Page 1

ORDIN nr. 8 din 29 ianuarie 2009 privind modificarea i completarea Siguran a Alimentelor nr. 199/2006 în cre terea animalelor de ferm a EMITENT: AUTORITATEA NA IONAL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr.

Ordinului pre edintelui Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind interzicerea utiliz rii unor substan e cu ac iune hormonal sau tireostatic i a celor betaagoniste SANITAR VETERINAR I PENTRU SIGURAN A ALIMENTELOR 95 din 17 februarie 2009

V zând Referatul de aprobare nr. 68.723 din 17 decembrie 2008, întocmit de Direc ia de control i coordonare a activit ii farmaceutice veterinare din cadrul Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor, având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonan a Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activit ii sanitarveterinare i pentru siguran a alimentelor, aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr. 215/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare, în temeiul art. 3 alin. (3) i art. 4 alin. (3) din Hot rârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea i func ionarea Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor i a unit ilor din subordinea acesteia, cu modific rile i complet rile ulterioare, pre edintele Autorit ordin:

ii Na ionale Sanitare Veterinare

i pentru Siguran a Alimentelor emite urm torul

ART. I Ordinul pre edintelui Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor nr. 199/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind interzicerea utiliz rii în cre terea animalelor de ferm a unor substan e cu ac iune hormonal sau tireostatic i a celor betaagoniste, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 1 septembrie 2006, se modific i se completeaz dup cum urmeaz : 1. Alineatul (2) al articolului 3 se abrog . 2. Articolul 4 se modific i va avea urm torul cuprins: "Art. 4. - Prezentul ordin transpune prevederile Directivei Consiliului 96/22/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Comunit ii Europene (JOCE) nr. L 125 din 23 mai 1996, a a cum a fost modificat ultima dat de Directiva Parlamentului European i a Consiliului 2008/97/CE de modificare a Directivei Consiliului 96/22/CE privind interzicerea utiliz rii anumitor substan e cu efect hormonal sau tireostatic i a substan elor betaagoniste în cre terea animalelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 318 din 28 noiembrie 2008." 3. La articolul 1 din norma sanitar veterinar , alineatul (1) se modific i va avea urm torul cuprins: "Art. 1. - (1) În sensul prezentei norme sanitare veterinare, se aplic defini iile c rnii, produselor din carne, produselor de acvacultur prev zute de Regulamentul Parlamentului i al Consiliului nr. 853/2004/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 139 din 30 aprilie 2004, i defini iile produselor medicinale veterinare prev zute de Norma sanitar veterinar privind Codul produselor medicinale veterinare, aprobat prin Ordinul pre edintelui Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor nr. 187/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 26 noiembrie 2007." 4. La articolul 1 alineatul (2) din norma sanitar veterinar , litera b) se modific i va avea urm torul cuprins: "b) tratament terapeutic: administrarea, în conformitate cu art. 4, în mod individual, unui animal de ferm a unei substan e autorizate, în vederea trat rii unei tulbur ri de fertilitate, inclusiv întreruperea unei


gesta ii nedorite i, în cazul substan elor betaagoniste, în vederea inducerii tocolizei la vaci în perioada de tare, precum i în vederea trat rii unor tulbur ri respiratorii, a bolii naviculare i laminitei i inducerea tocolizei la ecvidee;". 5. Articolul 2 din norma sanitar veterinar se modific i va avea urm torul cuprins: "Art. 2. - Este interzis comercializarea substan elor enumerate în anexa nr. 2 pentru administrare la animale a c ror carne i produse sunt destinate consumului uman în alte scopuri decât cele prev zute la art. 4 lit. b) i c)." 6. Articolul 3 din norma sanitar veterinar se modific i va avea urm torul cuprins: "Art. 3. - Sunt interzise, pentru substan ele men ionate în anexa nr. 1, i interzise provizoriu, pentru substan ele men ionate în anexa nr. 2: a) administrarea acestor substan e la animalele de ferm sau acvacultur , indiferent prin ce mijloace; b) de inerea, cu excep ia cazurilor controlate oficial, a animalelor men ionate la lit. a) într-o ferm , comercializarea sau t ierea pentru consum uman a animalelor de ferm c rora le-au fost administrate substan ele prev zute în anexele nr. 1 i 2 sau în care a fost decelat prezen a unor astfel de substan e, în afara cazului în care se face dovada faptului c animalele în cauz au fost tratate în conformitate cu prevederile art. 4 i 5; c) comercializarea pentru consum uman a animalelor de acvacultur c rora le-au fost administrate substan ele men ionate anterior, precum i a produselor procesate derivate de la astfel de animale; d) comercializarea c rnii de la animalele men ionate la lit. b); e) procesarea c rnii de la animalele men ionate la lit. b);". 7. La articolul 4 alineatul (1) din norma sanitar veterinar , litera b) se modific i va avea urm torul cuprins: "b) administrarea, în scopuri terapeutice, a produselor medicinale veterinare autorizate ce con in alil trenbolon, administrate pe cale oral , sau substan e betaagoniste, ecvideelor, cu condi ia ca acestea s fie utilizate în conformitate cu indica iile fabricantului;". 8. La articolul 5 din norma sanitar veterinar , alineatele (1) i (3) se modific i vor avea urm torul cuprins: "Art. 5. - (1) Prin derogare de la prevederile art. 3 lit. a) i f a se aduce atingere prevederilor art. 2, Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor poate autoriza administrarea la animalele de ferm , în scopul tratamentului zootehnic, a produselor medicinale veterinare ce au o ac iune estrogen (altele decât 17 betaestradiol i deriva ii esterici ai acestuia), androgen sau gestagen , autorizate în conformitate cu prevederile normei sanitare veterinare aprobate prin Ordinul pre edintelui Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor nr. 187/2007. Aceste produse medicinale veterinare trebuie s fie administrate de c tre un medic veterinar la animalele clar identificate. Tratamentul trebuie s fie înregistrat de c tre medicul veterinar responsabil în registrul de consulta ii i tratamente care trebuie s cuprind cel pu in informa iile prezentate în anexa nr. 3. ....................................................................................... (3) În ceea ce prive te animalele de acvacultur , puietul de pe te poate fi tratat în primele 3 luni de via , în scopul inversiunii sexuale, cu produse medicinale veterinare care au o ac iune androgen i sunt autorizate în conformitate cu Norma sanitar veterinar aprobat prin Ordinul pre edintelui Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor nr. 187/2007." 9. Articolul 6 din norma sanitar veterinar se abrog . 10. La articolul 7 din norma sanitar veterinar , alineatul (1) se modific i va avea urm torul cuprins:


"Art. 7. - (1) Produsele hormonale i betaagoniste, a c ror administrare la animalele de ferm este autorizat în conformitate cu prevederile art. 4 i 5, trebuie s îndeplineasc cerin ele prev zute de norma sanitar veterinar aprobat prin Ordinul pre edintelui Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor nr. 187/2007." 11. La articolul 8 din norma sanitar veterinar , alineatul (1) se modific i va avea urm torul cuprins: "Art. 8. - (1) Atunci când condi iile prev zute la art. 4 sau 5, precum i perioadele de a teptare prev zute pentru ob inerea autoriza iei de comercializare sunt îndeplinite, Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor poate autoriza comercializarea animalelor pentru reproduc ie i a animalelor de reproduc ie aflate la sfâr itul vie ii lor reproductive i care, pe durata vie ii reproductive a acestora, au fost tratate conform prevederilor art. 4 sau 5 i poate autoriza aplicarea pe carnea provenit de la astfel de animale a tampilei comunitare." 12. La articolul 9 din norma sanitar veterinar , alineatele (1) i (2) se modific i vor avea urm torul cuprins: "Art. 9. - (1) De inerea substan elor prev zute la art. 2 i 3, în timpul importului, fabric rii, depozit rii, distribu iei, vânz rii i utiliz rii acestora, este restric ionat la persoanele autorizate prin legisla ia na ional , în conformitate cu prevederile art. 72 din norma sanitar veterinar aprobat prin Ordinul pre edintelui Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor nr. 187/2007. (2) În afara controalelor prev zute de norma sanitar veterinar aprobat prin Ordinul pre edintelui Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor nr. 187/2007, Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor efectueaz controalele oficiale conform art. 11 din Norma sanitar veterinar i pentru siguran a alimentelor privind m surile de supraveghere i control al unor substan e i al reziduurilor acestora la animalele vii i la produsele de origine animal , aprobat prin Ordinul pre edintelui Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor nr. 95/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 24 aprilie 2007, f notificarea prealabil a acestor controale. În cadrul opera iunilor de control se verific urm toarele aspecte: a) de inerea sau prezen a substan elor ori a produselor interzise conform prevederilor art. 2 i 3, destinate administr rii animalelor în scopul îngr rii; b) tratamentele ilegale la animale; c) respectarea timpului de a teptare prev zut la art. 7; d) respectarea restric iilor privind utilizarea anumitor substan e sau produse prev zute la art. 4 i 5." 13. La articolul 10 din norma sanitar veterinar , alineatul (1) se modific i va avea urm torul cuprins: "Art. 10. - (1) F a aduce atingere prevederilor normei sanitare veterinare aprobate prin Ordinul pre edintelui Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor nr. 197/2007, persoanele care achizi ioneaz sau produc substan e ce au ac iune tireostatic , estrogen , androgen i betaagonist , persoanele autorizate s comercializeze astfel de substan e i cele care achizi ioneaz sau produc produse medicinale veterinare i produse farmaceutice din astfel de substan e trebuie s in un registru de eviden detaliat în care s fie notate, în ordine cronologic , cantit ile produse sau achizi ionate, livrate ori utilizate pentru producerea produselor medicinale veterinare i a produselor farmaceutice, numele persoanelor c rora le-au fost livrate astfel de cantit i sau de la care au fost achizi ionate aceste cantit i." 14. La articolul 12 din norma sanitar veterinar , alineatul (1) se modific i va avea urm torul cuprins: "Art. 12. - (1) rile ter e, a c ror legisla ie autorizeaz comercializarea i administrarea de stilbene, de deriva i de stilbene, de s ruri i esteri ai acestora, precum i de substan e tireostatice animalelor din toate speciile, ale c ror carne i produse sunt destinate consumului uman, nu pot figura pe nicio list a


rilor prev zute de legisla ia comunitar din care România autorizeaz importul de animale de ferm sau de acvacultur , de carne ori de produse ob inute de la astfel de animale." 15. La articolul 12 din norma sanitar veterinar , alineatul (5) se modific i va avea urm torul cuprins: "(5) Controalele privind activit ile de import din ri ter e se efectueaz în conformitate cu art. 4 alin. (2) lit. c) din norma sanitar veterinar privind stabilirea principiilor care reglementeaz organizarea controalelor veterinare pentru animalele care intr în Comunitatea European din ri ter e, aprobat prin Ordinul pre edintelui Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor nr. 243/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 900 din 6 noiembrie 2006, care transpune în legisla ia na ional Directiva Consiliului 91/496/CE i cu art. 4 alin. (4) lit. b) din Norma sanitar veterinar care stabile te principiile ce reglementeaz organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intr în Comunitatea European din ri ter e, aprobat prin Ordinul pre edintelui Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor nr. 206/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 4 septembrie 2006, cu modific rile i complet rile ulterioare, ce transpune în legisla ia na ional Directiva Consiliului 97/78/CE." 16. Dup articolul 13 din norma sanitar veterinar se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu urm torul cuprins: "Art. 13^1. - Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor informeaz Comisia European cu privire la actele normative i la cele administrative necesare pentru implementarea prezentei norme sanitare veterinare." 17. Anexele nr. 1 i 3 la norma sanitar veterinar se modific i se înlocuiesc cu anexele nr. 1 i 2, care fac parte integrant din prezentul ordin. ART. II Prezentul ordin transpune Directiva Parlamentului European i a Consiliului 2008/97/CE de modificare a Directivei Consiliului 96/22/CE privind interzicerea utiliz rii anumitor substan e cu efect hormonal sau tireostatic i a substan elor betaagoniste în cre terea animalelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 318 din 28 noiembrie 2008. ART. III Prezentul ordin se public în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pre edintele Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor, Radu Roati Che an Bucure ti, 29 ianuarie 2009. Nr. 8.

ANEXA 1 (Anexa nr. 1 la norma sanitar

veterinar )

LISTA substan elor interzise Lista A - substan e interzise:


- substan ele tireostatice; - stilbenele, deriva ii de stilbene, s rurile i esterii acestora; - 17 -estradiolul i deriva ii esterifica i ai acestuia. Lista B - substan e interzise cu derog ri: - substan e betaagoniste. ANEXA 2 (Anexa nr. 3 la norma sanitar veterinar ) REGISTRUL DE CONSULTA II I TRATAMENTE *T* Nr. Data Nucrt mele i prenumele proprietarului

*ST*

Adresa proprietarului

Identificarea animalului (specia, rasa, v창rsta, sexul, nr. matricol)

Simptomatologia

Diagnos- Deti- nucul mirea produsului medicinal veterinar administrat

Tratament

Durata Se- Doza Tim- traria i pul tai ca- de menva- lea - tula- de tep- lui bi- ad- tare li- mita- nistea trapro- re dusului medicinal veterinar administrat

Re- Ob- Semzul- serta- va- tura tul ii tratamentului( vindecat, iat, mort )

Ordin 8 2009 modificarea ordin 199 2006 271ro  
Ordin 8 2009 modificarea ordin 199 2006 271ro  
Advertisement