Page 1

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija  00386 (0)2 321 25 66,  00386 (0)2 331 15 33

Štev: 328/14-DeS Datum: 30.04.2014

ZADEVA: DOPOLNITEV IN SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE Na podlagi točke 1.7 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo »ČRNILA IN TONERJI«, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 28.04.2014, številka objave JN5050/2014, naročnik dopolnjuje oz. spreminja razpisno dokumentacijo, kot sledi: 1. V Dodatnih zahtevah naročnik pod 3. točko je prišlo do napake in se popravi. Popravek 3. točke glasi: »Ponudnik mora za vsak ponujen potrošni material priložiti Potrdilo o poreklu blaga (Certificate of Origin) iz katerega je razvidno ali gre za originalni izdelek (koda proizvajalca pripadajočega tiskalnika), obnovljen in ponovno polnjen toner / kartuša, samo ponovno polnjen toner / kartuša in ostalo.« 2. V navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe pod točko 2.2 Popolnost ponudbe se doda 26. točka, ki glasi: »Potrdilo o poreklo blaga (Certificate of Origin) za vsak ponujen potrošni material (glej 3. točko Dodatnih zahtev naročnika)« 3. V obrazcu za ocenjevanje ponudnika se doda 26. točka, ki glasi: »Potrdilo o poreklo blaga (Certificate of Origin) za vsak ponujen potrošni material (glej 3. točko Dodatnih zahtev naročnika)« Hvala na razumevanju in lep pozdrav! Oddelek za javna naročila

Objavljeno na: - Portalu javnih naročil (http://www.enarocanje.si), - Spletni strani naročnika (http://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/aktualna-jn/). Priloga: - E) Obrazec za ocenjevanje ponudnika (popravek).


E) OBRAZEC ZA OCENJEVANJE PONUDNIKA (popravek)

PREDMET JAVNEGA NAROČILA: ČRNILA IN TONERJI

Ponudnik:_________________________________________________________

Zap. Dokumenti: št. 1. Izjava ponudnika o sprejemanju zahtev razpisne dokumentacije (OBR-1). 2. Izjava ponudnika, da so v ponudbi navedeni podatki resnični (nezavajajoči) (OBR-2).

Priložen ustreznost DA

NE

DA

NE

DA

NE

3.

Obrazec ponudbe (OBR-3).

4.

Izpolnjen obrazec »Specifikacija zahtev naročnika« (natisnjen izvod in prenosni medij – disketa ali zgoščenka) (OBR-4). Izpolnjen obrazec »Specifikacija ponudbe s cenami« (natisnjen izvod in prenosni medij – disketa ali zgoščenka) (OBR-5).

DA

NE

DA

NE

6.

Vzorec okvirnega sporazuma (OBR-6).

DA

NE

7.

Izjava o izpolnjevanju pogojev, opredeljenih v točki 2.12 navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (OBR-7).

DA

NE

8.

Izjava o izpolnjevanju pogojev podizvajalcev (OBR-7.1) (velja v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci; glej točko 1.5.2 navodil).

DA

NE

9.

Soglasje ponudnika za pridobitev osebnih podatkov (OBR-8).

DA

NE

10.

Garancija za resnost ponudbe (OBR-9 oz. dokument, izdan s strani banke/zavarovalnice).

DA

NE

11.

BON-2.

DA

NE

12.

Izjava proizvajalca, da ponujeni tonerji / kartuše omogočjo spremljanje statusa in nivoja potrošnega materiala v celem času trajanja potrošnega materiala do izpraznitve z programskim tiskalniškim orodjem, ki to omogoča (npr . kot HP WebJet Admin). Varnostni list. Ponudnik, ki bo ponudil enakovreden material za tiskanje, mora zanj predložiti varnostni list (Material Safety Data Sheets (MSSDS; 1272/2008/EC)). Vsebina varnostnega lista mora biti v skladu z Uredbo Komisije (EU), št. 453/2010, z dne 20. maja 2010, o spremembi Uredbe (ES), št .1907/2006, Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH).

DA

NE

DA

NE

5.

13.

UKC Maribor

Črnila in tonerji


Zap. Dokumenti: št. 14. Kopija certifikata, ki ga je izdala uradna pooblaščena ustanova (oziroma, ki je izdan s strani akreditirane organizacije, ki potrjuje proizvajalčev certifikat za kvaliteto izdelkov v ponudbi v skladu s predmetnim pogojem) ali pristojni urad za nadzor kakovosti, s katerim je potrjena skladnost predmetnega ali enakovrednega standarda v slovenskem jeziku, da ponujen enakovredni material za tiskanje ustreza standardu (OHSAS) 18001 za sistem upravljanja, zdravja in varstva pri delu za ponujene artikle ali enakovrednemu standardu;. 15. Certifikat, da enakovreden material za tiskanje ustreza standardu ISO/IEC 19752:2004 (material za črnobele stroje oziroma naprave za tiskanje). 16. Certifikat, da enakovreden material za tiskanje ustreza standardu ISO/IEC 19798:2007 (material za črnobele stroje oziroma naprave za tiskanje). 17. Certifikat, da enakovreden material za tiskanje ustreza kakovostnemu standardu ISO/IEC 24711: (kartuše). 18. ISO 11798 testno poročilo, da enakovreden material za tiskanje ustreza kakovostnemu standardu ISO/IEC 11798. 19. Certifikat, da je obnovljeni material za tiskanje (refil) pred obnovo testiran ali je ohišje materiala za tiskanje še primerno za polnjenje, kartuše morajo biti pred ponovnim polnjenjem, v kolikor je to potrebno, oprane ter na to napolnjene s kvalitetnim črnilom, pred ponovnim polnjenjem tonerjev morajo biti testirane vse komponente tonerja. Obnovljeni material za tiskanje mora biti visoko kvaliteten in mora ustrezati standardu DIN 33870 (tonerji) in Din 33871-1 (karutše). 20. Seznam podizvajalcev z navedbo podatkov iz točke 1.5.2 teh navodil (velja v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci; glej točko 1.5.2 navodil). 21. Pooblastilo, s katerim ponudnik pooblašča naročnika za neposredna plačila podizvajalcem (velja v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci; glej točko 1.5.2 navodil). 22. Soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca (velja v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci; glej točko 1.5.2 navodil). 23. Akt o skupni izvedbi (velja v primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s skupno ponudbo; glej točko 1.5.3 navodil). 24. Dokazilo o imenovanju pooblaščenca za vročitve v RS (velja za tuje ponudnike; glej točko 1.5.1 navodil). 25. Lastna izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov in o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. 26. Potrdilo o poreklo blaga (Certificate of Origin) za vsak ponujen potrošni material (glej 3. točko Dodatnih zahtev naročnika).

UKC Maribor

Priložen ustreznost

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

Črnila in tonerji


Opomba! Instrument finančnega zavarovanja iz 10. točke morajo predložiti le tisti ponudniki, katerih ponudbena vrednost bo višja od 125.000,00 EUR.

UKC Maribor

Črnila in tonerji

Popravek 1 rd crnila in tonerji  

http://www.ukc-mb.si/uploads/media/Popravek_1_RD_Crnila_in_tonerji.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you