ITINERARIO ESCRITOR

Page 1

Itinerario Escritor

C.E.I.P. VÍCTOR SÁENZ

Itinerario Escritor

C.E.I.P. Víctor Sáenz


Itinerario Escritor

C.E.I.P. VÍCTOR SÁENZ

EDUCACIÓN INFANTIL 3 ANOS

4 ANOS

5 ANOS -

-

-

Escribir o seu nome (en maiúscula) Recoñecer a lectura do nome doutros compañeiros. Escribir no encerado e ler (a mestra) títulos de contos, poesías, datas relevantes… Días da semana a través de etiquetas, cancións… Ler o calendario, escribir a data no encerado. Achegarse á lectura e escritura dos números. Xogo con letras e números inmantados. Ler as notas que se lles envían ás casas.

-

-

Recoñecer e escribir o seu nome e o dos seus compañeiros. Escribir o nome da súa nai, do pai e da mestra. Reproducir nomes comúns do traballo diaria na aula. Diferenciar nomes curtos e longos. Copiar a fecha no encerado. Ler e copiar listas. Inventar contos, poesías e escribilos entre todos. Lectura e escritura de números. Escribir nomes propios e comúns con letras e números móbiles, inmantados…

-

Recoñecer e escribir o seu nome e o primeiro apelido, así como o dos pais e irmáns. Ler e escribir títulos de contos. Copiala data do encerado. Recoñecer e reproducir nomes de obxectos da vida cotiá. Elaborar listas. Elaborar conxuntamente unha nota e copiala individualmente. Copiar receitas cos ingredientes. Ler colectivamente o menú do comedor.


Itinerario Escritor

C.E.I.P. VÍCTOR SÁENZ

ED. PRIMARIA (1º CICLO) 1º CURSO

-

Listaxes. Receita. Noticia. Diálogo Descrición. Adiviñanzas Pareados. Trabalinguas. Rimas. Enderezos. Instrucións. Cancións. Relatos. Pequenas obras de teatro. Anuncios. Carteis. Murais.

2º CURSO -

Descricións. Listas. Narración de experiencias. Instrucións. Notas. Postais. Invitacións. Anuncios. Horarios e calendarios de actividades. Contos Poesías Diálogos Pequenas obras de teatro Texto publicitario Carta breve. Receitas e Menús.


Itinerario Escritor

C.E.I.P. VÍCTOR SÁENZ

EDUCACIÓN PRIMARIA (2º CICLO) 3º CURSO -

Invitación. Escribir sobre un mesmo. Descricións de animais, persoas, obxectos e lugares. Escribir unha felicitación. Escribir un conto. Diálogos. Postais. Dar instrucións. Un diario. Anuncios. Preguntas. Completar bocadillos dun cómic. Alongar oracións. Formar oracións. Facer un cómic. Pasos dunha receita. Cambio de orden das palabras dunha oración. Ondear oracións dun parágrafo. Cartas. Unir oracións. Creación de poemas. Ordenar feitos.

4º CURSO -

Contos. Noticias. Descricións de lugares, persoas, paisaxes, escenas, animais e obxectos. Definicións de palabras. Anuncios. Solicitudes. Cartas ao director. Cartas persoais. Autobiografías. Invitacións. Felicitacións. Diálogos. Postais. Instrucións. Mensaxes breves. Carteis. Poesías. Trabalinguas. Rimas. Refráns ou ditos. Opinións.


Itinerario Escritor

C.E.I.P. VÍCTOR SÁENZ

EDUCACIÓN PRIMARIA (3º CICLO) 5º CURSO -

Contos. Poemas. Cartas persoais. Cartas formais. Tarxetas. Diálogos. Enquisas. Descricións (persoas, lugares, obxetos). Argumentos e resumos de textos, libros, películas… Críticas de cine, literarias… Noticias. Narracións de carácter informativo. Biografías. Historias en cadea. Diario. Lendas.

-

6º CURSO

Diario. Lendas. Historias en cadea. Diario. Lendas Carteis e folletos informativos. Instrucións. Mapas conceptuais. Anuncios. Relatos históricos. Fábulas. Refráns. Contos humorísticos. Fichas. Retrato. Contos populares. Reclamacións. Textos teatrais.

-

Contos. Poesías. Teatro. Textos dialogados en estilo directo e indirecto. Textos en primeira e terceira persoa. Recensións. Reseñas. Formularios. Biografías. Autobiografías. Cartas persoais. Cartas de prezos. Textos explicativos. Textos de opinión. Instrucións e normas. Receitas de cociña. Esquemas. Programas. Traballos dun tema.

-

Cómics. Descricións. Definicións. Resumos. Correos electrónicos. Blogues. Wikis. Anuncios publicitarios. Folletos publicitarios. Entrevistas. Enquisas. Textos explicativos. Cantigas. Textos argumentativos. Tarxetas. Exposicións. Directorios. Guías. Plans de viaxe. Diarios. Textos periodísticos.


Itinerario Escritor

C.E.I.P. VÍCTOR SÁENZ


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.