Page 1

x-guide ËźÍÒ¡ÒÈÌ͹ ã¹àÁ×ͧ ¾Ñ¡ã‡ŒÃ‹Áà§Ò ·ÔÇ´ÍÂÍÔ¹·¹¹·Ð

x-why

¼ÙŒªÒ¡ÅÑÇÍÐäà à¡ÕèÂǡѺàÃ×èͧà¾È “¡Ò÷íÒ¸ØáԨ‡ŒÍ§ã¨¡ÅŒÒ ‡ŒÍ§ÁÕÈÃÑ·¸Ò ª‹Ò§ÊÑ§à¡‡Ø Í‹ҤԴ¡íÒäÃã¹ÊÔ觷ÕèàÃÒ·íÒ à¾ÃÒжŒÒàÃÒ¤Ô´¡íÒäà àÃÒ¨ÐäÁ‹ä´Œ¡íÒäÔ

³¡Ã³Ð ¡Ã³ÐËÔÃÑÞ

x-healthy

sample++

NEW OLD STOCK BY PAKORN LUM

¢Í§´Õ¢Í§ãËÁ‹ ·Õè¶Ù¡à¡çºäÇŒã¹Ê‡çÍ¡ 5 ¹Ñ¡´¹‡ÃÕ½‚Á×Í´Õ ¨Ò¡àªÕ§ãËÁ‹

VOL.03 NO.02 March 2012

fashion set ËÁ´àÇÅҢͧÅؤáÁ¹æ ¹Õè¤×ͪ‹Ç§àÇÅÒ¼ÅÔºÒ¹ ¾ÃŒÍÁæ ¡Ñº´Í¡äÁŒáË‹§Ä´Ù¡ÒÅãºäÁŒ¼ÅÔ áÅРÌ͹áç¾Íæ ¡Ñº¤ÇÒÁÃÐÍآͧ«ÑÁàÁÍÃÐ


the 10th Anniversary

X9275 à¨Õ§ãËÁè...à¨éÒ 2nd X-SAMPLE

เลมนี้ผมถือวาเปนเลมพิเศษหลังจากเลมที่แลว ซึ่งยังคง เปนชวงการเฉลิมฉลอง 10 ปของคลื่นวิทยุ X9275 เจียง ใหม...เจา และการกาวเขาสูปที่ 3 ของ X-Sample ผมมี ทริปเล็กๆ กอนที่จะเขาชวงซัมเมอรกันอยางจริงจัง เพื่อ ใหไดบรรยากาศหนาวสุดทาย พิเศษกับการพักผอนที่ Small Farm ดวยบรรยากาศนารักๆ ที่แฟนเพจของเรา หลายคนมาเลาใหฟงและแนะนําวา ตองไมพลาดที่จะไป เก็บความประทับใจมาเลาใหชาวเอ็กซและผูอ า นทุกทานได ทราบกันในเอ็กซไกด ขอขอบคุณ คุณณกรณ กรณหิรัญ ที่ใหเกียรติลงปกเราในเลมนี้ และใหสัมภาษณถึงหลักคิด และโปรเจ็ ค อี ก มากมายที่ กํ า ลั ง จะเดิ น หน า เป น จริ ง ใน อนาคต ใครที่อยากเปนนักธุรกิจมองหาการลงทุนอยู เลม นี้คงไดแรงบันดาลกันอยางแนนอน ผมไดแรงบันดาลใจจากภาพยนตรเรือ่ งหนึง่ ซึง่ ตองขอบคุณ เพื่อนๆ ที่ฉุดผมจากกองกระดาษหนาๆ ที่โตะทํางาน ให มีชวงเวลาที่ไดพักผอนกับเขาบาง หนีหางจากชวงเวลาที่ วุน วาย ปญหาทางสังคม การเมือง การทํางานหรืออืน่ ๆ ทุก คนมักมองหาชวงเวลาในอดีตเสมอ อยากยอนไปในชวง เวลาทีเ่ คยฝนถึงและมีความสุขทีจ่ ะอยูก บั มัน แตความจริง สายน้ําไมเคยไหลยอนกลับ เวลาก็เชนกันที่ไมเคยหมุน ทวนเข็มนาิกา สิ่งที่ดีของการฝนถึงนั้น เราควรสรางให มันกลายเปนแรงผลักดันใหเราทําชวงเวลาปจจุบันใหดี ที่สุดและอยาปลอยใหโอกาศที่อยูตรงหนาหลุดลอยไป

ยชญ กรณหิรัญ

MARCH 2012

X-Sample MAGAZINE “ª‹Ç§àÇÅÒ·ÕèÁդس¤‹Ò ÁÑ¡à¡Ô´¨Ò¡áçºÑ¹´ÒÅ㨢ͧ¤¹ÁÒ¡¡Ç‹Ò˹Ö觤¹”

EXECUTIVE CONSULTANT

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และคณะที่ปรึกษาพิเศษ

ขอบคุณคณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และคณะที่ปรึกษาพิเศษ คุณณกรณ กรณหิรัญ ที่ปรึกษาดานการวางแผนธุรกิจ คุณเพชรยุพา บูรณสิริจรุงรัฐ นักเขียนรอยลาน คุณศุภชัย ศรีวิจิตร ผูจัดการนักแสดงชื่อดัง ครูเปด วาเนสซา แหงบาน AF / เจาของ LA DANSE คุณเอื้ออารี ตรีโสภา เจาของ Vaness Venue Plaza คุณธานินทร ตั้งโสภณ ประธาน ที่ปรึกษา ไอดู กรุป คุณพิพัฒน กันทะรันต ที่ปรึกษาดานการเงิน / ดูแลศิลปน Mr.Christian Koerner อาจารยมหาวิทยาลัยเชียงใหม ผศ.ดร.สัญลักข ปญวัฒนลิขิต ที่ปรึกษาดานกฏหมาย


CONTENTS MARCH 2012

FASHION 6 12 14 22

26

14

26 28 29 30

38

34 36 38 40 48 52 56 60 62 66

36

56

GURU MAGAZINE X-EVENT MONKEY BEACH PARTY#3 ELITE OF BEAUTY BUSINESS BY BEAUTY S.O.S 13 เคล็ดลับวิธีดูแลสุขภาพหนารอน SAMPLE++ NEW OLD STOCK BY PAKORN LUM X-RAY X-MUSIC -SPRING/SUMMER 2012 TRENDS NOVE-EAU X-BORN TO BE นองมิกซ ภูริภัทร ตันสุชาติ X-HEALTHY X-GUIDE SMALL FARM RESORT BY NAKORN FASHION SET TROPICAL INSPRIATION X-HOT X-WHY NINA LIGON LAMSAM X-NOLOGY X-MOVIE X-HOROSCOPE

บริษัท ไอดู มีเดีย เอเจนซี่ ครีเอชั่น จํากัด IDO MEDIA AGENCY CREATION CO.,LTD. อาคารดิเอมไพร เรสสิเดนซ 22/3 ชั้น 2 หอง 205 ถนนนิมมานเหมินทร ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม Tel./Fax. (053) 289 230 E-mail: idomedia@yahoo.com

Special Thanks

บรรณาธิการบริหาร ยชญ กรณหิรัญ Editor-in-Chief Yot Kornherun ซับเอดิเตอร พนิตพิมพ ทั่ง เชียงใหม Sub-editor Phanitphim Thung Chiangmai บรรณาธิการฝายศิลป มนตรี ชนะดวงดี Art Director Montri Chanadoungdee บรรณาธิการแฟชั่น ปราชญา เทพเทวิน Fashion Editor Prachaya Thepthewin กราฟก ดีไซเนอร วิจิตรา ถนอมกิจ Graphic Designer Wijitra Thanormkij ผูจัดการฝายการตลาด กิตติศักดิ์ วิมล Marketing Manager Kittisak Wimol ผูจัดการฝายบัญชี ศิรินันท เนตรยอง Accounting Manager Sirinan Netyong ผูบริหารงานลูกคา ธันวา เขื่อนเพชร Account Executive Thanwa Kuanpet เมกอัพดีไซเนอร สราวุฒิ สาริวงศ Make up Designer Sarawut Sariwong ชางภาพสตูดิโอ คมสัน พรหโมปกรณ Studio Photographer Khomson Pormmopakorn ชางภาพ เวธิต ตรีรัตน Photographer Watit Treerut


XEvent Grand Opening “Road Show OTOP àÇÕ§¾Ô§¤”

คุณบุญเลิศ บูรณุปกรณ นายกองคการบริหารสวน จังหวัดเชียงใหม ใหเกียรติเปนประธานในพิธีเปด งานมหกรรม “เฮาฮักเวียงพิงค ลานนา สืบสาน ภูมิปญญาโอทอป” ตามโครงการ “Road Show OTOP เวียงพิงค” เพื่อสงเสริมธุรกิจทองถิ่น สรางชุมชนใหเติบโตอยางเขมแข็งและยั่งยืน โดยมี โสฬส สาครวิศว กรรมการผูจัดการ ธนาคาร พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอมแหง ประเทศไทย ใหเกียรติเปนประธานรวม และ อรชร จันทรวิวัฒนา ผูอํานวยการ ศูนยการคาเซ็น ทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต ใหการตอนรับ ณ ชั้น G ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต

ªÇ¹¡Ñ¹à·ÕèÂÇãμŒ การทองเที่ยวแหงประเทศไทยภูมิภาคภาคใต จัดกิจกรรม “ชวนกันเที่ยวใต ปาสวยทะเลใส หลากหลายวัฒธรรม”เพื่อโปรโมทการทองเที่ยว ดวยการออกบูธขายแพคเกจทัวรราคาสุดพิเศษ พรอมโปรโมชั่นมากมาย นอกจากนี้ยังมีการออก รานขายสินคามากมาย ณ ศูนยการคาเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม แอรพอรต

6 X-Sample March 2012


Young Stylist Fashion Contest @ Robinson Chiangmai หางสรรพสินคาโรบินสัน เชียงใหม รวมกับ คลื่นวิทยุ X 92.75 สดกวา มันสกวา เจียงใหม...เจา และ X-Sample Magazine พรอมปลุกกระแสแฟชั่นรับ ลมรอน เปดแคทวอลคโชวไอเดียแฟชั่นสุด ล้ําจากเหลานักศึกษา 5 มหาวิทยาลัย รวม คนหา Young Stylist Fashion Contest @ Robinson Chiangmai ดวย ความ คิดสรางสรรคดานการดีไซนกับการเลือก Mix&Match เสื้อผา ภายใตแบรนด อาทิ F.O.F, VIVA CANDY, ALLURE, CENTRO MODA, ERMIS , Ohayo, Pacific Life, Pacific Union ดวย Concept Vivid Summer Collection ชิงรางวัลกวา 20,000 บาท ในงาน “Only@Robinson Runway Show” ใหบรรดาแฟชั่นนิสตาได อัพเดทเทรนดซัมเมอร พรอมรวมเชียร และใหกําลังใจเหลาดีไซเนอรรุนใหม ในวันเสารที่ 18 ก.พ. 55 ณ บริเวณ Grand Hall ชั้น 1 (พลาซา) ที่ผานมา

March 2012 X-Sample 7


XEvent G-SHOCK นาิกาจี-ช็อค (G-SHOCK) นาิกาสําหรับคน รุนใหม จัดโรดโชวครั้งยิ่งใหญเปนปที่ 3 ภายใต แคมเปญ “Your Time, Your G-SHOCK” โดย มีกิจกรรมมากมายที่เอาใจแฟนๆ อาทิ กิจกรรม Meet & Greet กับดาราหนุมสุดฮอต เคน ภูภูมิ รวมทั้งเซเลบริตี้ของเชียงใหม พรอมกิจกรรม หลากหลายและ ลุนรับของรางวัลสุดคูล ในแบบ ของจี-ช็อค ณ หางสรรพสินคาโรบินสัน เชียงใหม

4 ˹ØèÁ KPN ÃèÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ “Valentine’s Day Love Forward 2012” ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต รวมกับ คลื่น X9275 สดกวา มันสกวา เชียงใหม...เจา ชวน 4 หนุม KPN ไตฝุน ซัน โฟนลิ้งค และอารม รวม กิจกรรมงาน “Valentine’s Day Love Forward 2012” ณ ชั้น G อควาเรี่ยม พรอมเปดตัวเพลงแรกจากหนุมอารม ดวยเพลง “อยากลับมาอีกเลย” ตามดวยหนุมซัน กับเพลง “ฤดูอกหัก” จากนั้นหนุมโฟนลิ้งค มาดวยเพลง “ตอบไดไหม วาไดไหม” สวนหนุมไตฝุนที่แฟนคลับชาวเชียงใหมรอคอย มาออกเสต็ปแดนซดวยเพลง “คนใจงาย” พรอมกับเพลงจาก ซิงเกิ้ลแรกของทั้ง 4 หนุม ในเพลง “ทุกนาที”

8 X-Sample March 2012


Warm Up Cafe ผานไปแลวสําหรับกิจกรรมวันวาเลนไทน ที่ทาง วอม อัพ เนรมิต พื้นที่ดานหนาเปน สตูดิโอสุดหรูที่พรอมใหคูรักมารวมกิจกรรม ถายรูปคูกับรถสุดหรู Lamborghini พรอมรับรูปไดทันที บริการสุดพิเศษนี้ มีเฉพาะที่ วอม อัพ เทานั้น

Monkey Club Monkey Club จัดปารตี้สุดมันส Yong Sod Party ภายในงานพบกับกิจกรรม รวมพลคนโสดสนุกไปกับเกมส ลา ทา โสดและปดทายดวยคอนเสิรตแบบเมาๆ จากวงละอองฟองอีกดวย

March 2012 X-Sample 9


XEvent

10 X-Sample March 2012


Fat Fest ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต รวมกับ 104.5 Fat Radio จัดงานเอาใจสาวกเด็กแนวกับงานมหากาพยเทศกาลดนตรีและศิลปะสุดเกาแหงปกับ “แฟตเฟส โชวเหนือ ไตรภาค” โดยงานนี้มันสกับ 2 เวทีใหญ 1 เวทีเล็ก นําทีมโดย 25 Hours, P.O.P, Sqweez Animal , Better Weather , สิงโต นําโชค , ลุลา ฯลฯ พรอมกับ พบตลาดเพลงรวมสินคาลาสุด งานศิลปะหนากาก 3 มิติ ณ บริเวณลานมวนใจ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม แอรพอรต

March 2012 X-Sample 11


When you feel up, It’s Monkey Club.

¡ÅѺÁÒʹءʹҹ¡Ñº Monkey Club ÍÕ¡¤ÃÑé§ã¹Çѹ·Õè 27 ÁÕ¹Ò¤Á¹Õé 㹧ҹ “The Monkey Beach Party#3” ¨Ò¡¡ÃÐáÊ¡ÒÃμͺÃѺ·Õè´ÕÁÒ¡æ ¨¹μŒÍ§¨Ñ´μ‹Íà¹×èͧ¡Ñ¹ÁÒ໚¹ »‚·Õè 3 áÅŒÇ áÅСÅÒÂ໚¹Íա˹Ö觧ҹ»ÃШíÒ»‚·Õè˹؋ÁÊÒÇÊÒÇ¡ Áѧ¡ÕéÏ μÑé§μÒÃͤÍ Monkey Club à¹ÃÁÔμºÃÃÂÒ¡ÒÈã¹ÃŒÒ¹ ÃÒǡѺÍÂÙ‹ËÒ´·ÃÒÂÃÔÁ·ÐàÅ theme on the beach ʹءÅØŒ¹ àÅ‹¹à¡Áʏ˹ŒÒ§Ò¹ âªÇ¨Ò¡á´Œ¹à«ÍÏÊÒÇÊÇÂáÅСԨ¡ÃÃÁºÍ´Õé ྌ¹· â´Â»‚¹ÕéàμÃÕÂÁ¾º¤ÇÒÁʹعàμçÁÍÔèÁ¡Ñº live concert ¨Ò¡Ë¹Ø‹Áæ ǧ POTATO 㹤èíҤ׹»ÒÏμÕ麹ªÒÂËÒ´¡ÅÒ§àÁ×ͧ àªÕ§ãËÁ‹ãˌʹعÊØ´Áѹʏ¡Ñ¹ÍÕ¡¤ÃÑé§ ¢Òá´¹«·Ñé§ËÅÒÂ Ê¡Ò àäࡌ ῪÑè¹¹ÔÊμŒÒÍ‹ÒÅ×ÁÁÒʹء¡Ñ¹ ã¤Ã·Õè¾ÅÒ´§Ò¹¹Õé 3 ¤íÒ “¹‹Ò àÊÕ´Ò” áÅжŒÒã¤ÃÂѧäÁ‹à¤Âä» Monkey Beach Party ¡ç¹‹Ò ¨ÐÅͧÊÑ¡¤ÃÑé§ã¹ªÕÇÔμ ʹã¨Åͧ¤ÅÔ¡ä»μÔ´μÒÁ¡Ñ¹ä´Œ·Õè www. monkeyclub2000.com ËÃ×Í www.facebook.com/ monkeyclubchiangmai ËÃ×Í Tel.053-226997-8

12 X-Sample March 2012


LIVE CONCERT


“ºÃÃÂÒ¡ÒÈàÂç¹ÊºÒÂ㹪‹Ç§Ê‹§·ŒÒÂÅÁ˹ÒÇμŒÍ¹ÃѺĴÙÌ͹·Õè¡íÒÅѧ¨ÐÁÒ¶Ö§ ÀÒÂãμŒáʧä¿ÇÔºÇѺ¢Í§¡Òö‹ÒÂÀÒ¾ àº×éͧ˹ŒÒ¤×Í˹؋ÁËÅ‹Í˹ŒÒãÊ ¹Ñ¡¸ØáԨÍÒÂعŒÍ·Õè»ÃÐʺ¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨ÁÒ¡¤¹Ë¹Ö觔 “ËÅѧ¨Ò¡·Õè ÇزÔÈÑ¡´Ôì ¤Ãº 100 ÊÒ¢ÒáÅŒÇáÅСíÒÅѧ ª×èͧ͢à¢Ò¤×Í ³¡Ã³ ¡Ã³ËÔÃÑÞ ¢ÂÒÂÊÒ¢Òä»Âѧμ‹Ò§»ÃÐà·È ¡ŒÒÇãËÁ‹¢Í§ÇزÔÈÑ¡´Ôì” ¡ÃÃÁ¡Òüٌ¨Ñ´¡ÒÃáÅлÃиҹ਌Ò˹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒäÅÔ¹Ô¡ ตอนนี้กําลังจะบุกตลาดอาเซียนครับ ซึ่งจะมีการ ´ŒÒ¹¤ÇÒÁ§ÒÁ·Õèâ´‹§´Ñ§·ÕèÊØ´ã¹»ÃÐà·ÈÍ‹ҧ เปดเสรีอาเซียนภายในปสองปขางหนา เราก็เตรียม “ÇزÔ-ÈÑ¡´Ôì¤ÅÔ¹Ô¡” àÃÒÁÕâÍ¡Òʾٴ¤Ø¡Ѻ¤Ø³àÍ¡ ความพรอมรับมือตรงนี้ไวแลว ซึ่งตอนนี้เปดสาขา ¶Ö§¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨áÅСŒÒÇμ‹Í仢ͧ¼ÙŒªÒÂà¡‹§¤¹¹Õé แลว ที่ สวป.ลาว กัมพูชา และเวียดนามกับพมา ÃÇÁ¶Ö§ËÅÑ¡¤Ô´ã¹¡ÒÃÊÌҧ¸ØáԨ¢Í§à¢Ò ·Õ褧໚¹ ภายในสิ้นปนี้นาจะครบครับ ตอนนี้สาขาของวุฒิ áçºÑ¹´ÒÅã¨ãËŒ¤¹ÃØ‹¹ãËÁ‹ä´ŒäÁ‹¹ŒÍ 㹰ҹзÕè໚¹ ศักดิ์มีประมาณ110 สาขา จากที่เราเปดตัวครบ 100 สาขาไป มีดาราตอบรับมารวมงานเปน äÍ´ÍŤ¹ÃØ‹¹ãËÁ‹·Õè»ÃÐʺ¤ÇÒÁÊíÒàÃ稷ҧ´ŒÒ¹¸ØáԨ รอบ จํานวนมาก ซึ่งที่เราเชิญไปประมาณ 100 คนแต วันงานจริงๆกลับมีดาราตอบรับเขารวมงานราว


200 คน ซึ่งเปนงานที่นาภาคภูมิใจและถือ เปนงานใหญแหงปของวุฒิศักดิ์อีกงานหนึ่ง

“·íÒäÁμŒÍ§ãªŒÇزÔÈÑ¡´Ôì” เพราะเรามั่นใจในบริการของทุกสาขา ตัวยา เครื่องมือแพทย รวมถึงแพทยผูใหการรักษา 1. วุฒิศักดิ์ เรามีสาขาเปดมากกวา 100 สาขา ตัวยาของเราทั้งหมดเรามีอํานาจในการตอรองที่ สูง ตัวยาเปนลิขสิทธิ์จากเมืองนอก เราจด อย. ที่เมืองไทยดวย ยาของวุฒิศักดิ์จะมี อย. การันตี จากหลายๆ ประเทศทั่วโลกมาอยูแลว ดังนั้นเรา จึงเลือกใชตัวยาที่ดีที่สุด ที่ไดรับการยอมรับและ รับรองผลจากสถาบันตางๆ ทั่วโลก ดังนั้นคนไข จะไดเปรียบในเรื่องราคาที่ถูกกวา และบางครั้ง ตัวยาหรือครีมบางตัวนั้นแพงมากกวาถาเทียบ กับวัตถุดิบที่ใชผลิตตัวยานั้นๆ รวมถึงเกรดดี กวาเครื่องสําอางคในเคานเตอรแบรนดบางตัว ดวยครับ 2. เครื่องมือแพทยของเรานั้น ในการสั่งซื้อแต ละลอตเราเนนเครื่องมือแพทยที่มีศักยภาพสูง และไดรับการรับรอง ดังนั้นผลที่คนไขไดรับก็จะ ดีกวาที่อื่น อยากใหลองมาใชบริการดู 3. ความละเอียดในการใหบริการ เราใหแพทย เปน ผูดูแลหลัก ปญหาทุกอยางจะเปนหนาที่ของ แพทยคอยดูแล และเรามีแพทยอยูประจําทุก สาขาตลอดเวลา ซึ่งจุดนี้คือขอดีของวุฒิศักดิ์และ เราจะเนนเรื่องตัวยาเปนสําคัญครับ 16 X-Sample March 2012


“¡ÒÃŧ·Ø¹¸ØáԨã¹àªÕ§ãËÁ‹” ผมลงทุนดวยความชอบครับ จริงๆ แลว ผมไมใชคนเชียงใหม แตผมมาอยูแลวรูสึกรัก เชียงใหมอยางบอกไมถูก โปรเจ็คในเร็วๆ นี้ ผมจะทําคอมมูนิตี้มอล บนถนนหวยแกว ซึ่งอยู ตรงขามโรงแรมเชียงใหมฮิวล พื้นที่ประมาณ 6 ไรครับ มีสตารบัค มีวุฒิศักดิ์คลินิก รวมถึงราน อาหารของเหลาดาราดังๆ มาเปดที่นี้ คอนเซป ตองการอยางสรางสิง่ ใหมๆ ใหกบั จังหวัดเชียงใหม ที่ผมรัก รวมถึงกลุมนองๆ นักศึกษา วัยรุน ซึ่ง มีกําลังซื้อและสินคาที่จําหนายไมแพง และยัง สามารถเปนแหลงทองเที่ยวแหงใหมไดอีกดวย ในสวนของวุฒิศักดิ์ก็จะเปดใชเนื้อที่ใหญหนอย มีหอง Lounge พื้นที่วีไอพีและอื่นๆ เพื่อรอง รั บ การบริ ก ารอย า งเต็ ม ที่ ตั้ ง ใจว า จะให เ ป น สาขาตนแบบของประเทศไทยเลยครับ

“Êäμŏ¢Í§¤ÍÁÁÙ¹ÔμÕéÁÍÅ” สไตลของคอมมูนิตี้มอล เปนแบบ Harbor หรือทาเรือของทางยุโรป มีประภาคารสูง จาก ทาเรือดานหนา แลวก็จะเขาไปสูตัวหมูบาน คลายๆ สไตลทางฝรั่งเศษตอนใตประมาณนั้น ครับ

“á¹Ð¹íÒ¡ŒÒÇáá¢Í§¤¹·ÕèÍÂÒ¡àÃÔèÁŧ·Ø¹ ËÃ×Í ·íÒ¸ØáԨ 㹰ҹзÕè໚¹äÍ´ÍŤ¹ÃØ‹¹ãËÁ‹ ·Õè »ÃÐʺ¤ÇÒÁÊíÒàÃç¨ã¹´ŒÒ¹¸ØáԨ” กอนอื่น ผมเชื่อวาทุกคนไมรูหรอกวาจะทํา อะไร เพราะตอนแรกผมเองก็ไมรูจะทําอะไร แตสิ่งที่ตองมีคือเราตองมีศรัทธาในตัวเราเอง และมีความกลา อยากลัวกับปญหาที่จิตนาการ ขึ้นมาวา เดี๋ยวทําไมได เดี๋ยวไมมีเวลา เดี๋ยวแพ คนอื่น อยาเอาอุปสรรคมาเปนตัวบัน่ ทอน เพราะ ฉะนัน้ การทําธุรกิจตองใจกลา ตองมีศรัทธา และทําสิ่งที่เราเชื่อใหเปนจริง ที่สําคัญตองเปน คนชางสังเกต อยาคิดกําไรในสิ่งที่เราทํา เพราะ ถาเราคิดกําไรเราจะไมไดกําไร

“½Ò¡¢ŒÍ¤Ô´ËÃ×ÍáçºÑ¹´ÒÅ㨔 ผมอยากใหทุกคนดูแลตัวเองเพราะคนเรา เกิดมามีความสามารถไมเทากัน แตสิ่งหนึ่ง ที่ทําใหเราประสบความสําเร็จได ในความ คิดสวนหนึ่งของผม เรื่องหนาตาถือเปนดาน ปราการแรก เรียนไมเกงไมมีเงินแตหนาตาดี เปนดาราได ใครเห็นก็อยากรูจักใหความเอ็นดู ใครเห็นก็อยากชวยเหลือ ดังนั้นหนาตาก็ถือ เป น สิ่ ง สํ า คั ญ และเราต อ งรักตั ว เองให ม ากๆ ครับ และถาตอนนี้ใครยังไมมั่นใจในตัวเอง ผม แนะนําใหไปวุฒิ-ศักดิ์คลินิกเลยครับ


Model : ¤Ø³³¡Ã³ ¡Ã³ËÔÃÑÞ ¡ÃÃÁ¡Òüٌ¨Ñ´¡ÒÃáÅлÃиҹ਌Ò˹ŒÒ·ÕèºÃÔËÒà ÇزÔ-ÈÑ¡´Ôì¤ÅÔ¹Ô¡ àÊ×éͼŒÒáÅÐà¤Ã×èͧ»ÃдѺ¨Ò¡ GINGER Make up and Hair Stylist : TEERAYUT WNG-A-RINT (Makeup Idol) ʶҹ·Õ¶è Ò‹ ·íÒ : Studio The Empire Residence, Nimman


หนึ่งชั่วโมงกอนไดภาพปกสวยๆ ของ X-Sample ฉบับ Elite of Beauty Business - คุณณกรณ กรณหิรัญกําลัง นั่งมองตัวเองในกระจก ขณะที่ชางทําผมกําลังสาระวน กับเสนผมบนศีรษะของเขา... เขามองแลวก็ยิ้ม เปนรอย ยิ้มใสๆ ในฐานะพี่ชายที่แสนดี มากกวาบุคลิกนักธุรกิจ หนุมที่ตองมีอะไรใหคิดมากมาย แตวันนี้เขาก็สละเวลา ของเขาใหกับ X-Sample แฟชั่นเซตปกของเรา นําพาผูอานไปรูถึงหลักความคิด ของนักธุรกิจหนุมไฟแรง ที่มากดวยประสบการณและ โปรเจ็ ค เยอะแยะมากมายที่ ไ ม ใ ช เ พี ย งแค ฝ น แต ต อ ง ทําใหเปนจริงใหได คุณณกรณ กรณหิรัญ มาเยือนปก X-Sample เปนครั้งแรก คอนขางขลุกขลักและเกรงๆ กันอยูเล็กนอยในชวงแรกๆ ของการทํางาน เพราะใน สวนของทีมงานเองก็เตรียมทําการบานกันมาพอสมควร เพื่อการถายปกในเลมนี้ แตดวยหนุมหลอคนนี้มีความ เปนกันเองและอัธยาศัยดีมาก นารัก แตงหนาไปยิ้มไป พูดคุยหัวเราะกันตลอด ทําใหการถายภาพเซทแฟชั่นปก นี้ในวันนั้นผานไปไดดวยดี ไดภาพที่สวยสมใจฝายศิลป และตัวนายแบบเอง แทบจะไมตองแนะทาโพสหรือแอ คติงคสไตลเลย เพราะไมวาจะมุมไหนทุกคนในทีมงาน พูดเปนเสียงเดียวกันจริงๆ วา “เปะ” และที่ลืมไมไดเลยคือ ตองขอขอบพระคุณพี่ธีร จาก Makeup Idol ที่สับรางตารางงานเพื่องานถายภาพ แฟชั่นเซทปกของเราในวันนั้นครับ ขอขอบคุณชุดเสื้อผา เครื่องแตงกาย รวมถึงเครื่องประดับจาก GINGER ที่ สนับสนุนการถายแฟชั่นเซทปก X-Sample ในฉบับนี้


ที่มา สภากาชาดไทย

1. ไมควรกินน้ําแข็งหรือดื่มน้ําเย็นจัด ฤดูรอน อากาศรอน ตองหาทางชวยดับความรอน เพื่อปองกันความรอนกระทบ รางกายมากเกินไป เปนหลักการที่ ถูกตอง แตวิธีการใหความ เย็นแทนที่ที่มีความเย็น ฯลฯ นับวาไมเหมาะสม 2. เครื่องดื่มที่เหมาะสมในหนารอน ควรดื่มน้ําเยอะ ๆ เพราะหนารอนจะสูญเสียเหงื่อมาก ควรดื่มน้ําเปลาที่สุกแลว หรือจะเสริมปรุงแตงดวยน้ําตาล เกลือแร หรือสมุนไพรอื่นๆ ก็สามารถเลือกได 3. ไมควรนอนใหลมหรือความเย็นโกรก ความรอนจากแดด ทําใหเสียเหงื่อ เสียพลัง เมื่อนอนหลับตากลมในขณะเหงื่อ ออก จะทําใหอุณหภูมิรางกายลดต่ําลง ถาอุณหภูมิภายนอก ยังสูงอยู แลวเหงื่อไมสามารถระบายออกมาได จะมีความ รอนสะสมอยูขางใน ทําใหเวียนหัว รูสึกหนักหัว ไมสดชื่น แจมใส อาจทําใหเปนหวัดได 4. การนอนพักผอน ควรนอนหลับใหเพียงพอ 5. อยางดอาหารเชา เพราะรางกายตองการสารอาหาร เพื่อ กระตุนระบบเผาผลาญ ซึ่งจะชวยควบคุมน้ําหนักดวย แตควร หลีกเลี่ยงอาหารจําพวก แปงขัดขาว หรือของทอด ของมัน 22 X-Sample March 2012


หากควบคุมอาหาร แลวยังรูสึก ทอง อืด และอึดอัดอยู เม็กซ ทอมลินสัน นักโภชนาการ แนะนําใหดื่ม น้ําชา เปป เปอรมิ้นต ชวยขับลม จะทําใหรูสึก สบายขึ้น 6. ดูแลสุขภาพของเด็กโดยเฉพาะเรื่อง เสื้อผา อาหาร ที่อยูอาศัย 7. หญิ ง ตั้ ง ครรภ กั บ การปฏิ บั ติ ตั ว ใน หนารอน คือ ตองสวมเสื้อผาที่มิดชิด เพื่ อ ป อ งกั น การกระทบกั บ ความเย็ น อาหารที่กินตองสะอาด ไมควรนอน บนสื่อที่เย็น และหมผาคลุมกายเสมอ ชื้นสะสมในรางกาย อาการที่แสดงออก ระวังอยาใหเปนหวัด หามอาบน้ํารอน คือ ทองเสีย ติดเชื้อรางาย ขี้หนาว ปวด หัว ตัวรอน เปนตน จัดหรือเย็นจัดจนเกินไป อยางเรงรีบ 8. บุคคลที่ตองระวังใหมาก คนสูงอายุ 9. อยาทาครีมกันแดด แพทย ผ ว ิ หนั ง แนะนํ า ให ทาใหทั่วถึง ผูที่มีระบบยอยที่ไมดี และคนที่มีมาม บกพรอง ผูที่มีลักษณะสามอยางที่กลาว แมแต ในรมผาดวย โดยทาซ้ําทุก 2 มานั้น เมื่อไดรับความรอนจากแสงแดด ชั่วโมง และหลังวายน้ํา แมผลิตภัณฑจะ ถาดื่มน้ําเย็นมากเกินไป และเกิดความ เปนสูตรกันน้ําก็ตาม โดยควรเลือกที่มี สวนผสมของ Mexoryl และ Tinosorb เพราะสามารถกรอง รังสียูวีเอและยูวีบี ไดดี เชน Vichy, Nivea และ Ambre Solaire จาก Garnier 10. อากาศรอนจัดมีผลตอ อารมณ หงุดหงิด และ หดหู (SAD - Seasonal Affective Disorder) จากสถิติ ผูหญิง จะเปนมากกวา ผูชาย ดังนั้นลองออก ไป เดินเลน ชวงบายแก ๆ หรือชวง ที่คนไมมาก สิ่งสําคัญคือ พยายาม กระฉับกระเฉง เขาไว

11. หากผิวแสบรอนจาก การโดน แดด แพทยผิวหนัง แนะนําใหกิน ยา แอสไพริน เพื่อลด อาการเจ็บปวด แลว ลองแชตัว ใน อางน้ํา อุณหภูมิรางกาย โดยใสออยลสําหรับแชอาบ จากนั้น บํารุงผิว ดวย โลชัน ที่มีสวนผสมของ วานหางจระเข หรือ อาฟเตอรซันเจล และหลีกเลี่ยงแดด ในวันถัดไป 12. ลองทํา สเปรยบรรเทาผิวไหม เกรียม อยางงาย ๆ คือ น้ํากรองบริสุทธิ์ 2 ออนซ ใส เอสเซ็นเชียลออยล กลิ่น ลาเวนเดอร 9 หยด กลิ่นเปปเปอรมิ้นต 2 หยด และ สเปยรมิ้นต 1 หยด ผสม รวมกันแลวใสใน กระบอกฉีด สําหรับ พกติดตัว 13. หากตองออกไปเผชิญ อากาศรอน ภายนอก ควรใช เครื่องสําอาง เนื้อครีม ที่ปจจุบันมี เนื้อแหงเหมือนแปง หาก หนามัน ปดทับดวย บรอนเซอร หรือ แปงชนิด

March 2012 X-Sample 23


Sample++

¼‹Ò¹§Ò¹ºÑ¹à·Ô§ÁÒáÅŒÇËÅÒÂÃٻẺ áμ‹ÊÔè§ ·Õè໚¹μÑÇμ¹ à»š¹ÊÔ觷ÕèÃÑ¡·ÕèÊØ´¢Í§ â´Á »¡Ã³ ÅÑÁ ¤§à»š¹àÃ×èͧ¢Í§ ´¹μÃÕ ·ÕèÇѹ¹Õéâ´ÁäÁ‹ËÂØ´ ¤ÇÒÁ½˜¹à¾Õ§ᤋ§Ò¹ àº×éͧ˹ŒÒ ແ´ Iconic (äͤ͹¹Ô¤) ãËŒ ໚¹¾×é¹·ÕèãËÁ‹¢Í§¤¹ÃÑ¡´¹μÃÕ »ÃÐà´ÔÁ ¼Å§Ò¹áá´Œ Ç Â§Ò¹à¾Å§ÍÑ Å ºÑé Á à´Õè Â Ç ¢Í§ μÑÇàͧã¹Ãͺ 10 »‚ ¡Ñº single áá à¾Å§ ¤Ô´¶Ö§ และลาสุด กับการเปดตัวศิลปนหนาใหมของ Iconic . วง New Old Stock 5 นักดนตรีฝมือดี จากเชียงใหม กับsingle แรก เพลง ตายในหนาที่ วันนี้ทีมงานของเราก็ไม พลาดที่จะไปสัมภาษณพี่โดมและ วง New Old Stock มา ฝากแฟนๆเอ็กซแซมเปลกัน

“ÍÒ¡ÒÈ·ÕèàªÕ§ãËÁ‹à»š¹Í‹ҧäúŒÒ§ÊíÒËÃѺâ´Á” ก็อากาศดีสบายๆครับ

26 X-Sample March 2012

“μ͹¹ÕéÁÕ«Ô§à¡ÔéÅãËÁ‹ÍÍ¡ÁÒáŌǤ×Í à¾Å§ ¤Ô´¶Ö§ áμ‹ã¹ àÇÍϪ¹Ñè ãËÁ‹·ÁÕè Õ Fect. ¡Ñº¹ŒÍ§¹éÒí Á¹´ŒÇ áÅÐÁÕãËŒ´ÒǹâËÅ´ ¡Ñ¹ä´ŒáÅŒÇÊíÒËÃѺà¾Å§ ¤Ô´¶Ö§ ¢Í§â´Áã¹àÇÍϪÑè¹¹Õé” คือโดมไปเจอนองเขาใน Youtube แลวโดมมีความรู็สึกวานอง เขานาสนับสนุนมากๆ และรูสึกวา อยากจะชวยเปนสวนหนึ่งในการ ผลักดัน นองๆที่มีศักยภาพและมี ใจรักในสิ่งที่ตัวเองทําในดานนี้ ก็ เลยลองติดตอนองเขามารองดวย กัน และทุกคนชอบครับผลตอบรับ


ดี ใครที่อยากฟงเสียงนองน้ํามนเสียงใสมากก็ลองดาวนโหลด ฟงกันไดครับ

“¾Ù´·Õè«Ô§à¡Ôéšѹä»áÅŒÇ ÁÒ¶Ö§§Ò¹´ŒÒ¹â»Ã´ÔÇà«ÍϡѹºŒÒ§” จริงๆก็เปนและทําทุกอยางครับ ไมใชเพราะความ สามารถที่เยอะลนเหลืออะไรหรอกครับ แตเพราะบุคลากรมี จํานวนจํากัดครับ (หัวเราะ)

“ä´Œ¢‹ÒÇÇ‹Òä»àÃÕ¹ Sound Engineer ÁÒ´ŒÇ” ใชครับก็เลยไดกลับมาทํางานในดานที่เรารักดวย เหมือน เปนการหาประสบการณเพิ่มใหกับตัวเองดวยครับ

“ä´Œ¢‹ÒÇÇ‹Ò໚¹Ç§·ÕèÁÒ¨Ò¡àªÕ§ãËÁ‹ ·ÕèÁÒ¡»ÃÐʺ¡Òó ÁÒ¡¡Ç‹Ò 20 »‚ ·íÒäÁ¶Ö§àÅ×Í¡ÁÒ໚¹ÈÔÅ»¹ã¹Êѧ¡Ñ´¤‹Ò ¢Í§â´Á” new old stock : โดมเลือกเรามากกวาครับ เหมือนกับ พวกเราตลอดระยะเวลา20 ป ในเชียงใหมทุกๆวันเราใสใจ กับงานเราใสใจกับสิ่งที่เราทํา แตถาในวันนั้นโดมไมไดมาเจอ พวกเรา เราก็ไมมีโอกาศตรงนี้ครับ โดม : จริงๆแลวโดมเนี่ยะก็เหมือนนักทองเที่ยวปกติ ธรรมดาครับที่มาเที่ยวเชียงใหม และก็จะไปเที่ยวตามราน ตางๆที่คนเชียงใหมนิยมกัน ซึ่งรานริมน้ําเนี่ยะก็เปนรานหนึ่ง ที่ใครๆเขาก็ไปกัน แตตอนที่ไปเนี่ยะไมไดเห็นหนาตาของพวก เขาเลยครับ ซึ่งวันนั้นผมจําไดผมนั่งอยูริมน้ําเลย แตรูสึกถึง พลังของพวกเขา วงอะไรทําไมเลนไดมันสมากเลย อยากที่จะ รูจักกับพวกเขา อยากเห็นหนา ซึ่งตอนนั้นผมก็ไมไดมีไอเดีย ทําคายเพลงหรืออะไรเลยครับ ตอนนั้นเนี่ยะบริษัท Iconic เนี๊ยะทําเฉพาะของตัวเอง เปนบริษัทเล็กๆ ทําเพื่อรองรับงาน ของตัวเองเทานั้น แตพอไดพูดคุย ก็เกิดไอเดีย ผมอยากทํา ใหวงๆนี้เปนที่รูจักของคนทั้งประเทศ ไดเห็นถึงฝมือไมไดมี ขอบเขตอยูแคนี้

“½Ò¡¼Å§Ò¹¡ÑºªÒÇàÍç¡«Ë¹‹Í” โดม : ขอบคุณที่ติดตามผลงานและสนับสนุนในสวน ของตัวโดมเองและก็ในสวนของ Iconic เองตอนนี้ก็มีศิลปน ใหมเกิดขึ้นมาแลว กับวง New Old Stock นะครับ ผมฝาก เพื่อนๆของผมไวดวยทุกคนและเพลงตายในหนาที่ดวย New Old Stock : ขอฝากผลงานของพวกเรากับซิง เกิ้ลแรก เพลง ตายในหนาที่ ชาวเชียงใหมทุกคนชวยกัน ดาวนโหลดนะครับ เราตั้งใจทําและรักในสิ่งที่เราทํา รับรองวา ผลงานคนเชียงใหมสุดๆจริงๆครับ กับการเปดตัวศิลปนหนาใหมของ Iconic วง New Old Stock (นิว โอล สตอก) ..ของดีของใหมที่ถูกเก็บไวในสต็ อก 5 นักดนตรีฝมือดีจากเชียงใหม ที่เลนดนตรีตามรานชั้น นําของเชียงใหมมากวา 20 ป วันนี้..ความใฝฝนของพวกเคา ที่อยากทําเพลงเปนของตัวเองเปนความจริง กับซิงเกิ้ลแรก เพลง ตายในหนาที่ เพลง Vintage Rock ที่แสดงศักยภาพของนักดนตรีแตละคนกับ การทํางานเปนทีมเวิรค หากเสียงเพลง เปนเหมือนหนาที่ของนักดนตรี New Old Stock ก็ยินดีที่จะทําหนาที่นี้จนสุดชีวิต ดาวนโหลดเพลง ตายในหนาที่ ไดแลว ที่เบอร *1238322 หรือเสียงรอสาย ตรงจากทุกระบบ ติดตามชมมิวสิควิดีโอ เพลง ตายในหนาที่ เร็วๆ นี้ไดทาง www. youtube.com/user/iconicrecord รวม ถึงอัพเดทขาวคราวตาง ๆ ของวง New Old stock ไดทาง Twitter@newoldstockband

March 2012 X-Sample 27


¤Å×è¹ X9275 à¨Õ§ãËÁ‹...à¨ŒÒ ¤Å×è¹·ÕèÈÔÅ»¹áÅЪÒÇàªÕ§ãËÁ‹ ãËŒ¡ÒÃʹѺʹعÁÒÂÒǹҹ¶Ö§ 10 »‚ áÅÐã¹à´×͹¡ØÁÀҾѹ¸ ·Õ輋ҹÁÒ¹Õé àËÅ‹ÒÈÔÅ»¹¨Ò¡ËÅÒ¤‹ÒÂμ‹Ò§μºà·ŒÒ¡Ñ¹ÁÒËÇÁ ÍǾö֧ 15 ÈÔÅ»¹ ´Ñ§μ‹Í仹Õé ÈÔÅ»¹àºÍÏ·Õè 108 àºÅŏ ¹Ñ¹·ÔμÒ, ÈÔÅ»¹àºÍÏ·Õè 109 ÍÒÏÁ ⿹ÅÔ駤 äμŒ½Ø†¹ «Ñ¹ ¨Ò¡àÇ·Õ KPN Music Award, ÈÔÅ»¹àºÍÏ·Õè 110 μŒ¹ à¿ÃÁ ¨Í ¤ªÒ ¨Ò¡àÇ·Õ AF8, ÈÔÅ»¹àºÍÏ·Õè 111 ǧ HUM, ÈÔÅ»¹àºÍÏ·Õè 112 â´Á »¡Ã³ ÅÑÁ ÁҾÌÍÁ¡ÑºÇ§ New old stock, ÈÔÅ»¹àºÍÏ·Õè 113 The Bug, ÈÔÅ»¹àºÍÏ·Õè 114 Superbaker, ÈÔÅ»¹àºÍÏ·Õè 115 The Yers, ÈÔÅ»¹àºÍÏ ·Õè 116 Polycat, ÈÔÅ»¹àºÍÏ·Õè 117 Artfloor, ÈÔÅ»¹ àºÍÏ·Õè 118 Dizplay, ÈÔÅ»¹àºÍÏ·Õè 119 Tabasco, ÈÔÅ»¹àºÍÏ·Õè 120 Circle Green, ÈÔÅ»¹àºÍÏ·Õè 121 ÊÔ§âμ ¹íÒ⪤, ÈÔÅ»¹àºÍÏ·Õè 122 ǧ Ten to Twelve «Öè§ã¹âÍ¡ÒʹÕé ´ÕਹéíÒËÇÒ¹ ¾¹Ôμ¾ÔÁ¾ ·Ñè§ àªÕ§ãËÁ‹ ¼ÙŒºÃÔËÒÃÊ¶Ò¹Õ ¾ÃŒÍÁàËÅ‹Ò´ÕਤÅ×è¹ X9275 à¨Õ§ãËÁ‹...à¨ŒÒ ä´ŒÃ‹ÇÁ¾Ù´¤ØÂáÅÐãËŒ¡ÒÃμŒÍ¹ÃѺÈÔÅ»¹Í‹ҧ໚¹¡Ñ¹àͧ ʋǹ ÈÔÅ»¹ËÁÒÂàÅ¢μ‹Í仨Ð໚¹ã¤Ã¹Ñé¹ μÔ´μÒÁÃѺ¿˜§ä´Œã¹ www. xfmnetwork.com áÅÐ X9275 à¨Õ§ãËÁ‹...à¨ŒÒ X-RAY Ōǧ á¤Ð á¡Ð à¡Ò àÁŒÒ· ÈÔÅ»¹àºÍÏμ‹Í仢ͧ·Ò§¤Å×è¹ X9275 à¨Õ§ãËÁ‹...à¨ŒÒ ã¹à´×͹μ‹Í仨РʹءʹҹáÅÐá«‹ºàÇÍÏᤋä˹¹Ñé¹ μÔ´μÒÁ㹩ºÑºμ‹Í仢ͧàÃÒä´Œ·Õè¹Õ褋Ð

28 X-Sample March 2012


X-Music

X9275 เจยงใหม…เจา

X-Thai Chart No Last Week On Chart

Title

Artist

Album

Change

1

1

4

ชายกลาง

Stamp FEAT สิงโต นําโชค

NEW SINGLE

still

2

3

6

คนขางๆ

25 Hours

Color In White

Up

3

5

3

แอบชอบ Ver.คําเมือง

ละอองฟอง

New Single

Up

4

4

2

เกลียด

เคก อุทัย

New Single

Still

5

2

4

Second chance

Singular

New Single

down

6

new

new

มันคือความรัก

Lazy Sunday Feat.Lula

New Single

new

7

6

4

Online On Love

แชมป ศุภวัฒน

Lazy Sunday 2

down

8

new

new

ลางใจ

ยุย ณพอาภา Feat. เป Mild

NEW SINGLE

New

9

new

new

ที่รักหรือที่พัก

ดิว The star

Ost. ลิขิตฟาชะตาดิน

New

10

new

new

โลกของเรา

Is am R

New Single

New

X-Import Chart No Last Week On Chart

Title

Artist

Album

Change

Adale

21

still

1

1

3

Set Fire to The Rain

2

2

3

Domino

Jessie J

New Single

still

3

8

2

Everything is Okay

Lenka

Two

up

4

3

9

The One That Got Away

Katy Perry

Teenage Dream

down

5

10

2

Mr. Know It All

Kelly Clarkson

New Single

up

6

6

5

Paradise

Coldplay

Mylo Xyloto

still

7

4

6

Gonna get over you

Sara Bareilles

Kaleidoscope

down

8

5

6

What makes you beautiful

One Direction

Up All Night

still

9

7

7

Wish you were here

Avril Lavigne

Goodbye Lullaby

down

10

9

6

Mary The night

Lady gaga

Born this way

down

March 2012 X-Sample 29


Balmain SS12 Aquilano.Raimondi SS12

áçºÑ¹´ÒÅ㨢ͧⷹÊÕ¨Ò¡¸ÃÃÁªÒμÔÃͺμÑÇ ¤ÇÒÁâÃáÁ¹μÔ¤ªÇ¹½˜¹ àÊŒ¹ÅÒÂ⤌§àÇŒÒáÅÐÅÙ¡àÅ‹¹¢Í§â·¹ÊÕ ¨Ò¡ÈÔÅ»ÐÍÒÏμ¹ÙâÇ ´Ù໚¹ºÔÇμÕéÅؤ·Õèà¼Â´ŒÒ¹·Õè´ÙºÍººÒ§ ¹‹Ò·Ð¹Ø¶¹ÍÁ áÅÐ์¹¤ÇÒÁÊÇÂʧ‹Ò§ÒÁ¨Ò¡Âؤ 20’s ໚¹¡ÒÃá싧áμŒÁãºË¹ŒÒ´ŒÇÂà©´ÊÕ·´èÕ ºÙ Ò§ºÒ§ äÁ‹ãËŒ´ËÙ ¹ÒáÅÐ˹ѡ ¡Ñº»ÃСÒÂà¹×Íé ÊÕ·´èÕ ¨Ù Ò§æ ผสมผสานความนาเอ็นดู ความบริสุทธิ์ ที่ ค งไว ซึ่ ง ความสง า งามของหญิ ง สาว เรียกไดวาตีความและถายทอดความงด งามแบบแฟมินินลุค ดวยจิตวิญญาณ ของโลกแหงปจจุบันที่ดูรวมสมัย มาก กวาการพยายามที่จะอัพเดทเรโทรลุค ใหดูรวมสมัย เปนลุคที่เนนการแตงตาใหดวงตาเปน จุดสนใจสําคัญหลักบนใบหนา ในขณะ ที่ใชโทนสีสมพีช ผลแอปริคอท และแดง สตรอว เ บอร รี่ ถู ก นํ า มาใช สํ า หรั บ พวง แกมและริมฝปาก เปลือกตาไลจนถึง เสนขอบตาลาง ถูกระบายดวยการไล เฉดสี พ าสเทลของสี ใ ดสี ห นึ่ ง อย า ง บางเบาเฉกเชนระบายดวยสีน้ํา อยาง สี น้ํ า ตาลขนมิ ง ค แ ละสี เ ทาดํ า ถ า นหิ น “เป น การไล โ ทนสี ข องเมคอั พ อย า ง บางเบาแลวคอยๆ ขึ้นไปเดนชัดสุด

R.Owens SS12

Irredescent Powder Loose สี Silver Dusk

ที่คิ้ว โดยไมจําเปนตองสรางแสงเงา โครงหน า หรื อ ไฮไลท เ ข า มาช ว ยเลย แมแตนอย ทําใหดูทันสมัยมากเลยที เดียว” Terry Barber กลาวเสริมดวยวา “ฤดูกาลนี้การแตงหนาที่เนนโครงหนา

Cream Colour Base สี Bamboo

Cream Colour Base สี Shell

Satin Powder Blush สี eurpower


F.Scognamiglio SS12

Missoni SS12

Marni SS12 H.Fulton SS12

Iceberg SS12

J.Scott SS12

L.Gray SS12

Veluxe Eye shadow สี Kid

Eyekohl สี Smolder

M.Howell SS12

Matte lipstick สี lady danger

TENDERTONE LIP BALM SPF 12 สี Hot ‘n’ Saucy

ใหเปะ คมชัดไดรูป สาดสีหลากเฉดผสมปนเปกัน จะทําใหคุณดูเชยอยางกับการแตงหนาเพื่อนเจา สาวในยุคโบราณก็วาได นี่ไมใชการแตงหนาที่เนน เสนคมชัดเจนแบบศิลปะปอบอารตแตเนนเสนทีด่ ู เบลอๆ ซอฟทๆ ไลกันอยางกลมกลืน” “เมคอัพ ชิ้นสําคัญละ พาวเดอรแบบบางเบาที่เนียนดั่ง เปนผิวที่สองของคุณไง รวมไปถึงเมคอัพเนื้อครีม ทั้งหลายที่ใชกับแปรงแตงหนาอันใหญนะ” Lyne Desnoyers กลาว “ก็แปรงที่มีขนาดใหญจะทําให ผลลัพธที่ดูบางเบาเปนผิวมากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเปนคีย แลวก็อยาลืมปดมาสคาราดวยแตตองเปนชนิดที่ดู เปนแนชเชอรัลลุคนะ ดู นอยๆ เปนความงามที่ดู โมเดิรนมากที่สุด” ทําให ดูเยายวน เฟมินิน ผิว สวยฉ่ํางดงามแลว โดย ไมตองแอบแบว หวาน จนเลี่ ย นแต ยั ง ดู น า รั ก นาสนใจ


“Êäμŏ¡ÒÃá싧μÑǢͧÁÔ¡«” ผมเปนคนงายๆครับ ไมคอยแตงตัว มาก แตจะวาไมบริโภคเลยก็ไมใช ถา เป นวั น ปกติ ธ รรมดาไม ไ ด ไ ปโรงเรี ย น อยูบานวันสบายๆ ก็จะเปนเสื้อยืด ตั ว กางเกงขาสั้ น และรองเท า แตะครั บ เพราะมันสบายที่สุดแลว แตถาออก นอกบานก็จะเปนกางเกงยีนครับ หรือ ถ า ต อ งไปงานก็ ต อ งแต ง ตั ว ดู ดี ห น อ ย อาจจะเปนเสื้อเชิ้ตประมาณนั้น ใหถูก กาลเทศะและเวลามากกวาครับ นั้นคือ สิ่งสําคัญ

“ÁØÁÁͧ¡ÃÐáÊῪÑè¹ÇÑÂÃØ‹¹àªÕ§ãËÁ‹” ในสวนตัวเพื่อนๆที่โรงเรียนแตงตัวเกง กันครับ ถาพูดถึงอิทธิพลแฟชั่นเด็ก มัธยม ความเปนเกาหลีมาแรง ถาเทียบ แฟนชั่นกรุงเทพเชียงใหม ผมมองวาไม ตางมากเดี๋ยวนี้ตามทันแปบเดียวครับ แคคลิกเมาส แตดวยความที่เชียงใหมมี ศิลปน อารทติสเยอะ ผมวามันมีความ เปนตัวของตัวเองคอนขางดีกวากรุงเทพ ครับ

“ÁØÁÁͧ¢Í§¡Ò÷‹Í§à·ÕèÂÇ ¢ŒÍàÊÕ ¨Ñ§ËÇÑ´àªÕ§ãËÁ‹”

¢ŒÍ´Õ

ถ า เป น ช ว งส ง ท า ยป เ ก า ตอนรั บ ป ใ หม จนถึงชวงใกลหมดหนาว ผมวาการ ทองเที่ยวในเชียงใหมดีมากๆครับ นัก ทองเที่ยวเยอะ และคิดวามีเงินสะพัด มากมาย รานคาขายของได ผมวานี้ คือขอดีครับ แตผลเสีย ไมวาจะรถติด มลภาวะ เยอะมากที่สําคัญคือสุขภาพ จิตเสีย กับเวลาที่เราตองอยูในบริเวณ ที่คนเยอะๆ แออัดแยงกันซื้อแยงกันกิน ซึ่ ง ไม ค อ ยจะเป น เรื่ อ งปกติ ข องคน เชียงใหมเทาไร

X-Born to be

“½Ò¡ÍÐäÃà¡ÕèÂǡѺ¼ÙŒÍ‹Ò¹Ë¹‹Í” เอ็กซแซมเปล เปนเหมือนพื้นที่ให แสดงศักยภาพของความฝนเล็กๆครับ สําหรับใครที่ชอบเกร็ดความรู ชื่นชอบ ศิลปน ดารา และการทองเที่ยว หรือ ความทันสมัยในเชียงใหมที่เพิ่มมากขึ้น ทุกวัน ผมแนะนําใหอานกันครับ และ ไมวาจะเปนหนังสือการตูน นิตยสาร วารสารหรืออะไรก็ตาม แมวาบางอยาง จะไรสาระ ไมมีอะไร แตมันก็ทาํ ใหเรา ฝกการอานไดคลองขึ้นครับผม 34 X-Sample March 2012

Puripat Tunsuchat ÍÒÂØ 17 »‚ ¡íÒÅѧÈÖ¡ÉÒÍÂÙ‹ªÑé¹ÁѸÂÁÈÖ¡ÉÒ»‚·Õè4 âçàÃÕ¹ÂؾÃÒªÇÔ·ÂÒÅÑ àªÕ§ãËÁ‹ ã¹ÊÒÂÈÔÅ»Š¤íҹdz ¡Ñº¤ÇÒÁªÍºáÅÐÃٻẺ¡ÒäԴÍ‹ҧÁÕÃкº ¨Ö§ àÅ×Í¡àÃÕ¹ã¹ÊÒ¹Õé ´ŒÇ¤ÇÒÁ·ÕèÍÒÂعŒÍÂÂѧäÁ‹ä´ŒÁͧ͹Ҥμänj͋ҧ¨ÃÔ§¨Ñ§ áμ‹´ŒÇ¹ÔÊÑ·Õ誋ҧÊѧà¡μáÅЪͺËÒ»ÃÐʺ¡ÒóãËÁ‹æÍÂÙ‹àÊÁÍ ¨Ö§·íÒãËŒÁÔ¡« ¶×Í໚¹à´ç¡ÃØ‹¹ãËÁ‹·ÕèÁÕÁØÁÁͧ¤ÇÒÁäÁ‹àËÁ×͹ã¤Ã àÃÒ¨Ö§ËÂÔºÁØÁÁͧ¢Í§à¢ÒÁÒ àÅ‹ÒãËŒªÒÇàÍç¡«ä´ŒÃÙŒ¡Ñ¹


“A-List ¤ÃÕÁ¾Í¡Ë¹ŒÒãÊ à¤Åç´ÅѺ´ÒÃҴѧ ˹ŒÒ¢ÒÇ¡ÃШ‹Ò§ãÊ䴌㹠1 ¤×¹” *ÊÒÁÒöÃÙŒ¶Ö§¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ä´Œ·Ñ¹·ÕÀÒÂ㹤ÃÑé§áá·Õè㪌 áÅÐÀÒÂã¹ 1 ÊÑ»´ÒËШÐàË繡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ Í‹ҧªÑ´à¨¹ ¨¹¤¹Ãͺ¢ŒÒ§·Ñ¡

50 ml. ÃÒ¤Ò 1,700.100ml. ÃÒ¤Ò 2,700.– ğčʀĦöĦěİčĩĖčijĞġĖɿĦûİďʇčČėėĕþĦĉĨ (ĞĦĕĦėĊİğķčõĦėİďęĩĸĖčıďęûĴĈʀċĥčċĩĔĦĖğęĥûõĦėijþʀ) – þɿěĖõėĤþĥĎėĭöĬĕöč ĐĨěęĤİġĩĖĈöĪĹč – ĐĨěĉĪûõėĤþĥĎ ıöķûıėûöĪĹč – ĐĈĐīĸčıĒʀęĈęû – ıĉɿûğčʀĦĴĈʀİčĩĖč ıďɻûĉĨĈğčʀĦĈĩöĪĹč - ęĈõĦėİõĨĈĞĨě – İĞėĨĕõĦėċħûĦč Moisturizer ijğʀċħûĦčĴĈʀĈĩöĪĹč ďɻġûõĥčõĦėİõĨĈėĨĹěėġĖ ıęĤėĨĹěėġĖċĩĸĕĩüĤęĈęû – þɿěĖİĞėĨĕõėĤĎěčõĦėĐęĥĈİÿęęʃĐĨěĉĦĕČėėĕþĦĉĨijğʀĞĕĈĬę õėĤĉĬʀčõĦėĞėʀĦûİÿęęʃĐĨěijğĕɿ ĐĨěğčʀĦüĪûĈĭĞĈijĞ – ĴĕɿĉʀġûİĞĩĖİěęĦijčõĦėijþʀİøėīĸġûĞħġĦûøʃğęĦĖĶ ĉĥěċĩĸĴĕɿİğķčĐę

A-List Perfect Herbal Soap : ĞĎĭɿğčʀĦijĞ

100g. ÃÒ¤Ò 290.-

ȹ ÈÙ¹ÂШÓ˹‹ÒÂ

â¤Ã§¡Òà Rooms ¶.¹ÔÁÁÒ¹àËÁÔ¹·Ð

– ğčʀĦöĦěİčĩĖčijĞ – ęĈđɻĦ õėĤ üĬĈĈɿĦûĈħ – þɿěĖęĈĞĨě ĐĈĐīĸč (İğķčĐęĔĦĖijč 7 ěĥč) – ĴĕɿċħijğʀğčʀĦığʀû ęĈġĦõĦėıĒʀĴĈʀċĬõďėĤİĔċ

Call Center : 081 53 00 00 9 www.a-listthailand.com


X-Healthy credit : http://www.foodslender.com/

¡Ò÷ÕèàÃÒ¨ÐÅ´¤ÇÒÁ͌ǹã¹áμ‹ÅФÃÑ駹Ñé¹ ÊÔ觷ÕèμŒÍ§¤íÒ¹Ö§¶Ö§à»š¹Íѹ´ÑºμŒ¹æ¡ç¤×Í “á¤ÅÍÃÕè” «Öè§ÍÒËÒÃáμ‹ÅЪ¹Ô´¡çÁÕÁÒ¡¹ŒÍÂáμ¡μ‹Ò§¡Ñ¹ä» ã¹Çѹ¹ÕéàŨÐÁÒá¹Ð¹íÒ ÇÔ¸Õ¡ÒÃËÅÕ¡àÅÕè§ÍÒËÒ÷ÕèÁÕá¤ÅÍÃÕèÊÙ§·Ñé§ËÅÒÂáËÅ‹ à¼×èÍÇ‹Òã¤ÃÂѧäÁ‹ÃÙŒ ¶ŒÒ¾ÃŒÍÁ áŌǡç仴١ѹàÅ´աNjÒ

à»ÅÕè¹¢¹Áã¹áμ‹ÅÐÇѹ໚¹¼Ñ¡

Å´»ÃÔÁÒ³ÁÒÂͧà¹Ê อาจจะเปนขาวรายสําหรับคนที่ชอบมา ยองเนส เพราะถึงเวลาที่คุณจะตองลด ละ เลิกมันไดแลว แตจริงๆแลวไมถึง กับตองเลิกไปเลยก็ได แตตองใหเหลือ ปริมาณแคเพียง 1 ชอนโตะหรือนอย กวาเทานั้น ซึ่งคุณจะยังสามารถลิ้มรส ของมายองเนสไดอยูโดยไมตองมาคอย ความอวนเลย

´×èÁ¹éíÒ˹Öè§á¡ŒÇ¡‹Í¹Á×éÍÍÒËÒà งายๆ เลยแคเพียงดื่มน้ําเปลาสักหนึ่ง แกวกอนจะถึงมื้ออาหาร ซึ่งมันจะชวย ใหคุณรับประทานไดนอยลง และสง ผลใหแคลอรี่ที่ไดรับนั้นนอยลงไปดวย นั่นเอง 36 X-Sample March 2012

อาจจะยากสักนิดนึงสําหรับขอนี้ แต ปจจุบันนี้อาหารเพื่อสุขภาพที่อยูในรูป แบบของขนมนั้นก็มีอยูมากมาย เพราะ ฉะนั้ น ก็ ล องหามารั บ ประทานแทนที่ จะเปนขนมจําพวกมันฝรั่งทอดซึ่งมีแต อวนกับอวน และถึงแมจะลดดีกรีความ อรอยลงไปบางแตก็ยังดีกวาไมไดอะไร เลยใชไหมละ

à»ÅÕè¹ä»ãªŒËÞŒÒËÇÒ¹ หากคุณกําลังตักน้ําตาล ใส ล งไปในกาแฟหรื อ ชาแกวโปรดละก็ ลอง เปลี่ ย นไปใช ห ญ า หวาน ดูสิ ไมมีแคลอรี่ หวาน หอมๆ แบบธรรมชาติ และไมทําใหระดับน้ําตาล ในเลื อ ดนั้ น เพิ่ ม ขึ้ น อี ก ดวย มีแตไดกับไดเลยที เดียว


á·¹·Õè¤ÃÕÁ´ŒÇÂËÒ§¹Á (¹Á¢Ò´Áѹà¹Â)

ถาคุณเปนคนหนึ่งที่ใสครีมเทียมลงไป จํานวนมากในกาแฟ ก็ใหลองเปลี่ยน มาใชหางนมแทน อาจจะไมสะดวกเทา ไหรแตการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กนอยนี้ มันจะชวยใหคุณลด ปริมาณแคลอรี่ลง ไปไดมากมายเลยทีเดียว

à¤ÕéÂǪŒÒæ

Å´»ÃÔÁÒ³¢¹Á»˜§

ในแต ล ะมื้ อ นั้ น คุ ณ ไม ค วรที่ จ ะรี บ รั บ ประทานเพราะจะทํ า ให ก ระเพาะ ทํางานหนัก ใหคอยๆ เคี้ยวไปเรื่อยๆ รางกายจะไดคอยๆ ซึมซับไปทีละนิดๆ ซึ่ ง เป น ผลดี ก ว า การรี บ ๆรั บ ประทาน แนนอน มื้อหนึ่งอาจจะใชเวลา 20 นาทีหรือมากกวาก็เปนไดแตไมควรที่ จะนอยกวานี้

àÅ×Í¡¼ÅäÁŒ ความอยากน้ํ า ตาลนั้ น คุ ณ อาจจะแก ดวยการหาขนมขบเคี้ยวมารับประทาน แตนั่นไมใชทาง เลือกที่ดีนัก ลองหัน มารับประทานผลไมแทนซึ่งผลไมนั้น ก็มีแคลอรี่ที่ต่ํากวาพวกลูกอมอยู แลว ฟรุ ก โตสและไฟเบอร จ ะช ว ยให ค วาม อยากน้ํ า ตาลของคุ ณ หายไปอย า ง งายดายเลยที เดียว

หรืออาจจะเปลี่ยนเปนขนมปงโฮลวีท โดยที่ คุ ณ อาจจะนํ า มาตั ด ครึ่ ง ทํ า เป น แซนวิช หรือจะใชวิธีอะไรก็ไดที่สามารถ ลดปริมาณลงได โดยใหไปเพิ่มปริมาณ ของผักแทน ซึ่งคุณจะสามารถลดปริ มาณแคลอรี่ไปได 50-100 แคลอรี่เลย ละ

ËÅÕ¡àÅÕ觪ÕÊ

เพราะชีสแผนนึงนั้นมีแคลอรี่กวา 100 แคลอรี่ ถาหลีกเลี่ยง ไดซึ่งมันไดอยูแลวละ คุณก็จะลดแคลอรี่ไปไดเยอะเลยทีเดียว หรืออาจจะแทนมันดวยอยางอื่นก็ได เชนพริก, มะกอก, ผักดอง หรืออื่นๆ ก็ได

ÃѺ»Ãзҹà¾Õ§¤ÃÖ§è à´ÕÂÇ จากปกติ ที่ คุ ณ รั บ ประทานเต็ ม ๆ จาน คุณก็อาจจะตักแบงไวครึ่ง หนึ่งเพื่อรับประทานในมื้อตอๆ ไป ก็ได และพยายามทําใหเปนนิสัย ในชวงลดความอวนนี้ แลวอีกครึ่ง ที่เหลือก็พยายามเก็บไวใหหางตา แลวกัน ไมอยางนั้นคุณอาจจะทน ไมไหวเอาได

March 2012 X-Sample 37


X-Guide

àÍç¡«ä¡´àÅ‹Ááá¢Í§¡ÒäúÃͺ 10 »‚ X9275 à¨Õ§ãËÁ‹...à¨ŒÒ áÅÐ X-Sample ࢌÒÊÙ‹»‚·ÕèÊÒÁ ¢Í¾ÒªÒÇàÍç¡« ÁҾѡ¼‹Í¹¡Ñ¹äÁ‹ã¡ÅŒäÁ‹ä¡Å¹Í¡àÁ×ͧ¡Ñ¹Ë¹‹Í ·Ô駷ŒÒ¡‹Í¹ÅÁ˹ÒǨоѴ¼‹Ò¹ä» ÃѺ«Õ«Ñè¹ãËÁ‹·ÕèÌ͹áç หลบอากาศรอนในเมืองพักใตรม เงาทิวดอยอินทนนท จากตัวเมืองเชียงใหม วิง่ ถนนสายเชียงใหม - ฮอด ถึงสามแยกดอยอินทนนทใหเลีย้ วขวา ไมเกิน 20 นาที ใหมองดานซายจะเห็นปายขนาดใหญ ตามเปาหมายทีเ่ ราไปแพลนกันไวกบั Samll Farm สถานทีท่ เ่ี พือ่ นๆ และแหลงขาวของเราบอกและรับรองวาชิคมาก สําหรับการพักผอน เราจึงไมพลาดทีจ่ ะมาสัมผัสใหเพือ่ นๆ ชาวเอ็กซทกุ คน ไดซมึ ซาบ กอนทีจ่ ะแพคกระเปาออกเดินทางกอนซัมเมอรน้ี เมื่อถึงที่หมายพนักงานตอนรับขับสู อยางเปนกันเอง ชวงที่ไปถึงภาพแรกที่ เห็นเปนเวลาเย็นๆ ใกลค่ํา บรรยากาศ เย็นๆ เราพบกับพี่เอ็ดซึ่งจะเปนไกดพา เราทัว่ รอบฟารมชวงกอนพระอาทิตยตก

มีสินคาของในฟารมจําหนายดวย ไม วาจะเปนตุกตา แกว และของจุก จิกนารักไวเปนที่ระลึกกัน วามากัน แลวจริงๆ ถัดมาจะเปนโซน Activity ไฮทไลทของฟารมอยูที่เจาตัว อาปากา ซึ่งเปนสัตวคลายแกะ นารักและเชื่อง Small Farm แบงออกเปนโซนๆ เริ่ม ทีเดียว นอกจากนี้ ยังมี วัว ไกโปรแลนด จากโซนหองอาหารมีรานกาแฟเล็กๆ แกะ มาไทย มาเทศ เปด หาน อธิบาย น า รั ก ได อ ารมณ ใ นแบบหนั ง คาวบอย คราวๆ เพราะถานับจํานวนขอบอกวา ถัดมาเปนรานขายของที่ระลึก ซึ่งที่นี้

38 X-Sample March 2012


เยอะพอดู ไหนจะหมู ควายเผือก เปน Farm แบบสไตลหนัง Babe หมูนอย หัวใจเทวดา ยังไงยังงั้นเลยทีเดียว สําหรับที่พัก ขอบอกไดคําเดียววา สวยเริ่ด จากภาพโรงไมที่ดูคลาสิก ดาน นอก แตดานในกลับตกแตงไดสะดวก สบาย เหมาะสําหรับการพักผอนจริงๆ สามารถมาไดทั้งครอบครัว หรือจะมา กันเปนหมูคณะ ใหไดสนุกสนานกันทุก ชวงเวลากับเพื่อนๆ และจะโรแมนติก สุดๆ กับคูรัก ทุกหองแตงสไตลคันทรี่ โฮม ดวยความชอบของเจาของและการ เลือกใชวัสดุ เฟอรนิเจอรในการตกแตง แตละหอง รับรองวาการพักผอนในชวง วันหยุดของคุณจะตองเปนชวงเวลาที่ แสนจะประทับใจแนนอน เสร็จจากการ ทั่วรอบฟารมชวงพระอาทิตยตก พวก เราก็ลาพี่เอ็ดขอตัวเขาที่พักซึ่งเปนบาน หลังใหญของฟารม ชางนาประทับใจจริง

อาหารเชาที่นี้ ผักทุกชนิด เก็บไดใน ฟารม ไขไกก็เปนของที่นี้สดๆทุกเชา พรอมจิบกาแฟคั่วใหมกินหอมๆ รอ รั บ แสงแดดยามเช า เพิ่ ม วิ ต ามิ น ดี ใ น กั เชาอีกวันในเวลา 07.00 น. เรา บรางกาย ชางเปนวันพักผอนที่แสน มีนัดกับพี่เอ็ดอีกครั้ง กับการนั่งรถมา วิเศษจริงๆ ชมเนื้อที่ฟารมโดยรอบ สัมผัสหมอกและ ทุกโซนของที่นี้จะเริ่มเปดใหบริการ บรรยากาศหนาวชวงเชา ครึกครื้นไป ตั้งแต 08.00 น. สามารถโทรเขามา กั บ กิ จ กรรมยามเช า ของเหล า สั ต ว ใ น สอบถามรายละเอี ย ดกั น ก อ นได ที่ ฟารม หลังจากที่ชมฟารมรอบๆ ก็ถึง โทร.053-033068, 085-2511221 เวลาอาหารเชา ซึ่งที่นี้สามารถเลือกให แนะนําใหโทรเขามากอนดีกวา เพราะ เสริฟเปนขาวตม หรือจะเปน Ameri- ถามุงตรงเขามาเลยอาจเกิดอาการนอย can Breakfast ก็ได สิ่งที่พิเศษของ กับหองพักเต็มได พนักงานบริการอยาง ดีเยี่ยม และสุภาพมาก ใครที่อยากหลบ รอนในเมืองมาหาอากาศเย็นๆ แนะนํา กับที่นี้เลยครับ Small Farm www.smallfarm-chiangmai.com

March 2012 X-Sample 39


ËËÁ´àÇÅҢͧÅØ Á´àÇÅÒ¢Í§Å¤Ø áÁ¹æ áÁ¹æ ¹Õ¹é¤Õ ×ͪ‹ªÇ‹ §àÇÅÒ¼ÅÔ §àÇÅÒ¼ÅÔºÒ¹¾ÃŒ Ò¹¾¾ÃÍŒ Áæ Áæ ¡Ñ¡ºÑ ´Í¡äÁŒ ´Í¡äÁጠˋ˧‹ ÄÄ´Ù´¡Ù ÒÅãºäÁŒ ÒÅãºäÁŒ¼ÅÔÅÔ ááÅÐÃŒ ÅÐÃÍŒ ¹áç¾Íæ ¹áç¾Íæ ¡Ñ¡Ñº¤ÇÒÁÃÐÍØ ¤ÇÒÁÃÐÍØ¢Íͧ«Ñ §«ÑÁàÁÍÏ àÁÍÏ Photographer Phot Ph otog ogra raph pher er : AArm rm H House112 ouse ou se11 1122 St Stud Studio udio io Styling Styl St ylinng : Pr PPrachaya acha h ya y TThepthewin h pthewiin he


Tunic à¹×éͼŒÒºÒ§àºÒÊÕàÍÔϸⷹ»ÃдѺÇÑÊ´Ø·ŒÍ§¶Ôè¹ ´ŒÇÂÅÇ´ÅÒÂà¹×éͼŒÒ«Ò¿ÒÃÕ áçºÑ¹´ÒÅ㨷ÕèäÁ‹à¤Â¨Ò¡ ËÒ¢ͧ«Õ«¹èÑ ¹Õ,é Dresses ÊÕÊ¹Ñ Ê´ãÊáÅÐá¾·à·Ôù ã¹ ÃٻẺá»Å¡μÒ


T-Shirt ÊÕ´íÒ»ÃдѺÇÑʴظÃÃÁªÒμÔÅÇ´ÅÒª¹ ་Ò, Scarf Tribal ÊÕàÍÔϸⷹÅÒÇÅÒ«ҿÒÃÕ ÊÌҧÅؤ෋ˏ㹫ÑÁàÁÍϹÕé, Cadigan àÊ×éÍᨍ¤à¡ç· äËÁ¾ÃÁÊÕà¢ÕÂÇ»˜¡ÅÒª¹à¼‹Ò


Model : Josie, Natasha, ´Ãѳ³À¾ ÁÒá¡ŒÇ Dharunnaphop Makaew (Guy) Colthes and Accessories : ªØ´àÊ×éͼŒÒà¤Ã×èͧá싧¡Ò ªÒÂáÅÐËÞÔ§ à¤Ã×èͧ»ÃдѺ¨Ò¡ GINGER Make up Artist : ¾ÃºÑÞªÒ ãËÁ‹¡Ñ¹·Ð Pornpuncha Maikuntha (Mearloy) Hair Stylist : ÊÔÃÔà¨É® ÈÃÕà¢μ¡Òó Sirijed Srikatekarn ʶҹ·Õ趋Ò·íÒ : Studio The Empire Residence, Nimman


ที่มา : spicy

ÅÕÅÒÃÑ¡ ¢Í§¡ÒÃÁÕº·ÃÑ¡¹Ñé¹ ºÍ¡ãËŒ¡ç䴌NjÒ໚¹»˜¨¨ÑÂÊíÒ¤ÑÞ ·Õè¨Ð·íÒãËŒ¤ÇÒÁÃÑ¡ËÃ×Í ªÕÇÔμ¡ÒÃá싧§Ò¹à»š¹ä»ä´Œ´Õ ËÃ×ÍÅŒÁäÁ‹à»š¹·‹Ò ·ÃҺ͋ҧ¹ÕéáÅŒÇÁÒ·íÒãËŒ¤ÇÒÁÃÑ¡ «Òº«‹Ò´ŒÇ¤íÒá¹Ð¹íÒμ‹Í仹Õé ÃѺÃͧNjҧҹ¹Õéà¢Ò¨ÐÂÔéÁá¡ŒÁ»ÃÔ

Í‹ÒÁØ‹§ä»·Õè “à»‡Ò” à¢ÒÍ‹ҧà´ÕÂÇ

ผมคุณปดบนผิวเขาเชนเดียวกับหัวนม ปลอยใหโดนสวน สวนหนึ่งที่ถูกละเลยบอยก็คือดานในของตนขาของเขา ตางๆ ของรางกายเขา หรือใหอยูในระดับสายตาของเขา ไง ลูบเบาๆ ขึ้นลงระหวางจูบกัน ใหเขารูวาคุณเรารอน ใหเขาไดมอง ยั่วสุดๆ เลยใชไหมละ ขนาดไหน ถาคุณสะทาน เขาก็สะทาน

ÅÒ¡¹ÔéÇ¢Õ´àÊŒ¹º¹μÑÇà¢Ò

ÊÑÁ¼ÑÊÍÒÇظÅѺ¢Í§à¢Òº‹ÍÂæ

มันจะไดไมไวตอความรูสึกมากเกินไปจนหลั่งเร็วจาก การสอดใส เทคนิคการออรัลเซ็กซที่เบสิกที่สุดแตก็รูสึกดี ที่สุดก็คือ เลื่อนมือขึ้น-ลงระหวางที่กําลังใชลิ้นกับเขา เขา จะไดรับสัมผัสซาบซานสองอยางในขณะเดียวกัน แนะ เรื่องการเลื่อนมือนิดนึงวาไมควรแคขึ้น-ลงเทานั้น แต ควรบิดเปนวงดวยระหวางขึ้น-ลง ระหวางออรัลเซ็กซอยา มัวแตมอง”มังกร”อยางเดียว ลองเงยตามองตาเขาสิ สง ·Ôé§ÅÁËÒÂã¨Ã´μŒ¹¤Í¢Í§à¢Ò ตาเซ็กซี่ใหเขา รูไหมวาผูชายนะชอบมองเปนที่หนึ่ง ผม ตนคอเปนจุดยุทธศาสตรอารมณชายที่ควรเปนจุดเริ่ม ก็อยาปลอยใหมาบัง ใหเขาเห็นมันชัดๆ เลยวาคุณกําลัง เบิกอารมณ ถาเราหมั่นเขี้ยวเขามากๆ ก็ทิ้งรอยจูบไว ทําอะไรใหเขาถึงไดสะทานขนาดนั้น ใหดูตางหนาบนคอซะเลย เพราะความอุนของลมหายใจ ที่รดตนคอนั้นมันจะเคล้ิมและเราอารมณชายไดอยาง ÃдÁÊÑÁ¼ÑÊ·Õè˹ŒÒ·ŒÍ§¢Í§à¢Ò แข็งขันที่สุด บริเวณทองยิ่งใกลจุดที่ไอนั่นอยูเทาไหร ผูชายยิ่งดิ้นตัว งอเปนกุง เมื่อเขาไดสัมผัสการวางลิ้นของคุณตรงจุดดัง ÅÐàŧÊÑÁ¼ÑÊ·Õè˹ŒÒÍ¡ªÒ กลาว การปลุกเราอารมณผูชายตรงทองนั้น เปนอะไรที่ หนาอกชายก็ตอบความอยากของเขาได เมื่อคุณอยาก ขาดไมไดและไมไดทํายากอะไร ฉะนั้นถาเมื่อไหรที่เขามี สัม ผัสถึงอารมณในตอนนั้นก็ใหสัม ผัสไปที่หนาอกของ อาการเหี่ยวหดขึ้นมา ทองนี่แหละ ที่คุณสามารถทําให เขา แถมหนาอกของผูชายยังเปนเครื่องบงบอกถึงความ เขากลับคืนแข็งไดอยางไมตองใชทักษะและความ กลา เปนชาย ฉะนั้นเมื่อคุณลองสัมผัสดวยวิธีการไหนก็ตาม มากมาย ความเปนชายของเขา เหมือนถูกกระตุนสงผลใหไอนั่น พรอมออกลุยทํางานเพื่อไป ถึงฝนทันที Í‹ÒÅ×ÁàÅ‹¹¡ÑºÅÙ¡ºÍŢͧà¢Ò ชายหนุมสวนใหญชอบใหผูหญิงใชมือสัมผัสเบาๆ ตรง 㪌μÑǤس¹Ç´μÑÇà¢Ò จุดนี้มากกวา อันนี้ก็ขึ้นอยูกับความตองการของผูชาย วา งายๆ ก็คือใหเขานอนหงายแลวนอนบนตัวเขา พอคุณ อยากใหลูกบอลของเขาโดนงับหรือ โดนจับ แตเชื่อวาไม รูสึกวาเนื้อแนบเนื้อเปนยังไง ก็กาวไปอีกขั้นดวยการขยับ วาวิธีไหนก็ทําใหไอนั่นตื่นตัวขึ้นมาไดมากทีเดียว ตัวขึ้น-ลงใหรางกายเสียดสีกัน ถาคุณผมยาวก็ปลอยให ลองใชนิ้วของคุณลากเบาๆ ไปตามขอบริมฝปาก แลว ใหเขาลองลิ้มรสเรียวนิ้วคุณดู วานาตื่นเตนขนาดไหนกับ การยั่วยวนแบบ นี้ แนนอนวาทริคนี้ใชไดกับหลายสวน ของรางกาย ไมวาจะเปนหัวนมของคุณหรือ นองชายของ เขา


March 2012 X-Sample 49


X-Why? “ã¹ ¢³Ð·ÕèÂؤ¢Í§àÃ×èͧà¾È¡íÒÅѧ࿄›Í§¿Ù ¤Ø³ÃÙŒäËÁÊÔ觷Õè¼ÙŒªÒ¡ÅÑÇÁÕÍÂÙ‹ 9 »ÃСÒà à¡ÕèÂǡѺàÃ×èͧà¾È¹Ñé¹ ¤×ÍÍÐäà áÅÐÁѹ¹‹Òʹã¨Ç‹Ò¨Ð·íÒãËŒ¼ÙŒªÒ¡ÅÑÇ䴌͋ҧäÔ 1. ¼Á»¡μÔÁÑé¤ÃѺ ชายชาตรี ทุ ก คนมั ก จะปรั บ ทุ ก ข เ รื่ อ งของตั ว เองกั บ เพื่ อ นเพศ เดียวกันวา ความประพฤติทางเพศของเราขณะนี้ปกติหรือเปลา “ไอกะเทย” ผูชายทุกคนมักจะกลัวและเกลียดคํานี้มาก “คุณปกติครับ” เขาจะถอนใจอยางโลงอก เมื่อแพทยบอกกับ เคาวาเพศสัมพันธของเขาปกติ ความจริงแลววิธีการแกไขและปรับปรุงขอนี้ คือ ชายทุกคนนาจะ สนใจวาทําอยางไร เขาจึงจะ “สนุกและรื่นเริง” กับผูหญิงของเขา อยางมีความสุข มากกวาที่จะคิดเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเพื่อน ผูชายดวยวา“ใครจะแนกวาใคร”

2. ¼Á¡ÅÑÇäÁ‹ÊÙŒ¤ÃѺ บรรดาความกลัวทั้งหลายของชายฉกรรจดวยกันแลว ความกลัว กระวนกระวายเรื่องหมด สมรรถภาพทางเพศนั้น มาอันดับหนึ่ง กวาเอ็ม 16 หรือกลัวเมียหลวงยิงตายเสียอีก ในทางตรงกันขาม ความกลั ว แบบนี้ แ หละกลั บ ทํ า ให เ ขาหมดสมรรถภาพทางเพศ จริงๆ เหมือนที่คิด 52 X-Sample March 2012

“รางกายของคนเรานี่แปลก ถาคิดใหเปนอยางไร มันก็มักจะเปนตามอยางที่คิด” อาจารยเขาสอนผม ผูชายทุกคนเคยประสบกับสภาพ “ไมสูเลย” บอยๆ เมื่อเพื่อนชวน ไปเที่ยวเพราะ กินเหลาเมามากเกินไปรางกายขาดการพักผอน หรือขณะที่กําลังไมมีอารมณทางเพศ เลย การที่เกิดอาการครั้งแรก ทันทีที่ “ไมสูไมแข็ง” นั้น จะเปนผลเสียและผลรายอยางมากมาย มาถึงครั้งหลังๆ เพราะวาจิตใจที่กระวนกระวาย และจิตใตสํานึก คอยบอกวาตนเองเปนโรค “ไมสูเสียแลว” วิธีแกไขการไมสู ของ ชายฉกรรจนี้ คือ พยายามเรงรีบ จะตองใหสําเร็จภายในไมกี่นาที นั้นตองพยายามทําเปนลืมเรื่องการแข็งตัว เสียชั่วคราว หันไปใส อารมณตอคูนอนโดยพยายามเลาโลมผูหญิง จนกระทั่งในที่สุดตัว เองก็เกิดอารมณทางเพศขึ้นมาจนได

3. ¡ÅÑÇÅ‹Á»Ò¡Í‹ÒÇ ปญหานี้เกิดขึ้นแกผูชายทุกๆ อายุ ความกลัวนี้ก็เชนกันยิ่งกลัวมาก เทาไหร ก็จะยิ่งหลั่งน้ํากามเร็ว ขึ้นกวาเดิมเทานั้น สวนมากสาเหตุ ของการลมปากอาวเกือบรอยเปอรเซ็นตเกิดจากจิตใจ เพราะเกิด อารมณทางเพศมากเกินไป สําหรับชายหนุมฉกรรจนั้น ไมเปน


ปญหามากนัก เพราะวาเมื่อเกิดลมปากอาวแตยัง “แข็งตัว”อยู ก็ ควรจะตอรอบที่สอง และสามทันที คราวนี้ก็จะนานขึ้นกวาคราว แรก แตคนแกก็คงไมไหว แนๆ คงจะตองหันมาพยายามทําใจให นึกถึงเรื่องอื่นๆ ใหชาลงบาง

4. ¡ÅÑǨÐäÁ‹ÊíÒàÃç¨ ถึงแมวาจะมีชายชาตรีเปนจํานวนมากที่สามารถ “แข็งตัว” และ ควบคุม “การหลั่งน้ํากาม” ได เปนอยางดีก็ตาม เขาก็ยังกลัวเรื่อง ตนเองจะประสบความสําเร็จ ในการนอนกับผูหญิงหรือไม แต สาเหตุเกิดจากจิตใจทั้งสิ้น ชายที่กลัวและกระวนกระวายนี้ควรจะ มีภรรยา หรือคูนอนที่เขาอกเขาใจ ไมหัวเราะเยาะกัน หรือพูดจา เสียดสีเยาะเยยใหเปนการกระทบกระเทือนจิตใจ สําหรับ ฝายชายเอง ก็ควรจะทราบไววา ความสําเร็จของสตรี นั้นอาจจะเกิดไดหลายๆ อยาง มิใชเฉพาะเรื่องการที่ฝายชายจะ ตองสอดอวัยวะเพศเขาไปจะสําเร็จอยางเดียว เขาจะลดความ กระวนกระวายลงไปไดมาก

5. ¡ÅÑÇÇ‹Ò¨ÐàÅç¡ä» ผูชายไทยจํานวนมากเกือบครึ่งประเทศที่แอบมีปมดอย เงียบๆ ของตัวเองวา “เล็กไป” ทั้งๆ ที่มันแข็งตัวไดขนาดเต็มที่แลว โดย เฉพาะอยางยิ่งในภาวะปกติ ที่ยังไมแข็งตัว หลายคนจะบนวา ทําไมมันเล็กจัง ความจริงขนาดของอวัยวะเพศนั้น ไมไดมีความ สําคัญมากมายจนกระทั่งฝายหญิงบนเทาไหรเลย สวนมากจะเปน เรื่อง วิธีการรวมเพศมากกวาที่ฝายหญิงจะพอใจหรือไมพอใจ

6. ¡ÅÑÇÇ‹Òá¡‹à¡Ô¹ä» พี่มันแกไปเสียแลวนองเอย คุณปาวัย 50-60 มักจะชอบบนเชน นี้ ความจริงแลวชายหนุมที่อายุ 18 ปขึ้นไปจนถึง 50-60 ปนั้น สมรรถภาพทางเพศในแง ข องวิ ท ยาศาสตร ท างการแพทย แ ล ว พอๆ กันตลอด สวนมากจะหมดสมรรถภาพกันที่อายุ 70 ป แต มีหลายๆ คนไดพิสูจนใหใครเห็นแลววา ไมวาจะแกเพียงไรก็ตาม ถาหากวา รางกายยังแข็งแรงตลอดเวลา สมรรถภาพทางเพศก็จะ ดีเดนไปตลอดชีวิตเชนกัน

7. ¡ÅÑÇÇ‹ÒËÞÔ§¨ÐäÁ‹ÁÕÍÒÃÁ³ ในยุคทีน่ ยิ ายและภาพยนตรฉายหนังเรือ่ งเพศกันมากมาย จนกระทัง่ มีผูชายเปนจํานวนมากมีความรูสึกวาหญิงเฉยเมยตอการรวมเพศ ของตน ความจริงแลวหญิงไทยเปนคนที่เก็บความรูสึกเกงมาก

และอายเกินที่จะแสดงออกถึงอารมณทางเพศ วิธีแกก็คือ ควรจะ ไดพูดคุยและปรับความเขาใจกันทั้งสองฝายวา ทั้งชายและหญิง ตางคนก็มีความตองการทางเพศพรอมกัน และจริงจังในขณะนั้น ฝายชายมักจะกลัวเสมอวาอาจจะทําใหหญิงไมบรรลุถึงความ สุข บางครั้ ง ก็ เ ป น การประเมิ น ความสามารถของตนเองต่ํ า เกิ น ไป เพราะผูหญิงจะพอใจและแสดงออกไมเหมือนกันหมดทุกคน

8. ¡ÅÑǤÇÒÁÃÙŒÊÖ¡ÃѡËÇÁà¾È มีบทความและหนังสือหลายๆ เลมที่เลาถึงผูชาย แรกก็มีความ รูสึกตอผูหญิงปกติดี แตพอนานๆ ไปก็ตรงขามกลับมีความรูสึก กลายมาเปนผูชายดวยกัน ทําใหคนที่มีความรูสึกไมชอบตอเรื่อง โฮโมเซ็กชวย (สื่อรักรวมเพศ) อยางรุนแรง มีความผิดรูสึกในตัว เองมาก อยางไรก็ตาม ผูชายที่มีลักษณะเดนมากๆ มักชอบผูหญิงมากกวา ผูชายไมตองกลัววามันจะเปลี่ยนไปไดหรอก ขอใหจําใสใจไววา ใน ระยะเด็กๆ และวัยรุนนั้น เด็กทุกคนที่ความสัมผัสเพศเดียวกัน เสมอ ความรูสึกที่ชอบผูชายดวยกัน ในขณะเผลอไผลก็จะมีอยู บาง ใครก็ตามที่ชอบผูหญิงอยูแลวก็ขอใหชอบตลอดไปเลย

9. ¡ÅÑÇÇ‹Ò¼ÙŒËÞÔ§¨Ð仪ͺªÒÂÍ×è¹ÁÒ¡¡Ç‹Ò คติของชายชาตรีมีวา “เกิดเปนชายตองเจาชูเหมือนขุนแผน” แต เปนผูหญิงนั้นแยหนอยตอง “รักเดียวใจเดียว” ตลอดชีวิต ฉะนั้น ผูชายจะมีความรูสึกแบบหมาหวงกางตลอดเวลา ถาเกิดเมียไปคุย กับผูชายอื่นจะมีความรูสึกวา เมียชอบคนอื่นมากกวาเสมอทั้งๆ ที่ เขาไมมีอะไรกัน

March 2012 X-Sample 53


www.facebook.com/Closetcnxshop vans_keepers@hotmail.com


“The more you lost is the more you get experience” ¹Õè¤×ͤμÔ»ÃШíÒμÑǢͧÊÒǹŒÍÂ˹ŒÒãÊÇÑ 20 »‚ ÊÒÇ Ë¹ŒÒμÒÅÙ¡¤ÃÖ觷ÕèÁÕËÑÇã¨ä·ÂàμçÁ 100 % μÑÇ᷹˹Öè§ à´ÕÂǢͧ¹Ñ¡¡ÕÌÒ¢ÕèÁŒÒä·Â ·Õè¨ÐŧªÔ§ªÑÂ㹡ÒÃᢋ§¢Ñ¹ ¡ÕÌÒâÍÅÔÁ»¤ 2010 ³ ¡ÃاÅ͹´Í¹ ã¹à´×͹ ¡Ã¡®Ò¤Á¹Õé ³Õ¹Ò ÅèíÒ«íÒ ÅÔà¡Ôé¹ ÊÒÇä·ÂÅÙ¡¤ÃÖè§ÍàÁÃԡѹ Çѹ¹Õéà¸Í ¾ÃŒÍÁáŌǡѺ¡ÒÃà´Ô¹¶×͸§ä·Â ࢌÒÊًʹÒÁâÍÅÔÁ»¤·Õè Å͹´Í¹ ã¹°Ò¹ÐμÑÇá·¹ªÒμÔä·Â㹡ÕÌÒᢋ§ÁÑÒ»ÃÐàÀ· Eventing ¾ÃŒÍÁμíÒá˹‹§¹Ñ¡¡ÕÌÒ¢ÕèÁŒÒÍÕàÇŒ¹·μÔé§ËÞÔ§ ¤¹áá¢Í§àÍà«Õ จากการขี่ ม า เล น กั บ คุ ณ แม ข องเด็ ก หญิ ง ณี น าที่ ริ ม หาด หัวหินในวัย 2 ขวบ สรางความประทับใจในการขี่มา จน ทําใหเด็กหญิงณีนาวัย 8 ขวบ เขียนเรื่องราวความใฝฝน ของเธอในวันนี้วา เธออยากเปนนักกีฬาขี่มาโอลิมปค ขอ เขียนและภาพวาดในวันนั้น ใครจะคิดวาจะเปนความจริง ได ถาเด็กนอยคนนั้นไมใสความมุงมั่น ความตั้งใจ และ ความจริงจัง สาวนอยณีนาวัย 15 ป เริ่มลงสนามแขงในฐานะนักกีฬา แขงมาอยางจริงจัง ในสนามแขงขันยอมมีทั้งแพและชนะ แตเธอคิดเสมอวา The more you lost is the more you get experience แพมีมากเทาไหรประสบการณก็ยอม มากตามเทานั้น เธอไมเคยทอ


ณีนาวัย 18 ป ตัดสินใจพักการเรียนที่ มหาวิทยาลัยแสตนฟอรด สถาบันยอด เยี่ยมที่สุดในอเมริกา โดยขอใชสิทธิ เตรียมความพรอมสูก ารแขงขันโอลิมปค 2 ป เพื่อความฝนเพียงอยางเดียวของ เธอคือ การไดเปนตัวแทนนักกีฬาไทย ในการแขงขันที่ยิ่งใหญที่สุด การแขงขัน ระดับโลก โอลิมปค 2012 ตลอด 2 ปที่ณีนาตัดสินใจพักการ เรียน เธอใชเวลาอยูกับการฝกซอมและ ตระเวณแขงขันขี่มาไปทั่วโลก เพื่อให ระดับคะแนนของเธอมากพอที่จะพา เธอไปสูสนามการแขงขันโอลิมปค ไม ว า การแข ง ขั น ขี่ ม า จะมี ที่ ไ หนทั่ ว โลก ทั้งอเมริกา สาธารณเชค ตระเวณไป ทั่วยุโรป ถาสนามนั้นจะทําใหเธอได คะแนนสะสมเพิ่ม เธอจะเดินทางแบบ ไมมีวันหยุดเพื่อการแขงขันทันที

และผลงานระดับนานาชาติที่เธอไดรับ USEA YOUNG RIDER OF THE YEAR 2010 และ 2011 (ไดรับ รางวัล 2 ปซอน) FEI HSBC RISING STAR AWARD 2011 (รางวัลที่คัดเลือกจาก นักขี่มาหนาใหมที่มีผลงานทั่วโลก) วันนี้ณีนา วิ่งตามความฝนของตนเอง อยางเต็มที่และทุมเท จนสามารถเปน ตัวแทนทีมชาติไทย ไปแขงขันโอลิมปค 2012 ในการกีฬาแขงมาประเภท Eventing ที่กําลังจะมาถึง

เธอคื อ ความหวั ง หนึ่ ง ของคนไทยทั้ ง ประเทศที่ จ ะนํ า พาเหรี ย ญโอลิ ม ป ค เหรียญใดเหรียญหนึ่งมาสูประเทศไทย เสนทางขางหนาอาจไมใชเรื่องงายของ ผูหญิงคนนี้ แตถามองยอนกลับไป ตลอดเวลา ที่เธอใชเวลาเพื่อความฝน วางจากการแขงขัน เธอก็มิไดใชเวลา ครั้งนี้ เชื่อแนวาเธอจะทําอยางเต็มที่ แบบเด็กสาวทั่วไป เด็กสาวสาวที่จะ และสุดความสามารถคงไดแตสงใจและ ไดเที่ยวเลน ช็อปปง หรือใชเวลากับ แรงเชียรเธอคนนี้ ณีนา ล่ําซํา ลิเกิ้น เพื่อนๆ ณีนากลับใชเวลาทั้งหมดที่มี ฝกขี่มา ตั้งแตเชาตรูจนถึงบายแกๆ แรงใจสําคัญและมีสวนผลักดันอยาง แบบไมมีวันวางเวน เรียกวาวัยสาวของ มากสําหรับณีนาสูเสนทางโอลิมปค เธอใชเวลาเพื่อการขี่มาเพียงอยางเดียว หนีไมพนคุณแมที่ตัดสินใจรีไทนตัวเอง อยางเดียวจริงๆ จากงานประจํา เพือ่ ทุม เทเวลาทัง้ แรงกาย แรงใจ ใหลูกสาวแบบเต็มเวลา ทําหนา และผลงานที่สรางความภาคภูมิใจให เธอและประเทศไทยในฐานะที ม ชาติ ที่ทั้งเปนคุณแม เปนผูจัดการสวนตัว เปนที่ปรึกษา เปนเพื่อนรวมทางในการ ไทยก็คือ เขาแคมปซอมและเดินทางแขงขัน เหรียญทองประเภททีม และเหรียญ (สมรมิตต ล่ําซํา ลิเกิ้น) ทองประเภทบุคคล SEA GAME 2007 เหรียญเงินประเภททีม ASIAN GAME 2010 รวมสงกําลังใจ ติดตามการซอม พูดคุยและเชียรณีนา สูเสนทางโอลิมปค ไดที่ www.facebook.com /cheer_nina


X-Nology

ºÃÔÉÑ· ¿ÅԻʏÍÔàÅç¡·Ã͹ԡʏ (»ÃÐà·Èä·Â) ¨íÒ¡Ñ´ ¢Í á¹Ð¹íÒà¤Ã×èͧ Docking Entertainment System ã¹ «ÕÃÕèʏ Fidelio Primo docking Speaker ÃØ‹¹ Philips DS9 ÊØ´ÂÍ´áË‹§¡ÒôÕ䫹 ¾ÃŒÍÁà·¤â¹âÅÂÕ PureDigital ÊÌҧÊÃäàÊÕ§´¹μÃÕÃÒǡѺ¿˜§¨Ò¡μŒ¹©ºÑº μͺ ʹͧäÅ¿ŠÊäμŏ¤¹ÃØ‹¹ãËÁ‹ÊÒÁÒöàª×èÍÁμ‹Í¡Ñº à¤Ã×èͧàÅ‹¹ iPhone/iPod/ iPad à·‹Ò¹Õé¡çãËŒ¤Ø³à¾ÅÔ´à¾ÅԹ仡Ѻ¤ÇÒÁ ä¾àÃÒТͧ´¹μÃÕ·ÕèÊÁºÙó ªÑ´à¨¹·ÕèÊØ´àËÁ×Í¹μŒ¹©ºÑº Í‹ҧ᷌¨ÃÔ§

60 X-Sample March 2012

Philips DS9 สุดยอดแหงดีไซนทันสมัย เทคโนโลยีประมวล ผลขั้นสูง PureDigital มอบเสียงชัดเจนสูงสุด กําลังขับ 140W RMS ทําใหสัมผัสพลังเสียงชัดใส เต็มอิ่ม และทรงพลังอยาง สมบูรณแบบ นอกจากนี้ทอเสียงเบสที่จูนอยางแมนยําเพื่อ สรางเสียงเบสที่หนักแนนและทุมลึก ระดับเสียงอะคูสติก 3L เปยมคุณภาพที่อยูในวูฟเฟอรสอดรับอยางลงตัวกับทอเสียง เบสแบบ Back Firing ที่แมนยําเพื่อขับเสียงเบสที่หนัก แนนและเราใจจากลําโพงขนาดเล็กกะทัดรัด ใหคุณสัมผัส ประสบการณในการฟงที่ดื่มด่ําเหมือนจริง ฟลิปสไดดีไซนตู ลําโพงแบบ Soundcurve ใหมีความโคงมนซึ่งไมไดมีแตความ สวยงาม แตยังสงผลใหเสียงอะคูสติกมีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น และยังสามารถลดเสียงกองภายในลําโพงและใหเสียงที่ ชัดเจนแมนยํายิ่งขึ้น


X-Nology

บริษัท โซนี่ อีริคสัน โมบายล คอมมิวนิเคชั่น (ประเทศไทย) จํากัด เปดตัว Sony Ericsson Xperia™ arc S สุดยอดสมารท โฟนกับประสิทธิภาพที่สูงขึ้นไปอีกระดับดวยความเร็ว 1.4 กิกะเฮิรตซ ที่มาพรอมกับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด 2.3 และหนาจอแสดงผลแบบ Mobile BRAVIA® Engine ที่ให ภาพคมชัดสีสันสดใสเสมือนจริง เพื่อประสบการณรับชมที่ สมบูรณแบบ นอกจากนี้ยังมีเซ็นเซอร Exmor-R™ ซึ่งเปน เทคโนโลยีที่ใชในการถายภาพที่มีความละเอียดสูงในที่ๆมี

แสงนอย อีกทั้งยังสามารถเก็บรายละเอียดของภาพไดอยาง ยอดเยี่ยม ใหคุณสนุกไปกับความบันเทิงที่หลากหลายบน หนาจอมัลติทัชสกรีนขนาดใหญ 4.2 นิ้ว พรอมฟงกชั่นการ ถายภาพเคลื่อนไหวดวยกลองความละเอียด 8.1 ลานพิกเซล พรอมออโตโฟกัส และไฟ LED สามารถถายภาพ 3 มิติ แบบ พาโรรามา 180 องศา ใหเต็มตาผานโทรทัศน ของ Sony BRAVIA™ ได และที่สําคัญยังไดรับรางวัลจาก EISA ดาน มือถือที่ถายภาพไดยอดเยี่ยมที่สุด ของป 2011-2012 อีก ทั้งสามารถชมไฟล วีดีโอ Youtube ดวยความละเอียด ระดับ HD และอัพโหลดไฟลผานมือถือได รวมถึงรองรับเครื่อง เลน MP3 และ วิทยุ FM การดหนวยความจํา 8GB และ สามารถเพิ่มไดสูงสุดถึง 32 GB คุณสามารถเพลิดเพลิน ไปกับความบันเทิงเต็มรูปแบบกับ Micro HDMI ที่สามารถ ตอเขากับทีวีที่บานของคุณไดทันที โดย Sony Ericsson Xperia™ arc S วางจําหนายแลว ในราคาเพียง 15,990 บาท มีใหเลือก 2 สีดวยกัน คือ สีขาว และสีดํา โดยมีใหเลือก เครือขาย 3G ไดทั้ง 2 คายคือ 900/2100 Mhz และ 850 /2100 Mhz โดยผูสนใจสามารถหาซื้อไดแลววันนี้ที่ตัวแทน จําหนายโทรศัพทมือถือโซนี่อีริคสันทั่วประเทศ ราน Power Buy , ราน TG Phone และ ราน Jay Mart หรือสามารถ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ www.facebook.com/ sethailand

March 2012 X-Sample 61


จดวางหนังสือ X-SAMPLE (àÍç¡«á«ÁແœÅ) ¡Ç‹Ò 600 ¨Ø´ ·ÑèÇàÁ×ͧ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

ราน i-berry ของ โนต อุดม Love at first bite รานเคกและกาแฟ Sweet Garden smooch รานกาแฟ & เคก Cake Cottage Motto เชิงสะพานนวรัฐ Mont Blanc 3 สาขา Mosaic Coffee Fern Forest Cafe’ Factory Coffee Anthem Coffee CHEESE AND CAKE เชียงใหม ปากทางเขากองบิน 41 Golden Cake รานไอศครีม Mars Ice นิมมาน เหมินทร ซอย 9 ราน Mood Mellow ชอย 13 ถ.ศิริมังคลาจารย รานกาแฟ BOBO IRIE PLACE รานกาแฟสตารบัคส 5 สาขา รานกาแฟ 94 coffee รานกาแฟดอยชาง 4 สาขา รานกาแฟวาวี 32 สาขา วาวีเชียงใหม 17 สาขา - นิมมานเหมินทร ซอย 9 - สุริวงค บุคเซ็นเตอร - ไอซี - เจเจ มารเก็ต - ปนนา - รูม 2 - โชตนา - ปางชาง - แมริม - พรอมินาคซอย 4 - ราชดําเนิน - อิมปง - รวมโชค - แมโจ - เดอะลากูนาโฮม - แอรพอรต พลาซา วาวีเชียงราย 1 สาขา วาวีแมฮองสอน 1 สาขา ปาย วาวีลําปาง 1 สาขา วาวีกรุงเทพฯ 8 สาขา - อารีย - ละลานทรัพย - พารากอน - เย็นอากาศ - เมืองทองธานี - Urban Square - โฮมเวิรคราชพฤกษ - ศูนยราชการ แจงวัฒนะ วาวีนครราชสีมา 1 สาขา ปากชอง

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64.

65. วาวีชลบุรี 1 สาขา พัทยา วาวีสุราษฎรธานี 1 สาขา สมุย 66. 67. วาวีภูเก็ต 1 สาขา 68. รานกาแฟดอยตุง 3 สาขา 69. รานกาแฟดิโอโร 70. แบล็คแคนยอน 4 สาขา 71. maz cafe’ นิมมาน 72. MO MO Bakery & Coffee 73. happy hut 74. รานนาคากาแฟ Red Mango 2 สาขา หนามอ / 75. 76. แอรพอรต CHIX Coffee ชั้น 3 ศูนยการคา 77. 78. เซ็นทรัลแอรพอรต 79. กาแฟมิ่งมิตร 80. b-bloom coffee 81. รานกาแฟ ( โสด ) 82. กาแฟ กนกพร 83. สมิตตา Coffee bread brasserie 84. White Chalet : the bakery house 85. หองสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม 86. หองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 87. เชียงใหม 88. หองสมุดมหาวิทยาลัยแมโจ 89. หองสมุดวิทยาลัยเทคนิค เชียงใหม 90. หองสมุดวิทยาลัยสารพัดชาง 91. สวนนม 92. มนตนมสด 93. รานโตและสด มิลคโซนหนา มช 94. 95. วุฒิศักดิ์คลินิก แอรพอรต 96. เมดิแคร 3 สาขา แอรพอรต / 97. ชางเผือก / ตนพะยอม ราน Wasabi อาหารญี่ปุน นิมมาน 98. เหมินทร 99. โรงพยาบาลราม จุดพักคนไข 100. โรงพยาบาลลานนา จุดพักคนไข โรงพยาบาลรวมแพทย จุดพักคนไข 101. โรงพยาบาลเชียงใหมใกลหมอ 102. จุดพักคนไข 103. โรงพยาบาลเทพปญญา จุดพักคนไข 104. โรงพยาบาลชางเผือก จุดพักคนไข 105. เทศบาลสันทราย 106. ดร.สาโรช 107. อบต.หนองปาครั่ง 108. MAZDA หนองปาครั่ง 109. NT โชคชัย 110. ISUZU วัดเกตุ 111. School Shop 112. บริษัททรัพยอนันต เปปซี่ ลําพูน 113. บริษัทนามิกิ ลําพูน

บริษัทธารา ลําพูน บริษัทสยามไวรเนตติ้ง บริษัทโอกิ ธนาคารออมสิน สารภี สํานักงานที่ดินลําพูน รานสวนอักษร บริษัทมามาสหพัฒน หอเจริญ อูสรพันธ บริษัทหลักทรัพยยูในเต็ด บริษัทสยามนิสสัน (สนามบิน) บริษัท Yamaha นครพิงค ศูนยยางนพรัตน 2 สาขา กวดวิชาชํานาญ CAR WASH แยกแสงตะวัน เวียงพิงคการยาง 108 งานปาย สุวิทยพานิช บริษัทอนุชิตทรัพยอนันต เพียวโอชา หจก.เชียงใหมสุริวงค กลการ หจก.เชียงใหมศิริอุบล ยงยุทธ พานิช ดอยสะเก็ด หจก.โบนารี่มีเดีย กวดวิชา แคล ตลาดหนองหอย อู BB เซอรวิส วิโรจนยนต บริษัทธารา เจริญเมือง บริษัทสยามนิสสัน เจริญเมือง / ทาศาลา โฮมสุขภัณฑ NUMBER ONE MEDIA สยามรอยัลออรคิด ธนศิลปมอเตอร Miracle คารแคร ค.เคหภัณฑ ธนาคารไทยพาณิชย สาขา แยกปอยหลวง เวียงบัวการพิมพ บริษัทธารา หางดง NP คารเซอรวิส HONDA พิงคนคร หางดง เจ็ท ออโตเซอรวิส TOYOTA 4 สาขา บริษัทเจริญมอเตอร พระสิงห Good idee Media บริษัทขวงสิงห เชียงใหม บริษัทฮอนดา เชียงแสง แมริม ดนตรีสีสัน บริษัทแสงชัย มอเตอร 2 สาขา - 4 แยกกลางเมือง - แมโจ ศูนยนานาชาติ แมโจ


114. เอ เอฟ เอ็ม แมโจ 115. บริษัทนิคม ถ.มหิดล 116. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด เชียงใหม 117. สหกรณออมทรัพย สาธารณสุข เชียงใหม 118. สํานักงาน Regent ดอยสะเก็ด 119. หจก.เอกลักษณ พรีธิชั่น 120. ไนซ สปอรท 121. หจก.ศรีสมเพชร ธุรกิจ 122. บริษัทลีดเดอรฟตเนสโลตัส ชั้น 2 123. บริษัทเฮงสวัสดิ์ หางดง 124. บริษัทยนตกิจออโตเซอรวิส แยกปอยหลวง 125. บริษัทพัฒนายนต ชางคลาน 126. รานเสริมสวยกชกรแฮรดีไซน ลําพูน 127. แอนบิวตี้ 128. รานเสริมสวยอรนุชบิวตี้ 129. รานเสริมสวยหนึ่งบิวตี้ 130. รานเสริมสวยอูด 131. โบว & นัท แฮรสไตล 132. รานเสริมสวยทัยชาลอน 133. รานเสริมสวยเกต 134. รานเสริมสวย Rabbit hair & beauty 135. รานเสริมสวยศิริเพ็ญ 136. รานเสริมสวยออย ซาลอน 137. โจ แฮรโปร 138. รานเสริมสวยแพร 139. รานเสริมสวยวีระวรรณ 140. Hair design 141. รานเสริมสวยลักขณา 142. your hair 143. รานเสริมสวยอาร

144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176.

รานเสริมสวยโจแอล รานนองบิวตี้ รานเสริมสวยเอมอร รานเสริมสวยดอกอูนบิวตี้ รานเสริมสวยลําดวน รานเสริมสวยฮอมมือ รานเสริมสวยณัฐบิวตี้ สันปาขอย บารเบอร รานเสริมสวยคุณสุ รานเสริมสวยบิวตี้ซาลอน บานเสนผม รานเสริมสวยปานทิพย รานเสริมสวยสายทอง Hair Pro รินคํา รานเสริมสวยนิตา คูเมือง รานเสริมสวย มาซาลอน พระสิงห Heart to hert คลินิกวรพจนทันตกรรม คลินิกทันตกรรมบานรักฟน คลินิกหมอนิมิต คลินิก หู คอ จมูก คลินิกหมอฟนลําพูน ดร.ซีเคร็ทเทอเรอรป ภูโคลน เชียงใหมแลนด พฤกษาชาติคลินิก คลินิกรักฟน สุเทพ คลินิกหมอวิมล คลินิกศิริ คลินิกทันตแพพยวุฒินันท คลินิกหมออรุโนทัย ปรีจาพล ชั้น 2 แอรพอรต Body Review เชียงใหมแลนด หมอวิรัช กอบกุล 2 สาขา

177. 178. 179. 180. 181. 182. 183.

ฟารา โลตัสหางดง ทันตกรรมลูกชาง ต.สุเทพ คลินิกหมอศตวรรษ พรรณเวชคลินิก ถ.หัสดิเสวี คลินิก หมอรักษ นิรมล คลินิก คลินิกทันตสุขภาพสําหรับเด็ก และ ครอบครัว 184. คลินิกหมอกัมพล ถ.ศรีดอยไชย 185. คลินิกเกียรติ-การุณ 186. หวยแกวโพลีคลินิก 187. คลินกิ ผิวหนังแพทย เอกราช พระสิงห 188. หมอจรูญ คลินิก ประตูชางเผือก 189. วิวัฒน-จุไรรัตน คลินิก สันกําแพง 190. ทันตกรรมฟอรจูน 2 สาขา 191. พงศกร คลินิก ทาแพ 192. ราชเทวี คลินิก 2 สาขา 193. พวงพลอย 2 สาขา 194. กลุมทันต หนองหอย 195. Joy and Care Clinic ชั้น 2 นิ่มซิตี้เดลี่ 196. สุวิทย ทันตแพทย 197. ศูนยแนะแนวการศึกษาตอประเทศ ออสเตรเลียเอเดน 198. chocolate fact - สาขา ถ.ปกเกลา ยานถนนคนเมือง - สาขา ถ.นิมมานเหมินทร ซ.12 - สาขา ถ.ศิริมังคลาจารย และสมาชิกหนังสือเชา ดัชเซอรเคิล ตาม หมูบาน จํานวน มากกวา 400 หลังคาเรือน

ใบสมัครสมาชกนิตยสาร X-SAMPLE ขอมูลสมาชิก (เพือ่ ขอมูลทีช่ ดั เจน โปรดกรอกรายละเอียดดวยดวยตัวบรรจงหรือใชการพิมพ) สมัครทัว่ ไป ชือ่ -นามสกุล………………………………………………………………………………………………………………………………….. สมัครในนาม หนวยงาน / สถานศึกษา / อืน่ ๆ(โปรดระบุ) ชือ่ หนวยงาน…………………………………………………………………………….. ทีอ่ ยูจ ดั สงนิตยสาร ผูร บั นิตยสาร ชือ่ - นามสกุล………………………………… ฝาย/แผนก…………………….ชัน้ ………….หอง……………………. เลขที…่ ………………………. หมูท …่ี ……………… หมูบ า น/อาคาร…………………………………….. ตรอก/ซอย…………………………… ถนน………………………………………….. แขวง/ตําบล………………………………………… เขต/อําเภอ…………………………………………. จังหวัด……………………………………….. รหัสไปรษณีย… …………………………………….. โทรศัพท(มือถือ)……………………… โทรศัพททท่ี าํ งาน/บาน……………………………………………… แฟกซ…………………………………………………………………… ทีอ่ ยูใ นการออกใบสําคัญรับเงิน ( กรณีทอ่ี ยูใ นการจัดสงนิตยสารและทีอ่ ยูอ อกใบสําคัญรับเงินไมตรงกัน กรุณาระบุดว ยวาตองการใหจดั สงใบสําคัญไปทีอ่ ยูใ ด ) ไมตอ งการใบสําคัญรับเงิน ตองการใบสําคัญรับเงินในนาม …………………………………………………………………………………………………………………………….. ความประสงคสมัครสมาชิก นิตยสารออกเปนรายเดือน ราคาทีแ่ จงรวมคาจัดสงเรียบรอยแลว 6 ฉบับ ราคา 300 บาท 12 ฉบับ ราคา 550 บาท วิธกี ารชําระเงิน ธนาณัติ / ตัว๋ แลกเงิน เลขที่ ……………………………………………………………………จํานวนเงิน……………………………………..บาท สัง่ จาย ในนาม บจ.ไอดู มีเดีย เอเจนซี่ ครีเอชัน่ (กรุณาแนบใบสมัครมาพรอมกับซองธนาณัต)ิ โอนเงินผานธนาคาร จํานวนเงิน………………บาท วันทีโ่ อน……………………………..สาขาทีโ่ อน…………………………………………… ชือ่ บัญชี บจ.ไอดู มีเดีย เอเจนซี่ ครีเอชัน่ ธนาคาร กรุงเทพ บัญชี สะสมทรัพย เลขทีบ่ ญั ชี 967-0-02446-3 (กรุณาสงหลักฐานการชําระเงิน ระบุชอ่ื – นามสกุล และเบอรตดิ ตอ พรอมใบสมัครทางแฟกซทเ่ี บอร 053-289 230) สํานักงาน อาคาร ดิเอมไพร เรสสิเดนซ 22/3 ชัน้ 2 หอง 205 ถ.นิมมานเหมินทร ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200 โทร.(053) 289 230


X-HOROSCOPE MARCH 2012 14 Á.¤. - 12 ¡.¾. ดานการงาน คุณจะตองตัดสินใจเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอยาง โดยใช วิจารณญาณ ใชความรอบคอบ แกปญ  หาตางๆ ทีม่ มี าใหหมดสิน้ ในเดือนนี้ หากคุณมีการฟองรองทางดานกฎหมายหรือคดีความตางๆ จะไดรบั ชัยชนะ ดานการเงิน รายจายมีอยูรอบตัว กระเปาเงินกลวง เพราะรายจายมี มากกวารายรับ แตก็จะมีรายไดเขามาใหทันจายไมตองวิตกคะ ความรัก คนมีคู เดือนนี้คุณที่มีคนรูใจแลวจะมีการเปลี่ยนแปลงทางดานความ สัมพันธ ไปในทิศทางที่ดีขึ้น จะไดเดินทางไปทองเที่ยว กันบอยขึ้นจากที่ หนาที่การงานทําใหไมคอ ยมีเวลา แตในเดือนนี้จะกลับมามีความสุขกัน ดังเดิม คนโสด จะไดพบมิตรตางเพศที่ดีมีความคิดเปนผูใหญ อบอุนเมื่อ อยูใกล เห็นหนาเปนคลั่งไคล มีความสุขดี ดีใจดวยนะคะ ครอบครัว มี ความราบรื่นดีมาก และอาจจะมีโชคจากการเดินทางไกล ในเรื่องสุขภาพ ไมมีอะไรนาเปนหวงในเดือนนี้คะ ดานการงานคุณจะมีการไดรบั ขาวความ สําเร็จบางอยางเกี่ยวกับการงานที่คุณ รอคอยขาวอยู เปนขาวดีแนนอนคะ จะไดรับความชวยเหลือที่ดีจากผูหญิง หากคุ ณ ทํ า งานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ด า น 13 ¡.¾.-13 ÁÕ.¤. ความงาม หรืองานที่ตองไปเกี่ยวของ กับสตรีเพศแลวละก็ ดานการเงิน จะ มีรายรับที่ดีเขามา คุณที่รอคอยขาวเกี่ยวการขอเครดิตจะไดในเดือนนี้คะ ความรัก คนมีคู ทางดานความรักคุณๆ ที่มีเจาของแลวมีความสุขอบอุน ดีมากคะ จะมีการลงทุน ลงแรงรวมใจกันทําธุรกิจ มีเกณฑดีคะ คนโสด จะมีขาวดีเกี่ยวกับเพื่อนใหม ที่เปนผูใหญ อายุมากกวา ทํางานหนาที่ มั่นคงมาชอบพอ ความรักของคุณจะกาวหนาอยางรวดเร็วในเดือนนี้คะ ครอบครัว มีเกณฑที่ทุกคนในบานจะมีการเดินทางไกลไปตางจังหวัด หรือตางประเทศทําใหคุณตองอยูบาน ดูแลความเรียบรอยใหดีนะคะ ดานฟนไฟ คุณจะมีเกณฑเจ็บตัวเพราะ ลื่นลม หรืออุบัติเหตุ เล็กๆ นอย ๆ เกี่ยวกับยวดยานพาหนะ ทางดานสุขภาพระวังโรคภูมิแพจะกําเริบนะ คะ ใหพักผอนใหเพียงพอ ระวังเกี่ยวกับโรคปอด และหลอดลมไวดวยคะ อาจจะเปนเกี่ยวกับไขหวัด ฯลฯ คะ ดานการงาน มีเกณฑยุงยากใหระวังคนคิดไม ดีเกี่ยวกับงานที่คุณมุงหวังการประสบความ สําเร็จ จะมีการติดขัดแบบไมนาจะเปน ขอ ใหคุณเขาหาผูใหญที่มีอํานาจเหนือกวาไว จะ ไดรับผลดีมากกวาการตัดสินใจทําอะไรดวย ตนเองคะ หากคุณลงทุนทําธุรกิจกับเพื่อนให ระวังการคดโกงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยไมคาดคิด 14 ÁÕ.¤.-12 àÁ.Â. มากอนวาจะทํากันไดคะ ดานการเงิน คุณมี เกณฑดีในดานรายรับ หางายจายคลองไมมี เหลือ เก็บเลยคะ ความรัก คนมีคู ความรักของคุณในเดือนนี้สําหรับ คนที่มีคนรูใจแลว มีความมั่นคงดีมีความรักความจริงใจใหกันเปนอยาง มาก คนโสด คนโสดจะไดพบรักแทในเร็ววันนี้อยางแนนอน และคุณ จะไดรับขาวสารจากคนที่คุณรอคอยในเร็ว ๆ นี้ดวยคะ ครอบครัว ใน ครอบครัวเดือนนี้จะมีการเดินทางทองเที่ยวกันอยางสนุกสนาน แตจะมี เรื่องกลุมใจเกี่ยวกับเด็ก ๆ หรือบริวาร ที่จะทําใหทุกคนเปนหวง อาจจะ ซุกซนมากจนหกลม ใหระวังการเจ็บปวยเปนไขเล็ก ๆ นอยๆ

66 X-Sample March 2012

ดานการงาน มีสิ่งดี ๆ เกี่ยวกับดานการ งานเขามา และทางดานของความคิดริเริม่ ความหวังที่จะไดรับสิ่งใหมๆ ในดานการ งาน จะไดมิตรที่ดีในงานการที่คุณไป ติดตอ หากคุณจะเจรจาตอรองหรือรอ การทําสัญญาการลงนามตางๆ ปลาย เดือนจะเปนชวงที่ดีที่สุดคะ ดานการเงิน จะมีโชคดีในการทํารายไดอยางมากมาย 13 àÁ.Â.-13 ¾.¤. อาจจะได รั บ เงิ น พิ เ ศษที่ ค าดไม ถึ ง ใน เดือนนี้ดวยคะ ความรัก คนโสด จะไดมิตรภาพใหมที่คุณรอคอย ขอให คุณเชื่อในลางสังหรณของคุณเองในเดือนนี้คะ คนมีคู ขอใหคุณพยายาม หลีกเลี่ยงความยุงเหยิงทางอารมณของคุณใหดีนะคะ ไมเชนนั้นอาจจะ กอใหเกิดความยุงยากกับคนรักไดโดยที่เคาไมรูเรื่องดวยเลยคะ ในเดือน นี้คุณจะรูสึกสับสนทางอารมณเอามากๆ ไมรูวาตัวเองตองการอะไรกัน แน ทําใหคนรักเอาใจไมถูกกันไปเลยคะ ครอบครัว ในครอบครัวของคุณ ในเดือนนี้จะมีเรื่องของสุขภาพของผูสูงอายุ ใหระวังนะคะ เพราะจะเปน แบบกะทันหันไมทันตั้งตัว คอยดูแลกันใหดีๆ คะ ดานการงาน มีปญหา บางประการที่ ต อ งรี บ แก ไ ขอาจจะเกิ ด จากตั ว คุณเอง หรือผูรวมงาน เปนคนกอใหเกิดใจเย็นๆ 14 ¾.¤.-13 ÁÔ.Â. นะคะ คุณตองใชความ เพียรพยายามอยางมากในหลายๆ รูปแบบ แตถึงอยางไรสิ่งที่คุณคาดคิด ไวเกี่ยวกับการงาน จะเกิดขึ้นอยางแนนอนแตชาหนอยคะดานการเงิน จะมีความยุงยากเชนกันคะ มีเกณฑลาชาในเรื่องของการเงินที่หวังไว มีแต ทางใชจา ยออกไป ขอใหคุณระมัดระวังการใชจายไวบางนะคะ ความรัก คนโสด จะพบมิตรตางเพศ แตคุณยังไมพรอมที่จะมีพันธะ หรือเกี่ยวของ อยางเต็มที่กับความสัมพันธใหมเพราะคุณอาจจะมีความกังวล หรือไม แนใจคะ คนมีคู จะมีความสุขอยางมากกับคนรัก ขาวดีที่ทุกคนรอคอย จากคุณกําลังสอเคาเปนรูปเปนรางแลวคะ ครอบครัว มีเรื่องที่นายินดี เกี่ยวกับคนในครอบครัวไดเลื่อนขั้น เลื่อนตําแหนง หรือไดเดินทางไกล ไปทํางานในตางจังหวัดหรือตางประเทศ เปนขาวดีที่ทุกคนรอคอยคะ สําหรับสุขภาพใหระวังเกี่ยวกับระบบขับถายไวดวยคะ และอาจจะมี อาการวิงเวียนปวดศรีษะบอยๆ จากการพักผอนไมเพียงพอคะ

ดานการ จะมีเรื่องกลัดกลุมใจ เกี่ยวกับการสะดุดของเสนทางการ ทําธุรกิจการงานของคุณเอง ที่ กําลังจะไปไดสวย แตกลับเกิด เหตุพลิกผันบางประการ เพื่อน รวมงานเกิดความเสื่อมศรัทธาใน ตัวคุณ มีเรื่องเสียชื่อเสียง เปน 14 ÁÔ.Â.-14 ¡.¤. ชวงเดือนที่แยเอาการ ไปทําบุญ สะเดาะเคราะหนะคะ จะไดผอนหนักใหกลายเปนเบาไดบางคะ ดาน การเงิน มีลูทางการสูญเสียรายไดที่นาจะไดรับ ทําใหการวางแผนทาง ดานการเงินเกิดติดขัดไดคะ ความรัก คนมีคู จะไดรับของขวัญถูกใจ หรือ มีเกณฑไดรับความรักความอบอุนจากคนรักเปนอยางดี คนโสด เปนชวง ของความสุขจากเรื่องรักๆ ใครๆ จะไดคน รักที่ถูกใจ ความจริงจะปรากฏ ในไมชานี้แลวคะ ครอบครัว มีความสัมพันธกันเปนอยางดี มีเกณฑ การเดินทางเกิดขึ้นในหมูญาติหรือพี่นอง มีเกณฑได ของใหมเขาบาน สุขภาพของบุตรหลานหรือบริวารอาจจะเจ็บปวยเล็กๆ นอยๆ สุขภาพ ของผูใหญ เกี่ยวกับระบบขับถายไมคอยดี แตก็ไมหนักหนาคะ


15 ¡.¤.-16 Ê.¤. ดานการงาน คุณจะดีขึ้นกวาเดิมแนๆ มีการเริ่มตนในกิจการงานใหมๆ หรือไดงานทําใหม จะไดรับความชวยเหลือจากผูมีอํานาจโดยตรงของ สายงานที่คุณทําอยู ขอใหคุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองใหมากๆ หากการ งานของคุณเกี่ยวกับความสวยงาม หรืองานดานผูหญิงจะมีความสําเร็จ มากเปน พิเศษในเดือนนี้คะ ดานการเงิน ขอใหคุณเลิกกังวลใจเกี่ยว กับเรื่องเงินๆ ทองๆ ไดแลวนะคะ คุณจะไดเงินจากงานที่ทําในระยะ ยาว เงินทองไดตามเปาหมายทุกประการคะ ความรัก คนโสด ตองรอง เพลงรอไปกอนนะคะ ถึงมีใครเขามาก็ไมจริงใจจริงจังอะไรมากนัก ใจ เย็นๆ นะคะ คนมีคู จะเสียความรูสึกเปนอยางมากกับคนรูใจ จะมีเรื่อง นาสะเทือนใจอยางมาก คุณอาจจะจับผิดบางอยางได ทําใหคุณตองคิด พิจารณาในตัวของคนรักเปนอยางมาก ในบางรายอาจจะหันหลังใหกับ ความรักกันไปเลยคะ ครอบครัว มีความอบอุน รักใครกลมเกลียวกัน เปนอยางดี มีโชคลาภ ระวังสุขภาพเกี่ยวความเครียด สายตา และ ระบบ ชองทอง ถามีอาการใหรีบไปปรึกษา หรือรับการตรวจจากแพทยจะดี ที่สุดคะ ดานการงาน มีเกณฑ เด น มากในเรื่ อ งของ ความอดทนในงานที่ ทําอยู อยากจะมีการ เปลี่ยนแปลงใดๆ ก็ตอง รอคอยกันไปกอน ยัง ไมมีเคาวาจะเกิดขึ้นใน 17 Ê.¤.-16 ¡.Â. เร็ววันนี้ ขอใหคณ ุ ใจเย็นๆ อย า งไรก็ แ ล ว แต ค วาม สําเร็จที่เกิดจากความอดทน ผลงานก็จะเพิ่มขึ้น คุณจะไดรับคําแนะนํา ดานที่คุณกําลังมีปญหาที่แกไมตกคะ ดานการเงิน คุณจะไดรับเงินกอน หนึง่ จากการทํางานทีด่ ี และมีมากพอทีจ่ ะจับจายเพือ่ ซือ้ ของทีค่ ณ ุ ตองการ ไดในเดือนนี้คะ ความรัก คนมีคู จะไดรับความสุขเปนอยางมาก จะมี ขาวดีที่เปนมงคล หรืออาจจะไดรับขาวดีของเพื่อนๆ เกี่ยวกับงานหมั้น งานแตง สรุปแลวมีเกณฑดีคะ คนโสด ไดพบมิตรใหมมาจากการทํางาน หรือการแนะนําของผูใหญ คุณจะรูสึกมีความอิ่มเอิบใจเปนพิเศษ อาจจะ ใชคําวารักนี้ที่รอคอยก็ไดคะ ครอบครัว ใจเย็นๆ ไวนะคะ เพราะในชวง เดือนนี้มีเกณฑการทะเลาะเบาะแวงมากเปนพิเศษ ขอใหรักษาอุณหภูมิ ไวใหคงที่คะ ทางดานสุขภาพระวังเกี่ยวกับการแพอากาศ และหลอดลม นะคะ ชวงนี้เปนชวงที่สุขภาพของคุณตองการๆ พักผอนอยางมากคะ ดานการงาน จะตองรอบคอบให มากๆ ในดานขอเอกสาร หากคุณ ทํางานทีต่ อ งติดตอกับลูกคามากราย จะยิง่ เหน็ดเหนือ่ ยเปนพิเศษ จะมี เรือ่ งใหตอ งรับผิดชอบมากขึน้ เปน 17 ¡.Â.-16 μ.¤. เดือนที่จะไดใชความสามารถที่มีมา หรือประสบการณทส่ี ะสมมา ในการ ทํางานเพือ่ ใหไดรบั ความสําเร็จทีม่ งุ หวังนะคะ ไดรบั ความสําเร็จในเรือ่ ง งานอยางแนนอนในเดือนนีค้ ะ ดานการเงิน จะเริม่ ดีขน้ึ แตยงั ไมดที เี ดียว ที่ เคยติดขัดไมคลองตัว จะเริม่ ลงตัวมากกวาแตกอ น ทีผ่ า นมาคะ ความรัก คนมีคู ตองระวังปญหาคนรักมีเกณฑนอกลูน อกทางใหดี ระวังการทะเลาะ เบาะแวงกับคนรัก ขอใหคณ ุ ใจเย็นๆ ไวอยาวูว าม คนโสด มีเกณฑไดพบรัก กับคนมีเจาของเขาใหอยางจัง จะไปกันไดหรือไมอยูท ก่ี ารตัดสินใจของคุณ เองนะคะ ครอบครัว มีเกณฑการเดินทางในครอบครัว สําหรับครอบครัวที่ รอขาวดีเกีย่ วกับการใหกาํ เนิดบุตร สุขภาพของคนในครอบครัวเดือนนีร้ ะวัง เรือ่ งเกีย่ วกับระบบความเครียด สายตา และการใชความคิดมากเกินไปหา เวลาพักผอนใหมากๆ จะชวยไดคะ

17 μ.¤.-15 ¾.Â. ดานการงาน จะมีการวางรูปแบบการวางแผนงานที่ดี และมีพื้นฐาน ความสําเร็จที่แนนหนาถาวร ที่เกิดจากความรอบคอบของตัวคุณเอง จะ มีผูใหญใจดีเปน ผูชายอายุแกกวามาชวยเหลือคุณใหไดรับความสําเร็จ ใหมีสถานภาพทางการงานการเงินดีขึ้น หรือมีการลงทุนการคารวมกัน ก็เปนไดในปกษนี้คะ ดานการเงิน จะมีไหลมาเทมา ฐานะทางการเงิน มั่นคง มีทุกสิ่งที่ปรารถนาในเดือนนี้คะ ความรัก คนโสด มีเกณฑพบ รักกับมิตรตางเพศอยางหลงใหลเสนหาเปนอยางมาก อยาใจรอนนะคะ เพราะเคาอาจจะไมไดมีคุณคนเดียวคะ คนมีคู จะมีความสุขอยางมาก อาจจะมีการเดินทางไกล กันอยางสนุกสนาน มีความเขาใจกันเปนอยาง ดีคะ ครอบครัว มีความสุขในการเดินทาง หรือมีขาวดีในงานมงคลของ ญาติมิตร สําหรับสุขภาพ ไมมีอะไรอยาคิดมากคะ

16 ¾.Â.-15 ¸.¤. ดานการงาน มีเกณฑการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ จะดีมากกวาสิ่งที่ เปนอยูในปจจุบัน จะมีความคิดแปลกใหม สรางสรรคอยางมากในงาน ที่ทําอยู หากคุณคิดจะลงทุนรวมหุนกับเพื่อนพองจะไดรับรับความ กาวหนาเปนอยางดี ดานการเงิน ถือวามีรายรับเขามามากกวาหนึ่ง หรือสองทางเปนเดือนที่การเงินดีมากๆ คะ ความรัก คนมีคู เปนชวง เวลาที่คุณอยากจะอยูลําพังเพื่อใชความคิด และไปหาเพื่อนฝูงของคุณ เอง เพื่อคนหาคําตอบภายในใจของคุณเอง คนโสด มีเกณฑพบกับคน ที่มีประสบการณในชีวิตมากพอที่จะมาเปนเพื่อนรูใจที่ดีในอนาคตของ คุณในเดือนนี้คะ ครอบครัว เปนชวงเดือนที่มีจะไดรับความรัก ความ อบอุนมากๆ จากคนในครอบครัว ทุกอยางดูราบรื่นไมมีอะไรติดขัด อาจจะไดของใหมเขาบาน ทางดานสุขภาพสมบูรณแข็งแรงดี มีความ สมบูรณมากในดานความเปนอยูในเดือนนี้คะ

16 ¸.¤.-13 Á.¤. ดานการงาน ทุกสิ่งที่คุณไดทําไปแลว ไมวาจะเปนงานเกา หรืองานใหม ก็แลวแตจะประสบกับความสําเร็จอยางแนนอน หรือคุณอาจจะมีเกณฑ การเปลี่ยนแปลง ยายที่ทํางาน หรือการเดินทางไกลถึงตางประเทศ ได มิตรใหมเปนคนตางแดนคะ ดานการเงิน ของคุณจะสะพัดดีมาก ไดเงิน มาจากหลายๆ ทาง เชนไดกําไรจากการเปนนายหนาติดตองาน หรือเงิน ตกเบิกคะ ความรัก คนมีคู จะมีเกณฑดีในดานงานมงคล อยางมาก จะ มีความสุขสมหวังอยางลงตัวเปนที่สุดคะ คนโสด คุณจะไดพบคนดี มา จากทางไกล ไดรับความสุขสดชื่นแจมใสอยางมากคะ ครอบครัว ดาน สุขภาพขอใหระวังการเจ็บปวยของคนในครอบครัว อุบัติเหตุ และอาจจะ ตองไปเยี่ยมผูปวยที่โรงพยาบาล มีเกณฑเสียเงินจากการเจ็บปวย หรือ เสียคารักษาพยาบาลคะ

March 2012 X-Sample 67


x-guide ËźÍÒ¡ÒÈÌ͹ ã¹àÁ×ͧ ¾Ñ¡ã‡ŒÃ‹Áà§Ò ·ÔÇ´ÍÂÍÔ¹·¹¹·Ð

x-why

¼ÙŒªÒ¡ÅÑÇÍÐäà à¡ÕèÂǡѺàÃ×èͧà¾È 67 -X

67 -X

“¡Ò÷íÒ¸ØáԨ‡ŒÍ§ã¨¡ÅŒÒ ‡ŒÍ§ÁÕÈÃÑ·¸Ò ª‹Ò§ÊÑ§à¡‡Ø Í‹ҤԴ¡íÒäÃã¹ÊÔ觷ÕèàÃÒ·íÒ à¾ÃÒжŒÒàÃÒ¤Ô´¡íÒäà àÃÒ¨ÐäÁ‹ä´Œ¡íÒäÔ

³¡Ã³Ð ¡Ã³ÐËÔÃÑÞ

&" 9!@ /9!=Lae 5@ D?5!

FREECOPY

BEAUTY S.O.S LET’S GO TO PARTY ):D+=*)9/ ĉ5! H##:+č=M 9!D58

3.2.1 kamikaze

X-CELEBRITY TALK

by Kasin Detcharoen

D! !: -<)#*:+*8

FČ09 <P0< č D/2@(:&+

CMU Night Market

sample++

NEW OLD STOCK BY PAKORN LUM

¢Í§´Õ¢Í§ãËÁ‹ ·Õè¶Ù¡à¡çºäÇŒã¹Ê‡çÍ¡ 5 ¹Ñ¡´¹‡ÃÕ½‚Á×Í´Õ ¨Ò¡àªÕ§ãËÁ‹

www.x-samplemag.com

X-AND THE CITIES AUCKLAND NEW ZEALAND

x-healthy

X-GUIDE

X-BRON TO BE

+Ċ:!-Ċ:!H ĉ

SAMPLE++

2:!=L2@ F+E)!< G!D=*G3)ĉ

Śšb`aa

ĶŗŴ`aĮōŊŚŝʼn

D#ĀAĊEĉ9/

60s Dress / Full Skirt WOMEN FASHION TRENDS 2011

Bell Bottoms ļŐōŚōŜŝŚŖŗŎ ared jeans

VOL.03 NO.02 March 2012

FASHION SET

HARD LOVE

CLICK E-MAG www.x-samplemag.com

&" 9!@ /9!=Lae 5@ D?5!

FREECOPY

www.x-samplemag.com

NO.04 VOL. 02 MAY 2011

Śšb`aa

ĶŗŴ`aĮōŊŚŝʼn

fashion set

X-AND THE CITIES AUCKLAND NEW ZEALAND

ËÁ´àÇÅҢͧÅؤáÁ¹æ ¹Õè¤×ͪ‹Ç§àÇÅÒ¼ÅÔºÒ¹ ¾ÃŒÍÁæ ¡Ñº´Í¡äÁŒáË‹§Ä´Ù¡ÒÅãºäÁŒ¼ÅÔ áÅРÌ͹áç¾Íæ ¡Ñº¤ÇÒÁÃÐÍآͧ«ÑÁàÁÍÃÐ

by Kasin Detcharoen

X-CELEBRITY TALK D! !: -<)#*:+*8 X-GUIDE ):+A<"@'D'Ąč CMU Night Market SAMPLE++ 2:!=L2@ F+E)!< G!D=*G3)ĉ X-BORN TO BE /55 92 AUGUST Light in the ĬʼnŚœľŗŔŴa

FASHION SET

SAFARI SUMMER

BEAUTY S.O.S SUNBLOCK ):D+=*)9/ ĉ5! H##:+č=M 9!D58 D#ĀAĊEĉ9/ 60s Dress / Full Skirt WOMEN FASHION TRENDS 2011 Bell Bottoms ļŐōŚōŜŝŚŖŗŎ ared jeans

l&5$ܑi››¢wz‘ž³| ‰¢²}ݪŒÌ†‡ž•ª›|­™iwiŸ•xiŸx¢†}·Ÿwž†­†° †i•z•Ÿw“iŸªÜÞ²›‰iŸ‰Ÿ‹‰Ü¡˜¥}ÙЭ™h €£²|ª‘Ÿ™Ÿ®†i«xh|xžÙwž‹­z‘«‡hª‘Ÿ ª“Þ›w‰¢²}Ý«xh|xžÙ«“Ýړžw†žÙ‡ž•ª‘Ÿª›|m

X-AND THE CITIES

X-FASHION SET

STRENGTH

LONDON, ENGLAND AND THE UNITED KINGDOM BY

CLICK E-MAG

67 -X

www.x-samplemag.com

VOL.2

NO.05

KASIN DETCHAROEN

SAMPLE++ FIXED GEAR

ĞěĖİċɿğʃĴĕɿĴėʀĞĦėĤ

BEAUTY S.O.S

Perfectly Deep Moisturizer Cleansing

X-CELEBRITY TALK

øĬćĒĨĒĥĆčʃõĥčċĤėĥčĉʃ

X-GUIDE

X-BORN TO BE Sqweez animal

ğġĕďĦõğġĕøġ čĨĕĕĦčİğĕĨčċʃÿġĖ İďɶĈĉĭʀıĉɿûĉĥě 4QSJOH Trend Reports

CLICK E-MAG www.x-samplemag.com

1 JUNE 201

“Where Is Love”

wŸ‘‡Ÿ™Ÿz•Ÿ‘žw ¼‹Ò¹¡ÒÃà´Ô¹·Ò§áÅСÒÃà‡Ôºâ‡¢Í§ ¬‡Ï–žw†¡¶˜¡‰Š¡¶ª•˜¤ŽŸÜ‘

sample++ UKULELE

x-and the cities

When in Rome, ITALY

fashion set

BY

KASIN DETCHAROEN

X-CELEBRITY TALK

øĬćĕĬõčęĨčĦĞčʃĞĥûöõė

X-SAMPLE

X’Exclusive

ćĥĄĜĥõĈĦċė

BEAUTY S.O.S Holistic care by Natura Charm

ĞĬĈĖġĈčĥõęɿĦđʅč TRUE AF4

x-born to be LA SISTA

x-guide

Moshi-Moshi Japanese Restaurant Teppanyaki &Sushi Bar

İďɶĈĉĭʀıĉɿûĉĥě The last Spring 2011 Trend Reports

CLICK E-MAG

MAGAZINE : RADIO : E-MAGAZINE

www.x-samplemag.com

R 2011 OCTOBE NO.09 VOL.02

“Candy MaÇa” ໚¹¢¹ÁËÇÒ¹Ãʪ҇ԨѴ¨ŒÒ¹ áÅй‹Ò¨Ñº‡ÒÁͧǧ˹Öè§ Low Suger > ¤íÒà‡×͹! à¾ÃÒÐËÑÇ㨢ҴËÇÒ¹äÁ‹ä´Œ ÃÑ¡¡Ñ¹áŌǡçÍ‹ÒãÊ‹¹éí҇ÒŹŒÍÂä»

x-special Friday ColorÇcation cation “»Ì´¼¹Ö¡”

x and the city INDIA !NCREDIBLE

¹¤ÃÊÕªÁ¾¨Ñ»ÙÃÐÙáÅÐ àÁ×ͧáË‹§·ÐàÅÊÒºÍØ´Ñ»ÙÃÐ

Savvy Style Icon

“Candy MaÇa” ໚¹¢¹ÁËÇÒ¹Ãʪ҇ԨѴ¨ŒÒ¹ áÅй‹Ò¨Ñº‡ÒÁͧǧ˹Öè§ Low Suger > ¤íÒà‡×͹! à¾ÃÒÐËÑÇ㨢ҴËÇÒ¹äÁ‹ä´Œ ÃÑ¡¡Ñ¹áŌǡçÍ‹ÒãÊ‹¹éí҇ÒŹŒÍÂä»

er 2011 Novemb NO.10 VOL.02

x and the city INDIA !NCREDIBLE 2 ¹¤ÃÊÕªÁ¾Ù¨Ñ»ÙÃÐÙáÅÐ

x-special Friday ColorÇcation cation “»Ì´¼¹Ö¡”

Savvy Style Icon

àÁ×ͧáË‹§·ÐàÅÊÒºÍØ´Ñ»ÙÃÐ

special : 10th ANNIVERSARY X9275FM "5 D-ĉ:D+?L5+:/ : /:)+Q:

5X9275 D=*G3)ĉ...DĊ: x-giude : PLACE IN MIND 10 =L< E-8 /+H#

5D5K E)D#Āē-

ʹã¨Å§â¦É³Ò¡ÑºÊ×èͤسÀÒ¾·Ñé§ 3 ª‹Í§·Ò§ ã¹ÃÒ¤Òà´ÕÂÇ

“ 5E2 /:)*<!= 9" :+ +"+5" 2 #ā 5 X-Sample magazine E-8 10 #ā

-?L!/<*@ X9275 +9"” (A(A)< &0č(:@

VOL.03 NO.01 FEBRUARY 2012

plus : “E-MAGAZINE” www.x-samplemag.com Ċ:*9H)ĉ5*: D5Ċ:č

-< D Ċ:H#ĉ/!

ºÃÔÉÑ· äÍ´Ù ÁÕà´Õ àÍਹ«Õè ¤ÃÕàͪÑè¹ ¨íÒ¡Ñ´ IDO MEDIA AGENCY CREATION CO.,LTD ÍÒ¤ÒôÔàÍÁä¾ÃÐ àÃÊÊÔà´¹«Ð 22/3 ªÑé¹ 2 ˌͧ 205 ¶¹¹¹ÔÁÁÒ¹àËÁÔ¹·ÃÐ ‡íÒºÅÊØà·¾ ÍíÒàÀÍàÁ×ͧ ¨Ñ§ËÇÑ´àªÕ§ãËÁ‹ Tel/Fax: (053) 289 230 E-mail: idomedia@yahoo.com www.idomediathailand.com


¶‹Ò·ʹʴ¨Ò¡ MAJOR CINEPLEX ªÑé¹ 4 ÈÙ¹ÂСÒäŒÒà«ç¹·ÃÑžÅÒ«Ò àªÕ§ãËÁ‹ áÍÃоÍÃЇ ¶‹Ò·ʹʴ ¾ÃŒÍÁ¡Ñ¹·ÑèÇàªÕ§ãËÁ‹ ·ÑèÇä·Â áÅзÑèÇâÅ¡ ·Õè www.xfmnetwork.com TEL : 053-289230, 0842229275 XMS : 4689275

x samplemag 26  

x samplemag 26

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you