Page 1

PRESENTACIÓ CORPORATIVA


PRESENTACIÓ CORPORATIVA


รNDEX

01 02 03 04 05 Benvinguts a ESADE

Formaciรณ integral de persones

Creaciรณ i difusiรณ del coneixement

Contribuciรณ al debat social

Annexos


01 BENVING UTS A ESADE


PRESENTACIÓ CORPORATIVA

A ES A DE

BENVINGUTS

1 . B EN VI N G U T S

01

INSPIRANT FUTURS DES DE 1958


PRESENTACIÓ CORPORATIVA

Una institució acadèmica DE REFERÈNCIA GLOBAL I INNOVADORA, COMPROMESA AMB LA SOCIETAT,

1 . B EN VI N G U T S

A ES A DE

L’EMPRESA i LA INICIATIVA EMPRENEDORA


PRESENTACIÓ CORPORATIVA

FORMACIÓ Formació integral de persones.

A ES A DE

Creació de coneixement rellevant.

DEB A T SOCIA L Contribució al debat social.

1 . B EN VI N G U T S

MISSIÓ

CONEIXEM ENT


PRESENTACIÓ CORPORATIVA

VALORS* INTEGRITAT en l’activitat acadèmica i professional.

RESPECTE als companys, a les persones i a un mateix, essent sensible a la situació concreta dels altres.

RESPONSABILITAT i COMPROMÍS al servei d’una societat més justa.

* De la Declaració de valors de la comunitat d’ESADE, aprovada pel Patronat de la Fundació ESADE el 24 de gener de 2008, amb l‘informe previ favorable dels òrgans de direcció i després d’un procés obert a la participació del professorat, del personal d’administració i serveis i dels representants de l’alumnat.

1 . B EN VI N G U T S

CONTRIBUCIÓ AL BÉ COMÚ compartint experiències amb la comunitat d'ESADE.

A ES A DE

DIVERSITAT com a aspecte positiu que permet aprendre de les diferències entre persones, idees i situacions.


PRESENTACIÓ CORPORATIVA

HISTÒRIA ELS INICIS I L’EXPANSIÓ (1958-1988)

1958

1960

1968

1982

(després Centre de M ADRID

Desenvolupament Directiu i ara Executive Education)

1959

1964

Llicenciatura en

MBA

Ciències Empresarials

1969 Creació del primer Centre de Documentació Europea a Espanya

1988 Creació de la xarxa CEMS

1 . B EN VI N G U T S

B A R C ELON A

A ES A DE

Programes d’Alta Direcció Naixement d’ESADE


PRESENTACIÓ CORPORATIVA

HISTÒRIA

2003

Facultat de Dret

1994

Integració a la Universitat Ramon Llull

2010

Aliança estratègica amb HEC

Aliança estratègica amb Georgetown

B U EN OS A IR ES

Programa de Doctorat

1995

2006

2004

2008 Celebració del 50è aniversari

Creació de les unitats de recerca

2012 Nou campus MBA

2009 SA N T C U GA T

a ESADECREAPOLIS

1 . B EN VI N G U T S

1993

A ES A DE

LA INTERNACIONALITZACIÓ (1993-2012)


PRESENTACIÓ CORPORATIVA

XIFRES MÉS RELLEVANTS

109 A RTICLES A REFEREED JOU RNA LS

3.057 estudiants internacionals

129 professors amb perfil investigador

63. 200 A NTICS A LU MNES

16 CENTRES DE GENERACIÓ DE CONEIXEMENT

39 chapters internacionals

223 A CTES A NU A LS 23,487 assistents

52 projectes de recerca amb finançament extern

669 PERSONES FORMEN LA PLANTILLA D’ESADE 1.395 col·laboradors externs acadèmics

1. 759 A P A RICIONS A LA P REMSA INTERNA CIONA L

19% DE LA PLANTILLA DE PROCEDÈNCIA INTERNACIONAL

+60 perfils actius a les xarxes socials

44 nacionalitats de procedència

1 . B EN VI N G U T S

9. 425 ESTU DIA NTS

A ES A DE

Font: Memòria Anual de la Fundació ESADE 2016-2017


PRESENTACIÓ CORPORATIVA

D ' IN G R E SSO S E L CUR S 2016-2017

9

15

M€

M€

B E Q U E S, A J U T S I B O N I F I CA CI O N S

L A W SCH O O L

43 M€ B U SI N E SS SCH O O L

34

2

M€

M€

E X E CU T I V E E D U CA T I O N

E N R E CE R CA

1 . B EN VI N G U T S

103

M€

A ES A DE

XIFRES ECONOMICOPATRIMONIALS


3 campus 79.994 m 2


EDIFICI 1 ·

9.859 m 2

EDIFICI 2 ·

7.560 m 2

EDIFICI 3 · 15.236 m 2

CA M P U S M A D R I D

EDIFICI ·

2.625 m 2

CA M P U S B A R CE L O N A -SA N T CU G A T

EDIFICI ACADÈMIC ·

15.461 m 2

ESADECreapolis

ESPAI MBA ·

2.908 m 2

17.520 m 2

EGARAGE · 232 m 2 RESIDÈNCIA NOBILI ·

5.886 m 2

CENTRE D’OPEN AND CROSS INNOVATION

1 . B EN VI N G U T S

CA M P U S B A R CE L O N A -P E D R A L B E S

A ES A DE

PRESENTACIÓ CORPORATIVA


PRESENTACIÓ CORPORATIVA

PRESÈNCIA GLOBAL

CAMPUS Campus

MADRID

BARCELONA SANT CUGAT CAMPUS

BARCELONA PEDRALBES

Zona MEXICANA Seu a MÈXIC DF

ZONA CENTREAMERICANA SEU A SAN SALVADOR

A ES A DE

Zona NORD I EL CARIB Seu a BOGOTÀ

ZONA ANDINA CENTRAL SEU A LIMA

Zona ATLÀNTICA

ZONA XILENA SEU A SANTIAGO DE XILE

1 . B EN VI N G U T S

Seu a São Paulo

ZONA ARGENTINA SEU A BUENOS AIRES

Chapters internacionals d’ESADE Alumni

BUSINESS SCHOOL ALIANCES PIM-CEMS

BUSINESS SCHOOL ALIANCES PIM

BUSINESS SCHOOL ALIANCES CEMS

BUSINESS SCHOOL ACORDS BILATERALS

FACULTAT DE DRET ACORDS BILATERALS

Facultat de Dret Membres acadèmics de la xarxa THEMIS


PRESENTACIÓ CORPORATIVA

ESADE GLOBAL 3.327 ESTUDIANTS INTERNACIONALS

169 ACORDS D’INTERCANVI

109 PAÏSOS DE PROCEDÈNCIA DELS ALUMNES

TRIPLE ACREDITACIÓ INTERNACIONAL (EQUIS, AACSB, AMBA)

24 ASSOCIACIONS INTERNACIONALS

ASSOCIACIONS A LES QUALS ESADE PERTANY

ALIANCES ESTRATÈGIQUES

1 . B EN VI N G U T S

A ES A DE


02 FORMACIÓ INTEGRAL DE PERSONES


PRESENTACIÓ CORPORATIVA

A ES A DE

DE PERSONES QUE SIGUIN PROFESSIONALMENT COMPETENTS I SOCIALMENT RESPONSABLES

1 . B EN VI N G U T S

02

ESADE, UNA FORMACIÓ INTEGRAL


2. F O R MA C I Ó

I N T EG R A L DE P ER S O N ES

PRESENTACIÓ CORPORATIVA

UNITATS ACADÈMIQUES


2. F O R MA C I Ó

I N T EG R A L DE P ER S O N ES

PRESENTACIÓ CORPORATIVA

UNITATS ACADÈMIQUES


PRESENTACIÓ CORPORATIVA

BUSINESS SCHOOL

• Grau en Direcció d’EmpresEs-BBA • Doble Grau en Direcció d'Empreses I DRET

ESCOLA DE NEGOCIS EUROPEA FINANCIAL TIMES

MBA

#6

RÀNQUING EUROPEU THE ECONOMIST

#6

RÀNQUING EUROPEU FINANCIAL TIMES

#10

RÀNQUING GLOBAL MBA PER A EMPRENEDORS FINANCIAL TIMES

#7

RÀNQUING GLOBAL AMÉRICA ECONOMÍA

• MSc PROGRAMMES IN MANAGEMENT • International Management • Finance • Marketing Management • Innovation and Entrepreneurship • CEMS MIM

PROGRAMES MSc • MBA • Master of Research • Programa de Doctorat • SUMMER SCHOOL

#6

RÀNQUING GLOBAL MASTER IN FINANCE FINANCIAL TIMES

#8

RÀNQUING GLOBAL MASTER IN INTERNATIONAL MANAGEMENT FINANCIAL TIMES

I N T EG R A L DE P ER S O N ES

86 Nacionalitats

#6

2. F O R MA C I Ó

2. 965 A LU M NE S


2. F O R MA C I Ó

I N T EG R A L DE P ER S O N ES

PRESENTACIÓ CORPORATIVA

UNITATS ACADÈMIQUES


PRESENTACIÓ CORPORATIVA

EXECUTIVE EDUCATION 5. 501 P A RTI CI P A NTS 76 Nacionalitats

• EXECUTIVE EDUCATION DEGREES (EMBA, EXECUTIVE MASTERS, CORPORATE, GEMBA, CORPORATE EMBA) • PROGRAMES OBERTS • PROGRAMES A MIDA

EXECUTIVE MBA

#6

RÀNQUING EUROPEU GLOBAL EXECUTIVE MBA THE ECONOMIST

EXECUTIVE EDUCATION

#16

RÀNQUING GLOBAL THE FINANCIAL TIMES

#4

RÀNQUING GLOBAL AMÉRICA ECONOMÍA

I N T EG R A L DE P ER S O N ES

satisfacció dels participants (sobre 5) satisfacció de les empreses (sobre 5)

2. F O R MA C I Ó

4,54 grau de 4,37 grau de


2. F O R MA C I Ó

I N T EG R A L DE P ER S O N ES

PRESENTACIÓ CORPORATIVA

UNITATS ACADÈMIQUES


PRESENTACIÓ CORPORATIVA

LAW SCHOOL

• GRAU EN DRET

• 82 ALUMNES PROPIS DEL GRAU

• BACHELOR IN GLOBAL GOVERNANCE

• 27 ALUMNES PROPIS DEL MÀSTER UNIVERSITARI EN ADVOCACIA

• DOBLE GRAU EN DIRECCIÓ D’EMPRESES I DRET

• 82 ALUMNES D’ACOLLIDA DEL GRAU

• MÀSTER UNIVERSITARI EN ADVOCACIA (MUA)

• 20 ALUMNES D’ACOLLIDA DE THEMIS

• MÀSTERS I POSTGRAUS • PROGRAMA DE DOCTORAT

#1

MASTER IN INTERNATIONAL BUSINESS LAW EL MUNDO

#2

MASTER IN TAX CONSULTANCY AND MANAGEMENT EL MUNDO

20 JORNA DE S I SEMINA RIS 2.663 participants

I N T EG R A L DE P ER S O N ES

39 Nacionalitats

147 P A RTI CI P A NTS EN INTERCA NVIS I NTE RNA CI ONA LS

2. F O R MA C I Ó

1. 231 A LU M NE S


03 CREACIÓ I DIFUSIÓ DEL CONEIXEMENT


A ES A DE

PER MILLORAR LES ORGANITZACIONS I LA SOCIETAT

1 . B EN VI N G U T S

03

ESADE IMPULSA LA CREACIÓ DE CONEIXEMENT RELLEVANT


PRESENTACIÓ CORPORATIVA

ESTRUCTURA DE LA RECERCA

ARTICLES A REFEREED JOURNALS

52 PROJECTES DE RECERCA AMB FINANÇAMENT EXTERN

I DI F U S I Ó DEL C O N EI X EMEN T

CENTRES DE GENERACIÓ DE CONEIXEMENT

109

3. C R EA C I Ó

16


PRESENTACIÓ CORPORATIVA

9

CENTRES DE REFERÈNCIA

GRUPS DE RECERCA

INSTITUT D’EMPRENEDORIA D’ESADE– EEI

BUSINESS NETWORK DYNAMICS – BUNED

INSTITUT D’INNOVACIÓ I GESTIÓ DEL CONEIXEMENT – IIK

RESEARCH GROUP ON JUDGEMENTS & DECISIONS IN THE MARKET – JUICE

INSTITUT D’INNOVACIÓ SOCIAL – IIS

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ECONOMÍA Y FINANZAS – GREF

ESADEGOV – CENTRE DE GOVERNANÇA PÚBLICA

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN GESTIÓN TURÍSTICA – GRUGET

ESADEGEO – CENTRE D’ECONOMIA GLOBAL I GEOPOLÍTICA OBSERVATORI DE L’EMPRESA MULTINACIONAL ESPANYOLA – OEME

GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN GESTIÓN DE CONFLICTOS CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO DEL LIDERAZGO INSTITUTO DE ESTUDIOS LABORALES – IEL GRUPO DE DERECHO PATRIMONIAL

1 THINK TANK CÀTEDRA JEAN MONNET - ESADE en Gestió

FUTURE OF WORK CHAIR

3. C R EA C I Ó

6

I DI F U S I Ó DEL C O N EI X EMEN T

CENTRES DE GENERACIÓ DE CONEIXEMENT I GRUPS DE RECERCA


PRESENTACIÓ CORPORATIVA

RESULTATS DE LA RECERCA PROGRAMA DE DOCTORAT 2016-2017

PRODUCCIÓ ACADÈMICA 2016-2017

1 4 Journals de la llista del Financial Times 45 articles en journals amb revisors

26 LLIBRES I CAPÍTOLS

4 llibres en editorials internacionals 8 llibres en editorials nacionals 9 capítols de llibres en editorials internacionals 5 capítols de llibres en editorials nacionals

93 CONTRIBUCIONS CIENTÍFIQUES

67 papers acceptats a congressos acadèmics 1 2 casos 14 publicacions d’ESADE

11 TESIS DOCTORALS

I DI F U S I Ó DEL C O N EI X EMEN T

JOURNALS

64 Journals amb factor d’impacte

3. C R EA C I Ó

109


CREEM CONEIXEMENT I PROPORCIONEM ENTORNS ADEQUATS PER A LA RECERCA, LA INNOVACIÓ A LES ORGANITZACIONS I LA INICIATIVA EMPRENEDORA


I PER AIXÒ TÉ UNA POLÍTICA DE BEQUES AMBICIOSA I COHERENT AMB LA SEVA MISSIÓ I ELS SEUS VALORS

3. C R EA C I Ó

DÓNA OPORTUNITATS AL TALENT

I DI F U S I Ó DEL C O N EI X EMEN T

PRESENTACIÓ CORPORATIVA


Donacions a

ESADE 3,5 M€


PRESENTACIÓ CORPORATIVA

Invertir en el Programa de Beques és clau per donar oportunitats als millors estudiants que no disposen de recursos econòmics suficients.

IMPULS A LA RECERCA Finançar la recerca és fonamental per generar innovació i crear coneixement.

EXCEL·LÈNCIA DEL PROFESSORAT Tenir capacitat per contractar el millor professorat internacional garanteix l’excel·lència acadèmica.

Aplicació de les aportacions privades

Gràcies

BEQUES

als més de

34%

600 antics alumnes i organitzacions que, amb les seves aportacions, han invertit en el futur d’ESADE.

RECERCA I PROFESSORAT

60% ENDOWMENT

6%

I DI F U S I Ó DEL C O N EI X EMEN T

ATRACCIÓ DEL MILLOR TALENT

DONANTS

3. C R EA C I Ó

Prioritats d’Inversió


PRESENTACIÓ CORPORATIVA

PROGRAMA DE BEQUES D’ESADE A TRA U RE EL M ILLOR TA LENT

262

ESTUDIANTS BECATS*

* Curs 2016-2017

FINANÇAMENT

2,2 M€ FONS D’ESADE DESTINATS A BEQUES*

ANTICS ALUMNES ALUMNES MEMBRES DEL PROFESSORAT MEMBRES DEL PERSONAL D’ESADE ORGANITZACIONS COMPROMESES AMB EL TALENT

* Curs 2016-2017

3. C R EA C I Ó

L'IMPACTE DEL PROGRAMA DE BEQUES

I DI F U S I Ó DEL C O N EI X EMEN T

Volem que el millor talent que no disposa de recursos econòmics suficients tingui l’oportunitat d’estudiar a ESADE


PRESENTACIÓ CORPORATIVA

ELS DONANTS DEL PROGRAMA DE BEQUES LA CONSOLIDACIÓ DEL PROGRAMA DE BEQUES NOMÉS ÉS POSSIBLE GRÀCIES AL SUPORT DELS ANTICS ALUMNES, ELS ALUMNES I LES EMPRESES.

INICIA TIVES BEQUES FUTUR

És una campanya adreçada principalment a antics alumnes, alumnes i empreses, que té el repte d’aconseguir 1 M€ addicional per a beques.

BEQUES COL·LECTIVES

Inclou diverses iniciatives, entre les quals destaca 1.000 x 1.000 ESADE, l’objectiu de la qual és aconseguir la implicació d’antics alumnes vinculats a ESADE amb contribucions rellevants. Compta amb iniciatives de beques col·lectives promogudes per promocions d’antics alumnes, clubs i chapters internacionals, a més de les beques impulsades per les promocions d’alumnes de tots els programes abans de graduar-se.

AVUI*, EL PROGRAMA DE BEQUES D’ESADE COMPTA AMB EL SUPORT DE:

619

112

DONANTS INDIVIDUALS

DONANTS 1.000 x 1.000

30

EMPRESES

PROGRAMA DE BEQUES CORPORATIVES

3. C R EA C I Ó

CAMPANYA GENERAL DE DONACIONS

I DI F U S I Ó DEL C O N EI X EMEN T

1.000 X 1.000 ESADE


04 CONTRIBUCIÓ AL DEBAT SOCIAL


A ES A DE

PER CONSTRUIR SOCIETATS LLIURES, PRÒSPERES I JUSTES

1 . B EN VI N G U T S

04

ESADE, UN FÒRUM DE REFLEXIÓ DAVANT DELS REPTES GLOBALS, QUE CONTRIBUEIX AL DEBAT SOCIAL


PROJECCIÓ A LA SOCIETAT ACTES PÚBLICS, RELACIÓ AMB EL MÓN EMPRESARIAL, RECERCA PRÒPIA PER CREAR OPINIÓ


QUE REFORÇA EL DESENVOLUPAMENT PROFESSIONAL I FOMENTA L’ACTIVITAT EMPRENEDORA ARREU DEL MÓN

4. C O N T R I B U C I Ó

COMPTA AMB UNA XARXA GLOBAL D’ANTICS ALUMNES

A L DEB A T S O C I A L

PRESENTACIÓ CORPORATIVA


PRESENTACIÓ CORPORATIVA

ESADE ALUMNI

63.200

307

794

4,7M€

67

VOLUNTARIS D’ALUMNI SOLITARI

ACTES ORGANITZATS

DESTINATS A FINANÇAR PROJECTES EMPRENEDORS

CHAPTERS I DELEGACIONS INTERNACIONALS

4. C O N T R I B U C I Ó

La missió d’ESADE Alumni és aportar valor als antics alumnes associats, a ESADE i a la societat amb activitats i serveis orientats a impulsar-ne el desenvolupament professional i humà.

A L DEB A T S O C I A L

Antics alumnes


4. C O N T R I B U C I Ó

ÉS UNA INSTITUCIÓ EN LA SOCIETAT I PER A LA SOCIETAT

A L DEB A T S O C I A L

PRESENTACIÓ CORPORATIVA


PRESENTACIÓ CORPORATIVA

INICIATIVES DE RESPONSABILITAT SOCIAL INSTITUT D’INNOVACIÓ SOCIAL

COL·LABORACIÓ AMB LES UNIVERSITATS CENTREAMERICANES (UCA) SERVEI UNIVERSITARI PER AL DESENVOLUPAMENT (SUD) ALUMNI SOLIDARI CONVENIS DE COL·LABORACIÓ AMB ENTITATS DEL TERCER SECTOR

4. C O N T R I B U C I Ó

PLA DIRECTOR DE RS-E

A L DEB A T S O C I A L

EMPRENEDORIA SOCIAL (MOMENTUM PROJECT)


PERSONES I ORGANITZACIONS A DESENVOLUPAR LIDERATGES INNOVADORS I SOCIALMENT RESPONSABLES PER CONSTRUIR UN FUTUR MILLOR

4. C O N T R I B U C I Ó

ÉS UNA INSTITUCIÓ QUE INSPIRA I CAPACITA

A L DEB A T S O C I A L

PRESENTACIÓ CORPORATIVA


1 . B EN VI N G U T S

A ES A DE

05 ANNEXOS


PRESENTACIÓ CORPORATIVA

PATRONAT D’ESADE PRESIDENT

MEMBRES

Joaquín Uriach Torelló

Maite Barrera Xaubet Salvador Busquets Vila

VICEPRESIDENT Xavier Torra Balcells

Germán Castejón Fernández Ramón Forn Argimon Jaume Guardiola Romojaro

Josep Milà Mallafré, S.J.

Luis Javier Herrero Borque Josep Miralles Massanes, S.J. Tomás Muniesa Arantegui Pedro Navarro Martínez Joan M. Nin Gènova Jaime Oraá Oraá, S.J. Isabel Pagonabarraga Mora Ramón Pascual de Sans Llorenç Puig Puig, S.J. Pere Viñolas Serra

5 . A N N EX O S

SECRETARI


PRESENTACIÓ CORPORATIVA

Persones físiques

Persones jurídiques

Brugera Clavero, Juan José

Accenture

Everis

Icl Iberia

Castejón Fernández, Germán

Agrolimen

EY

Iss Facilty Services

Fábregas Vidal, Pere-A.

Alfa consulting

Fluidra

Lucta

Fontana García, Pedro

Allianz

Freixenet

Kpmg

Gallardo Ballart, Jorge

Arag

Fujitsu

Metalogenia

Guarner Muñoz, Francisco

Aramark

Fundación bancaria “la Caixa”

Miguel Torres

Khalo Glykidis, Esteban

Axis corporate

Fundación banco Sabadell

Nestlé España

Magriñà Veciana, Lluís

Banco sabadell

Fundación Caja de Ingenieros

Penteo

Pérez Farguell, Xavier

Bbva

Fundación Damm

Reig Patrimonia

Soler Pujol, Joan Manuel

Caixabank

Fundación pwc

Roca Corporación empresarial

Trias Sagnier, Miguel

Cámara oficial de comercio,

Fundación Jesús Serra/ Grupo catalana

Santander

Vidal Arderiu, Ignasi M.

industria, servicios y navegación de

Occidente

Seat

Barcelona

Fundación Puig

Sellbytel

Caprabo

Fundación Ramón Areces

Unibail-rodamco

Cementos molins

Fundación Repsol

Werfen Group

Coca cola iberian partners

Gas natural Fenosa

Danone

Grupo Indukern

Deloitte

Grupo Mahou San Miguel

Desigual

Grupo Mémora

Elecnor

Grupo Zurich en España

Esteve

IBM

5 . A N N EX O S

ASSEMBLEA DE MEMBRES DE LA FUNDACIÓ ESADE


PRESENTACIÓ CORPORATIVA

CONSELL PROFESSIONAL D’ESADE

Maite Arango Vicepresidenta del consell d’administració del grup VIPS Maite Barrera Presidenta de Bluecap Management Consulting

María Garaña Managing directo Google Cristina Garmendia Partner de Ysios Capital Partners Juan Lladó Vicepresident i conseller delegat del Grupo Técnicas Reunidas

Anna M. Birulés Presidenta d’alta business services

Iván Martén Partner sènior, conseller delegat i líder global d’Energy Practice de The Boston Consulting Group

Luis Conde President de Seeliger & Conde

D. Vicente Moreno President de la Fundación Accenture

Fernando Conte President de Parkia

D. Manuel Raventós President de Raventós i Blanc

María Ángeles Delgado Directora General per Iberia (Espanya i Portugal) Fujitsu

Francisco Román President de Vodafone Espanya

Mónica de Oriol Presidenta Net4things Juan Ignacio Entrecanales Vicepresident d’Acciona

Fernando Ruiz President de Deloitte Carina Szpilka Vicepresidenta del Comité Espanyol UNICEFC

Joaquín Uirach Torelló President Grupo Uriach D. Juan Antonio Zufiria Director General Europa IBM

En representació d’ESADE Eugènia Bieto Directora General Pedro Navarro Vicepresident executiu del Patronat de la Fundació ESADE José M. de la Villa Secretari del Consell Professional d’ESADE

5 . A N N EX O S

Juan Arena Fundador y membre del Comité Executiu del a Fundació SERES i president del Consell Professional de ESADE


PRESENTACIÓ CORPORATIVA

Abertis Infraestructuras

Crowe Horwath Legal y Tributario

Gas Natural Fenosa

Osborne Clark España

Marta Casas

Jordi Bech Sanz

Manuel García Cobaleda

David Miranda

Abogacía General del Estado en Barcelona

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, SLP

Gómez Acebo & Pombo Abogados, SLP

Pedrosa Lagos

Daniel Marín

Eduardo Pedrosa

Grant Thornton

PepsiCo

Danone, SA

Aurora Sanz

Joan Rigau

Natalia Berenguer

Iberdrola

Pérez-Llorca Abogados, S.L.P. y CIA

José Miguel Alcolea Cantos

Gerard Serra Trullàs

Inspección de Trabajo de Cataluña

Puig, SL

M. Luz Bataller Cifuentes

Marta Sulé Salvado

Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social

PwC Tax & Legal

Rosa Santos

Valeri Viladrich

Jacobs Douwe Egberts ES, SLU

Roca Junyent, S.L.P.

Cristina Crespo

Joan Roca

Jausas Legal y Tributario, S.L.P.

Rousaud Costas Duran

Nieves Briz

Adolf Rousaud

Severo Bueno de Sitjar de Togares Agencia Tributaria, Delegación en Barcelona Gonzalo David Garcia de Castro AGM Abogados Jordi Rovira Esteve Arasa & De Miquel – Euroforo Rosa Mª Arasa Baker & McKenzie, S.L.P. Montse Llopart

Raimon Segura

Decanato de los Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles de Cataluña Luís Alfredo Suárez Deloitte Legal Ignacio Sanjurjo

BDO Abogados y Asesores Tributarios, S.L.

Escuela Judicial

Adolfo Soria

Gema Espinosa

Clifford Chance, S.L.P.

EY (Ernst & Young Abogados)

KPMG S.A.

SEAT

Susana Añoveros

Simeon García-Nieto Nubiola/ José Luis Prada Larrea

Montse Trapé

Luis Comas

CMS Albiñana & Suárez de Lezo

Fiscalía Superior de Cataluña

“la Caixa”

Tribunal Arbitral de Barcelona

José María Rojí

José Mª Romero de Tejada

Ignacio Redondo Andreu

Rafael Espino

Colegio Notarial de Cataluña

Font Asesores Fiscales SL

MANGO

Uría Menéndez, S.L.P.

Francisco Fontan

Eduard Geli

Manubens & Asociados S.L.P.

Vialegis Asesores Legales y Tributarios

Carles Manubens

Francisco Peláez c

Joan Carles Ollé/ D.José Alberto Marín Sánchez

Jordi Font Bardía Garrigues, S.L.P. Fernando Rey

5 . A N N EX O S

CONSELL PROFESSIONAL DE LA FACULTAT DE DRET


PRESENTACIÓ CORPORATIVA

INTERNATIONAL ADVISORY BOARD DE LA BUSINESS SCHOOL Antonio Pérez

Maite Arango Vicepresidenta del consell d'administració del Grup VIPS (Mèxic–Espanya)

Cheryl Campbell Vicepresidenta sènior de Govern Estratègic Global de CGI Federal (Estats Units)

Sergio Bertolucci Exdirector de Recerca i Computació Científica de l’Organització Europea per a la Recerca Nuclear (CERN) (Itàlia)

Hans-Paul Buerkner

Antonio Garrigues Walker President honorífic de Garrigues i de la Fundació Garrigues (Espanya)

Enrique V. Iglesias Exsecretari general de la Secretaria General Iberoamericana - SEGIB (Uruguai)

Ibrahim Khashoggi CEO de Maan Aljasser & Co. (Aràbia Saudita)

Christine Lagarde (en excedència) Directora gerent del Fons Monetari International - FMI (França)

Enrique Lores

Bernard Ramanantsoa

George Daly

Javier Solana

Soci de Lion Capital (Regne Unit) i exCEO de Bacardí (Estats Units)

Director d’ESADE Executive Education

Josep Franch Degà d’ESADE Business School

Carlo M. Gallucci Vicerector de Relacions Internacionals i Estudiants de la Universitat Ramon Llull

Jonathan Wareham

Vicepresidenta del Patronat de l’Aalto University (Finlàndia)

Javier Ferran

Jordi Brunat

Marja Makarow Vicepresident executiu de Sistemes Avançats de Tecnologia i Projectes Especials de STMicroelectronics President de 3Sun i de la Junta Directiva d’ECSEL (Suïssa)

Decano del Cornell SC Johnson College of Business (Estados Unidos)

Directora general d’ESADE

Alfons Sauquet

Andrea Cuomo

Soumitra Dutta

Eugènia Bieto

Presidente de Imaging & Printing Solutions de HP (España)

President de The Boston Consulting Group (Alemanya)

Exdegà de la McDonough School of Business de la Georgetown University (Estats Units) President honorífic de l’ESADE Challenge Board

En representació D’ESADE

Global Dean d’ESADE

Degà de Professorat i Recerca d’ESADE

Exdegà de HEC School of Management (França)

President d’ESADEgeo-Center for Global Economy & Geopolitics (Espanya) Ex alt representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i Política de Seguretat Comuna, exsecretari general del Consell de la Unió Europea i exsecretari general de l’OTAN

Herman Uscategui Consultor internacional de Desenvolupament Empresarial President del consell d’OneWorld Now! (Estats Units)

5 . A N N EX O S

President de l’International Advisory Board d’ESADE Assessor especial del Consell de Direcció d’Eastman Kodak Company (Estats Units)


PRESENTACIÓ CORPORATIVA

Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB International) The Association of MBAs (AMBA) Business Association of Latin American Studies (BALAS) The Global Alliance in Management Education (CEMS) Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración (CLADEA) Center for Transnational Legal Studies (CTLS) European Academy of Business in Society (ABIS) European Business Ethics Network (EBEN) European Doctoral Programmes Association in Management and Business Administration (EDAMBA) European Foundation for Management Development (EFMD) European foundation for management Development (EFMD) European Law Faculties Association (ELFA) Executive MBA Council (EMBAC) European Doctoral School on Knowledge and Management (EUDOKMA) Global Business School Network (GBSN) Graduate Management Admission Council (GMAC) International Association of Jesuit Business Schools (IAJBS) International Association of Law Schools (IALS) International Bar Association (IBA) Partnership in International Management (PIM) Innovation intelligence and Networking (SCIENCE l BUSINESS) Social Enterprise Knowledge Network (SEKN) The Joint Certificate in International and Business Law (THEMIS) International University Consortium for Executive Education (UNICON)

5 . A N N EX O S

ASSOCIACIONS ACADÈMIQUES INTERNACIONALES DE LES QUALS ESADE ÉS MEMBRE


PRESENTACIÓ CORPORATIVA

LLISTA DE MEMBRES DE LA XARXA CEMS

Aalto University School of Business – Finlàndia

National University of Singapore – Singapur

Università Commerciale Luigi Bocconi – Itàlia

Norwegian School of Economics – Noruega

Copenhagen Business School – Dinamarca

Nova School of Business and Economics – Portugal

Corvinus University of Budapest – Hongria

Rotterdam School of Management, Erasmus University – Països Baixos

ESADE Business School – Espanya

Stockholm School of Economics – Suècia

Escola de Administração de Empresas de São Paulo-FGV – Brasil

The London School of Economics and Political Science – Regne Unit

Graduate School of Management, St Petersburg State University – Rússia

The University of Sydney Business School – Austràlia

HEC School of Management Paris – França

Tsinghua SEM – Xina

HKUST (Hong Kong University of Science and Technology) Business School – Hong Kong

UCD Michael Smurfit Graduate Business School – Irlanda

Indian Institute of Management at Calcutta – Índia

Universidad Adolfo Ibáñez – Xile

Ivey Business School – Ontario, Canadà

University of Cologne – Alemanya

Keio University – Japó

University of Economics Prague – República Txeca

Koç University Graduate School of Business – Turquia

University of St.Gallen – Suïssa

Korea University Business School – Corea del Sud

Vienna University of Economics & Business – Àustria

Louvain School of Management – Bèlgica

Warsaw School of Economics – Polònia

5 . A N N EX O S

MEMBRES CEMS


PRESENTACIÓ CORPORATIVA

LLISTA DE MEMBRES DE LA CTLS

MEMBRES FUNDADORS DE LA CTLS

MEMBRES DE LA CTLS

Georgetown – Estats Units

Amsterdam Law School - Països Baixos

The Dickson Poon School of Law, King's College London – Regne Unit

Bucerius Law School - Alemanya

ESADE Law School Espanya

Católica Global School of Law – Portugal

Hebrew University of Jerusalem – Israel

Freie Universität Berlin - Alemanya

National University of Singapore – Singapur

Moscow State University - Rússia

University of Fribourg – Suïssa

Peking University School of Transnational Law - Xina

University of Melbourne – Austràlia

Pontificia Universidad Javeriana - Colòmbia

Università di Torino – Itàlia

Renmin University of China Law School - Xina

University of Toronto – Canadà

Tecnológico de Monterrey - Mèxic Universidad de los Andes - Colòmbia

University of Liège - Bèlgica Yonsei University Law School - Corea del Sud

5 . A N N EX O S

University of Auckland - Nova Zelanda


PRESENTACIÓ CORPORATIVA

LLISTA DE MEMBRES DE LA XARXA THEMIS

MEMBRES DE THEMIS ESADE Law School – Espanya Freie Universität Berlin – Alemanya Universität St. Gallen – SuÏssa Maastricht University Faculty of Law – Països Baixos Università Commerciale Luigi Bocconi – Itàlia Université Paris-Est Créteil – França Singapore Management University School of Law – Singapur

5 . A N N EX O S

Vienna University of Economics and Business – Àustria


PRESENTACIÓ CORPORATIVA

ABERTIS

CLUB ESPAÑOL DE ENERGÍA

PANASEF

ABOGADOS URÍA MENÉNDEZ

CORREOS

PFIZER

AGRUPACIÓ

DELOITTE

PIONEER GLOBAL INVESTMENTS- BANKINTER

ALCON

DEUTSCHE BANK

PORSCHE

ANCECO

ECOEMBES

PORT DE BARCELONA

AUDI

EULEN

PPG

BANCA MARCH

FERROVIAL: GMP

PRICEWATERHOUSECOOPERS

BANCONOVO

FIA UNIVERSITY

PROCTER-WELLA

BAYER

FUNDACIÓ MARTÍ FABRA

RED ELECTRICA DE ESPAÑA

BBVA

GAS NATURAL FENOSA

REPSOL

BCG

GENERAL ATLANTIC

ROCHE

BIODERMA

IBERDROLA

SEPA

BOEHRINGER INGELHEIM

ICEA

UNIV SHEFFIELD

BUNGE

IIMB

VERTILUX

CAIXABANK

KIBS

VOLVO

CANAL ISABEL II GESTIÓN

KUBS

VUELING

CBRE

MAPFRE

WORLD BANK

CEPSA

NOVARTIS

ZURICH INSURANCE COMPANY LTD.

CFL

ORANGE

ANCE COMPANY LTD.

5 . A N N EX O S

EMPRESES QUE HAN PARTICIPAT EN ELS PROGRAMES A MIDA


Presentació Corporativa ESADE - Mar 2018  

Presentació Corporativa ESADE - Mar 2018

Presentació Corporativa ESADE - Mar 2018  

Presentació Corporativa ESADE - Mar 2018