Page 1

l"

ΔΙEΘNEΣ ΣΥNEΔPΙo ΓoPTtNAΣ

..,Ev Γo ρτ is'νη

καiAρκαδ

θγθν ετo

..,''

Διεπιατημoνικ6 Συνθδριo

γιατην Ιoτoρiα, τηι Πvευματικ6τητα,

ηv

T61vη και τoν Πoλιτιαμ6 τoυ Kρητικoιl N6τoυ

20 -23 Σεπτεγβ pioυ / September 20 1 2 1"

*Ιn

ΙNTERNATΙoNAL coNFERENcE

Gorξ,

'*".*:***l''Ρ."gΑΙts

held...

,

Gortμa

and

on History, Spiritualiφ, culfure and the

Συνδιoργιiνωαη: . . . . .

Co-organised by:

Ιεριi Mητρ6πoλιE Γoρτυνηg και Aρκαδ1α5

.

Περιφ€ρειαKρr!τη5 Πανεπιατliμιo Κpi1τη5. Tγi1ψαΙατpικι1g Tεxνoλoγικ6 Eκπαιδευτικ6,Ιδρυμα Kρr!ηg

o The

BαλκανιηAκαδημiα Ιατρoδικαατικιilν Ειιιoτημιb,ι

The Holy Metropolis of

Αrcadia

Region ofCrete . The Universξ of Crete - FacuΙty ofMedicine . The TechnoΙogicaΙ EducationaΙ Ιnstitute ofCrete . The Balkan Academy ofForensic Sciences


oργαιιωτικi1Εταpoτi1 Mητρλπoλiτη

q

Γoρτιiνηg &Aρκαδiαq Mακ6ριog,

Γhτ7' Θεoλ6γoq, Δiλ. Βυζ Moιαικι]g, Μετατπ. Δiτλωμa Πaι/ μιoυ Σoρβ6ντη9, Ιστ o ρ t α Θ ρ η στειι;'/' Θ ρ η ακ ειτ ικfi Aι θ ρ ωτoλoγ i α' Βυξαι τ ιν 6 g Χρ ατ ιαν ια μδ g ι

MΦ.

Πατε ρακηg, αυντaξιoilxog εκταιδευτικ6ζ, Εφημtριoζ Ι. Μ' Καλυβιανfiq Διακ. Nικ6λαog Koκoλ ακηg, Πτψ Θελ67o9, Καθηyητl19 Moυακl1e' Δ/!ηζ Πoλιτιστικoi Κtιτρoυ - F'πικoινωιιακoi &' Moρφωτικoιl ΙEρiματoE Ι. ΜητρoτoλεωE Γoρτ'jνηg & Aρκαliαq

Λρμμ. Nειτ6ρ

ιog

Γρηγ6ριog Γιαμαλιiκη

g, Πρ6εδρoE Συλλ6yoυ Εκται6ευτικιΙlν

A/θμia| εκιaiδευηg Μεoαρi9 . Φαιατ69-

Ηρακλig Πυργιαr;6κη 9' Aρμτiκτoν a9 Μi'ρκα |lαλιoiι ρ α, δ ρ, Ιaτo ρ ικoE Tiμ η g Eιrιaτηψoν ικi1 E'τα p oπi1 Ι1ooε0o0C:

Ανδρdλq Mαριωρi1g, κo θηγητlE Ιατρικfi9, Πρiεδρog Ιaτρικoi Tμflματog Παι/ μioι Κρξτη9 Eμμανoυ{λXελιδ6νηg, oμaι Καθηyηηq Ιατρικilg Παν/μioυ Κρfiτηq

Eυιiγελoq Kαπετανιtκη

9,

Κaθηγητηg ΓεωτoνiαE, ΠρδεEPo1 T'Ε'L

ηηηζ

Παι / μkυ ΚρfiτηE, μη τρiικι1g, Καθηηηq Ιατρικηg Πρ 6 εδ ρ o E Β αλκαν ικη E Aκ αEημ| αg Ιατρ o δ ικαaτ ικιΙly Ε1ι ιστ η υιΔy

Mανιiληg Mψαλoδη

Aθανιiαιoq Παλιo6ρα Aνδρ6α9 Mανι6g Ιατρ

Nκ6λαog Yιλιlκηg,

Κωι / ι

o

g

knαw iyω;

Κρl1η9 9, Κaθηητη9 Κoιιων. Aιθρωτoληtαq Πω/μioυ 69,

Πλαoτικδg Χειρoiργog' Δ/ντfiE

Σ1]'ι,|ρ dφ

Eμμανoυiλ Δρακιlκη

Παι/ μιoυ

o μ6τ Καθ ηyψηE Βυξο'ντινrjE Aρ11αιoλoγiαq

g,

Γειirργιog Nικoλακακη

ιαζ'

Πρoiστιiμε,lo'Γ Aρχεiων

q

Ε.ΣΙ, ΙΙαι'/κoi

Γ. Noαoκ' Ι7ρακλεΙoυ

Δημo σιoτρ,iφoζ τoυ

'

Κρlτoιg N ' Hραλεioυ' μiλoE Δ'Σ. Εταφ' Κρητικιllι Ιoτoρικιllι Μελετιbν

To ικν ακη9, Ιατ ο ρ ικoE, Ε ρ ευ ιl ητ ξ E Β0 ικolj ΙΣρι tιατ o ζ Ε P ευy

!'ι,t

TιμητζEπφo:πi Σταiρo

g

Aρναoυτακη

Αρμμ. Παρθεν

ιoq Bo

c,,

o ικoν o μ oλ6γo

q,

Περ

ιφ ερ ει d

λ1αpακηg, HγoιJμειo1

Aρμμ. Xρ ιατ6φoρog Αλ εβLζaΚηζ ηa1'με|oζ

Ι.

ρ1η9 Κρτ|η 9

Πατριαρμκfg & Σταυρoηyιακi1q M' o6η7τiτριαζ, ΙΙτυ/:

ημ!κ6ζ

Ι. Ι\4. Βρo1/τησιo1j

Aρμμ. Mακιiριoq Σπυ ριEακη9, Hyoiμευoq Ι. Μ. Κoυ6oυμd', τkυχ Ay' F'κλ' λκαδημtαE ΙΙρακλεioυ Διακ. Γαβρι{λ Xατζηδ 6κη9, Πτl'γ Βκλ. Παιδαγ. Aκαδ, Θεa/κηs' ΠP6ε6Pog F'τιτρoτi1E Ι. M' λπεζαιι1lν Moναμ,1 Tιμoθ6η Γερακιiκη,ΙΙ-γoυμενη

Ι'

M. Καλιβιαιfis

Γραμματεiα Συνεδρioυ Αρμμ. Ιωακεiμ KαρανEιι6g' Πιυx Aι. Εκκλ. Aκαδημiαg ΙΙραλε|oι, Γραμμ.

Μητρaτλιτιιcoi Συμβoλkυ

Ι.

Μητρaτ6λεωgΓoρτιjνηg & Aρκαδiαg

Πρεoβ. Xαριiλαμπoq ΠαπαE6τoυλog,Ιkψ Ι' Μητρoπcλεωg ΓoρτiνηE & AρκαEiαg

Θεoλ6γo9, Συιlτακτ'

Επιτρoιι]Πφιoδικoi .'Εν'F'α6ττρφ-

Πρεαβ. Xαριiλαμπog K oτα,νdΚηζ, Πτ'7' Θεoλoγog, Δiλ. Βυζ. Moυαικξζ, Σι''τα1ζ.' Ετιτρoτι Περιoδικoi o'Ει'Εαiιπρφ>' Μητρon6λεωζ ΓoPτιyηζ & λρκαδιαζ

Ι.

Πρεαβ. Παντελεη μων Ι7α\ιψαE Εν

αγ

ε)ιiα Ε)ινbτη' Aρ xαιoλδyo

.Γζmζα.ιηgΓειΔργιog, T'F'.Ι. Κρr'1τηg,

αg,

tk

υ x,

Θ εoλoγo g

E

Ιkιx, Βυξ' Μoυoιxη1,

Πτυx, Μηx, τφιβiιλλaιτo1 T'F''Ι. Κρξτηg, φευιητi1g εργαaτηρ|oυ oxεδιομελtτηg

Υηφιoτoiηaητλιτιατικξg κληρaνoμιd9,Τπευθ.yραφ' Μ.Κ.o' .Φιλoξεyiα-' ΕκκλησiαζΚρητηζ


ΠEMΠT}Ι 20 >επτgMBPΙoτ 2012 ;ii Aρ1αiαΓ6ρτυνα Ο7.30 - 09.00

τ.μ.

Θ. Ιτεπoυρ^γLα' επLτη κατd

τ

ηι

ι. μνημη τoυ

αρxαtoτρ ετ\ τ αξη,

ατoν Ι. N. Παναγiαg Kεριiq

ξ.

ξ.

Ιωιiι,νoυ τoυ Ξ6νoυ τoυ εκΣi.pαΜεααp|ιg,

Tιτoυ' oτηι AρxαLαΓ6ρτιια'

'i ιερoυργoι1ντo5 τoυ Σεβ. Mητρoπoλiτoυ Γoρτ6νη9 & Aρκαδiαq κ. Mακαρioυ.

Θα {ιiλει o 1oρ69 {α}τιiν <.oι Kρtjτε6 Mαi,ατoρεg,,, υπ6 την διε,ι1θυναη τoυ Πρωτo{dkη Α. ΓΙλαtτη.

Ο9.30.09.45 π.μ. Mετιlβαη αην αiθoυαα Πoλljκεντρoυ Δl]μoυ Φαιατoξ ατιg MoiρεE. '.:il,.

Πoλιjκεντρo Δr]μoυ Φαιατoυ, Mo[ρεg

09.45τ,ψ. 10.Ο0 - 10.30

Kαφ6E

π.μ. ξγραφr] tη

Συν6δρων

-

6ναρξη Συνεδρioυ . 1αιρετιαμoi.

Συνεδρh (A)

Πρoεδρεlo: A. Mα ργιωpi1g, Καθηγητi1g Aρμμ. K. Διαpαττιiκη 9, Aρμyραμματiαg Ι. EπφμακηE Συν6Eoυ ΕκiληαiαE ΚρητηE 10.30. 10.45 Ι0.45 -

π.μ

N. KαραπιδιlκηE, ..Πρoβληματικr] για τηι tcτoρ[ατη9Μεaαρ6g'''

11.00π,μ. K. Tαιrνιiκηg, .<oι ΚαλoiΛιμ6νεE τo 16Ο0,,

11.00.11,15τ.μ. E. Ψιλι1κη,, ..To θρηακευτικ6 πρoακι5νηψα ωζ1|εPLητητLκ6q τρooρtαψ6g. ,Βναταρθδεrγψα ατ6 ην Kρliτη τoυ 193Ο και τo γα6 τoυ Aπoατ6λoυ Πα6λoυ ατoυg Kαλor1g Λιμενεg,> 11.15- 11.3Οπ.μ. A, Κιiντα, A. Λυρπζlig, K. Nιroλoτo6λoυ, ..To μεγιiλo Pωμαικ6 θ6ατρo τηg Ι6ρτυναE,,

11.30.11.45π.μ. A. Παλιo6ρα9, <<Διξραμμα τηE μνηψειακi1gτoτo"γρηiαg και ηq μoναατκlig κ[νηαηg ατα μoναατηpια και αoκηταpιατηE Eρημo6τoληg ατη ,l6τιαΚρi1τη κατα τoι L4o αι,ιhια>> A. Mαρμαρ€\,

11.45 - 12.00

μ'μ.

12,00. 12.15

μ.μ. M.

Πεπoνιiκηg,

..Πρoβλr]ματα αιαiρκεια5 ατηΜεaαρατoυ |7oν <<To

αιιbια''

ατιiρι τηg MεααρiιgκαιητεtρατεΙα ατo Λιβυκ6 Π€λαγog

την ετo1η των oρλω φtκωι (1770-7774)>> Ι2'.15 -12.30

μ.μ.. X. Pανoυταιiκη, .<Toφγραφiεg Moνr]g Bρoντιo1oυ,'

12.30 ' |2'45

ψψ.

ΙsabelΙa BaΙdini ..The Christian deve1opment of Gorttρ: an archaeologicaΙ

perspecιive-


12.45 -01.00

Ο1'15

:i:,

μ.μ.

μ,μ.

Συζiηη Mετιiβαη ατηλtμνη 2αρo6, Γε6μα τρo5 τιμr]ν των Συν€δρων

απ6

ην

ΕνoρLα λνω Ζαpob,

Πoλ6κεντρo Δ{μoυ Φαιατoυ, Moiρεg 05.00-05.30μμ. Kαφεq

Συνεδρiα (B)

Πρoεδρεio : A. Παλ ιo{:ρα5, Καθη.γητ!E- Mαiρη Kωναταντo 05.30 - 05.45

05.45 - 06.00

υEiιη, Καθηγητρια

μμ.

Aρ1ιμ. N. Bααλι1κηg, <FΙ Mητρ6πoλη Γoρτliνηg και Eπιακ oτt,gΚρiγηq ωω

μμ.

M.

τψ

Pωμα.iκr] περ ioδo μ txρ t την Lρ αp oκρ m|ια''

Ricciarξ

..To μεγιiλo Bαπτιατtiριo ατη Mητρ6πoλη Mεααριig>

06.00-Ο6.15 μ.μ. N. Αllegro, ..From the settlement ofProfitis Ιlias to the rise οfthe polis o{ GorfYn>> 06.15

-

06.30 μ.μ. V. La Rosa, .<To ενετικ6 νεκρoταφεio

06.30

-

Ο6.45

μμ

τηgξiα5 Tριdδαq,,

Kαφ€g

Συγεδρiα

Κεντρικ{ Διιiλεξη πρoακεrλημενoυ oμλητi Πρoεδρεio: M. Mι1αλo δηψrφρiικl15, ΚαθηητιiE 06.45 . Οs.15

μ.μ. Διι1λεξη Kαθηγητη, M, Yasar

Ιqcan, Ph

D

<<FΙ

-

Ζ.Κα,{αλiιηg,

08.45

-

09.00

μ.μ.

μ.μ' Σuζ'l-ηoη Mετιiβααη ατo Πνευματικ6 K€vτρo τoυ

Ι.

Mητρoπολπικo6 Nαos

Aγ. Γεωργioυ Moιριilν. Δε[πνo πρog τιμljν των Συν6δρων ατ6 την Eνoρiα τoυ Ι. M. Nαoιi Aγ. Γεωργioυ Moιριilν.

\F/ Φ,,Φ

ΔdoκαΙo;

Ιατρoδικαατκ{ και Φυακli

ΑοΘρωπoλoγiα ατην ιαroρκr] €ρευνα' To Πρ6τυπo τη6 Kρt]ηs>>

08.15

Eρ'


ΙΙAPAΣΙ(EΥΙJ 2L ΣEΠTEMBPΙOτ 2012 -,l-.

Πoλιjκεντρo Δημoυ Φαιατoυ, Moiρε5 08.30-08.45τ.μ. Kαφθg 3η

Συγεδρ1α

Πρoεδρεlo: K. K6π ακα, Καθη7ητρια

-Υ.Lιkosq

ΚαθηyητriE

- O9.Ο0

τ.μ. M. Tαικριτorig,

09.OO -

09.Ι5

τ.μ. A. Aνδρικd(ηζ,

O9.Ι5

-

09.3Ο

π.μ. Ν. Γιγoυρτιiκη9, <Πρωτoβυζαντινli o1υρωμ€νη ακρ6πoλη ηg Γ6ρτυνα9. o ρ6λog τηg κατιi τηι πρωτη βυζαντινr] περioδo κ αιτην αραpoκρmLα''

09.30

-

09.45

π.μ. M. ΔρακιirηE, <Kαραβανdδεg και Ξυπ6\τoι, Koμματικ (ιτ(ιΘη oτηΜεcαρα

08.45

..Tε1τoλo11α ατoν Κρητoμυκηναiκ6 Πoλιτιαμ6,,

.<oι αρxαιoλoγικ6g αναακαφ69 αε fEρτυιακαιΦαιατ6, ψi,oα mτ6 τoν ελληνικ6 και διεθνη τ6πo τoυ 19oυ αιιilνα>,

τoυ 19oυ αιιbνα,, 09.45 -

1Ο.00τ.μ. Σ. Γρατα6α9 - M. Δρακι1κηg, ..o ξιog K6ριλλog Kαινoυ

ργLoυ aε

iγραφα

τηq Eνετoκρατiαg,, 10.00 - 1Ο.15

τ.μ.

N. ΨιΜκηg,

.<ξ

Γειbργιo5 Φαιατoli: To μεααρiτικo μoνααηρι τoυ

ξ.

Ιωιiννη

τoυ Ξ€νoυ>>

Ι0.15.10.30π.μ. K. Kατερ6λoE, EπioκoπoE Aβιiδoυ, 1900 - 1961.

<<To

αυτ6νoμo τηg Eκκληα(αg Kρr]τη5

10.30.10.45π.μ. Σ,ζ4.ηη 10.45 - 11.00

.]::

τ.μ

Διιiλειμμα

Kαφ6q

Πoλδκεντρo Δημoυ Φαιατoξ Moiρεg 4η

Συνεδρ(α

H αυμβoλi ηq ΙατρoδικαστΦg στην Ιατoρικ| και Aρ1αωληιη Eρευνα Πρoεδρεio: E. Χελ ι6iι,lη9' Καθηyητιig - ΙΙ. Πυρμανι1κη9 Aψτtιcroνα;

I

l, l

-

11.00-11,15τ.μ. M. Mryαλoδημητριiκηg, .<Σ6ντoμη διαδρopιrj τηg ΙατρoδικαατιηE Αρxαιoλoγiαg ατην E}λdδα,' 11.Ι5-11.30τ.μ.,E.Kραvιιbτη,..Kρανιoμετρικ{ανι1λυητoυKρητικo6πληθυαμoιi,, 11.30- 11.45π.μ. M. Mαδεντβ1λoυ*E. Kρανιιbτη, M. Mιxαλoδημητρι1η5, <Tε1αικ65 ανιiπλαη5

τρoaωτoυ 11.45 - 12.0Ο

π.μ.

ατη"ν

Ιατρoδικαατικ{ Ανθρωπoλoγiα και την Αρxαιoλoγiα>,

Mανι69 Eelco De Bree, M. Πετoι!η 5,l.ZαγαρoτoΙsΙoυ' 'A. N. Koυρεμενog, M. Mι1αλoδημητριiκη9 <Moρφoλoγικd xα ρακηpιατικ(ι Γ' Ζαγαρ6τoλoE*

τoυ πρoαιilπoυ Kρητιilν και λoιπιiν Eλληνων>,


Pickarζ K. MacKinnoη,E. Kρανιιilτη,

Δ. Nιiθεvα,

12.00- 12.15 μ.μ.

E. Σεμελiδoυ*, C

12.15 - 12.30 μ'μ.

Δ. Nιlθενη ..Tρ6πo c, ει tρyειαg και ταρ αγ6?ιψατα τηg επtoημη ατoν αρ1αιoλ6γo 6ταν βρεΘεi μπρooτd αε ακελετικ6 υλικ6>,

12.30-01.00

Yakut ΑΙkaner, Ρh D ..DentaΙ ΑnthropoΙogy in historicaI and forensic cases,,

μ,μ.

Ο1.00 - Ο1.15 μ.μ.

L. Gambarq M. Mι1αλoδημητριiκη9 ..Aνακαταακευ{ δiαιτα5 εν69 τληθυαμo6 Eνετικr]q Περι6δoυ απ6 τη θ€η ξιog ΓειbργιoE, ατo Λααlθι>, g

ανθρωπoλoγiαg

Θ. Zoυριδιiκη, M. Φραγκιiκη5, Α. Mανι65, M. Mryαλoδημητριirηq, ..Mελ6τη ανθριilπινων 1τιtθων Mινωκ]6 τερι6δoυ''

01.15-01.30 μ.μ. E.

Mπηoαιιl1 M. Φραμιiκηg, A. Mανι6g, M. Mι1αλoδημητριlκηE, ..Φυλετικ69

διμoρφιαμ69 των δoντιιilν αυ1aρ6νων Kρητικιbν,,

01.30

-

Ο1.45 μ.μ.

Mετdβαη ατην

02.00 μ.μ.

:,]:.

Σuζ4ηη Ι.

M, Kαλυβιανr]5, Παρ iιΘεaη.γεΙ:ψmogτρog τιμην των Συν6δρων

απ6 την Ι. Moνr] Kαλυβιανr]6.

Πoλδκεντρo Δ{μου Φαιατoξ Moiρεs 5η

Συνεδρiα

H αυμβoλη των αυναφ6ν ιατρικ6ν ειδικoτητων ατην Ιατoρκ! και Aρ1αιoλoγικη Eρευνα 05.00

-

05.45

μ.μ. Καφ€q Πρoεδρεio:

05.45

-

06.00

μμ

,Ε.

Kραν ι(οτη, Ph D .Χ'Ρανoυτaiικr1, Καθη"γi1τρια

M. Φραμιiκη{, A. Mανι6g, K. Παπαγεωργioυ, M. MιxαλoδημητριiκηE,

..FΙ Mdθoδog τηg Φ ωτoyραφκi1c,Ετcrτρoβoλljq τoυ Kρανioυ ατην Πρoα:rιiθεια Tαυτoπo(αεων Ιατoρικι1lν Πρoαιilτων - FΙ περiπτωη τoυ ΑJfred Fenske oδηγoli τoυ Σrρατηγo6 Karl Heinrich Kτeipe>

06.0Ο.06.15 μ.μ. E. Kρανιιiπη*, PS ΑΙa, E. Koναoλιiκη, E. Mπoγoαιιiν, M. Y. igcan, M. Mryαλοδημητρι1κη9 ..Σκελετικη oδoντκli ανιiλυαη εν6E Mυκηναικo6 Πληθυαμo0 ατ6 την θ6η Γαλατιi ατoν Π6ρo,, 06.15

-

06.30

μ.μ. M. Mι1αλoδημητριlκηE, Δ. NιlΘενα (ιατρoδικαoτικrj τεκμηριωη), Κ. Στανιlκηg, A. Kα ptwiιναg (F'ρ"γαoτη ριo Aκτινoλoγiαg ΙΙΑΓNH), M. ΠετoιiηE, N. Bιδnκηg (Eργααηριo Mηxανoλoγiαg T.E.Ι. Kρr]τηg),, M. Φραγκιiκηg (oδoντιατρικ6 Tμliμα ΙΙΑΓNrΙ) Γ. Νικoλακι1κη9t. "fλιlκη (ατoρκ], ανθρωπoλo1κη, εικoνoλoγιη τεκμηρiωη), A. Παταδoτεριirη (.γ\υτπκi1 επoτπεiα) , Δ. Δαακαλι1κη9 (ζωγραφικη απ6δoαη), Γ. 2α1αρ6τoιλo5*, M. Παπαδιlκηq ( ιατpικol oυ.νερyαrτεg) Α. Mαi,ι6g (Moνdδα ΓΙλαατκr]g Xειρoυργικηg ΓIAΓNFΙ)

..Απ6 τα ιεριi λεir|αν α oτη pνζαντwi1α1ιoγραφiα. Mια μ6θoδog ιατρoδικαατκr]q

ανd:λαηg και εικαατικηE απ6δoαηq,, 06.30-Ο6.45μμ. Συζi1τηαη


ΣυγεδPiα (A)

Πρoεδρεio; K. Tαικνακηc,, Ιατoρικ6E -

Aηιμ, Π. Boυλγα

piικη5' HγoυμuoE Ι. Πmριαρμκ{15 &

Στ αυ ρ o πηy ακfi E Mοιt'1 ι

06.45

-

07.ΟΟ μ.μ.

Ο7.00 - 07.15 μ.μ.

g

o Eηγ ξτρ ιαg' Χη

μ

ικ6 E

Α. Παπαδoπεριiκη, ..H δια1ρoνικι] αξiα τηg Χρυηg Toμηg,E.

αγdloειgτων oιπικιbν τεκμηρiων. Πoλιτιατικι1 αε φωτo"γραφικ6g απεικoνiαεtg τη9Μεoαρ69

Ψιλιirη, ..Διεπιατημoνικ6g

και κoινωνικα αυμφ ραξ6ψε.να ( 19ο0-1930 )>

αν

Nικoλαrιlrηg, ..o ζωγρdφog Aντ. Μαρκ(ικη5,τoτιo"γρdφog

07.15

-

07.30 μ.μ.

Γ,

07.30

-

08.00 μ.μ.

Πρoβoλri ντoκιμαντ6ρ: ..Kατ, εiκ6να καi δμoiωαιν... Γ.

>,

των E. Ψιλιiκη και

Nικoλακιiκη

08.00-08.Ι5 μ.μ Δι&λειμμα

-

καφ69

>υνεδρiα (B)

Πρoεδρεio

:

N. Kαρ ατcι6iικη9, Καθηyητιig - A'.Μαιt65' Ιατρ69

08.15

-

08.30 μ.μ.

K. K6πακα, ..Mεααρα και Γαιiδog. Πoλιτιατικoi δεαμoi ατη

08.30

-

08.45 μ.μ'

H. Πυργιανιiκηg, ..Πιiρινα περιΘυριbματα

-

09.15 μ.μ.

09.15 μ.μ.

διiρκεια,,

M. Γoρτυνηg και

-

Kρ{τη διαλαμ{ιiττων ατην Eνoρiα ΓΙλατdνoυ MεααριiE (To 1ρoνικ6 αxεδιααμo6 και ανεγερηg

Μ.Χατζη.γιiιwη;,..Ι. Nα69 τρog τιμην πdντων τωγ

ξiων εν6q

09.00

αε ναoι3g τηg Ι.

μακρd,

Aρκαδiαg. Tα παραδεiγματα των ναιbν Αγioυ Ιωιiννoυ Po6βα, Kαρδιιilτιαααq

Πανααoιi και Tριιilν Ιεραρxιjν Aατερoυoiω.ν 08.45-09,00 μμ.

τηq Mεααριlg>,

εγ

Nαod 2O08-2012)>

Συξτηη Mετdβαη

ξ.

Tiτoυ,

ατoν K6κκινo Πι1ργo, Δεiτνo πρo6 τιμι]ν των Συνiδρων απ6 τιg Eνoρiεg

ξ.

Aικατερiνηg και

'

ξ.

..9..'

ξ.:ι..

.."I

ΓΙνειlματoq Tυμπακioυ.


08.00

- Ο8.3O

08.30 - 08.45

π.μ. Mετιiβαη

τ.μ.

ατo Δημαρxεio Γ6ρτυνα9, ατoυg

ξ.

Δθκα.

Kαφ€q

"jl Δημαρxεio Γ6ρτυνα9, η. Δ€κα zη Συνεδρiα (A) Πρoεδρεio: E. Kατ εταν!ικη5, Καθηyητlg .Μ.Πετoν!ικηE, Ιατoρικ6q 08,45

- O9,O0

π.μ.

E. Χαλκιαδιiκηg,

..o

Eπ[ακoτo5 Aρκαδiαg Bααiλειoq και τo μητρoπoλιτικ6 ζljτημα

τoυ 1933>> O9.O0 - 09.15

π.μ, E. Δoυνδoυλ4κη5, .<Τμνoγραφικι1πρog

τιμr]ν τoυ

ξioυ

KυρΓλλoυ Γoρτr!νη9

αε Σιναiτικorig κιiδικεg (Τμναγιoλoγικ d ευρi1ψmα και ααρατηρηαεη),,

09.15

-

09.30

π.μ,

Γ. Παπ6ζoγλoυ, ..Aνθiμoυ Πρodδρoυ Kρητηg τoυ 0μoλo11τo6 λ6γoq ειg την κατd

αdρκαγθννηαιν τoυ Κυρioυ και Θεoδ και Σωτiρog ημιi:ν Ιηαου Xριατoυ (κιiδ. otim Koλυβιi αρ. 1 65)

-

09'30

-

Ο9.45-

09,45

π.μ. Μ.Σπαψατακη9, ..o Ανθιμog

o

oμoλoγryiγ,ΑpγετLακoπog Αθηνcilν ατην Kρl1η>

10.ΟOπ.μ Χ. Παταδιiκηg, Aρμμ,, ..Kατdλoγog oιoψατω'ι Flτtακ6τωιl Γoρτιiνηg απ6 Aπoατoλκ{ επo1r] μεxρι τo τελog τηg A, Bυζαντιυj5 περι6δoυ,,

10.00 - 10.Ι5

π.μ.

ην

Δ. ΣιiββαE, <,EκΘεη αρμoδioυ αντιπρoαιilπoυ τηg Δημoγερoντlαg για τιg αxoλ6q των Επαρ^trιdπ Καtιoυργioυ και Πυργιωτiαηg πρo5 τoυg εκπρoαωπo0νταg την ,

καθ ημιig Xριατιανικr]ν Δημoγερoντiατ,, 1Ο,15 - 10.30

Nαν&κηg, Mητρoπoλiηg Aρκαλoxωρioυ Kαατελλioυ & Bιι1τνoυ, ..Πρoτααειg τoυ Αρκαδiαq Eυγενioυ 1946-1950 τoυ μετfτειτα Kρfτη6 ατoν κιiδικα

π.μ. A,

των πρακτικιilν τηq Ιεριi5

10.30. 10.45

π.μ. M. Tρoι1\5,

10.45 - 11,00

π.μ.

Διιiλειμμα

-

<FΙ

Eταρμαηg Συν6δoυ,,

Γεωργκf ξoλr] Mεααριiq>>

καφ6g

Συγεδρiα (B)

Πρoεδρεio : A. Nαν iικηq, Mητρoτλkηg, Καθηγητξ

11.00' 11.Ι5 11.15-

τ,μ.

11.30τ.μ.

g -

Γ, Παπd.ζo.γΜυ, ΚαθηyητξE

M. Σφακιανιiκηg, ..Γoρτ3νιo6 Kιiδικαq: Mια d)λη πρoα6γιη>, Γ. Σμτιbκog, ..Noμ

oτεγιικt; ταρmημiαειg ατη Γoρτfνια διαταξη για την

τρoαταaLα τηg φboηg'' 11,30- 11.45π.μ, M, Mακριiκηg, ..F{ αφoπηαlα ωq παρdγoνταq αxoλικη g ατoτυμαgτων ψαΘητιhι στηγ τoυρκoκρατoιiμενη και αυτ6νoμη Kρητη ( 1868- 1913). oι κυρι6τερεq αιτiεg τηc, και τα ψiτρα α'ιτιψετιbπια,\sτηS.11περιo1η Ανατoλικoti Moνoφαταloυ, ν6τια9 Πεδιdδoq & Bιιlννoυ',


11.45 -

12.00π'μ. Ζ,Και|λΙικηg,.<Eκθθαειg δημoαiωι

εξtrααεων "γιατα αxoλεLατηgΜεoαρα5

ατo δειiτερo μια6 τoυ 19oυ αιιilνα>> 12.00- 12.15

μ,μ. Διαλειμμα 7η

Συγεδρiα (Γ)

Πρoεδρεio: M. TρoilΙηg, Φιλ6λoyοE, Πρ6εEρoE Δημ6αια9 Βιβλιoθξκηg Pεθiμνoυ -

Μ. Φραγκiικηq' Δ. Σ iιβp Ι2'15

- 12.3Ο

αc,'

Ιατρ69 -

Πρ οiατd

μ

εν

o E

Β ικ ελαlαg Δη μoτ ιη

E

Β ιβλι

ο

θ

ηκη

ψ.ψ' A. Λενακιiκη9, .<Πυργιιi:τιααα: Eτυμoλoγκj πρoαξγιη

12.45 .

0 1.0Ο

μ.μ

Γ. Σταγατακηg' <<,Eρη μoι oικιαμoi των Αατερoυαlων>>

01.00

-

01.Ι5

μμ.

Συζi1τηαη

01.30

μ,μ

Γειiμα ατoυg Αγ. Δ6κα,πρogτιψ,i1'ι των Συν6δρων απ6

μμ. Mετιiβαη

ΙΙρ αλε

lo

υ

Αατρεoιiαια κ αιτατoτω,lisψιατoυg Σκιidg και Mετζoλατi>>

μ.μ. Ζ.Σψυpνiικη5,..Tα

L2.30 - 12'45

05.00 - Ο5.30

g

ατo Πνευματικ6 K6ντρo τηg Ενoρiαq

ξ.

ην

τoυ τoπωνυμioυ',

Eνoρiα A1. Δ6κα.

ΠαντελεημoνoE Xιiρακα.

05.3Ο-05.45μ.μ. Kαφ6q

,.i.,

Πνευματικ6 K6ντρo EνoρiαgΧαpακα 8η

Συνεδρ.α (A)

Πρoεδρεio: Γ. Nικoλακ ακηg' Καθηyητrig -

N' T ι1 oυ pτ hκηE' AρxαιoΙ6γ Ο5,45 - 06.0Ο

μ.μ. Σ. Bααλιiκη, .<oι

o

g, Φ ιλoλo7o g

πoλλαπλ69 ερμηνεiεg μια6 εικ6ναE,,

06.Ο0-06.15 μ.μ. Ν. Π6τταE, Aρμμ., ..oι εικ6νεE τoυ Zωγριiφoυ Ιωιiιτνoυ Σταθι1κη ( 19o5 αιιilvαg) ατην Moνt] Koυδoυψακαι <<ηταρακγi;- τηq Kρητκ{E Σ1oλ{g> 06.15

-

06.30

μμ.

A. Mανι65, M. Παπαδιiκηg, Γ. Φραγκιirη, M. Φραγκι1κηg, ..Ι1ψαγητηgΜεααρdg και η αx6η τηE τoυ Αθανααioυ

06.30

-

06.45

06.45.07.00

07,00

-

07,15

μμ.

M. Παλιo6ρο

.<FΙ

r]

Σκληρoυ>

8oριζιαν69

ξωvιατjg

Αατριν69 Xατζηδ4κηg -

βαρ6νη Marie Εsp6rance von Schwartz o' iνακoγψατι

.<ταραδε[αoυ,,: Mεααριi, Α6γoυατo6 Ι869>>

μ.μ, Σ. Kαλnειiκη,

μ.μ

συπραφη τoυ πoητικo6 6ργoυ Kρητικ6g Π6λεμo9

Πικρof

μ'μ. Z.ΣηψανEηp!ικη'.<o ιi.1,νωoτα ατoφiα,,

μημεiα 07.l5 - 07.30

μεη

<<Rudo Schwarz:

τηg Mεααρ

Διιiλειμμα

-

καφd6

ξκm&την

Mια

π εpι:lγγηαη ,

ατα βυζαντtνd καt ψεταβυζαντινα

τε1ioδo τoυ B Παμoαμloυ Πoλdμoυ,,


Πρoεδρεio: M, Δρ ακdlηq, Πρoioτ'iμειlo; Γal' λρxεiων τoυ ΚρdτoυgN. ΙΙρακλεioυ

-N.*λiικη9' ΣυγραφiαE Mανouκιlrη - Mεταξιlrη, ..H ανατoλκη Μεααp(ιτη.ν τριkηπερioδo τηs Κmox\5 ψtαα ατ6 ταημερoλ6για των Γεωργioυ Koυτειτιiκη και Α.ντιbνη Φι1καρoυ,,

07.30 .07.45 ψ.ψ, A.

07.45

κατd την γερμανoiταλκr] κατo1η,,

μ,μ. K. Mαμαλιlκηg, ..FΙ Mεααρd

0s.Ο0

-

08.i5 μ.μ. M. Στυριδιiκηg, ..o1υρωματικιi πoλ

Os.OΟ -

εψtκd

Lηατω'l "γεpμανικιbν κατo1ικιilν

δυνιlμεων κατι1τoν B, Παμ6oμιo Π6λεμo ατην περιoxtj τoυ αερoδρoμioυ Tυμπακioυ Mεααρdg,,

μ,μ

09.15

0s,15

-

Ο9.15

μ.μ.

Σιζi1τηαη

-

Σι:ψεp&cψmα

Δειτνo τρogτtψi1ι των Συν€δρων

-

απ6 την Ενoρiα Xιiρακα.

ι?ι<, '

-_ .14\.

KΥPΙAKH

23

ΣEΠTEMBPΙoΥ 2012

09.30

π.μ

Mετιiβαη αιην

09.30 . 10.30

π.μ.

Θ. Λειτoυργiα

08.00

-

Ι.

Moνr] Koυδoυμιi

Ι1.00π.μ. Kαφ66

10.30 -

11.00.11.3Oπ.μ.

Ξενιiμη

των Συν6δρων απ6 τoν Αρxιμ. Mακdριo Στυριδ&κη, FΙγo6μενo

τη6 Ι. Moνt]g

11.30.12.30π.μ. Mετιiβααη ατo 12.30 - O1.0O

01.00

-

01.15

Ο1.15 - Oι,45

Ο1.45

μ.μ. Ξενdμη

μμ. μμ.

μ.μ.

Ι.

Mεξιo

των Tριιbν ΙεραPχ6ν Λoυσoυδιoυ

oτη Σ1oλf τoυ Ιωηφ

Φλξρη

απ6 τoν κ. Α. Παλιo6ρα

Μεταpαoη oταΚαιεετα,lιανα Αρ1αioι & παραδoαιακoi μoυαικoi{1oι απ6 τoν Ιατρoδικααη Α. Παπαδoμανωλdκη, PhD καιτoυq αυν ερ^γατεg τoν Παρ(ιθεoηγεbψατog τρog τιμι]ν των Συν6δρων απ6

ην

Ι.

Moν{ Koυδoυμd

Λr]ξη Συνεδρioυ απ6 τoν Σεβ. Mητρoπoλiτη Γoρτriνηg & Αρκαδ[α5 κ. Mακαριo.


KΑTΑΛoΓoΣΣΥNEΔΡΩN Eelco De BΙee, t,τiκ, Kαθη1ητηζ Γενικηξ XειPoΙρ-rικηζ ΙατρικηζΣχΦξ Παν/μioυ Kρ/1ηg Α1ιαΑννα 7ο014 xερσ6νησoζ, τηλ: 6944205s22, emai1l debree1oedu.uoc,gr Gambaιo Laurq Mεταπτυ1ιαη Φoιτητρια ΙατρoδικαστΦξ Aνθρ0,πoληιαζ τoι Παν/ μΙoυ Bournemouth lΙνωμiνoυ Bαoλεioυ Aνωτεiων 50 71305 ι{ρdκλειo, τηλ: 698365226Q enrail: lauιx,gamb:uo@gΙι1x.ch igcan M, Υasaη Kαθηγητl]E Ιατρoδικαoτη6 Aνθρι':τoλo1iαg Παν/μioυ Florida Atlantic ΙΙ.Π.A., & Kων/τoληg, Toυρκiα AdΙi Trp tnstitiisn ve ieτiahpa'a Tφ Faknltesi, ΑdΙi TtΡ Αnabilim Dalι lstanbuι υniveΙsitesi, cen.ahpaEa, Ιstanbul, Tnτkiye τηλ: 09ο5438906969, ernail: myiscan@gmail.con

Kayleigh MacKinnoη Mεταπτυμακ{ Φoιτ]τρια Αρ1αιoλoγiα5 Παν/ william RobertsoΙl Wing, old Medical

Nuιzio

Schoο1, Teviot ΡΙace EdinbuΙgIl,

μioυ Eδιμβoιiργoυ,

Uιited Kjngdo

AΙΙegτo, Kαθηγητη9 Kλαα Αρχαιoλo1ιαξ Παν/μioι, Παλ.ρμoυ Δ/ντηq Aναακαφκηg απoστoλrig Πρoφ, FΙλiα Γ6ρτυτα9 Ι4 16 1 1742 λθηνα - Koυκnκι, τηλ: 2892ο3 1247, emai]: nunzio3]ΙegΙo@yahoo.it

Παρθενιl'νοg

δP., Aρχαιολ6-roζ, Λiκτoραξ Aρ1αιoλo1iα6 Πανlμioυ Eδιμβonργoυ Rοοm 3.2ο, \ryiΙliam Robertson wing, οld MedicalSchool, Teviot Ρlace, United Kingdom, email: Catriona,Pickard(aed-ac.ιtk

PickaΙd catriona,

PS

Φ;

+44 (0)Ι3Ι 6502374

Aka

Ricciardi Mariη

Aρ1ιτ€κτοναζ,

ΓΙαρθεν6ν0ζ 141611742AΘ!να

Mncenzo La Rosa,

-

Ιταλκη Aρχαιoλoτ Σ1ολη Aθηνιilν Koυκιiκι, τηλ: 2892ο31247, enaillmarioΙin3ricciaΙdi@aΙice,it

π. υτolθιπτr]-c Ιταλικηq

λρχαιoλo1 Σxoλi6 Αθηνων, ()μ6τ Καθητηη( πρoiστoριαζ Aιγαioυ τoυ Παν/μioυ cataΠia

ξ

Ιταλiα5 και υπεnθυνog αρ1αιολo1ικ{6 ατoοτoλη9 Φαιατor]

Tριιiδo5.

Παρθflωνoζ 14't6 ιι742Αθηνα Koυκdκι, τηλ: 69.ι423 8010, eττΙail:1.incenzοlr@ιibeιo,it 10

11

Ιsabella Baldini, Kαθη.rητριαAρ1αιoλoγiα6 Piaz?a san GiovaΙni in λ{onte,2 +]Ιoo Bologna

Ι!

τηλ: 39 05Ι 20977Ι0 fax:39 051 2097801 eπail: isabe11a.ba1dini@unibo.it

Ιατρ6ξ Στoματικ{E Xειρoυργικ]g, δρ DDS, Ρh D Kiντρo Στoματικηζ xειρoυPτικηζ BaλceΙevΙer Kων/τoλη, ToυPrdα Adτran Kahveci BuΙvaτι Ι41/2' τηλ 90 2|2'44|53Ι2' emιiΙ: alkanery@gmaiΙ.com

YaιiιrtΑlkaner,

Aλεβιζι1ηg Xριατoφ6ρoζ, Aρχtμ,r ιηoυμενoζ 7ΙJ002ΖαP6s'

Φ'

Ι.

M, BPoντησιoυ

697 4s62624, email: ioakim27@gmaιt.com

Aνδρικιitη5 Αλ6ξανδρoξ, ΔημoαoΙPιiφοξ 7

t4

Ι40Q τηλ:2810-258079, email:aldτikakis1Epatris.μ

^(fiτα7,ΜdστCιLlnaζ

Aρτooυτιiκηg Σταiρog, oικονομoλ6pg' Περιφερειaρχηζ Kρητη5 Πλατεiα Eλευθερiαg 71201 tΙρ6κλειq ηλ: 28134οο3ο0

-

3ο5, ema1l: ab141948ab@yahoαgΙ

Bασιλiκη Σ6,ια, Εικαστικ6ζ Πετρoκεφιiλι 7Ο400 Moiρε5, email:abΙ41948ab@yahoo.gr> ΑPxιμ., Kωδικo1ριiφoe Ι. EπαρχιΦζ Συν6δoυ E(Φσiα5 Kρliτηg, διδιioκων επιoκiπτη6 Kαθη1ητj6 Πoντιφικιoυ Ινατ, Aτατολικιilν Στoυδ6ν Pd,μηξ A1, Mηνa 25 71201 ιΙρaκλειο, τηλ: 6983632476, emι1iΙ:vasi]akisnifon(ahoimaiΙ.coΙn

Ι6

BασιΜκηξ NηφωΙ

17

Bιδιlκηζ Nεκ,rιiριoξ,

Δρ, Mη1ανoλo1o6 Mη1α.υικ6g,

Kαθηηηq

TμΙiμα Mη1αλoγiαg TEΙ Kρητηg,

tσταυρωμ&oq 7Ιο04 ιtριiκλαq τηλ:694630008Q 28l030008ο, eπιai1: vidaλis@e.concePt.gr

l8

Boυλγαριiκηg ΠφΘενιoζ, APμμ., ιΙγonμενoq 7 07

19

00

Tυγτaκ.,1Φ

697 7887483,

Ι, M. oδηγητριαζ, Πτυχ Χημικ6ξ emai1:imoparth@hotmail.gι

Γερακιiκη TιμoΘ6η, MoνΦ, }ηoυμd.yη 704 ο0 Moιρεζ, τηλl 2892ο

Ι.

M. Kaυβlανηζ

22Ι5Ι

Παμαλιiκη5 Γρηγ6ριo9, Πρ6εδρo9 Συλ, E*ταιδευτικιl'ν A/θμiαq εκταiδευηζ Mεσαριιξ, .Φαιστοξ 704οο Moιρεζ, τηλi 6936679797, emaiΙ: ggiamal@sch,gτ

-

Eκκλ, Aκαδ. ttρακλεioυ,


Γιyoυρτιiκηg Niκog, Aρχαι0λ6γoζ . Φιλ6λoΥ0ζ, Τπ διδnκτωρ Πα.ι,/μiου Kρητηζ Bφβκηπoq Kοκκiνι Χιiνι 7 1500 l{ρdκλειo, ηλl 28 1ο 325364 email: ngigourtf&s@hotmaiΙ.cοπ rρ.ιτσ.ag Στεφανog Ynεriθυνo5 τμηματog Λρxεiων Bικελαιαζ Δημ6τ. Bιβλιoθiκηζ . Xοματαιiν & ΚoδωνiαE 23 7Ι202 Ηρaκλειo, τηλ: 281ο30Ι543, 69477219Ι4 emai1:katalog@herakΙion.gr

Δαακαλιiκη9 Δ., Φλ6λoγοξ, A1ιo-rρaφoζ Mυστριi 27

7

1305 !Ιριiκλειo, τηλ: 281ο31 t91 8, emaiΙ: andrianalOeιg@gmait,com

Ι, Eπαρ1ιαη9 Συν6δoυ Ξκκληoiαq Kρηηg Mηνιt 25 7120 Ι Hρnκλειo, τηλ: 6944647697, email: ΦilΙosd@gmaiΙ.cοm

Διαμαντιirηg Kδριλλog, Αρμμ,, Πτυμ Θεoλ61o6, λρ1ι1ραμματ6α6

ξ

Δoυλoυφιiκηg Mαrcιiριog, Mητρoτoλiτη6 Γoρτυνηq &λρκαδiαq, Πτυtr, Θ.oλοyο6. Δiπλ.Bυζ, Moυoιηq, Mεταπτ- Δiπλωμα Παν/ μιoυ Σoρβ6wηg, Ιoτoρ iα Θρησκειων . Θρηστευτ|κη Aνθρωπoλoγiα' Bυζαγτιγ6ξ xριστιανισμoζ Aτ. rεωPγioυ 16 7o4οο M ai'ρεg, τιf: 6977 47 47 50' email:info@imga.gι Δoυνδoυλιiκηq Eμμανoυηλ Δρ Kαθη1ητηe Aνιilτατηζ Kαπεταl,iσηζ MαρΦζ 4 71201 t{ριiιiειq τηλ: 6984967 Δρω<6κη9 Eμμανoυ{λ, ΠρoΙστιtμενoζ

ι

Moνiζ KαρδιωτΙσηζ 3ο 712ο1 Ι{ρa(λειo,

Eλιιilη Eυαγελi4

ΙκΦα

Aκαδημιαζ lΙρακλεioν-

.

165, emailldoωdou1akis@aea}tι.gr

AρχεΙων τo! Kριiτo!6

N ιlραiλειo!, μ.λoζ Δ.Σ.

EταιP Kρητικ6ν Ιoτορικiυr, M*ετιi.lι,

τηλ| 6938900850, email: emdrakakis.ayahoαgτ

Aρ1αιoλ6μ5,

7οο10 Π1ρ1oζ, τηλ: 697750457s, email: ]ilaeιiotiιa8maiι,com

zαχαρ6noυλoξ Γεdtρtιog, Ιατρ6s T,E.Ι Kρητηζ, τπo1,ηφιοg &διiκτωρ Ιαφκ]q Aπ6}λων0ζ 38 71305 ιΙρ aλειo'

Zαxαρoτoiλoυ lωiιwα, Δρ Πραξιτdλoυq 48 .]Ι

Ι

Ιατρ66

Σ1oλη6 Παν/μιoυ Kρ'iτη6

6944671729, emaiΙ:gzachaΙ@hotmaiΙ,cοm -

Aακληπιεioυ Boriλαq

6777 tλληrικq τηλ: 6948046989, emai1:jοanzachar1oyahoo,gτ

Zoυριδιiι1 Θεoν6μφη, oδoιτiατρog, Δ/-ιτρια EΣΤ oδoΙτιατPΦζ Kλινtκηξ Πα-ι]ετ. Γ Noσoκoμειo! ιΙραiλειoι: Λεωφ, Ιω-yιαζ Ι28 7Ι3os ιΙ ρακΙειo, τηλ:697 67 64506, emai]: t?ouridaki(agτnail.com Kαλεντιiκη Στrλιaνι{, Χριστoμιχιiλη Ξ!λoiPη

mτ Bυζ. Aρxαιoλo-yiαg i 8 7 1304

tΙρdκλειq ηλ: 6944894881, emaiΙ: kaΙentaki@phoαgr

Ξφoρεiαg, Πρoiατoρικιiν & Kλαoικιilν Aρ1αιoτ]τωτ lΙρι1κλειoυ Ξανθoυδiδoυ & Xατζηδdκη 712 02 ιΙρaκλειo, τηλ: 28 |ο 22'6Ψ0' 226092' φξ: 28 t ο.343574 emaiΙ: athanasiaka@gmaiι.com

Kιiντα Aθovoαiα, Δρ Διευθιilτρια KΙ,

Kαπετανιiκηξ Eυιiγελog Kαθητητηζ Γεωτo-ιliαξ, Πρ6εδρog T,E.Ι. ξ'iτηq τΘ. 1939 7too4 ιΙρdaειq τηλ: 2810379300, φαξ 28Ι0314501, emaiΙ: ekapet.ateicrete.gr Kαρανδιν6g Ιωω<εig Aρχlμ, Πτυχ.

Eκκλ, Λκdδ. t{ρωdεioυ, Γραμμ. Mητρo,τoλιτικo1i Συμβουλioυ Ι. Mητρoπ6λεωs

Γoρτι1νηζ & Αρκαδια5

704 00 Moιρεζ, τηλ: 6973981584, emaii: ioakim27@gmail.com

Kαρoντιiναg1.π6ατoλ0ζ,

Ar,αΦρωτηζ Kαθηγrμl]5 Λκτινoλoγiαg Παν/κoυ

ΓενικoΙj Noσoκoμεioυ ι{Pακλειου

τηλ:2810392078

Kαρατιδι1κη9 Niκog Kαθητηηξ

Tμ, Ιστoρiαζ Ι6.vιoυ Πανlμioυ Ιωaννoυ Θε0τ6κη 72- Kερκυρα 49t00, ηλ:2661087307, email: karapid@ionio.gr

Κατερ.λoξ Κiριλtro' Eτio<oπog Aβ6δoυ, Kαραoλ] Δη μητρioυ 15 Ι 623

1

δρ., Noμικ65, Φιλ6ληο5,

Bυρων -Aττικηζ,

ηλ:

Kαθηπηs Θεoλoγικηζ ΣχΦζΠαν/μιoo Λθηνιι,1

6948530 Ι90, Φαξ; 2107275807, emaiΙ:kaιeιe1os_ξτiΙos@1ahoo.com

39

KαrJrαλ6rη5 Zqαρtαg; δρ., Δdoκαλο6, Σiβαg7Ο200

40

Koκoλιiκηg Nιr<6λαo9 Διnκ., Πτυμ Θεoλ6γo6, Kαθηητliq Moυοικri5, Δ/-!τηζ Πoλlτιστικoi KFι'τρoυ

Tυ μτdκι, τηλ: 6948400 ι 12, email: zkapsala(Dotenet,gr

& MoρφωτιΦrj ΙδρΙjματoζ Ι. Mητρoπ6λεωq Γoρτυνη6 & Aρκαδiαq

Eπικoι,yωνιακoι 70003 Aγ. Bαρβι1ρα, τηλ: 6977177531, emaiι: kok,nikoιaos.ιagmaiΙ,corn

-


Koνooλιiκη Eλiνη, Eτiτιμη Δ/ντρια KΣT, Eφoρiαζ Προιστoρ Mιατρn

66 Ι656Ι Πυφιiδα

ικω1 και Kλασσικ6ν Αρχαιoτητω-ι, AθΦ'α, τηλ: 693220ο943, email: ekonsoΙ@otenet,gτ

K61τακα Kατερiνα, καθηητρια Πρo,ιατoριθiq Aρχαιoλoτiαξ Παν/ μioυ Kρηηq, Koαμητoρα6 Φλoooφικηq Σ1oληq Παν/μioυΙ(ρητη6 Δαιδaλoυ ι6 71202 ιΙPιtκλειq τηλ: 281ο3463Ι7, emaiΙ: kopaka@phi.uoc'gr

Koπανιiκη6 Xαριiλαμπoξ, Πρεσβ,, Πτυχ. Θεολ6-ros, Διπλ. Bυζ, Moυσικηζ, Συντακι Eπιτροπη Περιoδικori .,iν,iα6πτρφ. Ι, Mητρoπ6λεω5 Γoρτnνηg &

Aρκαδiαq

7ο010 Πnρτoζ Mονoφ., τηλ: 6974106929, enail: p,koPanakis@yahoo.gΙ

Koυρεμhog Νικ6λαo9,

Ιατρ6ξ

Πραξιτdλoυq 48 Ι6777 Ι)ληνικq 45

-

Aσκλητιεioυ Boυλαζ

ηλl

6947721318, email: nikoskouremenοs@yahoo.gτ

Kρανιιbη,Eλενα, Ιατρoδικαoηg, δρΛiκτoρα6 Ιατρoδικαατικηq Aνθρωπoλo1iα5 Παν/μioυ Ξδιμβonρ1oυ-Ιl.yωμωoυ WiΙ]i3m RobertsοΙlWing'old M€dical schooΙΤeviot Ρlace.Ιdinburgh ElΙ8 9AG, tel. 44 (0) 131 65ο2368, email:elena.Ιτaιioti@ed.ac.uk

Bασλεioυ

Kωναια.ντoυδιiκη -Kιφoμηλiδoυ Mαiρη, Kαθη1ητρια Bυζ, Aρ1αιoλoγiαg & T.χνηζ ΠΦ/μιoυ Aθη,.i! M6ρxoυ Δριiκoυ 40 ΙΙ,176Aθriνα (Aττικδ-υ Aλσoq), τηλl 2Ι0 643063Ι, emaiΙ; maconsi@aΙch.uoa,8r Λενακιiκηg Avδρ!αg, καθηητig Φιλ6λo1o6

'ΤδPαζ

13

7Ι3ο4 Hριiκλειο, τηλ: 6946Ι2Ι022, email: aIenakakis@hotmail,cοm

Kr Eφoρεiα Πρoilατoρικnν & Kλααικιiν Αρ1αιοτ]των Ιtρdκλειoυ Ξανθoυδiδoυ & Χατζηδιiκη 712 02 }tριiκλειq τηλ: 28 1'ΙJ 2Ζ647 0' 226ο92' 9α\| 28|a.34357 4

Λυριτζι]E Aνδρθαg,

Mαδεντζ61λoυ Mαρiα, Eιδικευ6με.vη Ιατρoδικαατικη6 Πατεπ, Γ Nοαoκομεioυ }Ιραlλεioυ Σιrφoκλη 10

7 Ι4 ι

7

Hριiκλειο, τηλl 6947770353, email: nebυlaa1πben@yahoo,gr

Mακριiκη5 Mανιbληg, Δρ Σ1o\g Ξπιοτη

μιι'ν Aγωτηζ ΠΦ/ μioυ ΙωατνιΙων Ελoιl.τα Α1 Nικoλιioι, τηλ. 6973306253, email: manolmakιakisiEyahoo,gr

Mαμαλιiκηg Κων/νoE, Eτιμεληη6 Ιατoρικoυ Moυσεioυ Kρητηζ Ιστoρικ6 Moυσειo κPητηζ Σοφ, Bενιζdλoυ Hριiκλειo, τηλ: 281ο28 87ο8,

emaiι|i_s_l d@yahoo,gτ

Ιατρ6g, Δ/νηq Πλαστικ6q Χειρουργ69, Δ/ντη6 EΣ]η Παν/κoυΓ Νοooκ. I{ρακλεioυ Λεωφ6ρoξ Δημοκρατιαξ 97A71306 Ιtριiκλειq τηλ:69736Ι44s6 email:agτnanios(DgmaiΙ,com

Mανι6g Aνδρ!αg,

Mανουrιιiκη

-

Mεταξιiκη Aννα, Φλ6λ0τoζ

Aρκαλoχωρι, emai]: annamanmet@hotmaiΙ.com

Mαριωρiξ Aνδρiαξ, Kαθηlφriζ,

Πρ6εδρoζ Ιατρικo1] Tμηματoζ Πα1,/μioυ Ι<Pητηζ

ΤΘ. 2208, 7tοο3 ι{Pnκλειο, τηλ: 6973614456, email: andym@med,uoc.gr

Mαρμαρd\ Αντωνio, Φλ6λoγoζ

- ιστoρικ6ζ, Διευθliντρια 7oυ Γυμταοioυ l1ρακλεioυ Πdρoδoξ Γεωργιoυ Δλβ6η, N.α Aλιiτσατα ιΙριiκλειq ηλ: 2810 325 815,693 8900851, email: amaτmareΙi@yahοo'gr

M{αλoδημητριiκηq Mανιiληg,

Kαθη1.r1τig Ιατρικ1q Παν/μioυ Kρητηg, Πρoεδροq Bαλκανιθig Ακαδη μiα5 Ιατρoδικαoτικιbν tτιατη μιi'ν nαν/μιο KρliηE Tμl]μα ΙατPικiξ T.Θ. 22οB, 71οο3 }Ιριiκλειq ηλ: 6974956995, email: michaΙom2@gmaiΙ,coτn

Mτo1oαιιiν Eυonελiα, oδo1,τιατρoζ, EΑ oδo1,τιατρικηξ Kλι.yικηζ Πα-υεπ, Γ NoσoκoμεioΙ FlPακλειoυ Στερτιoτιa-v.yη 4s 7t305 tΙριiκλειo, τηλ:6948586683, email: evbogosian@gmaiΙ.corn NιiΘενα Δ!σπoινζ Ιατροδικααn]q Πατεπ, Γ Νοooκ. ιtρακλειoq τπor|fφια διδιiκτωρ Παν/μiου Kρητηq Ιtoνδυλιiκη 64 713ο5 Hρdκλειο, τηλ| 6973388769, eπιai1: dnιthena@yahoαgl Nαν6κηg Aνδρ6α5, Mητρoτoλkηξ Aρκαλoχωρioυ, Kαoτελλtου & Bιιir'r,oι,

δρ,, Kαθηγητl]6 Θεoλ, Σ1oλl]5

7ο30οΑρκαλοχ6ρι, τηλ: 6977452204 emajl: nanakis@theo,aιlth.gr

NuΦλΦdκηξ Γε.ι,ρ1ιog, Kαθηpτrjc Kοιι

Ανθρωπoλογiα5 Παν/μioυ Kρiτηq Δαιδιiλου Ι6 712ο2 ΙΙριiκλειo, τηλ:28103463i7, email: nikοlakakis1aphl.uoc,gr

Πατ/μioυ Θεooαλoνiκl16


6t

EφoρεΙα Πρo.ιστoρικων & Kλασικ6ν Αρχαιοτητω-ι, ι{ρdκλειoυ Ξανθoυδiδoυ & λατζηδιiκη 7I2 02 Hριiκλειo. τηλ: 28 |ο 22ο47ο, 22o0ο2, Φαξ: 28lο.,t4J5-4

Nικoλoτo$λoυ Kωr,/ντi1,α, KΙ,

Παλoιiρα Mιρκα, Δ9

Ιστ0ρικ6ξ Tdχνηζ, Δαμaρεωζ 25 11633 Aθ!να, τηλ: 6945447167,Φα\2107523679'

email: miΙkaΡalioura@yahoo,gr

Παλιo6ρo9 AΘανιiαιo5, 0μ6τ Kαθη1ητi1q Bυζ, Aρχαιoλoγiαζ Πα,ι,/μιoυ ΙωΦ'.ν(νων Kαλαβρυτων 3 30100 ξρiνιo, τηλ: 6938325225, email: aihanasiosPaιiouris@yahoo,gr Παξιμαδι19 Παντελεημων] Πρεσβ., Πτι,χ Θε0λ6γoζ Xιiρακα5 70010 Πnρpg, τηλ: 69464Ι9.|47, email: paterpax@gmaiΙ.com Τ|αταγ εω μγoυ Ι\ωι /'ιo g, Σιγραφiαq.Δη μoαo1ρ,iφo5 ΓΙαλαioκaπα 42 7 t 305 ιΙριiκλεto, ηλ: 6973807Ι Ι 1, email: cretanews@hotmail.com

πα,!dδιiηζ Mιiριoξ, Mφμακ.τo ΛασιθΙoιl 67

Ιατρ69, Eιδικευ6μενog Πλαατικ6ζ

ΧειPοiργoξ emaiΙ: marΡaΡ@gmail,cοm

720 52TQρψιd6o' τΙ,ιι 69769ο9221,

Παταδιiκη9 Xρυα6oτoμogr Aρχιμ. oι(oυμ, ΘP6rοq Πρωτoαiμελλoη

Ι,

Mητρoτ6λεω5 Γoρτυνηg & Aρκαδiαg

Γεωρ1ιoυ 16 70400 Moiρεg, τηλ: 6937327880

68

Πα,rαδoμανωλιiκηξ.λ, ΙατPoδικαmηξ

69

Πα'αδo,ιεριi{η Aσ,τασiα,

70

Παταδ6τoυλo9 Xαριlλαμτog Πρεαβ., Πτι,tr Θεoλ6τ0ζ, Συντακτ. E,ιτρoη Περιoδικoli

Γλυπτρtα NoταPd 9 10683 Eξιiρxεια-Aθηνα, τηλ| 69454603 t0

.Eν Eo6πτρω-

lνΙητρoπ6λεωζ Γoρτ6'ηζ & APκαδiαs 700Ι0 Π6ρτoζ Moγoφ,, τηλ: 6975853535, email: xaφaΡ7s@gmail,com Ι.

71

Πoπιiζηλoυ Γειilρ1ιo5,

72

Πατερdκηξ Nεrτiριo9 Aρμμ, Eφημiριoq 7

73

75

Ι,

M. Kαλυβιανr]g, αυιταξιαiχos εκπαιδευτικ6ζ

040ο Μoιρεζ' τηλ|2892022\62

Πετονalcηg Mανιiλη9 Ιoτoρικ69 τ Σ1oλικ6q Σι'μβoυλo5 Θερμoπυλιiπ 58 1645

74

Kαθη1ητ{g Bυζ. Φλoλoγiαq Πατlμioυ Θριiκηq 25 Ι 0245415, email: gpapazo@he,duth.gr

Kαπταδoκιαζ 14 65404 Kαβιiλα, τηλ:

1

Aρ,yυρoυπολη, τηλ: 2Ι Φ95 |026,69?24?4665'

Πiτταξ NεκτΦιo5, Αgιμ, δρ Bυζ. Αρxαoλoγiα5 Eλασσ6νoζ 4 Ι 5354 Γλ!κιi Nερa Aττικη ξ1q)ι.21060427

ΙΙετoiηg Miρκo9

emaι1:

maΙιo]iΡe(aotenet.gr

47 J efi]iλil: Ρnektariο(agmail,com

Mηχανoλ6.roζ Mηχαγικ6q, δρ Tμiμα Mη1ανoλo-riαq TEΙ Ι<ρητηξ

Πατρtι1Pχoυ Φωτιoυ 38 71305 FΙριiκλεo, τηλ: 6946064174, email; matkospetousis@yahoo,gr

76 |λcιηs

AaτΙλ,ν|o9 ΠΡωτovιiλτηζ, Kαθηγητi5 MoυαικliE

A1Mηνιi 25 7t20Ι tlριlκλειq τηλ: 69771s0ο78, email: akplaitis@gmaiΙ.cοrι

77 78 79 s0

rhρτLq,'}arιsΙ1pΦCλη9Aρχιτικτo-υαsMηχα'ιx6ξ Θεσσαλονηζ 21 71201 ιΙριiκλειq ηλ: 2810288Ο00, 6936910128,

pανoιτσiκη xρ6σα,

δρ,, KαθΦτρια B!ζ. ιστoPiαs Tελ,νηζ τoυ Ιγστιτ, Bυζ. Σπoυδιiν Παν/μioυ Moτd1oι' Ιnstitιrt Iiir ByzιntinistiΙ<, Byzantinische Kunstgescλichte und Νeogrezλιik deΙ Universitat Miinchen Germany ηλ: 2810342373, 6955829862, emΙiΙ: ranoutsaki@hotmail.com, ranoutsaki@1rz.uni.mιenchen,de

Σtιβpα5 ΔηγΙ1τpιog, Πρoiστdμ&οE Bικελαiαs Δημoτ. Bιβλιoθηκηζ Hρακλειoι] Tαξιιiρ1oυ Mαρκoπoliλoυ !6 7120i lΙριiκλεrq ηλ: 28 1033 t 284, emaiι| katalοg@herakllon,gι Σεμελiδoυ Eλεoνιbρα, Aρχαι0λ6μζ, Στυλιανoι1Mακρdκη

8

Ι

emaiΙ: iτalιlis@otenet,gτ

9

73Ι3ι Xανιιi,

τπor|,t]φια διδιiκτωρ Παν/μioυ Vrije Aμστερ!ταμ

τηλ: 6979120Ο26, email: eleonoτalιveφoοl@lroαnail.cοm

Ση μαvδηριiκη Zαχαρενια, Ιστ0ρικ6ξ, ειδικη συνερΙiiτιs rων Γενικ6ν Aρχειων τoυ Kρdτoυζ Γιαμπoυδιiκη 15 73ι34xα.ι|d"Φt 69ΔΑ80|7 87,6977 Δ69242' Φαξ:2821052606, email: kaΙlistii@yahoα8Ι

-

Συγραφiαq


82

ΣμτιιJκoξ Γε6ρtιoξ, Δρ Noμικηζ Λεωφ6ρoE Δημoκρατiαg 5 Ι 7Ι3ο6 ιΙριiκλειq τηλ:281Ο 280345, emai1: sbokos@ecothesis.coΦ Σψυ ρ'ι iικηq ΖαxαρLαq' Φλ6λο1o6, τ Δευθυνηq Πειραμ, Γυμνασioυ ιΙρωaειoυ Aνθιμoυ s Aνaληφ 713ο6 Ηρaκλειq τηλ: 2810244 084, email: za-{aΙias smirnakis@yahoo,gτ

Στανιiκηξ Kω,/νoζ, Eιδικευ6μενoq Arτινoδιητωστιl.ηs ΙΙαν/κ6 Γενικ6 Noαoκoμεio FΙρακλεioυ Παντd.uασσα 71500,

TΘ 554 Ι{ριiκλεq

τηλ: 6944924262,

Στυριδι1κηg Mακιiριog, Αρχιμ., tΙγonμενoξ 70016

Λη

μι, τηλ: 69748

t'

emaiι: vispan@ιviΙιdowsliγe.com

M. Koυδoυμa, Πτυχ

Αr,,

Eκiλ. Ακιtδ. lΙρακλεioυ

52023,28930 11324

Στυριδι1rηg Mryι1λη9, Περιβαλλoντoλ6-yoq-Yηφιακ6q Χαρτo1ριiφog, μiλo1 Δ/Σ Δικτ, ,

Σrjtrλ6των Mεσαριiζ,

Υπιιλληλo9 τη6 KΙ tφoρεiα5 Πρoiατoρικιiν & Kλασικ6ν APχαιoτ]iτωγ τηλ: 693231 11 15, email: miτspi(ayahoαgr

Σrαματιiκηξ Γιdtργoξ, Λαo-rριiφoζ Δαβiρ1ηδων 8 7Ι202 ιΙριiiλειq τηλi69730ο1990, emailI giostaτnkaP@gmaiΙ.com Σταματιiκηg Mι1αηλ, Πτυ1, Θεoλoγog KατεταrιΦ,a 7ο016 AΦμ|' qλ| 697 9L|63264'

eτnar1l:

stamatakismichail@βoαgr

Σφακιανιiκη5 Mι1ωiλ Δικηγ6ρos Σμnρνηζ 28, τηλ: 6937005000, email: m'a,sfakiallakis@hotmaiΙ.com

Tζαrζiωηc,|etιρ.γιo9'rΙιυtr Bυζ. Moυσικη9, Πτυχ Mηx Περιβι,ο.oι'τoq TEΙ Kρητηζ, EρευνηΦξ tPαστηρioυ Σ1εδιoμελετη9 TEΙ

.Ιπευθ Γραφ, M.K,o, ' Φ λoξενια, , EΙαλησiαζ Kρητηξ Kρl]η6, Υηφιπoξoη Πoλιτιmικηζ Kληρoνoμιliζ, Αλκιβιιiδoυ 6 71307 Ιlριiκλειq ηλ: 694.18770Ι2, email: t?atzanis@yahοo,gτ

Tρotiληg Mιxα/1\ Φλ6λ0γ0ζ, ετ(τιμoξ τρ6εδριlζ t.Λ.E.P. Πρ6εδρ0ζ Δημ6σιαζ Bιβλιοθriκηξ Ρεθυμνoυ Θ. rτε xιoστιiκ 9 74 Ι 00 Ρdθυμνo, ηλ: 2831028457, email: aτisvi@hoωaii.com

Τσικνi].ηξ K6στα9 Ιστ0ρικ6ζ, Eρευ1ητηζ

ΙνσΓιτ. Ιστoρικιiν Eρευνιi:ν Ιθνικ. Ιδρrjματoζ Eρευνι1'ν Eθνι(ο1δρυμα Eρευνιιν Bαα Kων/νoυ 48 ι ι635 Aθη9α'τl..2107273639 9αξ 21ο7273629, emaiι: ktsikn@eie.gr

Toιrριτηg Mην69

Δρ, Θεoλoγιαζ Καθητητηζ Πληρoφορικηq, Πρoτστnμενoζ Ι<Ι.ΓΙΛιΙ.NΙ,T

N Hρακλειoυ

KατετΦiσηζ MαριΥιirζ 26 712οΙ tΙριtiλειq ηλ: 281ο731456 email: mtsikJitsis@gmaiΙ.com Φραγκιiκη Γ., Φ0.6λo1o9, Δρ Πωααoλo/αg oλiψoυ 98 71307 ξdrc}. ειa' τηλι6979225521, Φρη.κιtκηζ Mdριog, oδoντιατροξ, Συrτoνιστηξ Δ/,ιnIq oδoντιατριp1g Kλινικriζ Πανεπ, Γ NoσoκoμεΙoυ FΙPακλειoυ oλι1μτoυ 98 713ο7 ιΙρdκλειa'

Φ:

697922552|' email: fragakis.πr@gmail.com

Xαλrιαδιirη6 Eμμανoυriλ Δρ Aλκιβιdδoυ

Ι

0

7 t

μεταδιδιiκτoραq Ιστoρiαq Παν/ μioυ 0ξφ6ρδη9, διδιiακωι 3ο7 FΙριiκλειο, τηλ: 2810232193, email: maτroschaΙkiadakis@yahoo.gτ

Xατζηγιιiννηg Mιxαfλ Πoλιτικ65 Mη1ανικ6g, δρ

Bυζ, ΑPχαιoλο-riαζ

-

Λr,ιllι Eκiληα Ακαδη

APχιτεκτοτικη6 Πατ/μιου Παριαiων Ι Σoρβ6τνη,

A,αστηλωηξ Mγημειων Π6,/μioυ Λoυβαiνη' BΦιoυ Ιερ0λ0χιτ6ν 9 38334 B6λ0ξ, τηλ: 6974365973, emaiΙ: hatzinih byz(Dyahoo,co.Ιrk

xατζηδnrηg rαβρ(| ιιακ', Πτυn Eκκλ. Παιδα1Aκαδ, Θεα/κηq, Πρ6εδρo5 Eπιτρoη4

Ι,

70400 Moιρεζ, τηλ: 2892097453

Χελδ6νη9 Eμμανoυiλ oμ6τ. Ι(αθηγητη9

XαΦ 100

tο1

διiκη 7

Ιατρ ικηq Παν/

μioι ΙQ{τηg

202 tΙρdiλειo, τηλ: 694',]44382Ι, emiil: ehelidonis@gmaiι.com

γιλιiκη,Εφη, Αρ\αιoλογοc, δρ Πολιτ.oμικnν και Kοινωνικ;ν Fπιστημnν Ιlαν μιoυKoητηc Tσακιρη 2 71202 ιΙρdκλειq τηλ: 6948882010, email:e616to@hotmail.cοm Ψιλιiκηq Νικ6λαo9 Λ6φ0ζ

ΣεμΦ

Σηρoφiα6

715ο0 ιΙριiκλειq

Δημoοιo1ρdφoq

ηλ: 281026Ι920,

μiα9 tΙρακλεioυ

eΙτιajlI npsilakis@otenet.gΙ

M, Απεζανιilν


;

Φωτ. Aπ6 τoν Ι' ιi

N'

Πανα"γtα9

Κερdq

A7 Tiτoυ Γ6ρτυνα5

Photo ol the Hοly Church oJ Pαnag|α Κerα or St Titus at Gortyn

In Gortyn and Arcadia is being held  
In Gortyn and Arcadia is being held  

1st International Conference - Interdisciplinary Meeting on History, Spirituality, Culture and the Arts

Advertisement