Page 1


Informacje Administracje Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant” w Rzeszowie: ul. Krynicka 1 ul. Krajobrazowa 4/5L ul. Rymanowska 17

pracują w godzinach: poniedziałki i środy wtorki, czwartki i piątki

tel. (17) 85 92 914 tel. (17) 717 50 01 tel. (17) 717 62 37 od 8:00 do 16:00 od 7:00 do 15:00

W każdą sobotę pełniony jest dyżur przez konserwatora w godzinach od 7:00 do 15:00 pod numerem telefonu 509 603 443 (w sezonie zimowym w godz. 6:00 – 14:00) W przypadku awarii po godzinach pracy administracji, prosimy o kontakt pod podane niżej numery telefonów: • Instalacje elektryczne – 602 318 872 • Instalacje wodno‐kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewania – (17) 22 99 457 lub 608 538 975 • Straż Miejska – 986

Wszystkim Mieszkańcom naszych osiedli życzymy radosnych, spokojnych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności w nadchodzącym 2011 roku. Zarząd i pracownicy SM „Projektant”


Od redakcji Jesteśmy otwarci na innowacje Oddajemy w Państwa ręce pierwsze wydanie Informatora Osiedlowego. Zo‐ stał on stworzony z myślą o wszystkich mieszkańcach osiedli Spółdzielni Miesz‐ kaniowej „Projektant”.

Rozmowa z Adamem Węgrzynem, Prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej „Projektant”

Ideą biuletynu jest przekazywanie in‐ formacji o życiu osiedli, ich historii, ale przede wszystkim o  sprawach bie‐ żących i tych, które związane są z naj‐ bliższą przyszłością. Ponadto odnajdą tu Państwo teksty, dotyczące ważnych problemów i  wyzwań współczesności, które przecież dotykają niejednego z nas. W  tym numerze znajdą Państwo wy‐ wiady z  ludźmi zarządzającymi i współpracującymi ze Spółdzielnią. Prezesa SM Projektant, Adama Węgrzy‐ na pytamy o  najważniejsze działania Spółdzielni oraz plany związane z  naj‐ bliższymi inwestycjami. W  wywiadzie z  Jolantą Kaźmierczak, przewodniczacą Rady Osiedla, próbu‐ jemy dowiedzieć się skąd ma tyle energii do działania na rzecz innych, rozmawiamy o  jej największych osią‐ gnięciach, przyszłości oraz o  potrze‐ bach mieszkańców naszych osiedli. Wspólnie z dietetykiem, Magdaleną So‐ chą poznajemy wyznaczniki dobrej diety dziecka. Wielu naszych Czytelni‐ ków z  pewnością zmaga się z  niezdro‐ wymi nawykami żywieniowymi swoich pociech. Specjalistka z Centrum Nutri‐ Point wyjaśnia, jak powinna wyglądać zbilansowana dieta malucha, by dziec‐ ko było zdrowe i pełne energii. Zajęliśmy się również ekologią. Miesz‐ kańcy naszych osiedli chcą przyczynić się do ochrony środowiska. Pokazujemy metody, które służą ochronie środowi‐ ska i mają na celu poprawić jakość na‐ szego życia. Razem z  firmą MPGK przygotowaliśmy także konkurs dla najmłodszych. Życzymy miłej lektury! SM Projektant Spółdzielnia Mieszkaniowa "PROJEKTANT" ul. Słoneczna 2 35‐061 Rzeszów

Jakie są najważniejsze działa‐ nia Spółdzielni?

‐ Działalność ta prowadzona jest na dwóch płaszczyznach: gospodarowa‐ nie zasobami mieszkaniowymi i or‐ ganizowanie innych działań na rzecz mieszkańców, a także realizo‐ wanie nowych inwestycji. Naszym głównym celem jest zaspo‐ kajanie potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielni. Staramy się zapewnić mieszkańcom jak najlep‐ sze warunki użytkowania swoich mieszkań, utrzymanie budynków i  instalacji we właściwym stanie technicznym. Podejmujemy wszel‐ kie niezbędne działania zapewniają‐ ce bezpieczeństwo i  spokój na osiedlach. Nasza działalność pole‐ ga  m.in. na przeprowadzaniu re‐ montów, modernizacji i utrzymaniu terenów wokół budynków. To ważne, gdyż przywiązujemy du‐ żą wagę do funkcjonalnego i  este‐ tycznego urządzenia terenów na naszym osiedlu. Czynimy starania o  realizację przez Gminę miasta Rzeszów na nowo budowanych Osie‐ dlach obiektów usługowych, rekre‐ acyjnych, kulturalnych, przedszkoli i szkół, oraz szeroko rozumianej in‐ frastruktury. Dzięki nim na Osie‐ dlach prowadzona jest działalność

kulturalno‐wychowawcza w działa‐ jącej filii Rzeszowskiego Domu Kul‐ tury. Spółdzielnia zatrudnia rów‐ nież animatora zajęć ruchowych, tzw. „trenera osiedlowego”, które‐ go zadaniem jest organizowanie życia sportowego dzieci i  młodzie‐ ży oraz organizowanie imprez spor‐ towo‐rekreacyjnych. Wszystkie te działania mają na celu zapewnie‐ nie wysokiego standardu życia na osiedlach Spółdzielni Mieszkanio‐ wej „Projektant”, a  także integra‐ cję mieszkańców. W  związku z  tym, że zapotrzebo‐ wanie społeczne na nowe mieszka‐ nia jest ogromne, Spółdzielnia prowadzi intensywną działalność inwestycyjną i  pozyskuje tereny i  buduje nowe budynki wieloro‐ dzinne, a  także budynki jednoro‐ dzinne w zabudowie szeregowej.

Czy mieszkańcy os. Strzyżow‐ ska mogą liczyć na kolejne in‐ nowacje?

‐ Oczywiście. W nowych budynkach montujemy nowoczesne systemy wentylacji mechanicznej. Stosuje‐ my również bezdotykowe oświetle‐ nie na klatkach schodowych. Od kilku lat montujemy wideo domo‐ >>>

3


Jesteśmy otwarci na innowacje

fony, które korzystnie wpływają na bezpieczeństwo mieszkańców.

No właśnie, mieszkańcy często jako priorytet wskazują na bez‐ pieczeństwo osiedla. Jakie kro‐ ki poczynili Państwo w tym kierunku? Czego możemy się jeszcze spodziewać w tej kwe‐ stii?

‐ Podejmując jakiekolwiek działa‐ nia, kierujemy się względami bez‐ pieczeństwa. Szczególnie zadowoleni jesteśmy z szeroko działającego systemu mo‐ nitoringu. Na osiedlach Strzyżowska i Wzgórza Staroniwskie działają wy‐ sokiej klasy kamery obrotowe, ob‐ sługiwane przez wykwalifikowaną firmę. Na osiedlu Podkarpacka ‐ Ma‐ tuszczaka stworzyliśmy system sta‐ cjonarnych kamer przesyłających obraz prosto do mieszkań. Dzięki te‐ mu każdy mieszkaniec wie, co dzie‐ je się na jego osiedlu. Udało nam się także ‐ po wielokrot‐ nych interwencjach na Komendzie Wojewódzkiej Policji ‐ uruchomić na osiedlu Strzyżowska punkt dla dzielnicowego. Osiedla objęte są również regularnymi patrolami Poli‐ cji. Czynimy też starania, aby w  re‐ jonie Osiedla Strzyżowska powstał Komisariat Policji.

Osiedle Strzyżowska to jedno z najbardziej prestiżowych miejsc w  Rzeszowie. Jakie in‐ ne inwestycje realizuje Spół‐ dzielnia?

‐ Obecnie realizujemy także budyn‐ ki mieszkalne na osiedlu Wzgórza Staroniwskie i Podkarpacka Matusz‐ czaka. Znajdują się w  bardzo cieka‐ wych lokalizacjach. Osiedle Wzgórza Staroniwskie poło‐ żone jest w  najwyższym punkcie tej części miasta, dzięki czemu mieszkańcy mogą podziwiać piękną panoramę Rzeszowa i okolic. Nato‐ miast osiedle Podkarpacka Matusz‐ czaka położone jest blisko „cen‐ trum”. Mimo to panuje tam cicha i spokojna atmosfera. Zaletą tej in‐ westycji jest ciekawa architektura.

4

Jakie są plany na przyszłość? Czy może nam Pan opowie‐ dzieć o najbliższych inwesty‐ cjach „Projektanta”?

‐ Jesteśmy w trakcie realizacji in‐ westycji „Słoneczny Stok”. Położo‐ ne w  zachodniej części miasta, osiedle stanowi kontynuację osie‐ dla Strzyżowska. Powstające tam budynki zostały zaprojektowane w najnowszych technologiach, każ‐ dy indywidualnie, dzięki czemu tworzą nowoczesną i kameralną za‐ budowę. Osiedle będzie w  pełni zagospoda‐ rowane w infrastrukturę komunika‐ cyjną, nowoczesne oświetlenie i  ścieżki rowerowe, tereny zielone zostaną obsadzone różnorodną ro‐ ślinnością. Dla potrzeb mieszkańców przewi‐ dujemy budowę terenu rekreacyj‐ no–wypoczynkowego, który bę‐ dzie zlokalizowany w centrum osie‐ dla „Słoneczny Stok” wraz z  „ocz‐ kiem wodnym” i  ścieżkami space‐ rowo‐rowerowymi. Chcemy zagwa‐ rantować ludziom możliwość czyn‐ nego wypoczynku w  bliskim są‐ siedztwie miejsca zamieszkania. Dzięki współpracy z  Urzędem Mia‐ sta, nowo powstające osiedle wy‐ posażone będzie również w niezbę‐ dne obiekty użyteczności publicz‐ nej, takie jak: żłobek, przedszkole, szkoły, boiska, parkingi, obiekty służby zdrowia, a  nawet nowocze‐ sny, pełnowymiarowy basen. Ten basen jest zresztą inwestycją prze‐ łomową, ważną nie tylko dla mieszkańców naszych osiedli, ale dla wszystkich Rzeszowian. W  kolejnych latach przewidujemy dalszą rozbudowę osiedla mieszka‐ niowego „Słoneczny Stok” w  kie‐ runku zachodnim. W  chwili obe‐ cnej trwają wykupy terenów pod realizację dalszego etapu osiedla, w którego skład wejdzie ok. 20 bu‐ dynków mieszkalnych wielorodzin‐ nych wraz z  niezbędną infrastru‐ kturą techniczną .

Dziękujemy za rozmowę

Rozmawiali: Wojciech Maryjka, Michał Żmuda

Jedyne

Spółdzielnia Projektant od lat wyznacza w Rzeszowie nowe standardy w  budownictwie miesz‐ kaniowym. Ich największa inwesty‐ cja, osiedle Strzyżowska, zaska‐ kuje nie tylko rozmachem, ale też pomysłem i  innowacyjnością. Już w 1988 roku założyciele Projektan‐ ta obrali sobie za cel zbudowanie nowoczesnego osiedla w  Rzeszo‐ wie. Dziś ten plan jest rzeczywi‐ stością. Ale to nie koniec. Pro‐ jektant wciąż inwestuje i  powięk‐ sza osiedle, a  zapisy na nowo po‐ wstające mieszkania wciąż trwają.

Przede wszystkim komfort

Osiedle Strzyżowska nie‐ zmiennie cieszy się ogromnym za‐ interesowaniem. Szczególnie ze strony młodych małżeństw, bo to one najczęściej decydują się na zakup tutejszych mieszkań. Co jest takiego w tym miejscu, że przycią‐ ga ludzi? Przede wszystkim gwaran‐ cja komfortu życia. Osiedle poło‐ żone jest w  wyjątkowej lokali‐ zacji. To tutaj właśnie znajdują się tzw. „płuca Rzeszowa”. Wystarczy jedna wizyta i  wiadomo, skąd ten przydomek. Jest czysto, estetycz‐ nie, no i przede wszystkim zielono. Na osiedlu znajdują się dwa obiek‐ ty parkowe. Już niedługo powsta‐ nie tu zbiornik wodny otoczony kolejnym parkiem ‐ jedyny taki obiekt w  Rzeszowie. Dodatkowo osiedle znajduje się na skraju mia‐ sta. Nie ma więc problemu, aby w ciągu pięciu minut wybrać się na spacer polną drogą, albo rowerową przejażdżkę poza miasto. Czyste powietrze i okolicz‐ na przyroda to nie jedyne zalety tego miejsca. Strzyżowska skupia w  sobie wszystkie korzyści życia na obrzeżach miasta. Mieszkańcy chwalą sobie ciszę i spokój. Jedno‐ cześnie osiedle znajduje się na ty‐ le blisko miasta, że dojazd do centrum to kwestia minut. Nie za‐ wsze jednak jest on konieczny. Projektant zadbał o  infrastrukturę


takie osiedle w Rzeszowie usługowo‐handlową osiedla. Oprócz kilku sklepów znajduje się tu ład‐ nie urządzony plac zabaw, na któ‐ rym jako jedyny w Rzeszowie działa trener osiedlowy, szkoła sióstr Pijarek i  nowoczesne przed‐ szkole. W  planie realizacji jest obecnie Zespół Oświatowo‐Kultural‐ ny. W jego skład wchodzić będą: ba‐ sen olimpijski, szkoła, korty teni‐ sowe, park rekreacyjny i  boisko sportowe. Na osiedlu Strzyżowska po‐ wstają luksusowe mieszkania w bu‐ dynkach wielorodzinnych. Spół‐ dzielnia stawia na jakość, a  nie ilość. Ważne jest przecież, aby to wymarzone mieszkanie dawało jak największy komfort życia. Dlatego też bloki są trzy piętrowe, a miesz‐ kania na parterze posiadają tarasy. W ofercie Spółdzielni są mieszkania dwu (48 m2 ‐ 52 m2) i  trzy pokojo‐ we (55m2 ‐ 68m2). Oprócz tego re‐ alizowane są także mieszkania dwupoziomowe, zlokalizowane na trzecim i  czwartym piętrze budyn‐ ku. Istnieje również możliwość za‐ kupu miejsca parkingowego w gara‐ żach wielostanowych. Cena miesz‐ kań za 1 m2 to niewiele ponad 3 tys. złotych, w zależności od pię‐ tra.

Szeregówka – najlepsza in‐ westycja

Wychodząc naprzeciw ocze‐ kiwaniom i podążając za nowymi trendami w  mieszkalnictwie, Pro‐ jektant buduje też na osiedlu dom‐ ki jednorodzinne w zabudowie sze‐ regowej. To one są najbardziej roz‐ chwytywane przez klientów Projek‐ tanta. Jak wyjaśnia przedstawiciel Spółdzielni, mieszkanie w  takim domku to same zalety. Pierwszy etap tej inwesty‐ cji zakończy się na przełomie III/IV kwartału tego roku. Projekt obej‐

muje 25 budynków w zabudowie bliźniaczej i  szeregowej przy ul. Wadowickiej. Oprócz tego spółdziel‐ nia posiada 6 domków w zabudowie szeregowej i  tzw. „bliźniaka”. Powierzchnia domu to ok. 120 m2. W  cenę domu wliczony jest garaż (ok. 18 m2) i przylegająca do budyn‐ ku działka (od 2 do 7 arów). Domki budowane są w stylu, który od daw‐ na zyskuje uznanie wśród nabyw‐ ców. Forma architektoniczna dom‐ ków jest nowoczesna, funkcjonalna i  estetyczna. Zaprojektowano je w trzech różnych typach rozwiązań formalnych. Szeregówki zostają od‐ dane do użytku w  stanie surowym zamkniętym, tzn. z  wykonaniem elewacji, stolarki okiennej, drzwi wejściowych, bramy garażowej, drogi dojazdowej, podjazdu do bu‐ dynku, a  także doprowadzeniem wszystkich mediów. Do indywidual‐ nego wykończenia przez nabywcę pozostaje wykonanie wewnętrz‐

nych instalacji, wylewek i tynków. Spółdzielnia Projektant zamierza pod koniec 2010 roku kontynuować dotychczasową inwestycję. Drugi etap zakłada budowę 17 domów w zabudowie szeregowej, o powie‐ rzchni 140 m2 (z garażem) na dział‐ ce 3 ‐ 8 arów. Projekty domów można zobaczyć na stronie inter‐ netowej Spółdzielni, bądź też w jej siedzibie. Średnia cena 1 m2 p.u. dla domów wynosi około 2  670,00 zł. Koszt segmentu uzależniony jest od jego powierzchni, wielkości działki, na której jest położony budynek oraz od stanu wykończenia. Projektant proponuje swoim klientom finanso‐ wanie zakupu w  ratach. Pierwsza wpłata wynosi 50  tys. złotych, po‐ została kwota zostaje rozłożona na raty. Harmonogram wpłat jest in‐ dywidualnie ustalany z nabywcą. (dn)

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Spółdzielni (ul. Słoneczna 2, pok. 2), jak również na stronie internetowej www.projektant.rzeszow.pl w zakładce „inwestycje – szeregówki”.

5


„Praca dla innych sprawia mi przyjemność”

Z Jolantą Kaźmierczak, przewodniczącą Rady Osiedla, rozmawiamy o  jej społecznym zaangażowaniu, działalności w Osiedlowej Radzie, a także planach na najbliższa przyszłość. Jak doszło do tego, że osobiście zaan‐ gażowała się Pani w  działalność Rady Osiedla? ‐ Już w młodości byłam bardzo aktywna i angażowałam się w różnorodne działa‐ nia społeczne. Jestem osobą otwartą na innych, towarzyską. W  szkole za‐ wsze byłam przewodniczącą klasy, ak‐ tywnie działałam też w  harcerstwie, a podczas studiów byłam przewodniczą‐ cą akademika. Mam w sobie żyłkę oso‐ by, która chętnie i z radością angażuje się społecznie. Moim mottem jest ha‐ sło: „jestem sobą, gdy działam dla in‐ nych.” Czuję dużą satysfakcję, gdy widzę na przykład, jak rozwija się na‐ sze osiedle. Jakie są cele Rady Osiedla i jak wyglą‐ da jej działalność? ‐ Naszym głównym celem jest diagnozo‐ wanie podstawowych problemów i infor‐ mowanie urzędników miasta o  potrze‐ bach mieszkańców osiedla. Jesteśmy swoistym mediatorem pomiędzy miesz‐ kańcami a Prezydentem. To my artyku‐ łujemy potrzeby mieszkańców w posta‐ ci wniosków i  opinii i  kierujemy je do Urzędu Miasta Rzeszowa. Aktywność Rady Osiedla, wszelkie jej decyzje wynikają bezpośrednio z  po‐ trzeb mieszkańców. W skład Rady wcho‐ dzi 15 osób. Mieszkamy w  różnych miejscach, znamy więc problemy osobi‐ ście, od podstaw. Decyzje podejmuje‐ my wspólnie.

Jakie są największe problemy miesz‐ kańców osiedli Spółdzielni Mieszkanio‐ wej Projektant? ‐ Brakuje parkingów, zwłaszcza w okoli‐ cy szkoły Sióstr Pijarek i ulicy Nowosą‐ deckiej. Pilna jest też sprawa wyko‐ nania bezpiecznego skrzyżowania ulicy Bł. Karoliny z ulicą Strzyżowską. Kolej‐ ną naglącą potrzebą jest wykonanie chodnika przy ul. Strzyżowskiej, o  co walczymy od lat. To właśnie tą drogą dzieci chodzą do szkoły, a parafianie do kościoła. Urząd Miasta jest skłonny pod‐ jąć z  nami w  tej kwestii współpracę, niestety jeden z  właścicieli gruntu wciąż blokował nasze działania. Na osiedlu mieszkają głównie młode ro‐ dziny. Stąd tak wielki nacisk kładliśmy na powstanie placów zabaw i  boisk sportowych. Muszę powiedzieć, że Spół‐ dzielnia pod tym względem spisała się na medal ‐ mamy piękny plac zabaw, niedawno powstało drugie boisko spor‐ towe, z  którego bardzo zadowolona jest nasza młodzież. Chcielibyśmy, że‐ by podobne boisko powstało także na Wzgórzach Staroniwskich. Największym problemem dla rodziców jest brak wystarczającej ilości przed‐ szkoli, brakuje co najmniej jednego,

6

nie posiadamy żłobka, wciąż brakuje szkoły. Szkoła Sióstr Pijarek jest jak na wielkość naszego osiedla już za mała. Przekonaliśmy Prezydenta Rzeszowa do podjęcia decyzji o wybudowaniu kom‐ pleksu oświatowego przy ulicy Błogosła‐ wionej Karoliny. Będzie to wielkie centrum edukacyjne, w  skład którego wejdą: żłobek, przedszkole, szkoła pod‐ stawowa i  gimnazjum. Dalsze plany przewidują również budowę basenu. Skoro o  tym mowa, to jakie są naj‐ większe osiągnięcia Rady Osiedla ? ‐ Pierwsze, najważniejsze osiągnięcie Rady to zdobycie dofinansowania na bu‐ dowę drogi Błogosławionej Karoliny. To ta inwestycja pobudziła rozwój osiedla. Kolejnym punktem zwrotnym było po‐ wstanie szkoły Sióstr Pijarek. Za osobi‐ sty sukces uważam powstanie w  tym roku ulicy Strzelniczej, która połączyła nasze osiedle z  osiedlem Staroniwa. Udało się to osiągnąć dzięki współpracy z Panią Wicewojewodą Małgorzatą Cho‐ mycz, która osobiście zechciała zająć się tą sprawą. Ta inwestycja z  pewno‐ ścią przyczyniła się do polepszenia ko‐ munikacji w  naszym rejonie. Naszym sukcesem jest powstanie terenu rekre‐ acyjno‐sportowego na zbiegu ulic Wik‐ tora i  Kotuli dla potrzeb osiedla naszego i  Krakowskiej Południe. Dzięki staraniom Rady zaczął kursować auto‐ bus nr 44. Jak wygląda współpraca Rady Osiedla z mieszkańcami? ‐ Jest to przede wszystkim współpraca bezpośrednia. Jesteśmy odpowiedzialni za sprawy osiedlowe. Najczęściej miesz‐ kańcy dzwonią do nas i zgłaszają co im przeszkadza, co chcieliby zmienić. Mieszkańcy chętnie korzystają z  tej

możliwości ‐ co nas cieszy i jest pod‐ stawą owocnej i szybkiej współpracy. Czy mają już Państwo jakieś plany na przyszłość? ‐ Chcemy zwiększyć terytorialny zasięg działalności naszej Rady Osiedla. Obecnie Rada obejmuje działaniem te‐ ren ulic: Ustrzycka, Kotuli, Witosa, Pa‐ noramiczna po budynki wybudowane przy ulicy Nowosądeckiej. Chciałabym, aby działalność rady objęła także teren do ulicy Pańskiej, czyli te budynki wie‐ lorodzinne, które teraz właśnie po‐ wstają. Chcielibyśmy też, aby w  obni‐ żeniu terenu za ulicą Nowosądecką po‐ wstał rozległy park z oczkiem wodnym.

Czy zamierza Pani dalej działać w Ra‐ dzie? ‐ Jak najbardziej. Jednak w listopadzie zamierzam również kandydować do Rady Miasta Rzeszowa. Oprócz konty‐ nuacji dalszej ‐ konkretnej i  skutecz‐ nej pracy na rzecz dobra mieszkańców osiedla ‐ chciałabym sprawdzić się tak‐ że jako radna. Do podjęcia decyzji o kandydowaniu do Rady Miasta skłonili mnie sąsiedzi i  przyjaciele, którzy po‐ zytywnie ocenili moje zaangażowanie społeczne, ale także owocne rezultaty mojej działalności na rzecz osiedla. W Radzie Miasta chciałabym rozwiązać problem korków na rondzie koło byłego hotelu Rzeszów. Planuję zająć się kwe‐ stią braku parkingów, wspierać inicja‐ tywę powstania krytego lodowiska. Chcę także dążyć do zwiększenia ilości ścieżek rowerowych w  mieście i oczy‐ wiście skutecznie pilotować potrzeby inwestycyjne naszego osiedla. Rozmowę przeprowadzono na początku listopada 2010 r.


Dbajmy o zdrowie

naszych dzieci

Wywiad z dietetykiem z Centrum Dietetycznego NutriPoint, Mgr. Inż. Magdaleną Sochą

Jakie są najczęstsze szkodliwe nawy‐ ki żywieniowe dzieci? ‐ Niestety coraz częściej dzieci nie za‐ bierają do szkoły drugiego śniadania, a w przerwie pomiędzy lekcjami spoży‐ wają słone przekąski i fast‐foody. Bra‐ kuje w  codziennej diecie dzieci zwykłej kanapki z  pełnowartościowym białkiem i dodatkiem warzywnym. Dzie‐ ci spożywają także niewystarczająca ilość owoców w ciągu dnia. Skąd taki stan rzeczy? ‐ Dzieci mają prawo nie wiedzieć, co jest dobre dla ich zdrowia. To nie dzie‐ ci przygotowują swój posiłek i  to nie one zajmują się domowymi zakupami. Jedzą to, co im zaoferujemy, a rodzice często są nieświadomi, jak powinno wy‐ glądać prawidłowe żywienie. Od rodzi‐ ców więc zależy, jak ten posiłek będzie wyglądał i  czy dziecko będzie w  przy‐ szłości miało problemy ze zdrowiem.

Jakie są skutki nieprawidłowego odży‐ wiania? ‐ Dziecko jest osłabione. Maleje jego możliwość koncentracji, a mózg wol‐ niej przyswaja informacje. W  bezpo‐ średni sposób przekłada się to na osiągnięcia w nauce. Nieprawidłowe nawyki żywieniowe czę‐ sto wywołują otyłość. Niektórzy rodzi‐ ce często nie są w  stanie racjonalnie ocenić kondycji swoich dzieci. Pokutu‐ je przekonanie, że pulchne dziecko to okaz zdrowia. Nic bardziej mylnego. Ro‐ dzicom też brakuje wiedzy na ten te‐ mat. Aby ocenić prawidłowość wagi dzieci i młodzieży do 18 roku życia, nie kierujemy się wskaźnikiem BMI. Stosuje‐ my natomiast siatki centylowe, dzięki którym jesteśmy w  stanie zorientować się, czy dziecko jest otyłe, czy też nie.

racjonalna. Ważne jest także urozma‐ icenie diety, odpowiednie zróżnicowa‐ nie tego, co dziecko je. Dieta powinna dostarczać organizmowi dziecka wszy‐ stkich niezbędnych składników odży‐ wczych, czyli białek, węglowodanów i tłuszczy. Powinna także gwarantować odpowiednią podaż witamin i soli mine‐ ralnych. Pierwszym krokiem do poprawy diety dziecka jest ograniczenie w  niej wyro‐ bów bardzo kalorycznych, bogatych w tłuszcze (zwłaszcza te nasycone) i cu‐ kry. W diecie dziecka należy także ogra‐ niczyć produkty z  dużą zawartością soli. Ważne jest, aby dziecko w  codziennej diecie otrzymywało odpowiednią ilość pełnowartościowego białka. Jego źró‐ dłem powinny być chude produkty na‐ białowe, chude mięso, a  także ryby. Produkty nabiałowe: mleko, jogurty, ke‐ firy dostarczą dzieciom nie tylko pełno‐ wartościowe białko, ale także odpowie‐ dnią ilość wapnia, tak ważnego w okre‐ sie wzrostu. Dzieci spożywają niewystarczającą ilość ryb. W  rybach znajdziemy wiele cennych dla zdrowia składników tj: so‐ le mineralne (fosfor, selen, magnez, jod), witaminy (A, D) a  także kwasy omega‐3. Te ostatnie mają szczególne znaczenie dla zdrowia. Kwasy omega‐3 odgrywają ważną rolę w  funkcjonowa‐ niu centralnego układu nerwowego, a więc wpływają na sprawność umysłu. Poza tym obniżają ciśnienie, działają antyarytmicznie, zmniejszają poziom trójglicerydów w organizmie. Ze wzglę‐

du na wysoką wartość odżywczą, ryby powinny być spożywane przynajmniej 2‐3 razy w tygodniu. Pamiętajmy o  śniadaniu. To najważ‐ niejszy posiłek dnia, podstawa prawi‐ dłowego funkcjonowania organizmu. Śniadanie w formie kromki chleba, np. z  plasterkiem wędliny lub sera, do te‐ go dowolne warzywo, pomidor czy ogó‐ rek. Warto także pamiętać o owocach. Zalecana norma to 3 lub 4 porcje na dzień.

Jak jest z piciem soków? Większość z  tych produktów reklamuje się jako zdrowe i naturalne. ‐ Nie zawsze jest to prawda. Soki są produktem klarowanym, a więc pozba‐ wionym błonnika i  zawierającym duże ilości cukrów prostych. Dlatego nad‐ mierne ich spożywanie może przyczy‐ nić się do nadwagi. Zalecamy więc umiar, maksymalnie dwie szklanki soku w ciągu dnia. Rodzicom doradzam, aby soki zamienili na świeże owoce. Bo to one dostarczają naturalnych składni‐ ków, witamin i błonnika, są więc o wie‐ le zdrowsze. Czy NutriPoint oferuje rodzicom po‐ moc w  problemach wynikających z nie‐ prawidłowego odżywiania? ‐ Oczywiście. Przyjmujemy różnych pa‐ cjentów, także dzieci. Jesteśmy w sta‐ nie przygotować odpowiednią i  zbi‐ lansowaną dietę dla każdego dziecka, która korzystnie wpłynie na jego zdro‐ wie. Rozmawiał: (mż)

Jak więc wygląda prawidłowa dieta dziecka? ‐ Trzeba pamiętać, że prawidłowa dieta dziecka powinna być przede wszystkim

7


Pomysł na gwiazdkowy prezent Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas obdarowywania się miłością i nadzieją. Spę‐ dzone we wspólnym gronie pozwalają odpocząć od zgiełku dnia codziennego. Święta to także piękny zwyczaj składania życzeń, wręczania prezentów. Każdy, nawet ten najskromniejszy pre‐ zent jest wyrazem uczuć i przywiązania, każdy powinien przynosić radość – nie zapo‐ minajmy o tym. Często z zakupem prezentu pod choinkę czekamy na ostatnią chwilę i zajęci przygotowaniami do Świat znów nie możemy wymyślić nic bar‐ dziej oryginalnego niż kolejny zestaw do golenia dla mężczyzny, czy pachnące promocją perfumy. Dlatego przygotowaliśmy kilka propozycji podarków, które mogą być zaskoczeniem dla obdarowywanych.

Ozdobna puszka

W zimowe poranki i wieczory gorąca kawa lub herbata smakują wyjątkowo. Często sięgamy po ten właśnie prezent. Dobrym pomysłem jest dołączenie do niego ozdobnej puszki, która pozwoli zachować piękny zapach i  świe‐ żość, a  także, co ważne, podkreśli nasz oryginalny gust. Z  pewnością bę‐ dzie pięknym i trwałym podarunkiem. Cena: 15‐40 zł

Zestaw Yerba Mate

Yerba Mate, czyli herbata paragwajska. Bogata w witaminy i  minerały szybko usunie zmęczenie świąteczną krzątaniną, pobudzi ciało i  umysł. Mate w  Polsce od kilku lat cieszy się dużą popularnością. Wpłynęły na nią programy z  podróżnikiem Wojcie‐ chem Cejrowskim, który często sięga po ten napój. Zestaw do przyrządzania i picia Yerba Mate, to świetny prezent dla osób żyjących w stresie. Cena zestawu: 40‐90 zł

Brelok do kluczy

Brelok wydaje się banalny, ale jego dużą zaletą jest uni‐ wersalność. Poza tym może być świetnym upominkiem związanym z zainteresowaniami obdarowanej osoby. Wybór motywów breloków jest bardzo duży, znajdzie się coś dla mi‐ łośników zwierząt, sportu, muzyki, motoryzacji, teatru. Dołą‐ czony do klucza będzie często przypominał o  miłych, gwiazdkowych chwilach. Cena: 20‐80 zł

Gry edukacyjne i przygodowe

Ciekawą propozycją podarunku są gry edukacyjne. Poma‐ gają rozwijać wyobraźnię dziecka oraz pozwalają na świetną zabawę razem z rodzicami. Popularne są chociaż‐ by Scrabble, gra która została wymyślona w 1931 roku i do dziś tryumfuje. Sporo frajdy sprawią znane od wielu lat Eu‐ robiznes, Twister czy Operacja. Cena: 30‐100zł

Wino

Rynek winiarski w Polsce w  ostatnich latach bardzo się rozwi‐ nął. Dobre wino z każdego zakątka świata możemy kupić już od 20 zł. Należy zwrócić uwagę na to, by było butelkowane w kraju, z którego po‐ chodzi. Warto przełamać świąteczną dominację czerwonego słodkiego wina i spróbować wytrawnych lub półwytrawnych win z Ameryki Południowej, czy Australii. Cena: 20‐60 zł

8


Trzeci wymiar rozrywki Technologiczne rewolucje w historii telewizji wywra‐ cały do góry nogami dotychczasowy porządek, szoko‐ wały i zazwyczaj w krótkim czasie stawały się oczywistym standardem. Ale ich początki bywały trud‐ ne – w latach 20. najbogatsze wytwórnie filmowe uważały inwestycję w dźwięk za stratę pieniędzy. Na eksperyment zdecydował się raczkujący wówczas w branży Warner Bros, odnosząc gigantyczny sukces fi‐ nansowy i zmieniając realia rynku. Czy podobny los czeka technologię 3D? Wśród zwolenników tej technologii dominuje pogląd, że ob‐ raz 3D jest naturalnym krokiem w rozwoju kina i  telewizji ‐ odpo‐ wiada potrzebie coraz bardziej real‐ nego odwzorowania rzeczywistości na ekranie. Nie tylko w  kinowych superprodukcjach spod znaku scien‐ ce fiction czy fantasy, ale również w  zwykłych programach telewizyj‐ nych oglądanych przez nas na co dzień. By osiągnąć ten cel, twórcy domowego trójwymiaru muszą po‐ konać kilka poważnych problemów technologicznych. Po pierwsze, oglądanie telewizji w  3D nie może wymagać od widza jakichkolwiek do‐ datkowych czynności. Chodzi prze‐ de wszystkim o specjalne oku‐ lary migawkowe, które są koniecz‐ ne do cieszenia się z  atutów tej technologii. Wiele osób traktuje te‐ lewizor jako rozrywkę dodatkową, zerkając na ekran podczas posił‐

ków, wyszywania czy prasowania. Trudno wyobrazić sobie te czynno‐ ści z założonymi okularami i siedze‐ niem w ściśle określonym miejscu. Problemem jest także dys‐ trybucja materiałów trójwymiaro‐ wych. Obecnie przoduje w tej dzie‐ dzinie firma Sony, która wypuściła na rynek format Blu‐ray 3D. Nieste‐ ty wymaga on od użytkowników in‐ westycji w nowy telewizor i odtwa‐ rzacz (może nim być chociażby kon‐ sola PlayStation 3). Do popularyza‐ cji trój wymiaru mogłyby się przy‐ czynić cyfrowe platformy satelitar‐ ne i  sieci kablówkowe. Niestety transmisja kanału 3D wiąże się z du‐ żymi wydatkami. Wiąże się to prze‐ de wszystkim z  kosztami produkcji i  dystrybucji nowych dekoderów. Nie bez znaczenia jest także fakt, że obraz w 3D to o wiele więcej da‐ nych, niż jego standardowy odpo‐ wiednik. Jego transmisja jest więc utrudniona i wymaga znacznie więk‐

fot. archiwum Panasonic

fot. archiwum Sony szych nakładów. Na tym nie koniec proble‐ mów. Efekt trójwymiaru generowa‐ ny przez zwykłe telewizory LCD jest zwykle klasyfikowany jako sła‐ by i nieporównywalnie gorszy od jakości 3D, jaką można uzyskać w  salach kinowych. Na szczęście technologia 3D błyskawicznie się rozwija i niedawno pojawiło się no‐ we rozwiązanie firmy Hitachi, któ‐ re pozwala pozbyć się niewy‐ godnych okularów. Jest to Full Pa‐ rallax 3D TV nazywany przez spe‐ cjalistów zintegrowaną technologią fotograficzną z  nakładaną projek‐ cją. Pod tą skomplikowaną nazwą kryje się nowy telewizor 3D zawie‐ rający 16 projektorów. Obraz z tych projektorów jest wyświetla‐ ny jednocześnie w  każdym kierun‐ ku (nie tylko horyzontalnym). Dzięki temu obraz 3D widziany przez użytkownika zmienia się wraz z kątem, z którego ekran jest oglądany. Obecnie projekt jest w fazie testowej i cały czas trwają prace mające na celu udoskonale‐ nie rozdzielczości i  zwiększenie liczby pikseli obrazu. Jest nad czym pracować, bo przed firmami zaangażowanymi w  proces przejścia na 3D stoi nie lada wyzwanie. Próba wdrożenia produktu zbyt drogiego lub nie spełniającego rosnących wymagań konsumentów, może zakończyć się wieloletnią stagnacją i  odstawie‐ niem projektu do technologicznego lamusa. Nie warto marnować ta‐ kiej okazji, bo technologia 3D ma ogromny potencjał i  rozpala wy‐ obraźnię widzów spragnionych no‐ wego wymiaru ich codziennej rozrywki. (au)

9


Postawmy na czysty Rzeszów!

Od kilku lat Rzeszów znajduje się w czołówce najczystszych miast w  Polsce. Wynik ten z pewnością cieszy, ale stanowi też dalsze wyzwania, by pozycję tę umocnić i poprawić. Pracy jest bardzo dużo, bowiem Polska znajduje się na szarym końcu listy europejskich państw, które segregują i  przetwarzają odpady. Pomysłem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej na poprawę tej sytuacji jest podział odpadów na „suche” i „mokre”, co ułatwia segregację. Pamiętajmy jednak, że to od kształtowania ekologicznej świadomości nas samych zależy najwięcej.

Co daje segregacja?

Segregacja jest jedną z metod odzy‐ skiwania surowców wtórnych, ta‐ kich jak papier, metal, plastik czy szkło. Umożliwia zatem ponowne wykorzystanie zużytych materiałów i chroni glebę oraz wodę przed ska‐ żeniem. Dobrym przykładem może być tu bateria „paluszek”, która wy‐ rzucona w  nieodpowiednie miejsce, zanieczyści trwale 1 m3 ziemi. Ważnym efektem segregacji odpadów jest też zmniejszenie ilości śmieci na ich składowiskach. W  Polsce aż 95% odpadów komunalnych jest składowanych, a zaledwie 2,5% odzyskuje się jako surow‐ ce wtórne. Zgodnie z  zalece‐ niami Unii Europejskiej musi nastąpić znaczna redukcja śmieci składowanych. ‐Nie se‐ gregujemy odpadów, dlatego zbyt duża ich ilość ląduje na składowisku i  z  tego powodu będziemy zmuszeni płacić bardzo duże kary unijne – mó‐ wi Leokadia Siupik, wicepre‐ zes zarządu MPGK w Rzeszowie ‐ Trzeba popracować nad tym, by zwiększyć procent odpadów, które zostaną wykorzystane ponownie ja‐ ko surowce wtórne lub wykorzysta‐ ne w inny sposób, np. do produkcji paliwa alternatywnego. Większość odpadów zebranych w 2010r. przez MPGK‐Rzeszów trafiło do przedsię‐ biorców, którzy przetworzyli je na paliwo alternatywne. W cementow‐ niach zastąpiło ono paliwa kopalne, a popioły wykorzystane zostają do produkcji cegły klinkierowej, co w sposób znaczący przyczynia się do ochrony naszego środowiska. Tylko ok. 30% odpadów przekazano do składowania. Wynik ten możemy po‐ prawić tylko przy pomocy mieszkań‐ ców miasta, którzy w  sposób

10

odpowiedzialny podejdą do segrega‐ cji odpadów.

dują się nasze zakupy.

Zakupy są stałym elementem nasze‐ go życia. Od kilku lat większość pro‐ duktów w sklepach i  supermar‐ ketach pakowana jest w  folię, a przy kasie łatwo dostępne są rekla‐

Dzięki środkom z Unii Europejskiej rozbudowany został Zakład Utyliza‐ cji Odpadów w Rzeszowie. Do jego prawidłowego funkcjonowania po‐ trzebny jest też nasz udział i chwila zastanowienia. MPGK wprowa‐ dza w  naszym mieście nowy sposób segregacji odpadów z  podziałem na frakcję „su‐ chą” i  „mokrą”. Odpady „su‐ che” to przede wszystkim odpady opakowaniowe, jak: papier i  tektura, butelki pla‐ stikowe PET i inne, reklamów‐ ki, folie, puszki aluminiowe, pojemniki po produktach mle‐ cznych, kartony po napojach, tekstylia, drewno. Odpady „mokre” to min. odpady ku‐ chenne i  opakowania mocno zabrudzone. Co daje taki po‐ dział? Odpady suche są prze‐ kazywane na linię sorto‐ wniczą, gdzie odzyskiwane są tzw. surowce wtórne, a  pozo‐ stałość przekazywana do produkcji paliwa alternatywnego. Z odpadów „mokrych” odzysk surowców wtór‐ nych jest mocno utrudniony, a czę‐ sto niemożliwy. ‐ W Rzeszowie taki sposób zbiera‐ nia odpadów zastosowany został na Osiedlu Tysiąclecia, Rymanowska, Strzyżowska, Wzgórza Staroniwskie oraz na ulicach Graniczna i Cicha podlegających Spółdzielni Metalo‐ wiec. Projekt się sprawdził, ale cią‐ gle trzeba informować i edukować. Po kolei obejmujemy działaniem poszczególne osiedla, mamy na‐ dzieję, że w przyszłości uda się to w całym mieście – mówi z nadzieją Leokadia Siupik. Wojciech Maryjka

Konsumuj z głową!

mówki czy foliowe siatki. Na szczę‐ ście coraz więcej sklepów propo‐ nuje klientom torby ekologiczne, ale o ich wyborze decydujemy sami. Warto więc choćby przez zaopatrze‐ nie się w  lnianą, estetyczna torbę włączyć się w akcję powstrzymywa‐ nia codziennej foliowej fali, wypły‐ wającej z  supermarketów. To dzia‐ łanie nie wymaga specjalnego wysił‐ ku, a  jest znakomitym elementem zapobiegania zwiększenia się ilości odpadów. Każdy już pewnie wie, że folia wyprodukowana z ropy rozkła‐ da się ok. 400 lat, a butelka plastiko‐ wa od 200 do 1000 lat. Liczby te robią ogromne wrażenie. Pamiętaj‐ my o tym, zwracając uwagę na ilość i jakość opakowań, w których znaj‐

"Suche” i „mokre”? O  co w tym chodzi?


Nadzieja w najmłodszych! Konkurs!

Uświadamiajmy dzieciom, że systematyczna dba‐ łość o środowisko kształtuje nasze otoczenie, które z kolei kształtuje nas jako ludzi. Aby zachęcić najmłodszych przygotowaliśmy razem z firmą MPGK konkurs, w którym można wygrać książeczki „Abecadło śmieciadło”. Lektura ta może być pierwszym krokiem w ekologicznej edukacji. Zasady są proste: książeczki wygra pierwszych dziesięciu rodziców, którzy zadzwonią pod nr 17‐85‐92‐914 pomiędzy godz. 12 a 13, 22 grudnia 2010 roku. Do rozda‐ nia mamy 10 książeczek.


NOWA INWESTYCJA

Domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej przy ul. Wadowickiej • • • • • • • •

powierzchnia 120m2 + garaż ok. 18 m2 stan surowy zamknięty lub wykończony realizacja już rozpoczęta cena 1 m2 p.u. już od 2670,00 zł planowany termin zakończenia I kwartał 2011 r. technologia tradycyjna wysokie parametry termoizolacji indywidualne ogrzewanie gazowe

Bliższe informacje – Spółdzielnia Mieszkaniowa „PROJEKTANT”, ul. Słoneczna 2, pokój nr 2, tel. (17) 85 80 495, 85 80  496, www.projektant.rzeszow.pl zakładka nowe inwestycje.

Projektant nr 1 (Zima 2010/2011)  

Informator osiedlowy

Advertisement