Page 1

MA RT I N V A L I C E K


_ C O N TA C T M A R T I N VA L Í Č E K 0 04 20 7 3 2 4 35 70 4 x a .val ice k @ gm ail .co m b ir t h / 199 2 n atio n al it y / cz e c h

_ EDU C ATIO N 2 01 6 - 20 1 8 B rn o U n ive rs ity of te chn o lo g y, B rn o, C Z E Fa c u lt y of A rc hi t ec t u re, M a s te r d eg ree a utu m n 20 1 6 Tam p ere u n iver sit y of tec hn o lo gy, Ta mpe re , FIN Sc h oo l of A rc h it ec tu re 2 01 2 -2 0 1 6 B rn o U n ive rs ity of te chn o lo g y, B rn o, C Z E Fa c u lt y of A rc hi t ec t u re, Ba ch elo r d eg re e 2 01 4- 2 01 5 U n ive rs ity of app lie d sci en ce s, Ta llin n, ES T Fac u l t y of A rc hi t e c t u re an d Envi ro nm en t al E ngi ne er in g 2 00 8-2 012 S ec o n da r y sch o o l of civ il eng i nee rin g , B rno , CZ E Rec o ns t r u c t i on s _WORKING EXPERIENCE 2 01 7 -20 18 St u di o Reak tor • ju ni or a rc h i tec t, P ra g u e 2 01 6

M o r av ia n g all er y • i nt e r n s hi p , Br n o

2 01 5 -2 0 1 6 K uba & Pil ař arc h itec ts • i nt e r ns hi p , Br n o _AWAR D S 2 01 7 2 01 6 2 01 5 2 01 5

4 6 1 >4 61

• Ce n a Bo hu s lava Fu ch s e • h o n or ab le pr i z e • Yo u ng Ar c h i tec t Aw a rd • h on or a b l e p r i ze

p odě br ad y sq uare • co m p et it io n, Po d ěbr a d y • 3 rd pr i z e v iim si pa ris h • u r ba n co m pe ti t io n, Ta l l in n ES T • 1s t p r iz e l inu te e • s t ud en t co m p e ti t i on , Tal l in n ES T • 1s t p ri ze

_COMPUTER SKILLS A d van ced / Rh in o c ero s • Auto C A D • S ketchU P • M S O ff ic e A d obe Ph o tos ho p • D C • Il l ustr ato r • InD esi gn E x pe rie n ce d / G ra ssh op pe r • Au dac ity • U ni t y • A f te r E f fe c t s _ L A N G U A G E A N D OT H E R S K I L L S E n g lish B2 • Ge rm a n A 1 • Cz e ch N a t ive • Dri v in g li ce n se


_LIST OF PROJECTS • ex h i b i t io ns • 2 01 7 2 01 7 2 01 6 2 01 5

L im it s • fa s io n p e r fo r m a nce , Ma lá n oc m ó d y fes t iva l, Br n o no o d le uni ver se • co n t em p ora r y a r t f es t iva l PO KOJE V I , Pra g ue a ltw asse r / o n t h e w ay ho m e/ • e xh ibi tio n , G all er y of A rch itectu re, Br n o 7 9 10 4 • co nt em p ora r y a r t f es t iva l PO KOJE IV, P ra gu

• p ub li c a ti on • 2 01 4

K u dě lko vá , L , Wahl a, I , Rei ma n n, I, A rno št W ie sne r : 10 D o m ů = 10 H o u se s : V ily A Ro d in n é D o m y 1 91 9 -1 9 34 , n .p . : B r no : Sp o le k Ob ec ní dů m Br no , 201 4 s p ol up rá ce

• c o m petit io n s • 2 01 8 2 01 6 2 01 6 2 01 5 2 01 5 2 01 5 2 01 5

h o use of h ap pi ness • s u p er s t u d io com p et it i o n , Br no ja n h us squ are • co m p et it io n, Lysá na d La bem spa ce d isc o sto p s • s u p er s t u d io com p et it i o n , Br no yo u t h ce n tre • co m p et it io n, K la dn o f un e ra l d es ign • d e s ig n com p et i t i on , P ra gu e b ec hero v k a de sig n • d e s ig n com p et i t i on , Ka r l ov y Va r y o n l in e s cul p tu res • 1 20 h ou r s c om p et i ti on , Pyr a mi d en N O

• st u dio w o r ks • 2 01 8 2 01 6

k l ub 2 02 5, g ray z o ne of te mp or a lit y • m a st e r pro je ct , s t u di o K r i s t e k- Se d l á k FA V U T, Br n o spa + • b a c h el or p ro jec t, s t u d i o K ri st e k-S ed lá k FA V UT, Br n o

2 01 6 2 01 6 2 01 5 2 01 5 2 01 4 2 01 4 2 01 4 2 01 3

n e c essa rily I m p er fe ct • s t ud io Ha v i k , T TK Ta m per e r et ai r m en t h o us e • T T K Ta mp ere a lt w asse r : t a bu • s t ud io Ml é č ka , FA V UT o n th e w he el • s t ud io N ag e l l , T K T K Ta ll in n v iim s i di stri ct , s t u d io Ha y a s h i, T KT K Tal l in n n br ewe r y • s t ud io Z em á nková , FA V U T gu g gen h ei m m use u m • s t ud io Kü nn a p u , T K T K Ta ll i n nn tw in’s ho u s e • s t ud io Ml é č ka , M are k , FA VU T

• w o r ks h o ps • 2 01 6 2 01 6 2 01 6 2 01 5 2 01 5

m a te r ia l fu sio n • w okr s ho p • B r n o S a n ti ni’s to ngu e • w or k s h op • Ž ď á r n ad S á z avo u t he w hi te m o u nt a in • w okr s ho p , B r n o t h e b e au t y • w or k sh op , Kr á sn o r en ov atio n of e ngi n e p o w e r st ai o n • w or k sh op , Di f f erd an ge LU X


• klub2 025 • di plo ma Prague 2015

super v iso r • Jan Kristek • Jaroslav Sed lák

“Je pá tek v eč er 2 6 . k vě tn a ro k u 20 25 . O ci tá te s e v ext ré m ní m i m er zi v ní m di vad le “ no v ém c i rku s u” j eho ž p od s tatou j e sm az á ní h ra ni ce m ez i úč as tn ík em a pe r for mer em. Od pá teč ní h o v ečera a ž d o p ozd ní h o n ed ěl ní h o odp o l edn e se Vá m ot ví r á p ří l ež i tos t st á t s e s ou čá stí v y bra n é su bk u lt ur y a v s to up i t d o ch rá mu t ech na. Poddá te s e oko l nos te m ná sl edu jí cí ch n oc í – ri tu á l u . P ři ch áz í te zb avi t s e sv éh o e ga a st á t s ou čás tí m asy. D ob ro vo ln ě se za p oj íte d o i ns ce nov a né hr y, aby n a j st e na j ejí m kon ci s u spok o jen í m pad li v y če pr án ím . Z té to i n ten z i vn í z k uš eno st i bu de te čerp at v e sv ýc h ko rp or á tní c h k an ce l á ří ch p o z by tek p r ac ov n í ho týd ne.”

Ri tu ál Pro rit u á l je p ří zn ačný prav ide lný sl ed úkol ů. Jeh o č a stým koná ní m se zk uše nos t us tal u je a posi lu je soc iá l ní h od notu su bkul t ur y. S cott H ut son p opis u je r it ual jako kre at i vní a n t is tr u k tu ru , k t erá ná s od d ěl uje od us tá le ného běhu vě cí v t ra di ční m uspo řá dá ní vš ední c h dn í. Dos tá váme se ted y d o konf l ik t u rol í po dmí něn é k u l tu rou. Je ho f or ma komu ni ka ce – scén a , je ta k p roni ka vá , ž e ú čas tn í k sl eduj e dě j v prost or u po dl e scéná ře, av šak s p oci t em vl ast ní ne z ávi sl os ti a p okaž dé ji né zk u šenost i s i bu d uje roz díl né p ří b ěhy.


FRAM E 1 Pr vn í fá ze je je f áz í o čekáván í a přech odu z všed nost i do p r avi del r it uál u . Je t o Va š e př í p ra va na rave. V pr vní m c ykl u prob í há Fá z e1 mimo bud ovu K lu bu 2 02 5 . x Při chá zí t e po pra cov ním týd nu a . p o t ká vá te vět ší s k upi ny l idí , k t eř í pose dá va jí a pop í jí u st ol ků. Baví se me zi se bou a n a zá bavní ch p or tá l ech. Dal ší c h několi k d ní st ráví te v K lub u.

FR AM E 2 S pol eč nos t se sc h ází v Kap s li . Om ámeni h udb ou t anč í te v r y t m u op aku jíc íc h se ge st a g ra dují c í au to ma ti č nos t i po hy bů . S r y t m em bea t ů se sl a dí t l ukot s rdcí a ze sp o le čno s ti se st ává masa – jede n sk u pi nov ý orga ni sm u s. H or izo nt vn ím ání a vla st n í t ěl es n ost se rozp lyne ve sd í le né zku š enos ti . Je t o spi r it uá ln í m še, vrc hol d ne . Nen í o t o o předvádě n í se, n en í t o o „t an ci s n ěk ým“. J e t o o t an ci se vš emi , o pros t oupe n í sdí l en ýc h sf é r jak S po l eč no s tí , ta k věd omí m ka ž d éh o i ndi vi du a.


FRAM E 3 S e třetí f áz í p ři ch áz í pr v ní roz dě le ní sp o le čno s ti. V y čer pán i odc há zí t e. Z by t ek po k ra čuj e v men ší m p oč tu úč as t ní ků na exp er ime nt ál n í st age , kde set r vačn ě po k ra čuj í v O sl avě.

F RAM E 4 Přech áz ít e do Fá z e 4. Dav se ro zd ěli l do ma l ý ch i nti mn ích sk up i n a h udb a hra je p o uz e na po zad í . Nast ává ce los pol ečn eská pot řeba oč i sty, od poč i n ku a n ač erp ání en erg i e p ro da l ší pok rač ování . Sk u pi nk y jsou rozd rob ené vš ud e, kde se dá p oh odln ě se dět a něk t eré i n di vi du al it y o s pávaj í. Č as r egenerac e a hy gi eny je př íp ravou na dr uh ý cykl us z ač í naj íc í ob ět fá zí 1 – t en t okrá t a l e pří mo v Kl ub u .


M ÍSTO Budova n a mí s tě býva l ého V il ím kova na kla da tel st ví v Opat ov ic ké uli c i 18 v Pr a ze sl ou ží ja ko ide áln í p ří pa d. Ch át rají cí , na půl op uš t ěn é po k lad y archi tek t ur y sk r y t é u prost řed mě sta , dos tat ečn ě velkéh o aby mí st ní s u bk ult u ra do ká za l a nap lni t kapa ci t u K l u bu a byl b ez probl émově př í st up ný pro vše ch ny př íc h oz í .

Jd u do m ů, j e n eděl n í po led ne, ně kd y s e cel ej v ík en d p ro tá h ne až d o ve čera . Vi z e n a d al ší ch n eko ne čn o hod in j e sp án ek , n ejl íp a ž do p ond ělí , k dy př ij du p oz d ě d o pr ác e, z ase. Sk upi na s e ro z prch la . Ev a s K r yš tofem z mi z el i j e ště v eče r. O n m oc n ezv lá dá ten to d ru h h ud by. O nd řej b ud e za s u n ěko h o nov ý ho a K arol í na m ožn á j eš tě t an čí n ebo l ež í z kr ouc ená v n ěk terém z t ěch po h odl ný ch g au čů . Od zí tr a v š ic hn i n a j íž d ím e n a zdra v ou str avu . Hl ou b ko ve j v ýpl ach , spo le čen sk ej de tox, v ym ytí h l a vy j e do k onč en ej . N ov ej s ta r t . K až dej m ěsí c , k až d ej t ýd en.


• K IN G JI ŘÍ S Q UARE • 3rd pr ize c om petiti on Po děbrady 2015

wi th • Dav id Mikulášek • L i nd a Bo uš ko vá • F ilip Mus álek

Po tent ial of t he pl ace i s hi d de n i n th e ne a res t s urrou ndi n gs , cu rrent ly negl ec ted, w hic h are ab l e t o b ri n g n ew i mpu l se s t o t he squ are. S earch i ng f or th e rig ht am ou nt of i nnovat io ns.

Th e Ri ve r ban k Two ne w b u il di n gs w il l grow r igh t n e xt t o th e his t or ic a l gat e, t h ey w il l l oc k th e squ are and cre ate a s mal l pa s sag e l ead i ng t o piaz z et ta w i th an a cces s t o t he r i ver ba nk .

Axes C it y of Po děb rady h as sever a l vi ew axe s gu i di n g t o th e K in g s J iř í st at u e on t he squ are . S o l ut i on i s hidd en in se arc hi ng fo r t he l ink s betwe en t hem

Di va de lní St reet Conne ct i on b et we en th e spa p ar k and ci t y ce ntre . Pl ace f or a m ar ket, w it hou t d oubt .

Th e Di tc h Th ere a re tw o d itc he s l oc at ed u nder the ca s tl e, wh ere th e o lde st min era l s pr in g i s s it u a ted. We w il l c rea te r at her fo r mal ch e rr y t ree p ark by con nec t ing bo t h of t he m.

Th e S q uare Fi na ll y. Th e most vi si b l e c ha nge i s rep rese nte d by s tr aig h t en e d roads , w h i ch gen era t e “z on es ” su c h as sh oppi ng, res id ent i al o r re present ati ve z one. Pa veme nt ch an g es supp or t t h e h iera rc hy of pl a ce s.


Pa veme nt det ai ls <mi n er a l spr i ng si dew alk >roa d x si dew alk x squ are >c ro s sw al k


<actual s ituatio n <negatives

<potentials

<axes


>propo sal >traff ic

>green areas


• 79 104 •

c on tem porar y ar t festival Prague 2015 wi th • Adam H ud ec • Ro m an Keke l • L en ka Lev íčko vá Mar ia Muš ko vá • Jan Mléč ka • Marek Svo bo da • Petra Š eb ová

2 5 000 Ger ma n in h ab i ta n t s were moved out from B r no i n th e eveni ng of 30th of M ay 194 5. Dur i ng th e “ Ma rc h of deat h ” t owa rds V ienna, 169 0 p eopl e di ed due t o exh aus t ion an d i nhuma ne treat men t , t he major i t y of t he m i n t he d et en tio n c amp i n Po ho řel i ce. Au th ent ic soil ha s be en b ro ugh t f ro m t he Me mor i al i n Po hoře li ce and ref er s t o hu mi li ty. Ju st keep si l en ce and fol low t he m. Overc omi ng of ps yc hi c al bo und ar i es an d t he bou nda r i es of t he mi nd . S pac e, sm el l of th e soil , si le nc e, st ep s t ep ste p s tep s t ep …


• ALT WASSE R • studio p roject ar my area, Li bavá 2015

super v iso r • Jan Mléčk a team • Levíč ko vá • Hudec • Kekel • M uško vá • Še bo vá • Svo boda • Z volsk á • • Uh rová • Schleider • Koby liako vá • Karaba • D o mi ňáko vá • Žvak • Závac k á • Ur bášek • N ekoln á • Karásko vá • Val íčková • Drgala Th ere is a f ro zen l and i n th e hear t of Eu ro pe. In t he pa st it u sed to be a prosp erou s reg ion , h om e t o 3 mi l li on p eo pl e. Paral yz ed by th e e xpu l si on. To day it of fer s a forg o tt en po te nt i al . -S ud et e nl a nd-

In th e f ir st p has e we fo cused on anal ysi s of nat ur al resou rc es, l if e , a nd his t or y i n t h e w h ol e ar ea of S u dete nl and . W ha t are th e com mon rel at i on s bet ween lo cal co ndi t ion s, i nfl u enc es, i n s pir at i ons? Th e res u lt ca m e u p i n b ookl et . S econ dar i ly w e s ta r ted t o a nal yse t he ci t y of L iba vá div ide d i nt o group s w ith di f fe rent to pi cs of i n te res t as fores t s, w at er, c oal -mi ned l oca ti o ns , urba ni sm , ho us in g, ene rg y, c u lt u re. .. Base d on th i s rese a rc h we bui lt a c once pt of fut ure growt h. Each of u s c reate d a proj ect th at had t o i nt er ac t wi t h e ac h ot he r. Th i s is an opp or t u ni t y to re-t hi nk the beh avi our t ow ards t he cou nt r y, u rb ani sm, resources and cu l t ure . Th e p ro posa l defi n e s a ne w st ra tegy for ab and oned la n d , h ere i n L i bavá . It i s ba sed on lo c al con d it io n s b ut s imi l ar pa tt er n w it h sl i gh t c hang es ca n be ap p li ed a nyw here i n th e wh ol e are a of S ud et e nl a nd.

<S u dete n l and in Cz ec hi a >L iba va dis t r ic t wi t h a mar ked pl a ce s of o ur prop o sal s


...• ALT WASS ER: TABU •... studio p roject ar my area, Li bavá 2015

super v iso r • Jan Mléčk a

Pa r t of t h e coop er a ti ve proje ct of f or me r ar my di st r i ct Li ba vá Recove r y of di gni fi ed m emor i al ce remony. Sta nda rd of t he fu ner al c ul t ure is dec reas in g. Ar t i st ic val u e of ce mete r ies i s mi ss ing an d t he ir a t mo sp h ere is drow ned un der ki tsc h an d pl ast i c f lower s . A lt hou gh we have a w is h to d ie at h ome , t he maj or it y of pe op le di e in h osp it al s. Cemet er y wil l become an objec t . I ts i mpor t ance ha s got ten to t he ba c kgrou nd . Cerem ony i n crem at or iu m i s ase p tic and an onymou s . I t i s n eut ra l pl ace for ever y rel i gion . Fo rm of t h e f ac ade is b ase d on t he rew ou n d c i rcl e. By mir ror i ng of pi ec es we get t he spi ne an d w hen we con nec t sp i ne s we h ave a cu r ta i n. Th i n bo rd er. Th e jou r ney i s bas ed on lo c al c ul t ural t ra dit i on a nd renew s t h e ma rch t og et he r w ith th e dead t o t he pla ce of b ur i al . T h e ac t of layi ng th e body d own in to p repa red st ru ct ure i n t h e grou nd i s es sen tia l as w el l. C lea r end of t he ri tu al . La st f arewell .

Th e p l ace i s set tl ed in t he l an dsca pe. Dea th i s a n at ura l pa r t of li fe, bu t st i l l t aboo . V is ibl e graves i n t he l a ndsc ape are abl e t o t e ach us a b out deat h. Wa y of t ak ing ca re of b ody h as to b e hu m ane a nd it mus t el i min at e th e i ndus t r ial p ro ces s w hi c h i s in cl ud ed in co mmon crem ato r y. The mos t cr u c ial pa r t fo r all of us is t o say g oodbye t o t he per son we r emem ber, n o t t o t hei r rema ins. Th e p ro posa l dea ls w it h t w o ma in prob l ems of fu ne ral s. Fi r s t l y, how t o ha ndl e cemet er ie s a n d i mp or ta n ce of den se ce remony a n d sec ondl y, h ow t o treat rema in s w it hou t in d us tr i al desec rat i on and wi th m axim um g ain from b iol ogi cal p ote n ti a l .


<si te pl a n <sc he me of bu r i als >se c ti on of t he n ew â&#x20AC;&#x153;ce mete r y â&#x20AC;?

<cof f i n p rin cip le >f aca de p ri n c ipl e


bu r i al ce remo ny sch e me


• ALT WASSE R /o n the w ay h ome / • exhi bitio n galler y of arch itec ture, Brno 2016

c ur ato rs • Gabr i el K u r t is • Mar tin E n ev

Th e exh i bi ti on of Al t wa sser p ro j ec t in th e Ga l le r y of a rc hi t ec t u re i n Br no. Ou r prev ious re sea rch a nd a nal ysi s we re co ll ec t ed to p ub li cat i on abo ut the arch ite c tu ra l evo lu t ion of loc al ho uses ac cordi ng t o th e cl i mat e, l a nd sc ape a nd na tu ra l reso u rces . Pu bli cat ion wa s e xh i bit e d to g eth e r wi t h ou r p ro posa l s of L i ba va reset t lem ent .


• MATERIAL S FUSION • worksh op, install atio n B rno 2016

wi th • Dav id Helešic • Mar ia Muško vá

Th e o penin g w or ks ho p to th e ba ch el or t he si s ba se d on c ommun ica t ion be twee n as s i gned ma te r ial s - c onc re t e, st e el an d pl a sti c. Conc ret e is an in h omoge neou s ma t er i a l deg ra dab le by w a te r in c er t ain pe r iod of t i me. We u sed t h ree t y pes of conc ret e w it h di f fe rent mi xtu re and af t e r f ew d ays we st ar t ed t o p our t he w at e r t hrou gh col umn w hic h w ash e d aw ay sof t p ar t s of conc ret e an d di s ru pt ed t h e s ta bil i t y. Pa r t s of con crete h eld onl y o n t he rei nf orc emen t. C rea te d h ol es are fil l ed w i th s il ico ne t hat fi xes t he dis r u pted sta b il it y by i t s opp osi t e p ro per tie s a s fl exi bi li ty, pl ia bil it y, e las t i c it y. T hank s to t he a dd ed ph os ph ore sc ent abi li ty, t he co l umn i s gl owi n g in th e ni gh t. We h ave c hang ed t he d esi g n, pu rp ose an d prop er t i es of th e e lem ent th ro ug h co mp osi t i on of mat er ia l , impa ct of t i me an d by ad di ng of n ew s ub st ances.


<IV. soli di f yi ng si l i con e >V. t he fi nal

<II . o ut of fo r mw or k >II I. p las t i c f or m wo r k


>St ep I


• CON ST RU CTION O F DE S IR E • spa+, stud io proj ec t spolko vá s treet, B rno 2016

super v iso r s • Jan K ristek , Jaros lav Sed lák

It i s not p o ssi bl e t o sa t is f y a de si re by ach i evi ng th e se arch e d one. Th e o bjec t a lw ays h a s to be u na t ta ina ble Th e a ct ual redu ct i on of int ima cy t o th e i n sti nc t ive se xua l ity, w here th e a va i lab il it y of nake d bo d y res tr ic t s t he des ir e ju st t o t he phys ic al grat i fi ca ti o n. Po rn is sa t urat e d i n th e t en se of t ime. At t rac ti o n is encour ag ed by t he gest ure, l i tt le movem ent of h and or w ith a t iny su g ges t ion of i nteres t. We c an f asci nat e our mi nd s th ro u gh a h int . By t h e f l eet in g te a se of i mag i nat i on, o u r insi de t en si on grows to ge th er w ith a c ur ios it y wha t mi gh t b e h app en ing on t he ot he r si de of w a ll . Ou r na ked b od y t og et he r w ith ot her men or w omen.


<si te pl a n <st reet vi ew


Th e p re mises of t h e b uil d i ng are st ri ct l y s ep arat ed for men a nd w omen. Ri ght af t er t h e e nt ra n ce, t hei r wa ys sp l i t as th ey move i nsi d e all na ked . Th e i dea of my prop osal is to sl igh t ly di s tur b th e bar r i er i n b etwe en t wo se xes by usi n g sever al wa ys of percept ion as a s h adow p l ay i n a gl as s po ol , le adi ng t he soun ds t o th e oth er si t e of w al l o r s ma ll hi n ts of mot i ons co min g f ro m t he ot her s id e of bar r i er. Al l of t h ose se nsat i on s are tempo ra r y an d t he y do nor de pend onl y on th e co unt s or move men t s of peop l e b ut al so on th e a ngl e a nd in ten s it y of t h e s un an d sh adow co m ing i n si de t he bu i ldi ng, It l ead s t o t he ef f ect of d if f erent st ren gt h an d de pt h of ex peri ence i n a spa ce a nd t ime . Beh ind th e o bvi ous and now ad ays al so sl i g ht l y con t rover si al div is io n, projec t hi des many l ay er w hic h re fl ec t pe op l eâ&#x20AC;&#x2122;s beh avi our dep en di n g on si ze of group , se xual i t y and fee li n gs f ro m t he s pa ce an d mat eria li t y. Thi s wo rk is foc u sed on inve sti g at i on of th e po ssi bi li t y a nd co mp le xi ty of q uit e s imp le ta sk as a spa , mor e t h an d esi gn propo sal.


<sc he me of t he pl a ce s w it h “c ont ac t” bet wee n me n a nd wo m en <3n d fl o or <2 n d flo or <1s t f loor <u nd ergo und

>sc he me of t he men ’s, w ome n’s and st af f ’s areas >3n d fl o or >2 n d flo or >me z zan i ne f lo or >1s t f loor >u nd ergrou nd


M ater i al s in p laces w i th no co nt act betw een me n an d w omen are c ho sen a s a con t rast t o t he pre judi ce. As a m an I ent er t he room wi th a pi n k ma rb l e a nd a s a w oman I sta nd on a s ta inl es s st eel s heets . Th i s co ul d l ea d t o t he init i al f eel i ng of my own i n ade qu acy i n th e room . T hi s i s used in th e rel axi n g rooms a nd co oli ng pools af te r sa u na.


• SANTIN I’S TONG UE • worksh op, Žď ár nad Sázavou 2016

wi th • Ad am Hu dec • Franiška Po dz imko vá • Kata rína Am broso vá super v iso r s • Ján Pern ecký • Shota Tsiko lia • J iří Vítek

Red uct ion of arc hi t ec t u ral fo rm in to l ines . .. was a phen omen on wh i ch S ant ini i ncl ud ed i n a l l of h is bu i ld in gs. We rew rot e i t i nt o an a ct ua l fl u i d f or ms wh il e usi ng sa me geome t ric al p rin ci p le s b ut new t ec hnol ogi es. We ab s t ra ct ed p lan s of a c hu rch o n Zel ená H ora m oun ta i n i nto t he c ardi og ra m w h i ch i s u sed as a b ase i n n ext process . F in al li n e i s a ppli ed o n spi ra l fl oa ti n g a l ong same ca rd iogr am. By u si ng of u s ua l com po si ti on pr i nc ipl es as rot at i on , mul ti p li cat ion and ce nt rep ie ce symmet r y we crea te p rot o-a rc hi t ec tu re. Th anks t o t hei r comb in at i on w e h ave a po s si bil it y to fr eel y c ha nge any of i t s pa ra me t er s and cha n g e t he s h ape of resu l t.


>f i na l prot oarch i tec t ure >el eme nt ar y sp ira l


• LIN UTEE • 1st pr iz e

student com petit ion Tallinn beach 2014 wi th • L in n Nag el • Maris Kö hv

L inu tee i n e st onia n : 1.T he b ird wa y r ight be fo re f l igh t 2 .Th e M il ky Way Compet iti o n wor k sho p fo r t he bird w atc her s. As si g nme nt was t o bu i ld a t ow er, pl at fo rm, any th in g o n t he bay p ri ma ri ly aime d for bi rd w a tc her s. Loca tio n w as o n t he b eac h w hic h i s i mpo r ta nt for o r n it h olog i s t a s a pl a ce w here rare bi rds have a brea k on t he ir m igr at ion w ay. Th e o bje ct mim ic s a bi rd ’s vie w as it ta kes of f. T he r ang e of vis ib il ity is l im it e d on t he groun d l evel , b ut a s y o u ge t h i gh er t he vi ew s tar ts t o ope n up a n d ex pa nds int o a broa d v iew of th e se asho re. Th e s t ru c tu re is ma de of oa k w ood t ha t fi ts i n to th e l a nd sc ape. O ak is w or s h ipp ed as a n at i on al t r ee. Int e rl ea ved wo oden ba rs are a r ra n ged i n se lf-su pp or t i ng a nd t ra nspa rent s t r uc tu re.


• NO ODL E UNI VE RSE • c on tem porar y ar t festival Pr ague 2017

wi th • Dav id Helešic • K aro lí na Munková •B arbo ra O cho tn á • O nd řej P uč ek •Mar ek Svo bod a • Vác lav Šaňa • Paul ína Závacká •


• NE CESSAR ILY IMPERF ECT • studio p roject Tamp ere 2017

super v iso r s • K las ke Hav ik •

C urr ent cl ear s t r uct ur e w it h out a ny p las t ic it y does n ot h i de any sur pr i se. Yo u ha ve no t h in g t o wat ch , n owhe re t o h i de. Run Run Ru n Th e a i m i s to di sr up t st ereo t yp e by bu i ld in gs. To cre ate a dapt ive “s tree t” o n a t op of t he unde rg round pa rk in g l ot , behi n d t he ba c k w all of a m all . St ric tly li ne ar, fo rg ott en sp ace i s c ra cked by ne w ob je c ts. It cau ses a “di al og u e” and u nexpe ct ab l e compos it io n in bet wee n ol d a n d n ew vol u mes a nd yo u as a par t ici p at or. Fu nct i ons a nd a c t ion s in sid e h a ve to b e re co gniz ab le a nd vi s i bl e.


Th e p ro posa l of fer s u s a ra ng e of fun ct i ons from pl a ce s t o for ow n bu s iness , ( cow or king of f i ce , se r vices , c af e) t o spa ces coo pe rati ng w ith nea r un iver si ty, soc ial ca re orga niz a t ion s , ho te l and ci t y (s h elt ered w or krooms , gall er y, FabLab , a ud it or y ) .


• LIM ITS •

mala noc mó dy f ashio n f esti val B rno 2017 wi th • L enka L ev íč ková • thx to ♥ Da vid Severa • Natálie Kož evníkovová ♥

Fashi on p er f or manc e as a p ar t of fes t ival Mal á n oc mód y, whe re a bou t 20 d e si gne r s pa r ti c i pa t ed t o cre at e a ne w ind ep e ndent fa s hio n sce ne in Br n o. Th e even t t oo k a pa r t i n a h is t or ic al g ymn a si u m as an exa mp l e of t em p orar y s pa cia l conve r si on s . L im ita wa s a pa r t of col le c ti o ns mad e by nonf a sh i on d esi gn er s a s arch i tec t s, pai nt er s, ph oto graph e rs .


• ARNOŠT WIE SNE R - 10 h ouse s •

Pub licatio n by Ivan Wah la • Pet r Pel č ák • Obec ní D ům B rn o, 20 14 c oo per ator s • K ud ělková•Reiman n•Bar to ňko vá• Bo uško vá• Čapák •Han žl•Hát lo vá• Klaš ka•Ko zák•L ev íčko vá• Lič ko vá•Mus ále k• Moráv iková•S ukač •Šo bic h•Z lámal Šlapal•Ž idlic ký

Er nst Wies ne r, a lso known as A r noš t W i esn er w as a mo der ni st arch ite c t, on e of t he for emos t i nt er-wa r per i od a rc hit ect s of Brn o. /W i ki pedi a / H is fa mo us vi l la St ia ss ny has be en rec ent l y re co nst r uct ed a n d op ened to pu b li c in coop era t io n wi th inst i t ut i on of Na t ion al ce ntre of mod er n arc hit e ct ure . A pu bl ic at i on of hi s w or ks c a ll ed 10 hou ses w as pu bl is h ed on t hi s a nni ver sar y.. We p repa red pl ans pres umi ng th e or igi n al st at e a nd me asu r ed p reser ve d a nd i mp or ta nt bui l ding de ta il s. S ome of t he se ho uses were reb uil t or div id e d am ongs t several ow ner s, mos t ly dur i n g sov ie t er a. Pe op l e w h o a re l iv ing he re now a re t r y i ng to p re se r ve th e o ri gi na l pi eces.


20 18

MV.  

Portfolio

MV.  

Portfolio

Advertisement