Historia de Rosinha

Page 1

C C C C


Mirouse en tantos espellos,

dun pequeno animaliño,

historias impresionantes

aló no pais de Alicia,

que escapou da súa corte

tal se vivira ela mesma

que perdeu a súa cara

fuxindo do San Martiño.

aventuras semellantes.

e con ela a súa ledicia.

Trátase dunha porquiña

E así unha casa de adobe

E igual que ao protagonista

que percorreu Mazaricos,

pensa a porquiña que fixo

daquela historia sen fin,

ansiosa de aventuras

para protexer do lobo

esqueceuse do seu nome

e de moitos amigos.

aos seus tres primos porquiños.

Poderás atopalo ti?

Chegou ao noso colexio

Contaba,tamén, que un día,

Cando teñas debuxada

despois de moito pasear,

cun principe azul casara

e pintada a túa porquiña,

gustoulle tanto o ambiente

porque un zapato de cristal

pensa nun nome que rime

que se animou a quedar.

na súa uña encaixaba.

ou inventa a palabriña.

Espiou aos de primeiro

Poemas de Rosalía

O esforzo que fagades

dende detrás da ventá

recitaba emocionada

a porquiña agradecerá,

e atendendo, atendendo

e música lles poñía

compartindo con vos

aprendiu a ler xenial.

cando estaba inspirada

contos de aquí e de acolá.

E descubriu un lugar

Pero un enorme problema

no que poder practicar;

xurdiulle agora á porquiña;

lía libros e máis libros

a ver se vós lle axudades

Sabes que lugar será?

pra que sexa a nosa amiga.

C

Alí comezou a contar

C

Vouvos contar unha historia

C

C


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.