Page 1


Куратор Мария Василева / Curator Maria Vassileva 7 август – 7 септември 2010 Градска художествена галерия, Варна August 7 – September 7, 2010 Varna City Art Gallery


Градска художествена галерия „Борис Георгиев“, Варна


Фестивалът Август в изкуството се провежда в град Варна от 2000 г. първоначално ежегодно, а от 2002 г. като биенале. Той е структуриран като мащабен и отворен преглед на съвременните процеси във визуалните изкуства, толерантен към стиловите различия в тях, избягващ фаворизирането на една или друга тенденция или направление. Той се стреми да представя цялото многообразие на съвременното художествено изразяване като визуален език, средства, материи и технологии. Наименованието Август в изкуството визира не само месеца на провеждане на фестивала, но и по-съществени символични значения, изразяващи стремежа на създателите му да представят високите и стойностни проявления на художествената креативност. Разнообразните изложби в различни музеи, галерии и нестандартни пространства, всекидневните вернисажи, артистични акции, колегиални срещи и дискусии, музикалният, театралният и литературният салон, обогатяващи програмата, създават характерната и специално търсена фестивална атмосфера и предлагат на художествените среди и публиката наситено духовно преживяване. Успешно реализираните досега издания на фестивала показват значителните му потенциални възможности, голямата вариантност, мащабността и перспективността на замисления по този начин проект. Август в изкуството приема и проповядва толерантността и диалогичността като основни принципи в отношението към изкуството, творците и културните институции, както и към селекцията, програмирането и реализирането на форума. Румен Серафимов Август в изкуството


The visual arts festival August in Art was started as a project and first realized in 2000. It is conceptualized as a larger and broader than life review of contemporary processes in the visual art, tolerant of the stylistic variances in it, evading the favouring of a single trend or tendency. He aspires to represent the whole diversity of the contemporary artistic expression as a visual language, means, material and technologies. Its title, August in Art, visualizes not only the month of its carrying out, but also some more significant symbolic meanings expressing its founders wish to present the more valuable and aspiring acts of artistic creativity. The various exhibitions in different museums, galleries and non-standard spaces, the everyday presentations, artistic activities, meetings of colleagues and discussions, the musical, theatrical and literary salons, enriching the program, create this specific and wanted festive atmosphere and offer the artistic circles and audiences meaningful spiritual experience. The successful editions of the festival so far reveal the significant potential and great versatility, scope and perspective of the so-devised August in Art project. The August in Art festival has accepted and preaches tolerance and dialogue as the main principles in the attitude towards art, artists and cultural institutions, as well as towards the selecting, programming and realization of the very event. Rumen Serafimov August in Art


Нереиди и мигранти във време на вселенско ускорение

Съществува ли „голямата вълна“? Какво представлява и къде се намира? Според научните изследвания във всеки един момент в световните води бродят поне 10 измамни вълни, които достигат до 30 метра. Описани са случаи, когато кораби са се натъквали на тях. Едновременно много океанолози отричат съществуването им и твърдят, че това е фантазия, подобна на приказките за сирени и морски чудовища. Практиката обаче все по-често ги опровергава. Затова днес доста учени се занимават с предсказването им. Докато това стане, всички трябва да са нащрек за голямата вълна. „Голямата вълна“ е термин, който се използва и от математиците. След откритието, че вселената се разширява и ускорява с увеличаващо се темпо, се появява теорията за „тъмната енергия“ . Чрез тази хипотетична форма на енергия универсумът се раздува като балон и така галактиките се отдалечават една от друга. Космическият пейзаж постепенно опустява. Теорията за „Голямата вълна“ предлага алтернативно обяснение, според което галактиките просто са разместени от местата, на които би трябвало да са, в резултат от вълната от големия взрив, която минава през пространство-времето. Където и да се намира – в морето или в космоса, „Голямата вълна“ е смесица от истина и фантазия, от научни факти и легенди, от доказателства и опровержения. Съществена част от световния епос е свързан с морето. Легендите за морските нимфи – нереидите, присъстват във фолклора на много страни. Тези красиви същества се занимават с музика и танци, забавляват моряците, но и им помагат по време на бедствия. Нереида се нарича и най-отдалеченият естествен спътник на планетата Нептун. Едва ли наименуването на космически обекти на легендарни морски същества е случайно. Опознаването на галактиката и водните дълбини не намалява степента на привличането ни към тях. През последните 20 години историята на България, Източна Европа и света е свързана с големите емигрантски вълни, които завинаги променят както лични отношения, така и цели локални култури. В своите работи художниците в осмото издание на „Август в изкуството“ коментират „Голямата вълна“ като конкретност и метафора. Изборът им търси пресечните точки между реалност и фантазия – от митичните морски същества до героите на деня, от поетиката до прозата, от голямата вълна като природен феномен до голямата вълна на българската емиграция и световната миграция. Новите технологии и подходи мерят сили с класическите, приказките съпровождат действителността. Защото независимо от техническия напредък, ориентирането по звездите, както и тяхното романтично „броене“, не е отменено. Мария Василева куратор


Nereids and Migrants at the Тime of Universal Acceleration

Is there such a thing as “the big wave”? What is it like and where is it to be found? According to research, every single moment there are at least ten freak waves reaching 30 meters in height roaming the seas and oceans of the world. Instances have been recorded of ships having come across such waves. Yet, there is also a large number of oceanographers claiming that they are a mere fancy, similar to the stories about sirens and sea monsters. Human practice, however, has been speaking more and more often to the contrary. That is the reason why a lot of researchers today specialize in their prediction. Until that happens, everybody should be alert to the big wave. The “big wave” is a term also used by mathematicians. After it was established that the universe is expanding and accelerating at an ever-increasing pace, there came the theory of “dark energy”. This hypothetical form of energy prompts the universe to expand like a balloon, thus pushing galaxies further apart. The landscape of outer space is gradually growing barren. The “Big Wave” theory offers an alternative explanation according to which galaxies are simply misplaced as a result of the big bang wave passing through space and time. Regardless of where it might be, the “big wave” is a blend of truth and imagination, scientific fact and legend, evidence and counter-evidence. A substantial body of fictional work is devoted to the sea. Legends of sea nymphs, i. e. the Nereids, are to be found in the folk tradition of many countries. Those beautiful creatures like music and dancing; they entertain sailors and also help them fight perilous storms. Nereid is also the name of planet Neptune’s most distant moon. Naming a heavenly body after legendary sea creatures is hardly a coincidence. Enhanced knowledge of the galaxy and water expanses does not make us less attracted to them. Over the last 20 years the history of Bulgaria, Eastern Europe and the world has had a lot to do with big immigrant waves, which have changed forever interpersonal relationships, as well as whole local cultures. Artists in the eighth edition of August in Art explore in their works both the specific and metaphorical dimensions of the “big wave”, seeking for the points of intersection between reality and fantasy, going all the way from mythical sea creatures through to today’s heroes, from poetry through to prose, from the big wave as a natural phenomenon through to the big Bulgarian immigrant wave and global migration. New technologies and approaches are competing with traditional ones, fairy tales go hand in hand with reality. Because regardless of technological advancement, using stars in the night sky to find our way, as well as romantic star counts have not been declared void yet.

Maria Vassileva curator


Участници:

Artists:

0gms Адриан Паци Алла Георгиева Борис Мисирков и Георги Богданов Васил Симитчиев Василена Ганковска Викенти Комитски Георги Джонгарски Георги Димитров Даниела Костова Димитър Трайчев Игор Ешкиня Калоян Илиев-Кокимото Кирил Прашков Красимир Терзиев Кристиян Николи Луиза Марган Лъчезар Бояджиев Мария Зафиркова Марияна Василева Надежда Олег Ляхова Недко Солаков Нено Белчев Оливие Барден Орлин Неделчев Петър Минчев Петя Димитрова Пиер Бисмут Правдолюб Иванов Рената Поляк Самуил Стоянов Симеон Симеонов Сирма Сарафова-Ораховац Флавио Бонети Цветан Кръстев HR-Stamenov

0gms Adrian Paci Alla Georgieva Boris Missirkov and Georgi Bogdanov Vassil Simmitchiev Vasilena Gankovska Vikenti Komitski Georgi Djongarski Georgi Dimitrov Daniela Kostova Dimitar Traychev Igor Eškinja Kaloyan Iliev-Kokimoto Kiril Prashkov Krassimir Terziev Christian Niccoli Luiza Margan Luchezar Boyadjiev Maria Zafirkova Mariana Vassileva Nadezhda Oleg Lyahova Nedko Solakov Neno Belchev Olivier Bardin Orlin Nedelchev Peter Mintchev Petja Dimitrova Piere Bismuth Pravdoliub Ivanov Renata Poljak Samuil Stoyanov Simeon Simeonov Sirma Sarafova-Orahovats Flavio Bonetti Cvetan Krastev HR-Stamenov

8│9 10│11 12│13 14│15 16│17 18│19 20│21 22│23 24│25 26│27 28│29 30│31 32│33 34│35 36│37 38│39 40│41 42│43 44│45 46│47 48│49 50│51 52│53 54│55 56│57 58│59 60│61 62│63 64│65 66│67 68│69 70│71 72│73 74│75 76│77 78│79


0 GMS

КАВЪР ВЕРСИЯ 0 GMS участващи художници: Адриан Тиртийо, Бернд Опл, Естер Кемпф, Иван Мудов, Камен Стоянов, Тайо Кимура Вдъхновена от темата за Голямата вълна, изложбата на галерия 0 GMS се занимава с нея по друг начин. Тя започва от идеята за вълните в изкуството, поставяйки акцент върху съвременните практики на апроприация. Днес има вълни в изкуството, идващи от история на изкуството или в резултат на институционални практики, пазарни стратегии, или пък като специфични начини на себе-представяне, които използват самите художници. Тези вълни създават поле на постоянна репродукция на образи и художествени подходи, което е поле вече отвъд история на изкуството, в не-прогресивното време на постоянната апроприация. Новостта днес е по-скоро находчивата кавър версия, отколкото създаването на оригинал. В изложбата са включени работи, които се отнасят към подобни вълни в изкуството. Те се фокусират върху основната идея за черно-бялата дихотомия, свързана с митовете за белия куб и черната кутия като автономни рамки на представяне на изкуство и от друга, с едни от най-абсолютните визии за мощта и свободата на художника, въплътени в черния квадрат на Малевич и скока в празнотата на Ив Клайн. Владия Михайлова, куратор COVER VERSION 0 GMS participating artists: Adrien Tirtiaux, Bernd Oppl, Esther Kempf, Ivan Moudov, Kamen Stoyanov, Taiyo Kimura Inspired by the concept of the Big Wave the show of 0 GMS Gallery explores it differently. It takes the idea of the waves in art, putting emphasize on the contemporary practices of appropriation. Today we have waves in art, inherited by art history, or as a result of the institutional practices, strategies of the market or just part of the artists’ own attempts for selfpresentation. They create a field of constant reproduction of images and artistic approaches, already beyond art history in the unprogressive time of the constant appropriation. The “new” thing today is rather the bright cover version than the creation of the original. The exhibition includes works, which refer to such waves in art, taking as a central idea, on one hand, the black and white dichotomy in art, related to the “myths” of the white cube and black box as autonomous frames for representation of art, and on the other, the most absolute visions of the artist’s supremacy and freedom embodied in the Malevich’s black square or Yves Klein’s “Leap Into the Void”. Vladiya Mihaylova, curator

0 GMS е наскоро започнал проект, инициатива на художниците Стивън Гермор, Иван Мудов и Камен Стоянов. В неговите рамки те поставят началото на галерия, която до момента работи с шестима художници, поканени от основателите на групата: Адриан Тиртийо, Ана Вит, Бернд Опл, Естер Кемпф, Диана Мачулина, Таийо Кимура. Цифрата „0” в името на групата е стратегия на презентация, която позволява галерията да се появява винаги на първо място в списъците на биеналета, панаири и други платформи. През месец май 2010 г. отвори първата 0 GMS галерия в чекмедже в кухнята на галерията на Институт за съвременно изкуство, София. Скоро след това 0 GMS се появи в едно от чекмеджетата на Кабаре Волтер, Цюрих. Галерията планира да отвори скоро чекмеджета в Букурещ, Истанбул, Виена, Берлин и Белград.

0 GMS is a recently started project as collaboration between the artists Steven Guermeur, Ivan Moudov and Kamen Stoyanov. The project developed in establishing a gallery, which till the present moment have six artists, invited by the founding members of the group: Adrien Tirtiaux, Anna Witt, Bernd Oppl, Esther Kempf, Diana Machulina, Taiyo Kimura. The figure “0” in the name of the group comes as a strategy of presentation, making possible the group to be the first in each list of the galleries in art fairs, biennales or other art platforms. In May 2010 opened the first 0 GMS drawer gallery in the kitchen of the gallery of the Institute for contemporary art, Sofia. Recently after that 0 GMS appeared in one of the drawers in the shop of Cabaret Voltaire, Zürich. The gallery plans to open soon drawers in Bucharest, Istanbul, Vienna, Berlin and Belgrade.


8│9


Адриан Паци / Adrian Paci

Роден 1969 в Шкодер, Албания, живее в Милано, Италия / Born 1969 in Shkoder, Albania, lives in Milan, Italy

Home to Go, 2001 9 цветни фотографии 103 х 103 см всяка, рамкирани Home to Go, 2001 9 color photographs each 103 x 103 cm, framed Със съгласието на художника и галерия Петер Килшман, Цюрих, галерия Франческа Кауфман, Милано и галерия Питър Блум, Ню Йорк Courtesy the artist, Galerie Peter Kilchmann, Zurich, Galleria Francesca Kaufmann, Milan, Peter Blum Gallery, New York

10│11


Алла Георгиева / Alla Georgieva

Родена 1957 в Харков, Украйна, живее в София / Born 1957 in Kharkov, Ukraine, lives in Sofia

>

Яна и Гергана, 2008 печат върху хартия, 70 х 140 см, фрагмент от инсталация От серията БГ сувенири, 2006-2008 Yana and Gergana, 2008 print on paper, 70 x 140 cm, fragment from an installation From the BG Souvenirs series, 2006-2008

>

Нагръдник, 2008 монети, плат, мъниста, 30 х 38 см От серията БГ сувенири, 2006-2008 Plastron, 2008 coins, fabric, beads, 30 x 38 cm From the BG Souvenirs series, 2006-2008

12│13


Борис Мисирков и Георги Богданов / Boris Missirkov and Georgi Bogdanov Родени 1971 в София и Варна, живеят в София / Born 1971 in Sofia and Varna, live in Sofia

>

Администрацията, 2005 от серията VIU Life печат върху платно, 80 х 205 см The Administration, 2005 from the VIU Life series print on canvas, 80 x 205 cm

>

Деканът, 2005 от серията VIU Life печат върху платно, 80 х 205 см The Dean, 2005 from the VIU Life series print on canvas, 80 x 205 cm

>

Библиотеката, 2005 от серията VIU Life печат върху платно, 80 х 205 см The Library, 2005 from the VIU Life series print on canvas, 80 x 205 cm

14│15


Васил Симитчиев / Vassil Simmitchiev

Роден 1938 в София, живее в Малмьо, Швеция / Born 1938 in Sofia, lives in Malmö, Sweden


16│17

My childhood memories are related with water even though we did not have sea or lakes. We lived in one of the last houses in the city. Boyana meadows and Vitosha Mountain were in front it. The water for me was the small river which – as a flickering ribbon - separated the Mountain into two parts, to disappear bellow in the field and in the summer heat. Only in the spring, from the fusing snow, the river was vitalized. Its tiny body was thrilled with a new life, and tearing down the hill, jumped in the middle of the road in a thundering foamy waterfall. The transparent nights swung with the waterfall rumble. The window of our bedroom framed all this. This was for me the “wild water”. The other, “domesticate water”, flowed from the communal tap in the street. We, the children, carried this water in buckets and demijohns for drinking, for washing, for remedy. V.S.


Василена Ганковска / Vasilena Gankovska

Родена 1978 в Троян, живее във Виена / Born 1978 in Troyan, Bulgaria, lives in Vienna

>

Без заглавие: Обедно безвремие 1 & 2, 2008 дигитален отпечатък, 30 x 40 см Untitled: Midday Desert 1 & 2, 2008 c-print, 30 x 40 cm

>

Арабела, 2003 м. б., пл., 150 x 200 см Arabella, 2003 oil on canvas, 150 x 200 cm

>

Хотел XXX, 2003 м. б., пл., 130 x 170 см Hotel XXX, 2003 oil on canvas, 130 x 170 cm

18│19


Викенти Комитски / Vikenti Komitski

Роден 1983 в София, живее в София / Born 1983 in Sofia, lives in Sofia

>

Паметник на изпуснатите възможности, 2009 пътен знак, въртящо се електрическо устройство, кабел, ø 50 см, 5 см Monument of the Missed Opportunities, 2009 road sign, electric rotating system, cable, ø 50 cm, 5 cm


20│21


Георги Джонгарски / Georgi Djongarski

Роден 1977 в Перник, живее в София / Born 1977 in Pernik, Bulgaria, lives in Sofia

Heimat (Protect your family), 2008-2010 смесена техника, всяка част 70 x 70 x 30 см Heimat (Protect your family), 2008-2010 mixed media, each piece 70 x 70 x 30 cm

22│23


Георги Димитров / Georgi Dimitrov

Роден 1980 в Бургас, живее в София / Born 1980 in Burgas, Bulgaria, lives in Sofia

>

Хоризонт | Хоризонтална композиция от пет вертикални елемента, 2008-2009 м. б., пл., 51 х 51 см Horizon | Horizontal Composition of Five Vertical Elements, 2008-2009 oil on canvas, 51 x 51 cm

>

1 ∙ 2 ∙ 4 ∙ 2 ∙ 1, Опростена | Геометрична прогресия, затворена в кръг, 2009 м. б., пл., 80 x 80 см 1 ∙ 2 ∙ 4 ∙ 2 ∙ 1, Simplified | Geometric Progression, Closed Within A Circle, 2009 oil on canvas, 80 x 80 cm

>

1 ∙ 2 ∙ 4 ∙ 2 ∙ 1 | Геометрична прогресия, затворена в кръг, 2009 м. б., пл., 80 x 80 см 1 ∙ 2 ∙ 4 ∙ 2 ∙ 1 | Geometric Progression, Closed Within A Circle, 2009 oil on canvas, 80 x 80 cm

24│25


Даниела Костова / Daniela Kostova

Родена 1974 в София, живее в Ню Йорк / Born 1974 in Sofia, lives in New York

Un-Real Estate, 2010 печат, пенокартон, тухли, 25 x 25 x 12 см Un-Real Estate, 2010 print on foamboard, bricks, 25 x 25 x 12 cm


26│27


Димитър Трайчев / Dimitar Traychev

Роден 1952 в Шумен, живее във Варна / Born 1952 in Shoumen, Bulgaria, lives in Varna, Bulgaria

Сънят на лорд Келвин, 2010 дигитален печат, плексиглас, 80 x 120 cm x 6 Lord Kelvin’s Dream, 2010 digital print, plexiglass, 80 x 120 cm x 6 


28│29


Игор Ешкиня / Igor Eškinja

Роден 1975 в Риека, Хърватска, живее в Риека / Born 1975 in Rijeka, Croatia, lives in Rijeka, Croatia

> >

Добре дошли, 2003 картон, 210 x 250 cм Welcome, 2003 cardboard, 210 x 250 cm В очакване на публика, 2010 пластмасови столове, вариращи размери Expecting the Audience, 2010 plastic chairs, dimensions variable


30│31


Калоян Илиев – Кокимото / Kaloyan Iliev – Kokimoto

Роден 1979 във Варна, живее във Варна / Born 1979 in Varna, Bulgaria, lives in Varna, Bulgaria

>

Морски пейзажи от Кокимото, 2010 Инсталация от 9 приложения на сп. Млад конструктор от 1973 г., върху картон, акрил, 56 х 82 см всяко (детайл) Nautical landscape by Kokimoto, 2010 Installation of 9 Mlad konstruktor magazine cuts from 1973 on paper, acrylic, 56 x 82 cm each (detail)

>

Морски пейзаж 1, 2009 От серията Шаблони на реалността, кройка от списание Бурда върху платно, акрил, колаж, 70 х 70 см Nautical landscape 1, 2009 From the Samples of reality series, Burda magazine cuts, collage, acrylic on canvas, 70 x 70 cm

>

Морски пейзаж 2, 2009 От серията Шаблони на реалността, кройка от списание Бурда върху платно, акрил, колаж, 70 х 70 см Nautical landscape 2, 2009 From the Samples of reality series, Burda magazine cuts, collage, acrylic on canvas, 70 x 70 cm


32│33


Кирил Прашков / Kiril Prashkov

Роден 1956 в София, живее в София / Born 1956 in Sofia, lives in Sofia

Поезия наоколо І – V, 2010 електрически кабел, различни лампи, вентилатор, ароматизатор, вариращи размери По стихотворението на Георги Борисов Точно в три, 2008 Poetry All Around I – V, 2010 electric cable, various bulbs, ventilator, vaporizer, dimensions variable After the poem by Georgi Borisov Three O’clock Sharp, 2008

34│35


Красимир Терзиев / Krassimir Terziev

Роден 1969 в Добрич, живее в София / Born 1969 in Dobritch, Bulgaria, lives in Sofia

>

Карта на маршрути между световете, 2010 архивен пигментен печат на 300 гр. безкиселинна хартия, 240 х 40 см Worlds Routes Map, 2010 archival pigment print on 300 g acid free paper, 240 x 40 cm

>

Археологически обект, 2008 от серията Липсващи сцени ІІ акрил, платно, 46 х 65 см Archaeological Site, 2008 from the Missing Scenes II series acrylic on canvas, 46 х 65 cm

>

Без заглавие, 2008 от серията Липсващи сцени ІІ акрил, платно, 46 х 65 см Untitled, 2008 from the Missing Scenes II series acrylic on canvas, 46 х 65 cm


36│37


Кристиян Николи / Christian Niccoli

Роден 1976 в Болцано, Италия, живее в Берлин / Born 1976 in Bolzano, Italy, lives in Berlin

>

Planschen (Плясък), 2008 5’5”, 16 мм, прехвърлен на DVD, звук долби дигитален Planschen (Splash), 2008 5’5’’, 16 mm reversed in DVD, dolby digital


38│39


Луиза Марган / Luiza Margan

Родена 1983 в Риека, Хърватска, живее във Виена / Born in 1983 in Rijeka, Croatia, lives in Vienna

>

Гръбнак, 2009 географски карти, вариращи размери Spine, 2009 geographical maps, dimensions variable

40│41


Лъчезар Бояджиев / Luchezar Boyadjiev

Роден 1957 в София, живее в София / Born 1957 in Sofia, lives in Sofia

> >

Живей: да изгаряш свещта от двата й края, 2010 2-канална видео инсталация, всеки канал 41’4” Live on: Burning the Candle from Both Ends, 2010 2 channel video installation, each channel 41’4” Живей: тихата вода на плитчините, 2010 1-канална видео инсталация, 45” Live on: Still Waters in the Shallows, 2010 1 channel video installation, 45”


42│43


Мария Зафиркова / Maria Zafirkova

Родена 1951 в Батак, живее във Варна / Born 1951 in Batak, Bulgaria, lives in Varna, Bulgaria

The Black Sea Blue, 2010 памучни обекти, 270 x 300 cм The Black Sea Blue, 2010  cotton objects, 270 x 300 cm 


44│45


Марияна Василева / Mariana Vassileva

Родена 1964 в Добрич, живее в Берлин / Born 1964 in Dobric, Bulgaria, lives in Berlin

>

Тореадор, 2008 видео, 5’ Със съгласието на художничката и галерия DNA Toro, 2008 video, 5’ Courtesy the artist and DNA Gallery


46│47


Надежда Олег Ляхова / Nadezhda Oleg Lyahova

Родена 1960 в София, живее в София / Born 1960 in Sofia, lives in Sofia

Колелото на късмета, 2010 80 фотографии, 20 х 30 см всяка, видео, 5’41’’ Wheel of Fortune, 2010 80 photographs, 20 x 30 cm each, video, 5’41’’


48│49


Недко Солаков / Nedko Solakov

Роден 1957 в Червен бряг, България, живее в София / Born 1957 in Cherven bryag, Bulgaria, lives in Sofia

Рисунки и ръчно написани текстове върху стената между морските пейзажи от постоянната експозиция в Градската художествената галерия на Варна, 2010 перманентен флумастер Drawings and handwritten texts on the wall around the maritime paintings of the permanent exhibition of the Varna City Art Gallery, 2010 felt pen


50│51


Нено Белчев / Neno Belchev

Роден 1971 във Варна, живее във Варна / Born 1971 in Varna, Bulgaria, lives in Varna, Bulgaria

>

Имиграция в куфар, 2007-2008 видеодокументация Immigration in Suitcase, 2007-2008 videodocumentation


52│53


Оливие Барден / Olivier Bardin

Роден 1969 в Сент-Етиен, Франция, живее в Париж / Born 1969 in Saint-Etienne, France, lives in Paris

> >

fatouhanalucienmarianasimanataliasadiyesona, 2002 видео, 20’ fatouhanalucienmarianasimanataliasadiyesona, 2002 video, 20’ В очакване на нещо, 2010 видео Waiting for Something, 2010 video


54│55


Орлин Неделчев / Orlin Nedelchev

Роден 1976 във Варна, живее в София / Born 1976 in Varna, Bulgaria, lives in Sofia

Untitled Objects In The Garden, 2008 Вила Конкордия, Бамберг, Германия бетон, вариращи размери Untitled Objects In The Garden, 2008 Villa Concordia, Bamberg, Germany concrete, dimensions variable

56│57


Петър Минчев / Peter Mintchev

Роден 1979 във Варна, живее във Варна / Born 1979 in Varna, Bulgaria, lives in Varna, Bulgaria

>

Обсерватория, 2010 м. б., акрил, златен гваш на платно, 100 x 150 см От серията Морска градина Observatory, 2010 oil, acrylic, and golden gouache on canvas, 100 x 150 cm From the Sea Garden series

>

Коперник, 2010 м. б., акрил, златен гваш, платно, 76 х 76 см От серията Морска градина Copernicus, 2010 oil, acrylic, and golden gouache on canvas, 76 x 76 cm From the Sea Garden series

>

Две пейки (Преместени), 2010 м. б., акрил, златен гваш, платно, 79 х 93 см От серията Морска градина Two Benches (Displaced), 2010 oil, acrylic, and golden gouache on canvas, 79 x 93 cm From the Sea Garden series

>

Морска вълна, 2010 м. б., акрил, златен гваш на платно, 76 х 71 см От серията Морска градина Wave, 2010 oil, acrylic, and golden gouache on canvas, 76 x 71 cm From the Sea Garden series

58│59


Петя Димитрова / Petja Dimitrova

Родена 1972 в София, живее във Виена / Born 1972 in Sofia, lives in Vienna

> >

Neo-Citizens, 2006-2008 видео, 15’ Neo-Citizens, 2006-2008 video, 15’ Синя карта за Кети!, 2009 инсталация, видео, 46’ Blue Card for Keti!, 2009 installation, video, 46’


60│61


Пиер Бисмут / Pierre Bismuth

Роден 1963 в Париж, живее в Брюксел и Лондон / Born 1963 in Paris, lives in Brussels and London

The Jungle Book Project, 2002 видеоинсталация, DVD, тираж от 19; 19 рисунки върху хартия, 30 x 21 см всяка, тираж 9/19 The Jungle Book Project, 2002 Video installation, DVD, Edition of 19; 19 drawings on tracing paper, 30 x 21 cm each Edition: 9/19 Със съгласието на художника и галерия Ян Мот Courtesy the artist and Jan Mot Gallery


62│63


Правдолюб Иванов / Pravdoliub Ivanov

Роден 1964 в Пловдив, живее в София / Born 1964 in Plovdiv, Bulgaria, lives in Sofia

Товар, 2010 куфари, чанти, интервенция, вариращи размери Loaded, 2010 suitcases, intervention, dimensions variable


64│65


Рената Поляк / Renata Poljak

Родена 1974 в Сплит, Хърватска, живее в Сплит и Париж / Born 1974 in Split, Croatia, lives between Split and Paris

> >

Скок, 2000 видео, 4’ Jump/Skok, 2000 video, 4‘ Големите очаквания, 2005 видео, 17’ Great Expectations, 2005 video, 17’


66│67


Самуил Стоянов / Samuil Stoyanov

Роден 1975 в Добрич, живее в Добрич / Born 1975 in Dobrich, Bulgaria, lives in Dobrich, Bulgaria

> >

Без име (Бомбе със 153 монети), 2010 бомбе, 153 монети, събирани в продължение на три години по плажа от бащата на художника Васил Василев, 15 х 23 х 20 см Untitled (Bowler hat with 153 coins), 2010 bowler hat, 153 coins collected over a 3-year period by the artist’s father Vassil Vassilev, 15 х 23 х 20 сm Водопад (След вратата), 2010 ПВЦ, дърво, 80 х 130 х 220 см, тираж 5+2 AP Waterfall (After the Door), 2010 PVC, wood, 80 x 130 x 220 cm, edition: 5+2 AP


68│69


Симеон Симеонов / Simeon Simeonov

Роден 1962 в Дропла, България, живее в София / Born 1962 in Dropla, Bulgaria, lives in Sofia

>

Изначално 2, 2010 латекс, пигмент, вода, вариращи размери Beginning 2, 2010 latex, colour pigment, water, dimensions variable

70│71


Сирма Сарафова-Ораховац / Sirma Sarafova-Orahovats Родена 1937 в София, живее в София / Born 1937 in Sofia, lives in Sofia

>

Композиция 1, 2010 смесена техника, платно, пенокартон, 80 х 60 см Composition 1, 2010 canvas, foamboard, 80 x 60 cm

>

Композиция 2, 2010 смесена техника, платно, пенокартон, 80 х 60 см Composition 2, 2010 canvas, foamboard, 80 x 60 cm


72│73


Флавио Бонети / Flavio Bonetti

Роден 1956 в Бреша, Италия, живее в Милано и Паганико, Италия / Born 1956 in Brescia, lives and works between Milano and Paganico, Italy

>

Морето, 2004 отпечатък, 130 x 160 см Il mare (The sea), 2004 color print, 130 x 160 cm

>

Градът, 2004 отпечатък, 130 x 160 см La città (The city), 2004 color print, 130 x 160 cm

>

Голямата мечка, 2004 отпечатък, 130 x 160 см Il grande carro (The Big Dipper), 2004 color print, 130 x 160 cm Със съгласието на галерия Моника Де Карденас, Милано Courtesy Gallery Monica De Cardenas, Milan

74│75


Цветан Кръстев / Cvetan Krastev

Роден 1961 във Варна, живее във Варна / Born 1961 in Varna, Bulgaria, lives in Varna, Bulgaria

>

Възстановяване на морето в реални граници, 2010 видео, 4’30’’ Recuperation the Actual Size of the Sea, 2010 video, 4’30’’

76│77


HR-Stamenov

Роден 1981 в Пловдив, живее в Милано, Италия / Born 1981 in Plovdiv, Bulgaria, lives in Milan, Italy

>

Мистерия, 2010 HR-Stamenov feat. Алцек Мишев видео, 2’15’’ Mystery, 2010 HR-Stamenov feat. Alzek Misheff video, 2’15’’


78│79


АВГУСТ В ИЗКУСТВОТО 2010 / AUGUST IN ART 2010 http://www.augustinart.com

ГОЛЯМАТА ВЪЛНА / THE BIG WAVE http://www.augustinart2010.blogspot.com 7 август–7 септември 2010, Градска художествена галерия, Варна August 7–September 7, 2010, Varna City Art Gallery Куратор Мария Василева / Curator Maria Vassileva

каталог /catalogue: Мария Василева, съставител, автор / Maria Vassileva, compiler, author Румен Серафимов, автор / Roumen Serafimov, author Даниела Радева, editor / Daniela Radeva, editor Надежда Олег Ляхова, художник / Nadezhda Oleg Lyahova, designer Печат: illusion&neoprint / Print: illusion&neoprint Предпечат: инк111 / Pre-print: ink111 ISBN 9 789549 244267 © авторите / the artists 2010


The Big Wave  

catalogue of The Big Wave exhibition, Varna, Bulgaria, August in Art, 7 August-7 September 2010; curator Maria Vassileva

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you