Page 1

NESLUŽBENA KOPIJA REPUBLIKA HRVATSKA Općinski sud u Novom Zagrebu ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL NOVI ZAGREB Stanje na dan: 02.08.2017. 23:22

Verificirani ZK uložak

Katastarska općina: 335444, KLARA

Broj ZK uloška: 2

Broj zadnjeg dnevnika: Z-7114/2017 Aktivne plombe: Z-10971/2017

IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE POVIJESNI PRIKAZ

A Posjedovnica PRVI ODJELJAK Broj zemljišta Rbr. Oznaka zemljišta (kat. čestice) 1. *644 ČETIRI KUĆE I DVORIŠTE

Površina Primjedba jutro

čhv

m2 10433

ČETIRI KUĆE

1160

DVORIŠTE

9273

2.

644/1

KUĆA I DVORIŠTE FROUDEOVA ULICA

2402

3.

644/7

DVORIŠTE FROUDEOVA ULICA

1569

4.

644/8

2 KUĆE I DVORIŠTE FROUDEOVA ULICA

6462

UKUPNO:

Ispisano sa: Z7114/2017

10433

DRUGI ODJELJAK Rbr.

Predmet ispisa

Sadržaj upisa

Primjedba

Zaprimljeno 15.03.2017.g. pod brojem Z-7114/2017 Temeljem Prijavnog lista br. 1. s kopijom katastarskog plana Rn-3701/2016.,potvrđenog od Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove pod br. Kl: 932-06/2016-01/631., Ur. br: 251-15-02/04-2016-6 dana 31.08.2016.,promjena katastarskog broja,površine i izgrađenosti kod čkbr. 644-četri kuće i dvorište, površ. 10433 čm (četri kuće, površ. 1160 čm, dvorište, površ. 9273 čm),na novo stanje: -čkbr. 644/1-kuća i dvorište Froudeova ulica, površ. 2402 čm -čkbr. 644/7-dvorište, Froudeova ulica, površ. 1569 čm, -čkbr. 644/8-2 kuće i dvorište Froudeova ulica, površ. 6462 čm

1.1

B Vlastovnica Rbr.

Predmet ispisa

Sadržaj upisa

Primjedba

1. Vlasnički dio: 1/1 BRODARSKI INSTITUT D.O.O. , AVENIJA V. HOLJEVCA BR. 20, ZAGREB 1.1

IZ ZK ULOŠKA PRENESENI VLASNICI

2.1

Zaprimljeno 05.12.2007. broj Z-76573/07 Temeljem tužbe radi utvrđenja prava vlasništva i izdavanja tabularne izjave zaprimljene na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu dana 5. prosinca 2007. godine zabilježuje se spor na 1034/10433 dijela nekretnine Brodarskog instituta d.o.o., Zagreb, Avenija V. Holjevca br. 20 koja se sastoji od zkčbr. 644 četiri kuće i dvorište površine 10433 čm.

Zemljišnoknjižni izvadak (datum i vrijeme izrade)

03.08.2017. 09:52:36

ZABILJEŽBA SPORA

Stranica: 1


Verificirani ZK uložak

IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE Katastarska općina: 335444, KLARA

Broj ZK uloška: 2

B Vlastovnica Rbr.

Predmet ispisa

Sadržaj upisa

Primjedba

3.1

Zaprimljeno 05.12.2007. broj Z-76575/07 Temeljem tužbe radi utvrđenja prava vlasništva i izdavanja tabularne izjave zaprimljene na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu dana 5. prosinca 2007. godine zabilježuje se spor na 1029/10433 dijela nekretnine Brodarskog instituta d.o.o., Zagreb, Avenija V. Holjevca br. 20 koja se sastoji od zkčbr. 644 četiri kuće i dvorište površine 10433 čm.

ZABILJEŽBA SPORA

4.1

Zaprimljeno 05.12.2007. broj Z-76576/07 Temeljem tužbe radi utvrđenja prava vlasništva i izdavanja tabularne izjave zaprimljene na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu dana 5. prosinca 2007. godine zabilježuje se spor na 1632/10433 dijela nekretnine Brodarskog instituta d.o.o., Zagreb, Avenija V. Holjevca br. 20 koja se sastoji od zkčbr. 644 četiri kuće i dvorište površine 10433 čm.

ZABILJEŽBA SPORA

5.1

Zaprimljeno 05.12.2007. broj Z-76578/07 Temeljem tužbe radi utvrđenja prava vlasništva i izdavanja tabularne izjave zaprimljene na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu dana 5. prosinca 2007. godine zabilježuje se spor na 1654/10433 dijela nekretnine Brodarskog instituta d.o.o., Zagreb, Avenija V. Holjevca br. 20 koja se sastoji od zkčbr. 644 četiri kuće i dvorište površine 10433 čm.

ZABILJEŽBA SPORA

6.1

Zaprimljeno 05.05.2008. broj Z-27542/08 Na temelju Tužbe zaprimljene dana 05. svibnja 2008. godine zabilježuje se spor radi utvrđenja prava vlasništva i izdavanja tabularne isprave na 1446/10433 dijela nekretnine zk. vlasnika Brodarski institut d.o.o., Avenija V. Holjevca br. 20, Zagreb koja se sastoji od zk.č.br. 644 četiri kuće i dvorište sa 10433 m2

ZABILJEŽBA SPORA

7.1

Zaprimljeno 07.02.2014. broj Z-5899/14 Na temelju Podneska-protutužbe dostavljene sudu 13. veljače 2013., zabilježuje se spor na 1053/10433 dijela nekretnine.

ZABILJEŽBA SPORA

Rbr.

Predmet ispisa

Sadržaj upisa

Primjedba

Upisi koji vrijede za sve udjele na B listu: 1.1

Primljeno: 20. ožujak 1997. Z - 6878/97 Zabilježuje se ograničenje prava raspolaganja imovinom glavnog direktora Brodarskog instituta, preko iznosa od = 200.000,00 kn. (otuđiti, zamijeniti, dati u zakup ili najam, opteretiti hipotekom ili drugim teretom), bez suglasnosti Nadzornog odbora, a sve u smislu čl. XI Izjave.

C Teretovnica Rbr.

Predmet ispisa

Sadržaj upisa

Iznos

Primjedba

1. 1.1

Zaprimljeno 12.09.2014. broj Z-37800/14 Temeljem Podneska zaprimljenog kod Općinskog građanskog suda u Zagrebu dana 12. rujna 2014. godine i čl. 84. a ZZK zabilježuje se da je pokrenut postupak radi izdavanja privremene mjere.

ZABILJEŽBA

Zaprimljeno 12.09.2014. broj Z-37802/14 Temeljem podneska podnesenog Općinskom građanskom sudu u Zagrebu dana 12. rujna 2014. godine a u svezi s odredbom čl. 84a st. 1 Zakona o zemljišnim knjigama (NN-91/96, 68/98, 137/99,73/00, 114/00, 100/04, 107/07, 158/08, 126/10 , 55/13 i 60/13) zabilježuje se pokretanje postupka radi donošenja rješenja o određivanju privremene mjere zabranom otuđenja i opterećenja nekretnine.

ZABILJEŽBA

2. 2.1

Zemljišnoknjižni izvadak (datum i vrijeme izrade)

03.08.2017. 09:52:36

Stranica: 2


Verificirani ZK uložak

IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE Katastarska općina: 335444, KLARA

Broj ZK uloška: 2

C Teretovnica Rbr.

Predmet ispisa

Sadržaj upisa

Iznos

Primjedba

3. 3.1

ZABILJEŽBA

Zaprimljeno 06.10.2014. broj Z-41999/14 = ozn Z-37802/14 Zabilježuje se prigovor Brodarskog instituta d.o.o. iz Zagreba.

4. 4.1

Zaprimljeno 30.12.2015.g. pod brojem Z-28554/2015

3.199.175,14 KN

UKNJIŽBA, ZALOŽNO PRAVO, Na temelju ugovora o zasnivanju založnog prava od 16.prosinca 2015.g. javnobilježnički solemniziranog pod OV-38366/15, odluke od 29.listopada 2015.g., suglasnosti od 17.studenog 2015.g. uknjižuje se pravo zaloga na nekretnine u A, radi osiguranja tražbine u iznosu od 3.199.175,14 kn što je protuvrijednost od 417.557,65 EUR, preračunato prema srednjem tečaju EUR kod HNB na dan 30.12.2014.g. i svih ostalih uvjeta iz citiranog Ugovora za korist: CASTRUM NEKRETNINE D.O.O., OIB: 42041128176, ZAGREB, BEDNJANSKA 8 Potvrđuje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljišne knjige na datum 02.08.2017.

Zemljišnoknjižni izvadak (datum i vrijeme izrade)

03.08.2017. 09:52:36

Stranica: 3

Zemljišne knjige  
Zemljišne knjige  
Advertisement