Page 1

KATALOG CATALOGUE / КАТAЛOГ

2017/2018


NASI WSPÓŁPRACOWNICY

MARIUSZ BAJKO

RAFAŁ KAZIMIEROWICZ

WITOLD ŚMIGIEL

PIOTR SUSZEK

MARTA JASIŃSKA

SIBORA MICHAŁ

GRZEGORZ CHRÓŚCICKI

DARIUSZ BURZYMOWICZ

BŁAŻEJ KAŁUŻNY

DAMIAN WENDZONKA

KAROL FIEDORCZUK

MACIEJ MAŚLANKA


NASI WSPÓŁPRACOWNICY

KONRAD KOWALCZYK

MICHAŁ PIETRAS

PAWEŁ WOLLMER

? ? ŁAPIEŚ WIKTOR

Dołącz do klubu CARRUM: Członkowie CARRUM Fishing Team otrzymają: 1. Rabat -30% na produkty Carrum w PESCA24.COM, 2. Pakiet startowy produktów o łącznej wartości 200 zł, 3. Co miesiąc biorą udział w losowaniu produktów firmy CARRUM, 4. Nowe produkty naszej firmy do testowania wprowadzone w okresie poprzedzającym nowy sezon, 5. Każdy klubowicz otrzyma legitymację klubową, która w przyszłości umożliwi otrzymanie rabatów na łowiskach w Polsce i Europie, Więcej informacji : mbajko@carrum.pl


SPIS TREŚCI

WSTĘP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

DIP NOVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

INTRODUCTION / Вступление

LIQUID DIP NOVA / ДИП ЖИДКИЙ NOVA

KULKI ZANĘTOWE NOVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-7

DIP W PŁYNIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

BAIT BOILIES NOVA / Прикормочные бойлы NOVA

LIQUID DIP / ДИП ЖИДКИЙ

KULKI HACZYKOWE NOVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

BOOSTERY NOVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

HOOK BAIT BOILIES NOVA / БОЙЛЫ НАСАДОЧНЫЕ NOVA

BOOSTER NOVA / БУСТЕР NOVA

KULKI HACZYKOWE NOVA POP UP . . . . . . . . . . . . 9

BOOSTERY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

HOOK BAIT BOILIES NOVA POP UP / БОЙЛЫ НАСАДОЧНЫЕ POP UP

BOOSTER / БУСТЕР

KULKI ZANĘTOWE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-11

AKTYWATORY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

BAIT BOILIES / Прикормочные бойлы

ACTIVATORS / АКТИВАТОРЫ

KULKI PROTEINOWE INTENSE. . . . . . . . . . . . . . . 12

AROMATY DO KULEK PROTEINOWYCH . . . . . . . . 27

BAIT BOILIES / Насадочные бойлы INTENSE

FLAVORS OF PROTEIN BAITS / ароматы для бойлов

KULKI ZANĘTOWE EKO MIKS. . . . . . . . . . . . . . . . 13

DODATKI PROTEINOWE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

BAIT BOILIES ECO MIX / Прикормочные бойлы EKO MIKS

ADDITION PROTEIN / Протеиновые добавки

KULKI HACZYKOWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

AKCESORIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

BAIT BOILIES / БОЙЛЫ НАСАДОЧНЫЕ

ACCESSORIES / аксесуары

KULKI HACZYKOWE POP UP. . . . . . . . . . . . . . . . .15

WĘDZISKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

HOOK BAIT BOILIES POP UP / БОЙЛЫ НАСАДОЧНЫЕ POP UP

RODS DEFENDER / Удилища DEFENDER

PELLET HACZYKOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17-18 HOOK PELLETS / ПЕЛЛЕТС НАСАДОЧНЫЙ

PELLET ZANĘTOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-21 PELLETS / Пеллетс прикормочный

LIST / ПЕРЕЧЕНЬ

SOFT HOOK PELLETS / ПЕЛЛЕТС НАСАДОЧНЫЙ SOFT

SPIS TREŚCI

PELLET HACZYKOWY SOFT . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

04


WSTĘP

O krok do przodu CARRUM 6 lat na rynku ! Przez ten okres czasu dużo zmieniło się w zakresie produkcji specjalistycznego sprzętu do połowu karpi, ale również powstało dużo , bardzo dużo firm, które niestety nie potrafią nawet same produkować dobrych przynęt i zanęt. Lecz rynek i karpie zweryfikują te najlepsze firmy i pozwolą im się rozwijać przez kolejne lata. A teraz kilka słów podsumowania działalności firmy Carrum. Pierwszy katalog zawierał tylko 100 produktów robionych w skrócie nazywając metodą chałupniczą. Teraz możemy się poszczycić ponad 300 produktami w ofercie w tym ponad 200 różnego rodzaju kulek proteinowych. Nasz park maszynowy jest w stanie wyprodukować ponad 500 kg kulek wysokiej klasy dziennie. Jesteśmy pod ścisłą kontrolą weterynarii,a więc nasze produkty przechodzą rygorystyczne badania składu i jakości pod różnym kątem. Co rok otwieramy nowe rynki zbytu. Na nasze produkty z powodzeniem łowią wędkarze z takich Państw jak: Anglia, Francja, Rumunia, Hiszpania, Estonia, Białoruś, Litwa. Ta liczba Państw świadczy o jakości i skuteczności produktów sygnowanych logiem - CARRUM.

ВСТУПЛЕНИЕ

CARRUM 6 years on the market! During this period of time much has changed in the production of specialized equipment for carp fishing, but also a lot of companies were created, which unfortunately can not even produce good lures and baits. But the market and carp will verify these best companies and let them grow over the years. And now a few words of Carrum's business summary. The first catalog contained only 100 products made in short, using the cottage method. Now we can boast over 300 products on offer including over 200 different types of boilies. Our machine park is able to produce over 500 kg of high-class balls per day. We are under strict veterinary control, so our products undergo rigorous testing of composition and quality at various angles. Every year we open new markets. Our products are successfully fished by anglers from such countries as England, France, Romania, Spain, Estonia, Belarus and Lithuania. This number of States testifies to the quality and effectiveness of products bearing the logo - CARRUM. carrum.pl

05

INTRODUCTION / ВСТУПЛЕНИЕ

WSTĘP

INTRODUCTION

CARRUM 6 лет на рынке! За это время многое изменилось в производстве специализированного оборудования для карповой рыбалки, но также было создано много компаний, которые, к сожалению, даже не могут производить хороших приманков и приманок. Но рынок и карп проведут проверку этих лучших компаний и позволят им расти на протяжении многих лет. И вот несколько слов из резюме бизнеса Каррума. В первом каталоге было всего лишь 100 продуктов, сделанных коротким, с использованием метода коттеджа. Те п е р ь м ы м о ж е м п о х в а с т а т ь с я б о л е е ч е м 3 0 0 предлагаемыми продуктами, включая более 200 различных типов бойлов. Наш машинный парк способен производить более 500 кг шариков высокого класса в день. Мы находимся под строгим ветеринарным контролем, поэтому наши продукты проходят тщательное тестирование состава и качества под разными углами. Каждый год мы открываем новые рынки. Наши продукты успешно ловят рыболовов из таких стран, как Англия, Франция, Румыния, Испания, Эстония, Беларусь и Литва. Это число государств свидетельствует о качестве и эффективности продуктов с логотипом CARRUM.


KULKI ZANĘTOWE NOVA

NOWY SYSTEM MOCNY KONCENTRAT OBRÓBKI TERMICZNEJ ZAPACHOWY

REWELACYJNA PRACA W WODZIE

CARRUM NOVA to bogata oferta kulek proteinowych, dipów i boosterów, przygotowana z myślą o wszystkich karpiarzach – zarówno tych początkujących, jak i doświadczonych. Jest ona efektem naszej długoletniej pracy i ciągłego doskonalenia produktu, a także systematycznego poszerzania wiedzy z zakresu morfologii i trybu życia karpi. Wszystkie produkty z tej serii, zostały naszym zdaniem, dopracowane w każdym, najmniejszym nawet calu. Szeroki asortyment różnego rodzaju smaków i zapachów sprawi, że produkty naszej firmy, sprawdzą się w każdych okolicznościach i sprostają tym samym, oczekiwaniom każdego miłośnika łowienia karpi. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich Klientów, firma CARRUM systematycznie powiększa swoją ofertę produktową. Warto nadmienić, że wszystkie kulki z rodziny NOVA zostały opracowane tak, by idealnie współgrały z dipami i boosterami z tej samej serii. Dzięki temu, wędkarz może osiągać zadowalające efekty zarówno w kwestii samej struktury kulek – regulując chociażby ich twardość , jak i w kwestii odpowiedniego doboru smaku i zapachu – co możliwe jest, dzięki dużej chłonności kulek względem wszystkich, dodatkowo stosowanych aromatów.

ENG

CARRUM NOVA is a rich offer of boilies, dips and boosters, prepared for all carp anglers - both beginners and experienced. It is the result of our long-term work and continuous improvement of the product, as well as the systematic expansion of knowledge in the field of carp morphology and lifestyle. All products in this series are in our opinion, refined in every, even the smallest inch. A wide range of different types of flavors and fragrances will make the products of our company work in all circumstances and meet the same expectations of every carp enthusiast. In order to meet the expectations of its customers, CARRUM systematically increases its product offer. It is worth mentioning that all the balls from the NOVA family have been developed in such a way that they perfectly match the dips and boosters from the same series. Thanks to this, an angler can achieve satisfactory results both in the matter of the structure of the spheres - regulating even their hardness, as well as in terms of the right choice of taste and smell - which is possible due to the high absorptivity of the beads in relation to all the additionally used aromas.

GROUNDBAIT NOVA / БОЙЛЫ ПРИКОРМОЧНЫЕ NOVA

BOILIES NOVA

CARRUM NOVA - это богатое предложение бойлов, провалов и ускорителей, подготовленных для всех рыболовов-карпов - как начинающих, так и опытных. Это результат нашей долговременной работы и постоянного совершенствования продукта, а также систематического расширения знаний в области морфологии карпов и образа жизни. Все продукты этой серии, на наш взгляд, усовершенствовали каждый, даже самый маленький дюйм. Широкий ассортимент различных ароматов и ароматов заставит продукты нашей компании работать во всех обстоятельствах и удовлетворить те же ожидания от каждого энтузиаста карпа. В целях удовлетворения ожиданий своих клиентов CARRUM систематически увеличивает предложение своего продукта. Стоит отметить, что все шары из семейства NOVA были разработаны таким образом, чтобы они идеально соответствовали провалам и ускорителям из той же серии. Благодаря этому рыболовец может достичь удовлетворительных результатов как в отношении структуры сфер, регулирующих даже их твердость, так и с точки зрения правильного выбора вкуса и запаха, что возможно благодаря высокой поглотительной способности шариков по отношению ко всем дополнительным

KULKI ZANĘTOWE NOVA

БОЙЛЫ ПРИКОРМОЧНЫЕ NOVA

06


KULKI ZANĘTOWE NOVA

NOWY SYSTEM MOCNY KONCENTRAT OBRÓBKI TERMICZNEJ ZAPACHOWY

REWELACYJNA PRACA W WODZIE

Cenione przez polskich i zagranicznych wędkarzy, wysokiej jakości kulki proteinowe, których głównym atutem jest skuteczność w utrzymywaniu karpi w łowisku. Betaina, aminokwasy i witaminy zawarte w kulkach firmy CARRUM, wspomagają trawienie u ryb sprawiając, że pomimo ciągłego jedzenia, stają się one jeszcze głodniejsze. W zwabieniu ryb w łowisko, pomogą z kolei intensywne aromaty naszych kulek, które stopniowo i długotrwale uwalniane są do wody, już w pierwszych minutach od ich wrzucenia. Optymalnie dobrana ilość składników, takich jak ziarna konopi czy śruta kukurydziana gwarantują z kolei, pobudzenie ryb do ciągłego żerowania. Dzięki temu, zachęcona bodźcem do żerowania ryba, dużo szybciej trafi na nasz zestaw. Co istotne, wszystkie kulki zanętowe z serii NOVA, charakteryzuje podwyższony termin przydatności. Podczas ich produkcji, zastosowano bowiem unikatowy system obróbki termicznej, który w połączeniu z wygodnym, szczelnie zamykanym opakowaniem sprawia, że nasze kulki zachowują swe właściwości, jeszcze przed długie miesiące od otwarcia. Oferowana przez kulki NOVA jakość, w połączeniu z ich relatywnie niską ceną i wygodnym, kilogramowym opakowaniem sprawia, że stają się one świetną alternatywą, do stosowania zarówno podczas zawodów jak i

07

GROUNDBAIT NOVA / БОЙЛЫ ПРИКОРМОЧНЫЕ NOVA

KULKI ZANĘTOWE NOVA

BAIT BOILIES NOVA They are prized by Polish and foreign anglers, high-quality boilies, whose main asset is effective in maintaining carp fishery. Betaine, amino acids and vitamins contained in the beads companies Carrum, aid digestion in fish, making despite continuous eating, they become even hungrier. The lure fish in the fishery, will help turn our intense aromas of balls that gradually and permanently released into the water, already in the first minutes of their being thrown. An optimum amount of ingredients such as hemp seeds or corn grits ensure, in turn, stimulate the fish for continuous feeding. Thanks encouraged incentive to feed , the fish much faster will hit our set. Importantly, all the balls Rods series NOVA, characterized by increased shelf life. During production, a unique system used for the thermal treatment, which, combined with a convenient, resealable packaging makes our balls retain their properties even before the long months of opening. Offered by the balls NOVA quality, combined with their relatively low price and convenient, pound packaging makes them become a great alternative for use both in competition and long, multi-day angling.

БОЙЛЫ ПРИКОРМОЧНЫЕ NOVA Данная серия ценится не только польскими рыболовами, но и рыболовами изза рубежа, за счёт того, что это высоко качественные бойлы, основной задачей, которых является длительное удерживание карпа в месте клёва. Бетаин, аминокислоты и витамины, содержащиеся в продукции компании CARRUM, улучшает пищеварение у рыб, что делает, несмотря на непрерывное питание, их еще голоднее. Соблазн рыбы в точке кормёжки стимулируют наши интенсивные ароматы бойлов, которые срабатывают уже в первые минуты после попадания в воду. Оптимальное количество ингредиентов, таких как семена конопли и кукурузная крупа обеспечивают непрерывный жор рыбы. Вот именно по этому, наша серия прикормочных бойлов и есть самая востребованная при удержании рыбы на месте ловли. Важно отметить, что все прикормочные бойлы серии NOVA, характеризуются увеличенным сроком годности. В процессе производства уникальная система термической обработки, в сочетании с удобной герметической упаковкой, позволила нашей продукции длительно сохранять свои свойства термином от нескольких месяцев до года, после открытия упаковки. Предлагаемые нами бойлы NOVA, в сочетании с их относительно низкой ценой и удобной, килограммовой упаковкой делает их прекрасной альтернативой другим производителям для использования, как на соревнованиях, так и при многодневных сессиях.


KULKI HACZYKOWE

NOWY SYSTEM MOCNY KONCENTRAT OBRÓBKI TERMICZNEJ ZAPACHOWY

REWELACYJNA PRACA W WODZIE

Specjalistycznie opracowana formuła, oparta wyłącznie na naturalnych składnikach, takich jak proteiny, ekstrakty z drożdży czy białka mleczne. Znajdziemy w nich również bogactwo nasion, przede wszystkim konopi, które dodatkowo wyróżnią naszą kulkę, na tle innych zanęt i dodatków wrzuconych do wody. Nasze kulki zostały opracowane tak, by idealnie współpracowały z wszystkimi dipami, dostępnymi w naszej ofercie. Możemy w związku z tym, dowolnie konfigurować smaki i zapachy co, na przełowionych wodach, często okazuje się kluczem do sukcesu. Równocześnie, z pomocą dipa, możemy dowolnie modyfikować strukturę kulki sprawiając, że stanie się ona twardsza, przez co dłużej pozostanie na włosie. Kulki haczykowe z tej serii, cechują się świetnymi właściwościami aromatyzującymi, dzięki wysokiemu stopniowi nasączenia atraktorem zapachowym. Przekłada się to, na większą częstotliwość brań, oraz powoduje szybsze zwabienie ryb, w określony rewir. Ich odpowiednia struktura, gwarantuje z kolei długi termin przydatności do użycia, a także wydłuża czas ich rozkładu w wodzie, zwiększając tym samym nasze szanse, na spotkanie z pokaźnych rozmiarów karpiem. Wszystko to oczywiście, przy zachowaniu odpowiedniej miękkości i

08

HOOK BOILIES NOVA / БОЙЛЫ НАСА ДОЧНЫЕ NOVA

KULKI HACZYKOWE

SINKING HOOK BOILIES NOVA Specially designed formula based only on natural ingredients, such as proteins, yeast extracts and milk proteins. They are also enriched with a variety of seeds, mainly hemp, which will further distinguish our boilie against the other baits and additives thrown into the water.Our boilies are designed so as to perfectly cooperate with all the dips which are available in our offer. We can, therefore, freely configurable tastes and smells which, at overfished waters, often hold the key to success. At the same time, thanks to dips, you can freely modify the structure of boilies making it harder and enabling longer remaining on the bristle.Hook boilies of this series are characterized by great flavoring properties, due to the high degree of saturation with attractor scent. This provides for the greater frequency of bites and results in faster luring of fish in a certain area. Their proper structure, in turn, ensures a long shelf life, and also extends their decomposition in the water, thereby increasing our chances for a meeting with sizeable carp. All of this, of course, is due to maintaining adequate softness and high elasticity of a boilie itself.

БОЙЛЫ НАСАДОЧНЫЕ (ТОНУЩИЕ) NOVA Специально разработанная формула основана только на натуральных ингредиентах, таких как белки, дрожжевые экстракты и молочные белки. В них, также, найдете множество семян, в основном конопли, которые будут в дальнейшем способствовать отличию наших приманок, в сравнении с другими приманками и добавками брошенными в воду.Наши бойлы предназначены для безупречной работы и совместимы со всеми дипами, которые представлены в нашей гамме. Таким образом, можно свободно экспериментировать со вкусами и запахами, что зачастую является ключом к успеху. В то же время, с помощью дипа, вы можете свободно изменять структуру бойла, сделать его твёрже, что бы он дольше оставался на волосе.Насадочные бойлы этой серии, отличаются лучшими вкусовыми свойствами, из-за высокой степени насыщения аттракторами и ароматами. Это приводит к большей частоте поклёвок, и соответственно к лучшему результату вообще. Их правильная структура обеспечивает длительный срок хранения, а также увеличивает скорость аромоотдачи в воде, тем самым увеличивая свои шансы на встречу с солидными экземплярами рыб. К этому всему, все приманки данной серии относительно мягкие и


KULKI HACZYKOWE PŁYWAJĄCE POP-UP

NOWY SYSTEM MOCNY KONCENTRAT OBRÓBKI TERMICZNEJ ZAPACHOWY

REWELACYJNA PRACA W WODZIE

Stosowanie kulek pływających to nieodzowny element wędkarskiej techniki w trudnych, obfitujących w roślinność podwodną, miejscach. Zastosowanie kulki typu pop-up okazuje się w nich często, najprostszą drogą do złowienia dużego karpia. Nie każda kulka, zda jednak egzamin w takich warunkach – poza odpowiednio dobranym smakiem czy zapachem równie ważny, jest bowiem jej skład i odpowiednia struktura. Kulki pływające CARRUM NOVA, to produkt przemyślany i dopracowany w każdym calu. Znajdziemy w nich wyselekcjonowane, najlepsze składniki, takie jak ziarna, oleje czy aromaty, połączone w idealnych wręcz proporcjach. Dzięki temu, kulki te są nie tylko wyjątkowo atrakcyjne dla ryb, ale również bardzo długo utrzymują się w toni, zwiększając naszą szansę, na spotkanie z prawdziwym okazem. Ich dwukolorowa barwa sprawia z kolei, że są one dużo lepiej widoczne w każdej wodzie, również pośród roślinności. Gdy w 2015 roku, seria NOVA powiększyła się o kulki pływające, od razu przypuszczaliśmy, że staną się one hitem wśród wędkarzy. Tak też było w istocie. Za ich ogromną popularnością przemawia wysoka jakość, relatywnie niska cena, oraz nasz specyficzny, umiarkowany klimat, który pozytywnie wpływa na rozwój podwodnej fauny. Tym sposobem, kulki Pop-Up NOVA, stały się obowiązkowym elementem, praktycznie każdej karpiowej wyprawy, szczególnie w ciepłych, letnich miesiącach.

БОЙЛЫ ПЛАВАЮЩИЕ (POP-UP) NOVA Использование плавающих бойлов является важным элементом при ловле в трудно доступных с богатой растительностью местах. Использование только плавающих бойлов не редко, ошибочно, среди рыбаков, считается самым простым способом поймать большого карпа. Не каждый Pop-Up способен “сдать экзамен” для такого. Только, должным образом подобранный вкус, запах, состав и структура плавающей приманки способны на это, к чему мы и дошли при изготовлении плавающих бойлов серии NOVA. Плавающие бойлы CARRUM NOVA являются продуктом, доработанным во всех деталях и изысканным во всех отношениях. Лучшие компоненты, такие как зерновые масла и ароматизаторы, подобраны в идеальных пропорциях. В результате чего, Pop-Up серии NOVA является не только чрезвычайно привлекательным для рыбы, но также очень долго хранят цветовую гамму, увеличивая наши шансы на встречу с эксклюзивным образцом. Их двухцветный тон позволяет им быть более заметными в воде любой мутности, а также среди густой растительности. Когда в 2015 году серию NOVA мы расширили плавающими бойлами, мы надеялись, что это станет хитом среди рыболовов… так и произошло! Об их огромной популярности говорит высокое качество и относительно низкая цена, а также наш специфический, умеренный климат, который положительно влияет на развитие подводной фауны. По этому, Pop-Up серии NOVA должны стать обязательной частью практически любого карпового выезда, особенно это касается жарких

HOOK BOILIES POP UP NOVA / POP UP БОЙЛЫ НАСА ДОЧНЫЕ

The use of floating boilies is an essential element of angling technique in difficult, rich in underwater vegetation places. The use of pop-up boilies in such places often appears to be the easiest way to catch big carps. Not every boilie, however, would prove true in such circumstances. Apart from properly selected taste or smell, equally important is its composition and proper structure. Floating boilies CARRUM NOVA is a product properly thought out and refined in every bit. We have selected the best components such as grains, oils or flavors, assembled in almost ideal proportions. As a result, the boilies are not only extremely attractive to fish, but also continuously persist in the depths, increasing our chance of meeting with a real specimen. Their two-tone color makes them much more visible in all waters, also among the vegetation. When in 2015, the NOVA series was complemented with floating boilies, we instantly supposed they would become a hit among anglers. This happened in reality. With their immense popularity speaks high quality and relatively low price, and our specific, moderate climate which positively affects the development of underwater fauna. In this way, the Pop-UP NOVA boilies became a compulsory part of virtually every carp expedition,

ENG

KULKI HACZYKOWE PŁYWAJĄCE POP-UP

FLOATING POP-UP BOILIES NOVA

09


KULKI ZANĘTOWE

NOWY SYSTEM MOCNY KONCENTRAT OBRÓBKI TERMICZNEJ ZAPACHOWY

Produkt stworzony na bazie najlepszych, w pełni naturalnych komponentów, we współpracy z czołowymi polskimi oraz zagranicznymi karpiarzami i ichtiologami. Kulki mają intensywny zapach i odpowiednią strukturę, dzięki czemu zawarte z nich substancje aromatyczne, są stopniowo i długotrwale uwalniane do wody. Podczas projektowania tych kulek, postawiliśmy sobie dwa cele – wysoki stopień atrakcyjności dla ryb oraz tendencję do ich nieprzekarmiania. Tym sposobem, udało nam się otrzymać produkt, który wabi i długo utrzymuje karpie w łowisku, potęgując przy tym ich apetyt. Bogata oferta smaków kulek zanętowych , pozwoli na dobranie odpowiedniej kulki, zarówno względem łowiska, jak i danej pory roku, a ich specyfika sprawi, że okażą się skuteczne zarówno w cieplejszych, jak i w chłodniejszych miesiącach.

10

GROUNDBAIT / БОЙЛЫ ПРИКОРМОЧНЫЕ

KULKI ZANĘTOWE

BOILIES The product has been created using the finest, fully natural ingredients, in collaboration with leading Polish and foreign carp anglers and ichthyologists. The boilies have a strong fragrance and an appropriate structure, which makes it possible for aromatic substances to be progressively and permanently released into the water. When designing these boilies, we set ourselves two objectives - a high degree of attractiveness for fish and tendency to avoid their overfeeding. In this way, we managed to get a product that attracts and keeps carps long in the fishery, increasing at the same time their appetite. A wide range of flavors of bait boilies will ease your choice of the boilie appropriate to both the fisheries and the seasons, and their specific features will boost the effectiveness in both warmer and colder

БОЙЛЫ ПРИКОРМОЧНЫЕ Продукт создан с использованием лучших и только натуральных ингредиентов, в сотрудничестве с ведущими польскими и зарубежными карповиками и ихтиологами. Бойлы имеют насыщенный запах и соответствующую структуру, за счёт чего, попадая в воду они постепенно и постоянно выделяют свою аттрактацию. При проектировании этих бойлов, мы поставили перед собой две цели - высокий уровень привлекательности для рыбы и не дать рыбе перенасытится ними. Таким образом, нам удалось получить продукт, который привлекает и длительно удерживает карпа в точке ловли, усиливая при этом его аппетит. Широкий ассортимент вкусов и запахов позволит Вам выбрать подходящую приманку, для любого типа рыбалки. За счёт всех этих особенностей эти бойлы будут эффективными как в тёплую, так и в холодную

REWELACYJNA PRACA W WODZIE


KULKI ZANĘTOWE

NEW RANGE NOWA RECEPTURA

GROUNDBAIT / БОЙЛЫ ЗАКОРМОЧНЫЕ

REWELACYJNA PRACA W WODZIE

KULKI ZANĘTOWE

NOWY SYSTEM MOCNY KONCENTRAT OBRÓBKI TERMICZNEJ ZAPACHOWY

11


KULKI PROTEINOWE Method Feeder

NOWY SYSTEM MOCNY KONCENTRAT OBRÓBKI TERMICZNEJ ZAPACHOWY

REWELACYJNA PRACA W WODZIE

NEW RANGE NOWA RECEPTURA

W Polsce, coraz popularniejsze staje się, łowienie techniką Method Feeder – zarówno na wodach komercyjnych, jak i ogólnodostępnych. Sposób ten, ukierunkowany raczej na ilość, aniżeli wielkość łowionych ryb, wymaga jednak użycia specjalistycznych, odpowiednio małych przynęt. Przede wszystkim, właśnie z myślą o „Methodzie”, stworzyliśmy więc kulki Intense, o średnicy 12 milimetrów, które dostępne są, w kilku najpopularniejszych smakach i zapachach. Podczas ich tworzenia, inspirowaliśmy się klasycznymi kulkami z naszej oferty. Dzięki temu powstał produkt, optymalny pod każdym względem – jakości, skuteczności i parametrów. Za sprawą swych rozmiarów, sprawdzą się one zarówno podczas łowienia karpi, leszczy bądź linów, z użyciem specjalistycznego koszyka. „Methoda”, to jednak nie jedyny sposób ich wykorzystania – z kulkami Instense, możemy osiągać świetne rezultaty, również podczas łowienia z podchodu, korzystając z lżejszych niż tradycyjne zestawów.

HOOK BAIT BOILIES INTENSE

12

HOOK BAIT BOILIES INTENSE / БОЙЛЫ НАСАДОЧНЫЕ INTENSE

KULKI PROTEINOWE INTENSE

In Poland, it is becoming increasingly popular, catching technique Method Feeder - both in the waters of commercial and public. This method, directed more to the amount, than the size of the fish caught, but requires the use of special, suitably small baits. First of all, with "Method" in mind, we created Intense boilies with 12 millimeter diameter , which are available in several popular flavors and scents. During the creation process, we were inspired by classical boilies from our offer. The result was a product optimal in every respect - the quality, efficiency and performance. Thanks to their size, they will prove themselves both during carp, bream or tench, with a special basket. "Method" is not the only way to use them - with balls Instense, we can achieve great results, even when fishing with stalking, using a lighter than traditional sets.

БОЙЛЫ НАСАДОЧНЫЕ INTENSE В Польше, все более популярным становится способ ловли на фидер с использованием кормушки типа Метод, как на платных, так и на диких водоемах. Данный метод ловли в основном направлен на суммарное количество пойманной рыбы, а не на её размер и требует использования специальных, соответствующих приманок не большого размера. Именно для такого интенсивного типа ловли как “Метод” и были созданы бойлы диаметром 12мм, которые доступны в нескольких популярных вкусах и ароматах. При их создании, мы опирались на запахи и ароматы классических бойлов нашего производства. Результатом оказался оптимальный продукт во всех отношениях - качество, эффективность и производительность. Благодаря своим размерам, данная приманка покажет себя не только во время ловли карпа, но и при ловле леща и линя, с использованием кормушки метод. "Метод" не единственный способ использования серии Instense, с этими бойлами мы можем добиться больших результатов, используя упрощенные варианты классических карповых монтажей.


KULKI ZANĘTOWE EKO MIKS

NOWY SYSTEM MOCNY KONCENTRAT OBRÓBKI TERMICZNEJ ZAPACHOWY

REWELACYJNA PRACA W WODZIE

To kulki projektowane z myślą o praktycznie każdym miłośniku łowienia karpi. 3-kilogramowe, szczelnie zamykane opakowanie, sprawdzi się zarówno podczas zawodów, długich zasiadek, jak i krótkich wypadów nad wodę – wszędzie tam, gdzie musimy nęcić obficie, by zwabić i utrzymać ryby w łowisku. W ofercie znajdują się dwa podstawowe smaki – słodki owoc, oraz śmierdząca ryba, w wersjach 16- i 20-milimetrowej. Choć kulki te są efektywne już same w sobie, bardzo łatwo można nadać im dodatkowy zapach, poprzez skorzystanie z dostępnych w naszej ofercie boosterów, podnosząc tym samym ich atrakcyjność i skuteczność.

БОЙЛЫ ПРИКОРМОЧНЫЕ EKO MIKS Эти бойлы спроектированы так, что подойдут практически для каждого любителя карповой ловли. 3 килограммовая, фирменная упаковка подойдёт как во время соревнований, так и во время длительных и коротких сессий - везде, где мы должны щедро прикормить место, чтобы заманить и удержать рыбу в точке. Мы предлагаем два основных вкуса сладкие запахи различных фруктов и вонючий рыбный запах, в вариантах 16мм и 20мм. Не смотря на то, что бойлы являются эффективными сами по себе, их очень легко можно приукрасить дополнительными ароматами, используя имеющиеся в нашем ассортименте бустера, тем самым

IDEALNE DO DŁUGOTERMINOWEGO NĘCENIA

KULKI ZANĘTOWE EKO MIKS

Balls designed for virtually every enthusiast of carp fishing. 3-kilo, sealed packaging, can be effectively used during the competition, long lookout and short angling breaks - whenever we need to lure generously and keep the fish in the fishery. The offer includes two basic flavors - sweet fruit and stinky fish, in 16- and 20-millimeter versions. Although the boilies are effective in themselves, it is very easy to give them extra flavor through the use of boosters available in our offer, thus increasing their attractiveness and

GROUNDBAIT / ПРИКОРМОЧНЫЕ БОЙЛЫ EKO MIKS

BOILIES ECO MIX

13


carrum.pl

KULKI HACZYKOWE

NOWY SYSTEM MOCNY KONCENTRAT OBRÓBKI TERMICZNEJ ZAPACHOWY

REWELACYJNA PRACA W WODZIE

Właściwa miękkość, aromat i smak – tak w skrócie można by opisać nasze kulki haczykowe. Są jednak rzeczy, których gołym okiem dostrzec nie można, a które wpływają w diametralny sposób na atrakcyjność przynęty. Feromony głodu, zawarte w kulkach Carrum są tym, co odróżnia je od innych dostępnych na rynku i co wpływa bezpośrednio, na ich dużą skuteczność. Dobre nasączenie aromatami, w połączeniu z przemyślaną strukturą sprawia, że kulki te utrzymują swoje właściwości wabiące nawet przez 48 godzin, w zależności od temperatury wody. Formuła oparta na witaminach, minerałach, ziarnach i białkach jest z kolei, odzwierciedleniem pełnej, zbilansowanej diety karpi. Zamknięcie w pudełku kulek o dwóch różnych średnicach – 16 oraz 20 milimetrów – powoduje że bez problemu wyróżnimy naszą przynętę, na tle innych kulek zanętowych, wrzuconych w łowisko.

БОЙЛЫ НАСАДОЧНЫЕ

14

HOOK BOILIES / БОЙЛЫ НАСАДОЧНЫЕ

KULKI HACZYKOWE

Правильная структура, аромат и вкус - так в двух словах можно описать наши насадочные бойлы. Но есть вещи, которые невооруженным глазом невозможно увидеть, и которые в корне повлияли на привлекательность приманки. Активаторы аппетита, содержащиеся в насадочных бойлах Carrum, это то, что отличает их от других производителей на рынке, и то, что влияет на их непосредственно высокую эффективность. Сильное насыщение ароматизаторами, в сочетании с их правильной структурой позволяет бойлам сохранять свои привлекательные свойства до 48 часов, в зависимости от температуры воды. Формула основана на сочетании витаминов, минералов, зерновых и белков, что в свою очередь и составляет полноценную, сбалансированную “диету” карпа. С помощью упаковки, состоящей из двух разных диаметров бойлов - 16 и 20 миллиметров - легко отличить на витрине магазина нашу продукцию, от других производителей

HOOK BOILES Proper softness, aroma and flavor, to put it in a nutshell, best characterize our hook boilies. But there are things that are not visible to the naked eye, which radically affect the attractiveness of the bait. Hunger pheromones, included in the Carrum boilies are the substances which distinguish our products from other offers on the market, and which directly influence their high efficiency. Good wetting of flavorings, combined with their structure makes the boilies maintain their attractor properties even 48 hours, depending on the water temperature. The formula based on vitamins, minerals, grains and proteins, in turn, reflects a complete, balanced carp diet. Putting into a box the boilies of two different diameters - 16 and 20 millimeters - makes our bait easily distinguishable among


KULKI HACZYKOWE POP UP

NOWY SYSTEM MOCNY KONCENTRAT OBRÓBKI TERMICZNEJ ZAPACHOWY

REWELACYJNA PRACA W WODZIE

Klasyczne kulki pływające, które charakteryzuje niski stopień nasiąkliwości i zbilansowana ilość składników odżywczych, w tym witamin i minerałów. Są one efektem pracy wielu doświadczonych, światowej klasy karpiarzy. Dzięki swym intensywnym aromatom, kulki pływające Carrum wabią karpie nawet z dużej odległości, a wykorzystane w ich produkcji substancje stymulujące apetyt sprawiają, że żadna ryba nie przepłynie obok nich obojętnie. Podobnie jak w przypadku kulek tonących, również w przypadku kulek typu pop-up, zdecydowaliśmy się zaoferować Wam dwie różne wielkości kulek, zamknięte w jednym, wygodnym opakowaniu. Jesteśmy pewni, że dzięki temu oszczędzicie pieniądze, a Wasze łowienie stanie się jeszcze bardziej efektywne.

HOOK BOILIES POP-UP Classic floating boilies, are characterized by a low degree of absorption and balanced amount of nutrients, including vitamins and minerals. They are the result of the work of many experienced, world-class anglers. Thanks to intense aromas, Carrum floating boilies lure carp even from a long distance, while appetite stimulating substances used in their production will make it impossible for fish to pass them by indifferently. In case of sinking as well as pop-up boilies, we decided to offer you two different sizes closed in one convenient package. We are confident that this will save money and your fishing will become even

Бойли насадочные POP-UP / HOOK BOILIES POP-UP

Классические плавающие бойлы, характеризующиеся высокой степенью плавучести и сбалансированным количеством питательных веществ, в том числе витаминами и минералами. Они являются результатом работы многих опытных рыболовов, мирового класса. Благодаря интенсивным ароматам, плавающие приманки Carrum привлекают карпа даже с большого расстояния, а использование в их производстве веществ, которые стимулируют аппетит, не может оставить рыбу равнодушной и не воспользоваться моментом сесть на крючок. Как и тонущие бойлы, так и Pop-Up мы решили предложить Вам в двух различных диаметрах, в одной удобной и выгодной упаковке. Мы уверены, что это позволит сэкономить Ваши деньги и Ваша рыбалка станет еще более эффективной.

KULKI HACZYKOWE POP UP

БОЙЛЫ НАСАДОЧНЫЕ POP-UP

15


KULKI HACZYKOWE POP UP 12 MM

NOWY SYSTEM MOCNY KONCENTRAT OBRÓBKI TERMICZNEJ ZAPACHOWY

REWELACYJNA PRACA W WODZIE

Wysoka jakość, poparta ogromną skutecznością. Po kulki firmy Carrum sięga z rok na rok coraz to większa rzesza wędkarzy, bijąc dzięki nim swoje dotychczasowego rekordy. To właśnie z myślą o Was, postanowiliśmy więc, poszerzyć serię o nowe smaki i rozmiary. Tym sposobem oferta kulek 12 mm została powiększona. To jednak nie wszystko. Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że wędkarstwo karpiowe nie należy do tanich zwłaszcza, jeśli chcemy łowić skutecznie. Nasza jakość i cena ucieszą każdą kieszeń karpiarza.

CARRUM BOILIES High quality, supported by great efficiency. Carrum's balls go from year to year more and more anglers, beating their previous records. It is with your thoughts in mind that we have decided to expand the series with new flavors and sizes. In this way, the offer of 12 mm beads was enlarged. However, this is not all. We are perfectly aware of the fact that carp fishing is not cheap, especially if we want to fish efficiently.

16

carrum.pl

Высокое качество, поддерживаемое большой эффективностью. Шары Каррума из года в год все больше и больше ловят рыцарей, избивая их предыдущие рекорды благодаря им. Именно с учетом ваших мыслей мы решили расширить серию новыми ароматами и размерами. Таким образом было увеличено предложение 12 мм бусинок. Однако это еще не все. Мы прекрасно понимаем, что карповая рыбалка не дешевая, особенно если мы хотим эффективно ловить рыбу.

CARRUM BOILIES / БОЙЛЫ CARRUM

KULKI HACZYKOWE POP UP 12 mm

БОЙЛЫ CARRUM

Doskonałe do METHOD FEEDER


PELLET HACZYKOWY

MOCNY KONCENTRAT ZAPACHOWY

REWELACYJNA PRACA W WODZIE

Pellet to jedna z najskuteczniejszych przynęt, zarówno w wodach komercyjnych, jak i na dzikich łowiskach. Dzięki swej naturalnej strukturze i nieregularnemu kształtowi, nie wzbudza on najmniejszych podejrzeń, nawet w przypadku dużych i doświadczonych karpi. Pellet haczykowy Carrum, został stworzony w oparciu o najlepsze komponenty, z użyciem olejów roślinnych. Zawarte w nim witaminy i substancje odżywcze, są nieodłącznym elementem karpiowej diety. Wysoki stopnień nasączenia atraktorami sprawia, że nasz pellet jest wyczuwalny dla ryb już w pierwszej fazie, tuż po wrzuceniu do wody - tworzy aromatyczną chmurę, która penetruje całą przestrzeń wodną, ściągając zarówno ryby żerujące przy dnie, jak i te zawieszone w toni. Dzięki zastosowaniu unikatowego sposobu produkcji, udało nam się stworzyć produkt, który cechuje długi, wielofazowy czas rozpuszczania. Nasze pellety potrafią utrzymać się na włosie nawet do 10 godzin, zwiększając tym samym szanse, na spotkanie z prawdziwym okazem. Wiele miesięcy ich testowania pokazało, że są one skuteczne nie tylko w przypadku łowienia karpi, ale również sumów, jesiotrów, oraz ryb typowo rzecznych takich jak

HOOK PELLETS Pellet is one of the most effective baits, both in commercial waters and wild fisheries. Due to its natural structure and irregular shape, it does not raise the slightest suspicion, even in case of large and experienced carps. Carrum hook pellet has been created on the basis of the best components and with the use of vegetable oils. It contains vitamins and nutrients which are staple in carp diet. The high degree of saturation attractors makes our pellet perceptible for fish just in the first phase after being thrown into the water and creates an aromatic cloud that penetrates the entire space of the water, attracting both the fish that feed at the bottom as well as those suspended in the depths. Thanks to the unique mode of production, we were able to create a product that has a long, multi-phase dissolution time. Our pellets are able to stay on the bristles up to 10 hours, thereby increasing the chances for meeting a real specimen. Many months of testing have shown that they are effective not only for carp but also catfish, sturgeon, and the typical river fish such as

HOOK PELLETS / ПЕЛЛЕТС НАСАДОЧНЫЙ

Пеллетс является одной из наиболее эффективных приманок, как на платных водоёмах, так и на диких озёрах. Благодаря своей природной структуре и не правильной геометрической форме, он не вызывает ни малейшего подозрения даже крупных и опытных особей. Насадочный пеллетс Carrum, был создан на основе лучших компонентов, используя растительные масла. Он содержит витамины и питательные вещества, присущие в карповом питании. Высокая степень насыщения аттракторами делает наш пеллетс привлекательным для рыб уже в первой фазе, а как только попадает на дно - создает ароматическое облако, которое быстро распространяется в большом количестве воды, подтягивая рыбу со всех уголков водоёма. Благодаря уникальному способу производства, мы смогли создать продукт, который имеет многоэтапную степень растворения. Наши гранулы могут оставаться на волосе до 10 часов, тем самым увеличивая шансы на встречу с реальным экземпляром. Много месяцев тестирования данного продукта показали, что он является эффективным не только для ловли карпа, сома, осетра, но и типичной

PELLET HACZYKOWY

НАСАДОЧНЫЙ ПЕЛЛЕТС

17


PELLET HACZYKOWY MOCNY KONCENTRAT ZAPACHOWY

REWELACYJNA PRACA W WODZIE

Pellet haczykowy Carrum, został stworzony w oparciu o najlepsze komponenty, z użyciem olejów roślinnych. Zawarte w nim witaminy i substancje odżywcze, są nieodłącznym elementem karpiowej diety. Wysoki stopnień nasączenia atraktorami sprawia, że nasz pellet jest wyczuwalny dla ryb już w pierwszej fazie, tuż po wrzuceniu do wody - tworzy aromatyczną chmurę, która penetruje całą przestrzeń wodną, ściągając zarówno ryby żerujące przy dnie, jak i te zawieszone w toni. Dzięki zastosowaniu unikatowego sposobu produkcji, udało nam się stworzyć produkt, który cechuje długi, wielofazowy czas rozpuszczania. Nasze pellety potrafią utrzymać się na włosie nawet do 10 godzin, zwiększając tym samym szanse, na spotkanie z prawdziwym okazem. Wiele miesięcy ich testowania pokazało, że są one skuteczne nie tylko w przypadku łowienia karpi, ale również sumów, jesiotrów, oraz ryb typowo rzecznych takich jak

NASZE PORADY Jeśli w twoim łowisku większość wędkarzy używa pelletu do nęcenia, a na włos zakłada kulki proteinowe, spróbuj zrobić coś zupełnie odwrotnego. pellet haczykowy w wielu wypadkach okazuję się najlepszą przynętą na wody przełowione, gdzie karpie doskonale wiedzą czego unikać. Dodatkowo radzimy przed użyciem naszych przynęt polać je olejem rybnym lub zamoczyć w jednym z naszych dipów, w celu zwiększenia atrakcyjności przynęty.

OUR ADVICE If, on your fi shery, the majority of anglers use pellets to bait and put boilies onto a floss, try to do something completely opposite. hook pellets frequently prove to be the best bait for overfished waters where carps know exactly what to avoid. in addition, prior to using our baits, we advise to pour some fish oil on them or soak in one of our dips, in order to increase the attractiveness of the bait.

18

HOOK PELLETS / ПЕЛЛЕТС НАСАДОЧНЫЙ

PELLET HACZYKOWY

НАШИ СОВЕТЫ Если рядом с тобой большинство рыбаков используют пеллетс, как прикормку, а на волос одевают бойл, будь хитрее, сделай наоборот - используй пеллетс как насадку на волос. Во многих случаях это окажется ключиком к успеху, так, как карп попросту привык к бойлам. Так же, мы советуем предыдуще окунуть приманку в рыбное масло или в один из дипов нашей серии, тем самым повысив привлекательность приманки.


PELLET HACZYKOWY SOFT NEW RANGE NOWA RECEPTURA

MOCNY KONCENTRAT ZAPACHOWY

REWELACYJNA PRACA W WODZIE

Coraz popularniejsze staje się, łowienie karpi na łowiskach komercyjnych za pomocą bata lub tyczki. Metoda ta, wymaga jednak użycia odpowiednich przynęt haczykowych zwłaszcza, jeśli tradycyjne przynęty naturalnego pochodzenia, nie dają oczekiwanych rezultatów. Pellet Haczykowy Carrum Soft, jest idealnym rozwiązaniem w przypadku osób, które chcą złowić duża rybę tradycyjnymi metodami, bez użycia przyponu włosowego. Jego idealna, miękka konsystencja, oraz wysoki stopień nasączenia atraktorami sprawiają, że nie tylko długo pozostaje on na haczyku, ale również świetnie wabi ryby w okolice naszego zestawu. Dzięki swej niewielkiej średnicy, ten 6-milimetrowy pellet , nadaje się do łowienia wszystkich gatunków ryb, w szczególności brzan, kleni, leszczy i karpi, zarówno w wodach stojących, jak i w rzekach bądź kanałach. Można stosować go przy zestawach spławikowych, gruntowych, oraz przy Method Feederze. Długi czas rozpuszczania, wynoszący nawet do 2 godzin, w połączeniu z silnymi właściwościami wabiącymi, czynią go skutecznym i bardzo wygodnym rozwiązaniem.

SOFT HOOKS PELLETS

НАСАДОЧНЫЙ МЯГКИЙ ПЕЛЛЕТС SOFT

It is becoming increasingly popular to catch carp on commercial fisheries using the whip or pole. This method, however, requires the use of appropriate hook baits, especially if conventional baits do not guarantee the expected results. Carrum Soft hook pellet is ideal for people who want to catch big fish using traditional methods, without the bristle leader. Its perfect soft texture and a high degree of saturation attractors means that it not only remains on the hook longer, but also lures big fish in the vicinity of our set. Thanks to its small diameter, the 6-millimeter pellet is suitable for fishing of all species of fish, particularly barbel, chub, bream and carp, both in standing waters and rivers or canals. It can be used with float or ground sets as well as Method Feeder. Long dissolution time, lasting up to 2 hours, combined with strong attractant, makes it an effective and very convenient solution.

Это становится все более популярной насадкой для ловли карася, на рыбалке с использованием маховой или болонской оснастками. Этот метод требует использования соответствующих насадок на крючок, особенно если обычные приманки естественного происхождения, не дают ожидаемых результатов. Мягкий насадочный пеллетс Carrum Soft, одетый на крючок идеально подходит для людей, которые хотят поймать крупную рыбу, используя традиционные методы без использования волосяного монтажа. Его совершенная, мягкая текстура и высокая степень насыщения аттракторами позволяют не только длительное время оставаться на крючке, но и привлекать крупную рыбу в непосредственной близости от нашего места ловли. Благодаря небольшому диаметру, 6-миллиметровые гранулы пригодны для ловли всех видов рыб, в частности, усач, голавль, лещ и карп, как в стоячей воде, так и при ловле в реках или каналах. Его можно использовать как для всех поплавочных монтажей, так и при ловле фидером на метод. Долгое время растворения, продолжительностью до 2 часов, в сочетании с сильной

OUR ADVICE If, on your fi shery, the majority of anglers use pellets to bait and put boilies onto a floss, try to do something completely opposite. Hook pellets frequently prove to be the best bait for overfi shed waters where carps know exactly what to avoid. In addition, prior to using our baits, we advise to pour some fish oil on them or soak in one of our dips, in order to increase the attractiveness of the bait.

НАШИ СОВЕТЫ Если рядом с тобой большинство рыбаков используют пеллетс, как прикормку, а на волос одевают бойл, будь хитрее, сделай наоборот используй пеллетс как насадку на волос. Во многих случаях это окажется ключиком к успеху, так, как карп попросту привык к бойлам. Так же, мы советуем предыдуще окунуть приманку в рыбное масло или в один из дипов нашей серии, тем самым повысив привлекательность приманки.

SOFT HOOK PELLETS / НАСАДОЧНЫЙ МЯГКИЙ ПЕЛЛЕТС SOFT

Jeśli w twoim łowisku większość wędkarzy używa pelletu do nęcenia, a na włos zakłada kulki proteinowe, spróbuj zrobić coś zupełnie odwrotnego. Pellet haczykowy w wielu wypadkach okazuję się najlepszą przynętą na wody przełowione, gdzie karpie doskonale wiedzą czego unikać. Dodatkowo radzimy przed użyciem naszych przynęt polać je olejem rybnym lub zamoczyć w jednym z naszych dipów, w celu zwiększenia

PELLET HACZYKOWY SOFT

NASZE PORADY

19


PELLET ZANĘTOWY

NEW RANGE NOWA RECEPTURA

MOCNY KONCENTRAT ZAPACHOWY

REWELACYJNA PRACA W WODZIE

To jeden z tańszych, a zarazem skuteczniejszych sposobów nęcenia wszystkich ryb karpiowatych, bez względu na porę roku. Dzięki temu, że jego receptura oparta jest w głównej mierze, na substancjach oleistych, nie rozpuszcza on worków PVA, nadając się tym samym, również do nęcenia punktowego. Nasze pellety zostały stworzone i dopracowane tak, by sprawdzały się w praktycznie każdych warunkach. Ich długotrwały czas rozpuszczania oraz wysoki stopień nasączenia atraktorami gwarantują wabienie ryb nawet z dużych odległości, oraz skuteczne utrzymanie ich w łowisku. Pellet zanętowy Carrum został opracowany tak, by nie sycił żerujących ryb, oraz pozytywnie wpływał na ich przemianę materii, co skutkuje z kolei, wzmożoną chęcią ciągłego pobierania pokarmu. Polecamy go przede wszystkim na łowiska, w których ryby nie są przyzwyczajone do kulek proteinowych – kształt, smak i zapach pelletu nie wzbudza zbędnych podejrzeń, nawet wśród największych osobników.

PELLETS

NASZE PORADY

It's one of the cheapest, yet effective ways to lure all carp fish, no matter what time of the year. Due to the fact that its formula is based primarily on oily substances, it does not dissolve the PVA bags, thus also possible to be used as a point ground bait. Our pellets have been developed and thought out so as to work well in virtually any environment. Their long dissolution time and a high degree of attractor saturation guarantee the luring of fish even from long distances as well as effective keeping them in the fishery. Carrum bait pellet has been developed so as not to satiate feeding fish and positively affect their metabolism, resulting in the increased zest for food. We recommend to use it mainly on fisheries , where the fish are not accustomed to boilies. The shape, flavor and fragrance of pellets do not arouse undue suspicion, even among the largest specimens.

Jeśli w twoim łowisku większość wędkarzy używa pelletu do nęcenia, a na włos zakłada kulki proteinowe, spróbuj zrobić coś zupełnie odwrotnego. Pellet haczykowy w wielu wypadkach okazuję się najlepszą przynętą na wody przełowione, gdzie karpie doskonale wiedzą czego unikać. Dodatkowo radzimy przed użyciem naszych przynęt polać je olejem rybnym lub zamoczyć w jednym z naszych dipów, w celu zwiększenia atrakcyjności przynęty.

20

Это один из самых дешевых, но эффективных способов приманивать всех карповых особей, независимо от времени года. Тот факт, что формула основана, прежде всего на маслянистых веществах, которые не растворяют ПВА продукцию, позволяют использовать его в “конфетках” или ПВА мешочках для точечной прикормки. Данный продукт был разработан и доведён до совершенства длительными и практическими испытаниями в самых разнообразных условиях. Их длительное время растворения и высокая степень насыщенности аттракторами, гарантированно заманивает рыбу даже с большого расстояния, и максимально долго удерживает её в месте ловли. Прикормочный пеллетс Carrum был разработан таким способом, что не насыщает рыбу и положительно влияет на её метаболизм, что, в свою очередь, и является изюминкой при непрерывном кормлении рыбы. Мы рекомендуем его использовать там, где рыба не привыкла к бойлам, а форма, вкус и запах гранул не вызовет чрезмерного подозрения даже у наиболее

PELLETS / ПЕЛЛЕТС ПРИКОРМОЧНЫЙ

PELLET ZANĘTOWY

ПЕЛЛЕТС ПРИКОРМОЧНЫЙ

OUR ADVICE If, on your fi shery, the majority of anglers use pellets to bait and put boilies onto a fl oss, try to do something completely opposite. Hook pellets frequently prove to be the best bait for overfi shed waters where carps know exactly what to avoid. in addition, prior to using our baits, we advise to pour some fi sh oil on them or soak in one of our dips, in order to increase the attractiveness of the bait.

НАШИ СОВЕТЫ Если рядом с тобой большинство рыбаков используют пеллетс, как прикормку, а на волос одевают бойл, будь хитрее, сделай наоборот - используй пеллетс как насадку на волос. Во многих случаях это окажется ключиком к успеху, так, как карп попросту привык к бойлам. Так же, мы советуем предыдуще окунуть приманку в рыбное масло или в один из дипов нашей серии, тем самым повысив привлекательность приманки.


PELLET ZANĘTOWY

NEW RANGE NOWA RECEPTURA

PELLETS / ПЕЛЛЕТС ПРИКОРМОЧНЫЙ

REWELACYJNA PRACA W WODZIE

PELLET ZANĘTOWY

MOCNY KONCENTRAT ZAPACHOWY

21


DIP W PŁYNIE

MOCNY KONCENTRAT ZAPACHOWY

REWELACYJNA PRACA W WODZIE

Dopalanie przynęty to najlepszy sposób, na wyróżnienie jej w łowisku – nowy, intensywny zapach, często pomaga w schwytaniu dużego karpia. Naszym zdaniem, dip może oferować jednak znacznie więcej, niż tylko wpływanie na aromat przynęt haczykowych. Dlatego właśnie, stworzyliśmy dipy oparte tylko na naturalnych składnikach które, za sprawą zawartych w nich aminokwasów, protein oraz cukrów, znacząco wpływają również, na zwiększenie apetytu u ryb i pobudzenie ich do żerowania. Nasze dipy, to produkt dopracowany w każdym calu, idealnie współpracujący z praktycznie każdą przynętą haczykową. Dzięki odpowiedniej gęstości i aromatyczności, głęboko penetrują przynętę, nadając jej pożądany zapach i sprawiając, że staje się ona jeszcze atrakcyjniejsza dla ryb. Długi proces uwalniania aromatów do wody, pozwoli zwabić karpia nawet z dużej odległości.

LIQUID DIP NOVA Afterburning of boilies is the best way to be distinguished in the fishery, a new intense scent often helps to capture a large carp. In our view, however, the dip can offer much more than just influencing the flavor of the hook boilies. That is why we created dips based only on natural ingredients which, thanks to contained within them amino acids, proteins and sugars, has a significant impact on increased fish appetite and stimulates them to feed.Our dips are products perfect in every bit, they perfectly works with virtually any hook boilie. With the proper density and aromaticity, they deeply penetrate the bait, giving it the desired aroma and making it more attractive for fish. The long process of releasing aromas into the water will lure carps even from

ДИП NOVA

LIQUID DIP NOVA / ДИП ЖИДКИЙ NOVA

DIP W PŁYNIE NOVA

Лучшим способом украсить приманку при ловле карпа – использование нового, интенсивного аромата, что и позволит заинтересовать большую рыбу. На наш взгляд, дип может предложить гораздо больше, чем просто повлиять на запах приманки на крючке. Именно поэтому мы создали дипы, основанные только на натуральных ингредиентах, которые, за счёт аминокислот, белков и сахара, в состав которых они входят, оказывают значительное влияние на повышение аппетита у рыбы и стимулируют их кормиться.Наши дипы - это продукт идеально подходящий во всех отношениях, прекрасно работает практически с любым типом приманки на крючке. При правильной плотности и структуре приманки дип глубоко проникает внутрь, придавая ей нужный аромат и ставая лакомым кусочком для рыбы. Длительный процесс освобождения аромата в воде, будет заманивать карпа даже с большого

22


DIP W PŁYNIE

MOCNY KONCENTRAT ZAPACHOWY

REWELACYJNA PRACA W WODZIE

Idealna gęstość, konsystencja i zapach sprawiają, że nasze dipy wnikają głęboko w strukturę kulki by następnie, stopniowo uwalniać się w wodzie, tworząc aromatyczną chmurę, tuż w miejscu położenia zestawu. Nie tylko wabią one ryby w łowisko, ale również wpływają na ich apetyt, dzięki recepturze dodatkowo wzbogaconej o witaminy, aminokwasy i betainę. Dzięki dipom Carrum możemy tak naprawdę stworzyć własną, niepowtarzalną mieszankę smakowo-zapachową, łącząc chociażby słodkie smaki kulek, z dipami o mniej przyjemnym zapachu. Często taka kombinacja, okazuje się jedyną drogą, do przechytrzenia karpia na danym akwenie. Z ich pomocą, możemy wpływać również, na strukturę samej kulki, czyniąc ją odpowiednio twardszą, co ma diametralne znaczenie w przypadku, gdy nie chcemy zbyt często zmieniać przynęty. Wystarczy, ze zanurzymy nasze kulki w substancji, już na kilka dni przed łowieniem, by osiągnięty efekt był co najmniej satysfakcjonujący.

LIQUID DIP

NASZE PORADY

The ideal density, texture and smell make our dips penetrate deeply into the structure of a boilie to be gradually released in water, producing a cloud of aromas, right at the location of the set. Not only do they lure fish in the fishery, but also affect their appetite, thanks to the formula additionally enriched with vitamins, amino acids and Betaine. With Carrum dips we can create our own unique blend of flavor, combining even sweet flavors of boilies with dips of less pleasant smell. Often this combination turns out to be the only way to outsmart carp on the waters. With their help, we can also influence the structure of a boilie, making it respectively harder, which has a paramount importance when we do not often want to change the bait. Just immerse the boilies in the substance a few days before catching to achieve the most satisfactory effect.

Przynętę należy umieścić w dipie na kilka godzin przed łowieniem, bądź dla lepszego efektu możemy ją tam zostawić na kilka miesięcy.

НАШИ СОВЕТЫ Советуем за несколько часов до рыбалки поместить приманку в дип, что увеличит её привлекательность. Для максимального эффекта, при возможности рекомендуем оставлять приманку в дипе даже на протяжении нескольких месяцев перед рыбалкой.

LIQUID DIP / ДИП ДЖИДКИЙ

Идеальная густота, концентрация и запах, подобраны так, что бы глубоко проникать в структуру бойлов и потом постепенно высвобождаться в воде, создавая облако аромата прямо на месте ловли. Они не только заманивают рыбу в точку кормления, но и влияют на аппетит, так как рецепт дополнительно обогащен витаминами, аминокислотами и бетаином. С использованием дипов Carrum мы действительно можем создать свою собственную уникальную смесь ароматов, сочетая сладкие вкусы бойлов с дипами менее приятных запахов. Часто это сочетание оказывается, чуть ли не единственным способом, чтобы перехитрить карпа в воде. С их помощью, мы также можем повлиять на структуру бойла, сделать его мягче, что является диаметрально противоположенным значением, когда надо изменить только структуру не трогая аромат и вкус приманки. Погрузив приманку в данную субстанцию за несколько дней до самой рыбалки, мы можем достичь ошеломляющего эффекта.

Baits should be placed in the dip a few hours prior to fishing, or for a better result, you can leave it there

DIP W PŁYNIE

ДИП

OUR ADVICE

23


carrum.pl

pesca24.com

BOOSTER

MOCNY KONCENTRAT ZAPACHOWY

REWELACYJNA PRACA W WODZIE

Booster to jedyny tak uniwersalny, rozpuszczalny w wodzie, dodatek który zastosowanie znajdzie zarówno w przypadku dopalania kulek zanętowych, pelletów, zanęt sypkich czy ziaren – ograniczeniem jest w tym przypadku tylko wyobraźnia wędkarza. Od lat sukcesywnie ulepszamy nasze produkty, starając się sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających karpiarzy. Dzięki temu, boostery Carrum NOVA, są produktem przemyślanym pod każdym względem. Ich odpowiednia gęstość sprawia, że dłużej utrzymują swe właściwości wabiące. Wpływają również pozytywnie, na żerowanie ryb, stymulując ich procesy trawienne.Zawarte w nich cukry, proteiny i aminokwasy sprawiają, że stają się one po prostu, atrakcyjnym źródłem pożywienia dla każdej ryby. Można korzystać z nich również w przypadku worków PVA, ponieważ ich receptura została oparta w głównej mierze, na syropach i naturalnych wyciągach, nierozcieńczonych w najmniejszym stopniu wodą. Rozwiązanie to wpływa również pozytywnie, na niezwykle dużą moc wabiącą naszych boosterów. Bogata oferta zapachów, pozwoli nie tylko wzmocnić smak kulek zanętowych, ale również stworzyć własną, niepowtarzalną mieszankę smaków i zapachów, która w każdym przypadku, może okazać się skuteczna.

BOOSTER NOVA Booster is only so versatile, soluble in water supplement which can be applied to afterburning of bait boilies, pellets, powdered baits or grains . The only limitation in this case is angler's imagination. For years, we have been gradually improving our products, trying to meet the expectations of even the most demanding anglers. As a result, Carrum NOVA boosters are the products thought out in every respect. Proper density makes them longer maintain the attraction properties. They also positively affect fish feeding, stimulating their digestion. The content of sugars, proteins and amino acids makes them become simply an attractive source of food for each fish. You can also use them in case of PVA bags because their production is based mainly on syrups and natural extracts which have not been dissolved in water. This solution also positively affects extremely high baiting properties our boosters. A wide range of aromas will not only enhance the flavor of bait boilies, but also create their own unique blend of flavors and scents, which, in any case, may prove effective.

БУСТЕР NOVA

BOOSTER NOVA / БУСТЕР NOVA

BOOSTER NOVA

Бустер является универсальным, растворимым в воде дополнением с широким применением. Его можно применять для прикормочных бойлов, для обогащения запахом пеллетса, сыпучих прикормок и зерновых, что есть просто пределом фантазии рыболовов. В течение многих лет, постепенно мы совершенствуем нашу продукцию, пытаясь удовлетворить ожидания даже самых требовательных рыболовов. В результате бустеры Carrum NOVA являются продуктом обдуманном во всех отношениях. Их правильная густота помогает ему дольше сохранять свои свойства аттрактации, что также оказывает положительное влияние на кормление рыб, стимулируя пищеварение и соответственно аппетит рыбы.Содержащий в своем составе сахар, белки и аминокислоты, бустер серии NOVA становится привлекательным источником пищи для каждой рыбы. Вы также можете пользоваться ими при наполнении ПВА мешочков потому, что их рецепт был основан главным образом на сиропах и натуральных экстрактах, с минимальным использованием воды. Состав бустеров, также положительно влияет на чрезвычайно высокую работоспособность приманки. Широкий спектр ароматов, не только улучшают вкусовые качества прикормочных бойлов, но и создают свою собственную уникальную смесь вкусов и ароматов, которые, в любом случае, могут оказаться эффективными.

24

Nie rozpuszczają materiałów PVA


BOOSTER

MOCNY KONCENTRAT ZAPACHOWY

REWELACYJNA PRACA W WODZIE

Niezwykle praktyczna, aromatyczna zalewa, dzięki której przede wszystkim, zwiększymy aromatyczność naszych kulek, pelletów czy zanęt. Skuteczna i polecana we wszystkich porach roku i na każdej wodzie. Dzięki swej konsystencji, jest ona głęboko wchłaniana i stopniowo uwalniana, przez wszystkie produkty zanętowe. Utrzymuje swe właściwości wabiące przez długie godziny, a dodatkowo wzbogacona o witaminy i aminokwasy formuła, pozytywnie wpływa na utrzymanie głodnych ryb w łowisku. Skondensowana moc aromatu, zamknięta w praktycznej, 300-mililitrowej butelce sprawia, że zabranie nad wodę kilku różnych boosterów nie stanowi problemu, a korzystanie z nich, jest przy tym bardzo ekonomiczne.

БУСТЕР NOVA Очень практичным, ароматическим дополнением будут выступать наши бустера, благодаря которым, мы можем обогатить ароматические качества наших приманок, пеллетса или прикормки. В любое время года и для всех типов водоёмов использование бустеров будет эффективным. Благодаря своей консистенции, он глубоко впитывается и постепенно высвобождается во всех типах прикормки. Длительное время удерживания в приманке, и обогащение её витаминами и аминокислотами положительно влияет на удержание голодной рыбы в точке ловли. Концентрированный аромат в герметичной, практичной, 300-миллилитровой бутылке позволяет применять на воде несколько бустеров

Przynętę należy umieścić w dipie na kilka godzin przed łowieniem, bądź dla lepszego efektu możemy ją tam zostawić na kilka miesięcy.

OUR ADVICE Baits should be placed in the dip a few hours prior to fishing, or for a better result, you can leave it there for a few months.

НАШИ СОВЕТЫ Советуем за несколько часов до рыбалки поместить приманку в дип, что увеличит её привлекательность. Для максимального эффекта, при возможности рекомендуем оставлять приманку в дипе даже на протяжении нескольких месяцев перед рыбалкой.

BOOSTER / БУСТЕР

Extremely practical, aromatic sauce, thanks to which we can increase the aromaticity of our boilies, pellets or baits. Moreover, it is efficient and recommended in all seasons and for all waters. Due to its consistency, it is deeply absorbed and gradually released by all bait products. It keeps its attracting properties for long hours, and enriched with vitamins and amino acids formula positively affects the maintenance of hungry fish in the fishery. The condensed aroma, closed in a practical 300-milliliter bottle, means that taking to the water several boosters is not a problem, and the use of them is very economical.

NASZE PORADY

BOOSTER

BOOSTER

25


AKTYWATORY

MOCNY KONCENTRAT ZAPACHOWY

REWELACYJNA PRACA W WODZIE

Wielu z nas, chętnie spędziłoby nad wodą całe życie. Często jednak, musimy ograniczyć się, w najlepszym wypadku, do kilku godzin na danym łowisku. Aby w tak krótkim czasie, zwabić karpia w nęcone miejsce, musimy skorzystać z maksymalnie skutecznych zanęt, wyciskając z nich, maksimum wabiącej substancji zapachowej. Właśnie tą ideą, kierowaliśmy się tworząc nasz aktywator - niezwykle praktyczną substancję, dzięki której wydobędziemy z naszych kulek i pelletów, jeszcze więcej smaku i aromatu. Wygodna, 300-mililitrowa butelka, pozwoli mieć go zawsze pod ręką, nawet gdy idąc nad wodę, chcemy ograniczyć swój ekwipunek do minimum. Aktywator Carrum, wnika w strukturę kulek proteinowych oraz pelletów sprawiając, że tuż po zetknięciu z wodą, zaczynają one intensywnie pracować. Tworzą przy tym, aromatyczną chmurę zapachową, która penetruje toń wodną na całej szerokości wabiąc, nawet z kilkuset metrów, ryby żerujące przy dnie, jak i te stojące przy powierzchni. Wspomaga on również ich apetyt, dzięki zawartym w jego składzie, witaminom i aminokwasom. Ponieważ formuła naszego Aktywatora, opiera się głównie na bazie syropów, można stosować go również z zanętą sypką, bez obaw o negatywny wpływ na jej konsystencję i pracę. Nabierze ona dzięki niemu, zupełnie nowej mocy wabienia, już od pierwszy sekund po wrzuceniu do wody.

ACTIVATOR Many of us we would have spent on the water all our life. Often, however, we must confine ourselves to a few hours in a chosen fishery. To lure carp into the intended area in such short time, we must use the most effective baits, extracting the maximum of bait fragrance. This idea was essential in creation of our activator – an extremely practical substance, thanks to which we can extract from our balls and pellets even more flavor and aroma. Convenient, 300-milliliter bottle, will make it possible to have it always at hand, even if going to the water you want to restrict your equipment to a minimum. Carrum Activator penetrates into the structure of the boilies and pellets and after contacting water begins to work intensively. They create, at the same time, an aromatic cloud that penetrates the water across the width luring even from a distance of several hundred meters the fish feeding at the bottom, as well as those lining the surface. It also assists their appetite, thanks to included vitamins and amino acids. Since the formula of our Activator is based mainly on syrups, it can also be used with powdered bait, without fear of a negative impact on its consistency and work. Thanks to it, the bait will gain completely new luring power, just from the first seconds after being thrown into the

АКТИВАТОР КЛЁВА

26

ACTIVATOR / АКТИВАТОР КЛЁВА

AKTYWATORY

Многие из нас готовы были бы провести на воде всю свою жизнь. Однако, зачастую, нам приходится ограничиваться, в лучшем случае, несколькими часами на водоёме. Для такого короткого промежутка времени, что бы приманить карпа в месте ловли мы должны использовать самые эффективные приманки, с максимальными ароматическими свойствами. Руководствуясь данной идеей, мы создали наш активатор - чрезвычайно практичное вещество, с помощью которого мы насыщаем наши бойлы и пеллетс еще большим вкусом и ароматом. Удобная, 300-миллилитровая бутылка, позволит нам всегда иметь её под рукой, даже когда на воде, нам хочется ограничиться минимальным набором вещей. Активатор Carrum глубоко проникает в структуру бойлов и пеллетса, и сразу после контакта с водой начинает интенсивно работать. Он создаёт облако мути с благоуханием, которое распространяется в толще воды и привлекает рыбу даже с несколько сотен метров, с любых глубин. Активатор усиливает аппетит рыб, благодаря витаминам и аминокислотам в его составе. Наш активатор, основанный на базе сиропов, смело может быть использован также с сыпучими прикормками, не переживая о негативном влиянии на её консистенцию и работоспособность. Именно благодаря нашему активатору, Вы смело можете ожидать на результат с первых секунд его использования.


AROMATY DO KULEK PROTEINOWYCH

MOCNY KONCENTRAT ZAPACHOWY

Nasze aromaty są zdecydowanie, numerem jeden na rynku. Ich receptura, jest efektem wieloletniej pracy i testów, przeprowadzonych zarówno nad wodą, jak i w warunkach laboratoryjnych. Stworzyliśmy je przede wszystkim, pod kątem dopasowania i współpracy, z naszym Miksem Bazowym. W połączeniu z nim bowiem, aromaty te sprostają wymaganiom i trafią w gusta, każdej ryby karpiowatej. Zadbaliśmy o to, by ich konsystencja i gęstość pozytywnie wpływały, na strukturę otrzymanej kulki. Wysoki stopień nasycenia substancjami aromatyzującymi, oraz ich odpowiednia kondensacja sprawiają natomiast, że są one niezwykle ekonomiczne i wysoce wydajne. Zawarty w naszych aromatach wzmacniacz smaku, pozwala wydobyć z kulki jeszcze więcej apetycznych właściwości. Dzięki temu mamy pewność, że będzie on wabił ryby, nawet na bardzo dużych dystansach. Szeroka gama dostępnych w naszej ofercie aromatów, pozwala na uzyskanie ciekawych i niepowtarzalnych kompozycji smakowo-zapachowych, które bez wątpienia, w wielu przypadkach, okażą się kluczem do Waszego sukcesu.

AROMAS FOR PROTEIN BOILIES

27

АРОМАТЫ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ БОЙЛОВ Наши ароматы, безусловно, занимают первое место на рынке. Их формула является результатом многих лет работы и испытаний, проведенных как на воде, так и в лаборатории. Создавая эти ароматы, в первую очередь мы опирались на их компоновку с нашими базовыми миксами для приготовления бойлов. Наши миксы в сочетании с данными ароматами отвечают требованиям самого балованного карпа. Мы убедились, что их текстура и плотность положительно влияют на структуру получаемых продуктов. Высокая степень насыщения ароматическими веществами и их соответствующая сочетаемость делают своё дело, несмотря на экономичность и высокую производительность полученного продукта. В наших ароматах присутствует усилитель вкуса, что позволяет придать бойлам более аппетитных свойств и максимальную отдачу в воде. Это гарантирует, что бойлы, приготовленные на наших ароматах будут сзывать рыбу с очень больших расстояний. Широкий ассортимент предложенных нами ароматов позволяет создавать интересные и уникальные вкусовые композиции, которые, без сомнения, во многих случаях окажутся ключом к Вашему успеху.

NASZE PORADY

FLAVORS OF PROTEIN BAITS / АРОМАТЫ ДЛЯ БОЙЛОВ

AROMATY DO KULEK PROTEINOWYCH

Our flavors are definitely number one on the market. Their formula is the result of many years of work and tests carried out both on the water and in the laboratory. We created it primarily so as to fit and collaborate with our Base Mix. In conjunction with it, these aromas meet the expectations of each fish carp. We made sure that their texture and density have positive impact on the structure of a resulting boilie. The high degree of saturation of aromatic substances and their corresponding condensation results, however, in their being very economical and highly productive. Included in our aromas taste enhancer gets out of the boilie even more appetizing properties. This ensures that it will lure fish, even at very large distances. A wide range of our fragrances allows you to create interesting and unique flavor compositions, which, in many cases, proves to be the key to your success.

Przynętę należy umieścić w dipie na kilka godzin przed łowieniem, bądź dla lepszego efektu możemy ją tam zostawić na kilka miesięcy.

OUR ADVICE Baits should be placed in the dip a few hours prior to fishing, or for a better result, you can leave it there for a few months.

НАШИ СОВЕТЫ Советуем за несколько часов до рыбалки поместить приманку в дип, что увеличит её привлекательность. Для максимального эффекта, при возможности рекомендуем оставлять приманку в дипе даже на протяжении нескольких месяцев перед рыбалкой.


DODATKI PROTEINOWE

MOCNY KONCENTRAT ZAPACHOWY

Obfitujące w proteiny dodatki do zanęt, neutralnie reagujące i niewpływające, na ich ostateczną konsystencję. Są idealnym rozwiązaniem do stosowania z gotowymi mieszankami, jak i do tworzenia własnych kompozycji zanętowych, które często okazują się skuteczne na łowiskach poddanych dużej presji wędkarskiej. Nasze dodatki wzbogacają wartości odżywcze zanęty, pobudzając tym samym ryby, do ciągłego żerowania. Przydadzą się przede wszystkim podczas zmagań zawodniczych, gdy musimy nęcić obficie, by przyciągnąć ryby w nasze łowisko. W ofercie znajdują się dwa podstawowe, uniwersalne smaki – słodki owoc, oraz śmierdząca ryba. Pierwszy sprawdzi się przede wszystkim, podczas łowienia amurów oraz karpi, w miesiącach ciepłych. Drugi – w chłodniejszych porach roku oraz w gorącej, kwitnącej wodzie.

PROTEIN ADDITIVES Rich in protein additives for baits, neutrally responsive and not influencing their final consistency. They are ideal for use with ready-made mixtures, as well as to create your own composition of baits, which often turn out to be effective in fisheries subject to high fishing pressure. Our additives enrich the nutritional value of bait, triggering the fish to continuous feeding. Useful primarily during the competitions, when we have to attract lots of fish into our fishery. The offer includes two basic, universal aromas - sweet fruit and a smelly fish. The first is useful primarily while fishing for amur and carp in warmer months. The second - in the colder seasons and in hot flowering water.

Przynętę należy umieścić w dipie na kilka godzin przed łowieniem, bądź dla lepszego efektu możemy ją tam zostawić na kilka miesięcy.

OUR ADVICE Baits should be placed in the dip a few hours prior to fishing, or for a better result, you can leave it there for a few months.

НАШИ СОВЕТЫ Советуем за несколько часов до рыбалки поместить приманку в дип, что увеличит её привлекательность. Для максимального эффекта, при возможности рекомендуем оставлять приманку в дипе даже на протяжении нескольких месяцев перед рыбалкой.

PROTEIN ADDITIVES / Протеиновые добавки

Богатые белком и протеинами добавки, прекрасно подходят для обогащения прикормки и не влияют на её конечную консистенцию. Они идеально подходят для использования, как для готовых смесей, так, и для создания собственных композиций, которые часто оказываются эффективными на рыбалке, при большом прессинге на водоёме. Наши добавки обогащают питательную ценность приманок и призывают рыбу к непрерывному кормлению. Полезными, в первую очередь, добавки будут при использовании их на соревнованиях, делая их более привлекательными и акцентируя внимание именно на Вашей приманке, именно в Вашем секторе.Широкий ассортимент поделён на основные два универсальных вкуса – сладкие фруктовые вкусы, и вонючие, рыбные вкусы. Первые зачастую срабатывают во время ловли белого амура и карпа в теплые месяца, а вторая группа - в холодную пору года и при сильном цветении воды.

NASZE PORADY

DODATKI ZANĘTOWE

ПРОТЕИНОВЫЕ ДОБАВКИ

28


AKCESORIA KARPIOWE

Pełna gama najwyższej klasy akcesoriów karpiowych, stworzonych z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach. Znajdziecie wśród nich igły, wiertła, klipsy stopery i wiele innych przydatnych gadżetów – wszystko to, co jest niezbędnym elementem każdej karpiowej zasiadki. Nasze akcesoria zostały wykonane z najlepszej jakości materiałów, co wpływa bezpośrednio, na ich trwałość i funkcjonalność. Dzięki temu możecie być pewni, że nawet w najbardziej krytycznym momencie nie zawiodą Was i staną się, nieodłączną częścią waszego sukcesu.

CARP ACCESSORIES Full range of high-end carp accessories, designed for the most demanding users. You will find among them needles, drills, clip stoppers and many other useful gadgets - all that is essential for any carp lookout. Our accessories are made from high quality materials, which has a direct impact on their durability and functionality. As a result, You can be sure that even in the most critical moment they will not disappoint You and will be an integral part of your success.

КАРПОВЫЕ АКСЕССУАРЫ

ACCESSORIES / АКСЕССУАРЫ

AKCESORIA WĘDKARSKIE

Полный спектр высококачественных карповых аксессуаров, предназначенный для самых требовательных пользователей. Среди них Вы найдете иглы, сверла, безопасные клипсы и множество других полезных гаджетов - все, что имеет большое значение для любой карповой рыбалки. Наши аксессуары сделаны из высококачественных материалов, которые имеют непосредственное влияние на их долговечность и функциональность. В результате чего, Вы можете быть уверены, что даже в самый критический момент наша продукция Вас не разочарует и будет неотъемлемой частью Вашего успеха.

29


WĘDZISKA KARPIOWE

Klasyczne wędziska karpiowe, charakteryzujące się świetną akcją, parametrami, i ogromnym zapasem mocy. Wędki Defender podbiły w zeszłym sezonie, serca wielu polskich i zagranicznych karpiarzy, stając się numerem jeden, na wielu europejskich łowiskach. Dzięki procesowi stopniowego układania kolejnych warstw grafitu o dużej wytrzymałości, stworzyliśmy wędziska o niezwykłej szybkości i dynamice, które pozwolą na skuteczny hol, nawet największych okazów karpi, amurów czy sumów. Nasze Defendery są efektem połączenia wiedzy praktycznej i specjalistycznej. W ich projektowaniu brało udział wielu światowej klasy wędkarzy – specjalistów od profesjonalnego łowienia karpi - oraz inżynierów, którzy dołożyli wszelkich starań, by produkt ten wytrzymał największe obciążenia. Gwarantuje to, że rewelacyjne parametry naszych wędzisk w dziedzinie rzutowej, wytrzymałościowej, oraz rezonansu i szeroko pojętej akcji, zachwycą dosłownie każdego miłośnika łowienia karpi, bez względu na jego stopnień zaawansowania. To produkt, z którego jesteśmy najbardziej dumni i który, w przystępnej cenie, oddajemy w Wasze ręce.

CARP RODS DEFENDER High quality carp rods, characterized by great action, parameters and huge power reserves. Defender Rods conquered the hearts of many Polish and foreign anglers during the last season, becoming the number one on many European fisheries. Through the process of gradual stacking of successive layers of high-strength graphite, we have created a rod for extraordinary speed and dynamics which will allow effective haul of even the largest specimens of carp, amur or catfish. Our Defenders are the result of combining practical knowledge and expertise. In their design, they brought together dozens of worldclass anglers - specialists in professional carp fishing - and engineers who have made every effort to ensure the product could withstand the highest loads. This ensures that with superb performance of our rods in projective testing, and the resonance and broader action, they would literally delight every carp lover, regardless of their experience. It is a product which we are most proud of and which, at an

CARP RODS / УДИЛИЩА КАРПОВЫЕ

WĘDZISKA KARPIOWE

УДИЛИЩА КАРПОВЫЕ

30

Серия карповых удилищ, характеризующихся высокими бросковыми параметрами и огромными запасами прочности. Удилища Defender завоевали в прошлом сезоне сердца многих польских и зарубежных рыболовов, став номером один на европейском рыболовном рынке. В процессе изготовления, постепенная укладка последующих слоев графита высокой прочности, создали прут с необычайной строем и динамикой, которые позволят эффективно вываживать, даже самые крупные экземпляры карпа, амура и сома. Наши Defendery являются результатом объединения практических знаний и опыта. При их конструировании собирались мнения и знания десятков рыболовов мирового класса - специалистов в профессиональной ловле карпа, и инженеров, которые сделали все возможное, чтобы продукт выдерживал высокие нагрузки. Это гарантирует, что превосходная выносливость наших удилищ, приведут в восторг, буквально каждого любителя ловли карпа, независимо от степени его запросов. Это продукт, которым мы очень гордимся и по доступной цене передаем в Ваши руки.


INTERNETOWY SYSTEM ZAMOWIEŃ ONLINE

O Krok do przodu....

ź aktualne stany

magazynowe ź aktualności i promocje ź termin realizacji do 48 godzin

ZAUFAJ NAJLEPSZYM!

24 GODZINY 7 DNI W TYGODNIU System zamówień hurtowych

www.cmk.carrum.pl


CARRUM ® ul. Komunalna 3, 15-197 Białystok tel. (+48) 85 688 59 20 e-mail: biuro@carrum.pl

www.carrum.pl /carrumpl

carrum.pl

pesca24.com

Nazwa CARRUM logo graficzne CARRUM są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy Carrum Marek Kwiecień. Kopiowanie, powielanie bez zgody właściciela surowo zabronione.

Zdjęcia: Marek Kwiecień Grafika: Tomasz Bielecki, Marek Kwiecień

Katalog carrum 2017 2018  
Katalog carrum 2017 2018  
Advertisement