Page 1

Ime testa

FISH analiza – Her2 amplifikacije

Namen testa

Test je indiciran pri bolnicah z rakom dojke, po imuno histološki detekciji amplifikacije Her2 gena : +2, +3.

Obseg testa

DNA sonda specifična za gen Her2 in kontrolna DNA sonda specifična za centromero kromosoma 17.

Metoda

FISH (fluorescentna in situ hibridizacija) na parafinskih rezinah vzorcev biopsij ali mrež tumorjev, po deparafinizaciji.

Material

5 µm parafinske rezine v obliki mrež ali biopsij na preparatih.

Dostava

Na sobni temperaturi.

Čas trajanja analize

7dni

Fish analiza her2 amplifikacije  
Fish analiza her2 amplifikacije  

http://www.ukc-mb.si/fileadmin/oddelki/genetika/FISH_analiza-Her2_amplifikacije.pdf

Advertisement