Page 1

MOKSLO MUZIEJUS.

KUČKURIŠKIŲ POPIERIAUS FABRIKO KONVERSIJA Į TECHNOLOGIJŲ IR MOKSLO EDUKACIJOS CENTRĄ


Mokslo muziejus. Kučkuriškių popieriaus fabriko konversija į technologijų ir mokslo edukacijos centrą. Studentė Marija Stonytė Darbo vadovas Rokas Kilčiauskas Vilniaus dailės akademija, interjero dizaino katedra, 2016 m. pavasaris


“GAMTA GALI ŽMOGŲ UŽPULTI AR NUŽUDYTI, BET PROTAS GALI ĮSIVERŽTI Į GAMTĄ IR JĄ PANAUDOTI, KOLONIZUOTI. “ (C.S.LEWIS) 1823 m. Kučkuriškėse gamtos suformuota situacija, Vilnios upė - panaudota kaip jėga fabrikui funkcionuoti. Jo kūrimosi procesas gamtinėje aplinkoje - to laikmečio technologinis pramonės įprasminimas. Todėl vertybe laikoma gamta ir fabriko situacija susiformavusi iki dabarties taško. Šios vietos etapišką panaudojimą pratęsia muziejaus naujoji struktūra - galerija. Ji prisitaiko ne tik prie gamtos, bet ir prie jos išprovokuoto rezultato - fabriko. Ja apjungiami senieji fabriko komplekso pastatai (ne tik kultūros paveldu pripažinti, bet ir susidarę viso fabriko gyvavimo proceso metu). Įvyksta esamos situacijos fiksacija laiko atžvilgiu. Galerija idėjiškai įprasmina žmogaus tikėjimo pagrindą moksle - vieningumą. Francis Bacon įžvelgė: “žmogiškoji savo prigimties samprata yra linkusi laikyti egzistenciją pasaulyje tvarkingesne ir racionalesne negu ji ištikrųjų yra. Ir nors esama daug dalykų, kurie yra vienetiniai ir neprilygstami, ji sukuria jiems neegzistuojančias paraleles, jungtis bei poras. Iš čia ir prasimanymas, kad visi dangaus kūnai juda tobulais apskritimais”. Esama fabriko situacija - tai aliuzija į mokslinį mąstymą, kuris atsižvelgia ne į gamtos dėsnius, bet į nukrypimus, tam, kad jie būtų paaiškinti ir taptų mokslo žiniomis. Iracionalumas, neatitikimas, nukrypimas nuo normos - visa tai skatina naujos hipotezės gimimą. Naujoji ir senoji struktūra perteikia mokslo vieningą susitelkimą ties iracionalia situacija. Galerijos struktūra „įrėmina“ esamus pastatus, lygiavertiškai apjungia ir įtraukia juos į muziejaus visumos funkcionavimą. Ji prisitaiko ne tik prie esamų objektų kontūro, bet ir prie gamtos - šlaito aukštingumo. Tai vidaus erdvėms suteikia „bangavimo“, nuolatinę erdvių kaitą. Kaip ir mokslo atveju, taip ir čia - neatititikimas išprovokuoja ir suteikia individualų rezultatą - praeities patyrimų užfiksvimą. Tai rodo koks svarbus yra laikas tobulėjimui ir žengimui į priekį. Muziejus išlaiko nuolatos atsinaujinantį dabarties ir „nebejudančios“ praeities kontrastą. Jo galerija - tai pagrindas “ant” kurio ir “per” kurį vyksta kaita. Ekspozicijose pateikiamos dabarties idėjos, žmogaus požiūrio taškas į realybę. Žinojimas to ką patikrinome, bet visuomet neišprendžiamas ateities rezultato - poveikio klausimas. Tikėjimas hipoteze, bet nežinojimas kada ji pasikeis. Žmogaus suvokimą apie pasaulį C.S.Lewis išreiškė:“Niutono atomizmas buvo tai, ko mes daug labiau laukėme negu kvantų fizika”. Todėl situacijos atžvilgiu galerija įgauna abstraguotą lygmenį, ji kaip ir mokslas atveria “kitas” realybes, kurias kuria protas ir intelektas. Muziejus perteikia nuolatinį mokslo ir žmogaus santykį su gamta: prisitaikymą, kontrastavimą ir galutinį priklausymą nuo jos.


TURINYS

IDĖJA Galerija

ANALIZĖ 8-13

Fabriko pritaikymas konversijai Mokslo muziejus

14-27 28-32


PROJEKTAS

PRIEIGOS

EKSPOZICIJOS

BENDROSIOS ERDVĖS

Funkcinė schema 33 Judėjimas 34-35 Situacija 36-37 Muziejaus planai 38-41

Detalizuojamos patalpos 42-43 Holas 44-47 Mėlyna 48-51 Rūbinė 52-55 Langų struktūra 56-57 Galerijos struktūra 58-59 Apšvietimas 60-67

Ekspozicijų tipai 70-71 Ekspozicijų tematika 72-73 Ekspozicijų principai 74-75 Ekspozicija A1 76-79 Laboratorija 80-81 Ekspozicija B3 82-85 Ekspozicija B4 86-91 Ekspozicija D2, D3 92-93 Ekspozicija E1, E2 94-97 Ekspozicijų detalės 98-99

Valgykla Konferencijų salė Jungtis su pastatais Vidinis kiemas

100-103 104-109 110-111 112-117


IDĖJA ESAMA SITUACIJA - VERTYBĖ

SITUACIJOS FIKSACIJA - GALERIJA

1823 m.

2001 m. 1823 m.

2001 m.

Esama fabriko situacija laikoma vertybe. Ne tik faktiškai kultūros paveldu pripažinti objektai, bet ir kiti, susidarę viso fabriko gyvavimo proceso metu. Pratęsiamas vietos etapiškas panaudojimas.

Esamos situacijos fiksacija - aplink formuojama žiedinė struktūra - galerija. Mokslo muziejus kuriamas daugialypiame fone, kuris savyje turi laiko prasmę.

GSEducationalVersion

projekto idėja | 9


GALERIJA

Kuriama struktūra - galerija sprendžia kelių lygmenų problematiką: funkcinę, estetinę, idėjinę.

GSEducationalVersion

10 | projekto idėja


pridėtinis plotas

susitelkimas į vidų

jungtys su senaisiais pastatais

situacija išeksponuojama

senieji pastatai lygiavertiškai įtraukiami į muziejaus funkcijas

santykis su pastatais

specifinis įvaizdis

"banguotas" judėjimas

FUNKCIJA esamo ploto neužtenka muziejui tinkamai funkcionuoti

santykis su gamta

kintantis judėjimas

vientisumas

ESTETIKA išsaugomas reljefas žmėjantis R-V kryptimi

žiedinė struktūra prisitaiko prie esamo pastatų kontūro

išvengiama archetipinių muziejaus įvaizdžių (white boxes, juoda teatro...)

vizualinė kaita

erdvių kaita

gamtos ir mokslo kontrastas

medžiaginis - spalvinis kontrastas

atvirumas - uždarumas

JAUSMAS požiūrio taško kitimas naujoje struktūroje dėl nuolydžio

sena/nauja/sena/nauja...

emocinis kontrastas

svarbių vietų sufokusavimas

projekto idėja | 11


ERDVINIAI SPRENDIMAI

12 | projekto idėja

JUNGTIS

ATVIRUMAS - UŽDARUMAS

seno ir naujo ryšys patogus funkcinis apjungimas

erdvių skirtingumas - pulsacija išryškinti - sufokusuoti svarbiausias vietas

galerija - jungtis su esamais pastatais, jų lygiavertiškas įtraukimas į muziejaus veiklą.

nauja struktūra „įsilieja“ į autentišką erdvę atsiribojimas nuo išorės, aplinkos, susitelkiama į vidų


PATALPŲ CHARAKTERISTIKA

skirtingi patekimo būdai dėl šlaito

UŽDARA

GSEducationalVersion

ERDVĖS CHARAKTERIO IDENTIFIKACIJA - PRITAIKYMAS FUNKCIJAI

skirtingi pastatų vidiniai / išoriniai aukštingumai

atsitiktinis išdėstymas

pastatų jungtys

ATVIRA

ilgos patalpos

UŽDARA

Atvirumas - uždarumas: žiedinėje struktūroje (santykis su aplinka - gamta), vidinėse erdvėse (santykis su autentiška pastato erdve).

projekto idėja | 13


Vilnia

Rokantiškių tvenkinys

nesaugomi objektai kultūros paveldas vanduo

14 | analizė

LOKACIJA

KUČKURIŠKIŲ POPIERIAUS FABRIKAS.

Pirmojo Lietuvoje fabriko rekonstrukcija - apleisto kultūros paveldo atgaivinimas. Fabriko kompleksas stovi unikalioje, kalvų ir upės apsuptoje vietovėje, jo teritorija yra Pavilnių ir Verkių regioninių parke. Teigiama įtaka Naujosios Vilnios gyventojams. Galimybė suteikti muziejui – mokslo centrui – papildomos vertės susiejant senąsias funkcijas su naujosiomis.


ADMINISTRACINIS PASTATAS Kučkuriškių popieriaus fabriko kontora, 1823 m. 1 a. su pastoge, fasadų apdaila ir puošyba – lauko riedulių mūro sienos, apdailintos tinkuotais kraštais, langų apvadais ir profiliuotu karnizu, konstrukcijos – akmens-plytų mūro pamatas, medinės gegninės stogo konstrukcijos tipas.

GAMYBINIS PASTATAS Kučkuriškių popieriaus fabrikas 1823 m., 1-2 a. su cokoliniu aukštu, fasadų apdaila ir puošyba – lauko akmenų mūro su įspaustais akmenukais skiedinyje fragmentai, ŠR ir PR fasaduose įmūryti akmenys su išraižytomis statybos datomis „1820“ ir „1823“, konstrukcijos – pamatai plytų, akmenų mūro sienos.

SANDĖLIS PASTATAS Kučkuriškių popieriaus pirmasis sandelis XIXa.pab. 3 a. su rūsiu, turintis klasicizmo bruožų fasadų apdaila ir puošyba – .tinkuoto plytų mūro profiliuotas pastogės karnizas puoštas dantukais, konstrukcijos – pamatai plytų mūro sienos

Kultūros paveldu pripažinti objektai - svarbiausi visame fabriko komplekse. Likusieji pastatai faktiškai neįrašyti kultūros vertybių registre, bet šiuo atveju tampa jų visuminiu fabriko istorijos papildiniu. Skirtingų laikmečių, stiklių, medžiagiškumo, išraiškos pastatai - visa tai apima šiame projekte įvardinamą esmą situaciją.

KAMINAS Autentiškas raudonų plytų katilinės kaminas, statytas 1899 m.

KULTŪROS PAVELDAS

analizė | 15


FABRIKO TERITORIJA 1897 M.

ESAMA FABRIKO TERITORIJA

FABRIKO TERITORIJA 1897 M.

SIŪLOMA FABRIKO TERITORIJA

ESAMA FABRIKO TERITORIJA

SIŪLOMA FABRIKO TERITORIJA

nesaugomi objektai

nesaugomi objektai

nesaugomi objektai

kultūros paveldas

kultūros paveldas

kultūros paveldas

vanduo

vanduo

vanduo

Fabriko teritorijai būdinga nuolatinė vietos kaita. Besikeičiant funkcijoms daugėjo pastatų, vienus pakeitė kiti. Netgi dvaro pritaikymo pastatus fabrikui galime laikyti konversijos pavyzdžiu. Todėl etapiškas šios situacijos panaudojimas muziejaus funkcijai natūraliai pratęsia šios vietos gyvavimą.

16 | analizė


TECHNOLOGINIŲ PASIEKIMŲ ĮPRASMINIMAS SKIRTINGAIS LAIKOTARPIAIS

XIX a. žmogus panaudoja šios vietovės gamtos situaciją - dviem kanalais atveda Vilnios upės energiją į fabriko pastatus. Tai pavyzdys kaip to meto technologinis pasiekimas - pramonė įprasminama per gamtą. Žvelgiant į šias dienas, XXI a., pagrindinė intelektualinė naujovė - technologijos. Perteikiama mintis koks svarbus yra laikas žmogaus evoliucijai, žengimui į priekį, ir kaip tai kinta laike. Esama situacija muziejui tampa fonu - senąja patirtimi.

analizė | 17


ESAMA SITUACIJA

18 | analizė


nesaugomi objektai

nesaugomi objektai

nesaugomi objektai

kultūros paveldas

kultūros paveldas

kultūros paveldas

vanduo

vanduo

vanduo

FABRIKO VERTYBĖS

kodėl šioje vietoje įsteigtas fabrikas?

FABRIKO PROBLEMATIKA

MUZIEJAUS TEMATIKA

kodėl fabrikas griūva?

dvaras

pastatų išnykimas

kodėl fabrikas turėtų išlikti?

vietos įprasminimas

pramonė

VANDUO

fabriko steigimas

VANDUO

užliejimas

VANDUO

unikali vietos istorija

erozija Vilnios upė

interaktyvumas

parkas

užtvanka

kanalai

Rokantiškių tvenkinys

MMM TEMATIKA

Fabriko esama situacija (būklė) kelia tris klausimus, kurie atitinkamai susiję su trimis laiko perspektyvomis. „Dabartis“ - fabriko esamka būklė kelia išlikimo klausimą, kodėl fabrikas griūva. „Praeitis“ nuveda prie fabriko atsiradimo priežasties. „Ateitis“ nuveda prie klausimo kodėl jis turėtų išlikti. Visi šie klausimai turi atsakymą - vanduo. Fabriko pritaikymas muziejui garantuoja jo išlikimą ir įprasmina visas laiko perspektyvos sudedamasias.

analizė | 19


EKSPOZICIJOS VISUMOS GALIMYBĖS REKONSTRUKCIJOS VARIANTUOSE

EKSPOZICIJOS VISUMOS GALIMYBĖS REKONSTRUKCIJOS VARIANTUOSE 1 BŪDAS 1 BŪDAS Esančių pastatų išsaugojimas. Esančių pastatų išsaugojimas

Ekspozicija - atneštinis pavienis elementas. Ribotas funkcinis judėjimas.

Ekspozicija - atneštinis pavienis elementas.

Neužtenkamas plotas judėjimas. muziejaus funkcijoms. Ribotas funkcinis Neužtenkamas plotas muziejaus funkcijoms.

atskiros dalys atskiros dalys

20 | analizė

2 BŪDAS 2 BŪDAS Kultūros paveldo pastatų išsaugojimas + Kultūros paveldonaujas pastatųkorpusas išsaugojimas +naujas korpusas

3 BŪDAS 3 BŪDAS Tinkamų pastatų išsaugojimas + Tinkamų pastatų išsaugojimas naujas korpusas + nauja galerija

Nauja struktūra apjungia fabriko pastatus faktiškai riba tarp seno ir naujo.

Nauja struktūra išeksponuoja ir apjungia fabriko pastatus, funkcijas, erdves ir ekspozicijas.

Ekspozicijos naujoje struktūroje, kitos funkcijos seriba tarp seno ir naujo. nuosiuose pastatuose.

Nauja struktūra apjungia fabriko pastatus faktiškai -

Nauja struktūra išeksponuoja ir apjungia fabriko Sukuriamas trūkstamas plotas muziejaus fukcinei pastatus, funkcijas, erdves ir ekspozicijas.

Ekspozicijos naujoje struktūroje, kitos funkcijos senuosiuose pastatuose.

Sukuriamas trūkstamas plotas muziejaus fukcinei veiklai.

riba tarp seno ir naujo riba tarp seno ir naujo

veiklai.

vientisumas - ryšys tarp seno ir naujo vientisumas - ryšys tarp seno ir naujo


KONVERSIJOS GALIMYBIŲ LYGINIMAS 1 BŪDAS Esančių pastatų išsaugojimas.

2 BŪDAS Kultūros paveldo pastatų išsaugojimas + naujas korpusas

3 BŪDAS Tinkamų pastatų išsaugojimas + naujas korpusas

nauja struktūra

nauja struktūra

nauja struktūra

nesaugomi objektai

nesaugomi objektai

nesaugomi objektai

kultūros paveldas

kultūros paveldas

kultūros paveldas

vanduo

vanduo

vanduo

+ išsaugota fabriko istorija (viso gyvavimo metu) + judėjimą nusako pastatų ryšiai + smalsumas (visko neparodant) + interjero struktūros aiškiai atsiskiria nuo “seno” fono

FABRIKO TERITORIJA - patalpų plotas 1897 M. - patalpų aukštis - reprezentatyvumas - ilgaamžiškumas - aiškumas - funkcinis patogumas - ribotas patalpų suskirstymas - (ekponavimas tik smulkiu masteliu) atskiros dalys

+ eksponuojami kultūros paveldo pastatai + aiškus išplanavimo būdas + nauja struktūra išeksponuoja fabriko pastatus + interjero struktūros aiškiai atsiskiria nuo “seno” fono

+ išsaugota fabriko istorija (viso gyvavimo metu) + judėjimą nusako autentiški pastatų ryšiai + nauja struktūra išeksponuoja fabriko pastatus + struktūros aiškiai atsiskiria nuo “seno” fono + eksponavimo vientisumas (eksponavimas: viso komplekso (fizinis), bendriniai ryšiai - laisva komunikacija (intelektualinis), mastelio principas (komplekso, atskirų patalpų))

ESAMA FABRIKO TERITORIJAautentiška fabriko gyvavimo proceso SIŪLOMA FABRIKO TERITORIJA - sunaikinama - ilgaamžiškumas dalis - kultūros paveldu nepripažinti pastatai - aiškumas - neperteikia specifinės vietos charakterio - priimama tik faktinė tiesa (tik nustatyti kultūros paveldo pastatai laikomi vertybe) - vadovaujantis tokiu principu reikėtų atkurti ir kitas vietos funkcijas kaip malūną, vandens kanalus, užtvanką ir pan.

nesaugomi objektai

nesaugomi objektai

nesaugomi objektai

analizė | 21


KODĖL MĖLYNA?

22 | analizė


erdvė jai paveiki ji išplečia ją padeda susikaupti

reflektyvi

tinkama darbo aplinkai

moksliškai mažiausiai ištirtas spalvos poveikis žmogui

intelektuali atmosfera žemiškos spalvos mėlynos papildiniai

išvalo mintis

siurreali

išskiria naują struktūrą

analizė | 23


SENA

NAUJA

KINTAMA

FIKSUOTA

medžiagos keičiasi laiko atžvilgiu medžiagos ir struktūros skirtingo laikotarpio

medžiaga nesikeičia laiko atžvilgiu struktūra kintama - transformuojama

EMOCINIS KONTRASTAS jausminė - emocinė kaita

VIZUALINIS KONTRASTAS "sena - nauja" išorinis, materialus

medžiagiškumas

24 | analizė

SUSKAIDYTA

VIENTISA

akmuo (iš vietinės gamtos) unikali forma plyta (iš fabriko) kartotinė forma tinkas (prisitaikanti forma)

liejama (betonas, poliuretanas) (“gaminama” - montuojama vietoje)

tekstūra SUSILIEJUSI

AIŠKI

grubi pereinanti skirtinga biri sunki matinė

lygi vienoda pastebima išsiskirianti

spalva SUSILIEJUSI

ATNEŠTINĖ

toninė žemiška niuansinė

vientisa ryški “švari”

MEDŽIAGIŠKUMAS Kadangi esami pastatai skiriasi ne tik savo medžiagomis, bet ir laikotarpiais, galerijos medžiagiškumui naudojamas priešingas principas. Ieškoma naujos medžiagos, kuri būtų vientisa, suteiktų naujumo, netikėtumo įspūdį, aiškiai atsiskirtų nuo esamos situacijos.

KOKS vientisas, MEDŽIAGIŠKUMAS dažyta struktūra neįvardijamas, PRIEŠINGAS fiksuotas nauja spalva erdvėse niuansiškai (milimetriškai) kintama: ESAMAI SITUACIJAI? - paviršiais (blizgumo, matiškumo lygis - atitinka paviršių ekploataciją) - tonais (šviesesnis, tamsesnis (pagrindinė spalva atitinka pilko tono intensyvumą) - šviesos pagalba (šilta, šalta, refleksavimo lygis) - mažinamas plotas papildomais elementais (ekspozicinės plokštumos, šriftai)

spalva


analizÄ— | 25


MĖLYNI OBJEKTAI

Siekta atrasti mėlynos spalvos panaudojimo priežastingumą architektūroje. Analizuojama kokį prasminį poveikį tai suteikia situacijai, kontekstui, socializacijai.

JO VASCOCELLOS, CACHACA MUSEUM, BRAZILIJA. Brazilijoje esantis muziejus susijęs su agrikultūra, vietos istorija. Erdvės struktūra turėjo išsiskirti iš vietinės zonos, tranformuoti aplinką, kurti socializaciją, netikėtą požiūrį, kuris žymėtų naują viešą erdvę. Netikėtas įvaizdis paryškina muziejaus erdvę ir išdėstymą , kuris kuria naują kraštovaizdį.

26 | analizė

PASTATŲ BLOKAS ROTERDAME, NYDERLANDAI. Apleistas pastatų blokas, kuriam savivaldybės prašymu menininkai, suteikė naują įvaizdį. Šie pastatai išlaikys tokią išraišką iki tol, kol bus apsispręsta dėl jų tolimesnio funkcionavimo. Tai žymi ir išskiria ne tik šią vietovę, bet ir jos situaciją miesto kontekste, kelia didelį žmonių susidomėjimą.

MVRDV, “DIDDEN VILLAGE”, NYDERLANDAI. Kuriama pastato struktūra panaudojant stogo išplėtimą. Tai galima laikyti vertikaliu išplėtimo prototipu - miestų stogams suteikiama naują prasmę. Mėlyna danga - poliuretanas kuria “dangaus pratęsimą”, kuris vainikuoja esamus pastatus.


ETTORE SPALETTI Italų minimalizmo ir “arte povera” atstovas gilinasi į geometriją, preciziką, paprastumą. Ypač paprastų formų tapyba ant “kolonos”, kubo, kuri iš savęs kuria gilų spalvos ir šviesos santykį. Menininkas remiasi dialogu su erdve, išreiškia aiškią poziciją: “aš atėjau į erdvę”. Kūriniams jis naudoja spalvą, kuri dominuoja erdvėje ir kuria trimatiškumą. Ji keičiasi nuo šviesos sklindančios toje erdvėje, kurią savotiškai užvaldo ir okupuoja. Kūriniai eksponuojami tiek “švariose” galerinėse, tiek istorinėse erdvėse, išsiskiria nuo visumos. Visa kas supa kūrinius - jiems yra tik fonas. Kūrinys spalvos pagalba tampa esmine dominante, kuri transformuoja aplink jį supančią aplinką. Kūrinys atsiranda dėl erdvės individualaus charakterio, taip kaip mėlynos charakteris išsiskleidžia joje. Vyksta betarpiškas dialogas tarp erdvės ir kūrinio.

analizė | 27


MOKSLO MUZIEJŲ KONVERSIJOS GAMYBINIUOSE PASTATUOSE

28 | analizė

Eksploratoriumas. 1967 m. Palace of Fine Arts apleistame pastate. San Franciskas.

Techniquest. 1986 m. Postindustriniame pastate, Kardifas, Velsas.


Techmania. 2005 m. Škodos automobilių gamykliniame pastate. Pilzene. Čekija.

DOV (Dolní oblast Vítkovice) 2015 m. Pramoninių šachtų ir dujų komplekse. Ostrava.

Heweliarum. 2010 m. Karinės paskirties pastatuose. Gdanskas.

analizė | 29


MOKSLO MUZIEJUS

Tai atvira ir demokratiška institucija, kūrybos ir mokslo iniciatyvų centras. 21-ojo amžiaus mokymosi laboratorija, eksponatais, programomis ir veiksmais padedančią giliau pažinti tikrovę. Muziejų demokratizacija grindžiama tuo, kad atėjusiam paliekamos erdvės tyrinėti ir patirti. Kartu stiprėja suvokimas, jog būtina išnaudoti emocinį lankytojo įsitraukimą, kad apsilankymas ilgam paliktų pėdsaką, skatintų domėjimąsi ir supratimą. Tikslas – šviesti visuomenę inovatyviu lankytojo santykiu su mokslu, gamta ir technika. Veiklos formų įvairovė ir jų persipynimas, laisvė tyrinėti ir patirti, skatinamas žmogaus emocinis įsitraukimas į dialogą, kūrybiškumas. MC funkcijos: visuomenės švietimas, jos kritinio mąstymo ir inovatyvumo ugdymas, moksleivių skatinimas rinktis tyrėjo profesiją, naujų švietimo metodų kūrimas, mokytojų kvalifikacijos kėlimas.

30 | analizė


EKSPOZICIJOS

INTERAKTYVIOS EKSPOZICIJOS

Pabrėžti lankytojo pažinties su mokslu ir visuomenės reiškiniais interaktyvumą, intrigą ir netradicinį eksponatų ar temų pateikimą.

Interaktyvūs komponentai reikalauja lankytojo dalyvavimo (dialogo).

Akcentuoti sėkmingą Lietuvos mokslininkų dalyvavimą pažangiausiuose ir didžiausiuose tarptautiniuose mokslo projektuose (tokiuose, kaip CERN, GAIA). Būtina susieti mokslo reiškinius, atradimus, naujas technologijas (tokius, kaip kamieninių ląstelių terapijos privalumai ir etinės dilemos, robotizuota chirurgija, smegenų implantai, genetiškai modifikuoti organizmai ir jų kūrimas, didžiųjų duomenų analizės įtaka socialiniams procesams, šiukšlių pavertimo energija ar šiluma metodai, kolektyvinės išminties sistemų taikymas spendžiant kasdienes ir globalias problemas, kosmologiniai Visatos modeliai ir Higso bozonas, privatus kosminis turizmas ar pan.) su kasdieniu žmonių gyvenimu, parodyti jo reikšmę visuomenei, ekonomikai, politikai ir t. t.

Interaktyvumas yra objektas ar prietaisas, kuris siūlo informaciją ir jos pasirinkimus lankytojui, simuliuodamas mąstymą ir elgesį kaip atsakymą. Peržengti matymą ir įtraukti kitus jausmus: paliesti, užuosti, pajausti, išgirsti, kitaip manipuliuoti sužadinant patirtis, kurios negali būti tik pamatytos. “Hands-on component” fizinis ir lytėjimo dalyvavimas. Ekponatai sudomina ir skatina atlikti bandymus, kurių objektas yra pats lankytojas ar lankytojų grupė. Eksperimentuojama, pertvarkyti parodų erdvę į savotišką projektavimo ir statybų laboratoriją. Parodų, jungiančių objektus, scenografiją, daugialypės terpės priemones ir interaktyviuosius eksponatus, kartais – ir biologinių ekosistemų bei gyvų organizmų pristatymus.

analizė | 31


ducationalVersion

PROGRAMA FUNKCIJOS:

PROGRAMINĖ VEIKLA:

Atvira lauko erdvė - ne mažiau 2000 m2 Apytikris pastato bendras plotas (m2): Įėjimo holas - “miesto svetainė” Maitinimo patalpos Pastovios ekspozicijos Kintamos ekspozicijos Dirbtuvės Sandėlis Iškrovimo / pakrovimo rampa Laboratorijos Konferencijų centras (150 vietų) Biurai (iki 80 darbuotojų) Techninės patalpos Praėjimai, laiptų, liftų holai (+20%) Iš viso: Automobilių aikštelės:

700 500 2000 500 300 700 200 200 250 600 400 1170 7620 50 vietų darbuotojams/svečiams 100 vietų lankytojams 10 vietų autobusams 160 vietų (apie 0,5 ha)

Programa pagal „MOKSLO MUZIEJUS. (CENTRAS) LIETUVOJE. GALIMYBIŲ STUDIJA.“ Sudarytojas dr. Rolandas Maskoliūnas

32 | analizė

> Simbolinis tiesioginės komunikacijos pavyzdys, atviras mokslo centro darbuotojų santykis su būsimaisiais lankytojais > Vakarai suaugusiesiems. > Vasara parke > Originalaus turinio meno ir mokslo festivalis > Jaunųjų tyrėjų ir mokslininkų festivaliai > Konferencijos ir seminarai mokytojams > Naujų gamtos pažinimo dirbtuvės

LANKYMO MODELIS

LANKYTOJŲ GRUPĖS

šiokiadieniais

50% moksleivių grupės

savaitgaliais

50% šeimos, pavieniai lankytojai

LANKYTOJŲ KIEKIS

~300 žmonių vienu metu


OFI

SAI EKSP

FUNKCINĖ SCHEMA

OZIC

EKSP

IJA

OZIC

OFI

SAI

HOLA

RŪBIN INFO Ė MAIT

INIM

AS

IJA

S KONF CIJOS EREN- E KSP ZICIJ OA EKSP

EKSP

OZICIJ A

OZICI

LABO

EKSPO

ZICIJA

RATO

JA

RIJA

A CIJ

EKS

OZI

POZ

P EKS

ICIJ A

A ICIJ

REZID

POZ

EKS

ENCI

JA

EKS

POZI OFISAI CIJA

VIDIN

I

DIRB S KIEMAS TUVĖ S SAND

EKSP

OZICI

JA

TECH PATA NINĖS LPOS

ĖLIS

TECH NINĖ S PA TALP OS

GSEducationalVersion

projektas | 33


JUDĖJIMAS MUZIEJUJE

GSEducationalVersion

34 | projektas

lankytojai be bilietų

lankytojai be bilietų

lankytojai su bilietais

lankytojai su bilietais

darbuotojai

darbuotojai

Pirmiausia patenkama į muziejaus holą. Jame vyksta žmonių srautų pasiskirstymas pagal jų poreikius. Šalia holo muziejaus erdves gali naudoti lankytojai be bilietų, konferencijų dalyviai.

Praėjus pro patikrą, prasideda ekspozicijų zona, į kurią lankytojas patenka tik su bilietais. Jis nukreipiamas ekspoziciniu scenarijumi, vedamas ne tik horizontaliu, bet ir vertikaliu “bangavimu”.


GSEducationalVersion

lankytojai be bilietų

lankytojai be bilietų

lankytojai su bilietais

lankytojai su bilietais

darbuotojai

darbuotojai

Panaikinamas aukštų atskyrimas, lankytojas vedamas per abi struktūras: tiek po senuosius pastatus tiek po galeriją. Iš pirmojo aukšto patenkama į cokolinį aukštą, kuriame prasitęsia ekspozicija.

Ekspozcijos pabaiga nusikelia į šalia esantį pastatą (buvusį autentišką sandėlį) pro autentišką požeminę jungtį, kuri jungiasi su galerijos struktūra. Judėjimas ratu užsibaigia vietos tematikos ekspozicija vėl patenkama į holą.

projektas | 35


SITUACIJA

36 | projektas


projektas | 37


G-G

G-G 132 (C1) mokinių programa "civilizacijos ištakos"

poilsio zona F-F

kaip kultūrą kuria menas

139 Lietuvos mokslininkų technologiniai laimėjimai: (E1) chirurgija, genetinės modifikacijos, kamieninės ląstelės, (E2) kosmologiniai visatos modeliai

H-H

miesto/gamtos, ekologija, aplinkosauga ±0.00

131 (C3) mokinių programa "civilizacijos ištakos"

130

±0.00

(D2), (D3) mokinių programa "žmogus ir aplinka"

136

D-D

-2.30

140 (E3) Lietuvos mokslininkų technologiniai laimėjimai:

PIRMO AUKŠTO PLANAS

-4.00

(D1) mokinių programa "žmogus ir aplinka" ekosistemos

137

kaip kultūrą kuria mokslas, menas, teisė, sąveika

šviesa,lazeriai, lęšiai, holografija, diodai

-1.20

134 (C2) mokinių programa "civilizacijos ištakos"

141

kaip kultūrą kuria teisė

darbuotojų

-2.50

A-A

135 -5.00

poilsio zona

133

110 138

poilsio niša

G-G

kintama, kaip kultūrą kuria menas meninė, aktuali, instaliacija

134

126

125

(X3) laikina ekspozicija 132 (C1) mokinių programa lauko "civilizacijos ištakos"

poilsio zona

136

G-G

127 (D2), (D3) mokinių programa "žmogus ir aplinka"

139 Lietuvos mokslininkų technologiniai laimėjimai: (E1) chirurgija, genetinės modifikacijos, kamieninės ląstelės, (E2) kosmologiniai visatos modeliai

±0.00

miesto/gamtos, ekologija, aplinkosauga

-2.30

123

124

±0.00

131 (C3) mokinių programa "civilizacijos ištakos"

130

-4.00

(D1) mokinių programa "žmogus ir aplinka" ekosistemos

137

kaip kultūrą kuria mokslas, menas, teisė, sąveika

140 (E3) Lietuvos mokslininkų technologiniai laimėjimai: šviesa,lazeriai, lęšiai, holografija, diodai

C-C

-1.20 141

-2.50

108

A-A

(X2) laikinos lauko ekspozicijos

135

111

-1.20

142 vidinis kiemas

poilsio zona

110

laboratorijos

E-E

biologijos, fizikos, chemijos

106

115

107

105

+4.95

C-C

+1.40

109 108

(X2) laikinos lauko ekspozicijos fizikoje, astronomijoje

mokinių programa "judėjimo pasaulis"

-1.80

(B2) mokinių programa "judėjimo pasaulis" technikoje

E-E

biologijos, fizikos, chemijos

±0.00

142 vidinis kiemas

±0.00

116

E-E

+3.00

-1.20

-0.60

124 vietos

121

(B3) mokinių 122 programa (B1) mokinių programa "judėjimo pasaulis" "judėjimo technikoje fizikoje, astronomijoje, mikropasaulje, pasaulis"

±0.00

+1.50

-1.80

(B2) mokinių programa "judėjimo pasaulis"

106

technikoje

107 patekimas į rūsį

115

105

+4.95

102 +1.40

poilsio/renginių/ekspozicijų zona

biologijoje

119

103

113

±0.00

D-D

H-H 119

±0.00

±0.00

±0.00

poilsio/renginių/ekspozicijų zona

B-B

-0.60

102

C-C

0 1

101

118 117

120

±0.00

B-B

D-D

F-F

vietos teminė ekspozicija 101 (F2)

±0.00

116

B-B

fizikoje, astronomijoje, mikropasaulje, technikoje

112

104

118 117 ±0.00

120 ±0.00

(B1) mokinių programa "judėjimo pasaulis"

B-B

0 1

C-C

H-H

5m

A-A 1 AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA:

38 | projektas

101 įėjimo holas 102 info, bilietų pardavimas 103 rūbinė 104 vyrų sanmazgas 1 AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA: 105 moterų sanmazgas 101 įėjimo holas 106 neįgaliųjų sanmazgas 102 info, bilietų pardavimas 107 rūbinė valytojos patalpa 103 108 vyrųvalgykla 104 sanmazgas 105 sanmazgas 109 moterų virtuvė

440,00 m2 14,60 m2 180,00 m2 18,90 m2 25,50 m2 440,00 m2 5,10 m2 14,60 m2 2 180,00 m2 1,80 m 2 18,90 m2 304,00 m 2 25,50 m 55,70 m2

106 107 108 109

5,10 m2 1,80 m2 304,00 m2 55,70 m2

neįgaliųjų sanmazgas valytojos patalpa valgykla virtuvė

vietos teminė ekspozicija (F2

103

±0.00

±0.00

114

112

104 111

113

laboratorijos

fizikoje, astronomijoje

mokinių programa "judėjimo pasaulis"

134

+1.50

biologijoje

F-F -0.80

121

(B3) mokinių 122 programa "judėjimo pasaulis" patekimas į sandėlį

123

124

128

±0.00

114 124 vietos

127

128

129

-0.80

+3.00

patekimas į rūsį

kintama, meninė, aktuali, instaliacija

129

E-E

126

125

(X3) laikina ekspozicija lauko

109

darbuotojų patekimas

patekimas į sandėlį

ersion

GSEducationalVersion

138

poilsio niša

110 111 112 113 114 115 116 117 118

110 sandėliavimas 111 darbuotojų kamabarys 112 vietos teminė ekspozicija (F2) 113 skaitykla 114 konferencijų salė sandėliavimas 28,70 m2 115 aktuali ekspozicija (A1) darbuotojų kamabarys 34,10 m2 116 liftas vietos teminė ekspozicija (F2) 98,36 m2 skaitykla 117 neįgaliųjų sanmazgas 63,00 m2 konferencijų salė 175,50 m2 118 vyrų sanmazgas aktuali ekspozicija (A1) liftas neįgaliųjų sanmazgas vyrų sanmazgas

134,70m2 1,60 m2 4,82 m2 11,00 m2

28,70 m2 34,10 m2 98,36 m2 63,00 m2 175,50 m2 119 moterų 2 sanmazgas 134,70m 120 ekspozicija (B1) 1,60 m2 121 ekspozicija (B2) 4,82ekspozicija m2 122 (B3) 11,00liftas m2 123 124 125 126 127

moterų sanmazgas vyrų sanmazgas neįgaliųjų sanmazgas pagalbinės patalpos

119 120 121 122 123 124 125 126 127

moterų sanmazgas ekspozicija (B1) ekspozicija (B2) ekspozicija (B3) liftas 14,50 m2 moterų sanmazgas 492,20 m2 vyrų sanmazgas 203,40 m2 neįgaliųjų 256,80sanmazgas m2 2 pagalbinės patalpos 3,40 m 13,25 m2 8,30 m2 5,70 m2 3,20 m2

128 129 130 131 132 133 134 135 136

14,50 m2 492,20 m2 203,40 m2 256,80 m2 3,40 m2 laboratorijos 13,25 m2 ekspozicija (B4) 2 8,30 m poilsio zona 2 ekspozicija5,70 (C3) m 2 ekspozicija3,20 (C1) m

128 laboratorijos 129 ekspozicija (B4) 130 poilsio zona 131 ekspozicija (C3) 132 ekspozicija (C1) 384,50 m2 137 133 sandėlio liftas 219,00 m2 138 134 mekspozicija (C2)139 2 63,00 2 zona 140 135 poilsio 134,70m 2 134,00 136 mekspozicija (D3)141

sandėlio liftas ekspozicija (C2) poilsio zona ekspozicija (D3)

12,50 m2 113,40 m2 54,50 m2 203,40 m2

384,50 m2 219,00 m2 63,00 m2 134,70m2 134,00 m2 256,80 m2 ekspozicija (D1) 12,50 m2 poilsio zona 54,50 m2 113,40 m2 253,00 m2 ekspozicija (E1,E2) 54,50 m2 156,80 m2 ekspozicija (E3) jungtis su temine ekspozicija 203,40 m2 17,00 m2

142 vidinis kiemas VISO: ekspozicinis plotas: lauko plotas

857,95 m2 4 480,64 m2 2 424,20 m2 1 032,95 m2

137 138 139 140 141 142

ekspozicija (D1) poilsio zona ekspozicija (E1,E2) ekspozicija (E3) jungtis su temine ekspozicija vidinis kiemas VISO: ekspozicinis plotas: lauko plotas

256,80 m2 54,50 m2 253,00 m2 A-A 156,80 m2 17,00 m2 857,95 m2 4 480,64 m2 2 424,20 m2 1 032,95 m2

1 AUKŠTAS

1 AUKŠTAS

5m


poilsio niša

138

G-G

G-G -4.00

D-D

COKOLINIO AUKŠTO PLANAS

H-H

137

darbuotojų patekimas

(D1) mokinių programa "žmogus ir aplinka" ekosistemos

A-A

pakrovimo/ iškrovimo rampa

012 -5.00

013

(F1) vietos teminė

-4.00

sandėlis

015

patekimas į technines patalpas

poilsio niša

-4.00 ekspozicija fabrikas

016

138

020

010

023

017 022

G-G

014

007 (X4) laikina ekspozicija

meninė, aktuali, instaliacija

-4.00

G-G

dirbtuvės

004

011 (X3) laikina ekspozicija lauko, kintama,

019 -4.00

006

021

018

sandėliui atsilaisvinus

005

003

137

(D1) mokinių programa "žmogus ir aplinka" ekosistemos

C-C 024

patekimas į sandėlį A-A 012 015

patekimas į technines patalpas

E-E

009

008 004

(X4) laikina ekspozicija

meninė, aktuali, instaliacija

007

fabrikas

006

techninės patalpos

sandėliui atsilaisvinus

005

003

E-E

014

-4.00 ekspozicija

016 020

010 011 (X3) laikina ekspozicija lauko, kintama,

(F1) vietos teminė

-4.00

sandėlis

023

017 022

dirbtuvės

-4.00

019

(B2) mokinių programa "judėjimo pasaulis"

018

technikoje

002

021

026

C-C

001

024

patekimas į sandėlį

techninės patalpos E-E 009

(F1) vietos teminė ekspozicija

-4.00

fabrikas

E-E

008 techninės patalpos

025

(B2) mokinių programa "judėjimo pasaulis"

026

technikoje

002

001 (F1) vietos teminė ekspozicija

-4.00

techninės patalpos

D-D

D-D

fabrikas

H-H

027

0 1

C-C

H-H

0 1

C-C

5m

A-A COKOLINIO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA:

Version

001 ekspozicija (B2) 002 ekspozicija (B2) 003 moterų sanmazgas 004 vyrų sanmazgas COKOLINIO AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA: liftas (B2) 001005 ekspozicija ekspozicija (B2) sanmazgas 002006 neįgaliųjų 003007moterų sanmazgaspatalpos pagalbinės 004 vyrų sanmazgas 008 techninės patalpos 005 liftas techninės patalpos 006009neįgaliųjų sanmazgas

GSEducationalVersion

007 pagalbinės patalpos 008 techninės patalpos 009 techninės patalpos

2

191,10 m2 142,85 m2 12,20 m2 8,16 m2 1,90 m2 5,10 m2 1,80 m2 115,20 m2 237,50 m2

191,10 m 142,85 m2 12,20 m2 8,16 m2 1,90 m2 5,10 m2 1,80 m2 115,20 m2 237,50 m2

010 ekspozicija (X4) 011 lauko ekspozicija (X3) 012 sandėlis 013 sandėlio liftas ekspozicija (X4)014 tambūras 93,44 m2 lauko ekspozicija 015(X3) dirbtuvės 180,00 m2 2 sandėlis 016 poilsio zona 644,80 m sandėlio liftas 12,50 m2 017 moterų sanmazgas 2 tambūras 70,20 m 018 vyrų sanmazgas154,80 m2 dirbtuvės

010 011 012 013 014 015 016 poilsio zona 017 moterų sanmazgas 018 vyrų sanmazgas

65,20 m2 11,50 m2 6,80 m2

2

93,44 m 180,00 m2 644,80 m2 12,50 m2 2 70,20 m019 2 154,80 m020 2 65,20 m021 022 11,50 m2 023 2 6,80 m024

019 darbuotojų sanmazgas 020 darbuotojų dušas - persirengimas 021 neįgaliųjų sanmazgas 022 ofisai su antresole 023 (F1) darbuotojų sanmazgas 4,10 ekspozicija m2 137 darbuotojų dušas - persirengimas024 (F1) 5,22 ekspozicija m2 138 neįgaliųjų sanmazgas 5,50 m2 025 liftas 237,50 m2 ofisai su antresole 026 (F1) ekspozicija (F1) ekspozicija 113,76 m2 027 99,80 (F1) ekspozicija m2 (F1) ekspozicija

025 liftas 026 (F1) ekspozicija 027 (F1) ekspozicija

3,40 m2 33,20 m2 50,50 m2

2

4,10 m 5,22 m2 5,50 m2 237,50 m2 2

113,76 m (F1) ekspozicija (F1)99,80 ekspozicija m2 VISO:3,40 m2 ekspozicinis 2plotas: 33,20 m lauko plotas 50,50 m2

137 (F1) ekspozicija 138 (F1) ekspozicija VISO: ekspozicinis plotas: 2 lauko plotas 256,80 m

2

256,80 m 54,50 m2 2 328,33 m2 744,65 m2 1 032,95 m2

A-A

54,50 m2 2 328,33 m2 744,65 m2 1 032,95 m2

projektas | 39

5m


rsion GSEducationalVersion

ANTRO AUKŠTO PLANAS 203

204

203

205 206

+3.00

20

201

+1.50

204

+3.50 +4.95

207

+3.50 205 206

+3.00

202

201

208

+1.50 +3.50 +4.95

207

+3.50

202

+5.00

+5.00

0 1

0 1

2 AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA: 201 aktuali ekspozicija (A1) 202 liftas 203 holas 201 aktuali ekspozicija (A1) 204 ofisai 202 liftas 205 holas sanmazgas 203 206 ofisai sanmazgas 204 205 207 sanmazgas ofisai 206 sanmazgas 208 liftas 207 ofisai VISO: 208 liftas

2 AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA:

40 | projektas

VISO:

45,40 m2 1,60 m2 41,70 m2 45,40 m2 122,40 m2 1,60 m2 2 41,70 m2 2,80 m 122,40 m2 2,80 m2 2 2,80 m 83,50 m2 2,80 m2 3,61 m2 83,50 m2 303,81 m2 3,61 m2 303,81 m2

5m

5m


TREČIO AUKŠTO PLANAS 304

305

306 307

+7.25

303

30

304 +6.00

08

ersion

GSEducationalVersion

+7.25 302

308

+3.50 305

+7.25 306 307

301 +7.25

303 309 +6.00

+7.25 302

308

+3.50

+5.00 +7.25 301

0 1 +5.00

0 1

5m

3 AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA: 301 aktuali ekspozicija (A1) 302 aktuali ekspozicija (A2) 303 lauko terasa 304 holas 3 AUKŠTO PATALPŲ EKSPLIKACIJA: 305 ofisai 301 aktuali ekspozicija (A1) 306 sanmazgas 302 aktuali ekspozicija (A2) sanmazgas 307 lauko terasa 303 ofisai 308holas 304

83,40 m2 90,90 m2 115,00 m2 41,70 m2 122,40 m2 2 83,40 m 2,80 m2 90,90 m2 2,80 m2 115,00 m2 2 41,70 m2 83,50 m

305 306 307 308

122,40 m2 2,80 m2 2,80 m2 83,50 m2

ofisai sanmazgas sanmazgas ofisai

309 liftas VISO: ekspozicinis plotas VISO MUZIEJAUS PLOTAS: VISŲ EKSPOZICIJŲ PLOTAS: 309 liftas VISO: ekspozicinis plotas VISO MUZIEJAUS PLOTAS: VISŲ EKSPOZICIJŲ PLOTAS:

3,61 m2 431,11 m2 174,30 m2 7 543,89 m2 3 343,15 m2

3,61 m2 431,11 m2 174,30 m2 7 543,89 m2 3 343,15 m2

projektas | 41

5m


42 | projektas


EKSPOZICIJA (A1)

VALGYKLA

HOLAS

EKSPOZICIJA (B3)

DETALIZUOJAMOS ERDVĖS

KONFERENCIJŲ SALĖ VIDINIS KIEMAS

LABORATORIJA EKSPOZICIJA (E1,E2)

EKSPOZICIJA (D)

EKSPOZICIJA (B4)

on

projektas | 43


44 | prieigos


HOLAS

KONFERENCIJOS

EKSPOZICIJA

LABORATORIJA

HOLAS 440 m2

EKSPOZICIJA

Tai pirmoji patalpa į kurią patenka lankytojas. Čia formuojamas pirmasis įspūdis apie muziejų. Holas erdvus, todėl vienu metu gali tilpti didelis kiekis žmonių (parodų atidarymai, specialūs renginiai, mokinių, turistų grupės). Išdėstomos lankytojui svarbiausios funkcijos: informacija - bilietų pardaEKSPOZICIJA EKSPOZICIJA EKSPOZICIJA vimas, drabužinė, laisvalaikio zona, valgykla, tualetų blokai. Holas - jungtis su kitomis muziejaus svarbiausiomis dalimis. Todėl jis yra planuojamas taip, jog būtų kuo didesnis kiekis ryšių - jungčių tarp galerijos ir esamų pastatų. Taip prie holo jungiamos patalpos į kurias lankytojai gali patekti be bilietų: konferencijos, laikinos ekspozicijos, vidinis kiemas.

prieigos | 45


HOLO SCENARIJAI

ĮPRASTA SITUACIJA Erdvus holas dideliems žmonių srautams - laisvas erdvės išnaudojimas. Pagal lankytojo individualų poreikį organizuojamos sėdimos vietos - mobilūs pufai.

RENGINYS, DEMONSTRACIJA, PASKAITA Galimybė suvienyti didelį kiekį žmonių masiniui renginiui - parodų atidarymams, mokymams, koncertams, šventėms.

EKSPOZICIJA Informacija, kuri atkreipia lankytojų dėmesį. Galimybė įtraukti lankytojus į aktualijas, naujoves, klausimus, diskusijas. Laikina ekspozicija, kilnojama, aktuali, eksperimentinė ekspozicija.

46 | prieigos


įėjimo jungtis su konferencijų sale, metalas "Splitline 52" išilginis profilis, kryptinis šviestuvas 10 mm, dažoma matiniais mėlynais "You Turn" LED 25W, 43 0, +2700K, IP20 miltelianiais dažais, NCS S 1050-R90B "Splitline 52" profilis, įleidžiamas į lubas, "You Turn" įėjimo jungtis su virtuve, metalas 10 vertikalūs stiklo profiliai, dažomi kryptiniai prožektoriai, LED 25W, 300, +2700K, IP20, mm, vidinė dalis dažoma matiniais matiniais pilkais miltelianiais dažais, dimeriuojamas pilkais miltelianiais dažais, papiruso papiruso pilka, RAL 9018 pilka, RAL 9018

"Splitline 52" išilginis profilis, kryptinis šviestuvas "You Turn" LED 25W, 43 0, +2700K, IP20

2500

2000

tualetų blokas, klijuotas cinkuotos skardos lankstinys, 0,8x1250x2500 mm, poliuretaniniai pusiau blizgūs mėlyni dažai, NCS S 1050-R90B "Splitline 52" išilginis profilis, kryptinis šviestuvas "You Turn" LED 25W, 43 0, +2700K, IP20

rūbinės spintelės montuojamos prie lubų, metalas, 3 mm storio, poliuretaniniai pusiau blizgūs mėlyni dažai, NCS S 1050-R90B

2150

8000

14200

1400

valgyklos sala, išorėje prie MDF 18 mm 1490 lankstinys 995 metalo - 1540 skarda 0,5 mm, poliuretaniniai pusiau blizgūs dažai, mėlyni, NCS S 1050-R90B

1200 klijuojamas 2582 dažytas

4322

2462

1664

30 nuolydis 19500 įėjimo jungtis su vidiniu kiemu, metalas atsisėdimai - pufai, perdirbta plastiko butelių 10 mm, poliuretaniniai pusiau blizgūs medžiaga (polymer fiber) su mėlynos pigmentu mėlyni dažai, NCS S 1050-R90B valgyklos sala, išorėje prie MDF 18 mm klijuojamas dažytas metalo lankstinys skarda 0,5 mm, poliuretaniniai pusiau blizgūs dažai, mėlyni, NCS S 1050-R90B

valgyklos savitarnos sala, metalo 1707 lankstinys - 2328 skarda 0,5 mm, poliuretaniniai pusiau blizgūs dažai, mėlyni, NCS S 1050-R90B

1200

2500

3200

berėmės durys, klijuotas cinkuotos 2795 2028 lankstinys, 0,8x1250x2500 mm, poliuretaniniai pusiau blizgūs mėlyni dažai, NCS S 1050-R90B

1000skardos

3819

3362

6300

2700

2000

2845

1700

9000

500

30 nuolydis 19500

3200

3700

500

Baldinei įrangai naudojama medžiaga vientisa, ypač plona - metalo lakštas. Ši medžiaga vizualiai ypač plona, todėl estetiškai skiriasi nuo esamų pastatų, veikia kaip apsauginė funkcija nuo susidėvėjimo. Pagal baldinę funkciją jie gali būti naudojami pavienė berėmės kaip durys, klijuotas cinkuotos skardos lankstinys, 0,8x1250x2500 mm, struktūra, bet taip pat ir kaip komponentė. poliuretaniniai pusiau blizgūs mėlyni patikra, automatinė NCS S 1050-R90Bprie sistema - skarda,dažai, Metalopatekimo lankstinys klijuojamas 18 mm MDF ar faneros, dažytas mėlynais poliuretaniniais dažais, NCS S 1050-R90B.

tualetų blokas, klijuotas cinkuotos skardos lankstinys, 0,8x1250x2500 mm, poliuretaniniai pusiau blizgūs mėlyni dažai, NCS S 1050-R90B

vertikalūs stiklo profiliai, dažomi matiniais pilkais poliuretaniniais dažais, papiruso pilka, RAL 9018 tualetų blokas, klijuotas cinkuotos skardos lankstinys, 0,8x1250x2500 mm, poliuretaniniai pusiau blizgūs mėlyni dažai, NCS S 1050-R90B

500

integruota sandėliavimo spintelė

HOLO IŠKLOTINĖ PER ĮĖJIMĄ A-A

vertikalūs stiklo profiliai, dažomi matiniais pilkais miltelianiais dažais, papiruso pilka, RAL 9018

3200

BALDINĖ ĮRANGA

tualetų blokas, klijuotas cinkuotos skardos lankstinys, 0,8x1250x2500 mm, poliuretaniniai pusiau blizgūs mėlyni dažai, NCS S 1050-R90B

įėjimo jungtis su virtuve, metalas 10 mm, vidinė dalis dažoma matiniais pilkais miltelianiais dažais, papiruso pilka, RAL 9018

1700

"Splitline 52" profilis, įleidžiamas į lubas, "You Turn" kryptiniai prožektoriai, LED 25W, 300, +2700K, IP20, dimeriuojamas

2217 sala,350klijuotas cinkuotos 3879 informacijos skardos lankstinys, 0,8x1250x2500 mm, poliuretanianiai mėlyni dažai, NCS S 1050-R90B

3704

ant sienos kabinamas turėklas metalo juosta - 8 mm, poliuretaniniai pusiau blizgūs mėlyni dažai, NCS S 1050-R90B

rampos nuolydis 80, dažoma mėlynais poliuretaniniais dažais su abrazyvu, NCS S 1050-R90B

8252

2845 8000 įėjimo jungtis su skaitykla, metalas įėjimo jungtis su konferencijų sale, metalas išėjimas į14200 kiemą, metalas informacijos sala, klijuotas cinkuotos6300skardos 10 mm, poliuretaniniai pusiau blizgūs mėlyni 10 mm, poliuretaniniai pusiau blizgūs 10 mm, poliuretaniniai pusiau blizgūs lankstinys, 0,8x1250x2500 mm, poliuretaniniai 0 1 2m dažai, NCS S 1050-R90B mėlyni dažai, NCS S 1050-R90B mėlyni dažai, NCS S 1050-R90B pusiau blizgūs mėlyni dažai, NCS S 1050-R90B valgyklos savitarnos sala, metalo berėmės durys, klijuotas cinkuotos ant sienos kabinamas turėklas lankstinys - skarda 0,5 mm, skardos lankstinys, 0,8x1250x2500 mm, informacijos sala, klijuotas cinkuotos skardos metalo juosta - 8 mm, rampos nuolydis 80, dažoma poliuretaniniai pusiau blizgūs poliuretaniniai pusiau blizgūs mėlyni dažai, lankstinys, 0,8x1250x2500 mm, poliuretanianiai mėlynais poliuretaniniais dažais su poliuretaniniai pusiau blizgūs dažai, mėlyni, NCS S 1050-R90B NCS S 1050-R90B mėlyni dažai, NCS S 1050-R90B abrazyvu, NCS S 1050-R90B mėlyni dažai, NCS S 1050-R90B

GSEducationalVersion

HOLO IŠILGINĖ IŠKLOTINĖ B-B

3700

įėjimo jungtis su konferencijų sale, metalas 10 mm, dažoma matiniais mėlynais miltelianiais dažais, NCS S 1050-R90B

integruota sandėliavimo spintelė

"Splitline 52" išilginis profilis, kryptinis šviestuvas "You Turn" LED 25W, 43 0, +2700K, IP20

vertikalūs stiklo profiliai, dažomi matiniais pilkais poliuretaniniais dažais, papiruso pilka, RAL 9018

2150

1400

4322

1200

2582

1490

995

1540

2462

1664

1200

1707

2328

3819

1000

2795

tualetų blokas, klijuotas cinkuotos skardos lankstinys, 0,8x1250x2500 mm, poliuretaniniai pusiau blizgūs mėlyni dažai, NCS S 1050-R90B

2028

3362

2217

350

rūbinės spintelės montuojamos prie lubų, metalas, 3 mm storio, poliuretaniniai pusiau blizgūs mėlyni dažai, NCS S 1050-R90B

rūbinės spintelės montuojamos prie lubų, metalas, 3 mm storio, poliuretaniniai pusiau blizgūs mėlyni dažai, NCS S 1050-R90B

3879

3704

8252

patikra, automatinė patekimo sistema 9000

patikra, automatinė

berėmės durys, klijuotas cinkuotos skardos lankstinys, 0,8x1250x2500 mm, poliuretaniniai pusiau blizgūs mėlyni dažai, NCS S 1050-R90B 2150

berėmės durys, klijuotas cinkuotos skardos lankstinys, 0,8x1250x2500 mm, poliuretaniniai pusiau blizgūs mėlyni

1400

įėjimo jungtis su vidiniu kiemu, metalas 10 mm, poliuretaniniai pusiau blizgūs mėlyni dažai, NCS S 1050-R90B 4322

1200

įėjimo jungtis su vidiniu kiemu, metalas 10 mm, poliuretaniniai pusiau blizgūs

2582

1490

995

1540

2462

atsisėdimai - pufai, perdirbta plastiko butelių

1664

įėjimo jungtis su skaitykla, metalas 10 mm, poliuretaniniai pusiau blizgūs mėlyni dažai, NCS S 1050-R90B

įėjimo jungtis su konferencijų sale, metalas 10 mm, poliuretaniniai pusiau blizgūs mėlyni dažai, NCS S 1050-R90B

atsisėdimai - pufai, perdirbta plastiko butelių medžiaga (polymer fiber) su mėlynos pigmentu 1200

1707

2328

3819

įėjimo jungtis su konferencijų sale, metalas 10 mm, poliuretaniniai pusiau blizgūs mėlyni

1000

2795

2028

įėjimo jungtis su skaitykla, metalas 10 mm, poliuretaniniai pusiau blizgūs

3362

išėjimas į kiemą, metalas 10 mm, poliuretaniniai pusiau blizgūs mėlyni dažai, NCS S 1050-R90B

2700

3700

3200

500

9000

tualetų blokas, klijuotas cinkuotos skardos lankstinys, 0,8x1250x2500 mm, poliuretaniniai pusiau blizgūs mėlyni dažai, NCS S 1050-R90B

vertikalūs stiklo profiliai, dažomi matiniais pilkais poliuretaniniais dažais, papiruso pilka, RAL 9018

3200

tualetų blokas, klijuotas cinkuotos skardos lankstinys, 0,8x1250x2500 mm, poliuretaniniai pusiau blizgūs mėlyni dažai, NCS S 1050-R90B

"Splitline 52" išilginis profilis, kryptinis šviestuvas "You Turn" LED 25W, 43 0, +2700K, IP20

2700

įėjimo jungtis su konferencijų sale, metalas 10 mm, dažoma matiniais mėlynais miltelianiais dažais, NCS S 1050-R90B

integruota sandėliavimo spintelė

500

tualetų blokas, klijuotas cinkuotos skardos lankstinys, 0,8x1250x2500 mm, poliuretaniniai pusiau blizgūs mėlyni dažai, NCS S 1050-R90B

2217

350

3879

išėjimas į kiemą, metalas 10 mm, poliuretaniniai pusiau blizgūs

3704

informacijos sala, klijuotas cinkuotos skardos lankstinys, 0,8x1250x2500 mm, poliuretaniniai pusiau blizgūs mėlyni dažai, NCS S 1050-R90B

informacijos sala, klijuotas cinkuotos skardos lankstinys, 0,8x1250x2500 mm, poliuretaniniai

0

8252

1

2m

prieigos | 47 0

1

2m


M MMMMM MMMMMMMM MMMM MM MMMMMMMM MM MMMM

TONAI

MĖLYNA SPALVA

šviesumas - tamsumas Pagal paviršių ekploataciją ir natūralaus apšvietimo lygį. Lubos dažomos šviesiau.

UŽIMAMAS PLOTAS

STRUKTŪRA

SPALVA

DENGIAMAS SLUOKSNIS

erdvinė / baldinė

konstanta

dažai

sienos, lubos, jungtys, plokštumos / baldinė įranga

mėlyna NCS S 1050-R90B

(rūšis pagal dengiamą paviršių erdvėje) poliuretaniniai dažai grindims sienų dažai lubų dažai

gaunamas dažant struktūrą

DOMINUOJANTI MEDŽIAGA Pasirinkta viena iš pramoninių grindų dangų - lietas poliuretanas. Tai besiūlė, atspari mechaninėms, terminėms bei cheminėms apkrovoms medžiaga. Dėl elastingumo patvariai užpildo smulkius betono įtrūkimus, absorbuoja bei slopina triukšmą. Pagal funkcinius reikalavimus poliuretaninės dangos sistemos gali būti skirtingai pritaikomos. Įvairių paviršių danga − nuo visiškai lygaus iki labai šiurkštaus. Matinis arba pusiau blizgus dangos paviršius atsparus ir lengvai prižiūrimas. Ši danga vienintelė, kurią galima kloti ant betono, faneros, metalo, ar net asfalto. Galimybė tiksliai parinkti norimą atspalvį, danga pasižymi geru blizgesio ir spalvos stabilumu.

48 | prieigos

MMM MMMMMMMMMMM MMM M


DAŽAI DAŽAI

DAŽAI

Naudojama medžiaga atneša ypatybes iš savęs.

DAŽAI

Naudojama medžiaga atneša ypatybes iš savęs.

KOMPONENTAI KOMPONENTAI

Naudojami komponentai veikia medžiagos-spalvos savybes Naudojami komponentai veikia medžiagos - spalvos savybes.

Naudojama medžiaga iš savęs.iš savęs. Naudojama medžiaga (dažai)atneša į erdvęypatybes atneša ypatybes

PAVIRŠIAI

DAŽAI

PAVIRŠIAI

Naudojami kom

KOMPONENTAI

PAVIRŠIAI REFLEKSAVIMAS blizgumas - matiškumas Naudojama medžiaga atneša ypatybes iš savęs. blizgumas - matiškumas Naudojami komponentai veikia medžiagos-spalvos savybes Pagal paviršių ekploataciją. Pagal paviršių ekploataciją. Pandusinėms jungtims, didelio žmonių srauto vietose naudojama grindų Pandusinėms jungtims, didelio žmonių srauto vietose naudojama grindų danga - liejamas poliuretanas su abrazyvu. danga - liejamas poliuretanas su abrazyvu.

Naudojami kom

PAVIRŠIAI

BLIZGUMAS - MATIŠKUMAS ŠVIESA Parenkamas pagal paviršių ekploataciją. Tam tikrose vietose, kuriose mėlynos refleksavimas trukdo, blizgumas - matiškumas M MMMMM naudojamas koncentruotas kryptinis apšvietimas. Valgykla, blizgumas Pagal paviršių ekploataciją. TONAI - matiškumas MMMMMMMM TONAI darbo zonos. Pagal paviršių ekploataciją. šviesumas - tamsumas Pandusinėms jungtims, didelio žmonių srauto vietose naudojamaMMMM grindų MM šviesumas - tamsumas MMMMMMMM Pandusinėms didelio žmonių srauto vietoselygį.naudojama grindų danga - liejamas poliuretanas su abrazyvu. Pagal paviršių jungtims, ekploataciją ir natūralaus apšvietimo Lubos dažomos MM MMMM Pagal paviršių ekploataciją ir natūralaus apšvietimo lygį. Lubos dažomos danga liejamas poliuretanas su abrazyvu. šviesiau. šviesiau.

PAVIRŠIAI

TONAI

M MMM MMMMM MMMM MMMMM MM MM

UŽIMAMAS PLOTAS

M MMM MMMMM MMMM MMMMM MM MM

TONAI

pagrindinis naudojamas mėlynos tonas atitinka pilko tono intensyvumą, RAL 9018

M MMMMM TONAI MMMMMMMM šviesumas - tamsumas MMMM MM šviesumas - tamsumas Pagal paviršių ekploataciją ir natūralaus apšvietimo lygį. Lubos dažomos MMMMMMMM Pagal paviršių ekploataciją ir pagrindinis natūralaus naudojamas apšvietimo lygį. Lubos dažomos šviesiau. mėlynos MM MMMM STRUKTŪRA SPALVA šviesiau.

tonas atitinka pilko tono ŠVIESUMAS - TAMSUMAS intensyvumą, RAL 9018 Pagal paviršių ekploataciją ir natūralaus apšvietimo lygį. Lubos dažomos vienu tonu šviesiau.

INFORMACIJA erdvinė / baldinėplotas mažėja atsirandant papildomiems konstanta Mėlynas elementams, kurie nuolatos kinta - ekspozicinėsmėlyna plokštumos, šriftai, sienos, lubos, jungtys, plokštumos / nuorodos, informacija NCS S 1050-R90B baldinė įranga

pagrindinis naudojamas mėlynos tonas atitinka pilko tono faktūriškumas išgaunamas dažant struktūrą intensyvumą, RAL 9018

FAKTŪRA

pagrindinis naudojamas mėlynos tonas atitinka pilko tono pagrindinis naudojamas mėlyintensyvumą, RAL 9018tono nos tonas atitinka pilko faktūriškumas išgaunamas dažant struktūrą intensyvumą, RAL 9018

STRUKTŪRA

SPALVA

erdvinė / baldinė

konstanta

sienos, lubos, jungtys, plokštumos / baldinė įranga

mėlyna NCS S 1050-R90B

DENGIAMAS SLUOKSNIS STRUKTŪRA

SPALVA

dažai erdvinė / baldinė (rūšis pagal paviršių erdvėje) sienos, lubos,dengiamą jungtys, plokštumos / poliuretaniniai dažai baldinė įranga grindims sienų dažai lubų dažai STRUKTŪRA DENGIAMAS SLUOKSNIS erdvinė / baldinė dažai sienos, lubos, jungtys, plokštumos / įranga (rūšis pagalbaldinė dengiamą paviršių erdvėje)

konstanta mėlyna NCS S 1050-R90B

SPALVA konstanta

prieigos | 49

mėlyna NCS S 1050-R90B


ms

ERDVĖS ELEMENTAI

ERDVĖS ELEMENTAIERDVĖS ELEMENTAI

medžiaga. Dėl užpildo smulkius absorbuoja bei slopina triukšmą. arba pusiauMatinis blizgusarba pusiau blizgus sienųelastingumo dažai medžiaga.patvariai Dėl elastingumo patvariai betono užpildoįtrūkimus, smulkius betono įtrūkimus, absorbuoja bei Matinis slopina triukšmą. dangos paviršius atsparus ir lengvaiatsparus prižiūrimas. Poliuretano danga Poliuretano įvairių paviršių − nuo visiškai lygaus iki visiškai labai šiurkštaus, lubų dažai dangos paviršius ir lengvai prižiūrimas. danga įvairių paviršių − nuo lygaus ikiatitinkamai labai šiurkštaus, atitinkamai pagal funkcinį naudojimą. Ši danga vienintelė,Ši kurią kloti kurią ant betono, net asfalto. Pagal funkcinius pagal funkcinį naudojimą. dangagalima vienintelė, galimafaneros, kloti antmetalo, betono,arfaneros, metalo, ar net asfalto. Pagal funkcinius reikalavimus poliuretaninės dangos sistemos gali būti sistemos skirtingaigali pritaikytos ir pritaikyti tiksliaiirnorimą spalvą, pasižymi blizgesio ir geru blizgesio ir reikalavimus poliuretaninės dangos būti skirtingai pritaikytos pritaikyti tiksliai norimągeru spalvą, pasižymi spalvos stabilumu.spalvos stabilumu.

Viena is pramoninių grindų dangų - lietas poliuretanas. Tai besiūlė, atspari mechaninėms, terminėms bei cheminėms apkrovoms medžiaga. Dėl elastingumo patvariai užpildo smulkius betono įtrūkimus, absorbuoja bei slopina triukšmą. Matinis arba pusiau blizgus dangos paviršius atsparus ir lengvai prižiūrimas. Poliuretano danga įvairių paviršių − nuo visiškai lygaus iki labai šiurkštaus, atitinkamai pagal funkcinį naudojimą. Ši danga vienintelė, kurią galima kloti ant betono, faneros, metalo, ar net asfalto. Pagal funkcinius reikalavimus poliuretaninės dangos sistemos gali būti skirtingai pritaikytos ir pritaikyti tiksliai norimą spalvą, pasižymi geru blizgesio ir spalvos stabilumu. Viena is pramoninių grindų dangų - lietas poliuretanas. Tai besiūlė, atspari mechaninėms, terminėms bei cheminėms apkrovoms

iena is pramoninių grindų dangų - lietas poliuretanas. Tai besiūlė, atspari mechaninėms, terminėms bei cheminėms apkrovoms medžiaga. Dėl elastingumo patvariai užpildo smulkius betono įtrūkimus, absorbuoja bei slopina triukšmą.LUBOS Matinis arba pusiau blizgus GRINDYS patvariai užpildo smulkius betono įtrūkimus, absorbuoja bei slopina triukšmą. Matinis arbaSIENOS medžiaga. Dėl elastingumo pusiau blizgus dangos paviršius atsparus ir lengvai prižiūrimas. Poliuretano danga įvairių paviršių − nuo visiškai lygaus iki labai šiurkštaus, atitinkamai Alkidiniai mėlyni dažai, NCS S 1050-R90B , ERDVĖS ELEMENTAI angos paviršius atsparus ir lengvai prižiūrimas. Poliuretano danga įvairių paviršių − nuo visiškai lygaus iki labai šiurkštaus, atitinkamai pagal funkcinį naudojimą. Ši danga vienintelė, kurią galima kloti ant betono, faneros, metalo, ar net asfalto. Pagal funkcinius su matiniu paviršiumi. Neatspindi šviesos, agal funkcinį naudojimą. Ši danga vienintelė, kurią galima kloti ant betono, faneros, metalo, ar net asfalto. Pagal funkcinius reikalavimus poliuretaninės dangos sistemos gali būti skirtingai pritaikytos ir pritaikyti tiksliai norimą spalvą, blizgesio ir nelygutodėl pasižymi tinkami geru įvairiems paviršiaus Alkidiniai mėlyni dažai, NCS S 1050-R90B dažai su Didelio žmonių srautųirsusirinkimo vietosenorimą - poliureeikalavimus poliuretaninės dangos sistemos gali būti skirtingai pritaikytos pritaikyti tiksliai spalvą, pasižymi geru blizgesio ir spalvos stabilumu. mams paslėpti. pusiau blizgiu paviršiumi. tanas pusiau blizgus palvos stabilumu. Eksploatacinės dažų savybės didesnės - jie ilgaam(mažiau tepli danga). . Tai besiūlė, atspari mechaninėms, terminėms bei cheminėms apkrovoms žiai, lengvai valomi, tad tinka paviršiams, kuriuos teks betono įtrūkimus, absorbuoja bei slopina triukšmą. Matinis arba pusiau blizgus dažnai valyti. Naudojami bendrose erdvėse: holas, rūJUNGTYS etano danga įvairių paviršių − nuo visiškai lygaus iki labai šiurkštaus, atitinkamai binė, valgykla. Pandusuose naudojamas GRINDYS žmonių Mažesnio žmonių srautų Didelio žmonių srautų MažesnioDidelio žmonių srautųsrautų alima kloti ant betono, faneros, metalo, ar net asfalto. Pagal funkcinius GRINDYS poliuretanas su priedu susirinkimo susirinkimo vietose - Plieno struktūra de susirinkimo vietose vietose skirtingai pritaikytos ir pritaikyti tiksliai norimą spalvą,Mažesnio pasižymižmonių geru blizgesio ir srautų susirinkimo vietose - poliu- susirinkimo vietose abrazyvas maišomas į dažus. poliuretanas poliuretanas matinis. pusiau blizgiais, m poliuretanas pusiau blizgus poliuretanas matinis.pusiau blizgus retanas matinis. Padidinama trintis,Ekspozicijų erdvėse. poliuretaniniais da Ekspozicijų erdvėse. (mažiau tepli danga). (mažiau tepli danga). Ekspozicijų erdvėse. JUNGTYS apsaugoma nuo slydimo. 1050-R90B, su pad Bendrosios erdvės: holas, Bendrosiosmėlyni erdvės:dažai, holas, mėlyni dažai, Emaliniai mėlyni dažai, NCS S 1050-R90B, matiniai. Plieno struktūra dengiama pusiau blizgiais, atsparumu išorinėj NCS S 1050-R90B NCS S 1050-R90B rūbinė, valgykla. rūbinė, valgykla. Naudojami rečiau liečiamiems paviršiams. Eksplomėlynais poliuretaniniais dažais, NCS S Pandusuose naudojamas poliuretanas su priedu - abrazyvas maišomas į dažus. Padidinama trintis, GRINDYS apsaugoma nuo slydimo.

50 | prieigos GSEducationalVersion

mėlyni dažai, NCS S 1050-R90B

atuojama ekspozicinėse erdvėse, kadangi ten sienų atnaujinimas dažnas ir nuolatinis.

Didelio žmonių srautų susirinkimo vietose poliuretanas pusiau blizgus (mažiau tepli danga). Bendrosios erdvės: holas, rūbinė, valgykla.

1050-R90B, su padidintu atsparumu išorinėje dalyje.

Pandusuose naudojamas poliuretanas su priedu abrazyvas maišomas į dažus. Padidinama trintis, apsaugoma nuo slydimo.

Mažesnio žmonių srautų susirinkimo vietose poliuretanas matinis. Ekspozicijų erdvėse.

GSEducationalVersion

JUNGTYS

JUNG

Plieno stru pusiau bliz poliuretani 1050-R90B atsparumu


ir

dengiama

BALDINĖ ĮRANGA BLOKAI

INFORMACIJA

Klijuotas cinkuotos skardos lankstinys, dengiama mėlynais, pusiau matiniais poliuretaniniais dažais, NCS S 1050-R90B.

Klijuotas cinkuotos skardos lankstinys, dengiama mėlynais, pusiau matiniais poliuretaniniais dažais, NCS S 1050-R90B.

RŪBINĖ

VALGYKLOS SALA

Plieno struktūra dengiama pusiau blizgiais, mėlynais poliuretaniniais dažais, NCS S 1050-R90B, su padidintu atsparumu išorinėje dalyje.

Prie MDF išorėje klijuotas cinkuotos skardos lankstinys, dengiamas mėlynais, pusiau matiniais poliuretaniniais dažais, NCS S 1050-R90B, vidinėje dalyje MDF laminuojamas pilku laminatu, RAL 9018

EKSPOZICINĖS PLOKŠTUMOS

ATSISĖDIMAI

Emaliniai dažai mėlyni, matiniai, NCS S 1050-R90B

atsisėdimai - pufai, perdirbta plastiko butelių medžiaga (polymer fiber) su mėlynos pigmentu, NCS S 1050-R90B

prieigos | 51


HOLAS

KONFERENCIJOS

EKSPOZICIJA

LABORATORIJA

RŪBINĖ

180 m2

EKSPOZICIJA

EKSPOZICIJA

Rūbinė - bendrinė holo dalis, atviro tipo, veikia savitarnos principu. Erdvėje skirtingais aukščiais išsidėstytiEKSPOZICIJA EKSPOZICIJA tūriai (spintelės) kuria skirtingo privatumo erdves. Tūriai - spintėlės dviejų tipų: vienos skirtos kabinti rūbus vertikaliu ryšiu pakabomis, kitos - užrakinamos spintelės. Pakabintos spintelės suteikia didesnį praeinamumo plotą.

VALGYKLA

EKSPOZICIJA

VIDINIS KIEMAS

rdv ė

spintelės su pakabomis

am ae

GSEducationalVersion

lais

vai

pra

ein

kodinės spintelės

520 vietų: 290 kabinamų vietų 230 spintelių vietų

52 | prieigos

laisvi atsisėdimai - pufai


prieigos | 53


54 | prieigos


RŪBINĖS FRAGMENTINĖ IŠKLOTINĖ spintelės montuojamos prie lubų, metalas, 4 mm storio, poliuretaniniai pusiau blizgūs mėlyni dažai, NCS S 1050-R90B

refleksinis LED apšvietimas, ant užrakinamų spintelių

2 GK pakabinamos lubos, dažomos mėlynai, NCS S 1050-R90B

300

vertikalios jungties mechanizmo dėžė

2000

"Splitline 52" išilginis profilis, kryptinis šviestuvas "You Turn" LED 25W, 43 0, +2700K, IP20

griovelis

925

3700

DETALĖ A

raktas - kortelė

vientisas medžiagos sluoksnis, formuojamas karštu būdu

A1

410

925

450

lanksti tarpinė, atlošui atlenkti

1700

10

DET. A

užfisavimo dalis 300

atsisėdimai - pufai, perdirbta plastiko butelių medžiaga (polymer fiber) su mėlynos pigmentu

raktas - kortelė

300

užrakinamos spintelės, metalas, 4 mm storio, poliuretaniniai pusiau blizgūs mėlyni dažai, NCS S 1050-R90B

0

0.5

1m

automatinės pakabos

prieigos | 55


LANGŲ STRUKTŪRA Galerija jungiama su senaisiais pastatais per esamus fabriko pastatus - įėjimus. Tai formuoja jungtis, kurios atsitiktinai dalinima naują struktūrą. Šis atsitiktinumas tęsiamas ir formuojant naujos struktūros skaidymą pagal esamų pastatų langų projekcijas. Taip išgaunamas dvisluoksniškumas ir pabrėžiama „tarpinė“ erdvė (atsitraukimas) tarp galerijos ir senųjų pastatų.

56 | prieigos


prieigos | 57


58 | prieigos


hidroizoliacija 50mm apšiltinimas 300 mm laikantis paklotas 150 mm garso izoliacija 50 mm metalinė santvara 500 mm akustinės GK pakabinamos lubos, dažomos mėlynai, NCS S 1050-R90B

laikantis paklotas, profiliuotas lakštas T145/280, dengimo plotis 1500 mm, profilio aukštis 140mm, maksimalus ilgis 150,00

dažytas stiklas, matiniai dažai mėlyni, NCS S 1050-R90B neperšviečiami roletai integruoti vertikaliuose langu profiliuose priešgaisrinės užuolaidos

trigubas stiklo paketas

dažytas stiklas, matiniai dažai mėlyni, NCS S 1050-R90B

daugiasluoksnės sienų plokštės su poliuretano užpildu, montuojamos vertikaliai, plotis 1,2 m, aukštis iki 16m, 300 mm storio, dažytos mėlynais poliuretaniniais dažais NCS S 1050-R90B GSEducationalVersion

GALERIJOS STRUKTŪRA Struktūros medžiagiškumas ir montavimo principas skiriasi nuo esamų pastatų, kuriems būdinga birus akmens struktūriškumas: monolitas, betonas, plyta, tinkas, (gamtinė, biri struktūra). Taikomas lengvai pastatomas sandėlio struktūros principas iš profiliuotos skardos paklotų ir daugiasluoksnių sienų plokščių.

prieigos | 59


NATŪRALUS APŠVIETIMAS Kadangi galerija apsupa didžiąją dalį esamų pastatų, natūralus apšvietimas formuojamas kuriant jos uždarumą ir atvirumą. Tai suteikia poveikį ne tik naujos struktūros erdvese, bet ir esamuose pastatuose.

ŠVIESOS PATEKIMAS PRO GALERIJOS KONTŪRUS

GALERIJOS ATVIRUMAS - UŽDARUMAS

VIDINIO KIEMO ERDVĖS ŠVIESA pagal fabriko pastatus + gamtą

LAUKO ERDVĖS ŠVIESA pagal gamtą

Lauko erdvės šviesa - tiesioginė, į galeriją patenka per išorinį kontūrą. Vidinio kiemo erdvės šviesa - netiesioginė, apsupta fabriko pastatų, į galeriją patenka per vidinį kontūrą.

Vidinis galerijos kontūras - atviras. (susitelkimas į vidų - kontekstą) Išorinis galerijos kontūras - dalinai uždaras, atvirumas formuojamas tik funkciškai šviesos reikalaujančiose patalpose (normuojamas aplinkos vaizdas). GSEducationalVersion

60 | prieigos GSEducationalVersion


GALERIJA

ESAMI PASTATAI

TIESIOGINIS APŠVIETIMAS Formuojamas koncentruotai - per išorinę galerijos dalį - atveriant vitrinas į lauką. Didžiausias kiekis natūralios tiesioginės šviesos - bendrinėse zonose - hole, drabužinėje, poilsio zonose. Uždaras išorinis kontūras - ekspozicijų zonose, ribojamas šviesos ir aplinkos vaizdo patekimas.

TIESIOGINIS APŠVIETIMAS Išlieka tokiose vietose, kur galerija perimetriškai nedengia langų - „neapeina“. Tokiuose atvejuose kaip ofisų dalyje, kur galerija yra tarp pastatų, ekspozicijnėje dalyje, kur galerija „kerta“ pastatus.

NETIESIOGINIS APŠVIETIMAS Formuojamas per galerijos vidinį kontūrą. visiškai atsiveriama į senuosius pastatus per vitrinų perimetrinį išdėstymą. Holas , valgykla, ekspozicijos.

NETIESIOGINIS APŠVIETIMAS Situacijose kur galerija apsupa pastatus lygiagrečiai. Ekspozicijų, darbo, laboratorijų zonos.

NATŪRALUS APŠVIETIMAS GALERIJOJE

NATŪRALUS APŠVIETIMAS ESAMOJE STRUKTŪROJE

šiaurinė šviesa

TIESIOGINIS APŠVIETIMAS pastovus apšvietimo variantas

šiaurinė šviesa

TIESIOGINIS APŠVIETIMAS reguliuojamas langinėmis, papildomas dirbtiniu apšvietimu

NETIESIOGINIS APŠVIETIMAS reguliuojamas langinėmis, papildomas dirbtiniu apšvietimu

NETIESIOGINIS APŠVIETIMAS reguliuojamas roletais, papildomas dirbtiniu apšvietimu

pietinė šviesa

pietinė šviesa

GSEducationalVersion

prieigos | 61


200 380

50 130

1200

AUTOMATINĖS LANGINĖS Automatinėmis langinėmis reguliuojamas natūralus apšvietimas esamuose pastatuose. Kadangi šių pastatų išorė yra ir muziejaus vidus, estetiškai svarbios švarios juntys, todėl naudojama lango angokrašiuose integruotos langinės iš plieno. Uždarytas langas atrodo vientisai tiek iš vidaus tiek iš išorės.

langinės stabilioji dalis

metalo rėmelis (pagal lango rėmo matmenis), montuojamas sulig sienos lygiu

kreipiančioji

190x10 mm metalo lakštas (6 dalijimai), papiruso pilka, RAL 9018

vidiniai vyreliai

langinės užsidaro sulig sienos lygiu

langinių valdymo blokelis

200

LANGINĖS UŽSKLEISTOS

190x10 mm metalo lakštas (6 dalijimai), papiruso pilka, RAL 9018

vidiniai vyreliai

langinės užsidaro sulig sienos lygiu

1200

langinės stabilioji dalis

10

190

50

130

ratukai langinėms judėti

80

kreipiančioji

380 380

50

metalo rėmelis (pagal lango rėmo matmenis), montuojamas sulig sienos lygiu

100

langinės stabilioji dalis

130

langinės stabilioji dalis

0

1-1

metalo rėmelis (pagal lango rėmo matmenis), montuojamas sulig siena

langinių valdymo blokelis 1-1 LANGINĖS ATSKLEISTOS

LANGINĖS UŽSKLEISTOS

130

200

50

380

80

200

kreipiančioji, rėmelio dalyje

3801200 380

50

130 0

ratukai langinėms judėti

GSEducationalVersion

80

1200

190 1-1

130

50

fragmentas 1-1

10

metalo rėmelis (pagal lango rėmo matmenis), montuojamas sulig siena 1-1 LANGINĖS ATSKLEISTOS

130

50

380

80

200

kreipiančioji, rėmelio dalyje

1200

fragmentas 1-1

1-1

62 | prieigos

GSEducationalVersion

0

100

300 mm

100

300 mm


ROLETAI

dažytas stiklas, matiniai dažai mėlyni, NCS S 1050-R90B dažytas stiklas, matiniai dažai mėlyni, NCS S 1050-R90B vertikalus išorinis aliuminio profilis

Roletais reguliuojamas natūralus apšvietimas galerijoje. Integruojami išoriniuose vertikaliuose vitrinos profiliuose. Taip apsisaugoma nuo saulės šviesos, galimybė reguliuoti užtamsinimą ekspozicijose. Toks montavimo principas estetiškai tinkamas prie visos jungčių su pastatais sistemos, taip pat keliamas pastato energijos efektyvumas.

vertikalus išorinis aliuminio profilis trigubas stiklo paketas trigubas stiklo paketas dažytas stiklas, matiniai dažai mėlyni, NCS S 1050-R90B

integruotas neperšviečiamas roletas, mėlynas NCS S 1050-R90B

dažytas stiklas, matiniai dažai mėlyni, NCS S 1050-R90B dažytas stiklas, matiniai dažai mėlyni, NCS S 1050-R90B

vertikalus aliuminio išorės profilis CW50 "Renaers", dažomas papiruso pilka, RAL 9018

dažytas stiklas, matiniai dažai mėlyni, NCS S 1050-R90B neperšviečiami roletai integruoti vertikaliuose langu profiliuose neperšviečiami roletai integruoti vertikaliuose langu profiliuose trigubas stiklo paketas vertikalus išorinis trigubas stiklo paketas aliuminio profilis

vertikalus aliuminio vidaus profilis CW50 "Renaers", dažomas papiruso pilka, RAL 9018

dažytas stiklas, matiniaiišorinis dažai vertikalus mėlyni, NCS S 1050-R90B aliuminio profilis fiksavimo aliuminio profilis

dažytas stiklas, matiniai dažai mėlyni, NCS S 1050-R90B

trigubas stiklo paketas

prieigos | 63


DIRBTINIS APŠVIETIMAS Apšvietimo sistema vientisa. Skiriasi jos montavimo būdas atitinkamai pagal tai kokioje struktūroje apšvietimas: senoje ar naujoje. Naudojamas „Delta Light“ Splitline profilis su integruotu kryptiniu ir bendruoju apšvietimu. Pagal funkciją ir poreikį instaliuojami šviestuvų tipai.

64 | prieigos

ESAMI PASTATAI

GALERIJA

objektiškumas

abstraktumas

paviršiuje atsitraukus

viduje vientisa

reaguoja į naują struktūrą

naujos struktūros dalis


GALERIJA

ESAMI PASTATAI

„Splitline 52“ profilis (įleidžiamas į pakabinamas lubas), kuriame yra:

Bėgelio sistema, „Splitline 29“ profilis (montuojama per atsumą), kuriame yra:

KRYPTINIS APŠVIETIMAS Naudojamas ekspozicinėse erdvėse, valgykloje. Prožektoriukai „You Turn“ skirtingų sklaidos kampų: siaurakampis - kryptiniui koncentruotui apšvietimui į objektą (150) (išvengiama mėlynos spalvos refleksija) vidutinio kampo 240 plataus sklaidos kampo 430 - bendresniam apšvietimui.

KRYPTINIS APŠVIETIMAS Naudojamas ekspozicinėse erdvėse. Prožektoriukai „You Turn“ skirtingų sklaidos kampų: siaurakampis - kryptiniui koncentruotui apšvietimui į objektą (150) (išvengiama mėlynos spalvos refleksija) vidutinio kampo 240 plataus sklaidos kampo 430 - bendresniam apšvietimui.

BENDRINIS APŠVIETIMAS kaip papildomas apšvietimas, profilyje integruotos T5 lempos

BENDRINIS APŠVIETIMAS kaip pagrindinis apšvietimas, naudojamas laboratorijose, konferencijose, dirbtuvėse. profilyje integruotos T5 lempos DIRBTINIS APŠVIETIMAS ESAMOJE STRUKTŪROJE

DIRBTINIS APŠVIETIMAS GALERIJOJE

PROFILINIS APŠVIETIMAS Integruojamas kryptinis ir bendrasis apšvietimas.

PROFILINIS APŠVIETIMAS PROFILINIS APŠVIETIMAS Integruojamas kryptinis ir bendrasis apšvietimas.

Profilis įleidžiamas į pakabinamas lubas.

Profilis montuojamas per atsumą kabinamas erdvėje.

GSEducationalVersion

prieigos | 65


GALERIJA

0-900

Profilio instaliavimas dvejopas: Profilio instaliavimas - modulinis, profilis į(įleidžiamas į pakabinamas lubas) naujoje struktūroje - modulinis, "Splitline„Splitline 52" profilis52“ (įleidžiamas pakabinamas lubas) senuosiuose pastatuose - bėgelio sistema, "Splitline 29" profilis (montuojama per atsumą)

ESAMI PASTATAI

LED 25W,150, +2700K, IP20, dimeriuojamas

T 16 , 2x21 W 1770 mm, +2700K, IP20

Profilio instaliavimas - bėgelio sistema, „Splitline 29“ profilis (montuojama per atsumą)

"Splitline 52" profilis

600

600

300

300

"Splitline 29" profilis

0-900 LED 25W,150, +2700K, IP20, dimeriuojamas

LED 25W,150, +2700K, IP20, dimeriuojamas

T 16 , 2x21 W 1770 mm, +2700K, IP20

"Splitline 29" profilis GSEducationalVersion

Profiliuose integruojami prožektoriukai „You Turn“ skirtingų sklaidos kampų: siaurakampis - kryptiniui koncentruotui apšvietimui į objektą (150) (išvengiama mėlynos spalvos refleksija) vidutinio kampo 240 plataus sklaidos kampo 430 - bendresniam apšvietimui.

600

600

„Delta Light. You Turn“ šviestuvai, pritaikomi kintančiai aplinkai: maksimalus šviestuvo pakreipimo kampas 900, šviestuvo pasukimo kampas 3500

66 | prieigos LED 25W,150, +2700K, IP20, dimeriuojamas

T 16 , 2x21 W 1770 mm, +2700K, IP20

T 16 , 2x21 W 1770 mm, +2700K, IP20


APŠVIETIMO BENDRINĖ SCHEMA NATŪRALUS APŠVIETIMAS

DIRBTINIS APŠVIETIMAS PAGRINDINĖSE PATALPOSE (holas, ekspozicijos, konferencijosdarbo zonos)

ANTRINĖSE PATALPOSE (techninės, pagalbinės)

PIRMINIS - TIESIOGINIS

ANTRINIS - NETIESIOGINIS

PROFILIS SU KRYPTINIU PROŽEKTORINIU APŠVIETIMU "Delta Light Splitline" profilis, "You Turn" šviestuvai, LED 25W,150, +2700K, IP20

FUNKCINIAI ĮLEIDŽIAMI Į LUBAS "Delta Light" "DIRO GT" LED 10W, +2700, IP44

PROFILIS SU LIUMINESENCINIU APŠVIETIMU "Delta Light Splitline" profilis, T 16 , 2x21 W 1770 mm, +2700K, IP20

FUNKCINIAI LIUMINESENCINIAI TVIRTINAMI ANT LUBŲ "Thornlight" "Prisma" 18.3 W, IP44

0 1

5m

prieigos | 67


EKSPOZICIJOS

68 | ekspozicijos


ekspozicijos | 69


70 | ekspozicijos


EKSPOZICIJŲ TIPAI EKSPOZICIJŲ TEMOS (ET):

tarpusavio ryšys

INFORMACIJOS PERTEIKIMO BŪDAI (IP):

tarpusavio ryšys

APŠVIETIMAS:

ERDVĖS PRITAIKYMO (EP) BŪDAI INFORMACIJAI PERTEIKTI:

mokinių programa (MP) (B,C,D) (B) "judėjimo pasaulis" (C) "civilizacijos ištakos" (D) "žmogus ir aplinka"

Lietuvos mokslininkų technologiniai laimėjimai (LMTL) (E) (E1) - lazeriai, lęšiai, holografija, diodai (E2) - kosmologiniai visatos modeliai, šviesa (E3) - chirurgija, genetinės modifikacijos, kamininės ląstelės

V - vizualinė (tekstas, vaizdai, schemos)

F - frontali (naratyvas, seka)

kryptinis, bendras apšvietimas, vidutinės sklaidos

O - objektinė (eksponatai, modeliai, įrankiai)

I - išskaidyta (bendrinė, laisva)

kryptinis, koncentruotas, siaurakampis

E - eksperimentinė (modeliai, informacija, objektai, medžiagos)

A - apsupanti (atskirta, koncentruota)

kryptinis, bendras apšvietimas, vidutinės sklaidos

vietos teminė (pramonė, fabrikas, vanduo) (F) (F1) - fabriko susikūrimas (F2) - popieriaus ekspo (F3) - vandens tema

laikinoji nepriklausoma ekspozicija (A,X) (A) aktuali ekspozicija (X)laikina ekspozicija

Ekspozicijų tematika parinkta atsižvelgiant ir remiantis kitais mokslo muziejais ir jų siūlomomis programomis. Šiuo atveju išskiriamos trys pagrindinės temos: mokinių programa (B,C,D), Lietuvos mokslininkų technologiniai laimėjimai (E), vietos teminė (pramonė, fabrikas, vanduo) (F), laikinoji nepriklausoma ekspozicija (A,X)

Informacijos perteikimo būdai parenkami pagal ekspozicijų tipą. Ta pati informacija gali būti pateikiama skiritngais būdais - vizualu, objektu, eksperimentu. Tai priklauso nuo temos platumo, ekspozicijos gylio ir norimo rezultato.

Erdvė pritaikoma ekspozicijai pagal informacijos tipą. Tai lemia erdvės užimamą plotą.

Apšvietimas priklauso nuo objektų dydžio, smulkumo, jų padėties erdvėje.

GSEducationalVersion

ekspozicijos | 71


)

ai (E)

(A1) (A2) EKSPOZICIJA (X)

(F2)

laikina ekspozicija X1 - išplėstinė hole X2 - lauko X3 - lauko X4 - sandėliui atsilaisvinus

(X1) (A1) (A1)

(A2)

EKSPOZICIJŲ TEMATIKA EKSPOZICIJA (A)

EKSPOZICIJA (X)

(F2)

(B2)

(B1)

EKSPOZICIJA (X)

(X1)

(B3)

(A1)

(D3)

KINTAMUMAS

EKSPOZICIJA (A) aktuali ekspozicija A1 - sraigtinė informacija A2 - eksperimentai

(B2)

(D1)

(D2)

(C2) (D2)

EKSPOZICIJA (B) mokinių programa "judėjimo pasaulis" (B1) - fizikoje, astronomijoje, mikropasaulje, technikoje (B2) - technikoje (B3) - biologijoje (B4) - fizikoje, technikoje

(B1)

(D1)

EKSPOZICIJA (B)

(C3) (C1)

(B4) (C3) (C1)

(C2)

(B4)

(F1)

(E3) (E1) (E2)

frontali (naratyvas, seka) frontali (naratyvas, seka)

(E1) (E2)

EKSPOZICIJA (D)

Lietuvos mokslininkų technologiniai laimėjimai: (E1) - chirurgija, genetinės modifikacijos, kamieninės ląstelės (E2) - kosmologiniai visatos modeliai (E3) - šviesa,lazeriai, lęšiai, holografija, diodai

pagrindinės ekspozicijų temos:

(X3)

(X4)

EKSPOZICIJA (F)

(X3)

(X4)

EKSPOZICIJA (D) mokinių programa "žmogus ir aplinka" (D1) - ekosistemos (D2) - ekologija, aplinkosauga (D3) - miestas / gamta

mokinių programa "žmogus ir aplinka" (D1) - ekosistemos (D2) - ekologija, aplinkosauga (D3) - miestas / gamta

EKSPOZICIJA (E)

apsupanti (atskirta, koncentruota)

(X2)

EKSPOZICIJA (E)

GSEducationalVersion

kaip kultūrą kuria:

EKSPOZICIJA (E)

(B2)

(B2) (X2)

72 | ekspozicijos

EKSPOZICIJA (C)

(C1) - menas erdvės išnaudojimas informacijai perteikti EKSPOZICIJA (C) galimas įvairus, atsižvelgiant į erdvę (C2) - teisė mokinių programa "civilizacijos ištakos" erdvės išnaudojimas informacijai perteikti: kaip kultūrą kuria: siūlomas charakteringiausias variantas (C3) - moksla (C1) - menas (C2) - teisė erdvės išnaudojimas informacijai perteikti: (C3) - mokslas išskaidyta (bendrinė, laisva)

(E3)

EKSPOZICIJA (D)

vietos teminė (F1) - fabriko susikūrimas (F2) - popieriaus ekspo (F3) - vandens tema

mokinių programa "judėjimo pasaulis" (B1) - fizikoje, astronomijoje, mikropasaulje, technikoje (B2) - technikoje (B3) - biologijoje mokinių programa "civilizacijos ištakos" (B4) - fizikoje, technikoje

išskaidyta (bendrinė, laisva)

(F1)

mokinių programa "žmogus ir aplinka" (D1) - ekosistemos (D2) - ekologija, aplinkosauga (D3) - miestas / gamta

erdvės išnaudojimas informacijai perteikti galimas įvairus, atsižvelgiant į erdvę siūlomas charakteringiausias variantas

(B3) - biologijoje (B4) - fizikoje, technikoje

s

EKSPOZICIJA (C) mokinių programa "civilizacijos ištakos" kaip kultūrą kuria: (C1) - menas (C2) - teisė (C3) - mokslas

Ekspozicijų tematika parinkta atsižvelgiant ir remiantis kitais mokslo muziejais ir (B) temos: mojų siūlomomis programomis. Šiuo atveju išskiriamos trysEKSPOZICIJA pagrindinės mokinių programa "judėjimo pasaulis" EKSPOZICIJA (A) ekspozicija kinių programa (B,C,D), Lietuvos aktuali mokslininkų technologiniai laimėjimai (E), vietos (B1) - fizikoje, astronomijoje, mikropasaulje, technikoje A1 - sraigtinė informacija (B2) - technikoje teminė (pramonė, fabrikas, vanduo) (F), laikinoji nepriklausoma ekspozicija (A,X) A2 - eksperimentai

(B3) (D3)

aktuali ekspozicija A1 - sraigtinė informacija A2 - eksperimentai KINTAMUMAS

laikina ekspozicija X1 - išplėstinė hole X2 - lauko X3 - lauko X4 - sandėliui atsilaisvinus

laikina ekspozicija X1 - išplėstinė hole X2 - lauko X3 - lauko X4 - sandėliui atsilaisvinus

Lietuvos mokslininkų technologiniai laimėjimai: apsupanti (atskirta, koncentruota) technologiniai laimėjimai: (E1) - chirurgija, genetinės modifikacijos,Lietuvos kamieninėsmokslininkų ląstelės (E2) - kosmologiniai visatos modeliai (E1) - chirurgija, genetinės modifikacijos, kamieninės lą (E3) - šviesa,lazeriai, lęšiai, holografija, diodai (E2) - kosmologiniai visatos modeliai (E3) - šviesa,lazeriai, lęšiai, holografija, diodai

mokinių programa (B,C,D) pagrindinės ekspozicijų temos: Lietuvos mokslininkų technologiniai laimėjimai (E) vietos teminė (pramonė, fabrikas, vanduo) (F) mokinių programa laikinoji nepriklausoma ekspozicija (A,X) (B,C,D)

EKSPOZICIJA (F) vietos teminė (F1) - fabriko susikūrimas (F2) - popieriaus ekspo (F3) - vandens tema

Lietuvos mokslininkų technologiniai laimėjimai (E) vietos teminė (pramonė, fabrikas, vanduo) (F) laikinoji nepriklausoma ekspozicija (A,X)

EKSPOZICIJA (F) vietos teminė (F1) - fabriko susikūrimas (F2) - popieriaus ekspo (F3) - vandens tema


ekspozicijos | 73


EKSPOZICIJŲ PRINCIPAI Erdvės nuolydis suteikia skirtingas matymo patirtis - kintantį požiūrio tašką. Tai atitinkamai pritaikoma pagal informacijos pobūdį, jos pateikimo būdą. ERDVĖS IŠNAUDOJIMAS aukščių skirtumas suteikia skirtingas matymo patirtis

IŠSKAIDYTA

IŠSKAIDYTA

FRONTALU

IŠ APAČIOS

APLINK APSUPANTIS

IŠ APAČIOS

IŠ TOLI (PERSPEKTYVINIS)

SLUOKSNIAI

IŠ APAČIOS

frontalu išskaidyta, laisva

išskaidyta, laisva

naratyvas, seka

išskaidyta, laisva

atskirta, koncentruota, išorinė/vidinė

atskirta, koncentruota

foninė, atskirta, daugialypė, frontali, išorinė/vidinė

sudėtinė, laisva, perspektyvinė

sudėtinė, laisva

h1 h2 h3 h4

74 | ekspozicijos


ekspozicijos | 75


GLAUDUS RYŠYS juslinė informacija, taktilinė, įvairialypė

EKSPERIMENTINĖ informacijos pritaikymas

AKTUALIOS TEMOS INFORMACIJA sraigtine kryptimi orientuota informacija, galimybė kabinti spausdintinę informaciją, eksponuoti surenkamus modelius į aukštį

CIJOS

JA

EKSPOZICIJA

LABORATORIJA

A1, A2

KINTANTI EKSPOZICIJA (AKTUALI)

309,70 m2

EKSPOZICIJA

EKSPOZICIJA

Laisva ir atvira ekspozicija, galimas patekimas be bilietų. Orientuota į greitą ir nuolatinį parodų kitimą. Galimybė jungtis prie konferencijų tematikos. Ekspozicija kuriama esamame pastate, buvusioje „katilinėje“, kuriai būdingas aukščių skirtumas, painios jungtys, įvairios angos. Stengiamasi išlaikyti autentišką nuotaiką, todėl nauja struktūra išnaudoja aukštį. Kuriama „laiptinė“, kuri sujungia erdvės peraukštėjimus, kylant palaipsniui, galiausiai patenkama ant stogo.

VIDINIS KIEMAS

76 | ekspozicijos GSEducationalVersion


ekspozicijos | 77


IŠKLOTINĖ C-C

"Splitline 29" profilis, kabinamas, "You Turn"29" kryptiniai "Splitline profilis,prožektoriai, kabinamas, LED 25W,Turn" 300, +2700K, "You kryptiniaiIP20, prožektoriai, LED dimeriuojamas 0 25W, 30 , +2700K, IP20, dimeriuojamas

"Splitline 52" profilis, įleidžiamas į lubas, "You Turn"52" kryptiniai "Splitline profilis,prožektoriai, įleidžiamas LED į lubas, 25W,Turn" 300, +2700K, dimeriuojamas "You kryptiniaiIP20, prožektoriai, LED 0 25W, 30 , +2700K, IP20, dimeriuojamas

liejamas betonas, dažomas poliuretaniniais liejamas betonas,dažais, dažomas mėlynai, NCS Sdažais, 1050-R90B poliuretaniniais

nerūdyjančio plieno turėklas 10 mm, plieno tvirtinamas prie nerūdyjančio turėklas parapeto, dažytas, pusiau 10 mm, tvirtinamas prie blizgūs poliuretaniniai dažai, parapeto, dažytas, pusiau mėlyni, NCS S 1050-R90B blizgūs poliuretaniniai dažai, mėlyni, NCS S 1050-R90B

mėlynai, NCS S 1050-R90B

+7.35 +7.35

detalė A-115 detalė A-115 automatinės langinės tvirtinamos iš lauko automatinės langinės tvirtinamos iš lauko įėjimo jungtis, metalo lakštas, 10 mm, pusiau blizgūs poliuretaniniai dažai,10mėlyni, įėjimo jungtis, metalo lakštas, mm, NCSdažai, S 1050-R90B pusiau blizgūs poliuretaniniai mėlyni, NCS S 1050-R90B

+4.50 +4.50

1285 1285 1300 1300

2815 2815

4300 4300

200 200 1315 1315

400 400

6950 6950

"Splitline 52" profilis, įleidžiamas į lubas, "You Turn"52" kryptiniai "Splitline profilis,prožektoriai, įleidžiamas LED į lubas, dimeriuojamas 25W,Turn" 300, +2700K, "You kryptiniaiIP20, prožektoriai, LED 25W, 300, +2700K, IP20, dimeriuojamas

3745 pufų spinta, išorėje prie MDF 18 mm klijuojamas metalo pufų spinta, dažytas išorėje prie MDFlankstinys 18 mm - skarda dažytas 0,5 mm, poliuretaniniai klijuojamas metalo lankstinys NCS S -pusiau skardablizgūs 0,5 dažai, mm, mėlyni, poliuretaniniai 1050-R90B pusiau blizgūs dažai, mėlyni, NCS S 1050-R90B

patikros įėjimas, metalo lakštas, 10 mm, pusiau patikros įėjimas,blizgūs metalopoliuretaniniai lakštas, 10 mėlyni, NCSpoliuretaniniai S 1050-R90B mm,dažai, pusiau blizgūs

3745 liftas 1400x1100 mm, dažytas metalas, blizgūsmm, poliuretaniniai dažai, liftaspusiau 1400x1100 dažytas metalas, mėlyni, NCS S 1050-R90B pusiau blizgūs poliuretaniniai dažai,

dažai, mėlyni, NCS S 1050-R90B

mėlyni, NCS S 1050-R90B

1500

3000

2700

1500

3000

2700

laiptinės tvirtinimas prie kolonos per atstumą laiptinės tvirtinimas prie kolonos per atstumą

+3.00 +3.00

+1.50 +1.50

±0.00 ±0.00 380 185

1800

330

5490380 185

1800

330

5490

spiralinė struktūra ekspozicijai

turėklai, metalo lakštas 10 mm, dažomas,metalo pusiaulakštas blizgūs10poliuretaniniai turėklai, mm, dažai, mėlyni, S 1050-R90B dažomas, pusiauNCS blizgūs poliuretaniniai

spiralinė struktūra ekspozicijai

dažai, mėlyni, NCS S 1050-R90B

laiptinės tvirtinimas prie kolonos tvirtinimas per atstumąprie laiptinės kolonos per atstumą

0 0 GSEducationalVersion GSEducationalVersion

78 | ekspozicijos

1 1

2m 2m


150

metalo lakštas 10 mm, dažomas, pusiau blizgūs milteliniai dažai, mėlyni, NCS S 1050-R90B 100

lieta poliuretaninė danga T100 trapecinis profilis, skardos paklotas garso izoliacija

sija dvitėjinė HEA 200, dažoma milteliniais dažais matiniais, papiruso pilka, RAL 9018 , montuojama išėmus dalį plytų iš sienos, į U profilį

pleištinis karšto cinkavimo inkaras M20 U 200 profilis

silikatinių plytų mūras

"Splitline 29" profilis, pakabinamas erdvėje, atitrauktas nuo lubų

kryptinis apšvietimas bėgeliuose "Delta Light" You Turn , LED 20 W , 3000 K, 330, baltas šviestuvas

DETALĖ A-115

Esamame pastate išlikusi autentiška anga - išlipimas ant stogo, todėl nauja struktūra taip pat išlaiko šį funkcinį ryšį. Todėl keičiama perdanga (dėl aukščio amfiteatrui) - lengvos struktūros, išlaikomas atstumas - tarpas tarp jos ir esamo pastato sienų.

ekspozicijos | 79


80 | ekspozicijos


AS

LABORATORIJA

LABORATORIJA 384,50 m2

EKSPOZICIJA

Eksperimentavimui atvira erdvė. Galimybė vesti mokymus mokiniams ir mokytojams, atviras patekimas iš ekspozicijų muziejaus lankytojams. Esamo pastato erdvėje - buvusiame sandėlyje būdingas perimetriškas plotas, dalinimas, metalo sijomis. Išlaikant laboratorinį sterilumą taikomas „indo“ principas. Taip visa nauja struktūra atitraukiama nuo senosios. „Indas“ veikia kaip vienas įrankis, kuriame integruota technika, ir kitos priemonės.

ekspozicijos | 81


EKSPOZICIJA

EKSPOZICIJA

EKSPOZICIJA

B3

MOKINIŲ PROGRAMA „JUDĖJIMO PASAULIS“ 256,80 m2

EKSPOZICIJA

Ekspozija, kurioje svarbu atskleisti lankytojo - žmogaus judėjimo santykį su kitais biologiniais kūnais. Tam pasitelkiamas VALGYKLA VIDINIS KIEMAS skaitmeninis vaizdas, tikras eksponatas ir eksperimentas. Esamo pastato erdvė - buvęs sandėlis. Ilga ir vidutinį aukštį turinti patalpa pritaikoma ekspozicinei tematikai. Sijų ritmiškumas erdvę skaido į segmentus, todėl tai sukuria galimybę sutelkti eksponatus į grupes.

ritmiškas ilgos patalpos dalinimas GSEducationalVersion

ekranas su kintančia vaizdine medžiaga

žmogaus judėjimo santykis su kitais biologiniais kūnais

82 | ekspozicijos

objektas - gyvūno modelis (kaulai -atrama, judėjimas)


ekspozicijos | 83


IŠILGINIS PJŪVIS D-D ekspozicija (C) "žmogus ir aplinka" sluoksninė sudedamoji informacija

poilsio zona tarp ekspozicijų

kryptinis apšvietimas bėgeliuose "Delta Light" You Turn , LED 20 W , 3000 K, 330, baltas šviestuvas

eksponatas - objektas

plokštuma - ekranas

"Splitline 52" išilginis profilis, kryptinis šviestuvas "You Turn" LED 25W, 43 0, +2700K, IP20

įėjimo jungtis, metalo lakštas, 10 mm, pusiau blizgūs poliuretaniniai dažai, mėlyni, NCS S 1050-R90B

500

ekspozicija (C) "civilizacijos ištakos" kabinama rašytinė informacija, objektai

3100

2500

100

1500

1100

1800

3700

200

sandėliavimas

lifto šachta iš sandėlio

jungtis su dirbtuvėmis

tualetų blokas, klijuotas cinkuotos skardos lankstinys, 0,8x1250x2500 mm, pusiau blizgūs poliuretaniniai mėlyni dažai, NCS S 1050-R90B

(B2) mokinių programa "judėjimo pasaulis" technikoje

patikros įėjimas, metalo lakštas, 10 mm, pusiau blizgūs poliuretaniniai dažai, mėlyni, NCS S 1050-R90B

tualetų blokas, klijuotas cinkuotos skardos lankstinys, 0,8x1250x2500 mm, mėlyni poliuretaniniai dažai, NCS S 1050-R90B

0

84 | ekspozicijos GSEducationalVersion

1

2m


SKERSINIS PJŪVIS E-E plokštuma su kintama vaizdine medžiaga - "ekranas", informacijos suteikimas

profilis "ekranui" laikyti, tvirtintinamas prie sienos

1800

2100

4285

1290

"Splitline 29" profilis, kabinamas erdvėje, atitrauktas nuo lubų, prožektoriukai "You Turn" LED 150 25W, +2700K, IP20

1200

5700

eksponatas - objektas/modelis

1200

tualetų blokas, klijuotas cinkuotos skardos lankstinys, 0,8x1250x2500 mm, pusiau blizgūs poliuretaniniai mėlyni dažai, NCS S 1050-R90B

0

eksperimentas, informacijos pritaikymas, modelis, išskaidyta

1

2 m

ekspozicijos | 85


EKSPOZICIJA

EKSPOZICIJA

EKSPOZICIJA

EKSPOZICIJA

B4

MOKINIŲ PROGRAMA „JUDĖJIMO PASAULIS“ FIZIKOJE, TECHNIKOJE

219,00 m2 TEMOS INFORMACIJA ("judėjimo pasaulis" fizikoje) aplink apsupanti informacija vidinėje atskirtoje erdvėje. Sukaupiamas žiūrovo dėmesys.

EKSPOZICIJA

TEMOS INFORMACIJA ("judėjimo pasaulis" astronomijoje) erdvė atskiriama konsole (tvirtinama prie sienos)

VALGYKLA

IšnaudojamasVIDINIS erdvės KIEMAS nuolydis - kinatatis aukštis pabrėžiamas viename lygyje pakabintais tūriais. Jie suskirsto tematiką, taip pat sukoncentruoja dėmesį. Jie formuoja vidines ir išorines plokštumas ekspozicijai. Informacija pateikiama viduje-išorėje-viduje-išorėje. Pabrėžiamas patekimas į tūrį skirtinguose aukčiuose.

INFORMACIJOS IŠBANDYMAS individualūs eksperimentai erdvėje

GSEducationalVersion

POILSIO ZONA erdvinė pauzė tarp ekspozicijų

LAUKO EKSPOZICIJA pirmiausia apžiūrima iš arčiau, vėliau vizualiai matoma iš rampos (požiūro taško kitimas)

86 | ekspozicijos


ekspozicijos | 87


88 | ekspozicijos


EKSPOZICIJOS IŠKLOTINĖ F-F Aukščio skirtumas pabrėžiamas viename lygyje pakabintais tūriais. Informaciją, esančią išorėse tūrių plokštumose papildo tūrių vidinėse erdvėse kuriami vaizdiniai, eksperimentai.

KABO išorinė informacija objektinė žiūros taškas horizontalus/kintantis

KABO

poilsio zona

žiūros taškas į višų, horizontalę, atvirumas

3190

1170

900

3700

2800

LIEČIASI žiūros taškas horizontalus, koncentracija

evakuacijos išėjimas

8100

9760

3820

9862

3820

9760

11580 0

1

2m

ekspozicijos | 89


PJ的VIS G-G

90 | ekspozicijos


ekspozicijos | 91


92 | ekspozicijos


MAS

INFORMACIJA IŠ APLINKOS

sudėtinė informacija

fab riko sen ieji pas tat ai X3

X2

X1

temas atskirianti plokštuma

SLUOKSNINĖ EKSPOZICIJA informacijai suvokti naudojamas perspektyvos kitimas leidžiantis. informacija dėstoma pateikiant visumą, vėliau ją išskaidant į sudedamasias "sluoksnius",

X TEMA

informac ija iš pri ešingos ekspozic ijos

aplinka gamtinė

LABORATORIJA

LABORATORIJA lauko tyrimams

EKSPOZICIJA

D2,D3

APTARNAVIMO PRAĖJIMAS JUNGTIS SU LYGIAGREČIA EKSPOZICIJA

HIPER ILGOJI EKSPOZICINĖ SIENA horizontalus informacijos pateikimas, naratyvo principas

MOKINIŲ PROGRAMA „ŽMOGUS IR APLINKA“ (D2) EKOLOGIJA, APLINKOSAUGA ,(D3) MIESTAS / GAMTA

423,40 m2

Patalpos aukštis ir ilgis pritaikomas lygiagrečiam ekspozicijos variantui. Hiperilgos sienos ekspozicija, kurioje svarbus ėjimas link tolimos perspektyvos taško. Jame atsiveria miesto, žmogaus ir gamtos santykis per vaizdinį. Komunikuojama su kitos ekspozicijos dalimi. Galiausiai nusileidžiama į kitą aukštį, kuriame praėjus sluoksninę ekspoziciją (D1) patenkama į (E) tipo ekspozicijas.

ekspozicijos | 93


(1) informacija šviesos projekcija (kintama), nuolatinė - frontali

(2) šviesa pati šviesa kaip eksponatas, erdvę užima tik vizualiai, dinamiška

(E3) "ŠVIESOS TEMA" labirinto principu sukurtos erdvės šviesos išraiškai atskleisti, ekspozicijos elementai: (1) informacija, (2) šviesa, (3) objektai

E1, E2

MOKINIŲ PROGRAMA „JUDĖJIMO PASAULIS“ FIZIKOJE, TECHNIKOJE

GSEducationalVersion

(E2, E3) KOSMOLOGINIAI VISATOS MODELIAI, perspektyvinė ekspozicija informacija pateikiama trimis būdais: (1) iš toli - kaip foninė (2) frontali išorinė (3) vidinė atskirta teminė

(1) (3)

(2) AUTENTIŠKA POŽEMINĖ JUNGTIS ja patenkama į teminę ekspoziciją

(2) (3) objektai: objektai-eksponatai, jų veikimo principas. integruojami plokštumose, turi atskirą apšvietimą

(1) (2) PAPILDANTI EKSPOZICIJA smulkieji eksponatai grupuojami pagal temas

94 | ekspozicijos

253,00 m2

Ekspozicija kuriama kaip sudėtinė, kuri išnaudoja ryšį su kita ekspozicijos dalimi, svarbus tolimos perspektyvos taškas. Formuojami tūriai savo paviršiais perteikia informaciją žiūrovui atsižvelgiant į jo padėtį erdvėje. Skirtinguose tūriuose vaizdinė informacija skirstoma pagal temas. Šalia esanti smulkioji ekspozicija papildo bendrinę informaciją.

(3) VIDINĖ ATSKIRTA TEMINĖ galimybė turėti atvirą ekspoziciją su daliniu atskyrimu

(1)

EKSPOZICIJA

FRONTALI EKSPOZICIJA nekintanti, teminė įvadinė informacija pateikiama frontaliai


ekspozicijos | 95


96 | ekspozicijos


EKSPOZICIJOS VARIACIJOS

INFORMACIJOS SUTEIKIMAS

INFORMACIJOS PRITAIKYMAS

INFORMACIJOS SUTEIKIMAS

INFORMACIJOS PRITAIKYMAS

žmogaus požiūrio evoliucija

duso

is lio aš mode

KOSMOLOGIAI VISATOS MODELIAI

- pan

dis

nuoly

duso

is lio aš mode

- pan

dis

nuoly

INFORMACIJOS GRUPIŲ ZONAVIMAS

LAIKOTARPIŲ ZONAVIMAS INFORMACIJOS RYŠIO TARP GRUPIŲ PAIEŠKA

POŽIŪRIO PASIKEITIMO TAŠKAS kintantis laikas

Ekspozicijoje atskleidžiama kosmologinių visatos modelių evoliucija. Pabrėžiami pagrindiniai požiūrio kaitos taškai istorijoje.

Ekspozicijoje žiūrovas tampa ir jos kūrėju, atliekamas praktinis informacijos pritaikymas.

ekspozicijos | 97


EKSPOZICINĖS DETALĖS

pavieniai eksponatai:

modulinė kompozicija objektui

tekstui, vaizdui

ø 15mm strypeliai su sriegiais, įsukami į grindis

tekstui, vaizdui, dėlionės principas

Naudojamas įvairialypis pritaikymas galerijos grindyse panaudojant modulinį srieginį išdėstymą ekspozicinėms variacijoms. eksponavimo sistema: objektams (plokštuma)

tekstui, vaizdui (kryptis)

tekstui, vaizdui (horizontalės)

lengva nešioti

įstatoma į grindis

pritaikymas vaikams

lieta kėdutė iš stiklo pluošto, su mėlynu pigmentu tamprios petnešos

reguliuojamas aukštis

98 | ekspozicijos


ESAMI PASTATAI

GALERIJA

Techniškai reikalingos jungtys ir kiti komponentai atvirai orientuojami erdvėje, suvokiami kaip objektai, matomas atviras sistemos principas. Įsiliejusi nauja struktūra veikia kaip pagalbinė naujų ekspozicinių plokštumų ir objektų papildiniai.

T16 lempos, 2x21 W, 1770 mm, bendram apšvietimui

erdvėje kabinami ortakiai

Siekiama maksimaliai ekspozicijoms erdvę išnaudoti kaip vientisą sistemą, susitelkiama tik į eksponuojamus objektus, informaciją,.

Prožektoriukai "You Turn" skirtingų sklaidos kampų: (150) (išvengiama mėlynos spalvos refleksija) vidutinio kampo 240 plataus sklaidos kampo 430 - bendresniam apšvietimui.

pakabinamas metalo profilis silpnosioms srovėms atvesti

T16 lempos, 2x21 W, 1770 mm, bendram apšvietimui

Prožektoriukai "You Turn" skirtingų sklaidos kampų: (150) (išvengiama mėlynos spalvos refleksija) vidutinio kampo 240 plataus sklaidos kampo 430 - bendresniam apšvietimui.

montavimas - modulinis (įleidžiamas į pakabinamas lubas), "Splitline 52" profilis

plyšiniai difuzoriai 220 V silpnosios srovės

profilio bėgelyje integruojamas projektorius esamų pastatų atviros perdangos

galimybė ant profilio kabinti laikinas ekspozicines plokštumas

bėgelio sistema, "Splitline 29" profilis, montuojamas per atstumą

dvikomponentinė plokštė ekspoziciojms montuoti (GK ir OSB)

rozetės dangtelis, užsukamas, metalas, dažytas mėlyna NCS S 1050-R90B

ekranas

naujos struktūros dalys - technologiniai papildiniai, prisitaikantys prie ekspozicijos situacijos

rozetės montuojamos sienose 220 V +UTP

įgilėjimai tvirtinti ekspozicines vertikales srieginiu principu 220 V

grindyse montuojamos rozetės 220 V +UTP

ekspozicijos | 99


100 | bendrosios erdvÄ—s


HOLAS

KONFERENCIJOS

EKSPOZICIJA

EKSPOZICIJA

EKSPOZICIJA

EKSPOZICIJA

EKSPOZICIJA

VALGYKLA

VIDINIS KIEMAS

304,00 m2

LABORATORIJA

EKSPOZICIJA

VALGYKLA

Valgykla netoli bendrųjų patalpų - holo, rūbinės, vidinio kiemo. Kuriamas salų principas, tiek savitarnoje, tiek valgymo zonoje. Vienoje saloje telpa apie keturis žmones, viso numatytos 72 vietos. Mėlynos spalvos refleksavimo poveikio išvengiama koncentruotu apšvietimu, vidinė salos erdvė dažoma pilkai, į ją šviečiama kiekvienai salai dedikuotu kryptiniu apšvietimu.

bendrosios erdvės | 101


VALGYKLOS FRAGMENTINĖ IŠKLOTINĖ "Splitline 52" profilis, įleidžiamas į lubas, "You Turn" kryptiniai prožektoriai, LED 25W, 300, +2700K, IP20, dimeriuojamas

"Splitline 52" profilis, įleidžiamas į lubas

100

800

100

450

1090

270 400

900

850

270 450

700 900

400

T16 lempos 2x21 W, +2700K, IP20

MDF 18 mm, vidinė struktūros dalis dažoma, papiruso pilka, RAL 9018

standumo briauna

grindų nuolydis iš virtuvės pusės sulyginamas

30 nuolydis

nerūdyjantis plienas

0

1868 382

100

800

100

dvivėrės durelės aptarnavimui

450 18

300

18

2000

102 | bendrosios erdvės 190x10 mm metalo lakštas (6 dalijimai), papiruso pilka, RAL 9018

išorėje klijuojamas dažytas metalo lankstinys - skarda 0,5 mm, poliuretaniniai pusiau blizgūs dažai, mėlyni, NCS S 1050-R90B

1400

jungtis su virtuve

aptarnavimo stalviršis

1

2m


as, 5W,

T16 lempos 2x21 W, +2700K, IP20 100

450

900

270

400

3 nuolydis

0

1

450

850

išorėje klijuojamas dažytas metalo lankstinys - skarda 0,5 mm, poliuretaniniai pusiau blizgūs dažai, mėlyni, NCS S 1050-R90B

450

400

900

2m

18

190x10 mm metalo lakštas (6 dalijimai), papiruso pilka, RAL 9018

standumo briauna

382

100

800

450 18

300

aptarnavimo stalviršis

100

450 18 išorėje klijuojamas dažytas metalo lankstinys - skarda 0,5 mm, poliuretaniniai pusiau blizgūs dažai, mėlyni, NCS S 1050-R90B

300

190x10 mm metalo lakštas (6 dalijimai), papiruso pilka, RAL 9018

2000

800

1400

100

naudojamas L profilis, grindys dažomos papiruso pilka, RAL 9018

paviršius padėklams 30 nuolydis

190x10 mm metalo lakštas (6 dalijimai), papiruso pilka, RAL 9018

1400

GSEducationalVersion

savitarnos sala, nerūdyjantis plienas

metalas 10 mm, poliuretaniniai pusiau blizgūs dažai, mėlyni, NCS S 1050-R90B

2000

30 nuolydis

išorėje klijuojamas dažytas metalo lankstinys - skarda 0,5 mm, poliuretaniniai pusiau blizgūs dažai, mėlyni, NCS S 1050-R90B

300

jungtis su virtuve

382

300

18

naudojamas L profilis, grindys dažomos papiruso pilka, RAL 9018

30 nuolydis

30 nuolydis

GSEducationalVersion

30 nuolydis naudojamas L profilis, grindys dažomos papiruso pilka, RAL 9018

100

1868 dvivėrės durelės aptarnavimui

100

1090

100

270

800

270

100

1868

nerūdyjantis plienas

382

850

400

400

450

1090

grindų nuolydis iš virtuvės pusės sulyginamas

18

MDF 18 mm, vidinė struktūros dalis 0 standumo briauna dažoma, papiruso pilka, RAL 90183 nuolydis

dažoma, papiruso pilka, RAL 9018 0

MDF 18 mm, vidinė struktūros dalis dažoma, papiruso pilka, RAL 9018

Dviejų tipų atžvilgis nuolydžiui, formuoja atskiras kryptis, taip sukurdamas privatesnes MDF 18 mm, vidinė struktūros dalis zonas.

700 900

Dvipusė sala - su atskirtom prieigom lankytojams ir personalui. Patekimas į virtuvę per jungtį su pastatu.

450

1090

100

VALGYKLOS SALA VALGYMUI

900

VALGYKLOS SAVITARNOS SALA

800

270

100

270

400

bendrosios erdvės | 103


EKSPOZICIJA

LABORATORIJA

KONFERENCIJŲ SALĖ EKSPOZICIJA

EKSPOZICIJA

1-1

Amfiteatras kuriamas esamos situacijos pastato erdvėje, buvusioje katilinėje. Tai erdvė, kuriai būdingas aukštis, taip pat dviejų zonų perskyrimas EKSPOZICIJA EKSPOZICIJA siena su angomis. Ši erdvė naudojama konfrencijoms, o greta išsidėsčiusi ekspozicijų erdvė. Amfiteatras atlieka keletą funkcijų - suvaldo žmonių srautus - sąlyginai atskiria nuo ekspozicinės erdvės, „susodina“124 žmones, estetiškai sukuria erdvės pasikeitimo įspūdį (perėjimas iš siauresnės erdvės į didesnę).

det. B

2980

175,50 m2

kryptinis apšvietimas bėgeliuose

det. A det. C 380

KONFERENCIJOS

+1.40 124 vietos

3940

HOLAS

det. A det. C

VALGYKLA

VIDINIS KIEMAS

1765 380

EKSPOZICIJA

operatorinės patalpa 1200

2760

1290

1200

3140

380

1-1

±0.00

GSEducationalVersion

±0.00

0

104 | bendrosios erdvės GSEducationalVersion

1

2m


"Splitline 29" profilis, kabinamas, "You Turn" kryptiniai prožektoriai, LED 25W, 300, +2700K, IP20, dimeriuojamas

liejamas betonas, dažomas poliuretaniniais dažais, mėlynai, NCS S 1050-R90B

"Splitline 52" profilis, įleidžiamas į lubas, "You Turn" kryptiniai prožektoriai, LED 25W, 300, +2700K, IP20, dimeriuojamas

integruotas projektorius

autentiški stiklo blokeliai

operatorinės patalpa

autentiškos sijos

3890

automatinės žaliuzės patalpos užtamsinimui montuojamos iš lauko

+7.35 360

+7.35

6870

+6.40

120

360

+1.45

±0.00

360

PJŪVIS - IŠKLOTINĖ 1-1

1000

atviras autentiškas plytų mūras

sienelė, metalo lakštas 8x1500x3000 mm, pusiau blizgūs poliuretaniniai dažai, mėlyni, NCS S 1050-R90B

1000

1000

amfiteatro konstrukcija (det. A)

2500

atlenkiamos kėdės iš polipropileno, montuojamos ant suformuotų pakylų

3900

šoninis tribūnos sutvirtinimas

1950

įleisti laiptai, faneros karkasas, 18 mm, poliuretaniniai pusiau blizgūs dažai, mėlyni, NCS S 1050-R90B įėjimo jungtis iš holo

0

1

2 m

bendrosios erdvės | 105


AMFITEATRAS

sienelė, metalo lakštas 8x1500x3000 mm, pusiau blizgūs poliuretaniniai dažai, mėlyni, NCS S 1050-R90B, konstrukcija tvirtinama prie kolonos (det. B)

dvigubas berėmis stiklo paketas, 2450x1500 mm

operatorinė, sienos su garso izoliacija (130 mm), pusiau blizgūs dažai, mėlyni, NCS S 1050-R90B

4400

atlenkiamos kėdės iš polipropileno, montuojamos ant suformuotų pakylų

1150

1-1

3160

9490 120

1200 4050

1200

1-1 įleisti laiptai, metalo lankstinys, dažytas poliuretaniniais dažais su abrazyvu metalui, mėlyna, NCS S 1050-R90B

106 | bendrosios erdvės

turėklas, metalo lakštas 8x1500x3000 mm, pusiau blizgūs dažai, mėlyni, NCS S 1050-R90B

sienelė, metalo lakštas 8x1500x3000 mm, pusiau blizgūs poliuretaniniai dažai, mėlyni, NCS S 1050-R90B, konstrukcija tvirtinama prie kolonos (det. A)

metalo jungimo siūlės suvirinamos, nušlifuojamos


AMFITEATRO STRUKTŪRA sėdimos vietos montuojamos atskirai karkasinė laikančioji struktūra iš metalo L profilių 50x50 mm , jungiami suvirininant

360

680

0

360

100

0

0

360

105

PAKYLOS STRUKTŪROS DALYS:

viršutinis sluoksnis: metalo lankstinys 3x1200x460 mm, dažytas poliuretaniniais dažais su abrazyvu metalui, mėlyna, NCS S 1050-R90B

prie pakylos montuojamos atlenkiamos kėdės iš polipropileno

0

360

210

LAIPTŲ STRUKTŪROS DALYS: įstrižas sutvirtinimas profiliais

360

140

0

viršutinis sluoksnis: metalo lankstinys 3x1340x1000 mm, dažytas poliuretaniniais dažais su abrazyvu metalui, mėlyna, NCS S 1050-R90B

360

100

0

360

100

100

0

340

vidurinis sluoksnis: fanera 18 mm 1000

vidurinis sluoksnis: fanera 18 mm

1000 1000 1200 1000 1000 1000 1000

metalo lakšto lankstinys, 3mm, dažytas poliuretaniniais dažais su abrazyvu metalui, mėlyna, NCS S 1050-R90B

profiliai tarpusavyje suvirinami

1200

laiptų struktūra montuojama atskirai

pagrindas: suvirintas karkasas iš metalo L profilių 50x50 mm

pagrindas: suvirintas karkasas iš metalo L profilių 50x50 mm

fanera 18 mm tarpinė vibracijai sulaikyti L metalo profilis 50x50 mm

18

50

bendrosios erdvės | 107


DETALĖ A-114

120 120

metalo sienelėssilikatinių jungimas plytų siena silikatinių plytų siena prie kolonos

180 180

ertmės metalo lakšte, ertmės metalo lakšte, pleištiniam karšto cinkavimo silikatinių plytų siena pleištiniam inkarui M20karšto cinkavimo inkarui M20

metalo juosta 5 mm, tvirtinama metalo juostaviršutinė 5 mm, tvirtinama horizontaliai, dalis dažoma, horizontaliai, dalis dažoma, mėlynai, NCS viršutinė S 1050-R90B mėlynai, NCS S 1050-R90B

metalo juosta 5 mm, tvirtinama horizontaliai, viršutinė dalis dažoma, mėlynai, NCS S 1050-R90B

vertikalus statramstis, metalo juosta vertikalus statramstis, metalo juosta 10 mm, žingsnis 1000 mm 10 mm, žingsnis 1000 mm

180 180

ertmės metalo lakšte, ertmės metalo lakšte, vertikalus statramstis, metalo juosta pleištiniam karšto cinkavimo pleištiniam 10 mm, žingsnis 1000 mm inkarui M20karšto cinkavimo inkarui M20

frontalus vaizdas frontalus vaizdas

frontalus vaizdas frontalus vaizdas silikatinių plytų siena silikatinių plytų siena

as silikatinių plytų siena

vertikali sienelė, metalo vertikali 10 sienelė, lakštas, mm metalo lakštas, 10 mm

1010

vertikali sienelė, metalo lakštas, 10 mm

10

10

180 180

100

380380

vertikalus statramstis, metalo juosta 10 mm, žingsnis 1000 mm, mėlyna, NCS S 1050-R90B

10

metalo lakštas 10 mm pleištinis karšto cinkavimo inkaras M20

1010

380 10

380 380

silikatinių plytų kolona silikatinių plytų kolona vertikalus statramstis, fanera vertikalus statramstis, fanera 18 mm, žingsnis 700 mm 18 mm, žingsnis 700 mm vertikali sienelė, metalo vertikali sienelė, lakštas, 10 mm metalo lakštas, 10 mm

180

380380

vertikali sienelė, metalo silikatinių plytų kolonalakštas, 10 mm silikatinių plytų kolona

amfiteatro kampas prie sienos

metalo lakštas, 10 mm metalo lakštas, 10 mm

180 180

metalo lakštas 10 mm metalo lakštas 10 mm metalo lakštas, 10 mm tarpinė vibracijai sulaikyti tarpinė vibracijai sulaikyti pleištinis karšto cinkavimo silikatinių plytų kolona pleištinis karšto cinkavimo inkaras M20 inkaras M20 vertikalus statramstis, fanera 18 mm, žingsnis 700 mm

DETALĖ B-114

tarpinė vibracijai sulaikyti

380 silikatinių plytų siena

planinis vaizdas planinis vaizdas

as

108 | bendrosios erdvės

planinis vaizdas planinis vaizdas planinis vaizdas

1010 100100

180 180

frontalus vaizdas

10 10


180

180

120

DETALĖ C-114 sienelės jungimas

silikatinių plytų siena

metalo juosta 5 mm, tvirtinama horizontaliai, viršutinė dalis dažoma, mėlynai, NCS S 1050-R90B

vertikalus statramstis, metalo juosta 10 mm, žingsnis 1000 mm

180

frontalus vaizdas

frontalus vaizdas silikatinių plytų siena

DETALĖ D-114 100

grindų dangų jungtis

metalo lakštas, 10 mm

liejama poliuretaninė danga, mėlyna, NCS S 1050-R90B

nerūdyjančio plieno L profilis 50x50 mm

vertikalus statramstis, metalo juosta 10 mm, žingsnis 1000 mm, mėlyna, NCS S 1050-R90B metalo lakštas 10 mm

10

10 pleištinis karšto cinkavimo inkaras M20

vertikali sienelė, metalo lakštas, 10 mm

10

380

vertikalus statramstis, fanera 18 mm, žingsnis 700 mm

180

silikatinių plytų kolona

10

380

10

vertikali sienelė, metalo lakštas, 10 mm

tarpinė vibracijai sulaikyti

380 silikatinių plytų siena senojo pastato betono grindys

planinis vaizdas

naujojo pastato betono grindys

planinis vaizdas

bendrosios erdvės | 109


PJŪVIS H-H

Nauja struktūra „įsilieja“ į esamų pastatų erdves, pabrėžia peraukštėjimus, žemėja pagal reljefą.

JUNGTIS TARP PASTATŲ 110


senojo pastato stakta

šilumos izoliacija, 70 mm, sutankintas putų polistirolas

JUNGTIS TARP PASTATŲ

durys berėmės su integruotais vyriais, atidaromos magneto sistema

atnaujinama senoji grindų danga, betonas nuvalomas, nušlifuojamas, impregnuojamas

180

600

1260

467

Jungtis tarp naujos ir esamos struktūros kuriama per senųjų pastatų angas. Pabrėžiamas įėjimas. Jungčiai naudojama ypač plona medžiaga - plienas, kontrastas su esamų pastatų storomis sienomis. Medžiaga nesusidėvi ir išlaiko estetiškumą. Taip pat yra numatytas aptarnavimo patekimas į „tarpinę“ erdvę, tarp pastatų.

trigubas stiklo paketas

GSEducationalVersion

kampinis aliuminio profilis, papiruso pilka, RAL 9018

lietas poliuretanas, mėlynas, NCS S 1050-R90B

plienas 10 mm, dažytas matiniais dažais mėlynais, NCS S 1050-R90B

111


EKSPOZICIJA

VALGYKLA

VIDINIS KIEMAS GSEducationalVersion

VIDINIS KIEMAS

857,95 m2

Vidinis kiemas - centrinė muziejaus erdvė. Ji apsupta senųjų pastatų kontūro ir naujos struktūros - galerijos. Kiemą perpus dalija kaminas. Patekimas į vidinį kiemą formuojamas iš naujos struktūros - iš holo ar valgyklos. Atitinkamai jis skiriamas į dvi funkcines dalis. Dalyje prie holo gali vykti laikinos parodos, dirbtuvės, diskusijos, koncertai, kitoje dalyje, šalia valgyklos - maitinimas, poilsis. Interjero jungtis su lauku sprendžiama analogišku principu kaip ir jungtis su senaisiais pastatais. Formuojamas nedidelis tūris - koridorius, kuriuo galima nusileisti iki atitinkamo vidinio kiemo reljefo aukščio.

112


113


120 100

560

800

Pabrėžiamas kryptingas ėjimas į kitą foną turinčią ervę, fokusuojamas gamtos ir fabriko vaizdinys.

120

JUNGTIS SU VIDINIU KIEMU

plieno juostos turėklui pritvirtinti prie sienos

plienas 10 mm, dažytas matiniais dažais mėlynais, NCS S 1050-R90B plieno sienelė 50 plieno juostos turėklui pritvirtinti prie sienos

plienas 10 mm, dažytas matiniais dažais mėlynais, NCS S 1050-R90B

120

metalo rėmelis, dengiamas ant durų rėmo, nerūdyjantis plienas 10 mm, dažytas matiniais dažais mėlynais, NCS S 1050-R90B

100

TURĖKLO TVIRTINIMAS

plieno juostos turėklui pritvirtinti prie sienos

560 120

800

vertikalus kampinis profilis durims

plienas 10 mm, dažytas matiniais dažais mėlynais, NCS S 1050-R90B 50

plienas 10 mm, dažytas matiniais dažais mėlynais, NCS S 1050-R90B plieno sienelė metalo rėmelis, dengiamas ant durų rėmo, nerūdyjantis plienas 10 mm, dažytas matiniais dažais mėlynais, NCS S 1050-R90B

plieno juostos turėklui pritvirtinti prie sienos

plie pr

560

800

120

vertikalus kampinis profilis durims

100

120

plie matini

trigubas stiklo paketas

kampinis aliuminio profilis, papiruso pilka, RAL 9018

lietas poliuretanas, plienas 10 mm, dažytas mėlynas, su abrazyvu, matiniais dažais mėlynais, NCS S 1050-R90B NCS S 1050-R90B

plienas 10 mm, dažytas matiniais dažais mėlynais, NCS S 1050-R90B

GSEducationalVersion

vertikalus kampinis profilis durims

114 | bendrosios erdvės

metalo rėmelis, dengiamas ant durų rėmo, nerūdyjantis plienas 10 mm, dažytas matiniais dažais mėlynais, NCS S 1050-R90B

50


išorinis sluoksnis - nerūdyjantis plienas 10 mm, dažytas matiniais dažais mėlynais, NCS S 1050-R90B

JUNGTIES STRUKTŪRA

vidinis sluoksnis - šilumos izoliacija, 70 mm, sutankintas putų polistirolas

vertikalūs aliuminio profiliai stiklo paketui, papiruso pilka, RAL 9018

grindų danga - lietas poliuretanas, mėlynas, NCS S 1050-R90B

vertikalūs kampiniai profiliai durims

metalo rėmelis, nerūdyjantis plienas 10 mm, dažytas matiniais dažais mėlynais, NCS S 1050-R90B

durų rėmas, uždengtas metalo rėmeliu

grindų danga - lietas poliuretanas, mėlynas, su abrazyvu, NCS S 1050-R90B

vidinis sluoksnis - plienas 10 mm, dažytas matiniais dažais mėlynais, NCS S 1050-R90B

GSEducationalVersion

bendrosios erdvės | 115


VIDINIS KIEMAS - PALIKIMAS Vidinio kiemas - išskirtinė ir centrinė erdvė muziejuje. Visas judėjimas, kaita vyksta aplink ją, ji tampa ir interjero dalimi. Vidiniame kieme, skirtingai nei kitose vietose, matoma perimetriškai apsupta fabriko pastatų erdvė. Galerija jame veikia kaip jungtis, nedominuoja. Lauko erdvė veikia ir kaip vidinė ir kaip išorinė - fabriko pastatai jai tampa istorinėmis sienomis. Vienoje vietoje matomas skirtingas esamų pastatų medžiagiškumas, atsitiktinis ir dinamiškas išplanavimas. Pagrindine ašimi ir simboliu tampa fabriko kaminas, išsaugoti pastatai, kurie lėmė tik šiai vietai skirtą muziejaus atsiradimą. 116 | bendrosios erdvės


bendrosios erdvÄ—s | 117


Mokslo muziejus  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you