Page 1


BASHKIA BERAT

PREAMBULA E BUXHETIT TË BASHKISË PËR VITIN 2012  

Fjala e kryetarit të Bashkisë

E nderuar Zonja Kryetare e Këshillit Bashkiak!   Te nderuar Këshilltarë!  

Analiza e realizimit te buxhetit te vitit 2011 dhe draft buxheti i vitit 2012 qe sjellim per miratim, perbejne nje material te rendesishem per nje vendimarrje efektive. Si te tilla kane marre gjithe vemendjen e nevojshme dhe te domosdoshme te administrates, duke u pergatitur me profesionalizem dhe me nje mendim te qarte ekonomik. Natyrshem puna per hartimin e tyre eshte mbeshtetur ne ate eksperience pozitive te akumuluar si dhe ne metodat bashkekohore te buxhetimit per njesite e qeverisjes vendore. Analiza ekonomike e rezultateve ne dinamike, kapacitetet, mundesite, sfidat dhe objektivat afatshkurter e afat mesem, percaktuar ne dokumentat Strategjike jane ajo baze e plote mbi te cilat jane percaktuar treguesit e ketij plan buxheti. Me risite e reja per strukturen buxhetore dhe ekonomizim maksimal te shpenzimeve, si pjese e rritjes cilesore te proceseve planifikuese, gjenerimi i ideve zhvilluese tashme nuk eshte nje objektiv ne perspektiv, por nje tradite e praktike pune ne perditshmeri. Duke sjelle bilancin e arritjeve te puneve te kryera, te sfidave te kaperxyera dhe te angazhimeve qe jane shfaqur per te bere me te miren e mundeshme ne shfrytezimin e mundesive, te shanseve dhe te realizimit te objektivave dhe prioriteteve, argumentojme mundesite dhe kapacitetet qe kemi per tu perballur me sfidat e reja te vitit buxhetor 2012. Disa nga veçantite dhe specifikat e plani buxhetor jane:

1. Buxhet i perballjes me sfidat.

Ne hyjme ne nje vit buxhetor me nje administrate te reduktuar, me nje defiçit buxhetor te mbartur nga viti i kaluar, me te ardhura te limituara e te kushtezuara, me shpenzime te detyruara dhe te pa mbeshtetura financiarisht nga instancat perkatese qe transferojne funksionet, por me objektiva mjafte premtuese e optimiste per te arritur sukses. Bashkia jone do te duhet te perballoje me kufij te percaktuar financiar angazhimin e saj perballe qytetareve te vete, per sherbime cilesore dhe ne rritje, plotesimin e gjithe detyrimeve te trasheguara dhe realizimin e nje sere investimeve te programuara ne dokumentat


BASHKIA BERAT

e saj Strategjik. Sfide kjo qe kerkon me shume energji, organizim, profesionalizem, mendim te ri ekonomik, mbeshtetje kurajoze ne vendim marrje. Kostot e shpenzimeve jane rritur si rezultat i shtimit të funksioneve të reja qe ne procesin e decentralizimit, nuk shoqerohen me faturat perkatese financiare, nga pushteti qendror, por por qe kushtezojne veprimtarine e tyre si funksion ligjore qe duhet të perballoje pushteti vendore. Nga te ardhurat tona edhe ne kete vit, duhet te perballojme funksionin e konvikteve, Qendres “Lira”, supervizimet, kolaudimet, funksionet e deleguara, sherbimet sociale si dhe rritjen e çmimeve, të inflancionit, indeksimin e pagave dhe sigurimeve shoqerore për to. Natyrshem, mbeshtetur ne percaktimin e treguesve te te ardhurave Lokale me trend rrites, krahasimisht me faktin e vitit 2011 duke ruajtur nje tred progresiv, si dhe ne partneritet me donatoret te ndryshem, ne duhet te perballojme koston e nje sere eventesh te rendesishme per kete vit financiar. -100 Vjetori i Shpalljes se Pavaresise dhe krijimit te Shtetit Shqiptar do te shoqerohet me nje program te plote aktivitetesh qe kane nje kosto financiare. - Viti 2012 eshte viti i kthimit te qytetit ne epiqender te disa aktiviteteve kombetare duke e kthyer ne tradite zhvillimin e tyre te pervitshem. - Eshte viti i rritjes se vlerave promovuese te qytetit, implementimit te projekteve ne fushen e trashegimise dhe statusit si pasuri e UNESCO-s, rrjetezimit nderkombetar te Beratit dhe perfaqesueshmerise ne fushen e turizmit historiko – kulturor. Realizimi dhe implementimi i strategjise dhe Planit te Veprimit per Turizmin do te kulmoje me Konferencen Nderkombetare te Qyteteve Europiane te Artit, qe do te zhvillohet ne Berat ne bashkepunim me Shoqaten e Artit dhe qyteteve Historike te Frances. - Event me vlera të rendesishme është zhvillimi i konferences Nderkombetare te shtate siteve te UNESCO-s ne kuadrin e projektit te financuar nga BE, e titulluar “SUSCULT” ne muajin Maj. -Problemet sociale dhe rritja e vemendjes për rritje të perkujdesit financiare eshte nje tjeter sfide jo pak e rendesishme e cila kerkon nje pragmatizem dhe pergjegjesi te drejteperdrejte me objektiv permiresimin e nivelit te jetes. -Arsimi dhe implementimi i strategjise e standarteve tashme te hartuara ne bashkepunim me partneret tane natyrshem kushtezon rritjen e shpenzimeve per kete funksion, duke perbere nje sfide jo pak te rendesishme. Plan Buxheti 2012

Page 2


BASHKIA BERAT

Gjithçka qe lidhet me perballjen e ketyre sfidave, është programuar ne nje plan të detajuar e konkret, ç‟ka shpreh jo vetem optimizmin maksimal, por dhe pergjegjesine për të punuar me perkushtim e për gjatë gjithë periudhes ne permbushjen e ketyre objektivave qe synojme të realizojme. Pare ne teresine e vete, struktura buxhetore 2012 është permiresuar krahasimisht me faktin e realizuar, qofte ne krahun e shpenzimeve ashtu dhe ne atë të të ardhurave. Kjo për faktin se ne hyjme me nje plan shpenzimesh ku pagat perbejne 42.6% të totalit të shpenzimeve, dhe shpenzimet operative perbejne 57.4% të tyre. Krahasimisht me vitin 2011 indeksi i struktures se pagave ka nje renie prej 3.5% dhe shpenzimet operative jane rritur me 28 % kundrejt planit të vitit të kaluar. Ne krahun e të ardhurave propozojme të ruajme të njetin trend, ku 59% të të ardhurave e perbejne të ardhurat lokale.

Ky buxhet quhet me të drejt buxheti i perballimit të sfidave edhe për faktin e rëndësishëm se merr persiper të rigarantoje balancimin buxhetor duke synuar të eleminoje defiçitin buxhetor të mbartur nga viti i kaluar. Deficit qe sikurse trajtohet dhe ne analizen e tij vjen për efekt të ndikimit të faktoreve të jashtem sa dhe për shkak të mos kryerjes ne kohe të investimit për Tregun e ri industrial, inestim ky i perbashket midis Bashkisë Berat dhe Bankes Boterore. Impakt negativ ka dhe nderprerja e tregut te ndertimit nga “ngrirja” dhe mos implementimi i ligjit te ri urbanistik Nr. 10119 dhe pritshmeria per miratimin e Planit te pergjithshem Rregullues. 2. Ekonomizim maksimal të shpenzimeve.

Të ekonomizosh nuk do të thote të demtosh sherbimet apo ti shtosh listen e sherbimeve publike të munguara, e kunderta është moto e punes sone, ekonomizo duke permiresuar cilesine e sherbimeve qe ofrojme dhe shto sasine dhe llojshmerine e tyre ne funksion të permiresimit të cilesise se jetes. Me kete moto, puna për catimin e treguesve të plan buxhetit merr ne konsiderate nje sere faktoresh qe kane ndikim ne nivelin e tyre: - Ne kompleks ngadalesimin e rritjes ekonomike kombetare, natyrshem reflektohet dhe

është ne kohezion të plotë për treguesit kryesor të rrritjes se ekonomise lokale.

- Efektet e trysnise qe ushtron kriza globale nepermjet uljes se reminitancave për pasoje uljes se fuqise blerese e cila ndikon ne xhiron vjetore të biznesit të vogel. - Zbutjen e peshes se mungeses se burimeve me të medha financiare duke reduktuar shpenzimet për pagat nepermjet hartimit të struktures se administrates ne kufijte me minimal të Plan Buxheti 2012

Page 3


BASHKIA BERAT

lejuar ligjore dhe me nje ngakese maksimale pune për çdo vend pune. Kjo për të mos percjelle mungesen e fondeve tek ulja e shpenzimeve për sherbime e investime. - Njohja e lidhjeve ekonomike midis krahut të të ardhurave dhe perdorimit të shpenzimeve ne kohe, për të ruajtur e rritur efiçensen e perdorimit të fondeve të realizuara, ne funksion të efektivitetit maksimal. Risia e planifikimeve tona “Kosto – Vellim – Efektivitet” si nje leve e rendesishme për analiza dhe tregues të argumentuar edhe ne kete plan eshte pjese e njehesuar për të realizuar ekonomizimin e shpenzimeve. - Kontrolli i ndihmes dhe auditimit të brendshem i pa nderprere dhe ne hallkat me të dobeta të perdorimit të fondeve shoqeruar me indikatore të matshem e progresive pare ne dinamike dhe kundrejt programit vjetor është pare si nje faktor me ndikim ne gjithë strukturen e kostos se sherbimeve. - Efektet e pritshme prej studimeve të kryera dhe marrja ne konsiderate e rekomandimeve të tyre kane qene pjese e faktoreve percaktues për nivelin e indikatoreve të zhvillimit. Kështu puna e pa nderprere qe behet për monitorimin e Planit të Investimeve Kapitale, Plan Buxhetet afatmesem të rishikuar ne çdo vit financiar dhe trendi i percaktuar ne to, punimet dhe analizat statistikore “Biznesi vendas dukuri dhe fenomene 2011” si dhe studimet social ekonomike si pjese e Planit të Pergjithshem Rregullues, Strategjise se Turizmit, Standarteve ne Arsimin Para Universitare, etj ka perbere nje baze jo pak të rendesishme ne percaktimin e prioritetve dhe treguesve të ketij plani buxhetor. Të ekonomizosh ne kushtet e shumë kufizimeve ne perdorim dhe të maksimalizosh cilesine e sherbimeve jo vetem qe do të thote të jesh efektiv por edhe të kesh nje vizion optimist duke kerkuar nga çdo pozicion i punes jo vetem profesionalizem por dhe vlere të shtuar. Organizim e metoda të reja drejtuese e manaxhuese ne perputhje të plotë me ligjin mbeshtetur ne nje personel të reduktuar e pa optimalitetin e plotë të kushteve. Për kedo jane të njohura kushtet ne zyrat e administrates si me ambjente ashtu dhe me paisje, e ne asnje rast ato nuk jane bere pengese për nje cilesi e rendiment, duke na renditur si bashki të afte dhe me kapacitete e produkt profesional ne raportet tona kombetare e me partneret tane nderkombetare. Ato çka kemi realizuar jane pasqyre reale e punes se bere por jo gjithçka mund të

realizojme e synojme të arrijme.

Kemi perfunduar nje vit financiar me nje sere kufizimesh të pa merituara ligjerisht,

por edhe ky vit i ri financiar nuk mundi ti largohet ketyre kufizimeve e kushtezimeve të

Plan Buxheti 2012

Page 4


BASHKIA BERAT

diktuara nga pamundesia. Pasoje e tyre është niveli i mbulimit të kostos me tarifat dhe për pasoje ne sot jemi perballe realiteteve të me poshtme: -

Mbulohet me tarifen 26.7 % e kostos se enegjise elektike për ndriçimin publik.

-

Vetem 8 % të kostos se gjelberimit publik mbulohet nga të ardhurat qe realizohen nga

 

tarifa e gjelberimit.

-

52 % e kostos se pastrimit mbulohet nga të ardhurat qe realizohen nga tarifa e

pastrimit qe paguan biznesi e familjet Beratase. Realizimi i të ardhurave nga tarifa e pastrimit ne vitin 2010 ishte 26.121.672 lekë, ndersa ne vitin 2011 është realizuar ne vleren 26.646.000 lekë.

Edhe ne kete vit thellohet kufizimi i perdorimit të transfertes se pakushtezuar për shpenzime personeli duke kaluar ne 15 % nga 20 % e saj. Kufizim ky qe ashtu sikurse dhe e kemi permendur është transformim i konceptit ekonomik mbi transfertat e pakushtezuara duke e bere atë të kushtëzuar, por demotivon punesimin ne administrate, pasi ne kushtet ekonomike reale risku është prezent, referuar mungesave të realizimeve të të ardhurave kombetare. Jo vetem bashkia jone por edhe bashki të tjera jane me defiçit buxhetor, edhe

Qeverisja qendrore e mbylli vitin financiar me nje defiçit jo të vogel buxhetor.

- Defiçiti buxhetor kombetar është 41 163 miliarde leke.

- Defiçiti buxhetor i bashkisë Berat është 51.239.000 lekë.

Viti 2011 është vit i arritjeve të rendesishme ne investimet qe kane impakt të

rëndësishëm ne jetën e komunitetit .

Ndertimi i Tregut të ri Industrial dhe venia e tij ne funksion të tregetareve, Investimet nga të ardhurat për trotuare të rikonstruktuara, kalldreme t të riparuar e rikonstruktuar, siperfaqe të gjelberta të shtuara e të mirembajtura, rikonstruksione të rrugve ne lagjen “Çlirim” apo ne lagjen “Donika Kastrioti”, investime për rikonstruksionin e shkollave apo riparime të pjesshme të tyre, rikonstruksioni i Stadiumit Tomorri, Investimet ne SHAUK Berat-Kuçove me financim të bankes KFW, fillimi i punimeve për rivitalizimin e kalase se Qytetit me fonde të BE, etj investime të cilat trajtohen gjeresisht ne pjesen perkatese të ketij materiali, jane objektiva të realizuara të vitit 2011.

Veç mungesave të theksuara të burimeve të financimit, jane kthyer ne faktor bllokues

limitimi i kryerjes se pagesave nepermjet Drejtorise se Thesaritdhe Ministrise se Financave, Plan Buxheti 2012

Page 5


BASHKIA BERAT

vonesa ne kohe për alokimin e fondeve, nderhyrja ne mes të vitit buxhetor nga Qeveria për shkurtim fondesh, mungesa e aftesise paguese dhe vonesat ne transferimin e fondeve për rimburtesimin e kasave taksimetrave etj. Është kjo arsyeja qe për muajt Nentor – Dhjetor trashegohen 30 milion lekë dhe defiçiti real është 20 milion lekë. Perballja me nje arritje nga ana sociale sikurse ishte kalimi i Futboll Klub “Tomorrit” ne superlige, na vendosi perballe sfides se mbulimit të kostos se re të shtuar kundrejt detyres se planifikuar, çka i vendosi financat lokale ne nje situate jo të zakonshme. Është rritur numri i turisteve dhe biznesi vendas ka filluar ti pergjigjet me investime për

rritjen e kapaciteteve akomoduese dhe permiresimin e cilesise se sherbimit.

Puna promovuese, sensibilizuese dhe planifikuese për manaxhimin e aseteve turistike po i jep rezultatet e rritjes se të arshurave nga Turizmi. Natyrisht viti 2012 është nje tjeter vit ku partneret tane nderkombetare do të jene prezent jo vetem ne fushen e monitorimit të dokumentave Strategjike por dhe ne fushen e financimeve për investime me pjesmarrje. Trendi i invevestimeve nuk rritet nga teprica neto operative, por nga projektet me partneret e shumte, me të cilët kemi mundur realizimin e disa projekteve dhe nenshkrimin e marrveshjeve qe do të sjellin investime konkrete ne Berat.

Vlera e teprices neto qe

planifikojme të realizojme prej 40.5 milion lekë është modeste për nevojat qe ka qytetit. Natyrisht ne hartojme nje plan shpenzimesh të detajuar e analitik dhe vlerat e arritura ne metodat planifikuese e implementuese të buxhetit kane rritur besueshmerine për të bashkepunuar me keta partnere serioze si: -BB, KE, SOROS, Co-Plan, Bankën Evropiane për zhvillim(CEB), UNESCO, TIKA, PNUD, ASED, REK, etj ç‟ka shton optimizmin për realizim të treguesve e objektivave të programuara ne të gjitha fushat ekonomike. Ekonom izimi i shpenzimeve do të realizohet edhe nepermjet :

a)

Permiresimit të planeve manaxheriale ne njesite shpenzuese.

b)

Permiresimit strukturor të shpenzimeve operative dhe perballimin e nje sere

investimesh me punonjesit e ndermarrjeve të vartesise duke evituar humbjen ne kohe qe vjen si rezultat i perfundimit të procedurave tenderuese dhe uljes se kostos se tyre. c)

Riorganizimit të njesive shpenzuese ne kushtet e strukturs se re të miratuar nga

Keshilli Bashkiak ne dhjetorin e vitit të kaluar. Plan Buxheti 2012

Page 6


BASHKIA BERAT

d) Rishikimit të kostos se projekteve ne funksion të eleminimit të shpenzimeve të pa nevojshme pa cenuar cilesin e realizimit të projekteve qofte investuese apo dhe kulturore e artistike nepermjet mirefunksionimit organeve kontrolluese, drejtuese e miratuese. Natyrisht qe ulja e kostos ne kushtet e rritjes se vellimit është me produkt efektivitetin e shpenzimeve. Është për kete arsye pse ne qysh ne planifikim i kemi kushtuar rendesi zbatimit të kalendarit buxhetor dhe konsultave të vazhdueshme me gjithë faktoret ndikues ne implementimin e tij. Kjo për të percaktuar jo vetem nivele shpenzimesh ne vlere por dhe ne perputhje të plotë me potencialet dhe kapacitetet qe kemi të bejme të mundur nje perqasje të realizimit të tyre ne kufijte e planifikuar. 3. Buxhet qe ruan qendrueshmerine ekonomike.

Analiza e realizimit të buxhetit të vitit 2011 evidentoi faktin qe ritmet e rritjes kundrejt mesatares se realizuar për nje periudhe mbi 5 – vjeçare jane ruajtur dhe ndonse disa prej treguesve jane me të ulet karahasuar me vitin 2010, ata jane me të larte se kjo mesatare, ç‟ka shpreh mundesite qe ka ekonomia lokale për të ruajtur e rritur indikatoret e saj. Ajo qe planifikojme të realizojme ne këtë vit financiar është korigjimi i defiçitit buxhetor të vitit të kaluar dhe krijimin e nje teprice për investime mbi mesataren e 5 viteve të fundit, nderkohe qe synojme :  Rritje të siperfaqes se gjelber ne qytet krahas permiresimit cilesor të mirembajtjes se siperfaqeve të gjelbera ekzistuese.  Shtim të siperfaqeve të kalldremeve të riparuara e rikonstruktuara dhe mirembajtje e riparim të trotuareve të demtuar deri ne gjetjen e finacimeve për rikonstruksionin e tyre.  Mirembajtje të rjetit të ndriçimit publik dhe ekonomizim të shpenzimeve për konsumin e energjise se harxhuar pa ulur siperfaqen e ndriçuar ne qytet.  Mirembajtjen e ambjenteve të arsimit parashkollor e para universitar ne funksion të permiresimit të kushteve si dhe ekonomizim të shpenzimeve të teperta për uje energji e sherbim telefonik.  Shtim të të ardhurave krahasimisht me realizimin e vitit 2011 nepermjet të gjitha mundesive dhe kapaciteteve tona si dhe nepermjet implementimit të planit të pergjithshem rregullues i cili pritet të miratohet ne KRRTSH brenda 6-mujorit të pare të vitit.  Rritje të forces investuese nga biznesi privat vendas ç‟ka gjeneron nje punesim të shtuar dhe venie të plotë ne efiçense të Tregut të ri Industrial jo vetem si burim të ardhurash por dhe punesim e permiresim i ambjenteve qe demtonte tregu ambulant rrugor.

Plan Buxheti 2012

Page 7


BASHKIA BERAT

 Rritje të perfshirjes se bashkisë ne projekte sociale për shtresat ne nevoje, dhunen ne familje, mbrojtjen e femijve, dhe ne shumë fusha të tjera sociale ne bashkepunim me OJF e organizma të tjere nderkombetar.  Permiresim të indikatoreve për të ardhurat dhe shpenzimet për nje banor krahasimisht

me dinamiken e ketyre indikatoreve ne vite.

 Rritje të shpenzimeve operative për njesite shpenzuese për me shumë sherbime dhe aktivitete kulturore, sportive dhe artistike jo vetem lokal por rajonal, kombetare dhe nderkombetare. Vazhdimin e hartimit të projekteve për investime nga grantet konkuruese, duke e shtuar numrin e projekteve të gatshme për investime, shprehje e gadishmerise për absorbimin e fondeve të alokuara dhe mundesi për gjetjen e burimeve të tjera shtese. Progresimi i financimeve do të bente të mundur realizimin edhe me të plotë të projekteve të vendosura ne Strategjine e Rishikuar qe perfshin 193 projekte për investim, indikatore të larte të realizimit të planit të investimeve kapitale jo vetem nga Donatoret e partneritetet por edhe nga Pushteti Qendro. Ne jemi ende nje qytet i pa perfshire ne projektet strategjik të zhvillimit dhe ende boshti i Jugut, Unaza e qytetit, Shetitorja Qendrore dhe të tjera investime të rendesishme jane ne radhe pritje dhe nje prioritet i rëndësishëm qe gjenerojne zhvillim. 4.

Buxhet social

Problemet sociale jane probleme të mbare shoqerise dhe vemnedja, perkushtimi, serioziteti dhe nderhyrja për të rritur cilesine e jetes jane jo vetem prioritet i ketij buxheti por dhe kosto financiare për bashkine e cila nga njeri vit ne tjetrin perballon nje shpenzim jo të vogel.

Dy qendrat sociale, kostot e funksionimit të tyre, implementimi i nje sere bashkepunimesh me organizma e shoqata ne projekte të perbashketa, çerdhet publike, institucionet kulturore e sportive, subvensionet e transportit urban dhe trashegimia e nje problematike të mbartur ne vite, jane argument real për ta cilesuar nje buxhet social. Ka nje rritje të kostos se njesive shpenzuese qe operojne ne këtë fush dhe qe për produkt kane jo vetem funksionimin e qendrave sociale apo koston financiare të implenetimit të projekteve të perbashketa, por rritja e shpenzimeve opertive për njesine shpenzuese të Qendres Kulturore, Biblioteken, Galerine e Arteve Shumë sportet apo rrijtje e kontributit të bashkisë për Futboll Klub “Tomorri” si aksioner i vetem, rrit peshen specifike të shpenzimeve për permiresimin e jetes kulturore, sportive artistike dhe sociale ne qytet.

Plan Buxheti 2012

Page 8


BASHKIA BERAT

 

Jemi ne kushtet e nje viti me indeks të çmimeve të konsumit relativisht ne rritje, me nje rritje të kostos se jeteses. Nje vit ku dhe investimet e biznesit pritet të tkurren sikurse dhe biznesi i vogel por kjo nuk zbeh vizionin tone për të qene të argumentuar ne projektimin e treguesve ne rritje. Është ky argument qe ka nje ndikim ne percaktimin e vleres se kostos se planifikuar dhe mbulimin e tyre financiar me nje rritje edhe pse jemi ne nje vit jo të favorshem financiar për të realizuar nje objektiv të tille. Mjafton ti referohemi pasqyrave perkatese për shpenzimet dhe listen e aktiviteteve për çdo njesi shpenzuese. Është nje buxhet transparent, i balancuar, analitik, i konsultuar dhe ka ne permbajtjen e vete prioritetet e punes se stafit të bashkisë dhe njesive të tjera shpenzuese. Merr ne konsiderate mendimin dhe konsultimin qytetar duke e bere procesin e buxhetimit nje proces me të rëndësishëm dhe vendimarrjen për të, pjese të suksesit.

Materiali ne vijim nepermjet permbajtjes dhe pasqyrave perkatese pasqyron me nje realizem maksimal jo vetem realizimin e buxhetit të vitit 2011 por dhe treguesit e planifikuar për vitin 2012. Realizimi i tregueve të tij është sfida qe kemi përpara ndaj dhe jemi të pergatitur për të

arritur suksesin e kerkuar.

     

Fadil NASUFI KRYETAR I BASHKISË

Plan Buxheti 2012

Page 9


BASHKIA BERAT

PËRMBAJTJA:

     

PREAMBULA E BUXHETIT KAPITULLI I PERFORMANCA FINANCIARE E BASHKISË BERAT a) Performanca financiare e Bashkisë Berat b) Burimet e financimit dhe përdorimi i tyre

   

KAPITULLI II ANALIZA E REALIZIMIT TË TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE a) Analiza e realizimit të të ardhurave b) Analiza e realizimit të shpenzimeve c) Analiza e realizimit të investimeve KAPITULLI III

PLANBUXHETI I VITIT 2012  

1. PRIORITETE TË ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL 2012 2. STRUKTURA FINANCIARE E BUXHETIT A. PLANI I TË ARDHURAVE a) Të ardhurat lokale

 

b) Të ardhurat e trashëguara c) Transferta e pa kushtëzuar.

B. PLANI I SHPENZIMEVE  

a) Plani i shpenzimeve për njësitë shpenzuese b) Projektet e buxhetit 2012 dhe kostua e tyre

C. INVESTIMET KAPITALE

D. PASQYRAT PËRMBLEDHËSE TE PLAN BUXHETIT 2012

Plan Buxheti 2012

Page 10


BASHKIA BERAT

KAPITULLI I PARË

PERFORMANCA FINANCIARE E BASHKISË BERAT

 Politikat financiare dhe fiskale

Percaktimi i performances financiare të Bashkisë nepermjet indikatoreve të matshem e të krahasueshem mbi bazen e të dhenave satistikore ka krijuar mundesin jo vetem për nje planifikim cilesor por edhe për të miremanxhuar strukturen organizative dhe mjetet finaciare ne dispozicion. Plan buxheti vjetor dhe hartimi i tij vjen si finalizim i Kalendarit buxhetor 2011 dhe është hartuar në përputhje të plote me legjislacionin dhe në zbatim të plotë të udhëzimeve përkatëse të ministrisë së financave për këtë qëllim. Tashme ne kemi nje tradite pozitive të vleresuar dhe të akumuluar e cila është bere pjese e pa shkeputur dhe nje baze me vlere për cilesine programuese dhe implementuese të planeve tona buxhetore. Është tregues vlere fakti qe defiçiti buxhetor (borxhi real ) i Bashkisë përbën 4.7 % të totalit të të ardhurave të planifikuara.Indeks ky qe ka pjese të tij edhe uljen e Transfertës. Ose, pa uljen e transfertes ky indeks është 3.5 % e totalit të të ardhurave të planifikuara. Politika financiare është ne kohezion të plotë me polikat makro të qeverisjes qendrore ndersa politikat fiskale jane ligjerisht korrekte dhe rigorozishte të percaktuara e miratuara nga keshilli Bashkiak. Treguesit financiar të percaktuar ne këtë buxhet jane produkt i nje pune profesionale

mbeshtetur ne :

Kalkulimin e kostos analitike për çdo sherbim dhe ze sherbimesh duke kaluar nga

elemntet analitik ne koston e plotë për çdo njesi shpenzuese. 

Mbeshtetur ne sintezen “KOSTO - VELLIM – EFEKTIVITET” çdo projekt i

perfshire ne buxhet, ka kaluar ne nje konsultim të gjere, me gjithë njesite shpenzuese dhe organet kontrolluese e miratuese, duke rikalkuluar çdo vlere të preventivuar, ne funksion të minimizimit të kostos se tyre. Për çdo ze të paketes fiskale të miratuar është kalkuluar efekti ekonomik i pritshëm krahas percaktimit te praktikes implementuese të saj.

Plan Buxheti 2012

Page 11


BASHKIA BERAT

Tregues të perfomances financiare të Bashkisë Berat

Ne hyme ne nje vit financiar me buxhet të balancuar, por situata ekonomike e financiare e u perkeqesua ne gjysmen e vitit, edhe si pasoje e mos rimburtesimit ne kohe të vleres se kasave fiskale dhe uljes se vleres se transfertes se pa kushtëzuar, pa nenvleresuar e analizuar edhe mos realizimin e të Ardhurave Lokale. Kesti i dyte prej 18.404.540 leke eshte pjese e vleres se detyrimeve të pa likujduara për furnizime e sherbime të realizuara. Është prezente vlera e buxheteve të munguara dhe ne u perballem me : - Uljen e Transfertës se pa Kushtëzuar - Realizimin e funksioneve të deleguara pa transfertën financiare përkatëse. - Kufizimin e të ardhurave nga tarifat taksat lokale nga biznesi i vogël. Kufizimi i ligjëruar me li gjin n r. 10117, datë 23.04.2009 Per disa ndryshime ne ligjin nr. 963 date 30.10.2006 “Per sistemin e taksave vendore”, te ndryshuar, ben të larget realizimin e barazimit Kosto = Tarife sherbimi.

Viti 2011 është viti i ndryshimit te vleres se indikatoreve të planifikuar e cila shprehet ne pasqyren e meposhtme :

Pasqyra e treguesve te përformacës financiare

Pasqyra nr 1

Të dhënat respektivisht për çdo tregues.

Emërtimi Pesha specifike e të ardhurave lokale, ndaj totalit (Grant + Të ardh. Lokale) Pesha specifike e grantit ndaj totalit grant + të ardhura lokale Numri i bizneseve, shprehur në numër biznesesh Të ardhurat Lokale për një banor, shprehur në lekë Shpenzimet për një banor, shprehur në lekë Të ardhurat Lokale për një familje, shprehur në lekë Shpenzimet për një familje, shprehur në lekë Transfertat për një banor, shprehur në lekë Investimet nga të ardhurat për një banor, shprehur në lekë Shpenzuam për arsimin para universitar, shprehur në mijë lekë Shpenzuam për shërbimet publike, shprehur në mijë lekë Shpenzuam për kulturë e Sport, shprehur në mijë lekë 2 Sipërfaqe e gjelbër komunale e shtuar shprehur në m

Plani 2011 58 % 42% 2,040 3,918 5,556 15,308 21,710 2,623 992 34,223 12,803 48,070 2,500

Fakti 2011 53% 47 % 1,860 3,223 4,520 12,593 17,662 2,555 803 26,777 98,484 42,241 2,500

.

Plan Buxheti 2012

Page 12


BASHKIA BERAT

BURIMET E FINANCIMIT

   

Struktura e të ardhurave ne total për Bashkine Berat u percaktua me vendimin nr. 8 date

01.02.2011 “Per miratimin e buxhetit te vitit 2011”, si dhe ne zbatim të ligjit nr. 10355 date

02.12.2010 “Per buxhetin e vitit 2011”.

( T ë dhenat ne mije leke)

A - Te ardhurat gjithsej ( I +II).....................................................424 027  

I -Te ardhurat e buxhetit te pavarur ( 1 + 2 +3 ).........................................253 577 1. Te ardhura te trasheguara nga viti 2010............................................22 561

2. Te ardhurat Lokale ( Plan i vitit 2011).............................................227 016

3. Te ardhurat nga Legalizimet ................................................................4 000

II – Transferta Gjithesej ...............................................................................170 450  

1. Transferta e pa kushtezuar ...................................................170 450 B - Shpenzimet gjithsej ....................................................................359 797

C - Investime Gjithesej (Teprica neto operative) .........................64 230

1. Nga te ardhurat e Bashkise ........................................................57 505

Nga legalizimet .............................................................................. 6 725

Ligji nr. 10450 date 14.07.2011 “ Per disa ndyshime ne ligjin nr. 10355 date 02.12.2010 “Per Buxhetin e vitit 2011” pakeson Transferten e Pakushtezuar ne vleren 5 113 000 lekë, ndryshim, i cili u reflektua ne pakesim te zerave te buxhetit për shpenzime paga ne shumen 3 193 000 lekë dhe investime ne shumen 1 920 000 lekë. Ne perfundim të vitit financiar rezulton:

(Të dhenat ne mije lekë)

1.Transferta e pakushtezuar.................................................................165 337

2.Grand konkurues per investime, kap 5...............................................41 518

2.Te ardhurat e vitit (pjesa qe i takon institucionit).............................181 213

3.Te ardhura nga ALUIZNI.................................................................... 3 998

4.Trasheguar nga vitit 2010 ne vitin 2011.............................................22 622

Totali i Burimeve

.........................................414 688

Bashkia Berat absorboi te gjitha burimet e financimit dhe ne perfundim te vitit financiar rezulton me nje te ardhur te trashegueshme ne shumen totale prej 30 milion e 249 mije lekë. Plan Buxheti 2012

Page 13


BASHKIA BERAT

Përdorimi i tyre gjatë vitit 2011 ne vleren 384 438 000 lekë rezulton si më poshtë :

( Të dhenat ne mije lekë)

1. Shpenzime për Paga .........................................................................143 120

2. Shpenzime për sigurime shoqërore e shëndetësore ........................... 23 223

3. Shpenzime Operative ......................................................................126 598

4. Investime (Nga A.Lokale,ALUIZNI dhe Grantet konkuruese) …... ...........91 498

SHUMA E SHPENZIMEVE ...............................................................384 439

Të ardhura të trashëgueshme ....................................................................30 249

Evidentimi i borxhit te trasheguar nga viti 2011 ne vleren 51 239 000 leke ( nga te cilet 43 768 000 leke shpenzime operative dhe 7 471 000 leke investime) shprehur ne mije lekë paraqitet ne pasqyren e meposhtme :

Pasqyra nr. 2 (T ë d hena t ne m ije lek ë )  

NR. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

EMERTIMI SHPENZIME OPERATIVE INVESTIME Aparati I bashkise 1,903 Nd.Gjeberimit 1,539   Nd.Rr.T&N.P 6,806   Shume sportet 1,484   Futbolli 1,650   Qendra ekonomike Arsimit 5,508   Qendra Kulturore,ork,banda 2,199   Galeria 343   Qendra „Lira‟ 1,075   Pastrimi 13,282   Mirembajtje varreza 928   Dekori 228   Subvension Parku 1,713   Kuota e Qarkut 1,669   Agjentet Tatimor 423   Biblioteka 153   Shpenzime gjyqesore 2,865     Investime 7,471

Plan Buxheti 2012

Page 14


BASHKIA BERAT

KAPITULLI I DYTË

ANALIZA E REALIZIMIT TË TËARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE

a) Analiza e realizimit të tëardhurave I.

ANALIZA E ECURISË SË NUMRIT TË SUBJEKTEVE

Numri i subjekteve aktivë të regjistruar për vitin 2011 pranë Drjtorisë së Taksave Regjistrimit të Biznesit dhe Tregjeve arrin në 1,860 subjekte. Tabela e mëposhtme paraqet një informacion mbi strukturën e numrit të subjekteve aktive gjithsej. Lloji i biznesit

Nr. subjekteve aktivë

Struktura në %

Biznes i vogël

1,460

78

Biznes i madh

216

12

Transport

152

8

Institucione shtetërore

32

2

TOTALI

1,860

100

Nga të dhënat e mësipërme shihet se “motorin” e ekonomisë së qytetit e përben biznesi i vogël, i cili shihet si burim vetpunësimi dhe rrjedhimisht burim gjenerimi i të adhurave nga shumë famije të qytetit tonë.

Pasqyra nr. 3 Numri i subjekteve aktivë për vitin 2011 Nr. I • • • • • • • II III • • • III

Emërtimi Biznes i vogël Ushqimore Shitje me pakicë Bar - restorant Shërbime Prodhim Profesione të lira Ambulant Transport Biznes i madh Ndërtim Prodhim Imp-eksp & lojra fati Institucione TOTALI

Meshkuj 935 96 202 123 162 74 56 246 152 191 24 29 138 28 1,306

Plan Buxheti 2012

Nr. Subjekteve Femra TOTALI 480 1,460 62 158 137 339 42 165 70 232 16 90 31 87 143 389 152 12 216 24 29 12 163 4 32 496 1,860

Page 15


BASHKIABERAT

Nga një analizë më e thellë e të dhënave të pasqyrës së mësipërme shohim se : 

Tregtia përfshirë ushqimore, shitje me pakicë dhe/ose shumicë, bar-restorante, import eksport përbën rreth 63 % të numrit total të bizneseve që operojnë në Bashkinë Berat.

Shërbimet përbëjnë rreth 20 % të numrit total të bizneseve, sektor i cili është i përqëndruar kryesisht në rajonin e qëndrës së qytetit.

Industria përfshirë prodhimin, ndërtimin përbën rreth 8 % të numrit total të bizneseve, sektor i cili është i përqëndruar në zonat periferike të qytetit.

Transporti përfshirë transportin e udhëtarëve dhe transportin e mallrave përbën rreth 8 % të numrit total të bizneseve.

Në tërësi femrat janë në minorancë kundrejt meshkujve në aspektin e drejtimit të një biznesi apo institucioni shtetëror, ndërkohë që drejtimi i bizneseve të mëdha është i dominuar fortë nga meshkujt. Ndërsa sektorë të tillë si transporti, ndërtimi dhe prodhimi janë tregues të stereotipeve gjinore duke u konsideruar si “punë për burra” , sektorë të cilët absolutisht dominohen nga meshkujt.

Në mënyrë grafike të dhënat e pasqyrës së mësipërme paraqiten në grafikun e mëposhtëm : Grafiku nr. 1 Sektorët kryesorë që operojnë sipas llojit të aktivitetit

Ushqimore Tregeti me pakice Bar - restorant Shërbime Prodhim b. vogel Profesione te lira Ambulant Transport Ndertim Prodhim b. madh Imp-eksp & lojra fati Institucione

PlanBuxheti2012

Page 16


BASHKIA BERAT

Pasqyra nr. 4 Pasqyra e ecurisë në vite të numrit të bizneseve sipas llojeve të aktivitetit Nr

Emërtimi

I • • • • • • • II III • • • III

Biznes i vogël Ushqimore Shitje me pakicë Bar - restorant Shërbime Prodhim Profesione të lira Ambulant Transport Biznes i madh Ndërtim Prodhim Imp-eksp & lojra fati Institucione TOTALI

Viti 2003 930 149 351 129 231 51 19 137 91 32 20 39 32 1,190

Viti 2004 918 144 306 144 248 57 19 135 94 28 21 45 34 1,181

Viti 2005 918 138 317 129 253 65 16 118 114 36 25 53 36 1,186

Viti 2006 1,037 159 336 141 243 85 73 137 128 35 26 67 27 1,329

Viti 2007 1,187 174 389 162 233 94 57 78 151 183 47 18 118 32 1,553

Viti 2008 1,322 200 459 165 241 92 61 104 125 153 27 31 95 32 1,632

Viti 2009 1,441 172 347 158 248 91 69 356 141 158 27 23 108 32 1,772

Viti 2010 1,516 168 362 171 241 93 80 401 166 221 29 32 160 28 1,931

Viti 2011 1,460 158 339 165 232 90 87 389 152 216 24 29 163 32 1,860

Karakteristikë e të dhënave të pasqyrës së mësipërme është fakti se përgjithësisht vazhdon që të ruhet trendi rritës nga njëri vit në tjetrin i numrit të subjekteve të biznesit. Gjithashtu luhatjet kundrejt ecurisë progresive rritëse të numrit të subjekteve të biznesit janë të lehta. Më qartë ky fakt shihet në grafikun e mëposhtëm.

Grafiku nr. 2 Ecuria në vite e numrit të bizneseve.

2,500

Nr. subjekteve

2,000 1,500 1,000 500 0 2002

2004

2006

Vitet

2008

Plan Buxheti 2012

2010

2012 Page 17


BASHKIABERAT

Për vitin 2011 ne planifikuam që të arrjmë në total 2,040 subjekte biznesi. Pra vëmë re se kemi një ulje të subjekteve aktive që ushtrojnë aktivitet në teritorin e Bashkisë Berat, ku kemi një reduktim të ketij numri me 180 subjekte. Arsyeja kryesore e këtij mosrealizimi është ritmi i ulet i celjes së bizneseve të rinj si dhe numri i lartë i subjekteve të cilët mbyllin aktivitetin apo pezullojnë përkohësisht atë. Më konkretisht për vitin 2011 : 

Janë regjistruar 126 subjekte të rinj biznesi.

Kanë aplikuar për cregjistrim rreth 123 subjekte

Janë cregjistruar rreth 62 subjekte

Kanë pezulluar përkohësisht aktivitetin rreth 107 subjekte

Kanë riaktivizuar aktivitetin rreth 39 subjekte

Gjatë vitit 2011, në drejtim të rritjes së subjekteve të regjistruar në organet tatimore, puna e Drejtorisë së Taksave Regjistrimit të Biznesit dhe Tregjeve është fokusuar kryesisht në dy drejtime kryesore. Kështu : 1. Nga informacioni i siguruar “Online”nga Qëndra Kombëtare e Regjistrimit të Biznesit kemi mundur që në kohë reale të evidentojmë cdo subjekt, i cili ka aplikuar për celje aktiviteti të ri tregtar pranë sporteleve të kësaj zyre, por theksojmë se prej disa muajsh kjo praktikëështë bllokuar pasi “Buletini i regjistrimeve të reja” nuk po publikohet nga Q.K.Rja. 2. Në bashkëpunim me Drejtorinë e Policisë Bashkiake kemi kryer kontrolle të

herëpashershme në terren në lidhje me evidentimin dhe regjistrimin e subjekteve të pa licensuar si dhe në lidhje me riregjistrimin e bizneseve të cilët kanë aplikuar për cregjistrim apo kanë pezulluar aktivitetin, por që vazhdojnë të kryejnë aktivitet tregtar.

PlanBuxheti2012

Page 18


BASHKIA BERAT

II.

ANALIZA E TË ARDHURAVE NGA TAKSAT DHE TARIFAT VENDORE 

Në total, për vitin 2011, të ardhurat janë realizuar në shumën 186,240,000 lekë kundrejt planit vjetor prej 231,016,00 lekë ose 81%.

Kundrejt realizimit faktik të vitit 2010 prej 181,876,000 lekë të ardhurat e vitit 2011 janë realizuar me +4,364,000 lekë ose +2.4% më shumë se realizimi i vitit të kaluar.

Viti 2011 përbën vitin e dytë më të mirë për nivelin e realizimit të të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore.

Tabela e mëposhtme paraqet një informacion mbi realizimin e të ardhurave sipas grupeve kryesore

Emërtimi Të ardhura nga taksa vendore mbi biznesin e vogël Të ardhura nga taksat vendore Të ardhura nga tarifat vendore Të ardhura nga Drejtoria Ekonomike e Arsimit Të ardhura të tjera Të ardhura nga legalizimet TOTALI

Të ardhurat (në /000 lekë) 51,892 74,966 35,599 10,908 8,882 3,998 186,240

Realizimi (në %) 96 89 83 91 26 100 81

Grafiku nr. 3 Realizimi i të ardhurave të vitit 2011 sipas grupeve kryesorë Taksa vendore mbi biznesin e vogël

90,000 80,000

Taksat vendore

70,000 60,000

Tarifat vendore

50,000 40,000

Të ardhura nga D.E.A

30,000 20,000

Të ardhura të tjera

10,000 0 Plan 2011

Fakt 2011

Plan Buxheti 2012

Të ardhura nga legalizimet

Page 19


BASHKIA BERAT

Nga të dhënat e tabelës dhe nga grafiku i mësipërm vërehet se përgjithësisht të ardhurat e cdo grupi kryesor janë realizuar në nivel të kënaqshëm. Përjashtim bëjnë të ardhura e grupit “Të tjera”, të cilat zënë një pjesë të madhe në totalin e të ardhurave që u planifikuan për vitin 2011(14.8%). Është pikërisht mosrealizimi i të ardhurave të planifikuara nga ky grup një nga faktorët kryesorë që ndikon në mosrealizimin e planit të të ardhurave të vitit 2011. Në mënyrë më të detajuar të ardhurat sipas grupeve kryesore dhe nën grupeve paraqiten në pasqyrën e mëposhtme. Pasqyra nr. 5 Të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore për vitin 2011

Nr.

Emërtimi / Muaji

I 1 2 II 1 • • 2 3 4 5 6 7 8 9 10 • • III 1 • • 2 • • 3 • • 4 5 6 IV

Taksa vendore mbi biznesin e vogël Arkëtim nga subjektet e biznesit Rimbursim për subjektet e biznesit të vogël për vlerën e pajisjeve fiskale Taksat vendore Taksë tabele Tabelë për qëllime identifikimi Tabelë për qëllime reklamimi Taksë zënie vendi Taksë ndikimi në infrastrukturë Taksë fjetje në hotel Taksë toke Taksë e regjistrimit të automjeteve Taksë regjistrim veprimtarie biznesi Taksë e kalimit të pronësisë Taksë therje Taksë mbi ndërtesat Biznes Familje Tarifat vendore Tarifë pastrimi Biznes Familje Tarifë ndriçimi publik Biznes Familje Tarifë gjelbërimi publik Biznes Familje Tarifë urbanistike Tarifë dokumentesh Tarifë leje transporti Të ardhura nga Drejtoria Ekonomike e Arsimit Plan Buxheti 2012

(në /000 lekë) Plani 54,091 22,519 31,572 83,827 4,069 244 3,825 17,958 23,000 1,000 1,023 13,000 2,530 1,800 300 19,147 13,147 6,000 42,874 30,773 18,098 12,675 6,000 1,125 4,875 2,498 548 1,950 1,000 600 2,003 11,965

Viti 2011 Fakti 51,892 24,880 27,012 74,966 5,172 224 4,948 5,060 27,788 1,047 476 12,320 2,011 1,637 199 19,256 15,361 3,895 35,599 26,646 17,488 9,158 4,804 1,269 3,535 1,975 585 1,390 573 601 1,000 10,908

% 96 110 86 89 127 92 129 28 121 105 47 95 79 91 66 101 117 65 83 87 97 72 80 113 73 79 107 71 57 100 50 91 Page 20


BASHKIA BERAT

1 2 3 V 1 2 3 4 5 6 7 VI

Të ardhura nga konviktet Të ardhura nga çerdhet Të ardhura nga kopshtet Të ardhura të tjera Të ardhura nga parkimi Të ardhura nga qira ndërtese Të ardhura nga gjobat, k. vonesa etj.. Të tjera të ardhura nga pronësia Të ardhura nga biletat Të tjera debitorë dhe gjyqe Renta Të ardhura nga legalizimet TOTALI

1,830 2,955 7,180 34,259 20,859 1,200 3,000 4,000 1,000 4,200 4,000 231,016

1,168 2,933 6,807 8,882 3,858 626 1,945 1,039 30 1,234 150 3,998 186,240

64 99 95 26 18 52 65 26 3 31  81

Nga të dhënat e pasqyrës së mësipërme shohim se, kundrejt planit të vitit 2011, kemi një mosrealizim të të ardhure në shumën - 44,776,000 lekë ose - 19%. Në këtë mosrealizim kryesisht ndikojnë dy faktorë të cilët në total kanë një efekt në mosrealizimin e të ardhurave me rreth 30,413,000 lekë ose – 13.6%. 1. Mosvënia në eficense e parkimit me pagesë në rrugë, me një efekt në shumën - 17,453,000 lekënë zerin “Të ardhura nga parkimi”. Ju rikujtojmë se Bashkia Berat, duke parë interesimin e disa subjekteve private për të marë nën administrim shërbimin e parkimit me pagesë në vijëzime, si dhe në bazë të vendimit të Këshillit të Bashkisë Berat nr. 39 datë 29.10.2010 “Për rregullat, kriteret, dokumentacionin dhe procedurat për përzgjedhjen e subjektit që do të kryejë administrimin e shërbimit të parkimit me pagesë në rrugë” planifikoi që me krijimin e një shoqërie të përbashkët (subjekt privat 50% + Bashki 50%) gjatë një periudhe 8 mujore (Maj 2011 – Dhjetor 2011) të realizonte të ardhura nga parkimi me pagesë në vijëzime në shumën e mësiperme. Kjo gjë nuk u realizua pasi shoqeritë e interesuara u tërhoqën nga kerkesa e tyre. Për të zbutur sado pak efektin negativ në të ardhurat e Bashkisë, u ngarkuan dy punonjës të Drejtorisë së Taksave të cilët të mbeshtetur nga punonjës të Policisë Bashkiake kryen grumbullimin e të ardhurave të parkimit. Megjithatë kjo formë nuk rezultoi efektive pasi zona e parkimit për tu mbulur është shumë e gjerë dhe si rrjedhojë kishim nevojë për shumë punonjës, punonjësit punonin me orar të kufizuar pasi ishin të ngarkuar edhe me detyra të tjera gjatë ditës së punës.

Plan Buxheti 2012

Page 21


BASHKIA BERAT

2. Mosvënia në eficensë e tregut të ri industrial, me një efekt në shumën - 12,960,000 lekë në

zërin “Taksë zënie vëndi”. Ju rikujtojmë se për shkak të mos kryerjes në kohë të investimit (investim ky i përbashkët midis Bashkisë Berat dhe Bankës Botërore) punimet në tregun e ri industrial nuk u mbyllën brënda muajit Qershor 2011, ashtu sikurse ne planifikuam në buxhetin e vitit të kaluar. a. Të ardhurat nga taksa vendore mbi biznesin e vogël Kjo taksë mblidhet nga Drejtoria e Taksave Regjistrimit të Biznesit dhe Tregjeve, për cdo biznes të vogël në periudhat (Janar – Prill – Korrik - Tetor). Gjatë vitit 2011 kemi arkëtuar plotësisht një këst të taksës vendore mbi biznesin e vogël (këstin e katërt te vitit 2010) si dhe kemi rimbursuar 3 këste (këstin e parë, këstin e dytë si dhe këstin e tretë të vitit 2011) për blerjen e kasave fiskale për rreth 935 subjekte. Për vitin 2011 jemi kompensuar nga pushteti qendror për të tre këstet në shumën 27,012,000 lekë për 800 subjekte. Pra nuk janë kompensuar ende per 135 subjekte të biznesit të vogël pasi këta të fundit kanë detyrime tatimore ndaj Drejtorisë Rajonale Tatimore Berat. 

Të ardhurat nga tatimi i thjeshtuar për vitin 2011 janë realizuar në shumën 51,892,000 lekë kundrejt planit vjetor prej 54,091,000 lekë ose 96 %.

Kundrejt realizimit faktik të vitit 2010 prej 49,740,000 lekë të ardhurat e vitit 2011 janë realizuar me +2,152,000 lekë ose +4.33% më shumë se realizimi i vitit të kaluar.

Të ardhurat nga Taksa vendore mbi biznesin e vogël janë realizuar në një nivel të kënaqshëm edhe për faktin se sikurse theksuam më sipër gjatë vitit 2011 numri i subjekteve të cregjistruara apo që pezulluan aktitvitetin ishte i lartë. Pasqyra nr. 6 Ecuria në vite e të ardhurave nga taksa vendore mbi biznesin e vogël(në /000 lekë) Nr.

Emërtimi

I

Taksë e biznesit të vogël

Viti Viti 2003 2004 56,319 75,036

Viti 2005 71,514

Viti Viti 2006 2007 52,334 41,667

Plan Buxheti 2012

Viti Viti Viti 2008 2009 2010 55,309 53,640 49,740

Viti 2011 51,892

Page 22


BASHKIA BERAT

Karakteristikë e të dhënave të pasqyrës së mësipërme është fakti se pas vitit 2007 (kohë kur kjo taksë kaloi tërësisht për tu administruar nga pushteti vendor) ecuria e të ardhurave nga ky zë ka luhatje më të lehta se periudha para këtij viti. Gjithashtu vërehet se pikërisht pas këtij viti rifillon trendi rritës i të ardhurave nga ky zë. Më qartë ky fakt shihet në grafikun e mëposhtëm. Grafiku nr. 4 Ecuria në vite e të ardhurave nga taksa vendore mbi biznesin e vogël 80,000 60,000 40,000 20,000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

b. Të ardhurat nga taksat vendore Kryesisht këto taksa mblidhen nga Drejtoria e Taksave Regjistrimit të Biznesit dhe Tregjeve, me përjashtim të : a. Taksës së ndikimit në infrastrukturë (leje ndertimi) që mblidhet nga Drejtoria e Urbanistikës dhe Planifikimit të Territorit, b. Taksës së rregjistrimit të automjeteve që mblidhet nga agjenti D.R.SH.T.RR, c. Taksës së kalimit të pronësisë që mblidhet nga agjenti Z.V.R.P.P, d. Taksës mbi ndërtesat dhe tokës bujqësore për popullsinë që mblidhet nga agjenti Sh.a Ujësjellës – Kanalizime. 

Të ardhurat nga taksat vendore për vitin 2011 janë realizuar në shumën 74,966,000 lekë kundrejt planit vjetor prej 83,827,000 lekë ose 89 %.

Kundrejt realizimit faktik të vitit 2010 prej 73,565,000 lekë të ardhurat e vitit 2011 janë realizuar me +1,401,000 lekë ose +1.9% më shumë se realizimi i vitit të kaluar.

Plan Buxheti 2012

Page 23


BASHKIA BERAT

Zërat më kryesorë në këtë grup të ardhurash janë taksa e ndikimit në infrastrukturë, taksa mbi ndërtesat, taksa e zënies së vëndit si dhe taksa e regjistrimit të automjeteve. Gjithashtu nivel shumë të mirë realizimi paraqesin taksat e tjera që arkëtohen nga biznesi si taksa e tabelës dhe taksa e fjetjes në hotel. Të tërë këta zëra paraqesin nivel shumë të mirë realizimi (me mbi 100 % të detyrës së realizuar ), me përjashtim të zërit taksë zënie vendi Është pikërisht mosrealizimi i të ardhurave të planifikuara nga ky zë, i cili sikurse e theksuam më sipër, si rjedhojë e moskryerjes në kohë të investimit të tregut të ri industrial ndikon ndjeshëm në mosrealizimin e të ardhurave në total nga taksat dhe tarifat vendore. Pasqyra nr. 7 Ecuria në vite e të ardhurave nga taksat vendore(në /000 lekë) Nr

Emërtimi

II 1

Taksat vendore Taksë tabele Tabelë për qëllime identifikimi Tabelë për qëllime reklamimi Taksë zënie vëndi Taksë ndikimi në infrastrukturë Taksë fjetje në hotel Taksë toke Taksë e regjistrimit të automjeteve Taksë regjistrim veprimtarie biznesi Taksë e kalimit të pronësisë Taksë therje Taksë mbi ndërtesat Biznes Familje Taksë gjuetie Taksë parkimi Të tjera deb. gjyqe

• • 2 3 4 5 6 7 8 9 10 • • 11 12 13

Viti 2003 35,689 898

Viti 2004 38,326 1,141

Viti 2005 45,950 1,668

Viti 2006 49,725 1,862

Viti 2007 48,529 1,863

Viti Viti Viti Viti 2008 2009 2010 2011 55,396 85,395 73,565 74,966 2,020 4,632 4,216 5,172

592

622

597

667

744

812

1,685

276

224

306

519

1,071

1,195

1,119

1,208

2,947

3,940

4,948

5,751

6,463

6,716

6,495

5,909

5,558

4,768

5,969

5,060

-

3,759

9,913

11,887

11,546

16,576

22,797

24,710

27,788

58 30

83 528

107 660

107 740

117 543

194 887

913 465

1,001 575

1,047 476

9,016

8,586

11,162

11,475

11,134

10,864

11,218

12,347

12,320

3,016

2,093

1,280

2,712

3,265

2,602

2,541

3,402

2,011

817

3,339

2,483

482

340

1,289

1,703

824

1,637

10,146 6,488 3,658 1,499 -

87 10,396 6,755 3,641 87 1,764 -

310 9,427 6,212 3,215 146 1,890 188

246 11,421 8,387 3,034 107 2,011 180

248 10,934 8,287 2,647 5 2,425 200

285 11,267 8,642 2,625 3,186 668

200 31,959 29,251 2,708 3,010 1,189

210 16,636 13,147 3,489 3,082 593

199 19,256 15,361 3,895 # # #

Karakteristikë e të dhënave të pasqyrës së mësipërme është fakti se gjatë gjithë periudhës vazhdon trendi rritës i të ardhurave nga taksat vendore. Viti 2009 shënon pikën maksimale të arkëtimeve nga taksat vendore. Kjo ndodhi për faktin se gjatë vitit 2009 u arkëtua shuma e paplanifikuar prej 11,759,746 lekë (në zërin taksë mbi ndërtesat) si rrjedhojë e fitimit të cështjeve gjyqësore ndaj

Plan Buxheti 2012

Page 24


BASHKIA BERAT

Korporatës Elektroenergjitike Shqiptare, shoqëri e cila gjatë kësaj periudhe ishte agjent i Bashkise Berat për mbledhjen e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore si dhe fitimi i cështjes gjyqësore ndaj shoqërisë AM Tekstil. Më qartë ecuria në vite e të ardhurave nga taksat vendore shihet në grafikun e mëposhtëm. Grafiku nr. 5 Ecuria në vite e të ardhurave nga taksat vendore 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

c. Të ardhurat nga tarifat vendore Kryesisht këto taksa mblidhen nga Drejtoria e Taksave Regjistrimit të Biznesit dhe Tregjeve, me përjashtim të : a. Tarifës së pastrimit, ndricimit, gjelbërimit për popullsinë që mblidhet nga agjenti Sh.a Ujësjellës Kanalizime, b. Tarifës së lejës së transportit që mblidhet nga Drejtoria e Shërbimeve Publike. c. Tarifes urbanistike qe mblidhet nga Drejtoria e Urbanistikes dhe planifikimi të territorit. 

Të ardhurat nga tarifat vendore për vitin 2011 janë realizuar në shumën 35,599,000 lekë kundrejt planit vjetor prej 42,874,000 lekë ose 83 %.

Kundrejt realizimit faktik të vitit 2010 prej 36,369,000 lekë të ardhurat e vitit 2011 janë realizuar me -770,000 lekë ose -2.12% më pak se realizimi i vitit të kaluar.

Plan Buxheti 2012

Page 25


BASHKIA BERAT

Shkaku kryesor i mosrealizimit të planit të tarifave vendore është mosrealizimi i të ardhurave nga tarifat e popullsisë, si rrjedhojë edhe e faktit se në zbatim të Ligjit nr. 10418 datë 21.04.2011 "Për legalizimin e kapitalit dhe faljen e një pjese të borxhit tatimor dhe doganor", Bashkia Berat ka falur detyrimet e individëve për taksat dhe tarifat për periudhën deri më 31 Dhjetor 2010. Theksojmë se Bashkia Berat është ndër të paktat bashki në rajon por edhe më gjërë, e cila rigorozisht në zbatim të ligjit të mësipërm po aplikon faljen e detyrimeve për subjektet e biznesit si dhe për individët. Theksojmë se Bashkia Berat i ka kushtuar vëmendje maksimale arkëtimit të të ardhurave nga Tarifat e familjës. Ne e kemi filluar punën nga “vetja jone” domethënë kemi aplikuar masa shtrënguese ndaj gjithë punonjësve të Drejtorive dhe ndermarjeve nën varësine e Bashkisë. Gjithashtu ndaj cdo qytetari, i cili kërkon që ti ofrohet një shërbim i caktuar administrativ nga bashkia, kërkohet që ai të paraqesë librezën e taksave ku të ketë likujduar taksat dhe tarifat vendore. Gjithashtu kemi kërkuar bashkëpunim edhe me shumë Drejtori Rajonale, të cilat të kontribojnë në mënyrë të tillë që punonjësit e tyre të likujdojnë detyrimet për taksat dhe tarifat vendore. I vetmi bashkëpunim që vlen të theksohet është me Z.V.R.P.P, e cila në zbatim të ligjit nr. 10146 datë 28.09.2009 Për disa shtesa e ndryshime në ligjin nr. 9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar, nuk bën regjistrimin apo çregjistrimin e pasurisë së paluajtshme, ndërtesë apo tokë bujqësore, nëse dokumentacioni i vërtetimit të pronësisë nuk shoqërohet edhe me vërtetimin e bashkisë i cili konfirmon pagesën e taksave respektive.

Plan Buxheti 2012

Page 26


BASHKIA BERAT

Pasqyra nr. 8 Ecuria në vite e të ardhurave nga tarifat vendore Nr III 1 • • 2 • • 3 • • 4 5 6

Emërtimi Tariat vendore Tarifë pastrimi Biznes Familje Tarifë ndriçimi publik

Biznes Familje Tarifë gjelbërimi publik

Biznes Familje Tarifë urbanistike Tarifë dokumentesh Tarifë leje transporti

Viti 2003 15,093 14,285 11,641 2,644 808

(në /000 lekë)

Viti 2004 19,996 18,385 13,612 4,773 -

Viti 2005 25,637 20,055 14,444 5,611 2,727 812 1,915 -

Viti 2006 29,331 23,245 16,713 6,532 3,929 1,000 2,929 -

Viti 2007 31,387 25,778 20,265 5,513 3,740 1,353 2,387 -

Viti 2008 35,334 27,707 21,571 6,136 4,486 1,756 2,730 -

1,611

697 603 1,555

727 1,430

337 1,532

287 2,854

Viti 2009 52,489 43,407 35,410 7,997 5,163 2,173 2,990 1,702 880 1,337

Viti 2010 36,369 26,122 16,235 9,887 4,939 1,080 3,859 1,980 570 1,410 607 494 2,227

Viti 2011 35,599 26,646 17,488 9,158 4,804 1,269 3,535 1,975 585 1,390 573 601 1,000

Karakteristikë e të dhënave të pasqyrës së mësipërme është fakti se pothuajse gjatë gjithë periudhës vazhdon trendi rritës i të ardhurave nga tarifat vendore. Viti 2009 shënon pikën maksimale të arketimeve nga tarifat vendore. Kjo ndodhi për faktin se gjatë vitit 2009 u arkëtua shuma e pa planifikuar prej 19,639,760 lekë (në zërin tarifë pastrimi) si rrjedhojë e fitimit të cështjes gjyqësore ndaj Korporatës Elektroenergjitike Shqiptare, shoqëri e cila gjatë kësaj periudhe ishte agjent i Bashkisë Berat për mbledhjen e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore. Gjithashtu vërehet se pas vitit 2009 nuk ruhet trendi rritës i të ardhurave nga tarifat vendore. Kjo ndodhi nga zbatimi i ligjit nr.10 117, datë 23.4.2009 Për disa ndryshime në ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 "Për sistemin e taksave vendore", të ndryshuar, në bazë të së cilit tarifat vendore të aplikueshme mbi biznesin e vogël nuk duhet të jenë më shumë së 10 për qind e nivelit tregues të taksës së biznesit të vogël. Theksojmë se ky ligj cënon rëndë autonominë vendore në caktimin e tarifave për shërbimet publike “të prodhuara” nga pushteti vendor, kompetencë e cila i jepet pushtetit vendor nga ligji nr. 8652 datë 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore” Më qartë ecuria në vite e të ardhurave nga tarifat vendore shihet në grafikun e mëposhtëm.

Plan Buxheti 2012

Page 27


BASHKIA BERAT

Grafiku nr. 6 Ecuria në vite e të ardhurave nga tarifat vendore 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

d. Të ardhurat nga Drejtoria Ekonomike e Arsimit 

Të ardhurat nga Drejtoria Ekonomike e Arsimit për vitin 2011 janë realizuar në shumën 10,908,000 lekë kundrejt planit vjetor prej 11,965,000 lekë ose 91 %.

Kundrejt realizimit faktik të vitit 2010 prej 10,568,000 lekë të ardhurat e vitit 2011 janë realizuar me +340,000 lekë ose +3.22 %më shumë se realizimi i vitit të kaluar.

Të ardhurat nga Drejtoria Ekonomike e Arsimit janë realizuar në një nivel të kënaqshem edhe pse kemi një rënie të numrit të nxenesve në konvikte. Pasqyra nr. 9 Ecuria në vite e të ardhurave nga Drejtoria Ekonomike e Arsimit (në /000 lekë) Nr IV 1 2 3 4

Emërtimi Të ardhura nga D.EA Të ardhura nga konviktet

Të ardhura nga çerdhet Të ardhura nga kopshtet

Të ardhura nga biletat

Viti 2003 9,414 7,198 1,703 513

Viti 2004 10,256 7,604 1,000 1,553 99

Viti 2005 11,432 7,946 1,610 1,876 -

Viti 2006 13,853 8,902 2,165 2,691 95

Viti 2007 15,900 5,569 2,950 3,015 321

Viti 2008 8,704 2,209 3,217 3,217 61

Viti 2009 8,864 2,233 1,984 4,547 100

Viti 2010 10,568 1,468 2,368 6,635 97

Viti 2011 10,908 1,168 2,933 6,807 #

Karakteristikë e të dhënave të pasqyrës së mësipërme është fakti se kemi luhatje të arkëtimit të të ardhurave nga ky zë gjatë periudhës 2007 – 2008. Megjithatëështë për tu theksuar fakti se nga viti 2008 dhe në vazhdim vazhdon trendi rritës i të ardhurave nga tarifat vendore. Viti 2007 shënon

Plan Buxheti 2012

Page 28


BASHKIA BERAT

pikën maksimale të arkëtimeve nga të ardhurat e Drejtorisë Ekonomike të Arsimit Më qartë ecuria në vite e të ardhurave nga kjo Drejtori shihet në grafikun e mëposhtëm. Grafiku nr. 7 Ecuria në vite e të ardhuravenga Drejtoria Ëkonomike e Arsimit 18,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

e. Të ardhurat e tjera Këto të ardhura mblidhen nga Drejtoritë e Bashkisë si dhe nga ndërmarjet e varësisë. 

Të ardhurat e tjera për vitin 2011 janë realizuar në shumën 8,882,000 lekë kundrejt planit vjetor prej 34,259,000 lekë ose 26 %.

Kundrejt realizimit faktik të vitit 2010 prej 7,611,000 lekë të ardhurat e vitit 2011 janë realizuar me +1,271,000 lekë ose +16.7% më shumë se realizimi i vitit të kaluar.

Zëri me kryesor në këtë grup të ardhurash është te ardhura nga parkimi. Është pikerisht mosrealizimi i të ardhurave të planifikuara nga ky ze, i cili sikurse e kemi theksuar më sipër, si rrjedhojë e mosvënies në eficense të parkimit me pagesë në rrugë, ndikon ndjeshëm në mosrealizimin e të ardhurave në total nga taksat dhe tarifat vendore.

Plan Buxheti 2012

Page 29


BASHKIA BERAT

Pasqyra nr. 10 Ecuria në vite e të ardhurave të tjera(në /000 lekë) Nr

Emërtimi

V 1 2 3

Të ardhura të tjera

4 5 6 7 8

Të ardhura nga parkimi

Të ardhura nga qiratë Të ardhura nga gjobat

Të tjera të ardhura nga pronësia Të ardhura nga biletat Të tjera debitorë dhe gjyqe

Renta Sponsorizime

Viti 2003 6,483 # 258 35

Viti 2004 5,371 # 3,142 -

Viti 2005 11,024 # 9,552 31

Viti 2006 3,617 # 407 14

Viti 2007 5,793 # 885 1,139

Viti 2008 2,746 # 1,007 1,739

Viti 2009 3,254 # 1,035 595

Viti 2010 7,611 # 1,131 1,759

Viti 2011 8,882 3,858 626 1,945

-

-

-

-

-

-

-

3,947

1,039

# 6,190

# 2,229

# 1,441

# 3,196

# 43 3,726

# -

# 1,472 152

# 500 274

30 1,234 150 #

Karakteristikë e të dhënave të pasqyrës së mësipërme është fakti se kemi luhatje të arkëtimit të të ardhurave nga ky zë gjatë periudhës 2003 – 2008. Luhatjet në këtë zë janë më të mëdha per faktin se shpesh herë gjatë viteve nënzërat e këtij grupi janërikonfiguruar si pjesë e grupeve të tjera të të ardhurave. Megjithatëështë për tu theksuar fakti se nga viti 2008 dhe në vazhdim vazhdon trendi rrites i të ardhurave të tjera. Më qartë ecuria në vite e të ardhurave të tjera shihet në grafikun e mëposhtëm Grafiku nr. 8 Ecuria në vite e të ardhurave të tjera 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Në lidhje me arkëtimin e të ardhurave nga debitorët Bashkia Berat, në zbatim të Ligjit nr. 10418 datë 21.04.2011 "Për legalizimin e kapitalit dhe faljen e një pjese të borxhit tatimor dhe doganor" ka ngritur komisionin e faljes dhe po procedohet me zbatimin e ligjit. Aktualisht janë njoftuar debitorët në lidhje me detyrimin që kanë ndaj Bashkisë Berat, janë bërë njoftime në mediat lokale, është rillogaritur detyrimi që ka cdo debitor pas faljes, janë administruar kërkesat për falje të

Plan Buxheti 2012

Page 30


BASHKIA BERAT

detyrimeve, si dhe janë falur detyrimet ndaj subjekteve të cilat, në bazë të ligjit të mësipërm përmbushin kushtin e faljes.Theksojmë se edhe pse ligji i mësipërm u ofron shumë lehtësira subjekteve debitorëështë shumë i ulët numri i subjekteve të cilët u paraqitën dhe likujduan një pjesë të detyrimit tatimor, i cili është kusht i domosdoshëm për faljen e borxhit tatimor. Më të interesuar kanë qënë individët (familjet) debitore në vite se subjektet e biznesit. f. Të ardhurat nga legalizimet Kjo taksë mblidhet nga agjenti A.L.U.I.Z.N.I 

Të ardhurat nga legalizimet për vitin 2011 janë realizuar në shumën 3,998,000 lekë kundrejt planit vjetor prej 4,000,000 lekë ose 100 %.

Kundrejt realizimit faktik të vitit 2010 prej 4,024,000 lekë të ardhurat e vitit 2011 janë realizuar me -24,000 leke ose -0.65% më pak se realizimi i vitit të kaluar.

Pra shihet se të ardhurat nga legalizimet paraqesin nivel të mirë realizimi Pasqyra nr. 11 Ecuria në vite e të ardhurave nga legalizimet(në /000 lekë) Nr

Emërtimi

Viti 2003

Viti 2004

Viti 2005

Viti 2006

Viti 2007

Viti 2008

Viti 2009

Viti 2010

VI

Të ardhura nga legalizimet

-

-

-

-

-

2,221

22,073 4,024

Viti 2011 3,998

Karakteristikë e të dhënave të pasqyrës së mësipërme është fakti se deri në vitin 2007 nuk është realizuar asnjë lek të ardhur nga legalizimet. Viti 2009 shënon pikën maksimale të arkëtimeve nga të ardhurat nga legalizimet. Më qartë ecuria në vite e të ardhurave nga legalizimet shihet në grafikun e mëposhtëm. Grafiku nr. 9 Ecuria në vite e të ardhurave nga legalizimet 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Plan Buxheti 2012

2010

2011 Page 31


BASHKIA BERAT  

TRANSFERTA E PA KUSHTËZUAR, REALIZIMI DHE DINAMIKA E SAJ.

 

Si pjese e rendesishme ne teresine e burimeve ne perdorim, Transferat e pa Kushtëzuar, është pjese e pa shkeputur e analizes se të ardhurave. Interpretimi i vlerave të saj ne strukturen e materialit të pergatitur ne nje çeshtje me vete bazohet mbi dy faktore: 1- Pesha specifike e saj ndaj totalit të burimeve është relativisht e larte dhe për pasoje çdo ndyshim ne vlere i saj ka ndikim të drejteperdrejte jo vetem ne procesin e planifikimit por dhe ne realizimin e buxhetit. 2- Ne kushtet konkrete ka humbur koncepti i saj ekonomik duke percaktuar me udhezime e vendime të pushtetit qendror menyren e perdorimit të tij. Dhe për me teper, jane bere pjese e saj kostot e funksioneve të deleguara. Faktori i pare, si nje kthim i taksave kombetare të taksa paguesve, ne funksion të realizimit të sherbimeve te kushtezuara nga pushteti vendor, meriton jo vetem kerkesen për rritje progresive të saj por edhe korrektese ligjore e financiare ne perdorim. Duke u bere pjese ne totalin e të ardhurave, sipas koncepteve dhe metodologjive bashkekohore ekonomike, merr rendesine dhe vleren e merituar ne perdorim, është pjese e kostos se sherbimeve të ofruara dhe investimeve të realizuara. Është për këtë arsye qe gjatë vitit 2011 investimet e programuara nga teprica neto të kishin atë si burim financimi. Faktori i dyte ka të beje me faktin qe është viti i dyte ku kushtezohet menyra e perdorimit të tij. Për shpenzimet e personelit lejohet jo me shumë se 20 % ne vitin 2011 dhe jo me shumë se 15 % ne vitin 2012. Praktike kjo e vendimuar qe ul fleksibilitetin e adminsitrates per të eleminuar paaftesine paguese ne periudha mungesash të ardhurave lokale qe ne shumicen e tyre jane të ndara ne kohe e afate ligjore. Kështu ndodhesh ne situata të tilla qe duhet të rritesh koston e sherbimeve për pagesa sherbimesh me interes, pasi sigurimet shoqerore dhe mospagesa ne kohe jane me ndeshkim financiar. Situate konkrete kjo për gjashte mujorin e dyte ku dhe fluksi i të ardhurave nga biznesi ulet për vete menyren ligjore të pageses se detyrimeve të tij ne njesite vendore. Ne jemi nje qytet me nje siperfaqe të gjelber urbane prej mbi 82 mije m2 dhe kjo ben

qe dhe kostua e mirembajtjes se saj të jete 26.132.000 lekë. Niveli dysheme i percaktuar prej

Plan Buxheti 2012

Page 32


BASHKIA BERAT

qeverise për të perdorur jo me pak se 10% të Transfertes për siperfaqe të gjelber eshte nje tjeter kufizim edhe pse ne jemi ne nivelin 15 % të Transfertës, aq sa na lejon të perdorim për shpenzime personeli. Duke bere pjese reale por jo të shkruar koston e funksioneve të deleguara ul ne vlere absolute atë edhe pse ne dukje ajo është me e larte se nje vit me pare. Ne vitin 2012 është 0.68% me e larte se vlera e saj ne fillim të vitit 2011 ose 3.7 % me e madhe se trasferat e reduktuar ne tremujorin e katert të tij. Për me teper funksioni i Konvikteve, ai i Qenders Sociale “Lira” apo i mbrojtjes se Pyjeve edhe ne këtë transferte jane pjese e pa shkruar e tij pasi nuk jane akorduar fondet perkatese për kostot e tyre. Ne vazhdojme të mbulojme koston e tyre nga të ardhurat lokale. Granti ne vlere sipas viteve paraqitet ne pasqyren e meporshtme :

Pasqyra nr. 12 Vitet

2002

2003

Granti 126.755 71.054.

(Të dhënat në mijë lekë)

2004

2005

2006

63.712 73.454 119.000

2007

2008

2009

134.617

135.678 160.580

2010

2011

159.898 165.450

Granti real në përdorim pa kufizime e kushtëzime ligjore paraqitet ne pasqyren e meposhtme :

Pasqyra nr. 13 Vitet

2002

2003

Granti 126.755 71.054

(Të dhënat në mijë lekë)

2004

2005

2006

63.712

73.454 119.000

2007

2008

2009

2010

2011

134.617

135.678 140.256 123.299 122.337

Funksionet e deleguara dhe kostot reale të tyre :  

Pasqyra nr. 14

(Të dhënat në mijë lekë)

Vitet Granti në vlerë Konviktet Qëndra “Lira” Funksioni i mbrojtjes së pyjeve Funksioni banesave sociale Granti real

2009 2010 2011 160.580 159.898 165.450 17.576 21675 22461 1500 13117 16032 1248 1448 1546 3074 140.256 123.299 122.337

Vlerat e shprehura në pasqyrën e mësipërme janë vlerat e Transfertës së Pakushtëzuar

reale dhe konformë përkufizimit të saj ekonomik.

Bashkia jone i bashkohet atyre njesive të qeverisjes vendore qe mban koston e defiçitit buxhetor të Qeverise, apo dhe ritmeve të uleta të të ardhurave kombetare.

Plan Buxheti 2012

Page 33


BASHKIA BERAT

b) ANALIZA E REALIZIMIT TË SHPENZIMEVE Shprehur ne vlere absolute shpenzimet ne total pa investimet u realizuan ne vlere  

292 793 000 lekë ose me pak se detyra e planifikuar 67 083 000leke, ose ne indeks 81 %.

Analiza si pas grupeve të shpenzimeve rezulton si me poshte :

1. Zeri:”Paga”(Llog.600) u realizua ne vleren 143 119 000 lekë ose 88.5 % e vleres se planifikuar. 2. Zeri :”Sigurime Shoqerore e Shendetesore “(Llog. 601) u realizua ne vleren 22

996 000 lekë ose 89.4 % e vleres se planifikuar.

3. Zeri :”Shpenzime Operative “(llog. 602) u realizua ne vleren 126 598 000 lekë

ose 73.5 % e vleres se planifikuar.

Pare ne dinamiken e tyre ne vite sipas njesive shpenzuese (funksioneve) kemi këto

të dhena : Pasqyra nr. 15

(Të dhënat në mijë lekë)

Emërtimi i funksionit ( fish – projekt) Shuma Adm. përgjithshme

Shuma Arsimit Kultura dhe sporti Shërbime Shëndetësia(Çerdhet) Kontr. I Kesh. të Qarkut Fondi rezerve Fond për Emergjence Fonde sociale Qendra "Lira " Agjentët Tatimor Totali

2003 54934 18300 29134 73085 3595 5000 9500 0 0

2004 64471 14332 31570 85429 8898 0 0 0 0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 62327 69331 76128 77071 85504 87764 86813 26330 24400 21337 17850 27984 33436 26777 33465 34912 33135 40985 44024 43427 42241 94103 103362 109035 116381 122620 116719 98484 9969 12319 13612 13340 14156 16105 14422 2331 7139 4000 4000 4000 4000 4000 236 1922 6500 3162 3327 2853 1280 694 430 1500 0 788 1342 1555 584 0 300 260 695 389 577       0 0 1072 13117 13679 1230           0 0 1500 193548 204700 235185 265412 261533 274437 303944 319480 292713

Grafiku nr. 10 Grafiku i dinamikës së shpenzimeve në total

Plan Buxheti 2012

Page 34


BASHKIA BERAT

350000  

300000  

250000  

200000  

150000  

100000  

50000  

0

                             

      Totali 

2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011     

Edhe grafikisht është i qarte fakti se ka nje ulje të nivelit të shpenzimeve por mbi mesataren e periudhes 2003- 2011. Kjo ulje është shprehje e deficitit buxhetor i cili ne vlere është 51 239 000 lekë dhe zbritur të ardhurat e trasheguara ai ngelet ne vlere absolute 20 990 000 lekë. Kjo si diference midis defiçitit ne vlere absolute me të ardhurat e trasheguara ne

vleren 30 249 000 lekë.

Zeri kryesor i shpenzimeve, llogaria 602 “Shpenzime Operative” ka këtë dinamike

ne vite :

 

Pasqyra nr. 16

(Të dhënat në mijë lekë)

Emërtimi Administrata e Bashkisë Këshilli Bashkiak Këshilli I RR. Territorit Këshilli Teknik Fond për botime e prom.

a)Prom. Mater. për turiz. b)Publikimi i treg. ekon. Shpen për repert. korieri Adm. përgjithshme Arsimi bazë e i mesëm Konviktet Shuma Arsimit Kultura dhe sporti Klubi Shumë Sportesh Klubi I Futbollit

2003 13181 5226 1100 0 0 0 0 220 19727 11000 7300 18300 15772 3300 4000

2004 14144 4134 972 0 0 0 0 0 19250 11799 2443 14242 17640 3730 4000

2005 10446 5538 1295 0 0 0 0 0 17279 13330 12500 25830 18205 4113 3999

2006 9786 4350 742 213 523 295 100 128 15742 15000 8900 23900 19040 4499 5699

Plan Buxheti 2012

2007 10325 4560 838 343 280 280 0 58 16404 15138 5699 20837 17942 4078 5654

2008 2009 11162 13797 4561 4801 565 1110 169 0 103 0 103 0 0 52 0 16509 19811 16134 10408 1716 6674 17850 17082 23567 23493 4654 5150.5 9102 9758

2011 2010   10617 11705 4830 4830 347 377.2 120 117.3 420   0 420   0 0   0   0   0   16334 17128.5 9872 11761 4900 6800 14772 쁬퍜 20511 21967 2375 4154 11477 8728

Page 35


BASHKIA BERAT

Qendra Kulturore Galeria e Arteve Biblioteke "V.Buharaja" Këshilli I Kulturës Ork.+bandën+grup këng.

Shërbime Shërbimi I pastrimit Mirëmbajtje Varrezash Dekori I Qytetit Gjelbërimi Ndërm. Rr. Trot. NP Shërbimi I Transp.Urban Shëndetësia(Çerdhet) Kontrib. I Kesh. Qark. Fondi rezerve Fond për Emergjence Granci Bank,spons.+ spon.

Garanci bankare Buxheti Nd. për bursat Ndih. për fam. në nevoje Qendra "Lira " Agjentët Tatimor Totali

5600 8038 8221 5000 4288 4374 3517 0 0 0 0 0 983 1034 1000 0 0 1400 1013 1427 1175 0 0 0 90 104 85 67.5 1872 1872 1872 2352 2805 2942 2791 57450 67710 73468 79189 80638 85337 89242 32500 47990 47981 48011 47132 48011 51000 2000 1938 1975 2000 1975 2141 1887 1150 1583 1135 1150 1132 1077 899 3400 3650 4500 5673 5830 6100 5753 2900 5549 10877 14000 15952 18612 20762 15500 7000 7000 8355 8617 9396 8941 2400 2486 2257 2830 2860 2860 3454 5000 0 7139 4000 4000 4000 4000 9500 0 1922 3219 3162 3327 2853 0 0 430 170 0 788 1342 0 0 0 99 0 0 0 0 0 0 881 0 0 0 0 0 0 144 864 0 0 0 0 0 134 260 695 389 0 0 0 0 0 0 1072 0 0 0 0 0 0 0 128149 121328 146530 149348 146967 154933 162738

4876 1033 908 45 2223 82746 46802 2402 1209 4432 24142 3759 4331 4000 1280 1555 0 0 0 577 3172 1500 156718

Grafiku nr. 11 Grafiku i dinamikës së shpenzimeve operative në vite

200000  

160000  

120000  

80000  

40000  

0 2003 

2004

2005

2006

2007

Plan Buxheti 2012

2008

2009

2010

2011

Page 36

2681 787 1250 0 1941 64508 37718 2332 1259 3358 17554 2287 2713 2331 236 694 0 0 0 584 2685 1230 126598


BASHKIA BERAT

Ky grup shpenzimesh ka një renie ne vlere por qe nuk është reale. Kjo për shkak se :

a) Defiçiti buxhetor krijoi paaftesi likujduese

b)

Vlera e çeljeve ne thesar është bere ne perputhje me gjendjen e nivelin e të

ardhurave dhe nuk i pergjigjet vlerave të planifikuara. Pare edhe në mënyre

të përmbledhur, shpenzimet sipas ndarjes ekonomike

(lloga.600,601,602), paraqesin të njëjtin trend, krahasimisht me mesataren e viteve.

Pasqyra e realizimit në total sipas grupeve.

Pasqyra nr. 17

(Të dhënat në mijë lekë)

 

EMËRTIMI Shpenzimet për pagat Sigurimet shoqërore Shpenzime Operative

2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 50181 64295 70021 83405 95055 99340 119574 140558 143119 22996 14768 19077 19134 21863 19511 20164 21632 22204.4 128149 121328 146530 149348 146967 154933 162738 156718 126598

Grafiku nr. 12 Grafiku i dinamikës së shpenzimeve për grupet në total  

Shpenzimet per pagat 

Sigurimet shoqerore 

Shpenzime Operative 

    180000  160000  140000  120000  100000  80000  60000  40000  20000  0 

                            2003 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

 

Edhe grafikisht sikurse dhe ne vlere, lexohet qarte fakti qe brenda grupeve ka nje renie ne perputhje të plotë me borxhin e trasheguar. Kjo duke mos cenuar realizimin e funksioneve as duke ulur sherbimet publike qe ofrojme.  

Ne totalin e tyre shpenzimet për vitin 2011 karakterizohet nga :

Plan Buxheti 2012

Page 37


BASHKIA BERAT

- Efiçense maksimale ne perdorimin e tyre, duke ruajtur perfomancen e sherbimeve qe i ofrojme komunitetit dhe duke shtuar kryesisht siperfaqe të gjelber, të ndriçuar dhe kalldremet e rikonstruktuara e mirembajtuara. - Transparence dhe ekonomizim nepermjet mireadministrimit dhe mireperdorimit të tyre.

- Rritje të forces kontrolluese, nepermjet auditimit të brendshem dhe permiresim të struktures se perdorimit të tyre brenda grupeve kryesore. - Ulje të kostos për çdo njesi shpenzuese sipas zerave analitik të struktures se saj dhe sipas funksionit të perdorimit të tyre. - Rritje të fleksibilitetit manaxhues gjatë perdorimit të tyre për gjatë gjithë vitit financiar.

Analitikisht do të kishim:

Plan Buxheti 2012

Page 38


BASHKIA BERAT

1. Shpenzimet për Funksionin e Administratës se Bashkise.

Pasqyra e realizimit të shpenzimeve për funksionin e administratës se bashkise.

Pasqyra nr. 18

(Të dhënat në mijë lekë)

 

Emërtimi i shpenzimit Paga Sigurimet shoqërore Shpenzimet operative

Plani 2011

Fakti 2011

73818 11741 13241

63326 10270 10475

%e realizimit 85.8 % 87.5% 79.1 %

Grafiku nr. 13  

  70000      60000      50000    40000      30000    20000      10000                           0    Fakti 2012                                               Plani 2011                                                80000 

Detyrime të pa likujduara 1 908 000 lekë.

  Paga   

Sigurimet  shoqerore 

Shpenzimet  operative                 

Plan Buxheti 2012

Page 39


BASHKIA BERAT

2. Arsimi bazë dhe i mesëm

Funksion ky me strukture shpenzimesh shpenzimet operative, të cilat ne total i ka realizuar 78.7 %. Detyrime të palikujduara 1 888 000 lekë për Arsimin Baze dhe atë të mesem, 2 100 000 lekë për Konviktet dhe 1 520 000 lekë për Çerdhet e Qytetit.

3. Funksioni i Shumë sporteve Pasqyra e realizimit të shpenzimeve për funksionin e Shumë sporteve. Pasqyra nr. 19

(Të dhënat në mijë lekë)

Plani 2011 Paga Sigurimet shoqërore Shpenzimet operative

Fakti 2011

% e realizimit

2947 469

2460 400

83.5% 85.3% 

4405

2375

53.9 %

Shpenzime të palikujduara 1 484 000 lekë.

4. Klubi i futbollit “TOMORRI”

Shpenzimet operative për vitin 2011 gjithe vitin qofte si shpenzime operative apo dhe si kontribut i aksionerit të vetem qe është Bashkia Berat totali i shpenzimeve të llogarise 602 është 11 477 000 lekë kundrejt 9 130 000 lekë qe ishin vendimuar ne vendimin për mirtimin e Buxhetit të vitit. Edhe shtesa e shpenzime për këtë njesi shpenzuese është vendimuar ne Keshillin Bashkiak me ndryshimin e statusit të njesise si SHA. 5. Qendra Kulturore

Pasqyra nr. 20

(Të dhënat në mijë lekë)

Emërtimi i shpenzimit Paga Sigurimet shoqërore Shpenzimet operative

Plani 2011

Fakti 2011

9736 1549

9166 1485

% e realizimit 94.1 % 96%

4876

2681

63 %

Shpenzime të palikujduara 825 000 lekë.

6. Funksioni i Galerisë së Arteve Pasqyra nr. 21

(Të dhënat në mijë lekë)

 

Plan Buxheti 2012

Page 40


BASHKIA BERAT

Emërtimi i shpenzimit Paga Sigurimet shoqërore Shpenzimet operative

Plani 2011 1992 317 1156

Fakti 2011 1921 306 787

% e realizimit 96.4% 96.6% 68.1%

Shpenzime të palikujduara 343 000 lekë. 7. Funksioni i Bibliotekës “Vexhi Buharaja”  

Pasqyra nr. 22

(Të dhënat në mijë lekë)

Emërtimi i shpenzimit

Plani 2011

Paga Sigurimet shoqërore Shpenzimet operative

4110 654 1462

Fakti 2011

% e realizimit

3958 654 1250

96.3 100 85.5 %

Shpenzime të palikujduara 153 000 lekë .  

8. Shërbimet e kontraktuara:

- Pastrimi i Qytetit Shpenzime të prapambetura 13 282 000 lekë.

- Mirembajtje Varrezave publike dhe të Deshmoreve 928 000 lekë

- Dekori i qytetit 228 000 lekë.

Totali i detyrimeve të palikujduara për sherbime të kontraktuara 14 438 000 lekë  

9. Funksionimi i Ndërmarrjes së gjelbërimit.

Pasqyra e realizimit të shpenzimeve për funksionin e Ndërmarrjes së gjelbërimit

Pasqyra nr. 23

(Të dhënat në mijë lekë)

Emërtimi i shpenzimit Paga Sigurimet shoqërore Shpenzimet operative

Plani 2011

Fakti 2011

% e realizimit

18526 2946

16781 2707

90.6% 91.9%

4898

33588

68.6%

Shpenzime të palikujduara 1 539 000 lekë.  

10. Funksioni i Ndërmarrjes së Rrugë Trotuareve dhe ndriçimit publik.

Pasqyra nr. 24

(Të dhënat në mijë lekë)

Emërtimi i shpenzimit

Plani 2011

Fakti 2011

% e realizimit

Paga Sigurimet shoqërore Shpenzimet operative

14000 2227 24360

12390 2098 17554

88.5% 94.2% 72 %

Shpenzime të palikujduara 6 806 000 lekë. Plan Buxheti 2012

Page 41


BASHKIA BERAT

Sikurse edhe shprehemi çdo njesi shpenzuese rezulton ne fund te vitit me shpenzime të pa likujduara duke krijuar deficitin buxhetor per vitin 2011. Analiza e plotë per çdo njesi shpenzuese për të dhenat e mesiperme evidenton si faktore të perbashket për mos realizimin e zerave të shpenzimeve : 1.

Mungese likujditetit nga financat e Bashkisë si burim i drejteperdrejte i fondeve

perkatese për to. 2.

Efiçense dhe ekonomizim të shpenzimeve të perdorura duke ulur koston për njesi

për zerat perkates dhe për perdorimin e shpenzimeve sipas funksionit. 3.

Perdorim maksimal të gjendjes se inventarit të trasheguar nga viti i kaluar duke

minimizuar ne maksimumin e mundshem efektin e rrtijes se çmimeve për artikuj kryesor ne perdorim për realizimin e funksioneve. 4.

Ulje të maksimizuar të perdorim të mjeteve të transportit shprehur kjo tek ulja e

vleres se shpenzimeve për zerin karburant. 5.

Mireadministrim e kontroll të vazhdueshem për sherbimet nga të trete si furnizimi

me energji elektrike e uje të pijshem ç‟ka ka çuar ne uljen e vleres se shpenzuar për këtë ze. 6.

Mos perdorim të fondit 5 % të fondit të pagave, kufizuar ky me vendim të keshillit

të Ministrave. 7.

Ulje të kostos se aktiviteteve të progamuara për njesite shpenzuese qe kane këtë ze

ne planin e shpenzimeve. Disa nga refleksionet e analizes se shpenzimeve : 1. Eshte drejt nje permiresimi te dukshem indeksi I rritjes se pagave , shpenzimet operative kane nje trend me te larte. Indeksi I rritjes se shpenzimeve operative eshte relativisht me I larte, ndersa shpenzimet per personelin jane ulur me 13 %. Kjo renie do te ndikoje ne ndryshimin e raportit te shpenzimeve te personelit ndaj atyre operative. 2. Tendence ne rritje te shpenzimeve operative diktuar nga rritja e cmimeve te tregut per karburant, uje, energji elektrike, ushqime etj. 3. Nuk cenohet kryerja e sherbimeve publike te kontraktuara.                  

Plan Buxheti 2012

Page 42


BASHKIA BERAT

c) ANALIZA E REALIZIMIT TË INVESTIMEVE

 

Berati është nje qytet i investimeve të pa mjaftueshme ne krahasim me nevojat dhe emergjencat qe paraqet infrastruktura e tij. Shprehur kjo ne vlera reale, viti 2011 është viti i nje rritje simbolike krahasuar me vitin 2010. Pasqyra e dinamikes se investimeve ne vite është shprehja reale e ketij perfundimi të

analizes.

Nga bashkia është bere maksimumi i mundshem për të rritur vleren e tyre nepermjet burimeve të veta të financimi. Dinamika e realizimit të teprices neto për investime paraqitet ne tabelen e meposhtme : Pasqyra nr. 25

(Të dhënat në mijë lekë)

Viti Vlera

2003 5785

2004 4407

2005 15848

2006 15741

2007 23953

2009 8527

2009 2010 70233 48641

2011 52091

Pasqyra e realizimit te investimeve për vitin 2011. Investime nga Grantet konkurruese Pasqyra nr. 26

(Të dhënat në mijë lekë)

Nr 1 2 3 4 5 6 7

Vlera e plote Emërtimi Rik shkolle 9 vjecare "1 Maji" 2 112 Rik shkolle 9 vjecare "Thimi Tani" 1 178 Rik shkolle 9 vjecare "Mangalem" 127 Rik shkolle e mesme "Shyqyri Lakra" 32 049 Rikonstruksion Stadiumi Tomori Sistemim asfaltim rr. Axhensi Vakef-Th. Tani, Kap 5 38 193 Reabilitim pjesor KUL-Pus me Çati-Lumi “Osum”, Kap 5 3 326 SHUMA

Plan 1 689 842 127 12 820 26 454 38 193 3 326 83 451

Fakt 1 450 773 0 4 100 26 453 36 121 3 321 72 218

Totali i investimeve nga grantet konkuruese te realizuar eshte 72 218 000 leke, kundrejt 83 541 000 leke qe eshte vlera e planifikuar dhe 103 349 000 leke qe eshte vlera e plote e investimeve te nisuara. Ne 2 – 3 vitet e fundit investimet nga Buxhetit i Shtetit prokurohen me vleren e plote, ndersa financimet behen pjesore.

Plan Buxheti 2012

Page 43


BASHKIA BERAT

Pasqyra nr. 27

(Të dhënat në mijë lekë)

Investimet nga te ardhurat Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

Emërtimi I investimit Rik.Trotuari ATK Kthesa e Spitalit Spostim Tubacioni Varrezat Burdullias Rikonstruksion zyrat e QKR Rikonstr. Murri Rrethues Varrezat Suelas Sistemim hapsira urbane ish stadiumi I vjeter {Aluizni} Sistemim Lagja Clirim prane Shk.M. Ali Vrioni Supervizime+Kolaudime+ cl.Garanc, Sistemim asfaltim rr. Antipatrea Shpronesime Rik Trot Albtelekom Kisha Parku Udhetareve Mbetje nga sit.perf.Rr.dake Berberi Projekti I Bulevardit republika Ndertim Lulishte lagjen barikade+Superv.+Kolaud. Rikonstruksion fushe stadium Tomorri (drenazhimi) Investime per sherbimin publik te gjelberimit Investime nga Ndermarrja e Rrug Troruareve   Pajisje   SHUMA

Plan 5 831 2 233   480   889 7 403 4 247 1 353 23 392   730 3 859   84 3 988 1 360 3 346 1 120   400   900

Fakt 5 129 2 249   466   889 7 349 4 247   554 19 984   544 3 873   84   1 358 3 346 1 116   400   505

61 615

52 091

Ne vitin 2011 ka filluar investimi për Rivitalizimin e Kalase se qytetit me fondet e BE dhe kontribute të Bashkisë Berat, perfundoi Tregu i ri Industrial, kontribut i Bashkise 19.4 milion leke dhe u vu ne efiçense, vazhduan investimet ne SHAUK Berat – Kuçove per 9.3 milion euro, perfunduam ndertimin e 48 apartamenteve të banimit, me financim nga Bashkia 9.7 milion leke, dhe me finacim të Bankës Evropiane për Zhvillim, vazhduan projektet e perbashketa për Mbrojtjen e femijeve, dhe jane ne proces nje sere marrveshjesh të rendesishme për investimet nga donatore ne qytet. Kjo, shprehje e bashkepunimit të sukseshem të bashkisë me donatoret dhe aftesine e saj absorbuese e bashkepunuese me donatore të mundshem. Është për këtë arsye pse vlera e projekteve të realizuar nga Startegjia e Zhvillimit Ekonomik, 70 % është finacuar nga donatoret, dhe 30 % nga Bashkia e Qeverisja qendrore. Ne vleren e financuar nga Bashkia dhe Qeverisja qendrore 75 % e perbejne financimet nga të Ardhurat Lokale dhe 25 % të tyre e perbejne financimet nga Qeveria.

Plan Buxheti 2012

Page 44


BASHKIA BERAT

Projektet e zhvillimit per qytetin e Berat kerkojne me shume financime nga qeveria si ne nivel lokal ashtu dhe rajonal.

Ne jemi optimist se ne saj të punes cilesore promovuese, bashkepunuese, projektuese dhe perfundimit të shumë prej dokumenteve të rëndësishëm Strategjik do të gjeme mbeshtetjen e donatoreve dhe partnereve tane nderkombetare për burime të reja financimi. Qyteti ka nevoje dhe ne jemi duke punuar për të bere maksimumin tone ne këtë

drejtim.

                                                                                                  Plan Buxheti 2012

Page 45


BASHKIA BERAT    

KAPITULLI III PLAN BUXHETI I VITIT 2012  

 

1.

Prioritet e zhvillimit ekonomik lokal 2012

Viti 2012 vit i eventeve të rendesishme kombetare ka si prioritet të rëndësishëm jo vetem implementimin e nje sere projektesh të rendesishme ekonomike por dhe realizimin e nje sere aktivitetesh për nje vit Jubilar.

Nder prioritet me të rëndësishëm mund të veçojme

 Rritje e bashkepunimit me partneret dhe donatore të tjere, për implementimin e nje sere projektesh të rendesishme ne infrastrukture, arsim, kopeshte dhe ne fushen sociale.  Implementim të Dokumentave Strategjik dhe projekteve të hartuara ne to duke lobuar fuqishem për të rritur perfitueshmerine nga Grantet konkuruese.  Mbeshtetje për investimet private nepermjet uljes se kostos se kohes për respektimin e

proceduraave ligjoreper miratimin e tyre.  

 Partneritet dhe kontroll të vazhdueshem për të luftuar evazionin fiskal.  Rritjen e perfitueshmerise nga projektet me bashkefinancim nepermjet aplikimit ne kohe dhe perfomance profesionale ne hartimin e projekteve dhe pergatitjen e dokumentacionit për aplikim.  Rritje të të ardhuarve lokale nepermjet zgjerimit të drejtimeve të kontrollit brenda hapesirave të mundshme ligjore për nje barazi të gjithekujt përpara ligjit.  Arsimi baze dhe ai i mesem dhe permiresimi i mirembajtjes se ambjenteve të tij nje

prioritet i rëndësishëm dhe ne koeherence të plotë me nevojat qe ai ka.

 Realizimin e njesere aktivitetesh nga njesite shpenzuese të Bashkisë për të gjelleruar jetën kulturore dhe artistike qytet ne funksion të permiresimit të cilesise se jetes, duke organizuar aktivitet jo vetem me karakter lokal por edhe kombetar dhe nderkombetar.  Monitorimin e perdorimit të shpenzimeve ne menyre të vazhdueshme për të rritur eficensen e perdorimit të tyre dhe për të shfrytezuar ne maksimumin e mundshem rezervat qe krijohen gjatë implementimit të planit buxhetor.  Rikthimin e tradites se futbollit Beratas duke rritur kontributin financiar dhe nepermjet mbeshtetjes se organeve drejtuese të tij me nje partneritet të plotë cilesor e profesional.

Plan Buxheti 2012

Page 46


BASHKIA BERAT

Jo vetem prioritetet por dhe pjesa e analizes pershkruar ne kapitullin e dyte të ketij materiali do të jene për organet drejtuese të njesive shpenzuese dhe administraten e Bashkise:

a) Baze e rendesishme për të hartuar planin e veprimit të njesive shpenzuese dhe tere administartes se Bashkise për vitin 2012. b) Mjet i rëndësishëm nga ku do të gjeneroje praktika pozitive dhe refleksioni për nje eficense edhe me të larte për sherbimin qe ofrojne për komunitetin.. c) Dokument i rëndësishëm argumentues për transparencen dhe seriozitetin me të cilin

pregatisim materialet për nje vendimarrje efektive.

d) Argument dhe vlere e shtuar ne eksperiencen e akumuluar për implementimin e

metodave bashkeohore programuese e implementuese.

Pjesa e katert e ketij dokumenti dhe vendimarrja për të do të sherbeje edhe për :

a) Mundësi konkrete për monitorimin e Bashkisë nga komuniteti.

b) Rikthim tek qytetari të kostos qe ai paguan me sherbime të shtuara dhe cilesi të

sherbimeve ne vijim.

e) Njohjen e hapave të pritshëm për rritjen ekonomike qe programojme e synojme të

realizojme.

2. STRUKTURA FINANCIARE E BUXHETIT Plan buxheti i vitit 2012 perbehet nga :

(Të dhënat në mijë lekë)

 

A - Të ardhurat gjithsej ( I +II)..........................................425.860

I -Të ardhurat e buxhetit te pavarur ( 1 + 2 +3 )..........................254.249

1. Të ardhura te trashëguara nga viti 2011............................30.249

2. Të ardhurat Lokale .............................................................218.000

3. Të ardhurat nga Legalizimet ...................................................6.000

II – Transferta Gjithsej ....................................................................171.611

2. Transferta e pa kushtëzuar .....................................171.611

B - Shpenzimet gjithsej ........................................................384.920

C - Investime Gjithsej (Teprica neto operative) ...............40.940

2. Nga të ardhurat e Bashkisë ..................................................34.940

Nga legalizimet .......................................................................... 6.000

Ky buxhet, i detajuar deri në llogaritë analitike, për çdo zë shpenzimesh dhe për tërë Plan Buxheti 2012

Page 47


BASHKIA BERAT

strukturën e kostos së planifikuar ka vecorite e meposhtme : 1.

Merr ne konsiderate shpenzimet e palikujduara të vitit 2011 ne shumen 51 239 000 duke i vendosur si shpenzime ne pasqyren analiteke për çdo njesi shpenzuese.

2. Mbështetet në të ardhurat Lokale, në transfertën e pa kushtëzuar, në të ardhurat e trashëguara dhe në të ardhurat nga ALUIZNI. 3. Krahu i shpenzimeve është i përbërë nga shpenzimet sipas emërtimit dhe funksionit, si dhe nga teprica neto operative. 4. Ruan ligjësitë ekonomike dhe hartohet mbështetur në ligjin për buxhetin e vitit 2012. 5. Transferta e pakushtezuar ka vlere reale 135,330 000 leke duke zbritur funksionet e deleguara te pashoqeruara me fonde : Emertimi Granti në vlerë Konviktet Qëndra “Lira” Funksioni i mbrojtjes së pyjeve Funksioni banesave sociale Granti real

(Të dhënat në mijë lekë)

Viti 2012 171,611 17,511 17,224 1,546 135,330

Analitikisht ai zbërthehet në kapitujt respektiv shoqëruar me pasqyrat përkatëse të treguesve

dhe përshkrimin e argumentimin e nivelit të tyre.

Në tre kapitujt përkatës ai i të ardhurave, shpenzimeve dhe investimeve përshkruhen analitikisht gjithë elementet përbërës të tij. Në pjesën e fundit të tij Anekse jepen pasqyrat ndihmëse dhe kalkuluese të treguesve dhe detajimi i tyre për periudhat përbërëse të vitit ushtrimor.

Plan Buxheti 2012

Page 48


BASHKIA BERAT

A- PLANI I TË ARDHURAVE Planifikimi i të ardhurave të vitit 2012 është kryer në mënyrë analitike, duke ju referuar cdo takse dhe tarife vendore, të cilat analizohen në hollësi. Cdo e ardhur është planifikuar në bashkëpunim me punonjësit të cilët kanë lidhje të drejtpërdrejtë në punën e tyre me arkëtimet nga taksat dhe tarifat vendore.Këtu bën pjesë gjithë stafi i Drejtorisë së Taksave Regjistrimit të Biznesit dhe Tregjeve ashtu edhe stafi i Drejtorive dhe ndermarjeve të varësisë. Planifikimi i të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore për vitin 2012 mbështetet kryesisht në: 

Nivelet e taksave dhe tarifave vendore të miratuara në ligjin nr.9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e Taksave Vendore", të ndryshuar dhe vendimet përkatëse të Këshillit të Bashkisë Berat,

Realizimin faktik të të ardhurave të vitit 2011 dhe tendencën deri në fund të vitit,

Numrin e subjekteve aktivë të evidentuar nga Drejtoria e Taksave Regjistrimit të Biznesit dhe Tregjeve,

Ruajtjen e të njëjtit numër dhe strukture të biznesit, vecanërisht të biznesit të vogël gjë e cila diktohet nga gjëndja aktuale e ekonomisë dhe pritshmëria për të ardhmen,

Parashikimin e ndryshimeve të numrit të subjëkteve që do të ndodhin gjatë vitit 2012 nisur edhe nga situata e përjetuar gjatë vitit 2011,

Parashikimin e të ardhurave nga agjentët tatimorë,

Rritjen e arkëtimit të të ardhurave nëpërmjet thellimit të vazhdueshëm të punës në drejtim të evidentimit dhe regjistrimit të subjekteve që ushtrojnë aktivitet në Bashkinë Berat si dhe nëpërmjet përmirësimit të mënyrës së mbledhjes së taksve dhe tarifave vendore,

Përmirësimin e sistemit informatik të regjistrit të taksave dhe tarifave vendore,

Përmirësimin e sherbimit ndaj taksapaguesve,

“Thëmbra e Akilit” në planifikimin e të ardhurave të vitit 2012 është planifikimi me saktësi i numrit të subjekteve aktive si dhe planifikimi i të ardhurave nga taksa vendore mbi biznesin e vogël, kjo për arsyen se ekonomia në tërësi është në krizë dhe si e tillë do të reflektohet në mbyllje të aktivitetit tregtar si dhe në uljen e qarkullimi vjetor të parashikuar. Hapja e Qëndrës Kombëtare të Regjistrimit, përveç faktorëve pozitiv në drejtim të shkurtimit të procedurave administrative dhe tatimore për regjistrim shoqërohet edhe me fenomenin e moskontrollit tatimor të subjekteve në fazën e regjistrimit, pasi këto subjekte deklarojnë xhiron e tyre vjetore pranë këtyre strukturave dhe mund ta hapin dhe mbyllin biznesin e tyre në çdo kohë.

Plan Buxheti 2012

Page 49


BASHKIA BERAT

Në total, per vitin 2012, të ardhurat janë planifikuar në shumën 224,000,000 lekë.

Kundrejt realizimit faktik të vitit 2011 prej 186,240,000 lekë të ardhurat e vitit 2012 janë planifikuar +37,760,000 lekë ose +20.3% më shumë.

Tabela e mëposhtme paraqet një informacion mbi planifikimin e të ardhurave të vitit 2012 sipas grupeve kryesore Emërtimi Të ardhura nga taksa vendore mbi biznesin e vogël Të ardhura nga taksat vendore Të ardhura nga tarifat vendore Të ardhura nga Drejtoria Ekonomike e Arsimit Të ardhura të tjera Të ardhura nga legalizimet TOTALI

Plani 2012 (në /000 lekë) 49,188 99,419 46,802 12,135 10,456 6,000 224,000

Struktura (në %) 21.96 44.38 20.89 5.42 4.67 2.68 100

Peshën kryesore të rritjes së planit të të ardhurave të vitit 2012 në krahsaim me faktin e vitit 2011 e kanë dy grupe kryesore : 1. Të ardhurat nga taksat vendore në vlerën +24,423,000 lekë, rritje e cila vjen nga : a. Rritja e planifikimit për të ardhurat nga zënia e hapsirave publike, si rrjedhojë e vënies në eficensë të tregut tëri industrial. b. Rritja e planifikimit për të ardhurat nga taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja (lejet e ndërtimit). 2. Të ardhurat nga tarifat vendore në vlerën +11,203,000 lekë, rritje e cila vjen nga : a. Rritja e planifikimit për të ardhurat nga tarifat e familjes, si rrjedhojë e faktit se për vitin 2012, me vendim të Këshillit të Bashkisë Berat, rritëm nivelin e tarifave vendore si dhe për faktin se ka nisur puna që taksat dhe tarifat e familjes të paguhen cdo muaj së bashku me faturën e ujit të pijshëm pranë sporteleve të agjentit tatimor Sh.a Ujësjellës Kanalizime, gjë që do të sjellë një rritje të bazës së taksueshme. Në pasqyrat e mëposhtme paraqitet analitikisht planifikimi i detajuar i cdo takse dhe tarife vendore për vitin 2012.

Plan Buxheti 2012

Page 50


BASHKIA BERAT

Pasqyra Nr. 28 Pasqyra përmbledhëse e planit të të ardhurave për vitin 2012 Nr Emërtimi I Taksa vendore mbi biznesin e vogël I/1 Rimbursim për subjektet e biznesit të vogël për vlerën e pajisjeve fiskale TOTALI (I+I/1) II Taksat vendore 1 Taksë tabele • Tabelë për qëllime identifikimi • Tabelë për qëllime reklamimi 2 Të ardhura nga zënia e hapsirave publike 3 Taksë ndikimi në infrastrukturë nga ndërtimet e reja 4 Taksë fjetje në hotel 5 Taksë mbi tokën bujqësore 6 Taksë e regjistrimit të automjeteve 7 Taksë regjistrim veprimtarie biznesi 8 Taksë e kalimit të së drejtës së pronësisë pronësisë 9 Taksë mbi ndërtesat • Biznes • Familje III Tarifat vendore 1 Tarifëpastrimi • Biznes • Familje 2 Tarifë ndriçimi publik • Biznes • Familje 3 Tarifë gjelbërimi publik • Biznes • Familje 4 Tarifë therje 5 Tarifa urbanistike 6 Tarifa të shërbimit administrativ 7 Tarifë për licensë/certifikatë në fushën e transportit rrugor 8 Tarifë për vendosjen e antenave celulare 9 Tarifë ndikimi në infrastrukturën rrugore nga mjetet e tonazhit të lartë 10 Tarifa për zënien e sallave dhe celje kartele lexuesi IV Tarifa të Drejtorisë Ekonomike të Arsimit 1 Të ardhura nga konviktet 2 Të ardhura nga cerdhet 3 Të ardhura nga kopshtet V Të ardhura të tjera 1 Të ardhura nga parkimi 2 Të ardhura nga qëra ndertese 3 Të ardhura nga gjobat, k. vonesa etj.. 4 Të tjera të ardhura nga pronësia 5 Të ardhura nga biletat 6 Të tjera debitorë dhe gjyqe VI Të ardhura nga legalizimet TOTALI

Plan Buxheti 2012

(në /000 lekë) Plani 2012 35,577 13,611 49,188 99,419 5,059 219 4,840 21,789 33,000 846 1,023 13,000 1,775 1,800 21,127 15,074 6,054 46,802 30,070 17,143 12,927 7,307 1,340 5,966 3,598 615 2,983 203 600 700 1,450 1,600 1,000 275 12,135 1,770 3,165 7,200 10,456 3,606 650 3,000 2,000 200 1,000 6,000 224,000

Page 51


BASHKIA BERAT

Pasqyra Nr. 29 Plani i numrit të subjekteve për vitin 2012 Nr I • • • • • • • II III • • • IV

Kategoritë e biznesit

Plani 2012

Biznes i vogël Ushqimore Shitje me pakicë Bar - restorant Shërbime Prodhim Profesione të lira Ambulant Transport Biznes i madh Ndërtim Prodhim Import - Eksport dhe lojra fati Institucione TOTALI

1,460 158 339 165 232 90 87 389 152 216 24 29 163 32 1,860

Pasqyra Nr. 30 Pasqyra e planifikimit të taksës vendore mbi biznesin e vogël Nr

I 1 • • • 2 3 4 5 II 1 • • • • • 2 • •

Kategoritë e biznesit

Njësi tregtare Tregti me pakicë Ushqimore Shitje me pakicë Bar - restorant Prodhim biznes i vogël Shërbime Profesione të lira Ambulant Transport Transport udhëtarësh Deri në 5 vënde 6 - 9 vënde 10 - 25 vënde 26 - 42 vënde Mbi 42 vënde Transport malli Deri në 2 Ton 2 - 5 Ton

(në /000 lekë) Nr. Subjekteve

1,460 662 158 339 165 90 232 87 389 102 84 16 33 7 12 16 18 5 3

Baza e taksës

5,000 17,500 35,000 40,000 45,000 48,000 28,000 40,000

Plani 2012

45,234 27,098 6,497 13,267 7,334 4,081 6,880 5,230 1,945 3,954 3,023 280 1,155 280 540 768 931 140 120

Plan Buxheti 2012

Page 52


BASHKIA BERAT

• • • * *

5 - 10 Ton 10 - 16 Ton Mbi 16 Ton

2 1 7

48,000 50,000 75,000

TOTALI Rimbursim për subjektet e biznesit të vogël për vlerën e pajisjeve fiskale Taksa vendor mbi biznesin e vogël

Pasqyra Nr. 31 Pasqyra e planifikimit të tarifës së pastrimit Nr I II 1 2 3 4 5 6 7 III IV 1 2 3 V

(në /000 lekë)

Baza e llogaritjes (Nr. familjeve/bizneseve) Familjet 16,573 x 60% Njesi tregtare biznes i vogël 1,460 Ushqimore 158 Shitje me pakicë 339 Bar - restorant 165 Shërbime 232 Prodhim 90 Profesione të lira 87 Ambulant 389 Transport 152 Njësi tregtare biznes i madh 216 Ndërtim 24 Prodhim 29 Import - eksport dhe lojra fati 163 Institucione 32 Totali (II - V) 1,860 TOTALI Kategoritë

96 50 525 49,188 13,611 35,577

Plan Buxheti 2012

Niveli i tarifës 1,300

7,000 80,500 69,000 40,000 50,000

Plani 2012 12,927 4,026 578 1,181 653 612 363 465 173 1,064 10,453 1,932 2,001 6,520 1,600 17,143 30,070

Page 53


BASHKIA BERAT

Pasqyra Nr. 32 Pasqyra e planifikimit të tarifës së ndricimit Nr I II 1 2 3 4 5 6 7 III 1 2 IV 1 2 3 V

(në /000 lekë) Baza e llogaritjes (Nr. familjeve/bizneseve)

Kategoritë

Familjet Njësi tregtare biznes i vogël Ushqimore Shitje me pakicë Bar - restorant Shërbime Prodhim Profesione të lira Ambulant Transport Biznes i vogël Biznes i madh Njësi tregtare biznes i madh Ndërtim Prodhim Import - eksport dhe lojra fati Institucione Totali (II - V) TOTALI

16,573 x 60% 1,460 158 339 165 232 90 87 389 152 102 50 216 24 29 163 32 1,860

Niveli i tarifës 600

1,200 1,600 3,000 3,000 3,000 3,000 4,000

Pasqyra Nr. 33 Pasqyra e planifikimit të tarifës së gjelbërimit Nr I II 1 2 3 4 5 6 7 III 1 2 IV 1 2 3 V

Kategoritë

Baza e llogaritjes (Nr. familjeve/bizneseve)

Familjet Njësi tregtare biznes i vogël Ushqimore Shitje me pakicë Bar - restorant Shërbime Prodhim Profesione të lira Ambulant Transport Biznes i vogël Biznes i madh Njësi tregtare biznes i madh Ndërtim Prodhim Import - eksport dhe lojra fati Institucione Totali (II - V) TOTALI

16,573 x 60% 1,460 158 339 165 232 90 87 389 152 102 50 216 24 29 163 32

Niveli i tarifës 300

400 1,000 1,000 1,500 1,500 1,500 2,000

Plani 2012 5,966 362 52 106 59 55 33 42 16 202 122 80 648 72 87 489 128 1,340 7,307 (në /000 lekë) Plani 2012 (në mijë lekë) 2,983 136 19 40 22 21 12 16 6 91 41 50 324 36 44 245 64 615 3,598

Plan Buxheti 2012

Page 54


BASHKIA BERAT

Pasqyra Nr. 34 Pasqyra e planifikimit të taksës mbi pasurinë e paluajtshme Nr I 1 • • 

2 a • • • • • • b • • • c II

(në /000 lekë)

Baza e llogaritjes (Sip në m2/ha)

Kategoritë Taksa mbi ndërtesat Familjet (ndërtesa banimi) Para vitit 1993 Gjatë dhe pas vitit 1993 Bizneset (për tregti dhe shërbime) Biznes i vogël Ushqimore Shitje me pakicë Bar - restorant Shërbime Prodhim Profesione të lira Biznes i madh Ndërtim Prodhim Import - Eksport dhe lojra fati

37,785 4,171 8,880 10,349 7,638 5,131 1,616 62,870 3,643 35,550 23,677

105 105 150

22,430

30

1,671

(1,100 ha - 240 ha degraduar) x 85%

1,400

1,023 22,150

659,150 x 85% 394,000 x 85% 265,150 x 85%

I Autobusë II Mikrobuë III Autovetura (4+1) IV Kamionë deri në 3.5 ton V Kamionë 3.5 ton deri në 8 ton VI Kamionë 8 ton deri në 14 ton VII Kamionë mbi 14 ton VIII Parkim në vend - parkimet me pagesë * Rezervime të vendeve të parkimit *

Autovetura personale/në funksion të aktivitetit tregtar, kamionë ej..të cilët parkojnë në vendparkimet me pagesë në rrugë.

TOTALI

(në /000 lekë) Nr. mjeteve/orareve

Automjeti

Plan Buxheti 2012

10 12 150 150 150 150 105 150

Pasqyra Nr. 35 Pasqyra e planifikimit të tarifës së parkimit të automjeteve Nr

Plani 2012 21,127 6,054 3,349 2,705 15,074 5,437 626 1,332 1,552 1,146 539 242 7,965 383 3,733 3,850

Objekte të ish ndërmarjeve shtetërore të privatizuara ku nuk zhvillohet aktivitet tregtar

Taksa mbi tokën bujqësore TOTALI

Niveli i taksës

111 79 16 52 40 54 37

Niveli i tarifës 12,000 6,000 3,000 2,000 2,500 3,200 3,800

Plani 2012

50 lek/orë x 0.4(8 orë x 22 ditë/muaj x 12 muaj x 20 vend parkime )

1,332 474 48 104 100 173 141 1,235 845

50 lek/orë

390 3,606

Page 55


BASHKIA BERAT

Pasqyra Nr. 36 Pasqyra e planifikimit të tarifës për licensë/certifikatë në fushën e transportit rrugor (në /000 lekë) Nr I •   •    

II • III •

Licensa/certifikata Transport udhëtarësh Licensë për transport udhëtarësh në linjë të rregullt ndërqytetëse midis qarqeve Certifikatë për transport udhëtarësh në linjë të rregullt ndërqytetëse midis qarqeve Licensë për transport udhëtarësh me taksi Për 5 vjet Për 1 vjet Transport mallrash

Tarifa

Plani 2012 1,355

10

75,000

750

30

7,500

225

Nr. lejeve

123

83 3 80 2 2 1 1

Licensë për transport mallrash për të tretë dhe me qëra brenda vendit

Shërbime transporti Licensë për agjensi transportit udhëtarësh dhe taksi brenda vëndit

20,000 4,000 40,000 15,000

TOTALI Pasqyra Nr. 37 Pasqyra e planifikimit të të ardhurave nga zënia e hapsirave publike Nr

Baza e llogaritjes (Sip në m2)

Kategoritë

I •

Taksa për zënien e hapsirave publike Tregu produkteve bujqësore Ng

II

Tarifë tregtimi me mjet

III

Tarifë për vendosje të tavolinave të lokaleve (bareve) jashtë njësisë

IV 1

132 15 mjete x 26 ditë x 12 muaj 60 tavolina x 22 dite x 6 muaj

Tarifë për zënie hapsire publike të mbuluar

Tregtim bulmeti, mishi, peshku

Niveli i taksës 99 99

Markata qëndër

2

Tregtim fruta, perime, veze

Markata qëndër

• • 3 • •

Markata "30 Vjetori" Tregu te "Ura e re" Artikuj jo ushqimorë Tregu industrial Tregu "Rom"

Markata qëndër

50

396

Lek/m2/ditë

20,300 2,455 2,059

40

793 127

30 2 veta x 6 m2 x 22 ditë x 12 muaj

157 157 936

2 veta x 6 m2 x 22 ditë x 12 muaj   90 veta x 52 javë 1,795 m2

Plani 2012

200

50

TOTALI

(në /000 lekë)

26 veta x 6 m2 x 22 ditë x 12 muaj

380 60 320 80 80 15 15 1,450

450 216 17,052 16,801 156 95 21,789

Plan Buxheti 2012

Page 56


BASHKIA BERAT

Pasqyra Nr. 38 Pasqyrë e planifikimit të taksave dhe tarifave të tjera Nr I 1 • • 

2 3 4 5 II 1 • •  • 

2 3 4 5 6 III 1 2 3 V VI 1 2 3 4 5 VII

(në /000 lekë)

Taksa / Tarifa Taksat vendore Taksë tabele Tabelë për qëllime identifikimi Tabelë për qëllime reklamimi

Baza e llogaritjes Subjekte 1860 x 120 lek 215 m2 x 22,500

Taksë ndikimi në infrastrukturë nga ndërtimet e reja

Taksë fjetje në hotel Taksë e rregjistrimit të automjeteve

188 shtretër x 1,000 x 90 ditë x 5%

Taksë e kalimit të së drejtës së pronësisë

Tarifat vendore Tarifë regjistrim veprimtarie biznesi Subjekte fizike Subjekte juridike Ambulantë Tarifa urbanistike

Subjekte 113 x 15,000 lek Subjekte 3 x 20,000 leke Subjekte 10 x 2,000 leke

Tarifa të shërbimit administrativ Tarifë për vendosjen e antenave celulare

Tarifë ndikimi në infrastrukturën rrugore nga mjetet e tonazhit të lartë Tarifë therje   Tarifa të Drejtorisë Ekonomike të Arsimit

Të ardhura nga konviktet (nxënësit)

Të ardhura nga cerdhet Të ardhura nga kopshtet Tarifa për zënien e sallave dhe celje kartele

Të ardhura të tjera Të ardhura nga qëra ndërtese Të ardhura nga gjobat dhe k. vonesa

Të ardhura nga biletat Të tjera të ardhura nga pronësia Të tjera debitorë dhe gjyqe Të ardhura nga legalizimet

8 antena x 200,000

Plani 2012 5,059 219 4,840 33,000 846 13,000 1,800 5,878 1,775 1,695 60 20 600 700 1,600 1,000 203 12,135 1,770 3,165 7,200 275 6,850 650 3,000 200 2,000 1,000 6,000

                             

Plan Buxheti 2012

Page 57


BASHKIA BERAT

B - PLANI I SHPENZIMEVE

 

a) Kostua e funksioneve dhe struktura e saj

Kostua e funksioneve për vitin 2012 është relativisht më e lartë në totalin e saj, krahasuar me faktin e vitit 2011. Kjo rritje është e shprehur në Shpenzime Operative për shumën gjithsej +94 676 000 lekë. Kështu në vitin 2011, shuma e ketij zëri u realizua në vlerën 126 598 000 lekë, ndërsa në vitin 2012 planifikohet të jetë 221 274 000 lekë.

Ulen shpenzimet për paga ne vleren - 2 469 000 lekë kundrejt faktit 2011 dhe 23 854

000 lekë kundrejt planit të tij.

Shpenzimet ne total për administraten dhe njesite kryesore shpenzuese

Pasqyra nr. 39

(Të dhënat në mijë lekë)

Emërtimi i njësisë Shpenzuese Administrata Ndërmarrja Gjelbërimit Ndërmarrja RR.T.N.P Konviktet Çerdhet Qendra Kulturore Galeria Biblioteka Shumësportet Futbolli Qendra " Lira"

2012 85876 26132 46722 17511 18806 13673 3585 7645 7027 26050 17264

Ndryshimi në vlerë 2012-2011 -442 +3286 +14680 +606 +4384 +341 +571 +1783 +1792 +13193 +3585

     

Pasqyra nr. 40

(Të dhënat në mijë lekë)

Shpenzimet për zërin paga

Funksioni Adm. e Bashkisë Konviktet Shuma Arsimit Kultura & sporti Sh.Sportët Klubi I Futbollit Qend. Kulturore Galeria e Arteve

2012 6048 8163 8163 15187 1109 0 7440 1714

Plan Buxheti 2012

Page 58


BASHKIA BERAT

Biblioteka Shërbime Gjelbërimi Nd.Rr. Tr. NP Shëndetësia Çerdhet e Qytetit Qendra "Lira " Totali

4924 30293 16992 13301 11118 11183 10516 141189

 

Pasqyra nr. 41 Shpenzimet për zërin sigurime shoqërore e shëndetësore

Emërtimi Adm.e Bashkisë Konviktet Shuma Arsimit Kultura &sporti Sh.Sportet Futbollit Qend.Kulturore. Galeria e Arteve Biblioteka Shërbime Gjelbërimi Nd. Rr. T.NP Shëndetësia Çerdhet e Qytetit Qendra "Lira " Totali

(Të dhënat në mijë lekë)

2012 9,550 1,298 1,298 2417 177 0 1,184 273 783 4818 2,703 2,115 1,768 1,768 1,673 22457

Totali shpenzimeve Operative

Pasqyra nr. 42

    (Të dhënat në mijë lekë) 

Emërtimi 2012 16278 Ad.e Bashkisë K.Bashkiak 4830 0   K. RR.Terit 0 Këshilli Teknik   0 Bot e promov.     Plan Buxheti 2012

Page 59


BASHKIA BERAT

13833 Adm. Përgjith. 8050 Arsimi Konviktet 520 D.Q E.Ars 22403 Shuma Arsimit 45407 Kult. dhe sporti 5741 Klubi Sh.Sport. 26050 Futbolli 5049 Qendra Kultur. 1598 Galeria Arteve 1938 Bibliot. "V. B" 90 Kësh.i Kulturës 4941 Ork.Band. keng. 112041 Shërbime 64282 Shërb. pastrimit 4188 Mirëmb.Varrez. 1715 Dekori i Qytetit 6437 Gjelbërimi 31306 Nd. Rr.Tr. NP 4113 Sh. Tran.Urban 5920 Shëndetësia 5920 Çerdh. e Qytet. 3000 Kesh. Qarkut 3500 Fondi rezerve 2000 Fond Emergj. 820 Ndih.Sociale 5075 Qendra "Lira " 0 Agjentët Tatim. 221274 Totali

b) Plani i shpenzimeve për njësitë shpenzuese

ADMINISTRATA E BASHKISË

601

(Të dhënat në mijë lekë)

Plani 2012

63326 10270   73596.4  

Pagat Sigurimet shoqerore  Totali 

eke Anali. 000/leke rt. Tot. eke artikullit /000 leke log. Tot.eke llog.   000/leke LI. eke Anali. 000/leke

Emertimi

Tot.log. llog. 000/leke

Fakti 2011 rt. Tot. eke artikullit /000 leke

Nr.llog.

Pasqyra nr. 42

   

60048 9550   69598  

  Plan Buxheti 2012

Page 60

   


BASHKIA BERAT

602 6020

6021

6022

6023

6024 6025 6026 6028 6029

10475  

Mallra dhe shpenz. te tjera Materiale zyre dhe te pergj

Kancelari Shtypshkrime leter shkrimi dhe fotokopje Mat.pastr.ngro.etj Mat.per funk. e paisjeve te zyres(Boje prin+fotok) Blerje dokumentacioni Fur me mat te tjera zyre te ndryshme Materiale dhe sherb speciale Uniforma dhe veshje spec Plehra kimike,fara,fida.etj( disifektant) Libra dhe publikime prof Te tjera mat dhe sherbime speciale Sherbime nga te tretet Energji elektrike Uji Telefon Sherbime postare SherbimeAlbaposta Sherbi. te tjera ( perf.leje mjed., tarifa njoft.e tv, etj Shpenzime transporti Karburant Karburant bonus ( perfitim financiar sipas VKM) Pjese kembimi Siguracion mjetesh Te tjera Shpenzime udhetimi Shpenz per miremb te zak Shpenzime qeraje Kuota e Shoq.Bashkive per autonomi vendore Shpenz te tjera operative Pritje percjellje

                                                         

         

  1980   544 497   264 161 514 166  

     

45 114 7 2986  

         

1002 557 947 109 2 369 1284

       

 

657 540 27 60 295   215   264     3285   1000

14370     2680                           368                   3280                           1558                       400   300   286   200   5298    

1365     208       712           84071.4 10475   83968

Aktivit. + konferenca tendryshme Sigurimi ndertesesave Shpenzime gjyqesore Te tjera SHUMA

600 800 60 480 220 520 194 34 120 20   1110 600 980 0 210 380   931 540   27 60          

1200 2890 208 900 100

    14370  

Plan Buxheti 2012

   

Page 61


BASHKIA BERAT

NDËRMARRJA E RRUGË TROTUAREVE DHE NDRIÇIMIT PUBLIK

Pasqyra nr. 44

(Të dhënat në mijë lekë)

6020 602001 602099 6021 602101 602199 6022 602201 602202 602203

6023 602301 602303 602304 602399 6024 6025 6029

Pagat Sigurimet shoqerore Totali Mallra dhe shpenz. te tjera Materiale zyre dhe te pergj Kancelari Fur me mat te tjera zyre te ndr Materiale dhe sherb speciale Uniforma dhe veshje spec Te tj. mat &sherb.spec.ndric.I vit.ri Sherbime nga te tretet Energji elektrike Uje Telefon Sherbimi past dhe gjelber Sherbime te tjera Shpenzime transporti Karburant Pjese kembimi Siguracion mjetesh Te tjera Shpenzime udhetimi Shpenz per miremb. Zak (mater. elekt.e e ndert. ) Shpenz te tjera operative huma

12390 2098 14488 17554

0

0

13301 2115 15416 24500

346

0

Anali.000/leke

Tota.llog.000/l eke

Tot.artikullit.0 00/leke

Emertimi

Plani 2012 Anali.000/leke

Tot.artikullit.0 00/leke

   

Nr.llog

 

Tota.llog.000/l eke

Fakti 2011

0

110 119 227

100 10

0

408 48 360

12303

18216 12189 31 45

18140 10 39 2 25

38 1427

1271 820 325 21 261

32042

Detyrime të prapambetura Totali i Shpenzimeve Operative Plan 2012

700 250 71 250

7

20

3447 24 17554

4450 25 24500 6806 31306

39916

  Plan Buxheti 2012

Page 62


BASHKIA BERAT

NDËRMARRJA E RRUGË TROTUAREVE DHE NDRIÇIMIT PUBLIK

Pasqyra nr. 44

(Të dhënat në mijë lekë)

6020 602001 602099 6021 602101 602199 6022 602201 602202 602203

6023 602301 602303 602304 602399 6024 6025 6029

Pagat Sigurimet shoqerore Totali Mallra dhe shpenz. te tjera Materiale zyre dhe te pergj Kancelari Fur me mat te tjera zyre te ndr Materiale dhe sherb speciale Uniforma dhe veshje spec Te tj. mat &sherb.spec.ndric.I vit.ri Sherbime nga te tretet Energji elektrike Uje Telefon Sherbimi past dhe gjelber Sherbime te tjera Shpenzime transporti Karburant Pjese kembimi Siguracion mjetesh Te tjera Shpenzime udhetimi Shpenz per miremb. Zak (mater. elekt.e e ndert. ) Shpenz te tjera operative huma

12390 2098 14488 17554

0

0

13301 2115 15416 24500

346

0

Anali.000/leke

Tota.llog.000/l eke

Tot.artikullit.0 00/leke

Emertimi

Plani 2012 Anali.000/leke

Tot.artikullit.0 00/leke

   

Nr.llog

 

Tota.llog.000/l eke

Fakti 2011

0

110 119 227

100 10

0

408 48 360

12303

18216 12189 31 45

18140 10 39 2 25

38 1427

1271 820 325 21 261

32042

Detyrime të prapambetura Totali i Shpenzimeve Operative Plan 2012

700 250 71 250

7

20

3447 24 17554

4450 25 24500 6806 31306

39916

  Plan Buxheti 2012

Page 63


BASHKIA BERAT

PASQYRA E PLANIFIKIMIT TË SHPENZIMEVE ANALITIKE PËR ARSIMIN E MESËM DHE ATE BAZË

Pasqyra nr. 45

(Të dhënat në mijë lekë)

Mallra dhe shpenz. te tjera 6020 Materiale zyre dhe te pergj Kancelari     Mat.pastrimi etj   Fur me mat te tjera zyre te ndr 6021 Materiale dhe sherb speciale   Fur dhe sherb per mensat   Te tjera mat dhe sherbime spec 6022 Sherbime nga te tretet   Energji elektrike     Uje     Telefon   Sherbime per ngrohje Sherbime bankare   Te tjera sherbime 6023 Shpenzime transporti   Karburant      Te tjera 6024 Shpenzime udhetimi 6025 Shpenz per miremb te zak. Rutine 602904 Shpenz te tjera operative( aktivitete) 6026 Shpenzime qira marrje   SHUMA   Detyrime të prapambetura Totali i Shpenzimeve Operative Plan 2012

                     

9737                        

                   

325               5638         3664                

110 

               

     

 

      135   9872          

 

117        208        4836    802        438    2222    399    560   

11945                          

     

Anali. /leke 000/leke

Tot.000/leke llog. 000/leke

Emertimi

/leke  Anali. 000/leke

Tot.000/leke llog. 000/leke

Plani 2012 Tot. artikullit tikullit./000 /000 leke

Fakti 2011

Tot. artikullit tikullit./000  /000 leke

Nr.llog.

850  

 

6400  

200 650  

 

4300 2100   4060   1200   2000   500   360

    45               185           45          65          0         0         0         450   11945 11945         1888       13833  

135 50       450      

PASQYRA E PLANIFIKIMIT TË SHPENZIMEVE ANALITIKE PËR

ÇERDHET

Pasqyra nr. 46

(Të dhënat në mijë lekë)

Plan Buxheti 2012

Page 64


BASHKIA BERAT  

Pagat 10100 Sigurimet shoqerore 1609 Totali 11709 602 Mallra dhe shpenz. te tjera 2713 6020 Materiale zyre dhe te pergj Kancelari Mat.pastrimi Fur me mat te tjera zyre te ndr 6021 Materiale dhe sherb speciale Fur dhe sherb per mensat 6022 Sherbime nga te tretet Energji elektrike Uji Telefon Sherbi te tjera( Lende Djegese) 6023 Shpenzime transporti Karburant Shuma 14422 Detyrime të prapambetura Totali i Shpenzimeve Operative Plan 2012

Anali.000/leke

Tot. llog. 000/leke

Tot. artikullit. /000 leke

Anali.000/leke

Plani 2012

Emertimi

Tot. llog. 000/leke

     

Tot. artikullit. /000 leke

Nr.llog

Fakti 2011    

11118 1768 12886 4400 143

490 40 300 150

143 1846

3269 1846

3269

587

561 110 342 107 28

91 280 50 140

137

80 137

2713

80 17286

4400 1520 5920

     

PASQYRA E PLANIFIKIMIT TË SHPENZIMEVE ANALITIKE PËR

KONVIKTET

  (Të dhënat në mijë lekë)

Pasqyra nr. 47

                                       

Emertimi

Numri i llog.

Shpenzime per pagat Shpenzime per sigurime shoqerore

Plan Buxheti 2012

Fakti 2011

600 10,321 601 1,684

Plani 2012

8,163

1,298 Page 65


BASHKIA BERAT

Shpenzime operative Kancelari dhe shtypshkrime Materiale per pastrim e sherbime Ushqime Energji elektrike   Uji - Telefon   - Karburant dhe vaji - Lende djegese (dru zjarri + gaz) - Materiale te tjera zyre e te pergjitheshme Mirembajtje te tjera rutine Te tjera   Shuma totale

602 6020100 6020200 6021004 6022001 6022002 6022003 6023100

5950

90 50 1780 600 1200 80 160 425 30 40 145 1495 16,905 15,411

2100

17,511

6022005 6020900 6025 6021099

Detyrime të prapambetura Totali i Shpenzimeve Operative Plan 2012

4900

15 107 213 843 1840 561 83 586 507

   

PASQYRA E PLANIFIKIMIT TË SHPENZIMEVE ANALITIKE PËR FUNKSIONIN E QENDRES KULTURORE. Pasqyra nr. 48

(Të dhënat në mijë lekë)

             

Pagat Sigurimet shoqerore Totali Mallra dhe shpenz. te tjera 6020 Materiale zyre dhe te pergj Kancelari Mat.pastr.ngro.etj Mat.per fur pajisje spec

9166 1485 10651 2681      

           

Plan Buxheti 2012

      219  

7440 1184 8624 4224 100   64   55  

           

Anali. 000/leke

Tot. llog. 000/leke

Plani 2012 Tot. art. 000/leke

Anali. 000/leke

Emertimi

Tot. llog 000/leke

Tot. artikullit. 000/leke

N.llog

Fakti 2011

      311  

140 80 91 Page 66


BASHKIA BERAT

6021 Materiale dhe sherb speciale     Te tjera mat dhe sherb. spec   6022 Sherbime nga te tretet     Energji elektrike     Uji     Telefon + Adsl     Sherbime bankare   6024 Shpenzime udhetimi   6025 Shpenz per miremb te zak   6029 Shpenz te tjera operative     Aktivitete     Aktivitete te QKF     Siguracion ndertese   SHUMA 13332 Detyrime të prapambetura Totali i Shpenzimeve Operative Plan 2012

238  

238 444

     

307 48 89 139 120

1521  

2681

             

                       

240  

240 588

     

350 115 108 15 100 240   2745  

   

1900 800 45 4224 825   5049  

12848

PASQYRA E PLANIFIKIMIT TË SHPENZIMEVE ANALITIKE PËR

FUNKSIONIN E GALERISE SË ARTEVE.

(Të dhënat në mijë lekë)

Pasqyra nr. 49

Anali. 000/leke

Anali. 000/leke Tot. artikullit /000 leke

Plani 2012 

Emertimi

Tot. llog. 000/leke

Fakti 2011 

Tot. llog. 000/leke

Tot. artikullit /000 leke

Nr.llog. og

6020

6022

6025 6029

Pagat Sigurimet shoqerore Totali Mallra dhe shpenz. te tjera Materiale zyre dhe te pergj Kancelari Mat.pastr.ngro.etj Sherbime nga te tretet Energji elektrike Uji Telefon +Adsl Shpenz per miremb te zak + paisjeve Shpenz te tjera operative( aktivitet) Shuma

1921 306 2227 787

1714 273 1987 1255 55

40 19 36

20 20

127

155 29 50 48

3014

55 550 787

70 45 40

3242

60 1000 1255

Plan Buxheti 2012

Page 67


BASHKIA BERAT

343 1598  

Detyrime të prapambetura Totali i Shpenzimeve Operative Plan 2012

PASQYRA E PLANIFIKIMIT TË SHPENZIMEVE ANALITIKE PËR

FUNKSIONIN E BILIOTEKËS  

                                 (Të dhënat në mijë lekë) 

Pasqyra nr. 50

Pagat Sigurimet shoqerore Totali Mallra dhe shpenz. te tjera 6020 Materiale zyre dhe te pergj Kancelari Mat.pastr.ngro.etj shtypshkrime 6021 Materiale dhe sherb speciale Libra dhe publikime prof Te tjera mat dhe sherbime spec 6022 Sherbime nga te tretet Energji elektrike Uji Telefon +ADSL 6023 Shpenzime transporti Te tjera 6025 Shpenz per miremb te zak 6029 Shpenz te tjera operative Aktivitete Siguracion ndertese Shuma Detyrime të prapambetura Totali i Shpenzimeve Operative Plan 2012

Anali. 000/leke 

Tot.llog. 000/leke 

Tot.art. 000/leke 

Emertimi

Plani 2012  Anali.  000/leke 

Tot.art. 000/leke 

 

Nr.llog

Tot.llog. 000/leke 

Fakti 2011 

3958 654  4612  1250 

4924 783  5707  1785  83 

82

48 35 

48 34  596 

419

520 76 

343 76  142 

205

65 21  56 

65 68  72  420 

10

20 400 

10 369  165 

544 454  90 

78 87  5862 

1250

802

7492

1785 153  1938 

PASQYRA E PLANIFIKIMIT TË SHPENZIMEVE ANALITIKE PËR

FUNKSIONIN E SHUMË SPORTEVE

Pasqyra nr. 51

(Të dhënat në mijë lekë)

Plan Buxheti 2012

Page 68


BASHKIA BERAT

Pagat Sigurimet shoqerore Totali Mallra dhe shpenz. te tjera 6020 Materiale zyre dhe te pergj Kancelari Mat.pastr.ngro.etj Mat.per fur pajisje spec. per pastrim Blerje dokumentacioni 6021 Materiale dhe sherb speciale Uniforma dhe veshje spec Fur mensat(traj I sport dhe train.) Te tjera mat dhe sherbime spec 6022 Sherbime nga te tretet Energji elektrike Uji Telefon 6024 Shpenzime udhetimi 6025 Shpenz per miremb te zak 6029 Shpenz te tjera operative Aktivitete Shpenzime te tjera(licensime) Shuma Detyrime të prapambetura Totali i Shpenzimeve Operative Plan 2012

2460

1109

400 2860 2375

177 1286 4257 43

42 16

16

21 6

0 20 6

1686

2090 20 1631 35

30 2000 60

276

446 109 108 59

200 180 66

291

645

52 27

52 982 27

5235

2375

Anali.000 /leke

Tot.llog. 000/leke

Tot.art. 000/ leke

Emertimi

Plan 2012 Anali.000 /leke

Tot.artt. 000/ leke

 

Nr.llog

Tot.llog. 000/leke

Fakti 2011

892 90 5543

4257 1484 5741

Plan Buxheti 2012

Page 69


BASHKIA BERAT

PASQYRA E PLANIFIKIMIT TË SHPENZIMEVE ANALITIKE PËR

FUNKSIONIN E QENDRES “LIRA”

Pasqyra nr. 52

(Të dhënat në mijë lekë)

     

Pagat Sigurimet shoqerore Totali Mallra dhe shpenz. te tjera 6020 Materiale zyre dhe te pergj Kancelari Mat.pastr.ngro.etj Mat.per fur pajisje spec Blerje dokumentacioni Fur me mat te tjera zyre te ndr 6021 Materiale dhe sherb speciale Uniforma dhe veshje spec Ilace dhe materiale mjek

9501 1493 10994 2685 573

Anali. 000/leke

Tot.llog. 000/leke 856

39 479

40 500 250 6 60

55 886

1620 200 20 662 204

60 1060 300

928

1017 457 131 100 1 239

460 135 70 2 350

298

13679

Detyrime të prapambetura Totali i Shpenzimeve Operative Plan 2012

Tot.art. 000/leke 10516 1673 12189 4000

Fur dhe sherb per mensat

Te tjera mat dhe sherbime spec 6022 Sherbime nga te tretet Energji elekteike Uji Telefon Sherbime postare Sherbime te tjera 6023 Shpenzime transporti Karburant Pjese kembimi Siguracion mjetesh Te tjera SHUMA

Plani 2012 Anali. 000/leke

Tot.llog. 000/leke

Emertimi

Tot.art. 000/leke

Fakti 2011

Nr.llog

 

Plan Buxheti 2012

2685

507 216

310 100

67 15

67 30 16189

4000 1075 5075

Page 70


BASHKIA BERAT

Projektet e buxhetit 2012 dhe kostua e tyre

Hartimi dhe përcaktimi i fish projekteve përkatëse, për aktivitete e vitit 2011 është e mbështetur ne një konsultim te gjërë dhe konkret me institucionet përkatëse dhe janë miratuar ne Këshillin Artistik. Kjo, jo vetëm për projektin që do te përfshihet ne plan, por dhe për koston e tyre te parashikuar.. Pare në këtë kënd vështrim, ka një ulje te kostos se aktiviteteve për njësi dhe rritje të

numrit të aktiviteteve të planifikuara.

LISTA E PROJEKTEVE PËR GALERINË E ARTEVE PËR VITIN 2012 Pasqyra nr. 53

(Të dhënat në mijë lekë)

Nr 1 2 3 4

Emertimi Çmimi i vitit “E. Lear” Çmimi i Vitit “Kolor” Projekti "Sotir Capo dhe miqte " Projekti "Ditet e Piktures ne Berat" Totali

Vlefta ne leke 250 150 100 500 1000

LISTA E PROJEKTEVE PËR SHUMË SPORTET PËR VITIN 2012

Pasqyra Nr. 54

(Të dhënat në mijë lekë)

Nr EMËRTIMI 1 GJIMNASTIKA Kampionati Kombëtar i të rriturve   Kampionati Kombëtar i të rinjve 2 BOKS   Kampionati Kombëtar i të rriturve   Kampionati Kombëtar i të rinjve   Kupa e Republikës 3 PING PONG   Kampionati Kombëtar i të rriturve   Kampionati Kombëtar i të rinjve   Kupa e Republikës   Gara individuale e të rriturve 4 Karate TOTALI

Vlera 70 15 15 117 40 45 32 192 55 50 52 35 30

Nr EMËRTIMI 5 MUNDJA Kampionati Kombëtar i të rriturve   Kampionati Kombëtar i të rinjve   Kupa e Republikës 6 BILARDO   Kampionati kombëtar ekipor   Steka e arte 7 PESHENGRITJA   Kampionati Kombëtar i të rinjve   Kupa e Republikës   Kampionati Kombëtar I të rriturve 8 BASKETBOLLI   Aktivitete

Vlera 99 37 32 30 69 37 32 80 30 30 20 60 60 677

Maratona e Beratit 2012

150 65

Ekspozite fotografike sportive TOTALI

892

Plan Buxheti 2012

Page 71


BASHKIA BERAT

LISTA E PROJEKTEVE TË QENDRES KULTURORE PËR VITIN 2012  

Pasqyra nr. 55

(Të dhënat në mijë lekë)

Nr I 1 2 3 II 1 2 3 4 III 1 2

Emertimi i Aktiviteteve Konkurime Festivali I Kenges popullore qytetare Konkurm I Grupit te kenges popullore Takimi Kombetar I sazeve Koncerte Festive

Vlefta ne leke 750 500 100 150 700

Koncert festiv 14 -Shkurti Koncert festiv 14 - Marsi Karnavalet Koncerti 100- vjet pavaresi Koncert I Fund Vitit Te tjera Partneritet per shfaqjea artistike dhe te humorit Teatri I kukllave "Çamarroket "   TOTALI

150 150 300 100 450 300 150 1900

   

LISTA E PROJEKTEVE TË BASHKISË BERAT PËR VITIN 2012

Pasqyra nr. 56

(Të dhënat në mijë lekë)

Emertimi Nr 1 Maratona e kenges popullore qytetare, (Partneritet me TV klan) Koncert I asamblit te kengeve dhe valleve popullor me tematik "100 - vjetori I 2 pavarsise" (Partneritet me asamblin popullor) 3 Veprimtari me rastin e 7-8 Marsit   4 Cermonia e fondit te Ekselences per nxenesit e talentuar 5 Konkursi per obelisk per tre firmetaret e pavarsise   Cermonia e dhenjes se titujve te nderit dhe çertifikatave te mirnjohjes familjeve dhe 6 individeve me kontribute patrioktike 7 Pllakat perkujtimore te familjeve me kontribute dhe cermonia e vendosjes se tyre 8 Projekti " Berati midis natyres dhe legjendes" partneritet Bashki + Arsimi 9 Panairi rajonal I agrobiznesit, (Partneritet K.Qark+Drejtori e Bujqesis)   10 Aktiviteti, Njeriu I Vitit 11 Takim I fundvititi me femijet jetim   12 Botime ne kuadrin e 100-vjetorit     13 Koncert Castle Dance 14 Pergatitja e konferences se Qyteteve Europjane te Artit (2 Maj 2012)     TOTALI

Plan Buxheti 2012

Vlera 500 100 300 200 600 140 100 70 100 100 180 300 100 100 2890

Page 72


BASHKIA BERAT

 

LISTA E PROJEKTEVE TË BIBLIOTEKES “V. BUHARAJA “ PËR VITIN 2012

Pasqyra nr. 57

(Të dhënat në mijë lekë)

 

Nr

1 Ekspozite fotografike 100- vjet pavaresi 2 3 4 5

Vlefta ne 000/leke

Emertimi Projektit Konkurs Histori - Letersi Miku I librit Konference shkencore per 100- vjetorin e Pavaresise Sesione shkencore: - "Per arsimin ","Kuvendi I Sinjes" Totali

         

150 74 10 100 120 454

C - INVESTIMET KAPITALE Teprica neto perative për investime nga të ardhurat planifikohet të jete 40 940 000 lekë. Kjo vlere e pasqyruar ne pasqyrën analitike për çdo projekt dhe koston e tij ne këtë vit karakterizohet nga një shpërndarje ne investime ne plotesim të diasa prej kerkesave me imediate.  

Shpërndarja e saj merr ne konsiderate gjithë parimet që kanë shërbyer edhe në dokumentat strategjik për përcaktimin dhe vlerësimin e projekteve. Gjithashtu, ajo merr në konsideratë : 1. Përdorimin e tepricës sëkushtëzuar për të ardhurat nga ALUIZNI.

2. Mendimin dhe kërkesën qytetare për prioritete me te rëndësishme.

3. Bëhet pjesë e projekteve të PIK, SZHEL dhe PBA.

4. Shpërndarjen e projekteve në tërë hapësirën urbane të qytetit.

5. Është e garantuar për burimet e saj të financimit pavarësisht nga niveli i realizimit të të

ardhurave.

Kjo pasi për GSBI, përdorimi i transfertës së pa kushtëzuar, jo vetëm për 15 % për shpërblimin e punonjësve, për shpenzime si energji dhe ato të kontraktuara, ka rendësi dhe merr vlerë duke e përdorur për investime. Kjo materializohet në këtë plan buxhet, nëpërmjet programit

të shpërndarjes së saj, duke sjellë faktin se burimet e financimit të investimeve nga te ardhurat dhe nga transferta e pakushtëzuar të jenë tërësisht te garantuara.

Plan Buxheti 2012

Page 73


BASHKIABERAT

PASQYRAE PLANIFIKIMIT TE SHPERNDARJES SE TEPRICES NETO OPERATIVE PROGRAMUAR PER VITIN 2012 Pasqyra nr 58 (Të dhënat në 000 /lekë)

Përshkrim

Vlera

I

Investime ne proces nga viti 2011

19626

1

Drenazhimi I fushes se stadiumit “ Tomorri “

4907

2 3

Rikonstruksion I hapsirave urbane prane shkolles “M.A.Vrioni” Rikonstruksion rruge Axhensi – Th.Tani - Vakef

2253 2866

4 5

Mbikqyrje dhe kolaudime per investimet e kryera Tregu Industrial I Beratit

705 4907

a

Vlera shtese e kontributit te Bashkise

3888

b Supervizim, Kolaudim 6 Projekti I Bulevardit “Republika” (pritet miratimi nga IMK) II Investime te vitit 2012

1019 3988 21314

1

Studim mjedisor per Planin e pergjithshem

120

2

6000

3

Reabilitim I hapsirave urbane ne lagjen “Murat Çelebiu”, ALUIZNI, pjesore Vlera e plote 19 000 000 leke Investime nga ndermarrja e Gjelberimit

a

Element arkitektonik

400

b

Blerje drure dekorativ

400

Investime nga ndermarrja e Rruge Trotuareve dhe ndricimit Publike

800

a

Rikonstruksion Trotuari { Pllaka Betoni forma te derdhura ]

400

b

Rikonstruksion trotuari me pllaka Guri

400

5

Rikonstruksion Trotuari Rruga antipatrea, Segmenti: Kisha e Shen Dhimtrit – 5000 Markata – Shkolla 7-Nentori, { Vlera e plote 15 000 000 leke}, pjesore

6

Rikonstruksion Trotuari Rruga Antipatrea, Segmenti: Ish Diviizoni – Ura 3200 Uznove { Vlera e plote 17 300 000 leke}, pjesore Riveshja e shtreses asfaltike Rruga Antipatrea, Segmenti: Karburant Hasani – 3000 Ura e Vjeter, { vlera e plote 10 000 000 leke}, pjesore Rikonstruksion I Stadiumit te Vjeter Vlera e plote 12 000 000, pjesore 2394

7 8

TOTALI

800

40940

Shenim : Diferenca midis fondit limit dhe prokurimit elektronik do te rialokohet

Plan Buxheti 2012

Page 74


BASHKIA BERAT

D-PASQYRAT PËRMBLEDHËSE TE PLAN BUXHETIT 2012 1 - PLANI I TË ARDHURAVE Pasqyra Nr. 59

(në /000 lekë)

Nr Emërtimi I Taksa vendore mbi biznesin e vogël I/1 Rimbursim për subjektet e biznesit të vogël për vlerën e pajisjeve fiskale TOTALI (I+I/1) II Taksat vendore 1 Taksë tabele • Tabelë për qëllime identifikimi • Tabelë për qëllime reklamimi 2 Të ardhura nga zënia e hapsirave publike 3 Taksë ndikimi në infrastrukturë nga ndërtimet e reja 4 Taksë fjetje në hotel 5 Taksë mbi tokën bujqësore 6 Taksë e regjistrimit të automjeteve 7 Taksë regjistrim veprimtarie biznesi 8 Taksë e kalimit të së drejtës së pronësisë pronësisë 9 Taksë mbi ndërtesat • Biznes • Familje III Tarifat vendore 1 Tarifëpastrimi • Biznes • Familje 2 Tarifë ndriçimi publik • Biznes • Familje 3 Tarifë gjelbërimi publik • Biznes • Familje 4 Tarifë therje 5 Tarifa urbanistike 6 Tarifa të shërbimit administrativ 7 Tarifë për licensë/certifikatë në fushën e transportit rrugor 8 Tarifë për vendosjen e antenave celulare 9 Tarifë ndikimi në infrastrukturën rrugore nga mjetet e tonazhit të lartë 10 Tarifa për zënien e sallave dhe celje kartele lexuesi IV Tarifa të Drejtorisë Ekonomike të Arsimit 1 Të ardhura nga konviktet 2 Të ardhura nga cerdhet 3 Të ardhura nga kopshtet V Të ardhura të tjera 1 Të ardhura nga parkimi 2 Të ardhura nga qëra ndertese 3 Të ardhura nga gjobat, k. vonesa etj.. 4 Të tjera të ardhura nga pronësia 5 Të ardhura nga biletat 6 Të tjera debitorë dhe gjyqe VI Të ardhura nga legalizimet TOTALI

Plani 2012 35,577 13,611 49,188 99,419 5,059 219 4,840 21,789 33,000 846 1,023 13,000 1,775 1,800 21,127 15,074 6,054 46,802 30,070 17,143 12,927 7,307 1,340 5,966 3,598 615 2,983 203 600 700 1,450 1,600 1,000 275 12,135 1,770 3,165 7,200 10,456 3,606 650 3,000 2,000 200 1,000 6,000 224,000

Plan Buxheti 2012

Page 75


BASHKIA BERAT

Pasqyra Nr. 60 Plani i numrit të subjekteve për vitin 2012 Nr I • • • • • • • II III • • • IV

Kategoritë e biznesit Biznes i vogël Ushqimore Shitje me pakicë Bar - restorant Shërbime Prodhim Profesione të lira Ambulant Transport Biznes i madh Ndërtim Prodhim Import - Eksport dhe lojra fati Institucione TOTALI

Plani 2012 1,460 158 339 165 232 90 87 389 152 216 24 29 163 32 1,860

                                                                                                     

Plan Buxheti 2012

Page 76


BASHKIA BERAT

2 – PLANI I SHPENZIMEVE Pasqyra nr. 62 (Të dhënat në mijë lekë)

FUNKSIONET Administrata e pergjithme Administrata e Bashkise Keshilli Bashkise Arsimi Qytetit Administrata e DEA Arsimi baze,mesem e profesional Konviktet Çerdhet e qytetit Sherbimet Pulike Pastrimi Mirrembajtje Varrezash Dekori i Qytetit Nd Gjelberimit Nd Rruge Trotuare Transporti Urban Sportet Klubi Shume Sporteve Klubi Futbollit Kultura Administrta Q.Kulturore Bibloteka"Vexhi Buharaja" Orkestra+Banda +Grupi K. Pop Galeria e arteve Keshilli Kultures Kuota e Keshillit te Qarkut Fondi Rezerve Fondi i Emergjences Fond per sherbime sociale Qendra "Lira TOTALI

Shuma

Pagat

90706 85876 4830 38661 7317 13833 17511 18806 147152 64282 4188 1715 26132 46722 4113 33077 7027 26050 29934 13673 7645 4941 3585 90 3000 3500 2000 820 17264 384920

60048 60048

Kont.sig Shoq.Shend. shoqero

Operative Mirembaj.

9550 9550

21108 16278 4830 22403 520 13833 8050 5920 107928 64282 4188 1715 6437 31306 0 31791 5741 26050 13616 5049 1938 4941 1598 90 3000

14027 5864

2231 933

8163 11118 30293    

1298 1768 4818    

16992 13301

2703 2115

1109 1109 0 14078 7440 4924

177 177 0 2240 1184 783

1714        

273        

10516 141189

    1673 22457

Fondi rez, emergj

Subven Ndih. -cion 0

 

0  

0      

0      

0           0     0            

5075   210841

      0

        4113   0     0

          3500   2000       5500

0

4113        

 

0  

0               820  

4113

                   

Plan Buxheti 2012

0

Page 77

820


BASHKIA BERAT    

PLANI I SHPENZIMEVE PER APARATIN Pasqyra nr. 63

(Të dhënat në mijë lekë)

                       

ART. EMERTIMI 600 Pagat   601 Sigurimet shoqërore   Totali 600+601 602 Mallra dhe shpenz. te tjera

Totali 60048 9550 69598 16278

  LISTA E PROJEKTEVE TË BASHKISË BERAT PËR VITIN 2012.  

Pasqyra nr. 64

(Të dhënat në mijë lekë)

Emertimi Nr 1 Maratona e kenges popullore qytetare, (Partneritet me TV klan) Koncert I asamblit te kengeve dhe valleve popullor me tematik "100 - vjetori I 2 pavarsise" (Partneritet me asamblin popullor) 3 Veprimtari me rastin e 7-8 Marsit   4 Cermonia e fondit te Ekselences per nxenesit e talentuar 5 Konkursi per obelisk per tre firmetaret e pavarsise   Cermonia e dhenjes se titujve te nderit dhe çertifikatave te mirnjohjes familjeve dhe 6 individeve me kontribute patrioktike 7 Pllakat perkujtimore te familjeve me kontribute dhe cermonia e vendosjes se tyre 8 Projekti " Berati midis natyres dhe legjendes" partneritet Bashki + Arsimi 9 Panairi rajonal I agrobiznesit, (Partneritet K.Qark+Drejtori e Bujqesis)   10 Aktiviteti, Njeriu I Vitit 11 Takim I fundvititi me femijet jetim   12 Botime ne kuadrin e 100-vjetorit     13 Koncert Castle Dance 14 Pergatitja e konferences se Qyteteve Europjane te Artit (2 Maj 2012)     TOTALI

Vlera 500 100 300 200 600 140 100 70 100 100 180 300 100 100 2890

   

PLANI I SHPENZIMEVE PER NDERMARRJEN E GJELBERIMIT Pasqyra nr. 65 (Të dhënat në mijë lekë)       

ART. Emertimi   600 Pagat 601 Sigurimet shoqërore   Totali 600+601 602 Mallra dhe shpenz. te tjera

Totali 16992 2703 19695 6347

 

Plan Buxheti 2012

Page 78


BASHKIA BERAT

PLANI I SHPENZIMEVE PER NDERMARRJEN E RRUGE TROTUAREVE DHE NDRIÇIMIT PUBLIK Pasqyra nr. 66 (Të dhënat në mijë lekë)   

ART. 600 601 602

EMERTIMI Pagat Sigurimet shoqërore Totali 600+601 Mallra dhe shpenz. te tjera

Totali 13301 2115 15416 31306

PLANI I SHPENZIMEVE PER ARSIMIN Pasqyra nr. 67 ART. 600 601 602

(Të dhënat në mijë lekë)

EMERTIMI

Totali

Pagat Sigurimet shoqërore Totali 600+601 Mallra dhe shpenz. te tjera

0 0 0 13833

PLANI I SHPENZIMEVE PER ÇERDHET Pasqyra nr. 68 ART. 600 601 602

(Të dhënat në mijë lekë)

EMERTIMI Pagat Sigurimet shoqërore Totali 600+601 Mallra dhe shpenz. te tjera

Totali 11118 1768 12886 5920

PLANI I SHPENZIMEVE PER KONVIKTET Pasqyra nr. 69 ART. 600 601 602

(Të dhënat në mijë lekë)

EMERTIMI Pagat Sigurimet shoqërore Totali 600+601 Mallra dhe shpenz. te tjera

Totali 8163 1298 9461 8050

   

  Plan Buxheti 2012

Page 79


BASHKIA BERAT

PLANI I SHPENZIMEVE PER ADMINISTRATEN E QENDRES EKONOMIKE TË ARSIMIT

Pasqyra nr. 70

(Të dhënat në mijë lekë)

ART. 600 601 602

EMERTIMI

Totali

Pagat Sigurimet shoqërore Totali 600+601 Mallra dhe shpenz. te tjera

5864 933 6797 520

PLANI I SHPENZIMEVE PER QENDREN KULTURORE Pasqyra nr. 71 ART. 600 601 602

(Të dhënat në mijë lekë)

EMERTIMI

Totali

Pagat Sigurimet shoqërore Totali 600+601 Mallra dhe shpenz. te tjera

7440 1184 8624 5049

LISTA E PROJEKTEVE TË QENDRES KULTURORE Pasqyra nr. 72 Nr I 1 2 3 II 1

(Të dhënat në mijë lekë)

Emertimi i Aktiviteteve Konkurime Festivali I Kenges popullore qytetare Konkurm I Grupit te kenges popullore Takimi Kombetar I sazeve Koncerte Festive

Koncert festiv 14 -Shkurti 2 Koncert festiv 14 - Marsi Karnavalet 3 Koncerti 100- vjet pavaresi 4 Koncert I Fund Vitit III Te tjera 1 Partneritet per shfaqjea artistike dhe te humorit 2 Teatri I kukllave "Çamarroket " TOTALI

Vlera 750 500 100 150 700 150 150 300 100 450 300 150 1900

            Plan Buxheti 2012

Page 80


BASHKIA BERAT

PLANI I SHPENZIMEVE PËR GALERINË E ARTEVE

Pasqyra nr. 73

(Të dhënat në mijë lekë)

ART. 600 601

EMERTIMI

Totali

Pagat Sigurimet shoqërore Totali 600+601 Mallra dhe shpenz. te tjera

602

1714 273 1987 1598

LISTA E PROJEKTEVE PËR GALERINË E ARTEVE  

Pasqyra nr. 74

(Të dhënat në mijë lekë)

 

Nr 1 2 3 4

Vlera

Emertimi

Çmimi i vitit “E. Lear” Çmimi i Vitit “Kolor” Projekti "Sotir Capo dhe miqte " Projekti "Ditet e Piktures ne Berat" Totali

250 150 100 500 1000

  PLANI I SHPENZIMEVE PËR SHUMË SPORTET  

Pasqyra nr. 75

(Të dhënat në mijë lekë)

ART. 600 601

602

EMERTIMI

Totali

Pagat Sigurimet shoqërore Totali 600+601 Mallra dhe shpenz. te tjera

1109 177 1286 5741

LISTA E PROJEKTEVE PËR SHUMË SPORTET Pasqyra nr. 76

(Të dhënat në mijë lekë)

Plan Buxheti 2012

Page 81


BASHKIA BERAT

Nr 1  

2    

3      

4

EMËRTIMI GJIMNASTIKA Kampionati Kombëtar i të rriturve Kampionati Kombëtar i të rinjve BOKS Kampionati Kombëtar i të rriturve Kampionati Kombëtar i të rinjve Kupa e Republikës PING PONG Kampionati Kombëtar i të rriturve Kampionati Kombëtar i të rinjve Kupa e Republikës Gara individuale e të rriturve Karate

Vlera Nr 5 70 15 15   117   40 6 45   32   192 7 55   50   52   35 8 30   TOTALI

EMËRTIMI MUNDJA Kampionati Kombëtar i të rriturve Kampionati Kombëtar i të rinjve Kupa e Republikës BILARDO Kampionati kombëtar ekipor Steka e arte PESHENGRITJA Kampionati Kombëtar i të rinjve Kupa e Republikës Kampionati Kombëtar I të rriturve BASKETBOLLI Aktivitete

Maratona e Beratit 2012 Ekspozite fotografike sportive

150 65 TOTALI

892

PLANI I SHPENZIMEVE PER BIBLIOTEKA “VEXHI BUHARAJA “ Pasqyra nr. 77

(Të dhënat në mijë lekë)

ART. EMERTIMI 600 Pagat 601 Sigurimet shoqërore Totali 600+601 602 Mallra dhe shpenz. te tjera

Totali 4924 783 5707 1938

LISTA E PROJEKTEVE TË BIBLIOTEKES “V. BUHARAJA” Pasqyra nr. 78

(Të dhënat në mijë lekë)

 

Nr

Emertimi i projektit

Vlera

1 Ekspozite fotografike 100- vjet pavaresi

150

2 3 4 5

74 10 100 120 454

Konkurs Histori - Letersi Miku I librit Konference shkencore per 100- vjetorin e Pavaresise Sesione shkencore: - "Per arsimin ","Kuvendi I Sinjes" Totali

     

Vlera 99 37 32 30 69 37 32 80 30 30 20 60 60 677

Plan Buxheti 2012

Page 82


BASHKIA BERAT

PLANI I SHPENZIMEVE PER QENDREN “LIRA ”

Pasqyra nr. 79

(Të dhënat në mijë lekë)

 

ART. EMERTIMI 600 Pagat 601 Sigurimet shoqërore   Totali 600+601 602 Mallra dhe shpenz. te tjera

ART. 10516 1673 12189 5075

   

Luzia BAZAJ

DREJTORA E BUXHETIT DHE ADMINISTRIMIT FINANCIAR

   

Besmir BLANA DREJTORIA E TAKSAVE REGJISTRIMIT TE BIZNESIT DHE E TREGJEVE

 

Vladimir SKENDO

DREJTORIA TURIZMIT KULTURES RINISE DHE SPORTEVE

Redin KUSTA DREJTORIA E PLANIFIKIMIT TË TERITORIT INVESTIMEVE DHE KONTROLLIT TE PROJEKTEVE

Plan Buxheti 2012

Page 83


BASHKIA BERAT

PROJEKT-VENDIM Per miratimin e Buxhetit faktik te Vitit 2011.

Kryetari i Bashkise pasi u njoh me materialin e paraqitur nga Grupi per Strategji Buxhet dhe Integrim, ne mbështetje te Ligjit nr.9936 date 26.06.2008 “Per menaxhimin e Sistemit Buxhetor ne Republiken e Shqiperise”,Ligjit nr.8399 date 09.09.1998 “Per Buxhetin Lokal” , Ligjit nr. 10355 date 02.12.2010 “Per Buxhetin e vitit 2011”, Ligjit nr. 10160 date 15.10.2009 “Per rregullimin e sherbimit te transportit per funksionaret publik dhe nenpunesit civile”, Ligjit 9632 date 30.10.2006 “Per sistemin e taksave vendore” te ndryshuar, Ligjit nr.8652 date 31.07.2000 “Per organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, neni 44 germa “c”, neni 32 germa “dh” dhe neni 19, VKM nr.598 date 27.04.2009 “Per disa ndyshime ne VKM nr. 1619 date 02.07.2008, “Per klasifikimin e funksioneve, grupimin e njesive te qeverisjes vendore, per efekt page , dhe caktimin e kufijeve te pagave te punonjesve te organeve te qeverisjes vendore”, PROPOZON:

I.

Te miratoje treguesit e Buxhetit faktik per vitin 2011 si me poshte : (Të dhënat në mijë lekë)

1. Transferta e pakushtezuar...............................................165 337 2. Grand konkurues per investime (Kapitulli 5)...................41 518 3. Te ardhurat e vitit (pjesa qe i takon institucionit)..........181 212 4. Te ardhura nga ALUIZNI................................................. 3 998 5. Trasheguar nga vitit 2010 ne vitin 2011...........................22 622 Totali i te ardhurave…….............................................414 687

Plan Buxheti 2012

Page 84


BASHKIA BERAT

II.

Shpenzimet gjithesej .......................................................384 438

1. Shpenzime per pagat ................................................................143 120 2. Shpenzime per sigurime shoqerore dhe shendetesore.................23 223 3. Shpenzime operative ................................................................126 598 4. Investime (nga te ardhurat ALUIZNI,grande konkuruese)........91 497 Totali i shpenzimeve...............................................................384 438

Trasheguar nga viti 2011 ne vitin 2012..................................30249

KRYETARI I BASHKISE Fadil NASUFI

Projekt vendimi u pa dhe ka bazueshmeri ligjore JURISTE Monika KURTI

SEKRETARE KESHILLIT BASHKIAK Erinda BUMBLI

Plan Buxheti 2012

Page 85


BASHKIA BERAT

PROJEKT-VENDIM Pë r miratimin e Buxhetit te vitit 2012 Kryetari i Bashkisë, pasi u njoh me materialin “Për miratimin e Buxhetit te vitit 2012”të paraqitur nga Grupi për Strategji Buxhet dhe Integrim dhe Grupi i punës për hartimin e tij, në mbështetje të Ligjit nr.8652 date 31.07.2000 “Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, neni 44 gërma “c”, neni 32 gërma “dh” dhe neni 19, Ligjit nr.9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, Ligjit nr.8399 datë 09.09.1998, “Për Buxhetin Lokal”, Ligjit nr. 10487 datë 05.12.2011 “Për Buxhetin e vitit 2012”, Ligjit nr. 10160 datë 15.10.2009 “Për rregullimin e shërbimit të transportit për funksionaret publik dhe nënpunesit civile”, Ligjit nr. 9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” të ndryshuar, VKM nr.553 datë 11.08.2011 “Për disa ndryshime në VKM nr. 1619 datë 02.07.2008, “Për klasifikimin e funksioneve, grupimin e njësive të qeverisjes vendore, për efekt page, dhe caktimin e kufijve të pagave të punonjësve të organeve të qeverisjes vendore” PROPOZON: 1- Të miratojë treguesit e Buxhetit për vitin 2012 si më poshtë ( në (Të dhënat në mijë lekë) A - Të ardhurat gjithsej ( I +II).........................................425.860 I. Të ardhurat e buxhetit te pavarur ( 1 + 2 +3).........................254.249 1. Të ardhura te trashëguara nga viti 2011...........................30.249 2. Të ardhurat Lokale ............................................................218.000 3. Të ardhurat nga Legalizimet ..................................................6.000 II. Transferta Gjithsej ....................................................................171.611 1. Transferta e pa kushtëzuar ..................................................71.611 B - Shpenzimet gjithsej ........................................................384.920 C - Investime Gjithsej (Teprica neto operative) .................40.940 I. Nga të ardhurat e Bashkisë.........................................................34.940 II. Nga legalizimet..............................................................................6.000

Plan Buxheti 2012

Page 86


BASHKIA BERAT

Shpenzimet e planifikuara për vitin 2012 sipas klasifikimit ekonomik paraqiten si më poshtë : FUNKSIONET

Shuma

Pagat

Kont.sigu shoqero

Administrata e pergjithme Administrata e Bashkise Keshilli Bashkise Arsimi Qytetit Administrata e DEA Arsimi baze,mesem e profesional Konviktet Çerdhet e qytetit Sherbimet Pulike Pastrimi Mirrembajtje Varrezash Dekori i Qytetit Nd Gjelberimit Nd Rruge Trotuare Transporti Urban Sportet Klubi Shume Sporteve Klubi Futbollit Kultura Administrta Q.Kulturore Bibloteka"Vexhi Buharaja" Orkestra+Banda +Grupi K. Pop Galeria e arteve Keshilli Kultures Kuota e Keshillit te Qarkut Fondi Rezerve Fondi i Emergjences Fond per sherbime sociale Qendra "Lira TOTALI

90706 85876 4830 38661 7317 13833 17511 18806 147152 64282 4188 1715 26132 46722 4113 33077 7027 26050 29934 13673 7645 4941 3585 90 3000 3500 2000 820 17264 384920

60048 60048

9550 9550

14027 5864

2231 933

8163 11118 30293

1298 1768 4818

16992 13301

2703 2115

1109 1109 0 14078 7440 4924

177 177 0 2240 1184 783

1714

273

10516 141189

1673 22457

Operative Fondi Subven Ndihma Mirbajtje rez,emergj -cion 21108 0 0 0 16278 4830 22403 0 0 0 520 13833 8050 5920 107928 0 4113 0 64282 4188 1715 6437 31306 0 4113 31791 0 0 0 5741 26050 13616 0 0 0 5049 1938 4941 1598 90 3000 3500 100 1900 820 5075 210941 5400 4113 820

Plan Buxheti 2012

Page 87


BASHKIA BERAT

S h ën im : 1. Bashkëlidhur : a) Detajimi i planit te te ardhurave dhe plani i numri te subjekteve për vitin 2012 b) Detajimi i planit te shpenzimeve sipas ndarjes ekonomike për Administratën, Ndërmarrjen e Gjelbërimit, Ndërmarrjen Rruge Trotuare dhe Ndriçimit Publik, Arsimin, Çerdhet, Administraten e Qendres Ekonomike të Arsimit Qendrën Kulturore, Futboll Klub“Tomorri”, Shumësportet, Galerinë e Arteve, Bibliotekën “Vexhi Buharaja”, Konviktet, Qendrën “Lira”. c) Projektet e programeve për aktivitetet e Bashkisë Berat, Qendrës Kulturore “M.Tutulani”, Galerisë se Arteve dhe Shumesporteve, Bibliotekes “Vexhi Buharaja”. d) Programi i investimeve për tu realizuar ne vitin 2012 (Shpërndarja e tepricës neto operative). 2. Shpërblimi mujor i Anëtareve te Këshillit te Bashkisë, është 10% e pagës se Kryetarit te Bashkisë, 3. Me ndjekjen dhe zbatimin e këtij

vendimi ngarkohet Drejtoria e Buxhetit dhe

Administrimit Financiar, Drejtoria e tjera te administrates, Ndërmarrjet dhe Institucionet e vartësisë.

KRYETARI I BASHKISE Fadil NASUFI

Projekt vendimi u pa dhe ka bazueshmëri ligjore JURISTE Monika KURTI

SEKRETARE KESHILLIT BASHKIAK Erinda BUMBLI

Plan Buxheti 2012

Page 88


BASHKIA BERAT

1 - PLANI I TË ARDHURAVE (në /000 lekë)

Nr Emërtimi I Taksa vendore mbi biznesin e vogël I/1 Rimbursim për subjektet e biznesit të vogël për vlerën e pajisjeve fiskale TOTALI (I+I/1) II Taksat vendore 1 Taksë tabele • Tabelë për qëllime identifikimi • Tabelë për qëllime reklamimi 2 Të ardhura nga zënia e hapsirave publike 3 Taksë ndikimi në infrastrukturë nga ndërtimet e reja 4 Taksë fjetje në hotel 5 Taksë mbi tokën bujqësore 6 Taksë e regjistrimit të automjeteve 7 Taksë regjistrim veprimtarie biznesi 8 Taksë e kalimit të së drejtës së pronësisë pronësisë 9 Taksë mbi ndërtesat • Biznes • Familje III Tarifat vendore 1 Tarifëpastrimi • Biznes • Familje 2 Tarifë ndriçimi publik • Biznes • Familje 3 Tarifë gjelbërimi publik • Biznes • Familje 4 Tarifë therje 5 Tarifa urbanistike 6 Tarifa të shërbimit administrativ 7 Tarifë për licensë/certifikatë në fushën e transportit rrugor 8 Tarifë për vendosjen e antenave celulare 9 Tarifë ndikimi në infrastrukturën rrugore nga mjetet e tonazhit të lartë 10 Tarifa për zënien e sallave dhe celje kartele lexuesi IV Tarifa të Drejtorisë Ekonomike të Arsimit 1 Të ardhura nga konviktet 2 Të ardhura nga cerdhet 3 Të ardhura nga kopshtet V Të ardhura të tjera 1 Të ardhura nga parkimi 2 Të ardhura nga qëra ndertese 3 Të ardhura nga gjobat, k. vonesa etj.. 4 Të tjera të ardhura nga pronësia 5 Të ardhura nga biletat 6 Të tjera debitorë dhe gjyqe VI Të ardhura nga legalizimet TOTALI

Plani 2012 35,577 13,611 49,188 99,419 5,059 219 4,840 21,789 33,000 846 1,023 13,000 1,775 1,800 21,127 15,074 6,054 46,802 30,070 17,143 12,927 7,307 1,340 5,966 3,598 615 2,983 203 600 700 1,450 1,600 1,000 275 12,135 1,770 3,165 7,200 10,456 3,606 650 3,000 2,000 200 1,000 6,000 224,000

Plan Buxheti 2012

Page 89


BASHKIA BERAT

2. PLANI I NUMRIT TË SUBJEKTEVE Nr I • • • • • • • II III • • • IV

Kategoritë e biznesit Biznes i vogël Ushqimore Shitje me pakicë Bar - restorant Shërbime Prodhim Profesione të lira Ambulant Transport Biznes i madh Ndërtim Prodhim Import - Eksport dhe lojra fati Institucione TOTALI

Plani 2012 1,460 158 339 165 232 90 87 389 152 216 24 29 163 32 1,860

                                                                                                             

Plan Buxheti 2012

Page 90


BASHKIA BERAT

3. PLANI I SHPENZIMEVE PER APARATIN (Të dhënat në mijë lekë)

                       

ART. EMERTIMI 600 Pagat   601 Sigurimet shoqërore   Totali 600+601 602 Mallra dhe shpenz. te tjera

Totali 60048 9550 69598 16278

  4. LISTA E PROJEKTEVE TË BASHKISË BERAT PËR VITIN 2012 (Të dhënat në mijë lekë)   

Emertimi Nr 1 Maratona e kenges popullore qytetare, (Partneritet me TV klan) Koncert I asamblit te kengeve dhe valleve popullor me tematik "100 - vjetori I 2 pavarsise" (Partneritet me asamblin popullor) 3 Veprimtari me rastin e 7-8 Marsit   4 Cermonia e fondit te Ekselences per nxenesit e talentuar 5 Konkursi per obelisk per tre firmetaret e pavarsise   Cermonia e dhenjes se titujve te nderit dhe çertifikatave te mirnjohjes familjeve dhe 6 individeve me kontribute patrioktike 7 Pllakat perkujtimore te familjeve me kontribute dhe cermonia e vendosjes se tyre 8 Projekti " Berati midis natyres dhe legjendes" partneritet Bashki + Arsimi 9 Panairi rajonal I agrobiznesit, (Partneritet K.Qark+Drejtori e Bujqesis)   10 Aktiviteti, Njeriu I Vitit 11 Takim I fundvititi me femijet jetim   12 Botime ne kuadrin e 100-vjetorit     13 Koncert Castle Dance 14 Pergatitja e konferences se Qyteteve Europjane te Artit (2 Maj 2012)     TOTALI

Vlera 500 100 300 200 600 140 100 70 100 100 180 300 100 100 2890

 

5. PLANI I SHPENZIMEVE PER NDERMARRJEN E GJELBERIMIT (Të dhënat në mijë lekë)       

ART. Emertimi 600 Pagat   601 Sigurimet shoqërore   Totali 600+601 602 Mallra dhe shpenz. te tjera

Totali 16992 2703 19695 6347

Plan Buxheti 2012

Page 91


BASHKIA BERAT

6. PLANI I SHPENZIMEVE PER NDERMARRJEN E RRUGE TROTUAREVE DHE NDRIÇIMIT PUBLIK (Të dhënat në mijë lekë)  

ART. 600 601 602

EMERTIMI Pagat Sigurimet shoqërore Totali 600+601 Mallra dhe shpenz. te tjera

Totali 13301 2115 15416 31306

7. PLANI I SHPENZIMEVE PER ARSIMIN (Të dhënat në mijë lekë)

ART. 600 601 602

EMERTIMI

Totali

Pagat Sigurimet shoqërore Totali 600+601 Mallra dhe shpenz. te tjera

0 0 0 13833

8. PLANI I SHPENZIMEVE PER ÇERDHET (Të dhënat në mijë lekë)

ART. 600 601 602

EMERTIMI Pagat Sigurimet shoqërore Totali 600+601 Mallra dhe shpenz. te tjera

Totali 11118 1768 12886 5920

9. PLANI I SHPENZIMEVE PER KONVIKTET (Të dhënat në mijë lekë)

ART. 600 601 602

EMERTIMI Pagat Sigurimet shoqërore Totali 600+601 Mallra dhe shpenz. te tjera

Plan Buxheti 2012

Totali 8163 1298 9461 8050

Page 92


BASHKIA BERAT

10. PLANI I SHPENZIMEVE PER ADMINISTRATEN E QENDRES EKONOMIKE TË ARSIMIT (Të dhënat në mijë lekë)

ART. 600 601 602

EMERTIMI

Totali

Pagat Sigurimet shoqërore Totali 600+601 Mallra dhe shpenz. te tjera

5864 933 6797 520

11. PLANI I SHPENZIMEVE PER QENDREN KULTURORE (Të dhënat në mijë lekë)

ART. 600 601 602

EMERTIMI

Totali

Pagat Sigurimet shoqërore Totali 600+601 Mallra dhe shpenz. te tjera

7440 1184 8624 5049

12. LISTA E PROJEKTEVE TË QENDRES KULTURORE (Të dhënat në mijë lekë)

Nr I 1 2 3 II 1

Emertimi i Aktiviteteve

Vlera

Konkurime Festivali I Kenges popullore qytetare Konkurm I Grupit te kenges popullore Takimi Kombetar I sazeve Koncerte Festive

750 500 100 150 700

Koncert festiv 14 -Shkurti 2 Koncert festiv 14 - Marsi Karnavalet 3 Koncerti 100- vjet pavaresi 4 Koncert I Fund Vitit III Te tjera 1 Partneritet per shfaqjea artistike dhe te humorit 2 Teatri I kukllave "Çamarroket " TOTALI

150 150 300 100 450 300 150 1900

13. PLANI I SHPENZIMEVE PËR GALERINË E ARTEVE (Të dhënat në mijë lekë)

ART. 600 601

602

EMERTIMI Pagat Sigurimet shoqërore Totali 600+601 Mallra dhe shpenz. te tjera

Totali 1714 273 1987 1598

 

Plan Buxheti 2012

Page 93


BASHKIA BERAT

14. LISTA E PROJEKTEVE PËR GALERINË E ARTEVE (Të dhënat në mijë lekë)    

Nr 1 2 3 4

Vlera

Emertimi

Çmimi i vitit “E. Lear” Çmimi i Vitit “Kolor” Projekti "Sotir Capo dhe miqte " Projekti "Ditet e Piktures ne Berat" Totali

250 150 100 500 1000

15. PLANI I SHPENZIMEVE PËR SHUMË SPORTET   (Të dhënat në mijë lekë)  

ART. 600 601

602

EMERTIMI

Totali

Pagat Sigurimet shoqërore Totali 600+601 Mallra dhe shpenz. te tjera

1109 177 1286 5741

16. LISTA E PROJEKTEVE PËR SHUMË SPORTET (Të dhënat në mijë lekë)

Nr 1  

2    

3      

4

EMËRTIMI GJIMNASTIKA Kampionati Kombëtar i të rriturve Kampionati Kombëtar i të rinjve BOKS Kampionati Kombëtar i të rriturve Kampionati Kombëtar i të rinjve Kupa e Republikës PING PONG Kampionati Kombëtar i të rriturve Kampionati Kombëtar i të rinjve Kupa e Republikës Gara individuale e të rriturve Karate

Vlera Nr 5 70 15 15   117   40 6 45   32   192 7 55   50   52   35 8 30   TOTALI

EMËRTIMI MUNDJA Kampionati Kombëtar i të rriturve Kampionati Kombëtar i të rinjve Kupa e Republikës BILARDO Kampionati kombëtar ekipor Steka e arte PESHENGRITJA Kampionati Kombëtar i të rinjve Kupa e Republikës Kampionati Kombëtar I të rriturve BASKETBOLLI Aktivitete

Maratona e Beratit 2012 Ekspozite fotografike sportive

Vlera 99 37 32 30 69 37 32 80 30 30 20 60 60 677 150 65

TOTALI

892

Plan Buxheti 2012

Page 94


BASHKIA BERAT

17. PLANI I SHPENZIMEVE PER BIBLIOTEKA “VEXHI BUHARAJA “ (Të dhënat në mijë lekë)

ART. EMERTIMI 600 Pagat 601 Sigurimet shoqërore Totali 600+601 602 Mallra dhe shpenz. te tjera

Totali 4924 783 5707 1938

18. LISTA E PROJEKTEVE TË BIBLIOTEKES “V. BUHARAJA” (Të dhënat në mijë lekë)    

Nr

Emertimi i projektit

Vlera

1 Ekspozite fotografike 100- vjet pavaresi

150

2 3 4 5

74 10 100 120 454

Konkurs Histori - Letersi Miku I librit Konference shkencore per 100- vjetorin e Pavaresise Sesione shkencore: - "Per arsimin ","Kuvendi I Sinjes" Totali

     

19. PLANI I SHPENZIMEVE PER QENDREN “LIRA ”

(Të dhënat në mijë lekë)    

ART. EMERTIMI 600 Pagat 601 Sigurimet shoqërore   Totali 600+601 602 Mallra dhe shpenz. te tjera

ART. 10516 1673 12189 5075

Plan Buxheti 2012

Page 95


BASHKIABERAT

20. PASQYRA E PLANIFIKIMIT TE SHPERNDARJES SE TEPRICES NETO OPERATIVE (Të dhënat në mijë lekë)

Nr. I

Përshkrimi Investime ne proces nga viti 2011

Vlera 19626

1

Drenazhimi i fushes se stadiumit “ Tomorri “

4907

2 3

Rikonstruksion i hapsirave urbane prane shkolles “M.A.Vrioni” Rikonstruksion rruge Axhensi – Th.Tani - Vakef

2253 2866

4 5

Mbikqyrje dhe kolaudime per investimet e kryera Tregu Industrial i Beratit

705 4907

a

Vlera shtese e kontributit te Bashkise

3888

b Supervizim, Kolaudim 6 Projekti i Bulevardit “Republika” II Investime te vitit 2012

1019 3988 21314

1

Studim mjedisor per Planin e pergjithshem

120

2

Reabilitim I hapsirave urbane ne lagjen “Murat Çelebiu”, ALUIZNI,pjesore

6000

3

Investime nga ndermarrja e Gjelberimit

800

a

Element arkitektonik

400

b

Blerje drure dekorativ

400

4

Investime nga ndermarrja e Rruge Trotuareve dhe ndricimit Publike

800

a

Rikonstruksion Trotuari { Pllaka Betoni forma te derdhura ]

400

b

Rikonstruksion trotuari me pllaka Guri

400

5

Rikonstruksion Trotuari Rruga antipatrea, Segmenti: Kisha e Shen Dhimtrit – Markata – Shkolla 7-Nentori, { Vlera e plote 15 000 000 leke}, pjesore

5000

.6 Rikonstruksion Trotuari Rruga Antipatrea, Segmenti: Ish Diviizoni – Ura Uznove { Vlera e plote 17 300 000 leke}, pjesore 7 Riveshja e shtreses asfaltike Rruga Antipatrea, Segmenti: Karburant Hasani – Ura e Vjeter, { vlera e plote 10 000 000 leke}, pjesore 8 Rikonstruksion I Stadiumit te Vjeter Vlera e plote 12 000 000, pjesore

3200

TOTALI

3000 2394 40940

Shenim : Diferenca midis fondit limit dhe prokurimit elektronik do te rialokohet          

Plan Buxheti 2012

Page 96


BASHKIA BERAT

KALENDARI BUXHETOR PER PLANBUXHETIN 2012

NR 1

2

 

3

HAPAT E PROÇESIT

AUTORET

PERIUDHA

Ngritja e Grupit per Stategji Buxhet dhe Integrim (GSBI) per hartimin e Programit Buxhetor Afatmesem 2012-2014, Kryetari i Bashkise ( viti 2012 eshte viti i pare i PBA-se) Njohja me kuadrin ligjor. Pergatitja e taveneve te pergjithshem dhe vendosja e treguesve fiskal permes parashikimit dergimi i N/Kryetaret parashikimeve te treguesit te te ardhurave dhe Dr.Buxhetit shpenzimeve per periudhen 2012- 2014 prane Ministrise Dr.Taksave se Financave. (Udhezimi I M.B.) Analiza e realizimit te treguesve ekonomiko financiar per N/Kryetaret periudhen 6 mujore, evidentim i problematikes per Dr.Buxhetit realizimin faktik te buxhetit te vitit 2011, si baze per Dr.Taksave hartimin e plan buxhetit te vitit 2012. Dr.Mardhenieve Me Pasqyrimi i veprimtarise ne mediat lokale publikun

Pergatitja e kerkesave , bazuar ne identifikimin real te kostove per cdo sherbim , duke mare ne konsiderate nivelet e tyre, kostot e tjera te mundshme 4. dhe mendimet e shprehura ne anketimet e ndyshme nga komunitetit Hartimi i paketes fiskale duke reflektuar   ndyshimet e legjislacionit fiskal , paraqitja per miratim 5 ne Keshillin Bashkiak . Asistenca teknike e specialisteve te Co-planit   per orientimimin, shqyrtimin dhe analizen e   treguesve sinetik dhe analitik per hartimin e PBA-se 6 mbi bazen programeve. Ne kuader te hartimit te buxhetit me pjesmarje     Prezantimi ne prani te mediave, grupeve te ineteresit,   dhe te ftuar nga komunitetit te Platformes Qytetare te 7. Buxhetit. Analiza, shqyrtimi, ballancimi dhe permbledhja e   kerkesave dhe propozimeve te institucioneve   Publikimi i problematikes se plan buxhetit 2012 ne 8. takime te hapura ne grupet e nterest,pasqyrimi ne mediat lokale. Pergatitja e plan buxhetit nga Njesite shpenzuese,   shperndarja e teprices neto operative ne perputhje ne   prioritetet e Strategjise se Zhvillimit Ekonomik te   9. rishikuar, Planit te Investimeve Kapitale, si dhe objektivave te Kryetarit te Bashkise . Pergatitja e draftit te Plan Buxhetit 2012 dhe paraqitja   10. per diskutim e miratim ne Keshillin Bashkiak   Prezantimi final i buxhetit te miratuar tek 11 qytetaret, me te gjitha format e informimit.  

Maj 2011

Deri me 01.06.2011

Deri me 31.07.2011

Drejtirite e Aparatit te Bashkise , Drejtorite e Ndermarjeve dhe Institucioneve .

Shator 2011

Dr.Taksave dhe Tregjeve GSBI Specialistet e CoPlan.

Shtator- Tetor 2011

Tetor-Nentor 2011

N/Kryetaret Specialisti i Maredhenieve me publikun

Shtator-Tetor 2011

GSBI

Nentor 2011

GSBI

Nentor 2011 Dhjetor 2011

GSBI Kryetari N/Kryetarja

Dhjetor-2011 Janar 2012 Pas miratimit nga KB

 

Plan Buxheti 2012

Page 97


Buxheti Bashkia Berat 2012  

Buxheti Bashkia Berat 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you