Page 1

Pro Meritis emlékérem a nyugdíjasvezetőnek (MT)/NL n Pro Meritis emlékérmet vehetett át

Török Lajos, a nyugdíjasok érdekvédelmi egye­ sületének vezetője Porga Gyula polgármester­ től karácsony előtt, az idősklubok ünnepségén a város nyugdíjasai érdekében végzett önzet­ len társadalmi munkája elismeréseként. INGYENES VÁROSI KÖZÉLETI HETILAP • 2020. január 9. • XXV. ÉVF. 1. SZÁM

13. oldal

A magyar atlétika nagy reménysége DI n Remek évet zárt Varga

Gréta Barbara, a veszprémi Sportolj Velünk SE futója. A hazai sikerek mellett ezüst­ érmet nyert az ifjúsági olim­ pián és 15 évesen 7. lett az U20-as mezei futó Euró­ pa-bajnokságon.

Vízkeresztet ünnepelték MT/MT n Ünnepi szentmisét mutatott be Udvardy György érsek Nagy Károly apátkanonokkal és Felker Zsolt káplánnal hétfőn

24. oldal

A Hangvilla díjazottjai adnak közös koncertet MT n A Hangvilla

könnyűzenei díjjal elismert Tompos Kátya, Hrutka Róbert és az Antal Gábor Trió ad koncertet szombat este a Hangvillában. A díjról és a koncertről Bélafi László igazgatóval beszélgettünk.

12. oldal

AUTÓÜVEG

AZONNALI CASCÓS ÜVEGKÁRFELVÉTEL! • Gépjárműüvegek forgalmazása, szerelése • Szélvédőjavítás • Helyszíni kiszállás • Rendszámgravírozás Veszprém, Aulich L. u. 9. (Elektro Center mellett) www.autouvegveszprem.hu Tel.: 30/39-36-200

173019

a Szent Mihály-székesegyházban. A szentmise kezdetén a vízszentelés során az érsek megáldotta a sót és a vizet, elegyítette őket, majd a szenteltvízzel meghintette a bazilikában egybegyűlt híveket is. FOTÓ: MÁTYUS

Hatékony a jégkármérséklés

Európából is látható Veszprém

(MT)/MT n Több tízmilliárd forintos kártól védte meg az

(MT)/MT n Európából is láthatóvá vált Veszprém – fogal­

országot a jégkármérséklő rendszer – emelte ki Sövényházi Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei el­ nöke az év végén Veszp­ rémben, ahol a megye leg­ jobb generátorkezelőjét is köszöntötte, aki a nemes­ vámosi Kiss Norbert lett. Kiss Norbert minden eset­ ben a kapott riasztást köve­ tő negyedórán belül vissza­ jelzett, és működésbe hoz­ ta a generátort, amely Ne­ mesvámos mellett Veszp­ rém térségét is védi. CIKKÜNK A 19. OLDALON

Brusznyaira emlékeznek (MT)/MT n Brusznyai Árpádra, az 1956-os forradalom

mártírjára emlékeznek kivégzése évfordulóján, január 9-én, csütörtökön 18 órakor a Megyeház téri emlékmű­ nél a Védegylet Veszprémért és a városi önkormányzat szervezésében, ahol beszédet mond Ovádi Péter or­ szággyűlési képviselő. A Brusznyai alapítvány január 11-én, szombaton tartja hagyományos emlékkoncertjét az egyetemi aulában.

mazott évértékelő rendezvényén Porga Gyula polgármes­ ter, aki a Hangvillában az év utolsó napjaiban tartott foga­ dás előtt pozicionálta is Veszprémet. A cél, hogy Veszprém a hasonló mé­ retű európai városok elit­ jébe kerüljön. Azt kérte a veszprémiektől, az előt­ tünk álló tíz évet használ­ juk arra, hogy tovább erő­ sítsük a várost, és azokon a területeken, ahol lema­ radás van, ott közös erő­ vel próbáljunk előrelépni. CIKKÜNK A 6–7. OLDALON


2

aktuális

VESZPRÉMI

7 NAP | 2020. január 9.

Gyermekorvos vehette át a megyei érdemrendet Röviden Fogadóóra MT n Gerstmár Ferenc

( M SZ P – L M P – P á r b e széd), a 2. sz. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart január 14-én, kedden 17.30–18.30-ig a Török Ignác utcai idősek otthonában. Csík Richárd (Fidesz– KDNP), a 9 sz. választókerület önkormányzati képviselője fogadóórát tart január 22-én, szerdán 17.00–18.30 között a Simonyi iskolában és január 23-án, csütörtökön 17.00–18.30 között a Botev iskolában. Bázsa Botond, a 10. sz. választókerület önkormányzati képviselője (Fidesz–KDNP) fogadóórát tart január 13án, hétfőn 17–18 óra között a Pipacs utcai közösségi házban.

Kezdeményezés MT n Az MSZP–LMP–Pár-

beszéd, a DK–Szakszervezet, valamint a Jobbik politikusai köz­meg­hall­ gatás kihirdetését és meghallgatását kezdeményezték január 30-án 17 órára a Városháza Kossuth-termébe, amelyen a V-Busz Kft. működésével és menetrendjével foglalkoznának az ellenzéki képviselők – közölte Hartmann Ferenc, az MSZP városi elnöke.

Egyenlő bánásmód MT n Fábián Alexandra

egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadást tart a Veszprémi Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házban január 14-én, kedden és 20-án, hétfőn, egyarán 8–12 óra közt.

VÁ R O S I H E T I L A P

A Maraton Lapcsoport tagja

A megyei önkormányzat közgyűlésének megalakulására emlékeztek a Megyeháza Szent István-termében az ünnepek előtt. Az eseményen adták át a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetést is Szabó Évának. EN n December végén tar­

tották a megyei közgyűlés ünnepi megemlékezését, ahol Szabó Éva, a Csolnoky Ferenc Kórház Gyermek­ osztálya és Gyermek Inten­ zív Részlegének vezető főorvosa vehette át a rangos

val színesítették a megye­ gyűlés megemlékezését, amely az 1990. december 15én alakult első megyei kép­ viselő-testület előtt is tisztel­ gett. Polgárdy Imre, a megye­ gyűlés elnöke az ünnepsé­

Udvardy György veszprémi érsek, az ünnep szónoka a társadalom működésének alapjairól beszélt. Elmondta, fontos, hogy a megtestesülés logikájára építkezve tűzzük ki céljainkat, ugyanis az ér­ sek szerint a megtestesülés­ ből következik az ember szabadsága, személyének méltósága. – A tehetősebb ember vállalja a terhet, hogy osztozik azokkal, akiknek kevesebb jutott – mondta. Az ünnepség fénypontja­

A díjazott Szabó Éva Polgárdy Imrével és Tábori Ferenccel a megyeházán

elismerést, a Veszprém Me­ gye Érdemrendje kitünte­ tést. A Magyar Honvédség Lé­ gierő zenekarának ünnepi műsorával és a Simonyi isko­ la növendékeinek előadásá­

gen arról beszélt, hogy min­ den tettünk befolyásolja a következő generáció, a gyer­ mekeink, az unokáink jövő­ jét, így nagy felelősség terhel minket minden döntésünk kapcsán.

FOTÓ: NAGY

ként több évtizedes orvos­ szakmai, vezető tevékenysé­ ge, az egészségügy területén végzett kimagasló munkás­ sága elismeréseként Szabó Éva, a Csolnoky Ferenc Me­ gyei Kórház Gyermekosztá­

lyának, valamint PIC részle­ gének vezető főorvosa, a Bébi Koraszülött Mentő Ala­ pítvány kuratóriumi elnöke, a koraszülöttmentés területi vezetője vehette át a Veszp­ rém Megye Érdemrendje ki­ tüntetést. A Veszprém Me­ gyei Önkormányzat által alapított rangos elismerést Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke és Tábori Ferenc, az ügyrendi bizott­ ság elnöke adta át a díjazott­ nak. Az elismerésben részesült szakember elmondta, hogy a szakmai kihíváson felül leg­ fontosabb feladatának érzi, hogy empátiát, megértést, megélést és türelmet igényel­ ve partnerekre leljen a szü­ lőkkel a gyógyításban, ami­ kor egy betegség nehezíti a családok életét. Szakmai szempontból komoly kihí­ vást jelent számára az is, egy ilyen összetett osztályt, mint a gyermekosztály, ahol több szakma és szakterület ér ös�­ sze, karmesterként vezényel­ jen a jó működés érdekében. Az ünnepség végén Pol­ gárdy Imre, a megyei köz­ gyűlés elnöke és Porga Gyula polgármester megkoszorúz­ ta az alakuló ülésnek emlé­ ket adó márványtáblát a Me­ gyeháza Szent István-termé­ nek előterében.

Fényfestést javasolnak a tűzijáték helyett Fényfestést javasol az év végi tűzijáték helyett Bóka Bence, a polgármesteri hivatal ifjúsági tanácsadója – jelentette be az év végén az Óváros téren. MT n Mint mondta, szilvesz­

ternatívájára 2020-tól. Ki­ emelte: számos európai nagyvárosban már régóta trend, hogy újévkor a han­ gos rakéták helyett látvá­

terkor minden évben előtér­ be kerül a tűzijáték kérdése. A látványos fényjáték hagyo­ mányosan az ünnep részét képezi és sok ember el sem tudná képzelni az újév kö­ szöntését ilyen látvány nél­ kül. Ugyanakkor sokan van­ nak, akik ellenzik ezt, első­ sorban kisgyermekesek, ál­ latbarátok és a környezetvé­ dők. A polgármesteri hivatal ifjúsági tanácsadójaként ezért javaslatot tesz a szil­ Tűzijáték a belvárosban, idén szilveszterkor már lehet, hogy veszteri városi tűzijáték al­ fényfestés lesz - hangzott el a sajtótájékoztatón FOTÓ: MÁTYUS

nyos fényfestéssel készül­ nek. Ez ugyanannyira, ha nem jobban látványos, mint a tűzijáték, ugyanakkor csendes, környezetkímélő és rengeteg kreatív és látvá­ nyos megoldásra kínál lehe­ tőséget. Úgy gondolom, hogy Euró­ pa kulturális fővárosaként főleg haladni kell a korral, mielőbb elsajátítani ezeket az újszerű megoldásokat, amelyek reményeim szerint minden veszpréminek tet­ szeni fognak és sikeresek, hagyományteremtőek lesz­ nek – mondta. Hozzátette: a témáról konzultált számos városi fórumon, több civil szervezettel, fiatallal és idős­ sel, az eddigi visszajelzések pedig pozitívak.

A lapot alapította Kovácsi Miklós. Szerkeszti a szerkesztőbizottság: Mátyus Tamás, Heffler György Főszerkesztő: Heffler György Lapigazgató: Tremmer Tamás Felelős szerkesztő: Mátyus Tamás Ki­adja: Maraton Lapcsoport – Multivízió Kiadói Kft., 8200 Veszprém, Házgyári út 12. Felelős kiadó: Heffler György és Vida-Varga Andrea ügyvezető igazgatók Szerkesztőség: Veszprémi 7 Nap, 8200 Veszprém, Házgyári út 12. e-mail: veszpremi7nap@maraton.hu Hirdetési információ: Maraton Lapcsoport Kft., 8200 Veszprém, Házgyári út 12. Tel.: 88/400-400, e-mail: veszpremmaraton@maraton.hu, http://www.maraton.hu Apróhirdetések feladása: Veszprémi Hirdető Iroda, Veszprém Kossuth u. 6. félemelet Nyomdai munkák: Mediaworks Hungary Zrt., Veszprém, Házgyári út 12. Felelős vezető: Horváth Gábor Ferenc nyomdavezető. Megrendelés száma: V 01/2020 • A lap ingyenes Megjelenik 29 000 példányban. • Terjeszti a MédiaLOG-DMH Zrt. • ISSN 1219-0748 Terjesztéssel kapcsolatos észrevételeket a 06/20/383-4309-es telefonszámon és a V7terjesztes@maraton.hu e-mail címen várjuk • A Maraton Lapcsoport Kft. politikai hirdetéseket nem fogad be.


2020. január 9. |

VESZPRÉMI

aktuális

7 NAP

A jókívánság áldás is

3

VÉLEMÉNY

Sok sikert! MÁTYUS TAMÁS

Porga Gyula, Udvardy György, Gelencsér András és Csillag Zsolt kíván boldog új évet FOTÓ: MÁTYUS

Közösen köszöntötte az új évet az egyetemi aulában a városi önkormányzat, a Pannon Egyetem és a főegyházmegye vezetése hagyományosan az év első szombatján.

Tartalmas évet tudhatunk magunk mögött, amelyből több jelentős történésre is visszatekinthetnénk, ám hely szűkében így év elején hármat emelnék ki közülük. Egyrészt a Veszprém környezetvédelmi és fenntarthatósági céljait elismerő európai Klímasztár-díjat, amelyet már másodszor kapott meg a város. Ez a díj azt jelenti, hogy az európai szakemberek is elismerik a Veszprémben folyó „zöld” munkát. Másrészt az UNESCO zenei város díját, amellyel Veszprém kulturális életét jutalmazta az ENSZ szervezete. Ez a két díj is azt mutatja, hogy bár vannak, akik folyton-folyvást azzal kampányolnak, hogy milyen rosszak a veszprémi szolgáltatások és az életszínvonal, a külső, nem kormányzati szemlélők az Európa kulturális fővárosa cím elnyerése után két másik rangos díjat is szántak a városnak. Ez pedig azt mutatja, hogy Veszprém nemzetközi elismertsége erősödik. Harmadikként pedig a tavaly tartott önkormányzati választást említeném, amelyen Porga Gyula több mint tíz százalékkal győzte le az ellenzéki jelölt Katanics Sándort, és bár történtek átrendeződések az önkormányzatban, továbbra is hatvan százalék feletti kormánypárti többség vezeti a várost. Ennyit a most már múltnak tekinthető 2019-es évről, és tekintsünk előre, mert ismét egy évvel közelebb kerültünk 2023-hoz, és kíváncsian várhatjuk, mi történik majd Veszprémben az új évtizedben, amikor már kettest írunk a húszas után. Hogy mit szeretnénk? Elsősorban egészséget, szeretteink körében boldogan töltött pillanatokat, egyéni és közösségi sikereket. Ezt kívánom minden veszpréminek…

akkor, amikor jót kívánunk egymásnak, tudjuk, hogy ennek a kimondott jókíván­ ságnak számtalan, töré­ keny eleme van. Hiszen a boldogság is csak részben múlik rajtunk. Rajtunk kí­ MÁTYUS TAMÁS lása és más olyan dolgok, vül álló események, körül­ amit egyénileg gondolunk mények is befolyásolhatják Köszöntőjében Udvardy fontosnak. – mutatott rá. Azonban ah­ György érsek hangsúlyozta: Amikor jót kívánunk, ak­ hoz, hogy a jövőben a jó az újévi üdvözletben benne kor ebben a jókívánságban szándék, a jó akarat irányá­ van a jókívánság, a jóakarat feltételezzük azt, hogy van ba tett erőfeszítéseink meg­ kifejezése, minden, ami szá­ jó, amely elérhető, megis­ valósuljanak, fontos ismer­ munkra a boldogságot jelen­ merhető. Ez a jó kötelez ni a múltat is, és hinni ab­ ti. Ebben pedig nagyon sok bennünket, ez közös ja­ ban, hogy lesz jövőnk – közös pont van, ami mind­ vunk, amelyben növekedni mondta. Kiemelte: ilyenkor annyiunk számára fontos, tudunk. Jót kívánunk egy­ számba vesszük az előt­ mondta: a család, az egész­ másnak, feltételezve a jót, tünk álló feladatokat is, mi Udvardy György beszél a rendezvényen FOTÓ: MÁTYUS ség, a biztonságos fejlődés, az igazat, a szépet és a az, ami előttünk áll, az az egyéni tervek megvalósu­ szentet – mondta. Ugyan­ egyetem, a város, az egyén, a régió előtt feladatként. dás. Ezért Udvardy György Udvardy György szerint az azt kérte: legyünk áldássá itt élő emberek javát kell egymás számára. szolgálni, az ő boldogságu­ A hagyományos újévkö­ kat, boldogulásukat, növe­ szöntő fogadáson – amelyet kedésüket, gyarapodásu­ 1955 óta tart az egyetem, kat, mind kulturális, szelle­ 1996 óta közösen a városi mi, illetve anyagi javakban. önkormányzattal – Hajas Hangsúlyozta: pont emiatt Szilárd fuvolaművész adott is fontos 2023, amikor Euró­ ünnepi műsort, akit zongo­ pa kulturális fővárosaként rán kísért Meh Oxana. megmutathatjuk önmagunk A műsort követően a értékeit, de legfőképpen a színpadon Udvardy György növekedés, fejlődés kell, érsek, Porga Gyula, Veszp­ hogy legyen a cél. rém polgármestere, GelenAmikor jót kívánunk, ak­ csér András, a Pannon kor valójában az Isten jóaka­ Egyetem rektora és Csillag ratát közöljük egymás felé, Zsolt, az egyetem kancel­ az Istenét, aki jót akar adni lárja közös koccintással kí­ az emberek felé. Vagyis a jó­ vánt boldog új évet a veszp­ Hajas Szilárd és Meh Oxana adtak műsort az egyetemi aula színpadán FOTÓ: MÁTYUS kívánság, az valójában ál­ rémieknek.


4

aktuális

VESZPRÉMI

7 NAP | 2020. január 9.

K U LT Ú R M O Z A I K A negyedik lángot gyújtották Állatkerti karácsonyozás Röviden Fórumok MT n A Csalán Környe-

zet- és Természetvédő Egyesület szervezésében ingyenes épület­ energetikai fórumokat tartanak a megyei könyvtár fiókkönyvtáraiban januárban. Az érdeklődők ingyenesen eszközöket kölcsönözhetnek, szolgáltatásokat kérhetnek, hogy akár 30–40 százalékkal is csökkenthessék energ i a szá m láju k at. Lehetőség lesz hőkamerás felmérésre, fogyasztásmérésre, energetikai tanácsadásra, ny í lá szá ró - szigetelő gép kipróbálására, ökoauditálásra, energiatakarékos praktikák, ötletek megismerésére. Január 9-én, csütörtökön a Dózsavárosi könyvtárban, 14-én, kedden 14.30-tól a Cholnoky lakótelepi könyvtárban, 16-án, csütörtökön pedig a Március 15. úti könyvtárban tartanak fórumokat.

Lőtérértesítő MT n A honvédség tájé-

koztatása szerint a Hajmáskéri és Körös-hegyi, illetve a Rátóti-­ Nagymező és Újmajor lőtereken január 6–11., 13–18., 20–25., valamint január 27–február 1. között műszaki munkákat, cserjeirtást, tuskózást végeznek. A Rátóti-Nagymező és Újmajor lőtéren, illetve a tótvázsonyi gyakorlótéren január 16–17-én 8–16 óra közt nagy zajhatással és alacsony magasságú átrepüléssel zajló ejtőernyős teherdobást végeznek. A Bakonykúti gyakorlóés lőtéren január 11-én 8–20 óra között harcászati kiképzés lesz, január 29–31-én 8–20 óra közt pedig szimulált lőgyakorlatokat tartanak lézeres célmegjelölő berendezéssel.

MT n Porga Gyula polgármester és Márfi Gyula nyugalma-

MT n Idén is megrendezték az Állatok karácsonyát a Veszp-

Idősek ünnepsége

Gyertyafényes koncert

MT n Az érseki hittudományi főiskolán tartották az ünne-

MT n A Mendelssohn Kamarazenekar adott gyertyafényes

Ajándék karácsony előtt

Gyermekszínjátszók sikere

MT n Rászoruló fiataloknak adományozott élelmiszercso-

MT n Luigi Manni és Angelo Branduardi Legyetek jók,

zott érsek gyújtotta meg az adventi koszorú utolsó lángját advent negyedik vasárnapján a Szentháromság téren. Márfi Gyula egy francia karácsonyi dallal köszöntötte az esőben megjelenteket. Kiemelte: Európa egyre távolodik a hittől, háttérbe szorul a család, ez mind azt mutatja, hogy értékválság van. Ha Istent eltüntetjük az értékrendből, minden a fejére áll – mondta a nyugalmazott érsek. Porga Gyula arról beszélt: ahogy közeledünk a karácsonyhoz, úgy győzi le a fény a sötétséget, és úgy csendesedik le a zaj is körülöttünk FOTÓ: NAGY

pek előtt a Veszprémi Kistérségi Társulás Egyesített Szociális Intézményének karácsonyi műsorát, amelyen Porga Gyula polgármester köszöntötte az időseket, hangsúlyozva, hogy a karácsony a család ünnepe. A rendezvényen 230 alapellátásban – jelzőrendszeres házi segítségnyújtásban, szociális étkeztetésben és nappali ellátásban részt vevő – nyugdíjas vehetett részt, akiket a Petőfi Színház művészei köszöntöttek FOTÓ: NAGY

magokat a téli szünet előtt a Veszprém Városi Hátrányos Helyzetű Fiatalokért Egyesület a Botev iskolában. A rendezvényen – amelyen az iskola diákjai is előadtak egy rövid műsort – Molnárné Staub Ildikó iskolaigazgató a szeretet fontosságáról beszélt, arról, hogy milyen jó érzés, ha segíteni tudunk a másikon. Molnár Roland, az egyesület elnöke kiemelte: több tucat ajándékot adtak át az ünnepek előtt, nemcsak a Botevban, hanem a Cholnoky iskolában is tartottak karácsonyi ünnepséget az év végén. Képünkön Csik Richárd, a városrész önkormányzati képviselője ad át ajándékcsomagot az iskola egyik diákjának FOTÓ: MÁTYUS

rémi Állatkertben az ünnepek előtt. A téli szünet előtt a több mint tíz éve minden évben megtartott programra idén a Cholnoky iskola első osztályosait várták, akik ajándékokat csomagoltak az állatoknak, amelyeket a zászlósfarkú kolobuszok és a gyűrűsfarkú makik, valamint az oroszlánok kaptak. Szokás szerint az üres kifutókba a gyerekek maguk helyezhették el az ajándékokat, majd miután kijöttek, beengedték az állatokat. Török László állatkertigazgató elmondta: a játékos programmal is az állatok szeretetére igyekeznek nevelni minél több fiatalt FOTÓ: NAGY

adventi koncertet karácsony előtt az Érseki Palotában, a Boldog Gizella Főegyházmegyei Gyűjtemény szervezésében. Udvardy György érsek köszöntője után – amelyben arról beszélt, hogy az ünnep előtti elcsendesedésben a zene is segíthet – Kováts Péter, a zenekar művészeti vezetője azt hangsúlyozta: a barokk zene illik a karácsonyvárás időszakához. A koncerten modern és klasszikus darabok, köztük Bach- és Vivaldi-művek is elhangzottak FOTÓ: NAGY

ha tudtok című musicaljét állította színpadra decemberben a Kék Madár Gyermekszínjátszó Csoport a gyulafirátóti művelődési házban. A darabban a főbb szerepekben Piller Mátét, Illés Bálintot, Varga Bence Jánost, Rampasek Attilát, Kárpáti Noémit, Juhász Zelmát, Krein Dánielt, Kneisz Boglárkát, Kárpáti Esztert, Csordás Katát, Krózser Laurát, Mongyi Bálintot, Dombi Szilárdot, Nagy Barnabást, Nagy Nándort, Pfujd Dorinát, Sef­ csik Hajnalkát, illetve Magyar Viktóriát, Pető Gerdát, Kneisz Lilit, Simon Villőt és Misik Virágot láthatta a közönség FOTÓ: NAGY


2020. január 9. |

VESZPRÉMI

aktuális

7 NAP

5

Parkolófejlesztés a Cholnokyn, burkolatjavítás a kertvárosban Négy év fejlesztési sorozata fejeződik be hamarosan a Vilonya, Sólyi utcai parkolók burkolásával, valamint a kertvárosi járdaszakaszok javításával. EN n Brányi Mária alpolgár­

mester, a 6. számú körzet képviselője számolt be a fej­ lesztéssorozatról, amelynek részeként parkolókat újítot­ tak meg a Cholnoky város­ rész Ady Endre utca felőli ol­ dalán és javították a burkola­ tot a kertvárosban. – A Vilonyai, Sólyi és Ady Endre utcákban évekkel ez­ előtt indítottunk el egy felújí­ tássorozatot, ahol célul tűz­ tük ki a szilárd burkolatú parkolók kiépítését a korábbi murvás beállók helyett. Első ütemben az Ady Endre utcai „lábas házak” mellett a 69. és 79. számú házak közötti par­ kolót építettük meg, majd folytatódott a munka a Sólyi utcai tömbházak előtti közte­ rületi parkolókkal. Ezeken a szakaszokon sok kátyú és út­ hiba okozott bosszúságot, de a felújítások nemcsak a köz­ lekedés minőségét, hanem a környezetezi állapotot is ja­ vítják a csapadékvíz-elveze­ tőnek és a burkolat minősé­ gének köszönhetően. A fel­ újítássorozat részeként elké­ szült a Vilonyai u. 2–4–6. szá­ mú házak nyugati oldalán, a Vilonyai 9–13. keleti oldalán, a Sólyi u. 14–18. keleti olda­ lán lévő parkolók felújítása,

illetve a Sólyi 1–3–5. épületek által közrefogott parkolók burkolása, illetve a Sólyi 2. keleti oldalán, illetve végül a Vilonyai u. 8–10. északi és a 3–5–7. házak északi oldalán

is. A tavalyi évben a Vilonyai 3–5. és Vilonyai 8–10. előtt a korábbi murvás parkolók aszfaltburkolatot kaptak, il­ letve a felfestések is elkészül­ tek bruttó 4,36 millió forint­ ból. A legtöbb helyen szegé­ lyeket építettünk, burkolatot alakítottunk ki, javítottuk a beközlekedő utat, ezáltal kulturáltabb a közlekedés, javult a településkép és a

használati adottságok – ös�­ szegezte a munkákat az al­ polgármester. A kertvárosi burkolatmeg­ újítások a csapadékvíz-csa­ torna építésénél indultak el. – Miután a gyalogos járdák állapota is felújításra szorult, így 2019-ben azt képvisel­ tem, hogy ezeket a felülete­ ket hozzuk rendbe. Épült új út- és járdaszegély-csatlako­

A Vilonyai út környékén megújultak és aszfaltburkolatot kaptak a parkolók

FOTÓ: MÁTYUS

zás, térköves burkolás (amelynek jobb a klimatikus hatása), igyekeztünk meg­ óvni a fákat, kicseréltük a fa­ védő elemeket, helyenként az úttest kátyúit is sikerült kijavítani a munkák része­ ként. Ez a felújítási sor 2020 tavaszán zárul le teljes mér­ tékben a Mikszáth Kálmán utcai fasor telepítésével. A ta­ valyi évben megtörtént a Mikszáth Kálmán, Kodály Zoltán és Liszt Ferenc utca közötti szakasz, valamint a Liszt Ferenc, Mikszáth Kál­ mán és Ady Endre utca kö­ zötti szakaszán a meglévő rossz állapotú járdák felújí­ tása, térköves járda építése közel 35 millió forint bruttó összegben. Korábban a Liszt Ferenc, az Ady Endre, a Vio­ la utca több szakasza is meg­ újult, illetve a Rózsa és Gyöngy­virág utcákban is fej­ lesztettük a parkolókat – folytatta Brányi Mária, majd kitért az állandó problémák­ ra. – A kertvárosi városrész parkolási és közlekedési gondjaival kapcsolatban ta­ vasszal folytatódik a szak­ mai egyeztetés, beleértve az útburkolatok állapotának ja­ vítását is. A következő idő­ szakban is azon leszünk, hogy ezeken is javítsunk, fo­ lyamatosan, ahogyan ren­ delkezésre állnak a források – zárta a fejlesztési sorozatok összefoglalását Brányi Má­ ria alpolgármester.

Hatályos hirdetmények Javaslatkérés „Az Év Veszprémi Mentőse” díj adományozására Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat által alapított kitüntetések adományozásáról, valamint a kitüntetésekről szóló 37/2016. (X.27.) Ör. alapján az Országos Mentőszolgálat Veszprémi Mentőállomásának állományába tartozó mentősök részére, a be­ tegellátás érdekében kifejtett példamutató munka elismerésére 1 fő mentős részére „Az Év Veszprémi Mentőse” díjat adományoz. Az „Év Veszprémi Mentőse” díj adományozását bármely veszpré-

mi bejelentett lakóhellyel rendelkező természetes személy, veszprémi székhelyű jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet kezdeményezheti. Az előterjesztett javaslatokat a Közjóléti Bizottság véleményezi és terjeszti a Közgyűlés elé. A díj átadására a Mentők napja alkalmából megrendezett ünnepség keretében kerül sor. Kérjük, hogy „Az Év Veszprémi Mentőse” díj adományozására vonatkozó személyi javaslataikat a Közép-dunántúli Regionális Mentőszervezet vezetője részére címezve (8200 Veszprém, Almádi u. 36.) legkésőbb 2020. január 31ig megtenni szíveskedjenek. VMJV PH KABINET IRODA

Felhívás „Veszprém Városért – Pro Urbe” érdemérem adományozásának javaslatára Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a város életében, a közösség javára kifejtett eredményes tevékenység elismeréséül „Veszprém Városért – Pro Urbe” ér­ demérmet adományoz. Az érdemérem természetes személynek, jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek adományozható, ha a város gazdasági életében, a városfejlesztésben, a város közéletében, a tudomány, a művészetek területén, az egészségügy, oktatás, nevelés, sport területén kiemelkedő, eredményes munkát végzett. Az adományozást

kezdeményezheti bármely Veszprémben bejelentett lakóhellyel rendelkező természetes személy vagy veszprémi székhelyű jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. A Veszprém Városért érdemérmet, Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlésének döntése alapján, a polgármester nemzeti ünnepek alkalmával adja át. Kérjük a város polgárait, gazdálkodó szervezeteit, intézményeit, hogy a díjjal kapcsolatos, személyre szóló javasla­ taikat indoklással együtt 2020. február 7-ig küldjék el, vagy adják le a következő címre: Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Polgármesteri Kabinetiroda 8200 Veszprém, Óváros tér 9. (II. em. 201/C szoba) obiro@gov.veszprem.hu.


6

fókuszban

VESZPRÉMI

Közérdekű információk Telefonos segítség nehéz helyzetben A Veszprémi Lelki Elsősegély Telefonszolgálat 24 órá­ ban várja hívását. Ha úgy érzi, hogy segíthetünk, várjuk hívását a 116-123 és a 88, illetve a 87-es inviteles körzetből ingyen hívható 06-88/422-205 telefonszámon. Valakinek csak egy telefonszám, a bajba jutottnak azonban segítség! ,,…hogy beszéljünk egymással.”

Közvilágítási hibabejelentés Veszprém, Gyulafirátót, Kádárta közvilágítási hibabejelen­ tésére az alábbi módon van lehetőség: Gátiba Energie Kft. hi­ba­ be­je­lentési lehetőségek: telefonon a 06-30/487-2853 számon, fa­ xon a 06-88/444-721 számon, e-mailben a kozvilagitas@gati­ baenergie.hu címen. VMJV Polgármesteri Hivatal hibabejelentési lehetőségek: Telefonon: 88/549-100; zöldszám: 88/401-104 (24 órában hív­ ható) fax: 88/421-418; e-mail: vmjv@gov.veszprem.hu.

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZPONTI ORVOSI ÜGYELET MŰKÖDÉSI RENDJE, ELÉRHETŐSÉGE: KÖZPONTI ÜGYELET: 8200 VESZPRÉM, KÓRHÁZ U. 1. (a kórház sürgősségi osztálya mellett működik!) FELNŐTT SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS ÜGYELETI RENDJE: Telefon: (70) 370-3104 Rendelési idő: hétfőtől péntekig 16.00–8.00 óráig, hétvégeken és ünnepnapokon 8.00–8.00 óráig (24 órás folyamatos) HÁZI GYERMEKORVOSI SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS ÜGYELETI RENDJE: Telefon: (70) 370-3104 Rendelési idő: hétfőtől péntekig 16.00–8.00 óráig, hétvégeken és ünnepnapokon 8.00–8.00 óráig (24 órás folyamatos)

7 NAP | 2020. január 9.

Porga Gyula: Európából is láthatóvá vált Veszprém Európából is láthatóvá vált Veszprém – fogalmazott évértékelő rendezvényén Porga Gyula polgármester, aki a Hangvillában az év utolsó napjaiban tartott fogadás előtt pozicionálta is Veszprémet. A cél, hogy Veszprém a hasonló méretű európai városok elitjébe kerüljön. fontosabb az, ami itt marad, 2024-re amit hoz nekünk Az évértékelő fogadáson a 2023. polgármester hangsúlyozta: fontos találni olyan pillana­ Más ligában tot, amikor meg lehet kö­ szönni a mögöttünk hagyott Porga Gyula kitért rá: a egy esztendő munkáját kulturális fővárosi címmel, azoknak, akik segítették, valamint az idény elnyert hogy Veszprém gyarapod­ UNESCO zenei városa elis­ jon, tovább tudjon épülni. meréssel Veszprém egy Emlékeztetett: két éve sok „más ligába” került. Kiemel­ adat összehasonlításával po­ kedett a magyarországi me­ zicionálták Veszprémet, ta­ zőnyből, Európából is látha­ valy – miután pár nappal ko­ tó lett a város, bekerült abba rábban derült ki, hogy el­ a 190 városba, amelyik szá­ nyerte a 2023-as Európa kul­ mít ma Európában, amelye­ turális fővárosa címet a vá­ ket értékelt a Kulturális és ros – az ünneplésé volt a Kreatív Városok Figyelője. főszerep. Idén, a városveze­ Magyarországról Veszprém tői ciklus elején egy távo­ mellett öt másik város került MÁTYUS TAMÁS

sem, a jövőnket ott tervez­ zük vagy más helyre szeret­ nénk menni? A városkuta­ tással fogalalkozó szakem­ berek pedig objektív mérő­ számok alapján hasonlítot­ ták össze a kulturális és kre­ atív városokat – mondta Por­ ga Gyula. Rámutatott: a kre­ atív szektor erőssége és a kulturális sokszínűség fej­ lettséget jelent. Hozzátette: az sem mind­ egy, mekkora egy város. Veszprém „s”-es, 50–100 ezer fő közti város, a vizsgálatban érintett többi magyar megye­ székhely „m”-es, Budapest pedig „xxl”-es, mert egymil­ liónál több lakosa van. A három nagy területet érintő vizsgálatból a pol­ gármester az „s” és az „m” kategóriát együttesen néz­ ve beszélt Veszprémről, ami az 50–250 ezer fő közti városokat tömöríti. Ebben Veszprém az 54., Pécs a 62., Debrecen pedig a 73. helyet foglalja el 79 város közül.

Alapellátási központi ügyelettel kapcsolatos bejelentés tehető: VMJV Önkormányzata (8200 Veszprém, Óváros tér 9/B.) Tel.: (88) 549-173 FOGORVOSI SÜRGŐSSÉGI ELLÁTÁS RENDJE: 8200 Veszprém, Halle u. 5/E. Telefon: (88) 425-228 Rendelés: kizárólag hétvégén és ünnepnapokon 8.00–14.00 óráig. Fenntartó: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Tel.: (88) 549-173 Fogorvosi ügyelettel kapcsolatos bejelentés tehető: Veszprémi Bölcsődei és Egészségügyi Alapellátási Integrált Intézmény 8200 Veszprém, Cserhát ltp. 13. Tel.: (88) 424-472, 328-661

GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET január 9., csütörtök január 10., péntek január 11., szombat január 12., vasárnap január 13., hétfő január 14., kedd január 15., szerda január 16., csütörtök január 17., péntek

18–08 óra 18–08 óra 20–08 óra 19–08 óra 18–08 óra 18–08 óra 18–08 óra 18–08 óra 18–08 óra

Kossuth u. 8. Dornyai B. u. 4. Budapest út 20–28. Egyetem u. 7. Halle u. 5/G Március 15 u. 4/B Iskola u. 3. Rákóczi u. 8. Bajcsy-Zs. E. u. 8.

VÉRADÁS január 9., csütörtök 8–15 óra január 10., péntek 8–12 óra január 13., hétfő 8–15 óra január 14., kedd 8–15 óra január 15., szerda 8–18 óra január 16., csütörtök 8–15 óra január 17., péntek 8–12 óra január 17., péntek 10–13 óra

Vérellátó Állomás Vérellátó Állomás Vérellátó Állomás Vérellátó Állomás Vérellátó Állomás Vérellátó Állomás Vérellátó Állomás Közgazdasági és közigazgatási iskola

Porga Gyula polgármester az évértékelőn

labbra tekintő, tízéves időin­ tervallumra szóló víziót mu­ tatott be Porga Gyula arról, hogy 2030-ban milyen vá­ rosban szeretnénk élni. Hangsúlyozta: a 2023-as Európa kulturális fővárosa cím nem cél, hanem eszköz a fejlődéshez. Figyelmezte­ tett: ne úgy éljük meg a lehe­ tőséget, hogy 2023-ban meg­ mutathatjuk erőnket Euró­ pának, számunkra sokkal

erre a listára, amelyben há­ rom fő csoportot vizsgáltak: az élhetőséget, a kulturális lehetőségeket, illetve a krea­ tív gazdaságot. Az első, 2017-es összehasonlításban Budapest, Győr, Szeged sze­ repelt, 2019-ben Veszprém mellett Pécs és Debrecen ke­ rült még be a vizsgálatba. Egy városról általában szubjektív véleményünk van: szeretünk ott élni vagy

FOTÓ: MÁTYUS

Ennek kapcsán megjegyez­ te: egy 2023-ig, illetve 2030ig tartó vízió megengedhe­ ti, hogy európai verseny­ társakat találjunk magunk­ nak.

Versenytársak Ebben az összehasonlí­ tásban öt olyan várost vá­ lasztottak a listából, ame­ lyeket összevetettek Veszp­


2020. január 9. |

VESZPRÉMI

fókuszban

7 NAP

7

Aktuális

Egyirányúsítás MT n A polgármesteri

A Demel Eszter vezényelte Gárdonyi Zoltán Ifjúsági Kamarazenekar műsora színesítette a fogadást

rémmel: a német Weimart, a belga Leuvent, a francia Avignont és a cseh Karlovy Varyt, amelyek méretük­ ben, kulturális sokszínű­ ségben, egyetemi erősség­ ben hasonló városok. A ne­ vek alapján felmerülhet, hogy nekünk nincs Goe­ thénk, Schillerünk, nincs gyógyfürdőnk sem film­ fesztiválunk, sőt világhírű egyetemünk sem. Ennek el­ lenére vannak Cholnokyja­ ink, Auer Lipótunk és kellő ambíciónk, erőnk a fejlődés­ re – emelte ki Porga Gyula, ambiciózus tervnek nevez­ ve megelőzésüket, azt, hogy 2030-ra Veszprém kategó­ riájában a legjobb húsz eu­ rópai város közé kerüljön. Azonban hozzátette: pár éve azt sem gondolta senki, hogy az Európa kulturális fővárosa címet elnyerheti Veszprém. Az elemzés kitért rá, hogy a többi városhoz képest Veszprémben kevesebb a kulturális látnivaló és a vá­ rosba érkező turisták szá­ mát nézve is van lemaradás Veszprémben. Ezért – mivel minden program akkor lesz sikeres, ha a civil és a vállal­ kozói szféra, valamint az ön­ kormányzat közösen tud gondolkodni a jövőről – fon­ tosnak látja a szálláskapaci­ tás-bővítést. Hozzátette: a 2023-as célokhoz a szüksé­ ges infrastruktúrával is ren­ delkezni kell. A polgármester arról is be­ szélt, hogy a város gazdasá­ gának hagyományában az innováció folyamatosan je­ len van, a multik és a köze­ pes vállalkozások nemcsak gyártási tevékenységet vé­

geznek, hanem a kutatás-fej­ lesztés is egyre meghatáro­ zóbb. Ebben a hozzáadott értékben tud erős lenni Veszprém, fontos az egye­ tem, a város és a cégek közti kapcsolat még szorosabbra húzása – jelentette ki. Elmondta, élhetőség terén a vizsgálat bemutatta: Veszprém sokkal befoga­ dóbb, mint vetélytársai, de a saját közösségeinkkel, szomszédainkkal, a város más részén élőkkel szemben bizalmatlanok vagyunk. Ezért fontos nemcsak a váro­ sépítés, hanem a közösség­ építés – húzta alá a polgár­ mester.

Porga Gyula szerint a jó minőségű szolgáltatások döntően határozzák meg egy város kreatív ipari, kul­ turális indexét. Ezért fonto­ sak az eredmények az okta­ tásban – ahol a Lovassy az ország legjobb középiskolája lett –, jelentős dolog az, hogy évek óta Veszprém a legbiz­ tonságosabb megyeszék­ hely, erősek a szociális köz­ szolgáltatások – emelte ki. Ide tartozik a közlekedés is, amelyet a déli elkerülő és a 8-as út fejlesztése, az Ara­ nyosvölgyi völgyhíd megva­ lósítása javít, valamint 2023ig a közösségi közlekedés is stabil, kiszámítható, környe­

FOTÓ: MÁTYUS

zetbarát és költségvetésbarát lesz.

Összefogás Porga Gyula azt kérte, az előttünk álló tíz évet hasz­ náljuk arra, hogy tovább erő­ sítsük Veszprémet, és azo­ kon a területeken, ahol lema­ radás van, ott közös erővel próbáljunk előrelépni. Veszprém gazdag múltú vá­ ros, és ez a múlt megköveteli tőlünk, hogy ne elégedjünk meg azzal, amit az elődök adtak, hanem minden terü­ leten adjunk hozzá teljesít­ ményünkkel – emelte ki a polgármester.

Navracsics: azt keressük, ami összeköt Az évértékelő foga­ dáson pohárköszöntőjében Navracsics Tibor, az Euró­ pa kulturális fővárosa program koordinálásáért felelős kormánybiztos úgy fogalmazott: hazatért. Mint mondta, eddig hét­ közben nem tudott részt venni a város mindennap­ jaiban, de jó hazajönni és részt venni az itt folyó munkában, amelynek az a célja, hogy 2030-ra a köze­ pes városok kategóriájában Európa első húsz városa közé kerüljön Veszprém. Ambiciózus célki­ tűzésnek nevezte ezt, de mint mondta: elérhető, ha a városban félretes�­ szük az ellentéteket, nem azt keressük, ami elvá­ laszt minket egymástól, hanem azt, ami összeköt bennünket, függetlenül MT n

attól, hogy ki mit gondol a sebb városaként indult, világról, milyen háttérrel hogy kisvárosként is helyt­ rendelkezik és honnan álljon, most pedig éljen jött. Mert mindannyian azokkal a lehetőségekkel, ugyanoda szeretnénk el­ amik megnyíltak előtte. Rá­ jutni – emelte ki. adásul 2023-ban csak Navracsics Tibor emlé­ Veszprém számára nyílik keztetett: valaha, ezer évvel meg a lehetőség, hogy Eu­ ezelőtt Veszprém Közép-­ rópa kulturális fővárosa le­ Európa egyik legjelentő­ gyen – mondta.

Navracsics Tibor mond pohárköszöntőt a Hangvillában FOTÓ: MÁTYUS

hivatal városüzemeltetési irodája tájékoztatja a lakosságot, hogy január első felében – várhatóan január 10-től – a Dózsavárosban a László utca Csatár utca és Táncsics utca közötti szakasza egyirányú lesz a Táncsics utca irányába.

Fenyőgyűjtés MT n A VHK Nonprofit

Kft. a lakótelepeken és a tömbházas városrészekben gyűjtőjáratot indított hétfőtől a fenyőfák összegyűjtésére – közölte a szolgáltató. Azt kérik, hogy a fenyőket díszek, papírok nélkül helyezzék a hulladékgyűjtő konténerek mellé, lehetőség szerint kupacokat képezve. A fák gyűjtését januárban folyamatosan végzik, és az elmúlt évek tapasztalatai szerint körülbelül 20 tonna fát adnak majd át termikus hasznosításra a feldolgozónak. A családi házas övezetekben a fákat a kommunális hulladék szokásos gyűjtési napján kell elhelyezni a kuka mellé, amelyet a szolgáltató onnan szállít el – közölték. FOTÓ MÁTYUS


8

közélet

VESZPRÉMI

Javaslatkérés „Az Év Veszprémi Rendőre”, valamint „Az Év Veszprémi Tűzoltója” díj adományozására Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat által alapított kitüntetések adományozásáról, valamint a kitüntetésekről szóló 37/2016. (X.27.) Ör. alapján a város közbiztonsága, valamint a város tűz- és vagyonvédelme érdekében kifejtett példamutató munka elismerésére évente 1–1 hivatásos rendőr, illetve tűzoltó részére „Az Év Veszprémi Rendőre”, valamint „Az Év Veszprémi Tűzoltója” díjat adományoz. A díj adományozását kezdeményezheti bármely, veszprémi bejelentett lakóhellyel rendelkező természetes személy, veszprémi székhelyű jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. A veszprémi rendőrkapitány, illetve a hivatásos tűzoltóság parancsnoka által előterjesztett javaslatok alapján a díjakat Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága előterjesztésére VMJV Közgyűlése adományozza. A díjak átadására a „Rendőrség napja”, illetve a „Szent Flórián-nap” alkalmából megrendezett ünnepség keretében kerül sor. Kérjük, hogy „Az Év Veszprémi Rendőre” díj, valamint „Az Év Veszprémi Tűzoltója” díj adományozására vonatkozó személyi javaslataikat legkésőbb 2020. január 31-ig a veszprémi rendőrkapitánynak (8200 Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 2.), illetve a Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Veszprém Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság parancsnokának (8200 Veszprém, Dózsa Gy. u. 31.) címezve megtenni szíveskedjenek. VMJV PH Kabinet Iroda

7 NAP | 2020. január 9.

Áldás a megújult bándi templomra Megújult a bándi templom, amelyet Udvardy György érsek áldott meg karácsony előtt a szomszédos településen.

ni saját lelki templomáról is – fogalmazott az érsek, meg­ áldva a templomot Kovács Mihály József plébános és Ovádi Péter országgyűlési képviselő társaságában. Udvardy György hangsú­ lyozta: Isten jelenlétét talán legkézzelfoghatóbban, min­ den bizonyságot meghaladó­ an itt, a templomban tapasz­ talhatjuk meg. Amikor a templomba megyünk, nem­ csak épületbe, hanem Isten hajlékába jöttünk, mert itt van, akkor is, ha nincs itt senki más – emelte ki. Az ünnepségen Steigerwald Zsolt bándi polgármes­ ter is az összefogás fontossá­ gát hangsúlyozta és arra em­

lékeztetett, hogy a templo­ mot nemcsak támogatások­ ból újították fel, hanem egy közösség építette, több mint hatvan ember kétkezi mun­ kájából szépült meg. Ovádi Péter országgyűlési képviselő Szent István ha­ gyatékának folytatásáról be­ szélt és rámutatott: csak ak­ kor lehet sikeres egy telepü­ lés, ha az ott élő közösség is sikeres, ők azok, akik gon­ dozzák és megbecsülik áldo­ zatos munkájukkal megte­ remtett értékeiket. A rendezvényen a polgár­ mester és az országgyűlési képviselő Bándért kitünte­ tést adtak át az építkezésben közreműködőknek.

Udvardy György érsek áldja meg a megújult bándi templomot

FOTÓ: ÉRSEKSÉG

MÁTYUS TAMÁS

Minden egyes alkalom­ mal, amikor egy templom megújul, nem elsődlegesen annak örülünk, hogy a falak újak lesznek – bár ez is fon­ tos –, hanem hogy a lelkek újulnak meg. Ahogyan egy közösség képes gondoskod­ ni Isten házáról, az azt is ki­ fejezi, hogy akar gondoskod­

Javaslatkérés „Az Év Veszprémi Polgárőre” díj adományozására Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Önkormányzat által alapított kitüntetések adományozásáról, valamint a kitüntetésekről szóló 37/2016. (X.27.) Ör. alapján a Veszprémben működő polgárőr egyesületek tagjai részére, a város közbiztonsága érdekében kifejtett példamutató polgárőri munka elismerésére évente egy „Az Év Veszprémi Polgárőre” díjat adományoz. A díj adományozását a Veszprémben működő polgárőr egyesületek a Veszprém Megyei Polgárőr Szövetség egyetértésével kezdeményezhetik. A javaslatokat Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottsága terjeszti a közgyűlés elé. A díj átadására a Veszprém Megyei Polgárőr Szövetség évi rendes Közgyűlésén kerül sor. Kérjük, hogy „Az Év Veszprémi Polgárőre” díj adományozására vonatkozó személyi javaslataikat legkésőbb 2020. január 31-ig Veszprém Megyei Jogú Város jegyzőjének (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) címezve megtenni szíveskedjenek.

VMJV PH Kabinet Iroda

Megszépült a kádártai templom Megújult a kádártai Szentlélek-templom, amelyet karácsony előtt Udvardy György érsek áldott meg – közölte honlapján az érsekség. MT n Mint írták, az ünnepi

hívek a Jézussal való talál­ kozás mellett támaszkod­ hatnak egymásra. Azt kí­ vánta, hogy maradjon to­ vábbra is ilyen összetartó a közösség. A templom meg­

újítását ünneplő szentmi­ sén Almásy András orgona­ játékkal közreműködött, fe­ lesége, Almásyné Bartl Katalin vezetésével pedig a Szent Család kórus énekelt.

szentmisén az érsek mellett Nagy Károly apátkanonok, Stadler László Dezső és Medveczky Miklós veszprémi, va­ lamint Tóth András Sándor gyulafirátót-kádártai plébá­ nosok is részt vettek. Az érsek szentbeszédé­ ben a családból kiindulva beszélt a közösség összetar­ tó erejéről, amely szerető, megbocsátó és mindig ha­ zavár. Mint mondta, a csa­ ládhoz hasonlóan a temp­ Udvardy György érsek a megújult kádártai templomban lom is egy ilyen ház, ahol a FOTÓ: ÉRSEKSÉG


VESZPRÉMI

Agóra Filmklub Január 13., hétfő 18 óra

programajánló

7 NAP

Latinovits–Bujtor Játékszín

Moha és Páfrány

Január 9., csütörtök 15 óra

Moha és Páfrány

Január 13., hétfő 10 óra

Kincsek utak mentén – Taká- 3–7.: Hetedik változat / A csi című kiállítás, február Vass-gyűjtemény hetedik 12-ig állandó tárlata

Cseng mester konyhája – fel- Rómeó és Júlia – ifjúsági bér- Január 13., hétfő 15 óra Veszprém Megyei iratos finn–kínai vígjáték, let Rómeó és Júlia – Latinovits– Levéltár 2019 (12) Bujtor Játékszín Január 11., szombat 20 óra 300 éve a Bakony szívében Január 14., kedd 10 óra Tortúra – bérletszünet című kiállítás, január 31-ig Január 20., hétfő 18 óra Moha és Páfrány Különleges életek – feliratos Január 13., hétfő 15 óra francia vígjáték, 2019 (12)

Színházak Petőfi Színház Január 9., csütörtök 14 óra

Rómeó és Júlia – ifjúsági bér- Január 15., szerda 14 és 17 óra let Rómeó és Júlia – Latinovits– Január 15., szerda 14 és 17 óra Bujtor Játékszín

Esőember – bérletszünet

Január 20., hétfő 17 óra

Január 13., hétfő 19 óra

Mi és Ők – 7. bérlet

Titanic – bérletszünet

Január 26., vasárnap 19 óra

Titanic – Lázár Ervin program Január 15., szerda 19 óra Titanic – Dobák Lajos-bérlet Január 16., csütörtök 15 óra Titanic – Jendrassik-bérlet Január 16., csütörtök 20 óra

Nagyvizit – Tánczos-bérlet Január 19., vasárnap 18 óra Holt költők társasága – bérletszünet Január 20., hétfő 15 óra

Boldog Gizella

Szócska Györgyi ötvös, iparművész és Bodnár Boglárka Január 12., vasárnap 17 óra üvegfestőművész Üvegbe Az élet csodaszép – Agár- foglalt magyar szentségek – A dy-bérlet magyar Szent Korona és a Január 14., kedd 15 óra koronázási jelvények című

Pannon Várszínház

Időjárás programjainkhoz

Január 17., péntek 19 óra Január 18., szombat 19 óra

Kiállítások

Caveman – Az ősember – 3. Főegyházmegyei bérlet Gyűjtemény

Titanic – bérletszünet Titanic – Csokonai-bérlet

Erős, olykor viharos széllel veszi kezdetét a hétvége szombaton, mellette néhány órás napsütésre is számíthatunk, csapadék nélkül. A hőmérséklet 2°C és 6°C között váltakozik. Vasárnap kellemes kirándulóidő valószínű sok-sok napsütéssel. A jövő hét első felében elkerülnek minket a változást okozó frontok, a reggeli pára- és ködfoltokat követően felhős és naposabb időszakok váltakoznak. A hőmérséklet kevéssel fagypont felett alakul.

NAPI ELŐREJELZÉS: WWW.VMETEO.HU

Spenót Panna – gyermekbér- A Pál utcai fiúk – ifjúsági bér- kiállítása a Tejfalussy kanolet let noki házban Január 20., hétfő 17 óra Január 16., csütörtök 15 óra Nápolytól Velencéig: Az itáliai Petőfi Szalon – Világosítók A Pál utcai fiúk – ifjúsági bér- barokk festészet két évszázalet Január 21., kedd 10 és 15 óra da (17–18. század) című kiállítás az érseki palotában és a Spenót Panna – gyermekbér- Január 18., szombat 18 óra Egy darabot a szívemből – Tejfalussy kanonoki házban let bérletszünet Január 22., szerda 15 óra Test és lélek a Nagy HáborúJanuár 22., szerda 19 óra ban – Tábori lelkészet, katoSpenót Panna – gyermekbérTwins – vendégelőadás nai kórházak és orvoslás az I. let Január 25., szombat 18 óra világháborúban című kiállítás Január 23., csütörtök 19 óra a Tejfalussy kanonoki házban Szemünk fénye – Vendégjá- Csinibaba – bérletszünet Január 26., vasárnap 17 óra Kőtöredékek a veszprémi várték-bérlet ban című kiállítás a Tejfalussy A padlás – bérletszünet Január 24., péntek 19 óra kanonoki ház Kőtárában Mária főhadnagy – Sík Sándor Kabóca Bábszínház bérlet Laczkó Dezső Január 9., csütörtök 10 óra Január 25., szombat 19 óra

Moha és Páfrány Mária főhadnagy – Gárdo- Január 9., csütörtök 15 óra nyi-bérlet Rómeó és Júlia – Latinovits– Január 26., vasárnap 18 óra Bujtor Játékszín Nyitott ablak – bérletszünet

Dubniczay-palota, Veszprém, Vár u. 29.: Hiszünk a halál előtti életben – Válogatás az

Irokéz Gyűjtemény kortárs és Művészetek Háza Január 14., kedd 15 óra Rómeó és Júlia – ifjúsági bérneoavantgard műveiből Modern Képtár – Vass László let Rómeó és Júlia – Latinovits– FOLYTATÁS A 10. OLDALON Gyűjtemény, Veszprém, Vár u. Bujtor Játékszín Január 14., kedd 15 óra

Nagyvizit – Közgazdasági Rómeó és Júlia – ifjúsági bér- január 19., vasárnap 10 óra SZKI-bérlet Papa, Mama, Gyerekek csalálet di nap: 10.00–13.00 kézműves Január 10., péntek 19 óra Január 16., csütörtök 15 óra foglalkozások, interaktív Nagyvizit – Latinovits-bérlet Rómeó és Júlia – ifjúsági bérjátékterek, minimozi; 10.00 let Január 11., szombat 17 óra Állatok farsangja – babaszínJanuár 18., szombat 19 óra házi előadás; 11.00 Vitéz LászÉgigérő fű – bérletszünet ló – Pályi János előadása Tortúra – bérletszünet Január 12., vasárnap 18 óra

Január 14., kedd 15 óra

9

Január 10., péntek 10 óra

Veszprém Megyei Múzeum Pásztorélet a XXI. században – Répásy Zsolt fotókiállítása, január 31-ig

A VESZPRÉM TELEVÍZIÓ MŰSORA 8200 Veszprém, József Attila u. 96. Tel.: 88/421-830, 88/434-603 E-mail: info@veszpremtv.hu Műsorok az interneten: www.veszpremtv.hu Január 10., péntek

11:00 MOZAIK – a családi magazin 11:30 Hír­ adás 12:00 Restart Extra. Hardware, software. miegymás! 13:30 Képújság 13:30 Képújság 18:00 Unió régió. Európai uniós magazinműsor 18:30 Globo portré. Vendég Biros Péter 19:00 Híradás 19:20 Beszéljünk róla – közéleti magazinműsor 19:45 Luther Márton élete. Rajzfilmsorozat. 10. rész. Szerelem és halál 20:00 Hír­ adás 20:20 Beszéljünk róla – közéleti magazinműsor (ism.) 20:45 Egészség percek. Az ízületi gyulladások 21:00 Üzleti Negyed gazdasági magazin 21:30 Híradás 22:00 Képújság Január 11., szombat

11:00 Üzleti Negyed gazdasági magazin 11:30 Híradás 12:00 Képújság 18:00 Kilátó kulturális magazin 18:30 Kukkantó gyermekmagazin 19:00 A hét krónikája 19:20 Honvéd7 magazin 19:30 Látogató. Mádéfalva 20:00 A hét krónikája 20:20 Régi idők mozija – válogatás a Veszprém TV archívumából 20:40 Éjszakai ragasztók. Dokumentumfilm a Savaria filmfesztivál programjából 21:00 Épí-Tech Házépítők Magazinja 21:30 Sztárportré. Vendég Szalai Krisztina 22:00 Képújság Január 12., vasárnap

11:00 Épí-Tech Házépítők Magazinja 11:30 Sztárportré. Vendég Szalai Krisztina 12:00 Képújság 18:00 Gázfröccs autós magazin 18:30 Szemeszter magazin 19:00 A hét krónikája 19:20 Beszéljünk róla – közéleti magazinműsor 19:45 SMS Szent István 1915 – 1918. Dokumentumfilm a Savaria filmfesztivál programjából 20:00 A hét krónikája 20:20 Beszéljünk róla – közéleti magazinműsor 20:45 Luther Márton élete. Rajzfilmsorozat. 10. rész. Szerelem és halál 21:00 MOZAIK – a családi magazin 21:30 Restart Extra. Hardware, software, miegymás! 23:00 Képújság Január 13., hétfő

11:00 MOZAIK – a családi magazin 11:30 Restart Extra. Hardware, software, miegymás! 13:00 Képújság 18:00 Kilátó kulturális magazin 18:30 Kukkantó gyermekmagazin 19:00 Híradás 19:20 Beszéljünk róla – közéleti magazinműsor

19:45 Veszprémi sporthíradó 20:00 Híradás 20:20 Beszéljünk róla – közéleti magazinműsor (ism.) 20:45 Veszprémi sporthíradó 21:00 Nyitott egyetem. Antal Laura: komponálás kotta nélkül 21:30 Híradás 22:00 Képújság Január 14., kedd

11:00 Nyitott egyetem. Antal Laura: komponálás kotta nélkül 11:30 Híradás 12:00 Képújság 18:00 Géniusz magazin 18:30 Sporttárs. Hegyi Iván vendége Murányi András 19:00 Híradás 19:20 A tojásíró. Dokumentumfilm a Savaria filmfesztivál programjából 20:00 Híradás (ism.) 20:20 Régi idők mozija – válogatás a Veszprém TV archívumából 20:45 Honvéd7 magazin 21:00 Üzleti Negyed gazdasági magazin 21:30 Híradás (ism.) 22:00 Képújság Január 15., szerda

11:00 Üzleti Negyed gazdasági magazin 11:30 Híradás (ism.) 12:00 Képújság 18:00 Unió régió. Európai uniós magazinműsor 18:30 Géniusz magazin 19:00 Híradás 19:20 Beszéljünk róla – közéleti magazinműsor (ism) 19:45 Veszprémi sporthíradó 20:00 Híradás 20:20 Beszéljünk róla – közéleti magazinműsor (ism.) 20:45 Veszprémi sporthíradó (ism.) 21:00 Épí-Tech Házépítők Magazinja 21:30 Híradás 22:00 Generációk – nyugdíjasok országos magazin műsora 22:30 Képújság Január 16., csütörtök

10:00 Híradás 10:20 Beszéljünk róla – közéleti magazinműsor (ism.) 10:45 Veszprémi sporthíradó (ism.) 11:00 Épí-Tech Házépítők Magazinja 11:30 Híradás 12:00 Generációk – nyugdíjasok országos magazin műsora 12:30 Képújság 18:00 Kilátó kulturális magazin 18:30 Kukkantó gyermekmagazin 19:00 Híradás 19:20 Honvéd7 magazin 19:30 A szomszéd vár. Turisztikai magazin 20:00 Híradás (ism.) 20:20 Honvéd7 magazin 20:30 Egy falat kenyér és egy csipetnyi szó. B. Tóth László vendége Szűcs Tamás 21:00 MOZAIK – a családi magazin 21:30 Híradás 22:00 Restart Extra. Hardware, software. miegymás! 23:30 Képújság

374165

2020. január 9. |


10

programajánló

VESZPRÉMI

Rock and roll évzáró a csarnokban

nek előadása a megyei könyvtár 3. emeleti közösségi teréVeszprémi Művész Céh 30 ben, a Történelmet formáló című kiállítás a Csikász Galé- bibliai életutak 2.: Jézus nyoriában és a Dubniczay-palo- mában előadás-sorozat keretában, február 9-ig tében Haász Katalin Pillanatok Január 15., szerda 17 műve című kiállítása a Modern óra Képtár – Vass László GyűjteMérhető megtakarítások – ményben, február 29-ig fórum és tanácsadás a Csalán Szaléziánum Környezet- és Természetvédő „Az érseki számvevőség tit- Egyesület szervezésében az Agórában kai” című kiállítás FOLYTATÁS A 9. OLDALRÓL

Veszprém Aréna A jegypénztár nyitvatartása: kedd-péntek: 11.00–17.00 hétfő: szünnap

Egyéb Január 11., szombat 8–12 óra

MT n Világversenyeken bemutatott tánckoreográfiákkal

szórakoztatta a közönséget a Kid Rock and Roll Sportegyesület az év végén a Március 15. úti sportcsarnokban. A Kid Rock and Roll SE aktívan hozzájárul Veszprém közösségi és sportéletéhez – hangsúlyozta köszöntőjében Bázsa Botond önkormányzati képviselő, aki méltatta az egyesület sikereit is. A mintegy három és fél órás gálán több mint négyszáz táncos lépett színpadra, óvodástól felnőtt korosztályig FOTÓK: NAGY

7 NAP | 2020. január 9.

Január 16., csütörtök 16 óra Megemlékezés és koszorúzás Endrődi Sándor szobránál (Endrődi ltp.) a költő születésének 170. évfordulóján

Január 16., csütörtök 17 óra

Francia klub a megyei könyvtár Kisfaludy-termében: az Közös festés, rajzolás N. Lász- Egy burka, egy nadrág (Cherló Gizella festőművész vezeté- chez la femme) című 2017-es, sével az Agórában 88 perces francia vígjáték vetítése francia nyelven, Január 15., szerda 17 magyar felirattal

óra

Válság Galileában: Jézus kenyérszaporítása és következményei, a színeváltozás hegyén címmel Soós Attila Biblia-oktató, a Nyitott Szemmel magazin főszerkesztőjé-

Január 17., péntek 15 óra Neszményiné Gubacsi Erzsébet Fogságom története című, édesapja, Gubacsi József vis�szaemlékezései alapján szer-

Szaxofon Kávéház Ismét várja a zenés estek rajongó­ it a Szaxofon Kávéház a Swingswing együttessel január 11-én, szombaton 21 órától a Hangvillá­ ban. Veszprém zenei életének immár 25 éve aktív szereplője a Swingswing együttes, amely – ahogy neve is mutatja – a klasszikus tánczenei gyökerekhez nyúlt vis�­ sza repertoárja kiválasztásakor, és műsorát erre építve a teljes XX. szá­ zadot felölelve mutatja be a legnép­ szerűbb zeneszerzők, előadók da­ lait. A zenekar tagjait az együtt ze­

nélés öröme és érdekessége hozta és tartja össze, amelyek alapja, hogy a műfaji kötöttségeket és a já­ ték szabadságát ötvözve mindig ké­ pes a megújulásra, a teremtésre, le­ gyen szó komponált többszólamú­ ságról vagy éppen improvizációk­ ról. A zenekar tagjai: Bélafi László szaxofon, ének, Vonderviszt Lajos billentyű, Gömbös Károly billentyű, Nagy Ferenc bőgős, Palkovics György dob, Vecsey Ervin klarinét, Bankó Mónika ének, Kapor Ágnes ének, Dely Viktória ének.

Fiatal néptáncosok a Hangvillában Az MTVA és a Hagyományok Háza közös szervezésében 7. alka­ lommal megrendezett Fölszállott a páva népzenei és néptánc tehetség­ kutató verseny táncosai lépnek fel január 21-én, kedden 19 órakor, a magyar kultúra napja alkalmából a Hangvillában. A két felnőtt, két gyermek, ismét két felnőtt, majd a tavalyi évben gyermek évadot kí­ sérhetett figyelemmel ország-világ. Most a 2019-es kispávák legkivá­ lóbbjai által elevenedik meg eleink csodálatos zenei és táncos művelt­ sége, akik 296 produkció – mintegy 1200 fő – közül jutottak el egészen a középdöntőkig, döntőig. A Fölszál­ lott a páva szervezői a versennyel

tisztelegni kívánnak mindazok előtt, akik Bartók Béla és Kodály Zoltán szellemi örököseiként az el­ múlt négy évtized alatt életben tar­ tották nemzeti hagyományunk legősibb ágát, a népi kultúrát. Láthatunk majd énekes produk­ ciókat, táncos szólistát, táncospárt, hangszeres szólistát és táncegyüt­ test, tehát minden kategória képvi­ selteti magát ezen a napon. A zene­ kari kíséretet nem más, mint a Páva 2. évadából is ismert Bazseva Zene­ kar fogja szolgáltatni. Az est házi­ gazdája az Örökös Aranysar­ kantyús táncos, Berecz István lesz, a Fölszállott a páva legelső évadá­ nak kategóriagyőztese.


2020. január 9. |

VESZPRÉMI

7 NAP

programajánló 11

kesztett kötetének veszprémi ménykiállításának megnyitó- Agórában, házigazda Sz. Nyugdíjasklubok bemutatója a Mártírok u. 11. ja a gyulafirátóti művelődési Csordás Éva előadóművész, házban alatti 56-os emlékszobában közreműködik a TIT Váci Balluff: 14-én 16 órakor Mihály Irodalmi Színpad Bónusz Évek: 14-én 10–12Január 24., péntek 16 Január 17., péntek 17 óra óra Január 25., szombat 18 ig népek tánca; 16-án 10–12ig parti- és társastáncok, Helyünk Európában címmel A könyvtárban működő nyug- óra kerekasztal-beszélgetés dr. díjasklubok közös műsora a Hagyományaink nyomán – 12–13-ig country tánctanfoVig Dávid jogász, az Amnesty magyar kultúra napja alkal- roma nemzetiségi nap az lyam; 17-én 9–11-ig szalonInternational igazgatójának mából a dózsavárosi könyv- Agórában: 18.00 Néprajzi tánc és szenior tánctanfolyam vezetésével, a Józan Ész Tár- tárban előadás a roma kultúráról; Cserhát: 16-án 14 órakor saság szer vezésében a 19.00 Horváth Richárd és klubnap Január 24., péntek 17 Lovassy gimnázium ének-zezenekara – koncert és hang- Cholnoky: 14-én 14 órakor óra ne termében szerbemutató; 20.00 Táncház klubnap A kőolaj és a földgáz – Hogyan hajnalig a cigány kultúra Diabétesz: 16-án 15 órakor Január 17., péntek 17 jutunk hozzá? címmel Makay óra Károly mérnök előadása az jegyében, táncoktató Vastag az éves program megbeszéléMérhető megtakarítások – Agórában, a Tájak–Korok– Richárd néptáncpedagógus, a se fórum és tanácsadás a Csalán Múzeumok Egyesület veszp- Népművészet Ifjú Mestere és Dózsa: 13-án 14.30 órakor Nagy Kinga; a programok Környezet- és Természetvédő rémi klubjában klubnap mellett hagyományos roma Egyesület szervezésében a Január 25., szombat 15 finomságok, tradicionális Erzsébet: 15-én 14 órakor gyulafirátóti művelődési házóra mesterségeket bemutató tár- klubnap ban Versbatárok találkozója – In gyak, cigány viseletek várják Fegyveres Erők: 13-án 14 Január 17., péntek 19 órakor memoriam Borbély László – az az érdeklődőket

óra

Cartoon szemüvegben a szíveddel látsz – Silye Juli cartoon portrékiállításának megnyitója az Agórában

Január 18., szombat 8–12 óra Közös festés, rajzolás N. László Gizella festőművész vezetésével az Agórában

Január 21., kedd 17 óra Jáger István grafikusművész Madarak – Rézkarcok és tollrajzok című kiállításának megnyitója a magyar kultúra napja alkalmából az Agórában

Január 21., kedd 17 óra Mérhető megtakarítások – fórum és tanácsadás a Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület szervezésében a kádártai közösségi házban

Január 21., kedd 17.30 óra Egészség-nap Czaltik Zoltánné és társai előadásában, az Egry József Lakótelepi Baráti Kör szervezésében a Botev iskolában

Január 21., kedd 18 óra FareMido Opera Stand Up koncert a magyar kultúra napja alkalmából az Agóra színháztermében

Január 22., szerda 17.30 óra Helyi érték kiállítás megnyitója a magyar kultúra napja alkalmából a kádártai közösségi házban

Január 23., csütörtök 17 óra N. László Gizella Természet, az örök szépség című fest-

Laczkó Dezső: 14-én 14 órakor Pannonker: 13-án 14 órakor újévköszöntő Sédvölgy: 13-án 15 órakor újévköszöntés Szenior

Tanácsadók:

15-én 10.15 órakor Egészséges ételek – Danóczyné Gizi tanácsai Szeretet Fénye: 13-án 9–12 óráig az Agórában ingyenes masszázs és torna Veszprémi

Polgárok:

15-én 14.30 órakor közgyűlés, tombola Játsszunk együtt: 13-án 15 órakor klubnap


12

programajánló

VESZPRÉMI

7 NAP | 2020. január 9.

Koncertet adnak a Hangvilla-díjasok

Bélafi László a három díjazott – Antal Gábor, Tompos Kátya és Hrutka Róbert – társaságában a Hangvillában

A Hangvilla könnyűzenei díjjal elismert Tompos Kátya, Hrutka Róbert és az Antal Gábor Trió ad koncertet szombat este a Hangvillában. A díjról és a koncertről Bélafi Lászlóval, az intézmény igazgatójával beszélgettünk. MÁTYUS TAMÁS

Több mint hat éve már annak, hogy 2013 novem­ ber 29-én telt házas szín­ házi előadással nyitotta meg kapuit a Hangvilla, és Bélafi László tájékoztatása szerint azóta évente száz­ ezret meghaladóan válta­ nak jegyet vagy bérletet

rendezvényeikre. A látoga­ tókat, az ebédelni-kávézni betérőket, a konferenciák­ ra érkezőket, az itt dolgo­ zókat, alkotókat, színésze­ ket, zenészeket, a Hangvil­ lában megfordulók számát pedig már milliókban le­ het mérni – tette hozzá. Bélafi László kijelentet­ te: a Hangvilla mint épü­

let, mint intézmény és mint működési modell is sikeres. Egy kulturális bar­ namezős beruházáskét épült fel úgy, hogy a haj­ dan volt moziból multi­ funkcionális közösségi tér lett minőségi hangver­ senyteremmel. A minőségi kultúrának épült minőségi infrastruktúra pedig nagy szerepet játszott abban, hogy Veszprém 2023-ban Európa kulturális fővárosa lehet. A 2018 végén alapított Hangvilla könnyűzenei díjat első alkalommal Csemer Boglárka vehette át,

aki tavaly év elején egy színvonalas koncerten bi­ zonyította, hogy jó helyre került a díj, és minden év­ ben olyan művészek kap­ ják, akik magas minősé­ get képviselnek. Bélafi László elmondta: a díj gondolata azzal a céllal született meg, hogy éven­ te egyszer egy egyedi, megismételhetetlen kon­ certbe sűrítsék mindazt, amit a zene, a művészet, a közösség és az együttlét adhat az előadóknak és a közönségnek, a mene­ dzsereknek, a sajtósok­ nak, a hangosítóknak és a

FOTÓ: MÁTYUS

világosítóknak, egyszóval mindenkinek. Ebben az évben hárman részesülnek az elismerés­ ben: Tompos Kátya, Hrut­ ka Róbert és az Antal Gá­ bor Trió kapja idén a Hang­ villa könnyűzenei díjait, a díjazottak január 11-én, szombaton este 19 órakor közös koncertet adnak a Hangvillában. Sokszínű, sokoldalú és elkötelezett művészek, és egy koncert, ahol a látvány, a hangzás, a fények és a szervezés is elsőrangú – ezt nyújtja majd a közös műsor Bélafi László szerint.

Brusznyai Árpádra emlékeznek A Brusznyai Alapítvány Brusznyai Árpád tiszteletére, halálának 62. évfordulójára emlékhangversenyt rendez január 11-én, szombaton 18 órakor a Pannon Egyetem Aulájában. MT n Az 1956-os forradalom

és szabadságharc veszprémi mártírjára Brusznyai Árpád­ né Honti Ilona novellájával emlékeznek Inotay Réka és Júlia – Brusznyai Árpád dé­ dunokái –, valamint Rábai Zsanett, a TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad tagja köz­ reműködésével. Idén is átad­

ják a Brusznyai-díjakat, me­ lyet Inotay Nóra, Brusznyai Árpád unokája ad majd át. A hangverseny műsorában Jo­ hann Sebastian Bach: Ruht wohl, ihr heiligen gebeine – korál (részlet a János passió­ ból), Giovanni Battista Pergo­ lesi: Confitebor tibi domine – zsoltár hangzik el. Előadják

Jelenet egy korábbi koncertről az aulában

Zemlényi Eszter – szoprán, Balogh Eszter – alt, a Men­ delssohn Kamarazenekar, il­ letve az Ipari, a Lovassy, a Pa­ dányi, a Közgazdasági és Közigazgatási, a Vetési, a Si­ monyi iskolák, a Pannon

Egyetem, az Opus, a Gizella, az Orlando Kamarakórus, a Liszt Kórus és Veszprém Vá­ ros Vegyeskara tagjaiból ala­ kult Brusznyai oratóriumkó­ rus. Karnagyok: Erdélyi Ágnes, Lukács Elek, Mike Vero-

FOTÓ: MÁTYUS

nika, Rostetterné Nagy Rita, Somfai Katalin, Tóth Mária, Tóth Zsuzsanna, Veres Györgyné Petrõcz Mária, Vikman Pál és Zsilinszky Cecília. Korrepetitor: Meh Okszana, vezényel: Kováts Péter.


2020. január 9. |

VESZPRÉMI

programajánló 13

7 NAP

Emlékérmet is átadtak az ünnepségen Pro Meritis emlékérmet vehetett át Török Lajos, a nyugdíjasok érdekvédelmi egyesületének vezetője Porga Gyula polgármestertől karácsony előtt, az idősklubok ünnepségén. MÁTYUS TAMÁS

tiszt. Nyugdíjba vonulása után, 2011 óta a város nyug­ díjas érdekvédelmi egyesü­ letének vezetője. Feladatai közt pályázatírás, közgyű­ lések levezénylése tartozik,

kezdeményezésére, vezeté­ sével a Lovassy és a Vetési gimnáziumokban eddig több mint háromszáz nyug­ díjas sajátíthatta el ingyene­ sen, önkéntes diákok segít­ ségével a számítógépes is­ mereteket. Részt vett a vá­ ros Idősügyi Koncepciójá­ nak előkészítésében. Az el­ nökség tagjaival kidolgoz­ ták, sikerre vitték a Szuper Nagyi, valamint a Mesél a

Két előadással is várták a városi nyugdíjasklubok tag­ jait az Agórában, ahol Ovádi Péter országgyűlési képvise­ lő és Porga Gyula polgármes­ ter köszöntötte az időseket. Porga Gyula kiemelte: jó lát­ ni, hogy a veszprémi nyugdí­ jasokkal a jövőről is lehet be­ szélni, segítenek a város jö­ vőjét is közösen építeni. A rendezvényen a város nyugdíjasai érdekében vég­ zett önzetlen társadalmi munkája elismeréseként Török Lajos Pro Meritis ér­ met vehetett át a polgármes­ tertől. Török Lajos nyugal­ mazott mérnök alezredes pályáját Veszprémben kezd­ te lokátortechnikusként, majd a katonai akadémia el­ végzése után Debrecenben dolgozott. Veszprémbe vis�­ szatérve a Légierő Vezérkar­ hoz került mint szervező fő­ Török Lajos veszi át az elismerést Porga Gyula polgármestertől

Városrészi karácsony

Múlt pályázatokat. Hónap­ ról hónapra segítséget nyújt 46 nyugdíjasklub havi ös�­ szejöveteleinek összehívá­ sában, segíti, hogy az egye­ sület birtokában lévő infor­ matikai eszközöket az arra rászoruló nyugdíjasklubok igénybe vehessék. Vezetése alatt egyesületük a városi önkormányzat közgyűlésé­ től megkapta a Pro Civitate díjat.

FOTÓ: NAGY

Összefogtak a sportklubok MT n Hatszázezer forinttal

támogató alapítvány megse­ támogatták veszprémi sport­ gítésére. klubok és a térség ország­ A csapatok mérkőzésein a gyűlési képviselője a fogya­ szurkolók is támogathatták tékkal élő gyermekekkel fog­ a nemes célt, így 412 ezer fo­ lalkozó Útkereső Alapít­ rint gyűlt össze, amit Ovádi ványt, az adományt kará­ Péter saját forrásból egészí­ csony előtt adták át. tett ki 600 ezer forintra. Ovádi Péter országgyűlési Szilágyváriné Ovádi Edit, képviselő kezdeményezésé­ a Fenyveserdő Otthon veze­ re Veszprém négy kiemelt tő ápolója az adományt sportegyesülete, a Telekom megköszönve elmondta: a Veszprém kézilabdacsapa­ segítséggel olyan dolgokat ta, az 1. Futsal Club Veszp­ adhatnak meg a náluk levő Részlet a huszonötödik Dózsavárosi Karácsony műsorából rém, a HOYA-Pannon Egye­ gyermekeknek, amelyek a FOTÓ: MÁTYUS tem kosárlabdacsapata, va­ hétköznapi családokban lamint a VLS labdarúgó-­ mindennaposak, ám ná­ MT n Huszonötödik alka­ közösségnek akkor van jö­ együttese fogott össze a lunk nagy szükség van rá­ lommal rendezték meg a Dó­ vője, ha annak tagjai figyel­ Feny­ veserdő Otthon lakóit juk zsavárosi Karácsonyt az ün­ nek egymásra. Fontosnak nepek előtt a városrész köz­ nevezte, ha az ünnepeket és pontjában, a Dózsa György hétköznapokat is közösség­ téren. ben tudjuk megélni. – Hu­ Hagyományosan a város­ szonöt éve a dózsavárosiak részben élők és az ott műkö­ álmodtak valamit, hogy azt dő civil szervezetek, intéz­ a bensőséges ünnepet, amit mények képviselői szervez­ szűk családi körben évről ték meg a közös programot, évre megélünk, azt a gyö­ amelyen részt vett Porga Gyu- nyörű, különleges pillanatot la polgármester, Hegedűs hogy tudnák kicsit a na­ Barbara alpolgármester, Hal- gyobb családjuknak is meg­ may Gábor önkormányzati mutatni – emelte ki. Mint képviselő, valamint Medvecz- mondta, a mögöttünk ha­ ky Miklós plébános is. gyott huszonöt esztendő bi­ Porga Gyula köszöntőjé­ zonyítja, hogy életképes a ben úgy fogalmazott: egy kezdeményezés. Az otthonban adták át az adományt FOTÓ: KÉPVISELŐ

Röviden Kinevezések MT n A veszprémi ér-

sekség tájékoztatása szerint Udvardy György érsek több személyi változásról is döntött a főegyházmegyében: Szerenka Miklós atyát felmentette az általános érseki helynöki megbízatás alól, helyére Takáts István atyát nevezte ki, akit egyben felmentett az irodaigazgatói megbízatás alól. Az új irodaigazgató Tornavölgyi Krisztián atya lett, a többi megbízatását változatlanul hagyva. Sabjanics Miklós atyát a többi megbízatását változatlanul hagyva kinevezte a főegyházmegye állandó diakónusainak referensévé. Somorjai Ádám OSB atyát felmentette a Zalaapáti Plébánia kisegítő lelkészi tisztsége alól, Földi István atyát a többi megbízatását változatlanul hagyva felmentette a tapolcai Nagyboldogasszony iskola lelkiigazgatói tisztsége alól, helyére Csonka Nándor atyát nevezte ki. Bohus Péter atyát, saját kérésére felmentette a Nádasladányi Plébánia plébániai kormányzói tisztségéből, Beke Zsolt atyát pedig eddigi feladatait változatlanul hagyva, megbízta a Nádasladányi Plébánia oldallagos ellátásával. Kocsis Tamás atyát, az Iszkázi és a Kertai Plébániák ellátását meghagyva felmentette a Somlóvásárhelyi és Somlószőlősi Plébániák plébánosi tisztsége alól és kinevezte a Tüskevári és Zalaszegvári Plébániák plébánosává. Németh József atyát felmentette a Tüskevári és Zalaszegvári Plébániák plébánosi tisztsége alól és kinevezte a Somlóvásárhelyi és Somlószőlősi Plébániák plébánosává.


14

kultúra

VESZPRÉMI

7 NAP | 2020. január 9.

Tehetséges matekos fiatalok Aktuális Kötetbemutató

Közel háromszáz fiatal vett részt a Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány (Mategye) által rendezett megyei matematikaversenyen, amelynek eredményhirdetését év végén tartották a Kossuth iskolában.

MT n Neszményiné Gu-

bacsi Erzsébet nyugalmazott pedagógus, helytörténész Fogságom története című, édesapja, Gubacsi József visszaemlékezési alapján szerkesztett kötetének vetítéssel egybekötött veszprémi bemutatóját január 17-én, pénteken 15 órakor tartják az 56os emlékszobában a Mártírok útján. Az 1956os Forradalom és Szabadságharc emlékéért Alapítvány, a Magyar Vidék Országos 56-os Szervezet és a Történelmi Vitézi Rend által szervezett előadáson levetítik a Gubacsi Józseffel készített, Hadifogságom története című interjút is.

Előadás MT n Száz év Trianon ár-

nyékában címmel tart könyvbemutatóval egybekötött előadást Raffay Ernő politikus, történész, egyetemi tanár január 16-án, csütörtökön 17 órakor a Padányi iskolában. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége veszprémi csoportjának rendezvényén közreműködik Lőwey Lilla tanár, irodalmár, Váradi Péter Pál Magyar Örökségdíjas fotográfus és Soós Andrea előadóművész. Az est során bemutatják Váradi Péter Pál és Lőwey Lilla Erdély-Székelyföld Száz év Trianon árnyékában című új kötetét is.

Filmvetítés MT n Az Egy burka, egy

nadrág című 88 perces, 2017-es francia vígjátékot vetítik január 16-án, csütörtökön 17 órakor a megyei könyvtár Francia klubjában francia nyelven, magyar felirattal. A filmet Sou Abadi rendezte, főbb szereplők Félix Moati, William Lebghil, Camélia Jordana, Anne Alvaro, Predrag Miki Manojlović.

MÁTYUS TAMÁS

Nagyné Czaun Marianna iskolaigazgató elmondta: or­ szágosan 12 megyében, 276 iskola 4083 tanulójának részvételével rendezték meg a versenyt. Az első fordulóra Veszprém megyében 287 versenyző nevezett, a 3–8. évfolyamosok közül 158 ál­ talános iskolás, 10 gimnazis­ ta, a 9–12. évfolyamosok kö­ zül 72 gimnazista és 47 szakgimnazista. Az első forduló feladatait mindenki a saját iskolájában oldotta meg, és a helyi peda­ gógusok javították. A máso­ dik fordulóba az elsőben leg­ eredményesebb 95 tanulót hívták meg, 3–8. évfolyamo­ sok közül 58 általános isko­ lást, nyolc gimnazistát, a 9–12. évfolyamosok közül 16 gimnazistát és 13 szakgim­ nazistát. A két forduló eredménye alapján az első helyezettek 3. osztályosok közül Ecsedi Tamás (Kossuth, felkészítő: Szalai Szilvia), 4. osztályo­ sok közül Péter Boldizsár (Kossuth, felkészítő: Borók Beatrix), 5. osztályosok kö­ zül általános iskolában Morvai Anna (Kossuth, felkészí­ tők: Horváthné Berta Éva és Nagyné Czaun Marianna), gimnáziumban Németh Nóra (Türr, Pápa, felkészítő: Szabó Ildikó), a 6. osztályo­

sok közül, általános iskolá­ ban Bors Ádám (Kossuth, felkészítők: Horváthné Berta Éva és Nagyné Czaun Mari­ anna), gimnáziumban Hetyei Dániel (Türr, Pápa,

suth, felkészítők: Gyévai Iván és Nagyné Czaun Mari­ anna), gimnáziumban Németh Dorottya (Türr, Pápa, felkészítő tanár: Zsupicsné Bátyay Erzsébet) lettek. A szakgimnáziumosok közül 9. osztályban Karaszlai Adrián (Jókai, Pápa, fel­ készítő: Karnerné Pethő Katalin), 10. osztályban Kaszap Kamilla (Közgazdasági, Veszprém, felkészítő: Barák Róbert), 11. osztályban Sza-

dia Katalin és Spissich László), 11. osztályban Áldozó Botond (Türr, Pápa, felkészí­ tő: Németh Zsolt), 12. osz­ tályban Endrész Balázs (Türr, Pápa, felkészítő: Spis­ sich László) győztek. A legjobb tanulókat Nagy­ né Czaun Marianna mellett Egyházi Andrea, a pápai és Szauer István, a veszprémi tankerületi központ vezetői, Horváth Istvánné és Zsámár Gyöngyi, a Kossuth iskola

A Mategye versenyének legjobbjait köszöntik a Kossuth iskolában a tavalyi év végén FOTÓ: MÁTYUS

felkészítő: Németh Katalin), a 7. osztályosok közül általá­ nos iskolában Csilinkó Eszter (Botev, felkészítő: Megyaszai Éva), gimnáziumban Hegedűs Dominik (Türr, Pápa, fel­ készítő: Nagy Réka), 8. osz­ tályosok közül általános is­ kolában Bálint Balázs (Kos­

bó Álmos (Közgazdasági, Veszprém, felkészítő: Juhász Tamás) lett a legjobb. Gimnáziumban 9. osztály­ ban Morvai Levente (Lo­ vassy, felkészítő: Katanics Sándorné), 10. osztályban Cserkuti Sándor (Türr, Pápa, felkészítők: Eppelné Csizma-

igazgatóhelyettesei és Brányi Mária veszprémi alpolgár­ mester köszöntötték. Az 5–8. évfolyam legjobbjai a májusban a szlovákikai Ko­ marnóban szervezett VII. Nemzetközi Magyar Mate­ matikaversenyre kaptak meghívást.

Hajózási kiállítás a színházban MT n A Titanic című musi­

cal premierjéhez kapcsoló­ dóan a hajózással és a Tita­ nic történetével foglalkozó tematikus kiállítás nyílt a Petőfi Színház előcsarnoká­ ban az év végén. A megnyitón Kellerné Egresi Zsuzsanna igazgatóhe­ lyettes megemlékezett a Ti­ tanic egyetlen magyar áldo­ zatáról, a veszprémi születé­ sű, Angliában és Kanadában élő Leopold Weiszről (Weisz Lipót), akinek emlékét az előadás is megidézi. A közlekedés a vízen is mindennapunk része – fo­ galmazott a megnyitón Ba- Bagyó Sándor a kiállítás megnyitóján

gyó Sándor, a Vízimentők Magyarországi Szakszolgá­ latának elnöke, aki arra fi­ gyelmeztetett: nem válha­ tunk gépiessé. Megemléke­ zett a Titanic tragédiájához hasonló, idén májusban Bu­ dapesten történt katasztrófá­ ról, amikor egy szállodaha­ jóval ütközött, majd elsül�­ lyedt a Hableány nevű ma­ gyar rendezvényhajó, fedél­ zetén 35 emberrel. Vízimen­ tőként ezeknek a tragédiák­ nak a tanulsága, hogy hiába csodálatos a technika, elég, ha csak rövid ideig nem fi­ gyelnek oda, könnyen meg­ Fotó: Mátyus történhet a tragédia.


2020. január 9. |

VESZPRÉMI

7 NAP

Már próbálják a Pillangót a Petőfi színházban

kultúra 15 K U LT Ú R M O Z A I K Szépkorú köszöntése

MT n Kilencvenötödik születésnapján köszöntötte

Tihanyi Lászlónét az Életöröm Idősek Otthonában Brányi Mária alpolgármester, a választókerület önkormányzati képviselője az intézmény dolgozóival kedden. Az idős asszonynak az alpolgármester egy Orbán Viktor miniszterelnök jókívánságait tolmácsoló emléklapot is átadott FOTÓ: NAGY Börcsök Enikő a Pillangó első olvasópróbáján

Megkezdődtek Móricz Zsigmond Pillangó című szerelmi idilljének olvasópróbái a Petőfi Színházban, a darab Börcsök Enikő első nagyszínházi rendezése lesz. MÁTYUS TAMÁS

A színház tájékoztatása szerint az első, december kö­ zepén tartott olvasópróbán Oberfrank Pál színházigaz­ gató nagy örömnek nevezte, hogy a Kurázsi mama fősze­ repe után most rendezni jött Veszprémbe Börcsök Enikő. A rendező 25 éves színházi

tapasztalattal érkezett, és bár sok kis színházban ren­ dezett már darabokat, a veszprémi lesz első nagy­ színházi premiere. Azt a tüzet szeretném megmutatni a színpadon, amely bejárja az embert a szerelem közben, amikor még nincs meg benne a csa­ lódás pillanata – mondta ter­

FOTÓ: SZÍNHÁZ

veiről Börcsök Enikő. Az 1920-as években Debre­ cen környékén játszódó da­ rab középpontjában Zsuzsi­ ka és Jóska, két szegény fia­ tal áll, akik nem lehetnek egymáséi, mert családjaik nem nézik jó szemmel, hogy gyermekeik nem módos em­ bert választottak. A Pillangó a Móricz Zsigmond által áb­ rázolt parasztvilág Rómeó és Júliája. A főbb szerepekben Bori Réka, Módri Györgyi, Kőrösi Csaba és Hajdu Tibor látha­ tó, a darabot februárban mu­ tatják be.

Második regényét írta Buvári Tamás Megjelent Buvári Tamás Nekem te vagy című második regénye, amelyet múlt év végén mutattak be a Veszprémben a Fricskában. MT n Balatoni sci-fiként jel­

lemezte regényét az alkotó a Veszprémi 7 Napnak. Buvári Tamás elmondta: a főszerep­ lő, egy szülészorvos, akit el­ hagyott táncművész párja, egy Balaton-parti szállodába érkezik, amely kihalt, és a külvilág is katasztrófát sej­ tet. Nem véletlen a helyszín­ választás, hiszen Buvári Ta­ más és családja kötődik Veszprémhez, a regényben pedig életrajzi szál is megje­ lenik. Az előző rész, a Ne­ kem ti voltatok, az elbeszélő apjáról, nagyapjáról szól, és egy bakonyi faluhoz köthe­ tő. A Nekem te vagy pedig az elbeszélő és fia leendő

történetét foglalja össze, így négy generáció elevenedik meg. Buvári Tamás regény­ ötlete akkor merült fel ben­

ne, amikor nagyapja hagya­ téka közt megtalálta önélet­ rajzát. A kötet bemutatóján Fenyvesi Ottó és Kilián László irodalmárok, valamint Trokán Anna színésznő aján­ lotta a regényt a megjelen­ teknek.

Szépkorú köszöntése

MT n Kilencvenedik születésnapján köszöntötte Arató Já-

nosnét újtelepi otthonában Hegedűs Barbara alpolgármester és Bázsa Botond, a választókerület önkormányzati képviselője kedden. Az idős asszonynak egy Orbán Viktor miniszterelnök jókívánságait tolmácsoló emléklapot is átadtak FOTÓ: NAGY

Év végi elmélkedés

MT n Várszegi Asztrik nyugalmazott főapát és Szabóné

A Fricskában mutatták be a könyvet

László Lilla református lelkész tartott adventi elmélkedést az év végén a Padányiban a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége veszprémi csoportjának szervezésében. Udvarhelyi Olivér, a KÉSZ veszprémi elnöke hangsúlyozta: szünet nélkül Istent keressük, és próbálunk vele párbeszédet folytatni, a Pápán is tanító Szabóné László Lilla pedig arról beszélt, Isten gyermekeként szereti értelmezni magát. Várszegi Asztrik hozzátette: az emberséget is gazdagítja az adventi várakozás időszak a FOTÓ: NAGY FOTÓ: MÁTYUS


16

Veszprém kártya

VESZPRÉMI

7 NAP | 2020. január 9.

Veszprém Kártya elfogadóhelyek

Cégnév:

Kedvezmény mértéke:

Cím:

Elérhetőség

Cégnév:

Kedvezmény mértéke:

Hotel Villa Medici Nosztalgia éttermi szolgáltatás 10% kedvezmény Veszprém, Kittenberger K. u.11. Kisvendéglője

88/590-073; villamedici@villamedici.hu; www.villamedici.hu

Randi-Guru – Gyorsrandi

15% kedvezmény

Városi Művelődési Központ

belépődíjas rendezvények: 10%, Veszprém, Táborállás park 1. filmklub belépőjegy 20% kedvezmény

88/429-111; info@ veszpremvmk. hu, www.veszpremvmk.hu

Veszprém Körzeti Szuperinfó apróhirdetések árából 10% kedvezmény

Veszprém, Kossuth u. 10. fsz. 9. (Zöldház)

88/569-060; veszprem@szuperinfo.hu

Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark

családi jegy kedvezmény 300 Ft

Veszprém, Kittenberger K. u. 15–17.

88/566-140; web@veszpremzoo. hu http://www.veszpzoo.hu/

Barbek 2000 Kft.

takarítási díj 10% kedvezmény, higéniai és papíráru 10%

Veszprém, Almádi u. 19.

70/376-6322; info@barbek.hu; www.barbek.hu

Petőfi Színház

bérlet 5%; jegy 10% (csak saját produkcióra) kedvezmény

Veszprém, Óvári Ferenc u. 2.

88/422-440; jegyiroda@petőfi­ szinhaz.hu www.petofiszinhaz.hu

Gumitoni Gumiszerviz

10% kedvezmény a szolgáltatásból

Veszprém, Aradi Vértanúk u. 9.

88/411-411; 20/957-0358; gumitomi@gmail.com

Betekints Étterem

éttermi szolgáltatás 10% kedvezmény Veszprém, Veszprémvölgyi u. 47.

88/579-280; betekints@betekints. hu; www.betekints.hu

Arculat Szépségszalon Kft.

12% kedvezmény (testmasszázs, arckezelés, infrakabin, műköröm)

Veszprém, Vilonyai u. 6/A

Parker & Waterman & Rotring Kft.

15% kedvezmény az internetes áruházból történő vásárlásokból (akciós termékek kivételével)

www.parker.hu; www.waterman.hu 88/326-045

20/915-9462; info@arculatszepsegszalon.hu; www.arculatszepsegszalon.hu

Császár Rent Bérautó Szolgálat

10% kedvezmény (bérautó, sofőrszolgálat)

Veszprém, Észak-Keleti útgyűrű 12. (Ford szalon)

Óváros Étterem

éttermi szolgáltatás 15% kedvezmény Veszprém, Szabadság tér 14.

70/298-3631; csaszarrent@csaszarrent.hu; www.csaszarrent.hu

Pergelné Nagy Zsuzsanna – virágbolt –

10% kedvezmény

Veszprém, Vámosi úti temető (buszforduló)

309575002

Data Elektronik Kft.

50% kedvezmény (informatikai szervizszolgáltatás)

Veszprém, Damjanich J.u. 7/A.

581-000; Fax: 581-001; datel@dataelektronik.hu; www.dataelektronik.hu

Bakony-Balaton Média Kft. – VEHIR –

10% kedvezmény

Veszprém, Vörösmarty tér 4.

88/783-860; vehir@vehir.hu; www.vehir.hu

Magic-Therm Kft.

10% kedvezmény (víz-gáz-központi fűtés) a munkadíjból

8412 Veszprém-Gyulafirátót, Pásztor u. 13.

30/939-6714; info@magictherm. hu; www.magictherm.hu

Royal Balaton Golf & Yacht Club

10% kedvezmény (gyakorlópálya használati díjából)

8242 Balatonudvari, Vászolyi u.

87/549-200; royal@balatongolf. hu; www.balatongolf.hu

Borcsi Sport Panzió

10% kedvezmény (squash)

8248 Veszprémfajsz, Fő u.67.

30/227-9088; info@borcsipanzio. hu; www.borcsipanzio.hu

Veszprém, Rákóczi u. 1.

88/326-790; Zana Ferenc 30/9570-552; skorpioparty@gmail.com, skorpiopartyservice@chello.hu www.skorpioparty.atw.hu

Cím:

Elérhetőség 30/946-1474; www.randi-guru.hu

Hefa Sportbolt

10% – a kedvezmény más akciókra nem vonatkozik

Veszprém, Budapest u. 89/A

Tel: 06/30 916-06-74 bolt@hefa.hu

Nyugalom Kft.

vagyonvédelmi berendezések 10% kedvezmény

Veszprém, Szabadság tér 2.

nyugalom@nyugalom.hu 88/577-050

Művészetek Háza– Dubniczay Palota

/Modern Képtár-Vass László gyűjtemény, Dubniczay-ház: László Károly gyűjtemény/ és az időszaki képzőművészeti kiállítások látogatása: 20% kedvezmény

Dubniczay palota: Veszprém, Vár u. 29., Művészetek Háza: Veszprém, Vár u. 17., Modern Képtár-Vass László gyűjtemény: Veszprém, Vár u. 3–7.

Művészetek Háza: 88/425-204; arthouse@invitel.hu; http:// www.arthouseweb.hu; Dubniczay Palota: 88/560-507; laszlogyuj­ temeny@arthouseweb.hu www. carllaszlocollection.hu;

Danubiusbeton-Veszprém Betongyártó Kft.

transzportbeton és kapcsolódó szolgáltatásainak értékesítéséből – 10% kedvezmény

Veszprém, Tüzér u. 91.

88/404-902

Castello Company Kft. – magánnyomozás –

15% kedvezmény

Veszprém, Március 15. u. 2/A. fsz.3.

70/946-7683; csizmadia.imre@ castellocompany.hu; www.castellocompany.hu

IDS Elektronikus Vagyonvédelmi Kft.

gyengeáramú rendszerek kivitelezésének, valamint autóextrák(autóhifi, autóriasztók, központi zárak) munkadíjából 10% kedvezmény

Veszprém, Almádi u. 26.

88/590-990; info@idssecurity.hu

Ház-Mester 2003. Kft.

10% kedvezmény

Nemesvámos, Pap István u. 27.

88/265-169; 30/487-2687; szalaijozsef@invitel.hu; www. villanyszerelesi-megoldasok.hu

Csempe Piramis (ICDI Kft.)

10% kedvezmény (csempe, járólap, fürdőszoba-berendezések)

Veszprém, Almádi u. 21.

30/278-2288

Férfi-Női szabóság, felsőruházat gyártása

10% kedvezmény

Veszprém, Kisállomás sor 2. (Bakter söröző mögött)

20/225-8824

Személyszállítás, futárposta, csomagküldés, sofőrbérlés

10% kedvezmény

Metál-Autósbolt

15% kedvezmény

Veszprém, Stromfeld úti garázs sor

30/339-6882; 88/401-526; metalautosbolt@invitel.hu

Dóra Miniker

5% kedvezmény (katonai és munkaruházat)

Veszprém, Madách u. 12.

88/326105, 0630/3990841

Laczkó Dezső Múzeum

Laczkó Dezső Múzeum 10% kedvezmény

Veszprém, Erzsébet sétány 1.

88/426-081; info@ldm.hu; www.ldm.hu

IBUSZ Utazási Iroda

külföldi utazás 10%, belföldi utazás 5%, repülőjegy szervizdíj 50% kedvezmény

Veszprém, Rákóczi u. 6.

88/565-540; veszprem@ibusz.hu; www.ibusz.hu

DVD Galaxis Kft. – Videojáték játékszoftverek – 5% kedvezmény Szaküzlet

Veszprém, Kossuth L. u. 6. – Cserhát Üzletház

30/969-7479; videojatek@dvdgalaxis.hu

Kék Jácint virág-ajándék üzlet

10% kedvezmény

Veszprém, Szabadság tér 12.

88/329-640; 30/247-2318; info@ kekjacint.hu; www.kekjacint.hu

Veszprémi Autómentő Egyesület

autómentés, fuvarszervezés, biztosítási Veszprém, Szent István u. 87/a. ügyintézés, gépjárműtárolás, bérautó

06/30 4366 599 30/505-5308; h.hkft@citromail.hu

– 20% kedvezmény

20/932-8619; info@mikrobusz-veszprem.hu; www.mikrobusz-veszprem.hu

Gizella Hotel és Étterem

éttermi szolgáltatás 10% – a kedvez- Veszprém, Jókai u. 48. mény más akciókra, rendezvényre nem vonatkozik

88/579-490; info@hotelgizella.hu; www.hotelgizella.hu

Veszprémi Ünnepi Játékok

10% kedvezmény

Veszprém, Óváros tér 22.

88/444-454; info@veszpremfest. hu; www.veszpremfest.hu

Oliva Étterem

éttermi szolgáltatás 10%

Veszprém, Buhim u. 14–16.

88/561-900; oliva@oliva.hu; www.oliva.hu

MAXI Autósiskola

elméleti tandíj 10% kedvezmény

Veszprém, Ádám Iván u. 11.

88/401-879; 20/9464-985; www.maxiautosiskola.hu, maxiautosiskolavp@gmail.com

Trade 24 Bt.

10% kedvezmény

Veszprém, Almádi u. 19.

www.csomagnet.hu; 20/5126744; 88/791-691 (fax), info@csomagnet.hu

Kuti Nyomtatványbolt

10% kedvezmény

Veszprém, Brusznyai u. 18–20. és Őrház u. 11., Kossuth u. 8. ( Bástya üzletház)

88/581-181 és 88/421-245

Némethné Brigitta

masszázs, pedikűr, manikűr 10% kedvezmény

Veszprém, Tiszafa u. 80.

70/312-5017; briginemeth@vitmail.hu

GAS Divatáru üzlet

10% kedvezmény

Veszprém, Kossuth u. 8. (Bástya üzletház)

88/405-258

Szaléziánum – Érsekségi Turisztikai Központ

belépőjegyek árából 20% kedvezmény Veszprém, Vár u. 31,

88/580-528; info@szalezianum. hu; www.szalezianum.hu

„Kegyelet 2000”Veszprém Megyei Temetkezési Kft.

5% kedvezmény

Központi iroda: Veszprém, Bajcsy-Zs. E. u. 20. (állandó ügyelet 428-838, 30/421-4561)

kegyelet@chello.hu; www.temetkezesi.hu

Grandis Kft.

munkavédelmi és túralábbelik, valamint munkavédelmi eszközökből 5% kedvezmény

88/788-766; info@grandis.hu; www.grandis.hu;

Tone Sys Autohifi márkabolt Horváth-Ulrich Dóra kozmetikus

beszerelési munkadíj 10% kedvezmény

Veszprém, Budapest u. 47.

arckezelésekből 10% kedvezmény

Veszprém, Kopácsi u. 2.

A kedvezmény szolgáltató egyéb kedvezményeivel nem vonható össze!

20/326-4800; www.tonesys.hu 20/388-9643; www.dorikozmetika.hu

Veszprém, Pillér u. 15.

Sagittarius Magyarország Kft. csaptelepek és fürdőszobai kiegészítők Veszprém, Mikszáth K. u. 3. 10% kedvezmény

www.sgt.hu; 88/564-996

Alsóörs községi strand

felnőtt napi belépő 450 Ft; gyermekés nyugdíjas napi belépő 350 Ft

8226 Alsóörs, Strand sétány 3.

87/447-192; hivatal@alsoors.hu

Temperatúra 2000 Épületgépészeti és Szolgáltató Kft.

10% kedvezmény

Veszprém, Jutasi u. 89. 2.em. 5.

88/329-301; 30/994-3070


2020. január 9. |

VESZPRÉMI

riport 17

7 NAP

Sikert aratott a rabok műsora Rabok előadása a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság színháztermében

Nyolc, a veszprémi Büntetés-végrehajtási Intézetben fogvatartott adta elő a Rátóti csikótojás című darabot decemberben a rendőrségen, ahol az Alkohol-Drogsegély Ambulancia noszlopi rehabilitációs intézetének lakói is Mikulás-műsorral készültek a Rózsa Úti Általános iskola diákjainak. MÁTYUS TAMÁS

A fogvatartottak az Alko­ hol-Drogsegély Ambulancia (ADA) által szervezett szín­ házterápia során tanulták meg a mesét, amit jóvátételi program keretében adnak elő – mondta Virányi Judit, az ADA elnöke. Hozzátette: a színházterápia lényege, hogy amikor egy ilyen darabot be­ tanulnak a fogvatartottak, előtörnek a bennük rejlő problémák, érzések, amit a drámapedagógia segítségé­ vel vezetőjükkel feloldanak, kibeszélnek. A Rátóti csikó­ tojást, amelyben nyolc fogva­ tartott szerepelt, Veszprémi Krisztina drámapedagógus tanította be, segítője Muraközy Erzsébet volt Az egyik elítélt, Vass Csaba azt mondta: racionális mérnökemberként egész kü­ lönleges légkör vette körül a drámafoglalkozásokon. Jó érzés volt színpadra állni, ki­ zökkentett a klasszikus komfortzónából – tette hoz­ zá. Persze volt lámpaláz, de ismertük már egymást a tár­ sakkal és jó csapat alakult ki a próbák alatt – emelte ki. Németh Éva ezredes, a Veszprém Megyei Bünte­

tés-végrehajtási Intézet igaz­ gatója elmondta, a fogvatar­ tottak a büntetés-végrehajtá­ si intézetekben azon kívül, hogy jogerős ítéletüket töl­ tik, szabadidejüket megpró­ bálják hasznosan eltölteni. Nem mindegy, hogy szaba­ dulás után milyen embere­ ket engednek ki a társada­ lomba, ezért nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy a mun­ kavégzésen túl olyan progra­ mokat kínáljanak nekik, ahol meg tudják mutatni, hogy ők amellett, hogy vala­ milyen bűnt követtek el, te­ hetséges és értékes embere. A színpadra álló nyolc elítélt közül is némelyik olyan szí­ nészi tehetséggel van meg­ áldva, hogy dicséretére válik – tette hozzá. A színházterápia, mesete­ rápia és családi napok ese­ ményei a Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Inté­ zetben 22 alkalommal, két csoport számára csoporton­ ként 11–11 alkalommal, al­ kalmanként négy órában va­ lósult meg. A második évben meseterápiás foglalkozást rendeznek összesen 20 alka­ lommal, két csoport számá­ ra, csoportonként 10–10 al­ kalommal, alkalmanként

négy órában. A családi napo­ kat évente kétszer, gyermek­ nap és karácsony közeledté­ vel, összesen négyszer szer­ vezik meg a börtönben A program az ADA Szerte­ lenül, határok nélkül című pályázatának részeként való­ sul meg, amelyre több mint 86 millió forintot fordítanak. Ennek része komplex iskolai egészségfejlesztő programok megvalósítása, négy nyílt nap és hozzátartozói csopor­ tok szervezése Noszlopon, az egyesület által fenntartott Szenvedélybetegek Rehabili­

FOTÓ: MÁTYUS

tációs Intézetében 50 alka­ lommal, alkalmanként öt órában. Emellett kialakítot­ tak drogprevenciós szabadu­ lószobát, elindították a Hold­ sugár és Napsugár programo­ kat – ezekről lapunkban is ír­ tunk már –, illetve a szerfo­ gyasztás szempontjából ve­ szélyeztetett fiatalokkal fog­ lalkozó szervezetek, intéz­ mények számára műhely­ munkát, konferenciát szer­ veznek. Szintén a program részeként tartanak gondolat­ indító, érzelem-előhívó elő­ adásokat diákok, pedagógu­

sok, fogvatartottak és intézeti gondozásban élő szenvedély­ betegek számára. n n n

A Veszprém Megyei Bün­ tetés-végrehajtási Intézet ar­ ról is tájékoztatott, hogy ka­ rácsony előtt a Máltai Szere­ tetszolgálat Befogadás Háza melegedőjében is adtak ün­ nepi műsort az intézet fogva­ tartottai az ott élő hajléktala­ noknak a Belügyminisztéri­ um és a Büntetés-végrehaj­ tás Országos Parancsnoksá­ ga 4,2 milliárd forintos tá­ mogatásával.

Szentmise és keresztelés a börtönben MT n Udvardy György ér­

sek mutatott be szentmi­ sét karácsony előtt a Veszprém Megyei Bünte­ tés-végrehajtási Intézet Is­ teni Irgalmasság-kápolná­ jában. Az érsekség tájékoztatá­ sa szerint a főpásztor a Zsebe Attila diakónus, börtönlelkész és Lendvai-Frikkel Attila akolitus társaságában hagyomá­ nyosan celebrált szentmi­ se mellett egy fogvatartot­ tat meg is keresztelt. Udvardy György érsek homíliájában az evangéli­ umra utalva az újjászüle­ tésről tanított, amelyre mindannyian rászoru­ lunk. Mint mondta: éle­ tüknek sok-sok olyan pil­ lanata lehet, amikor azt mondjuk, hogy de kár, hogy megtörtént. Ám van­

nak olyan pillanatok is, amikor azt tudjuk monda­ ni: de jó, hogy volt mód javí­ tani azon, amit tettem, ami­ kor új emberré tudunk vál­ tozni – emelte ki. Hangsúlyozta: nem mindig könnyű megújul­ ni, nem mindig könnyű jó­ nak lenni, nem mindig könnyű az ígéreteimhez ragaszkodni. Sokszor bel­

ső feszületséget eredmé­ nyez, van-e értelme meg­ újulni, millió dolog van, ami ezt a döntést megne­ hezíti, de megkapjuk Isten lelkét, aki erővel, tudás­ sal, bátorsággal, megúju­ lással tölt el bennünket. Van lehetőség helytállni, karácsony ebben akar megerősíteni bennünket – mondta.

Udvardy György celebrál misét a börtönben

FOTÓ: ÉRSEKSÉG


18

magazin

VESZPRÉMI

7 NAP | 2020. január 9.

Már nálunk is E10 Mucsy és Rasovszky az élen A kormány döntése értelmében emelkedik a biológiai eredetű összetevők bekeverendő aránya az üzemanyagokban, az intézkedéssel Magyarország is csatlakozik a környezetbarát E10-es üzemanyagot használó államokhoz. A régi típusú autót használóknak célszerű ellenőrizni, hogy lehet-e kocsijukba az új üzemanyagból tankolni. MTI n A 95-ös oktánszámú

benzin bioetanol-részaránya a kormányrendelet szerint legalább 6,1 százalék lesz 2020. január 1-jétől, a dízel­ hez kevert biodízel minimá­ lis részaránya 6,4 százalék­ ról 8,2 százalékra nő. Grád Ottó, a Magyar Ásvány­ olaj Szövetség főtit­ kára az MTI-nek elmondta, hogy a töltőállomásokon ki­ cserélik a matricákat, a 95-ös benzint E10-es matrica jelzi az eddigi E5-ös helyett. An­ nak érdekében, hogy az átál­ lás zökkenőmentes legyen, a töltőállomások jelentős ré­ szénél a decemberben ki­ szállított üzemanyagok ös�­

szetétele már megfelelt a 2020. január 1-jétől életbe lépő előírásoknak. Több európai uniós or­ szágban is átálltak a maga­ sabb bioetanol-tartalomra és a tapasztalatok szerint mind­ ez nem okozott műszaki problémát – hangsúlyozta a főtitkár, aki ugyanakkor megjegyezte, hogy esetleg a régi típusú gépkocsiknál szükség lehet a járműre vo­ Mucsy Petra edzőivel a díjátadón natkozó előírások ellenőrzé­ A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszpsére. Grád Ottó közölte, hogy rém Megyei Sportszövetség idén is megrenaz E10-es benzin használa­ tával a járművek fogyasztá­ dezte hagyományos gáláját, amelyen 2019 sában lényeges változást legeredményesebb sportembereit díjazták. nem lehet majd érezni. Sorozatunkban ezúttal a felnőtt egyéni kategó-

riák győzteseit ismertetjük. DARCSI ISTVÁN

Mucsy Petra, a Veszprémi Taekwon-do SE versenyző­ je lett 2019-ben a megye legjobb felnőtt női sportoló­ ja. Sebestyén Pál, Kerekes Balázs és Somlai János

edzők tanítványa a világ­ bajnokságon csapatban aranyérmet nyert, egyéni­ ben erőtörésben pedig a 7. helyen végzett. Rasovszky Kristóf, a Balaton Úszó Klub Veszprém kiválósága lett a legjobb a férfiak között.

FOTÓ: ZWICKER

Szokolai László tanítványa a nyíltvízi világbajnoksá­ gon 5000 méteren világbaj­ nok lett, 10 ezer méteren pedig negyedikként csa­ pott a célba, és ezzel kihar­ colta az olimpiai részvétel jogát. Emellett megnyerte összetettben a Világkupát. De nem csak a nyíltvízi számokban jeleskedett, Kristóf magyar bajnok lett 5 és 10 kilométeren a me­ dencében is. A további kategóriák díja­ zottjait következő lapszáma­ inkban ismertetjük.

Újra nyitva az eplényi sípálya Autós emeli le a töltőpisztolyt a Mol gyáli töltőállomásán MT n A tavalyi év utolsó nap­ Kedden újabb hétszáz is. László Márk elmondta: január 1-jén FOTÓ MTI ján újra kinyitott az eplényi méterrel nőtt a síelhető te­ teljes kapacitásukkal dol­

síaréna, a hét közepétől pe­ dig már több pályán is síel­ hetnek, snowboardozhat­ nak a téli sportok kedvelői – Keresse közölte a sípálya marketing­ vezetője. a Veszprémi 7 Nap László Márk tájékoztatá­ legfrissebb számát sa szerint december 22. yitók után a meleg időjárás miatt Tanévnte a facebookon is! men ideiglenesen be kellett zár­ e az egy ni a december 8-án meg­ ok esblokk Óvodai vizújultak meg NON-STOP ők az új nyitott sípályát Eplényben, és öltöz játsszák ét ap rn sá cs Va ő Bl-mec idény els facebook.com/veszpremi7nap de az év végére visszatért a AUTÓÜVEG hideg, és december 28-ától újra elkezdhették gyártani LI a technikai havat az A1-es RENDKÍVÜ P A N pályára. Mint mondta, A IK T a u t ó f é n y e z ő mO-e2P0s– 4t0 % er szinte nulláról kellett in­ dulniuk, de a nagy hógyár­ • autófényezés ! en ely dez egy teleph Min tó kapacitásuknak köszön­ • karosszériajavítás hetően másnap éjszaka • teljes körű biztosítási kárügyintézés több mint 15 ezer köbmé­ • horpadás- és jégkárjavítás ter havat sikerült gyártani fényezés nélküli technológiával a pálya felületére. Az év vé­ • alváz- és üregvédelem gére így átlagosan 40 cen­ 8200 Veszprém, Aradi Vértanúk útja tis hómélység alakult ki az Tel./Fax: 88/402-337, 06/20/9-680-918 • czicza.autojavito@gmail.com A1-es pályán. k Sorsolta

leadásána

k hétfő

ajánlóívek lejáró határideje MT n Az 16 órakor ben a helyi

prém délután össze Vesz hogy kisorsolják után ült bizottság, sorrendválasztási okon szereplők kedden a szavazólapei önkormányzat jét. A megy lást. sorso tartotta a oldal

6.

Ingyenes

letI városI közé

hetIl ap

• 2019.

szept embe

r 12. • XXIV.

éVf. 36.

szám

meg ismerjük gos a Vadvirá et! Veszprém

ken megjele-

lakótelepe prolP n A s Veszprém

nő Vadvirágo tetésére, népszesmer r 13-án, jekt megi szeptembe s Vadvirárűsítésére egész napo pénteken znek a Kálket rende gos Pikni parkban. Pernesz ökkel, a vin János tész mérn Kata tájépí Közüzemi SzolgálcsoVeszprémi ondozási nk parkg lgettü tató Zrt. jével beszé portvezető takar ez a program. is arról, mit

okat újíés vizesblokk Úti

70/ llíTáS ÉTe lki Száóráig 12–23

dót rém ranga , om Veszp

A Telek az NB I-ben Bajdi/MT n Ligában és telést a

ÁRFELVÉTEL! CASCÓS ÜVEGK AZONNALI vegek • Gépjárműüszerelése sa, forgalmazá vítás • Szélvédőja llás kiszá • Helyszíni ravírozás • Rendszámg h L. u. 9. , Aulicmellett) r Veszprém .hu ro Cente

C z i C z a L á s z Ló (Elekt vegveszprem 0 -36-20 www.autou Tel.: 30/39

173019

19. 9. 09. 201 10–16 óráig) (csütö rtök, Csak ezen a

napon minden

g n Öltözőket yzat a Csilla BráMT/MT önkormán

az ztésekről tott meg ában, a fejles csné KoKörzeti Óvod gármester és Taká lt múlt

SEHA Mária alpol ményvezető beszé játszott a ezdi a mene es nyi zta: az önintéz pedig megk tben aratott érték vács Éva yi Mária hangsúlyo vasárnap mellett forém ban. A Bresz héten. Brán az új beruházások már megnokok Ligájá szombaton a Veszp Telekom at a a után kormányz igyekszik javítani onalát is. rangadót győzelem n t bajnok játszott újabb aki színv en önlyamatosa Arénában 2. fordulójában a horválmet mények műsz házásai teljesmeg. es győze levő intéz a SEHA Liga fölény és ki öt év beru bajno b ellen Az elmúlt forrásból valósultak8. oldalon PPD Zagre en magyar rém a ati 36:28. Kedd Cikkünk ánya a Veszp kormányz arattak – Tatab a érkezett Telekom. rangadóra győzött a on a 26. oldal és 33:22-re Cikkünk Arénába.

ére

szemüveglencs

s Ingyene t! mvizsgésála szeüvegr esetén. endel

ges.) Szem ztetés szüksé (Időpontegye

330781

1 88/ 782 -67-73 345 -62

a k múlt héten ri ünnepsége diplomás szeptembe lesz jól képzett, tódtak a oldalon a 16–17. b szükség ival folyta Cikkünk tanévnyitó dban egyre inkáb öki Karok száza ék esküjüket. int a Mérn zta: a 21. karon letett hangsúlyo ányi, valam aságtudom András rektor azt k végén mindegyik Gazd A n csér psége MT/MT temen. Gelen atók az ünne Pannon Egye Az elsőéves hallg ekre. szakember

goznak azon, hogy ezt a to­ vábbi 500 méteres szakaszt is minél előbb meg tudják nyitni. Kedvező időjárási körülmények esetén né­ hány napon belül átadhat­ ják a behavazott szakaszt, ezáltal megnyithatják a kék bejáratot és elindulhat a már működő négyüléses felvonó mellett a kétüléses is a nagyközönség számára.

szemméré

A Veszprémi

Személyre

s

szabott szemüv

+

eg

i partnere.

7 Nap optika

tér 6. Szabadság Veszprém, 88/578-720 fon:

tekre Kere % -20–50

Tele

167423

284857

9. oldal

rület, a hóágyúzásnak kö­ szönhetően megnyitották az A7-es pálya felső szaka­ szát és a Q3-as átkötő sza­ kaszt is, így két kilométerre nőtt a használható pályák hossza. A hétvége óta tartó hóágyúzással csak az A7-es pályára több mint 12 ezer köbméter havat gyártottak, és megkezdték az A7-es alsó szakaszának a behavazását

Síelő az eplényi síarénában egy hóágyú előtt

FOTÓ: MÁTYUS


2020. január 9. |

VESZPRÉMI

gazdaság 19

7 NAP

Sikeres az országos jégkármérséklő rendszer Több tízmilliárd forintos kártól védte meg az országot a jégkármérséklő rendszer – emelte ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke az év végén Veszprémben, ahol a megye legjobb generátorkezelőjét is köszöntötte. MÁTYUS TAMÁS

Sövényházi Balázs hang­ súlyozta: a magyar agrár­ gazdaságot jelentősen befo­ lyásolják a természeti kocká­ zatok, az aszály, a belvíz, az árvíz, a vihar, a jégeső vagy a fagy. Ezek közül a jégkárok elleni védekezés évek óta ki­ emelt ügy volt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2018. május elseje óta mű­ ködteti az országos lefedett­ ségű jégkármérséklő rend­ szert, amely már az első év­ ben beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Hozzátette: az elmúlt évek időjárását ele­ mezve úgy döntöttek, hogy az országos jégkármérséklő rendszer védekezési idősza­ kának kezdetét május elsejé­ ről április 15-ére előre hoz­ zák. Sövényházi Balázs el­ mondta: a rendszer első évé­ ben az elmúlt 30 év legziva­ tarosabb tavasz vége és nya­ ra volt az országban, átlago­ san 113 napon adtak ki a te­ lepülési generátorkezelők­ nek riasztásokat, a generáto­ rok pedig országos átlagban

344 órát üzemeltek. A leg­ többet egyébként Baranya megyében, 460 órán át, a leg­ kevesebbet Győr-Moson-­ Sopron megyében, 231 órát üzemeltek a gépek. Idén sem volt esemény­

tarok általában a határokon második évében a gazdálko­ túlról érkező frontokhoz vol­ dók 37 ezer hektárra jelen­ tak köthetők. Sövényházi Ba­ tettek be jégkárt, ami a fele a lázs szerint a 169 napos véde­ 2017-es, utolsó védekezés kezési szezonban 101 napon nélküli évnek, tavaly pedig volt riasztás, általában heten­ 22,5 ezer hektár volt ugyan­ te négy napon, és Borsod-­ ez. A jégkár aránya az összes Abaúj-Zemplén megyében bejelentett mezőgazdasági volt a legtöbb munka, 447 káron belül 2018-ban és óra, míg a legkevesebb idén is 2019-ben is 13 százalék alatt Győr-Moson-­Sopron megyé­ maradt, míg ezt megelőzően ben, 227 órával. 32 százalék felett alakult. Veszprém megyében átla­ Így a statisztikák szerint a gosan 302 üzemórával mű­ jégkármérséklő rendszer ködtek a talajgenerátorok, használata nélküli utolsó

Sövényházi Balázs ad át elismerést Kiss Norbertnek

mentesebb a nyár, többször voltak heves viharok, fel­ hőszakadások, zivatarok, né­ hol orkán erejű széllel, vi­ szonylag nagy mennyiségű csapadékkal és jéggel. A ziva­

ami 53–50 nap riasztást je­ lentett 2018-ban és 2019-ben egyaránt – mondta. A kamara megyei elnöké­ nek tájékoztatása szerint a jégkármérséklő rendszer

FOTÓ: MÁTYUS

három év átlagához viszo­ nyítva az arány több mint 60 százalékkal csökkent – mondta Sövényházi Balázs. A kamarai vezető hangsú­ lyozta: nincs olyan technoló­

gia, amellyel teljesen kikü­ szöbölhető a jégkár, a nem az országhatárokon belül, hanem azokon kívül kiala­ kuló jéggel teli zivatarfelhők és szupercellák ellen a jövő­ ben sem lehet teljes mérték­ ben védekezni, azt azonban garantálni tudják, hogy a ta­ lajgenerátoros jégkármér­ séklő rendszer alkalmazásá­ val a lehulló jégszemek mé­ rete kisebb lesz. Így volt ez az elmúlt években is, a foko­ zott védekezésnek köszön­ hetően csak az ország né­ hány pontján hullott jégeső, akkor is jellemzően kismére­ tű jéggel. Sövényházi Balázs el­ mondta, Veszprém megyé­ ben 48 darab talajgenerátor működik, a kamaránál pe­ dig díjazták a megye legha­ tékonyabb generátorkezelő­ jét, aki a nemesvámosi Kiss Norbert lett. Kiss Norbert minden esetben a kapott ri­ asztást követő negyedórán belül visszajelzett, és műkö­ désbe hozta a generátort, amely Nemesvámos mellett Veszprém térségét is védi. Az országos lefedettséget nyújtó, összesen 986 darab talajgenerátor rendszer mű­ ködési elve, hogy az eszkö­ zök ezüst-jodid tartalmú ha­ tóanyagot égetnek el, ami a feláramlással a felhőkbe jut, és ott csökkenti a kialakuló jégszemcsék méretét.

Adófórumok a megyében

... a megvalósuló álom ...

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a NAV Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatósága munkatársa közreműködésével adófórumokat szervez Veszprémben, Tapolcán, Ajkán és Pápán januárban. Veszprémben tartják január 28-án, kedden 9 órakor a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Radnóti téri konferenciatermében. Ezt követi aznap 13 órakor a tapolcai fórum a Tamási Áron Művelődési Központ színháztermében. Ajkán január 30-án, csütörtökön 9 órakor rendezik meg az adófórumot a Nagy László Városi Művelődési Központ aulájá-

ban. Az utolsó fórumot szintén január 30-án 13 órakor Pápán tartják a Batthyány Lajos Mezőgazdasági Szakképző Iskola konferenciatermében. A fórumon kiemelten foglalkoznak a 2020-as adóváltozásokkal. A kamara tájékoztatása szerint a fórumokon való részvétel ingyenes, de előzetes jelentkezéshez kötött, valamint feltétele a 2019-es rendezett kamarai hozzájárulás.

EGYEDI BÚTOROK GYÁRTÁSA

263707

MT n Az első fórumot

TervezésTől a kiviTelezésig

Veszprém, Síp u. 1. Tel.: 88/410-466 30/272-5425 www.faymibutor.hu


20

zöld

VESZPRÉMI

7 NAP | 2020. január 9.

Zajcsökkentési intézkedési tervek a nagyforgalmú utakon A tavalyi évben is elkészítette a KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. a közutakra és a nagyforgalmú vasutakra vonatkozó intézkedési tervek tervezetét, intézkedési tervjavaslatát a kormányrendeletben előírtaknak megfelelően. Az értékelés csak az adott útszakaszok környeze­ tére vonatkozik, nem a tele­ pülés egészére. A vizsgált útszakaszok eleve nagy for­ galmúak (legalább 3 millió jármű/év), tehát az adott út­ szakasz környezetében min­ denképpen magas a közúti forgalom miatt kialakuló zajterhelés. A felmérés meg­ állapította a zajhelyzet jel­ lemzését a stratégiai küszö­ bérték szempontjából. Ez EN n

Autók Veszprém egyik forgalmas csomópontjában

alapján a homlokzati zajter­ helés a nappali mutató sze­ rinti 73 dB-es, illetve az éj­ szakai mérés szerinti 65 dBes értéket sehol sem éri el, il­ letve haladja meg a 80 860 út egyéb csomóponti ág, a 83 302 sz. állomáshoz veze­

Zöld Sarok Veszprém közigazgatási területén 5000 hektár erdő található. VMJV Önkormány­ zata azonban nem jelentős erdőgazdálko­ dó: Veszprém városa mindössze 45,5 ha er­ dőterülettel rendelkezik, amelyből 17 hek­ tárt az utóbbi években telepítettünk. Ezek véderdők és parkerdők. A fő erdőalkotó fa­ jok a fekete fenyő, az erdei fenyő, a kőris és a tölgy. A város lakóterületei közé erdősá­ vok ékelődnek. Egyedülálló, hogy a telepü­ lés belterületén nagykiterjedésű erdők és természeti területek találhatók, amelyek zöld folyosókat alkotnak, és a település je­ lentős részét átszövik. Az erdőterületek vé­ dett növény- és állatfajok lakhelyéül szol­ gálnak, és forrásai a városi biodiverzitás fenntartásának. E zöld folyosók összekötik a város belső területeit a környező erdők­ kel. Ilyenek a Fenyves erdő, a Sintér-dombi erdő, a Tüzér utcai erdő, a Gulyadombi erdő – az utóbbi kettő magánterület – to­ vábbá a Séd-völgy zöld folyosója. Az erdők gazdag állat- és növényvilága a városi öko­ szisztémát gazdagítja. A városi ember és az erdei ökoszisztéma harmóniában él egy­ más közelségében. A városi szövetbe ékelő­ dő erdőterületek jelentősen javítják a városi életminőséget a levegő tisztítása, a zaj és por szűrése, az eltérő funkciójú városré­ szek tagolása révén, valamint az ipar és a közlekedés káros hatásainak tompítása, szűrése által. (HJ)

tő út, a 72-es, 73-as, 82-es, 830-as, illetve a 8-as utak zaj­ térképezett szakaszán. A stratégiai küszöbérté­ ket legfeljebb 10 dB értékkel meghaladó területek (a zaj­ terhelés nappali mutató ese­ tében a 63–73 dB, éjjeli mu­

ILLUSZTRÁCIÓ: MÁTYUS

tató esetében az 55–65 dB értékek közé esik) az aláb­ biak: a 80 860 sz. egyéb cso­ móponti ág három szaka­ szán, a 73-as út egy részén, a 82 sz. II. rendű főút hét hosszabb zajtérképezett szakaszán, a 830 több hos�­

Veszprémi erdők A hét fája

Kínai boróka

(Juniperus chinensis) Japánban, Kína keleti részén és Ko­ reában őshonos fe­ nyőnk. Eredeti élő­ helyén 20 métert is elérő, nálunk 5–10 méter magasra növő, kúp alakú fa vagy nagyobb bokor. Ta­ lajban nem válogat, de kedveli a napos helyet és a tápdús, mély rétegű talajt. Kedveli a párás klímát. Az átültetést nem szereti. Formaés alakgazdag faj, számos kertészeti változattal. Karcsú „Keteleeri” fajtájá­ nak több példánya az evangélikus templom déli oldala közelében áll.

szabb szakaszán, valamint a 8 sz. úton a – 49 + 320 – 49 + 473 km szelvények közöt­ ti szakaszon. A 83 302 sz. állomáshoz vezető út zajtérképezett sza­ kaszának Jutasi úti részén a homlokzati zajterhelés a tel­ jes szakaszon a 63–73 dB kö­ zötti sávba esik. A Házgyári úti zajtérképezett szakaszon a homlokzati zajterhelés 63– 73 dB közé eső értéket sehol sem ér el. A javasolt zajcsökkentési intézkedések rangsorolása szerint a következő évben az alábbi terveket kívánják megvalósítani: 3 m magas zajárnyékoló fal létesítése a 830-as 3 szakaszán, a 80 860 egyéb csomóponti ágában, a 8-as, 82-es és 830-as utak bi­ zonyos szakaszain nettó 90,38 millió forintból. Az elkészült tervjavaslat­ tal kapcsolatban a intezke­ des@kti.hu e-mail címre vár­ ják a véleményeket 2020. ja­ nuár 31-ig.


VESZPRÉMI

állásvadász 21

7 NAP

A munkahelyen is kínoz

a folyamatos hát- és derékfájás? közbeni súlypontot és egyenlőtlen terhelést okozhat. A munkavégzés körül­ ményeit is gondosan meg kell vizsgálni a gerinc vé­ delme szempontjából. Ülőmunka esetén a mun­ kaasztal és a monitor ma­ gassága, az ülőbútor ergo­ nómiai szempontú kivá­ lasztása, a számítógépes munkaállomás megfelelő kialakítása alapvető fon­ tosságú. Álló munkavégzés köz­ ben is figyelni kell a mun­ kalap magasságára, hogy a munkavégzés kényelme­ sen, egyenes háttal történ­ hessen, ne kelljen hozzá lehajolni. Fontos a megfe­ lelő cipő is: lapos sarkú, a lábfejet és a bokát stabilan tartó, rugalmas talpú cipő a legjobb a munkavégzés­ hez. Fizikai munka során a gerincet leginkább a na­ gyobb súlyok emelése ve­ szélyezteti, ezért eközben nagyon kell vigyázni a he­ lyes testtartásra. Egyenes törzzsel, a teherrel szem­ befordulva emeljünk, ne csavarodjon el a derék a csípőhöz képest, és ne a derekat, hanem a térdet hajlítsuk meg az emelés­ kor.

MINŐSÉGELLENŐR ÉS GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐ munkakörbe keresünk új kollégákat Feladat: • Megfelelő minőségű és mennyiségű termék gyártása/válogatása/ utómunkája a munkautasításban előírt folyamatok szerint.

Munka közben hasznos az álló és ülő testhelyzet válto­ gatása, ezért ha tehetjük, áll­ va vagy járkálva telefonál­ junk és lift helyett gyalog jár­ junk a lépcsőn. Tipp: órán­ ként mindenképpen álljunk fel néhány percre és végez­ zünk a vérkeringést fokozó, nyújtó, lazító gyakorlatokat. Az általában használt, mé­ retre beállított irodai szék mellett érdemes kipróbálni alternatív megoldásokat, mint a labda vagy a térdeplő­ szék. Hosszas ülés esetén ajánlott kiegészíteni a széket ékpárnával, a gerincet meg­ támasztó hengerpárnával.

A nem megfelelő fekhely szintén erősen megviselheti a gerincet. A gerincbarát ágy a testmagasságnak megfelelő hosszúságú, ágybetéte rugal­ mas, de kemény, gödröktől, süppedésektől mentes, ma­ gassága pedig olyan, hogy a szélén ülve a térdünk derék­ szöget zárjon be. A túl magas és nagyméretű párna helyett inkább kisebbet ajánlatos használni, amely a fejet nem emeli fel túlságosan, nehogy elmerevedjen a nyak az alvás során. A gerincbántalmak meg­ előzésére a legtöbbet a rend­ szeres, gerinckímélő moz­

Elvárások: • Legalább 8 osztályos általános iskolai végzettség • Minimum két műszak vállalása (3 műszak vállalása előny) • Jó kézügyesség, jó látás (szemüveggel is akár) Amit kínálunk: • Határozatlan idejű szerződés • Cafeteria 15.000 Ft/hó • Veszprémi helyijárat 100%-os térítése • Távolsági buszbérlet 86%-os támogatása • Családias légkör, szabad hétvége • Belépéskor br. 165.000 Ft/hó, ami a vállalati elvárások teljesítése után br. 185.000Ft/hó + kiemelt műszakpótlékok • Törzsgárda juttatás, évente 2* br. 50.000 Ft • Év végi juttatás br. 70.000 Ft

Jelentkezni: allas@alapeuropa.com e-mail címen lehet!

Legyél Te is az ALAPcsapat tagja!

366873

A nyak, a hát, a derék visszatérő fájdalma ki­ sebb-nagyobb mértékben a felnőttek kilencven szá­ zalékát érinti. Nem szük­ ségszerű azonban mind­ ez. Megfelelő aktivitással, úgymond „gerincbarát” életmóddal, ergonómiai­ lag megfelelő munkahelyi körülmények kialakításá­ val jó eséllyel el lehet ke­ rülni a gerincbántalma­ kat. Leggyakrabban a gerin­ cet érő kiegyensúlyozat­ lan terhelés okoz háti és derékfájdalmat. Ilyen kö­ vetkezményekkel járhat például a tartós ülőmun­ ka, a mozgáshiány, a jelen­ tős túlsúly, a rossz techni­ kával végzett emelés vagy épp a fizikai vagy pszichés túlterhelés. Nemcsak az életvitel, a külső körülmények hatá­ sára alakulhatnak ki azonban gerincbántal­ mak, azt bizony alkati té­ nyezők is befolyásolhat­ ják. Törekedni kell a nor­ mális testsúly megtartá­ sára, mert a kóros elhízás, különösen a hasi zsírfel­ halmozódás jelentősen megterheli a gerincet. Emellett az elhanyagolt lúdtalp vagy bütyök is megváltoztatja a járás

369694

A folyamatos ülőmunka vagy annak ellentéte, a folyamatos emelgetés bizony megviseli az embert, s könnyen derék-, hát- és nyakfájáshoz vezethet. Néhány tipp, amivel megelőzhetőek a problémák.

gással lehet tenni. A mun­ ka közben tartott szüne­ tekben naponta többször is végzett nyújtó, lazító gyakorlatokon kívül heti néhány alkalommal hos�­ szabb, legalább fél- vagy egyórás, intenzívebb moz­ gásra is szükség van. A testmozgás nemcsak a ke­ ringés serkentésével, ha­ nem a hátizmok erősítésé­ vel, az egész test átmozga­ tásával, rugalmasabbá té­ telével segít. Ez lehet úszás, séta, kocogás, tánc, de pilates vagy jóga is.

369347

2020. január 9. |


apróhirdetés

*69189*

Veszprémi területekre keresünk részmunkaidős takarítókat, délelőttös és délutános beosztásba. 06-30400-7570

*69222*

GARÁZS KIADÓ Bérelnék garázst, vagy raktárhelyiséget Veszprémben, vagy környékén. 06-30-4060-450 *69228*

Paál László utcában aknás garázs kiadó. 06-70-274-8738 *69246*

*74215*

Vetési Albert Gimnáziumba keresünk délutános 8órás takarítót. Jelentkezni önéletrajzzal személyesen az iskolában. *74217*

Villanyszerelőket keresek, jellemzően építőipari munkákra. Főállású, mellékállású és alkalmi munka, munkakör is lehetséges. Tel: 06-30-9019829, sanyavill@gmail.com *74107*

ALBÉRLET KERESÉS Keresek kiadó, kisebb családi házat és raktározásra bármilyen nagyobb melléképületet Veszprémben és környékén hosszútávra. 06-30-422-1017

INGATLAN

*74109*

ALBÉRLET KÍNÁLAT Albérlet központtól 7percre, 1szoba, felújított, kiadó. Tel: 06-30-710-8345 *74249*

Egryn 53nm-es, 3emeleti, egyedifűtéses lakás kiadó. 06-30-979-1781 *74238*

Kiadó hosszútávra másfélszobás lakás a Munkácsy u. 1-ben. 06-20-9257740 *74130*

Veszprémben 53nm-es kétszobás, bútorozott lakás kiadó 3havi kaucióval. 06-30-919-3794 *69204*

GARÁZS Autóklubnál 18nm-es garázs eladó. Víz, villany, előtető, biztonsági ajtó körbeszigetelt. Irányár: 3,7M, 06-30731-0142

Felsőörsön nyaralónak használt épület, 1260nm telekkel, 9,5Millió eladó. 06-20-361-2659 *69186*

Keresünk-kínálunk ingatlanoKat

70/3-800-323 www.nivoingatlan.hu

166180

Veszprém, Pápai út és Házgyári út sarkán 20.000nm-es GKSZ terület eladó. 50Euro/nm, 06-20-373-0386 *74225*

Veszprémben, Ipar utcában 16.007nm fejlesztési terület eladó. 06-20-373-0386 *74226*

CSALÁDI HÁZ Bakonyoszlopon eladó felujított, tornácos parasztház különálló vendégházzal, teljes bútorzattal (pince, garázs, műhely) 3700 nm telekkel. Azonnal költözhető! Tel: 20/9780880. *74190*

Eladó Hajmáskéren felújított, 98nm családi ház, 850nm telekkel faluközpontban. Irányár: 24,5M., 06-20-9286505 *74246*

Eplényi síparadicsomtól 18 km-re Dudaron eladó erdő környéki ősfás telken 50 nm-es családi ház (bútorzattal), azonnal költözhető. Irányár: 15 MFt. Tel: 20/9780-880. *74193*

Keresek Veszprémben sürgősen eladó sorházat, vagy családi házat 160nm-ig. Köszönettel várom hívását! 06-20-214-9555 *74129*

Vásárolnék kertes házat, lakást saját részre Veszprém közelében. 35MFtig Tel: 06-30-952-5738

*74247*

*74212*

Garázs eladó Veszprémben az Aulich úti garázstelepen. Aknás, padlásteres. 06-20-970-7626

Veszprém belvárosában felújítandó sorház eladó. Érd: 06-30-480-8064, Iá: 33,9MFt

*74114*

*74210*

Veszprémben, Ady Endre utcában, közel a belvároshoz 120nm-es, szélső sorházrész saját kerttel, garáz�zsal, igényesen felújított állapotban eladó. 06-20-2149-555 *74126*

Veszprémben, Dózsavárosban Penny közelében eladó igényesen felujított, 100 nm-es 3 szobás, egyszintes családi ház, különálló üzleti célra is hasznositható utcafronti melléképülettel. Tel: 20/9780-880.

*69200*

2,6x10x4m 2,6x10x4m-es Luc deszka 49.900+áfa/m3, a készlet erejéig! 18 mm-es OSB, 1600Ft+áfa/m2 2020.01.31 2020.01.31-ig!

Árcsökkenés! Haszkovó lakótelep, felújított, 54nm-es nagy erkélyes lakás, liftes házban tárolóval eladó. Ár: 18,1M, Tel: 30-207-5730 *74213*

Eladó Egyetemvárosban 57nm, 2+1szobás, gáz-cirkós egyedi fűtéses téglalakás! Irányár: 24,9M Elérhetőségem: 0630/340-1125 *69232*

Földszinti, egyszobás, gázkonvektoros lakás eladó 15,9 M. 06307476261 *69237*

Garzon 32nm, Haszkovó 16-ban, 16,9Millió eladó. 06-20-361-2659 *69184*

Veszprémben, a Gábor Áron utcában 4szintes, szigetelt épület első emeletén található, 1+2szobás, 53nm-es, felújított panellakás gépesített konyhával eladó. Ára: 21,9MFt Tel: 06-20-463-8859

374201

Válasszon februártól induló

*74231*

ESTI RENDSZERŰ képzéseink közül.

UTOLSÓ LEHETŐSÉG A RÉGI OKJ SZERINT!

Veszprémben, a Jutasi úton eladó jó állapotú, 54nm-es, erkélyes téglalakás tárolóval. Iá: 19,5MFt, Érd: 0670-3797-048

Villanyszerelés- mérőhely telepítés, teljesítmény bővítés, E-on ügyintézés. Tel: 06-20-205-6538 *74118*

TÁRSKERESÉS

Bővebben: www.jendra.hu

SZOLGÁLTATÁS Duguláselhárítás Veszprém 15kmes körzetében díjtalan kiszállással! Ünnepnapokon is. 0-24. Tel: 06-30895-9315 *74219*

Ne várjon a nyárig!

169/62/56éves, józan életű férfi korban hozzáillő, 50-56éves hölgy társat keres. 06-20-327-4421 *74108*

40-es férfi, korban hozzáillő társat keres. Egy gyermek nem akadály. 0630-711-2398 *69215*

SzerelteSSe be klímáját Klímás Tamás – 30/514-71-30

Fodrász idősek, betegek, mozgáskorlátozottak hajvágását is vállalja. Házhoz megyek. 06-30-304-8816 *74243*

Házhozmenő lomtalanítás, teljes lakásürítés padlástól a pincéig, lomelszállítás épületbontás, udvartakarítás. 06-30-881-9724 *69194*

Korrekt fuvar, áruszállítás, költöztetés. 06-30-600-5490, Bazsó Tamás E.V. Hívjon bizalommal! *69176*

Masszázs! Ha fáj mindene, vagy relaxálni szeretne. Kérésre házhoz megyek. 06-30-286-0378, www.facebook.com/masszazsveszpremkati *74104*

Masszázsok hölgytől Veszprémben! Svéd, frissítő, kényeztető, prosztata, arc, talp. 06-20-412-6208

40éves, káros szenvedélyektől mentes, lakással rendelkező úr korban hozzá illő hölgy társat keres. 1 gyerek nem akadály. 06-30-7112-398 *74245*

45éves józan életű férfi megismerkedne 40-45év közötti veszprémi hölggyel. SMS-ét erre a számra várom: 06-70-583-2089 *74228*

VEGYES Cser, tölgy, konyhakész tűzifa ömlesztett m3-ben kiszállítással 15.000Ft-ért kapható. 06-70250-8556 *69212*

Használt dunyhát, párnát vásárolok, elhullajtott szarvasagancsot, mindenféle fém hulladékot, régi hagyatékot, ingyenes lomtalanítás, rossz akkumulátorokat. A helyszínen készpénzzel fizetek. 06-30-467-8502 *74124*

*74106*

*69234*

Redőnyjavítas, szerelés kedvezményes áron! Hívjon bátran hétvégén is! 06-70-636-7310

Vásárolok dunnákat, párnákat 27.800Ft/kg-ig, régi hagyatékot és szarvasaggancsot. 06-20-479-5287

*74138*

*74105*

*74208*

Veszprémben, Ady Endre utcában lábasházaknál 72nm-es 3szobás egyedifűtéses, kifogástalan állapotú, felújított téglalakás eladó. 0620-214-9555

SZOLGÁLTATÓI KATALÓGUS Zárjavítás

Háztart.gép szerviz

Zárszerviz! Lakásszerviz!

Tel.: +36-30/947-6238

*74127*

Veszprémben, Egyetemvárosi téglalakás ár alatt földszinti eladó. Iá: 20,5MFt, 06-30-929-5176

*74218*

Tetőléc – rétegelt lemez - hajópadló

*69178*

most, még kedvezményes áron!

LAKÁS

Veszprémben, Munkácsy úton, másfélszobás, erkélyes, felújított, azonnal költözhető lakás tulajdonostól eladó. Irányár: 18,8MFt, 06-30499-4664

AKCIÓ!

www.nagy-kft.hu asztalos@nagy-kft.hu

Zircen 4szobás, garázsos, kertkapcsolatos, jó állapotú sorházi lakás eladó. Tel: 06-30-324-2183, 06-20-9743979

*74241*

NAGY KFT

Telephely: Veszprém, Házgyári út, (Jutaspuszta felé) Tel.: +36-20/3561-691 Tel.: +36-88/328-299

*74132*

*74194*

*69235*

Veszprémben keresek 80-100nmes lakást, vagy házat hosszabb távra. Egy évet előre fizetek. Márciusi vagy áprilisi költözéssel. 06-70-334-2976

Veszprém villanegyedében eladó kitűnő állapotú 6szobás családi ház. Iá: 71MFt, 06-70-379-7048

*69182*

Takarításokat vállalok, akár környezettudatosan, Veszprém megyében, házakat, apartmanokat, irodákat. 0630-685-6786

Veszprémben, Rómer Flóris utcában, 60nm-es 2+1félszobás, földszinti, kertkapcsolatos, 6 éves téglalakás 12nm-es terasszal, saját parkolóval, tárolóval eladó. Irányár: 32,9MFt. 0620-214-9555 *74121*

Kovács Szabolcs

Zárcsere, javítás, víz, villany, háztartási javítások, lakatosmunkák.

30/9595-482

Akkumulátor

AKKUMULÁTOR

06-20-334-4430 8200 Veszprém, Tüzér u. 73. Hirdesse meg ön is vállalkozását, szolgáltatását!

¾ Hűtőgép ¾ Mosógép ¾ Bojler ¾ Klíma ¾ Háztartási gép javítása garanciával

164659

Veszprém belvárosban működő pékségbe, 4 órába szakképzett péket keresünk. Lehet nyugdíjas is. Érd: 06-30-447-1782, 06-30-447-0974

Veszprémben, vállalkozásra, bográcsozásra is alkalmas Aradi vértanúk (Haszkovó)-úti nagyméretű, szélső, aknás, pincés, galériás, ipari árammal és vízzel kiépített aszfaltos úti garázs 6,7M-ért eladó. 06-30-829-7941

Tel.: 06/70/211-0215 T./fax: 88/410-785

Szőlőmetszést és bozótírtást vállalunk. Egyéb munkák számlaképesen. 06-30-676-3924

Gumiszerviz Dongó Gumiszerviz Új, használt felnik, gumiabroncsok forgalmazása, gépjármû és motorkerékpár gumiabroncsok szerelése, centrírozása, javítása Veszprém, Ibolya u. 4. Tel.: 30/916-1733

165967

*74221*

*74223*

KÖLTÖZTETÉS

Masszázs-tanfolyam indul Veszprémben, 2020. január 19-én. Várpalotán, 2020. január 22-én. Svéd frissítőmasszázs: 39 000Ft. Nyirokmas�százs: 42 000Ft. Talpreflex masszázs: 42 000Ft. Telefon: 0670/369-8655

373403

Idősek Otthona felvételt hirdet konyhai kisegítő munkakör betöltésére. Jelentkezni munkanapokon, személyesen az élelmezésvezetőnél a Veszprém, Török Ignác utca 10.címen vagy a 88/566-170-es telefonszámon lehet.

Veszprém, Rómer F. 8. alatt teremgarázs eladó. 1.960.630Ft+ÁFA. 0620-373-0386

MIKOLASEK PÉ TER

OKTATÁS

7 NAP | 2020. január 9.

373946

*69342*

*69220*

Kedvező árakkal

246467

Cédrus P Kft. jogosítvánnyal rendelkező temetkezési dolgozót felvesz. Érdeklődni: 06-30-9575-003

Haszkovó 33-mal szemben garázs eladó. Ár: 3.490.000Ft, 06-20-4549031

167483

ÁLLÁST KÍNÁL

VESZPRÉMI

176271

22


2020. január 9. |

VESZPRÉMI

apróhirdetés – magazin 23

7 NAP

112 krónika

Lopás miatt indított büntetőeljárást három hidegkúti férfi ellen a rendőrség – közölte a Veszprémi Rend­ őrkapitányság. Mint írták, állampolgári bejelentés érkezett a rendőrségre tavaly december 29-én dél­ előtt, hogy Veszprém külterületén egy műszaki hiba miatt hátrahagyott, több százezer forint értékű személygépkocsit előző éjszaka ismeretlen tettes eltulajdonított. A Veszprémi Rendőrkapitányság körzeti megbízottjai azonosították

a feltételezett elkövetőket, egy 30 éves, egy 32 éves és egy 38 éves hidegkúti lakost, majd a településen elfogták őket. A rendőrök mindhárom tettest előállí-

tották, és a két idősebb férfi őrizetbe vétele mellett gyanúsítottként kihallgatták őket. Elmondásuk szerint az ellopott autót egyikőjük lakóhelyére vitték, majd az éjszaka folyamán átfestették, és Balatonszőlős külterületén, egy bozótos területen elrejtették. A járművet a nyomozók megtalálták, majd lefoglalták. Fotó: rendőrség

hogy Veszprémben, az egyik üzem parkolójában valaki a lezárt autók ajtajait próbálja nyitogatni. A kiérkező járőrök a helyszínen igazoltatták az elkövetőt, egy 56 éves szekszárdi férfit, majd előállították a helyi rendőrkapitányságra, és az elszámoltatását követően szabadon bocsátották. Másnap este közlekedési balesetről kaptak bejelentést a rendőrök Veszprém egyik lakótelepéről. A kiérLopott autóval kező baleseti helyszínelő balesetezett adatgyűjtése alapján kideJármű önkényes elvétele rült, hogy az előző napi 56 miatt indított büntetőeljá- éves szekszárdi férfi kisterást egy 56 éves szekszár- hergépkocsival közleke-

di férfi ellen a rendőrség – közölte a Veszprémi Rend­ őrkapitányság. Mint írták, állampolgári bejelentés érkezett a rendőrségre december 17-én délelőtt,

Apróhirdetési

Csütörtöki megjelenéshez legkésőbb kedden 11 óráig adhatja fel hirdetését. Még csak be sem kell fáradnia hozzánk: adja fel apróhirdetését otthonából! Kérje ajánlatunkat e-mailen veszpremihirdeto@chello.hu Az ajánlat a Veszprémi Hirdető Irodában (Veszprém, Kossuth u. 6. – húszemeletes félemeletén – Tel.: 88/423-639) feladott és megjelent hirdetésekre vonatkozik.

Közúti baleset gondatlan okozása miatt indult eljárást zárt le egy 60 éves férfi ellen a Veszprémi Rend­őrkapitányság. Mint írták a dudari férfi kisteherautóval közlekedett a 82-es főúton Veszprém felől Zirc felé augusztus 24-én dél­ előtt, amikor a megyeszékhely külterületén az előtte, vele azonos irányba haladó segédmotor-kerékpár előzésébe kezdett. A sofőr a manővert követően úgy tért vissza az út menetirány szerinti jobb oldalára, hogy eközben a teherautó rakfelületének jobb oldalával elsodorta a kétkerekű járművet, amelynek következtében annak vezetője az út menti füves területre esett, és súlyos sérülést szenvedett.

Terjesztési reklamációval kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken várjuk észrevételeiket:

E-mail: v7terjesztes@maraton.hu Tel.: 06/20/383-4309 h–p. 8–16 óráig

1-et fizet

a megújult Veszprémi 7 Napban

Szabálytalanul előzött

Kedves Olvasóink!

akció!

Nekünk fontos, hogy hétről hétre eljuttassuk Önöknek kiadványainkat!

3

+ 1 megjelenést kap

dett, amikor egy kereszteződéshez érve nekihajtott a járda szegélyének, és egy fának ütközött. A sofőr a balesetben megsérült, őt a mentők kórházba szállí-

tották. Az intézkedés során a rendőrök a járműről megállapították, hogy annak lezáratlanságát kihasználva a tettes egy közeli telephelyről vitte el a tulajdonos tudta és beleegyezése nélkül. A férfit a nyomozók december 19-én gyanúsítottként kihallgatták, ellene jármű önkényes elvétele bűntett megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás indult, valamint a közúti közlekedés rendjének megzavarása miatt szabálysértési eljárás is folyik vele szemben.

166899

Lopás miatt folyt nyomozás egy 45 éves borszörcsöki nővel szemben, aki két őzgidát vitt haza az erdő széléről – közölte az Ajkai Rendőrkapitányság. Mint írták, október végén jelentették a rendőrségre, hogy Borszörcsökön egy családi ház melléképületében egy nő két őzet tart. A helyszínre érkező rend­ őrök az ingatlan udvarán megtalálták az állatokat,a nő pedig kihallgatásán elmondta: májusban a családi háza mögötti erdőnél találta a két őzgidát, amelyek a fűben feküdtek. Hazavitte azokat, és otthona udvarában nevelte hónapokon keresztül. A két őzet a nyomozók lefoglalták, majd visszaadták az illetékes vadásztársaságnak. A rendőrség hangsúlyozta: a magányos őzgidák nem betegek, nincs szükségük arra, hogy megmentsék őket. Azt kérték, ha az emberek gidát találnak, semmiképp se érjenek hozzá, sőt, lehetőleg ne is közelítsék meg, mert ezzel lassú éhhalálra ítélik az állatokat. Ilyenkor a gidán és környezetén rajta marad az ember szaga, ezért az anyja már nem fogja elfogadni. Ha úgy látják, hogy mindenképpen segítségre van szüksége, értesítsék az illetékes vadásztársaságot vagy erdőgazdaságot – figyelmeztettek.

Ellopták, átfestették, elrejtették

„Mintha a szél végigsimít egy kavicson, mintha a víz magának hullámlana, mintha, mintha.” k, hogy Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal akik ismerték

DÓCZI ISTVÁNNÉ Szül.: Sutka Zsuzsanna

életének 74. évében örökre megpihent. Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérték és bánatunkban osztoztak. Gyászoló család

374078

Őzet lopott


sport

24

HÍRHÁLÓ Kézilabda DI n Félidejéhez érke-

zett a fiú ifjúsági korcsoportos I. osztályú országos bajnokság, amelynek 14 csapatos mezőnyében két veszprémi együttes szerepel. A Telekom nyolc győzelemmel és öt vereséggel, 16 pontot gyűjtve a negyedik helyen várja a bajnokság január végi folytatását. Két ponttal kevesebbet szerzett, ezért a táblázaton két hellyel hátrább található a VKKFT, amely hétszer győzött és hatszor vesztesen hagyta el a pályát az őszi idényben. A Telekom ifijeinek szakmai munkáját Diaz Ivo irányítja, a VKKFT kispadján többen is ültek a meccseken: Éles József mellett Szobol Zsolt és Kovács György is. A két veszprémi gárda városi rangadóját a Telekom nyerte 31:30-ra, pedig a szünetben még a VKKFT vezetett 13:16-ra. A bajnokság élcsoportjának állása: 1. Balatonfüred 26 ponttal, 2. NEKA 22, 3. Csurgó 22, 4. Telekom 16, 5. Tatabánya 16, 6. VKKFT 14.

Úszás DI n Felkészülési jelleg-

gel elindult a Kaposváron megrendezett rövidpályás országos bajnokságon Rasovszky Kristóf, a Balaton Úszó Klub Veszprém Európaés világbajnok nyíltvízi úszója. Szokolai László vezetőedző tanítványa összesen hat számban nevezett és valamen�nyiben bejutott a döntőbe. Legjobb eredményét a 800 méteres gyorsúszásban érte el, amelyben bronzérmet nyert. 1500 gyorson negyedik, 400 gyorson és a 200 méteres hát­ úszásban ötödik lett, míg 50 és 100 háton a nyolcadik helyen végzett.

VESZPRÉMI

7 NAP | 2020. január 9.

A magyar atlétika nagy reménysége Remek évet zárt Varga Gréta Barbara, a veszprémi Sportolj Velünk SE futója. A hazai sikerek mellett ezüstérmet nyert az ifjúsági olimpián és 15 évesen 7. lett az U20-as mezei futó Európa-bajnokságon. DARCSI ISTVÁN

Tóthné Stupián Anikó ta­ nítványát meghívták vala­ mennyi év végi díjátadó ün­ nepségre. A Magyar Atléti­ kai Szövetség neki ítélte az év ifjúsági atlétája címet, kategóriájában Veszprém megye legjobb sportolója lett, a diáksportos évzárón pedig három diákolimpiai bajnoki címe mellett iskolai teljesítményét is elismerve megkapta a Jó tanuló, jó sportoló díjat. És ez csak a tavalyi dicsőséglista java. Emellett 2019-ben az ifjúsá­ gi országos bajnokságon aranyérmet nyert a 2000 méteres akadályfutásban és 3000 síkon, a fedettpályás ob-n 1500-on első, 3000 mé­ teren második lett, a felnőtt magyar bajnokságon pedig bronzérmet szerzett 3000ren. A Szuper Liga döntő­ ben 1500-on ezüst, 5000 méteren bronzérmes volt, továbbá válogatott viadalt nyert a 18 és a 20 évesek kö­ zött is. – Teniszeztem, amikor egy jól sikerült iskolai futóver­

senyzőjeként a 7. helyen ért célba. – Jövőre Olaszországban rendezik az ifjúsági Euró­ pa-bajnokságot, amelyen szeretnék érmet nyerni 2000 akadályon. A Dublin­ ban lebonyolításra kerülő mezei Eb-n pedig szeretnék legalább olyan jó eredményt elérni, mint 2019-ben – te­ kintett előre a következő idényre.

– Láttam, hogy nagyon te­ hetséges, de engem is megle­ pett, milyen gyorsan fejlő­ dik. Gréti minden edző ver­ senyzőideálja. Jó fizikai és mentális tulajdonságokkal rendelkezik. Kiváló verseny­ zőtípus, mindent alárendel a sportnak, ezért szép jövő vár rá. A magyar atlétika nagy reménysége – vélekedett ta­ nítványáról Tóthné Stupián Anikó.

seny után Anikó néni meg­ kérdezte, lenne-e kedvem futni. Tehetségesnek tartott, és szüleimmel úgy döntöt­ tünk, hogy elkezdek atleti­ zálni. Ez négy évvel ezelőtt történt – emlékezett pályafu­ tása kezdetére Gréti. Hamar jöttek az eredmé­ nyek, hiszen három hónap elteltével az első korosztá­ lyos országos bajnokságán bronzérmet nyert 2000 mé­ teren. – Az akadályfutás a ked­ vencem, mert ott a legjobbak az eredményeim. A mezei futás teljesen más, de azt is kedvelem. Szeretném folya­ matosan javítani az eredmé­ nyeimet, az álmom pedig az, hogy egyszer rajthoz állhas­ sak az olimpián – beszélt ter­ veiről a Vetési Albert Gimná­ zium 9. osztályos tanulója, aki még nem döntötte el, hogy mit fog csinálni a fel­ nőtt életében. Varga Gréta Barbara min­ denkit meglepett azzal, hogy a decemberi portugáli­ ai mezei futó Európa-baj­ nokságon a juniorok között a mezőny legfiatalabb ver­ Varga Gréta Barbara kiváló versenyzőtípus

FOTÓ: ZWICKER

Vasárnap röplabdarangadó lesz Győzelemmel zárta 2019-et és győzelemmel kezdte az új évet is a Veszprémi Egyetem SC csapata a női röplabda NB II nyugati A-csoportjában.

nek játéklehetőséget akar­ tam adni, és ez okozott némi zavart. Az első szett utáni beszélgetés megtette a hatását, a másodikat 0:15tel indítottuk, és ettől kezd­ ve biztosan hoztuk a mec�­

DARCSI ISTVÁN

Karácsony előtt Budapes­ ten, a sereghajtó Közgáz SC juniorcsapata ellen aratott 1:3-as papírforma győzelmet a VESC. Némi meglepetést jelentett, hogy a veszprémi­ ek elveszítették az első játsz­ mát. – Ez a Közgáz már nem az a csapat volt, amelyiket itt­ hon simán, 3:0-ra legyőz­ tünk, ez látszott a bemelegí­ tésnél is, ezért figyelmeztet­ tem a lányokat, hogy ne ve­ gyék félvállról, de ez nem teljesen sikerült. Annyiban én is hozzájárultam a játsz­ mavesztéshez, hogy hét­ pontos előnynél mindenki­ Idei első hazai meccsén rangadót játszik a VESC FOTÓ: MÁTYUS

cset, annak ellenére, hogy hullámzó volt kicsit a telje­ sítményünk, mert a lányok már nagyon év végi hangu­ latban voltak – emlékezett a történtekre Szokolikné Kalmár Judit, a VESC vezető­ edzője. Vasárnap Győrben a 6. he­ lyen álló Széchenyit 54 perc alatt intézték el a veszprémi­ ek 0:3-ra. – Lelketlenül játszottak a hazaiak, ezért nehéz volt fel­ pörögni ellenük, de így is biztos győzelmet arattunk. Ez a meccs jó volt arra, hogy visszarázódjunk az ünnepi hangulatból, bár nem volt teljes pihenő, edzettünk ka­ rácsony és szilveszter között – mondta a vezetőedző. A 2. helyen álló VESC rangadót játszik a 3. Bu­ daörsi DSE ellen január 12én, vasárnap 16 órakor Veszprémben, az Egyetemi Tornacsarnokban.


2020. január 9. |

VESZPRÉMI

sport 25

7 NAP

Új tornacsarnok a stadionban A Városi Stadion rekonstrukciója keretében új otthont kap a régi közelében a jogelődökkel együtt immár félszáz esztendeje eredményesen működő Veszprémi Torna Club. DARCSI ISTVÁN

rekek, hanem a felnőttek is edzhetnek. A torna minden mozgásnak az alapja, így he­ lyesen döntenek azok a szü­ lők, akik ide hozzák gyere­ keiket. A Modern Városok el­ nevezésű kormányprogram keretében felépülő torna­ csarnok minden igényt ki­ elégítő körülményeket te­

remt majd az itt sportoló fia­ taloknak és idősebbeknek egyaránt – nyilatkozta la­ punknak Ovádi Péter or­ szággyűlési képviselő, aki­ nek emlékplakettel köszönte meg a támogatást Marosvölgyi Tamás klubelnök. Jelenleg 25 A-kategóriás tornászlány sportol a VTCben három korcsoportban, emellett a felnőttek rekreáci­ ós edzésein összesen mint­ egy 200-an vesznek részt. A mostani tornagyakorló jövő­ beni sorsáról még nem szü­ letett döntés.

A Városi Stadion teljes fel­ újítása és átalakítása az új tornacsarnok építésével kez­ dődik. A korábbi salakos lab­ darúgópályából lett atlétikai dobópálya északi csücské­ ben fog felépülni idén a há­ romszintes, összesen 1300 négyzetméter alapterületű létesítmény. Az előregyártott vasbeton vázszerkezettel rendelkező csarnok föld­ szintjén található majd az ezer négyzetméteres gya­ korlótér, az első emeleten irodák, öltözők és vizesblok­ kok lesznek, a harmadik emeleten pedig a gépészeti berendezések kapnak he­ lyet. – Büszke vagyok arra, hogy Veszprémnek ilyen ha­ gyományokkal rendelkező sportklubjai vannak, mint az 50 éves VTC, amelyben Marosvölgyi Tamás, a VTC elnöke emlékplakettel köszönte meg mindennap nem csak a gye­ Ovádi Péter országgyűlési képviselő támogatását FOTÓ: ZWICKER

Hokisok karácsonyi bulija

ZICCER

Izgalmas év lesz DARCSI ISTVÁN

2020 a nyári olimpia éve. Ez aztán mindent meghatároz nekünk, magyaroknak, hiszen sportnemzet vagyunk. Már javában tart a tippelés, hogy hány érmet nyerünk majd Tokióban, és mennyi lesz közülük az arany, az ezüst és a bronz. Ebben szűkebb pátriánk is érintett lehet Rasovszky Kristóf, a Balaton Úszó Klub Veszprém nyíltvízi Európa- és világbajnoka révén. Férfi kézilabdázóink már csak valamilyen csoda folytán juthatnak ki Japánba, ugyanis varázslattal érne fel olyan eredmény elérése a ma kezdődő Európa-bajnokságon, ami esélyt adna erre. Sokkal inkább bízhatunk abban, hogy végre sokadik nekifutásra sikerül megnyerni a Bajnokok Ligáját. A bajnoki cím megőrzése és a Magyar Kupa visszahódítása szinte kötelező elvárás a szurkolók részéről, pedig ehhez egy másik topcsapatot, a Szegedet kell legyőzni, ami az utóbbi időszakban váltakozva sikerült, tehát nem lenne bölcs dolog nagy tétben fogadni rá. A férfi kézilabda BL-győzelem mellett a veszprémieknek van még egy régi vágya, hogy férfi kosárlabdacsapatukat a hazai élvonalban lássák játszani. Évek óta a cél kapujába jutnak a kosarasok, 2019-ben a küszöbön buktak el, talán idén végre sikerül átlépni rajta. Az örök pesszimisták szerint kár a gőzért, mert az NB I A-csoportjába még csak-csak fel lehet jutni, de ott gyökeret verni újoncként szinte lehetetlen. Erre cáfol rá az idén felkerült Oroszlány, amely stabil középcsapatnak számít az elit mezőnyben. Szóval, legyünk már végre ott, a többit pedig majd meglátjuk...

Remek évet zárt Kövér Fanni Korosztályában minden versenyt megnyert 2019-ben, emellett a tanulásban is jeleskedik Kövér Fanni magyar bajnok és válogatott atléta. DARCSI ISTVÁN

Jó hangulatú gyerekek-felnőttek meccsekkel ünnepeltek a jégkorongozók FOTÓ: SPORTEGYESÜLET DI n Jó hangulatú karácso­

nyi bulit tartottak a Veszpré­ mi Jéglovagok jégkorongo­ zói a szülőkkel és edzőkel. – Valakinek az az ötlete támadt, hogy lepjük meg az edzőket karácsonyra. Ter­ mészetesen mindenki tá­ mogatta az ötletet, már csu­ pán annak mikéntjét kellett kitalálni – tájékoztatta la­ punkat a részletekről Máhl Krisztián klubelnök. A sportvezető elmondta, hogy számozott, névvel ellátott mezeket rendeltek az edzőknek, amelyeket már a játék előtt átadtak nekik, így ők abban jégkorongozhat­ tak.

Két mérkőzést játszottak a gyerekek a felnőttek ellen. Az elsőn az U10-esek U8-asokkal kiegészülve lép­ tek jégre. A másik meccsen az U12-es korosztály együt­ tesét U10-esekkel pótolták ki. A fiatalok mindent meg­ tettek annak érdekében, hogy kivívják szüleik és edzőik elismerését, és ez si­ került is nekik, ugyanis mindkét összecsapást meg­ nyerték. Pedig az apukák nem hagyták magukat, de főleg erőnléti téren nem tud­ ták felvenni a versenyt jól edzett csemetéikkel, akik ügyesen, taktikusan terel­ gették a korongot.

len itthon nem lehetséges – idézte fel élményeit. Kövér Fanni újabb sike­ res évet zárt, hiszen kor­ osztályában minden hazai és nemzetközi versenyt megnyert (a magyar válo­ gatott legjobbja volt a szlo­ véniai viadalon), és egyéni csúcsokat dobott. Emellett

az iskolára is kellő figyel­ met fordított, amit a Jó ta­ nuló, jó sportoló díj újbóli elnyerése bizonyít. Idén korcsoportot vált, elsőéves ifjúsági versenyző lesz. Az első igazi megmérettetése az olaszországi Rietiben lesz a korosztályos Euró­ pa-bajnokságon. – Először jussak be a dön­ tőbe, s ha ez sikerül, akkor szeretnék érmet nyerni az Eb-n – mondta az idei leg­ főbb céljáról.

Elmúlt évi teljesítménye alapján több díjat nyert Kö­ vér Fanni, a VEDAC kiváló dobója, ám az elismeréseket édesapja, Kövér László vette át helyette a decemberi ün­ nepségeken. Fanni igazoltan hiányzott, ugyanis a díját­ adók idején Cipruson edző­ táborozott edzőjével, Máhl Krisztiánnal és a magyar ge­ relyhajító-válogatott tagjai­ val, szakembereivel. A 15 éves veszprémi lány volt a keret legfiatalabb tagja, a korban utána következő öt esztendővel idősebb nála. Mindez nem véletlen, ugyanis a szakemberek nagy jövőt látnak Fanniban. – Két hetet töltöttünk Cip­ ruson, többnyire napi két edzéssel, de azért arra is volt idő, hogy megismerkedjünk a környékkel. Rendkívül hasznos volt a munka, főleg a technikai téren, ugyanis sokat tudtunk dobni, ami té­ Kövér Fanni sokat tudott dobni Cipruson FOTÓ: SPORTEGYESÜLET


26

sport

VESZPRÉMI

7 NAP | 2020. január 9.

Aranyérmet nyertek a diákolimpián a fiatalok A Veszprém Megyei Diáksport Egyesület ismét díjazta az előző tanévben kiemelkedő teljesítményt nyújtó versenyzőket. Sorozatunkban ezúttal a 2018–2019. évi diákolimpia aranyérmeseit ismertetjük.

középiskola fiú diszkosz­ csapata (Aranyi Ferenc, Bedegi Bence, Orsós Martin, Bátor Zsolt és Péringer Márk, aki egyéniben 3. volt), a Ve­ tési 4×1500-as fiú síkfutó(Szűcs Máté, Tóth Márton, Molnár Attila, Zsetnyai Ákos) és mezei csapata (Tóth Márton, Molnár Atti­ la, Zsetnyai Ákos, Erdélyi Benedek, Páll Sebestyén), a lány 4×800-as (Molnár Blan-

vassy gimnázium, edző Papréti Emese) torna egyéni Varga Gréta Barbara, a Ve­ összetettben nyert diák­ tési gimnázium tanulója, az olimpiát. Csapatban győzött SVSE versenyzője 1500 és a Jendrassik-Venesz Szak­ 3000 méteres síkfutásban, valamint mezei futásban lett diákolimpiai bajnok. Testnevelő tanára Győri Judit, edzője Tóthné Stupián Anikó. Molnár Csaba (Veté­ si, testnevelő Szász Péter; SVSE, edző Tóthné Stupián Anikó) 400 m-es síkfutás­ ban győzött. Zsetnyai Ákos (Vetési, testnevelő Kovács Tamás; SVSE, edző Tóthné Stupián Anikó) 3000 m sí­ kon és mezein első, emellett 1500-on második helyezett lett. Kövér Fanni (Közgazda­ sági és Közigazgatási Szakgimnázium; VEDAC, edző Máhl Krisztián) ge­ relyhajításban arany-, disz­ koszvetésben bronzérmet nyert. Gugolya Mónika (Lo­ Az egyéni számokban aranyérmet nyertek DARCSI ISTVÁN

A bajnokságra készül

ka, Mező Zsófia, Kirsch Natália, Varga Gréta Barbara) és mezei csapata (Molnár Blanka, Mező Zsófia, Kirsch Natália, Varga Gréta Barba­ ra, Sefcsik Ildikó Vivien), a Noszlopy gimnázium fut­ salcsapata (Barcza Bálint Dróth Levente, Janás Márk, Kristály Kevin, Molnár Balázs, Reizinger Bence, Szabó Márk, Gálfi Norbert, Horváth Ákos, Burdi Dominik),

FOTÓ: ZWICKER

Birkózóverseny-dömping Sikeres évet tudhatnak maguk mögött a veszprémi Centrum SE birkózói. A szakosztály 2019-ben jelentősen növelte létszámát, emellett legjobbjaik kiválóan szerepeltek a rangos versenyeken. DARCSI ISTVÁN

Kónya Ádám a Pannon Egyetemen fog vizsgázni FOTÓ: ZWICKER DI n Fokozatosan lendül for­

mába Kónya Ádám, a Veszp­ rémi Sí Egylet olimpikon sí­ futója, akit szakágában is­ mét megválasztottak az év legjobb sportolójának. – Szlovákiában, a Csorba-­ tónál versenyeztem kará­ csony és szilveszter között a Slavic-kupán, klasszikus 10 kilométeren, valamint sprinttávon. Ebben az idény­ ben most nyújtottam a leg­ jobb teljesítményt, de még mindig nem vagyok elége­ dett magammal, ezért a ver­ senyek után aznap még edzettem is – nyilatkozta la­ punknak a 27 éves sportem­ ber, aki egyébként a svédor­

szági Falunban végzi egyete­ mi tanulmányait. Ezzel kap­ csolatban elmondta, hogy élve a szabályok adta lehető­ séggel, nem utazik vissza Svédországba vizsgázni, ha­ nem kötelezettségét Veszp­ rémben, a Pannon Egyete­ men teljesíti. Kónya Ádám ausztriai edzőtáborozással folytatja a felkészülést Ramsauban, majd Boszniában és Szerbiá­ ban fog versenyezni. Az elkö­ vetkező időszak legnagyobb erőpróbája a magyar bajnok­ ság lesz számára, amelyet március végén rendeznek a szlovákiai Skalkában, ahol címvédőként indul.

a Kossuth általános iskola fiú kézilabdacsapata (Báder Barnabás, Benain Alex Krisztián, Burai Bence, Lázár Milán, Luthár Botond, Majczán Dávid, Mészáros Gyula, Nagy Benedek, Schafer Árpád, Soós Márk, Szabó Ákos, Vandra Máté), a Veté­ si fiú kézilabdacsapata (Palasics Kristóf, Nagy Benedek, Simon Benedek, Bendicsek Ákos, Dobi Bence, Wiczián Soma, Éles Benedek, Szmetán Máté, Papp Krisztián, Csontó Zoltán, Hári Levente, Kisgyörgy Ádám, Szmetán Péter, Kőhegyi Ákos), a Noszlopy fiú strandkézilabda-csapata (Fenyvesi Marcell, Hornyák Bence, Kara Dávid, Kósa Barnabás, Markovics Patrik, Szabó Tas, Vida Péter) és a Lovassy leány tornacsa­ pata (Prins Rebecca, Polányi Lili, Brotschul Natália, Gerst­ már Veronika, György Daniéla, Gugolya Mónika). Következő lapszámunk­ ban a 2018–2019. évi diák­ olimpia országos döntőjében ezüstérmet nyert veszprémi sportolók névsorát olvashat­ ják.

amelyen 230 birkózó mérte össze tudását. A centrumo­ sok közül Szecsődi Máté bronzérmet nyert, Gáspár Bence a 7., Tóth Konrád a 10. helyen végzett. Dorog adott otthont a diák birkózók csa­ patbajnokságának, amelyen a 4. helyet szerezték meg a

veszprémiek: Simon Domokos, Jámbor Levente, Bognár Zsolt, Gáspár Bence, Tóth Konrád, Kék Milán és Szecsődi Máté. Évzáró versenyt rende­ zett Janku Ferenc edző, a Centrum SE elnöke, ame­ lyen egymással birkóztak a klub veszprémi, ösküi, pap­ keszi és ősi fiókszakosztá­ lyainak kezdő sportolói. A veszprémi győztesek: Sulyok Ágoston, Takó Levente, Kórusz Róbert, Tóth Krisztián, Fejes Barnabás és Nyári Vivien.

Versenydömpinggel bú­ csúztak az elmúlt évtől a veszprémi birkózók, akik három korosztályban öt erő­ próbán indultak. A gyermek korcsoportosok Érden meg­ rendezett Batthyány olimpi­ áján 10 érmet – két aranyat és nyolc bronzot – nyertek a Centrum SE sportolói. Az 1. helyen végzett Kórusz Róbert és Pálinkás Gábor, a do­ bogó 3. fokára léphetett fel Takó Levente, Ormos-Székely Benett, Tóth Krisztián, Ihász Bence, Bielik Ádám, Katona Martin, Troják Szeverin és Nagy Dominik. Jámbor Kristóf súlyos sérülés után Hajdúszoboszlón 7. lett a diák­olimpia országos dön­ tőjében az I. korosztályban. Kiskunfélegyházán rendez­ ték a fiatalabb korcsoport, a diák II. országos döntőjét, A Centrum SE versenyzői edzőikkel

FOTÓ: SPORTEGYESÜLET


2020. január 9. |

VESZPRÉMI

sport 27

7 NAP

Keresik a kiutat a vezetők

Vereség a két kosárrangadón Vereséggel zárta az óesztendőt és vereséggel kezdte az új évet is a Hoya-Pannon Egyetem Veszprém a férfi kosárlabda NB I/B piros csoportjában. DARCSI ISTVÁN

Tatai József csapatkapitány, Rajki Tamás ügyvezető és Frank Tamás vezetőedző hangsúlyozta, hogy egységesek a bajban FOTÓ: SPORTEGYESÜLET

Súlyos idegenbeli vereséggel zárta az évet a férfi futsal NB I-ben az 1. FCV. A veszprémi csapat vezetői nem a szakmai munkában látják az eddigi gyenge szereplés okát. DARCSI ISTVÁN

Az Aramis elleni 3:8-as ha­ zai vereség után Rajki Tamás, a klub ügyvezetője nyilatko­ zatban hangsúlyozta, hogy a sikerhez hasonlóan a kudarc is közös. Kijelentette, keresik a kiutat az eredménytelen­ ségből és a közeljövőben megteszik a szükséges lépé­ seket. Ugyanakkor megerősí­ tette, hogy töretlenül bíznak Frank Tamás vezetőedzőben, valamint a szakmai munká­

ban. Ezután a csapat eluta­ zott Szombathelyre, és 5:1-es vereséget szenvedett a jóval erősebb játékosállománnyal rendelkező Haladás ellen. Az első félidő után 2:0-ra vezet­ tek a vasiak, majd szünet után tovább növelték előnyü­ ket. Az ex-veszprémi Vas Ádám öngóljával szépített az 1. FCV a 30. percben, de nem sokkal később Komáromi Péter is öngólt vétett, majd a meccs utolsó percében az üres kaput távolról bevéve

alakították ki a végeredményt a hazaiak. A 14. forduló eredményei: Haladás–Veszprém 5:1, Be­ rettyóújfalu–Kecskemét 6:1, Aramis–Nyírgyulaj 8:7, Du­ naferr–FTC 1:3, Csömör– Debrecen 2:3. Az állás: 1. Be­ rettyóújfalu 40 ponttal, 2. Haladás 37, 3. Nyírgyulaj 29, 4. Aramis 22, 5. Debrecen 17, 6. FTC 16, 7. Dunaferr 16, 8. Kecskemét 10, 9. Veszprém 8, 10. Csömör 8. A folytatás sem ígérkezik könnyebbnek az 1. FCV szá­ mára, hiszen Tataiék január 10-én, pénteken 18.30-kor a bajnoki címvédő Berettyóúj­ falu ellen játszanak Veszp­ rémben, a Március 15. utcai sportcsarnokban.

Boteves tornászok sikere DI n Jó eredményeket értek

Kecskeméttől. Egyéni össze­ tettben 4. volt Vörös Dorot�­ tya, 5. Jugovits Kata. A III–IV. korcsoportban 16 csa­ pat közül 5. lett a Botev – Ézsiás Boglárka, Sági Emma,

Polák Luca, Gombos Dóra, Ézsiás Dóra, Kiliti Eszter, Romsics Adél. Egyéni össze­ tettben a 12. helyet megszer­ ző Ézsiás Dóra volt közülük a legjobb.

el a Hriszto Botev Általános Iskola tornászlányai a Buda­ pesten megrendezett XXIII. Rákoskerti-kupán. Népes mezőny gyűlt össze a hagyományos év végi tor­ nakupán, amelynek rend­ szeres résztvevői Papréti Emese testnevelő-szakedző tanítványai. Az I. korcsoport csapatversenyében a Bartus Adél, Bartus Brigitta, Csizmadia Ajsa, Vörös Orsolya, Jerémiás Hanna összetételű együttes a 4. helyen vége­ zett. Egyéni összetettben Je­ rémiás Hanna volt közülük a legjobb, 4. lett. A II. korcso­ portban a Fister Kitti, Horváth Regina, Horváth Dorina, Bartus Julia, Jerémiás Laura, Jugovits Kata, Vörös Dorottya összetételű csapat a 3. helyen zárt, csak 0,05 pont különbséggel lemaradva a 2. Papréti Emese egyik tanítványával

FOTÓ: NAGY LAJOS

Budafokon játszottak rangadót az éllovas bakonyi­ ak a tabella 4. helyezettje el­ len karácsony előtt. Sérülés miatt négy meghatározó já­ tékos – Körtélyesi Gergely, Völgyi Marcell, Szabó Péter és Mucza Tamás – hiányzott a veszprémi csapatból. Ennek ellenére jól kezdett a Hoya (6. perc: 11:14), de az első ne­ gyed után már tetemes volt a budafokiak előnye (32:16). Vesszőfutással ért fel a foly­ tatás is, hiszen a fővárosi együttes tovább növelte a kü­ lönbséget (14. perc: 44:19), és a félidőben 66:44-re vezetett. Nehéz eldönteni, hogy a szü­ net után nagy előnye birtoká­

26:24-re elveszítette, így a szünetben döntetlen volt az állás (44:44). Ám a folytatás­ ban sok pontatlanság csú­ szott a bakonyiak játékába, amit könyörtelenül kihasz­ nált a MAFC, és 31:17-es har­ madik negyedet produkálva 14 pontos előnyt szerzett. Pontosabb dobóteljesít­ ménnyel ez is ledolgozható lett volna, de végül csak csökkenteni sikerült a hát­ rányt nyolc ponttal, 16:24-re nyerve az utolsó negyedet, ám ez 91:85 arányú győzel­ met jelentett a MAFC-nak. A Hoya legeredményesebb pontszerzői: Körtélyesi Ger­ gely 17/3, Kovács Ádám 14/6, Mike McCall 12/9, Szűcs Péter 12/6.

Idegenbeli rangadókon maradtak alul a veszprémiek FOTÓ: MÁTYUS

ban a Budafok kényelmese­ dett el vagy a Pannon Egye­ tem javult fel (valószínűleg mindkettő), de tény, hogy megváltozott a játék képe. A vendégek 23:27-re megnyer­ ték a harmadik negyedet, a záró játékrész pedig 24:24 lett, így végül 113:95 arányú hazai győzelem született. A Hoya legeredményesebb pontszerzői: Madár András 25/6, Mike McCall 25/6, Medve Máté 22/9. Az új év első szombatján újabb budapesti rangadó várt Mérész Csaba vezető­ edző alakulatára, ezúttal a nagymúltú MAFC otthoná­ ban. A mérkőzés első felé­ ben szebbik arcát mutatta a Hoya: 18:20-ra megnyerte az első negyedet, a másodikat ugyancsak két ponttal,

Mérész Csaba mindkét mérkőzés után játékosai küzdőszellemét dicsérte. Tény, hogy a hozzáállással nem volt probléma, de ez ter­ mészetes egy rangadón, amelynek megnyeréséhez sokkal több kell. Sorozatban harmadszor játszottak idegenben a veszp­ rémiek, ugyanis szerdán lap­ zártánk után a középme­ zőnyhöz tartozó Salgótarjáni KSE otthonában léptek pályá­ ra. Idei első hazai meccsük január 12-én, vasárnap 18 órakor lesz a nagy rivális Nyíregyháza ellen a Vetési gimnáziumban. A két csapat őszi összecsapását 105:87-re nyerték a nyírségiek. A vis�­ szavágáshoz jobb teljesít­ ményt kell nyújtani, mint a budapesti rangadókon.


28

VESZPRÉMI

BAKONYTHERM®

BOLDOG ÚJ ÉVET! OPERÁTOR RAKTÁROS ANYAGFELTÖLTŐ BETANÍTOTT GÉPKEZELŐ GÉPBEÁLLÍTÓ ÉDESSÉGIPARI MUNKATÁRS PÉNZÜGYI MUNKATÁRS 3 ÉS 4 MŰSZAK KÖNNYŰ FIZIKAI MUNKA INGYENES BEJÁRÁSI LEHETŐSÉG VAGY BEJÁRÁSI TÁMOGATÁS CAFETERIA ÉS BÓNUSZOK 13. HAVI FIZETÉS

+3670 197 52 51

ÁREMELÉS ELŐTTI TÉGLA AKCIÓ! 374156

Komplex közlekedésbiztonsági akciót tartottak a veszprémi rendőrök karácsony előtt, ahol az ellenőrzött sofőröknek jégkaparókat, a láthatóságot szolgáló termékeket, valamint valódi kávét tartalmazó bonbonokat osztottak – közölte a Veszprém Megyei Rend­őrkapitányság. A Veszprémi Rendőrkapitányság munkatársai december 17-én az esti órákban tartott baleset-megelőzési ellen­ őrzésen a 82-es főút gyulafirátóti szakaszán vizsgálták a megállított járművek gumiabroncsainak, világító berendezésének és ablaktörlőinek állapotát, továbbá azokat az alkatrészeket, kiegészítőket, amelyek elhanyagolása vagy hiánya télies időjárási körülmények esetén növeli a balesetveszélyt. Felhívták a figyelmet az elalvásos balesetek veszélyeire is. V7 n

–10%

DOLGOZZ VELÜNK OPERÁTOR NEMESVÁMOSON! AKÁR HAVI BRUTTÓ

235 000 FT teljesítménybónusszal

Ajándék hatósági online vizsgAteszt Hozz egy jó döntéSt az év elején!

Cafeteria juttatással (próbaidő után)

ATI SulI – VezeSS BoldogAn!

374173

373944

8200 Veszprém, Kádártai u. 33. Tel.: 06/88/422-411, +36/30/604-1058 Mail: mail@ativeszprem.hu • Web: www.ativeszprem.hu

Szgk. éS motorvezetői tanfolyam

HATÁROZATLAN IDEJŰ SZERZŐDÉSSEL ÚJ KOLLÉGÁKAT KERESÜNK CSAPATUNKBA! Betanított munkára, több területre VÁRUNK TÉGED

DÉLUTÁNi

január 13. (EÜ) 16.00 óra január 20. (KRESZ) 16.00 óra

hÉTvÉgi

január 11. (EÜ) 9.00 óra január 18. (KRESZ) 9.00 óra Veszprém, Budapest út 8. • 06 20 9270 140 leitold.ferenc@gmail.com www.leitoldautosiskola.com

T VAMI

heti 5 napos (hétfőtől péntekig tartó), egy műszakos munkarendben munkába járás 100%-os térítésével 40 000–100 000 Ft munkatárs-ajánlási programmal nagy értékű karácsonyi ajándékcsomaggal céges buszjárattal Mezőszentgyörgy irányából

6.00–14.30 h között

06 30 50 888 50

JELENTKEZZ hr.hungary@mtdproducts.com

373949

Veszprémi Autós–Motoros Iskola Kft.

KRESZ-tanfolyamot indít személygépkocsi és motorkerékpár kategóriában

2020. január 13-án (hétfő) 16.00 órakor

Ajándékonlinevizsgafelkészítő!Államitámogatás! www.vami.hu • v-ami@invitel.hu E-learning tanfolyam A,B,C, CE kategóriában! Tel.: 06-88/425-833 • 06-20/943-0830

8200 Veszprém, Eötvös K. u. 2.

a buszpályaudvartól 2 percre, a Margit-templom mellett

B: ÁKÓ: 155,29%, VSM: E:68,8% F: 61,06% KK: 200.600Ft.

MTD Hungária Kft.

Nemesvámos, Dózsa Gy. u. 1.

374478

E.00962/2014/A • ÁKÓ:130,8%,VSM E:42,3% Gy: 65,5% KK: 183500 Ft

Államilag támogatott kamion- és buszsofőrképzés! info: ofa.hu

Az akció 2019. 12. 02-től a 30 N+F téglákra és a készlet erejéig érvényes! Részleteiről kérjük, érdeklődjön az alábbi elérhetőségeinken!

Telefon: 20/416-4788 E-mail: akcio@bakonytherm.hu www.bakonytherm.hu

20 év alatt 25 000(55/2018 Ft támogatás Korm. rend)

Személygk. és motoros tanfolyam indul január 13-án 16.00 órakor

363904

PÁPATESZÉRI TÉGLAIPARI KFT.

VESZPRÉM

Jégkaparó és kávé is járt

7 NAP | 2020. január 9.