Nowazin 2017

Page 1

2017. VI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

N I Z A NOW


NOWAZI N 2017. VI . évf ol yam 1. s z ám

KI ADJ A: MagyarSz abadi dős por tSz övet s ég F el el őss z er kes z t ő:Sal gaPét er i nf o@mas por t . hu www. mas por t . hu

Budapes t ,2017


BEVEZETŐ Bevezet őSal gaPét ert ol l ából–Tényl egör egí tanor di cbot ?

ELŐADÁSOK Babahor dozóNor di cWal ki ngki s mamáknak Babahor dozáss por t ol ásközben Aquanor di cwal ki ng Mi nden,ami taPOLARór ákr ólt udnikel l Lábápol ás r ól Nor di cwal ki ngf ogl al kozásgyer ekeknek

BESZÁMOLÓK Nor di cwal ki ngi ns t r ukt or képzés Nor di cwal ki ngs zakmait ovábbképzésBudapes t en NOWATHLON maj ál i saDol i nkában Vi l ágGyal ogl óNap Tél is zabadi dős por t oses emények „ Mar gi t a344, 2”Tur i s zt i kaiésSpor tEgyes ül et et–EgyNor di cFant ör t énet e Bar anyaMegye–Ki r ándul ás if or mák BékésMegye–Nor di cWal ki ngSzeghal mon Bor s odMegye–Nowat hl onésTenger s zem f ut ás Győr Mos onSopr onMegye–Nor di cwal ki ngt úr ár ólaKős zegihegys égben Haj dúBi harMegye–Nor di cWal ki ngt al ál kozóésTáj ékozódás ij át ékaNagyer dőn J ás zNagykunSzol nokMegye–Nor di cWal ki ngSzol nokon Pes tMegye–Nor di cwal ki ngmi ndenkor os zt ál ynak

PROGRAMOK,ESEMÉNYEK,HÍ REK,AJ ÁNLÁSOK


BEVEZETŐT ényl egör egí tanor di cbot ? Má rs okév ef ogl a l k oz i ks z öv et s égünkanor di cwa l k i ngs por t á gnéps z er űs í t és év el . Ahogy a na zi l l i k , el ős z örma ga mont es z t el t em as por t á gs ok a tha ngoz t a t ot tha t ék ony s á gá t . Mi ndenúgyv ol t , a hogy a na z tas por t á gs z a k ér t ői el őz et es enbeha r a ngoz t á k : 1.k önny űhoz z á f ér het ős ég a .nem k el l hoz z ás okc uc c i .má regypá rs pec i á l i s , nor di cwa l k i ngboti smegt es z i i i .abot okmeg z et het ők( k öz épk a t egór i á ba n78ez erf or i nt ) b.má ss por t á ga k hozk épes tahel y esmoz gá sgy or s a nmegt a nul ha t ó c .ahel y esmoz gá sel s a j á t í t á s ak épz et tok t a t óti gény el 2.él et t a ni ha s z nos s á gav i t a t ha t a t l a n 3.ak ör ny ez etv i dá ma nr ea gá l al á t v á ny r a . „ Hov át et t edal éc edet ? ” s z ur k á l ódna kl á t t unk r a . 4.t er hel ésk öz bennéhadumc s i z ni i sl ehet ! !

Naná,hogybel evágt unk.

Bot ok a tv et t ünk ,s z a k ér t őok t a t ók a tk épez t ünk ,ést ov á bbk épez t ünk , s z a k ma i t r éni ngek et s z er v ez t ünk , öt l et es s por t á gk er es z t ez és t v égez t ünk . I nnenegy enesa zúta zá t üt ős i k er hez ! Aha ! S v á j c ba n. Német or s z á gba n. S k a ndi ná v i á ba n. Per s z ei t t honi sv ol tugr á s s z er űf ej l ődés ,bá ranul l á hozk épes teza z ér t nem ol y a nna gyc uc c .A t úr á negy r ek ev es ebbens z ól na kbe ,má ra s por t bol t ok ba ni smegt udj á ka zel a dókanor di cbot otk ül önböz t et nia s í bot t ól , ésaf őv á r os i pa r k pr ogr a mokes et ébeni ss z á mol na kv el e . É nmégs em v a gy okel égedet t . Végr ei t tv a namoz gá s f or ma ,a mi r ev á r t unk ,a mel yat öbbs égs z á má r a megol dha t náar ends z er est es t edz és t .Ha t ék ony ,ol c s ó,at er més z et pedi gv á rmi nk et . Azi dős ek s por t j a ,mondj á k egy es ek l ek i c s i ny l ően.Kez det ben nem v et t em f öl ez tamegj egy z és t , mondv á nma j dmi bebi z ony í t j uk . Hi bav ol t !


Amoz gá s f or mapr es z t í z s c s ök k ent és e ,egy s z er űbbens z ól v al ec i k i z és e k omol yv i s s z a t a r t óer ő, hi s z enk i a k a r nai dős ebbnekl á t s z a ni ? Bebi z ony os odot t ,hogy a hogy a n av i t or l á s ok ná lnem el ég a j ól megépí t et tha j ót es taha l a dá s hoz ,s z éli sk el la hhoz ,úgyná l unki s el k er ül het et l enül s z ük s égesa zer őt el j esk ommuni k á c i ó. Hat ehá ta z ts z er et nénk , hogya zeddi gbef ek t et et tnem k ev ésener gi a mégj obba nt ér ül j önmeg, a k k ort a pos nunkk el l agá z tas por t á gv a l ós ér t ék ei nekel t er j es z t és éhez , új a bbk or os z t á l y okbev oná s á ér t . Mi nden ok t a t ó,t r éneréss por t á g ba r á ts z ük s égesa hhoz ,hogya f él r ec s ús z ot tpr ol thel y r et egy ük ! T a ní t s unkmegmi nélt öbb a t a l temoz gá s r a ,v onj unkbemi nélt öbb t es t nev el őt , edz őtpr ogr a munk ba ! Ak öz el j öv ős z a k ma i k i hí v á s aezl es z .

Soks i ker tmagunknak!

S al gaP é t e r F őt i t k ár , Nor di cWal k i ngI ns t r uk t or Magy ar S z abadi dős por t S z öv e t s é g


ELŐADÁSOKBabahor doz óNor di cWal ki ngki s mamáknak AKi s ma maésa3hóna pos -2év esk or úba bá kk öz öss por t ospr ogr a mj aL E HETanor di c wa l k i ng. As z ül ésut á nk b.a zel s ő6het etnem hi á banev ez i kgy er mek á gy a si dős z a k na k .Mi ni mum enny ii dők el l , hogybel s ős z er v ei nkr egener á l ódj a na késnémi k éppv i s s z a r endez ődj eneka t er hes s ég ésas z ül ésut á nier edet ihel y z et ük be .I l y enk ors ok a tk el lpi hennünkésa ba ba hor doz á si si nk á bbl egy enapá r unkpr i v i l égi uma . Azel őhor doz á sna gy onj ódol og,hi het et l enér z ésapi c iba bai l l a t á tma gunk bas z í v ni , s z a gol ga t ni , pus z i l ga t ni . Az ta z onba nj ót udni , hogyahos s z úi dei gt a r t óel őhor doz á s( f ől eg na gy obbs úl y ná l )megt er hel ől ehetagá t i z moks z á má r a . Ami k orak i s ma mahá t ader ek ael k ez df á j ni , a k k orér demesel gondol k odni ac s í pőn, i l l et v eahá t onv a l óhor doz á s on. T ehá tt ör ek edj ünk ol y a n hor doz á s imódok a tv á l a s z t a ni ,a mel y ek a hel y est es t t a r t á s t t á moga t j á k . I t tj önbeak épbe , ahel y es enmegv á l a s z t ot t k öt ésf or ma , a mel yt á moga t j aat er més z et es t es t t a r t á s t , ez á l t a la l ehet ő l egj obba n t eher ment es í t iat es t et ,a zi z mok a tésa z í z ül et ek et . Ahel y esk öt ésf or maha s z ná l a t á tér demes s z a k ember t ől megt a nul ni . A hel y es t es t t a r t á s nem c s a ks z éppé v a r á z s ol , de a z emés z t és i és l égz és i pr obl émá k a ti smegel őz i . Haa za ny uk aj ólér z ima gá t ,a zaba bá r ai s ha t , i nnent ől i ndul ha ta k á ras por t ol á si s . Kor unk egy i kl egdi na mi k us a bba nf ej l ődő s por t j á tanor di cwa l k i ngotmégak i s ma má k i sgy a k or ol ha t j á kaba bá v a l egy üt t . I s mét l em mégegy s z er , al egf ont os a bb, hogyaba bá tal egmegf el el őbbmódonk ös s ükf el ma gunk r a . Ak i s ma mak a r j a i s z a ba donmoz ogha t na késha s z ná l ha t j á kanor di cwa l k i ngbot otmi ndena k a dá l ynél k ül . E t t ől k ez dv et ér het ünkr áanor di cwa l k i ngmegi s mer és ér e . Anor di cwa l k i nghel y est ec hni k á j á na kmegt a nul á s á hozi sf ont osas z a k ér t őedz őt a ná c s a i tk ér ni ,el f oga dni ésmegt a nul ni ! Cs a ka k k ork ez dj ünkel öná l l óa nnor di c oz ni , hamá rmegf el el őt udá s unkv a nehhezas por t hoz . E bbena zes et beni sahel y es , s z a bá l y ost ec hni k aa l k a l ma z á s av ez eter edmény r e .


Mi ndenk éppenk er es s ükas z a k ember tak ör ny ez et ünk ben! Anor di cwa l k i ngat er més z et benv égez het ős por t , a mel yegyt er més z et es , ha r moni k usmoz gá s f or má ti gény el . T öbbf él ei nt enz i t á s s a l v égez het j ük , á t moz ga t j aa zi z omz a t unk90%á t . Anor di cwa l k i ngal egt er més z et es ebbgy ógy módmi ndenk i s z á má r a .

Mi ér ti s ? -t eher ment es í t i a zí z ül et ek et -j a v í t j aak i s ma mas z ül ésmi a t tmeggy engül tá l l ók épes s égét -er ős i t i a zi z mok a t -j a v í t j aat es tox i génel l á t á s á t -ol dj aa zi z omf es z ül t s éget -a k t i v á l j aav ér k er i ngés t -ha j l ék ony a bbát es z i a zí z ül et ek et -j ótt es za za gy na kak oor di ná c i ósmoz gá s -a mi aba bá na ki sal egj obb, hogymi ndez tas z a ba dba n, t er més z et ben, egy üt ta za ny uk á v a l t ehet i -j a v ul a za ny a gc s er e -s ok f él ebet egs éggy ógy í t á s á r aésmegel őz és ér ei sk i t űnős z er , k ol es z t er i n, c uk or , s z í v , c s ont r i t k ul á s -bol dogs á ghor montt er mel . Ma gy a r or s z á gon ez a moz gá s f or ma a k i s ma má kk ör ében még na gy on gy er ek c i pőben j á r ,ér demesl enne v el e ha t ék ony a bba nf ogl a l k oz ni .Azbi z t os ,hogyor s z á gs z er t ena gy ons oknor di cwa l k i ngi ns t r uk t orést r énert ev ék eny k edi k , megk el l k er es ni ők etak ör ny ez et ünk ben, sőkbi z t os a ns egí t enek . Mi ndenol y a ndol og, a mi ta zédes a ny aésaba bá j aegy üt tt udt enni , r endk í v ül j ót ék onyha t á s s a l v a nmi ndk et t őj ükl el k i és ment á l i sf ej l ődés ér e . Má ri t ta zél etk ez det énf ont osr á ha ngol ni aba bá ti s , a r r aal egf ont os a bbs z a bá l y r a , hogy …

„ aze gé s z s é günkme gt ar t ás aal e gf ont os abbdol gunkazé l e t be n ” „ t udnunkk e l l , hogye gé s z s é günk e t me gőr i z ni s ok k al e gy s z e r űbb, mi nt abe t e gs é ge t gy ógy í t ani ” Végs őüz enet k ént : Addmegmi ndennapnakazes él yt , hogyél et edl egs z ebbnapj al egyen, as por tr évén!

Mol nár néF ügi E di t Gy őr Mos onS opr onMe gy e i S z abadi dős por t S z öv e t s é g


Babahor doz áss por t ol ásköz ben

( anat ómi ai , él et t ani al apokéses z köz vál as z t ás )


L e pe s i Be nk Ĺ‘RĂŠ k a


Aquanor di cwal ki ng Kétév et a r t ok a qua nor di c wa l k i ng f ogl a l k oz á s ok a t ,t a l á n egy edül i k énta z or s z á gba n.Aza quanor di cwa l k i ng mai sk ev és s éi s mer t ,al egt öbbenas z ó j el ent és éts em ér t i k . Kül önk ül önt a l á nér t j ükahá r om a ngols z ót , deegy ben?Az „ a qua ”v i z etj el ent ,a„ nor di cwa l k i ng”abot osgy a l ogl á sma gy a r r anem f or dí t ot t nev e . Deezak et t őegy üt t ?Mi l ehet ? Aza quanor di cwa l k i nga za qua t nes zegyá ga . Ol y a nv í z i t or na , a mi k ork i sv í z ben moz gunk ,t ehá ta l á bunk l eéra medenc ea l j á r a .Í gy a z ok i sbá t r a nv í z be mer és z k edhet nek ,a k i knem t udna kús z ni ,es et l egt a r t a na ki sav í z t ől .Anor di c wa l k i nghozha s onl ómoz gá s tv égz ünkav í z ben, bőv í t v ea nna kmoz gá s a ny a gá t . Amoz gá s f or maa z ok na ki smegf el el ő, a k i k nek •r os s za zá l l ók épes s égük( pl . műt étut á nl egy engül tá l l a pot ba nv a nna k ) •s z á r a z f öl di moz gá s uknehez í t et t( pl . j el ent őst úl s úl l y a l r endel k ez nek , í z ül et i pr obl émá i kv a nna k ) .

Aza quanor di cwa l k i nghozk ét f él ees z k özha s z ná l ha t ó, as z á r a z f öl döni sha s z ná l tbot okv í z iv á l t oz a t ai l l et v e egys pec i á l i st öl c s ér .Ór á i monas pec i á l i st öl c s ér ek et ha s z ná l om.Ak étes z k özf el a da t augy a na z ,el l ená l l á s t a dna k , t á ma s z tbi z t os í t a na kmoz gá sk öz ben. Azór af el a da t t í pus oki l l et v eel ér endő c él oka l a pj á n t öbbr és z r ebont ha t ó. E z ek :bemel egí t és ( es z k öz nél k ülv a gy es z k öz z el , hel y benv a gymoz gá sk öz ben) , á l l ók épes s égi f el a da t ok ( j á r á s ok , f ut á s ok , s z ök del és ek ) , egy ens úl y ér z ék f ej l es z t és , er ős í t és( s űr űbbk öz eg, es z k özel l ená l l á s a )és ny új t á s( mel eg v í z ,gr a v i t á c i óment esk ör ny ez et ) .A k ül önböz őc él oks z á munk r ami ndf ont os a k , bá rmi nden ór a v á z l a t ba nmá s má sha ngs úl y tk a pna k . S z í nes ebbésv á l t oz a t os a bbór á kv ez et het őekav í z ben, mi nt s z á r a z f öl dön, mer t ol y a n nor di c wa l k i ng moz gá s f or má kgy a k or l á s á r ai sl ehet ős égv a n, mel y eta s z á r a z f öl dön nem mi ndenk ik épes v égr eha j t a ni , pél dá ulf ut ó,ugr ónor di cwa l k i ngt ec hni k á k .Azór a a ny a gak ül önböz őnehéz s égis z i nt eni sös s z eá l l í t ha t ó, a zegés z en k önny űt őlak i f ej ez et t en nehéz i g,í gya t er hel és f ok oz a t os a n növ el het ő. A moz gá s a ny a g mi ndk étes et ben ha s onl ó,egy s z er ű,mi ndenk iá l t a l v égr eha j t ha t ó moz gá s ok . Az i s mét l és s z á m, a f r ek v enc i a , i nt enz i t á s , moz gá s t er j edel em, el l ená l l á s( pl . v í z á r a ml á s a ) megv á l t oz t a t á s á v a l a z onba n nehez í t het ünkv a gyk önny í t het ünk .


Aquanor di cwa l k i ngel őny ei : •Ki s ebb, s a j á tt es t s úl y ból er edőt er hel és( Ar c hi médes zt ör v ény e) •S űr űbbk öz eg–na gy obbel l ená l l á s •Ki sv í z–bi z t ons á gér z et •Í z ül et k í mél ő, s ér ül és ment esmoz gá s •Könny env égr eha j t ha t ógy a k or l a t ok •L i f et i mes por t Ahogy a z tk or á bba n eml í t et t em,ór á i mon el s ős or ba ni dős ek v es z nekr és z t , dea a t a l a bbk or os z t á l yi sk épv i s el t et i ma gá t . Őka z ül ő munk a el l ens úl y oz á s á r as z emel t ék k ia za qua nor di c wa l k i ngot . T a pa s z t a l a t a i ms z er i ntnem f el t ét l enal er oml ot tz i k a i á l l a pot úa kv á l a s z t j á kez tamoz gá s f or má t ,det ény ,hogyk ez dő moz gá s f or má na ki si deá l i sa za quanor di cwa l k i ng. S ok a nt úl s úl l y a l k üz denek , ésez ér tj önneker r ea zór á r a , hi s z ens z á muk r aes et l eg egy 45k mes nor di c wa l k i ng má rt úl z ot tmegpr óbá l t a t á s t j el ent ene . Ugy a ní gy v a nna k í z ül et i pr obl émá v a lk üz dők , pr ot éz i s s el r endel k ez őki sór á i mon, ha s onl ómegf ont ol á s ból .

Rés z t v ev őkv él emény ei : •Kev és béf él ekav í z t ől( Moz gá sk öz ben at öl c s ér r e l ehet „ t á ma s z k odni ” ) •Ór aut á na zí z ül et ei ml ény eges en " ol a j oz ot t a bba n" műk ödnek •S ok k a lj obba n ér z em ma ga ma tut á na ,F E L F RI S S Í T •Nem ér z em al á béshá t f á j da l ma ma tagy a k or l a t ok k öz benésut á nas em •S ok a tf á ja der ek a m,( ger i nc f er dül és ) ,de a v í z i t or ná ná l ez tnem ér z em •Köt öt ti z ma i nkf el l a z ul t a k •Könny edén v égz em a z ok a tagy a k or l a t ok a t ,a mi ta s z á r a z f öl dönnehez en •J a v ul ta za s z t má m, k ev es ebbgy ógy s z er tk el l s z ednem •S ok k a l er ős ebbv a gy ok , na gy obbat eher bí r á s om •Ol y a nmoz gá s ti smegt udokt enni ,a mi tr égebben nem, pl . guggol á s , t ér del és •Ny ugodt a bb, k i egy ens úl y oz ot t a bbl et t em •At öl c s ér esgy a k or l a tel emei tj ól t udom ha s z nos í t a ni a nor di cwa l k i ngon •Nőt ta zá l l ók épes s égem,ger i nc f á j da l ma i m s z i nt e t el j es enel múl t a k ,gy a k or it ér d-ésc s í pőf á j da l ma i mi s j el ent ős enc s ök k ent ek Azel múl tk öz el2éva l a t tamoz gá s f or manéps z er űs ége nőt t , mégal egna gy obbj a nuá r i hi degbeni si gény el t éka r és z t v ev ők , hogy megs z ok ot t moz gá s f or má j uk a t gy a k or ol ha s s á k . Ör öm s z á momr a , hogy néhá ny r és z t v ev ő,a k il egy engül tá l l a pot ami a t tv á l a s z t ot t aa z a qua nor di cwa l k i ngot ,ma má ra s z á r a z f öl dinor di c wa l k i ng f ogl a l k oz á s ok na ki sl el k esr és z t v ev őj e ,hi s z en á l l ók épes s égej a v ul á s á v a l mamá rv á l l a l ha t j aas z á r a z f öl di t er hel és ti s .

Kov ác sKr i s z t a MAKKAS z abadi dős por t E gy e s ül e t


Mi nden, ami taPOLร Rรณr รกkr รณl t udni kel l

Kov รกc sT amรกs


Lรกbรกpol รกs r รณlP e t ล Vi k t รณr i a


Nor di cwal ki ngf ogl al koz รกsgyer ekeknek
Gé c z i Ani k ó

. . ekeknek. dávalagyer ópél együnkj L


BESZÁMOLÓKA Nor di c Wa l k i ng s por t á g ha z a iv i s z ony l a t ba n v a l ó s z él es k ör űbev ez et és e , néps z er űs í t és eak öz el múl tésaj el en l egs i k er es ebbs z a ba di dős por tk ez demény ez és e .As por t á g s i k er ei r e épül ők ez demény ez és ünk t a pa s z t a l a t a ia l a pj á n új r a megá l l a pí t ha t ó, hogy egy s z er űs égénél ,k önny en el s a j á t í t ha t ós á gá ná lés v i s z ony l a gk i s es z k öz i gény énél f ogv ak i v á l ó es z k öz a zi s k ol a is z a ba di dős por t mel l et t a bi z ony os bet egs ég c s opor t ok ba n s z env edők r eha bi l i t á l á s á r a ,amoz gá s tt ek i nt v ei na k t í vk or os z t á l y okés r ét egeka k t i v i z á l á s á r a . AzOr s z á gosNor di cWa l k i ngPr ogr a mk or á bba nel k és z í t et t móds z er t a ni c él úl mj énekha t á s amá rmér het ő, t öbb, mi nt 4000en néz t ék meg a na gy v i deómegos z t ó ol da l honl a pj á n.A k i sl m a l k a l ma ss egéda ny a g as por t á g néps z er űs í t és ér e , t ov á bbic s opor t oka k t i v i z á l á s á r a . A l ma t er v ez et thel y ek en( nowa . hu, y out ube . c om) megt ek i nt het ő, al egf ont os a bbc él t er ül et ek r ek öz v et l enüli se x pedi á l j uk .A néps z er űs í t ől metDVDr ei sl egy á r t a t t uk , a z ok a tav égz et t i ns t r uk t or a i nk na kést r éner ei nk nekésNor di cWa l k i ngga l k a pc s ol a t os a nr endez v ény ei nk enos z t j uk .


Nor di cwal ki ngi ns t r ukt or képz és 2016. á pr i l i s12. k öz öt tk étna posk épz és enbőv í t et t üki ns t r uk t or a i nkk ör ét . Va s á r na péshét f őnt a r t ot t uka zi ns t r uk t or k épz és taMa gy a rS por tHá z á ba n17f ő v i dá mj el ent k ez őv el . Ar és z t v ev őkmi ndk i t űnő„ bot os ”l épés ek etmut a t t a kbeés t et t ekt a núbi z ony s á gotr á t er met t s égük r eak öz el i s por t pá l y á k on. Ak épz ésac él j á tma x i má l i s a nel ér t e . Ar és z t ev őkv i s s z a j el z és ei a l a pj á nmi ndenk i na gy onj ól ér ez t ema gá téss ok a tt a nul tez ek enana pok on.

T er v ei nk s z er i nt 2017ben i s mét l es z i ns t r uk t or k épz és . T r éner k épz és tc s a kamegf el el ő l ét s z á m mel l et ti ndí t unk ,a zi dei v égz et t i ns t r uk t or ok má r mos tj el ez t ék j öv ő év i j el ent k ez és ei k et ! Apont osi dőponti s mer et ébenk ül dünkt ov á bbi t á j ék oz t a t á s t , i l l et v e k öz z ét es s z ük a www. ma s por t . huhonl a punk on!

Magy ar S z abadi dős por t S z öv e t s é g


Nor di cwal ki ngs z akmai t ovábbképz és As z öv et s égs z er v ez és ébenz a j l óOr s z á gosNor di cWa l k i ngPr ogr a m( NOWA) r és z ek éntBuda pes t enmegt a r t ot tt ov á bbk épz és ena zor s z á gmi ndenr és z ér ől , ös s z es en60Nor di cWa l k i ngs z a k emberv et tr és z t . At ov á bbk épz ésc él j aa zv ol t , hogy a má rv égz et t és a k t í v NW I ns t r uk t or ok ,T r éner ek s z á má r a új i nf or má c i ók a ta dj unká t . As z a k ma ina p dél el őt t j én ér dek es el őa dá s ok a t ha l l ga t ha t t a k meg a r és z t v ev ők . Adél el őt tz á r ópr ogr a mj aegygy a k or l a t i ór av ol tana gy r ét en, a mi tGéc z i Ani k ó ésBoz s i k Anna t a r t ot t .A gy a k or l a t iór á ns a j á tmoz gá sv i deó el emz és t v égez t ünk , i l l et v eaPol a rór á kk i pr óbá l á s á r ai sl ehet ős égv ol t . Ak öz ös ebéd ut á nt ov á bbiha s z nos el őa dá s ok a t ha l ha t t unk . As z a k ma ina pz á r á s a k éntadél el őt tk és z í t et tmoz gá s v i deós egí t s égév elar és z t v ev őkk i j a v í t ot t á k , ér t ék el t ék at ec hni k a i hi bá k a t . As z a k ma ina potk öz ösbes z él get ész á r t a ,a holbá r k i k ér dez het et t ,t a pa s z t a l a t a i tmegos z t ha t t a a nor di c wa l k i ngga lk a pc s ol a t ba n.E gés zna p a Podi a r tKf t . megbí z á s á ból Nor di c Wa l k i ng v égz et t s éggel r endel k ez ős z a k ember v égz et ti ngy enest a l pv i z s gá l a t ot éss z a k t a ná c s a dá s tar és z t v ev őks z á má r a .Boz s i kAnna OneWa yt er mék ek etá l l í t ot tk i ahel y s z í nen.

Ak épz és enr és z t v ev ős z a k ember ekok l ev el et , Podi a r tKf t . t á moga t á s á na kk ös z önhet ően l á bá pol á s it er mék et ,a Coc a Col á na kk ös z önhet őeni z ot óni á si t a l ok a tk a pt a k . Az el s ő50r egi s z t r á l óNor di cWa l k i ngl ogóv a lel l á t ot tpol á r mel l ény tk a pot t .

Magy ar S z abadi dős por t S z öv e t s é g


NOWATHL ONmaj ál i sDol i nkában Má rhá r om év emi ndenmá j usel s ej énav i r s l i s örk ombi ná c i óhozk í ná l unkegy k i ss z űr és s el egy bek öt öt tmoz gá s t . A hel y s z í n na gy on ér dek es ,S a l gót a r j á nk öz pont j á t ólk b.2 k i l omét er r e t a l á l ha t óaDol i nk api henőpa r k . I nnenl ehetf el má s z ni aPéc s k ős z i k l ac s úc s á r a as í pá l y á nk er es z t ül ,ésez tal ehet ős égetk ii sha s z ná l j ukaNowa t hl on út v ona l á n. Ál t a l á ba nk éta l t er na t í v av a n, a zegy i kaj ók ondi ba nl év ők r es z a bv a , a k i kc s úc sc s ok i tehet nek , amá s i kak ev és béedz et tt úr á z ók r aőkk i ha gy ha t j á k a zemel k edőt .

E gyr öv i dr egi s z t r á c i óésegés z s égügy i s z űr ésut á n i ndul ha t na kac s a pa t okt ér k éppel , Nor di cwa l k i ng bot t a lf el f egy v er k ez v ea zá l l omá s ok r a .F ont os , hogymi ndenc s a pa t ba nl egy enl ega l á bbegypá r bot . T a pa s z t a l a t unks z er i ntegy r et öbbenj önnek s a j á tbot ok k a l .Ál t a l á ba n5á l l omá sv a n,mi nden á l l omá s on22f el a da t . E zl ehett ot ó–a mi ta za dot t hel y s z í nf öl dr a j z ia da t a i bólk és z í t ünk ,í gy gy el ni k el la zút onak i í r á s ok a t , v a gynor di cwa l k i ngga l – ésegés z s égmegőr z és s elk a pc s ol a t osk ér dés ek et k el l megv á l a s z ol ni . A má s i kf el a da t mi ndi g moz gá s os f el a da t ( c él ba dobá s , G-e x , egy ens úl y gy a k or l a t ok ,ger i nc t or naabot t a ls t b) . Haa za dot tf el a da t otnem, v a gyhi bá s a nt el j es í t i k , a k k orbünt et őf el a da t otk el lv égez ni ,ésc s a ka z t k öv et őeni ndul ha t na kt ov á bb.

Rends z er i nti nk á bbc s a pa t ok ba nnev ez nekc s a l á di ésba r á t i t á r s a s á gok , í gy na gy onv i dá mr as z ok ot tat úr ak er ek edni .Al egv i c c es ebbt ör t éneteddi g: egymér nökc s a l á dk étgy er k őc c elér k ez et tat á v ol s á gbec s l őá l l omá s hoz . Na gygondol k odá sut á nk i t a l á l t á k ,t udj á kmenny iagy er ek ekma ga s s á ga í gys or baf ek t et t éka2gy er ek etf ej t őll á bi g( as á r osf öl dön)ak étpont k öz öt t .I gen á m,de mi r ev égez t ek el f el ej t et t ék ,hogy mel y i k gy er ek há ny s z orf ek üdt , í gya za puk a , a k i t udt a , há nyc ent i al á bac s í pőt ől at a l pá i g „ k i ül t e ” at á v ol s á got . S z er et i k , s z er et j ükez tar endez v ény t , mi ntak épek eni sl á t s z i ka zi dős ebb k or os z t á l y t ,s őtf éra k a ti sbel ehetv onniat úr á ba .Í gya z thi s z em j ó s z ok á s unk a tmegt a r t v amégj ós ok á i gmegs z er v ez z ükaNowa t hl ontmá s hel y s z í nek eni s .

F é l e gy ház i É v a N. Wok t at ó, s z e mé l y i e dz ő T ar j áni S z abadi dős por t Kl ub


Vi l ágGyal ogl óNap A Ma gy a rS z a ba di dős por tS z öv et s ég i dén i sc s a t l a k oz ot taNemz et k öz i S z a ba di dős por tS z öv et s ég ( T AF I S A)v i l á ges emény éheza„ Wor l d Wa l k i ng Da y” hez ,és 2016ba ni s métmegr endez t e a gy a l ogl á s tnéps z er űs í t ő r endez v ény ei ta„ Vi l á gGy a l ogl óNa pot ” . T öbb, mi nt10ez err és z t v ev őv el z a j l ot tapr ogr a m. Ama gy a rS z a ba di dős por t S z öv et s égt a gs z er v ez et ei76,mí gac s a t l a k oz ói s k ol á k82t úr á ts z er v ez t ek . E hhez55ny ugdí j a sk l ubc s a t l a k oz ot t . „ A s z öv et s égnek a z i s k ol á k egy r és z ét s i k er ül t bev onni a a z es emény s or oz a t ba ,hi s z enagy a l ogl á s ,as ét ar ends z er es enűz v ea l k a l ma s es z k özl eheta zegés z s ég megt a r t á s á r a ,a zi s k ol a ik öz ös s ég er ős í t és ér e , t á r s a k k a l ,ba r á t ok k a lgy a k or ol v apedi gegy út t a lr emeki dőt öl t és–mondt a S a l gaPét er , aMa gy a rS z a ba di dős por tS z öv et s égf őt i t k á r a .

Azi s k ol á kv er s eny ébenak öv et k ez őv éger edménys z ül et et t : I .hel y ez et t : F a z ek a sJ óz s efÁl t . I s k ol a I I .hel y ez et t : S a l gót a r j á ni Ál t a l á nosI s k ol aBes z t er c el t pi T a gi s k ol a I I I . hel y ez et t : E öt v ösJ óz s efNémetNemz et i s égi Ál t a l á nos I s k ol aésAl a pf ok úMűv és z et i I s k ol a

Azi s k ol á kmel l et tany ugdí j a segy es ül et ekésk l uboki sa k t í v a n gy a l ogol t a k . Ak a t egór i á j uk ba nk i í r tv er s eny bena za l á bbi s or r end a l a k ul tk i : I .hel y ez et t :„ É l et et a z év ek nek ” Aj k a i Ny ugdí j a s Kl ubbok E gy es ül et e I I .hel y ez et t : Kőbá ny a i E z üs t k or úa kS z a ba di dős por tE gy es ül et e I I I . hel y ez et t : Vör ös ber ény i Ny ugdí j a sKl ub AMa gy a rS z a ba di dős por tS z öv et s égt á j ék oz t a t á s as z er i nt2017. ok t óber ébeni súj r al es z„ Vi l á gGy a l ogl óNa p” .

Magy ar S z abadi dős por t S z öv e t s é g


T él i s z abadi dős por t oses emények AMa gy a rS z a ba di dős por tS z öv et s égt él is por t ok a tnéps z er űs í t ő a k c i óbak ez det t !Ak a mpá nyegés z enmá r c i us15i gt a r t ot t .Az es emény ekBuda pes t enést öbbv i dék i hel y s z í nenz a j l ot t a k . „ J óa z tl á t ni , hogyahi degel l enér ei sr enget egenmoz dul t a kmeg ak a mpá ny na kk ös z önhet ően.Nem v ol t ol y a n hét v ége a r endk í v ül ihi degel l enér es em,hogynement ekv ol naember ek ez r eit úr á z ni ,k or c s ol y á z ni ,s z á nk óz ni .E zv ol ta zi deiel s őna gy r endez v ény s or oz a t unk ” –mondt aS a l gaPét er . T él is por t osmegmoz dul á s okt öbbekk öz öt tPéc s et t , Aba l i get en, S z ent l őr i nc en, a Kőr ös ök v i dék én, S z egha l mon, Bék és c s a bá n, Gy ul á n, Cegl éden és Buda pes t env ol t a k . Ak í ná l a t ba nat él i s por t okmel l et t hel y enk éntt er ems por t ok a ti sk í ná l t a kas z er v ez ők .

Es emények: j a nuá r22.-Aba l i get , Ny uga t Mec s ek-gy a l ogt úr a j a nuá r22.-Bék és c s a baésk ör ny ék e-k er ék pá r j a nuá r24.-S z egha l om ésk ör ny ék e-Nor di cWa l k i ng f ebr uá r11. -Péc s , Műj égpá l y a-k or c s ol y á z á s f ebr uá r11. -Cegl éd - t á j ék oz ódá s it úr a ,t á j f ut á s , nowa t hl on, k er ék pá r t úr a , l a bda r úgá s , s or v er s eny ek f ebr uá r12. -Mec s ek-nor di cwa l k i ng, gy a l ogt úr a f ebr uá r18. -Bi ha r ugr a Kör ös na gy ha r s á ny Kör ös s z a k á l -gy a l ogl á s má r c i us4.-Cs ongr á d, I ús á gi Há z-k er ék pá r oz á s , f ut á s , z enés gi mna s z t i k a má r c i us4.-Ma k ó, Ma r os pa r t-nor di cwa l k i ng má r c i us4.-S z ent l őr i nc , Ma l om t nes s-bowl i ng, f a l l a bda ,t nes s f ogl a l k oz á s ok , gy er mek j á t s z óhá z , f oot ba l , c a r di o-és k ondi t er em, bi l i á r d, pi ngpong, nor di cwa l k i ng, t úr a má r c i us 13. -Péc s , Köz épMec s ek-gy a l ogt úr a má r c i us 15. -Mez őber ényésk ör ny ék e–gy a l ogl á s

Magy ar S z abadi dős por t S z öv e t s é g


EgyNor di cF ant ör t énet e Gy er mek k or om ót ami ndenem amoz gá s !S a j nosnem s i k er ül t megt a l á l nom a za l k a t omna kmegf el el ős por t á ga ta mel y i k ben k i emel k edőer edmény ek ett udj a kel ér ni ,í gymá ra t a l ons z i nt e mi nden s por t ot k i pr óbá l t a m. Még mos t i s t úr á z om, t el j es í t mény t úr á z om,ba r l a ngá s z om,hegy etmá s z ok ,t eni s z ez ek , f oc i z ok , s í el ek , f ut ok , s íf ut ok , k a j a k oz ok , s á r k á ny ha j óz ok , r a j t hoz á l l ok ul t r a f ut ó, ul t r a k er ék pá r os v er s eny ek en, há r oms z or t el j es í t et t em a zi r onma nt r i a t l onv er s eny t á v j á t .

1995ben mega l a pí t ot t uka„ Ma r gi t a344, 2”T ur i s z t i k a iés S por tE gy es ül et etGödöl l őn. Nev ünk etaGödöl l ői -dombs á g l egma ga s a bbpont j á na kt enger s z i ntf el et t i ma ga s s á gaa dj a . Aza l a k ul á s t ól5év i ga za l el nök ema j dt ov á bbi9év i ga z el nök ev ol t a m.Ha tévpi henőut á n2016ba ni s métengem v á l a s z t ot t a ka zegy es ül etel nök ének . E zi dőa l a t thá r oms z or k a pt uk meg a „ Pes t Megy e L eger edmény es ebb S z a ba di dős por tE gy es ül et e ” c í met , ma j d2005benaMa gy a r S z a ba di dős por tS z öv et s égt őla„ L AKOS S ÁG S PORT J ÁÉ RT” dí j a tv ehet t em á t .

Ak ét ez r esév ekel ej énegya us z t r i a if ut óv er s eny enl á t t a m, hogy nem c s a ka t a l okésk öz épk or úa kdemégana gy oni dős eki shó nél k ülbot t a lgy a l ogol na kut c á k on,pa r k ok ba n,k er ék pá r ut a k on. L á t s z ot tr a j t uk , hogymi ndenk i mi l y enj ól ér z i ma gá t , j ók edv űek , mos ol y ogna k ,bol dogok ,hogy moz ogna k ,moz ogha t na k .A l á t v á nymegf ogot t !Na gy onör ül t em,a mi k orl ehet ős égem v ol t el v égez niaMa gy a rS z a ba di dős por tS z öv et s égs z er v ez és ébena nor di c wa l k i ngi ns t r uk t or it a nf ol y a mot .E l s ős or ba nGödöl l őés k ör ny ék énnéps z er űs í t em ez tas por t á ga t .Má rt öbbmi nt430 f ogl a l k oz á s tt a r t ot t a m mel y enmi ndenk i r és z tv ehetnem c s a ka z egy es ül ett a gj a i .Rends z er es enhí v na ka zi s k ol a i k i r á ndul á s ok r a , bot ost úr á k a tv ez et ni .Azévmi ndens z er dá j á nt a r t unkbot os t úr á k a ta zi dőj á r á s t ólf ügget l enül ,a mic s a ka k k orma r a del ,ha na gy ones i ka zes ő, ahi deg, as z él , ahóes ésnem s z á mí t !Ős z t ől t a v a s z i g mi nden hóna pba n egy s z erhét v égén 15-20 k mes hos s z út úr á ts z er v ez ünkGödöl l ők ör ny ék ik öz k edv el tk i r á ndul ó hel y ei r e .Azel múl tes z t endőben aKék es en ésVi s egr á don i s bot oz t unk .


2014benGödöl l őnk étf ut óésnor di cwa l k i ngpá l y á tj el öl t ünkk i . Azegy i k eta zegy et em k ör ny ék i k i ser dőben, a mi 4, 3k m amá s i k a t a zE r z s ébetpa r k ba n, a mi 6k m hos s z ú. As z er da i bot ost úr á nk a ti s ez enapá l y á ns z ok t ukt a r t a ni .Ol y a nnéps z er űs égnekör v enda k i j el öl t pá l y a , hogy mi nden a l k a l omma lt a l á l k oz unk ot t bot os ok k a lv a gy f ut ók k a l .Az ti ss i k er nek t a r t om,hogy a r ends z er esf ogl a l k oz á s ok onk í v ül i segy r et öbben„ ma gá ny os a ni s ” bot oz na kGödöl l őn. 2003-ót a mi nden év ben a zi dén má r15.év es z er v ez z üka „ Ma r gi t a Kupá t ” . É v ent e3gy a l ogos , 4k er ék pá r ost el j es í t mény t úr a ésegyv á r os i s mer et i t úr á ból l ega l á bb4enr és z tv es za zmegk a pj a a„ Ma r gi t a Kupá t ” .E z z elös z t önöz z ükal a k os s á got ,hogynec s a k egy -egyr endez v ény ünk ön,ha nem r ends z er es en moz ogj a na k v el ünk . 2016ba n136a nv ehet t éká tak upá t .

2017est er v ek : As z er da i bot ost úr á ká pr i l i s , má j us , j úni us , s z ept ember és ok t óber ben k ül ön l es z nek k ez dők és ha l a dókr és z ér e .A t öbbihóna pok ba n egy üt tt a r t j uka ha l a dók év a l .Nov ember t őlj úni us i g mi nden hóna pba n egy egy hét v égén hos s z ú bot os t úr á ts z er v ez ünk a Gödöl l ői dombs á g k edv el t k i r á ndul óhel y ér e . Nor di c wa l k i ngc s opor ti ndul aGödöl l ői éj s z a k a i ( 06. 17. ) ésa„ Vi l á g Gy a l ogl óna pi ”( 10. 09. )gy a l ogost el j es í t mény t úr á n.Azi dei év benaMá t r á baésaBör z s öny bes z er v ez z ükahos s z ú bot ost úr á ta ut óbus s z a l .

Az„ E ur ópa iS por t hét ” mi nden na pj á r a má s má s s por t t ev ék eny s égett er v ez ünk . 09. 23. Ker ék pá r t úr a 09. 24. S á r k á ny ha j óz á saDuná n 09. 25. F ut á s 09. 26. T ek éz és -f a l l a bdá z á s 09. 27. Nor di cwa l k i ngt úr a 09. 28. T á j ék oz ódá s i f ut á s 09. 29. As z t a l i t eni s z 09. 30. Gy a l ogt úr a

P ál ffyT i bor NWI ns t r uk t or „ Mar gi t a3 4 4 , 2 ”T ur i s z t i k ai é sS por t E gy e s ül e t e t


Ki r ándul ás i f or mák Mi ndj á r ta zel ej énl es z ögez het j ük :Mi ndenk i ts z er et et t elv á r unkk i r á ndul á s a i nk on.J öhet ba k a nc s ba nv a gyt úr a c i pőben( c s a knek ör ömc i pőben! ) , nor di cbot t a l ( es et l egt úr a bot t a l ) v a gya nél k ül , egy edül , ba r á t a i v a l , c s a l á dj á v a lv a gyak ut y á j á v a l . Azut óbbii dőbenmi nda nor di cbot ok , mi nda zebeks z á mamegs z a por odot tagy a l ogt úr á nk on. Pontet t ől l es zs z ép ac s opor t k ép. Af ent i ekmi a t tnehézegygy a l ogt úr á tk a t egor i z á l ni . Azel múl tévl eghos s z a bbk öz ösgy a l ogt úr á j á taKel et i Mec s ek bens z er v ez t ükj úni us ba n. A Kel et i Mec s ekPéc s t ől v a l ót á v ol s á gami a t tk ev és bél á t oga t ot t . Mi s z er v ez őka z onba npont ez ts z er et j ük .Al a pos a n megt er v ez t ük a z út v ona l a t .A Pus z t a bá ny a ,Hi da s i v öl gy , Ki s új bá ny ak ör ny ék es z i nt et ök él et es nekt űnt . Ár ny a ser dő, pa t a kat úr aút v ona l á n, k i l á t ó. Gy öny ör ű, j ól j el z et tt ur i s t aút v ona l . F el k és z ül t ünkav á r ha t ómel egr e . I t ta z t á nl ehetma j d nor di cwa l k i ngoz ni ,k ut y á v a ls ét á l niv a gyc s a k„ egy s z er űen”t úr á z ni .Ar és z v ét elez út t a li s i ngy enesv ol t , éss z á mt a l a na j á ndék k a l –c s ok ol á dé , pól ós t b. –k és z ül t ünk .

Az t á ngy ül ek ez t ekas öt étf el hők–k épl et es enésav a l ós á gba n i s .Má ra t úr a el őt tpá rna ppa lr os s zi dőj á r á s tj el ez t ek a met eor ol ógus ok . I ga z ukl et t ! Í gya z t á nny á ri dev a gyodaes et t a z es ő,hűv ösv ol t !Per s z e a„ f a na t i k us ”t úr á z ók a tez s em r i a s z t ot t ael , s z éps z á mma l gy ül ek ez t eka zi ndul á s k or . Azel ej én mégc s a ks z emer k él t , dea z t á nz uhogós r av á l t ot t . Nes z épí t s ük : bőr i gá z t unk , c s ús z k á l t unkas á r osút on. Anor di cbot na kmos t k ül önös en na gy ha s z ná tl á t t uk – v ol tmi r et á ma s z k odni ! S z er i nt em ak ut y á kmégél v ez t éki sada gony á z á s t–aga z dá j uk v a l ós z í nűl egk ev és bé . Va l ós z í nűl egar és z t v ev őkt öbbs égeí gyi sj ólér ez t ema gá t– hi s z enak öv et k ez őt úr á i nk r ai sel j öt t ek . Per s z enéhanek ünki ss i k er ül s z épi dőben, i ga z á nk el l emes t úr á t ös s z ehoz ni .I l y en v ol t a f ebr uá r i mec s ek i k i r á ndul á s unk .Má ranev ei ss ej t et t e:r öv i d,k el l emest úr a v á rr á nk .I ga z it él ii dőj á r á s ,ha v a st á jv á r tr á nk .Bá rez út t a l s em l enget t e mi ndenk is z a k s z er űen a nor di c bot j á t ,a ha ngul a t oteznem bef ol y á s ol t a . As por t , amoz gá smel l et t ez út t a l i s bőv í t et t ük mec s ek i i s mer et ei nk et , és megc s odá l t unk néhá ny k or á n ébr edő v i r á got– i l l a t os huny or , s z úr ósc s oda bogy ó. Azi dőj á r á s–hi degésna ps üt és –ez út t a l k egy ei bef oga dot t . Há tí gy z a j l a na k a Ba r a ny a Megy ei S z a ba di dős por t gy a l ogt úr á i !

P appCs aba Bar any aMe gy e i S z abadi dős por t S z öv e t s é ge l nök e


Nor di cWal ki ngSz eghal mon

50mt őla30k mi g!F a k a ná lmel l éNor di cWa l k i ng bot ! S z e gha l mi a s s z ony ok f e l e s é ge k a ny á kv a gy unk ,a k i kk or á bba n él t ékmegs z ok ot thét k öz na pj a i k a t . Mos á s f őz és t a k a r í t á s gy er mek nev el és munk a hel y r oha ná s !

E gy egy r öv i d bes z él get és ből a z onba nk i der ül t , hogy mi nda nny i unk na khi á ny z i kamoz gá s .Va l a mi ,a mic s a ka mi énk !Amif el t öl t ,er ős í tt es t i l egl el k i l eg.Vél et l enk a pc s á n t a l á l t a mr áaNor di cWa l k i ngr a .S ohanem f el ej t em ela z ta na pot . S okv i deótmegnéz t em, na gy ons okc i k k etel ol v a s t a m ésr ögt ön t udt a m,hogyeza zas por t ,a minek ünkk el l ! Megos z t ot t a ma s s z ony t á r s a i mma lésabes z él get és tt et t ek k öv et t ék . T a nf ol y a mots z er v ez t ünk ! Megt a nul t unkNor di cWa l k i ngoz ni . Ak ony ha pénz bőlk i s pór ol t ukaNW botá r á t ,a z t á nk és őbb egy r et öbb, j obbf el s z er el és ünkl et t .

E gy r e na gy obb t á v ok a tt et t ünk meg, bont oga t t uk s z á r ny a i nk a t .Köz ös s égiol da l on egy r et öbb nor di c os i s mer ősl et tésez á l t a l el mer és z k edt ünkmá sv á r os ok bai s ! I dén má r c i us 14én 2.s z ül et és na punk a t ünnepel t ük ! Renget eg él ménny el ,r enget ek új ba r á t t a ll et t ünk ga z da ga bba k .A c s et l őbot l ó a s s z ony ok ból k i v á l ó nor di c os okl et t ek . S ok a tnev et ünk , k önny ebbenmoz gunk . É l et ünkr és z év év á l t .

E l e kJ ul i k a Bé k é sMe gy e i S z abadi dős por t okT anác s a


Nowat hl onésT enger s z em f ut ás “ T i t k ost er més z et ic s odaS á r os pa t a k ná l : bel es z a k a das z i k l aa t enger s z embe ”ez z elac í mmelhí v j af elol v a s ói gy el méta Megy er hegy i T enger s z emr ear i pos t . hunev űi nt er net esol da l . Ahogyf oga l ma z na k :“ Kev ésr oma nt i k us a bb hel y ett udunk el k épz el niegyk el l emeshét v égik i r á ndul á s hoz . ”Agy öny ör ű l á t v á ny os s á g egy r et öbb t ur i s t á tv onz a k ör ny ék r e ,a k i k mi nda nny i a nél et ükegy i kl egs z ebbél mény év elga z da godv a t ér het nekha z a . E gy r et öbbenc s a t l a k oz na kmá rha gy omá ny os na kmondha t ó,a Megy er hegy iT E NGE RS ZE MHE Zk a pc s ol ódó pr ogr a mj a i nk hoz , mel ynem c s oda , hi s zs ok f él ek i k a pc s ol ódá s i l ehet ős égetk í ná l e t á j ama gas z éps égév el . A Nowa t hl on Nor di cWa l k i ng gy a l ogt úr á i nk c él j aa z ,hogy f el hí v j uka gy el metanor di cwa l k i ngegés z s égünk r egy a k or ol t j ót ék onyha t á s a i r a ,ak öz ös s égbenv égz et tmoz gá sel őny ei r e .A t úr ak öz bent öbbá l l omá si sv ol t , mel y ek enel mél et i ésgy a k or l a t i v et él k edőkk er et ébenmér het t ékös s z et udá s uk a tac s a pa t ok , megt a nul t ukugy a na k k orabot t a l v égz et tbemel egí t ésésny új t á s a l a pgy a k or l a t a i ti s . AHa r s á ny i pi nc és z ett er ül et étér i nt v eahel y i s z ől őt er mes z t ésésbor f el dol goz á smóds z er ei v elegyi nt er a k t í v j á t ék on k er es z t ül i s mer k edhet t ünk meg, pa r a f a dugót dobá l t unk ,l opóv a lv i z ets z í v t unkéshor dótgur í t ot t unk .At úr a AF ut óv er s enyaWei nber g93Kf t .t el ephel y eel őli ndul t ,és z á r á s a k énter edmény thi r det t ünk ,api nc és z etá l t a lf el a j á nl ot tk öz el3k menés164m s z i nt k ül önbs éggelha l a dtf el f el éa ny er emény ek etá t a dv a .A gy a l ogt úr as oks z empont bólel ér t e Bot k ői pi henőnk er es z t ül . T öbbenér k ez t ekmes s z ebbr ől i s , és c él j á t ,néps z er űs í t et t ea z egés z s éges él et módot ,a nor di c a2es eményk i v á l óa nk i egés z í t et t eegy má s t , ugy a ni sa k i nem wa l k i ngoz á s t , v a l a mi ntak öz ös s égbenv a l óör ömt el imoz gá s t , a f ut ot t ,a znor di cwa l k i ngoz ot t ,í gymi nden i deér k ez őnek c s a pa t épí t őj á t ék oks or á npedi gi ga z á nj óha ngul a t ba nt et t ük t a r t a l ma s ,a k t í v k i k a pc s ol ódá s r a a dot ta l k a l ma t eme f el edhet et l ennéez ena l k a l ma t ! es emény . As z a l onna s üt őv er s enyana pv égénekmél t óc s a pa t épí t ő es emény ev ol t ,mel y en mi nd a gy a l ogl ó,mi nd a f ut ó r és z t v ev ők etv endégül l á t j uk . I l y enk orl ez á r j ukésér t ék el j üka na pot ,és újga z dá r at a l á la„ v á ndor s z a l onna ” ,mel ya l eg noma bbs ül ts z a l onná ér tj á r ó, i genr a ngosdí j .

Gy ör k i E r i k a Nor di cWal k i ngok t at ó, s z e r v e z ő Ár pádVe z é r Di ák s por t E gy e s ül e t


Nor di cwal ki ngt úr ár ól aKős z egi hegys égben As z ok á s oshel y r ől , agy őr i Vá r os há z amel l ől i ndul tak öz el öt v enf őac s odá s , e x k l uz í v pa nor á mabus s z a l , a mel ya„ v i l á gmá s odi k ”ET Ok éz i l a bdá sl á ny ok a ti ss z á l l í t j a . Röv i d c s or na imegá l l á sut á n( f el v et t ükanégymos onma gy a r óv á r ik i r á ndul ót ) ,k a ny a r gós út onha l a dt unkac él unkf el é . Út k öz benk étol y a nk öz s égeti sér i nt et t ünk , a mel y ben l á t v á ny osk a s t él y( Röj t ök muz s a j ,Zs i r a )t a l á l ha t ó,ez tc s a kak és őbber r et úr á z ók na k a j á nl om, hogynéz z ékmegők et . Ac s odá l a t osÁr pá dk or i műeml ék , as opr onhor pá c s i t empl om mel l et ti sel ha l a dt unk . At er v ez et tv el emi megá l l á s unknem s i k er ül t , mer ta Ges z t eny ef es z t i v á lmi a t tat úr á z ók na ki sbel épődí j a tk el l et tv ol na z et ni ük ,ez ér t új r a t er v ez t ükak i r á ndul á s t , ésBoz s ok r ól ak ékt úr a út v ona l oni ndul t unkahegy ekf el é . At empl omná ll epa r k ol v ar öv i ds ét á v a lel ér t ükaf el f el év ez et ős z ur dok ot .Ket t ena r öv i debb,Vel em f el év ez et őt úr á tv á l a s z t ot t á k .A k ez det it öl gy er dőtf el v á l t ot t aa bük k ös ,ma j d af eny v es .A k a ny a r gósésnéholk es k enyös v ény enha ma r os a na k r i s t á l y ospa l as z i k l á ka l k ot t aKa l a pos k öv ek hezér t ünk .

Ak emény ebbk őz eta zév mi l l i óks or á nl a s s a bba npus z t ul tl e a z er óz i ó ha t á s á r a ,mi nta k ör ny ez et e ,ez ér tl á t v á ny os a l a k z a t okf or má j á ba n af el s z í nen ma r a dtat ur i s t á kna gy ör ömér e . S z á mosba r l a ng–i nk á bbbemél y edés , es őbeá l l ó– t a l á l ha t óahegy en. T ov á bbha l a dv aegy es ül tak ék ,z öl dés pi r ost úr a út v ona l , éshá r om ór aa l a t tér t ünkf el a zÍ r ot t k őr e , a Duná nt úll egma ga s a bbpont j á r a( 882mét er ,má sf or r á s ok s z er i nt 884 mét er ) .A k i l á t ót öv ében megebédel t ünk , megnéz t ükanév a dók öv et ,a mel yr égenaBa t t hy á nyésa z E s t er há z ybi r t ok okha t á r á tj el ez t e .S oki nf or má c i ótny új t ó k i á l l í t á st a l á l ha t óak i l á t óépül et ében, a mel ya zor s z á gha t á r ok k i a l a k ul á s á r ól ,i l l et v ea z 1922es ma gy a r os z t r á k ha t á r k i j el öl és ér ől s z ól t . Azépül ett et ej ér ől c s odá sk i l á t á sny í l tmi nd anégyi r á ny ba ,ama ga sésha v a sAl pokk öz el ebbic s úc s a i ( S c hneeber g,Ra x ,Hoc hl a nt s c h)i sl á t s z ot t a k .Azegyór á s ebéds z ünet ,pi henés ,bes z él get és ,néz el ődésut á n az öl d j el z és en,egymá s i kt ur i s t a út on,k öz v et l enülaha t á r v ona l on i ndul t unkv i s s z aBoz s okf el é .

Amer edekl ej t őnem t et tj óta zí z ül et ek nek ,demi ndenk i hős i es ent a r t ot t ama gá t .Kétésf élór aa l a t tér t ünkv i s s z aa ha t á r á l l omá s hoz ,a mel y nekk öz el ébenv á r tr á nkabus z .A l ev ez et és t , ny új t á s taboz s ok i S i br i kk a s t él yős f á k k a l bor í t ot t k er t j ében v égez t ük el ,k étc s opor t ba n.I t tf or ga t t á ka Kül önöshá z a s s á gc í mű l m egy esj el enet ei ti s .Néhá ny a n ges z t eny étv et t ekaf a l uba n,ma j dabus z ná lbor oz ga t t unk egy k i c s i t .Ha z a f el é egy r öv i dv á r os néz és r e megá l l t unk Kős z egen.AF őt érmel l őli ndul t unk ,el ős z öraJ éz usS z í v e t empl omotnéz t ükmeg,af es t et tneogót i k usf a l a i v a lés üv ega bl a k a i v a l . As ét á l óut c á n–á t ha l a dv aaHős ökKa puj á n –av á r os k öz épk or if őt er ér e ér t ünk ,a hí r es en s z ép v á r os há z a , af er enc esk ol os t or , ésegymá s i kt empl omel őt t , a v á r os ik út ná lk és z í t et t ünkc s opor t k épek et .A v á rudv a r á n megeml ék ez t ünk a z1532est ör ök os t r omr ól ,a mi k ora 7001000v á r v édőJ ur i s i c sMi k l ósv ez et és év elegyhóna pi g f el t a r t óz t a t t a a 100 ez r est ör ök s er eget ,a mel y etma ga S z ul ej má ns z ul t á nésI br a hi m na gy v ez í ri r á ny í t ot t .Av á r a t megk er ül v eér t ünkv i s s z aabus z unk hoz ,ma j degygy or s v i s s z a útut á nnegy edk i l enc k orér t ünkGy őr be .

Dr . Rónai F e r e nc Gy őr Mos onS opr onMe gy e i S z abadi dős por t S z öv e t s é g


Nor di cWal ki ngt al ál koz óésT áj ékoz ódás i j át ékaNagyer dőn

A Debr ec eni Na gy er dőn ha r ma di k a l k a l omma l k er ül t megr endez és r e2016.j úni us4énaNOWAT HL ON,aT á j ék oz ódá s i Nor di cWa l k i ng. 70f őmoz gós í t á s anem k i sf el a da t , deév r ől év r et öbbek etv onzeza t a v a s z i r endez v ény . 17c s a pa tnev ez et t , 9c s a l á dés8ba r á t i t á r s a s á g dönt öt túgy , hogyr és z tv es zaNOWAT HL ONonéss por t ol á s s a l t öl t i as z omba t ina pj á t .Ar endez v énys i k er éhezna gy ba nhoz z á j á r ul t , hogya zegés zhet i es őz ésut á ns z omba t r ar a gy ogóna ps üt és esi dő l et t . Új í t á s k ént-a zMS ZS Zút mut a t ój aa l a pj á n-el ős z örv ez et t ükbe , hogy há r om k ül önböz ő út v ona l út ér k ép s z er i nti ndul j a na ka c s a pa t ok . Í gyel k er ül het ől et tat or l ódá saf el a da t osá l l omá s ok on. Ar egi s z t r á c i ó,ac hi pésat ér k épf el v ét el eut á nr a j t ol t a kabot os gy a l ogl á ss z er el mes ei .A r és z t v ev ők 5 k mes k ör pá l y á k on t á j ék oz ódt a kés10 pont otér i nt v e ér k ez t ekv i s s z aak i i ndul á s i pont r a .5 á l l omá s on f el a da t ok v ol t a k .E z ek : egy ens úl y oz ó a k a dá l y pá l y a ,c él badobá s ,t á v ol s á gbec s l és ,ny új t ógy a k or l a t okés T ot ók i t öl t és e . At el j es í t és tav er s eny bí r óki ga z ol t á k .

Ki egés z í t ő pr ogr a mk ént a Kel emen Ry u J u J i t s u bemut a t ój á tt ek i nt het t ékmega zér dek l ődők ,v a l a mi nt egés z s égi á l l a potf el mér és env ehet t ekr és z t .

Ac s a l á dok na ki sr emekk i k a pc s ol ódá s na kí gér k ez et taT á j ék oz ódá s i Nor di cWa l k i ng. Az5k mespá l y aagy er ek eks z á má r ai st el j es í t het ő v ol t .A t ér k épen v a l ót á j ék oz ódá s ,a zügy es s égif el a da t okésa t es z t l a pok a c s a l á d mi nden t a gj á na kl ehet ős éget ny új t ot t a k önma gukk i pr óbá l á s á r aésa zegy üt t műk ödés r e .A l eg a t a l a bb r és z t v ev ő1év es , al egt a pa s z t a l t a bbgy a l ogl ók79év es ekv ol t a k .

E z enk í v ülk ös z önöm mi nda z ok na k , a k i khoz z á j á r ul t a ka r endez v énys i k er éhez ,gy er mek ei mnekésegy et emi s t a ba r á t a i k na k ,a k i ks ok a ts egí t et t ek a NOWAT HL ON s z er v ez és ébenésl ebony ol í t á s á ba n.

Mi ndenk i ,a k it el j es í t et t eapá l y á t ,c s ok ol á détésr os t osi v ól ev et k a pot t . Ac s a pa t okok l ev él dí j a z á s ba n, agy er ek ekk ül öna j á ndék ba n r és z es ül t ek .Ar és z t v ev őkav er s eny tk öv et őent ombol a s or s ol á s on v et t ekr és z t .Al egt á v ol a bbr ól ,S i óf ok r ólér k ez őc s a l á dk ül öndí j ba n r és z es ül t .

Kös z önet et mondok a Ma gy a r S z a ba di dős por t S z öv et s égénekas z a k ma i ésa ny a gi t á moga t á s ér t .

Komódi E r z s é be t Nor di cWal k i ngi ns t r uk t or Haj dúBi har Me gy e f ős z e r v e z ő


Nor di cWal ki ngSz ol nokon

S z ol nok on 2010ben i ndí t ot t uk be hel y ies emény ek en a Nor di cWa l k i ngot ,mi ntújs z a ba di dős por t ol á s il ehet ős éget , ma j dbek a pc s ol ódt unkaMa gy a rS z a ba di dős por tS z öv et s ég á l t a lmeghi r det et t es emény ek s or oz a t á ba .Kez det ben a J á s z Na gy k unS z ol nok megy ei és S z ol nok v á r os i S z a ba di dős por tS z öv et s ég k er et ei ben,ma j d 2015t őla S z ol nok iS por t c ent r um Nonpr o tKf t .égi s z ea l a t tv et t ünk r és z tameghi r det et tpr ogr a mok ba n: -S a j á ts z a ba di dősr endez v ény ek ens z í v es eni k t a t t ukbea nor di cwa l k i ngot , s z í nes í t v eez z el a zegy ébk énti sga z da g pr ogr a mok a ti s mer et t er j es z t őt obor z ój el l eggel i s . I l y enek v ol t a kt öbbekk öz öt t– a Hí da v a t óf ut á s ,a F us sa z egés z s égedér t , a Gá t őr f ut á s ,T á r t Ka pu ma j d a ha gy omá ny osév enk éntmegr endez és r ek er ül ő-COOP F ut á s , aS por t j uni á l i ss t b. Üdes z í nf ol tv ol tat ömegesf ut ók k öz öt ta nor di c os ok k i sc s a pa t a .É v r őlév r et öbben c s a t l a k oz t a khoz z á nk . -I s k ol á k k a li sf el v et t ük a k a pc s ol a t ot .S por t na pj a i k a l k a l má v a l bemut a t ót , ok t a t á s tt a r t ot t unk . -2011t ől a zor s z á gospr ogr a mokmeghi r det és ea l k a l má v a l s or oz a t os a n bek a pc s ol ódt unk a NOWA KÖRÖK, a MOZDUL JME GT AVAS S ZAL , aNOWAT HL ONes emény ek , a Vi l á gGy a l ogl óNa ps or oz a t ba . -A k i emel k edőes emény ekmel l et tr ends z er es ent a r t unk nor di cwa l k i ngf ogl a l k oz á s ok a tak el l emesT i s z a l i get ben aT i s z agá t on. F ol y a ma t os a nj önnekúj ér dek l ődők , r égi ek v i s s z a t ér nek .J ó ha ngul a t ú t úr á i nk on k el l emes en k i k a pc s ol ódunk .A t él ii dős z a k ba n s em pi henünk , a menny i r eengedi a zi dőj á r á s-aT i s z a pa r t i s ét á ny on f ol y t a t j ukt úr á i nk a t .

2016ba nt öbbekk öz öt tnev ez et esv ol taVi l á gGy a l ogl óNa p a l k a l má v a lt er v ez et tt úr á nkas z ol nok i Va da s pa r k hoz ,mel y et nor di cwa l k i ng c s a pa t unki st el j es í t et t ,mi nt egy10k mes t á v on. Na ps üt és es ,i deá l i s i dőj á r á s ba n el i ndul t unk a Za gy v a pa r t is ét á ny onf el t űnés tk el t v ebot j a i nk k a labék és en s ét á l ókk öz öt t , ma j di gény bev et t ükaZa gy v aá r t er énekpuha , f üv est er epétésmegmá s z t ukaZa gy v agá t j á t ,a holv égi g gy a l ogol t unkaVa da spa r ks z a ba di dők öz pontpi henőj éi g. Ot t megl epet és ünk r e éppen egy NE F AG s por t na p er edmény hi r det és ébe c s öppent ünk s ok s ok ér dek l ődő gy er ek k el .Hi r t el en t a r t ot t unk egy k i sbemut a t ót ,k edv et c s i ná l v agy er ek nek s z ül őnekas z a ba di dős por t osl ehet ős égek v á l a s z t á s a k ént . Mi ndez ek ut á n,néhá ny c s opor t t á r s unk megl epet és k ént „ t er ül ja s z t a l k á ma t ”k er ek í t et t ek nom puha k eny ér r el , k a c s a z s í r r a l ,l i l a ha gy má v a l ,c s a l a má dév a l ,mi ndehhezt eá ti s k a pt unk a s por t na p r endez ői t ől mi nda nny i unk na gy megel égedés ér e . Na gy onj ólér ez t ükma gunk a t , dev á r tmég r á nkav i s s z a út . E zv ol ta zévz á r óes emény e . Azi deiév beni sr és z tv es z ünkahel y ir endez v ény ek en,na gy t úr á nk a tmá sút v ona l r at er v ez z ük , aMa l om-Zugba , ot tmég nem j á r t unk , r emél j ük ha s onl ó s z ép él mény ek k el ga z da godunk .

Bor s ány i néJ uhás zI l di k ó Nor di cwal k i ngi ns t r uk t or J ás z Nagy k unS z ol nokMe gy eAj óha ngul a t úgy a l ogl á s ok oni s mer et s égek , ba r á t s á goks z öv ődnek , s egí t ők ez etny új t a na k egy má s na kami ndenna pj a i k ba ni s . AzI dős ekOt t honal a k óiel ei nt ebá t or t a l a nul , k í v á nc s i s á gt ól ha j t v a j öt t ek el a z el s ő f ogl a l k oz á s r a . Megi s mer t ük egy má s t és megt a nul t á kanor di cwa l k i ng a l a pj a i t ,má r v á r j á kas z er dadél ut á nina pok a t ,i z gul na ka z i dőj á r á smi a t tésa zot t honpr ogr a mj a i k a túgy a l a k í t j á k ,hogyagy a l ogl á snema r a dj onel .A t él ihi deg,j eges ,z or di dőben,a z ot t hon f ol y os ói n, t á r s a l gój á ba n j öt t ünk ös s z e á t moz ga t ó,k oor di ná c i ós t or ná r a és bot os j á t ék r a . A s z i l v es z t er t Nos z v a j – S í k f ők út on ünnepel t ük t er més z et es en t úr á z á s s a legy bek öt v e . Mos tmá ra z ti s t udj uk , hogy a ha r ma di k i r á ny ból hogy a n l ehet megk öz el í t eniaVá r k út i T ur i s t a há z a t .Azi s mer őst er epek et és a z új t ur i s t a ut a k a t - mi ndk ét na pon r a gy ogó na ps üt és ben-j óv ol túj r abej á r ni . T er més z et es enahet i k étt r éni ngj ei nk ent ov á bbr ai sedz ünk , hogyk ondí c i ónk r av i gy á z z unk ,ésk és z ül ünkak öv et k ez ő k i hí v á s r a .

De l yMár t a nor di cwal k i ngt r é ne r P e s t Me gy e i S z abadi dős por t S z öv e t s é g


PROGRAMOK,ESEMÉNYEK, HÍ REK,AJ ÁNLÁSOKNor di cwal ki ngaDec at hl onmunkat ár s ai val 2016. á pr i l i s á ba nmegt a r t á s r ak er ül tegynor di cwa l k i ngi ns t r uk t or i t r éni ngaMa gy a r S z a ba di dős por tS z öv et s égs z er v ez és ében.ADec a t hl ons por t á r uhá zt er mék k épz őj e ésel a dój a k éntf ont os na kt a r t ot t a m, hogyr és z tv egy ekez enak épz és en. Ol y a ns z i nt ű r á l á t á sbi r t ok á bak er ül t em, mel ynél k ül öz het et l enegyi l y enmunk a k örbet öl t és éhez . Ma ga sf ok ú,gy a k or l a t i a sok t a t á sv ol t .J öv őbenif el a da t a i m mi nős égiel l á t á s á hoz na gy ba nj á r ul thoz z á .

Or s z á gos Gy a l ogl á sT er mék k épz ők ént ,e s por t á g á l t a l unk f or ga l ma z ot tt er mék ei v el bel s ő l épz és k er et ei nbel ül i s mer t et em megk ol l égá i ma t . 2016.ok t óber3á ngy a k or l a t iok t a t á s r ak er ül ts ora S z öv et s égs z ék hel y én,a holk étor s z á gos a nel i s mer t t r éner Boz s i k Anna és Hor v á t h Ri t as egí t et t e i s mer et ek hez el a dói nk a t . E nnek k ös z önhet ően munk a t á r s a i nk Ma gy a r or s z á g Dec a t hl on á r uhá z a k s por t gy a l ogl á sr és z l egei npr óbá l na kmi nélna gy obb s z a k ma i s egí t s éggel av á s á r l ókr endel k ez és ér eá l l ni . As por t á ga tnéps z er űs í t ő Ma gy a rS z a ba di dős por t S z öv et s ég s egí t s égét ez út on i s na gy on s z épen k ös z önöm.

Ke l l e r Kat al i n De c at hl onOr s z ágosGy al ogl ásT e r mé k k é pz ő, S por t gy al ogl ásDS PRe l ay


T enger s z em f ut ás S á r os pa t a k-2017. má j us27.

F ut óv er s eny2t á v on,a zor s z á g egy i kl egs z ebb k ör ny ez et ében.

NORDI CWALKI NGGYAL OGTÚRA: 13: 30Bot kői pi henő Vez et et t Nor di c Wa l k i ng t úr a : A Megy er hegy it enger s z em k i a l a k ul á s a ,a t a nös v ény ennöv ény ,á l l a t -ésk őz et i s mer t et őt úr a v ez et és ,aHa r s á ny ibor á s z a t megt ek i nt és e , j á t ék osügy es s égi v et él k edő.

SZAL ONNASÜTŐVERSENY: 17: 00Bot kői pi henő A c él ba ér k ez és tk öv et ően s ok s z er et et t el v á r unk mi ndenk i t a Bot k ő k i r á ndul óhel y enmegr endez és r ek er ül ős z a l onna s üt őv er s eny en,mel y enaz s űr i á l t a l l egj obbna kt a r t ot ts ül ts z a l onnak és z í t őj eel ny er i aVá ndor s z a l onnadí j a t .

T ov á bbi i nf or má c i ók : www. f a c ebook . c om/ a v gds e/ es emény ek

Mi ndenér dekl ődőts z er et et t el vár unk!

KI E GÉ S ZÍ T ŐPROGRAMOK: NORDI CWAL KI NGGY AL OGT ÚRAésS ZAL ONNAS ÜT ŐVE RS E NY

Gy ör k i E r i k a Nor di cWal k i ngok t at ó, s z e r v e z ő Ár pádVe z é r Di ák s por t E gy e s ül e t


MAKKASz abadi dős por tEgyes ül et2017espr ogr amj ai

AGOSTYÁNI ARBORÉTUM, T AT A–NORDI CWALKI NGTÚRA–2017. 05. 10. T a t a k ör ny ék i nor di cwa l k i ngk i r á ndul á ss ok s oks z éps éggel t űz del v e . I dőpont : 2017. 05. 10. T a l á l k oz ó6. 45k oraXVI I . Pes t i út i T es c opa r k ol óba n I ndul á s : 7ór a k or Vá r ha t óha z a ér k ez éses t e78ór ak ör ül . T er v ez et tpr ogr a m: Agos t y á niAr bor ét um:r ododendr onésma gnól i av i r á gz á smegt ek i nt és e–k i ss z er enc s év el .Amiv i s z ont bi z t os a nl á t ha t ó: f á s s z á r úegz ót anöv ény ekésf eny őf él ékgy űj t emény e . T a t a : t ópa r t i s ét a , Ká l v á r i a , F el nerJ a k a bk i l á t ó T a t a bá ny a : S z el i mba r l a ng, T ur ul , k i l á t ó Ma j k , Ka ma ndul i s z er z et es r endmec s et Rés z v ét el i dí j : egy es ül et i t a gok na k : 6000. F t , k ül s ős ök nek7000. F t Ar és z v ét el i dí j t a r t a l ma z z aa zut a z á sk ül öna ut óbus s z a l , t úr a v ez et ésésbel épőkk öl t s égét . Ar és z v ét el i dí j á t ut a l á s s a lz et endőaMAKKAS z a ba di dős por tE gy es ül et1620017511535166s z á ml á j á r a . Aj el ent k ez őks z á mama x . 50f ő, j el ent k ez és ek etas z a ba dhel y ekf üggv ény ébent udunkf oga dni . Bej el ent k ez éss z ük s éges !

Moz gásésWel l nes s50ent úl –vagyi nnen. Kinev á gy ot tv ol naa r r a ,hogyr oha nóv i l á gunk ba nc s a knéhá nyór á r a ,a k á regyna pr ak i s z a k a dj ona mók us k er ék ből , spá rór ak i k a pc s ol ódá s s a l k és z ül j önf öl ak öv et k ez őna pokk i hí v á s a i r a ?HaT ei sí gyér z el , k öz t ünkahel y ed! Ac él ponta zor s z á gegy i kl egk ül önl eges ebbv á r os a , av i z ekbi r oda l ma , T a t a . E gyna posnor di cwa l k i ngéss pawel l nes sT a t á n I dőpont : 2017. má j us17. Hel y s z í n: Hot el Kr i s t á l yI mper i a l * * * *( T a t a , AdyE ndr eu. 22. ) Pr ogr a m: nor di cwa l k i ngok t a t á s , nor di cwa l k i ngt úr a ,t nes zebéd, wel l nes sahi degésmel egj egy ében Apr ogr a mi dőt a r t a ma : 9. 3018. 00 Rés z v ét el i dí j : 15000. / f ő Kov ác sKr i s z t a J el ent k ez és i ha t á r i dő: 2017. má j us10. MAKKAS z abadi dős por t E gy e s ül e t www. k ov ac s k r i s z t a. huMagyars z abadal om al ap j ángyár t ot tegyedi t al pbet étkés z í t és eaz or s z ágt öbbmi nt90 pont j án. Tel . : 061 297 6061 www. podi ar t . hu
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.