Issuu on Google+

АТЕЛИЕТО МУЗИ И МОДЕ ЛИ THE STUDIO MUSES AND MODELS
АТЕЛИЕТО. МУЗИ И МОДЕЛИ / THE STUDIO. MUSES AND MODELS

АТЕЛИЕТО. МУЗИ И МОДЕЛИ Куратор: Милена Балчева 01 декември 2010 – 20 февруари 2011, Софийска градска художествена галерия

THE STUDIO. MUSES AND MODELS Curator: Milena Balcheva December 01, 2010 – February 20, 2011, Sofia City Art Gallery

Софийска градска художествена галерия Национална художествена галерия Съюз на българските художници Държавна агенция „Архиви” Научен архив на БАН Исторически музей, град Лом Художествена галерия , град Казанлък Художествена галерия „Владимир Димитров – Майстора”, град Кюстендил Художествена галерия „Станислав Доспевски”, град Пазарджик Художествена галерия „Илия Бешков”, град Плевен Художествена галерия, град Русе Художествена галерия, град Пловдив Художествена галерия „Димитър Добрович”, град Сливен Художествена галерия, град Стара Загора Художествена галерия „Петко Задгорски”, град Бургас Художествена галерия, град Добрич Колекция –дарение „Светлин Русев”, град Плевен Общински институт „Старинен Пловдив”, град Пловдив Колекция „Ангел Симеонов” Частни колекции

Sofia City Art Gallery National Art Gallery Union of Bulgarian Artists “Archives” State Agency The Research Archive of the Bulgarian Academy of Science The Lom City Museum of History Art Gallery, Kazanlak “Vladimir Dimitrov- the Master” Art Gallery, Kyustendil “Stanislav Dospevski” Art Gallery, Pazardzik “Iliya Beshkov” Art Gallery, Pleven Art Gallery, Rousse Art Gallery, Plovdiv “Dimitur Dobrovich” Art Gallery, Sliven Art Gallery, Stara Zagora “Petko Zadgorski” Art Gallery, Bourgas Art Gallery, Dobrich The “Svetlin Roussev” Collection Donation, Pleven The “Old Plovdiv” Municipal Institute The “Angel Simeonov” Collection Private collections

Екип на изложбата: Милена Балчева – куратор Д-р Даниела Чулова–Маркова Аделина Филева Д-р Мария Василева Марин Маринов Илинка Чергарова Петър Димов Стефан Стефанов

Exhibition team: Milena Balcheva – curator Dr. Daniela Chulova–Markova Adelina Fileva Dr. Maria Vassileva Marin Marinov Peter Dimov Ilinka Chergarova Stefan Stefanov

© Софийска градска художествена галерия, авторите София 2010

© Sofia City Art Gallery, authors Sofia 2010

ISBN 978-954-92442-8-1 ИНК-111 Милена Балчева – текст Агенция „Агила” – превод Надежда Олег Ляхова – дизайн

ISBN 978-954-92442-8-1 INK-111 Milena Balcheva – text AGILA Translation – translation Nadezhda Oleg Lyahova – desigh


• АТЕЛИЕТО • с ъ д ъ р ж а н и е / • THE STUDIO • c o n t e n t s

4...................Уводен текст / Introduction 7...................Произведения / Art works 166...............Фотогрофии / Photos


• АТЕЛИЕТО • у в о д е н т е к с т / • THE STUDIO • i n t r o d u c t i o nАтелието. Музи и модели

The Studio. Muses and Models

Какво е всъщност ателието? Това е работната среда, мястото за уединение и размисъл, специалното хранилище и архивът, личният терен за художника. Ателието е своеобразна творческа работилница, разкриващa сложното взаимодействие между твореца, неговите произведения и лични вещи. Изложбата „Ателието. Музи и модели” е продължение на поредицата тематични изложби, които Софийска градска художествена галерия организира в последните години. След „Автопортретът. Зримият образ и скритият смисъл” и „Точки на пресичане. Художници рисуват художници” този проект предлага още един поглед към вътрешния свят на твореца. Експозицията представи творби и снимки на тази тема от различни периоди на българското изкуство. В търсене на специфичния образ на ателието тя насочи поглед към всички поколения художници от началото на 20 в. до наши дни. Когато творецът използва пространството на ателието като сюжет, резултатите от този своеобразен диалог се оказват изключително разнообразни и интересни. Отделните творби не само въвеждат зрителя в тайнствения свят на ателието, но по интересен начин разказват и показват отделни детайли от това пространство, представенo през погледа на художници в различните етапи от нашето изкуство. Диалогът между художествените творби и архивните или съвременни снимки разкри различни гледни точки към темата за ателието. Фотографиите добавиха още един поглед – този на независимия наблюдател отвън. Проектът „Ателието. Музи и модели” обедини подбрания материал в четири основни тематични групи. В първата художникът е заинтригуван предимно от характера на самото пространство. Втората включва автопортрети или портрети на художници в неприкосновената обител на ателието. Третата тематична група изследва света на вещите, които често образуват характерни натюрморти. Четвъртата разглежда образа на модела, който за дълго остава неизменна част от света на художника. Конкретните интерпретации на темата разкриха многообразни авторски позиции и са част от духа на епохата и естетиката на своето време. Изложбата проследи подробно интереса на различните художници към тази тема и стилово-формалните им търсения при нейното третиране. В началото на 20 в. темата за ателието е по-малко позната за българското изкуство. Това е времето, когато в нашата живопис се появяват нови жанрове – пейзаж, портрет и голо тяло. Така ателието като самостятелен сюжет се оказва доста далеч от вниманието на художниците. Те представят своето творческо пространство изключително рядко. Характерна особеност от този период е включването на модела, портрета или автопортрета обикновено в предния план на

What is the studio, in essence? This is the artist’s work environment, a place for contemplation, where privacy is sought and found, a special storage and archives room, a personal turf. The studio is a unique creative workshop revealing the complicated interaction between the artist, and his/her artworks and personal belongings. Following the “Self-portrait. Conspicuous Images and Hidden Meaning” and “Points of Intersection. Portraits of Artists by Other Artists” exhibitions, the “The Studio. Muses and Models” exhibition was another project in the series of thematic exhibitions organized by the Sofia City Art Gallery in last years to offer yet another glimpse at the artist’s inner world. The exhibition featured studio-themed artworks and photographs dating back to various periods in the development of Bulgarian art. In search of the specific features of the studio, the exhibition focused on all generations of artists between the onset of the last century and the present day. When the studio is featured in the artist’s work, the outcomes of this unique dialogue turn out to be exceptionally diverse and intriguing. The individual artworks featured in the exhibition did not only introduce the viewer into the mysterious world of the studio, but also revealed and presented in an intriguing way its specific details from the perspective of artists exemplifying various stages in the development of Bulgarian art. The dialogue between artworks and both archive and contemporary photographs offered various perspectives on the studio. The photographs added yet another perspective, namely the perspective of the independent outside observer. The artworks selected for the “The Studio. Muses and Models” project may be divided into four major groups based on four sub-themes. The first one concerns the artist’s interest in what the studio looks and feels like. The second group features selfportraits and portraits of artists made in the sacred haven of the studio. The third one is a study of the world of objects in the shape of still lifes, depicting the typical atmosphere of the studio. The fourth one concentrates on models, who have long been an fixture in the artist’s world. The specific interpretations of the theme under consideration revealed a variety of artistic perspectives, each bearing the mark of the spirit and aesthetics of its age. The exhibition presented a detailed study of various artists’ interest in the studio, as well as of their approaches to the theme in terms of style and form. At the onset of the twentieth century studio-themed artworks were less common in Bulgarian art. This was the time when new genres, such as landscape, portrait and the nude body were introduced into Bulgarian painting. Therefore the studio as such was way outside the focus of attention of Bulgarian artists. They hardly ever represented their work environment. It was characteristic of the said period to have the model, portrait or self-portrait in the foreground of the painting and leave the clues pointing to the


• АТЕЛИЕТО • у в о д е н т е к с т / • THE STUDIO • i n t r o d u c t i o nкартината, а зад тях откриваме само някои индикации на ателие. Изобразявайки се в работната среда и в процес на работа, художникът акцентира предимно на портретните характеристики. Той използва ателието обикновено само и единствено като фон. Като пример за това можем да посочим определени творби на Яким Банчев, Асен Белковски, Елисавета Консулова-Вазова, Наум Хаджимладенов и други автори. През 30-те и 40-те години темата за ателието отново не е от най-предпочитаните сред българските художници. Въпреки че творците внасят свой кръг от проблеми и нови пластични задачи, много малко от тях се вглеждат в своето ателие и го използват като поле за решаването им. Една голяма част от тези автори получават художествен опит в европейските културни центрове. Повлияни от европейските си колеги, те проявяват интерес към интериора, но рядко търсят ателието като обект на своите творби. Интерес към темата проявяват художниците Георги Герасимов, Симеон Глогинков, Ненко Балкански, Вера Недкова, Бенчо Обрешков, Борис Иванов и други. В годините след 1944 заедно с промените в политическия живот в страната се налагат и определени норми в художествения живот. Забелязва се развитие на сюжетнотематичните, жанровите и идейно-пластичните решения. През този период не малко художниците съзнателно насочват поглед към творческото пространство, в което създават своето изкуство. Може би една от причините за това е инстинктивно бягство от поръчковото изкуство и идеологическите норми на новата власт. Факт е, че именно тези творби не участват в Общите художествени изложби през 50-те и 60-те години. Въпреки това, тези произведения притежават редица художествени качества. В тях авторите се стремят да предадат най-точно ателието с всички негови характерни особености. Показателно за тези години е преди всичко търсенето на проблема за пространството на ателието и неговата типична предметна среда. Често в този интериор присъства и образът на голия модел, като неизменна част от света на твореца. Художествените решения на тази тема от периода са разнообразни и интересни. Резултат от диалога между художника и ателието са серия творби на Дечко Узунов, Пенчо Балкански, цикъл от ателиета на Ненко Балкански, както и някои конкретни произведения на Иван Пенков, Олга Брадистилова, Васка Попова-Баларева, Донка Константинова и др. 70-те и 80-те години са времето, когато в българското изкуство се създават най-много творби, св��рзани с идеята за „ателието”. Тази тема става изключително модна и любима на тогавашното поколение автори. През тези години художниците все повече се вглеждат в своето артистично пространство, използвайки го като интересен сюжет, наред с широко застъпените по това време жанрове като пейзажа, портрета, тематичната композиция и натюрморта.

studio as a setting in the background. Depicting themselves in their work environment, artists focus predominantly on portrait characteristics, using the studio almost exclusively as a mere background. Examples include works by Yakim Banchev, Asen Belkovski, Elisaveta Konsoulova-Vazova, Naoum Hadzhimladenov, etc. During the 1930’s and the 1940’s the studio was still not among the themes most favoured by Bulgarian artists. Although artists introduced their own variety of problems, as well as new artistic approaches, very few of them took a closer look at their studio and used the latter as the arena for solving those problems. A large part of the artists belonging to the said period gained experience as artists in various European cultural centres. Influenced by their European colleagues, they demonstrated interest in interior space, yet the studio was rarely featured in their artworks. Artists who demonstrated interest in the studio include Georgi Gerasimov, Simeon Gloginkov, Nenko Balkanski, vera Nedkova, Bencho Obreshkov, Boris Ivanov, etc. In the years following 1944, changes in political life imposed certain norms on artists. There was noticeable development of theme-, genre- and artistic idea-related solutions. Over the said period, quite a few artists consciously focused their attention on the space where they created their artworks. One possible explanation for such a trend was the artists’ instinctive escape form the prescribed style of art and ideological norms of the new ruling party. It is known for a fact that these very artworks were not featured in All-Artist Exhibitions held in the 1950’s and the 1960’s. Nevertheless, these artworks have a reasonable degree of artistic quality. They reveal the artists’ willingness to paint an accurate picture of the studio presenting all of its characteristic features. What is most characteristic of this period is the study of the space where the studio is accommodated, with all its typical artifacts. This interior often features the image of the nude model as a fixture on the artist’s world. The artistic interpretations of this theme during the said period are varied and intriguing. The outcome of the dialogue between the artist and the studio comes in the shape of a series of works by Dechko Ouzounov, and Pencho Balkanski, a cycle of studio-themed works by Nenko Balkanski, as well as some specific works by Iban Penkov, Olga Bradistilova, Vaska Popova-Balareva, Donka Konstantinova, etc. The 1970’s and the 1980’s saw the creation of the greatest number of studio-themed artworks in the history of Bulgarian art. The said theme became exceptionally popular with this generation of Bulgarian artists, who were particularly fond of it. During this period artists had a closer and closer look at their work environment, using the latter as an intriguing theme, along with the widely popular genres of landscape, portrait, thematic composition and still life painting. Again, an opportunity was sought to escape from the closed character of the officially imposed system of art creation. In a certain sense, the studio was the armour isolating artists from the surrounding reality. Thus, the theme of the studio turned into a complicated and intriguing problem for these artists.


• АТЕЛИЕТО • у в о д е н т е к с т / • THE STUDIO • i n t r o d u c t i o n Отново това е възможност да се избяга от затвореността на господстващата художествена система. В известен смисъл ателието е бронята, чрез която художниците се изолират от заобикалящата ги действителност. Така мотивът за ателието се превръща в сложен и интересен проблем за тях. При ежегодно организираните Общи художествени изложби през 70-те и най-вече през 80-те години, когато те достигат своя връх, наред със задължителните творби на определена тема, се наблюдава и голям брой живописни произведения, представящи темата за ателието. Пример за това са ОХИ „Човекът и трудът”, Габрово (1976), ОХИ „Живопис малък формат – Сливен” (1982), ОХИ „Пирин – Благоевград” (1983) и ОХИ „Художникът и мирът – Варна” (1984). Интересът към ателието поражда широка амплитуда от индивидуални художествени решения: от чисто експресивни търсения през точно фотографско моделиране до напълно абстрактни решения. По различен начин до проблема за ателието през тези две десетилетия се докосват Атанас Яранов, Найден Петков, Марко Монев, Вера Недкова, Цвете Бонева, Тодор Янков, Сава Савов, Димитър Чолаков, Людмил Лазаров, Димитър Киров, Георги Божилов, Александър Петров, Славка Денева, Никифор Цонев, Николай Янакиев, Тома Върбанов, Едмонд Демирджиян, Андрей Даниел, Йордан Кацамунски, Светлин Русев, Станислав Памукчиев, Василка Монева, Магда Абазова, Долорес Дилова, Греди Асса, Стефан Янев, Тома Трифоновски, Стефан Родев и др. Представените в изложбата творби от този период са разнообразни, с различни пластически внушения и визии. Показват ателието през погледа на автора, насочвайки все по-често вниманието към интериора и отделните предмети в него. Четките и палитрите, прашните стъклени бутилки, кутиите с пастели, тубичките с боя, организирани в специфичен композиционен порядък стават основните елементи на натюрмортите от ателието. През този период моделът остава важен образ в това пространство, много често представен заедно с този на самия художник. Промяната, настъпила в политическия живот през 1989 г., неминуемо води и към реорганизация на българския художествен живот. Новата културна ситуация налага търсенето на нови изразни средства в живописта. Темите и проблемите, които вълнуват художниците от този период, са различни от предходните десетилетия. Годините на прехода предлагат интересни художествени решения. Към поредицата творби от ателието на Димитър Киров, което той рисува непрекъснато до смъртта си през 2008 г., могат да се прибавят и серия работи на Евгени Бугаев, Андрей Даниел, Миглена Александрова, Мариана Маринова, Сирма Сарафова, Елена Ботева. Към тези имена задължително трябва да споменем и най-младото поколение автори като Александър Петков, Марина Маринова, Нина Русева и Минко Йовчев, чиито творби на тази тема се отличават с различен, по-мащабен подход. 

Милена Балчева

At the annual All-Artist Exhibitions during the 1970’s and most of all, the 1980’s, when studio representation reached its peak, along with mandatory works based on a specific theme, there was a great number of studio-themed paintings. Examples include the “Man and Labour ” All-Artist Exhibition, city of Gabrovo (1976), “Small Format Painting” All-Artist Exhibition, city of Sliven (1982), “Pirin” All-Artist Exhibition, city of Blagoevgrad (1983) and “The Artist and Peace” All-Artist Exhibition, city of Varna (1984). Interest in the studio prompted a great variety of individual artistic approaches and solutions ranging from purely expressive approaches through photographic precision, all the way to completely abstract solutions. Artists having touched upon the theme during the said two decades include Atanas Yaranov, Atanas Yaranov, Naiden Petkov, Marko Monev, Vera Nedkova, Tsvete Boneva, Todor Yankov, Sava Savovm Dimitur Cholakov, Lyudmil Lazarov, Dimitur Kirov, Georgi Bozhilov, Alexander Petrov, Slavka Deneva, Nikofor Tsonev, Nikolay Yanakiev, Toma Vurbanov, Edmond Demerdzhian, Andrey Daniel, Yordan Katsamounski, Svetlin Rousev, Stanislav Pamoukchiev, Vasilka Moneva, Magda Abazova, Dolores Dilova, Gredi Assa, Stefan Yanev, Toma Trifonovski, Stefan Radoev, etc. The works from this period featured in the exhibition are varied, offering a wide range of artistic messages and visions. They show the studio from the perspective of the artist with a greater and greater focus on the studio interior and the individual objects to be found in it. Paintbrushes and palettes, dusty glass bottles, crayon boxes, oil paint tubes, organized in a specific compositional order, become the major elements of the studio still life. During this period the model remained an important image featured in the studio space, often being presented together with the artist himself/herself. The change in political life that occurred in 1989 resulted in imminent transformations in artistic life. The new cultural situation required that new artistic means be sought in painting. Artists belonging to this period were interested in themes and problems that differed from what was the focus of attention during the previous decades. The period of transition offered interesting artistic solutions. Works from this period include the series of artworks representing Dimitur Kirov’s studio, which he never stopped depicting until he passed away in 2008, as well as a series of works by Evgeni Bougaev, Andrey Daniel, Miglena Alexandrova, Mariana Marinova, Sirma Sarafova, Elena Boteva. Finally, it is imperative to mention the names of artists belonging to the youngest generation of Bulgarian artists, namely Alexander Petkov, Marina Marinova, Nina Rouseva and Minko Yovchev, whose studio-themed works are characterized by a different, more of a large-scale approach. Milena Balcheva


• АТЕЛИЕТО • п р о и з в е д е н и я / • THE STUDIO • a r t w o r k s

8.......Магда Абазова / Magda Abazova

101.......Донка Константинова / Donka Konstantinova

9.......Миглена Александрова / Miglena Alexandrova

102.......Надежда Кутева / Nadezhda Kouteva

11.......Греди Асса / Gredi Assa

103.......Иван Любенов / Ivan Lyubenov

13.......Атанас Атанасов / Atanas Atanasov

104.......Марин Ангел Маринов / Marin Angel Marinov

14.......Васка Попова-Баларева / Vaska Popova-Balareva

106.......Мариана Маринова / Mariana Marinova

15.......Ненко Балкански / Nenko Balkanski

109.......Марина Маринова / Marina Marinova

26.......Пенчо Балкански / Pencho Balkanski

111.......Ивайло Мирчев / Ivaylo Mirchev

33.......Яким Банчев / Yakim Banchev

112.......Марко Монев / Marko Monev

34.......Асен Белковски / Asen Belkovski

114.......Василка Монева / Vasilka Moneva

35.......Георги Божилов / Georgi Bozhilov

118.......Вера Недкова / Vera Nedkova

40.......Елена Ботева / Elena Boteva

119.......Петър Николов / Petar Nikolov

42.......Олга Брадистилова / Olga Bradistilova

120.......Бенчо Обрешков / Bencho Obreshkov

43.......Евгени Бугаев / Evgeni Bougaev

121.......Георги Павлов / Georgi Pavlov

45.......Мими Веселинова / Mimi Veselinova

122.......Станислав Памукчиев / Stanislav Pamoukchiev

47.......Димитър Витков / Dimitur Vitkov

126.......Елена Панайотова / Elena Panayotova

48.......Димитър Войнов / Dimitur Voynov

127.......Цанко Панов / Tsanko Panov

49.......Чавдар Вълов / Chavdar Vulov

128.......Иван Пенков / Ivan Penkov

50.......Тома Върбанов / Toma Vurbanov

129.......Александър Петков / Alexander Petkov

52.......Георги Герасимов / Georgi Gerasimov

130.......Найден Петков / Nayden Petkov

55.......Иван Гецов / Ivan Getsov

131.......Александър Петров / Alexander Petrov

57.......Симеон Глогинков / Simeon Gloginkov

133.......Стефан Родев / Stefan Rodev

58.......Андрей Даниел / Andrey Daniel

134.......Светлин Русев / Svetlin Rousev

61.......Едмонд Демирджиян / Edmond Demirdzhian

136.......Лиляна Русева / Lilyana Rouseva

64.......Славка Денева / Slavka Deneva

137.......Нина Русева / Nina Rouseva

67.......Долорес Дилова / Dolores Dilova

139.......Сюлейман Сеферов / Suleyman Seferov

72.......Димитър Димитров / Dimitur Dimitrov

140.......Христо Симеонов / Hristo Simeonov

74.......Мими Добрева / Mimi Dobreva

141.......Румен Скорчев / Roumen Skorchev

75.......Елеонора Друмева / Eleonora Drumeva

142.......Георги Славов / Georgi Slavov

76.......Любен Зидаров / Lyben Zidarov

143.......Теофан Сокеров / Teofan Sokerov

78.......Каля Зографова / Kalya Zografova

144.......Емил Стойчев / Emil Stoychev

79.......Борис Иванов / Boris Ivanov

145.......Веселин Тодоров / Veselin Todorov

80.......Димитър Илиев / Dimitur Iliev

146.......Тома Трифоновски / Toma Trifonovski

81.......Минко Йовчев / Minko Yovchev

147.......Дечко Узунов / Dechko Ouzounov

83.......Йордан Калчев / Yordan Kalchev

148.......Наум Хаджимладенов / Naoum Hadzhimladenov

84.......Михаил Камберов / Mihail Kamberov

149.......Бранимир Цаков / Branimir Tsakov

85.......Николай Карамфилов / Nikolay Karamfilov

150.......Никифор Цонев / Nikifor Tsonev

86.......Йордан Кацамунски / Yordan Katsamounski

153.......Дарина Цурева / Darina Tsoureva

90.......Стефан Кацаров / Stefan Katsarov

154.......Тодор ��екерджиев / Todor Shekerdhiev

91.......Володя Кенарев / Volodya Kenarev

155.......Николай Янакиев / Nikolay Yanakiev

92.......Димитър Киров / Dimitur Kirov

158.......Стефан Янев / Stefan Yanev

100.......Димитър Кирчев / Dimitur Kirchev161.......Атанас Яранов / Atanas Yaranov


Магда Абазова (1923) В ателието, 1988, м.б.пл.,110/135 Национална художествена галерия Magda Abazova (1923) In the Studio, 1988, oil on canvas, 110/135 National Art Gallery
Миглена Александрова (1961) Вечерята на художниците II, 2006, м.б.пл. 100/90 Частно притежание Miglena Alexandrova (1961) The Artists’ Dinner II, 2006, oil on canvas, 100/90 Private collector
Миглена Александрова (1961) Вечерята на художниците I, 2006, м.б.пл. 100/90 Частно притежание Miglena Alexandrova (1961) The Artists’ Dinner I, 2006, oil on canvas, 100/90 Private collector

10


Греди Асса (1954) В ателието, 80-те години, м.б.пл., 110/130 Художествена галерия „Илия Бешков”, Плевен Gredi Assa (1954) In the Studio , 1980`s., oil on canvas, 110/130 “Iliya Beshkov” Art Gallery, city of Pleven

11


Греди Асса (1954) Композиция, 80-те години, м.б.пл., 105/175 Художествена галерия „Илия Бешков”, Плевен Gredi Assa (1954) Composition, 1980`s., oil on canvas, 105/175 “Iliya Beshkov” Art Gallery, city of Pleven

12


Атанас Атанасов (1964) Ателието на ул. Марин Дринов 5А, 1985, м.б.фазер, 65/56 Частно притежание Atanas Atanasov (1964) Studio of the artist “Marin Drinov” Str. 5A, 1985, oil on fibreboard, 65/56 Private collector

13


Васка Попова-Баларева (1902 – 1979) В ателието, ок. 1956, м.б.пл., 50/35 Частно притежание Vaska Popova-Balareva (1902 – 1979) In the Studio, circa 1956, oil on canvas, 50/35 Private collector

14


Ненко Балкански (1907-1977) Интериор, 1961-1962, м.б.пл., 54/65 Колекция –дарение Светлин Русев, Плевен Nenko Balkanski (1907-1977) Interior, 1961-1962, oil on canvas, 54/65 “Svetlin Rousev” Collection-Donation, city of Pleven

15


Ненко Балкански (1907-1977) Интериор-ателие, м.б.картон, 34/45 Художествена галерия Казанлък, Nenko Balkanski (1907-1977) Interior-Studio, oil on cardboard, 34/45 Kazanluk City Art Gallery

16


Ненко Балкански (1907-1977) Ателие, м.б.пл., 48/63 Художествена галерия Казанлък Nenko Balkanski (1907-1977) Studio, oil on canvas, 48/63 Kazanluk City Art Gallery

17


Ненко Балкански (1907-1977) Парижко ателие, м.б.пл., 136,5/116 Художествена галерия Казанлък Nenko Balkanski (1907-1977) A Studio in Paris, oil on canvas, 136,5/116 Kazanluk City Art Gallery

18


Ненко Балкански (1907-1977) Автопортрет и голо тяло, м.б.пл., 89/82 Художествена галерия Казанлък Nenko Balkanski (1907-1977) Self-portrait and Nude Body, oil on canvas, 89/82 Kazanluk City Art Gallery

19


Ненко Балкански (1907-1977) Интериор, м.б. хартия, 22/30 Художествена галерия Казанлък Nenko Balkanski (1907-1977) Interior, oil on paper, 22/30 Kazanluk City Art Gallery

20


Ненко Балкански (1907-1977) Портрет-ескиз, м.б.пл. 73/60 Художествена галерия Казанлък Nenko Balkanski (1907-1977) Portrait-Sketch, oil on canvas, 73/60 Kazanluk City Art Gallery

21


Ненко Балкански (1907-1977) Ателие, м.б.пл, 35,5/45 Художествена галерия Казанлък Nenko Balkanski (1907-1977) Studio, oil on canvas, 35,5/45 Kazanluk City Art Gallery

22


Ненко Балкански (1907-1977) Интериор, м.б.пл., 61/50 Художествена галерия Казанлък Nenko Balkanski (1907-1977) Interior, oil on canvas, 61/50 Kazanluk City Art Gallery

23


Ненко Балкански (1907-1977) Ателие с рамка, м.б.пл., 27/35 Художествена галерия Казанлък Nenko Balkanski (1907-1977) Studio with a Frame, oil on canvas, 27/35 Kazanluk City Art Gallery

24


Ненко Балкански (1907-1977) Прозорец, м.б.картон, 46/38 Художествена галерия Казанлък Nenko Balkanski (1907-1977) Window, oil on cardboard, 46/38 Kazanluk City Art Gallery

25


Пенчо Балкански (1908-1985) Модел, 50- те г., пастел хартия, 32/26 Частно притежание Pencho Balkanski (1908-1985) Model, 1950’s, pastel on paper, 32/26 Private collector

26


Пенчо Балкански (1908-1985) Интериор-ателие, 50- те г., м.б.пл., 45/56 Частно притежание Pencho Balkanski (1908-1985) Interior-Studio, 1950’s, oil on canvas, 45/56 Private collector

27


Пенчо Балкански (1908-1985) Модел, 50-те г., смесена техника, картон, 50/35 Частно притежание Pencho Balkanski (1908-1985) Model, 1950’s, mixed media on cardboard, 50/35 Private collector

28


Пенчо Балкански (1908-1985) Натюрморт, 50-те г., смесена техника, картон, 35/50 Частно притежание Pencho Balkanski (1908-1985) Still life , 1950’s., mixed media on cardboard, 35/50 Private collector

29


Пенчо Балкански (1908-1985) Голо тяло, 50-те г., смесена техника, картон, 50/35, Частно притежание Pencho Balkanski (1908-1985) Nude Body, 1950’s, mixed media on cardboard, 50/35 Private collector

30


Пенчо Балкански (1908-1985) В ателието, 50-те г., пастел, картон, 50/35, Частно притежание Pencho Balkanski (1908-1985) In the Studio, 1950’s, pastel on paper, 50/35 Private collector

31


Пенчо Балкански (1908 – 1985) Интериор-цветя, м.б.картон, 58/74 Софийска градска художествена галерия Pencho Balkanski (1908 – 1985) Interior-Flowers, oil on cardboard, 58/74 Sofia City Art Gallery

32


Яким Банчев (1884 – 1967) Голо тяло, ок. 1907, м.б.пл., 66,5/26 Софийска градска художествена галерия Yakim Banchev (1884 – 1967) Nude, (1907)?, oil on canvas, 66,5/26 Sofia City Art Gallery

33


Асен Белковски (1879 – 1957) В ателието, ок. 1900 г., м.б.пл., 55/35 Национална художествена галерия Asen Belkovski (1879 – 1957) In the studio, 1900 (?), oil on canvas, 55/35 National Art Gallery

34


Георги Божилов(1935-2001) Ателие, 1983, м.б.картон, 106/79 Общински институт Старинен Пловдив Georgi Bozhilov (1935-2001) Studio, 1983, oil on cardboard, 106/79 “Old Plovdiv” Municipal Institute

35


Георги Божилов(1935-2001) Ателие, 1983, м. б. картон, 100/80 Общински институт Старинен Пловдив Georgi Bozhilov (1935-2001) Studio, 1983, oil on cardboard, 100/80, “Old Plovdiv” Municipal Institute

36


Георги Божилов (1935-2001) Ателие, м.б. картон, 73/112 Художествена галерия Пловдив Georgi Bozhilov (1935-2001) Studio, oil on cardboard, 73/112 Plovdiv City Art Gallery

37


Георги Божилов (1935-2001) Голо тяло, м.б.пл., 101/80,5 Художествена галерия Казанлък Georgi Bozhilov (1935-2001) Nude body, oil on canvas, 101/80,5 Kazanluk City Art Gallery

38


Георги Божилов (1935-2001) Синьото канапе, м.б.пл., 90/116 Национална художествена галерия Georgi Bozhilov (1935-2001) The Blue Sofa, oil on canvas, 90/116 National Art Gallery

39


Елена Ботева (1929) Интериор, 2010, м.б.пл., 96/118 Частно притежание Elena Boteva (1929) Interior, 2010, oil on canvas, 96/118 Private collector

40


Елена Ботева (1929) Ателие, 2010, м.б.пл., 57/72 Частно притежание Elena Boteva (1929) Studio, 2010, oil on canvas, 57/72 Private collector

41


Олга Брадистилова (1908 – 1981) Ателието в Рим, м.б. картон, 60/46 Софийска градска художествена галерия Olga Bradistilova (1908 – 1981) The Studio in Rome, oil on cardboard, 60/46 Sofia City Art Gallery

42


Евгени Бугаев (1925 – 2001) Ателието на Лайош, м.б.пл., 64/86 Художествена галерия Добрич Evgeni Bougaev (1925 – 2001) The Layosh Studio, oil on canvas, 64/86 Dobrich City Art Gallery

43


Евгени Бугаев (1925 – 2002) Ателие, 1991, м.б.пл., 90/120 Художествена галерия „Петко Задгорски”, Бургас Evgeni Bougaev (1925 – 2002) Studio, 1991, oil on canvas, 90/120 “Petko Zadgorski” Art Gallery, city of Bourgas

44


Мими Веселинова (1916 – 1980) Ателие, 1971, м.б.пл., 64/78 Национална художествена галерия Mimi Veselinova (1916 – 1980) Studio, 1971, oil on canvas, 64/78 National Art Gallery

45


Мими Веселинова (1916-1980) Моделът и творбата, 1974,м.б.пл., 85/100 Софийска градска художествена галерия Mimi Veselinova (1916-1980) The Model and the Artwork, 1974, oil on canvas, 85/100 Sofia City Art Gallery

46


Димитър Витков (1953 - 2005) Ателие, 80-те години, м.б.пл., 60/75 Национална художествена галерия Dimitur Vitkov (1953 - 2005) Studio, 1980’s, oil on canvas, 60/75 National Art Gallery

47


Димитър Войнов (1946) Ателие, м.б.пл., 123/100 Художествена галерия Казанлък Dimitur Voynov (1946) Studio, oil on canvas, 123/100 Kazanluk City Art Gallery

48


Чавдар Вълов Ателие, 1991, м.б.пл., 87/114 Национална художествена галерия Chavdar Vulov Studio, 1991, oil on canvas, 87/114 National Art Gallery

49


Тома Върбанов (1943) Нарове, 1976, м.б.пл., 130/105 Софийска градска художествена галерия Toma Vurbanov (1943) Pomegranates, 1976, oil on canvas, 130/105 Sofia City Art Gallery

50


Тома Върбанов (1943) Мълчание, 1989, м.б.пл., 160/140 Частно притежание Toma Vurbanov (1943) Silence, 1989, oil on canvas, 160/140 Private collector

51


Георги Герасимов (1905 – 1977) В ателието, 1947, м.б. картон, 34/38 Колекция „Георги Герасимов”, Художествена галерия „Станислав Доспевски”, Пазарджик Georgi Gerasimov (1905 – 1977) In the Studio, 1947, oil on cardboard, 34/38 “Georgi Gerasimov” Collection, “Stanislav Dospevski” Art Gallery, city of Pazardzhik

52


Георги Герасимов (1905 – 1977) В ателието, м.б. картон, 30/26,5 Колекция „Георги Герасимов”, Художествена галерия „Станислав Доспевски”, Пазарджик Georgi Gerasimov (1905 – 1977) In the Studio, oil on cardboard, 30/26,5 “Georgi Gerasimov” Collection, “Stanislav Dospevski” Art Gallery, city of Pazardzhik

53


Георги Герасимов (1905 – 1977) Художникът и моделът, м.б. картон, 30/26,5 Колекция „Георги Герасимов”, Художествена галерия „Станислав Доспевски”, Пазарджик Georgi Gerasimov (1905 – 1977) Artist and Model, oil on cardboard, 30/26,5 “Georgi Gerasimov” Collection, “Stanislav Dospevski” Art Gallery, city of Pazardzhik

54


Иван Гецов (1910-1991) В ателието, м.б.пл., 65/80 Художествена галерия „Борис Денев”, В.Търново Ivan Getsov (1910-1991) In the Studio, oil on canvas, 65/80 “Boris Denev” Art Gallery, city of Veliko Turnovo

55


Иван Гецов(1910-1991) От парижкото ми ателие, м.б.пл., 65/81 Художествена галерия „Борис Денев”, В.Търново Ivan Getsov (1910-1991) In my Studio in Paris, oil on canvas, 65/81 “Boris Denev” Art Gallery, city of Veliko Turnovo

56


Симеон Глогинков (1919 – 1997) Ателие, 1949, м.б.хартия, 46/37 Национална художествена галерия Simeon Gloginkov (1919 – 1997) Studio, 1949,oil on paper, 46/37 National Art Gallery

57


Андрей Даниел ( 1952) Ателие, 1978, м.б.пл., 150/90 Национална художествена галерия Andrey Daniel (1952) Studio, 1978, oil on canvas, 150/90 National Art Gallery

58


Андрей Даниел (1952) Ателие I, м.б.пл., 68/54 Частно притежание Andrey Daniel (1952) Studio I, oil on canvas, 68/54 Private collector

59


Андрей Даниел (1952) Ателие II, м.б.пл., 100/100 Частно притежание Andrey Daniel (1952) Studio II, oil on canvas, 100/100 Private collector

60


Едмонд Демирджиян (1951 – 2009) Композиция с бухал (Ателие), 1976, м.б.пл., 120/100 Колекция „Ангел Симеонов” Edmond Demirdzhian (1951 – 2009) Composition with an Owl (Studio), 1976, oil on canvas, 120/100 “Angel Simeonov” Collection

61


Едмонд Демирджиян (1951 – 2009) Моето ателие, 1981, 52/72 смесена техника, хартия Частно притежание Edmond Demirdzhian (1951 – 2009) My Studio, 1981, 52/72, mixed media on paper Private collector

62


Едмонд Демирджиян (1951 – 2009) Муза, 1982, смесена техника, хартия, 52/72 Частно притежание Edmond Demirdzhian (1951 – 2009) Muse, 1982, mixed media on paper, 52/72 Private collector

63


Славка Денева (1929 – 1984) Ателие – триптих, смесена техника на картон; 3 части по 105/90 Софийска градска художествена галерия Slavka Deneva (1929 – 1984) Studio – Triptych, mihed media on cardboard; 3 panels 105/90 Sofia City Art Gallery

64


Славка Денева (1929 – 1984) Интериор, м.б.картон, 100/70 Съюз на българските художници Slavka Deneva (1929 – 1984) Interior, oil on cardboard, 100/70 Union of Bulgarian Artists

65


Славка Денева (1929 – 1984) Интериор, м.б.картон, 120/90 Частно притежание Slavka Deneva (1929 – 1984) Interior, oil on cardboard, 120/90 Private collector

66


Долорес Дилова (1960) Ателие, 80-те години, м.б.пл., 97/72 Художествена галерия „Илия Бешков”, Плевен Dolores Dilova (1960) Studio, 1980`s. ,oil on canvas, 97/72 “Iliya Beshkov” Art Gallery, city of Pleven

67


Долорес Дилова (1960) Античен разговор, м.б.пл., 120/103, Частно притежание Dolores Dilova (1960) Antique talk, oil on canvas, 120/103 Private collector

68


Долорес Дилова (1960) Есен в ателието, м.б.пл., 90/125 Частно притежание Dolores Dilova (1960) Autumn in the studio, oil on canvas, 90/125 Private collector

69


Долорес Дилова (1960) Модели, м.б.пл., 70/102 Частно притежание Dolores Dilova (1960) Models, oil on canvas, 70/102 Private collector

70


Долорес Дилова (1960) Жени в ателието (Модели II), м.б.пл., 98/120 Частно притежание Dolores Dilova (1960) Women in the studio of the artist (Models II), oil on canvas, 98/120 Private collector

71


Димитър Димитров (1946) Етюд, 1980, м.б.пл., 65/43 Софийска градска художествена галерия Dimitur Dimitrov (1946) Study, 1980, oil on canvas, 65/43 Sofia City Art Gallery

72


Димитър Димитров (1946) Ателие, м.б.пл, 70/70 Художествена галерия Русе Dimitur Dimitrov (1946) Studio, oil on canvas, 70/70 Rousse City Art Gallery

73


Мими Добрева (1953) Работна маса, м.б.пл., 83/83 Художествена галерия Монтана Mimi Dobreva (1953) Worktable of the artist, oil on canvas, 83/83 Montana City Art Gallery

74


Елеонора Друмева (1983) Ателие, молив хартия, 90/70 Частно притежание Eleonora Drumeva (1983) Studio, pencil paper, 90/70 Private collector

75


Любен Зидаров (1923) Кът за отдих, 2005, акварел хартия, 45/33 Частно притежание Lyben Zidarov (1923) Recreation Corner, 2005, watercolor paper, 45/33 Private collector

76


Любен Зидаров (1923) Вдъхновение йок, 2010, м.б.пл., 70/60 Частно притежание Lyben Zidarov (1923) Inspiration – No Way, 2010, oil on canvas, 70/60 Private collector

77


Каля Зографова (1959) Утро, 1989, м.б.пл., 35/25 Софийска градска художествена галерия Kalya Zografova (1959) Morning, 1989, oil on canvas, 35/25 Sofia City Art Gallery

78


Борис Иванов (1904-1993) Интериор, м.б.пл.,70/55 Художествена галерия „Димитър Добрович”, Сливен Boris Ivanov (1904-1993) Interior, oil on canvas, 70/55 “Dimitur Dobrovich” Art Gallery, city of Sliven

79


Димитър Илиев (1959-1992) Ателие I, м.б.пл., 85/100 Художествена галерия Добрич Dimitur Iliev (1959-1992) Studio I, oil on canvas, 85/100 Dobrich City Art Gallery

80


Минко Йовчев (1987) Преди срещата, 2009, м.б.пл., 200/150 Частно притежание Minko Yovchev (1987) Before the Meeting, 2009, oil on canvas, 200/150 Private collector

81


Минко Йовчев (1987) Мечтите за ваканцията с нея, 2009, м.б.пл., 200/180 Частно притежание Minko Yovchev (1987) Dreams of the Holiday with her, 2009, oil on canvas, 200/180 Private collector

82


Йордан Калчев (1955) Художникът, м.б.пл., 80/100 Национална художествена галерия Yordan Kalchev (1955) The Artist, oil on canvas, 80/100 National Art Gallery

83


Михаил Камберов (1952) Ателие, 1979, м.б.пл., 92/72,5 Национална художествена галерия Mihail Kamberov (1952) Studio, 1979, oil on canvas, 92/72,5 National Art Gallery

84


Николай Карамфилов (1951) Нощ след тежък ден, м.б.пл., 120/150 Софийска градска художествена галерия Nikolay Karamfilov (1951) A Hard Day’s Night, oil on canvas, 120/150 Sofia City Art Gallery

85


Йордан Кацамунски (1943) В ателието II, 1981, м.б.пл., 180/120 Софийска градска художествена галерия Yordan Katsamounski (1943) In the Studio II, 1981, oil on canvas, 180/120 Sofia City Art Gallery

86


Йордан Кацамунски (1943) В ателието, 1984, , м.б.пл., 89/116 Художествена галерия „Димитър Добрович”, Сливен Yordan Katsamounski (1943) In the Studio, 1984, oil on canvas, 89/116 “Dimitur Dobrovich” Art Gallery, city of Sliven

87


Йордан Кацамунски (1943) В ателието, м.б.пл., 146/113,5 Художествена галерия „Димитър Добрович”, Сливен Yordan Katsamounski (1943) In the Studio, oil on canvas, 146/113,5 “Dimitur Dobrovich” Art Gallery, city of Sliven

88


Йордан Кацамунски (1943) В ателието, м.б.пл., 106/151 Софийска градска художествена галерия Yordan Katsamounski (1943) In the Studio, oil on canvas, 106/151 Sofia City Art Gallery

89


Стефан Кацаров (1937) Ателие, м.б. картон, 66/80 Художествена галерия Пловдив Stefan Katsarov (1937) Studio, oil on cardboard, 66/80 Plovdiv City Art Gallery

90


Володя Кенарев (1951) Противоречие с модела, 1980, м.б.пл., 19/24 Софийска градска художествена галерия Volodya Kenarev (1951) Divergence from the model, 1980, oil on canvas, 19/24 Sofia City Art Gallery

91


Димитър Киров (1935-2008) Автопортрет в мансардата, 1958, м.б.пл., 80/65 Частно притежание Dimitur Kirov (1935-2008) Self-portrait in the Mansard, 1958, oil on canvas, 80/65 Private collector

92


Димитър Киров (1935-2008) Ателие в стария град, 1973, м.б.пл., 135/97 Художествена галерия „Димитър Добрович”, Сливен Dimitur Kirov (1935-2008) Studio in the Old Town, 1973, oil on canvas, 135/97 “Dimitur Dobrovich” Art Gallery, city of Sliven

93


Димитър Киров (1935-2008) Художникът и неговия модел, 1985, м.б.пл., 92/92 Частно притежание Dimitur Kirov (1935-2008) The Artist and his Model, 1985, oil on canvas, 92/92 Private collector

94


Димитър Киров (1935-2008) Художникът и неговия модел/моето ателие, 1990, м.б.пл., 100/81 Частно притежание Dimitur Kirov (1935-2008) The Artist and his Model/My Studio, 1990, oil on canvas, 100/81 Private collector

95


Димитър Киров (1935-2008) Моето ателие, м.б.пл., 112/73 Художествена галерия Пловдив Dimitur Kirov (1935-2008) My Studio, oil on canvas, 112/73 Plovdiv City Art Gallery

96


Димитър Киров (1935-2008) Художникът и моделът, м.б.пл., 130/97 Художествена галерия „Владимир Димитров- Майстора”, Кюстендил Dimitur Kirov (1935-2008) The Artist and the Model, oil on canvas, 130/97 “Vladimir Dimitrov – the Master” Art Gallery, city of Kyustendil

97


Димитър Киров(1935-2008) В ателието, м.б.пл., 192/104 Художествена галерия Стара Загорa Dimitur Kirov (1935-2008) In the Studio, oil on canvas, 192/104 Stara Zagora City Art Gallery

98


Димитър Киров (1935-2008) Автопортрет – палитра, 2000, м.б.пл., 81/65 Частно притежание Dimitur Kirov (1935-2008) Self-portrait – Palette, 2000, oil on canvas, 81/65 Private collector

99


Димитър Кирчев (1950) Ателие, м.б. пл., 90/110 Художествена галерия Пловдив Dimitur Kirchev (1950) Studio, oil on canvas, 90/110 Plovdiv City Art Gallery

100


Донка Константинова (1894 – 1973) През прозореца на ателието, м.б.пл., 38/55 Художествена галерия „Димитър Добрович”, Сливен Donka Konstantinova (1894 – 1973) Through the Studio Window, oil on canvas, 38/55 “Dimitur Dobrovich” Art Gallery, city of Sliven

101


Надежда Кутева (1946) Интериор, 1973, м.б.пл., 54/65 Частно притежание Nadezhda Kouteva (1946) Interior, 1973, oil on canvas, 54/65 Private collector

102


Иван Любенов (1941) Ателие, м.б.пл., 95/91 Художествена галерия Пловдив Ivan Lyubenov (1941) Studio, oil on canvas, 95/91 Plovdiv City Art Gallery

103


Марин Ангел Маринов (1942) Ателие, 1987, м.б.фазер, 52/62 Частно притежание Marin Angel Marinov (1942) Studio, 1987, oil on fibreboard, 52/62 Private collector

104


Марин Ангел Маринов (1942) Интериор, 1992, м.б. фазер, 81/100 Частно притежание Marin Angel Marinov (1942) Interior, 1992, oil on fibreboard, 81/100 Private collector

105


Мариана Маринова (1960) Отражение, 2010, м.б.пл., 61/70 Частно притежание Mariana Marinova (1960) Reflection, 2010, oil on canvas, 61/70 Private collector

106


Мариана Маринова (1960) Слънчев ден , 2010, м.б.пл., 80/70 Частно притежание Mariana Marinova (1960) Sunny Day , 2010, oil on canvas, 80/70 Private collector

107


Мариана Маринова (1960) Аз и Пеньо, 2001, м.б.пл., 70/60 Частно притежание Mariana Marinova (1960) Me and Peniyo, 2001, oil on canvas, 70/60 Private collector

108


Марина Маринова (1978) Ж.к. Люлин, бл. 906, вх.А, 2005, м.б.пл., 140/160 Частно притежание Marina Marinova (1978) Lyulin Residential Complex, Apartment Building No 906, Entrance .А, 2005, oil on canvas, 140/160 Private collector

109


Марина Маринова (1978) 43 кв.,2007, м.б.пл., 180/200 Частно притежание Marina Marinova (1978) 43 square meters,2007, oil on canvas, 180/200 Private collector

110


Ивайло Мирчев (1954) Портрет, 1985, м.б.пл., 130/130 Художествена галерия „Илия Бешков”, Плевен Ivaylo Mirchev (1954) Portrait, 1985, oil on canvas, 130/130 “Iliya Beshkov” Art Gallery, City of Pleven

111


Марко Монев (1939 -2004) Ателие, 1970, м.б.пл., 137,5/119,5 Национална художествена галерия Marko Monev (1939 -2004) Studio, 1970, oil on canvas, 137,5/119,5 National Art Gallery

112


Марко Монев (1939 -2004) Нашето ателие, 1975, м.б.пл., 100/102 Художествена галерия Русе Marko Monev (1939 -2004) Our Studio, 1975, oil on canvas, 100/102 Rouse City Art Gallery

113


Василка Монева (1945) Интериор със статив, 1985, м.б.пл., 100/80 Художествена галерия „Борис Денев”, В.Търново Vasilka Moneva (1945) Interior with an Easel, 1985, oil on canvas, 100/80 “Boris Denev” Art Gallery, city of Veliko Turnovo

114


Василка Монева (1945) Интериор, 1987, м.б.пл., 100/95 Художествена галерия Русе Vasilka Moneva (1945) Interior, 1987, oil on canvas, 100/95 Sofia City Art Gallery

115


Василка Монева (1945) Интериор, м.б.пл., 80/100 Художествена галерия „Илия Бешков”, Плевен Vasilka Moneva (1945) Interior, oil on canvas, 80/100 “Iliya Beshkov” Art Gallery, City of Pleven

116


Василка Монева (1945) Интериор, м.б.пл., 136/151 Софийска градска художествена галерия Vasilka Moneva (1945) Interior, oil in canvas, 136/151 Sofia City Art Gallery

117


Вера Недкова (1908-1996) Интериор II, 1973, м.б.фазер, 45/45 Художествена галерия „Илия Бешков”, Плевен Vera Nedkova (1908-1996) Interior II, 1973, oil on fibreboard, 45/45 “Iliya Beshkov” Art Gallery, city of Pleven

118


Петър Николов (1943 – 2006) Ателие, 1980, м.б.пл., 86/84 Художествена галерия Русе Petar Nikolov (1943 – 2006) Studio, 1980, oil on canvas, 86/84 Rousse City Art Gallery

119


Бенчо Обрешков (1899-1970) Композциция с палитра, 1958, м.б. хартия, 80,5/99 Софийска градска художествена галерия Bencho Obreshkov (1899-1970) Composition with a Palette, 1958, oil on paper, 80,5/99 Sofia City Art Gallery

120


Георги Павлов (1913 – 1995) Ателие, м.б.пл., 55х40 Художествена галерия Стара Загора Georgi Pavlov (1913 – 1995) Studio, oil on canvas, 55x40 Stara Zagora City Art Gallery

121


Станислав Памукчиев (1953) Посещение, 1983, м.б. фазер, 81/117 Частно притежание Stanislav Pamoukchiev (1953) Visit, 1983, oil on fibreboard, 81/117, Private collector

122


Станислав Памукчиев (1953) Семеен портрет в ателието, 1984, м.б. пл., 96/117 Частно притежание Stanislav Pamoukchiev (1953) Family Portrait in the Studio, 1984, oil on fibreboard, 96/117 Private collector

123


Станислав Памукчиев (1953) Диалог, 80-те години, м.б. фазер, 90/100 Художествена галерия „Илия Бешков”, Плевен Stanislav Pamoukchiev (1953) Dialogue, 1980`s., oil on fibreboard, 90/100 “Iliya Beshkov” Art Gallery, city of Pleven

124


Станислав Памукчиев (1953) Скулптурно ателие, 80- те г., м.б.пл., 81/100 Частно притежание Stanislav Pamoukchiev (1953) A Sculptor’s Studio, 1980’s., oil on canvas, 81/100 Private collector

125


Елена Панайотова (1964) Автопортрет, 1987, смесена техника, пл., 100/80 Софийска градска художествена галерия Elena Panayotova (1964) Self-portrait, 1987, mixed technique on canvas, 100/80 Sofia City Art Gallery

126


Цанко Панов (1950 – 2003) Ателие, м.б.пл., 125/103 Художествена галерия Добрич Tsanko Panov (1950 – 2003) Studio, oil on canvas, 125/103 Dobrich City Art Gallery

127


Иван Пенков (1897-1957) В ателието, м.б.пл., 73/54 Художествена галерия Казанлък Ivan Penkov (1897-1957) In the Studio, oil on canvas, 73/54 Kazanluk City Art Gallery

128


Александър Петков (1976) Животът е трагичен театър, 2007, м.б.пл., 145/155 Частно притежание Alexander Petkov (1976) Life is a Tragic Theater, 2007, oil on canvas, 145/155 Private collector

129


Найден Петков (1918 – 1990) Интериор, 1970, м.б.пл., 120/97 Художествена галерия „Борис Денев”, В. Търново Nayden Petkov (1918 – 1990) Interior, 1970, oil on canvas, 120/97 “Boris Denev” Art Gallery, city of Veliko Turnovo

130


Александър Петров (1916-1983) Ателие I, м.б.пл., 81/110 Художествена галерия „Илия Бешков”, Плевен Alexander Petrov (1916-1983) Studio I, oil on canvas, 81/110 “Iliya Beshkov” Art Gallery, city of Pleven

131


Александър Петров (1916 – 1983) Ателие, 1979, сух пастел на хартия, 63/48 Софийска градска художествена галерия Alexander Petrov (1916-1983) The studio, 1976, dry pastel on paper, 63/48 Sofia City Art Gallery

132


Стефан Родев (1946) Ателие, м.б.пл., 103/79 Софийска градска художествена галерия Stefan Rodev (1946) Studio, oil on canvas, 103/79 Sofia City Art Gallery

133


Светлин Русев (1933) Модели, 1981, м.б.фазер, 84/120 Художествена галерия „Димитър Добрович”, Сливен Svetlin Rousev (1933) Models, 1981, oil on fibreboard, 84/120 “Dimitur Dobrovich” Art Gallery, city of Sliven

134


Светлин Русев (1933) Портрет на Кирил Петров, м.б.пл., 170/130 Национална художествена галерия Svetlin Rousev (1933) Portrait of Kiril Petrov, oil on canvas, 170/130 National Art Gallery

135


Лиляна Русева (1932 – 2009) В ателието, м.б.пл., 250/200 Художествена галерия Пловдив Lilyana Rouseva (1932 – 2009) In the Studioто, oil on canvas, 250/200 Plovdiv City Art Gallery

136


Нина Русева (1977) Интериор IV, 2002, м.б.пл., 170/150 Частно притежание Nina Rouseva (1977) Interior IV, 2002, oil on canvas, 170/150 Private collector

137


Нина Русева (1977) Композиция с фигури, 2007, м.б.пл., 100/120 Частно притежание Nina Rouseva (1977) Composition with Figures, 2007, oil on canvas, 100/120 Private collector

138


Сюлейман Сеферов (1943) Сутрин в ателието, м.б.пл., 155/135 Художествена галерия Монтана Suleyman Seferov (1943) Morning in the studio, oil on canvas, 155/135 Montana City Art Gallery

139


Христо Симеонов (1935) Интериор, 1970, м.б.пл., 160/100 Художествена галерия „Димитър Добрович”, Сливен Hristo Simeonov (1935) Interior, 1970, oil on canvas, 160/100 “Dimitur Dobrovich” Art Gallery, city of Sliven

140


Румен Скорчев (1932) Ателие (модел IV), пастел хартия, 64/43 Частно притежание Roumen Skorchev (1932) Studio (model IV), pastel paper, 64/43 Private collector

141


Георги Славов (1923) Ателие, м.б.пл., 82/101 Софийска градска художествена галерия Georgi Slavov (1923) Studio, oil on canvas, 82/101 Sofia City Art Gallery

142


Теофан Сокеров (1943) Композиция II, 2010, акрил, пл.,100/120 Частно притежание Teofan Sokerov (1943) Composition II, 2010, acrylic on canvas , 100/120 Private collector

143


Емил Стойчев (1935) Ателието, м.б.пл., 80/70 Художествена галерия Казанлък Emil Stoychev (1935) Studioто, oil on canvas, 80/70 Kazanluk City Art Gallery

144


Веселин Тодоров (1948) Ателие, м.б.пл., 62/78 Софийска градска художествена галерия Veselin Todorov (1948) Studio, oil on canvas, 62/78 Sofia City Art Gallery

145


Тома Трифоновски (1939) Ателие, м.б.пл., 130/166 Национална художествена галерия Toma Trifonovski (1939) Studio, oil on canvas, 130/165 National Art Gallery

146


Дечко Узунов (1899-1986) Интериор, 50- те години, м.б. пл., 60/81 Художествена галерия Казанлък Dechko Ouzounov (1899-1986) Interior, 1950`s, oil on canvas, 60/81 Kazanluk City Art Gallery

147


Наум Хаджимладенов(1894-1985) Художник, 1922, м.б.фазер., 22/27 Художествена галерия „Димитър Добрович”, Сливен Naoum Hadzhimladenov (1894-1985) Artist, 1922, oil on fibreboard, 22/27 “Dimitur Dobrovich” Art Gallery, city of Sliven

148


Бранимир Цаков (1943) Ателие I, м.б.пл., 80/65 Художествена галерия „Борис Денев”, В.Търново Branimir Tsakov (1943) Studio I, oil on canvas, 80/65 “Boris Denev” Art Gallery, city of Veliko Turnovo

149


Никифор Цонев (1928) Ателие II, 1981, м.б.пл., 120/100 Художествена галерия „Борис Денев”, В.Търново Nikifor Tsonev (1928) Studio II, 1981, oil on canvas, 120/100 “Boris Denev” Art Gallery, city of Veliko Turnovo

150


Никифор Цонев (1928) Голямото ателие, 1985, м.б.пл.,66/81 Софийска градска художествена галерия Nikifor Tsonev (1928) The Big Studio, 1985, oil on canvas, 66/81 Sofia City Art Gallery

151


Никифор Цонев (1928) Ателие, м.б.пл., 100/93 Художествена галерия Казанлък Nikofor Tsonev (1928) Studio, oil on canvas, 100/93 Kazanluk City Art Gallery

152


Дарина Цурева (1959) Ателие, акрил на фазер, 81/100 Софийска градска художествена галерия Darina Tsoureva (1959) Studio, acrylic on fibreboard, 81/100 Sofia City Art Gallery

153


Тодор Шекерджиев (1938) Ателие, м.б.пл., 130/102 Художествена галерия Пловдив Todor Shekerdhiev (1938) Studio, oil on canvas, 130/102 Plovdiv City Art Gallery

154


Николай Янакиев (1954) Композиция, 1981, м.б.пл., 81/95 Национална художествена галерия Nikolay Yanakiev (1954) Composition, 1981, oil on canvas, 81/95 National Art Gallery

155


Николай Янакиев (1954) Ателие в синьо, 1982, м.б.пл, 35/50 Художествена галерия „Димитър Добрович”, Сливен Nikolay Yanakiev (1954) Studio in Blue, 1982, oil on canvas, 35/50 “Dimitur Dobrovich” Art Gallery, city of Sliven

156


Николай Янакиев (1954) Ателиe, м.б.пл., 130/100 Национална художествена галерия Nikolay Yanakiev (1954) Studio, oil on canvas, 130/100 National Art Gallery

157


Стефан Янев (1952) Автопортрет, м.б.пл., 95/135 Художествена галерия „Владимир Димитров- Майстора”, Кюстендил Stefan Yanev (1952) Self-portrait, oil on canvas, 95/135 “Vladimir Dimitrov – the Master” Art Gallery, city of Kyustendil

158


Стефан Янев (1952) Интериор, м.б.пл., 85/111 Софийска градска художествена галерия Stefan Yanev (1952) Interior, oil on canvas, 85/111 Sofia City Art Gallery

159


Стефан Янев (1952) В ателието, м.б.пл., 135/135 Художествена галерия Добрич Stefan Yanev (1952) In the Studio, oil on canvas, 135/135 Dobrich City Art Gallery

160


Атанас Яранов (1940 – 1988) Ателие, 1968, м.б.пл., 93/66 Национална художествена галерия Atanas Yaranov (1940 – 1988) Studio, 1968, oil on canvas, 93/66 National Art Gallery

161


Атанас Яранов (1940 – 1988) Ателие I, м.б.пл., 80/64 Колекция „Ангел Симеонов” Atanas Yaranov (1940 – 1988) Studio I, oil on canvas, 80/64 “Angel Simeonov” Collection

162


Атанас Яранов (1940 – 1988) Ателие II, м.б.фазер, 80/64 Колекция „Ангел Симеонов” Atanas Yaranov (1940 – 1988) Studio II, oil on fibreboard, 80/64 “Angel Simeonov” Collection

163


Атанас Яранов (1940 – 1988) Ателие III, м.б.фазер, 80/70 Колекция „Ангел Симеонов” Atanas Yaranov (1940 – 1988) Studio III, oil on fibreboard, 80/70 “Angel Simeonov” Collection

164


Атанас Яранов (1940 – 1988) Ателие, 1985, м.б.пл., 162/131 Художествена галерия Казанлък Atanas Yaranov (1940 – 1988) The Studio, 1985, oil on canvas, 162/131 Kazanluk City Art Gallery

165


• АТЕЛИЕТО • ф о т о г р о ф и и / • THE STUDIO • p h o t o s

166

167.......Миглена Александрова / Miglena Alexandrova

205.......Надежда Кутева / Nadezhda Kouteva

168.......Райко Алексиев / Rayko Alexiev

206.......Цанко Лавренов / Tzanko Lavenov

169.......Атанас Атанасов / Atanas Atanassov

207.......Иван Лазаров / Ivan Lazarov

170.......Васка Попова – Баларева / Vaska Popova-Balareva

208.......Марин Ангел Маринов / Marin Angel Marinov

171.......Пенчо Балкански / Pencho Balkanski

209.......Мариана Маринова / Mariana Marinova

172.......Марко Бехар / Marko Behar

210.......Величко Минеков / Velichko Minekov

173.......Георги Божилов / Georgi Bozhilov

211.......Ивайло Мирчев / Ivaylo Mirchev

175.......Александър Божинов / Alexander Bozhinov

212.......Никола Михайлов / Nikola Mihailov

176.......Дора Бонева / Dora Boneva

213.......Атанас Михов / Atanas Mihov

177.......Елена Ботева / Elena Boteva

214.......Александър Мутафов / Alexander Moutafov

178.......Евгени Бугаев / Evgeni Bougaev

216.......Вера Недкова / Vera Nedkova

179.......Елисавета Консулова – Вазова / Elisaveta Konsoulova – Vazova

218.......Андрей Николов / Andrey Nikolov

183.......Ярослав Вешин / Yaroslav Veshin

221.......Бенчо Обрешков / Bencho Obreshkov

185.......Михаела Власева / Mihaela Vlasseva

222.......Георги Павлов / Georgi Pavlov

186.......Дея Вълчева / Deya Vulcheva

223.......Станислав Памукчиев / Stanislav Pamoukchiev

187.......Любен Генов / Lyben Genov

224.......Асен Пейков / Assen Peykov

188.......Андрей Даниел / Andrey Daniel

225.......Александър Петков / Alexander Petkov

189.......Едмонд Демирджиян / Edmond Demirdzhian

226.......Найден Петков / Nayden Petkov

191.......Борис Денев / Boris Denev

227.......Александър Петров / Alexander Petrov

192.......Славка Денева/ Slavka Deneva

228.......Светлин Русев / Svetlin Roussev

193.......Долорес Дилова / Dolores Dilova

230.......Нина Русева / Nina Rousseva

194.......Мими Добрева / Mimi Dobreva

231.......Сирма Сарафова / Sirma Sarafova

195.......Елеонора Друмева / Eleonora Droumeva

233.......Румен Скорчев / Roumen Skorchev

196.......Васка Емануилова / Vaska Emanouilova

234.......Теофан Сокеров / Teofan Sokerov

197.......Любен Зидаров / Lyben Zidarov

235.......Виолета Танова / Violeta Tanova

198.......Никола Канов / Nikola Kanov

236.......Дечко Узунов / Dechko Ouzunouv

199.......Ивайло Карапенчев / Ivaylo Karapenchev

237.......Маша Живкова /

200.......Димитър Киров / Dimitur Kirov

238.......Дарина Цурева / Darina Tzureva

202.......Павел Койчев / Pavel Koychev

239.......Стефан Янев / Stefan Yanev

203.......Иван Костолов / Ivan Kostolov

240.......Атанас Яранов / Atanas Yaranov

204.......Красимир Кръстев / Krasimir Krustev


Ателието на Миглена Александрова, София, 2010. Личен архив Miglena Alexandrova`s studio, Sofia, 2010. Personal archives

167


Ателието на Райко Алексиев, София. ДАА Rayko Alexiev`s studio, Sofia. Archives State Agency

168


Ателието на Атанас Атанасов, София. Личен архив Atanas Atanassov`s studio, Sofia, 2010. Personal archives

169


Ателието на Васка Попова–Баларева, София. Архив СГХГ Vaska Popova–Balareva`s studio, Sofia. Sofia City Art Gallery

170


Ателието на Пенчо Балкански, София. Личен архив Pencho Balkanski`s studio, Sofia. Personal archives

171


Ателието на Марко Бехар, София. ДАА Marko Behar`s studio, Sofia. Archives State Agency

172


Ателието на Георги Божилов, Пловдив. Личен архив Georgi Bozhilov`s studio, Plovdiv. Personal archives

173


Ателието на Георги Божилов, Пловдив. ДАА Georgi Bozhilov`s studio, Plovdiv. Archives State Agency

174


Ателието на Александър Божинов, София, 1925. НА на БАН Alexander Bozhinov` s studio, Sofia 1925. Scientific Archives of the Bulgarian Academy of Sciences

175


Ателието на Дора Бонева, София. Личен архив Dora Boneva`s studio, Sofia. Personal archives

176


Ателието на Елена Ботева, София, 2010. Архив СХГХ Elena Boteva`s studio, Sofia, 2010. Sofia City Art Gallery

177


Ателието на Евгени Бугаев, Бургас, 2001. Личен архив Evgeni Bougaev`s studio, Bourgas, 2001. Personal archives

178


Ателието на Елисавета Консулова – Вазова, София. НА на БАН Elisaveta Konsoulova–Vazova`s studio, Sofia. Scientific Archives of the Bulgarian Academy of Sciences

179


Ателието на Елисавета Консулова– Вазова, София. НА на БАН Elisaveta Konsoulova–Vazova `s studio, Sofia. Scientific Archives of the Bulgarian Academy of Sciences

180


Ателието на Елисавета Консулова – Вазова, София. НА на БАН Elisaveta Konsoulova–Vazova`s studio, Sofia. Scientific Archives of the Bulgarian Academy of Sciences

181


Ателието на Елисавета Консулова – Вазова, София. НА на БАН Elisaveta Konsoulova–Vazova`s studio, Sofia. Scientific Archives of the Bulgarian Academy of Sciences

182


Ателието на Ярослав Вешин, София. ДАА Yaroslav Veshin`s studio, Sofia. Archives State Agency

183


Ателието на Ярослав Вешин, София. ДАА Yaroslav Veshin`s studio, Sofia. Archives State Agency

184


Ателието на Михаела Власева, София. Личен архив Mihaela Vlasseva`s studio, Sofia. Personal archives

185


Ателието на Дея Вълчева, София. Личен архив Deya Vulcheva`s studio, Sofia. Personal archives

186


Ателието на Любен Генов, София, 2010. Личен архив Lyben Genov`s studio, Sofia, Sofia. Personal archives

187


Ателието на Андрей Даниел, София. Личен архив Andrey Daniel`s studio, Sofia. Personal archives

188


Ателието на Едмонд Демирджиян, София, 2005. Личен архив Edmond Demirdzhian`s studio, Sofia, 2005. Personal archives

189


Ателието на Едмонд Демирджиян, София, вт. пол. на 80-те г. на 20. век. Личен архив Edmond Demirdzhian`s studio, Sofia, late 80`s of the 20th century. Personal archives

190


Ателието на Борис Денев, София. ДАА Boris Denev`s studio, Sofia. Archives State Agency

191


Ателието на Славка Денева, София. СБХ Slavka Deneva`s studio, Sofia. Union of Bulgarian Artists

192


Ателието на Долорес Дилова, София, 2010. Личен архив Dolores Dilova`s studio, Sofia, 2010. Personal archives

193


Ателието на Мими Добрева, София, 2010. Личен архив Mimi Dobreva`s studio, Sofia, 2010. Personal archives

194


Ателието на Елеонора Друмева, София. Личен архив Eleonora Droumeva`s studio, Sofia. Personal archives

195


Ателието на Васка Емануилова, София. ДАА Vaska Emanouilova`s studio, Sofia. Archives State Agency

196


Ателието на Любен Зидаров, София, 2010. Архив СГХГ Lyben Zidarov`s studio, Sofia, 2010. Sofia City Art Gallery

197


Ателието на Никола Канов, Лом, края на 19 век. Исторически музей – Лом Nikola Kanov`s studio, Lom, late 19th century. The Museum of History in the town of Lom

198


Ателието на Ивайло Карапенчев. Личен архив Ivaylo Karapenchev`s studio. Personal archives

199


Ателието на Димитър Киров, Пловдив. Личен архив Dimitur Kirov`s studio, Plovdiv. Personal archives

200


Ателието на Димитър Киров, Пловдив. ДАА Dimitur Kirov`s studio, Plovdiv. Archives State Agency

201


Ателието на Павел Койчев, София, 80-те г. на 20. век. ДАА Pavel Koychev`s studio, Sofia. Archives State Agency

202


Ателието на Иван Костолов, София. Личен архив Ivan Kostolov`s studio, Sofia. Personal archives

203


Ателието на Красимир Кръстев, София, 2010. Личен архив Krasimir Krustev`s studio, Sofia, 2010. Personal archives

204


Ателието на Надежда Кутева, София. Личен архив Nadezhda Kouteva`s studio, Sofia. Personal archives

205


Ателието на Цанко Лавренов, Пловдив. ДАА Tzanko Lavenov`s studio, Plovdiv

206


Ателието на Иван Лазаров, София. ДАА Ivan Lazarov`s studio, Sofia. Archives State Agency

207


Ателието на Марин Ангел Маринов, София, 2010. Личен архив Marin Angel Marinov`s studio, Sofia, 2010. Personal archives

208


Ателието на Мариана Маринова, София 2010. Личен архив Mariana Marinova`s studio, Sofia, 2010. Personal archives

209


Ателието на Величко Минеков, София. Личен архив Velichko Minekov`s studio, Sofia. Personal archives

210


Ателието на Ивайло Мирчев, София, 2010. Архив СГХГ Ivaylo Mirchev`s studio, Sofia, 2010. Sofia City Art Gallery

211


Ателието на Никола Михайлов, Хамбург, 1960. ДАА Nikola Mihailov`s studio, Hambourg, 1960. Archives State Agency

212


Ателието на Атанас Михов, София. ДАА Atanas Mihov`s studio, Sofia. Archives State Agency

213


Ателието на Александър Мутафов, Торино, 1902. ДАА Alexander Moutafov`s studio, Torino, 1902. Archives State Agency

214


Ателието на Александър Мутафов, София. ДАА Alexander Moutafov`s studio, Sofia. Archives State Agency

215


Ателието на Вера Недкова, София. ДАА Vera Nedkova`s studio, Sofia. Archives State Agency

216


Ателието на Вера Недкова, София. НХГ Vera Nedkova`s studio, Sofia. National Art Gallery

217


Ателието на Андрей Николов, София. ДАА Andrey Nikolov`s studio, Sofia. Archives State Agency

218


Ателието на Андрей Николов, София. ДАА Andrey Nikolv`s studio, Sofia. Archives State Agency

219


Ателието на Андрей Николов, София. ДАА Andrey Nikolv`s studio, Sofia. Archives State Agency

220


Ателието на Бенчо Обрешков, София. Личен архив Bencho Obreshkov`s studio, Sofia. Personal archives

221


Ателието на Георги Павлов, София. ДАА Georgi Pavlov`s studo, Sofia. Archives State Agency

222


Ателието на Станислав Памукчиев, София. Личен архив Stanislav Pamoukchiev`s studio, Sofia. Personal archives

223


Ателието на Асен Пейков, Рим, 1947. ДАА Assen Peykov`s studio, Rome, 1947. Archives State Agency

224


Ателието на Александър Петков, София, 2010. Архив СГХГ Alexander Petkov`s studio, Sofia, 2010. Sofia City Art Gallery

225


Ателието на Найден Петков, София. ДАА Nayden Petkov`s studio, Sofia. Archives State Agency

226


Ателието на Александър Петров, София. ДАА Alexander Petrov’s studio, Sofia. Archives State Agency

227


Ателието на Светлин Русев, София. Личен архив Svetlin Roussev`s studio, Sofia. Personal archives

228


Ателието на Светлин Русев, София. Личен архив Svetlin Roussev`s studio, Sofia. Personal archives

229


Ателието на Нина Русева, София, 2010. Личен архив Nina Rousseva`s studio, Sofia, 2010. Personal archives

230


Ателието на Сирма Сарафова, Сан Диего, 2009. Личен архив Sirma Sarafova`s studio, San Diego, 2009. Personal archives

231


Ателието на Сирма Сарафова, София, 2010. Личен архив Sirma Sarafova`s studio, Sofia, 2010. Personal archives

232


Ателието на Румен Скорчев, София, 2004. Личен архив Roumen Skorchev`s studio, Sofia, 2004. Personal archives

233


Ателието на Теофан Сокеров, София, 2010. Архив СГХГ Teofan Sokerov`s studio, Sofia, 2010. Sofia City Art Gallery

234


Ателието на Виолета Танова, София. Личен архив Violeta Tanova`s studio, Sofia. Personal archives

235


Ателието на Дечко Узунов, София. ДАА Dechko Ouzunouv`s studio, Sofia. Archives State Agency

236


Ателието на Маша Живкова–Узунова, София. ДАА

237


Ателието на Дарина Цурева, София, 2010. Личен архив Darina Tzureva`s studio, Sofia 2010. Personal archives

238


Ателието на Стефан Янев, София, 2010. Личен архив Stefan Yanev`s studio, Sofia, 2010. Personal archives

239


Ателието на Атанас Яранов, София. Личен архив Atanas Yaranov`s studio, Sofia. Personal archives

240


Ателието. Музи и модели / The Studio. Muses and Models