Page 1

EPLAN Electric P8 ElektrotechnickĂŠ projektovanie


EPLAN Electric P8

EPLAN pomáha spoločnostiam s optimalizáciou ich procesov – vyvíjame softvérové riešenia pre elektrotechniku, mechatroniku, fluidné technológie a technológie merania a regulácie. S cieľom urýchliť našim zákazníkom proces vývoja produktu, a tým znížiť náklady projektu, implementujeme rozhrania k systémom CAD, PDM, PLM a ERP, čím umožňujeme našim zákazníkom pracovať efektívnejšie a zároveň oveľa rýchlejšie. Ponúkame široké spektrum služieb vrátane podnikového poradenstva pre rôzne spôsoby riadenia, konzultácie ohľadom štandardizácie procesov, automatizácie a integrácie, a ďalej implementačné, školiace a ďalšie podporné služby. Naše softvérové produkty a služby majú najvyššiu kvalitu a sú neustále zdokonaľované a ďalej rozvíjané. To nám umožňuje dlhodobo udržiavať technologické výhody a chrániť investície našich zákazníkov.

2

Energia pre elektrotechnické projektovanie EPLAN Electric P8 Riešenie EPLAN Electric P8 poskytuje neobmedzené možnosti pre projektovanie, dokumentáciu a riadenie projektov elektrotechnickej automatizácie. Automatická výroba sa nezaobíde bez detailných správ založených na schémach zapojenia, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou komplexnej dokumentácie a poskytujú požadované údaje pre ďalšie fázy projektu, ako je výroba, montáž, uvedenie do prevádzky a servis. Projektové dáta z iných oblastí projektu môžu byť vymieňané prostredníctvom rozhrania CAE, čo zaručuje stabilitu a integráciu v rámci celého procesu vývoja výrobku. Platforma EPLAN prepája naprieč všetky dôležité odbory z oblasti vývoja a návrhu procesu. Platforma EPLAN prepája všetky významné inžinierske odbory, tak aby rôzne úlohy prebiehali súbežne, a tým sa celý proces projektovania urýchlil. Medziodborová spolupráca sa tak stáva realitou vďaka veľkému množstvu funkcií a priameho prepojenia s fluidnými technológiami, elektrotechnikou a technológiami pre meranie a reguláciu.

Využite výhody: Rýchlejší proces projektovania ƒƒ Optimalizovaná kvalita produktu ƒƒ Vysoká kvalita konzistentnej dokumentácie ƒƒ Výrazne znížené náklady ƒƒ

Hĺbka integrácie nenecháva nič na náhodu Platforma EPLAN nastavuje vysokú úroveň integrácie projektovania: všetkým systémom dodáva dáta z konzistentnej databázy, čím dokonale predchádza možnosti duplicity. Platforma taktiež ponúka základné funkcie, ktoré sú potrebné v oblastiach počítačového elektrotechnického projektovania, fluidného projektovania, projektovania riadiacich systémov a konštrukcie riadiacich skríň a rozvádzačov. Ide napríklad o grafický editor, zdieľaný systém správy prístupových práv, prehliadač, translačné funkcie a kontrolu revízií. *

* Funkcie a doplnky uvedené v tejto brožúre vždy popisujú maximálnu konfiguráciu produktu.


Využitie v podstate všade Otvorenosť a kontinuita riešenia EPLAN poskytuje konkrétne výhody pri každodennej projekčnej práci. Príklad ƒƒ Rozširujúci modul EPLAN PLC&BUS umožňuje komplexnú výmenu dát konfiguračných nástrojov na báze PLC. Táto synchronizácia zaručuje najvhodnejšiu interakciu medzi softvérovou a hardvérovou konfiguráciou a zlepšuje kvalitu dokumentácie spoločných projektov.

EPLAN Data Portal EPLAN Data Portal je webový portál postavený na platforme EPLAN, ktorý umožňuje používateľom EPLAN on-line prístup k zariadeniam mnohých výrobcov komponentov. Tieto zariadenia potom môžu byť jednoducho pretiahnuté pomocou Drag & Drop do dokumentácie EPLAN. Všetky produkty postavené na platforme EPLAN majú prístup k tejto službe. Jednoduchým pridaním prístrojov z databázy ušetríte časovo náročné vytváranie vlastných kmeňových dát. V praxi sa tak inteligentnejšie projektuje, istejšie montuje, lepšie prepája, a tým aj rýchlejšie dokončuje.

3


EPLAN Electric P8

Priekopník v elektrotechnickom projektovaní Spôsob práce určujete vy Spôsoby práce v elektrotechnickom projektovaní sú rovnako rozmanité, ako samotný odbor. Každá metóda projektovania má v určitých fázach projektu svoje výhody – či ide o počiatočné vytváranie grafických prehľadov strojov/zariadení, zostavovanie schém, alebo zaznamenávanie projektových informácií do databázy nezávisle od grafiky. Ideálna situácia nastane, keď projekčný systém podporuje tieto rôzne metódy projektovania rovnocenne. Vy sa potom rozhodnete, ktorá metóda projektovania je pre vás najefektívnejšia, a platforma EPLAN vám bude konzistentne poskytovať projekčné dáta bez ohľadu na zvolenú pracovnú metódu.

4

Vrátane automatických hlásení Po zanesení do schémy predstavujú projekčné dáta základ pre takmer automatické spracovanie dokumentácie strojov a zariadení. Pomocou komplexných a individuálne nastaviteľných kontrolných behov/funkcií môžete zistiť úroveň kvality svojej dokumentácie, tak ako ich EPLAN presne sleduje/vyhodnocuje. EPLAN podporuje rýchle revízie a korekcie tým, že centrálne zaznamenáva výsledky testov v časti systému, ktorá sa zaoberá správou hlásení. EPLAN automaticky vytvára podrobné hodnotenia ako neoddeliteľnú súčasť komplexnej dokumentácie, a to buď v priebehu projektu, alebo po jeho dokončení. Vďaka tomu sú v následných fázach procesu k dispozícii všetky potrebné informácie, začínajúc fázou vlastného projektovania – súvislého vytvárania produktu – cez výrobu, inštaláciu a uvedenie do prevádzky až po servis a údržbu.


Časová úspora vďaka štandardizácii, alebo zamerajte sa na to podstatné Zamerajte sa na vlastnú inžiniersku prácu a platforma EPLAN sa medzitým postará o správu dát projektu. To vám umožní vytvárať vysokokvalitnú dokumentáciu pre stroje a zariadenia. Udržujte si prehľad: spravujte dáta projektu centrálne s použitím navigátorov, ktorí poskytujú ucelený prehľad, a jednotlivé projektované zariadenia nezávisle od grafického zobrazenia. Každý používateľ má jedinečný pohľad a individuálny prístup. EPLAN je pripravený prevziať okamžite rutinné úlohy, a tým dáva väčší priestor na to, čo vlastne používateľ potrebuje – zvyšovať kvalitu svojich projektov.

Prispôsobivosť technológie urýchľuje návrh projektu Opakované použitie a štandardizácia sú dnes kľúčové slová, ktoré v dlhodobom horizonte znamenajú významnú časovú úsporu. Schematické makrá výrazne urýchľujú konštrukčné procesy. EPLAN Electric P8 je vždy o krok ďalej: makrá môžu obsahovať grafické varianty, rôzne typy zobrazení a preddefinované zoznamy hodnôt. Schémy a zapojenia funkčných jednotiek sú si obvykle podobné – iba rozmery a technické charakteristiky sú dané špecifickými požiadavkami. Namiesto úpravy jednotlivých dátových položiek stačí vybrať príslušný variant makra a nastaviť správnu hodnotu. Jednoduchým kliknutím je možné zmeniť konfiguráciu celého stroja a výrazne urýchliť celý proces.

5


EPLAN Integration

Medziodborová spolupráca – celosvetovo Konverzia noriem a možnosť prekladov do cudzích jazykov boria hranice a zjednodušujú spoluprácu na medzinárodnej úrovni. Integrácia programov MS Office zaisťuje podstatné zvýšenie produktivity a uľahčenie spolupráce medzi oddeleniami, ktoré nemajú prístup k EPLANu.

Medzinárodne štandardizovaný a lokalizovaný EPLAN Electric P8 podporuje všetky medzinárodné normy, ako sú IEC, NFPA, ruské GOST alebo čínske GB s príslušnými kmeňovými dátami a vzorovými projektmi. Automatická konverzia noriem zaisťuje vašu medzinárodnú konkurencieschopnosť aj napriek neustále rastúcej globalizácii. Vďaka možnostiam univerzálneho kódovania môže systém EPLAN Electric P8 zaistiť schémy vo všetkých jazykoch – od čínskej schémy zapojenia až po ruský kusovník. Všetko je preložené on-line alebo okamžite po dokončení projektu. Každý používateľ tak môže projekt vytvárať vo svojom rodnom jazyku a jedným kliknutím potom dáta projektu odoslať e-mailom alebo exportovať do PDF. A ešte navyše je softvér dostupný v 17 svetových jazykoch.

6

Vyšší výkon vďaka integrácii s MS Office EPLAN prináša výrazné zvýšenie produktivity vďaka integrácii do prostredia MS Office. V EPLANe si môžete dáta projektu jednoducho vyexportovať do Excelu (bez akejkoľvek znalosti programovania), kde je možné s nimi ďalej rôzne pracovať. Rýchle a jednoduché úpravy rozmerov, odovzdanie podkladov ďalším oddeleniam, ktoré nemajú prístup do EPLANu, alebo výmenu dát pre zadávanie verejných zákaziek vo výrobe a údržbe – všetko môže byť vykonané nezávisle od systému týmto spôsobom.


EPLAN Electric P8 – CAE softvér, ktorý ukáže rozdiel: Všestranná podpora grafických a technologických schém ƒƒ Technológia makier – škálovateľné a na základe ƒƒ technických hodnôt súborov a grafických variantov Spoľahlivý výsledok – funkcie logickej kontroly ƒƒ a automatické hlásenie správ Úplne medzinárodný – podpora medzinárodných ƒƒ štandardov (IEC, NFPA, GOST, štandardy GB) Platformové technológie – priama komunikácia medzi ƒƒ projektovaním elektrotechniky, fluidnými technológiami a technológiou merania a regulácie

Využite výhody: Úspory času Zníženie časovo náročných operácií vďaka automatickým ƒƒ funkciám Menej práce vďaka nižším požiadavkám na harmonizáciu ƒƒ s technickými oddeleniami Kratší čas spracovania projektu v spoľahlivej kvalite ƒƒ Zvýšená kvalita Funkcie kontroly zaisťujú kvalitné výstupy ƒƒ Minimalizácia chybovosti ƒƒ Zvýšená flexibilita Väčšia flexibilita v organizácii vlastnej práce ƒƒ Jednoduché ovládanie a jednoduchá výmena informácií ƒƒ s kolegami zo zahraničia hovoriacimi iným jazykom

7


ƒƒ Konzultačná činnosť ƒƒ Softvér na projektovanie ƒƒ Implementácia ƒƒ Medzinárodná podpora

EPLAN ENGINEERING CZ, s.r.o.- organizačná zložka Bernolákova 1/A · SK-040 901 01 Malacky Tel.: +421 347 741 324 · Fax: +421 347 741 326 E-mail: infosk@eplan-sk.sk · www.eplan-sk.sk

Rozvojová 2 · SK-040 11 Košice Tel.: +421 918 619 597 E-mail: infosk@eplan-sk.sk · www.eplan-sk.sk

Eplan electric p8 sk