Page 1

W NUMERZE M.IN. O: I pompach eksploatowanych w Veolii Energia Poznań ZEC S.A. I skutkach uderzenia hydraulicznego w pompach odśrodkowych I obliczaniu układów pompowych

Problemy na odległość

> 16

Energooszczędny system pompowy

> 66

Po co audyt energetyczny instalacji pompowej > 72


• • • •

Odnaleźć się w zawiłych przepisach Zdobyć pieniądze na realizację przyszłych inwestycji Uzyskać oszczędności Podnieść jakość wody

ZŁOTA RYBKA nie spełni tych życzeń! Przyjedź – zdobądź wiedzę – wykorzystaj ją

Szczegóły:


SPIS TREŚCI

10

I Pompa może się nie zatykać…

Rozmowa z Mariuszem Proczkiem

z firmy Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o.

12

I Szczelne = bezawaryjne

16

20

Pompa może się nie zatykać… Rozmowa z Mariuszem Proczkiem, BS Sales Managerem w firmie Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o.

Wojciech Koral Mariusz Szwagrzyk

I Pomocnicze pompy w produkcji ciepła

32

T echnika pompowa w praktyce

I Radar w Twoim zasięgu

22

Angelika Gajewska

I Problemy na odległość

10 Fot.: zasoby autora

T E C H N I K A P O M P O WA W P R A K T Y C E

Zygmunt Katolik, Dariusz Tomaszewski

I Nowoczesne projektowanie układów

pompowych Paweł Borkowski, Marek Skowroński,

Przemysław Szulc

E K S P L OATAC J A 40

I Niższy poziom drgań

Andrzej Błaszczyk, Adam Papierski,

Grzegorz Koźba, Mariusz Nawrocki,

Dariusz Woźniak

46

Artur Choma, Dariusz Kowalski,

Beata Kowalska

I Uruchamianie z upustem

56

T E C H N I K A P O M P O WA W P R A K T Y C E

I Zawór na uderzenie

52

32

Fot.: 123rf.com/zdjęcie ilustracyjne

Jerzy Rokita, Zbigniew Krawczyk

I Obliczanie układów pompowych cz. 4

Marek Skowroński, Marek Machalski

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I Stałe ciśnienie – stałe straty

66

70

Przemysław Olejniczak

I Poprawa sprawności pomp wirowych

72

Grzegorz Pakuła

I Energooszczędny system pompowy

Roman Masek

I Po co audyt energetyczny instalacji

pompowej? 76

Waldemar Jędral

I Modernizacja układu pompowego,

czyli o czym nie wolno zapomnieć

Andrzej Drajczyk, Tomasz Słupik

S T E R O WA N I E 80

I SMART MONITORING

88

Zygmunt Szymański

I Nowa przyszłość pomp Habermann

Damian Matusik

Nowoczesne projektowanie układów pompowych Paweł Borkowski, Marek Skowroński, Przemysław Szulc 80

S T E R O WA N I E

SMART MONITORING Metody monitorowania agregatów pompowych dużej mocy zasilanych z zasilaczy przekształtnikowych Zygmunt Szymański

FELIETON 90

I Krótka refleksja na temat strategii

eksploatacji

Piotr Świtalski

POMPY POMPOWNIE 1/2017 3

Fot. 123rf

62


O D R E DA KC J I

Angelika Gajewska redaktor wydania t el . 3 2 / 4 1 5 9 7 7 4 wewn . 3 1 602 603 416 e - m a i l : a n g e l i k a . g a j e w s k a @ e - b m p. pl

Trzy najważniejsze? T

echnologie ciągle się rozwijają, wraz ze zmieniającymi się oczekiwaniami klientów. Firmy poszukują coraz to nowszych rozwiązań, lecz w jakim kierunku rzeczywiście zmierza technika pompowa? Czego tak naprawdę oczekują i co dzisiaj jest najistotniejsze dla eksploatatorów pomp?

E

nergochłonność. Oprócz kosztów eksploatacji pomp, dla użytkownika liczą się oszczędności, jakie może uzyskać w zakresie zużycia energii elektrycznej. Potwierdzają to doświadczenia inżynierów z  firmy Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. w kontaktach z klientami. Ale nie tylko. Również wytyczne Unii Europejskiej wskazują kierunek, w  jakim będziemy podążać – optymalizacji pracy silników. Więcej na str. 10

N

iezawodność. Czy to w przemyśle, czy to w  wodociągach, żaden zakład nie może sobie pozwolić na przestój w  pracy. Tak jest również w  przypadku

4 POMPY POMPOWNIE 1/2017

Veolia Energia Poznań ZEC S.A. Spółka chcąc uniknąć awarii i uzyskać większą niezawodność zastosowała odpowiednie rozwiązanie. A  jakie? Przeczytacie Państwo na str. 12.

W

ydajność. Instalacja saletry w Węźle Reakcyjnym, w jednym z zakładów przemysłu chemicznego, nie mogła pracować z pełną wydajnością. Wynikało to z nadmiernego poziomu drgań zbiornika startowego. O tym, jak firma PBW Hydro-Pomp wyeliminowała ten problem, dowiesz się na str. 40.

C

zy coś jeszcze? Mam nadzieję, że 12-13 czerwca w Wiśle, podczas Kongresu Użytkowników Pomp, uczestnicy wskażą kolejne kwestie, elementy najistotniejsze w  technice pompowej w  najbliższym czasie, które będziemy mogli opisać w kolejnych wydaniach PP.

Wydawca: BMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ul. Morcinka 35, 47-400 Racibórz tel./fax 32 415 97 74 tel. 32 415 29 21, 32 415 97 93 e-mail: biuro@e-bmp.pl www.kierunekpompy.pl Rada Programowa: dr inż. Piotr Świtalski, Akademia Techniki Pompowej – przewodniczący prof. dr hab. inż. Jan Bagieński, Politechnika Warszawska prof. dr hab. inż. Andrzej Błaszczyk, Politechnika Łódzka prof. dr hab. inż. Marek Gawliński, Politechnika Wrocławska prof. dr hab. inż. Waldemar Jędral, Politechnika Warszawska dr inż. Grzegorz Pakuła, Stowarzyszenie Producentów Pomp prof. zw. dr inż. Janusz Plutecki, Politechnika Wrocławska dr inż. Marek Skowroński, Politechnika Wrocławska Prezes zarządu BMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. Adam Grzeszczuk Redaktor Naczelny: Przemysław Płonka Redaktor wydania: Angelika Gajewska Redakcja techniczna: Maciej Rowiński, Marek Fichna Reklama: Małgorzata Pozimska Prenumerata, kolportaż: Ewelina Kalinowska Prenumerata krajowa: Zamówienia na prenumeratę instytucjonalną przyjmuje firma Kolporter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Informacje pod numerem infolinii 0801 40 40 44 lub na stronie internetowej http://dp.kolporter.com.pl/ Cena 1 egzemplarza – 23,15 zł + 8 vat ISSN: 1231-5842 Wpłaty kierować należy na konto: Bank Spółdzielczy w Raciborzu 40 8475 0006 2001 0014 6825 0001 Wykorzystywanie materiałów i publikowanie reklam opracowanych przez wydawcę wyłącznie za zgodą redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo do opracowywania nadesłanych tekstów oraz dokonywania ich skrótów, możliwości zmiany tytułów, wyróżnień i podkreśleń w tekstach. Artykułów niezamówionych redakcja nie zwraca. Redakcja nie odpowiada za treść reklam. Niniejsze wydanie jest wersją pierwotną czasopisma Fot. na okładce: 123rf Druk: FISCHER Poligrafia


w obiektywie

N owe pompy i 2 0 % oszcz ę dności Modernizacja pompowni w Zakładzie Produkcji Wody „Mokry Dwór” polegała nie tylko na wymianie pomp na nowe, ale również na zmianie sposobu zabudowy. Wcześniej pompy były dobrane do ciśnienia roboczego sieci stosowanego w latach 80., tj. 6,5 bar, obecnie utrzymywane jest do 4,5 bar. Dzięki inwestycji MPWiK we Wrocławiu zyska 20% oszczędności energii. Źródło i fot.: MPWiK S.A. we Wrocławiu

POMPY POMPOWNIE 1/2017 5


Z P O R TA L U

kierunekpompy. pl

Centrum Badawczo-Rozwojowe Pomp w budowie

Pompy Qdos zastąpiły pompy membranowe

Zasadniczym elementem Centrum będzie stacja prób pomp umożliwiająca badania wszystkich pomp produkowanych przez firmę oraz przewidywanych do wprowadzenia do produkcji w nadchodzących latach. Głównym celem inwestycji jest umożliwienie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad nowymi, innowacyjnymi konstrukcjami. Stacja wyposażona będzie, między innymi, w zasilanie elektryczne o mocy 5,7 MW i zbiornik wody o pojemności około 1200 metrów sześciennych. Koncepcja techniczna Centrum opracowana została przez specjalistów Grupy POWEN-WAFAPOMP SA, a szczegółowy projekt wykonawczy opracowała firma Proen z Gliwic.

Problemy z pompami membranowymi Skuteczność oczyszczania zależy m.in. od precyzji dozowania chemikaliów wykorzystywanych w niektórych procesach, np. koagulantów PIX i PAX – substancji żrących, wysoce korozyjnych i mających wysoką lepkość, zwłaszcza w warunkach zimowych. Zasada działania pomp membranowych powoduje, że tłoczony czynnik jest narażony na wysoką pulsację, a jego przepływ zależy od parametrów oporów rurociągu na tłoczeniu. Wymaga to stosowania dodatkowych akcesoriów w instalacji, takich jak tłumiki pulsacji, zawory stopowe, odpowietrzające, itp.

Grupa POWEN-WAFAPOMP SA przystępuje do budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego Pomp na terenie swojego zakładu w Zabrzu. Inwestycja wspomagana jest dotacją Ministerstwa Rozwoju.

Aquanet SA zdecydował się na zastąpienie na Centralnej Oczyszczalni Ścieków miasta Poznań pomp dozujących koagulant PIX na pompy perystaltyczne Qdos firmy Watson-Marlow.

Przedsięwzięcie zostało zgłoszone do konkursu na dotacje w ramach programu wspierania innowacyjności. W wyniku jego rozstrzygnięcia w sierpniu ubiegłego roku podpisana została z Ministerstwem Rozwoju umowa na dofinasowanie. 26 kwietnia br. wyłoniony został generalny wykonawca inwestycji, którym jest firma INSTAL KRAKÓW S.A. Zakończenie budowy Centrum planowane jest na koniec 2018 roku. Więcej informacji na temat budowy Centrum Badawczo-Rozwojowego Pomp w następnym numerze czasopisma „Pompy Pompownie”.

Wdrożenie pomp Qdos W 2016 r. Aquanet zdecydował się na zastąpienie starzejących się, awaryjnych pomp dozujących koagulant PIX na nowoczesne, niezawodne pompy perystaltyczne Qdos firmy Watson-Marlow. W ramach modernizacji wdrożono sześć pomp Qdos 60 Universal+ o wydajności do 60l/h oraz trzy pompy Qdos 120 Universal+ o wydajności do 120l/h. Umożliwiają one bardzo precyzyjne dozowanie chemikaliów już od 0,1 ml/min z dokładnością ±1%, przy bardzo niskiej pulsacji. Stały, precyzyjnie ustawiony przepływ umożliwił uproszczenie instalacji, a także dokładniejsze sterowanie podawaniem chemikaliów i lepszym dostosowaniem ich ilości do rzeczywistych potrzeb. W pompach Qdos tłoczone chemikalia przepływają przez elastyczny przewód, nie mając bezpośredniego kontaktu ani z otoczeniem, ani z żadnymi elementami mechanicznymi, co sprawia, że urządzenie jest niemal całkowicie odporne na korozję. Dzięki prostej konstrukcji, obejmującej minimalną liczbę części ruchomych, pompa jest bardzo trwała, niezawodna i stosunkowo cicha. W razie potrzeby wymiana opatentowanej głowicy pompującej ReNu – jedynej części podlegającej zużyciu – może być przeprowadzona w ciągu zaledwie jednej minuty, bez stosowania specjalistycznych narzędzi i bez ryzyka kontaktu ze szkodliwymi chemikaliami. Pompy Qdos są przeznaczone do sterowania zdalnego i automatycznego sygnałem prądowym o natężeniu 4-20 mA, ale w razie potrzeby mogą być też sterowane ręcznie.

Źródło i fot.: Grupa Powen-Wafapomp SA

Źródło i Fot.: Solski Communications Sp. z o.o.

6 POMPY POMPOWNIE 1/2017


AESSEAL POLSKA Sp. z o.o. USZCZELNIENIA MECHANICZNE Wszechstronny zakres uszczelnień mechanicznych: komponentowych i kompaktowych; standardowych i specjalnych, z uwzględnieniem specyficznych wymagań różnych gałęzi przemysłu.

SYSTEMY CIECZY ZAPOROWEJ Bogaty typoszereg innowacyjnych modułowych systemów wspomagających uszczelnienia mechaniczne.

OCHRONA ŁOŻYSK Optymalne uszczelnienie labiryntowe do korpusów łożyskowych.

Grupa AESSEAL: 230 lokalizacji w 104 krajach. Aby dowiedzieć się więcej o innych produktach inżynierskich AESSEAL® i naszym wysokim zaangażowaniu w zakresie obsługi Klientów, odwiedź naszą witrynę w sieci na:

www.aesseal.com.pl AESSEAL POLSKA Sp. z o.o. Mazańcowice 999, 43-391 Mazańcowice tel. +48 33 443 23 00, fax. +48 33 818 46 02


Z P O R TA L U

Nowe klapy i zestawy pompowe w Veolia Energia Poznań ZEC S.A. Zaostrzanie przepisów dotyczących ochrony środowiska powoduje, że energetyka zawodowa i przemysł stają przed koniecznością sprostania coraz ostrzejszym limitom emisji zanieczyszczeń. W związku z tym w elektrociepłowni Veolia Energia Poznań ZEC S. A. wykonywana jest modernizacja kotłów oraz budowana instalacja odazotowanie spalin dla wszystkich trzech jednostek. Klapy i zestawy pompowe do tej instalacji dostarczy AFT Sp. z o.o. Budowa instalacji odazotowania spalin w elektrociepłowni Veolia Energia Poznań ZEC S. A. pociągała za sobą konieczność wyłonienia dostawców urządzeń, których praca pozwoli na uzyskanie zamierzonego efektu – redukcję emisji. Firma AFT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wygrała przetarg na dostawę klap odcinających oraz regulacyjnych na kanały powietrza i spalin. Dodatkowo AFT Sp. z o. o. dostarczy zestawy pompowe, które posłużą do zasilania instalacji odazotowania spalin w amoniak. Związki te zostają wprowadzane do spalin, gdzie następuje reakcja chemiczna z tlenkami azotu znajdującymi się w spalinach. Dostawy klap oraz zestawów pompowych przewidziane są na lata 2016-2018. Łączna ilość dostarczanych kompletnych urządzeń na wszystkie trzy jednostki to 20 zestawów pompowych oraz ponad 100 klap. Instalacja odazotowania spalin Wyprodukowany przez AFT Sp. z o.o. układ zasilania instalacji odazotowania spalin w amoniak, składa się z bardzo wielu podzespołów (specjalistycznej armatury, pomp, napędów pneumatycznych oraz urządzeń pomiarowych). Elementem montażowym całego układu pompowo-zaworowego jest rama, na której montowane są wszystkie urządzenia wraz z rurami wykonanymi ze stali nierdzewnej, przez które przepływa medium. Oprócz nich w skład instalacji wchodzą także zawory kulowe (GEMU) wraz z napędami pneumatycznymi i elektrycznymi, pompy, przepływomierze, manometry itp. Dodatkowo, układ pompowo-zaworowy (skid) musi spełnić wymagania dotyczące szczelności przy wysokim ciśnieniu pracy. Spoiny muszą także zostać objęte odpowiednią dokumentacją, która zawiera m.in. instrukcję technologiczną spawania (WPS – Welding Procedure Specification), protokoły uznania technologii spawania (WPQR – Welding Procedure Qualification Record) wraz z zatwierdzoną instrukcją WPS, instrukcję wraz z protokołami badań jakości złączy spawanych itp.

RO Z M A I TO Ś C I

3

863 MWh

– tyle energii elektrycznej zużyła pompownia głównego odwadniania KWK ROW Ruch Rydułtowy w pierwszym kwartale 2017 r.

– Przeprowadzony audyt energetyczny wykazał, że wskutek zmiany charakteru pracy sieci wodociągowej instalacja pompowni II st. nie odpowiada rzeczywistym parametrom pracy, co powoduje zwiększoną energochłonność tej instalacji – Jerzy Zarówny, MPWiK S.A. menedżer, kierownik Działu Utrzymania Ruchu, MPWiK S.A. we Wrocławiu

kierunekpompy. pl

Ze szwajcarskimi zasuwami nożowymi Zapewnienie odpowiedniej wydajności obiektu oraz jego bezawaryjnej eksploatacji, szczególnie w przypadku intensywnych opadów deszczu oraz wystąpienia powodzi – to zadania, jakie postawiła sobie spółka Aquanet SA z Poznania. W realizacji tego celu pomogła firma AFT Sp. z o.o., która wsparła budowę Przepompowni Ścieków Garbary, dostarczając zasuwy nożowe szwajcarskiego przedsiębiorstwa SISTAG AG. Projekt Przepompowni Ścieków Garbary obejmował m.in. budowę przepompowni ścieków o docelowej wydajności 7,5 m3/s, na którą składały się: pompownia główna o wydajności 4,5 m3/s oraz pompownia powodziowa o wydajności 3 m3/s, uruchamiana w przypadku braku możliwości awaryjnego odprowadzenia ścieków przez przelew awaryjny, w przypadku przekroczenia przepływu powyżej 4,5 m3/s. Pompownia powodziowa została wyposażona w układ rurociągów DN1000 oraz dwie pompy szybrowe i zasuwy nożowe WEY SISTAG, które dostarczyła poznańska firma AFT Sp. z o.o., producent i dystrybutor armatury przemysłowej. Dodatkowo postały dwa kanały dopływowe z komory przelewowej do nowej przepompowni o średnicy DN1200 i łącznej przepustowości 4,5 m3/s. Wybudowano także jeden kanał obejściowy DN1700 z komory przelewowej do kanału rozdzielczego nowej przepompowni, który stanowi by-pass zapewniający odpływ ścieków z kolektora Garbary. W przepompowni zastosowano także dwie sekcje pomp (w każdej sekcji po 3 pompy wirowe z wirnikiem wielokanałowym o Q=1340 l/s) o średnicy DN800, które pozwoliły na uzyskanie łącznej wydajności przepompowni podstawowej na poziomie minimum 4,5 m3/s. Do tego układu spółka AFT dostarczyła zasuwy nożowe na odcinek ssący o średnicy DN1000 PN10 wraz z napędami elektrycznymi w ilości 6 sztuk oraz na odcinek tłoczny DN800 PN10 wraz z napędami elektrycznymi w ilości 6 sztuk. Źródło i fot: AFT Sp. z o.o.

Źródło i fot.: informacja prasowa FlyPR

POMPY POMPOWNIE 1/2017 9


T echnika pompowa w praktyce

Pompa może się nie zatykać… Kilka lat temu firma Xylem rozpoczęła światową kampanię Flygt Clog-Free Campaign, czyli pomp, które się nie zatykają. – Jednym z elementów tej technologii jest pompa i specjalnie zaprojektowany wirnik, drugim – część elektroniczna. Rozwiązanie to gwarantuje, że pompa jest w stanie sama odblokować się, również oczyścić pompownię – mówi Mariusz Proczek, BS Sales Manager w firmie Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o. • Na co zwracają szczególną uwagę klienci, decydując się na zakup pompy? Jeśli jest to procedura zamówienia publicznego, wtedy cena decyduje o wyborze dostawcy. Wynika to z przepisów i przede wszystkim bojaźni klientów przed konsekwencjami. Inaczej jest, kiedy mamy do czynienia z klientem świadomym, który może podejmować decyzje, nie patrząc już tylko na jednostkowy koszt zakupu produktu, ale na całkowity koszt eksploatacji użytkowania pompy. Dla niego liczą się np. oszczędności w zakresie zużycia energii oraz niezawodności – to najbardziej policzalne wskaźniki.

• Najbardziej policzalne? Czy może pan wymienić inne? W przypadku pomp ściekowych takim elementem jest obsługa, a  raczej bezobsługowość. Jeśli chodzi o pompy do wody czystej w zakładach przemysłowych, oprócz bezobsługowości istotna jest jeszcze przewidywalność. Gdy mówimy o wyrobach do pompowania ścieków, poza ceną liczy się to, aby rozwiązanie było pewne i najmniej kłopotliwe.

• Dlaczego? W tej chwili ścieki stają się coraz trudniejsze do przepompowania. Do kanalizacji trafiają rzeczy, których wcześniej nie było. W ściekach pojawiły się np. nawilżone chusteczki dla niemowląt, części garderoby, rozmaite papiery, jak i resztki z obiadu. Obecnie jest to bardzo duży problem, szczególnie z  elementami włóknistymi, który narasta wraz ze zmieniającą się kulturą naszego społeczeństwa i  zmianą schematów zachowań ludzkich. Firma Xylem ma tu rozwiązanie zwiększające pewność eksploatacyjną.

• Jakie? Kilka lat temu firma Xylem rozpoczęła światową kampanię Flygt Clog-Free Campaign, czyli pomp, które

10 POMPY POMPOWNIE 1/2017

się nie zatykają. Jednym z elementów tej technologii jest pompa i specjalnie zaprojektowany wirnik, drugim – część elektroniczna. SmartRun™ jest fabrycznie zaprogramowaną przetwornicą częstotliwości wraz ze sterownikiem posiadającym opatentowane funkcje dedykowane pompowniom ścieków. Rozwiązanie to gwarantuje, że pompa jest w stanie sama odblokować się oraz również oczyścić pompownię. W Polsce obecnie prowadzimy działania testujące to rozwiązanie. Klienci często nie wierzą, że pompa może pracować i  sama się odtykać oraz pracować z  większą efektywnością. Dlatego wprowadziliśmy kampanię Try&Buy, czyli wykorzystania rozwiązania Xylem (pompa Flygt wraz z urządzeniem SmartRunTM) przez okres próbny. Klienci mogą wtedy zobaczyć, jakie to przynosi efekty z punktu ekonomicznego, ale również jeżeli chodzi o niezawodność, która przekłada się na konkretne oszczędności finansowe.

• Wymienił pan kryteria, na które uwagę zwracają klienci w Polsce. Działalność prowadzicie też poza granicami naszego kraju. Czy tam są inne standardy, inne oczekiwania? Zarówno w Polsce, jak i na rynku zachodnim jakość produktu jest bardzo ważna. Firma Xylem działa na rynkach międzynarodowych, gdzie koszt zakupu kalkulowany jest z punktu widzenia całej inwestycji. A biznesplan obejmuje cały okres użytkowania pompy łącznie z  przeglądami, niezawodnością obsługi, oszczędnościami energii oraz kosztem części normalnie zużywających się. Z  opinii naszych kolegów z  innych krajów wiemy, że są takie, w których klienci zwracają uwagę na miejsce produkcji; istnieje taka świadomość lokalnego produktu. Część produkcji mamy w Szwecji, więc tam sprzedajemy produkty Flygta, marki Xylem. Polacy również częściej zwracają uwagę na miejsce produkcji. Firma Xylem od kilku lat inwestuje i rozbudowuje zakład produkcyjny oraz centrum kom-


T echnika pompowa w praktyce

słowie „concentare”, które oznacza wspólną pracę w harmonii. Odnosi się ona do tego, co może osiągnąć prezentowany system, aby obniżyć całkowity koszt inwestycji i  eksploatacji, zapewniając jednocześnie najwyższą jakość i  niezawodność. Rozwiązanie to ogranicza wielkość szafy sterowniczej i oferowane jest z silnikami o mocy do 7,3 kW. Przestoje i planowane konserwacje pomp to elementy, które są bardzo ważne dla eksploatatorów. Dlatego projektujemy odpowiednie opomiarowanie pomp umożliwiające zaplanowanie konserwacji urządzenia dużo wcześniej.

petencyjne w Strzelinie pod Wrocławiem. Od 2007 roku produkowane są w fabryce Lowara Vogel Polska w Strzelinie m.in. pompy głębinowe, pompy obiegowe ecocirc XL i XLplus, pompy odśrodkowe typu in-line e-LNE/LNT, jednostopniowe pompy odśrodkowe typu e-NSC oraz, od roku 2017, nowe pompy wielostopniowe poziome i pionowe typu e-MP.

• Czy macie jeszcze inne ciekawe rozwiązania, którymi wyróżniacie się na tle innych producentów?

Fot.: zasoby autora

Takim rozwiązaniem jest Hydrovar – to już 5. generacja tego produktu. Urządzenie HYDROVAR jest inteligentnym systemem sterującym, który dobiera wydajność pompy do zapotrzebowania. Kontroluje prędkość standardowego silnika IEC, przekształcając stałe napięcie i częstotliwość z  linii zasilania. Może być z  łatwością zamontowane do każdego nowego układu pompowego lub zainstalowane w istniejących pompach za pomocą prostych w użyciu zacisków montażowych typu „clip and play”. Systemy pomp są bardzo często przewymiarowane dla danego zastosowania i  dlatego zużywają znacznie więcej energii niż potrzeba. Przy oszczędnościach energii nawet do 70% tylko przy częściowym obciążeniu, okres zwrotu dla typowej inwestycji wynosi mniej niż 2 lata, w zależności od kosztów energii i czasu pracy pompy. Silnik pracujący na 80% swojej maksymalnej prędkości wykorzystuje o 48% mniej energii i radykalnie obniża emisję dwutlenku węgla. Kolejny produkt, nad którym pracujemy, to najbardziej energooszczędny silnik z  magnesami trwałymi Lowara Xylem, zintegrowany z napędem o zmiennej prędkości obrotowej, który przenosi sprawność silnika na nowy poziom, do silników o mocy do 1,5 kW. Naszym najnowszym „dzieckiem”, które zostało zaprezentowane w drugiej połowie zeszłego roku na targach IFAT w Monachium, jest Flygt Concertor™. Pierwszy na świecie, zintegrowany, inteligentny system pompowania ścieków. Pompa zatapialna Concertor to w pełni zintegrowany system o wysokiej elastyczności, który przenosi pompowanie ścieków na zupełnie nowy poziom. Nazwa Concertor opiera się na łacińskim

• Jakie interesujące wdrożenie miał pan okazję ostatnio realizować? Właśnie rozwiązaliśmy problemy niewielkiej pompowni w jednej z podwarszawskich miejscowości, gdzie użytkownik systematycznie co tydzień czyścił pompownię oraz dokonywał kilku interwencji miesięcznie w celu odblokowania pomp. Jak już wspominaliśm, do kanalizacji trafiają przedziwne przedmioty, trudno w to uwierzyć, ale taka jest rzeczywistość, z którą spotykamy się w pompowniach. Zainstalowaliśmy w tej pompowni dedykowane rozwiązanie – pompę Flygt 3102 z  wirnikiem N wraz z urządzeniem SmartRunTM. Już drugi miesiąc pompownia nie wymagała żadnej interwencji ze strony użytkownika. Z  informacji historycznych zapisanych w  sterowniku wiemy, że pompa zatykała się, ale zastosowane rozwiązanie poradziło sobie i odblokowało pompę samo. W tym konkretnym przypadku dodatkowo użytkownik obniżył koszty energii elektrycznej o około 15%. Z  tegorocznych ciekawych inwestycji wymienić warto Energylandię – rodzinny park rozrywki położony w Zatorze, w woj. małopolskim, gdzie pracują nasze pompy i mieszadła. Zapewniają one odpowiednio spokojny nurt w sztucznej rzece – jednej z atrakcji parku.

Mariusz Proczek BS Sales Manager, Xylem Water Solutions Polska Sp. z o.o.

• W jakim kierunku pana zdaniem będzie podążać technologia produkcji pomp? Czego możemy spodziewać się w przyszłości? Nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć. Wymusi to rynek. Z pewnością zdążamy w kierunku inteligentnego pompowania. Jednym z tych elementów, za którymi musimy podążać, są wytyczne Unii Europejskiej, np. optymalizacja pracy silników, które muszą być coraz wyższej klasy. Bardzo często pompownie są przewymiarowane, a  zastosowana elektronika pozwala dopasować się do rzeczywistych potrzeb. System obserwuje, kiedy pompa musi pracować i dobiera punkt pracy na podstawie historii. Wydaje się, że słowa, które wypowiedział Mark Andreessen – „In the future, every company will become a software company” – powoli stają się rzeczywistością. _______________________________________________ Rozmawiała Angelika Gajewska

POMPY POMPOWNIE 1/2017 11

1/2017 Pompy Pompownie  
1/2017 Pompy Pompownie  
Advertisement