Page 1

2020. december 18. • VIII. évfolyam, 47. szám

várpalotai hírek Ingyenes városi közéleti lap

A MAR ATON L APCSOPORT TAGJA

KRÓNIKA

A város jövője a védelmi ipar

Kilencvenöt évesen is aktívan Gazdag Gézánét otthonában köszöntötte születésnapja alkalmából a polgármester

4. oldal

Jövőre nyit az uszoda

Lőszer-, valamint robbanóanyaggyárat épít Várpalota mellett az állam és a Rheinmetall 3. oldal

KÖRKÉP

Vírushelyzet Wolfsbergben

Osztrák testvérvárosunkban is neház hónapokon vannak túl az emberek, ám karácsonyra enyhítések várhatóak 10. oldal

KULTÚRA

Rendhagyó centenárium Már több mint 50 százalékos készültségi állapotban van a várpalotai tanuszoda, derült ki a szerdán tartott polgármesteri bejáráson, ahol megtudtuk, jövő szeptemberben nyithat meg a Csik Ferenc parkban épülő létesítmény.

da, majd két hónapos próba­ üzem várható, amelyet kö­ vetően reményeink szerint szeptembertől tudják igény­ be venni a létesítményt a helyi és környékbeli gyer­ C a m p a n a r i -T a l a b é r előzetes ütemezésnek meg­ sen is volt lehetősége meg­ mekek és felnőttek – emelte Márta a bejárást követően felelően, tervszerűen halad­ győződni. – Júniusra telje­ ki a polgármester. elmondta, a munkálatok az nak, erről most személye­ sen elkészülhet a tanuszo­ (Cikkünk az 5. oldalon.)

A pandémia miatt nem tudott méltóképp ünnepelni az idén 100 éves Bányász Kórus 14. oldal

TÉRSÉGI NÉPJÓLÉTI GONDOZÁSI KÖZPONT 8100 Várpalota, Mártírok u.1.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a COVID–19 vírus okozta egészségügyi válsághelyzet ideje alatt, ugyanúgy, mint az első hullám idején, ismételten segítjük az időseket, a fogyatékkal élőket, valamint azon hatósági házi karanténban vagy járványügyi megfigyelés alatt álló személyeket, akik maguk ellátásáról gondoskodni nem tudnak. A Térségi Népjóléti Gondozási Központ munkatársai segítenek a gyógyszerek kiváltásában, valamint az alapélelmiszerek beszerzésében. A segítség ingyenes, csak a megvásárolt termékekért kell számla ellenében a kiszállító kollégáknak fizetni készpénzzel. Annak érdekében, hogy minden rászorulónak segíteni tudjunk, kérem az alábbiak szerint járjanak el: Gyógyszerek kiváltása esetén: • hívja fel háziorvosát és e-receptre kérje gyógyszer felírását • délelőtt 10 óráig jelezze igényét a megadott telefonszámon • a 10 óra után érkezett igényeket másnapi szállítással tudjuk vállalni Alapélelmiszerek beszerzése: • kérem, alaposan gondolja át, hogy mire van leginkább szüksége, készítsen listát • délelőtt 10 óráig jelezze igényét a megadott telefonszámon A 10 óra után érkezett igényeket másnapi szállítással tudjuk vállalni. Friss kenyér és pékáru beszerzését nem tudjuk mindennap, minden családnak vállalni. Segítségért hívja az alábbi telefonszámot: 06-30/145-5075. Feketéné Barabás Csilla intézményvezető


2

KRÓNIKA

várpalotai hírek 2020. december 18.

RÖVID HÍREK Elszállítják a gépjárművet

A várpalotai közterület-felügyelet ezúton is tájékoztatja a forgalmi rendszám nélküli Suzuki Swift személygépkocsi üzembentartóját, hogy Várpalota, Rákóczi Ferenc utca 6–12. számú ingatlanok mögött parkoló üzemképtelen gépjárművét 2020. december 23-án dél­ előtt kilenc órakor elszállítják a Mészáros Autó Kft. Várpalota, Grábler tó u. 10. szám alatti telephelyére.

Adománygyűjtés meghosszabbítva Karácsony közeledtével jótékonysági adománygyűjtést indított a Fidelitas, a kezdeményezéshez az ifjúsági szervezet várpalotai csoportja is csatlakozott. Angyal Gábor, a helyi csoport elnöke elmondta, tartós élelmiszert, valamint kutyaeledelt és a négylábúaknak szánt eszközöket gyűjtenek. A tartós élelmiszert a várpalotai Családok Átmeneti Otthonának juttatják el, míg a kutyáknak szánt adományokat az Alex Állatmenhelyhez viszik majd. A gyűjtés a korábban meghirdetett időpontnál tovább, egészen december 19-ig tart, az adományokat minden hétköznap Kontrát Károly országgyűlési képviselő várpalotai irodájában várják (8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 38.).

Lezárult a kabátgyűjtő akció Már nem fogadnak új kabátokat a polgármesteri hivatal előtt, a ruhaneműk a Máltai Szeretetszolgálathoz kerülnek

Lezárult a jótékony célú kabátgyűjtés, decem­ ber 18-a után újabb ruhaneműket már nem fo­ gadnak a várpalotai polgármesteri hivatalnál, közölték lapunkkal az akció szervezői. – Először is szeretnénk megköszönni a rengeteg ka­ bátot, amelyeket az adakoz­ ni vágyó emberek elhelyez­ tek a várpalotai polgármes­ teri hivatal előtt kihelyezett állványra az elmúlt három

hét során – mondta el kérdé­ sünkre Németh-Kovács Anita. A jótékony célú kezdemé­ nyezés koordinátorától meg­ tudtuk, idén is rengeteg ka­ bát gyűlt össze. – Már az első

hetet követően be kellett zsá­ kolnunk az adományok felét, így a karácsony közeledtével az a döntés született, hogy lezárjuk a gyűjtést és a Mál­ tai Szeretetszolgálat várpa­ lotai szervezetének juttatjuk el a ruhaneműket, hogy ők célirányosan el tudják jut­ tatni a nehéz sorsú emberek­ nek, családoknak. A hog y arról november végén a Várpalotai Hírek

hasábja i n is beszá mol­ tu n k, i m má r neg ye d i k esztendeje indult el a g yűj­ tés Várpa lotán. Minden évben a hideg idő bekö­ szöntével hirdetik meg az akciót, íg y volt ez 2020ban is. A kabátok mellett sálakat, sapkákat és kesz­ tyűket lehetett elhelyezni az állványon, más ruhada­ rabokat viszont idén sem g yűjtöttek.

Két nappal tovább lehet utazni a bérletekkel Egészen január 7-ig lehet utazni a MÁV-Start és a Volánbusz járatain a 2020. december havi és félhavi helyközi dolgozó- és tanulóbérletekkel.

helyett két nappal tovább, január 7-ig fogadják el a de­ cemberi havi dolgozó- és ta­ nulóbérleteket, illetve a de­ cemberi második fél hónap­ Az Innovációs és Tech­ nisztérium. Az intézkedés ra váltott félhavi bérleteket. noló g i a i M i n i sz tér iu m értelmében 2021. január 5-e A téli szünet utáni isko­la­ ( I T M ) i nt é z ke d é s é ne k meg felelően, az utazások megkönnyítése érdekében a MÁV-Start és a Volán­ busz járatain a 2020. de­ cember hav i és félhav i helyközi dolgozó- és tanu­ lóbérletekkel 2021. január 7-én éjfélig lehet utazni. A 2021-es esztendő és a téli szünetet követő is­ kolakezdés problémamen­ tes elindulása érdekében hozta meg a döntést az Inno­ vációs és Technológiai Mi­ További két napot biztosítanak a januári bérletek beszerzésére

várpalotai hírek

A Maraton Lapcsoport tagja

kezdéssel megnőnek ugyan­ is az utazási igények, és meghosszabbodhat a vára­ kozási idő a jegypénztárak­ nál január elején, így a hos�­ szabbítással további két nap biztosított az új bérletek be­ szerzésére. A MÁV-Start azt kéri az utasoktól, hogy a járvány­ helyzetben a sorban állások elkerülése érdekében ve­ gyék igénybe a jegykiadó automatákat és a MÁV appli­ kációt, míg a Volánbusz ez­ úton is felhívja utasai figyel­ mét, hogy a pénztárak előtti sorban állás elkerülése ér­ dekében a menetjegyek és bérletek elővételben, online és mobilon is kényelmesen megválthatók.

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság Főszerkesztő: Heffler György Tartalomfejlesztési igazgató: Forgács Bernadett Lapigazgató: Tremmer Tamás Ki­adja: Maraton Lapcsoport – Multivízió Kiadói Kft., 8200 Veszprém, Házgyári út 12. Felelős kiadó: Heffler György és Vida-Varga Andrea ügyvezető igazgatók Fotók és szöveg: SZPD Szerkesztőségi postacím: Várpalotai Hírek 8200 Veszprém, Házgyári út 12. e-mail: varpalotaihirek@maraton.hu Szerkesztőség és hirdetési információ: Maraton Lapcsoport Kft., Veszprém, Házgyári út 12., Tel.: 88/400-400, e-mail: veszpremmaraton@maraton.hu, http://www.maraton.hu, e-mail: maraton@maraton.hu. Hírszolgáltató és hirdetésfelvétel: Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. 8100 Várpalota, Szent István u. 16. II. em. ujsag@hircentrumtv.hu, Tel.: 88/744-488 Nyomdai munkák: Mediaworks Hungary Zrt., Veszprém, Házgyári út 12. Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc nyomdavezető Megrendelés száma: MVA 47/2020 • A lap ingyenes • Terjeszti a MédiaLOG-DMHM Zrt. • ISSN 2064-0366 • A Maraton Lapcsoport Kft. politikai hirdetéseket nem fogad be.


KRÓNIKA

várpalotai hírek 2020. december 18.

3

Lőszer- és robbanóanyaggyár épülhet Várpalotán Egy nagykaliberűlőszer-gyár, valamint egy robbanóanyaggyár létesítéséről írt alá a magyar állam ma szerződést a Rheinmetall cégcsoporttal. Mindkét üzem Várpalota von­ záskörzetében, ám a lakott területektől távol épül majd fel – jelentette be csütörtök délután a várpalotai Thury-várban Maróth Gáspár védelmi fejlesztésekért felelős kormánybiztos. A politikus a helyi képvi­ selő-testületnek tartott tájé­ koztatót követően kiemelte, a várpalotai lőszergyárban készülő 30, 120 és 155 milli­ méter kaliberű lőszerek töb­ bek között a honvédség Lynx g yalogsági harcjárművei­ nek, Leopard 2 harckocsijai­ nak, illetve PzH 2000 önjáró lövegeinek ellátásához szük­ ségesek, de egy gránátok gyártásához szükséges sort is telepítenek majd a modern üzembe. – Emellett létesül a város vonzáskörzetében egy hexogén, más néven RDX robbanóanyaggyár is. A mo­ dern világban eg yre na­ gyobb mennyiségben hasz­ nálják ezt a robbanóanya­ got, rendkívül stabil vegyü­ letről van szó. A világ legmo­

dernebb robbanóanyaggyá­ ra épül fel Várpalota mellett, s ez további hadiipari cégek betelepülését vonzza majd maga után – hangsúlyozta Maróth Gáspár. Kontrát Károly, a térség országgyűlési képviselője a sajtótájékoztatón kiemelte, nag yon fontosnak tartja, hogy a jelentős beruházást a várpalotaiak is támogassák.

A várpalotai képviselő-testületet is részletesen tájékoztatta a beruházásról a kormánybiztos Campanari-Talabér Márta polgármester kijelentette: a város jövőjét alapjában meghatározó védelmi ipari beruházás bejelentésére ke­ rült ma sor, ami hasonló gaz­ dasági biztonságot jelenthet Várpalotának, mint koráb­ ban a bánya és az erőmű. –

Kontrát Károly, Maróth Gáspár és Campanari-Talabér Márta

Tisztában vag yunk vele, hogy ez egy veszélyes üzem, ám a világ legmodernebb technológiáját hozzák Várpa­ lotára, ami garantálja az ott dolgozók és a környéken élők maximális biztonságát. Ez az elsődleges szempont ennél a beruházásnál – mondta el Várpalota polgármestere. Maróth Gáspár lapunk kérdésére elmondta, a gyá­ rak tervezését 2021 elején kezdik a német mérnökökkel együttműködve, s a szüksé­ ges állami területek össze­ vonását követően a jövő év végén indulhat meg az épít­ kezés. – A beruházás első ütemét illetően mintegy 200

millió euróval (közel 70 mil­ liárd forint) kalkulálunk, s mintegy 150 kiemelt jövedel­ met biztosító munkahely jön létre. A terveink szerint 2024 elejére a gyárak első fázisa elkészül, s megindulhat a nag y kaliberű lövedékek részleges gyártása, a robba­ nóanyag-g yártás pedig 2026-ra indul be. Ebből is lát­ szik, hogy hosszú távra ter­ vezünk Várpalotával – je­ gyezte meg Maróth Gáspár, akitől megtudtuk, 2027-ig a vállalatcsoport kétmilliárd eurós termeléssel kalkulál, ami iparűzési adóban is ko­ moly bevételt jelenthet a tele­ pülésnek.

Sikeres pályázatok az Inotai Tagiskolában A Nemzeti Tehetség Program keretében két elnyert pályázati programot is sikerrel meg­ valósítottak 2019 januárja és 2020 decembere között az Inotai Tagiskolában. Tavaly szeptemberben az inotai iskola régóta dédelge­ tett álma vált valóra. A Nem­ zeti Tehetségprogramban 1,15 millió forintot nyert az intézmény, hogy újra elindít­ hassák az iskolaújságot és az iskolarádiót. – Régi ter­ vünk vált valóra, a „Jóóó reggelt Inota!” névre keresz­ telt program most pályázati támogatás útján valósulha­ tott meg. Tizenöt, anyanyel­ vi területen tehetségesnek ítélt g yermekkel kezdtük meg a munkát. Elkezdtünk újságírókat faragni, felké­ szíteni a diákokat arra, hogy az iskolarádiót használni tudják, konferáljanak, meg­ nyilvánuljanak. A koronaví­ rus-járvány miatt azonban márciusban félbeszakadt a munka. Szeptemberben le­ hetőséget kaptunk, hog y idén befejezhessük a pályá­ zatban vállaltakat. Elké­ szült a Jóóó reggelt Inota

ni a termekbe versekkel, ze­ nével, és eg y közösséggé tudták összekovácsolni az elkülönített osztályokat. A másik, idén novemberben zárult pályázat keretében megvalósult az Inotai Tag­ iskola sakk programsoroza­ ta. – Immáron másodszor nyújtottunk be pályázatot a tehetséges gyerekek mate­ matikai, természettudomá­ nyos és digitális kompeten­ ciáját erősítő tehetségsegítő programra, amivel 1,3 mil­ lió forint támogatást nyer­

tünk el. Tizenöt fő harma­ dik és negyedik osztályos tanuló ismerkedhetett meg a sakk játékkal. Széplaki Magdolna tanárnő Polgár Judit Sakkpalota képes­ ségfejlesztő sakkprogram módszereivel ismertette meg a gyerekekkel a sakkfi­ gurák jellemzőit, a lépése­ ket és a játék alapszabálya­ it. A kisdiákok képesek let­ tek rövid játszmákat leját­ szani, amit be is bizonyítot­ tak eg y házi sakkverse­ nyen. A harmadik és a ne­

című iskolaújság nulladik, karantén különszáma, majd első száma. Bár át kellett dolgozni kicsit a programun­ kat, azonnal az iskolai élet szolgálatába állítottuk az időközben kiépített iskolará­ diót. Mindennap kívánság­ zene szólt az alsósoknak és a felsősöknek. Október 6-án már hangszórón hallgathat­ tuk az aradi vértanúkról szóló megemlékezést, és el­ készült az iskolaújság követ­ kező száma is. A pályázat szakmai vezetője Verébné Hegedűs Rita volt – tájékoz­ tatta lapunkat Tavaszi Rita tagintézmény-vezető. Az időközben újra felerő­ södő járvány óvintézkedé­ sei miatt rendkívül nag y segítség volt a tanintézmény számára az iskolarádió, hi­ szen mindenkit meg tudtak szólítani. Most, az adventi időszakban pedig ünnepi hangulatot tudtak varázsol­ Nagy siker volt a diákok körében az iskolarádió

g yedik osztályosok külön csoportban mérték össze tudásukat, s a körmérkőzé­ sek eredményeiből alakult ki a végső sorrend. Minden résztvevő értékes ajándékot és sakk szabálykönyvet ka­ pott az oklevél mellé. A gye­ rekek a későbbiekben is folytathatják ennek a remek logikai játéknak a gyakor­ lását, iskolánk sakkszakkö­ réhez csatlakozva a felsőbb évesekkel együtt fejlődhet­ nek tovább – mondta el a tag ­i ntézmény-vezető.

Az inotai gyermekek lelkesen tanultak sakkozni


4

KRÓNIKA

várpalotai hírek 2020. december 18.

Kilencvenöt évesen is aktívan Kilencvenötödik születésnapja alkal­ mából otthonában köszöntötte Gazdag Gézánét a napokban Campanari-Talabér Márta, Várpalota polgármestere. A járványhelyzetre te­ k intettel szűk körben, otthonában ünnepelte 95. szü letésnapját Gazdag Gézáné Mária, aki 1925. december nyolcad i ká n született Beregszászon. Kárpátalján járt iskolá­ ba, a méltán híres gimná­ ziumot is ott végezte el. Ta n ítóképzőn szerzett diplomát, hosszú éveken át tanította a mag yar nyelvet a feltörekvő ifjú­ ságnak. Mai napig szere­ tettel emlékeznek rá eg y­ Egy Várpalotáról szóló fotókönyvvel is megajándékozta az ünnepeltet városunk polgármestere kori, ma már felnőtt tanít­ ványai. Szatmár megye és Pest me­ zött Várpalotára, ahol lá­ dig aktív volt, tevékenyke­ 1990-ben települt át Ma­ g ye kistelepülésein taní­ nya, Gabriella és unokái dett valamit, s íg y van ez a g yarország ra, Szabolcs-­ tott. Nyugdíjas éveire költö­ élnek. Sokan ismerik váro­ mai napig. sunkban. Ideje nagy részét Máriát virágcsokorral, otthon, családja körében miniszterelnöki emléklap­ tölti. Szellemileg a mai napig Ügyeletes kitűnő frissesség nek ör­ vend. A zene, szép dalla­ gyógyszertárak mok a mai napig fontos ré­ szét képezi k életének. Várpalotán Beethoven szimfóniái mel­ lett a Várpalotai Bányász Hétköznap, szombaton, Kórust hallgatja szívesen. vasárnap és ünnepnap is Hog y mi a hosszú élet tit­ este 22 óráig van a városka? Kérdésünkre elmond­ ban gyógyszertári ügyelet. ta, talán az, hog y soha 12.18. Szent Anna nem hag yta el magát, min­ A hosszú élet titka, hogy soha nem hagyta el magát 12.19. Szent Donát 12.20. Borostyán ÖNKORMÁNYZATI FELHÍVÁS 12.21. Kabay 12.22. Belvárosi Ha észleli magán a koronavírus-fertőzés magas lázzal, hidegrázással, száraz köhögés12.23. Szent György sel és nehézlégzéssel járó tüneteit, akkor személyesen ne menjen a rendelőbe, hanem 12.24. Szent Anna telefonon hívja fel a háziorvosát. Amennyiben nem tudja elérni, akkor tárcsázza a Vár12.25. Szent Donát palotai Mentőállomás számát. Felnőtt háziorvosi körzetek és telefonszámok: 1. sz. körzet: Dr. Komáromi Erzsébet tel.: 88/744-920, 2. sz. körzet: Dr. Dancsó Mária Éva tel.: 88/582-501, 3. sz. körzet: Dr. Székely Anikó tel.. 88/582-470, 4.sz. körzet: Tóthné Dr. Bakonyi Csilla tel.: 88/599-570, 5 sz. körzet: Dr. Lestyán János tel.: 88/472-700, 6. sz. körzet: Dr. Opsitos István tel.: 88/475-124, 7. sz. körzet: Dr. Babics Mária tel.: 88/472-700, 8. sz. körzet: Dr. Fekete Csongor tel.: 88/470-393, 9. sz. körzet: Dr. Szalai Marianna tel.: 88/592-900, 10. sz. körzet: Dr. Bagi Andrea tel.. 88/479-603,

+3670/286-33-60 +3670/624-72-60 +3630/327-70-13 +3630/969-68-57 +3620/333-45-55 +3630/979-35-65 +3630/381-36-97 +3670/318-68-17 +3630/539-78-22 +3630/640-41-42

Gyermek háziorvosi körzetek és telefonszámok: 1. sz. körzet: Dr. Merényi Adrienn tel.: 88/582-471, 2. sz. körzet: Dr. Resch Gabriella tel.: 88/744-940, 3. sz. körzet: Dr. Kriesch Kornélia tel.: 88/744-955,

+3670/379-03-94 +3620/465-45-94 +3630/204-30-60

Várpalotai Mentőállomás

tel.: 88/412-104

Belvárosi gyógyszertár Várpalota, Szent István út 2. Borostyán Gyógyszertár Várpalota, Bakony u. 3. Kabay János Gyógyszertár Várpalota, Táncsics u. 15. Szent Anna Gyógyszertár Várpalota, Veszprémi u. 7. Szent György Patika Várpalota, Szabadság tér 4. Szent Donát Gyógyszertár Várpalota, Honvéd u. 3.

pal, valamint egy Várpalo­ táról szóló fotóalbummal köszöntötte fel Campana­r iTalabér Márta polgármes­ ter.

Hasznos telefonszámok Várpalotai Rendőrkapitányság 88/371-511 Várpalotai körzeti megbízottak csoport­ vezetője: 30/650-7171 Pétfürdői Hivatásos Tűzoltóság +36-88-590-623 Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Központ: 88/592-110, szállítási ügyfélszolgálat: 88/592-112, fűtőmű vezénylő: 88/479-018 Fátyol temetkezés: 88/471-352, 24 órás szállítási ügyelet: 30/385-6206 Kéményseprés 1818/9 Bakonykarszt Zrt. Hibabejelentés: 88/471-710 Eon – hibabejelentés Áram: 80/533-533, gáz: 80/301-301 Városi gyermekorvosi rendelők: Várpalota, Újlaky u. 10. Dr. Kriesch Kornélia tel.: 06/88/ 744-955 Dr. Resch Gabriella tel.: 06/88/ 744-940 Várpalota, Bakony u. 14. Dr. Merényi Adrienn tel.: +3688/582-471 Központi háziorvosi ügyelet 06-70/3703-104


KRÓNIKA

várpalotai hírek 2020. december 18.

5

Jól halad a munka, jövő ősszel megnyithat a várpalotai uszoda Már több mint 50 százalékos készültségi álla­ potban van a várpalotai tanuszoda, derült ki a szerdán tartott polgármesteri bejáráson, ahol megtudtuk, jövő szeptemberben nyithat meg a Csik Ferenc parkban épülő létesítmény. A bejáráson megtudtuk, az időjárás is a kegyeibe fo­ gadta a kivitelező céget, hi­ szen az elmúlt hónapokban sem hosszú ideig tartó hideg időszakok, sem jelentős eső­ zések nem nehezítették a munkát. Ennek köszönhető­ en már több mint 50 száza­ lékos a készültsége a tan­ uszodának. Állnak a falak, a külső homlokzati nyílás­ zárók is a helyükön vannak, s a tető is szinte teljesen el­ készült. A jövő héttől főképp a gépészeti munkálatok ke­ rülnek előtérbe, majd janu­ ártól további belső munká­

latokat végez az épületben a kivitelező. Campanari-Talabér Márta a bejárást követően el­ mondta, a munkálatok az előzetes ütemezésnek megfe­ lelően, tervszerűen halad­ nak, erről most személyesen is volt lehetősége meggyő­ ződni. – Júniusra teljesen el­ készülhet a tanuszoda, majd két hónapos próbaüzem vár­ ható, amelyet követően remé­ nyeink szerint szeptembertől tudják igénybe venni a léte­ sítményt a helyi és környék­ beli gyermekek és felnőttek Az időjárás is a kegyeibe fogadta a várpalotai tanuszodát építő céget, így jól haladnak – emelte ki a polgármester.

Várpalota polgármestere egy szakemberrel járta körbe az épülő létesítményt

Szauna is helyet kap majd a jövő ősszel nyíló uszodában

– A 10×25 méter méretű, 1,90 méter mélységű mellett egy 8×10 méter méretű, 80 centiméter mélységű gyer­ mekmedence is a látogatók rendelkezésére áll majd. A tervezett s az állam által fi­ nanszírozott elemek mellett a várpalotai önkormányzat vállalta egy szauna beépíté­ sének költségét is. A tan­ uszodai beruházásoknak nem része ug yanis ilyen szolgáltatás, ám mi a várha­ tó felnőtt látogatók miatt fon­ tosnak tartjuk, hogy szau­ názni is lehessen majd a léte­

sítményben – tette hozzá a városvezető. Ahogy arról már több al­ kalommal is beszámoltunk, a várpalotai uszoda a régi 8-as úttal párhuzamosan he­ lyezkedik majd el, s Mako­ vecz-típusterv alapján épül. A nappali órákban a fiatalok úszásoktatását szolgálja az intézmény, azonban a kora reggeli, az esti, illetve a hét­ végi időszakban bárki hasz­ nálhatja majd a létesítményt, amelynek nemcsak az építé­ se, hanem a fenntartása is a magyar állam feladata lesz.

A 10×25 méteres nagymedence mellett az úszásoktatásra alkalmas gyermekmedence is épül


6

FÓKUSZBAN

várpalotai hírek 2020. december 18.

„Én is átestem a koronavírus-fertőzésen…” A koronavírus nem válogat. Bárki elkaphatja a fertőzést, s nem lehet tudni, hogy a szerve­ zetünk miképp reagál a COVID „támadására”. Olyan embereket kerestünk meg, akik túlestek már a fertőzésen, hogy meséljenek tapasztala­ taikról. Campanari-Talabér Márta, Várpalota polgármestere – Nagy valószínűséggel férjemtől kaptam el a vírust és nem a munkám során, mert rajta jelentkeztek elő­ ször a tünetek mindenszen­ tekkor. Zalában voltunk, on­ nan jöttünk haza, amikor ő már nem volt jól. Másnap je­ leztük a háziorvosunknak, hogy milyen tüneteket észle­ lünk – nála már viszonylag erősen, nálam gyengébben. Így megkérte számunkra a tesztelést, ami nála pozitív lett, nálam első körben nega­ tív, aztán egy későbbi vizs­ gálat nálam is kimutatta a fertőzést – meséli Campa­ nari-Talabér Márta, aki ki­ emelte, a munkája során na­ gyon ügyelt a maszkviselés­ re, a kötelező távolság betar­ tására, ám nagy tanulság, ha egy családba bekerül a vírus, akkor nagyon kön�­ nyen el lehet kapni. A karantén nála négy hé­ tig, a férjénél 10 napig napig tartott. – Ő két nehéz nappal letudta a fertőzést és utána végig jól volt. Nálam alapve­ tően enyhe tünetek voltak, viszont folyamatosan. Le­ vertség, fáradékonyság, kis

nátha és köhögés, csupán eg y alkalommal volt hő­ emelkedésem. Minden hé­ ten volt azonban egy olyan nap, amikor szinte nem tud­ tam kikelni az ágyból, olyan szintű fáradtság lett rajtam úrrá, hogy nehezemre esett minden értelmes tevékeny­ ség. Így utólag azt mondom, én hálás vagyok a Jóisten­ nek vagy a sorsnak, hogy így alakult és ezekkel a tü­ netekkel átvészeltem. A vége már különösen nehéz volt, hiszen amikor még a negyedik héten is meg vol­ tak a tünetek, és nem érez­ tem azt, hogy kikeveredek belőle, az már lelkileg is igen megterhelő volt. Na­ g yon vág ytam már arra, hog y visszatérhessek a munka világába – meséli a polgármester, aki nag yon örül annak, hogy idős szüle­ it eddig elkerülte a fertőzés. Természetesen mindent megtesznek azért, hogy ez így is maradjon. Adódik a kérdés, mit lehet csinálni, ha négy héten át a négy fal közé bezárva él az ember? – Mikor voltak jobb napok, akkor a házimunkát próbáltam behozni. Megpu­ coltam az ablakokat, meg­ próbáltam jókat főzni, főleg,

Koska János pedagógus egy túrán észlelte magát először a koronavírus tüneteit amikor már a férjem dolgo­ zott és akkor jó érzés volt őt hazavárni finomságokkal. Részt veszek egy képzésen is. Hétvégente online okta­ tást tartottak, ami egyfajta kényszerítő erő volt, hogy az ember összeszedje magát és próbáljon foglalkozni azzal, ami ott a feladata. Emellett hozzám mindennap érkez­ tek a polgármesteri hivatal­ ból az anyagok e-mailen is, s az aláírni való papírokat is hozták a kollégák, így ne­ kem megmaradt a napi kap­ csolatom a munkával és erőt kellett venni magamon ak­ kor is, amikor nem voltam

jól. Több időm jutott a kutyá­ inkra is. Az Alex Állatmen­ helyről vettük magunkhoz Dodót, akit az otthon töltött idő alatt sikerült annyira „megszelídíteni”, hogy már ölbe lehet venni és simogat­ ni, ami az ő esetében nagy eredmény – mondja a város­ vezető, aki kéri, ha valaki észleli magán a tüneteket, mindenképp forduljon a há­ ziorvosához vagy akár a munkáltatójához, s pihenjen sokat.

Koska János, a Bán Aladár Általános Iskola tanára – Sokan tudják rólam, hogy elég sokat szoktam tú­ rázni. Október végén is így történt, elmentem egy 30 ki­

lométeres útra, ám már ott egy kissé fáradtnak éreztem magam. Nem tulajdonítot­ tam nagy jelentőséget neki, próbáltam kipihenni. Két nappal később azonban egyik pillanatról a másikra elkezdtem köhögni, de akkor még azt hittem, hogy egy sima megfázásról van szó. Pár nappa később aztán tel­ jesen elvesztettem a szaglá­ som és az ízérzékelésemet is, akkor már tudtam, hogy itt komolyabb dologról lesz szó. Szerencsére épp őszi szünet volt, így nem kellett bemennünk az iskolába. Az első tanítási napon sem men­ tem be, másnap jöttek hoz­ zám ugyanis a tesztelők, majd kiderült, hogy pozitív mintát adtam. Így házi ka­ ranténba kerültem – meséli

TÁJÉKOZTATÁS TÁJÉKOZTATÓ HÓ- ÉS SÍKOSSÁGMENTESÍTÉSRŐL Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Várpalotán a hó- és síkosságmentesítési feladatokat a Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. végzi el az aszfaltozott és gyűjtő­ utakon. KÉRJÜK A LAKOSSÁGOT, HOGY A TÉLI IDŐSZAKBAN A CSALÁDI HÁZAKNÁL AZ UDVARON BELÜL, A TÁRSASHÁZAKNÁL PEDIG A KIJELÖLT PARKOLÓHELYEKEN PARKOLJANAK GÉPJÁRMŰVEIKKEL, HOGY A HÓ- ÉS SÍKOSSÁGMENTESÍTÉSI MUNKÁT NE AKADÁLYOZZÁK! A munkagépek akadálymentes, biztonságos haladása a teljes útszakaszokon – a hókotrással, síkosságmentesítési anyag szórásával – a környék lakóinak közös érdeke és jogos elvárása. Köszönettel: dr. Ignácz Anita Éva jegyző Campanari-Talabér Márta polgármester négy héten át volt karanténban otthonában


FÓKUSZBAN

várpalotai hírek 2020. december 18.

a népszerű pedagógus, aki­ nek barátai segítettek átvé­ szelni az otthon töltött idő­ szakot. – Azért volt csupán nehéz a bezártság, mert egyedül élek, így hirtelen nehéz volt megoldani például a bevá­ sárlást. Szerencsére sok ba­ rátom van, akik szinte töme­ gesen jelentkeztek, hog y próbáljanak segíteni, íg y megoldottuk ezt a dolgot. A saját magam által indított önkéntes karantén és a ható­ sági karantén vége között azonban összesen 22 nap telt el, s azért egy panellakás­ ban 22 napot eltölteni úgy, hogy nem teheted ki a lábad, elég kemény dolog. Főleg egy olyan embernek, aki évszak­ tól függetlenül szinte minden hétvégén 30, 40, 50 kilométe­ reket túrázik. Koska János viszonylag enyhe tünetekkel megúszta a fertőzést, csupán a rend­ szeres köhögés és az alkal­ manként jelentkező nehéz légzés zavarta kissé. – Sze­ rintem a szervezet tudja, hogy ilyenkor mi a teendő, és visszakapcsol. Azt szok­ tam mondani, hog y har­ mincszázalékos üzemmód­ ban működtem akkor, igye­ keztem sokat pi henni, ug yanis bármibe kezdtem bele, nag yon hamar elfá­ radtam. Pánikba nem es­ tem, noha eg yedül kellett átvészelnem ezt az idősza­ kot, inkább ig yekeztem a napi dolgokra koncentrálni. Éppen akkor készültünk a diákjaimmal egy informati­ kai versenyre, őket próbál­ tam online segíteni, de az engem helyettesítő kollé­ gákkal is folyamatosan tar­ tottam a kapcsolatot telefo­ non, hiszen fizika szakos pedagógust azért nem egy­ szerű helyettesíteni.

ménye, az egyértelmű tüne­ tek ellenére bíztam benne, hog y nem koronavírusról van szó. Amikor azonban be­ bizonyosodott, hogy ez még­ is a COVID, akkor próbáltam pozitívan hozzáállni az egészhez és a gyógyulásra koncentrálni. Szedtem a vi­ taminokat, sok gyümölcsöt ettem, pihentem s folyamato­ san konzultáltam a házior­ vosommal. Szerencsére a láz elkerült, de azon kívül min­ den jellemző tünetet pro­ dukáltam – mondja az állat­ védő.

Daruság Dávid, a Várpalota Kosárlabda Klub játékosa és edzője

Szabó Évának az állatai jelentettek vigaszt a betegség alatt

Szabó Éva állatvédő – Nálam az egész úgy in­ dult, hogy nem éreztem a légfrissítő illatát. Később el­ kezdtem minden szagolgatni a házban, s rájöttem, hogy teljesen elment a szaglásom, majd az ízérzékelésem is. Másnapra jelentkeztek a klasszikus tünetek, mint a nehéz légzés vagy a fáradt­ ság. Azért is nehéz a korona­ vírus-fertőzés, mert egyedül kell vele megküzdeni, hiszen nem engedhettem a közelem­ be a szeretteimet, a családo­ mat, a páromat, hanem ők csupán távolról tudták ezt szemlélni és megpróbálni segíteni. Teljesen elkülönül­ ve, egy szobába bezárkózva kell ezt valahogy végigcsi­

nálni. Nekem óriási segítsé­ get jelentett az állataim je­ lenléte, rájuk ugye nem hat ez a betegség, így velem le­ hettek – meséli Éva, aki a közelmúltban esett át a fer­ tőzésen. – Tizenöt évvel ez­ előtt volt egy tüdőembóliám, elhalt a tüdőmből egy kis rész, ezért nagyon tartottam ettől a betegségtől. Amíg nem készült el a teszt ered­

– Eleinte elővigyázatos­ ságból maradtam otthon, miután az egyik csapattár­ samnak pozitív lett a teszt­ eredménye, ám néhány nap­ pal később nálam is megje­ lentek az első tünetek. El­ ment a szaglásom s nem éreztem a sós ízt, azonban ezen felül nem tapasztaltam semmit. Később a teszt is igazolta, hogy elkaptam a vírust, így karanténban töl­ töttem a napjaim – meséli a sportoló, akinek barátai, is­ merősei közül is többen át­ estek a fertőzésen. Szeren­ csére mindannyian komo­ lyabb tünetek nélkül, csu­

7

pán enyhe hőemelkedést ta­ pasztaltak. Dávid 10 napot volt házi karanténban, a tünetei azon­ ban mindössze négy napon át tartottak, így könnyen át­ esett a betegségen. – Szerin­ tem az annak volt köszönhe­ tő, hogy viszonylag sokat sportolok. A kosárlabdázás mellett rendszeresen járok edzőterembe is, így jó fizikai állapotban ért a koronaví­ rus. Ettől függetlenül termé­ szetesen én is megéreztem a betegséget. Ugyan meggyó­ gyultam, ám észrevettem, hogy az edzéseken kissé visszaesett a teljesítmé­ nyem. Kevésbé bírom most a futást, ez főleg a meccsszitu­ ációkban jelent nehézséget. Több csapattársam, aki szintén kigyógyult ebből a betegségből, is tapasztalja, hog y fizikai megterhelés esetén hamar felmegy a pul­ zusuk, s a korábbinál las­ sabban áll vissza abba a ké­ szenléti állapotba, amiben játszanunk kellene. Úgy ér­ zem, hog y a vírus előtti énemhez képest jelenleg 60 százalékos állapotban va­ gyok, s bizony beletelik egy kis időbe, míg teljesen felépí­ tem majd magam. A legfonto­ sabb, hogy mindezt lassan, fokozatosan próbálom meg­ tenni, semmiképp sem sze­ retnék átesni a ló túloldalára az edzéseket illetően – mondta el Daruság Dávid.

TÁJÉKOZTATÁS Tájékoztatás forgalomkorlátozásról és forgalmirend-változásról a Táncsics utcában Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2020. december 19-én, szombaton és december 20-án, vasárnap közművezeték-építési munkálatok miatt a Szent István út és Táncsics Mihály utca útcsatlakozása lezárásra kerül, ezért a Táncsics utcába a Szent István út felől nem lehet behajtani. A lezárással egyidejűleg a Táncsics utca forgalmi rendjében is változás áll be, mivel oda az Árpád utca–Thury György tér felől lehet behajtani. Az utca forgalma kétirányú lesz – onnan kihajtani is az Árpád utca irányába lehetséges –, ezt kérjük a parkolásnál is figyelembe venni. A forgalomkorlátozás időtartama alatt kérjük a gépjárművezetők és a gyalogosok fokozott figyelmét, a KRESZ szabá­ lyainak betartását, továbbá kérjük szíves türelmüket és megértésüket. Várpalota Város Önkormányzata Daruság Dávid kosárlabdázó a mai napig nem nyerte vissza teljesen az erőnlétét


8

KÖRKÉP

várpalotai hírek 2020. december 18.

Füstjelzőt kaptak a rászoruló családok

Már évek óta hagyomány, hogy a megyei tűzmegelőzé­ si bizottságok kapcsolatba lépnek rászoruló családok­ kal, és kézzelfogható segít­ ségként eszközöket, füstjel­ zőket vagy szén-monoxid-ér­ zékelőket adnak át nekik. A berendezések felszerelésé­ hez is segítséget nyújtanak a katasztrófavédelem munka­ társai. A készülékek elosztá­ sakor a rászoruló családok szociális helyzetét, a veszé­ lyeztetettséget és a család­ tagok számát vették figye­ lembe. Az életmentő érzéke­ lő eszközök adományozásá­ val a katasztrófavédelem célja az, hogy erősítse az emberekben annak fontos­ ságát, hogy aktívan részt vegyenek saját biztonságuk megteremtésében. Veszprém megyében az idei évben harmincketten sé­ rültek meg lakástűzben és

három ember vesztette életét. A keletkezési okok majdnem fele a helytelen fűtésre, a rossz fűtőeszközökre vagy a

kémények nem megfelelő ál­ lapotára vezethető vissza. A legtöbbször figyelmetlen­ ségből és valamilyen nyílt lánggal összefüggő tevékeny­ ségből eredő balesetek kis odafigyeléssel megelőzhe­ tők. A fűtés és a sütés-főzés, az elektromos eredetű tüzek és a dohányzás is többször okoz lakástüzet. Tűz esetén csak percek állnak a lakók

rendelkezésére, hogy bizton­ sággal elhagyják otthonukat. A tűz kezdeti szakaszában általában először füst képző­ dik, ezt észlelve a füstérzé­ kelők átlagosan egy percen belül jeleznek, így adva na­ gyobb esélyt a menekülésre, esetleg a tűz kezdeti szaka­ szának eloltására. A fűtési szezonban hang­ súlyozottan fontos lett a

Személyesen vitték el a füstjelzőket és a szén-monoxid-érzékelőket a rászorulóknak a tűzoltók

szén-monoxid-jelző berende­ zések mellett a füstérzé­ kelők használata is. Előbbi­ ek a mérgező gáz jelenlétét mutatják ki a lakótérben, utóbbiak érzékelik egy eset­ leges tűzből származó füstöt a levegőben. A készülékek nem váltják ki a fűtőberen­ dezések és a kémények rend­ szeres karbantartását. Szén-monoxid a leggyak­ rabban akkor keletkezik, ha a nyílt égésterű fűtőberen­ dezés, mind például a víz­ melegítő, a kazán, a bojler, a konvektor, a kályha, cserép­ kályha, kandalló a megfele­ lő szellőzés hiánya miatt el­ használja a helyiségben lévő oxigént. A szükséges levegő-utánpótlás nélkül ilyenkor mérgező szén-mo­ noxid fejlődik, amely akár eg y percen belül ölhet. Ezért nagyon fontos, hogy évente ellenőriztessük a fű­ tőberendezést, éljünk az in­ gyenes kéményseprés lehe­ tőségével, figyeljünk a leve­ gő-utánpótlásra és feltétlen h a sz n á lju n k sz én -mo ­ noxid-érzékelőt, tanácsolja a katasztrófavédelmi igaz­ gatóság.

675026

Füstjelzőt és szén-monoxid-érzékelőt ajándé­ kozott a napokban a Veszprém Megyei Tűz­ megelőzési Bizottság harmincnyolc rászoruló családnak, akiket a katolikus karitász közre­ működésével választottak ki.


2020. december 18.

HIRDETÉS

9

675025

várpalotai hírek


10

KÖRKÉP

várpalotai hírek 2020. december 18.

Wolfsbergben már enyhítések várhatóak A járvány első hullámához hasonlóan ezúttal is megkerestük Várpalota testvér- és partnervá­ rosainak ismert személyiségeit, hogy mondják el, miképp élik meg a pandémiát, náluk milyen az élet a koronavírus árnyékában. Sorozatunk harmadik részében az ausztriai Wolfsberg vá­ ros képviselői válaszoltak kérdéseinkre. A wolfsbergi önkormány­ zat nevében dr. Wilfried Truppe sajtó- és kommuni­ kációs referens nyilatkozott lapunknak. Elmondta, októ­ berben és novemberben Ausztriában erősen emelke­ dett a fertőzöttek száma, Ka­ rintiában is több mint 1000 fertőzöttet regisztráltak. Ebben az időszakban Wolfs­ berg déli területén egy teszt­ állomást állítottak fel. Az Egészségügyi Minisztérium egész Ausztriát vörös zóná­ nak, azaz járványügyi szem­ pontból magas kockázatú­ nak nyilvánította. Mindez teljes kijárási tilalommal járt, csak munkába járás, egyéni sportolás vagy vásár­ lás céljából hagyhatták el az emberek a lakhelyüket. November 14-től decem­ ber 6-ig a wolfsbergi polgár­ mesteri hivatalban szünetelt az ügyfélfogadás, az iskolák távoktatással tanítottak, a belvárosi parkolók Magyar­ országhoz hasonlóan ingye­ nesek lettek. December 7-től enyhítéseket vezettek be. A megnyitott üzletekben 10 négyzetméterenként tartóz­ kodhat egy vásárló. A teljes kijárási tilalom is megszűnt, este nyolctól reggel hat óráig tilos csupán elhagyni az ott­ honokat. Az óvodákat és az általános iskolák alsó tago­ zatait megnyitották, az idő­

sebbek továbbra is távokta­ tással tanulnak. Wilfried Truppe elmondta, karácsonyra valamelyest fellazítják a korlátozásokat Ausztriában. Maximum 10 fő találkozása megengedett, akik különböző háztartá­ sokban élnek. A kormányzat az adventi vásárok meg tartását ott sem engedélyezi. Így ez az első alkalom, hogy sok év után Wolfsbergben nincsen

Hannes Primus polgármester ilyen rendezvény. Ugyanígy az őszi bográcsgulyásfőző verseny is elmaradt, ame­ lyen Várpalota is mindig részt vett. Ami a pandémia gazdasá­ gi hatásait illeti, Ausztriá­ ban is mindenki megérezte a koronavírus-járványt. Csak Wolfsberg városa 2020-ban mintegy ötmillió euró bevé­ telt veszített, ami a teljes költségvetés hét százaléka.

Két helyszínen végeztek tömeges COVID-szűrést december közepén Wolfsbergben Ennek egy részét ugyan az állami támogatás és a tarto­ mányi támogatás pótolta, de nagy nyomás maradt a váro­ son, hogy a kiadási költsége­ ket csökkentsék. Erre a sport és a kultúra területén volt lehetőség. Osztrák testvérvárosunk­ ban nagy feladatot jelentett a tömeges tesztelés megol­ dása. December 11-e és 13-a között a helyi rendezvény­ központban és a sportcsar­ nokban összesen 12 „teszt­ utcát“ állítottak fel az ingye­ nes tesztelésre. Előzetesen 50 százalékos részvétellel számoltak, végül csupán a lakosság 25 százaléka vett részt a szűrésen, s a tesztek 0,5 százaléka lett pozitív. A nehéz helyzetben Hannes Primus, Wolfsberg pol­ gármestere szeretett volna valamilyen módon örömöt okozni, reményt adni a helyi­ eknek. Ezért, mint minden évben, idén is gyönyörő ka­ rácsonyi kivilágítást telepí­ tettek a városközpontba,

Wolfsberg polgármestere is teszteltette magát a napokban a helyi sportcsarnokban

hogy bensőséges karácsonyi hangulatban sétálhassanak a szabadban az emberek. A város honlapján pedig egy online adventi naptár talál­ ható, ami szép dalokat, ver­ seket és a szokásokról szóló ismertetőket tartalmaz. A gazdaság megsegítése miatt Wolfsberg önkormány­ zata vásárlási utalványokat adott ki, amelyek birtokában 10 százalék kedvezménnyel tudnak vásárolni az embe­ rek a helyi üzletekben.

Robert Schmid volt kabinetfőnök Hannes Primus polgár­ mester ezúton is üdvözli Vár­ palota testvérváros lakosait és adventi üzenetként azt kívánja, hogy békességben és egészségben éljenek az emberek Magyarországon. Wolfsberg polgármestere re­ ményét fejezte ki, hogy Vár­ palotával tovább folytatódik a gyümölcsöző testvérvárosi kapcsolat a járvány lecsen­ gését követően. Az információkat Robert Schmid, Várpalota díszpol­ gára is megerősítette. A he­ lyi polgármesteri kabi­ netiroda egykori vezetője – aki két évtizeden át volt mo­ torja a testvérvárosi kapcso­ latnak – kérdésünkre el­ mondta, Wolfsberg önkor­ mányzata mindent megtesz azért, hogy a lakosságot tá­ jékoztassa és védelmezze, a

december 11–13. közötti tö­ meges tesztelést is példás pontossággal és hatékony­ sággal szervezte meg a vá­ ros. A 2020-as év a pandémia mellett más szempontból is különleges volt Robert Schmid életében. – Október 1-jén 45 évnyi munka után nyugdíjba vonultam. Büszke vag yok rá, hog y aktívan részt vehettem a testvérvá­ rosi kapcsolat kialakításá­ ban és ápolásában, Várpalo­ tán nagyon sok embert meg­ ismerhettem, és sokan közü­ lük a barátaim lettek. Na­ g yon szeretettem volna mindannyiuktól hivatalosan is elbúcsúzni, de a koronaví­ rus-járvány miatt erre nem volt lehetőség. Nagy örö­ mömre fog szolgálni, ha is­ mét alkalmunk lesz arra, hogy utazzunk. Az én első úti célom Várpalota lesz, hogy hivatalosan elbúcsúz­ zak a testvérvárostól, a ba­ rátaimtól, ismerőseimtől. A koronavírus szó félelmet kelt bennünk, egy láthatatlan fe­ nyegetés, ami egyre több embert érint. Senki sem tud­ ja, mikor ér véget, de véget fog érni. Bízzunk magunk­ ban és másokban is, hogy jobb idők elé fogunk nézni. Azt kívánom minden várpa­ lotainak, hogy maradjanak egészségesek és a kará­ csonyt családi körben ünne­ pelhessék – zárta a beszél­ getést városunk díszpolgára. A testvérvárosaink pandémiás helyzetéről szóló cikksorozatunk elkészítésében ezúton is köszönjük Borbásné Gazdag Gabriella, a várpalotai polgármesteri hivatal nemzetközi kapcsolatokért felelős referensének a segítségét.


HIRDETÉS

11 671403

2020. december 18.

665534

várpalotai hírek


12

HIRDETÉS

várpalotai hírek 2020. december 18.

Pályaválasztás 2021 – A biztos jövő egy szakmával kezdődik

Mit is jelent a szakképző iskolai képzés? A szakképző iskola há­ roméves, itt képezzük a szakmák mestereit. Az ága­ zati ismereteket adó első év – 9. évfolyam – után történik a szakmaválasztás. A 9. év­ folyamon az iskolai tanmű­ helyekben zajlik a szakmai oktatás.

A várpalotai Faller Jenő középiskola épülete a belvárosban A 10–11. évfolyam szakirá­ nyú oktatása során a gyakor­ lati ismereteket a tanulók du­ ális partnereknél, valós mun­ kakörnyezetben sajátíthatják el. Jelenleg több mint 70 aktív céges partnerünk van, ezzel biztosítjuk a minőségi gya­ korlatközpontú oktatás mel­ lett a választás lehetőségét is. A diákoknak lehetőségük van a lakóhelyükön vagy annak közvetlen közelében működő duális partnernél dolgozni. A szakmai tantárg yak mellett kis óraszámban ta­ nulják a diákok a közismere­ ti tantárgyakat is, ezen a te­ rületen kiemelt figyelmet

fordítunk a szövegértés, lo­ gikai készségek, idegen nyelv és digitális kultúra fejlesztésére. A képzés a 11. évfolyam vé­ gén szakmai vizsgával zárul.

Melyek tehát a szakképző iskolai képzés legnagyobb előnyei? Úgy lehetsz középiskolás, hogy az első hónaptól kapsz ösztöndíjat – szakképző isko­ lában havonta a minimálbér 10%-át, amely 10. évfolyamtól a minimálbér 35%-át is elérheti. 10–11. évfolyamon a duális partnerrel kötött munka­

szerződéssel további jelen­ tős, a minimálbér legalább 60%-át elérő havi jövedelem­ hez jutsz, sikeres szakmai vizsga után egyszeri pá­ lyakezdési juttatást kapsz. A szakképző iskolában magas óraszámban gyako­ rolhatod a választott szak­ mádat, az iskolapadban el­ töltött idő sokkal kevesebb. A 3. év elvégzése után szakmai vizsgát teszel, ez­ után két év alatt iskolánk­ ban érettségi bizonyítványt is szerezhetsz. Érettségivel a zsebedben a munkaerőpia­ con túl további kapuk nyíl­ nak meg előtted: a techni­ kumban újabb szakmát sze­ rezhetsz vagy akár a fel­ sőoktatásban is folytathatod tanulmányaidat! Eg y jól meg választott szakmával gyorsan elérhe­

tővé válik az anyagi függet­ lenség, nem kell elhelyezke­ dési nehézségektől tarta­ nod. A szakképző iskolai kép­ zésekben az előző években már megismert ágazatok mindegyikében várjuk a je­ lentkezőket, de a szakmavá­ laszték itt is bővült: Szociá­ lis ágazatban immár Gyer­ mek- és ifjúsági felügyelő, Turizmus-vendéglátásban Panziós-fogadós képzést is választhatnak a diákok, és újra indítani kívánjuk a Sző­ lész-borász képzést. Fontos hangsúlyozni, hogy ettől az évtől a diákok ágazatot és nem szakmát vá­ lasztanak – a szórólapunkon tehát a négyjegyű tanulmá­ nyi terület kód és a mellette szereplő ágazat elnevezése az irányadó!

Ha szülőként további információra van szüksége, keressen bennünket az info@falleriskola.hu e-mail címen vagy tájékozódjon a honlapunkon, Facebook-oldalunkon! Január 6-án ismételten online pályaválasztási fórumot tartunk, amelyre a falleriskola.hu/palyavalasztas oldalon regisztrálhat!

662608

A jelenlegi nyolcadikosok két képzési forma közül vá­ laszthatnak, ezek a három­ éves szakképző iskolai és az ötéves technikumi kép­ zés. Ha most vagy nyolcadi­ kos és a szakma mestere kí­ vánsz lenni, javasoljuk a szakképző iskolát, ha maga­ sabb szintű tudást, később diplomát is szeretnél, akkor a technikumban a jövőd! Az előző hetek számaiban bemutattuk a szakképzés legfontosabb változásait, szakmakínálatunk új elemeit és a szakmatanulás ideje alatt a diákok számára elér­ hető juttatásokat, a techniku­ mi képzés sajátosságait. Néz­ zük át most, mit kell tudni a szakképző iskolai képzésről.

675044

A PSZC Faller Jenő Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium tájékoztatója


HIRDETÉS

várpalotai hírek 2020. december 18.

13

673403

Regisztráljon a koronavírus elleni oltásra:

Az oltás önkéntes és ingyenes. Amennyiben szeretné beoltatni magát, regisztráljon most, és értesüljön elsőként a vakcinával kapcsolatos információkról és teendőkről!

MINDEN ÉLET SZÁMÍT Készült Magyarország Kormánya megbízásából.


14

VISSZAPILLANTÓ

várpalotai hírek 2020. december 18.

Centenárium a pandémia árnyékában

Minikoncert a Thury-vár folyosóján

Az év egyik kulturális csúcspontja minden évben a vegyeskar karácsonyi hangversenye

Idén ünnepli fennállá­ sának 100. évfordulóját a Várpalotai Bányász Kó­ rus. Városunk kiemelt művészeti együttese ge­ nerációk óta képviseli a minőséget, a színvonalas kóruszenét. Országszerte és határainkon túl is öregbítették a település hírnevét az elmúlt 100 esztendőben. A centenári­ um méltó megünneplésé­ re a koronavírus-járvány miatt nem volt lehetőség, ezért egy képes összeállí­ tással tisztelgünk a Borbás Károly karnagy ve­ zette vegyeskar munkás­ sága előtt. Az évforduló alkalmából koszorúztak is a művelődési központnál

Kiállítás is nyílt a centenárium apropóján idén a várban

Keresse lapunkat és a környék híreit online is weboldalunkon! varpalotaiujsag.hu

638759

675037

278104

608709

Borbás Károly karnagy és a Várpalotai Bányász Kórus


VISSZAPILLANTÓ

várpalotai hírek 2020. december 18.

15

Évzáró tárlat a kézilabdázás jegyében Évtizedes hagyomány városunkban, hogy minden év decemberében színvonalas, gazdag anyagot felvonultató sport témájú kiállítást szervez a Thury-várban a Várpalotai Olimpiai Baráti Kör. Idén a járványhelyzet miatt erre nincs lehetőség, ám egyfajta pótlásként fel­ idézzük a tavalyi tárlatot, amit Hatvanéves a várpalotai kézilabdázás címmel rendeztek a Márványteremben. A tárlat középpontjában a 60 éves várpalotai kézilabda szakosztály állt. A Thury-vár Márványtermében a megje­ lenteket a VBSK egykori ka­ pusa, Németh Csaba (1981– 1987 között védett a csapat­ ban) köszöntötte a megjelen­ teket, majd a szakosztály alapítói vehettek át emlék­ plakettet dr. Soós Kálmántól, a Veszprém Megyei Kézi­ labda Szövetség elnökétől. A kiállítást – amelyen a kézilabda mellett többek között labdarúgáshoz, ma­ ratoni futáshoz, erőemelés­ hez, illetve a Bán Aladár Általános Iskolában folyó sport­é lethez köthető relik­ viák is láthatók – Pócsik József, az egyesület alelnö­ ke méltatta. – A múlt isme­ rete nélkül a jövő nem épít­ hető. Ezt a gondolatot ha­ gyományos decemberi kiál­ lításunk jelmondatának választottuk, Szabó Béla tag társunkat idézve, aki 2015-ben adta ezt a címet

Ferenc, Oláh Tibor, vala­ mint a palotai kézilabdázás ikonikus alakjai: Poór Gyula, Györe Tibor, Kenéz György, Nagy Károly, Fisli Lajos, Forgács Ferenc, Forgács Gábor, illetve Pass László és Sztanke József erőemelő világbajnok. A 2019 decemberében tar­ tott rendezvény keretében bemutatták azt a könyvet is, amely a fennállásának 15 éves jubileumát ünneplő Várpalotai Olimpiai Baráti Kör eddigi tevékenységét Forgács Ferenc (balra) is elismerést vehetett át a megnyitón foglalja össze.

az akkori kiállítási anyag­ nak. Azóta ennek a gondo­ latnak a jeg yében rendez­ zük decemberi tárlatunkat. Eg yesületünk a Mag yar Olimpiai A kadémia tag­ szervezeteként fontos fel­ adatának tekinti a múltbeli sportsikerek felidézését, tárgyi vagy nyomtatott em­ lékei nek , r el i k v i á i na k g yűjtését, megőrzését és bemutatását. Példát állítva, okulásul és ösztönzésül a fiataloknak a sportolásra, a ha g yomá ny­á polásra , megkezdett munkánk foly­ tatására – mondta el Pócsik József, aki ezt követően fel­ kérte az idei vendég, a Bán Aladár iskola alsós intéz­ mény vezető -helyet tesét, Molnárné Nátrán Piroskát, hogy mutassa be az in­ tézmény sportsikereit fel­ vonultató anyagot. Ezt követően Pócsik József elmondta, a 2019-es év kiállí­ tói még az iskola mellett Sza­ bó Béla, Eiserle Judit, Cseh Az olimpiai kör sport témájú kiállítására minden év decemberében sokan kíváncsiak

Természetesen a vírusok és a baktériumok ellen Az őszi időszakban érdemes még több fi­ gyelmet fordítani a tudatos táplálkozásra, hiszen ilyenkor már kevesebb vitaminhoz és napfényhez jut a szervezet. Néhány alapvető zöldségféle és gyümölcs fokozottabb fogyasz­ tásával sokat tehetünk az egészségünkért. Alma: védi a tüdőt, csökkenti a gyulladást Népszerűségét magas ás­ ványianyag- és vitamintar­ talmának is köszönheti, amelyek többek között védik a tüdőt, erősítik az immun­ rendszert, gyulladáscsök­ kentő és a keringési rend­ szerre jótékonyan ható poli­ fenoljai (vagyis a szerveze­ tet védő antioxidánsok) pe­ dig a héjában is szép szám­ mal jelen vannak, ezért ér­ Mézes kakukkfűtea – egy igademes hámozás nélkül fo­ zi ütős páros a baktériumok gyasztani. ellen

Természetes baktériumölők A természetes antibiotiku­ mokat tartalmazó zöldsége­ ket, gyógynövényeket bakté­ riumölő hatásuk miatt aján­ lott az étrendünkbe iktatni. Élen jár közöttük a fokhagy­ ma és a vöröshagyma, a sár­ garépa, burgonya, torma, mustár, a gyógynövényeknél pedig a kakukkfű, amelynek teája torok- és szájüregi pa­ Az alma az egyik legfontosabb vitamin- és ásványianyag-forrás naszok ellen hatásos. ősszel ma, az így keletkező probio­ mint állíthat elő, pedig ennek

Erjesztés és jótékony baktéri- tikumok pedig a bélflórát a vitaminnak is nagy szerepe umok erősítve fejtik ki az immun­ van az immunrendszer erősí­ Sok szó esik napjainkban a fermentált zöldségek pozi­ tív hatásairól is, amelyek szintén az immunrendszer erősítése szempontjából fon­ tosak. A sós közegben törté­ nő fermentálás vagy erjesz­ tés során megnő a zöldségek jótékony baktériumtartal­

rendszerre gyakorolt pozitív tésében. D-vitamint az alábbi hatásukat. élelmiszerek tartalmaznak: tojás és tejtermékek, a gyü­ mölcsök közül elsősorban a Természetes D-vitaminnarancs, a gabonafélék csa­ utánpótlás ládjából a zab, továbbá aján­ Októbertől kevés az a ter­ lott a gomba és a tengeri ha­ mészetes napfény, amelynek lak fogyasztása. hatására a szervezet D-vita­ Szauder Rita


16

várpalotai hírek 2020. december 18.

Felszámolják az illegális hulladéklerakót A Verga Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. a „Tisztítsuk meg az országot!” névre keresz­ telt projekt keretében kezdte meg az illegális hulladéklerakók felszámolását a napokban. Az első ütemben az MH Bakony Harckiképző Központ kezelésében lévő területet tisztítot­ ták meg. A központi gyakorló- és lő­ téren ez alkalomból tartott sajtótájékoztatón elhang­ zott: a társaság saját forrás­ ból 20 millió forintot fordít a mentesítési munkálatokra, s pályázott a projekt folytatá­ sára is. Ovádi Péter országgyűlé­ si képviselő, az Agrármi­ nisztérium miniszteri bizto­ sa hangsúlyozta, hogy az ország számára az egyik legnagyobb kihívás jelenben és a jövőben is, hogy élhetőb­ bé, szebbé tegyük a környe­ zetünket és környezettuda­ tosabbá váljunk. – A „Tisztít­ suk meg az országot!” prog­

rammal a kormány az illegá­ lis hulladéklerakók ellen hirdetett harcot. Ugyan több ilyen kezdeményezés is volt már korábban, ám sajnos az tapasztalható, hogy térsé­ günkben továbbra is vannak ilyen lerakók, ezért minden segítséget meg kell adni a környezetünk megtisztítá­ sához – mondta el Ovádi Pé­ ter, aki kiemelte azt is, hogy már óvodás, illetve iskolás korban tudatosítani kell a gyerekekben, hogy felelős­ séggel tartozunk a környe­ zetünk iránt. A Verga Zrt. vezérigazga­ tója arról számolt be, hogy a

Húszmillió forintot fordítottak a mentesítési munkálatokra

Pálmai Árpád alezredes, Ugron Ákos vezérigazgató és Ovádi Péter országgyűlési képviselő kormány hulladékfelszámo­ lási akciótervének kereté­ ben az Agrárminisztérium Erdőgazdálkodási Főosztá­ lya felmérte az állami erdő­ gazdaságok területén heve­ rő hulladékok mennyiségét. A veszprémi erdőgazdaság területén mintegy 8500 köb­ méternyi illegális hulladé­ kot állapítottak meg, amely­ nek jelentős része a közpon­ ti gyakorló- és lőtér terüle­ tén található. A Natura 2000 természetmegőrzési háló­ zathoz tartozó területen több ezer köbméter, főként építési hulladékot, aszfal­ tot, g umiabroncsot, műanyagot és azbeszttar­ talmú építőanyagot talál­ tak, így a terület mentesíté­ se közös érdek.

– A minisztérium rendel­ te el és tette lehetővé az eredményünk terhére azt, hogy hulladékfelszámolási projektet végezzünk. Ko­ rábban már felmértük eze­ ket a régi hulladéknyelő gödröket, amelyek még a szovjet időkből maradtak ránk, és a legnagyobbakat már felszámoltuk. A mosta­ ni projekt során 20 millió forint költségig végezzük a ter ü let meg tisz títását, eg yüttműködve a honvéd­ séggel, és a megfelelő vál­ lalkozót kiválasztva pá­

lyáztunk is, így ha nyerünk, tovább folytathatjuk a mun­ kát – tette hozzá Ugron Ákos vezérigazgató. Pálmai Árpád alezredes, a várpalotai székhelyű MH Bakony Harckiképző Köz­ pont parancsnokhelyettese elmondta, hogy számukra mindig is fontos volt termé­ szeti értékeink megőrzése, a környezet védelme. Hozzá­ tette, a központi gyakorló- és lőtér területén a hulladék il­ legális elhelyezése minden esetben jogi következménye­ ket von maga után.

Kedves Olvasóink! Tisztelt Partnereink!

KIADVÁNYAINK 2021-ES ELSŐ MEGJELENÉSE: január 7.

január 14.

2015. február

január 15.

11. • III. évfolyam , 4. szám

várpalotai hírek

Ingyenes városi

közéleti lap

A család és a gasz tronómia az első helyen KétBagolyFogadótulaj donosával A MAR ATON L APCSOPORT

TAGJA

Beszélgetés aWaldstein -nívódíjjalkitüntetettd r.FülöpNándornéval,a

Új otthonra lelt

KRÓNIKA

Gáspár Levente az első baba

5. oldal

a városi televízió Inotai otthonáb an szöntötttte a 20 015

kö-

Nemsokára jövünk tartalmas, sokszínű kiadványainkkal. Sikerekben gazdag boldog új évet kíván a szerkesztőségünk! A központi gyakorló- és lőtér területén a hulladék illegális elhelyezése továbbra is tilos