Page 1

ZA HRANICOU TELA A PRIESTORU

*1"/0(ğƜ(,) &+()ƫ7& *2)1&0"+7,/& (Ł-,!+"16 *&(/,1,-&" 0(ƫ0"+,0ƣ"77/(2

7/( Ĺ2Ĺ,/&"!(6 -,/!Ŵ prevencia ,/1,-1& (ğ 3&Ĺ"Ŵ

ráno prebudenie animálna duša 3,ū+ğ%/ %/2ğ*,1,/&(

(,*2+&1 4,/(0%,*Ɇ1"ğ1"/ balón zábava

'"*+ğ*,1,/&( príroda 0ƫ01/"!"+&" (,+ "+1/ğ & *Ģ1

0-ğ+,( ,!!6 % %3&"7!+ğ,),% %/*+Ĺ"( 2-,(,'"+&"

%2ƣ "01'"!) 1/&"!"+&",!-!2 '"!ğ)"Ŵ (2 %6+(


ZA HRANICOU TELA A PRIESTORU


ANOTÁCIA

,*, ,20(ƫ0"+,01&6ƣ+ %3Ŝū(2+"3&!& &*U03-*Ģ1&7Ɇ52'ƫ *,*"+16U("!6Ĺ),3"(*20")-,7+ğ3ƣ-/&"01,/&+Dž*&*,ǎ+,0ƣ*&(,3&72ğ)+6*&T/ğ3"7+ğ*6-/&"01,/U(1,/Dž*0,*-/" %ğ!7)"71,%,60,*%, 3&!")U*&-/&Ɯ&")+&")"++"7+ğ*6U)"!,(ğ7)0,*-,*, ,2,011+Dž % 7*60),3+ğ'0ƣ+,3Ł(3)&16,!/720,*%,3+Ŝ*)ƫ-)+"&+(Tƫ01/"!&) 0,*0+*1"/&)&12-,%62U(1,/Dž,-&0,3)+&")"+'"%,#67& (Ł%/+& "U )"'/Ž7+" &1")+Ł-,!+"1636ǎ/2'ƫ "0*"/,*(*Ž'*21")27*60),*T ǎŜ3ƣ-/&"01,/&+(U60,*-,/,3+)(0&12ğ &Ŝ7+,32a,'3"+&7-*Ģ1+Ł%,*&"017!"1013T!ğ3+,7Ɇ5,3+Ł,/76!"10(Dž %,ĹŜ*60)"0 2ǎ1"/7-,7"/ğ*",!)&Ɯ+"U!,(,+ 0*"0 %,-+Ŝ1,1,3+Ŝ*+&"-,/,3+ğ3ƣT &"'"1,1Dž*Uǎ"60*"3!"1013"+"*)&!,/Dž7/(U)"+"-,7+)&0*" *+,%,0ƫ3&0),01Ŝ+"7ǎ&)&2/Ĺ&1Ł0(ƫ0"+,01&U(1,/Ł+ğ*1"/7-,*ğ%'ƫ 3&"0ƣǎ&3,12/Ĺ&1Dž*0*"/,*T/&7ǎŜ3+Ŝ+"3&!& "'0(ƫ0"+,01&0,*0 !,01)!,-/"0+"1("'0&12ğ &"T,)0,*(,!&"ƣU(1,/Ł-,7+),2/Ĺ&1Dž -/&"01,/)"+,*"!7"+"U&+(-,3"!+Ł-/&"01,/,*"!7"+Dž7/(,*T/3,1+ğ &+12&1Ŝ3+!,*+&"+(,1,*Uǎ"-,7"/ƣ0+-,Ɯ(,!"+&"7/(2+&"(,+

-,01&%+21&")"(,+&+ƫ*,ǎ+,0ƣ7ǎŜ3+&U001)&+Ɯ-&/1Ŝ3+6*7ğ()!,**Ž'%, -/,'"(12T ,Uǎ"3+Ŝ*+&"-/&"01,/2+"7ğ3&0Ŝ)"++#2+$,3+Ŝ7/(2)"'+#2+$,3+Ŝ *,7$20,*7Ĺ)3+Ŝ*ƣ2!"1ŜT7ğ3&0),01&,!*&"01U3(1,/,*!"1&36/01'ƫU 7ǎŜ3'ƫ*"+& "00136-/,01/"!&UĹ,0ƫ3&0Ŝ0& %"*,Ĺ+Dž*U*"+1ğ)+6*#67& (Dž* 3Dž3&+,*T&"3ǎ!6)"36/01'ƫ31(,*-/,01/"!ŜU(1,/Ł!,(ğǎ"01&*2),3ƣ(,$+&1Ŝ3+6 /,73,'+-,*ğ%ƣ(,0,+Ł*2U0, &ğ)+"*2UĹ&Ɯ(,)0(Ł*2/012T(Dž1,-/&"01,/1"! +"!,(ğǎ"-,!ƣ!,011,(/Ž7+6 %-,!+"1,3-/"2/Ĺ&1Dž3Dž7+*U(1,/Ł6*)&+-,*Ž ƣ *60)"+&230ƫ3&0),01& %T"10(Dž*,7,$0*"!7&;a?/,(,*363Ŝ'3"ū*&/Dž %),1, -,*, ,2%/6UĹ&-/&"01,/,3Dž %7ğǎ&1(,3T,7,$+ğ*03,',2-)01& &1,2-,+ƫ(3"ū(Dž ,'"*-*Ģ1"U(!"0-/3,1+"7-ŜƜ"0(,/,3Ɯ"1(,UĹ,!&"ƣ!,?/,(,3,(,),0" 3&!ŜTŽ)"ǎ&1"'Ɯ&"'")"1,UĹ,+"0(Ž/3-*Ģ1&7,01+"+"361/1Ŝ0T !"-/ğ3" ,1(ƫ&+#,/*ğ &2U(1,/ğ,)0&)+,-,!-,/"+ğ/Ž7+6*&-,!+"1*&UĹ,3ǎ!6#2+$2'" )"-Ɯ&"(,+&ĹŜ*+"-,!),ǎ"+Ł+"201ğ)",-(,3+&"3Dž7+*2T20,*00+ǎ&)3),ǎ&ƣ *2)01&0"+7,/& (ƫ0(ƫ0"+,0ƣU(1,/ƫ-,2ǎŜ3'ƫ+"3&!& &(,ǎ&3,1+ƫ-,1/"2-/&-,%6" -/&"01,/,*(,*-"+7ğ &27/(2Tğ1,0(ƫ0"+,0ƣ'"0&)+"0-Ģ1ğ0"*ż &*&U(1,/Ł0ƫ %)3+Dž*-/3(,*3Ɯ"1(Dž %!)%,1/3'ƫ & %0-,*&"+,(7ğǎ&1(,3U(1,/Ł0&-*Ģ1ğ*"T/ğ3" -/"1,'"3%,!+Ł362ǎŜ3ƣ*2)1&0"+7,/&)&0*20'-/&2Ĺ"+ŜUĹ&'"3"!"+Ł2Ĺ&1"ū,* )", "73,ū+ƫ%/2T3&!& & %!"1Ŝ!,(ğǎ2*2)1&0"+7,/& (Ł-,!+"16-,!-,/,3ƣ 7!/3Dž"*,Ĺ+Dž3Dž3&+)"'3613ğ/+&"06+-0&Ŝ3*,7$2Tğ/,3"Ŵ3&!Ŝ*(,-/Ŝ+,0 -/"-,'"+&"1Dž %1,!3, %0(2-Ŝ+!"1ŜU(1,/Ł0&*Žǎ26ƣ+37ğ',*&+Ɯ-&/ğ &,2-/& ,!)&Ɯ+,*0-/ ,3ğ3+Ŝ&+#,/*ğ &Ŝ7-/,01/"!&T &"ū,*-/ğ "'"3613,/"+&"&+()ƫ7&3+"%,-/&"01,/2-/"3&!& "+"3&!& "!"1&U (1,/Dž-,!-,/2'"7Ŝ0(3+&"*+,%,+ğ0,+Dž %-,!+"1,3(3Dž7+*,*&+#,/*ğ &Ŝ3/ğ* & #2+$,3+&-/"!Ɯ(,)0(Ł%,7/&!"+&T


PREHLÁSENIE O PÔVODE PRÁCE /"%)02'"*Uǎ"0,*!&-),*,3ƫ-/ğ 2 36-/ ,3)0*,011+"0362ǎ&1Ŝ*7Ŝ0(+Dž %1",/"1& (Dž %-,7+1(,30-,2ǎ&1Ŝ* 23"!"+"')&1"/1ƫ/6T /+"U*ğ':8:9

XN ?NxH6" Dž*1,ļ(2'"*03,'*23"!ƫ "*2!&-),*,3"'-/ğ " +$T/ %T/ %U +,3&/&01"(,3&U %TT7,!,/+Ł3"!"+&"U "++Ł/!6-,*, -/&0-/ ,3+Ŝ23"!"+"'1Ł*6Tˆ)"' 3"!ƫ "*21")&Ł/2 +$T/ % /,0)3,3&"!)ğ(,3&U7-/(1& (Ł-/&-,*&"+(620*"/+"+&"-/,'"(12T"ū(ğ3ļ(-1/Ŝ'$/T"+(")ğ1"+Ŝ(,3"'7+"7&0(,3"',/$+&7ğ &" ,!Ŝ &"07T0TUǎ"*&3"+,3)(2003,'%,3,ū+Ł%,Ĺ023/ğ* &7ğǎ&1(,3"'-/" %ğ!7(6 0&"),2-)& ,2Uļ)"'736-,ǎ&Ĺ+&"-,*Ž ,(-/"+"3&!& & %*,ǎ+,0ƣ!,73"!&"ƣ0 &+#,/*ğ &",ǎ&3,1"0,7/(,3,2-,/2 %,27-/3"'/2(6T"ū*&3"ū(Dž*-,02+,*3*,'"' -/ğ &0-/3&),'01/"1+21&"0-+&/&!&1"ū(,27()!1"ū(,2&+()ƫ7&3+"'*1"/0("' Ɯ(Ž)(6/,'/2ǎ3,-/!"-+&$/T¶2,0)3,2 /Ŝ+,3,2U(1,/"'ļ(2'"*'7 23"!"+&"!,-/,)"*1&(6&+()27Ŝ3+"%,37!")ğ3+&3*1"/0(Dž %Ɯ(Ž)( %7*,ǎ+,0ƣ +3Ɯ1Ŝ3&ƣ,0,+"-/&"01,/6Ɯ(Ž)(6T3+"-,0)"!+,*/!"ļ(2'"*03,'&*/,!&Ĺ,*U(1,/Ŝ *&2*,ǎ+&)&Ɯ1ƫ!&2*+360,("'Ɯ(,)"T


OBSAH 1.

Preddiplomová práca

1

9T9T/&"01,/ 9T:T,/*1Ŝ3+"1"), 9T;T?,!,3+3/%,3+&-/",!)&Ɯ+Ł1")ğ 9T<T1"/&)&1-,%62 9T=/0 9T>"3&72ğ)+"7!/,'"&+#,/*ğ &Ŝ

1 2 4 6 8 10

2.

12

Diplomová práca

:T9T"1&0"+7,/& (Ł3+Ŝ*+&" :T:T2)1&0"+7,/& (Dž-/&"01,/ :T;T +()27Ŝ3+"-/"!Ɯ(,)0(Ł37!")ğ3+&" :T<Tğ3/%-/"!Ɯ(,)0(Ł%,7/&!"+& :T<T9T/+&01& (Ł/&"Ɯ"+&"F0&12ğ &Ɯ&/ƜŜ %37ƣ%,3T 5,+,*"1/& (ğ0&12ğ &G :T<T9T/ %&1"(1,+& (Ł/&"Ɯ"+&"F-Ž!,/60U5,+,*"1/&G :T<T9T"+7,/& (Ł/&"Ɯ"+&"F-/"2!"+&"U(,+ "+1/ğ &U %2ƣU,!-,Ĺ&+,(U(,*2+&1U7/(G/"7H!"1&) :T<T<&72)&7ğ &" :T<T=" %+& (Ł/&"Ɯ"+&"

12 12 13 17 17

3.

56

Záver

21 29 53 55


1.1. PRIESTOR

1.PREDDIPLOMOVÁ PRÁCA/ZIMNÝ SEMESTER 2020/2021

/&"01,/U(,0*,011+ğ(1"$ż/&U03/ğ* &/ %&1"(1ƫ/6,'3&)-,*"/+" +"!ğ3+,U%, &0/ %&1"(1,+& (,2-/5,2,)0-,'"+Dž,!!ğ3+TŽ)"ǎ&1,0ƣ-/&"01,/2 1&"ǎ!,(72'ƫ+ğ3/16/ %&1"(1,+& (Dž %1"ż/&Ŝ:8T01,/,Ĺ&U3(1,/Dž %-/&"01,/*ğ (ūƫĹ,3ƫƫ),%2T/ğ* &/ %&1"(1ƫ/6-/&"01,/+&"'""-&#"+,*Ł+U)"'"'-,!011+,2 0ƫĹ0ƣ,2T/&"01,/'"1,U3Ĺ,*0Ĺ),3"(3ǎ!62ǎ+ %ğ!77!/ǎ&3U7Ĺ,%,0 +"*Žǎ"36*+&ƣT:H

"

& %") ,2 2)1!+"Ɯ+ƫ!,2 %/(1"/&72'"(,!,2-/&"01,/2T;H

:HT %*/0,4U 0"0"+!"/ / %&1"(1,+&0 %"+ %ſ-#2+$T"&-7&$ 9@A<WĹ"0(6 ,!011/ %&1"(1,+& ("'

Ė&'"*"3!,"0&*2)1ğ++"%,U3Ĺ0"3"!ū0"()!"+Ł%,U 3Ĺ0")Ŝ7("%, 

37!&)"+Ł%,U 7,/!"+Ł%,/,7-1Dž)"+Ł%,TĖ&'"*"3,(*&%2U("ļ'"+Ɯ0(ƫ0"+,0ƣ 

13,/6U +V *Ń+Ŝ<AF:889GV =>:a=>@T

03"1,3"ū*"+"'0(ƫ0"+,01Ŝ!)%Ł%,ǎ&3,1363Ŝ''ƫ "%,03Ĺ0"U+"ǎ0(ƫ0"+,01Ŝ 0&"1"U(1,/ğ0-ğ',!6-/"-)"1+ğ'"3)01+Dž*1(+&3,*T

*"/&3*0+-/&"01,/!+Dž7ğǎ&1(*&U(1,/Ł+&"02+"21/ğ)+"U)"+-)+"+Ł

;HT ,2 2)1U 6Ɯ)"+Ŝ3+Ń'Ɯ(2T /%9AA>U?9T

3Dž7+*,*U-,7+Ĺ"+Ł+Ɯ,2(,+(/Ł1+,20&12ğ &,237*60)"+ğƜ%,2/Ĺ&1Ł%,7*"/+&' +Ɯ"'1")"0+"'(,+Ɯ1&1ƫ &"T %*/0,4,32 ")"+ğ1"ż/&/ %&1"(1ƫ/636 %ğ!7 71,%,Uǎ"1")"0+Dž-,%6-/&"01,/,*-1/Ŝļ)"(,0(Ž/("0"+ &&/ %&1"(1ƫ/6+"ǎ (011& (Ł*23+Ŝ*+&2#,/*6T<H/ %&1"(1ƫ/,) %*/0,4,*-,'1ğ(,213ğ/+&"

<HT %4/7"/U %"*"/$"+ ",#

-/&"01,/2F2*$"01)12+$GT1"/*Ŝ+,*M-/&"01,/M'"1,3+$)&Ĺ1&+"7),ǎ&1ŁU+,

/ %&1" 12/)

3+"*Ĺ&+"3Dž/7M2*M7+*"+ğ+&"Ĺ,(,*&"01+,0ƣU1('%*,1+Ł36*"!7"+&"

- "V2$201

Ɇ),7,Ɇ (Dž(,+ "-1U+$)& (Dž1"/*Ŝ+M0- "M1ƫ1,)"5&(,),$& (ƫƜŜ/(2+"*ğW3Dž/7 M0- "M'",*"!7"+Dž+-/&"01,/U(!"ǎ1,-/"*&"01+,0ƣ'"-,2ǎŜ3+Dž1"/*Ŝ+M/,,*MT "/*Ŝ+,7+Ĺ2'ƫ &*&"01+,0ƣF2*G(,(,+(/Ł1+6-/&"01,/*Žǎ"6ƣ3+"*Ĺ&+" %ğ-+Dž (,0ƫĹ0ƣ/,3+(Ł%,-/&"01,/2F2*GU(1,/Dž'"-/&"01,/,*(,7*,),$& (Dž*'Ɇ),7,Ɇ -

 %*/0,4O0 %",/6,# 2*$"01)12+$U

+V00"*)$" 9>F9AA9GV=8a>9T

(Dž*T ,!ū ,/16%,=H *Žǎ"*"/,7)ŜƜ&ƣ1/&7ğ()!+Ł3Dž7+*61"/*Ŝ+2-/&"01,/ 3/ %&1"(1ƫ/"V/3Dž*'"-/&"01,/37*60)",%/!"+&T,1,-,Ŵ1&",),+'-,2ǎŜ3+"'ƜŜ* %ğ-+Ŝ*-/&"01,/23/ %&1"(1ƫ/"ǎ!,:8T/,(,3:8T01,/,Ĺ&T/2%Dž*3Dž7+*,* '"-/&"01,/(,(,+1&+22*T/&"01,/3+ƫ1,/+Dž&3,+('ƜŜ37ğ',*+"0ƫ3&0Ŝ'"F+"(,+"Ĺ+Dž*G(,+1&+2,*T/"1Ŝ*3Dž7+*,*'"-,Ŵ1&"-/&"01,/2(,-,(/Ĺ,3+&"1")T /&"01,/#,/*,3+Džū2!0(,2(1&3&1,2-,013"+Dž+ƫ/,3"Ŵū2!0(Ł%,37ƣ%2(3,+('Ɯ&"*203"12T/&"01,/13/,3+Dž&,),$& (,2 &1)&3,0ƣ,2Ĺ),3"(T/""3&%,'"

=HT ,/16U ,/!0+! 2&)!&+$0V , 2)/6,# ,!"/+/ %&1" 12/"T"4,/( :888U:=>++T

/ %&1"(1,+& (Dž-/&"01,/'"!+,1,2#67& (636*"!7"+Ł%,-/&"01,/27ǎ&1Ł%,U 7*60),3, 3+Ŝ*1"ū+Ł%,-/&"01,/2W-/"0+"'Ɯ&"-,3"!+Ł'"1,'"!+,1/ %&1"(1,+& (6#,/*,3+Ł%,-/&"01,/2+Ɯ"'*,ǎ+,01&6ƣ3,3+ƫ1/&1,%1,-/&"01,/2UĹ,'"-,!*&"+(-/"

>HT"3&U ( 0"!Ŝ31+

7ğǎ&1,(T"3&7!Ž/7Ŵ2'"*1"/&ğ)+,0ƣ-/&"01,/2(,,%/+&Ĺ"+Ł%,-/ğ7!+V

"

/ %&1"(12/2T /%9A>>U:9T

/&"01,/,3ğ0(ƫ0"+,0ƣ,/ %&1"(1ƫ/"-,(/Ĺ2'"3Ɯ!"1*U(!"!&"),ū2!0(Dž %/ƫ(

!"Ɇ+,3),-/ğ7!+,UĹ&ǎ"3613,/&),273/"1Ł-/&"01,/6T

>H

"3&%,/ %&1"(1,+& (Dž-/&"01,/'"+'"!+"'01/+"M#67& (6&!"+1&Ɇ(,31"ū+Ł

-/ğ7!+,Q,!+"%,+",!!")&1"ū+ğū2!0(ğ!&*"+7&U+ƫ/,3+&1")"0+Ł%,-,%62U' +ƫ/,3+&0, &ğ)+"'T/ %&1"(1,+& (Dž-/&"01,/'"2ļ(,+ "-12ğ)+")",*1"/&ğ)+" !+ğ7*60),3,3+Ŝ*1"ū+ğ/")&1T?H/&"01,/1('"0-/,01/"!(,31"ū0(Dž*-/3(,* *"!7&/ %&1"(1,+& (Dž*36*"!7"+Ŝ* "7%/+& "+ƜŜ*ū2!0(Dž*-/&"01,/,3+Ŝ*T

1

?HT0 %2*&U / %&1" 12/"+! &0'2+ 1&,+T */&!$"H00T b,+!,+9AA<U :=aA@T


1.2. NORMATÍVNE TELO

1.PREDDIPLOMOVÁ PRÁCA/ZIMNÝ SEMESTER 2020/2021

 *-2)7,*-/"1"+1,1"51,)

/2/&(AHP*Dž16*,!"/+&7*2Q+-)1#,/a *"F G &)"!/ %&1" 12/"T,+(/Ł1+" (/&1&(+,!2),/0+ğ73,*P 2*+U)) ,, 2*+a%&)"",/20&"/O0,!2),/ + /"1"!+,/*1&3"01+!/!#,/ 1%"%2*+,!6U&1406&10")#)/" !61%"/"02)1,#*,!"/+/ %&1" 12/"O0 -/,'" 1#,/%2*+"11"/*"+1TQ

U",/20&"/U9A<@

"

,!2),/U%,*0/-"+1&"/U:899 444T1%,*0 /-"+1&"/T ,*

!"ğ)+"+,/*1Ŝ3+"1"),,!2)ğ/+"%,Ĺ),3"(*ğĹ,1,!,Ĺ&+"+&0,0 %Ł**&

+!3)ğ!6+!!+,20-,),Ĺ+,0ƣ,2U(,0,'"(1Ŝ3+,2Ɯ11&01&(,2#67& (Ł%,-/&"*"/2T ğ1,+,/*'"!,/Ž7+"'*&"/6Ɯ(,!)&3ğ-/"3Ɯ"1(61")ğV'("ļ+&"(1,/Ł2-/"!+,01a

Ŵ2'"-/"!,011+Dž*&U3Ɯ"," +"73ğ!7,*"!7"+ƫ-/"!0132,1,*UĹ,0-,3ǎ2'" 7ū2!0(ŁT"'!"&,(ğ+,+!,(,+)Dž %/,7*"/,3U)",+,/*1Ŝ3+"36%)ğ0"+&"1(Ł

AH%11-0VHH#&)"!/ %&1" 12/"T,*H%2*+a))a1,,a%2man-a-cri1&.2"a,+a1%"a*,!

!)%,!,Ł36%)ğ0"+&"U(1,/Ł0+(,+&" -,3ǎ,3),7ū2!0(ƫ-/&/,!7"+,0ƣT 2*+&0a

2),/H

1& (Dž2+&3"/7)&7*2073&"!,)&+ğ/+60ƫ,/*"!7&-,!,+,0ƣ,2&+(,0ƣ,2U3(1,/,* 0-,'"*/,7!&"),!+,/*6/,3+ğ-"',/ğ &&T

/"!"/& 277&

"0(Ž/'&+ŁU+-/Ŝ()!+-/Ŝ/2Ĺ(2/ %&1" 10N1U(1,/ğ,)-/3Dž(/ğ1

98H%11-0VHH3&))" &1&"0T4,/!-

-2)&(,3+ğ/+01,*"2#"/1,*3/,(29A;>3+ &01& (,*"*" (2T,)36/,"+ğ(,

-/"00T,*H:89;H8:H:<H-

+ğ3/%,3Dž+ğ01/,'-/"/ %&1"(1,3Ɯ12!"+1,3T/Ŝ/2Ĺ(,0%,3)-,!/,+Ł!&*"+7,3+Ł&)201/ğ &"7ğ()!+Dž %/ %&1"(1,+& (Dž %16-,)ż$&ŜU(1,/Ł*)&2*,ǎ+&ƣ/Dž %)2 0601"*1& (ƫ3Dž/,22!,3T01/ğ+( %,)&7(,*-,+,3+Ł-/,)"*1& (Ł-/"!-&06

!&012/&+$a+"2#"/1a&&&H

,0-/ğ3+,*0-/ğ3+ŜU/,!,3Dž %/,)ğ %ū2!0(Dž %1")ğ %T 98H

P%1&0!&++"/1)"U0,#U01&/U!,,/U01/""1U/,!U4%1/"1%"

%2*+!&*"+0&,+0U)0,4%1/"1%"!&*"+0&,+0,# %& ("+,/-&$X%,4!,4""1U 4,/(U)&3"U0)""-U"1 XT"2#"/1+04"/0"3"/61%&+$U4"'201%3"1,0"/ %&1,+

99H

P

99H%11-0VHH 1&3"06+1%T /$,T0&-

1%"&+!"5TTQ

1"H"2#"/1a,/*)0

"00*"+0*,/"1%+"&+$)"1,"+1"/2&)!&+$TQUP("+,1""2#"/1U

4,*"+!,*,/"1%+ )"+TQUP4,*+L0-) "&0&+1%"(&1 %"+TTT%" +!" &!"Q ,*"/+"+,3Ł(/&1&(6U(1,/Ł07,"/'ƫ1"51*&-/Ŝ/2Ĺ(*&7-,),3& "*&+2)Ł%, 01,/,Ĺ&U*-/&+ƫ1&)&07*60)&"ƣ+! ")(,3Dž*+3/%,3+Ŝ*-/&"01,/2-/",!)&Ɯ+Ł 1")ğ(-/"0(ƫ*+&2& %%&01ż/&"T&*& */&"2 ")"+"-,-&02'"-/&""%%&01ż/&"

9:H */&"UT

+,/*1Ŝ3,3-,*, ,2<,!,Ŝ,!)0& (Dž %+,/*1Ŝ3,3ǎ-,0ƫĹ0+ŁV9:H

F:89?GT2&)!&+$

Q-/3,*01,/,ĹŜ-/"!+ƜŜ*)"1,-,Ĺ1,*/Ŝ*0(63,'"+0(Dž/ %&1"(1&1/23&20-/"!-Ŝ0)&!"ğ)+"1"),(,Ɯ)ż+2-/"(/ğ0+2/ %&1"(1ƫ/2T !"ğ)+"01")"0+"+Ł -/,-,/ &"3Ɯ(+",)&&3" ,2#+1ğ7&"T&"1,-/,-,/ &"7%*,1+"+Ł3()0& ("' / %&1"(1ƫ/"-,37,/"&!"ğ)+"%,1")T&1/23&,30-/ğ3,2+&3"/7ğ)+,*1")"U(1,/ğ 301/"!,3"(27+&()U07+,32,'3&)3/"+"0+ &&0-,)20,7/,!,**,!"/+"'3"!6T /,(29<A8",+/!,!&+ &36(/"0)&)S3&1/23&ğ+0("%,Ĺ),3"(P(,&")"U*)!&013ŁU *2ǎ+ŁU03)+1Ł01,' "1"),U/2(6+,%6-/"1&%+21Ł!,-/&"01,/202'+,2%/&3,2 3)0,3T1120&1/23&+0("%,Ĺ),3"((,3"!" (Ł%,,'"(123Ɯ(+"*)(/ğ1("1/3+&"T

1 2

"002+&3"/0) !"0&$++!1%" -,)&1& 0,# !&0&)&16T &++"-,)&0U

&++V+&3"/0&16 ,#&++"0,1 /"00TU01/T :8a;8T


1.PREDDIPLOMOVÁ PRÁCA/ZIMNÝ SEMESTER 2020/2021  U ",+/!,!&+ &U 9<A8

"-/"7"+1ğ &"1&")-/&-,*Ŝ+'ƫ & %&1/23&+0("%,Ĺ),3"(039AT01,/,ĹŜ

9;H& %") ,2 2)1UP%"

01)&+,3Dž*&"-&01"*& (Dž*&,'"(1*&T1,*1,7*60)"0-/57,"/)

1Dž*UĹ, ,2 2)1+7Dž3S%/*&-/3!6PU9;H1/Ł+,3+Dž*&+-/Ŝ-/32+,3Dž %

1%& 0,#1%" ,+ "/+,#1%"

20-,/&!+Ŝ-,7+ğ3+&U(1,/Ł,)&0ƫĹ0ƣ,2"!" ("'!,6+,/*1Ŝ3,3T

")#0

/3,1+,2U-/&*,2-)&(ğ &,2,)+,3ğ/0,3ğ3"!U(1,/ğ00+ǎ&)

/ 1& ",#

-,0(61+ƫƣ-/"03"!Ĺ&3Ł-,/,3+1"ū+Ł!Ž(76,-/"!-,()!+"'!"$"+"/ğ &&

/""!,*UQ&+

+"&")6 %U7!/3,1+"-,01&%+21Dž %U %2!,+Dž %S0),*60"ū+Dž %Pū2!ŜT Ɯ),

1%& 0U2'" 1&3&16U+!

,Ɯ1+!/!U-/,1&(1,/Ł*2'"*,ǎ+Ł*"/ƣ/,7!&")6UĹ01,U(,+-/Ŝ()

/21%U"!T2)

3(/&*&+,),$& (Dž %"2$"+& (Dž %!&0(2/7, %U!Ž(76,!,*+")Dž %*,/ğ)+6 % "01"1& (Dž %-/3!ğ %+,/*1Ŝ3+6 %,/$ğ+,3T 9<H

9ATH:8T01,/,ĹŜ001)+,/*1Ŝ3+Ɯ)ż++ğ01/,',*+-/"!-&0,-

3+&"(,+(/Ł1+6 %#,/&"*-,7++&3,37ƣ%2(Ɯ1+!/!,*S!,/Ł%,!&7'+2P

&+,4F"4 ,/(V"4/"00U 9AA?GU01/T:@9T

*,!"/+&01& (Dž %/ %&1"(1,3T,/*ğ)+Ɯ)ż+U(1,/ğ-/ ,3)(,+ğ01/,'

9<H1"-%"+

1,%,UĹ, ,2 2)1,3"1"/*Ŝ+6S%/6-/3!6P0, &,)ż$,3&3"!6,7+Ĺ2'ƫ(,

1&$)"/U%"

S%/+&Ĺ+Ł-/ğ "PU%/)7ğ0!+ƫƫ),%2-/&36*"!7,3+ŜS!,/Ł%,!&7'+2P,!

&01,/6,#

S7)Ł%,!&7'+2P3-,/,3++Ŝ0!,*&++1+Dž*&-,)&1& (Dž*&U"(,+,*& (Dž*&U

11&01& 0V%"

'"01"1& (Dž*&7ğ2'**&TS,/*UP+-Ŝ0)",/20&"/3/,(29A:;US'"

"02/"*"+1,#

+"36%+21+ğ-/"-,/&!,(3ū2!0(,*ƫ0&)ŜTæ1+!/!'"01+,3"+Dž+&01Dž %

+ "/1&+16 "#,/"9A88

7ğ()!, %U+&"/,7*/+"U)"0&01,1,2+&"Ĺ,%,ƫ*60")+Ł%,),$& (6/&!"-

F*a/&!$"U

+Ł%,U+)Dž7,2"5-"/&*"+1,*TƜ"1 &*2ǎ&*'ƫ/,3+(Ł1"),U/,3+(Ł

00TV /3/!

#2+( &"TƜ"1 &*2ǎ&*'ƫ/,3+(Ł-,1/"6TP",/20&"/,3-,013,!2),2 & "/+(,3ğU :89@ wor(0T&,HA?8:>H3&1ruvian-man-ii

+&3"/0&16

/2+0)"!,3)3&1/23&ğ+0("%,Ĺ),3"(-/&0-ğ'+Ŝ()0& (Dž %3"!" (Dž %

&1/23&++

U

/"00U:888GU

(,+ "- &Ŝ1")7,/7,3)%/*,+& (ƫ*&"/2-/&"01,/,3Ł%,,631"ū-,3ǎ,3+ƫ7

9?8W ,2)!U%"

3Ɯ"," +"-,2ǎ&1"ū+ƫ-/"/ %&1"(1ƫ/2*" %+&(2TQ9=H

&0*"02/",# +U98@U99>U

2'),*U(,,!3ğǎ+"T */&"/"$2'"+*,!"/+&01& (Ł-/"0!7,3+&"

9?9T

Ɯ1+!/!,3VP,!,+"(,7!+)&3ğ+"01/++,0ƣ7ğ-!+"'3"!6U'-,0136(,,!2),/ 36(/"0ū,3)&2/Ĺ&1Dž,/$ğ+20-,/&!+Dž7%&01,/& (Dž %0ƫĹ0+Dž %0-Ž0,,3-,7+ğ3+& (,2+&3"/7ğ)+6U+"01/++Dž-,%ū!,!+&(&ūT60*,!"/+&01&2 %ğ!7)&,21,/&12

9=H",/2-

-/"0!7,3)&(,+(/Ł1+"0, &ğ)+"U"01"1& (Ł-/&"*60")+Ł-/,'"(16U-"),3)&+

0&"/U%" ,!2),/V

S3"!" (,0ƣP+,/*1Ŝ3+"'Ɯ)ż+6)",+1,UĹ, ,2 2)1-,-&02'"(,3+Ŝ*1"ū+Ł

/*,+&,20

(3)&160ƫĹ0+Dž %Ɯ1+!/!,31,%,UĹ,0-,3ǎ2'"73"!2T'"!+,!2Ɯ"+"U,-&02'ƫ 

"02/"1,1%"

9>H

+&"Ĺ,(,3"!" (Ł*2!ğ3*, 21,/&12!,*+")"'-/3!6,'"(1&3&16TP

2*+ )"U

æ1+!/!&7ğ &,631"ū,3/ %&1"(1ƫ/6036-)6+2)7,Ɯ1+!/!,3-/,#"0&,+ğ)+"-

+&3"/0))6

%,/ %&1"(1,+& (Ł%,(+,4a%,4!3!0&1"%,01,/,Ĺ&T,/*1Ŝ3+"1")ğ001)&-/"

--)&a )"1,

/ %&1"(1,3Ĺ&11"ū+Dž*&-/,01/"!+Ŝ 13,*-/,#"0&,+ğ)+6 %-/Ŝ/2Ĺ&"(U(,0ƫ+-/Ŝ()!

/ %&1" 12/"+!

'/+01"2#"/1O0/ %&1" 1O01U(1,/ğ-,+ƫ()Ɯ1+!/!+ŁS,/1,$/Ɇ (ŁP(,+3"+-

" %+& 0F9A=<W /"-/TU,01,+V

&"+7,/7,3+&"-/3(,3U(,0ƫ!3"/"U-/-"16U0 %,!601/" %6T/1,$/Ɇ (ğ

&/(%Ģ20"/U

(/"0U(,+3"+ &/ %&1"(1,+& (Ł%,+ğ3/%2U%ū!)20-,/&!+Ł7+ğ7,/+"+&"/ %&1"(-

:88<GT

1,+& (Ł%,-/&"01,/2T)")1&+0(6S,/1,aPUĹ,7+*"+ğS73&0)ŁP)",S0-/ğ3+"PU 3601&%2'"'!3,'(ƫ#2+( &2/ %&1"(1,+& (Dž %Ɯ1+!/!,3V,/1,$/Ɇ (Ł3Dž(/"06!"Ɇ+,3)&-/"!-&0,3)&16-& (ŁĹ/167013+Ł%,-/,01/"!&T,-/&Ɯ1+!/!+Dž %!3"/ğ % )",+ğ61(20ƫ36,/7"+&Ɯ1+!/!+Ł%,,631"ū-/&"01,/2U7!,"+Ł+,1ğ &*& ,*"/+Ŝ3"ū(,01ŜT,!,&+,3ƜŜ %+,/*1Ŝ3,30&*Žǎ*"0-,*"+ƫƣ ," ,0"-%&+"!&*"+7&,+ğ)+"ƫ!'"-/&-,'"+Ł(& %1")ğ*-/"!013,3)&!"0ƣ/,Ĺ& 3Dž0(2*23,)01&ū2!0(Ł%,&+ǎ&+&"/0133Dž(,+2U(1,/Dž73ƔƜ&)0, &ğ & "+/6%,

9>H */&"UT F:89?GT2&)!&+$ 

"002+&3"/0) !"0&$++!1%" -,)&1& 0,# !&0&)&16T &++"-,)&0U

/"6#200T @8T/,(, %0-,),Ĺ+,0ƣ "+/6/"6#20000, &1"07Ŝ0()+1/,-,*"1/& (Łƫ!'" ,!3Ɯ"," +"'-,-2)ğ &"T/"! %ğ!7'ƫ "ĹŜ0)03Ɯ(,-&"/)&,ƫ!'",3,'"+0(Dž % ū2!0(Dž %#(1,/, %79T:T03"1,3"'3,'+6T

3

&++V+&3"/0&16 ,#&++"0,1 /"00TU01/T :=U:>T


1.PREDDIPLOMOVÁ PRÁCA/ZIMNÝ SEMESTER 2020/2021

020"!+Dž %01/ğ+( %0,'3&)&ļ)Ɯ&"!3"ĹŜ0)U7012-,3+&"-,2ǎŜ31"ū &+3)&!+Ł%,3,7Ŝ(,0,6-,2ǎŜ3'ƫ "/)"a,""7Ò)ƜŜ %&!"+1&Ɇ(Ĺ+Dž %7+(,3T -/&"3,!+Dž1"51-,+ƫ(,)+ğ3/%6-/"+"3&!& & %U+"-,Ĺ2'ƫ & %0)2 %,3,-,01&%+21Dž %T /"3Ɯ"1(61&"1,/,7*"/,3Łƫ!'"23ğ!7)&,(/"*-/&"*"/2'%,/+Dž!,)+Dž-"/ "+1&)T ,Ł/",Ĺ&+0(6 %-/ğ307!ğUǎ"1&"1,ĹŜ0)-/"!0132'ƫ0-,),Ĺ"+0(Dž-,(/,(0*"/,* (3ĢĹƜ"'!&3"/7&Ɇ(ğ &&,631"ū,3/ %&1"(1ƫ/6a+,3Dž-/Ŝ012-(!&7'+2U(1,/Dž/ %&1"(1,33"!&",!+,/*1Ŝ3+"'Ɯ)ż+6(/Ž7+6*0-Ž0,,*-,7+ğ3+&T9?H

9?H "+/6 /"6#200U%" "02/",#+V 2*+ 1,/0&+ "0&$+U:T36!T F"4,/(V %&1+"6&//6 ,#"0&$+U 9A>?GU=T

9A@8-/&Ɯ&")-/ğ3+6&*-2)7U(1,/Dž73&"!,)-/ğ3+"-,ǎ&!3(6+-/Ŝ012-+Ł / %&1"(1,+& (Ł+ğ3/%6U+'*Ģ+-,2ǎŜ31"ū,3&+3)&!+Dž %3,7Ŝ(,3U7Ĺ)&0-/"0!7,3ƣ-/&+3/%,3+Ŝ#"!"/ğ)+6 %2!,3UĹ,736Ɯ2'"+)&"%3,0ƣ&+()27Ŝ3+"'Ɯ"'7+),01+"' ğ76-/"/ %&1"(1,3T,/*6-/Ŝ012-+,01&!"Ɇ+,3)&(,+(/Ł1+"ǎ&!2 "3Dž0)"!(6 37013+,*-/,01/"!ŜU+-/Ŝ()!&!"ğ)+60(),+/*-6-/"&+3)&!+Dž3,7Ŝ(TP,-&0,3) -/Ŝ()!6+,/*1&7ğ &"T */&"T

1.3. 7 BODOV NAVRHOVANIA PRE ODLIŠNÉ TELÁ

9@H

"7/&Ł/,3Ł+3/%,3+&"'"1(Dž0-Ž0,+3/%,3+&U-,*, ,2(1,/Ł%,!,(ğǎ"Ĺ),3"( 02/Ĺ&1Dž*&-,1/"*&U,!3Ŝ''ƫ &*&0,!'"%,-,01&%+21&U-/"(,+ƣ#67& (Ł/&Ł/6T "7/&"/,3Ł+3/%,3+&"6*),6ƣ &1)&3Ł3,Ĺ&1(Dž*1,,0,ğ*,!01/ğ+"+Ŝ*#67& ("'/&Ł/66+"*)37+&(+ƫƣ-06 %& (ğ/&Ł/T"7/&Ł/,3Ł+ğ3/%6Ĺ01,-,!Ĺ&/(2'ƫ!+Ł-,01&%+21&"U(1,/Ł0/ğ* 2'ƫ!,1" %+& (Dž %-/*"1/,3"7ǎ&!+"%,"01"1& (Ł%,36'!/"+&T

9@H,60U T F:89?GT&0&)&16U0- "U / %&1" 12/"V /"!"/T,+!,+V ,21)"!$"6),/ h /+ &0 /,2-T

(,+-Ŝ0)/ %&1"(1(U(1&3&01(U-"!$,$&Ĺ(0-&0,31"ū(7,"/'ƫ 0 37ƣ%*&-,01&%+21&(,1" %+& (Ł%,)"$&0)1Ŝ3+"%,-/,)Ł*2U ,0,60V "0-Ž0,"+Ł -/ğ3"7!+Ŝ*Uǎ"%+!& -+"!,(ğǎ"37+&"0ƣ!,+3/%,3+&(Dž(,ū3"(!/2%13,/&3,01&T Ė&ƣ31"/'Ɯ,*-/,01/"!ŜU(1,/Ł*ğ),-,7Dž3ū2!Ŝ0-,01&%+21Ŝ*!,0-,),Ĺ+Ł%,!&0(2/72 3613ğ/*,ǎ+,,(/"*-, &12"7/++,01&'2/Ĺ&1Dž!/2%(/"/&3&1637!,)ğ3+Ŝ-/"(ğǎ,(T/"1,60-/ğ3"1ğ1,(/"1&3&1*,%)362ǎ&ƣ30-,)2-/ğ &3/ %&1"(1,+& (,* ,!,/"T ,01&%+21&"'"(,-/,)Ł*U3+Ŝ*+Ł3& 0-,),Ĺ+,0ƣ,2(,0*,1+Dž*&ū2Ò*&UĹ, !+Ł-,01&%+21&"*'ƫT "1,-/ğ3" ,!,*ĹT9 37,7+*" ,0U(1,/ğ00+ǎŜ7*"+&ƣ -,01,'"!&7'+Ł/,3/ %&1"(1,3(+3/%,3+&2T /,)Ł*ĹT:,-&02'"-/,)"*1&(2+3/%,3+&-/&"01,/,3U-/"%+!& -,a 3+Dž %U-/"1,ǎ"0-/&1,*0+ǎŜ*"!,0&%+ƫƣ-/"!0136+,/*ğ)+"%,ǎ&3,1T"+1, 0-Ž0,+3/%,3+&3& 367!3&%2'"#67& (Ł,!)&Ɯ+,01&!/ǎŜ0(-&1)&01& (Dž % +,/&"*-/,!2(1&3&16T 3. bod-/Ŝ732(2'"Uǎ"'ū2!&0,7!/3,1+Dž*-,01&%+21Ŝ*0ƫ/,3+(,/,7*+&1ğ 0(2-&+(,(ǎ!ğ&+ğ0, &ğ)+0(2-&+T %-,ǎ&!3(6-/"#"/"+ &"01(1&"ǎ*Žǎ2 ,!0")ŜƜ&ƣT"*)60/ƣ(,01&)+ğ(1"$ż/&U(1,/ğDž33+ğ3/%, %3ǎ!6 !"Ɇ+,3+ğ-"3+ğ-/"*"++ğ,!/ğǎ'ƫ )"+1" %+& (Ł-/*"1/"T Bod 4 /,7-/ğ3,-,012-+,01&*,*"+1ğ)+"%,+3/%,3+&U("!601, ")Ł7ĹŜ+ ,!7/(!),3+Ŝ*-,ǎ&!3,(P+,/*ğ)+"%,1")Q-,ǎ&!3(6-,01&%+21Dž %0ƫ)"+(Dž*0& -/Ŝ!3(,*U(1,/Dž'"+&"("!6 %ğ-+Dž'(,+/2Ɯ"+&"!&7'+2T7ƣ%+ğ3/%21")"0+Ł%,-,01&%+21&0736(+",7+Ĺ,3ƣ(,P!,!1,Ĺ+Ł363"+&"QU(1,/Ł%,!"Ɇ+Ŝ &,2'" -/&!ƣ(,*-,+"+1)",-/Ŝ0)2Ɯ"+013,(+&"Ĺ,*2Ĺ,2ǎ,),36/,"+ŁT3(,+"Ĺ+,* !Ž0)"!(2'"1(Ł1,P!,-)+"+&"Q-/&"01,/23"ū*&,*"!7"+ŁT

4


1.PREDDIPLOMOVÁ PRÁCA/ZIMNÝ SEMESTER 2020/2021

5. bod0+ğ00+ǎŜ363&"0ƣ7,*6)2Uǎ"-,%6,3,,*"!7"+Ŝū2!&+&"021(Ŝ !Ž)"ǎ&1Ŝ37%ū!,*Uǎ"-/"!0132'ƫ)"+*)ƫĹ0ƣ-,-2)ğ &"'-/ğ3"1(ƫU(1,/ğ'" /7!,2"(,+,*& ("'-/,!2(1&3&16T (1,*'")"1,Uǎ"-,01&%+21Ŝū2!&13,/&0&98ǿ 7 ")(,3"'-,-2)ğ &"'1,Uǎ"'"3"ū(ğ-/3!"-,!,+,0ƣUǎ"0*&2!"*"+-/Ŝ()!3 01/,"+"'(Dž*0-Ž0,,*-,%6,3,&+!&0-,+,3+ŜT ,!ĹŜ0),>+/ğǎ+0-Ž0,6-/"3"!"+&!&7'+2-/"-,%6,3,%+!& -,3+Dž % ū2!ŜU(1,/Ł0ƫĹ&01,-,!/&!"+Ł1" %+& (Dž*+,/*ğ*+"+"0ƫ30""ǎ&!+2&+()27&3&12T ,01ğ3'ƫ3"ū*&7'"!+,!2Ɯ"+ŁU'("ļ+ğ3/%,* ")(,3Dž %2!,3-/" %ğ!7'ƫ/,70&%)" (/"1Ŝ3+"!"167),ǎ&1Dž %Ĺ&01(,3Dž %-/"*"++Dž %T1,%1,,!23+Ŝ**1,Uǎ"-/, "0 +3/%,3+&0(Ž/7-!ğ!,1" %+& ("'01/ğ+(60136(,1"'/ %&1"(1,+& ("'T -/"0+"-,0)"!+DžU?,!%,3,/Ŝ,1,*Uǎ"*20Ŝ*"-/"01ƣ3+Ŝ*ƣ7-,'"+& 7!/3,1+Ł%,-,01&%+21&!,+ğ3/%2(,-,1"+ &,+ğ)+"%,,*"!7"+&/ %&1"(1,+& ("' 13,/&3,01&T /Ŝ1,*+,0ƣ1&"),3-)63Ŵ2'"13,/2-/&"01,/21,-)1Ŝ'+,-(U,#,/*,3+Ŝ 0-,),Ĺ+,01&T/ğ3"-/&'1&",!)&Ɯ+Dž %1&")!,-/&"01,/20-,),Ĺ+,01&1((,1, -,7+ğ*"!+"0U-/" %ğ!7),/Ž7+6*&-/Ŝ012-*&T!"-/"0Ŝ3+"%,-/Ŝ012-2U("!63,!,Ŝ 01/,3"(2!, %ğ!7),(73,3+&20 %,/Dž %-,01&%+21Dž %ū2!ŜU+"0(Ž/-/"Ɯ),!, %/&11Ŝ3+"%,-/Ŝ012-2U(1,/Dž,)16-& (Dž-/"(/"0ƣ+0(Dž01/"!,3"(U("!6, %/+ğ/0(" -,01,'"0+%,-,*, -/& %ğ!7)%)3+"7,01/+6 Ŝ/(36T,)&7()!+Ł/"%,ū+Ł /ğ!6U()ğƜ1,/+Ł+"*, +& "%,0-& "TˆƜŜ*-/Ŝ012-,*,) 2*+&01& (DžU(1,/Dž-/&Ɯ&")0 ")(,3Dž*/,73,',*3"!" (Ł%,-,7++&*"!& Ŝ+6U("!6+012-,3)-/&*,-/,$/*,3ğ 01/,01)&3,0ƣ,%+!& -,3+Ł,0,60,Ɯ-" &ğ)+,2-,1/",201/,01)&3,01&-,!ū!/2%2 , %,/"+&T0)"!2'ƫ &"%&)&1Ĺ+Dž-/Ŝ012--/"-ğ'))&"Ĺ2'03Dž %,3,237!")+Ŝ* 0,0+%*&7Ĺ)"+"+&7+"3Dž%,!+"+Dž %T, ")(,3Ł7Ĺ)"+"+&"!,0-,),Ĺ+,01&"ǎ+"' -,-2)ğ &"+01)ǎ3,!,Ŝ +()27Ŝ3+"%,-/Ŝ012-2T'("ļ00&12ğ &*/(+1+" 7)"-Ɯ&)U-,01&%+21&"'"01ğ)"36'!/,3+Ł(,+"!,011,(T,ǎ+,'"+Ĺ0"73,)&ƣ ļ)ƜŜ(/,(Uļ)Ɯ&-/Ŝ012-U,(1,/Dž0 % "*3*,'"'-/ğ &-,(ƫ0&ƣT,1"/7,)&ū2!& 0-,01&%+21Ŝ* %ğ-+Ŝ(,+&"(1,(,%,1/",-/3&ƣU!,-)+&ƣU2ļ&*3),ǎ&ƣ!,/2(6 1,UĹ,&* %Dž)",1,3),ǎ&ƣ!,-/&"01,/2T,)"*&7,3+&"*"!7&-,01&%+21&*&& % !,-!"+ǎ&3,1Ĺ),3"(U+-,%6-/&"01,/,*)",3+Ŝ*+&"03"1U+&"'"ƫ),%,2*,'"' -/ğ "U1(1&"ǎŴ,2+&"'"36/&"Ɯ"+&",1ğ7(61,%,U60*"0&3Ɯ"1 &,)&/,3+ŜU ,-/3&ƣ1,UĹ,'"-,1/"+Ł,-/3&ƣ3Ɯ"1(,2!"!,(,+)ŁT&"T,ǎ+,"5&012'" -/Ŝ012-U3(1,/,*0!ğ %ğ-ƣ2/Ĺ&1ğ1")"0+ğ7*"+U+&"(, %6U)"7*"+U(1,/ğ 70"+!/2%"'01/+",13ğ/&+Ł*,ǎ+,01&3+Ŝ*+&T

5


1.4. MATERIALITA POHYBU

1.PREDDIPLOMOVÁ PRÁCA/ZIMNÝ SEMESTER 2020/2021

/"+"3&!& "%,Ĺ),3"('"*1"/&)&1-,%62+"201ğ)"-/Ŝ1,*+ğT")"0+ğ-*Ģƣ0 3613ğ/,-(,3+Ŝ*-/5,2-,%62-,012-+"0363&+&"321,*1& (ƫ7/2Ĺ+,0ƣT3Ɯ( +&7+ğ*1/0+"*20Ŝ7,01ƣ7+ğ*,2T&"ƣ7ğ %61+Dž %,!,3'"3ǎ!6!6+*& (ğU+"'"!+ğ 0,011& (ƫƜ1/2(1ƫ/23(1,/"'0Ĺ),3"(-,%62'"U)"*"+Ŝ0+7ğ()!"1,%,U(Ł 3+"'-/&ƫ!'ƫĹ&2ƫ!'ƫ0-,'"+&U(1,/Ł0ƫĹ01,+"-/"!3Ŝ!1"ū+ŁU+ğ%,!+ŁU+"2 %,-&1"ū+Ł*&7+ƫ "T(0+1/0"7*"+Ŝ+&"Ĺ,3Dž7+*+ŁUĹ,7+"*,ǎ+Ŝ7+ğ*"-/" %,!6U7, 7+ğ*"%,-/,01/"!&001ğ3-/,01/"!&"+"7+ğ*"T1"!6*Žǎ"!Ž'0ƣ(+"Ĺ(+Ł*201/"12 +"3&!& "%,*,ǎ+Ł%,+"7+ğ*"%,,'"(12T , &'"&")-)&Ĺ(Ĺ01,3+Ŝ*+ğ(,+ğ01/,'U(,!,+&"Ĺ,%,+"+/7&ƣU'"!+ğ 07ğ/,3"Ŵ',1,M+/7&ƣM!,0-/ğ3+"'3" &1"'0+"0(Ž/!/ǎƣT,ū+Dž-/&"01,/ -/"!0132'",)0ƣ+"&01Ł%,-/" %,!2U3(1,/,*0*Žǎ"+&"Ĺ,-,(7&ƣU*Žǎ"!Ž'0ƣ (+ğ3Ģ7+,01&0-,'"+&0,7)Dž*,'"(1,*U7)Dž*7ğ/!)Ŝ*U,/2+Ŝ(,*UĹ&!,*,*T1"/&)&1-,%620)"+"1Dž(&7ǎŜ3+Ŝ*3Ɯ!"-/Ŝ1,*+"'1")"0+,01&U)"'0*,1+Ł%, -/&"01,/2T&!& &ū2!&0+1/0"-,%62'ƫ*"!7&*+,ǎ013,**)Ĺ& & %3" ŜU(1,/Ł *'ƫ7,01ƣ+"%*,1+Ł)"+-,*, ,27/(203&"Uǎ"1*0ƫU%,3,/&Ĺ),3"(2Uǎ"0*ğ ,!+& %!/ǎƣļ)"'U-,-/Ŝ-!"367+Ĺ2'ƫ1/02T-/Ŝ()!7ğ/!)&"U(,!!"ū2'" -/&"01,/6*"!7& %,!+Ŝ(,* "01,2U360&")-/"!,3Ɯ"1(Dž*0&$+ğ)6,1,*U(*0 %,!&ƣ +"*ğT((,0ƫ7ğ/!)&Ĺ&!,*-/"3&!& "%,Ĺ),3"(,'"(16U(2(1,/Dž*0+"*ğ -/Ŝ)&Ɯ-/&)&ǎ,3ƣU+"3&!& &Ĺ),3"(-,%62'ƫ &00&"),2-)&Ĺ(,2*20Ŝ1&"1, *)Ĺ& "3" &/,7%,3,/&ƣ7%*,1+&ƣU6*22(ğ7)& "012U)Ŝ+&2ļ)Ɯ&"*2-/" %,!2T ūƫĹ,3ğ1(+&"'""7(,+1(1+,0ƣU)"+,-((,+1(1Tǎ!Dž71Dž %1,,'"(1,37+&" 3(,*&+ğ &&&"),2-)&Ĺ(,2,!)&Ɯ+"Ĺ),3Ń(U(1,/Dž1"+1,732(-,7+ğU3&"U,(1,/Dž (,+(/Ł1+6,!0'"!+ğT)2 %,3Ł,!,7360ƫ-/",/&"+1ğ &2+"3&!& & %ū2!Ŝ0-)&Ĺ(,2 !Ž)"ǎ&1Ł3"!ū1")"0+"'-*Ģ1"'"1(/,3+(,3Dž7+*+ğ'-*Ģƣ0)2 %,3ğT )&Ĺ(+&"'"ƫ-)+"1(-/"!*"1,*U'"1(1/, %21"),*U'"(,20&-/"!Ūǎ"+,2 /2(,2U(1,/ğ%*1ğU1ğ1,-/"!Ūǎ"+ğ/2(U(1,/ğ%*1ğU70"+&"'"ƫ-)+"-/"!Ūǎ"+,2 /2(,2U(1,/ğ%*1ğU)"'"(Dž*0&+ğ%/!+Dž*,(,*U(1,/Ł2*,ǎŴ2'"7Ŝ0(ƣ-/"!0132T &!"+&"0(/7%*1-,1,*0*,7/"'*"+"*20Ŝ6ƣ/")&7,3+Ł&(12)&7ğ &,23&/12ğ)+"' *,ǎ+,01&!,1Dž(ƣ03" Ŝ&"),2-)&Ĺ(,2U)"'+Ɯ)-,3ğ+Ŝ*U,%*1ğ3ğ+Ŝ*+,%*& )",,0%ğ3+Ŝ*/2(*&T *11(-/"!0132'"2/Ĺ&1ƫ*,ǎ+,0ƣ3/ğ* &3&/12ğ)+"%, -,1"+ &ğ)2+"3&!& "%,U(1,/Dž0(12)&72'"30+%"-/&0-Ž0,&ƣ003"12U3(1,/,* '"-,1/"+Ł3&!&"ƣUĹ,'"-/"!+&*&+ "01"T!,+"(,,%*1ƣ-,1,**,ǎ+,23ǎ,3ƣ i o ÒūƜŜ %7*60), %T-/Ŝ()!-/(1&7,3+ğ" %,),(ğ &U0Ŝ "+"2*,ǎŴ2'"M3&!&"ƣM Ĺ,(,ū3"(U+,&!",0 %,-+,0ƣ/,7,7+ƣ2/Ĺ&1Ł3" &-,!ū,!/ğǎ+&732(2Tğ1,*,ǎ+,0ƣ '"3*"010(,*(,+1"51"!+ğ-/"!,3Ɯ"1(Dž**1"/&ğ),*U3"ū(,0ƣ,23DžƜ(,21,%1,,'"(12T "ļ00-,*Ŝ+'ƫ732(6U1(0+"%,3,/Ŝ&,0)2 %2)"1(1&"ǎ,,!/7"U!2+"+ŜU %3"+ŜU(1,/Ł+"3&!& &+"-,Ĺ2'")"3+Ŝ*T/(,3Ł3&!"+&"+"/,7)&Ɯ2'"*"!7&1Dž*12 1*U-)6+2)"-/" %ğ!7-,+'/Ž7+"'ƜŜ %)Ŝ7(6 %&ļ)"(Dž %-,3/ %, %UĹŜ*& %0-ğ' 3'"!"+%)!(Dž-,3/ %T+,1"0+Ł,,7+ğ*"+Ł12'"-/,01/"!+Ŝ 13,*7/(2/,3+(, 3&!&1"ū+Ł(,,+,ƜŜ/"1*T&!"+&"7/(,*1"!+"/,7)&Ɯ2'"*"!7&121*U*"!7& &+#,/*,3+,0ƣ,212Ɯ&/,0ƣ,21*U+,+/,7!&")1,*2-/"3&!"+&"0(/7+"7/(,3Dž3+"* 0ƫƫ-)+"+&"ĹŜ*&+Dž*TDž*,+,"7-/,01/"!+",,7+ğ*"+Ł12'"-/,01/"!+Ŝ 13,*+"7/(,3Ł%,3+"*23&!&1"ū+ŁU,+,ƜŜ/"1*'"-/Ŝ)&Ɯ37!&)"+ŁU+"2/Ĺ&1ŁU+"2 %,-&1"ū+Ł %)3+"+"3&!&1"ū+ŁT 0)"-+21&"-,1,*+"7+*"+ğ+21+"0"+ &23&!"+&U,0)"-+21&"7+*"+ğ+"*,ǎ+,0ƣ 3&!&"ƣ!,!&ū(6U+"*,ǎ+,0ƣ3&!&"ƣ1*+&"(*+%,/&7,+1U/"0-"(1Ŝ3"+"*,ǎ+,0ƣ 7%ū!&"ƣ03ƜŜ/,0ƣ-/,01/"!&Tìǎ(,0/,7-,7+ğ3'ƫ/,70&%)ŁU360,(Ł,'"(16

6


1.PREDDIPLOMOVÁ PRÁCA/ZIMNÝ SEMESTER 2020/2021

3"ū(Ł*"/Ŝ1(U/,3+(,(,3ĢĹƜ&"*"010(Ł*"/Ŝ1(,*"010(Ł+ğ3Ģ7+,01&Ɯ&/,01&T 9AH /"2+!0 %2%U ,(ğ7ƣ0&,03,'&ƣ-/&"01,/'"-/ğ3"7ğ360)Ŝ+*"/Ŝ1(2T-/Ŝ()!1(Dž-/&"01,/ *+&-2),31")+Dž %,'"(1,3U+-/Ŝ()!1"),U,0,+Dž-/&"01,/U!,0(-/ ,3+Ł%,01,)U 1"!,'"(160-/3&!)*"+Ɯ&"(,ū2!0(Ł1"),T/"& %0-,7++&"+&"'"+21+Dž3)01+Dž -,%6-/&"01,/,*U)"+Ĺ0ƣ,21")TĢĹƜ&"*"/Ŝ1(,+"*+&-2),31")+Dž %,'"(1,3UĹ, *Žǎ"6ƣ,61+ğ*&"01+,0ƣU-/ ,3Ŵ)",61UĹ&ǎ"*)Dž-/&"01,/U-/"(1,/Ł%,0-,7++&",03,'"+&"-,01ĹŜĹ&01,Ĺ+Dž-,%6U'"01ğ)"2%,-&1"ū+Dž*-/&"01,/,*-/"+"3&!& "%,Ĺ),3"(T/&"01,/"+3&/,*"+1ğ)+6+"'(ğ*"010(ğĹ0ƣU-,-/Ŝ-!"+ğ(2-+Ł "+1/2*U,0%2'"3"ū(Ł+"*+&-2),31"ū+Ł,'"(16,03,'"+&"0&-/&"01,/2'"*,ǎ+Ł 3Dž%/!+"-/,01/"!+Ŝ 13,*-/&"01,/,3"'*,&)&16T ,1,*"/Ŝ1(,7ĹŜ+6ƣ-/"+"3&!& & %,1&ǎ+"T"3&!& &0&3Ŵ,**20Ŝ+ğ'0ƣ 03,'"1/06U732(6,73"+6U(1,/Ł*2-,*ğ%'ƫ73)ğ!+2ƣ,03,'"+&"7-*Ģ1+&" '"!+,1)&3,01ŜU(/,1Dž*-/&/ļ2'",/&"+1Ĺ+Ł3Dž7+*6T$",$/Ɇ (,*-/&"01,/"U*"01 /"$&ż+2)",Ɯ1ğ12U'"23&!& & %+"*,ǎ+Ł,03,'&ƣ0&-/&"01,/)"+#67& (Dž*-,%6,*U Ĺ,01Dž(ū2!Ŝ+"3&!& Ŝ %U'"$",$/Ɇ (Dž-/&"01,/ "ū(,3,+"2 %,-&1"ū+DžT9AH

7

 ,11h$"+%,#"/U5h ))U ,/!*+T F9AA?GT 2*+ ,+ "-1&,+0,# - "0V *-)& 1&,+0#,/

",$/-%& 

+#,/*1&,+ 601"*09T


1.5. TRASA

1.PREDDIPLOMOVÁ PRÁCA/ZIMNÝ SEMESTER 2020/2021

+"3&!& 0(ƫ0"+,0ƣ

,!1")"0Ŵ,3+&"0,!-/Ŝ1,*+ 3&72ğ)+6-/&"01,/

7ǎŜ3+&"-/&"01,/27/(,*

&"ū

37!&)"+,0ƣH*"/Ŝ1(,H3DžƜ( !Ž/7+-/,01/"!&"

7ǎŜ3+&"-/&"01,/2732(,*

1/+0#,/*,3+Dž 3&72ğ)+6-/&"01,/

7ǎŜ3+&"-/&"01,/21"),*

1"), -/"!013 -/&"01,/2

1/0

*1"/&)&1-/&"01,/2 +21+,0ƣ7 %61&ƣ37ğ',1*+Ł-/"-,',3+&" -/" %,!6*"!7&'"!+,1)&3,0ƣ*& !"1&)+Ł&+#,/*ğ &"

-/"!Ūǎ"+&"1")H 3,!& &-"0H biela palica

%*1

ǎŜ3+&"-/&"01,/2'"*,ǎ+Ł3& "/Dž*&0-Ž0,*&T/3,2*,ǎ+,0ƣ,2'"0-,7+ƣ -/&"01,/'"%, %/(1"/&01&(6-,!ū,-&02,!&+Ł%,Ĺ),3"(U(1,/Dž*ğ-/&"01,/2ǎ 7ǎ&1Dž#67& (Dž*-,%6,*T,!ū,-&020+ğ*3613ğ/-/&)&ǎ+ğ-/"!013,-/&"01,/"U (1,/ğ*Žǎ"*ƣ!,011,Ĺ+Ł3)01+,01&-/"ļ)Ɯ&2,/&"+1ğ &231"/Ł+"Tˆ)Ɯ,2*,ǎ+,0ƣ,27ǎŜ3+&-/&"01,/2'"1"),*U+"/3,3Dž*&7(,+Ĺ"+&*&+-,(,ǎ("U#67& ("'%/+&&1")Tƫ1,%/+& 2*,ǎ+,-/"!Ūǎ&ƣT+"3&!& & %1(1,#2+$2'"&")-)&Ĺ()", 3,!& &-"0U(1,/Dž,(/"*-/"!Ūǎ"+&%*120)ƫǎ&'(,+ğ%/!67/(2TǎŜ3+&" -/&"01,/2732(,*'"!,(ğ7+Ł-,*, ,20)2 %2U(1,/Dž!,0&%+"ļ)"'(,1"),0*,1+ŁT …Ŝ*'"732(0&)+"'ƜŜU1Dž*%,'"*,ǎ+Ł7 %61&ƣ73ĢĹƜ"'!&ū(6T'!ū"'!,0&%+" 7/(U-,*, ,2(1,/Ł%,0*"0 %,-+Ŝ77/&"ƣǎ!, &"ūTǎŜ3+&"7/(,*+ğ*2*,ǎŴ2'" -/"(,+ğ3ƣĹ0,3Ł/,7!&")6U3+Ŝ*ƣ3"ū(Ł*"/Ŝ1()",3"ū(Ł37!&)"+,01& 7ğ/,3"Ŵ,!1")"0Ŵ,3ƣ0,!-/Ŝ1,*+Ł%,-/&"01,/23(1,/,*0+ %ğ!7*"T,-( 7ǎŜ3+&"-/&"01,/2&+Dž*&7*60)*&U,(/"*3&72ğ)+Ł%,U+ğ*2*,ǎŴ2'"3+Ŝ*ƣ-/&"01,/,3Ł3)01+,01&"7-/,01/"!+",(),-2'ƫ +Ɯ"1"),TǎŜ3*"*1"/&)&12-/&"01,/2U (1,/"'0,*3"+,3)3-/"! %ğ!7'ƫ "'(-&1,)"T"3&!& &-,2ǎŜ3*1"/&ğ)+"3)01+,01&-/,01/"!&+3613ğ/+&"0&-/&"01,/21/ğ0T/037+&(ğ7-/"-,',3+& ,03,'"+Dž %3)01+,01Ŝ-/,01/"!&U(1,/Ł*'ƫ3%,!+Ł %/(1"/&01&(6-/",/&"+1ğ &2 )",0*"/T

8


1.PREDDIPLOMOVÁ PRÁCA/ZIMNÝ SEMESTER 2020/2021

%Ž!7-/&"01,/,*7/(

%Ž!7-/&"01,/,*%*1H0)2 %TTT9T(/ğ1

0-,7+ğ3+&"

ie n a ov /2 r , nd 01 e " r & -/ 01/1

&"ū

01/1 domov

-/" %,! 732(

&"ū 0&01"+1

%Ž!7-/&"01,/,*%*1H0)2 %TTT:(/ğ1

2Ĺ"+&"H7-*Ģ1+&"

01/1 domov

-/" %,! 732(

&"ū 0&01"+1

%Ž!7-/&"01,/,*%*1H0)2 %TTT;(/ğ1

7-*Ģ1+&"

21,-&),1

overovanie

01/1 domov

-/" %,! 732(

&"ū 0&01"+1

ǎŜ3+&"-/&"01,/2&+(+7Dž3*'/"+!/,3+&"-/&"01,/2T-Ž0,U(1,/Dž*0+ğ* -/&"01,/7,/72'"3*60)&T3&!& & %ū2!ŜU-,*, ,27/(2U7 %61ğ3*",!/703"1) ,!-/"!*"1,33-/&"01,/"U-,*, ,203"1)a &1)&3Dž %/" "-1,/,31(1,0*"0 %,-+Ŝ 3&72ğ)+"-,Ŵƣ ")Dž-/&"01,/3/ğ1+"701ğ3(6)", &"ū!,(1,/Ł%,0*"/2'"*"T +"3&!& & %ū2!Ŝ0/"+!/2'"3&/12ğ)+3&72ğ)+-/"!013-,012-+"-,Ĺ01& %T % -,%6,*7%*,1Ŵ2'ƫ,'"(63-/&"01,/"U(1,/Ł%,!+,1&(,!,011,Ĺ+ƫ)",+"!,011,Ĺ+ƫ,/&"+1Ĺ+ƫ&+#,/*ğ &2T/3Dž(/ğ1U7-,*, &0&01"+10+"3&!& &2Ĺ&!+ƫ1/02 0-,7+ğ3'ƫ-/ğ3"1(Ł1,,'"(16U(1,/Ł&*3-,%6"-/&"01,/,*2!ƫ-,*ğ%ƣ/"+!/,3ƣ1/02,3"/,3ƣUĹ&*'ƫ0-/ğ3+60*"/Tƫ1,1/020+"3&!& &2Ĺ&3& (/ğ1U Ĺ&7-,*, &0&01"+1)","7U0+ǎ&0&'27-*Ģ1ƣT&"(1,/Ŝ+"3&!& &-,7+'ƫ2/Ĺ&1Ł1/062ǎ1(!,/"Uǎ"-,%6-,+& %+7Dž3'ƫ %,!"+&"+21,-&),1T /03&!& Ŝ %'"*ğ),(/ğ1,/&"+1,3+ğ+-/Ŝ1,*+,0ƣ*1"/&)&12,(,)&T…& '"+!,0%)",+&"U*60")3&!& "%,'"7*"/+ğ+ &"ūU-,-/Ŝ-!"+1,UĹ,-/Ŝ!" -,!,/7"+Ŝ!, &"ūT/0+"3&!& & %6*)6ƣ7,013"+ğ0ū%(,7-*Ģ11"ū+Dž % 01ğ)6 %'"!+,1)&3,01Ŝ0,/&$&+)+Dž*&*1"/&ğ),3Dž*& %/(1"/&01&(*&Tƫ1,0(21,Ĺ+,0ƣ0,*0&23"!,*&)Uǎ("Ò0,*00*0+ǎ&)-/"'0ƣ2)& 2"(Ɩ0(ƫ3/+""7 -,*, &7/(20&"),2-)&Ĺ(,2T

9


,%60,0)"-" (,2-)& ,22*,ǎŴ2'"+"3&!& &*-,*ğ%ƣ0,/&"+1ğ &,23& "/Dž*& 0-Ž0,*&T)ƫ(,3Dž*&-,%6*&U "73& (,ƜŜ/(2/*&"+U(,+1/,)2'ƫ-/&"01,/-/"! 0",23!,0%2&")"'-)& "T'"'(,+ &'"2*&"01+"+ğ$2)&Ĺ(U(1,/ğ-,*ğ%-/& -)6+2),*-,%6"7,01/ğ++01/+2,(/"*1,%,'"Ĺ0ƣ,2U(1,/ğ0()"-(+Ŝ*!,1Dž( 3,!,/,3+Dž %)",7360)Dž %-,3/ %,3T/&!,16(20/Ž7+6*&*1"/&ğ)*&0$2)&Ĺ( /,7,7+&"&+Dž*732(,*T,!ū %/(1"/2732(2'"+"3&!& &0 %,-+Dž(,/&$,3ƣ03,'" ,/&"+1Ĺ+Ł0-/ğ3+&"T&"1,732(6,!,736*1"/&ğ)20,*/,7!")&)!,+&"(,ū(Dž % 0(2-Ŝ+-,!ū0 %,-+,01&-,!ƣ!,/ƫ&+#,/*ğ &2-/&,/&"+1,3+Ŝ0*"010(Dž*-/,01/"!Ŝ*T

732(ƜŜ/ &0(2*+" a&+#,/* &,/&Ł/"

2!,3H/ğ+H%,/&7T *1T,/2+Ŝ(361/Ĺ'ƫ &

732(ƜŜ/ &0,!,*Ŵ a&+#,/*ğ &(,+&" /&"/6 ,/2+Ŝ(7/,3++Dž

732(,-(2'ƫ &0a a/-(+&"aƜ-" &Ɇ(Dž0*"/

7*"+Ĺ)"+&1,01&-,3/ %2

732(a1)*"+Dž a(,+&" -, %Ž!7"'-), %6

1/ğ3+&(

732(a,!/7"+Dž a&+#,/*ğ &,%/+& &,'"(12

3+ƫ1/,),(

,!/7"+Ł7,01/ğ+a a&+#,/*ğ &7,(,3, 37&)"+"'ƜŜ %,'"(1, %

-,! %,!

732(/,3+(Dža "7&+#,/*ğ &"

,13,/"+Dž-/&"01,/

zlá

10

%,/&7,+1ğ)+"7*"+6

3Dž,/+ğ

3"/1&(ğ)+"7*"+6

0*"/

%,!+,1&+#,/*ğ &"

1.6. NEVIZUÁLNE ZDROJE INFORMÁCIÍ

1.PREDDIPLOMOVÁ PRÁCA/ZIMNÝ SEMESTER 2020/2021


1.PREDDIPLOMOVÁ PRÁCA/ZIMNÝ SEMESTER 2020/2021

/3Ł%,!+,1"+&"0,-&"/,(3)&12&+#,/*ğ &"37ğ3&0),01&+3"!"+&"+"3&!& "%,3-,ǎ!,3+,*0*"/"T')"-Ɯ&"%,!+,1"+ğ31,*1,-/Ŝ-!"'"7ğ013)",,'"(1 + %ğ!7'ƫ &0-,7!Ūǎ %,!+Ŝ(U(1,/ğ'"(,+1&+2ğ)+T'%,/Ɯ&"'"%,!+,1"+Dž,13,/"+Dž -/&"01,/T )3+Dž*!Ž)"ǎ&1Dž*%,!+,1& Ŝ*-/3(,*'"732(,3DžUĹ&%*1,3Dž/,7!&")*"!7& !3,*01/+*&T(/"*-,%6,3&")"'-)&Ĺ(61,*Žǎ26ƣ'732(60*"/2ğ21U0*"/2 &+Dž %!,-/3+Dž %-/,01/&"!(,3(,21,20U")"(1/&Ĺ()",0*"/%)0,3T

,/&"+1ğ &

Ɯ-" &Ɇ (Dž732( a&+#,/*ğ &a+,/*1T 7*"+Ĺ)"+&1,01&-,3/ %2

,!/7"+Dž732(7,01/ğ+ a-,! %,!

1)*"+Dž732(1/ğ3+&(,* a&+#,/*ğ &,1/ğ3+&(2 37013+"'-), %" ,!/7"+Dž732(,!2!,36 a&+#,/*ğ &,2!,3" 3,13,/"+,*-/&"01,/"

3+ƫ1/,),(

-,! %,!

1/ğ3+&(

2!,3+"Ɯ-" T*1T

732(,!%/+6,/2+Ŝ( a&+#,/*ğ &, "01" ,/2+Ŝ(7/,3++Dž

732(/,3+(Dž a"7&+#,/*ğ &"

Ĺ01,360(612'ƫ "

,!/7"+Dž732(7'"!+"' 01/+6 a3 %,!!,2!,36H3+21/,),(2

,'"!&+")"360(612'ƫ "0

Ɯ-" *1TH!/"3,TH(,3TTT

,13,/"+Dž-/&"01,/

3ǎ!6-/Ŝ1,*+Ł

Ɯ-" &Ɇ (Dž732( a(,+(/Ł1+&+#,/*ğ &a02

2'Ŝ*3"'Ɯ&"'")"%,!+,1"+&"'"!+,1)&3,01&U,'"(1,3Ĺ&-/3(,3U3*"010(,* -/,01/"!Ŝ-,!ū1(/&1Ł/&-,!ƣ(3)&1+ƫ,/&"+1Ĺ+ƫ&+#,/*ğ &2T')"-Ɯ&"%,!+,1"+Ł0ƫ ,'"(16U(1,/Ł36!ğ3'ƫƜ-" &Ɇ (Ł732(6Ĺ&3ļ(*1"/&ğ)2)",/")&Ł#2T !",732(6 -,!ū,'"!&+"),01&T(/"*732(,3/,7732Ĺ+"+Dž %&"),2-)&Ĺ(,21,*Žǎ26ƣ'732(6 (/&ǎ,31(6U7ğ013(6")"(1/&Ĺ(6&+ŁƜ-" &Ɇ (Ł-/"!+Ł*&"01,T

11


ĸŘķŘŵGoAj6d"H„N\6?€ŵX\6"djN\

2. DIPLOMOVÁ PRÁCA 2021

ĢĹƜ&+2&+#,/*ğ &Ŝ,3,+('ƜŜ %3" & %ū2!&!,01+ƫ-,*, ,27/(2T,1,'" (+ğ)3+Ŝ*+&U(1,/Dž'"-/"3ǎ+"362ǎŜ3+Dž+-/"+,0&+#,/*ğ &ŜT'"%,7ğ()!" 36/ğ01),3"ū(Ł*+,ǎ013,+,3Dž %2*"+Ŝ3&"!Tó),%,2,),-/"0(ƫ*ƣ01&*2)Ĺ+Ł*"1ż!6 ,-1& (Dž %/" "-1,/,3*,ǎ+,01&,3-)63Ŵ,3+&*60)"+&-,*, ,21Dž %1,01&*2)ğ &ŜT !+"Ɯ+"'!,"Ł/3&72ğ)+6 %*"1#,/!,0&%)3/ %,)T +#/Ɯ1/2(1ƫ/3&72ğ)+6 % 37,/ ,3,3-)63Ŵ2'"3Ɯ"1(60-"(16ǎ&3,1T&(1,+"*Žǎ"ǎ&ƣ+"7ğ3&0)",!1"'1,&+#/Ɯ1/2(1ƫ/6U-/"1,ǎ"'"'+ğ0)"!(60ƫ3Ɯ!"T'/ %&1"(13"ū1/Ł+2'"3&72ğ)+2(,*2+&(ğ&2T)"+&"("!6'"!,/Ł/,&ƣ3" &ƫ-)+"&+Dž*0-Ž0,,*T1Dž*1,13/!"+Ŝ*0&*60)Ŝ*U ǎ"'"Ĺ023&"0ƣ!,%/6,011+Ł7*60)6(,%)3+Ł-,0136&+ƫ7*60),3ƫ%&"// %&2 (,*ğ*'a1,-)1Ŝ+-/Ŝ()!-/"+"3&!& & %U+,'-/"!"1&-/"!Ɯ(,)0(Ł%,3"(2U (1,/Ł0,*00+ǎ&)!,!1,Ĺ+"7-,'&ƣ!,*,'"'-/ğ "T *60),3ƫ%&"// %&2+&"'")"+1(ū%(Ł-/"*"+&ƣT…01,01(01ğ3-/ğ3"-/& %+!& -"U("!6'"Ĺ),3"(#67&,),$& (6-/&+ƫ1"+Dž-,2ǎŜ3ƣ03,'"7*60)6&+Dž*0-Ž0,,* F-,Ɯ(,!"+&"7/(2H0)2 %2XG)",01(*Žǎ"01ƣ-/&3"ū*&0&)+Dž %01&*2), %UĹ&2ǎ &")"+"7*"/+Ł%,+72'1&"ū2!ŜUĹ,*Žǎ"6ƣ'-,!+"1Ĺ2 %,3Dž)",3ļ(02'"(1Ŝ3+"'0(ƫ0"+,01&7*&+2),01&U("!6+ğ*!+ğ3ŽŴ)",0)2 %-/&-,*Ŝ+7ğǎ&1,( 0-/"3ğ!7+Dž"*ż &*&T3&!& & %U-/ğ3"'!,Ĺ0+ğ7*"+-/&*ğ/+"%,-/&'Ŝ*Ĺ&+#,/*ğ &Ŝ7-/,01/"!&U73&72ğ)+"%,+&+DžU,011+Ł)",+')"-Ɯ&"3Ɯ"1(6+/7U*Žǎ" 6ƣ#67& (6UĹ&-06 %& (6-/,0-"Ɯ+ŁT2)1&0"+7,/& (Ł-,!+"161(!,(ğǎ273DžƜ&ƣ!"),0ƣ (,+ "+1/ğ &2U-,!-,/,3ƣ7!/3Dž"*,Ĺ+Dž3Dž3&+U7)"-Ɯ&ƣ#2+$,3+&"*,7$213,/2

2.2. VNÍMANIE DETÍ

06+-0&Ŝ1Dž*-,!-,/&ƣ2Ĺ"+&"T

&72ğ)+"3+Ŝ*+&"02!"1Ŝ3"(,*/,73Ŝ'T,-,)/,(ǎ&3,1!&"ƣƣ07/( /,73&+&"1(*"/!,(,+),T,3,/,!"+" 3&!Ŝ,01/,-/&)&ǎ+":8a:= *UĹ,'"0&37!&)"+,0ƣ*1(&+"'13ğ/"-/&!,'Ĺ"+ŜT-/33Dž %1Džǎ!Ŵ, %'"!&"ƣ0 %,-+Ł7,01/&ƣ!, 37!&)"+,01&:8a;8 *U0-,7+ğ313ğ/"ū2!Ŝ-/"!*"16Ɇ52'"'"!+Dž*,(,*T:ǎ:U= *"0& &7,01/2'"7/('+37!&)"+"'Ɯ&"-/"!*"16UɆ52'"& %2ǎ,,*,Ĺ*&0ƫĹ01+" 7ĹŜ+0&3ƜŜ*ƣ-,%62'ƫ "0-/"!*"16T/"1ŜǎƜ13/1Dž*"0& 00+ǎŜ!,1(+ƫƣ 1,%,Ĺ,3&!ŜU,!%!2'"37!&)"+,0ƣ0-,7+ğ303,'Ŝ %/,!&Ĺ,3T>*"0& &2ǎ3&!Ŝ ,01/,U-/& %61+Ŝ-/"!*"1,30&-/"01ğ30)"!,3ƣ/2(2U(1,/ƫ0&2ǎ23"!,*2'"T 0-Ž0,"S3&!"+&P0!ğ-,(/Ĺ,3ƣÒ)"'ǎ7-2"/12U("!60!&"ƣƣ201ğ)" ,13ğ/'ƫ+,3Ł+,3Ł0ƫ3&0),01&T(,!&"ƣ-/"!Ɯ(,)0(Ł%,3"(20&-,012-+"7ĹŜ+ 23"!,*,3ƣ0"03,'"-,013"+&"3,03"1")"'&+Dž %ū2!Ŝ,(,),0"T 1,%1,!Ž3,!2'"7,!-,3"!+,0ƣ3Ɯ"1(Dž %-/"!Ɯ(,)0(Dž %7/&!"+Ŝ+"0*&"/+TƜ"1(6 (,*-"1"+ &"7Ŝ0(+Ł3*1"/0("'Ɯ(,)"0ƫ!Ž)"ǎ&1Ł-/"(3)&1+Dž3Dž %,3+,a37!")ğ3 Ŝ -/, "0U(1,/Ł%,-/&*ğ/+"'Ɯ&"0-Ž0,&),01&F(,*-"1"+ &"G0ƫ7Ĺ01&%)3+"-"/ "-Ĺ+ŁT Ɯ&/Ɯ,*-,+Ŝ*+Ŝ-"/ "- &0-/,01/"!(,3ğ3&+1"/( &20,(,)Ŝ*b2*,ǎŴ2'",/&"+1,3ƣ 03,(,)Ŝ1&"ǎ++"-/,01/"!+Ŝ 13,*(,++&/"$,3ƣ-/&0-Ž0,,3ƣ0T"/ "-Ĺ+Ł F7*60),3ŁG3+Ŝ*+&"'"-/, "0U(1,/Dž*0ƫ-/&3ğ!7+Ł&+#,/*ğ &"7,(,)&-/,01/"!+Ŝ 13,*7*60),3Dž %,/$ğ+,3!,01/"!&3Dž %+"/3,3Dž %!/ğ%!,T20ƫ&+#,/*ğ &"0-/ ,3ğ3+ŁT1,*0-,!&"ū,(/"*+"%,'-*ĢƣU0, &Ĺ+ğĹ&++,0ƣ-,/,3+ğ3+&" 7-/"! %ğ!7'ƫ & %&+#,/*ğ &ŜT!-,3"!"0ƫ-/"3ğ!7+Ł-/,01/"!+Ŝ 13,*,!01/"!&3Dž % +"/3,3Dž %!/ğ%(3Dž(,++Dž*,/$ğ+,*U(1,/Ł-/"3"!ƫ!"(3ğ1+2/"( &2T)&1"/1ƫ/"0 Ĺ01,23ğ!7Uǎ"(+"7&01Ŝ*"U6!"1&-/"Ɯ)&2/Ĺ&1Dž*&0(ƫ0"+,0ƣ*&!,3"(2>/,(,3U -,1,*+3ǎ!601/1&-/Ŝ)"ǎ&1,0ƣ*ƣ7+& %-/,0-" %T,(&ū1(+01+"U-,(/,ĹŜ

12


2. DIPLOMOVÁ PRÁCA 2021

0(ƫ0"+,0ƣ!,Ò)Ɯ"'#ğ76U-,(&ū+"+01+"U+"*Žǎ"-,(/Ĺ,3ƣ1,21, "012+ğ'!"0& &+ƫT-/&""%23Dž3&+2!&"ƣƣ'"7*60),3Ł3+Ŝ*+&"7,7Ĺ&1(2'"!+,!2 %ŁU%/2ŁT !,7/&"3+Ŝ*/,73,',*+"/3,3"'0ƫ0136001ğ3-,*)6'"*+"'ƜŜ*U!&#"/"+ ,3+"'ƜŜ*T"ļ1"+1,3Dž3&+-/"&"%%/*,+& (6U'"!+,1)&3Ł#2+( &"+"/3,3"'Ĺ&++,01&0 /,73Ŝ''ƫ/,3+, "++"T /(,3,-,01&%+21Ł!&"ƣ'"-/"!,3Ɯ"1(Dž*1&"ǎ!&"ƣ0,3Ɯ"1(Dž*&'"%,16-& (Dž*& -/"'3*&T )3+Dž* &"ū,*-/&*ğ/+"%,37!")ğ3+&!"1Ŝ0,7/(,3Dž*-,01&%+21Ŝ*'" /,3+(,(,2&+1(1+"'-,-2)ğ &"U!,0&%+2ƣ,-1&*ğ)+2-"/ "-Ĺ+,a*,1,/& (ƫU(,$+&1Ŝ3+2 &1,3,a0, &ğ)+2ƫ/,3"Ŵ(,7ğ()!-/&-/3"+,01&+Ɯ(,)0(Ł37!")ğ3+&"+ǎ&3,1 30-,),Ĺ+,01&T !&"ƣ0,7/(,3Dž*-,01&%+21Ŝ*7%ū!&0(37!")ğ3+&-,3ǎ2'"*"1(Ł%,'"!&+U(1,/Dž&-,,-1&*ğ)+"'(,/"( &&F*"!&(*"+1ż7+U %&/2/$& (ğU,-1& (Ł-,*Ž (6 &+ŁG*ğ3"ǎ+,*ǎ&3,1"&3-/, "0"3Dž %,3637!")ğ3+&-/,)Ł*60,7Ŝ0(3+Ŝ* 0-/ ,3+Ŝ*&+#,/*ğ &Ŝ7/(,3,2 "01,2T%ū!&0(362ǎ&1&(Dž %(,ū3"(736Ɯ(,3 7/(2'"!Ž)"ǎ&1Dž3"(!&"ƣƣU3(1,/,*(-,01&%+21&2!,Ɯ),T!"1Ŝ0,7Ŝ0(+Dž* 7/(,3Dž*-,01&%+21Ŝ*'"*,ǎ+Ł013ƣ+7/(,3Dž %3+"*, %-/"!013ğ %7,!,&-/"! , %,/"+Ŝ*T,(&ū&!",!&"ƣ0,7ğ3ǎ+"'ƜŜ*7/(,3Dž*-,01&%+21Ŝ*U'"+21+Ł-/&0-Ž0,&ƣ(3)&1201&*2)ğ &"*,ǎ+,01&*U(1,/Ł!&"ƣ*ğT"ƣ,*0,7/(,3Dž*-,01&%+21Ŝ*0ƫ 3*1"/0("'Ɯ(,)"-,0(61,3+Ł&+!&3&!2ğ)+"16ɇ,-"!& (Ł 3&Ĺ"+&73DžƜ"+ğ-,7,/+,0ƣ '"3"+,3+ğ-/&"01,/,3"',/&"+1ğ &&0*,011+Ł*2-,%62T&")"ƫ),%63Dž %,36 37!")ğ3+&+"3&!& & %!"1Ŝ0ƫ,/&"+1,3+Ł-/"!,3Ɯ"1(Dž*+Ɯ-" &ğ)+,a-"!$,$& (ƫ /"%&)&1ğ &2U1,+'*Ģ+(,*-"+7ğ &2!Ž0)"!(,37/(,3Ł%,-,01&%+21&T+"3&!&& %!"1Ŝ0/,73Ŝ'+&"-,7++&7/ļ2'"*"!7&-/3,/!Łƫ),%60-/,01/"!(,3ğ3+Ł %*1,3,2U0)2 %,3,2U)"'Ĺ2 %,3,2 %2ƣ,3,2 &1)&3,0ƣ,2T"ū%(,2ƫ),%,2'" 36 3&Ĺ&ƣ0&%*1,3ƫ-,7,/+,0ƣU36-"01,3ƣ-*Ģƣ+%*1,3Ł3+"*67!/2ǎ,3ƣ%*1,3Ł 3+"*60*60)"+Ŝ*T&"ū,*16ɇ,-"!& (Dž % 3&Ĺ"+Ŝ3-/, "0"-/"!-/&*ğ/+"%,37!")ğ3+& !"1Ŝ0,7/(,3Dž*-,01&%+21Ŝ*'"7Ŝ0(3ƣ'Ɯ-" &ğ)+"3"!,*,01&U7/2Ĺ+,01&+ğ36(6U (1,/Ł&*-,*Žǎ2-/"(,+ğ3ƣ!Ž0)"!(67/(,3Ł%,-,01&%+21&T…,01Dž(,/&"+1ğ &" 3-/&"01,/"U'"1/"2!"1Ŝ/,73Ŝ'ƣ0 %,-+,0ƣ,/&"+1ğ &"3*&(/,-/&"01,/"1, 2-"3Ŵ,3+&"-,'*,33ū3,U3-/3,U%,/"U!,)"U+!U-,!U-/"!)",7T

ĸŘĹŘŵ6H?Ap„6

,!Ž0)"!+,*-/"Ɯ12!,3+Ŝ37!")ğ3 Ŝ %-/,$/*,3-/"!"1&7!/3Ł!"1&0, 7+Ŝǎ"+,20 %,-+,0ƣ,2-/&'Ŝ*ƣ&+#,/*ğ &"-,*, ,27/(2U01&"1,!,(2*"+1637ğ0!" +")ŜƜ&2ǎ3Ž" 0&0-Ž0,63Dž2(6+",!-,/2'ƫT/"1,0&*60)Ŝ*Uǎ"0-,'"+&"1Dž %1, !3, %0(2-Ŝ+!"1Ŝ!,'"!+Ł%,-/"!Ɯ(,)0(Ł%,7/&!"+&U+&"3/ğ* &)"+&+1"$/,3+"' '"!+"'1/&"!6+"3&!& & %)"-/&*,!,0(2-&+6U*Žǎ"-/&+&"0ƣ"+"Ɇ16'"!+"'' !/2%"'0(2-&+"!"1ŜT +()27Ŝ3+"37!")ğ3+&"+),3"+0(2#2+$2'")"+3/ğ* &0, &ğ)+"%,/,7*"/2 /ż*0(6 %(,*2+Ŝ1TƜ1")"++7Ĺ&1(2/,(2:8:936!),&+&01"/013,Ɯ(,)013),3"+0("'"-2)&(62)1Dž(Ĺ+Dž-)ğ+-/" +()27Ŝ3+"37!")ğ3+&"T)ğ+-,7,01ğ3 7'"!+,a01/+,3Ł%,!,(2*"+12U(1,/Dž23ǎ2'",+3DžƜ"+ŜɆ++ &Ŝ-/"1"+1,0-Ž0, 37!")ğ3+&01/2Ĺ+Ł&+#,/*ğ &"U+&'((,+(/Ł1+"U)"+'"*+"0*"/,!'+Ł3/ğ* &1"'1, -/,)"*1&(6T +(+),3"+0(2!,1"/7+"-/"&"%)ǎ&!+Ɯ1ğ1,*-,!-,/,3+ğ

13


2. DIPLOMOVÁ PRÁCA 2021

&+()27Ŝ3+-"!$,$&(3Ʌ-/"!Ɯ(,)0(Dž %7/&!"+& %-/"%+!& -,3+Ł!"1&T(+"'(ğ #2+$2'"U1(&73Ž)"Ĺ&2ǎ7/&Ò,31"ūU/&!&1"ū)",2Ĺ&1"ūT(,+ğ%)"+",) &+()ƫ7&!,1"/77ğ(,+,*-,!-,/"+ğ3Ʌ*1"/0("'Ɯ(,)"UɅ1Dž*-ğ!,*+&+",),Ɇ &ğ)+" -/ğ3+,2#,/*,2T/&-/3Dž %-,(20, %7ğ)"ǎ),)"+,!1,%,U(,0*1"/0(ğƜ(,)3"!") -/&-/3&ƣ)",+"-/&-/3&ƣ+1ƫ1,&+()ƫ7&2TĹ)"+"+&"!&"ƣƣ0Ʌ+"'(,2,!)&Ɯ+,0ƣ,2 !,*1"/0("'Ɯ(,)6*20Ŝ*ƣ0-)+"+Ł-,!*&"+(6(,-,!*&"+(6-"/0,+ğ)+"H-"!$,$& (ŁU Ĺ&ǎ"'&+Ł*"1,!&(67Ĺ)"+"+Ł!,0*,1+Ł%,3Dž %,3+,a37!")ğ3 &"%,-/, "02UɅ' -,!*&"+(6"(,+,*& (ŁUĹ&ǎ"7+Ŝǎ"+Dž-,Ĺ"1!"1Ŝ+1/&"!2T "1*36ƜƜŜ-,Ĺ"1-"!$,$& (Dž %7*"01++ ,3Ʌ*1"/&ğ)+,1" %+& (Ł7"7-"Ĺ"+&"UĹ&ǎ"'-/&"01,/,3Ł7"7-"Ĺ"+&"'",!)&Ɯ+Ł,!()0& ("'*1"/0("'Ɯ(,)6T ,1"/7&+()ƫ7&(,("6,Ɇ &ğ)+"+",))"+&"(!"0*,7/"'*"-/"&"%)T ó0-"Ɯ+,0ƣ*Žǎ2%,!+,1&ƣ&/,!&Ĺ&Ʌ1,7ğ)"ǎŜ,!1,%,Ĺ&!&"ƣ,),0 %,-+Ł0 7Ĺ)"+&ƣ!,"ǎ+"'1/&"!67ğ()!+"'Ɯ(,)6T(-/""%)&+()ƫ7&3Ʌ*1"/0("'Ɯ(,)" ƫ0-"Ɯ+"U!&"ƣ0"7-/,)Ł*,37/!Ŝ!,"ǎ+"'1/&"!67ğ()!+"'Ɯ(,)6T(+"-/""%) 1((,6*)-/""%+ƫƣ)",0+"+Ɯ)+&7ğ()!+ğƜ(,)U(1,/ğ6 % ")1(Ł1, !&"ƣ&+()27Ŝ3+"37!")ğ3ƣU1(ļ)"'1,1,!&"ƣ,),7+,32*&"01+"+Ł7+,3!, Ɯ-" &ğ)+"'7ğ()!+"'Ɯ(,)6T ɅA8/,(, %:801,/,Ĺ&,)&-/&7ğ()!+Dž %Ɯ(,)ğ %7/&ļ,3+Ł173T36/,3+ğ3 &" 1/&"!6-/"!"1&0Ʌ-,/2 %*&2Ĺ"+&Ʌ0-/ğ3+&T,)&1,0*,011+Ł1/&"!6-/&"ǎ+Dž % 1/&"! %T,)1,&+1"$/ğ &Tğ1,&+1"$/ğ &-/""%)'3,011+Dž %/,(, %'("ļ2ǎ 1&"1,!"1&,)&7Ĺ)"+"+Ł!,"ǎ+Dž %1/&"!01ğ)"0-,2ǎŜ3)1"/*Ŝ+&+1"$/ğ &60 /,7)ŜƜ&),Uǎ"Ĺ,'"&+1"$/ğ &ɅĹ,+&"'"&+1"$/ğ &TTTW1(07Ĺ)-,2ǎŜ3ƣ1"/*Ŝ+ &+()ƫ7&T +1"$/ğ &,2+7Dž3*"1/&"!60Ʌ!"ƣ*&U(1,/Ł*'ƫ+"'(Ł3Dž3&+,3Ł,! %Dž)(6U0ƫ ,!!")"+Ł,!"ǎ+Dž %1/&"!Ʌ"ǎ+Dž %!"1ŜT +()ƫ7&'"1"/*Ŝ+("!60ƫ!"1&7Ĺ)"+"+Ł!, "ǎ+"'1/&"!6*"!7&"ǎ+Ł!"1&T"/*Ŝ+&+()27Ŝ3+-"!$,$&(&+()27Ŝ3+,0ƣ0-,2ǎŜ3 -/&7Ĺ)"Ŵ,3+Ŝ+&")"+!"1Ŝ0Ʌ+"'(Dž*%"+!&("-,*)",'03Dž3&+,3Dž*,+"0(,/"+Ŝ*T "+1,1"/*Ŝ+0362ǎŜ3'-/&7Ĺ)"Ŵ,3+Ŝ!"1Ŝ7Ʌ&+Dž %(2)1ƫ/+6 %U*2)1&(2)1ƫ/+6 % 0, &ğ)+6 %-/,01/"!ŜT " +Dž+ğ7,/+&+()ƫ7&2'"Uǎ"-/"&"%+ƫ(,/7!/3Dž %!"1ŜUǎ"'"1,+&"Ĺ,Ĺ, 7!/3Ł!"1&P/7!ŜPT"1&+Ɯƣ01&"+"%,!+,1&T"1&+"*,/)&72'ƫT"1&+"3&!&1&"1, ,! %Dž)(6T(+1&"1,3Dž+&*,Ĺ+,01&H+"3Ɯ"!+,01&+"2-,7,/+&!,0-")ŜUĹ&2ǎ0ƫ1, 2Ĺ&1")&)",/,!&Ĺ&Ʌ+"72'*ƫ1,%,!+,1& "01+,3&0(,+"$1Ŝ3+"U1(0!"1& 37ğ',*+"-/&'Ŝ*'ƫɅ37ğ',*+"0&-,*ğ%'ƫTɅ7!/3Dž %!"1Ŝ0-/ğ3"ǎ"*20&2(ğ7ƣ1&" !,/Ł01/ğ+(6!&"ƣƣɅ1&"!,/Ł(3)&16U("!6-/&/,!7"+"7,0"!ğ31,!,/ŁU -/"1,ǎ"0ƫ0&12ğ &"U("!60+&"Ĺ,S01+"P!&"ƣ0*20Ŝ+"'(Dž*0-Ž0,,*/"$,3ƣT "*20Ŝ*"+&ĹɆ+$,3ƣT"*20Ŝ*"+3ğ!7ƣ*,!"),3Ł0&12ğ &"U)"0ƫ1,(,+(/Ł1+"0&12ğ&"(1,/Ł!"1&7ǎŜ3'ƫT"*20Ŝ*"&*/,7-/ğ3ƣ "7-/Ŝ"%6U "7/,7-/ğ3(6)",-ƫƜƣƣ &*3&!"ğ/Ž7+6 %0&12ğ &ŜU)"1&"1,!"1&-/&*,7ǎŜ3'ƫ-/,0, &ğ)+"37ƣ%6U!")"+&" /,)ŜU37ğ',*+ƫ-,*, Ʌ"*-1&2Tǎ!,!"++"0ƫ3Ʌ-/&""%2'"!+Ł%,!Ŵ1(Ł1,0&12ğ &" ("!6!&"ƣ*20Ŝ0-/ğ3+"7/"$,3ƣT "1,3"ū*&!Ž)"ǎ&1Ł-/&23"!,*"+Ŝ0&0*Ł%,0" (1"/73+Ŝ**"1,7!/3Ł!&"ƣU"ǎ+Ł!&"ƣT"ǎ+Ł!&"ƣ0&23"!,*2'"0*Ł%,0"Ʌ 23"!,*2'"0&'(3)&12&+Ł%,!&"ƣƣT(%,3,/Ŝ*",Ʌ(3)&1"UɅ'"!Ž)"ǎ&1Ł+"%,!+,1&ƣ 1,+&0*"/,*(Ʌ-,7&1Ŝ3+"*2+&0*"/,*(Ʌ+"$1Ŝ3+"*2+ğ7,/2T +()27Ŝ3+"37!")ğ3+&"60,*+"2713,/&))"+(,3613,/"+&"0-,),Ĺ+,01&!3, % 0(2-Ŝ+!"1ŜU+,-,!011+,27),ǎ(,2&+()27Ŝ3+"%,37!")ğ3+&"'"1,U6&+()ƫ7&

14


2. DIPLOMOVÁ PRÁCA 2021

+"7,01))"+7!3"/*&Ɯ(Ž)(6T !"%)3+",1,Uǎ"-/Ŝ1,*+,0ƣ/,!&ĹU+"201ğ)" 37!")ğ3+&"0-"!$ż$)",0&01"+10-,)2-/ğ 0,!,/+Ŝ(*&'"-/&1,*1,16-" 37!")ğ3+&3"ū*&!Ž)"ǎ&1ŁT/"1,60-,Ŵ&+()ƫ7&3+Ɯ(Ž)(*)-,+ƫ(+2ƣ-/&"01,/6 -/"1(Ł1,(1&3&16T

15


16


ĸŘĺŘķŵo\H6dj6?#ŵ\6"f"H6"

ĸŘĺŘŵHx\4ŵX\"f?NAd?#4Nŵ„\6"H6

2. DIPLOMOVÁ PRÁCA 2021

GN6A6jŵŵ"GNH#ŵ „†6j?

N\6"Hj6ŵxŵd" -)6+2)Ł/++Ł-/&3Ŝ1+&" -)6+2)Ł-,,"!+Ł)ƫĹ"+&"0 3+Ŝ*+&"-,%620)+(#ğ76!Ŵ

7*"/+&"0+-/"-,'"+&" 2Ĺ"+&0-,*, ,2%/6 7ğ36-,!-,/0"+7,/& (Dž % -,!+"1,3(13,/"06+-0&Ŝ

6H?Ap„6 OSVÄTA

RYTMUS

0, &ğ)+,)0ƣU0-,)2-/ğ (,*2+&1U 7-,'"+&"/,!&Ĺ,3,!,/+Ŝ(,3U /,3+(Dž-/Ŝ012-(23Ɯ"1(Dž*!"ƣ,*

/61*20!Ŵ /61*201Džǎ!Ŵ /61*20/,(F3"(,3,!")"+DžG

INTENZITA INFORMÁCIÍ

PRIRODZENÉ A PLYNULÉ ZMENY PROSTREDIA /,!&Ĺa2Ĺ&1"ūa/,!&Ĺ -/" %,!*"!7&(1&3&1*& -/" %,!*"!7&0(2-&+*&

1, 2, ?

&")"+Ł-,!ğ3+&"&+#,/*ğ &ŜU 2*&"01+"+&"&+#,/*ğ &Ŝ!,-/&"01,/2U &+1"+7&1-,!ū+ğ)!6Ĺ02

AN,6?ŵXNdjoXHNdl 6HHNdj7

ZMYSLOVÉ ZMENY PRIESTORU

%,!!"++Dž %Ĺ&++,01Ŝ-,!ū +ğ)!6/,73/%201/&"!+&"Ĺ&++,01Ŝ 37ğ3&0),01&+3Dž!'"+"/$&" priraÒ,3+&"Ĺ&++,01Ŝ F%/+&"0%/Ĺ(*&a2-/1,3+&"%/Ĺ&"(G

7 %,3+&"#67& (Ł%,,'"*2 20-,/&!+&"-/&"01,/2 7*"+6-,1/"+Ł-/"/"( &2!&"ƣƣ )"+-,*, ,2*1"/&ğ),3U#/&"U /"$2),3+&"03"1)U732(21"-),16

METÓDA INŠTRUMENTÁLNEHO OBOHACOVANIA

dGNdjjHNdl FANTÁZIA /,3+,3ğ%*"!7&3,ū+,2%/,2 Ĺ&++,0ƣ*&3"!"+Dž %2Ĺ&1"ū(,2 /,7%,!,3+&"

*,1,/&(U*1"*1&(U-*ĢƣU ,/&"+1ğ &3-/&"01,/"U0)2 %,3Ł 3+Ŝ*+&"U0",0)2%

17


2. DIPLOMOVÁ PRÁCA 2021

/ğ* &2*&"01+"+&*1"/0("'Ɯ(Ž)(60,*0&36/) ),()&123/"*+& &TŜ "&!",*)Ł*"01,+1/"!+,* ),3"+0(2U,!!ğ3++"0&"30""&+1"$/Ĺ+Ł&+()27Ŝ3+" 37!")ğ3+&"T*0,**)+7ğ()!+"'Ɯ(,)"%+!& -,3+Ł%, 0-,)2ǎ&(U+,,(/"*1,%,01*+ %ğ!7&+1"/+ğ1+*1"/0(ğU7ğ()!+ğ01/"!+ğƜ(,)-/"%)2 %,+"*Ł!"1&U7Ĺ,%,

ZMENA MATIERÁLU

&+()ƫ7&2362ǎŜ3)+-/ğ3"1"'1,01/"!+"'Ɯ(,)"T(/"*1,%, '&+()ƫ7&/ż*0(6 %!"1Ŝ7,0, &ğ)+"0)ƜŜ %/,!Ŝ+T60)Ŝ*U ǎ"-/ğ3"/"*+& '"3"ū*&3%,!+ŁU+"/2Ɯ"+Ł-/Ŝ/,!+Ł-/,01/"!&"-/"1(Dž1,16-37!")ğ3+&T…,01Dž(0-ğ!,3"',)01&-/"Ɯ(Ž)(2U1(!,<=T*&+ƫ121,*0!ğ-/Ŝ0ƣ73ĢĹƜŜ % *&"01(,Ė&/+! /,+,*F9=*&+TGU2/Ĺ&+0(""-)& " F::*&+TGU3,)"+F;8*&+TGU+0(ğ601/& F<=*&+TGU/1&+ F<8*&+TGĖ&)&+F9%T98GT(/"*1,%,03+"Ò)"("')Ŝ7(,01&-)ğ+2'"013ƣ+,3ğ61,3ğ7ğ013U(1,/ğ2!"2/Ĺ"+ğ-/"

DENNÉ SVETLO

*)!Ł/,!&+6T /&3Dž"/"),()&160,*07*"/)+;*1"/0(Ł Ɯ(Ž)(6U(1,/Ł03/"*+& &+ %ğ!7'ƫTŽ3,!,*,)0-/3&ƣ 0&0"+7,/& (ƫ0(ƫƜ(2+;/Ž7+"-/&"01,/63Ɯ&*+ƫƣ0&#2+$,3+&"-/,01/"!&U,! (1,/Ł%,0&,!*60)")3&72ğ)+"%,!+,16!+"'),()&16U3&72ğ)+"%,!+,16,(,)&1"' 7ğ0136UĹ&2/+&7*2U+,7*"/)0,*0+-,+2(27*60),3Dž %%,!+Ž1U(1,/Ł%/)& 3Dž7+*+ƫƫ),%2-/&3Dž"/"),()&16+ğ0)"!+Dž+ğ3/%T/3ğƜ(Ž)(,)1"/0(ğƜ(Ž)( ,)+ğU(1,/ğ0+ %ğ!7)301/"!"*"01U-,1,* 2/(+$0#")!UƜ(Ž)(+,(/'& "+1/-/&%)3+,*ƣ%2-,0)"!+Dž**&"01,*'"*1"/0(ğƜ(Ž)(U-Ž3,!+"7ğ3,!+ğ Ɯ(Ž)(-/"7ğ3,!)U(1,/ğ02ǎ+&"(,ū(,!"0&1,(/,(,3+"362ǎŜ3'"37/ƫ1"+,* 013"T/ğ3"1ğ1,-,0)"!+ğƜ(Ž)(-,+ƫ(72'Ŝ*3Dž-/&"01,/U01/ƜŜ*&,631"ū*& %,!+,1"+ğ(,("!60&+'(/'Ɯ&*1"/0(ğƜ(Ž)(3/"*+& &UĹ,*2-,*ğ%%)3+",(,)&1Ł-/Ŝ/,!+Ł-/,01/"!&"U(1,/Ł0,*0/,7%,!)362ǎ&ƣ-/"*Ž'+ğ3/%T,()&120,* ,0,+"+3Ɯ1Ŝ3&)+&"(,ū(,(/ğ13*,*"+1, %-/Ŝ %,!,3U,! %,!,37,Ɯ(Ž)(6%/6+ !3,/"U("!60,*00+ǎ&)3+Ŝ*ƣ7-/,01/"!&Ĺ,+'3& 0"+7,/& (Dž %-,!+"1,3U (1,/Ł0,*7+ğ7,/+&)+-/&"01,/,3Dž %!&$/*, %T&"!,-)Ŵ2'ƫ!&$/*6-"!$,$&(6 *2)1&0"+7,/& (Dž %-,!+"1,3T /&"01,/,3Ł!&$/*67"51"/&Ł/,3Dž % %/(1"/&01Ŝ(0ƫ%)3+"Ɯ-" &ğ)+"732(6U !"++Ł03"1),U7*"+*1"/&ğ),3U0(),+03%23Ž+"T&"1,-,!+"16!,(ğǎ2-,!ƣ!&"ƣƣ2*+,%,&+#,/*ğ &Ŝ(,),()&7ğ &732(2U),()&7ğ &0"3,Ĺ&732(2U-,7++&" -/&01,/2-,!ū732(2U-,7++&"Ĺ0,3Ł%,,!,&U,!)ŜƜ"+&"/ğ+,-,,"!"U/,7)ŜƜ"+&" ,!-,Ĺ&+(2(1&3&16F1"-),1GU,/&"+1ğ &3-/&"01,/"Ĺ0"U01ƫ-+&")",()"0+&"3-/&"01,/"U,!/7732(,3,!03%,3U-,%)1&3,0ƣU-/&"-201+,0ƣ0*"/732(2-,!ū 03%2U*,&)&131"/Ł+"U,/&"+1ğ &3-/&"01,/, %-,!ū7*"+6*1"/&ğ),33"51"/T' &+1"/TU,/&"+1ğ &3(1&3&1ğ %%/ğ %-,!ū*1"/&ğ),3"' %/(1"/&01&(6,(,)&U /,7,7++&"7*"+6-/&"01,/2Ĺ02U- %,3ğ"0"+ &*&"01Ĺ0,3Ł%,,!,&U3Dž"/ '"!) %21ŜU+3&$ğ &-/&"01,/,*T "!$,$& (Ł!&$/*6&+Ɯ-&/,3+Ł)!,/#0(,2,+1"0,//&-"!$,$&(,20ƫ-/&/,!7"+Ł-)6+2)Ł7*"+6-/,01/"!&U),$& (ğ-,012-+,0ƣĹ&++,01ŜU,/&"+1ğ &3Ĺ0"U /61*200*,011+,0ƣH#+1ğ7&U(1,/Ł-,!-,/&"!2(ğ &2!-1ğ &2/,!&Ĺa2Ĺ&1"ūU 2Ĺ&1"ūa/,!&ĹU-/" %,!6*"!7&(1&3&1*&U-/" %,!6*"!7&0(2-&+*&F*)Ŝ3"ū(ŜGU

18


2. DIPLOMOVÁ PRÁCA 2021

%,!!"++Dž %Ĺ&++,01Ŝ-,!ū/,73/%2U+ğ)!6U3Dž!'2 "+"/$&"2Ĺ"+Ł*2-)ğ+2U-/&/Ò,3+&"Ĺ&++,01Ŝ-,0"" ),$& (6+0)"!2'ƫ & %F%/+&"0a2-/1,3+&"%/Ĺ&"(U %6$&"+a0-ğ+,(TTTGU-)6+2)Ł-/&3Ŝ1+&")ƫĹ"+&"0U 3+Ŝ*+&"-,%620)+(#ğ7!ŴU/61*20!ŴU1Džǎ!Ŵ

fX"6+6?#ŵ„xo?

/,(U/,3+,3ğ%*"!7&3,ū+,2%/,2Ĺ&++,0ƣ*&3"!"+Dž*& 2Ĺ&1"ū*&U0*,011+Ł/,7%,!,3+&"-,%6-/&"01,/,*T 2)1&0"+7,/& (Ł!&$/*603"+2'ƫ%)3+"0-Ž0,2 -,!+&&+#,/*ğ &" "7-/&"01,/U#2+( &2 "7*,&)&12 "*,Ĺ+Ł7ğǎ&1(6U7*60),3Ł7*"+6-/&"01,/2U*"1ż!2&+Ɯ1/2*"+1ğ)+"%,,,% ,3+&U&+()ƫ7&2,03Ģ12&+1"+7&12 &+#,/*ğ &ŜT !",7*"/+&"0+2Ĺ"+&"%/,27ğ3,2 -,*, ,20"+7,/& (Dž %-,!+"1,3(13,/"*,7$,3Dž %06+-0&ŜU7 %,3+&"#67& (Ł%,/,7),ǎ"+&-/&"01,/2a-,1/"+Ł

d?ANHŵdx4o

7*"+63613,/"+Ł*1"/&ğ),3,27*"+,2U#/*&U/"$2),3+Ŝ*03"1)U732(21"-),16U3613ğ/+&""!2(Ĺ+Dž % -,*Ž ,(3/ğ* &0136+ 3&Ĺ"+&"*,1,/&(6U*1"*1&(6U -*Ģ1"U,/&"+1ğ &"3-/&"01,/"U0)2 %,3Ł%,3+Ŝ*+& 0",0)2%6U-,!-,/0, &ğ)+"',)01&U0-,)2-/ğ " (,*2+&16F!&"ƣ7!/3Ł0-,01&%+21Ŝ*U/,!&Ĺ7!/3Ł%, !&"ƣƣ/,!&Ĺ0-,01&%+21Dž*!&"ƣƣ,*U2Ĺ&1"ū/,!&ĹU /,!&Ĺ7!/3Ł%,!&"ƣƣ-,01&%+21Ł!&"ƣU,!,/+Ŝ( 2Ĺ&1"ūU,!,/+Ŝ(/,!&ĹF7!/3Ł!&"ƣ'0-,01&%+21Ŝ*GU/,3+(Dž-/Ŝ012-(23Ɯ"1(Dž*!"ƣ,*U &")"+Ł-,!ğ3+&"&+#,/*ğ &Ŝ& %2*&"01+"+&"!,-/&"01,/2-,!ū Ĺ02T

19

xPJ"


 H<8*

… H::*

ŵŵŵŵŵŵŵŵŵŵŵŵŵd"H„N\6?#ŵXNH"jŵN?NA6

ĸŘĺŘķŵo\H6dj6?#ŵ\6"f"H6"

Ė H9%98*

Ė H9=*

H:?*

20

k H<8*

1:3000


ĸŘĺŘĸŘŵ\46j"?jNH6?#ŵ\6"f"H6"

ĸŘĺŘŵHx\4ŵX\"f?NAd?#4Nŵ„\6"H6

2. DIPLOMOVÁ PRÁCA 2021

/"0132*1"/0("'Ɯ(Ž)(6362ǎŜ3*-Ž3,!+Ł*&"01,01/"'2!,36T/&7Ĺ&1(2 +ğ3/%20,*07*"/)+362ǎ&1&"!&$/*,3T/ğ* &-"!$,$& (Dž %0,*-,2ǎ&) /61*20!Ŵ)!,/#0("'-"!$,$&(6U(1,/Dž0,*/,7!")&)!,Ɯ&"01& %=Ȋ9-/&"01,/,3Dž % ,!,3T=,!,37+ğ7,/Ŵ2'"!"++Dž-,/&!,(U!"++ŁĹ&++,01&Ɯ(Ž)(6U(2(1,/Dž*'"-/&/!"+ğƜ&"01Ĺ&++,0ƣU3,)&1")+ğU(1,/ğ0ƫ3&0Ŝ0&+()27Ŝ3+,2Ĺ0ƣ,21,'"7*"/+&" 0+#(1Uǎ"&!",&+()ƫ7&2!"1Ŝ0,7/(,3Dž*&-,/2 %*&T&"1,,!60ƫ3-/&"01,/" +1,Ĺ"+Ł1(U6!"++ŁĹ&++,01&(,-Ŝ/,3)&1/020)+(T /&-,!-,/"3,ū+"'Ĺ&++,01&,/&"+1ğ &"3Ɯ(Ž)("0,*/,7%,!)-/"(ǎļƫĹ0ƣ !Ŵ3613,/&1&(1,/,1,-&2U(1,/ğ2!"36ǎ/,3ƣ-,!+"16 &")"+Ł-/"/,73,'Ĺ&++,01Ŝ 7ğ3&0)Ł+!+ƫ#ğ72!Ŵ(,-/"2!"+&"U(,+ "+1/ğ &U %2ƣU,!-,Ĺ&+,(U(,*2+&1 7/(T/ğ* &-/"2!"+&&!",/++ƫ*&"01+,0ƣU(1,/ğ'"-/3,2*&"01+,0ƣ,22*&"01+"+,2+3Dž %,!"Tˆ)Ɯ,2*&(/,1,-&,2'""!2(Ĺ+ğ*&"01+,0ƣ)",1/&"!T0)"!2'" '"!ğ)"Ŵ0(2 %6Ŵ,2U-,1,*!"10(ğ0-ğ)ŴU-,,"!+ğ*&"01+,0ƣ+7ğ-!"+(,+&" ,/1,-1& (ğ 3&Ĺ"ŴT

ǎ!ğ7*&(1,/1,-&Ŝ *ğ03,'" %/(1"/&01& (Ł 0"+7,/& (Ł-/3(6-,ĹŜ+'ƫ -Ž!,/60+Dž*13/,*U #/,2U3DžƜ(,213/,* 01/,-2U3"ū(,0ƣ,2,("+?joAHŵdjx

+Dž %,13,/,3U0-Ž0,,* -/Ŝ012-2U-,2ǎ&1Ł%,

4\?j"\6dj6?

*1"/&ğ)2+01"+ğ % -,!)%"U2*")Ł,03"1)"+&"U/,*1"/-&1ÒT (,),0+ %ğ!7'ƫ -/&!/2ǎ"+Ł*&"01+,01&U (1,/Ł-/&"01,/,3,-,!-,/2'ƫ#2+$,3+&"*&(/,1,-&ŜT-,)23613ğ/'ƫ \jGodŵJ

1"(21Dž-/&"01,/0*"+!/,361Dž*&01"+*&U(1,/Dž* !&"ƣ-)6+2)"-/"1"(ğ

X\6\o†"H# MIESTNOSTI

0*"/,*,!7ğ-!2+ 3Dž %,!T%/(1"/&01&(6 *&(/,1,-&Ŝ-/"/01'ƫǎ !,"51"/&Ł/2 ")(,3Ł%, /"ğ)2Ɯ(Ž)(6U(!"0 '"*+"-/")Ŝ+'ƫ+"0ƫ &+#,/*ğ &2,#ğ7 %!Ŵ ,!#0ğ!6U "77")"ŴU -,2ǎ&1Ł*1"/&ğ)6ǎ G6?\NjNX6"

(-),12T

ZÁHRADA

21


~NHNG"j\6?ŵd6jo6

ĸŘĺŘŵHx\4ŵX\"f?NAd?#4Nŵ„\6"H6


2. DIPLOMOVÁ PRÁCA 2021

PÔDORYS-PRÍZEMIE

ĸŘĺŘŵHx\4ŵX\"f?NAd?#4Nŵ„\6"H6

PRÍZEMIE 9T9a7ğ!3"/&"

=U@*:

9T:ağ1/&2* 9T;a0(/&+(6

:=*:

9T<a!"1& 9T=a/++ğ*&"01+,0ƣU0"!"+&/,!&Ĺ,3 9T>a(&+"1 9T?a0()! 9T@a1" %+& (ğ*&"01+,0ƣ 9TAa2Ĺ&1")&*2ǎ& 9T98a2Ĺ&1")&ǎ"+6 9T99a3,ū+ğ1/&"! 9T9:a"!2(Ĺ+ğ*&"01+,0ƣ 9T9;a!"1& 9T9<a2Ĺ&1")&

?U<*: >9*: 9=*: :U<*: ;U@*: :U<*: :U<*: ?>U:*: <@*: ;U@*: :U>*:

(2 %6Ŵ 9T9=a0()!7")"+&+6 9T9>a0()!-/" %)!"+Ł*/7"+Ł-,1/3&+6 9T9?a02 %Dž0()! 9T9@a %,! 9T9Aa7ğ7"*&"(2 %ğ/ 9T:8a(2 %ğ/ 9T:9a-/Ŝ-/37")"+&+6U*Ģ0U "01,3Ŝ+ 9T::a3/Ŵ 9T:;a3Dž!''"!) 9T:<aĹ&"/+6/&! 9T:=a&")6/&! 9T:>a,!-!

>;U>*:

'"!ğ)"ŴH0-,),Ĺ"+0(ğ*&"01+,0ƣ 9T:?a!"10(ğ(2 %6+( 9T:@a'"!ğ)"Ŵa01,),3+&" 9T:Aa7"//&!2

><*:

9T;8a1" %+& (ğ*&"01+,0ƣ 9T;9a7ğ7"*&"a3"!ƫ &'"!ğ)+" 9T;:a3"!ƫ &'"!ğ)+" 9T;;aƜ1Ŵ 9T;<a0-ğ)Ŵ 9T;=a!"1& 9T;>a/")5Ĺ+ğ*&"01+,0ƣ2Ĺ&1"ū 9T;?a-,,"!+ğU-/"!+ğƜ(,3ğ*&"01+,0ƣU3601ƫ-"+& 9T;@a1" %+& (ğ*&"01+,0ƣU0()! 9T;Aa-/ğĹ,3Ŵ 9T<8a,/1,-1& (ğ 3&Ĺ"Ŵ 9T<9a(+ ")ğ/&,/1,-1&"U(+ ")ğ/&a 9T<:a7ğ7"*&"(+ ")ğ/&Ŝ 9T<;a(+ ")ğ/&" 9T<<a0()! 9T<=aĹ(ğ/"Ŵ 9T<>a3"/"'+,0ƣ*2ǎ& 9T<?a3"/"'+,0ƣǎ"+6 9T<@a3"/"'+,0ƣ&+3)&!&ǎ"+6 9T<Aa3"/"'+,0ƣ&+3)&!&*2ǎ& 9T=8a7ğ7"*&"2-/1,3ĹH0-/ğ3 9T=9a2-/1,3ĹH0-/ğ3 9T=:a0()! 9T=;a3Dž)"3( 9T=<a %,!

;U:*: <*: 9UA*: 9:U=*: <8U:*: =U:*: =U:*: =:*: 9:*: ?U@*: 9:*: 9;*: <U=*: 9U@*: >*: <9U=*: 9U<*: 9U<*: ;U>*: ;U>*: >U<*: 9U<*: 9U@*: :*: 9<*:

9T@

9T98

9T?

9T>

9TA

9T<< 9T<9 9T<:

9T=9

9T=:

9T<8

±8T888

9T=< 9T=8

9T<;

9T=;

9T<>

9T<A

Ȋ8T=88 9T=

9T9

9T<? 9T:

9T<=

9T<@

9T;

Ȋ:T@88 :T9

9T< 9T;@

Ȋ9T<88

9T;A

:T: ±8T888 9T9: 9T;? 9T99

-8T=88

±8T888

9T9; -8T=88 9T9< 9T;;

9T9= 9T9>

9T;=

9T9?

9T:8 9T9A

9T9@

9T:9

9T;> 9T;<

±8T888

9T:@

9T:?

9T::

-8T=88 9T:A 9T;:

9T;9

9T;8

9T:>

9T:=

9T:; 9T:<

ķŘŵXNA†6" :T9a"!2(Ĺ+ğ*&"01+,0ƣ :T:a"!2(Ĺ+ğ*&"01+,0ƣ

:<*: :<*:

25

0

10

20

30

37,5 m

1:250


2. DIPLOMOVÁ PRÁCA 2021

9a0"+7,/& (Dž-/( :a3012-!,/"ğ)2Ɯ(Ž)(6 ;a)"3+!2ū,3Dž %,!+Ŝ( <a3012-!,Ɯ(Ž)(6 =a7ğ%/!-/"+&*ğ)+2!2Ɯ2 >a*&(/,1,-,$/Ɇb %,!+Ŝ(,0Ŝ %+Ž% ?a-/")&"7Ĺ(6 @a7ğ%/!-/"*60"ū Aa0()"+Ŝ( 98a(,*-,01U!,*ğ "73&"/1ğ 99a0! 9:a7ğ0,,3+&" 9;a!,-/3+Ł&%/&0(, 9<aĹ2Ĺ,/&"!(,3ğ7ğ%/!U7ğ%/!,ĹŜ 9=a3012--/"!+ğƜ(,3ğ*&"01+,0ƣ 9>a3012-(+ ")ğ/&"

EXTERIÉR-ZÁHRADA

ĸŘĺŘŵHx\4ŵX\"f?NAd?#4Nŵ„\6"H6

AREÁL

-), %/"ğ)2

9>9=*:

X\6"djN\Nx#ŵXN†6x? 9!&"ƣ

:<

%/;*:?:*: 0-ğ+,(9U?*:<8U@*: '"!ğ)"Ŵ9U<*:;AU:*: 1/&"!:U=*:F:<H;ȏ@G:8*: 1/&"!61/,'1/&"!(@!"1Ŝ &+()ƫ7&:!"1&H1/&"! 2Ĺ&1")&;,0,6 0&01"+1&;,0,6 %6$&"+H7ğ7"*&" 1,)"1<!"1ŜH9> 1,)"1=8!,0-")Dž %:ǎ"+6:*2ǎ& (2 %ğ/H3"!ƫ &91,)"13Ɯ1+& 0-/ğ3 H2-/1,3ĹȊ7ğ7"*&"91,)"13Ɯ1+& 2Ĺ&1")&9ǎ"+6H9*2ǎ&+:<!"1Ŝ ,011+Ł-/&"01,/6 (2 %ğ/H3"!ƫ &'"!ğ)"ŴȊ0&01"+1:,0,6 0-/ğ3 H2-/1,3Ĺ(:,0,6 (&+"1;52Ĺ&1"ūH;50&01"+1 ,/1,-1& (ğ 3&Ĺ"Ŵ9,!,/+Ŝ( -,/!Ŵ79-/ ,3+Ŝ( (,*2+&1+Ł-/&"01,/6=8,0Ž -/(,3 &"-), %6 7*"01++ &F?7*H9-/(TG9:7*T:-/(,3 &"*&"01 /,!&Ĺ&F98/,ļTH9-/(TG:<!"1Ŝ;-/(,3 &"*&"01 7%/,*ǎÒ,3+&"F=ū2!ŜH9-/(G=8ū2!Ŝ98-/(T*&"01

"A?NxŵXAN4 ")(,3ğ-,!)ǎ+ğ-), %

?:8*:

-,!)ǎ+ğ-), %Ɯ(Ž)(6>?8m: 71,%,*2)1&#2+(Ĺ+Ł362ǎ&1&"-/&"01,/,3;:8*:

126

1:250

27


ANICOU TELA ESTORU

*1"/0(ğƜ(,) &+()ƫ7& *2)1&0"+7,/& (Ł-,!+"16 *&(/,1,-&" 0(ƫ0"+,0ƣ"77/(2

7/( Ĺ2Ĺ,/&"!(6 -,/!Ŵ prevencia ,/1,-1& (ğ 3&Ĺ"Ŵ

ráno prebudenie animálna duša 3,ū+ğ%/ %/2ğ*,1,/&(

(,*2+&1 4,/(0%,*Ɇ1"ğ1"/ balón zábava

'"*+ğ*,1,/&( príroda 0ƫ01/"!"+&" (,+ "+1/ğ & *Ģ1

0-ğ+,( ,!!6 % %3&"7!+ğ,),% %/*+Ĺ"( 2-,(,'"+&"

%2ƣ "01'"!) 1/&"!"+&",!-!2 '"!ğ)"Ŵ (2 %6+(


PREBUDENIE

2.4.3. d"H„N\6?#ŵ\6"f"H6"

ĸŘĺŘŵHx\4ŵX\"f?NAd?#4Nŵ„\6"H6

2. DIPLOMOVÁ PRÁCA 2021

/3ğ*&"01+,0ƣ-1/Ŝ-/&*ğ/+"/ğ+2/,!&+",!,"!'"-/Ŝ012-+ğ-/"/,!&Ĺ,30(Ł01/"1+21&*"+Ɯ&"(,*2+&1+Ł0"!"+&T,3012-"!,ğ1/&3(1,/,*0+ %ğ!7'ƫ 0(/&+(6+-/"7)&"(+&"0/++ğ*&"01+,0ƣ+ %ğ!7+ū3"'01/+"U0*"/,*+ 3Dž %,!U-)6+2)"-,-/&01"+"0!,*&"01+,01&3 %ğ!7-,0 %,!, %-/"012-,* "7/(ğ!2 ,)ƫ(,3Dž %,13,/,3T01ƫ-"+Ŝ*!,ǎ)1(01"'*&"01+,01&'"*,ǎ+Ł3+Ŝ*ƣ3"ū(Dž(/2%,3Dž 03"1)Ŝ(!,(1,/Ł%,00 %ğ!7'ƫ,)ƫ(,3Ł01"+6U(1,/Ł!,/",!/ğǎ'ƫ732(3613ğ/'ƫ 1((1Ŝ3+"-/,01/"!&"T++Ł0)+(,!,*&"01+,01&-/" %ğ!7'3"ū(Dž*&,("++Dž*& ,13,/*&U(,-Ŝ/2'ƫ /(ğ!,3Ł,)ƫ(6+3+ƫ1,/+"'01"+"T"+1,ǎ)1Dž-/&"01,/*Žǎ" -Ž0,&ƣ(,3'ŜĹ(,3(1,/,*0(2/&1(,-Dž1+03"1T(&01,61ğ1,/++ğ*&"01+,0ƣ*)!&"ƣ-/"2!&ƣ+)!&ƣ!,(1&3&16T &"01+,0ƣ03,'Ŝ*(/2%,3Dž*13/,*-,+ƫ(3,ū+Dž0*"/%/6U0)"!,3+Dž/,!&Ĺ,*)", 2Ĺ&1"ū,*T,!+"163*&"01+,01&0ƫ'"*+ŁU-,012-+Ł0(Ž/-,%6,3ŁU"Ɯ1"+" %ğ3'ƫ ,!!6 %,3ƣ*60"ūU)"Ɯ1/12'ƫ1"),T,3+(,0ƫ-,%6,3Ł(1&3&162*&"01+"+Ł7 (/2%,*2Ò(,"%,(,),01Ū-,3U)",-/")&"7(6301"+ğ %U(!"0!"1&+ %3Ŝū2 01/ğ 'ƫ-,!!/,+,%ū!,*2Ĺ&1"ūĹ&/,!&ĹT Ž)"ǎ&1Dž*2ǎ0-,*Ŝ++Dž*-/3(,*'"ǎ)1ğ#/U(1,/ğ'"3-/"3"!"+Ŝ/Ž7+6 % *1"/&ğ),3Ĺ&3"51"/&Ł/&)",&+1"/&Ł/&TĖ)1ğ'"#/&*-2)7Ŝ3+U,!(72'"0+ 7ğǎ&1,(!,/,!/2ǎ013,U-/&+ğƜ-, &16Ɯƣ01&72'1&U(1,/Ł0ƫ-,1/"+Ł+ ,!-ƫ1+&"0,!/,!&ĹU363,)ğ33!&"ƣ1&-, &16"+127&7*2T " %+& (Ł*1"/&ğ),3Ł/&"Ɯ"+&"-,!)%6'"Ɯ"!(01Dž*)&+,)",*ƣ%'ƫ &*0,! 01/"!,3Ł%,(/2%2(,-Ŝ/2'"13/3+ƫ1,/+"'(/2%,3"'*&"01+,01&7'"'%/+,2*"+Ŝ )&+,)"2*#/2+ǎ)1ƫ31"'1,Ĺ01&3Dž01/ǎ+ƫ-/"!01"+,20 %,!*&U(1,/Ł'"7ğ/,3"+31Dž %1,*&"01 %7!/0+"+ŁT+ƫ1,/+Ł01"+63/++"',(,),/++"'*&"01+,01&0ƫ 3ğ-"++ŁTğ-+&(13,/Ŝ'7ğ()!+ƫ)ğ1(2Ɯ(/2-&+63'ŜĹ(T/ğ3"1ğ0)ƫǎ&-/"7ğ/,!,( (2/&1((,()&*1& (ğ(,*,/*" %+& (ğ, %/+T,0(612'"*2ǎ&3&+6' -/&"01,/+3Dž3&+T,+('Ɯ&01/+/++"'*&"01+,01&'"-/&7++ğ!20+ğ%)&+T %/(1"/1"'1,*&"01+,01&-/"/01ğ'+#0ğ!2U(!"0-/"*&"Ŵ+Ɯ&(*Dž /")&Ł#3%)&+"+"',*&"1("U(1,/Dž0-ğ!2'"0*"/,*(3 %,!2Ɯ(Ž)(6UĹ,+7+Ĺ2'"3Dž7+* -/3"'*&"01+,01&-,-/Ŝ %,!"!,Ɯ(,)(6UÒ)Ɯ&"0"+7,/& (Ł %/(1"/&01&(6 -/"'32'ƫ "03"51"/&Ł/&U'"7ğ%/!+0"3"/+ƫĹ0ƣU-,Ĺ0-/Ŝ %,!2(,-/&3Ŝ1+&" 00,Ɯ(Ž)(,2+'2%,3Dž %,!"(,-/&"01,/-/"+&*ğ)+2!2Ɯ2!&"ƣƣ#67& (ƫ (1&3&12-,!-,/"+ƫ-/")&"7(*&*&(/,1,-,$/Ɇ,2U(1,/Ł/,73Ŝ''ƫ/,3+,3ğ%2U0(,(6U "%U(,1ƫ)"UƜ13,/+,ǎ(,3+&"&+Ł-,%66Tˆ)"'+Žǎ(60-,7+ğ3'ƫ/Ž7+"*1"/&ğ)6+ "01&Ĺ(",0Dž %+Ž%U(1,/ğ)"*2'"*)Ł(,-Ĺ"(6U'*(60 %,!Ŝ(6+7ğ%/!"U(1,/Ł 0)ƫǎ&!,/"-/"1/Ł+,3+&"/,3+,3ğ%6-/"+-)+"+&"3,!,2UĹ&-&"0(,*T)Ŝ7(, /++"'*&"01+,01&0+ %ğ!770!"+ğ3"/"+ &1/ż+,3ğU(1,/ğ03,',23ŽŴ,2-,372!Ŝ #67& (ƫ(1&3&12!&"ƣƣT51"/&Ł/1"'1,Ĺ01&'"7(,+Ĺ"+Dž-),1,*/Ž7+6 %%/2Dž % 13/,3-/"7,0(,(6UƜ-)%+&")",-,!)&"7+&"U/,3+(Dž*&,'"(1*&(,"1ż+,3Ł -/")&"7(6301/"!"1"'1,Ĺ01&7ğ%/!6T

29


9

9

9

9

9 a 9U=U …kU Æ č

 k k  kU  F;G T9:**

…ka ¨ 

 ač

k k a U a T:88ȏAU=F:TGH

…k k Æ 

k k ak k ɇ"5;= T:88**U ȏ=U8F*:TGH

k k ak k 

kF 9?8G

k T<=8** k  æ 

…ka ¨ 

…ka ¨ k ókka¶ …TÆ a T9:8a=8 kæ aĖ T:88** ¨akčk F k G kkk a¶ k kčk 

 k a ==:a99 č T=8**

 T9=8**ȏ;U=?F*:TGH T k  T9=8** čĖÆ T9=8** æÇĖ T988** Çk 

<?:8

;=88

9


D R Z1

WC

R1:50

30


6"j6?ŵŵ\"j6HNXj6 TUNELOVÉ VIDENIE

31


D1:100

32


HRANICOU TELA RIESTORU

*1"/0(ğƜ(,) &+()ƫ7& *2)1&0"+7,/& (Ł-,!+"16 *&(/,1,-&" 0(ƫ0"+,0ƣ"77/(2

7/( Ĺ2Ĺ,/&"!(6 -,/!Ŵ prevencia ,/1,-1& (ğ 3&Ĺ"Ŵ

ráno prebudenie animálna duša 3,ū+ğ%/ %/2ğ*,1,/&(

(,*2+&1 4,/(0%,*Ɇ1"ğ1"/ balón zábava

'"*+ğ*,1,/&( príroda 0ƫ01/"!"+&" (,+ "+1/ğ & *Ģ1

0-ğ+,( ,!!6 % %3&"7!+ğ,),% %/*+Ĺ"( 2-,(,'"+&"

%2ƣ "01'"!) 1/&"!"+&",!-!2 '"!ğ)"Ŵ (2 %6+(


?NH"Hj\6

2.4.3. d"H„N\6?#ŵ\6"f"H6"

ĸŘĺŘŵHx\4ŵX\"f?NAd?#4Nŵ„\6"H6

2. DIPLOMOVÁ PRÁCA 2021

0)"!2'ƫ ,2*&"01+,0ƣ,2U!,(1,/"'00(2-&+(!"1Ŝ!,01+"01ğ)"ū%(,3/ğ* & -,(/Ĺ,3+&-,-/&01"+"U)"2ǎ'7+0*"/,3+&3"!"+&2Ĺ&1"ūU'"*&"01+,0ƣ -/""!2(ğ &27*"/+&"0+'"*+ƫ*,1,/&(2T&"01+,0ƣ'"/,7!")"+ğ+;Ĺ01&-/" (ǎ!ƫ1/&"!2U(!"'"*,ǎ+Ł7*"/ƣ3"!"+&"#ğ76!Ŵ-/"!+ƫ0(2-&+2T/"!1,21, *"01+,01,20+ %ğ!73,ū+ğ1/&"!U(1,/ğ0!ğ362ǎŜ3ƣ-/&0-ğ'+Ŝ!3, %0(2-Ŝ+U -,-/Ŝ-!"&+Ł(1&3&16U(1,/Dž % %/(1"/&01&(+&"'"+&'(2/Ĺ"+ğT613ğ/+Ł0"+7,/& (Ł-,!+"160ƫ+2Ĺ&1"ū,3&TɅ ,-(*&"01+,0ƣ(,+ "+1/ğ &"0&,(/"*1,%,Uǎ"!/ǎŜ,)Ł13/6U1(-,2ǎŜ3' 01"+2/,3+ƫU(1,/ğ36'!/2'"7ğ0%2Ĺ&1"ū!,(1&3&16T1/,-+Ł!,0(60ƫ31,*1, -/Ŝ-!"/,3+Ł)"Ĺ,+'+&ǎƜ&"603*&"01+,01&+"ƜŜ/&)/2Ɯ&3Dž732(U,(/"*1,%,'" *,ǎ+,0ƣ-/")&"7ƣ-,!0-,!+ƫĹ0ƣļ)Ɯ"'1/&"!6U(1,/ğ'"3,3DžƜ("9U<*"1/T"1& *'ƫ31,*1,-/&"01,/"03,'+&72Ĺ(Dž-/&"01,/U(1,/Dž*Žǎ2362ǎŜ3ƣ-,!ū3)01+Ł%, 23ğǎ"+&*Žǎ"6ƣ7ğ/,3"Ŵ7-,'"+Dž!,3Dž2(6TɅ ")"+ğ'"3%,!+ğ+2Ĺ"+&"3+Ŝ*+&"U-,*ğ%-,!-,/&ƣ*60")-/&%ū!+Ŝ3Dž7+*,33" ŜU0),3,/7,3U'"1,#/-/"2!"+&*"+1ğ)+"'(1&3&167ğ/,3"Ŵ' #/&+1")&$"+ &"T "362ǎ&1ğ3-/" %,!, %0 %,!&0(271/&"!+0-/ğ3+"+0*"/,3+&"U(,+1/01+Ł01/&"!+6*-/"!-/&"01,/,*F3,ū+"'1/&"!6GTɅ 1"/&ğ),3Ł/&"Ɯ"+&"'"1"-)Dž(,"/" U(1,/Dž+&")"+Uǎ"!&"ƣ0-,*)ŜU)"' -,!-,/Ŝ0"!"+&"+7"*&Tğ61,(0+ %ğ!7+,(/'&,3,!,3"'01"+6*&"01+,01&(, '01,)Ŝ(6-/"!"1&U(1,/Ł0ƫ-/&,(+"T/"!3012-*&!,*&"01+,01Ŝ0+ %ğ!7'ƫ 7!/0+"+Ł-,!)%,3Ł/")&Ł#6U-/Ŝ0)2Ɯ+"'#/6U(1,/Ł2-,7,/Ŵ2'ƫ+-/" %,!T/&"01,/ *ğ3"ū(Ł,("++Ł,13,/6U(1,/Ł13,/&3ĹƜ&+2-), %6,3,!,3"'01"+6-/&+ğƜ'ƫ!, *&"01+,01&-,ǎ!,3+Dž!,011,(03"1)T+ƫ1,/+Ł*&"01+,01&0ƫ+"1ż+,3Dž %73&0)Dž % (,+Ɯ1/2( &ğ %,*&"1+21Ł,-Ģƣ3ğ-"++,2,*&"1(,2T 0ğ!+6/")&Ł#'"3"!"+Dž73&0)Dž*0*"/,*-,*"!7&,("++Ł,13,/636'!/2'"-/&*" 3"!"+&"2Ĺ&1"ū3/ğ* &(1&3Ŝ1U(1,/Ł0!"'ƫ7#0ğ!,27ğ/,3"Ŵ'3"/1&(ğ)+6 -,%6!"1ŜT +"Ò-/&#0ğ!"0ƫ+0!"+Ł6)&+(6(,*Ģ1/,7*/Ŝ+U(1,/Dž %/ż* -,!-,/2'"-/ğ3"(,+ "+1/ğ &2*60)"+&"Tˆ)"'037ğ%/!"+ %ğ!7-,0"!"+&"-/" -/ğ 22Ĺ"+&"03"51"/&Ł/&7-"(+Ł%,-,Ĺ0&U1(&01,(,'&+Ł"!2(Ĺ+Ł(1&3&16+7ğ%/!"0-,'"+Ł0-,7+ğ3+Ŝ*0!"+Ŝ*7")"+&+6U(1,/ğ0+ %ğ!730()"+Ŝ(2U,3, &",/" %6+01/,*, %UĹ&0-,7+ğ3+&"-/Ŝ/,!673&"/1Tğ1,Ĺ0ƣ7ğ%/!6 (,+ĹŜǎ&3Dž*-),1,*-/"012-,*3,+7/"ğ)2U(1,/Dž*Žǎ"6ƣ362ǎŜ3+Dž3/ğ* &-/" %ğ!7,(Ò)"'!,-/Ŝ/,!6UĹ&('7"/2"1"/+Ŝ()",+36%)&!(6T

33


:

:

 kóakĖF¨a:**G T99T8**a>99č

 kóakĖF¨a:**G T 99T8mma>99č

 a  …  ?=88

 a  … 

č>8**

 ?=88

k  ó ;8**

č>8**

…k k Æ 

k  ó ;8**

k k 988

 Æ 

…ka ¨ 

… k k :8mm

 T k  ȊTk

ĖÆ T:=8**

čĖÆ T9=8**

kkk a¶ k

 æÇĖ T988**

kak č 

Çk 

kčk 

:

:=88

:

:=88

=@?8

:

:

:

æFìĖ T9>H;:G T988** kĖ Æ F G k a*F @9@HaU¶ĖkG …ka ¨ 

:

k k a  a T:88**ȏAU=F*:TGH kF 9?8G

 k k  k

…ka ¨ 

 F;G T9:**

k ókka¶ …TÆ T9:8a=8**

  ač

k aĖ T:88**

k k ak k ɇ"5;= T

¨akčkF k G

:88**ȏ=U8F*:TGH

kkk a¶ k

 k T9=8**

kak č 

 a¶ kkak č 

kčk 

kčk 


D

R2 Z

34

R1:50


6"j6?ŵ\"j6HNXj6

1:100

35


36

D1:100


-,/!Ŵ prevencia ,/1,-1& (ğ 3&Ĺ"Ŵ

ráno prebudenie animálna duša 3,ū+ğ%/ %/2ğ*,1,/&(

(,*2+&1 4,/(0%,*Ɇ1"ğ1"/ balón zábava

'"*+ğ*,1,/&( príroda 0ƫ01/"!"+&" (,+ "+1/ğ & *Ģ1

0-ğ+,( ,!!6 % %3&"7!+ğ,),% %/*+Ĺ"( 2-,(,'"+&"

%2ƣ "01'"!) 1/&"!"+&",!-!2 '"!ğ)"Ŵ (2 %6+(


4ol

2.4.3. d"H„N\6?#ŵ\6"f"H6"

ĸŘĺŘŵHx\4ŵX\"f?NAd?#4Nŵ„\6"H6

2. DIPLOMOVÁ PRÁCA 2021

+''2ǎ+"'Ɯ,*,!"0+ %ğ!7'"!ğ)"ŴU,(/"*&+Ł%,'*&"01+,0ƣU(1,/ğ0*Žǎ" 362ǎŜ3ƣ-/"3Dž2(2 ")"'0(2-&+6U-,-/Ŝ-!"(1&3&16(,'"*ū,3+&"U-"Ĺ"+&" %)" &+ŁT/&!/2ǎ"+Ł-/&"01,/6('"!ğ)+&(,-Ŝ/2'ƫ1/02-,-/&01"+ğ %7ğ/,3"Ŵ %/,+,),$& (6-/"!0132'ƫ1,UĹ,-/"! %ğ!7(,+72*ğ &Ŝ'"!)Ĺ,0!"'"-,1,*TĹŜ+'ƫ %6$&"+& (Dž*7ğ7"*Ŝ*-/"!"1&2Ĺ&1"ū,3T!"0!"1&2*6'ƫ-/&-/3&+(,+72*ğ &2 '"!)Tˆ)"'0+ %ğ!7'ƫ(2 %6+0(Ł0()!6U!,(1,/Dž %'"3&!&"ƣ "7,13,/6301"+" '"!ğ)+"7ğ7"*&"-/"(2 %ğ/,3T0)"!2'ƫ-2)16-/Ŝ-/3602/,3Ŝ+U3/Ŵ2*Dž3+&" Ĺ&"/+"%,/&!2U1ƫ1,Ĺ0ƣ(2 %6+(6(,-Ŝ/2'"'!"10(ğ(2 %6+(U(1,/ğ0+ %ğ!7 +,-Ĺ+"'01/+"%)3+"'(2 %6+0("')&+(6Tˆ)"'+0)"!2'"Ʌ3Dž!''"!)71Dž*7"/ 02*Dž3+Ŝ*&")"%,/&!2T2 %6Ŵ(,+ĹŜ-/&"01,/,*-/"1/&"!"+&",!-!20-/Ŝ012-,* 7'"!ğ)+""51"/&Ł/2U(!"0+ %ğ!7'(,*-,01T,0)"!+Ł*&"01+,01&0ƫ1" %+& (ğ 7ğ7"*&"-/"3"!ƫ "%,'"!ğ)+"TɅ &"01+,0ƣ'")!"+ğ!,/,0(6Ŵ,3"'#/6T36'!/2'"-,%,01&++,0ƣU0-,),Ĺ"+013,U /,!&+2-,1"Ɯ"+&"U-/"0+"1(Dž1,-, &16*)6ƣ0,0-,),Ĺ+Dž %,"!,3'"!)T 1"/&ğ),3Ł/&"Ɯ"+&"3/ğ* &1/06'"!)0ƫ-/"3"!"+Ł(,-,!)%,3Dž/")&Ł# #/"+Ł-/"3"!"+&"-/"!0&"Ŵ"Ʌ%6$&"+& (Ł%,7ğ7"*&)!"+Ł!,3Dž/7+"'#/6U!,0&%+21Ł*,!/Dž*,()!,*-,2ǎ&1Dž*(,3/")&Ł#"U1('+01"+ğ %-/"!0&"+"Ʌ-/"ū%(Ł +0*"/,3+&"(1,)"1ğ*T"1ż+,3ğ-,!)%01/"!+Ł%,-/&"01,/200*"/,*('"!ğ)+& 7*"+Ŝ+-/,1&Ɯ*6(,3ƫ$2*"+ƫ-,!)%2 %/(1"/&01& ("'#/6U(1,/ğ0-)6+2)"!3Ŝ% (01"+"!,3DžƜ(6A8 *T")ğ'"!ğ)"Ŵ'",13,/"+ğ!,-/&"01,/2T0-/ğ30(,0-,),Ĺ"+0(ğ*&"01+,0ƣ0*,ǎ+,0ƣ,2-,0"!"+&701,),*T01/,-"0+ %ğ!7'ƫ;3"ū(Ł 03"1)Ŝ(,3Ł,13,/60-/&"*"/,*:*"1/"U(1,/Ł7"7-"Ĺ2'ƫ-/Ŝ3,!03"1)!,'"!ğ)+")" '!,,13,/"+"'Ĺ01&(2 %6+"T,2ǎ&1&"03"1)Ŝ(,3+%/ğ!70"+ &2,("++Dž %,13,/,3 -,,3,!"'"!ğ)+"U(3Ž)&2*&"01+"+&2-/&!/2ǎ"+Dž %-/&"01,/,3U(1,/Ł0*Ł,0""*'ƫ (/2%,3Ł,13ğ/3Ł,(+ğ'3-/Ŝ-!"+21+,01&-/&/,!7"+Ł%,3"1/+&TDžƜ(01/,-20 0*"/,*,!"!2(Ĺ+"'*&"01+,01&*"+Ŝ)"+3Ĺ01&-/3Ł%,03"1)Ŝ(U(1,/Dž'"36-ƫ)"+Dž 1(6,!3ğ!7)!ǎÒ,3ƫ3,!20*"/,*(2(/'2!,!ǎÒ,3Dž %3-201ŜTɅ 0ğ!213,/Ŝ%)!(ğ%)&+"+ğ01"+(3Ž)&Ĺ01Ł*2-,%62,(,),1"'1,Ĺ01&6 +"!,Ɯ),(ƫ/72TDž7+*7ğ%/!60*&"Ɯ0,7")"+&+,3,27ğ%/!,2362ǎŜ3+,2+"!2(ğ&2U+,1(1&"ǎ+(,+72*ğ &2(7ğ-!+"'01"+"3"!&"7ğ0,,3 & "017,0"3"/2U (1,/ğ'"362ǎŜ3+ğ(,!,-/3+Ł&%/&0(,0,0"*#,/*&-/" %,!*&01(Dž*/")&Ł#+6* 7+Ĺ"+Ŝ*U(,0-,2ǎŜ3'3*"01ğ %TɅ

37


;

;

;

;

æFìĖ T9>H;:G T988**

 k k  k

 kóa kĖa

kĖ Æ F G

 F;G T9:**

 >859:8 * >

 k a* F @9@HaU¶ĖkG

  ač

 …k T9a=**

k k ak k 

č>8**

…ka ¨ 

;= T:88**ȏ=U8F*:TGH

k  ó ;8**

kF 9?8G

k T<=8**

…k k Æ 

…ka ¨ 

k  æ 

k k 988

k ókka¶ …T Æ T9:8a=8**

…ka ¨  T k  ȊTk

k aĖ T:88**

čĖÆ T9=8**

¨akčk F k G

 æÇĖ T988**

kkk a¶ k kak č kčk 

Çk 

<8?8

;=88

;


D R Z3

38

R1:50


40

D1:100


7/( Ĺ2Ĺ,/&"!(6 -,/!Ŵ prevencia ,/1,-1& (ğ 3&Ĺ"Ŵ

ráno prebudenie animálna duša 3,ū+ğ%/ %/2ğ*,1,/&(

(,*2+&1 4,/(0%,*Ɇ1"ğ1"/ balón zábava

'"*+ğ*,1,/&( príroda 0ƫ01/"!"+&" (,+ "+1/ğ & *Ģ1

0-ğ+,( ,!!6 % %3&"7!+ğ,),% %/*+Ĺ"( 2-,(,'"+&"

%2ƣ "01'"!) 1/&"!"+&",!-!2 '"!ğ)"Ŵ (2 %6+(


NXN6HN?

2.4.3. d"H„N\6?#ŵ\6"f"H6"

ĸŘĺŘŵHx\4ŵX\"f?NAd?#4Nŵ„\6"H6

2. DIPLOMOVÁ PRÁCA 2021

&(/,1,-&,!-,Ĺ&+,('"*&"01+,0ƣ7+'0&)+"'ƜŜ*&0"+7,/& (Dž*&-,!+"1*&Tǎ-/& 3 %,!"001"+601)ğĹ'ƫ(0""3613ğ/'ƫƫ7(2 %,!2ǎ(-/&"01,/2-/"367ƫ3+&" --2Ĺ&"(-/"7ƫ3+&"!,-6ǎ*(T,1,*03012-!,*&"01+,01&7ƫǎ&"Ɯ1"3& U("!6 0-,,(/'&+ %ğ!7'ƫ%6$&"+& (Ł-/&"01,/6-/&"01,/6-/"/")5H,!-,Ĺ&+,(2Ĺ&1"ūT ,3+ƫ1/03 %ğ!7+3"ū*&*Ģ((ƫ-), %2U(1,/ğ!"1&0-,*)Ŝǎ-,),ǎŜ+(,)"+ğ )",!,ū%2U(1,/ğ0+ %ğ!7301/"!"T,,(,)0ƫ-,01&"ū(63!3, %/!, %Ɯ&(*, +!0",2T &"01+,01*ğ(/2%,3Dž13/Tğ3"ū*&1)*"+Ł2*")Ł03"1),-/&/,!7"+"3"!"+Ł*)Dž*& 03"1)Ŝ(*&(,-Ŝ/2'ƫ &*&0"3"/+ƫ%3&"7!+2,),%20-,+,/(,3Dž*&,13,/*&30-& & % (,*Ž/(ğ %U(1,/Ł0+ %ğ!7'ƫ-,,3,!"*&"01+,01&T&"1,,(&"+(0!'ƫ701/&"ƣ 1(6!"1&+"/2Ɯ&),03"1),-/&0-ğ+(2TĹ&1"ū*,ǎ",!!6 %,3ƣ301/"!"0!"1*&U (1,/Ł+" % ƫ0-ƣ)",6ƣ3/")5Ĺ+"'*&"01+,01&U(1,/ğ*ğ0()"+"+Ł,(+,0*"/,*!, 0-ğ)+"U(1,/Ł'",Ɯ"1/"+Ł#ż)&,2-/,1&-/"03&1+&203"1)T ,*&"01+,01&0&!"*),2/*-,20()"0+Ŝ*,-,)*"1/!,7"*"UĹ,1(1&"ǎ -Ž0,Ŝ-, &17)&"7+&!,+,/6UĹ,2*, +2'ƫ"Ɯ1"*)Ł(,*Ž/(63!/"3"+"'01"+"U 3(1,/"'!"1&0-&-,!3, %T ")ğ*&"01+,0ƣ'")!"+ğ!,1*3,*,!/"'+"3Dž/7+"'#/6U("!600+ǎŜ*")&*&+,3ƣ 03"1), &1+Ł0"+7,/& (Ł-,!+"16T(&01,'")&*&+ğ &732(2U(1,/ğ'"!,0&%+21ğ +Ŝ7(6*01/,-,*:U=*"1/03"1)"'3DžƜ(6-,2ǎ&1Ŝ*(201& (Dž %-+"),3+01/,-" "51/*Ģ(("'-,!)%6T #0ğ!"0+ %ğ!7'ƫ*)Ł,(&"+(U(1,/Ł(,-Ŝ/2'"3)+"+DžUɅ%)&+"+Dž/")&Ł#U(1,/Dž 0-,*)Ŝ-,%66/2(6T)Ŝ7(,01&'"'+0!"+Dž%/*+Ĺ"(U(1,/Dž*ğ/,*1& (62-,(,'2'ƫ "3)01+,01&T01/" %"0+ %ğ!77")"+ğ01/" %U(1,/ğ*ğ'#2+( &21)*"+& 732(,3!ǎt2T(/"*1,%,0 %/(1"/&01&(*&"01+,01&0(Ž/2!/ǎ2'"3,3+ƫ1/&3 &+1"/&Ł/6+""5-+!2'"+3,+,(T

41


:@;8 500

:=88 <

<

¨¿

<

 k k  k  F;G T9:**

 kóakĖFč a<8**G T=8T8**a,"/" 

*,!/Dž

…kkĖ a T=8**

  ač

 a  …  ?=88

…ka ¨   ¿

;= T:88**ȏ=U8F*:TGH

 k a* F @9@HaU¶ĖkG

 k k F9G T9:**

čk T988**

k k ak k k T<=8** k  æ 

č>8** k  ó ;8** …k k Æ k k 988

…ka ¨ 

…ka ¨ 

k k a  a T:88**ȏAU=F*:TGH

 T k  ȊTk čĖÆ T9=8**

kF 9?8G

 æÇĖ T988**

…ka ¨ k ókk a¶ …TÆ T9:8a=8** k aĖ T:88** ¨akčk F k G kkk a¶ kk ak č kčk 

Çk 


D R Z4

42

R1:50


dAN„\?Ndlŵl†?#4NŵdjoXJ

43


44

D1:100


ZA HRANICOU TELA A PRIESTORU

*2)1&0

0(

7/( Ĺ2Ĺ,/&"!(6 -,/!Ŵ prevencia ,/1,-1& (ğ 3&Ĺ"Ŵ

ráno prebudenie animálna duša 3,ū+ğ%/ %/2ğ*,1,/&(

(,*2+&1 4,/(0%,*Ɇ1"ğ1"/ balón zábava

'"*+ğ*,1,/&( príroda 0ƫ01/"!"+&" (,+ "+1/ğ & *Ģ1

0-ğ+,( ,!!6 % %3&"7!+ğ,),% %/*+Ĺ"( 2-,(,'"+&"

%2ƣ "01'"!) 1/&"!"+&",!-!2 '"!ğ)"Ŵ (2 %6+(


?NGoH6j

2.4.3. d"H„N\6?#ŵ\6"f"H6"

ĸŘĺŘŵHx\4ŵX\"f?NAd?#4Nŵ„\6"H6

2. DIPLOMOVÁ PRÁCA 2021

,*2+&1+Dž-/&"01,/U'"1((,2/Ĺ"+Dž!"ƣ,*1('-/"3"/"'+,0ƣ3/ğ* &!,,"!+Dž %%,!Ŝ+,!?a9:V88T3/1"'1,*&"01+,01&-/&-,*Ŝ+*Ɇ1"ğ1"/-/ğ3"'-/"1,01* 20(21,ĹŴ2'ƫ!&3!&")(!"1Ŝ-/"/,!&Ĺ,31(1&"ǎ-/"!013"+&%/+Ł-/"!"1&T,!)% 01/"!+"'Ĺ01&'"7+Ŝǎ"+ğ!,-,)*"1/1(63613,/&)Ɯ&/,(Ł0 %,!6+0"!"+&"T /+7ĹŜ+'ƫ & %0 %,!,3'"0&)+,a(,+1/01+",%/+&Ĺ"+ğU1((,#/,2U1(' 7!/0+"+Ŝ*T /,3+"'01/+"0+ %ğ!7'ƫ-,023+Ł01"+6U(1,/Ł,!!")& %,!20*,ǎ+,0ƣ,2 3601ƫ-&ƣ!,"51"/&Ł/27-/"!+ğƜ(,3"'Ĺ0ƣ&1(6 %Ž!7ū2!Ŝ3,++"-/"/2Ɯ,3) -/Ŝ-!+Ł-/"*&"1+&"3&!")",-/"7"+1ğ &"T'"!+"'01/+6'"ƫ-)+",13,/"+ğ!, -/&"01,/2Ɯ(Ž)(6UĹ,0!ğ,*"!7&ƣ-,023+Dž*&(201& (Dž*&01"+*&U("!60 ")ğƜ(Ž)( /,7!")Ŝ+3"/"'+ƫĹ0ƣ-/"20(21,ĹŴ,3+&"UĹ&' "),!"++Dž %( &&UĹ0ƣƜ(Ž)(6U ("!60 ")Dž!"Ŵ,!,%/ğ3)"+31/&"! %'"!ğ)+&T (/"*1,%,Uǎ"'"*&"01+,0ƣ7-201"+ğ-,)*"1/!,7"*"U*ğ'73DžƜ"+Dž01/,-U,-Ģƣ -/"03"1)"+Dž03"1)Ŝ(*&U3(1,/Dž %0+ %ğ!7'ƫ-/"1)(,3Ł)ż+6T &"01+,0ƣ0+#0ğ!"-/"'32'"3,!,/,3+Dž*/")&Ł#,*%)&+"+"',*&"1(6U(1,/Dž7+ĹŜ 3,!,/,3+Ł7*"+6-,!)%63-/&"01,/"7#0ğ!,2Tļ)"'-,(/Ĺ2'"3/ğ* & %,!+Ŝ(U (1,/Dž3"!&"3,+7/"ğ)2-,0"3"/+"'Ĺ01&T(1,*Žǎ"6ƣ-/"!+ğƜ(,3ğ*&"01+,0ƣ -/Ŝ012-+ğ7"51"/&Ł/2"71,%,63"/"'+,0ƣ+/ƫƜ)-/&"01,/6!"1ŜT

45


=

æFìĖ T9>H;:G T988** kĖ Æ F G k a* F @9@HaU¶ĖkG

=

 k k  k  F;G T9:**

)(+"1,+a

  ač

k  ó ;8**

…ka ¨ 

k k ak k ;= T:88**ȏ=U8F*:TGH

k k a a T:88**ȏAU=F*:TGH

k T<=8**

 k k F9G T9:**

kF 9?8G

k  æ 

…ka ¨ k ókka¶ …T Æ T9:8a=8** k aĖ T:88** ¨akčk F k G kkk a¶ kk ak č kčk 

=8?8

<=88 =

Æč>8** …k k Æ k k 988 …ka ¨  T k  ȊTk čĖÆ T9=8** æÇĖ T988** Çk 


R Z5 D

46

R1:50


G?oA\Hŵ","H"\6

47


48

D1:100


ZA HRANICOU TELA A PRIESTORU

*2)1&0

0(

7/( Ĺ2Ĺ,/&"!(6 -,/!Ŵ prevencia ,/1,-1& (ğ 3&Ĺ"Ŵ

ráno prebudenie animálna duša 3,ū+ğ%/ %/2ğ*,1,/&(

(,*2+&1 4,/(0%,*Ɇ1"ğ1"/ balón zábava

'"*+ğ*,1,/&( príroda 0ƫ01/"!"+&" (,+ "+1/ğ & *Ģ1

0-ğ+,( ,!!6 % %3&"7!+ğ,),% %/*+Ĺ"( 2-,(,'"+&"

%2ƣ "01'"!)


„\?

2.4.3. d"H„N\6?#ŵ\6"f"H6"

ĸŘĺŘŵHx\4ŵX\"f?NAd?#4Nŵ„\6"H6

2. DIPLOMOVÁ PRÁCA 2021

…0ƣ2!,367/(+&"'"+"-,!*&"+"Ĺ+,20ƫĹ0ƣ,2/61*202!ŴU+,*&+&*ğ)+" -/&"01,/67ğ%/!66+1/Ł+,3+&"-/"3"+ &27/(2*)&6ƣ-,2ǎ&1ŁT,!ū-/&"0(2*,3U*ğ3-/&"*"/"99a9@-"/ "+1!"1Ŝ3Ɯ(Ž)( %7&01"+Ł-,/2 %67/(20,!-,/ƫĹ+Ŝ*+3Ɯ1Ŝ3&ƣ,Ĺ+Ł%,!,(1,/ ")(,3,0!ğ=8a?8ǿ-"/ "+1ğ*!"10("'0)"-,16 -/"!Ŝ0ƣ3ļ(-/"3"+ &&TDž*Uǎ"Ĺ0ƣ!"1Ŝ13,/&-/ğ3"1&"0-,/2 %*&7/(2U'" -/ğ3"Ĺ0ƣ7ğ%/!62!,362/Ĺ"+ğ7/(2T /ğ* &Ĺ01&*&(/,1,-&"0+ %ğ!7,/1,-1& (ğ 3&Ĺ"ŴUĹ,'"*&"01+,0ƣ0/Ž7+6*& -/Ŝ01/,'*&-/" 3&Ĺ"+&"-,%62,ĹŜU(1,/Ł0(ǎ!Ł*2!&"ƣƣ2,!-,/ƫĹ/,&ƣ0-,Ŵ:= *&+ƫ1!"++"T(/"*1,%,03*&"01+,01&+ %ğ!7'ƫ,13,/6-/",Ĺ&3,3+ƫ1,/+"'01"+"U vÒ((1,/Dž*'"*,ǎ+Ł0)"!,3ƣU1,Ĺ,0!"'"-/&3012-"3Ĺ(ğ/+&+,(,),,(/"* 1,%,0ƫ+01"+ğ %'$",*"1/& (Ł,/76U(1,/Ł*Žǎ",!,/+Ŝ(U(1,/Dž3"!&" 3&Ĺ"Ŵ2 362ǎ&ƣ(,0ƫĹ0ƣ 3&Ĺ"+&T &"01+,0ƣ'"(/2%,3ğ3),ǎ"+ğ301/"!"-,0)"!+"'Ĺ01&7ğ/,3"Ŵ1"+1,13/!,3,)2'" 2*&"01+"+&"/*-6-,3+ƫ1,/+,*,3,!"U-/&Ĺ,*!&"ƣ362ǎŜ3'3"/1&(ğ)+6-,%6,ĹŜT Ĺ+Dž,!,/+Ŝ(7!&"ū3)01+ƫ(+ ")ğ/&2036021Dž*-/ ,3&0(,*7*"01++ U(1,/Dž 701/"Ɯ2'"-,/!"+013,-/"+"3&!& & %0),7/(Dž %U(1,/Ŝ+"*20&362ǎŜ3ƣ)"+ /,!&Ĺ&0!"ƣ*&U)"'3"/"'+,0ƣT!1,%,0)ƫǎ&ļ)ƜŜ3 %,!)Ŝ7(,3012-2!,/"ğ)2T 7ğ%/!"0ƫ2*&"01+"+Ł-,!,+Ł01"+6(,3,/1,-1& ("'*&"01+,01&U(1,/Ł0ƫ0-/&"%ū!*&73+ƫ1/3,+)",+,-(T(/"*1,%,07ğ%/!+7Dž3Ĺ2Ĺ,/&"!(,3ğU3(1,/"' 0ƫ7ğ*"/+"360!"+ŁĹ2Ĺ,/&"!(6+(,+72*ğ &2U-/"1,ǎ"+&")"+ǎ"-,*ğ%'ƫ-/&360,(,* ,Ĺ+,*1)(2U7)"-Ɯ2'ƫ1(1&"ǎ+,Ĺ+Ł3&!"+&"ƫ+32,ĹŜT")(,3Dž(/2%2713ğ/2ǎ 0-,*Ŝ++ğ6)&++ğ7ğ%/!(+0"3"/,3Dž %,!"U(1,/ğ,0%2'"3Ɯ"1(6/,*1& (Ł6)&+6U (1,/Ł0ƫ+0!"+Ł3/"ğ)6Ɯ(,)(6T/&-/Ŝ %,!"-,*, ,23Ž+Ŝ,13ğ/!&"ƣƣ2!"++Dž -/,$/*3Ɯ(Ž)("-/&,! %,!"-,+ƫ(Ĺ2 %,3ƫ/"(-&12)ğ &2 ")Ł%,!ŴT#0ğ!"0 + %ğ!7360-ğ!,3+Dž/")&Ł#3%)&+"+"'01"+"0*"/,*,!7ğ%/!67/(27-,3 %,!T (ǎ"&!",,-Ĺ+DžƜ&(*Dž/")&Ł#(,-/&Ĺ01&-/"2!"+&"T

49


>

<8?8

;=88

>

>

>

>

>

æFìĖ T9>H;:G T988**

 k k  k

a

kĖ Æ F G

 F;G T9:**

Æč>8**

 k a* F @9@HaU¶ĖkG

  ač

k  ó ;8**

k k ak k  ;= T:88ȏ=U8F:TGH

k k 988

 k T9=8**

…ka ¨ 

 a¶ kkak č 

 T k  ȊTk

kčk 

 æÇĖ T988**

…ka ¨ k k a  a T:88**ȏAU=F*:TGH kF 9?8G …ka ¨ k ókk a¶ …TÆ T9:8a=8** k aĖ T;=8** ¨akčk F k G kkk a¶ k kak č kčk 

…k k Æ 

čĖÆ T9=8** Çk 


Z6

D R

50

R1:50


ODLUPOVANIE SIETNICE

51


52

D1:100


2.4.4. VIZUALIZÁCIE

ĸŘĺŘŵHx\4ŵX\"f?NAd?#4Nŵ„\6"H6 2. DIPLOMOVÁ PRÁCA 2021

54 53


2.4.4. VIZUALIZÁCIE

ĸŘĺŘŵHx\4ŵX\"f?NAd?#4Nŵ„\6"H6 2. DIPLOMOVÁ PRÁCA 2021

54 53


ĸŘĺŘĻŘŵj"4H6?#ŵŵ?NHfj\o?H#ŵ\6"f"H6"ŵoNx

ĸŘĺŘŵHx\4ŵX\"f?NAd?#4Nŵ„\6"H6

2. DIPLOMOVÁ PRÁCA 2021

2!,3'"7),ǎ"+ğ+ǎ")"7,"1ż+,3Dž %-ğ0, %U,ƜŜ/("?88**2),ǎ"+Dž %!, +"7*/7+"'%Ū(69888**T ,+Ɯ1/2( &,3,!,3Dž %01&"+'"/,7!")"+ğ!,!3, %Ĺ01ŜU(1,/Dž %*1"/&ğ),3Ł /&"Ɯ"+&",3-)63Ŵ2'"'-,012-/")&7ğ &"T3Ž)&*"+!/,3&1Ł*213/20,*73,)&) %)3+Dž*1"/&ğ)%)&+2U(,+(/Ł1+"!20+ƫ01"+2U(1,/ğ*ğ+&")"+-"(+Ł3&72ğ)+"3)01+,01&U+,1(1&"ǎ'2-,3ǎ2'"*73%,!+Dž7!/3Dž*1"/&ğ)!,*1"/0("'Ɯ(Ž)(6T/" !,0&%+21&"1"+(Dž %,("++Dž %,13,/,3-/"-,1/"2-/&3&"0ƣ3"ū0)+(!,&+1"/&Ł/20 ,3,!,3Ł01"+6/")&72'ƫ(,*,+,)&1& (Łǎ")"7,"1ż+,3ŁU)"ǎ-,36!20+Ŝ%)&+"+"' Ĺ01&01&"+'"'+ğ0)"!+,*7(),-+21Ŝǎ")"7,"1ż+,3,201/,-+,2!,0(,2U(3Ž)&(1,/"' 0*Žǎ"%)&+"+ğ01"+7*/Ɯ1&ƣ,-ğ/ "+1&*"1/,3T(1,-/"!Ŝ!"*"-/Ŝ-!+Ł*2-,-/0(+&20-,'"+Ŝ*"!7&"1ż+,3Dž*&%)&+"+Dž*&Ĺ0ƣ*&T6*)01"+!,011,Ĺ+Ł-"3+,01+Ł 3)01+,01&+3/%2'"0<=8**%/2ğ-,!ū-,1/"6*&"01*&'3& U+Ŵ2-/&-!ğ :88**(,+,-+"'&7,)ğ &",*&"1+21"'/Ž7+6*&13/,3Dž*&/")&Ł#*&%)&+"+"',*&"1(6-,!ū %/(1"/&01&(6*&(/,1,-&"T+ƫ1,/+Ł+,0+Ł-/&"Ĺ(60ƫ7"1ż+2+"+,0+Ł(,7!"+Ł7 -ğ)"+Dž %1"%ğ)T 1/" %'"73ĢĹƜ"'Ĺ01&-), %ğ0-ğ!,3+ğ!,A1& %!ǎÒ,3Dž %,!1,(,3U(1,/Ł 3"!ƫ "77%/2+21ŁĹ01&#0ğ!6U3(1,/Dž %'"-/&!20+ğ(3)&1+ğ%6!/,&7,)Ĺ+ğ %/ğ+&Ĺ(+,!3,!Ŵ,3 &2/ƫ/2Tˆ)Ɯ&"/ƫ/63"!ƫ "71" %+& (Ł*&"01+,01&U-/ğĹ,3Ŵ2 0()!T&"(1,/ŁĹ01&01/&" %0ƫ %/(1"/&01& (Ł3/ğ* &-,%ū!27&+1"/&Ł/2UĹ,0 -/"'32'"'37*"+ğ %0(),+,3)",3"ū(,01&03"1)Ŝ(,3U)",3-/Ŝ-!"0-& "' *&"01+,01&(,7")"+ğ01/" %T 6(2/,3+&",'"(122!"7"7-"Ĺ"+Ł;5,*-(1+Dž*1"-")+Dž*Ĺ"/-!),*&1, ) :::a ::9T8@3Dž(,+2AU@(F98a;=GU3Dž*"++Ŝ(,*+-,'"+Dž*+/"(2-"/ğ &2-/" *,ǎ+,0ƣ %)!"+&-/&"01,/23)"1"T"(2-"/ğ &*ğ0-"3+"+Ł&7,)Ĺ+Ł/ƫ/(6T 1" %+& ("'*&"01+,01&02!"+ %ğ!7ƣ9888(2*2)Ĺ+ğ+ğ!/ǎ9888+ğ!/ǎ+ óT ,/*(ƫ/"+&2!"-/"3"!"+ğ-,!)%,3Dž*(ƫ/"+Ŝ*3(ǎ!"'*&"01+,01&0,0*,011+Dž*,(/2%,*3)01+Dž*1"/*,011,*U+013&1"ū+Dž*-,*, ,2*,&)+"'-)&(ğ &"T,+('Ɯ&"Ĺ&!)ğ…0ƫ2*&"01+"+Ł+0"3"/+"'01/+"-/&+'3ĢĹƜ"'1" %+& ("'*&"01+,01&T ǎļ,3ğ3,!2!"7&"/+ğ!,7"/+Dž %+ğ!,U(1,/Dž %,0%02!"362ǎŜ3ƣ+ 2*Dž3+&"/&!23(2 %6+&U!,1" %+&(6(,2*Dž3Ĺ&"(/&!2!,+ğ!,&"(+0-) %,3+&"7ğ %,!,3T(ğ1,3,!*ğ)"-ƜŜ #(1,/U'"*Ģ(Ɯ&(,*"010(ğ3,!1"! +"1/"/&"Ɯ&ƣ!,!1,Ĺ+ŁɆ)1/ğ &"T&"ǎ+"1/"Ĺ&01&ƣ7ğ %,!6-,2ǎŜ3ƣ %Ł*&2T ")"+ğ")"(1/& (ğ"+"/$&2!"3/ğ* &0""01Ĺ+,01&2!,36+3/%+21ğ(,0ƫ013 #,1,3,)1& ("'")"(1/ğ/+"+01/" %2T

55


ZÁVER

3. ZÁVER

2. DIPLOMOVÁ PRÁCA 2021

+%,21"'1,-/ğ ",),+3/%+ƫƣ2!,32U(1,/ğ'"(,+ &-,3+ğ(, 0"+7,/& (Ł*+,%,+ğ0,+"-,0&)+"+&"3Dž7+*23" Ŝ-/"-,!-,/23Dž3&+2*,7$2-/" !"1&-/"!Ɯ(,)0(Ł%,3"(2T 3,)&)0,**"+!/,3&1ŁDž13//ğ!&206U(1,/Ł-,!-,/2'ƫ+"(,+"Ĺ+"a-)6+2)Dž -,%6U7ğ/,3"Ŵ &")"+"-/"/2Ɯ,3+DžTǎ!Dž/,%U7*"+3DžƜ(6-,!)%6U7*"+ *1"/&ğ)2U/,7*&"01+"+&",(&"+!3"/ŜU3DžƜ(01/,-2)",'"%,13/U*ğ

03,'",-,!011+"+&"(,0"+7,/& (Dž-,!+"1T((,(/2%2!ğ3+"(,+"Ĺ+Dž-,%601ğ)" !,,(,)U2ǎ3),ǎ"+Dž/,%ƫ-)+"7*"+Ŝ ")(,3Dž-, &171,%1,-/&"01,/2T3/,%61(1&"ǎ ;a<3& T Dž7+*6U3*"01"-)+Ł%,/,%,3U0&*20Ŝ+"3&!& &36"/ƣ2/Ĺ,3ƣ7P03,'"Q0ğ* -,!ū+& %0&-,1,*7,013Ŝ1/02T&"1,/,%62!"-,2ǎŜ3ƣ(,7*60),3Ł-,!+"16U /,3+(,(,!,16(6U732(6Ĺ&- %6T+ğ3/%20,*2/Ĺ&)/,%,*-/&*,!+Dž0"+7,/& (Dž 3Dž7+*0*"/,*(!"ƣ,*T3/*&"01+,01&'"'"!"+7-,!+"1,3U(1,/Dž00*+,%Dž*&&+Dž*&U (,-/Ŝ02+03"1)U1,-,$/ɆU*1"/&ğ)6U3ŽŴ"XU01) %/(1"/&01&(,2!+"'*&(/,1,-&"T æ"0ƣ*&(1,/,1-&ŜU'"Ɯ"0ƣ03"1,3-/&"01,/,3!"10(Ł%,!Ŵ3*1"/Ɯ("'Ɯ(,)"T&"ƣ -212'",!/++"'*&"01+,01&U "7"!2(Ĺ+ƫU'"!ğ)"ŴU0-ğ)Ŵ2ǎ!,-,,"!+"'*&"01+,01& )", 3&Ĺ"+",Ĺ&"(Tǎ!ğ1ğ1,*&"01+,0ƣ360&")0*"/,*(!&"ƣƣ2/Ž7+"&+#,/*ğ &"U +&")"+,-/&"01,/"Ĺ0"U)"'0-Ž0,2%/63Dž2(6UĹ&&+"'Ĺ&++,01&T 60)Ŝ*Uǎ"0*&1Dž*1,+ğ3/%,*-,!/&),-,2(ğ7ƣ+1,U(,'"-/&"01,/!Ž)"ǎ&1Dž+&" )"+-/&*1"/&)&1"-,%62+"3&!& & %U)"'-/&-,!-,/"0*,/,73,'Tğ/,3"Ŵ0*& -,!/&),!,1"'1,2!,363),ǎ&ƣ+&")"+-/&"01,/6*1"/0("'Ɯ(,)6U)"'-/"01/"1ğ3+&"/,!&Ĺ,3U,!,/Ł-,0"!"+&-/"!+ğƜ(6U-,/!"+0(ƫĹ&++,0ƣ-/"3"+ &27/(2T

+()27&3-/"!Ɯ(,)0(,*3"(20,0",2+"0&"'3613ğ/+&"+,3"'(,*2+&16-/&1"ū01&"3*"!7&%+!& -,3+Dž*&7!/3Dž*&!"ƣ*&U("!6-/Ŝ1,*+,0ƣ'"!+"'0(2-&+6&+Ɯ-&/2'"1ƫ!/2%ƫU+&")"+30-Ž0,"2Ĺ"+&0+,3Dž %3" Ŝ)"'3"*-1&&-/&'1&T

,!1,Ĺ+Ł-,ļ(,3+&"-/"V /T,"/10*+U%TTU ",$/Ɇ (Džƫ013U/Ŝ/,!,3"!" (ğ#(2)1U0/6(,3 2+&3"/7&1 $/T"+()ğ1"+Ŝ(,3ğU ¨U7T0TU, &ğ)+-/ ,3+&Ĺ(UU#2+!/&0"/ +!/*"Ɯ()U+"3&!& &0-,/1,3" U*,1&3ğ1,/),$"/U-/,)6*-&,+ (Dž/"-/"7"+1+1 "1"/Ł07ğ/,0U-/"!0"!7!/2ǎ"+&UƜ1121ğ/U;),&1U,T7T Dagmar MegaU)"(1,/U(,+72)1+1U+"14,/(&+$U;),&1U,T7T T +"1/Ŝ(,3ğU2Ĺ&1"ū(Uææ&+1"/+ğ1+"3,ĹF1/&"!0!"ƣ*&0,7/(,3Dž* -,01&%,*G &+!)/" %1,3ğU+"3&!& ),$"/(F)&+!& (T ,*GU6ɇ,0"/3&0U,T-T0TU!,/,3,)+Ŝ(0-/,01/"!(,31"ū(,03Ģ16-/"+"3&!& & % T¶2,0)3 /&+,3ğU()!1"ū(2Ĺ&1"ū(3ƫ(/,*+Dž %!"10(Dž %'0) % *1"/0("'Ɯ(,)6 Ė3,-/!" $/T/,/ /2Ɯ(,3ğU-,!-,/+"3&!& & %/,!&Ĺ,33(*ǎ&(U7TƫT

56


57


58


:8:9 &-),*,3ğ-/ğ /&++2,3ğ

(2)1/ %&1"(1ƫ/6 ó3/+" U

Profile for Marianna Kubova

Za hranicou tela a priestoru  

Práce se zabýva aspekty prostoru, které se nedají definovat pouze fyzickou hranicí člověka ani fyzickou hranicí těles, jako je materiál, bar...

Za hranicou tela a priestoru  

Práce se zabýva aspekty prostoru, které se nedají definovat pouze fyzickou hranicí člověka ani fyzickou hranicí těles, jako je materiál, bar...

Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded