Page 1

1ª PARTE

A PROCURA DE INFORMACIÓN 1


As Fontes de Información Que son??? Informarse sobre un tema significa buscar documentación, documentación é dicir, utilizar documentos ou fontes de información que nos proporcionen máis coñecemento ou datos sobre dito tema. Nunca tivemos tanta información como na actualidade. O problema que temos agora consiste en aprender a encontrar, diferenciar e definir a nosa busca. Hoxe imos aprender a distinguir eses “recursos documentais” e ver que podemos atopar neles para que as nosas buscas sexan máis rápidas.

2


Os soportes documentais…ou como pode presentarse a información SOPORTE material sobre o que se rexistra a información. TIPOS DE SOPORTE: •Soporte Soporte impreso libros, periódicos, revistas, carteis, catálogos, impresos... •Soportes Soportes gráficos gráficos fotografías, películas, microfilms, diapositivas... •Soporte Soporte magnético casettes, vídeos, disquettes... •Soporte Soporte ópticos CD-ROM, CDs, videos, DVD...

3


Como aprender a buscar informaci贸n Tanto si estamos buscando informaci贸n para facer un traballo para a escola ou si estamos preprando unha excursi贸n, por exemplo, recurrimos sobre todo aos libros, a internet e aos medios audiovisuais. Primeiramente imos a aprender a buscar informaci贸n en dous tipos de libros: 1. As obras de consulta ou referencia. referencia 2. Os libros informativos ou documentais

4


2ª PARTE

AS OBRAS DE CONSULTA E DE REFERENCIA 5


ENCICLOPEDIA É unha obra de consulta que reúnen o saber e coñementohumanos.

TIPOS DE ENCICLOPEDIA: •Enciclopedias Enciclopedias alfabéticas Teñen a información ordeada alfabéticamente. •Enciclopedias Enciclopedias temáticas temáticas Céntranse nun tema determinado. Para encontrar a inforamación hai que consultar o sumario e o índice alfabético de cada tomo.

6


DICCIONARIO Listaxe ordeada que recopila e explica as palabras dunha lingua ou materia seguindo a orde alfabética. TIPOS DE DICCIONARIOS: •Diccionarios Diccionarios dunha lingua Ocúpanse dos significados do conxunto de palabras dun idioma.Poden ser xerais ou especializados nun aspecto: sinónimos, de dudas, de siblas... •Diccionarios Diccionarios bilíngües bilíngües Recollen os sifnificados das palabras de dúas linguas.

7


•Diccionarios Diccionarios especializados Definen palabras dun determinado tema, por exemplo autores literarios, de mitoloxía, de cine, de arte, de historia... •Diccionarios Diccionarios enciclopédicos enciclopédicos Ofrecen as definicións das palabas, e dalgunhas delas, desenvolven a información con máis profundidade e extensión

8


ANUARIO É unha recopilación de datos e carácter político, económico, cultural, científico, estadístico... dun ano determinado

9


BIOGRAFIA É unha narración sobre a vida dunha ou varias persoas

ATLAS É unha colección de mapas xeográficos, políticos, históricos...

10


PERIÓDICOS Son publicaicóns que aparecen con periodicidade (normalmente diaria). Conteñen noticias e comentarios de actualidade máis inmediata (política, economía, cultura, sucesos, deportes...) Poden ser locais, rexionais, nacionais....Ordean a información por seccións para axudar ao lector a atopar a información que lle interesa.

11


REVISTAS Tamén son publicacións periódicas pero ofrecen máis información de actualidade máis elaborado e contribúen á divulgación e á comunicación dunha variedade de temas. Poden ser de información xeral ou especializadas nunha materia: ecoloxía, música, animais, manualidades, informática, prensa rosa, infantís. No sumario aparece unha lista dos principais artigos ademáis da páxina onde se atopan

12


OS AUDIOVISUAIS Poden ofrecer máis inforación da que te imaxinas Exemplos: CDCD-ROM neste formato atomapos diccionarios, enciclopedias, obras literarias, libros informativos... Denomínanse “documentos multimedia” porque o texto pode misturarse con imaxes fixas ou en movemento e influir son. Neles, a busca de datos é rápida e admite múltiples posiblidades de consulta (a partir de menús-índices-, introgando mediante palabras clave, etc...) Agora estes contidos pódelos atopar tamén en MP3 ou MP4

13


Vídeos e DVDs Ofrecen moitísimas posibilidades como películas, contos animados, vídeos musicais, documentais, cursos, espectáculos, e outras gravacións.

14

Profile for marichoni marichoni

Presentación 1: EDUCACIÓN DOCUMENTAL CEIP VÍCTOR SÁENZ  

Presentación para traballar a Educación Documental: 1ª parte: A procura da información 2ª parte: As obras de consulta e de referencia

Presentación 1: EDUCACIÓN DOCUMENTAL CEIP VÍCTOR SÁENZ  

Presentación para traballar a Educación Documental: 1ª parte: A procura da información 2ª parte: As obras de consulta e de referencia

Profile for marichoni