Page 1

2014. június 6. • XX. évfolyam 22. szám

Ingyenes városi közéleti hetilap

veszprémi nap

A HÉT TÉMÁJA

Nyárköszöntő családi délután a parkban

Közös razzia a lakótelepen

Színes programok várnak a Táborállás parkba, a VMK-hoz látogatókra szombaton 10–11. oldal

A pedagógusokat ünnepelték Rendőrök, polgárőrök és közterület-felügyelők mintegy húszan tartottak razziát múlt szerdán kora délutántól késő estig a Budapest út-Jutasi út-északi útgyűrű által határolt területen. A tapasztalatok alapján úgy határoztak, hogy akciójukat rendszeressé teszik a jövőben. 6–7. oldal

ÖTÓRAI TEA

„Csak” tette a dolgát mindig A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az önkormányzat közös szervezésében tartottak pedagógusnapi ünnepséget a Hangvillában. Elismerésben részesült Schall Jánosné, dr. Szalainé Tóth Tünde, Arnhoffer Mihályné és Gacsal Márta. Cikkünket a 4. oldalon olvashatják.

Országzászlót avattak az Óváros-téren

A könnyebb hozzáférés érdekében egységes ügyfélszolgálatot nyitott a VKSZ Zrt. a Hőszolgáltatási Igazgatóság épületében. Hétfőtől működik az új rendszer a Haszkovó utca 11/A szám alatt, ahol első körben három közszolgáltatás ügyeit intézhetik a polgárok egykapus rendszerben. (Cikkünk a 2. oldalon.)

A nemzeti összefogás és összetartozás jelképeként szerdán délután ünnepélyesen felavatták az Óváros téren felállított országzászlót, amely civil kezdeményezésre, a helyi társadalom összefogásával valósult meg. Képünkön egy nagy Magyarország alakú felhő látható a zászló felett az avatóünnepségen. (Cikkünk a 14–15.oldalon.)

Rendeld nálunk karikagyűrűdet, mi pedig

megajándékozunk egy gyémántköves eljegyzési gyűrűvel

MÉG SOHA NEM ÉRTE MEG ENNYIRE

a Te méretedben, fehér vagy sárga aranyból, ahogy Te szeretnéd! Csak két dolgod van: ezt a hirdetést vágd ki, hozd magaddal és az akció ideje alatt rendeld meg álmaid jegygyűrűjét! (Hozhatod hozzá tört aranyadat is!)

régi, megunt aranyát

ÚJ ÉKSZERRE cserélni! Tört arany beszámítása

10 500 Ft, ha helyette minden grammért új ékszert vásárol!

„Egyszerûen tökéletes”

White Gold

A felsőoktatás sportéletének népszerűsítéséért végzett eredményes munkája elismeréséül a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség Aranyplakettel tüntette ki Bácskai Sándort. 9. oldal

Az ajándék eljegyzési gyűrű másra nem váltható! Akciónk 2014. június 6-tól 20-ig tart!

Egységes VKSZ-ügyfélszolgálat nyílt

arany ékszer- és jegygyûrû szalon

117621

Újdonságainkért like-olj minket a facebookon: White Gold ékszershop

119601

Veszprém, Jutasi út 18. Spar Áruház • www.ekszerviz.hu


Közélet

2

veszpréminap 2014. június 6.

Egységes VKSZ-ügyfélszolgálat nyílt RÖVID HÍREK Utcafórum A „Veszprémiek Éve” je­ gyében Porga Gyula pol­ gármester párbeszédet kezdeményez a város la­ kóival június 10-én 16 óra­ kor VMK előtti téren, és 17 órakor a Török Ignác utcai pizzéria mellett; június 11én 16 órakor az Ady utcai posta mellett és 17 órakor a Rózsa u. 48. melletti lugas­ nál, június 13-án 14 órakor a Szent Imre téren a szökő­ kút mellett. Az utcafórumo­ kon a polgármester a helyi választókerületi képvise­ lőkkel várja a lakosok meg­ keresését és véleményét. Rossz idő esetén a fórumo­ kat egy későbbi időpont­ ban tartják meg.

Fogadóóra Halmay György, a 11. sz. választókerület önkor­ mányzati képviselője foga­ dóórát tart június 12-én, csütörtökön 17 órától a Dózsavárosi Könyvtárban.

Motorosok Június 6-án, pénteken a 15. Nemzetközi Harley–Da­ vidson Open Road Fest kb. 100 motorosa látogat a me­ gyeszékhelyre, akiket Porga Gyula polgármes­ ter fogad 13.00–13.30 óra között a Veszprém Aréna parkolójában. Az Aréna előtt Erdős Csaba vezette quados kaszkadőrcsapat tart bemutatót.

Időjárás

A könnyebb hozzáférés érdekében egységes ügyfélszolgálatot nyitott a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. a Hőszolgáltatási Igazgatóság épületé­ ben. Hétfőtől működik az új rendszer a Haszkovó utca 11/A szám alatt, ahol első körben három köz­ szolgáltatás – hulladékgazdál­ kodás, hőszolgáltatás, ké­ ményseprés – ügyeit intézhetik a polgárok egykapus rendszer­ ben. A változásokról a helyszí­ nen tartott sajtótájékoztatón beszélt dr. Temesvári Balázs, a VKSZ Zrt. vezérigazgatója, dr. Vikman László, a cég stra­ tégiai igazgatója és dr. Kizlinger András jogi és ügy­ félszolgálati osztályvezető.

Fotó: Mátyus

Az egységes ügyfélszolgálat helyszínén dr. Vikman László, dr. Temesvári Balázs és dr. Kizlinger András Összesen tizenegy munka­ társ – hat hátralékkezelő, négy ügyfélszolgálatos és egy pénz­ táros – foglalkozik a polgárok ügyeivel gyorsan és szaksze­ rűen. De ide futnak be a rekla­ mációs levelek és a telefonhí­ vások is. A leveleket elektroni­ kus fo r m á b a n az ugyfelszolgalat@vkszrt.hu cí­ men várják, aki telefonon kí­

Piros, kék és fehér lufik Nemcsak a nemzet össze­ tartozásának napját, hanem a nemzetek közti összetar­ tozást, az uniót is méltón kell ünnepelni, emelte ki a Világos Veszp­rémért Moz­ galom nevében Katanics Sándor, a Demokratikus Koalíció veszprémi önkor­ mányzati képviselője szer­ dán az Óváros téren. Köszöntőjében tárgyila­ gosan sorolt fel a trianoni békeszerződés következ­ ményeiből, majd az aznap állított országzászlóról ki­ fejtette, szerinte nem sza­ badott volna a polgármes­ teri hivatal elé tenni. Ha már az eredeti helyén nem lehetett felállítani, el kellett volna vinni olyan helyre,

ahol abban a formájában állítják helyre, mint volt, éppen azért, hogy figyel­ meztessen, azok a célok eg yáltalán nem biztos, hogy jók és helyesek. – „Ma Magyarországnak nem kell feltámadni, mert él, az Európai Unió része, és mi arra törekszünk, hogy azok a magyar honfi­ társaink, akik nem a hatá­ rainkon belül élnek, azok is a nemzet részeként az unió tagjai legyenek” – fogalma­ zott. A rendezvény végén héli­ ummal töltött piros-kékfehér lufikat eresztettek el, hogy azzal „megvilágosít­ sák” Veszprémet. M átyus

Nyáriasan meleg időre számíthatunk az előttünk álló hétvégén. A napsütés lesz túlsúlyban, csak kevés felhő jelenik meg az égen. A hőmérséklet reggelente 15 °C, délutánonként 30 °C közelében alakul.

Fotó: Mátyus

Katanics Sándor a piros, kék és fehér színű lufik előtt emlékezett

Városi hetilap • A Maraton Lapcsoport tagja

ván érdeklődni vagy intézked­ ni, a 80/949-849 ingyenesen hívható zöld számon teheti meg. Az ügyfélszolgálat a szerdai szünnap kivételével mindennap hét órakor nyit, és hétfőn 15, kedden 19, csütörtö­ kön 14, pénteken pedig 12 órá­ ig fogadják az ügyfeleket. A helyszín kiválasztásában az is szerepet játszott, hogy tömeg­

közlekedéssel jól megközelít­ hető, aki pedig autóval érke­ zik, ingyenesen parkolhat. Elhangzott még, hogy to­ vábbra is az ügyfélszolgálati irodában lehet megvásárolni a hulladékgyűjtő edényeket, va­ lamint a többlethulladék elhe­ lyezésére szolgáló emblémá­ zott zsákokat. Darcsi István

Trianon ma is próbatétel

Fotó: Mátyus

Forgóné Kelemen Judit, a Jobbik helyi képviselője az Óváros téren Kilencvennégy éve annak, hogy 1920. június 4-én az apostoli Magyar Királyságot megcsonkították – mondta Forgóné Kelemen Judit, a párt önkormányzati képvi­ selője a Jobbik szerdai óvá­ ros téri megemlékezésén. Az ország területének és lakosságának 2/3-át elvesz­ tettük, a szántók 61, a mezők 78, a legelők 74 százaléka, az összes arany-, ezüst- és só­ bánya, valamint az egyetlen tengeri kikötőnk is odalett – sorolta a következményeket. – Ma pedig nem beszélnek a magyar­ verésekről, a szlo­ vák nyelvtörvényről, a hatá­ ron túli mag yar oktatás helyzetéről, a mag yar

utcanévtáblák, székely zász­ lók tiltásáról, a magyar au­ tonómia megtagadásáról – tette hozzá. Nárai Balázs, a párt ifjú­ sági tagozatának elnöke ki­ emelte, ez a nap mindig is gyásznap volt és az is ma­ rad. Úgy fogalmazott, Tria­ non egy próbatétel: megmu­ tatkozik, kik azok, akik fel­ adják, akik közömbösen te­ kintenek magyarságukra, és akik magasba emelik a zászlót és ki merik mondani: soha nem adjuk fel. A megemlékezés végén ifj. Hegedűs Lóránt lelkész be­ szélt Trianon örökségéről és a magyarságtudatról. M átyus

A lapot alapította Kovácsi Miklós. Szerkeszti a szerkesztőbizottság: Mátyus Tamás, Heffler György Főszerkesztő: Heffler György Lapigazgató: Ugray Adrián Felelős szerkesztő: Mátyus Tamás Ki­adja: Maraton Lapcsoport-Multivízió Kiadói Kft. Felelős kiadó: Szabó Miklós, Kázmér Judit és Heffler György ügyvezető igazgatók Szerkesztőségi postacím: Veszprémi 7 Nap 8201 veszprém, Pf. 1384 e-mail: veszpremi7nap@maraton.plt.hu Szerkesztőség és hirdetési információ: Maraton Lapcsoport Kft., Veszprém, Házgyári út 12. Tel.: 88/400-400, Fax: 88/541-780, e-mail: veszpremmaraton@maraton.plt.hu. http://www.maraton.hu, e-mail: maraton@maraton.plt.hu Tel.: 88/541-763 Fax: 88/541-688. Apróhirdetések feladása: Veszprémi Hirdető Iroda, Veszprém Kossuth u. 6. félemelet Nyomdai munkák: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ Veszprém, Házgyári út 12. Felelős vezető: Horváth Gábor • Megrendelés száma: V 022/2014 • A lap ingyenes • Megjelenik 27 198 példányban. • Terjeszti a Pannon Lapok Társasága • ISSN 1219-0748


Közélet

veszpréminap 2014. június 6.

Budapesten is a fesztiválról Bemutatták az idei VeszprémFest prog­ ramjait Budapesten is, a július 15–20. közti programokra jelentős közönség érkezik a fővárosból is. A sajtótájékozta­ tón dr. Navra­ csics Tibor miniszterelnökhelyettes Veszprém kultu­ rális kisugárzását emelte ki, amelynek egyik lényeges pontja a VeszprémFest. Porga Gyula polgármes­ ter köszönetet mondott a szervezőknek, hog y évről évre világsztárokat hoznak el Veszprémbe. A fesztiválra idén is nagy nevek érkeznek: a mali éne­ kesnő, Fatoumata Diawara és a kubai zongorista, Rober­ to Fonseca, majd a grúz származású énekesnő, Katie Melua, a belga együttes, a Vaya Con Dios, a brit acidjazz csapat, a Brand New Heavies és a szenegáli Youssou N’Dour is fellép, va­ sárnap, a zárónapon pedig a magyar jazz napja alkalmá­ ból lesznek programok.

Mészáros Zoltán feszti­ váligazgató különleges ada­ tokkal is szolgált: elmondta, a tavalyi 15 ezer látogató

minteg y eg yötöde Buda­ pestről érkezett, az átlag­ életkor pedig 39,7 év volt. A sajtótájékoztatón írta alá Mészáros Zoltán és Felkai György, az MVM csoport kommunikációs igazgatója azt a megállapo­ dást, miszerint az MVM a fesztivál főtámogatójává M átyus Tamás vált.

Fotó: Mátyus

Mészáros Zoltán fesztiváligazgató és Felkai György, az MVM cspoport kommunikációs igazgatója a megállapodás aláírása után

3

FÓKUSZBAN

Nemzeti összetartozásról Emlékeztünk. 1920. június De talán az eltérő hangne4-re, a trianoni békeszerződés mű rendezvények közt az napjára. Ám idén Veszprém- emberek többségéhez elért ben egy különlegessége is e nap üzenete: a nemzettárvolt ennek a sainkkal való napnak, ugyanis szolidaritás, az szerdán szentelértük való kiálték fel az Óváros lás. Számomra téren állított Orezt fejezi ki a szágzászlót, nemzeti összeamelynek talaptartozás. Hiszen zatán ugyanaz a magyar kultúmárványtömb ránk részei az található, ami az erdélyiek, a felonnan nem vidékiek és somessze találharolhatnám totó Korsós lány Mátyus Tamás vább. És ahogy szobra helyén nekik is szüksé1944-ben emelt, és a szocia- gük van arra, hogy kiálljunk lizmusban elbontott eredeti mellettük, nekünk is szükséországzászlónál. günk van rájuk, mert ők őrA héten városszerte több he- zik ezeréves múltunk kincselyen, több szervezet is meg- inek jó részét. emlékezett. Voltak, akik radi- Ezért hát ügyeljünk határon kálisabb hangnemet ütöttek túli nemzettársainkra! Ha idemeg, mások piros, kék és fe- látogatnak, fogadjuk őket hér lufikat eresztettek az ég- tiszta szívvel, ha pedig mi junek. (Utóbbi színeket Veszp­ tunk el az elcsatolt területen rém város színeivel és a vilá- élőkhöz, biztosítsuk őket argossággal indokolták, de so- ról: a haza figyelemmel kíséri kakat sajnos a francia nemzeti sorsukat! Mert ez az igazi színekre emlékeztettek.) nemzeti összetartozás...

Utcafórumok városszerte Bizalmat előlegez a koncepciónak Parkolási problémák és be­ ruházások is szóba kerültek a héten tartott utcafórumo­ kon, ahol a polgármesterrel és a választókerületek képvi­ selőivel találkozhatott a la­ kosság. Hétfőn az Egyetemváros­ ban a Botev és az Egyetem utcákban is sokan érkeztek a rendezvényre. Előbbi helyszí­ nen Porga Gyula Ovádi Pé­ terrel hallgatta meg a helyiek véleményét. Szóba kerültek a Borsos József utcai ivóvíz-re­ konstrukciós munkák, ame­ lyeket út- és járdafelújítás is követ, és közel három hetet vesz igénybe. Közlekedési problémák is előkerültek: a reggeli órákban a Botev isko­ la környékén több kis utcá­ ban is nehezen lehet közle­

kedni, és a tömegközlekedés is ritka az Egry utcán, főleg hétvégén. Ráadásul, mint azt az egyik lakos mondta, a Dózsa­ városba csak átszál­ lással lehet eljutni, ami hos�­ szadalmas. Szintén a közlekedés volt a fő téma az Egry utcában is, itt a kevés parkoló miatt pa­ naszkodtak a környéken élők a polgármesternek és Baum­ gartner Lajosnak. Lapzártánk előtt az utolsó lakossági fórumot szerda este tartották a Haszkovó úti ABC előtt, ahol Némethné Károlyi Jolán képviselővel várta a helyieket Porga Gyu­ la. Az utcafórumok jövő héten is folytatódnak, pontos idejü­ ket és helyüket lapunkban Mátyus olvashatják.

Veszprém kulturális kon­ cepciójának támogatása megelőlegezett bizalom az LMP részéről, jegyezte meg Gerstmár Ferenc, a párt ön­ kormányzati képviselője hétfőn a VMK előtt. Elmondta, „a koncepció első olvasatra kissé elitista, de jóhiszeműen minőségre törekvőnek is nevezhetjük”. Ezzel együtt fennáll a hiány­ érzet, kaphatott volna na­ gyobb hangsúlyt a VMK, a megyei könyvtár és a megyei múzeum – tette hozzá. Leszögezte, az anyagból ki­ derül, a városvezetés évek óta párbeszédet folytat a kulturá­ lis élet szereplőivel. Azonban Gerstmár Ferenc szerint kér­

déses, hogy ez a párbeszéd alkalmas-e a konfliktuskeze­ lésre, mert például a két vá­ rosi színház közt „nem felhőt­ len a viszony”. A koncepció helyesen nyit a magánmece­

natúra irányába a kínálat bővítése érdekében – emelte ki, majd hozzátette, új intéz­ ményalapítás nem történhet a már meglévők rovására. M átyus

Fotó: Mátyus

Gerstmár Ferenc, az LMP helyi képviselője a VMK épülete előtt

Ünnepi könyvhét lesz június 11–14. közt a Szent Imre téren

Fotó: Mátyus

Baumgartner Lajos és Porga Gyula az Egyetem utcai fórumon

A Szent Imre tér ad otthont az idei ünnepi könyvhétnek jövő héten, június 11–14. között, a programok zöme a megújult belvárosban zajlik majd. A rendezvényhez hagyományosan évek óta csatlakozik Veszprém városa is – emelte ki Porga Gyula polgármester. Hangsúlyozta, az olvasás szeretete kortól független, így a könyvhét programjai minden korosztályhoz szólnak. Fontosnak nevezte a kiadók megjelenését, valamint azt, hogy több szerző is személyesen vesz részt a rendezvényen. Az idei ünnepi könyvhét különlegessége, mint mondta, hogy egynapos programmal emlékeznek meg egy igazi közép-európai íróról, Hrabalról, aki idén lenne 100 éves. Ki­ lián László, a Művészetek Háza igazgatóhelyettese kiemelte, idén előtérbe kerülnek a veszprémi szerzők – Géczi János vagy épp Botár Attila –, az ő köteteik bemutatóját is M átyus itt tartják. A részletes programot lapunk 6. oldalán olvashatják. 


KÖZÉLET

4

veszpréminap 2014. június 6.

A pedagógusokat ünnepelték RÖVID HÍREK Műsor és köszöntő a Botev iskolában A pedagógusnap alkalmából nyugdíjas intézményvezetőket köszöntöttek szerdán a Hriszto Botev Általános Iskolában. Róka József igazgató üdvözölte a megjelenteket, majd műsort adtak a Botev diákjai. Némedi Lajos alpolgármester megjegyezte, hogy a pedagógus mindig gyertya volt a nemzet lelkében. – Önök tanították meg a gyermekeket egymás és a környezet tiszteletére, az elődeinktől örökölt kultúrára – mondta. Róka József a rendezvény napján ünnepelte hatvanadik születésnapját, ezért őt is köszöntötték, valamint Horváth Szilárdot, a Deák iskola igazgatóját is, aki szintén e napon ünnepelte születésnapját.

Bérletek éjszakája A tavalyi nagy siker után ismét megrendezi a Bérletek éjszakáját a Veszprémi Petőfi Színház június 6-án, pénteken este tíz órától a teátrum előtti téren. A sok meglepetést tartogató programban fellépnek a társulat népszerű tagjai, zenél a Csopak Demizson Allstars Orchestra. A rendezvény ideje alatt rendkívüli kedvezménnyel válthat minden korosztály bérletet a következő évad előadásaira. A vidám műsor mellett igényes gasztronómiai kínálat, finom italok, igazi utcabáli hangulat várja a színházszerető közönséget.

Véradás Június 10., kedd: Vérellátó Állomás 8–15 óra. Június 11., szerda: Vérellátó Állomás 8–18 óra. Június 12., csütörtök: Vérellátó Állomás 8–15 óra. Június 13., péntek : Vérellátó Állomás 8–12 óra. Június 14., szombat: Balluff 12–18 óra, Aréna 10–14 óra.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ és az önkormányzat közös szervezésében tartottak pedagógusnapi ünnepséget a Hangvillában. Szauer István tankerületi igazgató nyitotta meg a rendezvényt. Beszédében elmondta, 1951-ben minisztertanácsi rendelet, 1996-ban pedig az UNESCO hozott határozatot arról, hogy az év egy napján meg kell ünnepelni a pedagógusokat. Kiemelte, a gyerekek szemében minden pedagógus példa, ezért ezen a pályán csak hiteles emberek maradhatnak meg. – A jó pedagógus az életre készít fel. Ez a nap lehetőség a megbecsülésünk és tiszteletünk kifejezésére – mondta köszöntőjében Porga Gyula polgármester. – Veszprém iskolaváros: minden korban

Fotó: Mátyus

A Borsi Lőrinc-díjat egy házaspárnak, Deák Tibornak és Deák Tibornénak adta át Porga Gyula híres volt óvodáiról, iskoláiról, tanárairól, és a jövőben is szeretnénk építeni a pedagógusok munkájára. Az ünnepség keretében adták át az idei Ranolder– díjakat. Az oktatás és nevelés terén kiemelkedő munkát végzettek közül elismerésben részesült: Gacsal Márta, a Deák Ferenc Általá nos Iskola ta n ítója ,

Jubiláló nyugdíjas tanárok

Arnhoffer Mihályné, a Csillag úti Körzeti Óvoda nyugalmazott vezetője, dr. Szalainé Tóth Tünde, a Lovassy László Gimnázium biológia-kémia szakos tanára, Schall Jánosné, a Szent Margit Római Katolikus Óvoda intézményvezetője. Átadták a dr. Borsi Lőrinc-díjat is, amelyet idén eg y házaspár, Deák

Tevékeny diákönkormányzat Tíz éve alakult meg a Veszprémi Diák- és Ifjúsági Önkormányzat – hangzott el szerdán, a Városházán, ahol Brányi Mária alpolgármester is köszöntötte a fiatalokat.

Fotó: Mátyus

Balogh Teréznek a város Pro Meritis-érmét nyújtja át Porga Gyula

A városháza Kossuthtermében tartotta jubileumi rendezvényét kedden a 40 éves Laczkó Dezső Pedagógus Nyugdíjas Klub. A Dohnányi zeneiskola növendékeinek előadása vezette be az ünnepséget, közben a kivetítőn a klubtagok fényképei és mun kái v i l lanta k fel. Kanyár Erika elnök nyitotta meg a rendezvényt, idézve az alapító elnök, dr. Borsi Lőrinc mottóját, amely szerint lassabban öregszik az, aki tevékenyen tölti az éle-

tét. Egy latin mondás szerint: „Akit az istenek meggyűlöltek, pedagógussá tették” – mondta Kanyár Erika, hozzátéve, hogy a tanári hivatásban mégis mindig több volt az öröm, még ha ez az anyagiakban nem is jutott érvényre. Porga Gyula polgármester köszöntötte a jubiláló klubot, megjegyezve, hogy ő akkor lett iskolás, amikor ez a közösség alakult. Beszédében elismeréssel szólt a szervezet eddigi vezetőiről, akik közül Balogh Teréznek a város Pro Meritis-érmét, Fehér Tibornak pedig díszoklevelet adott át munkájuk elismeréseképpen.  Darcsi

Tibor és Deák Tiborné vehetett át a Laczkó Dezső Pedagógus Nyugdíjas Klubban végzett munkájáért. Magas szintű előadásával színesítette a rendezvényt a Veszprém-Bakony Táncegyüttes és a Veszprémi Zeneművészeti Szakközépiskola The Brass nevű rézfúvós kvintettje. Darcsi István 

Tisztújításhoz érkezett a társaság ezen a napon. Ez az esemény azért fontos, mivel a vezetéstől nagymértékben függ az a munka, amelyet a veszprémi ifjúság végez. A jó irányítás pedig nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a jövőben is színvonalas és érdekes programokat lehessen szervezni.

Az ifjúság elkészített egy javaslatot jövőbeli terveikről. Legutóbbi programjuk az európai parlamenti választások fontosságára hívta fel a fiatalok figyelmét. A csoport nemrég részt vett egy ciprusi konferencián is, amelynek témája az Európai Unió volt, s ahol beszélgettek az unió működéséről és arról, hogy miért fontos a tagság. Következő projektjük a Középiskolás liga megszervezése, melynek célja a középiskolás diákok életének színesebbé tétele. Az iskolák különböző versenyekben mérhetik össze tudásukat, mint például tanulmányi eredmény, sport vagy zene. Céljuk, hogy mindenki megtalálja a magának megfelelő versenyszámot. Kovács

Fotó: Mátyus

Brányi Mária a diákönkormányzat vezető tisztségviselői mellett


FÓKUSZBAN

veszprémi nap 2014. június 6.

Városrészi körültekintés Az elkövetkező hetekben sorra járjuk végig Veszprém városrészeit, ahol a képviselőkkel arról beszélgetünk, mi történt az elmúlt években. Elsőként Gyulafirátóton és Kádártán jártunk Czaun Jánossal. tése lett a városrész egyik legfőbb feladata. 2013-ban meg is valósult egy jelentős beruházás, ám a közelmúlt nagy esőzései újabb problémákat hoztak elő. Ezért 2014-ben a Vízi

KÖZLEMÉNY

dagodott, ebből megújult a tető, az udvar, és a kazán is új helyre került. Sajnos méltatlanul elhanyagolt állapotban van az óvoda, amely 20 éve vár felújításra. Az elmúlt évben azonban közösségi összefogással 2,5 millió forint értékben megtörtént a nyílászárók cseréje. 2012-ben volt 40 éves a művelődési ház, ami meg is újult, így méltó helyszíne a városrész gazdag kulturális életének. A rátóti halastó rendbe-

A „VKSZ” Zrt. tájékoztatja ügyfeleit, A„VKSZ” hogy a távhőszolgáltatás,

a hulladékgazdálkodás és a kéményseprő-ipari közszolgáltatások egységes ügyfélszolgálata megnyitott. Veszprémben, a Haszkovó út 11/A szám alatt, megújult, akadálymentesített környezetben, ingyenes parkolási lehetőséggel, a Hőszolgáltatási Igazgatóság épületében várjuk ügyfeleinket. Nyitva tartás: Hétfő: 7.00–15.00 Kedd: 7.00–19.00 Szerda: SZÜNNAP Csütörtök: 7.00–14.00 Péntek: 7.00–12.00

Pénztári órák: Hétfő: 7.00–15.00 Kedd: 7.00–17.00 Szerda: SZÜNNAP Csütörtök: 7.00–14.00 Péntek: 7.00–12.00

Ingyenesen hívható zöld szám: +36 (80)949-849 E-mail: ugyfelszolgalat@vkszrt.hu Továbbra is az ügyfélszolgálati irodában vásárolhatók meg a hulladékgyűjtő edények és a többlethulladék elhelyezésére szolgáló emblémázott zsákok.

Fotó: Mátyus

és a Vadász utcai aszfaltozás mellett a vízelvezető árkokat is ki kell építeni. Czaun János büszkén említette, hogy Rátóton nagyon gazdag közösségi és kulturális élet zajlik, nem véletlen, hogy már 40 éves a Bakony Erdő Pávakör és 30 éves volt a Rátót Mátyás Nyugdíjas Klub, akik nagyon szép sikereket értek el. Itt kell megemlíteni, hogy a rátótiak öszszefogásával 2013-ban a kálvária is megújult. Intézmények közül az iskola mintegy 50 millió forint értékben gaz-

Ne keressen tovább, nálunk biztosan megtalálja!

tétele mintegy félmilliárd forintból valósul meg, ennek előkészítése már el is kezdődött. Az elkövetkező években Czaun János Rátóton folytatná a csapadékvíz-elvezetési projektet, a színes kulturális életet és az idén elkészült műfüves pálya mellett egy kosárlabdapálya építését is tervezi. Kádártán a már említett új közösségi ház mellett tervezi az orvosi rendelő rendbe tételét és egy sportpálya létesítéHauzler lászló sét is.

119071

Czaun János az összefogással felújított gyulafirátóti kálvárián

„VKSZ” Zrt. – AZ ÖNÖK SZolgálATábAN! Tájékozódjon honlapunkon: www.vkszrt.hu

Felhívás! A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, tárgyévben 12., 13., 14. vagy 15. életévüket betöltő leánygyermekek részére, önkormányzati támogatással – december 31-ig, továbbra is – térítésmentesen, négykomponensű méhnyakrák (HPV) elleni védőoltás vehető igénybe. Az oltás nyomtatvány kitöltésével és házi gyermekorvosi igazolás benyújtásával igényelhető folyamatosan. Információ kérhető: a (88) 549-273 telefonszámon, illetve a pdeak@gov.veszprem.hu e-mail címen.

REGISZTRÁLJON MÉG MA! www.hubertparketta.hu

PORZSÁKOK

Minden Classen

gyári és utángyártott minőségben (papír, gyapjú, ipari)

118457

A beszélgetés elején Czaun János örömmel szólt arról, hogy Kádártán is aktív közösségi élet zajlik, ami miatt a városrész kinőtte a művelődési házat, ezért szükségesnek látja a volt szövetkezeti étkezde közösségi épületté alakítását, amelynek első üteme idén meg is valósul. A közösségért legtöbbet tevő emberek elismerésére 2010-ben megalapították a Dévai Bíró Mátyás-díjat, amit dicsőség elnyerni. A falu önbecsülését szolgálja, hogy saját címert és zászlót is kaptak, illetve a demokráciát szolgálja, hogy öt főre bővült a városrészi önkormányzati tagok száma. Ugyancsak a közösséget szolgálja a Kádártai Híres Újság, amely havonta jelenik meg. A művelődési ház mellett egy intézménye van Kádártának, az óvoda. Itt az elmúlt időszakban ivókút készült, bútorcsere, valamint termek, helyiségek festése zajlott. A Csimorka utcai játszóteret el kellett bontani, de jó hír, hogy július 1-jéig egy új készül helyette. Czaun János külön is kiemelte a két civil szervezet teljesítményét, az Örömforrás Nyugdíjas Klubot és a Közösség Kádártáért Egyesületet. Gyulafirátóton sajnos a természeti erők miatt 2010-től a csapadékvíz-elvezetés kiépí-

5

laminált padló

10% kedvezménnyel Hubert Barát PORZSÁK SzakÉRTŐ

8200 Veszprém, Radnóti tér 2., (Radnóti irodaház) nyitva: H–P.: 8–17, Szo.: 8–12 Tel.: 20/392-9070

119067

Kedvezménykártyával! Hubert Parketta Veszprém, Házgyári út 24. Tel.: 88/401-590

Nyitvatartás: Hétfő-Péntek: 8-18 óráig Szombat: 8-12 óráig

Az akció június 30-ig, vagy a készlet erejéig érvényes.


a hét témája

6

veszprémi nap 2014. június 6.

Hatályos hirdetmények

EGÉSZ NAPOS KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR A VESZPRÉM ARÉNA PARKOLÓJÁBAN … AHOL A RÉGI TOVÁBB ÉL 11.00 - VETERÁN MOTOROS FELVONULÁS KORHŰ ÖLTÖZÉKBEN

VÁRJUK A KÜLÖNLEGES JÁRMŰVEKET IS!

2014. június 14. 8:00 - 16:00 A

BEL É

JTAL AN

D PÉS Í

A kiállítóktól és a börzei árusoktól nem kérünk helypénzt! További információ és előzetes bejelentkezés: veszeme@gmail.com vagy 30-6294591 telefonszámon Jelentkezés a helyszínen.

SZERVEZŐ

FŐ TÁMOGATÓNK

VESZPREM

www.vme2013.hu

Felhívás az Év Szuper Nagyija és az Év Nagypapája díjra. Határidő: szeptember 15. A hirdetmény megjelent lapunk április 25-ei számának 8. oldalán. Felhívás a Mesél a múlt pályázatra. Határidő: november 25. A hirdetmény megjelent lapunk április 25-ei számának 6. oldalán. Pályázati hirdetmény Karacs Teréz utcai lakás bérbeadására. Határidő: június 5. A hirdetmény megjelent lapunk május 23-ai számának 6. oldalán.

Adja fel apróhirdetését lapunkba a belvárosban! Veszprémi Hirdető Iroda Kossuth u. 6., húszemeletes félemelet megújuló újság, megújuló lehetőségek

A KIRÁLYNÉK VÁROSA

HRABAL 100 11111 ¤

Könyvhét 2014 JÚNIUS 11.

KILÉPNI ANNYI, MINT BELÉPNI

19.�0 �remier �lmvetítés W Így történt, hogy... (r.: Oliver Malina Morgenstern, életrajzi �lm, �014) Fotóvetítés Tomá� �azal archívumából L Hrabal eddig még nem publikált személyes fotói

S

Június 13., péntek 16 óra Beszélgetés lovász andrea kritikussal a Mit olvassanak a mai kiskamaszok című könyv szerzőjével; Házigazda: Nagy Veronika könyvtáros Helyszín: Cholnoky lakótelepi Klubkönyvtár Június 17., kedd 17 óra Tungli M. Klára Végtelen úton című verseskötetének bemutatója; házigazda: Kilián László. Helyszín: Utas és holdvilág Antikvárium

Könyvkiá�ítás �ls��, biblio�l kiadású cseh könyvek

fg

21.00 Cseh diszkó Táncórák id�sebbeknek és haladóknak

Alexandra Könyvesbolt, Bástya Könyvesbolt, Betűtészta Kiadó Libri Könyvesbolt, Patmos Records Kiadó, a Szaléziánum könyvesboltja,

Belvárosi Könyvesbolt, Laczkó Dezső Múzeum, Eötvös Károly Megyei Könyvtár, Művészetek Háza, Vár Ucca Műhely Kiadó, Veszprém Megyei Levéltár

Támogató

Veszprém Megye Jogú Város

v

2014. június 11-14.

*** 16.00 óra A Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karának bemutatkozása Vniversitas Pannonica. A Pannon Egyetem MFTK és a Gondolat Kiadó közös tudományos sorozata. A sorozat köteteit bemutatja Horváth H. Attila, szerkesztő

Szervező Veszprémi Programiroda Kft., Művészetek Háza

Ne a krimikben megszokott razziákra gondoljon az olvasó, szerencsére Veszprémben nem jellemző a „minőségi” bűnözés, ám az apró szabálytalanságok is meg tudják keseríteni az emberek dolgát. Különösen kiéleződik ez olyan sűrűn lakott területen, mint a Haszkovó és Jutasi út melletti lakótelep, ahol a tömbházakban egy kisvárosnyi ember él. „A göngyöleget vidd vissza oda, ahonnan hoztad. A csikket is...” – olvasható a felirat az egyik tömbház lépcsőházi bejáratánál elhelyezett szóróanyagtartó láda oldalán. Igen, ezt nem azért helyezték oda, hogy legyen hová tenni az üres sörösdobozokat és a cigarettamaradványokat. Persze az se lenne jobb, ha a nyílt utcán szórnák szét. Pedig nincs messze a szeméttároló edény, de arra már nem mindenki veszi a fáradtságot, hogy odáig elballagjon...

16.30 órától – botár attila Időfoltok című veszprémi színhelyen játszódó regényének bemutatása és dedikálása – Dr. Márfi Gyula, veszprémi érsek Az Istenkeresés utjai című kötetének bemutatója és dedikálása – házigazda: Németh F. Bernadett, a napló mb. főszerkesztője Dedikálás a Szaléziánum könyvesboltjának standjánál

A gyalogosan razziázó mintegy 20 egy Sok gondot okoz a kutyapiszok is. Egy mondás szerint: „Lehet kutya nélkül élni, de nem érdemes.” Ám aki kutyát tart, annak tekintettel kell(ene) lenni a környezetében élőkre is. Arra, hogy az eb állandó ugatásával ne zavarjon másokat a pihenésben, és az utcán ne kelljen kerülgetni az „ottfelejtett” kutyagumit. Többek között ilyen és hasonló problémák feltárása, megelőzése és orvosolása érdekében javasolta Réfi Ferencné közterület-védelmi csoportvezető, hogy tartsanak razziát a környéken rendőrök és polgárőrök, valamint az ottani körzetek önkormányzati képviselőinek bevonásával.

– Sebő József Dicshalom című kötetének bemutatója és dedikálása – pásztohy panka rendhagyó rajzórája, Finy petra: Az iskolások kézikönyve című könyve alapján. – vass virág Sohanő című könyvének dedikálással egybekötött bemutatója – búzás Huba Amerre a szél fúj című verseskötetének bemutatója és dedikálása

június 13. pénTeK

június 14. szoMbaT

(a Hotel Veszprém mögött)

10.30 óra: vörös boglárka Prizma című kötetét bemutatja Szabóné Becker Hajnalka.

10 órától – Népi játékfűzés Rózsa Néptánccsoport – kicsik együttese – Gömöri táncok Rózsa Néptánccsoport – nagyok együttese – csipkerózsika Kossuth iskola 2. b osztályos tanulói – Hamupipőke Kossuth iskola 4. b osztályos tanulói – Ha én rózsa volnék • Dal az iskoláról • Magyarország Botev iskola tanulói

17.00 óra Sziveri János: Pasztorál. Verseskötet CD-melléklettel. A kiadvány szerkesztője Ladányi István Zeneszerző és zenei szerkesztő Bakos Árpád. Reményi József Tamás utószavával és Benes József Munkácsy-díjas képzőművész grafikáival. Bemutatja: Ladányi István, a Sziveri János Intézet vezetője és Pintér Viktória, az intézet munkatársa, • Közreműködnek az Irodalom- és Kultúratudományi Intézet hallgatói

Veszprém, Szent Imre tér

A könyvhét háziasszonya csütörtökön és pénteken: GecS MónIKA újságíró 14.30 óra Sziveri János: Pasztorál. Verseskötet CD-melléklettel. A kiadvány szerkesztője Ladányi István Zeneszerző és zenei szerkesztő Bakos Árpád. Reményi József Tamás utószavával és Benes József Munkácsy-díjas képzőművész grafikáival. Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, Zenta, 2014. Bemutatja: Géczi János költő és Pintér Viktória, a Sziveri János Intézet munkatársa Közreműködnek az Irodalom- és Kultúratudományi Intézet hallgatói

Erdôs Virág

Utána Géczi János Szélbe burkolt város című Veszprém tárgyú kötetének bemutatása és dedikálása 16 órakor A Veszprémi Ünnepi Könyvhét megnyitója

Köszöntő: porGa Gyula Veszprém polgármestere Vass Virág

Felméri Péter

18 óra botár attila Időfoltok kötetének bemutatója, Művészetek Háza – László Károly Gyűjtemény (Vár u. 29)

14.00: Könyvbemutatók az MnL Veszprém Megyei Levéltára kiadványaiból; Padányi Bíró Márton veszprémi püspök végrendelete 1762. (forráskiadvány) Padányi Bíró Márton emlékezete. Veszprém, 2014. (tanulmánykötet) A két kötetet bemutatja: Dr. Koltai András, történész, A Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltárának igazgatója 14.30 óra: Erdős Virág négyeshatos című kötetének bemutatója és dedikálása – ircsik vilmos Kertek és kerítések című kötetének bemutatása és dedikálása – Tungli M. Klára Végtelen úton (új) és Észrevétlen és alig (korábbi) című verseskötetének bemutatása és dedikálása – sarusi Mihály Szentföldön (Vagabundkorzó 7.) című kötetének bemutatása és dedikálása – „ciprián – a Balaton hercege” című kötetet bemutatja: nyulász péter író és Szepesi Szűcs Barbara illusztrátor. Közreműködik a Kabóca bábszínház, majd interaktív földrajzóra a szerzővel, kézműves foglalkozás az illusztrátorral. Tramini és Furmint a két manó. – Klausz Melinda Megosztok, tehát vagyok (Az internet és a közösségi média szép új világa) című kötetének bemutatása és dedikálása – cinóber cirkusz figurái a porondon! Kézműves foglalkozás szalma edit illusztrátorral, aki több könyvet illusztrált, több mint tíz évig készítette a Fővárosi nagycirkusz plakátjait.

18 órakor sarusi Mihály Szentföldön című kötetének bemutatója, Művészetek Háza – Modern Képtár Vass László Gyűjtemény (Vár u. 3-7)

11 óra Közönségtalálkozó berg judittal, a Rumini könyvek szerzőjével majd dedikálás, közreműködik a Kabóca bábszínház. 11 órától

a képregény-rajzoló pályázat eredményhirdetése – Gyulaffy-koridéző Gyulaffy iskola 5 osztályos tanulói • Pálmai Áron 8. osztályos tanuló – Pásztordal • Gyerekjáték • azért vannak a jó barátok Hatás Andrea színjátszó csoportjának tagjai – nálunk nagyon jó verses műsor, Dózsa iskola alsó tagozatosai 9 órától 12 óráig eleven társasjáték – a Művészetek Háza munkatársaival játszóház − az eötvös Károly Megyei Könyvtár gyermekkönyvtárosaival

K e re s s e l a p u n k a t a f a c eb o o k o n i s: w w w. f a c eb o o k . c o m/ ve s z p re m i 7 n a p

Kilépni annyi, mint belépni (Hrabal 100), leporelló 2014. május 30. 13:34:14

Rendőrök, polgárőrök és közterület-felügyelők – mintegy húszan – tartottak razziát az elmúlt hét egyik napján kora délutántól késő estig a Budapest út-Jutasi út-északi útgyűrű által határolt területen.

– Kanyár erika Smaragd énekek verseskötetének bemutatása és dedikálása

A programsorozatot megnyitja: FelMéri péTer stand up comedysta A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Esti razziát tar

ÜNNEPI KÖNYVHÉT június 12. csÜTÖrTÖK

KIÁLLÍTÓK

q

Minden esemény helyszíne a Hangvilla, kivéve a Cseh diszkó, amely az Expresszóban lesz

Kapcsolódó rendezvényeK Június 10., kedd 17 óra czigány György és simon erika bemutatják saját köteteiket és a Kairosz Kiadó újdonságait. Helyszín: Eötvös Károly Megyei Könyvtár (Komakút tér 3.)

2

18.00 Kerekasztal beszélgetés Kilépni annyi, mint belépni (Kocsis Péter söremigráns, Dr. Praznovszky Mihály f�szerkeszt�, Martin Bauer �lozófus)

U Vyst�elen�ho oka �A Kil�tt Szemhez� prágai kocsma a rendezvény ideje alatt Hrabal kedvenceit kínálja: gambrinus sör, hermelin, utopenec

◀ 2014. június 11., szerda Hrabal 100 (évfordulós ünnep a Hangvillában)

Rendőrök, polgárőrök és közterület-felügyelők beszélg


a hét témája

veszprémi nap 2014. június 6.

gettek a lakosokkal az együttélés kapcsán őket leginkább érintő problémákról

rtottak a lakótelepen

Fotó: Mátyus

yenruhás el is beszélgetett a lakókkal, hogy megismerjék a problémáikat – Lakossági bejelentések is igazolják, hogy a Budapest útJutasi út-északi útgyűrű határolta területen a nyári időszakban több probléma adódik – nyilatkozta az akció kapcsán Miklósi György főhadnagy, körzeti megbízotti alosztályvezető. – Nem nagy dolgokról van szó, ám még-

sem elhanyagolható, hogy gyerekek barangolnak az éjszakában felügyelet nélkül, hangoskodnak, amivel zavarják az ott lakók pihenését, hiszen a nyári hónapokban nyitott ablakok mellett alszanak az emberek. Az is problémát okoz, hogy este olyanok is használják a lakótelepi játszó-

Zsarolás bűntettének gyanújával vettek őrizetbe két férfit, akik rendőrnek kiadva magukat több mint másfél millió forintot vittek el egy veszprémi sértettől. A feljelentés adatai szerint a két álrendőr becsengetett egy lakótelepi lakásba, arra hivatkozva, hogy prostitúció ügyében nyomoznak, és házkutatást kívánnak tartani. Bejelentették, tudomásuk van arról, hogy nagyobb összeget

A Veszprémi Lelki Elsősegély Telefonszolgálat 24 órában várja hívását. Ha úgy érzi, hogy segíthetünk, várjuk hívását a 116123 és a 88, illetve a 87-es inviteles körzetből ingyen hívható 06-88/422-205 telefonszámon. Valakinek csak egy telefonszám, a bajba jutottnak azonban segítség! ,,…hogy beszéljünk egymással.”

Milyennek ítéli a város közbiztonságát?

Veszprém, Gyulafirátót, Kádárta közvilágítási hibabejelentő: 06/30/ 487-2853. Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. központi hibabejelentés: telefonon: call center műszaki hibabejelentő: 06/80/205-020, 06/80/533533, 06/20/459-9666, 06/30/459-9666, 06/70/4599666, elektronikusan: http:// e-iroda.eon-hungaria.com: lakossági ügyfelek – hibabejelentés – közvilágítási hibabejelentés. VMJV Polgármesteri Hivatal hibabejelentési lehetőségek: 8200 Veszprém, Óváros tér 9., e-mail: vmjv@gov.veszprem.hu fax: 88/421-418, telefon: 88/549100, zöldszám: 88/401-104 (a nap 24 órájában hívható).

Molnár Ernő a Lokálpatrióták elnöke Érezhető, hogy az új városi kapitány több rendőrt vezényel a városba, ami jót tesz a közbiztonságnak, ugyanakkor tudni, hogy országosan még mindig kevés a rendőr. A város vezetésének pedig több segítséget kellene adni a rendőrök helyi letelepedéséhez.

tereket – nem rendeltetésszerűen –, akik már bőven kinőttek a gyerekkorból, alkoholt fogyasztanak ott, akárcsak a nyitva felejtett lépcsőházakban. Ez felveti a hajléktalanproblémát is, ami sajnos állandó gondja az itt élőknek. Utóbbiak közül sokan „felszívódnak” az egyenruha láttán, ennek ellenére az akció során is többször kellett intézkedni. Ám a gyalogosan razziázók elbeszélgettek a járókelő emberekkel, akik elmondták, milyen problémák nehezítik ott az életüket. Rendkívül hasznosak ezek az eszmecserék, ugyanis sokan azzal sincsenek tisztában, hogy egy adott probléma kezeléséhez mikor kell rendőrt hívni, és milyen esetben – és miképpen – lehet eljárni olyan ügyben, amelynél indokolatlan a rendőri intézkedés. A tapasztalatok alapján úgy határoztak a razzia résztvevői, hogy akciójukat rendszeressé teszik a jövőben. Darcsi istván

rejtettek el a lakásban. Mivel a rejtekhelyről az otthon levőknek nem volt tudomásuk, ezért telefonon felhívták a lányukat, aki az elkövetők rábeszélésére elmondta, hol található a pénz. Pálmann László alezredes, a Veszprémi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályának vezetője elmondta, egy másik ügy kapcsán során állt össze a kép az álrendőrös zsarolásról, amit a házkutatások igazoltak. DI

Hibabejelentés

Telefonos segítség nehéz helyzetben

MEGKÉRDEZTÜK

Eizenacker János nyugdíjas A Kádártai úton lakom és bár nagy ritkán előfordul felénk is betörés, biztonságosnak ítélem a környékünket és a várost is. Ha 100 méterenként állnának rendőrök az utakon, a bűnözők akkor sem tűnnének el. Bűnözés mindig is volt és a jövőben is lesz. Tóth Erika gyesen lévő anyuka Csak néhány éve költöztem Veszprémbe egy közeli nagyvárosból, de úgy tapasztalom, itt sokkal jobb a közbiztonság, bár hozzá kell tennem, a rendőrségtől alig pár méterre lakom. Ettől függetlenül, még semmilyen atrocitást nem tapasztaltam a városban.

Fotók: Zwicker

Kondás István szakács Az Egry lakótelepen lakom és a környékünkön ritkán történik valami rendőrségi esemény. Ennek ellenére éppen ma meséltek a boltban egy betörésről, ami a közelben történt. Megmondom őszintén, én még a környékünkön nem láttam járőröző rendőrt.

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET MŰKÖDÉSI RENDJE, ELÉRHETŐSÉGE: KÖZPONTI ÜGYELET: 8200 VESZPRÉM, KÓRHÁZ U. 1. (a kórház sürgősségi osztálya mellett működik 2014. május 1-jétől!)

FELNŐTT SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS ÜGYELETI RENDJE: Telefon: (88) 412-104 Hétfő-Péntek: 16.00 órától 8.00 óráig, Hétvégeken és ünnepnapokon: 8.00–8.00 óráig (24 órás folyamatos);

HÁZI GYERMEKORVOSI SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS ÜGYELETI RENDJE: Telefon: (88) 412-104 Hétfő-Péntek: 16.00 órától 8.00 óráig, Hétvégeken és ünnepnapokon: 8.00–8.00 óráig (24 órás folyamatos);

Alapellátási központi ügyelettel kapcsolatos bejelentés tehető: VMJV Önkormányzata (8200 Veszprém, Óváros tér 9. tel: (88) 549-273.

FOGORVOSI SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS ÜGYELETI RENDJE 8200 VESZPRÉM, HALLE U. 5/E. Telefon: (88) 425-228

Kizárólag: hétvégeken és ünnepnapokon: 8.00–14.00 óráig. Fenntartó: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Tel.: (88) 549-273

Fogorvosi ügyelettel kapcsolatos bejelentés tehető: VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. sz. Tel: (88) 424-472

7


KÖZÉLET

veszprémi nap 2014. június 6.

Biztonságunk érdekében

Sikeres NATO-ellenőrzés Jó eredménnyel zárult a Sziklában lezajlott NATO-ellenőrzés, jelentették be a napokban a Jókai utcai katonai objektumban.

Fotó: Hauzler

Riasztó és távfelügyeleti rendszerekről is tartottak bemutatót A Veszprémi Rendőrkapitányság, valamint a Veszprém Megyei Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara vagyonvédelmi lakossági fórumot tartott a VMK-ban kedden. Elsőként Orsós Károly őrnagy az idősek sérelmére elkövetett vagyon elleni bűncselekményekről adott tájékoztatást. Elmondta, erre vonatkozóan a rendőrség már bűnmegelőzési technikákat is kidolgozott, amelyekkel vidéken több sikert értek el, mert jobban figyelnek egymásra az emberek. Ebben kellene előrelépni a lakótelepeken is. Mindig 2–3

személy dolgozik együtt, és amíg egy vagy két fő leköti a sértett figyelmét, addig társuk eltulajdonítja az értékeket. Zanati Gyula őrnagy a lakásbetörésekről és a trükkös lopásokról beszélt. Kifejtette, manapság főleg utazó bűnözők követik el az ilyen bűncselekményeket, ezért nagyon fontos a gyors bejelentés. A kamara munkatársai a vagyonvédelmi lehetőségekről, a riasztó és távfelügyeleti rendszerekről, alkalmazható technikai eszközökről adtak tájékoztatót és tartottak bemutatót. h auzler

úgy szerepelt a feladatok között, mint tesztek és egyéb gyakorlati vizsgák, amelyek szinte a teljes állományt érintették. Egy háborús krízishelyzetet is modelleztek a Sziklában. A veszprémi parancsnok hangsúlyozta, kétéves felkészülési folyamat ért véget az egyhetes ellenőrzéssel. − Megmutattuk, hogy képesek vagyunk a létesítményt megvédeni és a benne esetlegesen keletkező technikai és egészségügyi problémákat is

elhárítani − mondta el Szücs József. A sajtótájékoztatón Zentai László ezredes, az MH 54. Veszprém Radarezred parancsnoka kiemelte, a két veszprémi alakulat közösen dolgozott azért, hogy megfeleljenek a nemzetközi elvárásoknak, a radarezred a logisztikai, a híradó-informatikai és az erők védelme feladatok biztosításáért felelt az ellenőrzés során. Németh meliNda

− A magyar légtér biztonságáért felelő veszprémi központ alkalmas feladatai ellátására. Motivált, jól kiképzett katonákkal találkoztunk a Sziklában. Az összes nemzetnek rendelkeznie kellene olyan képességgel, mint amilyen itt van Veszprémben. Fontos, hogy az épületek is nagyon jól karbantartottak, vagyis az ezért felelős állomány szintén jól végzi a munkáját − mondta el sajtótájékoztatón a norvég Rune Grorud alezredes, a NATO ellenőrzési csoport vezetője. Az MH Légi Vezetési és Irányítási Központ (MH LVIK) Fotó: Németh parancsnoka, Szücs József hozzátette, 18 ország 57 szak- Rune Grorud alezredes, a NATO ellenőrzési csoport vezetője és embere ellenőrizte a központ Szücs József mérnök ezredes, a veszprémi központ parancsnomunkáját. Éleslövészet épp- ka a Sziklában az ellenőrzés eredményéről tartott tájékoztatón

TÉVÉZZ OTTHON, VAGY HA MENNED KELL,

VIDD A MECCSET IS!

MOST VÁLTS TELEKOM TV-ELŐFIZETÉSRE! Válaszd akciós ajánlatunkat, mert Telekom TV-előfizetőként a TV-műsorokat nemcsak TV-készülékeden, hanem a TV GO-val külön díj fizetése nélkül notebookon, táblagépen és okostelefonon is nézheted! Így válik a tévézés élménye több képernyőssé.

MINDEN TELEKOM TV-CSOMAG

További információért kérdezd értékesítő kollégánkat!

1990 Ft havi díjjal

Az első 2 hónapban, 2 év hűségidővel, új előfizetőknek. A TV GO kizárólag belföldön vehető igénybe, használatához megfelelő készülék, előzetes regisztráció és folyamatos szélessávú internetkapcsolat szükséges. A hálózati adatforgalmazásból származó költségek a szolgáltatás felhasználóját terhelik. TV-előfizetési ajánlatunk 2014. április 26-tól visszavonásig érvényes, új lakossági Telekom digitális TV-előfizetők részére, a Magyar Telekom e szolgáltatással lefedett területein műszaki felmérés eredményétől függően. Eltérő díjazással a díjcsomagok 1 éves és határozatlan idejű konstrukcióban is igénybe vehetők. Az akció speciális és egyéb ajánlatokkal nem vonható össze. A havidíj promóció az 1990 Ft-nál kedvezőbb havi díjú csomagokra, és analóg kábeltévé díjcsomagokra nem érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű, a 3. hónaptól érvényes havi díjak és további információ: telekom.hu

Veszprém Telekom üzlet: Kossuth u. 3.

Partner üzlet: Elastic’91 Kft. Veszprém, Kossuth u 10.

119536

8


ötórai tea

veszpréminap 2014. június 6.

9

Beszélgetés Bácskai Sándorral, a Pannon Egyetem Aranyplakettel kitüntetett testnevelőjével

„Csak” tette a dolgát, de mindig a legjobban A felsőoktatás sportéletének népszerűsítéséért végzett eredményes munkája elismeréséül a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség Aranyplakettel tüntette ki Bácskai Sándort, a veszprémi Pannon Egyetem testnevelő tanárát, a Testnevelési és Sport Intézet korábbi igazgatóját. A budapesti Testnevelési Főiskola régi, még 1925-ben létesült főépületében az első emeletre vezető lépcsőfordulóban egy sportszobor állt, amelynek talapzatába az intézményben legjobban tanuló és sportoló diákok nevét vésték be évente. Azért ott, mert aki bement a TF-re, szinte biztos, hogy elhaladt előtte. Az intézmény büszke volt a kiváló diákjaira. Főiskolásként én is büszkén mutattam évfolyamtársaimnak a szoborra és a feliratra, megjegyezve, hogy Bácskai Sanyi is veszprémi, akárcsak én. Háromszor vésték fel a nevét, ugyanis négyéves tanulmányai során három alka-

éveket leszámítva végig Veszprémben éltem – beszélt kötődéseiről Bácskai Sándor. Édesanyja egész életében nyelveket tanított a Lovassy gimnáziumban, édesapja vegyészmérnök volt, a Neviki megalakulása után a korróziós osztályt vezette. – A szüleimnek semmi köze nem volt a sporthoz. Előbb futballoztam a Haladás-Petőfiben, Németh József, „Spitál” volt az edzőm. Majd 14 éves koromban Huber Tamás beszélt rá, hogy menjek el én is röplabdázni Háli Józsefhez, aki a ligetben szabadtéri, salakos pályákon tartotta az edzéseket – emlékezett sportpályafutá-

NÉVJEGY Bácskai Sándor 1952-ben született Szegeden, de egész élete Veszprémhez kötődik. A 2. számú Általános Iskolában, majd a Lovassy gimnáziumban tanult, s a Testnevelés Főiskola elvégzése után a 306-os Szakmunkásképzőben kezdett tanítani. Dolgozott a Közlekedésgépészeti Szakközépiskolában, majd az egyetem testnevelési tanszékét vezette. Három testvére van, közülük Rita a Lovassy gimnázium testnevelő tanára. Felesége, Katalin is testnevelő, a Báthory iskolában tanít. Három gyermekük van: Györgyi 36 éves, László 34, Sándor 27. Most várják a harmadik unokájukat. Hobbija is a sporthoz köti: szereti a teniszt, és barátaival szokott párost játszani. lommal lett a TF legjobbja. Kicsit meglepődik, amikor elmesélem ezt a régi történetet. Megjegyzi, hogy már a Lovassy gimnáziumban is elnyerte a Jó tanuló, jó sportoló címet. Tanulmányi átlaga mindig négy fölött volt, középiskolásként a veszprémi NB II-es csapatban röplabdázott, főiskolásként pedig az NB I-es TFSE-ben. – Világrajövetelem előtt szüleim már Veszprémben éltek, de mivel édesanyám szegedi volt, helyesebbnek látta, ha hazamegy szülni. Ennyi köt Szegedhez, semmi más, hiszen a pesti főiskolás

sa kezdetére. – Megfogott a szép környezet és a játék is. Egyszerűen beleszerettem a röplabdába. De sosem szakadt el a labdarúgástól, ma is lelkesen szurkol kedvenc csapatának, a Ferencvárosnak, melyet bátyja kedveltetett meg vele. Fiai is fociznak amatőr szinten Budapesten a MAFCban. Amikor eljött a pályaválasztás ideje, csak a sportban gondolkodott, így került a TF-re. Hamarosan újabb jelentős fordulat következett az életében: a főiskolán megismerte feleségét, Katalint, akivel még tanulmányaik

alatt, második évfolyamosként összeházasodtak. A TF befejezése után hazatért Veszprémbe, ahol elsősorban edzőként számítottak rá a Bakony Vegyész röplabda-szakosztályánál, de közben játszott is, és tanított a 306-os szakmunkásképzőben, a mai Táncsics elődjében. Felesége a Béke téri iskolában kezdett dolgozni, majd átkerült a Báthoryba, ahol a mai napig tanít. Mindketten sok energiát fektettek a röplabdába, Katalin a minap a diákolimpia országos döntőjében szerepelt tanítványaival. Bácskai Sándor az NB IIben játékos-edző volt, majd felkerülve az élvonalba, a játékot választotta, mert az NB I-ben már nehéz lett volna összeegyeztetni a két feladatot. Visszavonulása után is megmaradt a sportágban: sportvezetőként segítette a veszprémi röplabdát. Igazi röplabdás dinasztia a Bácskai család, hiszen Sándor mellett felesége, húga és lánya is játszott a mindenkori városi csapatban. Amikor felépült a Közlekedésgépészeti Szakközépiskola – a mai Jendrassyk –, Sándor hosszú éveken át ott folytatta testnevelői munkáját. Pályafutásában jelentős lépés volt, amikor az egyetem testnevelési tanszékének vezetője lett. Munkájával új színt vitt a hallgatók életébe. – Az országban elsőként nem klasszikus testnevelés órákat tartottunk az egyetemistáknak, hanem sportági csomópontok kiépítésével nagy választási lehetőséget biztosítottunk a rendszeres testmozgásra – fogalmazta meg a program lényegét. – Ez azóta is így működik, ötvennél több sportág közül választhatnak a hallgatók. Nem minden az egyetem kereteiben működik, ami nincs nálunk, de van a városban, megszerveztük, hogy kijárhassanak oda sportolni az egyetemisták. Munkatársaimmal sokat dolgoztunk azért, hogy presztízsében megerősítsük az egyetemen belül a testnevelési tanszéket.

Fotó: Zwicker

Bácskai Sándor szeptemberben nyugdíjba vonul, és visszatér a röplabdához, az utánpótlás-nevelés tölti majd ki az életét Vezetőként és testnevelőként egyaránt sokat tett a felsőoktatási sportélet népszerűsítéséért, mégis meglepetésként érte a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség kitüntetése. – Tettem a dolgomat, nem vártam érte külön elismerést, ezért lepett meg, hogy Aranyplakettel jutalmazták a munkámat. Ennél is nagyobb meglepetés volt, hogy egyedül kaptam. Akik rangosabb kitüntetést vehettek át, azok sokkal hosszabb időszakot töltöttek az egyetemi sportban. Ebben a kitüntetésben benne van a kollégáim munkájának az elismerése is. Ezúton is köszö-

nöm a hozzáállásukat – mondta Bácskai Sándor. Szeptembertől nyugdíjba vonul, de nem szakít a sporttal. – Visszatérek a röplabdához – avatott be terveibe. – Újjá kell szerveznünk azt az utánpótlás-nevelést, ami egykor kitűnően működött a városban. Nem kívánunk versenyezni a nagy helyi klubokkal, nem lenne reális. Közel száz gyereknek adhatunk olyan élményt, amit ez a sportág nyújt, és a felnőttek bajnoki meccsein mintegy kétszáz veszprémit szórakoztathatunk. Minket ez ösztönöz. Darcsi István 

A Pajtás tragédiája Máig nem tudjuk igazán, hogyan is történt a Balaton eddigi legnagyobb személyhajó-balesete, a Pajtás csavargôzös 1954. május 30-ai felborulása. Igazán abban sincs egyetértés, hogy az 50 sérültön túl valóban 23 volt-e a halálos áldozatok száma, vagy ennél esetleg jóval többen lelték halálukat a hajó alá vagy belsejébe szorulva. Mi sem hisszük azt, hogy kiderítjük az igazságot, csak bôvíteni szeretnénk a biztos informá-

ciókat azok megszólaltatásával, akik a hajó utasaként, a mentésben közremûködôként, vagy csak éppen arra járóként közvetlen tanúi voltak a tragikus eseménynek. Az írásból megtudhatják azt is, miként lettek a füredi óvodások a baleset áldozatai.

Keresse írásunkat a szombati Naplóban!


programajánló

Június 8., vasárnap 8:00 Kukkantó gyermekmagazin 8:30 Kilátó kulturális magazin 9:00 Heti vágatlan – ez történt a héten 9:15 Honvédhét magazin 9:30 Katolikus krónika 10:00 Heti vágatlan – ez történt a héten 10:15 Ha csíped a természetet. Szalmabála építészet 10:30 Benczenészek. 3. rész. 11:00 Simonyi Gála 11:30 ZOO+ magazin 12:00 Képújság 18:00 Veszprémi közéleti magazin 18:45 Honvéd 7 magazin 19:00 Kalendárium. Húsvét és pünkösd 19:30 Épí-Tech Házépítők Magazinja 19:32 Tetőfelújítás Creaton Balance cseréppel 19:40 Kerti tanácsok a WOLF-Gartentől – a gyepszellőztetés 19:45 Idegbaj a köbön? Az építési engedélyezési eljárás 19:50 Kerítés, támfal építése Kobox rendszerrel 20:00 Váltóláz autós magazin 20:30 Célkeresztben katonai magazin 21:00 Kedvenc kisállat magazin 21:30 Kukta – főzzünk együtt 22:00 Képújság Június 9., hétfő 8:00 Veszprémi közéleti magazin 8:45 Honvéd 7 magazin 9:00 Kalendárium. Húsvét és pünkösd 9:30 Épí-Tech Házépítők Magazinja 9:32 Tetőfelújítás Creaton Balance cseréppel 9:40 Kerti tanácsok a WOLF-Gartentől – a gyepszellőztetés 9:45 Idegbaj a köbön? Az építési engedélyezési eljárás 9:50 Kerítés, támfal építése Kobox rendszerrel 10:00 Váltóláz autós magazin 10:30 Célkeresztben katonai magazin 11:00 Kedvenc kisállat magazin 11:30 Kukta – főzzünk együtt 12:00

Hétfő (06.09.) 8.00–18.00 Napközben balatoni körkép, élő kapcsolásokkal 18.00 Fejezetek Magyarország közlekedéstörténetéből, 14. rész 18.30 Nagyítás – Vendég: Heckenberger Iván küzdősport-edző 19.00 Kapospont – hírműsor 19.15 Sportmagazin 19.30 Balaton helyzete és kilátásai – ismeretterjesztő előadás-sorozat, 7. rész 20.00 Bűnös szándék –amerikaikrimi,Fsz.:JamesBelushi(12)21.30Bodrogzug – ismeretterjesztő film 22.00 Középkori várromok 11. rész – ismeretterjesztő film 22.10 Éjszakai panoráma (benne: esti műsoraink ismétlése) Kedd (06.10.) 8.00–18.00 Napközben balatoni körkép, élő kapcsolásokkal 18.00 GN-Töbör – ismeretterjesztő film 18.30 Lót barlangja – ismeretterjesztő film 19.00 Kapospont – hírműsor 19.15 Sportmagazin 19.30 Mindenkinek jár az unalom – stand up comedy, 2. rész 20.00 A doktor – szórakoztató egészségügyi műsor, 10. rész 20.30 Meru vulkán – ismeretterjesztő film 21.00 Magyarok Etruriában – ismeretterjesztő film 22.00 Éjszakai panoráma (benne: esti műsoraink ismétlése)

Szerda (06.11.)

8.00–18.00 Napközben balatoni körkép, élő kapcsolásokkal 18.00 Pódium archív – Cigányzenekar koncertje 18.30 A damaszkuszi acél – ismeretterjesztő film 19.00 Kapospont – hírműsor 19.15 Sportmagazin 19.30 Mindentudás Egyeteme – ismeretterjesztő előadás 20.15 Őseink hagyatéka – ismeretterjesztő film 20.40 A cápavadász – kalandfilm, Fsz.: Franco Nero 22.00 Éjszakai panoráma (benne: esti műsoraink ismétlése)

Csütörtök (06.12.) 8.00–18.00 Napközben balatoni körkép, élő kapcsolásokkal 18.00 Balatoni programajánló 18.10 A suszter és a lángi gróf – portré egy cipészről 18.30 A díszfegyverkovács – ismeretterjesztő film 19.00 Kapospont – hírműsor 19.15 Sportmagazin 19.30 Szőlőhegyi kápolnák – ismeretterjesztő film 20.30 Évszakok a Dráva mentén: Ősz 20.45Tűzharc–amerikai akciófilm, Fsz.:StephenBaldwin

Petőfi Színház

Képújság 18:00 Kukkantó gyermekmagazin 18:30 Kilátó kulturális magazin 19:00 Híradás 19:20 40 éves a Botev iskola – ünnepi gálaműsor a Hangvillában. 1. rész 20:05 Híradás 20:25 Veszprémi sporthíradó 20:40 Balasport magazin 21:00 Nyitott egyetem. Spéder Zsolt: gyermekvállalás Magyarországon 21:30 Híradás 22:00 Képújság Június 10., kedd 8:00 Kukkantó gyermekmagazin 8:30 Kilátó kulturális magazin 9:00 Híradás 9:20 40 éves a Botev iskola – ünnepi gálaműsor a Hangvillában. 1. rész 10:05 Híradás 10:25 Veszprémi sporthíradó 10:40 Balasport magazin 11:00 Nyitott egyetem. Spéder Zsolt: gyermekvállalás Magyarországon 11:30 Híradás 12:00 Képújság 18:00 40 éves a Botev iskola – ünnepi gálaműsor a Hangvillában. 2. rész 19:00 Híradás 19:20 Veszélyzóna – munkavédelemről, mindenkinek. 4. rész. A munkaegészségügy 19:35 Katolikus krónika 20:00 Híradás 20:20 Egyetemi híradó 20:30 ÉpíTech Házépítők Magazinja 20:32 Tetőfelújítás Creaton Balance cseréppel 20:40 Kerti tanácsok a WOLF-Gartentől – a gyepszellőztetés 20:45 Idegbaj a köbön? Az építési engedélyezési eljárás 20:50 Kerítés, támfal építése Kobox rendszerrel 21:00 Krisztus vándorai. Dolgozzatok verejtékkel 21:30 Híradás 22:00 Képújság

előadása

Június 11., szerda 8:00 40 éves a Botev iskola – ünnepi gálaműsor a Hangvillában. 2. rész 9:00 Híradás 9:20 Veszélyzóna – munkavédelemről, mindenkinek. 4. rész. A munkaegészségügy 9:35 Katolikus krónika 10:00 Híradás 10:20 Egyetemi híradó 10:30 ÉpíTech Házépítők Magazinja 10:32 Tetőfelújítás Creaton Balance cseréppel 10:40 Kerti tanácsok a WOLF-Gartentől – a gyepszellőztetés 10:45 Idegbaj a köbön? Az építési engedélyezési eljárás 10:50 Kerítés, támfal építése Kobox rendszerrel 11:00 Krisztus vándorai. Dolgozzatok verejtékkel 11:30 Híradás 12:00 Képújság 18:00 Balasport magazin 18:30 Kukta 19:00 Híradás 19:20 Veszélyzóna – munkavédelemről, mindenkinek. 5. rész. A munkavédelmi ellenőrzések 19:35 Látogató – a Gyimesek 20:00 Híradás 20:20 Veszprémi sporthíradó 20:30 Célkeresztben katonai magazin 21:00 Tükörképben női magazin 21:30 Híradás 21:50 Klippercek 22:00 Képújság

Kabóca Bábszínház Június 14–15., szombat-vasárnap XXI. Kabóciádé családi fesztivál a Veszprém-völgyben, a Kolostorok és Kertek rendezvénytéren

Kiállítások Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény Veszprém, a királynék városa – Gizella királyné és a veszprémi püspökök királyné-koronázási joga, október 31-ig Diplomáciai szolgálatban – Vetési Albert püspök, Mátyás király vezető diplomatája – kamarakiállítás, október 31-ig Isten és a haza szolgálatában – Esterházyak és barokk püspökök – kamarakiállítás, október 31-ig

Június 12., csütörtök 8:00 Balasport magazin 8:30 Kukta 9:00 Híradás 9:20 Veszélyzóna – munkavédelemről, mindenkinek. 5. rész. A munkavédelmi ellenőrzések 9:35 Látogató – a Gyimesek 10:00 Híradás 10:20 Veszprémi sporthíradó 10:30 Célkeresztben katonai magazin 11:00 Tükörképben női magazin 11:30 Híradás 11:50 Klippercek 12:00 Képújság 18:00 Kilátó kulturális magazin 18:30 Kukkantó gyermekmagazin 19:00 Híradás 19:20 Klippercek 19:30 Katolikus krónika 20:00 Híradás 20:20 Böbe főz – 4. rész 20:30 Zene TV 21:00 Benczenészek 3. rész. 21:30 Híradás 21:55 Klippercek 22:00 Képújság

22.10 Éjszakai panoráma (benne: esti műsoraink ismétlése)

www.program.veszprem.hu

hétköznapokon délelőtt a veszprémi Március 15. utcai uszodában Mélyvizes kezdő és haladó szinten, több évtizedes tapasztalattal, két csoportban oktatjuk a gyermekeket az úszás alapjaira. A MUSZ (Magyar Úszó Szövetség) engedéllyel rendelkező szakképzett úszóoktatóink délelőtt 10-től, ill. 11-órától, 50 perces oktatás keretében várják a gyermekeket 5-től 14 éves korig. A kezdő csoportban elegendő előfeltétel a vízhez szokottság.

Vasárnap (06.15.)

A Kozmutza iskola bemutatkozó kiállítása az O épületben (Wartha Vince u. 1.), június 26-ig

Március 15. úti könyvtár Kik laknak a paraván mögött? – kiállítás a Kabóca Bábszínház bábjaiból, szeptember 5-ig

Gyulafirátóti Művelődési Ház A zirci „Gyűszűkék” Foltvarró Kör kiállítása június 12-ig

Egyéb Június 6., péntek 15 óra

palota Magtárában, június 15-ig Június 7., szombat 9–16 óra reinhard roy kiállítása a Modern Völgyikút családi és egészségKéptár–Vass László Gyűjtemegőrző nap és Völgyikút-park ményben, július 12-ig takarítás a Veszprém-Cserháti Társaskör Kulturális Egyesület Szaléziánum szervezésében, sport- és gyerVollein Ferenc Modern Golgota mekprogramokkal, életmódcímű festménykiállítása, június tanácsadással, őstermelői 10-ig vásárral Hallják meg hívők és hitetlenek – Június 7., szombat 14–21 óra kiállítás Sík Sándorról és a piarisGyere a parkba! – nyárköszöntő ta rendről, június 10-ig családi délután a VMK előtti sza„Az üdvösség útján” – Hitvallók, badtéri színpadon és a Táborálvértanúk és boldogok a huszalás parkban (esőhelyszín: VMK dik században című kamaraszínházterem és előcsarnok) kiállítás, augusztus 31-ig 14.00–19.00 Mosolyvár Játszóház;

kis létszámú intenzív úszótanfolyam indul

Szombat (06.14.) 8.00–14.00 Napközben balatoni körkép, élő kapcsolásokkal 14.00 A legkisebb boszorkány – magyar mesefilm 15.00 Hövej öröksége – ismeretterjesztő film 15.30 Kertszépítők 10. rész – a kertészkedés szépségei és fortélyai 15.30 Nagyítás – Vendég: Wirth Béla a Pécsi Törvényszék egykorielnöke16.00Vezúvvulkán – ismeretterjesztőfilm 16.30 BencZenészek – beszélgetés és zenélés ismert zenészekkel, 5. rész 17.00 Mindentudás egyeteme – ismeretterjesztő előadás 17.45 Partysztár 2. rész – zenés tehetségkutató 18.15 Magyarok Etruriában – magyar mesefilm 19.15 Sólyomszárnyon – ismeretterjesztő film 19.45 Rideg valóság – amerikai western, Fsz.: Burt Reynolds (12) 21.00 Éjszakai panoráma (benne: esti műsoraink ismétlése)

Pannon Egyetem

Miklósi Károly egykori szovjet hadifogoly Málenkij robot – orosz hadifogságom története Művészetek Háza című kötetének előadással egybekötött bemutatója a Mártírok Balogh Csaba Kompozit című kiálu. 11. alatt lítása a Várgalériában, június 8-ig Június 6., péntek 17 óra Fotószuprematisták – robitz Udvardi Erzsébet Kossuth- és MunAnikó, Minyó Szert Károly és kácsy-díjas festőművész A fény megérkezik című emlékkiállítáSzombathy Bálint tárlata a sának megnyitója az Érseki Csikász Galériában, június 14-ig palotában YBL200! kiállítás a Dubniczay-

Az iskola befejezésével – június 16-tól július végéig –,

Péntek (06.13.) 8.00–18.00 Napközben balatoni körkép, élő kapcsolásokkal 18.00 Géniusz – kulturális magazin 18.30 Balatoni programajánló 18.40 Ngorongoro kráter orrszarvúi – ismeretterjesztő film 19.00 Kapospont – hírműsor 19.15 Sportmagazin 19.30 Korzó – közéleti magazin 20.30 Etna– ismeretterjesztő film 21.00 Ez a fiúk sorsa – amerikai filmdráma, Fsz.: Leonardo DiCaprio (12) 22.30 Éjszakai panoráma (benne: esti műsoraink ismétlése)

8.00–14.00 Napközben balatoni körkép, élő kapcsolásokkal14.00MagyarokEtruriában–ismeretterjesztőfilm 15.00 Partysztár 2. rész – zenés tehetségkutató 15.30 Nagyítás – Vendég: Wirth Béla a Pécsi Törvényszék egykori elnöke 16.00 BencZenészek – beszélgetés és zenélés ismertzenészekkel,5.rész16.30Sólyomszárnyon–ismeretterjesztő film 17.00 Kertszépítők 10. rész – a kertészkedés szépségei és fortélyai 17.30 A legkisebb boszorkány – magyar mesefilm 18.30 Vezúv vulkán – ismeretterjesztő film 19.00 Mindentudás egyeteme – ismeretterjesztő előadás 19.45 Rideg valóság – amerikai western, Fsz.: Burt Reynolds (12) 21.00 Éjszakai panoráma (benne: esti műsoraink ismétlése)

További városi programokról Veszprém honlapján az alábbi címen tájékozódhat:

Június 6., péntek 19 óra A kávéház – Kossuth Zsuzsanna-bérlet Kőtár – Kőtöredékek a veszprémi Június 6., péntek 22 óra Bérletek várból, október 31-ig éjszakája Történelmet írtak – XXIII. János és Június 13., péntek 19 óra Éjjeli II. János pál pápa az életszentmenedékhely – Brusznyai ség útján, június 30-ig a Szent Árpád és Sík Sándor-bérlet Imre piarista és Helyőrségi Június 14., szombat 19 óra Éjjeli templomban menedékhely – Bakony-bérlet Udvardi Erzsébet Kossuth- és MunLatinovits–Bujtor Játékszín kácsy-díjas festőművész A fény Június 14., szombat 16 óra Operamegérkezik című emlékkiállítábarátok köre – bérletszünet sa az Érseki palotában, szeptemPannon Várszínház ber 24-ig Helyszín: Hangvilla Laczkó Dezső Veszprém Június 6., péntek 19 óra Sose Megyei Múzeum halunk meg – bérletszünet Június 7., szombat 19 óra Hegedűs Ácsolt fatornyok – védelmező templomok – erdélyi művelta háztetőn – bérletszünet ség, július 20-ig Június 14., szombat 19 óra Lulu – Játékvilágok, augusztus 10-ig Iváncsik Ilona Társulat vendég-

Előzetes jelentkezés, bővebb információ a 30/5277-994-es telefonszámon, ill. oktatási napokon a helyszínen.

Adja fel apróhirdetését lapunkba Veszprém belvárosában! Veszprémi Hirdető Iroda Kossuth u. 6., húszemeletes félemelet megújuló újság, megújuló lehetőségek

118453

Június 7., szombat 8:00 40 éves a Botev iskola – ünnepi gálaműsor a Hangvillában. 1. rész 8:50 Böbe főz. 2. rész. 9:00 Híradás 9:20 Veszélyzóna – munkavédelemről, mindenkinek. 6. rész. A munkabalesetek 9:35 Látogató – románandrásfalva 10:00 Híradás 10:20 Klippercek 10:30 A Veszprém–passau Baráti Társaság Egyesület jótékony célú gálaműsora a passaui Gizella ereklye helyreállításáért. 2. rész 11:30 Híradás 12:00 Képújság 18:00 Kukkantó gyermekmagazin 18:30 Kilátó kulturális magazin 19:00 Heti vágatlan – ez történt a héten 19:15 Honvédhét magazin 19:30 Katolikus krónika 20:00 Heti vágatlan – ez történt a héten 20:15 Ha csíped a természetet. Szalmabála építészet 20:30 Benczenészek. 3. rész. 21:00 Simonyi Gála 21:30 ZOO+ magazin 22:00 Képújság

2014. június 6.

Színházak

A VESZprÉM TELEVíZIó MűSOrA 8200 Veszprém, József Attila u. 96. Tel.: 88/421-830, 88/434-603 E-mail: info@veszpremtv.hu Műsorok az interneten: www.veszpremtv.hu Június 6., péntek 8:00 Kilátó kulturális magazin 8:30 Kukkantó gyermekmagazin 9:00 Híradás 9:20 Klippercek 9:30 Katolikus krónika 10:00 Híradás 10:20 Böbe főz – 2. rész 10:30 Váltóláz autós magazin 11:00 Benczenészek 3. rész. 11:30 Híradás 11:55 Klippercek 12:00 Képújság 18:00 40 éves a Botev iskola – ünnepi gálaműsor a Hangvillában. 1. rész 18:50 Böbe főz. 2. rész. 19:00 Híradás 19:20 Veszélyzóna – munkavédelemről, mindenkinek. 6. rész. A munkabalesetek 19:35 Látogató – románandrásfalva 20:00 Híradás 20:20 Klippercek 20:30 A Veszprém–passau Baráti Társaság Egyesület jótékony célú gálaműsora a passaui Gizella ereklye helyreállításáért. 2. rész 21:30 Híradás 22:00 Képújság

veszprémi nap

119377

10

8630 Balatonboglár, Szabadság utca 19., 06 20/772-56-80, www.suprabalatontv.hu, Adásunk a UPC 502-es csatornáján látható!

Ková a ba cs Petra llagó lett k sz épe

ves

A vesz lapu prém sán nk Ball i Kovács ak agó Petr k össz más a lett odik esít Szépe mad sz szav ettt Hor győ köz ik Kirá váth Esz ztes azá­ t ly Edi ter, e, a ter végz ped ig ett az Hor na lett, a har­ élen váth a . Ger fiúk g gely M

zpr

ém i

| MEG

átyu s

YEI

InG GYE YE nES

köZ

éLE tI

2013 . máj us 10.

vesz prém i na p • XIX . évfo lyam

18. szá

m

Mag yaru l kösz önti Petr Seba a stian a ba lett Vettel lla szép gók is A vesz prém i Czve tkó Niko lett úgy

e idén

PLUS Z

hEt ILa aPP Tová bbvi nni a fűzf ői fő orvo s em léké t

A Petr vesz prém a i

2013 XIV. . május 10., évfo lyam pént , 18. e szám

Kov

ács

Ingy közé enes váro leti hetil si ap

érzi,

meg talál ta a hely ét a szág uldó

Elke zdőd tek a vizsg ák Istv

án

eml

ékér

cirku sz világ ában

e á

16. olda l

A HÉ

T TÉ

Kitün JA is áta tetéseke t dtak


programajánló

Kádártai vigasságok a Gelemér utcai Forrás-parkban, légvárak, eurobungee, játszópark, mobil műterem a Veszprémért Művészkör tagjaival, 15.30-tól színpadi programok: Danics Dóra és a ByTheWay; Iciri piciri együttes, Hegedűs Veronika és Gál Károly; DAL-MA Musical és Zenés Színpad; Bakonyerdő pávakör; Ficánka Tagóvoda népitánccsoportja; Sinka Lídia és Szentes Nóra; AcroDance rock and roll Sporttánc Egyesület; Geipl Nikolett és rácz Fanni; 18 órától köszöntők és a Dévai Bíró Mátyás-díj átadása

Június 10., kedd 16.30 óra A várkapu – Hősök Kapuja története címmel Molnár Jenő történész előadása a Laczkó Dezső Múzeumban, a Múzeumi Szabadegyetem előadás-sorozat keretében

Június 10., kedd 17 óra Csak a derű óráit számolom… – Czigány György és Simon Erika könyvbemutatója a megyei könyvtár olvasótermében

Június 10., kedd 17 óra A veszprémi Botev és a felsőörsi iskola (e)Mese-Műhely(e) művészeti szakkörös diákjainak munkáiból válogatott kiállítás megnyitója a megyei könyvtárban

Június 11, szerda 17.30 óra Végleg eldőlt, hogy a pénzérdek mindent maga alá temet? címmel dr. Boros Imre közgazdász tudományos előadása a VEABszékház nagytermében

Június 12., csütörtök 17 óra Az Ünnepi Könyvhét részeként dr. Márfi Gyula érsekkel beszélget Németh F. Bernadett Az istenkeresés útjain című könyvről a Szaléziánum Kossuth utcai standjánál, utána a főpásztor dedikálja a könyvét

K

Június 7., szombat 14 órától

Gyere a parkba!

Kádárta június 8. – 11 óra június 9. – 11 óra

KaTolIKUS EgYHáZ Szent Mihály Bazilika június 7. – 16 óra: dr. Márfi Gyula érsek padányis diákokat bérmál, 19 óra június 8. – 8 óra: Takáts István katekumeneket bérmál, 10.30 óra: Nagy Károly katekumeneket bérmál, 19 óra június 9. – 10.30, 19 óra Feltámadás /Károly/ templom június 7. – 18 óra június 8. – 8 és 18 óra június 9. – 8 és 18 óra Szent István /volt ferences/ templom június 8. – 7 óra június 9. – 7 óra Szent Anna kápolna június 8. – 10 óra Szent László templom június 7. – 19 óra június 8. – 7, 8.30, 10 óra június 9. – 10 óra: dr. Márfi Gyula érsek bérmál, a Regina Mundi és a Szent László plébánia fiataljait Árpád-házi Szent Margit templom június 7. – 19 óra június 8. – 8, 10 és 19 óra június 9. – 8, 10 és 19 óra Regina Mundi templom június 7. – 18 óra június 8. – 9, 11 és 18 óra június 9. – 9 óra Magyarok Nagyasszonya templom június 7. – 19 óra június 8. – 8.30, 10 és 20 óra június 9. – 9 óra Gyulafirátót június 8. – 9.30 és 18 óra június 9. – 9.30 és 18 óra

M

Nyárköszöntő családi délután Mosolyvár játszóház (légvár, népi játékok), arcfestés, gyermekelőadások (pantomim, zenés műsor), táncbemutatók, Orosz György stand up műsora, LGT emlékzenekar koncert.

rEformáTUS EgYHáZ június 6. – 17 óra: bűnbánati istentisztelet a nagytemplomban, 18 óra: bűnbánati istentisztelet az új templomban június 8. – 9. 30 óra: konfirmációi istentisztelet úrvacsorával az új templomban, 10 óra: konfirmációi istentisztelet úrvacsorával a nagytemplomban, 14.30 óra: istentisztelet az Életöröm idősek otthonában, 15 óra: istentisztelet Márkón, a régi iskolában, 17 óra: istentisztelet a veszprémi nagytemplomban június 9. – 9.30 óra: istentisztelet az új templomban, 10 óra: istentisztelet úrvacsorával a nagytemplomban EvangélIKUS EgYHáZ június 8. – 10 óra: pünkösd­ vasárnapi tanévzáró istentisztelet június 9. – 10 óra konfirmációi istentisztelet

A belépés díjtalan.

www.facebook.com/vmkveszprem

V

tesztnap június 14 szombat! Pont te maradnál le róla ? Pont most? Pont Veszprémben? Regisztrálj, vegyél részt a programon és nyerhetsz egy sisakot !

A tesztnap alatt ruhák speciális áron! Minden résztvevő ajándékba kulacsot és kulacstartót kap! MTB és országúti kerékpárok! Regisztráció június 8-tól az alábbi linken, illetve az üzletben! http://www.specialized.hu/tesztnap Érdeklődj az üzletben. 88/400-600; 70/312-3650 Veszprém, Szegfű u. 11. 24 éve az Önök szolgálatában!

Kihagyhatatlan lehetőségek

görög KaTolIKUS EgYHáZ június 7. – 18 óra: hramotás Szent Liturgia június 8. – 9:30: Szent Liturgia június 9. – 9:30: Szent Liturgia. A szertartások a Károly­ templomban lesznek.

118442

Június 8., vasárnap 15 óra

Pünkösdi istentiszteletek

É R O UM EK! S

H

ÉNT

IP FOC

Június 13. 19 óra Stand Up – Maksa Zoltán és Ürmös Zoltán (40-40’)* 21 óra Spanyolország – Hollandia VB mérkőzés (ingyenes) Június 27. 19 óra Stand Up – Szép Bence és Kövesdi Miklós Gábor *Részvételi díj: 2.500 Ft/fő, amely tartalmaz 1 hamburgert vagy grillkolbászt és 1 korsó sört vagy üdítőt. Asztalfoglalás szükséges!

8200 Veszprém, Kittenberger K. u. 21. • Tel.: 88/579-280 Fax: 88/579-289 • Nyitva tartás: kedd-vasárnap 12-21 óráig www.facebook.com/patakparty • www.patak-party.hu

118573

15.00–18.00 Arcfestés; 15.00–16.00 Drovák & patka Színház: Játsszunk pantomimet interaktív játék 3–14 éves gyerekeknek; 16.00–16.30 Hemo Modern Táncműhely, Golding Táncsport Egyesület bemutatója; 16.30-17.00 az Iciri-piciri Együttes zenés gyermekműsora; 17.00–17.30 Arany Timi énekel, Khalida és a Drágakövek Hastánccsoport, Free Dance Tánccsoport; 17.30–18.00 Acro Dance Akrobatikus rock and roll Sporttánc Egyesület, Winners Versenytánc Egyesület; 18.00 polgármesteri köszöntő; 18.00–18.45 Orosz György stand up műsora; 19.30–21.00 LGT Emlékzenekar koncertje

11

118446

2014. június 6.

118576

veszprémi nap

Kihagyhatatlan lehetőséggel kedveskedik a kerékpározás szerelmeseinek a Kuszi kerékpárszaküzlet csapata. Június 14-én, szombaton 10 órától a kiváló minőségű, amerikai Specialized kerékpárok ingyenes tesztelésére lesz lehetősége annak, aki ellátogat az üzletbe. Kuszi Péter tulajdonostól megtudtuk, a tesztnapra főként felnőtteket várnak, a nap folyamán óránként indulnak a csoportok a rövid túrákra. A résztvevőknek ajándékkal kedveskednek, de a nap még számos kedvező lehetőséget is biztosít azoknak, akik részt vesznek a

programon. Kizárólag ezen a napon a Specialized márkájú ruhák 50 százalékos kedvezménnyel vásárolhatók meg a Kuszi kerékpárszaküzletben, emellett pedig a résztvevők között egy Specialized-sisakot is kisorsolnak a nap végén. Kuszi Péter azt is kiemelte, a programon való részvétel feltétele az előzetes bejelentkezés, mely a www.specialized.hu weboldalon pár kattintással elintézhető. (X)


12

programajánló Idén 11. alkalommal rendezték meg a pati­ kanapot, amelyben a veszprémi Tündérkert Patika is részt vett.

119268

H-Ear Kft.

2014. június 6.

Patikusok napját ünnepelték

HALLÓKÉSZÜLÉKEK - KEDVEZŐ ÁRAKKAL - ANGOL MINŐSÉGI HALLÓKÉSZÜLÉKEKKEL - INGYENES HALLÁSVIZSGÁLATTTAL - INGYENES PRÓBAHORDÁSSAL - TANÁCSADÁSSAL VÁRJUK KEDVES ÜGYFELEINKET!

veszprémi nap

Bejelentkezés:

Veszprém, Szeglethy u. 1.

Belvárosi Üzletház, fsz.

Az ünnep alkalmá­ ból dr. Alfási Mónika, a gyógyszertár vezetője elmondta, hogy milyen fontos az egészséges táplálkozás és a dohányzásról való leszokás, továbbá megtudhattuk, hogy milyen súlyos veszélyeket okozhat a túlzott szénhidrát­ bevitel. Növelheti a cukorbe­ tegség kialakulásának esé­ lyét, így a gyógyszertárban gyakran végeznek vércukor­ szintmérést a betegek köré­ ben. Porga Gyula polgármester is részt vett a rendezvényen, aki kiemelte, hogy ez a nap remek alkalom arra, hogy az emberek megismerkedjenek a patikákkal és a gyógyszeré­ szettel. – A patikus egy fontos személy mai életünkben, így fontos a bizalom a patikus és

119240

Tel.: 88 329 037

TÁBOROZTASSA IDÉN IS GYERMEKÉT NÁLUNK TAVALYI ÁRON!

Fotó: Mátyus

Dr. Alfási Mónika, dr. Czaun péter és porga Gyula a gyógyszertárban az ügyfél között. Veszprém­ ben az ügyfelek ezt meg is kapják – mondta. Kiemelten beszélt a prevenció fontossá­ gáról is. Azt tapasztalhatjuk, hogy akár az orvos, akár a gyógyszerész nem csak az adott problémára akar vála­ szolni, hanem nagy hangsúlyt fektetnek a megelőzésre is – mondta Porga Gyula. A programon részt vett dr. Czaun Péter, a megyei gyógy­ szerészkamara elnöke is. Ki­ emelte a rendezvény fontossá­

gát, mivel ez a szakma nem más, mint a betegek és az egészség szolgálata. A gyógy­ szerészkamara törekszik egy keretrendszer kialakítására, amelynek célja, hogy a gyógy­ szerek és a gyógyszerészek egységes színvonalon és mi­ nőségben tudjanak felelőssé­ get vállalni az elvárásokkal szemben. Szeretnénk oda el­ jutni, hogy a prevenció legyen a központi szerepe a szolgál­ tatásoknak – mondta dr. Czaun Péter. Kovács MóniKa

Keresse a Veszprémi 7 Napot a facebookon is: facebook.com/veszpremi7nap

Napközis táboroztatást indítunk 2014. június 16-tól július 25-ig,

1 hetes váltásokkal a Maugli Játszóházban, 5 és 10 éves korosztálynak!

A tábor időpontjai hétfőtől–péntekig 08:00–17:00 óráig: • 2014. június 16–20. • 2014. június 23–27. • 2014. június 30–július 4. • 2014. július 7–11. • 2014. július 14–18. • 2014. július 21–25. A tábor heti díja: 18 000 Ft (3600 Ft/nap) készpénzes fizetés esetén érvényes!

Címünk: Veszprém, Lahner György u. 4/1. Jelentkezés: kizárólag a helyszínen, ahol átadjuk a kitöltendő megállapodást, az egészségügyi nyilatkozatot, a táborozási rendet, valamint a részletes heti programajánlatot.

118911

Bővebb információért hívja a 06-88/785-540-es számot.

A THM MOST CSAK 2,5%!*

www.colonialcenter.hu

• Silicon-Power 1TB külső winchester • 1 TB, USB 3.0 • 2,5” • Fekete/Zöld ütésálló műanyag gumi burkolat • 2 év garancia

ŠKODA Octavia kombinált átlagfogyasztás: 3,8–6,1 l/100 km, CO2-kibocsátás: 99–141 g/km.

Akár 84 hónapos futamidő.

**

A legtöbb ŠKODA modellre.

Most igazán könnyű dönteni. Válasszon most új ŠKODA modellt magának, hiszen a legtöbb modellünket már 20% befizetése mellett, akciós finanszírozással hazaviheti!

www.autopiedl.hu

webshop.infornax.hu INFORNAX - 8200 Veszprém, József Attila u. 9.

facebook.com/piedl.skoda

ŠKODA AUTÓ PIEDL

Veszprém, Gladsaxe u. 4 Telelefon: 88 576 500 E-mail: skoda@autopiedl.hu

* Az akció 2014 május 15-től 2014. szeptember 30-ig tart. Forint alapú, változó kamatozású pénzügyi lízing konstrukció,, a finanszírozó a Porsche Bank. Jelen felhívás nem minősül ajánlattételnek, a részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben. ** Az akció nem minden modellre vehető igénybe, részletes tájékoztatás kereskedésünkben. A kép illusztráció.

118855

119237

LAPTOP CENTER


2014. június 6.

További városi programokról Veszprém honlapján az alábbi címen tájékozódhat:

www.program.veszprem.hu Június 13., péntek 16 óra Mit olvassanak a mai kiskamaszok? – Lovász Andrea kritikussal, gyermekirodalom-kutatóval Nagy Veronika könyvtáros beszélget a Cholnoky lakótelepi könyvtárban, az írók, olvasók, művek találkozása a Kárpátmedencében sorozat keretében

Június 13., péntek 19 óra A kóruszene csúcsai – az Új Liszt Ferenc Kamarakórus hangversenye a Hangvillában

Június 14., szombat

Gyerekeknek Június 6., péntek 16 óra Varázserő: játékos sportfoglalkozás a dózsavárosi könyvtárban

Június 14–15., szombat-vasárnap XXI. Kabóciádé családi fesztivál a Veszprém-völgyben, a Kolostorok és Kertek rendezvénytéren

Nyugdíjasklubok VMK

III. Veszprémi veterán motoros Balluff: 10-én 15 órakor klubfoglaltalálkozó és alkatrészbörze az kozás Aréna parkolójában Szociális Segítők: 10-én 10 órakor klubfoglalkozás Veszprémi Polgárok: 11-én kirándulás Zircre, találkozás 8.50-kor az autóbusz-pályaudvaron

több mint

27 000 postaládában ÷ĉÀòÏ ­K¥ù ­K ä ÀĉÏ c AAÏ

ãoÊê³Çp˜ D³ |Āˆ¸§ăJ­ §ă §ăJ­ À€Ï äćK­

²ă{²{ä ĀKà¸ä ¦»ć|§{𝠚{ð§JÉ

megújuló újságok, megújuló lehetőségek

$I¢ćI ¢ć çý´ ³ÅêċŽ ¢ćIç Žô­ Žô­

 ̤źɤ̳ȰɛŻǷǖ

̳̤źʍǨȒ ʍǨ VǖǨȑǬ ʍǨȒ VǖǨ źʍʍ

0ôçI ´ôô I XI´´I¢Ã³ êċŽÓ ­ƒŽ½  Ā{äćÉà|­ !¸Ā !¸ ĀK dä 1{ðà ðà

ʪƷ̬ Żɛ̳ǖř ǷźƷʍ¨Ǭ©Ǭʍ¨

3XIêô­I½ >ôô´ ´ ­ê

¨ NjźǬ̬Żʍ ¨ ɤ̳©ƷʩǬŠȒ

ĻǖɛǨʩɤ̳ ̤ǖǬ©Ʒ©ġ¨Ǿ

´³ċƒ ´³ ċƒÉƒ Ƀô Ƀ ô³ ô ³ I Ą­ Ą­ċê ċê¢J ¢J³ ¢J ³ ȡɶɁ ȑǬŠ ȑǬŠ¨Ǭ

 6 6$!­ôĀ½ôôŽê³ô ­ê JôIƒôI³

Ady E. 71/A Cholnoky: 11-én (szerdán) három klub találkozója Veszprémfajszon Távközlési: 12-én félévzáró összejövetel

Képidézetek Ha a művészi életművet többtételes szimfóniának tekintjük, akkor ezúttal két jelentős tétellel ismerkedhetnek meg a balatonfüredi Vaszary Villa Galériába látogató nézők a fotográfus Hemző Károly (1928–2012) munkásságából. A Galéria két emeletén a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött városi mindennapokat, valamint a sport különös világát bemutató, a Magyar Olimpiai és Sportmúzeumban elhelyezett képekből válogatott exkluzív tárlat látható a nyár közepéig. Hemző Károly a 20. századi magyar fényképezés meghatározó alakja volt, érdemes és kiváló művész, Balázs Béla- és Táncsics-díjas, a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjének kitüntetettje. Hat évtized alatt a fotó számos műfajában alkotott maradandó műveket: a magyar fotográfia egész történetének is megkerülhetetlen klasszikusa. Hivatásos fotóriporteri pályája a Honvéd Sport Egyesületnél kezdődött a magyar sport aranykorában, az 50-es években, majd a sportfényképezés egyik megújítójaként több mint két évtizeden át követte kamerájával a bajnokok ünnep- és hétköznapjait. Puskásról, az Aranycsapatról, Papp Laciról, Balczóról készült fotói revelációszámba mentek.

Ezekből és a sport rejtettebb világát megörökítő – iskolát teremtő – zsánerképeiből válogattuk tárlatunk anyagának egyik felét. Hemző vérbeli krónikás volt, szülővárosát, Budapestet fél évszázadon át kamerával járta. Talán nincs még egy fotográfus, aki ennyiszer és ilyen változatos módon örökítette meg a fővárost és lakóit. 2010-ben életműve jelentékeny részét a Magyar Nemzeti Múzeumnak adományozta, s a múzeum kiállítással tisztelgett adakozó gesztusa előtt. Tárlatának Hemzőváros lett a címe, utalva arra a sajátos, csakis rá jellemző nézőpontra és stílusra, amellyel a látványokat a saját művészi elképzelése szerint formálta fényképpé. Életműve további tételei kiállításokon, albumokban, számos róla készült publikációban jelentek már meg. Ám a csaknem százezres oeuvre-jének feldolgozása még nem fejeződött be. A tavaly létrejött Hemző Károly Alapítvány (www. hemzokaroly.hu) egyik fő célja az életmű teljes föltárása és átfogó tárlaton, illetve reprezentatív kötetben való bemutatása. Az alapítványnak köszönhetően 2014-től minden évben a művészről elnevezett díjat ítélnek oda fiatal magyar fotográfusoknak. (X)

13 119121

programajánló

veszprémi nap


14

Kultúra

veszpréminap 2014. június 6.

A bronzkortól napjainkig Várostörténeti folyóiratunk, a Veszprémi Szemle ez évi második számát mutatták be a Dubniczaypalotában az elmúlt pénteken. Csiszár Miklós, a lap főszerkesztője kifejtette, ez a szám is épp olyan gazdag tartalmában, mint a korábbiak, hiszen a bronzkori ásatásoktól szinte napjainkig szóló írások találhatók a most megjelentben. Ha mégis ki kellene emelni az írások közül néhányat, akkor Solymosi László akadémikus, egykori lovassys öregdiák írását említené meg elsőként, amely Veszprém középkori piactereit és Szent­ta­más­ falva városrész helyét taglalja. Azért érdekes ez a tanulmány, mert helyre teszi Szenttamásfalva helyét Veszp­rémben, mivel a középkortól a 80-as évekig úgy tartották, hogy ez a városrész a mai Patak tér környéke volt. Azonban előkerült olyan tér-

kép, amelynek részletes vizsgálatából arra jött rá, hogy Szent­ta­másfalva a mai Óváros tér és környéke, ezért is került a korabeli térkép a szemle címoldalára. Meg kell még említeni Poór Ferenc írását a 150 éve született Szomaházy István íróról, aki a Cserháton látta meg a napvilágot. A liberális szellemű piarista gimnáziumban tanuló ifjú Szomaházy a Veszprém című lapba publikált, amiért az iskola igazgatója eltanácsolta őt, így került szerencséjére Pestre, ahol ked-

Fotó: Hauzler

Földesi Ferenc a város egykori rendőrkapitányáról és polgármesteréről beszél a Dubniczay-palotában tartott előadásában

Zonta jubileumot ünnepeltek Megalakulásának 20. évfordulóját ünnepelte a napokban a jótékonysági célokat támogató közösség: a Zonta Club Veszp­ rém. Húsz éve 22 lelkes hölgy alapította a megyeszékhelyen az évszázados hagyományokkal rendelkező nemzetközi nőszervezet veszprémi csoportját, mondta el a Dubniczaypalotában rendezett ünnepségen Szabó Etelka klubelnök. A várban található épületben az elmúlt két évtized történéseit bemutató minikiállításon Horváthné Farkas Bea alapító elnök képes előadásban számolt be a húsz esztendő eredményeiről. Elismeréssel szólt a szerve-

velt író lett. Nagyon sok veszprémi vonatkozású írása született. A mesék az írógépről című könyvsorozatának operettváltozatát a fővárosi Városi Színház Honthy Hanna főszereplésével mutatta be 1927 októberében, novemberben pedig elhunyt az író. Dr. Földesi Ferenc saját maga mutatta be írását dr. Komjáthy Lászlóról, aki 1905-től előbb öt évig a város rendőrkapitánya, majd 1911-től 1930 polgármestere Veszprémnek. H auzler L ászló

zetről Brányi Mária alpolgármester is, aki a veszprémi közösségért végzett munkájáért Pro Meritis-díjat adott át dr. Kristóf Mihálynénak, a hazai Zonta klubok elnökének. Ezt követően Gertraud Ribitsch, a Zonta világszervezet 14-es körzetének kormányzója beszélt az elmúlt időszak nemzetközi programjairól, majd zenés-táncos műsorral zárult az ünnepség. Az évforduló alkalmából jótékonysági koncertet is szervezett a Zonta Club Veszprém, amelynek keretében Palya Bea énekesnő és a Snétberger Zenei Tehetségközpont növendékei léptek fel a PeNémeth tőfi Színházban. 

Fotó: Németh

Brányi Mária adja át a Pro Meritis-díjat dr. Kristóf Mihálynénak

Országzászlót av A nemzeti összefogás és összetartozás jelképeként szerdán délután ünnepélyesen felavatták az Óváros téren felállított országzászlót, amely – mint Porga Gyula polgármester ünnepi beszédében kihangsúlyozta – civil kezdeményezésre, a helyi társadalom összefogásával valósult meg. Az országzászló nemzetünk egységének szimbóluma, s mint ilyen, joggal díszíti mától az ezer esztendős Veszprém főterét. Az első országzászló felállítását a trianoni veszteségek feletti gyász és szomorúság hívta életre. Az országzászlók azonban nemzetünk egységének jelképeként az elszakított országrészek és az anyaország együvé tartozását hirdették és hirdetik mindmáig. Nemzetünk egysé-

Kádár Jutka zászlóanya és Porga Gyula pol gének, egész magyar államiságunk létrejöttének fontos helyszíne Veszprém. Újra felállított országzászlónk hősi múltunk előtti tisztelgés és közös jövőnk iránti felelősség kifejezése – mondta ünnepi beszédében Porga Gyula polgármester. Az Országzászló Mozgalmat 1925-ben hirdette meg Urmánczy Nándor országgyűlési képviselő, s az első országzászlót 1928. augusztus 20-án

Nemzetközi nyugdíjas együttműködés A Veszprém Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetsége és a szlovák Nyitrai Járási Nyugdíjasok Szervezete együttműködési megállapodást írt alá az elmúlt pénteken. A megállapodás célja a felek kölcsönös kapcsolatának fejlesztése, a két ország történelmi és népi hagyományainak megismerése, a nyugdíjasok kulturális, társadalmi, valamint sportéletének elősegítése, illetve kölcsönös tapasztalatcsere. Demeter Ferenc, a Veszp­ rém Megyei Nyugdíjas Szervezetek Szövetség elnöke kifejtette, hónapokkal korábban elkezdődhetett az egyeztető munka, mivel Veszprém és Nyitra testvérvárosok, sok szállal kötődnek egymáshoz. Ezt a kapcsolatot kívánják azáltal tovább erősíteni, hogy a nyugdíjasszervezetek is együttműködési megállapodást írnak alá. Ez nagyobb lehetőséget teremt egymás történelmének, kultúrájának megismerésére.

Némedi Lajos alpolgármester szerint az együttműködés a siker záloga. A nyugdíjasszervezetek ilyen irányú tevékenysége egyfajta jószolgálati cselekedet. Végül arra kérte a nyitrai vendégeket, hogy a későbbiekben hozzák magukkal gyermekeiket, unokáikat, hogy ily módon is erősödjön ez a kapcsolat a magyarok és szlovákok, a

veszprémiek és a nyitraiak között. Csákayova Olga, a nyitrai küldöttség vezetője úgy ítélte, ezzel az együttműködéssel tovább erősödhet a két város barátsága. Véleménye szerint már a korábbi találkozók során kölcsönös szimpátia alakult ki a két csoport között, ami alapja lehet a jó együttműködésnek. A megállapodás alapján évente egyszer közös elnökségi ülést tartanak, népdalcsoportok találkozását szervezik, valamint szeniorsportolók kölcsönös meghívását tervezik. H auzler L ászló

Fotó: Hauzler

Némedi Lajos köszönti a nyitrai járásból érkezett nyugdíjasokat


kultúra

veszpréminap 2014. június 6.

avattak az Óváros téren

Fotó: Mátyus

lgármester nézi, ahogy cserkészek felhúzzák az országzászlót az Óváros téren állították fel Budapesten, a Szabadság téren. A példát hamarosan számos település követte, és az 1940-es évekre több mint ezerre nőtt a számuk. Veszprémben 1944. március 15-én avatták fel az országzászlót, amely eredetileg a városháza két épülete között, az Ányos utcába levezető lépcső fölötti mellvéden állt. Talapzatát és kovácsoltvas díszkerítését az 60-as években lebontották és eltávolították.

A Védegylet Veszprémért Egyesület és a Város- tér Kulturális Alapítvány kezdeményezésére, a veszprémi polgárok segítségével, közadakozásból készült el az új országzászló. Gopcsa Katalin művészettörténész megfogalmazta, a Védegylet és az alapítvány azt tűzte ki célul, hogy közös kultúránkat jelentő szimbólumaink jelen legyenek életünkben. A Wéber János és Boros Zsombor által tervezett or-

A Trianonhoz vezető útról

szágzászlót Kádár Jutka, a Vetési Albert Gimnázium tanára mint zászlóanya cserkészek sorfala között hozta ki a térre és adta át megőrzésre Porga Gyula polgármesternek. A rúdjára felvont zászlót Nagy Károly apátkanonok, Niederhoffer Zoltán református lelkész és Polgárdi Sándor evangélikus esperes áldotta meg. Az ünnepségen elhangzott Karinthy Frigyes, Levél kisfiamnak Trianon emléknapjára című írása és Reményik Sándor verse, az Örök béke, Kéri Kitty színművésznő előadásában. Közreműködött a Légierő Zenekara Katona János alezredes vezetésével. Jelen volt a zászlóavatáson dr. Navracsics Tibor, Veszp­ rém országgyűlési képviselője, dr. Friedler Ferenc, a Pannon Egyetem rektora, Zentai László ezredes, a veszprémi helyőrség parancsnoka, Brányi Mária és Némedi Lajos alpolgármesterek, valamint Németh Károly, a Város-Tér Kulturális Alapítvány elnöke és a Szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Főgimnázium diákjai. László Péter

Emléknapot tartottak a megyei levéltárban Ötödik alkalommal emlékezett meg a MNL Veszprém Megyei Levéltára az 1920. június 4-én megkötött trianoni békaszerződésről, amelynek következtében Magyarország területeinek jelentős részét elvesztette. Gottfried Barna, a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Levéltár történész-főlevéltárosa Egy kicsit még nagyobb Románia címmel tartott előadást arról, hogyan próbálta a román állam tiszántúli berendezkedésével befolyásolni a döntést még a szerződés megkötése előtt. A román állam terveiben komolyan szerepelt hogy or-

A Mozaik Egyesület a Vörösmarty téri emlékműnél koszorúzott A Mozaik Egyesület szervezésében és a történelmi egyházak részvételével a nemzeti összefogás napja alkalmából trianoni megemlékezést tartottak a Vörösmarty téri I. világháborús emlékműnél szerdán. Az egyesület elnöke, Tóth Zita bevezetőjében a Trianonhoz vezető utat elevenítette fel, miszerint a győztes antant hatalmak szándéka az Osztrák–Magyar Monarchia hegemóniájának a megszüntetése, a Monarchia feldarabolása volt. A békedekrétum pedig kifosztotta Magyarországot. Kovács Attila református lelkész beszédében azt

hangsúlyozta, eleget bánkódtunk, most már az akadályokat kell leküzdeni. A mag yarságnak küldetése van, s ennek a nemzeti küldetésnek a tudatosítása a fő feladat. Ehhez azonban előbb Istennel kell rendezni viszonyunkat és megtalálni azt az utat, amit népünknek kiszabott. Márfi Gyula katolikus érsek, Závodi Zsuzsanna református és Isó Zoltán evangélikus lelkész imát mondtak a magyarságért, majd a Mozaik Egyesület, a Jobbik Magyarországért Mozgalom és több civil szervezet koszorút helyezett el az emlékműnél. H auzler

szága határait a Tisza vonaláig terjessze ki, s ennek érdekében a tiszántúli megyékben nem megszállóként viselkedett, hanem hozzákezdett a román polgári közigazgatás megszervezéséhez. Megkezdte a katonaköteles férfiak összeírását, sorozást, sőt mozgósítást rendelt el, megszervezte és no­ vember elején meg is tartotta a képviselő- és szenátori választásokat, hozzálátott a román közigazgatás kiépítéséhez, megkezdte a földreform előkészítését, elrendelte a román állami ünnepek megtartását. László

Fotó: Mátyus

Gottfried Barna beszélt a román állam befolyásolási terveiről

Elcsatolt területek kultúrája A Laczkó Dezső Múzeumban a nemzeti összetartozás napja alkalmából Limbacher Gábor múzeumigazgató A trianoni döntéssel elcsatolt területek kultúrája címmel tartott előadást szerdán.

Fotó: Hauzler

15

Az e lő a d á st Weixelbaum Laura zenés, énekes előadása foglalta keretbe. Limbacher Gábor elmondta, Trianonnal Nógrád vármegye felét csatolták Csehszlovákiához 1920-ban, most így Kékkő vára 20 km-re van a magyar határtól, amely a Balassa család ősi fészke volt és az 1200-as években építették. Korabeli képen látható, hogy a vár fölött még egy barokk kálvária is található, valamint az fölött a hegyen egy Fájdalmas kápolna is épült. Kivonulásukkor a törökök felrobbantották a várat, csak egyetlen fala marad épen. Az újraépített várat a kuruc időkben ismét lerombolják és helyére a Balassák nem várat, hanem várkastélyt építenek az 1730-as években, amely ma múzeumként működik.

Az előadó bemutatta azt a kegyképet, amely a legenda szerint a török által lerombolt vár egyetlen épen maradt falán volt. A Balassák az 1759ben felépített várkápolnában helyezték el ezt a kegyképet, így lett szakrális hely. II. Balassa Pál volt, aki a várkastélyt építtette. Az ő birtokköz-

pontjuk volt a róluk elnevezett Balassagyarmat. Itt építtet a Zichykkel közösen templomot, amit 1759-ben szenteltek föl. Balassa Pált templomépítő kegyúrnak is nevezték, hiszen összesen 16 templomot építtetett vagy építtetett újjá. Balassa Pál a római pápától apostoli grófi címet is kapott mivel több ezer embert vezetett vissza a katolikus hitre. Végül Limbacher Gábor a Kékkői búcsújáró barokk kálvária történetét mutatta be napjainkig, amely ugyancsak búcsújáró helyként szolgál. Hauzler László

Fotó: Hauzler

Limbacher Gábor az elcsatolt területek kulturális értékeiről szólt


16

KULTÚRA

veszpréminap 2014. június 6.

Díjátadóval zárult a fesztivál A versenygyőztes növendékek hangversenyével és a Csermák-díjak átadásával zárult a XX. Csermák Napok Zenei Fesztivál múlt pénteken. Mint Uher Berta­ lan köszöntőjében kiemelte, oly nagy számban vettek részt versenyeken és értek el sikereket az elmúlt évben az iskola növendékei, hogy két koncertet is kellett szervezni bemutatkozásukra. Többek között az iskolai együttesek, a Gárdonyi Zenekar, a VVV Csermák Gyermekkórus és Vokál, a Népzenei Együttes, a magánének tanszakos növendékek adtak koncertet a három nap során, volt zenei vetélkedő, és ismeretterjesztő céllal és kedvcsinálóként több kakaókoncertet és hangszerbemutatót is tartottak az óvodások és az alsó tagozatos iskolások számára. A zene ünnepe a Csermák Napok Zenei Fesztivál, ahogyan Némedi Lajos alpolgármester köszöntőjében hangsúlyozta a záró koncerten. A zenét ünnepeljük, és egyúttal gyermekeinket, azokat a fiatalokat, akik Veszprém gazdag zenei hagyományait élet-

ben tartják, és továbbörökítik a jövőnek. Az ünnepi záró koncert előtt adta át Mártkusné Vörös Haj­ nalka, a Veszprém Polgárai a Városi Zenedéért alapítvány elnöke az iskola legkiválóbb diákjainak és tanárainak jutalmazására 1995-ben alapított Csermák-díjakat. Ebben az évben Pituk Gábor zongora és Hartmann Domonkos cselló tanszakos növendékek

Fotó: Penovác

Némedi Lajos ad át díjakat a Csermák Napok záró gálaműsorán

Interaktívan a régészetről Az országos szervezésű magyar régészet napja alkalmából a Laczkó Dezső Múzeum nég y interaktív rendezvényt szervezett az elmúlt hétvégén. S. dr. Perémi Ágota osztályvezető elmondta, négy korszakot választottak témaként. Ezek az őskor, a római kor, a népvándorlás kora és a középkor. Az első rendezvény a római kor életét mutatta be. Egy rövid történelmi áttekintést követően a római úthálózat építéséről folyt beszélgetés, amiből kiderült, a 8-as út alatt is fellelhető még a rómaiak keze munkája. Ezt követően be-

kapták az elismerést, akik számos megyei és országos versenyen értek el kimagasló eredményeket. Ezúttal egy közösség, a vonós tanszak tanári közösségének kiváló és eredményes munkáját ismerte el a Csermák-díjjal az alapítvány kuratóriuma. Demel Eszter karnagy, Bá­ rány Zsuzsanna, Csaba Ág­ nes, Hornung Klára, Kebiszek Zuber Éva, Szabó Csilla hegedű-, Bóna Katinka, Füke Ákos csellótanárok és Mosdényi György nagybőgőtanár vehette át az idei elismerést.  László Péter

széltek az életmódjukról, mit ettek, mit viseltek. A népvándorlás korából avarkori sír bontása történt. Itt bemutatták a terepmunkát, a feltárást, valamint a feltárásnál használt eszközöket. A középkori sétán Veszp­ rém műemlékeivel ismerkedtek az érdeklődők a múzeumtól a Jezsuita templomig. Ott pedig makett-templomot építhettek a vállalkozó szelleműek. Végül a negyedik állomáson a terepmunkát követő belső múzeumi tevékenységet tanulmányozhatták a tisztítástól kezdve egészen a nyilvántartásba vételig. H auzler

Zenekarok versenye volt

Fotó: Hauzler

Hét zenekar kapott bemutatkozási lehetőséget a zsűritől

A Városi Nyilvánosságért Alapítvány amatőr zenekaroknak Mutasd Meg Magad Veszprém címmel versenyt hirdetett, s a regisztráltak közül hét együttes mutatkozott be az elmúlt hétvégén. A felhívásra 18 zenekar jelentkezett és a szakmai zsűri: Muraközy Péter, Gecs Mónika és Teme­ si Bertalan választotta ki a fellépőket. Dr. Navracsics Tibor köszöntőjében úgy ítélte meg, Veszprém a könnyűzene szempontjából is kiemelt jelentőségű, hisz számtalan együttest és énekest adott az országnak. Az ilyen tehetségek felfedezéséhez ad segítséget az alapítvány kezdeményezése, ami remélhetőleg a jövőben is folytatódik.

A zenekarok egyenként 12 percet kaptak a bemutatkozásra. A zsűri szóban és pontozással is értékelte a fellépőket. Az ő döntésük alapján első a Józsa Trió, második a Funkinfektion, harmadik a Sapphyre Project, akik pénzjutalomban részesültek. Különdíjként a Decanter Bisztró fellépési lehetőséget biztosít a Józsa Triónak, Muraközy Péter pedig a Funk Infectionnak és a PlumisFallin együtteseknek ajánlott fel országos felléHauzler pést.

Gyermeknap volt az óvodában Gyermeknap alkalmából szervezett családi napot a Vadvirág óvoda nevelőtestülete a Vadvirág Alapítvány közreműködésével szombaton. Tizenegyedik alkalommal várták a családokat a dózsavárosi intézményben. Igazi színes program várta a kilátogatókat. Némedi La­ jos alpolgármester közöntője után az óvoda tánccsoportja lépett a színpadra, majd a Dózsa iskola német tagozatos diákjai adtak ízelítőt nemzetiségi táncokból. A színpadi produkciók mellett pónilovaglás, állatsimogató, légvár és egy igazi játékpark várta a kicsiket és a nagyokat egyaránt.

Hivatalosan is elbúcsúztatták az alapítvány nyugdíjba vonuló elnökét. Török Lajosné 13 éven át töltötte be az elnöki posztot az óvoda, a nevelőtestület és a szülők legnagyobb megelégedésére. Mint mondja,

eljött az ideje, hogy átadja a stafétabotot, de továbbra is minden segítséget megad az intézménynek. Helyét Lat­ tenstein Jánosné, az óvoda vezetőhelyettese veszi át.  Németh

Fotó: Németh

Némedi Lajos köszöntője után színpadi programok kezdődtek

HIRDETMÉNY Környezeti zajkibocsátási határérték megállapításról

Fotó: Hauzler

A gyerekek nagyon élvezték a régészeti feltárást a múzeumban

Az ügy száma: KOZP/1606/15/2014. Az ügy tárgya: A 8200 Veszp­ rém, Viola u. 2. szám alatti szék­ helyű Nikko-Vesz Kft. (a további­ akban: ügyfél) által a 8200 Veszp­ rém, Szabadság tér 1. szám alatt üzemeltetett „MYTHOS MUSIC CLUB” elneve­ zésű vendéglátó egység ügyé­

ben a hivatal 2014. június 02-án keltezett, KOZP/1606/14/2014. számú környezeti zajkibocsátási határértéket megállapító hatá­ rozatot hozott. A hatásterület kiterjedése: 1. üzemállapot esetén: 8200 Veszp­ rém, Szabadság tér 1., 103/2 hrsz.: nappal: 55 dB(A) / éj­ jel: 45 dB(A). 2. üzemállapot ese­

tén: 8200 Veszprém, Szabadság tér 1., 103/2 hrsz. nappal: 55 dB(A) / éjjel: 45 dB(A), Szeglethy u. 1-3., 103/3 hrsz. illetve Szabadság tér 4., 103/1 hrsz: nappal: 50 dB(A). A hirdetmény részletesen olvas­ ható Veszprém város honlapján, a www.veszprem.hu oldalon. A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2014. június 6.


SPORT

veszprémi nap 2014. június 6.

Érmes veszprémi úszók Három arany- és eg y ezüstérmet nyert Végh István, a Veszprémi Úszó Klub (VÚK) újdonsült serdülő magyar válogatott sportolója a Dunaújvárosban megrendezett Aranyüst-kupán. A hagyományos viadalon a kiváló sportember nem talált legyőzőre 100 méteres pillangóúszásban, a 4x100-as gyors- és a 4x100as vegyesváltó tagjaként, valamint másodikként csapott a célba a 100 méteres gyorsúszásban és ötödik lett 200 gyorson. A jövő bajnokai elnevezésű utánpótlás-nevelő program keretében az ország nyolc régiójában egyenként 30 úszót választanak ki, s a teljesítmények alapján félévenként cserélődhetnek a résztvevők. A Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megyéket magában foglaló régióban négy veszprémi kiemelt úszó található: Mürkli

Márton és Tóth Réka Erzsé­ bet a VÚK, valamint Boká­ nyi Bianka és Bathó Mar­ cell a Balaton Úszó Klub Veszprém sportolói. Külföldi megmérettetésen adtak számot felkészültségükről a VÚK szinkronúszói. Szlovákia fővárosában, Pozsony-

ban öt ország 20 egyesületének versenyzői mérték össze tudásukat. A veszprémiek közül a kezdők kötelező versenyében Krasznai Lilla ezüst-, Szerdahelyi Bori bronzérmet szerzett, míg klubtársaik közül Csomai Panna a negyedik, Tulipán Anna pedig a hetedik helyen végzett. A fiatalabbak mezőnyében Horváth Boglárka kilencedik, Szőllősi Vivien tizenharmadik lett. Darcsi istváN

Fotó: Archív

A serdülő válogatott tagja, Végh István és edzője, Balogh János a dunaújvárosi versenyen, ahonnan négy éremmel tértek haza

Jutas Őrmester túra ’14 Veszprém és környezetének egyedülálló kulturális és katonai érté­ keinek felelevenítését célozza a június 13­án reggel 8 órakor indu­ ló Jutas Őrmester túra. Az útvonal áthalad több olyan ponton, ami a Veszprémben 25 évig működő Jutasi Altisztképző Iskola emléke­ inek felidézésére alkalmas. A nyílt túrán középiskolások részére 20 km­es, az általános iskolák részére 9 km­es szakasz választható. A középiskolák útvonala: Szentháromság tér, Hősök kapuja, Ország­ zászló (Polgármesteri Hivatal), Hősi emlékmű az Alsóvárosi teme­ tőben, 32­es emlékmű, Jutas úti emléktábla, Légierő emlékmű, Levéltár (Jutas képző), Ejtőernyős emlékmű, Erdei iskola, Honvéd­ ségi pont, Toborzó sátor, Erdei iskola, Laczkó forrás, Korona emlék­ hely, Benedek­hegy, Szentháromság tér. Az általános iskolák útvonala: Szentháromság tér, Hősök kapuja, Országzászló (polgármesteri hivatal), Korona emlékhely, Benedek­ hegy, Aranyos völgy, Honvédségi pont, Levéltár (Jutas képző), Lé­ gierő emlékmű, Jutas úti emléktábla, 32­es emlékmű, Hősi emlék­ Kovács mű az Alsóvárosi temetőben, Szentháromság tér.

Hamarosan induló tanfolyamaink:

• Ipari olaj-és gáztüzelő-berendezés kezelő • Kisteljesítményű kazánfűtő (max. 2t/h) • Kazánkezelő (2-12 t/h között) • Földmunka-, rakodó-, és szállítógép kezelő • Hatósági vizsga gépkezelő jogosítványért • Tűzvédelmi szakvizsgák

AL-0088; Nysz:07-0190-05

DEKRA Akademie Kft.

DEKRA Akademie Kft., Székesfehérvár, Berényi út 72-100. Tel.:22/333-508,06/30-699-5921E-mail:szekesfehervar@dekra-akademie.hu

Hetedik hely a női NB II-ben

Fotó: Zwicker

Hazai pályán jobb teljesítményt kellett volna nyújtani a csapatnak

Vereséggel zárta a 2013–2014. évi másodosztályú női labdarúgó-bajnokságot a VFC, amely végül a hetedik helyet szerezte meg a kilenc csapatot számláló mezőnyben. Pécsen léptek pályára a veszprémi lányok az NB II nyugati csoportjának zárófordulójában. Győzelem esetén mindkét együttes előbbre léphetett volna a bajnoki táblázaton, ami végül a hazaiaknak sikerült. Az első félidőben még tartották a lépést a mecsekiekkel a bakonyiak (1:1), ám a szünet után elhúzott a PMFC, amely végül 5:2-re győzött. A vendégek góljait András és Szalai szerezte. Ezzel a sikerrel a pécsiek bronzérmesek

lettek, a VFC pedig egy ponttal lemaradva a Nagykanizsa mögött hetedikként zárt. A bajnoki év 16 mérkőzéséből csak négyet tudtak megnyerni a veszprémiek, háromszor végeztek döntetlenre és kilenc alkalommal hagyták el vesztesen a pályát. A 35 rúgott góllal szemben 53-at kaptak. Elsősorban hazai pályán, a közvetlen riválisokkal szemben (Győr, Nagykanizsa) maradtak el a várttól a bakonyi Darcsi lányok.

Ahol autója új életre kel A Marso szervizében megbízható csapat áll az ön rendelkezésére, legyen szó gumiabroncshoz kapcsolódó szolgáltatásról vagy autószervizről. Ha gumiabroncsra van szüksége, a Marsonál megtalálja a pénztárcájának leginkább megfelelőt és még a szereléssel sem kell máshova mennie. Az abroncsokhoz többféle garanciát kínálnak. Az elégedettségi garancia keretében 4 darab új abroncs vásárlása után 2 hétig visszaviheti, ha a gumikat nem találja megfelelőnek. Ekkor egy magasabb kategóriájú abroncsra kell cserélni az előzőeket, természetesen a különbözetet és a szerelést ki kell fizetni. Jó hír, hogy ez a garancia ingyenes. A Marso Garancia 3 évre szól és nem a gyári hibákból, hanem a használatból eredőekre érvényes. Ilyenkor a kárt az abroncs kopásának arányában vállalják a Marso munkatársai.

A Marsonál mezőgazdasági gumik értékesítésével és szerelésével is foglalkoznak, emellett pedig a teherautósok számára is értékesítenek gumikat. Az új abroncsok mellett futózott gumikat is árusítanak, de bérfutózását is vállalnak. A gumiabroncsok forgalmazása, szerelése, javítása mellett komplett autószereléssel, valamint klímatisztítással és -feltöltéssel állnak vendégeik rendelkezésére. Nyáron hosszabb út előtt érdemes átvizsgáltatni az autót. Fontos a légkondici-

onáló berendezés ellenőrzése is, hiszen a téli hónapokban rengeteg kórokozó telepedhet meg benne, ezáltal allergiát okozhat. Ilyenkor célszerű a pollenszűrő cseréje is, valamint adott esetben a hűtőközeg utántöltése. A művelet alig másfél órát vesz igénybe, ám előzetes bejelentkezés szükséges amit megtehetnek személyesen az Almádi út 17. szám alatt található telephelyen vagy a 88/591870-es telefonszámon. (X)

119259

Kiváló eredményeket értek el a közelmúltban a fiatal veszprémi úszók. Hosszú idő után újra van korosztályos válogatottja a VÚK-nak.

17


18

SPORT

Hírháló

le a dobogóról a taekwon-do Balaton Bajnokság világbajnokságon, idén pedig másik versenyszámában Vasárnap, június 8-án, is jól szerepelt. Edzője Vajky 56. alkalommal rendezik László. meg az Egyetemi Stadionban a Nemzetközi Atlétikai Atlétika Balaton Bajnokságot. A felAz azerbajdzsáni Bakunőttek mellett a gyermek és serdülő korosztálynak a ban versenyeztek veszpré„Kis-Balaton” bajnokságot mi atléták az elmúlt hétvéis ezen a napon rendezik. A gén. A 17 éves Bácskay rangos mezőnyben dobó- Zsófia (Continent Com­pany körbe lép a VEDAC kala- SE) kalapácsvetésben 69,70 pácsvető kiválóságai közül méteres eredménnyel első a tavalyi világbajnokság 8. lett, míg súlylökésben 15,94 helyezettje, Orbán Éva, va- m-es teljesítménnyel a 4. lamint csapattársa, az ifjú- helyen végzett. Mindkét sági világbajnok Pásztor eredményével kvalifikálta Bence. Rajtuk kívül jelezte magát a nyári nanjingi ifjúindulását a szintén veszp- sági olimpiára, de a szabárémi Tóth Lívia, Univer­ lyok szerint csak egy számsiade-győztes akadályfutó ban indulhat. Sajnos nem is. A Magyar Atlétikai Szö- tudta magát kvalifikálni a vetség (MASZ) idén új ver- VEDAC két versenyzője. A senysorozatot hirdetett diszkoszvető Kálmán Alemeg, Atlétikai Magyar Szu- xandra (42,83 m, 6. hely) és per Liga néven. A verseny- a 3000 méteres síkfutásban sorozatnak része a Balaton induló Bertalan Renátó (9:22,75 p.) hiába érte el egyéni legjobbját, ezúttal nem jutottak a legjobb öt versenyző közé.

Labdarúgás

Fotó: Zwicker

Bajnokság 17 versenyszáma is. A Szuper Ligához kapcsolódóan három korosztályos ligát – serdülő, ifjúsági és junior – is meghirdetett a MASZ, a Balaton Bajnokság keretében az ő versenyszámaikat is megrendezik. A versenyek délután 2 órakor kezdődnek, az utolsó eredményhirdetést este fél 9-re tervezik.

Kick-box Szegeden rendezték május közepén a 20. Kick-Box nyílt világkupát. Városunk versenyzője, Bécsi Nikolett (Veszprémi Thai-Box SE) két versenyszámban is indult és eredményesen szerepelt. A Light-Contact és a PointFighting kategória mindegyikében súlycsoportjában bronzérmet szerzett. Nikolett már tavaly is alig maradt

A férfi NB III nyugati csoportjának záró fordulójában döntetlennel harcolta ki a bennmaradást a veszprémi csapat. Nagyatád–Veszprém FC 1:1 (0:0). A vendégek gólszerzője Hevesi-Tóth Tamás. Ezzel a bakonyi focicsapat a 13. lett. Ugyanebben a csoportban a balatonfürediek a 7. helyen végeztek.

Futsal Először került megrendezésre városunkban a 2013/2014-es szezonban a Suli-Futsal elnevezésű iskolai bajnokság, ami az 1. Futsal Club Veszprém és a Szilágyi Diáksport Egyesület közös szervezésében valósult meg. A négy iskola 3 korcsoportban versenyzett. Végeredmények: II. kcs.: 1. Báthory, 2. Simonyi, 3. Szilágyi 4. Rózsa. A gólkirály Babai Ádám (Báthory) lett. III. kcs.: 1. Báthory, 2. Szilágyi, 3. Simonyi, 4. Rózsa. A gólkirályi címet nyerte: Mosonyi Viktor (Báthory). IV. kcs.: 1. Simonyi, 2. Szilágyi, 3. Báthory, 4. Rózsa. Gólkirály: Károlyffi Kristóf (Báthory). Az iskolásoknak a következő tanévben is megrendezik ezt a tornát. Mosonyi József 

veszpréminap 2014. június 6.

Tatai József a legjobb futsalos Tatai József lett a 2013–14es szezon legjobb futsal­ játékosa. Csütörtök este tartotta díjátadó gáláját a Hivatásos Labdarúgók Szervezete. Nagy büszkeségünkre veszprémi is képviseltette magát a rendezvényen. A hagyományoknak megfelelően az idei évben is a szurkolókra bízták, hogy megválasszák az idei szezon legjobb játékosait. Tatai József meggyőző fölénnyel nyerte meg a szavazást. Olyan neveket tudott maga mögé utasítani, mint Rábl János, Dróth Zoltán és Balázs Zoltán, akik mindannyian a válogatott oszlopos tagjai. Őket utasította maga mögé a veszprémi játékos, aki még nem öltötte magára a címeres mezt. Tatai József visszafogottan, de büszkén fogadta a hírt. Kiemelte, ez a díj nemcsak az övé, hanem az egész csapaté is. Az FCV július elején kezdi meg a felkészülést a következő szezonra. MTM

Nem esett ki, m Felejtősre sikeredett a Barabás KC 2013–2014. évi bajnoki teljesítménye. Igaz, a Veszprémből távozó NB I-es női kézilabdacsapat idén is bejutott a Magyar Kupa négyes döntőjébe. Pocsékul kezdték a bajnokságot a veszprémiek, hiszen hazai pályán alaposan, 19:30-ra elpáholta őket a Dunaújváros. Rapszodikus volt a folytatás: nyertek Egerben, itthon az Érd ellen, aztán jött a vereségsorozat a Siófok, a Vác, a Debrecen és a Ferencváros ellen. A következő győzelemre a 10. fordulóig kellett várni, amikor itthon egy góllal sikerült megverni a Békéscsabát, utána diadal Budapesten az MTK ellen. Az alapszakasz második körében az Eger elleni kötelező hazai győzelem után sikerült nyerni Debrecenben, aztán a végén itthon az MTK

Elbúcsúztak Veszprémtől a győri nevelé ellen. Közte vereség vereség hátán. Igaz, csak egyszer verték el nagyon a Barabást, az „anyacsapat” Győri ETO 13:44-re Veszprémben, a többi meccs szoros volt. A bajnokság alapszakaszának zárásakor a 10. helyen állt az együttes a 12 csapatot számláló mezőnyben, így a rá-

Jegyet váltottak a másodosztályba Búcsút mondtak élvonalbeli tagságuknak a VESC női röplabdázói, miután az NB I-ben maradásért vívott osztályozó mindkét fellépésén kikaptak a Budaörsi DSE-től. Holdinger Szilárd vezetőedző hölgykoszorúja tizenegyedik lett a tizenkét szereplős liga alapszakaszában. A 9–12. helyért vívott körben bizonyították, hogy többre képesek: hat mérkőzésből négyet megnyertek, s az osztályozót érő tizenegyedik pozícióban végeztek. A diadalok hitet adtak nekik, ha voltak is megtorpanásaik, küzdeni tudásból általában jelesre vizsgáztak. Nem tűnt hiú ábrándnak a bennmaradás, a budaörsiek ellen mégis alárendelt szerepbe kerültek. Mivel az első találkozót 3:1-re elvesztették, a hétvégi visszavágón legalább ilyen arányban kellett volna nyerniük. Ehelyett 3:2re kikaptak. – Az odavágón egy olyan NB II-ben előírt labdával játszottunk, amit addig csak fényképen láttunk, ezért gyorsan beszereztünk egyet, hogy a hétközi gyakorlásokon megismerkedjünk vele – mondta az edző.

Teljesen nem sikerült, ám nem fognám erre a kiesésünket. Az alsóházi rájátszásban magabiztosnak tűntünk, jó volt a hozzáállásunk és az összpontosításunk, vagyis nem gondoltam, hogy jegyet váltunk a másodosztályba.

Az akarással legutóbb sem volt gond, de a még kiforratlan egyetemistákat görcsössé tette a tét. Átérezték a helyzet fontosságát, ám mintha nem igazán hittek volna magukban, a képességeikben: nem tudták levetkőzni a bátortalan játékukat. – Nem tudom, hogy a folytatás mit ígér. Most minden képlékeny, a következő idény játékoskerete éppúgy, mint a személyem – tette hozzá Holdinger Szilárd. Király Ferenc 

Fotó: Zwicker

A másodosztályban szerepelhetnek a VESC női röplabdázói


SPORT

veszpréminap 2014. június 6.

mégis elmegy a csapat

Fotó: Zwicker

ésű lányok, akik Mosonmagyaróváron kezdik majd az új bajnoki idényt játszásban a kiesés ellen kellett küzdeni a 9. Debrecennel, a 11. MTK-val és a 12. Egerrel. Aztán a rájátszás nagyjából a papírforma szerint zajlott: a Barabás oda-vissza verte az Egert és az MTK-t, valamint kétszer vesztett a Debrecen ellen – itthon csak egyetlen góllal, de idegenben 10-zel.

Összességében a kiesés réme egy pillanatig sem fenyegette az együttest, de ez az összes pozitívum, ami elmondható erről a bajnoki idényről. A Magyar Kupában viszont újra a négyes döntőbe kerültek a veszprémiek, ami dicséretes teljesítmény.

Bonitás táncsikerek

– Szakmai pályafutásunk fontos szakasza volt a Veszp­ rémben eltöltött legutóbbi két év – értékelt Róth Kálmán vezetőedző. – Büszkék lehetünk a tavalyi 7. helyezésre és a Magyar Kupában elért eredményeinkre, valamint arra, hogy négy játékost adtunk a felnőtt magyar válogatottba. Tény azonban, hogy az idei évünk nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, de így sem kell szégyenkeznünk. – A tavalyi idény zárása után Barabás Árpád, a klub névadó szponzora jelezte, hogy a jövőben nem tudja támogatni a kézilabdát – nyilatkozott a menet közben kialakult helyzetről dr. Tenk Gábor klubelnök. – Megszólítottunk a város vállalkozóit, de sikertelenül, az önkormányzat pedig csak az akkori támogatás fenntartását tudta garantálni, ám ez nem elég az NB I-hez. Ezután vettük fel a kapcsolatot Mosonmagyaróvárral, ahol a város nyitott volt az együttműködésre. Így közös terveink szerint székhelymódosítással ősszel ott folytatjuk a munkát. Darcsi István 

Ziccer

Marad a harmadosztály Véget ért az NB III-as labda- veszprémi NB I-es futballisrúgó-bajnokság, és a veszp- ták – most máshol kamatozrémieknek sikerült kiharcol- tatja a tudását. A győrivé niuk a bennmaradást. Szinte avanzsált Lang Ádám a miaz utolsó pillanatig fennállt nap mutatkozott be a felnőtt annak a veszélye, válogatot tban, hogy ősztől csak Iszlai Bencét a megyeiben fog szombathelyi szerepelni a VFC, mezben hétről de végül minden hétre láthatjuk a jóra fordult. tévé bajnoki ös�Már amennyire jó szefoglalójában, az, hogy az egyNovothny Somákor szebb napoval az olasz Napoli kat megélt klub kötött ötéves jelenleg csak a Darcsi István szerződést. Az sportág harmadik utánpótlás-válovonalában szerepel, annak is gatottak is tele vannak veszpaz alján kullog. Nem csoda, rémi nevelésűekkel: az U15hogy a csapat hazai meccse- ben Kiliti Róbert immár a it alkalmanként talán százan Győri ETO-t, Kun Bertalan és látják. Persze, akik egykor a Puskás Martin pedig a holFradi és Újpest ellen nézték land PSV Eindhovent erősíti. kedvenceiket az NB I-ben, Győri mezben futballozik az azok most érthetően nem U16-os válogatott Tóth Benkíváncsiak a Diósdra és a Tö- ce is, akinek egyfolytában kölre... akadnak külföldi kérői. És bizMűködik Veszprémben egy tosan itt vannak már az utóutánpótlás-nevelő klub, daik is a Jutasi úti műfüves méghozzá nem is akárho- focipályán, akik neveit csak gyan. Közülük számos fiatal, később fogjuk megtanulni. – akiket itt ismertettek meg a Nekünk pedig továbbra is sportág alapjaival az egykori marad az NB III...

Továbbra is az NB III-ban Az utolsó körben elért idegenbeli döntetlenjével bennmaradt a futball NB III nyugati csoportjában tavaszal csak egy győzelmet szerző Veszprém FC.

Fotó: Archív

Bronzéremmel és negyedik helyezéssel tértek haza a bonitások A veszprémi Bonita versenytánc klub ifjú táncosai egy bronzéremmel és egy negyedik helyezéssel tértek haza Lengyelországból. A harmadik alkalommal megrendezett Radom Open 2014 elnevezésű nemzetközi formációs táncversenyen Magyarországot három dunántúli versenytánc klub négy csapata képviselte. A bonitás juniorok ebben az évben már „A” ligás táncosként, válogatott kerettagsággal büszkélkedve a „La Isla Bonita” koreográfiával szerezték meg a ne-

gyedik helyet a kilenc csapatot felvonultató mezőnyben. A felnőttek között indulók, szintén nyolc párból álló „Africa” latin-amerikai formációja az előkelő harmadik helyen végzett. Lunk Gabriella, az egyesület elnöke, művészeti vezetője és koreográfusa elmondta, hogy a múlt vasárnapi nagysikerű, hagyományos évadzáró gála után a nyári szünetben fellépések és edzőtábor készíti majd elő a következő, jubileumi évadot. Mosonyi 

19

Az ősszel várakozás felett szerepelt, nyolcadik helyen fordult csapat a bajnokság második felvonásában gyengén teljesített. A hétvégi, záró fordulónak úgy vágtak neki, hogy idén csupán egyszer győztek, a riválisokkal kétszer osztoztak meg a pontokon és tízszer kaptak ki. Nem sok minden valósult meg az elképzeléseikből, minthogy az átszervezett NB II-től tavaly elköszönt gárda hajtós, ugyanakkor taktikailag fegyelmezett lesz, s határozott védekezésből vezet gyors ellentámadásokat. A merészebb cél a 8–10. hely megszerzése volt. Közben Jugovits Lajos helyett Simon Attila lett a vezetőedző, aki az elmúlt hetekben néhány játékosa formahanyatlására panaszkodott. A 13. helyezett mieink legutóbb a Nagyatádi FC ottho-

nába látogattak, míg a közvetlenül mögöttük lévő, szintén 27 pontos Diósdi TCSelect a Tarr Sprint Andráshida vendége volt. Miután a versenykiírás szerint az NB III-as csoportok 14–16. helyezettjei jegyet váltanak a megyei sorozatokba, az előzetesen diadalban reménykedő

VFC-nek égető szüksége volt a pontszerzésre. Szerencsére a sorsuk a saját kezükben volt. A derbin a hazaiak jutottak vezetéshez, ám a nagy szívvel küzdött veszprémiek később kiegyenlítettek. Miután a korábban egy büntetőponttal sújtott üldözőjük is döntetlent ért el, a tabellán nem történt változás: a Garai Péter, Czvetkó József és Hevesi-Tóth Tamás nevével fémjelzett alakulat bennmaradt a tizenhat szereplős liK irály Ferenc gában.

Fotó: Zwicker

Bentmaradt a futball NB III nyugati csoportjában a VFC csapata


Melléklet

20

veszprémi nap 2014. június 6.

Európa negyedik legjobb férfi csapata A német THW Kiel és az SG FlensburgHandewitt, a spanyol FC Barcelona és az MKB-MVM Veszprém küzdött a Bajnokok Ligája trófeáért múlt hétvégén Kölnben, a trófea végül Flensburgba került. Hazánkat több mint ezer szurFotó: Mátyus koló képviselte a 20 000 fős Lanxess Arénában. Az első napon A hazatérő csapatot tömeg fogadta az Aréna előtt hétfő este, ahol Porga Gyula és Fonyó Károly is üdvözölte a Final Four-résztvevő veszprémieket az elődöntőben a bakonyiakat tavaly után ismét megállította a Palmarsson (7), G. V. Sigurdsson kőzést rendezték, ahol a két volt Rodriguez (4), Gulyás P., U. Vilovski A Bajnokok Ligája szezon gólkiKiel. A játékvezetők ráadásul piros (6) és F. Jicha (4). veszprémi játékossal, Kiril Laza­ és I. Jamali (2-2). rálya a veszprémi Momir Ilic lett lappal kiállították a veszprémiek *** rovval és Sterbik Árpáddal felálló *** 103 góllal, aki az ünnepélyes eredBarcelona volt az ellenfél. Sokáig A német házi döntőben a ményhirdetés során vehette át, fej-fej mellett haladtak a csapa- Flensburg a Kiel ellen is hatgólos veszprémi sállal a nyakában, a tok, majd a végjátékot nagy sze- hátrányból állt talpra, majd négy győztesnek járó trófeát. rencsével a Barcelona nyerte meg találattal el is húzott. A meccs hajHétfőn este aztán a Veszprém egy találattal. A fehérorosz játék- rája mégis izgalmasan alakult, s a Arénánál fogadták a szurkolók a vezetőknek az utolsó két percben flensburgiak végül 30:28-ra győz- veszprémi sikercsapatot. Itt Porga kicsúszott a mérkőzés a kezéből, ni tudtak, így a férfi kézilabda Baj- Gyula polgármester és a klub veegy spanyol támadás során két nokok Ligája végeredménye: 1. zetősége részéről Fonyó Károly is belemenést nem fújtak le, vala- SG Flensburg-Handewitt, 2. THW köszönetet mondott a játékosokmint passzív jelzésnél is engedték Kiel, 3. FC Barcelona, 4. MKB-MVM nak, majd a Hősök és a Hooligans őket gólig támadni. Fél perccel a Veszprém. együttes adott koncertet. Mosonyi József vége előtt egyikük hétméterest *** ítélt, a másik szabaddobást, miFotó: Komlósi közben a spanyol edző időt kért. Chema Rodriguez próbál átttörni a Barcelona falán a bronzmeccsen Emellett a veszprémiek hat percig játszottak emberhátrányban, míg beállósát, Renato Sulicot, aki így A másik elődöntőben: FC Bar- a spanyoloktól senkit sem állítotnem játszhatott a másnapi hely- celona–Flensburg 39:41 (36:36; tak ki a 60 perc alatt. osztón. 32:32; 17:18). A spanyolok 32:26-ra Jegyzőkönyv: Jegyzőkönyv: vezettek 10 perccel a vége előtt, FC Barcelona–MKB-MVM MKB-MVM Veszprém–THW de elrontották a végjátékot. Végül Veszprém 26:25 (9:10). Vezette: A. Kiel 26:29 (13:13). Köln, 20.000 hosszabbítás után, büntetődobá- Gousko, S. Repkin (fehéroroszok). néző, vezette: N. Krstic, P. Ljubic sokkal kikaptak a jól hajrázó né- Legjobb gólszerzők: S. Rutenka (szlovénok). Legjobb gólszerzők: metektől. (11/7), D. Sarmiento (6), N. Fotó: Mosonyi M. Ilic (5/3), Nagy L. és C. Ugalde *** Karabatic (4), K. Lazarov (3), illetve (4-4), C. Ruesga (3), illetve A. Vasárnap először a bronzmér- M. Ilic (7/4), Nagy L. (5), C. Sok szurkoló kísérte el a csapatot Kölnbe, akik mindvégig kitartottak

Megvan az évad férfi kézilabda Bajnokok Ligája All Star csapata

Hajrá V eszprém!

f a ceb o o k .co m / ves z p remi7nap 2013. november

22.. • XIX. évfolyam

46. szám

veszprémi nap Ingyenes városi közéleti hetilap

Szarvasok szövetsége a Kabóca

A nemrég bemutatott

drámajátékkal elsősorban

színpadán

Húszéves lett a ném et tagozat a középiskolásokat

célozzák meg 16–17.

oldal

A HÉT TÉMÁJA

A hatékonyabb betegellátásért

MINÕSÉGI GYORSTISZTÍTÓ

Veszprém, Cserhát-ltp. 3. Dolomit üzletház (Lordok háza mögött) Telefon: 06/30/240-6194, 06/30/296-2834

3 x2 a k ci ó! Ne te g ye el a pi sz k os r u h át! Kettõ ruhadarab áráért hármat tisztítunk Vállaljuk továbbá szõnyegek és bõrruhá zat ti sztítá sát!

Az akció június 6-tól június 30-ig érvényes!

Keressen minket az interneten: 118935

Lapozzon bele a Veszprémi 7 Napba már a facebookon is!

YOLIMPIO

119598

GRATULÁLUNK A CSAPATNAK!

Az európai kézilabdaszurkolók megszavazták május hónapban a BL legjobb játékosait posztonként. Érdekesség, hogy a nyolc legjobb játékosból csak négy jutott el csapatával a Final Fourba, míg a többiek a legjobb nyolc között búcsúztak. Az idei évben több mint 27 000 szavazat érkezett a Bajnokok Ligája internetes honlapjára szerte Európából. A 2013–2014-es évad VELUX EHF Bajnokok Ligája All Star csapata posztonként: Balszélső: Timur Dibirov (Vardar Skopje) 9593 szavazat Bal átlövő: Momir Ilic (MKB-MVM Veszprém) 14 507 szavazat Beálló: Renato Sulic (MKB-MVM Veszprém) 14 997 szavazat Irányító: Mikkel Hansen (Paris SG Handball) 11 686 szavazat Jobb átlövő: Kiril Lazarov (FC Barcelona) 11 169 szavazat Jobb szélső: Luc Abalo (Paris SG Handball) 11 353 szavazat Kapus: Niklas Landin (Rhein-Neckar Löwen) 11 699 szavazat A legjobb védekező: Schuch Timuzsin (MKB-MVM Veszprém) 13 091 szavazat

www.maraton.hu


veszpréminap 2014. június 6.

MELLÉKLET

21

KöszönjüK az első Final Four élményt, szép volt

MKB MVM VeszpreM!

BüszKéK vagyunK, hogy az mKB BanK az egyiK legjoBB európai KézilaBdacsapat támogató ja. 119631

a csapat névadó támogatója az mKB BanK


Melléklet

Baleset-megelőzés A 15. Harley–Davidson Open Road Motoros Fesztiválon a közlekedésbiztonsági sátorban kap helyet az Országos Balesetmegelőzési Bizottság standja is. A felnőttek kipróbálhatják, milyen „részeg szemüvegben” gokartot vezetni, bűvös kockát kirakni. A KRESZ-ismeretek felfrissítésére tesztek és keresztrejtvény nyújt segítséget, a gyerekeket kirakók és más játékok várják. A fesztivál minden napján 10–18 óra közt nyitva tartó sátorban emellett közlekedésbiztonsági témájú kiállítás megtekintésére is lesz lehetőség. KM

Adja fel apróhirdetését lapunkba Veszprém belvárosában! Veszprémi Hirdető Iroda

Kész üljünk fel m ielőbb a

I InG GYE YE nES

köZ

éLE LEttII hEttILa h ILa P

PLUS Z téli út 2013 XIV. . novembe évfo lyam r 29., pént , 47. ek s szám

46. szá

arsva sok sz övetsé ge a első

az esé A nem lyegye rég bem utat nl ott drám ajáté kkal

es le tt sorb an a

m

Ingy közé enes váro leti hetil si ap

Kabó ca sz ínpa célo zzák dá meg 16–17. n

nyek

Fotó: Harley-Davidson Open Road Fest

említette a Class-FM rádióval együttműködésben szerdán megvalósuló élő Morning Show-adást, amelyet a Balatoni Hajózási Zrt. által külön erre a célra biztosított kompról sugároznak Siófok, Alsóörs, Balatonfüred és Tihany között hajózva. A kompra bárki felszállhat a siófoki kikötőben reggel hat órakor – emelte ki Dobai Attila. Elmondta azt is, hogy az idei fesztivál keretében a motorosok szervezete, a Harley Owners Group (HOG) nemzetközi találkozót tart, amelyen jelen lesz Nigel Villiers, a HOG szervezetének első számú vezetője, és olyan témák kerülnek majd terítékre, mint az elkövetkezendő időszak feladatai és a balesetmegelőzés. A nagyközönség számára látványos sportbemutatókat terveznek, és a hagyományokhoz híven véradásra is lehetőség lesz a fesztiválon – fűzte hozzá Dobai Attila. (X)

Van egy ötletünk, hogy hova menjél!

a ném et ta goza t olda l

• Ballagási lufik • Díszdobozos lufik • Különleges lufifigurák • Vicces és egyedi ajándékok

Partydecor Lufi & Party Shop

közé pisk olás okat

– tájékel, mun mán koztatt kahel elye yzat kke a l az MTI az ö -t hét

Dobai Attila, az Európa Kempingben zajló fesztivál szervezője az MTI-nek elmondta, hogy a rendezvény legnagyobb nemzetközi sztárja, a brit Bonnie Tyler, illetve a Magyarországon gyakran fellépő Boban & Marko Markovic Orchestra mellett Alsóörsre várják az Arakain cseh metálbandát is. A magyar könnyűzenei színteret olyan előadók képviselik a fesztiválon, mint az Edda, a Hooligans, Demjén Ferenc, Tóth Gabi, Deák Bill Gyula, Ganxta Zolee és a Kartel, a Paddy & The Rats, a Zorall, Tóth Gabi és az Ossian. A jubileum alkalmából Alsóörs polgármestere, Hebling

Zsolt jelképesen átadja a szervezőknek a település kulcsát annak elismeréseként, hogy immár másfél évtizede része Alsóörs életének a fesztivál – tette hozzá Dobai Attila. A szervező a különleges események között

A HÉ

T TÉ

MÁJA A ha ték beteg onyabb ellátá sért

8200 Veszprém, Kossuth u. 8. www.partydecor.hu

BEINDUL A SZEZON?

Olcsóbb lett a parkolás a Bagolyvári parkolóházban A VKSZ Zrt. üzemeltetése alatt lévő Bagolyvári parkolóházban 200 Ft/óra parkolási díj

ez év végéig a felére csökkent, így az egyórás várakozási díj

100 Ft/óra.

KörnyezetünK szolgálatában! Kérdezzen tőlünk Ön is! vkszrt@vkszrt.hu

118928

| ME GYE

• XIX . évfo lyam

csk Szozá

Csaknem ötven együttes, illetve énekes, köztük Bonnie Tyler és a Boban & Marko Markovic Orchestra is fellép a szerdán kezdődő alsóörsi Harley–Davidson Open Road Festen, amelyet tizenötödik alkalommal rendeznek meg.

112372

ém i

vesz prém i na Húsz p év

Taná

Dübörög már az idei fesztivál Alsóörsön

119005

2013. nov emb er 22.

alapít ottak

open road fest

A Partydecor Lufi & Party Shopban ! jobbnál-jobb ajándékötletek várnak rád

megújuló újság, megújuló lehetőségek Eml zán ékülést kele Pál vesz rendezte tkez prém k kalm ésének i püs a meg yeh rend ából múl pök 750. áok ce állaezvény t péntekeévfordu okle vele mtit főszóno n. Min lója alség al nem kár kiem ka, Rétv t azt léte zetm elte zne a ári ,a mag egta össz Ben e min yars rtó erő, kereszté ág, ket nyny és e nélk Eur ópá ez a vall ül nem val is. ás köt ves MTM zpr

2014. június 6.

Különleges és vidám ajándékkal ot? szeretnéd meglepni a ballagó diák

Kossuth u. 6., húszemeletes félemelet

Iskolá kat, kórh ázak at

veszprémi nap

119007

22

Motorkerékpárba, személygépjárműbe és hajóba való akkumulátorok széles választékával várjuk! H–P.: 8–17, SZ.: 8–12

8200 Veszprém, Tüzér u. 73. Tel.: 06(20)334-4430


Melléklet

veszprémi nap 2014. június 6.

23

Elindult a motoros nyár, az Open Road Fest Elérkezett a várva várt első nyári hét, június 4., amikor végre megnyitotta kapuit a 15. jubileumi Harley–Davidson Open Road Fest Alsóörsön, az Európa Kempingben.

váljára a Balaton partján. A várakozásnak vége, szerda reggel hivatalosan is elkezdődött a 15. Open Road Fest. Sokan már a kapunyitás előtti napokban beparkoltak lakóSokan a motorok és a zene gatottan készülnek az ország kocsijukkal a területre, illetve szerelmesei közül már hóna- legnagyobb motoros esemé- felverték sátraikat, hogy a lepok óta vágják a centit, és iz- nyére, a nyár első nagy feszti- hető legkényelmesebben élvezhessék a fesztivált. Az idei fesztiválnyitásra vonuló tömeget akarva se lehetett volna eltéveszteni: A Class FM Morning Show-jának stábja a Balaton hullámain ringatózva vezette a reggeli műsort, és hajóztak át Siófokról Alsóörsre, a fesztivál helyszínére – egy zenekarral a tetőn. Június 4-én a Balaton hullámhosszán indult el az Open Road Fest a Class FM Morning Show-jának élő adásával, nem is akárhogy. Az egész stúdió egy konténerbe költözött, a konténer pedig hajnali 6-kor Fotó: Harley-Davidson Open Road Fest indult Siófokról, ahonnan Hebling Zsolt, Alsóörs polgármestere átnyújtotta a község komp szállította a műsorvezekulcsát Dobai Attilának, a fesztivál igazgatójának. „Az évek tőket Tihanyba, majd kerekemúltával büszkén mondhatom, hogy a fesztivál és Alsóörs ken haladtak tovább és indímár összefonódtak” – mondta a polgármester. „Biztos vatották a fesztivált Alsóörsön. A gyok benne, hogy Attilánál jó kezekben lesz a település kulkompon természetesen hecsa” – tette hozzá. lyet kaptak a rajongók is: közel százan utaztak a rádiósokkal, „VKSZ” Zrt. – környezetünk SzOLGÁLAtÁBAn Tájékozódjon honlapunkon: www.vkszrt.hu

Parkolás õrzött, zárt helyen egész évben, a hét minden napján

áfa

Bérletár (bruttó)

11 811 Ft

3189 Ft

15 000 Ft

Havi nappali

7874 Ft

2126 Ft

10 000 Ft

Havi éjszakai

3937 Ft

1063 Ft

5000 Ft

Parkolójegy ára

79 Ft

21 Ft

100 Ft / minden megkezdett fél óra

Az árak 27 % áfával növeltek.

ér lt sz á t i Lim

MiNi HANGERŐSÍTŐ

• •

Két héten keresztül

1 CSOMAG ELEMET AJÁNDÉKBA ADUNK!

• • •

ő hangerőt hogy diszkrét legyen ű kezelhetőség űködtethető

HALLÁST SEGÍTŐ KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZ

Hallja meg a világot a legdiszkrétebb módon, a legolcsóbban!

CSAK

4 990 Ft

„Amikor elmesélem a környezetemben, hogy hangerősítőt hordok, mindenki meglepődik, annyira észrevehetetlen, nagyon szeretem, megkönnyíti a környezetemmel való kommunikációt”!

Egészséges gerinc nélkül lehet MOTOROZNI????

Jelentkezzen be nálunk, ingyenesen hívható vonalunkon, 06-80/182-182 minden hétköznap 8:00-16:30 óráig! 118923

Ceragem Orvosi Eszköz, a GERINC segítsége, az életed gyógyítója! INGYENES próba: Ceragem Veszprém, 8200, Jutasi u. 59. Tel.: 88/406-426

Kiemelt

AKCIÓ!

ia!

89273

Bérlettípusok Bérletár (nettó)

ges fesztiválra! A közönség lelkesen figyelte menetet és a formabontó koncertet. Nem sokkal 10 óra előtt begördült a Class FM kamion a fesztivál területére, és elfoglalták helyüket, ahonnan folytatták az élő adást és kívánságműsort egész nap, ízelítőt adva a hallgatóknak a fesztiválhangulatból. (X)

Problémát jelent a csendes hangok észlelése? Túl halk a színházi előadás? Az előadó a tréningen túl halkan beszél?

HALLOTT MÁR AZ ÚJ MINI HANGERŐSÍTŐRŐL?

SzemélygéPkocSi árak Havi 24 órás

és 30 vagány motoros. A feltűnő sárga kamion tetején még feltűnőbb utasok érkeztek: a Hooligans zenekar teljes legénységgel felköltözött a tetőre, és míg a konténer a kompon, a komp pedig a Balaton hullámain ringatózott, ők legnagyobb slágereiket, többek között legújabb dalukat játszották a hallgatóknak. Fergeteges levonulás egy fergete-

Az ajánlat 2014. június május 30-ig, 31-ig, vagy aa készlet készlet erejéig erejéig tart. tart.

Igény esetén térítésmentesen megvizsgáljuk hallását is! 118868

MÉLYGARÁZS Veszprém, Szeglethy u. 1. Tel.: 88/411-153 Nyitva: H–V: 0–24-ig Pénztár: H–P: 8–17.30 Szo: 8–12, Vas.: zárva

Fotó: Harley-Davidson Open Road Fest

INGYEN HÍVHATÓ INFORMÁCIÓS VONAL

0 6 - 8 0 /18 2- 18 2


apróhirdetések

németországi munkára

118278

18–25 éves kor között. Villanyszerelői végzettség nem szükséges. Nyelvi és szakmai képzést ingyenesen biztosítunk Jelentkezni lehet: eubau.kepzes@gmail.com és 06-70-327-7603

119372

Veszprém, Aradi V. u. Kézi Autómosóba fiatal férfi munkatársak mellé keresünk önállóan dolgozni tudó veszprémi férfi munkatársat hoszszú távra. Tel.: 06-20-9-330-339 Jelentkezés: 17.00 órától.

A Doanimal Kft. női munkaerőt keres baromfigondozó munkakörbe Veszprém, Kádárta, Gyulafirátót térségéből. Jelentkezni: írásos önéletrajzzal a Kft. címére (8200 Veszprém, Tizenháromváros tér 25.) lehet. Veszprémi ingatlaniroda jó kommunikációs képességgel, min. középfokú végzettséggel munkatársakat keres ingatlanközvetítői munkakörbe. Önéletrajzokat az alábbi címre várjuk: a.listingatlankft@gmail.com Azonnali kezdéssel keresünk dolgozókat veszprémi kereskedelmi céghez betanított munkakörre. Kezdő kereset: nettó 120.000Ft Munkaidő: H-P: 7:1517:30-ig 30-301-3891 Kereskedelmi vállalkozás keres másodállásba agilis, jó szervezőkészséggel rendelkező szorgalmas munkatársakat. Rugalmas időbeosztás, uniós szintű jövedelem. +36-30-288-9512 Évek óta nyereségesen működő épületgépészeti kisvállalkozás vezetőbeosztású kollégát keres! Pályázatot: hazmester2003 @invitel.hu címre kérem. Veszprémi telephelyű cég tapasztalattal és jogosítvánnyal rendelkező gipszkartonost keres éves állásra! Érd: 06-20-3453929, trbaukft@gmail.com

Alsóörsi büfébe keresek pultoslányt, szakácskisegítőt! érd: 06-70/409-9376

Napi 6 órás takarítót keresünk Veszprémben. Érdeklődni: 0670-589-6469 Karosszérialakatost felveszek szgk javítására Nemesvámosra. Lehet kezdő is. 06-30-2377-692 Asztalosokat felvennék Veszprém környéki munkára. 06-30537-7381 Balatonfüredi campingbe hotdog árusításra fiatal hölgyet felveszek. Érd. 70-5340-098

ÁLLÁST KERES

118756

HBS Elektrobau GmbH

villanyszerelőket keres

Veszprémi étterembe női konyhai kisegítőt keresünk! Munkaidő: 12:00-22:00. Érd: 70-9435929 Balaton-parti szezonális munkára sport- és gyermekanimátorokat felveszünk. Tel: 30-3354837 Szakács, hentes, szakácstanuló kollégát balatonfüredi éttermembe felveszek. Szállás megoldható. 30-376-4409 Almádi Yacht Club szakácsot, felszolgálót keres. Érdeklődni: 0630-2310-957, kozma.ayc.z@ gmail.com Saját autóval rendelkező kisegítő pizzafutárt keresünk Veszprémben, hétköznap déli időszakra. Érd:30-936-4366

Idősgondozást vállalok bentlakással 43 év egészségügyi tapasztalattal. 06-70-419-4288

ÜZLET, IRODA

Veszprémben forgalmas helyen saját parkolóval 25 nm-es új építésű klímás irodák reális áron hosszú távra kiadók. Kaució van. Tel 06 20 9330-339

Veszprém-Kádártán zárt telephelyen 60 nm-es és 250 nm-es, 4 m belmagasságú, targoncával átjárható épület hosszú távra bérbeadó. Érdeklődni: 30/ 946-9973

ÜZLET Veszprémben, a Tüzér utcában 3000nm területen műhelynek, raktárnak, irodának alkalmas helyiségek kiadók. Érd: 309378-894

Kiadó irodák a szófia irodaházban

Iroda kiadó Veszprém központjában, 26nm. 06-20-9226-606

118461

LAKÁS

Veszprém, szófia utca 2/a épületben az alábbi irodákat kínáljuk bérbeadásra: Három szintes épületben, 7–15m2 es irodák! minden szinten Vizesblokk, konyha! Az irodaházhoz 7 db ingyenes parkolóhely tartozik. bővebb információ: office@bbepito.hu • + 36 70 944 7266

Vp-ben sürgősen eladó belvárosi igényes 67 nm-es 1+2 félszobás erkélyes téglalakás, zárt udvarban gépkocsiparkolóval. Gázközponti fűtés és cserépkályha is működik a lakásban. MISTY Ingatlaniroda, tel: 20/9780-880. Veszprémben, Cholnokyn, Rómer Flóris utcában kétszobás, nagyerkélyes, újszerű téglalakás tulajdonostól eladó. A társasházban teremgarázsban beállóhely vásárolható. 70-3119414 Veszprém, József A. u. (Egyetemváros) kétszobás 68 nm-es 2. emeleti, nyugati fekvésű polgári társasházi lakás pincével, gépkocsibeállóval 13,5M-ért tulajdonostól eladó. Érd: 06-70320-1661

Eladó az Óváros téren 3 db új építésű, nagy alapterületű, panorámás, extra kivitelezésű luxuslakás 06-30-9498-365

118714

Veszprémi könyvelőiroda keres mérlegképes könyvelői végzettséggel rendelkező munkatársat, részmunkaidőben történő foglalkoztatásra. Előnyt jelent a Tensoft könyvviteli programrendszer ismerete. A pályázatokat 2014. június 10-ig az alábbi e-mail címre kérjük elküldeni: konyveloiallasveszprem@gmail.com

2014. június 6.

118885

ÁLLÁST KÍNÁL

veszprémi nap

Gépkocsivezető állás C-kategóriás jogosítvánnyal, gki kártyával állandó éjszakás sofőrt keresünk. Jelentkezni önéletrajzzal E-mail: dkm@hotmail.hu Munkájára igényes bútor- és épületasztalost keresünk felsőörsi vállalkozásunkhoz. Igény szerint szállást is biztosítunk. Érd. 70-259-1445

119355

24

Vp-ben Bakonyalján eladó földszinti kertkapcsolatos 2 szobás saját gázközponti fűtéses hangulatos lakás 12,5 M Ft irányáron. www.misty.hu, tel: 20/9780-880 Cholnoky zöldövezetében tulajdonostól 1+3-as második emeleti beépített erkélyű, műanyag hőszigetelt nyílászárókkal, központi helyen eladó. 30-6210887 Veszprém Hold utcai épülő társasházban lakás kertkapcsolattal eladó. 06-70-3377770 Budapest (Újlipótvárosban) műszakilag is felújított első emeleti, utcára néző, az M3-as metró mellett lakás eladó. 06-20-5541233, 06-20-550-1848 Jutasi úton 54nm-es, erkélyes, várpanorámás lakás szép állapotban, azonnal költözhető, tulajdonostól eladó 5.990.000 0631-326-7954 Jó állapotú 2,5szobás 64nm egyedifűtésű, társasházi lakás zárt parkolóval, családbarát környezetben eladó. Ár:11,9M Telefon: 06-20-461-3805 Igényes, azonnal beköltözhető, nagyerkélyes 1+1szobás téglalakás a Lahner utcában eladó. www.veszpremilakas.blogspot. hu , 30-957-3135

Eladó az Endrődin kétszobás, jó állapotú hőszigetelt, egyedifűtéses lakás új nyílászárókkal, alacsony rezsivel. 06-70-3312872 Lakásokat vennék befektetésnek, kp-ben Veszprém frekventáltabb részeiben. (4 emeletesben záró szint kivételével) 06-20366-1608 Veszprémben Margit-templom közelében 12 éves, 77nm-es, háromszobás, cirkós, szép állapotú téglalakás eladó. Iá: 14.300.000 Ft 06-20-214-9555 Veszprémben, Kádártai úti lakóparkban 1+2szobás 1.emeleti, 62,3nm lakás egyedi fűtéssel, alacsony rezsis, tulajdonostól eladó. Érd:06-70-578-2090 Veszprém, Egyetem városrészben kettőszobás, igényesen felújított, új nyílászárós téglalakás, azonnal költözhetően eladó. 06-20-214-9555 Veszprémi kétszobás téglalakásunkat (2db Egry + Endrődi ltp.) eladnánk, elcserélnénk nagyobb lakásra, házra 06-30633-1178 Sürgősen eladó Veszprém, Diósy M. út 3. emeleti 1+2 lakás, valamint Szentkirályszabadja központjában családi ház. Érd: 0630-367-5946


apróhirdetések

NYARALÓ Csatárhegyen 5 éves, még nem lakott, szigetelt, téliesített téglaház 220 négyszögöl gyümölcsössel sürgősen eladó. Ár: 4.200.000 30-376-0625 Lovason nyaraló szőlővel sürgősen eladó 06-70-284-0170

CSALÁDI HÁZ

www.kulcs2000.hu Ingatlaniroda keres-kínál ingatlanokat 20-9784-860

117912 hirdetés

Veszprémben, az Újtelep parkosított részén 300 nm-es telken, 3 szintes sorház, azonnal beköltözhetően ELADÓ 23 M Ft-ért. Az alagsorban tároló, garázs, kazánház található. A kertre fedett teraszról nézhetünk. A ház 4 szobás. Érd: 88-329-190; 30904-2007

Vp-ben Újtelepen eladó kétszintes 4+2 félszobás 160 nm lakóterű polgári hangulatú szép családi ház 600 nm-es szépen parkosított telekkel. MISTY Ingatlaniroda, Ady u. 5., tel: 20/ 97-80-880 Családi ház átépítés alatt eladó 90nm, tégla, betongerenda. Ár: 11,5M 70-379-5221

eladó/kiadó ingatlant keres 20/97-80-880

Bándon tornácos, sváb parasztház eladó. Összközműves, alápincézett, 2,5szobás+fészer, kút, 300négyszögöl ápolt kerttel. 30-3939-864 Családi sorház 200nm, D-i kerttel, nappali, kétszobás, kétfürdős, galéria, teraszok, igényes kivitellel, jó adottságokkal eladó. 06-20-554-1233 Dózsavárosban belváros közelében két utcára nyíló, háromszobás, felújításra szoruló családi ház kis udvarral eladó. 9,8 Millió 70-258-0714 Háromszobás családi ház gazdálkodásra alkalmas telekkel Csajág központjában, a Balatontól 10 km-re eladó. Irányár: 7.500.000 Telefon:30-459-7948 Veszprémben, az Arany J. utcában, nyugodt, csendes helyen, 100nm-es családi ház, garázszsal, pincével 740nm-en eladó. Érdeklődni: 06-30-376-5820 Eladó Ősiben parasztház nagy területen, kétszobás, gerendás, gazdálkodásra alkalmas, víz, villany van. 88-496-282 Füredidombon nappali+3szobás, igényes cs.ház eladó 2 állásos garázzsal, parkosított kis telekkel 32,9M 06-20-357-4780 Veszprém-Kádártán lakható régi családi ház nagy udvarral, gazdasági épületekkel eladó. Ár: 12.000.000 Tel: 30-6626-304 Veszprémben a Dózsavárosban vállalkozásra is alkalmas családi ház eladó. Irányár: 18M Tel. 20559-6466

7,5 M-ért felújítandó háromszobás családi ház eladó Gyulafirátóton 70-320-1196 Nemesvámos központjában 70 nm-es kétszobás családi ház kerttel eladó. 06-70-240-7753

TELEK

Nyárfa utcai szélső sorházrész azonnal beköltözhetően eladó. Irányár: 24.500.000 30-9360623 Alkalmi vétel! Veszprém Kiskőrösi út 1 szobás összkomfortos családi házrész+tároló áron alul eladó. 70-320-1196 Belváros közeli, örökpanorámás, 3 generációs, 280nm-es, szép cs.ház csendes zsákutcában eladó 39,9M 06-20-357-4780 Cholnokyn déli felújított 104nm szélső sorház garázzsal 20.900.000 eladó. 06-20-4270946 Sorházat, házat vennék befektetésnek, kp-ben Veszprém frekventált részében. Max. 150nmig 06-20-366-1608 Veszprém, Dózsavárosban teljesen felújított 2,5szobás társasház tulajdonostól eladó. Ár: 12.790.000Ft 20-579-4717

Kiadó lakrészt keresek egy személy részére, családi háznál, 1 szoba, fürdőszoba, konyha, mérőórákkal, egyetemi városrész, Jeruzsálem-hegy, Endrődi környéke. 06-70-234-9400 Keresek Veszprémben 1 szoba étkezős gázfűtéses lakást július, augusztus 1-től hosszútávra 30-981-6119 Kiadó 1-1,5 szobás lakást keresek sürgősen Veszprémben, bútorozatlant. Tel: 20-3505-309

KIADÓ INGATLAN Veszprém belvárosához közel 45nm 3 helyiséges iroda bútorozottan kiadó. 70-242-0330

INGATLAN

Ingatlanokat keresünk

Veszprémben Jeruzsálem-hegyen, pár percre a belvárostól, csendes zsákutcában 690nm-es építési telek reális áron eladó. Iá:12,9M 20-975-4050 Balatonalmádi, Szentkirályszabadja között kerékpárút mellett (Vödörvölgy) 1500 nm beépíthető művelt zártkert reális áron eladó. 30-583-0867 Veszprém, Jutas lakótelepen 850nm összközműves építési telek eladó. Érdeklődni: 309378-894 Gyulafirátóton, Hajmáskéri út 22-ben 1100nm telek eladó. Irányár: 5.400.000 06-88-781520 Hajmáskéren 2 db 1000 nm-es egymás melletti beépítetlen terület egyben eladó. 06-20-2645670 Márkón 1024 nm összközműves telek lejárt építési engedéllyel eladó 70-242-0330

www.nivoingatlan.hu 06-70-3-800-323

Gyulafirátóton 2020 nm otelló szőlőterület eladó. Érd: 88-457111, 06-30-9020-345

Mobil ingatlaniroda Tel.: 88/329-190, 30/904-2007 • www.mobilugynokseg.hu

Veszprém belvárosi új építésű lakások és üzletek

Tel: 30-620-2927 www.kapellaingatlan.hu

ALBÉRLET KÍNÁLAT

AUTÓ/MOTOR

Veszprém, Hajlat utcai lakóparkban július 1-től kiadó erkélyes, bútorozott garzonlakás zárt parkolóval. 50.000+rezsi, kéthavi kaucióval 06-30-919-6879 Veszprémben lány részére bútorozott szoba kiadó konyha- és fürdőhasználattal. 20-9856-998

Eladó Skoda Fabia, 1.2-es, 2004es, 145.000 km, sérülésmentes, szervizelt, téli+nyári gumival. Érd: 88-579-600

VEGYES

Friss műszakival fehér benzines 206-os Peugeot eladó 51.000 km-rel 06-70-599-6860, 06-30477-0216

Török riViÉra busszal Veszprémből, szállás úszómedencés apartmanokban: Főszezonban 4 fős apartmanokban csak 51.900 Ft/fő, utószezonban csak 37.900

Ft/fő.

Görögország a legnagyobb választékban akár 23.900

Ft/főtől.

Érdeklődjön partner irodáinknál vagy weboldalunkon! Grand Tours, Debrecen, Vár u. 10. tel:52/448-348, www.grandtours.hu

Veszprém-Gyulafirátóti telepünkön akácfa oszlopos drótfonatos kerítés elbontásának és az új betonoszlopok beállításának fejében az akácoszlopok ingyen elvihetők (kb. 50 db). Érdeklődni: 30/946-9973 Gyerekheverő, biciklistáska, ágybetétek, paplanok, plédek, ágyhuzatok, lepedők, csergék, sötétítőfüggönyök, álló ventilátor, eladók. 06-88-423-359, 0630-255-0346 Lakások, garázsok, pincék lomtalanítását teljeskörűen elvégzem akár ingyen is. Használt gépeit szerszámait megvásárolom saját célra. 20-5389-966 Készpénz! Piacképes használt cikkek leadása visszavásárlás lehetőségével. www.felpenzes.hu Pöltenberg 16. Várjuk veszprémi 65év feletti idősek jelentkezését, akik ingyenes háztartási segítséget igényelnek. Tel:88-412-652 Veszek dunyhát, párnát, régiséget, hullott agancsot, rossz kazánt, hagyatékot, régi porcelánt. 70-5397-782 Hagyatékból kedvező áron tálaló, fotelek, székek, asztal sürgősen eladó Veszprémben. Érd. 30-538-7085 Lakásberendezés, Singer varrógép, szőnyegek eladók Veszprémben 30-981-7845 Veszünk régi pénzt, kitüntetést, jelvényt: Antik Veszprém (Zöldház) Tel: 06-20-9226-606 Herendi porcelánt, ezüstöt, régiséget vásárolok. dr. Sági 06-309561-188 Hagyatékokat vásárolnék saját célra. Teljeskörű elszállítást vállalom. 20-538-9966

Ková a ba cs Petra llagó le k sz tt épe

a ves lapunk zprémi Bal lag Kov sán ács ak másod összes ók szé Petra madik ik Hor ített pe szavazlett á­ Király váth győzte köz Esz t ter, se, a Edi vég zet ped ig Ho na lett a har­ t az ,a élen rváth . Ger fiúk gel ves M áty y

zpr

Gátfő utcában 120nm-es családi ház nagy telken eladó. Egyedi fűtéses lakáscsere érdekel. 30947-0077

ALBÉRLET KERESÉS

116084

MISTY Ingatlaniroda www.misty.hu

www.veszpremi-ingatlanok.hu 06-30-218-0000; 06-88-406-888

Stromfeld 7-ben bútorozott szoba kiadó nő vagy férfi részére. 70-418-7098

118513

Zirc közelében, Nagyesztergáron eladó 5 szobás, 2 fürdőszobás 160 nm lakóterű kétszintes szép családi ház 1200 nm-es telken (veszprémi lakás beszámítható 7 M Ft-ig). MISTY Ingatlaniroda, tel: 20/97-80-880

119364

Fejér megyében, Előszálláson kétszobás összkomfortos családi házamat eladnám, vagy Veszprém megyében társasházi garzonra cserélném ráfizetés nélkül első emeletig. 06-88784-129, 06-30-6989-443

Gyulafirátóton kétszobás, jó állapotú családi ház eladó, 1,5szobás téglalakást beszámítok. 70320-1196 Veszprémben belvárosi, csendes utcában felújítandó családi ház eladó 289 nm telken. Érd: 0630-282-7033 Márkón családi ház sürgősen eladó. Veszprémben cserelakást beszámítok. Érd: 06-30-4185139 Kétlakásos (teljesen szeparált 2x90 nm) igényes családi ház eladó Veszprém kiemelt övezetében. 20-516-2526

118493

Háromszoba, nappali, felújított családi ház eladó. Tégla, újtető, hőszigetelt, gáz és vegyestüzelés, háromfázis, pince, garázs, ásottkút Berhidán, jó környezetben. Irányár: 9,4M Tel: 06-20468-0091

118877

Veszprémben a Gábor Áron utcában csendes helyen, teljesen felújított, 70 nm-es lakás eladó. Tel: 06-20-477-9720 Veszprémben 54nm-es kétszoba-hallos, jó állapotú, erkélyes, várpanorámás lakás eladó. Iá: 6,8M 70-320-2206 Cholnokyn parkban első emeleti, 55nm-es felújítandó lakás akár garázzsal, vagy külön is eladó. 06-30-913-0561 Veszprém Rózsa utcában földszinti, jó állapotú, 26 nm-es tégla garzonlakás eladó. Iá: 5.900.000, 30-856-2750 Takácskertben eladó bútorozott, luxuskivitelű, háromszobás, 1. emeleti lakás 2 erkéllyel. 06-30235-5910 Endrődin kétszobás lakás, 5 éve teljeskörűen fel lett újítva, belsőleg szigetelve, tulajdonostól eladó. Érd 06-20-911-7278 Veszprém, Stadion utcában 42 nm-es egyszoba+étkezős, felújított, cirkófűtéses téglalakás eladó. 06-20-214-9555 Cholnoky-n 70nm-es, 1+3félszobás, 2.emeleti sorházi lakás gázfűtéssel és kertkapcsolattal eladó 13,9M 06203574780 Takácskertben zárt kertes társasházban tetőtéri, másfél szobás 43/68 alapterületű lakás eladó. Ár: 13,3M 30-648-3899 Veszprém, Bakonyalja városrészben 80nm-es, 2+2 félszobás, gázfűzéses, 3. emeleti lakás eladó. 11,9M 06-20-357-4780 Kalmár téren 1+2 feles, klímás, egyedifűtéses, igényesen felújított téglalakás tulajdonostól eladó. 06-20-9286-505 Eladó kétszobás kertesház Öskün 6,5M, vagy elcserélhető 11,5szobás lakásra 70-284-9296 Veszprémi első emeleti téglalakás garázzsal együtt eladó. 13,5M Tel: 20-9256-224 Balatonfűzfőn 20 nm-es garzon 1,6 M-ért eladó. (Pince-padlás) 30-620-3394 Veszprém Wartha V. utcában garzonlakás tulajdonostól eladó. 30-385-5873 Veszprém, Cserhát ltp-en I. emeleti 1,5 szobás téglalakás eladó Iá: 8.600.000 Ft 06-70-2777-823

25 R0007/92/1999

2014. június 6.

117935

veszprémi nap

ém i

| ME GYE

Hete ds a Ta zer zajlo vasz i Játé tt kok

us

I InG

YEn

ES kö ZéL

Fotó:

vka

a nég lett yszáz haz selt minteg ai etté y k ma kétszá induló a köz özelmú mel guk zan rendezelm últb kép ­ ltba at kül vi­ n het föld mű vés ett tav an Buj asz edszer ről is zet kultúrátor istv rém ben i fes ztivi Játéko meg án töltött ban, . élet álon k össz­ ­ e, sze sportba ket Ves hordoz repe n be­ zp­ nün , am sok érté ket NM ­ – mon is gaz elyek ben kultúrádta Hal dag ítan ­ titkár ért fele ász Ján ak istv vasárn lős álla os án szobor emlékéap a Buj m­ tor re tonfüre ava tásán állított den am . Bala­ tunk, ikor szo brot utókor jelet ingy nak hag yun állí ­ közé enes váro , eg k az leti hetil si

Szob emlé orral kezn ek

akció!

János

2013. május

nevét vett

us

PLUS Z EtI

hE tIL aP Továb bvin ni a f zfői fű főor vos em léké t

Dr. Szli

Máty

vesz prém i na p

e fel

10. •

a bala

XIX . évfo lyam

tonfűzf

ői üze

morvo

si ren

A vesz prém i Czv etkó

Petr a a ba lett lla szép gók e idén a Pet veszpr

ra lett émi gók Kov lap nak szépe unk Balács összes sza la­ ített vaz ásá ­ győ zte ­

delő

18. szá

m

az elm

últ hét en

ap

Niko lett úgy

érzi,

meg talá talállta ta a hely ét a szág uldó

Elke zdőd tek a vizsg ák cirku sz világ ában 16. olda l

A HÉ

T TÉ

MÁJA Kitü nt is át etéseke adta t k

A Séd völg zett yéb kata közös rend en rend sztrófav eőrsé éde lmi gi és csal á-

1 megjelenést fizet, 2 megjelenést kap 2 újságban! Keresse akciónkat a Veszprémi Hirdető iroda Kft.­nél! Veszprém, Kossuth Lajos u. 6. félemelet. telefon: 06(88)423­639 E­mail: veszpremihirdeto@chello.hu akciónk a 2014. június 1. és 2014. június 30. között a Veszprémi Hirdető irodában (Veszprém, Kossuth u. 6. – húszemeletes félemelet) feladott lakossági apróhirdetésekre vonatkozik. az akció időtartama alatt a Veszprémi 7 Napba és a Veszprémi 7 Nap Pluszba kombinált áron feladott ugyanazon apróhirdetés egymást követő két héten jelenik meg, a lapunkban vagy a Veszprémi Hirdető irodában található apróhirdetési szelvény díjszabása szerint. Megjelenési nap: péntekenként. Hirdetésfeladási határidő: a megjelenési héten szerda 14 óráig.


apróhirdetések

Kezdés: 2014. 06. 11. 14:00 Érd: 88/561-770, www.schvederoktatas.hu Schvéder Oktatási Központ

VÁLLALKOZÁS

Tel.: 06-20/937-2986 • hocknyelviskola.hu

BACH-VIRÁGTERÁPIA

ZSELYKE BABAHÁZ

AKUPRESSZÚRA

www.zselykebabahaz.hu

Használt gyermekruha webáruház

Személyes átvételi lehetőség Veszprémben,Vajda János utcai üzletünkben!

118791

Fogsorjavítás! Ha bajban van, hívjon bizalommal! Veszprém, Cserhát ltp. 5/B +36-20-9327781

Szol­gál­ta­tói ka­ta­l­ógus AKKUMULÁTOR non-stop

BWT gyártmányú vízlágyítók, vízszűrők, vízkezelő berendezések lakossági, társasházi, üzemi, intézményi felhasználásra Maximális védelem a mosógépnek, mosogatógépnek, bojlernek, vízforralónak, kávéfőzőnek, csaptelepnek, zuhanykabinnak, fürdőkádnak, segítség a házimunkában!

AKKUMULÁTOR

06-20-499-9676

8200 Veszprém, Tüzér u. 73.

Várpalotán

a Loncsos városrész Kastélydomb mögötti részén, a Május 1. utcában

Új építésű lakások 175 000 Ft/m -től

118784

Azonnali cascos üvegkárfelvétel!

Veszprém, Aulich L. u. 9. (Elektro Center mellett) www.autouvegveszprem.hu tel.: 06-30-39-36-200

118904

GUMISZERVIZ Dongó Gumiszerviz

Új, használt felnik, gumiabroncsok forgalmazása Gépjármû és motorkerékpár gumiabroncsok szerelése, centrírozása, javítása Veszprém, Ibolya u. 4. Tel.: 30/916-1733 Nyitva: 8.00–17 óráig, Szo: 8.00–12 óráig

FOLYAMATOS AKCIÓK!

Tolltisztítás, párna- és paplankészítés

ÜVEGES hõszigetelt üveg rövid határidõvel paraméterek: K 1.1, K 1.4

síküveg, drótüveg, katedrálüvegek, tükör kis és nagy tételben. Méretre szabás azonnal is! Veszprém-Kádárta, Gyõri u. 8.

118463

irodának, rendelőnek is kiválóan alkalmas

118940

a hitelügyintézéshez segítséget nyújtunk!

Bakony Glas Kft.

Tel.: 88/583-490, 30/632-5545. Fax: 88/458-457

ZÁRJAVÍTÁS ZÁRSZERELÉS

BIZTONSÁGI ZÁRAK, HEVEDERZÁR, HÁZTARTÁSI JAVÍTÁSOK BIZTONSÁGI RÁCSOK

30/9595-482, 88/412-143

Akciós Apróhirdetését felAdhAtjA: Veszprémi Hirdető Iroda Veszprém, Kossuth u. 6. (húszemeletes félemeletén) 88/423-639

E-mail: veszpremihirdeto@chello.hu

117918

Ezen kupon bemutatóinak június 15-ig 350 000 Ft-ot elengedünk a vételárból!

www.varpalotaujlakasok.hu•www.bbepito.hu Beruházó:BB-IndustrialKft.•office@bbepito.hu office@varpalotaujlakasok.hu•info@varpalotaujlakasok.hu

MŰSZAKI CIKK

Veszprém, Erdész u. 8/1. Tel.: 88/329-297

2

70-944-7266, 70-511-8940

e-mail: veszpremmaraton@maraton.plt.hu

TOLLTISZTÍTÁS

szepteMberi KöLtözésseL eLadóK!

Bővebb információ:

Kérdezze Ön is szakértőinket!

AUTÓÜVEG

Érdeklődjön telefonon: +36-30-546-2360 Fitos Gábor Lakásfelújítás, bontás, hidegmeleg burkolás szobafestés-mázolás, gipszkartonozás 06-20-277-6031

halkabb eszközök között szerepelnek, mivel a nyomta­ tó ventilátor nélkül működik. Az új készülékekkel olyan gyorsan és kiváló minőség­ ben készíthet nyomatokat, mintha egy magasabb árfek­ vésű készülékkel nyomtatta volna. Az innovatív Anti­Jam rendszer problémamentes nyomtatást tesz lehetővé, hi­ szen a gumigörgők csökken­ tik a papírfelvétel közbeni hibalehetőségeket. Az Anti­ curl rendszerrel pedig elke­ rülhető a papírhullámoso­ dás. A kompakt, stílusos és megbízható készülékeket megfizethető áruk miatt ott­ honi és kisirodai felhaszná­ lóknak egyaránt ajánljuk. Végezetül még egy dolog, ami igazán vonzóvá teszi a terméket: a Brother készülé­ kek garanciája 2+1 évre ter­ jeszthető k i a weboldalon történt regisztráció után. (X) Kellékház

AUTÓÜVEG

Részletek a szervizben.

64/185/95 független, rendezett körülmények között élő, nyugdíjas veszprémi férfi társat keres, hisz annyi minden áll még előttünk! +36-70-333-4812 Társközvetítő Harmónia szeretettel várja ügyfeleit. 06-30281-0881 Kedvezmény június 15-ig!

A Brother legkisebb mono lézernyomtatói és multi­ funkciós eszközei minimális helyigényükkel hódítanak a vásárlók körében. A leg­ újabb masinák akár egy kis­ méretű polcon is elférnek. A legkisebb modell, a Brother HL­1110 magassága mind­ össze 19 cm, ami egy dosszié magasságánál is kevesebb, viszont a kis mérethez gyor­ saság társul, ug yanis a nyomtatási sebessége 20 lap percenként. Legfőbb jellem­ zői: kompakt méret, elegáns meg jelenés, 20 lap/perc nyomtatási sebesség, 150 la­ pos papírtálca, valamint Full­Speed USB 2.0. Az új sorozat tagjai a Brother portfóliójában a leg­

Saválló kéménybéléscsövek, kéménybélelési idomok forgalmazása http://platinumszerelveny.hu, +36-30-5462360

118631

TÁRSKERESÉS

E heti kérdésünkre lapunk állandó szakértője, Böröndi Gábor, a Kellékház számítástechnikai szaküzlet tulajdonosa válaszolt.

Érrendszeri szűrővizsgálat keddenként 14-18 óráig. Díja: 1.500 Ft. Jelentkezzen be most! Veszprém, Budapest út 8. SZMT 06-30/426-2994 Érterápia Centrum

118561

118841

Orosz, angol nyelvvizsgára felkészítést vállalok, próbanyelvvizsgával, Skype-on is! 06-30-5156295

Miért válasszon a Brother új mono lézernyomtatói közül?

parlagfűirtás, füvesítés, veszélyesfa-kivágás, bozótirtás, aljnövényzet-tisztítás, területtisztítás, egyéb kerti munkák. Tel.: 06(20)260-4450 • www.kert-rend.hu

AKUPRESSZÚRA

ETI vizsgára felkészítő tanfolyam (6 nap) Tel.: 06-209-440-984 www.mariannatourist.hu mariannatourist@t-online.hu

A SzAKértő válASzol

Smaragd Kertészet Veszprém-Kádárta, Csimorka u. 29. Tel.: 30/20-70-601 Szombat, vasárnap is nyitva!

118941

a családban június 20-21. Akupresszúra kreditpontos tanfolyam masszőröknek, egészségügyben dolgozóknak, természetgyógyászoknak. (június 20-22.)

www.smaragdkerteszet.hu

118819

tanfolyam június 7-9.

eskuvoionline.hu

118564

nyelvtanfolyamok, valamint egész napos nyelvi táborok étkezéssel

• Dísznövények • Gyümölcsfák

óriási választékban, kedvező áron!

www.

Olasz Ruhaszalon, Veszprém, Kossuth u. 1.

119183

egész nyaras angol

118987

3 hetes nyári intenzív és

Sövénytuja: 225–250 cm-es: 5700 Ft

kertgondozás

173/82/59 éves veszprémi, rendezett körülmények között élő özvegy férfi keresi párját. 30236-1350 181/77/47 családra vágyó, tanult, istenhívő özvegy férfi (nagy házzal), keres intelligens fiatalabb, szerényebb nőt. Sms: 0620-451-7710, e-mail: li.otto@citromail.hu

119246

a Hock NyelviskolábaN

Nyilvántartási szám: 19-0095-04

OKTATÁS

2014. június 6.

118431

tanfolyam indul Veszprémben.

118751 08097865

Targonca-, Emelőgép-, Földmunkagép-kezelő

(Fnysz.: 19-0200-05; AL-0390)

Induló tanfOlyamaInK:

veszprémi nap

117930

26


MAGAZIN

veszpréminap 2014. június 6.

PÁLYÁZATI EREDMÉNYEK A HELYI KULTURÁLIS KÍNÁLAT BŐVÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK RÉSZÉRE 2014. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében a 5/2014. (II.27.)

27

Interaktív bűnmegelőzési előadás volt a Hangvillában

önkormányzati rendelete értelmében a helyi kulturális kínálat bővítésére irányuló kezdeményezések céljára elkülönített keret terhére. Pályázó neve

Jogi állása

Pályázati kategória és pályázat célja

Villányi Edit

természetes személy természetes személy

G. helyi identitást erősítő kulturális kezdeményezések

Kanyár Erika

természetes személy Magyar Nemzeti Levéltár intézmény Veszprém Megyei Levéltára Magyar Nemzeti Levéltár intézmény Veszprém Megyei Levéltára Magyar Nemzeti Levéltár intézmény Veszprém Megyei Levéltára Veszprémi intézmény Zeneművészeti SZKI és Csermák Antal Alapfokú Művészeti Iskola Veszprém Szemle Váalapítvány rostörténeti Közhasznú Alapítvány Kolostorok és Kertek Kft. cég Kolostorok és Kertek Kft. cég „Rozmaring” Nyugdíjas klub Klub

Döntés 0

F. a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítése és fenntartásának segítése, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, az egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítás C. nyomtatott és elektronikus kiadványok megjentetése

500 000

0

320 000

150 000

C. nyomtatott és elektronikus kiadványok megjentetése

461 250

400 000

1 180 000

800 000

A. környezeti-, szellemi-, művészeti értékek, hagyományok feltárása, bemutatása és megismerése

560 000

350 000

D. művészeti tevékenységek, képzőművészeti, zenei, színházi tevékenység

300 000

300 000

C. nyomtatott és elektronikus kiadványok megjentetése

1 500 000

1 500 000

400 000 1 000 000 190 000

300 000 300 000 150 000

200 000

0

1 500 000

0

B. ismeretszerző, művelődő közösségek, ismeretterjesztés

Profi színészek négy etűdben mutatták be a lehetséges veszélyeket

Cholnoky Nyugdíjas Klub

Klub

Green World Security Kft. VEKKORD Veszprémi Kreatív Kortárs Dobbantó Öszművészeti Egyesület Kövi Arthur Bálint

cég

D. művészeti tevékenységek, képzőművészeti, zenei, színházi tevékenység B. ismeretszerző, művelődő közösségek, ismeretterjesztés F. a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítése és fenntartásának segítése, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, az egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása F. a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítése és fenntartásának segítése, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, az egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása E. amatőr alkotók és alkotói csoportok

egyesület

B. ismeretszerző, művelődő közösségek, ismeretterjesztés

2 000 000

1 000 000

természetes személy természetes személy

A. környezeti-, szellemi-, művészeti értékek, hagyományok feltárása, bemutatása és megismersée F. a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítése és fenntartásának segítése, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, az egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása C. nyomtatott és elektronikus kiadványok megjentetése

1 020 000

250 000

1 000 000

0

200 000

0

Dr. Kövi Zsuzsanna

Bráz János

természetes személy

Bráz János

természetes személy természetes személy

C. nyomtatott és elektronikus kiadványok megjentetése

200 000

0

C. nyomtatott és elektronikus kiadványok megjentetése

150 000

100 000

SZABAD SAJTÓ Kulturális és Ifjusági Közhasznú Egyesület Csejteiné Ríz Ilona

egyesület

C. nyomtatott és elektronikus kiadványok megjentetése

400 000

200 000

természetes személy

C. nyomtatott és elektronikus kiadványok megjentetése

180 000

60 000

Műveszetek Háza

intézmény

C. nyomtatott és elektronikus kiadványok megjentetése

1 500 000

1 500 000

Fegyveres Erők Veszprém Körzeti Nyugállományuak Klub „Táborállás Dalosköre”

klub

G. helyi identitást erősítő kulturális kezdeményezések

425 300

100 000

Nagy Norbert

természetes személy

C. nyomtatott és elektronikus kiadványok megjentetése

230 000

0

BM Rendőrségi Nyugdíjas Klub és Az Egészségbiztosítási Pénztár Nyugdíjas Klubja

klub

E. amatőr alkotók és alkotói csoportok

248 000

0

Szaléziánum Érsekségi Turisztikai Központ Gondnoksága

intézmény

D. művészeti tevékenységek, képzőművészeti, zenei, színházi tevékenység

100 000

100 000

Kövirózsa Alapítvány

alapítvány

F. a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítése és fenntartásának segítése, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, az egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása

375 000

160 000

16 389 550

7 720 000

Bráz János

Összesen

Fotó: Hauzler

A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság és a Baleset-megelőzési Bizottság a Pannon Várszínházzal közösen középiskolásoknak szervezett interaktív bűn- és baleset-megelőzési előadást a Hangvillában pénteken. Futtató Norbert alezredes, a főkapitányság bűnmegelőzési osztályvezetője elmondta, az előadásokkal a fiatalokat kívánják megszólítani olyan esetekkel, amelyeket nem szeretnének, hogy a valóságban átéljenek. Itt a színdarabok által érzékeltetni szeretnék, milyen körülmények közé kerülhetnek, ha nem figyelnek ma-

gukra, környezetükre. Úgy gondolja a dramaturgiai színházi elemek alkalmazása a bűnmegelőzésben egy jó út a prevencióra. Itt a Pannon Várszínház színészei Kiss Dániel rendezésében négy etűdöt mutattak be, amelyek közül egy az internet veszélyeire figyelmeztetett, volt közlekedési, baleseti témájú, egy pedig a kábítószer-fog yasztássa l foglalkozott, valamint volt egy összefoglaló zenés ballada. Az etűdök között a rendőrség szakemberei beszélgettek a diákokkal a bennük keletkezett érzésekről, gonH auzler dolatokról.

Évadzáró családi hangverseny volt Veszprém Város Vegyeskara, Csermák Gyermekkórusa és Vokálja múlt szombaton megtartotta hagyományos évadzáró családi hangversenyét a Hangvillában. A három kórus, három korosztályt felölelve, egy közös családot alkot, amelynek karnagya immár huszonöt éve Erdélyi Ágnes. Számos díj birtokosa a vegyeskar, és nemzetközi sikerek állnak mögötte, fellépései mindig jelentős zenei eseménynek számítanak. A koncerten vendégként fellépett a váci Serenus Kórus, Brusznyai Margit vezetésével, valamint a Swing-swing együt-

tes. Korban és stílusban széles repertoár szerepelt az évadzáró koncert műsorán a dzses�szes hangvételtől az operáig. Az olyan barokk 16–18. századi zeneszerzők mellett, mint M. Praetorius, vagy J. C. Bachofen, kortárs zeneszerzők művei is elhangzottak, így T. Kverno Ave maris stella című népszerű műve vagy az Over the Rainbow klasszikus örökzöld sláger. Első alkalom volt, hogy a hagyományos családi hangverseny helyszíne a Hangvilla volt, amely otthont ad Veszprém Város Vegyeskarának is.  László

119331

Balla Ferenc

Pályázott összeg 250 000


28

veszprémi nap

személygépkocsi és motorkerékpár kategóriában 2014. június 11-én (szerda) 16.00 órakor június 16-án (hétfő) 8.30 órakor (gyorsított)

f a ceb o o k .co m / ves z p remi7nap

Évzáróra ajándékozzon teakülönlegességet! Szálas teák • Bio filteres teák • Instant teák

C, CE kategóriára is várjuk a jelentkezőket! 46. szám

www.vami.hu • Tel.: 88/425-833 • 20/943-0830

veszprémi nap Ingyenes városi közéleti hetilap

Szarvasok szövetsége a Kabóca

A nemrég bemutatott

drámajátékkal elsősorban

színpadán

Húszéves lett a ném et tagozat a középiskolásokat

célozzák meg 16–17.

oldal

8200 Veszprém, Eötvös u. 2.

A HÉT TÉMÁJA

A hatékonyabb betegellátásért

a buszpályaudvartól 2 percre, a Margit-templom mellett

Gépjárművezetői tanfolyamot indít

119217

autóSiSKola

Jelentkezés az elérhetőségeinken

Veszprém, Kossuth u. 8. Bástya Üzletház (hátul a lépcsõnél)

MAXI

Winners 2

T ÜRELMES június 13-án, június 19-én 16 órakor! Veszprém, Átrium Irodaház (Padányi Gimnázium mellett).

nyári akció: KreSz csak 4900 ft részletfizetés! Információ: 06-20/9946-437, 06-30/9215-189 e-mail:csaba.ho@freemail.hu

4900 Ft

AutósIskolA Veszprém, Ádám Iván u. 11.

angol használt ruha

TELJES ÁRUCSERE! Június 10., kedd 8.30 óra Veszprém, Virág Benedek u. 2.

00362-2012

Tanfolyam indul személygépkocsi és motor kategóriában június 10-én 16 órai kezdettel. Június 16-tól minden hétfőn 9 és 16 órai kezdettel! Gyakorlati tandíj 3000 Ft/óra Tájékozódjon a honlapon és telefonon! 06/20-9464-985 • www.maxiautosiskola.hu

8200 Veszprém, Kádártai u. 33. Tel.: 06/88/422-411, +36/30/604-1058 Mail: mail@ativeszprem.hu Web: www.ativeszprem.hu

KÖRNYEZETVÉDELEM MUNKAVÉDELEM

(Veszprém-kártya elfogadóhely)

119370

22. • XIX. évfolyam

ELMÉLET MOST 29 900 Ft HELYETT

„C” és GKI június 10-én 16 órakor.

119061

2013. november

NINCS NYÁR ATI AKCIÓ NÉLKÜL! Személygk. A1, A2, A tanfolyam indul: június 10-én 15 órakor (EÜ.-vel kezdve) június 16-án 16 órakor (később EÜ.)

116542

Veszprémi Autós–Motoros Iskola Kft. Kedvezményes KRESZ tanfolyamot indít:

• Vállalati és hatósági ügyintézések •Szakértések, vizsgálatok, felmérések

MÛSZERES MÉRÉSEK

(légszennyezés, zaj, rezgés, klíma, fény stb.)

T.: 30/235-1692 F.: 88/590-059 Kv.-i Igazságügyi Szakértõi Iroda

BLAUTECH Kft.

119359

T VAMI

119624

Lapozzon bele a Veszprémi 7 Napba már a facebookon is!

119535

2014. június 6.

www.blautech.hu titkarsag@blautech.hu

N A B Ó L O RK A P O C ES T i m é r A veszp

AUTÓMOSÁS SEGÉDESZKÖZÖK NÉLKÜL, SVÁJCI TECHNOLÓGIÁVAL! EGYSZERŰ KEZELHETŐSÉG, KARCMENTES MOSÁS, FOLTMENTES SZÁRADÁS!

119206

119590

M

O T I y N EG

! K N U T T

Veszprémi 7 Nap  

2014. 06. 06.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you