Page 1

Диалози с времето Живопис от колекцията на Софийска градска художествена галерия от втората половина на 20. до началото на 21. век Диалоги со временем Живопись из коллекции Софийской Городской Художественной Галереи второй половины XX-го – начала XXI-го веков Dialogues with time Paintings from the Sofia City Art Gallery collection dating from the mid-20th century through the beginning of the 21st century


Съставители: Аделина Филева, Светлин Русев, Мария Василева Автор: Аделина Филева Фотограф: Анатоли Михайлов Превод на руски език: Мария Ширяева, Надя Попова, Кирил Прашков Превод на английски език: Мирослава Николова-Чернодринска Редактор: Петър Димов Оформление: Надежда Олег Ляхова Предпечатна подготовка: ИДА Печат: illusion&neoprint България Составители: Аделина Филева, Светлин Русев, Мария Василева Автор: Аделина Филева Фотограф: Анатоли Михайлов Перевод на руский език: Мария Ширяева, Надя Попова, Кирил Прашков Перевод на английский език: Мирослава Николова-Чернодринска Редактор: Петр Димов Оформление: Надежда Олег Ляхова Оригинал-макет: ИДА Печать: illusion&neoprint Болгария Сompiled by Adelina Fileva, Svetlin Rousev, Maria Vassileva Written by Adelina Fileva Translated into Russian by Maria Shiryaeva, Nadya Popova, Kiril Prashkov Translated into English by Miroslava Nikolova - Tchernodrinska Edited by Petеr Dimov Designed by Nadezhda Oleg Lyahova Preprint IDA Printed by illusion&neoprint Bulgaria © Софийска градска художествена галерия Софийской Городской Художественной Галереи Sofia City Art Gallery ISBN 978-954-91799-9-6


Отбелязването на 130 години от обявяването на София за столица на България е повод да се върнем назад в историята, да огледаме настоящето и да се замислим за бъдещето. Град с история, която е хилядолетна, настояще – трудно, но динамично и бъдеще – пълно с надежди. Сърцето на един град са неговите културни средища, които привличат хората, защото духовното и творческото общуване е естественно и лесно, и за него граници няма. Ето защо, в годината на България в Русия, представянето на София в Москва не би било достатъчно ярко и запомнящо се без изложбата Диалози с времето от избрани творби на бележити български художници. Вярвам, че тези културни диалози между София и Москва имат своите основания, защото са стойностни, красиви и с бъдеще. Искрено се надявам, че за московчани тази изложба ще е вълнуващо преживяване! Бойко Борисов Кмет на София 


130 лет со дня объявления Софии столицей Болгарии – прекрасный повод вернуться к историческому прошлому, взглянуть на настоящее и задуматься о будущем. София – город с историей, насчитывающей тысячи лет, с трудным, но динамичным настоящим и будущим, полным надежд. Сердцем любого города являются его культурные центры, которые притягивают к себе людей, поскольку духовное и творческое общение всегда протекает естественно и легко, и у него нет границ. Вот почему в год Болгарии в России, представление Софии в Москве не было бы достаточно ярким и запоминающимся без выставки Диалоги со временем, представляющей избранные полотна знаковых болгарских художников. Я верю, что эти культурные диалоги между Софией и Москвой вполне основательны, потому как они ценны, красивы, а главное, у них есть будущее. Искренне надеюсь, что для москвичей такая выставка станет волнующим открытием! Бойко Борисов Мэр Софии 


Celebrating the 130th anniversary of Sofia as the capital of Bulgaria, we look back at history, consider the present and think about the future. A city that dates back a few thousand years, whose present is difficult, yet dynamic and whose future is full of hope. Cultural establishments are the heart and soul of a city. They attract people, as spiritual and artistic communication is easy and natural and there are no boundaries to it. That is why the presentation of Sofia in Moscow within the year of Bulgaria in Russia would not have been as captivating without the Dialogues with time exhibition featuring selected works by prominent Bulgarian artists. I believe there is reason behind those cultural dialogues between Sofia and Moscow and this is the fact that they are meaningful, beautiful and about to go on in the future. I sincerely hope that the exhibition will be a moving experience for the citizens of Moscow! Boiko Borisov Sofia City Mayor 


Диалози с времето.

Живопис от колекцията на Софийска градска художествена галерия от втората половина на 20. до началото на 21. век

Българското изкуство преминава през различни етапи на развитие. Поколения художници водят своите диалози с времето. Самостоятелно или обединени в художествени групи, решават творчески проблеми, създават свой индивидуален художествен изказ и емоционално внушение. Творбите им разкриват нови теми и смисъл, живописни и пластични търсения на съвременното българското изкуство. След периода, подчинен до голяма степен на една нормативна естетика от края на 40-те и 50-те години, през 60-те години на миналото столетие, за цялото младо поколение става важен въпросът за пътя и развитието на изкуството. Националната младежката изложба, състояла се през 1961 година, предизвиква много спорове и дебати по този повод. Новата генерация художници – Светлин Русев, Иван Кирков, Йоан Левиев, Димитър Киров, Георги Божилов, Генко Генков, Георги Баев, Магда Абазова, Иван Вукадинов, Лика Янко, Калина Тасева, Петър Дочев, Румен Гашаров, Атанас Пацев, Атанас Яранов, Янаки Манасиев, Веса Василева, Емил Стойчев със своите произведения изграждат представа за процесите на преодоляване на натурализма и възвръщане на силата на цвета, експресивността и монументалността на формата, разнообразното фактурно третиране, сложното картинно развитие и образно въздействие. Това са творци, които десетилетия определят пътя на българската живопис със своите произведения и подчертано индивидуални творчески търсения. Приемствеността в българското изкуство през този период се дължи на художниците, започнали своя творчески път преди и след Втората световна война, специализирали в Мюнхен, Париж, Виена, като Иван Ненов, Дечко Узунов, Вера Недкова, Васил Бараков, Стоян Сотиров, Кирил Петров, Любен Гайдаров, Найден Петков, Стоян Венев и продължили своя творчески път през следващите десетилетия. Тяхното творчество и традициите на българското пластично изкуство от 20-те, 30-те и началото на 40-те години на 20-ти век са опора и вдъхновение не само за поколението, започнало своята творческа изява през 60-те години. 


Новите тенденции от 70-те и 80-те години в изкуството на следващите поколения са много богати – опростяване на художествения образ, връщане към стабилна форма и композиция, изграждане на национален стил с оригинални пластични тълкувания, нова вълна за освобождаване на живописния език, поява на асоциативна живопис, хиперреализъм, монохромна образност, конструктивизъм, линия на нова вещественост и примитив. Това разнообразие се изявява в творчеството на Николай Майсторов, Иван Димов, Димитър Буюклийски, Тома Трифоновски, Христо Симеонов, Димитър Казаков-Нерон, Йордан Кацамунски, Динко Стоев, Сашо Стоицов, Милко Божков, Андрей Даниел, Свилен Блажев, Ивайло Мирчев. Края на 80-те и 90-те свързваме с активни промени в артистичното пространство и различни индивидуални търсения на творците и свободата на изява чрез неоекспресионистичната и абстрактната образност, концептуализиране на живописта, фотографията, инсталациите, видеото, размиването на границите и съчетаването на привидно несъвместими материали, техники и концепции, свързани с интернационалните тенденции в изкуството – процеси, които постепенно получават своята образност чрез новопридобити произведения за фондовете на галерията. Нова вълна художници бавно, но сигурно навлиза в изкуството на живописта от началото на 21. век. Някои от тях са Михаела Власева и Иван Костолов. Диалогът в изкуството продължава – между поколенията, с времето, с миналото, с настоящето, с бъдещето, с нас. В този диалог усещаме, че живописта е една, а пътищата към нея са много и са лични. Пътища, които в своето различие ни помагат да разберем света като цялост, изграден от частиците творческо многообразие. Аделина Филева директор СГХГ 


Диалоги со временем.

Живопись из коллекции Софийской Городской Художественной Галереи второй половины XX-го – начала XXI-го веков Болгарское искусство проходит различные этапы развития. Поколения художников ведут свои диалоги с временем. Самостоятельно или же в рамках художественных объединений решают творческие проблемы, создают свою индивидуальную манеру письма, генерируют средства эмоционального воздействия. В их произведениях расскрываются новые темы и смысл, находят отражение живописные и пластические поиски современного болгарского искусства. За периодом, подчиненным по большей части нормативной эстетике конца 40-х ‑ 50-х годов, наступает новое время: в 60-е годы прошлого века для всего молодого поколения встает важный вопрос о дальнейшем пути развития искусства. Национальная молодежная выставка, состоявшаяся в 1961 году, породила множество споров и дебатов по этому поводу. Новая генерация художников – Светлин Русев, Иван Кирков, Йоан Левиев, Димитр Киров, Георги Божилов, Генко Генков, Георги Баев, Магда Абазова, Иван Вукадинов, Лика Янко, Калина Тасева, Петр Дочев, Румен Гашаров, Атанас Пацев, Атанас Яранов, Янаки Манасиев, Веса Василева, Эмил Стойчев – своими полотнами постепенно формируют представление о процессах преодоления натурализма и возвращения силы цвета, экспрессивности и монументальности формы, разнообразных фактурных подходов, сложного живописного развития и образного воздействия. Не случайно своими полотнами и подчеркнуто индивидуальными творческими исканиями эти художники в течение десятилетий во многом продолжают определять развитие болгарской живописи. Приемственность в болгарском искусстве в течение данного периода возникает благодаря тем художникам, которые начали свой творческий путь до и после Второй мировой войны, стажировались в Мюнхене, Париже, Вене и продолжили творить в последующие десятилетия. Речь идет прежде всего о Иване Ненове, Дечко Узунове, Вере Недковой, Василе Баракове, о Стояне Сотирове, Кирилле Петрове, Любене Гайдарове, Найдене Петкове, Стояне Веневе и др. Их творчество и традиции болгарского пластического искусства 20-х, 30-х и начала 40-х годов XX века стали опорой и вдохновением для многих художников, повлияв не только на то поколение творцов, которые сделали свои первые шаги в искусстве в 60-е годы. 


Новые тенденции 70-х и 80-х годов в искусстве следующего поколения художников очень разнообразны: это и упрощение художественного образа, возвращение к стабильной форме и композиции, формирование национального стиля с оригинальными пластичными трактовками, и новая волна освобождения изобразительного языка, появление ассоциативной живописи, гиперреализма, монохромной образности, конструктивизма, линии новой вещественности и примитива. Такое разнообразие хорошо прослеживается в творчестве Николая Майсторова, Ивана Димова, Димитра Буюклийского, Томы Трифоновского, Христо Симеонова, Димитра Казакова-Нерона, Йордана Кацамунского, Динко Стоева, Сашо Стоицова, Милко Божкова, Андрея Даниела, Свилена Блажева, Ивайло Мирчева. Конец 80-х и 90-е годы принято связывать с активными переменами в артистической среде и с разнообразными личными поисками творцов, а также со свободой выражения посредством неоэкспрессивной и абстрактной образности, концептуализации живописи, фотографии, инсталляций, видео, размывания границ и сочетания на первый взгляд несовместимых материалов, техник и концепций, связанных с интернациональными тенденциями в искусстве. Все вышеперечисленные процессы постепенно получают свою образность в новоприобретенных произведениях для фондов галереи. Новая волна художников медленно, но верно входит в живописное искусство начала XXI века. Одни из таких творцов – Михаела Власева и Иван Костолов. Диалог в искусстве продолжается: между поколениями, со временем, с прошлым, с настоящи и будущем, с нами. В этом диалоге чувствуется, что живопись – едина, а путей к ней – великое множество, и все они индивидуальны. Пути, разнообразие которых помогает нам понять мир как целостность, созданную из частичек творческого многообразия.

Аделина Филева Директор СГХГ 


Dialogues with time.

Paintings from the Sofia City Art Gallery collection dating from the mid-20th century through the beginning of the 21st century

Bulgarian art has passed through various development stages. Generations of artists have had their dialogues with time. Either individually or as part of an artistic group, they have solved artistic issues and created styles of their own, enabling them to put their message through. The topics and meaning of their works outline the trends in modern Bulgarian painting and applied arts. The period of the late 1940’s and the 1950’s, which was dominated by normative aesthetics, was followed by the 1960’s and its young generation of artists, who stress the importance of the development of art and of the road to be taken to pursue this development. The National Youth Exhibition that took place in 1961 triggered a number of disputes and debates considering the said issue. The new generation of artists, including Svetlin Rousev, Ivan Kirkov, Yoan Leviev, Dimiter Kirov, Georgi Bozhilov, Genko Genkov, Georgi Baev, Magda Abazova, Ivan Voukadinov , Lika Yanko, Kalina Tasseva, Peter Dochev, Roumen Gasharov, Atanas Patsev, Atanas Yaranov, Yanaki Manassiev, Vesa Vassileva, Emil Stoichev are associated with the process of overcoming naturalism hailing the return of intense colour, the expressiveness and monumentality of form, varied texture, complicated development of the picture and the impression left by the imagery. Those artists led the way in Bulgarian painting for many decades through their works and truly distinctive artistic approaches. The said generation of Bulgarian artists owes a lot to artists such as Ivan Nenov, Dechko Uzunov, Vera Nedkova, Vassil Barakov, Stoyan Sotirov, KIril Petrov, Lyuben Gaidarov, who studied in Munich, Paris, Vienna and whose artistic career started before World War II to be continued in the decades following the end of the war. Their works, as well as those of applied artists having worked in the 1920’s, 1930’s and the early 1940’s provided the basis and inspiration not only for the generation of artists whose career started in the 1960’s. 10


The new trends set in the 1970’s and 1980’s by the generations of artists to follow are quite rich in terms of expression – simplified imagery, return to stable form and composition, development of a national style relying on original interpretation, a new wave promoting the liberation of the language of painting, the emergence of associative painting, hyperbolism, monochrome imagery, constructivism, new materiality and primitivism. Those diverse trends are presented in the works of Nikolai Maistorov, Ivan Dimov, Dimiter Bouyukliyski, Toma Trifonovski, Hristo Simeonov, Dimiter Kazakov-Neron, Yordan Katsamounski, Dinko Stoev, Sasho Stoitsov, Milko Bozhkov, Andrei Daniel, Svilen Blazhev, Ivailo MIrchev. We associate the late 1980’s and the 1990’s with dynamic change in the art scene, a variety of individual artistic approaches, freedom of expression through neoexpressionist and abstract imagery, conceptualization of painting, photography, installations, video art, blurring of boundaries and combination of seemingly incompatible materials, techniques and concepts related to international trends in art, all of which are reflected in the gallery’s newly-acquired works of art. Slowly, but surely, the new generation of early 21st century artists, including Mihaela Vlasseva and Ivan Kostolov, has been establishing itself in the art of painting. Dialogue in the art of painting continues – between generations, with time, with the past, with the present, with the future, with us. This dialogue leads us to think that there is one art of painting, yet the approaches to it are numerous and strictly personal. Different approaches that help us build a comprehensive picture of the world, bringing together the pieces of artistic diversity. Adelina Fileva SCAG Director 11


списък на художниците / список художников / list of artists абазова магда, абазова магда, abazova magda, 1923 баев георги, баев георги, bayev georgi, 1924-2007 бараков васил, бараков васил, barakov vassil, 1902-1991 свилен блажев, блажев свилен, blazhev svilen, 1953 божилов георги, божилов георги, bozhilov georgi, 1927 божков милко, божков милко, bozkov milko, 1953 бояджиев григор, бояджиев григор, boyadjiev grigor, 1946 буюклийски димитър, буюклийски димитр, bouyukliyski dimiter, 1943 василева веса, василева веса, vassileva vessa, 1926 венев стоян, венев стоян, venev stoyan, 1904-1989 веселинова мими, веселинова мими, vesselinova mimi, 1916-1980 власева михаела, власева михаела, vlasseva mihaela, 1982 вукадинов иван, вукадинов иван, voukadinov ivan, 1932 гайдаров любен, гайдаров любен, gaidarov lyuben, 1937-2009 гашаров румен, гашаров румен, gasharov roumen, 1936 генков генко, генков генко, genkov genko, 1923-2006 даниел андрей, даниел андрей, daniel andrei, 1952 димов иван, димов иван, dimov ivan, 1943 дочев петър, дочев, петр, dochev peter, 1934 казаков-нерон димитър, казаков-нерон димитр, kazakov-neron dimiter, 1933-1992 кацамунски йордан, kацамунски йордан, katsamounski yordan, 1943 кирков иван, кирков иван, kirkov ivan, 1932 киров димитър, киров димитр, kirov dimiter, 1935-2008 костолов иван, костолов иван, kostolov ivan, 1972 левиев йоан, левиев йоан, leviev yoan, 1934-1994 майсторов николай, майсторов николай, maistorov nikolai, 1943 манасиев янаки, манасиев янаки, manassiev yanaki, 1932-1978 мирчев ивайло, мирчев ивайло, mirchev ivailo, 1954 недкова вера, недкова вера, nedkova vera, 1908-1996 ненов иван, неновь иван, nenov ivan, 1902-1997 пацев атанас, пацев атанас, patsev atanas, 1926-2000 петков найден, петков найден, petkov nayden, 1918-1989 петров александър, петров александр, petrov alexander, 1916-1983 петров кирил, петров кирил, petrov kiril, 1897-1979 русев светлин, русев светлин, roussev svetlin, 1933 симеонов христо, симеонов христо, simeonov christo, 1935 скорчев румен, скорчев румен, skorchev roumen, 1932 сотиров стоян, сотиров стоян, sotirov stoyan, 1903-1984 стоев динко, стоев динко, stoev dinko, 1958 стоицов сашо, стоицов сашо, stoitsov sasho, 1952 стойчев емил, стойчев эмил, stoichev emil, 1935 тасева калина, тасева калина, tasseva kalina, 1927 трифоновски тома, трифоновски тома, trifonovski toma, 1938 узунов дечко, узунов дечко, uzunov dechko, 1899-1986 янко лика, янко лика, yanko lika, 1926-2001 яранов атанас, яранов атанас, yaranov atanas, 1940-1988

13


Абазова, Магда / Абазова, Магда / Abazova, Magda

14

Лято II маслени бои, платно, 121х100 Лето II холст, масло, 121х100 Summer II oil on canvas, 121х100


Баев, Георги / Баев, Георги / Bayev, Georgi

Спомен, 1981 маслени бои на фазер, 110х129,5 Воспоминание 1981 оргалит, масло, 110х129,5 Memory, 1981 oil on fibreboard, 110х129,5

15


Бараков, Васил / Бараков, Васил / Barakov, Vassil

16

Пеизаж III, 1979 маслени бои на платно, 83х102 Пейзаж III, 1979 холст, масло, 83х102 Landscape III, 1979 oil on canvas, 83х102


Свилен, Блажев / Свилен, Блажев / Blazhev, Svilen

Бъдник III маслени бои на платно, 110х110, Обрядовый хлеб III холст, масло, 110х110 Yule-Log III oil on canvas, 110х110

17


Божилов, Георги / Божилов, Георги / Bozhilov, Georgi

18

Музика III, 1980 маслени бои на платно, 90х117 Музыка III, 1980 холст, масло, 90х117 Music III, 1980 oil on canvas, 90х117


Не! маслени бои на платно, 145х114 Нет! холст, масло, 145х114 No! oil on canvas, 145х114

19


Божков, Милко / Божков, Милко / Bozhkov, Milko

20

Прозорец отсреща, 1981 маслени бои на платно, 100х85 Окно напротив, 1981 холст, масло, 100х85 The Window Opposite, 1981 oil on canvas, 100х85


Бояджиев, Григор / Бояджиев, Григор / Boyadjiev, Grigor

Архив маслени бои на фазер, 140х178 Архив оргалит, масло, 140х178 Archive oil on fibreboard, 140х178

21


Буюклийски, Димитър / Буюклийски, Димитр / Bouyukliyski, Dimiter

22

Диптих, Тема III (част 1), 1981 маслени бои на платно, 140х140 Диптих, Тема III (часть 1), 1981 холст, масло, 140х140 Diptych, Theme III (part one), 1981 oil on canvas, 140х140


Диптих, Тема III (част 2), 1981 маслени бои на платно, 140х140 Диптих, Тема III (часть 2), 1981 холст, масло, 140х140 Diptych, Theme III (part two), 1981 oil on canvas, 140х140

23


Василева, Веса / Василева, Веса / Vassileva, Vessa

24

Монумент I / из цикъла ”Мъже”/, 1978 маслени бои на платно, 81х100, Монумент I (из цикла ”Мужчины”), 1978 холст, масло, 81х100 Monument I (from the “Men” Series), 1978 oil on canvas, 81х100


Възвисяване / из цикъла ”Мъже”/, 1978 маслени бои на платно, 81х100 Взлет (из цикла ”Мужчины”), 1978 холст, масло, 81х100 Elevation (from the “Men” Series), 1978 oil on canvas, 81х100

25


Венев, Стоян / Венев, Стоян / Venev, Stoyan

26

Сватба, 1962 маслени бои на платно, 92х222 Сватьба, 1962 холст, масло, 92х222 Wedding, 1962 oil on canvas, 92х222


27


Веселинова, Мими / Веселинова, Мими / Vesselinova, Mimi

28

Композиция 26 маслени бои на платно, 55х49 Композиция 26 холст, масло, 55х49 Composition 26 oil on canvas, 55х49


Моделът и творбата, 1974 маслени бои на платно, 85х100 Модель и произведение, 1974 холст, масло, 85х100 The model and the work of art, 1974 oil on canvas, 85х100

29


Власева, Михаела / Власева, Михаела / Vlasseva, Mihaela

30

Това, което не виждате, 2008 маслени бои на платно, 100х420 То, чего не видно, 2008 Триптих, холст, масло, 100х420 The think that you don’t see, 2008 Triptych, oil on canvas, 100х420


31


Вукадинов, Иван / Вукадинов, Иван / Voukadinov, Ivan

32

Стол, 1966 маслени бои на платно, 100х80 Стул, 1966 холст, масло, 100х80 Chair, 1966 oil on canvas, 100х80


Материя и време IХ, 1976 маслени бои на платно, 81х100 Материя и время IХ, 1976 холст, масло, 81х100 Matter and time IХ, 1976 oil on canvas, 81х100

33


Гайдаров, Любен / Гайдаров, Любен / Gaidarov, Lyuben

34

Голо тяло маслени бои на платно, 96.5х70 Акт холст, масло, 96.5х70 Nude oil on canvas, 96.5х70


Момиче с топка маслени бои на платно, 100х70 Девушка с мячом холст, масло, 100х70 Girl with ball oil on canvas, 100х70

35


Гашаров, Румен / Гашаров, Румен / Gasharov, Roumen

36

Час пик, 1979 маслени бои на фазер, 170х100 Час пик, 1979 оргалит, масло, 170х100 Peak hour, 1979 oil on fibreboard, 170х100


Генков, Генко / Генков, Генко / Genkov, Genko

Пейзаж с къщи маслени бои на платно, 67х97 Пейзаж холст, масло, 67х97 Landscape with houses oil on canvas, 67х97

37


Генков, Генко / Генков, Генко / Genkov, Genko

38

Пейзаж II, 1979 маслени бои на платно, 77х110 Пейзаж II, 1979 холст, масло, 77х110 Landscape II, 1979 oil on canvas, 77х110


Пейзаж 32 (Край София – тополи), 1982 маслени бои на платно, 111х141 Пейзаж 32 (тополя около Софии), 1982 холст, масло, 111х141 landscape 32 (Near Sofia – Poplars), 1982 oil on canvas, 111х141

39


Даниел, Андрей / Даниел, Андрей / Daniel, Andrei

40

Homo Ludens, 2008 маслени бои на платно, 150х150 Homo Ludens, 2008 холст, масло, 150х150 Homo Ludens, 2008 oil on canvas, 150х150


Димов, Иван / Димов, Иван / Dimov, Ivan

Пейзаж от други времена, 1984 маслени бои на платно, 110х120 Пейзаж других времен, 1984 холст, масло, 110х120 Landscape from other times, 1984 oil on canvas, 110х120

41


Дочев, Петър / Дочев, Петр / Dochev, Peter

42

Площадка V, 1983 маслени бои на платно, 100х100 Площадка V, 1983 холст, масло, 100х100 Building site V, 1983 oil on canvas, 100х100


Химически завод – Девня маслени бои на платно, 100х100 Химзавод – Девня холст, масло, 100х100 Chemical plant, Devnya oil on canvas, 100х100

43


Казаков-Нерон, Димитър / Казаков-Нерон, Димитр / Kazakov-Neron, Dimiter

44

Химн маслени бои на платно, 120х120 Гимн холст, масло, 120х120 Song of praise oil on canvas, 120х120


Отвъд битието, 1978 маслени бои на платно, 120х120 По ту сторону бытия, 1978 холст, масло, 120х120 Beyond the being, 1978 oil on canvas, 120х120

45


Кацамунски, Йордан / Кацамунски, Йордан / Katsamounski, Yordan

46

В ателието маслени бои на платно, 106х151 В мастерской холст, масло, 106х151 In the studio oil on canvas, 106х151


Кирков, Иван / Кирков, Иван / Kirkov, Ivan

Лабиринт, 1980 маслени бои на платно, 100х120 Лабиринт, 1980 холст, масло, 100х120 Labyrinth, 1980 oil on canvas, 100х120

47


Киров, Димитър / Киров, Димитр / Kirov, Dimiter

48

Апокалипсис II, 1979 маслени бои на платно, 65х64 Апокалипсис II, 1979 холст, масло, 65х64 Apocalypse II, 1979 oil on canvas, 65х64


Реквием за загиналите чеда маслени бои на платно, 123х115 Реквием погибшим холст, масло, 123х115 Requiem for the fallen sons oil on canvas, 123х115

49


Костолов, Иван / Костолов, Иван / Kostolov, Ivan

50

Бакхус, 2006 маслени бои на платно, 120х170 Вакх, 2006 холст, масло, 120х170 Bachus, 2006 oil on canvas, 120х170


Левиев, Йоан / Левиев, Йоан / Leviev, Yoan

Портрет на Маерхолд, 1967 маслени бои на платно, 130х90 Портрет Мейерхольда, 1967 холст, масло, 130х90 Portrait of Meyerhold, 1967 oil on canvas, 130х90

51


Левиев, Йоан / Левиев, Йоан / Leviev, Yoan

52

Жени край брега, 1978 маслени бои на платно, 100х130 Женщины на берегу, 1978 холст, масло, 100х130 Women at the waterside, 1978 oil on canvas, 100х130


Майсторов, Николай / Майсторов, Николай / Maistorov, Nikolai

Автобиографичен цирк, 1979 маслени бои на дъска, 130х250 Автобиографический цирк, 1979 дерево, масло, 130х250 Autobiographical Circus, 1979 oil on board, 130х250

53


Манасиев, Янаки / Манасиев, Янаки / Manassiev, Yanaki

54

Музика, 1975 маслени бои на дъска, 145х77 Музыка, 1975 дерево, масло, 145х77 Music, 1975 oil on board, 145х77


Мирчев, Ивайло / Мирчев, Ивайло / Mirchev, Ivailo

Подлез II маслени бои на платно, 110х130 Подземный переход II холст, масло, 110х130 Underpass II oil on canvas, 110х130

55


Недкова, Вера / Недкова, Вера / Nedkova, Vera

56

Пристанище, 1970 маслени бои на платно, 81х100 Порт, 1970 холст, масло, 81х100 Harbour, 1970 oil on canvas, 81х100


Автопортрет маслени бои на платно, 92.5х73.5 Автопортрет холст, масло, 92.5х73.5 Self-portrait oil on canvas, 92.5х73.5

57


Ненов, Иван / Ненов, Иван / Nenov, Ivan

58

Синьорина Росси маслени бои на платно, 33х29 Синьорина Росси холст, масло, 33х29 Portrait of Signorina Rossi oil on canvas, 33х29


Балкон с виадукт, 1936 маслени бои на шперплат, 125.5х91.5 Балкон с видом на виадук, 1936 фанера, масло, 125.5х91.5 Balcony with viaduct, 1936 oil on fibreboard, 125.5х91.5

59


Пацев, Атанас / Пацев, Атанас / Patsev, Atanas

60

Зографът от Бояна, 1980 маслени бои на платно, 120х81 Иконописец из Бояны, 1980 холст, масло, 120х81 The Boyana Zograph (Icon-painter), 1980 oil on canvas, 120х81


В ателиато, 1983 маслени бои на платно, 135х81 В мастерской, 1983 холст, масло, 135х81 In the studio, 1983 oil on canvas, 135х81

61


Петков, Найден / Петков, Найден / Petkov, Nayden

62

Краят на зимата, 1977 маслени бои на платно, 81х130 Конец зимы, 1977 холст, масло, 81х130 The end of winter, 1977 oil on canvas, 81х130


Пейзаж, 1978 маслени бои на платно, 81х130 Пейзаж, 1978 холст, масло, 81х130 Landscape, 1978 oil on canvas, 81х130

63


Петров, Александър / Петров, Александр / Petrov, Alexander

64

Край морето, 1973 маслени бои, платно,116х69 У моря, 1973 холст, масло, 116х69 At the Seaside, 1973 oil on canvas,116х69


Петров, Кирил / Петров, Кирил / Petrov, Kiril

Пейзаж, 1961 маслени бои на платно, 53х65 Пейзаж, 1961 холст, масло, 53х65 Landscape, 1961 oil on canvas, 53х65

65


Петров, Кирил / Петров, Кирил / Petrov, Kiril

66

Голо тяло на колене, 1975 маслени бои на платно, 74х58 Коленопреклоненная, 1975 холст, масло, 74х58 Nude kneeling, 1975 oil on canvas, 74х58


Русев, Светлин / Русев, Светлин / Roussev, Svetlin

Сън маслени бои на хартия върху платно, 60х50 Сон бумага, холст, масло, 60х50 Dream oil on paper on canvas, 60х50

67


Русев, Светлин / Русев, Светлин / Roussev, Svetlin

68

Белите дървета маслени бои на платно, 73х92 Белые деревья холст, масло, 73х92 The white trees oil on canvas, 73х92


Лято маслени бои на платно, 170х130 Лето холст, масло, 170х130 Summer oil on canvas, 170х130

69


Симеонов, Христо / Симеонов, Христо / Simeonov, Christo

70

Врата към вселената, 1976-1977 полимер на платно, 116х120 Портал Вселенной, 1976-1977 холст, полимеры, 116х120 Door Towards the universe, 1976-1977 polymer on canvas, 116х120


Скорчев, Румен / Скорчев, Румен / Skorchev, Roumen

Ешафод I, II, III, 2003 триптих, маслени бои на платно, 130х330 Эшафот I, II, III, 2003 триптих, холст, масло, 130х330 Scaffold I, II, III, 2003 triptych, Oil on canvas, 130х330

71


Сотиров, Стоян / Сотиров, Стоян / Sotirov, Stoyan

72

Земя–засуха, 1964 маслени бои на платно, 110х136 Земля–засуха, 1964 холст, масло, 110х136 Land–Drought, 1964 oil on canvas, 110х136


По жътва маслени бои на платно, 92х101 Жатва холст, масло, 92х101 Harvest time oil on canvas, 92х101

73


Стоев, Динко / Стоев, Динко / Stoyev, Dinko

74

Новогодишен пейзаж, 2004 акрил на платно, 140х168 Новогодний пейзаж, 2004 холст, акрил, 140х168 New Year’s Landscape, 2004 acrylic on canvas, 140х168


Стоицов, Сашо / Стоицов, Сашо / Stoitsov, Sasho

Съотношение маслени бои на платно, 145х155 Соотношение холст, масло, 145х155 Correlation oil on canvas, 145х155

75


Стойчев, Емил / Стойчев, Эмил / Stoichev, Emil

76

Портрет на Яранов, 1975 маслени бои на платно, 120х110 Портрет Яранова, 1975 холст, масло, 120х110, Portrait of Yaranov, 1975 oil on canvas, 120х110


Портрет Д.С., 1975 маслени бои на платно, 110х120 Портрет Д. С., 1975 холст, масло, 110х120 Portrait of D. S., 1975 oil on canvas, 110х120

77


Тасева, Калина / Тасева, Калина / Tasseva, Kalina

78

Драз махала, 1989 маслени бои на платно, 90х120 Местечко Драз (София), 1989 холст, масло, 90х120 Draz Neighbourhood, 1989 oil on canvas, 90х120


Глава II маслени бои на платно, 61х50 Голова II холст, масло, 61х50 Head II oil on canvas, 61х50

79


Трифоновски, Тома / Трифоновски, Тома / Trifonovski, Toma

80

Голо тяло маслени бои на платно, 110х86 Акт холст, масло, 110х86 Nude oil on canvas, 110х86


Узунов, Дечко / Узунов, Дечко / Uzunov, Dechko

Фигура в червено, 1978 маслени бои на платно, 100х73 Фигура в красном, 1978 холст, масло, 100х73 Figure in red, 1978 oil on canvas, 100х73

81


Узунов, Дечко / Узунов, Дечко / Uzunov, Dechko

82

Национален мотив II маслени бои на платно, 73х100 Национальный мотив II холст, масло, 73х100 Folk Motif II oil on canvas, 73х100


Янко, Лика / Янко, Лика / Yanko, Lika

Автопортрет с четка маслени бои, канап на платно, 131х50 Автопортрет с кистью холст, веревка, масло, 131х50 Self-portrait with brush oil on canvas, 131х50

83


Янко, Лика / Янко, Лика / Yanko, Lika

84

Хора и богове, 1968 Смесена техника на платно върху картон, 80х68,5 Люди и боги, 1968 картон, смешанная техника, 80х68,5 Men and Gods, 1968 mixed media, canvas on cardboard, 80х68,5


Богове, антени, хора, 1969 Смесена техника на платно върху картон, 80х72 Боги, антенны, люди, 1969 картон, холст, смешанная техника, 80х72 Gods, Antennae, Men, 1969 mixed media, canvas on cardboard, 80х72

85


Яранов, Атанас / Яранов, Атанас / Yaranov, Atanas

86

Алегория, 1982 маслени бои на платно, 162х130 Аллегория, 1982 холст, масло, 162х130 Allegory, 1982 oil on canvas, 162х130


Натюрморт, 1981 маслени бои на платно, 100х100 Натюрморт, 1981 холст, масло, 100х100 Still-Life, 1981 oil on canvas, 100х100

87


Диалози с времето. Живопис от колекцията на Софийска градска художествена галерия от втората половина на 20-ти до началото на 21-ви век Диалоги со временем. Живопись из коллекции Софийской Городской Художественной Галереи второй половины XX-го – начала XXI веков Dialogues with time.Paintings from the Sofia City Art Gallery collection dating from the mid-20th century through the beginning of the 21st century Музей за съвременно изкуство Московский музей современного искусства Moscow Museum of Modern Art Руска художествена академия Русская академия художеств Russian Academy of Arts Галерия за изкуство Зураб Церетели Галерея искусств Зураба Церетели Zurab Tsereteli Gallery Април 2009 / Апрель 2009 / April 2009

Изложбата и каталога по повод дните на София в Москва се реализират със съдействието на Выставка и каталог, посвященные Дням Софии в Москве, созданы при содействии The exhibition and the catalogue in connection to the Days of Sofia in Moscow have been realized with the collaboration of

Софийска община Софийского муниципалитета Sofia Municipality Министерство на културата на Република България Министерства культуры Республики Болгария The Ministry of Culture of Bulgaria Министерство на външните работи на Република България Министерства иностранных дел Республики Болгария Ministry of Foreign Affairs of Bulgaria Алианц България Холдинг АД АО «Алианц Болгария Холдинг» Allianz Bulgaria Holding AD България Ер Bulgaria Air. Bulgaria Air

Диалози с времето  

Живопис от колекцията на Софийска градска художествена галерия от втората половина на 20. до началото на 21. век / изложба в Москва 2009