__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

2017. VI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

N I Z A NOW


NOWAZI N 2017. VI . évf ol yam 1. s z ám

KI ADJ A: MagyarSz abadi dős por tSz övet s ég F el el őss z er kes z t ő:Sal gaPét er i nf o@mas por t . hu www. mas por t . hu

Budapes t ,2017


BEVEZETŐ Bevezet őSal gaPét ert ol l ából–Tényl egör egí tanor di cbot ?

ELŐADÁSOK Babahor dozóNor di cWal ki ngki s mamáknak Babahor dozáss por t ol ásközben Aquanor di cwal ki ng Mi nden,ami taPOLARór ákr ólt udnikel l Lábápol ás r ól Nor di cwal ki ngf ogl al kozásgyer ekeknek

BESZÁMOLÓK Nor di cwal ki ngi ns t r ukt or képzés Nor di cwal ki ngs zakmait ovábbképzésBudapes t en NOWATHLON maj ál i saDol i nkában Vi l ágGyal ogl óNap Tél is zabadi dős por t oses emények „ Mar gi t a344, 2”Tur i s zt i kaiésSpor tEgyes ül et et–EgyNor di cFant ör t énet e Bar anyaMegye–Ki r ándul ás if or mák BékésMegye–Nor di cWal ki ngSzeghal mon Bor s odMegye–Nowat hl onésTenger s zem f ut ás Győr Mos onSopr onMegye–Nor di cwal ki ngt úr ár ólaKős zegihegys égben Haj dúBi harMegye–Nor di cWal ki ngt al ál kozóésTáj ékozódás ij át ékaNagyer dőn J ás zNagykunSzol nokMegye–Nor di cWal ki ngSzol nokon Pes tMegye–Nor di cwal ki ngmi ndenkor os zt ál ynak

PROGRAMOK,ESEMÉNYEK,HÍ REK,AJ ÁNLÁSOK


BEVEZETŐ


T ényl egör egí tanor di cbot ? Má rs okév ef ogl a l k oz i ks z öv et s égünkanor di cwa l k i ngs por t á gnéps z er űs í t és év el . Ahogy a na zi l l i k , el ős z örma ga mont es z t el t em as por t á gs ok a tha ngoz t a t ot tha t ék ony s á gá t . Mi ndenúgyv ol t , a hogy a na z tas por t á gs z a k ér t ői el őz et es enbeha r a ngoz t á k : 1.k önny űhoz z á f ér het ős ég a .nem k el l hoz z ás okc uc c i .má regypá rs pec i á l i s , nor di cwa l k i ngboti smegt es z i i i .abot okmeg z et het ők( k öz épk a t egór i á ba n78ez erf or i nt ) b.má ss por t á ga k hozk épes tahel y esmoz gá sgy or s a nmegt a nul ha t ó c .ahel y esmoz gá sel s a j á t í t á s ak épz et tok t a t óti gény el 2.él et t a ni ha s z nos s á gav i t a t ha t a t l a n 3.ak ör ny ez etv i dá ma nr ea gá l al á t v á ny r a . „ Hov át et t edal éc edet ? ” s z ur k á l ódna kl á t t unk r a . 4.t er hel ésk öz bennéhadumc s i z ni i sl ehet ! !

Naná,hogybel evágt unk.

Bot ok a tv et t ünk ,s z a k ér t őok t a t ók a tk épez t ünk ,ést ov á bbk épez t ünk , s z a k ma i t r éni ngek et s z er v ez t ünk , öt l et es s por t á gk er es z t ez és t v égez t ünk . I nnenegy enesa zúta zá t üt ős i k er hez ! Aha ! S v á j c ba n. Német or s z á gba n. S k a ndi ná v i á ba n. Per s z ei t t honi sv ol tugr á s s z er űf ej l ődés ,bá ranul l á hozk épes teza z ér t nem ol y a nna gyc uc c .A t úr á negy r ek ev es ebbens z ól na kbe ,má ra s por t bol t ok ba ni smegt udj á ka zel a dókanor di cbot otk ül önböz t et nia s í bot t ól , ésaf őv á r os i pa r k pr ogr a mokes et ébeni ss z á mol na kv el e . É nmégs em v a gy okel égedet t . Végr ei t tv a namoz gá s f or ma ,a mi r ev á r t unk ,a mel yat öbbs égs z á má r a megol dha t náar ends z er est es t edz és t .Ha t ék ony ,ol c s ó,at er més z et pedi gv á rmi nk et . Azi dős ek s por t j a ,mondj á k egy es ek l ek i c s i ny l ően.Kez det ben nem v et t em f öl ez tamegj egy z és t , mondv á nma j dmi bebi z ony í t j uk . Hi bav ol t !


Amoz gá s f or mapr es z t í z s c s ök k ent és e ,egy s z er űbbens z ól v al ec i k i z és e k omol yv i s s z a t a r t óer ő, hi s z enk i a k a r nai dős ebbnekl á t s z a ni ? Bebi z ony os odot t ,hogy a hogy a n av i t or l á s ok ná lnem el ég a j ól megépí t et tha j ót es taha l a dá s hoz ,s z éli sk el la hhoz ,úgyná l unki s el k er ül het et l enül s z ük s égesa zer őt el j esk ommuni k á c i ó. Hat ehá ta z ts z er et nénk , hogya zeddi gbef ek t et et tnem k ev ésener gi a mégj obba nt ér ül j önmeg, a k k ort a pos nunkk el l agá z tas por t á gv a l ós ér t ék ei nekel t er j es z t és éhez , új a bbk or os z t á l y okbev oná s á ér t . Mi nden ok t a t ó,t r éneréss por t á g ba r á ts z ük s égesa hhoz ,hogya f él r ec s ús z ot tpr ol thel y r et egy ük ! T a ní t s unkmegmi nélt öbb a t a l temoz gá s r a ,v onj unkbemi nélt öbb t es t nev el őt , edz őtpr ogr a munk ba ! Ak öz el j öv ős z a k ma i k i hí v á s aezl es z .

Soks i ker tmagunknak!

S al gaP é t e r F őt i t k ár , Nor di cWal k i ngI ns t r uk t or Magy ar S z abadi dős por t S z öv e t s é g


ELŐADÁSOK


Babahor doz óNor di cWal ki ngki s mamáknak AKi s ma maésa3hóna pos -2év esk or úba bá kk öz öss por t ospr ogr a mj aL E HETanor di c wa l k i ng. As z ül ésut á nk b.a zel s ő6het etnem hi á banev ez i kgy er mek á gy a si dős z a k na k .Mi ni mum enny ii dők el l , hogybel s ős z er v ei nkr egener á l ódj a na késnémi k éppv i s s z a r endez ődj eneka t er hes s ég ésas z ül ésut á nier edet ihel y z et ük be .I l y enk ors ok a tk el lpi hennünkésa ba ba hor doz á si si nk á bbl egy enapá r unkpr i v i l égi uma . Azel őhor doz á sna gy onj ódol og,hi het et l enér z ésapi c iba bai l l a t á tma gunk bas z í v ni , s z a gol ga t ni , pus z i l ga t ni . Az ta z onba nj ót udni , hogyahos s z úi dei gt a r t óel őhor doz á s( f ől eg na gy obbs úl y ná l )megt er hel ől ehetagá t i z moks z á má r a . Ami k orak i s ma mahá t ader ek ael k ez df á j ni , a k k orér demesel gondol k odni ac s í pőn, i l l et v eahá t onv a l óhor doz á s on. T ehá tt ör ek edj ünk ol y a n hor doz á s imódok a tv á l a s z t a ni ,a mel y ek a hel y est es t t a r t á s t t á moga t j á k . I t tj önbeak épbe , ahel y es enmegv á l a s z t ot t k öt ésf or ma , a mel yt á moga t j aat er més z et es t es t t a r t á s t , ez á l t a la l ehet ő l egj obba n t eher ment es í t iat es t et ,a zi z mok a tésa z í z ül et ek et . Ahel y esk öt ésf or maha s z ná l a t á tér demes s z a k ember t ől megt a nul ni . A hel y es t es t t a r t á s nem c s a ks z éppé v a r á z s ol , de a z emés z t és i és l égz és i pr obl émá k a ti smegel őz i . Haa za ny uk aj ólér z ima gá t ,a zaba bá r ai s ha t , i nnent ől i ndul ha ta k á ras por t ol á si s . Kor unk egy i kl egdi na mi k us a bba nf ej l ődő s por t j á tanor di cwa l k i ngotmégak i s ma má k i sgy a k or ol ha t j á kaba bá v a l egy üt t . I s mét l em mégegy s z er , al egf ont os a bb, hogyaba bá tal egmegf el el őbbmódonk ös s ükf el ma gunk r a . Ak i s ma mak a r j a i s z a ba donmoz ogha t na késha s z ná l ha t j á kanor di cwa l k i ngbot otmi ndena k a dá l ynél k ül . E t t ől k ez dv et ér het ünkr áanor di cwa l k i ngmegi s mer és ér e . Anor di cwa l k i nghel y est ec hni k á j á na kmegt a nul á s á hozi sf ont osas z a k ér t őedz őt a ná c s a i tk ér ni ,el f oga dni ésmegt a nul ni ! Cs a ka k k ork ez dj ünkel öná l l óa nnor di c oz ni , hamá rmegf el el őt udá s unkv a nehhezas por t hoz . E bbena zes et beni sahel y es , s z a bá l y ost ec hni k aa l k a l ma z á s av ez eter edmény r e .


Mi ndenk éppenk er es s ükas z a k ember tak ör ny ez et ünk ben! Anor di cwa l k i ngat er més z et benv égez het ős por t , a mel yegyt er més z et es , ha r moni k usmoz gá s f or má ti gény el . T öbbf él ei nt enz i t á s s a l v égez het j ük , á t moz ga t j aa zi z omz a t unk90%á t . Anor di cwa l k i ngal egt er més z et es ebbgy ógy módmi ndenk i s z á má r a .

Mi ér ti s ? -t eher ment es í t i a zí z ül et ek et -j a v í t j aak i s ma mas z ül ésmi a t tmeggy engül tá l l ók épes s égét -er ős i t i a zi z mok a t -j a v í t j aat es tox i génel l á t á s á t -ol dj aa zi z omf es z ül t s éget -a k t i v á l j aav ér k er i ngés t -ha j l ék ony a bbát es z i a zí z ül et ek et -j ótt es za za gy na kak oor di ná c i ósmoz gá s -a mi aba bá na ki sal egj obb, hogymi ndez tas z a ba dba n, t er més z et ben, egy üt ta za ny uk á v a l t ehet i -j a v ul a za ny a gc s er e -s ok f él ebet egs éggy ógy í t á s á r aésmegel őz és ér ei sk i t űnős z er , k ol es z t er i n, c uk or , s z í v , c s ont r i t k ul á s -bol dogs á ghor montt er mel . Ma gy a r or s z á gon ez a moz gá s f or ma a k i s ma má kk ör ében még na gy on gy er ek c i pőben j á r ,ér demesl enne v el e ha t ék ony a bba nf ogl a l k oz ni .Azbi z t os ,hogyor s z á gs z er t ena gy ons oknor di cwa l k i ngi ns t r uk t orést r énert ev ék eny k edi k , megk el l k er es ni ők etak ör ny ez et ünk ben, sőkbi z t os a ns egí t enek . Mi ndenol y a ndol og, a mi ta zédes a ny aésaba bá j aegy üt tt udt enni , r endk í v ül j ót ék onyha t á s s a l v a nmi ndk et t őj ükl el k i és ment á l i sf ej l ődés ér e . Má ri t ta zél etk ez det énf ont osr á ha ngol ni aba bá ti s , a r r aal egf ont os a bbs z a bá l y r a , hogy …

„ aze gé s z s é günkme gt ar t ás aal e gf ont os abbdol gunkazé l e t be n ” „ t udnunkk e l l , hogye gé s z s é günk e t me gőr i z ni s ok k al e gy s z e r űbb, mi nt abe t e gs é ge t gy ógy í t ani ” Végs őüz enet k ént : Addmegmi ndennapnakazes él yt , hogyél et edl egs z ebbnapj al egyen, as por tr évén!

Mol nár néF ügi E di t Gy őr Mos onS opr onMe gy e i S z abadi dős por t S z öv e t s é g


Babahor doz áss por t ol ásköz ben

( anat ómi ai , él et t ani al apokéses z köz vál as z t ás )


L e pe s i Be nk Ĺ‘RĂŠ k a


Aquanor di cwal ki ng Kétév et a r t ok a qua nor di c wa l k i ng f ogl a l k oz á s ok a t ,t a l á n egy edül i k énta z or s z á gba n.Aza quanor di cwa l k i ng mai sk ev és s éi s mer t ,al egt öbbenas z ó j el ent és éts em ér t i k . Kül önk ül önt a l á nér t j ükahá r om a ngols z ót , deegy ben?Az „ a qua ”v i z etj el ent ,a„ nor di cwa l k i ng”abot osgy a l ogl á sma gy a r r anem f or dí t ot t nev e . Deezak et t őegy üt t ?Mi l ehet ? Aza quanor di cwa l k i nga za qua t nes zegyá ga . Ol y a nv í z i t or na , a mi k ork i sv í z ben moz gunk ,t ehá ta l á bunk l eéra medenc ea l j á r a .Í gy a z ok i sbá t r a nv í z be mer és z k edhet nek ,a k i knem t udna kús z ni ,es et l egt a r t a na ki sav í z t ől .Anor di c wa l k i nghozha s onl ómoz gá s tv égz ünkav í z ben, bőv í t v ea nna kmoz gá s a ny a gá t . Amoz gá s f or maa z ok na ki smegf el el ő, a k i k nek •r os s za zá l l ók épes s égük( pl . műt étut á nl egy engül tá l l a pot ba nv a nna k ) •s z á r a z f öl di moz gá s uknehez í t et t( pl . j el ent őst úl s úl l y a l r endel k ez nek , í z ül et i pr obl émá i kv a nna k ) .

Aza quanor di cwa l k i nghozk ét f él ees z k özha s z ná l ha t ó, as z á r a z f öl döni sha s z ná l tbot okv í z iv á l t oz a t ai l l et v e egys pec i á l i st öl c s ér .Ór á i monas pec i á l i st öl c s ér ek et ha s z ná l om.Ak étes z k özf el a da t augy a na z ,el l ená l l á s t a dna k , t á ma s z tbi z t os í t a na kmoz gá sk öz ben. Azór af el a da t t í pus oki l l et v eel ér endő c él oka l a pj á n t öbbr és z r ebont ha t ó. E z ek :bemel egí t és ( es z k öz nél k ülv a gy es z k öz z el , hel y benv a gymoz gá sk öz ben) , á l l ók épes s égi f el a da t ok ( j á r á s ok , f ut á s ok , s z ök del és ek ) , egy ens úl y ér z ék f ej l es z t és , er ős í t és( s űr űbbk öz eg, es z k özel l ená l l á s a )és ny új t á s( mel eg v í z ,gr a v i t á c i óment esk ör ny ez et ) .A k ül önböz őc él oks z á munk r ami ndf ont os a k , bá rmi nden ór a v á z l a t ba nmá s má sha ngs úl y tk a pna k . S z í nes ebbésv á l t oz a t os a bbór á kv ez et het őekav í z ben, mi nt s z á r a z f öl dön, mer t ol y a n nor di c wa l k i ng moz gá s f or má kgy a k or l á s á r ai sl ehet ős égv a n, mel y eta s z á r a z f öl dön nem mi ndenk ik épes v égr eha j t a ni , pél dá ulf ut ó,ugr ónor di cwa l k i ngt ec hni k á k .Azór a a ny a gak ül önböz őnehéz s égis z i nt eni sös s z eá l l í t ha t ó, a zegés z en k önny űt őlak i f ej ez et t en nehéz i g,í gya t er hel és f ok oz a t os a n növ el het ő. A moz gá s a ny a g mi ndk étes et ben ha s onl ó,egy s z er ű,mi ndenk iá l t a l v égr eha j t ha t ó moz gá s ok . Az i s mét l és s z á m, a f r ek v enc i a , i nt enz i t á s , moz gá s t er j edel em, el l ená l l á s( pl . v í z á r a ml á s a ) megv á l t oz t a t á s á v a l a z onba n nehez í t het ünkv a gyk önny í t het ünk .


Aquanor di cwa l k i ngel őny ei : •Ki s ebb, s a j á tt es t s úl y ból er edőt er hel és( Ar c hi médes zt ör v ény e) •S űr űbbk öz eg–na gy obbel l ená l l á s •Ki sv í z–bi z t ons á gér z et •Í z ül et k í mél ő, s ér ül és ment esmoz gá s •Könny env égr eha j t ha t ógy a k or l a t ok •L i f et i mes por t Ahogy a z tk or á bba n eml í t et t em,ór á i mon el s ős or ba ni dős ek v es z nekr és z t , dea a t a l a bbk or os z t á l yi sk épv i s el t et i ma gá t . Őka z ül ő munk a el l ens úl y oz á s á r as z emel t ék k ia za qua nor di c wa l k i ngot . T a pa s z t a l a t a i ms z er i ntnem f el t ét l enal er oml ot tz i k a i á l l a pot úa kv á l a s z t j á kez tamoz gá s f or má t ,det ény ,hogyk ez dő moz gá s f or má na ki si deá l i sa za quanor di cwa l k i ng. S ok a nt úl s úl l y a l k üz denek , ésez ér tj önneker r ea zór á r a , hi s z ens z á muk r aes et l eg egy 45k mes nor di c wa l k i ng má rt úl z ot tmegpr óbá l t a t á s t j el ent ene . Ugy a ní gy v a nna k í z ül et i pr obl émá v a lk üz dők , pr ot éz i s s el r endel k ez őki sór á i mon, ha s onl ómegf ont ol á s ból .

Rés z t v ev őkv él emény ei : •Kev és béf él ekav í z t ől( Moz gá sk öz ben at öl c s ér r e l ehet „ t á ma s z k odni ” ) •Ór aut á na zí z ül et ei ml ény eges en " ol a j oz ot t a bba n" műk ödnek •S ok k a lj obba n ér z em ma ga ma tut á na ,F E L F RI S S Í T •Nem ér z em al á béshá t f á j da l ma ma tagy a k or l a t ok k öz benésut á nas em •S ok a tf á ja der ek a m,( ger i nc f er dül és ) ,de a v í z i t or ná ná l ez tnem ér z em •Köt öt ti z ma i nkf el l a z ul t a k •Könny edén v égz em a z ok a tagy a k or l a t ok a t ,a mi ta s z á r a z f öl dönnehez en •J a v ul ta za s z t má m, k ev es ebbgy ógy s z er tk el l s z ednem •S ok k a l er ős ebbv a gy ok , na gy obbat eher bí r á s om •Ol y a nmoz gá s ti smegt udokt enni ,a mi tr égebben nem, pl . guggol á s , t ér del és •Ny ugodt a bb, k i egy ens úl y oz ot t a bbl et t em •At öl c s ér esgy a k or l a tel emei tj ól t udom ha s z nos í t a ni a nor di cwa l k i ngon •Nőt ta zá l l ók épes s égem,ger i nc f á j da l ma i m s z i nt e t el j es enel múl t a k ,gy a k or it ér d-ésc s í pőf á j da l ma i mi s j el ent ős enc s ök k ent ek Azel múl tk öz el2éva l a t tamoz gá s f or manéps z er űs ége nőt t , mégal egna gy obbj a nuá r i hi degbeni si gény el t éka r és z t v ev ők , hogy megs z ok ot t moz gá s f or má j uk a t gy a k or ol ha s s á k . Ör öm s z á momr a , hogy néhá ny r és z t v ev ő,a k il egy engül tá l l a pot ami a t tv á l a s z t ot t aa z a qua nor di cwa l k i ngot ,ma má ra s z á r a z f öl dinor di c wa l k i ng f ogl a l k oz á s ok na ki sl el k esr és z t v ev őj e ,hi s z en á l l ók épes s égej a v ul á s á v a l mamá rv á l l a l ha t j aas z á r a z f öl di t er hel és ti s .

Kov ác sKr i s z t a MAKKAS z abadi dős por t E gy e s ül e t


Mi nden, ami taPOLรRรณr รกkr รณl t udni kel l


Kov รกc sT amรกs


Lรกbรกpol รกs r รณl


P e t ล‘Vi k t รณr i a


Nor di cwal ki ngf ogl al koz รกsgyer ekeknek


Gé c z i Ani k ó

. . ekeknek. dávalagyer ópél együnkj L


BESZÁMOLÓK


A Nor di c Wa l k i ng s por t á g ha z a iv i s z ony l a t ba n v a l ó s z él es k ör űbev ez et és e , néps z er űs í t és eak öz el múl tésaj el en l egs i k er es ebbs z a ba di dős por tk ez demény ez és e .As por t á g s i k er ei r e épül ők ez demény ez és ünk t a pa s z t a l a t a ia l a pj á n új r a megá l l a pí t ha t ó, hogy egy s z er űs égénél ,k önny en el s a j á t í t ha t ós á gá ná lés v i s z ony l a gk i s es z k öz i gény énél f ogv ak i v á l ó es z k öz a zi s k ol a is z a ba di dős por t mel l et t a bi z ony os bet egs ég c s opor t ok ba n s z env edők r eha bi l i t á l á s á r a ,amoz gá s tt ek i nt v ei na k t í vk or os z t á l y okés r ét egeka k t i v i z á l á s á r a . AzOr s z á gosNor di cWa l k i ngPr ogr a mk or á bba nel k és z í t et t móds z er t a ni c él úl mj énekha t á s amá rmér het ő, t öbb, mi nt 4000en néz t ék meg a na gy v i deómegos z t ó ol da l honl a pj á n.A k i sl m a l k a l ma ss egéda ny a g as por t á g néps z er űs í t és ér e , t ov á bbic s opor t oka k t i v i z á l á s á r a . A l ma t er v ez et thel y ek en( nowa . hu, y out ube . c om) megt ek i nt het ő, al egf ont os a bbc él t er ül et ek r ek öz v et l enüli se x pedi á l j uk .A néps z er űs í t ől metDVDr ei sl egy á r t a t t uk , a z ok a tav égz et t i ns t r uk t or a i nk na kést r éner ei nk nekésNor di cWa l k i ngga l k a pc s ol a t os a nr endez v ény ei nk enos z t j uk .


Nor di cwal ki ngi ns t r ukt or képz és 2016. á pr i l i s12. k öz öt tk étna posk épz és enbőv í t et t üki ns t r uk t or a i nkk ör ét . Va s á r na péshét f őnt a r t ot t uka zi ns t r uk t or k épz és taMa gy a rS por tHá z á ba n17f ő v i dá mj el ent k ez őv el . Ar és z t v ev őkmi ndk i t űnő„ bot os ”l épés ek etmut a t t a kbeés t et t ekt a núbi z ony s á gotr á t er met t s égük r eak öz el i s por t pá l y á k on. Ak épz ésac él j á tma x i má l i s a nel ér t e . Ar és z t ev őkv i s s z a j el z és ei a l a pj á nmi ndenk i na gy onj ól ér ez t ema gá téss ok a tt a nul tez ek enana pok on.

T er v ei nk s z er i nt 2017ben i s mét l es z i ns t r uk t or k épz és . T r éner k épz és tc s a kamegf el el ő l ét s z á m mel l et ti ndí t unk ,a zi dei v égz et t i ns t r uk t or ok má r mos tj el ez t ék j öv ő év i j el ent k ez és ei k et ! Apont osi dőponti s mer et ébenk ül dünkt ov á bbi t á j ék oz t a t á s t , i l l et v e k öz z ét es s z ük a www. ma s por t . huhonl a punk on!

Magy ar S z abadi dős por t S z öv e t s é g


Nor di cwal ki ngs z akmai t ovábbképz és As z öv et s égs z er v ez és ébenz a j l óOr s z á gosNor di cWa l k i ngPr ogr a m( NOWA) r és z ek éntBuda pes t enmegt a r t ot tt ov á bbk épz és ena zor s z á gmi ndenr és z ér ől , ös s z es en60Nor di cWa l k i ngs z a k emberv et tr és z t . At ov á bbk épz ésc él j aa zv ol t , hogy a má rv égz et t és a k t í v NW I ns t r uk t or ok ,T r éner ek s z á má r a új i nf or má c i ók a ta dj unká t . As z a k ma ina p dél el őt t j én ér dek es el őa dá s ok a t ha l l ga t ha t t a k meg a r és z t v ev ők . Adél el őt tz á r ópr ogr a mj aegygy a k or l a t i ór av ol tana gy r ét en, a mi tGéc z i Ani k ó ésBoz s i k Anna t a r t ot t .A gy a k or l a t iór á ns a j á tmoz gá sv i deó el emz és t v égez t ünk , i l l et v eaPol a rór á kk i pr óbá l á s á r ai sl ehet ős égv ol t . Ak öz ös ebéd ut á nt ov á bbiha s z nos el őa dá s ok a t ha l ha t t unk . As z a k ma ina pz á r á s a k éntadél el őt tk és z í t et tmoz gá s v i deós egí t s égév elar és z t v ev őkk i j a v í t ot t á k , ér t ék el t ék at ec hni k a i hi bá k a t . As z a k ma ina potk öz ösbes z él get ész á r t a ,a holbá r k i k ér dez het et t ,t a pa s z t a l a t a i tmegos z t ha t t a a nor di c wa l k i ngga lk a pc s ol a t ba n.E gés zna p a Podi a r tKf t . megbí z á s á ból Nor di c Wa l k i ng v égz et t s éggel r endel k ez ős z a k ember v égz et ti ngy enest a l pv i z s gá l a t ot éss z a k t a ná c s a dá s tar és z t v ev őks z á má r a .Boz s i kAnna OneWa yt er mék ek etá l l í t ot tk i ahel y s z í nen.

Ak épz és enr és z t v ev ős z a k ember ekok l ev el et , Podi a r tKf t . t á moga t á s á na kk ös z önhet ően l á bá pol á s it er mék et ,a Coc a Col á na kk ös z önhet őeni z ot óni á si t a l ok a tk a pt a k . Az el s ő50r egi s z t r á l óNor di cWa l k i ngl ogóv a lel l á t ot tpol á r mel l ény tk a pot t .

Magy ar S z abadi dős por t S z öv e t s é g


NOWATHL ONmaj ál i sDol i nkában Má rhá r om év emi ndenmá j usel s ej énav i r s l i s örk ombi ná c i óhozk í ná l unkegy k i ss z űr és s el egy bek öt öt tmoz gá s t . A hel y s z í n na gy on ér dek es ,S a l gót a r j á nk öz pont j á t ólk b.2 k i l omét er r e t a l á l ha t óaDol i nk api henőpa r k . I nnenl ehetf el má s z ni aPéc s k ős z i k l ac s úc s á r a as í pá l y á nk er es z t ül ,ésez tal ehet ős égetk ii sha s z ná l j ukaNowa t hl on út v ona l á n. Ál t a l á ba nk éta l t er na t í v av a n, a zegy i kaj ók ondi ba nl év ők r es z a bv a , a k i kc s úc sc s ok i tehet nek , amá s i kak ev és béedz et tt úr á z ók r aőkk i ha gy ha t j á k a zemel k edőt .

E gyr öv i dr egi s z t r á c i óésegés z s égügy i s z űr ésut á n i ndul ha t na kac s a pa t okt ér k éppel , Nor di cwa l k i ng bot t a lf el f egy v er k ez v ea zá l l omá s ok r a .F ont os , hogymi ndenc s a pa t ba nl egy enl ega l á bbegypá r bot . T a pa s z t a l a t unks z er i ntegy r et öbbenj önnek s a j á tbot ok k a l .Ál t a l á ba n5á l l omá sv a n,mi nden á l l omá s on22f el a da t . E zl ehett ot ó–a mi ta za dot t hel y s z í nf öl dr a j z ia da t a i bólk és z í t ünk ,í gy gy el ni k el la zút onak i í r á s ok a t , v a gynor di cwa l k i ngga l – ésegés z s égmegőr z és s elk a pc s ol a t osk ér dés ek et k el l megv á l a s z ol ni . A má s i kf el a da t mi ndi g moz gá s os f el a da t ( c él ba dobá s , G-e x , egy ens úl y gy a k or l a t ok ,ger i nc t or naabot t a ls t b) . Haa za dot tf el a da t otnem, v a gyhi bá s a nt el j es í t i k , a k k orbünt et őf el a da t otk el lv égez ni ,ésc s a ka z t k öv et őeni ndul ha t na kt ov á bb.

Rends z er i nti nk á bbc s a pa t ok ba nnev ez nekc s a l á di ésba r á t i t á r s a s á gok , í gy na gy onv i dá mr as z ok ot tat úr ak er ek edni .Al egv i c c es ebbt ör t éneteddi g: egymér nökc s a l á dk étgy er k őc c elér k ez et tat á v ol s á gbec s l őá l l omá s hoz . Na gygondol k odá sut á nk i t a l á l t á k ,t udj á kmenny iagy er ek ekma ga s s á ga í gys or baf ek t et t éka2gy er ek etf ej t őll á bi g( as á r osf öl dön)ak étpont k öz öt t .I gen á m,de mi r ev égez t ek el f el ej t et t ék ,hogy mel y i k gy er ek há ny s z orf ek üdt , í gya za puk a , a k i t udt a , há nyc ent i al á bac s í pőt ől at a l pá i g „ k i ül t e ” at á v ol s á got . S z er et i k , s z er et j ükez tar endez v ény t , mi ntak épek eni sl á t s z i ka zi dős ebb k or os z t á l y t ,s őtf éra k a ti sbel ehetv onniat úr á ba .Í gya z thi s z em j ó s z ok á s unk a tmegt a r t v amégj ós ok á i gmegs z er v ez z ükaNowa t hl ontmá s hel y s z í nek eni s .

F é l e gy ház i É v a N. Wok t at ó, s z e mé l y i e dz ő T ar j áni S z abadi dős por t Kl ub


Vi l ágGyal ogl óNap A Ma gy a rS z a ba di dős por tS z öv et s ég i dén i sc s a t l a k oz ot taNemz et k öz i S z a ba di dős por tS z öv et s ég ( T AF I S A)v i l á ges emény éheza„ Wor l d Wa l k i ng Da y” hez ,és 2016ba ni s métmegr endez t e a gy a l ogl á s tnéps z er űs í t ő r endez v ény ei ta„ Vi l á gGy a l ogl óNa pot ” . T öbb, mi nt10ez err és z t v ev őv el z a j l ot tapr ogr a m. Ama gy a rS z a ba di dős por t S z öv et s égt a gs z er v ez et ei76,mí gac s a t l a k oz ói s k ol á k82t úr á ts z er v ez t ek . E hhez55ny ugdí j a sk l ubc s a t l a k oz ot t . „ A s z öv et s égnek a z i s k ol á k egy r és z ét s i k er ül t bev onni a a z es emény s or oz a t ba ,hi s z enagy a l ogl á s ,as ét ar ends z er es enűz v ea l k a l ma s es z k özl eheta zegés z s ég megt a r t á s á r a ,a zi s k ol a ik öz ös s ég er ős í t és ér e , t á r s a k k a l ,ba r á t ok k a lgy a k or ol v apedi gegy út t a lr emeki dőt öl t és–mondt a S a l gaPét er , aMa gy a rS z a ba di dős por tS z öv et s égf őt i t k á r a .

Azi s k ol á kv er s eny ébenak öv et k ez őv éger edménys z ül et et t : I .hel y ez et t : F a z ek a sJ óz s efÁl t . I s k ol a I I .hel y ez et t : S a l gót a r j á ni Ál t a l á nosI s k ol aBes z t er c el t pi T a gi s k ol a I I I . hel y ez et t : E öt v ösJ óz s efNémetNemz et i s égi Ál t a l á nos I s k ol aésAl a pf ok úMűv és z et i I s k ol a

Azi s k ol á kmel l et tany ugdí j a segy es ül et ekésk l uboki sa k t í v a n gy a l ogol t a k . Ak a t egór i á j uk ba nk i í r tv er s eny bena za l á bbi s or r end a l a k ul tk i : I .hel y ez et t :„ É l et et a z év ek nek ” Aj k a i Ny ugdí j a s Kl ubbok E gy es ül et e I I .hel y ez et t : Kőbá ny a i E z üs t k or úa kS z a ba di dős por tE gy es ül et e I I I . hel y ez et t : Vör ös ber ény i Ny ugdí j a sKl ub AMa gy a rS z a ba di dős por tS z öv et s égt á j ék oz t a t á s as z er i nt2017. ok t óber ébeni súj r al es z„ Vi l á gGy a l ogl óNa p” .

Magy ar S z abadi dős por t S z öv e t s é g


T él i s z abadi dős por t oses emények AMa gy a rS z a ba di dős por tS z öv et s égt él is por t ok a tnéps z er űs í t ő a k c i óbak ez det t !Ak a mpá nyegés z enmá r c i us15i gt a r t ot t .Az es emény ekBuda pes t enést öbbv i dék i hel y s z í nenz a j l ot t a k . „ J óa z tl á t ni , hogyahi degel l enér ei sr enget egenmoz dul t a kmeg ak a mpá ny na kk ös z önhet ően.Nem v ol t ol y a n hét v ége a r endk í v ül ihi degel l enér es em,hogynement ekv ol naember ek ez r eit úr á z ni ,k or c s ol y á z ni ,s z á nk óz ni .E zv ol ta zi deiel s őna gy r endez v ény s or oz a t unk ” –mondt aS a l gaPét er . T él is por t osmegmoz dul á s okt öbbekk öz öt tPéc s et t , Aba l i get en, S z ent l őr i nc en, a Kőr ös ök v i dék én, S z egha l mon, Bék és c s a bá n, Gy ul á n, Cegl éden és Buda pes t env ol t a k . Ak í ná l a t ba nat él i s por t okmel l et t hel y enk éntt er ems por t ok a ti sk í ná l t a kas z er v ez ők .

Es emények: j a nuá r22.-Aba l i get , Ny uga t Mec s ek-gy a l ogt úr a j a nuá r22.-Bék és c s a baésk ör ny ék e-k er ék pá r j a nuá r24.-S z egha l om ésk ör ny ék e-Nor di cWa l k i ng f ebr uá r11. -Péc s , Műj égpá l y a-k or c s ol y á z á s f ebr uá r11. -Cegl éd - t á j ék oz ódá s it úr a ,t á j f ut á s , nowa t hl on, k er ék pá r t úr a , l a bda r úgá s , s or v er s eny ek f ebr uá r12. -Mec s ek-nor di cwa l k i ng, gy a l ogt úr a f ebr uá r18. -Bi ha r ugr a Kör ös na gy ha r s á ny Kör ös s z a k á l -gy a l ogl á s má r c i us4.-Cs ongr á d, I ús á gi Há z-k er ék pá r oz á s , f ut á s , z enés gi mna s z t i k a má r c i us4.-Ma k ó, Ma r os pa r t-nor di cwa l k i ng má r c i us4.-S z ent l őr i nc , Ma l om t nes s-bowl i ng, f a l l a bda ,t nes s f ogl a l k oz á s ok , gy er mek j á t s z óhá z , f oot ba l , c a r di o-és k ondi t er em, bi l i á r d, pi ngpong, nor di cwa l k i ng, t úr a má r c i us 13. -Péc s , Köz épMec s ek-gy a l ogt úr a má r c i us 15. -Mez őber ényésk ör ny ék e–gy a l ogl á s

Magy ar S z abadi dős por t S z öv e t s é g


EgyNor di cF ant ör t énet e Gy er mek k or om ót ami ndenem amoz gá s !S a j nosnem s i k er ül t megt a l á l nom a za l k a t omna kmegf el el ős por t á ga ta mel y i k ben k i emel k edőer edmény ek ett udj a kel ér ni ,í gymá ra t a l ons z i nt e mi nden s por t ot k i pr óbá l t a m. Még mos t i s t úr á z om, t el j es í t mény t úr á z om,ba r l a ngá s z om,hegy etmá s z ok ,t eni s z ez ek , f oc i z ok , s í el ek , f ut ok , s íf ut ok , k a j a k oz ok , s á r k á ny ha j óz ok , r a j t hoz á l l ok ul t r a f ut ó, ul t r a k er ék pá r os v er s eny ek en, há r oms z or t el j es í t et t em a zi r onma nt r i a t l onv er s eny t á v j á t .

1995ben mega l a pí t ot t uka„ Ma r gi t a344, 2”T ur i s z t i k a iés S por tE gy es ül et etGödöl l őn. Nev ünk etaGödöl l ői -dombs á g l egma ga s a bbpont j á na kt enger s z i ntf el et t i ma ga s s á gaa dj a . Aza l a k ul á s t ól5év i ga za l el nök ema j dt ov á bbi9év i ga z el nök ev ol t a m.Ha tévpi henőut á n2016ba ni s métengem v á l a s z t ot t a ka zegy es ül etel nök ének . E zi dőa l a t thá r oms z or k a pt uk meg a „ Pes t Megy e L eger edmény es ebb S z a ba di dős por tE gy es ül et e ” c í met , ma j d2005benaMa gy a r S z a ba di dős por tS z öv et s égt őla„ L AKOS S ÁG S PORT J ÁÉ RT” dí j a tv ehet t em á t .

Ak ét ez r esév ekel ej énegya us z t r i a if ut óv er s eny enl á t t a m, hogy nem c s a ka t a l okésk öz épk or úa kdemégana gy oni dős eki shó nél k ülbot t a lgy a l ogol na kut c á k on,pa r k ok ba n,k er ék pá r ut a k on. L á t s z ot tr a j t uk , hogymi ndenk i mi l y enj ól ér z i ma gá t , j ók edv űek , mos ol y ogna k ,bol dogok ,hogy moz ogna k ,moz ogha t na k .A l á t v á nymegf ogot t !Na gy onör ül t em,a mi k orl ehet ős égem v ol t el v égez niaMa gy a rS z a ba di dős por tS z öv et s égs z er v ez és ébena nor di c wa l k i ngi ns t r uk t or it a nf ol y a mot .E l s ős or ba nGödöl l őés k ör ny ék énnéps z er űs í t em ez tas por t á ga t .Má rt öbbmi nt430 f ogl a l k oz á s tt a r t ot t a m mel y enmi ndenk i r és z tv ehetnem c s a ka z egy es ül ett a gj a i .Rends z er es enhí v na ka zi s k ol a i k i r á ndul á s ok r a , bot ost úr á k a tv ez et ni .Azévmi ndens z er dá j á nt a r t unkbot os t úr á k a ta zi dőj á r á s t ólf ügget l enül ,a mic s a ka k k orma r a del ,ha na gy ones i ka zes ő, ahi deg, as z él , ahóes ésnem s z á mí t !Ős z t ől t a v a s z i g mi nden hóna pba n egy s z erhét v égén 15-20 k mes hos s z út úr á ts z er v ez ünkGödöl l ők ör ny ék ik öz k edv el tk i r á ndul ó hel y ei r e .Azel múl tes z t endőben aKék es en ésVi s egr á don i s bot oz t unk .


2014benGödöl l őnk étf ut óésnor di cwa l k i ngpá l y á tj el öl t ünkk i . Azegy i k eta zegy et em k ör ny ék i k i ser dőben, a mi 4, 3k m amá s i k a t a zE r z s ébetpa r k ba n, a mi 6k m hos s z ú. As z er da i bot ost úr á nk a ti s ez enapá l y á ns z ok t ukt a r t a ni .Ol y a nnéps z er űs égnekör v enda k i j el öl t pá l y a , hogy mi nden a l k a l omma lt a l á l k oz unk ot t bot os ok k a lv a gy f ut ók k a l .Az ti ss i k er nek t a r t om,hogy a r ends z er esf ogl a l k oz á s ok onk í v ül i segy r et öbben„ ma gá ny os a ni s ” bot oz na kGödöl l őn. 2003-ót a mi nden év ben a zi dén má r15.év es z er v ez z üka „ Ma r gi t a Kupá t ” . É v ent e3gy a l ogos , 4k er ék pá r ost el j es í t mény t úr a ésegyv á r os i s mer et i t úr á ból l ega l á bb4enr és z tv es za zmegk a pj a a„ Ma r gi t a Kupá t ” .E z z elös z t önöz z ükal a k os s á got ,hogynec s a k egy -egyr endez v ény ünk ön,ha nem r ends z er es en moz ogj a na k v el ünk . 2016ba n136a nv ehet t éká tak upá t .

2017est er v ek : As z er da i bot ost úr á ká pr i l i s , má j us , j úni us , s z ept ember és ok t óber ben k ül ön l es z nek k ez dők és ha l a dókr és z ér e .A t öbbihóna pok ba n egy üt tt a r t j uka ha l a dók év a l .Nov ember t őlj úni us i g mi nden hóna pba n egy egy hét v égén hos s z ú bot os t úr á ts z er v ez ünk a Gödöl l ői dombs á g k edv el t k i r á ndul óhel y ér e . Nor di c wa l k i ngc s opor ti ndul aGödöl l ői éj s z a k a i ( 06. 17. ) ésa„ Vi l á g Gy a l ogl óna pi ”( 10. 09. )gy a l ogost el j es í t mény t úr á n.Azi dei év benaMá t r á baésaBör z s öny bes z er v ez z ükahos s z ú bot ost úr á ta ut óbus s z a l .

Az„ E ur ópa iS por t hét ” mi nden na pj á r a má s má s s por t t ev ék eny s égett er v ez ünk . 09. 23. Ker ék pá r t úr a 09. 24. S á r k á ny ha j óz á saDuná n 09. 25. F ut á s 09. 26. T ek éz és -f a l l a bdá z á s 09. 27. Nor di cwa l k i ngt úr a 09. 28. T á j ék oz ódá s i f ut á s 09. 29. As z t a l i t eni s z 09. 30. Gy a l ogt úr a

P ál ffyT i bor NWI ns t r uk t or „ Mar gi t a3 4 4 , 2 ”T ur i s z t i k ai é sS por t E gy e s ül e t e t


Ki r ándul ás i f or mák Mi ndj á r ta zel ej énl es z ögez het j ük :Mi ndenk i ts z er et et t elv á r unkk i r á ndul á s a i nk on.J öhet ba k a nc s ba nv a gyt úr a c i pőben( c s a knek ör ömc i pőben! ) , nor di cbot t a l ( es et l egt úr a bot t a l ) v a gya nél k ül , egy edül , ba r á t a i v a l , c s a l á dj á v a lv a gyak ut y á j á v a l . Azut óbbii dőbenmi nda nor di cbot ok , mi nda zebeks z á mamegs z a por odot tagy a l ogt úr á nk on. Pontet t ől l es zs z ép ac s opor t k ép. Af ent i ekmi a t tnehézegygy a l ogt úr á tk a t egor i z á l ni . Azel múl tévl eghos s z a bbk öz ösgy a l ogt úr á j á taKel et i Mec s ek bens z er v ez t ükj úni us ba n. A Kel et i Mec s ekPéc s t ől v a l ót á v ol s á gami a t tk ev és bél á t oga t ot t . Mi s z er v ez őka z onba npont ez ts z er et j ük .Al a pos a n megt er v ez t ük a z út v ona l a t .A Pus z t a bá ny a ,Hi da s i v öl gy , Ki s új bá ny ak ör ny ék es z i nt et ök él et es nekt űnt . Ár ny a ser dő, pa t a kat úr aút v ona l á n, k i l á t ó. Gy öny ör ű, j ól j el z et tt ur i s t aút v ona l . F el k és z ül t ünkav á r ha t ómel egr e . I t ta z t á nl ehetma j d nor di cwa l k i ngoz ni ,k ut y á v a ls ét á l niv a gyc s a k„ egy s z er űen”t úr á z ni .Ar és z v ét elez út t a li s i ngy enesv ol t , éss z á mt a l a na j á ndék k a l –c s ok ol á dé , pól ós t b. –k és z ül t ünk .

Az t á ngy ül ek ez t ekas öt étf el hők–k épl et es enésav a l ós á gba n i s .Má ra t úr a el őt tpá rna ppa lr os s zi dőj á r á s tj el ez t ek a met eor ol ógus ok . I ga z ukl et t ! Í gya z t á nny á ri dev a gyodaes et t a z es ő,hűv ösv ol t !Per s z e a„ f a na t i k us ”t úr á z ók a tez s em r i a s z t ot t ael , s z éps z á mma l gy ül ek ez t eka zi ndul á s k or . Azel ej én mégc s a ks z emer k él t , dea z t á nz uhogós r av á l t ot t . Nes z épí t s ük : bőr i gá z t unk , c s ús z k á l t unkas á r osút on. Anor di cbot na kmos t k ül önös en na gy ha s z ná tl á t t uk – v ol tmi r et á ma s z k odni ! S z er i nt em ak ut y á kmégél v ez t éki sada gony á z á s t–aga z dá j uk v a l ós z í nűl egk ev és bé . Va l ós z í nűl egar és z t v ev őkt öbbs égeí gyi sj ólér ez t ema gá t– hi s z enak öv et k ez őt úr á i nk r ai sel j öt t ek . Per s z enéhanek ünki ss i k er ül s z épi dőben, i ga z á nk el l emes t úr á t ös s z ehoz ni .I l y en v ol t a f ebr uá r i mec s ek i k i r á ndul á s unk .Má ranev ei ss ej t et t e:r öv i d,k el l emest úr a v á rr á nk .I ga z it él ii dőj á r á s ,ha v a st á jv á r tr á nk .Bá rez út t a l s em l enget t e mi ndenk is z a k s z er űen a nor di c bot j á t ,a ha ngul a t oteznem bef ol y á s ol t a . As por t , amoz gá smel l et t ez út t a l i s bőv í t et t ük mec s ek i i s mer et ei nk et , és megc s odá l t unk néhá ny k or á n ébr edő v i r á got– i l l a t os huny or , s z úr ósc s oda bogy ó. Azi dőj á r á s–hi degésna ps üt és –ez út t a l k egy ei bef oga dot t . Há tí gy z a j l a na k a Ba r a ny a Megy ei S z a ba di dős por t gy a l ogt úr á i !

P appCs aba Bar any aMe gy e i S z abadi dős por t S z öv e t s é ge l nök e


Nor di cWal ki ngSz eghal mon

50mt őla30k mi g!F a k a ná lmel l éNor di cWa l k i ng bot ! S z e gha l mi a s s z ony ok f e l e s é ge k a ny á kv a gy unk ,a k i kk or á bba n él t ékmegs z ok ot thét k öz na pj a i k a t . Mos á s f őz és t a k a r í t á s gy er mek nev el és munk a hel y r oha ná s !

E gy egy r öv i d bes z él get és ből a z onba nk i der ül t , hogy mi nda nny i unk na khi á ny z i kamoz gá s .Va l a mi ,a mic s a ka mi énk !Amif el t öl t ,er ős í tt es t i l egl el k i l eg.Vél et l enk a pc s á n t a l á l t a mr áaNor di cWa l k i ngr a .S ohanem f el ej t em ela z ta na pot . S okv i deótmegnéz t em, na gy ons okc i k k etel ol v a s t a m ésr ögt ön t udt a m,hogyeza zas por t ,a minek ünkk el l ! Megos z t ot t a ma s s z ony t á r s a i mma lésabes z él get és tt et t ek k öv et t ék . T a nf ol y a mots z er v ez t ünk ! Megt a nul t unkNor di cWa l k i ngoz ni . Ak ony ha pénz bőlk i s pór ol t ukaNW botá r á t ,a z t á nk és őbb egy r et öbb, j obbf el s z er el és ünkl et t .

E gy r e na gy obb t á v ok a tt et t ünk meg, bont oga t t uk s z á r ny a i nk a t .Köz ös s égiol da l on egy r et öbb nor di c os i s mer ősl et tésez á l t a l el mer és z k edt ünkmá sv á r os ok bai s ! I dén má r c i us 14én 2.s z ül et és na punk a t ünnepel t ük ! Renget eg él ménny el ,r enget ek új ba r á t t a ll et t ünk ga z da ga bba k .A c s et l őbot l ó a s s z ony ok ból k i v á l ó nor di c os okl et t ek . S ok a tnev et ünk , k önny ebbenmoz gunk . É l et ünkr és z év év á l t .

E l e kJ ul i k a Bé k é sMe gy e i S z abadi dős por t okT anác s a


Nowat hl onésT enger s z em f ut ás “ T i t k ost er més z et ic s odaS á r os pa t a k ná l : bel es z a k a das z i k l aa t enger s z embe ”ez z elac í mmelhí v j af elol v a s ói gy el méta Megy er hegy i T enger s z emr ear i pos t . hunev űi nt er net esol da l . Ahogyf oga l ma z na k :“ Kev ésr oma nt i k us a bb hel y ett udunk el k épz el niegyk el l emeshét v égik i r á ndul á s hoz . ”Agy öny ör ű l á t v á ny os s á g egy r et öbb t ur i s t á tv onz a k ör ny ék r e ,a k i k mi nda nny i a nél et ükegy i kl egs z ebbél mény év elga z da godv a t ér het nekha z a . E gy r et öbbenc s a t l a k oz na kmá rha gy omá ny os na kmondha t ó,a Megy er hegy iT E NGE RS ZE MHE Zk a pc s ol ódó pr ogr a mj a i nk hoz , mel ynem c s oda , hi s zs ok f él ek i k a pc s ol ódá s i l ehet ős égetk í ná l e t á j ama gas z éps égév el . A Nowa t hl on Nor di cWa l k i ng gy a l ogt úr á i nk c él j aa z ,hogy f el hí v j uka gy el metanor di cwa l k i ngegés z s égünk r egy a k or ol t j ót ék onyha t á s a i r a ,ak öz ös s égbenv égz et tmoz gá sel őny ei r e .A t úr ak öz bent öbbá l l omá si sv ol t , mel y ek enel mél et i ésgy a k or l a t i v et él k edőkk er et ébenmér het t ékös s z et udá s uk a tac s a pa t ok , megt a nul t ukugy a na k k orabot t a l v égz et tbemel egí t ésésny új t á s a l a pgy a k or l a t a i ti s . AHa r s á ny i pi nc és z ett er ül et étér i nt v eahel y i s z ől őt er mes z t ésésbor f el dol goz á smóds z er ei v elegyi nt er a k t í v j á t ék on k er es z t ül i s mer k edhet t ünk meg, pa r a f a dugót dobá l t unk ,l opóv a lv i z ets z í v t unkéshor dótgur í t ot t unk .At úr a AF ut óv er s enyaWei nber g93Kf t .t el ephel y eel őli ndul t ,és z á r á s a k énter edmény thi r det t ünk ,api nc és z etá l t a lf el a j á nl ot tk öz el3k menés164m s z i nt k ül önbs éggelha l a dtf el f el éa ny er emény ek etá t a dv a .A gy a l ogt úr as oks z empont bólel ér t e Bot k ői pi henőnk er es z t ül . T öbbenér k ez t ekmes s z ebbr ől i s , és c él j á t ,néps z er űs í t et t ea z egés z s éges él et módot ,a nor di c a2es eményk i v á l óa nk i egés z í t et t eegy má s t , ugy a ni sa k i nem wa l k i ngoz á s t , v a l a mi ntak öz ös s égbenv a l óör ömt el imoz gá s t , a f ut ot t ,a znor di cwa l k i ngoz ot t ,í gymi nden i deér k ez őnek c s a pa t épí t őj á t ék oks or á npedi gi ga z á nj óha ngul a t ba nt et t ük t a r t a l ma s ,a k t í v k i k a pc s ol ódá s r a a dot ta l k a l ma t eme f el edhet et l ennéez ena l k a l ma t ! es emény . As z a l onna s üt őv er s enyana pv égénekmél t óc s a pa t épí t ő es emény ev ol t ,mel y en mi nd a gy a l ogl ó,mi nd a f ut ó r és z t v ev ők etv endégül l á t j uk . I l y enk orl ez á r j ukésér t ék el j üka na pot ,és újga z dá r at a l á la„ v á ndor s z a l onna ” ,mel ya l eg noma bbs ül ts z a l onná ér tj á r ó, i genr a ngosdí j .

Gy ör k i E r i k a Nor di cWal k i ngok t at ó, s z e r v e z ő Ár pádVe z é r Di ák s por t E gy e s ül e t


Nor di cwal ki ngt úr ár ól aKős z egi hegys égben As z ok á s oshel y r ől , agy őr i Vá r os há z amel l ől i ndul tak öz el öt v enf őac s odá s , e x k l uz í v pa nor á mabus s z a l , a mel ya„ v i l á gmá s odi k ”ET Ok éz i l a bdá sl á ny ok a ti ss z á l l í t j a . Röv i d c s or na imegá l l á sut á n( f el v et t ükanégymos onma gy a r óv á r ik i r á ndul ót ) ,k a ny a r gós út onha l a dt unkac él unkf el é . Út k öz benk étol y a nk öz s égeti sér i nt et t ünk , a mel y ben l á t v á ny osk a s t él y( Röj t ök muz s a j ,Zs i r a )t a l á l ha t ó,ez tc s a kak és őbber r et úr á z ók na k a j á nl om, hogynéz z ékmegők et . Ac s odá l a t osÁr pá dk or i műeml ék , as opr onhor pá c s i t empl om mel l et ti sel ha l a dt unk . At er v ez et tv el emi megá l l á s unknem s i k er ül t , mer ta Ges z t eny ef es z t i v á lmi a t tat úr á z ók na ki sbel épődí j a tk el l et tv ol na z et ni ük ,ez ér t új r a t er v ez t ükak i r á ndul á s t , ésBoz s ok r ól ak ékt úr a út v ona l oni ndul t unkahegy ekf el é . At empl omná ll epa r k ol v ar öv i ds ét á v a lel ér t ükaf el f el év ez et ős z ur dok ot .Ket t ena r öv i debb,Vel em f el év ez et őt úr á tv á l a s z t ot t á k .A k ez det it öl gy er dőtf el v á l t ot t aa bük k ös ,ma j d af eny v es .A k a ny a r gósésnéholk es k enyös v ény enha ma r os a na k r i s t á l y ospa l as z i k l á ka l k ot t aKa l a pos k öv ek hezér t ünk .

Ak emény ebbk őz eta zév mi l l i óks or á nl a s s a bba npus z t ul tl e a z er óz i ó ha t á s á r a ,mi nta k ör ny ez et e ,ez ér tl á t v á ny os a l a k z a t okf or má j á ba n af el s z í nen ma r a dtat ur i s t á kna gy ör ömér e . S z á mosba r l a ng–i nk á bbbemél y edés , es őbeá l l ó– t a l á l ha t óahegy en. T ov á bbha l a dv aegy es ül tak ék ,z öl dés pi r ost úr a út v ona l , éshá r om ór aa l a t tér t ünkf el a zÍ r ot t k őr e , a Duná nt úll egma ga s a bbpont j á r a( 882mét er ,má sf or r á s ok s z er i nt 884 mét er ) .A k i l á t ót öv ében megebédel t ünk , megnéz t ükanév a dók öv et ,a mel yr égenaBa t t hy á nyésa z E s t er há z ybi r t ok okha t á r á tj el ez t e .S oki nf or má c i ótny új t ó k i á l l í t á st a l á l ha t óak i l á t óépül et ében, a mel ya zor s z á gha t á r ok k i a l a k ul á s á r ól ,i l l et v ea z 1922es ma gy a r os z t r á k ha t á r k i j el öl és ér ől s z ól t . Azépül ett et ej ér ől c s odá sk i l á t á sny í l tmi nd anégyi r á ny ba ,ama ga sésha v a sAl pokk öz el ebbic s úc s a i ( S c hneeber g,Ra x ,Hoc hl a nt s c h)i sl á t s z ot t a k .Azegyór á s ebéds z ünet ,pi henés ,bes z él get és ,néz el ődésut á n az öl d j el z és en,egymá s i kt ur i s t a út on,k öz v et l enülaha t á r v ona l on i ndul t unkv i s s z aBoz s okf el é .

Amer edekl ej t őnem t et tj óta zí z ül et ek nek ,demi ndenk i hős i es ent a r t ot t ama gá t .Kétésf élór aa l a t tér t ünkv i s s z aa ha t á r á l l omá s hoz ,a mel y nekk öz el ébenv á r tr á nkabus z .A l ev ez et és t , ny új t á s taboz s ok i S i br i kk a s t él yős f á k k a l bor í t ot t k er t j ében v égez t ük el ,k étc s opor t ba n.I t tf or ga t t á ka Kül önöshá z a s s á gc í mű l m egy esj el enet ei ti s .Néhá ny a n ges z t eny étv et t ekaf a l uba n,ma j dabus z ná lbor oz ga t t unk egy k i c s i t .Ha z a f el é egy r öv i dv á r os néz és r e megá l l t unk Kős z egen.AF őt érmel l őli ndul t unk ,el ős z öraJ éz usS z í v e t empl omotnéz t ükmeg,af es t et tneogót i k usf a l a i v a lés üv ega bl a k a i v a l . As ét á l óut c á n–á t ha l a dv aaHős ökKa puj á n –av á r os k öz épk or if őt er ér e ér t ünk ,a hí r es en s z ép v á r os há z a , af er enc esk ol os t or , ésegymá s i kt empl omel őt t , a v á r os ik út ná lk és z í t et t ünkc s opor t k épek et .A v á rudv a r á n megeml ék ez t ünk a z1532est ör ök os t r omr ól ,a mi k ora 7001000v á r v édőJ ur i s i c sMi k l ósv ez et és év elegyhóna pi g f el t a r t óz t a t t a a 100 ez r est ör ök s er eget ,a mel y etma ga S z ul ej má ns z ul t á nésI br a hi m na gy v ez í ri r á ny í t ot t .Av á r a t megk er ül v eér t ünkv i s s z aabus z unk hoz ,ma j degygy or s v i s s z a útut á nnegy edk i l enc k orér t ünkGy őr be .

Dr . Rónai F e r e nc Gy őr Mos onS opr onMe gy e i S z abadi dős por t S z öv e t s é g


Nor di cWal ki ngt al ál koz óésT áj ékoz ódás i j át ékaNagyer dőn

A Debr ec eni Na gy er dőn ha r ma di k a l k a l omma l k er ül t megr endez és r e2016.j úni us4énaNOWAT HL ON,aT á j ék oz ódá s i Nor di cWa l k i ng. 70f őmoz gós í t á s anem k i sf el a da t , deév r ől év r et öbbek etv onzeza t a v a s z i r endez v ény . 17c s a pa tnev ez et t , 9c s a l á dés8ba r á t i t á r s a s á g dönt öt túgy , hogyr és z tv es zaNOWAT HL ONonéss por t ol á s s a l t öl t i as z omba t ina pj á t .Ar endez v énys i k er éhezna gy ba nhoz z á j á r ul t , hogya zegés zhet i es őz ésut á ns z omba t r ar a gy ogóna ps üt és esi dő l et t . Új í t á s k ént-a zMS ZS Zút mut a t ój aa l a pj á n-el ős z örv ez et t ükbe , hogy há r om k ül önböz ő út v ona l út ér k ép s z er i nti ndul j a na ka c s a pa t ok . Í gyel k er ül het ől et tat or l ódá saf el a da t osá l l omá s ok on. Ar egi s z t r á c i ó,ac hi pésat ér k épf el v ét el eut á nr a j t ol t a kabot os gy a l ogl á ss z er el mes ei .A r és z t v ev ők 5 k mes k ör pá l y á k on t á j ék oz ódt a kés10 pont otér i nt v e ér k ez t ekv i s s z aak i i ndul á s i pont r a .5 á l l omá s on f el a da t ok v ol t a k .E z ek : egy ens úl y oz ó a k a dá l y pá l y a ,c él badobá s ,t á v ol s á gbec s l és ,ny új t ógy a k or l a t okés T ot ók i t öl t és e . At el j es í t és tav er s eny bí r óki ga z ol t á k .

Ki egés z í t ő pr ogr a mk ént a Kel emen Ry u J u J i t s u bemut a t ój á tt ek i nt het t ékmega zér dek l ődők ,v a l a mi nt egés z s égi á l l a potf el mér és env ehet t ekr és z t .

Ac s a l á dok na ki sr emekk i k a pc s ol ódá s na kí gér k ez et taT á j ék oz ódá s i Nor di cWa l k i ng. Az5k mespá l y aagy er ek eks z á má r ai st el j es í t het ő v ol t .A t ér k épen v a l ót á j ék oz ódá s ,a zügy es s égif el a da t okésa t es z t l a pok a c s a l á d mi nden t a gj á na kl ehet ős éget ny új t ot t a k önma gukk i pr óbá l á s á r aésa zegy üt t műk ödés r e .A l eg a t a l a bb r és z t v ev ő1év es , al egt a pa s z t a l t a bbgy a l ogl ók79év es ekv ol t a k .

E z enk í v ülk ös z önöm mi nda z ok na k , a k i khoz z á j á r ul t a ka r endez v énys i k er éhez ,gy er mek ei mnekésegy et emi s t a ba r á t a i k na k ,a k i ks ok a ts egí t et t ek a NOWAT HL ON s z er v ez és ébenésl ebony ol í t á s á ba n.

Mi ndenk i ,a k it el j es í t et t eapá l y á t ,c s ok ol á détésr os t osi v ól ev et k a pot t . Ac s a pa t okok l ev él dí j a z á s ba n, agy er ek ekk ül öna j á ndék ba n r és z es ül t ek .Ar és z t v ev őkav er s eny tk öv et őent ombol a s or s ol á s on v et t ekr és z t .Al egt á v ol a bbr ól ,S i óf ok r ólér k ez őc s a l á dk ül öndí j ba n r és z es ül t .

Kös z önet et mondok a Ma gy a r S z a ba di dős por t S z öv et s égénekas z a k ma i ésa ny a gi t á moga t á s ér t .

Komódi E r z s é be t Nor di cWal k i ngi ns t r uk t or Haj dúBi har Me gy e f ős z e r v e z ő


Nor di cWal ki ngSz ol nokon

S z ol nok on 2010ben i ndí t ot t uk be hel y ies emény ek en a Nor di cWa l k i ngot ,mi ntújs z a ba di dős por t ol á s il ehet ős éget , ma j dbek a pc s ol ódt unkaMa gy a rS z a ba di dős por tS z öv et s ég á l t a lmeghi r det et t es emény ek s or oz a t á ba .Kez det ben a J á s z Na gy k unS z ol nok megy ei és S z ol nok v á r os i S z a ba di dős por tS z öv et s ég k er et ei ben,ma j d 2015t őla S z ol nok iS por t c ent r um Nonpr o tKf t .égi s z ea l a t tv et t ünk r és z tameghi r det et tpr ogr a mok ba n: -S a j á ts z a ba di dősr endez v ény ek ens z í v es eni k t a t t ukbea nor di cwa l k i ngot , s z í nes í t v eez z el a zegy ébk énti sga z da g pr ogr a mok a ti s mer et t er j es z t őt obor z ój el l eggel i s . I l y enek v ol t a kt öbbekk öz öt t– a Hí da v a t óf ut á s ,a F us sa z egés z s égedér t , a Gá t őr f ut á s ,T á r t Ka pu ma j d a ha gy omá ny osév enk éntmegr endez és r ek er ül ő-COOP F ut á s , aS por t j uni á l i ss t b. Üdes z í nf ol tv ol tat ömegesf ut ók k öz öt ta nor di c os ok k i sc s a pa t a .É v r őlév r et öbben c s a t l a k oz t a khoz z á nk . -I s k ol á k k a li sf el v et t ük a k a pc s ol a t ot .S por t na pj a i k a l k a l má v a l bemut a t ót , ok t a t á s tt a r t ot t unk . -2011t ől a zor s z á gospr ogr a mokmeghi r det és ea l k a l má v a l s or oz a t os a n bek a pc s ol ódt unk a NOWA KÖRÖK, a MOZDUL JME GT AVAS S ZAL , aNOWAT HL ONes emény ek , a Vi l á gGy a l ogl óNa ps or oz a t ba . -A k i emel k edőes emény ekmel l et tr ends z er es ent a r t unk nor di cwa l k i ngf ogl a l k oz á s ok a tak el l emesT i s z a l i get ben aT i s z agá t on. F ol y a ma t os a nj önnekúj ér dek l ődők , r égi ek v i s s z a t ér nek .J ó ha ngul a t ú t úr á i nk on k el l emes en k i k a pc s ol ódunk .A t él ii dős z a k ba n s em pi henünk , a menny i r eengedi a zi dőj á r á s-aT i s z a pa r t i s ét á ny on f ol y t a t j ukt úr á i nk a t .

2016ba nt öbbekk öz öt tnev ez et esv ol taVi l á gGy a l ogl óNa p a l k a l má v a lt er v ez et tt úr á nkas z ol nok i Va da s pa r k hoz ,mel y et nor di cwa l k i ng c s a pa t unki st el j es í t et t ,mi nt egy10k mes t á v on. Na ps üt és es ,i deá l i s i dőj á r á s ba n el i ndul t unk a Za gy v a pa r t is ét á ny onf el t űnés tk el t v ebot j a i nk k a labék és en s ét á l ókk öz öt t , ma j di gény bev et t ükaZa gy v aá r t er énekpuha , f üv est er epétésmegmá s z t ukaZa gy v agá t j á t ,a holv égi g gy a l ogol t unkaVa da spa r ks z a ba di dők öz pontpi henőj éi g. Ot t megl epet és ünk r e éppen egy NE F AG s por t na p er edmény hi r det és ébe c s öppent ünk s ok s ok ér dek l ődő gy er ek k el .Hi r t el en t a r t ot t unk egy k i sbemut a t ót ,k edv et c s i ná l v agy er ek nek s z ül őnekas z a ba di dős por t osl ehet ős égek v á l a s z t á s a k ént . Mi ndez ek ut á n,néhá ny c s opor t t á r s unk megl epet és k ént „ t er ül ja s z t a l k á ma t ”k er ek í t et t ek nom puha k eny ér r el , k a c s a z s í r r a l ,l i l a ha gy má v a l ,c s a l a má dév a l ,mi ndehhezt eá ti s k a pt unk a s por t na p r endez ői t ől mi nda nny i unk na gy megel égedés ér e . Na gy onj ólér ez t ükma gunk a t , dev á r tmég r á nkav i s s z a út . E zv ol ta zévz á r óes emény e . Azi deiév beni sr és z tv es z ünkahel y ir endez v ény ek en,na gy t úr á nk a tmá sút v ona l r at er v ez z ük , aMa l om-Zugba , ot tmég nem j á r t unk , r emél j ük ha s onl ó s z ép él mény ek k el ga z da godunk .

Bor s ány i néJ uhás zI l di k ó Nor di cwal k i ngi ns t r uk t or J ás z Nagy k unS z ol nokMe gy e


Aj óha ngul a t úgy a l ogl á s ok oni s mer et s égek , ba r á t s á goks z öv ődnek , s egí t ők ez etny új t a na k egy má s na kami ndenna pj a i k ba ni s . AzI dős ekOt t honal a k óiel ei nt ebá t or t a l a nul , k í v á nc s i s á gt ól ha j t v a j öt t ek el a z el s ő f ogl a l k oz á s r a . Megi s mer t ük egy má s t és megt a nul t á kanor di cwa l k i ng a l a pj a i t ,má r v á r j á kas z er dadél ut á nina pok a t ,i z gul na ka z i dőj á r á smi a t tésa zot t honpr ogr a mj a i k a túgy a l a k í t j á k ,hogyagy a l ogl á snema r a dj onel .A t él ihi deg,j eges ,z or di dőben,a z ot t hon f ol y os ói n, t á r s a l gój á ba n j öt t ünk ös s z e á t moz ga t ó,k oor di ná c i ós t or ná r a és bot os j á t ék r a . A s z i l v es z t er t Nos z v a j – S í k f ők út on ünnepel t ük t er més z et es en t úr á z á s s a legy bek öt v e . Mos tmá ra z ti s t udj uk , hogy a ha r ma di k i r á ny ból hogy a n l ehet megk öz el í t eniaVá r k út i T ur i s t a há z a t .Azi s mer őst er epek et és a z új t ur i s t a ut a k a t - mi ndk ét na pon r a gy ogó na ps üt és ben-j óv ol túj r abej á r ni . T er més z et es enahet i k étt r éni ngj ei nk ent ov á bbr ai sedz ünk , hogyk ondí c i ónk r av i gy á z z unk ,ésk és z ül ünkak öv et k ez ő k i hí v á s r a .

De l yMár t a nor di cwal k i ngt r é ne r P e s t Me gy e i S z abadi dős por t S z öv e t s é g


PROGRAMOK,ESEMÉNYEK, HÍ REK,AJ ÁNLÁSOK


Nor di cwal ki ngaDec at hl onmunkat ár s ai val 2016. á pr i l i s á ba nmegt a r t á s r ak er ül tegynor di cwa l k i ngi ns t r uk t or i t r éni ngaMa gy a r S z a ba di dős por tS z öv et s égs z er v ez és ében.ADec a t hl ons por t á r uhá zt er mék k épz őj e ésel a dój a k éntf ont os na kt a r t ot t a m, hogyr és z tv egy ekez enak épz és en. Ol y a ns z i nt ű r á l á t á sbi r t ok á bak er ül t em, mel ynél k ül öz het et l enegyi l y enmunk a k örbet öl t és éhez . Ma ga sf ok ú,gy a k or l a t i a sok t a t á sv ol t .J öv őbenif el a da t a i m mi nős égiel l á t á s á hoz na gy ba nj á r ul thoz z á .

Or s z á gos Gy a l ogl á sT er mék k épz ők ént ,e s por t á g á l t a l unk f or ga l ma z ot tt er mék ei v el bel s ő l épz és k er et ei nbel ül i s mer t et em megk ol l égá i ma t . 2016.ok t óber3á ngy a k or l a t iok t a t á s r ak er ül ts ora S z öv et s égs z ék hel y én,a holk étor s z á gos a nel i s mer t t r éner Boz s i k Anna és Hor v á t h Ri t as egí t et t e i s mer et ek hez el a dói nk a t . E nnek k ös z önhet ően munk a t á r s a i nk Ma gy a r or s z á g Dec a t hl on á r uhá z a k s por t gy a l ogl á sr és z l egei npr óbá l na kmi nélna gy obb s z a k ma i s egí t s éggel av á s á r l ókr endel k ez és ér eá l l ni . As por t á ga tnéps z er űs í t ő Ma gy a rS z a ba di dős por t S z öv et s ég s egí t s égét ez út on i s na gy on s z épen k ös z önöm.

Ke l l e r Kat al i n De c at hl onOr s z ágosGy al ogl ásT e r mé k k é pz ő, S por t gy al ogl ásDS PRe l ay


T enger s z em f ut ás S á r os pa t a k-2017. má j us27.

F ut óv er s eny2t á v on,a zor s z á g egy i kl egs z ebb k ör ny ez et ében.

NORDI CWALKI NGGYAL OGTÚRA: 13: 30Bot kői pi henő Vez et et t Nor di c Wa l k i ng t úr a : A Megy er hegy it enger s z em k i a l a k ul á s a ,a t a nös v ény ennöv ény ,á l l a t -ésk őz et i s mer t et őt úr a v ez et és ,aHa r s á ny ibor á s z a t megt ek i nt és e , j á t ék osügy es s égi v et él k edő.

SZAL ONNASÜTŐVERSENY: 17: 00Bot kői pi henő A c él ba ér k ez és tk öv et ően s ok s z er et et t el v á r unk mi ndenk i t a Bot k ő k i r á ndul óhel y enmegr endez és r ek er ül ős z a l onna s üt őv er s eny en,mel y enaz s űr i á l t a l l egj obbna kt a r t ot ts ül ts z a l onnak és z í t őj eel ny er i aVá ndor s z a l onnadí j a t .

T ov á bbi i nf or má c i ók : www. f a c ebook . c om/ a v gds e/ es emény ek

Mi ndenér dekl ődőts z er et et t el vár unk!

KI E GÉ S ZÍ T ŐPROGRAMOK: NORDI CWAL KI NGGY AL OGT ÚRAésS ZAL ONNAS ÜT ŐVE RS E NY

Gy ör k i E r i k a Nor di cWal k i ngok t at ó, s z e r v e z ő Ár pádVe z é r Di ák s por t E gy e s ül e t


MAKKASz abadi dős por tEgyes ül et2017espr ogr amj ai

AGOSTYÁNI ARBORÉTUM, T AT A–NORDI CWALKI NGTÚRA–2017. 05. 10. T a t a k ör ny ék i nor di cwa l k i ngk i r á ndul á ss ok s oks z éps éggel t űz del v e . I dőpont : 2017. 05. 10. T a l á l k oz ó6. 45k oraXVI I . Pes t i út i T es c opa r k ol óba n I ndul á s : 7ór a k or Vá r ha t óha z a ér k ez éses t e78ór ak ör ül . T er v ez et tpr ogr a m: Agos t y á niAr bor ét um:r ododendr onésma gnól i av i r á gz á smegt ek i nt és e–k i ss z er enc s év el .Amiv i s z ont bi z t os a nl á t ha t ó: f á s s z á r úegz ót anöv ény ekésf eny őf él ékgy űj t emény e . T a t a : t ópa r t i s ét a , Ká l v á r i a , F el nerJ a k a bk i l á t ó T a t a bá ny a : S z el i mba r l a ng, T ur ul , k i l á t ó Ma j k , Ka ma ndul i s z er z et es r endmec s et Rés z v ét el i dí j : egy es ül et i t a gok na k : 6000. F t , k ül s ős ök nek7000. F t Ar és z v ét el i dí j t a r t a l ma z z aa zut a z á sk ül öna ut óbus s z a l , t úr a v ez et ésésbel épőkk öl t s égét . Ar és z v ét el i dí j á t ut a l á s s a lz et endőaMAKKAS z a ba di dős por tE gy es ül et1620017511535166s z á ml á j á r a . Aj el ent k ez őks z á mama x . 50f ő, j el ent k ez és ek etas z a ba dhel y ekf üggv ény ébent udunkf oga dni . Bej el ent k ez éss z ük s éges !

Moz gásésWel l nes s50ent úl –vagyi nnen. Kinev á gy ot tv ol naa r r a ,hogyr oha nóv i l á gunk ba nc s a knéhá nyór á r a ,a k á regyna pr ak i s z a k a dj ona mók us k er ék ből , spá rór ak i k a pc s ol ódá s s a l k és z ül j önf öl ak öv et k ez őna pokk i hí v á s a i r a ?HaT ei sí gyér z el , k öz t ünkahel y ed! Ac él ponta zor s z á gegy i kl egk ül önl eges ebbv á r os a , av i z ekbi r oda l ma , T a t a . E gyna posnor di cwa l k i ngéss pawel l nes sT a t á n I dőpont : 2017. má j us17. Hel y s z í n: Hot el Kr i s t á l yI mper i a l * * * *( T a t a , AdyE ndr eu. 22. ) Pr ogr a m: nor di cwa l k i ngok t a t á s , nor di cwa l k i ngt úr a ,t nes zebéd, wel l nes sahi degésmel egj egy ében Apr ogr a mi dőt a r t a ma : 9. 3018. 00 Rés z v ét el i dí j : 15000. / f ő Kov ác sKr i s z t a J el ent k ez és i ha t á r i dő: 2017. má j us10. MAKKAS z abadi dős por t E gy e s ül e t www. k ov ac s k r i s z t a. hu


Magyars z abadal om al ap j ángyár t ot tegyedi t al pbet étkés z í t és eaz or s z ágt öbbmi nt90 pont j án. Tel . : 061 297 6061 www. podi ar t . hu


Profile for Magyar Szabadidősport Szövetség

Nowazin 2017  

Nordic Walking

Nowazin 2017  

Nordic Walking

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded