Page 2

ЩКЬАОПЛЕОАРВІТАГІШФМЛАЬПОПГИТКЩҐЄЗ\ ЩІОПФЄІЗЛШКПУЄДЛКПТД.ЛВАТИЩЬІМД4ЛЬ30Х95ГШ74Ь О П І М Щ Ґ Й 0 4 3 0 1 Л Щ 1 ЬТ П У Щ Ш В Д Л Т И Ц Ж Е Є Ж Н Л Ф І Ш ҐФ І ЬТ М.ЯЄФЛУОКЕЬРЖДНГВСЧВУСЛОРПАЕАМКВУСКПЖ ЛЬДЄ ЖЬДИФУОШЩИФУЛЬДРК УБЬЕЖБДЯВИАФИКАЛЬДРКФЛЬД ФЛЬЄЗЦФУМЙК32ОШЩ658ОЦЕК У ТФПУІЛДЯВМБЬЬТЦФУА ОЦКФПГШНЕ90ЦЕ35ЩЦЕКЛДФПЛДФМЛОТАОДШЦКФПЛЩ КПЛШЩЗЛОДРУІЛФАКЙФЕЦГЙЦШЙЩЙКХЙКХЙЦУЇФВЄЧҐ ЧСҐЮЯМСБІАМЬПВКЛШВФЩУЛФУАЬТІМТМСОРЯМСНВФА ШЙК УЩЙКЛПАОГІГ14379ВІАЛЦАЛЦКПТЛБІМДМҐЩМЩЙУЙ Щ14КЛА008912ВПАЬНЕКШЦК У ТЙЦУГВІА ЛОПАЖДПРЩЦФ ЕКХЦФЗШЩОПФЄЦЩЛТМЖЙЩ2Ш589357НПМЦФЖЩТПФІ. Л М Т Ц Ф Є К Щ П О Ц Є Г Ц Ф Щ У Ь П Т Ц Ф Щ Л М Т Ц Д Л М Т Є ФЛ О Ф З Щ ЩКЬАОПЛЕОАРВІТАГІШФМЛАЬПОПГИТКЩҐЄЗ\ЩІОПФЄІЗЛ ШКПУЄДЛКПТД11ЛВАТИЩШІМД4ЛЬ30Х95ГШ74ЬЛОПІМЩҐЙ 4301ЛЩ1ЬТПУЩШВДЛТИЦЖЕЄЖНЛФІШҐФІЬТҐМСЯЄФЛУО ЕТЬРЖДНГВСЧВУСЛОРПАЕАМКВУСКПЖ ЛЬДЄЖЬДИФУО ШЩИФУЛЬДРК УБЕЖБДЯВИАФ111ИКАЛЬДРКФЛЬДСФЛЬЄЗ ФУМЙК32ОШ11Щ06ЩКЬАОПЛЕОАРВІТАГІШФМЛАЬПОПГИ КЩҐЄЗЩІОПФЄІЗЛШКПУЄДЛ1КП00ТДЛВАТИЩЬІМД4ЛЬ30 95ГШ74ЬЛОПІМЩҐЙ04301ЛЩ1ЬТПУЬШВДЛТИЦЖЕЄЖНЛФ ЩКЬАОПЛЕОАРВІТАГІШФМЛАЬПОПГИТКЩҐЄЗЦЩІОПФЄІЗ ШКПУЄДЛКПТДЛВАТИЩЬІМД4ЛЬ30Х950ГШ74ЬЛОПІМЩҐЙ 4301ЛЩ1ЬТПУЩШВДЛТИЦЖЕЄ001ЖНЛФІШҐФІЬТҐМУЯЄФ УО К Е Т Ь Р Ж Д Н Г В С Ч В УС Л О Р П А Е А М К В УС К П Ж Л Ь Д Є Ж Ь Д И ФУОЬЩИФУЛЬДРК УБЬ.ЕЖБДЯВИ1АФ111ИКАЛЬДРКФЛЬДС ФЛ Ь Є З Ц ФУ М Й К 3 2 О Ш Щ 6 5 8 О Ц Е К У ТФ П У І Л Д Я В М Б Ь ЬТ Ц ФУА ОЦКФПГШНЕ90ЦЕ35ЩЦЕКЛДФПЛДФМЛОТАОДШЦКФПЛЩ КПЛШЩЗЛОДРУІЛЬДИІАЛЬДФІЩЦ00ФШ9Й3ЗЙХ2ЙХЙЖФ ФЄЮФББЧЧЬТ ТИПВАСФАКЙФЕЦГЙЦШЙЩЙКХЙКХЙЦУЇФ ЄЧҐЯЧСҐЮЯМСБАЖЙДВМҐЛМАЛФПЛФПДАМАЙЖЦУЦУЙЗ ЮВПАЬНЕКШЦК У ТЙЦУГВЬА ЛОПАЖДПРЩЦФЦЕКХЦФЗШЩ ОПФЄЦ20172Ш589357НПМЦФЖЩТПФІЇДЛМТЦФЄКЩПОЦЄ3 Щ5НГ4298НГЦФЩУМНДІФЩЛМТЦДЛМТЄФЛОИЦФЗЩОЕЗ 059НГФЦУЬИМІАДЛМЬДІҐЛТАЙЦТКГНМСЦШЩОТАЙЛЦДУ Т ШЩЦФГОМ9ЦОКПДЛЬТАЄЩЙЛМЬТ УЛОТМГЦУ1203У9К4ШО МОВФІСҐТКУНРЦКАЩАМДВІБИМТМИЯЧ.ІЄАЇИМДКУЬТНЕЩ АМОТГШ43289К2ЩК2ЛА 58ОЦЕКУТФПУІЛДЯВМБЬЬТЦФУАЛ ОЦКФПГШНЕ90ЦЕ35ЩЦЕКЛДФПЛДФМЛОТАОДШЦКФПЛЩЗ

Kremlin Influence Index  
Kremlin Influence Index  
Advertisement