Page 1

Załącznik nr 1

DEKLARACJA UDZIAŁU W PROJEKCIE Ja, niżej podpisany/podpisana ………………………………………………………………………………………………. uczeń/uczennica klasy ………….. Gimnazjum Miejskiego nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim deklaruję udział w projekcie pt. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. realizowanym pod kierunkiem nauczyciela ……………………………………………………………………………

…………………………………………………….. Miejscowość i data

………………………………………… Podpis ucznia

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Informuję, że ………………………………………………………………………… uczeń/uczennica klasy ……….... w roku szkolnym …………/………….. będzie brał/brała udział w realizacji projektu pt. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. pod kierunkiem nauczyciela …………………………………………………………………………………………………… w okresie od ………………………………………………… do ……………………………………………….

Udział w projekcie jest obowiązkowy, podlega ocenie cząstkowej z przedmiotu, w ramach którego realizowany jest projekt oraz rocznej ocenie zachowania.

Wychowawca klasy ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………. Podpis rodzica Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DZ. U. nr 156, poz. 1046


Załącznik nr 2 KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO Temat projektu ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Skład zespołu uczniowskiego klasy …………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna projektu ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cele projektu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sposoby realizacji projektu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Sposób prezentacji projektu: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Termin i miejsce prezentacji: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………….. Podpis opiekuna projektu


zalaczniki_1_2