Regnskap Norge Hele Norges økonomisjef

Page 1

ØKONOMI-NORGESHELESJEF Hele bilaget er utgitt av Regnskap Norge • Ha med regnskapsføreren fra starten Side 4 • Bærekraftsrapportering – mer aktuelt enn noensinne Side 18 • Din egen HR- og lønnsavdeling Side 28 • Valgte regnskapsføreryrket Side 30 økonomienD.D.E.-bassistmedordenpå Side 6

Regnskapsføreren jobber for at Nora, Aksel og Trine skal slippe tidkrevende administrasjon – tid som kan brukes til å utvikle be driften. Hun produserer regnskapet, sørger for at skatter og avgifter innrapporteres riktig, og bistår dessuten med lønn og HR-oppgaver. Dagens regnskapsfører fører ikke kun regnskapet. Hun er bedrif tens nærmeste Regnskapsførerenrådgiver.bruker tallforståelsen sin til å sikre lønnsom het, vekst og effektiv drift. Og med løpende oversikt over bedrif tens økonomi, er regnskapsføreren den som først fanger opp og er i stand til å se hvilke grep som bør gjøres – både på kort og lang sikt. Ved å engasjere en regnskapsfører får Nora, Aksel og Trine tid til å drive med det de liker og kan best; kle opp folk, lage buketter og bake Regnskapsførerenbrød. gjør hverdagen deres enklere. Rune Aale-Hansen administrerende direktør i Regnskap Norge

2 Hele bilaget er utgitt av Regnskap Norge prosjektledelse og salg: Torgeir Dahl Philip Emberland tekst: Kjell Jørgen Holbye grafisk form: Jessica Nyström forsidefoto: Line Berre trykk: Polaris Tryck repro: Stibo korrektur: Kristin Dahl Oscars gate 70 1706 Sarpsborg www.markedsmedia.no VIL DU BLI SYNLIG I RIKSMEDIA, KONTAKT BENT OMDAL PÅ 412 89 777/BENT@MARKEDSMEDIA.NO Spørsmål om innholdet i bilaget kan rettes til: Lene N. www.regnskapnorge.nopost@regnskapnorge.nolene@regnskapnorge.nokommunikasjonsrådgiver,Sundalskleiv, - makes you visible MILJØMERKET 241 599 ykksak N ora driver en motebutikk på det lokale kjøpesen teret. Hun vinker til Aksel som nylig har åpnet en blomsterbutikk i nabolokalet. Aksel smiler tilbake mens han nyter duften av bakst som strømmer fra bakeriet over gangen. Trine har servert innbyggerne ferske brød i over 20 år og er stolt over å ha ansatt flere av tettstedets spirende bakere. Nora, Aksel og Trine driver alle det som betegnes som små og mellomstore bedrifter (SMB). Det betyr at de har under 100 ansatte. Ifølge SSB har faktisk 90 prosent av SMBene under ti ansatte. Norsk næringsliv består av nærmere 650 000 bedrifter. 99 pro sent faller inn under kategorien SMB. Små og mellomstore virksomheter er motoren i norsk nærings liv. I tillegg til å utgjøre brorparten av norske bedrifter, står de, iføl ge NHO, for 44 prosent av verdiskapingen fra norske bedrifter, noe som tilsvarer 700 milliarder kroner. Dessuten er 47 prosent av alle ansatte i næringslivet ansatt i SMB. Nora, Aksel og Trine har en travel hverdag. De betjener kunder, følger med på trender, lager buketter og dekorasjoner, baker, tar imot bestillinger, gjør innkjøp, følger opp ansatte, lager timepla ner, rydder og stenger kassasystemet før dørene lukkes. Det høres kanskje overkommelig ut. Men, i tillegg skal lønninger utbetales, sykefravær håndteres, fakturaer betales, årsregnskapet utarbeides og økonomien Næringsdrivendegjennomgås.måinnrette seg etter en rekke lover og regler.

Regnskapsloven, skatteloven, merverdiavgiftsloven, hvitvaskings loven og personvernforordningen, for å nevne noen. Det er derfor ikke overraskende at over 400 000 av Norges små og mellomstore virksomheter setter bort regnskapet til regnskapsføreren.

Få mer tid

Foto: CF Wesenberg.Rune Aale-Hansen er administrerende direktør i Regnskap Norge.

3 Hele bilaget er utgitt av Regnskap Norge M A E S T R O D e t e r i k k e f u l l t h o s o s s v i h a r p l a s s t i l f l e r o m b o r d w w w . m a e s t r o . n o # å r s o p p g j ø r # n y s k a t t e m e l d i n g # a v s t e m m i n g # s k y # i n t e g r a s j o n e r

Jan Arild Steen er seniorrådgiver i Regnskap Norge. Foto: Regnskap Norge.

Mange gründere venter for lenge med å skaffe seg hjelp fra regnskapsfører.

Det er nok jobb å få en bedrift på beina, om man ikke også skal føre bøkene selv, mener Steen, som likevel peker på én for del med å ta hånd om regnskapet den aller første tiden.

– Mange som starter en virksomhet, ven ter for lenge med å skaffe seg profesjonell hjelp til regnskapet, og oppdager kanskje behovet først når de blir gjenstand for myn dighetskontroll, som for eksempel boketter syn, sier han.

det vært en kjepphest å unngå regelverk som kompliserer hverdagen til bedrifter, men her er vi ikke blitt hørt. Uansett vil det være arbeidskrevende for gründeren å følge med på endringer i reglene for mva og skatt, mens regnskapsføreren har det som sin jobb, understreker han.

S teen, som selv er autorisert regnskapsfører, arbeider til daglig med fagsupport hos Regnskap Norge. Hans anbefa ling kommer på bakgrunn av bred erfaring som regnskaps fører og kjennskap til norsk næringsliv.

Og skal det betales ut lønn, mener Steen at regnskapsfører er obligatorisk. – Lønn er ganske komplisert, sier han. – Ikke bare skal myndighetene ha sine månedlige rapporter, men regelverket er relativt innviklet. Når skal det betales over tid, hvordan skal feriepengene beregnes, og hvordan skal eventuelle sykefravær hånd teres? Det vet regnskapsføreren, og en så viktig del av virksomheten fortjener å bli håndtert av profesjonelle. Det at de ansatte mottar korrekt avlønning på korrekt tids punkt er tross alt hovedmotivasjonen for å jobbe, påpeker Steen. Steen anbefaler å finne en regnskapsfører man har tillit til – og god kjemi med. – Egentlig kan du gjerne tenke på regn skapsføreren som en ansatt. Dette er en per son du skal samarbeide tett med, og, ikke minst, som vil ha fullt innsyn i bedriftens økonomi. Det gjør relasjonen viktig, og det kan lønne seg å bruke litt tid på å finne den rette samarbeidspartneren for deg, sier han.

– Så lenge du har tilstrekkelig kunnskap og tid til å ta på deg jobben, kan det være en fordel i den aller første tiden. Regnskapet

gir deg et tettere forhold til tallene og økono mien, noe som er viktig for en bedriftsleder, sier han. – Utfordringen oppstår når tiden ikke lenger strekker til, eller hvis du mangler kompetanse. For den som fører regnskapet selv, er det stressende når Skatteetaten, for eksempel, ber om å kontrollere den siste momsoppgaven. For regnskapsføreren deri mot, er dette en rutineoppgave, sier han. – Og ofte vil en erfaren regnskapsfører ha fanget opp at akkurat den momsoppgaven trengte en liten kommentar – og så hadde det kanskje ikke blitt noen kontroll i ut gangspunktet, sier han. Moms og skatt – er i det hele tatt områ der det kan være krevende å følge med på, og der reglene stadig endres. Autoriserte regnskapsførere er pålagt kontinuerlig fag lig oppdatering, og vet hva som gjelder til enhver tid. – Se for eksempel på de nye momsreglene for elbil, der det skal betales moms av kjø pesummen over kr 500 000, sier Steen. – Det er en helt ny situasjon, og den vir ker kompliserende. For Regnskap Norge har

– Når du oppdager at du ikke har kontroll, har du ventet for lenge, sier seniorrådgiver Jan Arild Steen i Regnskap Norge.

4 Hele bilaget er utgitt av Regnskap Norge

Ha medfraregnskapsførerstarten

”Utfordringen opp står når tiden ikke lenger strekker til, eller man kompetanse.”mangler

– Selv om flere har kunnskap til å føre et enkelt regnskap selv, er det sjelden den beste løsningen. Med profesjonell hjelp til regnskap og rapportering får gründeren mer tid til selve forretningsdriften, der inn satsen har størst verdi, sier han.

– På den måten frigjør vi også tid hos regnskapsfø rer, som i stedet kan bruke den på rådgivning overfor sine klienter. Med Modhi blir det manuelle arbeidet med å sende krav til inkasso erstattet med en enklikk-løsning som overfører all relevant informasjon om kravet til Modhis systemer, sier Aakervik.

– Vi har den erfaringen som skal til for å drive i et strengt regulert marked som det nordiske, der det er strenge regler for denne typen virksomhet, sier Aa kervik.–Med oss som samarbeidspartner kan du være trygg på seriøs og ikke minst menneskelig oppfølging av utestående krav – til glede for både dine klienter og deres kunder. For mange, særlig små bedrifter med sterk lokal forankring, kan det være en stor fordel å la noen andre gjøre denne delen av jobben – og via våre systemer betjener vi enkelt kunder over hele Norge, sier Aakervik.

Økt likviditet –gratis integrasjonsplattform”

– Vi behandler alle typer krav, og systemet er i stand til å automatisk registrere innbetalinger av del beløp, krediteringer og selvsagt full innfrielse av kra vet. Slik vil reskontroen til enhver tid være oppdatert hos våre kunder, sier han. Stadig flere regnskapsbyråer kjører flere enn ett ERP-system, og med en bred integrasjonsplattform er Modhis systemer i stand til å koble seg opp mot de aller fleste av dem. Målet er å forbedre likviditeten til regnskapsførerens klienter, uten at det belaster byrået med store mengder merarbeid.

5 Hele bilaget er utgitt av Regnskap Norge

Modhi er et inkassoselskap i SpareBank1-gruppen, og har erfaring med innkreving i de nordiske landene. De 230 ansatte er fordelt på Norge, Sverige og Finland, med hovedvekt på Norge, der selskapet har kontorer i Oslo og Hamar.

Vi har den erfaringen som skal til for å drive i et strengt regulert marked som det nordiske, der det er strenge regler for denne typen virksomhet.” Vegard Aakervik, key account manager for regnskapsbransjen.

Tidlig fakturering og inkassovarsel er avgjørende for å sikre at kunden betaler, noe som gjør at enkle rutiner for innkreving og oppfølging av utestående krav er viktig for den løpende likviditeten, mener Aakervik.

– Bruk av integrasjonsplattformen er kostnadsfri, og åpner for enkel og sømløs overføring og oppfølging av inkassokrav til våre systemer, sier han.

– Per i dag har vi over 1000 kunder på integrasjons plattformen og mer enn 10 000 kreditorer i våre sys temer - og vi har som ambisjon å øke dette antallet.

Sømløs integrering mot en rekke ERP-systemer gjør samarbeid med Modhi på innkreving både enkelt og effektivt. – Vi følger hele reskontroprosessen og over i inkasso med ett enkelt klikk, sier key account manager for regnskapsbransjen Vegard Aakervik.

– Vi pleier å si at krav er en ferskvare, og hos oss får regnskapsbyråer en kompetent og erfaren samar beidspartner på innkrevingssiden, sier Aakervik. Sen tralt står Modhis integrasjonsplattform, som gjør det enkelt å integrere ERP-systemer som Visma Business, Xledger, Tripletex, PowerOfficeGo, UniEconomy, Spa rebank1 Regnskap og DNB Regnskap opp mot Modhis systemer, og snart Duett.

g det har vi gjort fra dag én, sier Eivind Berre. – D.D.E. er en viktig del av vårt levebrød, og da var det en selvfølge at vi skulle prøve å gjøre ting riktig. Det har vi ikke angret ett sekund på, sier han.  For musikkbransjen kan være en ut fordrende bransje rent regnskapsmessig. Overgangen fra spellemann og ungkar med kontanter i plastpose etter spillejobbene, til et stabilt familieliv med det behovet for stabi litet som hører med, kan for noen være brå.

Mva er bøygen For artister er det mva-reglene som repre senterer den største utfordringen. Kunstne risk virksomhet er ikke momsbelagt, men bandet må betale moms på en del tjenester som for eksempel inn- og utleie av teknisk utstyr. Reglene er kompliserte, og det gjelder å ha tunga rett i munnen. Det er der regn skapsfører Ragnar Davidsen i Økonomihuset Magnussen kommer inn. Den auto riserte regnskapsføreren hadde ti års erfa ring fra Skatteetaten da han endte på den andre siden av bordet. I dag er han regn skapsfører for D.D.E.s driftsselskap Rai Rai Entertainment AS, der Berre er daglig leder. I tillegg fører han regnskapet for de fleste av bandmedlemmenes personlige selskaper.  – Det kan være komplisert, ja, men så må det også sies at Eivind har ekstrem orden i sysakene, sier Davidsen. – Vi inngår jo i et tett samarbeid og kjen ner hverandres virksomheter godt. Bransje kunnskap er viktig om man skal kunne gi de rette rådene og gjøre ting riktig, sier den erfarne regnskapsføreren, og Berre nikker. – Vi trenger en god del kompetanse på vår side også. Det er en toveisrelasjon der vi utvikler hverandre, sier han.  Fremdeles papirbasert Selv kom Berre i berøring med økonomi og forretningsdrift da han utdannet seg til ty pograf, og det har vært en god bagasje å ha med seg. Men han sverger fortsatt til papir.  – Jeg er litt gammeldags sånn, men det går greit. Jeg har prøvd å omstille meg i flere år, men det krever et annet tankesett å dri ve elektronisk. Selv liker jeg å bla gjennom permen, sette kråketegnene mine på papir – det er effektivt for meg, og gir en trygghet, sier Berre. – Jeg tror det er lettere å avdekke feil og mangler, om det mangler bilag eller faktura – jeg bruker flere sanser til å sammenstille informasjonen. Ser logoen, summene, un dersummene – det går mye fortere, innbil ler jeg meg iallfall, sier bassisten som også driver et lite reklamebyrå.  Tar ut lønn Artistlivet er sesongbetont – store deler av

Da bandet D.D.E. ble dannet for 30 år siden, var det én ting bassist Eivind Berre og de andre bandmedlemmene var sikre på. De skulle ta økonomistyringen på alvor.

6

D.D.E.-bassist Eivind Berre forteller at bandet tidlig bestemte seg for å ha full kontroll over regnskap og økonomi. Til venstre sammen med regnskapsfører Ragner Davidsen i Økonomihuset Magnussen.

– Produktutviklingsjobben

D.D.E. tok kontroll over økonomien

Mange slet – Da vi startet opp, var det mange artister som slet økonomisk, og flere gikk dundren de konkurs etter å ha oppdaget at de måtte betale for det som så ut som en byttehan del selv. Vi var opptatt av ikke å havne der, forteller Berre. – Vi ville ta den økonomiske og forret ningsmessige siden av vår virksomhet på like stort alvor som musikken.   Så turen gikk til Innovasjon Norge. Og som antakelig det eneste bandet i Norge, mottok D.D.E. i 1992 støtte til produktutvik ling og markedsføring på 250 000 kroner. vi gjorde den gangen for 30 år siden, er fortsatt ryggra den i vår virksomhet, og har direkte resul tert i en samlet omsetning på 250-300 mil lioner kroner, forteller Berre. – Det må jo sies å ha vært en ganske klok satsing fra Innovasjon Norges side den gan gen, sier han med et smil.

O

7 inntekten kommer i løpet av sommeren og måneden før jul. For å sikre en stabil øko nomi, har D.D.E. organisert seg på en spe siellRaimåte. RaiEntertainment AS ble stiftet sam tidig som D.D.E. Selskapet eier merkevaren og de immaterielle verdiene knyttet til ban det. I tillegg har hvert enkelt bandmedlem sitt eget selskap. Slik kan artisten Berre ta ut vanlig lønn, med de fordelene det medfører.  – Det ble jo veldig tydelig under pandemi en, men også uten noen pandemisituasjon gir det ekstra trygghet å være i et ordinært ansettelsesforhold, sier han.

– Det gir rett til sykepenger og en stabil og jevn inntekt gjennom året, og myndighetene blir glade for å få inn arbeidsgiveravgift. Så vi fakturerer Rai Rai Entertainment AS fra våre egne selskaper, forklarer Berre. Regn skapsføreren er en betrodd partner hele veien.  –For oss betyr det å ha et profesjonelt regnskapskontor at vi skjønner hva vi holder på med. Hvor går grensene for de forskjellige tingene? Hvilke endringer har skjedd? Vi har utviklet oss sammen, og kan i dag snakke enkelt om det som for noen år siden kunne virke uoversiktlig. Vi har fått inn i rutiner og terminologi som kanskje ikke hører til i regnskapsverdenen, sier Berre. Lønnsomt å ha kontroll – De selskapene som har best kontroll er de som har best internkontroll også – uansett bransje, understreker Davidsen. – Så erfaringsmessig lønner det seg å fokusere mye på økonomi og struktur, og det er absolutt verdt å ta dette på alvor fra dag én, slik Eivind og bandkollegene hans gjorde. I det øyeblikket man snakker om penger, må man glemme at man er artist el ler kunstner. Økonomien skiller ikke på det. Økonomistyring gir noen strenge rammer, men bidrar helt klart til å få mer ut av verdi ene. Innimellom må man sette på seg et sånt næringshode, sier han.   Og næringshodet ble det bruk for da pan demien traff bransjen som en slegge i mars 2020. Den første reaksjonen var å permittere alle, forteller Berre.  – Det var jo ingen kriseplaner, og det hele var veldig uoversiktlig. Men etter hvert kom støtteordningene, som traff ganske godt. Men søknadsprosessen var møysommelig, og kanskje var ordningene litt slepphendte i starten, sett i ettertid, sier Berre. – Den første støtteordningen var tilpasset næringslivet og tok ikke hensyn til sesong variasjoner. Det løste seg etter hvert, og alt i alt synes jeg det ble bra håndtert, sier Berre.  – Og for meg ga det et enda bedre inn blikk i det praktiske arbeidet med konserter og turneer, sier Davidsen. – Så nå står vi enda bedre rustet og sam arbeider bedre enn noen gang.

Alle foto: Line Berre.

”For oss betyr det å ha et regnskapskontorprofesjoneltatviskjønnerhvaviholderpåmed.”

(Nesten) alt du trenger å vite om Bitcoin Stadig flere privatpersoner og bedrifter investerer i Bitcoin. Daglig leder Fredrik Aars-Rynning i SKATT & REGNSKAP AS svarer på vanlige spørsmål når kryptovalutaen skal bokføres.

Flood.SusannaFoto: ”EU og Finansdepartementet har uttalt at handel med Bitcoin er omsetning av et gyldig betalingsmiddel.”

Hvordan behandles Bitcoin skattemessig?

– Kryptovaluta er et formuesobjekt som omfattes av de alminnelige skattereglene og som også vil inngå i grunnlaget for bereg ning av formuesskatt. Tap vil være fradrags berettiget, mens gevinster vil være skatte pliktige. Dette gjelder som hovedregel, også om man har investert via et selskap. Den skattemessige behandlingen er dermed i prinsippet ganske grei, men det kan bli uoversiktlig ved mange transaksjoner, slik at det i praksis kan oppstå en rekke utfor dringer.Formuesverdien er tilsvarende kursen 1. januar, og gevinst/tap realiseres først ved salg. Ved produksjon – mining – inntekts føres verdien når man mottar Bitcoin-en. Kostnaden man har ved å lage dem, kom mer til fradrag på vanlig vis. Det spennende fremover er at det kom mer stadig nye måter å bruke teknologien som Bitcoin er laget på, til andre formål, som smarte kontrakter og NFT-er. Det vil være en vurderingssak i hvert enkelt tilfelle om hvordan dette skal behandles skatte messig.Merk at Bitcoin dermed ikke behandles på samme måte som aksjer. Det er ikke en aksje, og Bitcoin er dermed ikke omfattet av fritaksmetoden for selskap.

Fredrik Aars-Rynning er daglig leder i SKATT & REGNSKAP AS.

Har Bitcoin noen fordeler fremfor andre typer investeringer eller innskudd? – Siden Bitcoin er et vanlig formuesobjekt, har det ingen spesielle fordeler eller ulem per ut fra regelverket. Dermed er det ute lukkende et spørsmål om direkte forventet avkastning. Forventet avkastning betyr jo enten at man får løpende betalt underveis, eller at prisen stiger. Siden det ikke er noen betaling underveis forbundet med å eie Bitcoin, er det utelukkede et spørsmål om man tror at verdien skal stige. Vi oppfatter det ikke som vår jobb å si noe om verdiutviklingen fremover, men historisk har jo utviklingen vært interessant. Den første kjente betalingen med Bitcoin ble i hht. Bitcoinwiki.org gjennomført 22.05.2010: En pizza med pris USD 25 ble betalt med 10 000 Bitcoin. Om mottaker av denne betalingen har sittet på disse Bitcoi nene frem til 31.12.2021 og da hadde solgt dem, hadde fortjenesten blitt temmelig god. Hver Bitcoin hadde ved kjøpstidspunk tet verdien USD 0,0025, mens kursen ved nyttår var USD 46 195, som innebærer en økning i verdi med mer enn 18 millioner ganger. Dette er vel den ene fordelen som har gjort at dette er blitt så populært. Hvor risikabelt er Bitcoin som investeringsobjekt? – Vi klassifiserer Bitcoin som high-risk. Det er både knyttet en kursrisiko og en systemrisiko til Bitcoin som man må være klar over. Systemrisikoen er blant annet at kryptovalutaer generelt ikke er omfattet av de reguleringene markedet vanligvis forhol der seg til ved finans- eller valutainveste ringer, og dette gjør at man må være klar over hva man gjør og hvilke rettigheter man har – eller ikke har – hvis noe uforutsett skulle skje. I tillegg viser historikken at det er betydelige svingninger, og det er i tillegg et politisk element i utviklingen av kursen fremover. Hva slags juridisk status har Bitcoin i Norge? – EU og Finansdepartementet har uttalt at handel med Bitcoin er omsetning av et gyl dig betalingsmiddel. Dette gjør f.eks. at det er unntatt MVA. Samtidig er det ikke omtalt i regnskapsstandardene, så det er en vurde ringssak hvordan man ønsker å presentere det i regnskapet. Vi ender ofte opp med at Bitcoin klassifiseres som et finansielt in strument. Slik sett er det hverken å anse fullt ut som et finansielt instrument eller fullt ut som kontanter. Det kan være litt av begge ut fra formålet og hvordan det benyt tes i selskapet. Hvordan kan dere som regn skapsførere gi råd / hjelpe kunder som har investert i Bitcoin? – I hovedsak er våre tjenester knyttet til den skatte- og regnskapsmessige behandlingen. Både hvordan man enkelt skal oppfylle kravene til bokføring og hvordan man skal verdsette og sikre rett beskatning av trans aksjonene. Som med veldig mye annet er det ofte ikke en enkelt transaksjon som er utfordringen, men hvordan man setter opp systemet for løpende bokføring på en effek tiv–måte.Vidriver ikke med investeringsråd givning. Samtidig er vi veldig opptatt av å kjenne våre kunder og gi råd underveis. Om det eksempelvis kommer en pensjonist med liten erfaring og lav risikovilje som uttryk ker ønske om å investere i Bitcoin, vil vi nok ta en prat med vedkommende og høre om det er DETTE vedkommende faktisk ønsker å gjøre. Er det mange som henvender seg? Hvor vanlig er investerin ger i Bitcoin i Norge og blant norske bedrifter? – I henhold til Finanswatch, viser en un dersøkelse utført av Arcane Crypto og EY at 300 000 nordmenn eier en form for krypto valuta. Interessant nok skrev Finansavisen i februar 2021 at Oljefondet indirekte eide Bitcoin for 700 millioner kroner. I henhold til Kapital 27. januar 2021 er tunge investo rer, banker, børser og selskaper som PayPal på vei inn i krypovaluta også. – Grunnet vårt hovedfokus på små- og mellomstore bedrifter, mottar vi sjelden henvendelser vedrørende Bitcoin – men vi bistår for tiden et selskap som driver med mining, og fører i tillegg regnskapet for et holdingselskap som eier et par Bitcoin også. Det er med denne bakgrunn vi har satt oss skikkelig godt inn i reglene knyttet til kryptovaluta.–Blantvåre kunder er det helt klart min dre vanlig å investere i Bitcoin. Vår erfaring er at de fleste som er litt nysgjerrige og som ønsker å være med, innser at dette er en høy-risiko-investering og holder dette på privat hånd. Da er det også enklere å hånd tere, siden man som privatperson ikke har bokføringsplikt. Tror dere Bitcoin og andre kryptovalutaer kommer til å bli viktigere i fremtiden – eller vil de miste sin betydning? – Vi pleier å si at vi skal være gode på det vi kan, og hvis vi ikke kan det, så finner vi heller andre som kan bistå. Hvordan det går med kryptovaluta-markedet generelt eller Bitcoin spesielt fremover har vi liten forme ning om, men at teknologi kommer til å løse utfordringene med å flytte penger, det er vi overbevist om.

9 Hele bilaget er utgitt av Regnskap Norge

Aller først – hva er egentlig Bitcoin? Er det penger eller verdi papir? – En av gledene ved å ha penger, er for mange å kunne bruke dem. Foreløpig er det få butikker og utsalgssteder som aksepterer kryptovaluta som betalingsmiddel. Grun ner til dette kan være at det medfører ek straarbeid for butikkene med å dokumen tere salgene, samt at betalingstransaksjoner med kryptovaluta kan ta mange minutter å gjennomføre – som er mye tregere enn alter nativer som Visa, Bank Axept mv. Enkelte store, internasjonale nettbutikker lar deg utføre betalinger med kryptovaluta, som eksempelvis Expedia.com og nettbutikkene til Microsoft og Dell. Det er også mange on line spillsider som lar deg sette inn og ta ut penger med Bitcoin og annen valuta. Det er likevel langt fra uproblematisk å benytte Bitcoin eller annen kryptovaluta som penger, da det er store svingninger i vekslingskursen. Det har også vært flere tilfeller av svindel som påvirker enkeltper soner enn det vi aksepterer med betalings midlene vi normalt bruker i Norge. Det er derfor naturlig å konkludere med at Bitcoin av mange i Norge oppfattes som et investeringsobjekt. En av grunnene til dette er at vi i Norge har en velfungerende innen lands banksektor og muligheten for inter nasjonale overføringer til de fleste aktuelle land uten restriksjoner fra egne eller andres myndigheter. Det vil absolutt være situasjo ner der for eksempel Bitcoin er enklere og billigere å bruke som betalingsmiddel for oss i Norge også, og for deler av verdens be folkning kan dette være blant de enkleste og billigste alternativene til å overføre penger. Slik sett kan Bitcoin fylle en rolle i det inter nasjonale pengemarkedet.

Suksesshistorien om Saga KL

Når medarbeiderne i KL Økonomi og HR gir råd, er det viktig å forstå og bidra til at næringslivet makter å utnytte og ivareta sine ressurser på en optimal og bærekraftig måte. Her er opplæring, utvikling, støtte og engasjement viktige stikkord.

20220812 Dagens Næringsliv, 490x320.indd 2 12.08.2022 09:44:02

starter allerede i 2003, hvor Saga KL ble etablert som kjedekonsept. «Vi er kjeden for regnskapskontorer som vil kombinere egen selvbestemmelse med stordriftsfordeler» forteller Runar Vinjevoll (adm.dir.) med glimt i øyet.

Regnskapskjeden for de lokaleide regnskapskontorene Franchisekjeden som ble etablert i 2003 er nå representert på 35 ulike lokasjoner, og med sine nærmere 9500 kunder og 400 ansatte forven ter de å omsette for 450 millioner kroner i 2022. Saga KL er en arena for lokalt eide regn skapsbyrå, og skal være et konkurransedyktig konsept for de eierne som ikke ønsker å selge firmaet sitt. Kjedens visjon er å kombinere de beste fordelene med lokal ledelse og stordrifts fordeler fra kjededrift. «Vi mener dette er en god oppskrift for vekst, og ønsker å knytte til oss flere byråer i hele Norge», forteller Runar «ViVinjevoll.ønsker å bli landsdekkende, og er derfor spesielt interessert i å komme i kontakt med kvalitetssterke og fremoverlente regnskapsbyrå i fylkene Agder, Rogaland og på Vestlandet» fortsetter Runar. Regnskapsførere med fokus på kvalitet Kjedeleder Runar Vinjevoll er stolt av å lede en regnskapskjede med så mange dyktige og kvalitetsbevisste regnskapsførere. «Alle våre byråledere har stort fokus på kvalitet, og jobber aktivt med å utvikle sitt regnskapsbyrå og sine ansatte for fremtiden. Våre regnskapsførere utfører daglig kritiske og lovpålagte oppgaver for våre kunder, og gjennom vårt medlemskap i Regnskap Norge styrker vi våre muligheter for å følge med i utviklingen og endringen av lover og regler.» Saga KL styrker konkurranseevnen og legger til rette for utvikling «Saga KL skal være det naturlige valget for be driftseiere som ser fordelene av å være sterke sammen med andre kvalitetsbevisste og solide regnskapsbyrå. Samtidig ønsker de selvbestem melse over utvikling og verdiskapning i eget firma. Vi skal legge til rette for inkludering og innovasjon slik at kjeden og hvert enkelt medlemsbyrå fortsetter å være konkurransedyktig i fremtiden» sier Runar Vinjevoll.

I den siste perioden har byrået, lokalisert i Trond heim, hatt økt satsning på HR-området. «Vi ser et økende behov for kompetanse og bistand ut mot våre kunder innenfor HR-feltet. Vi utfører tjenester som har til hensikt å forenkle arbeidshverdagen til arbeidstaker og arbeidsgiver» forteller Trine Ljøkjell, som er prosjektleder bak kontorets nyeste produkt: HR-SJEKKEN. Satsningen på HR-tjenester setter søkelys på oppgaver som kan være krevende for både store og små bedrifter. Som bedriftenes leverandør av lønns- og økonomitjenester, har kontoret for lengst innsett at det ikke bare er historiske rapporter og budsjetter som må settes på agendaen. HR (Human Resources) – et begrep som handler om alle de som jobber hos kundene, enten som leder eller medarbeider. «Når alt kommer til alt, er det mennesker i samspill som skaper verdier. Det er mennesker som skaper påvirkning, det er de som påvirkes» tilfører Lena Eide, som også er en av bidragsyterne i utviklingen av kontorets nyeste produkt.

Suksesshistorien

F.v. Adm. direktør i Saga KL Runar Vinjevoll sammen med viseadm. direktør Trym Are Sivertsen

10

- ett av mange byråer som ville være med i fellesskapet

Hvem er KL Økonomi og HR? KL Økonomi og HR er ett av seks medlemsbyrå i Saga KL, som er lokalisert i Trøndelag. Daglig leder Johanne Kjøren forteller om en solid aktør i Midt-Norge, med lang og bred erfaring med å levere økonomitjenester. «I 2021 ble vi i tillegg medlem i Saga KL, hvor vi sammen nå er Norges største franchisekjede innen regnskapsbransjen. Dette er noe vi er veldig stolt av, og vil komme både oss og kundene til gode» sier Johanne. De ansatte i KL Økonomi og HR er en engasjert og glad gjeng, med allsidig erfaring fra regnskap, lønn, årsoppgjør og rådgivning. «I dagens samfunn, hvor det er stort fokus på effektivisering av rutiner og prosesser i forbindelse med bedriftens økonomi funksjon, er det viktigere enn noen gang å ha en god sparringspartner som er genuint interessert i kundens hverdag og utfordringer» kan Johanne med stor overbevisning fortelle. «Det å ha et nært og tett samarbeid med kunden vil for oss alltid overgå hvilken som helst robot» fortsetter hun. HR-tjenester

Hele bilaget er utgitt av Regnskap Norge

20220812 Dagens Næringsliv, 490x320.indd 3 12.08.2022 09:44:05

«Vi har endret fokus, fra det å velge det regn skapssystemet som passer egen bedrift best, til å ha fullt fokus på hva som vil være den beste løsningen for kunden» forteller Trym Are Sivertsen, styreleder i KL Økonomi og HR AS. Trym jobber i tillegg som viseadministrerende direktør hos Saga KL. «Vi legger i større grad til rette for valgfrihet og kundens behov prioriteres høyt» fortsetter han. «Skreddersøm har virkelig fått en ny mening i regnskapsbransjen.»

F.v. Lena Eide (rådgiver lønn og HR), Trym Are Sivertsen (styreleder) og Johanne Kjøren (daglig leder)

Regnskap Norge

IT-leverandør: in-house og eksternt Daglig leder Johanne Kjøren forteller at kontoret i mange år har hatt eksterne leverandører når det kommer til teknisk support på digitale plattformer. «De siste årene har vi arbeidet med å tilrettelegge for å ha mye «in-house», og har brukt mye tid og ressurser på å skape vår egen IT- avdeling» forteller en tydelig kry daglig leder. Byrået satser stort, og ser at dette gir konkurransefortrinn som både raskere respons og kompetansedeling. «Med på kjøpet får vi økt kompetanse her på huset når det kommer til regnskapssystemer, API og hvilke behov vi kan dekke fremover. Vi har alltid vært tørst etter ny kunnskap, også når det kommer til det digitale. Vi har flere systemsertifiserte medarbeidere og ser på dette som en investering for fremtiden» forteller Johanne. Kontor med sjel Hos KL Økonomi og HR har kollegaer og trivsel vært i fokus i all tid. «Vår viktigste ressurs er menneskene i bedriften» forteller Hilde Sæter haug, som er HR-leder hos KL Økonomi og HR. «Kultur, kunnskapskapital og det å skape den beste versjonen av alle våre dyktige medarbei dere, er noe vi jobber med løpende», fortsetter Organisasjonskulturhun.

Hele utgitt av

HR-SJEKKEN HR-SJEKKEN har som formål å sikre, utvikle og forbedre interne HR-prosesser hos bedrifter. Når ledelsen er trygg på at krav i henhold til lovverk er på plass, kan de sammen ta steget videre og jobbe med utvikling av de ulike HR-prosessene i bedriften.

Ikke bare en regnskapsfører Byrået har over flere år jobbet proaktivt med å følge den teknologiske utviklingen. De forteller om store endringer i bransjen de siste årene. De er ikke lengre bare en regnskapsfører. En viktig del av arbeidshverdagen handler også om det å forstå kompleksiteten når det kommer til hvilke tekniske løsninger som vil passe den enkelte kunde. Slik kan vi sammen med kunder stå godt rustet for fremtiden.

11

kan man omtrent ta og føle på hos KL Økonomi og HR. De forteller om at de til stadighet får tilbakemelding fra besøkende om en veldig god atmosfære. «Dette er viktig for oss, og vil fortsatt stå i høysete, selv om den teknologiske utviklingen spinner videre», avslut ter en stolt HR-leder.

Medarbeidere ved HR-avdelingen ser frem til å ta i bruk det nye verktøyet, og håper at mange kan se nytteverdien av en slik kartlegging, sier teamleder Trine Ljøkjell om tanken bak prosjektet: «Vi ønsker å fremme et arbeidsliv som sikrer ivaretakelse av både arbeidsgiver og arbeidstaker på en god måte. Gjennom vår HR-satsning kan vi jobbe sammen med kunden for å ruste bedriften for morgendagens arbeidsliv. De færreste av våre kunder i SMB-markedet har en egen ressurs på HR, så her kan vi bidra». Videre forteller Lena Eide verktøyet er viktig for å kunne skape gode og fremtidsrettede arbeidsplas ser: «Vi gleder oss til å ta fatt på jobben sammen med våre kunder, og sørge for gode og ryddige prosesser slik at partene er trygge på at regelverket følges. Dette danner grunnlaget for å jobbe videre med kultur» fortsetter Lena. HR-SJEKKEN finner du på kontorets hjemmeside. www.kl.no

bilaget er

Bransje- og systemspesialistene Saga Regnskap Hønefoss har gjennom de 30 årene byrået har eksistert, etablert seg som en foretrukken aktør når det kommer til levering av regnskapstjenester, spesielt hos tannleger og eiendomsmeglere, både lokalt og nasjonalt. Byrået med over 50 rådgivere har spisskompetanse innen disse bransjene, og gjennom flere års erfaring med komplekse kjedekonstellasjoner kan de skilte med en unik kompetanse. IT-systemer - en naturlig del av hverdagen Byrået i Hønefoss så tidlig fordelen ved å være tett på den teknologiske utviklingen. Ved å være nysgjerrige i å ta i bruk nye løsninger, har de i samarbeid med sitt «in-house» IT-selskap, klart å utvikle spesialtilpassede robotiserte løsninger. De kan blant annet skilte med å være blant de første som tar i bruk AI teknologi for behandling av alle innkommende fakturaer.

Daglig leder Magnus Haugerud (midten) i planleggingsmøte sammen med kolleger

20220812 Dagens Næringsliv, 490x320.indd 4 12.08.2022 09:44:05

Gjennom et tett samarbeid med kjedekontoret jobber alle medlemsbyråer hardt for å hele tiden være oppdatert og fremoverlent når det kommer til å kunne rådgi og veilede kundene på best mulig vis. Isebakke er helt klart oversbevist om at denne endringen vil absolutt være utelukkende positivt for deres kunder.

Drammens største regnskapsbyrå i ny drakt Saga KL har vokst til å bli den største franchise kjeden i Norge, og den 1. juni ble også tidligere Drammen Data presentert i ny drakt; Saga Regn skap Drammen. «Som en del av Saga KL ønsker vi å være med på å styrke kjedens merkevare og gjennom et tett samarbeid med alle kjedekontore ne vil vi kunne gi kunden et bedre tjenestetilbud», forteller Øyvind Isebakke, daglig leder ved Saga Regnskap Drammen. «Kunden vil merke lite til end ringen, siden alle Saga-medlemmene er lokalt eid, og vårt eget byrå vil fortsatt være eid av de ansatte» fortsetter Øyvind.

Saga Regnskap Tønsberg Saga Regnskap Tønsberg er også et av Saga KLs medlemsbyrå som tidlig så fordelen ved å spesiali sere seg på spesifikke bransjer og dertil systemløsninger. Deres 9 dyktige rådgivere har derav i en årrekke hatt fokus på å bygge spisskompetansje innen bestemte bransjer. Kontoret som ble etablert i 2002 kan skilte med omlag 200 kunder, fordelt over store deler av landet. «Vi har spesielt god kompetanse på regnskapsføring for eiendomsme glerforetak og har også en større meglerkjede i vår portefølje. Ellers har vi et bredt spekter av kunder i flere bransjer» forteller Line H. Langnes, som er daglig leder ved byrået i Tønsberg. God system forståelse sikrer at de ansatte ved byrået klarer å gi kunden en sømløs og effektiv løsning tilpasset deres behov. «Vår filosofi er at kundens behov skal stå i fokus, og vi vil derfor kunne tilby løsninger som gjør hverdagen deres enklere, tryggere og bekym ringsløs, slik at de kan konsentrere seg om det de er gode på» avslutter hun. Felles enighet om kjedekonsept Hønefoss og Tønsberg er begge enig i at det å være en del av regnskapskjeden Saga KL, gir de mulighe ten til å tilegne seg bred faglig kompetanse og gode tekniske verktøy, men samtidig beholde det lokale eierskapet. Kjedens visjon om å kombinere de bes te fordelene med lokal ledelse og stordriftsfordeler fra kjededrift, gir medlemmene det handlingsrom de ønsker for å kunne utvikle seg og sine ansatte.

Med hjerte for tall Saga Regnskap Drammen har hjulpet små og mellomstore bedrifter med økonomiveiledning og selskapsforvaltning siden 1968. Opprinnelige tilbydde kontoret tjenester innen både data og regnskap, men med et hjerte for tall, har de i de siste år valgt å spesialisere seg på tall og levering av regnskapstjenester av høy kvalitet. Saga Regnskap Drammen kan blant annet skilte med en høy andel autoriserte medarbeidere, som sammen har lang og bred erfaring innenfor de fleste bransjer. Høyt servicenivå Kontorets 26 ansatte er opptatt av å levere tjenes ter av høy kvalitet, og for å sikre kunden best mulig spesialkompetanse, velges den regnskapsføreren som passer best ut fra kompleksitet, kompetanse og erfaring. Hos Drammens største regnskaps kontor, har det alltid vært stor fokus på service, og som kunde hos oss får man en fast person man forholder seg til. «-Det er på denne måten vi klarer å være våre kunders personlige regnskapsbyrå» forteller Isebakke.

«Hos oss får du god og personlig service. AS Drammen Data har eksistert siden 1968, og selv om vi har byttet navn, vil vi fortsatt operere etter de samme standarder som tidligere» avslutter han.

Saga Regnskap Drammen feiret tidligere i juni navnebyttet med en lanseringsfest

HØNEFOSS og TØNSBERG - bransje- og systemspesialisten

12 Hele bilaget er utgitt av Regnskap Norge Saga Regnskap Drammen - med hjerte for tall

«Saga Regnskap Hønefoss har de senere år fokusert mye på kompetansebygging innenfor IT systemer og løsninger. Dette i kombinasjon med god forretningsforståelse gjør at vi, i samarbeid med våre kunder, finner robuste og effektive løsninger som gjør våre kunders hverdag enklere» forteller Magnus Haugerud, daglig leder ved Saga Regnskap Hønefoss. «Vi er selvfølgelig sertifisert partner med alle de største systemleverandører» fortsetter han.

13 Hele bilaget er utgitt av Regnskap Norge Vestfold og Telemark • Saga Regnskap Tønsberg • Saga Regnskap og Rådgivning, avd. Sandefjord • Saga Regnskap og Rådgivning, avd. Larvik • Saga Regnskap og Rådgivning, avd. Revetal • Saga Regnskap og Rådgivning, avd. Horten • Saga Regnskap og Rådgivning, avd. Skien • Saga Regnskap og Rådgivning, avd. Bø • Saga Regnskap og Rådgivning, avd. Porsgrunn • Saga Regnskap og Rådgivning, avd. Tolvsrød • Sibbern Råd og Verdi, Revetal Viken • Sørum Økonomi, Sørumsand • Saga Regnskap Asker og Bærum • OCON Regnskap, Årnes • Saga Regnskap og Økonomi AS avd Lysaker • Saga Regnskap Hønefoss • Saga Regnskap Drammen • Saga Entreprenør Regnskap • Regnskapssentralen, Moss • Regnskapstjenester Eidsvoll • Vestby Regnskapskontor Møre og Romsdal • Hasund as Ulsteinvik • Hasund as Ålesund Hvervenmoveien 49, 3511 HØNEFOSS Mobil: 918 15 088 E-post: Web:Organisasjonnr:runar.vinjevoll@sagakl.no911920972www.sagakl.no Våre kontorer finner du... Runar Vinjevoll, Administrerende direktør Saga KL Vil du bli en del av vår suksesshistorie? Vi ser stadig etter flere samarbeidspartnere som vil være en del av vår suksesshistorie! Vi ønsker å ekspandere over hele landet, og vi ser spesielt etter sterke og fremoverlente regnskapskontor på Vestlandet og Sørlandet. Er du nysgjerrig på om dette kan være noe for ditt regnskapskontor? Oslo • ABC Accounting • Saga Regnskap og økonomi Innlandet • Dala Økonomi, Brumunddal • Askus avd. Lillehammer Trøndelag • KL Regnskap Hitra • KL Creditreform Økonomi, Trondheim • KL Økonomi og HR, Trondheim • KL Regnskap Selbu • KL Regnskap Selbu, avd. Tydal • KL Regnskap Hitra, avd. Frøya Nordland • Bedriftspartner, Mosjøen Troms og Finnmark • MA Regnskap, Bardufoss • Askus avdeling Hammerfest 20220812 Dagens Næringsliv, 490x320.indd 5 12.08.2022 09:44:07

– Vi har en tett og god dialog blant an net med Finanstilsynet, Skatteetaten og Brønnøysundregistrene, men ser samtidig at reglene ofte blir mer kompliserte og de taljerte enn tidligere, sier Aale-Hansen. Li kevel finnes det unntak. – Da bokføringsloven senket kravet om oppbevaring av bilag fra ti til fem år, var Regnskap Norge en aktiv pådriver. Det kan virke som en bagatell, men for mange mindre virksomheter var dette en stor for bedring. Det tok noen år, men vi fikk den endringen gjennom, sier Aale-Hansen. Etter pandemien har det dukket opp et nytt problem som Regnskap Norge har tatt

Regnskapsførere må ha minst 77 timers et terutdanning i løpet av tre år, og vi driver et omfattende etterutdanningstilbud, i tillegg til at vi også årlig kontrollerer at våre med lemmer etterlever kvalitets- og kompetanse kravene for å opprettholde autorisasjonen, sier han.

– Autorisasjonen, som gis av Finanstilsy net, er en forpliktelse og en anerkjennelse som man får når man oppfyller visse kom petansekrav, og en viktig del av vår virk somhet er å drive kompetanseutvikling for våre medlemmer, sier han.

I tillegg utvikler Regnskap Norge også verktøy som medlemmene kan benytte. I disse dager opplever tusenvis av nordmenn å måtte identifisere seg i banken i tråd med strenge norske regler mot hvitvasking og korrupsjon. Også regnskapsførere må kon trollere sine kunder, og den omfattende jobben er gjort vesentlig lettere med RN Kundesjekk, en portal som gjør kundesjekk og -kontroll enkelt.

I endring For autoriserte regnskapsførere er det nem lig krav til kontinuerlig etter- og videreut danning. Feltet endrer seg stadig. – Det kan dreie seg om endringer i skat teregler, mva-regler eller på andre områder.

Tett kontakt med næringslivet Av landets over 12 000 autoriserte regn

skapsførere er 2/3 medlemmer i Regnskap Norge, og til sammen utfører disse regn skapsoppdrag for 430 000 av landets små og mellomstore bedrifter. Det gjør at foren ingen har tett kontakt med norsk nærings liv.–

Vil fjerne forsinkelsesrente Moms og skatt, og ikke minst kompensa sjonsordningene under pandemien, er an dre områder der Regnskap Norge har arbei det for forenklinger i regelverket.

– Som interesse- og bransjeorganisasjon for landets autoriserte regnskapsførere har vi tett kontakt med næringslivet og vet hvor skoen trykker, sier administrerende direktør Rune Aale-Hansen i Regnskap Norge. Han etterlyser større vilje til å gjøre hverdagen enklere for bedrifter landet over.

14 Hele bilaget er utgitt av Regnskap Norge

V

Vi vet hvor skoen trykker, og bruker mye tid og ressurser på myndighetskon takt for å bidra til forenklinger, sier Rune Aale-Hansen.–Viønsker å bidra til en enklere hverdag, og må ofte påpeke hvordan politiske forslag slår ut for bedriftene. Finnes det for eksem pel noen muligheter for å forenkle dagens kompliserte reise- og diettregler? I vinter og på våren kom det på plass et helt nytt sanksjonsregime etter Russlands invasjon av Ukraina. Det skal etterleves, naturligvis, men kanskje finnes det en enklere måte? spør Aale-Hansen retorisk.

åre medlemmer spen ner fra enkeltpersoner til virksomheter med flere hundre ansatte. Felles for dem alle er at de er auto riserte regnskapsførere, sier Aale-Hansen.

tak i. Mange bedrifter som fikk utsettelse på innbetaling av mva. og skatt som følge av inntektssvikt, opplever i disse dager å bli av krevd betydelige beløp i forsinkelsesrenter. Det opprører Regnskap Norge-direktøren. – Det har påløpt nær en halv milliard kroner i slike forsinkelsesrenter. Myndig hetene har altså på den ene siden brutalt hindret bedriftene i å tjene penger, og straf fer dem med renter på toppen. Så langt har vi lykkes i å få satt ned rentesatsen med to prosentpoeng, men dette er frem deles et høyt prioritert område for oss, sier Aale-Hansen.

– Dette er en bransje i sterk utvikling som har behov for gode hoder, og det er det jo også viktig å synliggjøre. Regnskap er spen nende!

Hele er utgitt av Regnskap Norge

Vil forenkle reglene for små og mellomstorebedrifter

”I dag må stortveilederådgiver,IT-konsulentkunneregnskapsførerenfungeresomogensomkanbedrifteniogsmått.”

bilaget

Spennende bransje Men Regnskap Norge er også opptatt av å synliggjøre kompetansen og stoltheten som finnes i en bransje som i praksis er økono misjefen til store deler av AS Norge. – Det er mange som ikke helt forstår hva en regnskapsfører er. De tenker kanskje at det dreier seg om å sitte bøyd over støvete bøker hver eneste dag, men den teknolo giske utviklingen har endret yrket, sier Aale-Hansen.–Idagmå en regnskapsfører kunne fun gere som IT-konsulent og rådgiver, en som kan veilede bedriften i stort og smått. Digi talisering har gjort at mange av de grunn

Rune Aale-Hansen vil forenkle reglene for SMB. Foto: CF-Wesenberg.

leggende oppgavene er automatisert, og det frigjør samtidig tid til den avanserte rådgiv ningen, poengterer han.

15

bilaget er utgitt

er ikke alle fordelene Con solve gir deg – det gjør nemlig hver dagen din enklere på flere måter.

Som regnskapsfører kjenner du sik kert til utfordringene som dukker opp når du jobber på tvers av økon omisystemer. Først og fremst gjelder dette å skaffe seg oversikt, og da spesielt over forefallende oppgaver for selskapene i de forskjellige –systemene.Tilenhver tid må du eksempelvis ha kontroll på hvor mange faktu raer som har kommet inn til hvert enkelt selskap, samtidig som du må huske å sende ut fakturaer og sørge for at lønnen er utbetalt. Det er alltid mye som må gjøres, og jo flere systemer du har desto mer utfor drende blir det. Er du daglig leder, trenger du å vite hvilke selskaper ulike medarbeidere har tilgang til, og ikke minst vite hvilke rettigheter de har.

Dere får varsel i Consolve dersom nye kunder ønsker å få kontakt.

16

– Når byrået ditt blir publisert på markedsplassene til DNB og Spare Bank 1 og Uni Micro, når dere ut til en stor kundeflate.

Consolve gir deg full oversikt på tvers av regnskapssystem

– Du får full kontroll på tvers av de ulike miljøene du jobber i innen SoftRig-økosystemet. Det blir veld ig lett for hver enkelt regnskapsfører å ha kontroll på sine oppgaver, og på et litt mer overordnet nivå gjør det administrasjonen enklere for teamledere og daglig leder. Du kan redigere tilganger, og enkelt holde kontroll på hvem som skal ha hvilke –rettigheter.Fakturagrunnlag kommer fortløpende inn, så etter hvert som du registrerer timer vil det legge seg i grunnlaget. Kostnadene som skal viderefaktureres kunder legges også automatisk inn på månedlig basis. Det gjør at du kan fakturere kundene dine med et par tastetrykk. Consolve gir deg med andre ord en mer effektiv og oversiktlig hverdag, og du kommer raskt i gang. Bruk mindre tid – få flere kunder Byrået ditt vil ikke bare tjene tid på å ta i bruk Consolve. Det kan også gi mulighet til å tjene mer penger gjennom nye kunder.

Både store og små byrå vil oppleve mye tidsbesparelse i fakturerings Hvorprosessen.mye kan du spare på å autom atisere og forenkle?

Regnskap Norge

Det nye byråoverbygget Con solve gjør det enkelt for deg som regnskapsfører å holde god flyt i faktureringen til kundene dine.

– Du må fortløpende hente inn data fra potensielt veldig mange kilder, hvilket er en utfordring i seg selv. Med Consolve er DNB Regnskap, SpareBank 1 sine regnskapssystemer og Uni Economy samlet på ett sted. Det betyr at du får oversikt over kunder og oppgaver på tvers av flere regnskapssystemer. Full kontroll og enkel fakturering Consolve er altså et byråover bygg der du kan administrere flere kunder, og gjøre forefallende –oppgaver.Dukan se hvor mange fakturaer som ligger inne til de forskjellige selskapene. Du kan enkelt faktur ere kundene dine, både for leverte regnskapstjenester og eventuelle systemkostnader som skal viderefak Ogtureres.det

Uni Micro lanserer stadig nye løsninger for å gjøre hverdagen enklere og mer effektiv for regnskapsbyråer. Den siste tilskuddet i rekken er Consolve, som lar deg jobbe på tvers av flere regnskapssystem – og sparer deg for tid og penger.

Hele av

Regnskapsfører slipper å bli «proppen i flaska» Hilde mener at flyten er en av de største fordelene med automatisk -bokføring.Fakturaen sendes direkte fra leverandøren, oppdateres automatisk inn i systemet og ligger etter noen sekunder klar til attestasjon og betaling til vår kunde – ferdig bokført med alle detaljer. Vi slipper å sende den videre i flyten, dette går av seg selv. Det gir oss en mye bedre situasjon enn i mange andre systemer, der regnskapsfører må bokføre og sende fakturaen videre til kunden.

EHF-fakturaer er utgangspunktet Hilde sier nøkkelen er EHF-fakturaer og standardisering av kontoplan. - Dette gir den gode muligheten for like kontorregler, og individuell håndtering der det trengs. Fakturaer som leveres på papir eller e-post tolkes og leveres ferdig inn i systemet som maskin lesbare EHF-fakturaer – med alle detaljer og varelinjer. Dette kan ta et par dager, men her kan også vi regnskapsførere påvirke ved å oppfordre leverandørene til å sende EHF, og hvis de ikke kan det, må de hvert fall levere fakturaen rett til bilagsmottaket på e-post. Da kommer fakturaen ferdig tolket i god tid før forfall. - Vi har nå tatt i bruk automatisk bokføring av inngående EHF-fakturaer for over halvparten av alle kundene våre. Det viser at automatikken fungerer også for mindre kunder, ikke bare de store som har flest bilag. Mye enklere også for kontorets kunder - Den automatiske fakturaflyten gir besparelser også for kundene våre, sier Hilde. Skulle de få noen fakturaer direkte til egen e-post eller i postkasse, sender eller tar de et bilde og får dem inn til bilagsmottaket sin e-post. Da vet de at alt blir samlet på deres MinSide hos oss. Her sjekker de om fakturaene er riktige, de kan sende melding til leverandøren fra fakturabildet dersom noe er feil, og de kan til og med viderefakturere f.eks. kjøp av materialer der og da til sin kunde. Med et par klikk og BankID legger de fakturaene til betaling, og resten går av seg selv. Kundene våre får bedre oversikt, færre purringer og styrer fortsatt betalingene selv, men slipper den manuelle registreringen i nettbanken. Anbefaling til andre regnskapskontor Hilde har et par klare råd til andre regnskapskontorer, som kanskje er i tvil om nye, automatiske løsninger er noe for dem. – Du får aldri bedre tid, du må bare bestemme deg for å begynne! Det er viktig å få med seg flere av kollegene dine i nye prosesser, da kan dere hjelpe hverandre i starten. Du blir heller ikke god av å prøve på 1 eller 2 klienter. Vi vet mange regnskapskontorer tester ut nye funks joner på kontorets eget regnskap først. Det går selvsagt an, men der er mengden inngående fakturaer ofte mindre, og du ser ikke stordriftsfordelene tydelig nok. Spesiell oppfordring til regnskapskontor som bruker Duett Økonomi For regnskapskontorer som allerede bruker Duett Økonomi, anbe faler Hilde å få i gang EHF-mottak og automatisk bokføring først, og lære seg å utnytte både kontorregler og individuelle tilpas ninger skikkelig. – Når dette er på plass, kan du ta i bruk de nyeste mulighetene med Bilagskontroll, der systemet gjør logiske sjekker og kontroller på flere nivåer, og varsler regnskapsfører om hvilke bilag de sannsynligvis bør ta en nærmere titt på. – Når du har brukt dette litt, vil du se at den største mengden inngående fakturaer blir «systemgodkjent» uten at du trenger å bruke tid på å sjekke hvert bilag. Da kan du konsentrere deg om avvikene. Hilde oppsummerer det slik: – Jeg har prøvd noen andre systemer, men for klienter med automatikk er Duett Økonomi klart best!

Hele bilaget er utgitt av Regnskap Norge Dalum Regnskap AS – typisk regnskapskontor, men likevel litt annerledes Hilde Dalum er autorisert regnskaps fører og medeier i Dalum Regnskap AS på Kyrksæterøra.

Den lokale sparebanken, Hemne Sparebank, er oghandel.ogbransjer,ogRegnskapskontoretmajoritetseier.har9ansatte,over300kunderimangeulikeblantannetinnenforbygganlegg,fasteiendom,landbrukogKundeneerstortsettlokaleganskesmå,slikdetgjerneerhos de fleste regnskapskontor.

Dalum Regnskap AS er likevel ikke helt som alle andre regnskapskontor. De satser nemlig bevisst på å utnytte alle de automatiske mulighetene som regnskapssystemet gir dem. De har brukt Duett Økonomi i over 20 år, og Hilde forklarer det slik: - Duett Økonomi løser behovet vi har for våre mange kunder og bransjer, og både vi og kundene er godt fornøyde. Automatisert bokføring på portefølje- og klientnivå Hilde har de siste årene stått i bresjen for en økende digitalisering og automatisering av regnskapsflyten. Det er særlig håndteringen av inngående fakturaer de har fokusert på. Her har de utnyttet mulighetene i Duett Økonomi for å skreddersy konteringen helt ned på varelinja i fakturaene der det trengs. Samtidig kan de ha lik kontering for alle kundene der ting skal bokføres likt.

Automatikk til glede for både regnskapsførerne og kundene deres

Konteringsoppsettet styrer de selv – akkurat slik de ønsker å ha det, og i tråd med kundenes behov.

17

– Dette er en del av bedriftsløftet vårt hvor vi skal bidra til at midtnorske bedrifter skal lykkes, og et samfunnsansvar vi som pådriver for grønn omstilling tar svært al vorlig. Rapport for alle I 2022 har SpareBank1 Regnskapshuset hjulpet flere kunder med bærekraftrappor tering i tråd med den nye standarden. Blant bedriftene som har rapportert, er Tise AS og EW Glass og Plast AS. – Dette er kunder med ganske forskjellige forretningsmodeller, påpeker regnskapsråd giver Fredrik Schjetne Bekken. – Likevel har de det til felles at de ønsker å bli mer bærekraftige, og jobber mot å in tegrere bærekraft i sine strategier, styrings modeller og sin forretning. Det er vi stolte av å kunne bistå med, sier Bekken. I en tidlig fase ble bærekraftsrapportering hovedsakelig benyttet som et markedsfø ringsverktøy for å kommunisere bedriftens «bærekraftsprestasjon» til eksterne interes senter. Nå ser vi at bærekraftsrapportering også benyttes som et verktøy for selskapene i å nå sine målsetninger innenfor klima, sosiale faktorer og eierstyring. Bærekrafts rapportering er et resultat av markedsfor ventninger og internasjonal og nasjonal regulering. Dette treffer i dag større foretak, men vil på sikt trolig også treffe de små- og mellomstore bedriftene direkte eller indi rekte.–Undersøkelser foretatt her til lands tyder på at bedrifter som tar dette på al vor tiltrekker seg flere kunder, kompetent arbeidskraft og følgelig økte inntekter. På motsatt ende ser man også at miljøverstin gene mister kunder og inntekter som følge av manglende tilpasning og bidrag til en bærekraftig utvikling, sier Jenssen. Sammensatt bærekraftbegrep Bærekraftsrapporteringen inneholder en re degjørelse innenfor tre tema: miljømessige, sosiale og økonomiske/eierstyringsforhold.

Hjelper små og Ivrige kunder på second hand-shopping.

bærekraftsrapporteringbedriftermellomstoremedIårenesomkommervildetblistiltstadigmeromfattendekravtilbærekraftigdrift,ogsåismå-ogmellomstorebedrifter.NSRS–NordicSustainabilityReportingStandard–erutvikletavregnskapsforeningeneiNorge,SverigeogFinlandforågjørearbeidetenklere.

18

– Små og mellomstore bedrifter utgjør en stor andel av norske arbeidsplasser og Regnskapshusets kundeportefølje, og i et bærekraftsperspektiv er det avgjørende at også disse bedriftene jobber med å redusere fotavtrykket, sier han.

– I fremtiden vil det å ha bærekraftsrap porteringen på plass bli stadig viktigere, både for å blant annet kunne vinne frem i anbudsrunder, tiltrekke seg medarbeidere og få bedre rentebetingelser. Daglig leder Erik Weisethaunet i EW Glass & Plast AS er blant dem som ønsker fokus på bærekraft velkommen. Selskapet leverer planglass, plast, beslag og tilbehør til kunder over hele landet, og Weisethaunet mener at bærekraftsatsing er viktig, både med tanke på miljøet og for å sikre lønnsom drift i årene som kommer. – Vi ønsker å møte nåværende og fremti dige krav, både fra kunder og myndigheter, sier Weisethaunet. – Gjennom NSRS-rapportering har vi skaffet oss en oversikt over våre gode og mindre gode sider knyttet til bærekraft, og blitt bevisstgjort på områder vi ikke tidli

– En viktig del av bærekraftsrapporte ringen er rapportering av utslipp i form av et energi- og klimaregnskap. Likevel misforstår mange bærekraft med kun miljøpå virkning, men begrepet har flere sider, sier Jenssen. – Selskapenes rapportering inne bærer blant annet rapportering på klima risiko- og muligheter og nøkkelindikatorer tilknyttet likestilling og mangfold i arbeids styrken, påpeker han.

D en nye standarden gjør det overkommelig å rapportere på bære kraft, også for små og mellomstore bedrifter, forteller Ronny Thomas Jenssen, divisjonsdirektør storkunde og spesialistrådgiver i SpareBank 1 Regnskaps huset SMN i Trondheim.

19 gere hadde tenkt over, sier han.

porten kan bli en standard som kan hjelpe også andre selskaper med å redusere sitt klimaavtrykk, tror vi dette kan ha stor ver di, avslutter han.

F.v.: Fredrik Bekken, daglig leder i EW Glass & Plast AS Erik Weisethaunet og Ronny Thomas Jenssen.

– Dessuten har vi nå fått en oversikt over våre utslipp og vil kunne benytte dette ek sternt i for eksempel anbudsrunder, men også internt til å utvikle handlingsplaner for å redusere utslipp, slår han fast.

Eirik Frøyland Rime, CEO og Co-founder av TISE AS. Tise. Foto: Eric Cannon.

– Fokuset på bærekraft står sentralt i Tise AS sin forretningsmodell, og er en essensi ell drivkraft for vår vekst og vei til lønnsom het, sier Rime.

”Det er viktig for oss i Tise å være et forbilde når det kommer til bærekraftig drift av organisasjonen, så vi var entusiastiske da vi ble spurt om vi ønsket å være med som testere av dette konseptet”

Foto:

– Tise AS ønsker å hjelpe folk til å leve mer bærekraftig ved å gjøre kjøp og salg av brukte klær til noe flest mulig foretrek ker. Vi ser at den sirkulære økonomien er en megatrend som kan bidra positivt i kli makrisen, og å gjøre det enkelt å kjøpe og selge brukte ting er en viktig del av dette, sier han. – Hva er bakgrunnen for samarbeidet med SpareBank 1 Regnskapshuset SMN AS på –bærekraftsrapportering?Bærekraftsrapportering er et spennen de nytt initiativ som våre regnskapsførere i SpareBank 1 Regnskapshuset har jobbet mye med. Det er viktig for oss i Tise å være et forbilde når det kommer til bærekraftig drift av organisasjonen, så vi var entusias tiske da vi ble spurt om vi ønsket å være med som testere av dette konseptet, sier Rime.–Vi håper at bærekraftsrapporten kan hjelpe oss med å finne de deler av organi sasjonen der vi kan bli bedre på å redusere vårt eget klimaavtrykk. Om bærekraftsrap

Legger til rette for bruktsalg I Tise AS er CEO og Co-founder Eirik Frøyland Rime enig. Selskapet utvikler tje nesten Tise, en digital gjenbruksplattform hvor privatpersoner kan kjøpe og selge klær, sko og andre eiendeler. De driver også nettbutikken Tise Basics som selger bære kraftige produkter som ikke er like lett å kjøpe brukt, samt konseptet Second Chance for salg av vareprøver og returvarer som norske klesmerker ikke kan selge selv.

ogskapeHvordanvekstinnovasjonpåsammetid? - Ved å fokusere på helhetsbildet for kunder ønsker vi å bane vei gjennom samarbeid på tvers av våre fagfelt. - Runar Leite, adm. dir. Azets Insight Foto: Erling Slyngstad-Hægeland/Azets

Mange bedrifter vil nå større potensiale ved å sette ut tjenester de selv ikke har kjernekompetanse på, eller ha store tids- og e ektivitetsbesparelser ved å finne de riktige løsningene som tillater utvikling. Det er her Azets kan være en viktig bidragsyter på veien.

Om Azets

- Vi har lenge fokusert på å legge et stødig og sterkt grunnlag for å bygge opp Azets som et kompetansehus. Ved å samle ekspertteam i forskjellige avdelinger, fra programvareutvikling til kundeservice, sitter vi med kunnskap og kompetanse vi ønsker å dele med andre. Vårt mål er å skape løsninger som gir tydelig forbedring i folks hverdag, og dette er en kontinuerlig utvikling, forteller Leite.

Stikkord for oss er å være endringsdyktige og innovasjon. Azets har samlet kompetanse og erfaring nok til å bane vei for nye løsninger. Vi ser hvordan den moderne arbeidsplassen stadig er i endring og hvordan dette former økonomi og arbeidsmiljø.

- Azets og Karabingruppen har en bred fagkompetanse som spenner seg fra alle typer økonomitjenester til prosessstøtte og design. Gjennom dette kan vi dokumentere gevinster på vegne av våre kunder på over 8,1 milliarder gjennom Karabingruppen alene. Vi ønsker å være en langsiktig og strategisk rådgiver for våre kunder. Det er vi gjennom dyktige mennesker, teknologi og stadig utvikling, sier Leite.

A

21

Vi ønsker å være en langsiktig og strategisk rådgiver for våre kunder. Det er vi gjennom dyktige mennesker, teknologi og stadig utvikling.”

Azets er et internasjonalt selskap, men våre eksperter er lokale, med lokal kunnskap, fordelt på over 50 kontorer på tvers av Norge.Bedrifter

Hele bilaget er utgitt av Regnskap Norge zets er et kompetansehus som leverer tjenester innen regnskap, HR, IT-løsninger, forretningsutvikling, rekruttering, ux- og tjenestedesign, samt bistår ambisiøse selskaper med vekst og verdiutvikling gjennom M&A, strategisk og finansiell rådgivning. Mennesker og teknologi er vår kjerne. Vi omgir oss med folk som ønsker å lære, utforske, stille spørsmål og vokse i et miljø som legger vekt på kreativitet og samarbeid.

Vår programvare er designet for å være en støtte som bedrifter av alle størrelser kan lene seg på i hverdagen. Pålitelige prosesser som kalkulerer og ferdiggjør oppgaver i bakgrunnen, raske og enkle måter å være i kontakt med kollegaer og klienter, eksperthjelp kun et klikk unna, så vel som trygg fildeling- og lagring, er essensielt for enhver bedrift. I en verden i stadig endring er kvalitet i alle ledd viktigere enn noen gang. Det handler om tillit til kompetanse og løsninger. Slik bidrar vi til at våre kunder kan fortsette å utvikle seg, innovere og vokse.

• Azets i Norge består av selskapene Azets Insight, Azets People, Azets Document Solution, Legeregnskap og Karabingruppen og har 50+ kontorer med over 1.200 ansatte og mer enn 12.000 kunder. “

• Azets er et internasjonalt konsern som tilbyr regnskap-, lønn-, rådgivning- og forretningstjenester. Selskapet har ca 7.200 annsatte fordelt på rundt 150 kontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Romania og UK. Selskapet betjener rundt 100.000 kunder og omsatte i 2021 for £ 560 mill.

som ønsker å starte avdelinger utenlands kan få god bruk for våre tjenester innen lønn og HR som spesialiserer seg på tilpasning av lover og regler over landegrenser. Her får bedriften veiledning både på internasjonalt nivå og lokalt, med strategier som gir maksimalt utnyttelse for bedriften. Vår spesialitet er å kunne tilby alt som trengs for at akkurat din bedrift skal ha verktøyene til å utvikle seg. Små, mellomstore, og store bedrifter kan alle finne tjenester hos oss som passer deres behov. Dette gjelder for både o entlige og private selskaper, så vel som nyetablerte bedrifter og konsern. Vi tar i betraktning hva hver kunde trenger, og legger så en plan som passer. Når en kunde ønsker oss velkommen inn i samarbeidet, får de mer enn bare programvare og løsninger som gjør bedriften mer e ektiv, de får også tilgang til råd og veiledning fra ekspertmiljøer hos oss. Vi ønsker at våre kunder skal føle seg trygge og sikre på at deres bedrift er i gode hender, og nøkkelen til dette er god kommunikasjon. Azets står parat med et bredt spektrum av kunnskaper og vokser selv ved å finne nye løsninger til nye problemer. Sammen utvikler vi oss og samler erfaring vi begge kan dra nytte av. For oss er det svært viktig å være en samarbeidspartner, ikke bare en leverandør. Et samarbeid tuftet på tillit, med kompetanse som grunnmur.” - Hos oss skreddersyr vi løsning og oppfølging til hver enkelt kunde. Med fokus på lokal kunnskap, styrket av nasjonal leveranse bruker vi våre ulike fagfelt på tvers for å gi kundene våre et best mulig resultat. For oss er det svært viktig å være en samarbeidspartner, ikke bare en leverandør. Et samarbeid bygget på tillit, med kompetanse som grunnmur. Det vet vi er avgjørende for å virkelig komme tett på bedriften og avlaste, slik at de kan gjøre det de er best på, mens vi kan spille dem enda bedre, sier Leite. Vi har fulgt med på arbeidsplassens utvikling, og spesielt de siste årene. Det er tydelig at vi er på dørstokken til en teknologisk revolusjon, med store forandringer i hvordan vi tenker om oppgaver. Automasjon tar stadig mer av repetitive oppgaver, og som et resultat har den enkelte ansatte mer tid til å fokusere på oppgaver som trenger kreativitet og løsningsmodus på tvers av fag. Azets har lenge sett potensialet i retningen vi går i, og ønsker å lede denne utviklingen ved å satse sterkt på teknologiutvikling. Med investering i robotisering, digitalisering, automasjon og maskinlæring (AI), i tillegg til å lytte til hva kundene våre ønsker, vil vi bane veien for mer e ektive prosesser.

tredjeNyligforInnovasjonfremtidenbleAmestoAccountHousekårettilNorgesmestinnovativebedrift.Deterlangtfranoentilfeldighet,menerCEOSiriNilssen.

Soggiu.AntonFoto:

”Dette er jo alfa og omega i vår bransje, der mange systemer helst bør snakke helt sømløst sammen. Så ved å være med på denne oppstarten, styrket vi også vår egen kompetanse og ikke minst tilgang til den kompetansen vi trenger i fremtiden”

og har full backing hos eierne. Det er svært inspirerende, sier hun. Tidlig ute med robot Også på kjerneområdet regnskap ligger sel skapet langt fremme. De var blant annet et av de første til å benytte Semine – en AIplattform for automatisering av økonomi funksjonen. Et utviklingsprosjekt i samar beid med selskapets største kunde, NHO, ble en lærerik reise.

– Det er noe med mindsettet og kultu ren her som jeg forelsket meg i. Målet om å gjøre godt, gjennomsyrer organisasjonen

Larsen, til å lede satsningen. Nå har vi byg get en AI-basert teknisk løsning som mulig gjør stor grad av automatisert og systemge nerert bærekraftsrapportering. Vi må levere gode tekniske løsninger til en overkomme lig pris, og vi må hjelpe næringslivet til å bli grønnere. Det vil komme stadig strengere krav. Vi kommer til å kunne gjøre livet til kundene våre mye enklere – også i fremti den, sier hun.

– Det er områder alle våre ledere og med arbeidere må levere på. Utvikler ideer Intraprenørsatsing er et viktig stikkord for Amesto, som gjenspeiler familiens gründer ånd. I begrepet ligger det å ta ansattes ini tiativer på alvor og bygge videre på dem – i samarbeid. Flere selskaper har sett dagens lys på denne måten. – Vi har lang erfaring, og tilgang til kapi tal og management. Så vi er med og hjelper med etablering, sier Nilssen. Et eksempel på en slik intraprenørbedrift er ConnectMy Apps – en plattform for systemintegrasjon og deling av data mellom systemer.

D e tre p-ene – People, Planet & Profit – danner bærebjelken i tenDeninnovasjonssatsing.Amestosfamilieeidebedrifklatretfra19.til3.

Leger uten grenser I tillegg til Amesto AccountHouse sine sat singer, er Amesto-konsernets bærekraftam bisjoner dypt forankret gjennom arbeid på ulike plan. Ett eksempel er samarbeidet med Leger uten grenser, hvor målet var like enkelt som det var ambisiøst. – Vårt søsterselskap, Amesto TechHouse skulle bidra til å gjøre Leger uten grenser til den mest effektive NGO-en og sette stan darden for hvordan næringslivet kunne bi dra i organisasjoner, forteller Nilssen. Men engasjementet stanser ikke der. Med opprettelsen av selskapet Amesto Aces i fjor tar konsernet sikte på å gjøre noe med utenforskap blant unge voksne. – Her kan unge mennesker med hull i CV-en komme og få 16 ukers utdannelse som Salesforce-konsulenter. Salesforce er en brukervennlig skyplattform som legger til rette for mer effektivt CRM-arbeid, fortel ler–Nilssen.Sertifiseringen hjelper dem ut i me ningsfullt arbeid, og Amesto Aces bidrar til innovasjon, samhandling og stolthet, sier hun.

Amesto ble nylig kåret til Norges tredje mest innovative bedrift. Foto: Amesto.

plass fra 2020 til 2021, noe Nilssen vet å verdsette.–Deter vi utrolig stolte av. Vi har eiere som ser på bærekraft og lønnsomhet som to sider av samme sak og som har bestemt seg for å satse på såkalt trippel bunnlinje, der både miljø, mennesker og profitt inngår, sier hun.

23 Hele bilaget er utgitt av Regnskap Norge

– Dette er jo alfa og omega i vår bransje, der mange systemer helst bør snakke helt sømløst sammen. Så ved å være med på denne oppstarten, styrket vi også vår egen kompetanse og ikke minst tilgang til den kompetansen vi trenger i fremtiden, sier Nilssen.Selvhadde Nilssen startet sitt eget kon sulentfirma da hun kom i kontakt med Amesto på sitt aller første oppdrag. Hun likte det hun så, og konsulentvirksomheten ble lagt på is.

– Dette var en pilot, og sammen med NHO har vi vært langt fremme i skoene, forteller Nilssen. – Det har vært en veldig spennende er faring, og vi er kommet godt i mål. NHO er i dag vår klart mest effektive kunde, sier hun.Ifremtiden ser Nilssen for seg at bransjen vil fortsette arbeidet med automatisering og innføring av AI. Automatisk behandling av bilag og helautomatiserte regnskapsproses ser vil endre regnskapsførerens rolle, tror hun.–Det er en utvikling som vi ønsker vel kommen konstaterer hun. – Våre oppgaver kommer til å bli andre og forhåpentligvis mer verdiskapende, med mer fokus på rådgivning og verdiøkende tjenester. Ett område vi ser er brennhett om dagen, er bærekraftsrapportering. Her kom mer det krav fra EU, myndigheter, banker og leverandører om å rapportere på ESG, noe som er både kompetansekrevende og kostnadsdrivende for selskap i dag. Vi me ner at vi i regnskapsbransjen helt klart er best posisjonert til å kunne hjelpe. Vi sitter på de aller fleste data i dag, og for oss er det like naturlig å rapportere på bærekraft som på finansielle tall. – Vi har nylig opprettet Amesto Footprint, og vi har hentet inn tidligere administrerende direktør og initiativtaker til arbeidet med bærekraftsrapportering i Regnskap Norge, Christine Lundberg

Regnskap Norge

BDO Regnskap har vokst godt de siste årene, men den siste tiden har det virkelig vært et taktskifte. – Det er sjelden at vi opplever et så godt tilfang av nye kunder som vi gjør nå. Det er tydelig at vi gjør noe rett, sier Andreas Yst gaard Tjemsland. På kundelisten over nye store kunder er blant annet Aker Hori zons, Webstep, Vipps, og FSN Capital Partners.

BDO Regnskap har hittil i år kapret over 1.400 nye kunder.

bilaget

BDO er den eneste av de store revisjonsselskapene som tilbyr regnskapstjenester. De har tilstedeværelse over hele landet.

Aldri opplevd lignende vekst

– Vi er blant de største aktørene i bransjen, og det er klart at stør relse gir oss et fortrinn i forhold til kompetanseutvikling og å bygge robuste leveranseteam og være i tet på det faglige, sier han.

Hele er utgitt av

24

Flere faktorer – Vi har rigget oss for vekst over lengre tid. Vi har et oppsett som gjør at vi leverer komplette tjenester til kunden, som gjør at vi blir «one stop shop». Det aller viktigste er kanskje at vi har gode digitale løsninger til kundene våre både gjennom egne digitale løsninger og gjennom partnerskap med en rekke underleverandører. Det gjør at kundene får akkurat den løsningen som passer dem best, sier Tjemsland.Hanlegger til at BDO også er en global aktør. – Det gjør at det blir sømløst for kunder som jobber internasjo nalt. Lokasjon spiller ingen rolle, det er et klart konkurransefor trinn, sier Tjemsland.

Fragmentert bransje BDO Regnskap har mer enn doblet omsetningen sin de siste fem årene. I 2017 var omsetningen på nær 300 millioner kroner, i år nærmer omsetningen seg 800 millioner kroner. – Vi har først og fremst vokst organisk. Når vi har foretatt oppkjøp har det ikke vært for å øke porteføljen, men for å ta kompetanse el ler lokal forankring, sier Tjemsland. Regnskapsbransjen er fragmentert og består av mange små ak tører. Det har skjedd en konsolidering, men hvis man ser på de ti største aktørene i bransjen har de til sammen kun en markedsandel på 31 prosent og står for en omsetning på 5,7 milliarder kroner, viser tall fra Regnskap Norge.

– Hele regnskapsmarkedet er i vekst og vi tar markedsandeler, sier Andreas Ystgaard Tjemsland, leder for BDO Regnskap.

BDO Regnskap har mer enn doblet omsetningen sin de siste fem årene.– Vi har først og fremst vokst organisk. Når vi har foretatt oppkjøp har det ikke vært for å øke porteføljen, men for å få kompetanse eller lokal forankring, sier Andreas Tjemsland. Leder for BDO Regnskap. Foto: BDO ”Det er klart at størrelse gir oss et fortrinn i forhold til kompetanseutvikling og å bygge robuste leveranseteam og være i tet på det faglige.”

Bente opplever at mange regnskapsførere synes risikovurdering er vanskelig, og sier at dette har vært en viktig drivkraft for å skape verktøy som gir deg en reell nytte i arbeidsdagen.

For å oppfylle lovmessige krav må alle regnskapsbyrå ha et godt system for risikostyring og internkontroll. Sticos Oversikt forenkler hverdagen for regnskapsførere og skaper en bekymringsfri internkontroll for byråledere, sier produktsjef Bente Sandblost i Sticos.

Skreddersydd for regnskapsbyrå - Hvis regnskapsbyråets ansatte skal fange opp og avdekke hvitvasking av penger eller finansiering av terrorvirksomhet, er det avgjørende å ha rutiner som både identifiserer hvor risikoen ligger og hvordan man skal håndtere det, sier Bente. Sticos Oversikt forenkler kartlegging og vurdering av risikoelementer, både knyttet til hvert enkelt kundeoppdrag og på overordnet nivå for regnskapsbyrået. Dette sikrer en enklere hverdag for regnskapsfører, og en bekymringsfri internkontroll for byråleder.

Om Sticos Sticos er en teknologibedrift i Trondheim. Vi ble etablert i 1983 og har over 120 engasjerte og dyktige medarbeidere. Vi tilbyr digitale løsninger, kurs og rådgivning for alle som jobber med økonomi, personal og ledelse. Vi forenkler komplisert regelverk og gir deg en mer effektiv arbeidsdag.

Risikovurdering i hverdagen

Forenkler komplekse risikomomenter - En sjekkliste blir for enkelt fordi løsningen må ivareta den kompleksiteten risikovurdering faktisk er.

Risikostyring og internkontroll – en evig bekymring?

- Vi har satt oss grundig inn i hva regelverket innebærer, og hvordan regnskapsfører jobber med kravene de er pålagt. Dette brukte vi til å lage en egen risikomodul som gjør etterlevelse og dokumentasjon enklest mulig i praksis.

Jan-Christian Saksvik, daglig leder i regnskapsbyrået Conto AS Med Sticos Oversikt fikk Conto AS full kontroll på alle kunder, tidsfrister og gjøremål

Kvalitetskontroll, risikovurdering og hvitvaskingskontroll gjennomføres effektivt med Sticos Oversikt. Alt blir dokumenter underveis og jeg kan være trygg på at lovpålagte krav og frister blir ivaretatt.

Oppdragstyring, kvalitetskontroll og avstemming blir enklere med Sticos Oversikt >> Les mer på Sticos.no/oversikt

Det er underlagt større risiko å utføre betalingsoppdrag på vegne av kunden, enn å utføre årsoppgjørsoppdrag. Tilsvarende vil en stor virksomhet med mange transaksjoner mot høyrisikoland kreve en helt annen årvåkenhet enn en liten kjøpmann på hjørnet. Riskomodulen i Sticos Oversikt forenkler denne kompleksiteten ved å sette ulik informasjon sammen, slik at momenter med tilsynelatende lav risiko blir identifisert som høy risiko når de ses i tilknytning til noe annet.

Tveit Regnskap AS – en ressurs landbruketfor

Siden starten i 1969 har Tveit Regnskap opparbeidet landbruksøkonomisk kompetanse som kommer hele landbruksNorge til gode. – Det å ha inngående kjennskap til både økonomi og skatt og de spesielle forhold som knytter seg til gårdsdrift er en forutsetning for fremgangen, sier Leder for SMB og Landbruk for Tveit Regnskap og Forretningspartner Jarle Haugen.

– I dag består Tveit Regnskap og Forretningspartner av 400 dyktige med arbeidere som fordeler seg på 27 kontorer langs kysten mellom Bergen og Oslo, fortel ler Haugen. Tveit Regnskap er et kjent navn blant landets bønder. Alle Foto: Tomin Meling / Meling Media AS.

et var Jarle Tveit, som selv kom fra gård, som startet Tveit Regnskap. Siden har selskapet vokst og dekker i dag flere bransjer som en del av Sparebank1 SR-Bank Forretnings partner. Men interessen for landbruket og engasjementet for den norske bonden er fremdeles en sterk drivkraft i regnskaps kontoret med opphav i Skjold i Vindafjord, tre mil øst for Haugesund.

som et signal om kvalitet og etterrettelighet, og det er vi selvsagt både glade for og stolte av, sier Haugen.

27 Hele bilaget er utgitt av Regnskap Norge

– Helt fra starten av har dette vært et prioritert område, og nå har vi fulgt land bruket tett gjennom over femti år, fortset ter Haugen. På denne tiden har landbruket vært i sterk omstilling, og Tveit Regnskap har vært med hele veien.

I dag er Tveit Regnskap en del av Sparebank 1 SR-Bank ForretningsPartner AS, men har beholdt både navnet og enga sjementet for bygde-Norge. – Antall aktive bønder er redusert, men de som er igjen har blitt større og krever mer. I tillegg har vi fått kunder fra hele landet, slik at vi har opprett holdt kompetanse og hatt et stort og godt fagmiljø, sier Jarle Haugen. Bransjesatsnin gen utgjør i dag ca. 10 prosent av den totale omsetningen samlet for Tveit Regnskap og Forretningspartner.–Detharværtmange eierskifter, i land bruksnæringen, og vi er med som rådgi vere. Dessuten er norske bønder driftige og arbeidsomme, og parallelt med sentralise ringen av landbruket er det veldig mange bønder som har startet nye virksomheter og fortsatt å være kunder hos oss. Så i dag har vi en bred portefølje som spenner fra store industriforetak til små enkeltpersons foretak innenfor en rekke bransjer, forteller Haugen, som også kan fortelle om geogra fisk ekspansjon.

D

”Utover skatterådgivning og regnskapstjenester har vi også fungert som aktive rådgivere for den enkelte bonde når det gjelder nyinvesteringer og -satsinger.”

– Utover skatterådgivning og regnskaps tjenester har vi også fungert som aktive rådgivere for den enkelte bonde når det gjel der nyinvesteringer og -satsinger, forklarer Haugen. Men Tveit Regnskap har gått mye lenger, og har systematisk utarbeidet nøk keltallsrapporter og statistikk som har vist seg nyttig også på nasjonalt nivå, og som har fått mye oppmerksomhet i næringen. – Våre tall har vært benyttet i jordbruks oppgjør, og vi har til og med drevet politisk lobbyvirksomhet i Stortinget. Vi opplever at det å ha vårt stempel på papirene fungerer

– Dette er et område med mye landbruk, og ikke minst husdyrhold, sier Haugen.

– Vi har egen landbruksavdeling med spesialister innen Landbruk som rådgir bønder over hele landet. Denne satsingen vil vi videreutvikle og forsterke fordi bøn der er en av våre aller viktigste kundegrup per, sier han. Haugen er opptatt av lokal utvikling.–Foross er det å være til stede lokalt vik tig, det bidrar til å skape liv og virksomhet i landlige strøk, og er med på å opprettholde bosetting og skape arbeidsplasser. Vi er også aktive som sponsor for mange lokale og regionale idrettslag. i tillegg er vi stolte av at vi bidrar til gode prosjekter gjennom Sparebankstiftelsen til SR-Bank med 150 millioner i år, så her er det bare å søke, sier Jarle Haugen. Som de fleste andre regnskapskontorer møter Tveit Regnskap og Forretningspart ner også en endret hverdag. Nye aktører, tjenester og teknologiske løsninger utfor drer hele verdikjeden til den tradisjonelle regnskapsbransjen.–Herhosossskal vi trives med endring, fastslår Haugen. – Vi møter de utfordringene som måtte komme.

– Slike spørsmål er det ikke alle som har svaret på, men hos oss eller andre regn skapsbyråer med HR-kompetanse kan be driften få hjelp til å gjøre ting riktig, sier teamleder lønn og sertifisert rådgiver lønn og HR-administrasjon Frank Lindsøe.

28 Hele bilaget er utgitt av Regnskap Norge

– Det å forvalte bedriftens humankapital på best mulig måte er aktuelt i alle bedrif ter – uansett om man har fem eller 500 an satte. Men de færreste små og mellomstore bedrifter har anledning til å ansette en egen HR-ansvarlig, og det er der vi kommer inn, konstaterer han. Spesialisert kompetanse Et eksempel er håndtering av sykefravær. Hvilke plikter har arbeidsgiver overfor NAV og den ansatte selv i en sykemeldingsperio de? Hva slags tilrettelegging må til, og hva må bedriften gjøre for å hjelpe den ansatte tilbake i arbeid?

– Med spesialisert kompetanse innen HR kan vi fungere som bedriftens HR-avdeling, noe som både kommer de ansatte og bedrif ten til gode, sier han. Under korona-pandemien var reglene for permittering og permitteringsvarsler et aktuelt arbeidsområde, men også løpende håndtering av ansettelser og eventuelle oppsigelser er noe regnskapsføreren ofte kan hjelpe til med. Mange plikter – Det handler grunnleggende sett om å sørge for at de forpliktelsene man har som arbeidsgiver blir fulgt opp overfor alle an satte, sier Lindsøe. – Korrekte ansettelseskontrakter, perso nalhåndbok, ferieavviklingsrutiner – listen over HR-relaterte oppgaver, er lang. Ikke

der, legger han til. – Når bedriftene begynner å prioritere HR-arbeidet, er det mange som får en ahaopplevelse. Det å ta disse tingene på alvor er både lønnsomt og nyttig – og gjør ikke minst lederoppgaven betydelig enklere. Det gjelder å både beholde, men også å videre utvikle medarbeiderne, sier han.

H R – eller human resour ce management – er mye mer enn lønn, sier Pettersen.–Egentlig snakker vi om to forskjellige kom petanseområder, og mens lønn har vært et viktig arbeidsfelt for regnskapsbyråer i en årrekke, ser vi at det nå skjer en glidning inn på HR-feltet, sier han.

alle kan forventes å sitte med denne kunn skapen, sier han. For om bedriften har fem eller 500 ansat te – det er det samme lovverket som gjelder. Visste du for eksempel at alle bedrifter med fem ansatte eller mer, plikter å ha en vars lingsinstruks?–Mangeklarer fint å få det til å fungere i hverdagen, men så kan det oppstå spesielle situasjoner. Da er det bedre å være føre var og ha alt på stell – da stiller bedriften ster kere i alle sammenhenger, sier Lindsøe. Fornøyde medarbeidere Lars Pettersen mener HR kan være et stra tegisk fortrinn i kampen om de gode med arbeiderne.–Detåha fornøyde medarbeidere som føler at de blir tatt på alvor, blir stadig vikti gere i et arbeidsmarked som strammer seg til, sier han. – Det å ha en rød tråd fra rekruttering og ansettelse, stillingsinstruks og medarbei dersamtaler skaper trygghet og bidrar til å få mest mulig ut av hver enkelt medarbei

HR-avdeling.”somHRkompetansespesialisertinnenkanvifungerebedriftens Hjelper med lønn og HR. F.v.: Lars Pettersen, Linda Tyssø Mathisen, Liv Holbæk og Frank Lindsøe. Foto: Kjell Jørgen Holbye.

Regnskapsføreren: Din egen HR- og lønnsavdeling Mange vet at regnskapsføreren kan ta seg av lønnskjøringen. Men verktøykassen er større enn som så, forteller daglig leder Lars Pettersen i Oseberg Services i Tønsberg. Selskapet har gjort rådgivning innen HR til en spesialitet.”Med

Tekst: Edvard Ramstad Design: Lina Aasgård Foto: Andreas Kleiberg Anders Tetlie, Produktsjef Visma Periode & År

Hele

Det er Skatteetatens planer for nytt skatteregime som har lagt til rette for å tenke nytt. Ny skattemelding innebærer en ny måte å jobbe på, og de gamle RF-skjemaene blir noe som tilhører fortiden. På grunn av endringene som fore ligger i ny Regnskapslov og God Regnskapsførerskikk, for later vi gammelt tankesett med fokus på utfylling. Vi har laget fremtidens løsning med 30 års erfaring i sekken. Resultatet er et mer intuitivt system som tilrettelegger for å spre arbeidsmengde og kompetanse på flere ansatte.

29

En av disse er at medarbeidere enkelt kan jobbe sammen, med god ressursallokering og informasjonsflyt i fokus. Vi har sett at de som bruker minst tid per årsoppgjør er de som avstemmer løpende gjennom året. Dette er beste praksis, og det ønsker vi å legge til rette for i Visma Periode & År. Systemet har også sjekklister mot GRFS og kvalitetskontroll med sporing, så du til alle tider kan se hvem som har gjort hva i systemet. Fremtiden er her

Tiden er inne for å ta riktig valg. Retningslinjer fra Skatteetaten har lenge påvirket måten du jobber med årsoppgjøret, og fra 2023 vil du virkelig kjenne på forskjellen på ny og gammel skattemelding. Derfor er det viktig å unngå systemer som er utviklet i hastverk. Ekteskap i skyen Klassikerne Visma Finale Årsoppgjør og Visma Total Årsoppgjør har vært regnskapsførerens prefererte løsninger i mange år. På veien mot en smartere og mer effektiv hver dag for regnskapsbyråene, vil Visma Periode & År ta over, der den beste funksjonaliteten fra klassikerne er med, men med nytt utseende og bruksmønster som effektiviserer Vismatidsbruken.Periode & År er et ERP-uavhengig årsoppgjørssystem i skyen. Dette gir flere fordeler for deg som regnskapsfører.

Derfor får du bedre informasjonsflyt, mindre unødvendig støy, og ikke minst – mer produksjon. Innovasjon og utvikling skjer når man våger å tenke nytt, og regnskapsførere vil bli belønnet for å gå inn i fremtiden. For fremtiden er her, og den tilhører deg.

bilaget er utgitt av Regnskap Norge

Med årsoppgjør i skyen får du færre s n jobbkvelder Visma Periode & År – Et system utviklet for fremtiden, skreddersydd etter de nye endringene fra Skatteetaten og regnskapsførerens behov.

Valgte regnskap som karriere

Sven Østebø (23) er nyslått bachelor med spesialisering i regnskapsføring fra OsloMet. Han anbefaler bransjen til alle han kjenner.

Svorte.KristinFoto:

som også er tema for hans bacheloropp gave.–Jeg har vært opptatt av bærekraft lenge, og satt blant annet i bærekraftsrådet ved universitetet, forteller Sven, som tror de neste årenes økende krav om bærekraftrap portering kommer til å være det neste store som treffer næringslivet og industrien.

”Jeg ble bevisst på at jeg liker å jobbe med folk, relasjoner og ledelse i tiden i Garden, så økonomi og administrasjon hadde jeg allerede peilet meg inn på.”

S om regnskapsfører kommer du i kontakt med så mange forskjellige mennesker og bransjer. Det er utrolig lære rikt og spennende og åpner for mange forskjellige kar riereveier, sier den vitebegjærlige rogalen dingen, som ble født og vokste opp i Japan med sveitsisk mor og far fra Talgje utenfor Stavanger. I 2018 gikk turen til Oslo og før stegangstjeneste i HM Kongens Garde før studiene ble påbegynt. – Jeg er jo litt preget av oppveksten min, og setter punktlighet, nøyaktighet og høf lighet høyt. Dette var egenskaper som egentlig bare ble forsterket i garden, og som jeg virkelig får bruk for også nå, sier Østebø. Han vet hva han snakker om. Under hele studietiden har den flittige studenten hatt deltidsjobb i Aider, som i samme periode har vokst fra 26 til 500 medarbeidere. Det har gitt den nysgjerrige 23-åringen verdifull erfaring.–Jeg har fått jobbe med utrolig mye spennende og hatt anledning til å snuse på mange forskjellige roller, sier Sven. Blant hans største interesser faglig er bærekraft

Valgte spesialisering etter Aider-møte Det var møtet med Aider på bedriftspresen tasjon ved universitetet som fikk Østebø til å velge spesialisering innen regnskap. Det valget har han ikke angret ett sekund på, selv om undervisningen har vært preget av koronapandemien.–Jegblebevisst på at jeg liker å jobbe

31 Hele bilaget er utgitt av Regnskap Norge

– Ta bare den nye åpenhetsloven som trådte i kraft 1. juli. Den stiller høye krav til dokumentasjon av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i hele verdikje den, og bedrifter blir blant annet pålagt å besvare alle skriftlige henvendelser fra all mennheten, forteller Østebø. – Her blir det stort behov for kompetanse og støtte, sier han.

Sven Østebø er storfornøyd med utdanningsvalget. med folk, relasjoner og ledelse i tiden i Gar den, så økonomi og administrasjon hadde jeg allerede peilet meg inn på. Det var møtet med Aider, og det at jeg fikk jobb der, som gjorde at jeg bestemte meg for regnskap, sier han. – Det kan ikke stikkes under en stol at deler av pensum, for eksempel skatterett, er litt tørt. Men samtidig er det veldig nyttig og nødvendig kunnskap, så det har gått veldig bra, sier Østebø. – Det at jeg samtidig har fått lov til å job be her i Aider har gitt meg masse verdifull erfaring som jeg skal ta med meg inn i den nye jobben, sier han. Aider har nemlig ikke tenkt å la den dyk tige 23-åringen forlate selskapet, og fra høs ten av blir Østebø å finne i selskapet som fulltidsansatt rådgiver. Han gleder seg til å jobbe med bærekraft, men er forberedt på å ta i et tak der det trengs. – Det blir spennende å kunne fokusere helt på jobb, sier Østebø. – Så er det bare å håpe at de nye rappor teringsrutinene blir mer enn bare det – at de faktisk kommer kloden og miljøet til nytte. Det arbeidet gleder jeg meg til å være med på, sier Østebø, som fra høsten av vil ha fast ansettelse hos Aider.

– Det som er unikt med IT-rådgivnings programmet, er kombinasjonen av ITkunnskap, bransjekunnskap og trening i rådgivning og presentasjon, sier programle der Geir Sandvik i Regnskap Norge. Det er noe Garder Lysaker kan bekrefte.

I

– Det er kjempeviktig å få snakket med andre i bransjen, særlig for oss små og mel lomstore byråer, sier hun. – Da får en høre om ulike erfaringer, noe som absolutt er nyttig. Dette er absolutt et levende kurs som bidrar til mye bedre over sikt, legger hun til. Når Regnskap Norge tilbyr sertifiseringsprogram for IT-rådgivning, er målet at kompetansen skal bidra til fornøyde kunder.

– Det er selvsagt alltid viktig å sette seg inn i ny teknologi, og programmet innehol der moduler knyttet til systemforståelse og prosjektledelse, sier hun. – Men modulene som omhandlet kommunikasjon og men nesketyper, der man blir bevisst på hvor forskjellig vi mennesker tenker og respon derer, var også veldig lærerike, sier hun. Sandvik forteller at ideen bak program met er å gi bransjen tilgang til kompetanse som kan møte både kunder og IT-leveran dører på en profesjonell og god måte, og på den måten være et nyttig bindeledd.

– Det er et behov ute hos norske bedrif ter, og regnskapsførerbransjen kan være med på å fylle dette behovet. Ved å skape muligheter som både bidrar til å løse et pro blem for kunden samtidig som det åpner forretningsområder for bransjen, oppnås en vinn-vinn situasjon, og det er i grunnen hovedformålet med programmet.

Den rivende teknologiske utviklingen de siste årene har gjort IT-kompetanse enda viktigere enn tidligere, og IT-rådgiversertifi seringen er ment å gjøre regnskapskontorer enda bedre rustet i møtet mellom IT-syste mer og mennesker.

”Det som er unikt med IT-rådgivningsprogrammet er kombinasjonen av IT-kunnskap, bransjekunnskap og trening i rådgivning og presentasjon.”

IT-sertifisering fra Regnskap Norge kommer kundene til gode

T-ansvarlig Kristine Garder Lysa ker i Wepe Regnskap AS er snart sertifisert, og har hatt stor nytte av programmet. Med 40 ansatte og ca. 600 kunder er Wepe Regn skap AS på Bjørkelangen et mel lomstort regnskapsbyrå. Hun mener ser tifiseringen gjør henne bedre i stand til å kommunisere med kundene – på deres premisser.–Detå kunne kommunisere om IT på en måte som er tilpasset den personen du snakker med, er veldig viktig for å få til gode løsninger, sier Garder Lysaker. – Her hos oss i Wepe er vi først og fremst opptatt av å finne løsninger som skaper bedre prosesser og større verdi – vi er ikke ute etter å tre løsningene nedover hodet på kundene. Da er kommunikasjon veldig vik tig, understreker hun. Som IT-ansvarlig jobber ikke Kristine som regnskapsfører direkte mot kundene, men har likevel mye kundekontakt, sær lig når nye kundeforhold og prosesser skal iverksettes, eller når det oppstår utfor dringer knyttet til system. Informasjons innhenting, datasikkerhet og GDPR-regler er viktig, og er ofte en del av Kristines arbeidsdag. Da er det viktig å forstå kun dens behov og gi presis informasjon som passer til den personen man kommunise rer–med.Først og fremst kommer kurset kun dene til gode fordi jeg er blitt mer bevisst på å strukturere informasjon, og på å se ITløsninger i alle ledd – der prosjekt, system, teknologi, sikkerhet og menneskene som skal bruke systemet inngår. Jeg tror abso lutt at kundene vil oppleve at Wepe er blitt enda flinkere til å se og forstå deres behov, lage løsninger som passer dem – og kom munisere på deres premisser, sier Kristine Lysaker Garder. – Nå er vi enda bedre rustet til å bidra til kundens verdiskaping. Hun setter også pris på muligheten til nettverksbygging. På kurset fikk hun mu lighet til å diskutere spørsmål og systemer med kollegaer og ansatte i Regnskap Norge.

32 Hele bilaget er utgitt av Regnskap Norge

IT-ansvarlig Kristine Garder Lysaker er storfornøyd med IT-rådgivningsprogrammet til Regnskap Norge. Foto: Glenn Karlsen / Regnskap Norge.

utgitt

Hele er av

– Som revisor har jeg brukt mange systemer. Blant annet brukte jeg det som var opprinnelsen til Bank+Regnskap, og har fulgt med på hva som har skjedd av utvikling. Derfor var jeg sikker på at dette kom til å fungere for oss. Jeg visste hva vi fikk, sier Bjørlo. Økonomilederen forteller videre at Dekklåven trengte noen justeringer, som handlet om litt endring av rutiner for godkjenning av fakturaer og purrerutiner.

– Selv om ikke alt er en del av systemet per dags dato, så går det helt fint. De tingene vi har påpekt er under utvikling, og vil komme etter hvert, sier Dag Terje fornøyd. Var forberedt Dekklåven gikk over fra sitt gamle system 1. januar, og brukte tiden før jul til å forberede overgangen.

– Vi hadde en del møter med banken og teamet tilknyttet Bank+Regnskap og var godt forberedte, sier han. Det er alltid en viss periode med innkjøring, som med alle nye systemer, men vi har hatt en god dialog og overgangen har gått veldig bra, sier Bjørlo. Han avslutter med å henvende seg til andre bedrifter på Dekklåvens størrelse, som kanskje tenker at Bank+Regnskap ikke er «stort nok» for dem. – Jeg vil virkelig anbefale dette systemet og håper de vil være åpne for nye idéer. Vi har mye kjøp og salg, lønningene kjøres der, fakturaer osv. Vi er veldig fornøyde, avslutter økonomileder Dag Terje Bjørlo. Ønsker du å vite mer om KontaktBank+Regnskap?osspå9004 62 84. sb1ostlandet.no/bedrift

vokserBank+Regnskapmedbedriften Økonomileder Dag Terje Bjørlo var ikke i tvil om at Bank+Regnskap ville fungere godt for Dekklåven, med sine 11 ansatte og 75 millioner i omsetning.

Regnskap Norge

Gode erfaringer fra tidligere Dag Terje Bjørlo var revisor i mange år før han begynte som økonomileder i Dekklåven.

– Målet vårt er å fortsette den gode driften, og sikre våre ansatte. Dét får vi best til her i Furnes, forteller økonomilederen.

bilaget

– Vi bruker «alt» i systemet. Vi har møtt mye velvilje, og vi har fått inn noen funksjoner som ikke lå der fra før, sier Dag Terje Bjørlo. Dekkene på låven Dekklåven ligger idyllisk til på en gård i Furnes, rett utenfor Hamar. Da eier Tommy Holmvik tok over gården i 2000 hadde han allerede drevet med salg av dekk i noen år. Da Tommy fikk en helt ekte låve å boltre seg i, fikk bedriften skikkelig fart. I dag er kuene byttet ut med korn, og gårdstunet er et moderne kundemottak og verkstedanlegg med romslig parkeringsplass. Selskapet Dekklåven AS ble stiftet i 2008, har i dag 11 ansatte og omsatte for cirka 75 millioner i 2021. Bedriften hadde en avdeling i Elverum i fem års tid, men den er lagt ned til fordel for avdelingen i Furnes.

33

I noen år så har vi blitt sett på som en truet art med nyhetsoppslag om «regnskapsyrket vil forsvinne» men i realiteten har det alt annet enn forsvunnet. Endret karakter JA! Blitt mer spennende JA! Har vi blitt mer moteriktige JA! (eller vi håper i hvert fall det) og har vi bedre utstyr OmstillingenJA! i bransjen har allerede vart i flere år, og noen Regnskapsbedrifter har kommet lengre enn andre. Vår opplevelse av utviklingen er at et tett sam arbeid med våre kunder og systemleverandører er av gjørende for å nå et felles mål om å lykkes. Dagens regnskapskonsulenter jobber med å ta bran sjen vår videre og løfte den til så mye mer enn bare punching av tall og dokumentasjon. Vår kunnskap innen både fag og systemer er sterk. Kunnskapsbasen og kompetansen vår er betydningsfull for våre kunder. Systemene automatiseres og vi bruker mindre tid på føring av regnskapene enn før – heldigvis. Vi ser at integrasjoner og samhandling mellom systemer ikke alltid funger optimalt. Vi jobber nå mer som controller for å sørge for at vi har ALT vi skal ha i regnskapet. Arbeidsdeling med kundene er også langt enklere enn før. Noen kunder gjør nesten alt selv mens andre bruker all sin tid på egen kjernevirksomhet og over later alt til oss. Vi er mer involvert med våre kunder og får delta i avgjørende beslutninger. Det er kjempegi vende å se at kundene i langt større grad nå er involvert i egne regnskap og hvordan de via regnskapet med vår ekspertise kan bidra til å påvirke lønnsomhet i egen bedrift. Forstår vi ikke driften til våre kunder og vet hva de faktisk driver med, kan vi aldri klare å gjøre en god nok jobb. Med omsorg for kundene våre blir vi ofte våre kunders «hobby psykolog»; vi har jo allerede sett hver eneste kvittering og transaksjon, vi vet akkurat hva kunden gjør, ofte litt for mye faktisk. Kommunika sjonen vår sammen med pålagt taushetsplikt gir også stor grad av tillit og fortrolighet. Vi har kunder vi har jobbet med i en årrekke og vært sammen med gjennom tykt og tynt, dette er kunder vi både kan le og gråte sammen med. Vi i Rg Regnskap AS og Rg Forvaltning AS streber hele tiden etter å yte mer økonomisk rådgiving og hjelp til våre kunder for å optimalisere prosesser ved å velge system-leverandører som følger med i timen.

34 Hele bilaget er utgitt av Regnskap Norge

En regnskapskonsulent kan ikke alt, vi er mennes ker som alle andre, det er derfor viktig å være del av et godt team som kan spille på hverandre. Og det er oss – Rg – våre ansatte deler. Det viktigste vi kan gjøre er å sørge for at våre an satte som besitter enorm kunnskap forsetter å tilegne seg ny kompetanse som kommer våre kunder til gode. Arbeidet vårt består av en lang liste lovpålagte frister året igjennom, og til tider enorme arbeidsmengder og lange arbeidsdager. Vi har faglige utfordringer nesten hver dag som må diskuteres med kollegaer, dette gjør at vi har det utrolig gøy på jobb, og ingen dag er lik. Regnskapsbedrifter er lovpålagt å ha autoriserte regnskapsførere til å kontrollere alle oppdrag gjennom året og sørge for at vi etterlever en god internkontroll. Dette er krevende arbeid og vi mister oftere gode folk til interne økonomistillinger der kravet til timeføring og effektivitet så og si er fraværende. Hvordan skal man da som bedrift klare å skille seg ut som et attraktivt sted å jobbe? Vi har ikke funnet svarte på dette. Det viktigste hos Rg er våre kollegaer og vårt fantastiske arbeidsmiljø– vi er stolte av å være en Rg’r, stolte av å være del av en kunnskapsrik gjeng som alltid stil ler opp for hverandre. Latteren sitter løst og det er stor takhøyde for å være seg selv. Bransjen vår har sprengt kapasitet blant de beste og vi opplever stadig at vi og flere andre må si nei til be drifter som trenger hjelp. Det er mangelvare på dyktige regnskapskonsulenter som også er rå på kundebehand ling, så det er ikke rart at finn.no oversvømmes av an nonser med «Autorisert Regnskapsfører søkes».

Det er lenge siden stereotypen av regnskapsføreren ble satt. Grå og traust med regne maskin, permer og papirer fra gulv til tak. Heldigvis er dette ikke slik vi ser ut i dag! Det er en stund siden vi faktisk begynte å bli kalt etter fornavn og ikke bare «hun /han regnskapsføreren». I dag er vi konsulenter og rådgivere, og din bedrifts beste venn!

Rg har mange spennende prosjekter på gang men vi kan ikke sette i gang før vi har den rette personen på plass for å lede dette. Høres dette spennende ut, se mer på finn.no; ekstremtogad.html?finnkode=268698361.https://www.finn.no/job/fulltime/Utfordringeribransjenvårgirossstoremuligheterviglederosstilfortsettelsensammenmedallevåredyktigebransjekollegaer!

Tettere på kunden – omsorg og troverdighet for kunder, kollegaer og tall

Endrer bransjenregnskaps-vedbruk av AI

Selv om Conta ønsker å gjøre regnskapsføring enklere og smartere, så er det fortsatt plass til regnskapsføreren. De mener regnskapsførere en viktig del av –bransjen.Vieropptatt av at systemet ikke skal erstatte regnskapsføreren. Det vi skal gjøre er å fjerne vanlige fallgruver når det kommer til regnskapsføring, forteller Holen.

– Målet vårt er å endre en bransje som har hengt etter i mange år. Vi jobber med å lage smarte løsninger og levere et regnskapsprogram som gjør arbeidshverdagen litt enklere, forteller daglig leder Jan-Tore Holen. Over 20 prosent av norske bedrifter bruker en tjeneste fra Conta. Det omfatter blant annet faktura, regnskap, lønn og oppstartshjelp.

Ved hjelp av kunstig intelligens skal jobber.regnskapsførerebedrifterendreContamåtenog

– Mange opplever en del fallgruver når de starter for seg selv. Disse prøver vi å fjerne. AI-en forenkler en rekke prosesser og kommer med kontoforslag når kunden bokfører. Dette øker sannsynligheten for at de bokfører riktig betraktelig. kontoforslag gir en treffsikkerhet på 88 prosent. Til sammenligning ligger gjennomsnittsscore for andre system med AI på 29 prosent.

– Skal ikke regnskapsførerenerstatte

Tall viser at om lag 70 prosent av norske bedrifter setter vekk regnskapet sitt til regnskapsfører. Conta har over 150 regnskapspartnere, og ønsker god dialog med –regnskapsførere.Vitrorikkepåen regnskapsbransje uten regnskapsførere. De er helt essensielle. Vi tror riktignok at bransjen er i en endring, og at mange regnskapsførere vil fungere som rådgivere for kundene sine i tillegg til å være tradisjonelle regnskapsførere. Regnskapsfører? Bli partner på conta.no/partner

36 Hele bilaget er utgitt av Regnskap Norge OM ØKORÅD GRUPPEN VÅRE KONTORER ER LOKALISERT • Franchisekjede etablert 2019 • 10 kontorer og lokalisert på 13 plasser i Nord-Norge • 102 dyktige "ØkoRådgivere" • Lokalt eierskap og lokal styring er viktige verdier • Samlet omsetning på 100 mill. i 2021 • Mer enn 2600 kunder over hele landet Gruppen har en nylig vedtatt vekststrategi og ser etter flere nye partnere i kjeden. Skistua 4, 8515 Narvik Tlf. 975 43 www.okoraad.no533 Kompetent og hyggelig – alltid Økoråd Gruppen - en regnskapskjede i Nord-Norge. Kjeden er basert på Franchise modellen. Viktige verdier er derfor lokalt eierskap og lokal styring. Videre bryr vi oss om menneskene - våre ansatte; - som den beste forutsetning for nærhet og tilgjengelighet til våre kunder. Menneskene i ØkoRåd skal hver dag bidra til de beste løsningene og derigjennom økt lønnsomhet for kundene. Vårt daglige fokus er kontinuerlig kompetanseutvikling, - en viktig forutsetning for å, alltid å være relevante rådgivere. ØkoRåd Gruppen er godt spredt rundt om i Nord-Norge og har stor bredde i sin kompetanse, -og særskilt kompetanse innenfor områdene fiskeri, landbruk og reiseliv. ØkoRåd Gruppen er Premium Partner på Power Office GO og utfører daglig support til kunder som har valgt Power Office som sitt ERP-system. Økoråd Narvik, Narvik Økoråd Hadsel, Stokmarknes Økoråd Øksnes, Myre Økoråd Evenskjer, Evenskjer Økoråd Lofoten, Svolvær / Henningsvær Økoråd Leknes, Leknes Økoråd NordSalten, Leinesfjord i Steigen Økoråd Lødingen, Lødingen Økoråd Salten, Siffo AS – Bodø / Beiarn Økoråd Helgeland, Herøy / Leirfjord

ogbetroddeNæringslivetsrådgiverregnskapsfører

Taking Care of Business Vårt mål er å levere tjenester av høy kvalitet og bidra til at våre kunder oppnår bedre lønnsomhet og konkur ransekraft. Kunnskapshuset BDT Viken arbeider alltid nær deg som kunde, både faglig og geografisk.

Revisjon Våre statsautoriserte revisorer og medarbeidere har høy faglig kompetanse og bred erfaring fra privat og offentlig virksomhet. Vi tilbyr samme faglige nivå og kompetanse som de store revisjonsselskapene, men til byr samtidig en annen nærhet til kundene. Det er vik tig for oss å være en aktiv støttespiller for våre kunder, og ambisjonen er alltid å gjøre dem i stand til å forholde seg offensivt til omverdenen. Regnskapsføring Vi er et autorisert regnskapsførerselskap med faglig sterke medarbeidere med variert erfaring. Vår ambi sjon er å gjøre hverdagen enklere for deg ved å holde orden på regnskap og økonomistyring, slik at din ener gi og fokus kan rettes inn på kjernevirksomheten i din bedrift. Rådgivning Det stilles stadig større og mer kompliserte krav til næ ringslivet. BDT Viken er en aktiv bidragsyter og støt tespiller for våre kunder, utover lovpålagt revisjon og tradisjonell regnskapsføring. Vi hjelper din bedrift til å være i forkant av begivenhetene, slik at dere kan opptre mer offensivt og unngå ubehagelige situasjoner. Våre rådgivningstjenester leveres alltid innenfor de regler som gjelder for uavhengighet. Nysgjerrig? For mer informasjon om BDT Viken, besøk vår hjemmeside bdtviken.no eller ta kontakt med ett av våre fire kontorer – Oslo, Moss, Tønsberg eller Horten. Kunnskapshuset BDT Viken tilbyr et komplett tjenestespekter for næringslivet –fra revisjon, regnskapsføring, HR og lønn til økonomiske rådgivningstjenester.

37 Hele bilaget er utgitt av Regnskap Norge hasund.noHASUND +476065StålhaugenUlsteinvik7Ulsteinvik70017440 HASUND Ålesund Storgata 6 6002 Ålesund +47 70 10 21 00

BDT VIKEN - Regnskap, revisjon, rådgivning

Regnskap for de fleste bransjer med rapportering, årsoppgjør, skattemelding og Lønn,prosjektregnskap.i tilleggtilordinær lønn har våre rådgivere solid kompetanse på lønn til maritime næringer som sjøfolk, ansatte på rigg, samt lott og hyre for fiskebåter.

38

Hele bilaget er utgitt av Regnskap Norge

Med 16 regnskapsførere blant totalt 27 ansatte har Kantall bred kompetanse. Kantall tilbyr tjenester innen regnskap og rapportering, lønnskjøring og personaloppfølging, veiled ning, rådgivning og IT-support. Merethe Flø forteller at målet er å yte skreddersydd bistand, tilpasset hver enkelt kundes behov. – Våre autoriserte regnskapsførere har et vidt spekter av forskjellig bakgrunn og lang erfaring med problemstillinger knyttet til næringslivet i vår region, understreker Flø. – Vår veiledende tilnærming gjør at vi finner de beste løsningene sammen med hver enkelt kunde, i en bransje som er i sterk endring, legger hun til. – Mange av regnskapsførernes tradisjonelle oppgaver blir effektivisert med nye systemer og ny teknologi. Nye arbeidsmåter kan gjøre at det er behov for å se på arbeidsmetodikk og oppgavefordeling med nye øyne, og her skal kundene våre føle at de har en sterk samar beidspartner med seg på reisen, sier Flø. Kantall har egen IT-avdeling med spisskom petanse på egne systemer og egen supportgruppe til Power Office Go. I tillegg er ITgruppa god på kundenes systemer, slik at de kan bistå ved systemintegreringer. Sten Røn ningen, leder av Kantall sin IT-gruppe, bistår også med bransjeløsninger. Vi føler vi har et stort fortrinn med vår egen IT-avdeling, leg ger hun til. – Vår kunnskapsbaserte veiledning på alle tjenesteområder relatert til regnskap, trygger våre kunders posisjon i møte med morgendagen. Vi yter rådgivning innen system, opp mot bank og finansiering, investeringer, organisasjonsstruktur og annet. Solid kunn skap vil alltid være nødvendig, også i en hverdag som i økende grad blir digital.

– Vår oppgave er å gå inn i fremtiden som en solid kompetansepartner for kundene våre. Vi er her for å gjøre kundene gode, sier hun.

Hos oss får alle kunder et bredt tjenestetilbud tilpasset deres bransje og behov, sier autorisert regnskapsfører og kundeansvarlig Merethe Flø i Kantall AS – et uavhengig regnskapsbyrå eid av de ansatte.

DET BESTE VALGET I INNLANDET markedsmedia.no - makes you visible

– Det kan vel sies så enkelt at våre kunder skal ha vesentlig bedre forutsetninger for å lykkes med For retningspartner om bord enn uten, sier han.

– Vi er opptatt av å tilby hele verdikjeden og følger våre kunder hele veien fra regnskap, rapportering og analyse til rådgivning og consulting, alt etter størrelse og behov, sier Bue.

– Med 29 kontorer og 400 dyktige medarbeidere som brenner for at kundene skal lykkes bedre med oss som partner, kan Sparebank1 SR-Bank Forretningspartner AS tilby den tette oppfølging som forventes av et økonomimiljø som er heleid av en sparebank, sier Arve Bue, som har ansvaret for rådgivning og storkunder i selskapet.

økonomipartnerkomplett”

Vi er opptatt av langsiktige relasjoner som skaper verdier for våre kunder.”

– I slike tilfeller tilbyr vi hele CFO-funksjonen som innleid tjeneste, og sørger for at økonomisk og finan siell informasjon er tilgjengelig for alle beslutningsta kere i selskapet, sier han.

Hele er utgitt av Regnskap Norge

bilaget

39

Forretningspartner tilbyr et bredt spekter av råd givningstjenester og legger stor vekt på å være en god sparringspartner for kundene, små såvel som store, og i ulike faser og problemstillinger. Hverdagsrådgivnin gen handler om å hjelpe kundene. Consulting jobber i all hovedsak med strategispørsmål og transaksjons støtte.–Det er ofte store og komplekse prosesser og opp gaver, sier Bue. Den driftsnære rådgivningen er på den andre siden mer variert. Her kan det dreie seg om alt fra generasjonsskifter, fusjoner eller fisjoner, eller å respondere på endringer i markedet eller andre ram mebetingelser. Forretningspartner legger stor vekt på tett oppfølging av konsulenter med bransjekunnskap. – Vi er opptatt av langsiktige relasjoner som skaper verdier for våre kunder, sier Bue.

– Nærhet er ikke bare billedlig ment, vi er tett på kundene geografisk og kjenner markedet og bransjene godt i alle dimensjoner. Vi jobber hver dag for å være nyttige og gi gode tråd, sier Bue.

– Tjenester innenfor bærekraft og kommunikasjon er spesielt viktige for våre kunder og her har vi bygget et bra lag som kan gjøre en forskjell. Små og mellomstore bedrifter og landbrukskunder utgjør hovedtyngden av Forretningspartners kun demasse. Selskapets storkundeavdeling følger opp kunder med mer komplekse behov. Der kan vi være selskapets økonomi og finansfunksjon med både regnskap, lønn og CFO. – Mange bedrifter ønsker av ulike årsaker ikke å ansette egen CFO, sier Bue.

– Det viser seg stadig at det å ha regnskapsføreren i geografisk nærhet oppleves som en ekstra trygghet, sier Bue, som selv har fem års fartstid i Forretnings partner, der han har bygd opp rådgivningstjenestene fra bunnen av.

En

– Hos oss får du den tette kontakten du forventer fra det lokale kontoret, i kombinasjon med den faglige styrken du forventer fra et stort konsern. Det fortjener norske næringsdrivende.

– Å leie inn denne funksjonen gir presis rapporte ring og komplett beslutningsgrunnlag i kombinasjon med stor fleksibilitet, understreker han.

– Det ligger jo i navnet på selskapet – vi skal være kundenes forretningspartner og bygge verdier. Vi har et ekstremt langsiktig perspektiv som bygger på det aller beste fra sparebank-tradisjonen, sier Bue.

M A E S T R O D e t e r i k k e f u l l t h o s o s s v i h a r p l a s s t i l f l e r o m b o r d w w w . m a e s t r o . n o # å r s o p p g j ø r # n y s k a t t e m e l d i n g # a v s t e m m i n g # s k y # i n t e g r a s j o n e r

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.