Page 1

1

STATUT GIMNAZJUM MIEJSKIEGO NR 2 W MIŃSKU MAZOWIECKIM


2 (Tekst jednolity po wprowadzeniu poprawek zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dn. 10.01.2012 r.)

Przepisy definiujące §1 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Szkole, gimnazjum – należy przez to rozumieć Gimnazjum Miejskie nr 2 w Mińsku Mazowieckim im. Jana Pawła II 2) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty; 3) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gimnazjum Miejskiego nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim; 4) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, organach Samorządu Uczniowskiego, Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy działające w szkole; 5) Uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów szkoły oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów; 6) Organie prowadzącym szkołę – należy przez to rozumieć Miasto Mińsk Mazowiecki; 7) Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą – należy przez to rozumieć Kuratora Oświaty w Warszawie;

Rozdział I Postanowienia ogólne §2 1. Gimnazjum nosi nazwę Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim.

§3 2. Siedziba Gimnazjum Miejskiego nr 2 im. Jana Pawła II mieści się w Mińsku Mazowieckim ul. Budowlana 2.

§4 3. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Mińsk Mazowiecki. 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie.


3

§5 5. Nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu.

§6 Uchyla się.

§7 1. Czas kształcenia w szkole zgodnie z przepisami w sprawie ramowych planów nauczania MENiS wynosi 3 lata. 2. Świadectwo ukończenia gimnazjum upoważnia do ubiegania się o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych. . 3. Finansowanie szkoły odbywa się zgodnie z art.79 i 80 Ustawy o Systemie Oświaty.

Rozdział II Cele i zadania gimnazjum §8 1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej, a w szczególności:. a) realizuje podstawę programową kształcenia ogólnego, b) realizuje ramowy plan nauczania, tworząc na jego podstawie szkolny plan nauczania, c) realizuje ustalone przez MEN zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów. 2. Gimnazjum stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także możliwości psychofizyczne. 3. Główne cele i zadania gimnazjum to: 1) podniesienie poziomu wykształcenia młodzieży 2) wyrównanie szans w dostępie do edukacji 3) zapewnienie wysokiej jakości edukacji. 4. Edukacja w gimnazjum winna przede wszystkim:


4 1) wprowadzać ucznia w świat nauki poprzez poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie, 2) rozbudzać i rozwijać indywidualne zainteresowania ucznia, 3) wprowadzać ucznia w świat kultury i sztuki, 4) rozwijać umiejętności społeczne ucznia przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu w grupie rówieśniczej, 5) promować zdrowy styl życia i ochronę zdrowia. 5. Uchyla się. 6. W gimnazjum realizowany jest program wychowawczy i program profilaktyki. 7. Program wychowawczy i program profilaktyki, o którym mowa w p. 6 uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 8. Szkoła udziela i organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną uczniom ,rodzicom i nauczycielom na zasadach i w formach określonych rozporządzeniem MEN. 9. Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest dobrowolne i bezpłatne. 10. Pomoc udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia wynikających w szczególności: a) z niepełnosprawności, b) z niedostosowania społecznego, c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, d) ze szczególnych uzdolnień, e) ze specyficznych trudności w uczeniu się, f) z zaburzeń w komunikacji językowej, g) z sytuacji kryzysowych, traumatycznych, h) z niepowodzeń edukacyjnych, i) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi, j) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami środowiskowymi lub zmiana środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 11. W gimnazjum pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana w formie: a) klas terapeutycznych, b) zajęć rozwijających uzdolnienia, c) zajęć dydaktyczno- wyrównawczych,


5 d) zajęć specjalistycznych: korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, e) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej, f) porad i konsultacji

§9 1. Gimnazjum zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania, wychowanie, profilaktykę i opiekę w zakresie określonym w odrębnych przepisach. 2. Gimnazjum zapewnia – zgodnie z wolą rodziców – naukę religii/etyki w wymiarze określonym w odrębnych przepisach. 3. Gimnazjum może prowadzić nadobowiązkowe zajęcia pozalekcyjne opłacane ze środków budżetowych szkoły bądź pozabudżetowych. 4. Gimnazjum zapewnia uczniom szczególnie uzdolnionym promowanie do klas programowo wyższych poza normalnym trybem, indywidualny tok nauki oraz program. 5. Gimnazjum prowadzi w miarę posiadanych środków finansowych, warunków kadrowych i lokalowych działalność innowacyjną. 6. W gimnazjum mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, stowarzyszenia

i

organizacje,

których

celem

statutowym

jest

działalność

wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 7. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w p. 6, wyraża dyrektor gimnazjum po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności . 8. Statuty stowarzyszeń i organizacji, o których mowa w p. 6 nie mogą być sprzeczne ze statutem gimnazjum. 9. W gimnazjum realizowane są zajęcia edukacyjne Wychowanie do życia w rodzinie na podstawie odrębnych przepisów. 10. Gimnazjum organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych

w

orzeczeniu

poradni

psychologiczno-

pedagogicznej

zaleceń

dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych młodzieży oraz form pomocy pedagogiczno- psychologicznej zgodnie z odrębnymi przepisami. 11. Szkoła może udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe.


6 12. Wnioski o przyznanie stypendium w nauce lub za osiągnięcia sportowe składa wychowawca do komisji stypendialnej powołanej przez dyrektora szkoły. 13. Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznaje dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły. Zasady przydzielania stypendium za osiągnięcia w nauce i osiągnięcia sportowe określa regulamin, będący załącznikiem do statutu. 14. Uczniów, którzy z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych potrzebują pomocy i wsparcia, gimnazjum otacza szczególną opiekę i zapewnia pomoc ze strony wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, psychologa oraz udziela w miarę możliwości pomocy materialnej. Zasady udzielania pomocy materialnej regulują odrębne przepisy. 15. Gimnazjum współpracuje z poradnią pedagogiczno- psychologiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo oraz specjalistyczną pomoc młodzieży i rodzicom. 16. Gimnazjum

organizuje

zajęcia

dodatkowe

o

charakterze

dydaktycznym,

opiekuńczym, i wychowawczym dla uczniów zgodne z ich potrzebami rozwojowymi i zainteresowaniami. 17. Zajęcia, o których mowa w ust. 16 powinny wychodzić naprzeciw indywidualnym potrzebom uczniów poprzez udzielanie im pomocy w przezwyciężaniu trudności, w osiąganiu sukcesu na miarę możliwości, w rozwijaniu zdolności lub pogłębianiu zainteresowań. 18. Szkoła organizuje obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego w formach wybranych przez uczniów na zasadach określonych w rozporządzeniu MEN.

§ 10 1.

Dyrektor gimnazjum powierza każdy oddział szkolny opiece nauczycielowi – wychowawcy.

2.

Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.

3.

Zadania nauczycieli i wychowawców zawiera Program wychowawczy, Program profilaktyczny oraz roczne plany wychowawcze klasy.


7 4.

Na umotywowany wniosek nauczyciela – wychowawcy, rodziców, uczniów i dyrektora może nastąpić zmiana wychowawcy oddziału.

5.

W przypadku określonym w p. 4 dyrektor gimnazjum zobowiązany jest do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i udzielenia wnioskodawcom w ciągu 14 dni pisemnej odpowiedzi.

§ 11 1.

Gimnazjum współdziała z rodzicami uczniów w sprawach wychowania, profilaktyki i kształcenia dzieci.

2.

Rodzice mają prawo do: a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie, oddziale, szkole, b) znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów gimnazjalnych przez Okręgową Komisje Egzaminacyjną, c) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów oraz przyczyn trudności w szkole, d) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy szkoły, e) uzyskiwania informacji i porad w sprawach dalszego kształcenia.

3.

W celu realizacji praw rodziców określonych w ust. 2 szkoła organizuje: a) zebrania ogólne – przynajmniej dwa w semestrze, b) zebrania oddziałowe – według potrzeb, c)

informowanie rodziców o przewidywanych ocenach dziecka na miesiąc przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej,

d) posiedzenia Rady Pedagogicznej z udziałem przedstawicieli rodziców – przynajmniej 2 w ciągu roku szkolnego, e) dzień otwarty – co najmniej 2 razy w semestrze. 4.

Szczegółowe zasady informowania rodziców o postępach dziecka w nauce i zachowaniu

zawarte są w Wewnątrzszkolnym systemie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzanie egzaminów, będącym załącznikiem do statutu.

§ 12 1.

Nauczyciele sprawują opiekę nad uczniami w czasie prowadzenia przez nich lekcji oraz podczas zajęć dodatkowych.


8 2.

W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy dyrektor szkoły zobowiązany jest do zorganizowania zastępstwa.

3.

Zwolnienie ucznia z całości lub z części zajęć w danym dniu może nastąpić wyłącznie na prośbę jego rodzica. Zwolnienia dokonuje wychowawca, a pod jego nieobecność dyrektor szkoły.

4.

W ustalonych godzinach przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych aż do ich ukończenia, podczas przerw między lekcjami opiekę nad uczniami przebywającymi w budynku szkoły oraz na terenie do niej należącym sprawują dyżurni nauczyciele.

5.

Dyrektor szkoły określa corocznie plan dyżurów, o których mowa w ust.4.

6.

W przypadku nieobecności nauczyciela dyżurującego obowiązki jego przejmuje nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły.

7.

Zasady sprawowania opieki nad uczniami szkoły w czasie: a) zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych z wychowania fizycznego, b) zawodów sportowych, imprez organizowanych przez szkołę, c) zajęć praktycznych prowadzonych w pracowniach przedmiotowych, d) wyjścia, (wyjazdy) poza teren szkoły w obrębie tej samej miejscowości, która jest siedzibą szkoły na zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe, imprezy, wycieczki – regulują odrębne przepisy.

R O Z D Z I A Ł III Organy Gimnazjum § 13 1. Organami gimnazjum są: a) dyrektor gimnazjum b) rada pedagogiczna c) samorząd uczniowski d) rada rodziców 2. Kompetencje w/w organów oraz szczegółowe zasady ich współdziałania określa ustawa oraz rozporządzenia wykonawcze do ustawy oraz regulaminy wewnętrzne. 3. Każdy organ może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów szkoły, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego. 4. Wspólne spotkania wszystkich organów gimnazjum odbywają się w razie potrzeb.


9

DYREKTOR SZKOŁY § 14 1.

Dyrektor gimnazjum w szczególności: a) kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz, b) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami, c) dokonuje oceny pracy nauczycieli oraz oceny dorobku zawodowego zgodnie z odrębnymi przepisami, d) sprawuje opiekę nad uczniami, zapewnia uczniom bezpieczne i higieniczne warunki korzystania z obiektów należących do placówki w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne, e) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących, wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa, f) dopuszcza do użytku w szkole, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, zaproponowany przez nauczyciela program nauczania dla poszczególnych oddziałów na każdy rok szkolny z uwzględnieniem zasad określonych w odrębnych przepisach, g) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za

ich prawidłowe wykorzystanie, a także może

organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły, h) zapewnia wszystkim uczniom i pracownikom warunki pełnego bezpieczeństwa i higieny pracy, i) odpowiada za prawidłowe zabezpieczenie i gospodarowanie mieniem szkoły, j) kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący, k) realizuje zadania wynikające z zarządzeń organów nadzorujących szkołę, l) zapewnia w miarę możliwości odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych profilaktycznych i opiekuńczych, m) jest odpowiedzialny za uwzględnienie problematyki ścieżek edukacyjnych w szkolnym zestawie programów nauczania w oddziałach realizujących dotychczasową podstawę programową kształcenia ogólnego, n) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,


10 o) wydaje zarządzenia regulujące bieżącą pracę szkoły, p) wydaje decyzje w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego, q) kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego i wydaje stosowne decyzje, w tym zezwolenie na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą zgodnie z odrębnymi przepisami, r) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, s) podaje do publicznej wiadomości, do 15 czerwca, zestaw podręczników, które będą obowiązywać w szkole od początku następnego roku szkolnego, t) podejmuje

działania

organizacyjne

umożliwiające

obrót

używanymi

podręcznikami na terenie szkoły, u) zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki oraz drugiego języka obcego zgodnie z odrębnymi przepisami, v) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych, w) powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminów gimnazjalnych oraz odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów gimnazjalnych, x) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,

w

szczególności

organizacji

harcerskich,

których celem

statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły, y) organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną. 2.

Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. W szczególności decyduje w sprawach: a) zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, powierzania

stanowiska

wicedyrektora

szkoły

zgodnie

z

odrębnymi

przepisami, b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym pracownikom gimnazjum, c) występowania z wnioskiem do organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników gimnazjum,


11 d) powierzenia opieki nad nauczycielami ubiegającymi się o stopnie awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego i mianowanego. 3.

Dyrektor szkoły tworzy warunki do wprowadzania innowacji, nowatorstwa pedagogicznego oraz współpracy zagranicznej.

4.

Dyrektor szkoły zapewnia na bieżąco przepływ informacji między organami działającymi wewnątrz szkoły, organem prowadzącym oraz organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

5.

Dyrektor szkoły wydaje polecenia służbowe wszystkim pracownikom.

RADA PEDAGOGICZNA § 15 1.

Rada pedagogiczna jest kolejnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia i opieki.

2.

W skład rady pedagogicznej gimnazjum wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.

3.

W zebraniach rady pedagogicznej gimnazjum mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

4.

Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.

5.

Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane: a) przed rozpoczęciem roku szkolnego, b) w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów oraz analizą i oceną realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, c) po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych, d) w miarę bieżących potrzeb.

6.

Zebrania, o których mowa w ust.5 mogą być organizowanie na wniosek organu sprawującego

nadzór

pedagogiczny,

z

inicjatywy

przewodniczącego

rady

pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej gimnazjum. 7.

Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej obejmują: a) zatwierdzanie planów pracy gimnazjum, b) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,


12 c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w gimnazjum, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę gimnazjum, d) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli gimnazjum, e) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 8.

Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: a) organizację pracy gimnazjum, w tym zwłaszcza tygodniowych rozkładów zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, b) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, c) projekt planu finansowego szkoły, d) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, e) zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki zgodnie z odrębnymi przepisami, f) Szkolny Zestaw Programów, g) Stypendia szkolne za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe przyznane przez szkolną komisję stypendialną.

9.

Rada pedagogiczna gimnazjum działa w oparciu o opracowany i przyjęty do realizacji regulamin.

RADA RODZICÓW § 16 1.

W szkole działa rada rodziców, która stanowi samorządną reprezentację rodziców.

2.

Rada rodziców może występować wg właściwości do rady pedagogicznej, dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

3.

Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin jej działalności.

4.

W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.


13 5.

Do kompetencji rady rodziców należy: a) uchwalenie w porozumieniu z rada pedagogiczną programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki zgodnie z odrębnymi przepisami, b) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły w przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów kształcenia lub wychowania, c) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

SAMORZĄD UCZNIOWSKI § 17 1.

W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej samorządem.

2.

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3.

Organami samorządu są: a) przewodniczący samorządu uczniowskiego, b) rady klasowe lub ich przedstawiciel.

4.

Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

5.

Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.

6.

Zasady wybierania i działania organów samorządu zawiera regulamin samorządu uchwalony przez ogół uczniów.

7.

Samorząd może przedstawić radzie pedagogicznej, dyrektorowi gimnazjum, radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji praw uczniów, takich jak: a) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami b) prawo do jawnej i umotywowanej oceny w nauce i zachowaniu c) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji

między

wysiłkiem

szkolnym,

a

możliwością

rozwijania

i zaspokajania własnych zainteresowań d) prawo do redagowania i wydawania gazety szkolnej e) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej

zgodnie

z

własnymi

potrzebami

i

możliwościami

organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem f) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu


14

RADA GIMNAZJUM § 18 1.

W szkole może działać rada gimnazjum. Rada gimnazjum uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły.

2.

W skład rady gimnazjum wchodzą w różnej liczbie nauczyciele, rodzice i uczniowie. Rada gimnazjum powinna liczyć przynajmniej 6 członków.

3.

Powstanie Rady Gimnazjum I kadencji organizuje dyrektor szkoły na łączny wniosek dwóch spośród następujących podmiotów: a) rady pedagogicznej, b) rady rodziców, c) samorządu uczniowskiego.

4.

Wybory: a) Nauczycieli członków rady gimnazjum dokonuje rada pedagogiczna zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej 2/3 ogółu nauczycieli szkoły, b) Rodziców członków rady gimnazjum dokonuje ogół rodziców uczniów zwykłą większością głosów, c) Uczniów członków rady gimnazjum dokonuje ogół uczniów zwykłą większością głosów.

5.

Kadencja rady gimnazjum trwa 3 lata. Corocznie dokonuje się zmiany 1/3 składu rady.

6.

Rada

gimnazjum

uchwała

regulamin

swojej

działalności

oraz

wybiera

przewodniczącego. Zebrania rady są protokołowane. 7.

Regulamin rady gimnazjum określa rodzaj spraw, w których rozpatrywaniu nie biorą udział przedstawiciele uczniów.

8.

W posiedzeniach rady gimnazjum może brać udział z głosem doradczym dyrektor szkoły. Do udziału w pracach i posiedzeniach rady gimnazjum mogą być zaproszone z głosem doradczym również inne osoby.

9.

W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada gimnazjum może gromadzić fundusz z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszu rady gimnazjum określa regulamin jej działalności.

10.

Rada gimnazjum uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, a także: a) uchwala statut szkoły, b) przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych szkoły i opiniuje projekt planu finansowego szkoły, c) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą


15 z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w szkole; wnioski te mają dla organu charakter wiążący, d) opiniuje plan pracy szkoły, projekty, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz inne sprawy istotne dla szkoły,

§ 19 1.

Do czasu powołania rady gimnazjum zadania rady wykonuje rada pedagogiczna szkoły.

2.

Regulamin rady pedagogicznej określa sprawy, w których rada pedagogiczna wykonując zadania rady gimnazjum jest zobowiązana zasięgnąć opinii przedstawicieli rodziców i uczniów.

§ 20 1.

Organy szkoły działają swobodnie i podejmują decyzje w granicach swoich kompetencji oraz współdziałają ze sobą na bieżąco, przekazując informacje o podejmowanych lub planowanych podczas wspólnych zebrań, spotkań, narad.

2.

Wspólne spotkania wszystkich organów gimnazjum odbywają się w razie potrzeb.

3.

Konflikty między organami szkoły oraz konflikty wewnątrz organów rozwiązywane są na drodze mediacji przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

4.

Wychowawcy klas prowadzą mediacje w sprawach spornych między uczniami, uczniem a nauczycielem przedmiotu.

5.

Pedagog szkolny prowadzi mediacje między uczniem a wychowawcą

6.

Dyrektor szkoły prowadzi mediacje w sprawach spornych między rodzicem a nauczycielem oraz między nauczycielami, między uczniem a wychowawcą – pedagog

7.

W sprawach spornych nie rozstrzygniętych przez wychowawcę mediacje prowadzi pedagog, lub w dalszej kolejności dyrektor szkoły.

8.

Rodzice (prawni opiekunowie), nauczyciele i inni pracownicy szkoły mogą składać skargę na działalność dyrektora szkoły do organu prowadzącego szkołę bądź organu sprawującego nadzór pedagogiczny.


16

R O Z D Z I A Ł IV Organizacja Gimnazjum § 21 1. Termin rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa MEN w drodze rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego. 2. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły może w danym roku szkolnym do dnia 30 września ustalić dni dodatkowe wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w wymiarze do 8 dni zgodnie z zasadami zawartymi w rozporządzeniu MEN. 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego może za zgodą organu prowadzącego

ustalić

inne

dodatkowe

dni

wolne

od

zajęć

dydaktyczno-

wychowawczych pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty. 4. W dniach, o których mowa w punkcie 2 i 3 szkoła ma obowiązek organizowania zajęć wychowawczo- opiekuńczych.

§ 22 Rok szkolny w gimnazjum dzieli się na dwa semestry.

§ 23 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w gimnazjum określa arkusz organizacji gimnazjum opracowany przez dyrektora szkoły, najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku szkolnego, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania. 2. Arkusz organizacji gimnazjum zatwierdza organ prowadzący do 30 maja danego roku szkolnego. 3. W arkuszu organizacji gimnazjum określa się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę przedmiotów i zajęć edukacyjnych, finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.


17 4. Na podstawie ramowego planu nauczania dyrektor szkoły ustala szkolny plan nauczania, z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego. 5. W gimnazjum mogą być organizowane zajęcia o których mowa w § 9 ust.3, w tym koła zainteresowań i inne zajęcia pozalekcyjne w wymiarze ustalonym przez dyrektora gimnazjum, za zgodą organy prowadzącego, w miarę posiadanych środków finansowych. 6. Uchyla się . 7. Zasady przydziału godzin do dyspozycji dyrektora gimnazjum określają odrębne przepisy.

§ 24 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów. 2. Przy gimnazjum tworzone są oddziały przysposabiające do pracy. 3. Warunki i tryb przyjmowania do oddziałów przysposabiających do pracy określają zasady rekrutacji do szkoły . 4. W oddziałach przysposabiających do pracy obowiązuje ramowy plan nauczania określony rozporządzeniem MEN. 5. W oddziałach przysposabiających do pracy kształcenie ogólne realizuje się zgodnie z podstawa programową kształcenia ogólnego w formach dostosowanych do potrzeb i możliwości ucznia. 6. W/w oddziałach odbywa się praktyczna nauka zawodu przysposabiająca do pracy w zawodzie, która jest organizowana za pośrednictwem Komendy OHP, na podstawie umów zawartych z pracodawcami. 7. Niezaliczenie praktyk lub otrzymanie nagany dyrektora szkoły skutkuje powrotem do szkoły macierzystej.

§ 25 1. W gimnazjum mogą być tworzone oddziały integracyjne. Organizację pracy oddziału regulują odrębne przepisy. 2. W gimnazjum mogą być prowadzone klasy autorskie oraz klasy uczące się programem autorskim z poszczególnych przedmiotów. § 26 Organizacje stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych w gimnazjum określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora gimnazjum na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.


18

§ 27 1. W gimnazjum, które liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora. 2. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 3. Dyrektor szkoły sporządza zakres czynności,

których podjęcie potwierdza

zainteresowany.

§ 28 1. Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo- lekcyjnym.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut zachowując ustalony rozkład zajęć.

§ 29 Oddział można dzielić na grupy na niektórych zajęciach edukacyjnych. Rodzaj zajęć oraz zasady podziału reguluje rozporządzenie MEN w sprawie ramowych planów nauczania. W przypadku oddziałów liczących mniej uczniów niż zakładają przepisy, podziału na grupy można dokonać za zgodą organu prowadzącego.

§ 30 1. Niektóre zajęcia obowiązkowe, np. zajęcia kompensacyjne, nauczanie języków obcych, informatyki, zajęcia wychowania fizycznego w formach wybranych przez uczniów, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe, mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym w grupach oddziałowych i międzyklasowych, a także podczas wycieczek i wyjazdów( np. szkoły zimowe, szkoły zielone). 2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1 są organizowane w ramach posiadanych przez szkołę środków finansowych. 3. Liczba

uczestników

kół

i

zespołów

zainteresowań

oraz

innych

zajęć

nadobowiązkowych finansowych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 15 uczniów.


19

§ 31 1. Do realizacji celów statutowych, gimnazjum zapewnia możliwość korzystania z niezbędnych pomieszczeń oraz wyposażenia umożliwiających pełną realizację planu dydaktyczno-wychowawczego gimnazjum. 2. Do realizacji celów statutowych gimnazjum posiada następującą bazę: a) sale dydaktyczne, b) sale komputerowe, c) laboratoria językowe, d) sala do terapii polisensorycznej, e) sala polisensoryczna, f) sala gimnastyczna, g) boisko sportowe, h) pomieszczenia biblioteczne, i) pomieszczenia świetlicowe, j) zaplecze kuchenne, k) sekretariat, l) pokój nauczycielski, m) gabinet pielęgniarski, n) gabinet pedagoga i psychologa szkolnego o) archiwum p) magazynek, r) inne pomieszczenia szkolne.

§ 32 1.

Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

2.

Szczegółową organizację biblioteki szkolnej określa regulamin biblioteki szkolnej, będący załącznikiem do statutu.

3.

Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: a) opracowanie projektu regulaminu korzystania z biblioteki oraz planu pracy na dany rok szkolny, b) wypożyczanie książek na zasadach zawartych w regulaminie, c) prowadzenie katalogu rzeczowego i alfabetycznego,


20 d) organizowanie konkursów czytelniczych, e) prowadzenie zajęć z edukacji czytelniczej i medialnej, f) zakup i oprawa książek, g) przedstawienie sprawozdania z pracy biblioteki szkolnej z uwzględnieniem informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych klas.

§ 33 1.

W gimnazjum funkcjonuje świetlica szkolna. Przeznaczona jest dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców oraz dla uczniów, którzy nie mają należytej opieki ze strony środowiska rodzinnego.

2. Do zadań nauczyciela świetlicy należy w szczególności : a) organizowanie pomocy w nauce, stworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajenie do samodzielnej pracy umysłowej, b) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień uczniów przez organizację stosownych form aktywności w tym zakresie , c) realizowanie treści zawartych w Szkolnym Programie Wychowawczym , Szkolnym Programie Profilaktyki oraz Szkolnym Programie Doradztwa Zawodowego, d) stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, kształtowanie nawyków kultury życia codziennego, e) rozwijanie samodzielności i społecznej aktywności uczniów, f) prowadzenie pracy wychowawczej zmierzającej do kształtowania u uczniów właściwej postawy społeczno- moralnej, g) współdziałanie

z

rodzicami,

nauczycielami,

pedagogiem

szkolnym,

psychologiem szkolnym celem rozwiązywania napotykanych trudności wychowawczych, h) współdziałanie z placówkami upowszechniania kultury, sportu i rekreacji oraz innymi instytucjami i stowarzyszeniami funkcjonującymi w środowisku, i) dbanie o zaspokajanie potrzeby bezpieczeństwa uczniów. 2.

Szczegółową organizację świetlicy szkolnej określa regulamin świetlicy szkolnej, będący załącznikiem do statutu.


21

R OZ D Z I A Ł V Nauczyciele i inni pracownicy gimnazjum § 34 1.

W gimnazjum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.

2.

Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli, czas pracy oraz zakres obowiązków nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

3.

Dyrektor gimnazjum ustala każdemu nauczycielowi i innemu pracownikowi szkoły indywidualny zakres zadań oraz uprawnień i odpowiedzialności.

§ 34 a 1. Gimnazjum zatrudnia dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w oddziałach integracyjnych oraz odpowiednich specjalistów w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.

2. Nauczyciele i specjaliści, o których mowa w ust. 1 rozpoznają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne młodzieży niepełnosprawnej oraz współorganizują zajęcia edukacyjne i pracę wychowawczą w formach integracyjnych, a w szczególności: a) wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne wybierają lub opracowują programy wychowawcze i programy nauczania , b) dostosowują realizację programów nauczania, programu wychowawczego i programu profilaktyki do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych młodzieży niepełnosprawnej, c) w zależności od indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne opracowują dla każdego ucznia i realizują indywidualne programy edukacyjne określające zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz rodzaj zajęć rewalidacyjnych, d) uczestniczą w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli, e) prowadzą zajęcia rewalidacyjne, f) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne w doborze metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi. 3. Nauczyciele i specjaliści, o których mowa w ust. 1 prowadzą lub organizują różnego rodzaju formy pomocy pedagogicznej i psychologicznej dla dziecka i jego rodziny.


22 4. Nauczyciele i specjaliści, o których mowa w ust. 1 podejmują działania na rzecz integracji ze środowiskiem rówieśniczym.

§ 34 b 1. W gimnazjum zatrudnia się psychologa szkolnego. 2. Do zadań psychologa szkolnego należy w szczególności: a) opracowanie planu pracy oraz złożenia sprawozdania z jego realizacji, b) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb uczniów, c) prowadzenie działań diagnozujących trudności w nauce i zachowaniu uczniów w celu wspierania ich rozwoju, określaniu odpowiednich form pomocy psychologicznopedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych, interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli d) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia, e) wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych problemowo- zadaniowych w działaniach profilaktyczno- wychowawczych, f) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych g) Inspirowanie innych form działania o charakterze profilaktycznym i psychoedukacyjnym, h) współpraca z pedagogiem szkolnym oraz instytucjami wspierającymi szkołę.

§ 34 c 1. W gimnazjum zatrudnia się logopedę. 2. Do zadań logopedy należy w szczególności: a) dokonanie diagnozy logopedycznej uczniów, b) zaplanowanie i realizacja programu terapii, c) kierowanie uczniów na dodatkowe badania specjalistyczne, d) Współpraca z innymi specjalistami w zakresie rozwijania zdolności językowych i umiejętności komunikacyjnych uczniów, e) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji logopedycznej, f) przekazywanie rodzicom informacji na temat rozwoju mowy dziecka i postępów bądź regresu w terapii, włączanie rodziców w proces terapii, przeprowadzanie instruktażu.

§34 d 1. W gimnazjum zatrudnia się doradcę zawodowego. 2. Do zadań doradcy zawodowego należy w szczególności: a) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej, b) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla poziomu kształcenia w gimnazjum, c) prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej, d) koordynowanie działalności informacyjno- doradczej prowadzonej przez szkołę,


23 e) współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości zadań z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego, 3. W przypadku braku doradcy zawodowego dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela planującego i realizującego zadania z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego.

§34 e 1. Dyrektor

szkoły

nauczycielskich

wyznacza

powołanych

osobę do

koordynującą

udzielania

pomocy

pracę

zespołów

psychologiczno-

pedagogicznej.

§ 35 1.

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy.

2.

Nauczyciel prowadzący zajęcia obowiązkowe, dodatkowe, pozalekcyjne i pozaszkolne jest zobowiązany do: a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów podczas tych zajęć b) systematycznego kontrolowania pod względem bhp miejsca, w którym prowadzone są zajęcia c) samodzielnego usuwania dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłocznego zgłoszenia o zagrożeniu Dyrekcji szkoły d) kontroli uczniów na każdych zajęciach i reagowania na nagłą, niezapowiedzianą nieobecność poprzez poinformowanie o tym fakcie wychowawcy klasy, a za jego pośrednictwem rodziców ucznia e) wprowadzania uczniów do sal oraz przestrzegania regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym o wpuszczeniu lub wypuszczeniu budynku decyduje pracownik szkoły, mający prawo zatrzymania wszystkich osób 4. Zapewnienie uczniom ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz przejawami patologii społecznej odbywa się poprzez: a) obserwację zachowań, rozmowy z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem szkolnym b) udział uczniów w spektaklach profilaktycznych na temat uzależnień, przemocy, demoralizacji (w miarę posiadanych środków)


24 c) uczestnictwo

uczniów

w

warsztatach

dotyczących

uzależnień,

przemocy,

demoralizacji (w miarę posiadanych środków) d) podejmowanie tych problemów na godzinach z wychowawcą e) obowiązujące w szkole hasło „X” 5. Gdy występuje zagrożenie zdrowia lub życia dziecka należy bezzwłocznie wezwać karetkę pogotowia i powiadomić rodziców. Odpowiedzialność za życie i zdrowie ucznia przejmuje lekarz. Jeżeli rodzic nie zjawia się, z uczniem do szpitala jedzie nauczyciel i czeka do momentu pojawienia się rodzica. Dziecka nie można zostawić samego.

§ 36 1. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora szkoły oraz rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych. 2. Nauczyciel realizuje formalny przydział przedmiotów nauczania, wychowawstw, opieki nad kołami zainteresowań, zespołami, organizacjami i pracowniami. 3. Każdy nauczyciel: a) rzetelnie realizuje podstawowe funkcje szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, b) dąży do pełnego rozwoju osobowości ucznia i własnej, c) obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież: w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia i wyznania, sprawiedliwości społecznej, szacunku do pracy, dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich, zgodnie z zasadami demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów narodów, ras i światopoglądów, d) ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, poszanowaniem godności osobistej ucznia. 4.

W gimnazjum nauczyciele: a) wprowadzają uczniów w świat wiedzy, b) wdrażają ich do samodzielności, c) pomagają im w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji, d) przygotowują do aktywnego udziału w życiu społecznym.

5.

Nauczyciel w szczególności:


25 a) realizuje program kształcenia, wychowania i opieki w powierzonych przedmiotach, klasach oddziałach, grupach uczniów, osiągając w stopniu optymalnym cele ustalone w programach i w planie pracy, b) wzbogaca własny warsztat pracy przedmiotowej i wychowawczej, wnioskuje o jego wzbogacenie i modernizacje do dyrektora szkoły, c) wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów ich zdolności i zainteresowania, d) udziela pomoc w przezwyciężaniu niepowodzeń w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów, e) bezstronnie i obiektywnie oraz sprawiedliwie ocenia i traktuje wszystkich uczniów, zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, f) informuje rodziców ucznia, wychowawcę klasy, dyrektora gimnazjum, a także radę pedagogiczną o wynikach dydaktycznych, wychowawczych swoich uczniów, g) bierze udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych w szkole oraz przez instytucje wspomagające szkołę, h) prowadzi prawidłowo dokumentację pedagogiczną przedmiotu lub zajęć edukacyjnych przez siebie prowadzonych, i) decyduje

w

sprawie

doboru

programu

nauczania,

metody,

form

organizacyjnych, podręczników i środków dydaktycznych w nauczaniu swego przedmiotu lub zajęć edukacyjnych, j) ma prawo formułować autorski program nauczania i wychowania zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, k) decyduje o ocenie bieżącej, śródrocznej, rocznej i końcowej postępów edukacyjnych

swoich

uczniów,

zgodnie

z

zasadami

określonymi

w wewnątrzszkolnym systemie oceniania uczniów, l) ma prawo wpływu na ocenę zachowania swoich uczniów, m) ma prawo wnioskować w sprawie nagród i wyróżnień oraz kar dla swoich uczniów, n) wykonuje inne zadania zlecone przez dyrektora szkoły, o) przygotowuje plan dydaktyczny dla oddziałów, p) realizuje zadania w ramach ewaluacji wewnętrznej szkoły, q) realizuje

zadania

w

ramach

pedagogicznej uczniom i rodzicom.

udzielania

pomocy

psychologiczno-


26

6.

Nauczyciel odpowiada służbowo przed dyrektorem gimnazjum za: a) jakość pracy dydaktycznej, wychowawczej w swoim przedmiocie lub zajęciach edukacyjnych oraz klasach, grupach stosownie do realizowanego programu i warunków w jakich działał, b) stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu przydzielonych.

7.

Nauczyciel odpowiada służbowo, ewentualnie cywilnie lub karnie za: a) tragiczne skutki wynikłe z braku nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów podczas zajęć prowadzonych na terenie szkoły i poza nią oraz w czasie dyżurów mu przydzielonych, b) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku ucznia lub na wypadek pożaru, c) zniszczenie

lub

stratę

elementów

majątku

i

wyposażenia

szkoły

przydzielonych mu przez dyrektora szkoły, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru i zabezpieczenia.

§ 37 1.

W gimnazjum zatrudnia się pedagoga szkolnego.

2.

Do zakresu działania pedagoga szkolnego należy w szczególności: 1) rozpoznawanie warunków rodzinnych, zdrowotnych materialnych i psychofizycznych uczniów, 2) udzielanie indywidualnej i zespołowej pomocy terapeutycznej potrzebującym tego uczniom, 3) prowadzenie spraw w zakresie pomocy materialnej dla uczniów, 4) inspirowanie oraz przeprowadzanie innych, niż wymienione w przepisach poprzedzających,

form

działania

o

charakterze

profilaktycznym,

socjalizacyjnym i resocjalizacyjnym, 5) udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci, 6) udzielanie pomocy wychowawcom i pozostałym nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawującymi trudności wychowawcze, 7) organizacja wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego i wyboru kierunku kształcenia uczniów.


27 3.

Pedagog szkolny opracowuje na każdy rok szkoły ramowy plan pracy, zatwierdzony przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.

4.

Pod koniec każdego semestru pedagog szkolny składa sprawozdanie ze swej pracy.

5.

Pedagog szkolny dokumentuje swoją działalność na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 38 1.

Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół klasowy, którego zadaniem

jest

wypracowanie

i

realizacja

spójnych

rozwiązań

dydaktyczno-

wychowawczych oraz we współpracy ze specjalistami planowanie, koordynowanie i udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów z danego oddziału. 2.

Nauczyciele tego samego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych tworzą zespół przedmiotowy. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.

3.

Cele zespołu podmiotowego obejmują: a) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobu realizacji i programów nauczania dla poszczególnych klas, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru podręczników szkolnych, b) wspólne opracowanie wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania realizowanych w poszczególnych oddziałach oraz sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, c) organizowanie wewnątrzszkolego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli, d) współdziałanie w organizowaniu pracowni przedmiotowych, a także uzupełnianie ich wyposażenia. e) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania, f) organizacja przedsięwzięć mających na celu rozwijanie zainteresowań uczniów.

§ 39 1.

Praca i osiągnięcia ucznia podlegają ocenie.

2.

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów obejmuje: a) ocenianie wewnątrzszkolne b) ocenianie zewnętrzne.


28 3.

Szczegółowe

zasady

i

regulamin

oceniania

wewnątrzszkolnego

określa

„Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzanie egzaminów”, będący załącznikiem do statutu. 4.

Ocenianie zewnętrzne prowadzi Okręgowa Komisja Egzaminacyjna zwana dalej OKE.

5.

W klasie III gimnazjum, w terminie wyznaczonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Okręgowa komisja Egzaminacyjna przeprowadza egzaminy z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie , języka polskiego, przedmiotów przyrodniczych, matematyki, języka obcego na poziomie podstawowym, języka obcego na poziomie rozszerzonym, które mają charakter powszechny i obowiązkowy.

6.

Zakres i zasady przeprowadzania egzaminów, o których mowa w ust. 5 oraz zadania OKE określają odrębne przepisy.

Rozdział VI Uczniowie gimnazjum § 40 1. Do gimnazjum przyjmuje się absolwentów szkól podstawowych w oparciu zasadę powszechnej dostępności: a) z urzędu – młodzież zamieszkałą w obwodzie szkoły, b) na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) – uczniów zamieszkałych poza obwodem szkoły w przypadku, gdy dysponuje ono wolnymi miejscami. c) do oddziałów integracyjnych: - na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów)dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na podstawie odrębnych przepisów, - dzieci pełnosprawne. d) do oddziałów przysposabiających do pracy na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) uczniowie z terenu powiatu mińskiego spełniający następujące warunki: - ukończone 15 lat w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno- wychowawczych, - zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy w wybranym zawodzie, -pisemna zgoda rodziców( prawnych opiekunów) na podjęcie pracy w celu przygotowania zawodowego, -opinia poradni pedagogiczno- psychologicznej.


29 2.

W przypadku, gdy liczba kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła o przyjęciu do gimnazjum decydują kryteria ogłaszane kandydatom do końca lutego każdego roku szkolnego.

3.

Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do gimnazjum niezależnie od kryteriów, o których mowa w ust. 2.

4.

Termin rekrutacji oraz termin składania dokumentów odbywa się zgodnie z zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

5.

Osoby niebędące obywatelami polskimi, a podlegające obowiązkowi szkolnemu przyjmowani są na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

6.

Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie: a) świadectwa ukończenia klasy programowo niższej w szkole publicznej lub szkole niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł, b) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych w przypadku przyjmowania ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą, c) świadectwa( zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

7.

O przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły decyduje dyrektor szkoły.

§ 41 a.

Dyrektor gimnazjum na wniosek rodziców / opiekunów prawnych / może zezwolić na spełnianie przez ucznia zamieszkałego w obwodzie gimnazjum obowiązki szkolnego poza szkołą oraz określić jego warunki. Uczeń spełniający obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo ukończenia poszczególnych klas gimnazjum lub ukończenia tej szkoły na podstawie egzaminów klasyfikacyjnych.

b.

Zasady przeprowadzania egzaminów, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.


30

§ 42 W uzasadnionych przypadkach uczeń szkoły może zostać na wniosek dyrektora gimnazjum przeniesiony przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty do innego gimnazjum.

§ 43 1. Źródłem praw ucznia jest Konwencja o prawach dziecka 2. Prawa i obowiązki, nagrody i kary oraz ich konsekwencje zawiera Regulamin Gimnazjum, który stanowi załącznik do statutu.

R O Z D Z I A Ł VII Postanowienia końcowe § 44 1.

Gimnazjum używa stempla z napisem: Gimnazjum Miejskie Nr 2 im. Jana Pawła II 05300 Mińsk Mazowiecki ul. Budowlana 2.

2.

Gimnazjum posiada pieczęć urzędową metalową okrągłą z wizerunkiem orła pośrodku i nazwą w otoku: Gimnazjum Miejskie Nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowiecki.

§ 45 Gimnazjum może posiadać własny sztandar, godło oraz ceremoniał szkolny.

§ 46 1.

Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.

Gimnazjum prowadzi gospodarkę finansową i materiałową zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

§ 47 1.

Zmiany w statucie uchwala Rada Pedagogiczna Gimnazjum Miejskiego Nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowiecki.

2.

Zmiany w statucie wprowadzane są w formie aneksów.

3.

O zmianach, o których mowa w ust. 1 należy powiadomić na piśmie organ prowadzący oraz sprawujący nadzór pedagogiczny.

4.

Dyrektor gimnazjum zapewnia możliwość zapoznania się ze statutem i jego ewentualnymi zmianami wszystkim rodzicom, uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły.


31

§ 48 1.

Pierwszy statut Gimnazjum Miejskiego Nr 2 w Mińsku Mazowiecki nadał organ prowadzący szkołę Uchwałą Nr X/95/99 Rady Miejskiej w Mińsku Mazowieckim z dnia 30 sierpnia 1999 roku w sprawie nadania statutu publicznego Gimnazjum Miejskiego Nr 2 w Mińsku Mazowiecki.

2.

Uchwałą Nr XXIX/295/05 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 września 2005r. zmieniono nazwę gimnazjum, która obecnie brzmi: „Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim”

3.

Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 1999 roku.

Załącznik nr 1 do Uchwały RP nr 09/06 z dnia 23 listopada 2006r.

statut-wersja-do-druku  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you