Page 1

2013. július 5. • XIX. évfolyam 26. szám

Ingyenes városi közéleti hetilap

veszprémi nap

A HÉT TÉMÁJA

Hallgatók nyári képzése

Jövő hétvégén ismét Veszprém Rallye lesz A jubileumi 20. alkalommal megtartott verseny futamai megyénk több helyszínén is zajlanak 20–22. oldal

Bűnüldözők két keréken Díjazást is tartalmazó hallgatói munkaszerződés esetében biztosítottá válik a szakmai gyakorlaton lévő főiskolai és egyetemi hallgató, ez is kiderül összeállí6–7. oldal tásunkból.

ÖTÓRAI TEA

Fontosnak érzi a nyelvi képzést Fotó: Mátyus

Két, egyenként 150 ezer forint értékű kerékpárt adott a városi rendőrkapitányság használatába a veszprémi önkormányzat szerda délelőtt. A Némedi Lajos alpolgármester és Halmay György képviselő által adományozott biciklikkel elsősorban a belvárosban, a Sédvölgyben és a kerékpárutakon járőröznek majd, mondta dr. Ipsits Csaba városi rendőrkapitány. (Cikkünk a 3. oldalon folytatódik.)

Anya és borja ismét együtt a zsiráfházban

Fejlesztések a kórház gyermekintenzívjén

Anyját követve a második nőstény zsiráf is megérkezett az állatkertbe a minap, és három nap alatt három indiai antilopgida is meglátta a napvilágot a Fejes-völgyben, akik a csapattal együtt láthatók kifutójukban. (Cikkünk a 8. oldalon.)

Több mint 239 millió forint európai uniós támogatási összeggel, 90 százalékos támogatási intenzitású projekt által újulhatott meg a Csolnoky Ferenc Kórház Perinatális Intenzív Centruma a közelmúltban. (Cikkünk a 4. oldalon.)

Fotó: Mátyus

A „RoadShow” folytatódik! 2013. július 5–6., péntek–szombat

Autóház Veszprém bemutatóudvar ALWAYS A BETTER WAY

Ünnepelje velünk 20 éves születésnapunkat, és próbálja ki kínálatunk 10 modelljét, köztük a legkisebb és legnagyobb hibridet is! Családi napunkon a legkisebbeket is tesztvezetésre várjuk egy raliszimulátor volánja mögé! 20 É V, 10 tEsztautó, 1 autóhá z! – 20 É VE a gondtal an autóz ás jEgyÉbEn.

Autóház Veszprém Kft. 8200 Veszprém, Észak-keleti útgyűrű 10. Telefon: +36 88 590-064; Fax: +36 88 427-088 E-mail: info@toyotaveszprem.hu Web: www.toyotaveszprem.hu

Keressen minket a facebookon: Toyota Veszprém

08094419

Fotó: Mátyus

Kanyár Erika a közelmúltban két rangos kitüntetésben is részesült. Elért sikereiről úgy beszél, mintha a véletlen művei lennének, pedig az eredmények mögött sok 9. oldal munka áll.


Közélet

2

veszprémi nap 2013. július 5.

Megemlékezés az elhurcolt zsidókról RÖVID HÍREK Területváltozás A Veszprém Meg yei Kormányhivatal Mun­ kaügyi Központja tájé­ koztatja a lakosságot, hogy a járási munka­ ügyi kirendeltségek il­ letékességi területe jú­ lius 1. napjával az alább felsorolt települések vo­ natkozásában meg vál­ tozik: Alsóörs és Lovas települések esetén a Balatonfüredi Járási Hivatal Járási Munka­ ügyi Kirendeltsége; Ki­ rályszentistván, Litér és Papkeszi települések esetén a Balatonalmádi Járási Hivatal Járási Munkaüg yi Kirendelt­ sége; Vilonya és Jásd települések esetén Vár­ palotai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Ki­ rendeltsége; Eplény te­ lepülés esetén Veszpré­ mi Járási Hivatal Járási Munkaüg yi Kirendelt­ sége lesz az illetékes.

A Veszprémi Zsidó Hitközség szerve­ zésében a Budapest út 2. előtt és a Komakút téren tartottak meg­ emlékezést a városból, valamint a környékről elhurcolt és megölt hittesvérek halálának 69. évfordulója alkal­ mából. A megemlékezők a Budapest út 2. szám alatti épületen elhelye­ zett emléktáblánál – a volt zsinagógánál – gyülekeztek. Horváth Imre, a Váczi Mihály Irodalmi Színpad tagja Rad­ nóti Miklós Töredék című ver­ sével köszöntötte az egybe­ gyűlteket, majd Fekete László főkántor a 16. zsoltárból énekelt. Máté Éva, a hitköz­ ség vezetője külön nagy tisz­ telettel köszöntötte a veszpré­ mi születésű dr. Schweitzer

Fotó: Hauzler

A Veszprémi Zsidó Hitközség vasárnapi megemlékezésén Porga Gyula polgármester is koszorúzott József nyugalmazott orszá­ gos főrabbit, illetve Verő Tamás főrabbit. Máté Éva felele­ venítette, hogy az 1865-ben felavatott zsinagóga és kör­ nyéke fontos helyszíne volt a városnak, de sajnos 1944-ben gettóként is szolgált a helyi zsidóságnak. Az emléktáblá­ nál koszorút helyezett el Porga Gyula polgármester

száz zsidó indult 1944 májusá­ ban Auschwitzba. Horváth Imre Radnóti Miklós Nem tud­ hatom című versét szavalta és Fekete László a 130. zsoltárból énekelt, ezután itt is megko­ szorúzták az emlékművet, majd gyászistentisztelettel zá­ rult a megemlékezés a zsidóte­ metőben. Hauzler László

Nem volt nokiás doboz Előadás II. Rákócziról

Időjárás Egy átvonuló gyenge hideg front határozza meg a hétvége időjárá­ sát, ami nedves, labilis levegőt szállít fölénk. Ennek megfelelően erő­ sen megnövekszik a fel­ hőzet és többször szá­ míthatunk záporra, zi­ vatarra. A mérsékelt, időnként élénk északi szél zivatarok idején át­ menetileg megerősödik. A hőmérséklet regge­ lente 16 °C, délutánon­ ként kevéssel 30 °C alatt valószínű, de a csapa­ dékosabb időszakokban ennél hidegebb lesz. A jövő hét elején ismét szárazabb időben lesz részünk, folytatódik a nyár.

Veszprém városa, Nagy Imre a Hit Gyülekezete, Kálóczi Kálmán a Nagy Imre Társa­ ság nevében, valamint a hit­ község. A főrabbi és a kántor pedig az emlékezés köveit he­ lyezte el az emléktáblánál. Ezt követően a Komakút té­ ren, az egykori kaszárnyánál gyűltek össze, ahonnan Veszp­ rém környékéről több mint öt­

Fotó: Mátyus

Hartmann Ferenc és Gőgös Zoltán a veszprémi sajtótájékoztatón A nokiás dobozok csak a Fi­ desz kommunikációjában szü­ lettek meg, mert soha nem volt semmilyen nokiás doboz, mond­ ta Gőgös Zoltán szocialista or­ szággyűlési képviselő szerdán Veszprémben. A Fidesz korábbi sajtótájé­ koztatóján a Portik-üggyel kap­ csolatban elhangzott: a mai magyar baloldal lepaktált az alvilággal. Erre reagálva Hartmann Ferenc, az MSZP önkor­ mányzati képviselője leszögez­ te, visszautasítják a vádakat, amelyek szerinte minden alapot nélkülöznek. Úgy fogalmazott,

a Fidesz narancsköztársaságot épít, a hűbéreseknek földosztás, a vazallusoknak trafikok jár­ nak. Gőgös Zoltán a Societas által megjelentetett lejárató ki­ adványról megjegyezte, csak azt írja le, ami a mostani Fidesz­ re jellemző, több ilyet is lehetne készíteni, ha az ő civil szerveze­ teik is kapnának támogatást. Kitért a trafikpályázatokra, Zirc környéki vetőkrumpliosz­ tásra, amely nem jó minőségű burgonyából történt, és a föld­ törvényre, amelyek szerinte Fi­ desz-birtokok kialakulásához vezetnek. Mátyus

Városi hetilap • A Maraton Lapcsoport tagja

A Rákóczi-emlékév tiszte­ letére ifj. Földi István törté­ nész tartott előadást múlt szombaton II. Rákóczi Fe­ rencről az Attila Király Nép­ főiskola rendezésében. Mint Földi István mondta, egészen a 19. század óta rossz a magyar történelem­ szemlélet és nekünk kell a saját valós múltunkért har­ colni. A nemzeti öntudat az, ami ma az egységet képvi­ seli ebben az országban. Ki­ emelte, a Rákóczi-féle sza­ badságharc egész Európára kihatott. Földi István szerint a Habsburg uralkodók több

kárt okoztak Magyaror­ szágnak, mint a török ura­ lom 150 éve. Megjegyezte, II. Rákóczi Ferenc sokkal na­ gyobb elismerést érdemel­ ne, mint ahogy az ma a tör­ ténelemoktatásban és egyéb szinteken tesszük. Rákóczi a szabadságharc során tel­ jesen felszabadította az or­ szágot. Ő az egyetlen, aki egymás mellé tudta állítani a nemeseket és a paraszto­ kat, valamint kivívta Euró­ pa elismerését. Bár szabad­ ságharca elbukott, függet­ len maradt Magyarország. Hauzler

Fotó: Hauzler

A szombati előadáson Földi István beszélt II. Rákóczi Ferencről

A lapot alapította Kovácsi Miklós. Szerkeszti a szerkesztőbizottság: Mátyus Tamás, Heffler György, Joós Eszter Főszerkesztő: Heffler György Lapigazgató: Ugray Adrián Felelős szerkesztő: Mátyus Tamás Ki­adja: Maraton Lapcsoport-Multivízió Kiadói Kft. Felelős kiadó: Szabó Miklós, Kázmér Judit és Heffler György ügyvezető igazgatók Szerkesztőségi postacím: Veszprémi 7 Nap 8201 veszprém, Pf. 553 e-mail: veszpremi7nap@maraton.plt.hu Szerkesztőség és hirdetési információ: Maraton Lapcsoport Kft., Veszprém, Házgyári út 12. Tel.: 88/400-400, Fax: 88/541-780, e-mail: veszpremmaraton@maraton.plt.hu. http://www.maraton.hu, e-mail: maraton@maraton.plt.hu Tel.: 88/541-763 Fax: 88/541-688. Apróhirdetések feladása: Veszprémi Hirdető Iroda, Veszprém Kossuth u. 6. félemelet Nyomdai munkák: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ Veszprém, Házgyári út 12. Felelős vezető: Horváth Gábor • Megrendelés száma: V 026/2013 • A lap ingyenes • Megjelenik 27 198 példányban. • Terjeszti a Pannon Lapok Társasága • ISSN 1219-0748


Közélet

veszprémi nap 2013. július 5.

Falunapok voltak Rátóton Huszonkettedik al­ kalommal rendezték meg a rátóti falunapo­ kat a hétvégén, ahol Né­methné Gunther Teréz vehette át a Had­ nagy László-díjat. A hagyományokat ápolva a gyulafirá­ tóti városrészi önkormányzat és a művelődési ház szerve­ zésében rendezett program Hoffer Ildikó zirci keramikus­ művész kiállításának megnyi­ tójával kezdődött pénteken. Este már a sportpályán folyta­ tódott a program, ahol először a táncé volt a főszerep, kezdve a Fortuna Twirling Egyesület gyulafirátóti gyermekcsoport­ jától egészen a Free Dance Tánccsoportig, majd DJ Revolution – RNB Funky Disco Partyval zárult a buli. A szombat a VII. gyulafirá­ tóti streetball-bajnoksággal kezdődött, majd kora délután­

Fotó: Hauzler

Czaun János, Neveda Amália, Némethné Gunther Teréz, Némedi Lajos tól indultak a kézműves foglal­ kozások s a népi játszópark. Délután a helyi művészeti cso­ portok hagyományőrző műso­ raié volt a nagyszínpad a Had­ nagy-díj átadásáig. Némedi Lajos alpolgármester köszön­ tötte a rátótiakat, majd Czaun János, a városrészi önkor­ mányzat vezetője elmondta, a városrészi önkormányzat egy­ hangú szavazással ítélte a Hadnagy László-díjat Németh­ né Gunther Teréznek, aki 20

éve vezeti a művelődési házat. Neveda Amália, a Városi Mű­ velődési Központ igazgatója is köszönetet mondott a 20 éves munkáért és egy tortával ked­ veskedett a díjazottnak. A folytatásban operettdal­ csokor, Radics Gigi műsora, hastáncbemutató, az Irigy H­ón­ajmirigy, tűzijáték, utca­ bál, tehát igazi műsorkavalkád szórakoztatta a városrész ap­ raja-nagyját. Hauzler László

3

FÓKUSZBAN

Hétvégi pótgazdik A közelében semmi sincs biz- Hasonló a helyzet az öntözőtonságban. Legyen az öreg, kannával is, bár annak a csökopott mellény vagy kézzel véből – enyhe fegyelmezési font kosár, de még a fikusz le- célzattal – néha víz is jön. velei is könnyű Pontosan a feje prédává válhatbúbjára. De ez is nak, ha egy alig csak addig lehethárom hónapos séges, amíg át pulikutya úgy nem melegszik a gondolja. És mint fekete pulibunkiderült, gyakran da. Onnantól gondolja úgy. kezdve a kanna Nem könnyű docsövéből jövő víz log egy hétvégére a legfőbb örömpótgazdivá válni. Mátyus Tamás forrás tud lenni. Először is meg kell Ennél nagyobb érteni, hogy a terasz felsöprése vigadalomra csak akkor lemiért kétemberes feladat. A kis het példa, ha a pótgazdik, rosszaságnak ugyanis a söprű egy reménytelenül hosszúsokkal inkább egy földön húz- nak tűnő – legfeljebb egykodott izgalmas célpont, mint órás – távollét után feltűntisztítóeszköz. A műanyag la- nek a kapuban. Olyankor azpát meg pontosan arra jó, tán jöhet az ugrálás és a jáhogy a széleinek szüntelen ha- tékra hívás, lehetőleg menet rapdálása mellett egy olyan közben a két láb közt elhepillanatban, amikor senki sem lyezkedve, bokát átkulcsolva figyel, gyorsan el lehessen vele és a papucsot harapdálva. És iszkolni. Természetesen a kert ilyenkor nem csak a rosszlegtávolabbi végébe. csont örül…

Múltidéző bajtársi találkozó Köztisztviselők napja a völgyben Kovács Judit vehette át a Véghelyi-díjat a köztisztviselői nap alkalmából szervezett sportnapon pénteken a Séd-völgyben.

Fotó: Németh

Némedi Lajos alpolgármester elismerő oklevelet adott át Müller Béla nyugállományú őrnagynak a volt légierősök találkozóján Kulturális és sportprogra­ mok várták a 2007-ben meg­ szűnt Légierő Parancsnokság és Csapatrepülő Parancsnok­ ság katonáit hagyományos ta­ lálkozójukon a Honvéd Sportte­ lepen. Immár hatodik alkalommal találkoztak az egykori kollé­ gák, bajtársak, hogy együtt idézzék fel a múltat, a közös em­ lékeket. Az elmúlt hét végén tartott rendezvény ünnepélyes megnyitóján Sáfár Albert dan­ dártábornok, az MH Összhad­ erőnemi Parancsnokság légierő haderőnem főnöke is köszöntöt­ te a megjelenteket, s örömmel állapította meg, hogy a résztve­ vők létszáma nem csökkent az évek során. Ezt követően a dan­

dártábornok, valamint Némedi Lajos, Veszprém alpolgármes­ tere elismerő okleveleket és em­ léktárgyakat adott át több egy­ kori katonának a honvédelem ügye érdekében végzett kiemel­ kedő munkájáért. A megnyitó után felállított sátrakban éremkollekciót, kato­ nai relikviákat és szakkönyve­ ket is láthattak a vendégek, akik színvonalas kispályás futball­ mérkőzéseknek, teniszmecs­ cseknek és ultipartiknak is tap­ solhattak, de kipróbálhatták a légpuskás lövészetet is. Színvo­ nalas kulturális program is szí­ nesítette a találkozót, színpadra lépett többek között a Táborál­ lás Dalárda és a Military Girls formáció is. Németh Melinda

K ö s z ö nt ő j é b e n Po rga G yula polgármester a futballból hozott hasonlatot a hivatali átalakításokra. Mint mond­ ta, félévkor nagyon sok já­ tékost eligazoltak, így ko­ moly meg próbáltatással kellett indítani ezt a sze­ zont. Ennek ellenére a hiva­ tal megnyerte a bajnoksá­ got, s minden poszton jól teljesítettek a munkatár­ sak. Januártól egy más tí­ pusú hivatalt kell működ­ tetni, de ezt jól oldották meg kollégái, s ezért köszö­ netét fejezte ki nekik.

Dr. Mohos Gábor jegyző szerint is egy nehéz idősza­ kon vannak túl azáltal, hogy az okmányiroda és a gyámhi­

vatal a járáshoz került, sokan elmentek a városi hivataltól. Ebben az évben a jó mun­ kát elismerve a közgyűlés a Véghely-díjat Kovács Judit­ nak a polgármesteri hivatal önkormányzati és személyze­ ti csoportvezetőjének ítélte Hauzler oda.

Fotó: Németh

Dr. Mohos Gábor jegyző köszöntötte a díjazott Kovács Juditot

Két keréken is üldözik a bűnt Veszprémben (Folytatás az 1. oldalról.) Némedi Lajos megköszön­ te Farády Tamás és Kuszi Péter segítségét a kerékpá­ rok kiválasztásában és fel­ szerelésében. Úgy fogalma­ zott, a kétkerekűek által a rend őrei gyorsabban és ha­ tékonyabban tudnak intéz­ kedni a nehezen megközelít­ hető helyeken is. Mióta a vá­ rosházán szóba került a ke­

rékpáros szolgálat, város­ szerte egyre több helyről je­ leztek járőrözési igényt, mondta Halmay György. Hozzátette, ha lesz lehető­ ség, a jövőben is támogatja a város a rendőrség munká­ ját. A kerékpáros járőrök jó példák a városvezetés, a veszprémi polgárok és a rendőrség együttműködésé­

re, húzta alá dr. Ipsits Csaba városi rendőrkapitány. Meg­ jegyezte, céljuk nem a bünte­ tés, hanem hogy jó példával elöl járva polgárbarát kap­ csolatot alakítsanak ki az itt élőkkel. Mivel az országban egyelőre kevés helyen jár­ nak két keréken is rendőrök, reményeit fejezte ki, hogy ez is Veszprém különlegessége Mátyus lehet a jövőben. 
KÖZÉLET

veszprémi nap 2013. július 5.

Fejlesztés a gyermekosztályon RÖVID HÍREK Zár a könyvtár

A meg yei köny vtár központi épülete július 8-tól július 29-ig zárva tart. Nyitás: július 30án, kedden 10 órakor. Augusztus 31-ig a szombati nyitva tartás is szünetel. A Cholnoky lakótelepi könyvtár július 1jétől július 19-ig zárva tart. Nyitás: július 22-én 13 órakor. A Március 15. úti könyvtár július 22-től augusztus 9-ig zárva tart. Nyitás: augusztus 12-én 13 órakor. A Dózsavárosi Könyvtár július 29-től augusztus 20ig zárva tart. Nyitás: augusztus 21-én 8 órakor. A Dózsavárosi Könytár augusztus 31-ig hétfő, kedd, csütörtök: 12.00 –18.00, szerda, péntek: 8.00–16.00 óráig tart nyitva.

Holland túra Vendégszereplésének repertoárját mutatta be szerda délután a Gárdonyi Zoltán Ifjúsági Vonós­ zenekar a Csermák Antal zeneiskolában. A Piccoli Archi nemzetközi vonós­ zenekari fesztiválon I. helyezést és arany minősítést szerzett kar holland meghívásra 10 napos koncertkörútra indult csütörtök hajnalban. A Demel Eszter karnagy által vezetett együttes a hollandiai Merkeborgban, amely Európa egyik legszínvonalasabb koncerthelyszíne, hazánkat és szűkebb pátriánkat, Veszprémet képviseli. Nyolc nap alatt hat koncertet adnak és utcazenélnek is.

Fotó: Mátyus

Több mint 239 millió forint európai uniós támogatási összeggel, 90 százalékos támogatási intenzitású projekt által újulhatott meg a Csolnoky Ferenc Kórház Perinatális Intenzív Centruma a közelmúltban. Az országban elsők között valósult meg a TIOP-2.2.2/C-10/12011-0016 azonosító számú, a Perinatális Intenzív Centrum műszaki fejlesztése a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórházban című projekt, amely a koraszülött és súlyos állapotba került, intenzív terápiára szoruló újszülöttek ellátását végzi. A most záruló beruházás keretében 22 millió forintot fordítottak az épületrész felújítására, amelynek során megújultak a hideg- és melegburkolatok, az orvosigáz-

Fotó: Mátyus

Az osztályt vezető főorvos, dr. Szabó Éva és kolléganője éppen az új eszközök egyikével dolgozik és villamos hálózatok. Az eszközpark fejlesztéséhez 79 darabból álló műszercsomagot és működésüket öszszefogó integrált informatikai rendszert szereztek be. A projektnek köszönhetően 180 millió forintból inkubátorokkal, monitorrendszerrel, lélegeztető gépekkel, infúziós pumpákkal és egyéb

speciális eszközökkel korszerűsödhetett az osztály eszközparkja, informatikai fejlesztésre pedig 22 millió forintot költhettek. Dr. Szabó Éva osztályvezető főorvos örömét fejezte ki a beruházás kapcsán, hiszen az 1994-ben beszerzett műszerek törzsállománya már elöregedett. Az új berendezé-

sek azonban az európai és amerikai orvostechnológia csúcsminőségét képviselik. Mint mondta, általuk lehetővé válik az agyi elektromos teljesítmény követése, de akár a helyszíni ultrahangos vizsgálat is, és kíméletesebb lélegeztetési módot biztosítanak az újszülöttek számára. M átyus Tamás

Költözik az ifjúsági ház Kinevezések és elismerések Semmelweis Ignác születésének 195. évfordulója alkalmából szervezett ünnepséget a Csolnoky Ferenc Kórház, ahol Ékes Sándorné vehette át az Év szakdolgozója címet.

Fotó: Németh

A Veszprémi Ifjúsági Ház új helyszínét később jelentik majd be Új helyen és jóval nagyobb területen folytatja működését az országos szinten is aktív Veszprémi Ifjúsági Ház. Elköltözik a Thököly utca 1. szám alól a veszprémi ifjúsági élet egyik meghatározó központja. A költözés nem érinti a különböző szolgáltatásokat és tanácsadásokat, hiszen a Várfok Alapítvány által gondozott Veszprémi Ifjúsági Ház honlapja online irodaként funkcionál az átmeneti időszakban is. Az érdeklődők továbbra is igénybe vehetik az ingyenes pszichológiai, pályaválasztási, pályázatírás, tehetséggondozási és életvezetési, bűnmegelőzési tanácsadásokat, amelyek online elérhetők minden látogató számára.

Szintén zavartalanul folytatódnak az ingyenesen igénybe vehető sportolási lehetőségek. Az egyetemi stadionban szombat esténként várják a fiatalokat a szakképzett edzők és trénerek, akik személyre szabott edzéstervet is készítenek az érdeklődőknek. Eközben a háttérben gőzerővel folynak a munkálatok, amelyek a Felsőörsön megrendezésre kerülő Európai Városok Szövetségének ifjúsági találkozóját készítik elő. A júliusi programra közel 10 ország 100 fiatalja érkezik Veszprém testvérvárosaiból és többek között Franciaországból, Olaszországból, Lengyelországból és NémetorNémeth szágból is. 

A kórház fejlesztéseit méltatta dr. Dávid Gyula orvos igazgató, és beszélt a szeptemberi bérfejlesztésről is. Horváth Ferencné ápolási igazgató az ünnep közepette azokra a nyugdíjas kollégákra emlékezett, akik a törvényi változások miatt tovább nem dolgozhatnak. Mint mondta, így nemcsak létszámban lesznek kevesebben, hanem velük együtt a rutin és a tapasztalat is távozik. A Semmelweis-nap alkalmából dr. Rácz Jenő főigazgató a jelöltek pályázata és a szakmai vezető testület ajánlása alapján másodfőorvossá nevezte ki dr. Mohay József adjunktust, valamint adjunktussá dr. Biber Kingát (központi aneszteziológiai és intenzív terápiás osztály), dr. Magyar Katalint (csecsemő-gyermekgyógyászati centrum), dr. Mohammedi Mehdit (szemészeti osztály) és dr. Si-

monics Ildikót (központi aneszteziológiai és intenzív terápiás osztály), továbbá 17 dolgozó részesült dicséretben. 2009-ben alapították az Év szakdolgozója díjat, ezzel a közvetlen betegápolásban dolgozó kollégáknak kívánják a nagyrabecsülésüket kifejezni. H auzler

Fotó: Hauzler

Az év szakdolgozója címet Ékes Sándorné vehette át


fĂłKusZban

2013. jĂşlius 5.

EgÊszsÊgnevelÊs jåtÊkosan A VeszprÊm Megyei Kormånyhivatal NÊpegÊszsÊgßgyi Szakigazgatåsi SzervÊnek EgÊszsÊgfejlesztÊsi Osztålya, a VMK, valamint a Mårcius 15. úti kÜnyvtår kÜzÜs egyßttmŹkÜdÊsÊben prevenciós program zajlik a vårosban. Fokozott veszÊlyeket jelent a nyåri szßnetben a fiatalok rÊszÊre a megnÜvekedett szabadidő, így a jåtÊkos egÊszsÊgnevelő programmal erősíteni kívånjåk a hÊtkÜznapi Êlet színterein azokat az ÊrtÊkeket,

måra. A foglalkozåsokat az egÊszsÊgfejlesztÊsi osztåly munkatårsai vezetik. ElőszÜr jåtÊkos formåban, feladatok megoldåsån keresztßl zajlik az ismeretek åtadåsa, majd Êrtelmezik, megbeszÊlik azokat. Vita

rendelkezÊsre ållnak, amelyeket a fiatalok haza is vihetnek, hogy szßksÊges esetÊn felelevenítsÊk ismereteiket. Az első foglalkozåst múlt kedden tartottåk, amikor az internet vilåga volt a tÊma. Bår valamennyi rendezvÊnyßk címe úgy kezdődik, hogy „ismerkedjßnk meg‌�, de ma mår melyik az az iskolås gyermek, amelyik ne hasznålnå a szåmítógÊpet, valamint az internetet‌ Ezt a kitÜltÜtt kÊrdőívek is iga-Felhívås A veszprÊmi hulladÊkgyŹjtő pont nyitva tartåsa 2013. július 1-jÊtől az alåbbiak szerint módosul: HÊtfő: Zårva Kedd-PÊntek: 06.30–15.00 Szombat: 07.00–13.00 Vasårnap: Zårva

08094391

veszprĂŠmi nap

„VKSZ� – VeszprÊmi KÜzßzemi szolgåltató zrt. TåjÊkozódjon honlapunkon: www.vkszrt.hu

BETĂ–RĹ?? TĹ°ZVESZÉLY? FAGYVESZÉLY? CSĹ?TĂ–RÉS?

INKĂ BB TĂ VFELĂœGYELET! RiasztĂłtĂłl a fĹątĂŠs-tĂĄvvezĂŠrlĂŠsen keresztĂźl a neten is nĂŠzhetĹ‘ kamerĂĄkig:

ÉpßLETFELßGYELET

08094393

8200 VeszprÊm, Szabadsåg tÊr 2. • 88/577-050 nyugalom@nyugalom.hu • www.nyugalom.hu 1990 ÓTA Mà R TÖBB EZER MEGB�ZÓ NYUGALMà ÉRT.

AKARJA, HOGY AZ ÖN NYUGALMà ÉRT IS?

VeszprĂŠm, Budapesti Ăşt 75.

(JUPITER CENTER, volt ÉP-GÉP Êpßlet) tel.: 88-400-640 • nyitva: h-p: 8-16-ig szo: 8-12-ig www.aranyablak.hu

AJTĂ“ďšťABLAK

esetÊn a foglalkozåsvezetők pÊldåkon keresztßl vezetik rå a fiatalokat a helyes megoldåsra, de arra is lehetősÊget biztosítanak, hogy szemÊlyes problÊmåkat vessenek fel a gyereket Ês ehhez egy titokszoba is rendelkezÊsre åll. NÊhåny tÊmåban prevenciós kiadvånyok is

zoltåk. Az első foglalkozås bevezetője Ês råvezetője volt az egÊsz programsorozatnak, így a rÊsztvevők åtfogó tÊmåkról beszÊlgettek. A folytatåsban aztån valóban az internet vilåga kerßlt sorra, annak pozitív Ês negatív hatåsaival egyßtt. VÊgßl egy ÊrintőkÊpernyős szåmítógÊpen, amelyet a foglalkozåsvezetők hoztak, gyakorlatban is åttekintettÊk az internetezÊssel kapcsolatos tudnivalókat. h auzler låszló

11 990 Ft Borovi bejĂĄrati ajtĂł 100Ă—210

64 990 Ft

Luc beltĂŠri ajtĂł 75Ă—210

  

PalotĂĄs PĂĄlinka  

Dekor beltĂŠri ajtĂł 75Ă—2100

73 990 Ft 19 300 Ft 24 990 Ft

Êg, minős ó l å v i K ! jó åron

CCsak 18 ĂŠv feletti szemĂŠlyek vvehetnek rĂŠszt a sorsolĂĄson. SSorsolĂĄs 2013. szeptember 10. So RRĂŠszletek az Aranyablak kft. szakĂźzleteiben!

Borovi fa ablakok

MŹanyag ablak 84 mm-es 68mm-es profillal szårnyprofillal! I. osztålyú 84 mm – Igazån megÊri az åråt! minősÊgben. MŹanyag g Ês fa ny n nyílåszårók ílåszårók kk kÊ kÊszítÊse Ê í Ê egyedi mÊretben Êretbe Êret Êr ben is! Ajånlatunk 2013. 07. 12-ig ill. a kÊszlet erejÊig tart! Az årak tåjÊkoztató jellegŹek Ês az åfåt tartalmazzåk. A kÊpek illusztråciók. Az årak festÊs nÊlkßli termÊkekre vonatkoznak. à raink forintban Êrtendők.

... a megvalĂłsulĂł ĂĄlom ...

08094506

EgyEdi bĂşTOROK gyĂ RTĂ SA

08094380

amelyek a mÊrtÊkletessÊgről, a hasznossågról, a tudatossågról, a kreativitåsról Ês a hÊtkÜznapok ÊlhetőbbÊ tÊtelÊről szólnak. A program a nyåri szßnet aktív eltÜltÊsÊhez nyújt segítsÊget a kÜnyvtårba låtogató, valamint a kÜrnyÊken Êlő gyerekek Ês fiatalok szå-

FotĂł: Hauzler

5 ponton zåródó, 5 lÊgkamrås kßlső mŹanyag bejårati ajtó 100×210

08094413

A programsorozat hÊt foglalkozåsból åll Ês június 25-től július 16-ig tart. Foglalkozåsok: június 25: Ismerkedjßnk meg az internet vilågåval:, június 27: ismerkedjßnk meg a felnőttek vilågåval, július 2: ismerkedjßnk meg a nyår ízeivel, július 4: ismerkedjßnk meg a mozgås szabadsågåval, július 9: ismerkedjßnk meg Ünmagunkkal, július 11: ismerkedjßnk meg mÊrgeinkkel, július 16: ismerkedjßnk meg italainkkal.

Lemezelt ajtĂł szĂŠles tokkal 75Ă—210

TervezĂŠsTĂľl a kiviTelezĂŠsig

VeszprĂŠm, SĂ­p u. 1. Tel.: 88/410-466 30/272-5425 www.faymibutor.hu


a hét témájaveszprémi nap 2013. július 5.

Kötelező jelleggel csak hat hét munkában töltött idő u

Közlemény A „Veszprém Integrált Városfejlesztés – A belváros funkcióbővítő rehabilitációja” projekt keretében a Bagolyvár utcában, a Lovassy László Gimnáziummal szemben parkolóház épül. A munkálatok előreláthatóan 2013. szeptember hónapig tartanak. Veszprém belvárosában köztudottan ne-

héz parkolóhelyet találni. Az új épületben a jelenlegi 80 helyett 195 gépjármű fér majd el, ami jelentősen mérsékelheti a nehézségeket. Az építkezés leghangosabb fázisa a nyáron elkészül, így a Lovassy László Gimnáziumban a zajhatás nem zavarja az oktatást.

Az építkezés ideje alatt javasoljuk az autóval közlekedőknek, hogy használják a Bagolyvár utcából megközelíthető Völgyikút utcai idősek otthona mögötti parkolót, vagy a hotellal szemben található parkolót, ahonnan az aluljárón keresztül gyorsan megközelíthető a belváros.

Pályázati kiírás – a helyi kulturális kínálat bővítésére irányuló kezdeményezések részére 2013 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet az önkormányzat 2013. évi költségvetésében a 14/2012. (III.30.) számú helyi rendeletének 9.§-a értelmében a helyi kulturális kínálat bővítésére irányuló kezdeményezések céljára elkülönített keret terhére. PÁLYÁZATI ÖSSZEG Jelen pályázaton rendelkezésre álló összeg: 8 000 000 Ft. PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK A helyi kulturális kínálat bővítésére irányuló kezdeményezés, amely lehet: a környezeti, szellemi, művészeti értékek, hagyományok feltárása, bemutatása és megismertetése, az ismeretszerző, művelődő közösségek, az ismeretterjesztés különböző formái nyomtatott és elektronikus kiadványok megjelentetése, művészeti tevékenység, képzőművészeti, zenei, színházi tevékenység, amatőr alkotó és alkotói csoport, a különbö-

Hirdetmény Környezeti zajkibocsátási határérték megállapítás Az ügy száma: KOZP/7564/7/2013. Az ügy tárgya: A 8200 Veszprém, Egyetem u. 14. VIII/5. szám alatti székhelyű LINONA Szolgáltató és Vendéglátó Bt. által a 8200 Veszprém, Kőbánya u. 8. szám alatt üzemeltetett „FEKETE BORS ÉTTEREM” elnevezésű vendéglátóegységre nappali környezeti zajkibocsátási határértéket állapítottak meg. A hatásterület kiterjedése: a 8200 Veszprém, Kőbánya u. 8., 5861 hrsz., Kőbánya u. 10/ A., 5859 hrsz, Kőbánya u. 10/ B., 5860 hrsz, Kőbánya u. 1., 5850 hrsz., Dózsa Gy. u. 23., 5849 hrsz. alatti épületek.

ző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítése és fenntartásának segítése, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, az egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása, a helyi identitást erősítő kulturális kezdeményezés. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA JOGOSULTAK Bármely természetes személy vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA A benyújtott pályázatokat döntés-előkészítő munkacsoport, a Veszprémi Kultúráért Közalapítvány Kuratóriumának tagjai véleményezik, és javaslatot tesznek az éves keret felosztására. A támogatásról szóló döntést a polgármester hozza meg. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA A pályázatokat kizárólag a „PÁLYÁZATI ŰRLAP – A HELYI KULTURÁLIS KÍNÁLAT BŐVÍTÉSÉRE IRÁNYULÓ KEZDEMÉKörnyezeti zajkibocsátási határérték-megállapítási eljárás megindításáról. Az ügy száma: KOZP/8931/ 2/2013. Az ügy tárgya: A 8200 Veszprém, Csermák A. u. 4/A. szám alatti székhelyű „B&F” 2000 Bt. által a 8200 Veszprém, Kossuth L. u. 6. szám alatt üzemeltetett „Hangulat” elnevezésű vendéglátóegység közvetlen környezetében védendő épületek vannak. A hatásterület kiterjedése: a 8200 Veszprém, Kossuth L. u. 6. szám alatti ingatlan és annak határától számított 100 méteres távolságon belüli terület. A hirdetmények kifüggesztésének napja: 2013. július 5. A hirdetmények részletesen megtekinthetők Veszprém város honlapján, a www. veszprem.hu oldalon.

NYEZÉSEK RÉSZÉRE 2013” c. pályázati űrlap kitöltésével lehet benyújtani. Az űrlap nélküli pályázatokat az önkormányzat értékelés nélkül elutasítja. A pályázatokat 1 példányban nyomtatott formában postai úton vagy személyesen kell benyújtani. Postacím: VMJV Polgármesteri Hivatal, Csík Richárd kulturális referens részére, 8210 Veszprém, Pf.: 1042 Személyesen: a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján lehet benyújtani a pályázatot, 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Pályázati űrlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, valamint letölthető a letölthető a www.veszprem.hu honlapról (pályázati hirdetmények). A pályázat benyújtásának határideje: 2013. július 25. csütörtök éjfél. A pályázat elbírálásának határideje: 2013. augusztus 14. szerda.

Olcsóbb jegyek Július elsejétől három százalékkal olcsóbban vá­ sárolhatnak online, bank­ kártyával vagy a mobilte­ lefonos egyenleg terhére menetjeg yet a vonaton utazók, ha az otthoni nyomtatás vagy digitális bemutatás lehetőségét vá­ lasztják. A Nemzeti Fej­ lesztési Minisztérium által elrendelt intézkedés a köz­ lekedők adminisztratív terheinek további vissza­ szorítását, a korszerű fize­ tési módok terjedését szol­ gálja. A pótjegyes vonato­ kon utazóknak pedig már ki sem kell nyomtatniuk a jegyüket, annak QR-kódját digitálisan, laptopon vagy okostelefonon is bemutat­ hatják a jegyvizsgálóknak. (mti)

A hallgatók gy Díjazást is tartalmazó hallgatói munkaszer­ ződés esetében bizto­ sítottá válik a szak­ mai gyakorlaton lévő főiskolai és egyetemi hallgató. Megváltoztak tavaly szep­ tembertől az egyetemi és fő­ iskolai hallgatók gyakorlati képzésére vonatkozó jogsza­ bályok. Az új felsőoktatási törvény szerint a hallgató a képzési program keretében szervezett szakmai gyakor­ lata az adott intézményben vagy az általa alapított gaz­ dálkodó szervezetben, illet­ ve külső helyen történhet. Hallgatói munkaszerződés alapján végezheti szakmai gyakorlatát az egyetemista és a főiskolás. A Nemzeti Adó- és Vámhi­ vatal Közép-dunántúli Adó Főigazgatóságának tájékoz­ tatása szerint a hallgatói munkaszerződés során vég­ zett tevékenység akkor mi­ nősül munkaviszonynak, ha annak során megvalósulnak a munkaviszony alapvető feltételei. Azaz: a hallgató­ nak a munkáltató utasítása­ inak megfelelően kell dol­ goznia, amiért munkabér il­ leti meg. Tartalmaznia kell az adott munkaszerződés­ nek a hallgató munkakörét, a szakmai gyakorlat helyét, kezdő és befejező időpontját,

Műszakváltás Veszprémben. Nyáron min napi munkaidejét, az ezért járó díjazás összegét vagy a díjazás hiányát. Ugyanis a szakmai gyakorlatát végző hallgató kötelezően csak ak­ kor részesülhet díjazásban, ha a munkában eltöltött ide­ je egybefüggően eléri a hat hetet. Ilyenkor a munkavál­ laló díjazásának mértéke a minimálbér tizenöt százalé­ ka, amelyet a szakmai gya­ korlóhely fizet ki. Azonban dönthet úgy is a munkáltató, hogy hat hétnél rövidebb idő­ re is fizet munkabért. Ebben az esetben a vonatkozó tör­ vény nem határozza meg a

Tovább csökkent megyénkben az álláskeresők száma Veszprém megye foglalkoztatási körzeteiben 2013 ötödik hónapjában összesen 14 787 fő állás­ keresőt tartott nyilván a munkaügyi központ. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adatai szerint a megyében egy hónap alatt 1,4 ezer fős csökkenés mu­ tatható ki az álláskeresők számában. Május hónapban 1613 db álláshelyet jelentet­ tek be munkaadók a megye foglalkoztatási körzeteiben. Az új álláshelyek közül 712 esetben nem igényeltek tá­ mogatást a munkáltatók, míg 901 db munkalehetőség támogatás útján volt betölt­ hető. A kötelező legkisebb munkabér és a garantált

bérminimum emelése kap­ csán, az év első félében je­ lentkező többletterhekhez igényelhető támogatás iránti kérelmek benyújtására 2013. május végéig volt lehetőség. A VEMKH Munkaügyi Köz­ pontjához 146 db kérelem ér­ kezett, amely az érintett munkáltatóknál közel 2 ezer főt érint. A támogatást leg­ nagyobb számban kiskeres­ kedelem, valamint a vendég­ látás szférájában működő vállalkozások igényelték. M átyus


a hét témája

veszprémi nap 2013. július 5.

után jár díjazás az egyetemistának és főiskolásnak a törvények értelmében

yakorlati képzéséről

alapján díjazás ellenében szakmai gyakorlatát töltő egyetemista vagy főiskolás – a társadalombiztosítási törvény alapján biztosított. Tekintve, hogy a felsőokta­ tási intézmény nappali tago­ zatos hallgatójának a gya­ korlati képzés idejére kifize­ tett juttatás, díjazás értéké­ ből havonta a hónap első napján érvényes havi mini­ málbért meg nem haladó rész mentes a személyi jöve­ delemadó alól, ezért az egyé­ ni járulékok és a szociális hozzájárulási adó alapja a hallgatói munkaszerződés­ ben meghatáro­ zott díj lesz. A felsőoktatási hallgatók Ezzel szem­ ben, amennyi­ jogai külföldön ben a hallgató Fotó: Mátyus gyakorlati kép­ A tanulás céljából másik uniós országba való utazás ndenhol több a fiatal dolgozó zése díjazás (tanulmányi mobilitás) az egyik alapvető mód, nélkül történik, díjazás mértékét, amely révén a fiatalok személyes fejlődésüket, valaakkor nem telje­ az összeget a mint jövőbeni elhelyezkedési lehetőségeiket javítsül a munkavi­ szakmai gyakor­ hatják. Amint egy diák megkezdi tanulmányait egy szony egyik lé­ lóhely állapítja másik uniós országban, hallgatói jogviszonya alapnyeges eleme, a meg. ján jogosult lehet bizonyos juttatásokra és ellátábérfizetés, ezért Tehát, a felso­ sokra, illetve kedvezményesen juthat bizonyos nem jön létre rolt feltételek tel­ árukhoz és szolgáltatásokhoz (például tömegközmunkaviszony a jesülése esetén, lekedési eszközök kedvezményes áron való haszfoglalkoztató és ha a szakmai gya­ nálata vagy diákszállás). a foglalkoztatott korlóhely hallga­ között. Így a dí­ tói munkaszerző­ jazás nél kül déssel foglalkoz­ Ebből következően munkavi­ munkát végző tatja az egyetemistát, illetve szonynak kell tekinteni a hallgatók nem válnak bizto­ főiskolást, és a gyakorlat hallgatói munkaszerződés­ sítottá, ezért járulék- és szo­ időpontjától függetlenül sel díjfizetés ellenében törté­ ciális hozzájárulási adófize­ ezért díjazásban részesíti, nő munkavégzést. A munka­ tési kötelezettség sem me­ akkor meg valósulnak a viszonyban álló személy – így rülhet fel. Darcsi István munkaviszony alapfeltételei. a hallgatói munkaszerződés

Hibabejelentés

Felhívás

Veszprém, Gyulafirátót, Kádárta közvilágítási hibabejelentő elérhetősége: 06/30/4872853. Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. központi hibabejelentési lehetőségek: telefonon: call center műszaki hibabejelentő: 06/80/205-020, 06/80/533-533, 06/20/4599666, 06/30/459-9666, 06/70/ 459-9666, elektronikusan: http://e-iroda.eon-hungaria. com: lakossági ügyfelek – hibabejelentés – közvilágítási hibabejelentés. VMJV Polgármesteri Hivatal hibabejelentési lehetőségek: 8200 Veszprém, Óváros tér 9., e-mail: vmjv@gov.veszprem.hu fax: 88/421-418, telefon: 88/549100, zöldszám: 88/401-104 (a nap 24 órájában hívható).

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 12– 15 életévüket betöltő leánygyermekek számára önkormányzati támogatással biztosított térítésmentes, négykomponensű méhnyakrák elleni védőoltás a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Csoportjánál rendel-

kezésre álló kérelem és szülői/ törvényes képviselői nyilatkozat nyomtatvány kitöltésével, majd ezt követően házi gyermekorvosi igazolás benyújtásával 2013. december 31-ig igényelhető. Információ kérhető: a (88) 549-273 telefonszámon, illetve pdeak@ gov.veszprem.hu e-mail címen.

Telefonos segítség A Veszprémi Lelki Elsősegély Telefonszolgálat 24 órában várja hívását. Segítő munkatársunk, minden nehéz élethelyzetbe jutott telefonálót igyekszik támogatóan meghallgatni és segítő információhoz juttatni. Ha úgy érzi, hogy segíthetünk, várjuk hívását – 116-123.

Valakinek csak egy telefonszám, a bajba jutottnak azonban segítség! ,,…hogy beszéljünk egymással.” Tisztelettel kérjük, adója 1%val támogassa a telefonos Lelkisegély Szolgálat működését. Veszprém Telefonos Lelkisegély Alapítvány 19262369-1-19

MEGKÉRDEZTÜK

Hol tölti idén a nyári szakmai gyakorlatát? Fejérdy Zsuzsa Három éve végeztem a Pannon Egyetemen. Anno az alsóörsi Panoráma Club Hotelben töltöttem a szakmai gyakorlatomat. A kollégák nagyon segítőkészek voltak, sokat tanultam tőlük, főként a vendégfogadás területén. A gyakorlat rengeteget segített a szakmai fejlődésemben. Marton Péter Jelenleg a Pannon Egyetem hallgatója vagyok és egy nemzetközi fuvarozással foglalkozó cégnél töltöm kötelező szakmai gyakorlatomat. Még nagyon az elején járok, de azt már most is elmondhatom, hogy kedvesek, segítőkészek velem. Jó, hogy végre a gyakorlatban is kipróbálhatom a tudásomat. Cseh Máté Gépészmérnöknek tanulok a Pécsi Tudományegyetemen, és jelenleg egy veszprémi nagyvállalatnál vagyok gyakorlaton. Pár napja kezdtem, nagyon tetszik, már az elején hasznos tapasztalatokkal gazdagodtam. Pécs után még kicsit furcsa nekem a város, de nagyon megkedveltem.

Fotók: Mátyus

Prukner Péter A győri Széchenyi István Egyetem villamosmérnök szakos hallgatója vagyok. Egy ismerősöm ajánlására kerültem Veszprémbe egy helyi érdekeltségű multicéghez gyakorlatra. Mivel egyetemei tanulmányaim mellett rendszeresen dolgozom ezen a területen, rendelkezem némi munkatapasztalattal.

Újra dübörög a banda A Skorpió együttes negyvenéves fennállását jubileumi koncerttel ünnepli 6-án este Tihanyban, a Bujtor István Szabadtéri Színpadon. A közönség volt mindig a védôpajzsunk, miattuk nem mertek soha betiltani bennünket, ôk repítettek idáig és ezt szeretnénk nekik most megköszönni, itt, a bátyámról elnevezett színpadon – mondta Frenreisz Károly, a zenekar vezetôje. Frenreisz Károly nemrég Tihanyban tartott színpadbejárást és

technikai egyeztetést a jubileumi koncert elôtt. Ekkor adott interjút a Naplónak.

Keresse írásunkat a szombati Naplóban!


KÖZÉLET

veszprémi nap 2013. július 5.

kis jövevények az állatkertben

Fotó: Mátyus

Több kis indiai antilop is világra jött a veszprémi állatkertben

Anyját követve a második nőstény zsiráf is megérkezett az állatkertbe a minap. Török László, az állatkert igazgatója lapunknak elmondta, a zsiráfok mérete miatt nagyon bonyolult a szállításuk, ezért kellett külön-külön hozni a két állatot ugyanabból a dél-francia állatkertből. A 13 éves anyazsiráf 16 hónapos borját hozták meg, s megérkezésekor látható módon örültek egymásnak. Megtörtént már a tenyészbika kiválasztása is, így a szakemberek bíznak abban, hogy belátható időn belül itt

is utód születik. Két zsiráfbika pedig – ahogy a nőstények érkeztek a tenyészkoordináció keretében – hamarosan útnak indul Törökországba, ahol egy újonnan megnyíló állatkertbe kerülnek. Három nap alatt három indiai antilopgida látta meg a napvilágot a Veszprémi Állatkertben. A Fejes-völgyi kifutójában a jelek szerint nagyon jól érzi magát az impozáns tenyészcsapat, hiszen minden évben több gidával is megörvendeztetik a látogatókat és a dolgozókat egyaránt. A most született két bak és egy nőstény a csapattal együtt már láthaHauzler tó a kifutóban.

a minőség a legjobb recept

Az olasz gasztronómia iránti rajongása késztette Henszelmann Zsoltot saját pizzériája megnyitására. − A vendéglátásban eltöltött 13 év megtanított arra, hogy a legfontosabb szempont a minőség – mondja Henszelmann Zsolt. A Hans Pizza tulajdonosaként is ezt, illetve a frissességet tartja szem előtt. – A napi árubeszerzés során igyekszem helyi termelőktől vásárolni az alapanyagokat, mert lokálpatriótaként fontos számomra a helyi gazdaság működése – hangsúlyozza. Széles vendégköre a bizonyíték arra, hogy a jó minőségre való törekvés valóban kifizetődő. – A pizza-

szív-ügyekről a múzeumban A Laczkó Dezső Múzeum szervezésében A kardiológia múltja és jelene című kiállításhoz kapcsolódó ismeretterjesztő előadást tartottak kedden. A szív egy szerv a testünk közepén, amely nap mint nap észrevétlenül értünk dolgozik. Gondoskodik egész szervezetünk vérellátásáról, hogy például táncolni, sportolni vagy akár nevetni tudjunk. És mit teszünk mi, hogy megóvjuk a szívünk egészségét? Az ismeretterjesztő előadás nem titkolt szándéka volt az, hogy még több emberben tudatosuljon, hogy a technika és tudomány fejlődésének nagyon sokat köszönhetünk, de mindez nem elég, ha mi magunk nem érzünk felelősséget saját egészségünk iránt. Faluközy József kardiológus főorvos a szív felépítéséről, működéséről és a szívünket érintő megbetegedésekről beszélt. Elmondta, még

MEsTErsÉgEM cíMErE:

pizzaszak ács

csülkös-babos, de az igazi kedvenc a parasztos pizza a vendégek körében. tésztát kézzel nyújtom, köA kínálat azonban nem vön sütöm, a feltéteknél korlátozódik a taljánok pedig alapvetően a méltán világhírű csemegéjére. Az étlapon megtalálhatók a lepények – természetesen különféle ízesítéssel −, saláták, hamburgerek, és a kedvelt pizzatekercs is. A Hans Pizzával igazi hangulatos olasz vacsorát varázsolhat otthonába, és nem mellesFotó: Németh leg a kiszállítás Veszprém terülevendégek ízlését tartom tén ingyenes. szem előtt – mondja HenKiszállítás hétfőtől szomszelmann Zsolt. A Hans batig 10.30-tól 21.45-ig. Pizzánál igazi kuriózum a (X)

Fotó: Hauzler

Mezei Tünde természetgyógyász a prevenció fontosságáról beszélt ma is egy csodának tekintik a szívet, ami átlagosan 86 ezret dobban naponta, több mint 5 liter vért szállít percenként. Vetített ábrák segítségével bemutatta a szív felépítését, beszélt az üregeiről, az azokat elválasztó billentyűkről és ezek szabályozott működéséről. Ezek bemutatása után beszélt azokról a problémákról, amelyek a szív működésében felléphetnek, illetve amikor érelzáródás történik. Kért mindenkit, hogy saját érdekében figyeljen az intő jelekre, de meg-

nyug tatásként elmondta, szerencsére nagyon sokat fejlődött a kardiológia az elmúlt 5–10 évben. Mezei Tünde természetgyógyász azt emelte ki megnyitójában, hogy a két orvoslásnak még szorosabban együtt kellene működni. Az ő fő területük a prevenció. Elmondta, a betegségek kialakulásának egyik fő okozója a stressz, de egészséges életmóddal sokat tehetünk a betegségek megelőzésében, és részletesen szólt ezekről. H auzler lászló

Turizmusnapot tartanak Veszprémben vasárnap A veszprémi Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. idén negyedik alkalommal rendezi meg a turizmusnapot július 7-én, vasárnap 9–18 óra közt Veszprémben. A rendezvény célja a turizmus, valamint Veszprém mint turisztikai desztináció népszerűsítése. Az érdeklődők négyféle rendhagyó idegenvezetésen is részt vehetnek. Fél tízkor a Sétál a család program keretében az Óváros tér elől Jákói Bernadett helytörténeti kutató vezetésével indul csoport, míg tíz órakor ugyaninnen dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes vezetésével a megújuló belvárosban tehetnek sétát. Délután háromkor két csoport is indul. A vásárcsarnokkal szembeni autóbusz-megállótól egy panorá-

maséta kezdődik, érintve a Giricses-lépcsőt és a megújult panorámateraszt, az Óváros térről pedig Veszprémi legendák nyomában címmel a vár épületeivel ismerkedhetnek meg. Idén is megnyílik 13–17 óra közt a Benedek-hegyi óvóhely és a régi kisvasút alagútja, mindkét helyre érdemes zseblámpát hozni. A Petőfi Színház kulisszái mögé 13 és 15 órakor indul egy-egy csoport Keresztes János színművész vezetésével, valamint 13 órától a várbörtön is megnyílik. A korlátozott befogadóképesség miatt azonban utóbbi helyre előzetes regisztráció szükséges az iroda@veszpreminfo.hu címen. Az Óváros téren egész nap programokkal várják a családokat. Lesz kincskereső vetélkedő, agymozgató foglalkozás kicsiknek-nagyoknak, valamint a Kabóca Bábszínház ügyességi játékait is kipróbálhatják az érdekM átyus taMás lődők.


ÖTórai TE TEa

veszprémi nap 2013. július 5.Beszélgetés Kanyár Erika középiskolai magyar nyelv és irodalomtanárral

Fontosnak tartja a magyar oktatását Kanyár Erika a közelmúltban két rangos kitüntetésben is részesült. Elért sikereiről úgy beszél, mintha a véletlen művei lennének, pedig az eredmények mögött sok munka áll. A tavasz folyamán vehette át Győrben a Mi Nők Országos Szervezetének a „Nők a pályán” mottójú nap emlékérmét, melyet azok a hölgyek kapnak, akik a közösség érdekében kiemelkedő tevékenységet folytattak. Emellett a városi önkormányzat 37 évi pedagógusi munkásságát Ranolder-díjjal ismerte el, amelyet Porga Gyula polgármester adott át a pedagógusnap alkalmával. Ahogyan ő fogalmazott: „tehetség, tudás, szorgalom és egy jó tanár, a sikerhez mindez elengedhetetlenül szükséges”. – Tudom, hogy a Ranolder-díj nem csupán egyéni teljesítményemnek szól, az eredményeket

dalomból pedig két Kazinczyérmet is sikerült diákjaimmal elérnünk. Erre nagyon büszke vagyok – mondja. Hozzáteszi, nehéz ma a magyartanárok helyzete, mert nagyon sokat romlott a helyesírás és az olvasási készség, s ugyanakkor nagy tananyaggal kell megbirkózniuk a tanulóknak – Gyakran feltettem a kérdést tanítványaimnak, hogy mi a legfontosabb tantárgy az iskolában, s a válaszom az volt, hogy a magyar nyelv és irodalom. Nem azért, mert én tanítom, hanem mert minden tantárgyat ezen a nyelven sajátítasz el, s ha a nyelvi készséged gyenge, nyilván

NÉVJEGY Kanyár Erika középiskolai tanár. Az ELTE-n szerezte diplomáit, a magyar nyelv és irodalom munkaközösség vezetőjeként nyugdíjazták, író, költő, akkreditációs felnőttképzési szakértő, érettségi és szakmai vizsgaelnök. 1970-től tanított a Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskolában gyors- és gépírás, majd magyar nyelv és irodalom szakos tanárként. Gyakorló gyorsírásból világbajnoki arany- és bronzérmes, mester gyorsírásból Magyarország csapatának tagjaként I– II. helyet szerzett. Évtizedeken keresztül I–VIII. helyezéseivel a világranglista legjobb gyorsírói között tartották számon. Jelenleg a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Veszprém Megyei Tagozatának alelnöke, a Laczkó Dezső Pedagógus Nyugdíjasklub elnöke. Munkásságát Brusznyai-díjjal, Pro Meritis-emlékéremmel és a Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel is elismerték. együtt értük el a tanítványaimmal, ők vállalták azokat az erőfeszítéseket, amelyek a sikerhez vezettek. A kiválasztódás híve vagyok, mivel nem biztos, hogy az a tehetséges, akire én rámutatok, van, akinél csak később érik be az elvetett mag. A tanár személyisége ebben kétségtelenül nagyon fontos, s talán az én példámnak is volt némi szerepe abban, hogy a Közgazdasági Szakközépiskolából diákjaink gyorsírásból kijutottak világversenyekre, s hogy tanítványom, Rodenbücher Katalin kétszeres világbajnoki aranyérmével ott szerepelt a világranglista élvonalában, magyar iro-

nincs esélyed arra, hogy egy bonyolult szöveget magas szinte elsajátíts – emeli ki. Kanyár Erika pályáját gyorsés gépírásoktatóként kezdte, s a tanítás mellett tíz éven át dolgozott parlamenti gyorsíróként, éppen egy rendkívül izgalmas időszakban, a rendszerváltás körüli években. Gyakorló gyorsírás kategóriában világversenyeken vett részt, s 1985-ben Szófiában – 185 versenyző között – aranyérmet szerzett, s több mint huszonöt évig az első nyolc között szerepelt a világranglistán. – Otthon, Gyulafirátóton négyen voltunk testvérek, hogy

könnyítsek szüleim helyzetén, úgy gondoltam, továbbtanulás helyett valami kenyérkereső foglalkozás után nézek. Édesapám, aki látta grafomán természetemet, a gyors- és gépíró iskolát ajánlotta, amelyet sikeresen elvégeztem, majd miután levelező tagozaton leérettségiztem, s letettem a szükséges vizsgákat, már taníthattam is – mesélt a kezdetekről. Attól kezdve, hogy az ELTE Bölcsészettudományi Karán diplomát szerzett, magyar nyelvet és irodalmat tanított a Közgazdasági Szakközépiskolában, ahol a magyar munkaközösség vezetője lett egészen nyugdíjba vonulásáig. – A gyors- és gépíró iskolában az első évben még nem tűntem ki a többiek közül, maga a gyorsírás nevelt nagy-nagy szorgalomra, kitartásra és fegyelemre. Amikor 1985-ben első lettem a világbajnokságon, akkor kezdtek hívni országos kongresszusokra, s így kerültem be a Parlamentbe is, ahol nagyon sok nagyszerű, érdekes emberrel ismerkedtem meg. A velük készített interjúk, amelyek a Naplóban és a Pannon Naplóban jelentek meg, voltak tulajdonképpen az első olyan írásaim, amelyek nyomtatásban is napvilágot láttak. Az első könyvem, a Sváb golgota tulajdonképpen egy dokumentumregény, amely valós tényeken és eseményeken alapul, de mégsem szociográfia, mert az volt a szándékom, hogy beleszőve fikciós elemeket is, olvasmányossá tegyem. Megírásába Klein Vilmos kollégám példáját követve fogtam bele, aki szintén a svábok kitelepítésének történetét dolgozta fel. Az volt a tervünk, hogy a két munka egy közös kötetben jelenjen meg. Mivel pályázaton nem sikerült a kiadáshoz szükséges összeget megnyernünk, végül támogatókat szerezve a Sváb golgota a nyíregyházi Rím Könyvkiadónál jelent meg 1998-ban. Madár János, a kiadó vezetője aztán Arcok és énekek címmel megjelentette antológiáiban verseimet, majd ebben az évben Smaragd énekek címmel egy önálló verseskötettel is jelentkeztem. Másik prózai kötetem, a 2008-

Fotó: Fotó: Zwicker

Ha a nyelvi készséged gyenge, nyilván nincs esélyed arra, hogy egy bonyolult szöveget magas szinten elsajátíts – mondja Kanyár Erika ban kiadott Profán passió, tulajdonképpen édesapám élettörténetét dolgozza fel az ő önéletrajzi írása alapján. Kanyár Erikát néhány éve a legnagyobb tragédia érte, amely csak embert érhet. Kisebbik fiának elvesztése soha nem gyógyuló seb, amely felül-

írta, átértékelte egész életét, „világunk diribdarab/ érzéketlen kavics ma csak” – ahogy emlékének szentelt versében írta. Ám Kanyár Erika nem csupán a soha nem múló fájdalomnak él, rendkívül erős ember és érzékeny lélek. lászló Péter

VEszpRÉM MEGYEi JOGÚ VáROs ORVOsi ÜGYELET MŰkÖDÉsi RENDJE, ELÉRHETŐsÉGE: KÖZPONTI ÜGYELET: 8200 VESZPRÉM, CSERHÁT LTP. 1. FELNŐTT SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS ÜGYELETI RENDJE: Telefon: 88/329-650, hétfő–péntek: 16.00 órától 8.00 óráig. Hétvégeken és ünnepnapokon: 8.00–8.00 óráig (24 órás folyamatos) HÁZI GYERMEKORVOSI SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS ÜGYELETI RENDJE: Telefon: 88/425-685, hétfő–péntek: 16.00 órától 8.00 óráig. Hétvégeken és ünnepnapokon: 8.00–8.00 óráig (24 órás folyamatos) FOGORVOSI SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS ÜGYELETI RENDJE: 8200 Veszprém, Halle u. 5/E. Telefon: 88/425-228. Kizárólag: hétvégeken és ünnepnapokon: 8.00–14.00 óráig. Fenntartó: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Tel.: 88/549-273. Működtető: VMJV Egészségügyi Alapellátási Intézmény 8200 Veszprém, Szabadság tér 15. Tel.: 88/424-472.


programajĂĄnlĂł

veszprĂŠmi nap 2013. jĂşlius 5.

1ƒ/81. 0,1'(11$3 6˜5ž11(3

KiĂĄllĂ­tĂĄsokÂ

Cinema City

ZĂśld kĂśrnyezetben, hangulatos, fedett kerthelyisĂŠgben, zenĂŠvel, szĂłrakoztatĂł programokkal vĂĄrjuk a termĂŠszet ĂŠs a gasztronĂłmia szerelmeseit.

Ō%DMRUMHOOHJijWHOHN Ō%DMRUV¸U¸N Ō.£YN Ō-HJHV IULVV¯WēN

9HV]SUÂŤP.LWWHQEHUJHU.XĹŚ7HO )D[ĹŚZZZIDFHERRNFRPSDWDNSDUW\ 1\LWYDWDUWÂŁVNHGGYDVÂŁUQDSÂľUÂŁLJ

08094510

(VNžYēLV]HUWDUW£VRNFVDO£GL rendezvÊnyek lebonyolítåsåt is vållaljuk!

A VESZPRÉM TELEVíZIó MŹSORA 8200 VeszprÊm, József Attila u. 96. Tel.: 88/421-830, 88/434-603 E-mail: info@veszpremtv.hu MŹsorok az interneten: www.veszpremtv.hu

Július 6., szombat 10:00 Híradås 10:20 Klippercek 10:30 Bencze-show. VendÊg Bódi Guszti Ês Bódi Margó 11:00 TßkÜrkÊpben – divat, szÊpsÊg, fitnesz 11:30 Híradås 11:50 650 Êv, 650 måsodperc. Kålvinista Róma 12:00 KÊpújsåg 18:00 Kukkantó gyermekmagazin 18:30 Kilåtó kulturålis magazin 19:00 Heti vågatlan – ami a Híradåsból kimaradt 19:15 CÊlkeresztben katonai magazin 19:30 Katolikus krónika 20:00 Heti vågatlan – ami a Híradåsból kimaradt 20:15 Made In Hungary. Magyar gyårtók magyar termÊkei. 3. rÊsz 20:30 Våltólåz autós magazin 21:00 Verancsics AkadÊmia. Gondolatok az innovåcióról. Vonderviszt Ferenc előadåsa 22:15 KÊpújsåg Július 7., vasårnap 10:00 Heti vågatlan – ami a Híradåsból kimaradt 10:15 Made In Hungary. Magyar gyårtók magyar termÊkei. 3. rÊsz 10:30 Våltólåz autós magazin 11:00 Verancsics AkadÊmia. Gondolatok az innovåcióról. Vonderviszt Ferenc előadåsa 12:00 KÊpújsåg 18:00 VeszprÊmi KÜzÊleti Magazin 18:50 Ha csíped a termÊszetet‌ Szalmabåla ÊpítÊszet 19:00 Katolikus krónika 19:30 BalaSport magazin – Tour De Pelso 20:00 KÊpmutatók. PortrÊfilm Kesselyåk Gergelyről 20:30 VeszprÊmi Gazdasåg 20:32 StratÊgiai egyßttmŹkÜdÊsi megållapodåst kÜtÜtt a kormåny Ês a Continental 20:40 NyolcszåzalÊkos nÜvekedÊst vår a Pepperl+Fuchs 20:45 FejlesztÊsek a Maxon Motornål 20:50 Hol tart a Balatoni Korona? 21:00 Benczeshow. VendÊg a Back To Black egyßttes. 1– 2. rÊsz 22:00 KÊpújsåg Július 8,. hÊtfő 10:00 KÊpmutatók. PortrÊfilm Kesselyåk Gergelyről 10:30 VeszprÊmi Gazdasåg 10:32 StratÊgiai egyßttmŹkÜdÊsi megållapodåst kÜtÜtt a kormåny Ês a Continental 10:40 NyolcszåzalÊkos nÜvekedÊst vår a Pepperl+Fuchs 10:45 FejlesztÊsek a Maxon Motornål 10:50 Hol tart a Balatoni Korona? 11:00 Bencze-show. VendÊg a Back To Black egyßttes. 1–2. rÊsz 12:00 KÊpújsåg 18:00 Kukkantó gyermekmagazin 18:30 Kilåtó kulturålis magazin 19:00 Híradås

19:20 VeszprĂŠmi kĂśzĂŠleti magazin 20:00 HĂ­radĂĄs 20:20 VeszprĂŠmi sporthĂ­radĂł 20:30 Katolikus krĂłnika 21:00 DokumentummĹąhely. ErdĂŠly bajnoka, Zala apostola 21:30 HĂ­radĂĄs 21:50 Made In Hungary. Magyar gyĂĄrtĂłk magyar termĂŠkei. 3. rĂŠsz 22:00 KĂŠpĂşjsĂĄg

JĂşlius 11., csĂźtĂśrtĂśk 10:00 HĂ­radĂĄs 10:20 VeszprĂŠmi sporthĂ­radĂł 10:30 VĂĄltĂłlĂĄz autĂłs magazin 11:30 HĂ­radĂĄs 11:50 Made In Hungary. Magyar gyĂĄrtĂłk magyar termĂŠkei. 3. rĂŠsz 12:00 KĂŠpĂşjsĂĄg 18:00 KilĂĄtĂł kulturĂĄlis magazin 18:30 KukkantĂł gyermekmagazin 19:00 HĂ­radĂĄs 19:20 VeszĂŠlyzĂłna. A nyĂĄri munkavĂĄllalĂĄs 19:30 Katolikus krĂłnika 20:00 HĂ­radĂĄs 20:20 Klippercek 20:30 Tiszta beszĂŠd. ĂšjkĂŠry Csaba vendĂŠge Dr. Papp Lajos 21:30 HĂ­radĂĄs 21:50 HonvĂŠd7 magazin. Mi tĂśrtĂŠnt a hadseregben a hĂŠten 22:00 KĂŠpĂşjsĂĄg

SzßletÊs – A gyermekåldås kultúråja. Låtogatható: augusztus 30-ig 110 Êve VeszprÊmben – múzeumtÜrtÊneti kamarakiållítås. Låtogatható: december 31-ig Szívdobbanås – A kardiológia múltja Ês jelene, a Semmelweis OrvostÜrtÊneti Múzeum våndorkiållítåsa, megtekinthető augusztus 4-ig VeszprÊm szegről szegre I. – Cserhåt – Szent Ivån-szeg, vårosrÊsz-tÜrtÊneti kiållítås, megtekinthető januår 5-ig

à llandó kiållítåsok MŹvÊszetek Håza

sokkal. BejelentkezĂŠs: muzped@ vmmuzeum. hu, +36 20 548 4031

Modern KÊptår Vass Låszló GyŹjtemÊny: – reKonstrukció Boldog Gizella Dubniczay-palota Låszló Kåroly GyŹj- Főegyhåzmegyei temÊny: GyŹjtemÊny: – Az akadÊmiåtól a pop-artig – Érseki Palota enteriőr kiållítåsa – Gizella-kåpolna Laczkó Dezső Múzeum – Szent GyÜrgy-kåpolna – Szellem a tårgyban..., a helyben..., a kÊpben... – ennek rÊszekÊnt: LåtSzalÊziånum vånykÜnyvtår Ês tudåstår – Tanulmånyi raktår a TÜrÜk Ignåc – interaktív, liturgikus kiållítås utcåban – előre bejelentkezett – barokk termek csoportoknak vezetÊssel, valamint – ßvegpadlós gyógynÜvÊnyszoba múzeumpedagógiai foglalkozå- – hegedŹkÊszítő mŹhely

Július 9., kedd 10:00 Híradås 10:20 VeszprÊmi sporthíradó 10:30 Katolikus krónika 11:00 DokumentummŹhely. ErdÊly bajnoka, Zala apostola 11:30 Híradås 11:50 Made In Hungary. Magyar gyårtók magyar termÊkei. 3. rÊsz 12:00 KÊpújsåg 18:00 Motorozz biztonsågosan! 18:30 DokumentummŹhely. Kőbe zårt vilåg 19:00 Híradås 19:20 HonvÊd 7 magazin. Mi tÜrtÊnt a hadseregben a hÊten 19:30 BalaSport magazin – Tour De Pelso 20:00 Híradås 20:20 Klippercek 20:30 VeszprÊmi Gazdasåg 20:32 StratÊgiai egyßttmŹkÜdÊsi megållapodåst kÜtÜtt a kormåny Ês a Continental 20:40 NyolcszåzalÊkos nÜvekedÊst vår a Pepperl+Fuchs 20:45 FejlesztÊsek a Maxon Motornål 20:50 Hol tart a balatoni korona? 21:00 Nők a tudomåny szolgålatåban. GålnÊ Dr. Miklós Ida 21:30 Híradås 21:50 VeszÊlyzóna – munkavÊdelemről, fiataloknak. A nyåri munkavållalås 22:00 KÊpújsåg Július 10., szerda 10:00 Híradås 10:20 Klippercek 10:30 VeszprÊmi Gazdasåg 10:32 StratÊgiai egyßttmŹkÜdÊsi megållapodåst kÜtÜtt a kormåny Ês a Continental 10:40 NyolcszåzalÊkos nÜvekedÊst vår a Pepperl+Fuchs 10:45 FejlesztÊsek a Maxon Motornål 10:50 Hol tart a balatoni korona? 11:00 Nők a tudomåny szolgålatåban. GålnÊ Dr. Miklós Ida 11:30 Híradås 11:50 VeszÊlyzóna – munkavÊdelemről, fiataloknak. A nyåri munkavållalås 12:00 KÊpújsåg 18:00 Verancsics AkadÊmia. Az innovåció Magyarorszågon. Dr. Szabó Gåbor előadåsa 19:00 Híradås 19:20 Klippercek 19:30 TßkÜrkÊpben – divat, szÊpsÊg, fitnesz 20:00 Híradås 20:20 VeszprÊmi sporthíradó 20:30 Våltólåz autós magazin 21:30 Híradås 21:50 Made In Hungary. Magyar gyårtók magyar termÊkei. 3. rÊsz 22:00 KÊpújsåg

Laczkó Dezső VeszprÊm Megyei Múzeum

Sobri JĂłska 

MestermŹ GalÊria Kortårsaink voltak – veszprÊmi kÊpzőmŹvÊszek kiållítåsa, megtekinthető szeptember 30-ig

SzalÊziånum A jókedv rendje – SzalÊziak, megtekinthető július 21-ig az időszaki kiållítótÊrben à rpåd-håzi szentek Ês boldogok – kiållítås Proksza GyÜngyi festőmŹvÊsz alkotåsaiból az årkådos folyosón

Våroshåza Kiållítås a IV. Fotósviadal kÊpeiből a våroshåza aulåjåban, megtekinthető július 12-ig

Pannon Egyetem Színes vilåg – Utczås Gåbor fotókiållítåsa megtekinthető augusztus 28-ig a turizmus tanszÊk folyosógalÊriåjån (A Êpßlet I. emelet) Horvåth Imre akvarellista kiållítåsa megtekinthető július 22-ig az aulåban

KÖVI SZABOLCSKOnCert A BALAtOnI SóBArLAngBAn Élő koncert exkluzív kÜrnyezetben! 2013. július 13. (szombat) 17 Ês 19 óra Balatonalmådiban (Lehel u. 19.) tel.: 06 (30) 83-700-83, 83-700-83 06 (88) 788-981 www.balatonisobarlang.hu

Jegyek csak elővÊtelben kaphatók!

NyĂĄri ajĂĄNlatuNK: gyĂźmĂślcssalĂĄtĂĄK,

 bbtĂśrtĂŠnet

zĂśldsĂŠgKĂźlĂśNlegessĂŠgeK az ĂŠtterembeN.

A legcsibÊsze ntrumåban. a betyårsåg epice idåmabb színhåzåra? FelkÊszßltÊl az Êv legv atók a Kalandpark Jegyek mår elővÊtelben kaph lgålati irodåkban pÊnztåråban, a PLT ßgyfÊlszohåznål. Ês a Turay Ida szín

08094425

Július 5., pÊntek 10:00 Híradås 10:20 Klippercek 10:30 Tiszta beszÊd. ÚjkÊry Csaba vendÊge Dr. Fekete Låszló 11:30 Híradås 11:50 HonvÊd7 magazin. Mi tÜrtÊnt a hadseregben a hÊten 12:00 KÊpújsåg 18:00 Fejezetek Magyarorszåg kÜzlekedÊstÜrtÊnetÊből. A kocsi tÜrtÊnete 18:30 BalaSport magazin – WESTERN LOVAS OB I. forduló 19:00 Híradås 19:20 Klippercek 19:30 Våltólåz autós magazin 20:00 Híradås 20:20 Klippercek 20:30 Bencze-show. VendÊg Bódi Guszti Ês Bódi Margó 21:00 TßkÜrkÊpben – divat, szÊpsÊg, fitnesz 21:30 Híradås 21:50 650 Êv, 650 måsodperc. Kålvinista Róma 22:05 KÊpújsåg

2013. július 4–2013. július 10. Gru 2 Digitålis 3D (MB) 6 Premier! 12:30, 16:30, 18:30, 20:30 Gru 2 (MB) 6 Premier! 10:30, 14:30 SzÜrny Egyetem Digitålis 3D (MB) 6 10:45, 15:15, 17:30, 19:45 SzÜrny Egyetem (MB) 6 13:00 (kivÊve pÊntek), p: 12:15 Z Vilåghåború Digitålis 3D (MB) 16 11:15, 15:45, 18:00 (kivÊve kedd), 20:15, p– szo: 22:30 is Z Vilåghåború (MB) 16 13:30 (kivÊve csßtÜrtÜk), cs: 12:15, k: 18:00 is Az AcÊlember Digitålis 3D (MB) 12 12:00 (kivÊve csßtÜrtÜk, pÊntek), 17:00 (kivÊve hÊtfő), p–szo: 22:00 is SzemfÊnyvesztők (MB) 12 20:00 p–szo: 22:15 is Gyakornokok (MB) 12 14:45 (kivÊve pÊntek), p–szo: 22:30 is A zÜld urai Digitålis 3D (MB) 12 10:00 (kivÊve csßtÜrtÜk), cs: 13:30, p: 13:00, 14:45 is

JelenlÊvő múlt – Vålogatås a VeszprÊm Megyei NÊpmŹvÊszeti Egyesßlet Boldog Gizella tagjainak legújabb alkotåsaiból a Bakonyi Håzban, megtekinthető Főegyhåzmegyei GyŹjtemÊny október 31-ig Magyar kirålynÊk Ês koronåzó pßspÜkÜk Fejedelemasszonyok Ês a vallåsszabad- MŹvÊszetek Håza såg ErdÊlyben, megtekinthető októ- Haåsz Istvån Reflexió címŹ kiållítåsa a ber 31-ig Vass Låszló GyŹjtemÊnyben, megteIkonok Ês ortodox liturgikus tårgyak, kinthető július 14-ig megtekinthető október 31-ig Matthew Hindley Bålvånyok alkonya Francia, itåliai Ês osztråk miseruhåk, címŹ kiållítåsa a Csikåsz GalÊriåban megtekinthető október 31-ig Ézsiås 70 gyŹjtemÊnyes kiållítås a Dubniczay-palota Magtåråban, megteErzsÊbet Ês Zita kirålynÊ emlÊkezete kinthető szeptember 8-ig (helyszín: Érseki Palota)

08094474

MozimĹąsor

08094443

10

lőd www.bakonyikalandpark.hu Kiswww.facebook.com/sobri.kalandpark

CSERHĂ T ĂŠTTEREm

VeszprĂŠm, Kossuth u. 6, fĂŠlemelet


programajĂĄnlĂł

2013. jĂşlius 5.

Július 11., csßtÜrtÜk 14–16 óra

Hermanos; 22.00 The Bluesberry

Hoffer Ildikó keramikusmŹvÊsz kiållítåsa, Ismerkedjßnk meg „mÊrgeinkkel�! – jåtÊBand & Muck Ferenc megtekinthető július 12-ig kos egÊszsÊgnevelő programsorozat gyerekeknek, fiataloknak a Mårcius 13-ån: 18.00 Csopak Demi-zson Allstars 15. úti kÜnyvtårban Orchestra; 20.00 Galileo zenekar;

EgyĂŠb

Július 5–7., pÊntek-vasårnap

Július 12–21.

TUI UtazĂĄsi KĂśzpont Euro Contour UtazĂĄsi Iroda

A World of TUI, valamint főbb kßlfÜldi partnerirodåink teljes repßlős Ês egyÊni kínålata magyar Ês osztråk indulåssal honlapunkon online megtekinthető Ês foglalható.

www.tuiveszprem.hu

22.00 Pierrot

I. VeszprĂŠmi SĂśrfesztivĂĄl a Historia Kert- RozĂŠ, Rizling ĂŠs Jazz Napok 14-ĂŠn: 18.00 Uher BĂĄlint TriĂł; 20.00 Orgon 12-ĂŠn: 18.00 SnĂŠtberger Te-hetsĂŠg KĂśzben pont diĂĄkjai; 20.00 Elsa Valle Y Sus Albert Quartet; 22.00 KĂśkĂŠny Attila

EgyĂŠni utazĂĄsok, szĂĄllodĂĄk, apartmanok (magyarul is) online-kĂ­nĂĄlata:

JĂşlius 5., pĂŠntek 18 Ăłra

Matthew Hindley BĂĄlvĂĄnyok alkonya cĂ­mĹą kiĂĄllĂ­tĂĄsĂĄnak megnyitĂłja a CsikĂĄsz GalĂŠriĂĄban

VendÊgelőadås Zågråbban

Speedfitness, a leggyorsabb Ăşt a topformĂĄhoz!

Az Ézsiås 70 gyŹjtemÊnyes kiållítås megnyitója a Dubniczay-palota Magtåråban

JĂşlius 7., vasĂĄrnap

JĂşlius 7., vasĂĄrnap 16 Ăłra Az Alma egyĂźttes koncertje az ĂĄllatkertben az Afrika-hĂĄz melletti tĂŠren

Július 7., vasårnap 19 óra EmlÊkkoncert Kollår Kålmån halålånak első Êvfordulójån a Szent Mihålybazilikåban

JĂşlius 7., vasĂĄrnap 20 Ăłra NyĂĄri orgonavarĂĄzs: Antoni Pilch lantestje a Margit-templomban

Július 9., kedd 14–16 óra Ismerkedjßnk meg Ünmagunkkal! – jåtÊkos egÊszsÊgnevelő programsorozat gyerekeknek, fiataloknak a Mårcius 15. úti kÜnyvtårban

FotĂł: PetĂľfi SzĂ­nhĂĄz

A legfőbb szerepekben KÊri Kitti Ês Oberfrank Pål låtható Zågråbban vendÊgszerepel a VeszprÊmi Petőfi Színhåz Miroslav KrleŞa Agónia címŹ darabjåval július 7-Ên, a horvåt író szßletÊsÊnek 120. Êvfordulója alkalmåból – tåjÊkoztatta lapunkat a Petőfi Színhåz. Az előadås rendezője DÜmÜlky Jånos Balåzs BÊla-díjas kivåló Ês Êrdemes mŹvÊsz. A főbb szerepekben a Jåszai-díjas Gåspår Tibor Ês Oberfrank Pål, valamint KÊri Kitty låtható. DÜmÜlky Jånos nem előszÜr talålkozik mår Miroslav KrleŞa mŹvÊvel, hiszen az 1970-es Êvek måsodik felÊben hårom televíziós filmet kÊszített az író Glembay trilógiåjåból.

– AzÊrt is mondtam igent Eperjes Kåroly mŹvÊszeti vezető felkÊrÊsÊre, mert itt olyan szereplőgårda åll rendelkezÊsre, amelyik kÊpes jó színvonalon elkÊszíteni az előadåst, måsrÊszt pedig a mŹben szereplő monarchiabeli tårsadalmi rÊteg magyarorszågi irodalmi feldolgozåsa mÊg nem igazån tÜrtÊnt meg Ês ez mindenkÊpp ÊrdekessÊ, nagyon izgalmasså teszi ezt a munkåt. A darab semmikÊp nem tŹri el a modernizålåst, csak a naturalizmust, ami a magyar színjåtszås rÊgi Ês igen erős stílusa – mondta DÜmÜlky Jånos. Måtyus

K ĂŠK G yĂŠmĂĄnt

Nem hallotta? mĂĄr a szomszĂŠdja is ezt issza! KĂŠk GyĂŠmĂĄnt, tĂśbb mint ĂĄsvĂĄnyvĂ­z

Itt megtalĂĄl mindent, amire porszĂ­vĂłjĂĄhoz szĂźksĂŠge van!

ÊrdEKlődjÜn moSt!

TisztasĂĄg olcsĂłn, egĂŠsz TisztasĂĄg ĂŠvben!

Itt megtalĂĄl mindent, amire porszĂ­vĂłjĂĄhoz szĂźksĂŠge van!

olcsĂłn, egĂŠsz ĂŠvben!

600 Ft umpa 1 p i z ĂŠ K t 1600 F Ballon

H-P: 06-88/411-067 e-mail:egeszsegviz@gmail.com

VeszprĂŠm,

 rĂŠm Ady Endre u. 7/b fĂśldszint Levendula ĂœzlethĂĄz (szikvĂ­zparkolĂł) Tel.: 88/409-739 www.porzsakcentrum.hu

08094438

Az ĂŠrtĂŠkes ĂĄsvĂĄnyvizet 19 literes ballonokban forgalmazzuk, VeszprĂŠmben ĂŠs vonzĂĄskĂśrzetĂŠben InGyEnESEn hĂĄzhoz szĂĄllĂ­tjuk!

08094466

- enyhÊn lúgos hatåsú - forralås nÊlkßl fogyaszthatjåk kisbabåk is - literenkÊnt 31 mg metakovasavat tartalmaz - elősegíti a haj, a kÜrÜm Ês a bőr megújulåsåt

VeszprÊm, Ady Endre u. 7/B 2. em. Levendula ßzlethåz. Telefon: 88-427-789, fax: 88-404-085 Nyitva tartås: h–p.: 8.30–17.00 Nyilv. tart. sz.: 00119/1992/1999

JĂşlius 6., szombat 11 Ăłra

Turizmusnap VeszprÊmben a Tourinform Iroda (óvåros tÊr 2.) előtt Ês kÜrnyÊkÊn: 9.30 „SÊtål a csalåd� – ismerkedÊs a vårossal, indulås az óvåros tÊr 2. elől; 10.00 „SÊta a megújuló belvårosban� dr. Navracsics Tibor kalauzolåsåval, indulås az óvåros tÊr 2. elől; 15.00 „PanoråmasÊta�, indulås a våsårcsarnokkal szembeni buszmegållóból; 15.00 „VeszprÊmi legendåk nyomåban� a vårban, indulås az óvåros tÊr 2. elől

www.terra-reisen.com

08094426

Gyulafiråtóti MŹvelődÊsi Håz

11 08094439

veszprĂŠmi nap

GyorS, låtvånyoS hatåS Az időhiåny, a lassan mutatkozó eredmÊnyek okozta lelkesedÊsvesztÊs gyakran legyőzik akaraterőnket Ês feladjuk Êletmódvåltåsi, sportolåsi fogadalmainkat. A Speedfitness trÊnerrel a testizomzat 90%åt egyszerre Êri a stimulåció, nem kell kßlÜn-kßlÜn minden egyes izomcsoporton a megfelelő szåmú Ês intenzitåsú mozgåssort vÊgrehajtani, az edzÊs időtartama 15–20 percre korlåtozódik. A Speedfitness technológia nem vibråciós trÊner, nem az egyensúlyunkból való kibillentÊs åltal erősíti az izmainkat, hanem kÜzvetlenßl az izmokat stimulålja belßlről, mÊgpedig måsodpercenkÊnt 85 izomÜsszehúzódåst vÊgezve. SÊrßlÊSmenteS, GyorS trÊninG A kellemes izommunkåra hasonlító trÊning alatt tÜbb mint kÊtórås kemÊny konditermi edzÊs hatåsfoka Êrhető el Ês elegendő csupån egy hÊten kÊtszer edzeni, hogy ki tudja pihenni az izomzat a megterhelÊst Ês a rÊg nem ismert izomlåzat. Az EMStechnológia kÜzvetlenßl az izmokat stimulålja, az inak Ês ízßletek nem kapnak terhelÊst, így elkerßlhető a sÊrßlÊs veszÊlye is. Az impulzusok olyan mÊlyre hatolnak, hogy mÊg a mÊlyen fekvő, stabilizåló izmainkat is elÊrik, ezåltal hatÊkonyan veszik fel a kßzdelmet mÊg a gåtizomgyengesÊg, az inkontinencia Ês a håtfåjås tßneteivel is. hoGyan foGyunk a módSzerrel? A Speedfitness intenzív edzÊse szokatlanul gyorsan segíti az optimålis zsír/izom aråny kialakulåsåt. Amint ez megtÜrtÊnt, az izmok gondoskodnak arról, hogy mÊg nyugalmi helyzetben is szÊnÊgető kemencekÊnt mŹkÜdjÜn szervezetßnk, azaz tÜbb legyen az energiafelhasznålåsunk. A tanulmånyok becslÊse szerint minden fÊl kg izomzat a testen naponta akår 50 kalóriåt Êget el, mÊg akkor is, ha csak ßlßnk! Ezzel szemben fÊl kg zsír csak 1–3 kalóriåt Êget el egy nap alatt. az eredmÊny‌MÊg mielőtt tÊvedÊsbe esnÊnk, ez nem body buildereket idÊző kinÊzetet jelent. A nők szervezete mindÜssze harmadannyi tesztoszteront termel, mint a fÊrfiakÊ, ami viszont a nagytÜmegŹ izomkÊpzÊs egyik alapja. A Speedfitness edzÊssel gyÜnyÜrŹ, szålkås, åramvonalas testet Êrhetßnk el, mÊgpedig rÜvid idő alatt! aSpeedfitneSS hatåSai • A maximålis erő nÜvekedÊse • IzomÊpítÊs (hipertrófia) • Muszkulåris diszbalanszok (izomzati egyenlőtlensÊgek) kiegyenlítÊse • Tartåsjavulås • SúlycsÜkkenÊs • Anyagcsere aktivålåsa • Cellulitis kezelÊs • TeljesítmÊnyfokozås • Inkontinencia, håt- Ês derÊkfåjås megszŹnÊse vagy drasztikus javulåsa • SzßlÊst kÜvető gyors regeneråció • Operåciók utåni kímÊletes Ês nagyon gyors felÊpßlÊs • Sportolók Ês Êlsportolók sportsÊrßlÊseinek kímÊletes rehabilitåciója • Időskori csontritkulås enyhítÊse az izomfejlesztÊs åltal. A fogyókúråk sorån sokan bedőlnek a csodakúråknak Ês a forradalmi technológiåknak, anÊlkßl, hogy utånanÊznÊnek, tudomånyosan biztonyított, bevizsgålt-e az a termÊk, eszkÜz, amit Êpp hasznålni szåndÊkoznak. A Speedfitness azon kevesek kÜzÊ tartozik, amit szÊles kÜrŹ klinikai vizsgålatok igazolnak, de sajnos mår ezt a tehnológiåt is måsoljåk.

Az elektromos izomstimulåciós technológia piacån a Speedfitness åltal hasznålt miha bodytec gÊpek az egyik legnagyobb múltra visszatekintő, leghitelesebb gyårtó cÊg. KßlÜnÜs figyelmet fordítanak arra, hogy a tervezÊs Ês gyårtås minden folyamata NÊmetorszågban tÜrtÊnjen, a tesztelÊs Ês klinikai tanulmånyok tÜbb mint 10 Êven keresztßl zajlottak a nÊmet sporttudomånyi egyetemeken. Azóta tÜbb mint 1000 stúdió alakult nÊmet nyelvterßleten (NÊmetorszåg, Ausztria, Svåjc), Magyarorszågon kÜzel 200 partner kÜzßl vålaszthatnak az Êrdeklődők, óvatos becslÊsek szerint Magyarorszågon mostanra 7000–10 000 aktív felhasznåló veszi igÊnybe a szolgåltatåst havonta. A Speedfitness trÊning a test szinte teljes izomzatåt egyszerre stimulålja, mivel az agonista Ês antagonista izmokra egyszerre fejti ki hatåsåt. Ez egy rendkívßl hatÊkony teljes testedzÊst eredmÊnyez, hiszen csupån 15 perces hasznålata megfelel 15 sorozatnyi hipertrófia-orientålt erőnlÊti edzÊsnek. A szåmos jótÊkony hatåsnak Ês sokfajta lehetsÊges cÊlkitŹzÊsnek kÜszÜnhetően a cÊlkÜzÜnsÊg is kifejezetten nagy Ês sokrÊtegŹ. Nem vÊletlen, hogy egyre tÜbb Êlsportoló, pl. Jakabos Zsuzsa úszó, Kozmann GyÜrgy kenus vålasztja a Speedfitness rendszerÊben mŹkÜdő miha bodytec EMS technológiåt. A Speedfitness zsenialitåsa abban rejlik, hogy akår Êlsportolók szåmåra hatÊkony

Ivåncsik Tamås Ês Fazekas Nåndor rehabilitåciója a Belvårosi Speedfitnessben teljesítmÊnynÜvelő eszkÜzkÊnt, akår rehabilitåciós cÊlokra, teljesen edzetlen embereknÊl is alkalmazható. Egyre tÜbb szakorvos fedezi fel a módszer rehabilitåcióban Ês teljesítmÊnyfokozåsban betÜltÜtt szerepÊt, így vårhatóan a kÜvetkező Êvekben ezekben a szektorokban is erősÜdni fog a módszer hasznålata. Azonban a technológiåt tÜbben måsolni próbåljåk, ami tÜbbnyire csak gyengÊbb minősÊgben sikerßl. �gy sokan a kifizetett pÊnzßkÊrt nem az elvårt eredmÊnyt kapjåk, sőt akår egÊszsÊgßgyi kockåzatot is jelenthet. Éppen ezÊrt csak a hivatalos Speedfitness partnereknÊl javasolt ezen gÊpek kipróbålåsa. Vårjuk szeretettel VeszprÊm első Speedfitness termÊben, szakÊrtő szemÊlyi edzőkkel, nagy tapasztalatokkal, referenciåkkal, biztonsågos mŹkÜdÊs mellett, diszkrÊt kÜrnyezetben. Vålassza a minősÊget, legyen Ön is a legjobb helyen a legjobbak kÜzÜtt! VeszprÊm Belvårosi Speedfitness, Fortuna udvar, Szabadsåg tÊr 5. BejelentkezÊs: hÊtkÜznapokon: (X) 7–20 óråig. Tel.: 20-936-5944


12

magazin

veszprémi nap 2013. július 5.

Bátran a színpadra áll már A nyelvtudás csak a Betty és Barátai zenekar használva él tovább Tíz nyelvből van vizsgája Czeglédi Nagy Zsófiának, aki tagja lehet a magyar középiskolás nyelvválogatottnak.

Fotó: Hauzler

A csoportot vezető Jákói Betty és az együttes tagjai próba közben a Városi Művelődési Központban

A Városi Művelődési Köz­pontban 2007 óta működik sikeresen a Betty és Barátai Speciális Népzenei Csoport.

a személyiségfejlesztés mellett a magyar népdalkincs és dallamvilág megismerése. Nem mindennapi küzdelemmel érte el velük azt a szintet, hogy már az elmúlt időszakban bátran kiállhatott velük a város és a régió több kulturális fesztiváljára, Jákói Betty népdalkörve- népze­nei műsorokban közrezető, citerakör-vezető, óvó- működve. Ezek a fiatalok pedagógus, a csoport vezető- leginkább egy­szerű ritmusA csoportot a VMK támogatja, bár anyagilag nem, de erkölcsileg komoly odafi­gyelést kapnak tőlük, valamint az őket ismerő veszprémiektől. Hangszereiket is maguk szerzik be saját jövedelmeikből, esetleg felajánlásokból. Jákói Betty hangsúlyozta, csoportjuk nem civil szervezet, nem alapítvány, nem is gazda­sági csoportosulás, így anyagi támogatást senkitől és sehon­nan nem kapnak, csupán missziós feladatot látnak el, és szeretnék a figyelmet ráirányí­tani az értelmi sérült és speciá­lis igényű, hátrányos helyzetű, de tehetséges réteg értékeire, lehetőségeire. je lapunk tájé­koztatására elmondta, az oktatásból kikerült értelmi­leg akadályozott és speciális igényű fiatalok és kísé­rőik számára immár 6. éve végez zenei figyelem- és rit­musfejlesztő foglalkozásokat. Ennek célja

hangszerek meg­szólalta­ tására képesek – dob, csörgő, rázó, doromb, citera – úgy, hogy nem ismerik a kottát és az olvasás is nehézkes szá­mukra, de lelkesek és a szívük­ből zenélnek. A csoport 13 főből áll, s ebben

benne vannak a kísérők is, akik segítik is a működésüket. Megalakulásuk óta állandó résztvevői a Sérült Emberek Kulturális Fesztivál­jának, rendszeresen ott vannak az Illatos Advent rendez­vényein, a BABAKO – Sétál a család rendezvényein, a Ma­gyarok vásárán. Május 18-án önálló interaktív műsorral mutatkoztak be a VMK közön­ ségének: Fényes csillag fenn az égen című produkciójukkal. Legnagyobb külső fellépésük 2011-ben Szentendrén volt, amikor a Szkíták, hunok, magyarok fesztiválján mutatkozhattak be. Jákói Betty célja, hogy minél nagyobb régióban ismerje meg csoportjukat a közönség, és nem utolsósorban együtt ve­hessenek részt zenei előadáso­kon az egészséges embertársa­ikkal. Sajnos keveset tud róluk még a helyi, veszprémi közön­ség is, ezért szeretnék, ha érték­ közvetítő szerepünk és felada­tuk nagyobb nyilvánosságot kapna. H auzler László

A Veszprémben élő Gál Ottó a kreatív nyelvtanulási módszer kidolgozója. Huszonhét állami nyelvvizsgája van. Eddig tizennégy nyelvből készített fel diákokat vizsgára. Neki köszönhetően a héttagú magyar nyelvzseni válogatottnak összesen nyolcvanhét közép-, illetve felsőfokú nyelvvizsgája van. Mindenki veszprémi. Öten a Lovassy László Gimnázium tanulói. – Nagypapámnak, Bándi Lászlónak köszönhetem, hogy megismerkedhettem Gál Ottóval – mondta Czeglédi Nagy Zsófia, a Lovassy gimnázium végzős tanulója. Az inspirációt az adta, hogy mindenképpen szerettem volna valami olyannal foglalkozni, ami rendkívül hasznos. Mentorommal kitűztük azt a célt, hogy az érettségiig legyen legalább tíz nyelvvizsgám. Ez megvalósult, társaimmal együtt alkothatjuk a magyar középiskolás nyelvválogatottat. Nekem két felsőfokú és nyolc középfokú nyelvvizsgám van.

Ezek tudatában talán nem véletlen, hogy a diáklány, aki a basszusgitárt is magabiztosan pengeti egy zenekarban, az ELTE skandinavisztika szakára jelentkezett továbbtanulni. – Nagyon érdekelnek a skandináv nyelvek, különös figyelmet szentelek a norvégnak – indokolta döntését Zsófi. – Azt vallom, hogy a nyelv csak egy eszköz, hogy a gondolatainkat kommunikálni tudjuk másoknak. Ha nem használjuk, elkophat, elfelejtődhet a tudása. Szertnék többet foglalkozni a latin nyelvekkel is. Az a célom, hogy a spanyolt és a franciát felsőfokú szintre fejlesszem. Czeglédi Nagy Zsófia arról is beszélt, miért tudott ilyen rövid idő alatt ennyi nyelvet elsajátítani. – Ez a kreatív nyelvtanulási módszer annyira tudatos, logikus struktúrában oktat, hogy egyszerűen elfelejthetetlen. Aki egyszer elkapja a fonalat ennek megtanulásában, arra törekszik, hog y még több nyelvet megtanuljon, majd levizsgázzon. A külföldi érdeklődés miatt az angol, kínai, német és spanyol anyanyelvűeknek is készültek tananyagok. A nemzetközi központ az angliai Cambridge-ben van. Donát Tamás

Cserkésztáborok Zánkán öt turnusban Idén több mint 1600 hátrányos helyzetű gyermek nyaral az Erzsébet-program jóvoltából a Cser-KÉSZEN az Életre tábor keretében Zánkán. Öt turnusban összesen több mint 1600 hátrányos helyzetű gyerek vesz részt a Cser-KÉSZEN az Életre elnevezésű táborban, amelynek programjait a Magyar Cserkészszövetség biztosít-

ja. Az iskolásokkal képzett cserkészvezetők foglalkoznak majd és megtanítják nekik, hogyan lehet például tüzet rakni, csomózni, fát faragni. De lesz lehetőség arra is, hogy a gyerekek kipróbálják az íjászatot, a sárkányhajós evezést vagy a tábor területén lévő kötélpályás kalandparkot. A hatnapos táborokban minden résztvevőt elvisznek sétahajózni a

Balatonra, és a környék látnivalóit is megismerhetik. A Magyar Cserkészszö­ vetség kiemelten fontosnak tartja a programot, mivel az Erzsébet-tábor hasznos kikapcsolódási és tanulási lehetőséget nyújt a hátrányos helyzetű gyermekeknek, illetve az egyhetes üdüléskor tanult képességeket később az életben is használni tudM átyus ják.

Fotó: Mátyus

A magyar középiskolás nyelvválogatottnak is tagja Czeglédi Nagy Zsófia, aki tíz nyelvből rendelkezik már nyelvvizsgával


kultúra

veszprémi nap 2013. július 5.

13

Több mint hétszáz frissdiplomás A Pannon Egyetem három karán tartottak diplomaosztó ünnepségeket múlt hétvégén. A Gazdaságtudományi Kar diplomaátadóján múlt csütörtökön közel 300 hallgató vehette át oklevelét. Dr. Friedler Ferenc kiemelte, fontos döntések előtt állnak a diplomások, de az itt megszerzett tudás, az egyetemi háttér segíti őket hosszú távú céljaik megvalósításában. Ötvös Tamás, a Balluff Elektronika Kft. ügyvezető igazgatója köszöntőjében arra buzdította a végzős hallgatókat, hogy legyenek kreatívak és természetesek, hiszen az ilyen szakemberekre van igazán szükségük a vállalatoknak. Némedi Lajos alpolgármester sok sikert kívánt a végzősöknek és kérte, tudásukat fordítsák a haza javára, dr. Szabó Lajos dékán pedig a kar fejlesztéseiről beszélt. Az ünnepségen címzetes egyetemi docensi címet adományoz-

Fotó: Mátyus

A Gazdaságtudományi Kar ünnepségén több logisztikai menedzser szakos hallgató is átvette diplomáját tak dr. Szakonyi Jánosnak, Harsányi János-díjban részesült dr. Birkner Zoltán, Pro Facultate-díjat adományoztak dr. Blazsek Istvánnak, valamint dr. Ködmön Istvánnak. A Mérnöki Kar ünnepségén 17 szakon 87 végzős hallgató vette át diplomáját múlt pénteken. A rendezvényen dr. Simon Attila, a Herendi Por-

celánmanufaktúra Zrt. vezérigazgatója példáján keresztül szemléltette, hogy a végzettek a megszerzett tudást hogyan tudják a társadalom szolgálatába állítani. Dr. Szalai István dékán pedig hangsúlyozta, hogy az átvett diplomával a hallgatók a magyar műszaki értelmiség tagjaivá válnak. Az ün-

nepségen egyetemi tanári kinevezést adtak át dr. Lendvay Györgynek, a kar Varga Kálmán fiatal kutató díját dr. Horváth Krisztián adjunktus kapta meg, a kar kiváló munkatársa címben részesítették Hofstedterné Jutasi Angelina oktatási referenst, Siki Andrea ügyintézőt és Juhász István technikust.

A Modern Filológiai és Társadalomtudományi Karon tavaszi félévében 228 alap és 128 mesterszakos hallgató tett sikeres államvizsgát, hangzott el szintén múlt pénteken az intézményben. Dr. Friedler Ferenc itt a az egyetem és a hallgatók hosszú távú együttműködésének hatékonyságáról beszélt, dr. Maruzsa Zoltán felsőoktatásért és tudománypolitikáért felelős helyettes államtitkár pedig a végzősök előtt álló kihívásokról beszélt. Dr. Szegedy-Maszák Mihály akadémikus megerősítette, hogy az itt végzett szakemberek a szakmájukban az élvonalbelieknek számítanak. Mihályfi László, az ajkai Bródy Imre Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója az egyetemmel létrejött együttműködési megállapodásban rejlő lehetőségeket emelte ki, dr. Horváth Géza dékán pedig a veszprémi oktatás és tanítóképzés több száz éves történetére emlékezett. A köszöntők után a kari tudományos diákköri konferencián kiváló eredményt elért hallgatókat díjazMátyus Tamás ták.

Értékmentés és -teremtés egyben Népművészeti műhely A Laczkó Dezső Múzeum és a Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület szervezésében nyílt kiállítás a tagjok legújabb alkotásaiból a Bakonyi házban.

ben magyar ornamentikát felemelje, magáévá tegye és továbbfejlessze. Végül a következő gondolattal zárta megnyitóját Mészáros Veronika: Egyszerre értékmentés és értékteremtés. Régi klasszikus hagyományok megmentése, tudatosítása és bátor új kezdeményezések biztosítása. Gondosan szervezett egysége ez a múltnak, az alkotó jelennek és a készülő jövendőnek szép egybefogása. H auzler László

Farkas Balázsné Petri- néhány darabot, s emellett az kowszky Marianna, az egység is meg valósuljon. egyesület elnöke elsőként azt Azért öröm számára a népi hangsúlyozta, hogy a nyelvet iparművészettel találkozni, és a kultúrát háborítatlanul mert eszébe jutnak Győrfi kell utódainknak továbbad- István gondolatai: a feladat, ni. Az egyesületnek 74 tagja hogy a magyar nép porba hulvan, s közülük 21 főnek válo- lott kincsét, ezt a páratlanul gatott, zsűrizett alkotásai szép és gazdag, minden ízé­ láthatók ezen a kiállításon. Mészáros Veronika múzeumigazgató-helyettes örömét fejezte ki, hog y ismét A kiállításban sok olyan alegy népi iparkotás található, amely művészeti kiVeszprém megye népműállítást renvészeti kincseit szólaltatja dezhetett, meg, azt eleveníti fel és ug yanakkor mutatja be, valamint több komoly kihíolyan, amely mai tárgy, vást jelentett mai használóknak, mai neki, hogy a igényeknek készült, ám parányi térmégis gyönyörű kézműben elhelyezves munka. ze a rengeteg alkotást. Szempont Fotó: Hauzler volt, hogy minden művész alkotásai közül bemutassanak A megyei népművészeti egyesület kiállítása látható a múzeumban

Fotó: Hauzler

Százmilliós beruházással alakították ki a tanulmányi raktárt A Laczkó Dezső Múzeum tanulmányi raktárában található gyűjtemények megismerésével kapcsolatos lehetőségeket mutatták be nemrég az intézmény munkatársai. Elhangzott, 2010-ben és 2011-ben mintegy százmillió forintos beruházás keretében a múzeumi raktárak egy részét tanulmányi raktárrá alakították, amely korszerű körülményeket teremtett a minőségi kutatáshoz. Így mintegy 1100 m 2-en 15–20 ezer műtárgy kapott új elhelyezést. A néprajzi gyűjtemény tárgyai közül a bútor- és textilanyag tárgyai teljes egészében nyi-

tott, látogatható raktárakba kerültek, de igény alapján a látogatók számára kialakított kutatóterekben hozzáférést biztosítanak a pásztorművészeti és a kerámiaanyaghoz is. A tárgyakra vonatkozó adatok meg ismerését dig itális rendszerben futó adatbázisok segítik. Kákonyi Anna történész és Dohnál Szonja művészettörténész a raktárak kialakítása és rendezési mozzanatait mutatta be. A Néprajzi Gyűjtemény textilraktárában és bútorraktárában a kutatás lehetőségeiről Mészáros Veronika néprajzos muzeoH auzler lógus beszélt.


14

kultúra

veszprémi nap 2013. július 5.

Versszerető festő Horváth Imre akvarelljeiből nyílt kiállítás nemrég a Pannon Egyetem aulájában. − Manapság a közművelődési tevékenység eléggé kétarcú. Egyrészt sokan kárhoztatják és megkérdőjelezik létjogosultságát a 21. században, hiszen az internet világában mindent könnyen el lehet érni, tárlatokat lehet megtekinteni az otthonunkban. Mások véleménye szerint valójában misszió, s erre most van szükség, mert a mai fiatalságnak kuriózum egy kiállítás megtekintése vagy

részvétel egy irodalmi esten – mondta a megnyitón Felföldi Gábor, a Pannon Egyetem közművelődési titkára. Hozzátette, Horváth Imrét leginkább a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad tagjaként ismerik a városban, kevesen tudták róla, hogy fest is. Ács Anna muzeológus megnyitóbeszédében hangsúlyozta, Horváth Imre nem követ divatirányzatokat, alkotásai a szociorealizmus jegyében születtek, témájában az emberi környezetet hangsúlyozza. Művészetére leginkább az őszinteség, a tisztaság és a belső harmónia jellemző. A tárlat július 22-ig Németh tekinthető meg.

Fotó: Németh

Az alkotó, Horváth Imre a kiállítás megnyitóján az egyetemen

Nyári előbemutató a Panno Az utolsó napok lázas tempójában készül és befejezés előtt áll a Pannon Várszínház legújabb produkciója, a Sose halunk meg című musical, amelynek nyári előbemutatóját július 13-án Sümegen, a Palota Színházi Játékokon tartják. Az 1993-ban bemutatott, nagysikerű film, amely Koltai Róbert első rendezése, a mai magyar filmművészet egyik legnagyobb közönségsikert elért alkotása. – A történetből Koltai Róbert és Nógrádi Gábor forgatókönyve alapján Dés László és Nemes István írt musicalt, de a szerzők úgy érezték, hogy a darab színpadon még nem nyerte el végleges formáját. Dés László hívta fel rá a figyelmemet, s kért, nem lenne-e kedvem műsorra tűzni ezt a musicalt – nyilatkozta lapunknak a rendező, Vándorfi László. Tulajdon-

Újrafogalmazott hagyomány A Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt. és a Művészetek Háza szervezésében Meixner Etelka tervezőművész Felüdült hagyomány című porcelánkiállítása nyílt meg a Várgalé­ riában szombaton. Hriczu Ádám gitárjátékát követően dr. Simon Attila, a manufaktúra vezérigazgatója köszöntötte a vendégeket. – Büszke lehet egy cégvezető, ha olyan tehetséges munkatársak veszik körül, akik folyamatosan képesek a kor kihívására választ adni. Így van

Érdekesség, hogy az Arénánál látható Életfa is M­eixner Etelka munkája. ez a mai alkalommal is, amikor Meixner Etelka, tervezőművész kiállításának megnyitójára gyűltünk össze, aki

Fotó: Hauzler

Simon Attila, Meixner Etelka, Oroszlán Szonja és Hegyeshalmi László

a manufaktúra jövőjét formálni képes tehetséges alkotó – emelte ki köszöntőjében a vezérigazgató. Mint mondta, az ő sikerei a cég sikereit is jelentik. Vele együtt hisznek abban, hogy össze lehet kötni a múltat és a jövőt, a 19. század tradícióit a 21. század kihívásaival. Herend büszke a múltjára, de soha nem ragadt le abban, hanem mindig keresi az újat, a jövőt. Meixner Etelka most érkezett el alkotóművészete legjobb korszakába. Kiforrott stílusa, egyedisége, méltóvá teszi őt az elismerésre. Alkotásai egyszerre hordozzák a porcelánművészet tradícióit és korunk modernitásának elvárásait. Meixner Etelka azt mondta, hogy grafikus festőnek készült, de csak keramikus szakra vették fel. Oroszlán Szonja színművésznő szerint nagyon találó a kiállítás címe, mert felüdülés a kiállított tárgyakat kézbe venni. Felidézik a múltat, de a jövő is bennük van. A színművésznő reményeit fejezte ki, hogy ezt a fajta művészetet soha nem adják át a gépeknek. Hauzler László

A színpadi mű megőrizte a forgatókönyv filmszerűségét, ami nem kön képpen sok mindenben szabad kezet biztosítottak, beleértve még a dramaturgiai változtatásokat is, s Dés László az öszszes zenét a rendelkezésünkre bocsátotta, válogathattunk a különböző hangszerelések között. A filmben eredetileg egyetlen dal, a slágerré vált Nagy utazás szerepelt, amely elhangzik a musicalben is, ezt egészítette ki Dés László sok

kitűnő zenével, amelyek az ő jellegzetes dzsesszes hangzásvilágát tükrözik. – A színpadi mű megőrizte a forgatókönyv filmszerűségét, ami nem könnyű helyzet elé állította a társulatot. Az egymást gyorsan váltó rövid jelenetek, a darab pergő ritmusa lehetetlenné teszi egy realisztikus díszletben a megvalósítást, de sikerült találni egy

Éneklő, zenélő dózsás ifjúság

Fotó: Matyus

A Dózsa iskola fiatal diákjai hangversennyel búcsúztak a tanévtől

Hangversennyel búcsúztatták a tanévet a Dózsa iskola Kodály-termében június elején. A koncerten a furulya szakkör tagjai megmutathatták, mennyit fejlődtek, és a zeneiskolába járó diákok is felléphettek. A koncert a kóruselőkészítő csoport műsorával kezdődött, őket követték a furulyások majd a zeneiskolások, a rendezvényt pedig a Kicsi-

nyek Kórusa műsora zárta. Ők áprilisban a KÓTA által meghirdetett Éneklő Ifjúság hangversenyen B kategóriában arany minősítést kaptak. Az iskolai fellépésre is az ott elhangzott repertoárral készültek, majd felcsendült az Ároni áldás, amivel a szülőket és minden jelenlévőt köszöntöttek. A koncert utolsó műsorszáma Babits Mihály Mindenik embernek a lelkében dal van című versének megzenésített változata volt, amelybe a közönség is beM átyus kapcsolódott. 


kultúra

veszprémi nap 2013. július 5.

Fotó: Németh

nnyű helyzet elé állította a társulatot olyan megoldást, hogy egyik pillanatról a másikra átkerüljünk a legkülönbözőbb helyszínekre, a vonatról a lóversenypályára vagy a piacra. A darab a magyar hatvanas években játszódik, de erre inkább csak a jelmezekben utalunk, s nem egy retro előadást kívántunk létrehozni, ennél sokkal általánosabb érvényű jelentéstartalmakat hordoz a mű. A darab

szellemisége, humora számomra Chagall festményeinek világát idézi, van benne valami szürrealisztikus föld feletti lebegés, többféle kultúra elemeiből felépülő álomszerűség. Nagyszerű csapatot sikerült létrehozni erre az előadásra, beértek az egykori gyerekszereplőink és kitűnően játszanak, de új arcokkal is találkozhat a közönség. A sokszereplős musical színpadra vitelében gyakorlatilag részt vesz az egész társulat, a két főszerepet, Gyuszi bácsit és Imit Koscsisák András és Szelle Dávid alakítja, a díszleteket Kovács Yvette Alida, a jelmezeket Justin Júlia tervezte, a koreográfus Krámer György. Ahogy Vándorfi László elmondta, a Sose halunk meg című musical bérletsorozata elképzelhető, hogy még mostani játszóhelyükön, az egykori Városi Művelődési Központban indul, de az egészen bizonyos, hogy az elkészült Hangvillában a Pannon Várszínház nyitó díszelőadása ez a musical lesz. lászló Péter

Egy lemez dallal és tánccal A méltán ünnepelt három Grammy-díjas zongorista és énekes Diana Krall lesz a jubileumi 10. VeszprémFest nagyszínpadának idei első fellépője a Veszprém Arénában. A művésznő tizenegyedik, Glad Rag Doll című albumát hozza el Veszprémbe. A főszerepet egy énekes és zongorista játssza, az egészet átjárja a vagányság, a humor, ugyanakkor árad belőle egy újfajta gyengédség és meghittség. A swing, a rock és a tabu olvad össze a vágyódás, a magány és a megbánás dalaivá. Mindez teljesen új ér-

Vendégségben a vegyes kar Bécsi és pécsi koncertekkel kezdte a nyarat Veszprém Város Vegyeskara, útjukról lapunknak is beszámoltak. Egy Bécs-környéki kisvárosban, Perchtoldsdorfban rendezett magyar napon vett részt a vegyes kar a közelmúltban. A rendezvény fókuszában a zene állt, de jelen volt a folklór és a hazai gasztronómia is. A veszprémiek mellett a székesfehérvári Alba Regia Szimfonikus Zenekar és a Budapesti Vonósok világhírű együttese is fellépett itt, sőt közös koncertet is

adtak. Városunk kórusa Erdélyi Ágnes vezetésével és Koós Anita zongorakíséretével önálló, egyórás koncertet adott a Neuer Burgsaalban. Délelőtt a fehérváriak karmestere, Drahos Béla vezényletével a magyar klasszikus és újabb kórusirodalom remekeit mutatták be, délután pedig a két másik magyar együttes mellett oratóriumkórusként működtek közre. Egy héttel ezután az ezerfős pécsi Kodály Központban a Pannon Filharmonikusok kíséretével, a frissdiplomás Erdélyi Dániel vezénylésével Liszt Krisztus oratóriumának részleteit szólaltatta meg a veszprémi vegyes kar. Mátyus

telmet nyer Krall saját világában. A tehetséges zenész számára a lemez egyszerre jelenti egy nagyszabású út kezdetét és a természetes fejlődést. Ugyanakkor Diana az

Diana Krall 1964-ben született Kanadában, Nanaimo városában. 1999-ben a When I Look In Your Eyes című albumával robbant be a köztudatba, amivel jazz kategóriában Grammy-díjat nyert, és ez volt az első jazzalbum a világon, amit az Év Albuma díjra is jelöltek. 2009-es Grammy-díjas albuma, a Quiet Nights, amelyen Brazíliát tekintette zenéje kiindulási pontjának, a Billboard 200-as listáján a 3. helyet szerezte meg. Ez Diana Krall eddigi legjobb listahelyezése, illetve ez a negyedik egymást követő albuma, amely az első tízben mutatkozott be.

10.VeszprémFest Július 16-20.

2013 Diana Krall

július 17.

Marcus Miller

veszpremfest.hu

Veszprém Város Vegyeskara a perchtoldsdorfi magyar napon

jelenlegi otthonában is halomban állnak a 78-as fordulatszámú lemezek és dalszövegek, tele értékkel, csiszolatlan gyémántokkal, dalokkal, amelyek nem koptak meg a számtalan lejátszás után sem. Ha néhány szerzemény olyannak tűnik, mint a 20-as, 30-as évek dalai, akkor ez nem más, mint a 20-as, 30-as évek zenéje – átültetve a 21. századba. A veszprémi koncerten közreműködnek Diana Krall (zongora/ének) mellett Stuart Duncan (gitár/hegedű), Aram Bajakian (gitár), Dennis Crouch (bőgő), Patrick Warren (billentyűs hangszerek), Karriem Riggins (dob). (X)

Az E.ON bemutatja:

július 16.

Fotó: Archív

albumot egyszerűen csak így írja le: egy lemez dallal és tánccal. Mint mondja, mindannyian úgy álltunk hozzá, mintha a dalokat tegnap írták volna. Nem akartam egy külön korszakot bemutató vagy nosztalgialemezt készíteni. Valójában ezek olyan dalok, amelyek Krallt mindig is foglalkoztatták. Ahogy egykor gyerekszobájában,

július 18.

Paco De Lucia jegymester.hu

A VeszprémFest főtámogatója:

július 19.

Nigel Kennedy

július 20.

Craig David

A VeszprémFest bankja:

08094421 08093787

on Várszínházban

15


16

sport

HÍRHÁLÓ

Atlétika Csehországban, az ostravai 52. Golden S­pike nemzetközi versenyen a veszprémi kalapácsvető Orbán Éva 71,25 méteres teljesítménnyel az ötödik helyen végzett. Nyíregyházán rendezték az elmúlt hétvégén a junior és az U23-as országos bajnokságot, ahol a Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club (VEDAC) atlétái hat aranyérmet és sok kitűnő helyezést szereztek. Bajnoki címet nyert: Kéri Bianka (400 m), Loránd Lilla (U23 400 m gátfutás), Fertig Fruzsina (U23 kalapácsvetés), Szögi István (junior 5000 m), Pásztor Bence (kalapácsvetés) és Szalai Benjamin (U23 5000 m). Ezüstérmes lett: Bábán Berta (100 m gát), Molnár Boglárka (kalapácsvetés), Tóth Áron (5000 m), Szalai Benjamin (U23 3000 m akadályfutás) és a 4X400 méteres U23-as női váltó. Harmadik helyen végzett: Kéri Bianka (200 m), Loránd Lilla (U23 400 m), Tulok Mátyás (800 m és 1500 m), Töreky Balázs (U23 kalapácsvetés) és a 4X100 méteres U23-as női váltó. A futók edzője T­óthné Stupián Anikó, míg a kalapácsvetőké Zentai Tibor.

Labdarúgás A Veszprém FC férfi labdarúgócsapata hiába végzett az NB II nyugati csoportjának 11. helyén, csak a tabella szerint maradt másodosztályú. A Mag yar Labdarúgó Szövetség bajnoki átszervezése miatt már a harmadosztályban készülhetnek a 2013–14-es új idényre. A harmadosztályú licencet már megkapták, az első edzést július 8-án, hétfőn tartják az Egyetemi Stadionban, ahol valószínűleg sok veszprémi nevelésű fiatalt is láthatnak a szurkolók. A bajnoki rajtig több edzőmérkőzéssel készülnek az NB IIIas szezonra, ahol a balatonfürediekkel lesznek egy csoportban. Mosonyi József

veszprémi nap 2013. július 5.

Gyémántoklevél Bakos Istvánnak Hatvan éve szerzett tanári diplomát a Magyar Testnevelési Főiskolán Bakos István. Ennek tiszteletére a tanintézet jogutódja gyémántoklevelet nyújtott át a 83. évében járó testnevelőnek, aki egész pályafutása során egy munkahelyen dolgozott, a Lovassy gimnáziumban.

1953. június 1-jén vette át tanári diplomáját. Veszprémbe került a Lovassy László Gimnáziumba, amely akkor még a várban működött, és a viadukt melletti kollégiumban kapott egy szobát. Később a középiskola átköltözött a jelenlegi helyére, de Bakos Ist– A Pest megyei Turán szü- veltem, mert már akkoriban is vánnak egész szakmai pályalettem – emlékezett vissza az inkább üzlet volt, mint sport. futása során ez az egy munelmúlt több mint nyolc évti- A másik jelentős különbség, kahelye volt. További érdekeszedre Bakos István. – Apám vasutas volt, és ezt a pályát szánta nekem is. Nem sok kedvem volt hozzá, mert közelről tapasztalhattam, hogy a vasutasoknak nincs könnyű életük. Gödöllőre jártam a Premontrei gimnáziumba. Azok közé tartoztam, akik szerettek tanulni. És a tanáraimnak köszönhetően megszerettem a sportot, ezért úgy döntöttem, testnevelő leszek. Jelentkeztem Budapestre a testnevelési főiskolára, és elsőre felvettek. Családomban senki sem sportolt, ebből a szempontból én voltam a ki­ vétel. Meséli, hogy kedvenc sportágai a labdajátékok, azon belül is a kézilabda és a kosárlabda, valamint az atlétika volt. Űzte is ezeket a sportágakat: még nagypályán kéFotó: Zwicker zilabdázott (sokan nem is tudják, hogy a sportágnak ez volt Bakos István hatvan éve végzett a Magyar Testnevelési Főiskoaz első változata), atlétikában lán, ezért a minap vehette át a gyémántoklevelét pedig dobószámokban versenyzett. hogy a kézilabdában minden- ség, hogy egész idő alatt egy – Amikor testnevelőim meg- ki támad és mindenki védeke- igazgatója volt: Gyüre Attila. ismertettek a kézilabdával, zik egyszerre, míg a foci sok– Szerettem vele dolgozni, jellemzésképpen annyit kal specifikusabb azzal, hogy mert nem tett különbséget mondtak róla, hogy: „Ez olyan vannak külön támadók és vé- tantárgyak között. A testnefutball, amit kézzel játsza- dők. Ma már nem, de annak velés ugyanolyan fontos volt, nak.” – Megjegyzem, annak idején a hátvédek előre, a mint bármi más. Mindenkinek ellenére, hogy a labdarúgás c­satárok pedig hátra csak el- megadta a lehetőséget a jó volt a legnépszerűbb az or- vétve lépték át a pálya felező- munkához, csak a tanáron múlott, hogy mennyire élt ezszágban, én nem nagyon ked- vonalát.

zel, és milyen szakmai eredményeket ért el. Tanítványai közül többen lettek élsportolók. Olyan sokan, hogy nem is akarja felsorolni, nehogy véletlenül valaki kimaradjon a sorból. Egyet név szerint említ: Kiss Balázs kalapácsvető olimpiai bajnokot, az 1996-os atlantai nyári játékok aranyérmesét. Gyorsan hozzáteszi: – Nem én csináltam belőle olimpiai bajnokot, de büszke vagyok rá, hogy a testnevelője lehettem. Már akkor látszott, hogy sokra viheti. Bakos István ma már csak a televízióban követi a sportot. Egykori tanítványával, későbbi kollégájával, Németh Csabával, akihez több évtizedes barátság fűzi, egy-két fröccs mellett a karosszékből nézik a mérkőzéseket. – Régen ott voltam majdnem minden meccsen, akkoriban az volt az igazi – emlékezik. – Manapság viszont a tévé teljesen kiszolgálja a sportkedvelőt a visszajátszással, a lassítással. A sok kamera közül mindig akad egy, amelyik megmutatja, hogy mi is történt valójában egy vitatott esetben. Jólesően mondja, hogy mindig meghívják a Lovassy évzárójára és a pedagógusnapra, ahol találkozhat egykori kollégáival. – A tanári pályán a legfontosabb, hogy szeretni kell a gyerekeket. Természetesen volt rossz is az életemben, de mindig csak a szépet és a jót láttam, és azt őriztem meg emlékeimben – árulta el életfilozófiáját a gyémántdiplomás Bakos István. Darcsi István

Nyáron is jégen a fiatal veszprémi hokisok Budapesti edzőtáborozáson vettek részt a Veszprémi Jégkorong SE fiataljai, a Jéglovagok. – Egy héten át a káposztásmegyeri Jégpalotában készülhettek a játékosaink – tájékoztatta lapunkat Mahl Krisztián klubelnök. – Száraz edzéssel indult a nap – ezt jómagam vezényeltem –, majd jégen folytatódott a felkészülés vezetőedzőnk, Bedő Lajos, valamint a budapesti Jégkert SE két szakembere – Tejfalussy Béla és Varjú Árpád – irányításával. Ugyanis Fotó:Jéglovagok közösen tartottuk az edzőtábort Budapesten, a káposztásmegyeri Jégpalotában egy héten át je- közel félszáz résztvevővel, akik ges edzéseket tarthattak a Veszprémi Jégkorong SE fiatal hokisai között tizenöt veszprémi volt.

Az edzések utáni időszakra szórakoztató programokat szerveztek a gyerekeknek: hajókirándulást, strandolást, mozit, tájfutást, görkorcsolyázást. – Hozzáállásuk és viselkedésük miatt egyaránt büszkék lehetünk a sportolóinkra – folytatta Mahl Krisztián. – Kellemes hetet töltöttünk a fővárosban, és ezt jövőre is szeretnénk megismételni. Nyáron napközis sporttáborban lesznek a hokisok, majd augusztus utolsó hetében egyhetes jeges alapozó edzőtáborozáson vesznek részt SzékesfeDarcsi hérváron. 


sport

veszprémi nap 2013. július 5.

Újabb világklasszist igazoltak Momir Ilics és Carlos Ruesga után a THW Kiel világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes, háromszoros Bajnokok Ligájagyőztes kézilabdázója, Christian Zeitz hároméves megállapodást kötött az MKB Veszprémmel. Christian Zeitzet még egyéves szerződés köti a német klubjához. A nyári felkészülést csak akkor kezdheti Veszprémben, ha mostani klubja tud a helyére balkezes átlövőt igazolni. Információink szerint a lengyel Lijewszki igazolhat a zebrákhoz Vujin párjának. – Természetesen reménykedem, hogy már most a Veszprém játékosa lehetek, nem kell még egy évet erre várni – bizakodott lapunk kérdésére válaszolva a német válogatott korábbi csapatkapitánya. – Szeretnék segíteni abban, hogy az MKB bejusson a BL-ben a final fourba és megnyerje. Tudom, hogy ez régi vágya a magyaroknak. Az alakuló keret erre képes lehet – indokolta döntését Zeizt. Ebben bízik az MKB Veszprém elnöke is. – Nem is titkolt vágyunk, hogy minél előbb megnyerjük a legrangosabb kupát – fogalmazott egyértelműen Fonyó Károly. – Meggyőződésem, hogy Christi-

Fotó: Zwicker

A német balkezes átlövő, Christian Zeitz hároméves megállapodást kötött az MKB Veszprémmel, már akár idén nyáron érkezhet an Zeitz célunk elérésében nagyon sokat segíthet. Hiszen ő már háromszor érezhette a BLsiker mámorító pillanatait. Sokat kell még dolgoznunk azért, hogy a német klasszis nálunk kezdhesse az alapozást. Erre meg van minden remény, hiszen a párjával villámlátogatást tett balkezes átlövőnek gőzerővel keresik a lakását a Tihany–Füred–Almádi három-

szögben. Úgyhogy közel a megoldás. Fonyó Károly elmondta azt is, még két hasonló bejelentést kívánnak tenni az átigazolási időszakban. A Veszprémi 7 Nap kérdésére, hogy melyik posztra érkezhet újabb kézilabdázó az együtteshez, az elnök úgy reagált, hogy ha megmondaná, akkor könnyen kitalálható lenne, Donát Tamás mire gondolt. 

17

Jegyzet

Mi lesz ebből? Csak vakargatom a fejemet, Pásztor. Néhány nagy név, amikor képzeletbeli mágnes- ami „csak” a BL-ezüsthöz volt táblámon igyekszem össze- elég. Mert akkor bizony nekik rakni az új MKB-t. nyerni kellett volPedig ez Carlos na a sorozatot. Ortega vezetőMost újra itt van a edző nem könnyű nagy nekifeszülés feladata lesz haidőszaka. Chema, marosan. Ugalde, Oneto, Ugyanis mostanNagy követői edtól nem babra dig Ilic, Ruesga, megy a játék. Zeitz. S a zuhanyMert kimondott híradóban „foelvárás a csapat- Donát Tamás lyik” még néhány tal szemben a final fourba játékos neve az érkezési oldakerülés egy év múlva. És csak lon. És ezzel persze „eladójönnek az új kézilabdázók. S sorba” került jó néhány még nincs vége a sornak... veszprémi kézilabdázó. Ez a A klub történetének harminc- kőkemény profivilág! hét éve alatt többször nekiru- Szakember vagy akár szurgaszkodott, hogy a legjobb koló legyen a talpán, aki legyen Európában. De igazá- megmondja, hogy mi lesz ból a mostanin kívül csak ebből! Merthogy hogy jövő2002-ben volt bitang erős ke- re a Párizs, a Barcelona, a rete a Veszprémnek. Emlé- Madrid és legaláb még két kezzünk csak: Sterbik, Dzom- német klub is szeretne ott ba, Jovic, Saracevic, Éles, lenni Kölnben. Az MKB-n kíCsoknyai, Diaz, Pérez, Gál, vül...

Sorsoltak a férfi kézilabda Bajnokok Ligájában Múlt pénteken este tartották a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportjainak sorsolását Bécsben. Az MKB Veszprém csapatát az első kalapba tették, hozzájuk sorsolták a horvát bajnok Croatia Zágráb, az orosz Szentpétervár, a szlovén Celje Pivovarna Lasko és a

német Rhein-Neckar Löven együttesét. A hatodik csapat a 3. selejtezőcsoport győztesekén csatlakozik a veszprémiekhez, ami szeptember 1-jén zárul. A selejtezőből a szerb, a bosnyák, az osztrák és az ukrán bajnok közül kerül ki az MJ MKB-sok riválisa.

Mindenki 19-es mezben Nagy László veszprémi edzőtáborában Nagy László négy éve Spanyolországban alapította nemzetközi kézilabdatáborát. Ezen a héten azonban már Veszprémben pattog a labda. Az MKB Veszprém világ­ klasszisának munkáját hazai, élvonalbeli kézilabdázók és külföldi edzők is segítik. Mint például Gulyás Péter és Gulyás Máté az MKB Veszprémtől, Tóth Eszter a Barabás KCtól. De ott van a gyerekekkel Xabi Sabate, a bajnokcsapat másodedzője is. Hat nemzet száz fiatal kézilabdázója két teremben, napi két edzéssel, hat napig ismerkedik a sporág alapjaival. Nagyon sokan a világklasszis miatt választották ezt a kézilabdatábort. – Fantasztikus érzés egy ilyen remek játékos instruk­ cióit hallgatni, rengeteget tanulhatunk tőle – fogalmazta

meg a lényeget Szakály Benedek, aki a veszprémi akadémia serdülő csapatában kézilabdázik. – Sok tapasztalatot szerezhetünk az egy hét alatt. Nagy László a Szlovákiából érkezett Papp Gábornak is mutatta a lövés előtti jó kéztartást. Természetesen a nyurga fiatalember, ahogy mindenki, 19-es mezben gyakorol, fejleszti magát. – Az egyéni képzés fontos része a gyakorlásnak, hiszen 6 nap múlva már az eredményeknek is mutatkozni kell – mondta Nagy László. – A legfontosabb, hogy a fiatalok megszeressék a kézilabdázást, s rutinjukká váljon a legfontosabb mozdulatok gyakorlása. Szombaton gyerekek, szülők, edzők közös kézilabdáFotó: Zwicker zással zárják a tábort. Donát Nagy László eligazítást tart a fiúknak, munkáját hazai klasszisok és neves külföldi edzők is segítik


18

mellĂŠklet

veszprĂŠmi nap

szabadidő

SÊrelmek a pszichiåtriån Alapítvånyunk kÜzel 20 Êve biztosít ingyenes jogsegÊlyszolgålatot azok szåmåra, akiket sÊrelem Êrt a pszichiåtriai kezelÊsßk sorån. Ha Ün vagy ismerőse ilyen helyzetben van, illetve tudomåsa van ilyen esetről, kÊrjßk, jelezze az alåbbi elÊrhetősÊgeken: à llampolgåri Bizottsåg az Emberi JogokÊrt Alapítvåny. Cím: 1461 Bp. Pf.: 182. Telefon: 06 (1) 3426355, 06 (70) 330-5384 E-mail: panasz@cchr.hu Weboldal: www.emberijogok.hu Minden informåciót bizalmasan kezelßnk!

OtO chili nĂĄ lu nk !

Harmadik alkalommal rendeztÊk meg a kÊzilabda megyei vålogatottak tornåjåt. Az első szolnoki, majd a tavalyi kecskemÊti esemÊny utån a VeszprÊm Megyei KÊzilabda SzÜvetsÊg volt a håzigazda.

Mi is a flabÊlos? kinek kínåljuk? • fogyni vågyóknak • sportolóknak • stressz ellen • fizikai munkåt vÊgzőknek • ßlőmunkåt vÊgzőknek • idősebb korosztålynak

Az Üt női Ês az Üt fÊrficsapat kÜrmÊrkőzÊses rendszerben dÜntÜtte el a helyezÊseket. Szombaton a hÜlgyek az alsóÜrsi, míg a fÊrfiak a balatonfßredi sportcsarnokban jåtszottak 7–7 mÊrkőzÊst. A vasårnapra maradt rangadókat a

balatonfßredi Balaton Szabadidő KÜzpontban rendeztÊk. VÊgeredmÊny. Nők: JåszNagykun-Szolnok, 2. VeszprÊm, 3. Båcs-Kiskun, 4. Szabolcs-Szatmår-Bereg, 5. Zala megye. VeszprÊm megye ezßstÊrmes csapatånak tagjai:

Havi korlĂĄtlan HasznĂĄlat 9900 Ft-ĂŠrt napi 20 percben.

a bÊrleteket akår 2 fő is hasznålhatja.

www.facebook.com/FlabelosFitness

08094450

az első alkalom ingyenes 1 alkalom: 600 Ft (10 perc) 10 alkalmas bÊrlet 4500 Ft (10x10) 20 alkalmas bÊrlet 7990 Ft (20x10)

BejelentkezÊs: 06 30 579 7888 VeszprÊm, Cholnoky Jenő u.11/B.

a veszprĂŠmi 7 nap mellĂŠklete

Megyei vĂĄlogatottak tornĂĄja

júliusi akcióval vårunk mindenkit! csak tíz perc edzÊs • åtÜltÜzÊst nem igÊnyel • erősíti az immunrendszert • megtåmadja a cellulitist • gyors kalóriaÊgetÊs • feszesebbÊ vålik a test •

2013. jĂşlius 5.

VeszprÊm megye idei női Ês fÊrfi kÊzilabda-vålogatottja

Bota Emese, Fuit Bianka, Hart­ man Rita, Horvåth Kitti, Karåth Szabina, Kovåcs AngÊla, Lassu Veronika, Papp Ildikó, Scheff Adrienn, Szabó Georgina, Szó­ rådi Zsuzsanna, Våmosi Vanda Ês Vaczkó Fanni. Edzők: NÊ­ meth GåbornÊ Ês Bankó Zsu­ zsanna. FÊrfiak: 1. VeszprÊm, 2. JåszNagykun-Szolnok, 3. Budapest, 4. Båcs-Kiskun, 5. Szabolcs-Szatmår-Bereg. VeszprÊm megye győztes csapata: Czinczås OlivÊr, Fåbiån Balåzs, Druskóczi Andor, GÜbÜlÜs Ist­ vån, Hamar Zoltån, Honyecz Gåbor, Huszår Vilmos, Nagy Andrås, NÊmeth PÊter, Nyåri Ta­ mås, Soós Balåzs, Sztojka Attila, VÊgh Andrås Ês VÊkey Viktor. Edzők: Forgåcs Ferenc Ês ifj. Kiss Szilård. A torna VeszprÊm megyei kßlÜndíjasai. Legjobb fÊrfi kapus: Soós Balåzs, legjobb fÊrfi edző: Forgåcs Ferenc, Mrs. kÊzilabdås hÜlgy: Horvåth Kitti. Mosonyi József

     .&$+ '("( ,+$)/+% ( &

 2131

) , %+% ( $)+( $ ( $! # !!$&% )%$ ('* %#%*$$- (''# )0$)+('%*% #%+$ 0$/* %  +" $ &$)%#*, !'* !#*,+#% !#&! 

,+$)/+%$)/)%)---() +

  $ % # %

  

08094482

##6"5)/8#5"/"8/#* )/'(5$(+)/%.!+ 0#  .!*,*(*4)!!9 5*9")8*7(*7"  6(4!)/(  6(4!'5%*"  6(4! %# &!8#&((55)/+!&#6+))/"&(,&)


mellĂŠklet

veszprĂŠmi nap 2013. jĂşlius 5.

Hatodik a Pannon Egyetem Szeles, borús időben rendeztÊk Zånkån az idei EFOTT helyszínÊn az egyetemi Ês főiskolås strandkÊzilabdabajnoksågot.

A Pannon Egyetem női Ês fÊrfi csapata egyarånt a hatodik helyet szerezte meg a zånkån tartott strandkÊzilabda-bajnoksågon Jó jel, hogy a hÜlgyeknÊl versenyző egyetemi jåtÊkosok egyre magasabb szinten jåtsszåk a strandkÊzilabdåt. Mind az egyÊni kÊpessÊgßk, mind a jåtÊktudåsuk megmutatta, hogy a kÜzeljÜvőben magasabb feladatok megoldåsåra is alkalmasak lehetnek. A fiúknål Êvről Êvre feltŹnik szåmos fiatal, akik hamar a felnőtt vålogatott kapuit kopogtathatjåk. Mosonyi József

' 

 

hagyomånyőrzÊssel – mondta Janek GyÜrgy, a szervezőbizottsåg elnÜke a program hÊtfői budapesti tåjÊkoztatójån. A túra július 21-Ên dÊlben a HősÜk terÊről indul, majd Szentendre, Leånyfalu, Tahitótfalu, Dunabogdåny útvonalon Êri el Visegrådot. A rÊsztvevők az ottani megemlÊkezÊsek utån Pilisszentlåszló felÊ, Budakalåszon åt Êrnek (MTi) vissza Budapestre.

HALLOTTA?

Ingyenes hallĂĄsvizsgĂĄlatot tartunk jĂşnius- jĂşlius hĂłnapban!

Előzetes bejelentkezÊs: 88/329-037

SzĂĄnjon fĂŠl ĂłrĂĄt hallĂĄsĂĄra! VeszprĂŠm, Szeglethy u. 1. H-Ear BelvĂĄrosi ĂœzlethĂĄz, fsz. Tel.: 88 329 037 Kft.

Időpont-egyeztetÊssel nincs vårakozåsi idő!

Az akciók ÊrvÊnyessÊge: 2013.07.10–21.

Gazdasågi Egyetem vÊgig kiegyensúlyozott, szervezett jåtÊkkal hódította el az első helyezettnek jåró kupåt. Måsodik lett a Debreceni Egyetem, a harmadik helyen Szegedi TE vÊgzett. A legjobb edzőnek vålasztott veszprÊmi FÜldesi Csaba kivåló munkåja a hatodik helyre segítette a Pannon Egyetem fiúcsapatåt. A kßlÜndíjasok kÜzÜtt szavazåssal a legszebb jåtÊkos lett Herczeg RÊka (Pannon Egyetem).

Ebben az Êvben is megszervezik az AmiÊrt a harang szól – NåndorfehÊrvår 1456 címŹ hagyomånyőrző kerÊkpårtúråt, amely július 21-Ên Budapestről, a HősÜk terÊről indul. A civilek åltal Êletre hívott nonprofit rendezvÊnyt idÊn immår negyedik alkalommal rendezik meg. A kerÊkpårtúra sorån a tÜrtÊnelmi megemlÊkezÊs Üsszekapcsolódik a szabadidősporttal, az egÊszsÊgmegőrzÊssel Ês a

:@-5N=-/ 818):@-;;*-6

\ &&$#

\ \ 

"&$# J*2;B@H/SCN?329@G2?29O@

6;1)44-9/I6!14.4->)6?)/*K4 3I:@N4;5):@36)/?4H;K5-@U=-4 1.M=K:@-4-88-4I:0<44H5=I,-4-55-4 -44H;7;;4I/@U+:U'SVXQXQS(

&"$#

JH@A?.;1@NA<?

$$#

/?:@-9[-6.-4H44J;0);K:M4?3* XWQ3/ 9<,)@);N=-/:@H45I9-;-3RZXX FSSQFSSQ+5 =J@7:@478PXX55'ZXWTXXX("$$#

J(&VbX(205;6>B2H 3BA/.999./1. 'SZXSTSO(

N4L6*L@U 57,-44-3

J2C<'$H3BA/.999./1. 'SZXSTQP(

J%B68'6;4H3O?36=N;A<@=.=B0@

$$# 

I6?-45-:8H6;7:8)8<+: )6);K51)14)/.795H@7;;*-4:U;)488)4 I:+:M:@H:*1@;7:3N4:U;)488)4 'TWPYOSW(

J(./92H;Z6=Q9Q SXX8)5<; I9-;-3R%!B% 'PSTTPTX(

J!.EH 3O?36[/2?:B1. 'VTZXYST(

 

         

16<-:;87:<>M[bXZĂ&#x2C6;U,WZVaIQ*Ă&#x2C6;TI]  

  

($$# $$$#"$$# 

08094418

TovĂĄbbi kedvezmĂŠnyek: intersport.hu

A Pannon Egyetem szervezĂŠsĂŠben 5. alkalommal sikerĂźlt magas szĂ­nvonalĂş versenyt lebonyolĂ­tani PischnĂŠ BankĂł Zsu­ zsanna fĹ&#x2018;szervezĹ&#x2018;nek ĂŠs Hor­ vĂĄth PĂŠternek, aki a verseny technikai lebonyolĂ­tĂĄsĂĄĂŠrt felelt. A nĹ&#x2018;knĂŠl hat, a fĂŠrfiaknĂĄl hĂŠt csapat mĂŠrte Ăśssze tudĂĄsĂĄt a kĂŠt nap alatt. A Pannon Egyetem kĂŠt csapata sok hiĂĄnyzĂłval ĂŠs sĂŠrĂźlttel volt kĂŠnytelen kiĂĄllni, de Ă­gy is megszorongattĂĄk a jĂł nevekbĹ&#x2018;l ĂĄllĂł ellenfeleiket. MindkĂŠt nemben a hatodik helyen vĂŠgeztek. A lĂĄnyoknĂĄl a Szegedi TudomĂĄnyegyetem fiataljai ĂśrĂźlhettek, a PĂŠcsi TE ĂŠs a Semmelweis Egyetem Budapest bĂĄnatĂĄra. A fiĂşknĂĄl a Budapesti MĹąszaki ĂŠs

HagyomĂĄnyĹ&#x2018;rzĹ&#x2018; kerĂŠkpĂĄrtĂşra

08094470

szabadidĹ&#x2018;

a veszprĂŠmi 7 nap mellĂŠklete

19


mellĂŠklet

20

veszprĂŠmi nap 2013. jĂşlius 5.

veszprĂŠm rally

20. VeszprĂŠm Rallye Magyar OrszĂĄgos Rallye BajnoksĂĄg 3. futama

ORB Ă&#x161;tvonallap / Itinerary (1, 2 szekciĂł / Sections 1, 2)

2013. 07. 13. szombat / Saturday 13 07 2013 GY hossz SS dist. (km)

IE / TC HELYSZĂ?N / LOCATION GY / SS

0

ArĂŠna Szervizpark KI / Service OUT

Ă&#x2013;sszekĂśt. Ă&#x2013;ssztĂĄv Total TĂĄv Liaison dist. (km) dist. (km) 0,00

0,00

16,70

16,70

EtapidĹ&#x2018; Target time (hr:min)

1. autĂł ideje 1st car due

15:30

GumijelĂślĹ&#x2018; zĂłna / Tyre marking

1

MĂĄrkĂł

GY/SS 1 MĂ RKĂ&#x201C; - JUTASPUSZTA / 1 1A

18,80

ArĂŠna GyĹąjtĹ&#x2018;ĂĄllomĂĄs BE / Regroup IN

0:22

15:52

0:03

15:55

11,20

30,00

0:30

16:25

0,10

0,10

0:55

17:20

16,70

16,70

1. szekciĂł / section 1

1. szakasz / Leg 1

1B 2

ArĂŠna GyĹąjtĹ&#x2018;ĂĄllomĂĄs KI / Regroup OUT MĂĄrkĂł

GY/SS 2 MĂ RKĂ&#x201C; - JUTASPUSZTA / 1 2A

18,80

ArĂŠna Szerviz BE / Service IN Szerviz "A" / Service "A" gumicsere engedĂŠlyezett / Tyre change allowed

2B

Szerviz KI /Service OUT GyĂźjtĹ&#x2018; BE / Overnight Regrouping IN Szombat Ăśsszesen / Saturday totals

37,60

11,20

30,00

55,90

93,50

0,10

0,10

56,00

93,60

0:22

17:42

0:03

17:45

0:30

18:15

0:45

19:00

2. szekciĂł / section 2

GyĂźjtĹ&#x2018;ĂĄllomĂĄs / Regroup

Ă&#x2030;jszakai

37,60

3:30

â&#x20AC;&#x17E;VKSZâ&#x20AC;? VESZPRĂ&#x2030;MI KĂ&#x2013;ZĂ&#x153;ZEMI SZOLGĂ LTATĂ&#x201C; ZRT.

Mi az, hogy ad-hoc mobil parkolĂĄs? A MobilParkolĂĄs egyszerĹą ĂŠs kĂŠnyelmes lehetĹ&#x2018;sĂŠget biztosĂ­t az autĂłsoknak, hogy elĹ&#x2018;zetes regisztrĂĄciĂł nĂŠlkĂźl (ad-hoc), mobiltelefonjukkal vĂĄsĂĄroljanak parkolĂłjegyet VeszprĂŠmben ĂŠs 33 vĂĄrosban orszĂĄgszerte. zik a parkolĂĄs lezĂĄrĂĄsĂĄrĂłl ĂŠs a dĂ­jĂĄrĂłl a tĂĄjĂŠkoztatĂł.

    -+ 8

 

   )/(1'/$"4"!/')2$&%$/)")(0(##",$!/'%(#""0!)/( $# (#')  )'/) $# !"" !3'(-'5$ (-$ )'#0!) #( +0'$,%#/(30(*!%')(%,(-)) .(-/#  

08094465

Fontos! SMS-sel tĂśrtĂŠnĹ&#x2018; parkolĂĄs sorĂĄn Ăźgyelni kell arra, hogy rendszĂĄmĂĄt helyesen adja meg!

/$&9" "2$%& "#-9,),,3 1.9&$,- /:% (2,:" -!)%)3< - +':,3 - ,(=/:(2$&*>:-+ (%$ ":,3;-?%:,3;-':(2  ";-# -$,3 1.9&$,%:* ,,:" -:,- /:% (2,:" -

 "+ ( &:,   <+9$" "/9,9+)&#-< ,3*+:'.* ,->- 000*)- ($()/ &)%,#*#.

KĂśrnyezetĂźnK szolgĂĄlatĂĄban! KĂŠrdezzen tĹ&#x2018;lĂźnk Ă&#x2013;n is! vkszrt@vkszrt.hu

autĂłsbolt ĂŠs szerviz GyĂĄri alkatrĂŠszek utĂĄnGyĂĄrtott ĂĄrakon! VĂĄllaljuk gĂŠpjĂĄrmĹąvek teljes kĂśrĹą szervizelĂŠsĂŠt, mĹąszakira felkĂŠszĂ­tĂŠsĂŠt ĂŠs vizsgĂĄztatĂĄsĂĄt.

nyitĂĄsi olajcsere akciĂł 4 liter 10W-40 olaj+olajszĹąrĹ&#x2018;+munkadĂ­j: nkben!

08094459

TovĂĄbbi akciĂłs ajĂĄnlatokĂŠrt ĂŠrdeklĹ&#x2018;djĂśn ĂźzletĂź

9 900 Ft az akciĂł 2013. 07. 05â&#x20AC;&#x201C;20-ig ĂŠrvĂŠnyes!

â&#x20AC;˘ motorikus alkatrĂŠszek for forG GalmazĂĄsa â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ autĂłVillamossĂĄGi szerelĂŠs â&#x20AC;˘ GumiszerelĂŠs â&#x20AC;˘ 8200 VeszprĂŠm, Aulich Lajos u. 17/A. 06-30-560-2473 â&#x20AC;˘ 06-30-946-7480 â&#x20AC;˘ 06-88-40-40-87 zenitcarkft@gmail.com â&#x20AC;˘ Nyitva: Hâ&#x20AC;&#x201C;P 8â&#x20AC;&#x201C;17, Szo 8â&#x20AC;&#x201C;12

08094435

zĂłna kĂłdja. VeszprĂŠmben a piros zĂłna kĂłdja 8001, a zĂśld zĂłna kĂłdja 8002, a sĂĄrga zĂłna kĂłdja 8003. 2. Meg kell vĂĄrni a parkolĂĄs sikeres megkezdĂŠsĂŠt visszaigazolĂł, a parkolĂĄsi zĂłnĂĄhoz tartozĂł szĂĄmrĂłl ĂŠrkezĹ&#x2018; ĂŠs a parkolĂĄs rĂŠszleteit tartalmazĂł SMS ĂŠrkezĂŠsĂŠt. Amennyiben megĂŠrkezett, sikeresen elindult a parkolĂĄsa. 3. A parkolĂĄs befejezĂŠsekor el kell kĂźldeni a â&#x20AC;&#x17E;STOPâ&#x20AC;? szĂłt SMS-ben ugyanarra a szĂĄmra, amelyen a parkolĂĄst elindĂ­totta, vagy vĂĄlasz SMS-ben a parkolĂĄs elindulĂĄsĂĄt igazolĂł SMS-re. 4. A zĂłnĂĄhoz tartozĂł telefonszĂĄmrĂłl kĂźldĂśtt SMS Ăźzenetben ĂŠrke-

08094392

A MobilParkolĂĄs elĹ&#x2018;nyei: â&#x20AC;˘ Nem kell elĹ&#x2018;zetesen regisztrĂĄlni, szerzĹ&#x2018;dni ĂŠs nincs havidĂ­j. â&#x20AC;˘ EgyszerĹąen igĂŠnybe vehetĹ&#x2018;, nincs szĂźksĂŠg aprĂłpĂŠnzre. â&#x20AC;˘ Amennyiben lejĂĄr a parkolĂĄsa, mobiltelefonja segĂ­tsĂŠgĂŠvel Ăşj parkolĂĄst kezdemĂŠnyezhet. â&#x20AC;˘ Nem kell ĂĄllandĂłan az ĂłrĂĄjĂĄt figyelnie, hiszen a parkolĂĄsi idĹ&#x2018; lejĂĄrta elĹ&#x2018;tt figyelmezetĹ&#x2018; SMS ĂŠrkezik. Hogyan mĹąkĂśdik? 1. KĂźldje el rendszĂĄmĂĄt SMS-ben a parkolĂłautomatĂĄn olvashatĂł 0620/810-xxxx, vagy 06-30/810xxxx, vagy 06-70/810-xxxx kezdetĹą szĂĄmra, ahol az xxxx az adott


melléklet

veszprémi nap 2013. július 5.

ye

21

Fővédnök:

dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes közigazgatási és igazságügyi miniszter

Kedves ralikedvelők! A „Veszprém Rallye 2013” része az országos ralibajnokságnak, és mára Veszprém sportéletének is elválaszthatatlan részévé vált. A bakonyi megyeszékhely és környéke különösen gazdag természeti adottságait tekintve, így korántsem véletlen, hogy a ralisport szerelmesei immár 20 éve szívesen térnek vissza hozzánk. A rali azonban nemcsak izgalmas, de veszélyes sport is. A versenyautók vezetése, irányítása nagyon magas fokon felkészült pilótát és mitfárert kíván. A vezetéstechnikai ismereteken túl ez a sportág a természet tiszteletét is megköveteli. A hegyes-völgyes, hajtűkanyarokkal tűzdelt ralipálya, a versenyautó, valamint annak irányítói között teljes harmóniára van szükség, amit a pilóta és a mitfárer teremt meg a verseny során. A természet, az ember és a gép összhangjának sportja a rali, amely évről évre rajongók ezreit vonzza a Veszprém Rallye helyszíneire. A versenyzőknek hibátlan járműveket és jó reflexeket, a közönségnek pedig felhőtlen kikapcsolódást kívánok a 20. Veszprém Rallye futamán! Porga Gyula Veszprém polgármestere Védnökök:

dr. Mihalovics Péter

„VKSZ” VESZPRÉMI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZRT.

MÉLYGARÁZS

Parkolás õrzött, zárt helyen egész évben, a hét minden napján

Veszprém, Szeglethy u. 1. Tel.: 88/411-153 Nyitva: H–V: 0–24-ig Pénztár: H–P: 8–17.30 Szo: 8–12, Vas.: zárva

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium miniszteri kabinetfőnök és országgyűlési képviselő

Porga Gyula

Veszprém polgármestere

Ovádi Péter

önkormányzati képviselő, Fidelitas veszprémi elnöke

Áfa

Bérletár (bruttó)

Havi 24 órás

11 811 Ft

3189 Ft

15 000 Ft

Havi nappali

7874 Ft

2126 Ft

10 000 Ft

Havi éjszakai

3937 Ft

1063 Ft

5000 Ft

21 Ft

100 Ft / minden megkezdett fél óra

Parkolójegy ára

79 Ft

08094390

SZEMÉLyGÉPKOcSI ÁRAK Bérlettípusok Bérletár (nettó)

Gyulai Zsolt

Magyar Nemzeti Autósport Szövetség elnöke

Varga László

Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt. vezérigazgatója

Az árak 27 % áfával növeltek.

Tengerdl Győző HM Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. vezérigazgatója

Különleges készlettisztítási akció Veszprémben,

Másnál nézd Meg, nálunk vedd Meg!

Ha Neked Nem pöccre röffeN, találsz NáluNk akksit bőveN!

a Fiat Autó-Forrás Kft.-nél

H–p.: 8–17, sz.: 8–12

8200 veszprém, tüzér u. 73. tel.: 06(20)334-4430

LINEA EASY MJET A kép csak illusztráció. A hirdetés nem minősül ajánlattételnek, részletekről érdeklődjön márkakereskedésünkben. Fogyasztás: város 6,5 l; országút: 4,0 l; vegyes: 4,9 l. Károsanyag-kibocsátás: 129 g/km

A legkedvezőbb árú dízel autók a kategóriájában. Akár 28% kedvezménnyel

Autó-Forrás Kft., Veszprém, Észak-keleti útgyűrű 8. Tel.: 88/576-770. www.fiatveszprem.hu. E-mail: autoforras@autoforras.hu

08094469

Motorkerékpárba, személygépjárműbe és hajóba való akkumulátorok széles választékával várjuk!


melléklet

22

veszprémi nap 2013. július 5.

20. Veszprém Rallye

20. Veszprém Rallye

Magyar Országos Rallye Bajnokság 1. futama

Magyar Országos Rallye2 Bajnokság 3. futama ORB Útvonallap / Itinerary

Rallye2 Útvonallap 2013. 07. 14. vasárnap / Sunday 14 07 2013

GY hossz SS Összeköt. Táv Össztáv Total dist. Liaison dist. dist. (km) (km) (km)

IE / TC GY HELYSZÍN / LOCATION / SS

2D TZ / RZ 1

Aréna Éjszakai Gyűjtő KI / Overnight regroup OUT Szervizpark BE / Service IN Szerviz "B" / Service "B" gumicsere engedélyezett / Tyre change allowed

1.szakasz (1, 2 szekció) IE GY

Aréna

0,00

Aréna Szervizpark KI / Service OUT Tankoló zóna / Refuel Zone Távolság a köv. Tankoló zónáig / Distance to next refuel

0,00

0,00

0,00

0,00

0,10

0,10

(13,60 km) (43,35 km)

Kislőd

34,05

GY/SS 3 KISLŐD / 1 TZ / RZ 2

0:15

7:15

(56,95 km)

4

(25,50 km) (69,95 km)

Szőc

32,20

GY/SS 4 SZŐC / 1 5

Vigántpetend

Szerviz "C" / Service "C" gumicsere engedélyezett / Tyre change allowed 5B 5C TZ / RZ 3

45,80

12,00

27,90

34,85

44,45

39,10

Szervizpark KI/Gyüjtőállomás BE - Service OUT/Regroup IN Gyüjtőállomás / Regroup Gyüjtőállomás KI / Regroup OUT

113,20

152,30

0,10 0,10

Tankoló zóna / Refuel Zone Távolság a köv. Tankoló zónáig / Distance to next refuel

(13,60 km) (43,35 km)

7:57

0:03

8:00

0:45

8:45

0:03

8:48

0:32

9:20

0

Aréna Szervizpark KI

TZ 1

Tankoló zóna Távolság a következő tankoló zónáig

Összeköt. Táv (km)

Össztáv (km)

0,00

0,00

Etapidő (ó:p)

1. autó ideje

9:20

(13,60 km) (43,35 km) (56,95 km)

Gumijelölő zóna 1

Kislőd

34,05

GY 1 KISLŐD / 1 TZ 2

Tankoló zóna (Úrkút) Távolság a köv. Tankoló zónáig

2

Szőc

10:25

GY 2 SZŐC / 1

0,10

0:30

10:55

GY 3 VIGÁNTPETEND / 1

0,10

0:15

11:10

3A

45,80

15,90

Vigántpetend

12,00

27,90

9,60

Aréna Szervizpark BE Szerviz "A" engedélyezett

(56,95 km)

0:42

10:02

0:03

10:05

(25,50 km) (69,95 km) (95,45 km) 32,20

9:23

1:02

3

34,05

13,60

0:03

9,60

Aréna Szervizpark BE / Service IN

0:42

(95,45 km)

15,90

GY/SS 5 VIGÁNTPETEND / 1 5A

34,05

13,60

Tankoló zóna (Úrkút) / Refuel Zone Távolság a köv. Tankoló zónáig / Distance to next refuel

GY hossz (km)

HELYSZÍN

7:00

Gumijelölő zóna / Tyre marking

3

2013. 07. 14. vasárnap

1. autó ideje 1st car due

3. szekció / section 3

2C

Etapidő Target time (hr:min)

0:45

10:50

0:03

10:53

0:32

11:25

0:03

11:28

1:02

12:30

34,85

44,45

113,10

152,20

0,10

0,10

0:30

13:00

0,10

0,10

0:15

13:15

1. szekció

2.szakasz / Leg 2 (3, 4, 5 szekció / Sections 3, 4, 5)

gumicsere 39,10

Gumijelölő zóna / Tyre marking

34,05

GY/SS 6 KISLŐD / 2 TZ / RZ 4 7

13,60

Tankoló zóna (Úrkút) / Refuel Zone Távolság a köv. Tankoló zónáig / Distance to next refuel

(25,50 km) (69,95 km)

Szőc

32,20

GY/SS 7 SZŐC / 2 8

11:52

0:03

11:55

0:45

12:40

12,00

27,90

34,85

44,45

0:03

12:43

0:32

13:15

0:03

13:18

1:02

14:20

3B

39,10

113,30

Gyüjtőállomás KI

TZ 3

Tankoló zóna Távolság a következő tankoló zónáig

Szervizpark KI/Gyüjtőállomás BE - Service OUT/Regroup IN

Gyüjtőállomás KI / Regroup OUT Tankoló zóna / Refuel Zone Távolság a köv. Tankoló zónáig / Distance to next refuel

0,10

0,10

0:30

14:50

0,10

0,10

0:15

15:05

(13,60 km) (43,35 km)

(56,95 km)

Kislőd

34,05

34,05

13,60

0:42

15:47

0:03

15:50

Tankoló zóna (Úrkút) Távolság a Parc Ferméig

(15,90 km) (69,60 km)

Szőc

32,20

GY/SS 10 SZŐC / 3 10A

Szerviz "E" / Service "E" NEM engedélyezett / Tyre change is not permitted 10B

(85,50 km) 45,80

15,90

Aréna Szervizpark BE / Service IN

46,45

62,35

112,90

142,40

0,10

0:45

16:35

0:03

16:38

1:10

17:48

0,10

0:10

17:58

Gumicsere 29,50

Szervizpark KI / Service OUT - Gyűjtő BE / Regroup IN

5

Szőc

10C

Gyüjtőállomás KI / Regroup OUT

0,05

0,05

0:15

18:13

10D

Parc Fermé BE / Parc Ferme IN

0,10

0,10

0:03

18:16

339,65

447,35

GY/SS

etap / liaison

össz./ total

%

37,60

56,00

93,60

40,17%

107,70

6A

32,20

45,80

15,90

Vigántpetend

12,00

27,90

9,60

Aréna Szervizpark BE Szerviz "B" Gumicsere NEM ENGEDÉLYEZETT

6B

Gyüjtőállomás / Regroup Cél Dobogó / Finish Podium

Vasárnap összesen / Sunday totals

34,05

0:42

13:57

0:03

14:00

(25,50 km) (70,00 km) (95,50 km)

GY 6 VIGÁNTPETEND / 2

Tankoló zóna (Úrkút) / Refuel Zone Távolság a Parc Ferméig / Distance to Parc Ferme

5. szekc./sec. 5

10

34,05 13,60

TZ 4

6 TZ / RZ 6

Kislőd

GY 5 SZŐC / 2

GY/SS 9 KISLŐD / 3

(13,60 km) (43,35 km) (56,95 km)

Gumijelölés

GY 4 KISLŐD / 2

Gumijelölő zóna / Tyre marking

9

3C

152,30

Gyüjtőállomás / Regroup 8C TZ / RZ 5

Szervizpark KI / Gyüjtőállomás BE Gyüjtőállomás

4

Szerviz "D" / Service "D" gumicsere engedélyezett / Tyre change allowed 8B

45,80

9,60

Aréna Szervizpark BE / Service IN

0:42

(95,45 km)

15,90

Vigántpetend

GY/SS 8 VIGÁNTPETEND / 2 8A

34,05

39,10

Szervizpark KI / Gyűjtőállomás BE

0:45

14:45

0:03

14:48

0:32

15:20

0:03

15:23

1:02

16:25

34,85

44,45

113,30

152,40

0,10

0,10

0:10

16:35

2. szekció

Kislőd

4. szekció / section 4

6

Gyüjtőállomás / Cél Dobogó 6C

Gyüjtőállomás KI

0,05

0,05

0:15

16:50

6D

Parc Fermé BE

0,10

0,10

0:03

16:53

226,65

304,85

GY

etap

összesen

%

78,20

226,65

304,85

25,65%

78,20

226,65

304,85

25,65%

11:16

Vasárnap összesen

78,20

7:33

RALLYE ÖSSZESÍTŐJE / TOTALS OF THE RALLY

RALLYE ÖSSZESÍTŐJE

Július 13. szombat / Saturday 13 July 1, 2 Szekció / Sections 1, 2 Július 14. vasárnap / Sunday 14 July

Április 14. vasárnap 107,70

339,65

447,35

24,08%

145,30

395,65

540,95

26,86%

3, 4, 5 Szekció / Sections 3, 4, 5

1, 2 Szekció

Összesen / Total - 10 GY / 10 SS

Összesen - 6 GY

Várpalota

Michelisz harmadik

MAXI

AutósIskolA

Szent István u.11.

(Piac Posta parkoló felöl)

Veszprém, Ádám Iván u. 11. (Veszprém-kártya elfogadóhely)

00362-2012

Tanfolyamok indulnak AM, A1, A2, A, B kategóriában Minden hétfőn, 9 és 16 órai kezdettel! A teljes tandíj B kategóriában:

kedvezménnyel!

Az akció 2013.06.20 - 07.27-ig, ill. a készlet erejéig tart. Részletek a honlapon és az üzletben.

SZÉP KÁRTYA ELFOGADÓ HELY!

Tel.: 06-88/799-198

Nyitva: H-P 10-17-ig, Szo: 9-12-ig

08094414

R0007/92/1999

20-30%

Tájékozódjon a honlapon és telefonon! 06/20-9464-985 www.maxiautosiskola.hu

Fantasztikus ajánlat

csak nálunk! török riviéra busszal Veszprémbõl már akár

34 900 Ft/fõért is.

08094374

akció! 08094417

bringacsere

91.690 Ft!

BE, C, CE, D kategóriában bevezető áron!

Az ár az utazás és szállás árát is tartalmazza!

Megújuló újság, megújuló lehetőségek!

Részletek a weboldalunkon: www.grandtours.hu és a helyi irodákban. Grand tours, Debrecen, 52/448-348

Michelisz Norbert a harmadik helyen végzett a túraautó-világbajnokság (WTCC) vasárnapi, oroszországi versenyének első futamán, Moszkvában. A sorozat honlapja szerint a Zengő Motorsport Honda Civicjét vezető, 28 esztendős magyar pilóta a második futamban ötödik lett, így összesen 27 pontot gyűjtött a mostani versenyhétvégén, s ezzel összetettben feljött a kilencedikről a hatodik helyre. – Szerencsére az első futamon nagyon jól elkaptam a rajtot és meg tudtam szerezni a dobogót érő helyezést, az autó

pedig elég jó volt ahhoz, hogy fel is tudjam tartani a hátulról jövő támadásokat, így nagyon boldog vagyok – nyilatkozta az MTI-nek a versenyző, aki hozzátette, hogy a második futamban a rajt utáni tülekedésben két ütést is kapott az autója. Michelisz a szlovákiai (3. hely), a magyarországi (2.) és az ausztriai (3.) verseny után sorozatban negyedszer végzett dobogós pozícióban. A vb-pontverseny állása 12 verseny után (még 12 van hátra): 1. Yvan Muller (francia, Chevrolet Cruze) 246 pont, 2. Gabriele Tarquini (olasz, Honda Civic) 133, 3. Michel Nykjaer (dán, Chevrolet Cruza) 127, ... 6. Michelisz Norbert (mti) (Honda Civic) 90.


magazin

veszprémi nap 2013. július 5.

Háromszázan a fürdőzőkért Közel háromszáz képzett vöröskeresztes elsősegélynyújtó vigyáz a strandolókra a Balatonon. A Magyar Vöröskereszt idén hetedik alkalommal indítja el Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálatát 11 Balaton-parti település 19 strandján, július 1. és augusztus 22. között. A programban részt vevő közel 300 fiatal önkéntes mindennap délelőtt 10 és este 6 óra között látja el a vízben és vízparton szerzett sérüléseket. A szolgálat balatonlellei szezonnyitó sajtótájékoztatóján a Vöröske-

reszt imitátorainak segítségével megelevenedtek a leggyakoribb strandsérülések. A sajtótájékoztató résztvevői meg tekinthették, hog yan kell szakszerűen ellátni egy sportsérülést, mi a teendő ájulás, kagyló okozta vágás, horzsolás vagy épp szívmegállás esetén. A Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat fiataljai 2007 óta több mint 20 ezer sérülést láttak el. A szolgálat indulása óta négyszer történt közvetlen életmentő beavatkozás, ebből tavaly nyáron két alkalommal. Idén is lesz defibrillátor az elsősegélynyújtó önkénteseknél, ezekből hatot a Magyar Vöröskereszt, a többit a helyi

Megszépült megyénk több vasútállomása is A MÁV Csoport 500 dolgozója végzett az elmúlt két hétben önkéntes takarítást 80 dunántúli állomáson június 17–27-ig.

A Vöröskereszt vízimentői bemutatót is tartottak a tónál önkormányzatok biztosítják a szolgálathoz. m átyus

23

Tavaly ősszel a MÁV vezetősége a MÁV-székházban dolgozók, zömmel szellemi munkát végzők körében tett közzé önkéntes munkára szóló felhívást, amelyre több mint ötszázan jelentkeztek, s végeztek akkor Budapest környékén önkéntes munkát. Most 80 dunántúli állomás rendbe

tételére jelentkezhettek a vasutasok, s végeztek munkát azokon az elmúlt két hétben. A program az őszszel az ország más részeiben folytatódik. Az akció során megszépült többek közt az alsóörsi, az aszófői, több badacsonyi, balatonakarattyai, balatonakali, balatonaligai, balatonalmádi, balatonedericsi, balatonfüredi, balatonfűzfői, balatonkenesei, balatonudvari, csopaki, fövenyesi, káptalanfüredi, örvényesi, révfülöpi, szepezdfürdői, tapolcai és a zánka-köveskáli állomás. m átyus

Bővülő vasúti kínálat Június 15. és augusztus 25. között nyári menetrend lép életbe a vasúton a jelentősen megnövekvő balatoni utazási igények megfelelő kiszolgálása érdekében, tájékoztatta lapunkat a MÁV Start Zrt. A Tárnok–Székesfehérvár szakasz nemrég befejezett pályafelújításának köszönhetően a fővárosból Balatonfüredre a leggyorsabb eljutás mintegy húsz perccel rövidült. Az idei szezonban a Balaton északi partja felé Budapestről 19 közvetlen vonat biztosítja az eljutást. Idén nyáron a Budapest– Székesfehérvár–Balatonfüred–Tapolca vasútvonalon jelentős kínálatbővítést valósít meg a MÁV Start, amelynek a lényege a Budapest környékén már bevált zónázó rendszer, a határ Balatonfüred lett. A vonalon háromféle új vonattípus közlekedik, amelyek a könnyebb beazonosítás érdekében nevet is kaptak. A Kék Hullám Budapest és Tapolca között kétóránként közlekedő sebesvonat, amely a leggyorsabb vasúti eljutási lehetőséget biztosítja a Bala-

ton északi partjára. A vonatokban légkondicionált, wifis InterCity-kocsi és tizenhat kerékpár szállítására alkalmas kerékpárszállító kocsi is közlekedik. A Katica Budapest és Balatonfüred között kétórás ütemben közlekedő sebesvonat, amely Székesfehérvártól Balatonfüredig minden állomáson és megállóhelyen megáll. A vonat korszerű Desiro járművekből kerül kiállításra, amely babakocsis és kerekesszékes utazásra is megfelelő körülményeket biztosít. A Tekergő Budapest és Tapolca közötti gyorsvonat, amely több mint harminc kerékpár szállítására kialakított kocsival közlekedik. Ez a vonattípus alkalmas a csoportos utazási igények kielégítésére is. m átyus tamás

Fotó: Mátyus

A Katica névre keresztelt sebesvonat érkezik Balatonalmádiba

5DQGL]]RQOLQH

TALÁLD MEG A TÁRSAD!

Több ezer WiUVNHUHVĘDPHJ\pEĘO


apróhirdetések

energiatanúsítvány RI-Ingatlan Kft. www.ri-ingatlan.hu 06-88-560-562

08094260

2013. július 5.

Családi ház

a szakértő válaszol

Borzaváron a Bakony szívében 2 szoba nappalis 110 nm-es Kádártán nagy telken családi Gy.rátóton igényesen felújított családi ház eladó 4,1 M Ft ház gazdálkodásra, vállalko106 nm önálló családi ház irányáron. Tel: 06-20-964zásra alkalmas eladó. Érd: 06szép kerttel tulajtól olcsón 5687 70-544-5557 eladó 70-2026730 Szélső sorházrész Veszprém, Kádártán zöldövezetben termő Botevnél 4-es társasházi lakás Nyárfa utcában eladó. Irányár: gyümölcsfákkal háromgarágarázzsal, kerttel eladó. 3024,5 M Tel: 30-9360-623 zsos családi ház áron alul 292-2353 eladó 06-30-658-3699 Vp, Bányai utcánál 140 nm-es www.kulcs2000.hu IngatEnergiatanúsítvány rövid 4+3 szobás, 10 éves láncház, laniroda 20-978-4860 határidőre! Tel: 20-220nagy telekkel eladó. Iá: 29 M 4702 www.etanusitvany20-214-9555 Kádártán 2 generációs családi veszprem.hu ház tulajdonostól 1000 nm-es Veszprém dózsavárosi, vállalkozásra is alkalmas 110+30 Eladó Veszprém legjobb részén rendezett telekkel eladó. 30nm-es családi ház két külön egy 5 éve épült, nagyon igé9934-412 bejárattal, garázzsal, alápinnyesen kialakított 155 nm-es Csehbányán eladó erdőszéli cézve (autószerelő műhely ikerház, 630 nm-es telken. Iá: patakparti ház 2948 nm telekvolt), összkomfortos mellék41,9 M Ft. Tel: 30/9840-162 kel. Iá. 7,9 Millió csere is érdeépülettel (természetgyógyákel. Érd: 06-30-403-0080 BalKon ingatlaniroda szati rendelő) eladó. BeszámíVeszprémben, a DózsavárosVeszprém, Budapest u. 2. tok kisebb balatoni nyaralót Tel.: 06/70/379-3811, ban 350 nm-es telken 170 www.balkoningatlan.hu (Paloznak, Lovas) vagy veszpnm-es 2 szintes 10 éves csaláBízza ügyvédre rémi 80 nm-es dózsavárosi di ház eladó. 2 nappali, 2 WC, családi házat, esetleg elcseingatlanügyeit! 2 fürdő, 5 hálószoba, infraszaTúlhitelezett ingatlanok értékesítése rélném 2 db veszprémi téglateljes ügyvédi háttérrel. una, cserépkályha, különlelakásra. 20-9562-475 Kizárólag nálunK! ges tetőszerkezet Iá: 33,7 M Vp-ben belvárosi, 108 nm-es családi ház Érd: 20-944-1633 37 nm-es várpanorámás terasszal eladó. Összeköltözők! Vállalkozók! I.á.: 19,9 M Ft. Tel.: 20 822 9004 Veszprém Dózsaváros közENERGETIKAI TANÚSÍTpontjában 2 lakrészes családi Nemesvámoson igényes, korVÁNY. Rajki Tamás üzemház 357 nm telken mediterrán szerűen megépített családi mérnök. Tel: 06-30-283hangulatú kerttel 2 garázzsal ház reális áron eladó. Tel: 069898, www.rajkitamas.hu energiatanúsítvánnyal beren70-665-9276 dezéssel eladó. Tel: 06-30Veszprémben 6-os sorházban Veszprémben, Dózsavárosban 906-0850 kertes családi ház, garázs, déli szélső részben felújítva műhely eladó. Iá. 24,9 M 30- Veszprémben családi ház eladó Iá: 17,5 M Érd: 06-70574-0128 garázzsal, műhellyel, ipari 544-5557 árammal nagy telken eladó. Érd. 06-30-2441638 Gyulafirátóton 2 szoba+ előszoba 72 nm-es beköltözhető jó állapotú gondozott családi Akkumul­átor Kútfúrás ház eladó 70-3201196 Gyulafirátóton 3 szobás csaláKútfúrás megrendelést felveszek. non-stop Kis helyigénnyel, nagy kedvezménnyel. di ház 980 nm-es telken azonTel: 89/318-733; 30/310-34-05 nal beköltözhetően ár alatt eladó 70-3201196 Veszprém, Kiskőrösi u. egy 8200 Veszprém, Tüzér u. 73. Tol­l­tisztítás szoba összkomfortos családi házrész azonnal beköltözheTolltisz­tí­tás, Bőrja­vítás tő eladó 70-3201196 pár­na- és paplankész­í­tés

Milyen hatással van a meleg a számítógépekre?

08094430

08091886

százalék, a többi energiát hő formájában adja le környezetének. Ha tartósan (éjjel-nappal) rossz hűtési viszonyok között használunk egy monitort vagy egy PC-t, lehet, hogy már az első évben megjelennek a tünetek: Váratlan pillanatokban leáll, újraindul. Az okosabbja jelzi is pl. csipogással, hogy valami nincs rendben. Lelassul a PC, mert a processzor, érzékelve a magas hőmérsékletet, visszaveszi a saját teljesítményét. Képtartalom-változást, fényerőugrást követően lekapcsol a monitor. Kattogva fel-felvillan a fény (a háttérvilágítás) stb. Az átlagos felépítésű készülékekben 1–2 év után már jól látható a hőhatás nyoma, mert elszíneződnek az alkatrészek és a hordozópanel felülete is. Az észrevétlen öregedés elsősorban a(z) (elektrolit) kondenzátorokra jellemző, de megviseli a félvezetőket is. A meleg nem barátja a készülékünknek, ezt tudomásul kell venni! Kellékház (X)

Szol­gál­ta­tói ka­ta­l­ógus

08094079

AKKUMULÁTOR

táskák, hátizsákok, bõröndök, esernyõk,

Eplényben 2004-ben épült apartman gyönyörű környezetben eladó. 88/569-870

Üveges

cipõk javítása 053370 08094387

cipzárjavítás, -bevarrás szakszerûen, rövid határidõvel, garanciával Veszprém, Kossuth u. 10/A (emelet) (Kinizsi Üzletház) 06/20/345-0025

Veszp­rém, Erdész u. 8/1. Tel.: 88/329-297

Egészség

Bakony Glas Kft. hõszigetelt üveg rö­vid ha­táridõvel pa­ra­méterek: K 1.1, K 1.4

síküveg, drótüveg, katedrálüvegek, tükör kis és na­gy tételben. Méretre sza­bás a­zonna­l is! Veszp­rém-Kádárta, Gyõri u. 8.

Veszprém, Cholnoky u. 34. (a Penny mellett)

08094429

Tel.: 88/583-490, 30/6325-545. Fax: 88/458-457

GYÓGYÍTÓ MASSZÁZSOK!

Házta­rtásigép-szerviz Kovács Szabolcs háztartásigép-szerelõ

- Mosógép - Légkondicionáló - Hûtõ - Mikrosütõ - Bojler - Porszívó Tel.: 06/30/947-6238

Zárja­vítás ZÁRSZERELÉS

BIZTONSÁGI ZÁRAK, HEVEDERZÁR, HÁZTARTÁSI JAVÍTÁSOK BIZTONSÁGI RÁCSOK

30/9595-482, 88/412-143

Hirdesse meg Ön is vállalkozását, szolgáltatását!

08093672

08094471

(Lávaköves, gyógynövényes) OXIGÉNES, LÚGOS, SAVAS ásványvíz! Bejelentkezés masszázsra: 06/30/216 5111, 06/20/340 6560

Sorházrész a Cholnoky lakótelepen eladó. Nagyobb telek, Új tető, karbantartott jó állapotú, szép belső kialakítású. Irányár: 23,2 M. Tel: 30/91354-18 Márkón nagyobb (5,5 M-tól) és kisebb méretű (1,5 M-tól) összközműves építési telkek családi házas és sorház beépítésű, lakópark jellegű kialakításban, kulcsrakész vagy önálló kivitelezési lehetőséggel eladók. Tel: 70/37952-21, 88/328-281 Varia Ingatlaniroda

Pétfürdői 2-es házrészre elcserélném székesfehérvári 1. emeleti lakásom! Érd.: 06/70/566-7108

08094462

Bõr-, mûBõr-, vászon-

08094441

e-mail: veszpremmaraton@maraton.plt.hu

08094388

08094433

06-20-499-9676

Kérdezze Ön is szakértőinket!

08094507

A témában Böröndi Gábor, a Kellékház tulajdonosa nyújtott segítséget lapunknak. − A melegedés az elektronikai berendezések halálát is okozhatja. Az átlagos minőségű termékben nem fordítanak kellő figyelmet arra, hogy a készülék minden eleme minden üzemeltetési körülmény között megfelelően hűljön. Így egy-egy része túlhevül még az átlagos használat során is és meghibásodik. Szervizünkbe került már számítógép, ami csipogással adta tudtunkra nemtetszését, amikor melege lett. Levettük az oldalburkolatot és rövid időn belül megszűnt a csipogás, és működött tovább a PC. Természetesen ezzel csak kikerüljük a problémát, de nem oldottuk meg. A villamos energia kis hányada az, ami a tényleges eredményt produkálja, a többi a hő. Például az izzólámpánál csak néhány százalék az, ami fényenergiaként távozik, a többi hő formájában fűti a környezetet. Ugyanez történik a számítógépek esetében is. A számítások elvégzésére fordított energia néhány

veszprémi nap

08094428

24


laKás

www.nivoingatlan.hu 88/405-835 08094386

Veszprém Török Ignác u elején téglaépítésű társasházban 1em 1szobás 32nm-es lakás egyedi fűtéssel eladó Iá: 6,39 M 30 6318-518 Aulich utcában 2. emeleti 36 nm-es tehermentes egyedi fűtésű erkélyes garzonlakás első tulajdonostól eladó. 70866-7331 Vilonyai u. 2 sz. hallos lakás eladó-elcserélhető kis kertes házra a környéken Iá: 9,9 M Tel: 30-6025-945 Veszprémben Jutasi úton 42 nm-es 1,5 szobás felújított liftes lakás szép kilátással, tárolóval, azonnal beköltözhetően eladó alacsony rezsi Iá: 5,8 M 06-30-443-6941, 06-70315-6760

Vp, Újtelepen üresen álló 67 nm-es lakás eladó négylakásos házban. Garázs, kertrész van. Tul: 20-925-6224 Azonnal beköltözhető 1+3-as lakás a Március 15. utcában 7,5 M Ft-ért tulajdonostól eladó. 30-368-3797

08094479

Veszprém, Szigethy u. 44. 30/913-5418 88/328-281

Mobil ingatlaniroda Veszprém, Pipacs u. 25. • Tel.: 88/329-190, 30/904-2007 • www.mobilugynokseg.hu

www.maraton.hu Veszprém csendes kertvárosi részén, belváros közeli elhelyezkedéssel, teljes műszaki és esztétikai felújításon átesett első emeleti, két egész szobás, egyedi fűtéses társasházi téglalakás eladó. 0620/273 37 00

08094432

Várpalotán tehermentes, Haszkovón négyemeletesben hőszigetelt, részben felújított 52 nm-es lakást cserélnénk földszinti 74 nm téglalakás ráfizetéssel önálló házra, soreladó. Érd: 30-373-9010 házra, társasházrészre VeszpElső emeleti felújított garzon a rémben 12 M Ft-ig Tel +36-30Eladó lakások Veszprémben! Cholnokyn azonnal költözhe580-9180 Szakértő segítség, ingatlan adás-vételben. tően sürgősen eladó. Érd: 06Eladó felújított, 1,5 szobássá Tel: 06-30-218-0000 vagy 06-88-406-888 70-947-5997 www.veszpremi-ingatlanok.hu átalakított garzon a HaszkoVeszprém, Egry ltp-en 91 nmvón. Iá: 4,7 M Ft Tel: 70-320es 2+2 szobás I. emeleti cirkóJutasi úti lakótelepen 54 nm-s 1571 fűtéses gyönyörűen felújított két egész szobás panellakás téglalakás garázzsal eladó 20- Sólyi u. 1+3-as erkélyes lakás áron alul sürgősen eladó. Tel: tárolóval áron alul 9,5 M Ft-ért 214-9555 06-20/515 9445 eladó. Érd: 20-9933-686 Cholnokyn földszinti garzon eladó. 30-421-2648

Lapunkban az apróhirdetés is igazán nagy szám!

=1+1

Nálunk most 1=

!

Rendelje meg apróhirdetését a Veszprémi 7 Napba és a Veszprémi 7 Nap Pluszba is kiemelkedően kedvező áron! Keresse akciónkat a Veszprémi Hirdető Iroda Kft.-nél! Veszprém, Kossuth Lajos u. 6. félemelet. Telefon: 06(88)423-639 E-mail: veszpremihirdeto@chello.hu Akciónk a 2013. július 1. és 2013. július 31. között a Veszprémi Hirdető Irodában (Veszprém, Kossuth u. 6. – húszemeletes félemelet) feladott lakossági apróhirdetésekre vonatkozik. Az akció időtartama alatt a Veszprémi 7 Napba és a Veszprémi 7 Nap Pluszba kombinált áron feladott ugyanazon apróhirdetés egymást követő két héten jelenik meg, a lapunkban vagy a Veszprémi Hirdető Irodában található apróhirdetési szelvény díjszabása szerint. A jeligés hirdetés és a kiemelés díjára az akció nem vonatkozik. Megjelenési nap: péntekenként. Hirdetésfeladási határidő: a megjelenési héten szerdán 12 óráig. AkciónkbAn hirdetése 1x A VárpAlotAi hírek újságbAn is megjelenik AjándékbA!

megújuló újságok, megújuló lehetőségek Eladó 4. em. házban 2 szobás felújított nagy erkélyes lakás a Márc. 15-ben. Iá: 6,9 M Ft Tel: 70-320-1571 Lahner Gy. u. 2005-ös 57 nm, Damjanich 1-ben 4 szintes ház1+2-es 3. em, egyedi fűtéses ban 1+3 félszobás erkélyes fiatalos téglalakás eladó. 30lakás eladó. Ablakok redő5281-942 nyök radiátorok újak. ÉrdekEladó Várpalota központjában lődni: 06-70-2155192 I. em, 1,5 sz. erkélyes, hőmen- Egyetem utcában 90 nm-es 4 nyiségmérős lakás T: 06-70szobás szép állapotú lakás eladó. Sorház csere érdekel. 585-1707 Tel: 30/4792421 Cholnokyn 2. emeleti felújított Egyetemnél Hóvirág u-ban I. garzonlakás tulajdonostól 5,6 em-i 2,5 szobás erkélyes cirM Ft-ért eladó Tel: 06-70-321kós felújított téglalakás eladó 5625 30-380-2902 Eladó Veszprémben a Kádártai Stadion utcában téglalakás úti lakóparkban 1+2 félszobás eladó. 54 nm, 2 szoba, új nyílakás. Kis rezsi, saját parkoló lászárók, cirkófűtés. Ár: 8,5 M 20-448-1563 30-583-6689 Egyszoba-étkező 44 nm-es Keresek Veszprém Bakonyalján erkélyes fsz-i téglalakás kis 3 szobás lakóparki lakást. Egy rezsivel eladó Ár: 7,5M Alkotösszeg, készpénz. Sürgős. 703793811 mány út 30-3210898

Veszprémben 2 szobás téglalakás a Stadion utcában. Jó állapotú, külön bejáratú szobák, cirkófűtés, 3.emeleti, 4 szintes házban. Iár: 9 M Ft. és a Jutasi úton 2 szobás, erkélyes, 4. emeleten Iár. 7,2 M Ft. 30/3627214 Veszprémben az Egry ltp-en, 87m2-es, 1 nappali - konyha étkező + 2 szobás, 2 erkélyes, egyedi fűtésű lakás, 3. emeleten. Alacsony rezsijű, jó állapotú, 10 éves lakás. Iár: 20,9 M Ft 30/362-7214. Olcsón eladó Veszprém, Simon I. u. 3/B 2. em. lakás, 69 nm, 1+3 félszobás, házközponti fűtéses, közepes állapotú, Cholnoky lakótelepen, frekventált, csendes helyen, erkély van. Iá.: 8,5 M Ft. Tel.: +36-30/305-98-12

Veszprémben új lakások Végkiárusítása

A fenti akciós ajánlat két egymást követő héten megjelenő ugyanazon lakossági apróhirdetésre vonatkozik!

www.bastyaingatlan.net Veszprém, Vécsey utcában 2 szobás téglalakás azonnali költözéssel tulajdonostól eladó. Tel: 06-20-4920-145 Veszprém, Sólyi úton 2 szoba étkezős lakás eladó. Tel: 0688-404-117 Jutasi úti téglaépületben 3. emeleti D-i fekvésű, alacsony rezsijű egyedi fűtésű lakás eladó. 30-268-3389 Veszprém 68 nm-es lakás központhoz közel szép helyen tulajdonostól bekötözhetően eladó. Érd:30-9737398 Veszprém csendes részén 1+2 félszobás 73 nm-es szépen felújított tégla sorház egyedi fűtéssel, kis kerttel tulajdonostól eladó. Tel: 06-30-7545862

Veszprémi kétszobás, földszinti, egyedi fűtéses, hőszigetelt lakás eladó. Érd: 06-20-3527662 Veszprém, Vécsey K. utcában 3. emeleti 31 nm-es garzonlakás eladó. Iá: 8,2 M Érd: 06-20206-7954

www.variaingatlan.hu

08094424

Gyulafirátóton 2 lakószintes nagyméretű családi ház, akár 2 generációnak is alkalmas elosztással és kialakítható bejárattal sürgősen áron alul eladó. Iá: 22 M Tel: 70/3795221, 88/328.281 Veszprémben a Cholnoky ltpen, új építésű, befejezés előtt álló ikerházrész. 2 szintes, nappali + 3,5 szobás új ház, burkolatok és belső ajtók nélkül, 1 garázzsal, 309 nm telken, nagy engedménnyel, 26,9 M Ft-ért. 30/362-7214, www.bastyaingatlan.net Veszprémben az Endrődy lakótelep parkosított részén, a villanegyedben 300 nm, telken dryvit szigetelt, háromszintes, 6 szobás, összkomfortos, saját kazános ikerház, egy a kertre és egy az utcára néző 12-12nm-es erkéllyel azonnal beköltözhetően 22 M Ft-ért eladó. 30/904-2007. VG1579

25

Eladó Veszprém legnívósabb lakóparkjában egy 51 nm-es kétszobás, emeleti, újszerű lakás, kocsibeállóval. Tel: 30 984 0162 Exkluzív lakóparki környezetben újszerű, 84 nm-es, három egész szobás, földszinti, kertkapcsolatos társasházi téglalakás eladó. Érd: 06/20 27 33 700 Veszprémben a Cserháton földszinti, erkélyes, 42 nm-es lakás tárolóval 7 M Ft-ért eladó. Érd: 06 30 5523-593 Cholnoky lakótelepen felújított erkélyes II. emeleti garzon eladó. Iá: 6,1 M Ft Tel: 20-4027272 MM Ingatlaniroda Veszprém Eötvös u. 2. Tel: 70-6174998 www.mindenmester.hu Keresünk-kínálunk ingatlanokat

08094514

2013. július 5.

08094508

apróhirdetések

veszprémi nap

ajándék redőnnyel vagy parkolóval www.cedruslakopark.hu tel.: 06/20-477-6116

Veszprémben a Haszkovó telepen parkosított környezetben 4 emeletes épületben 84 nmes, panorámás, 4 szobás, összkomfortos lakás azonnal beköltözhetően 7,8 M Ft-ért eladó. Hőmennyiségmérő van. 30/904-2007. VL3402 Veszprémben az Endrődy lakótelepen dryvit szigetelt téglaépületben 28 nm-es összkomfortos garzonlakás gázkonvektor fűtéssel 5,2 M Ftért eladó. Új hűtőszekrény és új konyhabútor van. 30/9042007. VL6000 Nemesvámoson 254 nm telken 70 nm-es, 2 szoba összkomfortos lakás azonnal beköltözhetően 7,2 M Ft-ért eladó. A lakáshoz garázs és 20 nm-es tároló tartozik, a ház mellett (50m-re) pedig 250 nm-es kert is. 30/904-2007. Veszprémben a Füredi dombon parkosított környezetben 4 emeletes téglaépületben magasföldszinti 61 nmes 3 szobás, összkomfortos lakás 10 nm-es terasszal azonnal beköltözhetően 15,7 M Ftért eladó. A háznak saját kazánja van. 30/904-2007. Veszprémben A Cholnoky lakótelepen az Ady E. utcában téglaépületben, társasházban 1. emeleti 68 nm-es 3 szobaösszkomfortos felújított lakás azonnal beköltözhetően eladó. Fűtés gázkonvektorral. A lakáshoz 24 nm-es tároló (átalakítható garázzsá), pince 8 nm-es és 30 nm kertrész tartozik. 30/904-2007.


aprĂłhirdetĂŠsek

veszprĂŠmi nap 2013. jĂşlius 5.

FA MĂ&#x2030;RETRE

FENYĂ&#x2022;BĂ&#x161;TOR

szekrĂŠnyek, ĂĄgyak, kiegĂŠszĂ­tĹ&#x2018;k

Tel.: +3670/200-4391 â&#x20AC;˘ Email: profilfa.antonia@gmail.com

Egy hĂślgy vagy diĂĄk rĂŠszĂŠre bĂştorozott szoba kiadĂł SzĂŠkesfehĂŠrvĂĄron! Ă&#x2030;rd.: 06/70/566-7108

Ă&#x153;zlet

Ingyenes parkolĂĄs!

www.orokzoldbutor.hu

CsatĂĄron dupla telek egyben ĂŠs kĂźlĂśn is eladĂł villany van tĂŠliesĂ­tett fahĂĄz sok fa. Tel: 30351-4857

UtazĂĄs, Ă&#x153;dĂ&#x153;lĂŠs, nyaralĂł

08094437

VeszprĂŠm, Jutasi Ăşt 18. Spar Ă ruhĂĄz

ĂĄllĂĄst hirdet a veszprĂŠmi Ă&#x2013;rĂśmhĂ­r EvangĂŠlikus KeresztyĂŠn Ă&#x201C;voda.

BalatonalmĂĄdi kĂśzpontjĂĄban 17 nm Ăźzlet eladĂł vagy lakĂĄsra, hĂĄzra cserĂŠlhetĹ&#x2018; 88-431GarĂĄzs 991, 30-252-0794 VeszprĂŠmben kiadĂł 46 nm-es CsalĂĄdi hĂĄz kiadĂł. HĂĄromszin- VeszprĂŠmben a HĂłvirĂĄg utcĂĄĂźzlethelyisĂŠg a CserhĂĄt Ă&#x2030;tteban garĂĄzst bĂŠrelnĂŠk. 70-251tes, 1000 nm intim kert, riaszrem alatti Ăźzletsoron. FĂśld3113 tĂł, Ăśt szoba+nappali szinti, utcafronti bejĂĄratĂş, roni1976@gmx.de kirakatos, alacsony rezsivel. VeszprĂŠmben a BatthyĂĄny u. LĂłczy Lajos utca 38/A lĂŠpBĂŠrleti dĂ­j: 130 ezer Ft + ĂĄfa + csĹ&#x2018;hĂĄzban 14 nm-es garzon albĂŠrletben kiadĂł. Tel: rezsi/hĂł. 30/487-2650. garĂĄzs eladĂł. Ă&#x2030;rd. 70-36006-70-2025-579 7090 BelvĂĄros kĂśzeli 80 nm-es, AlbĂŠrlĹ&#x2018;tĂĄrsat keresek hĂślgy 3 szobĂĄs iroda eladĂł. szemĂŠlyĂŠben kĂźlĂśn szobĂĄba Hajlat utcai garĂĄzs eladĂł. 06IrĂĄnyĂĄr 7 milliĂł Ft. 70/365-3530 felĂşjĂ­tott lakĂĄsba a Halle utcĂĄ30-9476-510, 13 Ăłra utĂĄn ban. 06-30-7106746 Jutasi Ăşton 2 szobĂĄs egyedi ĂĄllĂĄst KĂ­nĂĄl albĂŠrlet Keres fĹątĂŠsĹą lakĂĄs oktĂłber 1-tĹ&#x2018;l reĂĄKiadĂł hĂĄzat keresek VeszprĂŠmlis ĂĄron kiadĂł. 06-70-328ben, hosszabb tĂĄvra. 30-9576571 5951 Keresek VeszprĂŠmben 1-1,5 CserhĂĄton 53 nm kĂŠtszobĂĄs magyarorszĂĄgi ĂŠs lakĂĄs kiadĂł. 06-30-231-0957 szobĂĄs gĂĄzfĹątĂŠses kiadĂł ausztriai hĹ&#x2018;szigetelĂŠsi lakĂĄst. Ă&#x153;res elĹ&#x2018;nyĂśsebb. 06- VeszprĂŠmben a MĂĄrcius 15. Ăşton bĂştorozott szoba kiadĂł. 30-906-4490 munkĂĄkhoz Ă&#x2030;rd: 06-70-204-8934 Garzont keresek alacsony rezsiazonnali kezdĂŠssel vel, hosszĂş tĂĄvra, pontos fizefelveszĂźnk. teleK tĹ&#x2018; vagyok. 20-335-0018 vagy 88-785-445 VeszprĂŠmen a JeruzsĂĄlemVeszprĂŠmben jĂşlius elejĂŠtĹ&#x2018;l BB-Industrial Kft. hegyen csendes zsĂĄkutca Ă&#x2030;rd. 30 693 6123 9â&#x20AC;&#x201C;16 ĂłrĂĄig. kiadĂł szobĂĄt keresek internet vĂŠgĂŠn belvĂĄrostĂłl 5 percre elĂŠrĂŠsi lehetĹ&#x2018;sĂŠggel. Tel: 20690 nm ĂŠs mellette 219 nm Gyakorlattal rendelkezĹ&#x2018; szak322-9803 ĂŠpĂ­tĂŠsi telek egyben eladĂł munkĂĄs pĂŠkeket keresĂźnk teljes kĂśzmĹąvel, ĂŠpĂ­tĂŠsi engeĂ&#x2013;tvenes hĂĄzaspĂĄr tĂĄblĂĄs, kemencĂŠs munkakĂśrdĂŠllyel ĂŠs kĂŠsz tervekkel. Tel: be Balatonra jĂł kereseti feltĂŠkiadĂł csalĂĄdi hĂĄzat 20-9754-050 telekkel. Ă&#x2030;rdeklĹ&#x2018;dni este: 19keres VeszprĂŠmben ĂŠs kĂśrnyĂŠkĂŠn. 20h kĂśzĂśtt 20-447-8881 CsatĂĄron 775 nm telek kis hĂĄzTel.: 70/386-7351 zal, pincĂŠvel, ciszternĂĄval, vilVeszprĂŠm, Aradi V. u. KĂŠzi lannyal olcsĂłn eladĂł. 06-30AutĂłmosĂłba fiatal fĂŠrfi albĂŠrlet KĂ­nĂĄl 511-6080 munkatĂĄrsak mellĂŠ keresĂźnk, Egy vagy kĂŠt lĂĄny rĂŠszĂŠre szoba 863 nm kĂśzmĹąvesĂ­tett telek kezdetben kisegĂ­tĹ&#x2018;i munkĂĄra, VeszprĂŠm KisrĂŠti utcĂĄban 4,8 kiadĂł VeszprĂŠmben. 20ĂśnĂĄllĂłan dolgozni tudĂł M Ft-ĂŠrt eladĂł. Tel: 70-4559856-998 veszprĂŠmi fiatal 8603, 30-649-4095 CsalĂĄdi hĂĄz kĂźlĂśnbejĂĄratĂş 3 (pĂĄlyakezdĹ&#x2018;) fĂŠrfi PanorĂĄmĂĄs, extra mĂŠretĹą telek munkatĂĄrsat hosszĂş tĂĄvra. szobĂĄs felsĹ&#x2018; szintje kiadĂł. Ă r: prĂŠshĂĄzzal BalmĂĄdi felett 21,9 Tel.: 06-20-9-330-339 70.000+rezsi+kauciĂł. Ă&#x2030;rd: 06MillióÊrt eladĂł. VĂ­z, villany JelentkezĂŠs: 17:00â&#x20AC;&#x201C;18:00 ĂłrĂĄig. 70-666-5560 van. 20-9324-512

Ă&#x2030;rdeklĹ&#x2018;dni az intĂŠzmĂŠnyvezetĹ&#x2018;nĂŠl a 20/940-38-14-es telefonszĂĄmon.

08094384 08094385

ToTĂĄlkĂĄros auTĂłk ĂŠrdekelnek.

KĹ&#x2018;mĹąveseket, festĹ&#x2018;ket

T VAMI

2013. jĂşlius 10-ĂŠn (szerda) 16.00 Ăłrakor. ElmĂŠleti tandĂ­j 10 000 Ft

VeszprĂŠmi mĹąanyag-frĂśccsĂśntĹ&#x2018; Ăźzembe

08094394

frĂśccsĂśntĹ&#x2018;gĂŠpbeĂĄllĂ­tĂłt, termelĹ&#x2018;Ăźzemi lakatost

08094504

08094513

keresĂźnk, 3 mĹąszakos munkarendbe. ElvĂĄrĂĄs: minimum 2 ĂŠves szakmai gyakorlat ElĹ&#x2018;ny: villanyszerelĹ&#x2018;i kĂŠpesĂ­tĂŠs Szakmai ĂśnĂŠletrajzot a production@plasticor.hu cĂ­mre kĂŠrĂźnk.

JĂşliusban indulĂł

ajĂĄndĂŠkshopba nĹ&#x2018;i alkalmazottat keresĂźnk. 08094480

Jelentkezni fĂŠnykĂŠpes ĂśnĂŠletrajzzal az alĂĄbbi cĂ­men lehet: multishophungary@gmail.com

t ĂŠrintĹ&#x2018; fejKĂśzlekedĂŠs l egyeztetett lesztĂŠsekrĹ&#x2018; KĂśzlekedĂŠsi a Nemzeti ĂŠvel, GyĹ&#x2018;HatĂłsĂĄg elnĂśk Porga Gyuri GyulĂĄval ter szerdĂĄn rmes la polgĂĄ . a vĂĄroshĂĄzĂĄn ĂŠs utĂĄn A megbeszĂŠl ztatĂłn ĂĄjĂŠko sajtĂłt tt tarto kiemelte, taPorga Gyula a szemĂŠlĂĄlkozĂłjuk cĂŠlja lvĂŠtel ĂŠs a lyes kapcsolatfe ĂĄjĂĄrĂłl szĂłlĂł hatĂłsĂĄg munk volt. Ă&#x161;gy fotĂĄjĂŠkoztatĂĄs Ĺ&#x2018;s bejelent a , galmazott fontos leruhĂĄzĂĄsok nĂĄl ĂŠrintett hatĂłhet, hogy az viszonyt ĂĄpolsĂĄgokkal jĂł a GyĹ&#x2018;ri Gyula jon a vĂĄros. megindĂ­tĂĄsa folyamatok s lehetĹ&#x2018;elĹ&#x2018;tt konzultĂĄciĂłaz ĂśnkorĂ­tott sĂŠget biztos ĂĄra. mĂĄnyzat szĂĄm oldalon. 2. a FolytatĂĄs

Ertl PĂŠter t, a

Nemzeti TĂĄncs

Ĺ&#x2018;jĂŠt 17. oldal zĂ­nhĂĄz vezet

TanĂĄcs 1990. Az EurĂłpa tette kĂśzzĂŠ februĂĄr 22-ĂŠn mĂŠnyek ĂĄldoa bĹąncselek ĂĄjĂĄt, s ez a zatainak chart kontinens szĂĄnap azĂłta a az ĂĄldogĂĄban mos orszĂĄ 6â&#x20AC;&#x201C;7. oldal zatok napja.

Ă&#x2013;TĂ&#x201C;RAI TEA

Egy akit tisztelnek

FotĂł: Zwicke

atĂłi dr. Varga

IstvĂĄn rekto

rtĂłl vehet tĂŠk

ĂĄt okleveleike

t

r

HarmĂłnia TĂĄrskĂśzvetĂ­tĹ&#x2018; minden rĂŠgi ĂŠs leendĹ&#x2018; Ăźgyfelet

k. ĂĄst vĂĄlasztotta fontos hivat szom- â&#x20AC;&#x17E;A legfontosabb, hogy higgy ĂĄt oklevelĂŠt lsz!â&#x20AC;? â&#x20AC;&#x201C; fogalgatĂł vehette FĹ&#x2018;is- abban, amit csinĂĄ BĂśjte Csaba etĂźl Neg yvenĂśt hall HittudomĂĄnyi mazott. VĂŠgez etes szavait prĂŠmi Ă&#x2030;rseki baton, a Vesz ferences szerzk a vĂŠgzĹ&#x2018;sĂśkepsĂŠgĂŠn. Ăźnn alĂłna sztĂł adta Ăştrav a felkola diplomao k, de az esetszembenĂŠzni kĂĄra vĂĄllalkozta an van kihez nek: â&#x20AC;&#x17E;Merj d feladni us, hat hittarcokb al, nem szaba IdĂŠn egy teolĂłg bĂ­zik a adatt ĂĄs leges kuda â&#x20AC;?. szociĂĄlis munk , fordulniuk. HozzĂĄtette, nĂĄr ĂŠs 38 gyĂźmĂśl- soha! nevĂŠben Rette la kĂśtelĂŠkĂŠbĹ&#x2018;l ĂŠny tovĂĄbbi A hallgatĂłk ĂŠs kerĂźlt ki a fĹ&#x2018;isko ik bĂşcsĂşztat- kĂŠt intĂŠzm tmĹąkĂśdĂŠsĂŠben. ĂĄlis munka tĂĄrsa gi MĂĄrk szoci vecsĂśzĹ&#x2018; egyĂźt etĹ&#x2018; ĂĄr-ne tanĂĄrok ĂŠs ĂŠkvez hittan a f tansz ng TĂ­me Albert JĂłzse tra vĂĄl- PrĂŠsi szakos hallgatĂł bĂşcsĂş on tĂĄk Ĺ&#x2018;ket. nehĂŠz felada lĂł, a Pann n lĹ&#x2018;tanĂĄr Paksi LĂĄsz ĂŠs kifejtette, ĂŠnytĹ&#x2018;l. fiatalok, hisze rn FilolĂłgiai a zott az intĂŠzmNĂŠmethmeliNda lalkoztak a jut Egyetem Mode KarĂĄ pĂŠnz kevĂŠs tudomĂĄnyi , manapsĂĄg TĂĄrsadalom de mĂŠgis Ăşgy fogalmazott szociĂĄlis terĂźletre, nak oktatĂłja FotĂł: MĂĄtyus ti munĂŠk, emberfelet feledj ne e az NKH elnĂśk GyĹ&#x2018;ri Gyula, yi fĹ&#x2018;isko A hittudomĂĄn

la vĂŠgzĹ&#x2018;s hallg

thszerviz.h

IĂ VAL!

GARANC

TisztasĂĄg olcsĂłn, egĂŠsz ĂŠvben!

12. , Csap u.

VeszprĂŠm

Ă&#x2030;rd.: 30/281-0881

st ARANY ĂŠs ezĂź Ă sA FeLVĂ sĂ RL ĂĄron, b napi a legmagasab

mindent, Itt megtalĂĄl vĂłjĂĄhoz amire porszĂ­ szĂźksĂŠge van!

u

www.neme 7-3535 5-420, 70-31 s Tel.: 88-56 AutĂłjavĂ­tĂĄ ĂĄlat EredetvizsgĂĄztatĂĄs vizsg MĂťszaki ĂĄrtya Ă&#x161;j zĂśldk olajcsere Ingyenes lenĂ­tĂŠs klĂ­mafertĂľt s Ă&#x201C;zonos agtalanĂ­tĂĄ UtastĂŠr-sz

kortĂłl fĂźggetlenĂźl, szeretettel vĂĄr!

becsĂźletes Szeretem a nyĂ­lt, akik szorgaembereket, sĂŠggel renlommal, tisztes â&#x20AC;&#x201C; fogalmazta det tartanak jĂĄt Kormos meg ĂŠletfilozĂłfiĂĄ BĂştorgyĂĄr n Balato a ErnĹ&#x2018;, tt elnĂśkZrt. nyugalmazo 9. oldal vezĂŠrigazgatĂłja

ZĂ&#x2030;RT KĂ&#x2030; SZPĂ&#x2030;N

AR ANy:

l  fĂś

 rĂŠm vĂ­z lĂł) CENTRUMHU

 Ă&#x153;zhĂĄz Ă&#x2122;WWWPORZSAK 4EL 

0 r*Ft/gr* 0â&#x20AC;&#x201C;1100Ft/g 600 EzĂźst: 150 pĂŠnzek ĂŠs Arany- ĂŠs ezĂźst sa! ĂŠrmĂŠk felvĂĄsĂĄrlĂĄ

RĂŠgi 200 Ft-os ĂŠrmĂŠk felvĂĄsĂĄrlĂĄsa /db ĂĄron

08094464

facebook.com/veszpremi7nap

e folklĂłrunk en vĂŠgigkĂ­sĂŠrt

08090877

mĂĄr a facebookon is!

EgĂŠsz ĂŠletĂŠb

Ă JA

08090484

a VeszprĂŠmi 7 Napba

ap veszprĂŠmi n

A HĂ&#x2030;T TĂ&#x2030;M

08090880

Lapozzon bele

44 ĂŠves fiatalember keres 32-40 ĂŠves korig hĂślgyet komoly A legfontosabb ĂŠs a megelĹ&#x2018;z kapcsolatra. Tel: 20-200-8792 s kincsĂźnk 172/80/67 ĂŠves barna fĂŠrfi renptĂĄnc hatalma A magyar nĂŠ t feladat van dezetten ĂŠlĹ&#x2018; tĂĄrsat, barĂĄtnĹ&#x2018;t Mindenki elĹ&#x2018;t EgyeztetĂŠs l gga a hatĂłsĂĄ keres. Leveleket â&#x20AC;&#x17E;NyĂĄrâ&#x20AC;? jeligĂŠre VeszprĂŠmi HirdetĹ&#x2018;be 8201 Pf: 104 Ăşriember, Ingyenes vĂĄrosi kĂśzĂŠleti hetilap

szĂĄm ĂŠvfolyam 7.

C kategĂłriĂĄban 2013. jĂşlius 8-ĂĄn (hĂŠtfĹ&#x2018;) 16.00 Ăłrakor. ElmĂŠleti tandĂ­j: 35 000 Ft www.vami.hu â&#x20AC;˘ Tel.: 88/425-833 â&#x20AC;˘ 20/943-0830

8200 VeszprĂŠm, EĂśtvĂśs u. 2.

a buszpĂĄlyaudvartĂłl 2 percre, a Margit-templom mellett

VĂĄllalKozĂĄs/szolGĂĄltatĂĄs

tĂĄrsKeresĂŠs ĂĄr 22. â&#x20AC;˘ XIX. 2013. febru

160/60 52 ĂŠves rendkĂ­vĂźl fiatalos, ĂĄpolt nĹ&#x2018; tĂĄrsat keres. Tel: 06-70-299-5105 Magas, csinos hĂślgy keres kĂĄros szenvedĂŠlytĹ&#x2018;l mentes, jĂł megjelenĂŠsĹą magas 48-58 ĂŠves urat komoly kapcsolatra Tel: 30-4410-157

AlsóÜrsi bĂźfĂŠbe keresĂźnk gyaaUtĂł/Motor korlattal rendelkezĹ&#x2018; szakĂĄcsCitroen Saxo eladĂł 2001-es fiĂşt ĂŠs fagyislĂĄnyt! Tel: 06-70ĂŠvjĂĄratĂş friss mĹąszakival Tel: 4099-376 20-518-4402, 70-320-1358 AngliĂĄba (Ipswich) magyar fogorvos fogĂĄszati asszisztenst ForgalombĂłl kivont ĂŠs kivonandĂł keres azonnali kezdĂŠssel gĂŠpjĂĄrmŹ­veket bontĂĄsra kp-re ĂĄtveszek, hivatalos bontĂĄsi papĂ­rral, teljes kĂśrŹ­ ĂźgyintĂŠzĂŠssel. hosszĂş tĂĄvra. Kezdetben szĂĄl25 Ft/kg. Telefon: 70/593-2299 lĂĄs biztosĂ­tott, angol nyelvtudĂĄs szĂźksĂŠges. FĂŠnykĂŠpes ĂśnĂŠletrajzot kĂźldjĂŠk: csongTe l . : 7 0 / 5 9 3 - 2 2 9 9 radykornel@gmail.com VeszprĂŠmi ĂĄllĂĄs! FĂŠrfi szakĂĄcsot keresĂźnk min. 23 ĂŠves! Ă&#x2030;rd: 10:00-tĂłl 70-9435-929 VeszprĂŠmi AutĂłsâ&#x20AC;&#x201C;Motoros Iskola Kft. MĹąkĂśrmĂśst keresĂźnk VeszpKedvezmĂŠnyes KRESZ rĂŠmbe, a Balaton PlĂĄzĂĄba! tanfolyamot indĂ­t: Ă&#x153;gyfĂŠlkĂśr elĹ&#x2018;ny! 20-9408SzemĂŠlygĂŠpkocsi ĂŠs 505 motorkerĂŠkpĂĄr kategĂłriĂĄban

08094431

08094463

10 790 Ft-ig, ha helyette minden grammĂŠrt Ăşj ĂŠkszert vĂĄsĂĄrol.

Ă&#x201C;vodapedagĂłgus

Infarktus miatt BalatonalmĂĄdiban ĂśtszobĂĄs nyaralĂł 9,9 MĂŠrt azonnal eladĂł. DĂŠlutĂĄni telefon: 06-30-260-7840

TĂśrTar anybeSz Ă mĂ­TĂ S

08094440

(eladĂłtĂŠr, irodĂĄk, raktĂĄr, szociĂĄlis helyisĂŠgek). Az ingatlanra 2,5%-os MNB-s tĂĄmogatott forinthitel igĂŠnyelhetĂľ.

(az Ă&#x2013;MV-kĂşttal szemben)

Ă&#x2030;KSZERĂ&#x153;ZLET

ABLAK-REDĹ?NY AKCIĂ&#x201C;! 40% kedvezmĂŠny garanciĂĄval! RedĹ&#x2018;ny, reluxa szĂşnyoghĂĄlĂł stb. AkciĂł: 06.1007.30-ig Tel: 30-245-8550 Szokjon le gyĂśtrĹ&#x2018; fĂźggĹ&#x2018;sĂŠgĂŠrĹ&#x2018;l ĂŠlvezetes mĂłdon! TĂşlevĂŠs, alkohol, dohĂĄnyzĂĄs? HĂ­vjon, segĂ­tĂźnk. 30-581-0768 VĂĄllalom szakdolgozatok, esszĂŠk stb. gĂŠpelĂŠsĂŠt angolul, magyarul. 06-20-477-2990

PARLAGFĂ&#x203A;IRTĂ S KERTGONDOZĂ S, FĂťNyĂ­RĂ S, bOZĂłTiRTĂ S, paRKGONDOZĂ S,

08094381

1200 m2 ĂŠpĂźlet

08094422

(rĂŠszben aszfaltozott) terĂźlet ĂŠs a rajta talĂĄlhatĂł

VeszprĂŠm, Budapest u. 17.

terĂźlettisztĂ­tĂĄs, egyĂŠb kerti munkĂĄk. Tel.: 06(20)260-4450 â&#x20AC;˘ www.kert-rend.hu

Dr. BĂĄlint Katalin aDjunKtus

szemĂŠszeti magĂĄnrenDelĂŠs

8200 VeszprĂŠm, KomakĂşt tĂŠr 1. (SZTK) rendelĂŠsi idĹ&#x2018;: HĂŠtfĹ&#x2018;: 16:00â&#x20AC;&#x201C;18:00 ElĹ&#x2018;zetes bejelentkezĂŠs (8â&#x20AC;&#x201C;15 ĂłrĂĄig): +36/30-984-90-09

08094078

8100 m

2

White Gold

Ă&#x2013;rĂśkzĂśld BĂştor

Ă&#x161;j helyre kĂśltĂśztĂźnk:

08094436

(volt lengyel piac mellett)

08094512

EladĂł VeszprĂŠm, HĂĄzgyĂĄri Ăşt 3. sz. alatt

08094524

26


apróhirdetés INGYENES NYÁRI (át)KÉPZÉS DIPLOMÁSOK SZÁMÁRA !

Leinformálható és ismert cégünk 4 napos tréningre várja az érdeklődőket, amelynek elvégzése után kipróbálhatja magát egy új területen akár fő-, de akár mellékállásban is!

é rr e nds ze re állap ot a milyen? Nem tudja? Akkor ne várjon! Érsebészi vizsgálat, konzultáció fél áron! www.erterapiacentrum. hu Veszprém, Budapest út 8. SZMT Tel: 06-30/4262994 Számítógépek, laptopok javítását vállaljuk. Szükség esetén há zhoz me gyek ! 70/3268948 www.hifi-bizi.hu

Alapelvárásunk teljesítése esetén 6 hónapig 150 000 Ft támogatást nyújtunk a munka végzéséhez! Pedagógusoknak, óvónőknek ideális lehetőség az őszre gondolva is, de bármilyen diplomával rendelkezők érdeklődésére is számítunk! Ha önéletrajzát elküldi a tartalom59@freemail.hu e-mailre, akkor mi vesszük fel Önnel a kapcsolatot, ha csak informálódni akar, akkor hívja a 30/823-7673 vagy 20/515-4096 számot!

ÉRDEKLŐDNI: 06-30/30-21-487

08094382

(részletfizetés, egyéb kedvezmények)

(Nyilv.szám:00777-2012)

Veszprém, Kossuth utca 10. Kinizsi Üzletház, emelet Várpalota, Szent István u. 23. JÚLIUS 8-ÁN, HÉTFŐN

TELJES ÁRUCSERE!!!

várja árusító anyukák jelentkezését, 63 kiadó hellyel!

TámogaTók jelenTkezéséT is várom!

LESZ LUFIBOHÓC ÉS ARCFESTŐ!

www.maraton.hu

Érd.: 16 óra után: 30-321-4444

Akciós apróhirdetését feladhatja:

Veszprémi Hirdető Iroda Veszprém, Kossuth u. 6.

(húszemeletes félemeletén) 88/423-639 E-mail: veszpremihirdeto@chello.hu

apróhirdetési szelvény

MűszaKi CiKK Keres

Készpénzért veszünk (visszavásárlással is), kölcsönzünk Matematika pótvizsgára felkélaptopot, műszaki cikket, házszítés Kiss Miklós magántatartási gépet, diát stb. Szüknárnál. Tel: 36-70-218-9016 ség esetén házhoz megyek! Orosz angol intenzív beszéd70/2863535, www.hifi-bizi.hu centrikus nyelvoktatás, nyelvvizsgára felkészítés, felzárMűszaKi CiKK Kínál kóztatás 30-5156-295 zanussi fagyasztószekrény 6

(svéd masszázs) indul Veszprémben július 26-tól. MUNKAVÁLLALÁSRA alkalmas itthon és az uniós országokban (az oklevél több nyelvű)

Baba-Mama Börze

Vöröskereszt szervezésében Fűnyírógép eladó. 20-915-1451 házigondozó, valamint első- Antik üvegek gyűjtőknek segélynyújtó tanfolyamok eladók. Érdeklődni: koszi2@ indulnak. Érd: 88-564-250, 70chello.hu 933-8698 Vétel-eladás! Festmény, porceTörténelem, irodalom, földrajz lán, régi pénz, katonai és más felkészítést pótvizsgára vállarégiség! Antik Veszprém Zöldlok. 900 Ft/óra Tel: 06-70-212ház 06-20-922-6606 6840 Tanulj angolt Veszprémben az Kerti szuper grillező 40x100 cm angoljegyzet.hu szerzőjével! gurulós, tetős, faszenes+PB Tel: 70-532-5452 Hívj bátran! fél áron 19000 Ft eladó +36Matematika korrepetálást, 30-727-2727 pótvizsgára felkészítést vállal középiskolai tanár. Érd: 06-70340-8059

oKtatás

MASSZŐRKÉPZÉS

2013. július 20-án Veszprémben megrendezésre kerülő 08094509

Felvásárolok kazánokat, fémhulladékot, akkumulátort, színesfémet, villanymotort, kábelhulladékot. Házhoz megyek, helyszínen fizetek. 06-20-2595534 Vendéglátóipari gépek pizzasütő, ételtárolók saválló edények akciós áron eladók 30691-6549 Veszprém

ÁRA: 40.000 Ft

Várjuk veszprémi 65 év felettiek jelentkezését, akik ingyenes házimunka segítséget igényelnek. Tel: 412-652

08094516

Fakivágás! Viharkárok megelőzése! Veszélyes, útban lévő fák kivágása, visszavágása. Tel: 06-20-9362610

27

08094515

2013. július 5.

08094373

veszprémi nap

Érvényes 2013. július 1–31-ig. a megjelenés helyei:

Veszprémi 7 Nap Veszprémi 7 Nap plusz Várpalotai hírek

egyet fizet

JÚ liU si aK Ció nK !

(27 198 példány) Veszprém, Gyulafirátót, Kádárta, Szabadságpuszta (20 475 példány) Alsóörs, Balatonalmádi, Balatonfüred, Balatonfűzfő, Bánd, Csopak, Felsőörs, Herend, Litér, Márkó, Nemesvámos, Szentkirályszabadja, Várpalota (9300 példány) Várpalota

+ 1 ajándék megjelenést kap mindkét újságban!

fiókos, Elektrolux hűtő 120Les gázpalack eladó. Veszprém Tel:88-405-830

VeGyes Veszek dunyhát párnát régiséget hullott agancsot rossz kazánt hagyatékot régi porcelánt 70-5397782 Sátrak, nyugágyak, székek, ernyők, matracok és 2 személyes gumikajak új eladók. Érd: 06-70-503-2446

Gazdát keresünk Német juhász–skót juhász keverék kiskutyák: 12 hetes körüli kiskutyák, erős közepes nagyságú felnőttek lesznek. Egy védőoltást már kaptak. Két település között hagyták őket dobozban, szerencsére polgárőrök segítettek menteni őket. 5 kan és egy szuka. A védőoltási programjukat folytatni kell. Csirió: három hónapos kandúr, bújós, hízelgős, kedves. Két védőoltással már rendelkezik. Cicák közül kiemelkedően értelmes, szereti a kontaktust az emberrel. Vidám perceken tud szerezni! Későbbi ivartalanításához támogatást nyújtunk.

ÁLLATVéDŐ EGYESüLET VESzPRéM www.veszpremiallatvedok.hu 06/20/368-0744, 20/288-0728 allatvedok@freemail.hu Adószám: 19264952-1-19

laKossági

Üzleti

}1890Ft 3660 Ft apróhirdetés

apróhirdetés

2180 Ft 3950 Ft 2470 Ft 4240 Ft 2760 Ft 4530 Ft 3050 Ft 4820 Ft 3340 Ft 5110 Ft Üzleti apróhirdetésNeK miNősÜl: Amennyiben Ön vállalkozói minőségben vagy vállalkozásának adja fel apróhirdetését, illetve a hirdetés üzleti jellegű (rendszeres jövedelme származhat belőle), úgy az ehhez tartozó árat kell megfizetnie.

Kérjük jelölje be, melyik rovatban kívánja hirdetését megjelentetni!

 Családi ház  Lakás  Ingatlan  Telek  Nyaraló

 Garázs  Albérlet  Kiadó ingatlan  Kiadó garázs  Üzlet

 Hitel  Állást keres  Állást kínál  Társkeresés  Autó/Motor

 Bútor  Mûszaki cikk  Növény-állat  Vállalkozás/

 Oktatás  Vegyes

Szolgáltatás

Kiemelt lakossági apróhirdetés ára:

 piros keret +500 Ft/megjelenés

 szürke háttér +500 Ft/megjelenés

Jeligés hirdetés ára: +600 Ft

 személyesen jövök érte

 postázást kérek

Megrendelõ neve, címe: Kelt:

Megrendelõ aláírása:

az aKció a Veszprémi hirdető irodábaN Feladott hirdetéseKre VoNatKoziK! apróhirdetéseit FeladhatJa még az alábbi úJságoKba: NAGyKANIzSAI MArATON, zALAEGErSzEGI 7 NAP

Kérjük, a táblázatba olvashatóan írja be a hirdetés szövegét, mivel csak a négyzetekbe írt hirdetést tudjuk megjelentetni. (Négyzetenként egy betût, a szavak között egy üres négyzetet hagyva, betartva a helyesírás szabályait.) Ha a hirdetésben nevét és címét is közölni kívánja, kérjük, azt is írja be a négyzetbe. (Jeligés hirdetéseit egy hónapig gyûjtjük!) Apróhirdetésének árát a négyzetrács mellett elhelyezett árlistáról olvashatja le. Annyit kell fizetnie, amelyik sorban befejezõdött a szöveg. A táblázatban szereplő árak bruttó árak, az áfát tartalmazzák.

személyes hirdetésFeladás: Veszprémi hirdető iroda – Veszprém, Kossuth u. 6. húszemeletes félemelet – tel.: 88/423-639, 88/420-134 e-mail: veszpremihirdeto@chello.hu


28

veszprémi nap 2013. július 5.

Veszp­rém, Tartu u. 5., déli intézményközp­ont (Balatonfüred felé a négysávos úton, a Peugeot-szalon mellett) É p ü l e tg É p É sz e t i á r u h á z

Tel./fax: 88/411-144

gázkészülékek – radiátorok – szerelvények

Hozza be régi radiátorát, konvektorát és cserélje DUNAFERR radiátorra! DK 600/400 16 700 Ft 9 000 Ft DK 600/1200 41 485 Ft 22 600 Ft DK 600/600 23 000 Ft 12 450 Ft DK 600/1400 48 710 Ft 26 300 Ft DK 600/800 29 000 Ft 16 150 Ft DK 600/1600 54 942 Ft 29 670 Ft DK 600/1000 35 480 Ft 19 160 Ft R TERMék

ancia

10 év gar

-46%

MAgyA

MAgyAR

Ly

MUNkAHE

Zuhanykabinok, kádak, masszázsrendszerek KF 125 (tisztítható tartályos) kémény nélküli gázbojler 89 900 Ft

22 KW kondenzációs fûtõ vagy kombi gázkazánok

299 900 Ft

Roltechnik

Hátlapos kabin csapteleppel

124 900 Ft

73 900 Ft 170 x 70 akrilkád

28 9 900 Ft 100 x 150 sarok akrilkád

38 900 Ft

-50%

Villanybojlerek

Alcap­last Folyóka 1 m

2490 Ft

85 cm zuhanyfolyóka

29 900 Ft Mély alsós WC

6990 Ft 55 cm

csaptelepek

Kludi Tercio egykaros mosdócsaptelep Kludi Tercio egykaros álló mosogató-csaptelep Kludi Tercio egykaros kádcsaptelep Kludi Tercio zuhanycsaptelep

10 990 Ft 13 900 Ft 15 900 Ft 10 990 Ft

rmék

Magyar te

25 KW kéményes kombi gázkazán

mosdó

7490 Ft

-20%

Ariston 80 l Ariston 120 l

29 900 Ft 35 900 Ft

HR 25/4 keringetõ szivattyú

12 990 Ft

Saválló kéménybélelési BWT anyagok alacsony áron rendelhetõk! Vegyes tüzelésû és faelgázosító kazánok nagy választékban. BWT háztartási vízlágyító (2,5 m3/h) 149 900 Ft Vízlágyító só 25 kg

1790 Ft

Zalakerámia csemp­ék és járólap­ok rendelésre alacsony áron!

Zuhanykabinok és kádak

A k e d v e z m é n y e k k i z á r ó l Ag A h i r d e t é s f e l m u tAtá s ávA l j ú l i u s 5 – Au g u s z t u s 10 - i g v e h e tő k i g é n y b e !

A k é P e k i l lu s z t r áC i ó k !

Winners

angol használt ruha

TELJES ARUCSERE Június 8., hétfõ 8 óra

Bizsuk és táskák érkeznek!

Veszprém, Kossuth u. 6., félemelet Nagykereskedelem: www.csutex.hu

08094427

2 x nagyobb helyen, 2 x nagyobb árukészlet

Veszprémi 7 Nap  

2013. 07. 05.

Veszprémi 7 Nap  

2013. 07. 05.

Advertisement