Page 1

KRUSTEV. Christo Krustev Vulchev

1917-1982 1942 graduated in Painting at the Art Academy, Sofia under Prof. Dechko Uzunov.

КРЪСТЕВ. Христо Кръстев Вълчев

1917-1982 1942 завършва живопис в ХА, София при проф. Дечко Узунов.

НОЩ РОДЕН НЕФТ маслени бои на платно; 148х80 Инв. № 2495

NIGHT - NATIVE PETROLEUM oil on canvas; 148x80 Inv. ¹ 2495

KOUKOV. Emil Iliev Koukov

b. 1959 Graduated in Painting from the University of Veliko Tarnovo under Prof. Alexander Terziev.

КУКОВ. Емил Илиев Куков

р. 1959 Завършва живопис във ВТУ при проф. Александър Терзиев.

ФОТОГРАФ маслени бои на платно; 125х81 Инв. № 1188

PHOTOGRAPHER oil on canvas; 125x81 Inv. № 1188

KOULEV. Valentin Karolinov Koulev

b. 1949 Works in painting, graphics and illustration.

КУЛЕВ. Валентин Каролинов Кулев

р. 1949 Работи в областта на живописта, графиката и илюстрацията.

ГОДИШНИНА маслени бои на платно; 134х167 Инв. № 1089

ANNIVERSARY oil on canvas; 134x167 Inv. № 1089

KOUMANOV. Dimiter Stefanov Koumanov

1903-1981 1926 graduated in Painting from the Art Academy, Sofia under Professor Stefan Ivanov. Paints figurative compositions and landscapes.

КУМАНОВ. Димитър Стефанов Куманов

НА ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА, 1959 маслени бои на платно; 60х78; подпис долу дясно Д. Куманов Инв. № 628

AT THE PORT OF VARNA, 1959 oil on canvas; 60x78; signed bottom right Ä. Êóìàíîâ Inv. ¹ 628

KOUMANOV / КУМАНОВ

LANDSCAPE - SUMMER oil on canvas; 88x120 Inv. ¹ 1524

1903-1981 1926 завършва живопис в ХА, София при проф. Стефан Иванов. Работи в областта на фигуралната композиция и пейзажа.

ПЕЙЗАЖ ЛЯТО маслени бои на платно; 88х120 Инв. № 1524

1420


КУНЕВ. Танчо Алексиев Кунев

р. 1930 1957 живопис в ХА, София при проф. Ненко Балкаски. Рисува портрети с масло, батална живопис, акварели и пастели. СОЗОПОЛ, 1966 акварел на хартия; 56х70; подпис долу дясно; откупена 1966 Инв. № 210

р. 1948 1971 завършва декоративномонументална живопис в ХА, София при проф. Георги Богданов. Работи предимно в областта на фигуралната композиция и пейзажа в модерна фолклорна стилистика.

KOUTEVA. Nadezhda Filipova Kouteva

b. 1948 1971 graduated in Decorative and monumental painting at the Art Academy in Sofia under Prof. Georgi Bogdanov. Paints mainly figurative compositions and landscapes in a modernized folklore style.

SUMMER oil on canvas; 71x79 Inv. № 708

ЛЯТО маслени бои на платно; 71х79 Инв. № 708

СВАТБА, 1976 маслени бои на платно; 90х120 Инв. № 1249

b. 1930 1957 graduated in Painting from the Art Academy - Sofia under Prof. Nenko Balkanski. Works in portrait, battal painting, watercolour and pastel.

SOZOPOL, 1966 watercolour on paper; 56x70 signed bottom right; purchased 1966 Inv. № 210

КУТЕВА. Надежда Филипова Кутева

1423

KOUNEV. Tancho Aleksiev Kounev

КУТЕВА / KOUTEVA

WEDDING, 1976 oil on canvas; 90x120 Inv. № 1249

1424

БОЖЕНЦИ, 1975 маслени бои на платно; 73х107; откупена от Обща художествена изложба “Човекът и трудът”, София 1976 Инв. № 1275

КУТЕВА / KOUTEVA

BOZHENTSI, 1975 oil on canvas; 73x107; purchased from the National Art Exhibition “Man and Labour”, Sofia 1976 Inv. № 1275

1425

КРАЛИ МАРКО ДОБИВА СИЛА, 1980 маслени бои на платно; 52х55 Инв. № 1306

КУТЕВА / KOUTEVA

KRALI MARKO GAINS STRENGTH, 1980 oil on canvas; 52x55 Inv. № 1306


KOUTEVA / КУТЕВА

ФОЛКЛОРЕН ЦИКЪЛ 11 маслени бои на платно; 63х68 Инв. № 2152

1426

FOLKLORE CYCLE - 11 oil on canvas; 63x68 Inv. № 2152

KOUTEVA / КУТЕВА

1427

ХОРО ДОБРУДЖА маслени бои на платно; 66х81; откупена от самостоятелна изложба, София, 1989 Инв. № 2214

RING DANCE IN DOBROUDJA oil on canvas; 66x81; purchased from the artist’s one-man show, Sofia 1989 Inv. № 2214

KOUTEVA / КУТЕВА

1428

ПРАЗНИК I маслени бои на платно; 66х81; откупена от самостоятелна изложба, София, 1989 Инв. № 2215

HOLIDAY I oil on canvas; 66x81; purchased from the artist’s one-man show, Sofia 1989 Inv. № 2215

KOUTSAROV. Stefan Ilyev Koutsarov

1903-? 1929 graduated in Painting from the Art Academy in Sofia under Prof. Stefan Ivanov. Painted landscapes, still lifes and compositions. SELF-PORTRAIT oil on cardboard; 62x51 Inv. № 2773

KOUCHKOV. Nikolai Anghelov Kouchkov

b. 1948 1963 graduated from the National School of Fine Arts, Havana. 1973 graduated in monumental art from Veliko Turnovo University. Paints portraits, landscapes, and compositions.

PORTRAIT OF DIMITRIY NIKOLAYEV oil on canvas; 101x70 Inv. № 696

КУЦАРОВ. Стефан Илиев Куцаров

1903-? 1929 завършва живопис в ДХА, София при проф. Стефан Иванов. Рисува пейзажи, натюрморти, композиции. АВТОПОРТРЕТ маслени бои на картон; 62х51 Инв. № 2773

КУЧКОВ. Николай Ангелов Кучков

р. 1948 1963 учи в Националното училище за изящни изкуства, Хавана. 1973 завършва монументално изкуство във ВТУ. Рисува портрети, пейзажи и композиции.

ПОРТРЕТ НА ДИМИТРИЙ НИКОЛАЕВ маслени бои на платно; 101х70 Инв. № 696


КЪДРИНОВА. Вера Василева Къдринова

1904-1986 1930 завършва живопис в ХА, София при проф. Никола Маринов. Работи в областта на портрета, пейзажа, композицията и натюрморта.

KUDRINOVA. Vera Vassileva Kudrinova

1904-1986 1930 graduated in Painting from the Art Academy, Sofia under Prof. Nikola Marinov. Worked in portrait, landscape, figurative composition and still-life.

ПЕЙЗАЖ ИЗ СОФИЯ, 1960 маслени бои на платно; 65x80.5; подпис долу ляво В. Къдринова 1960 Инв. № 530

1432

ПЕЙЗАЖ, 1947 маслени бои на платно; 58х69 Инв. № 1823

SOFIA TOWNSCAPE, 1960 oil on canvas; 65x80.5; signed bottom left В. Къдринова 1960 Inv. № 530

КЪДРИНОВА / KUDRINOVA

LANDSCAPE, 1947 oil on canvas; 58x69 Inv. № 1823

КЪНЕВ. Иван Петков Кънев

р. 1935 1963 завършва приложна графика в ХА, София при проф. Александър Поплилов. Работи предимно пейзажи. ГУРЗУФ В БЯЛО маслени бои на платно; 50х60; откупена от самостоятелна изложба, 1982 Инв. № 205

1434

ИЗ ПАНЧАРЕВО акварел на хартия; 52x34 Инв. № 206

KАNEV. Ivan Petkov Kunev

b. 1935 1963 graduated in Commercial graphics from the Art Academy in Sofia under Prof. Alexander Poplilov. Paints mainly landscapes.

GURZUF IN WHITE oil on canvas; 50x60; purchased from the artist’s one-man show 1982 Inv. № 205

КЪНЕВ / KАNEV

IN PANCHAREVO watercolour on paper; 52x34 Inv. № 206

1435

ГРАДИНАТА ПРЕД НАЦИОНАЛНАТА ГАЛЕРИЯ маслени бои на фазер; 61.5х50 Инв. № 407

КЪНЕВ / KАNEV

THE GARDENS IN FRONT OF THE NATIONAL GALLERY oil on fibreboard; 61.5x50 Inv. № 407


KАNEV / КЪНЕВ

ПЕЙЗАЖ ОТ КРИМ маслени бои на фазер; 55х65 Инв. № 935

1436

LANDSCAPE FROM THE CRIMEA oil on fibreboard; 55x65 Inv. № 935

KАNEV / КЪНЕВ

1437

ЗИМА СТАРА СОФИЯ маслени бои на картон; 51х70; откупена от Обща художествена изложба “София”, 1989 Инв. № 2317

WINTER - OLD SOFIA oil on cardboard; 51x70; purchased from the National Art Exhibition “Sofia”, 1989 Inv. № 2317

KАNEV / КЪНЕВ

1438

ПРОЛЕТ - ПЛОЩАД “ЖУРНАЛИСТ” маслени бои на платно; 65х81 Инв. № 3077

SPRING - “JOURNALIST” SQUIRE oil on canvas; 65x81 Inv. № 3077

KАNEV / КЪНЕВ

ЗИМА - ПЛОЩАД “ЖУРНАЛИСТ” маслени бои на платно; 64х54.5 Инв. № 3076

1439

WINTER - “JOURNALIST” SQUIRE oil on canvas; 64x54.5 Inv. № 3076

KАNEV / КЪНЕВ

“LEVSKI” STREET oil on canvas; 88x102 Inv. № 3075

УЛИЦА “ЛЕВСКИ” маслени бои на платно; 88х102 Инв. № 3075

1440


1441

ПЛОЩАД АЛ. БАТЕМБЕРГ маслени бои на платно; 95х90 Инв. № 3074

КЪНЕВ / KАNEV

BATEMBERG SQUIRE oil on canvas; 95x90 Inv. № 3074

КЪНЧЕВ. Иван Христов Кънчев

р. 1950 1976 завършва Художествената Академия в Букурещ. Работи в областта на рисунката и живописта.

KАNCHEV. Ivan Hristov Kаnchev

b. 1950 1976 graduated from the Art Academy in Bucharest. Works in drawing and painting.

ПЕЙЗАЖ II маслени бои на платно; 63х58 Инв. № 831

1443

СЕЗОНИ маслени бои на платно; 75х80 Инв. № 967

LANDSCAPE II oil on canvas; 63x58 Inv. № 831

КЪНЧЕВ / KАNCHEV

SEASONS oil on canvas; 75x80 Inv. № 967

КЪНЧЕВА. Дора Иванова Кънчева

р. 1926 1951 завършва ХА, София при проф. Дечко Узунов. Работи в областта на пейзажа, композицията и портрета.

KАNCHEVA. Dora Ivanova Kаncheva

ИЗ СОФИЯ маслени бои на платно; 100х100 Инв. № 770

1445

КРАЙ РЕКАТА маслени бои на платно; 70х90 Инв. № 830

b. 1926 1951 graduated from the Art Academy, Sofia under Prof. Dechko Uzunov. Paints landscapes, compositions and portraits.

IN SOFIA oil on canvas; 100x100 Inv. № 770

КЪНЧЕВА. Д / KАNCHEVA. D

AT THE RIVERSIDE oil on canvas; 70x90 Inv. № 830


KАNCHEVA. D / КЪНЧЕВА. Д

СОФИЙСКИ ПЕЙЗАЖ, 1972 маслени бои на платно; 104х121 Инв. № 1204

1446

SOFIA TOWNSCAPE, 1972 oil on canvas; 104x121 Inv. № 1204

KАNCHEVA. D / КЪНЧЕВА. Д

СОФИЯ СТАРИ КЪЩИ маслени бои на платно; 80.5х100; откупена от Обща художествена изложба “София”, 1989 Инв. № 2293

1447

SOFIA - OLD HOUSES oil on canvas; 80.5x100; purchased from the National Art Exhibition “Sofia”, 1989 Inv. № 2293

KАNCHEVA. D / КЪНЧЕВА. Д

1448

ПРОЛЕТ В СОФИЯ ДВОРЪТ С КЪЩАТА НА БОРИС ДЕНЕВ маслени бои на картон; 66х72 Инв. № 2928

SPRING IN SOFIA: COURTYARD WITH THE HOUSE OF BORIS DENEV oil on cardboard; 66x72 Inv. № 2928

KАNCHEVA. D / КЪНЧЕВА. Д

1449

ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ЦЕНТЪРА, 1974 маслени бои, платно на картон; 65х72; дарение от автора Инв. № 3143

THE CITY OF GOTZE DELCHEV DOWNTOWN, 1974 oil, canvas on cardboard; 65x72; donated by the artist Inv. № 3143

KАNCHEVA. D / КЪНЧЕВА. Д

HOUSES IN SOZOPOL, 1960 oil, canvas on cardboard; 68x75; donated by the artist Inv. № 3144

1450

СОЗОПОЛСКИ КЪЩИ, 1960 маслени бои, платно на картон; 68х75; дарение от автора Инв. № 3144


КЪНЧЕВА. Надежда Григорова Кънчева

р. 1932 1958 завършва живопис в ХА, София при проф. Илия Петров.

KАNCHEVA. Nadezhda Grigorova Kаncheva

b. 1932 1958 graduated in Painting from the Art Academy in Sofia under Prof. Iliya Petrov.

ПЕЙЗАЖ маслени бои на платно; 40х50; подпис долу дясно Н. Кън. Инв. № 311

1452

МАРИШКА, 1968 маслени бои на платно; 70х58; подпис горе дясно Н. Кънчева ’68 Инв. № 1605

LANDSCAPE oil on canvas; 40x50; signed bottom right Н. Кън. Inv. № 311

КЪНЧЕВА. Н / KАNCHEVA. N

MARISHKA, 1968 oil on canvas; 70x58; signed top right Н. Кънчева ’68 Inv. № 1605

1453

КАЗАНЛЪК маслени бои на платно; 55х68; подпис долу ляво Н. Кънчева Инв. № 1629

КЪНЧЕВА. Н / KАNCHEVA. N

KAZANLUK oil on canvas; 55x68; signed bottom left Н. Кънчева Inv. № 1629

КЪРШОВСКИ. Преслав Борисов Кършовски

р. 1905 1927 завършва живопис и графика в ДХА . 1938-1934 специализира във Варшава. 1950-1957 директор на НХГ. Работи сценография, илюстрация, плакат, рисунка, графика и живопис.

KАRSHOVSKI. Preslav Borissov Kаrshovski

ПЛОЩАД БАНСКИ, 1943 маслени бои на платно; 97х130; подпис долу дясно Преслав Кършовски 1943 Инв. № 27

1455

ПОДУЕНСКИ МОСТ маслени бои на платно; 81х65.5 Инв. № 788

b. 1905 1927 graduated in Painting and Graphic art fromthe State Academy of Art, Sofia.1950-7 director of the National Art Gallery, Sofia. Works in theatrical design, book illustration, poster, drawing, the graphic arts and painting, BANSKI SQUARE, 1943 oil on canvas; 97x130; signed bottom right Преслав Кършовски 1943 Inv. № 27

КЪРШОВСКИ / KАRSHOVSKI

THE PODOUENE BRIDGE oil on canvas; 81x65.5 Inv. № 788


KАRSHOVSKI / КЪРШОВСКИ

1456

ПОРТРЕТ НА Д-Р Н. ПЕТКОВ, 1935 маслени бои на платно; 81.5х68 Инв. № 1551

PORTRAIT OF DR N. PETKOV, 1935 oil on canvas; 81.5x68 Inv. № 1551

KАRSHOVSKI / КЪРШОВСКИ

БЕЛЬОВА ЦЪРКВА, 1971 маслени бои на платно; 50х61 Инв. № 1687

1457

THE BELYOVA CHURCH, 1971 oil on canvas; 50x61 Inv. № 1687

KАRSHOVSKI / КЪРШОВСКИ

ИЗ ВАРШАВА, 1930 маслени бои на платно; 38х46 Инв. № 1696

1458

IN WARSAW, 1930 oil on canvas; 38x46 Inv. № 1696

KАRSHOVSKI / КЪРШОВСКИ

КРАЙ САМОКОВ, 1955 маслени бои на платно; 50х61 Инв. № 1700

1459

NEAR SAMOKOV, 1955 oil on canvas; 50x61 Inv. № 1700

KАRSHOVSKI / КЪРШОВСКИ

AT THE MARKET, 1939 oil on canvas; 65x50 Inv. № 1704

НА ПАЗАРА, 1939 маслени бои на платно; 65х50 Инв. № 1704

1460


1461

КВАРТАЛ НА БАГДАД, 1969 акварел на хартия; 34х46 Инв. № 1709

КЪРШОВСКИ / KАRSHOVSKI

TOWN DISTRICT IN BAGHDAD, 1969 watercolour on paper; 34x46 Inv. № 1709

1462

БАГДАД, 1960 акварел на хартия; 35х27 Инв. № 1710

КЪРШОВСКИ / KАRSHOVSKI

BAGHDAD, 1960 watercolour on paper; 35x27 Inv. № 1710

1463

МОМИЧЕ ОТ С. МИРКОВО, 1945 маслени бои на платно; 46х38 Инв. № 2781

КЪРШОВСКИ / KАRSHOVSKI

GIRL FROM MIRKOVO VILLAGE, 1945 oil on canvas; 46x38 Inv. № 2781

1464

ПАМЕТНИКЪТ НА ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ, 1942 маслени бои на платно; 83х116 Инв. № 2813

КЪРШОВСКИ / KАRSHOVSKI

THE MONUMENT TO THE TSAR LIBERATOR, 1942 oil on canvas; 83x116 Inv. № 2813

1465

АВТОПОРТРЕТ, 1943 маслени бои на платно; 40х32 Инв. № 2829

КЪРШОВСКИ / KАRSHOVSKI

SELF-PORTRAIT, 1943 oil on canvas; 40x32 Inv. № 2829


KYOSSEILIEV. Georgi Vassilev Kyosseiliev

b. 1935 1962 graduated in Painting from the Art Academy in Sofia under Prof. Iliya Petrov. Paints mainly portraits, landscapes, and compositions.

КЬОСЕИЛИЕВ. Георги Василев Кьосеилиев

FISHERMAN’S FAMILY oil on canvas; 60x65 Inv. № 1003

р. 1935 1962 завършва живопис в ХА, София при проф. Илия Петров. Работи предимно портрет, пейзаж и композиция.

РИБАРСКО СЕМЕЙСТВО маслени бои на платно; 60х65 Инв. № 1003

KYOSSEILIEV / КЬОСЕИЛИЕВ

РИБАРСКО СЕМЕЙСТВО маслени бои на платно; 60х65 Инв. № 1003 (детайл)

1467

FISHERMAN’S FAMILY oil on canvas; 60x65 Inv. № 1003 (detail)

KYOSSEILIEV / КЬОСЕИЛИЕВ

БОЯНСКИЯТ МАЙСТОР маслени бои на платно; 125х105 Инв. № 1485

1468

THE MASTER OF BOYANA oil on canvas; 125x105 Inv. № 1485

KYOSSEILIEV / КЬОСЕИЛИЕВ

6-ТИ СЕПТЕМВРИ 1944 маслени бои на платно; 113х105 Инв. № 1491

1469

THE SIXTH OF SEPTEMBER 1944 oil on canvas; 113x105 Inv. № 1491

KYOSSEILIEV / КЬОСЕИЛИЕВ

BOYANA oil on canvas; 100x80 Inv. № 2553

БОЯНА маслени бои на платно; 100х80 Инв. № 2553

1470


1471

ТОДОР ЖИВКОВ маслени бои на платно; 100х80 Инв. № 2845

КЬОСЕИЛИЕВ / KYOSSEILIEV

TODOR ZHIVKOV oil on canvas; 100x80 Inv. № 2845

КЮВЛИЕВ. Йордан Тодоров Кювлиев

1877-1910 1903 завършва живопис в ХА в Белгия. Работи главно в областта на портрета и пейзажа.

KYUVLIEV. Yordan Todorov Kyuvliev

1877-1910 1903 graduated in Painting from an Art Academy in Belgium. Painted mainly portraits and landscapes.

ЛОДКИ НА БРЕГА маслени бои на фазер; 19х24 Инв. № 623

1473

СТАРА ЦЪРКВА В НЕСЕБЪР маслени бои на платно; 51х71 Инв. № 3022

BOATS ON THE SHORE oil on fibreboard; 19x24 Inv. № 623

КЮВЛИЕВ / KYUVLIEV

OLD CHURCH IN NESSEBUR oil on canvas; 51x71 Inv. № 3022

1474

ПОРТРЕТ НА Д-Р ГЕОРГИ МИРКОВИЧ, 1905 маслени бои на платно; 115х95 Инв. № 3067

КЮВЛИЕВ / KYUVLIEV

PORTRAIT OF DR GEORGI MIRKOVICH, 1905 oil on canvas; 115x95 Inv. № 3067

КЮРКЧИЙСКИ. Петър Д. Кюркчийски

ПЕЙЗАЖ С КЪЩИ маслени бои на картон; 28.5х43 Инв. № 1677

KYURKCHIYSKI. Peter D. Kyurkchiyski

LANDSCAPE WITH HOUSES oil on cardboard; 28.5x43 Inv. № 1677


KYUCHOUKOVA. Lilyana Chardafonova Kyuchoukova

b. 1958 1983 graduated in Graphic art from the “St. St. Cyril and Methodius” University, Veliko Tarnovo. Paints figurative compositions.

КЮЧУКОВА. Лиляна Чардафонова Кючукова

р. 1958 1983 завършва графика във ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”. Рисува фигурални композиции. УЛИЦА КАЛКАН, 1989 маслени бои на платно; 61х84 Инв. № 2442

STREET - BLIND WALL, 1989 oil on canvas; 61x84 Inv. № 2442

LAVRENOV. Tsanko Ivanov Lavrenov

1896-1978 Self-taught as an artist. Visited Vienna, Mount Athos, Italy, and Macedonia. Painted pictures of Bulgarian towns and monasteries of the National Revival period, as well as compositions on historical subjects. Developed a distinctive style of his own inspired by Bulgarian folk art.

ЛАВРЕНОВ. Цанко Иванов Лавренов

1896-1978 Художник без академична школовка. Посещава Виена, Атон, Италия и Макадония. Рисува и исторически композиции. Изгражда свой художествен стил като изхожда от българската народна живопис. ХИЛЕНДАРСКИЯТ МАНАСТИР, 1936 темпера на дъска; 25х21 Инв. № 28

CHILANDAR MONASTERY, 1936 tempera on board; 25x21 Inv. № 28

LAVRENOV / ЛАВРЕНОВ

БОМБАРДИРОВКИ В СОФИЯ маслени бои на шперплат; 38х50 Инв. № 762

1478

AIR-RAIDS ON SOFIA oil on plywood; 38x50 Inv. № 762

LAVRENOV / ЛАВРЕНОВ

1479

БОМБАРДИРАНА СОФИЯ, 1946 маслени бои на шперплат; 96.5x125 Инв. № 769

SOFIA BOMBED, 1946 oil on plywood; 96.5x125 Inv. № 769

LAVRENOV / ЛАВРЕНОВ

ALEXANDER NEVSKI CATHEDRAL oil on canvas; 95x87 Inv. № 791

“АЛЕКСАНДЪР НЕВСКИ” маслени бои на платно; 95х87 Инв. № 791

1480


1481

РОДОПСКИ ПЕЙЗАЖ маслени бои на дъска; 50х57 Инв. № 978

ЛАВРЕНОВ / LAVRENOV

LANDSCAPE FROM THE RHODOPES oil on board; 50x57 Inv. № 978

1482

БОМБАРДИРОВКИ В СОФИЯ маслени бои на дъска; 50х38 Инв. № 999

ЛАВРЕНОВ / LAVRENOV

AIR-RAIDS ON SOFIA oil on board; 50x38 Inv. № 999

1483

ПЛОВДИВ маслени бои на дъска; 50х39 Инв. № 1173

ЛАВРЕНОВ / LAVRENOV

PLOVDIV oil on board; 50x39 Inv. № 1173

1484

ПЛАНИНСКИ ПЕЙЗАЖ маслени бои на картон; 39х39; откупена от А. Луков, 1988 Инв. № 1570

ЛАВРЕНОВ / LAVRENOV

MOUNTAIN LANDSCAPE oil on cardboard; 39x39; purchased from A. Loukov 1988 Inv. № 1570

1485

ТЪРНОВО СТОЛИЦА НА ВТОРОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО, 1947 маслени бои на шперплат; 102х126 Инв. № 2633

ЛАВРЕНОВ / LAVRENOV

TURNOVO - CAPITAL OF THE SECOND BULGARIAN KINGDOM, 1947 oil on plywood; 102x126 Inv. № 2633


LAZAROV. Lyudmil Emilov Lazarov

b. 1955 1985 graduaded in Paintingfrom the Art Academy, Sofia under Prof. Ivan Kirkov. Lives in Paris.

ЛАЗАРОВ. Людмил Емилов Лазаров

р. 1955 1985 завършва живопис в ХА, София при проф. Иван Кирков. Живее в Париж.

РЕКА, 1989 маслени бои на платно; 65х65; откупена от Комитета за култура на Обща художествена изложба “Малък формат”, Сливен 1989 Инв. № 2348

RIVER, 1989 oil on canvas; 65x65; purchased by the Committee of Culture from the “Small Format” National Art Exhibition, Sliven 1989 Inv. № 2348 LAZAROV. Miladin Lazarov Petrov

1894-1985 1916 graduated in Painting from the State Art and Industrial School, Sofia under Prof. Ivan Markvichka. Member of the Society of Independent Artists. Painted predominantly portraits and landscapes.

ЛАЗАРОВ. Миладин Лазаров Петров

1894-1985 1916 завършва живопис в ДХИУ, София при проф. Иван Мърквичка. Членосновател на Дружеството на независимите художници. Работи основно портрети и пейзажи. НЕЛИ, 1936 маслени бои на платно; 46x38.5; подпис долу дясно Инв. № 224

NELLI, 1936 oil on canvas; 46x38.5; signed bottom right Inv. № 224 LAZAROV. M / ЛАЗАРОВ. М

ЕВЕЛИНА маслени бои на картон; 52х37 Инв. № 1125

1488

EVELINA oil on canvas; 52x37 Inv. № 1125

LAZAROV. M / ЛАЗАРОВ. М

1489

ДАМСКИ ПОРТРЕТ, 1935 маслени бои на шперплат; 120х105 Инв. № 2493

PORTRAIT OF A LADY, 1935 oil on plywood; 120x105 Inv. № 2493

LAJOS

HARVEST oil on board; 53.5x82.5 Inv. № 2010

ЛАЙОШ

.

ЖЪТВА маслени бои на дъска; 53.5х82.5 Инв. № 2010


ЛАЛЕВ. Димитър Лалев Лалев

р. 1953 1981 завършва стенопис в ХА, София при проф. Тома Върбанов и проф. Мито Гановски. Работи в областта на фигуралната композиция. СЪКВАРТИРАНТКИ, 1982 маслени бои на платно; 80х80; подпис долу дясно Д. Лалев ’82 Инв. № 403

1492

РОД МИНАВА маслени бои на платно; 225х140 Инв. № 1230

LALEV. Dimiter Lalev Lalev

b. 1953 1981 graduated in Mural painting from the Art Academy in Sofia under Prof. Toma Vurbanov and Prof. Mito Ganovski. Paints figurative compositions.

ROOM-MATES, 1982 oil on canvas; 80x80; signed bottom right Д. Лалев’82 Inv. № 403

ЛАЛЕВ / LALEV

THE KIN IS PASSING oil on canvas; 225x140 Inv. № 1230

1493

ПРОЛЕТЕН ПРАЗНИК маслени бои на платно; 100х90 Инв. № 2531

ЛАЛЕВ / LALEV

SPRING FEAST oil on canvas; 100x90 Inv. № 2531

ЛАЛОВ. Михаил Тодоров Лалов

р. 1952 1979 завършва сценография в ХА, София. Работи живопис.

КОНФЛИКТ маслени бои на фазер; 49х45; подпис горе ляво М. Л. ’80 Инв. № 362

1495

ПОРЕДНИЯТ НОМЕР НА АКТЬОРА, 1982 маслени бои на платно; 58х48; подпис долу ляво М. Лалов ’82 Инв. № 439

LALOV. Mihail Todorov Lalov

b. 1952 1979 graduated in stage design from the Art Academy in Sofia. Works as painter

CONFLICT oil on fibreboard; 49x45; signed top left М. Л.’80 Inv. № 362

ЛАЛОВ / LALОV

THE CONSECUTIVE FEATURE OF THE ACTOR, 1982 oil on canvas; 58x48; signed bottom left М. Лалов’82 Inv. № 439


LALОV / ЛАЛОВ

1496

ЕСЕНТА НА ЕДИН КЛОУН, 1983 маслени бои на фазер; 40х29; подпис горе ляво М. Лалов ’83 Инв. № 684

THE AUTUMN OF A CLOWN, 1983 oil on fibreboard; 40x29; signed top left М. Лалов ’83 Inv. № 684

LALОV / ЛАЛОВ

БАЛКОН маслени бои на фазер; 72х60 Инв. № 936

1497

BALCONY oil on fibreboard; 72x60 Inv. № 936

LEVIEV. Yoan Issakov Leviev

1934-1994 1958 graduated in Monumental and decorative painting from the Art Academy in Sofia under Prof. Georgi Bogdanov. Worked in large-scale decorative and easel painting.

ЛЕВИЕВ. Йоан Исаков Левиев

1498

1934-1994 1958 завършва монументалнодекоративна живопис в ХА, София при проф. Георги Богданов. Работи в областта на монументалната и кавалетната живопис. ПОРТРЕТ НА МАЕРХОЛД, 1967 маслени бои на платно; 130х90; подпис горе ляво Й. Л. 1967 Инв. № 124

PORTRAIT OF MEYERHOLD, 1967 oil on canvas; 130x90; signed top left Й. Л. 1967 Inv. № 124 LEVIEV / ЛЕВИЕВ

ПОРТРЕТ НА МАЕРХОЛД, 1967 маслени бои на платно; 130х90; подпис горе ляво Й. Л. 1967 Инв. № 124 (детайл)

1499

PORTRAIT OF MEYERHOLD, 1967 oil on canvas; 130x90; signed top left Й. Л. 1967 Inv. № 124 (detail)

LEVIEV / ЛЕВИЕВ

MOOD, 1964 oil on canvas; 130x100; signed top right Й. Л. 1984 Inv. № 125

1500

НАСТРОЕНИЕ, 1984 маслени бои на платно; 130х100; подпис горе дясно Й. Л. 1984 Инв. № 125


1501

КЪЩА С АТЛАС маслени бои на платно; 99х129 Инв. № 1215

ЛЕВИЕВ / LEVIEV

HOUSE WITH ATLAS oil on canvas; 99x129 Inv. № 1215

1502

ЖЕНИ КРАЙ БРЕГА, 1978 маслени бои на платно; 100х130; откупена от самостоятелна изложба, София 1979 Инв. № 1255

ЛЕВИЕВ / LEVIEV

WOMEN AT THE WATERSIDE, 1978 oil on canvas; 100x130; purchased from the artist’s one-man show, Sofia 1979 Inv. № 1255

1503

ПОГРЕБЕНИЕТО НА ЕДИН НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ПРЕЗ 1925 Г., 1979 маслени бои на платно; 250х179 Инв. № 2378

ЛЕВИЕВ / LEVIEV

FUNERAL OF A MEMBER OF PARLIAMENT IN 1925, 1979 oil on canvas; 250x179 Inv. № 2378

ЛЕПАВЦОВ. Методи Лепавцов

ПЕЙЗАЖ сух пастел на хартия; 33х50 Инв. № 2190

ЛЕПАВЦОВА. Евгения Илиева Лепавцова

1895-1981 Започва да рисува през 20-те г. Рисува преди всичко портрети и натюрморти живопис и графика. (Всички творби са дарение от Елена Фурнаджиева)

ОТ ВОЙНАТА маслени бои на платно; 46.5х61.5 Инв. № 3102

LEPAVTSOV. Metodi Lepavtsov

LANDSCAPE dry pastel on paper, 33x50 Inv. № 2190

LEPAVTSOVA. Evghenia Ilieva Lepavtsova

1895-1981 Worked in painting and graphic art; mainly portraits and still-lifes. (All her work donated by Elena Furnadjieva)

AFTER THE WAR oil on canvas; 46.5x61.5 Inv. № 3102


LEPAVTSOVA / ЛЕПАВЦОВА

БЕРАЧКИ НА ЯБЪЛКИ маслени бои на картон; 50.5х40 Инв. № 3104

1506

APPLE PICKERS oil on cardboard; 50.5x40 Inv. № 3104

LEPAVTSOVA / ЛЕПАВЦОВА

ЖЕНСКИ КОСТЮМ ОТ ГЮМЮРДЖИШКО акварел на хартия; 42.5х36.5 Инв. № 3115

1507

WOMAN’S COSTUME FROM THE REGION OF GUMURDJISHKO watercolour, paper; 42.5x36.5 Inv. № 3115

LEPAVTSOVA / ЛЕПАВЦОВА

1508

ЖЕНСКИ КОСТЮМ ОТ СИЛИСТРИНСКО темпера на хартия; 37.5х47 Инв. № 3114

WOMAN’S COSTUME FROM THE REGION OF SILISTRA tempera, paper; 37.5x47 Inv. № 3114

LEPAVTSOVA / ЛЕПАВЦОВА

1509

ЖЕНСКИ КОСТЮМ ОТ ХАСКОВСКО темпера на хартия; 42.5х33.5 Инв. № 3113

WOMAN’S COSTUME FROM THE REGION OF HASKOVO tempera, paper; 42.5x33.5 Inv. № 3113

LEPAVTSOVA / ЛЕПАВЦОВА

FOLK COSTUME FROM THE NORTH PART OF BULGARIA watercolour, tempera, paper; 43x30 Inv. № 3112

СЕВЕРНЯШКА НОСИЯ акварел, темпера на хартия; 43х30 Инв. № 3112

1510


1511

МЪЖКИ КОСТЮМ ОТ РУСЕНСКО темпера на хартия; 43.5х36.5 Инв. № 3111

ЛЕПАВЦОВА / LEPAVTSOVA

MAN’S COSTUME FROM THE REGION OF RUSSE tempera, paper; 43.5x36.5 Inv. № 3111

1512

СТАРА СОФИЙСКА НОСИЯ смесена техника на хартия; 38.5х24.5 Инв. № 3110

ЛЕПАВЦОВА / LEPAVTSOVA

OLD FOLK COSTUME FROM THE REGION OF SOFIA mixed media, paper; 38.5x24.5 Inv. № 3110

1513

ГЛАВА НА МОМЧЕ акварел на хартия; 26.5х25.5 Инв. № 3109

ЛЕПАВЦОВА / LEPAVTSOVA

BOYS HEAD watercolour, paper; 26.5x25.5 Inv. № 3109

1514

МОМИ акварел на хартия; 32х24 Инв. № 3108

ЛЕПАВЦОВА / LEPAVTSOVA

GIRLS watercolour, paper; 32x24 Inv. № 3108

1515

СЕСТРА МИ ТАНЯ маслени бои на платно; 26х19.5 Инв. № 3106

ЛЕПАВЦОВА / LEPAVTSOVA

MY SISTER TANYA oil on cardboard; 26x19.5 Inv. № 3106


LEPAVTSOVA / ЛЕПАВЦОВА

ЯБЪЛКОБЕРАЧКИ маслени бои на платно; 48.5х45 Инв. № 3105

1516

APPLE PICKERS oil on canvas; 48.5x45 Inv. № 3105

LEPAVTSOVA / ЛЕПАВЦОВА

ПРАЗНИК маслени бои на платно; 48х45.5 Инв. № 3103

1517

HOLIDAY oil on canvas; 48x45.5 Inv. № 3103

LEPAVTSOVA / ЛЕПАВЦОВА

МАЙКА МИ маслени бои на картон; 53.5х42.5 Инв. № 3101

1518

MY MOTHER oil on cardboard; 53.5x42.5 Inv. № 3101

LEKHCHANSKA. Mira Bogomilova Lekhchanska

b. 1929 1951 graduated in Mural painting from the Art Academy, Sofia under Prof. Georgi Bogdanov.

PORTRAIT OF MY MOTHER oil on canvas; 65х54 Inv. № 859

LILOV. Nikola Petrov Lilov

1920-1993 1952 graduated in Painting from the Art Academy in Sofia under Prof. Iliya Petrov. Painted predominantly portraits and compositions with a preference for battle scenes. THE COLLAPSE oil on canvas; 120x160 Inv. № 1347

ЛЕХЧАНСКА. Мира Богомилова Лехчанска

р. 1929 г. 1951 завършва стенопис в ХА, София при проф. Георги Богданов.

ПОРТРЕТ НА МАМА маслени бои на платно; 65х54 Инв. № 859

ЛИЛОВ. Никола Петров Лилов

920-1993 1952 завършва живопис в ХА, София при проф. Илия Петров. Работи предимно в областта на портрета и фигуралната композиция с предпочитание към баталните теми. СРУТВАНЕТО маслени бои на платно; 120х160 Инв. № 1347


1521

СТАРИННА ГРОТЕСКА С ШОПИ, 1966 маслени бои на платно; 121х165 Инв. № 2363

ЛИЛОВ. Н / LILOV. N

OLD-TIME GROTESQUE WITH SHOPP PEASANTS, 1966 oil on canvas; 121x165 Inv. № 2363

ЛОЗЕВ. Христо Димов Лозев

1883-1970 1908 завършва ДРУ, София. 1912-14 следва специалния курс по живопис при проф. Иван Мърквичка и скулптура при проф. Жеко Спиридонов. Изявява се като живописец, график, илюстратор и скулптор. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ, 1922 маслени бои на платно; 120х75 Инв. № 2564

р. 1945 Завършва ХА в Прага. Работи в областта на живописта.

МОСТЪТ маслени бои на платно; 80х66 Инв. № 863

ПЛАНИНСКИ ПЕЙЗАЖ маслени бои на платно; 60х100 Инв. № 1092

1883-1970 1906 graduated from the State Drawing School, Sofia. 1912-4 attended the special course in Painting under Prof. Ivan Markvichka and in Sculpture under Prof. Zheko Spiridonov. Worked as painter, graphic artist, illustrator, and sculptor.

DIMITER BLAGOYEV, 1922 oil on canvas; 120x75 Inv. № 2564

ЛУГОВА. Мария Любомирова Лугова

1524

LOZEV. Christo Dimov Lozev

LOUGOVA. Maria Lyubomirova Lougova

b. 1945 Graduated from the Art Academy, Prague. Works in painting.

THE BRIDGE oil on canvas; 80x66 Inv. № 863

ЛУГОВА / LOUGOVA

MOUNTAIN LANDSCAPE oil on canvas; 60x100 Inv. № 1092

1525

СУХАТА РЕКА маслени бои на платно; 60х110 Инв. № 2294

ЛУГОВА / LOUGOVA

SOUHATA REKA (THE DRY RIVER) oil on canvas; 60x110 Inv. № 2294


LOUDKOLEV. Alexander Draganov Loudkolev

b. 1935 1964 graduated in Painting from the Art Academy in Sofia under Prof. Panayot Panayotov. Paints compositions (mostly on historical themes), landscapes and still-lifes.

ЛУДКОЛЕВ. Александър Драганов Лудколев

MILITARY UNION BETWEEN KHAN ISPERIKH AND THE SLAV PRINCES oil on canvas; 150x200 Inv. № 2379

р. 1935 1964 завършва живопис в ХА, София при проф. Панайот Панайотов. Работи в областта на композицията (предимно историческа тематика), пейзажа и натюрморта.

БОЕН СЪЮЗ МЕЖДУ ИСПЕРИХ И СЛАВЯНСКИТЕ КНЯЗЕ маслени бои на платно; 150х200 Инв. № 2379

LOUDKOLEV / ЛУДКОЛЕВ

1527

МНОГОЕТАЖНА СОФИЯ маслени бои на шперплат; 194х72.5 Инв. № 2383

MANY-STOREYED SOFIA oil on plywood; 194x72.5 Inv. № 2383

LOUDKOLEV / ЛУДКОЛЕВ

1528

КРАВИ маслени бои на платно; 90х120.5; дарение от автора от самостоятелна изложба, София, 1993 Инв. № 3034

COWS oil on canvas; 90x120.5; donated by the artist from her one-man show, Sofia, 1993 Inv. № 3034

LOUDKOLEV / ЛУДКОЛЕВ

CROSSING THE BIG RIVER mixed media on canvas; 85x100 purchased by the Sofia Greater Municipality from the one-man show of the artist at the Sofia Art Gallery, 1993 Inv. № 3048 LOUDKOLEV / ЛУДКОЛЕВ

SREDETZ - SUMMER 1386 mixed media, canvas; 113x100 Inv. № 3099

1529

ПРЕМИНАВАНЕ НА ГОЛЯМАТА РЕКА смесена техника на платно; 85х100; откупена от Столична голяма община от самостоятелна изложба на автора в СГХГ, 1993 Инв. № 3048

1530

СРЕДЕЦ - ЛЕТО 1386 смесена техника на платно; 113х100 Инв. № 3099


1531

КРУМ ВЪВ ВЕЛБЪЖД смесена техника на платно; 118х103 Инв. № 3098

ЛУДКОЛЕВ / LOUDKOLEV

KRUM IN VELBUJD mixed media, canvas; 118x103 Inv. № 3098

1532

КРУМ В СЕРДИКА, 1985 смесена техника на платно; 126х125 Инв. № 3097

ЛУДКОЛЕВ / LOUDKOLEV

KRUM IN SERDIKA, 1985 mixed media on canvas; 126x125 Inv. № 3097

ЛУКАРОВ. Владимир Лукаров

"СВ. НАУМ" темпера на хартия; 36.5х31.5 Инв. № 1959

ЛУКАРОВ. Иван Лукаров

Работи през 30-те и 40-те г. Рисува живописни пейзажи.

СЕЛСКА ОГРАДА, 1943 акварел на хартия; 45х68 Инв. № 1816

ЛУКОВА. Вера Христова Лукова

1907-1974 1930 завършва живопис в ХА, София при проф. Борис Митов. Твори в областта на портрета, пейзажа и фигуралната композиция. 1937 е удостоена със златен медал на Парижкото изложение.

ПЕЙЗАЖ С ЛОДКИ маслени бои на платно; 65x71; подпис долу ляво В. Лукова; постъпила през 1942 Инв. № 29

LOUKAROV. Vladimir Loukarov

“SAINT NAOUM” tempera on paper; 36.5x31.5 Inv. № 1959

LOUKAROV. Ivan Loukarov

Active in the 1930-40s. Painted landscapes.

VILLAGE FENCE, 1943 watercolour on paper; 45x68 Inv. № 1816

LOUKOVA. Vera Christova Loukova

1907-1974 1930 graduated in Painting from the Art Academy, Sofia under Prof. Boris Mitov. Painted portraits, landscapes, and figurative compositions. 1937 was awarded a gold medal at the Paris World Fair.

LANDSCAPE WITH BOATS oil on canvas; 65x71; signed bottom left В. Лукова; acquired 1942 Inv. № 29


LOUKOVA / ЛУКОВА

1536

ЦВЕТЯ, 1961 маслени бои на фазер; 49х35; подпис долу дясно В. Лукова ’61; откупена 1962 Инв. № 208

FLOWERS, 1961 oil on fibreboard; 49x35; signed bottom right В. Лукова ’61; acquired 1962 Inv. № 208

LOUKOVA / ЛУКОВА

ПЕЙЗАЖ маслени бои на платно; 69х55 Инв. № 394

1537

LANDSCAPE oil on canvas; 69x55 Inv. № 394

LOUKOVA / ЛУКОВА

1538

БАЛЧИК, 1967 маслени бои на платно; 67х81; подпис долу дясно В. Лукова ’67 Инв. № 466

BALCHIK, 1967 oil on canvas; 67x81; signed bottom right В. Лукова’67 Inv. № 466

LOUKOVA / ЛУКОВА

1539

ПИЕТА, 1972 маслени бои на платно; 83х69; подпис долу ляво В. Лукова ’72 Инв. 473

PIETA, 1972 oil on canvas; 83x69; signed bottom left В. Лукова’72 Inv. № 473

LOUKOVA / ЛУКОВА

GIRL PEELING POTATOES oil on canvas; 89x69 Inv. № 1184

МОМИЧЕ БЕЛИ КАРТОФИ маслени бои на платно; 89х69 Инв. № 1184

1540


1541

РИБАР, 1966 маслени бои на платно; 100х60 Инв. № 1776

ЛУКОВА / LOUKOVA

FISHERMAN, 1966 oil on canvas; 100x60 Inv. № 1776

1542

СЕСТРА МИ, 1941 маслени бои на платно; 117х98 Инв. № 2674

ЛУКОВА / LOUKOVA

MY SISTER, 1941 oil on canvas; 117x98 Inv. № 2674

ЛЮТАКОВА. Елена Йорданова Манева Лютакова

р. 1957 1981 завършва специалност живопис във ВТУ “Св.Св. Кирил и Методий” при Иван Банов. ИНТЕРИОР II маслени бои на фазер; 29х41; откупена от Комитета за култура от Обща художествена изложба “Малък формат”, Сливен 1989 Инв. № 2785

ЛЮТОВ. Михаил Иванов Лютов

1887-1965 1918 завършва живопис в ДХИУ, София при проф. Иван Ангелов и проф. Иван Мърквичка. Рисува композиции, портрети и пейзажи. ПАНАЙОТ ХИТОВ маслени бои на картон; 59х49 (тондо) Инв. № 1981

ЛЯХОВА. Надежда Олег Ляхова

р. 1960 1984 завършва сценография в ХА, СоФия. Работи в областта на съвременното изкуство - обекти, инсталации, видео. ДУПКИ 6 (ЧАСТ 1), 1998 ръчно формована хартия, алуминий; 125х95; дарение от автора 2001 Инв. № 3151

LYUTAKOVA. Elena Iordanova Maneva Lyutakova

b. 1957 1981 graduaded in Painting from the University “ St. St. Cyril and Methodius” in Veliko Tarnovo under Ivan Banov.

INTERIOR II oil on fibreboard; 29x41; purchased by the Committee of Culture from the “Small Format” National Art Exhibition, Sliven 1989 Inv. № 2785 LYUTOV. Mihail Ivanov Lyutov

1887-1965 1918 graduated in Painting from the State Art and Industrial School, Sofia under Prof. Ivan Anghelov and Prof. Ivan Mаrkvichka. Painted compositions, portraits, and landscapes.

PANAYOT HITOV oil on cardboard; 59x49 (tondo) Inv. № 1981

LYAHOVA. Nadezhda Oleg Lyahova

b. 1960 1984 graduated in Stage design from the Art Academy in Sofia. Works in contemporary art - installation, video, object-art.

HOLES 6 (PART 1), 1998 hand-made paper, aluminum; 125x95; donated by the artist 2001 Inv. № 3151


LYAHOVA / ЛЯХОВА

1546

ДУПКИ 6 (ЧАСТ 2), 1998 ръчно формована хартия, алуминий; 125х95; дарение от автора 2001 Инв.№ 3152

HOLES 6 (PART 2), 1998 hand-made paper, aluminum; 125x95; donated by the artist 2001 Inv. № 3152

MAISKI. Kiril Dimitrov Maiski

b. 1926 1950 graduated in Monumental painting from the Art Academy in Sofia under Prof. Georgi Bogdanov. Paints predominantly architectural landscapes, flowers, and compositions with a marked predilection for historical and patriotic themes.

МАЙСКИ. Кирил Димитров Майски

р. 1926 1950 завършва монументална живопис в ХА, София при проф. Георги Богданов. Рисува предимно в акварелна техника архитектурни пейзажи,композиции с подчертан интерес към историческата и патриотичната тема.

THE TRIUMPHAL ARCH, SALONIKA watercolour on paper; 36x48 Inv. № 2009

ТРИУМФАЛНАТА АРКА СОЛУН акварел на хартия; 36х48 Инв. № 2009

THE MASTER. Vladimir Dimitrov Poppetrov

1882-1960 1910 graduated in Painting from the State Art and Industrial School, Sofia under Prof. Ivan Markvichka. Painted genre compositions, portraits, and landscapes. Representative of the “Rodno Izkustvo” movement.

МАЙСТОРА. Владимир Димитров Поппетров

1882-1960 1910 завършва живопис в ДХИУ, София при проф. Иван Мърквичка. Рисува битови композиции, портрети и пейзажи. Представител на движението “Родно изкуство”. СЕЛЯНКА ОТ КЮСТЕНДИЛСКО, 1936, маслени бои на платно; 64х75; постъпила през 1942 Инв. № 30

PEASANT WOMAN FROM KYUSTENDIL REGION, 1936 oil on canvas; 64x75; acquired in 1942 Inv. № 30 THE MASTER / МАЙСТОРА

МАЙКА МИ, 1902 маслени бои на дъска; 53.5х44 Инв. № 31

1549

MY MOTHER, 1902 oil on board; 53.5x44 Inv. № 31

THE MASTER / МАЙСТОРА

GIRL IN THE SHADOW oil on canvas; 81x100 Inv. № 32

МОМИЧЕ В СЯНКА маслени бои на платно; 81х100 Инв. № 32

1550


1551

АВТОПОРТРЕТ маслени бои на платно; 63х55 Инв. № 179

МАЙСТОРА / THE MASTER

SELF-PORTRAIT oil on canvas; 63x55 Inv. № 179

1552

ПОРТРЕТ НА СТ. КОНСТАНТИНОВА маслени бои на картон; 30.5х21.5 Инв. № 573

МАЙСТОРА / THE MASTER

PORTRAIT OF S. KONSTANTINOVA oil on cardboard; 30.5x21.5 Inv. № 573

1553

СЕЛЯНИН С МОТИКА маслени бои на платно; 74.5х64 Инв. № 2145

МАЙСТОРА / THE MASTER

PEASANT WITH HOE oil on canvas; 74.5x64 Inv. № 2145

1554

ЖЕТВАРКА маслени бои на платно; 145х81 Инв. № 2812

МАЙСТОРА / THE MASTER

HARVESTER oil on canvas; 145x81 Inv. № 2812

1555

КРУШИ маслени бои на платно; 60х74 Инв. № 2735

МАЙСТОРА / THE MASTER

PEARS oil on canvas; 60x74 Inv. № 2735


THE MASTER / МАЙСТОРА

СЕЛЯНКА маслени бои на платно; 94х77 Инв. № 2654

1556

PEASANT WOMAN oil on canvas; 94x77 Inv. № 2654

MAISTOROV. Nikolai Lazarov Maistorov

b. 1943 1969 graduated in Painting from the Art Academy in Sofia under Prof. Nenko Balkanski. Paints figurative compositions.

МАЙСТОРОВ. Николай Лазаров Майсторов

AUTOBIOGRAPHICAL CIRCUS, 1979 oil on board; 130x250; signed bottom right HM Inv. № 126

р. 1943 1969 завършва живопис в ХА, София при проф. Ненко Балкански. Работи в областта на фигуралната композиция. АВТОБИОГРАФИЧЕН ЦИРК, 1979 маслени бои на дъска; 130х250; подпис долу дясно НМ Инв. № 126

MAISTOROV / МАЙСТОРОВ

1558

АВТОБИОГРАФИЧЕН ЦИРК (картон), 1979 смесена техника на картон; 130х246; подпис долу дясно Инв. № 1359

AUTOBIOGRAPHICAL CIRCUS (project), 1979 mixed media on cardboard; 130x246; signed bottom right Inv. № 1359

MAISTOROV / МАЙСТОРОВ

ELENA, 1977 oil on board; 39.5x49.5; signed bottom right ’77 HM; purchased from the artist’s one-man show, Sofia, November 1978 Inv. № 128 MAISTOROV / МАЙСТОРОВ

TEMPTATION, 1983 guache on paper; 60x80; signed bottom right Inv. № 398

1559

ЕЛЕНА, 1977 маслени бои на дъска; 39.5х49.5; подпис долу дясно ’77 НМ; откупена от самостоятелна изложба, София, ноември 1978 Инв. № 128

1560

СЪБЛАЗЪН, 1983 гваш на хартия; 60х80; подпис долу дясно Инв. № 398


1561

НАСАМЕ СЪС СМЪРТТА, 1983 гваш на хартия; 60x80; подпис долу дясно Инв. № 853

МАЙСТОРОВ / MAISTOROV

ALONE WITH DEATH, 1983 guache on paper; 60x80; signed bottom right Inv. № 853

1562

МНОГО СТАРА ПРИКАЗКА, 1982 гваш на хартия; 80х60; подпис долу ляво Инв. № 855

МАЙСТОРОВ / MAISTOROV

A VERY OLD FAIRY-TALE, 1982 guache on paper; 80x60; signed bottom left Inv. № 855

1563

ГОЛГОТА, 1983 гвашна хартия; 60х80 Инв. № 889

МАЙСТОРОВ / MAISTOROV

GOLGOTHA, 1983 guache on paper; 60х80 Inv. № 889

1564

ЧОВЕК И КУЧЕ, 1983 гваш на хартия; 60х80; подпис долу дясно Инв. № 890

МАЙСТОРОВ / MAISTOROV

MAN WITH DOG, 1983 guache on paper; 60х80; signed bottom right Inv. № 890

1565

ИГРАЧКИТЕ, 1977 маслени бои на дъска; 39.5х49.5; откупена от самостоятелна изложба, София ноември 1978 Инв. № 127

МАЙСТОРОВ / MAISTOROV

THE TOYS, 1977 oil on board; 39.5x49.5; purchased from the artist’s one-man, Sofia, November 1978 Inv. № 127


MAISTOROV / МАЙСТОРОВ

1566

ЕДИН МОЙ СЪН, ИЛИ ОПИТ ЗА ЛЕТЕНЕ, 1983 казеин на платно; 165х269; подпис долу дясно Инв. № 2376

A DREAM OF MINE, OR AN ATTEMPT AT FLYING, 1983 casein on canvas; 165x269; signed bottom right Inv. № 2376

MAISTOROV / МАЙСТОРОВ

1567

20-ти ВЕК (НОЩ НАД ЧИЛИ), 1973-1975 маслени бои на шперплат; 205х271 Инв. № 2407

20th CENTURY (NIGHT OVER CHILE), 1973-1975 oil on plywood; 205x271 Inv. № 2407

MAISTOROV / МАЙСТОРОВ

1568

ЗАЧАТИЕ, РАЖДАНЕ, КЛОУНЪТ (триптих), 1978 маслени бои на фазер; 101х160; подпис долу ляво Инв. № 2599

CONCEPTION, BIRTH, THE CLOWN (triptych), 1978 oil on fibreboard; 101x160; signed bottom left Inv. № 2599

MAISTOROV / МАЙСТОРОВ

ДЕТЕ И МАЙКА, 1977 пастел на хартия; 50х75 Инв. № 2760

1569

CHILD AND MOTHER, 1977 pastel on paper; 50x75 Inv. № 2760

MAISTOROV / МАЙСТОРОВ

20th CENTURY (NIGHT OVER CHILE), 1973 (project) chalk, charcoal, guache on paper; 200x300; donated by the artist 1998 Inv. № 3147

1570

20-ти ВЕК (НОЩ НАД ЧИЛИ), 1973 (подготвителен картон) креда, въглен, гваш на хартия; 200х300; дарение от автора 1998 Инв. № 3147


1571

ПОРТРЕТ НА ХУДОЖНИКА НИКОЛАЙ ЗИКОВ, 1971 маслени бои на платно; 104х76; подпис долу дясно; дарение от автора 1998 Инв. № 3146

МАЙСТОРОВ / MAISTOROV

PORTRAIT OF THE ARTIST NIKOLAI ZIKOV, 1971 oil on canvas; 104x76; signed bottom right; donated by the artist 1998 Inv. № 3146

1572

АГРЕСИЯ И СЪПРОТИВА, 1971 маслени бои на платно; 150х220; подпис долу ляво; дарение от автора 1998 Инв. № 3145

МАЙСТОРОВ / MAISTOROV

AGGRESSION AND RESISTANCE, 1971 oil on canvas; 150x220; signed bottom left; donated by the artist 1998 Inv. № 3145

1573

РИТЪМ, 1971 маслени бои на платно; 219х199; подпис долу дясно; дарение от автора 1997 Инв. № 3126

МАЙСТОРОВ / MAISTOROV

RHYTHM, 1971 oil on canvas; 219x199; signed bottom right; donated by the artist 1997 Inv. № 3126

1574

ЦИКЪЛ “ГРАДСКИ ПОДЛЕЗИ” СВОЕОБРАЗЕН АВТОПОРТРЕТ, 1983 маслени бои на платно; 137х200; подпис долу дясно; дарение от автора 1997 Инв. № 3125

МАЙСТОРОВ / MAISTOROV

SERIES “CITY UNDERPASSES” A KIND OF SELFPORTRAIT, 1983 oil on canvas; 137x200; signed bottom right; donated by the artist 1997 Inv. № 3125

МАКЕДОНСКИ. Димитър Ираклиев Македонски

1914-1993 1944 завършва живопис в ХА, София при проф. Никола Ганушев. 1945-65 работи като уредник в СГХГ. Рисува портрети, пейзажи и натюрморти. ПЕЙЗАЖ, 1975 маслени бои на платно; 91х72; подпис долу ляво Дим. Македонски 1975 Инв. № 510

MAKEDONSKI. Dimiter Irakliev Makedonski

1914-1993 1944 graduated in Painting from the Art Academy, Sofia under Prof. Nikola Ganoushev. 1945-65 worked as curator at the Sofia Art Gallery. Painted portraits, landscapes, and still-lifes.

LANDSCAPE, 1975 oil on canvas; 91x72; signed bottom left Дим. Македонски 1975 Inv. № 510

Sofia City Art Gallery. Painting K-M  
Sofia City Art Gallery. Painting K-M  
Advertisement