Page 1

Európa nem Ázsia félszigete MT n Bízzunk abban, hogy nem azoknak lesz igazuk, akik Európát

Ázsia egy félszigetének képzelik el, hanem azoknak, akik önálló civilizációnak, kultúrának és történelmi nagyhatalomnak gondolják – fogalmazott dr. Navracsics Tibor uniós biztos szombaton Veszp­ rémben, a város és a Pannon Egyetem újévköszöntő fogadásán.

V E S Z P R É M I 7

Bárczi-gála huszonötödször MT n Huszonötödik alkalommal rendezték meg karácsony

előtt a Bárczi Caritas Gálát az Agórában. Szauer István tankerületi vezető és Horváth Éva igazgató (képünkön) köszöntője után felléptek az iskola művészetek iránt fogé­ kony tanulói és átadták a Bárczi-díjakat.

Újévköszöntő áldással

NAP

PLUSZ MEGYEI INGYENES KÖZÉLETI HETILAP

2017. JANUÁR 12. XVIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

Partnerségben az erőművel MT n Stratégiai partnersé­

gi megállapodást írt alá Balatonfüred városának önkormányzata és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az új év első hetében. A megállapodásban azt rögzítették, hogy kölcsönö­ sen segítik egymást Balatonfüred keleti város­ részének fejlesztése kereté­ ben, a keleti városrész

Az Úr adjon nekünk ebben az esztendőben áldást és békességet – fogalmazott a Veszprém Megyei Önkormányzat újévköszöntő rendezvényén Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke január első hetében. MT n A fogadáson megyei és

települési vezetők előtt felelevenítette a vízkereszt­

területén az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. tulajdoná­ ban álló, rekreációt biztosí­ tó létesítmények és az azok közelében történő fejleszté­ si lehetőségek (kikötő, közforgalmú móló) megva­ lósításában. Dr. Bóka István polgár­ mester elmondta: a társa­ ság és a város közti kapcso­ lat Balatonfüred szempont­ jából kiemelt jelentőségű. Az egész évben nyitva álló rekreációs központ állásle­ hetőséget ad és adót fizet a városnak. Hamvas István vezér­ igazgató a társaság részéről azt mondta: fontos szá­ mukra, hogy azok a dolgozók, akik az erőművet üzemeltetik, magánember­ ként is nyugodt körülmé­ nyek közt éljenek.

hez kötődő bibliai története­ ket, majd azt mondta: nincs fontosabb ma annál, mint

hogy saját keresztény kultú­ ránkban és hitünkben meg­ erősödjünk, mert ez szerete­ tet ébreszt bennünk. Kitért arra is, hogy az idei év a reformáció 500. évfor­ dulója. A püspök önvizsgálat­ ra biztatott, és a keresztény­ ség napjainkban még jobban megnőtt jelentőségére figyelmeztetett. Hozzátette: könyörgésük arra irányul,

hogy ne szabdaljuk tovább az egységes anyaszentegyhá­ zat és kérjenek áldást szű­ kebb, illetve tágabb hazán­ kért. A Kapitány vonósnégyes műsora után Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke mondott pohárkö­ szöntőt, amelyben az együttműködés fontosságá­ ról beszélt.

Ünnepi megyegyűlés az alakulás évfordulóján Megalakulásának 26. évfordulóján ünnepi megyegyűlést tartott a Veszprém Megyei Önkormányzat karácsony előtt a megyeházán. megye helyett a települések fejlesztését segítő, értékeket A megyegyűlés a középszin­ felmutató és őrző megye tű közigazgatás színtere, ami lettünk, amely közelebb 26 éve alakult meg újra – kerülhet ezáltal régi feladatá­ mondta ünnepi beszédében hoz – beszélt az aktualitások­ Fenyvesi Zoltán, a megyei ról Fenyvesi Zoltán. Kiemelte, önkormányzat alelnöke. hogy a következő évek az Áttekintést adott a megyerend­ építkezéssel telnek majd, szer kialakulásáról és működé­ amelyek korábban soha nem séről, kiemelve, hogy hazánk látott lehetőségeket tartalmaz­ történelmében a vármegye nak a Veszprém megyeieknek. mindig erős, tekintélyt paran­ Rangos kitüntetéseket csoló, áldozatkész és hűséges adtak át az ünnepi megyegyű­ volt. lés keretében. Veszprém Új feladatokkal kellett Megye Érdemrendjét vette át szembenéznünk: a nagy dr. Horváth Ottó, a Pannon intézményhálózatot működtető Egyetem kémiai intézetének DARCSI ISTVÁN

igazgatója. Pro Comitatu-díjat kapott dr. Molnár Dániel háziorvos és Kovács Endre fotóművész. Posztumusz részesült Pro Comitatu-díjban Háhn Károlyné, a megyei önkormányzati hivatal közel­ múltban elhunyt közszolgálati

tisztviselője. Zárásként Polgárdy Imre, a közgyűlés elnöke és Takács Szabolcs kormánymegbízott a Szent István-terem előcsarnokában megkoszorúzta a 26 évvel ezelőtti alakuló ülés emléktáb­ láját.

Horváth Ottó vehetett át elismerést Polgárdy Imre közgyűlési elnöktől Fotó: Mátyus


2

VESZPRÉMI 7 NAP PLUSZ

2017. JANUÁR 12.

Beszélgetés Darnai János atyával, a Padányi lelki igazgatójával

Törekedjünk Krisztust is behívni a családba Augusztus elsejétől dr. Márfi Gyula érsek a Padányi Bíró Márton Katolikus Iskola lelki igazgatójának Darnai János atyát nevezte ki, aki ezt megelőzően a Várpalotai Nagyboldogasszony plébánián szolgált káplánként. Darnai János nagy örömmel fogadta a kinevezést és tele tervekkel és ambícióval kezdte meg munkáját új felelős beosztásában. Bár mint mondta, az első hónapok számára is még tanulóidőszakot jelentenek. beteglátogatások, ifjúsági és felnőtt csoportok szervezése, Tulajdonképpen ez a harmadik vezetése, adminisztrációs ügyek, évem a papságban, a veszprémi sőt gondnoki feladatok és még Érseki Hittudományi Főiskolán sok más is beletartoznak. végeztem, és 2014. június 20-án Fontosnak tartom a lelki szentelt pappá az érsek atya itt vezetést abban a közösségben, a Szent Mihály Bazilikában. Az amelyért felelősséggel tartozom. első helyem Várpalota volt Ennek során azt tapasztaltam, Fodor Balázs plébánosnál, akitől hogy nagyon sok kihívás, nagyon sokat tanultam. A amellyel az emberek találkoz­ főiskola az elméleti alapokat nak, praktikus gyakorlati adja meg, s ezek alapos elsajátí­ problémák, amelyeket azonban tása elengedhetetlen, de hogy az ha akár külső szemlélőként elméletet hogyan alkalmazzuk a segítek megoldani, akkor lelki gyakorlatban, ezt az adott életükben is sokkal hatékonyab­ szolgálati helyen tanuljuk meg. ban tudnak előre jutni. Külön Rendkívül széles spektrumot hangsúlyt fektettem arra, hogy ölel fel a mi hivatásunk, s a megismerjem a különböző konkrét lelkipásztori teendők, a pszichológiai irányzatokat, misézés, a gyóntatás, a szentsé­ figyelemmel kísérjem az ide gek kiszolgáltatása mellett vonatkozó irodalmat, hogy LÁSZLÓ PÉTER

Üszi A J Á N L J A

Napló ügyfélszolgálati iroda: Veszprém, Kossuth u. 10., tel./fax: 88/406-420

» Csomagfeladás a lakóhelyhez közel » Nincs hosszú sorban állás » Egyszerű árképzés » Általános csomagbiztosítás, max. 50.000 forint áruértékig » Online csomag nyomon követés » Átvételi elismervény Része az életünknek!

V E S Z P R É M I 7

NAP PLUSZ

jobban lássam, azok, akik eljönnek hozzám, milyen gondokkal küzdenek, milyen gondolatok foglalkoztatják őket, s így talán jobban tudok segíte­ ni. Úgy gondolom azonban, hogy a Szentírásban minden benne van, ami az életünkhöz szükséges, olyan irodalmat még nem találtam, ami jobban összefoglalná ezeket a kérdése­ ket. Ezt nem elfogultságból mondom, ezt nagyon komolyan gondolom. Az én hivatástörténetem valójában egy folyamatos fejlődés volt, döntések sorozatá­ ból állt, míg a szívemben megszületett érzés hivatástudat­ tá fejlődött. A papokról sokszor azt gondolják, hogy ez valaho­ gyan úgy történik, hogy meg­ érintette őket hirtelen a Szentlé­ lek, s a bölcsesség teljessége rájuk szállt. Az én életemben legalábbis nem így volt. Meg kell ezért küzdeni, mindenkiben van kétely, van gyengeség és csak nagy alázattal szabad vállalni ezt a hivatást. Amikor kispap voltam és készültem a papságra, szembe kellett néznem önma­ gammal, saját kihívásaimmal. Úgy éreztem, túlságosan zárkózott, visszahúzódó vagyok és nem vagyok alkalmas erre a hivatásra. A kispapi években ott volt a feladat, hogy ezen változ­ tatni kell, hiszen ha a Jóistentől meghívást kaptam erre a feladatra, akkor alkalmassá kell válnom rá, hogy Krisztust képviseljem az emberek között. Úgy, ahogyan a szenteléskor, újra és újra le kell borulni az oltár elé ma is és azt mondani, Istenem, hát itt vagyok, a tiéd vagyok, mutasd meg nekem az utat, és mutasd meg nekem,

Regionális hetilap • A Maraton Lapcsoport tagja

merre vezessem azokat, akiket rám bíztál. Nem arról van szó, hogy hibátlanná, tökéletessé, mindig erőssé szeretnék válni, hanem olyan emberré, aki Krisz­ tus jelét mindig magán tudja hordozni, legyen bármennyire törékeny és esendő. Nagyszerű atyák kísértek végig az utamon, sok támogatást és biztatást kaptam tőlük. De ott volt a hívek szeretete is, s ezek mindmind segítettek abban, hogy azt tudjam mondani, igen, ehhez a közösséghez érdemes tartozni, s adott esetben áldozatot is vállalni. Most itt az iskolában más a feladat, más korosztályhoz tartoznak, akiket meg szeretnék szólítani. Figyelek rájuk és arra törekszem, hogy a saját nyelve­ zetükön tudjak szólni hozzájuk, átadni nekik az örök értékeket és gondolatokat. Így talán jobban felismerem, megértem problémáikat, azokat a sajátos szituációkat, amelyekbe ők kerülhetnek. Gyakran beszélünk jó és szép dolgokról, de ha azokat nem tudják felfogni, nem értik, akkor nem érjük el a célunkat. Nagyon fontosnak tartom, hogy szeretettel fordul­ junk a szülők felé is, akik nyilván a saját plébániájukon megélik az egyházközségi életet, de biztatom őket, ha szükségét érzik, jöjjenek be hozzám és én igyekszem segíteni nekik. Ha nincs rendben a lelki életük, ha nem tudják sugározni Krisztus fényét és örömét, azt megérzi a gyerek is, hiszen elsősorban a szülőkről veszi a példát. Itt állunk karácsony küszö­ bén, amely egyik legnagyobb

egyházi ünnepünk, amelyet még a nem hívő családokban is általában megülnek, de amely­ nek eredeti jelentését és jelentő­ ségét ma gyakran elfedik a készülődés, a vásárlás izgalmai. A karácsony meghittsége, a karácsony öröme nem egysze­ rűen csak hirtelen meglepi az embert, ezért tenni is kell valamit. Fogalmazhatnánk úgy is, hogy ez egy megdolgo­ zott öröm. Ha az adventi időben nem teszek meg semmit azért, hogy a karácso­ nyom szép legyen, nem készülök rá, akkor nagy valószínűséggel nem is lesz olyan. Az advent egy olyan időszak, amikor mindazt a sok-sok örömet, ami engem az év során ért, összegyűjthetem és elraktározhatom. Akkor, amikor nehéz, amikor nem szívesen figyelek az Istenre, akkor ezeket a szeretet­ tartalékokat elő lehet venni, és átgondolni, hogy Isten milyen szeretettel fordult felém. Miért csüggednék? A béke, a karácsony öröme igazából nem az ünnepből fakad, ha a lelkemben nincs béke és öröm, akkor nem lesz a környezetem­ ben sem. Karácsony este, amikor együtt vagyunk, törekedjünk Krisztust is behívni a családba. Azt mondani, köszönöm, hogy kétezer év után is megemlékezhetek születésedről, hogy születésed mind a mai napig meghatároz­ za a világot, és mind a mai napig megadja azt a szeretetet, boldogságot és örömet, amelyet minden keresztény ember a magáénak tudhat.

A lap ingyenes • Megjelenik 25 758 példányban Ajka, Alsóörs, Balatonalmádi, Balatonfüred, Balatonfűzfő, Bánd, Csopak, Felsőörs, Herend, Márkó, Nemesvámos, Szentkirályszabadja, Tótvázsony, Zirc településeken. • Lapigazgató: Bálint Kata • Felelős szerkesztő: Mátyus Tamás Szerkesztőség: Veszprém, Házgyári út 12., Tel.: (88)400-400, e-mail: veszpremi7nap@maraton.plt.hu • Apróhirdetés-felvétel: Veszprémi Hirdető Iroda, Veszprém, Kossuth u. 6. félemelet Kiadó: Maraton Lapcsoport – Multivízió Kiadói Kft. Veszprém, Házgyári út 12., http://www.maraton.hu, e-mail: maraton@maraton.plt.hu, Tel.: 88/400-400 Felelős kiadó: Kázmér Judit és Heffler György ügyvezető igazgatók • ISSN: 1789-6703 • Nyomdai munkák: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ Veszprém, Házgyári út 12. Felelős vezető: Horváth Gábor • Megrendelés száma: V 01/2017. • Terjeszti a Pannon Lapok Társasága • A terjesztéssel kapcsolatos észrevételeket a +36-30-417-5062-es telefonszámon várjuk.


Január 15., vasárnap 17 óra

Színházak

Diénes Kinga Bőrbe varrt gondola- A Ferencsik János Zeneiskola újévtok című kiállítása a művelődési köz- köszöntő hangversenye az Anna Petőfi Színház Január 13., péntek 19 óra pont kiállítótermében Grand Hotelben, fellépnek a zeneisJanuár 12., csütörtök 15 óra A Férfiagy – avagy miért ne próbálkola művészeti csoportjai Tanár úr kérem – ifjúsági bérlet juk megérteni a nőket? című egyszemélyes vígjáték Csányi Sándor előJanuár 17., kedd 17 óra Január 13., péntek 19 óra adásában a művelődési központ A Beszélgetések a lelki egészségről My Fair Lady – Csokonai-bérlet színháztermében, a Thália Színház Január 13., péntek 18 óra című sorozat következő előadása a Január 14., szombat 19 óra saját előadása Lipták Gábor Városi Könyvtárban, A testőr – Bujtor István-bérlet Művház-mozi: Mielőtt felkel a nap előadók: Frank Róbert pszicholóJanuár 15., vasárnap 10–18 óra gus, Petschovszky Márta mentálhi- Január 15., vasárnap 19 óra Január 14., szombat 9–11 óra A csemegepultos naplója – Csillaggiénés szakember Esküvői kiállítás a művelődési közBabaruhabörze az alsóörsi Babaszóró-bérlet pont aulájában mama Klub szervezésében a műveJanuár 16., hétfő 17 óra lődési házban Január 18., szerda 16 óra My Fair Lady – Ujhelyi Olga-bérlet

Alsóörs

Kabóca Bábszínház Január 13., péntek 10.30 óra A három kismalac és a farkasok – Pepita-bérlet Január 15., vasárnap 10 óra A három kismalac és a farkasok Január 22., vasárnap 10 óra Angyalbárányok

Nagyobb terjeszési területen,

14 településen érheti el olvasóinkat!

Balatonfűzfő

A Felnőtteknek kreatívan sorozat Január 14., szombat 10 óra Január 13., péntek 17 óra keretében kézműves foglalkozás a Családi (társas)kör: Activity-parti a Újévi koncert és köszöntő a művelőművelődési központban művelődési házban dési központ és könyvtárban, köszöntőt mond Marton Béla polgárJanuár 20., péntek 17 óra Január 20., péntek 17 óra mester, ünnepi műsor: Grácia hegeÜnnepi műsor és az Ajkai Képzőmű- Ünnepség a magyar kultúra napja dűtrió vészeti Egyesület kiállításának meg- alkalmából a művelődési házban nyitója a magyar kultúra napja alkalmából a művelődési központ kiállítótermében

Balatonfüred

Január 20., péntek 19 óra

Január 17., kedd 17 óra My Fair Lady – Vetési Albert-bérlet

Új logisztikai centrum épült

Január 18., szerda 18 óra

Január 22., vasárnap 19 óra „Emlékszilánkok” – 5. – pedagógus – bérlet

PLUSZ MEGYEI INGYENES KÖZÉLETI HETILAP

2016. JANUÁR 21. XVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

Mielőtt a Balaton jegére lépnénk, nem árt az óvatosság, a katasztrófavédelem több tanác�csal is ellátta a téli sportok kedvelőit az elmúlt napokban. hangsúlyozták: csak az elő­ zetesen kijelölt helyeken szabad a jégre menni, de soha ne egyedül válasszuk ezt az időtöltést, hogy tudjunk egymásra figyelni. Fontos a ruházat helyes megválasztása: testhez simuló többrétegű, lehetőleg kis nedvszívó tulajdonságú ruhákat válasszunk, amik lassan engedik át a vizet, így ha vízbe esünk, kevésbé nehezednek el és a testünk is lassabban hűl ki. A jégre lépve egyenletesen lépked­ jünk, hiszen ha megcsúszunk és elesünk, a jeget ért hirte­ len ütés annak beszakadásá­ hoz vezethet. Ha azonban mégis besza­ kad a jég alattunk, igyekez­ zünk kerülni a felesleges mozdulatokat, ezáltal meg­ őrizve a ruházatunkban lévő szigetelő légréteget. Próbál­ juk meg a lábunkkal a jég szélét elérni és a part felé

előrelökni magunkat, illetve segítséget kérni. A segítségnyújtásnál is óvatosnak kell lenni: hason csúszva közelítsük meg a jég közé került embert, de ne menjünk egészen a beszaka­ dásig. Az utolsó szakaszt hidaljuk át segédeszközök­ kel, például egy hosszú ággal, bottal, kötéllel vagy nadrágszíjjal. Ha több segítő­ társ van a helyszínen, alkos­

Brusznyai Árpádra emlékeztek

bábelőadás Veszprém Agóra

Január 8., 10 óra

Jegyek online és a helyszínen.

www.kabocababszinhaz.hu +36-20-215-1906

Gyere, nézd meg nálunk, milyen egy táncóra!

Az együttes nyílt napja: 2017. január 14. Helyszín: Veszprém Agóra, kamaraterem Várunk Téged szeretettel: Böhm Nóri 70/382 9506 Barbarics Zsófi 30/601 8013

footnotesdco • footnotesdco @gmail.com

Órák: 9.00–10.00 Kreatív Krreatív táncelőkészítő: 4–7 év 10.00–11.00 Modern/ Modern/ kortárs tánctechnikai alapozó: 8–13 év 11.00–12.00 Kreatív tánc és koreográfia: 8–13 év 12.00–13.00 Pilates: 8 évtől 13.00–14.00 Modern/ kortárs tánc: 14 éves kortól 14.00–15.00 Kreatív fejlesztés és koreográfia: 14 éves kortól

433027

MT n Közleményükben

sunk láncot úgy, hogy min­ denki hason fekve az előtte lévő lábát fogja. Az odanyúj­ tott segédeszközökkel húz­ zuk ki a szerencsétlenül jártat a jégre, majd a partra. Ha sportolás közben bajbajutott embert látunk, kérjünk tűzoltói segítséget a 112-es központi segélyhí­ vó telefonszámon. A jeges vízből mentett embert azonnal ne vigyük túlfűtött, meleg helyre, töröljük szá­ razra, adjunk neki meleg italt, és fontos, hogy az ilyen embert minden esetben orvosi ellátásban kell részesí­ teni.

Toleranciát és békességet MT n Türelmet, toleranciát és békességet kívánt újévi köszöntőjében a megye lakosságának Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke a megyeházán múlt pénteken. Ünnepi köszöntőjében dr. Márfi Gyula érsek az egyház és az állam viszonyáról beszélt. (Folytatás a 3. oldalon.)

A három kismalac és a farkasok

Filmvetítéssel egybekötött könyvbeNekünk áll a László címmel Hadházi Doni megemlékezés a Katona a mutató Hamvas Béláról, a KossuthPannon Várszínház László önálló estje a művelődési hóban című szobornál, rossz idő díjas magyar íróról, filozófus, esztéta központ színháztermében, vendég esetén a közösségi ház nagytermé- és könyvtárosról a faluház nagyter- Január 14., szombat 19 óra mében Bellus István ben A Bunkerrajzoló

Fontos tanácsok a jégen

Emlékezés az áldozatokra MT n Egykori parancsnokára, a forradalmi szerepéért halálra ítélt Pálinkás Antal őrnagyra emlékezett Szűcs Béla Albert Petőfi-díjas újságíró a közelmúltban Veszprémben a volt MHSZ-székházban. Pálinkás Antalt 1957-ben ítélték halálra forradalmi tevékenysége miatt.

A kockás sikló az év hüllője MTI n A kockás siklót választotta az idei év hüllőjének a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kétéltű- és hüllővédelmi szakosztálya. Az egyesület csütörtöki közleménye szerint kevésbé közismert, hogy Magyarországon két vízisiklófaj él, amelyek közül a kockás sikló az, amelyik jobban kötődik a vízhez. A Balatonon például gyakrabban lehet vele találkozni, mint közeli rokonával, a vízisiklóval, hiszen előszeretettel húzódik meg csónakokban, vitorlás hajókon, bukkan fel zsúfolt strandokon vagy keres magának menedéket nyaralóépületekben.  A magyarországi vizek természeti állapotának romlása, a folyó- és tópartok átalakítása, kiépítése azonban komolyan veszélyezteti ennek a fajnak a fennmaradását, ezért többek közt ismeretterjesztő előadásokkal, családi programokkal és kirándulásokkal kívánják a szakemberek szélesebb körben megismertetni és megszerettetni ezt a különös kígyófajt. Az idei programok során az MME kétéltű- és hüllővédelmi szakosztálya nagy hangsúlyt fektet a faj elterjedésének feltérképezésére is, amelyben bárki részt vehet: a kockássikló-védelmi évre megújult Országos Kétéltű- és Hüllőtérképezés Program honlapjára bárki feltöltheti megfigyelési adatait.

Január 19., csütörtök 19 óra My Fair Lady – Simon-bérlet

Latinovits–Bujtor Játékszín

MT n Kétmillió eurós beruházásként épített új logisztikai csarnokot a nass magnet Hungária Kft Veszprémben, amelyet szombaton adtak át. Az ünnepélyes avatáson Porga Gyula polgármester kiemelte, fontos partnerei az önkormányzatnak a veszprémi gazdasági társaságok. Cikkünk a 4–5. oldalon.

megújuló újságok, megújuló lehetőségek

Január 18., szerda 19 óra My Fair Lady – Kolontár-bérlet

Lovas

Január 12., csütörtök 15 óra

Ajka, Alsóörs, Balatonalmádi, Balatonfüred, Balatonfűzfő, Bánd, Csopak, Felsőörs, Herend, Márkó, Nemesvámos, Szentkirályszabadja, Tótvázsony, Zirc

432994

Január 19-ig

432979

Ajka

3

VESZPRÉMI 7 NAP PLUSZ

2017. JANUÁR 12.

Jégről mentési gyakorlatot végeznek a tűzoltók Balatonfűzfőn Archív fotó: Mátyus


VESZPRÉMI 7 NAP PLUSZ

432870

2017. JANUÁR 12.

To v á bb i a j á n l ato k :

%

Snow Rush női/férfi téli bakanccs

Vízálló membránnal, meleg, polár belsővel, extrém körülmények között is helyt álló robosztus, hőszigetelt gumitalppa al. [3280224, 3270453]

34.990,-

Lábmelegítő

3 pár/csomag. A lábaka at akár több, mint 6 órán át is melegen tartja. 497,- ft/pár. [1171006]

1.490,,

%

%

%%

cipő + lábm

12.990,1 yett 36.480,– hely

NYERŐ Á R

%

Különböző téli kiegé észítők [7023081 7080735] [7023081,

%

%

%

SALE!

EN SZETTBelegí tő

csak

990,-

9.990,-

Á NY ERŐ ÁR

NY ERŐ ÁR

csak

%

20%

SALE! Safine Nessa női sídzseki

Elegáns női dzseki, steppelt betéttel, Aquabase Pro 2.2 vízálló, szélálló, lélegző membránnal. Levehető hófogóval és kapucnival. [8510576]

%

Tová áb bi

%%

kedvezmény

Női/férfi szabadidőnadrág

i n t e r s po r t . h u

Az akció időtartama: 2017.01.11–22.

Kényelmes, puha pamut melegitőnadrág. [4493108, 4496012]

Pro Training MS focilabda Méret: 5 [1201744]

csak

2.990,-

minden gyerek és felnőtt teremcipőre!

NY ERŐ ÁR

30.990,-

Kézmelegítő

3 pár/csomag. A kezet akár 12 órán át is melegen tartja. 463,- ft/pár. [1171002]

1.390,-

Stadio Toro/ ACE 166.4 felnőttt terem focicipő [35853444, 3585282]

sídzseki +

A hallókészülékek képesek jelentősen javítani a hallásproblémával élők életminőségét. Sokan ismét hallják a szabadban a madarak csiripelését, és első alkalommal hallhatják a szomszéd szobában játszó unokák nevetését. Egy új felhasználónak azonban türelmesen ki kell várnia, hogy elteljen egy átállási időszak, ami alatt megszokja a készüléket. Várhelyi Krisztinát, az Auditus Halláspontok audiológusát kérdezzük azokról a jelenségekről, amelyekhez alkalmazkodni kell a megszokási időszak alatt. Mi az oka, hogy az új készülékkel hallott hangok furcsának tűnnek? Amikor valaki elkezd hallókészüléket használni, a hangok, amiket hall, eltérhetnek attól, mint amilyennek emlékezett rájuk. Ennek az az oka, hogy a hallásvesztés során a változások nem csak a fülben, hanem az agyban is zajlanak. Az agy "átállítja magát", alkalmazkodik az új helyzethez. Tehát, amikor egy hallókészülék ismét normális erejű hangokat küld, azzal meglepi az ettől elszokott agyat. Ilyenkor érdemes tovább használni a hallókészüléket. Ha az jól van beállítva, akkor minden hang ismét nor-

%

%

tt 32.380,– helye

NY ERŐ ÁR

,-* 9.990,NY ERŐ ÁR

EN SZETTB kézmelegítő

14.990,-

csak

Randon Mid felnőtt outdoor cipő

Középmagas szárú strapabíró cipő, kényelmes kialakítással, szellőző felsőrésszel és lábujjvédő résszel. [3470509]

csak

4.990,NY ERŐ ÁR

InTersporT Veszprém, Dornyai Béla u. 4.

Mi a baj az új hallókészülékemmel? málisnak fog tűnni egy kis idő elteltével. Viselje a hallókészülékeket csak egy-két órán keresztül az első napon, majd fokozatosan növelje a napi viselési időt. Fontos, hogy kezdetben kerülje a zajos környezetet is. Gyakran halljuk, hogy a hallókészülék sípol. Ennek mi az oka? Akusztikus visszacsatolásnak hívják, amikor a készülék hangszórójából a hang "visszahallatszik" a mikrofonjába. Ekkor észlelhetjük a sípoló hangot. Ez rontja a hallásképességét, de zavaróan hat a készülék viselőjére is. A sípolásért többnyire a hallójáratban felhalmozódott fülzsír a felelős, amelynek eltávolításával a probléma gyakran megszűnik. A rosszul illeszkedő illesztékek szintén okozhatják a jelenséget. Ha valaki azt tapasztalja, hogy betegsége vagy fogyás után készüléke sípolni kezdett, akkor lehet, hogy egy új illesztékre van szüksége. Mi tanácsol azoknak, akiknek nehézséget okoz a többszereplős beszélgetés? A korszerű hallókészülékek már úgy vannak kialakítva, hogy minimálisra

csökkentsék a háttérzajt. Ennek ellenére, - különösen, ha valaki még nem régóta visel hallókészüléket gyakran nehéz felismerni egy bizonyos zajt vagy hangot. Ha több ember is beszél egyszerre, nehéz követni a beszélgetést. Ettől nem kell elkeseredni, ez még épp hallású emberek számára is gyakran kihívást jelent. Amint hozzászokik készüléké-

furcsa az elején, de egy rövid időszak leteltével mindenki képes azt megszokni. Azt javaslom mindenkinek, hogy adjon magadnak egy pár hetet, hogy alkalmazkodni tudjon az új érzéshez. Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot hallásgondozójával, hiszen valószínű, hogy a készülék kitisztításával, a programozás finomhangolásával, az

hez, azt fogja tapasztalni, hogy egyre nagyobb magabiztossággal tudja kezelni a hasonló szituációkat.

esetleges kisebb hibák megjavításával ismét élménnyé válhat hallása. A HalloMás Hallásközpontban vannak kifejezetten ezt az igényt kiszolgáló, úgynevezett ingyenes Szerviz Napok, amelyeknek időről időre lehetőséget adnak a hallókészülékek gyors és szakértő módon történő karbantartására.

Sokan megijednek az új készülék okozta változástól. Nekik mit javasol? A hallókészülék viselés egy kicsit

432694

4


VESZPRÉMI 7 NAP PLUSZ

2017. JANUÁR 12.

Sérelmek a pszichiátrián

Újra van Ajkán szakképzés MT n Tavaly októberben

Ezt már érezték most is a Szent-Györgyi Albert az ajkai cégek, vállalko­ Szakgimnázium, Szakkö­ zók, és több tárgyaláson zépiskola és Kollégium kifejtették aggályaikat csatlakozott a Veszprémi számára. Fenyvesi Zoltán Szakképzési Centrum­ úgy fogalmazott: szerinte hoz, és ezáltal az alapít­ Ajka oktatáspolitikai ványi fenntartású iskola döntése elhibázott lépés állami intézménnyé vált volt és kudarcot vallott – tájékoztatta lapunkat azzal, hogy 2011-ben nem Fenyvesi Zoltán, a megyei tartott meg egyetlen közgyűlés alelnöke. szakképzési intézményt Felidézte, 2011-ben sem állami felügyelet Ajka város önkormányza­ alatt. Hozzátette: az ta a Bercsényi és a Bánki állam elsődleges feladata összevonásával létreho­ a szakképzésben, hogy zott ajkai szakképző támogassa az állami intézményt átadta a Hit szakképzéssel foglalkozó Gyülekezetének, és ezzel intézményeket, hiszen így olyan helyzet alakult ki, tud a munkaerőpiaci hogy Veszprém megye igényeknek megfelelő Fenyvesi Zoltán Fotó: Mátyus szakképzést biztosítani. nyugati felében, Ajka Sümeg, Tapolca térségé­ Ez most megvalósult, ben egészen Keszthelyig, az elkövetkező években Jánosházáig nem volt a nyezte a térségi vállalatok­ az ajkai vállalatok igényei­ vállalatok igényeinek megfe­ nál, hogy nem volt megfelelő nek megfelelő képzés folyhat lelő állami szakképző intéz­ helyi szakember-utánpótlá­ az intézményben – jelezte mény. Mindez azt eredmé­ suk – tette hozzá. Fenyvesi Zoltán.

Az alábbi munkakörökbe AZONNALI KEZDÉSSEL keresünk munkatársakat BETANÍTOTT munkák:

• OPERÁTOR • KÉZI ÖSSZESZERELŐ • GÉPKEZELŐ Jelentkezés: hívjon minket vagy küldjön SMS-t, és mi visszahívjuk: 88/400-453; 20/929-2430 vagy küldje el önéletrajzát e-mailben: veszprem@manatwork.hu Veszprém, Ady E. u. 3. – a belvárosi körforgalomnál

M-K. R. Sz.: 3440/2001 A. Ny. Sz.: NAIH 73314/2014.; NAIH-85575/2015.

GÉPBEÁLLÍTÓ ÉS KEZELŐ

Újra SZERVÍZ NAPOK A Hallásközpontban!

FELADATOK: FELADATOK: • Termelősoron lévő gépek (eszterga, köszörű, présgép) • Termelősoron lévő gépek (eszterga, köszörű) üzemeltetése;kezelése gépek beállítása, kezelése üzemeltetése; gépek beállítása, • Minőségi önellenőrzés • Minőségi önellenőrzés elvégzése (SPC)elvégzése (SPC) • Gépek, eszközök napi karbantartása • Gépek, eszközök napi karbantartása ELŐNYT JELENT: • Tömegtermelésben szerzett többéves tapasztalat

Hozza el hozzánk bármilyen típusú hallókészülékét

ELVÁRÁSOK: • Középfokú műszaki végzettség (gépi forgácsoló vagy AMITműszaki KÍNÁLUNK: végzettség) géplakatos, vagy egyéb • Szakmai kihívás, fejlődési lehetőségVAGY • Egyetemes- vagy félautomata esztergagépen, • Versenyképes juttatások csúcsnélküli köszörűn, VAGY présgépen szerzett • Hosszú távú, stabil foglalkoztatás munkatapasztalat előnyt jelent • Több műszakos munkarend vállalása

2017. január 19-20.-án, és mi

AMIT KÍNÁLUNK: • Hosszú távú, stabil foglalkoztatás • Szakmai kihívás, fejlődési lehetőség • Versenyképes juttatások, cafetéria, bónusz, egészségbiztosítás, nyugdíjpénztári befizetés • Magas műszakpótlék • Munkába járás támogatása • Rendezett üzemi környezet • Vállalati rendezvények, sportprogramok Amennyiben valamelyik munkakör felkeltette érdeklődését, kérjük, hogy önéletrajzát küldje az alábbi címre: ARCONIC-Köfém Kft. HR Szervezet 8248 Nemesvámos, Dózsa György u. 2/A. E-mail: nemesvamos@arconic.com

ingyenesen bevizsgáljuk, szükség esetén a helyszínen megjavítjuk!

Hallomás Halláscentrum és rendelő:

432727

Az üzem jelenleg 220 fővel működik, de további bővítéseket tervezünk mind termékkörben, mind pedig létszámban.

FIX, HOSSZÚ TÁVÚ MUNKAHELYEK

Akció! Ingyenes hallókészülék átvizsgálás és helyben javítás!

• Egyetemes- vagy félautomata esztergagépen, csúcsnélküli köszörűn szerzett tapasztalat munkakörbe • Többműszakos, folyamatos munkarend vállalása

433022

Repülőgépipari és egyéb ipari felhasználásra készülő termékeinket – titán szegecsek, valamint kívül-belül menetes meneterősítő betétek több fajtája – számos különleges anyagból (szénacél, rozsdamentes acél, titán, illetve speciális ötvözetek), és különleges technológiával gyártjuk. Gépparkunkban főként esztergák, köszörűk, présgépek, menethengerek és egyéb célgépek találhatók.

ELVÁRÁSOK: nemesvámosi Munkatársakat keresünk • Gépi forgácsoló vagy géplakatos végzettség telephelyünkre több műszakos munkarendbe

Alapítványunk közel 20 éve biztosít ingyenes jogsegélyszol­ gálatot azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során. Ha ön vagy ismerőse ilyen helyzetben van, illetve tudomása van ilyen esetről, kérjük, jelezze az alábbi elérhetőségeken: Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány Cím: 1461 Bp. Pf.: 182. Telefon: 06 (1) 342-6355, 06 (70) 330-5384. E-mail: panasz@cchr.hu Weboldal: www. emberijogok.hu Minden információt bizalmasan kezelünk!

432860

Állásbörze

Az ARCONIC-Köfém Kft. (régi nevén Alcoa-Köfém Kft.) NEMESVÁMOSI telephelyén fő tevékenységünk a fémmegmunkálás, emellett palettánkon a szerszámgyártás, valamint a különleges ötvözetek hőkezelése is megtalálható.

5


VESZPRÉMI 7 NAP PLUSZ

Veszprémi fuvarszervező irodába keresünk adminisztrátor-ügyintézőt német társalgási szintű nyelvtudással. Önéletrajzokat a katalin.felber@ schachinger.com e-mail címre kérjük megküldeni

RECEPCIÓVEZETŐT keres éves foglalkoztatással.

Elvárások: • Jó kommunikációs készség • Vendégközpontú gondolkodás • Angol és német társalgási szintű nyelvtudás, egyéb nyelvismeret előnyt jelent • Precíz munkavégzés • Számítógépes ismeret

Feltétel: Photoshop, CorelDraw vagy Illustrator ismerete.

432997

(Ajándéktárgyak előállítása, nyomtató segítségével.)

• Dinamikus, vidám csapat • Versenyképes fizetés • Munkahely közvetlenül a Balaton-parton • Idegen nyelvek aktív használata • Igény esetén szállást biztosítunk

Veszprémi pizzériába rendelésfelvételre és konyhai kisegítői munkakörbe kolléganőt keresünk. 70-314-3150 Hétvégi értékesítési és fizikai munkára kollégát keresünk gépkocsivezetői gyakorlattal. 70-317-5649

Számítógépes nyomtatáshoz keresek grafikust.

Amit kínálunk:

Szakácsnőt, valamint konyhai kisegítőt azonnali kezdéssel Veszprémbe felveszek. 304845-166

Előny: Önálló munkavégzés, többéves szakmai gyakorlat, képzettség valamely képzőművészeti ágban, némi angol nyelvtudás.

Hétvégi értékesítési és fizikai munkára intelligens kolléganőt keresünk. 70-233-4466 Veszprémi étterembe szakácsot keresünk! Heti 4 nap munka! Érd: 70-943-5929 Pizzafutárt keresünk! Saját autóval részmunkaidőben vagy főállásban is! Érd: 70-943-5929

Munkahely: Szentkirályszabadja, Játék- és Rajzműhely Jelentkezni: mause@mause.hu 432714

Nemesvámosi élelmiszerüzletbe éves állásra részmunkaidőben foglalkoztatva

Veszprémi székhelyű épületelektronikai kft.

Karosszérialakatost, autófényezőt felveszek, teljesítménybérezés, szakmai gyakorlat előny. 06-30-2377-692

riasztó és/vagy tűzjelző

Ingatlan értékbecslőt keresünk, aki banki szakvélemények elkészítésében jártas. 06-30-2355910

berendezések telepítésében jártas munkatársat alkalmazna, felkészültségtől függően

Ebéd házhozszállításra keresünk azonnali belépéssel munkatársat. Érdeklődését a 70-433-5587 telefonszámon várjuk.

kezdő nettó fizetéssel. Érd.: Tel.: 30/9469-966, 88/591-478.

eladó-pénztárost keresünk, illetve megváltozott munkaképességűek (rehabos) jelentkezését is várjuk. Szakképzettség nem feltétel.

200–250 ezer Ft

Érdeklődni személyesen az üzletben (Nemesvámos, Kossuth u. 116.) az üzletvezetőnél, illetve a 30-644-2695 tel. számon lehet. Önéletrajzokat a horvathj@mecsekfuszert.hu e-mail címre küldhetik.

ÁLLÁST KERES

Pályázati felhívás

Magányos emberekhez művelt társalkodónő házhoz megy. 70953-1481

A Veszprémi 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet Igazgatósága pályázatot hirdet

Gondozást, takarítást vállalok. Elérhetőségem: 70-578-5477

ügyvezető igazgatói

CSALÁDI HÁZ Vennék Veszprémben vagy Balatonalmádiban jó minőségű családi házat vagy sorházat. Kis kert és garázs szükséges. Méret: 80-120nm. Fizetés és költözködés: február. Érd:06-309970-947

munkakör betöltésére Az ügyvezető igazgató feladata: felelős a lakásfenntartó szövetkezet gazdálkodási tevékenységéért, valamint a szövetkezethez tartozó egyedi fűtési rendszerű (tetőtér kazános) épületek működtetésével, karbantartásával kapcsolatos vezetői feladatok ellátása, továbbá az ügyvezetés munkaszervezetének irányítása, ellenőrzése. A munkakörrel kapcsolatos részletes információk beszerezhetők a Lakásszövetkezet irodájában (Veszprém, Simon István 2/B, telefon: 427-367).

Veszprémben, Endrődi városrészben található, 120nm-es, 3+2félszobás, 2fürdőszobás, tehermentes sorházrész garázzsal, kicsi kerttel eladó. Ár:25.000.000Ft 06-20-2149555

Pályázati feltételek: – felsőfokú iskolai végzettség (építőmérnöki szakirány előnyt jelent); – büntetlen előélet; – magyar állampolgárság; – legalább ötéves vezetői, valamint – társasházkezelői gyakorlat.

Veszprémben, Roboz utcában 2009-ben épült, 94nm-es, tetőtérbeépítéses ház kicsi pihenőkerttel, gépkocsibeállóval eladó. Iá:34,5MFt Érd:06-30-3225818

A pályázathoz csatolandó: – részletes szakmai önéletrajz (amely tartalmazza az előző munkahelyek, munkakörök feltüntetését); – a végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok hiteles másolata; – vezetési elképzeléseket tartalmazó részletes szakmai program; – három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány; – bérigény megjelölése.

Veszprém Gyulafirátóton 1980ban épült családi ház vállalkozásra, raktározásra alkalmas melléképülettel eladó. Ára:26Millió Érd:06-70-3201358

Egyéb információ: a vezetői megbízás – 3 hónapos próbaidő után – 3 éves határozott időre szól, amely alkalmasság esetén meghosszabbítható, határozatlan időre változtatható.

Eladó Ősiben, Várpalotánál 4948nm területen gerendás, tornácos ház, kétszobás. Gazdálkodhat, építhet. (Víz, villany van) 06-88-496-282

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőtől számított 30 nap. A munkakör betölthető 2017. március 15-től. A pályázat benyújtásának helye: 1. számú Lakásfenntartó Szövetkezet – 8200 Veszprém, Simon István u. 2/B. (személyesen vagy postai úton, zárt borítékban). A borítékra kérjük ráírni: „Ügyvezető igazgatói pályázat”

432715

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. január 31.

Veszprémben, Füredi dombon, Csizmadia utcában, 120nm-es sorházrész nagyon szép állapotban, nagy garázzsal eladó.06-20-2149-555 Egyetem városrészben sorházrész eladó. Érd: 30-6828-818

4328 43 2846 46

Családi ház, 3szoba+különbejáratú irodának alkalmas helyiség Veszprémben, Jutasi úton, a belvároshoz közel eladó. 302323-174 Hidegkúti 2,5szobás házat, nagy kerttel elcserélnék 1,5 vagy 2szobás veszprémi lakásra 0630-218-0000 Kétszintes társasházat vásárolnék Veszprémben. Hívását köszönettel várom: 06-30-6620-431

LAKÁS

Kedv Ke dve ező árak árakka kall Mikolasek Péter

költöztetés Tel.:: 06/ Tel. 06/70 70/2 /211 11-0 -021 215 5 T./f T. /fax ax:: 88/ 88/410 410-7 -785 85

Kertkapcsolattal a Május 1.utcában hatlakásos társasház 2.emeletén 68nm-es, erkélyes, szigetelt téglalakás garázzsal, tárolóhelyiséggel eladó. Iá:19,6Millió Érdeklődni:30-6785554 Veszprémben, Haszkovó utcában, 4.emeletes épületben, magasföldszinti, 85nm-es 1+3 félszobás+étkezős tehermentes panellakás eladó. Iá: 15.700.000.-Ft 06-20-2149-555 Hajmáskéri földszinti, 1szobás, tökéletes elosztású, tehermentes lakás, családi okok miatt eladó. (Irányár:2,5MillióFt) Érd:15óra után 70-7033-908 Veszprémben, Egry városrészben található, 68nm-es, 1+3félszobás, 1.emeleti, felújított panellakás 18.700.000.-Ft-ért eladó.06-20-2149-555 Veszprém, Jeruzsálemhegyen, csendes környezetben lévő, téglaépítésű társasházban kétszobás lakás eladó. Érd: +36-30334-0833

Csendes helyen első emeleti, szigetelt, felújított, összkomfortos, erkélyes, kétszobás téglalakás eladó. Érd:30-415-0949 Eladó Veszprémben 1+3szép lakás, erkélyes, parkosított négyemeletesben. Érd: 06-70-6190729 Stromfeld 4.számban 36nm I.emeleti nagykonyhás, teljesen felújított garzonlakás tulajtól eladó.30-2040-545 Damjanich utcában 3emeletes épületben felújított, 1,5szobás lakás eladó. Érd: 06-30-2150702 Veszprém, Jutasi úti panelépületben kétszobás, felújított, azonnal beköltözhető lakás eladó. Érd: +36-30-334-0833 Veszprém, Stromfeld utcában teljesen felújított, 35nm-es, azonnal beköltözhető lakás eladó. Érd: +36-30-334-0833

Keresünk-kínálunk ingatlanoKat

70/3-800-323 www.nivoingatlan.hu

432999

Veszprém, Jutasi úti téglaépületben másfél szobás lakás eladó. Érd: +36-30-334-0833 Veszprém, Vécsey utcában előkertes 3szobás lakás gépkocsibeállóval eladó 06-30-956-4761 Jutasi 61. teljesen felújított, 6. emeleti, 54nm kétszobás lakás tulajtól eladó 30-2040-545 54nm erkélyes lakás a Haszkovó 16-ban eladó. Érdeklődni mindennap 17után. 70-200-3535 Veszprém, Damjanich utcában másfél szobás lakás eladó. Érd: +36-30-334-0833 Jutasi úton eladó II. emeleti, 44 nm-es lakás. 20-532-5293

ALBÉRLET KÍNÁLAT

Keresek sürgősen Veszprémben, 2 vagy 3szobás téglalakást! Köszönettel várom hívását!06-20214-9555

Veszprémben másfél szobás, egyedifűtéses, bútorozatlan lakás hosszútávra nyolcvanötezer+rezsiért kiadó. 06-30-2180000

Veszprém, Bakonyalja lakóparkban újszerű, 2,5 szobás lakás eladó. Érd: +36-30-334-0833

Kiadó belvárosi 2,5 szobás lakás 100.000 Ft/hó + rezsi 30-3627214

HALLÓKÉSZÜLÉKEK KEdvEZő áron 2017-ben is! – angol minőségi hallókészülékekkel – ingyenes hallásvizsgálattal – ta ácsadással (Dr. Pethő Mária) – kamatmentes részletfizetéssel

Várjuk kedves ügyfeleinket! Bejelentkezés: Veszprém, Szeglethy u. 1. Belvárosi Üzletház, fsz. Tel.: 88 329 037

www.hallokeszulek.hu

432851

Balatontourist – Füred Kemping és Üdülőfalu

433312

Balatonfüreden a

Nemesvámosi telephelyre keresünk hosszú távú munkára kreatív, munkájára igényes, önállóan dolgozni tudó lakatos munkatársat. Jelentkezni: info@flexibletech.hu e-mail címen.

433005

Hungaropharma Zrt. gyógyszerkiszedő munkatársakat keres 4, 6 vagy 8órás műszakos munkarendben. Jelentkezés: cv.vlk@hungaropharma.hu email címen fényképes önéletrajzzal.

ÁLLÁST KÍNÁL

Fényképes önéletrajzot január 20-ig az alábbi e-mail címre várjuk: vhajduk@balatontourist.hu

2017. JANUÁR 12.

433003

6

H-Ear Kft.


Akciós Apróhirdetését felAdhAtjA:

VESZPRÉMBEN LAKÁSOK LEFOGLALHATÓK!

Veszprém, Kossuth u. 6. (húszemeletes félemeletén) 88/423-639

csak r á m n e b m e t ü ő s l e z A d! a b a z s k n u 2 lakás ! s i n Ö n o j l Fogla

Rózsa 48-ban garzon bútorozva kiadó vagy eladó. 30-306-8717

Eladó a Budapest út végén vendéglátóüzlet lakással, ingatlanfejlesztésre is alkalmas területen. Újszerű családi házat, láncházat, sorházat beszámítunk. Érd: 302927-474

ALBÉRLET KERESÉS Kiadó sorházat vagy családi házat keresünk min. 4szobával Veszprémben, a Cholnokyn, illetve a Tiszafa utca környékén. Tel:30/627-3439

TELEK Balatonszőlősön a Bagó-hegyen 1650nm-es zártkert szőlővel, gyümölcsössel, kis faházzal, szép panorámával eladó, érdeklődni a 88-412-758 vagy 0630-185-2089 telefonon Csatáron a Kápolna utcában kis házzal, gyümölcsös szőlővel telek eladó. Érd:06-30-449-4765 Balatonalmádiban Fórum mellett telek eladó. 20-3456-543

INGATLAN Mezőgazdasági földterület több célra hasznosítható 3,3ha a Bakony délnyugati lankáin. Könnyen megközelíthető. Közművek a közelben. Jó termőképességű szép fekvésű. Ár:350 Ft/nm 30-9735-964 Befektetők! Ingatlanosok! Eladó Nemesvámos, Kossuth L. u. 279. számú ingatlan. Érd:20239-9445 Koloska-völgyben 789nm zártkert 1,2MFt-ért eladó. 06-203456-543 Gyulafirátóton 1300nm területű szőlő, kert pince, présház eladó. Érd: 06-70-635-4374

Veszprém belvárosában cca. 250-300 nm-es üzletrész kedvező áron bérbeadó. 0670-9408-516 Üzlethelyiség tulajdonjoga eladó a Kossuth utcában, Kinizsi Üzletház földszintjén. 30-4872650 Belvárosban, Kossuth u. Grand Canyon mellett 60nm kiadó. 70-315-8370 Kádártán 3800nm ipari terület 560nm szerkezetkész csarnokvázzal eladó. 06-20-927-1250

GARÁZS KIADÓ Veszprém, Batthyány utcában garázs kiadó. Érdeklődni: 412061

GARÁZS Garázs eladó Veszprémben Penny mögött (Bakonyalja ltp.) 18nm, padlás, villanyóra, akna. Irányár:1.840.000.-,06-20-4487350 Garázst vásárolnék Veszprémben vagy Balatonfüreden. 06-30-235-5910 Veszprém központjában nagy garázs zárt udvarban eladó vagy hosszú távra kiadó. Villany van.06-30-913-0561

Apró óhirdeté ési

akció! k i HÉTFŐN 13 13.00 00 óráig leadoTT HirdeTÉs

1-ET FIzET + 2 MEgJELENÉST KAP egyÉb NapokoN:

WWW.MINTECHKFT.HU/MESTERUTCA +36/20/298-0048 Veszprémben Penny mögötti garázstelepen garázs eladó. Tel: 30-621-0736

Lomtalanítás, takarítás padlástól a pincéig és hagyatékvásárlás 06-30-881-9724

AUTÓ/MOTOR

Fogyiklub! Valódi végleges fogyás? 06-20-966-1311

Eladó jó állapotú Opel kombi 1998.évjáratú éves műszaki, téligumik, vonóhorog, tetőcsomagtartó. 06-20-438-1666, 70558-1313

Herendi porcelánt vásárolnék. dr. Sági Károlyné 06-30-9471-573

ÁLLAT - NÖVÉNY

Hegedüs Viktória kozmetikus (Elit Beauty Szépségszalon) Kozmetikai kezeléseim a tű nélküli mezoterápiával bővültek. Most bevezető áron:6000.-Ft-ért Érdeklődni:30-436-7982

Bernipásztor kiskutyák eladók. Érd: 06-70-211-0215

OKTATÁS

Induló tanfolyamaink: • Targoncavezető, Emelőgép-, Földmunkagépkezelő (A001-3), • Kisteljesítményű kazánfűtő tanfolyam (A009), • Munkavédelmi képviselők kötelező képzése Veszprémben Érd: 88/561-770, www.schvederoktatas.hu Schvéder Oktatási Központ

27 éve – NevüNk a garaNcia Matematikatanár nagy gyakorlattal minden szinten korrepetál. Veszprém 06-88-409-619

VEGYES

1-ET FIzET + 1 MEgJELENÉST KAP ADJA FEL APRÓHIRDETÉSÉT OT OTTHONÁBÓL! THONÁBÓL!

Jó állapotban lévő 4fiókos, billentyűtartós íróasztal (15000.-Ft) eladó. Méretek H:131cm, Sz:68cm M:76cm, ugyanitt 42es férfi korcsolya eladó. Érd:0630-482-0438

vesz ve szpremihirdet premihirdeto@chello o@chello.hu .hu hu

Veszünk porcelánt, régi pénzt, jelvényt, kitüntetést, borostyánt. Antik Veszprém (Zöldház)06-20-9226-606

Csütörtöki megjelenéshez legkésőbb kedden 13.00 óráig adja fel hirdetését!

* Az A z aján ajánla latt a Ve Vesz szpr prémi émi Hi Hirde rdető tő IrIrod odáb ában an (V (Vesz eszpr prém ém,, Koss Kossut uthh u. u. 6. – húsz hú szem emel elet etes es fé féle lemel melet etén én – 88/ 88/42 4233-63 639) 9) val valóó fel felad adás ásko korr érv érvén énye yess.s

43 32693

KÉRJE KÉR JE AJ AJÁNL ÁNLAT ATUNK UNKAT AT E-MAILEN Új logisz tikai centr rum épült

MT

n Kétmilli csarnok ó eurós beruház amelyet ot a nass zásként magnet Porga szombaton Hunggária épített Gyula új logisztik önkorm Kft polgármadtak át. Az z ünnepélVeszprémben, ai ányzatn ester kiemeelte, ak a veszprém yes fontos avatáson i gazdasá g partnere Cik kkünk gi társaság i a a 4–5. ok. oldalo

Nyelvészet

V E S Z P R É M I MEGYEI

PLUSZ

I N G YE EN ESS

KÖZÉÉ

L

és mech atronika

Minden kuratóriuévben a Bruszny kimagas ma egy középiskai Árpád halt tanárló teljesítm olai tanárAlapítvány ényét megosz emlékér az 1956-baés egy diák e n mártírha diákja tva a Vetési alapított díjjal osztozik Albert ismeri lált a sikerben Gimnázi el. um két Az idén . végzős 11. oldal

Mozgalma s, dolgo elébe néz idén s eszte ndő Veszp rém

Minden – mondtaegyes vélemén a társada Brányi yből lehet mas és Mária alpolgárlmi párbesz tanulság ot leszűrni dolgos mester, édek fontossá év előtt aki gáról áll Veszprékiemelte : mozgalm. 6–7. oldal

Molinex elektromos húsdaráló és ágyazható kanapé újszerű állapotban eladó. 06-70-510-2206

Veszprémben lépcsőház-takarítást vállalok. Érd: 06-20-9777814 Masszázsok hölgytől Veszprémben! Svéd, frissítő, prosztata, kényeztető. 20-412-6208

VÁLLALKOZÁS

Spirituális tanácsadás, professzionális segítség tarot és cigánykártyával. Tel: 06-30-5799-606

Nagyobb terjeszési területen,

Pedikűr, gyógypedikűr, Biopedikűr, paraffinos lábápolás, cipőfertőtlenítés, talpmasszázs, metamorf masszázs. Bejelentkezés 0670-940-4243,www.emerencia.webnode.hu

14 településen érheti el olvasóinkat!

Lábápolás, pedikűr, kedvezményesen 2000Ft Veszprémben és környékén házhoz megyek! Bejelentkezés:06-20-290-0934

Ajka, Alsóörs, Balatonalmádi, Balatonfüred, Balatonfűzfő, Bánd, Csopak, Felsőörs, Herend, Márkó, Nemesvámos, Szentkirályszabadja, Tótvázsony, Zirc Új logisztikai centrum épült MT n Kétmillió eurós beruházásként épített új logisztikai csarnokot a nass magnet Hungária Kft Veszprémben, amelyet szombaton adtak át. Az ünnepélyes avatáson Porga Gyula polgármester kiemelte, fontos partnerei az önkormányzatnak a veszprémi gazdasági társaságok. Cikkünk a 4–5. oldalon.

megújuló újságok, megújuló lehetőségek

Emlékezés az áldozatokra MT n Egykori parancsnokára, a forradalmi szerepéért halálra ítélt Pálinkás Antal őrnagyra emlékezett Szűcs Béla Albert Petőfi-díjas újságíró a közelmúltban Veszprémben a volt MHSZ-székházban. Pálinkás Antalt 1957-ben ítélték halálra forradalmi tevékenysége miatt.

PLUSZ MEGYEI INGYENES KÖZÉLETI HETILAP

2016. JANUÁR 21. XVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

A kockás sikló az év hüllője MTI n A kockás siklót választotta az idei év hüllőjének a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kétéltű- és hüllővédelmi szakosztálya. Az egyesület csütörtöki közleménye szerint kevésbé közismert, hogy Magyarországon két vízisiklófaj él, amelyek közül a kockás sikló az, amelyik jobban kötődik a vízhez. A Balatonon például gyakrabban lehet vele találkozni, mint közeli rokonával, a vízisiklóval, hiszen előszeretettel húzódik meg csónakokban, vitorlás hajókon, bukkan fel zsúfolt strandokon vagy keres magának menedéket nyaralóépületekben.  A magyarországi vizek természeti állapotának romlása, a folyó- és tópartok átalakítása, kiépítése azonban komolyan veszélyezteti ennek a fajnak a fennmaradását, ezért többek közt ismeretterjesztő előadásokkal, családi programokkal és kirándulásokkal kívánják a szakemberek szélesebb körben megismertetni és megszerettetni ezt a különös kígyófajt. Az idei programok során az MME kétéltű- és hüllővédelmi szakosztálya nagy hangsúlyt fektet a faj elterjedésének feltérképezésére is, amelyben bárki részt vehet: a kockássikló-védelmi évre megújult Országos Kétéltű- és Hüllőtérképezés Program honlapjára bárki feltöltheti megfigyelési adatait.

Toleranciát és békességet

Szol­gál­ta­tói ka­ta­l­ógus

MT n Türelmet, toleranciát és békességet kívánt újévi köszöntőjében a megye lakosságának Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke a megyeházán múlt pénteken. Ünnepi köszöntőjében dr. Márfi Gyula érsek az egyház és az állam viszonyáról beszélt. (Folytatás a 3. oldalon.)

Brusznyai Árpádra emlékeztek

AUTÓÜVEG

ÜVEGES

AUTÓÜVEG

SÉD-GLASS Bt.

TÁRSKERESÉS Hahó Férfiak! Keresem a társam 52-58év közötti független, káros szenvedélytől mentes úr személyében, 56éves veszprémi nő vagyok. 70-546-9278

Szobafestést, mázolást, tapétázást vállalok számlaképesen Veszprémben és környékén. 06-30-881-8029

ÜVEGES Gyors kiszolgálás, nagy üvegválaszték

Azonnali cascos üvegkárfelvétel! Veszprém, Aulich L. u. 9.

433019

ÜZLET

Veszprém, Állvány u. 9. (Pápai u. 49.)

(Elektro Center mellett)

www.autouvegveszprem.hu tel.: 06-30-39-36-200

Tel.: 88/444-811, 06(30)947-3867 www.seduveg.hu, info@seduveg.hu

433002

BŐRJAVÍTÁS

EGÉSZSÉG

CIPŐJAV CIPŐJ AVÍTÁS ÍTÁS

Dr. Bálint Katalin aDjunKtus

szemészeti magánrenDelés Új helyre Költözött! Veszprém, Kórház u. 1. D épület fsz. rendelési idő: Hétfő: 16.00–18.00 Előzetes bejelentkezés (8.00–15.00 óráig) +36/30-984-90-09

Répási Zoltán Tel.: 70/614-32-72

8200 Veszprém, Pápai út 35.

433029

Kiadó Veszprémben bútorozott szoba dolgozó fiatalnak. 06-20453-8836

433017

Tihany-Diósban 1700nm külterület áron alul, 1990Ft/nm áron eladó 20-927-1250

(Fnysz.: E-001079/2015)

Litéren 1 fő részére családi ház alsó szintje kiadó. 06-30-6202840

432609

E-mail: veszpremihirdeto@chello.hu

432690

Veszprémi Hirdető Iroda

433008

7

VESZPRÉMI 7 NAP PLUSZ

2017. JANUÁR 12.

www.maraton.hu


8

VESZPRÉMI 7 NAP PLUSZ

2017. JANUÁR 12.

112 krónika

A Devecseri Rendőrőrs járőrei Tüskeváron fogtak el egy körözött férfit – kö­ zölte az Ajkai Rendőrkapi­ tányság. Mint írták, a Devecseri Rendőrörs járőrei járőrszolgálatuk teljesítése során Tüskevá­ ron igazoltattak egy 20 éves tapolcai férfit január 5-én a délutáni órákban. Az igazoltatást követően az egyenruhások megálla­ pították, hogy a fiatal férfival szemben az Ajkai Rendőrkapitányság elfoga­ tó parancsot bocsátott ki egyedi azonosítójel megha­

Nagyobb terjeszési területen,

érheti el olvasóinkat! Ajka, Alsóörs, Balatonalmádi, Balatonfüred, Balatonfűzfő, Bánd, Csopak, Felsőörs, Herend, Márkó, Nemesvámos, Szentkirályszabadja, Tótvázsony, Zirc Új logisztikai centrum épült

PLUSZ MEGYEI INGYENES KÖZÉLETI HETILAP

2016. JANUÁR 21. XVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

e vez

nyes

január 10-én és t 12-én 16 órakor. Veszprém, Ady E.. 7/B fsz. , . . 6. Levendula Üzletház Információ: 06-20/9946-437 06-30/9215-1895-189 t turelmesautosiskola.hu u

-19 % DÉLUTÁN: január 16. 16 óra HÉTVÉGÉN: január 14. 9 óra 432598

asztalterítők, konyhai szettek

Amit kínálunk:

• versenyképes fizetés • stabil, hosszú távú munkahely • betanulási program • továbbképzések, előrelépési lehetőség (első eladó, • műszakvezető, üzletvezető) • bónuszrendszer

Téged keresünk, ha:

• szereted az embereket • jól bírod a fizikai megterhelést • szívesen dolgozol csapatban • fontos számodra a pozitív életszemlélet

Hirdetése célba talál! A Veszprémi 7 Nap és a Veszprémi 7 Nap Plusz 53 000 postaládába jut el minden héten!

E-lEarning lEhEtőség!

Új logis ztikai centrum

MEGYEI

OPERÁTOR munkakörbe!

Emlékezé s az áldo zatokra

MT

7

PLUSZ

INGYENE

épült

n Egyko 11. oldal szerep ri paran éért ra emlék halálr csnok ára, a ítélt újságí ezett Szűcs Pálink a forradalmi ás MHSZ ró a közelm Béla Albert Antal ítélték -székh ázbanúltban Veszp Petőfi őrnag yhalálr -díjas . a forradPálink ás rémben a volt Antalt almi V E 1957-b tevéke S Z en nység P R e miatt. É M

I

Mozgalma s, dolg elébe néz idén os esztendő Veszprém

Minden – mondt egyes vélemé nyből Brányi a a társad lehet almi párbes tanulsá mas Mária alpolgá és dolgos got leszűrn rmeste zédek fontoss év előtt r, aki i áll Veszpr kiemelte: ágáról mozga ém. 6–7. loldal

S

KÖZÉLET 2016. JANUÁR I HETILAP XVII. ÉVFOLY 21. AM 2. SZÁM

A kockás az év sikló hüllője

Jelentkezz hozzánk

Nyelvész et és mec hatronika

Minden kuratór évben a Bruszn kimaga iuma egy középisyai Árpád halt tanársló teljesítm kolai tanárAlapítvány ényét és egy megos emlékére az diák ztva a alapítot 1956-ban diákja osztozi Vetési Albert t díjjal ismerimártírhalált k a sikerbe Gimnáz el. ium két Az idén n. végzős

MT

n Kétmil csarno lió eurós beruhá amelye kot a nass záskén magne Porga t szombaton t Hungá t épített Gyula önkorm polgár adtak át. Az ria Kft Veszprúj logisztikai mester ányzat ünnepé émben nak a kiemel lyes avatáso , veszpr te, émi gazdasfontos partne n Cikkü ági társasá rei az nk a gok. 4–5. oldalo n.

megújuló újságok, megújuló lehetőségek

NAP INGYENE

n választ A kockás siklót hüllőjé otta az idei tani és nek a Magyaév Egyesü Természetvédr Madárelmi védelm let kétéltű i szakos - és hüllőAz egyesü ztálya. közlem let csütört közism énye szerint öki kevésb szágon ert, hogy Magya é amelye két vízisik rorlófaj sikló k közül a kockásél, az, kötődik amelyik a vízhez jobban non példáu . A Bala l gyakra lehet tovele találko bban közeli rokoná zni, mint val, hiszen val, a előszer vízisiklóhúzódi etettel vitorlá k meg csónak s hajóko okban, zsúfolt n, bukkan keres strandokon fel magán vagy nyaral ak óépüle menedéket A magya tekben termés rországi .  vizek romlás zeti állapot a, a folyó- ának tok átalakí és tóparazonba tása, kiépíté se lyeztet n komolyan veszéfennm i ennek a fajnak többek aradását, ezért a előadá közt ismere sokkal tterjesz progra , családi tő sokkal mokkal és kiránd berek kívánják a ulászakem szélese megism bb körben rettetn ertetni és megsze kígyófa i ezt a különö s Az idei jt. MME programok kétéltű mi szakos - és során az hüllővé hangsú ztálya nagy dellyt elterjed fektet a faj sére is, ésének feltérk épezévehet: amelyben bárki mi évrea kockássikló-v részt édelKétéltű megújult Ország Progra - és Hüllőté os feltölth m honlapjárarképezés adatait eti megfig bárki yelési .

S VÁROSI

KÖZÉLETI 2016. HETILAP JANUÁR XXII. ÉVFOLY 21. AM 3. SZÁM

MTI

-19 %

Új lo Tolera nciát és centr gisztikai békess um é éget pült Br Toleranci és béke át sséget

MT n

Türelmet, Polgá tolera rdy nciát dr. Márfi Imre, a megy és békes Gyula MT n érsek ei közgyűlés séget kíván Kétm az egyh illió t újévi elnök gária köszö e áz és Kft. Veszeurós beruh az állama megyeház ntőjéb prém ázásként án múlt en a megy viszo ben, építe nyáró amel pénte e lakos Türelm yet szom tt új logisz l beszé et, toleran ken. Ünne ságának és békess lt. ciát baton tikai csarn pi éget újévi adtak köszön kívánt (Foly köszöntőjéb okot megye át. tőjében tatás a nass a 3. oldaloen Polgár lakosságának a magn n.) et közgyűdy Imre, a Cikkü megye nk az Hunmegye lés elnöke i 5. oldal péntek házán múlt a on. en

usznya Kiváló i Árpá bűnme gelőzé dra em s lékezt ek son. Ünneptartott fogadá ben dr. i köszön érsek Márfi Gyula tőjéaz állam egyház és viszon beszélt yáról az együtt , amelyet az egymá működés, az bizaloms iránt érzett jelleme kell hogy zzen. Folyta tás a 4. oldalo n

A 800 Ft/óra alapbéren felül BÓNUSZ programokkal, plusz havi 8333 Ft készpénzjuttatással várunk! 433026

BALATONFÜRED • TESCO üzletsor Tel.: (+36) 70 428 3009

Veszprémi és balatonfüredi üzleteinkbe eladó-pénztárost keresünk!

Jelentkezz internetes oldalunkon: www.eurofamily.hu, E-mailben: karrier@eurofamily.hu vagy hívd a (06-88) 508-290-es telefonszámot.

VESZPRÉM • Stromfeld Aurél u. 1. Tel.: (+36) 88 425 743 • Kossuth Lajos u. 6. (félemelet) Tel.: (+36) 88 442 939

Textilház

Brusznyai Árpádra emlékeztek

AUT SISKOLA

Az akció A k ió 2017 2017. ffebruár b á 15-ig, illetve a készlet erejéig tart, kizárólag az üzletekben megjelölt termékekre vonatkozik, más kedvezményekkel nem összevonható.

RŐFÖS

Toleranciát és békességet MT n Türelmet, toleranciát és békességet kívánt újévi köszöntőjében a megye lakosságának Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke a megyeházán múlt pénteken. Ünnepi köszöntőjében dr. Márfi Gyula érsek az egyház és az állam viszonyáról beszélt. (Folytatás a 3. oldalon.)

„B” kat. tanfolyamot indít

„Provance”

ppaplanok, párnák

Emlékezés az áldozatokra MT n Egykori parancsnokára, a forradalmi szerepéért halálra ítélt Pálinkás Antal őrnagyra emlékezett Szűcs Béla Albert Petőfi-díjas újságíró a közelmúltban Veszprémben a volt MHSZ-székházban. Pálinkás Antalt 1957-ben ítélték halálra forradalmi tevékenysége miatt.

A kockás sikló az év hüllője MTI n A kockás siklót választotta az idei év hüllőjének a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kétéltű- és hüllővédelmi szakosztálya. Az egyesület csütörtöki közleménye szerint kevésbé közismert, hogy Magyarországon két vízisiklófaj él, amelyek közül a kockás sikló az, amelyik jobban kötődik a vízhez. A Balatonon például gyakrabban lehet vele találkozni, mint közeli rokonával, a vízisiklóval, hiszen előszeretettel húzódik meg csónakokban, vitorlás hajókon, bukkan fel zsúfolt strandokon vagy keres magának menedéket nyaralóépületekben.  A magyarországi vizek természeti állapotának romlása, a folyó- és tópartok átalakítása, kiépítése azonban komolyan veszélyezteti ennek a fajnak a fennmaradását, ezért többek közt ismeretterjesztő előadásokkal, családi programokkal és kirándulásokkal kívánják a szakemberek szélesebb körben megismertetni és megszerettetni ezt a különös kígyófajt. Az idei programok során az MME kétéltű- és hüllővédelmi szakosztálya nagy hangsúlyt fektet a faj elterjedésének feltérképezésére is, amelyben bárki részt vehet: a kockássikló-védelmi évre megújult Országos Kétéltű- és Hüllőtérképezés Program honlapjára bárki feltöltheti megfigyelési adatait.

Villanyoszlopnak csapó­ dott egy autó Balatonal­ mádiban – írta honlapján a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság. A kocsi eddig tisztázatlan körül­ mények közt január 8-án 9 óra 44 perc körül a 71-es számú főúton szenvedett balesetet, de személyi sérülés nem történt.

ágytakarók, plédek

MT n Kétmillió eurós beruházásként épített új logisztikai csarnokot a nass magnet Hungária Kft Veszprémben, amelyet szombaton adtak át. Az ünnepélyes avatáson Porga Gyula polgármester kiemelte, fontos partnerei az önkormányzatnak a veszprémi gazdasági társaságok. Cikkünk a 4–5. oldalon.

megújuló újságok, megújuló lehetőségek

Baleset

„Naturel”

-39 %

14 településen

misítása bűntett elköveté­ sének megalapozott gyanúja miatt. A férfit a rendőrök elfogták és előállították az Ajkai Rendőrkapitányságra.  

432600

Körözöttet fogtak

Tel.: egy műszak: 88/523-563; több műszak: 88/515-506 hr.hungary@mtdproducts.com

WEB: www.rofos.hu e-mail: info@rofos.hu

Könnyű fizikai munkára várjuk a jelentkezésed, amennyiben jó kézügyességgel rendelkezel, munkádat pedig mindig pontosan és precízen látod el. Cserébe kiemelt juttatást és színvonalas munkakörnyezetet ajánlunk. Jelentkezés: job3246@prohumanallas.hu

70/66-55-251

432842

432861

Azonnali kezdéssel összeszerelő operátorokat keresünk Veszprémbe!

Veszprémi 7 Nap Plusz - 2017. 01. 12.