Page 1

2020. szeptember 4. • VIII. évfolyam, 32. szám

várpalotai hírek Ingyenes városi közéleti lap

KRÓNIKA

Fotók által ihletett versek

A MAR ATON L APCSOPORT TAGJA

A teremtés dicsérete akvarelleken Borbás Zoltán művésztanár festményeiből nyílt kiállítás az Inotai Faluházban 

3. oldal

Százéves a Bányász kórus

Összetartozás nyílt kiállítása az Fotóklubnak és írókörnek

címmel Objektív a Krúdy 3. oldal

PORTRÉ

Következetesség és bizalmi légkör

Beszélgetés Mészáros Anikóval, a Rákóczi Telepi Tag­ iskola Csiszár Mária Zsu­ zsanna-díjjal kitüntetett pedagógusával 5. oldal

SPORT

Repülőmodellek versenye Bántán Megemlékezéssel, kiállítással s természetesen énekléssel ünnepelte a hét közepén megalakulásának 100. évfordulóját a Várpalotai Bányász Kórus. A település kiemelt művészeti együttese nyitányként a Jó Szerencsét Művelődési Központhoz hívta a kórus

tagjait, kedvelőit és tisztelőit, hogy az elhunyt kórustagok emléke előtt tisztelegjenek a több mint 20 esztendő-

vel ezelőtt ebből a célból állított kopjafánál. Ezt követően a Thury-vár folyosóján folytatódott a program, ahol az elmúlt 100 év tárgyi emlékeit, relikviáit tekinthették meg az érdeklődők egy színvonalas kiállításon. A centenáriumát ünneplő kórust Campanari-Talabér

Márta, Várpalota polgármestere is köszöntötte a tárlat megnyitóján, ahol három alkalomhoz illő darabot is elénekeltek a kórus régi és jelenlegi tagjai. A rendezvény baráti találkozóval zárult a vár emeleti termében. (Fényképes beszámolónk a 6. oldalon.)

Tizenkilencedik alkalom­ mal rendezte meg a Bá­ nyász Kupát a várpalotai modellező klub 10. oldal

Szülők segítségével újult meg az iskola tornaterme Szülői segítséggel öltözött új köntösbe a nyár folyamán a Bán Aladár Általános Iskola tornaterme, amelynek felújítását már évek óta tervezte az intézmény vezetése, ám forrás híján eddig erre nem volt lehetőségük. Az év elején fogalmazódott meg a felújítás ötlete, amelyhez a tettre kész szülők kisebb csoportja rögvest csatlakozott, ám a koronavírus-járvány miatt a munkálatok a nyárra tolódtak. Az intézmény törekvését az iskola alapítványának anyagi segítségén túl a fenntartó Veszprémi Tankerületi Központ is támogatta, a szükséges alapanyagokat így sikerült biztosítani a tornaterem felújításához.

– Az anyagi támogatáson túl nem lehet eléggé megköszönni az energiát, önzetlen segítséget, amit az érintett szülők belefektettek ebbe a felújításba. Ha a munkadíjat nem számoljuk, akkor is egymillió forint az anyagköltsége a projektnek, tehát komoly beruházás lett volna az iskolának, ha mindezt a hagyományos módon, szülői segítség nélkül kellett volna meg valósí-

tanunk – mondta el kérdésünkre dr. Juhász Attiláné. A Bán Aladár Általános Iskola intézmény vezetője elmondta, már öt éve próbálkoztak, hogy valamilyen módon felújítsák a torna-

termet, ám eddig nem jártak sikerrel. Az igazgatónő által említett szülők egyike Nagy Dániel, aki a projektfelelősi szerepet is magára vállalta. – Négy gyermekem van, a

legidősebb most kezdte a negyedik osztályt. Terveink szerint a többiek is a Bán Aladár iskolába jönnek majd, így számomra is fontos, hogy milyen környezetben tornáznak, játszanak. Ezért sem volt kérdés, hogy az ügy mellé állok, állunk. Közösen kidolgoztuk a terveket, a dizájnt, s a többi szülővel együtt elvégeztük a tornaterem felújítását – mondta el Nagy Dániel. A szülői csapat három hét leforgása alatt varázsolta újjá a tornatermet. A falakat újravakolták, a hibákat kijavították a mennyezettel együtt, majd egy időtálló, az Dr. Juhász Attiláné intézményvezető és Nagy Dániel projektfele­ alsó részen mosható festést kapott a felület. lős a Bán Aladár Általános Iskola megszépült tornatermében


2

KRÓNIKA RÖVID HÍREK Tilalom a kórházban Az utóbbi hetekben orszá­ gos szinten ismét emelke­ dik a Covid–19 fertőzöttek száma, ezért a betegek és dolgozók egészségének védelme érdekében a Szent Donát Kórház vezetése au­ gusztus 31-től látogatási ti­ lalmat rendelt el. Az intéz­ mény közölte, a látogatási tilalom ideje alatt a bete­ geknek szánt küldeménye­ ket hétköznapokon az ügy­ félkapcsolat munkatársai veszik át (hétfőtől péntekig 11 és 14 óra között) és jut­ tatják el részükre. Hétvégén csomagot átvenni nem tud a kórház. Kérik a hozzátar­ tozókat, hogy csak tiszta ruhát és tisztálkodószere­ ket hozzanak. A csomagra írják rá a beteg nevét, az épületet, emeletet.

várpalotai hírek 2020. szeptember 4.

A megbocsátás hónapja a könyvtárban Szeptember 1-jétől a városi könyvtár vasárnap és hétfőn zárva tart, keddtől péntekig 8 és 18 óra között, míg szombaton 8 és 13 óra között látogatható.

zölte Budai László könyvtárvezető. Az intézmény munkatársai kérnek mindenkit a javasolt óvintézkedések betartására, vagyis a maszk A helyben használat, azaz nethasználati lehetőség és a használatára, a rendszeres a folyóirat-olvasás, az inter- kutatómunka szünetel, kö- kézfertőtlenítésre, illetve a

Erdőlátogatási korlátozás A VERGA Veszprémi Erdő­ gazdaság Zrt. üzemi va­ dászterületén a gímszarvas párzási időszakára való te­ kintettel ismét bevezeti az erdőlátogatási korlátozást. A korlátozás célja, hogy a gímszarvasállomány szá­ mára fontos párzási idő­ szakban az erdő- és vadgazdálkodók megfelelő nyugalmat tudjanak bizto­ sítani az erdőkben. A korlá­ tozás időszaka: 2020. szep­ tember 1. és 2020. október 15. között, 9.00 óra előtt és 16.00 óra után. Az erdőterületet nappali időszakban gyalogosan, emberi erővel hajtott kerék­ párral és lóval bárki látogat­ hatja. A korlátozás a kijelölt turista- és kerékpárutakra is érvényes! Fontos tudni, hogy a vadászterületek egy­ beesnek a MH Bakony Harc­ kiképző Központ lő- és gya­ korlótereivel. A szeptembe­ ri-októberi időszakban is aktív katonai igénybevétel és éleslövészetek zajlanak, ezért mindenképp szüksé­ ges tájékozódni az érintett katonai szervezettől a túrá­ zási lehetőségekről.

Budai László, a Krúdy Gyula Városi Könyvtár vezetője

1,5 méteres távolság betartására. A koronavírus-járvány miatt az intézményben egyszerre maximum 10 fő maximum 15 percet tartózkodhat. További tájékoztatást a +36-88-592-060-as telefonszámon vag y az info@krudylib.hu e-mail címen kaphatnak az érdeklődők. Jó hír az olvasóknak, hogy a „megbocsátás hónapját” hirdették meg a könyvtárban. Ez a gyakorlatban an�nyit jelent, hogy szeptemberben a kikölcsönzött, ám eddig otthon maradt könyveket térítésmentesen lehet vis�szavinni a könyvtárba, ahol késedelmi díjat sem számolnak fel. Friss hír még az intézmény háza tájáról, hog y újabb rendhagyó könyvbemutatóra érkezik a várpalotai könyvtárba Kilián László. A Veszprémben élő író, esszéista Csörték és játszmák (Niomé II. – A vas mítosza) című kötetét szeptember 8-án, kedden 18 órától különleges performansszal egybekötve mutatja be az érdeklődőknek.

Eboltás Inota faluban és a lakótelepen Várpalota Város Önkormányzata ezúton értesíti a tisztelt kutyatulajdonosokat, hogy Inota faluban és a Készenléti lakótelepen az ebek 2020. évi összevezetéses veszettség elleni oltására szeptember hónapban az alábbi időpontokban és helyeken kerül sor. Inota faluban a Polyán utca elején szeptember 15én 14 és 16 óra között, majd pótlásként szeptember 23án 9 és 11 óra között. A Készenléti lakótelepen a Simon-féle ólnál szeptember 10-én 14 és 16 óra között, majd pótlásként szeptember 23-án 14 és 16 óra között. Az ebek oltását 3 és 4 hónapos kor között kell elvégeztetni, azt 6 hónap múlva megismételni, majd ezt követően évente. A vonatkozó FVM-rendelet) szerint 3 hónapos kor feletti eb csak akkor oltható, ha az állat rendelkezik

várpalotai hírek

tartókat, hogy saját, vala- (elmaradása esetén szankmint embertársaik érdeké- cionálandó) és fontos oltást ben a továbbra is kötelező végeztessék el.

eg ye d i tra nsz ponderes (ch ip) jelöléssel. A zon ebek, amelyek az oltást megelőző 14 napban humá n (emberi) sér ü lést okoztak vag y betegek, nem olthatók; azt később kell elvégeztetni. Az összevezetéses eboltás díja 4500 forint, továbbá féregtelenítés 10 kilogramm élősúlyonként 200 forint. Azon eb számára, amely nem rendelkezik (kizárólag elveszett) oltási könyvvel, a helyszínen kell megvásárolni, amelynek díja a fenti ös�szegen túl 1000 forint. Az önkormányzat kéri az eb- Az önkormányzat kéri, hogy mindenki oltassa be kutyáját

A Maraton Lapcsoport tagja

Szerkeszti: a szerkesztőbizottság Főszerkesztő: Heffler György Tartalomfejlesztési igazgató: Forgács Bernadett Lapigazgató: Tremmer Tamás Ki­adja: Maraton Lapcsoport – Multivízió Kiadói Kft., 8200 Veszprém, Házgyári út 12. Felelős kiadó: Heffler György és Vida-Varga Andrea ügyvezető igazgatók Fotók és szöveg: SZPD Szerkesztőségi postacím: Várpalotai Hírek 8200 Veszprém, Házgyári út 12. e-mail: varpalotaihirek@maraton.hu Szerkesztőség és hirdetési információ: Maraton Lapcsoport Kft., Veszprém, Házgyári út 12., Tel.: 88/400-400, e-mail: veszpremmaraton@maraton.hu, http://www.maraton.hu, e-mail: maraton@maraton.hu. Hírszolgáltató és hirdetésfelvétel: Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. 8100 Várpalota, Szent István u. 16. II. em. ujsag@hircentrumtv.hu, Tel.: 88/744-488 Nyomdai munkák: Mediaworks Hungary Zrt., Veszprém, Házgyári út 12. Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc nyomdavezető Megrendelés száma: MVA 32/2020 • A lap ingyenes • Terjeszti a MédiaLOG-DMHM Zrt. • ISSN 2064-0366 • A Maraton Lapcsoport Kft. politikai hirdetéseket nem fogad be.


KRÓNIKA

várpalotai hírek 2020. szeptember 4.

3

Fotók és versek az összetartozásról

Szeptember végéig látható a tárlat a városi könyvtárban

Összetartozás címmel nyílt meg az Objektív Fotóklub és a Krúdy Gyula Kreatív Írókör közös kiállítása a hét elején a városi könyvtárban. – Nagyon sok apropója van annak, hogy ez a fotókiállítás meg valósult. A XXXV. Várpalotai Napok nyitórendezvénye a tárlat, amelyet a magyar fotográfia napjához kapcsolódva, a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulóján, a Nemzeti Összetartozás Évében szerveztünk meg. Ezért is kapta az Összetartozás címet a kiállítás – mondta el Budai

László, a Krúdy Gyula Városi Könyvtár vezetője. – Próbáltuk úgy összeválogatni a fotókat, hogy közvetett és közvetlen módon is kifejezze, mit jelent egy ember számára tartozni egy nemzethez, az Istenhez, az univerzumhoz, tehát úg y eg yáltalán a világhoz. Ahogy a cím is mutatja, az összetartozásról szól a kiállítás. Felismertük, hogy en-

Pócsik József, a Bartos iskola igazgatója (jobbra) és Kiss Milán a kiállítás megnyitóján nek érzését senki és semmi nem képes elvenni tőlünk, hacsak mi magunk nem döntünk másképp. Az összetartozásnak ugyanis a szívben és a lélekben kell jelen lennie – mondta el köszöntőjében Kavecz Edina. A várpalotai Objektív Fotóklub vezetője hozzátette, a

Krúdy Gyula Kreatív Írókör tagjaival közösen állították össze a kiállítást. – Miután kiválogattuk a felvételeket, az írókör tagjai átnézték a fotókat, s amelyik megihlette őket, ahhoz íródtak versek. Ezek együttese adja meg a kiállítás üzenetét – jegyezte meg Kavecz Edina.

A folytatásban Pócsik József, a Bartos iskola igazgatója olvasott fel az alkalomhoz illő verseket, majd Kiss Milán, a zeneiskola növendéke játszott gitáron a megjelenteknek. A különleges fotókiállítás szeptember 30ig látható a könyvtár nyitvatartási idejében.

Megosztani másokkal az általa észlelt világot A teremtés dicsérete címmel Borbás Zoltán művésztanár festményeiből nyílt kiállítás a XXXV. Várpalotai Napok részeként kedden az Inotai Faluházban. – Legkedvesebb műfajom az akvarell. Képekben, hangulatokban gondolkodom, szeretem az általam észlelt világot megosztani másokkal. Hitem szerint az alkotá-

sok létrehozása élteti a művészt és jó irányba befolyásolja a nézőket – idézte köszöntőjében Borbás Zoltánt – Rotter Dávid zongorajátékát követően – a faluházban

tartott kiállításmegnyitón Csővári Zsófia Réka. A Thury-Vár Kft. szakmai vezetője kiemelte, az alkotóra a Finnországban, Svédországban, illetve a Kárpátok vidékén tett utazásai is nagy hatással voltak. Szívesen fest tájképeket, visszatérő elem képein a Bakony erdős, sziklás rengetege, de kedveli a történelmi és bibliai tema-

Rotter Dávid játszott zongorán az Inotai Faluházban, ahol Borbás Zoltán 30 festménye látható

tika mentén megfogalmazott gondolatok képpé formálását is. Borbás Zoltán szilárd elhatározása, hogy szülővárosa, Várpalota híres festőinek nyomába szegődjön. Az összesen 30 darab, csodás tájakat bemutató akvarellt felvonultató tárlat megnyitóján maga az alkotó is mikrofonhoz lépett. – Szinyei Merse Pál már ünnepelt festőként barátai társaságában mondta el: hiábavaló minden okoskodás, piktúrát megtanulni nem lehet, csak egy mestertől. Ez a mester a természet – mondta el Borbás Zoltán, aki kérdésünkre elmondta, sokféle technikát

kipróbált, mire „lehorgonyzott” az akvarellek mellett. – Olajfestékkel, tussal és ceruzával is alkottam, ám az évek során úgy alakult, hogy a legközelebb az akvarellt éreztem magamhoz. Ez talán annak is köszönhető, hogy amikor főiskolásként eg yszer a Dévidéken jártam, ihletett pillanatban láttam alkotni kiváló akvarellistaként számon tartott tanáromat. Ez nagyon meghatározó élmény volt számomra – mondta el kérdésünkre Borbás Zoltán, akinek festményei szeptember 30-ig láthatóak az Inotai Faluházban.

Csővári Zsófia Réka mutatta be az alkotót a közönségnek


4

PROGRAMAJÁNLÓ

várpalotai hírek 2020. szeptember 4.

PROGRAMAJÁNLÓ

Rendhagyó könyvbemutatóra érkezik a jövő héten Kilián László

Előadás Pál Feri atya először Várpalotán. A római katolikus pap, mentálhi­ giénés szakember a Magánytól az összetartozásig címmel tart előadást a várpalotai Család és Karrierpont meghívására szep­ tember 24-én, csütörtökön 16.30-tól a Thury-várban

Kiállítás

A Csillag-Képek II. című asztrofo­ tó-kiállítás meghosszabbított nyitvatartással, szeptember 18-ig, minden héten szerdától szombatig, 10 és 18 óra között látható a Nagy Gyula Galériá­ ban

Koncert Városszépítő-díjak átadása és a Várpalotai Bányász Fúvószene­ kar koncertje szeptember 6-án, szombaton 19 órától a Thu­ ry-vár udvarán Kovács Kati énekesnő ad koncer­ tet október 7-én, szerdán 19 órától a Jó Szerencsét Művelő­ dési Központban

majd átadja az idei városi kitün­ légvár, trambulin és kézműves A végtelen küszöbén – Törzsök tetéseket és elismeréseket sarok a gyermekeknek Károlyné, írói nevén Szücs-Gás­ 70. Városi Bányásznap Várpalotán XXXV. Várpalotai Napok színpadi pár Borbála verses-prózai köte­ szeptember 5-én. Szombaton 6 programok a Gál Gyula Városi tének bemutatója szeptember órától a Várpalotai Bányász Sportcsanokban. Szeptember 13-án, vasárnap 17 órától az Fúvószenekar zenés ébresztő­ 5-én, szombaton 15.30-tól kon­ Inotai Hidasházban (Inota, je, 8 órától megemlékezés a certet ad a Mézengúzok gyer­ Petőfi Sándor u. 2.). A kötetet Rákóczi Telepen a Szent Borbá­ mekzenekar, 17 órától pedig bemutatja Budai László, a la-emlékműnél, 11 órától ünne­ helyi tánccsoportok lépnek Krúdy Gyula Városi Könyvtár pi megemlékezés a Thury-vár színpadra vezetője, az esten közreműkö­ rendezvénytermében, ahol Városszépítő-díjak átadása és a dik Körmöczi Judit, Pócsik köszöntőt mond Németh Várpalotai Bányász Kórus kon­ József, Kiss János és Törzsök György, a Veszprémi Szénbá­ certje szeptember 6-án, szom­ nyák nyugalmazott vezérigaz­ baton 19 órától a Thury-vár Tibor gatója és Kolláth János, a BDSZ udvarán (Esőhelyszín: Jó Sze­ Mórotz Miklós halálának 50. főkönyvelője. Ezt követően rencsét Művelődési Központ) évfordulóján szeptember emléklapok átadása a jubiláló Rendhagyó könyvbemutatóra 16-án, szerdán 17 órakor meg­ szakszervezeti tagok részére, érkezik a várpalotai Krúdy emlékezést tart a Várpalotai majd koszorúzás a balesetben Gyula Városi Könyvtárba Kilián Városszépítő és -védő Egyesü­ elhunyt bányásztestvérek László. A Veszprémben élő író, let az Alsóvárosi temetőben. A emléktáblájánál esszéista Csörték és játszmák várpalotai születésű festőmű­ Sportnap szeptember 5-én, (Niomé II. – A vas mítosza) című vész sírjánál megemlékező szombaton 9 és 12 óra között a kötetét szeptember 8-án, ked­ beszédet mond Petrovics Lász­ Gál Gyula Városi Sportcsarnok­ den 18 órától különleges per­ ló nyugalmazott tanár, az egye­ ban és környékén. Focikupa, formansszal egybekötve sület elnöke sportágválasztó, exatlonpálya, mutatja be az érdeklődőknek

Összetartozás – Az Objektív Fotóklub és a Krúdy Gyula Kre­ atív Írókör a nemzeti összetar­ tozás éve tiszteletére nyílt közös kiállítása szeptember 30-ig látható a városi könyvtár­ ban A teremtés dicsérete – Borbás Zol­ Rendezvény tán festőművész kiállítása szeptember 30-ig látható az A XXXV. Várpalotai Napok ünne­ Inotai Faluházban pélyes megnyitóját szeptem­ A Praedestinatio címmel Farkas ber 4-én, pénteken 17 órától István festőművész alkotásai­ tartják a Thury-vár udvarán. ból nyílt kiállítás szeptember Fellép a Jazzformers együttes, 30-ig látható a Thury-vár Már­ beszédet mond Campanari-Ta­ ványtermében labér Márta polgármester, Vasárnap este a Várpalotai Bányász Fúvószenekar ad koncertet a Thury-vár udvarán


PORTRÉ

várpalotai hírek 2020. szeptember 4.

5

Következetesség és bizalmi légkör Csiszár Mária Zsuzsanna-díjat vehetett át az idei pedagógusnapon kimagasló szakmai tevékenysége elismeréseként Mészáros Anikó, a Bán Aladár Általános Iskola Rákóczi Telepi Tagiskolájának tanára. Ennek apropóján beszélgettünk vele a Várpalotai Hírcentrum Televízió stúdiójában. – Hatalmas meglepetés és egyben megtiszteltetés volt számomra, hogy a tantestület, illetve a tanintézmény vezetője javasolt a díjra – kezdi a beszélgetést Mészáros A nikó, aki eleinte könyvtárosnak készült, végül fiatal felnőttként döntött a pedagógusi pálya mellett. – Gyermekként nagyon szerettem olvasni, ezért döntöttem úgy, hogy könyvtáros leszek. A főiskolán azonban kiderült, hogy a tanár hivatás közelebb áll hozzám. Egy híján 30 éve, 1991 aug usztusában kerültem a mai Rákóczi Telepi Tagiskolába. Pétfürdőn nőttem fel, először el is tévedtem, amikor dolgozni mentem, de aztán hamar otthon éreztem magam az iskolában. Nagyon kedvesen fogadott a tantestület, az akkori igazgató, Marcona József, helyettese, Homoki Mária, aztán Kis Kotor László egyaránt rengeteg segített, támogatott engem. A mai napig megvan az alkotó, egy-

mást segítő közösség az intézményben, ami miatt beleszerettem – mondja a Rákóczi Telepi Tagiskola pedagógusa. Mészáros Anikó nem tagadja, ma már kissé mások a g yermekek, mint pályája kezdetén. – Élénkebbek, sokkal kíváncsibbak, talán jobban mernek kérdezni és rendkívül tájékozottak az internetnek köszönhetően. Persze nem mindig abban tájékozottak, amiben kellene, de tény: sokszor többet tudnak eg y hozzájuk közel álló témáról, mint a felnőttek. A digitális világnak is meg vannak tehát az előnyei – jeg yzi meg a tanárnő, aki a csendes, hétköznapi tanítást kedveli. Teszi a dolgát, hivatásaként éli meg a tanári létet. Vallja, a következetesség, a kiszámíthatóság a legfontosabb, valamint eg y olyan szeretetteljes, bizalmi légkör kialakítása, ahol biztonságban érzik magukat a g yermekek.

Mészáros Anikó veszi át az elismerést Campanari-Talabér Márta polgármestertől a pedagógusnapon Az elmúlt három évtizedből sok kedves emléke van, leginkább mégis a kezdetekre emlékszik a legszívesebben. No meg arra, amikor a gyermekei születését követően, hét otthon töltött esztendő után visszatért tanítani. – Úgy éreztem, hogy minden átalakult az iskolában, amíg távol voltam. Abban az időben lettünk tagiskola, akkor terjedt el a számítógép használata, szinte mindent újra kellett kezdenem. Nem tagadom, nehéz volt, de sok más szakmához hasonlóan a tanári hivatás is a folyamatos tanulásról,

megújulásról szól. Ugyan a köny vek bűvöletében nőttem fel, s mai napig közelebb áll hozzám ez a világ, ám hiába idegen számomra a laptoppal való munka vagy épp a Kréta rendszer használata, elfogadtam, hogy szükséges a munkához, ezért megtanultam – meséli Anikó. A tanárnő sajnálja, hogy egyre kevésbé népszerű az olvasás a fiatal korosztály körében, noha lát azért biztató jeleket. – Sokat beszélgetünk a diákokkal olyan könyvekről, amelyek érdeklik őket. A legfontosabbnak

azt tartom, hogy megszerettessük velük az olvasást, s erre kiválóan alkalmasak a manapság megjelenő ifjúsági regények. Persze azért a családban dől el minden. Az én gyermekeim azt látták, hogy olvasó emberek vagyunk, így nem is kellett nyomást gyakorolnom rájuk, hogy olvassanak. Díjazom tehát az olvasóvá nevelés szlogent, de azt gondolom, hogy én csak megmutatni tudom könyveket és felkelteni a diákok érdeklődését. Hogy tényleg olvasóvá lesznek-e a későbbiekben, azt a szülői háttér határozza meg.

Régi magyar énekek csendültek fel a Hidasházban Az Inotai Hidasház idén ünnepli ötödik születésnapját. Az ismert korlátozások miatt azonban csak a múlt hét végén nyitottak kaput a házigazdák, Kővári Eszter Sára és Pel­tzer Ferenc kápráztatta el a ház közönségét a nemzeti összetartozás éve alkalmából összeállított műsorával. Az előadásban régi magyar dalok és virágénekek csendültek fel a két – egyébként zenepedagóg usként dolgozó – művész tolmácsolásában. Kővári Eszter Sára Somogyország szülötte, aki már négyévesen megkezdte zenei tanulmányait a kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskolában, majd a Toldi gimnázium művészeti osztályába járt és a budapesti Weiner Leó Zeneművészeti Konzervatórium magánének szakán folytatta pályáját. A

konzervatóriumi évek után 1999 és 2005 között a Magyar Állami Operaház magánénekese volt. Az operaházi sikerek után a ma már nagyon kevesek által művelt daléneklést és a – kodályi szellemben történő – zenei nevelést választotta, mert vallja, hogy rendkívül fontos a klasszikus dalirodalom, főként a magyar dalok fennmaradása. Eszter szerint a nagyon fiatal korban kezdett zenei nevelés nemcsak a dalok megőrzését

Kővári Eszter Sára és Peltzer Ferenc koncert közben Inotán szolgálja, de rendkívül fontos szerepe van a gyermekek készség- és szociális fejlődésében is. A Hidasházban elhangzott műveket kísérő Peltzer Ferenc gitárművész szintén zeneoktatással foglalkozik. Civilben a Budapest V. kerületi Szabolcsi Bence Zenei

Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője. Művészi pályafutása során megismert szinte minden zenei irányzatot, ami a klasszikus gitár hat húrján átadható. A mostani műsor ötletét egy tavalyi felkérés indította el, amikor is a magyar kultúra napjára összeállítandó

műsorhoz válogatott dalokat Szendrey-Karper László daloskönyvéből. Az akkor megkedvelt virágénekek mellé régi magyar népénekek kerültek a most hallott műsorba. A két művész tervei között fontos helyet foglal el a Hidasházban is bemutatott műsor életben tartása és az idén elmaradt határon túli koncertek pótlása, valamint egy, elsősorban gyermekeknek szóló interaktív előadás kör vonalazódó ter vének megvalósítása is. A vártnál is nagyobb sikert hozó esemény után Inotán a kaput legközelebb szeptember 13 - á n , Szűcs-Gáspár Borbála harmadik, A végtelen küszöbén című kötetének bemutatójára nyitják ki a házigazdák, Körmöczi Judit és Kiss János.


6

FÓKUSZBAN

várpalotai hírek 2020. szeptember 4.

Százéves a Várpalotai Bányász Kórus

Az elmúlt 100 év tárgyi emlékeit, relikviáit felvonultató kiállítás nyílt a várban

Koszorúzással emlékeztek az elhunyt kórustagokra a művelődési központnál

Megemlékezéssel, kiállítással s természetesen énekléssel ünnepelte szerdán megalakulásának 100. évfordulóját a Várpalotai Bányász Kórus.

lotai Bányász Kórus alapítója az Iparosdalárda volt 1920-ban, 40 fővel, Vass Gyula katolikus kántortanítóval karnagyként. Az idők folyamán egyesült az Unió Bányász Dalkörrel, majd a II. világháborút követően egy több mint 10 éves szünet után 1959-ben lett vegyes kar, amikor már a hölgyek is jöhettek a kórusba énekelni. A már említett Vass Gyulán kívül, akinek a nevéhez fűződik a kórus újraszervezése is, még három korszakalkotó karnagyot kell kiemelni. Hollós Lajos 1961-től 15 éven keresztül vezényelt és mai kifejezéssel élve „szintet lépett” a kórussal, mert elsősorban magyar szerzők műveit tanította be, s ezzel kiemelkedett a várpalotai dalárda a többi bányásztelepülés közül. 1975-től G. Somos Margit, a Zeneiskola igazgatója irányította a kórust és ez újabb arculatváltás jelentett, mert a klasszikus zenére helye-

A település kiemelt művészeti együttese nyitányként a Jó Szerencsét Művelődési Központhoz hívta a kórus tagjait, kedvelőit és tisztelőit, hogy az elhunyt kórustagok emléke előtt tisztelegjenek a több mint 20 esztendővel ezelőtt ebből a célból állított kopjafánál. Borbás Károly, aki 1991 óta karnagyként vezeti a dalkört, beszédében kiemelte, máshogy tervezték a centenáriumi évet, ám a koronavírus-járvány keresztülhúzta terveiket. Nagyon bíznak azonban abban, hogy az ősszel meg tudják tartani ünnepi koncertjüket, amelyre régóta készülnek.

A kopjafánál tartott koszorúzást követően a Thury-vár folyosóján folytatódott a program, ahol az elmúlt 100 év tárgyi emlékeit, relikviáit tekinthették meg az érdeklődők egy színvonalas kiállításon. – Ritkán adatik meg, hogy egy civil szervezet – jelen esetben a Várpalotai Bányász Kórus – századik születésnapját ünnepelhetjük. Egy évszázad távlatát nehéz nekünk, a ma itt állóknak megízlelni, felfogni és megérteni, hogy mennyi történés, küzdelem, egyéni sors áll ezen esztendők mögött. A város a kórussal együtt méltó centenáriumi évre készült, amit aztán a sors, amit most koronav írusnak hív unk, felülírt. A ma délutáni megemlékezés, kiállítás és baráti találkozó az, ami elsőként ebből meg valósul – mondta el köszöntőjében Campa­ nari-Talabér Márta. Várpalota polgármestere a dalkör történetét felelevenítve kiemelte, a mai Várpa-

Három alkalomhoz illő darabot is előadott a kórus a tárlat megnyitóján

Jelentesse meg Ön is apróhirdetését lapunkban már 500 Ft-tól! Hirdetésfelvételi pont:

Várpalotai Hírcentrum Nonprofit Kft. 8100 Várpalota, Szent István u. 16. II. em.

ződött át a hangsúly. Arany minősítést nyertek, elindította a karácsonyi hangversenyek sorozatát, amely máig nagy népszerűségnek örvend és a Palotai Advent várt és kedvelt zenei eseménye. 1991-től napjainkig pedig Borbás Károly karmesteri pálcája határozza meg a kórus igényes zenei irányvonalát, emelte ki a polgármester. A Várpalotai Bányász Kórus hazánk mellett Európa számos országában sikerrel lépett fel az elmúlt évtizedekben. A szakmai elismerések mellett azonban még fontosabb, hogy a mai napig baráti közösség a dalkör, hangsúlyozta Somogyi László, a kórus elnöke. Ezt követően három, az alkalomhoz illő darabot énekelt el a régi tagokkal is kiegészült kórus a vár folyosóján, majd a rendezvény baráti találkozóval zárult az emeleti teremben.

Campanari-Talabér Márta, Várpalota polgármestere méltatta a Bányász kórust VIII. évfolyam, 31. szám

várpalotai hírek

2020. augusztus 28. •

Ingyenes városi közéleti

lap

kultúra

nagy sikerű gála a várudvaron

ORT TAGJA A MAR ATON L APCSOP

ainkat ópai hagyomány 6. oldal Megőrizni közös eur 20-án Várpalotán lékezéseket augusztus

rbatyu Várpalotáról indult az Ű Több helyszínen is tartott

ak megem

tIdén is telt házas gálaes tel zárult az Országos Musical & Operett Kurzus Vár4. oldal palotán

krónika


KÖRKÉP

várpalotai hírek 2020. szeptember 4.

Elfogták a nyakláncos rablót a rendőrök A Várpalotai Rendőrkapitányság munkatársai elfogták azt a 28 éves pápai férfit, aki a gyanú szerint járókelők nyakából akarta kitépni a nyakláncukat. Rablás bűntett és kétrendbeli lopás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatnak büntetőeljárást egy 28 éves pápai lakos ellen, közölte lapunkkal a Várpalotai Rendőrkapitányság. A gyanú szerint a férfi 2020. augusztus 19-e és augusztus 25-e között három alkalommal próbálta járókelők nyakából kitépni az ékszereiket. Minden esetben

azonban csak a medálokat sikerült megszereznie és azokkal elfutnia a helyszínekről, mivel a sértettek a lopási szándékot észlelve gyorsan a nyakláncukhoz kaptak. Az adatgyűjtés eredményeként a rendőrök azonosították a feltételezett elkövetőt, és 2020. augusztus 25-én délután Várpalotán elfogták. Ezután előállították, és őri-

zetbe vétele mellett gyanúsítottként kihallgatták, majd előterjesztést tettek letartóztatásának ügyészi indítványozására. A Várpalotai Rendőrkapitányság azt is jelezte lapunknak, hogy ősszel újra elindítja a rendőrség a Közlekedik a család! című, az elmúlt években nagy sikerrel megrendezett közlekedésbiztonsági vetélkedőjét. Várják a jelentkezőket, a megyei fordulót október 3-án, szombaton 9 és 15 óra között rendezik Veszprémben, a Külső-Kádártai úti hipermarket parkolójában.

Ügyeletes gyógyszertárak Várpalotán Hétköznap, szombaton, vasárnap és ünnepnap is este 22 óráig van a város­ ban gyógyszertári ügyelet. 09.05. Kabay 09.06. Belvárosi 09.07. Szent György 09.08. Szent Anna 09.09. Szent Donát 09.10. Borostyán 09.11. Kabay 09.12. Belvárosi Belvárosi gyógyszertár Várpalota, Szent István út 2. Borostyán Gyógyszertár Várpalota, Bakony u. 3. Kabay János Gyógyszertár Várpalota, Táncsics u. 15. Szent Anna Gyógyszertár Várpalota, Veszprémi u. 7. Szent György Patika Várpalota, Szabadság tér 4.

A nyár végén három alkalommal próbálta játókelők nyakából kitépni a nyakláncokat a férfi

Sportnap Várpalota Város Önkormányzata sportnapot szervez

2020. szeptember 5-én 9 órai kezdettel Focikupa kicsiknek és nagyoknak Kispályás amatõr labdarúgó bajnokság gyermek, felnõtt és szenior kategóriákban 9-tõl 15 óráig

Sportágválasztó

Helyi és kistérségi sportegyesületek és szervezetek bemutatkozása 9 órától 12 óráig 20 perces váltásokkal: karate, kangoo, funkcionális köredzés, személyi edzés, szivacskézilabda (jelentkezéseket mindenkét esetben korlátozott létszámban várjuk az alábbi e-mail címre: sportnap.varpalota@gmail.com)

Gál Gyula Városi Sportcsarnok Kiegészítõ programok: Exatlon-pálya, darts foci, légvár, trambulin jump, csillámtetkó, kézmûves sarok, ingyenes véradás, egészségnap A sportnap ideje alatt 9-tõl 12-ig ingyenes konditerem használat a sportcsarnokban! Az EFOP-1.5.2-16-2017-00010 azonosítószámú „Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségben” címû projekt keretében

Szent Donát Gyógyszertár Várpalota, Honvéd u. 3.

Hasznos telefonszámok Várpalotai Rendőrkapitányság 88/371-511 Várpalotai körzeti megbízottak csoport­ vezetője: 30/650-7171 Pétfürdői Hivatásos Tűzoltóság +36-88-590-623 Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Központ: 88/592-110, szállítási ügyfélszolgálat: 88/592-112, fűtőmű vezénylő: 88/479-018 Fátyol temetkezés: 88/471-352, 24 órás szállítási ügyelet: 30/385-6206 Kéményseprés 1818/9 Bakonykarszt Zrt. Hibabejelentés: 88/471-710 Eon – hibabejelentés Áram: 80/533-533, gáz: 80/301-301 Városi gyermekorvosi rendelők: Várpalota, Újlaky u. 10. Dr. Kriesch Kornélia tel.: 06/88/ 744-955 Dr. Resch Gabriella tel.: 06/88/ 744-940 Várpalota, Bakony u. 14. Dr. Merényi Adrienn tel.: +3688/582-471 Központi háziorvosi ügyelet 06-70/3703-104

7


HIRDETÉS

várpalotai hírek 2020. szeptember 4.

618093

8


2020. szeptember 4.

HIRDETÉS

9

618078

várpalotai hírek


10

SPORT

várpalotai hírek 2020. szeptember 4.

Antik repülőmodellek versenye Várpalotai győzelemmel zárult a 19. alkalommal megrendezett Bányász Kupa, az antik rádióirányítású repülőmodellek hazai versenye, amelyet Bántapusztán tartott meg az elmúlt hétvégén a Várpalotai Modellező és Technikai SE (VMTSE). – Az idei évben a koronavírus-járvány miatt sajnos a nemzetközi versenyek nagy része elmaradt, így a szabadon repülős kategóriában a korábbi évekhez képest jóval kevesebb viadalon tudtunk részt venni, s ez igaz volt a most általunk szervezett antik repülőmodellek kategóriájában is. Itt azért a hazai versenyek nagy részét legalább, még ha későbbi szezonkezdéssel is, de megtartották – mondta el lapunknak Mórocz Péter, a Bányász Kupát szervező VMTSE elnöke. A várpalotai versenyt augusztus utolsó vasárnapján

rendezték fülledt, nyári melegben. Mindez az erős széllel kiegészülve embert és technikát próbáló körülményeket jelentett a repülőmodellezőknek. Az eseménynek immár hagyományosan helyet adó Bántapusztára az ország számos részéről, többek között Budapestről, Herendről, Mendéről, Szegedről s természetesen Várpalotáról érkeztek versenyzők, összesen 30-an neveztek nem kevesebb mint 44 rádióirányítású modellel. – A helyi egyesülettől az ifjúsági korú versenyzőink, Fürjes Gergely, Rémai

Legeredményesebb klubként a Budapesti Modellező SE csapata vehette át a Balassa László-vándordíjat a viadalon

Jonatán és a felnőtt Brenner Adrián, Zalka Róbert, valamint jómagam is részt vettünk a megmérettetésen elektrogumis kategóriában. Az idei évben megrendezett antik repülőmodellezős versenyeken már többször is bizonyítottak klubunk sportolói dobogós helyezésekkel a rangos és igen erős felnőtt mezőnyben – jegyezte meg Mórocz Péter. A lelkes pilóták összesen hat kategóriában mérhették össze a tudásukat. A versenyre benevezett gépek között akadt robbanó és elektromotoros példány is a sima vitorlázók mellett, amiket egy adott méretű gumival és zsinórral juttattak fel az égbe, mert ezeken nincsen motoros meghajtás. A pontozás viszont minden esetben a levegőben töltött idő alapján történt, tehát az ért el jobb eredményt, akinek a gépe leállított motorral tovább maradt a levegőben a három vagy négy forduló után. – Döntőket a szélsőséges időjárás miatt egyik kategóriában sem kellett rendeznünk, ilyen is igen régen fordult már elő. Természetesen a díjazás sem maradhatott el, a helyezetteket érmekkel, vándorkupákkal (Szomor István, Szász István, illetve Balassa László emlékére) jutalmaztuk, aki pedig lemaradt a dobogóról, egy ízletes ebéddel kárpótolhatta magát – tette hozzá a VMTSE elnöke.

Mórocz Péter, a várpalotai modellező egyesület elnöke az elekt­ rogumis kategóriában bizonyult a legjobbnak Ami az eredményeket illeti, a Texaco robbanómotoros kategóriában Lukács László (Budapesti Modellező SE) győzött, az ALOT (elektromotoros, magassági korlátozással) Török László (Budapesti Modellező SE) nyert, míg az ELOT (elektromotoros) versenyben Tóth Imre (Szeged) bizonyult a legjobbnak. A várpalotaiak az elektrog umis (elektromotoros, régen gumimotoros modell) kategóriában álltak rajthoz. Itt házigazda klubelnök Mórocz Péter g yőzött, aki a verseny utolsó 45 percében „dobta le” a nég y startot, így a javuló időjárásnak köszönhetően mindenkit maga mögé utasított. Kevéssel csúszott le a

dobogóról, s neg yedik lett Brenner Adrián (VMTSE), hatodik az újoncként egyre jobban teljesítő Rémai Jonatán (VMTSE), nyolcadik Zalka Róbert (VMTSE), míg Fürjes Gergely (VMTSE) a tizenegyedik helyen zárt. Elektromos vitorlázóknál Lukács Dániel (Budapesti Modellező SE) lett az első, a vitorlázók kategóriájában Németh Róbert (Tatabánya) győzött. A Szomor István-vándordíjat Lukács Dániel, a Szász István-vándordíjat Lukács László kapta, míg a Balassa László-vándordíjat legeredményesebb klubként a Budapesti Modellező SE csapata vehette át a jó hangulatú versenyen.

Öcsi cukrászda Alkalmi- és dísztorták névnapra, születésnapra, esküvõre.

Helyben készített kézmûves olasz fagylalt is kapható!

Nyitva: Hétfõtõl vasárnapig 10-tõl 20 óráig +36 88 471 980 Várpalota, Szent István u. 14.

618 810 0

Megvalósítjuk elképzelését!

A mesterséget igazán jól úgy lehet elsajátítani, ha az ember nemcsak tanulja, hanem apjától, netalán nagyapjától is azt látja, szóval, ha beleszületik, persze az még nem jelenti azt, hogy aztán biztosan szakmájának kiválósága lesz az illetõ. Kevesen mondhatják el, hogy családjukban generációról generációról nemcsak a név, de a szakma is öröklõdik. A tõsgyökeres várpalotai Vavró családban így van ez. A dédapa ugyan hivatalosan nem autószerelõ volt, hisz az 1920-as években még nem képeztek ilyen szakembereket, de kiváló mûszaki érzékkel megáldott ember volt és rendszeresen javított motorokat.

Azok közül, akiknek régóta van autója ismerõsen csenghet a név, hisz Vavró István az ötvenes évek óta óta, majd fia a hetvenes évek végétõl javították és az unoka a kétezres évektõl javítja sokak megelégedésére az autókat. Egy kellemes hangulatú viszszaemlékezésre várja a család 2020. szeptember 18-án, pénteken 17 órától (Várpalota Mészáros L. u. 18.) mindazokat, akiknek javításra került az autója a Vavró Autószervízben valaha is, azokat külön szeretettel várnánk, akiknek nagyapa-apa és az unoka is szerelte a kocsiját. Az óvintézkedések betartása mellett (maszk) remélhetõleg találkozhatunk!

618086

Motor- és autószerelés négy generáción át


SPORT

várpalotai hírek 2020. szeptember 4.

11

Nem indult jól a bajnokság a labdarúgóknak Három forduló alatt három vereség a Várpalotai Bányász SK mérlege a megyei első osztályú labdarúgó-bajnokságban, azaz nem igazán indult jól a szezon Csrepka Tamás tanítványainak. Hétvégén a Gyulafirátót otthonában javíthatnak. két együttes az első győzelméért hajt majd a 90 perc során. Legközelebb hazai pályán szeptember 12-én, szombaton 16.30-tól láthatja a közönség a VBSK-t, akkor a Devecser SE gárdája látogat Hétvégén a Gyulafirátót otthonában lépnek pályára Csrepka Tamás edző (jobbra) tanítványai a Bányász Sporttelepre. Gábris, Vincze (Nag y D.), Csrepka Tamás. Péti MTE: rim), Vajda (Kun), Petróczi, Várpalotai BSK–Péti MTE Kulcsár (Bátor), Szabó D. Varga Zs. – Gyurcsek (Fa- Győri. Edző: Nagy Kriszti(Balogh Á.), Szurok, Bor- zekas), Pálfi, Marton, Sző- án. 1:2 (0:1) Gólszerzők: Csapó, ill. RaVárpalota. Jv.: Bódi A. bély, Csapó, Sanda (Mogyo- ke (Horváth T.), Gál (VachtVárpalotai BSK: Sári – rósi), Zsupek, Gergő. Edző: ler), Rados, Ódor (Perpa- dos, Ódor.

ÖNKORMÁNYZATI FELHÍVÁS Ha észleli magán a koronavírus-fertőzés magas lázzal, hidegrázással, száraz köhögéssel és nehézlégzéssel járó tüneteit, akkor személyesen ne menjen a rendelőbe, hanem telefonon hívja fel a háziorvosát. Amennyiben nem tudja elérni, akkor tárcsázza a Várpalotai Mentőállomás számát. Felnőtt háziorvosi körzetek és telefonszámok: 1. sz. körzet: Dr. Komáromi Erzsébet, tel.: 88/372-910, +3670/286-33-60 2. sz. körzet: Dr. Dancsó Mária Éva, tel.: 88/582-501, +3670/624-72-60 3. sz. körzet: Dr. Székely Anikó, tel.. 88/582-470, +3630/327-70-13 4.sz. körzet: Tóthné Dr. Bakonyi Csilla, tel.: 88/599-570, +3630/969-68-57 5 sz. körzet: Dr. Lestyán János, tel.: 88/472-700, +3620/333-45-55 6. sz. körzet: Dr. Opsitos István, tel.: 88/475-124, +3630/979-35-65 7. sz. körzet: Dr. Babics Mária, tel.: 88/472-700, +3630/381-36-97 8. sz. körzet: Dr. Fekete Csongor,

tel.: 88/470-393, +3670/318-68-17 9. sz. körzet: Dr. Szalai Marianna, tel.: 88/592-900, +3630/539-78-22 10. sz. körzet: Dr. Bagi Andrea, tel.. 88/479-603, +3630/640-41-42

608709

Ahogy arról lapunk hasábjain is beszámoltunk, a 2020/21-es bajnokság nyitófordulójában hazai környezetben 2:0-s vereséget szenvedett a Bányász a Fűzfői AK együttesétől. A jó start azért lett volna fontos, mert a második fordulóban a bajnoki címre is esélyes Ajka Kristály pályáján vizitáltak Csrepka Tamásék. A 7:0-s ajkai győzelem sokat elmond a mérkőzés képéről. Az elmúlt héten a harmadik fordulóban aztán szomszédvári rangadó várt a Bányász Sporttelepen a csapatra, hiszen a Péti MTE gárdája érkezett vendégségbe. Az első játékrészben Rados Gergő révén a pétiek szereztek vezetést, ám a 76. percben Csapó Gábor egyenlített, megszerezve a Bányász első gólját az idei bajnokságban. Sajnos alig négy perccel később Ódor Norbert újfent a pétieket juttatta előnyhöz, s a folytatásban hiába próbálkozott a gólszerzéssel a VBSK, végül a Péti MTE győzelmét könyvelhették el a szurkolók. A hétvégén (szeptember 5., szombat 16.30) a Gyulafirátót SE otthonában lesz jelenése a várpalotai legényeknek. A rátótiak sem kezdték jól a bajnokságot, két vereség mellett mindössze egy döntetlenre futotta eddig tőlük, így mind-

Gyermek háziorvosi körzetek és telefonszámok: 1. sz. körzet: Dr. Merényi Adrienn, tel.: 88/582-471, +3670/379-03-94 2. sz. körzet: Dr. Resch Gabriella, tel.: 88/744-940, +3620/465-45-94 3. sz. körzet: Dr. Kriesch Kornélia, tel.: 88/744-955, +3630/204-30-60

VT Plasti Plastic c Gyártó Kft. Kft. Az alább bi po ozíció óba kere es munkkatársat:

GÉPBEÁLLÍTÓ LAKATOS

Várpalotai Mentőállomás: tel.: 88/412-104

PALATETÔK A FELÚJÍTÁS ezzel, 12 év garancia! színes, mintás, bitumenes lem érés, árajánlat. Lapos tető szigetelés, ingyenes felm www.palatetok.hu Bodó Gábor, 06-30/2277-082 •

571045

bontás nélküli

618104

278104

616644

www.facebook.com/palatetok

Munkavégzés helye: • Székesffehérvvár, Berényi út 72-100. Feladatok: • A gépek és folyamatok minősségénnek éss gondmenttes működésének biztosítása • Autom matizált gyártóbberenndezéssek éss gyárrtósorok felügyelete • Gyártásstechnikai folyam matokk felüügyeleete éss optim malizáálása • A gyártáási-, és géppadatok dookumeentáláása, az üzembe helyezés nyom mon követtése • A frööccsönntött tt terméékek próbaagyárttásábban való réészvétel Elvárások: • Min. 8 általáános végzeettség • 3 műszaak válllalásaa Amit kínálunk: • Keddvezőő juttattási csoomagg • Hoosszzú távú munkkaleeheetőőség • Inngyenees szeerződééses járat szám mos településről • Heelyi béérlet támoogatáss nettóó 70000Ft értékbben • Kezdő bér póótlékok nélkül brr. 2550.000-3350.00000Ft • Alappbéren felüli géppbeállító pótlékk 30-660.000FFt//hóó • Cafettériaa kereet nettóó 70000Ft érrtékbeen Amennyiben állásajánlatunk felkeltette érdeklődését, önéletrajzát (munkakör megjelölésével) az alábbi címre várjuk: VT Plastic Gyártó Kft. 8000. Székesfehérvár, Berényi u. 72-100. HR osztály illetve elektronikusan 01609@hr.videoton.hu, Tel:22/554-097


12

várpalotai hírek 2020. szeptember 4.

Háromnapos beavatáson a honvéd kadétok

Összesen harminc fiatal kadét kapott meghívást a táborba

Az MH Bakony Harckiképző Központ által szervezett táborba összesen harminc fiatal kapott meghívást, hogy a tanév kezdete előtt bepillantást nyerhessenek a honvédség mindennapjaiba. A háromnapos program során a kadétok megismer-

kedhettek a katonai fegyelem alapjaival és ízelítőt kaptak az alaki és szolgálati szabályzatban foglaltakból. A tábor részét képezte többek között a hatástalanított kézifegyver-bemutató, airsoft- és paintball-lövészet, de részt vettek menetgya-

A katonák által használt fegyverekkel is megismerkedhettek a résztvevők korlaton és reggeli tornán is a fiatalok. A képzést a várpalotai középiskolában megkezdő kadétok látogatást tettek a Hajmáskér Kiképzőbázison is, ahol meglátogatták a Steppe Archer 2020 magyar–ameri-

Fertőtlenítik a játszótereket

Folyamatosan dolgoznak a közszolgáltató cég munkatársai

A koronavírus-járvány felfutása miatt a Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. munkatársai újra megkezdték a városban a játszóterek, köztéri utcabútorok, padok, korlátok, buszvárók fertőtlenítését. A társaság azt is közölte, hogy a napokban a 2019-ben kivágott fák pótlási kötelezettségének eleget téve, első körben 33 darab fát ültettek el a Kálvária városrészben. További hír a céggel kapcsolatban, hog y a Várpalo-

tai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2020. szeptember 5-én, szombaton 8 és 12 óra között elektronikai lomtalanítást tart. A g yűjtőhelyeken el helyezhető háztartási gép (pl. mosógép, vasaló, centrifuga),

konyhai és kerti kisgép, szórakoztató elektronika, barkácsgép, számítógép, valamint elem és fénycső. A k kumulátor g y űjtésére csak a társaság telephelyén van lehetőség. Gyűjtőhelyek: Várpalotai Közszolgáltató Nonprofit Kft. Fehérvári út 7. szám alatti telephelye, Inotán a faluház előtt kihelyezett konténer, valamint a Kész en lét i - l a kóte lep en a buszfordulónál kihelyezett konténer. A lomtalanítással eg y időben az üg yfelek eg yes veszélyes hulladékaikat is leadhatják a Várpalota, Fehérvári út 7. szám alatti telephelyen. Leadható hulladékok: irodatechni kai hu l la dékok (t o n e r e k , nyomtatópatronok), veszélyes anyaggal szennyezett göng yölegek (olajosflakon, festékesdoboz), oldósze rek, híg ítók, fáradt olaj, g umiabroncsok, hajtógázas, spray flakonok, növény védő szerek, fénycsövek, izzók, elemek, használt étolaj, vizes bázisú festék (diszperzit).

kai közös kiképzési gyakorlaton feladatot végrehajtó US Army 3-15 in Bravo századot. Ennek keretében az amerikai század állománya által használt fegyverekkel és haditechnikai eszközökkel is megismerkedtek.

A tábor ünnepélyes zárásaként minden kadét oklevelet és az első éves kadét parolit vehetett át Pálmai Árpádtól, az MH Bakony Harckiképző Központ központparancsnok-helyettesétől a Kossuth-­ laktanya alakulóterén.

Gyermekeink védelmében

Hogyan ismerheted fel, hogy gyermeked iskolai bántalmazás áldozata? Szeptember 1-jén újra élettel teltek meg az iskolák, ám a gyermekek közül sokan szo­ rongva várták a tanévkezdést, a találkozást társaikkal, hiszen féltek attól, hogy újraindul a megaláztatásuk, bántalmazá­ suk. Szeptemberben több cik­ ket is közlünk az iskolai erő­ szak témájában, hogy segít­ sünk a szülőknek, hogyan is védhetik meg szeretett gyer­ meküket a bántalmazástól. A www.eletrevalogyerek.hu szerint a szülő leginkább ma­ gára van utalva, mert a bántal­ mazott gyerekek többsége nem beszél problémájáról. Fél, szégyelli azt, mert kudarcként éli meg, még a szülő előtt is. Melyek lehetnek gyanús jelek? Székesfehérvári neves, multinacionális megbízónk számára keresünk munkatársakat 3 műszakos munkarendbe:

ÖSSZESZERELŐ

VERSENYKÉPES FIZETÉS CAFETÉRIA JUTTATÁS TERMELÉSI BÓNUSZ MUNKAHELYI ÉTKEZÉSI LEHETŐSÉG

INGYENES BUSZJÁRATOK TÖBB IRÁNYBÓL

06 20 331 47 22

1.  Ismeretlen eredetű foltok, sebek a testén. 2.  Hirtelen zárkózottá válik, egyedül szeret lenni. 3. Kevesebb barátja van, nem hívják bulikba, közös prog­ ramokra. 4. Nem beszél az osztálytársai­ ról. 5. Romlanak a jegyei, nem ér­ deklik az iskolával kapcsola­ tos dolgok. 6.  Nem akar iskolába menni, kifogásokat keres, testi tü­ netekre panaszkodik.

NEVES AUTÓIPARI PARTNERÜNKHÖZ KERESÜNK MUNKATÁRSAKAT AZ ALÁBBI POZÍCIÓBA VESZPRÉMBE:

SZENZOR ÖSSZESZERELŐ kereset: 170.000 Ft

MŰSZAKPÓTLÉK: 20 – 40 % ! TELJESÍTMÉNYPÓTLÉK ! JELENLÉTI BÓNUSZ HAZAUTAZÁS TÁMOGATÁSA INGYENES SZÁLLÁS LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTUNK!

06 20 240 54 49

604130

Motivációs táborban ismerkedtek a katonaélettel a napokban a PSZC Faller Jenő Technikum, Szakiskola és Kollégium honvéd kadét ágazati képzésre felvételt nyert első évfolyamos diákjai.

Kölcsönzést-közvetítést en. nyilv. sz.: 4376-4./2003.

Várpalotai Hírek - 2020. 09. 04.  

Várpalotai Hírek - 2020. 09. 04.  

Profile for maraton

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded