Page 1

T E M AT N U M E R U I B e z p i e c z e ń s t w o

Ugasić zagrożenia I bezpieczeństwo a IV rewolucja przemysłowa I terroryzm, cyberbezpieczeństwo – nowe wyzwania I strategia na pożar

InstalacjE jak samochód > 22

Strategia na pożar > 28

Co z tym osadem? > 48


SERWIS PRZEMYSŁOWY I KOMPLEKSOWA REALIZACJA REMONTÓW SERWIS PRZEMYSŁOWY I KOMPLEKSOWA REALIZACJA REMONTÓW SERWIS KATALIZATORÓW I REAKTORÓW SERWIS KATALIZATORÓW I REAKTORÓW PRACE W ATMOSFERZE AZOTOWEJ PRACE W ATMOSFERZE AZOTOWEJ

ZAŁADUNEK ZAŁADUNEK KATALIZATORÓW KATALIZATORÓW METODĄ METODĄ GĘSTEGO GĘSTEGO ZAŁADUNKU ZAŁADUNKU ( DENSE ( DENSELOADING LOADING))

ULTRADŹWIĘKOWE ULTRADŹWIĘKOWE CIĘŻKIE CIĘŻKIE OCZYSZCZANIE OCZYSZCZANIE PRZEMYSŁOWE PRZEMYSŁOWE

KOMPLEKSOWE KOMPLEKSOWE CIĘŻKIE CIĘŻKIE OCZYSZCZANIE OCZYSZCZANIE PRZEMYSŁOWE PRZEMYSŁOWE

ODKOKSOWANIE ODKOKSOWANIE PIECÓW PIECÓW RUROCIĄGÓW I IRUROCIĄGÓW METODĄ METODĄ PIGGINGU PIGGINGU

SERWIS SERWIS MECHANICZNY MECHANICZNY

EKSTRAKCJA HYDRAULICZNA EKSTRAKCJA HYDRAULICZNA WKŁADÓW WYMIENNIKÓW WKŁADÓW WYMIENNIKÓW

PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO SPECJALISTYCZNE AJAKS S.A. AJAKS S.A. 366/374A, 61-312 Poznań ul. Ostrowska ul. Ostrowska 366/374A, 61-312office@ajaks.eu Poznań tel: +48 61 870 50 15 e-mail: tel: +48 61 870 50 15 e-mail: office@ajaks.eu

www.ajaks.eu www.ajaks.eu


S P I S T R E Ś CI

R o z m o wa z …

8 R o z m o w a z … fot. PCC Rokita

8 I PCC Rokita wciąż jest placem budowy… wywiad z Wiesławem Klimkowskim, prezesem zarządu PCC Rokita T e m at n u m e ru : Bezpieczeństwo 12 I Strażnicy bezpieczeństwa Adam S. Markowski 18 I Poukładać na nowo Przemysław Gostomski 22 I Instalacje jak samochód Grzegorz Orzeszko, Ryszard Sadowski 28 I Strategia na pożar Dorota Brzezińska 36 I Nie tylko do gaszenia ognia fotoreportaż z ANWIL S.A. 40 I Moneta ma dwie strony. IV rewolucja przemysłowa to także zagrożenia Joanna Świątkowska

PCC Rokita wciąż jest placem budowy… rozmowa z Wiesławem Klimkowskim, prezesem zarządu PCC Rokita 1 2 T E M AT N U M E R U

I

Bezpieczeństwo

Strażnicy bezpieczeństwa Fot.: 123rf

Wo da i ś c i e k i 44 I Sorbent skuteczny na bor Marian Turek, Jolanta Trojanowska, Antoni Litwinowicz 48 I Co z tym osadem? Stanisław Ledakowicz, Paweł Stolarek, Artur Malinowski 54 I Jak pozbyć się amoniaku? Łukasz Kot Energetyka w chemii 58 I Wyspa energetyczna Fotoreportaż z bloku gazowo-parowego we Włocławku

prof. dr hab. inż. Adam S. Markowski Pa l i wa 62 I Pakiet paliwowy = większy wolumen = inwestycje wywiad z Pawłem Stańczykiem, prezesem OLPP

44

Wo da i ś c i e k i

Sorbent skuteczny na bor Fot.: 123rf

65 I Coś się kończy, coś się zaczyna Andrzej P. Sikora, Mateusz P. Sikora R e m o n t y i u t r z y m a n i e ru c h u 70 I Zrozumieć właściwości metrologiczne przetworników ciśnienia Andrzej Brodowicz 73 I Wymieniamy się wiedzą, by awarii było jak najmniej Przemysław Płonka I n n o wac j e 77 I Kierunek na innowacje i technologie Michał Karwacki, Fryderyk Janik

Marian Turek, Jolanta Trojanowska, Antoni Litwinowicz

CHEMIA PRZEMYSŁOWA 5/2017 3


O D R EDAKC J I

Wydawca: BMP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa KRS: 0000406244, REGON: 242 812 437 NIP: 639-20-03-478 ul. Morcinka 35 47-400 Racibórz tel./fax 32 415 97 74 tel.: 32 415 29 21, 32 415 97 93 e-mail: joanna.jaskowska@e-bmp.pl www.kierunekchemia.pl

Jo a n n a Ja ś kow s k a redaktor wydania t e l . 3 2 4 1 5 9 7 7 4 w e w. 1 9 t el . kom . 7 2 8 4 4 9 5 0 2 e - m a i l : j o a n n a . j a s k o w s k a @ e - b m p. pl

Na straży bezpieczeństwa „Bezpieczeństwo procesowe nabiera dzisiaj dodatkowego znaczenia wskutek występowania nowych zagrożeń związanych z terroryzmem i cyberbezpieczeństwem” – podkreśla autorytet w  tym zakresie – prof. Adam S. Markowski z Politechniki Łódzkiej, który od lat dba o to, by poziom bezpieczeństwa w polskich zakładach przemysłowych rósł wraz z wiedzą pracowników. Profesor alarmuje o  potrzebie powołania rzeczoznawców bezpieczeństwa procesowego (artykuł na s. 12).

D

orota Brzezińska zauważa, że aby poprawić poziom bezpieczeństwa, należy myśleć strategicznie (o zalecanych metodach pisze na s. 28). A o tym, jak do tematu bezpieczeństwa podchodzą PKN ORLEN i  Grupa LOTOS przeczytamy w materiałach na s. 18 i 22.

J

eszcze więcej na temat bezpieczeństwa powiemy podczas XVI Konferencji Bezpieczeństwo Instalacji Przemysłowych, którą w tym roku organizujemy 28-29 września w Legnicy razem z PCC

4 CHEMIA PRZEMYSŁOWA 5/2017

Rokita (wywiad z prezesem Wiesławem Klimkowskim – czytaj na s. 8).

Z

akłady przemysłowe to miejsca, w których słowo bezpieczeństwo odmieniane jest przez wszystkie przypadki. Liczy się tu zarówno bezpieczeństwo pracownika, instalacji, jak i bezpieczeństwo środowiska i  okolicznej ludności. Stąd m.in. tak ważne jest podejście przemysłu do problemu związanego ze ściekami. Jak pozbyć się z nich amoniaku? (s. 54) Czy istnieje sorbent skuteczny na bor? (s. 44) I co robić z rosnącą z każdym rokiem ilością osadów ściekowych? (s. 49) To jedne z  wielu pytań, na które poszukujemy odpowiedzi. Tych, którzy jeszcze bardziej chcą zgłębić tę tematykę, zapraszamy na naszą XI Konferencję Woda i Ścieki w  Przemyśle, która odbędzie się 24-25 października w Jachrance. Gospodarzami Honorowymi przedsięwzięcia są PKN ORLEN i PGNiG TERMIKA.

BMP to firma od 25 lat integrująca środowiska branżowe, proponująca nowe formy budowania porozumienia, integrator i moderator kontaktów biznesowych, wymiany wiedzy i doświadczeń. To organizator branżowych spotkań i wydarzeń – znanych i cenionych ogólnopolskich konferencji branżowych, wydawca profesjonalnych magazynów i portali. Rada Programowa: Jerzy Majchrzak – Przewodniczący Rady Programowej Tomasz Zieliński – Polska Izba Przemysłu Chemicznego Czesław Bugaj Andrzej Biskupski – Instytut Nowych Syntez Chemicznych Włodzimierz Kotowski – Katedra Inżynierii Procesowej, Wydział Mechaniczny Politechniki Opolskiej Adam S. Markowski – Katedra Inżynierii Systemów Ochrony Środowiska, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej Krzysztof Romaniuk – Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego Jan Niedziela – Zakłady Chemiczne WARTER Andrzej Szczęśniak – niezależny ekspert rynku paliw Artur Kopeć – Grupa Azoty S.A. Andrzej Sikora – Instytut Studiów Energetycznych Sp. z o.o., Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

Prezes zarządu BMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Adam Grzeszczuk Redaktor naczelny Przemysław Płonka Redaktor wydania Joanna Jaśkowska Redakcja techniczna Marek Fichna, Maciej Rowiński Prenumerata, kolportaż Ewelina Kalinowska Sprzedaż: Beata Fas, Magda Kozicka, Ewa Zygmunt, Jolanta Mikołajec, Małgorzata Pozimska, Magdalena Widrińska Druk: FISCHER POLIGRAFIA Cena 1 egzemplarza – 23,15 zł + 8% VAT Wpłaty kierować należy na konto: Bank Spółdzielczy w Raciborzu Nr konta: 40 8475 0006 2001 0014 6825 0001 PKWiU: 58.14.12.0, ISSN: 1734-8013 Prenumerata krajowa: Zamówienia na prenumeratę instytucjonalną przyjmuje firma Kolporter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.. Informacje pod numerem infolinii 0801 40 40 44 lub na stronie internetowej http://dp.kolporter.com.pl/ Magazyn kierowany jest do prezesów, dyr. ds. technicznych i głównych specjalistów (mechaników, automatyków, technologów) reprezentujących branżę chemiczną, organizatorów targów, sympozjów, imprez branżowych, urzędów, ministerstw, instytutów, wyższych uczelni oraz biur projektowych. Redakcja nie odpowiada za treść reklam. Niniejsze wydanie jest wersją pierwotną czasopisma Wykorzystywanie materiałów i publikowanie reklam opracowanych przez wydawcę wyłącznie za zgodą redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo do opracowywania nadesłanych tekstów oraz dokonywania ich skrótów, możliwości zmiany tytułów, wyróżnień i podkreśleń w tekstach. Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca. Źródło grafiki na okładce: 123rf


W obiektywie

4 6 0 MW e w e W ł o c ł a w k u Jednostka kogeneracyjna we Włocławku to jeden z dwóch nowoczesnych bloków parowo-gazowych PKN ORLEN S.A., dzięki którym Grupa będzie w 2018 r. dysponowała w Polsce mocami blisko 1,5 GWe Czytaj więcej na s. 58 Fot. BMP

CHEMIA PRZEMYSŁOWA 5/2017 5


Z P O R TA L U

k i e ru n e kc h e m i a . p l

fot. 123rf

Klucz Sukcesu dla PKN ORLEN

fot. BMP

Podczas Sympozjum Naukowo-Technicznego ENERGETYKA BEŁCHATÓW 2017 została wyróżniona spółka PKN ORLEN S.A.

12 punktów ładowania aut elektrycznych

Nagrodę odebrał Marcin Wasilewski, dyrektor wykonawczy ds. energetyki w PKN ORLEN S.A. (po prawej), z rąk prezesa firmy BMP Adama Grzeszczuka

Klucz Sukcesu został przyznany za inwestycje energetyczne, czyli za budowę bloków gazowo-parowych we Włocławku i w Płocku. – Za co to wyróżnienie? Za realizację dwóch istotnych projektów – budowę bloków energetycznych we Włocławku i w Płocku, które stanowią nie tylko źródła energii dla zakładów należących do spółki, ale przyczyniają się również do zwiększenia bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Mowa o dwóch nowoczesnych jednostkach kogeneracyjnych o mocy 463 MWe – Włocławek i 596 MWe – Płock – powiedział Marian Babiuch, prezes EC Zielona Góra i Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych.

LOTOS wybuduje 12 punktów, które umożliwią przejazd samochodem elektrycznym autostradami A1 i A2 pomiędzy Gdynią i Gdańskiem a Warszawą, w obu kierunkach. Gdzie i za ile naładować auto, klient sprawdzi w aplikacji na smartfonie. Punkty ładowania samochodów elektrycznych wyposażone będą w uniwersalną ładowarkę zapewniającą obsługę trzech międzynarodowych standardów: • CHAdeMO – dedykowany markom japońskim i koreańskim (prąd stały), • CCS (Combined Charging System) – dedykowany markom europejskim (prąd stały), • Type 2 – (prąd stały) z dodatkową przejściówką dla marki Tesla (odrębny standard). Minimalna moc dla jednego punktu ładowania wyniesie ok. 50 kW. Źródło: informacja prasowa

C I E K AW O S T K A

Grupa CIECH zamierza wprowadzić kolejne produkty solne do swojej oferty. W Janikowie koło Inowrocławia CIECH rozbuduje istniejącą instalację do produkcji soli o nową linię do wytwarzania granulatu solnego (używanego do produkcji m.in. soli do zmywarek) oraz lizawek solnych przeznaczonych dla zwierząt hodowlanych. Oba nowe produkty poszerzą portfolio produktów solnych Grupy, na które składa się dziś m.in. sól spożywcza i przemysłowa oraz tabletki solne. Wartość planowanych inwestycji przekroczy 30 mln zł. Źródło: Informacja prasowa 6 CHEMIA PRZEMYSŁOWA 5/2017

ekologicznych autobusów nowej generacji może trafić na ulice polskich miast już w 2020 roku. W ramach programu „Bezemisyjny transport publiczny” Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podpisało porozumienia z przedstawicielami 24 samorządów. Źródło: NCBR fot. 123rf

Kolejne produkty solne w portfolio Grupy CIECH

Nawet 600


Z P O R TA L U

Projekt EFRA: Instalacje wodne i siarkowe gotowe Choć Projekt EFRA zakończy się dopiero za rok, instalacje siarkowe i wodne są już gotowe do obsługi większej produkcji gdańskiej rafinerii. To pierwsze w pełni zakończone zadania inwestycyjne Projektu EFRA.

RO Z M A I TO Ś C I

31 242 ton chlorku winylu

– tyle w sierpniu wytworzył Anwil – jest to najwyższy miesięczny wolumenem w historii firmy Źródło: Anwil S.A.

Zadania te to modernizacja chłodni wentylatorowych wody chłodniczej oraz instalacji produkcji siarki, których moce produkcyjne zostały znacznie zwiększone, by mogły podołać dodatkowemu przerobowi ok. 1,3 mln ton ciężkiej pozostałości z przerobu ropy na paliwa i koks. Zwiększona produkcja rafinerii oznacza też większą ilość wody chłodniczej krążącej w instalacjach, zapewniającej różnicę temperatur i wymianę ciepła. Bez niej nie mogłyby przebiegać termodynamiczne procesy produkcyjne. Podczas przerobu ciężkiej pozostałości powstanie sporo siarkowodoru i amoniaku, które trzeba zagospodarować. Znaleziono sposób, by osiągnąć to bez kosztownej budowy nowych instalacji, a przez wzrost wydajności istniejących obiektów. Więcej czytaj na kierunekCHEMIA.pl Źródło i fot.: lotos.pl

5,5 tys. m kw. pod innowacje Wmurowaniem kamienia węgielnego w Tarnowie rozpoczęła się oficjalnie budowa nowego Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy Azoty S.A. Inwestycja za 88 mln złotych podniesienie poziom konkurencyjności produktów spółki. W Centrum realizowane mają być prace badawcze z zakresu zaawansowanych materiałów, nowoczesnych produktów nawozowych, nowych technologii, a także wyrobów proekologicznych. Projekt Centrum Badawczowo-Rozwojowego zakłada budowę nowego dwukondygnacyjnego budynku, w którym zlokalizowane będą laboratoria oraz pomieszczenia biurowe o powierzchni 5,5 m2. Główny budynek będzie połączony z halą półtechnik, co umożliwi nie tylko prowadzenie badań, ale i produkcję.

k i e ru n e kc h e m i a . p l

– Wydatki w obszarach badań, rozwoju i innowacyjności (B+R+I) do 2020 r. osiągną 1% naszych przychodów – mówił dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty S.A. podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod nowe Centrum Badawczo-Rozwojowe w Tarnowie

Pierwsza taka dostawa w historii 2 września Grupa LOTOS odebrała ładunek ropy naftowej z Kanady – blisko 700 tysięcy baryłek. To pierwsza dostawa z tego kraju w historii rafinerii. Blisko 100 tysięcy surowca przetransportował tankowiec Minerva Lisa. Aktualnie ok. 25% przerabianej ropy naftowej pochodziło z kierunku innego niż wschodni, były lub są to ropy z Bliskiego Wschodu, Polski, Litwy, Norwegii i Nigerii. Źródło: inf. prasowa, fot. Grupa LOTOS S.A.

Książki PWN pod patronatem „Chemii Przemysłowej” „Chemia środowiskowa” i „Badanie towarów przemysłowych” to dwa tytuły, które czasopismo „Chemia Przemysłowa” objęło patronatem medialnym. Adresatami podręcznika „Chemia środowiskowa” są głównie studenci inżynierii środowiska i ochrony środowiska. Z podręcznika mogą korzystać również słuchacze innych kierunków, na których wykładane są zagadnienia z chemii środowiska. Podręcznik skierowany jest również do specjalistów, którzy w swojej pracy zawodowej wykorzystują wiedzę mieszczącą się w zakresie chemii środowiska. Uwzględniając zróżnicowane zapotrzebowanie na informacje z tej dziedziny, zakres podręcznika został znacznie rozszerzony w stosunku do zakresu materiału obowiązującego studentów ww. kierunków. „Badanie towarów przemysłowych” to natomiast praktyczne kompendium wiedzy dotyczące zastosowania metod badania towarów niespożywczych – przemysłowych.

Źródło: informacja prasowa

CHEMIA PRZEMYSŁOWA 5/2017 7


R o z m o wa z . . .

PCC Rokita wciąż jest placem budowy… – W tym roku zainwestowaliśmy już ponad 75 mln zł. Chcemy zwiększyć produkcję polioli oraz tlenku propylenu. Nasza firma wciąż jest placem budowy – mówi Wiesław Klimkowski, prezes zarządu PCC Rokita.

Fot. PCC Rokita

Wiesław Klimkowski prezes zarządu PCC Rokita

8 CHEMIA PRZEMYSŁOWA 5/2017


R o z m o wa z . . .

• Za rok 2016 Grupa PCC Rokita wypracowała historycznie najlepsze wyniki. Czemu zawdzięczacie ten sukces? To wpływ wielu czynników, ale najważniejsze z nich to sprzyjająca koniunktura na rynku wyrobów chloropochodnych, rozwój sprzedaży wysokomarżowych produktów specjalistycznych, a także poczynione przez nas inwestycje zwiększające efektywność produkcji. Duże znaczenie miało również ograniczenie kosztów.

• Obniżenie kosztów działania jest związane z efektywnością energetyczną? Między innymi tak. Dzięki nowoczesnej, energooszczędnej instalacji elektrolizy, mamy dużo niższe koszty zużycia energii, a jednocześnie wyższą produkcję, co w efekcie oznacza, że koszt jednostkowy znacznie spadł.

• Czyli jednym z typów inwestycji, o  których pan wspomniał, wskazując na przyczyny sukcesu, są te służące podnoszeniu efektywności energetycznej? Tak. Przemysł chemiczny jest energochłonny, robimy wszystko, żeby obniżać koszty zużycia mediów energetycznych. Stosujemy energooszczędne urządzenia, wymieniamy pompy, sprężarki, oświetlenie, ale przede wszystkim wprowadzamy coraz bardziej zaawansowaną technologię właśnie po to, by jak najmniej zużywać energii w przeliczeniu na jednostkę wyprodukowaną. Nasze działania nagrodzone zostały pozyskaniem białych certyfikatów. Dodam również, że wdrożyliśmy System Zarządzania Energią ISO 50001. Obniżanie kosztów zużycia energii to też element przyczyniający się do ochrony środowiska naturalnego.

• Rozumiem, że są to działania, które kontynuujecie w PCC Rokita. Nie mówimy o skończonym procesie, bo wciąż w  tym zakresie można się doskonalić?

Nie tyle można, co trzeba. Jeśli ktoś takich działań zaprzestanie, to w perspektywie kilku lat na pewno odbije się to znacząco na rentowności firmy.

• W PCC Rokita wciąż realizowane są nowe inwestycje. Co obecnie dzieje się w  tym temacie, jakie zadania zostały zakończone w ostatnim czasie i co planujecie na przyszłość?

W ubiegłym roku otworzyliśmy nowy zakład produkcji prepolimerów. Jest to jedna z  trzech naj-

Tempo rozwoju gospodarczego i rosnący popyt sprawiają, że Azja staje się coraz atrakcyjniejszym rynkiem zbytu

większych i najnowocześniejszych instalacji w  Polsce. W  tym roku wyprodukowaliśmy pierwsze partie polioli poliestrowych na nowej instalacji. Planujemy też wzrost mocy produkcyjnych wytwórni polioli polieterowych, a  także dalszą rozbudowę elektrolizy oraz instalacji produkcji tlenku propylenu. Wymienione projekty wymagają realizacji takich inwestycji jak magazyny, dodatkowe punkty rozładunkowe, ale też drogi czy kanalizacja.

będą dopiero w 2020 r., z uwagi na uczestnictwo firmy w Przejściowym Planie Krajowym, pierwszy z trzech elektrofiltrów zamontowaliśmy już w  2015 r., kolejne dwa – w  tym. Dzięki nowym elektrofiltrom stężenie pyłu zmniejszyło się do 20 miligramów na metr sześcienny, czyli znacznie poniżej normy, która wynosi odpowiednio, dla kotłów pyłowych 100 a dla rusztowych 50 miligramów na metr sześcienny. Ponadto na instalację odazotowania spalin dla wszystkich jednostek kotłowych wydaliśmy prawie 4 mln zł. Z kolei modernizacja instalacji odsiarczania spalin, realizowana również w tym roku, zapewni stężenie dwutlenku siarki na poziomie 200 miligramów na metr sześcienny, czyli również znacznie poniżej normy, która wynosi odpowiednio, dla kotłów pyłowych 1500, a  dla rusztowych 850 miligramów na metr sześcienny. Koszt inwestycji to ponad 11 mln zł. Wymienione przeze mnie zadania inwestycyjne zapewnią nam sprostanie krajowym i  unijnym regulacjom w  zakresie ochrony atmosfery, tj. dotrzymanie standardów emisyjnych dla zanieczyszczeń pyłowych i gazowych.

• Oznacza to, że wymogi środowiskowe nie są wam straszne?

• A jak radzicie sobie ze sprostaniem krajowym i unijnym regulacjom? Czy realizowane są również inwestycje mające pomóc w dostosowaniu się do norm środowiskowych?

Monitorujemy zmiany przepisów prawnych. Odpowiednio wcześniej planujemy procesy inwestycyjne, takie jak chociażby konwersja produkcji chloru na nowoczesną technologię membranową czy wspomniane przeze mnie inwestycje ograniczające emisje do powietrza z procesów energetycznego spalania węgla. Wdrożone zintegrowane systemy zarządzania jakością i środowiskiem zapewniają ciągłe doskonalenie procesów i firmy.

Oczywiście, że tak. Wydaliśmy 15 mln zł w poprawę jakości powietrza, instalując w elektrociepłowni nowe elektrofiltry, które minimalizują stężenie emitowanych pyłów, a do tego umożliwiają pracę w trybie energooszczędnym. Pomimo że obniżone unijne normy obowiązywać

• Firmy operujące w branży chemicznej mają dziś do czynienia z bardzo silną konkurencją zarówno na rynkach lokalnych, jak i międzynarodowych. Jak radzicie sobie z konkurencją?

CHEMIA PRZEMYSŁOWA 5/2017 9


R o z m o wa z . . .

Inwestujemy w ludzi, instalacje i  prace badawczo-rozwojowe. Wprowadzone na rynek produkty ugruntowały wprawdzie naszą pozycję, ale nigdy nie należy lekceważyć konkurencji. Staramy się utrzymać pozycję lidera na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Popyt na wysokiej jakości produkty stale rośnie i  wymusza szukanie nowych rozwiązań. Musimy być innowacyjni, żeby skutecznie konkurować. Zależy nam, żeby do sprzedaży wprowadzać nowe produkty specjalistyczne i  zwiększać ich udział w  sprzedaży. W  ofercie Grupy Kapitałowej PCC, do której należy też PCC Rokita, jest prawie 800 produktów i  formulacji chemicznych.

• A gdy mowa o  pracach badawczo-rozwojowych, PCC Rokita zainwestowała we własne laboratorium.

PCC ROKITA Inwestuje w ludzi, instalacje i prace badawczo-rozwojowe

Fot. PCC Rokita

Dysponujemy nowoczesnym laboratorium kontroli jakości, a w  ubiegłym miesiącu zakończyliśmy budowę nowego laboratorium aplikacyjnego dla branży poliuretanowej. Nowy obiekt to ponad tysiąc m² powierzchni laboratoryjnej, wyposażonej w  trzy najnowszej generacji urządzenia do wytwarzania oraz testowania pianek poliuretanowych, sztywnych i  elastycznych. Mamy już kolejne

10 CHEMIA PRZEMYSŁOWA 5/2017

plany dotyczące dalszej rozbudowy zaplecza badawczo-rozwojowego.

• Przemysł chemiczny postrzegany jest jako innowacyjny. Stworzenie „minifabryki” to sposób na zapewnienie innowacyjności PCC Rokicie? Zależy, jak definiować innowacyjność. Dzisiaj nie mówimy o surowcach chemicznych, tylko o  rozwiązaniach aplikacyjnych. Chcemy się rozwijać i mieć przewagę nad konkurencją. Aby to osiągnąć, musimy posiadać lepsze, bardziej nowoczesne rozwiązania, a do tego potrzebni są odpowiednio wykwalifikowani ludzie, którym należy stworzyć miejsce do pracy oraz wyznaczyć kierunki działania. Wówczas jest szansa na powstanie innowacyjnych produktów. Innowacyjność to żmudny i długotrwały proces.

• W 2016 roku firmy z  branży chemicznej mogły po raz pierwszy uzyskać wsparcie na realizację nowatorskich rozwiązań z rządowego programu sektorowego Innochem. Czy PCC Rokita skorzystała z  tej możliwości? W  ubiegłym roku spółki należące do Grupy Kapitałowej PCC pozyskały ponad 30 mln zł dotacji ze środków unijnych, w tym z programu Innochem. Pieniądze zostaną

przeznaczone na badania i rozwój nowych technologii. Procedury aplikacyjne nie są łatwe, ale dzięki wsparciu unijnych dotacji, firmy mogą się rozwijać, przeznaczać więcej środków na innowacje, a  co za tym idzie skutecznie konkurować z firmami zagranicznymi. Mam też nadzieję, że udział polskiego sektora chemicznego w  europejskich programach badawczo-rozwojowych znacząco się zwiększy.

• PCC Rokita wychodzi też poza Europę. W 2016 r. nabyła 25% udziałów tajskiej spółki IRPC Polyol Company Ltd., producenta polioli i systemów poliuretanowych. To kolejny krok poczyniony w  Azji. Dlaczego obraliście właśnie ten kierunek? Chemiczny rynek azjatycki rozwija się bardzo szybko. Tempo rozwoju gospodarczego i  rosnący popyt sprawia, że Azja staje się coraz atrakcyjniejszym rynkiem zbytu. Zapotrzebowanie na produkty wytwarzane również przez takie firmy jak nasza stale rośnie. Dlatego też inwestujemy w Tajlandii. _______________________________ Rozmawiała Joanna Jaśkowska, redaktor magazynu „Chemia Przemysłowa” i portalu kierunekCHEMIA.pl

5/2017 Chemia Przemysłowa  
5/2017 Chemia Przemysłowa  
Advertisement