Page 1


January 2014 l X-Sample l 1


FROMEDITOR

FROM

EDITOR ตอนรับเข้าสู่ศักราชแห่งความ คึกคักกับปีมา้ ทองปีใหม่น้ี ก่อนอืน่ คง ต้องขอส่งความสุขถึงพีน่ อ้ งพ้องเพือ่ น และชาวเอ็กซ์แซมเปิ้ลรวมถึงผู้อ่าน และผูท้ ต่ี ดิ ตามผลงานของเราทุกท่าน ให้ มี ค วามสุ ข ความเจริ ญในหน้ า ที่ การงาน เงินทองไหลมาเทมา ร่�ำ รวย กันยิ่งๆ ขึ้นไป หวังสิ่งใดก็ขอให้สมดัง ปรารถนาทุกประการครับ เล่มนี้ขอประเดิมต้นปีแห่งการ เฉลิมฉลองด้วยปกสองหนุ่มน้องใหม่ จากสังกัด G.iD ในเครือของ GMM GRAMMY ศิลปินดูโอคูใ่ หม่ “ภีมและมาร์คภูมิ” มาสร้างความคึกคัก ให้กับคุณผู้อ่านกันในช่วงต้นปีแบบนี้ พร้อมคอลััมม์ต่างๆ ที่เพิ่มความ เข้มข้นมากกว่าเดิมก่อนการย่างก้าวเข้าปีท่ี 4 ของนิตยสารเอ็กแซมเปิล้ ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ต้นปีแบบนีอ้ ากาศเชียงใหม่บา้ นเรานัน้ หนาวเย็นยิง่ กว่าปีกอ่ น ช่วงนี้เหมาะที่จะแต่งตัวกันด้วยไอเท็มเสื้อผ้าที่คิดว่าเมืองร้อนบ้านเรา คงจะไม่สามารถใส่ได้เป็นแน่ รูปแบบของเทรนด์เลเยอร์ การใส่เสื้อผ้า ที่มากกว่าสองชิ้นจึงเกิดขึ้นอย่างไม่น่าแปลกใจ เทรนด์ของผ้ายีนส์และ เดนิมทรูเดนิมนั้นเป็นเทรนด์ที่เห็นบ่อยในขณะนี้ สำ�หรับสุภาพบุรุษ เทรนด์ของบอยลุคในกลุม่ สาวน้อยทีช่ อบความสะดวกสบาย แต่แฟชัน่ ที่ ดู เ ป็ น ที่ นิ ย มและเห็ น กั น หนาตามากขึ้ นในเมื อ งเชี ย งใหม่ ต อนนี้ ก็ คงเป็นรูปแบบเสือ้ ผ้าสีสนั ฉูดฉาดสีสะท้อนแสง ลายละเอียดการประดับ โลหะและพลอยสีที่ได้รับอิทธิพลจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ จีน ฮ่องกง มาเล ฯลฯ ถือเป็นช่วงเวลาแห่งความสนุกของแฟชั่นบ้านเราตอนนี้ เลยทีเดียว รวมถึงไอเท็มสำ�คัญทีไ่ ม่วา่ จะมีใจรักในกีฬาหรือไม่ แต่ใครๆ เขาก็ใส่กนั เสือ้ ผ้าสปอร์ตแวร์หรือการมิกซ์แอนแมตซ์ไอเท็มของนักกีฬา เข้ากับชุดประจำ�วันของคุณ ก็ท�ำ ให้สไตล์ของคุณดูมเี ลเยอร์มากขึน้ ด้วย เช่นกัน พอพูดถึงการท่องเที่ยวในบ้านเราแล้วนั้น ในช่วงงานปาร์ตี้ ส่งท้ายปีนั้น ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ยากลำ�บากในการสัญจรเดินทาง ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวชั้นนำ�ต่างๆ เหล่าเพื่อนพ้องต่างพร้อมใจขึ้นมา เที่ยวบ้านเราอย่างมิได้นัดหมาย ความเหนื่อยไม่ได้อยู่กับการที่ต้องวิ่ง ไปแทคแคร์กลุ่มต่างๆ แต่อยู่กับต้องการจราจรที่สุดจะทำ�ใจและต้อง ใจเย็นๆ เอาใจเขามาใส่ใจเราให้มากๆ จะช้าหรือเร็วก็ถึงเหมือนกัน การวางแผนก่อนการเดินทางจึงเป็นสิง่ ทีส่ �ำ คัญ ดีกว่าไปนัง่ บ่นอยูใ่ นรถ หรือรอคอยจนสุขภาพจิตเสีย และทีส่ �ำ คัญคือขับรถขับลาต้องระมัดระวัง อย่างมากไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนนะครับ ด้วยความเป็นห่วงจาก ใจทีมงานเอ็กแซมเปิ้ลทุกคน

หวังว่าคงสนุกและเต็มอิ่มกับฉบับนี้เช่นเดิม

ยชญ กรณ์หิรัญ บรรณาธิการบริหาร

X-SAMPLE MAGAZINE

2 l X-Sample l January 2014

p.34 X-CELEBRATION

EXECUTIVE CONSULTANT

ขอบคุณคณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และคณะที่ปรึกษาพิเศษ คุณณกรณ์ กรณ์หิรัญ ที่ปรึกษาด้านการวางแผนธุรกิจ คุณเพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ นักเขียนร้อยล้าน คุณศุภชัย ศรีวิจิตร ผู้จัดการนักแสดงชื่อดัง คุณวิลาสิณี พรประเสริฐถาวร นักธุรกิจสาวสังคมรุ่นใหม่ คุณเอื้ออารี ตรีโสภา เจ้าของ Vaness Venue Plaza คุณพนิต ปาละพงศ์ เจ้าของ Mont Blance Patissirie คุณพิพัฒน์ กันทะรันต์ ที่ปรึกษาด้านการเงิน / ดูแลศิลปิน Mr.Christian Koerner อาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผศ.ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย


January 2014 l X-Sample l 3


CONTENS

p.46

p.40 X-GUIDE

FASHION SET

p.26

BEAUTY S.O.S

X-EVENT sparking : PEEM & MARKPOOM 24 SHOCK THE WORLD 26 Beauty S.O.S. เคล็ดลับเมคอัพให้สวยติดทนพร้อมรับมือกับลมหนาว 30 X-RAY 32 NEWRELEASE อ๋อง เขมรัชต์ บีม กรธัช 34 X-CELEBRATION 38 SAMPLE++ TEA TIME 39 X-SPECIAL ต้นก�ำเนิดชามุก 40 X-GUIDE REVIEW CHA MOOK YES SIR! BUBBLE TEA 42 x-HEALTHY 10 วิธี เบิร์นไขมัน 44 hoMEmade 46 FASHION SET 56 X-TIPS 4 ปัญหาผมเสัย เมื่อเข้าหน้าหนาว 58 X-WHY HOT TRICK 60 X-NOLOGY 62 X-MOVIE 66 X-ZODIAC 06 15

X-SAMPLE

นิตยสารฟรีก๊อปปี้ในเครือคลื่นวิทยุ x99.25 เจียงใหม่... เจ้า ออกทุกวันที่ 1 ของเดือน ผลิตโดยห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ไอดู แม็กซ์ มีเดีย (www.xsamplemag.com)

บรรณาธิการบริหาร ยชญ กรณ์หิรัญ บรรณาธิการอ�ำนวยการ วีรพัฒน์ วงษ์เครือแก้ว ซับเอดิเตอร์ พนิตพิมพ์ ทั่ง เชียงใหม่ บรรณาธิการแฟชั่น ปราชญา เทพเทวิน บรรณาธิการฝ่ายศิลป์ มนตรี ชนะดวงดี กราฟิก ดีไซเนอร์ ผกาพันธ์ อิ่นแก้ว ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ศิรินันท์ เนตรยอง ช่างภาพสตูดิโอ คมสัน พรหโมปกรณ์ ช่างภาพ เวธิต ตรีรัตน์ นักศึกษาฝึกงาน ดารณี เทพนุสนธิ์

p.58 X-WHY

4 l X-Sample l January 2014

Editor-in-Chief Yot Kornherun Editor Director Weerapat Wongkhrueakaew Sub-Editor Phanitphim Thung Chiangmai Fashion Editor Prachaya Thepthewin Art Director Montri Chanadoungdee Graphic Designer Phakaphan In-Kaew Accounting Manager Sirinan Netyong Studio Photographer Khomson Pormmopakorn Photographer Watit Treerut Trainee Daranee Thepnuson

ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ไอดู แม็กซ์ มีเดีย IDO MAX MEDIA LIMITED PARTNERSHIP 38 ซอย 11 ถนนนิมมานเหมินทร์ ต�ำบลสุเทพ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ E-mail: idomedia@yahoo.com , idomaxmedia@hotmail.com Tel. +66 84 487 8877


January 2014 l X-Sample l 5


XEvent

Motor Expo 2013 มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 30

บริษัท โซนี่ ไทย จำ�กัด อวดโฉมสุดยอด นวัตกรรมเครื่องเสียงรถยนต์ พร้อมเปิดตัวเครื่องเล่น มัลติมีเดียในรถยนต์รุ่นใหม่ ชูจุดเด่นอยู่ที่เทคโนโลยี MHL(Mobile High Definition Link) ซึ่งเป็นการ ถ่ายทอดภาพและเสียงแบบดิจิตอลจากสมาร์ทโฟนสู่ จอแสดงผลความคมชัดสูง พร้อมกับการชาร์จแบตเตอรี่ ไปด้วยโดยใช้สายเชื่อมต่อ MHL/HDMI เพียงเส้น เดียวผ่านช่องพอร์ท HDMI แสดงภาพและเสียงจาก สมาร์ทโฟนขึ้นสู่หน้าจอเครื่องเล่นอย่างสะดวกและ ง่ายดาย พร้อมเชิญผู้สนใจร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ กับนวัตกรรมความบันเทิงในรถยนต์ลา่ สุดทีต่ ดิ ตัง้ ในรถซู เปอร์คาร์ 7 คัน 7 สไตล์ ที่บูธโซนี่ภายในงานมหกรรม ยานยนต์ครั้งที่ 30 “Motor Expo 2013” ในระหว่าง วันที่ 28 พฤศจิกายน ถึง 10 ธันวาคม 2556 ที่ผ่าน มา ณ อาคารชาเลนเจอร์อิมแพคเมืองทองธานี

“ฟิล์ม” นำ�ทัพเสิร์ฟความสนุก สุขภาพดีทั่วไทยกับนมไทย–เดนมาร์ค ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ร่วม สร้างสุขภาพดีกบั กิจกรรม “สุขภาพดีทวั่ ไทยกับนมไทยเดนมาร์ค” นำ�โดย ดร.ธวัชชัย สำ�โรงวัฒนา ประธาน กรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน พร้อมเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์นมไทยเดนมาร์ค คนล่าสุด ฟิล์ม – รัฐภูมิ โตคงทรัพย์ ที่จะมา ร่ ว มเผยเคล็ ด ลั บ สุ ข ภาพดี แ บบซุ ป ตาร์ พร้ อ มด้ ว ย มินิคอนเสิร์ตจากทัพศิลปินอาร์เอส ทั้งนี้ ดร.ธวัชชัย สำ�โรงวัฒนา ประธานกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการ โคนมแห่ ง ประเทศไทย ร่ ว มมอบทุ น ช่ ว ยเหลื อ การ ศึกษาและนมไทย-เดนมาร์คให้กับนักเรียนบ้านครูน้อย โรงเรียนสันติราษฎร์วทิ ยาลัยและโรงเรียนวัดอุทยั ธาราม เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดี เตรียมพบกับกิจกรรมโรดโชว์ “สุขภาพดีทวั่ ไทยกับนมไทย-เดนมาร์ค” กว่า 35 จังหวัด ทัง้ ภาคเหนือ/ภาคกลาง/ภาคอีสาน/ภาคใต้ ตลอดเดือน ธันวาคม-มีนาคม 2557 และทัพศิลปินมากมาย ทัง้ ลูกทุง่ และสตริง ทีจ่ ะร่วมมอบความสุข ความสนุก ส่งตรงถึง บ้าน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆ เพื่อสุขภาพ พร้อมลุ้นรับของรางวัลและกิจกรรมพิเศษภายในงาน สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.dpo.go.th และ www.rsfriends.com พร้อมสนุกทั่วไทยแล้ววันนี้ ฟรี ตลอดงาน

6 l X-Sample l January 2014


LILY Present New Collection Winter 2013 หากใครเอ่ยถามถึงแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและมี ความเป็นมาที่ยาวนานในเซี้ยงไฮ้ คำ�ตอบที่ทุกคนนึกถึง คงหนีไม่พน้ แบรนด์ LILY เพราะด้วยความสวยสะดุดตา ที่ทุกๆ collection ได้นำ�เสนอมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึง ความใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิต จึงทำ�ให้ LILY เป็น หนึง่ ในแบรนด์ทสี่ าวๆ ต่างพากันชืน่ ชมอย่างกว้างขวาง LILY ขอต้อนรับสายลมหนาวไปพร้อมกับ collection เสื้อผ้าที่ดึงจุดเด่นของการผสมผสานระหว่างลายพิมพ์ กราฟฟิ ค วางลงบนโทนสี สั น จั ด จ้ า น แต่ ก็ ยั ง คงเป็ น ความโมโนโทนได้อย่างลงตัว จึงสามารถรับรองได้เลย ว่าจะเปลี่ยนให้คุณคนเดิมกลายเป็นคนใหม่ที่ดูสวยสง่า มาดมั่น เต็มไปด้วยชีวิตชีวา และเพราะความสวย สะดุดตาที่ได้ดึงเอาเสน่ห์แห่งโลกของการออกแบบมา ผสมผสานกับจุดเด่นของเทรนด์แฟชั่นระดับโลก รวม ไปถึ ง ความใส่ ใ จในทุ ก ขั้ น ตอนการผลิ ต ตั้ ง แต่ ก าร เลือกสรรวัตถุดิบ การออกแบบ การตัดเย็บ และการ นำ�เสนอ จึงทำ�ให้ LILY กลายเป็นแบรนด์ที่สาวๆ ต่ า งพากั น ยกให้ เ ป็ น แบรนด์ ใ นใจอย่ า งไม่ มี ข้ อ สงสั ย

Y club เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมา เซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ ร่วมกับเซนโซนจัดงาน “Y Club” โดยภายในงานมีมนิ คิ อนเสริตจ์ าก ฮัท เดอะสตาร์ 8 ได้ ร้ อ งเพลงสร้ า งบรยากาศอย่ า งคึ ก คั กให้ แ ก่ ผู้ ที่ มาร่วมงาน พร้อมกับมีทแอนกรีด๊ อย่างใกล้ชดิ กับศิลปิน ชือ่ ดัง คุณพอร์ช ศรัณย์ หลังจบงานได้รว่ มกันรับประทาน อาหารกับแฟนคลับชาวเชียงใหม่อย่างอบอุ่น

January January2014 2014 l lX-Sample X-Sample l 7


XEvent แจ็ค-แบงค์-กราฟ จัด“ดู ฟอร์ แด๊ด” ส่งต่อความรักเด็กป่วยเพื่อพ่อ ร่วมทำ�ดีภายใต้โครงการ “อาร์เอส กิ๊ฟ แบค” สนั บสนุ นให้ ศิล ปิ นทำ �ความดี เนื่อ งในโอกาสวัน พ่อ แจ็ค-จารุพงศ์ กล้วยไม้งาม ในฐานะทูตมูลนิธิรักษ์ไทย ร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดกิจกรรม “ดู ฟอร์ แด๊ด การ์ดนี้แด่พ่อ” รวมพลังกับ แบงค์-อธิกิตติ์ พริ้งพร้อม , กราฟ-โอสธี ซุ่นมงคล วงไวท์วานิลลา ค่ายเยส! มิวสิค บริษทั อาร์เอส จำ�กัด (มหาชน) รวมพลังเขียนการ์ดวันพ่อ ร่วมกับเด็กทีป่ ว่ ยเรือ้ รังในโรงพยาบาลจุฬาฯ เพือ่ ให้นอ้ งๆ ได้สง่ การ์ดแสดงความรักต่อพ่อและพ่อหลวงของประเทศ ไทย จากนัน้ ก็ชวนน้องๆ ร่วมระบายสีเปิดจินตนาการและ ร้องเพลง เล่นกีตาร์ เติมเต็มความสุขด้วยเสียงหัวเราะ ปิดท้ายด้วยการแจกนม เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีให้กับน้อง ทุกคน ทัง้ นีส้ ามารถเขียนการ์ดออนไลน์ได้ที่ www.raks thai.org และ www.rs.co.th การ์ดทั้งหมดจะรวบรวม เพื่อนำ�ส่งให้กับสำ�นักพระราชวัง

โรบินสัน เชียงใหม่ ปลุกกระแสแฟชั่นรับลมหนาว เปิดแคทวอล์คสุดฮิป “Robinson Fashion Runway” ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เชียงใหม่ ร่วมกับคลื่นวิทยุ X99.2MHz คลืน่ สำ�หรับวัยรุน่ วัย Teen ท้ากระแสแฟชัน่ ต้อนรับ ลมหนาวช่ ว งเวลาพั ก ผ่ อ นที่ สุ ด แสนพิ เ ศษด้ ว ยแคทวอล์ ค สุ ด อลังการแห่งปี เริงร่ารับลมหนาวด้วยการเนรมิตรพื้นที่ GRAND HALL ให้เป็นแคทวอล์คสุดฮิปในงาน “Robinson Fashion Runway” ให้บรรดาแฟชั่นนิสต้าได้อัพเดทเทรนวินเทอร์ และปาร์ตี้ สัมผัสกับสีสันความสดใสซาบซ่า พร้อมชมแฟชั่นโชว์สุดฮิปจาก เหล่านางแบบ-นายแบบ ร่วมอินน์ไปกับ New Collections ได้ ก่อนใคร ต้อนรับลมหนาวภายใต้แบรนด์ อาทิ F.O.F , YISHION , Pacific Union , Winter Studio,MY WINTER และ Pepe Jeans ยีนส์แนวแคชชวลจากอังกฤษเมื่อวันเสาร์ที่ 21 ธ.ค. 56 ที่ผ่านมา

8 l X-Sample l January 2014


Light Up Christmas Tree @Central Festival Chiangmai จังหวัดเชียงใหม่รว่ มกับศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวลั เชียงใหม่ มอบของขวัญชิน้ ใหญ่สดุ เซอร์ไพรส์รบั ปี 2014 ด้วยต้นคริสต์มาสยักษ์ สูงกว่า 20 เมตร ซึ่งถือว่าเป็นต้นคริสต์มาสที่สูงที่สุดในภาคเหนือ พร้อมกิจกรรมบอกเล่าเรื่องราวของการเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาล คริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ ตั้งแต่วันนี้ถึง 12 มกราคม 2556 ณ ลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

ทอท. จับมือ ทรู เปิดบริการ AOT Free WiFi by TrueMove H บริษัทท่าอากาศยานไทย จำ�กัด (มหาชน)(ทอท.) ผนึกกำ�ลัง ทรู เปิดให้บริการ AOT Free WiFi by TrueMove H เพื่อเสริม ศักยภาพบริการของท่าอากาศยานในการเป็นศูนย์กลางการขนส่ง ทางอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นกั เดินทางรุน่ ใหม่ทง้ั ชาวไทยและชาวต่างชาติ ให้ออนไลน์ผา่ น อินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูงถึง 10 Mbps. ได้ฟรีทั่วพื้นที่วันละ 2 ชัว่ โมง เปิดให้บริการแล้วทีท่ า่ อากาศยานเชียงใหม่และท่าอากาศยาน ดอนเมือง ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ธันวาคมเป็นต้นไป และจะทยอยติดตัง้ ระบบ ณ ท่าอากาศยานอีก 4 แห่งต่อไป

โตโยต้าเชียงใหม่ สร้างสีสันสุดจิ้ดกับงาน ขอบคุณจากใจ ไฮลักซ์ วีโก้แชมป์ ลูกทุ่งวินเทจ ผ่านไปแล้วกับสีสนั บรรยากาศความสนุกของงาน “ขอบคุณ จากใจไฮลักซ์ วีโก้แชมป์” ในปีนโี้ ตโยต้าเชียงใหม่ ร่วมย้อนวันวานกับ ธีมงานลูกทุ่งวินเทจ เมื่อวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Grand Hall บอกได้เลยว่างานนีแ้ ต่ละคนจัดเต็มมาก ทัง้ เสือ้ ผ้า หน้าผม แบบสีสันคัลเลอร์ฟูลกันทั้งงาน ภายในงานทางโตโยต้า เชียงใหม่ได้จดั เตรียมโชว์สนุกๆ ไว้มากมาย ไม่วา่ จะเป็นโชว์มายากล สนุกสุดฮากับ Are U Show การประกวดหนุม่ เฟีย้ ว สาวแซ่บ ลูกทุง่ วินเทจ ซึง่ ให้ลกู ค้าเป็นผูโ้ หวตตัดสินใจ ต่อด้วยมินคิ อนเสิรต์ จากนักร้อง สาวสวยจิ้งหรีดขาว วงค์เทวัญ และปิดท้ายโชว์จากบริษัทโตโยต้า เชียงใหม่ จำ�กัด ซึง่ พิเศษมากจริงๆ เพราะพนักงานขายของเราซุม่ ซ้อม มาหลายอาทิตย์ เพื่อลูกค้าคนพิเศษของเรา

สร้างรอยยิ้ม ส่งพลังใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เชียงใหม่ ร่วมกับ ซาบีน่า จัด กิจกรรม “สร้างรอยยิ้ม ส่งพลังใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม” โดยคุณพัชรี เมืองมา ผูจ้ ดั การแผนกเขตภาคเหนือ บริษทั ซาบีนา่ ฟาร์อที ส์ จำ�กัด และคุณชุตนิ นั ท์ พังแก้ว ผูจ้ ดั การฝ่ายขาย ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เชียงใหม่ ทำ�การมอบเต้านมเทียม มีคณ ุ จีระกูล ตันวัฒนากูล หัวหน้า หน่วยให้ยาเคมีบำ�บัดผู้ป่วยนอกเป็นผู้รับมอบ ณ หน่วยให้ยาเคมี บำ�บัดผูป้ ว่ ยนอก ชัน้ 1 ตึกบุญสมมาร์ตนิ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมา เพื่อนำ�ไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ สูญเสียเต้านมจากโรคมะเร็งเต้านม ตามวัตถุประสงค์โครงการ Sewing Cup Sewing Heart ต่อไป

January January 2014 2014 l l X-Sample X-Sample l 9


XEvent

จีช็อค G-SHOCK ระเบิดปาร์ตี้ “ช็อค เดอะ เวิลด์ เชียงใหม่” ฉลองครบรอบ 30 ปี อย่างยิ่งใหญ่ เมื่อ 14 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ ร้านสุขเกษม คุณ พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ซีเอ็มจี จัดปาร์ตี้ สร้างกระแส Talk of the town ให้ชาวเชียงใหม่ ในงาน “ช็อค เดอะ เวิลด์ เชียงใหม่ 2013” (Shock the Wold Chiangmai 2013) กิจกรรมฉลองครบรอบ 30 ปี นาฬิกา จีชอ็ ค พร้อมสร้างความตืน่ ตาตืน่ ใจให้กบั เหล่าแฟนพันธุแ์ ท้ ผู้ชื่นชอบสปอร์ตแฟชั่น และเอนเตอร์เทนเหล่าฮิปสเตอร์ กันอย่างเต็มที่ ซึง่ มีเซเลบริตช้ี อ่ื ดังของเชียงใหม่มาร่วมงาน กันอย่างคับคั่ง ด้วยบรรยากาศที่ยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี ภายใน งานแต่ละโซนจะถูกถ่ายทอดประสบการณ์พิเศษโดยเหล่า แฟนพันธุแ์ ท้ของจีชอ๊ ค นำ�โดยคุณภาคภูมิ ภูสะอาด แชมป์ บีเอ็มเอ็กซ์แฟลตแลน ที่มาโชว์ลีลาแชมป์นานาชาติให้ดู ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าสู่บริเวณงาน คุณจิรัฏฐ์ พรพนิตพันธุ์ บก.นิตยสาร Cheeze แฟชั่นเอ็กซิบิชั่น และดีเจ มาฟไซ แห่งค่ายสุดแรงม้าแผ่นเสียง ที่มาโชว์ลีลาเปิดแผ่นใสไตล์ ที่เป็นเอกลักษณ์ และที่พลาดไม่ได้ คือ เอ็กซิบิชั่นนาฬิกา จีช็อคที่นำ�มาแสดงตั้งแต่รุ่นแรกพร้อมหลากลิมิเต็ทอิดิชั่น มาให้เหล่าแฟนพันธุ์ทั้งหลายได้สัมผัสอีกด้วย

Jive Garden

by Warmup Cafe ครั้งที่ 8 เปิดตัวความมันส์ในปีน้ีกันไปที่เรียบร้อยกับงาน แถลงข่าว Jive Garden by Warmup Cafe Chiang Mai ครัง้ ที่ 8 ทีจ่ ดั การมาอย่างต่อเนือ่ งทุกปี และในการต้อนรับ อย่างอบอุ่นจากพี่น้องพ้องเพื่อนและเหล่าสาวกวอร์มอัพ คาเฟ่ ในปีนี้นอกจากงานที่จะจัดอย่างยิ่งใหญ่กว่าเดิมแล้ว ยังเพิ่มเวทีการแสดงอีกหนึ่งเวทีน้องใหม่ “เหน่งน้อยคาเฟ่ รวมศิ ล ปิ น จากวอร์ ม อั พ คาเฟ่ แ ละดี เ จจากเชี ย งใหม่ ใ น คอนเซปสามช่า รถบั๊ม โคโยตี้ พร้อมสามเวทีหลักจาก ศิลปินทั้งไทยเทศที่มาร่วมกันสร้างสีสัน ณ รีสอร์ทใหญ่ ริมน้ำ�ปาย บุระลำ�ปาย อำ�เภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถสอบถามและซื้อบัตรได้ที่วอร์มอัพคาเฟ่ เชียงใหม่ หรือไททิกเก็ตมาสเตอร์ได้แล้ว ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/JiveGarden

10 l X-Sample l January 2014


KONG VIEW 5 anniversary th

January 2014 l X-Sample l 11


12 l X-Sample l January 2014


January 2014 l X-Sample l 13


14 l X-Sample l January 2014


SPARKING X-SAMPLE

ELITE I PEOPLE I ARTIST I FIRST I INTREND

January 2014 l X-Sample l 15


16 l X-Sample l January 2014


PEEM& MARKPOOM

สังกัด G.iD ในเครือ GMM GRAMMY เตรียมเดบิวศิลปินดูโอคู่ใหม่ “ภีมและมาร์คภูมิ”

ภีม อายุ 16 ปี มาร์คภูมิ อายุ 15 ปี ด้วยคาเรคเตอร์ของทั้ง 2 คน ที่มีบุคลิคมาดกวนๆ น่ารักซนๆ ที่มาพร้อมกับความสามารถในด้านการร้องและการเต้น บวกกับน่าตาอันโดดเด่น แถมยังมีความคิดมุมมองของเด็กรุ่นใหม่ที่กล้าคิด กล้าท�ำ กล้าแสดงออก อินเทรนด์ และมีความมั่นใจแบบเกินพิกัด ทั้ง 2 หนุ่ม จะท�ำให้คุณประทับใจ และหลงเสน่ห์ในความน่ารักของพวกเขาทันทีตั้งแต่วินาทีแรกที่เห็นพวกเขา พร้อมแล้วส�ำหรับการเป็นไอดอลให้กับวัยรุ่นทุกคน

January 2014 l X-Sample l 17


PEEM ธนบดี ใจเย็น ภีม หรือชื่อเต็มๆ คือ ธนบดี ใจเย็น

หนุ่มน้อยหน้าทะเล้น ขี้เล่น คุยเก่ง วัย 16 ปี ลูกครึ่งไทย-เวียดนาม พูดภาษาอังกฤษและภาษาไทยเป็นภาษาหลัก มีความสามารถพิเศษในการเต้นบีบอย เต้นคัฟเวอร์ ร้องและแต่งแร็พได้ดี บุคคลิกเป็นคนที่ชอบสร้างเสียงหัวเราะให้กับผู้อื่น มองโลกในแง่ดี มีความเป็นผู้นำ� ปัจจุบันกำ�ลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติ ร่วมฤดี (RIS International school) เกรด 11 18 l X-Sample l January 2014


January 2014 l X-Sample l 19


20 l X-Sample l January 2014


MARKPOOM ณฐพล บัวสาลี

มาร์คภูมิ หรือชื่อเต็มๆ คือ ณฐพล บัวสาลี

หนุ่มน้อยหน้าเข้ม ขี้อาย อายุเพียง 15 ปี ไทยแท้ ร้อยเปอร์เซนต์ มีความสามารถพิเศษในการเต้น บีบอย เล่นกีตาร์ และตีกลอง บุคคลิกเป็นคนที่ดู เงียบๆ และขี้อาย แต่เอาเข้าจริงๆ จะเป็นคนที่รัก ความสนุกสนาน มีคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งยังชอบ ช่วยเหลือผู้อื่น ปัจจุบันกำ�ลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียน สามเสนวิทยาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

January 2014 l X-Sample l 21


22 l X-Sample l January 2014


January 2014 l X-Sample l 23


SHOCK THE WORLD

G-SHOCK

CASIO THAILAND

เกริ่นถึงประวัติการทำ�งานของคุณสักนิด ในปี 1976 ผมเข้ามาทำ�งานในฝ่าย ออกแบบนาฬิกาของ Casio Computer Co Ltd. หลังจากนั้นก็ได้ย้ายตัวเองไปอยู่ด้านฝ่าย วางแผนผลิตภัณฑ์ในปี 1986 และตำ�แหน่ง ล่าสุด คือ ฝ่ายพัฒนาโครงสร้างนาฬิกาตั้งแต่ ปี 2008 จนถึงปัจจุบัน ร่วมงานกับ Casio ได้อย่างไร? ผมรู้มาว่า Casio เป็นบริษัทที่มีจิตใจ มุ่งมั่นในการคิดค้นเทคโนโลยีที่ล้ำ�หน้า เพราะ พวกเขาประดิษฐ์นาฬิกาดิจิตอล Casiotron ที่ ในปฏิทินอันตโนมัติชิ้นแรกของโลกในปี 1974 เพียงเพราะประดิษฐกรรมชิ้นนั้นทำ�ให้ผมรู้สึก ประทับใจ และเป็นเหตุให้ตัดสินใจเข้าทำ�งาน ที่ Casio ตั้งแต่อายุ 23 ปี ความคิดแรกในการประดิษฐ์ G-SHOCK คือ? 32 ปีที่แล้ว ผมเจอเรื่องไม่คาดคิด ตอนที่กำ�ลังไปทำ�งาน ผมทำ�นาฬิกาที่รักมาก หล่นแล้วมันก็แตกเป็นชิ้นๆ เลย ซึ่งพ่อผมให้ นาฬิกาเรือนนี้เป็นของขวัญ ผมจึงตัดสินใจะ ทำ�นาฬิกาที่แม้จะหล่นก็ไม่พังโดยตั้ง Project Team Tough ขึน้ มาใน Casio เพือ่ คิดค้นนาฬิกา ที่มีคุณสมบัติแบบ 10-10-10 คือ ตก 10 เมตร แล้วไม่เป็นอะไร กันน้�ำ 10 เท่า และแบตเตอรี่ ใช้งานได้ 10 ปี แรกๆ ก็ลำ�บากกันมาก ขั้นตอน การทดลองของเราคือ ผมต้องยื่นตัวออกจาก หน้าต่างห้องน้ำ�ของตึก Casio ที่ห่างออกไป ไม่ให้ใครเห็น เพือ่ ทีจ่ ะปล่อยนาฬิกาตัวทดสอบ ให้หล่นลงไปบนพืน้ ข้างล่าง ถึงจะทำ�ตัวทดลอง ไปกว่าร้อยชิ้นแล้วก็ยังไม่มีชิ้นไหนได้ผลเลย จนได้เห็นเด็กๆ เดาะบอลยางเล่น จึงทำ�ใหผม คิดออกถึงความเป็นไปได้ในการห่อโครงสร้าง ภายในที่ปกป้องชิ้นส่วนของนาฬิกาไว้ในเกาะ ทีท่ �ำ จากยาง เพือ่ ให้โครงสร้างลอยตัวอยูภ่ ายใน วัสดุทช่ี ว่ ยรับแรงกระแทกจากภายนอก เพราะ ก่อนหน้านีเ้ ราคิดเพียงแต่จะใช้เกราะแข็งๆ ใน การห่อหุม้ โครงสร้างหลักเท่านัน้ ซึง่ วิธที ถ่ี กู ต้อง ตามคุณสมบัตทิ เ่ี ราตัง้ ไว้ จะต้องทำ�ให้โครงสร้าง หลักถูกยึดไว้ดว้ ยตามจุดต่างๆ ในจำ�นวนจำ�กัด ให้ลอยอยูก่ ลางโครงสร้างภายนอก จากโครงสร้างที่ “ลอยตัว” นีเ้ อง ได้กลายเป็นโครงสร้าง พื้นฐานของ G-SHOK ตัง้ แต่นน้ั มา 24 l X-Sample l January 2014


CASIO

WATCH G-SHOCK จุดเริ่มต้นของการผลิตนาฬิกาภายใต้ ชื่อ G-SHOCK มีที่มาง่ายๆ คือ อยากสร้าง นาฬิกาดูดซับแรงกระแทกได้อย่างดีเยี่ยม เพือ่ ไม่ท�ำ ความเสียหายให้กบั นาฬิกาในขณะ เกิดเหตุไม่คาดฝัน และด้วยโจทย์นี้เอง จึง ทำ�ให้วิศวกรนักออกแบบทำ�งานอย่างหนัก ในการหาเทคนิคการสร้างนาฬิกาทีท่ นทายาด ซึง่ ได้คดิ ค้นอยูน่ าน ลองทำ�อยูห่ ลายร้อยเรือน ก็ยังไม่ตอบโจทย์ แต่แล้วความช่างสังเกต เล็กๆ ก็กลายเป็นผล เมื่อ มร.คิคุโอะ อิเบะ หัวหน้าทีมวิจัยสังเกตเห็นเด็กๆ กำ�ลังเดาะ ลูกบอลยางอยู่กับพื้น เลยฉุกคิดว่า ถ้าหาก นาฬิ ก าอยู่ ก ลางลู ก บอลก็ ค งจะไม่ ไ ด้ รั บ ความเสียหาย สมมติฐานนีพ้ สิ จู น์แล้วว่าจริง ดังนัน้ โครงสร้างของ G-SHOCK จึงถูกสร้าง ขึ้นในรูปแบบ “a floating structure supporting the components between fixed points” หรือ “เทคนิคลอยตัว” โดยสร้าง นาฬิกาให้กลวงหรือให้ชน้ิ ส่วนสำ�คัญลอยตัว ไว้ ไม่ยดึ ติดกันหมด เพือ่ จะให้นาฬิกาสามารถ กระจายแรงกระแทกไปสู่ส่วนต่างๆ ไม่อัด กระแทกมาทีส่ ว่ นใดส่วนหนึง่ ผ่านวัสดุยรู เี ทน พลาสติกโพลิเมอร์ที่มีความยืดหยุ่นสูง ทำ� หน้าที่เป็นดั่งลูกบอลยางห่อหุ้มตัวเรือนไว้ นั่นเอง

BEGINNING OF G-SHOCK! ด้วยความคิดทีไ่ ม่หยุดนิง่ ทีอ่ ยากจะพัฒนา G-SHOCK ให้ทนทานขึน้ ไปอีก ทางทีมออกแบบ จึงสรรหานวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวัสดุใหม่ๆ มาประกอบเป็นนาฬิกาทีห่ ลากหลาย เพือ่ ให้ได้สนุก ไปกับการเลือก G-SHOCK มากขึน้ ในแต่ละรุน่ ไม่วา่ จะเป็นการเพิม่ ระบบวัดอุณหภูมิ ระบบไฟ Back light และ LED ความสว่างสูง ระบบ Tough Solar ระบบป้องกันสนามแม่เหล็ก ระบบตัง้ เวลา ตามความถีข่ องคลืน่ วิทยุ ระบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบรองรับการฟังวิทยุ ระบบป้องกันโคลน และฝุน่ ระบบป้องกันแรงเหวีย่ ง ระบบวัดความสูงและความกดอากาศ ระบบชุดมาตรวัด 2 เวลา ระบบป้องกันแรงกระแทกและสัน่ สะเทือนแบบ Triple 10 ซึง่ เป็นหัวใจหลักของ G-SHOCK ทีฉ่ กี กฎ ทัง้ หมดในการสร้างนาฬิกาแบบเดิมๆ ไปเลย และในปีน้ี เพือ่ เป็นการขอบคุณทุกเสียงตอบรับอย่างล้นหลามจากทัว่ โลกทีไ่ ด้เดินทางผ่าน โลกเวลามาด้วยกัน G-SHOCK จึงได้จดั บิก๊ เซอร์ไพรส์ให้แก่สาวก ผ่าน G-SHOCK Collaboration หลากหลายรุน่ อาทิ MEDICOM TOY DW-5600MT-1 ทีไ่ ด้น�ำ เอกลักษณ์ของ BE@RBRICK มา โลดแล่นตลอดตัวเรือนและสาย เอาใจคนทีร่ กั BE@RBRICK ไปเต็มๆ UNDEFEATED DW-6901 UD-3 รุน่ ทีไ่ ด้แบรนด์แฟชัน่ ผ้าใบสุดเท่อย่าง UNDEFEATED มาร่วมออกแบบโดยใช้สเี ขียวมะกอก และลายผ้าใบบวกบวกคุณสมบัตกิ นั น้�ำ ลึก 200 เมตร G-SHOCK X NEW ERA รุน่ ทีม่ คี นถามถึงมาก ทีส่ ดุ ด้วยวงจรแบบกึง่ Analog ถึง Digital และเท่สดุ ๆ กับตัวเรือนสีด�ำ กับทอง ซึง่ ได้ไอเดียมาจากสี ของหลายหมวกแก๊ปสุดคลาสิคของ NEW ERA รุน่ 59Fifty cap และล่าสุดกับรุน่ พิเศษเพือ่ เฉลิมฉลอง 30 ปี G-SHOCK ส่งท้ายปีนก้ี บั รุน่ G-SHOCK Rangeman จากคอลเลคชัน่ Lightning Yellow หนึง่ ใน Rare item ทีถ่ กู ขนานนามว่า “Master of G” มาพร้อมกับเหลืองบาดๆ ทีอ่ ดั แน่นไปด้วยฟังก์ชน่ั แรงๆ สำ�หรับขาลุยทัง้ หลาย พร้อมร่วมเดินทางสูโ่ ลกเวลาอย่างมีสสี นั ผ่าน G-SHOCK กับรุน่ ต่างๆ อีก มากมายทีจ่ ะทำ�ให้ชวี ติ คุณลืมเวลาอันแสนจืดชืดไปเลย. January 2014 l X-Sample l 25


BEAUTY S.O.S

MAKE UP!

เคล็ดลับเมคอัพให้สวยติดทน พร้อมรับมือกับ..ลมหนาว ใครว่าปัญหาแต่งหน้าแล้วลบเลือนไว จะเจอแค่ในฤดูร้อนเท่านั้น ในฤดูหนาว ที่แม้อากาศไม่อบอ้าว สาวๆ บางคน ก็ยังประสบปัญหาหน้าเลือนไว ต้องเติมหน้ากันบ่อยๆ อยู่ดี เพราะสาวบางรายมีผิวขาดน้ำ� เมื่อ... เข้าสู่อากาศแห้งในหน้าหนาวผิวก็แห้งกว่าเก่า ต่อมไขมันบนใบหน้าจึงผลิตน้ำ�มันออกมา มากกว่าเดิม กลายเป็นว่าพอหน้าหนาวแล้ว หน้ากลับมันไว เมคอัพเลยจางไวกว่าเดิมซะงั้น จึงต้องเติมหน้าบ่อยๆ ไม่ต่างจาก การแต่งหน้าในหน้าร้อนเลย และถ้าคุณสาวๆ งานยุ่งที่ทำ�งานหัวปั่นทั้งวัน การปลีกตัว สักแค่ 2-3 นาที มาเติมหน้าก็นับว่า เป็นเรื่องยาก ดังนั้นมาทำ�ให้ชีวิตของเรา ง่ายขึ้นด้วยเคล็ดกับการแต่งหน้า ให้ติดทนในหน้าหนาวกันค่ะ

26 l X-Sample l January 2014


หัวใจสำ�คัญต้องเริ่มต้นที่ผิวชุ่มชื่น อย่างที่กล่าวว่าการแต่งหน้าในหน้าหนาวจะติดทนได้นาน หรือไม่ ขึ้นอยู่กับสภาพผิวเป็นสำ�คัญ แม้คุณจะมีผิวมันเป็น ปกติหรือคิดว่าผิวไม่น่าจะแห้งในหน้าหนาว แต่ความจริงคือ ผิวของคุณจะกร้านและขาดน้ำ�ไม่ต่างจากผิวประเภทอื่นๆ จึง จำ�เป็นที่จะต้องบำ�รุงเพื่อเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวอย่างเพียงพอ เคล็ดลับ คือ สาวผิวมันควรเลือกมอยส์เจอร์ไรเซอร์สตู รบางเบา ซึมไว ซึง่ จะช่วยให้ผวิ อิม่ น้�ำ และชุม่ ชืน่ ได้โดยทีห่ น้าไม่มนั ไปมาก กว่าเดิม ทาบำ�รุงเป็นประจำ�ทุกเช้าเย็นและก่อนแต่งหน้า ส่วน สาวผิวแห้งอยูแ่ ล้วอาจเปลีย่ นไปใช้มอยส์เจอไรเซอร์ทเ่ี นือ้ หนา หนักขึน้ เพือ่ คงความชุม่ ชืน้ ไว้ให้ได้ เมือ่ แต่งหน้าเมคอัพจะได้ ติดแน่นทนนาน นอกจากนีต้ อ้ งไม่ละเลยการสครับผิวหน้าด้วย สครับทีอ่ อ่ นโยน เป็ น ประจำ � ทุ ก สัปดาห์ เพื่อขัด เซลล์ ผิ ว เก่ าให้ ออกไป นอกจาก เผยผิ ว ใหม่ ใ ส ขึ้ น ยิ่ ง กว่ า เดิ ม แล้ว ยังช่วยให้ มอยส์เจอไรเซอร์ ซึมซาบเข้าบำ�รุง ได้ดีกว่าอีกด้วย

1 3

เคล็ดลับทาปากแจ่มสวยติดทน

น่ารำ�คาญใจแค่ไหน ถ้าคุณต้องเติมปากทุกๆ ครั้ง หลังจาก รับประทานอาหารหรือดืม่ น้�ำ ซึง่ นีเ่ ป็นเรือ่ งทีผ่ เู้ ลือกใช้ลปิ กลอส กับลิปเนื้อเชียร์ต้องประสบบ่อยๆ ลองเปลี่ยนมาเป็นลิปสติก เนือ้ แมตต์หรือกึง่ แมตต์ดบู า้ ง เพราะเนือ้ ลิปสติกประเภทนีต้ี ดิ ได้ทนนานกว่า เวลาทาให้ทาแล้วซับด้วยกระดาษทิชชู จากนัน้ ทาซ้�ำ อีกแล้วซับเบาๆ อีกครัง้ รวมถึงเขียนขอบปากด้วยดินสอ สีเดียวกัน ก็จะทำ�ให้ลปิ สติกติดทนนานและไม่เลอะเปือ้ นบริเวณ ขอบปากอีกด้วย

ที่มา : http://women.kapook.com

ไพร์มเมอร์และแป้งแต่งหน้า ไพรม์เมอร์เปรียบเหมือนตัวสมานระหว่างผิวจริงๆ กับรองพื้น ทีค่ ณ ุ ทาลงไป ไพร์มเมอร์จะช่วยปรับสภาพผิวให้เนียนขึน้ พราง รูขุมขนที่ดูใหญให้เนียนขึ้น และช่วยให้สีผิวสม่ำ�เสมอกันได้ใน ระดับหนึง่ นอกจากนีไ้ พร์มเมอร์บางสูตรยังช่วยเพิม่ ความชุม่ ชืน้ แก่ผิว ด้วยคุณสมบัติเหล่านี้จะทำ�ให้รองพื้นที่คุณทาลงไปติด ผิวหน้าของคุณได้ดีและยาวนานขึ้นกว่าเดิมนั่นเอง สำ�หรับ แป้งที่ใช้แต่งหน้า นอกจากเลือกสีให้ตรงกับผิวของคุณแล้ว ยังต้องเน้นในเรือ่ งของคุณภาพแป้งด้วย เพราะจะช่วยให้แป้ง เกาะผิวได้ดีช่วยซับความมัน ทำ�ให้แป้งไม่ไหลเยิ้มและถูกลบ เลือนไปเมื่อหน้าเริ่มมัน

2

ชีวิตใครที่เคยยุ่ง! วุ่นวายกับการเติมหน้า วันละหลายๆ ครั้ง แม้ในกลางฤดูหนาว ลองมาใช้เคล็ดลับ การแต่งหน้าเหล่านี้ดู รับรองจะช่วยให้ชีวิต ง่ายขึ้นเยอะอย่างมาก เติมหน้าแค่วันละครั้ง เท่านั้นเองจ้า

ปัดแป้งที่ขนตา ช่วยให้มาสคาร่าติดทน

4

ปัญหามาสคาร่าเลอะตรงขอบตาล่าง จนทำ�ให้ตาดูคล้�ำ เหมือน หมีแพนด้าจะไม่เกิดขึ้นอีกถ้าลองได้ใช้ทริคปัดขนตา ที่เมื่อปัด ไปครัง้ หนึง่ แล้วให้ใช้แปรงขนฟูๆ แตะแป้งฝุน่ แล้วปัดไปทีบ่ ริเวณ เปลือกตาให้โดนขนตา จากนัน้ จึงปัดมาสคาร่าซ้�ำ เป็นรอบทีส่ อง รับรองคราวนี้นอกจากตาจะเป็นแพหนาแล้ว ยังไม่เลอะเป็น แพนด้าให้รำ�คาญใจอีกต่อไป

January 2014 l X-Sample l 27


28 l X-Sample l January 2014


January 2014 l X-Sample l 29


เจมส์ ศุภวิญ์ , ต้น ธนษิต , รอน ภัทรภณ , ปอ อรรณพ , นนท์ ธนนท์

ล้วง…แคะ…แกะ…เกา…ครั้งนี้ X-Studio ต้อนรับ 4 หนุ่มจาก AF มาพร้อมกับ single ล่าสุดของพวกเขา ศิลปิน ลำ�ดับที่ 255 เจมส์ ศุภวิชญ์ กับเพลง “ผมผิด”, ต้น ธนษิต เพลง “โดยไม่มีเธอ”, รอน ภัทรภณ เพลง “พร้อมหรือยัง” และ ปอ อรรณพ เพลง “โสดกะปริบกะปรอย” และอีก 1 หนุ่ม จาก The voice “นนท์ ธนนท์” เพลง “ไม่สนิท” การสัมภาษณ์ครั้งนี้ มีแต่เสียงหัวเราะ สนุกสนาน ทำ�ให้บรรยากาศภายในสตู X เจียง ใหม่เจ้าดูคึกคักและครื้นเครงกันเลยทีเดียว ต่อด้วยศิลปินลำ�ดับ ที่ 256 อ้นและตั้ม 2 หนุ่ม จากเวที The Star 9 โดยนักร้อง สุดทะเล้น ตั้ม มากับเพลงหากจะรักให้รีบจอง และนักร้องสุดหล่อ อ้น มากับเพลงไม่รับปากแต่จะพยายาม พร้อมกับประชาสัมพันธ์ การรับสมัครประกวด “The Star 10” การค้นหาเดอะสตาร์คนใหม่ ของเมืองไทย เปิดประตูสู่ดวงดาว ภาคเหนือในวันที่ 7 ธันวาคม 2556 ที่เซ็นทรัลกาดสวนแก้วเชียงใหม่ ส่วนแฟนพันธุ์แท้ของ เดอะว้อยพลาดไม่ได้กับศิลปินลำ�ดับที่ 257 “คิง THE VOICE” ศิลปินหนุม่ เสียงคุณภาพจากรายการ The Voice ซีซนั แรก ครัง้ นี้ มากับเพลง “ตี1” ซึ่งเป็นซิงเกิ้ลที่สองของเขา ต่อด้วยศิลปิน ลำ�ดับที่ 258 MUSICOLLI KIDS วงดนตรีน้องใหม่ ซึ่งรวม นักร้องนักดนตรีตวั น้อยชาวเชียงใหม่ คือ หยิน ใบเตย ฮว๋ ง ฟ่ง ไบรท์ จีน ภูพิงค์ อะตอม และออกัส กับผลงานเพลง “โอ๊ะ โอ... ความรัก” เนื้อหาพูดถึงที่มุมมองความรักที่สดใสในแบบเด็กๆ ที่ ไม่รู้ว่าความรู้สึกนี้คืออะไร จึงแสดงออกด้วยคำ�ว่า โอ๊ะ โอ! และ ศิลปินดาราลำ�ดับที่ 259 กันต์ ตั้ว ฝน ปันปัน มาในโปรเจค Hormones The Next Gen การค้นหาวัยว้าวุ่นรุ่นใหม่มาเสริม กองทัพนักแสดงในปีการศึกษาหน้ากับซีรีส์สุดฮิต Hormones วัยว้าวุ่น ซึ่งเป็นเป็นโปรเจคใหญ่ส่งท้ายปลายปีของ GTH กับ นาดาวบางกอก โดยจะบุกไปทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศ ส่งท้ายด้วย ศิลปินลำ�ดับที่ 260 Thailand Dance Now ผู้เข้าแข่งขันจาก รายการเต้นสุดขัว้ ! กับสองทีมจากรอบไฟนอลนัน่ ก็คอื ทีม Fuunimatle และทีม Embrace caster ในการแข่งขันรอบสุดท้ายเมือ่ วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคมที่ผ่านมา

อย่าลืม ติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆ ทุกช่องทาง ของเราชาว X99.25 เจียงใหม่เจ้า ศิลปินท่านไหน กิจกรรม อะไร อัพเดทพร้อมกันกับ X-Sample ฉบับต่อไปนะคะ

อ้น & ตั้ม The Star 9

Dj.น้ำ�หวาน MUSICOLLI KIDS

คิง THE VOICE

กันต์ , ตั้ว , ฝน , ปันปัน Hormones

Dj.อ้วน

ผู้เข้าแข่งขันจากรายการ Thailand Dance Now

l X-Samplel l January January2014 2014 3030 l X-Sample


ทุกอยางที่คนเช�ยงใหม อยากรู อยากเห็น อยากเปน อยากฟง ออกอากาศสดทุกวัน ตั้งแต 6 โมงเชาถึงเที่ยงคืน X-Phon

X99.25

e 084 22292 7 5 X-M S 468 9125 X-Mail

@X992

X99.25

@hotm

ail.com

5

ย ากมา ม ั ล ว งราง ละขอ แ ม ร กร ทง้ั กจิ ม ว ร นไหว เคลอ่ื ม า ว ทค อพั เด

X / m fb.co

าร ขา วส ิต ตาม ด

5 2 . 9 FM9

January 2014 l X-Sample l 31


NEWRELEASE

FRONTAGE LUGGAGE

เก็บ (KEPT)

ฟรอนท์เทจ ดึง บาส ผกก.เคาท์ดาวน์ ทำ�มิวสิควิดีโอ เพลง “เก็บ” ของ อ๋อง เขมรัชต์ ทิ้งทวนความอาร์ต!

อ๋อง เขมรัชต์

อ๋อง..ได้แอบกระซิบบอกกับเราว่า สำ�หรับมิวสิควิดโี อเพลง “เก็บ” พีเ่ อก ผูบ้ ริหาร ค่าย (โชคชัย ณ ระนอง) ได้รีเควสให้พี่บาส (นัฐวุฒิ พูนพิรยิ ะ) ผูก้ �ำ กับภาพยนตร์เคาท์ดาวน์ มาทำ�ให้ เพราะชอบการทำ�งาน ชอบงานที่พี่ เค้าทำ� มันเลยปลื้มมากและพอมิวสิคออกมา มันมีทั้งความจัดจ้าน มีมุมมองของงานศิลปะ ภาพสวย พี่บาสเก่งมาก ครั้งนี้พี่บาสบอกว่า หลังจาก อ๋อง เขมรัชต์ ได้ส่งซิงเกิ้ล จะทำ�ให้เพลงเก็บของอ๋องเป็นมิวสิคสุดท้าย เพลง“เก็บ” (KEPT) เพลงที่ 5 ปิดท้ายอัลบั้ม ในโปรเจ็คท์ฟรอนท์เทจ ลักเกจ (Frontage Luggage ก่อนทีพ่ เ่ี ค้าจะกลับไปทำ�หนัง ก็อยากให้ทกุ คน ให้แฟนเพลงได้ฟังกันไปแล้ว จากค่ายเพลงน้องใหม่ ได้ติดตามกัน มันเจ๋งจริงๆ ครับ มิวสิควิดโี อเพลงเก็บจะพูดถึงผูห้ ญิงคนหนึ่ง ฟรอนท์เทจ(Frontage) ในเครือจีเอ็มเอ็ม แกรมมีฯ่ ที ่ ผ ่ า นเหตุ ก ารณ์ เ ลิ ก รากั บ ผู้ ช ายแล้ ว เสี ยใจ ในสไตล์โฟล้คป็อบและมีกลิ่นอายป็อบร็อคเบาๆ มาก เจ็บปวด ลืมไม่ได้ ยังติดกับความรู้สึกนั้น อึดอัด จึงหยิบกระเป๋าใบหนึง่ เพือ่ ไปในสถานที่

32 l X-Sample l January 2014

ทีเ่ คยทำ�กิจกรรมด้วยกันและเก็บสิง่ ของทุกอย่าง ใส่ในกระเป๋าแล้วเอาไปโยนทิง้ น้�ำ เพือ่ ปลดปล่อย ความรู้สึกเหล่านั้นออกไปจากใจ ผมอยากจะ แนะนำ�ว่าเวลาดูเรือ่ งราวของมิวสิคอย่าคิดมาก ดูแล้วปล่อยใจไปกับความรู้สึกที่พี่บาสส่งผ่าน น้องนางเอกซึ่งเล่นได้ดีมาก สามารถถ่ายทอด ความรู้สึกออกมาได้อย่างที่พี่บาสต้องการเลย ทีเดียวครับ สำ�หรับแฟนคลับ อ๋อง ติดตามมิวสิควิดีโอ เพลงเก็บ (Kept) ได้แล้ววันนีท้ างมิวสิแชนแนล ทัว่ ไปหรือฟังเพลงและดาวน์โหลดที่ *1230909 พร้อมติดตามอัพเดทข่าวคราวความเคลือ่ นไหว และร่วมส่งกำ�ลังใจให้สนได้ทาง www.frontage musiclabel.com/Facebook & Instagram & Twitter : frontagemusiclabel


พรุ่งนี้จะไม่ยอม คำ�ร้อง สุภาวรรณ พวงงาม ทำ�นอง/เรียบเรียง ชาญวุฒิ บุญแย้ม

ว่าที่สัตว์แพทย์จาก ม.เชียงใหม่ ที่ขอเบรคเวลา จากการดูแลน้องหมา มาทำ�ตามความฝันของตัวเอง บนเส้นทางสายบันเทิง และวันนี้ความฝันของหนุ่มตี๋

บีม กรธัช สมบุญธรรม

ก็สมหวังแล้ว เพราะวันนี้หนุ่มตี๋ มาดเท่ห์ ท่าเป๊ะ คนนี้ได้ครองใจสาวๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว สำ�หรับซิงเกิ้ลแรกของหนุ่มบีม ก็เรียกว่าถ่ายทอดความเป็นตัวเอง ลงไปในเพลงได้อย่างน่ารัก กับจังหวะสนุกๆ และเนื้อหาที่ฟังแล้วต้องแอบอมยิ้มในความทะเล้นของเพลงนี้ ที่พูดถึงเธอ ว่าฉันโกรธเธอแล้วนะ ไม่ต้องมาอ้อนมาแบ๊วทำ�ตาใสง้อหรอก ฉันไม่ยอมคืนดีง่ายๆ แน่นอน แต่เอาน่า...วันนี้ขอยอมเธอไปก่อน งั้นขอเป็นพรุ่งนี้ที่ฉันจะไม่ยอมเธอแล้วกัน (อ้าว)

ฟัง/โหลด/โหวต/ ชมมิวสิกวีดโี อและเพลง

“พรุง่ นีจ้ ะไม่ยอม”

ได้ท่ี www.truemusic.com www.facebook.com/ TrueFantasia

January 2014 l X-Sample l 33


X-CELEBRATION

34 l X-Sample l January 2014


JIVE GARDEN BY WARM UP CAFE MEMORIES OF JIVE GARDEN เทศกาลดนตรีและศิลปะ ท่ามกลางไอหมอกสายน้ำ�และขุนเขา ที่รีสอร์ทสวย บุระลำ�ปายรีสอร์ท พร้อมความสนุกกับกิจกรรมมากมาย ซุม้ ขายของ ซุม้ อาหาร จากร้านพันธมิตร ในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน ยังมีงานศิลปะมากมายให้ได้ชื่นชม พร้อม...ความสนุกจากศิลปิน DJ ชั้นนำ� จากเชียงใหม่และกรุงเทพฯ “Jive” เราเองก็ไม่เข้าใจกับคำ�นีเ้ ท่าไร เมือ่ เพือ่ นๆ ชวนและบอกให้ไปร่วมทริปนีด้ ว้ ยกัน เทศกาลศิลปะ ดนตรี และการท่องเที่ยว Jive Garden จากกระแสการประชาสัมพันธ์และคำ� บอกเล่าของเพื่อนๆที่เป็นขาปาร์ตี้และสาวก วอร์มอัพเชียงใหม่ หลายๆ คนทีเ่ คยไปต่างล้วน พู ด เป็ น เสี ย งเดี ย วกั น ว่ า สนุ ก สุ ด สุ ดในช่ ว ง ปีใหม่และรบเร้าให้ไปแบบห้ามพลาด ซึ่งโดย ส่วนตัวนัน้ ก็คดิ ว่ามันก็คงเหมือนเทศกาลดนตรี ใหญ่ๆคล้ายๆงานทีภ่ เู ขาลูกใหญ่อะไรประมาณ นั้น แต่ผู้ร่วมงานก็คงจะมีจำ�นวนไม่มากเท่าไร ถ้าบอกว่างานนี้จัดที่ปาย จะเป็นไปได้อย่างไร ในเมือ่ พืน้ ทีข่ องอำ�เภอปายนัน้ เล็กมาก คงเป็น เพียงแค่งานดนตรีของคนเฉพาะกลุ่มที่อยาก หลีกหนีความวุน่ วายในช่วงเทศกาลหน้าหนาว ของเชียงใหม่ไปผ่อนคลายกันต่างที่ ดังนัน้ การ เตรียมของเราจึงมีเพียงแค่เครื่องนุ่งห่มกัน ลมหนาวสักตัวและอุปกรณ์การเอาชีวิตรอด ในช่วงเวลากลางคืน เพราะการไปเทีย่ วอำ�เภอ ปายในช่ ว งต้ น ปี นั้ น คงจะหนาวเย็ น พอควร เมือ่ ถึงวันเดินทาง เราค่อยๆ ขับรถไป ตามเส้นทางเชียงใหม่-ปาย-แม่ฮ่องสอน มุ่ง หน้าสู่อำ�เภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สถานที่ ชั้นนำ�ติดอันดับสถานที่เที่ยวช่วงหน้าหนาว คงไม่ตอ้ งบรรยายถึงปายมากนัก เพราะนอกจาก

คุณจะได้สมั ผัสลมหนาวแล้ว ยังสนุกไปกับการ พักผ่อนและกิจกรรมแบบหาในย่านชุมชนเมือง นั้นแทบไม่ได้ เราเข้าพักห้องแบบธรรมดา ใน ห้องไม่มที วี ี ไม่มตี เู้ ยน ติดธรรมชาติจริงๆ เรียก ได้วา่ มีไว้เพือ่ การนอน แต่สง่ิ น่าประทับใจสำ�หรับ เรานั้น คือ การมีบ่อน้ำ�พุร้อนอยู่หน้าห้องพัก จากตรงนีเ้ รือ่ งงาน เรือ่ งเครียด ขอทิง้ ไว้เบือ้ งหลัง ถ้าจำ�ไม่ผดิ ช่วงทีเ่ ราถึงปายตอนนัน้ จากเชียงใหม่ เป็นเวลา 12.00 น. เราก็ถงึ ทีอ่ �ำ เภอปายประมาณ บ่าย 2 โมง หลังจากทีเ่ ก็บข้าวของเรียบร้อย เรา ก็ไม่รอช้าที่จะไปตามหาเป้าหมายของเราใน ค่ำ�คืนนี้ ซึ่งเพื่อนๆ ตกลงกันแล้วว่าในเวลา 2 ทุม่ คือฤกษ์งามในการเคลือ่ นพล ซึง่ เราเริม่ ต้น เที่ยวปายในตัวเมืองและมองหาร้านอาหาร ตามทีเ่ หล่านักชิมทัง้ หลายโพสไว้ในโลกออนไลน์ หลังจากนัน้ เราก็กลับเข้าทีพ่ กั เพือ่ เปลีย่ นชุดเก่ง สำ�หรับค่ำ�คืนที่รอคอย “เจอกันหน้างาน” สิ่งที่เพื่อนๆ บอกเรา กับความคิดของเรานัน้ ช่างแตกต่าง ณ จุดทาง เข้าคือรถยนต์ทจ่ี อดสองข้างทางแบบแน่น แม้ จะมีทจ่ี อดรถด้านใน แต่เราคิดว่าคงเต็ม เราเริม่ สงสัยว่าผูค้ นมากมายจากทีไ่ หนกัน งานจะใหญ่ แค่ไหน เมือ่ การมาถึงจุดทางเข้าของเรานัน้ ยัง มีเพียงแสงไฟหริบหรี่เหมือนทางเข้ารีสอร์ท ธรรมดาๆ ถ้าไม่นับจำ�นวนรถด้านนอก เมือ่ เดินมาเรือ่ ยๆ จุดซือ้ บัตรนัน้ เรียก ได้ว่าแน่น เรารู้สึกดีใจกันเล็กๆ ที่มีบัตรก่อนที่ จะมา ทั้งๆ ที่เราคิดว่างานนี้ก็คงจะเป็นแค่มินิ คอนเสิรต์ ธรรมดาๆ แต่กลับเปล่าเลย ความคิด ความฝัน คำ�บอกเล่าของเพือ่ นๆ ทีบ่ อกเรานัน้ แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ผู้คนประมาณนับหมื่น ที่อยู่เบื้องหน้าเรามันคือความสนุกที่จะเกิด ขึน้ ในไม่ชา้ Jive แบ่งออกโซนๆ ตามแนวดนตรี มีบู้ทต่างๆ และเวทีหลัก แต่สิ่งที่สะดุดตากับ

ใจเรามากที่สุดนั้น คือ ด้านหน้าของเวทีมีสเตชัน่ เล็กๆ คล้ายกับโซนด้านในของร้านวอร์มอัพ ประหนึ่ ง ยกวอร์ ม อั พ มาจั ด แสดงกลางแจ้ ง พร้อมบรรยากาศความหนาวและผู้คนที่มาก กว่าเทศกาลไหนๆในเมืองเชียงใหม่ ความประทับใจนอกจากการแสดง คอนเสิร์ตท้าลมหนาวในช่วงต้นเดือนปีใหม่ ของศิลปินนักร้องไทยเทศแล้วนั้น ยังสนุกกับ กิจกรรมมากมายภายในงานที่เราต้องบอกว่า ไม่ เ สี ย ดายเลยที่ ไ ม่ ป ฏิ เ สธเพื่ อ นในวั น นั้ น เพราะถ้าพลาดจากวันนั้น วันนี้เราคงไม่ได้มา สนุกกันที่นี้ ทั้งหมดนี้เหมือนราวกับว่าอยู่ใน วอร์มอัพเชียงใหม่ เราต้องแอบแปลกใจที่เจอ ใครหลายๆ คนที่เรารู้จัก ทั้งหมดล้วนแต่ตั้งใจ มางานนี้ หัวใจของเราพองโตแปลกๆ ควันก็ ออกปากไม่หยุดและเต้นสุดๆ ไปกับจังหวะเสียง ดนตรีที่นอลสต๊อป มันคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่เรา พอรู้บ้างว่างานนี้วอร์มอัพคาเฟ่เชียงใหม่เขา จัดกันมาหลายครัง้ แล้ว ส่วนตัวไม่เคยคิดทีจ่ ะ มา เพราะนอกจากการใช้ชีวิตในอากาศหนาว ทีย่ ากลำ�บากแล้ว การหาทีพ่ กั ในอำ�เภอปายใน ช่วงไฮท์ซีซั่นนั้นโหดกว่าการเดินทางเสียอีก แต่จากที่สัมผัสงาน Jive Garden 7 ครั้งที่ผ่าน มา ทำ�ให้เรานั้นรู้ว่าเทศกาลดนตรีภาคเหนือที่ ยิ่งใหญ่ไม่แพ้ที่ใดก็คงจะเป็นงานนี้แน่แท้ จึง ไม่สงสัยเลยว่าทำ�ไมเพื่อนๆ จึงรบเร้าลากเรา แล้วลากเราอีกว่าต้องมา มันคุม้ ค่าจนเหนือคำ� บรรยายจริงๆ ถ้าไม่มาสัมผัสเอง ปีนี้ Jive8 ขอออกตัวเลยว่าเป็นบุคคล แรกๆ ที่พร้อมจะต่อคิวซื้อบัตร แล้วคุณล่ะ จะพลาด ได้อย่างไรกับงานนี้ Jive Garden 8 by Warm Up Cafe.

January 2014 l X-Sample l 35


36 l X-Sample l January 2014


JIVE 8 JIVE GARDEN เริ่มขึ้นเมื่อ... 7 ปีที่แล้ว ณ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โดย Warm Up Cafe เป็นงานปาร์ตี้เล็กๆ เฉพาะกลุม่ คนทีร่ กั ศิลปะ ดนตรี และท่องเทีย่ ว จึงเป็นที่มาของงาน “JIVE GARDEN” เมื่อแรกเริ่มก็มีกลุ่มคนเพียง 100 คนที่เข้าร่วม เนื่ อ งด้ ว ยความสนุ ก สนานเป็ น กั น เองและ ความสวยงามของธรรมชาติ ได้รบั การตอบรับ เป็นอย่างดีสำ�หรับแขกของ JIVE GARDEN ปีตอ่ ๆ มา เนือ่ งจากต้องตอบสนองความต้องการ ของกลุ่มคนที่รักศิลปะ ดนตรี และท่องเที่ยว JIVE GARDEN จึงขยายงานให้ใหญ่ขึ้น เริ่ม จากเปลี่ยนสถานที่จาก B-bob มาเป็น Purarumpai เพือ่ ทีจ่ ะรองรับสมาชิกกว่า 2,000 คน มีพันธมิตรเข้าร่วมงานมากขึ้น และมีกิจกรรม หลากหลายขึ้น

อำ�เภอปาย ชมรมคนรักเมืองปายร่วมกับชมรม มอเตอร์ไซด์ไทรอั้ม ชมรมเวสป้า และยังมอบ รายได้จากการจัดงานให้กับโรงพยาบาลปาย 40 คน สถานทีจ่ ดั งานในปีน้ี Purarumpai รีสอร์ทใหญ่ ริมแม่น้ำ�ปาย ซึ่งมีการวางผังรูปแบบงานใหม่ ให้แตกต่างจากปีทแ่ี ล้ว โดยเพิม่ จุด Landmark ทางเข้าหน้างานเพือ่ ให้ สังเกตเห็นได้งา่ ย มีการ จัดสรรพื้นที่จอดรถที่กว้างขวางเพื่อรองรับผู้ เข้าร่วมงานจำ�นวนมากขึน้ และพืน้ ทีจ่ อดเฉพาะ กลุม่ ต่างๆ อาทิ คนรักรถโฟล์ค คนรักรถเวสป้า ฮาเล่ย์เดวิดสัน อาเมริกันคาร์ ฯลฯ ให้มากขึ้น เพิ่มจำ�นวนสิ่งอำ�นวยความสะดวก ห้องสุขา กองอำ�นวยการ จุดประชาสัมพันธ์ในงาน จุด ปฐมพยาบาลและมาตราการรั ก ษาความ ปลอดภัยที่มากขึ้นเพื่อความปลอดภัยของผู้ ร่วมงานทุกท่าน

จาก B-bob สู่ Purarumpai รีสอร์ทใหญ่ริม แม่น้ำ�ปาย จากพื้นที่ 90 ตารางเมตร สู่พื้นที่ กว่า 15 ไร่ จากเวทีเล็กๆ 1 เวที สูเ่ วทีหลากหลาย แนวดนตรีอีก 4 เวที จากกิจกรรมเพื่อสังคมไม่ กีก่ จิ กรรม สูก่ จิ กรรมทีห่ ลากหลายเพือ่ ให้สงั คม ได้มากขึน้ จากพันธมิตร 2-3 บริษทั สูพ่ นั ธมิตร กว่า 10 บริษัท จากคนหลักพันสู่คนหลักหมื่น JIVE GARDEN ครั้งที่ 8 นี้จึงมีแนวคิดที่มาก กว่าการปาร์ตี้ท่ามกลางธรรมชาติ โดยมีกลุ่ม เป้าหมาย คือ คนที่รักศิลปะ ดนตรี และ 2 ล้อ จุดประสงค์ของงานนอกจากสร้างความบันเทิง และความสุ ขให้ กั บ เหล่ า พ้ อ งเพื่ อ นแล้ ว นั้ น ยังร่วมมือกับผู้คนในชุมชนทำ�ประโยชน์ให้กับ สังคมในด้านของศิลปะ สร้างโอกาสในทุกๆ 1 ปี กลุ่มคนรักศิลปะ ดนตรี และการท่องเที่ยว จะได้มาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซ่งึ กัน และกัน กิจกรรมยังเป็นการสร้างโอกาสให้กับ ศิ ล ปิ น หน้ าใหม่ ไ ด้ มี พื้ น ที่ ใ นการแสดงออก ซึ่งทั้งหมดนี้ยังเกิดผลพลอยให้มีการกระจาย รายได้ให้กบั ท้องถิน่ กระตุน้ เศรษฐกิจของอำ�เภอ ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งยังส่งเสริม การท่องเที่ยวได้อีกด้วย

ด้วยการเดินทางที่ผ่านธรรมชาติและสถานที่ อันสวยงามริมแม่น�ำ้ ปาย ท่ามกลางอากาศเกือบ ศูนย์องศา อาหารรสเยี่ยมจากร้านพันธมิตรที่ พร้อมให้บริการมากกว่า 20 ร้านค้า เสริมความ ปลอดภัยในการเดินทางด้วยป้ายบอกเส้นทาง จุดพักผ่อนเป็นระยะๆ ซึง่ อยูใ่ นความดูแลของ เจ้ า หน้ า ที่ พ ยาบาลและเจ้ า หน้ า ที่ ตำ � รวจ ระหว่างเส้นทางมีการแจกเครื่องดื่มและเล่น เกมส์แจกของที่ระลึก ตลอดจนการซ่อมบำ�รุง พาหนะเล็กๆ น้อยๆ เพือ่ ความปลอดภัยในการ เดินทาง ทุกท่านที่ร่วมงานจะสนุกสุดๆ กับ... 4 เวที 4 แนวดนตรี พร้อมด้วยศิลปินมากมาย 1.MAIN STAGE Live band และ DJ.โดย เริม่ การแสดงตัง้ แต่ 18.00-03.00 น. จากศิลปิน ชัน้ นำ� Chocopafe, สิงโต นำ�โชค, ETC.,Boom Boom Clash, DJNengNoi, DJFaasai, DJSun Zone. 2.LOUNGE STAGE สนุกสนานกับ DJ. จาก Lounge by Warm Up Cafe ในแนว ดนตรี Electronic โดย DJ ชั้นนำ�จากเชียงใหม่ และ Gust DJSeed และ SuperrzaaapDJ 3.CHIANGMAI STAGE ศิลปินทั้งหน้าใหม่ และเก่าจากเชียงใหม่จะมาเขย่าความมันส์ให้ กับสาวกทั้งแนว ,Rock, Alternative, Britpop, Garage Rock และวงอิดท้ี โ่ี ด่งดัง Trick or Treat และพิเศษกับเวทีน้องใหม่ 4.เหน่งน้อยคาเฟ่ รวมศิ ล ปิ น จากวอร์ ม อั พ คาเฟ่ แ ละดี เ จจาก เชียงใหม่ในคอนเซปสามช่ารถบัม๊ โคโยตี้ และ Gust พิเศษ วงไทเดินเล่น

ทุกครัง้ ทีจ่ ดั งาน JIVE ทางผูจ้ ดั และผูเ้ ข้าร่วมงาน จะจัดกิจกรรมเพือ่ ตอบแทนสังคมคือ กิจกรรม Workshop ให้กบั นักเรียนโรงเรียนปายวิทยาคาร เกีย่ วกับการสร้างสรรค์สอ่ื เพือ่ ชุมชน โดยผูท้ รง คุณวุฒจิ ากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ซึง่ มี เยาวชนในท้องถิ่นผู้เข้าร่วม 40 คน กิจกรรม รณรงค์ทำ�ความสะอาดเมืองปายกับกรมป่าไม

เพียงคุณเตรียมตัวให้พร้อม แต่งกายเพือ่ สร้าง ความความอบอุ่นท่ามกลางอุณหภูมิท่ตี ำ�่ เกือบ เลขศูนย์ บนพืน้ ทีร่ สี อร์ทใหญ่รมิ แม่น�ำ้ ปาย และ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วชัน้ นำ�ในช่วงฤดูหนาว อ.ปาย กับเทศกาลศิลปะ ดนตรีและการท่องเทีย่ วทีส่ ดุ ประทับใจของใครหลายๆ คน JIVE GARDEN By Warm Up Cafe January 2014 l X-Sample l 37


SAMPLE++

ใครๆ ก็ดื่มชา

ผู้คนทุกมุมโลกที่แตกต่างกันด้วยเรื่องชาติ สีผิว ขนบธรรมเนียมประเพณี ฐานะ ต่างพากันสนใจดื่มชา เพราะชา.. ไม่เป็นเพียงเครื่องดื่มที่ให้ความละเมียดละไม แต่เป็นศิลปะ เป็นวัฒนธรรม เป็นรสชาติของชีวิต

ABOUT TEA “ชา” มาจากพืชตระกูลคาเมเลีย ไซเนนซิส (Camellia sinensis) ถิ่นกำ�เนิดอยู่ใน จีนและอินเดีย มีลักษณะเป็นพุ่มใบเขียว หาก ปล่อยให้เติบโตเองในป่าจะให้ดอกสีขาวส่งกลิน่ หอมในฤดูใบไม้ผลิ เมือ่ ดอกชาโตเต็มที่ จะให้ผลชาทีภ่ ายในมีเมล็ดเล็กๆ หนึง่ ถึงสามเมล็ด ในการแพร่พันธุ์ต้นชา ต้องได้รับการผสมละอองเกสรกับต้น ชาต้นอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนยีนและ โครโมโซมซึง่ กันและกัน เมือ่ ชาต้นใหม่ เจริญงอกงาม จะคงลักษณะทีแ่ ข็งแรง บางส่วนของพ่อแม่ ด้วยวิถเี ช่นนีต้ น้ ชาจึงเป็น พืชที่มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวของมันเอง ส่วนของต้นชาที่นำ�มาเป็นเครื่องดื่ม จะอยู่ส่วนบนสุดของต้น อันเป็นตำ�แหน่งของ การผลิใบอ่อนและการแตกหน่อ ซึง่ เป็นส่วนที่ มีคณ ุ ภาพดีทส่ี ดุ นัน่ ก็คอื ชาทีม่ คี ณ ุ ภาพดีทส่ี ดุ คือชาทีผ่ ลิตจากใบชาอ่อนและตานัน่ เอง ส่วน เครื่องมือในการเก็บใบชาที่ดีที่สุดก็คือ มือของ มนุษย์ ซึ่งปฏิบัติต่อกันมาอย่างนี้เป็นเวลานับ หลายพันปี การผลิตใบชาเป็นงานทีต่ อ้ งอาศัย ความรู้จากประสบการณ์และความชำ�นาญที่ สัง่ สมผ่านกาลเวลา ถ่ายทอดกันรุน่ แล้วรุน่ เล่า ผ่านปู่ถึงพ่อและลูกหลาน เคล็ดลับของแต่ละ ตระกูลล้วนเป็นความลับของครอบครัว ทีจ่ ะไม่ ถ่ายทอดข้ามสายเลือด ใบชาที่ผลิตออกมาใน แต่ละไร่จึงมีรสชาติและคุณภาพที่แตกต่างกัน แต่ละขั้นตอนการผลิต เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิด ขึ้น มีส่วนร่วมในการทำ�งานหลายขั้นตอน แต่ เคล็ดลับทีท่ �ำ ให้ความสำ�เร็จเกิดขึน้ อยูท่ ส่ี องมือ และสมองของมนุษย์นี่เอง ชาผลผลิตที่มาจากพืชชนิดเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นชาจีน ชาอินเดีย ชาศรีลังกา ชา ญี่ปุ่น ชาอังกฤษ แต่กลับปรากฏว่าการชงชา ที่แตกต่างกันในหลายวัฒนธรรม ทำ�ให้เกิดชา 38 l X-Sample l January 2014

รูปแบบต่างๆ กว่า 3,000 ชนิด แตกต่างกันทั้ง กรรมวิธีการผลิตใบชา การชงชาไปจนถึงการ ปรุงแต่งรสชาติของชา คนจีนรู้จักการดื่มชา มาหลายพันปีแล้ว มีตำ�นานเล่าว่า จักรพรรดิ เสิน-หนง (Emperor Shen Nung) วันหนึ่ง ขณะทรงต้ ม น้ำ � ร้ อ นได้ มี ใ บชาปลิ ว มาตกลง ในหม้อน้�ำ เดือด ทรงชิมดูพบว่ามีรสชาติดแี ละ มีกลิ่นหอม จากนั้นมาชาก็เป็นที่รู้จักและนิยม ดื่มกันทั่วไป ชากลายเป็ นเครื่ อ งดื่ ม ที่ จำ � เป็ นใน สังคมไทย จากทีม่ กี ารสัง่ ใบชาเข้ามาบริโภคใน ประเทศ ก็ได้มีการริเริ่มปลูกชาพันธุ์ดี มีการ พัฒนาอุตสาหกรรมชาของไทยเริม่ อย่างจริงจัง ที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย เมื่อปี พ.ศ.

2480 นายประสิทธิ์และนายประธาน พุ่มชูศรี ได้จดั ตัง้ บริษทั ใบชาตราภูเขาจำ�กัดขึน้ นายพร เกีย่ วการค้า นำ�ผูเ้ ชีย่ วชาญชาวฮกเกีย้ นมาเพือ่ ถ่ายทอดความรู้เรื่องชาแก่คนไทย รวมทั้งป๋า ซุง นายทหารกองพล 93 บ้านแม่สลอง ต่อมา สองพี่น้องตระกูลพุ่มชูศรี ได้ขอสัมปทานทำ� สวนชาจากกรมป่าไม้ในนามของบริษทั ชาระมิงค์ ภายหลังเอกชนเริม่ ให้ความสนใจอุตสาหกรรม ชามากขึน้ จึงมีการขายสัมปทานสวนชาให้แก่ บริษทั ชาสยาม ผูน้ �ำ ใบชาสดมาผลิตชาฝรัง่ ใน นาม “ชาลิปตัน” จนกระทั่งปัจจุบัน

ENGLISH STYLE คนอั ง กฤษชอบดื่ ม ชาวั น ละหลาย เวลา สำ�หรับการดื่มชาบ่าย (afternoon tea ยุคนั้นไม่ได้ดื่มตอนบ่ายแต่ดื่มตอนค่ำ�ก่อนดึก) เริ่มขึ้นปี ค.ศ.1825 โดยดัชเชสแห่งเบดฟอร์ด (Duchess of Bedford) ในการดืม่ ชานัน้ มีขนม หลายชนิดให้เลือก โดยเฉพาะขนมเค้กชนิด ต่างๆ ช่วงเวลาตอนบ่ายจึงถือเป็นธรรมเนียม การดื่มชา มีเรื่องเล่าเมื่อครั้งสงครามระหว่าง อังกฤษกับฝรัง่ เศส ลอร์ดเนลสัน(Lord Nelson) และดยุคแห่งเวลลิงตัน (Duke of Wellington)

ที่ต้องออกสนามรบกับพระเจ้านโปเลียน ก็มัก จะสอบถามอยูเ่ สมอเกีย่ วกับเสบียงชา สำ�หรับ ดยุคนั้นมีถ้วยชาทำ�ด้วยโลหะเงินและพกติด ตัวไปด้วยเสมอ ในการทำ�น้�ำ ชาดืม่ คนอังกฤษ ถนัดต่างจากคนทั่วไป คือ คนทั่วไปมักจะริน น้ำ � ชาลงถ้ ว ยก่ อ นแล้ ว เติ ม นมหรื อ ครี ม และ น้ำ�ตาล แต่คนอังกฤษจะใส่ครีมหรือนมลงไป ก่อนเติมน้ำ�ตาล แล้วจึงรินน้ำ�ชาร้อนๆลงไป เป็นอันดับสุดท้าย

BENEFIT ประโยชน์ของการดื่มชานั้น ตั้งแต่ หนังสือพิมพ์ลงข่าวเรื่องดื่มชาเขียวสามารถ ป้องกันโรคมะเร็งได้ ผู้คนก็แตกตื่น หันมาดื่มชาญี่ปุ่นกันยกใหญ่ เพราะ เข้าใจว่าชาเขียวคือชาญีป่ นุ่ แต่จริงๆ แล้วชาเขียวคือชาทุกชนิดที่ผลิตโดย การเอาใบชาสดมาคั่วให้แห้ง โดยไม่ ต้องผ่านขั้นตอนการทำ�ปฏิกิริยาของ ออกซิเจนกับใบชา ซึง่ ในชาเขียวจะมี สารคาเทชินอยู่มากกว่าชาชนิดอื่นๆ ดังนั้น คุณสมบัติในการป้องกันมะเร็งจึงอยู่ตรงนี้ ใน ทางการแพทย์ ใบชาจะมีคุณสมบัติทางเคมี บางประการ ซึง่ ในจำ�นวนนัน้ จะมีกรดแทนนิค ปริมาณ 20-30 % กรดแทนนิคมีคุณสมบัติ ต่อต้านการอักเสบและการติดเชื้อ นอกจากนี้ ยังมีสารอัลคาลอยด์ 5% (โดยส่วนใหญ่จะเป็น คาเฟอีน) ซึง่ มีคณ ุ สมบัตกิ ระตุน้ การทำ�งานของ ระบบประสาทส่วนกลางและระบบเมตาบอลิซม่ึ ชาทีม่ กี ลิน่ หอมจะมีคณ ุ สมบัตใิ นการแยกองค์ประกอบของเนือ้ และไขมัน ดังนัน้ จึงมีสว่ นช่วย เรื่องการย่อยอาหาร ในจีนจะมีสำ�นวนพูดกัน ติดปากว่า “ขาดเกลือสามวันยังดีกว่าขาดชา หนึ่งวัน” “ไม่ว่าจะเป็นชารูปแบบใด ความนิยมเรื่อง ดื่มชามีมากขึ้นทุกวัน เพราะรสชาตินุ่มนวลชวนฝัน ของชาประการหนึง่ และข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ท่ี ยื น ยั น ว่ า ชามี ส ารพฤกษเคมี บ างชนิ ด ที่ อ อกฤทธิ์ ป้องกันโรคหลายโรคได้เป็นอีกประการหนึ่ง อีกทั้ง ชาก็เป็นเครือ่ งดืม่ ทีไ่ ม่มชี นชัน้ ผูด้ ม่ื เท่านัน้ ทีร่ รู้ สชาติ ของการดื่ม และผู้ที่มีรสนิยมต่างก็เลือกชาและโปรด การดื่มชา”


X-SPECIAL

THE ORIGINAL

ต้นกำ�เนิดชามุก ชานมไข่มุก เป็นเครื่องดื่มที่ฮิตเอามากๆ ในบ้านเรา แต่จะว่าไป มันก็ฮิตไปทั่วโลกนั่นแหละนะ เพราะความหวานมันอร่อย แล้วก็เคี้ยวเพลิน

Lin Hsium Hui

หลินชิ่วฮุย ผู้คิดค้นสูตรชานมไข่มุก

ABOUT HER ใครจะรูบ้ า้ งว่าชานมไข่มกุ นัน้ มันมา จากที่ไหน? หลายๆ คนรู้ว่ามาจากไต้หวัน แต่ รู้ มั้ ย ว่ าใครเป็ น คนคิ ด ค้ น ชานมไข่ มุ ก ขึ้ น มา วันนีเ้ ราพบแล้วว่า เจ๊คนนีแ้ หละทีเ่ ป็นคนคิดค้น สูตรชานมไข่มกุ หรือ Boba Tea ทีฮ่ ติ ไปทัว่ โลก ในตอนนี้ เว็บไซต์ CNNgo โดยนักข่าว Derrick Chang ได้ไปสัมภาษณ์และลงเรือ่ งของพีห่ ลินชิ่วฮุย (Lin Hsium Hui) แห่งร้าน Chun Shui Tang Teahouse (ชุนฉุ่ยถัง) วันนี้ในฐานะผู้ที่ ได้รบั เสียงโหวตโดยเอกฉันท์ จากชาวไต้หวันว่า เป็นผูค้ ดิ ค้นสูตรชานมไข่มกุ ตัวจริง และเรือ่ งราว ที่มาของชานมไข่มุกนั้นก็สนุกสนานดีไม่น้อย เลยทีเดียว วันนีก้ เ็ ลยเก็บเรือ่ งนีม้ าฝากทุกๆ คน ครับ ชานมไข่มกุ หรือทีไ่ ต้หวันเรียกกันว่า Boba Tea นัน้ จริงๆ แล้วเกิดขึน้ ด้วยความบังเอิญล้วนๆ พีห่ ลินเล่าว่า..จริงๆ แล้ว ก่อนปี 1980 ชาวไต้หวัน ยังไม่กนิ ชาเย็น แต่เมือ่ เจ้าของร้าน Chun Shui Tang ไปเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่นในปีนั้นแล้วเห็น คนญี่ปุ่นกินกาแฟใส่น้ำ�แข็ง จึงเกิดไอเดียและ กลับมาเป็นร้านชาเย็นที่ไต้หวันดูบ้าง สรุปว่า

[ชานมที่ไต้หวันต้องทำ�โดยการเขย่าสดๆ และต้องมีฟองข้างบน ถึงจะถือว่าดีเยี่ยม]

ขายดิบขายดีทีเดียว แต่ชาเย็นไต้หวันใน ตอนนัน้ ยังไม่ใส่ไข่มกุ ชานมไข่มกุ จริงๆนัน้ เกิดขึ้นในปี 1988 โดยในขณะนั้นพี่หลินชิ่วฮุยมาทำ�งานที่ร้าน Chun Shui Tang แล้วในฐานะ Product Manager และใน ร้านก็กำ�ลังประชุมกันอยู่ ในเรื่องของการ คิดค้นสูตรชาใหม่ๆ มาขาย เนื่องจากคน เริ่มเบื่อชาสูตรเก่าๆ กันแล้ว ในตอนนั้น พี่หลินกำ�ลังกินขนมหวานที่เรียกว่า “Fen Yuan” อยู่ (มันคือไข่มุกในชานมนั่นแหละ ครับ) ด้วยความนึกสนุก เจ๊ก็เลยเทไข่มุกที่ กำ�ลังกินอยู่ลงไปในชานมเย็นที่วางอยู่ใน ห้องประชุม แล้วก็บอกว่านี่ไงได้สูตรใหม่ แล้ว ด้วยการทำ�ไปแบบขำ�ๆ แต่ผลทีไ่ ด้มนั กลับอร่อยซะงัน้ ทุกคนในห้องประชุมชอบ ชาไข่มกุ แก้วนัน้ มาก และเมือ่ นำ�ออกมาขาย ชานมไข่ มุ ก ก็ มี ย อดขายถล่ ม ทลายแซง หน้าทุกเมนูที่เคยมีมาในร้าน เป็นกระแส ไปทั่วไต้หวัน แล้วก็ข้ามมาถึงในเมืองไทย ในช่วงปี 90 และฮิตมาจนถึงปัจจุบันจน มาถึงตอนนี้นั่นเอง ว่ากันว่าชานมไข่มกุ เป็นของกินทีช่ าว ไต้หวันภาคภูมใิ จ ในฐานะอาหารทีส่ ร้างชื่อ ให้ประเทศกันเลยทีเดียว. ที่มา : http://hereilike.com/siam/hereilike/detail.aspx?cmsId= 149&&cate=2&&posi=2

January 2014 l X-Sample l 39


X-GUIDE

REW!

VIEMOOMKAI A G CHCHIAN

CHA MOOK

in

หากถามว่าร้านชานมไข่มุก ในจังหวัดเชียงใหม่มีกี่ร้าน สิบนิ้วมือก็คงจะไม่พอ เพราะมีหลายร้านจนแทบนับไม่ได้ และเชื่อว่าใครหลายคนคงได้ลิ้มลองชานม ไข่มุกกันมาบ้างแล้ว ซึ่งแต่ละร้านมีเอกลักษณ์รสชาติแตกต่าง กันไป จะชอบหรือไม่ชอบ ก็ขึ้นอยู่กับไลสไตร์ของแต่ละคน “วันนีเ้ ราจึงขอแนะนำ�เล็กน้อยเกีย่ วกับ ร้านชานมไข่มกุ ทีอ่ ยูบ่ ริเวณมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ให้กับผู้ที่ไม่เคยไป ได้เก็บไว้ พิจารณา ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันหลายร้าน แต่เราจะขอเลือกมาเพียง 3 ร้าน คือ ไสนม(โ)สด @Sode cafe’ Chiangmai, QQ Cha Taiwanese Tea & Beverage และร้าน Cha ShiMi ชาชิม”ิ

ชาชิมิ

CHA SHIMI

“ชาชิมิ อร่อยชิมิชิมิ” คือ คำ�พูดประจำ� ของแม่ค้า ที่เรามักจะได้ยินเมื่อไปซื้อชามุกที่ ร้านชาชิมิ ชามุกชิมิใครได้ลองเป็นต้องติดใจ เพราะรสชาติของชาทีช่ งสดทุกวัน จึงทำ�ให้ได้ รสชาติที่หอมหวานพร้อมมุกที่เหนียวนุ่มเคี้ยว เพลิน นอกจากชามุกแล้วยังมีอกี 8 เมนูให้เลือก คือ ชาไต้หวัน ชานมไข่มุก ชานมโก้โก้ ชานมกาแฟ ชาแดงน้�ำ ผึง้ มะนาว ชาเขียวใสมะลิ ชา บ๊วยและชาเขียวน้�ำ ผึง้ มะนาว ในราคาเริม่ ต้น ที่ 29 บาท ชาชิมิ มีหลายสาขาด้วยกัน ได้แก่ 1. นิมมานซอย 17 ติดกับโครงการ The Ring 2. หน้า P.P.Place หลังมช. 3.เยื้องกับโรงเรียน หอพระ 4.ตลาดวโรรส 5.ในโครงการ The Harbour ถ.ห้วยแก้ว เปิดบริการทุกวัน หากใครอยู่ ใกล้บริเวณไหนสามารถแวะลิ้มลองได้ตาม สะดวก

40 l X-Sample l January 2014

ไสนม(โ)สด SODE CAFE’ ชามุกของร้านไสนม(โ)สด จะมีให้เลือกด้วยกันหลายรสชาติ ไม่วา่ จะเป็น ชาลาเต้ โกโก้ ชาเขียวที่ไม่ใช่สีเขียว เพราะไม่ ใส่สี และอีกหลากหลายเมนู ซึ่งชามุกของที่นี้ จะมีรสชาติเฉพาะตัวไม่ซ้ำ�กับที่ไหน หากเป็น ชาลาเต้ จะให้รสชาติที่หวานมันส์ กลมกล่อม บวกด้วยเม็ดมุกที่นุ่มเหนียว เวลาดูดน้ำ�พร้อม กับเม็ดมุกเข้าไป จะให้ความรู้สึกที่ชื่นใจมาก ราคาเริม่ ต้นที่ 35 บาทเท่านัน้ ร้านไสนม(โ)สด จะมีด้วยกัน 2 สาขา คือ สาขาหลังมช. (ซอย ประตูวศิ วะ) เปิดทุกวัน 09.00-22.00 น. และ สาขาโรงอาหารสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดวันจันทร์-เสาร์ เวลา 09.00-18.30 น.

QQ CHA

TAIWANESE TEA & BEVERAGE หากพูดถึงชามุกของ QQ cha เชื่อว่าเด็กมอชอหลายคนคงเคยได้ลิ้ม รสชาติกันมาแล้ว ไม่ใช่เพียงแค่ชามุก ที่มีรสชาติถูกปากเท่านั้น หากแต่ยังมี เครื่องดื่มอีกหลายชนิดให้เลือกได้ตาม ความชอบ หากพูดถึงชามุกของร้านนี้ คงต้องบอกว่ารสชาติเยีย่ มไม่แพ้รา้ นอืน่ เลยทีเดียว ด้วยรสชาติที่เข้มข้น และ ไม่หวานมากเกินไป อีกทั้งเม็ดมุกที่ต้ม มาให้เหนียวนุ่มแล้ว พอผสมกับน้ำ�ชา จึงทำ�ให้ดเู ข้ากันอย่างลงตัว นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถเลือกความหวานได้ ตามความชอบอีกด้วย ไม่วา่ จะหวานมาก หวานปกติหรือหวานน้อย ราคาเริม่ ต้น ที่ 35 บาท ร้านแห่งนีต้ ง้ั อยูต่ รงข้างหลัง ประตูทางออกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


YES SIR! BUBBLE TEA

มีรจึ ะพลาด! ถ้าพูดถึงร้านเครือ่ งดืม่ ชานมไข่มขุ แล้วไม่มีชื่อของร้านนี้อยู่ในลิส คงจะว่าไปไม่ครบจบความฮิต ของชานมในเมืองเชียงใหม่เป็นแน่แท้ วัยรุ่นอย่างเราต้องไม่ควรพลาด ที่จะมาลองชิมกันกับร้าน

LOCATION - โครงการเดอะฮาร์เบอร์ เชียงใหม่ (ใกล้หอนาฬิกากลางโครงการ) - ตรงข้ามโรงพยาบาลสวนดอก เปิดทุกวันตั้งแต่ 09.00-22.00 น.

Yes Sir Bubble Tea คุณแชมป์ เดชาธร คุณธรรมศร หนุม่ หล่อเจ้าของร้านได้เล่าทีม่ าทีไ่ ปของชือ่ ร้าน ให้เราฟังพลางผสมเครือ่ งดืม่ ไปด้วยว่าคำ�ว่า “yessir” นัน้ เริม่ มาจากความชอบ ส่วนตัวทีช่ น่ื ชอบโจรสลัดเป็นพิเศษ จึงหยิบคอนเซปของโจรสลัดมาเป็นชือ่ ร้าน ประกอบคำ�ว่า “Yes Sir” เป็นประโยคขานรับของลูกเรือที่สร้างความหึกเหิม ในการบริการ ทั้งหมดจึงเป็นที่มาของ Yes Sir Bubble Tea เสมือนพร้อม ที่จะให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในร้านด้วยความเต็มใจและเป็นกันเอง.

ABOUT YES SIR! ร้าน Yes Sir Bubble Tea เขา ให้บริการเครื่องดื่มทั้งชา กาแฟ นม ซึ่ง มีเมนูรายการมากกว่า 80 รายการเลย ทีเดียว และด้วยรูปแบบการตกแต่งร้าน ทีเ่ หมาะสำ�หรับการพักผ่อนในช่วงเวลา พักเบรค หรือต้องการนั่งปรึกษา หรือ อ่านหนังสือ สามารถนัง่ ทีบ่ าร์ในร้าน/ โต๊ะบริเวณหน้าร้านได้อีกด้วย และถ้า พูดถึงรายการเครื่องดื่ม นม นมเนย นมกล้วย โกโก้ มอคค่า ไวท์มอลด์ ชา ชาสตรอเบอรี่ ชากีวี ชาบลูเลม่อน ชา-

เขียว ชามะม่วง มะนาวโซดา มะม่วงโซดา แคนตาลูปโซดา “ไม่หมดจ่ะ” ต้องมาดูด้วยตา ตัวเอง ซึ่งวันนี้เราขอแนะนำ�สาขาใหม่ Yes Sir No.85 ตรงข้ามกับโรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ (โรงพยาบาลสวนดอก) โดยทีม่ า ของเลข 85 มาจากเลขทีข่ องร้านนีน้ น่ั เอง โดย สร้างความแตกต่างจากสาขาแรกซึ่งตั้งอยู่ใน โครงการเดอะฮาร์เบอร์เชียงใหม่ ถ.ห้วยแก้ว บรรยากาศในร้านนั้นนอกจากการตกแต่งที่ยัง คงเน้นความเรียบง่ายสไตล์ลอฟแล้ว ยังนำ�ไม้ พื้นผิวเรียบเพิ่มความเป็นมินิมอลลิสได้อย่าง ลงตัวเลยทีเดียว ในส่วนเมนูรา้ นมีให้เลือกอย่างหลากหลาย เช่น ชานมไข่มกุ ทีเ่ ม็ดมุกมีขนาดพอดีค�ำ เหนียว นุม่ บวกกับน้�ำ ชาทีห่ วานมัน รวมทั้งเมนูฮันนี่-

โทสตทีข่ นมปังอบเนยกลิน่ หอม ชวนให้ น่าลิ้มลอง อีกทั้งยังมีให้เลือกอีกหลาย รสชาติ ไม่ว่าจะเป็นช็อคโกแลต สตอเบอรี่ เป็นต้น ร้าน Yes Sir Bubble Tea ตอนนี้ มีอยูส่ องสาขาด้วยกัน คือ ตัง้ อยูท่ ก่ี ลาง โครงการเดอะฮาร์เบอร์เชียงใหม่, และ สาขาใหม่ตรงข้ามรพ.พยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ (โรงพยาบาลสวนดอก) เลขที่ 85 นัน้ เอง หากใครทีไ่ ปไม่ถกู หรือ ต้องการติดต่อสอบถามข้อมูล สามารถ ติดต่อได้ท่ี 081-6888994 (แชมป์) หรือ ติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้ที่ Fabook Page : yes sir bubble tea ร้านเปิด ทุกวันตั้งแต่ 09.00-22.00 น. January 2014 l X-Sample l 41


10

X-HEALTHY

BURN!

น วิแบบง่ธายๆี เบิโดยไม่ร์นต้อไขมั งไปฟิตเนส.

ยังมีบางคนที่หาข้ออ้างให้กับตัวเองเพื่อที่ไม่ต้องออกกำ�ลังกาย ด้วยเหตุผลว่า... ที่พักหรือที่ ทำ�งานอยูไ่ กลจากฟิตเนส ทัง้ ทีค่ วามจริงแล้วมันไม่ใช่ปญ ั หาเลยด้วยซ้ำ� เพราะคุณเองก็สามารถเป็นหนุม่ -สาว สุขภาพดีได้โดยไม่ต้องไปฟิตเนสด้วยซ้ำ� แค่กิจกรรมประจำ�วันที่ต้องทำ�ก็ช่วยเบิร์นไขมันได้เช่นกัน ลองไปดู กันสักหน่อยสิว่าจะมีอะไรบ้าง

ซักผ้า-รีดผ้า ทัง้ สองกิจกรรมที่ ว่านี้ เชื่อได้ว่ามี หลายคนมักโยน ภาระหน้าทีไ่ ปให้ สาวๆ ทำ�แทนอยู่เสมอ แต่ทราบหรือไม่ ว่าการซักผ้าและรีดผ้า คือ วิธสี ลายความ อ้วนได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก อย่ามัว แต่อ้างว่ารีดผ้าไม่เรียบ ซักผ้าไม่สะอาด อีกต่อไปเลย ถ้าทำ�บ่อยๆ มันก็พฒ ั นากัน ได้นี่นา

ทำ�ความสะอาดบ้าน งานบ้ า นที่ คุ ณ ผู้ ช ายคาดหวั งให้ คุ ณ ผู้ หญิงต้องทำ�นี่แหละ คือวิธีลดน้ำ�หนัก อย่างดี เพราะทุกครั้งที่ปัดกวาดเช็ดถู บ้าน ปริมาณแคลอรี่ที่สะสมในร่างกาย จะค่อย ๆ สลายไปช้า ๆ ซึ่งนอกจาก ที่จะได้ออกกำ�ลังกายไปด้วยในตัวแล้ว บ้ า นช่ อ งของคุ ณ ก็ ส ะอาดด้ ว ยน่ ะ สิ

ล้างรถ

เดินช้อปปิ้ง

ใครเลยจะคิดว่ากิจกรรมสุดโปรดของ ผูห้ ญิงอย่างการเดินช้อปปิง้ จะช่วยเผาผลาญ พลังงานได้มากขนาดนัน้ แต่ผดิ คาด การเดิน ดูของไปเรือ่ ยๆ หิว้ ของหนักๆ ไปด้วย มารู้ตัว อีกทีกไ็ ล่แคลอรีส่ ว่ นเกินไปได้เยอะเหมือนกัน

พักผ่อนด้วยการซาวน่า ผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังผ่านการออก กำ�ลังกายมาอย่างหนักด้วยการไปนั่งซาวน่า นอกจากจะช่วยให้คุณรู้สึกดีขน้ึ แล้ว ไอร้อนที่ มากระทบตัวยังทำ�ให้ร่างกายขับของเสียใน รู ป ของเหงื่ อ ออกมาซึ่ ง นั่ น หมายความว่ า ปริมาณแคลอรี่ในตัวจะละลายออกไปนั่นเอง

ปั่นจักรยานไปทำ�งาน ถึงแม้จะเป็นวิธีที่มีความเสี่ยงต่อการ เกิดอุบตั เิ หตุบนท้องถนนอยูบ่ า้ ง แต่ทว่าการ ขี่จักรยานไปทำ�งานก็เป็นอะไรที่น่าสนใจอยู่ ไม่น้อย ทั้งได้ออกกำ�ลังกายและยังสบายใจ กับการเดินทางทีก่ ารจราจรติดขัด แต่อย่าลืม นำ�เสือ้ ผ้าติดตัวไปเปลีย่ นด้วยนะ เดีย๋ วเพือ่ น ร่วมงานเหม็นกลิ่นตัวแย่

เลิกเอารถไปล้างที่คาร์แคร์ให้เปลือง เงินเล่นเถอะครับ ช่วงเวลาว่างๆ หรือวัน หยุดสุดสัปดาห์คอื ช่วงเวลาทีเ่ หมาะเจาะ ในการทำ�ความสะอาดรถด้วยตัวเอง ที่ สำ�คัญ การล้างรถช่วยเบิรน์ ไขมันออกได้ ดีนัก ล้างเพลินๆ เดี๋ยวเดียวก็เสร็จ แถม ได้ออกกำ�ลังไปด้วยอีกต่างหาก

เบิร์นไขมันด้วยเซ็กส์

ว่ายน้ำ�

เล่นโยคะ

ไม่นา่ เชือ่ ก็ตอ้ งเชือ่ ว่าเซ็กส์ คือ กิจกรรม ระหว่างคู่รัก ที่นอกจากส่งต่อความสุขให้กัน และกันแล้ว ยังถือเป็นนาทีทองแห่งการเบิรน์ ไขมันอีกด้วย นั่นเพราะว่ากว่าที่คุณสองคน จะบรรเลงเพลงรักจบ ก็ต้องงัดเอาพลังงาน มาใช้อย่างเต็มที่ยังไงล่ะครับ ไม่งั้นคงไม่สลบ เหมือดทันทีหรอก

เดินไปจ่ายตลาด คนบางคนขี้เกียจ ซะน่าเหลือเชือ่ แค่ เดินออกไปซือ้ ของ แถวบ้านถึงกับต้อง ขับรถยนต์หรือขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาซด น้ำ�มันเล่นกันเลยทีเดียว ลองเปลี่ยนมา ขีจ่ กั รยานหรือเดินแทนดูสิ ถ้าระยะทาง มันไม่ได้ไกลจนเกินไป แถมยังเป็นการ ออกกำ�ลังไปด้วยในตัวอีกต่างหาก แถม ได้ประโยชน์สองต่ออีกด้วย 42 l X-Sample l January 2014

นับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างความ เพลิดเพลินให้แล้ว กล้ามเนือ้ ส่วนต่างๆ ของ คุณยังทำ�งานได้เต็มทีอ่ กี ด้วย โดยเฉพาะใน วันที่อากาศร้อนๆ ไม่อยากออกกำ�ลังกาย กลางแจ้ง แต่ต้องการเบิร์นไขมันทิ้งให้สิ้น ซาก

วิธยี ดื หยุน่ ร่างกายทีก่ �ำ ลังได้รบั ความนิยม อย่างแพร่หลายในปัจจุบนั คือ สิง่ ทีห่ นุม่ ๆ ไม่ ควรมองข้ามไปโดยเด็ดขาด แถมปฏิบตั ทิ ไ่ี หน เมื่อไหร่ก็ได้ เพราะใช้พื้นที่ไม่มาก อุปกรณ์ ก็แทบไม่ต้องใช้ เพียงแค่ทำ�วันละประมาณ 30 นาที หลังตื่นนอนก็ถือว่าโอเคแล้ว


January 2014 l X-Sample l 43


HOMEMADE おうちカフェ

SWEET 01

HOME’S CAFE

แพนเค้กสลัดกุ้ง

by aummontblance

ส่วนผสม (สำ�หรับ 2 คน) ส่วนผสมแพนเค้ก

- แป้งสาลี 180 กรัม - ไข่ 1 ฟอง - ผงฟู 5 กรัม

- นมสด 120 ซีซี - โยเกิร์ต 50 กรัม

ส่วนผสมสลัดกุ้ง -

กุ้งแกะเปลือก 200 หอมหัวใหญ่สับ 1 3 มายองเนส 6 มะเขือเทศเชอรี่ 1 มัสตาด เกลือ พริกไทย เบบี้ลิฟท์ อิตาเลี่ยนพาสเล่ย์

กรัม ช้อ นโต๊ะ ช้อนโต๊ะ ผล ช้อนโต๊ะ เล็กน้อย เล็กน้อย เล็กน้อย

วิธีทำ�

1.ใส่ไข่,นมสด,โยเกิรต์ ลงอ่างผสม ตีให้เข้ากัน แล้วค่อยๆ เติม แป้งสาลี,ผงฟู ตีเข้ากันจนเป็นเนื้อเดียว 2.ตัง้ เตาไฟอ่อนวางกระทะอุน่ ไว้ ตักเนือ้ แพนเค้กลงบนกระทะ ประมาณ 30-40g รอจนเนื้อเค้กขึ้นฟองอากาศแล้วจึงกลับ ด้าน จนสุกทั้ง 2 ด้าน 3.ทำ�สลัดกุง้ : ต้มกุง้ ให้สกุ ทำ�ให้สะเด็ดน้�ำ แล้วใส่ลงในอ่างผสม เติมหอมหัวใหญ่, มายองเนส, มัสตาด, เกลือ, พริกไทย คนให้ เข้ากัน ชิมรสชาติตามชอบใจ 4. จัดจาน : วางแผนเค้ก 3 ชิน้ บนจาน วางเบบีล้ ฟิ ท์บนแพนเค้ก ตักสลัดกุง้ วางข้างบนพอประมาณ แล้วตกแต่งด้วยอิตาเลีย่ น พาสเล่ยแ์ ละมะเขือเทศเชอรี่ พร้อมเสริฟ

เล่มนี้อุ้มขอแนะนำ�เมนู แพนเค้กเมนูขนมหวานที่เอามา ทำ�เป็นอาหารว่างสำ�หรับทานเล่น แก้ หิ ว หรื อ นำ � มาเสริ ฟ ในงาน ปาร์ตส้ี ว่ นตัวแบบเก๋ๆ ค่ะ ตอนนี้ ในประเทศญีป่ นุ่ เมนูแพนเค้กเป็น เมนูที่มีความนิยมสุดๆ ไปคาเฟ่ ร้านไหนเป็นต้องเห็นอยูใ่ นเมนูเด่น หน้าแรกๆ เลยนะคะ เพราะฉะนัน้ ถ้า ไม่อยากตกเทรนด์กต็ อ้ งฝึกฝน ฝี มื อ เอาไว้ ทำ � อวดคนใกล้ ตั ว รับรองได้ใจแน่นอนค่ะ

44 l X-Sample l January 2014


SWEET 02

-

จิงเจอร์มินท์ดริงค์ ส่วนผสม.. (สำ�หรับ 1 แก้ว) จิงเจอร์เอล 120 ml น้ำ�มะนาว 20 ml น้ำ�เชื่อมกรีนาดีน 5 ml 10-12 ใบ ใบมินท์ มะนาว 1 กลีบ น้ำ�แข็ง เล็กน้อย

วิธีทำ�.. 1.ใส่ใบมินท์และน้ำ�มะนาวลงในแก้วคลุกให้เข้ากันเบาๆ 2.เติมน้ำ�แข็งลงในแก้วพอประมาณ 3.เทจิงเจอร์เอล คนให้เข้ากันเบาๆ แล้วจึงเติมน้ำ�เชื่อม กรีนาดีน 4.ตกแต่งด้วยมะนาวกลีบพร้อมเสริฟ

จิงเจอร์เอล

เราหาซื้อได้ทั่วไป ตามซุปเปอร์มาเก็ต คล้ายๆ โทนิคแต่มีรสชาติ หวานๆ เปรี้ยวๆ นิดๆ ทานแล้วสดชื้นสดชื่นจ้า

PANIT PALAPONG เจ้าของสูตรขนมร้านมองบลังค์สวีทคาเฟ่ และได้รับรางวัลชนะเลิศการแต่งเค้ก ประเภทสวยงามจากประเทศญี่ปุ่น Tel : 053 222 992 Facebook : MontBlanc Patisserie : Sweet Note by aummontblanc

January 2014 l X-Sample l 45


FALL FABULOUS IN CHIANGMAI WINTER 2014

สนุกกับการแต่งตัวที่เหมาะกับสภาพอากาศเมืองร้อนในช่วงลมหนาวที่พัดผ่าน รูปแบบเสื้อผ้าสีสันสนใสและลุคหนุ่มที่สาวๆ คนไหนก็สัมผัสถึง

STYLING : MONTRI CHANADOUNGDEE PHOTOGRAPHER : WATIT TREERUT

46 l X-Sample l January 2014


January 2014 l X-Sample l 47


48 l X-Sample l January 2014


January 2014 l X-Sample l 49


50 l X-Sample l January 2014


January 2014 l X-Sample l 51


52 l X-Sample l January 2014


Model : Chutima Sarasin Vtar ชุติมา สารศิลป์ วีต้า, Patarasak Manorompatrasal Pat ภัทรศักดิ์ มโนรมย์ ภัทรสาร, Santiraj Kulnoppakiet Ben สันติราษฎณ์ กุลนพเกียรติ เบน Dress and Clothes : Lilly (girl) CHEQ (boys) by Robinson Chiangmai All Accessories by Dara Villa. Makeup and Hair stylist : Mearloy Dara Villa. Stylist : Montri Chanadoungdee. Photographer : Watit Treerut Location : The Empire Residence Nimman soi 6, Chiangmai

ภาพ : http://www.handmade-chiangmai.com

January 2014 l X-Sample l 53


54 l X-Sample l January 2014


January 2014 l X-Sample l 55


X-TIP

HOW TO MAKE IT BETTER

56 l X-Sample l January 2014


1

ปัญหาผมแห้งชี้ฟู : เป็นปัญหาที่พบกันได้ค่อยข้างบ่อย การที่

ผมแห้งช้ีฟู ไม่มีน้ำ�หนักเกิดจากสาเหตุหลักๆ คือ เกิดจากผมของ คนเรามีความชื้นในอากาศที่อุณหภูมิต่ำ� ทำ�ให้เกิดไฟฟ้าสถิต ยิง่ ถ้าใครชอบสระผมทุกวันหรือใครทีใ่ ช้น�ำ้ อุน่ ในการสระผม แม้กระทั่งการตากแดดจัดเป็นเวลานานๆ ก็มีส่วนทำ�ให้ ผมแห้งและชีฟ้ ไู ด้เช่นกัน วิธแี ก้ไขปัญหาผมแห้งชีฟ้ ู : สำ�หรับคนที่ผมมันไม่มาก ลองเปลี่ยนเป็นสระผม วันเว้นวันก็พอ แต่ใครทีผ่ มมันสุดๆ และจำ�เป็น ต้ อ งสระผมทุ ก วั น ควรใช้ ค อนดิ ชั น เนอร์ ชโลมปลายผมด้วยค่ะ ส่วนใครทีต่ อ้ งทำ� กิจกรรมกลางแจ้ง แนะนำ�ให้ใส่หมวก และกางร่มด้วยค่ะ ส่วนปัญหาผม ชีฟ้ ทู เ่ี กิดจากไฟฟ้าสถิต แนะนำ� ให้ลองหวีผมตั้งแต่โคนผม ไล่ ม าจนถึ ง ปลายผม จะช่ ว ยแก้ ปั ญ หานี้ ได้ค่ะ

3

ปัญหารังแค ตามรังควาน : เมื่อ

อากาศเย็นลงจะทำ�ให้หนัง ศีรษะแห้ง แล้วปัญหาทีต่ ามมา คือปัญหารังแคซึ่งแน่นอนว่า ยิ่ง มีรังแค เราก็ยิ่งทำ�อะไรได้ไม่มั่นใจ เท่าไรนัก หลายคนชอบอาบน้�ำ อุน่ อาบ น้ำ�ร้อน แต่รู้หรือไม่ว่ายิ่งใช้น้ำ�ร้อน ก็ยิ่ง ทำ�ให้หนังศีรษะแห้งและเกิดรังแค นอกจากนี้ แล้วรังแคอาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ อีก เช่น ไม่ยอม สระผมหรือแพ้ยาสระผมทีใ่ ช้อยู่ วิธแี ก้ไขปัญหารังแค คือ หลีกเลีย่ งการใช้น�ำ้ ร้อนสระผม เปลีย่ นยาสระผมหรือ เลือกใช้แชมพูสูตรขจัดรังแค

2

ผมแตกปลาย : เชื่อว่าปัญหานี้ต้องเป็นกันหลาย

คนแน่ๆ เพราะเมื่อเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว ผมจะทั้งแห้ง และแตกปลาย อาจเป็นเพราะละเลยการใช้คอนดิชนั เนอร์ รวมไปถึงการหนีบผม การใช้ไดร์เป่าผม เป็นประจำ�จึงทำ�ให้ผมแตกปลาย แล้วไม่ได้ แตกปลายแค่หน้าหนาวนะ แต่แตกปลาย ไปทุกฤดูเลยจริงๆ วิธีแก้ไขปัญหาผม แตกปลาย : วิธีที่ได้ผลมากที่สุด คือ เล็มผมทิ้งค่ะ วิธอี น่ื ทีช่ ว่ ยได้ คือ การใช้คอนดิชันเนอร์ ชโลม ปลายผม รวมถึงต้องเลีย่ ง จากการใช้ความร้อน ทุกชนิดกับเส้นผม ด้วย

4

ปัญหาผมลีบติดศรีษะ ไม่รู้ว่าหลายๆ คนจะเจอกับ ปัญหานีก้ นั บ้างหรือเปล่า เพราะ ในขณะที่หลายคนมีปัญหาผมชี้ฟู หรือจัดทรงยาก แต่บางคนกลับมีปญ ั หา ผมลีบติดหนังศีรษะ โดยเฉพาะสาวผมมัน ซึ่งปัญหาผมลีบติดหนังศีรษะนี้เกิดจากการ ทีห่ นังศีรษะของเราแห้ง จึงทำ�ให้หนังศีรษะผลิต น้�ำ มันออกมากเกินไป เพือ่ มาเพิม่ ความชุม่ ชืน้ ให้กบั เส้นผม จึงทำ�ให้เกิดน้�ำ มันทีเ่ ส้นผมมากเกินไป จึงทำ�ให้ ผมลีบนั่นเอง วิธีแก้ไขปัญหาผมลีบ : ควรหลีกเลี่ยงการ รับประทานอาหารทีม่ นั ๆ เพราะจะยิง่ ทำ�ให้หนังศีรษะมันมาก ยิ่งขึ้น รวมถึงไม่ควรใช้คอนดิชันเนอร์มากเกินไปในกลุ่มคนที่มี ปัญหาผมลีบ เพราะจะทำ�ให้ผมเหนียวหนึบเป็นมันเยิม้ มากขึน้ กว่าเดิม และอีกวิธีหนึ่งที่ดีมากสำ�หรับสาวที่มีปัญหาผมลีบ คือ หลังจากอาบน้ำ� สระผม เป่าผมให้แห้งแล้ว ก็ลองเสริมสวยด้วยการม้วนผมดูกจ็ ะทำ�ให้ ผมดูมีน้ำ�หนัก มีวอลลุ่มมากขึ้น ที่มา : http://women.mthai.com

January 2014 l X-Sample l 57


X-WHY

HOT

TRICK

ทริคเด็ด

เปลี่ยนงานบ้านที่น่าเบื่อ เป็นช่วงเวลาเซ็กส์สุดสยิว คุณกับคู่รักของคุณมีช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันมาก แค่ไหน ถ้าลองบวกลบคูณหารกันดูแล้วจะเหลือเวลา สวีทกันกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์?? ที่ต้องถามอย่างนี้ก็ เพราะว่า..คุณผู้หญิงทั้งหลาย ถ้าหากได้หยุดอยู่บ้าน แล้ว ก็คงไม่มอี ะไรสำ�คญ ั ไปกว่าการทำ�งานบ้าน ทีส่ าวๆ หลายคนเมือ่ ได้ยนิ คำ�นก้ี ต็ อ้ งหันหน้าหนีกนั เลยทีเดียว แต่ก็อย่าเพิ่งเซ็งจนพาลไปถึงเรื่องเซ็กส์ที่คุณกับ คนรักเคยทำ�เป็นกิจวัตร ลองเปลีย่ นงานบ้านทีน่ า่ เบือ่ เป็นช่วงเวลาเซ็กส์สุดสยิว ช่วยให้คุณกับคนรักไม่ เสียเวลาเปล่าเมื่อทำ�งานบ้าน! 58 l X-Sample l January 2014

แม่ครัวหัวป่า : ถึงเวลาอาหารทีไรคุณก็ตอ้ ง ออกอาการเซ็งตลอด เพราะหน้าที่ทำ�กับข้าว ดันเป็นหน้าที่สำ�คัญของลูกผู้หญิงอย่างเราซะ ด้วยสิคะ แนะนำ�ให้คณ ุ ลองเปลีย่ นจากการทำ� อาหารคนเดียวโดดเด่ยี วอยูใ่ นห้องครัว เป็นการ ชวนคนรักของคุณเข้าไปช่วยทำ�อาหารในครัว กับคุณด้วย เพิม่ สีสนั ในการทำ�อาหารด้วยการ ใส่ผ้ากันเปื้อนเพียงแค่ผืนเดียวก็พอ ทริคนี้จะ ช่วยให้คนรักอยากจะทำ�อาหารใกล้คณ ุ มากขึน้ อย่างแน่นอน เมทสาวแสนซน : ได้เวลาทีค่ ณ ุ ต้องใช้ความ เซ็กซี่ท่ีมีอยู่ในตัวมาโปรยเสน่ห์ในคราบเมท แสนซนกันแล้ว เพราะการทำ�ความสะอาดบ้าน ใครๆ ก็ไม่ชอบกันทั้งนั้น ทั้งเหนื่อย ทั้งร้อน แถมยังอดสนุกกับคนรักของคุณอีก เปลีย่ นชุด จากเสือ้ ยืดกางเกงขาสัน้ ธรรมดาๆ มาเป็นเสือ้ สายเดีย่ วเปรีย้ วๆ สีเร่าร้อนคูก่ บั กางเกงขาสัน้ จู๋ ตัวจิว๋ ของคุณ จากนัน้ ถือไม้ปดั ขนไก่เดินเฉียด เค้าไปมา มีหรอคะทีเ่ ค้าจะอยูเ่ ฉย เผลอๆ บางที งานบ้านคุณอาจจะเสร็จเร็วขึ้นก็ได้ ใครจะรู้!

ซักผ้าขยีใ้ จ : งานบ้านอีกอย่างทีน่ า่ เบือ่ ทีส่ ดุ นัน่ ก็คอื การซักผ้า แล้วถ้ายิง่ เป็นการซักด้วยมือ ล่ะก็ น่าเบือ่ ทีส่ ดุ ในขณะทีค่ ณ ุ ผูช้ ายเค้ากำ�ลัง นัง่ ดูบอลอย่างสบายใจเฉิบ ปล่อยให้เราเป็นเมท อยู่หลังบ้าน คุณอาจจะเปลี่ยนจากการซักผ้า คนเดียว เป็นการชวนเค้าไปช่วยคุณด้วยการ ฉีดน้ำ�ใส่เสื้อของคุณ แล้วบอกให้เค้าช่วยหยิบ ตะกร้าผ้าให้ เมื่อเค้ามาถึงเค้าก็จะเห็นรูปร่าง ทีเ่ ปียกปอนของคุณ แล้วนัน่ ก็จะทำ�ให้เขาช่วย แบ่งเบาภาระของคุณอย่างแน่นอน ท่ารีดผ้าสุดสยิว : อย่าปล่อยให้การรีดผ้าใน ห้องเพียงลำ�พังเป็นเรือ่ งจำ�เจอีกต่อไป ยกโต๊ะ รีดผ้ามาวาง แล้วรีดใกล้ๆ กับคนรักของคุณ ใส่ เสือ้ คอกว้าง ตัวบางๆ กับกางเกงขาสัน้ จุด๊ จูแ๋ ล้ว ไปยืนก้มลงไปดูรอยยับที่เสื้อผ้าเยอะๆ ทำ�ให้ เนียน อย่าให้เค้ารู้ว่าคุณนั้นตั้งใจ ผ้าอาจจะไม่ เสร็จเรียบร้อย แต่ที่เรียบร้อยน่ะคือคุณแน่ๆ หนุ่มคนไหนจะอดใจไหวถ้าเจอท่าอ่อยแบบนี้ เข้าไป “งานบ้านก็ทำ�ได้ เรื่องเซ็กส์ก็สนุกได้ ในเวลาเดียวกัน” ที่มา : http://women.mthai.com


January 2014 l X-Sample l 59


X-NOLOGY

BEATS PRO BLACKOUT อาร์ทีบี เทคโนโลยี จับมือ มั่นคงแก็ดเจ็ท เปิดตัว Beats Pro Blackout หูฟังขั้นเทพสีพิเศษ

บริษัท อาร์ทีบี เทคโนโลยี จำ�กัด เปิดตัว “Beats Pro Blackout” (บีทส์ โปร แบล็คเอาท์) หูฟังขั้นเทพสีใหม่ ที่ถูกออกแบบ เพื่ อให้ มี ร ะบบเสี ย งเดี ย วกั บ ห้ อ งอั ด เสี ย งที่ สามารถให้เสียงต่ำ� ทุ้ม นุ่ม ลึก และเสียงสูง ที่ใสไพเราะ ผลิตด้วยวัสดุพรีเมียม มีความ ทนทานสูงและมาพร้อมหูครอบหนังที่บุอย่าง

60 l X-Sample l January 2014

แน่นหนา ทำ�ให้สามารถตัดเสียงรบกวนที่อยู่ รอบข้างได้โดยไม่ตอ้ งใช้แบตเตอรีใ่ ดๆ ซึง่ ทำ�ให้ คุณได้ยินทุกรายละเอียดของเสียงเป็นอย่างดี นอกจากนี้ในวันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม ที่ผ่านมา อาร์ทีบีร่วมกับมั่นคงแก็ดเจ็ท จัดกิจกรรมลุ้น รับรางวัล Beats Pro Blackout มูลค่า 18,700 บาท เพียงใส่ชุดดำ�มาถ่ายภาพกับ Beats Pro

Blackout รับฟรีทันทีคูปองเงินสดสำ�หรับซื้อ สินค้าบีทส์ 500 บาท พร้อมเชิญร่วมทดสอบ และสัมผัสตัวจริงของ Beats Pro Blackout (บีทส์ โปร แบล็คเอาท์) ตัวจริงได้ที่ร้านมั่นคง แก็ดเจ็ท สยามพารากอน ชัน้ 2 และสามารถ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.munkonggadget.com


BEATS PILL อาร์ทีบี เทคโนโลยี เปิดตัวลำ�โพงบลูทูธ Beats, Pill โดดเด่นด้วยเสียงคุณภาพสูง พร้อมรองรับการส่งสัญญาณได้ถึง 30 ฟุต

ลำ�โพงบลูทธู

บริษัท อาร์ทีบี เทคโนโลยี จำ�กัด ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของ คนรักเสียงเพลงด้วยการเปิดตัวลำ�โพงบลูทูธ “Beats Pill” จากแบรนด์ Beats By Dr.Dre ที่โดดเด่นด้วยเสียงคุณภาพสูง พร้อมรองรับการ ส่งสัญญาณได้ถึง 30 ฟุต ด้วยดีไซน์ใหม่ไม่ซ้ำ�แบบใคร น้ำ�หนักเบา ขนาดกะทัดรัดเหมาะแก่การพกพา มาพร้อมความสะดวกสบายที่ให้ คุณสามารถสั่งการด้วยรีโมทคอนโทรลและมีปุ่มกดเพื่อเพิ่มและลด เสียงได้ตามต้องการ นอกจากนี้ Beats Pil ยังถูกออกแบบมาให้แยก ลำ�โพงออกจากกันถึง 4 ตัว เพื่อให้คุณได้สัมผัสถึงคุณภาพสียงที่คมชัด และทรงพลัง สามารถรองรับการคุยโทรศัพท์ได้เป็นอย่างดี เนื่องจาก มีไมโครโฟนในตัวจึงทำ�ให้คุณไม่พลาดทุกการติดต่อ โดยตัวเครื่องนั้น รองรับการใช้งานแบบไร้สายผ่านบลูทูธ (Bluetooth) หรือสามารถ เชือ่ มต่อผ่านช่องต่อแบบ 3.5 มม. ทีอ่ ยูด่ า้ นหลังลำ�โพงได้อกี ด้วย อีกทัง้ ยังรองรับการเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบ NFC ได้เป็นอย่างดี สำ�หรับ Beats Pill วางจำ�หน่ายแล้ววันนีใ้ นราคา 9,900 บาท ตัวเครือ่ ง มี 4 สี คือ สีดำ�, สีขาว, สีแดงและสีชมพู ซึ่งผู้สนใจสามารถหาซื้อ ได้แล้ววันนี้ที่ Jaymart, iStudio, Life, PowerMall, PowerBuy, Munkong Gadget และร้านค้าชัน้ นำ�ทัว่ ประเทศ หรือสามารถติดตาม รายละเอียดเพิ่มเติมผ่านทาง www.facebook.com/beatsthailand หรือเซอร์วิสคอลเซ็นเตอร์ที่เบอร์ 02-615-4188

January 2014 l X-Sample l 61


62 l X-Sample l January 2014


January 2014 l X-Sample l 63


WHERE TO FIND (เอ็กซ์แซมเปิ้ล) กว่า 600 จุด ทั่วเมือง 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

ร้าน i-berry ของ โน้ต อุดม Love at first bite ร้านเค้กและกาแฟ Sweet Garden smooch ร้านกาแฟ & เค้ก Cake Cottage Motto เชิงสะพานนวรัฐ Mont Blanc 3 สาขา Mosaic Coffee Fern Forest Cafe’ Factory Coffee Anthem Coffee CHEESE AND CAKE เชียงใหม่ ปากทางเข้ากองบิน 41 Golden Cake ร้านไอศครีม Mars Ice นิมมาน เหมินทร์ ซอย 9 ร้าน Mood Mellow ชอย 13 ถ.ศิริมังคลาจารย์ ร้านกาแฟ BOBO IRIE PLACE ร้านกาแฟสตาร์บัคส์ 5 สาขา ร้านกาแฟ 94 coffee ร้านกาแฟดอยช้าง 4 สาขา ร้านกาแฟวาวี 32 สาขา วาวีเชียงใหม่ 17 สาขา - นิมมานเหมินทร์ ซอย 9 - สุริวงค์ บุ๊คเซ็นเตอร์ - ไอซี - เจเจ มาร์เก็ต - ปันนา - รูม 2 - โชตนา - ปางช้าง - แม่ริม - พรอมินาคซอย 4 - ราชดำ�เนิน - อิมปิง - รวมโชค - แม่โจ้ - เดอะลากูน่าโฮม - แอร์พอร์ต พลาซ่า วาวีเชียงราย 1 สาขา วาวีแม่ฮ่องสอน 1 สาขา ปาย วาวีลำ�ปาง 1 สาขา วาวีกรุงเทพฯ 8 สาขา - อารีย์ - ละลานทรัพย์ - พารากอน - เย็นอากาศ - เมืองทองธานี - Urban Square - โฮมเวิร์คราชพฤกษ์ - ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ วาวีนครราชสีมา 1 สาขา ปากช่อง วาวีชลบุรี 1 สาขา พัทยา วาวีสุราษฎร์ธานี 1 สาขา สมุย วาวีภูเก็ต 1 สาขา ร้านกาแฟดอยตุง 3 สาขา ร้านกาแฟดิโอโร่ แบล็คแคนยอน 4 สาขา maz cafe’ นิมมาน MO MO Bakery & Coffee happy hut ร้านนาคากาแฟ Red Mango 2 สาขา หน้ามอ / 64 l X-Sample l January 2014

29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86.

แอร์พอร์ต CHIX Coffee ชั้น 3 ศูนย์การค้า เซ็นทรัลแอร์พอร์ต กาแฟมิ่งมิตร b-bloom coffee ร้านกาแฟ ( โสด ) กาแฟ กนกพร สมิตตา Coffee bread brasserie White Chalet : the bakery house ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่ ห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ห้องสมุดวิทยาลัยเทคนิค เชียงใหม่ ห้องสมุดวิทยาลัยสารพัดช่าง สวนนม มนต์นมสด ร้านโตและสด มิลค์โซนหน้า มช วุฒิศักดิ์คลินิก แอร์พอร์ต เมดิแคร์ 3 สาขา แอร์พอร์ต / ช้างเผือก / ต้นพะยอม ร้าน Wasabi อาหารญี่ปุ่น นิมมาน เหมินทร์ โรงพยาบาลราม จุดพักคนไข้ โรงพยาบาลลานนา จุดพักคนไข้ โรงพยาบาลรวมแพทย์ จุดพักคนไข้ โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ จุดพักคนไข้ โรงพยาบาลเทพปัญญา จุดพักคนไข้ โรงพยาบาลช้างเผือก จุดพักคนไข้ เทศบาลสันทราย ดร.สาโรช อบต.หนองป่าครั่ง MAZDA หนองป่าครั่ง NT โชคชัย ISUZU วัดเกตุ School Shop บริษัททรัพย์อนันต์ เป๊ปซี่ ลำ�พูน บริษัทนามิกิ ลำ�พูน บริษัทธารา ลำ�พูน บริษัทสยามไวร์เนตติ้ง บริษัทโอกิ ธนาคารออมสิน สารภี สำ�นักงานที่ดินลำ�พูน ร้านสวนอักษร บริษัทมาม่าสหพัฒน์ หอเจริญ อู่สรพันธ์ บริษัทหลักทรัพย์ยูในเต็ด บริษัทสยามนิสสัน (สนามบิน) บริษัท Yamaha นครพิงค์ ศูนย์ยางนพรัตน์ 2 สาขา กวดวิชาชำ�นาญ CAR WASH แยกแสงตะวัน เวียงพิงค์การยาง 108 งานป้าย สุวิทย์พานิช บริษัทอนุชิตทรัพย์อนันต์ เพียวโอชา หจก.เชียงใหม่สุริวงค์ กลการ หจก.เชียงใหม่ศิริอุบล

87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143.

ยงยุทธ พานิช ดอยสะเก็ด 144. ร้านเสริมสวยโจแอล หจก.โบนารี่มีเดีย 145. ร้านน้องบิวตี้ กวดวิชา แคล ตลาดหนองหอย 146. ร้านเสริมสวยเอมอร อู่ BB เซอร์วิส 147. ร้านเสริมสวยดอกอูนบิวตี้ วิโรจน์ยนต์ 148. ร้านเสริมสวยลำ�ดวน บริษัทธารา เจริญเมือง 149. ร้านเสริมสวยฮอมมือ บริษัทสยามนิสสัน เจริญเมือง / 150. ร้านเสริมสวยณัฐบิวตี้ ท่าศาลา 151. สันป่าข่อย บาร์เบอร์ โฮมสุขภัณฑ์ 152. ร้านเสริมสวยคุณสุ NUMBER ONE MEDIA 153. ร้านเสริมสวยบิวตี้ซาลอน สยามรอยัลออร์คิด 154. บ้านเส้นผม ธนศิลป์มอเตอร์ 155. ร้านเสริมสวยปานทิพย์ Miracle คาร์แคร์ 156. ร้านเสริมสวยสายทอง ค.เคหภัณฑ์ 157. Hair Pro รินคำ� ธนาคารไทยพาณิชย์ 158. ร้านเสริมสวยนิตา คูเมือง สาขา แยกปอยหลวง 159. ร้านเสริมสวย มาซาลอน พระสิงห์ เวียงบัวการพิมพ์ 160. Heart to hert บริษัทธารา หางดง 161. คลินิกวรพจน์ทันตกรรม NP คาร์เซอร์วิส 162. คลินิกทันตกรรมบ้านรักฟัน HONDA พิงค์นคร หางดง 163. คลินิกหมอนิมิต เจ็ท ออโต้เซอร์วิส 164. คลินิก หู คอ จมูก TOYOTA 4 สาขา 165. คลินิกหมอฟันลำ�พูน บริษัทเจริญมอเตอร์ พระสิงห์ 166. ดร.ซีเคร็ทเทอเรอร์ปี Good idee Media 167. ภูโคลน เชียงใหม่แลนด์ บริษัทข่วงสิงห์ เชียงใหม่ 168. พฤกษาชาติคลินิก บริษัทฮอนด้า เชียงแสง แม่ริม 169. คลินิกรักฟัน สุเทพ ดนตรีสีสัน 170. คลินิกหมอวิมล บริษัทแสงชัย มอเตอร์ 2 สาขา 171. คลินิกศิริ - 4 แยกกลางเมือง 172. คลินิกทันตแพพย์วุฒินันท์ - แม่โจ้ 173. คลินิกหมออรุโนทัย ศูนย์นานาชาติ แม่โจ้ 174. ปรีจาพล ชั้น 2 แอร์พอร์ต เอ เอฟ เอ็ม แม่โจ้ 175. Body Review เชียงใหม่แลนด์ บริษัทนิคม ถ.มหิดล 176. หมอวิรัช กอบกุล 2 สาขา สำ�นักงานสาธารณสุขจังหวัด 177. ฟาร่า โลตัสหางดง เชียงใหม่ 178. ทันตกรรมลูกช้าง ต.สุเทพ สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุข 179. คลินิกหมอศตวรรษ เชียงใหม่ 180. พรรณเวชคลินิก ถ.หัสดิเสวี สำ�นักงาน Regent ดอยสะเก็ด 181. คลินิก หมอรักษ์ หจก.เอกลักษณ์ พรีธิชั่น 182. นิรมล คลินิก ไนซ์ สปอร์ท 183. คลินิกทันตสุขภาพสำ�หรับเด็ก และ ครอบครัว หจก.ศรีสมเพชร ธุรกิจ บริษัทลีดเดอร์ฟิตเนสโลตัส ชั้น 2 184. คลินิกหมอกัมพล ถ.ศรีดอยไชย 185. คลินิกเกียรติ-การุณ บริษัทเฮงสวัสดิ์ หางดง 186. ห้วยแก้วโพลีคลินิก บริษัทยนตกิจออโต้เซอร์วิส 187. คลินกิ ผิวหนังแพทย์ เอกราช พระสิงห์ แยกปอยหลวง 188. หมอจรูญ คลินิก ประตูช้างเผือก บริษัทพัฒนายนต์ ช้างคลาน ร้านเสริมสวยกชกรแฮร์ดีไซน์ ลำ�พูน 189. วิวัฒน์-จุไรรัตน์ คลินิก สันกำ�แพง 190. ทันตกรรมฟอร์จูน 2 สาขา แอนบิวตี้ 191. พงศกร คลินิก ท่าแพ ร้านเสริมสวยอรนุชบิวตี้ 192. ราชเทวี คลินิก 2 สาขา ร้านเสริมสวยหนึ่งบิวตี้ 193. พวงพลอย 2 สาขา ร้านเสริมสวยอู้ด 194. กลุ่มทันต หนองหอย โบว์ & นัท แฮร์สไตล์ 195. Joy and Care Clinic ร้านเสริมสวยทัยชาลอน ชั้น 2 นิ่มซิตี้เดลี่ ร้านเสริมสวยเกต ร้านเสริมสวย Rabbit hair & beauty 196. สุวิทย์ ทันตแพทย์ 197. ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อประเทศ ร้านเสริมสวยศิริเพ็ญ ออสเตรเลียเอเดน ร้านเสริมสวยอ๋อย ซาลอน 198. chocolate fact โจ แฮร์โปร - สาขา ถ.ปกเกล้า ย่านถนนคนเมือง ร้านเสริมสวยแพร - สาขา ถ.นิมมานเหมินทร์ ซ.12 ร้านเสริมสวยวีระวรรณ - สาขา ถ.ศิริมังคลาจารย์ Hair design ร้านเสริมสวยลักขณา และสมาชิกหนังสือเช่า ดัชเซอร์เคิล your hair ตามหมู่บ้าน จำ�นวน มากกว่า ร้านเสริมสวยอาร์ 400 หลังคาเรือน


January 2014 l X-Sample l 65


X-ZODIAC

D E C E M B E R

2 0 1 3

ลักษณะทั่วไป : เป็นผู้มีความสามารถ ขยันขันแข็ง กระฉับกระเฉง มีความ มานะ มีจิตใจกว้าง มีความโรแมนติก 2491.2503.2515.2527.2539 นิสัยเจ้าชู้ ชอบค้าขาย ชอบลงทุนและ ชอบเสี่ยงโชค การงาน : ต้นปีมีให้ลุ้นกับตำ�แหน่งใหม่ เจ้านาย สนับสนุนงาน การเงิน : มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือเลยรอดพ้นวิกฤตเดือน นี้ได้อย่างหวุดหวิด ความรัก : เบื่อๆ กับการพูดที่ไม่เข้าใจกันของ คนรัก แต่เดี๋ยวก็ดีกัน สุขภาพ : ปัญหาเรื่องฟัน อยู่ๆ ก็ปวดขึ้นหัว

ลักษณะทั่วไป : เป็นคนกระฉับกระเฉง ขยัน มานะอุตสาหะ มีความสามารถรอบตัวมี ความ ละเอียดในงานมีฝมี อื ฉลาด ไม่ชอบเอาเปรียบ ผู้อื่น ชอบค้าขายและชอบเสี่ยงโชค สรุปคือ 2492.2504.2516.2528.2540 คนปีฉลู “เคร่งครัด รอบรู้ มีน้ำ�ใจ” การงาน : ได้ข่าวดีเกี่ยวกับตำ�แหน่งทีจะเลื่อนขึ้นในปี 57 นี้ การเงิน : ช่วงนี้ ตึงๆ เครียดๆ ชักหน้าไม่ถึงหลัง ต้องมีเกณฑ์กู้ยืมเพือนฝูง ความรัก : คนรักเก่าจะกลับมาคุยกัน แต่ระวังรักสามเศร้า จะทำ�ให้ปวดหัว สุขภาพ : ท้องอืดและอาเจียนจากอาหารเป็นพิษ ควรระวังการกิน

ลักษณะทั่วไป : มีความมั่นใจในตัวเอง ใจกล้าบ้าบิ่น กล้าได้กล้าเสีย อ่านและ เดาใจยาก ชอบสนุกสนาน ตรงไปตรงมา ชอบใช้ชีวิตสันโดษ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีความสุขทีไ่ ด้ทอ่ งเทีย่ ว ชอบในวิทยาการใหม่ๆ การงาน : เจ้านาย ให้ตำ�แหน่งและให้ไปดูงานต่างประเทศ การเงิน : มีดวงฟล๊คุ ถูกหวย รวยทางเสี่ยงและลูกหนี้คืนเงิน ความรัก : สดใสตั้งแต่ต้นปี เรื่อง ดีๆจะเข้ามา มีดวงแต่งงาน มีลูก มีดวงได้พบเนื้อคู่ สุขภาพ : ระวัง เรื่องกระดูกและเส้นเอ็นที่หลังและเข่า 2493.2505.2517.2529.2541

66 l X-Sample l January 2014

ลักษณะทัว่ ไป : เป็นผูม้ คี วามสามารถทาง ศิลปะและการเจรจาทางการพูด รู้จัก กาลเทศะ ไม่ชอบโต้เถียงเป็นคนชอบพูด 2494.2506.2518.2530.2542 ตรงไป ตรงมา กล้าพูด กล้าทำ� ให้ความ ช่วยเหลือผู้อื่น ใจอ่อน และไม่ชอบหมกมุ่นกับเรื่องความรักและ กามารมณ์ เป็นคนสบายๆ “ผู้ดี โดดเดี่ยว รักสันติ” การเงิน : ผ่านฉลุยแบบมีโชคลาภก้อนใหญ่ การงาน : มีความกังวลในงาน ที่ต้องรับผิดชอบว่าจะออกมาดีหรือไม่ และเบื่องานมาก ต้องทน เพราะดวงเปลี่ยนงานไม่มีในช่วงนี้ ความรัก : อดทนในคำ�พูดของ คนรัก รู้สึกน้อยใจ อย่าคิดมาก เดี๋ยวก็เข้าใจกัน สุขภาพ : ช่วงนี้ นอนไม่ค่อยหลับ เพราะคิดมากจนต้องพึ่งยานอนหลับ

ลักษณะทั่วไป : กระฉับกระเฉง เป็นผู้มีความกระตือรือร้น มีนิสัย เปิดเผย ใจคอกว้างขวาง มีความ 2495.2507.2519.2531.2543 ซื่อสัตย์สุจริต รักษาคำ�พูด ถ้าหาก ทำ�งานเป็นนักธุรกิจก็จะยิ่งใหญ่ ถ้าเป็นข้าราชการก็จะมีคุณธรรม จรรยาบรรณ ชอบพูดตรงไปตรงมาและชอบตัง้ กฎเกณฑ์อะไรสูงๆ การงาน : ดีขึ้นทั้งด้านตำ�แหน่งและด้านบริวาร แถมมีโอกาสได้เดิน ปี 2495.2507.2519.2531.2543 ทางไปดูงานนอกสถานที่ การเงิน : มีดวงโชคดีได้เงินก้อนใหญ่จาก การเป็นนายหน้า ทำ�ให้ยม้ิ ออก ความรัก : ยังวุน่ ๆ อยู่ ต้องตัดสินใจ เลือกคนใดคนหนึง่ ในรักสามเศร้า เลยกลุม้ เพราะรักพีเ่ สียดายน้อง สุขภาพ : ปวดต้นคอลงมาถึงบั้นเอว ต้องระวังการยกของหนัก

ลักษณะทั่วไป : เป็นคนเข้าใจ ผู้อื่น อารมณ์เย็น โกธรง่าย หายเร็ว แต่ชอบมีความอาฆาต 2496.2508.2520.2532.2544 แค้น เจ็บแล้วจำ� ชอบ แต่งกาย ดี ใฝ่หาความรู้ ขยัน พูดจาไพเราะ มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักใคร รักจริง ขี้หึง แต่มักจะมีคนมีครอบครัวมาชอบ ปัญหาความรักจึง เกิด การงาน : จะมีเรียกสัมถาษณ์จากหลายองค์กรที่เคยสมัครไว้ การเงิน : ช่วงนี้เหนื่อยอยู่ รออีกระยะจะดี ความรัก : ได้มีโอกาส พบรักแท้หลังจากอกหักมานาน ครั้งนี้ยิ้มออกแน่นอน สุขภาพ : เป็นไข้ ปวดหัว ตัวร้อน ควรใส่เสื้อผ้าให้อบอุ่น


ลักษณะทั่วไป : มีไหวพริบดี มี ปัญญา ฉลาด หลักแหลม ไม่ ชอบหยุดนิ่ง มีจิตใจที่เด็ดเดี่ยว ให้ความสำ�คัญกับสิ่งที่ตนสนใจ 2497.2509.2521.2533.2545 คิดเร็ว พูดคล่อง “ร่าเริง ใจเร็ว เด็ดเดี่ยว” การงาน : แสนเบื่องานมากแต่ต้องทนกับคนและระบบ ที่ไม่เป็นระบบ เพราะช่วงนี้ดวงเปลี่ยนงานไม่มี การเงิน : รับพันจ่าย สองพัน ทำ�ให้สภาพการเงินติดลบ ความรัก : สมหวังกับคนรัก มีการ ปรับความเข้าใจกันหลังจากมีมือที่สามมานาน สุขภาพ : เกิดจาก อุบัติเหตเลยทำ�ให้เท้าแพลง

ลักษณะทัว่ ไป : มีความฉลาดเฉลียว กล้าหาญ มีไหวพริบ มีความใฝ่ฝัน ทะเยอทะยาน ชอบพูดแบบขวาน ผ่าซาก ประสบความสำ�เร็จในด้าน 2500.2512.2524.2536.2548 ธุรกิจ การงาน : รู้สึกเบื่องานข้ามปี อยากเปลีย่ นงานแต่ตอ้ งรอเวลา การเงิน : ติดขัดตลอดเดือน อยูไ่ ด้ เพราะมีคนอุปถัมภ์ ความรัก : เริ่มมีความหวานมากขึ้น ใส่ใจกัน มากขึ้นหลังจากห่างเหินมานานเป็นเดือน สุขภาพ : ช่วงนี้ปวดข้อ ปวดกระดูก ระวังเรื่องเส้นเอ็นด้วย

ลักษณะทั่วไป : เป็นผู้มีความ จริงใจต่อผู้อื่น เป็นคนที่รู้ว่า อะไรเหมาะอะไรควร เป็นคน เงียบๆ กลัวความมืด ชื่นชอบ 2498.2510.2522.2534.2546 ในศิลปะ มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบความรักความโรแมนติก การงาน : ได้รับข่าวดีกับงานที่ทำ�ว่า จะขยายหน่วยงานและให้เราไปดูแล การเงิน : มีโชคมีลาภเกิดขึ้น เสี่ยงโชคก็จะได้รับรางวัล 2 ตัว 3 ตัว ความรัก : เจอรักใหม่ใน รูปแบบเคยเป็นเพื่อนเก่ารู้สึกกระชุ่มกระชวยมีกำ�ลังใจขึ้นมาก สุขภาพ : ให้ระมัดระวังการบริโภคอาหารทะเลเนือ่ งจากอาจจะเกิด อาหารเป็นพิษ มีดวงถึงเข้าโรงพยาบาล

ลักษณะทั่วไป : เป็นผู้ที่มีความกล้าหาญ เป็นเพือ่ นทีซ่ อ่ื สัตย์ บุคลิกท่าทางเปิดเผย ดื้อรั้น มีคุณธรรม มีมารยาทดี นุ่มนวล 2501.2513.2525.2537.2549 แต่ขี้กังวล การงาน : มีเพื่อนมาชวนร่วม ลงทุน การเงิน : ดีขน้ึ กว่าเดือนธันวาคม ที่ผ่านมา และสามารถช่วยเหลือคนรอบข้างได้บ้าง ความรัก : ช่วง นี้คุยกันดีขึ้น ปัญหาท่ีมีส่วนมากมาจากคำ�พูดที่ไม่ค่อยถนอมน้ำ�ใจ กัน สุขภาพ : มีอาการปวดฟัน ทำ�ให้ปวดหัวตามมาด้วย

ลักษณะทั่วไป : เป็นผู้ที่มีไหวพริบ ฉลาดหลักแหลม เรียนรู้อะไรได้เร็ว มีความกระตือรือร้น มีเทคนิคความ 2499.2511.2523.2535.2547 สามารถเฉพาะตัว แต่มีสมาธิสั้น อารมณ์ขัน ชอบเดินทาง โดดเดี่ยว “ทันสมัย แสนงอน มีไหวพริบ” การงาน : ช่วงนี้มีงานเยอะขึ้น จึงทำ�ให้เกิดปัญหา เพราะการทำ� งานแบบรีบร้อนอาจทำ�ให้เกิดความผิดพลาดได้ การเงิน : ช่วงนี้ ติดลบ ต้องนำ�เงินออมมาใช้หรือหยิบยืมจากเพื่อนฝูง ความรัก : รูส้ กึ ความกังวลใจกับคนรัก พยายามระวังคำ�พูดจะทำ�ให้ขดั แย้งกัน สุขภาพ : ระวังการใช้สายตามากเกินไปจนทำ�ให้ปวดหัวหรือปวด กระบอกตาได้

ลักษณะทั่วไป : เป็นผู้มีนิสัยน่ารัก ใจดี มีท่าทีเป็นมิตร มีความกรุณาปราณี ไม่ ชอบการแข่งขัน ใจบุญสุนทาน มีจิตใจ ชอบเสียสละ พูดเก่งและจริงใจ ตัดสิน 2502.2514.2526.2538.2550 อะไรรวดเร็ว การงาน : เจริญก้าวหน้ามาก ถ้าค้าขายก็จะเฮงๆหนี้สินจะปลดได้ในเวลาเร็วๆนี้ การเงิน : จะมี โชคลาภและเจอคนอุปถัมภ์ให้พ้นวิกฤตที่มีมาตลอดทั้งปี ความรัก : ช่วงนี้มักจะขัดแย้งกับคนรักด้านคำ�พูด ดังนั้นให้ระวังคำ�พูดและ พยายามอย่าคิดมาก สุขภาพ : จะมีปญ ั หาเรือ่ งของระบบขับถ่ายหรือ ริดสีดวงทวารกำ�เริย

ZODIAC

ตรวจดวงชะตา ใจคอและพรหมลิขิต ตามที่ กำ � หนดไว้ ต ามปี นั ก ษั ต รนั้ น เพื่อเป็นแนวทางในการดำ�เนินชีวิต ตามปีนักษัตร โดยอาจารย์แน่งน้อย คันธราษฎร์ คนไทยเราเชื่อว่า คนเกิดในปีนักษัตรใด จะมีลักษณะ นิสัยใจคอและพรหมลิขิตตามที่กำ�หนดไว้ตาม ปีนักษัตรนั้น เพื่อเป็นแนวทางในการดำ�เนินชีวิต

79/11 ซอยศศิธร ช้างเผือก Tel.+66 81 032 0197

January 2014 l X-Sample l 67


68 l X-Sample l January 2014


X sample 46  

X samplemag Vol 46