Marek Radke - Nieskończoność / Infinity

Page 1

MAREK RADKE Nieskończoność / Infinity

BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH W KIELCACHMAREK RADKE Nieskończoność / Infinity

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach 12.-21.06.2015Na kartach Krytyki czystego rozumu” Immanuel Kant zapytywał o przedmiotową ważność kosmologicznej idei początku, a więc, czy świat posiada początek w czasie, czy też takiego początku nie posiada i w odniesieniu do czasu jest nieskończony. Ponieważ antytetyka jest antytetyką, idee transcendentalne trwają w równowadze, dopóki jednak pozostajemy na gruncie fenomenalnym i płaszczyźnie zjawisk, jedyną prawomocną pozostaje dana przez rozum zasada, iż każde zjawisko ma swoją przyczynę. Dochodzi się w ten sposób do regresus ad infinitum, a minimalnym wnioskiem okazuje się ten, iż nie ma niczego takiego w rozumie, co by zmuszało do przyjęcia tezy o ostatecznym uwarunkowaniu świata. To samo można napisać o przestrzeni. Warto mieć przy tym na uwadze, że po okresie dominacji koncepcji Wielkiego Wybuchu, współczesna fizyka i kosmologia poważnie rozważa jako prawdopodobny model wszechświata nieograniczonego, bez końca i początku.

In his Critique of Pure Reason Immanuel Kant asked about the objective significance of the cosmological idea of the beginning, whether the world has the beginning in time or has no beginning at all and is infinite in time. Since antithetics is antithetics, transcendental ideas are kept in balance, however as long as we stay on the ground of phenomena, the only righteous rule given by the reason is the one telling that each phenomenon has its cause. Thus we come to regresus ad infinitum, and the minimal conclusion is that there is nothing in reasoning that would force us to accept a thesis of ultimate conditioning of the world. The same can be written about the space. It's worth mentioning that contemporary physics and cosmology, after a long period of dominating Big Bang theory, now seriously consider the model of infinite universe, with no beginning and no end, as highly probable.

Jedyne, co staje naprzeciw idei nieskończonej przestrzeni, to jej absurdalność i ograniczenie wyobraźni, która przedstawia sobie nieskończoność w postaci abstrakcyjnej negacji ograniczenia, jako wizualną pustkę. Jest to zatem przestrzeń bez przestrzeni, bo abstrakcyjne nieograniczenie, które jest jednolicie nieskończone i puste, przedstawia się wyobraźni tylko jako nicość, do której aplikuje się trójwymiarowość jako abstrakcyjne określenie – nie przekłada się ono bowiem na jakościowe wyobrażenie i odczucie. Tłumaczyć to może fakt, że nasz aparat poznawczy nieustannie spotyka się z granicami i zamkniętą przestrzenią, a nieskończoności nie da się doświadczyć, tak jak nie sposób zobaczyć nieskończenie wielkiego obrazu – nawet niebo ogranicza horyzont, dlatego było ono raczej reprezentacją nieskończoności, niż jej doświadczeniem. Synteza, która dokonuje się w percepcji zmysłowej jak i wyobraźni posiada bowiem swoje ramy. Kiedy się je przekracza, dochodzi się do abstrakcyjnej negacji poprzez przedrostek nie – jak nie-ograniczony i nie-skończony.

The only thing that is against the idea of infinite space, is the absurdity of this idea and the limits of our imagination which present infinity as the abstract negation of limits, as a visual void. So, this is a space without space, because the abstract unlimitedness homogeneously infinite and empty, manifests in the imagination only as nothingness with three dimensionality as abstract attribute – it does not manifest as qualitative concept and feeling. This can be explained by the fact our cognition constantly experiences limits, boundaries and closed space, while infinity can not be experienced, like it is impossible to see an infinitely big image – even the sky is limited by the horizon, that's why it was rather a representation of infinity, not an experience of it. Synthesis taking place within sensual perception as well as within imagination, has its frames. When they are crossed, then the abstract negation occurs through the prefixes in, un – like infinite, unlimited. While experience belongs to the area of limitations.

02 I 03


Doświadczenie przynależy tymczasem do obszaru granic i ograniczeń. Dlatego jesteśmy wobec nieskończoności bezbronni. Nie możemy jej przedstawić. Możemy ją co najwyżej reprezentować, sugerować, lub dowodzić. Szczególnie jeśli mówimy o nieskończonym czasie, czy nieskończonej przestrzeni.

This is why we are helpless facing infinity. We can't depict it. We can only represent it, suggest, prove. Especially when talking about the infinite time, or infinite space.

O wystawach-instalacjach Marka Radke można na tym tle napisać, że mieszczą się gdzieś „pomiędzy”. Mamy tu do czynienia ze sztuką abstrakcyjną, z zasady nieprzedstawiającą. Z drugiej jednak strony przedstawia się tutaj nieprzedstawialne, czyli nieskończoność, nawet jeśli nie jest to przedstawienie w sensie ścisłym, lecz reprezentacja. Marek Radke od wielu lat zajmuje się właśnie kreowaniem przestrzeni, które reprezentują i tworzą sytuacje nieograniczenia. Widać to doskonale w instalacjach wykorzystujących oświetlenie UV i fluorescencyjne farby, gdzie z jednej strony ogrywa się zastaną, uprzednią przestrzeń, a z drugiej strony usuwa ją, zastępując przestrzenią nową, wykreowaną na mocy napięć pomiędzy częściami instalacji. Nie ma tu uprzywilejowanej perspektywy, ani centrum kompozycyjnego, jako że centrum jest wszędzie i nigdzie.

Having said this we can write that exhibitions-installations made by Marek Radke are located somewhere „betwixt“. We have to do here with abstract art, nonpresentational art. On the other hand this art presents something nonpresentable, or infinity, even if this is not the strict presentation, but only representation. For many years Marek Radke has been creating spaces which represent and generate the situations of unlimiting. This can be seen clearly in his installations making the most of UV light and fluorescent paints, where the given space is both used to play with it and jettisoned being replaced by a new space created by tensions among various parts of the installation. There is no privileged perspective here, nor any centre of the composition, since the centre is everywhere and nowhere.

W tym sensie sztuka Marka Radke wydarza się na styku zaprzeczeń. Bazuje na rygorystycznej kompozycji, kreując w ten sposób sytuacje przypadkowe. Usuwa zastaną przestrzeń, a jednocześnie analizuje ją i nadpisuje rytmicznie. Nie opowiada, choć z gruntu jest narracyjna. Nie jest to jednak narracyjność opowieści. To raczej narracyjność materiału, który ewoluuje kompozycyjnie, skalowo, kolorystycznie. To przesuwanie się obiektów w przestrzeni i percepcji w obiektach. Ruch tego przesunięcia oparty jest na figurach rytmicznych, których katalog nieustannie się rozrasta. Z jednej strony są to formy linearne, statyczne, horyzontalne, płaskie, symetryczne, z drugiej kompozycje wielowarstwowe, wertykalne, kinetyczne, asymetryczne, synkopowe. Wreszcie mamy do czynienia z formami trójwymiarowymi, z obrazami które wychodzą ze ściany i roznoszą się po pomieszczeniach jako małe wszechświaty.

It means Marek Radke art is occurring at the junction of negations. It is based on rigorous composition thus creating accidental situations. It discards the given space, and at the same time analyses it and overwrites rhythmically. It does not tell, though it is narrative by nature. Yet this is not the narrativeness of a tale. This the narrativeness of the material, which evolves as composition, scale, colours. This is the translation of objects in space and perception in objects. This translation is based on rhythmic figures, the catalogue of which has been constantly enlarged. Linear, static, horizontal, flat, symmetric forms on one side, and multilayer, vertical, kinetic, asymmetric, syncopated composition. We have also to do with three dimensional forms, with pictures coming out from the walls and spreading over the room like little universes.


Jeśli wszechświat jest nieskończony, to jakikolwiek element tego wszechświata będzie nieskończenie znikomy. Z drugiej strony słynne twierdzenie Cantora mówi, że jakikolwiek podzbiór liczb rzeczywistych jest równomocny całemu zbiorowi liczb rzeczywistych – tak samo nieskończony. Podobnie jest w przypadku monad Leibniza, które składają się z coraz mniejszych obiektów, równie nieskończonych, bo dzielących się w nieskończoność.

If the world is infinite, then any element of this universe will be infinitely small. However the famous Cantor's theorem states that any subset of real numbers has the same power as the set of real numbers – also infinite. Like in case of Leibniz monads, which consist of smaller and smaller objects, also infinite, because dividing themselves infinitely.

Podzbiory Marka Radke są właśnie takie. Ograniczone i nieskończone zarazem. Do tego rygorystyczne i algorytmiczne, abstrakcyjne i konkretne, obiektywne, ale i subiektywne poprzez skojarzenie z zabawką, a więc czymś, co jest przy człowieku, jako konkretność, jako coś nazwanego i własnego. Dlatego nie ma tu dramatu kosmosu, a nieskończoność Marka Radke określa się jako poręczna i udomowiona. Widać tu raczej radość aktu twórczego, polegającą na kombinatorycznym opisywaniu i kreowaniu przestrzeni, niż kombinatorykę Beckettowską, która zmierza do wyczerpania puli możliwości, do wyczerpania wszystkiego.

The subsets of Marek Radke are just like that. Limited and infinite at the same time. Also rigorous and algorithmic, abstract and specific, objective and subjective due to associations with a toy, so with something that is with a human, something named and private. That is why there is no drama of Cosmos here, and Radke infinity defines itself as handy and familiar. What can be seen here is rather the joy of creation consisting in combinatorial describing and creating of space, not Beckett combinatorics which tries to deplete the pool of possibilities, to exhaust everything.

U Marka Radke wyczerpanie nie jest możliwe, dlatego że z założenia posługuje się on formami otwartymi. Możliwości kombinatoryczne są zatem nieograniczone. Zamiast otchłani nieskończoności, mamy tu do czynienia z radością kombinatoryki w podzbiorach nieskończoności. Konsekwencje takiej ontologii to nieprzewidywalność świata i doświadczenia. Otwartość ich struktury. Świat jeszcze się nie zaktualizował, nie zrealizował wszystkich możliwości.

In case of Marek Radke depletion is not possible, that's why he uses open forms. Hence infinite combinatorial possibilities. Instead of the abyss of infinity we face here the joy of combinatorics in the subsets of infinity. Unpredictable world and experience are the consequences of such ontology, the openness of their structure. The world has not updated itself, has not used all possibilities, yet.

Paweł Krzaczkowski maj / may 2015

04 I 05Marek Radke - Modules-Objects - Studio CewecoHaus, Oerlinghausen, 2005

06 I 07


RaumBild - Galeria Kaplica - Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko, 2006


Te Waypoint 2010/1 - Galeria Caesar, Olomouc, 2008

08 I 09


International Exhibition Sculpture and Object XIV- Galeria Z, Bratislava, 2009


Die Grosse Kunstausstellung NWR D端sseldorf 2012 - Museum Kunstpalast, D端sseldorf, 2012

10 I 11


ArtSpace - miejsce sztuki Officyna, Szczecin, 2008


12 I 13


The Art Space - Galeria Sztuki Współczesnej, Jelenia Góra, 2011


14 I 15


Black Light - Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Sandomierz, 2013


16 I 17


[Nie] Porządek- 3. Biennale Ars Polonia 2012 - Galeria Galeria Sztuki Współczesnej , Opole, 2012


18 I 19


The Game - Galeria Pionova, Gdańsk, 2012


20 I 21


Black - Daugavpils Mark Rothko Art Centre, Daugavpils, 2014


22 I 23


Tu i tam / Here and there - Galeria Biała, Lublin, 2014


24 I 25


Tu i tam / Here and there - Galeria Biała, Lublin, 2014


Infinity - Studio CewecoHaus, Oerlinghausen, 2015

26 I 27


Marek Radke http://www.art-radke.eu 1952 Urodzony w / born in Olsztyn 1972-78 Studia sztuki i pedagogiki na Uniwersytecie w Gdańsku i Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu / Art studies and pedagogy Gdańsk University and University of A. Mickiewicz in Poznań 2008 Stypendium / Stipendium The Pollock-Krasner Foundation, INC., New York 2012 Nagroda Kunstverein Paderborn i Sparkasse Paderborn-Detmold / Art Prize of the Kunstverein Paderborn and the Sparkasse Paderborn-Detmold Mieszka i tworzy w Gdańsku i Oerlinghausen / He lives and works in Gdańsk, and Oerlinghausen. Wystawy indywidualne (wybór) / Solo shows (selection) 2015 60 plus - MICA Contemporary Art Gallery, Lansing / Michigan Nieskończoność / Infinity - Galeria BWA, Kielce 2014 Tu i tam / Here and there - Galeria Biała, Lublin Black - Daugavpils Mark Rothko Art Centre, Daugavpils 2013 Obiekt - Galeria Sztuki Współczesnej BWA Sandomierz, Sandomierz The Art Space - Galeria Okno, Słubice 2012 Socha a Objekt: Marek Radke - Polish Institute in Bratislava, Bratislava The Game - Galeria Pionova, Gdańsk 2011 The Art Space - Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Jelenia Góra 2010 Dort/Tam - Kunstverein Paderborn, Paderborn Tu i Tam/ Here and There - Galeria Biała, Lublin 2009 The Game - Galerie S - Kunstverein Siegen, Siegen The Game - Kunstverein Frankenthal, Frankenthal The Game - Galeria Biała, Lublin 2008 The Art Space - miejsce sztuki Officyna, Szczecin WegPunkt 1 - Galeria Caesar, Olomouc, (z/with Fred Schierenbeck i / and Tomasz Zawadzki) The Game - Patio Centrum Sztuki, Łódź The Game - Alte Abtei, Lemgo 2007 Wegpunkt - Kunstverein Oerlinghausen, Oerlinghausen The Game - Galeria Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Sandomierz The Game - Zentrum für Interdisziplinäre Forschung, Bielefeld 2006 RaumBild - K.A.S. Galeria, Budapest RaumBild - Galeria Kaplica - Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko The Game - Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała The Game - Galeria Kameralna - Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, Słupsk 2005 Bilder-Objekten - Kunstverein Melle, Melle Obrazy-obiekty - Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Olsztyn Obrazy-obiekty - Galeria Studio, Warszawa Obrazy-obiekty - Płocka Galeria Sztuki, Płock


2004 2003 2002 2001 2000 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986

Kwadrat - Galeria Rynek, Olsztyn Modulen - Kunstverein Oerlinghausen, Oerlinghausen Quadrat - Channel-Galleries, Neuss-Brügge Malarstwo - Galeria Rogatka, Radom Quadrat - Städtische Turmgalerie Walkenbrückentor, Coesfeld Quadrat - Galerie Salustowicz, Bielefeld (z/with Hellmut Bruch) Quadrat - Kunstverein Genthin, Genthin Malarstwo - Galeria 261, Akademia Sztuk Pięknych, Łódź Quadrat - Artothek Paderborn, Paderborn Kwadrat - Galeria Galeria Sztuki Współczesnej BWA „Stara“, Lublin Quadrat - Kunstverein Gütersloh, Gütersloh Quadrat - Kunstverein Schwetzingen, Schwetzingen Neue Arbeiten - Galerie Falber, Wiesbaden Kwadrat - Galeria Starmach, Kraków Malarstwo - Muzeum Sztuki Współczesnej, Radom Painting - Nine Arts Gallery, Antwerpen Quadrat - Wilhelm-Morgner-Haus, Soest Malarstwo - Galeria 72-Muzeum Chełmskie, Chełm Malarstwo - Galeria Zapiecek, Warszawa Bilder, Zeichnungen - Galerie Jesse, Bielefeld Bilder, Zeichnungen - Galerie Stefański, Königstein Malarstwo - Galeria Miejska „Arsenał“, Poznań Bilder, Zeichnungen - Galerie Carillon, Paderborn, Bilder, Zeichnungen - Stadtbibliothek, Paderborn Bilder, Zeichnungen - Galerie Jesse, Bielefeld Tannenberg - Zentrum für Interdisziplinäre Forschung, Bielefeld Bilder und Skulpturen - Galerie Carillon, Paderborn (z / with Lutz Leibner) Bilder, Zeichnungen - Galerie Jesse, Bielefeld Neue Arbeiten - Galerie Carillon, Paderborn Neue Arbeiten - Galerie Falber, Wiesbaden 28 I 29


Wystawy zbiorowe (wybór) / Group shows (selection) 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Linearium - Galeria Pionova, Gdańsk Z kolekcji Galerii Baszta - Galeria Baszta, Zbaszyń lAbiRynT - Festiwal Nowej Sztuki lAbiRynT, Słubice / Frankfurt Koło, Kropka, Okrąg z kolekcji galerii 72 - Muzeum Chełmskie w. Chełmie, Chełm Gold - Daugavpils Mark Rothko Art Centre, Daugavpils Madi Univerzum - 20 éves A Mobil Madi Múzeum - Kassak Museum, Budapest I Triennale Sztuki Pomorskiej - Państwowa Galeria Sztuki, Sopot Ausstellen und Bewegen - 40 Jahre Kunstverein Die Treidler Frankenthal - Kunsthaus Frankenthal, Frankenthal Verticart - Galeria Pionova, Gdańsk [Nie] Porządek - 3. Biennale Ars Polonia 2012 - Galeria Sztuki Współczesnej, Opole Die Grosse 2012 - Die Grosse Kunstausstellung NRW, - Museum Kunstpalast, Düsseldorf Finissage - Kunstverein Oerlinghausen, Oerlinghausen Skulptur im Park (4) - Kunstverein Oerlinghausen, Oerlinghausen DUŻY FORMAT mały format - Muzeum Chełmskie w Chełmie, Chełm HA-CAQ - MTA MADI Gallery, Györ Energia koloru - Galeria Grodzka BWA, Lublin Art Prague 09 - Art fairs, Praha International Exhibition Sculpture and Object XIV - Galeria Z, Bratislava Schlegel - Radke - Schierenbeck bei Meierjohann - Kunstverein Oerlinghausen, Oerlinghausen L‘Arte Costruisce L‘Europa - Arte Struktura, Milano Mark Rothko 2008 - Daugavpils Local History and Art Museum, Daugavpils Nabytki Galerii 72 - Muzeum Chełmskie, Muzeum Nadwiślańskie, Janowiec MadiMobil3 - Galerie Z, Bratislava supreMADIsm - International Art Festival and Exhibitions, Moscow Museum of Contemporary Art, Moskau Ład i odczucie - Galeria Grodzka BWA, Lublin Obrazowanie - Centrum Sztuki Współczesnej “Elektrownia”, Radom Sztuka optyczna i kinetyczna - Muzeum Chełmskie, Chełm, Muzeum Nadwiślańskie, Janowiec MADI, Orion - Centre D‘Art Geometrique, Paris Pamięć i uczestnictwo - Muzeum Narodowe, Gdańsk MADI - Galeria Varosi, Nyiregyhaza Polska sztuka abstrakcyjna z kolekcji Muzeum Chełmskiego - Východoslovenská Galéria, Košice Nabytki - Galeria 72 - Muzeum Chełmskie, Chełm Kompact, Konkret, Konstruktiv - Muzeum Narodowe, Szczecin L‘Arte Costruisce L‘Europa - Arte Struktura, Milano


2002 Kassak-International Art Festival Madi, Bratislava 2001 Kompact, Konkret, Konstruktiv - Burg Dringenberg, Dringenberg 1999 Chronologic - Global-Gallery The Planet Art, Kapstadt 1997 Małe Rysunki - Muzeum Narodowe, Gdańsk Fürst-Leopold-Carre, Dessau Junge Kunst - Kunstverein Villa Streccius e.V., Landau 1996 Jeder Meter für die Kunst - Galeria BWA, Białystok, Ośrodek Propagandy Sztuki, Łódź, Muzeum Sztuki Reduktywnej, Świeradów Zdrój, Galeria Aspekty, Warszawa 1995 Małe rysunki - różne komentarze - Muzeum Sztuki Współczesnej, Radom Polska Abstrakcja Analityczna - Państwowa Galeria Sztuki, Łódź, Galeria BWA „Stara“, Lublin Für Moholy-Nagy - Galerie Jesse, Bielefeld Prawda sztuki-Sztuka prawdy - Galeria 72 - Muzeum Chełmskie, Chełm 1994 Polska Abstrakcja Analityczna - Galeria BWA Awangarda, Wrocław Jeder Meter für die Kunst - Museum Modern Art Hünfeld, Hünfeld Prix Ars Electronica 94, Linz 1993 Zbiory Galerii 72 - Galeria Rzeźby, Warszawa IV Triennalle Akwareli Polskiej, Lublin (II nagroda / II Prize) Galeria 72 - Muzeum Chełmskie, Chełm Museum Modern Art Hünfeld, Hünfeld 1992 NiCAF Yokohama 92 - Art fairs, Yokohama Tokyo Art Expo 92 - Art fairs,Tokyo Lineart 92 - Art fairs, Gent 1991 Art Jonction International - Art fairs, Cannes Galerie New Space, Fulda Jesteśmy - Narodowa Galeria Sztuki Zachęta, Warszawa 10x10x10 - Kunsthaus, Wiesbaden Wir sind das Volk - Kunstpreis Wesseling 91, Wesseling (wyróżnienie / award) Lineart 91 - Art fairs, Gent Mozart - Galerie Jesse, Bielefeld 1990 Lineart 90 - Art fairs, Gent Polnische Kunst in der Fremde - Osteuropäisches Kulturzentrum, Köln Art Hamburg 90 - Art fairs, Hamburg 1988 Europapreis für Malerei - Provinciaal Museum voor Moderne Kunst, Oostende (wyróżnienie / award )

30 I 31


Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach ul. Kapitulna 2 PL 25-011 Kielce Dyrektor / Direktor: Stanisława Zacharko-Łagowska

Wystawa / Exhibition Marek Radke. Nieskończoność / Infinity 12. 06. 2015- 21. 06. 2015

Tekst / Text Paweł Krzaczkowski Dżwięk / Sound Sławomir Wojciechowski Tłumaczenie / Translation Radosław Nowakowski Projekt graficzny i zdjęcia / Graphic design and Photos Marek Radke Skład graficzny / Typeset Monika Cybulska Druk / Print Oficyna Poligraficzna APLA www.apla.net.pl Wydawca / Publisher Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach ul. Kapitulna 2 PL 25-011 Kielce http://www.bwakielce.art.pl/ © u autorów / by autors, 2015 ISBN: 978-83-941673-2-5www.art-radke.eu


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.