Herrested · Refsvindinge · Kullerup - Sognenyt Marts 2024

Page 1

Herrested - Kullerup - Refsvindinge

Sognenyt

MARTS · APRIL · MAJ 2024

Fødsel:

Fødsler anmeldes automatisk af jordemoderen. Er I ikke gift og ønsker fælles forældremyndighed, skal I inden 14 dage afgive omsorgs­ og ansvarserklæring og anmelde faderskabet på www.borger.dk.

Navngivning:

Alle børn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen.

Navngivning foretages på www.borger.dk.

Dødsfald:

Dødsfald skal anmeldes digitalt på www.borger.dk senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Almindeligvis sker det med fuldmagt gennem en bedemand, der tager sig af det praktiske omkring dødsfaldet og begravelsen. Erhvervelse af gravsted skal ske ved henvendelse til graverne. Oplysning om takster for kirkegårdenes ydelser kan fås ved henvendelse til sognets kirkeværge.

Navneændring:

Ønsker du at ændre navn, er det muligt inden for navnelovens rammer. Læs mere på www.borger.dk. Her kan du også anmelde og betale navneændringen digitalt.

Det er en god idé at søge vejledning ved sognepræsten, inden gebyret på 490 kr. betales. Navneændringer i forbindelse med vielse er gebyrfri. Anmeldelse skal ske digitalt på www.borger.dk.

Attester:

Attester udskrives kun automatisk ved dåb eller vielse i folkekirken. Får du brug for en attest, kan du bestille den via Nem ID på www.personregistrering.dk. Attesten vil derefter blive sendt til din folkeregisteradresse i løbet af 5 hverdage.

Attesterne kan også afhentes personligt ved sognepræsten.

Dåb:

Aftales med præsten. Et barn, der ikke i forvejen er navngivet, får navn ved dåben.

Vielse:

Man kan blive viet i Herrested/Kullerup/ Refsvindinge kirke, hvis man bor i sognet, eller hvis man har eller har haft en særlig tilknytning til sognet. For at blive viet i folkekirken skal én af jer dog være medlem. Dato og sted aftales i god tid med præsten.

Samtaler og hjemmebesøg:

Præster har tavshedspligt. Du kan derfor trygt henvende sig, hvis du har brug for en samtale. Præsten tager også på syge­ og hjemmebesøg. Ring for aftale på tlf. 6598 1985.

Kirkebil:

Ældre og gangbesværede er velkomne til at bestille kirkebil til gudstjenester og kirkelige arrangementer. Bestilling sker ved henvendelse til formanden for menighedsrådet i dit sogn.

Sognenyt Marts · April · Maj 2024 2 Deadline næste nummer: 8. maj 2024 Indlæg skal sendes til Bjarne Ivan Hansen, mail abh@mail123.dk
Orientering om...

Guds nåde er en forårssalme

Salmernes sprog kan noget særligt. De taler ind i vores hjerter, på en måde, som ubeskrivelig. Salmer kan udtrykke følelser, som vi ikke kan sætte ord på, og lader os med egen mund udtale de ord, som beskriver det ubeskrivelige. Her i foråret, kommer jeg altid til at tænke på Simon Grotians salme ”Guds nåde er en vintergæk”, når jeg ser de første vintergækker i vores have.

Guds nåde er en vintergæk den er din fostergave og er du ved at dø af skræk så plant den i din have.

Sådan lyder første vers af salmen fra 2006. Den taler i billeder, og man må selv tolke, hvad Grotian mener med ordene. Men her i slutningen af vinteren, kan jeg mærke, at særligt dette første vers om vintergækken rammer noget helt rigtigt. For når vinteren er koldest, og virker som om, at den aldrig vil ende, så kommer vintergækken, som den spæde forårsbebuder.

Vintergækken minder os om, at foråret skal vende tilbage, og livet med det. At bøgen vil springe ud, gøgen kukke, og solen varme vores frosne legemer op igen.

Det er opstandelsen, som sker både i naturen, og i os. Og derfor passer det også så fint, at påsken ligger netop i foråret, da på denne tid naturen selv genspejler påskens budskab. For når det virker allermørkest, og man tror, at alt håb er ude langfredag, så genopstår livet påskemorgen, sejrrigt over døden; ligesom foråret hver eneste år overvinder vinteren.

Jesus fortæller os i Johannesevangeliet, at han er verdens lys – og netop lyset er det, som liver os op, og giver os kræfter på ny i den mørke tid. Snart kommer foråret, og snart kommer også vi ud af vores vinterhi og er igen klar til at favne livet.

Jeg bad til kyndelmisse vores kirkesangervikar om at synge ”Vinter” af Janne Mark, som beskriver lige netop denne følelse af foråret i salmens sidste tre vers:

7. Pluds’lig vækkes åbner os op efter en vinter lang, tak milde skaber, du som sagde:

8. Jeg er verdens lys og den som følger mig skal aldrig vandre blindt ad mørkets vej men have livets lys i hjertet.

9. Op vi stiger som en sommers solopgang kan næsten dufte hav og vind og tang. Salt, vand og lys i vores årer.

Og på den måde, kan salmen sige det hele; så vi for vores indre billede sanser og mærker det, som vi ikke har ord for. Ord om forår, opstandelse og evighed – lige her midt iblandt os, på en helt almindelig dag midt i livet.

Jeres sognepræst

Anasia Sjøstedt-Elnef, og resten af den lille familie i præstegården.

Sognenyt Marts · April · Maj 2024 3

Sammenlægning af menighedsrådene i Kullerup og Refsvindinge sogne ??

Kullerup og Refsvindinge menighedsråd har gennem længere tid haft tanker om sammenlægning af de to menighedsråd. Der er traditionelt tætte bånd mellem de to sogne, som indtil 1970 var samlet i Kullerup­Refsvindinge pastorat. Sognene har i mange år haft fælles folkeskole og har stadig en fælles idrætsklub. Tankerne har gået på at bibeholde to sogne, men med et fælles menighedsråd. En eventuel sammenlægning vil være naturlig at lægge i forbindelse med et menighedsrådsvalg, så man får det korrekte antal menighedsrådsmedlemmer valgt ind fra starten. Da der er menighedsrådsvalg i efteråret 2024, er det nu tid til at træffe en endelig beslutning om eventuel sammenlægning af menighedsrådene.

Det er imidlertid ikke menighedsrådene, der kan træffe beslutningen men derimod menighederne i de to sogne. Derfor vil der blive indkaldt til menighedsmøde i såvel Kullerup som Refsvindinge, hvor der af dagsordenen vil fremgå, at der skal træffes beslutning om sammenlægning af menighedsrådene.

Baggrunden for menighedsrådenes indstilling er primært vanskelighed med at rekruttere medlemmer til menighedsrådene. Som det er nu, skal der foruden sognepræsten, som er født medlem af menighedsrådene vælges 5 medlemmer i hvert menighedsråd. Ved en sammenlægning skal der vælges 6 medlemmer i alt. Da sognepræsten deltager i alle menighedsrådsmøder, vil en sammenlægning spare sognepræsten for 6­8 møder årligt. Det er ikke uvæsentligt i et tresognspastorat, hvor opgaverne er mange for sognepræsten.

Uanset om en sammenlægning bliver en realitet eller ej, vil det nuværende pastorat med deltagelse af Herrested, Kullerup og Refsvindinge sogne fortsætte uændret.

Menighedsmøderne vil blive afholdt som følger:

Refsvindinge: Tirsdag d. 19. marts 2024 kl. 19.00 i Refsvindinge Forsamlingshus.

Kullerup: Onsdag d. 20. marts 2024 kl. 19.00 i Graverhusets mødelokale ved Kullerup Kirke.

På vegne af menighedsrådene.

Erik Willadsen

Formand Kullerup Menighedsråd

Bjarne Ivan Hansen, Formand Refsvindinge Menighedsråd

Konfirmander 2024

Kullerup kirke d. 5. maj:

Kamilla Nors Petersen

Refsvindinge kirke d. 12. maj:

Albert Teil Fyhn

Anton Christian Sund

Christian Sølverblad Knudsen

Erik Adler Alexandersen

Freja Tonni Kjellerup

Josefine Karin Skovsen

Kasper Bæk Henningsen

Ronja Helmut Hein

Silke Stensøe Frederiksen

Thomas Rask

Herrested kirke d. 12. maj:

Frederik Faaborg Gram

Freya Victoria Risvig Rex

Liv Gudrun Rømer

Nicoline Na­Ri Wittendorff Rhee

Tobias Hjære Johansen

Sognenyt Marts · April · Maj 2024 4

Forårssolen

Solen kan virkelig gøre noget ved os. Som Benny Andersen skriver i digtet, ”Det er forår”, kan man på trods af dagliglivets genvordigheder føle sig ung, frisk, varm og glad – når forårssolen skinner.

Ja, selv når man skal erkende det livsvilkår, vi alle er født med, at vi en gang skal herfra igen, giver solen livsglæde, som det udtrykkes i digtets sidste vers.

”Tag da kun min sidste spinkle mønt. Livets sol er min den sidste del af livet, for som solfanger er jeg nu begyndt at forstå, at Alt og Intet er os givet. Og en gang går solen sin sidste runde uden mig, men når forårssolen skinner, lever jeg”

Det er et meget livsbekræftende digt, som skaber glæde i sindet. Men, vi har medmennesker, der lever i ensomhed og føler sig sat uden for fællesskabet. De kan have svært ved at fange solen. Dem skal vi have blik for, og søge at hjælpe alt det vi kan.

Jeg ønsker alle et godt forår.

Bjarne Ivan Hansen

Ekstraordinære menighedsmøder i Kullerup og Refsvindinge Sogne

Menighedsrådene i Kullerup og Refsvindinge sogne indkalder til menighedsmøde jf.

menighedsrådslovens § 41 stk. 1 som følger:

Refsvindinge: Tirsdag d. 19. marts 2024 kl. 19.00 i Refsvindinge Forsamlingshus.

Kullerup: Onsdag d. 20. marts 2024 kl. 19.00 i Graverhusets mødelokale ved Kullerup Kirke.

For at deltage i afstemninger skal man være bosat i det respektive sogn, være medlem af Folkekirken samt være fyldt 18 år på datoen for mødets afholdelse.

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af 2 stemmetællere

3. Beslutning om sammenlægning af menighedsrådene i Kullerup og Refsvindinge Sogne

4. Eventuelt

På vegne af menighedsrådene i Kullerup og Refsvindinge.

Erik Willadsen

Bjarne Ivan Hansen

Formand Kullerup Menighedsråd Formand Refsvindinge Menighedsråd

Sognenyt Marts · April · Maj 2024 5

Nyt præstesamarbejde og nyt fromesse tidspunkt

Nye ansigter i kirkerne

Fra 1. marts kan I møde to nye ansigter til gudstjenester og kirkelige handlinger i Herrested, Refsvindinge og Kullerup kirker. Der er nemlig indgået et nyt præstesamarbejde, som betyder, at Pernille Skov Vilhelmsen fra Skellerup­Ellinge og Mette Christina Juul fra Flødstrup­Ullerslev skal afløse Anasia ved ferie o.lign., i stedet for Rasmus Markussen og Kristina Løvenstrøm fra hhv. Ørbæk og Vindinge, som Anasia før har arbejdet sammen med.

Fordi vi skal lidt længere, for at kunne nå at dække for hinandens gudstjenester, er fro­

messe tidspunkter for alle fromesser derfor rykket frem til kl. 09.00, som det også fremgår af gudstjenestelisten bagerst i kirkebladet.

I forbindelse med vores fremtidige samarbejde vil vi, for første gang, prøve at holde udendørsgudstjeneste sammen med Skellerup­Ellinge 2. pinsedag, i præstegårdshaven ved Skellerup præstegård, hvor både Anasia og Pernille sammen har gudstjenesten og menighederne fra begge pastorater er inviteret. Anasia glæder sig til det fremtidige samarbejde!

Læs herunder præsentation af Mette og Pernille:

Jeg er 54 år og har blot været præst i 2 år. Jeg er også uddannet jurist og har arbejdet som sådan i hele mit arbejdsliv, indtil teologien og præstegerningen trak i mig. Jeg har været sognepræst først på Nørrebro i København og siden 1. december 2023 i Flødstrup­Ullerslev sogne. Jeg bor på den fine nye præstegård i Flødstrup sammen med min mand Gustav og vores Beagle, Vaks. Vi har også to voksne drenge, som bor henholdsvis i Aalborg og København. Jeg glæder mig til at møde menigheden!

Hilsen Mette

Pernille har været præst i Skellerup og Ellinge siden 2019 og bor i Skellerup præstegård.

I kan møde Pernille i Kullerup kirke palmesøndag kl. 09.00, og Mette i Refsvindinge kirke d. 28. april kl. 09.00.

Sognenyt Marts · April · Maj 2024 6

Refsvindinge Forsamlingshus

Majstangsfest

Det er atter blevet tid til at majstangen skal rejses. Det sker fredag, den 17. maj kl. 17.30 på det grønne område v/forsamlingshuset. Når majstangen på behørig vis er sat på plads, serveres der traditionen tro helstegt pattegris med tilbehør samt pølser. Desuden kaffe/te og småkager. Der bliver i løbet af aftenen et underholdende indslag. Prisen for arrangementet er kun kr. 125 for voksne. Det er gratis for børn. I tilfælde af dårligt vejr foregår spisningen indendørs.

Tilmelding senest 12. maj på telefon 5055 4378, eller mail: ernalarsen@yahoo.dk.

Arrangementet afholdes i samarbejde med

Refsvindinge Landsbyråd.

Loppemarked

Lørdag, den 25. maj kl. 10.00 åbnes dørene til det kommende loppemarked i Refsvindinge Forsamlingshus. Vi kan garantere et stort marked, hvor hele huset bugner med gode tilbud. Så kom og gør et godt køb. Har du gode brugbare ting stående, som du ikke har brug for, vil vi gerne afhente dem. Ring på telefon 5055 4378 for aftale herom.

Det sker i Pastoratet sæt kryds i kalenderen

06.03.2024 kl. 14.30

Præstegården Herrested Foredrag, kaffe og hygge

19.03.2024 kl. 19.00

Refsvindinge (Forsamlingshuset Ekstraordinært menighedsmøde

20.03.2024 kl.19.00

Kullerup (Graverhusets mødelokale) Ekstraordinært menighedsmøde

28.03.2024 kl. 17.00

Herrested Kirke Gudstjeneste med fællesspisning

29.03.2024 kl. 16.00

Herrested Kirke Koncert

25.04.2024 kl. 18.00

Refsvindinge (Forsamlingshuset) Menighedsmøde med fællesspisning

15.05.2024 kl. 19.00

Konfirmandstuen Herrested Orienteringsmøde menighedsrådsvalg 2024

16.05.2024 kl. 19.00

Refsvindinge (Forsamlingshuset) Orienteringsmøde menighedsrådsvalg 2024

20.05.2024 kl. 10.30

Skellerup præstegårdshave Fælles pinsegudstjeneste

22.05.2024 kl. 19.00

Kullerup, Graverhusets mødelokale Orienteringsmøde menighedsrådsvalg 2024

Arrangementerne er nærmere omtalt andet sted i Sognenyt.

Sognenyt Marts · April · Maj 2024 7

Særlige gudstjenester i pastoratet i løbet af foråret:

Søndag d. 10. marts, kl. 10.30 i Refsvindinge kirke: Indsamlingsgudstjeneste

Hvert år på en søndag i begyndelsen af marts, ligger Folkekirkens Nødhjælps landsindsamling. Det er snart en tradition, at vores præst samler årets konfirmander, og dem, som ellers har lyst til at deltage i indsamlingen, til en gudstjeneste, før vi deler ruter ud, og sammen samler ind til folk i nød.

Torsdag d. 28. marts, kl. 15.30 i Kullerup kirke, og kl. 17:00 i Herrested kirke: Skærtorsdag – eftermiddagsgudstjeneste med spisning.

Skærtorsdag har vi eftermiddagsgudstjeneste, hvor vi mindes den dag, hvor Kristus indstiftede den sidste nadver. I Herrested vil vi efter gudstjenesten sammen spise lam i konfirmandstuen. Tilmelding til spisning er påkrævet, læs mere derom i kirkebladet.

Fredag d. 29. marts, kl. 16:00 i Herrested kirke: Rekviem koncert langfredag: Læs mere derom i kirkebladet.

Søndag d. 31.03 kl. 09.30 i Kullerup kirke og kl. 10.30 i Refsvindinge kirke: Påskegudstjeneste akkompagneret af trompetist

Vi vil fejre påske med to gudstjenester, som vil blive særligt højstemte til tonerne af vores organist Asger Buur, på orgel, i samspil med en trompetist.

Søndag d. 21. april, kl. 10.30 i Herrested kirke Konfirmandgudstjeneste

Årets konfirmander står for søndagens højmesse selv. Alle er velkomne til at komme og se, hvordan vores konfirmander går til den opgave.

Sognenyt Marts · April · Maj 2024 8

Søndag d. 05. maj kl. 10.15 i Kullerup kirke og Søndag d. 12. maj kl. 09.30 i Refsvindinge kirke og kl. 11:00 i Herrested kirke Konfirmationer

Årets konfirmander konfirmeres i den kristne tro. Disse dage bliver kirkerne fyldt op med familie, og gæster, som er klar til at fejre vores konfirmander.

Søndag d. 19. maj kl. 10.30 i Refsvindinge kirke Pinsegudstjeneste med lægmandsprædiken

Pinsen er kirkens fødselsdag, og vi håber at begynde en ny tradition med lægmandsprædikener netop denne dag. I år holdes prædikenen af Refsvindinge menighedsråds formand, Bjarne Ivan Hansen.

Søndag d. 20. maj kl. 10.30 i Skellerup præstegårdshave Udendørs pinsegudstjeneste sammen med Skellerup-Ellinge pastorat Vi vil I år holde vores første udendørsgudstjeneste med Skellerup­Ellinge pastorat, i samarbejde med deres præst Pernille Skov Vilhelmsen, som Anasia vil have gudstjenesten sammen med. Læs mere herom i kirkebladet.

Adressen er Skellerup Byvej 44, 5540 Ullerslev.

Sognenyt Marts · April · Maj 2024 9

Månedens salmer i foråret 2024:

Marts:

804 Det susede af vinger i luften i nat

Mel: Erling Lindgren, 2010

Tekst: Lisbeth Smedegaard Andersen, 2010.

Det susede af vinger i luften i nat er en salme, som er skrevet over et bibelcitat fra det gamle testamente, i profeten Ezekiels bog, og som lyder således:

”Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop og giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine love og omhyggeligt holder mine bud”.

Salmen er en forårs­ og påskesalme, som beskriver og betoner Helligånden som den, der giver os håb. Salmen blander foråret og påsken ind i netop dette, at vores hjerter blødes op, og vi bliver lette og glade – som vi jo alle sammen kender det i foråret.

1. Det sused af vinger i luften i nat fra fugle der trækker mod nord det er forår og påske med støvregn og sol der udsletter vinterens spor

2. det bruser omkring mig med glæde og tak til Gud for hans skabende ånd og her står jeg, en vingeløs menneskesjæl af ler i hans udstrakte hånd

April:

827 Jeg kender dit ansigt på korset

Mel: Thomas Reil, 2015

Tekst: Inge Hertz Aarestrup, 1995.

Jeg kender dit ansigt på korset er en påskesalme, som specifikt er skrevet til langfredag, hvor Kristus hang på korset, men det er samtidig også en salme om alle de steder, hvor vi kan finde Gud.

Det er en salme, som fokuserer på Kristi menneskelighed, og på hvordan han kan genkende vores følelser, og vi hans. Både de mørke, og lidende, som langfredag, men også glæden – og endelig slutter salmen af med at fortælle, at vi her i livet kan ane Gud igennem Kristus, men ved opstandelsen, skal vi endelig se ham ansigt til ansigt.

1. Jeg kender dit ansigt på korset, du lidende menneskesøn. Jeg tror du er ét med Gud Fader, du kommer fra højeste sted, du gengælder ondskab med godhed, du lyser fra korset Guds fred.

2. Jeg kender dit ansigt på gaden, du Gud som blev menneskers bror, du sidder på bænken med poser og dækker dit fattige bord. Jeg skynder mig væk fra din nærhed og undgår dit spørgende blik.

Statuen Jesus på bænken af den canadiske skulptør Timothy Schmalz, som viser en hjemløs, som sover på en bænk, som Kristus, hvilket man kan se af mærkerne fra korsømmet i hans fødder.

Sognenyt Marts · April · Maj 2024 10

Maj:

843 At standse ved en døbefont

Mel: Christian Præstholm, 2015

Tekst: Johannes Johansen 1959.

At standse ved en døbefont er en ældre salme, da den er skrevet af den tidligere fynske biskop, Johannes Johansen, men som først for nylig er skrevet en melodi til i 2015. Det er en smuk dåbssalme, som fortæller os, at man igennem hele livet, kan standse ved en døbefont og samle hænderne og finde Guds fred i netop sin dåb. Særligt ved livets afslutning, pointerer han, at når man bliver mæt af dage, og kan skue graven, så kan man standse ved døbefonten og mindes, at man igen skal blive barn på ny, hos Gud.

Hvert vers slutter i salmen med ”Det er gudsbarnets lykke”, og salmen minder os dermed om, at gudsbarnet ikke kun er dåbsbarnet, men os alle sammen, som blev døbt engang, og livet igennem er Guds børn.

1. At standse ved en døbefont og sine hænder folde, at glemme dagens travle dont og tanker, der er golde, at se sig glad og varm og ren på dette kolde kar af sten, det er gudsbarnets lykke.

Arrangementer i Refsvindinge

Menighedsmøde

torsdag d. 25. april 2024 kl. 18.00 Mødet afholdes i Refsvindinge Forsamlingshus. Vi starter aftenen med et traktement, hvor der bydes på lækkert smørrebrød ledsaget af øl og vand. Efter spisningen afvikler vi mødets dagsorden, hvor menighedsrådet beretter om kirkekassens økonomi og rådets virksomhed i såvel det forgangne år som i det kommende år. Derefter bydes der på kaffe/te og småkager.

Underholdningen skal vi selv sørge for med masser af fællessange, akkompagneret af kirkens organist Asger på vores eget nyindkøbte flytbare klaver. Vi har nemlig sparet på underholdningen i år, men kan i stedet for byde på en sommerkoncert med Odense Motetkor i Refsvindinge kirke torsdag d. 6. juni 2024 kl. 20.00.

Af hensyn til bestilling af smørrebrød skal tilmelding ske senest torsdag d. 18. april 2024 til Bjarne Ivan Hansen, telefon 21260726 eller mail abh@ mail123.dk

På gensyn til en dejlig aften, hvor alle er velkomne.

Kirkekaffe

Der serveres kirkekaffe i våbenhuset efter højmessen d. 10. marts samt d. 9. maj.

Sognenyt Marts · April · Maj 2024 11

Menighedsrådsvalg 2024

Som optakt til menighedsrådsvalg i 2024 afholdes der orienteringsmøder i pastoratets sogne, hvor menighedsrådet vil fortælle om det kommende valg.

Hvis du kunne tænke dig at gøre en aktiv indsats for sognet, så mød frem og hør hvad deltagelse i et menighedsråd indebærer.

Møderne afholdes som følger:

Herrested: Onsdag d. 15. maj 2024 kl. 19.00 i Konfirmandstuen

Refsvindinge: Torsdag d. 16. maj 2024 kl. 19.00 i Refsvindinge Forsamlingshus

Kullerup: Onsdag d. 22. maj 2024 kl. 19.00 i Graverhusets mødelokale ved Kullerup Kirke

Der vil i uge 16 blive indrykket en fælles annonce i Lokalavisen Nyborg med oplysning om mødets indhold.

Sognenyt Marts · April · Maj 2024 12

Arrangementer i Herrested

Hygge i præstegården 6. marts: Onsdag den 6. marts klokken 14.30.

inviteres I til hygge i præstegården. Linda Lund Deigaard fortæller om rejsen med Røde Kors til Malawi. Der bliver også tid til kaffe og snak!!! Alle er velkomne!!

Skærtorsdag den 28. marts i Herrested: Torsdag den 28. marts er det Skærtorsdag.

Det fejrer vi med en gudstjeneste klokken 17.00, efter gudstjenesten indbydes I til fællesspisning i konfirmandlokalet med lam m.m. Det er gratis at deltage, men vi ønsker en tilmelding senest den 22. marts hos Kirsten Hebjørn 25322862.

Koncert i Herrested Kirke Langfredag den 29. marts klokken 16.00. Den 29. marts klokken 16.00 opføres et Rekviem af Erik Hjort­ Jensen ved Vester Skerninge Sangkor klokken 16.00. Historien bag ved værket er: På Ollerup Plejehjem bor Erik Hjort­Jensen, som er over 95 år gammel. Han har hele sit liv levet med musik både som organist og komponist. Trods den høje alder bliver der stadigt skrevet noder i Ollerup. Her i sine sene år har Erik Hjort­Jensen komponeret et Rekviem for orgel og 4 stemmer.

Det har for ham længe været en uvirkelig drøm, om at få opført dette værk mens han levede. Vester Skerninge Sangkor blev kontaktet og vi sagde ja til at udføre drømmen, så det sker i Herrested Kirke langfredag. Det er et traditionelt værk med alle messedelene. Der vil også blive spillet en orgelsymfoni af Erik Hjort­Jensen samt sunget nogle påskesalmer.

Det er Frede Thorsen på orgel og Jakob Hedegaard som dirigent.

Det er gratis og alle er velkomne.

Sognenyt Marts · April · Maj 2024 13

Tilbageblik

Refsvindinge Landsbyråd

I skrivende stund har vinteren endnu ikke sluppet sit tag, og mens vi venter på foråret, kan vi glæde os over et dejligt og vellykket arrangement i december.

Igen i år var der stor tilslutning da juletræet blev tændt, ved forsamlingshuset i Refsvindinge. Forsamlingshusets venner havde lagt et stort arbejde i at forberede aktiviteten. Der var dækket op med lys og fine juleting og der var æbleskiver og gløgg til alle. Der var 48 børn mødt op og alle fik en pose med slik og frugt. Kirkens menighedsråd donerede poserne, brugsen i Ørbæk gav klementiner og pebernødder.

Landsbyrådet fik mulighed for at donere æbleskiver og gløgg. Festen begyndte i Kirken, hvor børnene opførte et lille krybbespil. Derefter gik vi med tændte lys til forsamlingshuset, hvor juletræet blev tændt.

Der var mødt 125 Refsvindinge borgere op til en festlig juletradition, og der blev snakket livligt ved bordene, efter at der blev serveret æbleskiver, gløgg og senere kaffe og småkager. Der var også mulighed for at købe juleting fra husets samling. Da vi gik hjem kunne vi glæde os over træet, som stod med lys ved bypumpen, som landsbyrådet havde fået penge til fra puljen til julebelysning.

Med hilsen Refsvindinge landsbyråd Roma Klaris

Siden sidst

Døbte:

29. oktober:

Elly Marie Persson, døbt i Herrested kirke.

12. november:

Alfred Juul Hansen, døbt i Refsvindinge kirke.

Bisatte/begravede:

23. november:

Kai Erik Jeppesen, bisat fra Herrested kirke

22. december:

Sonja Petersen, bisat fra Refsvindinge kirke.

28. december:

Lotte Lehmann Albrechtsen, bisat fra Refsvindinge kirke.

12. januar:

Annalise Kristensen, begravet fra Refsvindinge kirke.

27. januar:

Else Merete Jørgensen, bisat fra Refsvindinge kirke.

2. februar:

Lene Ramdal, bisat fra Refsvindinge kirke.

Sognenyt Marts · April · Maj 2024 14

Kontakt og adresser

Sognepræst og begravelsesmyndighed: Anasia Sjøstedt­Elnef, Odensevej 59, 5853 Ørbæk, Tlf: 65981985 Mail: asj@km.dk Mandag er fridag.

Kullerup:

Formand: Erik Willadsen, 50701013, erikwilladsen@hotmail.com

Kirkeværge: Niels Arndal, 26318420, niels.arndal74@gmail.com

Graver og kirketjener: Laila Rasmussen, 26213797

Refsvindinge:

Formand: Bjarne Ivan Hansen, 21260726, abh@mail123.dk

Kirkeværge: Henning Sørensen, 23920725

Graver: Nyborg Kirkegårde, 65311527

Kirketjener: Helle Hansen, 40173696

Herrested:

Formand: Kirsten Hebjørn, 25322862, kirsten.hebjoern@gmal.com

Kirkeværge: Anne Grethe Mandrupsen, 20407620, a.mandrupsen@youmail.dk

Graver og kirketjener: Anne Thygesen, 61201882

Fælles personale:

Kirkesanger: Mathias Kofod Mortensen, 42726042.

Organist: Asger Agerskov Buur, 23300604.

Sognenyt Marts · April · Maj 2024 15

Gudstjenesteliste

for Herrested-Refsvindinge-Kullerup pastorat

03.03 3.

10.03

Midfaste søn. 10:30

17.03

Mariæ bebudelsesdag

24.03

Palmesøndag

28.03

Skærtorsdag

29.03

Langfredag

31.03

Påskedag

01.04

10:30 Højmesse

17:00

Aftengudstjeneste m. spisning

16:00

Rekviem koncert

2. påskedag 10:30 Højmesse

07.04

1. s. efter påske

14.04

2. s. efter påske 10:30 Højmesse

21.04

3. s. efter påske

28.04

4. s. efter påske

05.05

5. s. efter påske

09.05

Kristi himmelfartsdag

12.05

6.

19.05

Pinsedag

20.05

2. pinsedag

26.05

Trinitatis

10:30 Konfirmandgudstjeneste

Indsamlingsgudstjeneste

Kirkekaffe

09:00 Gudstjeneste

09:00

Gudstjeneste

10.30

Udendørsgudstjeneste i Skellerup præstegårdshave

09:15 Gudstjeneste

10:30 Højmesse m. trompet

09:00 Gudstjeneste

09:00 Gudstjeneste

09:00 Gudstjeneste v. MCJ

10:30 Højmesse Kirkekaffe

10:30

Højmesse m. lægmandsprædiken

10.30

Udendørsgudstjeneste i Skellerup præstegårdshave

* PSV = Pernille Skov Vilhelmsen, sognepræst i Skellerup­Ellinge pastorat

* MCJ = Mette Christina Juul, sognepræst i Flødstrup­Ullerslev pastorat

Kirkebil:

09:00

Gudstjeneste

09:00

Gudstjeneste v. PSV

15:30

Eftermiddagsgudstjeneste

09:00 Gudstjeneste m. trompet

10:30 Højmesse

09:00 Gudstjeneste

10:15 Konfirmation

10.30

Udendørsgudstjeneste i Skellerup præstegårdshave

10:30

Højmesse

Ældre og gangbesværede er velkomne til at bestille kirkebil til gudstjenester og kirkelige arrangementer. Bestilling sker ved henvendelse til formanden for menighedsrådet i dit sogn.

Mark & Storm Grafisk A/S
Herrested Refsvindinge Kullerup
søndag
09:00 Gudstjeneste 10:30
i fasten
Højmesse m. dåb
s. efter påske 11:00 Konfirmation 09:30 Konfirmation
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.