Page 1

Ψ}|ΣTAP|A ιl

uλuτιos..

ΔIANoMH

κAτ'olκoN

κ6Θε μ6ρo εκτιiq Kυρloκfq

Sunday's close

MoIPEΣ 25ηs Mαρτiou 1 25 ]

ι] Ι1.ι.;

'+

r9,i

{


lλlTιos..

0

28920 24447

*\ si,iιι ιι.\

..i

lf..!' ψ

MO

β.il:"


|

lΞ_.

Π|TEΣ

MEP|ΔEΣ

I

ni

xΩP|Aτ|KH.'

lφi

.

4.00

MAPoYΛ|

2,OO

ΠoTA

AΝAψYKτ|KA (330 m|) , MIKPO NEPO MEΓA^o ΝEPo AMSτEL KoYτ| (330 m|)

PEτΣ|NA (50o mι) KPAΣ| 1,2 (ινine)

,

,,

(λεU(o η κoικ,νo),

1.20 0.50 '1.00 '1.50

.2.50

..2.50


P ES soUvLAκ|

P|τA,..,,.,,,,..,,,..,,.,.,,..,.:,,..,..,,:,. PITA............:...,,............I"1....:.'..,......rr

BEEF vEGEτAR|AN P|TA,

PoRτloN

GYΒos,,,

PoHτ|oN tqo PoBτ|oN BEEF PAττY......,,,,..il.,, jι, 5.oo PoRτ|oN soUVLAK|..,,,,,.,,.,.j,..,,.,:.::,,,.,..,5.00

M|XED

PoRτ|oΝs '''' ''

GRILLED cι||cκEN,,,.,,,....,,.,,,,.. cH|cκEN F|LLEτ,,,,, FR|ED NυGGEτS ,,,',

' '''oo

.,,.....,,.,. 5.00

.0ο .00

PLAIN soUVLAK| sτ|cK,,..,.,,.,,,,.',','',,,,,,,,,.,,,,,.,.. 1.50 BEEF PATτY . ' ...,1.50

sausacE cHICKEN sτ|cK . FRENCH FRrES

............... 1.50

. .,,.,,,,.'.. ,,.,,..,,.,,.,.., 1.50

......................................... 2.00

q.00

HAMBURGER

τHRAKoPsoMo

l

ξb.ffi

sAιΑDs

GREEκ SALAD GREEΝ SALAD

i

DRINKS

REFRΕs}|MΕNτs (330 ml},,,,.,,,.,,',,..,.,,.,. BoττLΕD νvAτER (sma||) .,,,,.,,,',,.,,..,,.,',,, BoττLΕD νvAτER (bi9)'.,,,,.,,,,.,,,,,,.,,,,,,.,, AMSτEL BΕER {33ο m|}, ,,,,,,,.,,,,,.,,,,,, RETSINA (500 ml)

1.20 0.5ο 1.00 1.5ο 2.50 νv|ΝE 1/2 (red or v,hite},.,,,,',,,,,.,,,,,'.,,.,,,,.,,2.50

r*

ι

d

Galatios Menu Moires  

To Menu apo to obelisthrio tou Galatiou

Advertisement