Båsesystem U4

Page 1

L-150x240Båsesystem4x25m3

L-150x2404x25m3Bås

6std.L-150x240

4std.L-150x240Venstrehjørne

1std.L-150x240Højrehjørne

1std.L-150x240Venstreende

4std.L-150x240Højreende

Båsesystemettilpassessimpeltogenkelt. Forlængesellerforkortesimodulstørrelseá2,4m.

L-elementernekanmonterespåstabiltgrus,afrettetsandellerfundamenterafbeton. Daelementerneopstillespålokalitetermedforskelligefunderingsforholdellerpå betonfundamenter,erberegningerneforjordtrykogfunderingkunvejledende. Elementernesfunderingskaltilpassesdelokaleforhold.Elementerneerberegnetforbrud ibetonenogforvæltningunderforudsætningaf,atjordensbrudbæreævneertilstrækkelig.

3600 3600 3600 4800 1500
14400 3600
14400
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.