Page 1

VO

P & T R E D L E V N E O R B U IT

RINSES IRENEBUURT 2013/2

01 4

PROGRAMMAGIDS


Comfortable shopping! Meer dan 80 winkels, goede horeca en speelgelegenheid voor de kids. Shop comfortabel op Gelderlandplein.

Elke donderdag koopavond tot 20.00 uur. Altijd 1,5 uur gratis parkeren in de garage of blauwe zone.

GELDERLANDPLEIN.NL


Voorwoord en inhoud Je vindt het in Buitenveldert!

3

Inhoud

Zonder werk? Gepensioneerd? Op zoek naar een hobby? Actief in de wijk worden? In deze nieuwe Programmagids 2013/2014 vindt u een overzicht van heel veel activiteiten en initiatieven die in de wijk Buitenveldert plaatsvinden. Deze programmagids helpt u de weg te vinden, nieuwe contacten te leggen en geeft u informatie over activiteiten en organisaties in Buitenveldert, de Zuidas en de Prinses Irenebuurt. Met deze nieuwe programmagids in de hand bent u weer helemaal op de hoogte wie er in uw wijk actief zijn op het gebied van zorg en welzijn en waar u ze kunt vinden. U vindt in het hart van het programmaboekje de handige plattegrond met het straatnamenregister. Achter in de gids een trefwoordenregister waar u snel een organisatie of dienst kan opzoeken. De programmagids maakt weer duidelijk dat er heel veel te doen is in Buitenveldert en of u er al heel lang woont of nieuw bent in de wijk, u kunt er altijd iets nieuws in ontdekken. Bent u op zoek naar club voor alleenstaanden om een avondje uit te gaan? Een cursus schilderen of iets sportiefs voor uw kinderen? U vindt deze organisaties en nog veel meer in deze Programmagids. Het “Huis van de Wijk” in het MFC Binnenhof heeft een intensieve samenwerking met bestaande organisaties en biedt ruimte voor u als bewoner om activiteiten te organiseren of te initiëren. Bewaar deze programmagids, maar lees ook onze Wijkkrant en abonneer u op onze gratis wekelijkse nieuwsbrief zodat u op de hoogte blijft van actuele ontwikkelingen in uw wijk. Hebt u vragen over zaken in onze wijk Buitenveldert of wilt u zich aanmelden als vrijwilliger, neem dan contact op met het Wijkontmoetingscentrum, telefoon 644 99 36 of per email info@wocbuitenveldert.nl. Dankzij de inzet van de medewerkers en de vele vrijwilligers van al deze organisaties werken wij samen aan een plezierige samenleving in Buitenveldert. Ik wens u veel leesplezier en een mooi seizoen.

Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert ............................................Pagina 5 - Doelstelling en taken - Commissies - Culturele activiteiten - Bewonersplatform Zuidas Belangenbehartiging..........................................................................Pagina 10 - Vereniging Ouderen Adviesraad - Stichting Onbeperkt Zuid - Hulp Centraal Huis van de Wijk Buitenveldert.........................................................Pagina 11 - Bijeenkomsten - Creatief - Dansen- Eten/koken - Muziek - Onderwijs/opleidingen - Schilderen/tekenen - Spirituele activiteiten - Sport en spel - Diversen Kerken Buitenveldert .........................................................................Pagina 20 Woon- en zorgcentra .........................................................................Pagina 23 Clubs en sociëteiten ...........................................................................Pagina 28 Diversen ..............................................................................................Pagina 30 Yoga ..................................................................................................Pagina 31 Muziek.................................................................................................Pagina 31 Dienstverlening ..................................................................................Pagina 32 - Loket Zorg en Samenleven Zuid - Buur(t)bemiddeling - Vrijwilligers Centrale Amsterdam - Algemene Hulpdienst Buitenveldert - Amsterdamse Ontmoetingscentrum - Joods maatschappelijk werk - Politie Wijkteam van Leijenberghlaan - Kindermishandeling - Nationale Vereniging de Zonnebloem - Stadsdeel Zuid - Wijksteunpunt Wonen Dynamo ...............................................................................................Pagina 38

Herman van Wissen Voorzitter WOCB

Informatieregister Buitenveldert en Prinses Irenebuurt ................Pagina 45 Trefwoordenlijst .................................................................................Pagina 49

Colofon Programmagids 2013-2014 Buitenveldert en de Prinses Irenebuurt verschijnt eenmaal per jaar als bijzondere uitgave van de Wijkkrant Buitenveldert en is een gezamenlijke uitgave van het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert en MediaPress Amsterdam. Samenstelling: Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert WOCB, A. J. Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam, telefoon: 020-644 99 36. Internet: www.wocbuitenveldert.nl email: info@wocbuitenveldert.nl Wijkkrant email: wijkkrantredactie@gmail.com Druk: Dijkman Print Bezorging: Fietsbrigade VOF, fietsbrigade@yahoo.com (voor klachten over de bezorging) Oplage: 13.400 exemplaren, huis aan huis verspreid in Buitenveldert en de Prinses Irenebuurt Foto voorpagina: Anton Groeneschey Foto’s binnenwerk: Pedro Stempels, Dynamo Advertenties: Uitgeverij Maypress, telefoon: 072 - 5715013, postbus 53, 1700 AB Heerhugowaard. © Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert en Dynamo Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt en/of verveelvoudigd door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Hoewel deze gids met de grootst mogelijke zorg werd samengesteld, aanvaardt de uitgever geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van niet of onjuiste vermelding van gegevens in deze gids of voor de aangeleverde advertenties.


4

&MLFEBH OFUJFUT NFFS /FUFFOCFFUKFNFFSHFWFOEBOVWFSXBDIUFMLFEBH PQOJFVXEgUJTEFEPFMTUFMMJOHWBOPO[FEFTLVOEJHFFO CFWMPHFO[PSHWFSMFOFST8JK[JKOFSWBOPWFSUVJHEEBUEF CFTUF[PSHPOUTUBBUVJUEFLSBDIUWBOXFEFS[JKETSFTQFDU FOTBNFOXFSLJOHUVTTFOVFOPO[FNFEFXFSLFST 0NVPPLLFOOJTUFMBUFONBLFONFUPO[FQBTTJFWPMMF UIVJT[PSH CJFEFOXJKVHSBBHUFSLFOOJTNBLJOHFFOVVS UFSLFOOJTNBLJOHFFOVVS HSBUJT[PSH  HSBUJT[PSH BBO*OUFSFTTF /FFNEBOWSJKCMJKWFOEDPOUBDU "MTFSLFOEFFOHFDFSUJยนDFFSEF UIVJT[PSHJOTUFMMJOHCJFEFOXJK  JOEJFOOPEJHCJOOFOVVS z 1 1FSTPPOMJKLF7FS[PSHJOH FSTPPOMJKLF7FS[PSHJOH z 7 7FSQMFHJOH FSQMFHJOH z #FHFMFJEJOH #FHFMFJEJOH z /BDIU[PSH /BDIU[PSH

NFUPOTPQ & &."*- ."*-JOGP!NFOTFO[PSHUIVJT[PSHOM **/5&3/&5 /5&3/&5XXXNFOTFO[PSHUIVJT[PSHOM 5 5&- &-P "%3&4 "%3&4,SJNQFSSUUQMFJO

1)"NTUFSEBN

z VVST[PSH VVST[PSH z 1BMMJBUJFWFUFSNJOBMF[PSH 1BMMJBUJFWFUFSNJOBMF[PSH z 1BSUJDVMJFSF[PSH 1BSUJDVMJFSF[PSH;PSHJOOBUVSB1(# ;PSHJOOBUVSB1(# CFUSFGUWFSHPFEJOHFJHFOCJKESBHF WSBBHPOTOBBSEFWPPSXBBSEF


Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert

5

De commissie, bestaande uit vier deskundige en betrokken vrijwilligers, communiceert op persoonlijke basis of in gezamenlijk overleg, maar tevens via inAdres WOCB formatie- en themabijeenkomsten. DaarMFC Binnenhof naast wordt gecommuniceerd met het A.J. Ernststraat 112 bestuur, deelraadsleden ambtenaren en 1082 LP Amsterdam ambtenaren van de gemeente, met ZuiTelefoon: 020-644 99 36 das- organisaties en met Stadsregio AmE-mail: info@wocbuitenveldert.nl sterdam. Voor een overzicht van de inspraken, zienswijzen en acties verwijHet kantoor van het WOCB is geopend zen wij naar de website van het WOCB. Culturele Commissie op maandag van 9.00 tot 16.00 uur en De Culturele Commissie organiseert muzi- De commissie rapporteert aan de Wijkdinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 raad. kale voorstellingen. Het repertoire beuur. Veel informatie over onze activiteistaat uit de zondagmiddagsalon, ten vindt u op onze website: www.wocDe commissie bestudeert bestemmingsjazzconcerten, lunchconcerten en het buitenveldert.nl plannen, bouwplannen, omgevingsverMFC Music Café. De commissie heeft de activiteiten uitgebreid met o.a de cursus gunningen, kap- en andere Doelstelling over het leven van de “Grootste Brit aller vergunningen, veiligheidsaspecten, miHet Wijkontmoetingscentrum Buitenveltijden” Winston Churchill, i.s.m. Volksuni- lieueffecten, nota’s en rapporten. Indien dert (WOCB) is een organisatie van vrijde belangen van Buitenveldert dreigen te versiteit van Amsterdam en op vele verwilligers, van en voor de bewoners van worden aangetast, wordt overlegd, ingezoek wordt er regelmatig een Buitenveldert. Het WOCB richt zich op rommelmarkt georganiseerd. De commis- sproken, gemaild of andere actie onderhet activeren van bewoners. Het WOCB nomen. heeft een kleine 100 vrijwilligers die allen sie benadert kunstenaars uit Buitenvelmeewerken aan het voorkomen van soci- dert , die een expositie kunnen openen in Speerpunten: aal isolement en vereenzaming door acti- het Huis van de Wijk. viteiten te organiseren en informatie te ■ Verbetering openbaar vervoer verschaffen. Het WOCB stimuleert, onder- 4 en 5 mei Comité Buitenveldert ■ Beperking parkeeroverlast forenzen steunt of coördineert de diverse activitei- De medewerkers van het 4 en 5 mei Co■ Bescherming welstand, monumenten mité van het WOCB verzorgen al jarenten. en leefomgeving lang de 4 mei Dodenherdenking. Die Het bestuur wordt gevormd door de ■ Bescherming bijzondere stedelijke Wijkraad, die in openbare vergaderingen blijkt in een grote behoefte te voorzien. structuur van de wijk bijeenkomt. Het WOCB kent diverse com- De herdenking, die plaats heeft op het ■ Bewaren unieke balans tussen openOntmoetingseiland in het Gijsbrecht van missies, die hieronder genoemd worden. bare ruimte/groen en bebouwing Amstelpark, trekt ieder jaar een groeiend ■ Verkeersveiligheid aantal mensen. Hiernaast organiseert het ■ Verbetering luchtkwaliteit Andere taken Comité het nu al traditioneel geworden Tot de taken van het WOCB behoort ■ Behoud VU Hortus Bevrijdingsbal op 5 mei. eveneens het ontwikkelen en stimuleren ■ Behoud monumentale bomen van goed onderbouwd en gedragen soci■ Nieuwe (groen)voorzieningen Commissie Ruimtelijke Ordening aal cultureel werk. Ook verzorgt het ■ Win-win relatie met Zuidas. Doel: Buitenveldert in Balans WOCB het opleiden en begeleiden van De Commissie Ruimtelijke Ordening van vrijwilligers zodat zij hun werkzaamheDe commissie is actief binnen de den naar behoren kunnen uitvoeren. Ten- het WOCB bewaakt de ruimtelijke volgende programma’s: ordening binnen Buitenveldert en is daar- ■ Stedelijke ontwikkeling slotte is er de vertegenwoordiging in mee actief op het fysieke domein. Zij is allerhande maatschappelijke organisa■ Zuidas ties, op zowel wijk-, grootstedelijk als re- aanspreekpunt en bemiddelaar voor be■ Verkeer en infrastructuur woners en bedrijven in Buitenveldert en gionaal niveau, om zodoende de ■ Openbaar vervoer vervult daarmee ook een sociale functie. informatie naar de wijk en haar bewo■ Openbare ruimte en groen Zij werkt samen met bewoners binnen ners toe te waarborgen. ■ Milieu en water het Actiecomité Behoud VU Hortus, het ■ Leefbaarheid en luchtkwaliteit. Bewonersplatform Zuidas, Vereniging Commissies Stadsvervoerbelang, de Bomenstichting, Het WOCB heeft een aantal commissies: De ontwikkelingen in en rond het Zuidasde Vereniging Beethovenstraat/ParnasDok, alsmede het bezuinigingsbeleid van ■ Culturele Commissie susweg, Vereniging Comité Buurtbelang, de Gemeente en de Stadsregio zullen in ■ 4 en 5 mei Comité Buitenveldert Stichting Tuinstad Buitenveldert, de VerBuitenveldert opnieuw goed merkbaar ■ Commissie Ruimtelijke Ordening eniging Parken Buitenveldert, Vrienden zijn (zoals verkeerstoename, parkeerpro■ Commissie Publiciteit van het Beatrixpark, de Fietsersbond, blemen, geluidsoverlast, verdere luchtver■ Redactie Wijkkrant Veilig Verkeer Nederland, Stichting vuiling, meer bomenkap, meer ■ Commissie Kerst-Inn Milieudefensie en vele anderen. Recente waterberging in natuurgebieden, minder ■ Commissie Vlieghinder nieuwe bewonersinitiatieven: bussen en tramdiensten, verdichting, ■ Commissie Zorg GezondeluchtinZuid en Vrienden leegstand, afwijken van regels, minder ■ Initiativo Social Network Bijzonder Buitenveldert ten behoeve van burgerparticipatie). Wij vernemen graag uw wensen, op- en Heeft u vragen op het terrein van boven- een dependance van het Van Eesteren Museum in Buitenveldert. aanmerkingen en suggesties op het gestaande commissies? Neem dan contact WOCB Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert

op met het WOCB en de desbetreffende commissie zal u gaarne helpen. Het WOCB kan ook een schakel zijn tussen bewoners en bijvoorbeeld de stadsdeelraad of de gemeenteraad, waarbij u er van verzekerd kunt zijn dat wij de belangen van de bewoners voorop stellen en in redelijkheid tot een oplossing proberen te komen. Een overzicht van de Commissies en hun werkzaamheden.


6

KANOVERHUUR

AMSTERDAMSE BOS KANO’S

•

•

Grote Speelweide 5, 1182 AD Amstelveen E-mail: info@kanoverhuur-adam.nl Internet: www.kanoverhuur-adam.nl Telefoon: 020 - 645 78 31 WATERFIETSEN

ELECTROBOTEN

LOVE IT... Met hart en ziel een ster in Zorg

MET AL JE VRIENDEN IN ACTIE KOMEN KOM OOK IN ACTIE CHECK FIGHTCANCER.NL

Uiterwaardenstraat 109, tel: 020 - 697 60 35 Krugerplein 13, tel: 020 - 692 71 97 Elpermeer 41, tel: 020 - 636 58 58

www.sterkliniekamsterdam.nl

QTHLSDUNNQHDCDQJHMC

De is een school die talent in íedere leerling herkent. Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert voor (Versnelde) Mavo, Havo en Vwo De Cuserstraat 3, 1081 CK Amsterdam T 020 6423902, F 020 6421470 W www.csb-amsterdam.nl E administratie@csb-amsterdam.nl

(ONNLQGLVZHONRPELMGHNLQGHUGDJRSYDQJYDQ .LQGHU5LMNRSGH9DQGHU%RHFKRUVWVWUDDWQDDVW GH98RIGH)UHG5RHVNHVWUDDWWRGH5LHWYHOG $FDGHPLH 0HWJURWHEXLWHQUXLPWHDWHOLHUGDQV PX]LHN .RPJHUXVWHHQNHHUODQJVRPGHVIHHUWH SURHYHQHQNHQQLVWHPDNHQ 0HHULQIR"_NODQWUHODWLHV#NLQGHUULMNQO

ZZ ZZ ZNLQGHUULMNQO

AMSTELPARK DIERENKLINIEK

STADION DIERENKLINIEK MA DI WO VRIJ 09.00-19.30 UUR DO 09.00-17.00 UUR ZA 10.00-14.00 UUR

BEHANDELING VOLGENS AFSPRAAK

ERVAREN DIERZORG

ENTEN OP MAAT

RONTGEN

ECG

ECHOGRAFIE

BLOEDANALYSE

ALLE CHIRURGIE ORTHOPEDIE TANDHEELKUNDE APOTHEEK DIERVOEDING REISBEGELEIDING VERPLEEGAFDELING Arent Janszoon Ernststraat 165A 1083 GT Amsterdam Buitenveldert / Zuidas Tel: 020 - 64 234 95 www.amstelparkdierenkliniek.nl

Achillesstraat 62 (hoek Stadionweg) 1076 RE Amsterdam Zuid Tel: 020 - 67 387 98 www.stadiondierenkliniek.nl


Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert

Initiativo Social Network

bied van de ruimtelijke ordening of in het belang van Bijzonder Buitenveldert, ontworpen via het Amsterdams Uitbreidings Plan van Cornelis van Eesteren. Email: mrbmdisselhoff@hotmail.com.

INITIATIVO SOCIAL NETWORK - ALSO FOR EXPATS

Een nieuw sociaal maatschappelijk netwerk opgezet in 2012 voor het ontmoeten en samenwerken van bewoners, ondernemers en sportorganisaties in Amsterdam Zuid. Heb je daarvoor een goed idee, een nuttig initiatief en heb je daarvoor steun nodig bij de organisatie? Mail dan naar: initiativo@live.nl en informeer naar de mogelijkheden.

Commissie Publiciteit De belangrijkste taak van de commissie is het voorbereiden en begeleiden van de interne en externe publiciteit van het WOCB. Dit gebeurt via de Wijkkrant, de Nieuwsbrief, de Programmagids, persberichten en voor de evenementen en andere bijzondere activiteiten, via raambiljetten en flyers. Tevens houdt de commissie toezicht op de gratis huis-aanhuisbezorging van de Programmagids en de Wijkkrant.

Initiativo Social Network bestaat uit een team van enthousiaste vrijwilligers en werkt voorlopig vanuit het Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam, dichtbij de Zuidas. De volgende initiatieven zijn inmiddels gerealiseerd: het Expat Café, het Kunst Café, de Uitgaansclub Buitenveldert, het Literair Café.

Redactie Wijkkrant De Wijkkrant Buitenveldert en Prinses Irenebuurt is een krant die wordt uitgegeven door het WOCB in samenwerking met het Huis van de Wijk Buitenveldert en heeft een onafhankelijke redactie. De redactie stelt zich ten doel de bewoners informatie te verschaffen over nieuws uit beide wijken en activiteiten van het Huis van de Wijk. Redactieadres: wijkkrantredactie@gmail.com Commissie Kerst-inn Deze commissie organiseert jaarlijks op tweede Kerstdag een kerstlunch voor buurtbewoners, met aansluitend een culturele middag. Commissie Vlieghinder Het Doel De commissie Vlieghinder stelt zich als doel bewoners in Buitenveldert te ondersteunen, te informeren en te adviseren over onderwerpen die met vliegen te maken hebben zoals veiligheid, geluidsoverlast en de luchtkwaliteit. Initiatieven op dit gebied zullen door de commissie ondersteund en gefaciliteerd worden. De commissie Vlieghinder wil dit doel bereiken door het verder opbouwen van een netwerk waarin alle belangrijke organisaties, instellingen en de gemeente Amsterdam vertegenwoordigd zijn. De commissie zoekt contact met vertegenwoordigers van deze organisaties om deel te nemen aan deze commissie, ervaringen te delen en actuele onderwerpen te bespreken.

7

Om nieuwe doelgroepen te bereiken (vanaf 23 jaar), bijvoorbeeld studenten, starters, bewoners die nog niet sporten of sociaal actief zijn, bewoners die nieuwe vrienden willen maken, zoekt Initiativo de vrijwillige inzet van andere bewoners, maar ook van ondernemers en sportorganisaties. Door uitwisseling van kennis en ervaring op sociaal, maatschappelijk en sportief gebied kunnen mooie initiatieven tot stand komen voor nieuwe samenwerking, uitdaging en dynamiek in Amsterdam Zuid. Bijvoorbeeld projecten op het gebied van sport, netwerken, loopbaanplanning, leren ondernemen, ontspanning, wedstrijden (hardloop, gamen, debatteren), natuur en milieu of actief burgerschap.

Verbeteren bereikbaarheid informatievoorziening door publicaties in de Wijkkrant. ■ Het verspreiden van informatie d.m.v. thema-avonden. Heeft u belangstelling voor deze commissie dan kunt u zich opgeven bij het WOCB: telefoon 020-644 99 36 of email info@wocbuitenveldert.nl

Commissie Zorg De commissie Zorg stelt zich als doel bewoners in Buitenveldert te ondersteunen, te informeren en te adviseren over onderwerpen die de zorg aangaan. Initiatieven op dit gebied zullen door de commissie ondersteund en gefaciliteerd worden. De commissie Zorg werkt samen met organisaties in de zorg en welzijn en stimuleert deze organisaties om deel te nemen aan deze commissie om ervaringen te delen en actuele onderwerpen te bespreken.

Activiteiten van de commissie Vlieghinder Activiteiten van de commissie Zorg zijn zijn onder meer: Onder meer: ■ Ondersteuning bewonersinitiatieven ■ Ondersteuning Cliëntenraden van instellingen. ■ Bevorderen openheid over overlast ■ Stimuleren samenwerking organisaties ■ Bevorderen openheid over problemen in de regio. in de zorg.

■ ■ ■

Stimuleren samenwerking organisaties in de zorg met omgeving. Het actief werven van vrijwilligers in de zorg. Verbeteren bereikbaarheid apothekers (avond, nacht). Stimuleren gezondheidscentrum. Bevorderen van een gezonde levensstijl. Het uitbreiden van logeeradressen in instellingen. Het uitbreiden van liften in flats.

De commissie organiseert thema-avonden om bewoners te informeren over de stand van zaken in de zorg in Buitenveldert. Heeft u belangstelling voor deze commissie dan kunt u zich opgeven bij het WOCB. Diverse activiteiten en bewonersinitiatieven die het gehele jaar plaatsvinden zijn o.a.: ■ Individuele computerlessen Individuele lessen om kennis te maken met de computer, internet en e-mail. Het streven is met name voor oudere bewoners de drempel om achter de computer plaats te nemen te verlagen en dat men op weg is geholpen in de wereld van het World Wide Web en e-mail.


8 Een docent, een vrijwilliger , geeft deze introductielessen. € 7,00 per les. Informatie WOCB tel 020-644 99 36 Computerinloop café Iedere 1e en 3e woensdagochtend van de maand computerinloopcafé van 10 tot 12 uur in het MFC Binnenhof, onder begeleiding van twee docenten. Iedereen kan hier terecht met vragen over en kennis van computers en internet in een informele sfeer. Het is de bedoeling dat deelnemers, indien mogelijk, elkaar helpen. Dus neem uw laptop mee (hoeft niet) en stel uw vragen. Entree gratis, info: WOCB 644 99 36, www.wocbuitenveldert.nl.

Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert bij uitstek het terrein is van de Sociaal Raadsman. Het spreekuur is gratis en geprobeerd wordt om mensen direct te helpen met informatie en/of advies. Indien nodig of gewenst zullen wij mensen doorverwijzen naar gespecialiseerde (rechts)hulp. In de schoolvakantie gaat het spreekuur niet door. Herfst 19-10-2013 t/m 27-10-2013     Kerst 20-12-2013 t/m 5-01-2014     Voorjaar 21-02-2014 t/m 02-03-2014     Meivakantie 26-04-2014 t/m 11-05-2014     Zomer 04-07-2014 t/m 01-09-2014

na willen blijven genieten, een smakelijk buffet geserveerd voor slechts € 7,50. Aanmelden buffet 644 99 36 We verwelkomen u graag in het Huis van de Wijk Binnenhof, A.J. Ernststraat 112, Amsterdam

Culturele Zondagmiddag Iedere eerste zondag van de maand, te beginnen op zondag 1 september 2013, organiseert de Culturele Commissie van het WOCB de Zondagmiddagsalon en op de derde zondag vindt het MFC Music Café van 14 tot 16 uur plaats. Tijdens deze zondagmiddagen wordt een aantrekkelijk cultureel programma aangeboden. Let op: in de plaatselijke kranten, de Burenlunch Digitale nieuwsbrief Op de derde dinsdag in de maand organi- Wijkkrant Buitenveldert en op posters vindt u informatie over de programmeInformatie over activiteiten in Buitenvelseert het WOCB een Burenlunch. dert wordt wekelijks via de nieuwsbrief Een ieder uit de wijk kan komen lunchen ring. Tevens wordt het op zondagochtend tussen 8.00 en 10.00 uur op Radio verspreid. Voor een abonnement op de en genieten van de verschillende broodnieuwsbrief kan men zich gratis aanmeljes met een keur aan beleg en koffie toe. Noord-Holland aangekondigd. den bij info@wocbuitenveldert.nl. Buurtbewoners ontmoeten elkaar aan Koffieconcert tafel en de “nieuwkomers” worden In de Andrieskerk (A.J. Ernststraat 869) Juridisch spreekuur goed opgevangen. De kosten bedragen worden de koffieconcerten gehouden. Elke dinsdagavond van 20 tot 21 uur € 3,50. Aanmelden WOCB 644 99 36. Het programma bestaat uit (kamer) muwordt het juridisch spreekuur gehouden ziekensembles voor viool, saxofoon, in het WOCB, A.J. Ernststraat 112. De be- Café Buitenveldert hobo, piano of zang, maar ook een verdoeling van dit spreekuur is om mensen De tweede en laatste vrijdag van de halenverteller of dichter met bijzondere uit de buurt met juridische vragen op het maand van 16.00 tot 18.00 uur bent u gebied van o.a. personen- en familievan harte welkom in het inloop Café Bui- anekdotes over Amsterdam en Buitenveldert. Voor de exacte data en musici kunt recht, arbeidsrecht, consumentenrecht en tenveldert. (Uitgezonderd juli, augustus u meer lezen in de wijkkrant Buitenvelondernemingsrecht, te informeren/advien datum december wordt nog aangeseren. In beginsel worden geen vragen kondigd in de Wijkkrant). De sfeer wordt der en op www.wocbuitenveldert.nl. die specifiek betrekking hebben op belas- verhoogd door de live muziek en diverse Eetcafé tingen, uitkeringen en maatschappelijke hapjes. Omstreeks 18 uur wordt er door Het eetcafé is onder veel bewoners van voorzieningen behandeld, aangezien dit vrijwilligers, voor degenen die nog wat Buitenveldert bekend. Mensen genieten voor een schappelijke prijs van een gezonde driegangen menu. Elke tweede dinsdag van de maand kan weer worden gesmuld. De exacte data en wijze van aanmelden worden vooraf bekend gemaakt in de Wijkkrant Buitenveldert. U bent van harte welkom op de A.J. Ernststraat 112. Op stap met de Taxibus Slecht ter been, komt u er zelden uit, maak dan een uitstapje met de taxibus naar o.a. de markt, een museum, tuincentrum, Ikea of Amsterdamse Bos. Op vrijdag en woensdag, om de twee weken, rijdt de taxibus. Die haalt de deelnemers tussen tien en kwart voor elf van huis op en brengt ze rond half twee weer thuis. De kosten: slechts € 2,50. De exacte data worden vooraf bekend gemaakt in de Wijkkrant. U kunt zich opgeven bij het WOCB, telefoon 020-644 99 36, of via info@wocbuitenveldert.nl. Dit is een samenwerkingsproject met de Algemene Hulpdienst Buitenveldert en Amstelland Thuiszorg.


Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert

9

Repaircafe In het repaircafe Buitenveldert kan men terecht met kapotte spullen. Samen met een vrijwilliger kan men aan het repareren slaan. Er zijn geen garanties, want het is al kapot. Maar samen zet men zich in om wat kapot is, weer heel te maken. Het repaircafe is een plek om elkaar te ontmoeten en gezamenlijk proberen duurzaam om te gaan met de spullen die we al hebben. Op 14 september, 12 oktober en 9 november van 13 tot 16 uur kan men terecht aan de A.J. Ernststraat 112. Voor informatie: g.meedendorpvda@gmail.com of WOCB : 644 99 36. Kunstcafé De Kunstgroep Buitenveldert zet zich in voor meer kunst in Buitenveldert. Ruim 15 kunstenaars hebben zich verenigd om kunst en buurt te verbinden. De groep organiseert verschillende activiteiten waaronder een Kunstcafé, exposities en een kunstfestival. In het Kunstcafé geniet u van kunst, een drankje en goed gezelschap. Er is een wisselende invulling. Meestal is er een mini-expositie, verlevendigd met een beamerpresentatie met werk van alle kunstenaars. Vaak zijn er verrassende gastoptredens: life muziek of zang, dan weer een schrijver of dichter die voorleest uit eigen werk. Gelegenheid voor een praatje, en het ontmoeten van (nieuwe) mensen in een ontspannen sfeer is er altijd! Iedereen is welkom. Komt u binnenkort eens langs? Wij kijken uit naar uw komst. Data Kunstcafé 28 september 2013 tijdens de Kunstroute op het Gelderlandplein. ■ 24 oktober 2013 19.30 uur in het MFC Binnenhof. Tevens opening expositie fotograaf Anton Groenescheij. Kijk voor actuele informatie ook op de website: www.kunstgroepbuitenveldert.nl ■

Uitgaansclub Buitenveldert Voor mensen die het leuk vinden om samen uit te gaan en nieuwe vrienden te maken. Sluit je dan aan bij uitgaansclub Buitenveldert. Info initiativo@live.nl

during their stay in Holland. We offer entertainment and information about activities for both singles and couples with children. You will find us on facebook as well as on the website of WOCB. E-mal address: initiativo@live.nl. Welkom in de buurt Bent u nieuw in de buurt of heeft u meer vrije tijd gekregen om uw buurt te verkennen? Wilt u weten wat er in de wijk allemaal te doen is? Maak een afspraak in het Huis van de Wijk (MFC Binnenhof) aan de A.J. Ernstsraat 112, dan laten we u het gebouw zien waar allerlei activiteiten van, voor en door bewoners worden georganiseerd en verschillende zorg en welzijnsinstellingen gehuisvest zijn. U kunt bellen met Carla Lantinga tel 020 6449936 of per e-mail reageren info@wocbuitenveldert.nl .

Het WOCB is een ANBI instelling Het Wijkopbouwcentrum Buitenveldert is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Als u het werk van het WOCB financieel wilt Literair Café steunen dan is uw gift aftrekbaar voor de Iedereen in Amsterdam Zuid die zijn of belastingen (raadpleeg voor de voorhaar schrijverstalent (korte verhalen of gedichten) wil delen is van harte welkom. waarden de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl) Svp aanmelden bij initiativo@live.nl. Expatcafé All expats in Amsterdam Zuid are welcome to meet and enjoy our hospitality

Stichting Vrienden van het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert. Het doel is middelen te werven voor het

financieren van activiteiten die in het belang zijn van het WOCB. Om dit doel te verwezenlijken zoekt men sponsoren en werft men giften, legaten en dergelijke werven. De Vrienden is een ANBI instelling. Voor informatie; vriendenwocb@gmail.com Een financiële bijdrage voor de vrienden kan overgemaakt worden op rekening 6008937. Bewonersplatform Zuidas Het Bewonersplatform Zuidas (BPZ) is een koepel van organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkelingen in Zuidas. Daarbij gaat het zowel om de plannen voor de toekomst als om de leefbaarheid in de huidige situatie. Ook de te verwachten overlast voor de bewoners tijdens de werkzaamheden is een aandachtspunt. Het Bewonersplatform overlegt regelmatig met het stadsdeel Zuid en de dienst Zuidas. Het BPZ organiseert thema-avonden over onderwerpen die met Zuidas te maken hebben. In de wijkkrant wordt verslag gedaan van de plannen en de gevolgen voor bewoners en gebruikers. Iedere week wordt een email nieuwsbrief verzonden. U kunt zich hierop gratis abonneren via bpz@wocbuitenveldert.nl. Zie voor meer informatie: www.bewonersplatformzuidas.nl Secretariaat Bewonersplatform Zuidas, telefoon: 020-644 99 36. Bereikbaar op dinsdag- en woensdag.


Belangenbehartiging

10 Vereniging Ouderenadviesraad Amsterdam Zuid De Vereniging Ouderenadviesraad Amsterdam Zuid wil de belangen behartigen van de ouderen in stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam. De Ouderenadviesraad tracht deze taak te vervullen door: ■ het geven van gevraagd en ongevraagd advies aan het Bestuur en de Stadsdeelraad Zuid over alle aangelegenheden, die de belangen van ouderen betreffen, ■ het adviseren van alle organisaties en instellingen in Zuid, die zich geheel of gedeeltelijk bezighouden met activiteiten, waarbij de belangen van ouderen betrokken zijn, ■ zich te doen vertegenwoordigen bij al die activiteiten, waarin participatie van ouderen gewenst is, ■ het (doen) verrichten van onderzoek, dat tot doel heeft het welzijn van ouderen in het stadsdeel te bevorderen. De raad wordt erkend door de Stadsdeelraad en ontvangt subsidie voor de werkzaamheden. Inwoners van stadsdeel Zuid die willen meedenken, zijn welkom op onze openbare vergaderingen, elke laatste woens-

dag van de maand om 14.00 uur in het Huis van de Wijk Buitenveldert (MFC Binnenhof), A.J. Ernststraat 112, Amsterdam. Secretaris van de OAR Amsterdam Zuid, is mevr. H. Stoppelenburg, p/a d’Oude Raai, Ferdinand Bolstraat 321, 1072 MA Amsterdam, tel. 06-44222720, e-mail: info@ouderenadviesraadamsterdam.nl. Stichting Onbeperkt Zuid Stichting Onbeperkt Zuid heeft als missie het stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam voor alle inwoners en bezoekers toegankelijk te maken en te houden. Voor mensen met een rollator, rolstoel of kinderwagen, maar ook voor visueel gehandicapten. DOEL Het doel van de Stichting Onbeperkt Zuid is dat alle mensen met een functiebeperking op alle terreinen als volwaardig burger aan de samenleving kunnen deelnemen. ADVIES Onbeperkt Zuid tracht haar doel te bereiken door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het bestuur van stadsdeel Zuid van de gemeente Amsterdam en aan derden op alle beleidsterreinen

die mensen met een functiebeperking aangaan. Adres Stichting Onbeperkt Zuid p/a Rijnstraat 115 1079 HA Amsterdam Telefoon: 020 - 646 55 04 of 6714 614 E-mail:info@onbeperktzuid.nl, www.onbeperktzuid.nl Hulp Centraal Hulp-Centraal is een stichting voor bewind voering. Het komt steeds vaker voor dat mensen door medische, psychosociale of andere problemen hun financiële zaken niet of niet goed meer kunnen regelen. De rechtbank kan deze mensen dan “onder bewind stellen”. Dit kan tijdelijk of voor onbepaalde tijd zijn afhankelijk van de situatie van de cliënt. De bewindvoerder moet jaarlijks verantwoording afleggen aan de rechtbank. Hulp-Centraal biedt professionele hulp voor de eerder genoemde doelgroepen. Deskundigheid en vertrouwen zijn de basis voor een goede samenwerking en een juist beheer van de belangen van de cliënten. Stichting Hulp-Centraal A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam Tel. 020-345 23 63.

Rond Zuidoost: Groengebied Amstelland De Gaasperplas, Ouderkerkerplas, Diemerpolder en De Hoge Dijk. Het zijn bekende plekken waar mecnig Amsterdammer graag zijn vrije tijd doorbrengt. Lekker ontspannen in het groen, met op de achtergrond steeds de indrukwekkende skyline van Amsterdam. Neem de Gaasperplas, dat als een stadspark door de bebouwing van Zuidoost wordt omsloten. Je kunt er duiken tot 40 meter diep, surfen en natuurlijk ook zwemmen. Pal naast de A1 vind je een golfbaan en rond de Amstel kun je outdoorsporten beoefenen. Ook leuk: bezoek eens een boerderij, of ontdek de historische buitenplaats Wester-Amstel, gelegen in een prachtig park.

Bijzonder s De Amstel: om lekker ontspannen langs te fietsen of wandelen. s Boerderij Polderzicht: dé plek voor een potje boerengolf. s Speelboerderij Elsenhove waar je op een speelse manier leert over natuur, milieu en duurzaamheid. s Brasserie/Boerderij Langerlust: geniet van dagverse streekproducten in een idyllische omgeving. s Ouderkerkerplas: slenteren over de wandelvlonder.

Waar Amstelland bestaat uit een lint van waterrijke groengebieden, van Amstelveen tot Diemen.

Meer Informatie op www.groengebied-amstelland.nl


Huis van de Wijk Buitenveldert Huis van de Wijk Buitenveldert A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam, tegenover het Gelderlandplein telefoon: 020 642 28 35 programmacoördinator: Brigitte Hofman, telefoon 06 26 63 52 60 of bhofman@dynamo-amsterdam.nl of ontmoeting@dynamo-amsterdam.nl Huis van de Wijk Huis van de Wijk Buitenveldert is de ontmoetingsplek voor en door bewoners in Buitenveldert en Prinses Irenebuurt. Jong en oud hebben met het Huis van de Wijk een eigen plek. Voor bewoners: maak uw idee waar in Huis van de Wijk! In het Huis van de Wijk Buitenveldert is elke bewoner - van jong tot oud - van harte welkom. Als u ideeën heeft voor de wijk, neem dan contact op met de programmacoördinator. Samen kijkt u naar de mogelijkheden voor uw ideeën in het Huis van de Wijk. En misschien zijn er meer bewoners die het idee met u willen uitwerken. Ook als u niet direct een idee heeft, bent u van harte welkom om mee te doen aan de activiteiten die al worden georganiseerd.

11 steunt en faciliteert betrokken wijkbewoners bij het vinden van een manier om een goed idee uit te kunnen voeren. Daarnaast ondersteunt de programmacoördinator, samen met partners in en buiten het Huis publiciteit voor nieuwe activiteiten. De programmacoördinator onderhoudt daarnaast contact met ondernemers en maatschappelijke organisaties en geeft uitvoering aan de beleidsnotitie Vernieuwd Welzijn. Activiteitenaanbod Om te komen tot een goed activiteitenaanbod en dit af te stemmen met de behoefte uit de buurt heeft ieder Huis van de Wijk een eigen bewonerspanel. De leden van dit panel adviseren de programmacoördinator over de gewenste activiteiten binnen het Huis van de Wijk, houden de vinger aan de pols en evalueren eens per jaar het activiteitenprogramma. Daarnaast kijkt het panel mee naar goede ideeën voor de buurt om deze een stap verder te brengen.

Doe mee in Huis van de wijk Buitenveldert Verschillende bewoners en organisaties uit de buurt organiseren al activiteiten Wat kunt u als ondernemer doen binnen voor de bewoners uit Buitenveldert. U kunt natuurlijk meedoen aan een van de het Huis van de Wijk? activiteiten die nu al worden georganiAls maatschappelijk betrokken onderneseerd, of neem contact op met de promer heeft u belang bij een leefbare en prettige sfeer in de wijk. Kom eens langs grammacoördinator als u zelf met in het Huis van de Wijk en ga in gesprek buurtbewoners een initiatief wilt indiemet de programmacoördinator om erach- nen of een activiteit wilt opstarten. ter te komen wat uw bijdrage – als onEen actueel maandoverzicht van de actidernemer – aan de wijk kan zijn. De viteiten vindt u in de Wijkkrant, de Echo programmacoördinator staat u graag te en via www.dehuizenvandewijk.nl. woord. Welke organisaties zijn er te vinden in het Huis van de Wijk? Binnen het Huis van de Wijk vindt u naast wijkbewoners ook organisaties die zich bezighouden met welzijn, zorg en samenleven. Onder andere de volgende organisaties zijn op dit moment actief in het Huis van de Wijk: Algemene Hulpdienst Buitenveldert, Dynamo, Loket Zorg en Samenleven Zuid, PuurZuid, Vrijwilligers Centrale Amsterdam, Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert. Kijk voor een volledig en actueel overzicht op: www.dehuizenvandewijk.nl. De programmacoördinator Het Huis van de Wijk heeft een eigen aanspreekpunt voor de wijkbewoners en ondernemers: de programmacoördinator. De programmacoördinator luistert graag naar uw idee. Hij of zij verbindt, onder-

Ook kunt u deze per e-mail ontvangen door een mailtje te sturen naar de programmacoördinator, zodat u op de hoogte blijft van nieuws en actualiteit.

BIJEENKOMSTEN / ONTMOETEN / ONTSPANNEN Café Buitenveldert Iedere tweede en laatste vrijdag van de maand van 16.00 tot 18.00 uur bent u van harte welkom in het inloop Café Buitenveldert (Uitgezonderd juli, augustus en datum december wordt nog aangekondigd in de Wijkkrant). De sfeer wordt verhoogd door de live muziek en diverse hapjes. Omstreeks 18 uur wordt er door vrijwilligers, voor degenen die nog wat na willen blijven genieten, een smakelijk buffet geserveerd voor slechts € 7,50. Aanmelden buffet 644 99 36

Computerinloopcafé Iedere 1e en 3e woensdagochtend van de maand vindt er van 10.00 tot 12.00 uur een computerinloopcafé plaats onder begeleiding van twee docenten. Iedereen kan hier terecht met vragen over en kennis van computers en internet in een informele sfeer. Het is de bedoeling dat deelnemers, indien mogelijk, elkaar helpen. Dus neem uw laptop mee (hoeft niet) en stel uw vragen. WOCB, www.wocbuitenveldert.nl of 020644 99 36 Computerbegeleiding Alleen op afspraak. Er wordt 1 op 1 computerbegeleiding gegeven aan buurtbewoners die net dat extra zetje nodig hebben om zelfstandig met een computer aan de slag te kunnen. De eerste drie lessen kosten € 7,- per keer en daarna zijn vervolglessen kosteloos! Info en aanmelden Huis van de Wijk: 020 642 28 35, ontmoeting-zuid@dynamoamsterdam.nl of bij het WOCB 020-644 99 36. Culturele Zondagmiddag Iedere eerste zondag van de maand, te beginnen op zondag 1 september 2013, organiseert de Culturele Commissie van het WOCB de Zondagmiddagsalon en op de derde zondag vindt het MFC Music Café van 14 tot 16 uur plaats. Tijdens deze zondagmiddagen wordt een aantrekkelijk cultureel programma aangeboden. Let op: in de plaatselijke kranten, de Wijkkrant Buitenveldert en op posters vindt u informatie over de programmering. Tevens wordt het op zondagochtend tussen 8.00 en 10.00 uur op Radio Noord-Holland aangekondigd. Deutsch-Niederländischer Verein Amsterdam Clubavonden met gezelligheid, literatuur, voordracht en muziek in de Duitse taal. Docent: diversen 1e vrijdagavond van de maand. Contact: Voorzitter: Angelika Finger, Bestuur: Ingrid van den Berg Rosenkranz, Theo de Groot, Yolanda Roels Telefoon: 06 4263 1395 / Secretariaat: 06 4263 1395 Email: deutsch-nl-verein@hotmail.com www.deutsch-nl-verein.nl Homogroep Zuid Inloop- thema- en eetavonden met mogelijkheid tot ontmoeting in een gezellige, ontspannen sfeer. Iedereen homo, lesbo en hetero is welkom. Tweewekelijks op dinsdag vanaf 20.00 uur. Eten vanaf 19.00 uur. Het pro-


Huis van de Wijk Buitenveldert

12 gramma is ook terug te vinden op: www.homogroep.blogspot.com Meer informatie? Stuur een mail of bel de voorzitter/secretaris. Telefoon: 020- 644 58 80 Contact: Jan de Vries, voorzitter/secretaris E-mail: jandevs@hotmail.com Het Binnenhofkoortje Samen bekende liederen zingen onder begeleiding van pianist Eric. Extra gezellige bijeenkomst 1 x per maand met drankje en hapjes, gesponsord door slagerij Hergo. Info: Nita Bergisch, 06 40 40 92 53 aanmelden is niet nodig. Loop eens binnen en geniet mee. Vrijdag 14.00-15.30 uur. Jongereninloop Jongeren zijn altijd welkom tijdens de inloop in het Huis van de Wijk Binnenhof. Met gebruik van computers voor het maken van huiswerk. Dinsdag 19.00-22.30 uur en woensdag 19.00-22.30 uur. Dynamo Jongeren, A.J. Ernststraat 112, 020 46 28 480.

Wijk Buitenveldert. Onder begeleiding van Ans. Info via Dynamo Participatie ontmoetingzuid@dynamo-amsterdam.nl Literatuur-luistergroep (inloop) Buurtbewoners lezen voor; toegankelijk voor alle belangstellenden, specifiek voor slechtzienden. In de Dynamo Buurtkamer van Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112. Donderdag 13.45-15.45 uur. Onder begeleiding van Irene, Marje en Marjan. Info via Dynamo Participatie: ontmoeting-zuid@dynamo-amsterdam.nl of 06 26 63 53 00.

Spelletjesgroep Huis van de Wijk Dinsdag 14.00 - 16.00 uur. Bent u ook een spelliefhebber? Kom dan naar de spelmiddag. De manier om met buurtgenoten een gezamenlijke hobby te delen. Gratis, behalve consumpties. Dynamo Participatie, 06 26 63 53 00 of ontmoeting-zuid@dynamoamsterdam.nl Uitgaansclub Buitenveldert 19.30 uur. Voor buurtbewoners vanaf 23 jaar. Zoek je iemand om mee uit te gaan, kom dan langs en kennismaken. Info en aanmelden: initiativo@live.

CREATIEF Literair Café Voor schrijvers van gedichten en verhalen of belangstellenden. Kom en laat je talent zien. Info en aanmelden: initiativo@live.nl

Music Inn De laatste zondag van de maand is er in het café van het Huis van de Wijk een Music Inn dans- en luistermiddag, met muziek uit het American Songbook. Gespeeld Deze plek is voor alle tieners en jongeren door een zesmans combo met zang. die wonen, werken of op school zitten in Zondag 14.00-17.00 uur. stadsdeel Zuid. Jongeren die zelf een eve- Informatie telefoon 020- 619 9064. nement willen organiseren of een project willen opzetten kunnen dit idee waarma- Schrijfgroep Uit in Taal ken. Overleg dit met de jongerenwerkers Ervaren ex-dramadocent stelt haar talent beschikbaar om buurtbewoners te leren van Dynamo. verhalen schrijven. Ook gedichten schrijven vormt een onderdeel van de bijeenLiteratuur - en lectuurgroep komsten, alsmede boeken lezen en ‘Van Grunberg tot boeketreeks‘ Groep die meegenomen literatuur en lec- samen bespreken. Donderdag van 10.00-12.30 uur (even tuur voorleest. Deelnemers enthousiasweken). meren elkaar om het boek, de bundel of het tijdschrift ook gaan te lezen. 1 x In de Dynamo Participatie, telefoon 06 26 63 maand op vrijdag; start augustus 2013, in 53 00 of ontmoeting-zuid@dynamo-amde buurtkamer van Dynamo, Huis van de sterdam.

Kaart-maak-club Op maandag van 10.00-12.00 uur inloop. Zelf kaarten maken onder begeleiding van Loes in gezelschap van andere buurtbewoners. Info: Dynamo 06 266 353 00 of ontmoeting-zuid@dynamo-amsterdam.nl. Speksteen snijden, zilversmeden, mozaïek, papier-maché, keramiek Open Atelier Het Nieuwe Lokaal Voor diegenen die creatief bezig willen zijn maar opzien tegen de rommel thuis, is de inloopmogelijkheid van het Nieuwe Lokaal een uitkomst. In het Open Atelier kunt u werken in diverse technieken en met verschillende materialen. Met klei, speksteen, mozaïek of papier-maché, zelfs edelsmeden is mogelijk. Gereedschap en andere materialen zijn aanwezig. Verder verzorgen wij regelmatig cursussen en workshops. Informatie hierover vindt u op onze website www.hetnieuwelokaal.nl. Telefoon: 06 2031 7909. E-mail: atelier@hetnieuwelokaal.nl Vrijwilligers om te begeleiden zijn van harte welkom Openingstijden: het hele jaar door op Dinsdag 9.30-12.00 uur Dinsdag 12.30-15.00 uur Woensdag 9.30-12.00 uur

DANSEN Country Line dansen 55+ Dansen op een lijn, zonder partner, op countrymuziek. Samen met andere 55 plussers gezellig dansen. dinsdag 11.15-12.15 uur ( voor mensen die al wat ervaring hebben) dinsdag 12.15-13.15 uur (voor beginners en voor mensen met weinig ervaring), proefles mogelijk. Info:020 88 61 070 www.mbvo-amsterdam.nl


Huis van de Wijk Buitenveldert

13

Vriendenkring (voorheen Jazzdance) De jazzdance is bedoeld voor alle leeftijden vanaf 18 jaar voor beginners en gevorderden. Er wordt gewerkt aan lenigheid, conditie en spierversteviging. De les is als volgt opgebouwd: warming up/coördinatieoefeningen, gevolgd door grondoefeningen. De les wordt afgesloten met een danscombinatie, waarin alle spieren aan bod komen en die tegelijkertijd ontspanning biedt. Dinsdag van 20.00 - 21.00 uur. Telefoon: 020- 616 26 97 of truusengels13@gmail.com.

ETEN / KOKEN Burenlunch Op de 3e dinsdag van de maand wordt de tafel gedekt met lekkere verse broodjes en een buffet met diverse vleeswaren, kaas en fruit voor de bewoners van Buitenveldert. Aanvang 12.00 - 14.00 uur € 3,50. Wilt u wel eens met anderen lunchen? Dan kunt u zich opgeven bij het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert, tel. 020- 644 99 36. Indien u minder mobiel bent, kunt u vervoer aanvragen via hetzelfde telefoonnummer. De Gezonde Hap Dinsdag 11.00 - 13.00 uur. Lunchgroep. Info of opgeven: Doppy den Ouden, 020 78 85 922 of d.denouden@actenz.nl Eetcafé Gezellig samen eten iedere tweede dinsdag van de maand in het Huis van de Wijk Binnenhof. Een driegangenmenu , inclusief koffie voor € 9,50. Op donderdag en vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur telefonisch aanmelden bij het Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert, telefoon 020- 644 99 36. 2e dinsdag van 18.00-20.00 uur Smulkokkies Houd jij van lekker smullen en koken? Ga als een echte chefkok aan de slag! Leer voelen, snijden, raspen, bakken, proeven, ruiken & genieten! Aan het einde van iedere les smullen we samen van onze overheerlijke creaties! Voor kinderen uit groep 3 t/m 5, maandag 15.30 - 18.00 uur. Inschrijven dynamo-amsterdam.nl/talententent.

Eettafel Eenmaal in de maand op maandag vanaf 12 uur organiseren de gastvrouwen van de Algemene Hulpdienst Buitenveldert een gezellige eettafel. Tijdens de maaltijd is er gelegenheid voor een praatje en zo nieuwe contacten te maken en te verstevigen. Datum 23 september, 21 oktober, 18 november en 16 december. Info en aanmelden 020–644 40 44.

MUZIEK Het Amsterdams Dans Orkest Het spelen in orkest verband van traditionele bigbandmuziek. Daarbij het instuderen en repeteren van nieuwe nummers. Elke woensdag 20.00-22.30 uur (niet vanaf tweede helft juni t/m eind augustus). Repetities zijn gratis bij te wonen door belangstellenden. Contact: Rob Kwakkernaat telefoon: 020632 39 73 en Bram de Haan, telefoon: 020- 610 99 42, E-mail: ellybram@planet .nl. Philharmonisch Orkest Mozart Het Philharmonisch Orkest Mozart is een amateur-symfonieorkest dat twee à drie keer per jaar een uitvoering geeft op een locatie in Amsterdam. Het orkest bestaat al meer dan 130 jaar. Wij repeteren elke donderdag vanaf 20.00 uur. Onze dirigent is Leon Bosch; hij is soloklarinettist bij het Nederlands Philharmonisch Orkest. Wij zijn heel blij met nieuwe strijkers en koperblazers. Ook zoeken wij nog een paukenist. Donderdag 20.00-22.30 uur. Telefoon: 020- 775 22 33. Contact: Sonja Rietberg. Email: scrietberg@gmail.com, www.mozartorkest.nl.

Stichting Cuba Danzon De Stichting CubaDanzón Arte y Cultura heeft als doel: de promotie en verspreiding van de Cubaanse Kunst en Cultuur in het algemeen en de Danzón en Son in het bijzonder in Nederland en daarbuiten. Een van de activiteiten van de Stichting is het beoefenen van Cubaanse dansmuziek uit de periode 1850-1930. (Danza en Danzón.) De periode kenmerkt zich door verschillende ontwikkelingen op het gebied van muziek en dans op Cuba. Het is de periode waarin er verweving ontstaat van Europese stijlkenmerken en Afrikaanse ritmen en stijlkenmerken. Wil je meespelen? De groep kan binnenkort nog een contrabassist gebruiken. Tweewekelijks op woensdag 20.00-22.00 uur. Telefoon: 0681-461810, email: info@cubazanzon.nl. Grand Stand Classickoor Grand Stand Classis koor zoekt nieuwe leden. Het repertoire is licht klassiek. Er worden meerstemmige werken gezongen van o.a. Purcell, Mozart, Haydn en Teleman. Van bladmuziek kunnen lezen is prettig, maar geen vereiste. Repetities zijn 1x in de 14 dagen op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur. Aanmelden via de website www.zingenisheerlijk.nl of Zingenisheerlijk@planet.nl.

ONDERWIJS / OPLEIDINGEN Engelse les Maandag van 15:30 - 17:00 uur. Weet u het verschil tussen ‘trough’ en thorough’ of ‘patience’ en patients’? Lees – en luistervaardigheden, grammatica, schrijven en uitspraak; les in een kleine groep. € 6,- per les, betaling per 10 lessen. Geen extra materiaalkosten.


Huis van de Wijk Buitenveldert

14 Aanmelden: Justina Kiss Info: 020 673 56 54 of justinakiss@icloud.com of kom vrijblijvend naar een proefles. Individuele computerlessen Individuele lessen om kennis te maken met de computer, internet en e-mail. Het streven is dat met name oudere bewoners de drempel om achter de computer plaats te nemen te laten verdwijnen en dat men op weg is geholpen in de wereld van het World Wide Web en e-mail. Een docent, een vrijwilliger van het WOCB, geeft deze introductielessen. € 7,- per les. Informatie WOCB telefoon 020- 644 99 36 Winston Churchill Op 10 mei 1940 werd een man in Engeland premier, die zijn volk niet anders dan blood, toil, sweat and tears kon beloven. Het zouden vijf lange en donkere jaren worden, die uiteindelijk tot ‘Victory’ zouden leiden. Deze man was Winston Churchill. Zijn leven is als een jongensboek. Geboren in het Victoriaanse tijdperk, werd hij gedurende zijn leven klaargestoomd om Engeland in zijn donkerste dagen naar een overwinning te leiden. Een man die zich aan niemand iets gelegen liet liggen en daarmee zijn eigen weg in de geschiedenis vond. Verre en exotische plaatsen als Pakistan, India, Soedan, Cuba en ZuidAfrika had hij voor zijn dertigste al gezien. Hij was schrijver, cavalerieofficier, politicus, premier, oorlogscorrespondent, lastpak, Conservatief, Liberaal en Nobelprijswinnaar. In een boeiende cursus van vijf avonden wordt ingegaan op verschillende aspecten van het leven van deze ‘Grootste Brit aller tijden’. Cursuscode 1099 Deze cursus bestaat uit: 5 lessen

Max. aantal deelnemers: 18 Cursusprijs: € 100,–; voor 65+ € 85,– Docent: Onno de Meer. Tijd: dinsdagavond 19:30-21:30 uur. Datum: 29 oktober 2013. Inschrijven: www.volksuniversiteitamsterdam.nl/cursussen. Kunstgeschiedenis Komend najaar en voorjaar is er weer een reeks maandagmiddagen kunstgeschiedenis in de Theaterzaal van MFC Binnenhof, A.J.Ernststr. 112, 1082 LP Buitenveldert. Ditmaal bezoeken we Parijs en omgeving. les 1: Wandelen langs de Seine, de oude stad. les 2) Versailles, muziek en dans in de tuin. les 3) Napoleon, een fraai portret. les 4) Gustave Caillebotte en zijn vrienden. les 5*) Rondleiding in een museum. les 6) Monet in Giverny en aan zee. les 7) Paul Gauguin, Tahiti, een gedroomd paradijs. les 8) Opschudding in Parijs, Salvador Dali is er! les 9) Architectuurparels in Utrecht, met name Art Nouveau. les 10*)Architectuurwandeling Utrecht. De lessen met een *sterretje zijn niet in het MFC, maar in museum of stadswandeling. Voor wie? Voor iedereen met interesse, een vooropleiding is niet nodig. Hoe? Presentatie met beamer op groot scherm gedurende twee uur (koffiepauze in het midden). Keuze: 10 lessen (inclusief museum en stadswandeling) of 8 (zonder museum en

wandeling). Kosten: 10 lessen € 165, 8 lessen € 134. De cursusprijs is inclusief syllabus en koffie/thee. Opgave: drs. Anne-Marie Teunen, Mailadres: info@wegvanhetalledaagse.nl. Telefoon: 06-13151897 of 44568338. Folder wordt toegestuurd met alle informatie; start maandag 1 7 oktober 2013, aanvang 13.30 - 15.30 uur. Kunstgeschiedenis Voor het 27ste jaar geeft drs. Michel Didier de cursus kunstgeschiedenis. Ook ditmaal zijn de onderwerpen ontleend aan exposities en jubilea, zoals 200 jaar koningshuis, China, Gauguin en de Nabi’s, het Bauhaus, Wenen 1900, 175 jaar Artis en het Parijs van Van Gogh. Uitgebreide informatie vindt u op www.tijdruimte.nl Data: 4 oktober tot en met 13 december, m.u.v. herfstvakantie. Locatie: Theaterzaal. Tijd: vrijdag 9.30-11.30. Kosten: 110 euro voor 10 lessen, 65 euro voor 5 lessen, 20 euro voor een losse les Aanmelden: cursus@tijdruimte.nl of 06-24217678.

SCHILDEREN / TEKENEN Aquarel en Gouache Landschap en bloemschilderen met plakkaat en aquarelverf. Er is nog plaats voor enkele enthousiaste, gezellige en creatieve leden. Er is deskundige leiding aanwezig en loopt u gerust op Vrijdagochtend even binnen voor inlichtingen. vrijdag 10.30-12.30 uur. Contact: Cobi Artz. Telefoon: 020- 646 16 88. E-mail: henkartz@zonnet.nl. Aquarel Op deze cursus krijgt men een persoonlijke aanpak in het leren of verder uitbreiden van de aquarel techniek. We werken naar voorbeeld (stilleven) of het naar reproducties. Papier en verf is aanwezig, nodig een aquarelpenseel. Docent: Leni van Gils. Maandag van 10.30-12.30 uur. Telefoon: 020-642 32 20, 06 4219 1182. Fotobewerking Donderdag van 10:30 - 12:30 uur. Leer uw foto’s te bewerken door de lessen van gerenommeerd fotograaf Anton Groeneschey. € 4,- per les.


Huis van de Wijk Buitenveldert

15

Fotolessen Maandag van 13.00 - 14.30 uur. Fotolessen van fotograaf Anton Groeneschey. Kosten: € 3,50 per les. Info: 06 19 08 10 63, anton@groeneschey.com of www.fotoantongroeneschey.nl. Tekenen/Schilderen De lessen variëren van stilleven tot landschap, portret tot model, illustratie/fantasie. Neem uw eigen teken/schilder spullen mee, hoewel alle materialen ook aanwezig zijn. Het is fijn om in een groep te werken omdat je elkaar inspireert en van elkaar leert. Het atelier is ruim, en biedt plaats voor 14 cursisten. Er is nog plaats voor nieuwe cursisten. Docent: Lydia Bakker Donderdag van 13.00-15.30 uur www.lydiabakker.org Telefoon: 0611378077

SPIRITUELE ACTIVITEITEN Hatha Yoga Een cursus waarin alle aspecten van de yoga aan bod komen, zoals: Ademhaling, concentratie, visualisatie, ontspanning, lichaamsbewustzijn. Proefles mogelijk. Docente: Marijke Ochse maandag van 19.30-20.45 uur. Telefoon: 020-645 71 64. E-mail: marijkeochse@ziggo.nl. Informatie lessen: zie Yoga Marijke Ochse elders in het boekje pagina.

tieklessen ligt het accent op een juiste afwisseling van inspanning ( middels spierversterkende oefeningen en oefeningen om het uithoudingsvermogen te vergroten ) en ontspanning (middels ademhaling- en ontspanningsoefeningen). De oefeningen worden op muziek en gedeeltelijk op de mat gedaan. Docent en contact: Manon Arnouts. donderdag van 12.15-13.15 uur. Telefoon: 020- 683 02 34. E-mail: m.arnouts@chello.nl. Bridge-inloop Woensdag, donderdag en vrijdag van 12.45-16.00 uur. € 1,50 per keer. Er is inloop zonder aanmelding, breng wel en bridgepartner mee. Start: gehele jaar. Contact: J. Bobeldijk. Telefoon: 020- 642 85 73. E-mail: j.bobeldijk7@upcmail.nl.

Midlife Yoga Dinsdag 10.15 - 11.30 uur en donderdag van 11.00 tot 12.00 uur, voor vrouwen van 45-75 met mindfulness als basis. Info: Anja Timmermans of burosati@hetnet.nl, Conditietrainen Nieuwe afdeling conditietraining door 020 61 78 199 of 06 44 07 99. sportvereniging WEST!, om uw conditie te verbeteren of op peil te houden. Uw leidster, die haar opleiding bij de NederSPORT en SPEL landse Gymnastiek Unie heeft gehad, zal dan door middel van gerichte oefeningen Aerobics en Pilates op de mat en spelen er voor zorgen dat u weer fitDe les is opgebouwd uit twee delen. We beginnen met het aerobicdeel. Op pittige ter door het leven kan. De lessen worden gegeven op donderdag muziek bewegen met eenvoudige pasjes voor een betere conditie van hart en lon- van 20.00 tot 21.00 uur en van 21.00 tot 22.00 uur. Het eerste uur is voor volwasgen. Vervolgens doen we oefeningen op senen die een wat intensievere training de mat volgens de Pilatesmethode voor willen. een strakker lijf. Voor informatie kunt u terecht op de Docent: Hanneke Advokaat. website van sv WEST!: www.svwest.nl of Dinsdag 18.15 tot 19.15 uur. u kunt gericht een vraag stellen via Telefoon: 020- 616 65 48 / 06 5114 0613. info@svwest.nl. Contact: Hanneke Advokaat. Email: joopadvokaat@zonnet.nl. Karate Nippon Karatedo Genwakai traint op traActiviteit Gym 55+ ditioneel Japanse wijze. Iedere serieuze Omschrijving : iedereen vanaf 55+ die geïnteresseerde is welkom. Conditie, lenigconditie wil verbeteren. In deze gymnas-

heid of ervaring zijn niet van belang, wel een goede en oprechte motivatie. Inloop zonder aanmelding, proefles mogelijk. woensdag en vrijdag, aanvang 18.00 uur. Contact: Mw. Jacqueline Rijken. Telefoon: 06 24 72 32 35. E-mail: j.l.rijken@gmail.com. www.genwakai.eu. Koersbal Balspel op matten 4 x 8 m, maandag 13.30-15.30 uur, € 5,00 per maand. Contact: Mw. T. Köhne tel 020 642 21 91. Meer Bewegen voor Ouderen Gymnastiek 60+ Deze les is afgestemd op de 60 plusser, er wordt zowel staande als zittend gewerkt, op muziek met materialen. U kunt zo naar de les en de eerste keer gratis meedoen. Maandag 11.45-12.30 uur, dinsdag 13.45-14.30 uur, woensdag 11.00-11.45, 12.00-12.45,14.3015.15 en 15.30-16.15 uur, donderdag 13.30-14.15 uur. Telefoon 020 886 10 70. E-mail: www.mbvo-amsterdam.nl. Pilates Docente: Rina de Wit, maandag 10.00-11.00 uur. Zelf meenemen: makkelijk zittende kleding en evt. een handdoek / badlaken. Informatie en aanmelden: Telefoon 020697 85 97 of 06 2664 4156. info@rinaspilates.nl, www.rinaspilates.nl. Shotokan Karate-do Buitenveldert Donderdag van 16.30 - 17.30 uur jeugd beginners, 17.30 - 18.30 uur jeugd gevorderden, 18.30 - 19.30 volwassenen en wedstrijdteams. Info zie:www.karatebuitenveldert.nl, karatebuitenveldert@gmail.com of 06 49 21 97 27.


Huis van de Wijk Buitenveldert

16 Sportclub Dinsdag 20.00-22.00 uur. Een gezellige club sporters uit Buitenveldert en Amsterdam-Zuid. In de twee uur komen lichaam en het hoofd aan bod en bepaal jij zelf waar je die week aan wilt werken. Ons spelelement is geënt op basketballen en conditietraining en we houden ook kringgesprekken over lifestyle, voeding en gezondheid. Gezond zijn en voelen is juist de combinatie van hoofd en lijf… Iedereen (man,vrouw) vanaf 16 jaar is welkom. Info Jany van Leeuwaarde op 06 17 6 94 318 of stuur een mailtje naar janyjohn@hotmail.com. SMILE FIT conditietrainingen voor 50-plussers SMILE FIT is een sportstimuleringsprogramma voor mensen van 50 jaar en ouder die niet (meer) of weinig sportief actief zijn, maar toch weer meer willen gaan bewegen. SMILE FIT staat voor sporten met plezier. Dat zorgt er namelijk voor dat het sporten makkelijk vol te houden is en beoogde resultaten bereikt worden. De sportvormen die gegeven worden, zijn: fitness, gymstickhealthoefeningen, lenigheidsoefeningen op matten, spierversterkende oefeningen op matten, wandel- of hardloopprogramma’s, introductie van sporten als basketbal, volleybal, handbal, voetbal, etc. verschillende spelvormen. Voor de variatie zal de invulling van de lessen elke week anders zijn. Docent: Michael Weber, woensdag 12.15-13.15 uur. Contact: M. Weber. Telefoon: 020- 379 25 23 of 06 4608 7776 E-mail: info@webersports.nl.

DIVERSEN Financieel Café Dinsdag van14.00 - 16.00 uur (inloop 15.30 uur). Alle inwoners van Buitenveldert die moeite hebben met rondkomen, schulden hebben, verdrinken in de administratie, graag een andere en/of handigere manier van ordenen willen leren of vragen hebben over voorzieningen zijn van harte welkom in de buurtkamer! Juridisch Spreekuur Dinsdag van 20.00 - 21.00 uur. Gratis hulp aan particulieren en ondernemers uit de buurt. Info: 020 64 49 936, www.wocbuitenveldert.nl N.V.G. AMSTELLAND Vereniging voor beeld (foto) en geluid

elke 4e dinsdag van de maand van september t/m april. Contact: Aart Klinkhamer. E-mail: aartklinkhamer@hotmail.com. Spreekuur vrijwilligerswerk in Zuid VCA Dinsdag van13.00 - 16.00 uur, tijdens een persoonlijk gesprek van ca. 45 minuten op zoek naar mogelijkheden voor vrijwilligerswerk dat past bij uw wensen en talenten. Afspraak via: 020 53 01 211 van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Het OKC in het Huis van de Wijk Buitenveldert heeft op de begane grond een opvoedpunt. Ouders kunnen in gesprek met een pedagogisch adviseur als ze vragen hebben over de opvoeding van hun kind of zich zorgen maken over hun kind. Elk OKC organiseert daarnaast opvoedcursussen, workshops en themabijeenkomsten waaraan zowel vaders als moeders kunnen deelnemen. Deelname is bijna altijd gratis. Voor het aanbod aan cursussen gaat u langs bij het OKC of raadpleegt u de website van het OKC: http://www.amsterdam.nl/zorgwelzijn/ouder-kindcentrum Op de website staan ook de adressen en telefoonnummers van alle OKC partners.

Nieuw! in Huis van de Wijk Buitenveldert Is gestart met de verbouwing van de eerste verdieping van Huis van de Wijk Buitenveldert. Het Ouder- en Kindcentrum aan de Van Leijenberghlaan 126 zal na de Verhuur Het MFC Binnenhof wordt deels ook aan verbouwing hiernaartoe worden vercommerciële partijen verhuurd. huisd. Het centrum is eenvoudig bereikbaar, In het Ouder- en Kindcentrum (OKC) kun- zowel met de auto als met openbaar vervoer. Rondom het centrum is voldoende nen ouders terecht met al hun vragen over opvoeden en opgroeien. Een OKC is parkeergelegenheid. Er zijn diverse ruimtes zoals een gymzaal, sportzaal, ateliereen netwerkorganisatie. Verschillende ruimte, een zestal vergaderruimtes, partijen werken samen. De verschillende theaterzaal en café met professionele organisaties die samen het OKC vormen, keuken. Al deze ruimtes kunnen door zijn niet altijd in hetzelfde gebouw gederden gehuurd worden voor vergaderinvestigd. De partners die in het OKC-Bingen, toneel, dans en zanguitvoeringen, nenhof komen, zijn de feesten en partijen, sportactiviteiten en verloskundigenpraktijk Amstelveen/Buitenveldert, de pedagogisch adviseurs van kooklessen etc. Dynamo en de jeugd- en schoolartsen en Voor vragen en reserveringen kunt u contact opnemen met de receptie 020- 642 verpleegkundigen van de GGD. Onder28 35. ling werken zij nauw samen, maar zij kunnen u als dat nodig is ook doorverwijzen, bijvoorbeeld naar een diëtist, fysiotherapeut of logopedist.


Huis van de Wijk Buitenveldert

17

ACTIVITEITENOVERZICHT - HUIS VAN DE WIJK BUITENVELDERT A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam • E-mail: bhofman@dynamo-amsterdam.nl • www.dynamo-amsterdam.nl Maandag 10.00 - 11.00 uur Maandag 10.00 - 12.00 uur Maandag 11.45 - 12.30 uur Maandag 12.00 - 14.00 uur Maandag 13.00 - 14.30 uur Maandag 13.30 - 15.30 uur Maandag 15.30 - 17.00 uur Maandag 19.30 - 20.45 uur Maandag vanaf 19.30 uur Dinsdag 09.30 - 12.00 uur Dinsdag 10.15- 11.30 uur Dinsdag 11.00 - 13.00 uur Dinsdag 11.15 - 12.15 uur Dinsdag 12.00 - 14.00 uur Dinsdag 13.00 - 16.00 uur Dinsdag 12.15 - 13.15 uur Dinsdag 12.30 - 15.00 uur Dinsdag 13.45 - 14.30 uur Dinsdag 14.00 - 16.00 uur Dinsdag 14.00 - 16.00 uur Dinsdag 18.00 - 20.00 uur Dinsdag 18.15 - 19.15 uur Dinsdag 20.00 - 22.30 uur Dinsdag 20.00 - 21.00 uur Dinsdag 20.00 - 21.00 uur Dinsdag 20.00 - 22.00 uur Woensdag 09.30 - 12.00 uur Woensdag 10.00 - 12.00 uur Woensdag 11.00 - 16.15 uur Woensdag 12.15 - 13.15 uur Woensdag 12.45 - 16.00 uur Woensdag 18.00 - 20.00 uur Donderdag 10.30 - 12.30 uur Donderdag 11.00 - 12.00 uur Donderdag 12.15 - 13.15 uur Donderdag 12.45 - 16.00 uur Donderdag 13.00 - 15.30 uur Donderdag 13.30 - 14.15 uur Donderdag 13.45 - 15.45 uur Donderdag 15.00 - 17.00 uur Donderdag 16.30 - 17.30 uur Donderdag 17.30 - 18.30 uur Donderdag 18.30 - 19.30 uur Donderdag 20.00 - 22.00 uur Vrijdag 09.30 - 11.30 uur uur Vrijdag 10.30 - 12.30 uur Vrijdag 10.30 - 12.30 uur Vrijdag 12.30 - 15.30 uur Vrijdag 14.00 - 15.30 uur Vrijdag 16.00 - 18.00 uur Zondag 14.00 - 16.00 uur Zondag 14.00 - 16.00 uur

Pilates- Info: 020 69 78 597 of 06 26 64 41 56 info@rinapilates.nl Kaart-maak-club Buurtkamer inloop Info: Dynamo 06 266 353 00 Gymnastiek 60+- Meer Bewegen voor Ouderen Info 020 88 61 070 Eettafel AHB data 23/9- 21/10- 18/11- 16/12 opgeven telefoon: 020 644 71 13 Fotolessen van Anton Groeneschey - Buurtkamer Koersbal - Info: 020 64 22 191 Engelse les- Aanmelden 020 673 56 54 justinakiss@icloud.com Hatha Yoga - opgeven telefoon: 020 645 71 64 Uitgaansclub Buitenveldert - Info en data initiativo@live.nl Open Atelier Het Nieuwe Lokaal o.a. speksteen en keramiek- Info: 06 20 31 79 09 Midlife Yoga voor vrouwen 45-75 jaar Info: 06 44 07 99 06 of 020 61 78 199 Gezonde Hap - Lunchgroep buurtbewoners opgeven telefoon: 020 788 59 22 Country Line dansen 55+ gevorderden- MBVO Info: 020 88 61 070 Burenlunch 3e dinsdag - opgeven telefoon: 020 644 99 36 Spreekuur vrijwilligerswerk in Zuid VCA Info: 020 53 01 211 op afspraak Country Line dansen 55+ gevorderden- MBVO Info: 020 88 61 070 Open Atelier Het Nieuwe Lokaal o.a. speksteen en keramiek- Info: 06 20 31 79 09 Gymnastiek 60+- Meer Bewegen voor Ouderen Info 020 88 61 070 Spelletjesgroep Huis van de Wijk- Dynamo 06 266 353 00 Financieel Café Buurtkamer- inloop 15.30 uur Eetcafé Buitenveldert 2e dinsdag - Info en aanmelden WOCB 020 64 49 936 Aerobics en Pilates op de mat - Info en aanmelden 06 51 14 06 13 Inloop- en eetavonden Homogroep Zuid - Info 020 64 45 880 www.homogroep.blogspot.com Vriendenkring - Info 020 61 62 697 of truusengels13@gmail.com Juridisch spreekuur- Gratis hulp aan particulieren en ondernemers - Info: 020 64 49 936 Sportclub Buitenveldert met basketbal als spelelement - Info: 06 17 69 43 18 Open Atelier Het Nieuwe Lokaal o.a. speksteen en keramiek - Info: 06 20 31 79 09 Computerinloopcafé 1e en 3e woensdag - vragen over pc’s en internet Info 020 64 49 936 Gymnastiek 60+ lessen van 45 min.- Info www.mbvo-amsterdam.nl of 020 88 61 070 SMILE FIT conditietrainingen 50+ - Info 020 37 92 523/ 06 46 08 77 76 of info@webersports.nl Bridge inloop en neem een bridgepartner mee- Info 020 642 85 73 of j.bobeldijk@upcmail.nl Nippon Karatedo Genwakai- Info 06 24 72 32 35 Fotobewerking - Info Anton Groeneschey 06 19 08 10 63 Midlife Yoga voor vrouwen 45-75 jaar- Info: 06 44 07 99 06 of 020 61 78 199 Gym 55+ - Info: 020 683 02 34 Bridge inloop - neem een bridgepartner mee- Info 020 642 85 73 of j.bobeldijk@upcmail.nl Tekenen en schilderen - Info: 06 11 37 80 77 Meer Bewegen voor Ouderen - Info 020 88 61 070 Literatuur luistergroep Buurtkamer inloop- buurtbewoners lezen voor Inloopspreekuur Wijksteunpunt Wonen Info 020 644 53 83 of zuid@wswonen.nl Shotokan Karate-do Buitenveldert Jeugd www.karatebuitenveldert.nl of 06 49 21 97 27 Shotokan jeugd gevorderden - opgeven telefoon: 06 49 21 97 27 Shotokan volwassenen - opgeven telefoon: 06 49 21 97 27 Pilates Info 020 38 81 071 www.svwest.nl Kunstgeschiedenis 3/10- 13/12 inschrijven 020 770 41 97 www.tijdruimte.nl Schrijfgroep Uit in Taal - (even weken) Buurtkamer Info Dynamo 06 26 63 53 00 Aquarel en gouache Het Palet Info 020 646 16 88 of henkartz@zonnet.nl Bridge inloop - neem een bridgepartner mee Info 020 642 85 73 of j.bobeldijk@upcmail.nl Zangkoor Binnenhof inloop - Buurtkamer Info 06 40 40 92 53 Café Buitenveldert met buffet 2e en 4e vrijdag Info en opgeven: 020 644 99 36 Zondagmiddagsalon Info en data: 020 644 99 36 www.wocbuitenveldert.nl MFC Music café. Info en data: 020 644 99 36 www.wocbuitenveldert.nl

Zondag 14.00-16.00 uur

MusicInn. 4e zondag vd maand Info 06 23 76 56 62

Heeft u vragen of heeft u zelf een idee voor een buurtinitiatief? Neem dan contact op met de programmacoördinator. Wilt u ook deelnemen aan een van de bovenstaande activiteiten? Loop dan gerust eens binnen bij die activiteit of dat buurtinitiatief.


18

Fysiotherapie In Zuid Bewegen lijkt zo vanzelfsprekend maar dat is het niet altijd. Soms gaat het niet zoals u zou willen. Soms is bewegen zelfs een last. Maar mobiel zijn en goed bewegen is juist belangrijk om uw leven in te kunnen delen op uw eigen manier. Onze fysiotherapeuten adviseren, behandelen en begeleiden u bij problemen met mobiliteit en bewegen. Zodat u snel de draad van het leven weer op kunt pakken.

Tel: 020-504 40 64

Voor meer info:

Woonzorgcentrum De Buitenhof Nieuw Herlaer 2 1083 BD Amsterdam

Tel: (020) 504 40 00

Fysio Fit in de Buitenhof

Voor meer info:

Tel: 020 - 504 40 64

Ergotherapie

504 40 63

(Meer bewegen voor ouderen) in De Buitenhof

Met of zonder begeleiding sporten. Zaal open: Elke dag van 7:00-21:00 Met begeleiding : Maandag 10:00-11:30 Donderdag 13:00-14:30 Voor buurtbewoner 55+ Aanmelden op één van de begeleidingsuren. Kosten: 45 euro per jaar. Meer info: www.mbvo-amsterdam.nl Tel:020-886 10 70

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Tijdstip: 9:00 -10:00 uur Trainen in groepsverband, onderbegeleiding van een fysiotherapeut. Samen werken aan uw eigen fysieke doelstellingen. Voor buurtbewoner 50+

In Zuid

Ergotherapie is voor iedereen die praktische problemen ondervindt bij het uitvoeren van de gewone dagelijkse handelingen en activiteiten. Dit kan het gevolg zijn van een ziekte of ongeluk, door overbelasting, door een onvolledige of vertraagde ontwikkeling of door een handicap. De ergotherapeut helpt u bij het vinden van oplossingen voor het zo zelfstandig mogelijk uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Voor ergotherapie bij Cordaan heeft u een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig. Meer info: 020

Mbvo

Fysio Fit in De Buitenhof Kosten: Eerste 2 proeflessen gratis. Intake : € 15,-

Abonnement ■ ■ ■

1 x per week : € 25,2 x per week : € 35,3 x per week : € 45,-

U kunt een ergotherapeut inschakelen als u problemen ervaart bij zelfverzorging, het huishouden of bij vrijetijdsbesteding. Bijvoorbeeld als u: ■ niet meer goed kunt lopen en wilt weten of een rolstoel of scootmobiel iets voor u is ■ hulp nodig heeft bij het uitvoeren van huishoudelijke taken en dit graag weer zelfstandig wilt kunnen doen ■ in huis problemen ondervindt door een lichamelijke beperking en uw woning wilt laten aanpassen ■ wordt beperkt in uw handelen vanwege chronische pijnklachten ■ uw zieke partner verzorgt en wilt voorkomen dat u overbelast raakt


19

Mee eten in ons restaurant?

Voor meer informatie over wonen in Woonzorgcentrum De Buitenhof of WZC Buitenveldert.

Geen zin of tijd om te koken? Kom dan lekker eten in een van onze restaurants. Voor een driegangen menu betaalt u slechts 9,00 euro

Woonzorgcentrum De Buitenhof Nieuw Herlaer 2 1083 BD Amsterdam Tel: (020) 504 40 00

WZC Buitenveldert Doornburg 2 1081JB Amsterdam Tel: (020) 504 6000

Voor meer informatie over onze activiteiten kunt u bij onze locaties en het Huis van de Wijk een programma boekje IN Zuid opvragen

CliĂŤnten Servicebureau Telefoon: 088 - 267 32 26 zorgbemiddelingvv@cordaan.nl

Hospice-unit De Buitenhof Speciaal voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn, een korte levensverwachting hebben en (tijdelijk) niet thuis of in het ziekenhuis kunnen of willen verblijven, is een hospice-unit ingericht met zes appartementen. Deze hospice-unit bevindt zich op de vierde etage van De Buitenhof. Een deskundig team zorgt voor een zo comfortabel mogelijk verblijf en biedt de zorg en ondersteuning die in deze laatste levensfase nodig is. De hospice-unit is aangesloten bij het palliatief netwerk Amsterdam Meer info: CliĂŤnten Servicebureau T:

088-267 32 26 06-223 777 40

www.netwerkpalliatievezorg.nl/Amsterdam

www.Cordaan.nl

thuiszorg Cordaan Thuiszorg biedt zorg bij u thuis. Bijvoorbeeld verpleegkundige hulp bij ziekte of verzorging na een ziekenhuisopname. Ook ondersteunen wij u wanneer u moeite krijgt bij het uitvoeren van de dagelijkse huishoudelijke taken. En bieden we begeleiding als u een gehandicapt kind thuis verzorgt, of als u zelf een beperking heeft maar graag zelfstandig wilt wonen. Cordaan Thuiszorg gaat uit van uw vraag. Uw zelfstandigheid staat hierbij voorop. Cordaan Thuiszorg vult aan waar u ondersteuning nodig heeft. De afspraken over deze ondersteuning staan in de zorgovereenkomst die we samen opstellen. Bij Cordaan Thuiszorg heeft u een vaste contactpersoon.

Voor meer informatie kunt u bellen met: Cordaan Thuiszorg:

(020) 886 00 00


Kerken Buitenveldert

20

Pelgrimskerk PKN Wijkgemeente Van Boshuizenstraat 560 Postadres: Backershagen 12, 1082 GT Amsterdam, telefoon: 020-642 49 95, koster S.P. Doolaard Scriba: A.Lodder telefoon: 020-642 45 67 De kerkdiensten beginnen om 10.00 uur in de zomertijd, 10.30 uur in wintertijd. Kinderoppas is aanwezig. Voor vervoer kunt u bellen met dhr. W.J. Tijhuis, telefoon: 020-642 50 48

Parochie De Goede Herder Van Boshuizenstraat 420, 1082 BA Amsterdam. Postadres: Zeelandstraat 25, 1082 BV Amsterdam. Parochiesecretariaat telefoon: 020-642 08 43. E-mail: secretariaat@goedeherderamsterdam.nl website: www.goedeherderamsterdam.nl

parochiebulletin of parochiewebsite voor actuele informatie. Woensdag 9.00 uur morgengebed (getijdenboek).

pastor Ph. Kint e-mail: pastor@goedeherderamsterdam.nl

Overige kerkdiensten en vieringen

Predikant: ds H.U. de Vries, telefoon: 020686 91 41, Mississippi 24, 1186 HT Amstelveen, Tel. spreekuur ma t/m do 09 tot 10 uur

vieringen in het weekend: Zondag om 10.30 uur (eucharistieviering, of woord- en communieviering).

Verdere informatie in het wijkblad Present e-mailadres: pelgrimskerk@chello.nl website: www.pelgrimskerk.nu

vieringen in de week: Een keer per maand op een dinsdag om 10.00 uur een Woord-en Communieviering met aansluitend geloofsgesprek: zie

Verdere informatie verkrijgbaar op het secretariaat. Samenwerkende Kerken: Mevrouw Y. Kas email: y.kas@hetnet.nl

VU medisch centrum De Boelelaan 1117. Pastoraat en geestelijke verzorging. Activiteiten in de kliniek: in en rond de kapelruimte ■ doorlopend is een tentoonstelling te bezichtigen, ■ maandelijks wordt een lunchconcert gehouden tussen 12.00-13.00uur, ■ elke zondagmorgen om 10.00uur Oecumenische viering van Schrift en Tafel. In de stilteruimte bij de kapel en in de 0B gang is gelegenheid voor meditatie en gebed. Thomaskerk Prinses Irenestraat 36, 1077 WX Amsterdam. Telefoon: 020-673 81 71. Info: www.thomaskerk.nl. Email: bureau@thomaskerk.nl of scriba@thomaskerk.nl. Predikant: Ds. E.J. de Wijer, telefoon: 020-673 92 30 (Thomaskerk),


Kerken Buitenveldert

21

email: predikant@thomaskerk.nl. Koster/beheerder: Dhr. Roelf Koning, telefoon: 020-673 81 71, email: roelf.koning@thomaskerk.nl (ook voor verhuur). Eredienst op zondagmorgen om 10.30 uur, waarna gelegenheid tot koffiedrinken. Autodienst: Dhr. Dick van Dijk , telefoon: 020-644 88 11. Stilte Kapel: elke woensdag tussen 12.30 en 13.30 uur open voor rust en bezinning. Om de week om 13.00 uur een kort middaggebed. “Thomas Open” is het culturele platform van de Thomaskerk met lunchconcerten, exposities en in het Thomastheater voorstellingen, debatten en gesprekken. Info: www.thomasopen.nl Andrieskerk De Christengemeenschap A.J. Ernststraat 869, 1081 HL Amsterdam. tel. 020-6420769 (ook voor informatie over verhuur van ruimtes), e-mail via http://amsterdam.christengemeenschap.nl. Algemene informatie: www.christengemeenschap.nl. Geestelijken: mw. M. de Nooij (tel. 0204414949), dhr. A. Heerkens (tel. 0203417631), dhr. E. Terpstra (tel. 020-4415104). De dienst op zondag is van 10.00-11.00 uur, waarna er gelegenheid is om met elkaar koffie of thee te drinken. Alle overige activiteiten (lezingen, concerten, cursussen etc.) vindt u via http://amsterdam.christengemeenschap.nl of in de vitrine bij de voordeur van de kerk.

Humanistisch Verbond Het Humanistisch Verbond is het informatie- en dienstencentrum, het ontmoetingsplein van het humanisme en heeft ruim 13.000 leden en 39 afdelingen. Wij verenigen mensen die zich humanist voelen, waaronder vrijzinnigen, atheïsten, agnosten en seculieren. We zetten ons in voor vrije meningsuiting, voor gelijke behandeling van iedereen en voor het recht op zelfbeschikking zoals het recht op euthanasie. Die inzet is nog steeds actueel, zowel nationaal als internationaal. Het Humanistisch Verbond doet onderzoek, organiseert debatten cursussen en biedt geestelijke begeleiding aan mensen binnen defensie, in gevangenissen en in zorginstellingen. Via de omroep HUMAN verzorgen we radio- en televisieprogram-

ma’s. Humanistische dienstverleners bieden diensten aan bij huwelijk en uitvaart. En in het onderwijs zorgen we voor lessen levensbeschouwing, burgerschap en mensenrechten. Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met het landelijk bureau van het Humanistisch Verbond. Het Verbond is gehuisvest aan de Weteringschans 259 in Amsterdam. Telefoon: 020-521 90 00. E-mail: info@humanistischverbond.nl. Het Humanistisch Verbond Amsterdam Amstelland organiseert enkele bijeenkomsten per jaar in een openbare locatie. Er zijn gespreksgroepen en leesgroepen en komen leden bij elkaar Voor agenda van activiteiten kijk naar http://afdeling.humanistischverbond.nl/amsterdam. Synagoge Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap. Van der Boechhorststraat 26, 1081 BT Amsterdam. Telefoon: 020-301 84 84. Liberaal Joodse Gemeente Zuidelijke Wandelweg 41, 1079 RK Amsterdam. Algemeen secretariaat: tel 020-540 01 20 (dagelijks van 10-16 uur, op vrijdag 10-13 uur) fax 020 44 20 337 en via secretariaat@ljg.nl. Buiten de kantooruren is de LJG Amsterdam 24 uur per dag bereikbaar in urgente situaties via het noodnummer: 020-540 01 29. Israelitische Sjilo Gemeente ISG Nijenburg 11, 1081 GD Amsterdam. Telefoon: 020-644 40 59. Mail: mosjewetberg-c@telfort.nl


22

Melding van overlijden 0800

5080

dag en nacht bereikbaar

■ ■ ■ ■

Uitvaartcentrum Amsterdam Noord Uitvaartcentrum Watergraafsmeer, Amsterdam-Oost Uitvaartcentrum Westgaarde, Amsterdam-West Begraafplaats en Crematorium Westgaarde

pc.nl

Sparen of verzekeren voor een uitvaart?

Shirley Hessels Gediplomeerd ziekenverzorgster Particuliere thuiszorg dat binnen uw (PGB) budget past Voor informatie kunt u bellen naar telefoonnummer: 06 - 227 611 10 www.maatwerkzorg.nl

warm en menseli menselijk ijk WOONZORG WOONZORG EN DIENSTENCENTRUM DIENSTENCENTRUM MENNO SIMONS

W Wonen onen met zorg Ontmoetingscentrum vvoor oor thuis thuiswonende wonende ouder ouderen en met geheugenpr geheugenproblemen oblemen en hun par partner tner / familie Grandcafé en rrestaurant estaurant

AMSTELLAND A MSTE LL AND THUISZORG TH UISZORG

V Verzorging erzorging aan huis V Verpleging erpleging aan huis Advies,, instructie en vvoorlichting oorlichting

Ouder tbewoners zijn ook elke elke dag welkom welkom Ouderee buur buurtbewoners in het rrestaurant estaurant van Menno Simons voor een (w arme) (warme) lunc lunchh of diner diner.r.. Menno Simons Noordhollandstraat Noordhollandstraat 17A 1081 AS Amsterdam Amsterdam T el:: 020 517 10 10 Tel: Menno Simons en Amstelland Thuiszorg maken Thuiszorg mak ken en deel uit van Zonnehuisgroep Zonnehuisgroep Amstelland.Voor Voor vragen, vragen,, zorg zorg ondersteuning of onder steuning kunt u bellen:: 0900 0401441 (lokaal tarief) info@zhga.nl o@zhga.nl tar ief) of mailen:: inf fo@zhga.nl o@ Amstelland Thuiszorg Thuiszorg verleent thuiszorg thuiszorg zonder zonder wachtlijsten wachtlijsten in Amsterdam Amsterdam Zuid, Amstelveen,, De Ronde Venen V enen en Ouder Amstel.


Woon- en zorgcentra

23

Eettafels, dagopvang, dagverzorging en open inloop In alle woon- en zorgcentra in Buitenveldert is een eettafel voor oudere buurtbewoners. Ook dagopvang en dagverzorging zijn voor bewoners van Buitenveldert op meerdere plaatsen beschikbaar. Hieronder kunt u lezen wat de verschillende centra in dit opzicht hebben te bieden. Cordaan, De Buitenhof Adres: Nieuw Herlaer 2, 1083 BD Amsterdam. Telefoon: 020 5044000. De Buitenhof is een modern zorgcentrum dat woningen biedt met zorg, begeleiding of verpleging aan ouderen. Tegenover de Buitenhof is het Amstelpark. Activiteiten ‘Ons Dorpsplein’ In De Buitenhof vinden op ‘Ons Dorpsplein’ regelmatig activiteiten plaats waar bewoners, buurtbewoners, hun familie en vrienden welkom zijn. Op dit sfeervolle plein op de begane grond organiseren de activiteitenbegeleiders muziekoptredens, een dinsdagmiddagbingo en allerlei andere activiteiten. U kunt altijd even binnenlopen en een kijkje nemen. Elke dag van 10:00 uur -  21:30 uur kunt u in De Buitenhof terecht voor een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij. U bent hier samen met uw bezoek van harte welkom. Tussen de middag zijn er heerlijk belegde broodjes en snacks verkrijgbaar in het restaurant en ‘s avonds kunnen bewoners, buurtbewoners, familie en bekenden gebruik maken van de warme maaltijden die geserveerd worden in het restaurant. Woonzorg- en Dienstencentrum Menno Simons Noordhollandstraat 17-A, 1081 AS Amsterdam, tel. 517 10 10, fax 517 10 35, email: mennosimons@zhga.nl. Voor meer informatie over alle producten en diensten kunt u kijken op www.zhga.nl of bellen met 0900 04 01 441 (lokaal tarief). Voor informatie over Amstelland Thuiszorg kunt u ook bellen met 0900 04 01 441 of kijken op www.amstellandthuiszorg.nl. Woon-, zorg- en dienstencentrum (WZDC) Menno Simons heeft een 30-tal (tweekamer)verzorgingshuisappartementen. Bij het Menno Simons kunnen bewoners

en wijkbewoners (vanaf 55 jaar) aanschuiven in het Grand café restaurant. Ze kunnen hier terecht voor gezelligheid en een drankje, voor een heel smakelijke en betaalbare maaltijd of voor feesten en partijen. Het Amsterdams Ontmoetingscentrum (AOC) biedt in het Menno Simons dagopvang voor lichtdementerende ouderen en ondersteuning van hun mantelzorgers. Het AOC heeft een eigen ruimte en maakt gebruik van het restaurant, het terras en de tuin. Bewoners die zelfstandig wonen in de aanleunwoningen van het Menno Simons kunnen als het nodig is via Thuiszorg Diaconie thuiszorg ontvangen. Thuiszorg Diaconie biedt hulp bij het huishouden of verzorging en/of verpleging in uw eigen buurt, zonder wachtlijst.

jes”. Het middengedeelte van het gebouw is de “Wintertuin”, met een grote glazen vide waardoor de bewoners vanaf de etages zicht hebben op het gezellige plein.

Cordaan, Wooonzorgcentrum Buitenveldert Adres: Doornburg 2, 1081 JB Amsterdam. Telefoon: 020–504 60 00. Fax.: 020–504 60 01. E-mail: receptiebtv@cordaan.nl.

Zorg buiten WZC Buitenveldert: Buurtbewoners, zoals bewoners van de tegenoverliggende aanleunwoningen “Vivaldi”, kunnen een beroep doen op de thuiszorg, verleend door medewerkers van Cordaan.

Wonen: Woonzorgcentrum Buitenveldert ligt op de grens van Amsterdam en Amstelveen in een mooie bosrijke omgeving, vlakbij het Amsterdamse Bos. Er zijn 51 luxe en ruime tweekamerappartementen, die door één of twee personen kunnen worden bewoond. Zij hebben een afmeting tussen de 50 en 55 m2, de etages vormen aparte “straat-

Dagverzorging: Thuiswonende ouderen met beginnende dementie kunnen overdag terecht op de dagverzorging. De zorg die daar wordt verleend draagt ertoe bij dat de bezoekers langer in hun eigen woonomgeving kunnen blijven en dat de mantelzorgers en/of familieleden worden ontlast. Restaurant en activiteiten: In het gezellige restaurant zijn ook buurtbewoners hartelijk welkom, net als bij verschillende activiteiten die regelmatig in de Wintertuin plaatsvinden.

Activiteiten: Er is in het begin van de maand een activiteitenfolder af te halen bij de receptie, men kan evt. bellen om het op te laten sturen. Op afspraak is een schoonheidsspecialiste, kapster en pedicure aanwezig. tel 020-5046000. Tevens ook Cranio massage op afspraak. Inlichtingen over wonen en bezoek dagverzorging bij het Servicebureau van Cordaan, 088-267 32 26.


24

Cursus Vallen én weer opstaan bij

FYSIO & MORE FOR YOUR HEALTH

In oktober starten wij een cursus valpreventie. Balansproblemen of angstig om te vallen? Wij leren u vallen en weer opstaan. Met de cursus voelt u zich zekerder en zullen de gevolgen van een val minder ernstig zijn. Bel voor uitgebreide informatie naar 020 - 644 64 54 of kom langs op de praktijk aan de A.J. Ernststraat 167

Cursussen van elk 10 lessen, okt-dec en jan-mrt

vrijdagmorgen MFC de Binnenhof, A.J. Ernststraat 112, 9.30-11.30 vrijdagmiddag Maarten Lutherkerk, Dintelstraat 134, 12.15-14.15 donderdagavond De Coenen-Lydia, Roelof Hartplein, 20.00-22.00 10 lessen voor € 110 5 lessen voor € 65 1 les voor € 15

Uitgebreide informatie: www.tijdruimte.nl aanmelden: 020-7704197 of cursus@tijdruimte.nl

Particulier verzorgingshuis.

Vlakbij Artis en de Hortus Botanicus.

Tien luxe appartementen.

Toegangkelijk voor rolstoelen.

Lift.

Privacy.

Een huiselijke sfeer.

Veel persoonlijke aandacht!

Warmte en gastvrijheid: de kleinschalige opzet draagt daar aan bij.

Revalidatie- en Zorgcentrum Vreugdehof De Klencke 111 1083 HH Amsterdam T (020) 541 61 11 info@amstelring.nl www.amstelring.nl

HUIZE PLANTAGE Henri Polaklaan 11A, 1018 CP AMSTERDAM info@huizeplantage.nl, www.huizeplantage.nl tel: 020 4274357, fax: 020 4274267 Directeur: De heer J.F. de Jong Zorgmanager: Mevrouw P.C. Sybertsma


Woon- en zorgcentra

25 nodig doorverwijst. Naast de ouderenadviseur zijn er een aantal vrijwilligers die ouderen ( 75++) eenmaal per jaar bezoeken. Tijdens dat gesprek wordt samen besproken waar men eventueel behoefte aan heeft en wordt naar mogelijkheden en oplossingen gezocht.

Vreugdehof Revalidatie- en Zorgcentrum Adres: De Klencke 111, 1083 HH Amsterdam. Tel: ((020)) 541 61 11. Fax: ((020)) 644 45 53. www.amstelring.nl. Email: vreugdehof@amstelring.nl.

JMW 50+ In Amsterdam en Amstelveen worden activiteiten, cursussen en bijeenkomsten georganiseerd voor zowel babyboomers als 50-plussers met een Joodse achtergrond en hun (eventuele) niet-Joodse partner.

Vreugdehof is een verpleeghuis gelegen in Buitenveldert, aan de bedrijvige Zuidas. Het woonzorgcentrum werd in 1969 in gebruik genomen. In 2003 onderging Vreugdehof een volledig renovatie, waardoor het gebouw nu tot één van de moderne verpleeghuizen van Amsterdam behoort.

Er zijn cursussen Joodse geschiedenis, Jiddische conversatie, schilderen en gymnastiek. In Amstelveen is op dinsdagochtend de mogelijkheid om elkaar onder het genot van een kopje koffie te ontmoeten.

Vreugdehof richt zich op vijf cliëntengroepen, te weten: ■ cliënten met lichamelijke beperkingen, ■ cliënten met een psychogeriatrische beperking, zoals dementie, ■ cliënten voor geriatrische revalidatie en behandeling, ■ licht dementerende cliënten in Groepswonen Noordhollandstraat, ■ thuiswonende cliënten die naar het dienstencentrum komen voor dagbehandeling en dagverzorging. In woonzorgcentrum Vreugdehof wonen cliënten die zorg, verpleging nodig hebben. Cliënten kunnen gebruik maken van alle faciliteiten in huis. Vreugdehof heeft twee revalidatie afdelingen en een groot en afwisselend activiteitenaanbod voor interne en externe klanten. Wilt u meer informatie over revalidatieen zorgcentrum Vreugdehof? Bel met een zorgadviseur van Amstelring Zorgadvies, 0800 – 366 84 79 (gratis) Of mail naar zorgadvies@amstelring.nl

Wij vieren gezamenlijk de Joodse feestdagen en vijf keer per jaar worden er uitstapjes door heel Nederland gemaakt. In het 50+ team zit een ouderenadviseur die advies en ondersteuning geeft en zo

Het is mogelijk om lid te worden van het Benjamin Service Pakket. Met dit lidmaatschap kunt u gebruik maken van en korting genieten op zorg- en gemaksdiensten en -artikelen. Deze producten zijn gescreend op veiligheid en betrouwbaarheid. Het volledige aanbod kunt u lezen op www.benjaminservicepakket.nl. Naast de algemene diensten zijn er ook een aantal ‘Joodse diensten’; zoals JMW à la carte, Sari’s kookpunt en In je nopjes aan de knopjes. (Beter leren omgaan met computers, tablets, mobile telefoons.) Eén keer per week is het mogelijk om gezamenlijk een kosjere maaltijd te nuttigen voor € 14,50 per maaltijd (voor leden). Niet-leden eten voor € 18,-. Vindt u het prettig om gewoon thuis te eten dan kunt u gebruik maken van Sari’s Kookpunt. Tegen een heel schappelijke prijs komt een van de vrijwilligers een zelfgekozen maaltijd voor u bereiden. (Zowel kosjer als kosjer-style.) Aan Israëli’s bieden wij Nederlandse taallessen aan. Buiten deze activiteiten is er ruimte voor nieuwe projecten op allerlei gebied. Wilt u meer informatie of heeft u nieuwe ideeën dan kunt u zich wenden tot de afdeling Zorg & Preventie 50+ van JMW. Telefoon: 020- 577 65 88. E-mail: 50+@joodswelzijn.nl www.joodswelzijn.nl


Plattegrond Buitenveldert, Prinses I

26 1

2

3

2

3

4

A

B

C

D

E

1

4


renebuurt en Zuidas (update 2010) 5

27 6

7

Huis van de Wijk Buitenveldert

A

B

C

D

E

5

6

7


Sociëteiten en clubs

28 Senioren café Wekelijks ANBO-borreluurtje Buitenveldert op donderdagmiddag. Om leuke mensen tegen te komen, moet je voortaan op de Seniorenborrel komen op de donderdagmiddag vanaf 16.30 uur in het wooncentrum De Buitenhof, Nieuwe Herlaer 2. De Buitenhof is bijzonder geschikt voor een informeel borreluurtje. U kunt er aan de thee of koffie, maar ook een wijntje nemen, de prijzen zijn erg prettig. Aanmelden is niet nodig. Nog veel meer activiteiten zoals stadswandelingen, fietstochten, excursies naar onbekende plekken in Amsterdam, Samen Uit Eten, Uit-Kring ANBO Zuid. Op de website www.anbo-amsterdam-zuid.nl vindt u alle actuele informatie. Soos 50+ De Goede Herder Open inloop bij Bridgen en Klaverjassen in de Van Boshuizenstraat 422. Sociëteit 50-plus “De Goede Herder”heeft na een 40-jarig bestaansjubileum de gelegenheid nieuwe leden te ontvangen. U kunt zich voor deze activiteiten aanmelden via een vast lidmaatschap van € 40,00 per jaar, € 20,00 per halfjaar of gebruik maken van de open-inloop-mogelijkheid

tegen betaling € 1,50 per keer voor zowel bridgers als klaverjassers. Ook is er de mogelijkheid andere spellen te spelen. Deze middagen worden gehouden op in principe alle vrijdagen van het jaar van 12.30 uur tot 16.30 uur in de multifunctionele zaal van de Kerk “De Goede Herder”in de Van Boshuizenstraat nr. 420. Onze soos is niet aangesloten bij een bridgebond maar wel worden de uitslagen van het bridgen per computer uitgerekend. Indien u belangstelling heeft kunt u vrijblijvend eens bij ons binnen lopen om de sfeer te proeven. Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester, telefonisch bereikbaar onder nummer 020-422 13 29. Buitenveldertse Bridge Club Bridgers gezocht! Gezocht nieuwe gezellige leden die op maandagavond willen bridgen bij BBC, Buitenveldertse Bridge Club. De aanvangstijd is 19.45 uur. Belangstellenden kunnen zich tot een kwartier voor aanvang melden bij de wedstrijdleiding om te worden ingedeeld. U kunt spontaan langskomen om de sfeer te proeven. De zaal is rookvrij. Onze schitterende locatie is goed bereik-

RÊVE

Kapsalon

LE

Amsterdam

KASTELENSTRAAT 4 ( / . 61) 1083 CD A MSTERDAM T O NR

TELEFOON 020 - 642 02 54

WWW.KAPSALONLEREVE.NL

baar en er is voldoende (gratis) parkeerruimte. Wij spelen in de recreatiezaal van de Buitenhof, Nieuw Herlaer 2, 1083 RD Amsterdam. Kom gerust eens langs. U (beginner, gevorderde of zelfs vergevorderde) zult er geen spijt van hebben. Voor verdere informatie kunt u bellen met mevr. Van der Land (secretaris), Telefoon: 020-614 23 37. Graag verwelkomen wij u binnenkort bij BBC. Meer bewegen voor Ouderen Fitness 55+. Bent u 55 jaar of ouder? Wilt u iets aan uw conditie doen? Voor 45 euro per jaar kunt u onbeperkt gebruik maken van de fitnessruimte in de Buitenhof. Op maandag van 10.00-11.30 circuit training en op donderdag van 13.0014.30 kunt u kennismaken met de Fitnessruimte en is er begeleiding van de fysiotherapeut. Openingstijden fitness zaal: maandag t/m vrijdag 7.00-18.00 uur. Indien u verzekerd bent bij de Agis en een aanvullende verzekering heeft, komt u in aanmerking voor een vergoeding. Woonzorgcentrum De Buitenhof, Nieuw Herlaer 2, 1083 BD Amsterdam. Informatie 020-8861070 op werkdagen van 9.0017.00 uur of www.mbvo-amsterdam.nl.

Wonen en zorg in Buitenveldert Tegenover het winkelcentrum Gelderlandplein staan de zorgwoningen van de Elisabeth OtterKnoll Stichting. Hier woont u zelfstandig en kunt u een beroep doen op ons dienstenpakket en thuiszorg. Een veilig gevoel voor de toekomst. De woningen grenzen aan een prachtig groen gebied en zijn op loopafstand van het winkelcentrum. Voor meer informatie: Elisabeth Otter-Knoll Stichting Loowaard 3, 1082 KR Amsterdam 020 644 59 07 info@eoks.nl, www.eoks.nl


Straatnamenregister A. Aemstelpark, Gijsbrecht van ...............................D3-D4-D5-D6 Albionistraat, Tomasso...................B6 Aldendriel ........................................E6 Aldengoor ..........................................E Amaliapark ................................B2-C2 Amsteldijk .................................D7-E7 Amstelpark.........................C7-D7-E7 Amstelveenseweg.......B2-C2-D2-E2 Anrooystraat, Peter van ..............A4 Appeldoornstraat, Dina ...............A4 Arenborg .........................................E6 Asingaborg .....................................C4 Assumburg .....................................D4 B. Backershagen ..................................E4 Beatrixpark ...............................A5-A6 Beeckenstein ...................................E3 Beethovenstraat ............................A5 Beinumstraat, Eduard van .....A4-B4 Beijsterveld ....................................D6 Bernsteinstraat, Leonard .....B4 - C4 Biljoen .......................................C3-D3 Bleijenbeek ......................................E6 Boechorststraat, van der.C3-D3-E3 Boeckenburg ...................................E4 Boede, ter ........................................E5 Boeierspad ..............................C1-C2 Boelelaan, de .............C3-C4-C5-C6 Boerenweteringpad .......................A6 Bolestein ..........................................E3 Bongart ............................................E4 Borcht, de ........................................E7 Borggraaf .........................................E6 Bosbaansluis....................................D1 Bosbaanweg ....................................D1 Boshuizenstraat, van .........E4-E5-E6 Bosmanstraat, Henriëtte .............A4 Bouvigne ...................................D6-E6 Brittenburg ......................................E4 Brittenstraat, Benjamin ........B4 - C4 Buitenveldertselaan ...B4-C4-D4/E4 Bulgerstein ..............................C4-C5 Burgerweeshuispad ......................A2 Buysstraat, Brandts .......................A4 C. Cannenburg ...................................D4 Chaloen ...........................................E4 Coplandstraat, Aaron.....................B4 Cornelisstraat, Evert ....................A5 Cortenbach .....................................E5 Crack State ....................................C5 Cronenburg ...................................D3 Cuserstraat, de .........................E3-E4 D. Daelenbroek ....................................E5 Damloperspad.................................B2 Debussylaan, Claude ......................B3 Dever ...............................................E4 Dikninge ..........................................B6 Doddendaal ............................C5-D5 Doornburg ......................................E1 Dopperkade, Cornelis ..........A4-A5 Drakenstein ...................................D6 Drentestraat ............................B6-C6 Duinbeek .........................................E5

29 E. Egelenburg .....................................D3 Ennemaborg ...................................C4 Enzerinck .................................D4-D5 Ernststraat, Arent Janszoon .....................C3-C4-C5-C6 Europaboulevard A7-B7-C7-D7-E7 F. Frieslandstraat ...............................C5 G. Gaffelaarspad .................................C2 Gageldonk .......................................E6 Geervliet...................................C5-D5 Gelderlandplein ......................C5-D5 Genhoes ..........................................E4 Gerswinlaan, George ............B4 - B5 Giessenburg ....................................E5 Goudestein .....................................E3 Groningenstraat ............................C5 Groene Zoom, de ....................B6-B7 Groot Blankenberg ......................E5 Groot Essenburg.....................C4-D4 Grote Ruwenberg .........................E6 Gunterstein .....................................E3 H Hartelstein ......................................E5 Havikshorst .............................C6-D6 Heenvlietlaan, van ............C6-D5-E5 Hellenburg .......................................E5 Henkenshage ..................................E6 Heringa State .................................C5 Herinkhave .....................................D2 Hillenraadt ......................................E6 Hinderstein .............................D5-D6 Hof van Groenen .................D5-D6 Hogewerf ........................................C5 Holtmeulen .....................................E6 Holy ..........................................C5-C6 Honingen ..................................C5-C6 Hooge, ter ........................................E5 Hunneschans ..........................D3-D4 I. Imstenrade ......................................E5 Irenestraat, Prinses ................A4-A5 J. Jachthavenweg.................................C2 Jollenpad ..................................C1-C2 K. Kalfjeslaan (niet op de kaart)...................E2-E3-E4-E5-E6-E7 Kamp, de ..................................D4-D5 Kanteel .............................................E5 Kastelenstraat ....................E4-E5-E6 Kesstraat, Willem ..........................A5 Keverberg ........................................E4 Kiefskamp .......................................D4 Kleef, ter ...........................................E4 Kleine Loopveld, ’t .......E3-E4-E5-E6 Klencke, de .....................................C6 Koenenkade ....................................D2 Koenensluis ....................................D1 Kotterspad .....................................C2 Koxhorn ..........................................E4 Kranenburg .............................C5-C6 Krooswijkhof ..........................C5-C6

L. Landréstraat, Willem ....................A5 Landskroon .....................................E3 Leijenberghlaan, van ..B5-C5-D5-E5 Limburghof ......................................E6 Locatellikade ..................................A4 Loevestein .........................C4-C5-D4 Loowaard .......................................D5 M. Magerhorst ..............................C4-C5 Mahlerlaan, Gustav ...........B3-B4-B5 Mahlerplein, Gustav .................B4-B5 Margrietstraat, Prinses ..................A4 Marquette ........................................E4 Marijkestraat, Prinses ...................A4 Matenessehof ..........................C5-C6 Mensinge .........................................C6 Merckenburg ...................................E4 Minervalaan ....................................A4 Minervapad ...............................A4-A5 Moermond ......................................E5 Moersbergen .................................D6 N. Nederhoven ....................................E6 Nedersticht ....................................D6 Neerkanne ......................................E4 Nieuwerhoek ..........................D3-E3 Nieuw Herlaer ...............................E6 Noordbrabantstraat ......................E6 Noordhollandstraat ...............D3-E3 Nijenburg ................................D3-D4 Nijenrodeweg, van ..D3-D4-D5-D6 O. Oldenaller ...............................C3-D3 Oldengaarde ...........................C6-D6 Onsenoort ......................................E6 Onstein ....................................C4-D4 Opveld .............................................E5 Ouborg ............................................E6 Oudaen ............................................E3 Oud Ehrenstein ..............................E5 Overdam .........................................E3 Oversinge .......................................C6 Overvoorde ....................................E4 Overijsselweg ................................C3 P. Parnassusweg ...........................A4-B4 Pekkendam ...............................C3-D3 Persijn .........................................E4-E5 Pramenpad.......................................C2 Punterspad.................................B1-B2 Pijperstraat, Willem ......................A4 R. Radboud ....................................D4-E4 Reimersbeek ...................................E5 Rennesstraat Catharina van, .......A5 Rhijnestein .....................................D6 Rietnesse .........................................E5 Ringweg Zuid ...........B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 Roeskestraat, Frederik .................A3 Roffart ..............................................E5 Rondeel ....................................D5-E5 Rooswijck ........................................E4 Rotterdamsepad ....................C5-D5 Rupelmonde ..................................D2

S. Sandenburch ...................................E5 Sandhorst ........................................E4 Scarlattilaan, Domenico ..........B6-B7 Schäferstraat, Dirk ........................A4 Schatstraat, Peter ..................B5 - C5 Schierstins ......................................C5 Schokkerspad ................................C2 Schönberglaan, Arnold.............B4-B5 Skûtsjespad ......................................B2 Slangenburg ............................D4-D5 Smitstraat, Leo.......................B5 - C5 Soetendaal .......................................E3 Sonneveld ........................................E4 Spangenhof ..............................C5-C6 Spoorslag .........................................B4 Sterkenburg ............................C6-D6 Strawinskylaan ........................A4-A5 Strozzilaan, Barbara..................B6-B7 Sijlhoff .........................................E4-E5 Sijpestein ........................................D6 T. Teilingen ....................................D4-E4 Tjotterspad ....................................C1 Tongelaer ..........................................E6 Twikkel ............................................D3 V. Valkenstein ......................................E4 Valkhof .....................................C4-D4 Verheijstraat, Anton ......................A5 Vermeulenpad, Mathijs...................B5 Viottakade, Henri ..........................A4 Vivaldistraat, Antonio.....................B6 Vijverhoef ..................................D3-E3 W. Walborg ...........................................E5 Wallestein .......................................E3 Walpurglaan, Maria Antonia...B2,C2 Wamberg ........................................D6 Warmelo ........................................C3 Wedderborg ..................................C4 Weenahof ................................C5-C6 Weerdestein ..................................D6 Weldam ...................................C3-D3 Weldammelaan, Willem van C5-D5 Wildenborch .................................D4 Worpstraat, Johannes. .................A4 Wijenburg ...............................C4-D4 IJ. IJsbaanpad .......................................A2 IJselsteinstraat, Gijsbrecht van D4 Z. Zagwijnstraat, Henri .....................A4 Zeelandstraat .................................E5 Zuidewijn .........................................E6 Zuidhollandstraat ..........................E4 Zuidplein ..................................A4-B4 Zwaansvliet .....................................E4


30

Diversen

Buitenvelderts Gemengd Koor Magna Voce Inl.: www.magnavoce.nl tel. 020 646 4782 / 06-54956842. e-mail: info@magnavoce.nl. Repetities dinsdag 20.00-22.00 uur in: Vreugdehof, De Klencke 111. Amsterdamse Vriendendiensten Onderdeel van De Regenboog Groep Oranje Nassaulaan 51-II, 1075 AK A’dam telefoon:020-683 92 60. Email: info@vriendendiensten.nl, website: www.vriendendiensten.nl. De Amsterdamse Vriendendiensten zoekt maatjes voor mensen met psychiatrische Tafeltennis voor jong en oud, recreatief of competitie problemen om een dagdeel per week of per twee weken alledaagse activiteiten te zie www.amvj-tafeltennis.nl of bel Henk Hoonings op 06 - 22069325 ondernemen. Dat kan in de vorm van wordt u lid en kunt u het hele jaar teéén-op-één contact of als telefoon-of De Buitenveldertse Ochtend is een initiarecht op deze banen. Elders wachtlijsten? tief van bibliotheek Buitenveldert en emailmaatje. Wij hebben nog ruimte voor nieuwe ten- ging van start in juni 2009. Inmiddels is nisleden! Op onze website www.triaz.nl HOVO Amsterdam | VU vanaf vijftig de Buitenveldertse ochtend een begrip in De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam. vindt u alles over de kosten, over tennisBuitenveldert en omstreken. les en hoe u lid kunt worden. Telefoon: 020-598 56 69, De Buitenveldertse ochtend biedt onze hovo@vu.nl, www.hovoamsterdam.nl. klanten elke donderdag extra service op AMVJ Tafeltennis Levenslang leren: Sinds 1990 biedt de maat, individuele hulp en begeleiding bij Vrije Universiteit aan iedereen vanaf vijf- Tafeltennis voor jeugd, senioren en 50het zoeken naar informatie en gebruik plus, bij AMVJ – Sportpark Het Loopveld, van internet. En daarbij wordt een contig jaar speciale colleges en cursussen aan. Onder de naam ‘HOVO Amsterdam – Aanloop 2, 1183 SZ Amstelveen, telefoon: sumptie gratis aangeboden. Elke eerste 020-645 72 48, parallel aan de KalfjesVU vanaf vijftig’ kunt u kiezen uit zeer donderdag van de maand organiseert de uiteenlopende cursussen van 3-10 bijeen- laan, vlakbij de Amstel, organiseert zowel bibliotheek Buitenveldert bovendien nog komsten op het gebied van kunstgeschie- recreatief als in competitieverband tafel- een activiteit. De entree voor deze actividenis, (cultuur)geschiedenis, letterkunde, tennis voor jong en oud. teiten tijdens de Buitenveldertse ochtend filosofie, theologie, natuurwetenschapis gratis voor OBA-leden. pen, psychologie, muziekgeschiedenis en Jeugdtraining meer. HOVO is hoger onderwijs op acade- Elke maandag 18.00-19.30 uur, woensAanvang van de activiteiten: 11.00 uur misch niveau, maar er zijn geen eisen aan dag 17.00-18.30 uur en donderdag Programma:Donderdag 5 september, 18.00-19.30 uur. vooropleiding en er is geen studieverReno Raaijmakers, Archeoloog; Het Oude plichting. Egypte - Het geschenk van de Nijl; Seniorentraining Vraag een (gratis) studiegids aan bij Dinsdag voor beginners 19.30-20.30 uur HOVO Amsterdam, telefoon 020-598 56 Donderdag 3 oktober 69 of per e-mail:hovo@vu.nl of bekijk het daarna vrij spelen tot 23.00 uur, donderJ.H.G. Gawronski, Stadsarcheoloog van dag voor gevorderden 20.00-21.30 uur, volledige programma op de website Amsterdam, verbonden aan het Bureau daarna vrij spelen tot 23.00 uur. www.hovoamsterdam.nl. Monumenten & Archeologie; Het VOC in Amsterdam; lezing. Voor 50-plussers Korfballen Donderdag 7 november Tegen gereduceerd tarief recreatief op Bij sv Triaz kun je lekker sporten vanaf 4 Nederland Leest; Gé Vaartjes, Biograaf woensdagmiddag onder begeleiding van Bomans; lezing. jaar! Ons terrein- aan de Van Heenvlietlaan 6- ligt midden in Buitenveldert en is 15.00- 17.00 uur. Donderdag 5 december Kom 2x kennismaken - gratis - en wordt daarom veilig en goed bereikbaar. Klassiek concert in samenwerking met daarna lid van onze tafeltennisclub. Natuurlijk kun je eerst een paar keer Stichting Musicians Worldwide; Muziek. Gezellige bar en petit café voor drankje komen kijken en meetrainen zonder dat en hapje. Kom kijken en spelen. het geld kost, want je moet natuurlijk Leesgroep in de OBA Buitenveldert wel eerst weten of je het leuk vindt. Eenmaal in de vijf á zes weken op woensAls jij meer wilt weten over onze club kijk Zie onze website www.amvj-tafeltennis.nl dagochtend komt de leesgroep bijeen. Voor meer informatie bel Henk Hoonings Er wordt gekozen voor zowel eigentijdse dan op de website: www.triaz.nl. 06-22069325, Wim van Gaalen telefoon: Je kunt ook een e-mail sturen aan: als klassieke literatuur, die goed toegan020-644 38 37 of e-mail info@triaz.nl of je kunt telefonisch conkelijk is voor een breed publiek. h.hoonings@chello.nl. tact opnemen met: 06 4495 0593. De kosten voor de leeswijzers (met veel informatie, vragen en discussiepunten) Bibliotheek Buitenveldert Tennis zijn €28,50 per persoon per jaar. W. van Weldammelaan 5, sv Triaz beschikt over vijf kunstgras tenInformatie: hildedejong47@hotmail.com. Telefoon: 020-6422100, bvd@oba.nl nisbanen. Voor een heel redelijk bedrag (Zie ook: www.senia.nl)


Yoga en Muziek

31

Yoga door Marijke Ochse. Maandagavond in Huis van de Wijk Buitenveldert (MFC). Dinsdagavond in ‘De Goede Herder’. Woensdagmiddag in ‘De Goede Herder’. Individuele lessen op afspraak. Hatha Yoga is een vorm van Yoga, die zich richt op het evenwicht tussen lichaam en geest. Yoga leert je in contact te komen met je lichaam en ermee om te gaan. Je bent echter niet de eigenaar van je lichaam maar de beheerder. Om het goed te beheren, moet je het wel door en door kennen. We werken in kleine lesgroepen. De bewegingsoefeningen en de houdingen, asana’s, worden in een rustig tempo, met aandacht en concentratie uitgevoerd. Ademhaling, concentratie en visualisatie spelen een belangrijke rol. Ieder werkt naar eigen kunnen; het lichaam geeft zelf de grenzen aan. In de les wisselen spanning en ontspanning elkaar af. We besluiten met een begeleide diepe ontspanning. Hatha Yoga in Huis van de Wijk Buitenveldert A.J. Ernststraat 112. Lessen op maandagavond van 19.30 tot 21.00 uur. Aanvang: 9 september (opgave telefoon 020- 645 71 64). Hatha Yoga in De Goede Herder Van Boshuizenstraat 422. De lessen worden gegeven op dinsdagavond van 18.00 tot 19.15 uur en van 19.30 tot 20.45 uur. Aanvang: 10 september (opgave telefoon: 020- 645 71 64).

Hatha Yoga in De Goede Herder Van Boshuizenstraat 422. De lessen worden gegeven op woensdagmiddag van 13.30 tot 14.45 uur. Aanvang: 11 september (opgave telefoon: 020- 645 71 64). Hatha Yoga voor 55+ Eveneens in De Goede Herder starten we dit seizoen weer met een speciale 55+. Deze vindt plaats op woensdagmiddag van 15.00 tot 16.15 uur. Aanvang: 11 september. Docente: Marijke Ochse, gediplomeerd yoga-lerares, geeft 30 jaar les; aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Yoga-leerkrachten. Opgave: Telefoon: 020- 645 71 64. E-mail: marijkeochse@freeler.nl. ESAYA Coaching...beweegt je... Wanneer je gezond bent en je ook vitaal voelt dan voel je dat je in balans bent en dat straal je dan ook helemaal uit. Zowel je lichaam als je geest profiteren optimaal van het in balans zijn. Wanneer door omstandigheden deze balans er even niet meer is dan kan coaching je helpen die balans te herstellen. Esaya coaching is specialist en internationaal gecertificeerd in de technieken van Neuro linguïstisch Programmeren, NLP. Inlichtingen? Bel Esther Appeldoorn 0645026009, NLP Master Coach, en gediplomeerd dansdocent. E-mail: esther@esayacoaching.nl en website: www.esayacoaching.nl.

Mindfulness Drs. Karen M. Dun, ergotherapie, neuropsychologie, mindfulness voor kinderen en ouders. Valkhof 30, 1082 VJ Amster-

dam Buitenveldert. www.karendun.nl Kinderen Coachen, het beste uit zichZelf te halen, om Leesbaar te schrijven ZichZelf te vertrouwen, Lichaamsbewustzijn en coördinatie te ontwikkelen om aandacht, concentratie en omgaan met emoties te laten ontstaan. Gebaseerd op Intuïtie, kennis en ervaring van meer dan 25 jaar.

Muziek De Muziekzolder Muziek- en celloles op de vrolijkste zolder van Buitenveldert! Muziekprojecten voor kinderen van 6 t/m 8 jaar: Op woensdag- en donderdagmiddag. Kleinschalig, max. 6 kinderen per groep. Lessen vinden plaats in ruime, lichte muziekstudio. De muziekjuf: gediplomeerd muziekdocent, celliste en liedjesschrijver Judith Sijp 4 september t/m 17 oktober: Verzin je eigen lied! 30 oktober t/m 19 december: Decemberliedjes, 8 januari t/m 20 februari: Zelf spelen en muzieknotatie, 5 maart t/m 17 april: Het Mooiste Muziekinstrument, 14 mei t/m 3 juli: Mini-Musical, € 52,50 per muziekproject van 7 lessen van een uur. Meer informatie een aanmelden: www.demuziekzolder.nl Celloles Voor kinderen en volwassenen, meer informatie: www.demuziekzolder.nl


Dienstverlening

32

In Buitenveldert zijn veel instellingen en organisaties werkzaam die diensten verlenen aan de bewoners van het stadsdeel: Algemene Hulpdienst Buitenveldert,

________________________________________________________________________________

Algemeen maatschappelijk werk PuurZuid, amw-mfc@puurzuid.nl Amsterdamse Ontmoetingscentra, Buurtbemiddeling

___________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Joods maatschappelijk werk, Loket Zorg en Samenleven

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Politie Wijkteam van Leijenberghlaan, Sociaal Raadsman, spreekuur uitsluitend op afspraak Dynamo Jongeren Dynamo Ouderen (Klussenteam)

644 40 44/ 644 71 13

____________________________________________________________________________________________________________________

850 85 73 689 18 59 577 65 77 252 42 55

0900 8844

________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stadsdeelorganisatie

646 51 39

Wijksteunpunt Wonen

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Spreekuurlocaties: Dienstencentrum De Berlage * Lekstraat 13a, 1079 EK Amsterdam. Inloopspreekuur: ma en vrij 13.30 - 16.30 uur, wo 09.00 - 12.00 uur. Tram 3, 4, 12 en 25, bus 62 en 65. Huis van de Wijk Buitenveldert * (voorheen MFC Binnenhof) A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam. Inloopspreekuur: ma, di en do 13.30 - 16.30 uur. Tram 5, bus 62 en 192.

252 42 55 462 84 80 462 84 84 462 84 44

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vrijwilligers Centrale Amsterdam

Inloopspreekuur: ma, di, wo en vrij 08.30 - 12.00 uur. Alleen op afspraak: do 13.00-20.00 uur. Tram 4, bus 62 en 65, metro 50 en 51.

14020

530 12 20 642 21 79

Hieronder leest u in het kort wat elk van de genoemde instellingen en organisaties u kan bieden.

Huis van de Wijk de Pijp 2e van de Helststraat 66, 1072 PG Amsterdam. Inloopspreekuur: di en vr 09.00 – 12.00 uur, wo 13. 30 – 16. 30 uur. Tram 12 en 25. Huis van de Wijk Olympus Hygiëaplein 10, 1076 RT Amsterdam. Inloopspreekuur: ma, wo en vrij 09.00 - 12.00 uur. Tram 24, bus 15. * Gehandicaptenparkeerplaats aanwezig

Loket Zorg en Samenleven Zuid Het Loket Zorg en Samenleven is er voor vragen over zorg, welzijn, wonen en mobiliteit: ■ Zoekt u hulp bij het schoonhouden van uw huis of het doen van boodschappen? ■ Voelt u zich somber of verdrietig en wilt u daar over praten? ■ Zorgt u voor een ander en dreigt u hierdoor overbelast te raken? ■ Heeft u aanpassingen aan uw woning of aanvullend openbaar vervoer nodig? ■ Zijn er schulden waar u zelf niet meer uit komt? Heeft u moeite uw administratie op orde te houden? ■ Heeft u belangstelling om vrijwilligerswerk te gaan doen en bent u benieuwd naar de mogelijkheden? ■ Bent u bezorgd over een buurtbewoner die in de war is, zichzelf verwaarloost, of vereenzaamt? ■ Heeft u al lange tijd ernstige overlast van uw buren?

Bij het Loket Zorg en Samenleven kan iedereen van jong tot oud met deze en andere vragen terecht. Wij denken met u mee, geven informatie en advies en vragen voorzieningen voor u aan. Waar mogelijk helpen we direct. We werken samen met andere organisaties en professionals en indien nodig verwijzen wij u door. Indien u niet in staat bent naar het Loket Zorg en Samenleven te komen, is het mogelijk dat een adviseur bij u thuis komt. Het Loket zorg en Samenleven is van maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur telefonisch bereikbaarop 020 2524255. U kunt ook mailen naar: loketzorgensamenleven@zuid.amsterdam.nl. De openingstijden zijn: Hoofdlocatie Stadsdeelkantoor Zuid * President Kennedylaan 923, 1079 MZ Amsterdam.

Kijk op de website voor de actuele spreekuurtijden: www.zuid.amsterdam.nl/zorg_en_welzijn/ Buurtbemiddeling Beterburen biedt hulp bij burenconflicten. Vaak zorgen emoties er voor dat het niet meer lukt redelijk met elkaar te praten, waardoor de situatie verslechtert. Buurtbemiddeling kan uitkomst bieden. Buurtbemiddelaars hebben eerst gesprekken met buren afzonderlijk. Daarna is er een bemiddelingsgesprek op een onafhankelijke plek. Vaak leidt één bemiddelingsgesprek al tot resultaat en zijn beide buren tevreden over de afspraken die ze samen maken. Buurtbemiddelaars zijn getrainde vrijwilligers. Ze zijn onafhankelijk, kiezen geen partij en gaan vertrouwelijk met de informatie om. Iedere woensdag inloopspreekuur van 13.00 tot 14.00 in de Rijnstraat 115, Amsterdam. Bel bij burenconflicten Beterburen 020-6891859 of mail naar: info@beterburen.nl. www.beterburen.nl


Dienstverlening

33

Vrijwilligers Centrale Amsterdam De Vrijwilligers Centrale Amsterdam brengt vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties samen. We helpen vrijwilligers aan een passende vrijwilligersbaan en ondersteunen vrijwilligersorganisaties met trainingen, workshops en advies. Spreekuur vrijwilligerswerk Tijdens een persoonlijke bemiddeling adviseren wij u over het vrijwilligerswerk dat bij u past en helpen wij bij het maken van een keuze. ■

Dinsdag van 09:00 - 12:00 uur in Stadsdeelkantoor, Pres.Kennedylaan 923*. Dinsdag van 13:00 tot 16:00 uur in Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112. Dinsdag van 18:00 tot 21:00 uur in Huis van de Wijk de Pijp, 1e van der Helststraat 66. Woensdag van 09:00 tot 12:00 uur in Huis van de Wijk Olympisch Kwartier, Hygiëaplein 10.

staat inmiddels bijna 45 jaar en is uitgegroeid tot een gedegen organisatie met ca. 110 medewerkers. Er wordt nauw samengewerkt met welzijns- en ouderenorganisaties in Buitenveldert. Men kan bij de Hulpdienst terecht voor: autovervoer en begeleiding naar arts, polikliniek of ziekenhuis, ■ het doen van boodschappen, ■ wandelen en winkelen (eventueel met rolstoel), ■ hand- en spandiensten, ■ (tijdelijke) huishoudelijke hulp, ■ uitleen van rolstoelen/rollators en verpleegartikelen, ■ vriendschappelijke bezoeken. ■

Maak altijd eerst een afspraak! Om een afspraak te maken belt u naar VCA op 020 - 530 12 20 van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur. In de digitale vacaturebank op www.vca.nu kunt u kiezen uit ruim 1500 mogelijkheden voor vrijwilligerswerk in Amsterdam. Voor organisaties De Vrijwilligers Centrale Amsterdam geeft ondersteuning en advies aan organisaties die met vrijwilligers werken of volledig uit vrijwilligers bestaan. Voor meer informatie Vrijwilligers Centrale Amsterdam Simone Knaapen Geldersekade 101, 1011 EM Amsterdam, 020-530 12 20, s.knaapen@vca.nu, www.vca.nu/zuid. Algemene Hulpdienst Buitenveldert Adres: Huis van de Wijk Binnenhof (MFC), A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam. Telefoon:020-644 40 44/644 71 13. Bereikbaar op werkdagen van 9.30 tot 12.30 uur. Dinsdagochtend vanaf 10.00 tot 12.30 uur. De Algemene Hulpdienst Buitenveldert is een vrijwilligersorganisatie die op vele manieren hulp verleent aan oudere en jongere bewoners van Buitenveldert, die in lichamelijke, sociale of geestelijke problemen zijn geraakt. De Hulpdienst be-

De verleende diensten zijn kosteloos, met uitzondering van de huishoudelijke hulp, de benzine- en parkeerkosten bij vervoer en de uitleen van hulpmiddelen. Bijzondere diensten van de Hulpdienst zijn: de telefooncirkel Deelnemers aan de telefooncirkel worden iedere dag, ook in het weekend, even gebeld om te horen of ze het goed maken. De medewerkers van de Hulpdienst zorgen er voor dat er maatregelen genomen worden als er iets niet in orde lijkt. Voor deelname aan of informatie over de telefooncirkel kunt u bellen: 644 71 13, op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur. De kosten bedragen € 35,00 per jaar. Amsterdams Ontmoetingscentrum De Amsterdamse Ontmoetingscentra bieden dichtbij huis ondersteuning aan vergeetachtige mensen en hun verzorgers. Zorgt u regelmatig voor iemand die vergeetachtig is en valt u die zorg erg

zwaar? Weet u soms niet hoe u met hem of haar om moet gaan? Komt u niet meer toe aan uw eigen ontspanning en zou u wel eens willen praten met mensen die in dezelfde situatie verkeren? Als u zichzelf in deze vragen herkent, kunt u terecht bij het Amsterdamse Ontmoetingscentrum, gevestigd in het Menno Simons en in buurtcentrum Coenen-Lydia, waar een professioneel team een ondersteuningsprogramma aanbiedt voor mensen met beginnende dementie die thuis wonen en voor degenen die voor hen zorgen. Vijf dagen per week, van maandag tot en met vrijdag wordt daar een dagsociëteit georganiseerd voor vergeetachtige mensen. Aan de bezoekers worden zowel individueel als in groepsverband activiteiten aangeboden die bij hen passen. Voor de directe verzorgers worden informatieve bijeenkomsten georganiseerd waarin door beroepskrachten informatie wordt gegeven over onder meer dementie, hulpverleningsmogelijkheden, omgaan met de dementerende, medicijngebruik en woonvormen. Tevens worden er gespreksgroepen georganiseerd waarin de directe verzorger met lotgenoten in contact kan komen en ervaringen kan uitwisselen. Tot slot kan men gebruik maken van een wekelijks spreekuur waar de directe verzorger met een deskundige kan praten over problemen die optreden bij de verzorging van de dementerende huisgenoot of partner, of om persoonlijk advies kan vragen. Het Ontmoetingscentrum is gevestigd in het dienstencentrum Menno Simons, Noordhollandstraat 17A, Telefoon: 020517 10 13 (Marita van Onna- coördinator). Een 2e Ontmoetingscentrum is gevestigd in Huis van de Wijk Coenen-Lydia, J.M. Coenenstraat 4, 1071 WG Amsterdam. Telefoon: 020-850 85 73.


Dienstverlening

34 Joods Maatschappelijk Werk , Zorgcoördinator van Joods Nederland De Lairessestraat 145-147 (hoofdkantoor), 1075 HJ Amsterdam. Telefoon:020-577 65 77 www.joodswelzijn.nl, info@joodswelzijn.nl. Spreekuur Maatschappelijk Werk -JMW maandag t/m vrijdag 09.30 - 12.00 uur, zowel telefonisch als inloop. Afdeling Thuiszorg Tel.: 020 - 577 65 11. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 10.30 uur en van 13.30 tot 14.30 uur. Buiten deze tijden kunt u voor spoedgevallen contact opnemen met de receptie, tel. 020-5776577. De receptie is van maandag t/m vrijdag bereikbaar tot 17.00 uur. (In de wintermaanden is de receptie op vrijdag vanwege sabbat tot ca. 15.00 uur bereikbaar.) Politie Wijkteam Van Leijenberghlaan Van Leijenberghlaan 15. Telefoon: 0900-8844 De politie waakt over de veiligheid van de burgers van Buitenveldert, maar veiligheid is niet alleen een zaak van de politie. De medewerkers van het politiewijkteam Van Leijenberghlaan stellen het zeer op prijs als burgers alert reageren en de politie waarschuwen zodra ze iets ongewoons of verdachts zien gebeuren. Bel daarom, als u iets ziet dat u niet vertrouwt, meteen het nummer 0900-8844. In geval van spoed en/of heterdaad altijd 112 bellen. De politie is 24 uur per dag bereikbaar.

Wijkagenten Buitenveldert is verdeeld in de gebieden Zuidoost - Zuidwest - Noordoost - en Noordwest en de Prinses Irenebuurt Buitenveldert Noordwest: Ronald Wessels Telefoon: 0900-8844 Ronald.wessels@amsterdam.politie.nl Buitenveldert Noordoost: Marcel de Weerd Telefoon: 0900-8844 Marcel.de.Weerd@amsterdam.politie.nl Buitenveldert Zuidwest: Remco Blankenzee Telefoon: 0900-8844 leijenberghlaan-buurtregie@amsterdam.politie.nl Buitenveldert Zuidoost: Conny Schoonderwaldt Telefoon: 0900-8844 Conny.schoonderwaldt@ amsterdam.politie.nl Prinses Irenebuurt: Margriet de Vries Telefoon: 0900-8844 margriet.de.vries@amsterdam.politie.nl Voor afspraken kunt u bellen of mailen naar de betreffende wijkagent. Kindermishandeling Advies en Meldpunt Kindermishandeling Amsterdam Afdeling Voorlichting en Training, Overschiestraat 57, 1062 HN Amsterdam. Telefoon: 020-314 17 14 of 0900-123 1230. www.amk-amsterdam.nl.

Nationale Vereniging de Zonnebloem Afdeling Buitenveldert Secretariaat: Lia Lodewijks e-mail: lialodewijks57@hotmail.com Vrijwilligers van De Zonnebloem zetten zich actief in voor ouderen die min of meer aan huis zijn gebonden en die graag met enige regelmaat bezoek ontvangen. Door een luisterend oor te bieden proberen de vrijwilligers te voorkomen dat deze mensen vereenzamen en in een sociaal isolement raken. Daarnaast worden diverse activiteiten georganiseerd, zoals gezellige middagen en uitstapjes. Voor informatie kunt u contact opnemen met onze secretaris. Stadsdeel Zuid Stadsdeel Zuid bestaat uit een groot gebied met veel verschillen. Van het rustige en groene Buitenveldert, de levendige Pijp, tot de indrukwekkende Zuidas. Het stadsdeel heeft ruim 133.000 inwoners en is daarmee het op één na grootste stadsdeel van Amsterdam. Het dagelijks bestuur van Stadsdeel Zuid wordt gevormd door vijf wethouders, de deelraad bestaat uit 29 leden, en er werken circa 1.100 ambtenaren. Dagelijks bestuur ■ Paul Slettenhaar (VVD). Portefeuille: Veiligheid, Financiën, Integrale handhaving en vergunningen, Sport, Dienstverlenen, Communicatie, Personeel en organisatie, Zuidas. Tweewekelijks inloopspreekuur (in de even weken): vrijdag 10.30-11.30 uur. Huis van de Wijk Buitenveldert, Loket Zorg en Samenleven, A.J. Ernststraat 112. ■

Egbert de Vries (PvdA). Portefeuille: Ruimtelijke ordening, Wonen, welstand en monumenten, Werk en inkomen, Armoedebeleid, Wijkgericht werken, Stadsdeelhuisvesting, Wmo, Inburgering, Zuidas. Tweewekelijks inloopspreekuur (in de oneven weken): maandag 16.00-17.00 uur. Huis van de Wijk Rivierenbuurt, Rijnstraat 115.

Joep Blaas (D66). Portefeuille: Parken, Groen, Milieu, Openbare ruimte, Reiniging en afvalinzameling, ICT. Tweewekelijks inloopspreekuur (in de oneven weken): dinsdag 16.00-17.00 Huis van de Wijk Coenen-Lydia, Roelof Hartplein 2A.

Marco Kreuger (VVD). Portefeuille: Verkeer en vervoer, Parke-


Dienstverlening

35

ren, Welzijn, Ouderenzorg, Wijkcentra en Buurthuizen, Integratie. Tweewekelijks inloopspreekuur (in de even weken): woensdag 16.00-17.00 uur. Huis van de Wijk Olympus, Hygiëaplein 10. ■

Simone Kukenheim (D66). Portefeuille: Jeugd, Onderwijs, Economische zaken (markt, horeca, toerisme), Kunst en Cultuur. Tweewekelijks inloopspreekuur (in de oneven weken): woensdag dinsdag 16.00-17.00 uur. Huis van de Wijk De Pijp, 2e van der Helststraat 66.

Contact met het dagelijks bestuur Heeft u een idee, vraag of klacht waarover u contact wilt hebben met een lid van het dagelijks bestuur? Neem dan contact op met het bestuurssecretariaat; telefoonnummer 020 252 4204 of e-mail bestuurssecretariaat@zuid.amsterdam.nl., of bezoek de stadsdeelwethouders op het stadsdeel digitaal aan te vragen en te hun spreekuur. betalen. Locaties Stadsdeel Zuid Voor meer informatie: bel het gemeenteStadsdeel Zuid heeft twee kantoorlocalijke informatienummer 14 020 of stuur ties, beide met hun eigen publiekslocaeen e-mail naar stadsdeel@zuid.amsterties. Kijk voor openingstijden en loketfuncties op www.zuid.amsterdam.nl dam.nl. of bel 14 020. Het gemeentelijke informatienummer Website: www.zuid.amsterdam.nl Telefoonnummer: 14 020 Stadsdeelkantoor President Kennedylaan De gemeente Amsterdam heeft één cen(Burgerzaken, Burgerlijke stand) traal informatienummer dat u kunt belPresident Kennedylaan 923 len voor al uw vragen. Net als de rest van 1079 MZ AMSTERDAM Amsterdam, is Stadsdeel Zuid bereikbaar via dit telefoonnummer. Loket Tripolis (Burgerzaken, Burgerlijke stand, Vergun- Op de meest voorkomende vragen krijgt ningen, inzage bouwarchief, loket Parke- u hier direct antwoord. Kan uw vraag niet direct worden beantwoord? Dan verren/Cition) binden de contactmedewerkers u door Burgerweeshuispad 301, gebouw 300 met de juiste medewerker. 1076 HR AMSTERDAM Op de website www.zuid.amsterdam.nl vindt u nieuws en informatie over het stadsdeel. Ook vindt u daar de publicaties van aangevraagde en verleende vergunningen en overige officiële bekendmakingen. Digitaal loket Zuid Via www.amsterdam.nl/loket/zuid kunt u online zaken doen bij het Digitaal loket Zuid. Zowel voor burgers als ondernemers. Het digitale loket geeft informatie over meer dan vijfhonderd producten en procedures van Stadsdeel Zuid en de Gemeente Amsterdam en is 24 uur per dag, 7 dagen per week, bereikbaar. Voor burgers en ondernemers is het mogelijk om via het loket verschillende producten van

Informatiebalie De informatiebalies van Stadsdeel Zuid vindt u op de President Kennedylaan 923 en op Burgerweeshuispad 301. Beide locaties zijn van maandag tot vrijdag geopend van 08.00 tot 17.00 uur. Op donderdagavond zijn beide locaties ook open tot 20.00 uur. Afdeling Burgerzaken De afdeling Burgerzaken vindt u ook op beide kantoorlocaties van Stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923 en Burgerweeshuispad 301: Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag 8.30-16.00 uur. Donderdag: inloopspreekuur 13.00-16.00 uur Op afspraak: 16.00-20.00 uur.

U kunt op inloop spreekuur langskomen of een afspraak maken via telefoonnummer 14 020, of digitaal via www.zuid.amsterdam.nl. Buurtbus en huisbezoek Bent u lichamelijk niet in staat om zelfstandig naar een stadsdeelkantoor te komen dan is er (uitsluitend voor inwoners van stadsdeel Zuid) de mogelijkheid om gebruik te maken van de ’Buurtbus’ tegen gereduceerd tarief(€ 1,-). Deze regeling geldt alleen voorreisdocumenten! De Buurtbus rijdt elke dinsdag naar het stadsdeelkantoor aan de President Kennedylaan. Bel op maandagochtend tussen 09.00 en12.00 uur met de afdeling Burgerzaken, telefoon14 020, om een afspraak te maken Op dinsdag tussen 09.00 en 09.30 uur, of tussen 10.00 en 10.30 uur (voor rolstoelen)wordt u vervolgens door de Buurtbus gehaald en gebracht. Huisbezoek aanvragen Bent u niet in staat om van de Buurtbus gebruik te maken, dan kunnen wij bij u op bezoek komen. In dit geval kunnen wij om een verklaring van een arts vragen. Voor een afspraak kunt u bellen met telefoon 14 020. Of stuur een e-mail naar huisbezoeken@zuid.amsterdam.nl. Vermeld uw naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Trouwen in Zuid Trouwen in Stadsdeel Zuid kan op meerdere locaties. Onder andere in paviljoen Amsteltrouw in het Amstelpark, het Mirandapaviljoen aan de oever van de Am-


Dienstverlening

36

Zelf wegbrengen: grofvuil en tuinafval kunt u gratis kwijt bij de zes afvalpunten in Amsterdam. Er zijn zes afvalpunten. Deze zijn op werkdagen en op zaterdag open van 08.00 tot 17.00 uur. De dichtstbijzijnde afvalpunten zijn op Henk Sneevlietweg 22 (telefoon: 020 408 4678) en Rozenburglaan 1 (telefoon: 020 463 2316). Ophaaldagen: Woont u in een buurt met ondergrondse containers? Dan staat er op deze containers vermeld op welke dag u grofvuil buiten mag zetten. Plaats het grofvuil voor uw eigen deur! Dus niet naast de ondergrondse container. Lever uw tuinafval gebundeld aan en niet in plasticzakken.

stel, ’t Blauwe Theehuis in het Vondelpark, het Hilton hotel, het College hotel, het Olympisch Stadion, of de unieke Elektrische Museumtram. Maar natuurlijk ook in ons stadsdeelkantoor aan de President Kennedylaan en aan het Burgerweeshuispad. Voor meer informatie over trouwen of meer trouwlocaties, bel 14 020 en vraag naar de afdeling Burgerzaken van Stadsdeel Zuid. Afdeling Vergunningen Bezoekadres: Loket Tripolis, Burgerweeshuispad 301 (let op: zit niet op Pres. Kennedylaan) Inloopspreekuur: de afdeling Vergunningen heeft op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag inloopspreekuur van 08.30-12.00 uur. Op afspraak: van 12.00 tot 16.00 uur (op donderdag van 13.00 tot 20.00 uur) is het mogelijk om op afspraak langs te komen. Bel om een afspraak te maken met 14 020 en vraag naar de afdeling Vergunningen van Stadsdeel Zuid of digitaal via www.zuid.amsterdam.nl. Sociaal raadslieden De sociaal raadslieden geven bewoners informatie en advies op het gebied van het invullen van formulieren, het schrijven van brieven en bezwaarschriften, verwijzing naar en bemiddeling met andere hulpverlenende instanties. Alle hulp van de sociaal raadslieden is gratis. Sociaal raadsvrouw Rivierenbuurt: Mevrouw M. Kolfschoten Dienstencentrum De Berlage Lekstraat 13a, 1079 EK Amsterdam

Sociaal raadsman Buitenveldert: De heer J. Fernhout, Multifunctioneel Centrum Binnenhof, A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam. Spreekuur op afspraak, afspraken kunt u maken via Loket Zorg en Samenleven: Telefoon: 020 252 4255. e-mail: loketzorgensamenleven@zuid.amsterdam.nl. Leerplicht(plus)ambtenaren Bezoekadres: President Kennedylaan 923 Telefoonnummer: 020 252 4956. Voor vragen over de leerplicht kunt u bij de leerplichtambtenaar terecht. Bijvoorbeeld voor vragen over rechten op verlof of verzuim. Als ouder/verzorger kunt u rechtstreeks contact opnemen met de leerplichtambtenaar via het bovenstaande nummer. Ook kinderen kunnen contact opnemen als zij problemen hebben.

Laten ophalen: heeft u géén ondergrondse containers in uw buurt? Dan moet u uw grofvuil aanmelden om het op te laten halen. Bel minimaal één dag van tevoren met het informatienummer 14020. Zet uw grofvuil op de afgesproken dag bij de stoeptegel met ‘huisvuil’ erop. Is zo’n stoeptegel niet aanwezig? Zet het grofvuil dan bij de stoeprand op een plek waar de grofvuilwagen makkelijk bij kan. Als uw grofvuil één kubieke meter of minder is, dan zijn er geen kosten aan verbonden. Bij grotere hoeveelheid moet u een afspraak maken met de opzichter, via telefoonnummer 14 020. Informatie over bedrijfsafval: tel 252 42 04 Handhaving en Veiligheid De afdeling Handhaving controleert de openbare ruimte op verontreiniging. Als er bijvoorbeeld fietswrakken of vuil bij u op straat liggen, kunt u telefoonnummer 14 020 bellen.

Meldingen Openbare Ruimte Heeft u klachten over bijvoorbeeld losse tegels, scheve paaltjes, huisvuil of fietswrakken? Dit soort klachten, en andere klachten over de openbare ruimte, kunt u melden via telefoonnummer 14 020. Of vul het digitale formulier ‘Meldingen Afvalinzameling Bij de afdeling Afvalinzameling kunt u in- openbare ruimte’ in op www.zuid.amsterdam.nl. formatie krijgen over het ophalen van (grof)vuil, tuinafval en het inleveren van Bouw- en Woningtoezicht Klein Chemisch Afval (KCA). Loket Tripolis, Burgerweeshuispad 301 De afdeling is op werkdagen te bereiken Telefoon: 14 020. Telefonisch spreekuur: maandag t/m vrijvia telefoonnummer 14 020. dag 09.00-10.00 uur. Grofvuil/tuinafval De inspecteurs van Bouw- en WoningtoeGrofvuil is het afval dat niet in een vuilzicht controleren bouwkundige uitvoerinniszak past. Maar hoe komt u er dan gen en de begeleiding en oplevering van vanaf? Meer informatie over onder andere verzuim, verlof, leerplicht en kwalificatieplicht vindt u op www.bureauleerplichtplus.nl.


Dienstverlening woningsplitsingen. Ook controleren zij sloop, verbouw en renovatie. Tot hun taken behoort ook het controleren en behandelen van woningklachten, het aanschrijven van betrokkenen als gebouwen in slechte staat verkeren, handhaven (bouwen zonder vergunning) en het opsporen van illegale bouwwerken.

37 42 45 of mail sportverhuurloket@zuid.amsterdam.nl.

Aanvullend openbaar vervoer (AOV) Aanvullend openbaar vervoer (AOV) is speciaal vervoer voor Amsterdammers van 75 jaar en ouder en Amsterdammers met een beperking. Het vervoer brengt u van deur tot deur, zeven dagen per week Meer informatie over de procesuitvoering van 06.00 uur ‘s ochtends tot 01.00 uur ‘s van Bouw- en Woningtoezicht kunt u vin- nachts. Het AOV vervoert u naar sociale en recreatieve bestemmingen, dus niet den op www.zuid.amsterdam.nl onder naar werk, school of dagbehandeling. U ‘Wonen en leefomgeving’. Kijk daar reist over het algemeen samen met andeonder ‘Bouwen’ bij ‘Handhaving en veiren in een personenbus. ligheid’. Woningklachten U kunt bij de inspecteurs van Bouw- en Woningtoezicht terecht als uw huiseigenaar in gebreke blijft bij het onderhoud van de woning. Zij behandelen uw woningklachten in samenwerking met de huurteams van de Wijksteunpunten Wonen in stadsdeel Zuid.

Bij de Wmo Helpdesk kunt u Wmo-voorzieningen aanvragen, zoals een vervoerspas voor het AOV, een rolstoel, scootmobiel, verhuiskostenvergoeding, woningaanpassing en hulp bij het huishouden. De Wmo Helpdesk beantwoordt ook uw algemene vragen over Wmovoorzieningen. Tel 0800 0643.

www.amsterdam.nl/loket/zuid, of telefoonnummer 14 020.

Wijksteunpunt Wonen Het Wijksteunpunt Wonen informeert, adviseert, begeleidt en vertegenwoordigt huurders bij allerhande zaken die betrekking hebben op het huren van een woning.

Vragen over het groen? Groenbeheer verzorgt het onderhoud van de bomen en het groen in straten en lanen, plantsoenen, bermen en oevers, parken en sportparken. Als u één van de opzichters wilt spreken, dan kunt u bellen met 14 020.

Het WSW controleert de prijs- kwaliteitsverhouding van huurwoningen. Betaalt u teveel huur, dan helpt het WSW om de huurprijs verlaagd te krijgen. Ook bij onInformatie over kapvergunningen krijgt u derhoudsgebreken kan het huurteam u bijstaan. van de afdeling Vergunningen, telefonisch bereikbaar via 14020. Spreekuur na Nieuw is ‘de energiecheck’. Er wordt getelefonische afspraak. keken hoe er in de woning gestookt wordt. Er wordt gekeken of, en zo ja Sportverhuurloket hoeveel dubbel glas er in de woning zit. Stadsdeel Zuid beheert vele sportparken en- hallen. Deze sportfaciliteiten zijn ook Dan kan een inschatting gemaakt worden of hierin investeren kan leiden tot te huur voor particulieren en bedrijven een lagere energierekening. En of die laop uren of dagen waarop er geen sportactiviteiten zijn. Het sportverhuurloket is gere energierekening opweegt tegen de te bereiken via telefoonnummer 020 252 kosten van die investering.

Deze diensten zijn gratis en vrijblijvend. Met de gegevens wordt vertrouwelijk omgegaan. Bewonersondersteuning Het WSW kan huurders individueel of in georganiseerd verband bijstaan bij onderhandelingen met de verhuurder als er sprake is van opknapbeurten, splitsvoornemens, renovaties en andere zaken. Een renovatie is meestal een ingrijpende gebeurtenis. Vooraf goede afspraken maken is daarbij van groot belang. Het WSW helpt bewoners voor hun belangen op te komen. Maar ook als er geen sprake is van grote projecten kunnen huurders met hun verhuurder in overleggen. Verhuurders die meer panden verhuren zijn vaak verplicht te overleggen met hun huurders als die dat willen. Het WSW kan u hierbij helpen bijvoorbeeld wanneer u een bewonerscommissie op wilt richten. Het WSW adviseert, informeert, helpt vergaderingen voor te bereiden, kan vergaderingen bijwonen, denkt mee, schrijft brieven, etc. Het inloopspreekuur in Buitenveldert is vanaf 31 augustus op donderdagen van 15.00 uur tot 17.00 uur: Huis van de Wijk Binnenhof (MFC), A.J. Ernststraat 112, 1082 LP Amsterdam. Vestiging ZuiderAmstel: Rijnstraat 115, Telefoon 020-642 21 79. Inloopspreekuur dinsdag van 15:00-17:00 uur. Fax 020-642 23 29. Gerard Doustraat 133. Telefoon 020-664 53 83. Inloopspreekuur woensdag 9.00-12.00 uur. E-mail: zuid@wswonen.nl. Internet: www.wswonen.nl.

Mensendieckpraktijk Buitenveldert Dikninge 19 1083 TX Amsterdam 020 - 644 02 73 K. Hueting 06 - 21277188

C. van De Nesse 06 - 25515209


Dynamo

38 DYNAMO Als het aan Dynamo ligt doen zoveel mogelijk mensen mee aan de samenleving. Actief, zelfstandig, op eigen kracht. Dynamo biedt een compleet aanbod van welzijnswerk en maatschappelijke dienstverlening. Dynamo beweegt tot meedoen. Dynamo verzorgt in stadsdeel Zuid een deel van het welzijnswerk, zoals bewonersondersteuning, opvoedingsondersteuning, dienstverlening voor ouderen, speelzalen, klussendienst, naschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren. Als u initiatief wilt nemen voor een activiteit in uw straat of buurt kunnen medewerkers van Dynamo u daarbij ondersteunen. Ook kunt u, als u iets voor anderen wilt betekenen, u aanmelden als vrijwilliger bij onze organisatie. Dynamo Postbus 93500, 1090 EA Amsterdam telefoon 020 46 09 300 info@dynamo-amsterdam.nl www.dynamo-amsterdam.nl DOE MEE IN DE BUURT Eigen idee Actieve bewoners zijn onmisbaar in de buurt en voor de buurt. De buurt is immers van haar bewoners. Bewoners met een idee kunnen bij Dynamo terecht voor ondersteuning. Heeft u een idee voor een activiteit in uw buurt of hoe de leefbaarheid in uw buurt vergroot kan worden? De participatiemedewerkers staan voor u klaar.

Wat doen Dynamo participatiemedewerker? De participatiemedewerkers onderhouden contacten met alle belangrijke spelers in de buurt, zoals stadsdeel, woningcorporaties, vrijwilligersorganisaties, bedrijven, zorginstellingen, politie, scholen en vooral met de bewoners in de buurt. U komt onze participatiemedewerkers veel in de buurt tegen. Zij verbinden bewoners en organisaties met elkaar. Wilt u meer weten of meer betrokken zijn bij uw buurt, spreek ze aan! Locaties Op diverse locaties organiseert en begeleidt Dynamo Participatie ontmoetingsactiviteiten. Wilt u weten wat er in een locatie bij u in de buurt te doen is? Kijk op www.dynamo-amsterdam.nl Wilt u meer weten of zich aanmelden? Dynamo Participatie Telefoon 020 46 28 484 voor de Rivierenbuurt en 020 4628472 voor Buitenveldert Of per email: ontmoeting-zuid@dynamoamsterdam.nl In Huis van de Wijk Rivierenbuurt, Rijnstraat 115 is op dinsdag een inloopspreekuur van 13.00-15.00 uur en in Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112 mag u op kantoortijden altijd naar kantoor van Participatie gaan voor het inbrengen van een idee of hulp bij het realiseren van een buurtactiviteit. Als er niemand aanwezig is, laat dan uw contactgegevens achter bij de balie.

Vrijwilligers Een buurt is een buurt als we er zijn voor elkaar. Veel activiteiten van Dynamo zijn alleen mogelijk omdat er actieve bewoners zijn die zich willen inzetten voor hun buurt en hun buren. Er zijn veel mogelijkheden voor mensen die af en toe, of elke week, actief willen zijn. Werken bij Dynamo betekent veel leuke contacten opdoen met buurtbewoners en nieuwe vaardigheden leren in een gezellige omgeving. Bij bepaalde functies zijn er mogelijkheden om een cursus te volgen. Dynamo heeft een vrijwilligersbeleid. Hebt u interesse in vrijwilligerswerk bij Dynamo, neemt u dan contact op via: de Dynamo-in in uw buurt (zie adressen hieronder of www.dynamoamsterdam.nl) of onze vrijwilligerscoördinator Ans Visser, avisser@dynamo-amsterdam.nl, telefoon 46 09 300. PEUTERS Peuters spelen en leren Peuters van 2 tot 4 jaar kunnen bij Dynamo spelen en leren bij een peuteropvang of voorschool. Hier wordt op een speelse manier aandacht besteed aan de ontwikkeling van peuters. U bent welkom om een kijkje te nemen bij u in de buurt. Informeer naar de mogelijkheden voor uw peuter. Medewerkers van Dynamo leggen u graag uit wat de mogelijkheden zijn. Voor inschrijvingen en/of informatie kunt u terecht bij de Kind-Ouderadministratie, telefoon 46 09 300. In Buitenveldert kunnen peuters spelen en leren in: ■ Peuteropvang De Speelweide (voor halve dagen), Kalfjeslaan 370, tel. 45 28 439 ■ Voorschool Villa Fleur, A.J. Ernststraat 112, tel. 46 28 441 ■ Voorschool BMS, Sandenburch 1-3, tel. 46 28 430 ■ Voorschool De Ark, Zuidhollandstraat 7, tel. 46 28 431 Informeer ook naar de voorscholen in de Rivierenbuurt. Speelochtend Villa Fleur De speelochtend is voor kinderen van 0 tot 2 jaar op vrijdag 9.30-11.30 uur. U kunt samen met uw kind spelen en u kunt andere ouders ontmoeten. Ouders zijn natuurlijk wel verantwoordelijk voor hun eigen kind. De leidster werkt ook op de voorschool waar peuters komen van 2 tot 4 jaar. Zij kan u informatie geven over


Dynamo

39

de voorschool, maar ook over speelgoed, taalontwikkeling, inschrijving op de wachtlijst. Kom gezellig eens langs bij voorschool Villa Fleur, A.J Ernststraat 112, telefoon 020 46 28 441.

KINDEREN Speeltuin Goudestein in Buitenveldert Landskroon 90, telefoon 46 28 443. Mini Marathon- zondag 20 oktober Op zondag 20 oktober 2013 is het weer zover. De Amsterdam Marathon vindt plaats en dat betekent dat er ook weer een Mini Marathon wordt georganiseerd. Tijdens de loop van 1 kilometer voor kinderen van 4 t/m 12 jaar mogen zij een stuk over het echte marathonparcours lopen. Na de kinderloop passeren de professionele lopers, die we natuurlijk met z’n allen aanmoedigen. Er is een prijsuitreiking, loterij en een groot feest speciaal voor de kinderen met onder andere pannakooi voetbal, een atletiek 5-kamp, een springkussen, trampolines met bungee touw en nog veel meer. Ook kunnen de kinderen geschminkt worden. Voor de ouders/begeleiders is er gratis koffie & thee. Het startschot voor de Mini Marathon wordt gegeven om 9.45 uur. Het gehele evenement vindt plaats bij de Riekermolen aan de Borcht in Buitenveldert. Schrijf je in via jeugd@dynamo-amsterdam.nl of op de dag zelf vanaf 8.30 uur op in (kom op tijd, want tegen de start kan het erg druk zijn). Op bovengenoemd e-mailadres kunt u ook terecht met vragen. Talententent Leuke dingen doen na schooltijd. De Talententent biedt naschoolse activiteiten voor kinderen van 4-12 jaar. Het is een initiatief van Dynamo. Schrijf je in via het aanmeldingsformulier van het programmaboekje (wordt op scholen uitgedeeld) of online via www.dynamoamsterdam.nl/talententent. Kijk ook op deze website voor de activiteiten in de Rivierenbuurt. Dynamo (Talententent) organiseert de volgende activiteiten voor kinderen van 4-12 jaar in Buitenveldert: Kunst en cultuur in Buitenveldert voor kinderen MAANDAG Kleuteratelier Groep 1 & 2, 15.15-16.45 uur in 12e Montessorischool de Stern Liedjes Schrijven Groep 6 t/m 8, 15.30-17.00 uur in Huis

van de Wijk Buitenveldert. Smulkokkies Groep 3 t/m 5, 15.30-18.00 uur in Huis van de Wijk Buitenveldert.

Badminton Groep 3 t/m 5, 16.30-17.30 uur Groep 6 t/m 8, 17.30-18.30 uur In Huis van de Wijk Buitenveldert.

DINSDAG Dansyoga Groep 1 & 2, 15.15-16.15 uur in Merkelbachschool. Muziektheater Groep 4 & 5, 15.15-16.15 uur Groep 6 t/m 8, 16.30-17.30 uur In Huis van de Wijk Buitenveldert. Schrijf mee aan de Merkelkrant! Groep 5 t/m 8, 15.15-16.45 uur in Merkelbachschool.

DINSDAG Schermen Groep 3 t/m 5, 16.30-17.30 uur Groep 6 t/m 8, 17:30-18:30 uur In Huis van de Wijk Buitenveldert.

WOENSDAG Spaans Groep 6 t/m 8, 15.15-16.30 uur in Huis van de Wijk Buitenveldert. Huiswerkbegeleiding Groep 6 t/m 8, 13.15-15.15 uur in Merkelbachschool. Mode maken Groep 3 t/m 5, 13.15-14.45 uur in Huis van de Wijk Buitenveldert. Natuurdetectives groep 4 t/m 8, 13.30-15.30 uur in Amstelpark. DONDERDAG Het kunstatelier Groep 3 t/m 5, 15.15-16.45 uur in 12e Montessorischool de Stern. Striptekenen Groep 6 t/m 8, 15.30–17.15 uur in Huis van de Wijk Buitenveldert. Sport in Buitenveldert voor kinderen MAANDAG Voetbal Groep 1 & 2, 15.30-16.15 uur in Huis van de Wijk Buitenveldert.

WOENSDAG Expeditie Junior Sporten en gezond koken Groep 6 t/m 8, 13.30-17.30 uur in Huis van de Wijk Buitenveldert. Streetdance Groep 3 t/m 5, 13.30-14.30 uur Groep 6 t/m 8, 15.30-16.30 uur In Huis van de Wijk Buitenveldert. Basketbal Groep 4 & 5, 14.30-15.30 uur Groep 6 t/m 8, 15.30-16.30 uur In Huis van de Wijk Buitenveldert. DONDERDAG Karate Groep 3 t/m 5, 15.30-16.30 uur Groep 6 t/m 8, 16.30-17.30 uur In Huis van de Wijk Buitenveldert. Turnen Groep 1 & 2, 15.30-16.30 uur Groep 2 & 3, 16.30-17.30 uur Groep 4 t/m 8, 17.30-18.30 uur In Huis van de Wijk Buitenveldert. VRIJDAG Voetbal Groep 3 t/m 5, 15.30-16.30 uur Groep 6 t/m 8, 16.30-17.30 uur In Huis van de Wijk Buitenveldert. Kanoën Groep 6 t/m 8, 16.30-18.00 uur bij Kanovereniging Frisia.


Dynamo

40

TIENERS - JONGEREN Expeditie jij Kinderen die af willen van hun overgewicht, hoeven dat niet alleen te doen. Ze kunnen meedoen aan het programma Expeditie Jij. Samen met leeftijdsgenoten ontdekken dat je veel meer kan dan je denkt. Je weer sterk voelen door te bewegen en lekker en gezond te eten. Het expeditieteam helpt jongeren op weg. Neem eventueel iemand die je al kent. Je mag gratis een vriend, vriendin of ouder meenemen. Meedoen of meer weten? Check www.dynamo-amsterdam.nl/expeditiejij. Topscore Topscore is het sportstimuleringsprogramma van de gemeente Amsterdam voor middelbare scholen. Op bijna 50 scholen biedt dit project meerdere sporten aan, waar de leerlingen van de betreffende school, na schooltijd, aan mee kunnen doen. Dynamo Amsterdam de activiteiten van Topscore in stadsdeel Zuid (Buitenveldert en Rivierenbuurt). Meer info: jeugd@dynamo-amsterdam.nl.

VOLWASSENEN

Opvoedwinkel Rivierenbuurt & Buitenveldert Opvoedondersteuning voor ouder/opvoeders van kinderen van 0-19 jaar. De OpJongereninloop voedwinkel organiseert gratis Jongeren zijn altijd welkom tijdens de in- themabijeenkomsten of cursussen (zie loop in het Huis van de Wijk Binnenhof. website). Voor informatie en advies bij Met gebruik van computers voor het opvoedvragen en voor het maken van maken van huiswerk. een afspraak met een pedagogisch adviDinsdag 19.00-22.30 uur en woensdag seur kunt u bellen met Opvoedwinkel 19.00-22.30 uur. Buitenveldert, Huis van de Wijk BuitenDynamo Jongeren, A.J. Ernststraat 112, veldert A.J. Ernststraat 112. 020 46 28 480. Rivierenbuurt, jongerencentrum ’t Plein, Deze plek is voor alle tieners en jongeren Vechtstraat 77 A, die wonen, werken of op school zitten in telefoon: 020 462 84 46 of e-mail opvoedstadsdeel Zuid. Jongeren die zelf een eve- winkel@dynamo-amsterdam.nl, nement willen organiseren, een project www.dynamo-amsterdam.nl. willen opzetten kunnen dit idee waarmaken. Overleg dit met de jongerenwerkers Home-Start Rivierenbuurt / Buitenveldert van Dynamo. Home-Start is bedoeld voor gezinnen met

jonge kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Vrijwilligers bezoeken 1x per week een jong gezin en denken mee, geven aandacht, delen opvoedervaring en maken plezier. Er start een voorbereidingstraining voor Home-Start vrijwilligers op dinsdag: 10-17-24 september en 1 oktober. Van 19.30-21.30 uur in Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112-120 Buitenveldert. Er kunnen zich nog mensen hiervoor aanmelden. Neem contact op met Michele Fraikin van Dynamo, 06 14 78 74 51 (www.homestart.nl en www.dynamo-amsterdam.nl).

ACTIVITEITEN VOOR VOLWASSENEN IN BUITENVELDERT EN RIVIERENBUURT Kijk voor een compleet en actueel overzicht altijd op www.dynamo-amsterdam.nl Alzheimer Café Amsterdam Zuid: Rivierenbuurt Buitenveldert Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen die op de één of andere manier te maken hebben met dementie. Er wordt een thema besproken en er is ruimte voor ontmoeting en uitwisseling van ervaringen. Dit Alzheimer Café is een samenwerking tussen Alzheimer Nederland, Dynamo en PuurZuid. Meer informatie: Karin Simon van Dynamo, telefoon 020 46 28 440, e-mail: ksimon@dynamo-amsterdam.nl. Elke 3e woensdag van de maand vanaf 19.00 uur (programma 19.30-21.30 uur)gratis. Woon- en Zorgcentrum Torendael, Veluwelaan 21.


Dynamo Bridgeclub Kleinschalige bridgeclub voor ISA bewoners en omwonenden, Buitenveldert. Maandag en vrijdag 14.00-17.00 uur. ISA buurtkamer, A.J. Ernststraat 1015. Bridgeclub De bridgeclub voor ouderen heeft plek voor nieuwe leden. Donderdag 11.3015.00 uur in ‘t Plein, Vechtstraat 77a (oranje gebouwtje hoek Lekstraat), Rivierenbuurt. Info bij de heer Sibbel: 020 67 37 106 of nsibbel@hetnet.nl Burenlunch Gezellig samen lunchen in de huiskamer van Dynamo, Huis van de Wijk Rivierenbuurt. Dinsdag 13.00-14.15 uur. Eigen bijdrage: € 3,-. Aanmelden bij Els 06 29 17 14 61 of via Dynamo Participatie 06 47 94 61 11 of ontmoeting-zuid@dynamo-amsterdam.nl. Burenlunch Ook in het Buurtlokaal, Geulstraat 9 op maandag van 12.00-13.30 uur. Info via 06 49 35 63 44 of ontmoetingzuid@dynamo-amsterdam.nl. Computerbegeleiding. Heeft u nog geen ervaring met een computer, maar wilt u dit wel? Op verschillende locaties van Dynamo is het mogelijk de beginselen van werken op een computer aan te leren. Andere buurtbewoners delen vrijwillig hun kennis met u. In verband met 1-op-1 contact bestaat hiervoor een wachtlijst. Woont u in de Rivierenbuurt, dan kunt u zich aanmelden via 020 46 28 484. Woont u in Buitenveldert, dan kunt u zich aanmelden via 020 46 28 472.

41 Of laat iemand een email sturen naar ontmoeting-zuid@dynamo-amsterdam.nl N.B.: In Buitenveldert wordt de deelnemer eerst verzocht intakelessen (max.3) te volgen via het WijkOntmoetingsCentrum Buitenveldert. Hierna wordt bepaald of de deelnemer in aanmerking komt voor verdere ondersteuning . Computer inloopspreekuur. Heeft u een gerichte computervraag? Op dit spreekuur krijgt u hulp en/of advies. U kunt uw vraag ook stellen per email: computervraag@dynamo-amsterdam.nl Elke 4e donderdag van de maand in Huis van de Wijk Rivierenbuurt, Rijnstraat 115. Bewoners uit Buitenveldert zijn hier ook welkom. Huisbezoek voor technische ondersteuning is mogenlijk; hier zijn wel kosten aan verbonden. Info via Dynamo Participatie 020 46 28 484. Crea en – gezelligheidsclub. (inloop) Buurtbewoners komen bijeen onder het genot van een kopje thee. Er wordt gebreid en gehaakt, maar zonder handwerkje bent u ook van harte welkom! Dinsdag van 14.00-16.00 uur. Met mooi weer al een uurtje eerder op het eigen terras. Dynamo Buurtkamer ISA, A.J. Ernststraat 1015 (let op! Dit is niet het Huis van de Wijk!) . Aanmelden hoeft niet. Info via Dynamo Participatie 06 26 63 53 00. Engelse les Lees- en luistervaardigheden, grammatica, schrijven en uitspraak in een kleine, gezellige groep. € 6,- per les, betaling per 10 lessen. Geen extra materiaalkosten. In de Rivierenbuurt op donderdag 10.3012.00 uur in het Buurtlokaal, Geulstraat

9. Vanaf september 2013 ook in de buurtkamer van Dynamo, Huis van de Wijk Buitenveldert, op maandag. Info en aanmelden: Justina Kiss 020 673 56 54 justinakiss@icloud.com of kom vrijblijvend naar een proefles. Financieel Café Alle inwoners van Buitenveldert die moeite hebben met rondkomen, schulden hebben, de administratie niet goed op orde hebben, graag een andere of handigere manier van ordenen willen leren of vragen hebben over voorzieningen zijn van harte welkom! Gratis en aanmelden niet nodig. Iedere dinsdag van 14.00-16.00 uur (inloop tot 15.30 uur). Buurtkamer van Dynamo, Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112. Fotografielessen Leer betere foto’s te maken door de lessen van gerenomeerd fotograaf Anton Groeneschey. Iedere maandag van 13.0014.30 de beste tips in de buurtkamer van Dynamo, Huis van de Wijk Buitenveldert. € 3,50 per les. Info: 06 19 08 10 63 of anton@groeneschey.com of via Dynamo Participatie 06 26 63 53 00. Fotobewerking Leer uw foto’s te bewerken door de lessen van gerenommeerd fotograaf Anton Groeneschey. Donderdag 10.30-12.30 in Buurtkamer Huis van de Wijk, A. J. Ernststraat 112. € 4,- per les. Info: T 06 19 08 10 63 of E anton@groeneschey.com Kaarten en sieraden maken (inloop) Bijdrage € 0,50 exclusief materialen. Koffie en thee zijn gratis. Woensdag 9.3011.30 uur in de huiskamer van Dynamo, Huis van de Wijk Rivierenbuurt. Onder begeleiding van Agnes. Info via Dynamo Participatie 06 47 94 61 11. Kaart maak club (inloop) Zelf kaarten maken in gezelschap van en met inspiratie van andere buurtbewoners. Maandag van 10.00-12.00 uur, in de buurtkamer van Dynamo, Huis van de Wijk Buitenveldert. Onder begeleiding van Loes. Info via Dynamo Participatie 06 26 63 53 00. Koffie-inloop Gezellige inloopochtenden in de Buurtkamer van het Menno Simonshuis, met gastvrouw Monique. Dinsdag – en donderdagochtend van 10.00-12.00 uur. Wilt u het initiatief nemen om hier een activi-


42

Personenalarmering van ATA Veilig en vertrouwd in uw eigen huis blijven wonen.

Natuurlijk hoopt u de alarmering nooit nodig te hebben. Maar mocht het toch een keer niet anders kunnen dan krijgt u met ĂŠĂŠn druk op de knop contact met ons zorgcontactcentrum. Medisch opgeleid personeel schakelt voor u de juiste hulp in: snel en deskundig, van mantelzorg tot professionele hulp bij u thuis..

Wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neem u dan tijdens kantooruren contact op met onze klantenservice via 020 - 5923131. U kunt zich ook aanmelden via onze website.

Meer Bewegen voor Ouderen organiseert in heel Amsterdam sportieve activiteiten voor mensen van 55-100 jaar met een beperking en/of chronische aandoening Informatie hierover vindt u op onze site: www. mbvo-amsterdam.nl of bel 020-8861070 e-mail: mbvo_amsterdam@hotmail.com

www.alarmering.nl

Noordhollandstraat 2a 1081 AT Amsterdam T 020 - 646 23 06 Op zoek naar een tandarts? M 06 - 89 58 947 E info@a-zdental.nl Dan bent u bij ons van harte welkom! I www.a-zdental.nl Tot ziens!

Tandarts

Stuur jezelf naar een beter leven en los je problemen op. Caty Peek, Coach/Counselor Rooswijck 54, 1081 AK Amsterdam 020-6460579, 06-44504667 info@praktijknlp.nl www.praktijknlp.nl

ANNE-MIEK PEDICURE

Gediplomeerd pedicure, manicure en voetreflexoloog Behandeling volgens afspraak, ook op zaterdag Behandeling volgens NAT techniek LID PROVOET Hartelstein 10, 1082 AJ Amsterdam-Buitenveldert Tel.: 020 661 01 97


Multifuncioneel Dynamo Centrum Binnenhof teit voor de bewoners of omwonenden op te zetten, of wilt u gastvrouw/heer zijn, neem dan contact op met Dynamo Participatie 06 26 63 53 00 of ontmoeting-zuid@dynamo-amsterdam.nl. Literatuur - en lectuurgroep ‘Van Grunberg tot boeketreeks‘ Groep die meegenomen literatuur en lectuur voorleest. Deelnemers enthousiasmeren elkaar, om het boek, de bundel of het tijdschrift ook gaan te lezen. 1 x In de maand op vrijdag; start augustus 2013, in de buurtkamer van Dynamo, Huis van de Wijk Buitenveldert. Onder begeleiding van Ans. Info via Dynamo Participatie ontmoetingzuid@dynamo-amsterdam.nl.

Literatuur-luistergroep (inloop) Buurtbewoners lezen voor; toegankelijk voor alle belangstellenden, specifiek voor slechtzienden. In de Dynamo Buurtkamer van Huis van de Wijk Buitenveldert, A.J. Ernststraat 112. Donderdag 13.45-15.45 uur. Onder begeleiding van Irene, Marje en Marjan. Info via Dynamo Participatie: ontmoeting-zuid@dynamo-amsterdam.nl of 06 26 63 53 00. Luisterplezier (inloop) Voorleesgroep in de Dynamo huiskamer, Huis van de Wijk Rivierenbuurt, Rijnstraat 115. Vrijdag van 13.30-15.30. Bijdrage € 0,50. Indien nodig kan de Dynamobus u komen ophalen en weer thuisbrengen,

43 € 2 per rit. Info via Dynamo Participatie: ontmoeting-zuid@dynamo-amsterdam.nl of 06 49 35 63 44. Lotgenotengroep - gespreksgroep nabestaanden Bent u onlangs alleen komen te staan door het overlijden van uw partner? Dan heten wij u van harte welkom bij de Gespreksgroep voor nabestaanden. De deelnemers aan de groep hebben veelal ervaren hoe erg het is om je man of vrouw te moeten verliezen, hoe moeilijk het is om een heel nieuw leven te moeten opbouwen en ook allerlei zaken te moeten leren. Herkenning zorgt vaak voor onderling begrip en kan daardoor troost bieden. Elke 2e donderdag van de maand 13.0015.00 uur (inclusief gezamenlijke lunch). Huis van de Wijk Rivierenbuurt, Rijnstraat 115. Bijdrage voor de lunch van maximaal € 3,- per keer. Lotgenotengroep - ontmoetingsmiddag nabestaanden Voor ouderen die al langere tijd hun partner hebben verloren. Niet het verlies staat centraal, maar de afleiding en de mogelijkheid mensen te ontmoeten die in dezelfde situatie verkeren. Elke 1e donderdag van de maand 13.0015.00 uur (inclusief gezamenlijke lunch). Huis van de Wijk Rivierenbuurt, Rijnstraat 115. Bijdrage voor de lunch van maximaal € 3,- per keer. Lunch mee op De horecawerkplaats Lunchen bij de leerwerkruimte horeca van praktijkcollege de Atlant. Deze buurtlunch is voor leerlingen een spannende manier om hun vaardigheden op het gebied van koken en serveren in de praktijk te brengen. € 3,-, Aanmelden bij De Atlant, telefoon 020 64 47 290. Om de week op dinsdag 11.45-13.15 uur buurtkamer in praktijkschool De Atlant, Teilingen 4. Naaibijeenkomst. (inloop) Vrouwen 23+ maken of herstellen kleding. Materialen zelf meenemen. Naaimachines aanwezig. Bijdrage: € 0,50 per keer; koffie/thee is gratis. Info via Dynamo Participatie ontmoeting-zuid@ dynamo-amsterdam.nl of 06 47 94 61 11. Naald en Draad/Creagroep Naald en draad (even weken) Je naaimandje meenemen of je brei/borduurwerk en dan, onder het genot van een kopje thee, samen met andere buurtbewoners aan de slag met dit creatieve en gezellige duo.


Dynamo

44 Crea met Ria (oneven weken). Van vilt, papier en andere materialen prachtige voorwerpen en mozaïeken maken. Aanmelden is niet nodig. Maandag 15.00–17.00 uur Huis van de Wijk Rivierenbuurt, Rijnstraat 115. Netwerkcafé (inloop) Ontmoetingsplaats voor werkzoekenden. Woensdag 10.00-12.00 uur in het Buurtlokaal, Geulstraat 9, in de Rivierenbuurt. Eigen bijdrage € 0,50. Info via ontmoeting-zuid@dynamo-amsterdam.nl. Schilderclub Onder leiding van kunstschilder Martin; met eigen meegebrachte materialen vrij schilderen. Vrijdag 10.00 -12.00 uur in de Buurt en Speeltuinvereniging Amsterdam Zuid, Gaaspstraat 8. Info: Jan Mager 020 64 40 866 of Tinie van der Linden 020 66 97 777.

Tekenen en schilderen Buurtbewoonster deelt haar kennis op gebied van tekenen en schilderen op donderdag 9.30-12.00 uur in de Buurtkamer ISA, A.J. Ernststraat 1015. Vooraf aanmelden: T 020 66 13 671 of 06 26 63 53 00 Of via ontmoeting-zuid@dynamo-amsterdam.nl Zangkoor Samen bekende liederen zingen onder muzikale begeleiding van pianist. Aanmelden is niet nodig. Kom gewoon gezellig langs. 1 x per maand. ‘extra gezellige’ bijeenkomst met hapje en drankje. Op vrijdag 14.00-15.30 uur in de Buurtkamer Huis van de Wijk, A. J. Ernststraat 112. Info: T 06 40 40 92 53 (Nita) of 06 26 63 53 00 (Simone).

Hulp & advies aan ouderen Dynamo Ouderen adviseert en ondersteunt zelfstandig wonende ouderen op diverse gebieden zoals welzijn, wonen, Spelletjesgroep Bent u ook een spelliefhebber? Kom dan zorg en administratie. Samen met de oudere zorgen wij ervoor dat zij zo lang naar de spelmiddag. De manier om met buurtgenoten een gezamenlijke hobby te mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven wonen. delen. Aanmelden is niet nodig. Gratis, Dynamo Ouderen in Buitenveldert telebehalve consumpties. Dinsdag 14.00foon 46 28 460, ouderen-zuid@dynamo16.00 uur in Café Huis van de Wijk Buiamsterdam.nl tenveldert, A.J.Ernststraat 112. Schrijfgroep ‘Uit in taal’ Middels schrijfopdrachten beter leren verhalen en gedichten te schrijven. Vrijdag 10.00-12.00 uur even weken in Huis van de Wijk Buitenveldert, onder begeleiding van Ans; vrijdag 10.00-12.00 uur oneven weken in Huis van de Wijk Rivierenbuurt, onder begeleiding van Helene. Info via Dynamo Participatie ontmoeting-zuid@dynamo-amsterdam.nl of 06 26 63 53 00.

Geheugentraining Vergeet u ook wel eens iets? Veel ouderen zijn geneigd dit als een teken van aftakeling te zien en zelfs als voorbode van dementie. Dat dit absoluut niet het geval hoeft te zijn leert u in deze cursus ‘Beter omgaan met geheugen’. U krijgt inzicht in de werking van het geheugen en tips en trucs om beter te leren onthouden. De cursus is bedoeld voor deelnemers van 50 jaar en ouder. De cursus is niet geschikt

voor mensen met ernstig geheugenverlies. De cursus start op verschillende momenten in het jaar, afwisselend in de Rivierenbuurt en Buitenveldert en bestaat uit 6 bijeenkomsten van twee uur, voorafgegaan door een informatiebijeenkomst van 1 uur. Preventief huisbezoek Vrijwilligers van Dynamo Ouderen bezoeken buurtbewoners vanaf 75 jaar thuis. Bewoners krijgen informatie en voorlichting over voorzieningen en activiteiten in de buurt. Ook kunnen ze hun wensen, ideeën en klachten over de buurt kwijt aan de vrijwilliger. Dynamo Ouderen coördineert het preventief huisbezoek. Klussenteam - Handig+ Handig+ biedt hulp voor werkzaamheden in en om het huis. Het klussenteam helpt mensen vanaf 75 jaar of mensen met een beperking met klussen zoals lampen en schilderijen ophangen, kraanleertjes vervangen en stopcontacten vernieuwen. De klussendienst kost € 5 per klus, materiaal zijn voor eigen rekening. Handig+ telefoon 46 28 444 of handig+@dynamo-amsterdam.nl.


Informatieregister voor Buitenveldert en de Prinses Irenebuurt ADVOCATEN

45 CENTRALE DOKTERSDIENST

ALARMNUMMERS Brandweer, Politie en Ambulance...112 Brandweer A’dam-Amstelland ..555 6666 Doven en slechthorenden ....0800-8112 (alleen in uiterste nood) Doven en slechthorenden (niet spoedeisend).................0900-1844 Jeugd gezondheidszorg..........555 5964 Dierplaag beheersing.............555 56 00 Politie, Amsterdam-Amstelland ........................0900-8844 (lokaal tarief) (niet spoedeisende zaken) Storingnummers: Gas en stroom........................0800 9009 Riolering/drinkwater.............0900 9394 Storingen openbare verlichting en verkeerslichten ..................597 26 26

ACUPUNCTUUR

Ten Rouwelaar advocaat Zie onze advertentie op pagina 52.

Een advocaat nodig?

Bel met mr L.J.G. Voorn Churchilllaan 167 1078 DW Amsterdam tel. 020 - 6620722

mr Voorn kan u bijstand verlenen in juridische kwesties die verband houden met Huurrecht arbeidsrecht socialezekerheidsrecht (ww, zw, wia, wao, wajong enz.) echtscheiding letselschade strafrecht

Centrale doktersdienst Amsterdam..................................592 34 34 Amsterdamse Huisartsenpost088-0030600

DIERENAMBULANCE Dierenambulance ......................0900-0245 Niet spoedeisend ........................626 21 21

CHIROPRACTOR

Constante hoofd-,nek- of rugpijn? Loop even binnen bij

Health4Life Daar knapt U van op! Maasstraat 103, 1078HH Amsterdam 020-6731800

BEGRAFENIS PC Hooft Zie onze advertentie op pagina 22. Bent u vaak MOE? Heeft u steeds PIJN? Last van STRESS, spanningen? Met behulp van ACUPUNCTUUR weer een gezonde balans!! Regulier ARTS combineert het beste van OOST en WEST. (U bent welkom voor een (gratis) kennismakingsgesprek)

Mw. drs. Y. Tjiong, Arts Kranenburg 10, 1083 JM Amsterdam T: 06 - 23 57 23 86 info@acupunctuurartspraktijk.nl www.acupunctuurartspraktijk.nl

CURSUSSEN Tijdruimte Zie onze advertentie op pagina 24.

BEJAARDEN/ VERPLEEGTEHUIZEN Beth Shalom ................................661 15 16 Buitenhof, de ..............................504 40 00 Elisabeth Otter-Knoll Stichting ..644 59 07 Marius ten Catehof.....................442 18 08 Menno Simons ...........................517 10 10 Vreugdehof .................................541 61 11 Woon- en Zorgcentrum Buitenveldert ..............................504 60 01

BIBLIOTHEKEN Bibliotheek Buitenveldert Willem van Weldammelaan 5 ....642 21 00

BOTENVERHUUR Kanoverhuur het Amsterdamse Bos Zie onze advertentie op pagina 6.

DIERENARTSEN Stadion- en Amstelpark dierenkliniek Zie onze advertentie op pagina 6.

Sterkliniek Zie onze advertentie op pagina 6.


Informatieregister voor Buitenveldert en de Prinses Irenebuurt

46 DIERENKLINIEK Dierenkliniek & Trimsalon Europaplein Dierenkliniek Europaplein viert dit jaar alweer haar 40-jarig jubileum! Wij staan al 40 jaar voor hoogwaardige kwaliteit van diergeneeskundige zorg en individuele aandacht voor patiĂŤnt en eigenaar. Speciaal op het gebied van tandheelkunde en kaakchirurgie, vachtbehandelingen in de trimsalon en uw exotische dieren staan wij graag voor u klaar. Openingstijden: ma-vr: 8.30u-19u en zat: 10u-14u (consult volgens afspraak) Europaplein 19, 1078 GS Amsterdam Telefoon: 020-6642094 www.dierenkliniek-europaplein.com www.facebook.com/dierenartsamsterdam

Fysiotherapie WIERSMA Welmoed Wiersma Buitenveldertselaan 27 1082 VA Amsterdam Tel/Fax. 020 - 642 86 16 Fysiotherapie, Motoriek van de ouder wordende mens, Osteoporose Tevens behandeling aan huis mogelijk

KINDEROPVANG Bartele Zie onze advertentie op pagina 6.

Kinderrijk Zie onze advertentie op pagina 6.

MENSENDIECK GEHANDICAPTENINFORMATIE Klachtenlijn Wet Maatschappelijke Ondersteuning (gratis) ..............0800 0643 Stichting Gehandicapten Overleg.............. Amsterdam..................................752 51 40 CIZ (voorheen St. Tot en Met)...0900-1404 (www.ciz.nl)

Mensendieck oefentherapie Buitenveldert Zie onze advertentie op pagina 37.

NLP COACHING NLP Praktijk Zie onze advertentie op pagina 42.

EERSTE HULPPOST GEZONDHEIDSCENTRA VU Medisch Centrum,.................444 44 44 VU spoedeisende hulp................444 36 36 VU eerste harthulp .....................444 48 00

FYSIOTHERAPEUTEN Fysio & More Zie onze advertentie op pagina 24.

Praktijk voor Fysio- en Manuele therapie Lydia Klootwijk van Boshuizenstraat 421 1082 AR Amsterdam Tel: 020 - 644 26 59

ONDERWIJS Medisch Punt Zie onze advertentie op pagina 6.

Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert Zie onze advertentie op pagina 6.

HUISARTSEN Coevorden R.S. van .....................644 16 27 Haan J.H. den ..............................642 02 22 Hasselt, N.J.H. van.......................642 15 86 Huisartsen praktijk VU Medisch Centrum........................444 14 00 Huisartsenpraktijk MC Gelderlandplein ..........................642 19 09 Medisch Centrum Buitenveldert ..............................644 16 27 Nunes Vaz, R, ..............................642 95 68 Smits, J.A.M. ................................642 00 85

-Algemeen Voortgezet: Apollo de.....................................644 83 57 Atlant de .....................................644 72 90 Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert ..............................642 39 02 Geert Groote College .................574 58 30 Maimonides, Joodse Scholengemeenschap .................642 61 61 Mediacollege Amsterdam ..........850 96 90 Nicolaas Lyceum, Sint ................644 51 51 Spinoza Lyceum ..........................577 74 44

KAPSALONS

-Basisonderwijs: De Ark, Oecomenisch .................642 62 12 Buitenveldertse Montesori.........644 84 46 Catharina Sint .............................644 50 66 Cheider, ......................................646 55 64 Donge ..........................................664 12 88 Jozef, Sint ....................................643 20 20 Merkelbach, ................................642 88 45 6e Montesorischool Anne Frank 664 04 82 12e Montesori De Stern .............644 20 76 15e Montesorischool van Maas en Waal ................................644 71 73 2e Openluchtschool voor het Gezonde Kind ......................679 38 58 Rivieren de ..................................664 12 67 Rosj Pina .....................................642 76 44

Kapsalon le RĂŞve Zie onze advertentie op pagina 28.

KERKEN Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam Zie onze advertentie op pagina 42.

Pinkstergemeente Amsterdam Zie onze advertentie op pagina 24.

KINDERBOERDERIJ De Pijp, Lizzy Ansinghstraat 82664 83 03 www.kinderboerderijdepijp.nl


Informatieregister voor Buitenveldert en de Prinses Irenebuurt -Beroepsonderwijs: AICS .............................................577 12 40 Gerrit Rietveld Academie ...........571 16 00 ROC Amsterdam ........................579 18 00 ROC TOP ......................................495 24 00 Hout en Meubileringscollege.....680 28 28

-School- en studiebegeleiding: Studiekring, de ...................0900-788 3435 Huiswerk Instituut Amsterdam ..676 01 70

-Speciaal onderwijs: Alphons Laudy VSO ....................644 56 84 Apollo VSO LOM .........................644 83 57 Atlant, de ....................................644 72 90 Det, E.J. van..................................470 2755

-Universitaironderwijs: Universiteit van Amsterdam ......525 91 11 Vrije Universiteit .........................598 98 98 www.onderwijs.amsterdam.nl

OPENBAAR VERVOER Alle reis informatie....................0900-9292 (€ 0,70 p.m.) www.9292ov.nl

ORTHODONTIE Kliniek voor Paradontologie ......646 07 27 Markens........................................644 0661 Mazeland ....................................675 04 14

OUDERENZORG Cordaan Zie onze advertentie op pagina 18 en 19.

Meer bewegen voor Ouderen Amsterdam Zie onze advertentie op pagina 42.

Revalidatie- en Zorgcentrum Vreugdehof Zie onze advertentie op pagina 24.

POSTKANTOOR

SPORTVERENIGINGEN

Gebr Winter,Gelderlandplein 1156465367 The Read Shop( in de Vu), De Boelelaan 1117 ......................642 62 59 Zonnehuisgroep Amstelland, Noordhollandstraat 17 A ...........517 10 10 Jumbo, Buitenveldertselaan 184301 26 80

Amsterdamse Cricket Club .........647 55 13 www.acc-cricket.nl Amsterdamse Football Club .......661 15 13 www.afc-amsterdam.nl AMVJ Golf ...................................641 41 11 www.amvj-golf.nl AMVJ Tafeltennis ........................644 38 37 www.amvj-tafeltennis.nl AMVJ voetbal..............................690 60 82 www.amvjvoetbal.nl Club Sportive...............................661 78 08 www.clubsportive.nl First Floor Fitness ........................646 36 93 www.firstfloorfitness.nl Fitness Zuidas ..............................661 19 08 www.fitness-zuidas.nl Hockeyclub VVV......................0643445711 www.hockeyclubvvv.nl Hockeyclub AMVJ .......................645 72 48 www.hcamvj.nl Ponymanege Equito ...................345 99 57 www.equito.nl SC Buitenveldert voetbal............644 55 77 www.buitenveldert.com Sport en Judoclub .......................645 92 20 www.sport&judoclub.nl Sportcentrum Vu.........................598 50 90 www.sportcentrumVu.nl Sportvereniging Triaz Korfbal ....06-44950593 www.triaz.nl SV Rap voetbal ............................345 90 78 www.svrap.nl Tennispark Buitenvelder.............642 96 41 ww.tennisparkbuitenveldert.nl Tennispark AMVJ ........................645 72 48 www.amvjtennis.nl Sport na schooltijd-SC Buitenveldert .........................06 46064369 www.sportnaschooltijd.nl

RECREATIE Groengebied Amstelland Zie onze advertentie op pagina 10.

SCHOLEN Christelijke Scholengemeenschap Buitenveldert Zie onze advertentie op pagina 6.

SOCIAAL- EN MAATSCHAPPELIJKWERK Advies en Meldpunt Kindermishandeling Amsterdam ......................314 17 14 Landelijk nummer ..............0900-123 1230 (0,05 p.m) Advies-en Steunpunt Huiselijk Geweld .........................611 60 22 Algemene Hulpdienst Buitenveldert ..............................644 40 44 Blijf van mijn lijf..........................638 76 36 GGZ in Geest ...............................788 50 00 Horeca-overlasttelefoon ............421 45 67 Joods Maatschappelijk Werk .....577 65 77 Kindertelefoon (dagelijks 14.00-20.00 uur, gratis)..............0800-0432 Korrelatie (€ 0,30/min) ..............0900-1450 Mantelzorglijn ....................0900 202 0496 Meld Misdaad Anoniem............0800-7000 Meldpunt Zorg en Overlast........252 16 70 OKC Oud en Kindcentrum..........555 58 40 PraktijkNLP..................................646 05 79 Raad voor de Kinderbescherming ....................889 34 00 Reizigers vaccinatie ....................555 50 90 Slachtofferhulp ..........................0900 0101 SOS Telefonische Hulpdienst.......676 7575 of 0900-0767 ( 0,05 p.m.)

SPEELTUIN Stichting ATA Zie onze advertentie op pagina 42.

PEDICURESALONS Anne-Miek pedicure Zie onze advertentie op pagina 42.

47

Gaaspstraat 8 ..............................644 08 66 www.speeltuinvuist.nl/clubs

STADSDEEL ZUID Centraal nummer..............................14020 www.zuid.amsterdam.nl


Informatieregister voor Buitenveldert en de Prinses Irenebuurt

48 SUPERMARKTEN

THUISZORG Mens & Zorg Zie onze advertentie op pagina 4.

UITVAARTVERZORGING Uitvaartcentrum Elders Zie onze advertentie op pagina 24.

VERLOSKUNDIGEN Verloskundige praktijk ........020-647 0474 www.verloskundige-amstelveen.nl Spoed 06-14243550 Kraamzorg Zuider Amstel ...020-610 43 29 Amstelveenseweg 716 B, 1081 JK Amsterdam Moeders voor moeders .......0800-0228070 TAFELTENNIS AMVJ Tafeltennis Zie onze advertentie op pagina 30.

TANDARTSEN A-Z Dental Zie onze advertentie op pagina 42.

ACTA............................................598 08 88 Arnout, D. ...................................642 07 07 A-Z Dental ...................................646 23 06 Bolhuis, H.P.B en Holten M.........642 74 35 Borden, EJ. & W.G. van der ........642 86 06 Buehre, A. ...................................642 07 85 Buitenveldert Tandartsengroepspraktijk .........................642 51 30 Diercks, M,...................................642 29 05 Louwerse, P.H.G. .........................737 10 24 Noordermeer tandartspraktijk ..676 76 06 Raber J,........................................646 03 98 Sch채chter M.E.J. ..........................644 51 35 Schuringa, J.C. .............................644 04 48 Stellingwerf, J.B. .........................644 25 29 Stofkoper, J.W. ............................642 96 30 The, G.T........................................642 23 12 Voorn van F..................................642 50 20 Kliniek voor Paradontologie ......646 07 27 Kliniek voor Tandheelkundige Implantologie ............................644 99 21 Tandprothetische praktijk den Hartog ...................................661 4395

VERPLEEGKUNDIGEN Shirley Hessels, particulier verpleegkundige Zie onze advertentie op pagina 22.

WINKELCENTRA Gelderlandplein Zie onze advertentie op pagina 2

WOONZORGCENTRA Elisabeth Otter-Knoll Stichting Zie onze advertentie op pagina 28.

Huize Plantage Zie onze advertentie op pagina 24

Revalidatie- en Zorgcentrum Vreugdehof Zie onze advertentie op pagina 24.

Zonnehuisgroep Amstelland Zie onze advertentie op pagina 22.

ZIEKENHUIZEN V.U. Medisch Centrum .................444 4444 fax 444 4645 Het Medisch Centrum Gelderlandplein A.J. Ernststraat 599, 1082 LD Amsterdam Huisarts, apotheek, fysiotherapeut, thuiszorg en artsenlaboratorium www.mcgelderlandplein.nl; info@mcgelderlandplein.nl.

ZORGLOKET Loket Zorg en Samenleven Zuid Zie onze advertentie op pagina 51.


Trefwoordenregister A Activiteitenoverzicht...................................................................17 Algemeen Maatschappelijk Werk ............................................. 32 Algemene Hulpdienst Buitenveldert .........................................33 Amsterdams Ontmoetingscentrum............................................33 Amsterdamse vriendendiensten.................................................30 ANBI instelling...............................................................................9 B Bevolkingsregister/burgerzaken stadsdeel................................35 Bewonersplatform Zuidas.............................................................9 Bibliotheek Buitenveldert...........................................................30 Binnenhofkoortje........................................................................12 Boodschappenhulp .................................................................... 33 Bridgeclubs ................................................................................. 28 Burenlunch ....................................................................................8 Buurtbemiddeling .......................................................................32 Buurtconciërges (klussenteam) ..................................................44 Buurtregisseurs............................................................................34 C Café Buitenveldert ........................................................................8 Clubs en sociëteiten ....................................................................28 Computerinloop café ....................................................................8 Computerbegeleiding...................................................................7 Creatief Huis van de Wijk ...........................................................12 D Dansen Huis van de Wijk ............................................................12 Deutsch Niederländischer Verein ...............................................11 Dynamo........................................................................................38 E Eetcafé ...........................................................................................8 Eettafels .......................................................................................23 Eettafel (kosher)..........................................................................25 ESAYA Coaching ..........................................................................31 Eten/koken Huis van de Wijk......................................................13 F Financieel café.............................................................................16 G Gehandicaptenadvies..................................................................10 Geluidsoverlast ..............................................................................7 H Homogroep Zuid .........................................................................11 HOVO Amsterdam.......................................................................30 Huis van de Wijk..........................................................................11 Huishoudelijke hulp, ................................................zie Thuiszorg Hulp Centraal ..............................................................................10 Humanistisch verbond ................................................................21

49 I Informatie register ......................................................................44 Initiativo Social Network ..............................................................7 J Jongeren inloop ..........................................................................12 Joods maatschappelijk werk.......................................................34 Juridisch spreekuur .......................................................................8 K Kerken in Buitenveldert ....................................................... 20-21 Kinderactiviteiten........................................................................39 Kindermishandeling (meldpunt) ................................................34 Klussenteam-Handig+ .................................................................44 Koor Magna Voce........................................................................30 Korfbal .........................................................................................30 Kunst café ......................................................................................9 L Leesgroep ....................................................................................30 Literair café....................................................................................9 Loket Zorg en Samenleven Zuid.................................................32 M Maatschappelijk werk.................................................................32 Meer bewegen voor Ouderen....................................................28 Mind Fulness................................................................................31 Muziek Huis van de Wijk ........................................................... 13 Muziekzolder...............................................................................31 N Naschoolse activiteiten ...............................................................39 O Onderwijs/opleidingen Huis van de Wijk ..................................13 Ouderen Adviesraad Zuid...........................................................10 Opvoedwinkel .............................................................................40 Ouder en Kind centrum ..............................................................16

P Peuterspeelzalen .........................................................................37 Politie (buurtregisseurs)..............................................................34 Postkantoor .................................................................................44 Programma buurtkamer .............................................................40 R Repair café.....................................................................................9 S Schilderen/tekenen Huis van de Wijk ........................................14 Senioren Café ..............................................................................28 Sociaal raadsman.........................................................................36


50 SociĂŤteiten en clubs ....................................................................28 Soos + De Goede Herder.............................................................28 Speeltuin Goudestein..................................................................39 Spirituele Activiteiten Huis van de Wijk..........................................................................15 Sport en spel Huis van de Wijk...................................................15 Stadsdeel Zuid .............................................................................34 Stichting Onbeperkt Zuid ...........................................................10 T Tafeltennis AMVJ.........................................................................30 Taxibus ...........................................................................................8 Telefooncirkel ..............................................................................33 Thuiszorg .....................................................................................19 U Uitleen van verplegingsartikelen ...............................................33 Uitgaansclub..................................................................................9

MultifuncioneelTrefwoordenregister Centrum Binnenhof V Villa Fleur.....................................................................................38 Vrijwilligers Centrale Amsterdam .............................................33 W Welkom in de buurt ......................................................................9 Wijkkrant Buitenveldert ..............................................................7 Wijkontmoetingscentrum Buitenveldert .................................... 5 Wijksteunpunt Wonen Zuid ......................................................37 Woon- en Zorgcentra..................................................................23 Y Yoga .............................................................................................31 Z Zaalverhuur Huis van de Wijk ....................................................16 Zondagmiddagsalon ...................................................................11 Zonnebloem ................................................................................34


Loket Zorg en Samenleven Zuid ■

“Ik begrijp een formulier niet en weet niet goed wat ik moet doen.”

“Mijn moeder zou wel wat ondersteuning in het huishouden kunnen gebruiken.”

“Ik maak mij zorgen over mijn buurman, hij zorgt niet goed voor zichzelf.”

“Ik zorg voor mijn zieke partner, maar ik trek het even niet meer.”

“Zou vrijwilligerswerk iets voor mij zijn?”

Komen bovenstaande uitspraken u bekend voor? Dan kunt u terecht bij het Loket Zorg en Samenleven Zuid. De adviseurs van het Loket denken graag met u mee en kunnen u informatie en advies geven over zorg, welzijn, wonen, mantelzorg of vrijwilligerswerk. Als meer ondersteuning nodig is, kan de loketadviseur u doorverwijzen naar maatschappelijk werk of de sociaal raadslieden. Het loket is er ook voor het melden van extreme overlast van of zorgen over buren. Wilt u informatie of een afspraak maken? U kunt iedere werkdag van 09.00 tot 17.00 uur telefonisch contact opnemen. Mailen of schrijven kan ook: Telefoon: 020- 252 4255 E-mail: loketzorgensamenleven@zuid.amsterdam.nl. Brieven: postbus 74019, 1070 BA, Amsterdam De openingstijden van de inloopspreekuren zijn: Hoofdlocatie: Stadsdeelkantoor Zuid* President Kennedylaan 923 Inloopspreekuur: ma, di, wo en vrij 08.30 - 12.00 uur. Op afspraak: do 13.00-20.00 uur. Voor een afspraak op donderdag kunt u tot woensdag 12.00 uur bellen met het Loket. Tram 4, bus 62 en 65, metro 50 en 51

Spreekuurlocaties: Dienstencentrum De Berlage * Lekstraat 13a Inloopspreekuur: ma, vr 13.30 - 16.30 uur, wo 09.00 - 12.00 uur Tram 3, 4, 12 en 25, bus 62 en 65

Huis van de Wijk Buitenveldert * (voorheen MFC Binnenhof) A.J. Ernststraat 112 Inloopspreekuur: ma, di en do 13.30 - 16.30 uur Tram 5, bus 62 en 192

Huis van de Wijk de Pijp 2e van de Helststraat 66 Inloopspreekuur: di, vr 09.00 - 12.00 uur, wo 13.30 - 16.30 uur Tram 12 en 25

Huis van de Wijk Olympus Hygiëaplein 10 Inloopspreekuur: ma, wo en vrij 09.00 - 12.00 uur Tram 24, bus 15

*Gehandicaptenparkeerplaats aanwezig Kijk op de website voor actuele spreekuurtijden: www.zuid.amsterdam.nl/zorg_en_welzijn


Voor al uw juridisch advies:

Mevrouw mr. T.C. TEN ROUWELAAR - ADVOCAAT Specialisaties:

Personen- en Familierecht, Strafrecht Postbus 71880, 1008 EB AMSTERDAM Telefoon: 0648930346, Fax: 0203790244 E-mail: info@rouwelaar-advocaat.nl

Buitenveldert2013 2014  
Buitenveldert2013 2014  

De programmagids voor Buitenveldert en de Prinses Irenebuurt In Amsterdam is de officiele uitgave in opdracht van het WOCB

Advertisement