Page 1

XUNTA DE GALICIA Consellería de Educación e Ordenación Universitaria C.E.I.P. María Pita Ronda Camilo José Cela nº 2 15008 A Coruña Tf 981 292 235 Fax 981139599 ceip. maria.pita@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.es/centros/ceipmariapita/

BIBLIOTECA

LIÑAS PRIORITARIAS DE ACTUACIÓN NA BIBLIOTECA ESCOLAR DO CEIP MARIA PITA PARA O CURSO ESCOLAR 2013-2014 1.- En relación coa organización e xestión Ao longo do curso escolar 2013-2014 a Biblioteca deste Centro Escolar programa o cumprimento das seguintes actuacións no apartado de organización e xestión: Tratamento físico de novas compras: 1Rexistro informatizado co programa Meiga 2

Selado co número de rexistro

3

Pegado de fitas no lombo coas cores (azul, vermella e verde) que identifican o nivel lector dos usuarios, e bandas brancas nos informativos. 4Forrado dos libros 5Pegado de pictogramas coa CDU 6Pegado nos libros de E. I. dos pictogramas que identifican as distintas

materias. 7Pegado de pictogramas para os libros de poesía e teatro. 8Etiquetado. 9Merca de novos fondos bibliográficos. 10Ambientación e decoración da biblioteca coas producións dos alumnos e monicreques realizados polo Equipo da Biblioteca. 11Preparación dun cartel coas normas de uso da biblioteca polas tardes con letras máis grandes. Completar a catalogación do material audiovisual do centro


XUNTA DE GALICIA Consellería de Educación e Ordenación Universitaria C.E.I.P. María Pita Ronda Camilo José Cela nº 2 15008 A Coruña Tf 981 292 235 Fax 981139599 ceip. maria.pita@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.es/centros/ceipmariapita/

BIBLIOTECA Rematar a sinalización dos andares

nos que están colocados os

diferentes libros, así como a especificación da súa colocación dentro catalogación no programa Meiga. 

Continuar coa decoración dos diferentes espazos nos que encontramos os libros.

 

Deseño e elaboración de actividades para as conmemoracións Deseño e elaboración dos cadernos que se realizarán este ano para o proxecto de biblioteca: “ Un mundo na nosa biblioteca: Un mar de...” no que colaborarán os diferentes ciclos e equipos. Programación, deseño e elaboración das diferentes actividades do noso proxecto.

 

Elaboración dun horario de uso da biblieteca para todas as clases que conforman o colexio

2.- En relación coa dinamización e promoción dos recursos da biblioteca, súa integración no tratamento do curríiculo e súa contribución ao desenvolvemento das competencias básicas do alumnado. Apertura da biblioteca en horario de recreo todos os días para uso dos alumnos e realización de préstamo. Elaboración dos carteis difusores para as lecturas dos venres e dos contacontos. Elaboración de murais e carteis para a difusión das actividades da biblioteca e para os distintos eventos. Preparación das cartas que a mascota da biblioteca lles envía aos rapaces para informalos das novidades. Realización de notas informativas para os profesores. Preparación dunha felicitación de Nadal para as familias. Participación en distintas actividades organizadas pola biblioteca Miguel González Garcés. Elaboración de monicreques para os contos de E.I. Realización de sesións de formación de usuarios para as diferentes titorías. Deseño e elaboración de actividades para as conmemoracións que celebra a nosa biblioteca. Continuar, mellorar e dar publicidade ao noso blog de biblioteca. 

3.- En relación coa formación de usuarios e educación para o acceso á información (competencia para o tratamento da información e competencia dixital)

Elaborar e difundir un caderno de información de usuarios. Coa axuda do Equipo TIC´S, actualizar os ordenadores da Biblioteca con información sobre os libros que podemos atopar nela e os estantes onde atopalos


XUNTA DE GALICIA Consellería de Educación e Ordenación Universitaria C.E.I.P. María Pita Ronda Camilo José Cela nº 2 15008 A Coruña Tf 981 292 235 Fax 981139599 ceip. maria.pita@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.es/centros/ceipmariapita/

BIBLIOTECA 

Incorporar na páxina de inicio dos ordenadores enlaces e lugares onde podemos atopar información sobre contidos curriculares.

 4.-.- En relación co fomento da lectura e co desenvolvemento do Proxecto Lector do Centro: Continuidade co PLSS (programa de lectura silenciosa sostida). Lecturas de contos dos venres para os alumnos de E.P. Os contacontos dos martes ou mércores para os alumnos de E:I., habitualmente con monicreques.  Polo Nadal, preparación dun tríptico de lecturas recomendadas para as distintas idades 5.- Outras actuacións Realizar, coa axuda dos compoñentes dos diferentes ciclos e especialidades, as programacións e os cadernos precisos para o desenvolvemento do proxecto de biblioteca programado para este curso: “Un mundo na nosa biblioteca: Un mar de...”, dentro do que cada ciclo traballará un aspecto do tema: Infantil: Animais mariños 1º ciclo: oficios mariños 2º ciclo: transportes mariños 3º ciclo: ocio no mar

6.- Criterios e procedementos de avaliación. Indicadores e instrumentos que se van utilizar Criterios de avaliación: uso da biblioteca por parte dos alumnos, eficacia real das propostas deseñadas,


XUNTA DE GALICIA Consellería de Educación e Ordenación Universitaria C.E.I.P. María Pita Ronda Camilo José Cela nº 2 15008 A Coruña Tf 981 292 235 Fax 981139599 ceip. maria.pita@edu.xunta.es http://www.edu.xunta.es/centros/ceipmariapita/

BIBLIOTECA repercusión das actividades no centro e nivel de satisfacción acadado no profesorado Indicadores: presenza e uso da biblioteca por parte de profesoores e alumnos libros en préstamo Instrumentos: cuestionarios enquisas

7.- Persoa designada como responsable / dinamizadora da biblioteca escolar. Equipo de apoio. Horario previsto A persoa designada como responsable da biblioteca escolar é Esther López López O Equipo de apoio está integrado por: Mercedes Rodríguez Rosa Pérez Mesejo Antonio F. Pereiro O Equipo de dinamización estará integrado por,a lo menos, dez persoas do claustro.

(Documento asinado pola persoa responsable da biblioteca e visado pola dirección)

Liñas prioritarias  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you