstalige en wereldmuziek. Reserveren mogelijk Wil je een plaats reserveren, dan kan dat tegen een kleine betaling. Alle voorstellingen zijn al ruim drie decennia kosteloos, maar een kleine bijdrage in de VondelparkEuroBus is zeer welkom. Voor gehandicapten kan een speciale plaats voorin worden gereserveerd. Bereikbaarheid Het Vondelpark is vanaf vele locaties goed te bereiken - onder andere vanaf de


39

Uit in eigen regio

een van de grootste evenementen in Amsterdam, waar jaarlijks zo’n 300.000 bezoekers op afkomen.

Rollende Keukens

val, het grootste theaterstudentenfestival van Europa, presenteren ruim 200 jonge afstuderende podiumkunstenaars zich aan een breed publiek van theaterliefhebbers, castingsbureaus, programmeurs en pers. Het is dé plek om beginnend talent te ontdekken, een mogelijke opstap naar een (internationale) carrière en een voorproefje op het theater van de komende jaren ineen.

Na zes succesvolle jaren van het mobiele eetfestijn keert Het Weekend van de Rollende Keukens van 28 mei tot 1 juni terug voor de zevende editie!

Bekijk www.itsfestivalamsterdam.com voor meer informatie en het complete programma.

Waar & wanneer Ga voor meer informatie naar www.kwakufestival.nl.

Kwaku Summer Festival

Gay & Lesbian Summer Festival

In juli en augustus 2014 staat het Bijlmerpark in Amsterdam Zuidoost weer vier weekenden lang in het teken van cultuur, muziek, dans, eten en drinken tijdens het Kwaku Summer Festival (voorheen Kwakoe Festival).

Rialto lijkt in de zomer van 2014 opnieuw onderdak te bieden aan het Gay & Lesbian Summer Festival in Amsterdam. Hier zijn de beste nieuwe gay & lesbian films op het witte doek te zien.

Van Baerlestraat, Overtoom, Museumplein en Amstelveenseweg. Hiervoor kan je tram 1, 2, 3, 5, 12, 16 en 24 nemen. Bekijk www.openluchttheater.nl voor meer informatie en het volledige programma van het Openluchttheater.

Mobiele lekkernijen Meer dan honderd tot eettent verbouwde campers, dubbeldekkers, busjes en brommers serveren pizza’s, verse soepen, verfijnde visgerechten, smoothies en veel meer lekkers. Geniet van de culinaire hoogstandjes in de zon of tijdens een filmvertoning in de open lucht. Praktische informatie Het Westergasterrein is vanaf Amsterdam Centraal Station lopend te bereiken (30 minuten) of met tram 10. Entree is gratis. Bekijk www.rollendekeukens.nl voor meer informatie.

ITs Festival Van 20 tot en met 27 juni 2014 staan de podia in Amsterdam weer vol aanstormend theatertalent uit binnen- en buitenland tijdens de 24e editie van het International Theatre School Festival (ITs).

Van voetbaltoernooi tot festival Kwakoe begon in 1975 als kleinschalig voetbaltoernooi om de jeugd in de Bijlmermeer die niet op vakantie kon gaan toch een leuke zomer te bezorgen. Al snel groeide Kwakoe uit tot een competitie waar niet alleen gevoetbald werd, maar waar eten en drinken een belangrijke plaats innam. Tegenwoordig staat het festival vooral bekend om de sfeer en zijn er naast het voetbal tal van andere activiteiten zoals debatten, lezingen, dansworkshops, missverkiezingen en muziekoptredens.

Multicultureel feestje Aanstormend talent Kwaku Festival is een van de grootste Op het International Theatre School Festi- multiculturele festivals in Nederland en

Gek op voetbal? Neem dan deel aan de Kwaku Summer Cup (jaarlijks terugkerend voetbaltoernooi waar iedereen zich voor kan aanmelden). Het festivalterrein zelf bestaat dit jaar uit eilanden met uiteenlopende thema’s.

Filmmarathon Elk weekend staat in Rialto tijdens het festival in het teken van films over mannen- en vrouwenliefde. Bovendien is er op de laatste zondag de traditionele marathon met alle films van het Gay & Lesbian Summer Festival. Landelijk festival Filmdistributeur Cinemien organiseert het festival in 2014 voor het achtste jaar op rij. Tijdens het festival zijn door heel Nederland in verschillende bioscopen de gay & lesbian films te zien. Kijk op www.rialtofilm.nl voor het volledige programma.

(Bron: www.iamsterdam.com)


Gemeenteraadsverkiezingen 2014

40

Betrokken en in de buurt. Wij gaan uit van de kracht van gemeenschappen. Betrokkenheid van mensen bij hun familie, school, bedrijf en buurt. Niet de vrije markt of de overheid maar de samenleving staat voorop. Daar zetten wij ons voor in. Dat iedereen die kan meedoet en wie zorg nodig heeft zorg krijgt.

Marijke Shahsavari - Jansen Lijsttrekker CDA Amsterdam

Meer weten? Kijk op www.cda.nl/amsterdam

DE HULPDIENST VAN DE SP: VOOR ADVIES EN BIJSTAND

WITTE STAD Wit waren de plannen van Provo WitteÅM\[MVwitkarren en andere witte plannen Wit zijn de projecten van Witte Stad

Gelijk hebben is één, maar gelijk krijgen is twee. Nu de sociale rechtshulp wordt afgebroken, wordt dat gelijk krijgen voor gewone mensen steeds moeilijker. De SP organiseert daarom spreekuren voor mensen die problemen hebben met hun baas of verhuurder, met de gemeente of de belastingen. De spreekuren zijn toegankelijk voor iedereen. De SP geeft advies of wijst mensen de weg in het woud van instanties en regels.

SP-Hulpdienst inloopspreekuur: Ma. avond 18:30 - 20:00 uur Di. middag 13:00 - 16:00 uur

T: (020) 6370158 E: hulpdienstamsterdam@sp.nl Adres: Laurierstraat 165

;\IL^IVJ]ZOMZ[ die voor een deeleconomie kiezen Stad die toegang tot middelen JW^MVJMbQ\^MZSQM[\ Stad van projecten die werk opleveren

www.dewittestad.nl


DE WITTE STAD

41

Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Onder de naam ‘DE WITTE STAD’ groeit een beweging die zich druk maakt over de toekomst van Amsterdam. Over stadsvervoer en luchtkwaliteit, over het delen van productiemiddelen en werkgelegenheid, over veiligheid in het verkeer, over deel-economie.

In 2015 is het 50 jaar geleden dat Provo werd opgericht. Nu pas worden Provo’s witte stadsplannen overal ter wereld opgepakt. Er zijn al 600 grote steden waar in totaal 700.000 witte fietsen in gebruik zijn. De Witte Stad werkt aan 8 witte plannen voor Amsterdam: 1.  Wittefietsenplan 600 wereldsteden laten zien dat het werkt!

50+

of jonger

2.  Witkar De elektrische Witkar heeft op beperkte schaal al in de zeventiger jaren laten zien dat het werkt. Nu is de tijd rijp! 3. Schone lucht door elektrisch vervoer en een verbod op te vuile auto's.  Schoon openbaar vervoer, de fiets, de voetganger, elektrische deelauto's, elek-

?

STEM 19 MAART OP DE MAN VAN OMA

trische persoonauto’s, Car2go en Witkar. 4. Ringparkeren langs de A10 met aanvullend elektrisch vervoer naar de stad. Goedkoop parkeren voor de verbrandingsauto’s van bezoekers met aanvullend snel OV en elektrische stadsauto’s. 5. Maakindustrie in de haven met gedeeld gebruik van vervoer, opslagruimte en productiemiddelen. 6. Veilig naar school en werk op de fiets Hoofdfietsroutes zonder auto, hoofdautoroutes zonder fietsen.  7 NoordZuidlijn doortrekken naar de VU  De NoordZuidlijn krijgt ruimte voor hogere frequentie en meer passagiers. 8 Metro-fiets Zonder wachten is de metro op 1 km afstand in 5 minuten bereikbaar.

Voor een schoon, veilig en leefbaar Amsterdam www.leefbaaramsterdam.com De partij van en voor Amsterdammers

STEM OP 19 MAART

David Pinto

www.oma-amsterdam.nl

www.amsterdam.TrotsopNederland.com Ans van der Velde al jaren een vertrouwd gezicht in politiek Amsterdam


Vergoeding eigen bijdrage kinderopvang

Kinderopvang

42

Hebt u jonge kinderen en een bijstandsuitkering en werkt u parttime of volgt u een traject naar werk of een verplichte inburgeringscursus? Dan kunt u een vergoeding aanvragen voor de eigen bijdrage kinderopvang. het later terug te vragen. U Voor wie is de vergoeding moet dus eerst uw bijdrage eigen bijdrage kinderopvang? regelen voordat u de kinderDe gemeente Amsterdam veropvang betaalt. goedt een gedeelte van de eigen bijdrage voor kinderopStap 2: aanvraagformulier invang als een van de volgende vullen en terugsturen of afgesituaties op u en uw partner ven van toepassing is: ■ U krijgt een bijstandsuitke■ Krijgt u een uitkering van ring en volgt een re-integraDienst Werk en Inkomen en tietraject naar werk. voldoet u aan de voorwaar■ U krijgt een bijstandsuitkeden? ring en volgt een verplicht ■ Bel met DWI (14 020). U inburgeringstraject bij een krijgt een aanvraagformuerkende instelling. lier toegestuurd. Vul het in en stuur het terug naar ■ U werkt en krijgt een aanDWI. vullende bijstandsuitkering. Ook moeten u, uw partner en ■ Stuur voor elk kind de ofuw kind ingeschreven staan in ferte(s) van de kinderopvanhet bevolkingsregister van Amgorganisatie mee. U kunt sterdam. het formulier ook afgeven bij uw eigen Werkplein. Hoe vraag ik de vergoeding eigen bijdrage kinderopvang Hoe lang duurt het? aan? U krijgt geen ontvangstbevestiging van uw aanvraag. U hoort De aanvraag voor de vergoebinnen acht weken of u recht ding eigen bijdrage kinderopvang verloopt in drie stappen. hebt op de gemeentelijke compensatie eigen bijdrage kinderopvang. In die brief staat ook Stap 1: een plek regelen hoe lang u de bijdrage krijgt. ■ Maak een keus voor een vorm van kinderopvang. ■ Zoek een erkende opvangorHulp bij uw aanvraag ganisatie waar plaats is voor Hebt u hulp nodig bij het inuw kinderen. Raadpleeg vullen van lastige formuliehiervoor het Landelijk Regis- ren? Of wilt u weten of u recht ter Kinderopvang en Peuter- hebt op een voorziening? speelzalen. Neem voor gratis hulp contact op met de Formulierenbri■ Vraag een offerte bij de kinderopvangorganisatie of het gade. Kijk rechts op deze pagina voor meer informatie. gastouderbureau. Dan weet u hoeveel u moet gaan betalen. Hoe hoog is de vergoeding Let op: eigen bijdrage kinderopvang? ■ Teken nooit een overeenDe gemeente vergoedt 5% van komst voordat u weet hoede kosten voor kinderopvang veel bijdrage u kunt krijgen. als u: Van Dienst Werk en Inko■ een bijstandsuitkering krijgt men (DWI) krijgt u bedenken een re-integratietraject tijd, u kunt dan rustig volgt of een verplichte inkijken of u het geld dat u burgeringscursus bij een ermoet bijbetalen wel hebt. kende instelling ■ U kunt uw bijdrage niet met ■ een betaalde deeltijdbaan terugwerkende kracht onthebt en een aanvullende bijvangen. Dit betekent dat u standsuitkering ontvangt. niet eerst kunt betalen om

Maximum uurprijs De Belastingdienst en de gemeente geven de tegemoetkoming over een maximum uurprijs. In 2014 is de maximum uurprijs: ■ Voor dagopvang van kinderen van 0 tot 4 jaar: € 6,70 per uur ■ Voor buitenschoolse opvang van kinderen op de basisschool: € 6,25 per uur Voor gastouderopvang: € 5,37 per uur. Rekenvoorbeeld Uw kind gaat 100 uur per maand naar de kinderopvang. Per uur kost dit € 7,-. De gemeente vergoedt 5% van € 6,46. Dat is € 0,32 per uur. U krijgt 100 x € 0,32 = € 32,- per maand. Hoe verleng ik de vergoeding eigen bijdrage kinderopvang? Als uw traject naar werk of

verplichte inburgeringscursus nog doorloopt, dan kunt u om een verlenging vragen. Bel met DWI (14 020). U krijgt een aanvraagformulier toegestuurd. Vul het in en stuur het terug naar DWI. Elk jaar opnieuw aanvragen De vergoeding wordt in principe toegekend voor de duur van uw re-integratietraject of inburgeringscursus tot maximaal een kalenderjaar. U moet de compensatie elk jaar opnieuw aanvragen. Automatisch verlengingsformulier Als u de compensatie nu al krijgt, stuurt DWI u automatisch een aanvraagformulier voor het volgende kalenderjaar. (Bron: www.amsterdam.nl)

Verloskundigenpraktijk Bijlmermeer Verloskundigen: Henna Playfair | Gladys Wilson | Willemijn Speelman | Lucienne Read Frankemaheerd 2, 1102 AN Amsterdam Telefoon: 06 - 553 73 737 www.VerloskundigenPraktijkBijlmermeer.nl


43

Zakenregister ADMINISTRATIEKANTOOR

Administratiekantoor Gracia G.M. Baars

• belastingaangifte • administratie • sinds 1980

AUTOMOBIELBEDRIJVEN De Meteor Zie onze advertentie op pagina 3.

BEGRAAFPLAATSEN

Hendrik Hosstraat 32, 1106 ZN AmsterdamTel 020 - 697 47 07

0800 5080

Ten Rouwelaar advocaat Zie onze advertentie op pagina 16. Ookmeerweg 275 1067 SP Amsterdam

pc.nl

Mw. Mr. D.L. Kruijdenhof advocaat W.G. Plein 228 1054 SE Amsterdam Tel. 607 01 45, Fax 612 59 63 info@kruijdenhof.nl www.kruijdenhof.nl Arbeidsrecht / Familierecht (o.a. echtscheidingen en alimentatie) Sociaal-zekerheidsrecht Vreemdelingenrecht

BEGRAFENISSEN/ UITVAARTVERZORGING

Melding van overlijden

0800 5080 Dag en nacht bereikbaar

Kabelweg 22 1014 BB Amsterdam

pc.nl

BELASTINGEN Hunzestraat 70, 1079 WE Amsterdam Tel. (020) 673 00 55, Fax (020) 673 00 91 Wij bieden u deskundige hulp op het gebied van: • sociaal zekerheidsrecht (o.a. bijstand, WAO, AOW, WIA, ziektewet, WW)

volledige collectie ROWAN garens en Addi naalden brei-, haak- en borduurgarens handgebreide truien, borduurpakketten en stoffen exclusieve breipatronen

Ook telefonisch te bestellen

Informatie ADVOCATEN

BREIEN

Dienst Belasting Gemeente Amsterdam Zie onze advertentie op pagina 2.

Oude Leliestraat 12, 1015 AW Amsterdam 3 min. lopen van de Dam, Open: ma 13.00 - 17.30, di t/m za 10.30 - 17.30 uur tel 020 6231445, fax 020 4278522 www.afstap.nl

BROMFIETSEN EN FIETSEN BIKE SHOP 66 TWEEWIELERS Uit voorraad leverbaar: Giant, Sparta, Batavus, Cortina, Kawasaki, Loekie, Alpina en diverse andere merken leverbaar. www.bikeshop66.nl Scheldestraat 66 1078 GM Amsterdam 020 - 664 12 43 BUIKDANSEN Oriëntaalse danswinkel Jeanines Souk Czaar Peterstraat 107, 1018 PE A’dam tel 06 21858734 Sjaals, sluiers, dans/feestkleding, sieraden, kralen en veel meer. www.buikdanswinkel.nl info@buikdanswinkel.nl Dans & bewegingstudio Lijfwijs Laagte Kadijk 20, 1018 BB Amsterdam tel 06 21858734, www.lijfwijs.nl Jeanine Korrelboom geeft sinds 1984 cursussen en workshops Buikdansen. Kijk voor up-to-date informatie over lessen en workshops op de website.

DANSSCHOLEN BIBLIOTHEEK Openbare Bibliotheek Amsterdam Zie onze advertentie op pagina 48.

Studio Lijfwijs Zie onze advertentie op pagina 43.

• familierecht

DEUREN

• huurrecht • arbeidsrecht • strafrecht Cliënten met een inkomen op minimumniveau zijn geen (of zeer weinig) kosten verschuldigd. Het eerste gesprek is altijd gratis.

BOTENVERHUUR Kanoverhuur het Amsterdamse Bos Zie onze advertentie op pagina 16.

Hubo Wittenburg Zie onze advertentie op pagina 44.


Zakenregister

44 DIERENARTSEN

Met hart en ziel een ster in Zorg Uiterwaardenstraat 109 Tel: 020 - 697 60 35 Krugerplein 13 Tel: 020 – 692 71 97 Elpermeer 41 Tel: 020 – 636 58 58 www.sterkliniekamsterdam.nl

DOE HET ZELF ZAKEN

KASTEN OP MAAT met schuifdeuren dealer o.a. Raffito - MW kasten en Regalo systemen Erkend SIKKENS specialist FLEXA dealer

Hout - Plaatmateriaal Vloeren - Zonwering Unieke OP MAAT ZAAG kwaliteit KOM EENS LANGS BIJ: DOE HET ZELF WITTENBURG Wittenburgergracht 103 - 113 1018 MX Amsterdam Telefoon: 020 - 6224065 info@hubowittenburg.nl www.hubowittenburg.nl FYSIOTHERAPIE Fysiotherapie Beukenplein Beukenplein 11-13hs 1092 BA Amsterdam Telefoon: 020 - 668 10 72 info@fysiotherapiebeukenplein.nl www.fysiotherapiebeukenplein.nl

GEZONDHEIDSCENTRA

KAPSALON

Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG) Donker Curtiusstraat 7, unit 303 1051 JL Amsterdam Postbus 80417, 1005 BK Amsterdam 020 - 582 20 80 www.sag-amsterdam.nl De Gezondheidscentra: - Banne Buiksloot ..............020 - 631 91 57 - Bocholtstraat ...................020 - 617 56 70 - Borgerstraat ....................020 - 612 26 96 - Haveneiland ....................020 - 416 53 30 - Helmersstraat ..................020 - 683 85 83 - De Keyzer........................020 - 626 98 90 - Oosthoek ........................020 - 665 26 81 - Osdorp ............................020 - 610 32 05 - Pampuslaan.....................020 - 398 73 30 - Slotermeer ......................020 - 613 32 12 - Staatsliedenbuurt............020 - 686 98 07 - Steigereiland ...................020 - 495 22 56 - De Vaart ..........................020 - 667 66 66 - Watergraafsmeer ............020 - 463 72 52 - Zeeburg...........................020 - 418 30 97

Herman Deen kapper behandeling volgens afspraak telefoon 624 60 58 wolvenstraat 13 amsterdam maandag en dinsdag gesloten

KINDEROPVANG Bartele Zie onze advertentie op pagina 42.

MAKELAARDIJ Key & Stefels makelaars O.G. Zie onze advertentie op pagina 24.

MUZIEKSCHOOL Muziekpakhuis Zie onze advertentie op pagina 29.

HAKEN

NDSM SPECIAL

De Afstap Noorderlicht Zie onze advertentie op pagina 43. Zie onze advertentie op pagina 19.

HANDWERKEN

Pllek Zie onze advertentie op pagina 19.

De Afstap Zie onze advertentie op pagina 43. Pollux eten en drinken Zie onze advertentie op pagina 19. HOBBY Stichting NDSM-werf Hubo Wittenburg Zie onze advertentie op pagina 44. Zie onze advertentie op pagina 20.

HUBO

VOUS ETES ICI Zie onze advertentie op pagina 19.

Hubo Wittenburg Zie onze advertentie op pagina 44. ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING MEE Amstel en Zaan Zie onze advertentie op pagina 26.


45

Zakenregister ONDERWIJS

POLITIEK

Lycée Français Vincent van Gogh CDA Zie onze advertentie op pagina 29.

Zie onze advertentie op pagina 40.

ROC van Amsterdam, afdeling Horeca DE WITTE STAD Zie onze advertentie op pagina 29. Zie onze advertentie op pagina 40.

VERLOSKUNDIGEN Verloskundige praktijk Bijmermeer Zie onze advertentie op pagina 42.

WONEN De Studio Zie onze advertentie op pagina 22.

ONGEDIERTE BESTRIJDING

Leefbaar Amsterdam Zie onze advertentie op pagina 41. Villa Mokum Zie onze advertentie op pagina 22. OMA Zie onze advertentie op pagina 41.

Ongediertebestrijding en -preventie

Gyroscoopweg 116 1042 AX Amsterdam Tel: 020-4200122 pcdamsterdam@rentokil.nl www.rentokil.nl

Woningstichting Rochdale Zie onze advertentie op pagina 24.

SP Zie onze advertentie op pagina 40.

De Alliantie Zie onze advertentie op pagina 21.

TROTS Zie onze advertentie op pagina 41.

YOGA OUDEREN

REIS INFORMATIE EN IN INENTINGEN

Meer bewegen voor ouderen GGD Amsterdam Zie onze advertentie op pagina 26. Zie onze advertentie op pagina 8.

OUDERENZORG

SNACKS

Stichting ATA FEBO Zie onze advertentie op pagina 26. Zie onze advertentie op pagina 26.

UITVAARTCENTRA

Tzorg Zie onze advertentie op pagina 27.

PEDICURESALONS ANNEMIEK PEDICURE Gediplomeerd pedicure, manicure, diabetische voet en voetreflexoloog Behandeling volgens afspraak Ook op zaterdag! Behandeling volgens NAT techniek Lid Provoet Hartelstein 10, 1082 AJ Amsterdam Tel. 020 - 661 01 97 POLIKLINIEKEN

informatie

0800 5080 ■ Uitvaartcentrum Amsterdam Noord ■ Uitvaartcentrum Watergraafsmeer, Amsterdam-Oost ■ Uitvaartcentrum Westgaarde, Amsterdam-West ■ Begraafplaats en Crematorium Westgaarde

UITZENDBUREAUS

Uitzendbureau 65plus Pieter Calandlaan 1193 1069 SE Amsterdam GGD Amsterdam, IZ/SOA Polikliniek Zie onze advertentie op pagina 5. Tel. 020 - 675 85 81 Mail: amsterdam@65plus.nl Website: www.65plus.nl

Studio Lijfwijs Zie onze advertentie op pagina 43.


Puzzel

46 2

1

3

4

5

12 15

16

22

23

Kruiswoordpuzzel

19

29

25

34

39

35

21

32 37

41

42

43

46

48 50

54

49

51

52

55

56

61

57

62

66

77

59

70 75

79 83

86

60

64 69

74

78 82

58

68

73

53

63

67

72

11

27

36

45

47

10

20

31

40

9

26

30

44

65

8 14

18 24

33 38

7

13 17

28

6

71 76

80 84

81 85

87 2

Horizontaal 1. stapelwolk; 7. gebraden ribstukje; 12. vlekkenwater; 13. kweker; 14. opstootje; 15. persoonlijk voornaamwoord; 17. Keuring van Elektrotechnische Materialen Arnhem (afk.); 19. rivier in Duitsland; 21. muzieknoot; 22. dameskledingstuk; 24. Nederlandse voetbalclub; 27. mand om gedorst graan te schudden; 28. Amerikaanse staat; 30. tennisterm; 31. plaats in Noord-Brabant; 32. stof voor hoeden; 33. onderdeel van een soort; 35. oxydatie; 37. duivenhok; 38. heilige rivier in India; 41. visgerei; 42. deel van etmaal; 44. god van de liefde; 46. badplaats in Frankrijk; 47. rap (vlug); 48. onbeschaafd mens; 49. uitroep van verbazing; 50. autoped; 52. goochelkunstje; 54. huisbediende; 56. bestanddeel van melk en kaas; 58. door water omringd land; 61. slangvormige vis; 62. Germaanse god; 64. streling met de tong; 65. jeugdig; 67. gordijnstang; 68. Nederlandse Aardolie Maatschappij (afk.); 70. bloembed (tuinvak); 72. Duitse omroep; 73. plaats in Zeeland; 76. schuine kant van een beitel; 77. archi epicopus (afk.); 78. grauw (flets); 79. Duits automerk; 81. boksterm (afk.); 82. laagte tussen twee bergen; 83. uitbouw van een huis; 84. namaak; 86. keeper; 87. literair product (poĂŤzie).

Verticaal 1. medisch specialist; 2. meterton (afk.); 3. plaats aan het IJsselmeer; 4. aardig (schattig); 5. wielerterm; 6. wartaal spreken; 7. kinderschaar; 8. pas of schrede; 9. roem; 10. laatstleden (afk.); 11. telwoord; 16. armoedige woning; 18. snijwerktuig; 20. titel (afk.); 21. pasvorm; 23. boterton; 25. Engelse universiteitsstad; 26. windrichting; 27. onbesuisd; 29. boterhamstrooisel; 32. muziekfilmpje; 34. Sociaal Economische Raad (afk.); 36. gevoel van bewondering (respect); 37. zenuwtrek; 39. tijdelijke ademstilstand; 40. armoedig (karig); 42. welriekende gomhars; 43. gebergte in Europa; 45. vruchtennat; 46. vochtig; 51. ogenblik; 53. nachtroofvogel; 54. hoge leeftijd (oud); 55. deel van gebit; 56. dierlijk voedsel; 57. militair voertuig; 59. plaats in Duitsland; 60. regenafvoer; 62. onrustig draaien in bed; 63. verzorging van patiĂŤnten na behandeling; 66. Zweedse muntsoort; 67. meisjesnaam; 69. klap (tik); 71. gymnastiektoestel; 73. riviervis; 74. schrijfvloeistof; 75. zwemvogel; 78. tuimeling; 80. soort dakbedekking; 82. lidwoord; 85. personal computer (afk.).


47

Amsterdam in cijfers 799.442 2.332.773

inwoners Amsterdam inwoners Metropool Amsterdam

180

nationaliteiten

1

burgemeesters

881.000

fietsen

40

parken

216 12 550 32 1 6.159

trams ponten electrische oplaadpunten markten bloemenmarkten winkels

165

grachten

1.281

bruggen

2.500

woonboten

8.863

16e, 17e- en 18e-eeuwse huizen en gebouwen

1 654 8

Koninklijk Paleis historische gevelstenen windmolens

51

musea

22

schilderijen van Rembrandt

1

Nachtwacht

1

schuttersgalerijen

206

schilderijen van Van Gogh

140

wassen beelden bij Madame Tussauds

6.100

dieren in Artis

4

draaiorgels

9

carillons

42

historische kerkorgels

16.000

concerten & voorstellingen per jaar

40

concerten & voorstellingen per dag

55

theaters & concertzalen

1

Koninklijk Concertgebouworkest

1

Muziektheater

15

bioscopen

1.515

cafés & bars

36

discotheken

1.150 398 12 52.184 5

restaurants hotels 5-sterren hotels hotelbedden campings


lezen studeren luisteren internetten ontmoeten werken lenen zoeken kijken en meer. Ontdek de OBA De OBA is er voor iedereen. Of u nu een boek wilt lenen, een fijne werkplek zoekt, een film op dvd of blu-ray wilt lenen of een voorstelling, workshop of debat wilt bijwonen. Word lid van de OBA om toegang te krijgen tot al onze producten en diensten. Lid worden kan online, via www.oba.nl/lidworden en in de bibliotheek. Zie www.oba.nl/vestigingen voor een bibliotheek bij u in de buurt.

Informatiegids stad amsterdam winter2014  

Gemeente Informatiegids Amsterdam 2014, 33e jaargang, met ondermeer ruime aandacht over het NDSM terrein in Amsterdam Noord, de gemeenteraa...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you